Page 1

7.1.2013 ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

IDEOVÝ DŮM LUŽE

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


Ideový Dům Luže Jeronýmova, 538 54 Luže p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3 investor:

město Luže

Architektonická studie obsah:

7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA

Průvodní zpráva Letecká fotografie - kontext řešeného území Fotodokumentace stávajícího stavu řešeného území Historické fotografie řešeného území Reference - veřejný prostor Reference - materiály Vývoj - varianty (výběr) Situace - varianty (hledání nejvhodnější polohy)

A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008

Širší vztahy - ortofotomapa Zákres do katastrální mapy Architektonická situace - návrh Axonometrie z jihovýchodu Axonometrie ze severozápadu Půdorysy 1.NP Půdorysy 2.NP Půdorysy 3.NP (střech) Půdorysy 4., 5. & 6.NP (střechy) Reference - využití střech Řezy domy Celkové schematické řezy územím Pohled západní (od Novohradky) Pohled východní (od úřadu) Pohled jižní (od Zdislavy) Pohled severní (z ulice Nábřežní) Reference - konkrétní materiály návrhu Detail V fasády domu "Hala" Detail JV fasády domu "Diamant" Detail JV fasády domu "Věž" Zákresy ze západu Zákres z náměstí od Ifasa Perspektiva z nového náměstí Zákres ze severozápadu do panorama obce Fotografie modelu Fotografie modelu - detaily Konzultace

A101 A102 A103 A104 A105 A106 A107 A108 A109 A110 A111 A112 A113 A114 A115 A116 A117 A118 A119 A120 A121 A122 A123 A124 A125 A126 A127

Ing.arch. David Kraus Ing.arch. Zdenek Dohnálek Ing.arch. Jana Chrencíková Ing.arch. Valéria Polakovicová

Architektura s.r.o. Za poštou 8/754 100 00 Praha 10 Czech Republic

+420 777 11 75 75 +420 774 23 88 50 kraus@archi.cz www.archi.cz


IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

IDEA NÁVRHU

Název: Umístění stavby:

Obyčejné, české a lidské jako podnět. Místní stavitelství a architektura jako inspirace. Tradiční materiály, výrobky a pracovní postupy jako prostředky. Respekt k lokálním hodnotám a přidaná hodnota jako cíl.

Architektonická studie Ideového domu Luže Jeronýmova, 538 54 Luže p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3 Investor: město Luže Zpracovatel studie: Ing. arch. David Kraus, Ing. arch. Zdeněk Dohnálek Ing. arch. David Kraus, ARCHITEKTURA, s.r.o., IČO: 26505525 Vikova 15, Praha 4, 140 00, atelier : Za poštou 8, Praha 10, 110 00 Tel: 777 11 75 75, www.archi.cz, kraus@archi.cz ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ - URBANISMUS Pozemek se nachází v obci Luže v Pardubickém kraji, asi 140 m západně od centra (nám. Plukovníka Josefa Koukala), na místě nazývaném "Židovna". Zájmové území o rozloze cca 4 000 m2 leží na rozhraní husté rostlé městské zástavby (východ) a rozsáhlé zatravněné plochy tvořící pravý břeh řeky Novohradky (západ) s vysokou hradbou vzrostlých stromů. Výškové vztahy jsou v okolí poměrně dramatické - hlavní pěší spojnice (východ-západ) od náměstí k pozemku a dál k silniční křižovatce překonává na krátkém úseku cca 10 m rozdílu, dále již terén klesá pozvolněji až k řece. Druhou komunikací je ulice Jeronýmova (sever-jih), která lemuje spodní úroveň zastavěného území. Domy jsou vystavěny téměř výhradně po její východní krajnici, neboť západní strana je zátopovým územím Novohradky. Ulice se napojuje na severu na ul. Husovu vedoucí na náměstí a dále k chrámu Chlumku, Hamzově léčebně a hradu Košumberk. Na Jihu pak přechází v ul. Hvězdecká mířící ke Zdislavi. Obec je díky chrámu, léčebně, hradu, pěknému centru a zajímavému okolí cílem mnoha návštěv a turistů. Různorodá místa nabízejí pestrou škálu aktivit a činností, na kterých je založena prezentace, obraz a fungování obce. Její další rozvoj, podmíněný bohatým odkazem minulosti, by měl směřovat k posílení těchto hodnot při současném respektování tradic. V našem návrhu jsme se snažili nalézt a uplatnit obecnější prvky "češství" (českého obyčejného stavitelství) a podpořit je a "místně ukotvit" tvarovými, materiálovými i funkčními inspiracemi z blízkého okolí. POZEMEK - LOKALITA Uvažovaná lokalita pro studii je vymezena z východu zástavbou rodinných domů, jižní strana je prořídlá s pouhými dvěma domy, západní už tvoří pouze jeden osamělý dům a dál na sever už se pozemek otevírá do krajiny. Určit hranice není snadné. Není zřetelné, kde konční náměstí a kde začíná louka, kde končí město a kde hraje prim příroda. Soukromé a věřejné se mísí bez jasných hranic, není zřejmé, komu co patří a kde je co dovoleno. Pozemek leží na křížení cest, které jsou využívány spíše sporadicky, ačkoliv mají obě velký potenciál. Pěší cesta spojuje "město" s místem pro hry na zelené louce u vody, ulice Jeronýmova pak umožňuje přivést nezbytnou dopravu, ať už z hlediska obsluhy nebo přepravy osob (zejm. osoby léčící se s pohybovým ústrojím v Hamzově léčebně). V těsné blízkosti se nalézá další z významných památek - židovská synagoga. Oblast k řešení o rozměrech cca 45 x 60 m je nezastavěná, částečně zpevněná, otevřená a mírně se svažující na SZ s převýšením cca 2,5 m, se vzrostlým stromem v JV rohu, bez jasného určení a využití. Podle dochovaných zpráv a fotografií stával v SV části nedaleko trafostanice dvoupatravý obytný dům (viz výkres 004).

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Vycházíme z polohy na rozhraní mezi městem a krajinou, zcela jedinečné ve své konfiguraci a zcela nevyužité ve svém potenciálu. Navrhujme soubor staveb tvořený objemy menších měřítek, ale různých proporcí. Tři objekty různorodých funkcí, ale podobného výrazu, rozmístěné ve vymezeném prostoru tak, aby spolu s existujícími domy v bezprostředním okolí vytvořili polouzavřený, ale jasně vymezený veřejný prostor nového náměstíčka. Prostor reagující jak na blízkost centra obce, tak na blízkost otevřené krajiny, v úzkých "uličkách" rozbíhající se do všech přístupových stran. Prostor, který může být cílem setkání, zázemím pro aktivity v krajině nebo samostatnou otevřenou scénou společenských událostí. Do volného prostoru umisťujeme tři objekty: 1/ dům "VĚŽ" - aktivity obce - vysoký a štíhlý objekt na křížení cest, maják, vyhlídka, reprezentace města, lokální dominanta údolí nekonkurující žádné z místních památek 2/ dům "DIAMANT" - společenské aktivity - elegantní nižší objekt s "fazetou" v těsné blízkosti věže, s prosluněnými střešními terasami a výhledem do krajiny, kavárnou, sálem 3/ dům "HALA" - sportovní aktivity - "podstaditý a solidní" objekt vyvažující dva předchozí, zdravé tělo zdravý duch, vnitřní prostory i venkovní cvičení na otevřené střešní tělocvičně Prostor náměstí je navržen jako centralizovaná plocha sbíhajících se přístupových cest z města i krajiny. Snahou je přirozeně přivést každého kolemjdoucího do středu náměstí a učinit ho tak místem "na cestě". Tam, kde přístupové cesty svírají ostrý úhel, vytváříme nízké terasové ostrůvky - zatravněné terasy zvýšené nad terén s parkovými stromy. Podobný princip, umožňující posezení, hry i výhled používáme pro překonání výškového rozdílu mezi novým náměstím a otevřenou krajinou na SZ - zvednutí úrovně náměstí slouží zároveň jako částečná ochrana před rozlitím potencionálně rozvodněné řeky. Kolem středu náměstí rozmisťujeme i podobně řešené objekty - lavice o jednom až dvou stupních. Základní materiál použitý pro dlažbu náměstí jsou cihly, které zároveň tvoří obvodové pláště/ kůži jednotlivých budov. Stejný materiál na fasádě i na zemi je odkazem na dlážděné uličky a domy skládané z opuky nejen v Luži, ale širokém okolí, významném těžbou kamene. Cihla, jako základní stavební výrobek, prostý a obyčejný i ušlechtilý a jedinečný. Volíme tři odstíny béžové (do žluta, do oranžova, do červena) a mícháme je na přechodech tvořených obrysy nových objektů. Jemná kombinace odstínů a přechod téhož materiálu ze země na stěnu vytváří zcela jedinečně působící jednolitý prostor. Parkovací stání rozmisťujeme po menších počtech stání na okraje náměstí za terasové ostrůvky - blízko a na dohled, ale nenarušující ryze "pěší" a bezpečný pocit z místa. Třetina z potřebného počtu stání je navržena mimo samotnou oblast řešení po straně příjezdové cesty ulice Nábřeží ve formě odpovídající maximální ochraně existujícího regionálního biokoridoru. V rámci úprav navrhujeme přivést (přesunout) autobusovou zastávku "Luže, kostel" do řešené lokality a výrazně tak podpořit charakter místa jako cíle. Navrhujeme také nový chodník kolem stávajících domů pro bezpečný pohyb podél komunikace a její bezproblémové překonání. Otázkou k řešení a diskusi v dalším projektovém stupni jsou úpravy přístupových komunikací ulic Nábřeží, Jeronýmova i pěší cesty na náměstí z hlediska pohody a bezpečnosti. p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3

001a PRŮVODNÍ ZPRÁVA Architektonická studie

7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Soubor staveb se skádá ze tří objektů o půdorysech kosodelníka, se shodnými úhly zkosení, s odlišnými rozměry základen, různou výškou a tvarem atiky/ střech. Všechny objekty používají shodné druhy materiálů, konstrukční a estetické principy a velmi podobnou organizaci jednotlivých místností. Snahou bylo a je pomocí jednoduchých pravidel a stručného rejstříku navrhnout a provést všechny stavby - od detailu po celek. Opakující se a jednoduše proveditelné a pochopitelné detaily by měly učinit stavbu doslova "blbuvzdornou" a částečně také syrovou a hrubou - odpovídající často povaze české nátury. Forma staveb je velmi prostá, krom nezvyklého úhlu zkosení obvodových stěn tvoří hlavní výrazový prvek tvar střechy, resp. poloha hřebene/ úžlabí na diagonále. Navrhované objekty využívají tradičních typů střech - sedlové a pultové - v netradiční poloze a orientaci. Typickým projevem "hrubosti" (v dobrém slova smyslu) budiž např. neosekávání rohů cihel, jež při ostřejším úhlu stěny nevytvoří čistý překlad, nebo šikmá atika vytvořená pouze postupným ubíráním cíhel. Velmi důležitou roli hraje opláštění stěn. Ty jsou vyskládány, stejně jako dlažba náměstí, z cihelných tvarovek. Navrhujeme co nejjednodušší a nejprostší hlavní nosnou konstrukci stavby a před ní český "majstrštyk" - předsazenou stěnu z lícových cihel a tradičních českých tvarovek děrovaných "plotovek", tvořích to méně tu více průhledný fasádní plášť. Rozdílné odstíny cihel a tvarovek objekt od objektu spolu s odlišným vzorem plotovky dodají každému objektu nezaměnitelný charakter a tvář. Stejný druh použitého materiálu naopak výrazně přispěje k jednotě celého stavebního souboru. Všechny objekty jsou uzpůsobeny používání osobami se stíženou schopností pohybu a orientace, vyjma části objektu "Hala", kde došlo k vzájemnému kompromisu vzhledem k existenci takového zařízení v obci, které použití těmto pohybově znevýhodněným osobám poskytuje.

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ Hrubá stavba je uvažována jako co nejlevnější řešení kombinující jednovrstvé obvodové TI zdivo tl. 500 mm bez dodatečné tepelné izolace - např. Heluz Family či Porotherm 50 HI) (vnější svislé nosné konstrukce) a stropy z prefabrikovaných ŽB panelů - např. Spiroll (vodorovné nosné konstrukce). Schodiště prefabrikovaná ŽB probarvená či opatřená nátěrem v odstínu fasády. Vnitřní nosné stěny zděné tl. 250-300 mm, příčky zděné tl.100-150 mm, alternativně pomocí SDK desek, důraz je kladen na jejich akustické vlastnosti. Základy jsou předpokládány jako betonové pasy do nezámrzné hloubky + roznášecí deska s podsypem. Střechy objektů by v rámci možností měli zachovat charakter lícového zdiva - ať již se zdiva použije či nikoliv. Klempířské prvky střechy jsou navrženy z mědi. Okna a francouzské dveře jsou navržena jako hliníková s izolačním trojsklem. Vnitřní materiály a standardy (omítky, finální podlahy, zařizovací předměty, atd.) budou upřesněny po dohodě s investorem a v závislosti na ceně v rámci dokumentace prováděcí a v rámci práce nad interiérovým řešením domů. TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ BUDOV TZB bude upřesněno v rámci diskusí a debat se specialisty a investorem. Budou prověřeny možnosti rekuperace, použití zemních výměníků, tepelných čerpadel a dalších úsporných a alternativních opatřeních vedoucích k nižším provozním nákladům a většímu uživatelskému komfortu. Cílem jsou přirozeně a jednoduše, ale chytře fungující domy. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Dům "VĚŽ" je šestipodlažní objekt s posledním otevřeným patrem ve funkci vyhlídky na město i krajinu. Půdorys má rozměry 9,5 x 9,5 m, výška je 22,69 m. V přízemí se nachází informační centrum, v 2.NP pronajímatelná kancelář, ve 3.NP klubovna, ve 4.NP rezidenční byt, v 5.NP zasedací síň, 6.NP je vyhlídka skrz děrované plotovky. Všechny patra mají malé, ale dostačující zázemí. V komunikačním prostoru v jednotlivých patrech jsou umístěny: WC pro invalidy, WC pro zaměstnance a WC pro veřejnost. Dům je vybaven výtahem. Dům "DIAMANT" je třípodlažní objekt s posledním otevřeným patrem ve funkci vyhlídkových teras - střešního amfitheatru. Půdorys má rozměry 12,25 x 13,75 m, výška je 12,7 m. V přízemí se nalézá kavárna se dvěma vstupy z rohů budovy s potřebným zázemím, v patře je potom multifunkční sál pro pořádání různých společenských akcí. Střešní amfitheatr v posledním patře umožňuje otevřený výhled do krajiny, sluneční lázeň i kulturní vystoupení. Dům je taktéž vybaven výtahem. Dům "HALA" je třípodlažní objekt s posledním otevřeným patrem ve funkci venkovní tělocvičny. Půdorys má rozměry 13,5 x 13,5 m, výška je 10,25 m. V přízemí je umístěna posilovna, v patře aerobik, oba provozy se shodnou dipozicí a nezbytným zázemím. Venkovní tělocvična umožňuje různé druhy sportovních i jiných aktivit, od jógy při východu slunce po večerní v boxu.

Celková dotčená plocha (cca)

4500

m2

Zpevněné plochy náměstí (vyjma cest a parkingu) Plocha venkovních parkovacích stání Plocha zelených ostrůvků

1000 520 370

m2 m2 m2

Zastavěná plocha domu "VĚŽ": Zastavěná plocha domu "DIAMANT": Zastavěná plocha domu "HALA":

89 166 179 434

m2 m2 m2 m2

CELKEM

1780 1630 1550 4960

m3 m3 m3 m3

CELKEM

Obestavěný prostor "VĚŽ": Obestavěný prostor "DIAMANT": Obestavěný prostor "HALA": Odhadované náklady na novostavby Odhadované náklady na veřejný prostor

30 mil Kč 8 mil Kč

(6000 Kč/m3) (6000 Kč/m3)

Bilance ploch jednotlivých místností - viz. výkresy podlaží studie. V Praze, 7.1.2013, autoři

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3

001b PRŮVODNÍ ZPRÁVA Architektonická studie

7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


Město - krajina Blízkost centra i krajiny Hranice husté městské zástavby Údolí Novohradky Jiho-západní orientace

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3

002 LETECKÁ FOTOGRAFIE - KONTEXT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Architektonická studie

7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


PŘÍCHOD Z VÝCHODU (od úřadu) - křížení cest (pěší a automobilová)

PŘÍCHOD ZE ZÁPADU (od Novohradky) - mezi stromy s výhledem na Chlumek

PŘÍJEZD Z JIHU (od Zdislavy) - úzkým průjezdem mezi domy na otevřené prostranství

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3

003 FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Architektonická studie

7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


Zátopové území

Stará cihelná/ opuková zástavba, výhled na Chlumek

Staré koryto/ meandr Novohradky, jednoduché tvary domů, hranice mezi zastavěným a přírodním

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3

004 HISTORICKÉ FOTOGRAFIE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Architektonická studie

7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3

005 REFERENCE - VEŘEJNÝ PROSTOR Architektonická studie

7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3

006 REFERENCE - MATERIÁLY Architektonická studie

7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3

007 VÝVOJ - VARIANTY (VÝBĚR) Architektonická studie

7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3

008 SITUACE - VARIANTY (HLEDÁNÍ NEJVHODNĚJŠÍ POLOHY) Architektonická studie

7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


MU ZE UM 24 0m

VIL

AE LIŠ KA 470 m

KL

UB

MĚ OLO ART B . SV m 250

OV

NA 120 m

J

OÚ 140 m

EK M LU m CH 400 RK E MB ŠU m KO 200 1

Pardubice

LUŽE

A BN ČE LÉ m 870

40 m M 1:2000 (A3)

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže A101 ŠIRŠÍ VZTAHY - ORTOFOTOMAPA Architektonická studie

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3 M 1:2000 (A3) 7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


JZ

S

4 500 m2 JZ

CELKOVÉ SCHEMATICKÉ ŘEZY ÚZEMÍM (VIZ VÝKRES Č.A111) ŘEŠENÉ ÚZEMÍ (CCA 4 500 M2) NAVRHOVANÉ BUDOVY POZEMKY VE VLASTNICTVÍ OBCE DOTČENÉ NAVRHOVANOU VÝSTAVBOU A STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI JEJÍHO OKOLÍ

S

20 m

POZEMKY, KTERÉ NEJSOU VE VLASTNICTVÍ OBCE A JSOU DOTČENÉ NAVRHOVANOU VÝSTAVBOU A STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI JEJÍHO OKOLÍ

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže A102 ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY Architektonická studie

M 1:1000 (A3)

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3 M 1:1000 (A3) 7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


P6 (13x)

a ov ým on r Je S

Z

P5 (7x)

DŮM "VĚŽ" DŮM "DIAMANT"

P1 (5x)

P4 (4x)

V

NÁMĚSTÍČKO

DŮM "HALA"

P2 (5x)

VSTUPY DO NOVĚ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ CELKOVÉ SCHEMATICKÉ POHLEDY (VIZ VÝKRESY Č.A112 - A115)

P3 (5x)

J

BUS

ZMĚNA POLOHY AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY (PŘIVEDENÍ MHD/ DÁLKOVÝCH LINEK)

P3 (5x)

NOVÉ PLOCHY PARKOVACÍHO STÁNÍ (POČET STÁNÍ) CHODNÍKY A PLOCHY S PŘEDNOSTÍ PĚŠÍCH NOVÁ PLOCHA VEŘEJNÝCH AKTIVIT - NÁMĚSTÍČKO (CIHELNÁ DLAŽBA, MIX TŘÍ BAREV CIHEL) HRANICE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže A103 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE - NÁVRH Architektonická studie

Jer oný mo va

NOVĚ VYSAZENÉ STROMY

10 m M 1:500 (A3)

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3 M 1:500 (A3) 7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


dům "DIAMANT" /společenské aktivity/

dům "VĚŽ" /aktivity obce/

dům "HALA" /sportovní aktivity/

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3

A104 AXONOMETRIE Z JIHOVÝCHODU Architektonická studie

7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


dům "HALA" /sportovní aktivity/

dům "VĚŽ" /aktivity obce/

dům "DIAMANT" /společenské aktivity/ Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3

A105 AXONOMETRIE ZE SEVEROZÁPADU Architektonická studie

7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


LEGENDA VRSTEV OBVODOVÝCH STĚN: plné lícové cihly+vzduch.mezera+TI zdivo plné lícové cihly jako výplň otočných vrat (odpad.k.) děrované l.c.+vzduch.mezera+TI sklo (s parapetem) H

děrované l.c.+vzduch.mezera+TI sklo (bez parapetu)

F

6,3 m2

H 108

2,7 m2

8,4 m2

F

ŠATNA Ž 11,2 m2

D 106

ŠATNA M

PŘÍPRAVA

D 105

11,6 m2

13,50

KAVÁRNA

WC M

16,2 m2

DW

H 106

11,1 m2

BAR

D 104

8 7 6

18,2 m2

2

15

5,0 m2

POSILOVNA

= x0 ,1 6 22

12

D 102

13

T.M.

14 15 16

5,0 m2

17

18 19

D 101

20 21

VSTUP

3

20,8 m2

4 5 6

F

22 x 0,16 = 3,50

1

20

T.M.

1

H 104 55,9 m2

21

16

2

9,10

RECEPCE

17,3 m2

H 102

3,5 0

4 3

H 103

VSTUP

17

5,4 m2

9

60,0 m2 5

H 101

18

D 108

ODPAD. KONT.

10

3,2 m2

19

F

H 105

11

SPRCHA M

H 112

ZÁZEMÍ ZAM.

D

1,5 m2

2,5 m2

4,40

WC Ž

H 109

SPRCHA Ž

H 107

NÁŘAĎOVNA

13 ,7 5

H 111

H 110

7

14

8 9

12

10

D 107

H 113

3,9 m2

WC Ž

11

5,5 m2

6,7 m2

V

5 ,2 12

9,10 13,50

11

62 4,

V 107

ODPAD. KONT.

D

H

WC INV.

1,4 m2 D 108

ODPAD. KONT.

4,40

D 103

ÚKLID

63 7,

13

5,5 m2

12 13 14 15

V 102

16 17

WC INV.

18

10

4,0 m2

9 8

19 20 21

x 22

7

6= 0,1

6 5

0 3,5

4 3

V 101

2 1

VSTUP

V 104

18,6 m2

INFOCENTRUM

V 103

WC ZAM.

27,8 m2

2,6 m2

0 7,0

V 105

23 4,

F

ZÁZEMÍ 4,2 m2

V

0 9,5

V 106

T.M.

50 9,

4,2 m2

~ 18 cvičících ~ 36 - 60 návštěvníků ~ 10 turistů

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže A106 PŮDORYSY 1.NP Architektonická studie

27 5, 0 2,5

KAPACITA PROVOZŮ 1.NP: dům - Hala /posilovna/ dům - Diamant /kavárna/ dům - Věž /infocentrum/

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3 M 1:150 (A3) 7.1.2013

3m M 1:150 (A3)

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


LEGENDA VRSTEV OBVODOVÝCH STĚN: plné lícové cihly+vzduch.mezera+TI zdivo plné lícové cihly jako výplň otočných vrat (odpad.k.) děrované l.c.+vzduch.mezera+TI sklo (s parapetem) H

děrované l.c.+vzduch.mezera+TI sklo (bez parapetu)

SPRCHA M

1,5 m2

2,5 m2

2,7 m2

H 210

8,4 m2

ZÁZEMÍ ZAM.

4,40

WC Ž

H 207

SPRCHA Ž

H 205

NÁŘAĎOVNA

13 ,7 5

H 209

H 208

6,3 m2

H 206

D

ŠATNA Ž 11,2 m2

H 203

ŠATNA M 11,6 m2

13,50

H 204

WC M

22

10 9

93,1 m2

x0 ,1 6

8

11

D 203

VÍCEÚČELOVÝ SÁL

=

3,5 0

7 6 5

3,2 m2

3,5 0

4

x0 ,1 6

=

3

SCHODIŠTĚ

AEROBIK

23,7 m2

74,1 m2

12

9,10

1

H 202

H 201

22

2

13 14 15 16 17 18 19

1

20

2

22 x 0,16 = 3,50

21

19 18 17 16 15

D 201

20

SCHODIŠTĚ

3 4

21

27,2 m2

5 6 7

14

8 9

12

10

D 204

3,9 m2

11

WC Ž 6,7 m2

V

5 ,2 12

9,10 13,50

11

62 4,

D

H

WC M

1,4 m2 D 205

22 x 0,16 = 3,50

4,40

D 202

ÚKLID

63 7,

13

x 22

6= 0,1

0 3,5 12 13 14 15 16 17 18

10

19

9

20

8

21 x 22

7

6= 0,1

6 5

0 3,5

4 3

V 201

2 1

V 203

SCHODIŠTĚ 23,7 m2

KANCELÁŘ

V 202

WC Ž

29,7 m2

2,6 m2

0 7,0

F

50 9,

4,2 m2

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže A107 PŮDORYSY 2.NP Architektonická studie

27 5, 0 2,5

~ 20 cvičících ~ 70 návštěvníků ~ 6 osob

V

0 9,5

4,2 m2 V 205

HYGIENA

KAPACITA PROVOZŮ 2.NP: dům - Hala /aerobik/ dům - Diamant /sál/ dům - Věž /kancelář/

23 4,

V 204

ZÁZEMÍ

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3 M 1:150 (A3) 7.1.2013

3m M 1:150 (A3)

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


LEGENDA VRSTEV OBVODOVÝCH STĚN: plné lícové cihly+vzduch.mezera+TI zdivo plné lícové cihly jako výplň otočných vrat (odpad.k.) děrované l.c.+vzduch.mezera+TI sklo (s parapetem)

13 ,7 5

H

děrované l.c.+vzduch.mezera+TI sklo (bez parapetu)

H 305

D

NÁŘAĎOVNA 7,8 m2 H 304

WC Ž 6,5 m2 H 302

WC M

90,0 m2

x0 ,1 6

=

3,5 0

7 6

VENKOVNÍ TĚLOCVIČNA

4,4 m2

22

10 9 8

11

13,50

H 303

D 303

VYHLÍDKOVÉ TERASY 5 4

103,6 m2

3 2 12

1

H 301

13 14

SCHODIŠTĚ

15 16

23,7 m2

17

D 302

4

17

5

16

6

15

7

14

8

13

9

12

10

1 2 3

1,9 1

3

18

20 21

5,2 m2

4

=

19

19

STROJOVNA

x0 ,1 6

2

5

12

1

20

63 7,

21

18

6 7 8

D 301

22 x 0,16 = 3,50

11

SCHODIŠTĚ

9 10 11

5 ,2 12

35,4 m2

V

4,40

13,50

62 4,

11

D

H

9,10

x 22

6= 0,1

0 3,5 12 13 14 15 16 17 18

10

19

9

20

8

21 x 22

7

6= 0,1

6 5

0 3,5

4

V 301

3 2 1

V 303

SCHODIŠTĚ 23,7 m2

KLUBOVNA

V 302

WC M

29,7 m2

2,6 m2

0 7,0

V 304

23 4,

F

ZÁZEMÍ 4,2 m2

V

0 9,5

V 305

HYGIENA

50 9,

4,2 m2

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže A108 PŮDORYSY 3.NP (STŘECH) Architektonická studie

27 5, 0 2,5

KAPACITA PROVOZŮ 3.NP: dům - Hala /venkovní tělocvična/ ~ 24 cvičících dům - Diamant /vyhlídkové terasy/ ~ 30-60 návštěvníků dům - Věž /klubovna/ ~ 16 osob

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3 M 1:150 (A3) 7.1.2013

3m M 1:150 (A3)

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


LEGENDA VRSTEV OBVODOVÝCH STĚN: plné lícové cihly+vzduch.mezera+TI zdivo plné lícové cihly jako výplň otočných vrat (odpad.k.) děrované l.c.+vzduch.mezera+TI sklo (s parapetem) děrované l.c.+vzduch.mezera+TI sklo (bez parapetu)

D

D 0 3,5 12

x 22

13

6= 0,1

0 3,5 12

x 22

13

14

9

5

0 3,5

0 3,5

4

V 503

23,7 m2

ZASEDACÍ SÍŇ

KOMORA

1

23,7 m2

V 602

STROJOVNA

V 603

2,6 m2

2,6 m2

SCHODIŠTĚ

V 502

ÚKLID

29,7 m2

V 601

2

SCHODIŠTĚ

1

V 402

3

V 501

2

23,7 m2

29,7 m2

21 6

3

SCHODIŠTĚ

20 7

6= 0,1

6= 0,1

4

V 401

19 8

x 22

x 22

7

18 9

21

5

REZIDENČNÍ BYT

17 10 20

6

V 403

16

8

21

1

15

19

9

20

8

2

14

18

10

19

3

13

17 18

10

4

12

16 17

5

0 3,5

15 16

6

6= 0,1

14 15

7

11

6= 0,1

11

11

D

V

V

V x 22

VYHLÍDKA

2,6 m2

37,0 m2

23 4,

V 504

4,2 m2

V

27 5,

27 5,

5.NP

6.NP (střecha)

~ 1-3 obyvatelé ~ 14 zasedajících ~ 30 návštěvníků

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže A109 PŮDORYSY 4., 5. a 6.NP (STŘECHY) Architektonická studie

50 9,

0 2,5

0 2,5

4.NP

KAPACITA PROVOZŮ VĚŽE: 4.NP /rezidenční byt/ 5.NP /zasedací síň/ 6.NP - střecha /vyhlídka/

50 9,

4,2 m2

27 5,

0 9,5

V

0 9,5

V

0 9,5

V 505

HYGIENA

50 9,

4,2 m2

23 4,

4,2 m2

V 405

HYGIENA

23 4,

ZÁZEMÍ

F

F

0 7,0

0 7,0

V 404

KUCHYŇKA

3m M 1:150 (A3)

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3 M 1:150 (A3) 7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


VYHLÍDKOVÉ TERASY /výhled do zeleně k Novohradce stálý přístup světla z jihu hudební amfiteátr/

VENKOVNÍ TĚLOCVIČNA /cvičení a hry pod širým nebem jóga při východu, bojová umění při západu slunce.. zázemí ve spodních patrech/

VYHLÍDKA /rozhled do všech stran průhledy skrz cihelné tvarovky vidět a nebýt viděn/

11

22 x 0,159 = 3,500

12

9

13

8

14

7

15

10

10

16

6

9

17

5

8

18

4

7

3

6

19

2

5

20

1

4

21

11

3

22 x 0,2 = 3,5

2

22 x 0,16 = 3,50

1

9,5 m

12,25 m

13,5 m

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

13,75 m

DŮM - DIAMANT /společenský život/ Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže

12

13

14

15

16

17

18

19

20

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

21

12 x 0,16 = 1,91

13,5 m

9,5 m

DŮM - HALA /sportovní aktivity/

DŮM - VĚŽ /služby města/ p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3

A110 REFERENCE VYUŽITÍ STŘECH Architektonická studie

7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


DŮM - HALA /sportovní aktivity/

DŮM - DIAMANT /společenský život/

DŮM - VĚŽ /služby města/

HORNÍ HLADINA ATIKY +22,69

DOLNÍ H.A. +20,05

6.NP +17,50

5.NP +14,00 HORNÍ HLADINA ATIKY +12,70

HORNÍ HLADINA ATIKY +10,25

STŘEDNÍ H.A. +10,43

4.NP +10,50

DOLNÍ H.A. +8,85

TERASY +10,25

3.NP +7,00

3.NP +7,00

3.NP +7,00

2.NP +3,50

2.NP +3,50

2.NP +3,50

1.NP=UT ±0,00 ≈ 304,00 mnm

1.NP=UT ±0,00 ≈ 304,00 mnm

1.NP=UT ±0,00 ≈ 304,00 mnm

ZÁKLADY ≈ - 2,00

ZÁKLADY ≈ - 2,00

ZÁKLADY ≈ - 2,00

DOLNÍ H.A. +8,17

3m M 1:150 (A3)

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže A111 ŘEZY DOMY Architektonická studie

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3 M 1:150 (A3) 7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


ŘEZOPOHLED SEVERNÍ (ÚHLOPŘÍČNĚ VĚŽÍ)

DŮM - VĚŽ + 22,69 m

DŮM - DIAMANT + 12,70 m DŮM - HALA + 10,25 m

PŘÍZEMÍ = UT ±0,00 ≈ 304,00 mnm

ŘEZOPOHLED JIHO-ZÁPADNÍ (ÚHLOPŘÍČNĚ HALOU)

DŮM - VĚŽ + 22,69 m

DŮM - DIAMANT + 12,70 m DŮM - HALA + 10,25 m

PŘÍZEMÍ = UT ±0,00 ≈ 304,00 mnm

10 m M 1:500 (A3) (VÝŠKA OKOLNÍCH DOMŮ BYLA ODHADNUTA NA ZÁKLADNĚ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A FOTOGRAFIÍ)

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže A112 CELKOVÉ SCHEMATICKÉ ŘEZY ÚZEMÍM Architektonická studie

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3 M 1:500 (A3) 7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


DŮM - VĚŽ + 22,69 m

DŮM - DIAMANT + 12,70 m

DŮM - HALA + 10,25 m

PŘÍZEMÍ = UT ±0,00 ≈ 304,00 mnm

POZN.: 1/ VÝŠKA OKOLNÍCH DOMŮ BYLA ODHADNUTA NA ZÁKLADNĚ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A FOTOGRAFIÍ) 2/ FASÁDY JSOU VYOBRAZENY SCHEMATICKY 3/ DETAILNÍ POHLEDY NA VYBRANÉ FASÁDY JEDNOTLIVÝCH DOMŮ NÁVRHU VIZ VÝKRESY Č. A117, A118, A119 4/ NOVĚ VYSAZENÉ STROMY (VIZ VÝKRES Č. A103) NEJSOU PRO LEPŠÍ ČITELNOST ZOBRAZENY

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže A113 POHLED ZÁPADNÍ (OD NOVOHRADKY) Architektonická studie

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3 M 1:150 (A3) 7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


DŮM - VĚŽ + 22,69 m

DŮM - DIAMANT + 12,70 m

DŮM - HALA + 10,25 m

PŘÍZEMÍ = UT ±0,00 ≈ 304,00 mnm

POZN.: 1/ VÝŠKA OKOLNÍCH DOMŮ BYLA ODHADNUTA NA ZÁKLADNĚ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A FOTOGRAFIÍ) 2/ FASÁDY JSOU VYOBRAZENY SCHEMATICKY 3/ DETAILNÍ POHLEDY NA VYBRANÉ FASÁDY JEDNOTLIVÝCH DOMŮ NÁVRHU VIZ VÝKRESY Č. A117, A118, A119 4/ NOVĚ VYSAZENÉ STROMY (VIZ VÝKRES Č. A103) NEJSOU PRO LEPŠÍ ČITELNOST ZOBRAZENY

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže A114 POHLED VÝCHODNÍ (OD ÚŘADU) Architektonická studie

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3 M 1:150 (A3) 7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


DŮM - VĚŽ + 22,69 m

DŮM - DIAMANT + 12,70 m

DŮM - HALA + 10,25 m

PŘÍZEMÍ = UT ±0,00 ≈ 304,00 mnm

POZN.: 1/ VÝŠKA OKOLNÍCH DOMŮ BYLA ODHADNUTA NA ZÁKLADNĚ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A FOTOGRAFIÍ) 2/ FASÁDY JSOU VYOBRAZENY SCHEMATICKY 3/ DETAILNÍ POHLEDY NA VYBRANÉ FASÁDY JEDNOTLIVÝCH DOMŮ NÁVRHU VIZ VÝKRESY Č. A117, A118, A119 4/ NOVĚ VYSAZENÉ STROMY (VIZ VÝKRES Č. A103) NEJSOU PRO LEPŠÍ ČITELNOST ZOBRAZENY

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže A115 POHLED JIŽNÍ (OD ZDISLAVY) Architektonická studie

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3 M 1:150 (A3) 7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


DŮM - VĚŽ + 22,69 m

DŮM - DIAMANT + 12,70 m

DŮM - HALA + 10,25 m

PŘÍZEMÍ = UT ±0,00 ≈ 304,00 mnm

POZN.: 1/ VÝŠKA OKOLNÍCH DOMŮ BYLA ODHADNUTA NA ZÁKLADNĚ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A FOTOGRAFIÍ) 2/ FASÁDY JSOU VYOBRAZENY SCHEMATICKY 3/ DETAILNÍ POHLEDY NA VYBRANÉ FASÁDY JEDNOTLIVÝCH DOMŮ NÁVRHU VIZ VÝKRESY Č. A117, A118, A119 4/ NOVĚ VYSAZENÉ STROMY (VIZ VÝKRES Č. A103) NEJSOU PRO LEPŠÍ ČITELNOST ZOBRAZENY

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže A116 POHLED SEVERNÍ (Z ULICE NÁBŘEŽNÍ) Architektonická studie

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3 M 1:150 (A3) 7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


Cihla lícová Kuststeen (CLVE00006) 210x100x65 mm (1083 Kč/m2 bez DPH)

Cihla lícová Mosa (CLVE00008) 210x100x65 mm (1083 Kč/m2 bez DPH)

Cihla lícová Primula (CLVE00012) 210x100x65 mm (1083 Kč/m2 bez DPH)

DIAMANT

HALA

VĚŽ

Cihlová dlažba Karamel (DPKE00027) 200x100x45 mm (960 Kc/m2 bez DPH)

Cihlová dlažba Karamel-ofenbunt (DPKE00033) 200x100x45 mm (1008 Kc/m2 bez DPH)

Cihlová dlažba Flammenbunt (DPKE00021) 200x100x45 mm (912 Kc/m2 bez DPH)

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3

A117 REFERENCE - KONKRÉTNÍ MATERIÁLY NÁVRHU Architektonická studie

7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


PLNÁ LÍCOVÁ CIHLA (210x100x65) PLNÁ LÍCOVÁ CIHLA (ATYP) 3x STANDARDNÍ FORMÁT (210x100x210) DĚROVANÁ LÍCOVÁ CIHLA (ATYP) 3x STANDARDNÍ FORMÁT (210x100x210) 0,036 m2 Plocha otvoru děrované cihly ("Radial") cca 280 ks Děrovaných cihel na fasádu a 1. patro cca 10,1 m2 Celková plocha otvoru na fasádu a 1. patro ZASTOUPENÍ DĚROVANÝCH CIHEL: 40-50% Plochy fasády obytné místnosti a schodiště 20-25% Plochy fasády ostatních místností

DŮM "HALA"

VENKOVNÍ TĚLOCVIČNA SCHOD. TĚLOCVIČNA (AEROBIK) 1m M 1:60 (A3)

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže A118 DETAIL V FASÁDY DOMU "HALA" Architektonická studie

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3 M 1:60, 1:200 (A3) 7.1.2013

SCHOD. ODPAD.

POSILOVNA

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


PLNÁ LÍCOVÁ CIHLA (210x100x65) PLNÁ LÍCOVÁ CIHLA (ATYP) 3x STANDARDNÍ FORMÁT (210x100x210) DĚROVANÁ LÍCOVÁ CIHLA (ATYP) 3x STANDARDNÍ FORMÁT (210x100x210) 0,038 m2 Plocha otvoru děrované cihly ("Apollo") cca 200 ks Děrovaných cihel na fasádu a 1. patro cca 7,6 m2 Celková plocha otvoru na fasádu a 1. patro ZASTOUPENÍ DĚROVANÝCH CIHEL: 40-50% Plochy fasády obytné místnosti a schodiště 20-25% Plochy fasády ostatních místností

DŮM "DIAMANT"

TERASY

SCHOD.

MULTIFUNKČNÍ SÁL

HYG. ZÁZEMÍ

KAVÁRNA

HYG. ZÁZEMÍ

1m M 1:60 (A3)

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže A119 DETAIL JV FASÁDY DOMU "DIAMANT" Architektonická studie

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3 M 1:60, 1:200 (A3) 7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


PLNÁ LÍCOVÁ CIHLA (210x100x65) PLNÁ LÍCOVÁ CIHLA (ATYP) 3x STANDARDNÍ FORMÁT (210x100x210) DĚROVANÁ LÍCOVÁ CIHLA (ATYP) 3x STANDARDNÍ FORMÁT (210x100x210) 0,034 m2 Plocha otvoru děrované cihly ("Rapid") cca 165 ks Děrovaných cihel na fasádu a 5. patro cca 5,6 m2 Celková plocha otvoru na fasádu a 5. patro ZASTOUPENÍ DĚROVANÝCH CIHEL: 40-50% Plochy fasády obytné místnosti a schodiště 20-25% Plochy fasády ostatních místností

DŮM "VĚŽ"

VYHLÍDKOVÁ PLOŠINA

POZN.: ZOBRAZENA JE POUZE HORNÍ ČÁST VĚŽE (POSLEDNÍ 3 PATRA)

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže A120 DETAIL JV FASÁDY DOMU "VĚŽ" Architektonická studie

ZASEDACÍ SÍŇ

HYG. ZÁZEMÍ

REZIDENČNÍ BYT

HYG. ZÁZEMÍ

1m M 1:60 (A3)

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3 M 1:60, 1:200 (A3) 7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3

A121 ZAKRESY ZE ZÁPADU Architektonická studie

7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3

A122 ZÁKRES Z NÁMĚSTÍ OD IFASA Architektonická studie

7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže A123 PERSPEKTIVA Z NOVÉHO NÁMĚSTÍ Architektonická studie

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3 M 1:3,11 (A3) 7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


Chlumek dům - věž

věžička městského úřadu

věž Sv. Bartoloměje Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3

A124 ZÁKRES ZE SEVEROZÁPADU DO PANORAMA OBCE Architektonická studie

7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže A125 FOTOGRAFIE MODELU Architektonická studie

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3 M 1:1,40 (A3) 7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže A126 FOTOGRAFIE MODELU - DETAILY Architektonická studie

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3 M 1:1,40, 1:0,70 (A3) 7.1.2013

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA


ODBORNÉ KONZUTACE JMÉNO Ing. Slavomír Kudláček Ing. Petr Stanko Ing. Josef Stanko Mudr. Jaroslav Říha Ing. Ervín Folta Thyssenkrupp Výtahy

Ideový Dům Luže, Jeronýmova, 538 54 Luže

ZASTUPUJE PP Chrudim požární řešení dopravní řešení hygiena Chrudim NIPIO (bezbariérové řešení) výtahy

p.č. 113, 119/1, 976/1, 976/3

A127 KONZULTACE Architektonická studie

7.1.2013

KONZULTOVÁNO 12.11.2012 15.11.2012 19.11.2012 19.11.2012 19.11.2012 21.11.2012

DAVID KRAUS ARCHITEKTURA

KONTAKT 469 657 272 774 217 700 724 008 563 469 326 650 (641) 605 429 172 234 714 910

Ideovy dum Luze  

Architectural study of one problematic area in town Luze, Czech Republic

Ideovy dum Luze  

Architectural study of one problematic area in town Luze, Czech Republic

Advertisement