Page 1

ING. ARCH. MICHAL TARTA¼ ING. ARCH. JANA TARTA¼OVÁ

SM OKIN G LOUNGE

ARCHHOLIKS.


MIESTO: ÚÈEL:

HAPPY END, JASNÁ, NÍZKE TATRY „SMOKING LOUNGE - Miestnosś pre dospelých fajèiarov“

VLOŽENÁ ŠTYLIZOVANÁ FORMA ODVÍJAJÚCA SA OD KRIVIEK DYMU MÁ VYTVÁRAŤ ATRAKTÍVNE PROSTREDIE PRE CIE¼OVÚ SKUPINU- FAJÈIAROV. SVOJÍM KONCEPTOM A MATERIÁLOVÝM RIEŠENÍM- POUŽITIE DREVA, KAMENNEJ PODLAHY, NA SEBA UPOZORÒUJE, ALE NESNAŽÍ SA KONKUROVAŤ ŠTÝLU PODNIKU HAPPY END. VIZUÁLNY KONTAKT DOSIAHNUTÝ CELOPRESKLENOU STENOU OD BARU MÁ ZABEZPEÈIŤ, ABY SA FAJÈIARI NECÍTILI ODSTRÈENÝ A ABY BOLI STÁLE SÚÈASŤOU DIANIA A ŽIVOTA PODNIKU.TÚTO IDEU UMOCÒUJE POUŽITIE ZRKADIEL V SMOKING LOUNGE, KTORÉ ZVAÈŠUJÚ DANÝ PRIESTOR A PRENÁŠAJÚ ŽIVOT BARU DO VNÚTRA MIESTNOSTI.

ING. ARCH. MICHAL TARTA¼ ING. ARCH. JANA TARTA¼OVÁ

P O PI S

ARCHHOLIKS.


FORMA VZNIKLA SEGMENTÁCIOU HLADKÝCH JEMNÝCH KRIVIEK DYMU DO ŠTYLIZOVANEJ TROJUHOLNÍKOVEJ SÚSTAVY.

ING. ARCH. MICHAL TARTA¼ ING. ARCH. JANA TARTA¼OVÁ

F I LO Z O F I A

ARCHHOLIKS.


REZ

ô

P DORYS

0m

1m

2m

3m

ING. ARCH. MICHAL TARTA¼ ING. ARCH. JANA TARTA¼OVÁ

P ô D O R YS / R EZ

ARCHHOLIKS.


PRIESTOR NA SEDENIE

VSTUP

POPOLNÍK

ZAPA¼OVAÈ

PRIESTOR NA SEDENIE

MOŽNOSŤ SEDENIA NA PÓDIU

ZRKADLÁ ING. ARCH. MICHAL TARTA¼ ING. ARCH. JANA TARTA¼OVÁ

A XON O M E TR I C K Ý P O H ¼ AD Z HO R A

ARCHHOLIKS.


ODVETRANIE

ZAPA¼OVAÈ

POPOLNÍK ODVETRANIE A ZABEZPEÈENIE ÈISTOTY OVZDUŠIA JE RIEŠENÉ VZDUCHOTECHNICKÝM POTRUBÍM, KTORÉ JE UKRYTÉ POD ZBORTENÝMI PLOCHAMI. ODSÁVANIE VZDUCHU JE NAVRHNUTÉ CEZ ŠTRBINY V TVARE ŽIABRÍ . NA PRIPA¼OVANIE CIGARIET SLÚŽI NAHRIEVANÁ CIEVKA V SOLITÉRI HNEÏ PRI VSTUPE DO LOUNGE. V CENTRE MIESTNOSTI JE POPOLNÍK, RIEŠENÝ AKO SOLITÉR A ATYP. OHORKY Z CIGARIET CEZ MRIEŽKU PREPADÁVAJÚ DO ZBERNÉHO BOXU UKRYTÉHO VO VNÚTRI POPOLNÍKA S PACHOVOU KLAPKOU A TÝM ZABEZPEÈUJÚ AJ VIZUÁLNU ÈISTOTU PRIESTORU. ING. ARCH. MICHAL TARTA¼ ING. ARCH. JANA TARTA¼OVÁ

P O PI S

ARCHHOLIKS.


POUŽITIE DREVA- PREGLEJKY A ZRKADIEL..

ING. ARCH. MICHAL TARTA¼ ING. ARCH. JANA TARTA¼OVÁ

VI ZUAL I Z ÁC I E / VARIANT A

ARCHHOLIKS.


POUŽITIE ZRKADIEL A VYTVORENIE ILUZÍVNEHO PRIESTORU.

ING. ARCH. MICHAL TARTA¼ ING. ARCH. JANA TARTA¼OVÁ

VI ZUAL I Z ÁC I E / VARIANT B

ARCHHOLIKS.


POUŽITIE MLIEÈNEHO SKLA V KOMBINÁCII S BARISSOLOM AKO PODH¼ADOM.

ING. ARCH. MICHAL TARTA¼ ING. ARCH. JANA TARTA¼OVÁ

VI ZUAL I Z ÁC I E / VARIANT C

ARCHHOLIKS.


ALTERNÁCIE NASVIETENIA VARIANTU C.

ING. ARCH. MICHAL TARTA¼ ING. ARCH. JANA TARTA¼OVÁ

VI ZUAL I Z ÁC I E / VARIANT C

ARCHHOLIKS.

P.M.S.L.  

návrh fajčiarského boxu pre klientov PM

Advertisement