Page 1

mediální podpora festivalu ARCH FOR PEOPLE 2011


mediální partneři AFP 2011


mediální partneři AFP 2011- tištěná média

www.betontks.cz Časopis BETON - technologie, konstrukce, sanace navazuje na dlouholetou tradici odborných periodik Beton a Zdivo a Sanace betonových konstrukcí s cílem publikovat aktuální informace o nových technologiích a trendech, materiálech a výrobcích spjatých s tradičními stavebními materiály - vápnem, cementem a betonem. Současně se zabývá problematikou a vývojem betonového stavebnictví v širších profesních souvislostech. Časopis je po 9 ročnících své existence pro širokou odbornou veřejnost užitečným pomocníkem při orientaci v současném betonovém stavebnictví, a všestranně tak přispívá k rozvoji tohoto významného resortu českého hospodářství. Periodicita: 6x ročně Náklad: 3250 výtisků - avízo k AFP - ohlédnutí za festivalem - uveřejnění výsledků soutěže CEMEX Betonový dům

Časopis ARCHITEKT systematicky sleduje a mapuje vývoj české architektury, zaznamenává aktuální dění v oblasti architektury v souvislostech kulturních, společenských ekonomických a politických a dává prostor k diskuzi. Prezentuje podrobně a ve spolupráci s autory a tepretiky na základě bohatých obrazových a dokumentačních materiálů nejvýznamnější stavební aktivity na našem území i v zahraničí, kde je čtenáři také velmi uznáván. Časopis je vydáván v českém jazyce s anglickými překlady v nákladu 7.000 kusů. - uveřejnění výsledků soutěže CEMEX Betonový dům


www.4stav.cz Portál 4STAV.CZ je jedinečným informačním zdrojem pro stavbaře, stavebníky a širší veřejnost se zájmem o stavebnictví a bydlení. Denně publikované odborné články a aktuální zpravodajství ze světa stavebnictví a bydlení - více než 2500 článků. Vydáváno pouze v elektronické verzi v prostředí internetu. Čtenáři: více než 50 000 měsíčně Periodicita vydávání: denně aktualizováno Google PageRank: 4/10 Seznam Srank: 5/10 Celkem uveřejněno: 3 články


www.archinews.cz Čtvrtletní tištěné noviny plné aktualit o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999. Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s e-architekt (od roku 2006). Od 7/2007 vychází v internetové podobě na www.archinews.cz jako pravidelně aktualizovaný týdeník ze světa informačních technologií a architektury. R O Z H OVO R

>

Nadále počítá me raněné a p adlé

Letos pošesté prob íhá od Vejprt po architekturu leto Vítkovice bienále s získala akce celo Industriální stop y. Díky stoupajíc konverze industriá roční charakter. ímu V současné dob lního projektu ě byla rovněž zahá zájmu o průmyslovou Dolní oblasti Vítk jena zřejmě nejr ovice. ozsáhlejší Jiří Kout

trvale udržitelné ho řešení, nikoli jen o zo- Vlast hlednění módního ně až nyní, když se či okamžitého efekt rozbíhá unikátní u. jekt v Dolní oblas proti Vítkovic. Díky silném Tento ročník se u investorovi a majiteli zaměří také na areálu, kterému, tak ukáz- to jeví, ky příkladů nezv se mi jde o podtržení a Benjamin Fragner, yklého využití využi který vede Výzku tí ostravské jediindu- nečnosti striálního dědi mné centrum průmyslového pro další rozvoj jeho ctví. Jaké příkl ady pat- a tím dědictví při Faku společnosti – ří na území Česk i města. To ltě architektury ČVUT, é republiky mez však upozorňuje, nejlákavější? i ty se, že to bude je něco mimořádného, a zdá že stále ještě u nás přetr mít pokračování. vává necitlivý přístu Impuls je vždy Jedním z příkladů důležitý, potvrzují pk znamnému kultu je hledání nového to zahraniční příkla rnímu dědictví, jímž vývyužití nebo oživování dy. industriální architektur staveb spjatých s pivovar- Každ a bezesporu je. nictvím. Z typologick Důkazem é dva roky, co toho jsou často necit ého hlediska patří se Bienále koná livě přestavené či u nás vycházejí k nejrozšířenějším , daleko častěji rovnou , jsou součástí obraz i poutavé infor stržené historické mace. V letošu čes- ním roce kých a moravskýc objekty. to bude první h měst a městeček. díl Industriální toto téma jsme Co vede investory začátkem roku uspo Na topografie, věnovaný Úste , developery, ale ckému kraji. řádali Jak se s Černokostelecký také Indu architekty a urba m pivovarským archi striální topograf nisty k tomu, aby vem minulých a muzeem sérii ie liší od přetří konferencí, k hlíželi význam Industriálních nimž jsme Liší památek prům průvodců? vydali publikace. yslovése nejen rozsahem ho dědictví? a zkušenostmi, ale především užite Je vždy jednodušší čným propojován stavět na zelené louce Můžete uvést ím informací , které bude pokra , příliš se kolem sebe příklad využití čovat webovou verneohlížet. Rozhodují indu- zí indus striálního dědi cí jsou triální topografie. především deformova ctví v zahranič Ta bude přístupná í? Kon- od začát né ekonomické param ference se má ku příštího roku zúčastnit i zástu ry a stimuly: boura etna www.industripce pro- alnito t a pak stavět znov jektu Europäis pografie.cz. Publi lacinější. Ve měst u je ches Zentrum kaci lze jistě využí für Kunst i jako ech také bývá ceně und Industriekultu t alternativního průvo na víc parcela než histo r v sárském Völk rický objekt. Velká dce. To ale není lingenu nebo - posláním. Jsem část industriálních stave Dr. Miles Ogle přesvědčen, že nabíz b je navíc ve velm thorpe vrste z Historic Scot í vícevné čtení o míste i zuboženém a zanedbané land, člen vede ch, ní která procházejí m stavu, takže jejich mezi- proměnou národní organiza likvidaci, i když se třeba . O území s výjim ce „Jed pro zách notli vé ranu ečným pozitivní příkl jedná o výjimečné prů- tonickými myslového dědi i architekady bohužel nevy architektonické příklady, a technickými díly, ctví rokem vidíme. váží ohromné Nejde jen o ztrát berou mnozí jako která čekají na Příkladů je bezpočet. TICCIH . . . ztráty, které každ zhodnocení a další y v oblasti archi úlevu. identity a naší Především však potvr ým využití. tektury a stave vlastní paměti,“ zují, že neexistuje bnictví, ale také říká Benjamin : Můžete uvést jeden Fragner nějaký příklad? stup. Ve Skotsku napří jediný a zaručený pří- D O K letošním Indus D klad I Á Ř bě na E „individualizova jedné straně na> triálním stopám leznete velmi dokon ného prostředí“, připravu- vždy jeme obsáhlou ale „zakonzervovaný které je Nemělo i komerčně přitaž Industriální topog “ New Lanark, který je pamá by jít ani tak o livější. Jenže zůstá rafii Ús- u obecn teckého kraje. Je konfr tkou ontac UNESCO, přesto je vá o doplňován 12. září ých slov. Občas probl tam také heslo o í a porovnávání přístu i, spíš ale provozovaný jako historic- ními kém dolu na Cínov mimořádně přitaž pů a zku- turist BIM Day slogany, ale při deve esknou reklam- šeností. Tedy ci se šest set let livá ická atrakce. Ale možná o jakýsi loperském způsobu trvají- stavění, cí tradicí. Než odeš je tu také několik pohled z jiné álů 2. odborné setkání strany, než jsme kterému se jedná o la knížka do tiská arezachráněných v Odborné rady pro zvyklí. prvoplánový a okav Krušných horác rny, mžitý obcho rámci projektu Rege BIM Mezinárodní konfe h dokonali demo dní efekt, je obtížn ration Through Herita nelici areálu, klam rence na téma vyé posun který doplatil na ge, out pro- V rámc aci blíž realitě. O užitelnost BIM v nepovedenou priva cem Charlesem, napří podporovaného prini dvoudenní exku hodnotách a atrak praxi tizaci nosti se po roce 1991 a klad Stanley Mills. rze do Ostrativ- vy rovněž FA ČVUT v Praze postupně se měni už nepochybuje, Jsou zachr áněn prob , é pro Thák ěhne l přede v zaběhlý systém ruinu. financován urova 9, Praha 6 Starosta Dubí si konference. Zavším díky tomu, ujal nás pane www.CzBIM.org teď oddechl, cituji že se je í, projektování a poda řilo alesp l zam oň zčásti přestavět výstavby to ale z jeho zůstá ěřený na dlou prohlášení: „Styd vá nepřekonatelný dobou udržiteln na bydlení. ho- V Británii ěl jsem se za to... m problémem. obecně převažuje ost 12. – 17. září Kazí pohled na nás všech snaha najít vyze průmyslového projektů konver- užití, které ny, ale hlavně na přitahuje pozornost dědictví a spoj naše Můžete město.“ Takže podo Young Architect a gener s turistickým ruch ení vé hodnoty více přiblížit konf bným destruktivním Award 2011 a finanční prostředky uje noem . . . erenci, která stupem se nepří pří- proběhne Výstava výsledků Půjde . mo zbavujeme Setkávají architektonické souv o se rámc pokra tam i letošních Indu čování témat z pražs soukromé investice i našeho álníc špatného svědomí, těže pro mladé a stri- rence. Ale a ké podp konfe h stop pod názv ora jež je nepohodln začínající architekty veřej ných nyní již ve výrazném prostředků. Tím se em Architektura é. na téma veřejný ovlivňuje ekonomic industriálním ké konverzí – bala prost prost ředí, or klima nepříznivé které navíc v těcht ncování mezi Určitým protiklad Národní technická zpočátku pro konv záchra- uniká nou, tvůrčí inter em zmíněného tní příležitost z bezp o dnech nabízí Podobná strate knihovna, erze. vencí a destrukc gie platí i v Něm pří- Konferenci stupu k průmyslov rostřední blízkosTechnická 6, Praha í? ecku. ti sledovat prom předcházela řada ému dědictví je 6 ěnu výjimečné indus workshopů, souzrov- těží na na bienále Indu www.yaa.cz triální V programu vytváření alternativn památky na nové striální stopy. využití. Konverze ích projektů, kteletošních Stop Akce ré hleda každoročně nabý tohot je rozměru, zadání i řada akly možnosti využi o cí na Kladně vá na významu 14. září i výše investic je tí opuštěných bua v Ostravě-Vítk .. Nemyslím si, že dov a areálů, jež zcela výji- Proč mečná nejen z pohle jde o protiklad. Spíše . ovicích. už jsou v očích Pracovní setkání se na severu du České republiky, vidím odepsané. jako nebezpečné, mnohých i v zahra Moravy poda uživatelů ale prosadit že to, co se stává Prezentování odliš řilo ničním srovnání. ArchiCADu – Zlín konverzi, zatím popu- tivních ných, alternalárním tématem, V Ostravě se ale co na Kladně už nejedná o vzdál pohledů a proje nalézá tak poma areál Poldi nadá www.cegra.cz ktů, nejen od nás, lu prak- ale enou vizi, ale o tickou odezvu. V le chát rá? i ze zahraničí, je bezpro- Říká se, střední realitu před obecné rovině se hlavním posláním že problémem Kladn i na úrov- feren očim ni developerských a naplň kon- projektu. a je, že leží příliš ovaného blízko 15. září ce. Je určena pro projektů přiznává, Předpokládáme, Praze, Ostrava je širší veřej že oso- z bloků bitá industriální že samo prostřezase Praze příliš vzdáPracovní setkání setkání otevře význa nost, každý dí a zkušenost může atmosféra přispívá lená. Především je uživatelů k tvor- který mný odborník, ovlivnit názor, jak to ale naprosto nesou ArchiCADu – Ostr se tématem zabýv kládat s objekty měprůmyslového dědic na- řitelné. Přitom, když zváží ava á ve své profesi. te, že se tví. Jde 2011, Ostra www.cegra.cz přitom o hledání NÁZOR > racionálního, prakt va dosud také nemě píše rok ického, využití la na nové průmyslového dědic 15. září tví mnoho štěstí. Křižovatky arch itektury 2011 Třetí ročník odbo rné konference na téma veřejný prost or, městský nebo příměstský, a jak Jiří Kout architektura ovliv ňuje život společnost redaktor www.earc i h.cz Národní technická dentská architekto knihovna, nická soutěž Ceme Vždy, když jsem Ballingův sál, Techn x Be- ci Beton tonový dům na konfrontován s archi ická 6, Praha 6 v architektuře na téma individuální tekturou, nemohu se www.krizovatky pražské FA ČVUT bydlení Jejím v nevyřešené, ale vyhnout otázce, archi tektury.cz . hlavním zahraničním vysoce atraktivní je-li to architektura pro lidi, hostem bude prálokalitě vě Felipe Masarykovy čtvrti nebo architektu 4. – 20. října Artengo Rufino, v Praze-Troji (9. – ra pro architekturu. Možn dalšími přednáše14. září). jícími Soutěž se chce vyme á je to tím, že ArchiSHOW přední čeští archi zit vůči obdobným nejsem profesí architekt, tekti, jako jsou Roma firem- Brychta ním akcím, a i proto jen se s architektu n Představení Archi z Projektil archi rou prose společnost Ceme fesně setkávám. CADu tekti, 15 – dvouhodiPetr Burian spojila s MČ Praha x z architekto Ve výsledku je ovšem nové prezentace nické kanceláře DaM -Troja, Galerií Jaros jedno, kdo architekt proběhnou postu lava Novák z Fragnera a Kated či Antonín je a kdo není. Důlež pně v Karlových Varec DRNH. V technické rou architektury ité je, že ze své podstaty h, Plzni, Hradci Králo FSv ČVUT části vystoupí Společně pozvaly by měla být archi vé, Českých Budějovicí vedoucího architekta . například Davide Zampini ze tektura stejně jako napří ch, Praze, Zlíně, Švýca znamného španě vý- ta Telivuo klad hudba či divad Ostravě a Brně lského ateliéru AMP z Finska a šéfredakto rska, Jutlo pro lidi. Arqui- su Beton rka časopitectos Felipa Arten www.cegra.cz TKS Jana Margoldov ga Rufina, aby v první Letošní devítidenn á. m ko- Mezinárod le soutěže formou í festival Arch for ní work konfe Peop shop který se koná 6. – rence BIM Day, le, u vedl vybrané 13. října studenty ze všech jež pro14. září v Praze, má běhne 12. září na vysokých škol se s touto myšlenkou mnoh půdě FA ČVUT, se zaměře- na využi Tom Cederqvis ním na architektu zaměří é podobné. Nejen t: Poslední prác telnost BIMu v praxi ru. Využití této že se svým lokál podobá svým názve e– . Vystoupí na ní velké a malé lokality odborníci bude řešit také Trojsk ním tématem, jež m jednomu z nejvě z Finska či Velké je předmětem é sympozium za tších architektonické hudebních festiv Británie, kteří se Přednáška finské účas- BIMu věnu ti všech zaintereso alů u nás. Jeho ho a urban ho architekta v rámc istického řešení, jí jak po vývojářské vaných stran. cílem je žijí. řešit architekturu i Architecture Week stránce, tak Arch for People s důrazem na lidi, po strán ce využitelnosti v Praha 2011 není však jen archi kteří A právě proto praxi. Konference www.architecturalwe tekto- má za nickou soutěží. Pro je stěžejní akcí festiv cíl popularizaci ek.cz odbornou veřejnost alu stu- ganiz BIMu u nás, kde or- oproti západ átoři připravili mezi je ARCHINEWS 3 | 14. – 16. října ní Evropě navrhování národní konferen2011 v inform ním ačmodelu budovy Čtvrtletní aktuality Průmyslové dědi zatím v plenkách. o informačních techno ctví – Na hran logiích a architektuře ve spolupráci s e-arch : ě Mezinárodní odbo . Ročník XIII. Vydáv itekt, Nad Obcí I rná konference, 1392/2, 140 00 Praha á: Centrum pro podpo Redakční rada: Tomáš 4, tel. 257 310 090, jejímž ústředním ru počítačové grafik Lejsek, Petr Vaněk fax 257 314 106, , Jiří Kout a Viktor y ČR s.r.o. motivem je disku Noviny jsou k dispoz e-mail cegra@cegra. Johanis. Grafika: Aleš ze ici na www.cegra. překračující vžité Douša. Mezinárodní cz, www.cegra.cz. cz. Vydavatel si vyhraz hrani standardní číslo seriálo ce mezi obory uje právo publikované a profesemi, směř vých publikací ISSN materiály zveřejnit 1802ující k nalezení odpo 7172. též na internetu, ® zejména na www. vědí na otázky konv ARCHINEWS 3 | 2011 archinews.cz. erzí průmyslového dědictví. www.industrialnisto py.cz foto: © Šárka Ševčík ová

redaktor www.earc h.cz

Arch for Peop le

8

není jen archit

ektonickou so

utěží


www.EARCH.cz Architektura online. Internetový týdeník o architektuře.


www.designcabinet.cz - články, akce Design Cabinet CZ vznikl na platformě Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Architecture & Building Foundation), která byla založena v roce 1991. Ta je mj. organizátorem soutěže Stavba roku (od roku 1992) a organizuje celoživotní vzdělávání v oborech architektura a stavitelství prostřednictvím České stavební akademie. Google PageRank: 6/10 Seznam Srank: 4/10 Celkem uveřejněno: 4 články


www.nazeleno.cz Spotřebitelský internetový server z oblasti zdravého životního stylu, ekologie a úspor energií. Radí svým čtenářům, jak žít v moderní uspěchané době zdravě, v čistém prostředí a s čistým svědomím bez nutnosti „návratu zpátky na stromy“. Google PageRank: 6/10 Seznam Srank: 6/10 Celkem uveřejněno: 7 článků


www.stavbaweb.cz Portál sloužící pro odbornou architektonickou veřejnost, studenty, stavební a památkové úřady a laické zájemce o architekturu. Registrovaní uživatelé jsou denně uvědomováni o nových článcích na stavbawebu. Google PageRank: 4/10 Seznam Srank: 5/10 Celkem uveřejněno: 2 články


www.stavebni-forum.cz Internetový časopis o architektuře, trhu nemovitostí, developmentu a souvisejících oborech. Google PageRank: 6/10 Seznam Srank: 3/10 Celkem uveřejněno: 3 články


stavitel.ihned.cz

www.svet-bydleni.cz

je internetovou verzí časopisu Stavitel, který poskytuje informace o stavebních materiálech a hmotách, o inovacích a technologiích, o strojích a stavební mechanizaci, o využití softwaru ve stavebnictví. (Stavitel na internetu funguje pod hlavičkou IHNED.CZ) Google PageRank: 6/10 Seznam Srank: 5/10

Svět bydlení je internetový magazín o bydlení a životním stylu. Google PageRank: 5/10 Seznam Srank: 6/10


zpravodajské servery / televize / rozhlas www.novinky.cz On-line magazín deníku Právo & Seznam.cz.


Česká televize - Události a komentáře z 6.9.2011 Reportáž Betonová architektura

Rozhovor s Felipem Artengo Rufinem - hlavní zahraniční hvězdou konference Beton v architektuře a vedoucím studentského workshopu CEMEX Betonový dům

Zprávy z kultury 6.9.2011


Zpráva o ARCH FOR PEOPLE v rámci Metropolitního deníku rádia Český rozhlas Regina z 6.9.2011 včetně telefonického rozhovoru s organizátorem Jiřím Koutem.


life.ihned.cz Rubrika zpravodajského serveru Hospodářských novin. Články k tématu ARCH FOR PEOPLE v sekci HNLife - ARCHITEKTURA.


www.praha9online.cz Denní zpravodajství městské části Praha 9


další odborné / hobby servery www.artalk.cz

www.zena.cz

- aktuálně o výtvarném umění

- nejoblíbenější ženský portál na českém internetu


www.tzb-info.cz - oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov


www.konstrukce.cz - odborný časopis pro stavebnictví a strojírenství (internetová verze)


www.stavim-stavis-stavime.cz Informace o stavebních materiálech, stavebních postupech a aktuálním dění ve stavebním oboru.

www.czechdesign.cz Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ - propagace českého designu.

www.bydleni.cz Nezávislý internetový magazín a katalog pro podnikatele v oboru a nejširší veřejnost.


PRESS KIT na www.archforpeople.cz

celkem 8 tiskových zpráv - článků


ARCH FOR PEOPLE na ROCK FOR PEOPLE !

AFP 2011 MÉDIA REPORT  
AFP 2011 MÉDIA REPORT  

Prezentace mediálních ohlasů konference.

Advertisement