Page 1

V. Persoas

Javier L贸pez Prol


galego As crenzas. O conflito. A guerra. A convivencia. A experiencia. Son algúns dos elementos que forman a personalidade dunha persoa. Son algúns dos elementos que forman a personalidade colectiva dun pobo. Son os que converten ás persoas en excepcionais. Cecais o que máis me impresionou dos Balcáns foran as persoas. E cecais a maior mágoa coa que voltei foi a de non ter a oportunidade de coñecer algunas destas persoas máis profundamente. Estas xentes con todos os seus defectos e as súas virtudes foron as que moldearon esa cultura e esa historia. E a través dos seus ollos cecais poidamos entender o seu pasado e albiscar o seu futuro. As persoas retratadas a continuación son serbias, bosníacas, albanokosovares, xitanas, serbokosovares, musulmás, católicas, ortodoxas, xudías, iugoslavas... cecais varias á vez, cecais todas ou ningunha. Son ante todo un exemplo de superación. O interesante é mirar a través desas etiquetas para ver ás persoas que hai detrás. Ei-las:

4


español Las creencias. El conflicto. La guerra. La convivencia. La experiencia. Son algunos de los elementos que forman la personalidad de una persona. Son algunos de los elementos que forman la personalidad colectiva de un pueblo. Son los que convierten a las personas en excepcionales. Quizás lo que más me impresionó de los Balcanes fueron las personas. Y quizás la tristeza más grande con la que regresé fue la de no tener la oportunidad de conocer a algunas de estas personas más profundamente. Estas gentes con todos sus defectos y sus virtudes fueron las que moldearon esa cultura y esa historia. A través de sus ojos quizás podamos entender su pasado y vislumbrar su futuro. Las personas retratadas a continuación son serbias, bosníacas, albanokosovares, gitanas, sebokosovares, musulmanas, católicas, ortodoxas, judías, yugoslavas... quizás varias a la vez, quizás todas o quizás ninguna. Son ante todo un ejemplo de superación. Lo interesante es mirar a través de esas etiquetas para ver a las personas que hay detrás. Aquí están:

5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


22


23

V. Persoas  
V. Persoas  

Fotorreportaxe sobre os Balcáns 20 anos após do comezo do conflito: Persoas. Fotorreportaje sobre los Balcanes 20 años después del inicio de...

Advertisement