Page 1

III. Kosovo Kosova, Kosovë / Косово, Kosovo; Косово и Метохија Kosovo i Metohija

Javier López Prol


Un neno salta sobre o monumento á independencia coa verba NEWBORN (recén nado). Pristina/Prishtinë. Un niño salta sobre el monumento a la independencia con la palabra NEWBORN (recién nacido). Pristina/Prishtinë.


galego Kosovo/Kosova1 cecais sexa a rexión balcánica onde o conflito continúa máis presente. A historia de Kosovo é tan complexa coma o seu propio presente. Como rexión intermedia entre Serbia e Albania, ambas nacións reivindican o seu dereito sobre este territorio, e ambas historiografías atribúen á súa etnia as primeiras poboacións sobre a rexión. Alí atópanse multitude de igrexas e conventos ortodoxos declarados Patrimonio da Humanidade en perigo, un dos argumentos dos serbios para consideralo como berce da súa identidade cultural e relixiosa. Na outra face da moeda a maioría da poboación kosovar hoxe en día é albanesa. Perante o Estado Federativo Iugoslavo Kosovo era unha rexión autónoma dentro da República Serbia. O surximento e auxe do nacionalismo en Serbia supuxo a limitación de dereitos progresiva á maioría albanesa en beneficio da minoría serbia. E esta limitación progresiva de dereitos foi respostada cunha cada vez maior contestación social pola maioría albanesa. A represión foi especialmente cruenta nos anos 1998-1999 e a espiral de violencia foi en aumento coa creación do UÇK: Exército de Liberación de Kosovo, liderado por Hashim Thaçi, actual presidente da República de Kosovo. Tralo fracaso das negociacións de Rambouillet (sobre as que existe unha grande controversia) a OTAN bombardeou Serbia e invadiu Kosovo en 1999 que dende entón ostentou un status provisional baixo control internacional até que en 2008 declarou a súa independencia de xeito unilateral. Alén de culpabilidades e responsabilidades, o resultado deste conflito foron violacións masivas de dereitos humanos a cidadáns de ambas etnias e doutras minorías presentes en Kosovo (montenegrinos, macedonios, xitanos, turcos, etc). Milleiros de albaneses foron deportados ou convertéronse en refuxiados perante a primeira parte do conflito, e este fluxo  invertiuse en perxuízo da minoría serbia após da intervención da OTAN. O pobo xitano, eterno esquecido, atópase nunha situación de total marxinalidade tanto perante coma após do conflito.

1. Serbio/albanés 4


As feridas da guerra non só non están esquecidas senon que seguen sendo argüídas. A poboación serbia e albanesa está completamente segregada. A minoría serbia vive caseque illada en enclaves coma Graçanica, a poucos km. de Pristina/Prishtinë, e sobre todo na zona norte fronteiriza con Serbia. O exemplo máis dramático desta situación é Mitrovica/Mitrovicë. Unha cidade dividida polo río Íbar. Ao norte serbokosovares rezan nunha igrexa ortodoxa, pagan en dinares, falan serbio e escriben en alfabeto cirílico2, boikotean as eleccións e ondean a bandeira serbia. Ao sur do río albanokosovares rezan en mezquitas, pagan en euros, falan albanés e escriben en alfabeto latino, votan nas eleccións e ondean bandeiras kosovares e albanesas. No medio unha ponte que non une unha cidade senon que separa dous mundos. A ambos lados hai moito movemento mais a ponte sobor do Íbar permanece baleira. As feridas da guerra non son difíciles de atopar en edificios destruídos e advertencias de minas. Mais cecais o máis cruel sexa a insistente permanencia das bandeiras que se empeñan en perpetuar a ruptura. Mais a esperanza surxe entre o aramio de espiños, e cecais sexan precisamente os nenos e xoves o exemplo que necesitan os seus maiores para construír un futuro que doutro xeito tardará moito en chegar. Hoxe en día Kosovo trata de consolidar a súa independencia construíndo o Estado de Dereito co apoio das Nacións Unidas e da Unión Europea mediante as misións da UNMIK e EULEX respectivamente. Militarmente a misión KFOR da OTAN trata de mitigar as eventuais explosións violentas que se producen entre serbios e albaneses sobre todo na zona norte onde se atopan as principais poboacións de maioría serbia.

2. Aínda que no idioma serbio conviven ambos alfabetos (cirílico e latino). Practicamente a totalidade dos rótulos na vía pública de Mitrovica/Mitrovicë figuran en alfabeto cirílico como símbolo da identidade serbia. 5


español Kosovo/Kosova3 quizás sea la región balcánica donde el conflicto continúa más presente. La historia de Kosovo es tan compleja como su propio presente. Como región intermedia entre Serbia y Albania, ambas naciones reivindican su derecho sobre este territorio, y ambas historiografías atribuyen a su etnia las primeras poblaciones sobre la región. Allí se encuentran multitud de iglesias y conventos ortodoxos declarados Patrimonio de la Humanidad en peligro, uno de los argumentos serbios para considerarlo la cuna de su identidad cultural y religiosa. En la otra cara de la moneda la mayoría de la población kosovar es hoy en día albanesa. Durante el Estado Federativo Yugoslavo Kosovo era una región autónoma dentro de la República Serbia. El surgimiento y auge del nacionalismo en Serbia supuso la progresiva limitación de derechos a la mayoría albanesa en beneficio de la minoría serbia. Y esta limitación progresiva de derechos fue contestada con una cada vez mayor contestación social por la mayoría albanesa. La represión fue especialmente cruenta en los años 1998-1999 y la espiral de violencia fue en aumento con la creación del UÇK: Ejército de Liberación de Kosovo, liderado por Hashim Thaçi, actual presidente de la República de Kosovo Tras el fracaso de las negociaciónes de Rambouillet (sobre las que existe una gran controversia) la OTAN bombardeó Serbia e invadió Kosovo en 1999 que desde entonces ostentó un status provisional bajo control internacional hasta que en 2008 declaró su independencia de forma unilateral. Más allá de las culpabilidades y responsabilidades, el resultado de este conflicto fueron violaciones masivas de derechos humanos a ciudadanos de ambas etnias y de otras minorías presentes en la región (montenegrinos, macedonios, gitanos, turcos, etc). Miles de albaneses fueron deportados o se convirtieron en refugiados durante la primera parte del conflicto, y este flujo se invirtió en perjuicio de la minoría tras la intervención de la OTAN. El pueblo gitano, eternamente olvidado, se encuentra en una situación de total marginalidad tanto durante como después del conflicto. 3. Serbio/albanés 6


Las heridas de la guerra no solo no están olvidadas sino que siguen siendo argumentadas. La población serbia y albanesa está completamente segregada. La minoría serbia vive casi aislada en enclaves como Graçanica, a pocos km. De Pristina/Prishtinë, y sobre todo en la zona norte fronteriza con Serbia. El ejemplo más dramático de esta situación es Mitrovica/Mitrovicë. Una ciudad dividida por el río Íbar. Al norte serbokosovares rezan en una iglesia ortodoxa, pagan en dinares, hablan serbio y escriben en alfabeto cirílico4, boikotean las elecciones y ondean la bandera serbia. Al sur del río albanokosovares rezan en mezquitas, pagan en euros, hablan albanés y escriben en alfabeto latino, votan en las elecciones y ondean banderas kosovares y albanesas. En el medio un puente que no une una ciudad sino que separa dos mundos. A ambos lados hay mucho movimiento pero el puente sobre el río permanece vacío. Las heridas de guerra no son difíciles de encontrar en edificios destruidos y advertencias de minas. Pero quizás lo más cruel sea la insistente permanencia de las banderas que se empeñan en perpetuar la ruptura. Pero la esperanza surge entre el alambre de espino y quizá sean precisamente los niños y jóvenes el ejemplo que necesitan sus mayores para construir un futuro que de otra forma tardará mucho en llegar. Hoy en día Kosovo trata de consolidar su independencia construyendo el Estado de Derecho con el apoyo de las Naciones Unidas y de la Unión Europea mediante las misiones de la UNMIK y EULEX respectivamente. Militarmente la misión KFOR de la OTAN trata de mitigar las eventuales explosiones violentas que se producen entre serbios y albaneses sobre todo en la zona norte donde se encuentran las principales poblaciones de mayoría serbia.

4. Aínda que no idioma serbio conviven ambos alfabetos (cirílico e latino). Practicamente a totalidade dos rótulos na vía pública de Mitrovica/Mitrovicë figuran en alfabeto cirílico como símbolo da identidade serbia. 7


Kosovo: país en construcción. Pristina/Prishtinë

8


Un neno mira cara arriba no monumento á independencia coa verba NEWBORN (recén nado). Pristina/Prishtinë Un ninño mira hacia arriba en el monumento a la independencia con la palabra NEWBORN (recién nacido). Pristina/Prishtinë

9


Drenas/DrenicĂŤ

10


Prizren

Advertencia de minas. Pristina/PrishtinĂŤ

11


Albanokosovares musulmanes. Pristina/PrishtinĂŤ 12


Serbokosovares ortodoxas. Graรงanica 13


Peć /Pejë

14

Pristina/Prishtinë


Pristina/PrishtinĂŤ

Mitrovica/MitrovicĂŤ

15


16


Un fráxil equlibrio sostén a paz. Pristina/Prishtinë Un frágil equilibrio sostiene la paz. Pristina/Prishtinë

17


Pristina PrishtinĂŤ.


Mitrovica MitrovicĂŤ Norte

19


Pristina/Prishtinë A vida continúa entre as feridas todavía abertas do conflito. Prizren. La vida continúa entre las heridas todavía abiertas del conflicto. Prizren

20


Prizren Mitrovica/MitrovicĂŤ

21


Mitrovica/MitrovicĂŤ

22


Prizren


Mitrovica/MitrovicĂŤ Norte Mitrovica/MitrovicĂŤ Sur


Mitrovica/MitrovicĂŤ Sur

Mitrovica/MitrovicĂŤ Norte


Pristina/PrishtinĂŤ


Graรงanica

27


Prizren A EULEX é a misión da Unión Europea para a construción do Estado de Dereito en Kosovo. A estratexia da resistencia serbia á independencia é convertir Kosovo nun Estado fallido para evidenciar a necesidade da súa reintegración en Serbia Mitrovica/Mitrovicë Norte.


La EULEX es la misión de la Unión Europea para la construcción del Estado de Derecho en Kosovo. La estrategia de la resistencia serbia a la independencia es convertir Kosovo en un Estado Fallido para evidenciar la necesidad de su reintegración en Serbia. Mitrovica/Mitrovicë Norte.

29


Mitrovica/MitrovicĂŤ

30


Mitrovica/MitrovicĂŤ

31


Drenas/Drenicë Pristina/Prishtinë

32


Graçanica Pristina/Prishtinë

33


Graรงanica

34


Nenos de equipos adversarios míranse con complicidade. Coas súas diferentes señas identitarias posan orgullosos ante a cámara. Todo un exemplo no medio da confrontación. Peć /Pejë. Niños de equipos adversarios se miran con complicidad. Con sus diferentes señas identitarias posan orgullosos ante la cámara. Todo un ejemplo en medio de la confrontación. Peć /Pejë.

35

III. Kosovo  

Fotorreportaxe sobre os Balcáns 20 anos após do comezo do conflito: Kosovo. Fotorreportaje sobre los Balcanes 20 años después del inicio del...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you