Page 1


24 iunie NAªTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZÃTORUL Solemnitate Invitatoriul V. Doamne, deschide-mi buzele. R. ªi gura mea va vesti lauda ta.

Ant. Veniþi sã-l adorãm pe Mielul lui Dumnezeu, pe care Ioan l-a arãtat lumii cu bucurie! Psalmul 94 (95) Chemare la preamãrirea lui Dumnezeu Îndemnaþi-vã unii pe alþii în fiecare zi, pânã când putem zice: „Astãzi!” (Evr 3,13). 1 Veniþi sã cântãm cu veselie Domnului, sã strigãm cu bucurie cãtre stânca mântuirii noastre! 2 Sã mergem înaintea lui cu cântece de laudã ºi în cântãri de psalmi sã-l preamãrim! 3 Cãci mare Dumnezeu este Domnul ºi mare împãrat peste toþi zeii; 4 în mâna lui sunt adâncurile pãmântului ºi ale lui sunt înãlþimile munþilor; 5 a lui este marea, cãci el a fãcut-o, ºi mâinile lui au plãsmuit uscatul. 6 Veniþi sã ne închinãm ºi sã ne plecãm în faþa lui ºi sã îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 7 cãci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care el îl pãstoreºte, turma pe care mâna lui o cãlãuzeºte. 8 O, de aþi asculta astãzi glasul lui: „Nu vã împietriþi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa, în pustiu;


24 iunie, Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul

2 9

acolo m-au ispitit pãrinþii voºtri, m-au pus la încercare, deºi au vãzut lucrãrile mele. 10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta; de aceea am zis: Este un popor cu inima rãtãcitã, 11 nu au cunoscut cãile mele; de aceea am jurat în mânia mea: Nu vor intra în odihna mea!” Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Veniþi sã-l adorãm pe Mielul lui Dumnezeu, pe care Ioan l-a arãtat lumii cu bucurie! Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte de Laude.

Oficiul lecturilor V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Ioane, de dragul vieþii eterne, Te-afunzi în pustiu ºi trãieºti în caverne; Departe de lume, departe de turmã, Pãcatul nu-þi lasã în suflet vreo urmã. Þi-acoperã trupul, primitã din milã, O zdreanþã de hainã din pãr de cãmilã. Mãnânci ce flãmândul din urmã mãnâncã: Lãcuste ºi miere scobitã din stâncã.


Oficiul lecturilor

3

Dar Domnul prin tine-a voit sã-l arate Pe cel ce ridicã-ale lumii pãcate, Pe care profeþii, milenii de-a rândul, Prezisu-l-au lumii, cu dor aºteptându-l. Din toþi muritorii, o ºtie oricine, Nu este nici unul mai mare ca tine; Cãci tu dai botezul aceluia care Purificã lumea de orice-ntinare. Mulþimea de îngeri ºi sfinþi laolaltã Îþi cântã, Treime, cu voce înaltã. Cu ei îþi aducem pioasã cântare, Cerându-þi iertare, sperând îndurare. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Domnul m-a chemat din sânul mamei mele, din sânul mamei mele ºi-a adus aminte de numele meu. Psalmul 20 (21),2-8.14 Doamne, regele se veseleºte de puterea ta * ºi de mântuirea ta se bucurã atât de mult! 3 Tu i-ai împlinit dorinþa inimii * ºi cererea buzelor sale tu n-ai respins-o. 4 L-ai întâmpinat cu binecuvântãri alese * ºi i-ai pus pe frunte o cununã de aur curat. 5 El a cerut de la tine viaþã ºi tu i-ai dat-o, * lungime de zile în veac ºi de-a pururi. 6 Slava lui este mare datoritã mântuirii tale, * strãlucire ºi mãreþie aºezi deasupra lui. 7 L-ai rânduit pe el ca binecuvântare pentru totdeauna; * tu l-ai umplut de bucurie înaintea feþei tale. 8 Cãci regele se încrede în Domnul * ºi prin bunãvoinþa Celui Preaînalt nu se va clãtina. 14 Înalþã-te, Doamne, în tãria ta; * vom cânta ºi vom lãuda puterea ta! Ant. Domnul m-a chemat din sânul mamei mele, din sânul mamei mele ºi-a adus aminte de numele meu. 2


4

24 iunie, Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul

Ant. 2 Domnul a fãcut din limba mea o sabie ascuþitã, m-a ocrotit la umbra mânii sale. Psalmul 91 (92) I 2 Cât de frumos este sã-l lãudãm pe Domnul, * sã cântãm numele tãu, Preaînalte, 3 sã vestim de dimineaþã îndurarea ta * ºi noaptea, fidelitatea ta, 4 cu lira cu zece coarde ºi cu harpa, * cu cântare de alãutã. 5 Pentru cã mã faci sã mã bucur, Doamne, pentru faptele tale, * voi tresãlta de bucurie pentru lucrarea mâinilor tale. 6 Cât de mari sunt lucrãrile tale, Doamne, * ºi cât de adânci sunt gândurile tale! 7 Omul nepriceput nu va cunoaºte, * ºi cel fãrã de minte nu va înþelege aceasta. 8 Chiar dacã pãcãtoºii vor creºte ca iarba * ºi fãcãtorii de rele înfloresc, ei vor fi nimiciþi pentru totdeauna, * 9 iar tu, Doamne, eºti preaînalt în veºnicie! Ant. Domnul a fãcut din limba mea o sabie ascuþitã, m-a ocrotit la umbra mânii sale. Ant. 3 Aceasta este mãrturia pe care a dat-o Ioan: cel care vine dupã mine mai înainte de mine era. II 10

Cãci, iatã, duºmanii tãi, Doamne, † iatã, duºmanii tãi vor pieri * ºi se vor risipi toþi fãcãtorii de rele. 11 Dar tu înalþi fruntea mea ca pe aceea a unui zimbru, * torni asupra mea untdelemn proaspãt;


Oficiul lecturilor

5

12

ochiul meu priveºte de sus la duºmanii mei † ºi urechile mele aud lucruri înfricoºãtoare * despre cei ce se ridicã împotriva mea. 13 Cel drept va înflori ca un palmier, * va creºte ca un cedru din Liban. 14 Cei plantaþi în casa Domnului * vor înflori în curþile Dumnezeului nostru. 15 Ei aduc roade ºi la bãtrâneþe, * îºi pãstreazã seva ºi prospeþimea, 16 ca sã vesteascã: * „Domnul, stânca mea, este drept, în el nu este nedreptate”. Ant. Aceasta este mãrturia pe care a dat-o Ioan: cel care vine dupã mine mai înainte de mine era. V. Acesta a venit ca sã dea mãrturie despre luminã. R. Pentru ca toþi sã creadã prin el. LECTURA ÎNTÂI Din cartea profetului Ieremia

1,4-10.17-19

Chemarea profetului Domnul mi s-a adresat zicându-mi: 5 „Mai înainte de a te forma în sânul mamei tale, eu te cunoºteam deja; mai înainte de a te naºte, eu te-am consacrat; vreau sã fac din tine un profet pentru popoare”. 6 Iar eu am rãspuns: „Ah, Doamne Dumnezeule, eu nu ºtiu sã vorbesc, pentru cã nu sunt decât un copil”. 7 Însã Domnul mi-a spus: „Sã nu zici: «Sunt un copil», cãci vei merge la toþi la care te voi trimite ºi le vei spune tot ce îþi voi porunci eu. 8 Sã nu te temi de dânºii, cãci eu sunt cu tine ca sã te ocrotesc”, spune Domnul. 9 Apoi Domnul ºi-a întins mâna, mi-a atins buzele ºi mi-a zis: „Iatã, pun cuvintele mele pe buzele tale. 4


6

24 iunie, Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul

10

Sã ºtii cã îþi dau astãzi putere asupra popoarelor ºi împãrãþiilor, ca sã smulgi ºi sã dobori, ca sã dãrâmi ºi sã distrugi, ca sã construieºti ºi sã plantezi”. 17 De aceea, tu, încinge-þi coapsele, ridicã-te ºi spune înaintea lor tot ce-þi voi porunci. Nu tremura în faþa lor, ca nu cumva sã te fac eu sã tremuri înaintea lor. 18 Eu însumi fac din tine astãzi o cetate întãritã, o coloanã de fier ºi un zid de aramã, ca sã te poþi împotrivi þãrii întregi, regilor lui Iuda, cãpeteniilor lui, preoþilor ºi poporului întreg. 19 Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui, cãci eu sunt cu tine ca sã te eliberez”, spune Domnul. RESPONSORIUL Ier 1,5.9b-10a R. Mai înainte de a te forma în sânul mamei tale, eu te-am cunoscut, ºi mai înainte de a te naºte, eu te-am consacrat * ºi te-am fãcut profet pentru popoare. V. Iatã, am pus cuvintele mele pe buzele tale, iatã, îþi dau astãzi putere asupra popoarelor ºi împãrãþiilor. * ªi te-am fãcut. LECTURA A DOUA Din Predicile sfântului Augustin, episcop (Pred. 293, 1-3: PL 38, 1327-1328)

Glasul celui care strigã în pustiu Biserica sãrbãtoreºte naºterea lui Ioan, atribuindu-i un caracter sacru deosebit. Noi nu celebrãm în mod solemn ziua de naºtere a nici unui sfânt, însã o celebrãm pe cea a lui Ioan ºi pe cea a lui Isus. Eu nu pot sã las sã treacã aceastã sãrbãtoare fãrã un cuvânt, ºi, dacã vorbesc mai puþin decât o cere demnitatea subiectului, însãºi profunzimea lui vã va oferi hranã pentru meditaþie. Însã Ioan s-a nãscut dintr-o femeie înaintatã în vârstã ºi sterilã. Cristos se naºte dintr-o tânãrã fecioarã.


Oficiul lecturilor

7

Tatãl nu crede în vestea despre viitoarea naºtere a lui Ioan ºi devine mut. Fecioara crede cã din ea se va naºte Cristos ºi-l zãmisleºte în credinþã. În rezumat, aceasta vrem sã pãtrundem ºi sã analizãm; ºi dacã timpul scurt ºi facultãþile pe care le avem la dispoziþie nu ne permit sã ajungem pânã în profunzimile acestui mister atât de mare, vã va învãþa mai bine cel care vorbeºte în interiorul vostru, chiar în absenþa noastrã, cel care este obiectul gândurilor voastre pioase, cel pe care l-aþi primit în inima voastrã ºi pentru care voi aþi fost fãcuþi temple. Se pare cã Ioan este pus ca o graniþã între cele douã Testamente, Vechiul ºi Noul. De fapt, însuºi Domnul declarã cã el este o graniþã atunci când afirmã: Legea ºi Profeþii au fost pânã la Ioan (Lc 16,16). Aºadar, el reprezintã în sine parte din Vechiul ºi vestire a Noului. Cât priveºte Vechiul, el se naºte din doi bãtrâni. Cât priveºte Noul, este proclamat profet deja în sânul mamei. Mai înainte de a se naºte, Ioan a tresãltat în sânul mamei la sosirea Mariei. A avut deja de atunci numirea, înainte de a se naºte. Este deja arãtat al cui înaintemergãtor va fi, mai înainte de a fi vãzut de el. Acestea sunt fapte divine care depãºesc limitele micimii umane. În sfârºit, el se naºte, primeºte un nume, se dezleagã limba tatãlui. Este suficient a spune ce s-a întâmplat pentru a explica imaginea realitãþii. Zaharia tace ºi îºi pierde glasul pânã la naºterea lui Ioan, înaintemergãtorul Domnului, ºi numai atunci îºi recapãtã graiul. Ce înseamnã tãcerea lui Zaharia, dacã nu profeþia care nu este bine definitã ºi care înainte de predica lui Cristos este încã obscurã? Se face cunoscutã la venirea sa. Devine clarã atunci când trebuie sã aparã cel prevestit. Faptul redobândirii graiului lui Zaharia, la naºterea lui Ioan, este acelaºi lucru cu sfâºierea catapetesmei la pãtimirea lui Cristos. Dacã Ioan s-ar fi vestit pe sine, el nu ar fi deschis gura lui Zaharia. Se dezleagã limba pentru cã se naºte glasul. Ioan, care îl prevestea pe Domnul, a fost întrebat: Cine eºti tu? (In 1,19). ªi a rãspuns: Eu sunt glasul celui ce strigã în pustiu (In 1,23). Glasul este Ioan, iar despre Domnul se spune: La înce-


8

24 iunie, Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul

put era Cuvântul (In 1,1). Ioan este glas pentru un timp scurt, însã Cristos este Cuvântul veºnic încã de la început. Lc 1,76-77 RESPONSORIUL R. Iar tu, copile, vei fi numit profet al Celui Preaînalt; * vei merge înaintea Domnului ca sã pregãteºti cãile sale. V. Sã dai poporului sãu ºtiinþa mântuirii, spre iertarea pãcatelor. * Vei merge. IMNUL TE DEUM Pe tine, Dumnezeule, te lãudãm, Pe tine, Doamne, te mãrturisim. Pe tine, veºnicul Pãrinte, Tot pãmântul te cinsteºte. Þie toþi îngerii, cerurile ºi toate puterile, Heruvimii ºi serafimii îþi cântã fãrã încetare: Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul, Dumnezeul Sabaot! Plin e cerul ºi pãmântul de mãrirea slavei tale! Pe tine te mãreºte corul preaslãvit al apostolilor; Pe tine te slãveºte Numãrul vrednic de laudã al profeþilor; Pe tine te laudã ceata strãlucitã a martirilor; Pe tine te mãrturiseºte sfânta Bisericã Pe toatã faþa pãmântului: Pe tine, Tatãl, a cãrui slavã este fãrã de sfârºit, ªi pe Fiul tãu, unic, adevãrat ºi vrednic de închinare, ªi pe Duhul Sfânt, Mângâietorul. Tu eºti regele mãririi, Cristoase, Tu eºti Fiul cel veºnic al Tatãlui. Pentru mântuirea noastrã Tu nu te-ai sfiit sã te cobori în sânul Fecioarei. Tu ai biruit ghimpele morþii ªi ai deschis celor ce cred împãrãþia cerurilor. Tu stai de-a dreapta lui Dumnezeu Întru mãrirea Tatãlui. Noi credem cã vei veni ca judecãtor, Deci, pe tine te rugãm sã vii în ajutorul slugilor tale Pe care le-ai rãscumpãrat cu sângele tãu scump.


Laudele

9

Învredniceºte-ne sã fim numãraþi printre sfinþii tãi În slava ta cereascã. ¶ Mântuieºte, Doamne, poporul tãu ªi binecuvânteazã moºtenirea ta. Cãlãuzeºte-i ºi înalþã-i pe ei pânã în veac. În toate zilele te binecuvântãm ªi lãudãm numele tãu în veci ºi în vecii vecilor. Binevoieºte, Doamne, în ziua aceasta Sã ne fereºti de pãcat. Miluieºte-ne, Doamne, miluieºte-ne. Fie, Doamne, mila ta asupra noastrã Precum am nãdãjduit ºi noi în tine. În tine, Doamne, am nãdãjduit ªi nu voi regreta în veci. ¶ Aceastã ultimã parte a imnului se poate omite, la alegere.

Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care l-ai ridicat pe sfântul Ioan Botezãtorul ca sã-i pregãteascã Domnului Cristos un popor desãvârºit, dã Bisericii tale harul bucuriei spirituale ºi cãlãuzeºte cugetele tuturor credincioºilor pe calea mântuirii ºi a pãcii. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Laudele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia.


24 iunie, Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul

10

IMNUL Eºti veºnic ferice, Ioane, cãci cine Din marii profeþi e mai mare ca tine? Trãieºti în pustie ºi mori ca martirii, Ferit de pãcat ºi de poftele firii. În ceruri destul de puternic eºti ca sã Înlãturi povara ce veºnic ne-apasã; Ne-ajutã sã facem, precum se cuvine, Cãrãrile vieþii mai drepte, mai line, Ca Domnul, cel care, prin muncile tale, În lume-a gãsit pregãtitã o cale, Sã aibã, de-asemeni, spre noi fiecare O netedã cale, o dreaptã cãrare. Mulþimea de îngeri ºi sfinþi laolaltã Îþi cântã, Treime, cu voce înaltã. Cu ei îþi aducem pioasã cântare, Cerându-þi iertare, sperând îndurare. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Ioan îi va fi numele ºi de naºterea lui mulþi se vor bucura. Psalmul 62 (63),2-9 Sufletul însetat de Dumnezeu Cel care pãrãseºte lucrãrile întunericului vegheazã pentru Dumnezeu. 2 Dumnezeule, tu eºti Dumnezeul meu, * pe tine te caut dis-de-dimineaþã. Sufletul meu e însetat de tine, † pe tine te doreºte trupul meu, * ca un pãmânt pustiu, uscat ºi fãrã apã. 3 Astfel te-am cãutat în sanctuarul tãu, * ca sã contemplu puterea ºi mãreþia ta. 4 Îndurarea ta preþuieºte mai mult decât viaþa, * de aceea buzele mele te laudã.


Laudele

11

5

Te voi binecuvânta toatã viaþa mea * ºi voi ridica mâinile mele invocând numele tãu. 6 Ca ºi cum m-aº sãtura cu mãduvã ºi grãsime, * aºa se desfatã buzele mele când gura mea te laudã, 7 când îmi amintesc de tine în aºternutul meu * ºi mã gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea. 8 Pentru cã ai fost ajutorul meu, * la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. 9 Mã ataºez de tine cu tot sufletul * ºi dreapta ta mã ocroteºte. Ant. Ioan îi va fi numele ºi de naºterea lui mulþi se vor bucura. Ant. 2 El va merge înaintea lui cu duhul ºi puterea lui Ilie, ca sã pregãteascã Domnului un popor desãvârºit. Cântarea Dan 3,57-88.56 Toatã creatura sã-l laude pe Domnul Aduceþi laudã Dumnezeului nostru, voi, toþi slujitorii lui! (Ap 19,5). 57 Binecuvântaþi-l, toate lucrãrile Domnului, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 58 Binecuvântaþi-l, ceruri, pe Domnul, * 59 binecuvântaþi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul! 60 Binecuvântaþi-l, toate apele care sunteþi deasupra cerului, pe Domnul, * 61 sã-l binecuvânteze orice putere pe Domnul! 62 Binecuvântaþi-l, soare ºi lunã, pe Domnul, * 63 binecuvântaþi-l, stele ale cerului, pe Domnul! 64 Binecuvântaþi-l, ploi ºi rouã, pe Domnul, * 65 binecuvântaþi-l, toate vânturile, pe Domnul! 66 Binecuvântaþi-l, foc ºi cãldurã, pe Domnul, * 67 binecuvântaþi-l, frig ºi arºiþã, pe Domnul! 68 Binecuvântaþi-l, rouã ºi chiciurã, pe Domnul, * 69 binecuvântaþi-l, ger ºi îngheþ, pe Domnul! 70 Binecuvântaþi-l, gheþuri ºi zãpezi, pe Domnul, * 71 binecuvântaþi-l, nopþi ºi zile, pe Domnul!


12

24 iunie, Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul

72

Binecuvântaþi-l, luminã ºi întuneric, pe Domnul, * binecuvântaþi-l, fulgere ºi nori, pe Domnul! 74 Sã-l binecuvânteze pãmântul pe Domnul, * sã-l laude ºi sã-l preamãreascã în veci! 75 Binecuvântaþi-l, munþi ºi dealuri, pe Domnul, * 76 binecuvântaþi-l, tot ce rãsare pe pãmânt, pe Domnul! 77 Binecuvântaþi-l, mãri ºi râuri, pe Domnul, * 78 binecuvântaþi-l, izvoare, pe Domnul! 79 Binecuvântaþi-l, balene ºi tot ce miºcã în ape, pe Domnul, * 80 binecuvântaþi-l, toate pãsãrile cerului, pe Domnul! 81 Binecuvântaþi-l, fiare ºi dobitoace, pe Domnul, * 82 binecuvântaþi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul! 83 Binecuvânteazã-l, Israele, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 84 Binecuvântaþi-l, preoþi ai Domnului, pe Domnul, * 85 binecuvântaþi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul! 86 Binecuvântaþi-l, duhuri ºi suflete ale drepþilor, pe Domnul, * 87 binecuvântaþi-l, sfinþi ºi smeriþi cu inima, pe Domnul! 88 Binecuvântaþi-l, voi, Anania, Azaria ºi Misael, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! Sã binecuvântãm pe Tatãl ºi pe Fiul ºi pe Duhul Sfânt, * sã-l lãudãm ºi sã-l preamãrim în veci! 56 Binecuvântat eºti în tãria cerului, * vrednic de laudã ºi preamãrit în veci! 73

La sfârºitul acestei cântãri nu se spune Slavã Tatãlui.

Ant. El va merge înaintea lui cu duhul ºi puterea lui Ilie, ca sã pregãteascã Domnului un popor desãvârºit. Ant. 3 Tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, cãci vei merge înaintea Domnului sã pregãteºti cãile sale.


Laudele

13

Psalmul 149 Noua cântare a sfinþilor Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresãlta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius). 1 Cântaþi Domnului un cântec nou, * lauda lui în adunarea credincioºilor sãi. 2 Sã se bucure Israel de creatorul sãu, * sã tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor. 3 Sã laude numele lui în dansuri, * sã-i cânte psalmi cu harpa ºi cu cetera. 4 Cãci Domnul îl iubeºte pe poporul sãu * ºi-i încoroneazã pe cei smeriþi cu mântuire. 5 Sã tresalte de bucurie în mãrire, credincioºii lui, * sã scoatã strigãte de bucurie în aºternutul lor. 6 Gura sã le fie plinã de laudele Domnului; * ºi sãbii cu douã tãiºuri sã fie în mâinile lor, 7 ca sã arunce rãzbunare asupra neamurilor * ºi pedeapsã asupra popoarelor; 8 ca sã-i lege pe regii lor în lanþuri * ºi pe mai-marii lor în cãtuºe de fier, 9 ca sã facã cu ei judecata care a fost scrisã; * aceasta este o cinste pentru toþi credincioºii lui. Ant. Tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, cãci vei merge înaintea Domnului sã pregãteºti cãile sale. LECTURA SCURTà Mal 3,23-24 Iatã, vã voi trimite pe profetul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare ºi înfricoºãtoare. El va întoarce inima pãrinþilor spre copii ºi inima copiilor spre pãrinþii lor, ca nu cumva sã vin ºi sã lovesc þara cu blestem! RESPONSORIUL SCURT R. El va fi mare în faþa Domnului * ºi se va umple de Duhul Sfânt. El va fi.


14

24 iunie, Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul

V. Va merge înaintea Domnului, ca sã-i pregãteascã un popor desãvârºit * ºi se va umple de Duhul Sfânt. Slavã Tatãlui. El va fi mare în faþa Domnului ºi se va umple de Duhul Sfânt.

Ant. la Benedictus: I s-a deschis gura lui Zaharia ºi a profeþit spunând: „Binecuvântat sã fie Dumnezeul lui Israel!” CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – BENEDICTUS Lc 1,68-79 Despre Mesia ºi Înaintemergãtorul sãu 68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, * pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat poporul sãu, 69 ºi ne-a înãlþat o putere de mântuire * în casa lui David, slujitorul sãu, 70 precum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi * care au fost în vechime, 71 sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri * ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc. 72 Astfel îºi aratã îndurarea faþã de pãrinþii noºtri * ºi îºi aduce aminte de legãmântul sãu cel sfânt. 73 De jurãmântul pe care l-a fãcut lui Abraham, pãrintele nostru, * cã ne va dãrui harul, 74 ca, eliberaþi din mâna duºmanilor noºtri, * sã-i slujim fãrã teamã, 75 în sfinþenie ºi dreptate, sub privirea lui, * în toate zilele vieþii noastre. 76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: * cãci vei merge înaintea Domnului sã pregãteºti cãile sale, 77 pentru a da poporului sãu cunoºtinþa mântuirii * întru iertarea pãcatelor, 78 prin iubirea îndurãtoare a Dumnezeului nostru, * cu care ne va vizita, Cel care Rãsare din înãlþime 79 ca sã lumineze pe cei care se aflã în întuneric ºi în umbra morþii * ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii.


Laudele

15

Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. I s-a deschis gura lui Zaharia ºi a profeþit spunând: „Binecuvântat sã fie Dumnezeul lui Israel!” RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ Sã ne rugãm cu încredere lui Cristos, care l-a trimis pe Ioan sã meargã înaintea sa pentru a pregãti calea Domnului: Vino la noi, Isuse, tu, care rãsari din înãlþimi! Tu l-ai fãcut pe Ioan sã tresalte în sânul Elisabetei: – fã-ne sã ne bucurãm neîncetat de venirea ta în aceastã lume. Tu ne-ai arãtat calea pocãinþei prin cuvântul ºi prin viaþa lui Ioan Botezãtorul: – întoarce inimile noastre ca sã împlineascã poruncile împãrãþiei tale. Tu ai voit sã fii vestit prin cuvânt omenesc: – trimite în lumea întreagã crainici ai evangheliei tale. Tu ai voit sã fii botezat în Iordan de cãtre Ioan, ca sã se împlineascã toatã dreptatea: – dã-ne harul sã lucrãm pentru dreptatea împãrãþiei tale. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care l-ai ridicat pe sfântul Ioan Botezãtorul ca sã-i pregãteascã Domnului Cristos un popor desãvârºit, dã Bisericii tale harul bucuriei spirituale ºi cãlãuzeºte cugetele tuturor credincioºilor pe calea mântuirii ºi a pãcii. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin.


24 iunie, Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul

16

Ora medie V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL O, Dumnezeule preasfânt, Luminã tu ne dai în zori, Iar la amiazã ne cobori, De sus, cãldurã pe pãmânt. Al patimii nãvalnic foc Tu stinge-l, Doamne, în noi toþi; Din inimi ura sã o scoþi ªi dragoste sã pui în loc. Sã fie Tatãl lãudat, ªi Fiul cel nãscut din el, ªi Duhul dragostei, la fel, Primeascã cinste ne-ncetat. Amin. PSALMODIA Ant. Când a ajuns la urechile mele glasul salutului tãu, a tresãltat Pruncul în sânul meu, aleluia. Psalmul 122 (123) Încrederea poporului în Dumnezeu Doi orbi... au strigat: „Doamne, Fiul lui David, ai milã de noi!” (Mt 20,30). 1 Cãtre tine îmi ridic ochii, * cãtre tine, care locuieºti în ceruri. 2 Iatã, ca ochii slujitorilor spre mâna stãpânilor, * ca ochii slujitoarei spre mâna stãpânei sale,


Ora medie

17

aºa sunt ochii noºtri îndreptaþi spre Domnul, Dumnezeul nostru, * pânã când ne va arãta îndurarea sa. 3 Ai milã de noi, Doamne, ai milã de noi, * cãci suntem prea sãtui de ocarã. 4 Prea sãtul ne este sufletul † de batjocurile celor care ne urãsc, * de dispreþul celor îngâmfaþi. Psalmul 123 (124) Ajutorul nostru este în numele Domnului Domnul i-a zis lui Paul: „Nu-þi fie teamã... cãci eu sunt cu tine!” (Fap 18,9-10). 1

De n-ar fi fost Domnul de partea noastrã – s-o spunã Israel, – † 2 de n-ar fi fost Domnul de partea noastrã, * când oameni s-au ridicat împotriva noastrã, 3 atunci ne-ar fi înghiþit de vii * în focul mâniei lor; 4 atunci ne-ar fi înecat apele, † ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, * 5 atunci ar fi trecut peste noi valuri nãprasnice. 6 Binecuvântat sã fie Domnul, * care nu ne-a lãsat pradã dinþilor lor! 7 Sufletul nostru a scãpat † ca o pasãre din laþul vânãtorului: * laþul s-a rupt ºi noi am scãpat. 8 Ajutorul nostru este în numele Domnului, * care a fãcut cerul ºi pãmântul. Psalmul 124 (125) Domnul este ocrotitorul poporului sãu Pacea lui Dumnezeu asupra lui Israel (Gal 6,16). 1 Cei care se încred în Domnul sunt ca Muntele Sionului: * el nu se clatinã, ci rãmâne în veac.


18

24 iunie, Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul

2

Munþii înconjoarã Ierusalimul, † ºi Domnul stã împrejurul poporului sãu * de acum ºi pânã-n veac. 3 Sceptrul celui nelegiuit nu va rãmâne peste moºtenirea celor drepþi, * ca nu cumva cei drepþi sã-ºi întindã mâinile spre nelegiuire. 4 Fã bine, Doamne, celor buni * ºi celor drepþi cu inima, 5 iar pe cei ce se abat pe cãrãri strâmbe † Domnul îi va aduna cu cei care sãvârºesc fãrãdelegea. * Pace peste Israel! Ant. Când a ajuns la urechile mele glasul salutului tãu, a tresãltat Pruncul în sânul meu, aleluia. LECTURA SCURTÃ

cf. Is 49,5a-6b

ªi acum vorbeºte Domnul, el, care m-a plãmãdit din sânul maicii mele, ca sã-i slujesc lui: „Voi face din tine lumina popoarelor, ca sã fii mântuirea mea pânã la marginile pãmântului”. V. Domnul m-a chemat din sânul mamei mele. R. Din sânul mamei mele ºi-a amintit de numele meu.

Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care l-ai ridicat pe sfântul Ioan Botezãtorul ca sã-i pregãteascã Domnului Cristos un popor desãvârºit, dã Bisericii tale harul bucuriei spirituale ºi cãlãuzeºte cugetele tuturor credincioºilor pe calea mântuirii ºi a pãcii. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu.


Vesperele II

19

Vesperele II V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Ioane,-ndurarea-þi sã nu ne refuze Cuvinte de har a ne pune pe buze. Distruge-n noi rãul ce-n lanþuri ne þine, Ca lauda noastrã s-ajungã la tine. La templu coboarã de sus mesagerul ªi aflã bãtrânul tãu tatã misterul Pe care-l aduce din ceruri, anume, Cã-n mod minunat te vei naºte pe lume. Nu crede ce-i spune trimisul ºi, iatã, Muþeºte de-odatã sãrmanul tãu tatã; În clipa ferice a naºterii tale, Constatã cã are iar coarde vocale. În pântecul mamei dormi dulce, ce-þi pasã? Când sfânta Fecioarã îþi intrã în casã. Dar intrã ºi Pruncul purtat de Fecioarã; Tresari dintr-o datã ºi somnul îþi zboarã. Mulþimea de îngeri ºi sfinþi laolaltã Îþi cântã, Treime, cu voce înaltã. Cu ei îþi aducem pioasã cântare, Cerându-þi iertare, sperând îndurare. Amin. PSALMODIA Ant. 1 A fost un om trimis de Dumnezeu ºi numele lui era Ioan. 1

Psalmul 14 (15) Doamne, cine va locui în cortul tãu? * Cine se va odihni pe muntele tãu cel sfânt? —


20

24 iunie, Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul

2

Cel care umblã fãrã prihanã, * face dreptatea ºi spune adevãrul din inimã; 3 cel care nu calomniazã cu limba † ºi nu face rãu semenului sãu, * nici nu aruncã ocarã asupra aproapelui. 4 În ochii sãi, cel nelegiuit e vrednic de dispreþ, * dar îi cinsteºte pe cei care se tem de Domnul. Chiar dacã i-ar fi spre pagubã, * nu-ºi calcã jurãmântul. 5 Nu-ºi împrumutã banii pentru dobândã * ºi nu ia mitã împotriva celui nevinovat. Cel care trãieºte astfel * nu se va clãtina în veci! Ant. A fost un om trimis de Dumnezeu ºi numele lui era Ioan. Ant. 2 Acesta a venit ca sã dea mãrturie despre adevãr. Psalmul 111 (112) Fericit este omul care se teme de Domnul, * care îºi aflã mare plãcere în poruncile lui! 2 Seminþia lui va fi puternicã pe pãmânt * ºi urmaºii celor drepþi vor fi binecuvântaþi. 3 În casa lui va fi belºug ºi bogãþie, * dreptatea lui rãmâne pe vecie. 4 El rãsare ca o luminã în întuneric pentru cei drepþi, * el este blând, îndurãtor ºi drept. 5 Fericit este omul care are milã ºi dã cu împrumut, † el îºi rânduieºte bunurile cu dreptate. * 6 El nu se clatinã niciodatã. Cel drept va fi amintit pentru totdeauna. * 7 El nu se teme de zvonurile rele, inima lui e tare ºi se încrede în Domnul. † 8 Inima lui este în siguranþã, nu are nici o teamã, * pânã când va triumfa peste duºmanii sãi. 9 El este darnic faþã de cei sãraci, † dreptatea lui rãmâne în vecii vecilor * iar fruntea lui se înalþã cu cinste. — 1


Vesperele II 10

21

Cel nelegiuit va vedea ºi se va mânia, † va scrâºni din dinþi ºi se va topi. * Dorinþa pãcãtoºilor rãmâne neîmplinitã. Ant. Acesta a venit ca sã dea mãrturie despre adevãr. Ant. 3 Ioan era fãclia care arde ºi lumineazã.

Cântarea Ap 15,3b-4 Mari ºi minunate sunt lucrãrile tale, * Doamne, Dumnezeule atotputernic! Drepte ºi adevãrate sunt cãile tale, * rege al naþiunilor! 4 Cine nu se va teme de tine, Doamne, * ºi nu va preamãri numele tãu? Tu singur eºti sfânt! † Toate popoarele vor veni ºi se vor prosterna înaintea ta, * pentru cã ai fãcut cunoscute judecãþile tale! Ant. Ioan era fãclia care arde ºi lumineazã. 3b

LECTURA SCURTÃ Fap 13,23-25 Din descendenþa acestuia, Dumnezeu a ridicat pentru Israel, dupã promisiunea sa, un mântuitor: pe Isus. Înainte de venirea lui, Ioan a predicat un botez al pocãinþei întregului popor al lui Israel. Dar când Ioan era spre sfârºitul cãlãtoriei sale, spunea: „Eu nu sunt ceea ce credeþi voi cã sunt. Dar iatã cã vine dupã mine unul cãruia nu sunt vrednic sã-i dezleg încãlþãmintea picioarelor”. RESPONSORIUL SCURT R. Pregãtiþi cãile Domnului, * drepte faceþi cãrãrile lui! Pregãtiþi. V. Dupã mine vine un om care mai înainte de mine era, * drepte faceþi cãrãrile lui! Slavã Tatãlui. Pregãtiþi. Ant. la Magnificat: Copilul care ni s-a nãscut este mai mult decât un profet. Despre el spune Mântuitorul: „Între


22

24 iunie, Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul

cei nãscuþi din femeie nu s-a ridicat unul mai mare decât Ioan Botezãtorul”. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – MAGNIFICAT Lc 1,46-55 Tresãltarea de bucurie a sufletului în Domnul 46

Sufletul meu * îl preamãreºte pe Domnul 47 ºi duhul meu tresaltã de bucurie * în Dumnezeu, mântuitorul meu, 48 cãci a privit la smerenia slujitoarei sale. * Iatã, de acum toate popoarele mã vor numi fericitã, 49 cãci mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, * ºi numele lui e sfânt. 50 Milostivirea lui rãmâne din neam în neam * peste cei ce se tem de el. 51 A arãtat puterea braþului sãu, * i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, 52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici * ºi i-a înãlþat pe cei smeriþi; 53 pe cei flãmânzi i-a copleºit cu bunuri, * iar pe cei bogaþi i-a lãsat cu mâinile goale. 54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul sãu, * amintindu-ºi de îndurarea sa, 55 dupã cum a promis pãrinþilor noºtri, * lui Abraham ºi urmaºilor lui în veci. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Copilul care ni s-a nãscut este mai mult decât un profet. Despre el spune Mântuitorul: „Între cei nãscuþi din femeie nu s-a ridicat unul mai mare decât Ioan Botezãtorul”.


Vesperele II

23

RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ Sã-l rugãm cu bucurie pe Dumnezeu, care l-a ales pe Ioan Botezãtorul ca sã vesteascã oamenilor împãrãþia lui Cristos care va veni: Cãlãuzeºte paºii noºtri, Doamne, pe calea pãcii! Tu, care l-ai chemat pe Ioan încã din sânul mamei sale pentru a pregãti cãile Fiului tãu, – cheamã-ne ºi pe noi sã-l urmãm pe Domnul aºa cum Ioan a mers înaintea lui. Dupã cum i-ai dat Botezãtorului sã-l recunoascã pe Mielul lui Dumnezeu, fã ca Biserica ta sã-l arate lumii – ºi oamenii vremurilor noastre sã-l recunoascã. Tu, care ai rânduit ca profetul tãu sã se micºoreze ºi Cristos sã creascã, – învaþã-ne sã cedãm altora ca sã te arãþi tu. Tu, care prin martiriul lui Ioan ai voit sã aperi dreptatea, – fã-ne sã dãm neabãtuþi mãrturie adevãrului tãu. Adu-þi aminte de toþi aceia care au trecut din lumea aceasta – ºi statorniceºte-i în loc de luminã ºi de pace. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care l-ai ridicat pe sfântul Ioan Botezãtorul ca sã-i pregãteascã Domnului Cristos un popor desãvârºit, dã Bisericii tale harul bucuriei spirituale ºi cãlãuzeºte cugetele tuturor credincioºilor pe calea mântuirii ºi a pãcii. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin.


24 iunie, Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul

24

Completoriul V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Acum, când e timpul de mers la culcare, În rugã mai cerem o datã-ndurare: Privirile tale ce pururi sunt treze Asuprã-ne, Doamne, mereu sã vegheze. În vis mintea noastrã te aibã pe tine Iar inima noastrã de doru-þi suspine, Te cânte pe tine, te simtã aproape, Sã nu laºi ca bezna de tot sã ne-ngroape. Ne fie odihna ºi somnul în pace; Cât timp trupul nostru puterea-ºi reface, ªi-i noapte adâncã, ºi bezna dominã, Ne fii tu, Cristoase, în beznã luminã. Rugãmu-ne þie cu fruntea plecatã, Ascultã-ne ruga, cerescule Tatã, Cu Fiul cel care-i cu tine de-o fire ªi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin. PSALMODIA Ant. Cu aripile sale te va acoperi; nu te vei teme de spaima nopþii. Psalmul 90 (91) Sub ocrotirea Celui Preaînalt Iatã, v-am dat putere sã cãlcaþi peste ºerpi ºi peste scorpioni (Lc 10,19). 1 Cel care locuieºte sub ocrotirea Celui Preaînalt * ºi se odihneºte la umbra Celui Atotputernic


Completoriul 2

25

îi spune Domnului: † „Tu eºti locul meu de refugiu ºi fortãreaþa mea, * Dumnezeul meu în care îmi pun încrederea”. 3 Cãci el te va elibera din laþul vânãtorului * ºi de ciuma pustiitoare. 4 El te va acoperi cu aripile lui † ºi vei gãsi refugiu sub penele sale; * fidelitatea lui îþi va fi scut ºi pavãzã. 5 Nu te vei teme nici de spaima nopþii, nici de sãgeata care zboarã ziua, † 6 nici de ciuma care se rãspândeºte în întuneric, * nici de molima care bântuie în plinã zi. 7 Vor cãdea alãturi de tine o mie, † ºi zece mii la dreapta ta, * dar de tine nimic nu se va apropia. 8 E de ajuns cu ochii sã priveºti * ºi vei vedea rãsplata pãcãtoºilor. 9 Pentru cã ai spus: „Tu, Doamne, eºti locul meu de refugiu” * ºi pe Cel Preaînalt þi l-ai ales adãpost, 10 nici un rãu nu te va lovi, * nici o nenorocire nu se va apropia de locuinþa ta, 11 pentru cã el le va porunci îngerilor sãi * sã te pãzeascã pe toate cãile tale. 12 Ei te vor purta pe mâini, * ca nu cumva sã-þi loveºti piciorul de piatrã; 13 vei pãºi peste lei ºi peste vipere * ºi vei cãlca în picioare pui de lei ºi balauri. 14 Pentru cã nãdãjduieºte în mine, îl voi salva, * îl voi ocroti, pentru cã îmi cunoaºte numele. 15 Când el mã va chema, eu îi voi rãspunde, † voi fi alãturi de el în necazuri. * Îl voi elibera ºi-l voi preamãri. 16 Îi voi dãrui viaþã lungã * ºi îi voi arãta mântuirea mea. Ant. Cu aripile sale te va acoperi; nu te vei teme de spaima nopþii.


26

24 iunie, Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul

LECTURA SCURTÃ Ap 22,4-5 Ei vor vedea faþa Domnului, iar numele sãu va fi pe frunþile lor. Nu va mai fi noapte acolo ºi nu vor mai avea nevoie nici de lumina candelei, nici de lumina soarelui, pentru cã Domnul Dumnezeu îi va lumina iar ei vor domni în vecii vecilor. RESPONSORIUL SCURT R. În mâinile tale, Doamne, * încredinþez sufletul meu. În mâinile tale. V. Ne-ai rãscumpãrat, Doamne, Dumnezeul adevãrului, * îþi încredinþez sufletul meu. Slavã Tatãlui. În mâinile tale. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – NUNC DIMITTIS Lc 2,29-32 Cristos - lumina neamurilor ºi slava lui Israel 29 Acum slobozeºte pe slujitorul tãu, Stãpâne, * dupã cuvântul tãu, în pace, 30 cãci au vãzut ochii mei * mântuirea ta, 31 pe care ai pregãtit-o * înaintea tuturor popoarelor, 32 luminã spre luminarea neamurilor * ºi slava poporului tãu, Israel. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. Rugãciunea de încheiere Viziteazã, te rugãm, Doamne, locuinþa aceasta ºi îndepãrteazã de la ea toate cursele vrãjmaºului; îngerii tãi sfinþi sã locuiascã în ea ºi sã ne pãzeascã în pace, iar binecuvântarea ta sã fie pururi asupra noastrã. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.


Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria

27

Apoi se spune binecuvântarea, chiar ºi atunci când se recitã în particular:

Noapte liniºtitã ºi sfârºit bun sã ne dea nouã atotputernicul Dumnezeu. R. Amin. Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria Apoi se spune una dintre urmãtoarele antifone:

Bucurã-te, Regina cerului, aleluia, cãci acela pe care ai fost vrednicã sã-l porþi, aleluia a înviat precum a zis, aleluia! Roagã-te pentru noi lui Dumnezeu, aleluia! Sau:

Te bucurã, a cerului Reginã, A îngerilor Doamnã ºi Stãpânã. Tu-ai odrãslit mlãdiþa mântuirii ªi poartã eºti luminii nemuririi! Te bucurã, Fecioarã preaslãvitã, Decât fãptura toatã mai mãritã! Te salutãm, a cerului minune; Du la Cristos a noastrã rugãciune! Sau:

Bucurã-te, Reginã, Maica milei, viaþa, mângâierea ºi speranþa noastrã, bucurã-te! Cãtre tine strigãm, surghiuniþii fii ai Evei; cãtre tine suspinãm, gemând ºi plângând în aceastã vale de lacrimi. Aºadar, Mijlocitoarea noastrã, întoarce spre noi ochii tãi cei milostivi ºi, dupã surghiunul acesta, aratã-ni-l nouã pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tãu. O milostivã, o blândã, o dulce Fecioarã Marie!


24 iunie, Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul

28 Sau:

Sub ocrotirea ta alergãm, sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu. Nu ne dispreþui rugãciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieºte pururea de toate primejdiile, Fecioarã slãvitã ºi binecuvântatã. Amin.


Liturgia orelor  

24 iunie, Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

Liturgia orelor  

24 iunie, Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

Advertisement