Page 1


14 septembrie ÎNÃLÞAREA SFINTEI CRUCI Sãrbãtoare Invitatoriul V. Doamne, deschide-mi buzele. R. ªi gura mea va vesti lauda ta.

Ant. Veniþi sã-l adorãm pe Cristos, Regele, care pentru noi a fost înãlþat pe lemnul crucii! Psalmul 94 (95) Chemare la preamãrirea lui Dumnezeu Îndemnaþi-vã unii pe alþii în fiecare zi, pânã când putem zice: „Astãzi!” (Evr 3,13). 1

Veniþi sã cântãm cu veselie Domnului, sã strigãm cu bucurie cãtre stânca mântuirii noastre! 2 Sã mergem înaintea lui cu cântece de laudã ºi în cântãri de psalmi sã-l preamãrim! 3

Cãci mare Dumnezeu este Domnul ºi mare împãrat peste toþi zeii; 4 în mâna lui sunt adâncurile pãmântului ºi ale lui sunt înãlþimile munþilor; 5 a lui este marea, cãci el a fãcut-o, ºi mâinile lui au plãsmuit uscatul. 6 Veniþi sã ne închinãm ºi sã ne plecãm în faþa lui ºi sã îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 7 cãci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care el îl pãstoreºte, turma pe care mâna lui o cãlãuzeºte.


2

14 septembrie, Înãlþarea Sfintei Cruci

8

O, de aþi asculta astãzi glasul lui: „Nu vã împietriþi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa, în pustiu; 9 acolo m-au ispitit pãrinþii voºtri, m-au pus la încercare, deºi au vãzut lucrãrile mele. 10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta; de aceea am zis: Este un popor cu inima rãtãcitã, 11 nu au cunoscut cãile mele; de aceea am jurat în mânia mea: Nu vor intra în odihna mea!” Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Veniþi sã-l adorãm pe Cristos, Regele, care pentru noi a fost înãlþat pe lemnul crucii! Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte de Laude.

Oficiul lecturilor V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Cruce sfântã, preamãritã, semnul gloriei eterne, Înaintea ta tot omul se închinã, se prosterne. Omenirea aflã-n tine bucurie ºi salvare, Tu eºti lemnul sfânt pe care viaþa harului rãsare. Nu-i cuvânt mai plin de farmec pe pãmânt ca sfânta cruce; Dulce vorbã ce, rostind-o, ne încântã, ne seduce;


Oficiul lecturilor

3

Leac ce-aduce alinare pentru inima bolnavã, Te-nãlþãm comoarã scumpã, întru cântece de slavã! Cãtre Tatãl, cãtre Duhul, cântul nostru sã se suie, Sã se suie cãtre Fiul rãstignit pe cruce-n cuie; Sã se bucure pãmântul pentru marea avuþie Care-i crucea salvatoare; cruce sfântã, slavã þie! Amin. PSALMODIA Ant. 1 Iatã crucea Domnului; sã fugã duºmanii; a învins leul din tribul lui Iuda, mlãdiþa lui David, aleluia! Psalmul 2 1

Pentru ce se frãmântã neamurile * ºi pentru ce cugetã popoarele lucruri deºarte? 2 Regii pãmântului se rãscoalã † ºi cei puternici se sfãtuiesc împreunã * împotriva Domnului ºi împotriva Unsului sãu: 3 „Sã rupem legãturile lor * ºi sã scãpãm de jugul lor!” 4 Cel care locuieºte în ceruri surâde, * Domnul îi face de ruºine. 5 Apoi în mânia sa le vorbeºte * ºi în furia sa îi înspãimântã: 6 „Eu sunt acela care l-am uns pe regele meu în Sion, * pe muntele meu cel sfânt!” 7 Voi vesti hotãrârea Domnului; † el mi-a zis: „Tu eºti Fiul meu, * eu, astãzi te-am nãscut. 8 Cere-mi ºi-þi voi da popoarele ca moºtenire * ºi marginile pãmântului în stãpânire! 9 Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier * ºi le vei sfãrâma ca pe vasul olarului!” 10 Acum, dar, regilor, purtaþi-vã cu înþelepciune,* trageþi învãþãturã, judecãtori ai pãmântului!


4

14 septembrie, Înãlþarea Sfintei Cruci

11

Slujiþi Domnului cu fricã, * bucuraþi-vã cu teamã! 12 Luaþi aminte, ca nu cumva sã se mânie ºi sã pieriþi pe cale, * cãci mânia lui se aprinde degrabã. Fericiþi toþi aceia * care nãdãjduiesc în el. Ant. Iatã crucea Domnului; sã fugã duºmanii; a învins leul din tribul lui Iuda, mlãdiþa lui David, aleluia! Ant. 2 Numele sfânt al Domnului a fost înãlþat pe cruce deasupra cerului ºi a pãmântului, aleluia. Psalmul 8 2

Doamne, Dumnezeul nostru, * cât de minunat este numele tãu pe tot pãmântul! Slava ta se înalþã * mai presus de ceruri. 3 Din gura copiilor ºi a pruncilor † þi-ai pregãtit laudã împotriva vrãjmaºilor tãi, * ca sã nimiceºti pe cel rãzvrãtit ºi pe duºman. 4 Când privesc cerurile, lucrãrile mâinilor tale, * luna ºi stelele pe care le-ai fãcut, 5 mã întreb: „Ce este omul cã te gândeºti la el, * sau fiul omului cã-l iei în seamã?” 6 L-ai fãcut cu puþin mai mic decât pe îngeri, * l-ai încununat cu cinste ºi mãreþie. 7 I-ai dat în stãpânire lucrãrile mâinilor tale, * toate le-ai pus la picioarele lui: 8 oile ºi boii laolaltã, * precum ºi fiarele câmpului, 9 pãsãrile cerului ºi peºtii mãrii, * tot ce strãbate cãile apelor. 10 Doamne, Dumnezeul nostru, * cât de minunat este numele tãu pe tot pãmântul!


Oficiul lecturilor

5

Ant. Numele sfânt al Domnului a fost înãlþat pe cruce deasupra cerului ºi a pãmântului, aleluia. Ant. 3 O, cruce binecuvântatã, tu singurã ai fost demnã sã-l porþi pe Domnul, Regele cerurilor, aleluia. Psalmul 95 (96) 1

Cântaþi-i Domnului un cântec nou! * Cântaþi-i Domnului, toþi locuitorii pãmântului! 2 Cântaþi-i Domnului, binecuvântaþi numele lui! * Vestiþi din zi în zi mântuirea lui. 3 Vestiþi printre neamuri slava lui, * tuturor popoarelor minunile sale! 4 Cãci Domnul este mare ºi vrednic de toatã lauda, * mai de temut decât toþi zeii. 5 Cãci toþi zeii popoarelor sunt deºertãciune, * Domnul însã a fãcut cerurile. 6 Strãlucirea ºi mãreþia sunt înaintea feþei sale, * tãria ºi frumuseþea sunt în lãcaºul sãu sfânt. 7 Daþi Domnului, voi, familiile popoarelor, † daþi Domnului mãrire ºi putere! * 8 Daþi Domnului gloria numelui sãu! Aduceþi jertfe de laudã ºi intraþi în lãcaºurile lui. * 9 Închinaþi-vã înaintea Domnului îmbrãcaþi în podoabe sfinte; cutremuraþi-vã înaintea lui, toþi locuitorii pãmântului! * 10 Spuneþi printre neamuri: „Domnul stãpâneºte!” El a aºezat pãmântul pe temelii solide ca sã nu se clatine; * el va judeca popoarele cu dreptate. 11 Sã se bucure cerurile ºi sã se veseleascã pãmântul, † sã vuiascã marea ºi tot ce se aflã într-însa. * 12 Sã se bucure câmpiile ºi tot ce este pe ele, sã tresalte de bucurie toþi copacii pãdurilor † 13 în faþa Domnului care vine, * pentru cã vine sã judece pãmântul.


6

14 septembrie, Înãlþarea Sfintei Cruci

El va judeca lumea cu dreptate * ºi popoarele în adevãrul sãu. Ant. O, cruce binecuvântatã, tu singurã ai fost demnã sã-l porþi pe Domnul, Regele cerurilor, aleluia. V. Dupã cum Moise a înãlþat ºarpele în pustiu, R. tot la fel va fi înãlþat Fiul Omului. LECTURA ÎNTÂI Din Scrisoarea sfântului apostol Paul cãtre Galateni 2,19–3,7.13-14; 6,14-16 Gloria crucii Fraþilor, 2,19 de fapt, prin lege, eu, Paul, am murit pentru lege ca sã trãiesc pentru Dumnezeu. Am fost rãstignit împreunã cu Cristos. 20 Aºadar, nu mai trãiesc eu, ci Cristos trãieºte în mine. ªi ceea ce trãiesc acum în trup, trãiesc prin credinþa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit ºi s-a dat pentru mine. 21 Eu nu resping harul lui Dumnezeu. Dar dacã justificarea vine prin lege, atunci în zadar a murit Cristos. 3,1 O, galateni fãrã minte! Cine v-a vrãjit pe voi, înaintea ochilor cãrora a fost prezentat Cristos rãstignit? 2 Numai aceasta vreau sã ºtiu de la voi: aþi primit Duhul din faptele legii sau din ascultarea credinþei? 3 Sunteþi atât de fãrã minte? Dupã ce aþi început în Duh, sfârºiþi acum în trup? 4 Aþi suferit atâtea în zadar? Dacã totuºi a fost în zadar! 5 Aºadar, cel care vã dãruieºte Duhul ºi înfãptuieºte minuni printre voi le face datoritã faptelor legii sau datoritã ascultãrii credinþei? 6 Astfel, Abraham a crezut în Dumnezeu ºi i s-a considerat aceasta ca justificare. 7 Sã ºtiþi, deci cã fiii lui Abraham sunt cei din credinþã. 13 Cristos ne-a rãscumpãrat din blestemul legii, fãcându-se pentru noi blestem, cãci este scris: Blestemat oricine este atârnat pe lemn, 14 pentru ca binecuvântarea lui Abraham pentru popoare sã vinã în Cristos Isus, ca sã primim promisiunea Duhului prin credinþã.


Oficiul lecturilor

7

6,14

Însã, în ce mã priveºte, departe de mine gândul de a mã lãuda cu altceva decât în crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea este rãstignitã pentru mine, iar eu pentru lume. 15 Cãci nici circumcizia, nici necircumcizia nu valoreazã ceva, ci numai noua creaturã. 16 ªi tuturor celor care vor urma acest îndemn ºi întregului Israel al lui Dumnezeu, pace ºi îndurare. RESPONSORIUL Cf. Gal 6,14a; cf. Evr 2,9b R. Noi însã trebuie sã ne lãudãm în crucea Domnului nostru Isus Cristos, în care este mântuirea, viaþa ºi învierea noastrã; * prin el am fost eliberaþi ºi mântuiþi. V. Pentru cã a suferit moartea, a fost încununat cu mãrire ºi cu cinste. * Prin el. LECTURA A DOUA Din Discursurile sfântului Andrei din Creta, episcop (Disc. 10, la Înãlþarea Sfintei Cruci: PG 97, 1018-1019.1022-1023)

Crucea este gloria ºi înãlþarea lui Cristos Noi celebrãm Înãlþarea Sfintei Cruci, prin care a fost alungat întunericul ºi a revenit lumina. Celebrãm sãrbãtoarea Sfintei Cruci, ºi astfel, împreunã cu Cel Rãstignit, suntem înãlþaþi ºi ridicaþi ºi noi. De fapt, ne dezlipim de pãmântul pãcatului ºi urcãm spre înãlþimi. Aºa de mare este bogãþia crucii, încât cel care o posedã are o adevãratã comoarã. Pe bunã dreptate o numesc aºa, pentru cã, de nume ºi de fapt, este cel mai preþios dintre toate bunurile. În ea ºi prin ea este toatã mântuirea noastrã. Ea este mijlocul ºi calea de întoarcere la starea originarã. Dacã nu ar fi crucea, nu ar fi nici Cristos rãstignit. Dacã n-ar fi fost crucea, viaþa nu ar fi fost pironitã pe lemn. Dacã viaþa n-ar fi fost pironitã pe lemn, din coasta sa nu ar fi curs acele izvoare de nemurire, sângele ºi apa, care purificã lumea; sentinþa de condamnare, scrisã pentru pãcatul nostru, nu ar fi fost ruptã, noi nu am fi


8

14 septembrie, Înãlþarea Sfintei Cruci

avut libertatea, nu am putea sã ne bucurãm de pomul vieþii, paradisul nu s-ar fi deschis pentru noi. Dacã nu ar fi fost crucea, moartea nu ar fi fost învinsã, iadul nu ar fi fost prãdat. Aºadar, crucea este o resursã cu adevãrat minunatã ºi inegalabilã, pentru cã, prin ea, am dobândit multe bunuri, cu atât mai numeroase cu cât este mai mare meritul, datorat însã, în cea mai mare parte, minunilor ºi pãtimirii lui Cristos. Apoi, crucea este preþioasã pentru cã este, în acelaºi timp, instrument de execuþie ºi trofeu al lui Dumnezeu. Instrument de execuþie prin moartea sa voluntarã pe ea. Trofeu pentru cã prin ea a fost învins diavolul ºi împreunã cu diavolul a fost învinsã moartea. În afarã de aceasta, puterea iadului a fost nimicitã, ºi astfel, crucea a devenit mântuire comunã a întregului univers. Crucea este gloria lui Cristos, înãlþarea lui Cristos. Crucea este potirul preþios ºi inestimabil care adunã toate suferinþele lui Cristos, este sinteza completã a pãtimirii sale. Pentru a te convinge cã crucea este gloria lui Cristos, auzi ce spune el: Acum, Fiul Omului a fost preamãrit ºi Dumnezeu a fost preamãrit în el ºi îl va preamãri curând (In 13,31-32). ªi iarãºi: Pãrinte, preamãreºte-mã cu acea glorie pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi fost lumea (In 17,5). De asemenea: Pãrinte, preamãreºte numele tãu. Atunci a venit o voce din cer: L-am preamãrit ºi iarãºi îl voi preamãri (In 12,28), pentru a arãta acea glorificare care a fost dobânditã atunci pe cruce. Apoi, cã crucea este înãlþare a lui Cristos, ascultã ceea ce spune el însuºi: Când voi fi înãlþat de la pãmânt îi voi atrage pe toþi la mine (cf. In 12,32). Aºadar, vezi cã crucea este glorie ºi înãlþare a lui Cristos. RESPONSORIUL R. O, cruce minunatã, de braþele cãreia atârnã comoara ºi rãscumpãrarea celor robiþi, * prin tine, lumea a fost rãscumpãratã în sângele Domnului sãu.


Oficiul lecturilor

9

V. Bucurã-te, cruce, care ai fost consacratã de trupul lui Cristos ºi împodobitã de membrele lui, strãlucind ca pietrele preþioase. * Prin tine.

IMNUL TE DEUM Pe tine, Dumnezeule, te lãudãm, Pe tine, Doamne, te mãrturisim. Pe tine, veºnicul Pãrinte, Tot pãmântul te cinsteºte. Þie toþi îngerii, cerurile ºi toate puterile, Heruvimii ºi serafimii îþi cântã fãrã încetare: Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul, Dumnezeul Sabaot! Plin e cerul ºi pãmântul de mãrirea slavei tale! Pe tine te mãreºte corul preaslãvit al apostolilor; Pe tine te slãveºte Numãrul vrednic de laudã al profeþilor; Pe tine te laudã ceata strãlucitã a martirilor; Pe tine te mãrturiseºte sfânta Bisericã Pe toatã faþa pãmântului: Pe tine, Tatãl, a cãrui slavã este fãrã de sfârºit, ªi pe Fiul tãu, unic, adevãrat ºi vrednic de închinare, ªi pe Duhul Sfânt, Mângâietorul. Tu eºti regele mãririi, Cristoase, Tu eºti Fiul cel veºnic al Tatãlui. Pentru mântuirea noastrã Tu nu te-ai sfiit sã te cobori în sânul Fecioarei. Tu ai biruit ghimpele morþii ªi ai deschis celor ce cred împãrãþia cerurilor. Tu stai de-a dreapta lui Dumnezeu Întru mãrirea Tatãlui. Noi credem cã vei veni ca judecãtor, Deci, pe tine te rugãm sã vii în ajutorul slugilor tale Pe care le-ai rãscumpãrat cu sângele tãu scump. Învredniceºte-ne sã fim numãraþi printre sfinþii tãi În slava ta cereascã.


10

14 septembrie, Înãlþarea Sfintei Cruci

¶ Mântuieºte, Doamne, poporul tãu ªi binecuvânteazã moºtenirea ta. Cãlãuzeºte-i ºi înalþã-i pe ei pânã în veac. În toate zilele te binecuvântãm ªi lãudãm numele tãu în veci ºi în vecii vecilor. Binevoieºte, Doamne, în ziua aceasta Sã ne fereºti de pãcat. Miluieºte-ne, Doamne, miluieºte-ne. Fie, Doamne, mila ta asupra noastrã Precum am nãdãjduit ºi noi în tine. În tine, Doamne, am nãdãjduit ªi nu voi regreta în veci. ¶ Aceastã ultimã parte a imnului se poate omite, la alegere.

Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai voit ca Fiul tãu unul-nãscut sã moarã pe lemnul crucii ca sã mântuiascã neamul omenesc, dã-ne, te rugãm, harul, ca noi, care am cunoscut pe pãmânt misterul lui Cristos, sã ne învrednicim a primi în cer rãsplata rãscumpãrãrii. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Laudele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia.


Laudele

11

IMNUL Strãluceºte falnic crucea, semn statornic peste vremuri; Azi, pãmântule, privind-o, sã te-nchini, sã te cutremuri, Cãci pe dânsa atârnat-a cel ce este fãrã patã, Ca sã vadã omenirea de pãcatul ei salvatã. Cu pãdurile-i de cedri s-ar putea mândri Libanul, Dar mai mândru-i pomul crucii care rod ne dã tot anul; Face roade minunate, dulci ºi pline de savoare, Cine-odatã ia din ele ºi mãnâncã nu mai moare. Rege veºnic, pentru tine, inima în piept ne arde; Crucea-n luptã sã ne fie cel mai scump dintre stindarde. Ea ne fie totdeauna scut de apãrare dacã, Vrând duºmanul sã ne piardã, fãrã milã ne atacã. ªtim c-odatã vei apare sus pe nori cu slavã mare; Pentru ziua de pe urmã, stând mereu în aºteptare, Dupã-ndemnul ce primit-am, minþile ne fie treze, ªi de sfântã bucurie inima sã ne vibreze. Tatãlui mãrire fie-i, veºnic Fiului onoare, Duhul Sfânt ºi el primeascã laudã nepieritoare. Sãrbãtoare facã astãzi chiar ºi morþii din morminte; Sã se bucure, sã cânte biruinþa crucii sfinte. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Cruce sfântã a rãbdat / ºi iadul a sfãrâmat, / cu putere s-a-mbrãcat / ºi-a treia zi a-nviat. Psalmul 62 (63),2-9 Sufletul însetat de Dumnezeu Cel care pãrãseºte lucrãrile întunericului vegheazã pentru Dumnezeu. 2

Dumnezeule, tu eºti Dumnezeul meu, * pe tine te caut dis-de-dimineaþã.


12

14 septembrie, Înãlþarea Sfintei Cruci

Sufletul meu e însetat de tine, † pe tine te doreºte trupul meu, * ca un pãmânt pustiu, uscat ºi fãrã apã. 3 Astfel te-am cãutat în sanctuarul tãu, * ca sã contemplu puterea ºi mãreþia ta. 4 Îndurarea ta preþuieºte mai mult decât viaþa, * de aceea buzele mele te laudã. 5

Te voi binecuvânta toatã viaþa mea * ºi voi ridica mâinile mele invocând numele tãu. 6 Ca ºi cum m-aº sãtura cu mãduvã ºi grãsime, * aºa se desfatã buzele mele când gura mea te laudã, 7 când îmi amintesc de tine în aºternutul meu * ºi mã gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea. 8 Pentru cã ai fost ajutorul meu, * la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. 9 Mã ataºez de tine cu tot sufletul * ºi dreapta ta mã ocroteºte. Ant. Cruce sfântã a rãbdat / ºi iadul a sfãrâmat, / cu putere s-a-mbrãcat / ºi-a treia zi a-nviat. Ant. 2 Strãluceºte crucea binecuvântatã pe care a atârnat Domnul venit în trup; el a spãlat rãnile noastre cu sângele sãu. Cântarea

Dan 3,57-88.56

Toatã creatura sã-l laude pe Domnul Aduceþi laudã Dumnezeului nostru, voi, toþi slujitorii lui! (Ap 19,5). 57 Binecuvântaþi-l, toate lucrãrile Domnului, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 58 Binecuvântaþi-l, ceruri, pe Domnul, * 59 binecuvântaþi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul!


Laudele 60

13

Binecuvântaþi-l, toate apele care sunteþi deasupra cerului, pe Domnul, * 61 sã-l binecuvânteze orice putere pe Domnul! 62 Binecuvântaþi-l, soare ºi lunã, pe Domnul, * 63 binecuvântaþi-l, stele ale cerului, pe Domnul! 64 Binecuvântaþi-l, ploi ºi rouã, pe Domnul, * 65 binecuvântaþi-l, toate vânturile, pe Domnul! 66 Binecuvântaþi-l, foc ºi cãldurã, pe Domnul, * 67 binecuvântaþi-l, frig ºi arºiþã, pe Domnul! 68 Binecuvântaþi-l, rouã ºi chiciurã, pe Domnul, * 69 binecuvântaþi-l, ger ºi îngheþ, pe Domnul! 70 Binecuvântaþi-l, gheþuri ºi zãpezi, pe Domnul, * 71 binecuvântaþi-l, nopþi ºi zile, pe Domnul! 72 Binecuvântaþi-l, luminã ºi întuneric, pe Domnul, * 73 binecuvântaþi-l, fulgere ºi nori, pe Domnul! 74 Sã-l binecuvânteze pãmântul pe Domnul, * sã-l laude ºi sã-l preamãreascã în veci! 75 Binecuvântaþi-l, munþi ºi dealuri, pe Domnul, * 76 binecuvântaþi-l, tot ce rãsare pe pãmânt, pe Domnul! 77 Binecuvântaþi-l, mãri ºi râuri, pe Domnul, * 78 binecuvântaþi-l, izvoare, pe Domnul! 79 Binecuvântaþi-l, balene ºi tot ce miºcã în ape, pe Domnul, * 80 binecuvântaþi-l, toate pãsãrile cerului, pe Domnul! 81 Binecuvântaþi-l, fiare ºi dobitoace, pe Domnul, * 82 binecuvântaþi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul! 83 Binecuvânteazã-l, Israele, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 84 Binecuvântaþi-l, preoþi ai Domnului, pe Domnul, * 85 binecuvântaþi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul! 86 Binecuvântaþi-l, duhuri ºi suflete ale drepþilor, pe Domnul, * 87 binecuvântaþi-l, sfinþi ºi smeriþi cu inima, pe Domnul!


14

14 septembrie, Înãlþarea Sfintei Cruci

88

Binecuvântaþi-l, voi, Anania, Azaria ºi Misael, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! Sã binecuvântãm pe Tatãl ºi pe Fiul ºi pe Duhul Sfânt, * sã-l lãudãm ºi sã-l preamãrim în veci! 56 Binecuvântat eºti în tãria cerului, * vrednic de laudã ºi preamãrit în veci! La sfârºitul acestei cântãri nu se spune Slavã Tatãlui.

Ant. Strãluceºte crucea binecuvântatã pe care a atârnat Domnul venit în trup; el a spãlat rãnile noastre cu sângele sãu. Ant. 3 Strãluceºte crucea dãtãtoare de viaþã, prin care a venit mântuirea lumii: crucea învinge, crucea domneºte, crucea înlãturã orice fãrãdelege, aleluia! Psalmul 149 Noua cântare a sfinþilor Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresãlta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius). 1 Cântaþi Domnului un cântec nou, * lauda lui în adunarea credincioºilor sãi. 2 Sã se bucure Israel de creatorul sãu, * sã tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor. 3 Sã laude numele lui în dansuri, * sã-i cânte psalmi cu harpa ºi cu cetera. 4 Cãci Domnul îl iubeºte pe poporul sãu * ºi-i încoroneazã pe cei smeriþi cu mântuire. 5 Sã tresalte de bucurie în mãrire, credincioºii lui, * sã scoatã strigãte de bucurie în aºternutul lor. 6 Gura sã le fie plinã de laudele Domnului; * ºi sãbii cu douã tãiºuri sã fie în mâinile lor,


Laudele

15

7

ca sã arunce rãzbunare asupra neamurilor * ºi pedeapsã asupra popoarelor; 8 ca sã-i lege pe regii lor în lanþuri * ºi pe mai-marii lor în cãtuºe de fier, 9 ca sã facã cu ei judecata care a fost scrisã; * aceasta este o cinste pentru toþi credincioºii lui. Ant. Strãluceºte crucea dãtãtoare de viaþã, prin care a venit mântuirea lumii: crucea învinge, crucea domneºte, crucea înlãturã orice fãrãdelege, aleluia! LECTURA SCURTÃ

Evr 2,9b-10

Isus, pentru cã a suferit moartea, este „încununat cu mãrire ºi cinste”, întrucât, prin harul lui Dumnezeu, el a suferit moartea pentru fiecare om. Într-adevãr, se cuvenea ca acela pentru care sunt toate ºi prin care existã toate, care voia sã ducã mulþi fii la mãrire, sã-l desãvârºeascã, prin suferinþã, pe iniþiatorul mântuirii lor. RESPONSORIUL SCURT R. Ne închinãm þie, Cristoase, * ºi te binecuvântãm! Ne închinãm. V. Cãci prin crucea ta sfântã ai rãscumpãrat lumea; * ºi te binecuvântãm. Slavã Tatãlui. Ne închinãm.

Ant. la Benedictus: Crucii tale ne închinãm, Stãpâne, ºi sfânta înviere a ta o lãudãm ºi o preamãrim, cãci prin lemnul crucii a venit bucuria în toatã lumea. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – BENEDICTUS Lc 1,68-79 Despre Mesia ºi Înaintemergãtorul sãu 68

Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, * pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat poporul sãu, 69 ºi ne-a înãlþat o putere de mântuire * în casa lui David, slujitorul sãu,


16

14 septembrie, Înãlþarea Sfintei Cruci

70

precum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi * care au fost în vechime, 71 sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri * ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc. 72 Astfel îºi aratã îndurarea faþã de pãrinþii noºtri * ºi îºi aduce aminte de legãmântul sãu cel sfânt. 73 De jurãmântul pe care l-a fãcut lui Abraham, pãrintele nostru, * cã ne va dãrui harul, 74 ca, eliberaþi din mâna duºmanilor noºtri, * sã-i slujim fãrã teamã, 75 în sfinþenie ºi dreptate, sub privirea lui, * în toate zilele vieþii noastre. 76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: * cãci vei merge înaintea Domnului sã pregãteºti cãile sale, 77 pentru a da poporului sãu cunoºtinþa mântuirii * întru iertarea pãcatelor, 78 prin iubirea îndurãtoare a Dumnezeului nostru, * cu care ne va vizita, Cel care Rãsare din înãlþime 79 ca sã lumineze pe cei care se aflã în întuneric ºi în umbra morþii * ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Crucii tale ne închinãm, Stãpâne, ºi sfânta înviere a ta o lãudãm ºi o preamãrim, cãci prin lemnul crucii a venit bucuria în toatã lumea. RUGÃCIUNEA UNIVERSALà Sã-l rugãm cu încredere pe Rãscumpãrãtorul nostru, care ne-a mântuit prin crucea sa: Prin crucea ta, mântuieºte-ne, Doamne!


Ora medie

17

Cristoase, Fiul lui Dumnezeu, care prin semnul ºarpelui de aramã ai vindecat poporul lui Israel, – fereºte-ne astãzi de muºcãtura pãcatului. Cristoase, Fiul Omului, care ai fost înãlþat pe cruce aºa cum Moise a înãlþat ºarpele în pustiu, – înalþã-ne ºi pe noi la bucuria împãrãþiei tale. Cristoase, Fiul unul-nãscut al Tatãlui, care ai fost dãruit lumii pentru ca oricine crede în tine sã nu piarã, – dãruieºte-le viaþa veºnicã celor care cautã faþa ta. Cristoase, Fiul preaiubit al Tatãlui, care ai fost trimis în lume nu pentru a o judeca, ci pentru ca lumea sã fie mântuitã prin tine, – dã-le fraþilor noºtri credinþã, ca sã nu piarã. Cristoase, Fiul veºnic al Tatãlui, care ai venit sã aduci foc pe pãmânt ºi vrei sã se aprindã, – dã-ne harul sã fãptuim adevãrul ºi sã venim la luminã. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai voit ca Fiul tãu unul-nãscut sã moarã pe lemnul crucii ca sã mântuiascã neamul omenesc, dã-ne, te rugãm, harul, ca noi, care am cunoscut pe pãmânt misterul lui Cristos, sã ne învrednicim a primi în cer rãsplata rãscumpãrãrii. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Ora medie V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia.


14 septembrie, Înãlþarea Sfintei Cruci

18

IMNUL O, Dumnezeule preasfânt, Luminã tu ne dai în zori, Iar la amiazã ne cobori, De sus, cãldurã pe pãmânt. Al patimii nãvalnic foc Tu stinge-l, Doamne, în noi toþi; Din inimi ura sã o scoþi ªi dragoste sã pui în loc. Sã fie Tatãl lãudat, ªi Fiul cel nãscut din el, ªi Duhul dragostei, la fel, Primeascã cinste ne-ncetat. Amin. PSALMODIA Ant. Mântuitorul lumii, mântuieºte-ne; tu, care ne-ai rãscumpãrat prin cruce ºi prin sângele tãu, vino ºi ajutã-ne, te rugãm, Dumnezeul nostru! Psalmul 22 (23) Pãstorul cel bun Mielul va fi pãstorul lor ºi îi va duce la izvoarele apelor vieþii (Ap 7,17). 1 Domnul este pãstorul meu, * nu voi duce lipsã de nimic; 2 el mã paºte pe pãºuni verzi, † mã conduce la ape de odihnã, * 3 îmi învioreazã sufletul. Mã cãlãuzeºte pe cãrãri drepte, * de dragul numelui sãu. 4 Chiar dacã ar fi sã umblu prin valea întunecatã a morþii, † nu mã tem de nici un rãu, * cãci tu eºti cu mine, toiagul ºi nuiaua ta mã mângâie.


Ora medie

19

5

Tu pregãteºti masã pentru mine în faþa duºmanilor mei, † îmi ungi capul cu untdelemn * ºi paharul meu e plin de se revarsã. 6 Da, fericirea ºi îndurarea mã vor însoþi în toate zilele vieþii mele * ºi voi locui în casa Domnului pânã la sfârºitul zilelor mele. Psalmul 75 (76) Aducere de mulþumire pentru victorie Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului (Mt 24,30). I 2 Dumnezeu este cunoscut în Iuda, * mare este numele sãu în Israel. 3 Cortul sãu e aºezat în Salem * ºi locuinþa sa în Sion. 4 Acolo el a frânt sãgeþile arcului, * scutul, sabia ºi rãzboiul. 5 Prealuminos eºti tu ºi admirabil, * mai mare decât munþi de prãzi! 6 Au fost despuiaþi curajoºii, † s-au cufundat în somn * ºi toþi cei viteji nu-ºi mai gãsesc puterea. 7 La ameninþarea ta, Dumnezeul lui Iacob, * au înlemnit ºi carele ºi caii. II 8

Înfricoºãtor eºti tu: cine va sta în faþa ta * când se dezlãnþuie mânia ta? 9 Din ceruri ai rostit sentinþa ta; * pãmântul se cutremurã ºi amuþeºte 10 când se ridicã Dumnezeu la judecatã, * ca sã-i mântuiascã pe toþi cei sãrmani de pe pãmânt.


20

14 septembrie, Înãlþarea Sfintei Cruci

11

Omul lovit de mânia ta te preamãreºte * ºi cei care scapã de mânie îþi fac sãrbãtoare. 12 Faceþi promisiuni Domnului, Dumnezeului vostru, ºi împliniþi-le, * toþi cei din jurul lui sã-i aducã daruri Celui Înfricoºãtor, 13 lui, care le ia principilor vlaga * ºi e temut de toþi regii pãmântului. Ant. Mântuitorul lumii, mântuieºte-ne; tu, care ne-ai rãscumpãrat prin cruce ºi prin sângele tãu, vino ºi ajutã-ne, te rugãm, Dumnezeul nostru! LECTURA SCURTà Ef 1,7-8a În Cristos avem rãscumpãrarea prin sângele sãu, iertarea pãcatelor dupã bogãþia harului sãu, pe care l-a revãrsat cu prisosinþã asupra noastrã. V. Tot pãmântul sã þi se închine ºi sã-þi cânte þie. R. Sã înalþe cântare numelui tãu, Doamne!

Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai voit ca Fiul tãu unul-nãscut sã moarã pe lemnul crucii ca sã mântuiascã neamul omenesc, dã-ne, te rugãm, harul, ca noi, care am cunoscut pe pãmânt misterul lui Cristos, sã ne învrednicim a primi în cer rãsplata rãscumpãrãrii. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Vesperele II V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.


Vesperele II

21

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Iatã, taina crucii tuturor apare. Steag al mântuirii, þi-aduc închinare. Cu pãcatul nostru, pe tine se suie Ziditorul lumii ºi e prins în cuie. Sub privirea mamei ce sub cruce plânge, Din coasta-þi strãpunsã izvorãºte sânge; Sângele tãu, Doamne, dã-ni-l sã ne spele Petele lãsate de pãcate grele. O, copac preanobil, o, tu, cruce sfântã, Purpurã de sânge falnic te-nveºmântã! Lemn menit s-atingã membrele divine, Nu existã altul mai de preþ ca tine! Ca-ntr-un naufragiu, salvatoare bârnã, Mântuirea lumii doar de tine-atârnã. Omul poate iarãºi raiul sã îl vadã, Iar infernul pierde ce-a luat ca pradã. Crucea e altarul jertfei sângeroase, Victima de jertfã eºti chiar tu, Cristoase; Dacã tu pieirea o gãseºti prin cruce, Nouã, dimpotrivã, viaþã ne aduce. Cruce glorioasã, slavã-n veci sã-þi fie, Tu, izvor de viaþã ºi speranþã vie. Lemn sfinþit prin sânge, lacrimi ºi durere, Dã-ne harul unei convertiri sincere. Sus, în cer, Treimii slavã fie-n toate; Ea, prin taina crucii, la liman ne scoate. Noi sperãm s-ajungem, printr-o viaþã bunã, Cerul sã-l petrecem veºnic împreunã. Amin. PSALMODIA Ant. 1 O, mãreaþã lucrare a îndurãrii! Moartea a murit atunci când pe acest lemn a murit Viaþa.


22

14 septembrie, Înãlþarea Sfintei Cruci

Psalmul 109 (110),1-5.7 1

Aºa vorbeºte Domnul cãtre Domnul meu: „ªezi la dreapta mea, * pânã voi pune pe duºmanii tãi aºternut picioarelor tale”. 2 Domnul va întinde din Sion, sceptrul puterii tale: * „Domneºte în mijlocul duºmanilor tãi!” 3 În ziua puterii tale † tu domneºti strãlucind de sfinþenie; * din sânul aurorei, ca roua, te-am nãscut. 4 Domnul s-a jurat ºi nu-i va pãrea rãu: * „Tu eºti preot în veci dupã rânduiala lui Melchisedec!” 5 Domnul este la dreapta ta, * el va zdrobi regi în ziua mâniei sale. 7 Va bea din pârâu pe cale * ºi de aceea îºi va înãlþa capul. Ant. O, mãreaþã lucrare a îndurãrii! Moartea a murit atunci când pe acest lemn a murit Viaþa. Ant. 2 Crucea ta o adorãm, Doamne, ºi celebrãm glorioasa ta pãtimire; tu, care te-ai jertfit pentru noi, miluieºte-ne! Psalmul 115 (116 B) Eu mi-am pãstrat credinþa chiar ºi atunci când spuneam: * „Sunt foarte nefericit”. 11 Am spus în tulburarea mea: * „Tot omul nu-i decât minciunã!” 12 Ce-i voi da în schimb Domnului * pentru tot binele pe care mi l-a fãcut? 13 Voi lua potirul mântuirii * ºi voi invoca numele Domnului. 14 Voi împlini fãgãduinþele fãcute Domnului * de faþã cu tot poporul sãu. 10


Vesperele II

23

15

Lucru de preþ este în faþa Domnului * moartea credincioºilor sãi. 16 Ascultã-mã, Doamne, cãci sunt slujitorul tãu, * eu, slujitorul tãu, ºi fiul slujitoarei tale; tu ai sfãrâmat lanþurile mele. † 17 Îþi voi aduce jertfã de laudã * ºi voi invoca numele Domnului. 18 Voi împlini fãgãduinþele fãcute Domnului * de faþã cu tot poporul sãu, 19 în curþile casei Domnului, * în mijlocul tãu, Ierusalime! Ant. Crucea ta o adorãm, Doamne, ºi celebrãm glorioasa ta pãtimire; tu, care te-ai jertfit pentru noi, miluieºte-ne! Ant. 3 Ne închinãm þie, Cristoase, ºi te binecuvântãm, cãci prin crucea ta sfântã ai rãscumpãrat lumea! Cântarea Ap 4,11; 5,9b.10.12b 4,11

Vrednic eºti, Doamne ºi Dumnezeul nostru, * sã primeºti gloria, cinstea ºi puterea, pentru cã tu ai creat toate, * ºi prin voinþa ta au fost create ºi existã! 5,9b Vrednic eºti, Doamne, sã primeºti cartea * ºi sã-i deschizi peceþile cãci ai fost înjunghiat † ºi în sângele tãu ai rãscumpãrat pentru Dumnezeu * oameni din toate triburile, limbile, popoarele ºi naþiunile 10 ºi ai fãcut din ei o împãrãþie † ºi preoþi pentru Dumnezeul nostru * care vor domni pe pãmânt! 12b Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, † sã primeascã puterea ºi bogãþia ºi înþelepciunea * ºi tãria ºi cinstea ºi gloria ºi binecuvântarea! Ant. Ne închinãm þie, Cristoase, ºi te binecuvântãm, cãci prin crucea ta sfântã ai rãscumpãrat lumea!


24

14 septembrie, Înãlþarea Sfintei Cruci

LECTURA SCURTÃ 1Cor 1,23-24 Noi îl predicãm pe Cristos cel rãstignit, scandal pentru iudei ºi nebunie pentru pãgâni, dar pentru cei chemaþi, fie iudei, fie greci, Cristos este puterea lui Dumnezeu ºi înþelepciunea lui Dumnezeu. RESPONSORIUL SCURT R. O, cruce preaslãvitã, * prin tine a biruit Regele îngerilor! O, cruce. V. Cu sângele sãu a spãlat rãnile noastre. * Prin tine a biruit Regele îngerilor! Slavã Tatãlui. O, cruce. Ant. la Magnificat: O, biruinþã a crucii ºi semn minunat, fã-ne sã dobândim izbânda în ceata cereascã. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – MAGNIFICAT Lc 1,46-55 Tresãltarea de bucurie a sufletului în Domnul 46

Sufletul meu * îl preamãreºte pe Domnul 47 ºi duhul meu tresaltã de bucurie * în Dumnezeu, mântuitorul meu, 48 cãci a privit la smerenia slujitoarei sale. * Iatã, de acum toate popoarele mã vor numi fericitã, 49 cãci mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, * ºi numele lui e sfânt. 50 Milostivirea lui rãmâne din neam în neam * peste cei ce se tem de el. 51 A arãtat puterea braþului sãu, * i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, 52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici * ºi i-a înãlþat pe cei smeriþi; 53 pe cei flãmânzi i-a copleºit cu bunuri, * iar pe cei bogaþi i-a lãsat cu mâinile goale. 54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul sãu, * amintindu-ºi de îndurarea sa,


Vesperele II

25

55

dupã cum a promis pãrinþilor noºtri, * lui Abraham ºi urmaºilor lui în veci. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. O, biruinþã a crucii ºi semn minunat, fã-ne sã dobândim izbânda în ceata cereascã. RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ Sã-l rugãm cu încredere pe Rãscumpãrãtorul nostru, care ne-a mântuit prin crucea sa: Prin cruce, înalþã-ne, Doamne, la împãrãþia ta! Cristoase, care te-ai nimicit pe tine însuþi luând fire de rob, fãcut asemenea oamenilor, – fã ca membrii Bisericii sã urmeze pilda umilinþei tale. Cristoase, care te-ai smerit pe tine însuþi fãcându-te ascultãtor pânã la moarte, ºi încã moartea pe cruce, – dã-le slujitorilor tãi ascultare ºi rãbdare. Cristoase, care ai fost înãlþat de Dumnezeu ºi ai primit numele cel mai presus de orice nume, – dãruieºte-le credincioºilor tãi statornicie în bine pânã la sfârºit. Cristoase, în al cãrui nume trebuie sã se plece tot genunchiul: al celor din cer, al celor de pe pãmânt ºi al celor de dedesubt, – revarsã iubirea ta în inimile oamenilor, ca sã te adore în pace. Cristoase, pe care toatã limba te va mãrturisi ca Domn întru mãrirea lui Dumnezeu Tatãl, – primeºte-i în împãrãþia fericirii veºnice pe fraþii noºtri rãposaþi. Tatãl nostru.


14 septembrie, Înãlþarea Sfintei Cruci

26

Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai voit ca Fiul tãu unul-nãscut sã moarã pe lemnul crucii, ca sã mântuiascã neamul omenesc, dã-ne, te rugãm, harul, ca noi, care am cunoscut pe pãmânt misterul lui Cristos, sã ne învrednicim a primi în cer rãsplata rãscumpãrãrii. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Completoriul V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Acum, când e timpul de mers la culcare, În rugã mai cerem o datã-ndurare: Privirile tale ce pururi sunt treze Asuprã-ne, Doamne, mereu sã vegheze. În vis mintea noastrã te aibã pe tine Iar inima noastrã de doru-þi suspine, Te cânte pe tine, te simtã aproape, Sã nu laºi ca bezna de tot sã ne-ngroape. Ne fie odihna ºi somnul în pace; Cât timp trupul nostru puterea-ºi reface, ªi-i noapte adâncã, ºi bezna dominã, Ne fii tu, Cristoase, în beznã luminã.


Completoriul

27

Rugãmu-ne þie cu fruntea plecatã, Ascultã-ne ruga, cerescule Tatã, Cu Fiul cel care-i cu tine de-o fire ªi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin. PSALMODIA Ant. Cu aripile sale te va acoperi; nu te vei teme de spaima nopþii. Psalmul 90 (91) Sub ocrotirea Celui Preaînalt Iatã, v-am dat putere sã cãlcaþi peste ºerpi ºi peste scorpioni (Lc 10,19). 1 Cel care locuieºte sub ocrotirea Celui Preaînalt * ºi se odihneºte la umbra Celui Atotputernic 2 îi spune Domnului: † „Tu eºti locul meu de refugiu ºi fortãreaþa mea, * Dumnezeul meu în care îmi pun încrederea”. 3 Cãci el te va elibera din laþul vânãtorului * ºi de ciuma pustiitoare. 4 El te va acoperi cu aripile lui † ºi vei gãsi refugiu sub penele sale; * fidelitatea lui îþi va fi scut ºi pavãzã. 5 Nu te vei teme nici de spaima nopþii, nici de sãgeata care zboarã ziua, † 6 nici de ciuma care se rãspândeºte în întuneric, * nici de molima care bântuie în plinã zi. 7 Vor cãdea alãturi de tine o mie, † ºi zece mii la dreapta ta, * dar de tine nimic nu se va apropia. 8 E de ajuns cu ochii sã priveºti * ºi vei vedea rãsplata pãcãtoºilor. 9 Pentru cã ai spus: „Tu, Doamne, eºti locul meu de refugiu” * ºi pe Cel Preaînalt þi l-ai ales adãpost, 10 nici un rãu nu te va lovi, * nici o nenorocire nu se va apropia de locuinþa ta,


28

14 septembrie, Înãlþarea Sfintei Cruci

11

pentru cã el le va porunci îngerilor sãi * sã te pãzeascã pe toate cãile tale. 12 Ei te vor purta pe mâini, * ca nu cumva sã-þi loveºti piciorul de piatrã; 13 vei pãºi peste lei ºi peste vipere * ºi vei cãlca în picioare pui de lei ºi balauri. 14 Pentru cã nãdãjduieºte în mine, îl voi salva, * îl voi ocroti, pentru cã îmi cunoaºte numele. 15 Când el mã va chema, eu îi voi rãspunde, † voi fi alãturi de el în necazuri. * Îl voi elibera ºi-l voi preamãri. 16 Îi voi dãrui viaþã lungã * ºi îi voi arãta mântuirea mea. Ant. Cu aripile sale te va acoperi; nu te vei teme de spaima nopþii. LECTURA SCURTà Ap 22,4-5 Ei vor vedea faþa Domnului, iar numele sãu va fi pe frunþile lor. Nu va mai fi noapte acolo ºi nu vor mai avea nevoie nici de lumina candelei, nici de lumina soarelui, pentru cã Domnul Dumnezeu îi va lumina iar ei vor domni în vecii vecilor. RESPONSORIUL SCURT R. În mâinile tale, Doamne, * încredinþez sufletul meu. În mâinile tale. V. Ne-ai rãscumpãrat, Doamne, Dumnezeul adevãrului, * îþi încredinþez sufletul meu. Slavã Tatãlui. În mâinile tale. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – NUNC DIMITTIS Lc 2,29-32 Cristos - lumina neamurilor ºi slava lui Israel 29 Acum slobozeºte pe slujitorul tãu, Stãpâne, * dupã cuvântul tãu, în pace,


Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria

29

30

cãci au vãzut ochii mei * mântuirea ta, 31 pe care ai pregãtit-o * înaintea tuturor popoarelor, 32 luminã spre luminarea neamurilor * ºi slava poporului tãu, Israel. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. Rugãciunea de încheiere Sã se înalþe spre tine, Doamne, glasul nostru, care te roagã cu umilinþã ca, dupã ce am celebrat astãzi taina învierii Fiului tãu, sã ne odihnim în pacea ta feriþi de toate relele ºi sã ne trezim bucuroºi de a-þi aduce laudã. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Apoi se spune binecuvântarea, chiar ºi atunci când se recitã în particular:

Noapte liniºtitã ºi sfârºit bun sã ne dea nouã atotputernicul Dumnezeu. R. Amin. Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria Apoi se spune una dintre urmãtoarele antifone:

Bucurã-te, Regina cerului, aleluia, cãci acela pe care ai fost vrednicã sã-l porþi, aleluia a înviat precum a zis, aleluia! Roagã-te pentru noi lui Dumnezeu, aleluia! Sau:

Te bucurã, a cerului Reginã, A îngerilor Doamnã ºi Stãpânã. Tu-ai odrãslit mlãdiþa mântuirii ªi poartã eºti luminii nemuririi! Te bucurã, Fecioarã preaslãvitã, Decât fãptura toatã mai mãritã!


14 septembrie, Înãlþarea Sfintei Cruci

30

Te salutãm, a cerului minune; Du la Cristos a noastrã rugãciune! Sau:

Bucurã-te, Reginã, Maica milei, viaþa, mângâierea ºi speranþa noastrã, bucurã-te! Cãtre tine strigãm, surghiuniþii fii ai Evei; cãtre tine suspinãm, gemând ºi plângând în aceastã vale de lacrimi. Aºadar, Mijlocitoarea noastrã, întoarce spre noi ochii tãi cei milostivi ºi, dupã surghiunul acesta, aratã-ni-l nouã pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tãu. O milostivã, o blândã, o dulce Fecioarã Marie! Sau:

Sub ocrotirea ta alergãm, sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu. Nu ne dispreþui rugãciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieºte pururea de toate primejdiile, Fecioarã slãvitã ºi binecuvântatã. Amin.


14 septembrie, Înălţarea Sfintei Cruci  

Liturgia orelor

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you