Page 8

6

Duminica a IV-a de peste an

16

Toþi cei care vã temeþi de Dumnezeu, † veniþi ºi ascultaþi * ºi vã voi spune tot ce a fãcut Domnul pentru mine! 17 Am strigat cãtre el cu glas puternic * ºi buzele mele au început sã-l preamãreascã! 18 Dacã s-ar fi vãzut nelegiuire în inima mea, * Domnul nu m-ar fi ascultat. 19 Dar Dumnezeu m-a ascultat, * a luat aminte la glasul rugãciunii mele. 20 Binecuvântat sã fie Dumnezeu † care nu respinge rugãciunea mea * ºi nu îndepãrteazã de la mine bunãtatea lui. Ant. Auziþi, toþi cei ce vã temeþi de Dumnezeu, ce a fãcut el pentru mine, aleluia. V. Cuvântul Domnului este viu ºi eficace. R. ªi mai pãtrunzãtor decât orice sabie cu douã ascuþiºuri. LECTURA ÎNTÂI Începutul Scrisorii întâi a sfântului apostol Paul cãtre Tesaloniceni 1,1–2,12 Preocuparea sfântului Paul pentru Biserica din Tesalonic 1,1 Paul, Silvan ºi Timotei cãtre Biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatãl ºi în Domnul Isus Cristos: har vouã ºi pace. 2 Îi mulþumim mereu lui Dumnezeu pentru voi toþi, pomenindu-vã fãrã încetare în rugãciunile noastre, 3 aducându-ne aminte de lucrarea credinþei voastre, de strãdania iubirii ºi de perseverenþa speranþei voastre în Isus Cristos înaintea lui Dumnezeu, Tatãl nostru. 4 Noi cunoaºtem, fraþi iubiþi de Dumnezeu, cã aþi fost aleºi 5 pentru cã evanghelia noastrã n-a ajuns la voi numai prin cuvânt, ci ºi prin putere, prin Duhul Sfânt ºi prin convingerea deplinã, dupã cum ºtiþi cã astfel am fost între voi ºi pentru binele vostru.

Duminica a IV-a de peste an  

Liturgia orelor