Page 27

Completoriul

25

Ant. Toþi au fost uimiþi ºi îndatã faima lui s-a rãspândit pretutindeni, în tot þinutul Galileii. RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ Bucurându-ne în Domnul, de la care vine tot binele, sã-l rugãm cu inimi deschise: Doamne, ascultã rugãciunea noastrã! Pãrinte ºi Stãpân al universului, care l-ai trimis pe Fiul tãu în lume ca numele tãu sã fie preamãrit în tot locul, – întãreºte mãrturia Bisericii tale înaintea tuturor neamurilor. Fã-ne ascultãtori faþã de propovãduirea apostolilor – ºi dã-ne harul sã trãim dupã adevãrul credinþei noastre. Tu, care îi iubeºti pe cei drepþi, – fã dreptate celor care îndurã nedreptate. Elibereazã-i pe cei robiþi, dã-le luminã celor orbi, – ridicã-i pe deznãdãjduiþi ºi ocroteºte-i pe cei înstrãinaþi. Binevoieºte a împlini dorinþa celor adormiþi în pacea ta: – dãruieºte-le harul sã ajungã, prin Fiul tãu, la înviere. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Doamne, Dumnezeul nostru, dã-ne, te rugãm, harul sã te adorãm cu suflet neîmpãrþit ºi sã-i iubim pe toþi oamenii cu iubirea ta. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Completoriul V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi. Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia.

Duminica a IV-a de peste an  
Duminica a IV-a de peste an  

Liturgia orelor