Page 22

Duminica a IV-a de peste an

20

toþi cei din jurul lui sã-i aducã daruri Celui Înfricoºãtor, 13 lui, care le ia principilor vlaga * ºi e temut de toþi regii pãmântului. Ant. Faceþi promisiuni ºi aduceþi daruri Domnului, Dumnezeului vostru, aleluia. Dt 10,12 LECTURA SCURTà ªtii tu, Israele, ce-þi cere Domnul Dumnezeul tãu? Sã te temi de Domnul, Dumnezeul tãu, sã mergi pe toate cãile sale, sã-l iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu, sã-i slujeºti din toatã inima ºi din tot sufletul. V. Doamne, cine va sta în locul tãu cel sfânt? R. Cel ce umblã fãrã prihanã ºi spune adevãrul în inima sa. Rugãciunea de încheiere Doamne, Dumnezeul nostru, dã-ne, te rugãm, harul sã te adorãm cu suflet neîmpãrþit ºi sã-i iubim pe toþi oamenii cu iubirea ta. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Vesperele II V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Când coboarã iarãºi noaptea cea cu trista moarte sorã, Fiii tãi, Treime Sfântã, te adorã, te implorã,

Duminica a IV-a de peste an  

Liturgia orelor