Page 17

Laudele

15

3

Lãudaþi-l cu sunete de trompetã, * lãudaþi-l cu chitarã ºi harpã. 4 Lãudaþi-l cu timpane ºi dansuri, * lãudaþi-l cu instrumente de suflat ºi coarde. 5 Lãudaþi-l cu cimbale plãcut sunãtoare, † lãudaþi-l cu cimbale de veselie. * Sã-l laude pe Domnul toatã suflarea! Ant. Toatã suflarea sã-l laude pe Domnul, aleluia. LECTURA SCURTÃ 2Tim 2,8.11-13 Adu-þi aminte de Isus Cristos, din seminþia lui David, care a înviat din morþi. Vrednic de crezare este cuvântul: Dacã am murit împreunã cu el, vom ºi trãi împreunã cu el. Dacã îndurãm cu rãbdare împreunã cu el, vom ºi domni împreunã cu el. Dacã îl renegãm, ºi el ne va renega. Dacã suntem infideli, el rãmâne fidel, pentru cã nu se poate renega pe sine. RESPONSORIUL SCURT R. Te vom preamãri, Dumnezeule, * ºi vom invoca numele tãu! Te vom preamãri. V. Vom vesti minunile tale * ºi vom invoca numele tãu! Slavã Tatãlui. Te vom preamãri. Ant. la Benedictus: Se întrebau unii pe alþii, zicând: „Ce este aceasta? Învãþãturã nouã, datã cu autoritate. Le porunceºte pânã ºi duhurilor necurate ºi ele i se supun”. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – BENEDICTUS Lc 1,68-79 Despre Mesia ºi Înaintemergãtorul sãu 68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, * pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat poporul sãu, 69 ºi ne-a înãlþat o putere de mântuire * în casa lui David, slujitorul sãu, 70 precum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi * care au fost în vechime, 71 sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri * ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc.

Duminica a IV-a de peste an  

Liturgia orelor

Duminica a IV-a de peste an  

Liturgia orelor