Page 10

8

Duminica a IV-a de peste an

12

v-am îndemnat, v-am îmbãrbãtat ºi v-am implorat sã vã purtaþi în chip vrednic de Dumnezeu, care vã cheamã la împãrãþia sa ºi la glorie.

1Tes 1,9b-10; 3,12a.13 RESPONSORIUL R. Voi v-aþi întors la Dumnezeu ca sã slujiþi Dumnezeului celui viu ºi adevãrat ºi sã-l aºteptaþi pe Fiul sãu din ceruri, pe care el l-a înviat din morþi. * El ne mântuieºte de mânia ce va veni. V. Sã vã facã Domnul sã creºteþi ºi sã prisosiþi în iubire unii faþã de alþii ºi faþã de toþi, ca sã întãreascã inimile voastre în sfinþenie la venirea Domnului. * El ne mântuieºte. LECTURA A DOUA Din Scrisoarea cãtre smirneni a sfântului Ignaþiu de Antiohia, episcop martir (Nr. 1, 1 – 4, 1: Funk 1, 235-237)

Cristos ne-a chemat la împãrãþia ºi la gloria sa Ignaþiu, numit ºi Teoforul, Bisericii lui Dumnezeu Tatãl ºi a iubitului Isus Cristos, Bisericii pe care milostivirea divinã a copleºit-o cu toate harurile, Bisericii care este plinã de credinþã ºi de dragoste ºi cãreia nu-i lipseºte nici un dar, Bisericii preaiubite de Dumnezeu ºi purtãtoare de sfinþi, Bisericii care este în Smirna în Asia, în curãþia spiritului ºi în cuvântul lui Dumnezeu, multã bucurie! Îl preamãresc pe Isus Cristos Dumnezeu, care v-a fãcut atât de înþelepþi. Am vãzut, într-adevãr, cã aþi ajuns desãvârºiþi într-o credinþã neclintitã, ca ºi cum aþi fi pironiþi, cu trupul ºi cu sufletul, pe crucea Domnului Isus Cristos ºi cã sunteþi întãriþi în dragoste prin sângele lui Cristos, plini de credinþã în Domnul nostru, care cu adevãrat este dupã trup din neamul lui David (Rom 1,3), dar Fiu al lui Dumnezeu dupã voinþa ºi puterea lui Dumnezeu, nãscut cu adevãrat din Fecioarã,

Duminica a IV-a de peste an  

Liturgia orelor