Page 1


29 septembrie SFINÞII MIHAIL, GABRIEL ªI RAFAEL, ARHANGHELI Sãrbãtoare Invitatoriul V. Doamne, deschide-mi buzele. R. ªi gura mea va vesti lauda ta.

Ant. În faþa îngerilor, veniþi sã-l adorãm pe Domnul! Psalmul 94 (95) Chemare la preamãrirea lui Dumnezeu Îndemnaþi-vã unii pe alþii în fiecare zi, pânã când putem zice: „Astãzi!” (Evr 3,13). 1 Veniþi sã cântãm cu veselie Domnului, sã strigãm cu bucurie cãtre stânca mântuirii noastre! 2 Sã mergem înaintea lui cu cântece de laudã ºi în cântãri de psalmi sã-l preamãrim! 3 Cãci mare Dumnezeu este Domnul ºi mare împãrat peste toþi zeii; 4 în mâna lui sunt adâncurile pãmântului ºi ale lui sunt înãlþimile munþilor; 5 a lui este marea, cãci el a fãcut-o, ºi mâinile lui au plãsmuit uscatul. 6 Veniþi sã ne închinãm ºi sã ne plecãm în faþa lui ºi sã îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 7 cãci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care el îl pãstoreºte, turma pe care mâna lui o cãlãuzeºte. 8 O, de aþi asculta astãzi glasul lui: „Nu vã împietriþi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa, în pustiu;


2 29 septembrie, sfinþii Mihail, Gabriel ºi Rafael, arhangheli 9

acolo m-au ispitit pãrinþii voºtri, m-au pus la încercare, deºi au vãzut lucrãrile mele. 10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta; de aceea am zis: Este un popor cu inima rãtãcitã, 11 nu au cunoscut cãile mele; de aceea am jurat în mânia mea: Nu vor intra în odihna mea!” Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. În faþa îngerilor, veniþi sã-l adorãm pe Domnul! Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte de Laude.

Oficiul lecturilor V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL E azi sãrbãtoare; voioasã cântare Se-nalþã spre sfinþii arhangheli, cei care Luptând cu mulþimea de duhuri rebele, În cer strãlucesc ca luceferi ºi stele. Al oastei cereºti comandant, Mihaile, Creºtinilor pavãzã tare tu fi-le; Din starea de har sã nu-i laºi sã decadã, Duºmanul alungã-l cu sfânta ta spadã. Iar tu, Gabriel, ce cu-a Domnului vrere Eºti crainic ceresc, purtãtor de mistere, Cu dragostea ta ce nimic nu refuzã, Pe cãile vieþii ne fii cãlãuzã.


Oficiul lecturilor

3

La fel, Rafaele, de mânã tu ia-le Pe slugile tale, condu-le pe cale, I-alinã pe cei care gem ºi suspinã, Le vindecã ochii, dã minþii luminã. Întreaga oºtire de spirite pure Sã binevoiascã de noi sã se-ndure; Trãind ca ºi ele o viaþã candidã, Larg cerul ºi nouã sã ni se deschidã. ªi Tatãl, ºi Fiul primeascã mãrire, ªi Duhul izvor nesecat de iubire, Mãrire sã fie Treimii divine Ce tronul pe aripi de îngeri ºi-l þine. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Marea s-a agitat ºi s-a cutremurat pãmântul când arhanghelul Mihail a coborât din cer. Psalmul 96 (97) 1

Domnul stãpâneºte, sã se bucure pãmântul, * toate insulele sã tresalte de veselie. 2 Norii ºi negura îl înconjoarã, * dreptatea ºi judecata sunt temelia tronului sãu. 3 Focul merge înaintea lui * ºi mistuie pe potrivnicii sãi de jur împrejur. 4 Fulgerele sale lumineazã lumea: * pãmântul le vede ºi se cutremurã. 5 Munþii se topesc ca ceara înaintea Domnului, * înaintea stãpânului a tot pãmântul. 6 Cerurile vestesc dreptatea lui * ºi toate popoarele îi vãd mãrirea. 7 Sã fie fãcuþi de ruºine toþi cei care slujesc la chipuri cioplite, † cei care se laudã cu idolii. * Sã cadã în genunchi în faþa lui toþi zeii. 8 Sionul aude ºi se bucurã † ºi fiicele lui Iuda tresaltã de bucurie * pentru judecãþile tale, Doamne.


4 29 septembrie, sfinþii Mihail, Gabriel ºi Rafael, arhangheli 9

Cãci tu, Doamne, eºti Cel Preaînalt peste tot pãmântul * ºi tu eºti cu mult mai presus decât toþi zeii. 10 Voi, care-l iubiþi pe Domnul, urâþi rãul! † El pãzeºte sufletele credincioºilor sãi, * îi va elibera din mâna pãcãtoºilor. 11 Pentru cel drept a rãsãrit lumina * ºi pentru cei cu inima curatã bucuria. 12 Bucuraþi-vã în Domnul, voi, drepþilor, * ºi preamãriþi memoria sfinþeniei sale. Ant. Marea s-a agitat ºi s-a cutremurat pãmântul când arhanghelul Mihail a coborât din cer. Ant. 2 Îngerul Gabriel i-a apãrut lui Zaharia, spunând: Soþia ta, Elisabeta, îþi va naºte un fiu ºi-i vei pune numele Ioan. Psalmul 102 (103) I Binecuvânteazã, suflete al meu, pe Domnul * ºi tot ce este în mine sã binecuvânteze numele sãu cel sfânt! 2 Binecuvânteazã, suflete al meu, pe Domnul * ºi nu uita nicicând de binefacerile sale. 3 El îþi iartã toate pãcatele * ºi te vindecã de orice boalã. 4 El îþi scapã viaþa din adânc * ºi te încununeazã cu îndurare ºi iubire; 5 el îþi saturã cu bunãtãþi bãtrâneþea * ºi te face sã întinereºti iarãºi ca vulturul. 6 Domnul face dreptate ºi judecatã dreaptã * tuturor celor care suferã nedreptatea. 7 El a fãcut cunoscute lui Moise cãile sale * ºi faptele sale minunate fiilor lui Israel. 8 Domnul este îndurãtor ºi milostiv, * el este îndelung rãbdãtor ºi plin de îndurare. 1


Oficiul lecturilor

5

9

El nu dojeneºte la nesfârºit, * nici nu poartã pe veci mânie. 10 El nu ne rãsplãteºte dupã greºelile noastre, * nici nu ne pedepseºte dupã fãrãdelegile noastre. 11 Cât sunt de sus cerurile faþã de pãmânt, * tot atât de mare este mila sa faþã de cei care se tem de el. 12 Cât de departe este rãsãritul de apus, * atât de mult îndepãrteazã de la noi pãcatele noastre. 13 Aºa cum un tatã îºi iubeºte copiii, * aºa îi iubeºte Domnul pe cei care se tem de el. Ant. Îngerul Gabriel i-a apãrut lui Zaharia, spunând: Soþia ta, Elisabeta, îþi va naºte un fiu ºi-i vei pune numele Ioan. Ant. 3 Eu sunt îngerul Rafael, care stau înaintea Domnului. Dar voi binecuvântaþi-l pe Dumnezeu ºi povestiþi toate faptele sale minunate. II 14

Cãci el ºtie din ce am fost fãcuþi * ºi nu uitã cã suntem þãrânã. 15 Zilele omului sunt ca iarba, * el înfloreºte ca floarea câmpului. 16 Când suflã vântul ea dispare, * nici locul în care a stat nu se mai cunoaºte. 17 Dar mila Domnului rãmâne fãrã încetare † peste cel care se teme de el * ºi dreptatea lui peste copiii copiilor lor, 18 peste cei care pãzesc legãmântul sãu * ºi îºi aduc aminte de poruncile lui, ca sã le împlineascã. 19 Domnul ºi-a aºezat în ceruri tronul sãu, * stãpânirea sa se întinde peste toate. 20 Binecuvântaþi pe Domnul, toþi îngerii lui, † voi, cei puternici, care împliniþi poruncile sale * ascultând de glasul cuvântului sãu.


6 29 septembrie, sfinþii Mihail, Gabriel ºi Rafael, arhangheli 21

Binecuvântaþi pe Domnul, toate oºtirile sale, * slujitorii lui, care împliniþi voinþa lui! 22 Binecuvântaþi pe Domnul, toate lucrãrile lui, † în tot locul stãpânirii sale! * Binecuvânteazã, suflete al meu, pe Domnul! Ant. Eu sunt îngerul Rafael, care stau înaintea Domnului. Dar voi binecuvântaþi-l pe Dumnezeu ºi povestiþi toate faptele sale minunate. V. Binecuvântaþi-l pe Domnul, toþi îngerii lui, R. gata sã împliniþi cu tãrie cuvântul sãu. LECTURA ÎNTÂI Din Apocalipsul sfântului Ioan

12,1-17

Lupta lui Mihail cu dragonul ªi s-a arãtat în cer un semn mare: o femeie îmbrãcatã în soare; ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap, o coroanã de douãsprezece stele. 2 Ea era însãrcinatã; striga în chinurile naºterii, frãmântându-se sã nascã. 3 Apoi a apãrut un alt semn pe cer: iatã, un dragon ca de foc, mare, având ºapte capete ºi zece coarne, iar pe capete, ºapte cununi împãrãteºti. 4 Coada lui târa a treia parte din stelele cerului ºi le-a aruncat pe pãmânt. Dragonul stãtea înaintea femeii care trebuia sã nascã, pentru a înghiþi copilul când va fi nãscut. 5 Ea a nãscut un copil de parte bãrbãteascã ce va pãstori toate naþiunile cu un toiag de fier; copilul ei a fost rãpit la Dumnezeu ºi la tronul sãu, 6 iar femeia a fugit în pustiu, acolo unde i-a fost pregãtit un loc de Dumnezeu, ca sã fie hrãnitã acolo timp de o mie douã sute ºaizeci de zile. 7 ªi s-a fãcut un rãzboi în cer: Mihael ºi îngerii lui s-au luptat cu dragonul; ºi dragonul a luptat împreunã cu îngerii lui, 8 dar n-a avut putere ºi nu s-a mai gãsit locul lor în cer. 9 Atunci a fost aruncat dragonul cel mare, ºarpele cel de la început, care se cheamã Diavolul ºi Satana, cel care înºalã toatã omenirea, a fost aruncat pe pãmânt ºi împreunã cu el au fost aruncaþi ºi îngerii lui. 10 ªi s-a auzit un glas puternic în cer, spunând: 1


Oficiul lecturilor

7

„Acum a venit mântuirea ºi puterea, împãrãþia Dumnezeului nostru ºi puterea Unsului sãu, pentru cã a fost aruncat afarã acuzatorul fraþilor noºtri, cel care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru ziua ºi noaptea, 11 dar ei l-au învins prin sângele Mielului ºi prin cuvântul mãrturiei lor ºi nu ºi-au iubit viaþa pânã la moarte. 12 De aceea, bucuraþi-vã, ceruri, ºi cei care locuiþi în ele! Vai pãmântului ºi mãrii, pentru cã diavolul a coborât la voi cuprins de mânie mare, pentru cã ºtie cã mai are puþin timp”. 13 Când a vãzut dragonul cã a fost aruncat pe pãmânt, a început s-o persecute pe femeia care nãscuse copilul de parte bãrbãteascã. 14 Dar i s-au dat femeii cele douã aripi ale vulturului celui mare, ca sã zboare în pustiu spre locul ei, unde este hrãnitã pentru un timp, pentru timpuri ºi pentru jumãtate de timp, departe de faþa ºarpelui. 15 Atunci, ºarpele a aruncat din gura lui dupã femeie apã ca un fluviu, ca s-o ia fluviul. 16 Dar pãmântul i-a venit în ajutor femeii ºi pãmântul ºi-a deschis gura ºi a înghiþit fluviul pe care îl aruncase dragonul din gura lui. 17 Dragonul s-a înfuriat pe femeie ºi a plecat sã facã rãzboi cu urmaºii descendenþei ei, aceia care þin poruncile lui Dumnezeu ºi au mãrturia lui Isus. RESPONSORIUL Cf. Ap 12,7.10 R. ªi s-a fãcut tãcere în cer în timp ce a început lupta dragonului cu Mihail, arhanghelul: * S-a auzit o voce spunând: Mãrire, ºi cinste, ºi putere Dumnezeului celui atotputernic. V. Acum a venit mântuirea ºi tãria ºi împãrãþia Dumnezeului nostru ºi puterea Unsului sãu. * S-a auzit.


8 29 septembrie, sfinþii Mihail, Gabriel ºi Rafael, arhangheli

LECTURA A DOUA Din Omiliile asupra Evangheliilor ale sfântului Grigore cel Mare, papã (Omil. 34, 8-9: PL 76, 1250-1251)

Apelativul „înger” aratã misiunea, nu natura Trebuie ºtiut cã apelativul „înger” aratã misiunea, nu natura. De fapt, acele duhuri sfinte, din patria cereascã, sunt întotdeauna duhuri, dar nu se pot numi mereu îngeri, pentru cã numai atunci sunt îngeri când, prin intermediul lor, este datã o veste. Cei care aduc veºti obiºnuite sunt numiþi îngeri, în schimb, cei care vestesc cele mai mari evenimente sunt numiþi arhangheli. Pentru aceasta, la Fecioara Maria nu este trimis un înger oarecare, ci arhanghelul Gabriel. De fapt, se cuvenea ca pentru aceastã misiune sã fie trimis un înger dintre cei mai mari, pentru a aduce cea mai mare dintre veºti. Lor le sunt atribuite nume deosebite, pentru ca ºi din modul de a-i numi sã aparã ce fel de slujire le este încredinþatã. În cetatea sfântã a cerului, fãcutã desãvârºitã de cunoaºterea deplinã care provine din vederea lui Dumnezeu cel atotputernic, îngerii nu au nume deosebite, care sã deosebeascã persoanele lor. Însã, atunci când vin la noi pentru vreo misiune, iau ºi numele misiunii pe care o exercitã. Astfel, Mihail înseamnã: „Cine este ca Dumnezeu?”, Gabriel: „Puterea lui Dumnezeu” ºi Rafael: „Medicamentul lui Dumnezeu”. Atunci când trebuie sã se facã ceva care cere mare curaj ºi putere, se spune cã este trimis Mihail, ca sã se poatã înþelege, din acþiune ºi din nume, cã nimeni nu poate sã acþioneze ca Dumnezeu. Vechiul duºman, care, în mândria sa, a dorit sã fie asemenea lui Dumnezeu, spunând: Mã voi sui în cer (cf. Is 14,13-14), îmi voi înãlþa tronul pe stelele lui Dumnezeu, voi deveni asemenea Celui Preaînalt, la sfârºitul lumii va fi abandonat ºi condamnat la chinul veºnic. Ei bine, el este prezentat în luptã cu arhanghelul Mihail, aºa cum este


Oficiul lecturilor

9

spus de Ioan: S-a fãcut un rãzboi în cer: Mihail ºi îngerii sãi s-au luptat cu balaurul (Ap 12,7). La Maria este trimis Gabriel care este numit „Puterea lui Dumnezeu”; el venea ca sã-l vesteascã pe cel care a voit sã aparã în umilinþã pentru a elimina puterile rele ale vãzduhului. Aºadar, trebuia sã fie vestit de „Puterea lui Dumnezeu” cel care venea ca Domn al oºtirilor ºi rãzboinic puternic. Rafael, aºa cum am spus, înseamnã „Medicamentul lui Dumnezeu”. De fapt, el a atins ochii lui Tobia, i-a tratat, ºi a alungat întunericul orbirii sale. Aºadar, pe bunã dreptate, a fost numit „Medicamentul lui Dumnezeu” cel care a fost trimis sã facã vindecãri. Cf. Ap 8,3.4; Dan 7,10b RESPONSORIUL R. A venit atunci un înger ºi a stat în picioare înaintea altarului. El avea un vas de aur pentru tãmâiere ºi i s-a adus multã tãmâie; * ºi fumul de tãmâie s-a înãlþat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu. V. Mii de mii îi slujeau ºi zeci de mii de sute de mii stãteau înaintea lui. * ªi fumul. IMNUL TE DEUM Pe tine, Dumnezeule, te lãudãm, Pe tine, Doamne, te mãrturisim. Pe tine, veºnicul Pãrinte, Tot pãmântul te cinsteºte. Þie toþi îngerii, cerurile ºi toate puterile, Heruvimii ºi serafimii îþi cântã fãrã încetare: Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul, Dumnezeul Sabaot! Plin e cerul ºi pãmântul de mãrirea slavei tale! Pe tine te mãreºte corul preaslãvit al apostolilor; Pe tine te slãveºte Numãrul vrednic de laudã al profeþilor; Pe tine te laudã ceata strãlucitã a martirilor; Pe tine te mãrturiseºte sfânta Bisericã Pe toatã faþa pãmântului: Pe tine, Tatãl, a cãrui slavã este fãrã de sfârºit,


10 29 septembrie, sfinþii Mihail, Gabriel ºi Rafael, arhangheli

ªi pe Fiul tãu, unic, adevãrat ºi vrednic de închinare, ªi pe Duhul Sfânt, Mângâietorul. Tu eºti regele mãririi, Cristoase, Tu eºti Fiul cel veºnic al Tatãlui. Pentru mântuirea noastrã Tu nu te-ai sfiit sã te cobori în sânul Fecioarei. Tu ai biruit ghimpele morþii ªi ai deschis celor ce cred împãrãþia cerurilor. Tu stai de-a dreapta lui Dumnezeu Întru mãrirea Tatãlui. Noi credem cã vei veni ca judecãtor, Deci, pe tine te rugãm sã vii în ajutorul slugilor tale Pe care le-ai rãscumpãrat cu sângele tãu scump. Învredniceºte-ne sã fim numãraþi printre sfinþii tãi În slava ta cereascã. ¶ Mântuieºte, Doamne, poporul tãu ªi binecuvânteazã moºtenirea ta. Cãlãuzeºte-i ºi înalþã-i pe ei pânã în veac. În toate zilele te binecuvântãm ªi lãudãm numele tãu în veci ºi în vecii vecilor. Binevoieºte, Doamne, în ziua aceasta Sã ne fereºti de pãcat. Miluieºte-ne, Doamne, miluieºte-ne. Fie, Doamne, mila ta asupra noastrã Precum am nãdãjduit ºi noi în tine. În tine, Doamne, am nãdãjduit ªi nu voi regreta în veci. ¶ Aceastã ultimã parte a imnului se poate omite, la alegere.

Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, Providenþa ta nu greºeºte nicicând în orânduirile sale. Te rugãm cu umilinþã sã îndepãrtezi de la noi tot ce ne este spre rãu ºi sã ne dãruieºti tot ce ne este spre bine. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:


Laudele

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Laudele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Cristoase, a Tatãlui veºnic splendoare, Eºti Viaþa ce anii nu pot s-o mãsoare. La tronul de slavã îþi stau înainte Mulþime de duhuri curate ºi sfinte. Cântarea lor veºnic în ceruri rãsunã; Mãrire þi-aducem cu ei împreunã. A lor strãlucire nu pot s-o exprime Poeþii în versuri, în ritmuri ºi rime. Mai mare ca toþi Mihail este însã. Armata de îngeri, în jurul sãu strânsã, Zdrobeºte revolta iscatã-ntre îngeri, Revoltã sortitã totalei înfrângeri. Noi ºtim cã Satana mereu e la pândã, Cã umblã rãgând ca o fiarã flãmândã; Mihai sã ne þinã sub paza sa bunã, Cu sabia lui pe duºman sã-l rãpunã. Curaþi ne pãstreze ºi fãrã-ntinare, În mila sa mare, pe-a vieþii cãrare. Cu inimã caldã ºi voce curatã, Mãrire s-aducem cerescului Tatã. ªi Fiul, din Tatãl nãscut din vecie, Cinstire primeascã. Mãrire sã fie ªi Duhului Sfânt. În cereasca splendoare, Întreaga Treime primeascã onoare. Amin.

11


12 29 septembrie, sfinþii Mihail, Gabriel ºi Rafael, arhangheli

PSALMODIA Ant. 1 Sã-l lãudãm pe Domnul, pe care-l preamãresc îngerii, ºi pe care heruvimii ºi serafimii îl aclamã: „Sfânt, sfânt, sfânt!” Psalmul 62 (63),2-9 Sufletul însetat de Dumnezeu Cel care pãrãseºte lucrãrile întunericului vegheazã pentru Dumnezeu. 2

Dumnezeule, tu eºti Dumnezeul meu, * pe tine te caut dis-de-dimineaþã. Sufletul meu e însetat de tine, † pe tine te doreºte trupul meu, * ca un pãmânt pustiu, uscat ºi fãrã apã. 3 Astfel te-am cãutat în sanctuarul tãu, * ca sã contemplu puterea ºi mãreþia ta. 4 Îndurarea ta preþuieºte mai mult decât viaþa, * de aceea buzele mele te laudã. 5 Te voi binecuvânta toatã viaþa mea * ºi voi ridica mâinile mele invocând numele tãu. 6 Ca ºi cum m-aº sãtura cu mãduvã ºi grãsime, * aºa se desfatã buzele mele când gura mea te laudã, 7 când îmi amintesc de tine în aºternutul meu * ºi mã gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea. 8 Pentru cã ai fost ajutorul meu, * la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. 9 Mã ataºez de tine cu tot sufletul * ºi dreapta ta mã ocroteºte. Ant. Sã-l lãudãm pe Domnul, pe care-l preamãresc îngerii, ºi pe care heruvimii ºi serafimii îl aclamã: „Sfânt, sfânt, sfânt!” Ant. 2 Îngeri ai Domnului, binecuvântaþi-l pe Domnul în veci!


Laudele

13

Cântarea Dan 3,57-88.56 Toatã creatura sã-l laude pe Domnul Aduceþi laudã Dumnezeului nostru, voi, toþi slujitorii lui! (Ap 19,5). 57 Binecuvântaþi-l, toate lucrãrile Domnului, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 58 Binecuvântaþi-l, ceruri, pe Domnul, * 59 binecuvântaþi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul! 60 Binecuvântaþi-l, toate apele care sunteþi deasupra cerului, pe Domnul, * 61 sã-l binecuvânteze orice putere pe Domnul! 62 Binecuvântaþi-l, soare ºi lunã, pe Domnul, * 63 binecuvântaþi-l, stele ale cerului, pe Domnul! 64 Binecuvântaþi-l, ploi ºi rouã, pe Domnul, * 65 binecuvântaþi-l, toate vânturile, pe Domnul! 66 Binecuvântaþi-l, foc ºi cãldurã, pe Domnul, * 67 binecuvântaþi-l, frig ºi arºiþã, pe Domnul! 68

Binecuvântaþi-l, rouã ºi chiciurã, pe Domnul, * binecuvântaþi-l, ger ºi îngheþ, pe Domnul! 70 Binecuvântaþi-l, gheþuri ºi zãpezi, pe Domnul, * 71 binecuvântaþi-l, nopþi ºi zile, pe Domnul! 72 Binecuvântaþi-l, luminã ºi întuneric, pe Domnul, * 73 binecuvântaþi-l, fulgere ºi nori, pe Domnul! 74 Sã-l binecuvânteze pãmântul pe Domnul, * sã-l laude ºi sã-l preamãreascã în veci! 75 Binecuvântaþi-l, munþi ºi dealuri, pe Domnul, * 76 binecuvântaþi-l, tot ce rãsare pe pãmânt, pe Domnul! 77 Binecuvântaþi-l, mãri ºi râuri, pe Domnul, * 78 binecuvântaþi-l, izvoare, pe Domnul! 79 Binecuvântaþi-l, balene ºi tot ce miºcã în ape, pe Domnul, * 80 binecuvântaþi-l, toate pãsãrile cerului, pe Domnul! 81 Binecuvântaþi-l, fiare ºi dobitoace, pe Domnul, * 82 binecuvântaþi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul! 69


14 29 septembrie, sfinþii Mihail, Gabriel ºi Rafael, arhangheli 83

Binecuvânteazã-l, Israele, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 84 Binecuvântaþi-l, preoþi ai Domnului, pe Domnul, * 85 binecuvântaþi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul! 86 Binecuvântaþi-l, duhuri ºi suflete ale drepþilor, pe Domnul, * 87 binecuvântaþi-l, sfinþi ºi smeriþi cu inima, pe Domnul! 88 Binecuvântaþi-l, voi, Anania, Azaria ºi Misael, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! Sã binecuvântãm pe Tatãl ºi pe Fiul ºi pe Duhul Sfânt, * sã-l lãudãm ºi sã-l preamãrim în veci! 56 Binecuvântat eºti în tãria cerului, * vrednic de laudã ºi preamãrit în veci! La sfârºitul acestei cântãri nu se spune Slavã Tatãlui.

Ant. Îngeri ai Domnului, binecuvântaþi-l pe Domnul în veci! Ant. 3 Pe tine, Dumnezeule preasfânt, te laudã în înaltul cerului toþi îngerii, spunând într-un glas: „Þie þi se cuvine cântare, Dumnezeule!” Psalmul 149 Noua cântare a sfinþilor Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresãlta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius). 1 Cântaþi Domnului un cântec nou, * lauda lui în adunarea credincioºilor sãi. 2 Sã se bucure Israel de creatorul sãu, * sã tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor. 3 Sã laude numele lui în dansuri, * sã-i cânte psalmi cu harpa ºi cu cetera. 4 Cãci Domnul îl iubeºte pe poporul sãu * ºi-i încoroneazã pe cei smeriþi cu mântuire.


Laudele

15

5

Sã tresalte de bucurie în mãrire, credincioºii lui, * sã scoatã strigãte de bucurie în aºternutul lor. 6 Gura sã le fie plinã de laudele Domnului; * ºi sãbii cu douã tãiºuri sã fie în mâinile lor, 7 ca sã arunce rãzbunare asupra neamurilor * ºi pedeapsã asupra popoarelor; 8 ca sã-i lege pe regii lor în lanþuri * ºi pe mai-marii lor în cãtuºe de fier, 9 ca sã facã cu ei judecata care a fost scrisã; * aceasta este o cinste pentru toþi credincioºii lui. Ant. Pe tine, Dumnezeule preasfânt, te laudã în înaltul cerului toþi îngerii, spunând într-un glas: „Þie þi se cuvine cântare, Dumnezeule!” Gen 28,12-13a LECTURA SCURTÃ Iacob a vãzut în vis o scarã sprijinitã de pãmânt, al cãrei vârf atingea cerul; îngerii lui Dumnezeu urcau ºi coborau pe ea, iar Domnul, care stãtea lângã el, i-a spus lui Iacob: „Eu sunt Domnul Dumnezeul lui Abraham, tatãl tãu, Dumnezeul lui Isaac”. RESPONSORIUL SCURT R. Un înger a stat * lângã altarul templului. Un înger. V. Având o cãdelniþã de aur în mânã, * lângã altarul templului. Slavã Tatãlui. Un înger. Ant. la Benedictus: Adevãr, adevãr vã spun: veþi vedea cerul deschis ºi pe îngerii lui Dumnezeu urcând ºi coborând deasupra Fiului Omului. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – BENEDICTUS Lc 1,68-79 Despre Mesia ºi Înaintemergãtorul sãu 68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, * pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat poporul sãu, 69 ºi ne-a înãlþat o putere de mântuire * în casa lui David, slujitorul sãu, 70 precum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi * care au fost în vechime,


16 29 septembrie, sfinþii Mihail, Gabriel ºi Rafael, arhangheli 71

sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri * ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc. 72 Astfel îºi aratã îndurarea faþã de pãrinþii noºtri * ºi îºi aduce aminte de legãmântul sãu cel sfânt. 73 De jurãmântul pe care l-a fãcut lui Abraham, pãrintele nostru, * cã ne va dãrui harul, 74 ca, eliberaþi din mâna duºmanilor noºtri, * sã-i slujim fãrã teamã, 75 în sfinþenie ºi dreptate, sub privirea lui, * în toate zilele vieþii noastre. 76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: * cãci vei merge înaintea Domnului sã pregãteºti cãile sale, 77 pentru a da poporului sãu cunoºtinþa mântuirii * întru iertarea pãcatelor, 78 prin iubirea îndurãtoare a Dumnezeului nostru, * cu care ne va vizita, Cel care Rãsare din înãlþime 79 ca sã lumineze pe cei care se aflã în întuneric ºi în umbra morþii * ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Adevãr, adevãr vã spun: veþi vedea cerul deschis ºi pe îngerii lui Dumnezeu urcând ºi coborând deasupra Fiului Omului. RUGÃCIUNEA UNIVERSALà Fraþilor preaiubiþi, sã-l lãudãm pe Domnul, care e înconjurat de mulþime de îngeri ce-i cântã într-un glas. Sã-i strigãm cu bucurie: Binecuvântaþi-l pe Domnul, toþi îngerii lui! Dumnezeule, care ai poruncit îngerilor tãi sã ne pãzeascã pe toate cãile noastre, – dã-ne harul sã înaintãm astãzi fãrã piedicã pe cãile tale.


Ora medie

17

Pãrinte, a cãrui faþã îngerii noºtri o vãd pururi în ceruri, – fã-ne sã cãutãm neîncetat faþa ta. Dumnezeule, ai cãrui fii vor deveni asemenea îngerilor în ceruri, – dãruieºte-ne curãþia inimii ºi a trupului. Dumnezeule, trimite-l pe Mihail, conducãtorul oºtirilor cereºti, în ajutorul poporului tãu, – ca sã-l apere în lupta împotriva Satanei ºi a îngerilor lui. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care în înþelepciunea ta minunatã rânduieºti slujirile îngerilor ºi ale oamenilor, fã, te rugãm, ca viaþa sã ne fie ocrotitã pe pãmânt de aceia care slujesc pururi înaintea feþei tale în ceruri. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Ora medie V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL O, Dumnezeule preasfânt, Luminã tu ne dai în zori, Iar la amiazã ne cobori, De sus, cãldurã pe pãmânt. Al patimii nãvalnic foc Tu stinge-l, Doamne, în noi toþi;


18 29 septembrie, sfinþii Mihail, Gabriel ºi Rafael, arhangheli

Din inimi ura sã o scoþi ªi dragoste sã pui în loc. Sã fie Tatãl lãudat, ªi Fiul cel nãscut din el, ªi Duhul dragostei, la fel, Primeascã cinste ne-ncetat. Amin. PSALMODIA Ant. Iatã, Gabriel, care mi se arãtase în viziune, a venit în zbor, m-a atins ºi m-a învãþat. Psalmul 118 (119),41-48 VI (Vau) Sã coboare asupra mea bunãvoinþa ta, Doamne, * ºi mântuirea ta aºa cum ne-ai promis; 42 atunci voi rãspunde celor care mã defãimeazã, * cãci mi-am pus încrederea în cuvântul tãu. 43 Tu sã nu iei niciodatã din gura mea cuvântul adevãrului, * cãci mã încred în judecãþile tale. 44 Voi pãzi de-a pururi legea ta, * întotdeauna ºi pe vecie. 45 Voi umbla fãrã grijã, * deoarece caut învãþãturile tale. 46 Voi vorbi despre învãþãturile tale în faþa regilor * ºi nu mã voi ruºina. 47 Bucuria mea sunt poruncile tale, * pe care le iubesc. 48 Voi ridica mâinile mele cãtre hotãrârile tale, pe care le iubesc, * ºi voi cugeta la îndreptãrile tale. 41

Psalmul 39 (40),2-14.17-18 Aducere de mulþumire ºi cerere de ajutor Tu n-ai voit nici jertfã nici ofrandã, ci mi-ai alcãtuit un trup (Evr 10,5).


Ora medie

19

I Cu dor l-am aºteptat pe Domnul, † iar el s-a plecat spre mine * 3 ºi mi-a ascultat strigãtul. M-a scos din prãpastia nenorocirii, * din noroi ºi mocirlã, mi-a pus picioarele pe stâncã, * mi-a întãrit paºii. 4 El a pus în gura mea un cântec nou, * un imn de laudã pentru Dumnezeul nostru. Mulþi vor vedea ºi vor fi cuprinºi de teamã * ºi îºi vor pune încrederea în Domnul. 5 Fericit bãrbatul care ºi-a pus încrederea în Domnul † ºi nu-ºi întoarce faþa cãtre cei îngâmfaþi, * nici cãtre cei rãtãciþi în minciunã. 6 Multe sunt minunile pe care le-ai fãcut ºi planurile tale pentru noi, † Doamne, Dumnezeul meu! * Nimeni nu este asemenea þie! Aº vrea sã le povestesc ºi sã vorbesc despre ele, * dar ele se înmulþesc fãrã numãr. 7 Jertfã ºi ofrandã tu nu doreºti, † tu mi-ai deschis urechile; * nu ceri nici arderi de tot, nici jertfã de ispãºire. 8 Atunci am zis: „Iatã, vin † – în sulul cãrþii este scris despre mine – * 9 ca sã fac voinþa ta. Dumnezeul meu, aceasta o doresc. * Legea ta este în adâncul inimii mele”. 2

II Vestesc dreptatea ta în adunarea cea mare; * nu-mi închid buzele, tu ºtii lucrul acesta, Doamne! 11 Nu am tãinuit dreptatea ta, * ci vestesc fidelitatea ºi mântuirea ta. Nu am ascuns îndurarea ºi adevãrul tãu * în adunarea cea mare. 10


20 29 septembrie, sfinþii Mihail, Gabriel ºi Rafael, arhangheli 12

Iar tu, Doamne, nu-þi îndepãrta îndurarea de la mine, * milostivirea ºi adevãrul tãu sã mã întãreascã pururi, 13 cãci m-au împresurat rele fãrã numãr, † pãcatele mele m-au înconjurat * ºi nu mai pot vedea. S-au înmulþit mai mult decât perii capului meu * ºi mi-a pierit curajul. 14 Binevoieºte, Doamne, a mã elibera! * Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi! 17 Sã se bucure ºi sã se veseleascã în tine toþi cei care te cautã; † cei care iubesc mântuirea ta sã zicã fãrã încetare: * „Preamãrit sã fie Domnul”. 18 Eu sunt sãrac ºi nefericit, * dar Dumnezeu are grijã de mine. Tu, ajutorul ºi eliberatorul meu, * Dumnezeul meu, nu întârzia! Ant. Iatã, Gabriel, care mi se arãtase în viziune, a venit în zbor, m-a atins ºi m-a învãþat. Dan 9,22-23 LECTURA SCURTÃ Îngerul Gabriel a vorbit ºi mi-a spus: „Daniele, am venit acum ca sã te învãþ ºi sã înþelegi. Când ai început tu sã te rogi, a ieºit cuvântul, ºi eu vin sã þi-l vestesc; cãci tu eºti un om iubit. Ia aminte, deci, la cuvântul acesta ºi înþelege viziunea! V. Binecuvântaþi-l pe Domnul, toate puterile lui. R. Slujitorii lui, care împliniþi voinþa lui!

Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care în înþelepciunea ta minunatã rânduieºti slujirile îngerilor ºi ale oamenilor, fã, te rugãm, ca viaþa sã ne fie ocrotitã pe pãmânt de aceia care slujesc pururi înaintea feþei tale în ceruri. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.


Vesperele

21

Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Vesperele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Sãgeþi otrãvite, puhoi de ispite, Asuprã-ne veºnic duºmanul trimite; Cu forþa divinã, Mihai ne susþinã, Ne-aducã izbândã ºi pace deplinã. La fel, Gabriel, mare crainic ce zboarã Cu vestea cea bunã la sfânta Fecioarã, Când vine duºmanul cu falsa lui vrajã, Far minþii ne fie ºi inimii strajã. Iar medic ceresc pentru-a noastrã orbie, Arhanghelul sfânt, Rafael, sã ne fie; Ne fie când mintea ne este confuzã, Precum lui Tobia, la drum cãlãuzã. Isuse Cristoase, vederea ta sfântã Pe bunii arhangheli în cer îi încântã; Îngãduie slugilor tale sã spere Cã parte avea-vor de-aceeaºi vedere. Amin. PSALMODIA Ant. 1 S-a înãlþat slava ta mai presus de ceruri, Rege al îngerilor! Psalmul 8


22 29 septembrie, sfinþii Mihail, Gabriel ºi Rafael, arhangheli 2

Doamne, Dumnezeul nostru, * cât de minunat este numele tãu pe tot pãmântul! Slava ta se înalþã * mai presus de ceruri. 3 Din gura copiilor ºi a pruncilor † þi-ai pregãtit laudã împotriva vrãjmaºilor tãi, * ca sã nimiceºti pe cel rãzvrãtit ºi pe duºman. 4 Când privesc cerurile, lucrãrile mâinilor tale, * luna ºi stelele pe care le-ai fãcut, 5 mã întreb: „Ce este omul cã te gândeºti la el, * sau fiul omului cã-l iei în seamã?” 6 L-ai fãcut cu puþin mai mic decât pe îngeri, * l-ai încununat cu cinste ºi mãreþie. 7 I-ai dat în stãpânire lucrãrile mâinilor tale, * toate le-ai pus la picioarele lui: 8 oile ºi boii laolaltã, * precum ºi fiarele câmpului, 9 pãsãrile cerului ºi peºtii mãrii, * tot ce strãbate cãile apelor. 10 Doamne, Dumnezeul nostru, * cât de minunat este numele tãu pe tot pãmântul! Ant. S-a înãlþat slava ta mai presus de ceruri, Rege al îngerilor! Ant. 2 Înaintea îngerilor îþi voi cânta, Dumnezeul meu! Psalmul 137 (138) 1

Te laud, Doamne, din toatã inima, † pentru cã ai ascultat cuvintele gurii mele. * Îþi cânt înaintea îngerilor. 2 Mã prostern spre templul tãu cel sfânt, laud numele tãu † pentru bunãtatea ºi fidelitatea ta, * cãci þi s-a mãrit faima prin împlinirea fãgãduinþelor tale.


Vesperele

23

3

În ziua în care te-am chemat, m-ai ascultat, * m-ai îmbãrbãtat ºi mi-ai întãrit sufletul. 4 Toþi împãraþii pãmântului, Doamne, te vor lãuda,* când vor auzi cuvintele gurii tale. 5 Ei vor cânta cãile Domnului, * cãci mare este slava Domnului. 6 Oricât de sus ar fi Domnul, † el îl vede pe cel umil * ºi îl recunoaºte din depãrtare pe cel îngâmfat. 7 Chiar dacã trebuie sã trec printr-o mare strâmtorare, † tu mã faci sã trãiesc, * în ciuda mâniei duºmanilor mei; tu îþi întinzi mâna * ºi dreapta ta mã mântuieºte. 8 Domnul va duce la bun sfârºit ceea ce a început pentru mine. † Doamne, bunãtatea ta este veºnicã. * Nu pãrãsi, Doamne, lucrarea mâinilor tale. Ant. Înaintea îngerilor îþi voi cânta, Dumnezeul meu! Ant. 3 Am vãzut în mijlocul tronului, stând în picioare, un miel ca înjunghiat ºi am auzit glasul unei mulþimi de îngeri împrejurul tronului. Cântarea 12

Cf. Col 1,12-20

Sã aducem mulþumire lui Dumnezeu Tatãl * care ne-a învrednicit sã avem parte de moºtenirea sfinþilor, în luminã. 13 El ne-a eliberat de puterea întunericului * ºi ne-a strãmutat în împãrãþia Fiului iubirii sale, 14 în care avem rãscumpãrarea, * iertarea pãcatelor. 15 El este chipul Dumnezeului celui nevãzut, * primul nãscut între toate creaturile. 16 Cãci în el au fost create toate: † cele din cer ºi cele de pe pãmânt, * cele vãzute ºi cele nevãzute:


24 29 septembrie, sfinþii Mihail, Gabriel ºi Rafael, arhangheli

tronurile ºi domniile, * puterile ºi stãpânirile. Toate au fost create prin el ºi pentru el. † 17 El este înainte de toate * ºi toate existã prin el. 18 El este capul trupului, al Bisericii; † el este începutul, primul nãscut dintre cei morþi; * ca sã fie cel dintâi în toate. 19 Cãci i-a plãcut lui Dumnezeu * ca toatã plinãtatea sã locuiascã în el. 20 Prin el ºi pentru el a voit sã împace toate, † cele de pe pãmânt ºi cele din cer, * aducând pace prin sângele sãu vãrsat pe cruce. Ant. Am vãzut în mijlocul tronului, stând în picioare, un miel ca înjunghiat ºi am auzit glasul unei mulþimi de îngeri împrejurul tronului. Ap 1,4b-5.6b LECTURA SCURTÃ Har vouã ºi pace de la cel care este, care era ºi care vine; ºi de la cele ºapte duhuri care sunt înaintea tronului sãu; ºi de la Isus Cristos, martorul cel credincios, primul nãscut dintre cei morþi ºi Domnul regilor pãmântului. Celui care ne iubeºte ºi ne-a eliberat de pãcatele noastre în sângele sãu. Lui sã-i fie gloria ºi puterea în vecii vecilor. Amin! RESPONSORIUL SCURT R. S-a înãlþat fumul de tãmâie * înaintea Domnului. S-a înãlþat. V. Din mâna îngerului, * înaintea Domnului. Slavã Tatãlui. S-a înãlþat. Ant. la Magnificat: Îngerul Gabriel i-a spus Mariei: „Iatã, vei zãmisli ºi vei naºte un fiu ºi vei chema numele lui Isus”. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – MAGNIFICAT Lc 1,46-55 Tresãltarea de bucurie a sufletului în Domnul


Vesperele

25

46

Sufletul meu * îl preamãreºte pe Domnul 47 ºi duhul meu tresaltã de bucurie * în Dumnezeu, mântuitorul meu, 48 cãci a privit la smerenia slujitoarei sale. * Iatã, de acum toate popoarele mã vor numi fericitã, 49 cãci mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, * ºi numele lui e sfânt. 50 Milostivirea lui rãmâne din neam în neam * peste cei ce se tem de el. 51 A arãtat puterea braþului sãu, * i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, 52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici * ºi i-a înãlþat pe cei smeriþi; 53 pe cei flãmânzi i-a copleºit cu bunuri, * iar pe cei bogaþi i-a lãsat cu mâinile goale. 54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul sãu, * amintindu-ºi de îndurarea sa, 55 dupã cum a promis pãrinþilor noºtri, * lui Abraham ºi urmaºilor lui în veci. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Îngerul Gabriel i-a spus Mariei: „Iatã, vei zãmisli ºi vei naºte un fiu ºi vei chema numele lui Isus”. RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ Sã-l rugãm pe Domnul sã ne facã mai râvnici în a-i asculta glasul, asemenea îngerilor care fac voia lui. Pentru aceasta, sã ne rugãm: Te rugãm, ascultã-ne! Pentru ca, prin mâinile îngerilor, precum fumul de tãmâie, – rugãciunile noastre sã se înalþe înaintea ta, Te rugãm, ascultã-ne! Pentru ca, prin mâinile îngerului tãu, pe altarul tãu ceresc, – sã fie aduse darurile noastre: Te rugãm, ascultã-ne!


26 29 septembrie, sfinþii Mihail, Gabriel ºi Rafael, arhangheli

Pentru ca, împreunã cu mulþimea de oaste cereascã, sã putem vesti: „Mãrire întru cei de sus lui Dumnezeu – ºi pe pãmânt pace oamenilor”, Te rugãm, ascultã-ne! Pentru ca, la sfârºitul vieþii noastre, sã ne primeascã îngerii – ºi sã ne ducã în patria paradisului, Te rugãm, ascultã-ne! Pentru ca sfântul Mihail, purtãtorul stindardului tãu, – sã ducã în lumina sfântã sufletele credincioºilor tãi rãposaþi, Te rugãm, ascultã-ne! Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care în înþelepciunea ta minunatã rânduieºti slujirile îngerilor ºi ale oamenilor, fã, te rugãm, ca viaþa sã ne fie ocrotitã pe pãmânt de aceia care slujesc pururi înaintea feþei tale în ceruri. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Completoriul V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Acum, când e timpul de mers la culcare, În rugã mai cerem o datã-ndurare: Privirile tale ce pururi sunt treze Asuprã-ne, Doamne, mereu sã vegheze.


Completoriul

27

În vis mintea noastrã te aibã pe tine Iar inima noastrã de doru-þi suspine, Te cânte pe tine, te simtã aproape, Sã nu laºi ca bezna de tot sã ne-ngroape. Ne fie odihna ºi somnul în pace; Cât timp trupul nostru puterea-ºi reface, ªi-i noapte adâncã, ºi bezna dominã, Ne fii tu, Cristoase, în beznã luminã. Rugãmu-ne þie cu fruntea plecatã, Ascultã-ne ruga, cerescule Tatã, Cu Fiul cel care-i cu tine de-o fire ªi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin. PSALMODIA Ant. Nu-þi ascunde faþa de la mine, cãci în tine mi-am pus nãdejdea. Psalmul 142 (143),1-11 Rugãciune la vreme de strâmtorare Omul nu este justificat prin faptele legii, ci doar prin credinþa în Isus Cristos (Gal 2,16). 1 Doamne, ascultã rugãciunea mea, † pleacã-þi urechea la cererea mea, * rãspunde-mi în adevãrul ºi în dreptatea ta! 2 ªi sã nu intri la judecatã cu slujitorul tãu, * cãci nici unul dintre cei vii nu va fi îndreptãþit înaintea ta. 3 Duºmanul prigoneºte sufletul meu, * îmi calcã viaþa în picioare, m-a fãcut sã locuiesc în întuneric, * ca cei morþi pentru vecie. 4 Se stinge în mine sufletul * ºi neliniºtitã este în mine inima mea. 5 Îmi aduc aminte de zilele de demult, † mã gândesc la toate faptele tale * ºi meditez la lucrãrile mâinilor tale.


28 29 septembrie, sfinþii Mihail, Gabriel ºi Rafael, arhangheli 6

Întind spre tine mâinile mele, * sufletul meu este înaintea ta ca un pãmânt lipsit de apã. 7 Doamne, grãbeºte-te ca sã-mi rãspunzi, * cã se sfârºeºte duhul meu. Nu-þi ascunde faþa de la mine, * ca sã nu mã asemãn cu cei ce se coboarã în groapã. 8 Fã sã aud dis-de-dimineaþã îndurarea ta, * cãci în tine mi-am pus încrederea! Fã-mã sã cunosc calea pe care voi merge, * cãci sufletul meu spre tine îl înalþ! 9 Elibereazã-mã de duºmanii mei, Doamne, * cãci la tine îmi aflu adãpost! 10 Învaþã-mã sã fac voia ta, * cãci tu eºti Dumnezeul meu. Duhul tãu cel bun mã va cãlãuzi cãtre pãmântul drept. * 11 De dragul numelui tãu, Doamne, îmi vei da viaþã. În dreptatea ta, * vei scoate sufletul meu din strâmtorare! Ant. Nu-þi ascunde faþa de la mine, cãci în tine mi-am pus nãdejdea. 1Pt 5,8-9a LECTURA SCURTÃ Fiþi cumpãtaþi, vegheaþi! Duºmanul vostru, diavolul, ca un leu care rage, dã târcoale cãutând pe cine sã înghitã. Împotriviþi-vã lui, tari în credinþã. RESPONSORIUL SCURT R. În mâinile tale, Doamne, * încredinþez sufletul meu. În mâinile tale. V. Ne-ai rãscumpãrat, Doamne, Dumnezeul adevãrului, * îþi încredinþez sufletul meu. Slavã Tatãlui. În mâinile tale. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace.


Completoriul

29

CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – NUNC DIMITTIS Lc 2,29-32 Cristos - lumina neamurilor ºi slava lui Israel 29 Acum slobozeºte pe slujitorul tãu, Stãpâne, * dupã cuvântul tãu, în pace, 30 cãci au vãzut ochii mei * mântuirea ta, 31 pe care ai pregãtit-o * înaintea tuturor popoarelor, 32 luminã spre luminarea neamurilor * ºi slava poporului tãu, Israel. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. Rugãciunea de încheiere Te rugãm, Doamne, sã reverºi cu bunãtate lumina ta asupra slujitorilor tãi în aceastã noapte ºi sã le dai harul sã adoarmã în pace, pentru a se trezi bucuroºi la lumina zilei de mâine, în numele tãu. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Apoi se spune binecuvântarea, chiar ºi atunci când se recitã în particular:

Noapte liniºtitã ºi sfârºit bun sã ne dea nouã atotputernicul Dumnezeu. R. Amin. Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria Apoi se spune una dintre urmãtoarele antifone:

Maicã binecuvântatã a Rãscumpãrãtorului, Poarta cerului pururi deschisã, Steaua mãrii, vino în ajutorul poporului ce cade ºi vrea sã se ridice, tu, care ai nãscut, spre uimirea fãpturii, pe Cel Preasfânt ce þi-e Pãrinte, Fecioarã de-a pururi, care ai primit din gura îngerului Gabriel vestirea, îndurã-te de noi, pãcãtoºii.


30 29 septembrie, sfinþii Mihail, Gabriel ºi Rafael, arhangheli Sau:

Te bucurã, a cerului Reginã, A îngerilor Doamnã ºi Stãpânã. Tu-ai odrãslit mlãdiþa mântuirii ªi poartã eºti luminii nemuririi! Te bucurã, Fecioarã preaslãvitã, Decât fãptura toatã mai mãritã! Te salutãm, a cerului minune; Du la Cristos a noastrã rugãciune! Sau:

Bucurã-te, Reginã, Maica milei, viaþa, mângâierea ºi speranþa noastrã, bucurã-te! Cãtre tine strigãm, surghiuniþii fii ai Evei; cãtre tine suspinãm, gemând ºi plângând în aceastã vale de lacrimi. Aºadar, Mijlocitoarea noastrã, întoarce spre noi ochii tãi cei milostivi ºi, dupã surghiunul acesta, aratã-ni-l nouã pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tãu. O milostivã, o blândã, o dulce Fecioarã Marie! Sau:

Sub ocrotirea ta alergãm, sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, nu ne dispreþui rugãciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieºte pururea de toate primejdiile, Fecioarã slãvitã ºi binecuvântatã. Amin.


29 septembrie, ss. Mihail, Gabriel şi Rafael(mar)  

Liturgia orelor

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you