Page 1

Development, Trade and Foreign & Security Policies: How can Emerging Donors make a Difference? ARCADIA's first annual conference 25-26 November 2010, Bucharest

Document în română / en français / in English


Redacția / Equipe de Rédaction / Editorial Board

Corina CIAMBUR Ștefan CIBIAN Roxana NAN Andreea Cristina NOWAK Georgiana PLEȘU Mădălina PRUNĂ Codrat - Alin TECLU Diana TONEA

ARCADIA—Asociația Română pentru Cooperare și dezvoltare Internațională Str. Sușița, Nr. 8, Et. 2, Ap. 10, București, 013276 România http://arcadianetwork.org

CUPRINS / CONTENU / CONTENT 1) Prezentarea ARCADIA și a activităților asociației……....2 2) Mod de funcționare al asociației…………………………2 3) Prezentarea conținutului conferinței anuale 2010 în limba română………………………………………………………4 4) Prezentarea conținutului conferinței anuale 2010 în limba franceză……………………………………………………..6 5) Prezentarea conținutului conferinței anuale 2010 în limba engleză………………………………………………………8 6) Perspectivele viitoare ale asociației……………………..10 7) Agenda sintetică a conferinței (engleză)..........................12 ————————————————————————— 1) Présentation d‟ARCADIA et des activités de l‟association………………………………………………….2 2) Mode de fonctionnement de l’association..........................3 3) Présentation du contenu de la conférence annuelle 2010 en roumain...................................................................................4 4) Présentation du contenu de la conférence annuelle 2010 en français....................................................................................6 5) Présentation du contenu de la conférence annuelle 2010 en anglais.....................................................................................8 6) Perspectives futures de l‟association................................10 7) Agenda synthétique de la conférence…………………...12 ————————————————————————— 1) Presentation of ARCADIA and its activities……………...3 2) ARCADIA Mode of functioning........................................3 3) Presentation of the content of Annual Conference 2010 in Romanian…………………………………………………….4 4) Presentation of the content of Annual Conference 2010 in French………………………………………………………..6 5) Presentation of the content of Annual Conference 2010 in English……………………………………………………….8 6) Future perspectives of the association…………………...11 7) Summary of the conference……………………………...12

Acest material a fost realizat cu sprijinul Organizației Internaționale a Francofoniei Ce matériel a été réalisé grâce au soutien de l´Organisation Internationale de la Francophonie This material was developed with the support of Organisation Internationale de la Francophonie


ARCADIA – Asociația Română pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională este o inițiativă care își dorește să se transforme în prima asociație profesională din România în domeniul cooperării și dezvoltării internaționale. C on fer i n ț a a n ua l ă 20 10 a ARCADIA a avut ca scop crearea unui spațiu pentru dezbatere și învățare, cercetare și analiză a temei „Dezvoltare, Comerț și Politică externă și de securitate: care este valoarea adăugată a donatorilor emergenți?” în contextul actual al României de membru al Uniunii Europene și nou donator pentru țările în dezvoltare. Alegerea subiectului a pornit din convingerea că o dezbatere cu privire la interconexiunea dintre aceste domenii poate conduce la o politică de dezvoltare și cooperare internațională eficientă și informată.

Aceasta broșură constituie un document concis de conținut al conferinței anuale. Broșura tipărită este acompaniată de un document electronic detaliat care se poate descărca de pe site-ul conferintei. Dorim să mulțumim pe această cale tuturor partenerilor care ne-au sprijint la organizarea conferinței și membrilor care au participat la sesiuni l e din Noi em bri e 2010. Mulțumim pe această cale Organizatiei Internaționale a Francofoniei care a făcut posibilă publicarea acestui document atât in limba română cât și în franceză și engleză, oferindu-ne șansa de a disemina informația și în randul actorilor internaționali interesați în activitățile ARCADIA.

ARCADIA – l’Association Roumaine pour la Coopération et le Développement International est une initiative qui a pour objectif objectif de créer et de consolider la communauté professionnelle roumaine dans le domaine de la coopération au développement.

ARCADIA-The Romanian Association for International Cooperation and Development is an initiative that aims to create and consolidate the first association of professionals in the field of development cooperation from Romania.

À travers sa conférence annuelle 2010, ARCADIA a voulu créer un espace de débat sur le thème « Développement, Commerce et Politique extérieure et de sécurité : quelle plus-value peuvent apporter les pays donateurs émergents ? ». Cet événement a apporté du soutient aux efforts de la Roumanie pour mettre en œuvre une politique d’aide au développement en tant que nouvel État membre de l’Union Européenne.

T hr ough t h e 2010 An n ua l Conference, ARCADIA introduced a space for debate on the subject of “Development, Trade, Foreign and Security Policies: How can e m e r g i n g d on or s m a k e a difference?”. This came in the context of Romania shaping a development assistance policy in its position of new member state of the European Union.

Cette brochure a pour objectif de présenter un résumé de la conférence. Ce document sera accompagné d’un rapport électronique détaillé qui pourra être téléchargé dès la mimai 2011 sur le site internet de la conférence. Nous profitons de cette occasion pour remercier l’ensemble des partenaires qui nous ont soutenus dans l’organisation de la conférence et les membres qui ont participé à l’événement. Nous remercions également l’Organisation Internationale de la Francophonie qui a rendu possible la publication de ce document en roumain, en français et en anglais, nous permettant ainsi de diffuser l’information auprès des acteurs internationaux intéressés par les activités d’ARCADIA.

This booklet represents a summary of the content of the annual conference. The printed booklet will be accompanied by a detailed electronic document that will be available for download starting from mid-May 2011 on the conference website. We would like to take this opportunity to thank all our partners that supported us in organizing the conference and our members who participated to our event. Likewise, we owe acknowledgements to the Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) that made possible the publication of this document in Romanian, French and English, allowing us to also disseminate the information to the international actors interested in ARCADIA‟s activities.

1


1. Prezentarea ARCADIA și a activităților asociației Asociaţia îşi propune ca scop dezvoltarea unei comunității profesionale în domeniul cooperării pentru dezvoltare internațională. În acest sens, obiectivele Asociației sunt: ►de a contribui la informarea cetăţenilor despre problemele legate de dezvoltarea internaţională; ►de a contribui la conturarea şi implementarea politicilor de asistenţă oficială pentru dezvoltare ale României; ►de a facilita transferul de cunoştiinţe şi informații între diverşii actori despre dezvoltare şi cooperare internaţională; ►de a sprijini actorii români implicaţi în dezvoltare şi cooperare internațională; ►de a contribui la avansarea disciplinei de cooperare şi dezvoltare internaţională. Pentru atingerea obiectivelor sale, Asociaţia desfășoară următoarele activităţi: ►Conceperea şi derularea de proiecte de cercetare, promovare şi susţinere a obiectivelor Asociației; ►Editarea şi distribuirea de publicaţii de specialitate de orice tip (cărți, reviste, periodice, reviste în format electronic, manuale alternative, colecţii de documente, etc.); ►Organizarea de evenimente precum: conferinţe, seminarii, simpozioane, dezbateri publice, mese rotunde, ateliere de studiu, expoziţii, competiţii, şcoli de vară cu participare internă şi externă, etc.; ►Organizarea de cursuri de formare, perfeţionare sau specializare în domeniile de activitate ale asociației; ►Elaborarea şi promovarea de studii şi politici care să susţină cu expertiză specifică proiecte ale instituţiilor şi organizațiilor publice sau private; ►Dezvoltarea de programe în regim de parteneriat cu autorităţile publice, alte organizații similare sau alţi actori interesaţi de proiectele desfăşurate de asociaţie; ►Realizarea de campanii de informare și a altor activități de educație civică în scopul sensibilizării opiniei publice; 2. Mod de funcționare Organele de conducere şi administrare ale asociaţiei sunt: Adunarea Generală și Consiliul Director. La Adunarea Generală pot participa toți membrii care sunt înscriși în asociație. O listă exhaustivă a membrilor se poate găsi pe pagina web a ARCADIA.

2

Organizarea activităților ARCADIA se desfășoară în grupuri de lucru tematice și regionale, acestea fiind principalele unități funcționale ale asociației. Grupurile de lucru sunt comunități virtuale care permit membrilor să interacționeze pe baza intereselor lor profesionale și academice. Aceste grupuri servesc ca platformă de interacțiune și dezbatere precum și inovație în proiecte în domeniile specifice de interes. În 2010, un rol extrem de important în consolidarea organizației l-a jucat echipa administrativă a ARCADIA, care s-a ocupat și de organizarea conferinței anuale 2010. Pentru o lista completă a echipei administrative, vă rugăm sa accesați pagina de web a ARCADIA. Consilul de Administrație Este format din Președinte si doi Vice-președinți. Actualul președinte al asociației este Mădălina Prună, iar Ștefan Cibian și Roxana Nan, Vice-președinți. Profilul complet al Consiliului de Administrație poate fi găsit pe website-ul organizației.

Présentation d’ARCADIA et ces activités L’association a pur but le développement d’une communauté professionnelle dans le domaine de la coopération au développement. À cette fin, les objectifs de l’association sont: ► contribuer à la sensibilisation des citoyens aux problèmes liés au développement international; ► contribuer à la structuration et à l’implémentation des politiques d’aide publique au développement (APD) de la Roumanie; ► faciliter le transfert de connaissances et d’information entre différents acteurs au sujet du développement et de la coopération internationale; ►soutenir les acteurs roumains impliqués dans le développement et la cooperation; ► contribuer aux débats actuels dans le champ du développement. Pour atteindre ses objectifs, l’association réalise les activités suivantes: ►conception et exécution de projets de recherche, de promotion des objectifs de l’association; ►publication et distribution de publications spécialisées dans le domaine; ► organisation d’événements tels que des conférences, des séminaires, des tables rondes etc. ;


►organisation de formations ►élaboration et promotion de recherches et de politiques publiques qui constituent une plus value pour les projets des institutions et des organisations publiques ou privées; ► développement de projets en partenariat avec les autorités publiques, la société civile, le secteur privé et d’autres acteurs intéressés par les projets de l’association; ►réalisation de campagnes d’information et de diverses activités d’éducation civique dans le but de sensibiliser l’opinion publique.

►to bring a contribution to shaping and implementing Romania‟s official development assistance policies; ►to facilitate the transfer of knowledge and information in the field of international development and cooperation between the actors; ► to support Romania‟s actors involved in development and cooperation; ►to bring a contribution to the advancement of the domains of international cooperation and development. In order to attain its objectives, the association organises the following activities

2. Mode de fonctionnement Les organes décisionnels et administratifs de l’association sont : l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration. Tous les membres peuvent participer à l’Assemblée Générale. Une liste complète des membres est disponible sur le site internet de l’association. Les activités d’ARCADIA se déroulent dans des groupes de travail (GT) répartis par thèmes et par régions. Les GT sont les principaux organes de fonctionnement de l’association et permettent aux membres de se retrouver autour de leurs centres d’intérêt. En 2010, l’équipe administrative a eu un rôle capital dans la structuration de l’association et dans l’organisation de la conférence annuelle 2010. Vous trouverez la liste complète de l’équipe administrative d’ARCADIA sur le site internet de l’association. Le Conseil d’Administration

Il est formé d’un Président et de deux Vice-présidents. Actuellement, la présidente de l’association est Madalina Prunea qui conduit en association avec Stefan Cibian, Vice-président et de Roxana Nan, Vice-présidente. Le profil complet du Conseil d’Administration peut être trouvé sur le site Internet de l’organisation. 1. Presentation of ARCADIA and its activities ARCADIA aims to develop a professional community in the field of international development cooperation. For this purpose, the main objectives of the association are: ►to contribute to informing citizens about the issues of international development;

► Conceives and floats research projects, to promote and support the objectives of the association; ►Edits and distributes any type of specialty publications; ►Organises events such as: conferences, seminars, round tables etc; ►Organizes training courses; ►Elaborates and promotes studies and policies that could sustain public and private projects with specific expertise. ►Develops programs in partnerships with public authorities, with other similar organisations and with other actors interested 2. ARCADIA mode of functioning The managing and administrative organs of the association are: The General Assembly and The Administrative Council. All members can can participate in the General Assembly of the association. An exhaustive list with the members can be on ARCADIA’s website. ARCADIA‟s activities are organized in thematic and regional working groups (WGs), which represent the main functional units of the association. The WGs are virtual communities that allow the members to interact on the basis of their professional and academic interests. In 2010 the executive team had a very important role in building the association and organizing the Annual Conference. For a complete list of the executive team of ARCADIA, please see ARCADIAțs website. The Administrative Council The Council is formed by one President and two Vicepresidents. Currently the President is Mădălina Prună, who leads the organization together with Ștefan Cibian, Vice-President and Roxana Nan, Vice-President. The full profile of the Administrative Council can be found on the website of the organization. 3


Conferința Anuală ARCADIA (2010)

Conferința Anuală ARCADIA din 2010 a reunit actorii cooperării române pentru dezvoltare în jurul unei provocări majore pentru Romania, aceea de a-și asuma responsabilitate în dezvoltarea internațională. Pentru a avea un impact, această solidaritate internațională trebuie gândită în cadrul redefinirii politici externe a României și ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană. Acest context multidimensional a reprezentat linia directoare a discuțiilor din 25 și 26 noiembrie: „Dezvoltare, Comerț, Politică Externă și de Securitate: Care este Valoarea Adăugata a Donatorilor Emergenți?”, cevor face obiectul unui raport complet, disponibil pe site-ul Internet al ARCADIA în cursul lunii mai 2011. Obiectivul principal al conferinței din 2010 a fost de a susține consolidarea comunității cooperării române pentru dezvoltare, organizând un eveniment destinat ansamblului actorilor. Dinamica comunității și energia membrilor săi se Codrat-Alin Teclu, Lucia-Mădălina Roman, Georgiana manifestă tot mai mult, atât în proiecte concrete, cât Pleșu, Ana-Maria Dima, Corina Ciambur, Andreea Nowak, și în locul ocupat în spațiul public de discuții. Ștefan Cibian Dorind să contribue la lărgirea orizontului sectorului, ARCADIA a plasat conferința 2010 sub unghiul diversității persoanelor și instituțiilor implicate în domeniu. Mai mult de 80 de participanți din toată țara și din străinătate (profesioniști ai societății civile; diplomați și reprezentanți ai institutiilor publice romane; antreprenori și șefi din sectorul privat; profesori, cercetători și studenți; jurnaliști dar și terte persoane interesate de domeniu), au putut să se regăsească într-un spațiu comun pentru a dezbate și a elabora modalități de acțiune. Cele două zile ale conferinței au facilitat și schimbul de experiente si bune practici. Consolidarea comunității va fi facilitată prin stabilirea unui cadru solid pentru dezbateri. Conferința a oferit deci o perspectrivă globală Mihaela Rutjens, Ștefan Cibian asupra legăturilor între cele doua tematici importante ale evenimentului, în cadrul a două mari sesiuni plenare: „Care sunt beneficiile interdependenței între dezvoltare, comerț și politică externă și de securitate pentru țările donatoare emergente?” și „Care este valoarea adaugată a cooperării internaționale pentru țările donatoare emergente și pentru partenerii lor?”. Fără o linie directoare și fără exemple concrete, o vedere de ansamblu riscă să creeze concepte abstracte, fără aplicabilitate. In acest scop, dezbaterile au fost canalizate în jurul atelierelor și meselor rotunde de o mare diversitate, atat din puncte de vedere al temelor tratate cât și a participanților prezenți. Titlurile atelierelor au fost următoarele: „Criza economico-financiară și implicațiile sale asupra 4


bugetului Uniunii Europene și a politicii sale de ajutor pentru dezvoltare”; „Media și dezvoltarea internațională”; “Cariere în dezvoltare –Sesiune specială pentru studenți”; „Cum poate utiliza România experiența sa de 20 de ani de tranziție?”; „Rolul firmelor în dezvoltarea națională și internațională”; „Măsurarea sărăciei și indicatorii de sărăcie în comunitățile Roma din România”; „Educația pentru dezvoltare: Obiectivele Mileniului pentru Dezvoltare – Perspective academice”. Integrate în cadrul global stabilit de sesiunile plenare și înrădăcinate în experiența concretă a participanților, intervențiile au creat un spațiu public dinamic.

Thomas Lawo, Yesim Oruc

Conferința ARCADIA a generat o privire critică asupra mizelor și proceselor lumii dezvoltării. Pentru prima oară în România, s-au organizat paneluri academice cu prilejul unui eveniment dedicat cooperării pentru dezvoltare. Zece cercetători români și străini au propus o analiză temeinică a unor subiecte precum Consensul de la Washington, politica de dezvoltare a Chinei în Africa, etc. Pe lângă lărgirea orizontului reflecțiilor, aceste paneluri au permis lansarea unui grup de tineri doctoranzi români în domeniul cooperării pentru dezvoltare. Oana Năstase, Mihaelea Vrabete

Evenimentul s-a derulat într-un proces participativ, dimensiune foarte importantă pentru ARCADIA. Tematicile atelierelor au fost propuse de catre organizațiile care au răspuns apelului la participare. ARCADIA a propus un cadru de dezbateri astfel incat conținutul acestor mese rotunde sa se centreze în jurul celor trei mari linii ale evenimentului. Participantii au putut conștientiza dimensiunea globală a dezvoltării internaționale și, prin aceasta, necesitatea de a construi punți între diferitele organizații implicate direct sau indirect in aceste problematici. În același spirit, o sesiune întreagă a fost dedicată consolidării comunității ARCADIA și manierei prin care organizația poate contribui cel mai eficace la acest obiectiv. Toți actorii implicați în cooperarea română pentru dezvoltare constituie o comunitate ce poate fi văzută ca un ecosistem. ARCADIA, ca asociație profesională în domeniu, dorește fructificarea acestei comunități. În acest scop, este necesară dezvoltarea parteneriatelor, conștientizarea unui mediu complex și schimbător și favorizarea unei interdependențe deopotrivă solidă și flexibilă. Prin conferința anuala din 2010, ARCADIA a încercat să contribuie la emergența unui ecosistem echilibrat și durabil, în care fiecare actor să se poată regăsi și al cărui scop final este o cooperare pentru dezvoltare cât mai responsabilă.

Ana Maria Mihăescu, Maria Șandor 5


Conférence annuelle ARCADIA (2010) La conférence annuelle 2010 d’ARCADIA s’est tenue les 25 et 26 novembre 2010 à Bucarest. Elle a rassemblé les acteurs de la coopération roumaine au développement autour d’un défi majeur pour le pays à l’aube de cette nouvelle décennie : forger une aide responsable au développement . Pour avoir de réels effets, cette solidarité internationale doit être pensée dans le cadre du redéploiement de la politique externe de la Roumanie. Ce contexte multidimensionnel a constitué le fil rouge de la conférence, centré autour de la question « Développement, Commerce et Politique étrangère et de sécurité : que peuvent apporter les pays donateurs émergents ? ». Les réponses des participants ont été extrêmement riches et feront l’objet d’un rapport complet disponible sur le site internet d’ARCADIA dans le courant du mois de mai 2011.

L’objectif principal de la conférence 2010 était de promouvoir la consolidation de la communauté de la coopération roumaine au développement en organisant un événement fédérateur pour l’ensemble des acteurs nationaux. La dynamique qui porte la communauté et l’énergie de ses membres se manifeste de plus en plus, aussi bien dans les projets concrets que dans la place qu'elle occupe dans l’espace public national. ARCADIA, Débat: Comment la Roumanie peut utiliser souhaitant contribuer à élargir l’horizon du secteur, a placé la conférence 2010 sous l’angle de la diversité des personnes et des institutions impliquées dans cel domaine. Plus de 80 participants venant de tout le pays et également de l’étranger (professionnels de la société civile ; diplomates et représentants de l’Etat ; entrepreneurs du secteur privé ; professeurs, chercheurs et étudiants du monde académique ; syndicalistes ; journalistes mais également citoyens engagés) ont ainsi pu se retrouver dans un espace commun pour débattre et élaborer des plans d’action. Les deux jours de la conférence ont également facilité l’échange de bonnes pratiques entre les participants.

La consolidation de la communauté passe également par l’établissement d’un cadre solide pour les débats. La conférence a donc offert une perspective globale sur les liens entre les trois grands thèmes choisis à travers deux grandes sessions plénières : « Quelles sont les bénéfices de l’interaction entre le développement, le commerce et la politique Simon Lightfoot, Denisa Brand—Jacobsen étrangère et de sécurité pour les pays donateurs émergents ? » et « Quelle est la plus-value de la coopération internationale pour les pays donateurs émergents ainsi que pour leurs partenaires ? ».

6


Mais sans fil rouge et sans exemples concrets, une vue d‘ensemble risque vite de devenir un panorama abstrait et figé. C‘est pourquoi les débats ont été canalisés autour d‘ateliers et de tables rondes d‘une grande diversité, aussi bien dans le thème que dans le profil des participants : « La crise économico-financière et ses implications sur le budget de l‟Union Européenne et sa politique d‟aide au développement » ; « Médias et développement » ; « Faire carrière dans le développement – Session spéciale pour les étudiants » ; « Comment la Roumanie peut utiliser au mieux son expérience de 20 ans de transition ? » ; « Le rôle des entreprises dans le développement national et international » ; « Mesurer la pauvreté et les indicateurs de pauvretés dans les communautés Roms de Roumanie » ; « L‟éducation au développement : les Objectifs du Millénaire pour le Développement – Perspective académique ». Insérées dans le cadre global formé par les sessions plénières et enracinées dans l‟expérience concrète des participants, les interventions ont créé un espace public vivant et multicolore. La conférence ARCADIA a également été l’occasion de poser un regard critique sur les enjeux et les processus du monde du développement. Pour la première fois en Roumanie, des panels académiques ont été organisés lors d’un événement dédié à la coopération au développement. Dix chercheurs roumains et étrangers ont proposé une analyse poussée sur des sujets allant du Consensus de Washington à la politique de développement de la Chine en Afrique. En plus d’élargir l’horizon des réflexions, ces panels ont permis de former un groupe de jeunes doctorants roumains Panel académique travaillant sur l’aide au développement.

Dimension essentielle pour ARCADIA, nous avons veillé à ce que l’ensemble de la conférence se déroule dans un processus participatif. . Les choix des thématiques des ateliers ont été soumis aux propositions des organisations qui ont répondu à notre appel. Ainsi, les acteurs du domaine ont pu pleinement se rendre compte de la dimension globale du développement international et par là, de la nécessité de bâtir des ponts entre les différentes organisations connectées directement ou indirectement à cette problématique. Dans le même esprit, une session entière a été dédiée à la consolidation de la communauté et à la manière dont ARCADIA peut contribuer le plus efficacement possible à cet objectif. Au travers de sa conférence annuelle de 2010, ARCADIA a voulu contribuer à la consolidation d’une coopération roumaine au développement responsable et soutenable, coopération portée par une communauté forte et vivante

7


ARCADIA Annual Conference (2010) The Annual Conference ARCADIA took place from 25th and 26th of November 2010 in Bucharest. It brought together the Romanian development cooperation actors around a major challenge for Romania- to assume a role in international development. The premise of the conference was that in order to have an impact, international solidarity must be conceived in the context of redefining Romania‟s external assistance policy. This multidimensional context represented the main line of discussions centered around ―Development, Trade, Foreign and Security Policies: How can emerging donors make a difference?‖. The participants brought forth a variety of perspectives, will be the object of a complete report, available on the ARCADIA website in May 2011.

Andy Storey

Paul Ymkers, Oana Perju

The main objective of the 2010 conference was to support the consolidation of the Romanian development cooperation community by organizing an event for all the national actors. Already the dynamics of the community and the energy of its members are displayed more and more, both in concrete projects and in the place the community occupies in public debates. Aiming to contribute to the enlargement of the sector‟s horizon, ARCADIA placed the 2010 conference under the diversity of persons and institutions involved in this field. More than 80 participants from all over the country and from abroad (professionals of the civil society; diplomats and representatives of the Romanian public institutions; entrepreneurs and leading personalities from the private sector; professors, scholars and students, journalists and other persons with an interest in the field) have found themselves in a common space for debating and elaborating means of action. The two days of the conference have also facilitated exchange of best practices.

Consolidating the community was facilitated through the establishment of a solid framework for debates. Therefore, the conference offered a global perspective on the connections between the two major themes of the event, two plenary sessions: “What are the benefits of the interdependence between the development, trade, external and security policies for emerging donors?” and “What is the value added of the international cooperation both for the emerging donors and their partners?” Ștefan Cibian, Thomas Lawo, Simon Lightfoot

8


Without a main direction and concrete examples, a global vision risks to create abstract concepts with no applicability. For this purpose, the debates were channelled on workshops and round tables of a great diversity both in the themes approached and in the profiles of participants. The workshops were: “Economic-Financial Crisis and its Implications upon the European Community Budget and Aid for Development Policy”, “Media and Development”, “Student Session – „Career Paths in Development”, “How can Romania Best Use the Experience of 20 Years of Transition?”, “The Role of Corporations in National and International Development”, “Measuring Poverty and Poverty Indicators in Roma Communities in Romania”, “International Development Education: The Millennium Development Goals – An Academic Perspective”. Integrated in the global framework established in the plenary sessions and rooted in the concrete experience of participants, the interventions created a dynamic and vivid public space. The ARCADIA Conference generated a critical perspective upon the stakes and processes of development. For the first time in Romania, academic panels were organized with the occasion of an event dedicated to development cooperation. Ten Romanian and foreign researchers proposed a thorough analysis of several subjects, from the Washington Consensus to China‟s development policy in Africa. More than enlarging the horizons of the reflections, these panels favoured the start of a group of young Romanian PhD candidates in the field of development assistance.

Academic Panel

The conference had a significant interactive character. The themes of the workshops were proposed by the organizations that answered to the call for participation. The participants had the possibility to acknowledge the global dimension of the international development and of the necessity to build connections between different organizations involved directly or indirectly in this issue. In the same spirit, an entire session was dedicated to building the ARCADIA community and to finding means through which the organization can contribute in the most effective way to this objective.

Workshop

All actors involved in the Romanian cooperation for development form a community that can be seen as an ecosystem. ARCADIA, as an association of professionals in this field, aims to utilize the value added of this community. For this purpose, it is mandatory to develop partnerships, to raise awareness on a complex and changing environment and to facilitate an interdependence both solid and flexible.

Through the Annual Conference 2010, ARCADIA attempted to bring a contribution to the emergence of a balanced and sustainable ecosystem, where each actor be able to find place and whose final purpose is the attainment of a responsible development cooperation.

9


ARCADIA în 2011 Anul 2011 este un an important pentru ARCADIA. După lansarea oficiala de la sfârșitul anului 2010, Asociația își propune să avanseze în două direcții. Pe de-o parte, este importantă consolidarea comunității profesionale în domeniul cooperarii și dezvoltării internaționale. Pe de altă parte, este necesară întărirea asociației la nivel de management și leadership. Avem în vedere o serie de procese care vor avea scopul de a consolida comunitatea profesională, și anume:  Organizarea unor conferințe și a workshopuri: cea de-a doua conferință anuală va avea loc în Noiembrie-Decembrie 2011;  Inițierea unei reviste profesionale: The Romanian International Development Review va fi lansat în anul 2011 sub forma unui jurnal online. Acest proiect va permite profesioniștilor în domeniu să dezbată pe teme de revelantță pentru domeniul cooperări și dezvoltării internaționale.  Stabilirea unor grupuri de lucru în ARCADIA: - Media și Dezvoltare, Moldova și Regiunea Mării Negre.  Identificarea modalitățiilor de finanțare de lungă durată a organizației Cea de-a Doua Conferință Anuală a Asociației Române pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională Conferințele Anuale ARCADIA sunt evenimente care își propun să reunească întreaga comunitate profesională în domeniu. În contextul acestor conferințe profesionale, academicienii își pot prezenta proiectele cu scopul de a primi feedback; formatorii de politici au posibilitatea de a se angaja în dezbateri legate de aria lor de expertiză fără a fi limitați de funcțiile lor oficiale; practicienii, ONG-urile, centrele de cercetare, instituțiile publice, reprezentanții mediului privat pot interacționa și iniția proiecte noi de cercetare și analiză a politicilor; jurnaliștii se pot informa mai bine pentru ca la rândul lor să poata disemina aceste informații către publicul larg. Cea de-a doua conferință anuala va fi construită pe structura primei, incluzând atât paneluri academice și profesionale, cât și workshopuri și mese rotunde. Aceste workshopuri și paneluri au ca scop generarea dezbaterilor la un nivel înalt, pe subiecte de relevanță pentru teorie și practică în domeniul cooperării și dezvoltării internaționale. De asemenea, cea de-a doua ediție a conferinței va reflecta și mai bine dorința ARCADIA de a promova o lume diversă. Pentru atingerea acestui scop, inteționăm să includem limba franceză ca una din limbile de lucru ale conferinței.

ARCADIA en 2011 2011 est une année importante pour ARCADIA. Après son lancement officiel en 2010, l’association se propose d’avancer dans deux directions. D’une part, il est important de consolider la communauté professionnelle dans le domaine de la coopération et du développement international. D’autre part, il est nécessaire de renforcer l’association au niveau du management et de son organisation même. Nous envisageons une série d’objectifs pour 2011 afin de consolider la communauté professionnelle, parmi lesquels : L’organisation de plusieurs conférences et ateliers de travail : la deuxième conférence annuelle aura lieu en novembre-décembre 2011. Le lancement d’une revue professionnelle : la Revue Roumaine du Développement International sera lancée en 2011 sous la forme d’un journal en ligne. Ce projet permettra aux professionnels du domaine de débattre sur les sujets d’actualité de la coopération et du développement international. La création de nouveaux groupes de travail au sein d’ARCADIA : parmi les groupes que nous espérons voir se matérialiser d’ici la fin de l’année 2011, on peut citer : « Développement et Média » ; « République de Moldavie » ; « Région de la Mer Noire ». L’identification des modalités de financement de l’organisation sur le long terme. 10


La deuxième conférence annuelle de l‘Association Roumaine pour la Coopération et le Développement International Les conférences annuelles d’ARCADIA sont des événements ouverts qui se proposent de réunir l’ensemble de la communauté professionnelle du domaine. Dans le contexte de ces conférences professionnelles, les universitaires peuvent présenter leurs recherches et recevoir un retour constructif des acteurs terrain ; les décideurs politiques ont la possibilité de s’engager dans des débats sans langue de bois ; les ONGs, les centres de recherches, les institutions publiques et les représentants du secteur privé peuvent développer ensemble de nouveaux projets et analyser les stratégies actuelles ; et les journalistes peuvent quant à eux mieux s’informer afin qu’à leur tour ils puissent disséminer ces informations au près du grand public. La deuxième conférence annuelle sera construite en suivant la structure de la première, c'est à dire en incluant des panels académiques, des ateliers de travail et des tables rondes. Elle aura comme but de générer des discussions de haut niveau sur l’efficacité de l’aide. Cette seconde édition reflétera également encore mieux la volonté d’ARCADIA de promouvoir un monde pluriel. C’est pourquoi nous nous fixons comme objectif que le français soit une des langues de travail lors de la conférence 2011.

ARCADIA in 2011 2011 is an important year for ARCADIA. After a successful launch of the association in 2010, we now aim to advance in two main directions. On the one hand it is important to consolidate the professional community in the area of international development cooperation. On the other hand it is necessary to further strengthen the association itself from a leadership- and management-related perspective. We envisage several processes which shall become functional in 2011 in order to support the strengthening of the ARCADIA professional community, among which:  Organizimg professional conferences and workshops: the second annual conference will take place in November – December 2011.  Starting a professional review: The Romanian International Development Review will be launched in 2011 as an on-line review. This project will enable professionals to exchange perspectives, points of view and experiences on relevant topics related to international cooperation and development.  Establishing ARCADIA working groups: Media and Development, Moldova and Black Sea Region.  Identifying long-term ways to finance the activities of the association. Second Annual Conference of The Romanian Association for Intarnational Cooeperation and Development

The ARCADIA annual conferences are broad events aimed at bringing together the entire professional community. Within the context of these professional conferences academics can present their work and receive feedback; policy-makers can engage in debates about their area of expertise without the straight-jacket of their official positions; practitioners, NGOs, research centers, public institutions can interact and produce new ideas for projects, research, policy and policy analysis; journalists can become informed and inspired for further informing the broader public; debates on relevant issues for policy, academic disciplines, institutional engagements are hotly and constructively debated; new ideas are born, and new partnerships are created. We envisage the second Annual Conference following the structure of the first, therefore comprising both academic panels and professional and/or academic workshops. These workshops and panels should nurture cutting-edge debates on topics of relevance for the theory, policy and practice within the realm of international cooperation and development. The second edition will reflect even better the desire of ARCADIA to promote a more diverse world. For this, we intent to include French as one of the working languages at the conference.

11


Agenda synthétique de la conférence / Summary of the conference Sessions plénières / Plenary Sessions Quels sont les bénéfices de l‘interaction du Développement, du Commerce et de la Politique extérieure et de sécurité dans les contextes des pays donateurs émergents ? / What are The Benefits of the Interplay between Development, Trade and Foreign & Security Policies in Emerging Donor Contexts? Quelle est la plus-value de la coopération internationale pour les pays donateurs émergents et pour leurs partenaires ? / What is the Added Value of International Cooperation Engagements for Emerging Donors and their Development Partners? Atelier pour les membres d’ARCADIA / ARCADIA Community Building Session

Ateliers / Workshops La crise économico-financière et ses conséquences sur le budget de l‘Union Européenne et sur sa politique d‘aide au développement/ Economic-Financial Crisis and its Implications upon the European Community Budget and Aid for Development Policy Sesssion pour le étudiants – „Faire carrière dans le développement‖ / Student Session – ‗Career Paths in Development‘ Média et développement / Media and Development Table ronde – Comment la Roumanie peut-elle utiliser au mieux l‘expérience de 20 ans de transition ? / Round Table – How can Romania Best Use the Experience of 20 Years of Transition? Education au développement : les Objectifs du Millénaire pour le Développement – Une perspective académique / International Development Education: The MDGs – An Academic Perspective

Le rôle des entreprises dans le développement national et international / The Role of Corporations in National and International Development

Mesurer la pauvreté et les indicateurs de pauvreté dans les communautés roms de Roumanie / Measuring Poverty and Poverty Indicators in Roma Communities in Romania

Panels académiques / Academic Panels Géopolitique et Politique de Voisinage de l‘UE / Geopolitics and EU Neighbourhood Policy Pays donateurs émergents – Impacts et contributions (I+II) / Emerging Donors – Impacts and Contribution (I+II)

12


Intervenants / Speakers John ASTON, Managing Director, Center for Corporate Citizenship Romania; Olivia BACIU, Program Manager and Trainer, Foundation Partners for Local Development (FPDL) Denisa BRAND– JACOBSEN Gino BRUNSWIJCK, CAW De Terp NGO; Catalina BUCIU, Brunel University; Ruxandra BĂNDILĂ, Marketing and Business Development Director, PricewaterhouseCoopers Romania; Florin BĂNĂȚEANU, Director, KPMG Romania; Yu-Chin CHENG, Institute of Political Studies, Charles University in Prague; Stefan CIBIAN, Co-chair ARCADIA; Ionuț CUCU, University of Bucharest; Mihaela DANGA , Managing Director, The Center for Independent Journalism; Ene DINGA, Managing Director, The Romanian Banking Institute (RBI); Florin FESNIC, University Assistant, Babes-Bolyai University Cluj; Luciana Alexandra GHICA, University Lecturer in International Relations and European Studies, Faculty of Political Sciences, University of Bucharest; Marjan HUC, Platform Coordinator, Slovenian Platform for Development NGOs (SLOGA); Artan KARINI, University of Manchester; Thomas LAWO, Director of Secretariat Programmes and Planning, European Association for Development Research and Traning Institutes (EADI); Simon LIGHTFOOT, Senior Lecturer, University of Leeds; Adrian LUNGU, Editor, EurActiv Romania; Cristina MĂNESCU, Director, CEED; Ana Maria MIHĂESCU, Chief of Mission, International Finance Corporation Romania; Dumitru MIRON, Academy of Economic Studies, Bucharest; Teodor MOGA, Alexandru Ioan Cuza University of Iași; Victor NEGRESCU, National School of Political and Administrative Studies (SNSPA); Mișu NEGRIȚOIU, President, ING Group; Valeriu NICOLAE, President, Policy Center for Roma and Minorities; Oana NĂSTASE, Communication and Corporate Affairs Director, Rompetrol Group; Yesim ORUC, UNDP Romania Resident Representative; Despina PASCAL, Director, Axa International; Dragos PÂSLARU, Executive Director, GEA Strategy & Consulting SA; Claudia PEDERSEN, Project Manager, World Vision Romania Foundation; Napoleon POP, The Romanian Academy; Iuliana RADA Project Coordinator, Civil Society Development Foundation (FDSC); Bogdan Mihai RADU, University Lecturer, Babes-Bolyai University Cluj; Laura RANCA, Loughborough University; Adela RUSU, Romanian Federation for Development NGOs (FOND) Mihaela RUTJENS, ODA Division, Ministry for Foreign Affairs, Romania; Kerry SMITH, Development Initiatives; Radu STOICOVICIU, PricewaterhouseCoopers Romania Representative; Andy STOREY, Lecturer, University College Dublin; Maria ȘANDOR, President Advisor EximBank; Laura ȘTEFAN, Anticorruption Coordinator, The Romanian Academic Society; Andrada VASII, University of Bucharest ; Doina VISA, Program Officer, World Bank; Mihaela VRABETE, Country Director, Development Planning and Design, Halcrow Romania; Paul YMKERS, Deputy Head of Mission, Embassy of the Kingdom of the Netherlands. 13


Parteneri / Partenaires / Partners

Sponsori / Sponsors/ Sponsors

Susținători / Supporters / Suporters

Media / Médias / Media

Acest material a fost realizat cu sprijinul Organizației Internaționale a Francofoniei Ce matériel a été réalisé grâce au soutien de l´Organisation Internationale de la Francophonie This material was developed with the support of Organisation Internationale de la Francophonie

ARCADIA Conference 2010  
ARCADIA Conference 2010  

Development, Trade and Foreign & Security Policies: How Can Emerging Donors Make a Difference?November 25-26, 2010 | Bucharest, Romania

Advertisement