Page 1


VOORWOORD Eerst wel,toen Diet en nu toch ••.

Aar: deze lustrumtrans ging een roerige periode vooraf.

Uiteindel~k werd dan toch het licht op groen gezet voor

deze uitgave.

Door dit alles is de oorspronkelijke opzet weI aangePa.st,

daarvoor bleef geen tijd over.Wel bleef het hoofddoel on­

gewijzigd.Dit was en is een beeld geven van het verleden

en een beeld van het heden,en voor zover moge~k van de

toekomst.

Het beeld van het verleden kreeg z'n vorm door:

1) Een aantal interviews en gesprekken met mensen die

- in het verleden aktief waren binnen het school-en ver enigingsleven. 2) Een selektie van artikelen uit oude lustrumuitgaven. Gekozen is voor de uitgaven van 1938,1948,1958,1968. 3) Een aantal stukken uit het Arboriarchief. Het beeld van het heden is wegens tijdgebrek niet zo vol ledig geworden als we aanvanke~k wilden maar wat We bie pieden is weI de moeite waard. Deze lustrumuitgave pretendeert geen overzicht van de geschiedeDis te zijn,daarvoor is een dikke pil nodig. Dan willen we nog de medewerking van de school noemen bij de totstandkoming van deze uitgave. Dit nummer kreeg aIle voorrang bij de druk,om hem op tijd uit te kunnen brengen.Onz hartelijke dank daarvoor. Door deze medewerking kan dit nummer gratis door de hele school verspreid worden.Hierdoor is het een gekombineer­ de uitgave van school en Arboricultura. J.van Th;]'k

colofon Samenstelling:

Barbara Croonen,Martin Tijdgat en Joost van Dijk • Druk: De heer van Z.ijl en de Heij (omslag). Deze uitgave kwam tot stand door samenwerking van school en Arboricultura.

Ll.I je VI:;

he Be ge Se

de Se

de

Da

kw se an ni. en

fi

me ni,

LUl

zi, an, 20


nhoud

EEN

GEWOON

LID

Lustrum 1978, wat wordt dat nou? Wat moet

je ermee? Toen ik een artikel wilde schrij­

ven voor dit speciale nummer was ik

hoogst verrast. Scbrijf je over Arbori-nu,

schrijf je over het verleden? Ik ging vra­

gen, lezen vragen en kijken.

Schrijven over het verleden kan lk TIlet,

dat doen anderen beter.

Schrijven over de toekomst kan ik niet,

daar moet je visie voor hebben.

Vroeger was het anders, heel anders. Dat kon ik goed merken toen ik op school kwam nu 3i jaar geleden. De middelbare school ligt achter je, je komt in een andere omgeving, een nieuw gebouw nieuwe leraren en leerlingen, •••••••••• en een andere sfeer: De Arbori-sfeero De sfeer van Gaiten-onder-elkaar, de films, de fees ten, enz., enz.. Elk jaar met kleine verschillen; een ander bestuur nieuwe leden arbij. Dit jaar , 1978, het Lustrum. Ik lees deze uitgave door, blad­ zij na bladzij, het ene artikel na het andere. Van verleden via dit heden, van 20 tot en met 24 november, en dan de toekomst •.••.

artikel: . voorwoord inhoud 1e gedeelte

interview interview gesprek 2e gedeelte

1938 1948 1958 1968 1978

toekomst nawoord

bIz. :

0

1

2

5

7

10

12

14

17

20

24

26

M. Tijdgat

op de volgende bladzijde begint het eerste gedeelte, TIl. de interviews.

1


.•

N

i

V, tl h,

VE

met

hr.

p:

NS

H.

kl gl

tl . I

oud learling ,

oudv 0 itle hoofdbestuur,

tans relid van A

f1

el gl E] !

E

d. iJ ~

VI.

GE dE i~

c

B:

J

w..

tc

Jq kJ a

te Je i va t· Th. Brans (1923 i Moet ik Thea Brans nog bij U inleld~n? Brans en Arbori zi;n voor zeer vele oud-Ieerlingen een begrip.Zonder overdrij­ ving mag men zeggen: "De heer Brans is het mezst v~rdien­ stelijke lid. dat de vereniging oolt hedt bezeten'. To( hoofdbestuurslid gekozen en direct (at secretans be­ noemd op de algemene vergaderlng v~n ?7 april 1933. maak' de heer Brans nu 25 jaren achtercen lid van het hooEd­ bestuu uit. En 25 jaar acht~reen is hij de: vraagbaak geweest van het Jaarlijks wisselende leerlingenbestuur. maar oak. het vaste steunpunt voor zijn mede-haofdbestuursleden. Sedert 1938 heeft ondergetekende van ;:eer nabij de Heer Brans als haofdbestuurslid meegemaakt en al dio:: juren heeft Brans met veel inzicht, tact en enthousiasme zijn werk (en meer dan datJ voor Arbori gedaan. Tesamen met voorzitter Weyer organiscerde hij het zeer ge­ slaagde lustrumieest van 1938 in gebouw .. Flora" tegenover net station in Boskoop. Tesamen met de voorzitters H. G. Dekens en A. N. Ballego I 'ldde hi] Arbori door de moeilijke oorlogsjaren en nam ten­ slotte op de algemene vergadering van 18 februari 19i6 het voorzitterschap op zich. Als een geboren leider organlseerde hij de grootse feesten van 10 jaar geleden. Door gcbIek aan zaalruimte in Boskoop waren wij voor de Eeestavond op Gouda aangewezen. Onver­ getelijk zal de vlotte organisatie blijven van het vervoer Bos~ . koop~Gouda en retour. " Eenmaal slechts heeft de heer Brans ons met een zeer groot. vriiwel onoplosbaar F!obleem laten. zitten, nJ toen hij in'­

het voorjaar van 195) op doktersadvies de wens te kennen gaf als voorzitter af te treden en wij iemand moesten zoeken.

die hem kon vervangen. Uiteindelijk heeft ondergetekende, hoewel het tegendeel van een vlot redenaar. het voorzitterschap op zich genomen. doch onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat dhr. Brans als vice-voorzitter in het hoofdbestuur zitting zou blijven hou­ den. Theo. geheel Arboricultura is je: dankbaar voor al het werk. dat Je voor de vereniging gedaan hebt en nog steeds doet en namens gcheel de vereniging spreek ik de hoop uit. dat de combinatie erelid~vice-voorzitte! in jouw persoon .nog jaren zal bliJven voortbestaan, T~~ Klumper

2

Wa ay B: Er ee pr me Je ke ve

Ho

B: No wa a

~:

B:

Wanneer zat U op school? Ik kwam in sept. 192 1 op school en deed in april 1923 eindexamen. Ik kwam ala stadsgroentje hier op de tuinbouwschool. Dhr. fo1oerlands was toen direkteur. Omdat ik 11.B.8.-3 en Handelsschool 4 had gehad hoefde ik geen toelatings­ examen af te leggen, ik moest alleen een proef doen voor heesterkennis.

Pa be bo R:ij

~o za;

(1

in

Ar au

De

'rr

Hoe was de irrrichting van het onder­

blJ

He~

18

~s?

was

~en

Rijkstuinbouwwinterschool

(R. < . rre opleiding duurde anderhalf jaar en je had twee klas­ sen. De eerste klas kreeg 's ochtends les en's middags praktijk, de tweede 's ochtends praktijk en IS middags les. Prah~ijk deed je bij een baas op ,qp tu:i,.g.

,Jr~

Z li Tt:

CJ •

Y-.Ci

,,1

va te


Vakken? Tja je kreeg r~est die nees­

terkennis neg screikunde, erfeli,]'k­

neidsleer, natuurkunde, plantkunde,

plantenziekte, bemestingsleer, handels­

kennis en tuinarchiLektuur dat wera

gegeven door C.L.J. Schaum O€D Duitse

tuinarchi ted die r.ier een b~drjjf hadT

De talen waren fakultatief. Naast

frane, engels en duits werd er zweeds

en russiscb gegeven- ITet lastste werd

gegeven door B. Raptschinsky. Deze man

sprak zeer fraai nederlands.

De direkteur, Moerlands, gaf bcomteelt

daarr~asL was hij ook tuinbovwkonsulent

in bosko01.

Zijn eerste vraag Clan de nieuwelingen

was altjjd"JongeLli wat is boomteelt?"

Geen van de nieuwen durfde te antwocr­

den, dan 7.ei hij II Jongelui boon:teelt

is de teelt der bomen".

~

.loevcel leerlitlgen z,aten er or; school?

0~ had twee klassen en een klas dat

waren cngeVeer 15-20 leerlingen. In

totaal zaten er 40-50 mensen op school.

Je zag als leerling aIleen je eigen

klas or school. De leerlingec warer;

aangeweZeYl op J€ vereniging om elkaar

te leren kenner.

Je had dan ecr. vaste soceteitsavond

in de week. Het hoofdbestuur r~urde

voor de afdeling leerlingen een zaal­

tje af in een cafe.

lNat gebeurde eX' op zoln societeits­

avor..d?

Er werd gekaart en gebiljart, er WaS

een Lafeltennistafel en er werd ~e­

praat. Bovendien waE- er een leestafel

met o.a. vaktlader. in diverse talen.

Je kon dan bij de bibU othecaris boe­

ke~ ler..er. ult de bibliotheek van de

vereniging.

de

Hoe was de vere~gi~g georganiseerd?

Nou, in de tijd dat ik op school zat

wae ftrbori slapende, er was geen

animo voor b~ de leerlingen.

Pas vlak voor het vijfentwintig jax'ig

. ee taaI~ heeft oudleerling N. Weyer de

ooel W er opgehaald. llij werd voorzitter en tromnlelde een ~loofdbestuur bij elkaar el~ bracht de zaak aan het dTaaieu. (later is dhr. N. Weyer erelid gewJrden is hjj overleden red.)

illt~1iddels

4

:6­

'en r-

01 nds de p

Arbor:i.. was vroeger eon verenigin van oud-lecrlirge.l en leerlin;en. De 01ld-leerlil1gen hieldel' de vereniging jraaiende, ;qj hadden tijd en het contri­ bu tie .<:eld om te organisere! • ,Ie llad een hoofdbestuur met daarin oud­ lc(:rli gen die iI~ of om 30skoop woonden. Zo was er ko! linuIteit, oud-leerlingen die ter Ie; I<wamen in BOSKOOp voor ee !'cumG zagerl steeds die oude cc bekende b(~:JLu.ursleden. En wiste zo ook bij \Ide zc I.erecl t lwnden voor vragen etc •• ,.ll<.;1'lei informatie bleef behoLLden, ook voar de steeds wisselepde leerlinb-en­ 1•

In het boofdbestuur zaten dan ook de voorzitter en bibliothecaris van het leerlingenbestuur. De afdeling leerlingen was zelfstar,dig, men bad een kontributie van 14,- • Hadden ze dan een fuif georganiseerd en was er dan geld tekort, dan klopte men met de begroting aan bij bet hoofdbestuur. - Wat werd er georganiseerd?

B: net hoofdbestuur organiseerde lezinsen,

4-5

lezinGen per jaar; dit waren dikwUls zeer boeiende lezinge~. Verder verscheen 2 x per jaar het orgaan waarin het vereni,ings nieuws en perso­ nella stond. De afdeling leerlinsen verzorgde de eind­ fuiven. Als je een aktief bestuur had dan was er ook een december fuif. Zoln fuii werd dan geopend door de voor­ zitter van het hoofdbestuur, dan werd er een tor:.f'l"'leLuk of ee(! t'eliu o..?GPvcerd door de afd. leei'linselJ en p,r was b'11 .\A. Zo' ~j f.svond ·IJerd. he lemi'l~'tl georGan see.t,cl door Ii ~ leer.llnsena +'delil1 . 'let hoofd.­ bE-r.;f.l.l;.]" hield. toez~_cht, lar. b.v. b:·t: het tGncf;'l'J/,:;,rk l~a ')]:) vlo~~en 1;:T1 nla; te taal. Die fuiven waren de uitgaansmogp.lfjkheid in doskoop er ~~ren ook veel boskopers. In tota::u waren er' vaak zo' n 300 mensen. De leerlingen deden 00;< v'oel aan sport, ox·ga.nseerden voetbal en sehasts wedstrij­ den .Arbo:ci had af ,=u toe ook een ei:::;en bandje dat optrad op 5005 en feesta70nden Ro,.: bent u in het hoofdbestuur gekomen? B: Vlak voor bet 25 jarig jubileum 7a~ Arbo~i in 1933 werd ik gevraagd als sekretaris. Sa:nen met N. Weyer orbaniseerden we toe .. het 30 jarig ~ubileum. En toen kwamen de oorlo6sjaren. O~ze voorzitter ~LG. Deken~ werd gegijzeld in St. ~~ehelsge3tel. In de 001.'10 6 heeft Arbori z~ch erg rustig gehoJden am geen aandacht te trekken. En na de oo::-log in 19lf6 werd ik tot v;)or­ zittel.' ..;ekozen. En i;oen

'rre~en we weer een jubileu.m en de eerste reunie na de oorlog. B: Ja Jat was het 40 ja:ig bestaa~ in 1348. 1n Roskoop was toen 8een ruimte be3c~ik­ baar zoda t we me G bussen naar de Goudse schouvrburg rnoesten. Die zat helernaal vol met genodigde!} en in de Engelenbak waren de l~erlingea oPGesto:lwd. Bijna werden we nog op straat gezet. Door een belastiIl[; insp~kteur. Dit omdat er geen vermakel~ld1elds belastiu6 was be­ taald en oroda t Lij daarom de zaal kon laten o~truim,~n. .ie.LUkKl.g :<.o,lden we ~em erop :lijzen dat d~~ o.a. de Dire~teur va~ de Tuinbouw en de in.spekteur va.l '1et .LuinbollWo!'1der­ wijs en de burgemtester van noskoop op straat gezet ~erde~. e volgende dag woesten '.ve ;;.eruGkomen, en met een .4-i~ntje was toen alles gere­ geld.

bc:;t!lr0u.

3


Voor de lede1 i lu~ie werd er Loen via de wereld a~o peen speciale rarliobood足 schap uitgezonde . Die ) oodschap va3 al a ngekaudi;d in het orgaan.

ta is en Arie $c lOemaker Vaa_zitter. Sinds het. jUbileLtm in 1968 1e..:>bel. wjj v n het leerli. enbestuur niet.s meer oe 1 00 d. Dit hl::eft zich l,o'''Xl af 6 esci.leid.en van llet L

I

Hoofd- Bestu.ur.

Hoe is "et eigenlijk afgelo}el met het hoofdbestuur? B: Dat weet ik niet, ik ben nag steeds net officieel a fgesLeLld als vice-voo~zitter en Jan Hoaft-man is ook nog steeds sekre足

o zaterdag 11 november

m&j

t

1938

Ret aIscheid van dhr.Moerlands en de i.nstalatie van dr.Jacobi alB direkteur van de school.

Hoe

H: Op 1

de I l.nde

Ik

1::

Assi

bOUVl

(ent

te E ikg 1932

De e

waar plan curs ik 0 Naas voor is a den:

zittend vlnr : mevr.en men.Moerlands en mevr. en men.Jacobi staand v1nr : mevr.Brans,J.Dijkhuis,mevr.Dekens,J.D.den Hengst,N. Roeters van Lennep,Th.Brans,Th.H.ff.C.Klumper,N.F.Weyer,S.G.A. Doornbosch,H.G.Dekens en C.van Groos.

:urs' gena, Voor maar Land, plan

en

Oc

Ople: en hI

afgel Boskoop

1908

Hoe' Toen

klaSf

En do!: De 01

Holle

de

tI

afde]

thee, u.i t II

toe g

Voor

men

II:

doen, piran

de pr

Dat k in me werl-:-e

ten k In de .b.a.d.dc

1 Bouman,6 van Kol.8

ees,12 liar- Allard,13 Loggers, 14 Henri Roeters vau

Lennep,15 Jan niemeyer, 18 Kareltje Perk (De oprichter van Arboricultura) 19 Brei.l,20 Ilken,21 Hoofdman,22 Schabrak.

L1

zeer veel weest vrienl koper: lingeJ


~.a

do ~t

INTERVIEW

• N E. ·.HA met Ir. oudleraar ICULTURA thans erelidvan ARB

- Hoe bent u bier in Boskoop gekomen?

H: Op 10 oktober 1930 studeerde ik af aan

de Landbouwhogeschool in Wageningen inde richting tuinbouw. Ik bleef in Wageningen werken, als Assisten1bij Prof. Sprenge~ (tuin­ bouwplantkunde) en Prof. Ruepke (entomologie). Toen in 1932 aan de RTS te Boskoop een leraar werd gevraagd heb ik gesolliciteerd en op 16 november 1932 kon ik met de lessen beginnen. De eerste vakken waren Scheikund~, waarin ik 12 jaar heb lesgegevenOen plantenziektenkunde, 8 jaar. Toen de cursus in tuinaRleg in Boskoop kwam heb ik ook daar les aan gegeven. Naast allerlei vakken, die nu niet meer voor het intervieuw van betekenis zijn is ala belangrijkste mijn hoofdvak gewor­ den: Sierplantenkennis.Zowel voor de ~ursus tuina~leg (later HTO en nu RHSTL) genoemd) als aan de RMTS zelf. Voorts heb ik nog buiten de school, maar weI op last van het ministerie van Landbouw, cursussen gege~en in Sier­ plantenkennis voor de Hoveniersopleiding en ook Schei-en Natuurkunde. Voor de Opleiding voor de Lagere akte Tuinbouw en heb examen hiervoor in Wageningen afgenomen]in het yak Natuurkunde.

• Hoe zag de school eruit toen U begon? Toen ik hier kwam waren er 3 eerste klassen, 2 Hollandse en 1 tropische. En dan twee 2e klassen. De opleiding was 2 jarig. Je had de Hollandse richting voor boomteelt en de tropische. afdeling. Op de tropiscbe afdeling werden de bergcultures (koffie, thee, rubber) gegeven voor jongens die uit Nederlands Indie kwamen of er naar toe gingen. Voor je als leerling op school kon ko­ men moest je eerst een praktijk gedeelte doen, waarin onderzocht werd of de as­ pirant leerlingen geschikt 1!faren om in de praktijk iets te presteren. Dat kon dan eerst in de buurt van thuis, in mei kwamen ze dan hier b~ sen baas werJ~e!l. en kregen 2x per week sierplan­ ten kennis van Dr. Boom. n de 30er jaren en ock tijdeno de oorlog hadden de kwekers het over het algemeel'l zeer moeiliJk. veel leerlingen zijn in de praktijk ge­ weest bij die kwekers zodat er een ware vriendschap is ontstaan tussende bos­ kopers en. de leerlingen en oud-leer­ lingen van de school.

Er was tU1ncontrele bij de bazen voor de leerlingen. Je kreeg een bepaalde ~k in Boskoop waar je bij de kwekers kwam. Dankzij mljn contact met de leer­ patroons en ook door het lidmaatschap van de vereniging van Boskoopse Cultu­ res werd ik onder de kwekers bekend.

DE D OL OG. "ICarn maar Inee naar b{

Uit het lustrumnummer 1948

Ir. E. E. Harmsen PL 11 tZe1 °

9

"

°

"


nog geen houding te geven. Ik merkte op een ge'Seven moment dat ik mijn oude leraar scheikunde stand te irniteren. Je moet proberen jezelf te worde~. voar de klas en gat leer je alle~~oor schade en schande. .

Hoe kwam u met Arboricultura in aar..­ raking? H: Nou, ik was pas 26 toen ik voor de k]as stond, en sommige van nrijo leerlingen waren zelfs ouder dan ik. Er waren a1 heel g uw fees ten waar ik heer. ging. Op die avonden 's avonds, en nag late~leerde je de boskopers en de leerlingen goed kennen. Al betrekke­ ~K snel kwam ee jongeman me vragen of ik zin had om mee te doen aan de ak­ tiviteiten vall Arbori En toen werd ik donateur. Je had ook die verkiezingsavonden. Ik Ik werd a1 spoedig gevraagd om in het stembureau zitting te nemen. Zoln verkiezing was vol lawaai, iedereen llioest wat zeggen en velen spraken door elkaar, een geze1IiG~vond. Op de Arbori avonden en ook op avonden van andere vereningingen leefde ik helemaa1 tussen de leerlingen en oud-leerlingen; maar je moest voor een ding oppassen en altijd zorgen dat wat ~ich op school afspeelde los stand van het gebeuren op die avon~~ den. Hebt u het

moeil~K

gehad met

u~

o

De ment~liteit van de leerlingen is van~ zelf sen andere kant opgegaan.lk heb gemerkt dat de behoefte naar Wraak naar vp~en kwam. Ik heb mijn leerlingen weI voorgehouden: ·Hoor eens even, mij kan je Diet meer veranderen want ik sta aan het eind van nrijn loopbaan. Opvolgers zullen hei vanzelfsprekenghnders doen. Zo had ik vroeger ook mijn kritiek, Je moet je aanpassen aan school, de tijd en de jongens Ik heb in al die jar n geen grote konflikten gehad. Sinds het afscheid in 197 1 mis ik weI het conta~t met de jonge mensen. Er is ook geen overdracht van kennis meer. Verder heb ik prettige herinneringen aan al die jaren die ik op de tuin­ bouwschool plus de hogere opleiding heb doorgebracht.

leer­

1; T1~~n?

H: No , moeil.ijkheden zijn er altijd weI eens geweest. De eerste tijd voor dp. klas weet je .ie

':De

kweker aan lana.

Gerrlt van Drieu tilt de Blez~ In Rudendrums en Erlca ging naat Am~rLka. Van mandes en lattuh

Bomuh en mattuh Pottes m IIchouwuh gtngen :rob boclhuis houwuh. lit had xo gedocht A!J ik dat urus kocht. Dan kon Lk fain voor muh alguh %Sin.

Nad,

T oen is omuh Ptet de V ral bal de aishardraiJerai, waar zc prai2:uh verrejuh ,op z'n jewtetw~l geglejuh. Hat bled leggub en de do termos ze:gguh "Bldt onze Vader. Het Hinde Is nader" Maar ieder vroeg teen: ..W at met Jt:. centuh te deen?" Hal zce: ,,'t Is vor Hatn, om vor zub alge te kenne zaln".

lrre l loo avo.

S:Arb' ginl toe!

Kl:Het het

gin~

gez€ feel:

te n eer~

20 ] est

S:Dat Maar boe 111:: ok %ocht. Br was niet gmocht.

G«n centuh in huis. Gttn stukkies in k.luis. De l~te maandu en wekuh teved naar de m 'des gekekuh, tevee.l gezopuh. te laat in 't nest gekropuh. AllIeS van de paktalt was tit. weer kwaJt. Nee, 't is geen gain as ic vor je aJguh wU zaino

Op het land van Drleze in de Bieze Staan ik nOll ie.dere morgub met m'n harsus vol zorguh. Kantuh te maaiuh Ammabidezuh te zajuh, SttaU£izeruh, Mtsthaupuh keruh En vor het vuil.raapkarwBi heh ik e:r 'n gaU bai. Joh, wat is het fain Vor je 'aige te zaino

Ik

zou

H~i

2

tact] weI was Late hal (1: Er i

Ok.tohe.r 1958.

Jan den Hengst (in de zain aige stall. Rui~-

6

\1

dac

scho 6 ha moei spoo Je w, om t te i!..


le

)r

ran":

GESPREK met

KLUMP TH. A.J. SCHOE MA

en beiden oudleerli 9 & oudvoorzitter hoofdbestuur

~n:

he1 <:

1

is

Hoofdbestuur Arboricultura 1948 vlnr staand" :A.vd Akker,H,.J"'.Groo足 tendorst,J.D.den Hengst,J.Kempen,

Nadat we van mevr. Klumper een kap kafi'ie egen began een avana waarvan we na af足 loop zeiden; "Dit is een int.eressa...'1te avond geweest".

P.Griffioen,Jo~Khuis.

vlnr zittend: H.G.Dekens,Th.Brans, ~g~~~~~Q~~~P~E,CovanGroos.

S:Arbori was een goeie vereniging, maar het ging verlopen toen het aantal leerlinge toenam tot 280. Kl :Het was echt niet de goeie Dude 'l..ijd, want

het kwam vaal' da t ze er t~et de kas vi:l.ldoor gingen of dat de kas niet klopte. Haar de gezellicheid was er wel. Op de jaarl~Kse i'eestavonden kwam alles wat met de selool te maken had of te maken had gehad er. De eerste 2 rijen waren gereservet:rd voor de 20 leraren, de direktie en het hoofd足 bestLlur.

het dagelijks leven for life' om je te

glt!

S:Er ik

S:Dat is de laatste jaren sterk veranderd. Dc was met mijn vrauw een keer op een feast dat om 21.00 uur in het patronaalsgebouw zau oegi;men. Oak men. Harmsen was ere II)j zei nag tegen mjj:" Jail, '. we zijD hier tach met verkeerd? Er liepen ul. nog weI een Tlaar j ongens , maar voor de res 1;. was er memand. We zijn toen gebleven. . Later bleek dal; het feest veel later, om half elf pas, began. Hevr. Kl: M de ':revue van Kl: Er is nog Vlel meer veranderd. [;.oen ik op leuke. Er rd '.;cspcel school zat van '34 tot 137 werkLe jf; nog ling ove de"radio (een 6 halve dagen bij je baas. Het- was een moeilijke tijd, de dertiger jaren met het spookbeeld van de werkelozen op de brug. Je werkte met je baas mee op, de geest om te prestel'en en om in je eigenwaaL'de te gToeien. ie waar te maken. Lat~r i

d

7


arme jongen Cedanst. Pas toen zjjn diplo­ ma RTS uit de zak kwam, werd hij sespaard. Het einde was dat. hjj kweker vau de kOJling ',\lerd of zoiets. S:E:::- was ook een Arbori-drumstel, at is

in cie loop del' jaren verdwenen, daar

zouden jullie ook eel19 acbteraan moeten

gaan.

Mevr. Kl: Er was eel' er al de Krontjong Band.

1

S:Vertel eens waar Arbori allemaal heeft

gezeten. Jij was hier eerder dan ike

I

e

Kl:Toen ik op school za~ voor de oorlog, wa~ de "ocieteitsavond in Rotel Klaassen in de oude Ddpsstraac, wat later afgebro­ ken is. Later zaten we in t otel tfeuf.

C

r :F u

S: Da t is t:och gede 1 telijk afgebrand in onze

ti,jd en weer grot r ol;,geuouwd.

Kl:Ja, toen gingen we naar Janssen (wat nu de Landbouw is), in d _ garderobe van Florida, het toneel van het patronaats­ :ebouw, Oak nog heel kort in Concordia aan de Biezen. Vaal' de oorlog werden de fees ten gehouden in zaal Vlora tegenover het station, nu is dat rie kantoor'hal van ~Juldel" • S :AIs laa '-'.te de soos aan de BiezentOcht.

Weet je dat we met 5 mellSen van het hoofd­

bestuur garant hebben gestaan voor een

lening van f10.000 t - Die hebben ze nu

helemaal afgelost.

Wjj gingen er 1 maal per jaar

sarnen met het leerlingenbestuur de kas

kontrol reno Later zijn we daarmee

gestopd. SOUlS ging ik. er weI eens

langs om de sf~er weer te pro ve~

Kl:voo d oorlog, nog in hotel Klaassen hadden velen geen geld om een kopje koffie te kopen. Als de bediening even niet oplette aten we alle 6uikerklontjes uit de potten opl Aileen de Indische jonsens hadden meer geld en konden een pilsje kopen. Die jongens van de lndische afde~ing weI' en norm gewaardeerd in Indie. Wanneer ze er naar terug gingen werden ZE­ snel geplaatst. Je Ieerde hier werken. De Deirenter school wa schoolser. De jongens bier vergroejden snel met het bedr~f van de baas.

A.J.Schoemaker aanbod am bedr~fsleider te worden op een

kweker~ hier. Op aanraden

van de liT. Moerlanda heb ik de oaan aange­

nomen eb oak nog d school evolod.

Dir. ~oerlands was een grate persoonlijk­

heid in die t~d. I~ w~s de grate promotor

van het boomkwekersleven en de proeftuin

t4l was tuinbouwcoliSUl n voor heel Ned~r­

land. ~n pensionering ~as een heel ge­

beuren. l~ werd geri derd en er was een

groot fees t.

S:llet jubileum van r48 ook,weet jcm- in

"Kunstmin" in Gouda. De heer Brans had

een busdienst 11 ".n n -erug geor~aniseerci,

elk half uur tc n bus.

Mevr. KI: Wanneer was de laatste revue? S:Was dat met Jan Kalff?

Kl:Op die grole reuniee zo Oll) de 10 jaar S:AIs er e boomzoeker was geweest, vro~g

kwamen er grate groepen oud-leerlingen. je gelj,]K:" Baas wat heeft u verkocht.?".

Die binding was erg sterk. Kl:Doordat je op deze school had gezeten Niet aileen tUB en de 1e rlingen en oud­ had je systematisch leren denken en leerlingen en sellool, maar oak tussen de boeken leren gebruiken. Wist je later scholen elders 'n het l~nd. eens iets Diet, dan wist je dat je dat in je boeken kon opzoeken S : De kons truktie van de school laa l, da I; nu

Kl:Het plaatsen van mensen VOOI' de oorlog nu met meer toe. 'let vel'enigingsleven

was vaak een probleem. Direkteur kan he t nu Die t meel', da t komt d001' de

Moerlands was aIt~d weer blij een van mammoetweL. Toch draait Artori nog vrij

zijn scllaapjes geplaal,st had. goed. In l'Jageningen zjjn ze er jalo.-,l's

Zo verging het m:ij ook. Ik had de RTS op zoals de school in zijn totali teit nag

gehad, maar was bezig met de c sus draait.

Tuinaanleg, at nu de RJ:lSTL is. Da twas woensdag 15 november ill & j Ie eerste keel' dat die kursus gegeven werd • .rerwjjl ik daarmee bezip; was, kreeg ik het

8


2e \/c

30

40

rAr rl .. Ich 01

Q

2e Se

Comn PlantsoE

A. N Singe! ~

A. Poerba.

A.

J.

zitter aJ

1. J.

( Sec..ret,

Comn

BoskoOf

Verte viseur r-. kantoor Opletten!!! . , . Vertcl iij me anden:, maar cens jets over dit Z.UUI­ \'ormend oxvde. Sit kker. , .. Pijnlijke sUite ... Ja, cen raar geva1. tijdgebrek door jubclendc Jeer~ Itncen. waar je hoord van omloopt. en dan lilt je Ar~ bori-sfeer geroepen te worden door cen zuurvormend oxyde! NOLI vraag lk je tach! Dit is nu juist de les am het Jubileumorgaan met een pennevruchc van m,ij te \/crrijken. Het spreekt immers anzelf, dat ik. als voor­ zitter van de Afdeeling Leerlingen. oak een literaire bij. dage voor dit orgaan lever. ... Voortaan er bi; zijn. Slikker ... ; dus het zuur~ \/ormend oxyde van. , . Ja. ArboricuJtura! T oen wii in Maar j.l. door het bestuur van Van Hat~ tem gei'nstalleerd werden. werd ons a1 dadelijk gezegd: "Jullie maakt 't achtste lustrum mee, je zult weten. wat je te doen hebtl" Inderdaad kreeg mijn bestuur eeo niet Iichte taak te verrichten. maar we xijn e op aangevallen. waals 't een • t oUSJasten Tui'nbouwgeJt betaamt. En dit enthousiasme m6est weI overgaan op de !eden; we zochten contact met ben, en we kreHen het. Als je 's Maandagsavonds naar de soos ging, wist je zeker, dar je er weer die s£eer yond van dolie gezeliligheid; zoo denk ik bijv. aan de Arbori-piog-pong-kampioen­ schappen, waarbij een wisselbeker uitgereikt werd ... zeker vaatwerk. versierd met Arborilinten! Ooze bibliothecaris had 't druk. de penningmeester gnui£de. biljarilialle.n klotsten. de ping-pong-tafel rikke­ tikte: muziek was daar. en de overwinningskreten aao monopoly- en bridge-taEels completeerden het geheel. De dndIuif kwam en bracht haar zorgen. maar deze eerste noot In her Jubi!eums.spel werd met en door de Boskoopers tot een nimmer te vergecen feest! Toen kwamen de nieuw lingen. als een levende feli­ dtatie voor de schooH

Verte

Highlan

Verte keepsi

Verte BI~STL'lIl{

I,'D~E:LING

!,ltEI(UNGE::\T

Vall links l/aaf recNs: Van Voorst Van Beest. Nolet, Siikker, Wiichers en Van Dongen

Boskoo~

Verte

WAl

\ Ben Jubileumjaar ... E~n recordjaarl Door ons wer· Den e den ze tot .. zinkeliogen" gebombardeerd. til werd~ Ik van r "groen en wij .. meneer". Ik moest Veertien dagen kenoismakingstijd bracht hen ev~n#beugel 0 eens tot de stelling: leg gen. .,Tuinbouwschool en Arboricultura zijo ynoni~m." bet stuk En later. als we op onte bestemming, hJer of ginds gissen s denken aan wat de school en Arbod ons meegegeven zoo goee he.bbe . dan zuBen we den wensch uitspreken. dat de waag he R.T.S ..en Arboricultura nog vele... te steke Slikker ... d'r uitl Zaterdagmiddag terugl nest. het Enfin., we hebben een Jubileum en we jubelen. ik haast gras. di B. SLIKKER. echt k"

Voorzitter aEd ...Leerlingen". dien we

Baggern: nog Sch(

-'--

OFFICIEEL GEDEELTE. HOOFDBESTUUR :

Vletstaa we mer Omzette Wat

Voorzitter: N. Weyer. Adrianalaan 339, Schiebroe.k·Rondste Secretari.s: Th. Brans. Biezen 70. Boskoop. Nestenh, Penningmeester: . van Groos. Biezen 5, Boskoop. ik he1pel Postrekening: 192952.

Houder lnformatie-bureal1: burgerlaan ) 7. Boskoop.

LeggeD.

J.

den Hengst. Va!ken- ~eJeerd ] dk sJech

Bibliothecaris: T. H. H. Klumper. Rozenlaan 13. ::;'aas mil )Ok niet

Boskoop.

-----------------_._-----------,...---­

'ijn. Op


2e Voor=itter: H, G. Dekens, Laag Boskoop. Boskoop. 2e Secretaris: J. Dijkhuis Jr., Rozenlaan 9. Boskoop. Commissarissen: S. G. A. Doorenbos. Dir. Gem. Plantsoenen. Kweekerijweg 2, Den Haag. A. N. Ballego, firm. J. G. Ballego & Zonen. Witte Singel 22. Leiden. A. J. v. Pesch Jr,. Naga Timboel. P.K. Bangoen Poerba. Deli, S.O.K. (plaatsverv. vertegenw. v. lndie). A. J. Slikker. Goudscheri;weg 58, Boskoop (Yoor­ zitter afd. Leerlingen). L. J. Wychers Jr.. Goudscherijweg 58. Boskoop (Secretaris aid. Leerlingen).

Comrnissaris v. rnateriaal: Th. Brans. Biezen 70. Boskoop. Vertegenwoordiger voor lndie: 0, J, Loggers. ad­ viseur N.V. tot Expl. van David Bernie's Administratie­ kantoor. Djember. Vertegenw. v. Zuid-Afrika: C. Butner. 2-12th p.venue. Highland North fohannisburg. Vertegenw. v. Ver. Staten: W. J. P. Godding, Pough­ keepsle Nursery Camp., Poughkeepsie N.Y. VerteBenw. uit de Comm. v. Toezicht: Boskoop. leest.

J.

H. Otto,

Vcrtegenw. uit de Leeraren: B. Kt'emer. Boskoop.

WAT IK MOEST LEEREN EN BEGRIJPEN. )ns wer- Den eersten dag. dat ik in de kweekerij werkte. krecg werden Ik van mijn baas direct al een ingewikkelde opdracht: Ik moest naar de loods gaan. een Baggerlap en Bagger­ ~n even- beugel opzoeken en deze met een Schop in de Drieling leggen. maar Ik mocht niet vergeten. den Graaf met het stukkene Heelt mee te nemen. Na lang zoeken en niem," of ginds gissen stapte ik welgemoed io de Drieling en Kloette. ~gegeven zoo goed en zoo kwaad als het ging, de sloot uit. Want. . dat de waag het oiet op den Kant te Weegen of in den kant te steken! Onderweg passeerde ik cen Hoorenaars­ nest. hetwelk angstvallig door mij gemeden werd. zoodat ik haast met den kop van mijn Drieling op een bos Zek­ en, gras, die ze vroeger voor Zitzudden gebruikten, te­ .IKKER. recht kwam. Na lang worstelen kwam ik bij den Staal. rHogen", dien we gingen Opzetten. Den volgenden dag zou de Bagguman dan weer komen, want die zou in de Breede nog Schouwbaggeren. clus kregen we een mooien. zwaren letstaal met Yetten Bagger. In den winter haalden we hier dan de Schuimaarde aE. v6ar we hem gingen Omzetten, Wat heb ik toch veel geleerd. Ik moest Klikken en lIebrock. Rondsteken. Dunnen en Inboeten, Rommel naar de ~estenhoop bt'engen. In het najaac den Pakti;d. mocht ~skoop, lk helpen KIUttjes Naaien en manden Zetten of. kisten Leggen. Spaoen en ook nag Staken Punten. (k heb weI Valken- geleerd Kluitgoed flink stevig In Te Gazen. want voor elk slecht Kontje kreeg ik op mijn oek. desnoods het aan 13. Gaas maar een Slag om den. Stam. Rozenspoeleq was ok niet slecht. aileen moest het water wat warmer zijn. Op het pad S)ik morsen mocht ik niet. anders

----

zou de baas de Weegpaal eens in mijn nek leggen. Eens kwam er eeo Boomenzoeker en vroeg aan mijn baas of hij die tlen Rhodo's een week wilde Ophoudeo. Na vijf dagen kocht hi; de Boomen en vroeg de baas weer aan mij, of tk ze nu even wilde Ophouden, dan ZOtl hij er even ceo Stroppie om leggen. Ik ho("fde ze ge1ukkig niet zoo 'lang op te houden als de baas. In den winter kwam de Baggerman een Kantstaaltje trekken van 12 Roe lang. Bij het Uitkruien van den Staal bleek de Kant Diet zoo goed meer te zijo. We haalden een paar Slieten uit den akker en de Slegge uit de loads en met een paar Ankers werd ailes weer stevig gemaakt. Als het goed Raapweer was. gingen we met een Vuilrapertje de laatste VuiltJes opruimen. Oat kn;';pt op. Erg druk kregen we het in het voorjaar. den z.g. Poottijd. Het geooqde en Gepunte Stek. dat nu gekald was. werd op t> Uuinh in net Vlerkant gestoken. op Beddes van 8 Regels en dan een Pad van L8 Duim. We gingen Opeenzetten, DUimstekken, met de nand en den Graaf poten. Slechten en Missespitten. Bled­ jean spitten. in Verband paten en opgrunden. De Grif­ Eels werden nagekeken en het Hout en de Stekers 0P­ geborgen. Denk erom, dat je de bakken goed Lucht. Als je eens OversJans moest werken. viel dit niet mee. Oak aan het poten Op Het Heilige Oog of Rakendemis moest je wennen. De Ruwwerker hielp in het voorjaar wat mee en hadden we vrij vroeg het Goed in den Grond. Toen we na een week weer Zwart lagen. kregen we het wat makkelijker. Wat Op- en Bijbinden en verder ging het weI. Ik heb gezet met een Hieltje en eeo Lippie. Geplakt en Gepopt, Staken en Stekers gestoken. Manden Ge­ druild en Kisten Gedompt. Als we eeos Zwart Gras uit de paden moeste:1 rapen. was een SchrepeItje weI mak­ kelijk. Ook heb ik dat jaar nog heJpen Moeren OccuJeeren . Ik heb hier vast oog niet alles uit mijn Dagboek overgenomen, Maar dlt ailes Oloest ik weer combineeren met wat ik op de school leerde. Zoo lette ik in den tuin goed op de Grylotalpa vulgares. Botritus paeoniae. de Pestalozzia. eoz. Zonder bacteriewerking in den grond kunoen de plaoten niet gedijen. dus Koemest en niet uitsluitend kunstmest. De geur van H;lS vergeet ik n66it! Wat heb ik met belangsteJIing geluisterd als Men­ del besproken werd. Mutaties. Springvariaties en denk eraan: Herr Lehmann will die Sendung zur Yerfilgun stellen. parce que la qualite est inferieure and pleas send me your quotations? Alles begint Ie draaien en ik begin te bazelen. Laat Ik nu maar eindigen. want Ik ga alles door elkaar balen. En dit is maar een onderdeel van wat lk die twee jaar IR<\&st leeren. OUD-iEERLING.


40 jaar Arbori

50 " School

Maar! khari profide leerling school. Wat Zl Zowel mee. J. leerllng %al ik I terugke

1.k held, nog de:

hij .. H na al d de wen HERINNERINGEN AAN BOSKOOP. Met vee! genoegen voldoe ik aan het verzoe van het Be­ stuur van Arboncultura om een besc.helden bijdrage te leve­ ren voor bet feestnummer ter gelegenheld van het 50-jarig bestaan der Rijks-Tuinbouwschool. Het Is dit jaar reeds 40 jaar geleden. dat ik in Boskoop de school bezocht. Mijn indrukken uit die tijd zijn echter nog z6 sterk. dat lk mij moeilijk kan voorsteUen. dat het al zo lang ge1eden Is. dat ik er mijn zo uiterst nuttige. tevens genoeglijke studietijd doorbracht.

Er zal wei geen enke1e plaats

in de lande of in de vreemde bestu.an. waar theorle en practijk elkaar zodanig de hand re.ik.en als Ie. Boskoop het geval is. Een groot aantal leer­ lingen. die in miJn bedrijf hun v66ropleiding genaten. hebben in Boskoop hun studie voleindlgd. Ik wees hun steeds op het grote helang van deze uitmuntende schoolopleiding.

Dikwijls kwamen de leerlingen miJ hezoeken; dan was na­ tuurlijk de school en de practijk bet hoofdgesprek. Daardoor blijft bet contact met Boskoop steeds urgent en IeeE lk tbaas nog met Boskoop intens mede. Ook bet genoeglijke van die tljd werd aiet vergeten. 1k denk daarbij natuurlijk eerst aan "kboncultura". welke vereniging al dadelijk een hechte band vormde tussen de twee klassen. Hoewel in de aanvang de leerlingen der tweede klasse wat buiverig waren. zich bij on aan te sluiten. was bet mijn oude vriend Doombos, dle de eerste krachtlge stoat ga£. waardoor ook de meeste leerlingen der tweede klasse tot onze verenlging toetraden. Dikwljls denk lk nog terug aan die gezellige soos-avonden in de ..melksalon van Stolker". soms gevolgd door een rondgang met gu.itaar en trommen door bet dorp, waar dan de "gehele Boskoopse politiemacht", bestaande uit de agenten Heymans en Lubbers. in touw kwam. en waarop soms een ptoces­ verbaaltje volgdel Ook de optochten achter het Boskoopse fanfarecorps "Excelsior" Iiggen mij no vers' bet ge­ hell9en. Het was een heerlijke onbezorgde tijd. zander vrees voor oor­ log. betzij een koude of een warme. zonder politiek gekonkel. maar een tijd waarin de kameraadschappelijke geest onder de leerlingen en de harmonie tussen leeraren en leerlingen hoog­ tij vierde. Ik wU dlt artikeltje dan ook beslu.iten met de oprechte wens. dat bet komende gesLacbt gedurende zija studietijd eveneens %ulk ee.n onbezorgde en genoeglijke tijd in Boskoop moge ge1even.

Tuinacchitect B.N.T. HiIversum.

(w.g.) K. J. PERK. Oprichter Arboricultura.

DE OUDSTB. Op 17 December 1898 traden zeventlen jongelleden de Raads­ £:aal in het oude Boskoopse Gemeentehuis binnen. Zij gingen op de gereedstaande stoelen zitten en de nu jubilerendc RT.S. was begonnen. Uit de lijst van oud-Ieerlingen bleek. dat de heer D. C. Wie­ gand Bruss de oudste van dat faar is en we vanden. dat h!j in die kwaUteit voorbestemd was voor eeo interview. We vonden hem in een smaakvol ingerichte kamer. Weldra verschenen een paar gJaasjes en een sjgaartje en aan de overkant daarvan zat ..Dirk Bruus", zoals Boskoop hem ooemt. nll acht-en-zestig jaar oud en nog steeds in het vak. al is het dan niet met graaf en schoffel. ..Ja. wat moet lk er van zeggen? Het begin was eenvoudtg; de lagere school werd als voldoende v66roplelding beschouwd. Daar men de school over 't algemeen a1s nuttdoze nieuwlich­ terij beschouwde. waren de eerste tuinbouwleerlingen ruet erg populaie! Het schooljaar Uep toen van I October tot 13 Maart en het onderwijs werd halve dagen gegeven. Het eerste jaar bled de Raadszaal schoollokaaI; rond ons waren de kas!en van de gemeente gevuld met..... _ wateremmers. voor het geval er brand uit mocht breken! Er was cen leraar. Dr. Vuyck. die z6 snel dicteerde. dat wii hem onmogelijk bij konden bouden. Hij hield erg van een grapje en als dan de Directeur eens binnenkwam. kon hij oiet oalaten op te merken: "Zo. juUie hebben je wekeUjkse portie 101 weer gehad'" Zelf hield hil niet van drukte. "Als ik me die Raadszaal goed hednner. zat je daar dan niet zowa! op straat?" .,Ja. want als er eeo slager met een varken of eeo draaiorgel voorbijkwam. vlogen we allemaal naar het raaml Maar het volgende jaar %aten we in de nietlwe school en toen kon da! niet meer gcbemen'" De heer Wiegand Bruss is na de school het buitenland gaan werken en heeft tot heden toe steeds gereisd en in de handel gezeten. Hoewe1 hij het tiJde1ljk in een andere branc.he hedt gezocht. is hij het yak trouw geblcven.

Mij werd gevraagd om als oud-Ieerling R.T.S.• een klelne bijdrage voor ons jubileumnummer te leveren. Het is met veel genoegen en griezelig weinig Hjd. dat ik hieraan wU voldoen. Aangezien de drukker een ul atum heeIt geste.ld, zal ik er geen gras. zelfs geen Oxalis over laten groeien.

Zo zit ik hier dan nu op de he:lling van de Tafelberg tussen de Protes's en de Silvertrees. de Pelargoniums en de Erica·s. De Sugarbi-rds met hun fantastisch lange staarten fJadderen over de Leucospermums van bloem tot bloem om met hun sierlijke snavels de nectar te bemachtlgen en tevens de be­ stuiving op zich te nemen. De zan is zojuist achter de Tafel­ berg verdwenen Ik staar over de Kaapse vlakte. die zlch nog in zonlicht baadt en naar de bergtoppen in de verte. dJe tot voor kart nag met cen witte mantel waren getooid. Daar zijn de tweellngspitsen van Jonkershoek bij Stellenhosc.h en het meer naar links de reuzen van Worchester (Woester) en daarachter begint de Karoo. het onmetelijke drog~ veld....

antwoo de he~ tingsexc

In de. k kop, ve teeds ~ de nam Op de naar biJ %d hij. get al 2 mijnhee te hore,

Dat bo< ltweX.er: h~en \ len verI vaer kl bet sec

Tuinbo,

aUe ma, G aag. volsta I Boskool {scheldl smaUe . blijve.n lichaam et vri Nat. B, Newlan

Las Pal

palmeD. daad ):: he ben

Hoewel erge overhaa cen grot enkele ook gel:: h t mile ik oode

Overige en taal. en vet! af van d IS maak Ie en. ze :al men ten zol3.1


Maar ik zit hier Diet om te soezen, mf\ar om cen stukje voor Arborl te pennen. Allright. here It is: In de eerste plaats profidat. Tuinbouwschool. gefeliciteerd. Dlrecteur. leraren. leerlingen en ex-leerlingen. allen gelukgewenst met onze aehooI. die 50 jaren cud isl Wat zou ik 9raa9 aanwezig willen zljn bil dlt gouden feest. Zowe.l het 25- als het 'lO-;adg jublleum maakte ik als leerling mee. Ja. oningewljden. zowel in 1923 a1s in 1938 was ik tcerling. weliswaar was ik even weggeweest. maar daarover za! i.k het niet hebben. Wei wil lk even vertelJen. hoe mijn tuugkeer In 1937 in zijn werk ging.

Ik helde aan de Dlrecteurswoning aao. Mijnheer Moerlands.

e Raads­ :ij gingen bilerende

C. Wle­ dat hil

1.

~w.

Weldra aan de >op hem het vak. ,OOi9; de lehouwd. leuwlich­ ~gen niet ~ober tot Nen. Het rlS waren remmers. ~.

dat wit van een kon hii 'ekelijkse Ikte. dan niet

raaiorge1 Aaar het. oen kon

nag dezclfde "Ome Chris", deed open...Da9 Douwes." zei hij. ,.Hoe maak je het?" Hoe het moge1ijk was dat hij me na al die jaren herkende. is me nu nog een raadsel. Toen ik de wens kenbaar maakte. weer op school te komen. was zijn antwoord: •.Dat moet je beslist doen. Dan moet je maar gauw de beesters in de proeftuin leren. Douwes. voor bet toela­ t1Dgsexamen. "

In de komende weken stampte ik de heesternamen

in mijn

Itop. verzamelde bJaadjes, schree£ etiketjes. Ome Chris hield een oogje in het zeiI en wees me er nog eens op, dat de namen kennen niet het zelfde was als de: heesters keonen. Op de examendag. toen ik met de andere slachtoffers mee naar binnen ging, riep de Dlrecteur me apart. .,0 Douwes," lei hij, "je hodt geen examen te doen. Dat beb je toch vroe­ ger al gedaan?" En tot de heer Kremer: .•Vindt U ook niet. mijnheer Kremer?" Ik meende. iets ondeugends in tijn stem Ie horenl

st~eds

Dat boomteelt teeIt van bomen is, dat het niet allemaal boom­ J:wuers zijn, die beenkappen dragen. dat %ijn allemaal wijs­ bed£n van Orne Chris, die wlj, oude bokken, niet Iieht zul­ len vergeten. De jongeren van na 1939 zullen %feh moel1ljk VOor kunnen stellen. dat Ome Chris voor de mannen van het secundalre en tertiaire tijdperk onverbrekelijk aan de Tuinbouwschooljaren Is verbonden. Graag wensen wij he aile mogelljke goeds! Graag ZOU ik met a1 mijo oud-klasgenoten babbelen. maar ik volsta met een algemene groet. Velen van jullie zululen in Boskoop tijn met de feesten; in de geest zal ook Douwosky (schddnaam 23) daar zija. In de geest zal hi; nog eens over smalle vlondertjes Hetsen. (Het eendenkroos eo de Azolia bUjven aan de'geest niet zo hinderlijk kleven als aan het lichaam!) . Met vriendelijke groeten aao allen. at. Bot. Gardens, Kistenbosch, (w.g.) A. DOUWES.

New/ands. c.P. Zuid-A{rika.

1itenland en in de blanche

;0 kleine

is met raan wi! geste1d. leien. '9 tussen

Erica·s. Iadderen met hun s de be­ .e TafeJ.­ dJe zieb 'efte. dJe id. Daar IOseh en II'oester} e veld....

Las Palmas. het klinkt exotiseh: men ziet in tijn verbeelding palmen. blauwe lucht. kleurige hui2en en bewoners. loder­ dead. palmen hebben we. maar niet overdadig, veel zon behbe:n we en bovendien hebben we ...... de tijd! Hoewe.l de laatste tijd wat toegenomeo is het tempo hier nlet !e vergelijkeo met het Europese. Wij leven kalmpjes aan en overbaasten ons oiet. Dit heeft voor de Noord-Europeaan en grate aantrekkelijkheid en velen. die oorspronkelljk voor enke1e weken kwamen, rijn hier blIjven hangen. Zo ben ik ook gebleven. we1iswaar omdat mljn at te- gevoelige longen het auIde kIimaat beter verdroegen. maar toch kwam ook onder de bekoring van de sfeer

Ix

Overigens moet men lereD wennen aan klJmaat. gewoonten en taal. De subtropische warmte brengt mee. dat veel vlees en vet slecbt verdragen wordt. De gewoonten wijken sterk af van de HoJlandse; het Ieit. dat de bevolking hier katholiek is. mwt dit versehil nog groter. Bovensl moet men de taal leren, zeker wanneer men een werkkring zoekt. Bovendien :at meo de Spanjaard noolt op de juiste waarde leren schat­ ten zolan9 men zijn taal niet vloeiend spreekt.

oor mij als taalleraar is dit natuurlijk een "conditio sine qua noo." Bij het doeeren van Frans. Duits en Engels. pri­ vaat en In scholen kunnen de moeilijkheden onmogelljk ver­ klaard worden zonder dat men de taal werkeUjk beheerst. Verder moet men ook t.z.t. zijn rechten als crediteur kunnen verdedigen. lk merkte al op. dat wij hier de tijd hebben. Dit gaat zelfs tot de klokken in de stad. die alle voor eigen rekening wer­ ken. Een verschiJ van 15 tot 20 minuten is Diets bijzonders! Eens plaatste. jaren geleden. de gemeente cen e.lectriscbe ldok bij een kruispunt. Op een Imposante zuil. waarop men kon Jezen: .,eet dit. drinkt dat. koopt dlt. leest dat", rustte aIs een kIoon een klok met vier wijzerplaten. Ben week lang marcheerde alles prachtig. Toen ontdekte ik ('s morgens om half oegen) dat de OosteIijke wljzerplaat 11 uur. de Weste­ lijke half 3 en de Noorde.lijke kwart over 7 wees. De Zuide­ lijke wees 1 uur! Kort daarop verdween de zui!. Sindsdie raden we weer naar de tijd. waarin men op de duur zeer ge­ l'outineerd wordt. In het atgemeen kan men zeggen. dat het hier in nonnale tij­ deo een goed leven is. Natuurlijk is er distributie en tenge­ volge van de duurte kan men rich Diet alles aanschaffen. Ben tuinbouwer zou hier wei wat kunnen beginnen. maar met genoeg kapitaal. tijd om het uit te zingen en ~duld om land. bewoners en taal te leren keenen. Zander dat wordt het een fiasco. Op het ogenblik is het Engels hier hoog genoteerd. Prans minder, Duits in het geheel niet. Iedereen wi1 "Engels leren". maar ve1en ziin geroepen en weiDigeo uitverkoren . De hoofd-uitvoerartike1en zljn: bananen. tomaten, cochenille, huiden, het bekende borduurwerk en dan de kanarlepietjes, die aan boord worden verkocht en daama noolt meer zingen. Er blJ.Jken hier nog mogelijkheden voor andere cultures. Me is reeds begonnen met katoen. dat hier goed gedijt. Tabak. suikerriet. mais. aaIdappelen en groenten groden hier oak. Voornamelijk doordat het water bier sehaars is, heeft men veeJ kapitaal nadig. Er zijn nog nlet genoeg reset:Volrs en stuwdammen gebouwd. Proeve.n met kunstmatige regen wor­ den nu ook hier genomen. Wanneer men niet vergeet. dat men In een ander land is. met aodere zeden en gebruiken. zal men met de bewoners uit­ stekend uitkomen. Wat opvalt is, dat de Spanjaard de armoe­ de niet veracht. Niet dat men dit als argument gebruikt om niet te werken, maar men bcoordeelt de mens niet ultslui­ tend naar zljn vermogen. AIs een bedelaar eeo aalmoes vraagt en men wU Diets geven, dan antwourdt men: ..Pardone. kermano" (Vergeving. broeder). Eens dronk ik aan een toonbank in een cafe een glas kofHe. Een bede1aar dook naast mil op en preveJde zijn formule. Hocwel ik op de gewone manieI te kennen gaf, dat er niets te halen viel. Weld bij aan, waarop de bediende uiterst be leefd doeh nadrukke.liJk zei: .,Luister, caballero. laat die hee met rust alstublieftJ" De bedelaar verdween tovcrachtig snel! Ben andere opvallende karaktertrek hier is. dat men. ge voelig is voor het llJden van anderen en zelden bewust wreed en onrechtvaardlg is. hoewei soms het opvliegend tempera.. ment hiermee in tegenspraak is. Bovendien is men hler ..extremist", Een monteur bijv. is een uitstekend vakman of een knoeier en zo is het ook met ttn dokter. een schilder enz. Uitzonderlngen daargelaten vindt men weiDig middelmatigen. Mocht een der ..Arbod"-leden zich voor ooze eilanden inte.. resseren. dan ben ik gaame bereid, hem aUe inlichtingen te verschaffen, voorzover ik daartoe in staat ben. C. Gran Bassas 33. (w.g.) P. DE JOSSELIN DE lONG.

Puerto de la LU2,

Gr. C3naria. islas Canarias.


50 jaar Arh"r;

60 Seh""t

N

04rboricultura - vroeger

el1. 11.£.(.

Een jubUeum herdenken betekent eeo terugbUk werpen, Blj ceo jubiJeum van cen vercniging als Arhodcultura gaan daarom als vanzelf ooze gedachten er naar uit, hoe die ver­ eniging ontstaan is, hoe xij groeide en bloeide om te worden zoals Wi) haar nu kennen; de vereniging van oud-Ieerllngen en leerlingen van de Rijks-Midddhare-T uinhouwschool te Boskoop. met meer dan vijIhonderd (eden, verspreid over de gehele wereld. Omdat wij niet aileen het gouden jubUeum van Arhorkultura doch ook het zestig·'jarig bestaan van de School herdenken. kunnen wij daarult vanzel£ concluderen dat het 10 jaar ge­ duurd hee£t. voordat men het nut en de noodzaak inzag de oud-Ieerllngen en de leerUngen van de toenrnalige Rijkstu1o­ bouwwinterschool In ceo Vereniging tesamen te breogen. Nu moden we echter de School van vroeger oiet vergelijken met de school van nu. Slechts enkele leerlingen bezochten de School eo zij werden door de Boskoopse ingezetenen maar met meelijwekkende blikken gevolgd. De tljd was Immers nog niet aangehroken dat ledere tuinbouwer verpllcht is zich ten minste cen minimum aan theoretische kennlS te verwer~ ven. De waardermg van tuinbouwooderwijs. tuinbouwvoor­ lichting en tUinbouwkundig onderzoek heeft rich in de loop van de laatste jaren enorm gewijzlgd, zeer ten voordele trouwens van de beoefenaars van de speciale tak van tuin­ bouw. die in het centrum Boskoop wordt bedreven. Op 3 december 1908 werd de vereniging opgericht. eerst Il1tsluitend als een gezelligheidsve:reniging i sOdetelt) doch al spoedig werden oak lezingen georgaoiseerd. De Koninklijke Goedkeuring dateert an 15 februari 1911. Een euvd. dat de vijftig Jaren. die Arborlcultura bestaat zich steeds herhaalde. bezorgde de jonge vercniglng in de begin~ jaren de grootste moeilIjkhede.n om!. het bedanken voor het Iidmaatschap oa het verlaten van de School en Boskoop. Op de Algemene Vergadering van 31 januari 1913 wordt de heer N. F. Weyer it 1948) als voorzltter ge.kozen. een naam die we in Latere jaren veelvu!dlg zullen tegenkomen. Op de Algemene Vergadering van 2 december 1914 moet echter wederom een nieuwe voorritter ge.kozen worden. Be­ grijpdiJk is de de£aitistische toon: "Hij deelt mede dat 3 de­ cember de Vereniging 6 jaar zal bestaan en dat er in die tijd 6 voorzitters zijn geweest. Nu spreekt hij de hoop uit. dat de Heer ten Hoove nu eens 6 jaar achtereen het Voorzitterschap zal waarnemen."

7 maart 1916 is een dleptepunt in het vereoiglogsleven, Een drculalre wordt aao alle leden en begunstigers toegezon­ den met de mededeling dat de vereniging voorloplg op oon~ activiteit gesteld wordt. Dit op non~actieI stellen heeft tot de viering van het zilveren Arborl£eest in 1923 geduurd. De grote verdienste van Nico Weyer is het. dat hij de slapende verenlging dusdani wakker schudde, dat niet aileen het feest eeo groot Succes werd, doch ook het eothousiasme na het feest bled voortbestaan.

Niet onvermeld mag hlijven dat dtt laatste voor een groot ge· deelte het werk was van de in J 933 gekozen sekretaris de heer Th. Brans, die bijzonder goed met de jaarlijks wisselende leerlingenbesturen kon samenwerken. De in navolgmg van 1923 regelmatig gehouden reunies wa· ren eeo begtip voor Boskoop en eeo trefpunt van de oud­ 1eerl1ogen. -Deze reunies werden steeds gevolgd door e~n daverend lustrum£eest. verzorgd door de afdelmg leerlingen De feesten van 1938 en 1948 zullen al degenen die z meemaakten onvergetelijk blijven. Herinnert U zich nog "De Koning van Likkie. die heeft pot· verdikkie. geen vl~~s of geen spek meer in de pot" uit dt Jubileumrevue van 1938 of Jaap Hage m,~t een echte: leven: de geit op het tonee! in "De Schouwburg te Gouda U1 19i8· Nt!. 10 1958 beg10t de vereniging een respectabele ouderdol:t te krijgen. Zij is de k10derjaren ontgroeid, doch krijgt jaarnjk5 een jellgd-injectie door de toetreding van steeds maar wee! nieuwe leerlingen. En ciit is goed zoo . Arboricultura is de vereniging van oud-Ieerlmgen en leer· Hngen van de RMTS te Boskoop. Gelukkig is het steed! maar een enkeling van de ieerlingen, die meent zich aan hel lidmaatschap te moden onttrekken. Begrijpelijker is het. dal velen zich als lid afmelden na het verlaten van de School e~ Boskoop. Begrijpelijk. omdat in die eerste jaren iedere verdicn· de gulden er ten is. Bij de viering van ons gouden Jub,I1eUII spreek ik mijn vreugde erover ..uit. dat veleo weer t~t hur oude jeugdliefde "Arboricultura zijn teruggekeerd. WI) belo· ven U. dat het oude, getrouweArboriblad Umethaar "Persona· lia" over de gehele wereld zal blijven volgen. waardoor hel innige contact. dat we steeds met de School onderhouden ook U ten goede zal komen. Daarom. Arborivrienden. vieren wij nu gezamelijk ons Gou· den Jubileumfeest als afsluiting van wat was en met veel ver· trouwen voor een goede toekomst van Arboricultura ~n a haar 1eden. Th. KlumpeI

Jl801llCtJL

TUliA ORGAAN VAN DE VERENIGING , VAN OUDLEERLINGEN EN LEERLINGEN DER RUKSTUINBOUWSCHOOL TE BOSKOOP OPGERICHT 3 DECEM8ER I <;>08 TE BOSKOOP

De 001 streeks stede b stond. Hollan I let Bue .'1auw \Ian de 1222 1 A.mstel fn die J bevinde langz~ 1500 ~

de han kerijen :ijn v reeds ; hun pr

dus r:u~ feit Wi De bu, toen in gelse } Pietee Met he vang ( !:ocht. Het bi waren

1.'390 , rozen In 186 deze: v bare t werk I niseerc ondere en bill men tc Clchte in 1891 Vele E ople.idi Bosko.


8ucl- c;Bo~koop.

:oot ge­ taris de Iselende jes wa­ ie oud­ )or een ~rlingen.

die ze ~dt

pot­ , uit de ~. leven­ in 19487

D. oud. Darp... 'rut m.t hot.' I.Kl•• n.,..··.

De oorsprong van Boskoop ligt in het griize verleden Om­ stIeeks net faar 900 lieten de graven van Hoiland hier een hof­ stede bouwen. waaromheen langzamer.hand een gehueht ont­ ~derdom jaarUjks stond. dat later een sterkte werd van de graven van het l3r wee! Hollandse Huis. ten Bussche genaamd. Korte tijd later heette 1et BlJchisCope en tenslotte door de jar en heen Boskoop. .\Iauw verband met de gesc.hiedenis van Boskoop !loudt die en leer­ van de abdij van Rljnsburg, welke abdij van Graaf Willem in :1 steeds 1222 100 pond ten gesehenke kreeg om van Gijsbrecht van aan het Amstel diens goede-ren In Boskoop te kopen. het. dat In die jaren waren ter plaatse. waar zlch thans de kwekerijen chool en bevtndeli. zware bossen met moerassen en veenplassen. die verdien­ langzamerhand in bouwland werden herschapen. Omstreeks JubUeum 1500 werden er in Boskoopreeds vrueht· en sierbomen voor tot hUIl de handel gekweekt en in 1600 telde men hie!' reeds 20 kwe­ \llj belo­ kerijeo. Random 1700 werd Boskoop steeds meer bekend om ;>ersona­ djn vruchtboomcultures In 1750 begonnen de kwekers :loor het reeds zeli naar de verschilleode markten te reizen om daar rhouden,' bun produkten te verkopen en reJaties te maken. We kunnen dus rustig aannemen. dat teen de bmnenlandse handel al een feit was. ns Gou­ De bultenlandse handel dateert slechts van korte tijd later, leel vet­ toen in 1778 een zekere Pieter Brakel adressen kreeg van En­ ra en al ge1se kwekers en is dus vrij zeker aan te nemeo. dat deze Pieter Brakel de eerste Engelse handelaar in Boskoop was. Klumper Met het be.reizen van andere Janden werd in 1850 een aan­

vang gemaakt door GerrU Alberts. die toen Duitsland be­

mcht. Kart daarop trck men reeds naar Engdand en Amerika.

Het behoeft geen betoog. ciat de cultures intussen geweldig

waren uitgebreid. naast de vruchtbomen en aardbeien. In

1890 zijn de wnif-eren. Bu.xus. Azalea·s. PloeneI;l. Rhodo·s.

razen en heesters reeds hoofdzaak geworden.

In J861 werd de Pomologischc Verenigtng eell feit en het is

deze. vereoiging. die voor de bloe! van Beskoop van onscbat­

bare betekenis is geweest. Zij gaf vakboekjes uit, pfaat­

werk met beschrijvende teksten voor vruchtsoorten en orga­

niseerde voordrachten over het boomkwekerijbedrijf In aJ zijn

onderdelen. Herhaaldelljk nam de vereoiging dee! aan binnen­

en bUltenlandse tentoonstelljngen en reeds in 1874 besloot

men tot het oprichten van ~eo proeItuin Pogingen tot het op­

richten van cen tumbouwscbool hadden eindelijk succes eo

in 1898 werd de stichting van :1:0' n school cen feit. )ER Vele Boskopers in die jaren hebben op de T umbouwschool hun OP opleiding genote!] en een groot aantal jongelui van buiten Boskoop zijn na bun opleiding over de hele wereld ultge­

III ~A

zwermd PraclItige tentoonstellingen ziin er in Boskoop ge­ houden en reeds In 1911 besloot men eeo bloemententoon­ stelling te organlseren. die nu nog met ere wordt genoemd. Gezlen de gehrekkige middelen Ult die lijd op het gebied van verwarming enz. meet men voor het organiseren en de resultaten van .,;o·n te.ntoonstelling de grootste bewondering hebben. Deze show Is bezocht door duizenden mensen eo bracht Boskoop cen wcreldreputatie. Zii werd in 1913 ge­ volgd door cen even prachtige rozententoonslelling en ver­ der zijn er in de loop der jaren nag versch1lleade. grote en kleine tentoonstellingen georganiseercl die aile stuk voor stuk Boskoop's toem ten toon spreiddeo. Het IS bijna ondoenlijk namen te noemen van bekencle Bos­ koopse kwekers. die aan al de.ze tentoonstellingen roeewerk­ ten of leiding gaven. doch voor "en wiUen wii in clit Qver­ zieht gaame. eeI;l plaats lru:uunen. n1. voor de heer J. H. van Straten van Nes. de grote organisator. stuwer en 1eidinggever. wiens naam onverbrckeJijk met deze tentoonstelUngen is ver­ boaden geweest. Bovendien een beminnelijk mens. eeo cor·· reet gastheer. aan wie. Boskoop vee!. zeer veel te. danken heeft. Zonder aile vooraanstaande. kwekers eo handelaren ook maar iets te. kort te willen doen, behoott mer tocb te worden vastgelegd. dat de heer van Straten. van Nes lija hele leven neeft. gewijd aa~ Boskoop en haar belangen en die behmgen in de ruimste zin van het woord heeft gedilmd. Thans een kart verslag over ons dorp ::w: in het jaar 1500 te.lde men in Boskoop iO huizen roet 300 inwoners. welke gelallen in 1672 veranderden In 150 huizen en 800 iDwoners. in 1905 uitgroelden tot respectleve:lij k 1200 en 5400 Hoe het getal der huizen nu ligt. weten we n1et. maar toch dient hier gememoreerd t£ worden, dat het inwo­ nersgetal de laatste 50 jaren slechts ternauwernood is ver­ dubbeld Gelukklg is de boomkwekeri)oppervlakte sneller uitgebreid en van de. 20 kwekeriJen in 1600 met een oppe.rvlakte van e.nkele ha is tbans het centrum ongeveec 500 ha. groat en het laat zieh met aanzien. dat in de nabije toekomst dl.t areaal :dch zal wijzlgen. We] is Boskoop in de loop dec iaren sterk van aanzien veranderd en om deze veranderingen eens goed in ogensc.houw te nemeo. nodig ik U uit Boskoop in vroege r jaren eens te bekijken.

l5


Konden we in vroegere jaren in den Ham de prachtige kas­ tanjebomen in de tuin van notaris Maarschalk bewonderen, als je met de ..Boskoper" aan de steiger arriveerde. konden we in het sfeervolle hotel Klaassen door Hendrik worden ontvangen, zien we in onze herinnering nog de prachtige beukebomen op het kerkhof. het onder hoog geboomte schuU gaande "Zuik", de fraaie laan iepenbomen van de Bulkse brug naar de Zwarteweg, de smalle. . onkelende Biezen met hier en claar eeo petroleurnlantaarn om dan via de Biezentocht en de smalle V oorka weer in het dorp te komen. Met alle res­ pect en begrip voor de modeme tijd en zijn verkeersbehoefte denken we toch met weemoed terug aan de gezelHge dorpsstraat 00 t- en Westzijde, aan het prachtige brede water van het T orenpad en de oude kastanjebomen op de Achterka. Waar is dit alles gehle-ven? Opgeofferd aan ve.rkeersproblemen. te land ZQwel als te water: ongetwijfeld grote verbeteringen op allerlei gebie-d, maar waar is de dorpskern met zijn gezcllig­ heid gebleven en is alles er dan zo vee! [raaier op gewor­ den? Ais de oud-leerlingen der R.T.S.. vooral diegenen, die hun schooljaren hier doorbrachten in de eerste 25 jaren van het bestaan der schooL straks Boskoop weer een be--zocken, zullen zij zieh de ogen uit moeten wrijven om al die veranderingen te veIwcrken. Hopelijk zullen veie van hen met weemoed terugdenken aan 't gezellige dorp van hun tijd. aan hun schooL die door de jaren heen grondig Is gewijzigd. Zullen zii zich de onmogelijk hoge brug. die toegang gaf tot de school P.D de proeftuin, nog oor kunnen stellen?

16

Ongetwijfeld zullen aile Boskoopse inwoncrs en ok de Qud· leerlingen der R.T.S, L1it de Jaren tot 1930 ongeveer a1 dezt veranderingen en verbeteringen toejuichen. maar toch is er tevens lets verloren gegaan, dat noait meer te vervanger, zal zijn. En dat is de intieme gezellighcid Van bet echtc dorp van cen sfeer. zoals aileen hotel Klaassen die maar bezat het hotel. waar ook de oud-R.T.S.-ers de meest aangenamc herinneringen aan ZIlUen hebben en waar ook Zlj vee! genoege· Hjke en vrolijke avonden hebben belee.fd, En is Boskoop er nu zo vee! mooier op geworden? Vergeliii nu eens de onmogelijke hdbrug mct de oude draaibrug, dt Galerij met de oude Dorpsstraat O.Z", de Onderweg met dt Dorpsstraat W.Z., wie eer}jjlt is - kiest het oude met al zij~ tekortkomingen. En. dan teuslottc cell. der hoagtcpunten in t Boskoopse za· kecleven: de kermisweek. Wie herinnert rich met de prop­ volle Dorpsstraat in die week met 0.1 zijn sfeer in diver~t cafe.'s van roeger? Ve.rgelijk dan eens Boskoop met de ker· misweek van thans? Niets te docn van onderling betalings· verkeer. niets geen drukt , niets qeen gezelli~held. 'ce, geachte lezer. van het oude Boskoop is niet vee! mce! over: met weemoed denkt de echte Boskoper terug aan aile, wat hij verloor en 0 zo weinig voor terugkreeg. Hopdijk zuBen de oud-leerlingen der RT.S. van die jaren met dezelfde weemoed aan die tijd terugdenken, toen ook :q soms de draa! Diet meer konden vinden in de dUisternis. C Bulk


60 jaar Ar.bori 70 .J.J. School

Lang geleden 'Ret hoeft niet 'lerstandig te zijn 7~j Jan Tromp, toen hij 'lroeg iets te schrijven 'loor het jubileum en aan die verstandlge tip zal ik graag ge'lolg geven. VroE-ger - officieel ­ hezondigde ik me a1 eens aan een serieuze po~ing om Arbori- en R.T.S.historie te ::,chrijven en laat die zonde niet worden herhaald!

~

de oud­

r a1 deze oc.h is er 'ervangen hte darp. ar bezat. mgenam genoege­

Vergelijk

ibrug. de Ig met de let al zijn

lopse za­ de prop­ l diVerse ~ de ker­

letallngs­ 'e.el meer aan alles

laren met oak ziJ ernis.

C. Buik

En zo wellen de avond voor mijn vacantie herinneringen bij mij op, 16 jaar oa Bos­ koop. t'ia Boskoop is natuurlijk oDzin. Als je in deze bijzondere gemeenschap 13 jaar hebt gewerkt, zit je voor altijd aan Boskoop vast. Heb je je hart aan Boskoop ver­ pando aan de Boskoper met zijn bomen, aan de honderden oud-Ieerlingen en heb je vaste banden gekregen, die na 16 jaar nog even sterk zijn als toen. En wat moet je dan opgraven uit je herinnering? \Vat is op dit moment nog de moeite waard om gelezen te worden? ~ iet, dat het gehele lerarencorps van school en tuinarchitectuurcursus eeo hecht team vormde, gespitst op verbetering van wat bereikt kon worden met en voor onze leerlingen, want dat is gelukkig nog steeds v3nzelfsprekend. :--iiet over de oud­ leerling, rue zich op school vele malen moeilijkheden op de hals haalde en het daardoor eeht wet vaak heel slecht bij ons had en die later, met verlaf uit de tropen. nag eens langs kwam om te bedanken . Maar wat dan weI? Oorlogsdagen 1940. De evacuatie van Tiel, waar iets aan de organisatie ontbrak, zo­

dat de stoet Boskoopse auto's, die zieken en ouden van dagen ging halen, om 11 uur 's avonds in eeo slapend stadje kwam. Hoe ze, door eigen actie toch vlij soel vol terug­ reden. terwijl wij op het opvangbureau op het gemeentehuis, na veel bellen om 12 uur de boodschap kregen, dat ze nog niet waren aangekomen. Toen ze dan ook een half uurtje later terugkeerden - onderweg eeo paar maal in het gTas langs de dijk vOor mi­ traillerende vliegtuigen - was aUes danker en verlaten, wallt wij waren nag een paar uur gaan slapen. En hoe dez;elfde boomkwekers, meteen na de enerverende tocht- in het danker. achter de taJel gingen zitten om de mensen nog onder te brengen oak. En enkele van die boomkwekers zaten daar 24 UUr later nog met ons samen de continue stroom vluchtelingen te verwerken. Ik leerde. pas een half jaar in Boskoop, de taaie Hollanclse boomkweker goed kennen. En een van deze krachtfiguren staat vandaag nog, 28 jaar later, vooraan als het om de belangen van de boomkwekerij gaat. Onze school werd korte tijd noodziekenhuis, met huisvrouwen als verpleegsters. Een heel ander beeld. Bij de omzetting van de eenjarige cursus tuinarchitectuur in een meerjarige (nu de H.T.O.). het levensgrote ongeloof van onze schoolleraar tuinte­ kenen. 'Voor dat luxe werk waren geen baantjes, was geen bestaan. Een opleiding

'lOOT hongerlijders'. Gelukkig kreeg hij geen gelijk en waren er later aileen maar oud­

leerlingen tekort.

Als zich bij de afzet van leerlingen problemen voordeden, lagen deze. dacht ik, niet aan de vorming. De Yorming. maar voor een klein dee! in school, voorhetgrootstedeel in de practijk. waar onze leerlingen naast vaardighejd iets heel anders opdoen: begrip voor de ernst van het leven. Waar ze zien, hoe alleen door hard werken en veel vak­ kennis een boterham is te verdienen. Aan ooze 'bazen' hebben en hadden ze hun suc­ ces te danken, ook toen door politieke oorzaken het werkterrein Indie wegviel. Ret was vaak heel moeilijk voor jullie, maar je hebt je er doorheen geslagen, dank zij de Boskoopse boomkweker. DR.

E. F.

JACOBI

..

7


Herinneringen aan 15 laar

MT~

en HTO

De mens bereikt op zijn 55:>t Jaar e 11 Ie ftljd waarop ceo zekere rust en bezonkenheid hun intrede hebben gedaan . -a het 70ste jUf zijn bokke- of 5eitesprongen hoogst ongewooD, ja zelfs ()ngep~ t. 81j de hUlllig Jubilare::5e, anze 70-jarige R~1TS, is dit gelukkig niet het geval. Haar laatste 15 Jarl"n ZIJtl Juist gekenmerkt door heftige groeiverschijnselen en roerig veranderingen. Slechts in een opzit-ht \\:erd zij duidelijk ouder, haar nimmer fraaie l.literliJk \'crtl)onde en emstige verval Haar toCfelijk omhulsel was reeds in 952 enig zins gehavend, al \Va.;, her :.>'..-mbolische glas-m-lood raam nog heeL De scheuren in de muren waren wat kleiner maar de rlnrpel hI venaan de trap hing reeds aJs een zwaard V~D Darnod - hoven d kostbare geit n-Ievens. Het linoleum in de tekenzaal RoHde 10 n vnendehjkf> branding. De lokaalmnren I den aan een ernstige en ongenee:;hJke hUldziekte. d~ brltonbalken baven de ramen brok­ ke1den langzaam maar zeker f. In de gang damptell de natte ja:>~en, i de lokalen prijkten de banken met opge\\ckte tlenerto kl reo In hel 'HOT \. kamenje huisde het Proef. tation, In lokaal 7 de voorlichtingsdienst en in de direktel1rskamer pnjkte het privefontelntje met schone hamldoek. Bmnenkort zal een f'fficlent gebouw 'all eton en :ltaal de RMTS huisve..;ten. Dat i nndlg en g ed maar Ik vraag me af of Juist de bljzondere primitieve feer van de oude ~ ht 01 niet ook een bindend element wa.:> Ik heb mij vaal< aigevraagd hoe het mogelijlc was, dat onze R~rTS haar tvpische eigen feer en karakter grotendeels wu t te bewaren. De veranderingen waren immers enorm. De studie werd zowel voor de R_ [T al- de HOTA erzwaard en vcrlengd. Oude vakken en richtingen (de lroplsche'l v rdwenen. nleuwe werden inKevo rd. Het aanta) leerlingen steeg. terk. Gdukkig lerur n van de 'rI.lI~U5 Tumar 'llltectuur' me kJas en van J t)f 5 leerHngen I :.'1-1 isj wanm cn 7.dr4aam ver':lchijnsel in de wa.t ruige mannenmaac$l.:happIJ De teerlingen waren 'Ollr 11et overg-mte d cI in Boskoop in peru ion. Ik herinner mlJ het schokkend gebeuren. dat de een;te le~rling in een auto arriv erde! Het aantaJ leraren l:>te g tot het drievoudigc, noodlokalen moesc 11 ge­ bouwd worden. De 'Cursus' gn eide uit ot HTO-A en -8 Ret is duidelijk dat al deze w*igingen grote spanningen moesten meebrengen voor aile betrokkenen. De leerlingen Icregen door het grater aantal minder gemakkelijk direkt kontakt met de leraren en moe ten 7.1 h aanpassen aan d strakkere organisatie, die een grotere en meer gekompliceerde chool nu eenmaal el:lt. De leraren moesten zich vaak werpen op nieuwe leerstof, hun le"methode wijzigen en zich aanpassen aan grotere klass>n O",k voor h n gaven de ingewlkkclder organisatie en het getinger persoonlijI.. kontakt met de leerlingen extra 7.Org-en. De direktie moest de gevolgen van de door haar ge5med plannen dragen, plannf'Jl die nodig waren om de toekomstmogelijkheden van de leerlingen zo vellig mogelijk te -teUen. Zij trachtte met wisselend resultaat de organisatIe 10 de hand te houden en de vrede te bewaren, het Jaatste gelukh.-ig met succes, Geluldcig waren veel tabiliserende lementen aanwezig. Rlj de RMT wil ik vooTal de veel geprezen en :'Jams g 'made Buskoop: praknjk noemen De leerlingen vinden Juerin een zinvol tegenwicht ten opZlchte van de theorielessen. Het is mijn vaste over­ tuiging, dat wat bewust n onbewus in deze praktijk wordt geleerd i,p sterke mate bijdraagt tot de a)gemene varming en mede de sfeer p ~chool en de belangsteUing voor het onderwij:; bevordert. Een tweede element is steeds d grate toewljding van het lerarencorp geweest, dat zich steeds loyaal acht r de belangen van het onderwij en de leerJingen stelde, mee­ werkte aao nieuwe leerplannen en op de leraars\er~aderingen pleitte voor 'n zwakke broeder. Het is uiteraard niet mogehJk om aUe mittatieveu, verbetenngen en belange­ loze offers van ....ri..Je tijd door talnJke I raren van RMTS en HTO te noem n. Jk wil ter illustratie n emen hoe de onderdirekteuren Vijgen en Kant zieh niet -lechts inspanden om het ingewikkeJd raderstelsel draalende It:. houden maar oak een 7.e r groat aandeel hadden III alle vemieuwingen, io"prongen btj hU1~vestingsmoeihjkl1eden en in hun vrije uren vaak leerungen met partlculiere probl men hielpen. Ret en thousiasme waarmee ir, Ha.rrru;en jaarhjk::. ZlJn e.'cur Ie leidde, de lorg waannee drs. an Dijk zijn e, amens voorbereidde. de moed waanne ir. Vreeling na. zware ?iekte steeds zijn l~en hervatte. de ,eemop.delijkheid waarrnee de heer van der Graaf jaarlijks weken van zijn vakanti opofft!rde om d cursus op het ITT te begeleiden. troffen miJ steeds weer. HetzeLfde g ld vt)()r d HTO. alleen door de to wtjding '0 het enthouslasme van de leraren was h t mlige11lk In cen ·om gelad n atmo:feer aile:; tot een goed einde te brengen. Ondank· incidenteJe protesten begrepen de I erling-en, dat het leraren­ corps ·teeds naar beste weten en vermogen werkte in hun belang Steeds zagen wij de R.J.\iTS en HTO als middel. n\ oit aL<; doeI in ziehzelf. De ~ote hulp. die wij van de Inspectie in den Haag ondervonden en de belang. telling en med werking van de Com.­ m'''''ie van To zicht, waren hierblJ een ,e-rc>t steun.

l8


Laten wij 11IerolJ \"o<lral nid e1e ligllren VCTI5'Ctl!ll, die op :tn'len:~ ,,,,jze de sc:hcwlsfeer zo sterk bcinvl()~ddcn. De nu,lcren herinncrcn zi("h .Ie ~e,.:d1l'J(len I.orr:rzame Bekker, die bij het lustrum In 1958 Z<1wd werk "erlette. RJetveld, ab mnticrge e~n waardig opvoJger, zie ik n(>g np een wlntemal ht toe de knletin upnr !Jet ijskoude water waden am een van de vele o'leT5tromingcn III de schnol te bcdwingen. De heer Kraak is even­ als zijn voorgangers een centrale figuur VOM de :;('hool en de leerlingen. Hij zal de herinnering ingaan als uitvmder van de meest ingeWikkelde drankaueomaten, ge­ luidslllstallaties en nachteli]k drukker van ( uItor Terugdenkend aan 1S jaar werken in en wonen naast de school, komen de herinne­ ringen in bante warreling boven. De KaO<laan~ nachtelijke dwaaltocht in bussen naar Lekkerkerk na de grate overstromingen in 10 53, gevolgd door l1et met verkleurn­ de 'lingers redden van verdronken aardappels. leerlingen en leraren on~'ingen n afloop een loonzakje ....an de HeIde Mij. I De ::.teerls terllgkerende vreugden der jaarge­ tijden: het voorjaar met eindexamen~ vol vr~ugde of droefheid, de zomer met baarden en snorren gekweekt in het buitenland, in de herfst het gooien met rhaenomeles-appels door ons slaapkamerraam. }'let verboden 'i]$je-plepen' hij het brugje ill rle winter. De verkiezingsdagen waarbij de school steeds \rerder schUll 3lng ,1nder "teeds grotere verkiezingspamfletten. De Arbori-fecsten met toneelstukken of caharet van zeer ge­ varieerd gehalte maar altijd met cen kUll!,tig versierde zaal en bij ultzondering de naodzaak tot ingrijpen bij iets verkeerrl gevallen alcohol. Het grandioze aJscheid van de heer Vijgen en iT. Vreeling met Exceb:ior op het podium en de glorieuse tocht van ir. Harmsen bij zijn 25 jarig jubileum, hoog te wagen gezeten en getrokken door fak­ keldragende leerlingen. Het levcnsgevaarlijke gedrang bij de te naUWt arhteruitgang. het gedreun ap de niet minder gevaarJi]ke trap en de \"errukkelijke rust in de zomer­ vaka,ntie. De eeuwige strijd tegen hf't te laat kamen. De onuitputteli]ke vaarraad wonderlijke materialen op de zalder, ldeaal voorSinterklaassurprise'3, en het vertone van dia's aan de kinderen op 1.00- en feestdagcn. De discuss'ies in de leraarskanler over school en politiek. En natuurJijk de Geit ,........... . .. De fee:>telijke inwijding in 1958 vormde de inleiding tot vele nachtelijke happenings, dle l.>Oze nachtrust op­ luisterden. Ret was op de Geit, dat ik vaQr het laatst afscb.eid nam van Je leerl.ingen. Met vele herinneringen en een zekere ween-wed zijn wij vernfJkken. Bet waren goede jaren. Mogen school, leraren en leerlingen cen goede toekomst tegemoet gaan!

Ir. C.

DORsMAK

19


70 ja.ar Arbori 80 " School

(

, progra.mma. lustrum 78 maanda vanaf 18.00 u 21 november LUSTRUMVOLLEYBALLTOERNOOI in de sporthal aan de puttelaan dinsdag vana 16.00 u 22 november EXPOSI'I'IE van eigen werk ui t Boskoop vanaf 19.00 u TONEELAVOND met een optreden van De Appel beide in het choolgebouw woensdag vanaf 20.30 u 23 november ARBORICULTURAVERJAARDAGSBIERFEEST optredens van DOMMELFOLK en HANS BARKES en KABARET 4e jaars. dit alles "nd pleat op de soos donderdag vanaf 11.00 u 24 november OPENING NIEUWE KAS EN GROENBAZAR op school en in de kas vrijdag vana 13.00 u 24 november DANSLE in de gymzaal vanaf 15.00 u FILM in lokaal 20 vanaf 18.00 COCKTAIL EN KOUD BUFFET op school vanaf 21.00 u LUSTRUM BAL in Florida Arboricultura heaft de respectabele leef­ tjjd van 70 jaar bereikt, een fei t da t niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Een volle eek met feestel~ke activiteiten is dan ook zeker Diet misplaatst. Waarbij school n Arbor' hand in hand samen werken om or een groots gebeur~n an te maken. lnds de oprichtin In 190~ LS Arbor~ uiteraard aan veel veranderingen onder­ hevig geweest. De behoefte van de 'tuinbauwgeit is heel anders dan leerling van 70 jaar geleden. Ondanks deze veranderingen is Arbori een gezel­ ligheidsvereniging gebleven, waarbij altijd belangr~k is geweest het kontakt tussen de leerlingen Ce verstevigen en t oestenoigen. Dat Arbori altijd een belangrijke rol in in het leven van de leerlingen heeft Ee6~eeld is niet zo verwonder~k.

Boskoop zelf heeft niet veeL te bieden aan ontspanningsmogel~kheden, bovendien is door de verzwaring van het studie­ programma van de school de behoefte aan 'nuttige vrijetijdsbestedingt grater ge­ geworden. Dat dit lustrum 1978 gerealiseerd kon worden, danken we aan de mensen van­ de lustrumcommissie, die met zln allen enorm veel werk verzet hebben. Mijn respect hiervoor. Ook de school mag zeker niet verge ten worden voor de goede en omvangrijke samenwerkingin dit lustrum-gebeuren. Laten we hopen dat oak in de toekomst mensen enthollsiast mee blijven werken om van Arbori de vereniging te maken die zjjn weerga. niet kent. Van een feit ben ik zeker: Zolang er een Tuinbouwschool staat in Boskoop, za.l Arboricultura. blijven bestaan!

Artik€

Tot ar' die: zi l~jk

hel

in net aan de

benoem

Da,o diene twjjfe

trouw is he Loezi post Tijden ciraai eens ze:

I

avond Maar de v ige hij OM

Pers het Nat

Marius Bakker Voorzitter Arboricultura

20

~

is , leer] cht


)C) C~

c

Artikel 8 van de statuten:

~~>0j' .~~

~

Tot ereleden kunnen worden benoemd, zij, die zich jegcn13 de vercniginr; vcrdicnsLe.

lijk habben gemaakt, of die hot b0.:.;luur,

i l l het bela!lg der vc!'('niGlnf';, nadir; achL

aan de vereniging te binden. De

benoeming geschiedt .•.•

~

\

I

'n n

t

~a

Dat orne PieL zich jegens Arbori ver­ dienstelijk heeft gemaakt is zander enige twijfel waar. (on dat doet hU nag steeds trouwens.). B~ het draaien van de film is het hem nooit teveel gevraagd am als toezichthouder te fungeren, evenzo de post als beheerder van de soos. Tijdens feesten op de soos,met veel lawasi, draaien "OOm en Tanee Piet" zich maar eens keertje extra om in bed en denken ze: 't is tenslotte ook niet iedere avond zoo Maar dat is niet alles, want ook buiten de vereniging hee£t hij op school een heel eigen karakter. Bet is ook niet zomaar dat hij OME PIET genoemd wordt, h~ is een Persoonl~khoid op school. Z~n vrouw heeft het tegen mij ook van;OME PIET.die •.. Nat b~ hem in het bijzo nder te waarderen is , is de persoonlijke apvang van de leerling, wat vaoral op neze school, echt nadi~ is, omdat je het van een leraar

lliet zo snel hoeft te verwachten. Velen van ons beschouwd h~ een beetje als een familielid, ~ trekt zich onze pra­ blemcn oak aan,Zowel binnen als buiten de school. Verscheidende keren heb ik hem met een kommetje eigen gemaakte y~uiden thee het Gymlokaal binnen zien komen. Dit voor een leerling die zich niet goed voelde, en niemand vraagt hem waarom, hij doet dat. En dan mag hij weI eens mopperen als je hem vraagt of je tekening vandaag nag gelichtdrukt kan worden, maar hij doet het dan tach maar, of in ieder geval hij doet zln best ervoor, I~ 1eeft met je mee. En zo zijn er nog wel meer van die kleine Jingc Lj(~s die ertoe hebben geleid dat we OME PIET nll erelid hebben gemaakt van onze vereniging

DamehS de leden

Wietze Gorter

21


de nieuwe kas

Bij de oude, inmiddels afgebroken, school aan het Reijerskoop hadden we een kas. Velen zullen niet weten dat een van de kassen op de tuin van het proefstat'on be­ haorde aan de school. In deze kas, die meestal e tropische kas werd genoemd, werden vooral tropische ge­ wassen geteeld in de tijd dat aan de schoo nag een tropische afdeling was ver­ bonden. Daarna werd deze kas door de school vol. gebruikt voor de vermeerdering van boomkwekerijgewassen. Onze nieuwe kas is bedoeld ter vervanging van de kas op de tuin van het proefstation. De oude kas zal waarschijnlijk overgedra­ gen worden aan het proefstation. Bij de bouwplannen voor de nieuwe school is men er in eerste opzet niet van uit gegaan, dat er naast een collectietuin ook een werktuin met een kas bij de school zou meeten komen. D instructiepraktijklessen boomteelt en A en hadden vooral plaats p de diverse bedrijven en in de gemeenteplantsoenen; aan deze lessen werd oak wat minder aan­ daeht besteed dan nu, omdat de bazenprak­ tijk v60r 972 eel uitgebreider was nl. het hele jaar door halve dagen op school met 5 lesuren vo6r de middag, inclusief zaterdagmorgen en 6 lesuren na de middag en dan daarnaast de andere helft van de dag bazenpraktijk, de eerate klassen elke middag en de tweede klassen elke ochtend. De derde klaasen gingen og gedurende een half schooljaar een halve dag naar de baas. Na onze verhuizing naar de Azalealaan mochten we, vooral ook als uitvloeisel van de mammoetwet, met deze praktijkregeling niet langer doorgaan en is de huidige bazenpraktijkregeling ervoor in de plaats gekamen. Om nu de overgebleven ruimte oor praktijk toch optimaal te benutten, moest er meer

accent worden gelegd op de instructie­

praktijk op de chool.

Dit is de reden dat pas geruime tijd nadat

we het nieuwe schoolgebouw hadden betrok­

ken, eerst de nodige tuingrond kon worden

aangekocht en daarna de plannen voor een

nieuwe kweek- en werkkas konden worden op­

gesteld en ingediend.

Hoe is dit nu allemaal tot stand gekomen? Vaor de verschillende vakrichtingen op de middelbare tuinbouwscholen zijn er lande­ liike werkgroepen van leraren van de ver­

22

schillende scholen, die zi h bezighouden met het opstellen van programma's voor de vakrichtingsvakke en de h Ipmiddelen, dus oak de kassen, die daarbij nodig zijn. De werkgroepen A en 0 en boomteelt hebben aangegeven aan welke isen de kas moest voldoen en wat claar allemaal in moest zit­ ten. Dit algemene programma van eisen is opge­ steld met adviezen van de specialisten van het proefstation in Boskoop en van et Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG) in Wageningen. Daarna volgde, met inbreng van onze eigen prak­ tijkleraren, cen aanpassing aan onze plaatselijke oms tandigheden; i.v.nt. het feit dat in Boskoop geheid moet worden, 1S bijvoorbeeld de keuze van de kapbreedte van belang, dus van het kastype. Intussen was natuurlijk ook de directie landbouwonderwijs van het ministerie van L en V al van het begin af aan bij de zaak betrokken, want deze moet eerst het licht op groen zetten om erg ens mee te mogen beginnen. voor de nodige geldmiddelen zor­ gen en de rijksgebouwendienst verzoeken om de ingediende plannen technisch en admini­ stratief nader uit te werken en vervolgens voor de bouw te zorgen. Een en ander heeft nogal wat voeten in de aarde gehad en het heeft veel tijd gekost veor het geheel bestek- en aanbestedings­ klaar was. Alles bij elkaar genomen een jaar of vier, niet meegerekend de tijd die nodig was voor het verkrijgen van de tuin­ grond. De bouw De bouw is uiteindelijk opgedragen aan de firma Vink en Veenman uit Noorden, als hoofdaannemer. en deze had dan weer een aantal onderaannemers, waarvan de belang­ rijkste zijn: Frans van Zaal uit de Kwakel voor de verwarming; de firma Randstad, den Haag voor de elektrische installatie; Burggraaf uit Aalsmeer installeerde de zon­ wering, Geerlof uit Delft de koelcellen, en den Uyl uit Boskoop zorgde voor de beschoeiingen en het dempen van de midden­ sloot. Met de bouw werd begonnen in februari van dit jaar, en de eerste oplevering had in gedeelten plaats in de loop van september en oktober.

De i

De I tuee

- 2 p

- 2 se 2 rna - to

- de

Aan ujll -

I m

2 1

Aan ge in91 nu

I

all kl1n

T c

In ten ver

apa


n

de In. ~n

i..t­

ran

~s

De inde11ng van de kas lak It

Ir­

om ,~­

ns e t

ie n-

~

~1

'n­

2

De kas heeft een oppervlakte van + 1200 m n het centrale middengedeelte zijn gesi­ tueerd: - ,2 "kashokken", die als instructie- en praktijklokaal zullen worden gebruikt; 2 ruimten voor de berging van gereed­ schap en materiaal; 2 koelcellen voor het bewaren van plant­ materiaal; - toilet en wasruimte, tevens garderobe; - de verwarmingsinstallatie. Aan de zuidzijde van de instructielokalen zijn de kweekruimten: 1 afdel~ met kweektafels voor de ver­ eerdering; 2 afdelingen met rabatten; - 1 afdeling voor het a£harden van de gewassen; I afdeling met kweektafels bestemd voor een collectie bloemisterijgewassen.

Aan de 'noordzijde van het centrale midden­ gedeelte is de kas geheel bestemd voor de instructiepraktijk A en O. De zandbak is nu geheel overdekt en verwarmd, zodat onde' aIle weersomstandigheden de praktijklessen kllnneti <loorgaan. Technische iostallatie In de afdel1ngen met kweektafels en rabat­ ten is een grondverwarming aangebracht; erder is de temperatuur voor elke afdeling apart instelbaar en wordt dan automar;~rh

geregeld via een aantal thermostaten, die motorkleppen bedienen De luehting is half-automatiseh, d w z. de luehtramen worden d.m.v. elektromotoren geopend en gesloten, de bediening van de motoren is niet geauto~tiseerd. De pomp voor de watervoorziening heeft drie aanzuigmogelijkheden, 01. voor slootwater, regenwater en leidingwater. Ret regenwate van de kas wordt opgevangen in een plastic reservoir. dat in de sloot drijft. Door deze voorzieningen kan altijd over water met een voldoend laag zoutgehalte worden besehikt. De drainage van de kas en de tuin is, even­ als de overloop van de septictank,aangeslo­ ten op een verzamelput waarin bet niveau door een vuilwaterpomp met e~ vlotter­ schakelaar op peil wordt g~houden. get drainagesysteem kan bij de verzamelput wor­ den afgesloten, waardoor het systeem bij droogte tevens is te gebruiken voor infil tratie. Praktijklessen Het is duidelijk dat, nu we over deze nieuwe kas besehikken, de accommodatie voor de praktijklesseo boomteelt en A en 0 aanmerkelijk is verbeterd. Roewel er natuurlijk altijd nog weI wensen blij­ ven liggen, daeht ik dat onze praktijk­ leraren nu goed uit de voeten kunnen bij e uitvoering van bun programma's en het is'aan onze leerlingen om daar ten volle van te pro£iteren. Ir. A.P.van den Hoek

?\~


leden (hang verwa I'.igin kunne

tjjd.ve optim Bijvoo waara ding perio

toekomst

In het kader van deze lustrumtrans is mjj gevraagd wat te schrijven over de toekornst van Arbori. Beslist geen eenvoud.ige op­ gave. In het kort zal ik eerst nog even ingaan op Arbori van vroeger en daarna het huidige Arboria Om de tudiet~d zo aangenaam mogelijk door te brengen heeft Arbori altijd getracht met allerlei activiteiten, dit te verwe­ ze1jjken. Deze activiteiten verschilden niet veel van aard vergeleken met de huidige acti­ vi~eiten. Toch was de sfe~r, de gezellig­ held anders. Zeer essentiele verschillen waren: De mensen die op school kwamen hadden al praktijk gedaan. (RMTS) en wa­ ren doorgaans ouder. De verbondenheid met de Boskoopse gemeenschap was veel gro­ ter. Het studieprogramma was totaal anders van karakter, minder intensief waardoor vee~ ~ij~tijd over was. Door de geringe mobllitelt wa~ men op Boskoop georienteerd. hierdoor was het verenigings leven veel intenser, men had elkaar veel meer nodig. Het was dan ook niet verwonderl~k dat I' bij bestuurs verkiezingen 2 a 3 kandidaats­ besturen waren, met andere woorden ze stonden te dringen am aktief in het ver­ enigingsleven te zijn. Door tal van ontwikkelingen veranderde de levenstructuur en ook de daarmee samen­ hangende schoolstructuur. Een toe name van het aantal leerlingen (RHSTL). De fusie van Arboricultura en Thyrsus, de vereniging van de HTO die naast gezelligheidsvereniging ook poli­ tieke-ideele ideeen wilde ontwikkelen, waren dUidelijk omschakelingen. De toenemende welvaart bracht met zich mee dat de gait niet alleen meer op Bos­ koop aangewezen was. De geiten en de Bos-, kopers groeiden uit elkaar, er ontstonden aparte groeperingen die geen er~el con­ tact meer met elkaar hebben. Het huidige Arbri organiseert jaarlijks tal van aktiviteiten die gemiddeld bezien d~or v~el studenten op prijs wo~den gesteld. FlnanCleel heeft Arbori de laatste jaren geen problemen gekend, er werd zelfs een ander gebouw als soos ingericht. structureel gezien valt er de laatste ja­ ren weI een duidelijke tendens waar te nemen. Namelijk dat het ieder jaar weer moeil~k is mensen te vinden die bereidt zijn om een stuk vrije tijd te besteden aan

Arbori. Ook blijkt steeds weer dat er men­

sen zijn die er na een korte tijd mee op­ houden • (1 jaar). '

De bela~gr~kste redenen hiervoor zijn dat:

- men lQ te veel bezig met de studie - De vrije tijd wordt besteed aan aktivi­ teiten ?uiten Bo~koop (woonplaats) en

aan be zl~heden die voor j e zelf van

belang z~n en niet voar ~en ander.

(helaas te veel denk ik)q)

-

.

Toch kU~ je niet zeggen dat Arbori geen bel,angqjke plaats op onze school inneemt •. Dew< aIleen maar aan de introduktie weken waar de student toch in de eerste We­ ken dat h~ van huis is goed wordt opge­ vangen. Ret Boskoops verenigingsleven, wat volop aanwezig is, is erg gesloten, je komt er Diet gemakkelijk tussen. Voor' de student zou er zander Arbori weinig te beleven zijn, Men zou het vooral in de beginperiode stukken moeilijker hebben. . Arbori is ondanks deze ontwikkelingen en neergaande tendenzen nog te belangr~k-om te zeggen dat de toekornst van Arbori weI eens in gevaar zou kunnen komen~ Om de functie van Arbori in Boskoop voor de student te handbaven en ook te verster­ ken zal in de toekomst gekeken moeten wor­ den en zal ook een krachtig beleid gevoerd Inoeten worden. Essentieel is om een bepaalde continuiteit van bestuurlijke aspecten te waarborgen. Zodat grot terugvallen voorkomen kunnen worden. Nog steeds komt het voor dat een bestuur te veel bezig is met het fouten hersteLlen van het vorige bestuur. Aan op­ ?ouwend werk, creatieve ideeen, nieuwe lmpulsen, komen de meeste berturen niet toe. Belangr~k is dus o~erst een ze­ kere stabiliteit te krijgen. Het gevaar is natuurl~k weI dat door deze stabiliteit de tendens ontstaat om vast te roes­ ten." Het gaat weI'; waardoor men weinig aan nieuwe ideeen denkt. Ideaal zou het zijn als van school uit een vaste (etaalde) kracht een bepaald aantal uren per week aan Arbori zou besteden. door de jaren heen doet hij zoveel erva­ ring op dat hij direct waarchuwend kan op­ treden. De belangr~kste taak voor hem is het,zoveel moge~k bijwonen van de verga­ derlngen . Een m er realistische oplos­ sing zou zijn het zoeken naar mensen die in Boskoop woonachtig ~ijn en in bAt ver­

Tensl dat d toekQ wat m stikk tie z: gezel ten v betra

~isc~

<Pkort, van gaan niet

I


,m­ ~ t:

L-

m

1

It. ~en

leden met school te maken hebben gehad (hanggeiten, oud-Ieraren?). Je kunt nie~ verwachten dat ze intensief bij het vere­ nigingsleven betrokken moe ten zijn. Ze kunnen echter weI een belangrijke, geen tijdve=eende rol, bijdrage leveren aan het optimaal draaen van het bestuur en de leden. Bijvoorbeeld in de vorm van een hoofdbestuur waaraan het dagelijks bestuur verantwoor­ ding aflegd en in dru~ tijden (tentamen periode) dit bestuur erbij betrekt. Xenslotte zou ik nog op willen merken dat de taak van het arboribestuur in de toekomst is am een goede sfeer te scheppen, wat met ons allen moet gebeuren. Zodat weniet stikken in de door school opgelegde presta­ tie zucht. Dit houdt in dat we naast het gezelligheidsleven ons in moeten gaan zet­ ten voor de belangen waarbij iedere student betrokken is. Dit kan aIleen door ons kri­ tisch en actief op ce gaan stellen

r

zijn,

:l

om

1

It'

er­ or­ erd

eit

en

:1

:>p­

~-

ls

vanaf deze,misscmen ongewone plaats

wil ik de lustrumkommissie bedanken

voar het vele werk wat zij in korte

tijd verzet heeft.

Oak al zijn aIle aktiviteiten nog Diet

vaorbij,er is zander meer sprake van

een goed en geYarieerd programma.

Voor alles wat er in deze tijd gepres­

teerd is, meet met aIleen iedereen " .

respect hebben maar ook dankbaar vaor

zijn,dat een kleine groep dit alles

deet.

Ook wil ik aIle losse medewerkers be

danken,die mee hielpen met de uitvoer

ing van de diverse aktiviteiten.

Dank,namens aIle leden.

j.

®kortom Arbori staat in het vrijet~dsleven van de Boskoopse student,naast het om­ gaan met familie,vrienden en kennissen, niet meer primair.

G.L.

Gerard Houterman uit een Culter van 1958

GOJcht ROlonlaanblok.

IP

BEDANKT LUSTRUMKOMHISSIE

Hiorbij hobbcn lij hat gonoogan U lIlodo b dalen dat Uw politioko kHok nlluizo Rozonlann' op "14 febI'. 3.S. i066n ral stortan, omdat het even misorabol gogrondvosl is~ls ocn huis op drijf­ land. Onlo gOl3Nenlijko coning is n.I. dat, loals 10 Ual I~ods hubbon laton blijkon, oon bcstuur oon a f spiogoling Iiloot zijn van oon Yoroni gi 09, lIaar goon kusthuiskliok. Oat hot Rolonlaanblok, onlO bolituling vaal' U~ politiuka kliok buitongoloon good gokolan is, hooft U zelf roods toogogoyon door mot de s tOlD dol' Ia.nhoop ta anhaardcn: "llot Rolonlaanblok valt niot te splijton ' • lIot lal U oYongons hool onprottig in do oren klinkcn dat onlO togcneadidaton do horen v.d. EoronboclIlt on Ilaon builongoloon pupuhiro individuon Iijn laarvoor Ilj reads 60 "graag gogevon hand­ lokaningon hobbon ontvangon. Oit is ocn aantal .aar Ulissehion wol raar VJn lult opk~kon, a~~ hoolal I/ij dit nag iliaDI' can sehijrltjo yindon, daar i.n do oersla klasscn nag goon handlokoningon hobbon ingo.onno~ on 10 logon aanno~on dot 10 daar 101 on b~e logen U~ kliok zullon stammon. Do loden yan Arborl.euliura hobbon n.1. niot mot hun ogon in hun zakl<on rondgolopon on hool good goziun dot dot lIannotjo yan Sid t slochts zo nu on dan oons op do sportavondon vorschoon tor­ lijl IUlaan or prompt iodore lock was on lich daar na Kroononborg DIs oon twlledo sporteOlillilissaris ontplooido. Zo hobbon oak gOQorkl dat B.don Boor cIs bibliothocans yolkolilon heofl gofaald on nu dus vear do yool uaardoro tank vall sucrotarl.s mo t zijn krommo 1'00 l j a niot in aOJ1l11or!dng kan kamon, tomoor daar dOlO funetionoris dit jaer i.v.b.m. hot 50-jang bosloeo van do school un hot 50-jarig bestaan van Arborieultura vool \'lark zol Iloot.on varzotton. H.van don Eoronboa~t daarentogon hooft greto capaeitoiton on bozit bo~-rdion oon oxeollonto roputatic. Uit oon on andor logo hot U dus blijkon dot hot de OflposHio ornst is en dat uw ROlcn­ laanblok zal vallon qolijk lion grato oPlloblaIOn luchtbJllon nar oon spoldjc lordt inqoprikt. t1j hopon dJl Uons dOlO agressio in hot bolang ~an Arborieol!ura niot kwalijk luI! namon on Ianson U mot do ovango candidotcn vaal sueeos. II ht d oogoe 00, Union at rratamit6 Arborlaiso P.Maandaq. l.Ro~b~uts.

.0

~s-

j

~n

~tal

L-

I

Secretans! Dit jaar een bale toa;:;-l -!iest dus de juiste m3l1: Idest 6f1j DE OOf.R I

I

Ip­

L5


nAWOORD

Bet is gelukt! Ondanks het karte tijdsbestek zit het karwij er weer op,en is en nieuwe Trans van de persen gerald,eenextra dik en gevarieerd nummer. Zander dat we het wilden heeft dit nummer nag een boodschap ~e kregen.Wie de interviews en het artikel van Gerard naast elkaar legt kamt zander twijfel de roep en noodzaak van kontinufteit tegen.Zonder. dat ~ er naar vroegen vert Iden de geinterviewden ons van de kontin~teit die er was met het hoofdbestuur,en zon足 der dat wij het vroegen schrijft Gerard over de noodzaak van die zelfde kontinurteit. Opmerkel~k,het is nu aan het bes~uur en de leden am te gaan den足 ken en gestalte te geven aan de kontinurteit en infarmatieover dracht. Arbori bied vertier en gezelligheid,en dat moet blijvenl de samenstellers, Barbara Croonen, Martin Tijdgat en Joost van Di;jk.

Q

k Qn:

Hr.en mevr. Brans, Hr.en mevr. Harmsen, Hr.en mevr. Klumper, Hr.A.J. Schaemaker, Ir.A.P.van den Hoek, Marius Bakker, Wietze Gorter, Gerard Houterman, Hr. Kraak, Hr. van ZiJ1.., Anjo Verhoeven, Theo van Aken, Maril'::ke de Wit, H.&W Opdrachtfoto, Drij Taat, Drij De Heij, De vouwers, De rapers, De nieters, De verspreiders. maandag 21 november 1978

c

26


~8mmlJamlJ81lcflJt

QOOX80a JOOHD8WUO.ffMIUT 'IBBt08

.

AflUT~U8IHOffHA 'IBBGO~.

Arboricultura 70 jaar  

70th anniversary Arboricultura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you