Page 1

Arboricultura

ORGAAN VAN DE VERENIGING V N OUDLEERtINGEN EN LEERLINGEN DER RIJKS MIDOELBARE TUINBOUWSCHOOL EN HOGERE OPLEIDING VOOR TUINARCHITECTUUR TE BOSKOOP.


Arboriculfura OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VERENIGING VAN OUD-LEER足 LINGEN EN LEERLINGEN DER RIJKS H.IDDELBARE TU IN足 BOUlvSClIOOL EN IlOGERE TUINBOUWOPLEIDING TE BOSKOOP

Opgericht 3 december 1908 te Boskoop Secretariaat: Rozenlaan 19, Boskoop september 1967, no. 43 Redactieleden: H.D. van Oyen, J.A. Hooftman.

\I~~~ Gewoontegetrouw presenteert Arboricultura <:0 omstreeks deze tijd van het jaar haar officiee~ Orgaan. Hat is nu alweer rULm een jaar geleden dat U het laatste numme~ van Arboricultura onder ogen kwarn, en ook in dit nummer zullen wij trachten het weI en wee der vereniging aan U te tonen. Hoe~Jel de '",ens meermalen werd uitgesproken hat Orgaan zo mogelijk enlge malen per jaar te Iaten uitkomen, blijkt dit in de praktijk toch een nauwelijks te verwe足 zenlijken opgave. Niet aIleen door tijdgebrek van zowe~ redactie als H.B. om vaor voldoende copij te zorgen, ook bijdragen van oUd-leerlingen blijven zeer beschei足 den in aantal. Flet doet ons genoegen aIle eerstejaars leerlingen vanaf deze plaats een hartelijk welkom toe te roepen, en wij hopen dat Arboricultura het hare er toe zal bijdragen hen een aangenarne periode in Soskoop te bezorgen.

Bet Iloofdbestuur is thans als VOIgt sarnengesteld: A.J.Schoemaker Th.Brans J.A.Hooftman C.G.Bulk P.W.Hardijzer H.J.Grootendorst J.Kalf Th. H. I-LC. Klumper H.D. van Oyen J.B.B.Tromp P.Dremmer M.Bornekamp

-

voorzitter vice-voorzitter secretaris, adr. 1<.0 zenlaan 1 9 penningmeester bibliothecaris conunissaris

" "

"

- voorz. afd.leerlingen

- secretaresse afd.Leerl.

Gironummer (PCGD te 's-Gravenhage) luidt:19.29.52 t.n.v. penningmeester Arboricultura te Boskoop.


t

(",. C.Pt.~

Op 4 september j .1. c van 93 jaar Ir. C.Ph.~ der Rijks Tuinbouwsc Rijkstuinbouwconsulent Orde van Oranje-Nassal tura.

Op 7 september begelej a1s afgevaardigde VaL zicbt, en ondergeteke ger van Arboricultura rustplaats op het r.k. Land-Stichting bij Nij waren verder o.a. de directeur van de schoo sen, leraar aan de sch

Vele Arbori-leden va zullen zich de heer 1'1 van dit overlijdensber lijk voor de geest kun: van gestal te was hij heid en hij heeft in I aan de school verbond, 1 911 als leraar en va: recteur) onnoemelijk' het bijzonder en voor in het algemeen gedaan Ook bij de Boskoopse ~ zeer gezien man.

I

De heer Moerlands was zich bijzonder geestig een prettige sfeer op niet in het minst ondel Arboricultura droeg hi~ hij was, oOk na zijn steeds vol belangstellj


t

'~.C.Pt.~

Op 4 september j.l. overleed in de ouderdom van 93 jaar Ir. C.Ph.Moerlands, oud-directeur der Rijks Tuinbouwschool te Boskoop, oud­ Rijkstuinbouwconsulent aldaar, officier in de Orde van oranje-Nassau, erelid van Arboricul­ tura. Op 7 september begeleidden de heren Th.Brans, als afgevaardigde van de Commissie van Toe­ zicht, en ondergetekende als vertegenwoordi­ ger van Arboricultura hem naar zijn laatste rustplaats op het r.k. kerkhof van de Heilig­ Land-Stichting bij Nijmegen. Bij de uitvaart waren verder o.a. de heer Vijgen, oud-onder­ directeur van de school en de heer Ir. Harm­ sen, leraar aan de school, aanwezig. Vele Arbori-leden van de oudere generatie zullen zich de heer Moerlands bij het lezen van dit overlijdensbericht weer heel gemakke­ lijk voor de geest kunnen halen. Hoewel klein van gestalte was hij een grote persoonlijk­ heid en hij heeft in de lange tijd, dat hij aan de school verbonden was (van 1903 tot 1911 als leraar en van 1916 tot 1939 als di­ recteur) onnoemelijk veel voor de school in het bijzonder en voor het tuinbollWcnderwijs in het algemeen gedaan. Ook bij de Boskoopse boomkwekers was hij een zeer gezien man. De heer Moerlands was een blij mens. Hij Kon zich bijzonder geestig uitdrukken en hij wist een prettige sfeer op de school te scheppen, niet in het minst onder het lerarencorps. Arboricultura droeg hij een warm hart toe en hij was, ook na zijn vertrek uit Boskoop, steeds vol belangstelling voor de vereniging.

- 3 ­


Jti~1q66

Hij liet dit ook daadwerkelijk blijken o.a. door het schenken van een grote collectie boeken voor de bibliotheek. Zelfs in zijn ho­ ge ouderdom las hij trouw de Boskoopse Cou­ rant, ons orgaan en tal van vaktijdschriften. De enkele keren, dat ik hem in het rusthuis te Grave bezooht (hij kreeg geregeld bezoek van oud-Ieerlingen, zelfs uit verre landen als zij 'n Nederland op bezoek waren) was ik steeds geimponeerd door de interesse, de ken­ Dis en de liefde waarmede hij over planten als over levende wezens sprak. In het bijzon­ der hadden de nieuwe richtingen in het onder­ wijs zijn belangstelling. In 1968 zullen wij het 60-jarig bestaan van Arboricultura zonder de heer Moerlands gaan herdenken. In 1948 was hij nog het middelpunt van een bijzondere ledenvergadering in het R.K. Verenigingsgebouw. In 1958 konden wij

hem slechts via de geluidsband in ons midden

hebben, daar zijn gezondheid hem niet toe­

stond de grandioze feestviering in Hotel Flo­

rida mee te maken.

De naam van Ir. c.ph. Moerlands zal onverbre­

kelijk met de R.M.T.S. verbonden blijven en

zijn oud-Ieerlingen zullen hem niet vergeten en in ere gedenken. Th. Klumper.

?e belangrijkste gebeurter

~ het jaar 1966 was onget

soosgebouw. Dit WE eestelijke wijze geopenc Baron van Dedem. ArboricuJ stuur veel dank verschuldi stellen van het terrein ~ eigen societeit mogelijk w renlange wens in vervull 5005 voldoet uitstekend. T de soosavond gehouden weI De voor de bouw van deze werden VOor een deel verk aan te gaan bij de Amra Ba afd,. leerlingen heeft zich van de nieuwe soos een sti waarbij ook de beplanting vergeten. Voor de manier w, bescheiden middelen doch J hebben bereikt verdienen z. n~euwe

Het verenigingsjaar opendE de AI~emene Ledenvergader: 1966 ~n Hotel Florida were van oUd-leerlingen was bes( de gehouden bestullrsverkiE Klumper herkozen als commi~ van de heer D. Geleijnse WE de Heer J. Kalff te Berkel. vergadering op 21 maart WE verzocht als secretaris vc den, mede in verband met vast correspondentie-adres ben. Tevens werd hij benoE het Orgaan, als opvolger va

Het Orgaan verscheen in 196 de redactie mocht verscheid oud-Ieerlingen uit binnen­ ontvangen. Men was in het vo:m en inhoud van het Org brlek Personalia geniet gr - 4 ­

..---------=-------­ -- _.--_....._.. --...-.....­

- 5 ­


JA~1'166

rrkelijk blijken o.a. een grote colleetie ~ek. Zelfs in zijn ho­ )UW de Boskoopse cou­ van vaktijdsehriften. < hem in het rusthuis ~reeg geregeld bezoek =lfs uit verre landert bezoek waren} was ik de interesse, de ken­ ede hij over planten sprak. In het bijzon­ chtingen in het onder­ g. 60-jarig bestaan van e heer Moerlands gaan hij nog het middelpunt denvergadering in het Tn 1958 konden wij ,uidsband in ons midden iondheid hem niet toe­ Itviering in Hotel Flo­ ~erlands

zal onverbre­ verbonden blijven en tllen hem niet vergeten Th. Klumper.

De belangrijkste gebeurtenis voor de vereniging in het jaar 1966 was ongetwijfeld de bouw van het nieuwe soosgebouw. Dit werd op 25 mei 1966 op feestelijke wijze geopend door de burgemeester, Baron van Dedem. Arborieultura is bet gemeentebe­ stuur veel dank versehuldigd voor het besehikbaar stellen van het terrein waarop de bouw van een eigen soeieteit mogelijk ,..,as. IIiermede is een ja­ renlange wens in vervulling gegaan. De nieuwe soos voldoet uitstekend. Twee maal per week wordt de soosavond gehouden welke druk wordt bezocbt. De voor de bOllW van deze 5005 benodigde gelden werden voor een deel verkregen door een lening aan te gaan bij de Amro Bank N.V. te Boskoop. De afd. leerlingen heeft zich bijzonder beijverd om van de nieuwe soos een stijlvol geheel te maken, waarbij ook de beplanting er omheen niet werd vergeten. Voor de manier waarop zij dit doel, met bescheiden middelen doeh met groot enthousiasme hebben bereikt verdienen zij de grootste hulde. Het verenigingsjaar opende zoals gewoonlijk met de Algemene Ledenvergadering welke op 16 maart 1966 in Hotel Florida werd gehouden. De opkomst van oUd-leerlingen was beseheiden te noemen. Bij de gehouden bestuursverkiezing werd de heer Th. Klumper herkozen als commissaris. Wegens aftreden van de heer D. Geleijnse werd in het fl.B. gekozen de Heer J. Kalff te Berkel. In een lloofdbestuurs­ vergadering op 21 maart werd de Heer J. Hooftman verzocht als secretaris van het H.B. op te tre­ den, mede in verband met de wenselijkheid een vast correspondentie-adres der vereniging te heb­ ben. Tevens werd hij benoemd tot redactielid van het Orgaan, als opvolger van de Heer Geleijnse. et Orgaan verscheen in 1966 slechts een maal, en de redactie moeht verseheidene warme reacties van oud-leerlingen nit binnen- en buitenland hierop ontvangen. Men was in het algemeen vol lof over vorm en inhoud van het Orgaan, en vooral de ru­ briek Personalia geniet grote belangstelling als

- 4 -

- 5 ­


schakel school.

tussen Arbori,

de Oud-leerlingen

n

de

Ook in 1966 werden grootse activiteiten ontplooid door de afdeling leerlingen, getuige de druk be­ zochte soos-avonden, verkiezingsfeesten en grote fuiven, waarbij zoals gewoonlijk verschillende H.B. leden en oud-leerlingen aan de uitnodigingen

gehoor gaven en blijkens hun uitlatingen daveren­

de pret daaraan beleefden.

De sarnenwerking tussen het IIoofdbestuur en de

Aid. Leerlingen was zoals gebruikelijk uitstekend

te noemen, evenals het contact tussen Arbori en

de school. Mede in verband met de voorbereidingen

voor de bouw van de nieuwe soos kwam het H.B.

verschillende malen al of niet officieel in ver­

gadering bijeen.

De laatste keer was dat op 9 februari 1967/ tesa­

men met het leerlingenbestuur, waarbij de statu­

tenwijziging e.g. verlenging een belangrijk 00­

derdeel der agenda vormde. Daar geen der H.D. in

het bezit bleek te zijn van de thans nog geldende

tatuten was men zeer verheugd en verbaasd uit hande van de voorzitter der afd. leerlingen een exemplaar te mogen ontvangen. Deze waren gesten­ cild in ruime oplaag, om in de gestegen nood te voorzien. Een statuten-comrnissie werd benoemd en tevens werden data vastgesteld waarop deze kwes­ tie rand moet zijn. Voor de f"nanciele zorgen van Arbori ten gevolge van de bouw van de nieuwe 5005 werd een beroep gedaan op de afd. leerlingen in verband met de jaarlijkse aflossing van het geleend geld, en niet zonder succes: De gedane toezeggingen stem­ men het H.B. hoopvol en zij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Wat betreft het museum van de vereniging zij op­ gernerkt, dat onderzocht zal worden of tentoon­ stelling hiervan dit jaar mogelijk is. In "eder geval zal de collectie betrokken geraken bij de viering van het 60-jarig jubileurn in 1968. Dit

jUb~leum

ligt als een

krachttoer in het ver­

- 6 ­

schiet. Tijdens de laatstgl zijn reeds verschillende 51 festiviteiten gedaan, waal worpen, andere juist toege: onderdelen zullen nader bl door een in te stellen j 1 zal afhangen van het din b stuur. Zij zullen echter rnedewerking van het H.B.

Het ledental der verenigin~ stellen van dit jaarversla~ Van het ledental zijn 168 school, zodat bet aantal c draagt 390.Hiervan vertoevE Met grote vreugde vermelder Harmsen geheel hersteld is hopen dat hij nag vele jare ricultura in ons midden mag

Bet H.B. hoopt dat Arbori een bloeiende vereniging m zal behouden, zowel in de s Boskoop, die haar toekomt.

..

Bas

f~A~(( • • Wat is dit nu weer? Een ach

Dat moet eigenlijk elk Ar want als er nl. een 8 aan h voorkomt, dan zullen tach leerlingen voorzichtig hun want zij weten allen, dat e. Arboricultura aan de hand i

Over enkele maanden begint schien voelt U het aI, want le:umjaar worden voor Arbor. komende jaar zal onze vere] leeftijd van 60 jaar berei]

- 7 .


de Oud-Ieerlingen en

schiet. Tijdens de laatstgehouden H.B. vergadering zijn reeds versebillende suggesties betreffende de festiviteiten gedaan, waarvan sommige werden ver­ worpen, andere juist toegejuicht. De verschillende onderdelen zullen nader besproken moe ten worden door een in te stellen jubileum-commissie. Veel zal afhangen van bet dan fungerende leerlingen-be­ stuur. Zij zullen eehter kunnen rekenen op 100% medewerking van het H.B.

de

:se activiteiten ontplooid 1gen, getuige de druk be­ ~rkiezingsfeesten en grote gewoonlijk verschillende ~ngen aan de uitnodigingen I hun uitlatingen daveren­

m.

Het ledental der vereniging bedroeg bij het samen­ stellen van dit jaarverslag 558, en 14 donateurs. Van het ledental zijn 168 stuks leerlingen der school, zodat het aantal oud-Ieerlingen/leden be­ draagt 390.Hiervan vertoeven 93 in bet buitenland.

het Hoofdbestuur en de Ls gebruikelijk uitstekend contact tQssen Arbori en lnd met de voorbereidingen lieuwe soos kwarn het n.B. )f niet officieel in ver­

Met grote vreugde vermelden wij voorts nag dat Ir. Harmsen geheel hersteld is van zijn ziekte, en wij hopen dat hij nog vele jaren als ere-lid van Arbo­ rieultura in ons midden mag verblijven.

op 9 februari 1967, tesa­ ~stuur, waarbij de statu­ mging een belangrijk on­ ie. Daar geen der H.B. in van de thans nog geldende verheugd en verbaasd uit : der afd. leerlingen ee lngen. Deze waren gesten­ )m in de gestegen nood te -commissie werd benoemd en :gesteld waarop deze kwes­ ~n ~we

van Arbori ten gevolge soos werd een beroep Lingen in verband met de ~n het geleende geld, en gedane toezeggingen stem­ ~ zij zien de toekomst met

van de

vereniging ZlJ op­ zal worden of tentoon­ aar mogelijk is. In ieder betrokken geraken bij de j jubileum in 1968.

Het H.B. hoopt dat Arborieultura nog vele jaren een bloeiende vereniging mag blijven en de plaats zal behouden, zowel in de sehoolgemeensehap als in Boskoop, die haar toekomt. Boskoop, 23 februari 1967.

E~

AJ.t11 ..

Wat is dit nu weer? Een acht boven een artikel? "r"

Oat moet eigenlijk elk Arbori-lid direkt weten, want als er nl. een 8 aan het eind van een jaartal voorkomt, dan zullen toch weI versehillende oud­ leerlingen voorziehtig hun oar te luister leggen, want zij weten allen, dat er in zo'n jaar iets met Arboricultura aan de hand is.

t

en

krachttoer in het ver­

- 6 ­

Over enkele maanden begint het jaar 1968 en mis-· sehien voelt U het al, want dat zal weer een jubi­ leumjaar worden voor Arbori en de School. In het komende jaar zal onze vereniging de respeetabele leeftijd van 60 jaar bereiken en zal het 70 jaar - 7 ­


geleden zijn dat de toenmalige Rijkstuinbouw Win­ terschool de deuren opende en de eerste leerlin­ gen binnenstapten. OOD-LEERLINGEN van de R.T.W.S., van de R.T.S.,van de R.M.T.S. en de H.O.T.A., wij zijn al plannen aan het maken voor een grote reilnle, waarbij dan oOk een groot feest behoort. Ouderen weten wat uit betekent. Wij rekenen er, als gewoonlijk, op dat weer velen zullen medewerken om dat roooie 60­ jarige jubileum te doen slagen. We hebben er dan allen plezier van. LEERLINGEN van de R.M.T.S. en de H.T.O. jullie wil ik geIukwensen, dat je dat jaar op de school bent en de gelegenheid hebt deze unieke gelegen­ heid mee te maken n te beleven. Ook rust er op juille een roooie, maar niet gema~­ kelijke taak, want jullie krijgen de gelegenhe d 7 om de feestavond te verzorgen en aan de Oud-Gel­ ten te tonen wat jullie op dit terrein waard zijn. Dit epistel is slechts een bescheiden inieiding van het jaar 1968. U zult nag geregeld meer van ons horen. Laten we allen, jong en oud, samenwerken tot een waardige viering van het 60-jarige bestaan van de School en de ZESTIG JAAR VAN ARBORICULTURA~~!

Contributie buitenlandse

I

Hiermede Willen wij onze Donateurs op verzoek van even opwekken tot het na tingen. Daar het voor h gebruikelijke wijze de c ren van e leden buiten verzoeken wij hen hierv willen zorgdragen, door zenden per postwissel va lent in plaatselijke va Acerstraat 7 te Boskoop, dam-Rotterdam Bank N.V., penningmeester Arboricul schrijven op gironummer te Den Haag, t.n.v. penn ra te Boskoop. Ook namens de penningmee hartelijke dank~

VOOR nET

KOMEND JUBILEU

TRANS REEDS

VOORBEREIDr

HET SAMENSTELLEN VAN ONS HET ZAL EE

IEDER DUIDEL

RIG JUBILEUM-FEEST-NUMME Met het oog op het Jubileum van Arboricultura in 1968 nodigen wij hierbij aIle leden/oudleer­ lingen in binnen- en buitenland uit tot het storten van een bijdrage in het jubileum£onds. Van verschillende buitenlandse leden mochten wij hiertoe reeds een bedrag ontvange~,waarvoor onze hartelijke dank: Al Uw gaven, gro~~ of klein, zijn van harte welkom. Stor~ Uw blJdra­ ge op een van de manieren zoals 11l.erna reeds wordt uiteengezet, en vermeld bovendien: JUBI­ LEUM ARBORI '68. Dan zeggen wij: Dank, dank, duizendmaal dank! -

SAMENGESTELD KAN WORDEN: WIJ ROEPEN

EEN IEDER

0

MET SUGGESTIES,

ARTIKELl

BOSKOOPSE TIJD,

FOTOMAT

PERSONALIA,

ALLES WAT

KAN KOMEN IS VAN HARTE W DEZE GELIEVE 0 TE ZENDEN ARBORI FEEST ORGAAN - PO

8 ­

- 9


II lalige Rijkstuinbouw Win­ .e en de eerste leerlinloW.S., van de R.T.S.,van

A., wij zijn al plannen 'ote reunie, waarbij dan lort. Ouderen weten wat !n er, als gewoonlijk, op lewerken om dat mooie 60­ ~lagen. We hebben er dan

.S. en de H.T.O. jullie je dat jaar op de school lebt deze unieke gelegen­ >eleven. l mooie, maar niet gemak­ ,e krijgen de gelegenheid lrgen en aan de Oud-Gei­ op dit terrein waard

I'

I

Contributie buitenlandse leden en Donateurs Hiermede willen wij onze buitenlandse leden en Donateurs op verzoek van de penningmeester nag even opwekken tot het nakomen van hun verplieh­ tingen. Daar het voor hem ondoenbaar is op de gebruikelijke wijze de eontributies te incasse­ ren van de leden buiten de eigen landsgrenzen, verzoeken wij hen hiervoor zelf jaarlijks te Willen zorgdragen, door oversehrijving e.g. op­ zenden per postwissel van f 5,- of het eguiva­ lent in plaatselijke valuta naar: C.G. Bulk, Aeerstraat 7 te Boskoop, ofwel naar de Amster­ dam-Rotterdam Bank N.V.,kantoor Boskoop, t.n.v. penningmeester Arboricultura, ofwel door over­ sehrijven op gironummer 19.29.52 der Girodienst te Den Haag, t.n.v. penningmeester Arboricultu­ ra te Boskoop. Ook namens de penningmeester bij voorbaat onze hartelijke dank!

!en bescheiden inleiding .t nog geregeld meer van oud, samenwerken tot een 60-jarige bestaan van de

VOOR HET

KOMEND JUBILEUMJAAR

TRANS REEDS

.RBORICULTORA ~

~ ~

~110g-116g

leum van Arboricultura 'bij aIle leden/oudleer­ lUi tenland ui t tot het , in bet jubileumfonds. :nlandse leden moehten ,drag ontvangen, waarvoor Al Uw gaven, groat of ·lkom. ;;tort Uw bijdra­ ~en zoals hierna reeds 'ermeld bovendien: JUBI­ :ggen wi j: Dank, dank ,

ZAL DE

VOORBEREIDINGEN GAAN

REDACTIE

TREFFEN VOOR

RET SAMENSTELLEN VAN ONS JUBILEUM NUMMER. HET ZAL EEN IEDER DUIDELIJK ZIJN DAT HET 60 JA­ RIG JUBILEUM-FEEST-NUMMER

NIET ALLEEN DOOR ON

SAMENGESTELD KAN WORDEN! WIJ ROEPEN

EEN IEDER

OP TRANS REEDS

MET SUGGESTIES,

ARTIKELEN,

BOSKOOPSE TIJD,

FOTOMATERlAAL,

PERSONALIA,

ALLES WAT

KAN KOMEN IS

Vfu~

TE Kor1EN

ANECDOTES UIT GEGEVENS

MAAR ENIGSZINS AM~:

ARBORI FEEST ORGAAN - POSTBUS 40 - BOSKOOP. 8 ­

- 9 ­

VOOR

VAN PAS

HARTE WELKOM •..

DEZE GELIEVE U TE ZEtIDEN

BUN


Van Boskoop dat mooie dor heb ik steeds veel gehoud Ik maakte er vrienden, ik Dat zijn van die dingen, Ik heb er een taal leren die, vooral voor leken, n U daarvan een bloemlezing is mijn streven. De eerste greep die ik U is in het planten en dier Men spreekt er van Aapjes Bet ~en is onkruid, het a water daar, Men hoort er van flabbes, Van Veenmol, kanarievuil In classificatie het is e prakkizeert men heel wat Als: loot, moer, druip en Platten, (geen platjes) 5 Wat en plant daar al nie wil ik thans aan elkander Zij kunnen kallen, knoppe Doorsch"eten, verkankeren men" . Men spreekt er van arm, k en dat alles vanuit de Bo De "kanten" geeft ied're in vier termen vindt U di Kant afsteken, hakken, op zijn in Boskoop vier bela poten doet men er "in het hetzij "op de knoop" of " hetzij met de graaf of me maar je rust daarbij niet

路."

Een hark heet daar een kl ook spreekt men er van sp Een schop noemt men een 9 De bomenzoeker is er braa

Voor tijdsbepalingen is m aan termen die IT vast nie -

10 颅

- 11


g~gc~~

~

~ ~

1

F ~

cfiJ ~ ~-

~

Van Boskoop dat mooie dorp aan de Gouwe,

heb ik steeds veel gehouden.

Ik maakte er vrienden, ik vond er m~jn vrouw.

Oat zijn van die dingen, die vergeet je niet gauw

Ik heb er een taal leren spreken,

die, vooral voor leken, niet gauw wordt verstaan,

U daarvan een bloemlezing te geven,

is mijn streven.

De eerste greep die ik U daaruit laat horen,

is in het planten en dierenrijk geboren.

Men spreekt er van Aapjesmos en bullebakkenhaar,

Het een is onkruid, het ander Cabomba, uit het

water daar, Men hoort er van flabbes, mobium en varkenspruim Van Veenmol, kanarievuil en ander sehuim. In classifieatie het is ernst voorwaar,

prakkizeert men heel wat namen bij elkaar.

Als: loot, moer, druip en boendertjes-goed,

Platten, (geen platjes) stek-, trek- en pootgoed.

Wat een plant daar al niet kan verrichten,

wil ik thans aan elkander gaan dichten.

Zij kunnen kallen, knoppen, gommen,

Doorschieten, verkankeren en 'uit de broek kom足

men". Men spreekt er van arm, kleut, broek en kont, m dat alles vanuit de Boskoopse grond. De "kanten" geeft ied're I3oskoper veel zorgen,

in vier termen vindt U die hier verborgen.

Kant afsteken, hakken, ophalen en maken,

zijn in Boskoop vier belangrijke taken.

Poten doet men er "in het verband"

hetzij 'lop de knoop" of "op en tussen"

hetzij met de graaf of met de hand,

maar je rust daarbij niet op een kussen.

Een hark heet daar een klauw,

ook spreekt men er van spanentouw.

Een sehop noemt men een graaf ,

De bomenzoeker is er braaf .

.,

Voor tijdsbepalingen is men gewend

aan termen die U vast niet kent.

- 11 足


Men praat van "de bagger op de kant"

en ook van "klaar zijn met ue hand"

Van Boelhuistijd en van "goed in de grond"

"!-1et Kermis" loopt een ieder rond.

r-1en spreekt van "opsteekt"jd" en "zwartleggen".

En al die termen hebben iets te zeggen

Zo zou ik lang nog kunnen bIijven raimen

Maar ik sehai er uit met saisies Iaimen.

Wilt gij de kern van dit en veel nog leren

Vraag het aIle andere Boskoopse heren ....

Uit "Cultor".

~~

RIJKS MIDDELBARE TUINBOUWSCIIOOL

gels te Den Haag, R.W.M. f terdam, Th.E.M. Rutters ([ R.H. v.d. Rijst (D.E.) te F E.) te Nederweert, N.Santen mej. M.J. van Schooneveld t Seggelen (D.E.) te Budel, Rotterdam, mej. C. SnijderE Soest (D.E.) te Rotterdam, E.) te Rijswijk, B. Steen} C.P.L. Teeuwen (F.D.E.) t Tol (D.E.) te eiderdorp, A. Veenendaal (F.D.E.)te Be Vliet te Boskoop, M. de VJ J.L. van Wijk (E.) te AlphE veld te Den Haag. Afgewezen: 5 candidaten

TE BOSKOOF 1967

De D:

Bet einddiploma met aantekening voor handelseor­ respondentie in de achter hun naam aangegeven ta­ len, behaalden: W.B. Beining (D.E.) te Den Haag, J. van Bemmel te Slikkerveer, E.F. Beisser (D.) te Oosterhout, W. Bloem (F.D.E.) te Den Haag, C. Bol(D.) te Hazers­ woude, P.L. Bos (D.E.) te Leiden, J.e.T.M. Braam (D.E.) te Weurt, A. Dortland (D.E.) te Boskoop, P.A.M. van Dijk (D.) te Laren, P.W. van Dijk (D. E.) te Utrecht, C. Floor te Maarssen, P.A.G.M.van Gool (D.E.) te Oosterhout,A.B. Goudriaan (F.D.E.) te Boskoop, A. Guldemond (F.D.E.) te Boskoop, A. L.M. van Haelst (D.E.) te Nieuw Namen,mej. A.C.B. van Harn (D.E.) te Krabbendijke, A.H. Hekkeiman (D.E.) te Hoenderlo, G.Koornneef te Den Haag, K. J. Kraan (D.E.) te Reeuwijk,R.W.B. van der Kraats (D.E.) te Boskoop, J.A. Kreijkamp te HilversUffi, W.B. Kromhout te Leiden, mej. J. Kruit (D.E.) te Wieringerwerf, P. Lagas (D.E.) te Oegstgeest, R. Leeuwenhoek (F.D.E.) te Den Haag, N. Meerhof (D. E.) te Schiedam, mej. M. de Mooij (D.) te Rotter­ dam, J.A.J.M. van Oosten te Gouda, J.P. Opsehoor te Rotterdam, A.J.M. Pannebakker (E.) te Hazers­ woude, J.M.P. Pannebakker te Hazerswoude, H. Pe­ -

12 ­

de fleer F. W. Vijgen stuur~ ging. Sinds november vor Vijgen in Kerkrade. zijn laan 443. Vanu"t Boskoop S' telijke Arbori groeten:

Th.A. Binder (1965) deeld van een zoon, genaamd The, gelukwensen. Inmiddels hee zing plaatsgevonden, zijn kersdijk 67 te Rhoon. K.W. v.d. Lee (1960) woont dres: Herengracht 175. A.A.J. Timmers (1950) is v Wilhelminalaan naar Linnae

J. Bouba (1964) te Hoensbr is de trotse vader geworde genaamc, en weI op 16 maa ficiat~

-

1


op de kant" =t de hand" "goed in de grand" =der rondo tijd" en "zwartleggen".

lets te zeggen blijven raimen saisies laimen. en veel nog leren skoopse heren •.... ~

Oit "Cultor".

gels te Den Haag, R.W.M. pieterse (D.E.) te Rot­ terdam, Th.E.M. Rutters (D.) te 's-Gravenmoer, R.B. v.d. Rijst (D.E.) te Reeuwijk, M.M. Saes (D. E.) te Nederweert, N.Santema (D.E.) te Bilthoven, mej. M.J. van Schooneveld te Rotterdam, H.D.W.van Seggelen (D.E.) te Budel, A.J.P. Slee (D.) te Rotterdam, mej. C. Snijders te Rotterdam, P.L.van Soest (D.E.) te Rotterdam, C.C. van der Steen (D. E.) te Rijswijk, B. Steenks (D.E.) te Den Haag, C.P.L. Teeuwen (F.D.E.) te Eindhoven, D.J. van Tol (D.E.) te Leiderdorp, P.L. Trimp te Boskoop, A. Veenendaal (F.D.E.)te Boskoop, H.H.J. van de Vliet te Boskoop, M. de Vroom (D.E.) te Doorn, J.L. van Wijk (E.) te Alphen aid Rijn, P. Zijder­ veld te Den Haag.

lTDDELBARE TUINBOUWSCHOOL Afgewezen: 5 candidaten

)OP 1967

De Directeur der R.M.T.S., Ir. C. Dorsman.

lkening voor handelscor­ . hun naam aangegeven ta­

p~

~n Haag, J. van Bemmel te . (D.) te Oosterhout, W. ~, C. Bol(D.) te BazersLeiden, J.C.T.M. Braam land (D.E.) te Boskoop, ,aren, P.W. van Dijk (D. te Maarssen, P.A.G.M.van ,A.B. Goudriaan (F.D.E.) (F.D.E.) te Boskoop, A. Nieuw Namen,mej. A.C.B. endijke, A.B. Hekkelman oornneef te Den Haag, K. jk,R.W.B. van der Rraats Kreijkarop te Hilversum, mej. J. Kru1t (D.E.) te (D.E.) ~e Oegstgeest, R. en Haag, N. Meerhof (D. ie Mooij (D.) te Rotter­ te Gouda, J.P. Opschoor ~ebakker (E.) te Hazers­ te llazerswoude, H. Pe­

de Beer P.W. Vijgen stuurde ons een adreswijzi­ g1ng. Sinds november vorig jaar woont de heer Vijgen in Kerkrade. zijn adres luidt: Hertogen­ laan 443. Vanuit Boskoop sturen wij hem onze har­ elijke Arbori groeten!

2 ­

Th.A. Binder (1965) deelde ons de geboorte mee van een zoon, genaamd Theodoor. Onze hartelijke gelukwensen. Inmiddels heeft ook hier een verhui­ Zing plaatsgevonden, zijn adres luidt thans: Wer­ kersdijk 67 te Rhoon. R.W. v.d. Lee (1960) woont thans te Amsterdam, a­ dres: Herengracht 175. A.A.J. Timmers (1950) is vorig jaar verhuisd van Wilhelminalaan naar Linnaeusweg 19, Boskoop. J. Houba (1964) te Hoensbroek, Mgr.Feronlaan 114, is de trotse vader geworden van een zoon, Pieter genaamd, en wel op 16 maart j.l. Van harte Pro­ ficiat! - 13 ­


R.Th. Polak ? verhuisde van den Haag naar Adres: Langendijk 195.

Assen.

Anton J.B. van ITaaren (1944) stuurde on een ge­ ze11ige brief vanuit Australisch Nieuw-Guinea, al­ waar hij thans werkzaam is als IIorticulturalist, Dept. of Agriculture, Stock & Fisheries, Port Mo­ resby, Terr. of Papua and New Guinea. Zijn levens­ loop was als voIgt: 1944; Eindexamen R.M.T.S., Indische afdeling 1945-48: Militaire dienst (Marieniers + KNIL) 1949-51: Proefstation West-Java, Buitenzorg 1951-54: Emigrant in West ustralie,aIle mogelijke werkzaamheden, van tuinman tot fabrieksarbeider. 954-heden: dri jaar experimenteel koffie werk, en de laatste negen jaar ij het Rubber Research Centre te Port Moresby. Verder schrijft hij nog: "Wat de toekomst betreft zou ik beslist iedere leerling en oUd-Boskoper af­ raden nog en toekomst te zoeken in dit land. Het is slechts een kwestie van tijd nook hier is het afgelopen voor de Europeanen. Ben zelf voorberei­ dingen aan het treffen om ons in de nabije toe­ komst voorgoed aan de Oostkust van Austra1ie te kunnen vestigen". Bij zijn brief was ingesloten een bedrag in geld voor contributie 1967 en het restant als bijdrage voor het a.s. 60-jarig jubi­ leum! Onze hartelijke dank nton, en wij wensen je en je gezin nog veel succes aan de andere kant van onze aardbol.

het huwelijksbootje te st Verduyn. De stap heeft i en weI op 10 augustus 196 meende (verlatel gelukwe Delflandseweg 256 te Sohi nog eentj e op ~ l

Paulien Hallman ? tro met de Beer K. Plaisier, hartelijke gelukwensen, a Ret adres: Schansweg 3 te

M. de Vroom (1967) is ver duinlaan 66, Doorn.

H.H. Janssen (1953) is op huwelijk getreden met me nen thans te Nederweert. sen oOk dit jonge paar a oe.

H.Il. Brucnerus Cleverinq werden op 10 oktober 1966 te van een zoon t welke Ru dres luidt: Prof.Dr. Uakk

Theo C.J. Grootendorst (1 Amerika een cheque voer het overschot bestemd is hiervoor onze hartelijke luidt; Grootendorst Nurs Lakeside t Michigan. U.S.A

B. Geleynse (1956) werd in april verblijd met de geboorte van een dochter, waarmede wij hem en zijn vrouw nog van harte feliciteren. Het adres van Bart luidt: Valkenburgerlaan 68, Boskoop.

F. Palm (1948) werd op 27 met de geboorte ~an een d van harte gelukgewenst. straat 2 te Leiderdorp.

J.G. Huitker (1944) stuurde ons vanuit Australie een geboortekaartje va een zoon, zijn naam:George Johan, gewicht 5~ lbs.,en dat allemaal op 29 maart van dit jaar op 49 Allan Street, urtin, ACT. Australie. Alsnog Proficiatl

J.D. Ruys ? deelde on een dochter mede, en weI hartelijke felicitaties straat 18 te Dedemsvaart.

Ton de Greef (1952) trad op 25 februari in het hu­ weIijk met mej. H.R. Veenstra, hun adres luidt: Hof ter Aa 184, Boxtel. H.M. Ketel dee Ide ons

zijn voornemen mede - 14 ­

ook in

Ruud van Doy ? trouwd Denemarken met mej. M. proficiat! Adres: 's-Grav C.H. van Woenssel (1955) vanuit Zambia alwaar hij


= van den

Haag naar

Assen.

1944) stuurde ons een ge­ ;tralisch Nieuw-Guinea, al­ n is als Horticulturalist, 3tock & Fisheries, Port Mo­ 1d New Guinea. Zijn levens­

3., Indische afdeling ;t (Marieniers + KNIL) ~st-Java, Buitenzorg ;t Australie,alle mogelijke unan tot fabrieksarbeider. ~perimenteel koffie werk, c bij het Rubber Research

"Wat de toekomst betreft en oud-Boskoper af­ :e zoeken in dit land. net lan tijd en ook hier is het ~anen. Ben zelf voorberei­ oro ons in de nabije toe­ Oostkust van Australie te ~ijn brief was ingesloten contributie 1967 en het )r het a.s. 60-jarig jubi­ ~k Anton, en wij wensen je :ces aan de andere kant van ~erling

het huweIijksbootje te stappen, en weI met Mej.J. Verduyn. De stap heeft inrniddels plaatsgevonden en weI op 10 augustus 1966, waarvoor onze welge­ meende (veriate) geIukwensen. Hun adres is nu: Delflandseweg 256 te Schiedam. (Daar nemen we er nog eentj e op ~ ) Paulien Hallman ? trouwde op 4 november 1966 met de Heer K. Plaisier, en ook voor hen onze hartelijke gelukwensen, al komen ze dan wat laat. Het adres: Schansweg 3 te Uden.

M. de Vroom (1967) is verhuisd,en weI naar:Woest­ duinlaan 66, Doorn. Janssen (1953) is op 19 augustus 1967'1n het huwelijk getreden met mej. F.M.H. Koolen.Zij wo­ nen thans te Nedervleert. Strateris 1, en wij wen­ sen ook dit jonge paar aIle geluk en voorspoed toe.

II.H.

H.B. Brucherus Cleveringa (1957) en zijn vrouw werden op 10 oktober 1966 verblijd met de geboor­ te van een 200n, welke Rudo wordt genoemd. Het a­ dres luidt: Prof.Dr. Bakkerlaan 21, Jutphaas. Theo C.J. Grootendorst (1942) stuurde ons vanuit Amerika een cheque voor de contributie, terwiji het overschot bestema is voor de jub1leurnpot. Ook hiervoor onze harteIijke dank. Het adres van Theo luidt: Grootendorst Nurseries, Berrien County, Lakeside, Michigan. U.S.A.

in april verblijd met de :, waarmede wij hem en zijn ~liciteren. Het adres van :laan 68, Boskoop.

F. Palm (1948) werd op 27 november 1966 verblijd met de geboorte van een dochter, waarvoor alsnog van harte gelukgewenst. Zijn adres: Bernhard­ straat 2 te Leiderdorp.

lurde ons vanuit Australie een zoon, zijn naam:George ~n dat allernaal op 29 maart 1 Street, Curtin, ACT. :iat:

J.D. Ruys' ? deelde ons ook al de geboorte van een dochter mede, en weI op 5 augustus 1967. Onze hartelijke felicitaties gaan naar de Sibelius­ straat 18 te Dedemsvaart.

i op 25 februari in het hu­

hun adres

luidt:

Ruud van Ooy ? trouwde op 10 december 1966 in Denemarken met mej. M. Christensen. Van hart proficiat! Adres: 's-Gravenw0g 615, Rotterdam.

:ijn voornemen mede

ook in

C.H. van Woenssel (1955) stuurde ons een brief vanuit Zambia alwaar hij thans werkzaam is bij de

~enstra,

. 14 ­

- 15 ­


stads plantsoenendienst te Kitwe, na eerst 7 jaar te hebben vertoefd. lIij schrijft dat er ontzettend veel werk te doen is op het terrein van openbare groenvoorziening e.d. in ve­ Ie steden aldaar, en nodigt geinteresseerden uit hem te schrijven voor het geven van inlichtingen. Zijn adres luidt: A 23 St. Petra's Close, Park­ lands, Kitwe, Zambia. Hij zen in zijn brief nog speciale groeten aan de heren Dorsman, Vijgen en Harmsen, en wenst Arbori succes toe. Hetgeen wij hem wederkerig toewensen bij zijn leven n werken in het verre Afrika. in Zuid-Afrika

Mej. Jo Meeuwissen (1962) trad op 16 januari van dit jaar in het huwelijk met de Ileer M. Bomer, waarvoor onze gelukwensen. Hun adres is thans: Veldstraat 20 te Zundert. J. Hooqendoorn (1954) stuurde ons een geboorte­ kaartje waarop de foto van de nieuwgeborene reeds prijkte: een dochter welke zij Marijke noemen, en weI op 9 mei van dit jaar. Alsnog onze felicita­ ties aan hun adres: Rijneveld 2 te Boskoop.

MAAK ER UW GEWOONTE VAN OM BIJ ELKE GEZINSUIT­ BREIDING OF WIJZIGING VAN ADRES OF BEROEP HET SECRETARIAAT HIEROVER TE BERICHTEN. Seer.: ARBORICULTURA Rozenlaan 19 Boskoop Tel. 3119 DIT IS NIEOWS VOOR OUD-LEERLINGEN DIE MET U DE SCHOOLJAREN HEBBEN DOORGEMAAKT.

- 16 ­


Orgaanboekje 1967  

Tearbook 1967 Arboricultura

Orgaanboekje 1967  

Tearbook 1967 Arboricultura

Advertisement