Page 1

Ba r o q u e

We s t e r nAr to fThe1 7 t hCe nt ur y

ม น ษ ุ ย เ  ร า ไ ด ด  ำ ร ง ช ว ี ต ิ อ ย ม  ู า เ ป น  เ ว ล า ห ล า ย ช ว ่ ั อ า ย ค ุ น ส ง ่ ั ส ม ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ผ า  น ส ง ่ ิ ต า  ง ๆ เ ร อ ่ ื ง ร า ว แ ห ง  ก า ร ด ำ เ น น ิ ช ว ี ตส ิ ร ร ค ส  ร า  ง แ ต ง  เ ต ม ิ ห น า  ป ร ะ ว ต ั ศ ิ า ส ต ร ไ  ว ใ  ห ค  น ร น  ุ ห ล ง ั ไ ด เ  ข า  ม า ศ ก ึ ษ าช น ่ ื ช มอ ย ม  ู า ก ม า ยส ง  ผ า  น ท ก ุ ส ง ่ ิ ท ก ุ อ ย า  ง ผ า  น ร น  ุ ส ร  ู นด  ุ ว  ย ว ธ ิ ก ี า ร อ น ั ช า ญฉ ล า ด ข อ ง ส ต ั ว  ท ม ่ ี ค ี ว า ม เ จ ร ญแ ิ ล ะ พ ฒน ั า ก า ร ท า ง ส ม อ ง อ ย า  ง ส ง ู ส ดห ุ ล า ก ห ล า ย ว ธ ิ ี ก า ร บ อ ก เ ล า  ด ว  ย ภ า ษ า พ ด ู ท ใ ่ ี ช ส  อ ่ ื ส า ร ก น ั อ ย า  ง แ พ ร ห  ล า ยแ ล ะ เ ม อ ่ ื ว น ั เ ว ล า ไ ด ล  ว  ง เ ล ย ผ า  น ไ ปก ไ ็ ด พ  ฒน ั า ข น ้ ึ แ ล ะ ไ ด ก  อ  ก ำ เ น ด ิ เ ป นภ  า ษ า เ ข ย ี นห ร อ ื ก ค ็ อ ื เ ก ด ิ ก า ร บ น ั ท ก ึ ส ง  ผ า  น เ ร อ ่ ื ง ร า ว ต า  ง ๆ ด ว  ย ส ญล ั ก ั ษ ณ ท ่ ี ถ ก ู ค ด ิ ค น  ข นแ ้ ึ ล ะ ด ว  ย ว ธ ิ ก ี า ร อ น ่ ื ๆ อ ก ี ม า ก ม า ย ใ น ก า ร แ ต ง  แ ต ม  ห น า  ป ร ะ ว ต ั ศ ิ า ส ต ร ข  อ ง พ ว ก เ ร า แ ต เ  ห น อ ื อ น ่ ื ใ ด ว ธ ิ ก ี า ร ห น ง ่ ึ ท น ่ ี า  ส น ใ จ น น ่ ั ก ค ็ อก ื า ร บ น ั ท ก ึ เ ร อ ่ ื ง ร า ว ด ว  ยศ ล ิ ป ะ ห า ก จ ะ ก ล า  ว ใ ห ล  ก ึ ซ ง ้ ึ ก ว า  น นค ้ ั ง ต อ  ง พ ด ู เ ล ย ว า  เ ป นส  ง ่ ิ ท ม ่ ี ม ี า ก อ  น ก า ร ก ำ เ น ด ิ ข อ ง ภ า ษ า เ ส ย ี อ ก ี แ ล ะ น อ ก จ า ก จ ะ บ ร ร ท ก ุ เ ร อ ่ ื ง ร า ว ต า  ง ๆ ไ ด แ  ล วย  ง ั ส า ม า ร ถ ส อ ่ ื ถ งอ ึ า ร ม ณ ค ว า ม ร ส  ู กค ึ ว า ม ร  ู ค ว า ม ค ดต ิ ล อ ด จ น ส ภ า พ แ ว ด ล อ  ม ค ว า ม เ ป น  อ ย ข  ู อ ง ผ ส  ู ร า  ง ส ร ร ค ผ  ล ง า น ไ ด ด  ย ี ง ่ ิ เ ห ต น ุ จ ้ ี ง ึ อ า จ ก ล า  ว ไ ด ว  าศ  ล ิ ป ะอ ย ค  ู ก  ู บ ั ม น ษ ุ ย เ  ร า แ ล ะ ป ร ะ ว ต ั ศ ิ า ส ต ร ข  อ ง ม น ษ ุ ย เ  ร า ม า น า น ม า ก เ ล ย ท เ ี ด ย ี วเ ห ต ท ุ เ ่ ี ป น  เ ช น  น นเ ้ ั พ ร า ะ ม น ษ ุ ย ใ  ช ส  น ุ ท ร ย ี ภ า พ ใ น ก า ร ด ำ ร ง ช ว ี ต ิ ห า ก ม น ษ ุ ย ไ  ม ม  ส ี น ุ ท ร ย ี ภ า พก ค ็ ง ไ ม ต  า  ง จ า กร า  ง ก า ย ท ป ่ ี ร า ศ จ า ก ว ญญา ิ ณห ร อ ื จ า ก เ ป ร ย ี บ ไ ด ก  บ ั เ ค ร อ ่ ื ง จ ก ั ร น น ่ ั เ อ งส น ุ ท ร ย ี ภ า พ น น ้ ั แ ร ก เ ร ม ่ ิ น นธ ้ ั ร ร ม ช า ต เ ิ ป น  ผ ส  ู ร า  ง ส ร ร ค  แ ต ต  อ  ม า เ ม อ ่ ื ม น ษ ุ ย เ  ก ด ิ ก า ร เ ร ย ี น ร  ู เ ก ด ิ ค ว า ม เ ข า  ใ จ ใ น ห ล ก ั ก า ร ก อ  ใ ห เ  ก ด ิ ส น ุ ท ร ย ี ภ า พม น ษ ุ ย ก  เ ็ ร ม ่ ิ ส ร า  ง ส ร ร ค  ผ ล ง า น ข อ ง ต น เ อ งเ พ อ ่ ื ส น อ ง ค ว า ม เ ช อค ่ ื ว า ม ศ ร ท ั ธ าแ ล ะ ค ว า ม ต อ  ง ก า ร ข อ ง ต นก อ  เ ก ด ิ เ ป นศ  ล ิ ป ะ ใ น ท ส ่ ี ดแ ุ ล ะ ไ ด เ  ป ล ย ่ ี น แ ป ล ง ไ ป ต า ม เ ผ า  พ น ั ธ  ุ เ ช อ ้ ื ช า ต ิ ท อ  ง ถ นเ ่ ิ ข ต แ ด นแ ล ะ ก า ล เ ว ล า ข อ ง ม น ษ ุ ย  เ ร อ ่ ื ย ม าก อ  เ ก ด ิ เ ป น  ย ค ุ ส ม ย ั ข อ ง ศ ล ิ ป ะท ส ่ ี ง  อ ท ิ ธ พ ิ ล อ ย า  ง ก ว า  ง ข ว า ง ใ ห ก  บ ั ห ล า ย ด น ิ แ ด น ท ว ่ ั โ ล ก ใ ห ไ  ด ศ  ก ึ ษ า ก น ั ว น ั น ท ้ ี า ง เ ร าท ไ ่ ี ด ศ  ก ึ ษ าแ ล ะ ไ ด เ  ข า  ใ จ ถ ง ึ ค ว า ม ง ด ง า มค ว า ม ห ม า ยแ ล ะ ท ม ่ ี า ท ไ ่ ี ป ใ น ย ค ุ ส ม ย ั ข อ ง ศ ล ิ ป ะ ต า  ง ๆม ค ี ว า ม ภ ม ู ใ ิ จ ท จ ่ ี ะ ใ ช น  ต ิ ย ส า ร เ ล ม  น ใ ้ ี น ก า รพ า ท า  น ผ อ  ู า  น ท ก ุ ท า  น ส ย  ู ค ุ ส ม ย ั ท น ่ ี า  ส น ใ จแ ล ะ ม ค ี ว า ม ส ำ ค ญส ั ม ค ว ร ท ท ่ ี ก ุ ท า  น จ ะ ไ ด ร  บ ั ท ร า บน น ่ ั ค อ ื ย ค ุ ส ม ย ั ข อ ง ค ว า ม ห ร ห ู ร า โ อ อ  าท  แ ่ ี ผ อ  ท ิ ธ พ ิ ล ส ห  ู ล า ย ป ร ะ เ ท ศ ใ น เ ว ล า น น ้ ั

คำนำ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you