Page 1

Eskolaz kanpoko ekintzen lehenengo hiruhilekoari dagokion kuota datorren azaroaren 12an kobratuko dugu bankutik. Eskura ordaindu nahi izanez gero, azaroaren 10a baino lehen pasatu beharko duzue IGEko bulegotik, 9:00etatik 10:00etara, edota 16:00etatik 16:45era. Bestalde, iaz egin genuen bezala, hilabetean ordaintzeko aukera ere baduzue (eskura beti ere, bankuko komisioak handiak dira eta), hilaren 1etik 10era. Ordaintzeko modu hau aukeratuz gero, mesedez etorri horren berri ematen lehenbailehen bulegora, kobratzeko modua antolatzeko denbora eduki dezagun. Eskerrik asko.

I DA S T I R I A I R E T LO

arri diren untzan lagung sk ka ira en en ab hainbat ekim re seme-al Dakizuenez, gu bideetarako dirua biltzeko lia elkarteak. ekintza eta ba ua izaten da RRI gurasoen SA du en tz rri garrantzits la to itu an ru di ea ltz . Hori dela eta, teria sa , ezinbestekoa Gabonetako lo za ro nt gu la en ko dugu, urte guraso gi bat banatu ikastolan, eta ite lo ta ria te lo eko familia bakoitz ROAREN daudenak AZA n ra be legez. so n, artean). k saldu ezea (Gurasoen Elk En IG ra Txartel guztia di r ha gero, taloitegi n eman be ztiak salduz 19a baino lehe gu n l he te le ar o tx in loitegiko UAREN 3a ba Banaturiko ta (45€) ABEND ua ur op -k ru di ondoa eta ra IGEn. eman behar di

2010-11 / Octubre / nº3

a la lluv lluvia cesó y poco a El 17 de octubre, desafiando mas empezar a caminar, la a Nad la. azo Arr a ón ursi oto. El camino fue tan zó una exc paraíso de la crestería de Anb el plar tem con a os am pez y grandes. poco em nte adecuado para pequeñ@s lme tota y so, mo her o com o sencill web de la ikastola). (Las fotos están en la página

EKE ORDAINKETA

S DEL PARAISO TA ER PU S LA A : LA ZO ARRA AMPA Sarri realiia, el grupo de montaña de la

2010-11 / Urria / 3.zkia

rtzak era etetean Urriaren 17an, euriari ho n Arralozara. Euri jarioa nue ge u rut bu t ba o ng Taldeko partaideok txa en hasi ginen. Bidea utuko paradisua bistaratz ezk n iare rer lur gai oko Anbot osa. ume txikientzako ere aprop erraza bezain ederra, eta i). b orrian daude ikusga (Argazkiak ikastolako we

EN ATEETAN endi AR U IS AD R PA : A L O artearen M ARRAZ kutsiz, Sarri Guraso Elk

EKEen batzorde ak lanean jarrai tzen du eta dago musika eta txik eneko irritmo ekintzak eskaini dizkie ha kuntzako ikasle ur hezei eguerdi eta ar ratsaldeetan buru asmotan. Taldea tzeko k osatzen badira azarotik aurrera dira ekintzok. N abiatuko orbaitek ideia ba rriak edo propos egin nahi baditu amenak ongi hartuak izan go dira.

La Comisión de Ex traescolares continú a con su trabajo pre do nuevas actividad sentanes. Al alumnado de Educación Infantil se ha ofrecido música le y txikirritmo en horar io de comedor y de de. En caso de que tarse pueda formar gru po estas actividades menzarán a funciona cor en Noviembre. Cu alquier nueva idea o puesta que queráis pr proesentar será bienven ida.

PAGO DE EXTRAE SCOLARES El 12 de Noviembre

se procederá al cobr o de la cuota de activ dades extraescolares icorrespondiente al pri mer trimestre, a través del banco. Qu ien quiera efectuar el pago en mano ten drá que pasar por la oficina de la AMPA an tes del 10 de noviembre, de 9:00 a 10:00 y de 16:00 a 16:45. Por otra parte, al igu al que el curso pasa do, también hay op ción de pagar mens ualmente (en mano , po rque las comisiones del banco son altas ), entre el 1 y el 10 de cada mes. En ca de optar por esta mo so dalidad, acudid cua nto antes a comunicarlo a la oficina, pa ra poder organizar los cobros. Gracias.

TOCA LOTERIA

iones para A. impulsa diversas acc Como sabéis, la A.M.P. la finanen r objetivo de colabora recaudar dinero con el la ensear jor me y actividades para ciación de materiales . ñanza de nuestr@s hij@s es fuenidad es una de las mayor nav de a erí lot de nta ve La aboración ulta fundamental la col tes de financiación y res un talonario Por ello, repartiremos de todas las familias. o todos los años. de lotería por familia com garán las que las papeletas, se entre Si no se venden todas oficina de la de noviembre en la sobran antes del 19 A.M.P.A. en la oficicompleto, se entregará Si el talonario se vende con la mato jun porte total (45€), na de la A.M.P.A., el im l 3 de diciembre. triz del mismo antes de

Dida3  
Dida3  

Magazine Informativo