Page 1

SPATU D ITZAKEZ Urtebetetz eak ospa U

!

tzeko Ha alokatu d ur Hezku ait ntz euroren tr eke Sarri Guraso Elkarteare ako jantokia uke. Beste n bide fidantza 1 4 euro orda m indu beha z , 14 burutu on odura. Hauek itzu r dira li e do tzen dene ren dena behar b giten dira ospakiz ezala utz una an. Asteb i de uruan ere na. Inform egin daite la ziurtaazioa eta k eskariak bulegoan Guraso E e ospakizu. lkarteare n

ESKOLAZ

KANPOKO EKINTZAK

in arlo batek hartu du bere ga Aurten lan-talde berri biziko re be sturte haseratik honen ardura eta ika eko, atz dena ondo antol ahalegina egin du guztiak altzeko eta eskari zab gi on ioa az orm inf ako ia ian dira jada eskeinit asetzeko. Ondorioz, ab Ingelesa, Artea, atika, ekintza guztiak, Inform Trikia, Panderoa, a, rki tze An ak, lan ku Es hiru, eta Boleibola. Beste Txalaparta, Multikirola ur Ha a dira atera. Musik ordea, ezin izan sle Psikomotrizitatean ika Hezkuntzan, Xakea eta esan na. Baina honek ez du gutxiegik eman du ize ziz, nt era egongo ez denik, ald nahi aukera gehiago lan n abe arituko da EKE-e ikasturte osoan eteng oraindik tzeko ahaleginean, taldea eskariak ase kaintza es liatuz. Beraz, laster dauden hutsuneak ba intzek zke. Era berean, ek berriak agertu daite litatea ngo dute berauen ka jarraipen zuzena iza . rri o duzue honen be hobetzeko asmoz. Izang

2010-11 / Octubre / nº2

Durante este curso alg unos centros educativos van a participar en Estan cias de Inmersión Ling üística en inglés. Esta misma semana han partic do en la misma @s alu ipamn@s de 6º, en el Albe rgue Olakueta de Berri objetivo es aprender ing z. El lés, durante nueve horas diarias, a través de clase teóricas y prácticas, po s r ejemplo mediante jue gos, canciones, teatro, dades, actividades cultur manualiales y salidas.

2010-11 / Urria / 2.zkia

Aurten lehenbiziko aldiz ingeles Hizkun tzan Murgiltzeko Eg burutzen hasi dira eta onaldiak bertan parte hartu du te aste honetan 6. m ikasleak, Berriz-ko Ol ailako akueta Aterpetxean. Ingelesa ikastea da egunean bederatzi or helburua, duz, eskola teoriko eta praktikoen bidez, esa jolasak, abestiak, an terako, tzerkia, eskulanak, ku ltura jarduerak, irtee baliatuz. rak eta abar

URTEBE TETZEAK IKASTOL AN O

CELEBRAC IONES DE CUMPLEA ÑOS EN LA IKAS Para las cele TOLA braciones

de cumplea se puede alq ños de nuest uilar el com r@s hij@s edor Para ello hay que adelanta de E. Infantil por 14 eu que se recup ros. r una fianza eran una ve de otros 14 z que se co eu quedado en ros mpruebe qu perfecto est e tod ad también en fin de seman o. Las celebraciones pu o ha a. Para más eden ser solicitarlo ac información udid a la ofic y para ina de la AMPA.

AESCOLARES LAS ACTIVIDADES EXTR este bajo ha asumido durante

Un nuevo grupo de tra las extraescolares. Para ello curso la responsabilidad de , esfuerzo de organización han realizado un gran o consecuencia, ya están en información y gestión. Com de las actividades ofertadas: marcha la práctica totalidad , ea, Eskulanak, Antzerkia Informatika, Ingelesa, Art . arta, Multikirola y Boleibola Panderoa, Trikia, Txalap ido pod n cambio, no ha Otras tres actividades, en , nº de participantes: Musika organizarse por insuficiente an Pero el hecho de que hay Xakea y Psikomotrizitatea. no que ir s no quiere dec comenzado las extraescolere rio, tra ades, más bien al con vaya a haber más oportunid e s Extraescolares se propon la comisión de Actividade rta, ofe la y ando la calidad trabajar todo el curso mejor a lante más actividades par ofreciendo también en ade chando lo huecos que haya. satisfacer la demanda aprove se pretende realizar un De la misma manera, stante de las actividades. seguimiento directo y con Seguiremos informando.

Dida2  
Dida2  

Magazine informativo

Advertisement