Page 1

ORDENAGA ILUA BEHAR DUGU Guraso Elkar

tean ordenag biltza, orain dug ailu baten beharrean gauna hondatu sa mar baitago eta arazo asko sortzen dizkigu . Ordenagailuarekin batera inprimagailua ere behar dugu. Norbait hal akoren bat kent zeko asmotan badabil eta be rarekin zer egi n e z badaki jarri dadila gurekin harremanetan, oraindik ere sasoiko badago gustura hartuk o dugu eta geurean.

tatzeko jardueretan euskara sus Eskola orduz kanpoko guntza Getxoko udalaren dirula 208,33

Eskolaz Kanpo- Margolaritza ko Ekintzak Artelanak

301,49 200,27

Boleibola

220,71

Informatika

167,15

Multikirola

195,71

Musika tailerrak

223,25

Panderoa

235,18

Txalaparta Trikitixa kara dina Bazkalosteko jolasgunea (eus Mendia

mizatzailea)

Mendi irteerak Asteburuko egonaldia

Ikasturte amaierako jaia

2010-11 / Octubre / nº2

94 460 45 90 / 663 704 833 / sarriguraso@gmail.com

Al mediodía, en el horario de com edor, se realiza a que nuestr@s una actividad di hij@s jueguen ta rigida mbién en euskar dad de participar a. Tienen la posi voluntariamente bi lien los juegos orga namizador. Está nizados por un di dirigido al alum nado a partir de tiene fijado el dí los 4 años. Cada a y la hora. A l@ cu rs o s de 4 y 5 años y 1º dos horas y al re sto una hora. les corresponden

Bazkalostean gure se mealabek beren jolas etan ere euskaraz eg ten ekimen berezi ba in dezat egiten da azken ur teotan. Ikasleek auke nahi izanez gero dina ra dute mizatzaile batek an tolatzen duen jolaseta hartzeko. Mailaka an n parte tolatuta dago eta ba koitzari egun eta ordu gokio. 4 eta 5 urteko bat daei eta 1. mailakoei bi na ordu astean eta 2. tik 6. mailarainokoe mailai bana.

2010-11 / Urria / 2.zkia

94 460 45 90 / 663 704 833 / sarriguraso@gmail.com

NECESITAM O ORDENADO S UN R

de la asocia en la oficina ción porque el que tenem ya bastante os está estropeado y nos da mu blemas. Lo chos promismo nos ocurre con ra. Por tanto la impreso,s davía en bu i alguien tiene algo de esto toen estado y con intenció rarlo, que s n de retie ponga en contacto co porque le d n nosotr@s aremos bue n uso.

venciones del ayuntaHemos recibido ya las sub ción del uso del eusmiento de Getxo para promo se realizan fuera del kara en las actividades que horario escolar Actividades extraescolares

Margolaritza Artelanak Boleibola Informatika Multikirola Musika tailerrak Panderoa

196,72

Txalaparta

573,08

Trikitixa

786,72 371,02 349,30

zador de euskera) Juegos del mediodía (Dinami Salidas al monte Monte Estancia de fin de semana Fiesta fin de curso

208,33

301,49 200,27 220,71 167,15 195,71 223,25 235,18 196,72 573,08 786,72 371,02 349,30

Dida5  

Maganize Informativo