Page 1

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (PAD) Com tots els centres d'Educació Secundària, el Chabás és un centre d'integració d'alumnes amb necessitats educatives especials permanents i també el centre ha d'acollir l’alumnat que requerix compensar desigualtats educatives. Conseqüentment, i en funció de les característiques del seu alumnat, s'ha de preveure esta atenció a la diversitat tant en el Projecte Educatiu de Centre, com en el Projecte Curricular. A continuació es detallen les consideracions generals i específiques

per

atendre a la diversitat. Aquestes consideracions queden contemplades a l’Ordre de 18 de juny de 1999 que regula l’atenció a la diversitat en l’Educació Secundària Obligatoria. 1.- ACTUACIONS GENERALS: De forma genèrica, el Pla d'actuació per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat inclou els següents apartats: a) Concreció del currículum. b) Organització de l'opcionalitat. c) Organització d'activitats de reforç. d) L'orientació educativa, psicopedagògica i professional i la tutoria. e) Permanència d’un any més en el mateix curs a) Concreció del currículum Basat en el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria de la Comunitat Valenciana. L'atenció a la diversitat comença dins l'aula i únicament recorrerem a adaptacions més significatives -programes de diversificació, quan haguem esgotat els recursos habituals que tot professor ha de tenir al seu abast. a través dels distints nivells de concreció previstos, una pràctica educativa adaptada a les característiques de l'alumnat del centre, de cada grup-aula i, en definitiva, adaptada a cada alumne o alumna concrets.

1


Aquest recurs, ha d’estar proposat pels departaments didàctics dintre del Programa Curricular de Centre, les programacions generals anuals i les programacions d’aula. Proposem que aquests recursos genèrics per atendre la diversitat dins l'aula siguen els següents: •

El material normal que es programa per a cada unitat.

Material de reforç o de recuperació, per atendre els alumnes amb dificultats d'aprenentatge o que, senzillament, hagen perdut el fil dels temes.

Material per aprofundir els continguts de cada unitat. Aquest material estaria destinat a tots els alumnes que no treballen el material de reforç.

b) Organització de l'opcionalitat. Recurs aplicat per els professors de diferents departaments didàctiques, coordinat per la CCP, Equip directiu i Consell Escolar. Forma part del Projecte Curricular de Centre. c) Organització d'activitats de reforç. A càrrec dels departaments de Matemàtiques, Valencià i Castellà, en els horaris ofertats per l’Administració educativa, com sobrants dels esmentats departaments. d) L'orientació educativa, psicopedagògica i professional i la tutoria. L’orientació i la tutoria formen part de la funció docent i el seguiment individualitzat per part del tutor/a de l’alumne/a és la primera mesura d’atenció a la diversitat ja que permet detectar les necessitats educatives i realitzar accions de prevenció. El Departament d’Orientació dissenya i desenvolupa en col·laboració amb els tutors/res. L’adequada orientació de l’alumnat és una mesura d’atenció a la diversitat que te un caràcter clarament preventiu i que en altres ocasions suposa una resposta que permet a l’alumne/a triar un altre itinerari curricular més adequat a les seves característiques.

2


e) Permanència d’un any més en el mateix curs Esta mesura s’ha d’adoptar per a l’alumnat que no ha desenvolupat suficientment les capacitats expressades en els objectius generals de l’etapa referides al curs corresponent i que es considere que no està en condicions d’aquirir els continguts bàsics del curs. Amb aquesta mesura es pretén que l’alumnat que presenta dificultats en l’aprenentatge dels continguts bàsics puga obtindre el Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatoria (TGESO) Concretament des de l’IES Historiador Chabás actuarem de la seguent forma: QUÈ ? QUI? Concreció curricular de Departaments didàctics i

COM? Programacions de Centre, aula, elaboració de

Centre i a l’aula.

materials didàctics, creació de recursos,

professors d’àrees.

agrupacions flexibles, metodologia de treball i Opcionalitat de

avaluació. Departaments didàctics, CCP, Propostes, programació, aprovació i implantació.

matèries i alternatives

Equip directiu,

dintre de la mateixa

Consellería.

matèria. Activitats de reforç .

Regidoria d’estudis, els

Professors que impartisquen les matèries

departaments implicats i el

instrumentals. Creació y dotació de recursos per

D.O.

part dels departaments.

Per alumnes en ACIs no

Determinació dels procediments d’avaluació

L’oferta és generalista.

significatives designats pels equips educatius a final de Orientació eductiva,

curs y avaluacions. Departament d’Orientació.

Pla del Departament d’Orientació.

psicopedagògica i

Junta de professors tutors de

Pla d’Acció tutorial.

professional i tutoria. Permanència d’un any

cada grup. Equip educatiu del grup.

Optatives vinculades a l’orientació professional D’acord amb els criteris aprovats pel claustre.

més en el mateix curs

2. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES: De forma genèrica, el Pla d'actuació per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat inclou les seguents mesures d’actuació específica segons la normativa vigent:

PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

3


ACIS

AAC

PDC

PQPI

a) ACIS: Adaptacions Curriculars Individuals Significatives Una Adaptació Curricular és Significativa quan la distància entre el currículum ordinari que segueix el grup a què pertany l’alumne/a i el currículum adaptat per a aquest alumne/a sigui com a mínim d’un cicle. Procediment a seguir: (extracte ordre 18.6.99)  Detecció de les necessitats educatives especials (n.e.e.) per part del professorat en l’avaluació inicial o en l’avaluació zero.  El tutor/a ompli el Full de Dades Inicials i el tramet al Dep. d’Orientació què realitza l’Avaluació Psicopedagògica.  Després de l’audiència prèvia dels pares el D.O. emet el corresponent Informe Psicopedagògic amb la proposta curricular específica.  El professorat que imparteix les àrees realitza les ACIS

que es

reflectiran en el corresponent protocol, signat per la direcció del centre.  El document ACIS formarà part de l’expedient acadèmic de l’alumne/a.  El seguiment i avaluació de la ACIS s’adjuntarà a l’acta d’avaluació corresponent. L’adscripció dels alumnes amb ACIS als grups es decidirà de forma col·legiada per la junta avaluadora. Els grups seran més reduïts i es respectarà en tots els casos la reducció de ratio legal. Les ACIS es duran a terme: en l’aula ordinària i en l’aula de PT. Les professores de PT atenen als alumnes amb necessitat educatives especials en grups reduïts. La coordinació amb els professors d’àrea és fonamental. L’ordre de prioritat per a rebre atenció en l’aula de PT és el següent:  ACIS en totes les àrees.

4


 ACIS en les àrees instrumentals.  Alumnes amb dificultats d’aprenentatge generalitzades.  Alumnes amb dificultats d’aprenentatge en alguna de les àrees. Criteris per a determinar l’assistència a l’aula de PT:  Avaluació inicial realitzada per els professors de les àrees instrumentals en la que s’indica el nivell de competència curricular de l’alumne.  Recomanació de continuïtat del reforç rebut en el curs anterior per part del tutor/a.  Recomanació de la junta d’avaluació.  Avaluació inicial realitzada per la professora de PT.  Avaluació psicopedagògica (en cas necessari). En l’aula es treballaran les àrees de Valencià, Castellà i Matemàtiques, incidint en les estratègies d’afrontament de les tasques, les relacions socials, l’autoestima i els hàbits de treball. b) AAC: Adaptació d’accés al currículum Quan les necessitats educatives de l’alumnat es deriven de condicions personals de discapacitat motora, sensorial o psíquica, que li impedisquen la utilització dels mitjans ordinaris d’accés al sistema educatiu, el centre d’educació secundària que escolaritza l’alumne o alumna podrà proposar una adaptació d’accés al currículum. Esta adaptació consistix en la dotació extraordinària de recursos tècnics o materials. c) PDC: Programa de Diversificació Curricular El PDC te com a finalitat que els/les alumnes que el realitzen desenrotllen les capacitats expressades en els objectius generals de l’etapa, a través d’una metodologia i uns continguts adaptats a les seves necessitats, de forma que puguin obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària. En funció de les característiques de l’alumnat el centre imparteix els 2 cursos de PDC. A més a més de l’edat els criteris per a seleccionar l’alumnat son els següents:  Alumnes que, degut a dificultats d’aprenentatge, problemàtica personal o familiar o dificultats d’integració, tinguin serioses dificultats per a obtenir

5


el títol en una classe normalitzada però que s’estime que podrien assolir els objectius necessaris per a l’obtenció del títol en un PDC.  Alumnes amb possibilitats intel·lectuals i actitudinals suficients per a assolir els objectius del cicle.  Alumnes que demostren un interès manifest per a obtenir el títol. Procediment per a la selecció dels alumnes:  Des de gener es comença a motivar als possibles candidats en entrevistes individuals i amb el pares.  Després de la segona avaluació els tutors/es proposen als possibles candidats.  Entrevistes individuals a càrrec de les orientadores  Avaluació psicopedagògica.  Tercera avaluació i selecció definitiva dels alumnes a proposta de la Junta d’avaluació.  Comunicació formal i autorització dels pares i mares.  En setembre és possible incorporar a algun alumne. d) PQPI: Programa de Qualificació Professional Incial Regulat per l’0rdre de 18 de maig de 2008. A l’IES Historiador Chabás el PQPI es denomina Operacions Auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics Les principals característiques d’aquest programa són: FINALITAT

Professionalitzadora: proporcionar competències professionals Madurativa: afavorir el desenvolupament positiu mitjançant un clima educatiu de suport i orientació Propedèutica: completar la formació bàsica per a accedir als cicles formatius o a

l’obtenció del graduat en ESO DESTINATARIS - Majors de 16 anys complits fins al 31 de desembre de l’any d’inici del programa sense títol de graduat en ESO - Excepcionalment, 15 anys si han cursat 2n, no estan en condicions de promocionar a 3r, han repetit una vegada en ESO i voluntariamente decidixen incorporar-se En les dues condicions: -

preferentment escolaritzats que desitgen una inserció professional

-

en greu risc d’abandó escolar

6


GRUPS PRIORITAT EN L’ACCÉS

desescolaritzats sense titulació i que desitgen reincorporar-se

- amb NEE associades a discapacitat o trastorns greus de conducta Entre 10 i 15 alumnes 1- Alumnat proposat, de 16 o més anys, matriculat en el centre l’any anterior 2- Alumnat voluntari, de 16 o més anys, matriculat en el centre l’any anterior 3- Alumnat de 15 anys, matriculat en el centre l’any anterior 4- Alumnat proposat, de 16 o més anys, dels centres de l’àrea d’influència 5- Alumnat voluntari, de 16 o més anys, dels centres de l’àrea d’influència 6- Alumnat de 15 anys, dels centres de l’àrea d’influència 7- Alumnat proposat, de 16 o més anys, d’altres centres 8- Alumnat voluntari, de 16 o més anys, d’altres centres 9- Alumnat de 15 anys, d’altres centres 10- Alumnat desescolaritzat de 16 o més anys

ESTRUCTURA I NIVELL

En cas d’empat, es realitzarà un sorteig públic Primer nivell (obligatori) -

mòduls específics

-

mòdul FCT

-

mòduls formatius

-

mòduls optatius

-

tutoria

Segon nivell (voluntari, excepte per als alumnes de 15 anys) -

mòduls específics complementaris

-

mòdul FCT

-

mòduls optatius per a obtindre el graduat (àmbit de comunicació, social i científic-matemàtic)

PROMOCIÓ I

- tutoria En superar tots els mòduls obligatoris (primer nivell) s’obtindrà una certificació

CERTIFICACIÓ

acadèmica que donarà dret: -

a l’acreditació de les competències professionals adquirides

-

a la conval·lidació de la prova d’accés als CFGM

-

a l’accés al segon nivell

En superar els mòduls voluntaris (segon nivell) s’obtindrà el títol de graduat en ESO

Per a poder portar a terme aquestes mesures específiques serà necessaria l’Avaluació psicopedagògica.

7


Es farà pel psicopedagog del Centre i la col.laboració d’altres professors o especialistes. És una part d’un procés que te com a finalitat donar resposta a les necessitats educatives dels alumnes, indicant quina és la resposta més adequada dins de les possibilitats que ofereix el sistema educatiu i el centre. Es realitza a petició del tutor/a i consta de les següents fases:  Recollida d’informació aportada per el/la tutor/a.  Nivell de Competència Curricular aportat per els professors/res de les àrees.  Entrevista amb l’alumne/a i la família.  Realització de proves psicotècniques.  Elaboració de l’informe amb la proposta educativa.

LOGOPÈDIA És altre dels recursos que disposa el centre per a atendre als alumnes amb necessitats derivades de dificultats en l’audició i el llenguatge. La logopeda del SPE de Dènia atén aquest curs acadèmic a tres alumnes en un horari compatible que no afecte greument a les classes curriculars. La programació corresponent forma part dels documents del departament d’orientació.

3. AVALUACIÓ DEL PAD A final de curs s’avaluarà el PAD valorant l’evolució dels alumnes tractats individualment o en grups reduïts en les juntes d’avaluació i en reunions del DO. El PQPI i el PDC s’avaluaran en la junta d’avaluació final. Respecte a la valoració global del PAD es tindrà com a referent el grau de promoció i obtenció del títol del total de l’alumnat de la ESO junt a l’equip directiu i la coordinació de secundària.

8

Pla d'atenció a la diversitat  

Recull les principals línies d'actuació respecte a l'atenció a la diversitat.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you