Page 1

DOSSIER COMENTARI DE TEXT 1er QUADRIMESTRE CURS: 2012/13 PROVA D’ACCÉS CICLE GRAU SUPERIOR IOLANDA ESTRADA SANZ TUTOR : ANTONIO RAMÍREZ ESCOLA D’ADULTS TERESA MAÑÉ


Introducció: Aquest dossier és la tasca final del primer quadrimestre de l’assignatura de CT – comentari de text- dins el curs de preparació a les proves d’accés a la universitat i/o cicle grau superior de l’Escola d’Adults Teresa Mañé de Vilanova i la Geltrú. És el recull de tots els treballs efectuats fins ara. Haver de fer la recopilació de totes les feines ha comportat posar-les en ordre i m’ha permés fer canvis i ampliacions a tasques que ara trobo són incompletes pels coneixements que he anat adquirint fins ara, a l’hora de recol·lectar els deures realitzats se m’ha donat doncs la oportunitat de fer una revisió. Posar “ordre dins el desordre” ha estat un aprenentatge. Fer aquesta feina, m’ha donat també la oportunitat d’aprendre i utilitzar diferents recursos informàtics que no sabia que existien, ni hagués utilitzat mai, si no hagués estat per la confecció d’aquest treball. En el dossier podeu trobar informació de: què és i com es fa un comentari de text, informació i models; què ens demanen a les proves d’accés a la universitat i d’accés al cicle de grau superior , consells i models ; lèxics per ampliació del vocabulari, si us cal, sinònims i antònims, entre altres . Els documents els trobareu endreçats per temes: teoria, comentaris de text, tasques , lèxics, proves d’accés i per acabar alguna adressa de les fonts consultades . Espero que pels que comenceu aquest curs , aquest dossier us pugui ser una eina d’ajuda, si més no, us aporti una mica d’orientació.


inici

ÍNDEX INTRODUCCIÓ 1.

Teoría

1.1.

Què és un comentari de text

1.2.

Què demanen a la prova d’accés

1.3.

Tipologia textual

1.3.1.Quadre 1.3.2.Dossier 1.4.

Els diferents escrits periodístics

1.5.

Propietats textuals

1.6.

Propietats textuals 2

1.7.

Propietats connectors

1.7.1.Connectors en català 1.7.2.Connectors en castellà

2.

Comentaris de text

2.1.

Quiero un título

2.2.

Aprendre a llegir

2.3.

Cabe la felicidad en tiempo de crísis

2.4.

La rapidez lo impregna todo

2.5.

El meu microrelat

2.6.

Vivir tan deprisa

2.7.

Buena suerte

2.8.

Els homes dels contenidors

2.9.

Digitals o analògics

2.10.

Conversar o discutir

2.11.

El regal nadalenc


3.

4.

Tasques

3.1.

Qüestionari sobre comentari de text

3.2.

Què ens demanen a la prova d’accés

3.3.

Tipologia textual

3.4.

Els diferents escrits periodístics

3.5.

Propietats textuaLS

3.6.

PROPIETATS CONNECTORS CATALÀ

3.7.

PROPIETATS CONNECTORS CASTELLÀ

3.8.

registre de treballs de ct 1r quadrimestre

Léxics

4.1.

Lèxic 1

4.2.

Lèxic 2

4.3.

Lèxic 3

4.4.

Lèxic 4

4.5.

Lèxic 5

4.5.1.Definicions 4.6.

Lèxic 6

4.7.

Lèxic 7

lèxic 4

4.7.1.Exercici virtual de lèxic

5.

Proves d’accés

5.1.

Gs cast nov 12 Las redes sociales

5.2.

Gs cat nov 12 Pirateig digital

5.3.

Au cast nov 12 Ser felíz


5.4.

6.

Au cat nov 12 multiculturalisme

Fonts consultades

inici 1 teoria 1.1.Què és un comentari de text

El comentari de text Capítol I Comentari de text

1. El text 2. El comentari de text, què és? 3. Contingut del comentari de text A. Transferència: 3.A-1 Situar el text 3.A-2 Definir el tema 3.A-3 Elaborar el resum 3.A-3.1 La comprensió del text 3.A-3.2 El subratllat 3.A-3.3 Esquemes 3.A-3.4 El resum 3.A-4 Posar títol 3.A-5 Preguntes sobre el text

B. Interpretació 3.B-1 Explicitar l’estructura 3.B-2 Analitzar l’estil

C. Extrapolació 3.C-1 Extreure conclusions 3.C-2 Preguntes argumentatives


Capítol II

Taller: El comentari de text en las proves d’ accés ..

1. Parts, condicions... del comentari de text 1.A El comentari de text té caràter interdisciplinar 1.B Requereix esforç per descobrir 1.C Caracterítiques del text expositiu-argumentatiu 1.D L’estructura del text 1.D-1 Els textos inductius i deductius 1.D-2 El text d’estructura tripartita 1.D-3 El text circular

2. Utilitats del comentari 3. Proposta d’un model de comentari 4. Text comentat

Capítol I:

Comentari de text

1. El text “Text o discurs és una unitat lingüística comunicativa, producte de l’activitat verbal humana, que posseeix un caràcter social. Es caracteritza per l’adequació al context comunicatiu, la coherència informativa i la cohesió lineal. La seva estructura reflecteix els procediments emprats per emissor i receptor en els processos d’elaboració i d’interpretació”. ( J.M. Castellà, 1992) L’adequació és la propietat per la qual el text s’adapta al context comunicatiu. Té a veure amb els elements no lingüístics que circumden el text i que influeixen en la seva configuració. Té a veure amb els registres de la llengua, amb el seu ús ( formalitat: formal / informal, mode: oral/escrit, funció o intenció comunicativa: informativa/estètica/didàctica/ polèmica/... contingut: general/específic, estàndard, periodístic, literari...) Hem de distingir entre registre i varietat lingüística. Les varietats lingüístiques estan associades als trets distintius dels usuaris (geogràfics, socials, generacionals i històrics) La diversitat dels textos pot ser descrita també en termes de gèneres i tipus de text. Els gèneres són formes textuals definides principalment per les seves característiques socioculturals: la conferència, el debat, la conversa, l’article d’opinió, la novel·la, el conte, el poema... Els tipus de text es defineixen per les característiques lingüístiques i textuals, per la seva estructura informativa i segons els trets gramaticals que els configuren: la descripció, la narració, l’argumentació, les instruccions...(Veure annex 1)

La coherència és una propietat semàntico-pragmàtica del text, que es basa en la selecció i en l’estructura de la informació. Pel que fa a la selecció de la informació està molt relacionada amb aspectes com la


intenció o objectiu comunicatiu, el canal i el tema. L’estructura ve marcada per les regles de repetició, progressió, no-contradicció i de relació. Repetició: totes les oracions que componen el text s’han d’encadenar prenent com a suport la repetició d’uns elements base. Progressió: en el desenvolupament del text hi ha d’haver una aportació constant de nova informació. No-contradicció:no es pot introduir cap element semàntic que contradigui un contingut establert anteriorment ja sigui de manera explícita o pressuposada. Relació: els fets han d’estar relacionats entre si en el món real o imaginari. L’estructura d’un text escrit està determinada per aspectes interns i també n’hi de visuals que hi contribueixen. La imatge, el seu aspecte visual, actualment té molta importància: marges, títols i subtítols, paràgrafs equilibrats... El paràgraf és una unitat pròpia del text escrit en prosa, formada per un nombre variable d’oracions relacionades temàticament i sintàcticament. Té gran importància en textos curts, ajuda a la seva organització. Facilita la seva lectura. Funciona com a unitat visual i com a unitat significativa. No n’hi ha establerta una mida idònia de paràgraf però la tendència és no fer-los gaire extensos La cohesió textual és la propietat per la qual hi ha uns lligams entre els elements lineals del text: sintagmes, oracions, paràgrafs... Aquest reflecteixen el desenvolupament informatiu del text. El connector és un element de cohesió, aporta una pista significativa de la relació entre les proposicions connectades.

2. El comentari de text, què és? El comentari de text és un escrit que pren com a punt d'observació i anàlisi un text amb una unitat de significat. Com a exercici acadèmic, el redactor ha de precisar el contingut i ha d'il·lustrar la manera com es desenvolupa, tant formalment com de contingut. Amb la suma de tots els elements d'anàlisi, se n'ha d'obtenir la globalitat.

És clar que en el comentari de text hi intervé tant la comprensió del text llegit (la interpretació, el significat al·legòric, la comprensió dels recursos lingüístics, etc.) com la capacitat d'analitzar i reflectir en l'escrit la interpretació d'aquesta lectura. Els objectius, sovint implícits, d'un comentari són: Valorar el procés que segueix l'autor a l'hora d'expressar les seves idees. Opinar sobre el text prenent en consideració com ho fa l'autor del text. Determinar la idea principal. Valorar els arguments utilitzats per l'autor. Exposar l'opinió pròpia sobre el tema del text. En el comentari: No convé fer del text un pretext per a exposar els coneixements que es tenen sobre la matèria. No cal parafrasejar el text. No convé dir el mateix amb unes altres paraules. Cal distingir el comentari de la ressenya. Cal diferenciar el tipus de comentari. És habitual comentar obres literàries, notícies, articles d'actualitat, etc.


3. Contingut del comentari de text El contingut d'un comentari ha de seguir, en general, els aspectes següents: A- Transferència: què diu el text B- Interpretació: com ho diu C- Extrapolació: valoració del text, a partir del text ...

3.A Transferència: què diu el text

inici 3.A-1 Situar el text Situar el text és explicitar la informació que es pot aportar sobre l'autor, l'època, el moviment, la localització del text o de l'obra, la finalitat, etc. Amb l'objectiu de saber extreure informació sobre aquest apartat, es proposen unes preguntes orientatives, les respostes de les quals seran útils per obtenir la primera informació a l'hora d'iniciar el comentari. Quin títol té el text?

Què es pot dir del tema del text? Qui n'és l'autor o autora? De quina època és? Quina és la data de publicació del text? S'identifica l'autor amb algun corrent, moviment o tendència artística, ideològica, estètica...? Es pot relacionar l'autor amb altres autors coetanis? Hi mantenia cap mena de relació? Se'n pot extreure cap conclusió? El text té unitat? És un text complet? És un fragment? Quina rellevància té en el conjunt de l'obra? En quin mitjà s'ha publicat? En un diari? En un llibre? En una revista? En una catàleg? En suport digital? Pot identificar-se el text amb cap tipologia textual: expositiu, argumentatiu, descriptiu... Pot identificar-se el text amb cap gènere?: periodístic, científic, literari Si és literari, pot adscriure's a cap gènere?: poesia, narrativa, teatre, assaig

3.A- 2 Definir el tema Sovint, sol confondre's la definició del tema amb l'argument de l'obra. Si el tema és l'assumpte, la matèria o el motiu del text, l'argument es correspon amb el seu desenvolupament. De quin tema tracta? Quina és la idea central o tema del text? De quina manera l'autor suporta la idea central? Aporta res de nou el tema? Té cap relació amb altres textos que hagin tractat el mateix tema? Com es genera el tema? A partir d'un exemple, una anècdota, una opinió, una situació de comunicació...? Aporta diferents punts de vista? Es contrasta amb altres opinions o valoracions? La manera de tractar el tema, és temporal o atemporal? Quina mena de final té? Obert? Tancat?


3.A- 3

Elaborar el resumen

3.A- 3.1 La comprensión del texto Saber leer es una tarea compleja. En el caso del comentario de texto se trata indudablemente de la etapa más importante porque de la correcta lectura del texto dependerán los resultados que se obtengan en el resumen y el título, así como en las respuestas a las dos preguntas formuladas sobre el texto. A continuación se explican las etapas que el alumno debe seguir para conseguir dichos objetivos:

inici 1. Primera lectura general En primer lugar conviene leer pausada y comprensivamente el texto para extraer una impresión general del mismo, sin agobios y sin afán especialmente analítico. Para que nos entendamos, una vez finalizada esta lectura, tenemos que estar en condiciones de poder responder a dos preguntas fundamentales: • ¿Qué he entendido personalmente del texto? De manera genérica, como simple retención de lo leído. • ¿De qué va el texto? Fundamentalmente cuál es la idea dominante, cuál es el tema del texto. 2. Segunda lectura específica En esta etapa procuramos prestar mucha más atención a lo que leemos. Pretendemos comprender el texto en su profundidad, en lo que se asemejaría a un proceso de disección y análisis textual. En esta etapa se recomienda trabajar con cautela siguiendo estos consejos: • Considerar los párrafos que constituyen el texto. A menudo, el hecho de que un texto se divida en párrafos (diferenciados con punto y aparte) ayuda al lector a comprender que en cada párrafo puede desarrollarse una idea principal distinta. Visualizar el texto en su conjunto y estudiar la proporción y extensión de cada párrafo ayudará al alumno a conseguir un resumen cohesionado en el que consiga evitar la precipitación a final del texto o el olvido de las ideas principales. Recuerde también el alumno que la lectura y la comprensión del último párrafo del texto resulta crucial ya que a menudo la tesis o el objetivo último de la escritura del texto suele reforzarse y expresarse con contundencia en estas líneas. • Destacar y subrayar en cada párrafo la idea o las ideas principales. Se trata del estadio más importante del proceso de comprensión ya que el alumno demuestra que sabe eliminar lo anecdótico o las ideas secundarias y sabe extraer la esencia de cada párrafo. Esto es, las frases que parecen más relevantes y en las que se concentra el "meollo" del texto; las claves expositivas y argumentativas del mismo. De hecho, para ir diferenciando estas ideas el alumno puede tener en cuenta: las palabras claves o más importantes de cada párrafo: las que más se repitan, con especial atención a sustantivos, adjetivos y verbos las expresiones recurrentes que machacan una idea • Seleccionar los ejemplos: en un texto es posible diferenciar los ejemplos de las ideas. Aun así conviene saber bien si el ejemplo o los ejemplos son significativos. Hasta qué punto ellos mismos entraña n información. Si así es, de cada uno de ellos tenemos que ser capaces de extrapolar una idea, escribiéndola con claridad en el margen de la hoja.


Normalmente cuanto más breve es el ejemplo más anecdótico resulta y, por lo tanto, no debemos incorporar1o al resumen • El proceso de cancelación: consideradas las ideas principales de cada párrafo, podemos tener ya claro que en un texto es preciso cancelar los detalles marginales (datos, citaciones de autores, enumeraciones excesivas ... ) Proceso de unificación: con este procedimiento demostramos que sabemos que en un texto el autor suele repetir una idea principal varias veces, aunque la formula

inici distintamente. El alumno tiene que asociar las ideas que se repitan y en el resumen esaibir1a una sola vez con la debida precisión y fuerza.

3.A-3.2

El Subrayado

Un asunto importante para cualquier estudiante es el subrayado, algo fundamental para destacar lo más importante de cada tema y para mejorar la retentiva. En sentido estricto, subrayar es hacer rayas, líneas u otros signos debajo de determinadas palabras con el fin de que resalten. En sentido más amplio, entendemos por subrayar toda señal hecha para captar mejor palabras o frases de un texto. La técnica del subrayado es muy útil; sin embargo, hay ocasiones en las que no es conveniente usarla: -Cuando trabajamos con libros que no son nuestros. -Cuando son libros prestados de la biblioteca. -Cuando, siendo nuestro el libro, se trate de ediciones de lujo o muy buenas. El subrayado es algo muy personal, por eso no conviene que tu subrayes libros que no son tuyos y, al revés, tampoco es conveniente estudiar con libros subrayados por otros. ¿Por qué es bueno subrayar? Por los siguientes motivos: -Supone una lectura activa en la que debemos estar concentrados en el texto. -Evita distracciones y favorece la atención. -Es una lectura selectiva buscando lo importante. -Permite rápidos repasos. ¿Qué hay que subrayar? Hay que intentar subrayar todo lo fundamental, para ello más que destacar palabras hay que destacar ideas, es decir, se deben subrayar las palabras con el máximo de contenido alusivo a la idea principal. Si seguimos esta pauta no abusaremos del subrayado y facilitaremos los repasos posteriores. Además de las ideas, también hay que subrayar datos, fechas, tecnicismos, clasificaciones, etc. Una ayuda para realizar un buen subrayado es hacerse preguntas sobre el texto durante su lectura. Las respuestas que el mismo texto nos va dando es lo que hay que destacar.


Formas de subrayar Podemos diferenciar tres maneras: lineal, de engarce y con signos. 1.Lineal: es el subrayado hecho con líneas, y se pueden utilizar dos vertientes: -Usando doble raya (==), una raya (----) o una línea de puntos (….) dependiendo de la importancia de la idea a destacar. También se pueden encerrar las palabras clave dentro de un círculo. -Usando distintos colores: para las ideas principales, rojo; para las secundarias, azul. Las palabras claves de pueden destacar con rotuladores fluorescentes. 2.De engarce: Utilizar dos o tres palabras entresacadas del texto y que lo resuman, escribiéndolas en el margen izquierdo. Para facilitar su localización, se pueden ir enumerando. 3.Con signos: Utilizando signos convencionales u otros personales elaborados por ti. Estos signos suelen ir al margen. Se puede usar una interrogación para expresar que no lo entiendes; asterisco (*) cuando es algo importante; signo más(+) para ideas ya repetidas…

3.A-3.3

El guión de las ideas principales

Antes de escribir el resumen y cuando el alumno comienza a trabajar los primeros textos se aconseja que en un folio aparte escriba sintéticamente el guión de las ideas principales. Por otra parte, y cuando el alumno ya está entrenado en el proceso de comprensión, puede escribirlas brevemente en el margen derecho del texto, aspecto que le ayudará en el examen a escribir su resumen en medio de las prisas y el "nerviosismo" que suele afectarlo en esta situación. - Por norma general, y ante la longitud de los textos escogidos el alumno debe haber seleccionado del orden de cinco a ocho ideas principales. (Tómese esta aclaración "con pinzas". No podemos aplicar cálculo matemático alguno al análisis textual, simplemente procuramos orientar al alumno.) - Lo lógico es que el alumno siga el orden de los párrafos y escriba las ideas respetando su aparición así como el avance lógico y argumental del texto. No se descarta la posibilidad de que el alumno pueda manipular el orden de alguna de las ideas principales siempre que considere que dicha alteración mejore el resultado del resumen y no ponga en entredicho el sentido original con que el autor lo concibió. - También será imprescindible que, en el momento de escribir las ideas principales, comience a utilizar sus propias palabras y expresiones particulares, utilizando sinónimos o palabras afines, para evitar así el error de repetir sin más las ideas extraídas del texto. Los examinadores valorarán que el alumno no incurra sobretodo en el "recorta y pega" ni trocee el texto repitiendo con dificultad frases enteras que únicamente parafrasee. 3.A-3.4

Esquemas

El esquema es consecuencia del subrayado porque permite expresar gráficamente las ideas principales del tema y su organización. Resumir es condensar el texto con palabras utilizadas por el autor. Ventajas Nos da una visión de conjunto de lo estudiado. Con un simple golpe de vista se captan Establecemos una jerarquía y orden de las ideas estudiadas. Para ello usamos el razonamiento que más tarde nos será muy útil para el repaso. Un esquema es breve y conciso, con lo que se realiza un ejercicio de síntesis que nos permitirá ver mucha materia en poco tiempo. Elaboración de un esquema Primera lectura, de toma de contacto, para ver la idea general, cómo está distribuido el texto. Subrayado: tanto lineal, como de engarce, como crítico. Relee el texto, esta lectura le permitirá ver la jerarquía de las


ideas, la organización, estructuración del texto. Sería la base de tu esquema. Realización del esquema. Estudio, comprensión y memorización del esquema. Repasos frecuentes de los esquemas realizados. Recomendaciones Acostúmbrate a utilizar cuadernos de anillas con separadores para varias asignaturas en los que poder archivar los esquemas que vayas haciendo. Procura que tus esquemas sean claros y con letra legible; no dudes en dejar espacios en blanco en la hoja, conseguirás que el conjunto destaque por su claridad. Utiliza palabras de tu lenguaje coloquial que serán más significativas para ti y te ayudarán en los procesos de asimilación, comprensión y retención. Estructura el tema de la manera siguiente: .Título del tema

inici .Idea principal con las secundarias escalonadas. .Detalles importantes Aunque en tu libro aparezcan hechos los esquemas al principio o al final de la lección, intenta hacerlos tú por tu cuenta y luego confróntalos con los del libro. Maneras de esquemas Las distintas formas más usadas de realizar esquemas tienen sus ventajas e inconvenientes por eso es importante saber cuándo debemos utilizar una forma u otra.

3.A-3.5

El Resumen

Con frecuencia se advierte la utilización resumen y síntesis como sinónimos; al sintetizar, condensamos y utilizamos palabras del vocabulario de cada uno. En términos generales, resumir un texto significa crear un nuevo escrito más breve que el original del cual sólo se utiliza la información más relevante. Metodológicamente hablando se convierte en una tarea bastante controvertida porque, de hecho, la mayor parte de teóricos que se proponen esclarecer los mecanismos más eficaces para resumir un texto barajan conceptos más teóricos que prácticos y además no parece haber un consenso absoluto en su descripción. Según nuestro parecer un resumen es: • un texto que reelabora el texto original reduciendo su longitud • un texto en el cual quien escribe se mantiene claramente en un segundo plano y se esfuerza, por lo demás, en ser objetivo • un texto cuya finalidad principal es conseguir una síntesis coherente, precisa y bien escrita de las ideas principales del texto En otras palabras, un resumen es: una síntesis significativa y ordenada de las ideas principales de un texto que no traicione su sentido profundo y en el cual la redacción cuidada y personalizada no abuse en exceso de las palabras que lo constituyen Se comprenderá, consecuentemente, que saber resumir es, al fin y al cabo, una tarea que requiere mucha práctica. No existen recetas mágicas y tan sólo el alumno que vaya realizando los distintos comentarios seleccionados en este dossier, familiarizándose así con la diversidad temática y estructural de los textos, conseguirá buenos resultados e irá adquiriendo una notable seguridad tanto en cuanto al proceso comprensivo como en cuanto al procedimiento de síntesis. El buen lector es indudablemente el mejor


"resumidor.

Las características del resumen A continuación se detallan algunos consejos específicos y prácticos en relación a la naturaleza y los requisitos que constituyen un buen resumen 1.

La longitud del resumen: el alumno debe ceñirse a las 10 líneas, 100 palabras aproximadamente, que se le proponen. Tiene que demostrar que con pocas palabras sabe decir lo mismo que el texto, salvaguardando toda su complejidad. Por este motivo se recomienda no excederse de la longitud propuesta ni tampoco quedarse corto. Esto no quita que la persona que tienda naturalmente a una escritura más retórica se extienda un poco más.

inici El resumen debe reflejar necesariamente las ideas principales del texto una vez lo hayamos leído y comprendido en toda su amplitud. 2.

3.

Las ideas principales deben quedar debidamente conectadas. Se aconseja, por lo tanto, que el resumen no resulte esquemático ni taquigráfico y que el alumno escriba con fluidez utilizando la variedad de conectores sintácticos y semánticos que garantizan una escritura cohesionada, ágil y correcta Se recomienda que en el resumen domine la claridad y la lógica. Dicho de otro modo, que las ideas se expresen con un estilo directo Y conciso. Por otra parte, aquellas personas que tienen dificultades expresivas mejor que opten por frases breves conectadas con signos de puntuación o conjunciones coordinantes (siguiendo el esquema de la oración simple: sujeto-verbo-complementos) antes que por una sintaxis retorcida; ya que así evitarán incongruencias sintácticas y de contenido. Quienes, en cambio, escriban sin excesivos problemas, pueden optar por un estilo más retórico que no enfarragoso ni sublime.

4. No olvidar que en un resumen jamás debemos añadir ideas propias ni valoraciones personales, sean del tipo que sean, y aunque aparentemente puedan tener relación con el texto. Se trata de un error frecuente que el corrector valorará muy negativamente. 5. Por ello, se debe respetar, absolutamente, el enfoque y el punto de vista con que el autor aborda el tema principal del texto, consiguiendo ser rigurosos y fieles con el tono y las intenciones con que lo escribe. 6. Nunca se deben incorporar expresiones subjetivizadoras (como "me parece", "creo", 7.

"opino " ... ).

.

8. Tampoco podemos comenzar nunca un resumen con expresiones del tipo: "El texto dice", "En el texto encontramos", "El autor comenta" ... 9. Quien escribe tiene que comenzar su resumen directamente. De hecho, comenzar1o suele ser una de las mayores preocupaciones de los alumnos, aspecto que se resuelve considerando que la primera frase del resumen debe abordar y reflejar con claridad la primera idea principal del texto que, por supuesto, requerirá de una palabra


(sustantivo normalmente) clave en el texto, esto es que abra el tema del mismo. A continuación irán sucediéndose el resto de las ideas principales siguiendo el orden de los distintos párrafos del texto 10. A medida que se escribe el resumen, conviene escoger sinónimos adecuados para las palabras más significativas con el fin de no repetir expresiones textuales. Queda claro, por lo tanto, que conviene no copiar frases enteras del texto o sintagmas calcados. El esmero y la batalla por escoger el léxico más adecuado está en relación directa con la altura estilística de cualquier resumen. 11. Recuerde el alumno, que a pesar de conseguir expresar las ideas del texto con un vocabulario y expresiones propias, no debe esforzarse en evitar inútilmente citar la palabra más importante del texto, cuando ésta adquiera realmente la categoría de concepto-clave.

12.

Evidentemente es necesario cuidar la puntuación, de modo que el resumen resultante

inici

13. goce de un buen ritmo escritural y que las ideas avancen progresivamente con pleno sentido y rigor. Resulta bastante desolador comprobar que, a menudo, el alumno olvida que el uso de la coma, el punto y coma, los dos puntos suspensivos o los puntos seguidos, no sólo son mecanismos teóricos y formales de la lengua, sino que, en gran medida, añaden un valor de calidad al escrito. (Para tal menester, consúltese la guía de puntuación incorporada a este mismo volumen.) 14. No se recomiendan más de dos o tres puntos y a parte en el texto porque la longitud del resumen no lo permite. Además, estos puntos deben respetar la separación por párrafos del texto original; por lo tanto se recomienda no crear nuevas pausas abruptas. La sensación visual debe ser la de un resumen breve, macizo y compacto que, evidentemente, respete las normas básicas de la presentación. En este sentido, recordamos que el alumno tiene que cuidar los márgenes así como la caligrafía y la pulcritud de su escrito, evitando tachaduras constantes y exageradas.

15. Qué decir cabe que la ortografía es otro de los requisitos indispensables en cualquier escrito académico. En consecuencia, no pueden olvidarse las reglas de acentuación, el uso de las mayúsculas cuando convenga, el dominio de los usos consonánticos esenciales (haches, B-V, G-J, C-Z, R-RR) ... Las faltas de ortografía graves así como los errores sintácticos o de cohesión son penalizados (el corrector descuenta las décimas que considera oportunas en función de la gravedad del error), de modo que el alumno debe revisar con mucho atención lo que escriba.

16. En definitiva, el resumen debe demostrar una buena comprensión conceptual del texto (ideas principales, ideas secundarias, tesis del texto, enfoque, punto de vista e intenciones del autor), debe reflejar el dominio de los conceptos de cohesión y conexión textual, así como corroborar un manejo lo más correcto y fluido posible de


la lengua.

Propiedades El resumen es fiel al modelo ya que no aparecen elementos subjetivos anotados por el lector. No hay disposición gráfica sino horizontal como en la generalidad de escritos. El resumen entra “por el oído” a diferencia del subrayado y el esquema que entran “por la vista”. Más fácil de usar para asignaturas que sean “de memorizar”.

Pasos a seguir Ten a la vista el esquema previo. Acostúmbrate a hacer síntesis más que resúmenes por la importancia que tiene usar tus propias palabras. Sigue rigurosamente el orden de apartados que te marca tu esquema. Ten mucho cuidado en organizar las ideas pues deben tener sentido y continuidad, que se vea el enlace entre ellas. El resumen debe ser breve. Un consejo: que el resumen no exceda en su extensión la cuarta parte de la del texto que se resume.

inici Al igual que sucede con los esquemas muchos libros presentan su propio resumen al final de cada capítulo. Tú debes hacerlos por tu cuenta y usar los del libro para comparar si tu síntesis coincide en lo esencial con el pensamiento del autor.

Utilidad de los resúmenes Ayudan a desarrollar la capacidad de síntesis. Se mejora la capacidad de comprensión e de expresión escrita(puntuación, ortografía, frases hechas). Se perfecciona la lectura pues ha de ser atenta, activa y provechosa. Se aumenta el nivel de concentración y se favorece la retención y asimilación.

3.A- 4

Poner título al texto

En el examen de comentario de texto suelen pedimos que propongamos un título al texto. El título deberá coincidir con la idea principal del texto. Con frecuencia, se hace difícil construirlo aunque la práctica asegura unos buenos resultados. Por lo pronto, conviene que retengamos las siguientes indicaciones: En el título tiene que constar la palabra más importante del texto, aquélla que lo cruza verticalmente y aparece siempre en el centro de la idea principal del texto, formando parte también de las secundarias y abriendo las oraciones escritas con mayor contundencia. A pesar de que no existen recetas mágicas, en cualquier manual se nos explica que el título del texto puede cumplir con tres objetivos y diferenciarse según el grado de información que entrañe, aunque a menudo nos cueste diferenciar ese grado de precisión. Así distinguimos entre: -El título que recoge el tema del texto de modo genérico -El titulo que además de conectar el tema, matiza algo más la idea principal del texto porque combina otros conceptos claves del texto -El titulo especifico o de tesis más atento al punto de vista critico sobre el tema planteado


Por lo general el título tiene que gozar de tres características: brevedad, claridad y significación. Para ello se desestimarán los siguientes elementos: - Títulos largos y farragosos que no consiguen sintetizar la idea principal o el tema del texto resultando excesivos y poco esclarecedores. - Títulos con demasiados verbos, puesto los verbos a menos que no sean en infinitivo suelen tener connotaciones demasiado descriptivas, es decir, se asemejan a pequeñas introducciones al tema; son muy escolares y cansinos. - Títulos demasiado específicos que recojan una idea secundaria del texto o un aspecto parcial demasiado concreto del mismo, que no termine de reflejar su alcance temático y global. Títulos demasiado genéricos y que resulten vagos porque no se ajustan con precisión a la idea central del texto. Resultan insuficientes para abordar su contenido. Recomendamos, en cambio: - La utilización de sintagmas simples (Determinante+nombre+adjetivo)

inici - La utilización de conjunciones: y, "'e", "'o" para unir ideas que son iguales o para conectar ideas que tengan un sentido disyuntivo o alternativo - Los recursos básicos de la puntuación: la coma, los dos puntos y el punto y seguido: para ganar en efectividad sintética y evitar, cuando no conviene, las conjunciones. Con la coma enlazaremos conceptos a tono de enumeración, con los dos puntos conseguiremos plasmar un matiz explicativo de lo anteriormente dicho. Con el punto y seguido pondremos en contacto ideas a veces bien distintas. Trataremos pues de proponer un titulo sugerente, repleto de contenido y sintético que apunte al fondo conceptual del texto porque encierra, recoge, resume el máximo de connotaciones y sentidos que se nos agolpan en la cabeza. En definitiva, el título, el buen título, parecido a un titular periodístico tiene la propiedad de permitimos cerrar los ojos y sólo con escucharlo poder imaginar de qué va el texto. En último lugar, conviene que maticemos que considerar la idoneidad de un titulo o proponerlo como única alternativa al texto son cuestiones bastante delicadas. Es preciso tener claro que un texto puede propiciar varios títulos, y muchos buenos, y que el corrector sólo tendrá claro aquellos que no sirven pero se verá en un aprieto si debe escoger el mejor.

3.A- 5

Preguntas de sobre el texto

En este apartado prestaremos atención a las preguntas que nos formulan sobre el texto' Más allá de que podamos clasificar o tratar de orientar la tipología de preguntas planteadas. lo cierto es que este ejercicio pretende. creemos. un objetivo muy concreto y al tiempo no siempre sencillo: Contestar a lo que se nos pregunta. Escrito así puede parecer una obviedad. Pero bien es verdad que no siempre el alumno consigue cumplir1o. Así pues, lo más importante en este apartado será comprender bien la pregunta y orientar bien la respuesta. Como decíamos. las preguntas (o cualquier otra relativa al texto) suelen responder a una intencionalidad distinta y. por lo tanto. a un modo de enfocarlas que conviene explicar. Así distinguiremos entre: •1. Preguntas textuales: se trata de preguntas que se resuelven con el texto: "¿Qué cómo Por qué ...,según el texto/autor El grado de obviedad de la pregunta dependerá del grado de complicación del texto. Cuanto más expositivo-objetivo sea el texto con mayor facilidad contestaremos. Por el contrario, si el texto es descriptivo-subjetivo o responde a la modalidad e


texto poético-figurado la respuesta será más compleja puesto que requerirá del alumno una comprensión más sutil del lenguaje textual. En cualquier caso. el alumno tiene que demostrar su faceta comprensora. aspecto que implica: Leer bien el enunciado propuesto Leer el texto con cuidado comprendiendo las ideas principales Saber en qué párrafo o párrafos se concentra la información que entraña la pregunta y subrayar1a en el texto Contestar estrictamente aquello que se nos pregunta. No hacer valoraciones personales ni comentarios confusos que no vayan directamente al grano No copiar exactamente la información sino tratar de explicarla con nuestras propias palabras Contestar ordenadamente y con claridad cuidando la presentación y respetando los márgenes y el espacio de que disponemos

inici

•2. Preguntas argumentativas.

3.B-

Ver 3 .C 2 Preguntas argumentativas

Interpretació: com ho diu

3.B- 1 Explicitar l'estructura Qualsevol text organitza la informació d'una determinada manera. Fer evident aquesta organització és un dels objectius d'aquest apartat. Cal conèixer l'organització que l'autor ha donat al contingut. Quins apartats té el text? Són iguals en extensió? Són explícits? Pot identificar-se amb facilitat la presentació, el nus i el desenllaç? El text respon a cap estructura tipificada? Se'n transgredeix cap de coneguda? Hi ha cap ordre en la presentació del contingut? La informació segueix un ordre ascendent (del concret al general) o descendent (del general al concret?

3.B- 2 Analitzar l'estil Podem distingir dos plans diferents pel que fa a l'anàlisi de l'estil. D'una banda, podem extreure informació dels elements utilitzats per l'autor en l'elaboració del text. Atenent aquest aspecte, les respostes a les preguntes següents poden aportar-nos una informació molt útil: Quina mena d'informació es vehicula? Concreta? Abstracta? Quins recursos utilitza l'autor per introduir les seves idees? Exemples, anècdotes, experiències personals?... Quin tipus d'informació pesa més en el text? Fa servir recursos estilístics com ara la metàfora, l'exageració, l'analogia....? El text segueix un ordre que va del concret al general o del general al concret? De l'altra, i des d'un punt de vista més lingüístic, pot distingir-se l'anàlisi des dels diferents plans de la llengua: foneticofonològic, morfosintàctic i lexicosemàntic.

Foneticofonològic

Morfosintàctic

acústica del text antiguitat del text segons la grafia trets dialectals registre signes de puntuació

categories gramaticals construcció de la frase tipus d'oracions, adjetivació, sustantivació


Lexicosemàntic marca de registre especialitat

sinònims, antònims, hiperònims, repeticions, cacofonies, sentits figurats... variació en l'expressió

3.C Extrapolació: valoració del text, a partir del text ... 3.C-1

Extreure conclusions

Atenent els objectius d'un comentari, el redactor ha de tancar l'escrit amb la presentació de les conclusions del comentari. Això vol dir que la informació que s'ha detallat i desenvolupat en el comentari ha de desembocar en unes reflexions finals. Les respostes a les preguntes següents poden facilitar la manera d'orientar la informació en aquest apartat final. Què aporta de nou el text? Quina rellevància o significat té el text en el mitjà on s'ha publicat? I en el conjunt de l'obra de l'autor, si s'escau? El text compleix amb eficàcia el propòsit o la finalitat?

inici Pot extreure-se'n cap tipus de valoració? Hi ha cap moralitat que sigui explícita o implícita en el text? El text que s'ha comentat provoca cap reflexió final? Se'n pot extreure cap conclusió de l'anàlisi feta? Hi ha punts foscos en el text que no s'han sabut aclarir? Exposo el nivell de dificultat que ha representat l'elaboració del comentari

3.C- 2. Preguntas argumentativas Cuando las preguntas plantean un trasfondo argumentativo quien las formula pretende que cumplamos básicamente con dos objetivos parecidos aunque matizables: a) Opinar sobre el texto En este caso el enunciado es muy claro: ¿Cuál es su opinión sobre ( ... )? ¿Qué opina en relación a ( ... ). ¿Le parece que tiene razón el autor del texto cuando afirma que ( ... )? .. El alumno debe recordar las siguientes consideraciones: -El tono de la respuesta debe ser contundente pero no radical: "A mi entender/personalmete diría que...) El uso del condicional ayuda a matizar la respuesta sin un tono excluyente o categórico. -Todo lo que se afirme o se niegue debe justificarse con razones convincentes: "estoy de acuerdo con el autor del texto porque/ya que/puesto creo/me parece/considero que ( ... )" -Cuando se afirme o niegue un concepto el alumno puede recurrir a ejemplos. datos concretos o comentarios leídos en prensa o en cualquier texto riguroso El alumno debe aprender a dialogar con el texto, a comentar y a considerar la opinión del autor y a cotejarta con su propio punto de vista. Asimismo puede aludir a autores reconocidos o a citas que corroboren su parecer b) Argumentar sobre el texto En ocasiones, el corrector pretende que argumentemos sobre un concepto, es decir que lo persuadamos o convenzamos en relación a un tema concreto. Para argumentar es preciso tener en cuenta: -Los argumentos son ideas que proponemos en relación a un tema. Debemos, por lo tanto, pensar bien qué queremos argumentar. Leer bien el enunciado y reflexionar sobre las ideas que nos sugiere o los conceptos que podemos manejar. (Esta etapa de reflexión o "lluvia de ideas" es fundamental para que nuestra respuesta adquiera consistencia). Pensar qué escribir es, en consecuencia, un acto primordial. -Cuando argumentamos solemos manifestar un punto de vista y, por tanto, nuestro discurso resulta más personal que cuando sólo exponemos un tema -Argumentar no consiste en hacer un discurso complejo y enrarecido. Al contrario, cuando se argumenta conviene ser claro y ordenado.


-El proceso de argumentación no depende de la cantidad. No se trata de escribir por escribir sino de cuidar la caridad y la pertinencia de \o que se contesta. Deben evitarse escritos en los que no se perciba bien la dirección argumentativa y el alumno se quede sólo en el rodeo superficial. -Los argumentos pueden apoyarse en datos o informaciones culturales, científicas, filosóficas que corroboren nuestro punto de vista porque son argumentos de autoridad. En este caso, el corrector valorará nuestra capacidad cultural o el grado de madurez de nuestras reflexiones.

inici II: Taller: El comentario de texto en las pruebas de acceso

1.

Partes, condiciones ... del comentario:

1.A El comentario de texto tiene carácter interdisciplinar. Se trata normalmente de un texto expositivo-argumentativo que se ha de analizar y valorar su contenido desde una óptica personal El planteamiento exige responder a algunas de las siguientes cuestiones sobre el texto 1.Determinar el tema 2.Poner título 3.Resumir su contenido 4. Explicar la organización de las ideas. 5. Hacer un esquema de las ideas del texto. 6. Explicar de forma razonada alguna expresión o idea del texto. 7. Elaborar un texto argumentativo sobre alguna de las ideas o tema del propio texto. 1.B

Requiere un esfuerzo para descubrir: • cuáles son las secuencias de pensamiento o ideas que el texto esboza • cómo dilucidar las ideas principales o fundamentales del texto • cómo distinguir las ideas principales de las ideas secundarias • qué hacer con los ejemplos que aparecen en el texto • cómo realizar un resumen, respetando el sentido del texto, con palabras propias que no repitan porque sí las que el autor utiliza • cómo escoger la idea más importante del texto, a menudo motivo de un titulo sintético • cómo abordar cuestiones relativas al texto, bien para justificar1as, contradecir1as o abrir una discusión cercana a la opinión personal • cómo realizar una redacción extensa, ordenada y significativa a propósito del tema del texto • cómo manejar el léxico de una lengua, demostrando suficiente capacidad sinonímica y antonímica • • •

cómo depurar el estilo mediante el uso de expresiones lingüísticas correctas cómo pulir la ortografía y el estilo cómo conectar las frases, redactar párrafos y otorgar coherencia y cohesión a un escrito ...


1.C Las características del texto expositivo-argumentativo El texto expositivo-argumentativo suele presentar una tesis dispuesta a lo largo de párrafos relacionados normalmente entre sí. Cuando se quiere manifestar una opinión, razonar sobre una idea o defender una teoría sobre cualquier hecho, persona u objeto, es preciso hacerlo con argumentos. Es decir, aduciendo los motivos y las explicaciones necesarias para demostrar al lector o al inter1ocutor que aquello que se escribe resulta coherente.

inici Las diferencias entre exposición y argumentación a) El texto expositivo Cuando en un texto domina el mecanismo de la exposición, el texto suele ser de naturaleza objetiva. Es decir, lo que prevalece es la información, el objeto a definir. El autor expone las ideas con un marcado grado de objetividad, esto es de neutralidad. Se trata de textos caracterizados por: -Ordenación jerárquica de las ideas o de la información por párrafos -Ausencia de la primera persona o de giros subjetivizadores -Aportación notable de datos, estadísticas y materiales verificables -Son textos mostrativos, esclarecedores y ajenos a la polémica porque pretenden gozar de un criterio científico y universal

b) El texto argumentativo Cuando en un texto domina el mecanismo de la argumentación, el texto suele ser de naturaleza subjetiva. Por lo tanto, prevalece la persuasión. El autor expone los argumentos con un marcado tono subjetivo, priorizando su opinión. Se trata de textos caracterizados por: -Ideas no tan estructuradas, algunas de ellas se repiten en diversos párrafos, con lo que el texto puede tener una disposición menos lineal y más circular -Uso de la primera persona del singular/plural o expresiones subjetivizadoras y verbos parecidos a "pienso, creo, me parece" ... -Se mezclan los datos con las consideraciones o las valoraciones personales -Son textos polémicos y controvertidos, generadores de opinión Por lo tanto y, en términos generales, consideraremos que los textos argumentativos son aquéllos que tienen como objetivo convencer y persuadir al lector mediante razonamientos verosímiles y un marcado punto de vista, frente a los textos expositivos en los cuales el objetivo fundamental es mostrar, constatar e informar. Los textos que trabajaremos son textos en los cuales se combina la exposición con la argumentación, pero bien es cierto que son textos en los cuales se constata un punto de vista bastante pronunciado. Por este motivo, el alumno debe convertirse en un rastreador de los argumentos o de las ideas en las cuales queda bien clara la opinión del autor. Al tratarse de textos que contienen opiniones, ideas y teorías, es fácil imaginar la infinidad de ejemplos extraídos de la vida cotidiana y pública, de los campos de la ciencia y de la investigación, de la cultura, de los medios de información, de la actualidad socioeconómica que pueden configurar el ámbito de la exposición-argumentación. Y, por supuesto, el enorme abanico de temas que pueden llegar a plantearse.

1.D .

La estructura de los textos

Por otra parte, en cualquier manual al uso el alumno comprueba que muchos textos expositivos-argumentativos acostumbran a articularse siguiendo una cierta estructura que el autor ha escogido para conseguir ser claro, contundente y sugestivo. A continuación detallamos algunos procedimientos referidos a la estructura del texto y a la ordenación de los argumentos:


1.D -1. Los textos Inductivos y deductivos a) El texto inductivo: Son textos en los cuales vamos de lo particular a lo general. Los primeros párrafos (Introducción al tema y desarrollo) presentan ideas o aspectos secundarios, no por ello menos importantes: ejemplos particulares, pinceladas de lo que pretendemos exponer. En el último párrafo se induce y presenta la idea principal o tesis del texto.

inici Ejemplo de texto inductivo " la pared donde cuelga la obra de Regoyos no tiene más de seis metros. El cuadro se desplaza una mínima parte de ella en la cual aparecen un río y un puente, un ferrocarril y el curvo lomo de una larga montaña. ¿Cómo puede estar todo en tan exiguo espacio? Evidentemente, está sin estar. El paisaje pintado no me permite comportarme ante él como ante la realidad; el puente no es, en verdad, un puente, ni el humo el humo. Todo en él es mera metáfora, todo en él goza de una existencia meramente virtual. El cuadro, como la poesía o como la música, como toda obra de arte, es una abertura de irrealidad que se abre mágicamente en nuestro contorno real. Cuando miro esta gris pared doméstica, mi actitud es forzosamente de un utilitarismo vital. Cuando miro el cuadro, ingreso en un recinto imaginario y adopto una actitud de pura contemplación. Son pues pared y cuadro dos mundos antagónicos y sin comunicación. De lo real a lo irreal el espíritu da un salto como de la vigilia al sueño”.

b) El texto deductivo: son textos en los cuales vamos de lo general a lo particular . . En el primer párrafo aparece la tesis del texto o idea principal . En los siguientes párrafos (desarrollo) deducimos y demostramos dicha tesis mediante las ideas secundarias, algunos ejemplos e indicaciones oportunas. Ejemplo de texto argumentativo-expositivo deductivo "Resultado central de los efectos del capitalismo sobre la personalidad: el fenómeno de la enajenación. ,Entendemos por' enajenación un modo de experiencia en que la persona se siente a sí misma como un extraño. No se siente a sí misma como centro de su mundo, como creadora de sus propios actos, sino que sus actos y las consecuencias de ellos se han convertido en amos suyos, a los cuales obedece y a los cuales quizás hasta adora. La persona enajenada no tiene contacto consigo misma, lo mismo que no lo tiene con ninguna otra persona. Él como todos los demás, se siente como se sienten las cosas, con los sentidos y con el sentido común, pero al mismo tiempo sin relacionarse productivamente consigo mismo y con el mundo exterior. El hecho es que el hombre no se siente a sí mismo como portador activo de sus propias capacidades y riquezas, sino como una cosa empobrecida que depende de poderes exteriores a él y en los que ha proyectado su sustancia vital..” ( Fromm: Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Hacia una sociedad sana. México, FCE,1970). Fromm abordó el tema de la alienación cuyos orígenes se hallan en Rousseau, Hegel y Marx. Aunque existen varias teorías al respecto, la alienación es un proceso por el cual el hombre se pierde a sí mismo, pierde el producto de su trabajo y la posibilidad de relacionarse con él mismo y con los otros. Fue Marx quien consideró que una de las mayores muestras de alienación humana es consecuencia directa de las condiciones de trabajo del sistema capitalista: el trabajador pierde el producto de su trabajo (el producto se convierte en un ser extraño), pierde su actividad productiva (porque no es suya sino de otros) y pierde la naturaleza que le rodea (se enajena con quienes le rodean y se enfrenta a ellos.) Fromm, en el texto que nos ocupa, retorna el hilo de este discurso, enfocándolo hacia una dimensión psicológica. No nos interesa tanto el contenido como el análisis del proceso de construcción textual. En él advertimos los siguientes aspectos: En el primer párrafo, y al comenzar el texto, advertimos ya la idea principal o tesis del texto. Para Fromm el efecto del capitalismo sobre el hombre es la enajenación En los dos párrafos siguientes Fromm aprovecha para explicar, con bastante detalle, qué entiende por enajenación personal, es decir. - El hombre que se extraña de sí mismo y de los demás - El hombre que no es dueño de sus actos Y en la última frase del texto Fromm corrobora, después de ejemplificar10 notablemente, la tesis con que abría el texto: El hombre empobrecido por el capitalismo y los poderes ajenos a él se siente enajenado al sentir como impropias sus capacidades y facultades humanas. Como el alumno comprenderá, estas dos tipologías estructurales son teóricas (tanto el


razonamiento inductivo como el deductivo) y, consecuentemente, los textos propuestos pueden escapar a la rigidez de lo descrito. En gran medida, cualquiera que se enfrente a un texto debe hacer suyas las siguientes recomendaciones: -Todos los textos no son iguales -Cada texto goza de su propia estructura profunda o interna

inici -Hay textos que son muy densos (en poco espacio condensan varias ideas principales) y hay otros que sólo presentan una idea principal sobre la que especulan -Hay textos que recurren con prolijidad a los ejemplos para corroborar las ideas principales -Hay textos sencillos, textos complicados y textos casi insalvables por su dificultad -Hay textos con un solo párrafo y textos con varios párrafos -Hay textos cuyo estilo complica la comprensión y textos cuyo lenguaje es esclarecedor y llano -Los textos no son ni entidades matemáticas ni artefactos reducibles a leyes teóricas -Los textos son organismos que comprender y analizar con sumo cuidado, atento el lector a señales sutiles con que el autor va esbozando su escrito -Cuanto más textos se trabajen, se analicen y se comprendan, cuanto más avezado esté el alumno en el manejo de todo tipo de textos mayor será su capacidad interpretativa y analítica -Sólo la práctica habitual asegura que un texto escape nunca a la comprensión de uno

1.D -2. El texto de estructura tripartita Son los textos más estructurados y, por lo tanto, los más ordenados y clásicos. El modelo tripartito resulta ideal para textos algo más extensos que los nos proponen en el examen, y también es idóneo para la realización de trabajos breves, exposiciones y tesis. Su estructura se resume en: *Introducción: el autor plantea el tema, considera su sentido general o el valor que implica e introduce o plantea de modo esquemático los subtemas o aspectos más concretos a tratar *Desarrollo: se trata del apartado más extenso. El autor se explaya en la explicación de los subtemas, aportando argumentos convincentes que ejemplifica y razona *Conclusión: el autor resume escuetamente lo más importante y significativo de su desarrollo, captando la atención del lector

1.D -3. El texto circular Esta tipología de textos es muy habitual y bastante compleja. El autor se vale de una idea principal y da vueltas en tomo de ella, párrafo tras párrafo, sin otorgar demasiada importancia a la estructura textual. Se hace prácticamente imposible establecer las posibles etapas de su construcción, es decir, cuesta adivinar la introducción, el desarrollo y la conclusión del texto. Por otra parte, son textos en los cuales abundan los ejemplos Y en los cuales se repiten incesantemente los mismos conceptos. En consecuencia, somos nosotros mismos quienes tenemos que tratar de otorgar una coherencia interna al texto, averiguando los mecanismos que el autor utiliza para consolidar su tesis. De hecho, son los más frecuentes en el examen.

2. Utilidades del comentario . Mediante estas cuestiones, se trata de medir la capacidad de síntesis del estudiante y su actitud crítica ante lo que lee. Tales propósitos permiten exponer los siguientes principios y orientaciones:

1. Las cuestiones del Comentario de texto son de carácter interdisciplinar No se trata del comentario de un texto específicamente lingüístico, literario/ histórico, filosófico, etc., aun cuando su contenido tenga elementos comunes con alguna de aquellas ramas del saber, sino que es más bien un texto literario,


inici histórico, filosófico, etc., que requiere del examinando un análisis general en el que se impliquen diversos tipos de conocimientos.

2. Se pretende descubrir la madurez humana e intelectual del examinando, atendiendo a los siguientes aspectos:

a) Su capacidad de síntesis, que debe manifestarse en la habilidad para formular: • el resumen del texto • la identificación del tema • Y en otras ocasiones en la elección del título

¿Qué dice el texto? ¿De qué trata el texto? O ¿Cuál es la idea central de lo que dice el texto? Exposición sintética de la idea central del texto.

b) Su capacidad crítica, que a partir de la capacidad comprensiva se emitirá un juicio sobre el tema, la forma de expresión ... del texto. Ha de saber transportar / relacionar las ideas expuestas por el autor con otros ámbitos de la cultura. Esta capacidad crítica debe manifestarse en • el análisis de la vertebración de las partes que integran el texto • el análisis del contenido, manifestado en juicios razonados sobre el tema, acordes o discordes con el pensamiento del autor • la trasposición de los valores o contenidos a otras circunstancias o situaciones

c) Su capacidad de expresión escrita, en un redactado fluido de sus ideas con una construcción sintáctica correcta y un vocabulario adecuado. La capacidad de expresión se apreciará en • la coherencia y cohesión de las ideas • la adecuación del contenido, de la forma, del lenguaje empleado • la imagen del escrito, organizado en párrafos, con corrección ortográfica, márgenes...

2. Propuesta de un modelo de comentario

-fuente, autor ...

a. Ubicación personal frente al texto 1. Análisis de la situación comunicativa -para qué el comentario -quién lo propone -qué busca 2. Primeras referencias sobre el texto -tipo de texto -aproximación al tema -ámbito del conocimiento al que pertenece

3. Preguntas que he de responder y 4. Condiciones, condicionantes y recursos de que dispongo

inici

b.

Estrategia para el comentario


-organización de las ideas -partes del texto -estructura -estilo utilizado por el autor

1.Sobre el qué (operación de transferencia): -vistazo global y lectura de reconocimiento -subrayado y anotaciones en los márgenes -ideas básicas, en general o por párrafos -resumen -definición del tema 2. Sobre el cómo (operación de interpretación)

3. Sobre el para qué / por qué (operación de extrapolación) A partir de la opinión del autor expresada de forma explícita o implícita, construir una argumentación personal sobre el tema del texto, el texto... según la propuesta de trabajo planteada. -

4. Texto comentado 4.1 Actividades previas a la redacción del comentario Para contestar a las cuestiones que proponga el ejercicio, tienes que seguir unas pautas que agruparemos en dos bloques o fases: Unas, que las llamaremos actividades previas de ubicación orientadas a la preparación de; ejercicio. Otras, encaminadas a realizar el comentario, . Las actividades previas podrás realizarlas en el ejemplar de examen en el que figura el texto propuesto. Allí podrás subrayar, resumir y esbozar el comentario, lo cual te ayudará a entender/o, a desentrañar sus componentes, a descubrir su vertebración ideológica y a emprender, en definitiva, su comentario Entre los pasos que has de seguir en esta etapa, figura en primer lugar la comprensión de la situación comunicativa; y, a continuación, la aplicación de las principales técnicas de estudio: lectura global, lectura crítica, subrayado, anotaciones en los márgenes, ideas básicas, identificación del tema, etcétera. Imagínate que el texto propuesto es el siguiente y observa cómo has de proceder. El adjetivo «mestizo» carga con el inmenso lastre de una inmemorial connotación negativa y hasta infamante. Es muy significativo que el Diccionario de Autoridades lo defina como «adjetivo que se aplica al animal de padre y madre de diferentes castas». En una civilización que, durante siglos, tuvo como gran mito social el de la «pureza de sangre» y el de la legitimidad excelsa de la descendencia, este adjetivo llegó a tener, aplicado a los humanos, un valor de insulto que todavía no ha perdido del todo. Sin embargo, semejante repudio es completamente contrario a la realidad de la historia. La historia de los pueblos del Mediterráneo, para no referirnos sino a ellos, desde la más remota antigüedad, no es otra cosa que el recuento de guerras, encuentros violentos y mezclas continuas entre las naciones que poblaron sus riberas. La

expansión de la cultura griega, que es la que más de cerca nos toca, es una historia continua de invasiones y raptos que provocaron grandes cambios en la concepción del hombre y del mundo. La expansión del Imperio Romano fue un inmenso proceso de mestizaje entre culturas y lenguas distintas, del que salió la rica y contrastada cultura occidental. La historia de España es un dramático ejemplo de un proceso continuo de invasiones, encuentros y mezclas, del que surgió la España de hoy. Si algo caracteriza al mundo actual es la dimensión, potenciada al infinito por los modernos medios de comunicación, de un proceso de mestizaje cultural que, por primera vez en la historia, nos acerca a vislumbrar la realidad de una cultura mundial que no va a ser, finalmente, otra cosa que una incorporación de todas las culturas históricas locales a una nueva realidad de alcance global. Arturo Uslar Pietri: Elogio del mestizaje. El PAIS

La situación comunicativa Se trata de un artículo periodístico de opinión, de carácter expositivo argumentativo, y, por tanto, la intención del autor será la de

inici

convencer a los lectores de las ideas que expone. Te servirá de gran ayuda conocer algunos aspectos del autor: Arturo Uslar Pietri, venezolano (Caracas, 1906), es novelista, historiador de la cultura, ensayista, crítico y diplomático. Esto te será de gran utilidad para comprender el punto de vista que adopta en sus escritos.

Lectura global y lectura crítica El primer enfrentamiento será una lectura completa del texto para obtener una visión global de su contenido. Deberás comprender


¿de qué trata el texto? y si no lo consigues a la primera lectura, has de leerlo de nuevo cuantas veces sea necesario. A continuación, léelo párrafo a párrafo de manera crítica e intenta localizar la idea que desarrolla en cada uno de ellos. Para eso es necesaria la correcta comprensión del léxico y de las expresiones: si desconoces algún significado, has de deducirlo por el contexto. Para facilitarte esta labor, te explicamos algunos de los vocablos que podrías desconocer: lastre: cosa pesada y molesta de la que uno se puede librar; inmemorial: muy antiguo; connotación: efecto de connotar, sugerir; infamante: ignominioso, afrentoso; repudio: fuerte rechazo; vislumbrar: conjeturar, suponer.

El subrayado y la detección de ideas Subraya el texto y redacta de manera sintética la idea que expone en cada uno de los párrafos. Observa: [1 ] El adjetivo «mestizo» carga con el inmenso lastre de una inmemorial connotación negativa y hasta infamante. Es muy significativo que el Diccionario de Autoridades lo defina como «adjetivo que se aplica al animal de padre y madre de diferentes castas». En una civilización que, durante siglos, tuvo como gran mito social el de la «pureza de sangre» y el de la legitimidad excelsa de la descendencia, este adjetivo llegó a tener, aplicado a los humanos, un valor de insulto que todavía no ha perdido del todo. Sin embargo, semejante repudio es completamente contrario a la realidad de la historia. [2] La historia de los pueblos del Mediterráneo, para no referimos sino a ellos, desde la más remota antigüedad, no es otra cosa que el recuento de guerras, encuentros violentos y mezclas continuas entre las naciones que poblaron sus riberas. La expansión de la cultura griega, que es la que más de cerca nos toca, es una historia continua de invasiones y raptos que provocaron grandes cambios en la concepción del hombre y del mundo. [3] La expansión del Imperio Romano fue un inmenso proceso de mestizaje entre culturas y lenguas distintas, del que salió la rica y contrastada cultura occidental. La historia de España es un dramático ejemplo de un proceso continuo de invasiones, encuentros y mezclas, del que surgió la España de hoy. [4] Si algo caracteriza al mundo actual es la dimensión, potenciada al infinito por los modernos medios de comunicación, de un proceso de mestizaje cultural que, por primera vez en la historia, nos acerca a vislumbrar la realidad de una cultura mundial que no va a ser, finalmente, otra cosa que una incorporación de todas las culturas históricas locales a una nueva realidad de alcance global. Concepto de «mestizo)): mezcla de razas. Ha tenido sentido peyorativo, pero este significado es contrario a la historia. Desde la antigüedad, los pueblos del Mediterráneo y en especial los griegos, cuna de la cultura de Occidente, son fruto de continuos mestizajes. La expansión del Imperio Romano fue un proceso de mestizaje, y la España de hoy es ejemplo de un continuo proceso de invasiones y mezclas. Lo que caracteriza al mundo actual es un mestizaje cultural, entendido como una suma de culturas locales, debido a la influencia de los medios de comunicación


inici

4.2 Determinar el tema o poner título al texto Ambas cuestiones son excluyentes, pues persiguen el mismo objetivo. Por tanto, la pregunta que te formulen será determinar el tema o poner título al texto.

4.2.1 El tema El tema del texto debe ser el resumen del resumen, es decir, una frase breve que exprese la idea fundamental del autor y su intención al escribir el texto.

Lo que debes hacer

Errores más frecuentes

Para identificar el tema, formúlate la pregunta: ¿de qué trata el texto? La respuesta será un sustantivo abstracto, seguido de algún complemento que precise la idea del texto.

*Se expone un breve resumen *Se indica el tema con el título

El tema de este texto es: El mestizaje cultural en el mundo de hoy

4.2.2 Poner título al texto Un título es una palabra o frase breve con que se da a conocer el asunto o materia de un libro, de un capítulo o de cualquier otro texto. El autor elige el título por muy diversos motivos: quiere anticipar contenidos, insinuar la idea central, dar relevancia a un personaje o a una situación, intrigar al lector, etc.; sin embargo, en este tipo de ejercicio se trata más bien de una exposición sintética de la idea central, de la tesis del texto.

LO QUE DEBES HACER • Debe sintetizar la idea central, el tema del texto. • Ha de ser breve: seis, doce palabras • Enunciar la tesis como si fuera el título. • La frase del título evitará en lo posible el empleo de verbos. En su lugar se utilizarán los dos puntos y la frase nominal con el verbo omitido.

ERRORES MÁS FRECUENTES • Formular el título del modo que se hace en algunas películas u obras literarias: intrigar al receptor. • Identificarlo con el tema, aunque debe recoger éste.

inici En este texto el autor ha elegido como título Elogio del mestizaje, porque lo que defiende en el artículo es el valor positivo que tiene este término, ya que históricamente la humanidad es un producto de continuos mestizajes de razas y culturas, y hoy, a través de los medios de comunicación, se impone un mestizaje cultural.


4.2.3 El Resumen En el resumen has de poner de manifiesto tu capacidad de síntesis. Como ya has localizado, en las actividades previas, las ideas del texto, se trata de que las expongas de manera sintética. LO QUE DEBES HACER • Redacta las ideas fundamentales, elaboradas con tus propias palabras y bien ligadas entre sí en un único párrafo. Debes respetar la organizacián del texto original. • Ha de ser breve, por lo que no debes descender a detalles. Procura que no ocupe más de seis u ocho líneas. • No emplees un lenguaje telegráfico, propio del esquema.

ERRORES MÁS FRECUENTES • Se exponen las ideas en forma esquemática en vez de redactarlas fluidamente de manera que el escrito tenga un sentido global y unitario. • Se toman palabras y expresiones del texto, picoteando de aquí y de allá, en lugar de emplear tus propias palabras para exponer brevemente el sentido fundamental del texto.

Lee con atención el siguiente modelo dé resumen

.. La palabra«mestizo» ha tenido sentido peyorativo/ pero este significado es contrario a la historia. Desde la antigüedad/ los pueblos del Mediterráneo yen especial los griegos, cuna de la cultura de Occidente/ son fruto de mezclas de razas y lenguas. Igualmente la expansión del Imperio Romano fue un proceso de mestizaje, y la España de hoy es ejemplo de un continuo proceso de invasiones y mezclas. Lo que caracteriza al mundo actual es un mestizaje cultural, entendido como una suma de culturas locales/ debido a la influencia de los medios de comunicación.

4.3. Explicar la organización de las ideas o exponerlas en forma de esquema No pierdas de vista que el objetivo de este apartado es descubrir la vertebración de las ideas del texto. A veces se pide que se exponga esta vertebración de manera gráfica, es decir, en forma de esquema. Por lo tanto, estas cuestiones son excluyentes: o se pide explicar la organización de ideas, o se exige su exposición en forma de esquema. LO QUE DEBES HACER • Observa la síntesis que has realizado de ¿cada uno de los párrafos: ésas son las ideas del texto. • Jerarquízalas y explica la organización. • Señala el tipo de estructura empleada (inductiva, deductiva, encuadre, etc.).

ERRORES MÁS FRECUENTES • Seleccionar lo anecdótico y superfluo junto a lo principal, cuando se deben reflejar únicamente las ideas principales y secundarias. • Exponer las ideas sin distinguir entre principales y secundarias o sin concretar su relación; por tanto, no queda plasmada la jerarquización e interdependencia que existen entre ellas.

inici Observa el siguiente modelo: En primer lugar presenta la tesis: el sentido peyorativo que ha tenido la palabra mestizo es contrario a la realidad histórica. A continuación expone tres argumentos de ejemplificación, basados en el conocimiento de la realidad: la historia de los pueblos del Mediterráneo, la expansión del Imperio Romano y el caso concreto de España. Finalmente, en el último párrafo enuncia la conclusión, que recoge la tesis: la humanidad camina hacia un mestizaje cultural, debido a la influencia de los medios de comunicación. La estructura, es pues, de encuadre, propia de los textos argumentativos: presentación de


la tesis, argumentos y conclusión, que recoge la tesis .

Exposición de las ideas en forma de esquema El esquema consiste en exponer, de una manera gráfica, la organización del contenido del texto con el fin de visual izar la jerarquización de las ideas (principales y secundarias), y ayudar a percibir plásticamente las relaciones que se establecen entre ellas.

LO QUE DEBES HACER

ERRORES MÁS FRECUENTES

• Distingue las ideas principales de las secundarias y comprende la jerarquización que existe entre ellas: la estructura del texto. • Expón de manera gráfica esas ideas empleando signos que faciliten su comprensión: números, letras, guiones, puntos, distintos tipos de letras, etcétera. • Emplea frases cortas, un lenguaje casi telegráfico.

• Redactar el esquema en forma de resumen sin poner de manifiesto de manera gráfica las relaciones de jerarquía e ilación existentes entre las ideas. • Exponer únicamente las partes del texto, sin tener en cuenta su contenido.

Lee y observa ahora el siguiente modelo: Exposición de la tesis (párrafo [1]: • El mestizaje ha sido una constante histórica Cuerpo argumentativo (párrafos [2] y [3]):-La historia de los pueblos del Mediterráneo: la cultura griega. -El Imperio Romano yen concreto! España. Conclusión (párrafo [4]:• Hoy! en el mundo! los medios imponen un mestizaje cultural.

inici

4.4. Redacción de un texto expositivo-argumentativo A veces, se puede pedir que expongas una opinión personal sobre un tema, relacionado con alguna de las ideas expuestas en el texto. Imagínate que te formulan la siguiente cuestión: Exponga su opinión de manera argumentada sobre el mestizaje cultural. Las reflexiones que has anotado al analizar el texto te ayudarán a confeccionar el guión de tu redacción. En este guión deben aparecer los tres puntos de este tipo de textos y, en consecuencia, debes redactar, al menos, tres párrafos: Presentación Presenta un hecho de actualidad, alguna resolución de organismos internacionales, o una afirmación de persona de reconocido prestigio que dé pie a tu argumentación ya la formulación de la tesis que vas a defender.


En este caso puedes optar por asumir la afirmación de Arturo Uslar Pietri de promover una cultura mundial, entendida como suma de culturas locales, o por defender la propuesta de las Naciones Unidas de salvaguardar las culturas indígenas. Argumentación Expón los argumentos para apoyar la tesis. Señala 105 peligros que has observado y explica el modo de resolverlos. Conclusión Recoge los principales argumentos y la afirmación inicial. Adopta una posición personal positiva a una suma de culturas locales, que permita el respeto de las particularidades locales y ayude a asumir las diferencias, en aras de una sociedad global plural que tenga como objetivo primordial promover la paz y la igualdad entre las personas.

inici

1.2. Què demanen a la prova d’accés

Anàlisi de competències i capacitats valorades a les proves d’accés, respecte de l’àrea de llengua i comentari de text Comentari de text d’AU

AU

Cas – Cat d’AU

Programa lleng de GS

Cas - Cat de GS

Comentari de text

La prova de comentari de text té l’objectiu d’avaluar la capacitat de raonament i les competències en els àmbits de l’expressió escrita i de la lectura, i pretén examinar tant la capacitat d’interpretació del sentit d’un text com la competència en la construcció d’un discurs escrit.


El candidat haurà de demostrar que ha entès bé el text a comentar, que és capaç de fer-ne un resum clar i precís i de redactar un petit assaig on expressi la seva visió personal sobre un tema relacionat amb el text. Els textos a comentar seran sempre articles d’opinió extrets de diaris o de revistes d’abast general i seleccionats per la qualitat literària de la seva prosa. La prova consisteix a comentar dos textos, un en llengua catalana i l’altre en llengua castellana, que es podran respondre en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya. Cadascun dels dos textos anirà acompanyat dels exercicis següents: 1.

Comentari de text 1. Resumir-ne el contingut (entre 80 i 100 paraules). [1,5 punts] 2.

2.

Contestar de forma breu algunes preguntes relacionades amb el text, per exemple buscar-hi frases fetes; passar al llenguatge figurat una frase escrita en llenguatge referencial; buscar sinònims d’algunes paraules; modificar la puntuació d’algunes frases del text sense alterar-ne el sentit, etc. [1 punt]

Prova de redacció 1.

Posar-hi un títol [0’5 punts].

2.

Redacció d’un petit assaig (d’unes 200 paraules), a partir d’una pregunta relacionada amb el text seleccionat. [2 punts]

*En el primer exercici es valorarà la correcta comprensió del text, i es considerarà incorrecte reproduir frases de l’original. El resum ha d’estar fet de manera objectiva i ha d.incloure les idees fonamentals del text, sense cap omissió important i també sense afegir-hi idees, observacions o opinions que no en formin part. El redactat ha de ser clar, ordenat i elaborat amb paraules pròpies, diferents de l’original.

inici Es considerarà incorrecte parafrasejar el text i reproduir-ne frases senceres, encara que estiguin més o menys retocades. Si es citen frases literals del text, caldrà que vagin entre cometes.

*En el segon exercici es valorarà la capacitat de construir un discurs que tingui com a punt de partida el text, però que pot discórrer cap a on el candidat ho cregui convenient. Tant en un cas com en l’altre es valorarà molt especialment la claredat i la riquesa de l’expressió, així com la coherència i la cohesió del discurs.

Es valorarà molt especialment: - la correcció gramatical (concordances de gènere i nombre entre l’adjectiu i el nom; concordança del subjecte amb el verb; bon ús de les preposicions, dels temps verbals, etc!); - la riquesa lèxica que demostra l’estudiant quan evita l’ús de termes massa genèrics; - la complexitat de les estructures sintàctiques emprades (en particular l’ús de construccions complexes .coordinades i/o subordinades. en detriment d’estructures simples);


- la coherència i la cohesió del discurs (en el raonament lògic i en l’ús dels connectors lògics, signes de puntuació).

Títol de l’escrit propi.Cal valorar sobretot la capacitat de concentrar el sentit del text en una paraula o frase nominal, preferentment sense verbs en forma personal. Es descomptarà 0’1 punts per cada falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi. Les faltes repetides només descompten punts una vegada. En el conjunt de l’exercici, el descompte per faltes és com a màxim de 2 punts.

AU. Llengua castellana / catalana Objectius. Amb aquesta prova es pretén avaluar la competència lingüística en llengua castellana / catalana del candidat, fonamentalment en els aspectes de coneixement gramatical (morfologia i sintaxi), domini del lèxic i expressió escrita. Examen. El candidat haurà de respondre, a partir d’un text d’unes 200 paraules, set preguntes de tipus objectiu [d’un punt cada una] i una pregunta de tipus obert [de tres punts]. Caldrà respondre obligatòriament en castellà / català respectivament. Les preguntes objectives podran ser de resposta d’opció múltiple, de completar espais buits o de construcció d’estructures alternatives, i es podran referir als següents continguts:

inici • •

Anàlisi morfològica i sintàctica (morfologia nominal, pronominal i verbal; sintaxi de l’oració simple i de l’oració composta). Tria de la forma o l’expressió gramatical més adient en context.

Canvi de temps o de mode verbal (present-passat, indicatiu-subjuntiu, etc.)

Transformació d’estructures sintàctiques (activa-passiva, coordinació-subordinació, estil directe-estil indirecte, etc.).

Definició de mots o d’expressions (paràfrasis, glosses).

Recerca de sinònims o antònims.

Formació de paraules (composició i derivació).

A la pregunta oberta es demanarà un redactat, en llengua castellana / catalana, entre 50 i 80 paraules, en forma de reflexió o comentari sobre alguna qüestió del text de la prova. S’hi valorarà l’adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió (lèxic i sintaxi). S’hi descomptarà 0,1 per falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi. A les preguntes d’opció múltiple els errors descompten (0,33 punts, en cas que hi hagi quatre possibles respostes).

GS.

Preparació de Proves d’Accés a CF de Grau Superior


Blocs de continguts. Criteris d’avaluació

1. Comprensió Comprèn i interpreta les informacions més rellevants de textos orals i escrits de la vida quotidiana, de les relacions socials i dels mitjans de comunicació. Identifica el posicionament de les tesis dels interlocutors i la defensa de les idees en els textos que expressen el perquè de les coses o el raonament i les argumentacions. Comprèn la interrelació de les idees exposades en diferents tipus de text i sintetitza els arguments exposats. Valora, de forma crítica, el contingut de missatges orals i escrits, tot contrastant-lo amb els propis coneixements i sospesant les causes i les conseqüències de les idees exposades. Identifica els diferents registres de la comunicació: formals, no formals i col.loquials, estàndard.

inici 2. Expressió Elabora textos escrits a partir de les estructures de cadascuna de les tipologies textuals concretes: exposició, argumentació, narració, descripció, i instrucció. Aplica els criteris bàsics de les propietats textuals: adequació, coherència, cohesió i correcció com a base de regulació en l'elaboració de les produccions pròpies i en la presentació final. Elabora resums, síntesis i textos amb organització estructurada i clara, i expressa opinions raonades.

3. Utilització de la llengua Aplica els elements característics del registre lingüístic corresponent als diferents àmbits d’ús dels textos produïts i selecció del lèxic i la sintaxi adequats en cada situació comunicativa. Analitza les relacions significatives entre les paraules en relació amb la coherència dels textos i l'adequació al context. Utilitza els elements lingüístics i discursius essencials per a la cohesió interna de les idees dins dels textos escrits: connectors textuals, procediments per a la progressió del discurs i adequació dels registres lingüístics a les funcions comunicatives. Utilitza la puntuació del text escrit en relació amb l’organització oracional i amb la forma del text (els paràgrafs i la distribució i ordenació de les idees expressades).


Usa les normes ortogràfiques i gramaticals en la realització dels textos propis, i mostra interès per la bona presentació d'aquests. Identifica alguns mecanismes textuals que donen agilitat a discurs, amb especial atenció als connectors útils per introduir un tema, relacionar idees, posar èmfasi, donar detalls, introduir conclusions, indicar causa, finalitat, condició, objecció, posicionament davant de diverses opcions. Aplica procediments per enriquir el text escrit mitjançant elements d’estil i la precisió lèxica. Identifica i utilitza els recursos de la sinonímia i antonímia, polisèmia, homonímia, els hipònims i hiperònims, derivats, locucions i frases fetes, i sentits propis i figurats.

inici

I) Temari de llengua (2007): Bloc A -tema 1, 6, 7 i 8- Bloc B -tema 2, 3, 4 i 53.3. Text explicatiu-expositiu. 1. La comunicació i el llenguatge.

3.4. Text informatiu.

1.1.Comunicació i expressió oral. Conversa i debat.

3.5. Text argumentatiu.

1.2. Registres no formals i col7loquials. 1.3. Registres formals. 1.4. Registre estàndard. 1.5. La lectura expressiva i comprensiva. 2. La creació d’un text escrit. 2.1. Tècnica de selecció i ordenació d’idees. 2.2. Procediment d’elaboració i producció. 2.3. Criteris i normes de revisió i correcció. 2.4. Estil i presentació. 2.5. Anàlisi de textos. 3. Tipologia textual. 3.1. Text descriptiu. 3.2. Text narratiu.

3.6. Registres estàndards: cartes, textos d’opinió, documents tècnics,documents administratius –instàncies, sol7licituds, etc-.

4. Estructura d’un text. 4.1. Idees principals. 4.2. Idees secundàries. 4.3. Els paràgrafs. 4.4. Els connectors textuals. 4.5. Coherència, cohesió, adequació, ordre. 5. El comentari de text: comprensió, resum i esquema. 6. Normes ortogràfiques. 7. Estructures lingüístiques. 7.1. Morfosintaxi. 7.2. Categoria de les paraules.


7.3. Regles morfològiques bàsiques.

8.3. Locucions i frases fetes.

7.4. El verb.

8.4. Derivats.

7.5. Estructura de l’oració.

8.5. Sentits propis i figurat

7.6. Complements verbals. 8. Lèxic. 8.1. Sinònims i antònims. 8.2. Hipònims i i hiperònims. ........................................................................................................................

inici

II) Criteris d’avaluació (2007) 1. Reconeix el procés de comunicació, a partir de l’anàlisi dels elements que componen el procés. 2. Interpreta textos escrits a partir de l’anàlisi, la comparació i el resum dels continguts i de procediments de selecció i processament de la informació. 3. Diferencia les idees principals i secundàries d’un text, amb coherència discursiva, correcció ortogràfica i gramatical, i l’ús del lèxic adequat. 4. Produeix textos escrits mostrant el domini de recursos lingüístics, amb coherència discursiva i cohesió, correcció ortogràfica i gramatical, i l’ús del lèxic adequat. 5. Reconeix els aspectes lèxics i semàntics d’un text, a partir del seu comentari. 6. Produeix textos en situacions comunicatives diverses a partir de la utilització dels registres lingüístics (lèxic) més adequats a cada situació. 7. Identifica les principals tipologies textuals. 8. Expressa opinions raonades a partir de lectures de text.

Criteris de correcció de llengua GS -Prova 2012A-Comprensió (3.5 puntos): resumen y cuatro preguntas cortas El resumen debe corregirse con una visión cualitativa del conjunto y pueden otorgarse puntuaciones intermedias entre las propuestas:


El resumen recoge las ideas esenciales del texto de forma clara, ordenaday precisa; no presenta marcas de subjetividad y no copia literalmentefragmentos del texto......................................................................................... 1,5 puntos El resumen recoge la mayoría de las ideas esenciales del texto, no presenta marcas de subjetividad y no copia de forma literal fragmentos del texto,pero puede tener algún error en cuanto a precisión, claridad y orden.................................. 1 punto El resumen tiene deficiencias graves en las ideas esenciales, no mantienela objetividad o copia literalmente del texto, o presenta una expresión poco clara y precisa. .................................................................................................. 0,5 puntos El resumen no recoge las ideas esenciales del texto, lo malinterpretao presenta una expresión claramente desordenada, confusa y sin precisión. ............................ 0 puntos

B-Expresión escrita:

[3 puntos]

Elija UNA de las dos opciones siguientes y desarróllela en unas cien palabras. A. Redacte un texto argumentativo .... B. Redacte un texto narrativo en el que ... • La valoración del texto se efectúa sumando la puntuación otorgada en cada uno de los apartados que se indican a continuación, pero también debe realizarse una valoración cualitativa global, a partir de la cual se puede redondear y modificar al alza o a la baja la puntuación total de esta cuestión. • Si el texto no se adapta al enunciado elegido, se valora con 0 puntos • Si el texto es muy breve, cada apartado se puntúa de manera proporcional a la extensión. Si tiene menos de cincuenta palabras, se valora con 0 puntos.

a) Coherencia Selección y ordenación correctas de la información.............................................. 0,5 puntos Algún problema en la ordenación o selección de la información........................... 0,25 puntos Texto desordenado y confuso............................................................................... 0 puntos

b) Cohesión (puntuación, concordancia, construcción de las oraciones) 0-2 errores .......................................................................................................... 0,75 puntos 3-4 errores .......................................................................................................... 0,5 puntos 5-6 errores .......................................................................................................... 0,25 puntos Más de 6 errores .................................................................................................. 0 puntos c) Corrección (ortografía, morfosintaxis, léxico) 0-3 errores .......................................................................................................... 1 punto 4-5 errores .......................................................................................................... 0,8 puntos 6-7 errores .......................................................................................................... 0,6 puntos 8-9 errores .......................................................................................................... 0,4 puntos 10-11 errores ...................................................................................................... 0,2 puntos Más de 11 errores ................................................................................................ 0 puntos

d ) Variación El texto utiliza recursos sintácticos variados y un léxico precisoy no contiene repeticiones; se admite alguna deficiencia leve. ................................................................................................. 0,25 puntos Se demuestran pocos recursos léxicos y sintácticos, y algunas palabraso estructuras se repiten a menudo. ............................................................................................................................. 0 puntos

e) Registro La lengua del texto se ajusta al grado de formalidad y al canaladecuados. Se acepta algún error leve. ............................................................................................................................... 0,25 puntos El texto contiene errores graves respecto al canal o al gradode formalidad. ........0 puntos

f) Disposición El texto respeta los márgenes, las líneas están correctamente dispuestas y la letra es legible 0,25 puntos Falta alguno de los elementos anteriores. ...............................................................0 puntos


C-Ejercicios de idioma / Reflexión lingüística (3.5puntos)


inici

1.3. Tipologia textual 1.3.1.Quadre

1.3.2.Dossier

Tipologia textual 1. El text narratiu a. El conte literari b. El gènere epistolar 2. El text descriptiu 3. El text explicatiu 4. El text periodístic a. Els gèneres informatius b. Els gèneres d’opinió 5. El text predictiu 6. El text instructiu 7. El text argumentatiu 8. El resum 9. El gènere dramàtic

37

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

1. El text narratiu Narrar és relatar uns fets, siguin reals, o de ficció, amb la finalitat d’entretenir. La narració oral és la primera forma de narrar. Amb el pas a la llengua escrita s’obtenen tipus de text narratius diversos, amb extensió diferent, i amb intenció literària o sense. En literatura, la narració es troba en textos de ficció com la novel·la el conte, el relat, la llegenda, les memòries, els dietaris i les biografies. D’altra banda, hi ha textos narratius que tenen altres finalitats, com els reportatges, les notícies, les cròniques, etc., l’objectiu dels quals és, bàsicament, informar i que trobarem en els gèneres periodístics.

La narració és un tipus de text que explica uns fets en un determinat ordre, que cal que sigui coherent amb la intenció del narrador. Caben dues possibilitats d'ordre: el mateix en què han succeït els fets i l'alteració de l'ordre en què han ocorregut (per remarcar un fet, utilitzar el factor sorpresa, mantenir l'interès del receptor fins al final o centrar-lo en una part de la narració). La narració té un desenvolupament temporal i s'estructura en les etapes següents: introducció (plantejament d'una situació estable) complicació (plantejament d'un conflicte) avaluació i reacció (avaluació del conflicte i reacció per part dels personatges) resolució (resolució del conflicte i pas a una nova situació) i moralitat (conclusió que respon a la intenció del narrador) El factor temps és essencial en el text de tipus narratiu. El temps es pot expressar a través del verb (amb els seus morfemes temporals), els adverbis i locucions adverbials de temps, preposicions+nom, oracions temporals i verbs o substantius que indiquen temps. La narració literària és un text en què, a part de l'autor i el lector reals, hi ha un emissor i un receptor ficticis. Cal tenir-hi en compte aspectes externs i interns. Entre els primers, hi ha: la trama (suma d'accions desenvolupades a la narració) el tema (assumpte de què parla la narració) i els personatges (éssers que intervenen en la narració) Entre els interns, hi ha els referents a: el temps, que contempla les diferències entre el temps real de la història narrada i la forma en què està expressat a la narració mitjançant tres factors: l'ordre, la duració i la freqüència; la manera, que contempla la distància amb què són presentats els fets al lector i la perspectiva amb què li són mostrats, i la veu, que contempla les relacions entre els fets narrats, la persona que els narra i els personatges que hi intervenen.

Les etapes de la narració El text narratiu té un desenvolupament temporal i es construeix d'acord amb una estructura d'etapes com la següent:

a. Introducció Plantejament d'una situació estable

38

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

b. Complicació Plantejament d'un conflicto c. Avaluació i reacció Avaluació del conflicte i reacció per part dels personatges

d. Resolució Resolució del conflicte i pas a una nova situació

e. Moralitat Conclusió que respon a la intenció del narrador

Discurs directe - Discurs indirecte Repetir literalment (al peu de la lletra) allò que algú ha dit és fer servir el discurs directe. Exemple: La Maria va dir: "Tinc gana". Explicar aproximadament allò que algú ha dit és fer servir el discurs indirecte. Exemple: La Maria va dir que tenia gana.

Transformacions per passar del discurs directe a l'indirecte discurs directe discurs indirecte « » ..............................Ø ets ..............................era aquí ............................allà aquest ........................que tu ................................ell ara ..............................llavors és ...............................era aquell

Estructura de les declaracions, les preguntes, les respostes i les ordres en el discurs indirecte. a. Declarar o respondre Exemples: En Sergi va dir que llavors engegava el motor. Li va respondre que era allà.

VERBS INTRODUCTORIS MOT D'ENLLAÇ ENUNCIAT dir explicar manifestar afirmar replicar declarar assegurar respondre contestar + que + verb en indicatiu 39

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

b. Ordenar o recomanar Exemple: Va ordenar-li amb insistència que anés endavant.

VERBS INTRODUCTORIS MOT D'ENLLAÇ ENUNCIAT ordenar manar exigir demanar pregar dir aconsellar recomanar Suggerir + que + verb en subjuntiu

c. Preguntar Exemples: Va dir-li si aquell soroll del motor era normal. Va demanar-li quin servei feia a l'oficina.

VERBS INTRODUCTORIS MOT D'ENLLAÇ ENUNCIAT preguntar si demanar voler saber qui, què, on, quan dir com. quin, per què ... + ... + verb en indicatiu

1.a El conte literari Entenem per conte el relat breu d’un fet o d’un seguit de fets reals, llegendaris o ficticis amb l’objectiu d’entretenir, reflexionar, moralitzar o divertir Cal distingir entre conte tradicional o rondalla –anònim, de transmissió oral i de carácter popular- i conte literari –d’autor reconegut i de caràcter culte. L’extensió del conte no té uns límits rígids i sovint provoca confusions. No queda definit amb claredat el concepte de conte, narració llarga o novel·la curta.

Tècniques Els punts de vista narratius i el tractaments del temps de conte són els mateixos que els de la novel·la. Així mateix, els procediments també coincideixen: narració i descripció, diàleg i monòleg. El que té de particular el conte és la concentració d’elements narratius. El conte és, sobretot, un exercici de síntesi, i força sovint constitueix el nucli de narracions més extenses que, desenvolupades, podrien esdevenir novel·les.

40

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici L’extensió breu del conte limita les possibilitats argumentals i les històries paral·leles amb molts personatges. El conte té una trama senzilla, pocs personatges i, en la majoria dels casos, un sol episodi. Té menys varietat i matís que la novel·la, però té més contundència i força expressiva. Sovint, un recull de contes té un caràcter unitari. Un fil argumental o una temàtica comuna uneix els diferents relats fent-ne un tot, malgrat el sentit autònom e cada un d’ells. Aquesta característica és més freqüent en la literatura contemporània que no pas en l’antiga.

Estructura Tenint en compte la concentració narrativa que li és pròpia, la narració breu es pot estructuraren tres parts: 1. Introducció. Presentació dels personatges, el temps i l’espai de l’acció. També s’hi planteja la situació inicial. 2. Desenvolupament. Desplegaments del conflicte, amb situacions ascendents i descendents, i situacions de clímax. 3. Desenllaç. Conclusió del relat. És especialment significativa en el conte literari Aquesta estructura no és fixa: es pot partir del coneixement del desenllaç –in medias res- és a dir, enmig del relat.

El desenllaç pot ser obert o tancat. Desenllaç obert: El narrador no dóna cap solució a la història o conflicte plantejat al relat, de manera que el lector s’ha d’imaginar un possible final. D’aquesta manera preval l’ambigüitat del missatge i s’exigeix un lector participatiu. Desenllaç tancat. L’autor resol tots els conflictes i no dóna cap opció al lector. Moltes vegades el conte i la narració breu han utilitzat un desenllaç d’aquesta mena per cloure el relat amb un final sorprenent i inesperat que produeixi un cop d’efecte inoblidable.

La narrativa contemporània. Narrativa de la quotidianitat El realisme metafòric representa l’absurd i el fantàstic. Amb la voluntat de trencar amb la temàtica del realisme històric, es crea una realitat literària basada en la fantasia, l’absurd, l’humor o el somni. Els problemes socials i quotidians es reflecteixen a través de situacions sorprenents, acceptades amb normalitat i que creen un efecte de contrast. El conte es converteix en metàfora de la realitat, tot jugant a la confusió entre el que és versemblant i el que no ho és. Quim Monzó Va néixer a Barcelona el 1952. Abans de dedicar-se a la literatura va treballar com a dissenyador gràfic. S’ha mantingut al marge dels academicismes, ja que la seva formació literària no prové de la universitat. Gran viatger, va fer de corresponsal periodístic per terres del Vietnam, Cambotja, Thailàndia, etc. A principis del vuitanta va viure un temps a Nova York, on es va familiaritzar amb la narrativa nordamericana contemporània, de la qual és un excel·lent traductor. Alterna la producció de novel·les i reculls de contes amb la publicació d’articles a diaris i revistes. L’obra. La visió absurda de la vida quotidiana Quim Monzó ha aconseguit molts èxits en la narrativa curta Uf, va dir ell (1978), Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux et Maury (1980), L’illa de Maians (1085) El perquè de tot plegat (1993), Guadalajara (1996)... són reculls de narracions en què la vida quotidiana l’absurd, el desig i la realitat, l’humor i la reflexió són presentats a través de personatges anònims, plens de dubtes i vacil·lacions, que representen els antiherois del nostre món capitalista. A vegades aquestes situacions quotidianes i costumistes, explicades amb ironia, contrasten amb una dura descripció de la incomunicació i la insolidaritat. 41

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

Estil En l’obra de Monzó és interessant el tractament, el to i la manera de narra per sobre de les històries, que poden ser intranscendents. Les frases curtes, la sobrietat, el lèxic modern i agosarat i el joc de paraules componen un estil net i segur que el converteixen en el narrador més emblemàtic de la nostra narrativa moderna. Monzó uneix els elements de caràcter popular, que provenen del còmic i el rock, amb tota una tradició narrativa llatinoamericana (Borges, Garcia Márquez, Cortázar, etc.). A banda de la influència d’autors nord-americans i europeus (Wolfe, Queneau, Buzzati, etc.), connecta amb la literatura catalana de Francesc Trabal, Joan Oliver i Pere Calders. A partir de propostes que semblen insignificants i d’acudits elabora unes narracions que desemboquen, sovint, en l’absurd. “M’agrada molt jugar amb els tòpics. Un dels meus contes és una conversa telefònica que arrenca d’una frase que he sentit a cinquanta mil telefilms, que em fascina, que és quan l’amant truca a casa d’una persona casada i aquesta li diu “T’he dit mil vegades que no em truquessis aquí”. Aquests tòpics que es repeteixen a moltes pel·lícules m’entusiasmen; són el motor que em fa engegar. A La magnitud de la tragèdia n’hi sortia un altre, el de l’home que té els diez comptats. Són clixés amb què el col·lectiu es deu identificar; si no, no es repetirien tant. Entrevista a Quim Monzó publicada al Diari Avui

1.b El gènere epistolar Modalitat literària basada en la correspondència entre escriptors, o artistes en general, o bé en produccions literàries escrites en forma epistolar però que no formen part d’una correspondència estricta. En aquest sentit és particularment interessant la novel·la epistolar, molt difosa durant el segle XVIII i que encara avui té adeptes. Abans de definir el gènere epistolar cal començar fent referència a la carta com a procediment comunicatiu segons el qual hom s’adreça per escrit a un corresponsal amb objectius i finalitats diverses. La carta és, doncs, una mena de diàleg diferit a través de l’escriptura. En el món literari les cartes dels escriptors han estat sempre una eina de coneixement de lesseves idees o de la seva trajectòria biogràfica. La carta és gènere literari quan deixa de ser un intercanvi entre éssers reals i es converteix en literatura. A la narració epistolar, la carta o epístola esdevé un procediment narratiu que dóna l’estructura general de l’obra. És a través de cartes que tenim notícia dels fets i dels personatges del relat, sempre d’acord amb el punt de vista de la persona que les escriu. Aquest procediment permet el desenvolupament d’un punt de vista aliè de l’autor i crea, alhora, una mena de ficció comunicativa: l’autor-narrador desapareix per deixar pas a un narrador que és l’emissor de la carta. Aquest emissor escriu, aparentment, no per al lector, sinó per al seu corresponsal, de manera que aquell viu la impressió d’entrar en un món del qual és un testimoni privilegiat. Així doncs, la narració epistolar crea la il·lusió d’un document autèntic, la qual cosa la converteix en un dels procediments preferits pel realisme. Però, al mateix temps, pel seu component d’expressió de la subjectivitat de l’emissor, l’epístola és també un procediment fonamental del romanticisme. Podem trobar narracions que giren a l’entorn de les cartes que escriu algú, sense veure mai les respostes, però també en trobem que són la correspondencia creuada entre dos o més corresponsals. Aquest procediment no s’ha fet sevir únicament en la narrativa, és a dir, a la novel·la i al conte. La poesia ens n’ofereix mostres (epístoles satíriques, censòries) i trobem la carta com a vehicle de l’assaig o la dissertació. També podem trobar epístoles –en vers i en prosa– de diferents estils: elevat o sublim, com a pretext per a la vehiculació d’idees, i planer o familiar, com a pura expressió de la intimitat de l’emissor. A més, a causa de la seva varietat de manifestacions, pot incloure gran diversitat de tipus textuals (narració, descripció, diàleg, argumentació, etc.) L’epístola literària és, doncs, un nus, on les diverses qualificacions d’estil, procediment i tipus textual s’entrecreuen. 42

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici El gènere epistolar no ha estat gaire conreat en la literatura catalana, tot i que hi ha molts epistolaris reals inclosos en els llibres de memòries. Als anys trenta del segle XX, Judita, de Francesc Trabal destaca com un exemple notable de novel·la epistolar. Hi ha també obres que inclouen cartes que els protagonistes adrecen a algú (Bearn, de Llorenç Villalonga) o contes (Una carta, de Mercè Rodoreda). Actualment hi ha molts escriptors catalans que inclouen aquest gènere entre les seves obres (Carme Riera, M. Mercè Roca...)

2. El text descriptiu Descriure consisteix a explicar com són les coses i les persones, a detallar-ne les característiques, l’aspecte o les qualitats que presenten. La descripció no només és literària, sinó que la podem trobar en textos quotidians com per exemple: guies turístiques, catàlegs comercials, publicitat, etc.

Estructura del text descriptiu Una descripció consta de dues parts: tema i expansió. El tema és el motiu de la descripció i primer se’n fa una definició. A continuació s’inicia l’expansió, que desenvolupa el tema amb nova informació. L’expansió es pot basar en una enumeració selectiva, és a dir, en l’enumeració dels elements que fan que l’objecte es distingeixi d’altres de semblants, o bé en una enumeració exhaustiva, és a dir, en la citació de tants elements com es vulgui. L’acumulació excessiva de dades pot arribar a desdibuixar allò que es descriu. De vagades la descripció es pot fer en un altre ordre: ascendent o descendent, anar de dreta a esquerra, del tret particular al general, etc. Les informacions que s’aporten a la descripció s’han d’agrupar per sectors de manera que no es barregin entre elles.

Tipus de descripcions La descripció pot ser objectiva, si té una intenció explicativa o informativa; o subjectiva, si qui descriu deixa entreveure l’opinió o els sentiments que li produeix allò que es descriu. La descripció objectiva presenta amb detall les característiques d’allò que es descriu, sense matisacions ni apreciacions personals. Hi predomina la funció referencial i el llenguatge denotatiu. És una descripció funcional, pròpia dels llenguatges tècnics. En canvi, la descripció subjectiva no detalla els trets tal com es manifesten en la realitat sinó que l’autor els presenta amb una visió personal. Posa en relleu alguna cosa de la història que s’explica. En aquest cas, la descripció pren un valor significatiu perquè es troba al servei de la narració, tant per aclarir l’estat de les coses (funció explicativa) com per donar a conèixer aspectes del personatge o de l’acció que es desenvolupa (funció simbòlica). Hi domina la funció estètica o poètica i el llenguatge pot ser connotatiu. Si es descriuen els trets físics d’una persona parlem de prosopopeia, si són els trets psicològics, etopeia, i si són els dos a la vegada, és el retrat. En el cas que es faci una exageració o una deformació parlem de caricatura. Tot es pot descriure: persones, paisatges, olors, sensacions, actituds...

Recursos lingüístics del text descriptiu El nom és el punt de partida de la descripció. L’adjectivació, en forma de qualificatius o d’estructures equivalents, és el recurs que caracteritza allò que es descriu. L’estructura oracional més usual és l’atributiva: verbs com ser, estar o semblar permeten d’atribuir qualitats a una cosa o a una persona mentre que tenir, posseir o portar serveixen per mostrar-ne les característiques més importants. El temps verbal més utilitzat és el present o l’imperfet. 43

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


En el text descriptiu, també hi abunden els situacionals, com per exemple: a dalt, a baix, més amunt, més avall, davant, darrere, a la dreta, a l’esquerra, endins, enfora, al mig/centre, als costats/extrems, de cara, d’esquena, a l'interior, a l’exterior, etc. La selecció lèxica és un factor determinant en un text descriptiu, ja que tots els mot han de contribuir a descriure una realitat de manera que el resultat sigui compacte i arrodonit. L’ampliació i l’aprofundiment de la descripció s’aconsegueix amb la presència de mots d’un mateix camp semàntic o propers semànticament. Els recursos estilístics com la comparació, la metonímia o la metàfora serveixen par caracteritzar el nom i enriquir el text descriptiu.

La descripció científica La descripció que trobem en els textos de registres tècnics i científics es caracteritza per l'ús un vocabulari especialitzat. Aquests textos són objectius i tenen un alt grau de formalitat. Tant si són escrits com orals tenen caràcter de text preparat, no espontani. L’objectivitat s’expressa lingüísticament per l'absència de la primera i la segona persones del verb i l’ús de l'es impersonal. Els textos de caràcter tècnic i científic poden ser: divulgatius, adreçats a un públic ampli i amb caràcter didàctic, o poden ser especialitzats, adreçats a un públic molt restringit, amb una funció d'intercanvi d'informació. En els textos divulgatius abunden més les explicacions i els exemples. En els especialitzats el vocabulari és més difícil (terminologia específica) i es pressuposen molts coneixements previs.

3. El text explicatiu Una exposició és l'explicació d'un tema o d'unes idees clares que es presenta d'una manera clara i que s'organitza seguint un ordre lògic. La presència d'aquest tipus de missatge en el nostre entorn és present en tots els actes comunicatius en què es transmet informació. Sovint exposar i explicar són termes utilitzats indistintament per referir-se als textos que tenen una finalitat informativa o didàctica. En general, identificar un text tot atribuint-li una tipologia concreta no és gaire senzill perquè habitualment es barregen diversos tipus de text. En una exposició pot haver narracions, descripcions, etc. Només sabrem ben bé la tipologia d'un text si atenem a la finalitat amb què ha estat elaborat: si el propòsit no és descriure, si no fer entendre allò que es descriu, parlarem de text expositiu. «Explicar» i «exposar» són dos verbs que expressen conceptes estretament connectats; tant, que sovint s'ha utilitzat «exposició» i «explicació» per referir-se a una mateixa classe de seqüències. Exposar equival a «informar», és a dir, transmetre dades amb un alt grau d'organització i jerarquització, i explicar, és l'activitat que, partint d'una base expositiva o informativa necessàriament existent, es fa amb finalitat demostrativa.

Els textos explicatius «exposen una cosa a fi de fer-la comprendre o donar-la a conèixer a algú". Les explicacions són els textos didàctics per excel·lència, perquè tenen com a objectiu fer comprendre els fenòmens sobre els quals han aportat la informació necessària.

Estructura Els textos explicatius han de presentar una organització lògica i jeràrquica de les informacions, que es pot desenvolupar analíticament o sintèticament. Es manifesta típicament a les lliçons, a les conferències, als fullets explicatius, etc. L'estructura clàssica d'un text expositiu és: 1. Introducció: on es presenta el tema de què es parlarà. 2. Desenvolupament del tema 3. Conclusió: sol correspondre a una síntesi del que s'ha dit. 44

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

Característiques dels textos expositius La llengua del text explicatiu ha de tendir cap a la màxima claredat. Per això, la sintaxi ha de ser senzilla i el lèxic clar i precís (en la modalitat divulgativa, tanmateix, no s'abusarà de la terminologia que será emprada en la modalitat especialitzada). Tot i que no es poden establir un trets determinants, sí hi ha unes certes regularitats: l'objectivitat en l'explicació: oracions en tercera persona; hi abunden oracions subordinades de relatiu i aposicions, ja que permeten afegir información secundària; el temps verbal característic és el present d'indicatiu, per la seva atemporalitat; la selecció de substantius i verbs té en compte els criteris de claredat i precisió, per evitar ambigüitats; hi ha nombroses nominalitzacions, tant d'accions com de processos o estats, ja que permeten la síntesi i l'abstracció de la informació. els adjectius són neutres, aporten matisos específics i precisos la cohesió lèxica queda garantida per la repetició de paraules, la utilització´d'hiperònims i hipònims i mots de la mateixa família. els connectors tenen un paper important, sobretot els que estableixen relacions lògiques i els que concreten o matisen.

Tipus de text expositiu Les formes d'exposició són sempre presents en els àmbits de la ciència, la tècnica i l'ensenyament. Es poden establir sis tipus diferents de missatges expositius: text cientificotècnic especialitzat, propi dels especialistes d'una matèria; text de semidivulgació, adreçat a un públic universitari o amb uns certs coneixements del tema; text de divulgació, dirigit a un ampli sector de la societat; text científic pedagògic, propi de l'educació, llibres de text, etc.; text d'investigació, del tipus tesi doctoral o similar; text científic oficial, informes d'equips investigadors. Encara que habitualment són textos escrits, també poden presentar la modalitat oral.

Recursos En l'explicació, l'emissor coneix allò de què parla i en sap més que el receptor. L'emissor vol fer-se entendre pel receptor i per això fa servir diferents tècniques com l'exemplificació i la definició, juntament amb una sèrie de recursos com les fotografies, les gràfiques, els esquemes o els dibuixos (que funcionen de suport no verbal); en l'escrit, la subdivisió en apartats, l'ús de títols i subtítols i la utilització de recursos gràfics (negretes, cursives, etc); en l'exposició oral, la repetició, els canvis d'entonació i les pauses expressives, etc.

Elements lingüístics Oracions atributives Aposicions Expressions per denominar vinculades a les definicions ( noms, infinitius, oracions precedides pel nexe que, oracions interrogatives indirectes, oracions de relatiu substantivades) Abundància de subordinació Connectors de causa i conseqüència, que expliciten l'organització lògica de les idees (ja que, perquè, consegüentment, tanmateix...)

Recursos lingüístics El verb de l'explicació és el present d'indicatiu, encara que no s'ha de descartar la presència dels altres temps verbals -els diferents temps de passat-, si en suport de l'explicació es recullen esdeveniments, anècdotes, declaracions, etc., que s'arrangen en el temps. La utilització d'adjectius i d'adverbis prové de la necessitat de donar una idea exacta d'allò de què es parla perquè puga ser entesa l'explicació, i no de la intenció de buscar un efecte estètic ni de fer conèixer 45

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici el nostre punt de vista o sentiments sobre l'objecte explicat, com passa sovint en les descripcions i en les argumentacions. És per això que s'empren els adjectius «imprescindibles», és a dir, els especificatius o classificatius. De fet, la selecció dels noms (substantius i adjectius) i dels verbs en l'explicació es fa amb el propòsit d'obtenir la màxima claredat i la millor precisió possibles. L'ús dels termes ens assegura una interpretació única. Els termes comporten una absència d'ambigüitat, i evitar l'ambigüitat és una condició bàsica de tot text explicatiu. Pel que fa als connectors, conjuncions o altres tipus de locucions amb valor relacionant, hi tenen un paper principal sobretot aquelles que estableixen connexions lògiques entre els elements lingüístics: les causals (perquè, ja que, per això, per aquesta causa, per + infinitiu...), les il·latives (doncs, per tant, en conseqüència, així...) i les finals (perquè, a fi que/de, per tal que/de, amb l'objectiu de, amb la finalitat de...); i també les que matisen la validesa de les assercions, com les adversatives (però), les condicionals (si, sempre que, a condició que...) i les concessives (malgrat que, a pesar que, per + adjectiu + que...). D'altra banda, les estructures modals i comparatives (com,semblant a, diferent de...) tenen un paper important en les operacions d'exemplificació. La progressió temàtica La manera com s'articula la informació coneguda (tema) i la informació nova (rema), sol seguir dos models en l'explicació:

1. Model de tema derivat: El tema inicial (un hipertema explícit o implícit) es divideix en diversos subtemes o "parts", als quals són adjudicats els remes corresponents. A continuació, nous subtemes són seguits de nous remes, i així successivament. En els textos explicatius, aquest model és molt freqüent quan volem classificar o donar detalls de l'objecte complex que pretenem explicar. 2. Model de progressió lineal: En aquest model, cada rema es converteix en el nou tema. Així, es parteix d'un ,tema (t1), al qual s'adjudica un rema (r1). Aquest rema (r1) es converteix en un nou tema (t2) al qual s'atribueix un nou rema (r2), i així successivament. Sovint, alguns d'aquests estadis de successió tema-rema només es pot completar amb els coneixements extra textuals que el redactor considera que comparteix el lector, mitjançant els quals es poden connectar elements implícits. És freqüent que tots dos models es donin successivament en un mateix text.

5.El text predictiu El text predictiu ens informa sobre una situació futura, en base a una situació i uns condicionaments actuals, per tal de fer-ne una preparació adequada. La forma verbal principal per a l'expressió de les prediccions és el temps futur. Però hi ha també d'altres possibilitats gramaticals que poden aportar diferents matisos de significat: el temps condicional el mode subjuntiu el present d'indicatiu el futur compost, i verbs que suggereixin per ells mateixos una predicció. Per treure certesa a les prediccions en futur s'usen adverbis i locucions de probabilitat com segurament, potser, tal vegada, si Déu vol, etc. Per expressar les condicions es poden usar: oracions introduïdes per nexes condicionals (si, posat que, mentre que, etc.) locucions com amb la condició de+infinitiu, la locució en cas de+nom, i verbs o substantius que, pel seu significat, indiquen condició. 46

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici La planificació d'una activitat comporta les passes següents: la detecció de les necessitats que es volen satisfer la fixació dels objectius del pla la determinació de les activitats a realitzar la concreció dels responsables i dels costos de les activitats l'execució de les activitats, i l'avaluació dels resultats aconseguits. TEMPS VERBALS PER INDICAR PREDICCIONS: Futur simple: Demà plourà. Futur compost: L'any que ve hauré acabat la carrera. Condicional simple: Si dixessis de fumar, et trobaries més bé. Present de subjuntiu: Em farà anar malament que vinguin demà. Imperfet de subjuntiu: M'agradaria que fos pilot. Present d'indicatiu: Arribo demà. PER INDICAR CONDICIÓ: si amb que només que/de posat que en cas que/de a condició que/de PER INDICAR POSSIBILITAT és possible que (+present subjuntiu): És possible que demà arribi la Laura possiblement (+futur): Possiblement la setmana que ve farà molt de fred. pot ser que (+present de subjuntiu): Pot ser que se'n cansi de seguida. tal vegada: Aquest és un diagnòstic que tal vegada no compartiran els altres metges. si Déu vol: Si Déu vol trobaré feina abans de l'estiu.

6. El text instructiu Els text directiu o instructiu ens obliga, ens aconsella o ens recomana fer una sèrie d'accions i ens informa, a vegades, de per què hem de fer-les i com hem de fer-les. Primer, acostuma a presentar la finalitat que persegueix i després, exposa un seguit d'instruccions. Aquestes segueixen l'estructura següent: marca d'ordre -acció que s'ha de fer- com s'ha de fer. Les marques d'ordre serveixen per indicar el pas d'una instrucció a la següent i poden ser substituïdes per recursos tipogràfics (punt, guió ...). Algunes instruccions han de fer-se en un ordre determinat perquè siguin efectives. Els textos instructius acostumen a ser esquemàtics i concisos. L'esquematisme consisteix a presentar uns continguts destacant-ne les línies principals, mitjançant les paraules imprescindibles i la disposició gràfica dels textos. La concisió consisteix a expressar només allò que és estrictament necessari per a la comprensió dels continguts. Sol repercutir en l'absència de comentaris i digressions i en l'absència de caracteritzadors. La forma verbal bàsica per expressar les instruccions és l'imperatiu. Però també hi ha altres possibilitats, segons els diferents graus de formalitat entre l'emissor i el receptor, la intenció que es persegueix o la situació. Aquestes altres possibilitats d'expressar instruccions són, principalment, la persona i el nombre de la forma verbal que s'empra, la utilització de diferents temps verbals i l'ús de verbs específics per a expressar la instrucció (caldre, haver de, etc.). L'ús combinat d'aquests recursos gramaticals permet d'intensificar o suavitzar la sensació d'imposició o d'ordre de les instruccions.

47

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici Per expressar la manera com s'han de fer les accions, es poden usar: adverbis i locucions adverbials de manera, adverbis en -ment, preposicions + nom, oracions introduïdes per nexes modals (com, com si, segons, etc.) verbs que, pel seu significat, indiquen manera i gerundis. Per expressar la finalitat d'una acció, es poden usar: la preposició per a + nom, oracions introduïdes per nexes finals (perquè, a fi que, per tal que, etc.), per (o locucions finals com a fi de, per tal de, etc.) + infinitiu i verbs que, per la seva significació, indiquen finalitat: perseguir, proposar-se, pretendre... Per indicar instruments podem fer servir: per mitjà de, mitjançant, amb... Els missatges s'elaboren sempre amb un codi, que és el conjunt de signes o senyals de significat convencional i les regles per a la seva utilització. A més del codi lingüístic, n'hi ha d'altres que se serveixen de dibuixos, imatges, gràfics, etc.

7. El text argumentatiu 1. El text argumentatiu té la funció de convèncer i la seva estructura bàsica consta de tres parts: a) Introducció, és la part que situa, enuncia un tema i dóna l'opinió a favor o en contra de l'emissor respecte al tema b) Motius o arguments, s'exposen els fets. Per cada fet presentat, es desenvolupa un argument principal i d'altres de secundaris o de suport, si és el cas. c) Conclusió, recull la idea principal (tesi) del qui parla a favor o en contra del tema, és la síntesi dels continguts i pot ser només argumental o també retòrica. S'expressa habitualment en l'últim paràgraf. En el text argumentatiu l'emissor està normalment implicat en el missatge del text. Això es pot mostrar mitjançant l'ús de la primera persona. Per introduir els diferents arguments s'usen els ordinals o altres marques d'ordre, com en primer lloc, d'una banda, per començar, d'altra banda, finalment, per acabar, etc.

2. Un tipus de text argumentatiu molt freqüent és el polític . El seu llenguatge és elaborat i fa servir recursos lingüístics que atreguin i convencin el receptor, com són l'ús d'un vocabulari especial i de figures retòriques. Les figures retòriques que més utilitza són les que es basen en la repetició, el contrast i la implicació del receptor. Per expressar l'oposició podem usar: oracions introduïdes per nexes com però, sinó, tanmateix, encara que, malgrat que, etc noms precedits de locucions com malgrat, a pesar de, tot i, etc i verbs que pel seu significat, indiquen oposició com oposar-se, dissentir, etc. Per expressar la causa, podem usar: oracions introduïdes per nexes causals com perquè, ja que, puix, etc, noms introduïts per locucions com amb motiu de, a causa de, gràcies a, etc., i verbs que, pel seu significat, indiquen causa com causar, fer, originar, ocasionar, etc. Per expressar la conseqüència, podem usar: oracions introduïdes per nexes consecutius com doncs, per tant, així, etc., o noms encapçalats per locucions com en conclusió, en conseqüència,conseqüentment, etc. Abans de l'expressió consecutiva, és freqüent de posar un punt i coma. La conseqüència també es pot expressar a través d'un reforç a la primera oració (tant, tan, de manera) i el nexe que a la segona.

48

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

3. Recursos Entre els recursos utilitzats en el text argumentatiu, cal destacar l'ús de cometes, els guionets, les citacions i la interrogació retòrica.

Les cometes s'usen per citar paraules textuals, fer sobresortir una paraula del text, indicar que un mot és un títol o un motiu, o donar un to especial a una paraula. Els guionets s'usen per indicar de qui són les paraules citades, per afegir una circumstància complementària al text i per passar del to objectiu al subjectiu. Les citacions d'autoritats són frases extretes de grans pensadors o d'entesos en la matèria que es tracta i tenen un caràcter d'afirmació categòrica. La interrogació retòrica és una afirmació feta en forma de pregunta,a fi d'atreure l’interès del receptor i implicar-lo en el que s'afirma. Per fer una contraargumentació cal analitzar el text, tenint en compte: el receptor a qui s'adreça el que argumenta, els arguments que fa servir, les premisses de què parteix, l'estructura dels arguments, el seu propòsit i les seves estratègies. A l'hora de construir els contraarguments, cal valorar: els caràcter i circumstàncies del receptor, els contraarguments més idonis per ales seves premisses, els possibles dubtes del contrincant, les respostes a aquests dubtes, el nostre propòsit general en relació a aquest receptor concret i les estratègies més adequades de cara a aquest propòsit.

4. El text argumentatiu dins de la situació comunicativa Les argumentacions, com els altres tipus de textos, es poden donar en contextos comunicatius ben diferents. Tots tenim la necessitat de prendre partit per alguna idea o davant d'algun fet concret en diversos moments i situacions de la nostra vida. Quan enunciem aquesta presa de partit ajudant-nos de raons estem argumentant i, generalment, al mateix temps, intentem convèncer el nostre auditori. A continuació veurem una llista de possibles classes de textos argumentatius: L'expressió i defensa de punts de vista en: o converses, o cartes privades i públiques, o novel·les, o obres de teatre. Conferències, debats, taules redones, col·loquis, etc. Bé directament davant de públic, o bé a través dels mitjans de comunicació. Articles d'opinió en revistes i diaris. Editorials Anuncis publicitaris Discursos polítics Informes sobre temes de caràcter especialitzat que inclouen preses de decisió argumentades, per exemple: informes fets per metges sobre la conveniència de no fumar, etc. D'acord amb la situació comunicativa, l'emissor produirà una classe o altra de text argumentatiu. Tots ells tindran en comú: l'exposició i defensa d'opinions, la intenció de convèncer o persuadir. A cada classe de text correspondrà: un registre lingüístic més o menys formal, una determinada relació entre l'emissor i el receptor, una estructura pròpia, uns recursos lingüístics determinats.

inici 49

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


5. Els recursos lingüístics Alguns dels principals recursos lingüístics utilitzats en les diferents classes de textos argumentatius són: La utilització de la ironia. De vegades alguns arguments són reforçats per frases o expressions iròniques. Contar un relat. En alguns casos, quan volem convèncer algú, abans preparem el seu estat d'ànim per tal de predisposar-lo favorablement respecte d'allò que li volem exposar. Una manera d'aconseguir-ho és relatant alguns fets colpidors que es relacionen directament amb les opinions que volem defensar. La utilització de la repetició, és a dir, de la insistència i del bombardeig d'arguments. Posar de manifest determinats valors. Per exemple, quan es fa al·lusió a valors com la solidaritat i la llibertat per defensar determinades opinions a favor dels drets humans, etc. L'argument d'autoritat. Quan l'emissor es recolza en els seus coneixements respecte del tema a què es refereix, o bé, en el seu estatus social. Les qüestions retòriques. Ens referim als jocs de paraules, als recursos gràfics i al recurs que anomenem la interrogació retòrica, que consisteix a formular una pregunta de la qual no s'espera obtenir resposta i que serveix, com en el cas dels altres recursos retòrics, per centrar l'atenció i l'interès del receptor cap a allò que exposa l'emissor.

8. El resum Què és resumir? Entenem per resum la capacitat de reduir un text a 1/4 part dels seus mots, aproximadament. Amb el resum s'ha d'aconseguir reproduir fidelment (no copiar) el contingut i l'organització d'un text original, però de manera reduïda. Cal, doncs, saber-hi distingir primer la informació que és essencial de la que és accessòria, per poder-la expressar després d'una manera condensada i objectiva Què cal tenir en compte a l'hora de resumir? - Cal cenyir-se a la informació que hi ha en el text original: es tracta, com s'ha dit abans, de reproduir aquesta informació, però amb menys paraules; no s'ha de fer interpretacions personals sobre el contingut del text - Hi ha d'haver totes les idees principals del text original, interpretades correctament. - Cal articular i connectar les idees amb mots de lligam (marcadors textuals, connectors) i amb la puntuació adient: el producte final ha de ser un resum, no un esquema. - Cal demostrar capacitat de síntesi; és a dir, respectar al màxim el nombre de paraules demanat per al resum. - No s'ha d'afegir al resum comentaris o indicacions del tipus: "El text/l'autor diu.../ens parla de.../conclou dient que...", ja que aquestes estructures donen lloc a un distanciament del text original.

Text per resumir CONCILIAR LA FAMÍLIA I LA FEINA Sovint s'utilitza l'expressió dona treballadora per indicar la dona que fa un treball retribuït, sigui per compte propi o aliè. La frase és un xic injusta per a tantes i tantes dones que han treballat i treballen molt a casa seva, cuidant els fills i la família; són les anomenades mestresses de casa. Aquesta dedicació a la família, anys enrere més nombrosa que ara, ha suposat exercir un gran nombre de feines que avui ja han esdevingut una professió: cuinar, rentar la roba, planxar, netejar la casa, cuidar els nens, els avis, els malalts, etc. La gran diferència és que la mestressa de casa no percep cap retribució per aquestes feines. Aquesta dedicació exclusiva a la família té diversos inconvenients: la dona no rep retribució, ni cap renda monetària directa, ni cotitza a la Seguretat Social, cosa que la fa dependre econòmicament del marit; si aquest desapareix o deixa de tenir ingressos, la dona queda sense recursos i el dia de demà no tindrà pensió de jubilació. A més, la dona que no treballa fora de casa també pot quedar desvinculada més fàcilment del món extern, del seu entramat cultural i associatiu, de la seva evolució tecnològica, del batec diari... Amb el temps hi ha hagut un canvi de les coses i avui totes les famílies ja es plantegen que les dones han de tenir ingressos econòmics i, per tant, la seva pròpia professió i ofici. La progressiva incorporació de la inici 50

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


dona al món del treball és un signe de modernització i de progrés. Els països més desenvolupats són aquells en què hi ha una major proporció de dones que treballen (Suècia, EUA, Holanda, Canadà, Dinamarca, etc.), és a dir, els que tècnicament tenen la major taxa de població ocupada femenina. La taxa mitjana d'ocupació femenina europea és del 40,1% i a Catalunya, del 35,3%. S'observa que per arribar a la mitjana europea, més elevada, encara hem de fer un esforç notable. La incorporació de la dona al treball fa necessari configurar un nou sistema que permeti un repartiment equilibrat de responsabilitats entre la vida professional i la vida privada; amb aquesta finalitat es va crear la Comissió Interdepartamental de Conciliació Laboral i Responsabilitats Familiars, amb participació de sindicats i associacions empresarials. Les recomanacions plantejades per aquest òrgan s'agrupen en tres blocs: a) prestacions en temps, per exemple maternitat, excedències dels pares i flexibilitat d'horaris laborals, comercials i escolars; b) prestacions en serveis, com ara l'atenció a les famílies amb persones dependents; c) prestacions econòmiques, entre d'altres, subsidis familiars i desgravacions fiscals.

Exemples de resums amb errors RESUM 1

El text ens parla de (1) la incorporació de la dona al món laboral. Durant molts anys les dones hanestat treballant a casa sense rebre un salari i sense cotitzar a la Seguretat Social. Són dones que depenen dels seus marits, i si aquest l'abandona (2) o es queda sense feina, no tenen ingressos. A més a més, les tasques que aquestes mestresses de casa realitzen, (3) han esdevingut feines (4), com són cuinar, rentar la roba, cuidar els avis, etc. Però aquestes dones realitzen (5) les feines sense rebre cap benefici. A molts països ja s'està produint un canvi, les dones s'estan integrant al món laboral. Els països on hi ha major proporció de dones treballadores són el Canadà, Dinamarca, els Estats Units, entre d'altres. Països amb un gran potencial econòmic. (6) A Europa hi ha un 40,1 % de dones treballadores, a Catalunya un 35,3 %. (7) Encara queda bastant per millorar. Però (8) ja s'ha creat una comissió que ha dut a terme una sèrie de recomanacions: a) prestacions en temps, b) prestacions en serveis, c) prestacions econòmiques. Amb aquestes recomanacions es vol facilitar la incorporació de la dona al món laboral, ja que aquest fet és digne de modernització. (9)

COMENTARIS DEL RESUM 1 (1) No s'ha d'incloure aquesta estructura al resum, ja que es crea un distanciament del text original. (2) Error greu de cohesió: el pronom utilitzat no concorda amb nombre amb el complement que substitueix. Error d'interpretació: no se'n fa una interpretació del tot correcta (en el text original no es parla d'abandonament). (3) Error de sintaxi: no hi pot haver coma entre el subjecte i el verb. (4) Error d'interpretació/matisació: les tasques de les mestresses de casa han esdevingut professió, més que feines. (5) Repetició lèxica: es repeteix, innecessàriament, la paraula realitzen. Cal demostrar varietat lèxica. (6) Error de cohesió: aquesta frase està mal cohesionada, queda deslligada de l'anterior a causa de la puntuació (seria més correcte utilitzar-hi una coma). (7) Idea secundària irrellevant. (8) Error de cohesió: el connector no és l'adequat, ja que la idea que cal expresar amb aquesta frase no és d'oposició, sinó de continuació (amb aquesta finalitat..., per això...). (9) Confús, mal interpretat.

inici 51

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


RESUM 2

L'autor/a del text exposa (1) diferents aspectes que cal tenir en compte a l'hora de tractar el tema de la possible conciliació de la família i la feina. (2) Des de bon començament, l'autor/a deixa ben clar (1) que aquest tema afecta només les dones. Són les dones les que socialment es troben dividides en treballadores i mestresses de casa, divisió totalment injusta. A continuació, l'autor/a fa esment, breument, (1) dels inconvenients que suposa per a la dona la dedicació exclusiva a la família i la llar (dependència econòmica, desvinculació del món extern...), i afirma que (1), en el marc de les societats actuals modernes, s'accepta i es defensa la incorporació de les dones al món del treball, no només pels beneficis socials que això comporta, sinó també pels beneficis socials derivats (3). Certament, l'autor/a subratlla (1) que els països amb un índex d'ocupació femenina més alt són els més ben situats des del punt de vista econòmic (Suècia, el Canadà, els Estats Units...). A Europa, aquesta taxa és d'un 40,1 % i a Catalunya, d'un 35,3 %. (4) Finalment, l'autor/a fa esment (1) d'un organisme governamental, creat a Catalunya, que té com a objectiu fonamental la formulació de mecanismes que afavoreixin la incorporació de la dona al món laboral i el subsegüent repartiment de responsabilitats familiars: la Comissió Interdepartamental de Conciliació Laboral i Responsabilitats Familiars, que determina prestacions en temps, en serveis i d'ordre econòmic. (5) (227 paraules)

COMENTARIS DEL RESUM 2 (1) No s'ha d'incloure aquesta estructura al resum, ja que es crea un distanciament del text original. (2) En aquest primer paràgraf es fa una introducció/presentació de la idea clau del text original, cosa que no és pròpia d'un resum: cal reproduir el contingut i l'organització del text original, i no fer-ne un comentari. (3) Idea repetida i confusa: "s'accepta i es defensa la incorporació de les dones al món del treball, no només pels beneficis socials que això comporta, sinó també pels beneficis socials derivats" (beneficis socials derivats de què?). (4) Idea secundària irrellevant. (5) No es demostra prou capacitat de síntesi, ja que el text s'hauria de resumir en 150paraules, i la reducció final ha quedat en 227 paraules.

Exemple de resum correcte. Sovint s'interpreta que la dona treballadora és només aquella que treballa fora de casa, i no es té en compte el fet que les mestresses de casa duen a terme un gran nombre de tasques que actualment ja han esdevingut una professió. Les mestresses de casa, a més, es troben amb una sèrie d'inconvenients, com el fet de dependre del marit per no tenir cap compensació econòmica, ni cap cotització a la Seguretat Social i, també, la possible desvinculació del món extern. Amb el temps, però, hi ha hagut un canvi de mentalitat, i ja hi ha el plantejament generalitzat que les dones han de tenir ingressos econòmics i, per tant, la seva professió i ofici. Aquesta incorporació de la dona al món laboral ha generat la creació d'una comissió, amb participació de sindicats i associacions empresarials, que vetlla per un repartiment equitatiu de responsabilitats entre la vida professional i la privada . inici 52

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


9.El gènere dramàtic: el teatre El gènere dramàtic, junt amb el líric i l’èpic pertany a la clàssica divisió sota la qual s’agrupen els gèneres i els subgèneres literaris. El teatre és un gènere que narra uns fets a l’espectador per mitjà del diàleg que mantenen uns personatges, i en alguns casos aquest es limita a la veu d’un sol personatge i, per tant, parlaríem de monòleg. Parlem de monòleg interior si el personatge ens va transmetent el seu pensament com si pensés en veu alta i no s’adrecés explícitament al públic. El text de l’obra de teatre conté els mateixos elements narratius que una novel·la. Efectivament, el text ens narra una història viscuda per uns personatges (principals, secundaris, eventuals...) i que segons el tractament que reben seran plans, rodons, arquetipus, etc. I la història, com en la novel·la, es desenvolupa en un plantejament, un nus i un desenllaç. Així mateix també hi podem analitzar un temps i un espai i la utilització d’un o diversos registres lingüístics. No hem de perdre de vista, però, que l’obra teatral és concebuda per a la representació i això fa que hi observem algunes característiques exclusives d’aquest gènere com són els que fan referència a la divisió externa del text en actes. Els actes són unitats de temps i de desenvolupament que corresponen a l’estructuració abans esmentada de plantejament, nus i desenllaç. Segons l’esquema clàssic la peça teatral es divideix en tres actes, però també pot fer-ho en cinc. Aquests, a la vegada, es poden dividir en escenes, és a dir, unitats de temps i acció marcades, bàsicament, per l’entrada i la sortida de personatges. El text teatral inclou, generalment, indicacions adreçades al lector i sobretot al director que s’encarregarà de la seva posada en escena. Tot aquest conjunt d’anotacions s’anomena didascàlia i inclou els noms dels personatges, apunts de decoració i d’acció, i acotacions, que són notes explicatives sobre la disposició, gestos i maneres d’actuar dels diversos personatges. A més, cal tenir en compte quin és l’espai escènic en què es produeix la representació i quina escenografia es prepara per reproduir un clima determinat en l’obra. Les formes teatrals clàssiques són la tragèdia, la comèdia i el drama. Però a aquestes cal afegir-hi altres gèneres mixtos de posterior creació que són el melodrama i la tragicomèdia i alguns gèneres menors com l’entremès, la farsa, el sainet, la paròdia, el mim o pantomima, l’acte sacramental. Cal esmentar també les formes dramàtiques en què la música té un paper fonamental com l’òpera i els gèneres musicals menors com la sarsuela, l’opereta el vodevil i la revista. Actualment destaca un nou gènere, el musical, en què s’alterna el ball, la cançó i la veu parlada. Centrant-nos només en els grans gèneres clàssics, direm que la tragèdia tracta temes elevats i seriosos, amb personatges importants i rellevants de la societat dominats per fortes passions i un destí inevitable que plana damunt seu. Aquesta desgràcia implacable és fruit del destí o d’una passió. La comèdia té una intenció crítica, satírica o moralitzant. Tracta temes més propers al a quotidianitat i els personatges són més populars, més identificables pel públic i el desenllaç és feliç. El drama és considerat un gènere mixt, barreja dels dos anteriors. El tractament del tema és serios i greu i hi ha la possibilitat d’un desenllaç tràgic, però els personatges són propers als espectadors i poden dominar el seu destí.

53

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

1. 4. Els diferents escrits periodístics Tipologia textual 1. El text narratiu a. El conte literari b. El gènere epistolar 2. El text descriptiu 3. El text explicatiu 4. El text periodístic a. Els gèneres informatius b. Els gèneres d’opinió 5. El text predictiu 6. El text instructiu 7. El text argumentatiu 8. El resum 9. El gènere dramàtic

El text periodístic El català ha tingut un accés difícil als mitjans de comunicació de masses moderns. El primer diari publicat en el món és el Daily Courant , que aparegué a Londres el 1702, però és durant el s. XIX quan es desenvolupà la premsa, i Catalunya es trobava en plena renaixença , per això fins el 1879 no aparegué en la nostra llengua el Diari català dirigit per Valentí Almirall. Al llarg del segle XX el català també entrà en el terreny de la ràdio i la televisió. Cada mitjà té unes característiques pròpies que condicionen el tipus de discurs que s’hi utilitza; en el cas de la ràdio o la televisió es compta bàsicament amb la immediatesa i amb els condicionants d’una transmissió oral en què es fa necessària la repetició de paraules clau i una exposició més lineal i sintàcticament molt clara a fi que la comprensió i el seguiment del missatge siguin efectius. En la premsa, en canvi, el discurs, pel fet de ser escrit, ha de ser més elaborat. El registre lingüístic utilitat de forma general en els mitjans de comunicació, que es troba a mig camí entre el llenguatge més especialitzat i el més accessible al públic, rep el nom d’estàndard. A banda de l’ús d’aquesta varietat lingüística el text periodístic s’ha d’ajustar a uns condicionants ineludibles com són el temps, en els orals, i l’espai ,en els escrits. A més ha de ser entenedor i unívoc en la seva interpretació. Per això el llenguatge periodístic es basa en les màximes de precisió, claredat i economia lingüística que en garanteixen l’eficàcia. El text periodístic no s’ajusta només a una tipologia textual sinó a diverses, com: Narratiu: notícia, crònica i reportatge. Conversacional: entrevista. Argumentatiu: editorial, articles d’opinió, crítiques (de cinema, teatre, música). Predictiu : horòscop, meteorologia.

54

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

4.a Els gèneres informatius La notícia La notícia és un tipus de text narratiu, la funció del qual és informar el lector de fets ocorreguts recentment. El llenguatge que fa servir la notícia ha de ser clar, concís, senzill i atractiu per al lector. Una notícia perquè sigui completa, ha de respondre a les indicacions qui, què, on, quan i per què. Això no vol dir que no n’hi puguin aparèixer d’altres com a qui, com, quines conseqüències, etc. Aquestes indicacions han de figurar en el primer paràgraf d'una notícia i, si n'hi ha, en el seu titular. Estructura de la noticia: Els elements de titulació que són aquells en què el lector fixa primerament l’atenció (com en el material fotogràfic). Aquests elements són l’avanttítol (que serveix per contextualitzar la informació) ; el títol (que és una sola frase, de construcció breu i senzilla on es resumeix i destaca el tret més remarcable de la informació) ; el subtítol ( que explica i complementa el títol); i ja durant el desenvolupament de l’article els destacats ( en una altra mida o format de lletra) per remarcar algunes idees del text. En el cos de l’article hi trobem l’entrada o lead on, tenint en compte que la presentació de la información és jeràrquicament ordenada, s’amplia la informació que conté el títol i es pretén captar l’atenció del lector a fi que continuï llegint la notícia. Després el desenvolupament del text on de forma ordenada s’han d’anar responent les preguntes què, qui, com, on, quan i si és possible per què. Algunes ja presents en el lead. El cos del text pot contenir petits títols anomenats titolets que faciliten la lectura, l’ordenen i divideixen els textos més extensos. Al llarg d’aquest desenvolupament anem coneixent, doncs, no només la notícia sinó elements contextuals a aquesta que es coneixen amb el nom de background . Per narrar els fets podem fer servir els connectors que s’empren en els textos narratius en general: abans, anteriorment, al mateix temps, després, Tipus de notícies • D' última hora : abasten fets que s'acaben de produir, de qualsevol àrea i indret. • De prevenció : pretenen sensibilitzar sobre els problemes que afecten la societat. • De sumari : informen de les lleis o la política que afecten la ciutadania. • Complementàries : amplien la informació principal. • Cronològiques : segueixen la cronologia vital del protagonista i són complementàries. • De continuïtat : segueixen i informen d'un fet que es dilata en el temps. • De creació : acostumen a sortir als dominicals. Són de tema lliure. • Espacials : informen sobre fets que es produeixen a diversos llocs.

La crónica La crònica és un relat periodístic que informa sobre uns fets esdevinguts en un espai de temps concret. La crònica sol ser complementària d'altres notícies sobre esdeveniments que es produeixen de manera imprevista o previsible. L'estil de la crònica és més lliure que el de la notícia i el cronista usa l'argot propi de cada àmbit. El cos de la crònica pot seguir els fets de manera cronològica o pot oferir-ne una introducció descriptiva, una anècdota, una declaració, un testimoni, etc.. També tenen el suport gràfic de fotografies. Segons la seva finalitat poden ser informatives o interpretatives. La crònica informativa és el gènere propi del corresponsal o enviat especial. La crònica interpretativa està vinculat a un cronista especialitzat. Té la finalitat d'interpretar el sentit dels esdeveniments com a observador qualificat dels fets. Aquest tipus de 55

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici cròniques se subdivideixen segons quina en sigui la temàtica. Les més característiques són la crònica negra, l'esportiva, la política, la de societat i la cultural.

El reportatge El reportatge és un article periodístic d'extensió variable que tracta de forma exhaustiva temes que no són de plena actualitat però que desperten l'interès del públic lector. El reporter crea la informació en lloc de buscar-la. El reportatge respon a dues situacions comunicatives diferents: d'una banda amplia un fet d'actualitat, narrat des de l’òptica del protagonista; de l'altra desenvolupa un tema concret que capta l’atenció del públic i que els mitjans de comunicació tracten d'investigar i ampliar. El reportatge duu un títol, una entrada, el cos de la informació i el suport gràfic. El cos de la información és extens i inclou les dades, les causes, les conseqüències o les vivències del reporter. Acostuma a haverhi entrevistes, declaracions, testimoniatges, citacions, etc. S'acompanyen de fotografies, mapes, gràfics...

L'entrevista L'entrevista és un diàleg extens i a fons que manté el periodista amb un personatge prestigiós o d'actualitat. L'objectiu és aconseguir el màxim d'informació sobre la persona o el tema en què ell està qualificat. Les entrevistes poden ser de dos tipus. • L' entrevista de personalitat : té l'objectiu de revelar el món interior d'una persona rellevant; se centra en els aspectes més representatius del seu tarannà i de la seva obra o activitat professional. Va precedida de dades biogràfiques. Les preguntes poden anar barrejades amb dades i comentaris. No es transcriu el diàleg al peu de la lletra i el text pot reproduir les variants lingüístiques de l'entrevistat. • L' entrevista d'opinió : se centra en les manifestacions i comentaris que una persona qualificada fa sobre una matèria determinada. L'eix de l'entrevista no és tant la personalitat de l'entrevistat com el tema. Va precedida de la presentació de l'entrevistat. El text ha de ser formal i no ha de reflectir les varietats lingüístiques.

4.b Els gèneres d’opinió La funció dels gèneres d'opinió és crear un parer, favorable o desfavorable, sobre un fet recent per tal d'influir positivament en la consciència de la ciutadania. Els comentaristes són testimonis directes d'aquests esdeveniments i els interpreten, els relacionen, en busquen referents i n'emeten judicis. Els periodistes no interpreten un fet informatiu de manera arbitrària; són professionals que segueixen unes normes deontològiques; però darrera d'una opinió hi ha una determinada d'interpretar el món, és a dir, una ideologia. Sempre s'ha de distingir la dada objectiva del comentari personal.

L'editorial L'editorial és l'article d'opinió o de fons que, sota l'òptica de la direcció del periòdic, reflecteix les grans orientacions del diari i fa palesa la seva ideologia; mai no va signat. L'estructura de l'editorial és la següent: a) La introducció: anuncia el tema, el relaciona i el contrasta amb els fets de l'actualitat. b) El desenvolupament: exposa la tesi i els arguments c) La cloenda: evidencia la interpretació de l'editorialista. Hi apareixen judicis, opinions i contrastos.

56

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

L'article d'opinió Els articles d'opinió exposen anàlisis, crítiques i valoracions sobre fets i temes actuals d'interès general. Hi ha articles d'opinió de col·laboradors habituals del mitjà de comunicació i altres de col·laboradors més o menys esporàdics, entesos en els fets o situacions que comenten. L'estructura d'un article és molt diversa. S'acostuma a seguir la tipologia textual expositiva o argumentativa. Els raonaments són divulgatius. El títol pot suggerir el to de l'article: humor, información crítica, etc. Hi ha quatre tipus d'article d'opinió: • El comentari: és un article concís que té un espai propi en el diari o revista. El redacta un periodista habitual del mitjà i els temes són molt variats. • La columna: és un article que ocupa una o dues columnes impreses del mitjà informatiu. El columnista treballa habitualment al diari en el qual té reservat un espai una o dues vegades per setmana. Acostuma a ser un personatge de prestigi, que gaudeix de la confiança de la direcció i és afí a la línia editorial i a la seva ideologia. És el gènere periodístic més personal i l'estil pot ser molt variat. • La col·laboració : és l'article d'opinió més extens. La direcció l'encomana col·laboradors versats en alguna matèria. • L' acudit : és l'expressió d'una opinió en què l'especialista mira l'actualitat des d'un punt de vista crític i incisiu.

Les cartes a la direcció Les cartes a la direcció exposen crítiques, denúncies, comentaris, felicitacions, etc., sobre fets o qüestions d'actualitat. No han de superar les vint línies i han d'anar signades. S'hi respecta el registre lingüístic i, si s'escau, s'hi fan les esmenes ortogràfiques adients.

La crítica La crítica és una modalitat del gènere d'opinió que consisteix en una ressenya informativa i avaluadora d'una obra. L'encapçala una fitxa, que conté les dades més rellevants tant de l'obra com de l'autor o autora. El tipus de crítica que publiquen els mitjans informatius són: de literatura, arts plàstiques, música, espectacles i temes diversos (moda, gastronomia).

57

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

1.5 Propietats textuals

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PROPIEDADES TEXTUALES 1

LAS PROPIEDADES TEXTUALES 1. LA ADECUACIÓN: 1.1 FACTORES DE ADECUCACIÓN 1.1.1. La intención comunicativa 1.1.2. El canal o soporte. 1.1.3. El enfoque del tema: 1.1.4. El grado de familiaridad. 1.2. PROBLEMAS DE ADECUACIÓN MÁS FRECUENTES: 1.2.1 Falta de precisión sobre la finalidad de los escritos. 1.2.2 Dificultades al expresar la relación formal con el destinatario. 1.2.3 Dificultades al considerar los conocimientos previos del destinatario y sobrentender conocimientos que no tiene. 1.2.4 Usar términos inadecuados o pertenecientes a niveles de uso relacionados con la oralidad (coloquialismos, vulgarismos). 1.3 EJEMPLO DE ADECUACIÓN/INADECUACIÓN 2. LA COHESIÓN: 2.1 TIPOS DE COHESIÓN: 2.1.1 COHESIÓN REFERENCIAL 2.1.1.1COHESIÓN REFERENCIAL LÉXICA:  RECURRENCIA LÉXICA: o REPETICIÓN DE PALABRAS o SINÓNIMOS o HIPERÓNIMOS / HIPÓNIMOS o NOMINALIZACIÓN o PALABRAS GENERALIZADORAS.  RECURRENCIA FÓRICA. o RECURRENCIA ANAFÓRICA.  Sustitución pronominal  Sustituciones adverbiales  Sustituciones léxicas o RECURRENCIA CATAFÓRICA  CONTIGÜIDAD 2.1.1.2 COHESIÓN REFERENCIAL GRAMATICAL:  LA DEIXIS .  LA ELIPSIS. 2.1.2 COHESIÓN SECUENCIAL O INTERFRÁSTICA. 2.2 Principales problemas de cohesión

58

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici 3. LA COHERENCIA: 3.1 REGLAS DE COHERENCIA TEXTUAL 3.1.1 La relevancia: 3.1.2 La redundancia: 3.1.3 La progresión temática 3.1.4 La regla de no contradicción: 3.2 PRINCIPALES PROBLEMAS DE COHERENCIA

4. LA GRAMATICALIDAD: 4.1. Ortofonía: 4.2. Ortografía: 4.3. Morfosintaxis: 4.4. Léxico:

II. LA COHESIÓN: La cohesión es la propiedad textual que hace referencia a las diferentes maneras de conectar los elementos de un texto. Las palabras, frases, oraciones y párrafos se conectan entre sí a través de formas gramaticales: preposiciones, conjunciones, pronombres, sinónimos... Estas conexiones son las que nos permiten crear textos homogéneos y, fácilmente codificables. Sirve, además, para facilitar la interpretación: si se logra cohesión, el texto resulta una verdadera unidad integrada y se dice que es cohesivo.

TIPOS DE COHESIÓN: A. COHESIÓN REFERENCIAL: los elementos de un texto aluden a una referencia de la que se parte. Están relacionados unos con otros. Este tipo de cohesión se clasifica en: cohesión léxica: también denominada lexis. Se produce por mecanismos de repetición, de contigüidad y de sustitución de palabras. cohesión gramatical: se produce a través de la elipsis y la deixis

COHESIÓN REFERENCIAL LÉXICA: 1. RECURRENCIA LÉXICA: el texto debe conectarse léxicamente. Esto permite al lector seguir la lectura de forma global. La recurrencia léxica se puede lograr mediante la repetición o sustitución de palabras REPETICIÓN DE PALABRAS: todo texto permite una mínima repetición de palabras. No hay ningún texto que no repita o retome lo que dijo antes. Si bien cuando disponemos de un diccionario de sinónimos o utilizamos el de Word, podemos encontrar formas de no repetir palabras y de incorporar más vocabulario, no siempre esta operación es posible. Por ejemplo: si hablamos de educación o de anorexia, seguramente necesitaremos reiterar estos términos en el texto que trata cada tema. SINÓNIMOS: nos permite evitar la repetición innecesaria que provoca falta de estilo. HIPERÓNIMOS / HIPÓNIMOS: los hiperónimos nos ayudan a evitar también la repetición. El hiperónimo es un sustantivo jerárquicamente más abarcador que los que se desprenden de él; constituye una clase o categoría de sustantivo superior, de la que se desprenden categorías inferiores que le corresponden. Por ejemplo, después de haber puesto más de una vez la palabra avutardas, colocamos aves, o después de italianos podemos seguir con extranjeros. Cuando empleamos el procedimiento inverso se dice que nos valemos del hipónimo o palabra especificadora. Por ejemplo: dijimos los mamíferos domésticos y luego decimos perros y gatos. NOMINALIZACIÓN: son recursos lingüísticos que se basan en el uso de un sustantivo abstracto, derivado de un verbo que ya se utilizó un poco antes en el texto: El Consejo Directivo del CURZA aprobó las fechas para nuevas mesas extraordinarias de exámenes finales. La aprobación entrará en vigencia en el primer cuatrimestre de este año. 59

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


PALABRAS GENERALIZADORAS o sustantivos genéricos: son palabras que reemplazan a una serie extensa de sustantivos y que adquieren poca precisión. Por LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PROPIEDADES TEXTUALES 4 por ejemplo: asunto, cosa, cuestión, fenómeno, aspecto, tema, problema. Los utilizamos para globalizar un tema expuesto anteriormente. 2. RECURRENCIA FÓRICA: son mecanismos por medio de los cuales un término remite y sustituye a otro término del mismo discurso con el que comparte la referencia. Puede ser anafórica o catafórica. RECURRENCIA ANAFÓRICA: el término sustituido se sitúa con anterioridad en el discurso. a) Sustitución pronominal: se realiza a través de pronombres demostrativos, personales y posesivos: El profesor de lengua se niega a cambiar los exámenes. Él es inflexible en eso. b) Sustituciones adverbiales: se realiza a través de adverbios de lugar: Los alumnos van hacia el pabellón. Los encontrará allí. c) Sustituciones léxicas: se realiza a través de sinónimos: Alberto se matriculó en el instituto del centro porque es el centro escolar que le corresponde. RECURRENCIA CATAFÓRICA: el término sustituido se sitúa con posterioridad en el discurso. Ya te lo dije: te suspenderé 3. CONTIGÜIDAD: se da a través de los campos léxicos que dan unidad al texto, entre las palabras que constituyen la base del tema del texto, que lo unifican. En un artículo sobre los planetas podrán aparecer Sol, asteroides, estrella, astronómico, distancia, luz, atmósfera, masa, Júpiter, explosión. Este mecanismo de conformación de campos léxicos por contigüidad va „ligando‟ el texto en el nivel del tema, del contenido.

COHESIÓN REFERENCIAL GRAMATICAL: 1. LA DEIXIS (función indicadora, señalizadora): es otro mecanismo por el cual una palabra o frase remite a otra palabra o frase escrita anteriormente en el texto y la refiere. Consiste en la referencia al contexto a través de pronombres, determinantes y adverbios. Las unidades que mejor realizan esta referencia son los demostrativos. Esta referencia puede realizarse en el espacio, en el tiempo y de forma personal: Según me dijo, ayer llovió mucho aquí. Félix Arana se presentó a firmar un convenio el 4 de mayo del corriente año. Ahora, después de dos meses, él plantea rescindirlo. Las asistentes sociales del municipio encontraron en el Barrio Lavalle una familia con alto grado de desnutrición y sin trabajo. Su estado alarmó a las trabajadoras sociales, quienes movilizaron el traslado al hospital. 2. LA ELIPSIS: es la eliminación de la reiteración, la supresión de algo ya presente en el texto; una forma de dar algo por sobreentendido. Puede ser elipsis de un nombre o de verbo. Es un recurso para economizar lenguaje. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PROPIEDADES TEXTUALES 5

60

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


B. COHESIÓN SECUENCIAL O INTERFRÁSTICA: los textos se dividen en párrafos. Los párrafos deben estar ligados para que no se pierda la idea global. La cohesión secuencial o interfrástica (entre frases o párrafos) incluye procedimientos para que el texto avance sin perder el necesario encadenamiento. Esos procedimientos enlazan pequeñas o grandes partes de los textos mediante el uso de conectores y señalan diferentes tipos de relaciones: de adición, condición, causalidad, conclusión, enumeración, explicación o justificación, generalización o extensión, modo, oposición o contraste, reformulación, restricción, temporalidad. INTRODUCIR EL TEMA DEL TEXTO: INICIAR UN NUEVO TEMA:

MARCAR O SEÑALAR UN ORDEN:

INDICAR OPINIÓN: DISTINGUIR, RESTRINGIR O ATENUAR ELEMENTOS: CONTINUAR SOBRE EL MISMO PUNTO:

HACER HINCAPIÉ O DEMOSTRAR

DETALLAR O EJEMPLIFICAR:

EXPLICACIÓN O MATIZACIÓN: PARA INDICAR ADICIÓN: RECTIFICACIÓN: DIGRESIÓN: RESTRICCIÓN: ÉNFASIS, INTENSIFICACIÓN: ÓN DE TIEMPO:

El objetivo principal es, nos proponemos exponer, este texto trata de, nos dirigimos a usted para...

Con respecto a, por lo que se refiere a, otro punto es, en cuanto a, sobre, el punto trata de, en relación con, acerca de, por otra parte, en otro orden de cosas, en lo que concierne a, en lo concerniente a, en lo tocante a, en lo que atañe a... En primer lugar, en último lugar, en último término, primero, segundo, primeramente, finalmente, de entrada, ante todo, antes que nada, para empezar, luego, después, además, al final, para terminar, como colofón... A mi juicio/ entender/ parecer/ modo de ver/ criterio, a juicio de los expertos/ de muchos, según mi punto de vista, en opinión de muchos/ de la mayoría... Por un lado, por otra parte, en cambio, sin embargo, ahora bien, no obstante, por el contrario, al fin y al cabo, a fin de cuentas… Además, luego, después, asimismo, a continuación, así pues, es más, incluso, cabe añadir, cabe observar, otro tanto puede decirse de, algo parecido/ semejante ocurre con, a continuación... Es decir, en otras palabras, dicho de otra manera, como se ha dicho, vale la pena decir, vale la pena hacer hincapié, debemos hacer notar, lo más importante es, la idea central es, hay que destacar, debemos señalar, hay que tener en cuenta, o sea, esto es, en efecto, la verdad es que, lo cierto es que, sin duda, tanto es así que... Por ejemplo, verbigracia, en particular, en (el) caso de, a saber, como ejemplo, como muestra, pongo por caso, tal como... Es decir, esto es, a saber... Y, además, encima, de igual forma... Bueno, o sea, mejor dicho, rectificando... Por cierto, a propósito... Si acaso, hasta cierto punto... Pues sí que, claro que, es más, más aún, máxime... Antes, ahora mismo, anteriormente, poco antes, hace un rato, al 61

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici mismo tiempo, simultáneamente, en el mismo momento, entonces, después, más tarde, más adelante, a continuación, acto seguido, tan pronto como, en tanto que... INDICAR UNA RELACIÓN DE ESPACIO: Más arriba/ más abajo, encima/ debajo, delante/ detrás, derecha/izquierda, en medio/ en el centro, cerca/ lejos, dentro/ fuera, en el exterior/ en el interior, de cara/ de espaldas... Porque, visto que, a causa de, por razón de, con motivo de, ya que, puesto que, gracias a que, por culpa de, a fuerza de, pues, como, dado que, considerando que, teniendo en cuenta que...

1.6 LES PROPIETATS TEXTUALS 2

LA COHERÈNCIA La coherència textual és la propietat que dóna unitat de significació al text. Un text coherent presenta un tema central, que constitueix el fil conductor de tot el text, la informació necessària per a entendre'l, i una ordenació precisa. Un text coherent tindrà una unitat de registre, de to i d'estil. Per comprovar la coherència d'un text, cal revisar-lo, buscar problemes en l'estructuració de les idees i cal comprovar el següent: - Que el text presenta un sentit global, d'acord amb la intenció inicial. - Que hi ha continuïtat entre les idees exposades, sense desequilibris ni contrasentits. -Que cap concepte queda ambigu. -Que les idees s'han ordenat tenint present què sap i què no sap el destinatari del text i les seves possibles reaccions. Si es detecta alguna inconcreció respecte dels aspectes assenyalats, cal fer l'esforç de replantejar-se el text ja sigui parcialment o en la seva totalitat.

62

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

LA COHESIÓ La cohesió textual és la propietat segons la qual les diferents parts d'un text estan ben travades per mitjà de mecanismes sintàctics. En un text cohesionat les parts, no tan sols estan semànticament relacionades (és a dir, hi ha coherència entre elles), sinó que a més, apareixen explícitament lligades a través de procediments com els següents: -Ús de connectors -El manteniment de referents a través de la repetició de mots, l'el·lipsi, l'ús de sinònims o la substitució pronominal -L'ús correcte del signes de puntuació -El procés anomenat de definició, que consisteix a introduir en el discurs un nom encapçalat per un determinant indefinit i, poc després reprendre'l encapçalant-lo per un determinant definit (article, demostratiu, etc.) Cal buscar la cohesió del text, és a dir, constatar que cada frase s'adequa a la interpretació de la resta d'oracions prèvies del discurs. Per tant, cal comprovar el següent: - Que el pas d'un paràgraf a un altre respon a una evolució en el discurs. - Que els connectors utilitzats serveixen com a senyals dels elements lingüístics. - Que els signes de puntuació organitzen i equilibren el text. Nivell D Propietats textuals -Que no hi ha incorreccions ortogràfiques, sintàctiques o lèxiques (a banda de les gramàtiques clàssiques, els correctors informàtics poden ser molt útils). - Que les convencions s'han utilitzat de manera coherent.

L'ADEQUACIÓ L'adequació és la propietat textual segons la qual dels diferents elements lingüístics de què disposa l'emissor, aquest tria aquells que encaixen (s'adeqüen) més a la situació comunicativa. Un text correctament adequat presenta un registre formal o informal, segons la situació de comunicació i pertany al gènere textual o classe de 63

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


document (carta, esquela, epitafi, etc.) que més s'hi adiu. Per a una adequació correcta d'un text cal tenir en compte els aspectes de presentació, que formen part de l'acabat final: el domini de la veu i del llenguatge no verbal en els testos orals, i la cal·ligrafia, la polidesa, la presència de marges i espais en blanc o la inclusió de diferents recursos tipogràfics en els textos escrits. LA CORRECCIÓ La correcció gramatical és una propietat inherent a qualsevol text en què s'utilitzi un registre formal. Les incorreccions poden ser de dos tipus: 1) Els vulgarismes: són col·loquialismes no normatius, és a dir, elements lingüístics que, malgrat el seu origen genuïnament català i que alguns siguin admissibles en registres col·loquials, el IEC ha considerat innecessaris o poc adients en la comunicació culta perquè són variants de les formes correctes. 2) Els barbarismes són elements lingüístics no admesos resultat de la interferència d'una altra llengua (castellanismes, gal·licismes, anglicismes, etc) Els vulgarismes i els barbarismes poden afectar els diferents nivells lingüístics. Així hi ha errors: -Morfològics: si afecten aspectes com el gènere, el nombre o la conjugació verbal. -Sintàctics: si estan relacionats amb qüestions com l'ordre en què es disposen les paraules a la frase, les construccions, les pronominalitzacions, etc. -Lèxics: si es tracta de mots mal formats o d'estrangerismes no admesos. -Semàntics: si impliquen donar a un mot un significat que no té per la interferència d'una altra llengua. -També es donen errors de prosòdia (pronunciació) i d'ortografia

64

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici 5. LA PRESENTACIÓN: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PROPIEDADES TEXTUALES 2 LAS PROPIEDADES TEXTUALES La organización interna de un texto es tan relevante que, si al realizarlo no la tenemos en cuenta, lo más probable es que éste resulte inaceptable. Un texto se ajusta a cinco propiedades textuales: La adecuación, la cohesión, la coherencia, la gramaticalidad y la presentación.

I. LA ADECUACIÓN: La adecuación es la propiedad textual que se refiere a la adaptación del texto a la situación comunicativa. Las personas ponemos en práctica nuestro dominio de las variaciones sociolingüísticas (registros o niveles de uso) para decir lo apropiado en el momento preciso y de la manera apropiada. Todas las lenguas disponen de muchos registros para adecuarse a las situaciones comunicativas: culto, vulgar, coloquial, técnico...Los sinónimos nos ofrecen una muestra particular de cómo la lengua se adapta a las situaciones concretas de comunicación. (tienda: local, almacén, puesto, negocio, despacho, comercio)

FACTORES DE ADECUCACIÓN Los factores que determinan las diferencias lingüísticas entre los registros son cuatro: 1. La intención comunicativa: Es la finalidad que pretendemos con un texto o una comunicación: informar, ordenar, instruir, convencer, entretener...Desde esta perspectiva los textos se clasifican en informativos, prescriptivos, argumentativos, expositivos, informativos, lúdico-estéticos… El emisor del mensaje debe adaptarse a la intención con la que escribe el texto. 2. El canal o soporte: Es el medio que empleamos para transmitir la información. Los dos medios básicos de expresión lingüística son: el medio oral y el medio escrito. En cada uno de ellos pueden aparecer distintas modalidades. 3. El enfoque del tema: Es el tratamiento que le queremos dar a la información que transmitimos: general, específico, divulgativo, técnico... 4. El grado de familiaridad: Es la relación que mantenemos con los destinatarios de nuestras comunicaciones. Esta relación se manifiesta en los tratamientos, las formas de cortesías y el registro empleado.  Es necesario hablar en este apartado de la adecuación semántica que se traduce en la elección del vocabulario que ha de ser preciso, rico y creativo.

PROBLEMAS DE ADECUACIÓN MÁS FRECUENTES: 1. Falta de precisión sobre la finalidad de los escritos. 2. Dificultades al expresar la relación formal con el destinatario. 3. Dificultades al considerar los conocimientos previos del destinatario y sobreentender conocimientos que no tiene. 4. Usar términos inadecuados o pertenecientes a niveles de uso relacionados con la oralidad (coloquialismos, vulgarismos).

EJEMPLO DE ADECUACIÓN/INADECUACIÓN Adecuado: Me dirijo a usted para solicitarle que reúna los expedientes vinculados con la Licitación Pública Nº 4/99 y me los envíe a la mayor brevedad. Inadecuado: Me dirijo a usted para que agarre los expedientes vinculados con la Licitación Pública Nº 4/99 y me los mande rápido con el chico de la portería que hace los recados. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PROPIEDADES TEXTUALES 3

65

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

1.6.1. propietats connectors català

ELS CONNECTORS TEXTUALS Si es vol estructurar un text — Per introduir el tema: L'objectiu principal de... / Aquest escrit/document tracta de... Respecte a... / Pel que fa a... / Quant a... / Sobre (el tema de)... En relació amb... / Un altre punt és... / El punt següent tracta de...

— Per marcar ordre: 1r / En primer lloc... / Primer / Primerament / Per començar / D'entrada... 2n / En segon lloc... / Segon / Segonament 3r / En tercer lloc... / Tercer / Tercerament En darrer lloc / Finalment / En últim lloc... / Per acabar

— Per fer distincions: D'una banda,... / De l'altra Per un costat,... / Per l'altre,... D'altra banda,... / Altrament,...

Al contrari / En canvi — Per continuar sobre un mateix punt: A més a més / A més / Així mateix, Després / Tot seguit / També, / Així doncs...

— Per posar èmfasi en un punt: És a dir / En altres paraules / Dit d'una altra manera... S'ha de tenir en compte... El més important / La idea central / Convé ressaltar Val la pena recordar / Cal insistir en/a...

— Per posar exemples: Per exemple / Un bon exemple d'això és... / Com a exemple... En concret / Com ara

— Per resumir: 66

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

— Per acabar: En conclusió / En definitiva / En conseqüència / Així doncs... Per acabar / Finalment...

Si es volen estructurar idees — Per indicar causa: perquè (+ v. indicatiu) / ja que / vist que / com que atès que / a causa de / gràcies a / per culpa de...

— Per indicar conseqüència: en conseqüència / consegüentment / per tant / de manera que / per això

— Per indicar condició: Si / en cas de / a condició de

— Per indicar finalitat: perquè (+ v. subjuntiu) / a fi de / per tal que / amb l'objectiu de amb la finalitat de...

— Per indicar oposició (adversatives): en canvi / al contrari / tanmateix / ara bé No obstant això.../ Malgrat això...

— Per indicar objecció (concessives): encara que / malgrat que / tot i que / per bé que

67

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

1.6. 2.propietats connectors castellà Es importante utilizar bien los conectores de texto en el discurso cotidiano para poder comunicarnos. Los conectores de texto son palabras que relacionan ideas entre sí dando sentido al texto. Conectores de texto Los conectores son palabras que relacionan las ideas entre sí dando sentido al texto. Entonces, si cambiamos el conector podemos decir cosas distintas. Conectores temporales Expresan diferente tiempo. No es lo mismo decir antes que después, ni hacer algo primero que último. Los conectores temporales son: antes y después, luego, entonces, a partir de, en el comienzo, inmediatamente, finalmente, por último, cuando.

Conectores discursivos Fuente: yoreme.files.wordpress.com Conectores de oposición Otro tipo de conectores son los conectores de oposición. Expresan relaciones entre enunciados que se oponen, que hacen la contra, de cosas que están como en contra una de otra. Veamos cuales son los conectores de oposición: • Con todo • A pesar de • Aun así • Pero • Sin embargo • No obstante • Si bien • Por otra parte • Por el contrario • En cambio

68

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Cohesión del texto Fuente: flacoblog.files.wordpress.com Conectores aditivos También están los conectores aditivos. Son conectores que expresan suma de ideas. Ellos son: •Y • Además • También • Es más • Más aún • Incluso • Hasta • Para colmo Conectores que organizan el texto También están los conectores que ayudan a darnos cuenta de las distintas partes de un texto. Algunos marcan el comienzo como por ejemplo: ante todo, para comenzar, primeramente. Es decir, no marcan orden en el tiempo sino que lo hacen con las ideas que van apareciendo en el texto. Otros marcan el cierre del discurso. Por ejemplo: en fin, por último, en suma, finalmente, terminando, para resumir. Coherencia y cohesión textual Es importante que un texto tenga cohesión. La cohesión tiene que ver con la relación entre sí que tienen las ideas. Es muy importante el uso de las palabras que conectan las ideas, es decir, de los conectores.

69

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

2. comentari de text Quiero un título REPORTAJE: (PRE)PARADOS / 18 El País, viernes 8 de octubre de 2010

"Quiero

un título para aspirar a más"

Cuatro jóvenes explican por qué han vuelto a las aulas tras años sin pisarlas VICTORIA TORRES BENAYAS - Madrid - 08/10/2010

"Hijo, estudia para que mañana tengas un trabajo decente". La lógica dice, los expertos subrayan y la estadística demuestra lo certero de este consejo tan repetido por padres y profesores. A mayor nivel de estudios, mayor protección contra el paro. "Hijo, estudia para que mañana tengas un trabajo decente". La lógica dice, los expertos subrayan y la estadística demuestra lo certero de este consejo tan repetido por padres y profesores. A mayor nivel de estudios, mayor protección contra el paro. Los universitarios recién licenciados -que habitualmente soportaban las mayores tasas de desempleo después de los que se quedaron en la ESO- son ahora los que mejor capean la situación, con un paro del 19,4% frente al 52,1% que sufren los que solo tienen la educación obligatoria, según muestra la última encuesta de población activa (EPA). Este valor asumido se ha aliado con el paro, los salarios bajos y el empeoramiento de las condiciones laborales para devolver a las aulas a miles de jóvenes que las dejaron de forma prematura al calor de un mercado laboral en alza. El fenómeno no sorprende a los expertos. Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, recuerda que "hay una relación muy directa entre el abandono escolar y el crecimiento", de manera que, cuando "las condiciones del mercado de trabajo empeoran, el coste de oportunidad de seguir estudiando cae porque la alternativa es el paro". José María Peiró, catedrático de Psicología Social de la Universidad de Valencia, subraya que, además de una menor tasa de paro, los más formados también tienen "mejores salarios y una mayor proyección". Miguel Soler, director general de FP, recomienda vivamente formarse a los que no lo hicieron en su día porque "el 85% de los puestos de trabajo que se ofrecerán en la OCDE en 2020 serán para personas cualificadas". Volver a clase sí, concluyen los especialistas consultados, pero con cabeza y a "una formación estratégica, planificada, exigente y de calidad". 70

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici Muy consciente de esta situación, Víctor Feito, madrileño de 21 años, ha retornado a 2º de Bachillerato después de tres años de parón. "Dejé el instituto porque no estaba estudiando y, antes que perder el tiempo, prefería trabajar", explica. Pensaba que "sin estudios y echando horas podía ganar más" que su madre, "que lleva 15 años de administrativa", porque así veía que era en los años de bonanza. Encontró trabajo en una pollería y, aunque "por tres euros no llegaba a los mil", esperaba "subir en pocos años". Pero la crisis barrió sus expectativas y se dio cuenta de que "a los 35 iba a estar igual o peor". Por eso ha retomado el curso para después hacer Magisterio Musical -canta en un grupo-, un módulo en Sonido o Empresariales. "Sé que cuando acabe también trabajaré como un mulo y probablemente también ganaré mil euros pero haré algo que me guste y con más futuro", dice. El mismo camino ha emprendido David Pérez, que con 21 años comparte aula con chicos de 17 en 2º de Bachillerato en Andújar (Jaén). Al terminar la ESO y "por flojera intelectual", un módulo de FP lo llevó al mercado laboral. "Estuve tres años trabajando de administrativo por 800 euros hasta que desperté del letargo. Con la coyuntura económica que atraviesa España o hago algo bueno o no voy a ningún sitio", razona. Cuando le preguntan si cree que ha perdido el tiempo, responde citando a Machado, todo pasa y todo queda. "Mi movimiento hay que verlo con gafas de largo plazo, si no, no se entiende", agrega. En este curso se ha registrado la mayor tasa de escolarización de la historia y el tercer aumento consecutivo de alumnos en enseñanzas no universitarias tras 15 años de caída. Hay 140.736 chicos más en clase a pesar de que la población joven ha caído (son casi 59.000 alumnos de 15 a 19 menos que hace tres años). Suben los estudiantes de Bachillerato (9.244 más) y mucho más los que optan por la Formación Profesional (34.452 más), aunque siguen siendo menos que los bachilleres cuando la media europea es justo al revés. Lo grave es que muchos se quedan a las puertas de la FP por falta de plazas. Se desconoce el número exacto -imposible de calcular, dicen en Educación-, pero los expertos sostienen que son 40.000 al año. Alejandro Martín, de 25 años y de Fuenlabrada (Madrid), sí ha entrado. Estudia un módulo de grado medio en carrocería. "Trabajo no me va a faltar, para golpes siempre va a haber dinero porque paga el seguro", espera. Llevaba cinco años fuera del sistema educativo. "Lo dejé porque era triplitidor", confiesa. Su periplo laboral se resume en dependiente de dos tiendas de telefonía y teleoperador. "Con 20 años, 900 euros dan para mucho pero después ya no porque quieres hipoteca, coche, hijos...". En febrero le despidieron y lo tuvo claro: "O estudio o de aquí a unos años voy a estar en la misma miseria porque la economía no va a mejorar. Quiero un título para aspirar a más, para tener más". Aún más lejos, a la universidad, apunta Jaime Rivero Lara, de 29 años y de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Tras la ESO, hizo un módulo de Electricidad y se pasó diez años "trotando" de "trabajillo en trabajillo": camarero, descargando camiones, haciendo rejas de hierro, puliendo suelos en obra nueva... 71

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Este último no le "gustaba nada" pero le duró siete años, los que necesitó para pagar un coche que le pesaba como una losa. Pronto supo que sus 1.300 euros eran "pan para hoy y hambre para mañana" inici porque "el ladrillo iba a explotar". Aconsejado por su novia y amigos, todos con carrera, decidió dejarlo cuando "ya rodaban cabezas". Acaba de entrar en Ingeniería de Minas tras realizar un módulo en Delineación. "Me he informado, es bonito y no me faltará trabajo", vaticina. Jaime es uno de los 1,6 millones de matriculados en la universidad, un 10% más. Ante estos números, una "derivada posible" que teme José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu-Fabra, es que se acentúe la sobrecualificación, que en España afecta al 44% de los universitarios de entre 25 y 29 años frente a la media del 23% de los países desarrollados, según la OCDE. Por eso, pide a los jóvenes que se informen sobre salidas y salarios antes de decidirse por la universidad. Para Francesc Pedró, analista del Centro para la Investigacion Educativa de la OCDE, la clave también es que "se formen según las necesidades del mercado a medio plazo", máxime cuando el país aspira a un cambio de modelo económico. También es importante que el aumento de la demanda en FP no sea un "movimiento coyuntural" sino que "se consolide". Otro peligro del que advierte Peiró es que el esfuerzo de los jóvenes, si no salimos pronto de la crisis, se traduzca en nada. "La cualificación per se no hace milagros, si un país no tiene actividad, no renueva sus estructuras productivas y no genera empleo, habrá desempleados sea cual sea su nivel de formación".

En cifras - El 31,2% de los jóvenes deja los estudios tras la ESO, el doble de la media europea (solo Portugal tiene tasas de abandono tan altas). Además, no acaba la carrera un tercio de los universitarios. - Desde 2007, el paro entre los menores de 30 años que no han acabado la ESO ha crecido 30 puntos. En el caso de los que tienen estudios secundarios (FP, Bachiller), ha subido 20 puntos y 11 en los universitarios. - El número de alumnos en Bachillerato y FP ha crecido un 7,8% este curso. - Hay un 10% más de universitarios y su cifra, 1,6 millones, supera el récord de los noventa. El 33% tiene más de 30 años. - El 38% de los menores de 24 años ha cursado FP. La media en la UE es un 52%. 72

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici CT: 1.- Ubicación: - Comentar en grupo a-Tipo de escrito: Artículo en el periódico “El país” de Victória Torres Benayas. b-Aproximación al tema tratado: La precariedad laboral y el paro relacionado con el nivel de estudios c-Fuente: Periodístico. Distintas experiéncias, artículos de varios entendidos en la materia y cifras informativas. 2.-Comprensión: -Contrastar con los compañer@sa-Ideas relevantes: • •

A mayor nivel de estudios, mayor protección contra el paro. Vuelta a las aulas de gente que ha quedado en paro.

Formarse para trabajar en aquello que te gusta.

Aquest curs augmenta l'índex d'escolarització .

Reflexió dels sous actuals si no tens la formació adient.

b-Elaborar el resumen y poner título Jo també vull un títol Actualmente tenim a les aules de les universitats i de cicles formatius, plenens de gent que havia abandonat els estudis en una l’época que es podia escollir feina segons els teus interessos en la que no calia gaire titulació. Per una altra banda, podem trobar gent molt qualificada , amb posgraus i masters però que està també sense feina. La resposta que se’ls dona després d’assistir a una entrevista i veure el seu curriculum vitae és que no donen el perfil adequat, que tenen massa titulació o que la titulació que tenen no és la adient. Per això l’article fa una crida a ser coherent i conseqüent a l’hora d’escollir uns estudis, aconsella que es faci després d’informar-se de quins estudis tenen més sortida laboral. Que es faci amb seny , amb el cap i no amb el cor, ja que pots trobar-te sense feina encara que tinguis un titol a la mà. També s’ adverteix que per ara, si la situació de crisi no millora de poca cosa ens servirà el títol . c-¿Qué hemos de entender en la expresión “Volver a clase sí, pero con cabeza y a una formación estratégica,planificada , exigente y de calidad” 73

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


No escoger tu formación por aquello que te gustaría hacer sinó por la demanda laboral que encontramos en el mercado. inici 3.-Expresión: Comenta con los compañer@s cuál es tu caso. Redáctalo en 100 palabras aproximadamente. He trabajado desde los 24 años haciendo de auxiliar, primero auxiliar de puericultura, después a la llar d'infants y ahora auxiliar de educación especial. Siempre haciendo la faena de tutoras. Creo que ha llegado el momento de ser remunerada por las faenas que realizo. Aunque reconozco que son tiempos difíciles para que se me reconozca la categoría.

Aprendre a llegir Texto: Cuando se les dice el primer día de clase a los alumnos que el principal objetivo de la asignatura es enseñarles a leer, sus rostros expresan el diagnóstico que acaban de hacer: "Este profesor es un cachondo mental que pretende tomarnos el pelo". Días después, tras unas cuantas horas de deliberación sobre los primeros textos que han leído, tras haber dialogado acerca de ellos con el profesor y haber escuchado lo que sus compañeros entendieron en las mismas páginas que ellos han leído, la expresión de los rostros cambia bastante. Expresan entonces el descubrimiento de que leer no es una actividad tan automática como pensaban, que el sentido cambia mucho cuando hay la oportunidad de dar una cuantas vueltas a lo que otros han encontrado en esas mismas páginas que en una primera lectura parecían tener un sentido tan claro. JOSÉ LÁZARO Universidad Autónoma de Madrid -El País-02/09/2010

CT Activitats: 1.

Ubicació: -a. De què parla el text –tema-b. Qui l’ha escrit, amb quina intenció?

2.

Redacta un títol a partir del seu contingut i del seu missatge.

3.

Llegir ... entenem el que llegim?

4.

Contrasta la teva proposta amb la dels companys de taula i selecciona el títol que més t’agradi.

5.

Elabora el resum del text i, juntament amb el teu últim títol, penja-ho a tm virtual

6.

LLEGIR ... ENTENEM EL QUE LLEGIM?

Actualment tots i totes hem passat per una escolaritat obligatòria. Segurament durant el temps que vam estar a parvulari, encara que no ho recordem, ens varem passar hores i hores aprenent a llegir. Donem per suposat que quan arribem a l'institut de secundària tenim una fluidesa lectora molt desenvolupada així com la comprensió. Aquests text ens parla de com un grup d'alumnes que han arribat a la universitat es troba amb un 74

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


mestre que els diu que els ensenyarà a llegir. I és que la percepció que tenim de la lectura d'un text pot canviar cada cop que en fem una nova lectura, l'analitzem, la comentem amb els companys i la exposem verbalment a classe.

inici Exercicis d’idioma. 7.

Selecciona las palabras acentuadas del texto y explica la razón de la tilde.

8.

Por qué leer es un hiato. Selecciona otros del texto.

9.

Anota los cinco primeros sustantivos del texto.

Cabe la felicidad en tiempo de crísis John Carlin El País 16.6.12 1.- El Producto de Felicidad Bruta (PFB) mide la salud de las naciones La idea consiste en evaluar la salud general de las naciones no solo en base al PIB, sino —por utilizar un término patentado por el Gobierno budista de Bután— al PFB, el “producto de felicidad bruta”. Robert Kennedy dijo una vez que el PIB medía todo “salvo aquello que da valor real a la vida”. Lo que seguramente no concebía Kennedy es que este valor real podría llegar a ser medible en cifras. Hoy no hay más que hacer una breve incursión en Google para constatar que existe una abrumadora cantidad de datos —números, gráficos, complejas fórmulas matemáticas— basados en detalladas encuestas hechas en todos los países del mundo sobre la relativa felicidad del ser humano. Las preguntas, tanto a noruegos como nigerianos, suelen ser del tipo: “¿Cómo está de satisfecho usted con su vida? ¿Muy? ¿Algo? ¿Poco? ¿Nada?”. O directamente se pregunta a la gente que mida su grado de felicidad en una escala de cero a diez. 2.- España se declaraba en 2010 el quinto país más feliz del mundo Una de las razones principales es que los individuos tienden a medir su felicidad material en comparación con la riqueza de sus vecinos. Si todos ascienden al mismo ritmo ser más rico tiene menos gracia. Como explica uno de los gurús de la ciencia de la felicidad, el profesor Bruno Frey, de la Universidad de Zurich, “no es el nivel absoluto de ingresos lo que importa sino la posición de uno respecto a la de otros individuos”. La cuestión ahora —hoy— sería si el inevitable bajón que acompaña la noticia de una reducción de sueldo, o de la pérdida del empleo, también podría llegar a ser pasajero y con el tiempo uno podría adaptarse a las nuevas circunstancias, recuperando la felicidad perdida. Esta va a tener que ser, guste o no, la pregunta del millón para millones de españoles. El profesor Bruno Frey, que acaba de estar de visita en España, sospecha que la respuesta a la pregunta va a ser que no, pero al mismo tiempo considera necesario que la gente haga un esfuerzo grande para adaptarse con resignada serenidad a las nuevas circunstancias. “Ante todo va a ser difícil por el alto índice de desempleo”, me dijo Frey. “Perder el trabajo, o incluso temer que uno lo vaya a perder, genera depresión, ansiedad, baja autoestima y, en general, una enorme infelicidad”. Un grado de infelicidad, según han escrito Frey y otros expertos de su rama, comparable a una separación matrimonial. Para muchos, perder el trabajo es perder la identidad. También va a ser difícil adaptarse con la necesaria calma a estos tiempos 75

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


austeros por el sencillo motivo, dice Frey, de que la gente ha generado altas expectativas en cuanto a bienes y servicios durante años de creciente prosperidad. “La gente es inici muy obstinada, no olvida los buenos tiempos y es reacia a reducir sus expectativas materiales”, explica Frey. “Pero eso es, por supuesto, exactamente lo que se debe de hacer”porque si no los españoles van a ser muy infelices en los próximos años. No sé si tendrán la sabiduría necesaria —serían muy especiales si la tuvieran—, pero recomiendo que intenten adquirirla”. 3.- La felicidad en tiempos de crisis: cómo recuperarla, cómo conseguirla ... ¿Por dónde empezar? Primero, quizá, como me dijo una vez una persona durante tiempos económicos difíciles, optando por un cambio de actitud frente a la vida similar al que debe hacer alguien que ha sobrevivido a un ataque al corazón. Segundo, fijándose en los siete elementos identificados por los economistas especializados en el tema que contribuyen a la felicidad. Los siete son: el dinero, la calidad del trabajo, la salud, relaciones familiares, amistades, valores personales y libertad individual. Ignacio de la Torre, profesor de la escuela de negocios IE, propone que todo el mundo se detenga a hacer una reflexión personal sobre cuáles realmente deberían de ser las prioridades en la vida. “En tiempos de boom económico la gente se obsesiona con solo uno de los factores, el dinero”, me dijo De la Torre. “Los tiempos de crisis permiten arrojar valor sobre los seis que dan felicidad y que no son la renta”. ¿Y será verdad en este caso, sería aceptable —o incluso de buen gusto— proponer la idea de que tiempos de crisis son tiempos de oportunidad? “Si uno está en el paro, si a uno le cuesta dar de comer a su familia, si se ha roto lo básico, pues, difícilmente va a ver la situación así. Pero hay una parte positiva de la crisis, y es que ofrece una oportunidad para ver qué realmente es importante en la vida. Nos permite detenernos a reflexionar si queremos seguir comparándonos con otros, cuando la verdad es que siempre va a haber alguien encima, con un coche mejor; o a juzgar si queremos sacrificar valores familiares y amistades en aras de más renta”. 4.- Una sociedad no es más dichosa por ser más rica, afirman los expertos O como me dijo una mujer hace algunos años en Estados Unidos que había optado (voluntariamente, eso sí) por trabajar menos horas para dar más calidad y valor a su vida, “una vez que llegas a entender realmente lo que necesitas para vivir, y dejas de creer que el éxito se mide solo en términos económicos, te liberas”. De lo que se había liberado esta persona también era de la envidia, de compararse con los demás, el punto de partida imprescindible, según Ignacio de la Torre, si uno va a tener la posibilidad de hacer el reajuste mental necesario para vivir en relativa paz en tiempos de crisis. Otra opción, más práctica y de especial valor para aquellos que están en el paro, es intentar tomar más control de nuestras vidas; mostrar iniciativa —lo cual, en sí, independientemente del resultado, genera autoestima, ergo mayor felicidad —. Una posibilidad es dedicarse a estudiar, para abrir nuevos caminos o prepararse para el día en el que el clima económico vuelva a cambiar. Otra es montar una pequeña empresa. Según cuenta De la Torre, las señales son alentadoras. Ha habido un crecimiento del 6% en 2012 sobre 2011 en España en la creación de nuevas empresas. “Esto es algo nuevo y muy bueno en nuestro país, donde el objetivo siempre ha tendido a ser encontrar trabajo como empleado o funcionario. Un cambio de paradigma. Va como nunca esto en España, y ya que, junto con profesor universitario, la profesión con más satisfacción es la de emprendedor, lo veo como muy relevante en cuanto al PIB y la felicidad general. Yo soy muy optimista acerca del futuro económico de España”. 5.- ¿Podemos hacer algo? Pero, ¿cuál es la alternativa a tomar la iniciativa, a moverse en vez de estar quieto? ¿Estar sentado en casa viendo la televisión a la espera de que vengan tiempos mejores? Esa es la receta para que España se 76

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


desplome en los rankings mundiales no solo del PIB, sino también del PFB. Cambiar los hábitos mentales y ser positivo es muy difícil en los tiempos que corren, quizá sea imposible, pero —otra paradoja— intentarlo hoy es más necesario que nunca.

inici A.- Actividad sobre los fragmentos 2, 3 y 4 :

1. Tema tratado: Estat anímic de les persones que vivim la crisi. fragment nº 2 Fins ara España s'havia declarat com a 5è país més feliç del món. Per poder seguir així haurem de deixar de medir la felicitat per les riqueses que hem tingut fins ara. fragment nº 3 Per recuperar la felicitat haurem de fer un canvi d'actitut i fer una reflexió de les coses realment importants de les nostres vides. fragment nº 4 Davant la crisi els que estan a l'atur hauran de mostrar iniciativa estudiant o montant una petita empresa.

2. Ideas destacables fragment nº 2 •

“los individuos tienden a medir su felicidad material en comparación con la riqueza de sus vecinos”.

“no es el nivel absoluto de ingresos lo que importa sino la posición de uno respecto a la de otros individuos”.

(…) que la gente haga un esfuerzo grande para adaptarse con resignada serenidad a las nuevas circunstancias.

(..) va a ser difícil adaptarse con la necesaria calma a estos tiempos austeros por el sencillo motivo, dice Frey, de que la gente ha generado altas expectativas en cuanto a bienes y servicios durante años de creciente prosperidad.

fragment nº 3 • •

(...)cambio de actitud frente a la vida. Los siete elementos de la felicidad.

Pero hay una parte positiva de la crisis, y es que ofrece una oportunidad para ver qué realmente es importante en la vida.

fragment nº 4 77

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


(…) “una vez que llegas a entender realmente lo que necesitas para vivir, y dejas de creer que inici • •

el éxito se mide solo en términos económicos, te liberas”. Una posibilidad es dedicarse a estudiar (…) otra es montar una pequeña empresa.

3. Opinión, posturas en el grupo B.- Actividad sobre la totalidad del texto: Podemos ser felices en los tiempos que corren? A los españoles en los tiempos actuales de crisis económica nos recomiendan para poder ser felices dejar de comparar nuestra riqueza con la riqueza de nuestro vecino y adaptarnos cuanto antes a las nuevas circunstancias actuales si no queremos perder nuestra felicidad. Cada vez son más los hogares que se ven afectados por el desempleo, por ese motivo no va a ser fácil ser felíz, al contrario, sus miembros al no creerse útiles en la sociedad que viven, se pueden ver afectados por depresión, ansiedad, e infelicidad . Para que todo esto no suceda, debemos cambiar cuanto antes nuestra mirada, reconocer realmente lo que necesitamos para vivir y dejar de relacionar la felicidad con la economía, intentado tomar el control de nuestras vidas y para ello formarnos academicamente o creando una empresa. Solo de esta manera podremos salir airosos de esta situación en que nos encontramos.

La rapidez lo impregna todo La cultura de la rapidez tiende a impregnarlo todo. Y puede convertirse en una tiranía. Por ejemplo, nadie esperaba antes de Internet que se le contestara una carta en menos de dos días. A vuelta de correo, era ya una respuesta inmediata, pero el correo tardaba su tiempo. Ahora, muchos consideran una descortesía que no se responda a su correo inmediatamente. Y no digamos ya si el mensaje llega por WhatsApp. Pero eso no siempre es posible. Precisamente por la facilidad que hoy tenemos para enviar y recibir mensajes, el volumen que adquiere la correspondencia puede llegar a ser en algunos casos inmanejable. Es muy frecuente que alguien se sorprenda, o incluso se moleste, si no recibe una respuesta inmediata. Pero esperar una respuesta inmediata independientemente de la urgencia del asunto implica creer que uno es tan importante que el otro ha de dejar cualquier cosa que esté haciendo para atenderle. O que cualquier asunto propio ha de pasar por delante del de los demás. Y tampoco es eso. Como siempre, habrá que encontrar un punto de equilibrio. Milagros Pérez Oliva | El País,16 de julio de 2012

78

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

1. Ubicació del text: -Tema tractat La rapidesa en que actualment vivim el dia a dia.

-Societat de referència i època La societat actual. -Tipus de text Periodístic -Aproximació a la intencionalitat Reflexió sobre la utilització del temps i com ens creiem d’importants.

2. llistat d’idees rellevants: • • • •

La immediatesa ho empapa tot. Aquesta immediatesa pot ser dolenta. Ens creiem la prioritat de tothom. Reflexionem! Busquem el punt mig.

3. resum i titol: Ho vull ja! Per ser feliç ho necessito ara! Actualment la rapidesa ens empapa, i això s'està convertint en un perill. Fa vint anys enrere sabíem esperar una resposta el temps que calgués, no havia més remei, i ho fèiem. Avui exigim que aquesta sigui immediata. Si no és així ens impacientem, fins i tot ens angoixem. Ens hem tornat egocèntrics i egoistes, tant ens fa les circumstàncies, volem una resposta automàtica. I això no és bo!. Hem de reflexionar i buscar un punt mig

El meu microrelat CT .-Mostra de microrelats,

140 caràcters !

1º Estamos en agosto y yo todavía sigo subiendo la cuesta de enero DIEGO ALGABA MANSILLA. Correo electrónico 2º Se sentía amenazado por aquellas olas, venían y se iban, venían y se iban. Ni una se quedaba con él. M. JESÚS SILVA. Correo electrónico 3º Dejé en casa el móvil y emprendí un viaje a mi interior para comunicarme solo conmigo mismo. Descubrí que tenía muchas cosas que decirme. JULIO M. CALVO. Correo electrónico 79

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


4ºNo pares, ¡sigue! Gimió entre jadeos, sudorosa. Clavó las uñas y cayó agotada. Uno, dos, tres... hasta 140 abdominales diarios. ¡El verano! MAR LÓPEZ. Correo electrónico 5º Tras firmar el finiquito, se reunió con su familia en el apartamento de la playa y, simulando alegría, anunció que ya estaba de vacaciones. JOAQUÍN VALLS. Eskup 6º Se empeñó en recorrer andando aquella kilométrica playa. Cuando regresó, todo ufano, ella había desaparecido para siempre. RICARDO SEGURA. Correo electrónico

1. Aplicació d’estratègies personals en comprensió d’un text

Tria un microrelat de la mostra 2º Se sentía amenazado por aquellas olas, venían y se iban, venían y se iban. Ni una se quedaba con él. M. JESÚS SILVA.

A.Posa-li un títol Solitut

B.Contrast de propostes fetes al grup C.Explica als companys de taula les raons de la tria. Potser perquè m’agrada molt el mar i l’aigua, ha estat una imatge mental.

D. Anota els títols proposats pels companys i escriu el teu microrelat . Tras firmar el finiquito, se reunió con su familia en el apartamento de la playa y, simulando alegría, anunció que ya estaba de vacaciones. JOAQUÍN VALLS. Se terminaba el mes de julio, Luís estaba contento, cuando terminara la jornada se iba de vacaciones con su familia, su esposa Ana, su hija de 18 meses y la familia de su hermano. Lo estaban esperando para empezar sus vacaciones en la Costa Brava. Hacía 5 años que trabajaba en la misma empresa, era el secretario del presidente de la misma, se encontraba como pez en el agua con sus compañeros y entre el presidente y él se había creado una estrecha relación. Cuando terminó el día Bernard Hauska, el encargado de recursos humanos de la empresa , lo llamó a su despacho dándole la peor noticia que podría esperar. No daba crédito a sus explicaciones. Lo habían despedido sin motivo alguno. Conduciendo hacia l’ Estartit lloró amargamente. A unos quilómetros de allí tuvo que detenerse. En el baño de una gasolinera se lavó la cara para despejarse. Mirándose al espejo pensó que tendría que disimular y pasar las mejores vacaciones de su vida junto a su familia. Luego nada sería igual.

80

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

Vivir tan deprisa 1. Ubicació del text: -Tema tractat Les presses en la nostra societat d'avui.

-Societat de referència i època. Societat actual.

-Tipus de text. Artícle periodístic. -proximació

a la intencionalitat

Reflexiu.

2. Llistat d’idees rellevants: 1. 2.

En l' actualitat cada cop anem més depressa, fins hi tot en les relacions personals. Canvi de model laboral, millorant el resultat final a costa dels treballadors.

3.

Els experts asseguren que les presses ens condueix a l'estrés , malaltia laboral en l'actualitat.

4.

Reflexió experts : presses = no creativitat .

3. Resum i títol Actualment anem depressa inclòs quan no ho necessitem. Fins i tot en el món laboral està canviant el seu model de producció, sembla ser més intel·ligent, económic i coherent però produix més presses, estrés i inestabilitat laboral als treballadors pel seu ritme accelerat. Així doncs, l'estrés s'ha convertit en la malaltia que es comença a relacionar estretament amb el món laboral. Una vegada més, els experts fan una crida a la reflexió, a la búsqueda de l'equilibri si volem continuar sent creatius per innovar ja l'estrés juga en contra.

4. A què fa referència l’expressió “método Toyota”. Un métode japonés per organitzar la producció més eficientment, treballar sobre comanda, sense tenir remanent en el magatzem ni un personal contractat fix. 81

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


5. Expressió escrita: Descriu alguna experiència personal relacionada amb el tema (100 paraules aprox.) Les presses en el meu camp laboral no són gaire bones, el dia a dia se'ns menja i no podem programar amb certa calma les activitats que farem amb la canalla a l'escola. Sovint els docents inici parlem quan ens creuem als passadissos de l'escola o en les guàrdies del pati. Jo mateixa m'he trobat dins el cotxe, en un semàfor al mateix matí, pensant com faré aquesta o aquella activitat . Al meu treball no s'hauria d’ improvitzar treballem amb nens , però sovint es dona que a les nou del matí ja he tingut la meva primera taquicàrdia.

Buena suerte ¿Por qué se dice que alguien tiene buena suerte? ¿Qué caracteriza a las personas afortunadas? Mientras la suerte depende del azar y es incontrolable, la buena se genera con esfuerzo y actitudes positivas. No es tanto una cuestión aleatoria, sino de trabajar para conseguir lo que uno quiere. Por Alex Rovira Celma. A menudo, en conversaciones con compañeros, amigos o familiares oímos la referencia a un tercero en términos: "¡Fulano de tal sí que tiene buena suerte!". Esta expresión nos lleva a pensar en que la fortuna parece favorecer al sujeto que es objeto de la conversación. Pero si analizamos en detalle los motivos por los que se le atribuye esa buena fortuna, observamos en la mayoría de casos que detrás de ella existe un conjunto de elementos que nos llevan a pensar que no se trata de una cuestión de puro azar, sino que la buena suerte de la persona es más el resultado de su trabajo y de sus actitudes que de los caprichos de lo aleatorio. Por eso conviene diferenciar dos conceptos: suerte, por un lado, y buena suerte, por otro. La suerte, entendida como la define el diccionario, tiene que ver con el azar. Se trata de la aparición de circunstancias no controlables ni reproducibles por la voluntad humana y cuyos efectos, favorables o adversos, tienden a ser efímeros. Por otro lado, la buena suerte, dicen quienes consideran tenerla, la crea uno mismo: uno es la causa de su buena suerte. ¿Cuáles son entonces los elementos que definen a las personas que consideran que tienen buena suerte en la vida? A continuación, los más representativos: Tienen una actitud positiva ante las experiencias, incluso cuando éstas, de entrada, aparecen como un revés, una dificultad o una crisis. Su optimismo se ancla no en la ingenuidad, sino en la lucidez y en el compromiso con su trabajo. Cuando la adversidad se presenta, se cuestionan en qué medida han contribuido a la situación y actúan para resolver la circunstancia que se haya generado. Se saben responsables de sus actos. Ante el error o la adversidad, no culpan a un tercero, sino que se preguntan en qué medida ellos son, consciente o inconscientemente, causa de lo que les ha ocurrido, y cómo pueden enmendarlo. No viven el error como una mácula en su currículo o algo de lo que avergonzarse, sino que hacen de él una fuente de aprendizaje. Disponen de buenas dosis de asertividad y autoestima. Ello les lleva a mantenerse fieles a su propósito, a perseverar, a trabajar para crear las condiciones que favorezcan la aparición del anhelo que persiguen. Emplean su imaginación para ver con la mente su anhelo realizado. Funcionan con un "hay que creerlo para verlo", y no con un "hay que verlo para creerlo". Son perseverantes: no postergan las cuestiones que tienen pendientes de resolver. O lo resuelven de inmediato o lo delegan o lo tiran a la papelera. 82

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Tienden a atribuir un significado constructivo a lo que les sucede. Una misma circunstancia puede ser vivida, según la persona, como un golpe de mala suerte o un regalo de la vida que permite abrir la conciencia a un modo nuevo de percibirse a sí mismo y a los demás, y a actuar de manera diferente. Esta segunda reflexión es habitual de los creadores de buena suerte. (…) Por ello, quizá lo razonable es despreocuparse de la suerte (mala, buena o inexistente) y avanzar creando las circunstancias que nos lleven a encarnar la calidad en lo humano, en las relaciones, en lo social y en la vida. Alex Rovlra Celma es profesor de Esade, conferenciante y escritor.

C T: 1. Ubicación del texto: Conferència a la Universitat d'Esade autor : professor, conferenciant i escriptor Alex Rovira Celma

2. Ideas destacables •

La sort té a veure amb l'atzaar

La bona sort és producte de la feina i l'actitut de la persona. I el compromís envers la feina.

De totes les situacions que ens trobem a la vida s'ha de saber extreure un aprenentatge positiu.

Les persones assertives i amb una bona autoestima estan predestinades a tenir bona sort a la vida.

3. Resumen y título L'atzar ha de veure amb tenir sort no pas amb tenir bona sort . Aquesta última se l'ha de treballar cadascú. La bona sort és producte de l'actitut de cada persona. Davant una experiència ajudarà molt una actitut positiva, l'optimisme i el compromís en el treball. Acostuma a tenir bona sort la gent que es qüestiona i actua davant l'adversitat, reflexiona què els passa i el perquè , buscant a continuació la sol·lució, fent que les condicions esdevinguin favorables per obtenir la seva fita. Així doncs, podem escollir, vivint allò que ens succeeix de dolent com una gran oportunitat cap el futur, com el creador de la bona sort o com una hecatombe. No cal preocupar-nos, per la mala o la bona sort, però si cal fer-ho per crear les situacions favorables per millorar la qualitat en les relacions socials humanes i de la vida .

Para realizar en grupo: 4.

Significado de asertividad y autoestima

L'assertivitat és la capacitat d’autoafirmar els propis drets, sense deixar-se manipular i sense manipular els altres. Ser assertiu consisteix en ser capaç de plantejar i defensar un argument, una reclamació o una postura des d'una actitud de confiança en un mateix; encara que contradigui el que diuen altres persones, el que fa tothom, o el que se suposa que és correcte. És una habilitat comunicativa, molt emprada a la psicologia i que s'ha aplicat a tota mena de camps, inclòs la política. 83

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


L'autoestima és el sentiment subjectiu del propi jo que acompanya a la valoració global que una persona fa d'ella mateixa.[La capacitat d'autovalorar-nos es desenvolupa progressivament des de la infantesa majoria de persones sanes s'estimen a ells mateixos, és a dir, tenen una autoestima saludable i positiva, i a més creuen que tenir major autoestima de la mitjana. Una autoestima deficient és indesitjable, però també ho és una autoestima massa elevada, que pot induir al narcisisme, abús de poder, violència, tirania, etc. Es tracta d'un tret de la personalitat modificable segons les pròpies vivències, l'evolució de la personalitat, l'avaluació de persones que importen a la persona, els èxits aconseguits, els missatges rebuts i altres factors. Sempre és un grau (es té en major o menor mesura) i se sol detectar en psicologia a través de qüestionaris, si bé no hi ha un mètode fiable, ja que és una percepció subjectiva. És causa i conseqüència de bones relacions afectives, que al seu torn aporten resilència, la capacitat per a resistir i superar agressions continuades.

5. Explica la diferencia entre “creerlo para verlo” y “verlo para creerlo”. Aproximadamente 50 palabras. Hi ha gent que sense veure una cosa, situació o fet no s'ho poden creure, això es diu “verlo para creerlo” que crec que ve de l' evangeli una história entorn a Santo Tomás (aquest es veu que era una mica incrédul!). Hi ha altre gent que creu que visualitzant cada dia amb força un desitg, una fita, un anhel finalment ho aconseguiran.

6. ¿Te consideras una persona con suerte o… con buena suerte? Argumenta tu respuesta, 100 palabras aprox. Crec que he hagut de anar forjant el que és avui la meva vida, penso que el que he aconseguit ha estat per l'esforç realitzat. Un treball que ara es consideraria prohibit perquè va ser dins la infantesa, uns estudis abolits quan els vaig acabar de realitzar, uns altres estudis realitzats els cap de setmana durant dos cursos que no han estat reconeguts només per seguir treballant a on ho feia en el moment d'habilitar-me, sense opció a promocionar , però tot això ha requerit un esforç i el projecte actual també. Pel que fa a la familia ,ara que ho penso sempre he utilitzat la frasse “tinc bona sort amb els fills que tinc” però ara, reflexionant ...en algun aspecte haurem influenciat els pares!

inici

Els homes dels contenidors 84

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Homes que surten dels contenidors d'escombraries. És la icona de la crisi actual. La imatge que simbolitza com, d'una manera inexorable, la crisi financera ha desembocat en una profunda crisi social. Si tota la prioritat és per als bancs i el deute, la societat seguirà avançant a un ritme cada cop més accelerat cap a l'erosió i la descomposició social. I sortiran, com fantasmes, figures humanes dels llocs més inesperats. La primera vegada, fa un any, em vaig pensar que veia visions. Passava per davant d'un contenidor, vaig veure que s'obria des de dins, va sortir un cap, una persona, carregada de bosses, va saltar fora. El rebusque , com diuen a Colòmbia, en ple Eixample barceloní, a ple dia. Després ho he tornat a veure molts cops i ara és una imatge que em persegueix cada vegada que passo a prop d'un contenidor. Gairebé sempre són persones soles, que veus que voldrien passar desapercebudes, sovint aixequen una mica la tapa i miren per l'escletxa abans de sortir. No són els drapaires de sempre, que amb atrotinades camionetes van buscant a la nit materials per reciclar. Són figures de la supervivència desesperada. Per això quan els governs han de deixar de pagar serveis socials bàsics, perquè hi ha una llei que estableix que l'interès del deute té prioritat sobre quasi tot, quan les retallades afecten necessitats bàsiques de les persones, hi ha poc marge per a l'especulació i la politiqueria. Un govern que no pot pagar les subvencions bàsiques per prestació de serveis a què està contractualment compromès és un govern que no està en condicions d'assumir les seves responsabilitats. És a dir, és un govern que està deixant de ser govern. I tenint raó el conseller Cleries quan diu que "l'asfíxia econòmica de l'Estat deriva en asfíxia social", els dos governs -el català i l'espanyol- tenen, en aquestes circumstàncies, dues obligacions: trobar la manera d'afrontar aquests pagaments prioritaris sense dilacions i no utilitzar l'asfíxia dels més febles com a instrument de xantatge per aconseguir objectius polítics JOSEP RAMONEDA 05/08/2012

CT:

1.Ubicació: Tipus d’escrit, opinió i intenció de l’autor De queixa , reflexiu.

Tema tractat: El nostre govern i com té a veure amb la crisi actual i la seva mala gestió.

Época i societat de referència: És un escrit actual que parla de la classe social mitja que s’està empobrint.

2. Idees rellevants 1.Repercusió de la crisi financera en la crisi social. 2.La supervivència de la gent afectada per la crisi. 3.Prioritat dels governs a pagar el deute extern. 4.El govern manipula la situació actual amb intencions polítiques.

3. Resum i títol Govern més interessat pels bancs que per les necessitats socials? Mentre totes les ajudes económiques dels governs actuals, tant d'Espanya com de Catalunya siguin dirigides als bancs i a pagar el deute extern, mentre no hi hagi una mirada cap a la població que no gaudeix d'ingressos i viu en la desesperació, mentre no es cuidin els serveis socials bàsics i es deixin perdre, ens podrem seguir preguntant si el govern és digne de continuar governant el nostre país i si aquest ho està fent conscientment i de manera premeditada. 85

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


4. Opinió: Estàs d’acord o en desacord amb l’autor? Argumenta la teva posició (100 paraules aproximadament) Estic totalment d’acord amb l’autor, un govern que no sap administrar els euros o no els administra correctament ajudant a la gent del poble hauria de dimitir. Actualment el govern està prioritzant el deute del bancs, el seu rescat sense tenir una mirada cap a les persones que estant patint les retallades que els deixa sense tenir cobertes les necessitats bàsiques, a l’inrevés els bancs passen pel damunt de la classe social treballadora (o extreballadora ) que s’està empobrint dia a dia, fins a malviure. Al meu parer només impulsant el treball i ajudant a la creació de noves empreses aconseguirem sortir de la crisis.

Exercicis d’idioma: 5-Llista les paraules amb significat dubtós per a tu. Dilacions

6-Construeix dues frases amb cada paraula de la llista anterior Van demanar la dilació del judici.

7-Anota un sinònim de cada paraula desconeguda o dubtosa Ajornament o demora

inici

Digitals o analògics 86

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Recibo algunas invitaciones para dar charlas a personas de mi edad sobre cosas de la salud. No siempre puedo aceptar; si tuviera tiempo, iría a todas. Pero aún me gustaría más participar –aunque seguramente tampoco podría asistir - en cursos de reciclaje de la mentalidad de los viejos ante el papel de las nuevas tecnologías. Pertenezco a una generación privilegiada. Somos, en muchos sentidos, la gente de sesenta y tantos y también los que ahora están en torno a los 80, personas que nos hemos enterado, literal y metafóricamente, de lo que vale un peine. Nací al periodismo en la edad del plomo, corregía mis artículos manipulando los tipos de letra empapados en tinta, después de leerme al revés. Hoy ni siquiera sé quién se encuentra entre este artículo y ustedes, pero no deja de asombrarme que estoy aquí, a miles de kilómetros, hablándoles, y que en unos minutos le daré a una tecla y este artículo iniciará su camino, porque hay gente muy cualificada manejando las tecnologías. Si no fuera por los convencionalismos y la necesidad publicitaria que todavía nos hacen mantener la prensa impresa, la mezcolanza de los distintos suplementos y secciones saldría en pantalla simultáneamente, y la lectura resultaría casi inmediata. No habría tiempo, ni domingos. No lo habrá, se lo aseguro. Eso puede que yo también lo vea. Maruja Torres

CT:

1. Pon título al texto y resúmelo en 70 palabras aproximadamente. Contrasta tu respuesta con tus compañeros de mesa .

Nuevas tecnologías . Las personas nacidas alrededor de los años 30 son unos seres privilegiados, durante su vida han vivido numerosos cambios: en el sistema monetario, político, en cuanto a su libertad de expresió y en las innovaciones tecnológicas , entre otros. Éste último de una afectación e impacto enorme. El cambio que ha sufrido la prensa desde los 30 años hasta hoy y no sólo hablamos en el aspecto de su realización sino también en su inmediatez de divulgación. En la actualidad la portada de un periódico puede cambiar en un segundo, según la importáncia que se le quiera dar a una notícia de última hora, esto no es nada comparado con la agilidad de su realización y divulgación en internet.!7 días/ 24horas¡

2. ¿ A qué crees que se refiere la autora en: a. cursos de reciclaje de la mentalidad de los viejos: Cursos dirigidos a gente de la tercera edad, que se realizan en centros cívicos municipales y escuelas de adultos para actualizar los conocimientos tecnológicos que dia a dia van apareciendo.

b. de lo que vale un peine: No es facil la época que les tocó vivir a la generación del 36, una guerra, emigración en busca de trabajo, una dictadura, un estado de bienestar y tantos cambios añadidos . Supongo que tiene relación con el esfuerzo , muchas veces físico, que costaba ganarse el sueldo.

c. en la edad del plomo: 87

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Época en que la impressión de la prensa se hacia con piezas de plomo.

d. Eso puede que yo también lo vea. Otro cambio en la época actual , prensa digital , electrónica e inmediata , actualizada segundo a segundo, que puede llegar a casa automáticamente todos los dias de la semana, y que la autora del artículo lo ve muy cercano.

3. Intenta justificar, junto con tus compañeros, los signos de puntuación empleados en el primer párrafo. 4. Selecciona los nombres del párrafo final y construye el adjetivo correspondiente a cada palabra de la selección (familia léxica). prensa : prensado. suplementos : suplementado. secciones : seccionado. pantalla: apantallado. lectura : legible. tiempo: temporal.

inici

Conversar o discutir Texto: 88

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


A Cómo se produce el paso de la charla a la pelea? Normalmente no ocurre porque el otro esté en desacuerdo con lo que opinamos, sino porque lo que argumentamos le afecta emocionalmente y provoca en él una reacción. Lo mismo ocurre con nosotros. Lo que el otro nos dice, independientemente de que estemos de acuerdo o no, activa en alguna parte de nuestro interior un resorte emocional que nos hace saltar. Con sus palabras nos sentimos juzgados, amenazados o, en algunos casos, hasta cuestionados o despreciados. Así que rechazamos lo que nuestro interlocutor opina y se lo devolvemos en forma de crítica, desprecio o incluso insulto. A partir de este momento ya no hay diálogo posible, porque ni escuchamos, ni entendemos ni queremos hacerlo. Y ni nos escuchan ni nos entienden. Ya no respondemos, sino que reaccionamos. La conversación se ha transformado en discusión, con pocas probabilidades de que haya acuerdo B"Las personas nunca entienden lo que dices con total exactitud, y lo importante no es lo que nosotros decimos, sino lo que ellas entienden" (John Powell) En la mayoría de los casos, el problema no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Hemos de buscar más allá de las palabras para comprender por qué la otra persona reacciona emocionalmente a lo que le hemos dicho. Generalmente, entre lo que creemos que explicamos y lo que de verdad comunicamos suele haber una gran diferencia. Y esta diferencia viene dada por nuestros sentimientos, que pueden dar un significado muy distinto a las palabras. Si estamos enfadados, comunicaremos al otro nuestro enfado, digamos lo que diga más. Igual que si sentimos ira, se la trasladaremos. Si yo siento desprecio por el que tengo delante, esto es lo que le transmitiré aunque le esté alabando. Muchas veces creemos estar informando de algo y en realidad estamos dando un mensaje muy distinto, que es el que provoca la reacción emocional en el otro, porque comunicamos lo que sentimos, nada más que lo que sentimos, y utilicemos las palabras que utilicemos para hacerlo. C Cuando se abandona el camino de la conversación y se cae sistemáticamente en la discusión, se entra en una espiral destructiva que se retroalimenta. Para romperla es necesario dar un primer paso que consiste en olvidar por un instante el punto de vista propio e intentar comprender el prisma del otro. Esto no significa estar de acuerdo, sino simple mente aceptarlo como legítimo. Si somos capaces de hacerlo, pueden cambiar las cosas y desencadenarse las iniciativas para salir del conflicto. Pero es necesario que una de las dos personas dé el paso, que se concentre en la otra e intente ponerse en su piel, averiguando por qué actúa de esta manera o por qué tiene esta opinión. Si es capaz de hacerlo, dejará de reaccionar a sus palabras y tomará el control de sus actos. No es necesario que dos estén de acuerdo para tener una buena relación, sólo es preciso que se acepten en su discrepancia, cosa que podrán hacer si antes se han encontrado emocionalmente D Para poder abordar la colisión entre dos personas que no se hablan es importante hacer una distinción entre dos conceptos básicos: discusión y diálogo. Discutimos sobre cosas (ideas, planes, decisiones a tomar... ) y dialogamos sobre emociones (qué siento yo respecto a ti y qué sientes tú respecto a mí). Cuando una relación se rompe, es inútil intentar discutir nada antes de haber dialogado. Hacen falta muchas horas hablando sobre lo, que sentimos el uno del otro, sobre lo que nos ha separado, antes de poder afrontar cualquier discusión. Así pues, ante conflictos enquistados hemos de buscar la ocasión para abrir el diálogo, evitando en todo momento discutir de nada. Hemos de encontrarnos con el otro y hablar abiertamente sobre qué es lo que sentimos el uno por el otro. Si hemos discutido por una decisión, intentar cargarse de razones y defender nuestro punto de vista es inútil, porque el conflicto no es de razones, sino de sentimientos. En cambio, dialogar sobre si el otro nos ha hecho sentir despreciados, o sobre si su tono de voz nos resulta agresivo, abre la puerta a encontrarse emocionalmente de nuevo y poder superar el conflicto. A través del diálogo, en el momento en que el otro no se sienta emocionalmente amenazado, ya no habrá problema para poder hablar de lo que sea. En los casos en que se siga mostrando hermético 89

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


hemos de sospechar que con nuestro diálogo no hemos sabido transmitirle suficiente seguridad Ferran Ramon-Cortés EPS 19/10/2008

C T: A. Selecciona, junto con los compañeros del grupo, uno de los apartados del textos (A, B, C, D) y... 1- Resume la idea/s fundamental. A . No és per desacord, és per afectació emocional . Ens sentim amenaçats , qüestionats, menyspreats. B. El missatge que reb l’altra no és el contingut que tenim intenció d’emetre. L’ altre reb el nostre missatge gestual provocat pels nostres sentiments. C. Per aconseguir sortir de la discusió ens hem de posar a la pell de l’altra, malgrat ens comporti una contradicció. D. Només parlant de l’orígen de les discrepàncies des de les emocions i els nostres sentiments podrem resoldre el conflicte.

2- Anota las ideas que surjan en el grupo. 1 Alteració d’emoció. 2. Reacció de defensa. 3. No diàleg. 4. No raonament. 5. No acord. 6. No resolució.

3- Redacta una recomendación que mejore la gestión de nuestra vida desde la perspectiva de la comunicación. Fer molts cursos d' intel·ligència emocional per aprendre a gestionar les nostres emocions . Acostumar-nos a dir en tot moment allò que sentim i com ho sentim, és difícil posar paraules als sentiments viscuts ja que és un aprenentatge més i que sovint no està treballat des de la infantesa per motius socials. Posar paraules a allò que sentim ens ajuda a desfer el garbuix que ens atabala.

B. Elabora el resumen completo del texto. Puedes aprovechar el trabajo de otros grupos sobre apartados diferentes. Dos no es reconcilien si un no té eines de persuació Sovint passem a la baralla no per desavinença sinó per afectació emocional. L'alteració emocional d'ambdues parts ens provoca reacció de defensa i protecció, trencant el diàleg, la raó i l'acord. El missatge verbal no és rebut per l'altre amb el contingut que tenim intenció d' emetre sinó que aquest també va acompanyat d'un missatge gestual i corporal provocat pels nostres sentiments. Per aconseguir sortir de la discusió ens hem de posar a la pell de l'altre malgrat que per nosaltres sigui una contradicció. Només parlant dels orígens de les discrepàncies des de les emocions i els nostres sentiments podrem resoldre satisfactoriament el conficte per sempre. inici

El regal nadalenc

La saviesa de Mr. Scrooge 90

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


L'economista Joel Waldfogel és l'autor del llibre Scroogenomics, que s'ha convertit en un best seller als Estats Units, que planteja que els regals nadalencs són ineficients, ja que ningú no escull bé els obsequis dels altres, així que el que hauria de ser motiu d'alegria acaba sent una font de malbaratament. Waldfogel nega que l'estímul del consum nadalenc sigui bo per a l'economia, considerant que la mateixa despesa duta a terme al llarg de l'any permetria una compra més lògica i racional. Aquest conegut professor de la Universitat de Minnesota ataca la tradició de fer-se regals durant aquestes festes, ja que, segons els seus càlculs, dels 66.000 milions que es gasten als Estats Units durant la campanya de Nadal i Any Nou, uns 13.000 milions es perden per compres equivocades. Si a aquestes xifres s'afegeix la despesa de la resta de països occidentals, les quantitats es doblen i la riquesa perduda s'eleva fins als 25.000 milions. És evident que això passa perquè no hi ha una simetria d'informació entre qui regala i qui obsequia, i els avis acaben comprant al nét música que no suporta, o els oncles, una raqueta de tennis al nebot que només juga a pàdel. El llibre demostra igualment que les compres que fa un mateix generen un 18% més de satisfacció que els regals que li han comprat altres. Waldfogel no té cap problema a afirmar que el Nadal és una orgia de destrucció de riquesa. L'economista no admet ni tan sols el concepte de la targeta-regal, que s'ha estès darrerament. Aquest exercici de prudència per part dels consumidors tampoc no és vist de bon ull, ja que el 10% dels vals-regal no són finalment bescanviats, així que el seu valor no es destrueix, sinó que es transfereix a l'empresa emissora. No cal ser un linx per descobrir que Joel Waldfogel s'ha convertit en l'enemic número u dels comerciants planetaris. La Federació Nacional de Retail ha rebatut les seves teories, advertint que el seu alarmisme està poc fonamentat, que les vendes d'aquests dies representen entre el 30% i el 40% de tot l'any i que el sector del consum aporta gairebé el 70% del PIB de l'economia dels Estats Units. Aquest mateix any, les vendes des del dia d'Acció de Gràcies fins al Nadal han crescut als Estats Units, contribuint decisivament en les bones xifres de creixement del quart trimestre. Waldfogel ha utilitzat per al títol del seu llibre el Mr. Scrooge d'Un conte de Nadal, de Charles Dickens, aquell personatge que proclamava: "Què és el Nadal sinó l'ocasió perquè un es trobi un any més vell i ni tan sols un dia més ric?". Waldfogel, com Scrooge, ha provocat el personal amb el seu discurs. I té una mica de raó. En aquest país no és que li haguem fet cas, sinó que la crisi ens ha fet tornar més prudents i estalviadors. Sense que calgués traduir Scroogenomics al català. Màrius Carol La Vanguardia 30/12/2012

CT: 1.

Ubicació del text: Article periodístic escrit per Escriptor Màrius Carol, al diari La Vanguardia. De caràcter molt actual, informatiu i reflexiu. Dirigit a tota la societat.

2. Idees rellevants: •

Atac a la compra de regals de nadal i acusació d’ineficacia a l’hora d’escollir els regals dels altres segons l’'economista Joel Waldfogel .

L’estímul del consum nadalenc no és una ajuda a l’economia. 91

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


El seu llibre fa palès que els regals que es fan no acostuma a produir il·lusió a l’altre sinó els que es compra un mateix.

L’autor del llibre s’ha creat enemics entre els comerciants que han procurat desacreditar-lo.

Catalunya no ens ha calgut llegir el llibre, aquestes festes hem estat molt prudents pel que fa a les compres de Nadal.

3. Resum i nou títol Despesa a discreció:

El popular professor de la Universitat de Minnesota, Joel Waldfogel, ens informa i ens fa la reflexió de la incoherència de malgastar en aquests dies de Nadal el mateix que la resta de l’any, compres irracionals. En el seu llibre Scroogenomics argumenta entre altres coses, que a més, el que rep el regal sovint no en farà ús i que una compra feta per un mateix provoca més plaer, que les vendes astronòmiques d’aquests dies no representa cap impuls per l’economia. Amb la seva obra “ Mr. Scrooge d'Un conte de Nadal” aquest economista s’ha buscat l’enemistat del sector de comerciants que han corregut per desacreditar-lo. Aquí a Catalunya el nostre caràcter estalviador ens ha dut aquest Nadal a gastar amb seny.

4. Expressió escrita. Què opines del fenomen “el regal nadalenc” (100 paraules aproximadament) Durant aquests dies de festes veiem pels carrer i per botigues a gent, per tot arreu, comprant regals carregats de bosses obrint el portamonedes a tort i a dret. A vegades, gent preocupada pels regals que els falta, no per si en trauran profit o no. Acostumen a ser per la gent més propera, o per persones que no veiem des de l’any passat, perquè només sabem d’ells per aquestes dates. Però en aquests dies de festa se’ns demana consum, la societat ho demana, les campanyes publicitàries ens bombardegen per aquestes dates i el calendari de festivitats ho marca. Si d’aquestes vendes en depèn l’ impuls de l’economia d’un país, per a mi que és ” pa per avui i fam per demà”.

inici 92

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


3. TASQUES

Qüestionari sobre comentari de text Qüestionari sobre CT – Apunts A partir de la lectura de les primers pàgines (1-9) de “Apunts sobre comentari de text” reflexiona breument sobre les següents qüestions, comenta-ho amb els teus companys i anota les respostes.

A. Qüestions generals 1 Explica què és per a tu un text El text és la unitat comunicativa escrita que utilitzem els humans per relacionar-nos uns amb els altres.

2 Comenta breument en què consisteix l’adequació, la coherència i la cohesió del text. ADEQÜACIÓ: És la propietat per la qual un text s’adapta al context comunicatiu, utilitzant diferents registres. COHERÈNCIA: És la propietat del text, que es basa en la selecció de la informació i la seva estructuració d’una manera clara en relació al missatge que es vol transmetre. COHESIÓ: és la propietat per la que enllacem els elements lineals del text on es desenvolupa la informació d’aquest.

3 Quines capacitats penses que intervenen en el CT Les capacitats que intervenen que intervenen en un CT són la comprensió lingüística, l’anàlisi de l’escrit, i saber interpretar quina és la idea que el escriptor volia transmetre.

4 Què es vol aconseguir amb el CT Per mitjà el comentari de text expressem la nostra capacitat per interpretar les idees de l’autor, determinar quines idees són les principals tot valorant els arguments i el procés emprat per exposar la idea, sintetitzant el seu contingut.

B. Les activitats que cal fer per comentar un text es poden representar amb un triangle: el vèrtex. A=transferència, el vèrtex B=Interpretació i el C=extrapolació. TRANSFERÈNCIA: entendre allò que diu el text, situant-lo i definint el tema. INTERPRETACIÓ: és la forma lingüística en la que s’escriu el text, EXTRAPOLACIÓ: és com es valora el text a partir del mateix text

1- Quines operacions del CT corresponen a cada vèrtex. 93

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


TRANSFERÈNCIA: Situar el text ( quin títol te, què es pot dir del tema, qui n’és l’autor, identificar autor-épocatema, tipus de text a quin mitjà s’ha publicat...). Definir el tema ( de quin tema es tracta, quina és la idea principal, com és el suport que fa l’autor de la idea principal, si fa alguna aportació el tema, i si s’observa diferents punts de vista, com es genera el tema, com el tracta l’autor...). Elaborar resum ( la comprensió del text amb les lectures corresponents, la primera per entendre de què va el text; la segona amb més atenció , considerant paràgrafs, subratllant les idees principals, escriure-les al marge del full, cancel·lar les que no considerem importants, i unificar; fer un esquema, i finalment el resum i posar-li un títol). inici

INTERPRETACIÓ: Explicitar estructura ( fer evident l’estructuració del text,quines parts te el text, com són, dir si correspon a una estructura tipificada, dir si existeix ordre en la presentació del contingut, i quin ordre segueix.) Analitzar l’estil ( anomenar la classe d’ informació, vinculativa, concreta, abstracta; recursos emprat per l’autor a l’hora d’introduir les idees, recursos estilístics, ordre en el text...). Anàlisi lingüístic: foneticofonològic, morfosintàctic i lexicosemàntic.

EXTRAPOLACIÓ: Treure’n les conclusions (s’ha de tancar l’escrit amb unes conclusions del comentari, si aporta alguna cosa nova el text, quina relevància ha pres en el mitjà que s’ha publicat, si compleix amb el propòsit o la finalitat, si provoca reflexió, si hi ha conclusió d’anàlisi feta,... ). Preguntes argumentatives ( opinar sobre el text, amb un to contundent però no radical, que no sigui ni excluient ni categòric, justificar amb raons convincents tot allò que s’argumenta, i si s’està ben documentat sobre el tema es pot utilitzar les dades i informacions que es tingui). Argumentar envers el text ( exposant un punt de vista, només exposar un tema, s’ha de ser clar i ordenat, argumentarem amb dades, dates, informacions de diferents camps que corroborrin el nostre punt de vista).

94

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


2- D’aquestes , quines les fas amb facilitat i quines et són més exigents Per ara no en domino cap, a partir d’ara després de llegir i subratllar tot aquest document informatiu espero començar a dominar una mica el CT.

C. Respecte al subratllat 1- Consideres necessari subratllar el text, per què? Si , és necessari i fonamental subratllar el text per destacar les idees principals i millorar la retentiva.

2- Què subratllar, d’on surten els criteris? Les idees i paraules més rellevants que apareixen en el text, les dades, dates i tecnicísmes. De la capacitat d’observació i interpretació de cada persona.

3- Quin és el teu estil, com penses que el podries millorar? Per ara després de llegir el text mil vegades, esbrino quina és la idea principal i subratllo tot allò que crec que està relacionat.

inici

D. Respecte a les idees principals 1- Per què val la pena anotar-les Paga la pena anotar les idees principals a l’hora de desenvolupar el comentari amb màxima fidelitat en vers al text, ja que ens permetrà escriure el resum amb ordre i seguretat i això ens aportarà tranquil·litat a l’hora de l’examen.

2- Com ho fas tu Llegeixo el text molts cops, subratllo les que penso que són les idees principals, les poso en ordre en un full amb les meves paraules, torno a llegir , rellegir i extrec la idea principal

3- En què ens pot ajudar anotar les idees principals 95

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Per fer el primer esquema del text, ens ajuda a l’hora de fer el resum i donar la sensació d’ordre i claredat.

E. Respecte del resum 1- Què és el resum del text per a tu És crear el text amb menys paraules del text inicial, sistematitzant amb coherència i precisió les idees principals del text , tot això sense que perdi la intencionalitat ni el missatge que l’autor volia transmetre.

2- Quines són les característiques del resum Ha de demostrar bona comprensió del text, reflexar domini de cohesió i connexió textual, així com un domini correcte i fluid de la llengua.

3- Alguns detalls que cal tenir present a l’hora de resumir són ... Ha de ser d’unes 10 línees o unes cent paraules, ha de dominar la claredat i la lògica, recollint les idees principals ben connectades . Començarem el resum directament, la primera frase reflexarà la primera idea principal, així doncs mai començarem el nostre resum dient: “ El text diu”, “ L’autor comenta...” No aportarem idees ni valors propis , així doncs, mai escriurem expressions com: “Em sembla...”, “ Jo crec...”. Utilitzarem sinònims per no utilitzar les paraules del text, només utilitzarem la paraula clau (substantiu) perquè és concepte clau. Cuidarem la puntuació, no abusarem dels punts, cuidarem el marge, cal·ligrafia, i netedat en l’escrit, i com no, l’ortografia.

4- Quina utilitat trobes que pot tenir fer resums La possibilitat d’aprendre a sintetitzar un text , sigui un article de diari, o un tema d’estudi, d’una manera breu, clara , i entenedora, sense perdre la seva essència, fa que em faciliti la feina a l’hora d’estudiar posteriorment.

96

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

Què ens demanen a la prova d’accés Qüestionari: Què ens demanen a la Prova d’accés Per completar aquest qüestionari trobaràs informació a

Què ens demanen a la prova d'accés?

1. Quines són les matèries d’examen de la Prova a Grau superior? I a la

Universitat? •

GRAU SUPERIOR: Les materies comunes : Matemàtiques, català, castellà, comentari de text i llegua estrangera .

Les materies específiques: (cada especialitat té dues materies específiques per exemple : el grau superior técnic educació infantil en té dues , geografia i psicologia )

ACCÉS A LA UNIVERSITAT: Les materies comunes : Llengua catalana, llengua castellana, comentari de text, matemàtiques i llegua estrangera . (Prova accés majors de 40anys no hi ha exàmen de matemàtiques ni llengua estrangera)

2.

Reconeixement de l’estructura de la Prova de castellà i de català a Grau superior. Apartats

• • •

Comprensió d’un text (resum i quatre preguntes) Expressió (redacció) Exercicis d’idioma (preguntes)

3. Reconeixement de l’estructura de la prova de Comentari de text a la Universitat. • •

Comentari de text (resum i contestar preguntes de comprensió relacionades amb el text) Prova de redacció (posar títol i realitzar una redacció ).

4. Què es valora a cada apartat, què volen veure? •

Comprensió d’un text (resum i quatre preguntes) Es valora la capacitat de raonament de l’expressió escrita i de la lectura, la capacitat d’interpretació d’un text i la construcció d’un discurs escrit. Demostrant que s’ ha entes bé el text, fent un resum clar i precís.

• Expressió (redacció) Es valora la capacitat de construir un discurs partint del text donat . Es valora molt especialment la claredat i la riquesa de l’expressió, així com la coherència i la cohesió del discurs. Es valora la correcció gramatical, la riquesa lèxica, la complexitat de les estructures sintàctiques, la coherència i la cohesió del discurs (en el raonament lògic i en l’ús dels connectors lògics, signes de puntuació...). 97

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Volen veure a nivell de comprensió: Si es compren i enten les informacions més importants de textos orals i escrits . Si es sap identifica el posicionament de les tesis dels interlocutors i la defensa de les idees, les coses, el raonament i les argumentacions. Si es sap sintetitzar els arguments exposats. La valoració , de forma crítica, el contingut de missatges orals i escrits, contrastantlo amb el propi coneixement i sospesant les causes i les conseqüències de les idees exposades. Si s’ identifica els diferents registres de la comunicació: formals, no formals i col.loquials, estàndard.

5. Quina és la percepció què tinc del meu nivell respecte de cada apartat de la prova? •

Comprensió d’un text . Estic tot just al principi d’un entrenament , com més text llegeixi, analitzi i comenti , destresa aniré agafant. Encara em noto insegura i dubtosa. •

més

Expressió : A l’hora de fer el resum encara he d’aprendre a sintetitzar . En castellà hauria d’augmentar el vocabulari aprenent sinonims per no utilitzar les mateixes paraules del text.

98

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

Tipologia textual 1.

Descriptivo.

2.

Narrativo.

3.

Conversacionales.

4.

Instructivos.

5.

Predictivos.

6.

Explicativos.

7.

Argumentativos.

8.

Retóricos.

1. Descriptivos: 1.1 Intencionalidad Evocan, representan y sitúan objetos. Explican cómo son objetos, paisajes, animales, lugares, emociones, sentimientos, detallando las características, el aspecto o sus cualidades.

1.2 Modelos: Novela, cuento, postales, cartas, catálogos, guía turística, libros de viaje, suplementos semanales, reportajes i diarios.

1.3 Elementos: Sustantivo, adjetivo, preposiciones de lugar, adverbios y figuras retóricas. Utilizan recursos lingüísticos que permiten crear una imagen mental de aquello que se describe los verbos en presente, imperfecto, sustantivos con significado preciso, adjetivos que añaden cualidades a la realidad descrita y comparaciones.

1.4 Estructura: Consta de tres etapas: observación la realidad, analizando detenidamente todos los detalles que podamos reconocer, ordenar esa información. para que el texto pueda ser interpretado con claridad 99

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


puede ser con una enumeración selectiva o exhaustiva y presentación lo que se definió en las etapas anteriores.

1.5 Registros: Estándar y culto. Estándar es la variedad común a todos los practicantes de una lengua, donde se asegura la comprensión entre quienes la hablan. Culto también nombrado literario, propio de discursos, clases, diccionarios y obres literarias. inici

1.6 Funciones: Referencial, se da información precisa, datos concretos sin revelar opiniones ni sentimientos personales.

1.7 Ejemplo: (…)Era aquel recinto la habitación horrible gigante, tan espantoso como era difícil de imaginar, su estatura colosal, su corpulencia como la de una mole de piedra y… Homero. “La Odisea”.

2. Narrativo: 2.1 Intencionalidad : Relatan hechos, acciones, acontecimientos que pasan, en un tiempo y espacio determinado. Reales o de ficción.

2.2 Modelos: En textos de ficción: novela, cuento, cómic, relato, leyenda, memorias, diarios i biografías. Textos informativos : reportajes, notícias y crónicas.

2.3 Elementos: Sustantivos, adjetivos, verbos de acción, el tiempo verbal que domina es el pasado (pretérito perfecto, simple o perifrástico) aunque también podemos enconcontrar narraciones en presente y futuro.

2.4 Estructura: Textos literarios consta de: Introducción planteamiento de una situación estable, complicación planteamiento de un conflicto, evolución y reacción evolución del conflicto y reacción de sus personajes , resolución del conflicto, paso a una nueva situación y la moraleja conclusión que responde a la intención del narrador. Textos informativos: presentación, nudo y desenlace.

2.5 Registros: 100

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Estándar y culto. Estándar es la variedad común a todos los practicantes de una lengua, donde se asegura la comprensión entre quienes la hablan. Culto también nombrado literario, propio de discursos, clases, diccionarios y obres literarias.

2.6 Funciones: Función representativa o referencial: la pretensión es transmitir una información, sin hacer valoraciones sobre ella no pretender reacciones en nuestro interlocutor. inici Función poética o estética. Se pretende crear belleza usando el lenguaje. Es la función principal en poemas, novelas, obras de teatro y canciones. 2.7 Ejemplo: “ La noche la pasó mejor que otras veces, y al día siguiente, en vez de permanecer clavado en el sillón, paseaba muy dispuesto por la sala, como hombre que acaricia el sabroso proyecto de echarse a la calle, en el sentido pacífico de la frase. Poco después del medio día le visitó el mejor de sus amigos, D. Juan Manuel Nones, presbítero, hombre bondadosísimo, ya muy viejo, del cual es forzoso decir algunas palabras.” Benito Pérez Galdós. Tormento

3. Conversacionales: 3.1 Intencionalidad

:

Refleja la conversación de manera exacta entre dos o más interlocutores, por escrito, situada en un contexto y condicionada por la actitud de los emisores.

3.2 Modelos: Manuales de idiomas, diálogos de cuentos, novelas, piezas teatrales, entrevistas, debates y mesas redondas.

3.3 Elementos: Utilizan como elementos lingüísticos frases breves, yuxtaposición y coordinación, interjecciones, interrogaciones, elipsis y onomatopeyas.

3.4 Estructura: Apertura normalmente comienza con un saludo (hola, buenos días…); núcleo de la interacción en esta parte se define el tema, el propósito de la conversación, el tono de la misma y el tipo de relación entre los interlocutores; cierre se acaba utilizando fórmulas lingüísticas o paralingüísticas.

3.5 Registros: 101

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Estárdar

Coloquial: Es la forma habitual de expresión de la mayoría de los hablantes. Si es oral es un lenguaje más relajado y permisivo, ajeno en ocasiones, a la norma lingüística.

inici

3.6 Funciones: Referencial, la pretensión es transmitir una información, sin hacer valoraciones sobre ella no pretender reacciones en nuestro interlocutor.

Apelativa Se centra en el receptor. Aparece cuando el objetivo de la comunicación es provocar una determinada reacción en el oyente. Es la función de mandato y pregunta.

Fática está orientada al canal. La finalidad es establecer, prolongar o interrumpir la comunicación, o bien comprobar si existe "contacto". Su contenido informativo es nulo o escaso.

3.7 Ejemplo: “- Qué te ha proporcionado a nivel personal y laboral esta película, sobre todo el personaje de Álex Ulloa al cuál interpretas? Gracias - Hola Pilar, Álex Ulloa es uno de los personajes más complejos que he hecho, pero me pude apoyar en un proceso bastante largo, eso hizo que cuando llegué al rodaje pude disfrutarlo bastante. “ Entrevista Hugo Silva , actor.

4. Instructivos: 4.1 Intencionalidad Guían sobre como accionar algún aparato o sistema como por ejemplo: los manuales de uso de materiales tecnológicos, arreglar artefactos, etc. Explican como elaborar algo a partir de elementos y procesos, dividiéndose en la lista de elementos o materiales requeridos y el procedimiento en sí, desarrollando las instrucciones. Por ejemplo: Una receta de cocina, como tejer un sueter, etc.

4.2 Modelos: Instrucciones uso, primeros auxilios, recetas de cocina , publicidad, normas de seguridad y legales Campañas preventivas 102

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


4.3 Elementos: Desarrollo de procedimientos compuestos por pasos detallados. Lenguaje claro, directo y lineal. Oraciones imperativas, verbos en segunda persona. Utiliza marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para diferenciar o secuenciar la serie de pasos. Puede acompañarse con gráficos, ilustraciones y/o dibujos.

inici

4.4 Estructura: Esquema: presentación finalidad, exposición ordenada de instrucciones, marca el ordren, y como se tiene que hacer.

4.5 Registros: Estándar

4.6 Funciones: Referencial Apelativa

4.7 Ejemplo: Paté atún Ingredientes: 1 lata de atún en aceite, 1 lata de mejillones en escabeche y 3 quesitos de untar. 1- Poner en el vaso la batidora el atún sin el aceite. 2- Añadir los mejillones con su escabeche incluido. 3. añadir los tres quesitos . 4. Batir hasta conseguir una pasta fina pero espesa. Guardar en la nevera hasta su utilización.

5. Predictivo: 5.1 Intencionalidad Informa sobre hechos o estados del futuro, anuncia alguna cosa que ha de tener lugar.

5.2 Modelos: 103

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Son textos predictivos los horóscopos, las profecías, los presupuestos, parte de los programas electorales, los boletines meteorológicos.

5.3 Elementos: La característica más importante es el uso del futuro, conectores temporales, adverbios de probabilidad , de tiempo y locuciones, subordinación y coordinación. inici

5.4 Estructura: Temporalización, hipótesis, argumentos, conclusiones.

5.5 Registros: Estándar.

5.6 Funciones: Apelativo: se centra para obtener una respuesta verbal o conductal del receptor. 5.7 Ejemplo: Horoscopo capricornio 2013. Año espectacular para capricornio en el trabajo donde cosechará todo tipo de éxitos. Asumirá mayores responsabilidades, recibirá mayores reconocimientos y disfrutará mucho. A veces, desafortunadamente, los éxitos atraen envidias y para capricornio 2013 esto a veces será problemático. Debe aprender a lidiar las situaciones y evitar posibles trampas. La familia y el hogar también le aportarán grandes satisfacciones a Capricornio en 2013, y se sentirá más comunicador y creativo que nunca.

6. Explicativo: 6.1 Intencionalidad: Hacer una exposición de un tema con la finalidad de hacerlo comprender darlo a conocer a alguien aportado la información necesaria.

6.2 Modelos: Libros de texto , libros y artículos divulgativos , enciclopedias , diccionarios.

6.3 Elementos: Verbo en presente de indicativo, adverbios, y adjetivos especificativos y clasificativos,la selección de éstos en la explicación se hace con el propósito de obtener la màxima claredad y la mejor precisión posible. 104

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


6.4 Estructura: Organización jerarquica de las informaciones. Introducción se presenta el tema, desarrollo del tema, conclusión con síntesi del que se ha dicho.

inici

6.5 Registros: Parecidos a los explicativos. Estándar

6.6 Funciones: referencial

6.7 Ejemplo: Juan I de Castilla : Rey de Castilla desde el 24 de agosto de 1379 hasta el 9 de octubre de 1390. Fue hijo de Enrique II de Castilla y de Juana Manuel de Villena, hija de Don Juan Manuel. Juan I de Castilla nació en Aragón durante el destierro de su padre, que aún no era rey. Fue el último rey castellano coronado solemnemente. Después de él, los monarcas asumían la dignidad real por proclamación y aclamación.

7. Argumentativo: 7.1 Intencionalidad: El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea (o tesis), refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas.

7.2 Modelos: Artículos de opinión, crítica de prensa , discursos, publicidad y ensayos.

7.3 Elementos: Razonamiento, conectores explicativos, conectores de causa y consecuencia, conectores ordenadores.

7.4 Estructura: Introducción, motivos o argumentos y conclusión 105

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


7.5 Registros: Estándar

inici

7.6 Funciones: Apelativa o conativa, cuando intentamos influir en la conducta de nuestro interlocutor, ordenandole, pidiéndole o rogándole algo. Referencial, en la exposición los datos y la información suelen mezclarse la argumentación , nuestra interpretación de esos datos.

7.7 Ejemplo: “Lo cierto es que muchos sectores laborales están vedados a las mujeres. Es revelador, por ejemplo, que en las compañías aéreas el puesto de piloto comercial esté reservado en exclusiva para los hombres, mientras que mayoritariamente son las mujeres quienes sirven la comida y café a los pasajeros”

8. Retórico: 8.1 Intencionalidad: Tiene una función estética.El emisor juega con las palabras de la lengua para crear belleza o para conseguir determinados efectos como la musicalidad de las palabras. Se interesa más por la forma que por el contenido.

8.2 Modelos: Publicidad ,poesía , literatura popular, creación literaria.( Las poesías, las adivinanzas, los refranes, los trabalenguas).

8.3 Elementos: Figuras de carácter fonico, aliteración: consiste en la repetición de un determinado sonido en un enunciado ; figuras de carácter sintáctico, anáfora: repetición consecutiva de una o mas palabras al inicio de los enunciados; figuras de carácter semántico, personificación: atribución de características humanas a animales o seres inanimados. Figuras retóricas, repeticiones, juegos de palabras, imperativos.

8.4 Estructura: Retóricos , originales, sorprendentes

8.5 Registros: 106

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Estándar Culto

inici

8.6 Funciones: Poética , Se pretende crear belleza usando el lenguaje. Apelativa o conativa, cuando intentamos influir en la conducta de nuestro interlocutor, ordenandole, pidiéndole o rogándole algo. Metalingüística: cuando se usa la lengua para hablar de la misma lengua u otra cualquiera.

8.7 Ejemplo: ATARDECER Siento mi corazón en la dulzura fundirse como ceras: son un óleo tardo y no un vino mis venas, y siento que mi vida se va huyendo callada y dulce como la gacela.

Gabriela Mistral Poemas del Alma

Els diferents escrits periodístics El lenguage periodístico se basa en precisión, claredad y economia lingüística que garantiza la eficacia INFORMACIÓN Qué es? Notícia: Relato de un texto informativo, que informa al lector de hechos novedosos, no muy común o atípico. Lenguaje: claro, conciso, sencillo y atractivo pera el lector.

Modelos American Express anuncia 5.400 despidos durante este año. (http://economia.elpais.com/ec onomia/2013/01/10/agencias/1 357854131_237110.html)

Características Reciente - El hecho que va a presentarse debe haber sucedido hace poco.Trascendente - La noticia debe mostrar una información de cierta importancia o interés para la sociedad. Paradójica Contiene una idea que se opone al sentido común. 107

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Reportaje: El reportaje es un relato de extensión variable, y que incluye investigaciones (reportaje informativo) y observaciones personales (reportaje interpretativo). Temas que no son de actualidad pero que despiertan interés al público. Entrevista:diálogo entre dos o más personas para conseguir información de esa persona o tema . Lenguaje claro y simple, dirigido al público al que se quiere llegar, sin usar tecnicismos.

Leyendas de los Juegos Olímpicos. Repaso a las principales figuras que han marcado época en la gran fiesta del deporte. (http://www.marca.com/report ajes/2012/05/leyendas_de_los_ juegos_olimpicos/seccion_00.h tml)

Crónica: Es una obra literaria consistente en la recopilación de hechos históricos narrados en orden cronológico.

El técnico del Madrid niega a los periodistas precisamente lo que niega a sus jugadores: libertad de expresión. (http://deportes.elpais.com/dep ortes/2012/09/19/actualidad/13 48082523_483598.html)

Entrevista Eduard Punset (http://www.lavanguardia.com/ ciencia/20120923/5435072658 2/entrevista-a-eduardpunset.html)

Estremecedora - Causa sobresalto ante algo imprevisto. Estructura: un título, una entrada, cuerpo de la información y el soporte grafico.

No debe ser parcial, y nunca debe estar de acuerdo con ninguna de las partes.

Se utiliza un lenguaje sencillo, directo, muy personal y admite un lenguaje literario con uso reiterativo de adjetivos para hacer énfasis en las descripciones y emplea verbos de acción y presenta referencias de espacio y tiempo.

108

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Editorial: Artículo de opinión situado en un lugar preferente.

EDITORIAL: De jóvenes 'ni-ni' a No lleva firma, resume una opinión 'sícolectiva. Tema de actualidad. sí'(http://www.elperiodico.com/es/ noticias/opinion/20101101/editoria l-jovenes-ni-ni-si-si/569151.shtml)

Cartas: el lector tiene la oportunidad de expresar su opinión sobre diversos temas de actualidad.

Unasur y Paraguay

Extensión de veinte línias y deben ir firmadas. Se acostumbra a (http://www.laprensa.com.ni/2012/ respetar el registro lingüístico. 12/21/voces/128114-cartas-aldirector)

Artículo: exposen análisis, críticas y valoraciones sobre hechos y temas actuales de interés general

Lujo y romanticismo

Su estructura es muy diversa. Acostuma a seguir la tipologia textual expositiva o

(http://www.lavanguardia.com/opi nion/articulos/20130111/54360764 799/francesc-marc-alvaro-lujo-yargumentativa. romanticismo.html)

Columna: Artículo Columnas És el género periodístico más de prensa escrito que se personal su estilo puede ser muy renueva cada cierto tiempo en (http://elpais.com/tag/c/d5d3c197fe variado. un diario o revista, ofreciendo c50c6f233d2c3093e8be07) una opinión o punto de vista sobre un tema de actualidad, o una mera disquisición por parte del escritor del mismo. Tira de cómicas: Los dibujos de humor se sitúan en la página de opinión o política. Estos sirven como complemento a un texto de las mismas características.

JORGE... Y EL RESTO DEL MUNDO

Formato gráfico, muchas veces sin texto

Crítica: consiste en una reseña informativa y evaluadorade una obra.

Un hermoso territorio sin bandera. El tipos de crítica: de literatura, (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/0 arte,música, espectáculos, moda y 1/11/madrid/1357899068_645912. gastronomia. html)

Entrevista: Entrevista:diálogo entre dos o más personas para conseguir información de esa persona o tema.Lenguaje claro y simple, dirigido al público al que se quiere llegar, sin usar tecnicismos.

Entrevista Eduard Punset

(http://www.sierraifabra.com/ant/s ecciones/Sala_prensa/Tiras.php)

www.lavanguardia.com/ciencia/20 120923/54350726582/entrevista-aeduard-punset.html

No debe ser parcial, y nunca debe estar de acuerdo con ninguna de las partes.

Crónica: Es una obra literaria El técnico del Madrid niega a los Se utiliza un lenguaje sencillo, consistente en la recopilación periodistas precisamente lo que directo, muy personal y admite un109 de hechos históricos narrados niega a sus jugadores: libertad de lenguaje literario con uso CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es en orden cronológico. expresión. reiterativo de adjetivos para (http://deportes.elpais.com/deporte hacer énfasis en las descripciones s/2012/09/19/actualidad/13480825 y emplea verbos de acción y 23_483598.html) presenta referencias de espacio y tiempo


Propietats textualS

inici

" El text, les seves varietats, propietats i enllaços " Coherència Un text coherent presenta un tema central, que constitueix el fil conductor de tot el text, la informació necessària per a entendre'l, i una ordenació precisa. Un text coherent tindrà una unitat de registre, de to i d'estil. El text presenta un sentit global. Té continuïtat entre les idees exposades, sense desequilibris ni contrasentits. Cap concepte queda ambigu. Les idees s'han ordenat tenint present què sap i què no sap el destinatari del text i les seves possibles reaccions.

cohesió La cohesió textual és la propietat segons la qual les diferents parts d'un text estan ben travades per mitjà de mecanismes sintàctics

adequació propietat textual segons la qual dels diferents elements lingüístics de què disposa l'emissor, aquest tria aquells que encaixen (s'adeqüen) més a la situació comunicativa.

Ús de connectors Es manté els referents amb repetició de mots, l'el·lipsi, l'ús de sinònims o la substitució pronominal. Ús correcte del signes de puntuació . Pas d'un paràgraf a un altre amb l’ evolució en el discurs. Els signes de puntuació organitzen i equilibren el text. Revisió ortogràfica, sintàctica i lèxica. -Convencions utilitzades coherentment.

Aspectes de presentació i acabat final: Domini de la veu i del llenguatge no verbal en els testos orals. Cal·ligrafia, la polidesa, la presència de marges i espais en blanc. Inclusió de diferents recursos tipogràfics en els textos escrits.

inici

PROPIETATS DELS CONNECTORS Els connectors Si es vol estructurar un text

Característiques

110

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Introducció del tema:

L'objectiu principal de... / Aquest escrit/document tracta de... Respecte a... / Pel que fa a... / Quant a... / Sobre (el tema de)... En relació amb... / Un altre punt és... / El punt següent tracta de...

Per marcar ordre:

1r / En primer lloc... / Primer / Primerament / Per començar / D'entrada... 2n / En segon lloc... / Segon / Segonament 3r / En tercer lloc... / Tercer / Tercerament En darrer lloc / Finalment / En últim lloc... Per acabar

Per fer distincions:

D'una banda,... / De l'altra Per un costat,... / Per l'altre,... D'altra banda,... / Altrament,... Al contrari / En canvi

Per continuar sobre un mateix punt:

A més a més / A més / Així mateix, Després / Tot seguit / També, / Així doncs...

Per posar èmfasi en un punt:

És a dir / En altres paraules / Dit d'una altra manera... S'ha de tenir en compte... El més important / La idea central / Convé ressaltar Val la pena recordar / Cal insistir en/a...

Per posar exemples:

Per exemple / Un bon exemple d'això és... / Com a exemple... En concret / Com ara

Per resumir:

En resum / Resumint el més important... En conjunt / Globalment...

Per acabar:

En conclusió / En definitiva / En conseqüència / Així doncs... Per acabar / Finalment... SI ES VOLEN ESTRUCTURAR IDEES perquè (+ v. indicatiu) / ja que / vist que / com que atès que / a causa de / gràcies a / per culpa de …..

Per indicar causa:

Per indicar conseqüència:

en conseqüència / consegüentment / per tant / de manera que / per això

Per indicar condició:

Si / en cas de / a condició de

111

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Per indicar finalitat:

perquè (+ v. subjuntiu) / a fi de / per tal que / amb l'objectiu de amb la finalitat de...

Per indicar oposició (adversatives):

en canvi / al contrari / tanmateix / ara bé No obstant això.../ Malgrat això...

Per indicar objecció (concessives):

encara que / malgrat que / tot i que / per bé que

inici

CONNECTORS CASTELLÀ

Lengua castellana

Conectores temporales Conectores de oposición Conectores aditivos

Los conectores son palabras que relacionan las ideas entre sí dando sentido al texto. Entonces, si cambiamos el conector podemos decir cosas distintas. Antes y después, luego, entonces, a partir de, en el comienzo, inmediatamente, finalmente, por último, cuando Con todo, A pesar de, Aun así, Pero, Sin embargo, No obstante, Si bien, Por otra parte, Por el contrario, En cambio Y, Además, También, Es más, Más aún, Incluso, Hasta, Para colmo.

Conectores que organizan el texto

Ante todo, para comenzar, primeramente, en fin, por último, en suma, finalmente, terminando, para resumir.

Conectores consecutivos

Por tanto, por consiguiente, de ahí que, en consecuencia, así pues, por consiguiente, por lo tanto, por eso, por lo que sigue, por esta razón, entonces, entonces resulta que, de manera que, porque, pues, puesto que. Del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo simila Es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras, en resumen, en resumidas cuentas, en suma, total, en una palabra, en otras palabras, dicho de otro modo, en breve, en síntesis, Por ejemplo, así, así como, verbigracia, por ejemplo, perticularmente, específicamente, incidetralmente, para ilustrar, mejor dicho, o sea, bueno

Comparativos Reformulativos

112

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

CT. REGISTRE DE TREBALLS I VALORACIONS PERSONALS 1r quadrimestre

Data

Numero

Títol

Aspectes positius que he trobat

No m’he ha interessat per..

La meva Valoració

setembre

Ct1

Quiero un título

m’ha fet reflexionar envers la situació actual

no estic d’acord en que tots haguem de tenir formació, a algú l’interessa tenir-nos a tots estudiant i entretinguts

5

setembre

Ct2

Aprendre a llegir

Octubre

Ct3

Cabe la felicidad en tiempo de crísis

m’ha fet adonar de la importància de la lectura i la seva comprensió donar-me a conèixer la posibilitat que existeix per sortir enfortit de la crisi

Octubre

Ct4

La rapidez lo impregna todo

Octubre

Ct5

Microrelato

octubre

Ct6

Hay que ir siempre tan deprisa

Novembr e Novembr e

Ct7

Suerte...o buena suerte?

Ct8

Els homes contenidors

Novembr e Desembre

Ct9

Redes sociales

Ct10

Pirateig

Desembre

Ct11

Ser feliç

Desembre

Ct12

Multiculturalisma

Desembre

Ct13

Digital o analógico

fer-me la reflexió de què ens està passant. l’egocentrisme de l’ésser humà. donar-me la possibilitat i la seguretat per escriure un petit relat. conèixer un nou sistema de producció. reconèixer que les presses no són bones. ha estat un aprenentatge i reflexió, la bona sort se l’ha de treballar un mateix. Dona la raó als meus pensaments i a la gent del meu entorn, hi ha persones enteses que ens donen la raó. comprendre en què s’ha convertit les xarxes socials i la seva perillositat. reflexionar cànon drets autor , quants cops els hem de pagar. reflexió, mai havia parat a pensar que dins les desgràcies i adversitats , l’home té la tendencia a voler ser feliç, per inversemblant que sembli. m’ha fet reflexionar de la diversitat de religions, com ens atrevim a renegar de les foranies i de la nostra no, tot i que no som practicants.. instruir-me sobre la

5 no estic d’acord que puguem ser feliços en temps de crisi, quan hi ha gent que ha caigut en la misèria com s’aixeca l’ànim a famílies que estan tots a l’atur?

7

8

6 7

crec que també hi ha circumstàncies a la vida que et pot capgirar el futur. reflexió de la mala gestió i incompetitivitat dels governs.

7 6

6 7

7

7 113

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


gener

Ct14

Conversar o discutir

gener

Ct15

El regal nadalenc

inici

premsa del passat i com pot arribar a canviar. reflexions internes , quan de veritat hi ha en el text, quan toquem sentiments i ens veiem ferits, ataquem a l’altre. adonar-me’n de com els humans som manipulats per interessos econòmics i com malgastem aquests dies sigui necessari o no.

8

8

Valoració sobre: de 0 a 5

Assistència

5

Treball a casa

5

Treball a classe

5

Participació a classe

5

Treball TM virtual

5

Compromís

5

Entrega de treballs

5

Reflexions per millorar la formació Llegir més articles d epremsa, estar més assebentada de l’actualitat i així ser més crítica amb les opinions de gent experta.

Valoració final d’1 a 10

6

Lèxic 1

Ejercicio 1 Selecciona el significado correcto de cada palabra Antaño (x ) 1. Que pertenece al tiempo pasado. 2. Dícese de lo que se sueña constantemente. Allanar ( ) 1. Violentar una costumbre establecida. 2. Entrar a una casa contra la voluntad de su dueño. Apetencias 1. Deseos naturales de una cosa. 2. Comida abundante. 114

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Acucioso ( ) 1. Que sufre de acedia. 2. Que tiene carácter urgente.

inici Asiduo ( ) 1. Que padece de ansiedad. 2. Constante, perseverante. Dilapidar ( ) 1. Decir injurias contra alguien importante. 2. Derroche de bienes pecuniarios. Celeridad ( ) 1. Persona célebre y ufana. 2. Rapidez, prontitud. Eximio ( ) 1. Persona de pensamiento preclaro, excelente. 2. Persona extasiada por el Arte. Dislates ( ) 1. Desatinos 2. Tardanzas. Lenitivos ( ) 1. Mitigadores del sufrimiento. 2. Tardanza en las pruebas de laboratorio. Homólogo ( ) 1. Semejante. 2. Desigualdad. Perenne ( ) 1. Que fortifica la sexualidad masculina. 2. Que permanece siempre. Socavar ( ) 1. Restringir la libertad de una persona. 2. Cavar, buscar dentro de algo. Transgresión 1. Violentar un ley o costumbre. 2. Traspasar una línea fronteriza. 115

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

Ejercicio 2 Subraya las palabras trabajadas en el ejercicio anterior y sustitúyelas escribiendo oraciones sin cambiar el sentido de las mismas 1. En cuanto escuchamos las primeras notas musicales supimos que las canciones eran de antaño. •

En cuanto escuchamos las primeras notas musicales supimos que las canciones

eran de otra época pasada. 2. La policía tuvo que allanar la casa de los secuestradores para poder rescatar con vida a la joven víctima. •

La policía tuvo que invadir la casa de los secuestradores para poder rescatar con vida a la joven víctima.

3. De tanto asistir a los museos, Tomás sació sus apetencias comprando reproducciones de Braque y Fragonard. •

De tanto asistir a los museos, Tomás colmó sus apetencias comprando

reproducciones de Braque y Fragonard. 4. La ambulancia llegó puntual ante el acucioso llamado de la familia del enfermo. •

La ambulancia llegó puntual ante la presurosa llamada de la familia del enfermo.

5. Su carácter asiduo le ha procurado en pocos meses grandes ascensos en su nuevo empleo. •

Su carácter constante le ha procurado en pocos meses grandes ascensos en su nuevo empleo.

6. Los nuevos ricos de Barrio Bravo dilapidar tan pronto su fortuna si continúan viviendo como lo hacen en su nueva casa de la colonia Campestre.

116

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Los nuevos ricos de Barrio Bravo derrocharan tan pronto su fortuna si continúan viviendo como lo hacen en su nueva casa de la colonia Campestre.

7. Para que los trámites funcionen de manera eficaz, las oficinas del municipio imponen celeridad en sus acciones de gestión. •

Para que los trámites funcionen de manera eficaz, las oficinas del municipio

inici imponen rapidez en sus acciones de gestión. 8. Pocas veces se ha visto en la historia de la cultura a un hombre eximio como Leonardo Da Vinci. •

Pocas veces se ha visto en la historia de la cultura a un hombre relevante como Leonardo Da Vinci.

9. Los dislates que han cometido constantemente los miembros de la Cámara de Senadores en materia de reforma fiscal han sumido a nuestro país en un retraso ostensible. •

Las imprudencias que han cometido constantemente los miembros de la Cámara de Senadores en materia de reforma fiscal han sumido a nuestro país en un retraso ostensible.

10.Los medicamentos que se emplean en el tratamiento de VIH son solamente lenitivos. •

Los medicamentos que se emplean en el tratamiento de VIH son solamente calmantes.

11. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos se reunió con su homólogo de Brasil en la VI Convención Internacional de Asilo Político. •

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos se reunió con su semejante de Brasil en la VI Convención Internacional de Asilo Político.

12. El mar, dicen los oceanógrafos, es un recurso perenne pero que debe ser monitoreado constantemente para evitar su contaminación. 117

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


El mar, dicen los oceanógrafos, es un recurso eterno pero que debe ser monitoreado constantemente para evitar su contaminación.

13. El personaje de Yerma tuvo que socavar en sus recuerdos para hallar las causa de su malograda maternidad.

inici •

El personaje de Yerma tuvo que excavar en sus recuerdos para hallar las causa de su malograda maternidad.

14. La violencia intrafamiliar es una forma de transgresión a las buenas costumbres a la integridad del individuo. •

La violencia intrafamiliar es una forma de atropello a las buenas costumbres a la integridad del individuo.

Ejercicio 3 Rescribe los siguientes párrafos procurando conservar el sentido general de cada uno de ellos. Puedes sustituir l as palabras que desees, pero sobre todo las que estamos trabajando (subráyalas previamente)

1.Las apetencias extravagantes de Hugo Conty lo llevaron a dilapidar los pocos recursos que antaño le había heredado su última amante para quien socavar en su pasado sólo había producido celeridad a su muerte y su final renuncia a la transgresión social que antes habían emprendido juntos en Acapulco. •

Las ambiciones extrañas de Hugo Conty lo llevaron a derrochar los pocos recursos que antiguamente le había heredado su última amante para quien excavar en el pasado sólo había producido aceleración a su muerte y su final renuncia a la vulneración social que antes habían emprendido juntos en Acapulco.

2. Ante los dislates del juez, el Cuerpo Antinarcóticos tuvo que allanar el que se creía refugio perenne de los malhechores. El Cuerpo homólogo de Sinaloa aportó acuciosamente las herramientas para llevar a cabo tan difícil acción. •

Ante las imprudencias del juez, el Cuerpo Antinarcóticos tuvo que registrar el que se 118

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


creía refugio permanente de los malhechores. El Cuerpo análogo de Sinaloa aportó rápido las herramientas para llevar a cabo tan difícil acción. ______________________________________________________________ 3. Al eximio poeta le fueron aplicados los lenitivos necesarios toda vez que se

inici percataron los médicos de las condiciones de su salud. •

Al destacado poeta le fueron aplicados los calmantes necesarios toda vez que se percataron los médicos de las condiciones de su salud.

Lèxic 2 Ejercicio 1 Etiqueta con A, B o C (la utilizo-A, lnozco pero no la utilizo-B, la desconozco-C) las palabras ... Apotegma, fehaciente, nimio, remozar, somera, delectación, dispendio, petulante, boyante, henchir, premura, unísono, dilación, inerme, manido, urdimbre, escuálido, lacónico, orondo, vetusto. Ejercicio 2 Relaciona cada palabra con su significado 1. Apotegma ( 3 ) Que goza de fortuna y felicidad crecientes. 2. Delectación ( 4 ) Demora, tardanza. 3. Boyante ( 9 ) Que no posee armas, desarmado. 4. Dilación ( 19 ) Acción de intrigar o urdir una trama. 5. Escuálido ( 14 ) Que está ya muy usado. 6. Fehaciente ( 10 ) Que tiene carácter breve y conciso. 7. Dispendio ( 8 ) Llenar, hartarse. 8. Henchir ( 5 ) Desaliñado, enclenque. 9. Inerme ( 6 ) Que resulta evidente. 10. Lacónico ( 7 ) Derroche, gasto excesivo. 119

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


11. Nimio ( 1 ) Sentencia breve, dicho memorable. 12. Petulante ( 20 ) Que es viejo o antiguo. 13. Premura ( 18 ) Que sucede en el mismo tono y al mismo tiempo. 14. Manido ( 17 ) Que tiene carácter superficial y poco reflexivo. inici 15. Orondo ( 16 ) Reparar. 16. Remozar ( 15 ) Vanidoso, ufano, engreído. 17. Somera ( 11 ) Que es insignificante. 18. Unísono ( 12 ) Persona insolente. 19. Urdimbre ( 13 ) Con prisa y urgencia. 20. Vetusto ( 2 ) Deleite.

Ejercicio 3 Completa cada oración con cada una de las palabras anteriores. 1. Ante el inerme soldado, el enemigo no pudo usar sus sofisticadas ametralladoras. 2. Al concluir la ceremonia de premiación, al unísono se desgranó una cascada de aplausos para los ganadores. 3. La exposición del conferencista fue muy buena, sin embargo la conclusión resultó somera pues no aclaró varias dudas del público. 4. Los jóvenes escuchan con gran deleite las canciones de Maná y Paquita la del Barrio cada vez que se reúnen en los antros de la ciudad. 5. La traición a su partido es una prueba fehaciente del carácter inmoral del que difamó a sus superiores en la conferencia de anoche. 6. Antier por la noche llegaron sin dilación las últimas piezas que serán usadas en el montaje del monumento al indio maya. 7. El discurso final de anoche, a pesar de ser nimio o somera desveló una faceta 120

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


desconocida del escritor indígena. 8. Habrá que remozar la fachada principal del gimnasio para que se vea bien en los próximos juegos regionales universitarios. 9. Algunos gobiernos realizan un gran dispendio en banquetes y fiestas inici que enojan al pueblo. 10. En un cuento de Rubén Darío, el fehaciente poeta resulta finalmente siendo el bufón de los burgueses. 11. El carácter apotegma de este documento lo convierte en una pieza útil para desentrañar la filosofía de los antiguos mayas en Yucatán. 12. La urdimbre resultó sencilla: una historia de amor en la que el antihéroe se casa con la dueña de la fortuna. 13 El aspecto de esta casa hace pensar en que los dueños gozan de una vida sumamente bollante. 14. Lo nimiode esta composición no impresionó al jurado del certamen estatal de música. 15 El truco manido de sacar un conejo de la chistera no gustó a los niños en el festival del día de Reyes. 16. La someracon que fue hecha la reunión repercutió hondamente en sus resultados. 17 En ese cuento, el Rey se pasea muy orondo por sus propiedades ante el descontento popular. 18. El actor, adoptando una actitud petulante, hizo a un lado las formas y abandonó la reunión hecha en su honor. 19. El apotegmaque dice “No por mucho madrugar amanece más temprano” encierra una verdad evidente. 121

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


20 Hasta henchir su desatendido estómago el vagabundo abandonó el claustro en el que se hallaba de paso.

inici

Lèxic 3 Ejercicio 1 Instrucciones Lee atentamente las siguientes palabras precario binario amilanar furtivo premisa aria confinar instigar vernáculo análogo avezado menguado tríada trinidad desparpajo postigo endemia soliloquio epílogo sibarita Ejercicio 2 Instrucciones Selecciona la definición que corresponda a cada palabra. ( ) precario 1. Pobre, de poco contenido. 2. Dicho sentencioso de uso común. ( ) premisa 1. Repetición de una misma cosa 2. Cada una de las dos verdades de las que se obtiene una conclusión. ( ) vernáculo 1. Que es propio de algún lugar. 2. Persona amiga de los placeres. ( ) tríada 1. Conjunto de tres cosas iguales. 2. Que es menor de tres años. ( ) endemia 1. Enfermedad frecuente en algún país o región. 2. Capa superior del mar. 122

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici ( ) binario 1.Que tiene dos valores iguales. 2. Compuesto de dos elementos. ( ) aria 1. Composición musical para ser cantada por una sola voz. 2. Derivado metálico del Bario. ( ) análogo 1. Anotación puesta al pie de una carta. 2.Que es semejante o se parece a otro. ( ) trinidad 1. Dícese de la voz que tiene tres sílabas. 2. Que al mismo tiempo es tres en uno solo. ( ) soliloquio 1. Cualidad de estar solo en el escenario. 2. Discurso en el que una persona habla consigo misma. ( ) amilanar 1. Atemorizar, acobardar. 2. Servir, escanciar. ( ) confinar 1. Desterrar a alguien a un lugar determinado con vigilancia. 2. Regalar confites en una fiesta. ( ) avezado 123

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


1. Persona débil de carácter. 2. Persona experimentada o habituada en hacer algo.

inici ( ) desparpajo 1. Persona obligada a descansar los párpados. 2. Desenvoltura, descaro. ( ) epílogo 1. Primera parte de una obra escrita. 2. Última parte de una obra escrita. ( ) furtivo 1. Que es propio de los ladrones. 2. Que se hace a escondidas. ( ) instigar 1. Menospreciar, desdeñar. 2. Provocar, incitar. ( ) menguado 1. Atrevido, insolente. 2. Disminuido, minimizado. ( ) postigo 1. Dícese del transgresor que vuelve arrepentido. 2. Pequeña puerta abierta en otra mayor. ( ) sibarita 1. Persona que busca el placer en todo lo que hace. 2. Propio de la región de Siberia.

124

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

Ejercicio 3 Instrucciones Selecciona diez de las palabras anteriores y elabora con ellas diez oraciones. Puedes sustituirlas con otras del mismo significado si así lo consideras conveniente. 1. La situación actual que viven los ciudadanos Españoles es de inseguridad.(precario) 2. Los niños de educación infantil aprenden haciendo sus hipótesis en el aula de ciéncias.(premisas) 3. La lengua propia de Catalunya es el catalán. (vernácula) 4. Montserrat Caballé triunfó en el Liceo con su última actuación, cerrando el concierto con un solo.(aria) 5. La investigación científica fué fruto de María y su pareja de laboratório, llevandole las dos un esfuerzo similar.(análogo) 6. Sergi López ha triunfado en el Teatro Municipal de Vilanova i la Geltrú realizando “Non Solum” un monólogo que duró 1h'30minutos .(soliloquio) 7. Las fuerzas del orden apocaron a la gente reunida en la manifestación (amilanaron) 8. En el simulacro de incendios los alumnos se encerraron en las aulas ya que la alarma indicó que era un (confinamiento), allí quedaron recluidos hasta que el director dió por acabado el simulacro. 9. Los bomberos expertos en simulacros contra incendios en centros infantiles trataron con exquisitez a los pequeños alumnos.(avezados) 10. Aquellas niñas mostraban una soltura en el escenario poco habitual para su temprana edad. (desparpajo)

Ejercicio 4 Instrucciones Con las diez palabras restantes elabora dos párrafos e inclúyelas en ellos. Párrafo 1 Para luchar contra la endemia, los doctores necesitaban una medicación binaria escondia un una cueva encerrada tras su postigo, los servicios médicos instigaron a nativos a hallarlas furtivamente. 125

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Párrafo 2 En el epílogo de la novela no quedo nada claro la analogía entre la triada y la Santa Trinidad seguramente por que el autor no quería resultar menguado o insolente. inici

Lèxic 4 Ejercicio 1 Instrucciones: Lee con atención las siguientes palabras: crisol ,rueca, mutismo, célibe, dàrsena, epitafio, lícito, beligerante, jamelgo, vasallo, abolengo, maniqueo

Ejercicio 2 Instrucciones: Anota sobre la línea la palabra estudiada que se ajuste a la definición. ______abolengo____Linaje de abuelos o antepasados. _______ célibe____ Persona soltera. ______beligerante___Persona que está en guerra o que es muy agresiva. ______maquineo____Persona que mantiene posturas extremas. _______ lícito_____ Justo, permitido. _______crisol_____ Vaso resistente que se emplea para fundir metales. ______ epitafio_____ Inscripción que se pone sobre una sepultura. _______vasallo_____ Súbdito de un soberano. ______dársena____ Parte de un puerto resguardada artificialmente de las olas. ______ rueca______ Instrumento de madera que sirve para hilar. ______jamelgo______Caballo flaco y desgarbado. _____ mutismo_____ Silencio.

Ejercicio 3 Instrucciones: Escribe sobre la línea la palabra que complete correctamente el sentido de cada oración. 1. Es lícito saber por la ciudadanía en qué se gastan los gobiernos los impuestos que cobran. 2. El rey ordenó groseramente a sus vasallos que cuidaran los caballos que había traído desde Arabia. 3. Algunos hombres piensan que mantenerse célibe es la condición más cómoda del ser humano. 4. Aquella horda beligerante arremetió contra el enemigo desatando una batalla memorable. 5. La sala permaneció en un mutismo absoluto desde el inicio y hasta el final del concierto. 6. El vehículo de Don Quijote de la Mancha era un jamelgo llamado Rocinante. 7. Los barcos pequeños fueron llevados a la dàrsena para protegerlos del fuerte viento del huracán. 8. Hasta ahora se percataron los diputados de la posición maquinea del Supremo Gobierno hacia las reformas hacendarias. 9. En el epitafio de Óscar Wilde pueden hallarse las huellas de cientos de besos dedicados al poeta. 10. La decencia y el buen gusto de esta familia proviene de un rancio abolengo. 11. Con el crisol los alquimistas practicaban varias aleaciones pero con pocos resultados favorables. 12. Antiguamente, la rueca era muy usada por diversos pueblos europeos. 126

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


inici

Ejercicio 4 Instrucciones: Rescribe –sin alterar el sentidolos siguientes párrafos y sustituye las palabras trabajadas en los ejercicios anteriores o que presenten dificultad de comprensión El mutismo del público tuvo razón de ser, ya que el actor mostró el abolengo que había heredado al representar en la pieza teatral a un maniqueo gobernante que a sus vasallos –sobre todo a los que eran célibes los castigaba de tal modo que los obligaba a esculpir sus propios epitafios y a fundir en un crisol gigante los metales que extraían de las minas. El silencio del público tuvo razón de ser, ya que el actor mostró el linaje que había heredado al representar en la pieza teatral a un conspirador gobernante que a sus subditos –sobre todo a los que eran solteros castigaba de tal modo que los obligaba a esculpir sus propias inscripciones en la lápida y a fundir en un vaso gigante los metales que extraían de las minas. Muy cerca de la dársena se instalaron los gitanos quienes, pensando que era lícito aposentarse ahí dieron de comer a sus jamelgos y sacaron una r ueca enorme. Al verlos, el beliger ante grupo de indígenas lanzó la primera señal de guerra. Muy cerca del puerto se instalaron los gitanos quienes, pensando que era legal aposentarse ahí dieron de comer a sus caballos y sacaron un artilugio de madera para hilar . Al verlos, el guerrero ante grupo de abolengos lanzó la primera señal de guerra. Lèxic 5 Ejercicio 1 Instrucciones Subraya la palabra adecuada para cada una de las siguientes definiciones. •

Persona que vive en la soledad haciendo penitencia

ambiguo anacoreta adusto probo •

Alabanza encarecida, elogio.

encomio lozano gabela endecha •

Que sucede o sigue a otro semejante.

lapso epítome sucedáneo genuino •

Portarse de diferente manera, cambiar.

trocar mercar devengar encarecer 127

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Liberar a alguien de una obligación, poner fin a un dolor.

resarcir redimir medrar rezagar

inici •

Infamar o desacreditar a una persona.

codiciar repeler agobiar vituperar •

Demostración fingida de cariño, empalago.

imponencia delectación servil zalamería •

Presentir o sospechar algún suceso.

amagar barruntar mascullar rastrear •

Dejar de comportarse con rectitud, flaquear.

amainar caldear castrar claudicar •

Suceder un hecho, ocurrir, acontecer.

anuencia acaecer redundar aducir •

Modelo original y primario.

estigma filial atavío arquetipo •

Aparato mal hecho y poco útil, trampa.

suspicacia artilugio facha rellano •

Ventana de un tejado.

zaga baldío buhardilla ático •

Utensilio que sirve para separar granos de diferente grosor.

tacha filón criba babieca •

Error en un texto escrito.

gazapo errata giba cuita •

Levantar o construir algo.

efigie ingeniar erigir birlar • Decir maldiciones o palabras para dañar a alguien. capitular constreñir imprecar bufar 128

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


• Que ha sido muy dañado o lastimado. trocado lacerado blasonado trillado • Que nada le intimidasereno, impasible. clérigo desposorio impertérrito infrecuente •

Que dura a través de los siglos

profano secular claustral decrecido

Ejercicio 2 Instrucciones Selecciona 20 palabras que no resultaron adecuadas a las definiciones anteriores y escríbelas. Con ayuda del diccionario anota sus significados.

1. ambiguo : Dicho especialmente del lenguaje: Que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o confusión. Dicho de una persona: Que, con sus palabras o comportamiento, vela o no define claramente sus actitudes u opiniones. Incierto, dudoso. 2. adusto : Quemado, tostado, ardiente. Poco tratable, huraño, malhumorado. Seco, severo, desabrido.

3. probo : Que tiene probidad. Rectitud de ánimo, integridad en el obrar. 4. lozano : Que tiene lozanía. En las plantas, vigor y frondosidad. En los hombres y animales, viveza y gallardía nacidas de su vigor y robustez. Orgullo, altivez. 5. gabela Tributo, impuesto o contribución que se paga al Estado. Carga, servidumbre, gravamen. Provecho, ventaja. Lugar público adonde todos podían concurrir para ver los espectáculos que se celebraban en él. Dar oportunidad. 6. endecha . Canción triste o de lamento. Combinación métrica que se emplea repetida en composiciones de asunto luctuoso por lo común, y consta de cuatro versos de seis o siete sílabas, generalmente asonantados. que consta de tres versos, heptasílabos por lo común, y de un endecasílabo que forma asonancia con el segundo. 7. lapso Que ha caído en un delito o error. Paso o transcurso. Tiempo entre dos límites. Caída en una culpa o error. 8. epítome Resumen o compendio de una obra extensa, que expone lo fundamental o más preciso de la materia tratada en ella. Figura que consiste, después de dichas muchas palabras, en repetir las primeras para mayor claridad. 9. genuino : Auténtico, legítimo. Propio o característico. 129

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


10. mercar : Adquirir algo por dinero, comprar

11. devengar : Adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título. inici 12 encarecer : Aumentar o subir el precio de algo, hacerlo caro. Ponderar, alabar mucho algo. Recomendar con empeño. 13. resarcir: Indemnizar, reparar, compensar un daño, perjuicio o agravio. 14. redimir: Rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Dicho de quien cancela su derecho o de quien consigue la liberación: Dejar libre algo hipotecado, empeñado o sujeto a otro gravamen. Librar de una obligación o extinguirla. Poner término a algún vejamen, dolor, penuria u otra adversidad o molestia. 15. medrar : Dicho de un animal o de una planta crecer . Dicho de una persona: Mejorar de fortuna aumentando sus bienes, reputación, etc. para expresar el disgusto que resulta de algo inesperado. 16. rezagar : Recoger las faldas hacia el regazo, arregazar. 17. Estigma: Marca o señal en el cuerpo. 18. Filial: Perteneciente o relativo al hijo. 19. Atavío: Compostura y adorno. 20. Arquetipo: Modelo original y primario en un arte u otra cosa.

Ejercicio 3 Instrucciones Completa las siguientes oraciones con las palabras que correspondan. 1. Era necesario redimir a los esclavos de aquella malsana situación para que siguieran cosechando la tierra con prontitud. 2. Con este mal tiempo, se puede barruntar que pronto la presa estará a su máxima capacidad. 3. El Hanal Pixan es una tradición genuina entre los pueblos indígenas de la Península de Yucatán. 4. Repentinamente, y después de acudir a las sesiones de Neuróticos Anónimos, nuestro querido amigo comenzó a trocar sus modales. 130

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


5. Es digno de encomio la más reciente publicación que hizo el Instituto de Cultura sobre la música popular en Quintana Roo. 6. Es claramente visible que las atenciones brindadas por el cuerpo de empresarios es de una __________________ tal que raya en lo ridículo. inici 7. El vil acto de __________________ la brillante carrera del diplomático no debe pasarse por alto. 8. Sucedió que en aquellos tiempos, un grupo de arqueólogos halló en una cueva un esqueleto humano que seguramente, y a saber por las escrituras hechas en las paredes, pertenecía a un clérigo. 9. Se menciona en diversas fuentes que los cuerpos lacerados de los prisioneros de guerra eran arrojados en una fosa común para evitar epidemias. 10. Para poner un poco de armonía al conjunto habitacional, hubo que erigir un templo en el centro mismo del sitio público más visitado. 11. Todas las mañanas desde aquella buhardilla podemos ver la salida de los barcos camaroneros de los indios. 12. El abuelo, a pesar de las tribulaciones por las que pasó, continúa teniendo un carácter impertérrito . 13. Las constantes presiones tanto del pueblo como del ejército obligaron al autócrata a rezagar . 14. Este libro tiene en la página 462 una errata visible. 15. El _______________ del hombre celoso es Otelo. 16. Todavía en las rancherías del Río Hondo se usa la criba en la separación de granos. 17. El artilúgio hecho por el personaje de “Los secretos” funcionó hasta que el mayordomo cayó en cuenta y separó la verdadera llave de la falsa. 18. ¿Tendrá que acaecer todo lo que predijo Nostradamus? 19. Con malos gestos, el peor arquitecto se dedicó a imprecar a sus colegas 131

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


desde un periodicucho. 20. Un hecho acaeciente de la Guerra de Castas fue el poblamiento de la de la Colonia Británica por yucatecos.

Definicions buscades al diccionari per realitzar aquests exercicis Lexico 5 (definiciones) •

ambiguo : Dicho especialmente del lenguaje: Que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o confusión. Dicho de una persona: Que, con sus palabras o comportamiento, vela o no define claramente sus actitudes u opiniones. Incierto, dudoso. anacoreta: Persona que vive en lugar solitario, entregada enteramente a la contemplación y a la penitencia.

adusto : Quemado, tostado, ardiente. Poco tratable, huraño, malhumorado. Seco, severo, desabrido.

probo : Que tiene probidad. Rectitud de ánimo, integridad en el obrar.

encomio: . Alabanza encarecida.

lozano : Que tiene lozanía. En las plantas, vigor y frondosidad.En los hombres y animales, viveza y gallardía nacidas de su vigor y robustez.Orgullo, altivez.

gabela Tributo, impuesto o contribución que se paga al Estado. Carga, servidumbre, gravamen.Provecho, ventaja.Lugar público adonde todos podían concurrir para ver los espectáculos que se celebraban en él. Dar oportunidad.

endecha . Canción triste o de lamento. Combinación métrica que se emplea repetida en composiciones de asunto luctuoso por lo común, y consta de cuatro versos de seis o siete

sílabas, generalmente asonantados. que consta de tres versos, heptasílabos por lo común, y de un endecasílabo que forma asonancia con el segundo.

lapso Que ha caído en un delito o error. Paso o transcurso. Tiempo entre dos límites. Caída en una culpa o error.

epítome Resumen o compendio de una obra extensa, que expone lo fundamental o más preciso de la materia tratada en ella. Figura que consiste, después de dichas muchas palabras, en repetir las primeras para mayor claridad.

sucedáneo : Dicho de una sustancia: Que, por tener propiedades parecidas a las de otra, puede reemplazarla

genuino : Auténtico, legítimo. Propio o característico.

132

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


trocar : cambiar .Arrojar por la boca lo que se ha comido. Cambiar moneda.mudar.Cambiar de vida.Permutar el asiento con otra persona. Dicho de una cosa: Mudarse, cambiarse enteramente.

mercar : Adquirir algo por dinero, comprar

devengar : Adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título.

encarecer : Aumentar o subir el precio de algo, hacerlo caro. Ponderar, alabar mucho algo. Recomendar con empeño.

resarcir : Indemnizar, reparar, compensar un daño, perjuicio o agravio.

redimir Rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título.Dicho de quien cancela su derecho o de quien consigue la liberación: Dejar libre algo hipotecado, empeñado o sujeto a otro gravamen.Librar de una obligación o extinguirla. Poner término a algún vejamen, dolor, penuria u otra adversidad o molestia.

inici • •

medrar : Dicho de un animal o de una planta crecer . Dicho de una persona: Mejorar de fortuna aumentando sus bienes, reputación, etc. para expresar el disgusto que resulta de algo inesperado. rezagar : Recoger las faldas hacia el regazo, arregazar.

• •

codiciar : Desear en exceso dinero, poder o riquezas. repeler : Echar o arrojar una cosa con impulso o violencia. Tender a separarse un cuerpo de otro o no admitirlo en su propia masa o composición. Causar repulsión o repugnancia una persona o cosa a alguien

agobiar : Causar a una persona agobio o desasosiego. Causar a una persona sensación de ahogo, especialmente el excesivo calor o el enrarecimiento del aire.

imponencia : Grandeza, majestuosidad. Gallardía.

• •

delectación : Placer, satisfacción, gozo. servil : De los siervos o de los criados o relativo a ellos. Bajo, humilde y de poca estimación. Adulador, rastrero:

• •

vituperar: Censurar, hablar mal de una persona o cosa. Amagar: Dejar ver la intención de hacer algo sin llevarlo a efecto. Hacer ademán de favorecer o hacer daño. Estar algo próximo a suceder. Ocultarse, esconderse

• •

barruntar : Conjeturar, presentir una cosa por algún ligero indicio: mascullar : Hablar entre dientes o pronunciar mal las palabras. rastrear : Buscar algo o a alguien siguiendo su rastro: rastrear unas huellas. Averiguar algo haciendo preguntas o investigando. Llevar arrastrando por el fondo del agua un aparejo de pesca o una rastra. Trabajar con el rastrillo.

133

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


• •

caldear : Animar o acalorar el ánimo de una o varias personas. Aumentar la temperatura de algo que estaba frío. castrar : Extirpar o anular los órganos genitales, capar. Debilitar, anular o inutilizar alguna cosa. Quitar parte de la miel de las colmenas dejando solo la suficiente para que las abejas puedan seguir trabajando.

• • • • •

Claudicar: Ceder, transigir, rendirse ante las presiones externas o ante los inconvenientes. Dejar de seguir los propios principios o normas, por flaqueza. anuencia : Consentimiento, permiso para realizar algo. acaecer : Suceder, producirse un hecho. redundar : Resultar una cosa en beneficio o daño de alguien. Aducir: Presentar o alegar pruebas, razones, etc., para demostrar o justificar algo. Estigma: Marca o señal en el cuerpo.

Filial: Perteneciente o relativo al hijo.

Atavío: Compostura y adorno.

Arquetipo: Modelo original y primario en un arte u otra cosa.

Suspicacia: Cualidad de suspicaz.

Artilugio: Mecanismo, artefacto, sobre todo si es de cierta

complicación.

Facha: Traza, figura, aspecto.

Rellano: Porción horizontal en que termina cada tramo de escalera.

Zaga: Parte trasera de algo.

Baldío: Dicho de un terreno: Del dominio eminente del Estado,

susceptible de apropiación privada, mediante ocupación acompañada

del trabajo, o de la adquisición de bonos del Estado.

Buhardilla: Ventana que se levanta por encima del tejado de una casa,

con su caballete cubierto de tejas o pizarras, y sirve para dar luz a los

inici •

desvanes o para salir por ella a los tejados.

Ático: Natural del Ática o de Atenas.

Tacha: Falta, nota o defecto que se halla en una cosa y la hace

imperfecta.

Filón: Masa metalífera o pétrea que rellena una antigua quiebra de las 134

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


rocas de un terreno.

Criba: Cuero ordenadamente agujereado y fijo en un aro de madera,

que sirve para cribar. También se fabrica de plancha metálica con

agujeros, o con red de malla de alambre.

Babieca: Persona floja y boba.

Gazapo: Conejo nuevo.

Errata: Equivocación material cometida en lo impreso o manuscrito.

Giba: Joroba, corcova.

Cuita: Trabajo, aflicción, desventura.

Efigie: imagen, representación de una persona.

Ingeniar: Trazar o inventar ingeniosamente.

Erigir: Levantar o construir algo.

Birlar: Matar o derribar a alguien de un golpe o un disparo.

Capitular: Perteneciente o relativo a un cabildo secular o eclesiástico o al capítulo de una orden.

Constreñir: Obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo.

Imprecar: Decir maldiciones o malas palabras para dañar a alguien.

Bufar: Dicho de un animal, especialmente de un toro o de un caballo: Resoplar con ira y furor.

Trocado: Monedas de escaso valor.

Lacerado: Que ha sido muy dañado o lastimado

Blasonado: Disponer el escudo de armas de una ciudad o familia según la regla del arte.

Trillado: Quebrantar la mies tendida en la era, y separar el grano de la paja.

Clérigo:Hombre que ha recibido las órdenes sagradas.

Desposorio: Promesa mutua que el hombre y la mujer se hacen de contraer matrimonio, y, en especial, casamiento por palabras de presente.

Impertérrito: Que nada le intimida, sereno, impasible.

Infrecuente:Que no es frecuente. 135

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Profano: Que no es sagrado ni sirve a usos sagrados, sino puramente secular.

Secular:Que dura a través de los siglos

Claustral: Se dice de cada miembro del claustro de un centro docente.

Decrecido:Menguar.

inici

Lèxic 6 Elige la palabra más adecuada 001

http://lenguayliteratura.org/interactivos/index.php? option=com_content&view=article&id=702%3Adefiniciones001&catid=166%3Avocabulario&Itemid=20

Lèxic 7 Vamos a trabajar con estas palabras: Anacoreta, barruntar, destrozar, encomio, erigir, lacerados, redimir, secular, trocar, zalamería. Completa estas oraciones con la palabra que corresponda. Era necesario (1) redimir a los esclavos de aquella malsana situación para que siguieran cosechando la tierra. Con este mal tiempo, se puede (2) barruntar que pronto la presa estará a su máxima capacidad. El Hanal Pixan es una tradición (3) secular entre los pueblos indígenas de la Península de Yucatán. Después de acudir a las sesiones de Neuróticos Anónimos, nuestro amigo comenzó a (4) trocar sus modales. Es digna de (5) encomio la publicación que hizo el Instituto de Cultura sobre la música popular. Es visible que las atenciones del cuerpo de empresarios son de una (6) zalamería tal que raya en lo ridículo. 136

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


El vil acto de (7) destrozar la brillante carrera del diplomático no debe pasarse por alto. Sucedió que unos arqueólogos hallaron un esqueleto humano que seguramente, y a saber por las escrituras hechas en las paredes, pertenecía a un (8) anacoreta. Se menciona en diversas fuentes que los cuerpos (9) lacerados de los prisioneros de guerra eran arrojados en una fosa común para evitar epidemias. Para poner un poco de armonía, hubo que (10) erigir un templo en el centro mismo del sitio más visitado.

ANACORETA BARRUNTAR DESTROZAR ENCOMIO ERIGIR LACERADOS REDIMIR SECULAR TROCAR ZALAMERÍA

Intenta situar en contexto estas palabras: baluarte, baluartes, eufemismo, fidedigna, lego, montaraz, póstumo, soslayar, zafio y zaherir. Baluarte: Obra de fortificación de figura pentagonal, que sobresale en el encuentro de dos partes de una muralla. Amparo y defensa de algo o de alguien. El baluarte de aquella muralla estava en ruinas. Eufemismo: palabra o expresión políticamente aceptable o menos ofensiva que sustituye a otra palabra de mal gusto o tabú, que puede ofender o sugerir algo no placentero o peyorativo al oyente. Utilizaron el eufemísmo de persona pequeña por no llamarle enano. Fidedigna: digna de fe, confianza y crédito. la labor del periodista es en principio la buscar información fidedigna. Lego: Que no tiene órdenes clericales. Falto de letras o noticias. En los conventos de religiosos, el que siendo profeso, no tiene opción a las sagradas órdenes. Monja profesa exenta de coro, que sirve a la comunidad en los trabajos caseros. Soy lego en medicina. Montaraz: Que anda o está hecho a andar por los montes o se ha criado en ellos. Se dice del genio y propiedades agrestes, groseras y feroces. Guarda de montes o heredades. Mayordomo de campo, capataz que tiene a su cargo las labores y los ganados. Rudo,insociable,grosero. Su carácter montaraz le conllevaran muchos problemas. Póstumo: Que nace o se da a conocer después de la muerte del padre o de l’autor. Es el término utilizado en muchos campos para referirse a lo que viene después de la muerte.

137

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Le otorgaron un premio a titulo póstumo . Soslayar: Poner una cosa ladeada, de través u oblicua para pasar una estrechura. Pasar por alto o de largo, dejando de lado alguna dificultad. Soslayaremos el asunto para evitar un posible escándalo. Zafio: Grosero o tosco en sus modales o falto de tacto en su comportamiento. Aquel personaje tenia un semblante zafio. Zaherir: Reprender, mortificar, humillar. Decir o hacer algo a alguien con lo que se sienta humillado o mortificado. Causar disgusto o daño moral. Le zaherió en público

inici

Exercici virtual de lèxic Elige la palabra más adecuada a cada definición http://lenguayliteratura.org/interactivos/index.php? option=com_content&view=article&id=697%3Adefiniciones&catid=166%3Avoca bulario&Itemid=20

Proves d’accés Gs cast nov 12 Las redes sociales GS: Lengua Castellana Resultabas fantástico en tu currículo. Tus referencias te ponían por las nubes. La entrevista fue fenomenal. Sin embargo, no conseguiste el trabajo. ¿Acaso vieron esa foto tuya de Facebook bailando encima de una mesa? ¿No se enterarían de que hace seis meses que no pagas la hipoteca? Las verificaciones de antecedentes pueden hacer que consigamos 0 perdamos un puesto de trabajo. Y en un mundo donde abundan los datos, la persona con menos banderitas delatoras será la que consiga el empleo. Se ha efectuado poca investigación a fondo sobre como utilizan Internet los jefes de personal para analizar a los candidatos. Pero se puede dar por hecho que al menos los rastrean en los portales de búsqueda. Así que es buena idea hacer una búsqueda escribiendo el nombre de uno mismo y revisar los resultados. Y aunque resulte difícil eliminar cualquier cosa dudosa de un buscador, al menos se puede empujar más abajo incorporando entradas positivas, dice Barbara Safani, propietaria de Career Solvers, una empresa de orientación profesional de Nueva York. Safani ayuda a los clientes a crear una identidad profesional positiva a través de los perfiles de Google, LinkedIn y ZoomInfo, ya que tienden a estar entre los primeros que aparecen en los resultados de la 138

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


búsqueda. Incorporar estas entradas puede también ayudar a las personas que tienen poca 0 ninguna presencia en Internet. Los que buscan trabajo también deberían revisar su presencia en Facebook. ¿Hasta qué punto es privada tu página de Facebook?", pregunta Lewis Maltby, fundador de National Workrights Institute, un grupo de defensa de los derechos laborales con sede en Princeton, Nueva Jersey. Señala que, a pesar de los protocolos de privacidad, no es inconcebible que un jefe en potencia pueda convertirse en amigo de uno de tus amigos y tener acceso a tu página. Y si estas mostrando 0 diciendo algo en Facebook que no querrías que tu abuela viera, "elimínalo ahora", aconseja Maltby. Lo mismo vale para los mensajes de amigos que te mencionan 0 te "siguen". También podrías quedarte fuera de juego para un trabajo a causa de la información sobre ti en las bases de datos de Internet, ya que nunca ha habido tantos datos disponibles sobre las personas como ahora. Los jefes de personal podrían enterarse de muchas cosas sobre tus simpatías políticas, hábitos de compra, aficiones e intereses. Sin embargo, Mike Aitken, director de la asociación profesional Society for Human Resource Management, no cree que los jefes de personal se dediquen a investigar a los candidatos en Internet, excepto en puestos de alto rango. La mayoría de los empresarios encargan la verificación de antecedentes a otras empresas y estas normalmente se centran en estudiar los currículos, dice Aitken. Para ciertos puestos, los empresarios pueden optar por llevar a cabo verificaciones penales y crediticias. Con todo, 1o que está claro es que no hace daño investigar un poco sobre uno mismo antes de enviar solicitudes de empleo. Es posible que 1o que descubramos nos sorprenda. Phillis Korkki. Ensayo. .

The new York Time, 28/10/2010

inici 1. Comprensión del texto y expresión [3,5 puntos] 1.1. Escriba un resumen que exponga la idea central del texto y algunos de los argumentos que la apoyan [1,5 puntos]

1.2. Identifica algunas expresiones(2-3) del mundo de las TIC y explica su significado en lenguaje estándar. [1 punto] 1.3. Proponga un sinónimo o explique el significado de las siguientes palabras. Preste atención a la adecuación de la palabra al contexto en el que se encuentra. [1 punto] a) Referencias (línea 1): b) Verificaciones (línea 3): c) Delatoras (línea 5): d) Protocolos (línea 18):

2. Expresión escrita Elija UNA de las dos opciones siguientes y desarróllela escribiendo unas cien palabras.[3 puntos] 2.1. Redacte un texto argumentativo que exponga su opinión sobre el uso de las redes sociales. 2.2. Redacte un texto instructivo sobre el uso de un “aparato” del mundo de las TIC

139

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


3. Reflexión lingüística [3,5 puntos] 3.1. Indique la función sintáctica que realizan los siguientes sintagmas dentro de la oración a la que pertenecen: [0,5 puntos] a) «fenomenal» (línea 1): b) «el trabajo» (línea 2): 3.2. Explique por qué llevan tilde o acento las palabras siguientes:

[1 punto]

a) Ponían:

b) Elimínalo:

c) Está:

d) Qué:

3.3. Escriba una expresión equivalente o un sinónimo de las siguientes expresiones que proceden del texto: [1 punto] a) «verificaciones penales y crediticias» (línea 29): b) «amigo de uno de tus amigos» (línea 24): c) «empujar más abajo» (línea 9): d) «elimínalo ahora» (línea 20):

3.4. A partir de las palabras dadas, complete el cuadro siguiente con las categorías gramaticales correspondientes que compartan siempre una misma raíz o lexema. [1 punto]

Sustantivo singular

Adjetivo masculino singular

Verbo en infinitivo

disponible Enviar Portal Estudiar Acceso

Gs cat nov 12 Pirateig digital http://agora.xtec.cat/cfa-teresamanye/moodle/mod/resource/view.php?id=1433

Au cast nov 12 Ser felíz 140

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


He aquí una noticia insospechada: el ser humano es un animal esencialmente feliz o eso parece deducirse de un montón de estudios y de encuestas. Ya sé que resulta difícil de creer, porque la insatisfacción nos corroe, perseguimos quimeras, alimentamos frustraciones y somos por definición bichos inquietos. Por no hablar de los dolores habituales de la vida (1a enfermedad, la pérdida, la muerte) y de los horrores que nos infligimos unos a otros: guerras, torturas, abusos y miserias. Por 1o general tenemos el sufrimiento de la existencia tan presente que tendemos a concebir el mundo como un valle de lágrimas, y la desdicha nos parece mucho más abundante y más auténtica. Por ejemplo, según cifras de la OMS, cada día se suicidan 3.000 personas en el planeta, 1o que viene a ser una cada treinta segundos. Este dato, espectacular, no 1o ponemos en duda, desde luego, y ni tan siquiera nos sorprende. Estamos habituados a pensar en el aplastante peso de la vida. Y, sin embargo, todo parece indicar que, a poco que le dejen, el ser humano intenta ser dichoso y 1o consigue. Diversas investigaciones demuestran que, en tiempos de paz, la mayoría de los individuos se consideran a sí mismos más felices que infelices. He aquí una pregunta curiosa y digna de hacérsela uno mismo: si tuvieras que puntuar tu felicidad o tu grado de satisfacción ante la vida del l al 10, siendo 1 la desdicha absoluta y 10 la dicha más completa, ¿qué nota te darías? Cruzo artesanal y burdamente los complejos datos de varias encuestas (algunas tan enormes como la World Values Survey, sobre una muestra de 118.000 personas procedentes de 96 países) y me encuentro con que, de media, los individuos que escogen el 1 suman más 0 menos un 5%, mientras que los que se califican con un 10 están en tomo al 12%. Lo cual es asombroso: si me hubieran preguntado antes de ver los resultados, hubiera predicho que nadie o casi nadie se otorgaría a sí mismo un diez redondo. En total, más de un 60% de las personas se ponen una nota de 6 o superior. Y, por 1o visto, esa felicidad tiende a aumentar, y desde luego parece tener una relaci6n directa con el desarrollo econ6mico, cultural y democrático. Los ricos también lloran, pero menos. Hay un trabajo interesantísimo de la ya citada World Values Survey sobre la evoluci6n de la felicidad en 24 países en las últimas décadas. En este caso, la tabla de medidas va del 1 (nada feliz) a14 (totalmente feliz). La media de todos los países esta en tomo al 3. Tres países, Suiza, Estados Unidos y Noruega, no muestran ni aumento ni disminuci6n en su percepci6n de felicidad en los últimos treinta años; cuatro son un poco mas infelices (Austria, Belgica, Gran Bretaiia y Alemania del Oeste), y el resto han subido. Entre ellos España, que, de 1981 a 2006, tortuguea en una lentísima, ínfima ascensi6n desde el 3 hacia el 3, 1. Por cierto que no es, ni con mucho, el mejor resultado; por ejemplo, Irlanda, de 1977 a1999, subi6 de 3,1 a 3,4. Y Puerto Rico, de 2,9 a 3,5 entre 1963 y 2006. Nosotros estamos actualmente más o menos al nivel de la India, que ha subido de 2,6 a casi 3, 1 desde 1975 hasta ahora. 0 sea que mucho alardear de nuestro carácter jaranero, de las fiestas y las copas y los amigos, del sol español y demás pamplinas, pero somos relativamente menos dichosos que la mayoría. Y, aun así, 10 maravilloso es comprobar que también somos mayoritariamente felices. Si nuestra media es de 3, eso qui ere decir que nos estamos otorgando un notable alto. Pero aun hay algo más: recientes investigaciones psico16gicas parecen demostrar que los más felices (ese 12% que está arriba del todo) no son aquellos a quienes les va mejor en la vida. Un poquito menos de felicidad ayuda a ser más longevo (1os ultrafelices tienden a desdeñar preocupaciones y miedos que a menudo son útiles avisos), a ganar más dinero, a desarrollarse más intelectualmente y a tener más éxito (porque cierta insatisfacci6n espolea la vida). Los mejores resultados, en fin, se consiguen en torno a una puntuaci6n de 8 0 de 9. 0 sea que esta maravillosa vitalidad nuestra, tenaz y adaptativa, no s6lo nos ha regalado una propensi6n básica a la dicha, una alegría orgánica, innata y animal, sino que también le ha dejado un lugar y le ha dado una utilidad al dolor, al malestar y la melancolía. Que prodigio, la vida. País Semanal

Rosa Montero, mayo 2008. El

141

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Ejercicio de comprensión

1.Resume el contenido del artículo en 80 – 100 palabras. Encara que sembli que no pugui ser, l’home per naturalesa té tendencia a ser feliç. Però també som animals que sovint ens sentim insatisfets i frustrats, això es veu reflexat en la gran quantitat de suicidis diaris. Malgrat aquestes notícies que tenim vers al tema, els homes volem ser feliços i ho som i encara hi ha tendencia a augmentar pel desenvolupament económic, cultural i democràtic. Un estudi fet en les últimes décades per World Values Survey, España està per sota de molt països. Altres estudis , aquests de caracter psicològic diuen que una felicitat moderada fa moute’t, buscar-te la vida, i prosperar donant una utilitat al dolor, el malestar i la melancolía.

2. Reescribe las frases

inici

a) “porque cierta insatisfacción espolea la vida “ Perquè una certa quantitat, en mesura , d’ insatisfacció et fa moure, reaccionar. b) “Qué prodigio, la vida”, manteniendo su significado en el texto. Quina gran maravella la vida.

Ejercicio de redacción 3. Escribe una reflexión sobre cómo ser más o menos felices en la vida ( 100 – 120 palabras). Donat que aquest escrit està fet al 2008 quan la situació d’Espanya no estava tan negra i que cada cop estem més afectats per la crisi económica i el desencís polític trobo difícil desenvolupar aquesta reflexió. En l’actualitat ens haurem d’acostumar a ser feliços amb les petites coses, amics, familia, i gaudir de les situacions quotidianes, del dia a dia. Segurament ens deixarem de rancúnies, prou en tenim amb els problemes doméstics económics i l’atur, només caldría caficar-nos encara més. Ens enfortirem i deixarem d’envejar les coses materials que tenen els nostres veïns. Aprendrem a ser feliços amb el que tenim i poguem conservar.

4. Pon un título adecuado a tu texto. Com conservar la felicitat en l’actualitat

142

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Au cat nov 12 multiculturalisme AU -Comentari de text:

Català

L'inici del curs escolar ha posat de manifest el creixent multiculturalisme de l'escola. A Catalunya, e114% dels seus 7 milions d'habitants són estrangers; a la resta de l'Estat, els forans constituïxen un 8%. No hi ha dubte que en l'un i l'altre lloc és necessari gestionar adequadament la immigració, una tasca de la qual s'és conscient encara que sovint costa encertar-hi. Una noció idònia per al desenvolupament d'aquesta tasca és la de Comunitarisme, entès a la sociologia com l'existència d'una comunitat amb valors compartits, incloent-hi tant els drets com els deures. Si la meta consisteix que autòctons i estrangers formin part d'una comunitat homogènia en l'essencial, quins valors han de ser mantinguts i quins altres mereixen ser incorporats? L'arquetip és un sistema que abasti tant la identitat personal com la comunitària, construïdes al llarg del temps i que comptin a més amb aportacions dels nouvinguts. És evident que pot existir col·lisió entre la cultura dels nadius i la dels forans; però també ho és que ambdues parts poden i han de confluir en un marc jurídic comú. Només així s'esbiaixa una marginació tan indesitjable per als uns com per als altres, anul·lant el risc que els exclosos adoptin postures radicals de tipus cultural o religiós. El quid de l’assumpte rau en el compliment de les lleis vigents. L'acceptació d'una moral social en la inici qual es faci palès que el reconeixement de trets culturals nous no equival a l'admissió d'hàbits perjudicials per a les persones o per a la comunitat. En aquest sentit, la població autòctona no pot consentir l'ablació del clítoris, o que les nenes es vegin forçades a abandonar l'escola abans de concloure l'ensenyament obligatori, o que en els seus carrers apareguin dones vestides amb burka. Rebutjos que no responen a un etnocentrisme capritxós sinó al simple respecte cap als drets humans universals, entre els quals es troba la llibertat d'elecció. Perquè, per ventura les nenes poden decidir sobre la seva mutilació genital o sobre la seva exclusió de l'escola? Per ventura les dones prefereixen entreveure el món exterior a través de la burka, o ho fan per temor a les represàlies dels parents masculins? És en aquests punts on correspon que una identitat s'imposi sobre l'altra, sempre en favor del benestar de les persones. Mentre que els nouvinguts de qualsevol ètnia i creença reclamen el seu dret a la igualtat en el tracte, en l'atenció sanitària, en l'escolar, els vernacles estan en el seu dret d'exigir que es respecti la legislació establerta. Un dels debats usuals pertoca al context religiós, amb el lament que no existeix equitat entre els diversos cultes. Els musulmans argumenten que no disposen de mesquites, havent de resar en simples oratoris mentre que els catòlics no només reben diners de l'Estat sinó que poden aprendre religió a l'escola. Ometen, evidentment, que l'ensenyament confessional és propi d'alguns col·legis privats, i obliden que han de ser els autòctons qui revoquin la tradicional contribució de l'Estat a l'Església catòlica. Els principis que defineixen el comunitarisme garanteixen la convivència respectuosa entre nadius i forans. Configuren així una reciprocitat de drets i de deures on les diferències culturals en ús no podran menystenir ni la dignitat individual ni la dignitat col, lectiva.

1. Resumiu el contingut del text (80-100 paraules) 143

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


La immigració ha augmentat a Catalunya i a la resta d’estat , aqui representa el 14% dels seus habitants. S’ha de dur a terme, una bona gestió d’aquesta situació i aprendre a conviure amb valors compartits, amb els mateixos drets i deures , i amb unes lleis comunes. Hem de saber trobar una entesa entre els drets que reclamen els nouvinguts i les lleis vigents a Catalunya. Més delicat és el incoherent tema religiós, un estat laic, que paga a una església que no és representativa de tots els espanyols i a uns docents que ensenyen religió en escoles públiques. A la vegada hem d’aprendre a enriquir-nos de la saviesa d’altres cultures, sense acceptar costums que van contra els drets i les llibertats individuals

2. Què hem de entendre per comunitarisme, multiculturalisme i etnocentrisme Comunitarisme : convivència respectuosa entre autoctons i forans amb igualtat de drets i deures on les diferències per creences i cultura no poden violar la dignitat individual ni col·lectiva. Multiculturalisme : Pluralitat de cultures. Més de una cultura. Varietat de cultures. Diversitat de cultures. Etnocentrisme : Tendencia emocional que fa de la cultura própia el criteri exclusiu para interpretar els comportaments d’ altres grupos, razas o sociedades.

inici

3. Poseu un títol conseqüent al text. “ Diversitat i convivència de cultures”

4. Escriviu una argumentació (100-120 paraules) com a comentari de la frase: «… han de ser els autòctons qui revoquin la tradicional contribució de l'Estat a l'Església catòlica». El tema és prou delicat, tant que és difícil posar-hi mà , i any darrera any per no dir segle el govern continua donant la seva aportació a l’Església catòlica, i deu ser que la relació i els interessos entre els poders fàctics són difícils de trencar encara que el poble ho demani. Som els hem nascut aquí els que ho hem de demanar, proposar-nos i negar-nos a pagar res que vagi destinat a l’església, si no volem, i demanar que els diners públics no vagin destinats a aquesta finalitat. A l’escola pública , fins ara laica...com el govern..s’hauria d’educar als nens en les diverses cultures religioses. Que ho demanés la gent nouvinguda podria ser motiu de conflicte.

Fonts consultades

1.

Per ampliació del treball de propietats textuals . http://blocs.cpnl.cat/divendresvespre3/files/2011/05/LES-PROPIETATS-TEXTUALS.pdf

144

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


2.

Per a l’ ampliació i confecció de la graella de connectors catalans. http://www.upc.edu/slt/recursos-redaccio/criteris-linguistics-upc/frases-lexic-paragraf/marcadors-iconnectors http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/doc_29871887_1.pdf http://www.xtec.cat/~fmota/primer%20batx/conntext.htm per a l’ampliació i confecció connectors en llengua castellana. http://www.aula365.com/post/conectores-textos/

3.

Per buscar definicios i vocabulari

http://www.wordreference.com/ http://definicion.de/ 4. recursos trobats a la pàgina de l’escola Teresa Mañé : http://agora.xtec.cat/cfa-teresamanye/moodle/mod/resource/index.php?id=81

145

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es

Dossier CT 1r Quadrimestre -Iolanda-  

Trebals del 1r quadrimestre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you