Page 1

“WÐW½ ‰U!Wł ÂW¼—WÐï! ©±® ÊU!W¹‹w²"½«“ …˙ï! Ë ÊU!…—UMO#WÝ Í…dO$“ ≠±≠

ÍW#Wý—ïý Ë ÊU²Ýœ—u# Ë œ—u! ïÐ 5%—WÐ W% w½U#W†Uz w½U#“ WÐ ±π∑± w†UÝ WJ|—UðuÖ …dO$“ …ËWð…Ë«—bM|uš œ—u! w½U²Ý˘œ …Ë«—œ ÛUÇ W% …ËW"!u½ ÊW¹ô W% ±π∑≤ w†UÝ åW½UNOł ÂWz Í…ËUÝËWÇ w½ôWÖ WÐ vÐ g}JA}Ä W#W¼—WÐ ÂWzò

˘œ—u# Íœ—u!WÐ W¹ËËœd! …ËW¹‹w½U#W†Uz W%


‫ﺋﻪم ﺑﻪرهﻪﻣﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﮑ‪‬ﺶ ﺑ‪‬ﺖ ﺑﻪ ﮔﻪﻟﻪ ﺑﻨﺪهﺳﺘﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋﻪم ﺟﯿﮫﺎﻧﻪ‬ ‫ﻧﻮوﺳﻪر‬

‫‪2‬‬


d}Ö—…Ë Í‹w#WA}Ä p}?†U??Ý …œ“UÄ …œ ï?Ð …ËW??²?|˙W??Ö…œ ¨«œ “W?ÐW½ d?? OÐËU¼ w½U?? !WM?O? ÝËu½ ÙW?? ÖW% r?OðW¹UM?ýUz Í‹wðW¹«œ—u?? ! Í“U??³|— Ëd??OÐ Í˘—“W?? #Uð Ë—W??Ý «œËW??Ý w?J|Ëô w!…Ë W??#…œ ËWz Æ—W?ÐËW??#W% Ë V}²! ËW% W~ł Æsðd?Ö…œ—…Ë v% Âó}Ç „W%WÖ Ë ÂËuÐ w½U!WMOÝËu½ w†«œËWŽ ¨W?MO-W²Ý«— …b½W?¼ …—U?? ? ł —U?? ? ł ¨…ËW½Ëu?Ыd?? ? !ËxÐ üËË W?% ÍUÄË—ËW?z WM?ðU¼ g?}Ä W?? ? ! ÍW?½UM?O? ? ?ÝËu½ „…b½W¼ ¨«b??ýW½«ËWz ÙUÄW% Æ…ËW?½«d?!…œ ËxÐ «œ‹„W¹W??#U½˛˘— U¹ p|—U??Ñï?ÖW% w?A?OJ|—U?ðu?Ö ÆÊUL²Ý…œ WM²A¹WÖ…œ ⁄UÇU- WÐ wAOſUÝU¹ wMOÝËu½ Ë V}²! Ë œ—u??! —W?ÝW?% ‘WJ¹œ w½U??!W½U??#“WÐ w#W¼—W?Ð „W%W?Ö W??! X"??O? ³? #…œ W½UðU??! ËWz —W¼ ¨«d!…œ …Ë…—U?ÐW% wÝ«uš Ë ”UÐ œU¹“ W?! ÍW½UMOÝËu½ ËW% p}?!W¹ Æ©™®…uO?ÝËu½ ÍW?!WA?}! Íœ wJ|b½W?#Ë…d?}?š U¹ ¨Íï?š ÂËuÐ «u?O¼WÐ Ë “«u?š Wð«ËUz ÆËuÐ ÊU?#ï?š ˙W?#W% ÍW?³?}?²?! ÂWz Æ…uOÝËu½ wÇ Ë …ËuðËuÖ wÇ «b½U¹W!W¹ ÂW% 5½«eÐ Uð ¨Íœ—u! WðUJÐ ïÐ ÊU#W#W¼—WÐ ËWz Ë  üËË …—ËËœ W𫜅œ Â˙Ëuð —U??Ö˛˘— w²?Ý…œ W??! ËuÇ…œW½ Í…ËWz ïÐ Âd??OÐ êO¼ W??#…œ ËWz ÍW?#W??ł—Wð w!—Wz Ë Íœ W??LM|œ WJ¹œ w½«—«“W?¼ Ë Âï?š wð«ËUz Ë ,…œ Âï??š …—…ËW?²? šWÐ ËWz Æï²ÝWz W#dÖ…œ p}?? ? #W?? ? ! Ë wÝU?½ …ËWJ?¹e?? ?}?½W% “W?ÐW½ d?? ? OÐËU?¼ Ë ÂËuÐ U?ÄË—ËWz Í…b?¹˙WÄ Í…ËW?z ‘UÄ —W¼ W¹«Ë r}Ä ÆÂœ—U½ ïÐ Í—U¹œWÐ W³?}²! ÂW% w!W¹W½«œ Íïš ¨«óÄ +U#“ Ë ÂËuÐ d?}0 w½U#W†Uz Æ…ËWL²}ÐbM|uš œ—u! ÍW%WÝW# —WÝW% w½U#W†Uz w½U#“WÐ W! WJ}½U³}²! ÂW!W¹ W#Wz WÐ W??! …Ë…bM|u??š ÂW½U?³? }? ²?! ËW?z Í—˘“ ÍWЗ˘“Ë ÂËuÐ W?!W?½U?#“ …d??}?0 d??²? }Ç Í…ËWz Í«Ëœ ÍW?#W?ł—Wð ÍU?O%u?š UÝËWz ¨ÊË«d?Ýu½ …ËW½ï?!W% —W?¼ ¨ÍW!W%W?ÝW?#Ë œ—u?! —W?ÝW% w½U?#W†Uz ∫r²¹œ WJ½uÇ Æ—WÝ WðËW! ¨W³}²! ÂWz Í“ï?? "†œ wJ|“ï?? Ý—W~ł ¨ÍW?½U??šd½W?Ð …—U??²M?}? #ï?? !˘œ W??³? ?}? ²? ?! ËW% WJ}?? !W¹ W?? #Wz ≠± Ë Â…œ—W??Ý ÍËËó?}? # W½U¹«ó??}¼ Ë œ—u¼ —˘“ Ë W?¹u?O? ÝËu½ W½U~?}Ð wJ}½U??#“ WÐ ¨ÂW??!WðWKKO??# Í…—UЗ…œ ïðËW?z wJ}??²? ý U??²? "? }?z Uð r}??àÐ +«u?ð…œ W??! ¨…ËËœd??! —U??#ïð «b??}ð wJ?}? ſU½ï??ÙW?ÖW% ¨p|—«œW9W?ÝU?OÝ Ë —U?J²"½«“ w?!W¹…Ë…—W†ïJ}% „…Ë Íï?š W¹«dJýUz Æ…Ë«d?ÝËu½W½ …—U??ł —U??ł W¹ï?Ð ¨…Ëu??²¹œ «b??}ð wýW??Ö w?J|—Ë…œ Ë …ËU¹˛ «b½U??!W?ðU¼—W??ÝWÐ Ë Ë«œËË— Í—˘“ Æ©≤∑µ≠≤∂≤®…˙WÄô W½«ËñÐ W¹UJð ±π∏µ w†UÝ UðW¼ ¨©“WÐW½® w½U!W#W¼—WÐ w#Wł—WÝ ïÐ ©™® 3


Ë n¹W?? Š r}?Ä Æ…ËW??²?|ñ??}? ?Ö…œ ïÐ ÊU?/U??!…Ë«œËË— Ë ï?? Ö W?? ²|œ …b?¹œËUÇ WÐ wJ?}¼«ËW?? Ö w!…Ë ÂW?? ?!…ËW?ðW½ w?½U?? ?!«ó?? ?}?¼ …ËuðU?¼ …ËW~?½Wð WÐ …d?? ? O? ? ³?Mý˘— …—«Ë…b?M|u?? ?š ¨Ëu?Ð Œ«œ ÍW~?}? ? ł ÂW% wJ?}? ³? }? ²? ! wMO??ÝËu½ wł—W??# Ë ‰W?¼ W??³¹UðWÐ ÆsÐ ‘W?Ð vÐ U¼ËUz w!‹W?¹…ËUÇ—W??ÝW% Ë wÝU?? O? ?Ý Í…ËW½b½üËu?? ł Ë …ËWM?ðËËeÐ w½U?? !W??O?¹ËËó??}? ?# …Ë«œËË— w½œd?? !—U?? #ïð Ë WðW?ÐUÐ —ïł W?½U#“ WÐ …Ë«d?!ËxÐ Ë W#U½W~†WÐ Ê«œW?2WÐ Ëu²?ÝWÐ XAÄ ¨ÊU#W?!WðWKKO# ÍW½«—«b?!WÇ g¹ËWz W¹ïÐ ÆW?OO½ «œU½«uð W% «b½U#W?!W½UL?²AO½ ÍË«d?! dO?Ö«œ wJ}ýWÐ êO¼W% ¨ÊU?!…—ïłWÐ ïÐ ËËó??}? # ïÐ w?!UÄ—W??Ý Ë …ËWðïð“ï??- ÍU?ÄË—ËWz ÍËuðËWJ†W?¼ wðW??0—…œ u%W¼ W½«Ëu?ðU¼ v% Æs¹ËËœd! —U#ïð ÍW½U³?}²?! ËWz w#Wł—W?Ý ÍWÖËUÇ WðïÐ ÍW½U?šd½WÐ …ËUÇ—W?Ý ËW% WJ}!W¹ W?³}?²! ÂWz ≠≤ p}³?}²?! ÊWL?Ö…œWÐ ÆÊË«dÝu½ w½U?#W†Uz w½U#“WÐ œ—u?! ÍW%WÝW?# —WÝW% W?³}²?! ÂWz ‘UÄW% ïÐ ÍW?$WÄ Ë X}?³ðdÖW½—…Ë W?³?}²?! ÂW% ÍœËu?Ý ¨X}Ыd?Ýu½ œ—u?! ÍW%WÝW?# —W?ÝW% XOMOÐ…œ „W%W?Ö ¨…ËU?A?}? !W½«— ïÐ ÊU?O?ýW?$WÄ W½U½«œó?¹Ë vÐ ÍW½«ËW% „…b½W¼ UðW¼ ÆX}?ÐU?A?}?!W½«— wJ|b½W¼ ÆÊË«d?! è-W½ …ËW?#W% ‚…œËU?-…œ ¨XOMOÐ…œ «Ë ÍË«œËË— Ë W%W?ÝW?# Ë s¹ñЗ…œ —U?ł Ë …ËU??A? }? ?!«— ïÐ ÊU¹W??$WÄ «b?M|u??ý „W¹W% U?? N½Wð Ë …ËWðï??²? ?Ý«u??Ö v% ÊU¹—˘“ ÊU??O? ?ýWJ¹œ ÍW??!W??³? }? ²? ! w!W¹W??²? šuÄ W¹W?¼ ¨d??²|“ ‘…ËW% Æ…ËËb½U??0W??š ÊU¹‹Èu??Ö «œ ÍWЗ˘“ w?²? ÝUzW% Æ©™®…ËWð…ËËœd! ÍËxÐ ‹…ËWJ¹œ wJ|u}½ WÐ Ë …ËËœd! Í—UJ²Ý…œ p}#W! Ë…ËuðdÖ—…Ë W½U?? ? #“WÐ ÍW?½«—Uðu?? ? Ö Ë…ËWMO?†ïJ?}% Ë V?}? ? ²? ? ! ËW?z w!U?Ä—W?? ?Ý w½œd?? ? ! W?? ?#W?? ? ł—Wð ≠≥ Ë “˘d??O?Ä …—W¼ wJ}?? !—Wz ¨ÊË«d??Ýu?½ ÊU??#W??!W?ðWKKO?? # ÍW%W??ÝW?? # —W??ÝW?% ¨ÊU??!…—ï??łW?Зï??ł gO?M# W¹ïÐ ÆW?½U??#W?? !…ËWðW½ ÍËu?ðU¼ …ËW~½W?ðWÐ w½«—«Ë…bM?|u??š Ë Ê«d?? O? ³?Mý˘— w²?? "¹u?? }Ä ‹W½W¹ô ÂW?z wJ}JL?Ç ¨Âï??š w#W??! wðüW??²? Ý…œ Ë U?½«uð Í‹vÄWÐ …Ë«œ r†ËW?¼ ¨…ËW??ý“«ËW½WÐ w½U??!…ËU?? ý…Ë v% Ë ËuðU¼ v% w?-W½Ë…˙ ñÄ Í«—U??ý —W??Ý W??#W?? 4Ð ÂW½«—«˛W¼ Íï†W?? # Ë Âd~Ð v% —˘“ WðW?KKO??# ÍW%W?? ÝW??# ÍWJâ??Ö w?J}ðW??#e??š …ËW¹‹È˙ ËW?% ÍW¹«u??O¼ ËWÐ ¨ÂW?? !…ËWðW½ ÆÂWJÐ ÂW!…Ë«d! …bÐ Kamil Taylan Ë (Jürgen Roth) wMO??ÝËu½ (Die Türkei) w³?}? ²?! w$—W?Ý W?M|Ë ïÐ —W¼ ©™® ≠ ∑µ w½U!…˙WÄô ÙWÖW% ͱ±∏˱±¥Ë±±≥ w½U?!…˙WÄô Íœ—Ë«—WÐ Æ…ËWð…Ë«d!ËxÐ «œ ±π∏± W% W! W! (Heinz Gstrein) ÍW³}²! ËWz W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ ÆWJÐ w½U#W†Uz WÐ ÍW!Wý˙ïý Ë ÊU²Ýœ—u! Íπ≤ Æ…ËWð…ËËœd! ÍËxÐ …Ë…©—…e|—UÄ vÐ wJ}%WÖ® (Volk ohne Anwalt) Íu}½WÐ «œ±π∑¥ W% 4


Ë ï?? Öu?? ²? H? ?Ö p?|—U??ł b?½WÇ Ë W?? ³? ?}? ²? ?! ÂWz Í…ËW?½bM|u?? š —U?? ł ËËœ „W¹ ‘UÄ Ëu?Ð …ËWz r²¹œ ¨ÍW?#W?ł—Wð Í…—UЗ…œ ı Ë „˘—…u?}½ Í…—UЗ…œ ı ¨«œ “W?ÐW½ d?OÐËU¼ ÙW?ÖW% r}?-WðW?#…œ «œW?#…œ ÂW% «Ë Í—U?! ¨…ËWJ¹œ Í…ËWMO†ïJ?}% Ë 5ÝËu½ —˘“ WÐ w†U?-—W?Ý Ë Í—U?!ñÄ Íï¼ WÐ ËWz ËuÇ…œ vÄ «Ë Æ «bÐ s# WÐ w½œd?! W?#W?ł—Wð w0U# œd?! v% ÂUJð W¹ïÐ ÆX|d?!U½ Íï?šWÐ ÆX|˙WáЫ— ¨—U?!…d0 Ë U½«uð ÂW?! wJ}M# WÐ ¨Ê«dÖ ËWÐW- «Ë wJ?|—U! W!  U?!W½ ˙…ËUÐ WðU! ¨.—«œW½ Ë Í—U??!ñ?Ä Ë Í—UJ|d??! Ë Í‹Í—U??!b?M|u??š Í—«u??#W¼U?½ Í—UÐ X}½«“…œ Íï??š W?J½uÇ ÊU¹‹wðüW??²?Ý…œ vÐ ÍW??ýï?Ö W?% Ë ÂËu?²? "?š ÊU¹W½U?ðW?#e??š …—ï?ł ÂW% Ë ÂËu??²?ÝWÐ ÊU??O?²? Ý…œ Íï?š w?!W¹…eÐ WÐ W¹ïÐ ÆÂËu?ðd?Ö v% ÊU??O?²? "¹u?}Ä U?¼ËUz w!—Wz „W%W??Ö ÍW~|— Ë ÂËu?²? ÝWÄ Ë ‰W¼ Í‹vÄWÐ …—U??ł —U?ł ÆÂËu?Ð —U?!WÐ XÝ…œ @?½…œ vÐ Íb?Oz °W??!UÇ ∫wðu??Ö …ËW½U?O¹U??ÝUz —U½W?? ! Ë œd?? !…œ W?? #W?? ł—Wð v% r?J}?? ýWÐ ¨«b¹œ w½U?? #d?? 0 Ë „—Wz „W?%W?? Ö ÙUÄW%  W?? 0—…œ w½«—U??!bM|u??š ÍË«d??4J?|—® Í…d~½ï??! 5#W??N? }? Ý W% W??! ¨ËËœ—ËuЫ— wM?¹ËU¼ Uð ÆX"??š…œ Ë …ËW??²¹œ “WÐW½ d??OÐËU¼ r?†ï?N? !ï??²? Ý W% «œ (SOKSE) ©UÄË—ËWz W?% œ—u?! w²??"? O%U??O?Ýï??Ý «b?? }Ä wJ?|ËUÇ °Ëu?? #—W?? 0…œ ∫-u?? Ö Ë U½«œ XÝ…œ—W?ÐW% rÝËuM?²? ?Ý…œ Íñ?? ý …˙WÄ „W¹W†ï?ÐUÐ vÐ ¨X?Ý«— Ë Û…— W¹U?Jð ÂüWÐ Æv?àÐ v?Ä -ï?? ?š ÍW½U?¹«dÐ Ë W?½«d?? ?OÐËU¼ Í«— Ë W?M}?? ?A? ? ?4Ð wýWJ¹œ ÍW?!…u?O½ W¹…u?}Ä Â…ËWz wJ†W?! ¨W~?½«œ Ë vÄ ÂWÐ W½«eÐ ¨“ï?ÝW% —ËËœ Ë W½U?O¹…“WÐ Ë Â«œ w½U?¼ „W%W?? Ö W¹ïÐ ¨X?}Ð Í“«— Í‹v% „W¹…œ«— U?ð  ËW??!—…œ «Ë øøøÂW?JÐ W?? #W?? ł—Wð °, «˅œ—WÐ W! Âœd! wOM|uM|— W% —W?Ö Íœ—u??! w½W?#WÄUÇ ÍËËœ Ë œ—…œ ï??š Æœd?! Ë«ËWð .W??#W?ł—Wð W?!…—UÄ w?M¹ËU¼ —W¼ w²Ý…œ ÂW! Ë…b¹˙WÄ w½«—WÝËu½ ïÐ W¹UÄË—ËWz ÂW% «ËWz ¨X}Ð s|˙ïâ†W¼ …“Ë Ë Ëe}¼  üËË Æ°°X|d!U½ ”UÐ —W¼ œ—u! p¹—Wš …u?}Ä w-WÐ…— wJ}†UÝ ÍWJ¹e}½ Æ…ËWðd?Ö w#ïš Íï²ÝWz wA?O½œd! é¹Uð w!—Wz «b??}Ä U?𠨜—U½…œ Íï??š ïÐ ÂW?? !…Ë«d??! ÛUÇ W??#W?? ł—Wð wJ}?? ýWÐ …—U??ł —W¼ ¨…Ë…—W?ÐW% ÆÂËuÐ wM|u?M|— —˘“ Ë …ËW9d~†W?¼ ïÐ ÍW†W¼ „W%W??Ö …—U¹œ ÆX?}? ÝËuMÐ ïÐ .ï??š Í«— Ë …ËW??²? }? âÐ w#ï?? ?š w?½U¹UÄ v?Ð wÝUÄu?? ?Ý +«“…œ w?²? ?"?¹u?? }?Ä WÐ W?¹ïÐ ¨Â«œ ÍW½œ Ë Âœd?? ?! ÍW½«d?? ?O?ÐËU¼ ÆÂWJÐ ‘‹WJA}Ä «“…—U?ý wJ}?²?ݢœ Ë dOÐËU?¼ b½WÇ w½U?AOÄ ÂW?!W?#W?ł—Wð w-…œ W?! ¨r}?àÐ ‘…ËWz X}Ð…œ ÊU¹W†WÄ „W%W?Ö Ë Âœd?! ÊU?O¹˘d?O~²?Ý…œ ÊU¹ïš w?¹«“…—Uý Ë w¹Ëu?ðU¼ v%WÐ gO½«ËWz Æ…Ë«œ 5


ÊU¹W½«d?OÐËU?¼ wOM|uM|— Ë Â«b?}Ä ÊU?O?šd?½WÐ Í—U?O½«“ Ë …ËW9d~†W¼ ïÐ ÊU¹W?†W¼ Ë …ËW1ñ?Ý ïÐ ÆÂW!…œ ÊUOÝUÄuÝ …ËW†œ w†u! W% Ë +U¹ïÖ U½WÝ …Ë…—UÐ ËW% ÆÂœd!

„WOO²Ý«— b½WÇ Ë 5ÝËu½ Ë “WÐW½ …ËW?¹‹wðW?? ? O?½ïÇ Ë w?ðW¹«b?½W?Ç ÍËË— W% ÍW?½«ËuðËW?J†W?¼ …—W?? ? ÝËu?½ ËW% W?J}?? ? !W?¹ “WÐW?½ Æ…ËËœd! ÊU#W!…ËWðW½ Í—Ëu²%u! WÐ ‘WJA}Ä wšW¹UÐ ñÄ Ë …d0 wJ}#W¼—WÐ Ë w"?½…—W??0 ¨Í‹Íe?? OK~?MOz ¨Í‹w!—u?ð ¨Í‹wÝ—U??0 ¨Í‹w?Ð…—U??Ž ¨Í‹Íœ—u?? ! w½U?? !W½U?? #“WÐ ¨œ—u?? ! ÍW%W?? ÝW??# Ë œ—u?? ! Í…—UЗ…œ w³?? }? ?²? ! Ë WJ?KO?? #U½ Ë —Uðu?? Ö „W%W?? Ö ¨Í‹w½U??#W?†Uz Æ…uOÝËu½ ¨X}†U½ Xý …Ëï?š W% W! W¹…ËW?z w½U!WMO?ÝËu½ w½U!…—U?¹œ WðWà?ÝWš Ë …œ—U¹œ W% p}?!W¹ W½U¹ï??Ö XÝ«— Ë W½«œ—u?! Æï??Ö W?²|œ …ËWMO??-W?²?Ý«— ÍË«œËË— Ë Ë«d??Ýu½ w-…œ ËW?#U½W?~†WÐWÐ w²AÄW% p|œdÄ êO¼ Ë …ËW²?}M|ušU½ vð dðïš Ë dðUš Ë w¹«—W?# Ë Ê«b†W¼«b}Ä ÆX}ÝËu½…œ wM¹—W?0Uz ¨…ËWðUJÐ «b½U#W?!…ËWðW½ Í«Ë…— ÍWA?}! ÍôWÐ „W¹ô Í…ËWz Æ…ËW?²}?à}¼U?½ …Ëïš Æ U!…œ v% wM¹d0W½ ¨X|d~Ð v% ÊULOðW¹UM#˛Ëœ Í˙Wá#W% ‚W¼U½ WÐ ‘…ËWz ¨ U!…œ v% W†œ êO¼ vÐ Æ…ËW¹‹Íu}š —W?ÝWÐ ÙU# WðU!…œ ¨…ËW¹‹wÄ«dš Ë „UÇWÐ ¨p}?²"|u†W¼ Ëu#W¼ Ë !U??#U?z Ë X"|u†W?¼W% Í—U??Öe|—U?Ä ¨W½«“WÐW½ Ë ”dðW?½ Ë«“Uz ¨„W¹…ËWM?O? #W??à? ?Ý ËW??!Ë«— ïÐ ¨Í‹wŽ—W??ý w?!W¹W~|— XA?? Ö W¹«Ë ‹Íô ËWz Æ U??!…œ ÊU??#W??!…ËWðW½ w?²? Ý«u??š Ë  «ËUz ¨W?-W¼ —W?ÝW% W??A?O?#W¼ ÍW?!Wð‹WKKO??# …Ë…ËWz ÍôWÐ ÆÊ«Ë…— ¨W½U?²?Ý«u?š ËWz wM?²?"?4?²?Ý…œ Ë Ê«—W?? ?!d?? O? ? Ö«œ Æsýï?? ?!…œ «bJÝ˙ï?? ?š Ë ‹w²?? ?ýËd?? Ý w?J}?? ?0U?? # Ë ‚W?¼ ÍËUM}?ÄW% WJ?½uÇ U½Ë W½U?#—W?ý vÐË W½U½W1d¼Wz Ë wŽ—W?ýU½ w!W¹W~|˙ XA?Ö ¨Ê«—WM}?ÝËWÇ Ë Ê«—ï?š…bMÝ…œ ÆÊdÖ…œ —WÐ…Ë ¨W½«œd! XýËdÝ W0U# Ë ‚W¼ ËWÐ sðdÖ—WÐ ïÐ ¨W½UÑ˘d# w?²? ? ? ? ? ?"?|u?†W?¼ ¨…œ—W?Ä v?Ð ËW?½U?¹ï?~?²? ? ? ? ? ?Ý«— ¨…ËËœd?? ? ? ? ? ! “W?ÐW?½ W?% Í«Ë W?¹W?? ? ? ? ? #W?z —W?¼ Í…ËW% W¹«Ë—WÄ vÐ ¨ U?JÐ —U?#ïð ÊU¹ïÐ Ë  «bÐ ËU?-W% ÊU?O?!W¹ô XA?Ö ÍW½«Ëu?²?A?¹W~}ðU½ Æs}½…œ u}½ wÇ Ë s}†…œ vÄ wÇ Ê«œW?2 w%Ëu%…œ—WÖ Ë Ë«ó?}?Ö W! ¨W¹W?¹W½U²?Ý—WÄ w²?Ý«— Ë ‚…— Ë W½«œ—W# W?²?"|u†W¼ ÂWz ÂüWÐ Æ…ËËb½U?²"?†W¼ —Ë…œW% w½U!ïM?Ýdð Í…—ïðW½ Ëu}½ Ë ÊU?šU?A†W¼ «b?}Ä Ë ÊU²?šuÐ Ë ˘—œ ÆËWz ïÐ ‘ËËó}# Ë  U!…œ —U#ïð ÍËËó}# ïÐ ËWz ¨W²ÝWЗ…œ ı ËWz 6


wJ¹—W?š «Ë—WÄ vÐ ¨W†U?Ý ÊU¹…œ ¨w†ï?š Ë XÝW?š Ë w#—W?ÖWÐ —˘“ ¨r-Uð Ë W?²?Ý…œ —«uÇ ∫“WÐW½ ïÐ Ê…ËWMO½ï¼ ˘—œ Ë ÊU²šuÐ W% ÍW½«ËW?z ¨ï??š u??}?½ w½«Ë«d??O? ?Ö Èd??!WÐ Ë ‘˘d??0ï?? š Ë ÊU??²? Ýœ—u?? ! w½«—W??!d?? O? Ö«œ ≠± W¹‹Íb?½…Ë…˛—WÐ —W?? ?Ý ï?Ð ¨WM?O? ? -W?? ?²? ? Ý«— w?J|—W?ðW?? ?š Ë wÝd?ðW?? ?# «œ“WÐW?½ w½U?? ? !WMO?? ? ÝËu½ ÆÊW!…œ ÍœWÐ ÊUO½U!…ËxÖ —W?? ÝW% ÊU¹…ËW?½U??# Ë ÊËu?Ð ÍW½«ËWz ¨Ëu?ðU??N?†W¼ pýËË ËU?? L? ?Ö˘œ Íd?? OÐ w½«d~?†W¼ ≠≤ Ë w#«Ë…œ—WÐ Ë Íb½…Ë…˛—WÐ W?Ð ˛œ „W?O?O?²?Ý«˙ —W¼ wM²?"?š—…œ Ë…b½W?Ð ˘—œ w!ïÇd?- Íb½WÐ ÆW½U¹…ËW½U# Ë ËUÇ —W??ÝWÐ Í…œ—W?Ä ¨wðW¹U¹e??O? Š Í‹Í—W??ÖW??0W¹Uð ÍW½«Ëu?ðd??Ö @½…˛ pA??}? # ËWz ≠≥ Æ5½ ÊU¹ï?š Í«— Ë X"|u†W¼ Ë ÊU?¹ïš w?½…ËUš ÊU¹ï?š Ë …ËU?A?}?! «œ ÊU?O½«œó¹Ë Ë pA?}?# Ë ÊU?²? šuÐ Íó|ËU?! wJ¹—W??š ¨…ËW½œd?!‹wý Ë ÊU?#«— Ë 5½«Ëd??}ð Ë sðd?Ö p}Ä v?Ð ¨W½«d|u?! ÆÊË«d²ÝW³†W¼ ͢—œ Æ UÐ…œ u}½ ©„WKÝW# UÖ® WÐ W½UÝW! …—ïł ËWz ¨Í“UÐW²!u½ Ë 5½WJ}Ä ïÐ Íïš wM|u?š—W?ÝW% …Ë«u?% ÊU¹ïÐ ¨…ó|—œ Ë —ËËœ wJ}½üU?Ý ¨ÍW½üï?0 Ë g?0 U?²?Ýï?#U?# ËWz ≠¥ Ëu??#W¼ ËWÐ ÊU¹ï??š WJ½uÇ Æs?|˙…ËWKÐ «œ —ô˘œ Í“ËW??2 wKO??Ý—W?- W% Ë s?}?ÝËU??¾†W¼ œ—u??! wJ|—U! êO¼ Ë W¹‹w½ ÊUOJ|d}Ð Ë d}š Ë ÂËuÐ Ë—WÐ ı …ËW½UO²Ý…œ—WÐ Í…—˘“ W¹‹ÍœœU# U½«uð ¨s½˙…œ «œ WJ¹œ w½U?ÝW! ÍWJðu% W% W½«—UÇU½ ¨X?}¹U½ XÝ…œW% WðWKKO# ËWz ïÐ ÊU¹œËu?Ý ñÄ ÆÊW! ‘ïÄ WH}% vÄ w½U¹ïš ÍW³¹WŽ Ë …ËW½WJÐ ñÄ vÄ w½U¹ïš Íu}A½ Uð w½U??#“ Æ…ËuðU¼W½ »«ËW?łW?Ð Íï?š Íœu?š —W??ÝW% ËW½«ËWz —W??³?#«—WÐ p?|—U?ł U?N?½Wð “WÐW½ WM#˛Ëœ Âïð —W?ÝW%® ∫…ËW?²?}ๅœ ËW?¹©ÍuŠW?#® wð…—“W?Š ÍW?!WÐU¹U½ W?²¹WÐ W?AO?#W¼ w†U?Š ©ìUO½Ëœ

W³}²! ÂWz W½ V}??²? ?! Í“U??O½WÐ «b¹‹w²??Ý«—W?% ¨W¹«œ e¹“Uz Íï?ð w²??Ý…œ —WÐW% U??²? "? }?z ÍW??³? }? ²? ! ÂWz w¹…ËW?ðW½ w²?? ?}? ?!W?¹ W?? ! ¨p|—U?MO?? ?L? ?O? ?Ý ï?Ð …ËuÐ p|—U?ðu?? Ö …d?? ?O? ?$“ W?J†WÐ ¨…Ë«d?? ?ÝËu½ ¨«œ p|˙ï??! …—«u?}z b?½WÇW% Ë …Ëu??²?"? š wJ|˙ (NUKSE) UÄË—ËWz W?% œ—u?! w½«—U??!bM|u??š œ—u?? ? ?! w?½U?? ? ²? ? ? ݢœ Ë ÊU?? ? ?!…—«ËU?z …œ—u?? ? ?! ïÐ ¨«ËU?z—ï?? ? ?š w?MO?%—WÐW?% ¨«œ±π∑± w†U?? ? ?ÝW?% —WÝW% ¨«œW³?}²! ÂWz Í…u}?ýW% «œπ∑≤ W% Ë …Ë«dM}¼ «b}Ä wJ}²Ý…œ ÊU?ýUÄ Æ…ËWð…Ë«—bM|uš 7


Í…˙WÄô ©≥≥∞® «ñJ}ð w½U?#W†Uz w½U?#“WÐ W!W?³?}²?! Æ…Ë«d! ÛUÇ Ë«d?4J|— ÊU?#W¼ w!—Wz —W¼ Æ…Ë«d?!W½ ‘WÐ ‘WÐ Ë …Ë«d?! ÛUÇ W?!…—Uðu?Ö wMýWÇ WÐ —W¼ Æ…ËWðïðd?Ö w†UðWÐ …—«ËW?vÄ XÝ…œ ©ÊU?? !…e¹“Uz …—…œ«d?Ð Ë Xݢœ Ë ÊU??O?ðüËËU¼® ÍW??²? ?Ý˙WÐ Èu½ w?J}ðWÐU?Ð Ë b½WÐ —W¼ ï?Ð ¨X}?? ?$u~Ð Ë X?}? ?AÐ Í…b?M}¼ Ë ÂW?JÐ wýW?Ð ‘WÐ w½«“ „U?ÇWÐ Â«Ë s?# Æ U?? !…œ Ær}MЫœ p|ñ|œ—WÝ wJ|b½WÐ ÍW½U?? ýWÐ ÂWz ¨„W¹ïJ?ýUÄ u??!…Ë ÊU?? ýUÄ ÆW¹…˙WÄô ©≤¥¥® ÍËu?? #W¼ W??!…—Uðu?? Ö Íœu??š ∫—WÝ Wð…Ë«dš ÆÍW!W%WÖ Ë „Uš ¨ÊU²Ýœ—u! ≠± ÂWz wJ?|d|ó??³†u??Ö Íï??š wðU??!ò Æ…ËW½U??!W½U~}Ð w?$—W?Ý Í—U?Ð Ë U~O½W??ýï??Ö W% œ—u??! ≠≤ Æå…ËW¹«d! ËxÐ «œ©œ—u! Í—U!bM|uš® Í—UÑïÖ Í©≤® …—U#˛ W% Ë Íœ—u! …œd! ÂWýWÐ ÆÊU²Ýœ—u! Íñ}~ý˙ïý ÍUÄuÝ ≠≥ Í…©VO?-‹…— ÍWz® ÍœËËd?Ý ÂWz Doris Feyerabend ËuðU?š Æœ—u?! wðW¹«ËWðW½ ÍœËËd?Ý ≠¥ ÆÍ‹w½U#W†Uz Wð˘œd! dFOýWÐ —W¼ Æœ—u! wðW¹«ËWðW½ w½˛Wł ¨“˘—ËW½ ≠µ Æ(NUKSE) UÄË—ËWz W% œ—u! w½«—U!bM|uš w¹…ËWðW½ w²}!W¹ w#«dÖ˘dÄ ≠∂ ÆÊU!W¹‹wðüW¼˛˘— WýËË ÍöLOz Í…—UЗ…œ p}$—WÝ b½WÇ ≠∑ ÆÍœ—u! wÐ…œWz Ë ÊU#“ ≠∏ ÆUÄË—ËWz w½U!W¹‹Í˛ï%˘œ—u! WÖ“…œ ËË«œ Ë ÊU!W²Ý˘œ Ë Íœ—u! …Ë«d4J|— ≠π ÆW³}²! ÂWz Í—WÝËu½ w½U!W#W¼—WÐ ≠±∞ Æ…—UðuÖ ÂWz w!˘˙…u}½ ≠±± Æ…ËW½U²Ýœ—u! W% WM|Ë „…b½W¼ ≠±≤ ÆÊU²Ýœ—u! w!W¹WAšW½ ≠±≥ œušU¹ ¨ÊW¼ Íœ—u?!WÐ U¹ WJ½uÇ Æw½«“W½ X"¹u?}Ä WÐ +U!ïJýUÄ Ëu?#W¼ w½œd! W?#Wł—Wð ÆÊË«dÝËu½ ÊU!W½U~}Ð ïÐ d²|“ Ë 5¹Uð…—WÝ w!W¹‹Í—UO½«“ ÍïJýUÄ ÍW?ýW?Ð ËWz Æ…ËËœd?! W?#W?ł—Wð rMO??#W?!W¹ ÍïJýUÄ ¨W?!…—Uðu?Ö …d??O?$“ W% W~ł Èu½W% —W??Ý ¨…ËW?ð…Ë«d?!Ëx?Ð «œ©œ—u??! Í—U??!bM|u??š® Í—U??Ñï??Ö Í©≤® …—U??#˛ W% W??! ÂW¼ËËœ Wð«Ë Æw†UÄ WðW#Ëu?²"?š Ë …ËËœd! W#W?ł—Wð rOýWJ¹œ ÍW!W?ýWÐ Ë …ËWð˘œd! rÄUÇ «b?ý…d}% 8


…—U?? ?#˛ ÍïJýU?Ä ÆÊË«d?? ! ÛU?Ç Ë W?? #W?? ?ł—Wð ÍË«ËWðW?Ð «œ…d?? }?% ÂW¼ËËœ Ë ÂW?? ?!W¹ ÍïJ?ýUÄ ÆsÐ —«œU?ÖUz —WÝËu½ w½U?!W#W¼—WÐ w#W?ł—WÝ W?% Ê«—WM|uš Uð ¨w½«“ X"¹u?}Ä WÐ rý©±∞® ÊU??L? ?O½U?? !W??#W¼—WÐ Íñ?|œ—W??Ý Ë u??}?½ Í—˘“ wJ}?? ýWÐ Íï??š w?!W??#ï??! Ë w?ðW??#—U¹ W?Ð W¹ïÐ ÆÊœd! ÊULÄUÇ «œ…d}% Ë …ËWð˘œd! ï! ô „W%WÖW% Ë ‘Ëuð˙ v?Ð ¨w½U??!W?? ²? ÝW?ÐW??# Ë „˘d?? ! ¨W½U??!U?Ä XÝ…œ …Ë«œ r†ËW¼ «œ ÍW?? #W??ł—W?ð W% ¨ÂWJÐ w½U?#W†Uz …d?}?0 Ê«—WM|u?š …Ëu?²?"¹u?#W½ Æ+W¹W~Ð —WM?|ušW?Ð ¨ïðËWz w!W¹‹Í—UJ²?Ý…œ ÍWЗ˘“ Íñ|œ—W?Ý Æ+W¹W~Ð vð ÊU?O½U!W?²?ÝWÐW# Ë W?!W?³}?²?! w!˘˙…u}½ W?#Ëu?²Ý«u?š WJ†WÐ …—UЗ…œ ÊU¹‹wÇ X}½«e?Ð Uð ¨Í‹Íœ—u?! Wð˘œd?! œ—u?! Í—WM|u?š ïÐ ¨+U?!W¹‹w½U?#W†Uz …ËUÇ—W?Ý vð Íe?? ?OK?~MO?z „W¹…œ«˙ U𠨜—u?? ?! w½«—W?M|u?? š ͢“ …—W?¼ wýWÐ W?J½uÇ ÂüW?Ð Æs¹Ëu?ðu?? Ö …ËU?Ç—W?? ? Ý Æ…ËËœd?? ? ?!W½ W?? ? ?#W?? ? ?ł—Wð +U?? ? ?!W¹‹Íe?? ? ?O?K~?MO?z …ËU?Ç—W?? ? Ý Íñ?|œ—W?? ? Ý ¨ÊW?? ? ?Ö…œ ÆËuÐW½ +UO½œd! W#Wł—Wð w¹«“…—Uý Ë U½«uð rýïš Ë 5½ …bM}¼ gO½U!W¹‹w"½…—W0 œu??šU¹ ¨X}Ðœd??! vÄ XÝW¼ ÂËU??$u??ÖW½ w!W¹W%W??ÝW??# U¹ „W¹W†W¼ ¨«œ p?}M|u??ý —W¼W% ÊËË— Âï?š w²?ÝWÐW?# «œe|Ë«—WÄ W% Ë …ËU½«œ rJ?|©™® ÍW½U?AO?½ ¨X}Ð ËuÐ rJ}?$—W?Ý Í—UÐ Æ…u¹ñЗ…œ Âïš Í«—Ë …ËWð˘œd! ¨Â«œ W?³?}?²?! ÂW?z w½U?!W½ËuÇïÐ Ë«— w#W?ł—W?Ý ÙW??ÖW% ñÄË«ñÄ Âï?š r}?àÐ +«uðU?½ W¹«dJýUz W½U!UÄ w²?ÝWÐW#WÐ ÙUÝ ±¥ g}Ä Ë …ËuÐ p|—UðuÖ W?#Wz W! s¹WJÐ œU¹W% …ËWz X}ÐU½ ÂüWÐ …—U¹œ Æ…Ë«d?Ýu½ ÊU½U~}Ð WÐ wMO?ÝU½ ïÐ ¨ÍW!W?ý˙ïý Ë œ—u?! wð…—ï?ý Ë u}½W% Í—U?Öe|—UÄ Ë Æ…ËuðU¼ «œ‹ÊUNOł Ë W!WÇu}½ Ë œ—u! Í—UÐ —WÝWÐ Í—UJ½«˙ïÖ „W%WÖ Ë WJ}½W#Wð ÙUÝ ±¥ ÊïÇ U??Ö…œ vð ¨…ËW?²? }M|u??4Ð W?³? }?²? ! ÂWz W½üï??²?OÄ Ë W?½U½«œó¹Ë WÐ Í…ËWz ¨W¹W?¼ …bM}¼ W%W?ÝW# „W%W?Ö —W?ÝW% ¨ÍW?!WðWKKO# ÍËu?ðU¼ …ËW~½WðWÐ Ë “ï?"†œ wJ|—…e|—UÄ „…Ë “WÐW½ w!UÇ w?!W¹‹Í“˘œWMOÄ W?½U¹‹wÝU??#ïK³?¹œ Ë W½U¹U??ÖUz W?Ð —U??ł „W%W??Ö UðW¼ Ë …ËuðU?¼ @½…œWÐ wý…˙ Ùœ w?½UM?#˛Ëœ Ë Ê«“W?? ?ŠU?½ Í«Ë…˙U½ wJ?}½«ËU?ð Ëu?? ?#W?¼ wÇ—WÄ —W?Ð Ë …ËËœd?? ?! «b?? ? }ð U?N½Wð „W½ W?! ¨…ËËœd?! „W¹ô —W¼ w²?"|u†W?¼ W% wMO½«“ —œW?- Ë …ËWð…Ë«œ w½U?#W?!…ËWðW½ Æ5Ðœd! …u}% ÊUOÝUÐ ‘W½U½W¹ô vÐ —WÖ WJ†WÐ ¨W½U²Ý˘œ w½b½Ušd?½ Ë Êb½U~½W"†W¼ ïÐ ¨XOÐ p|—…Ëœ«œ s¹d?²}Ç ïð W¹«Ë r}Ä “Wz ∫e¹“U?z Í—WM|uš ©“WÐW½® ¨ÍWMO?-W²?Ý«— w½…ËU?š W! ¨W?³}?²! ÂWz w½U?!W?²ÝWÐW?# Ë ÊËuÇïÐ Ë dOÐ Ë „˘˙…u?}½ ÆwðW¹ïš 9


W†W¼ vÐ ÂW!…—U! ÂUOM†œ Æs# ÍW¹WJâÖ W?!—Wz ËWz —W³#«—WÐ XOA¹—…Ëœ«œ ÊU#W¼ —W¼ ïð «œ—UÐW% Â…bM}¼ —W?¼ Ë U¼W½ XÝ…œW% Âd?²|“ …ËW% ÂWJÐ ı ÂüWÐ ¨W¹‹w½ Í˙Ëu?! Ë ÂW?! vÐ Ë ÆËuÐ rýï¼ W?Ð +U??!W¹‹ÍË«ËWðU?½W% Ë …ËW??²¹d?~†W¼ ïÐ ÂW?†W¼ ,…œ ïð wM?|Ë«œ ËW??²? Ý…œ W¹ï?Ð U??Ý Ë WMš…— XA??Ö ïÐ ©œ—u?! Í—U?!bM?|u?š® Í—U?Ñï?Ö w?½U?!…˙WÄô ¨W?²?ÝW?ÐW?# ËWz ïÐ Æ…ËW?²? OM}Ð œ—u!Ë “ï"†œ wJ}#W†W- XAÖW% w¹…œU#Uz ‘ï?š Ë W¹W†«ËUz W³}²! ÂWz wJ}½b½U~½W"†W¼ ÊU1—U??!ËU¼ …Ë…—U?Ð ËW% ‘ïð s¹W??!…œ b??}? ?#uz Æs¹W??!…œ X"¹Ë ˘d?? # Ë “«u??š d??}? š Ë —…Ë—WÄ ÆX¹WJÐ —U#ïð  ïš ÍW½U²Ý—WÄ w²Ý«— Ë …œ—WÄ vÐ Í«— Ë X¹WJÐ Æ“«uš…œ  «ËUz WÐ ¨œ—u! Í“«d0—WÝ Ë „W¹ô XAÖ wMðËW!—WÝ ˘œ—u! ±π∏µØ∑Ø∂ ¯—uÐe%UÝ

10


—WÝËu½ Í‹w!WA}Ä ˘œ—u! W!U! «ó}¼ ÍdOÐËU¼ w½U??#“ —W??Ý ïÐ …ËW¹¢ÍW??!W??ý—ï?ý Ë ÊU??²? Ýœ—u??!¢ Í—UðËË W†W??#ï??! w½«ñ??}?Ö—…Ë ÍW?½ïÐWÐ Ë Ê«u??ł w!W?¹‹w¹UГ˘d??O?Ä Ë ¨ÂW??!…œ ˙u??Öu??#—W?? Ö wJ}??ÝUÄu?? Ý …ËW??L†œ w½U?? !W% ¨Íœ—u??! W%  ï?š ÍW½UÝUM-W¼ w²?ÝW¼ W! W¹‹w½ …ËW?z —WÐW% —W¼ ÂW!W?ÝUÄuÝ Æ‹W?!…œ v% XAOM|ËU?š dð—˘“ uJ†W?Ð ¨”WÐ Ë …Ë«œ ÊU?A? }Ä  W¹«dÐ ÂWÐ —W??³?#«—W?Ð …ËW½«œó¹ËW% ñÄ w!U?Ä wJ}½ËË—…œ wJ}?#…œ—W?Ý ÍË«d!W½ Í—UJÝ…œ ÍËËó?}?# ¨W¹WJKO?#U½ ÂWz w½«ñ?}Ö—…Ë WÐ W?! W?ý…ËWz —WÐW% Í…ËW½ wðW?³?¹UðWÐ ¨œ—u?! Í…Ë…—WM|u??š Â…œ—WÐ Wð…Ëu?²?"? š XOðW¹«œ—u?! Í…ËWMðËËe?Ð w~½d?Ö ÆW¹‹w½ W%W?Š ËW?z w½U?!WðU¼—W?ÝWÐW% ÍË«ËWð ÍU??ÖUz ¨w½W?#Wð w#W?! —WÐW?% W?! ˘ñ?#Wz Í‹Èu½ p½u?šU?½ Ë Ê«œ—…u?}ð XÝ…œ W% vÐW½…Ë ¨…u?¹W?Ö Í‹vÄ g¹ñ?âÄñ??âÄ Ë wð—u?!u?#W??! WÐ Í…ËWz ËWÐ  W¹…˙WÄô œWÝ b½WÇ ËWz W! W¹‹…ËWÐ  …—UÐWÝ rýW!W¹‹w¹UГ˘dOÄ ÆvÐËuÐ Í—UÖ“— Ê«b}% w½U?#“ —W?Ý Wð…Ë«ñ}?Ö—…Ë ¨Wðï?š wJ|—UJðW?³¹Uð W?! ¨W†ï?Ö Ë Èd?Ö vÐ W½«Ë…— WM¹d?Oý …u?}?ý W¹«Ë Í‹vÄ …ËW²}M|u4OÐ ÍËWz ¨…ËËœd! «b½U?!WýËË —WÐWÐ  «Ë wO†U#ïš wJ}½UOÖ Ë Íœ—u! ÆvÐ g}JA}Ä XM¹—W0Uz w†uÖ WJÄWÇ Ê«—«“W¼ ÆvЫdÝËu½ Íœ—u!WÐ …ËWð…˙WMÐW% —W¼ ÍËËó??}? ?# Í…ËWMO†ï?J}% ïÐ —W?¼ vÐW½…Ë ¢ÍW??!W?? ý—ï??ý Ë ÊU??²? ?Ýœ—u??!¢ Í—UðËË W†W?? #ï??! w!W¹…˙WÄô uJ?†WÐ ¨”WÐ Ë vÐ Ê«b?}% !—W?Ý w?½U¹U?ý XÝ«—…u?}½ wðüW¼˛˘— Ë ÊU??²?Ýœ—u?! ÍËUM?}Ä W%  üËË Í…Ë…—…œ W% X?½U?? !W½ï?? ! …d?? OÐËU¼ w?½U??ýï?J}ð ÍËËó?? }? ?# W% W?? A? ?O? ?ýW?? Ö ÍW½UÝdðW½ ËUÇ wðUÐW?š w!W¹W#U½˙…ËUÐ ìv†WÐ Æw½U"!W¹ Ë Íœ«“Uz Íd?OÐ ïÐ «œ…ËW½œdJ}ł W% W! ¨W¹©W"!u½® ¢UÄË—ËWz W% œ—u! w½«—U!bM?|uš Í‹w¹…‹ËWðW½ w²}!W¹ ¢ ÍW½U²Ý…œ WÐ «dÇ vÐ wJ?}½U??ýïJ}ðW% ÊU??!U??²? 0W¼ w¹U?ðï?! U?ð Ë œdJ}Ä w²??Ý…œ …ËW½U??!W??²? ÝW??ý w²??Ý«˙…u??}½ ÂW! …—U#˛ WÐ ¨ —…œWЗ…œ wJ|d?OÐËU¼ b½WÇ W! W¹W½«ñÇËñÄ …˛˘— ËWz wJ|œU¹ ÆËuÐ «b½UÇËË Ë …ËWðüËË —ËËœ ÂW?% X"?¹u½U¹…œ ¨«œ“W?? ?ŠU½W?% „W¹W?? ?A? ? }Ð Ê«u?? ?}½ W?% Ë  —u?? ! X?Ý…œWÐ Ë œ—u?! ÍË«ñÐ ÊU?0dO?Ö ÍË«dÐ W?²?A?šW% Í—…ËU?#Wł ¨p?}²?"†W¼—WÐË …—W?ÖWð Ëu?#W¼ Í«˙…—W?Ý ¨4}NÐ ÊU¹«— W½UðWÐUÐ ÍïšWЗWÝ Í…ËW½œd!dOÐ Íó}Çu#UðWÐ Ë ÊWJÐ 7ÝWÐïšWÐ XAÄ Íd}0 ï?Ð —WÐW?M?}M?Ð ÊU?? ? ? Oð«“ Ë s?½W?¹W~?Ð œ—u?? ? ?! ÍW?%W?? ? ? ÝW?? ? ?# Í‹w?²? ? ? Ý«—W?% ‘W?½U~?}?Ð w½ôW?? ? ? Ö ≠ Uð…‹ËWz Æ…Ë«dJ}?% W?#ï?!W%W?Ö …Ë«—u?4? ýWÐ W%W?Ö ÂWz ÍË«dJK?}?A?}Ä w0U?# Í…ËW?½œd?!—W?ÝW% wJ|—Uł «œW½U½ï! …dO?ÐËU¼ ËWz wðWLLO¼ ÙWÖW% e|˙WÐ Í…u}z wðWL?LO¼ XOMOÐ…œ  ïš „…Ë 11


Í‹w#«Ë…œ—WÐW% Ë …ËW²|Ë…ñÐ ËËœ—uЫ— w#˛ËËWð w#Wð Í…ËWÐ «—œW½ È— Ë …ËWðd?Ö ÊUO!W¹ Íœ Í…—…ËU??#W??ł Ê…ËU??š W?J}ÄuJ|— W?? ²? šuÄ …ËWMðËËe?Ð ÂWz ª…“Uð ÙW??ÖW% «œ Íd??O? ?Öb??!W¹ Ë Êï??! Æ…Ë«—œd}áÝ vÄ ‚W¼WÐ XO²|—WM|u½ Í“U½Uý X"¹ËWýïš Íïð W! ËuÇ—…œ v% Í©W"!ïÝ® vÐ…œ ˙W??á?}ð p}†U??Ý ©±µ® w½«Ë…—WM|u??š w²?Ý…œ—W?Ð WðU?Ö…œ W??#W¼—WÐ ÂWz Uð ÊU??#u~}Ð ≠ WðËuðu?Ö Xýïš „…Ë ¨ÙU?Ý ‹…e½UÄ …—U¹œ Æw½U#W†W?z w½U#“ WÐ «œ‹w½œd?! g}JA}Ä —W?ÝWÐ p}%WÖ ÊU#ïš ‘WL}z Ë …Ë«œ ÍËË— Í—UJ½«˙ïÖ p}%WÖ «œW¹…ËU# ÂW% Ë Íïš ïÐ WJ}½W#Wð ı ¨«ËWz …ËW¹«bM|u?4Ð ˘ñ#Wz ÂW?½«—UðËË ÂWz Ë W¹UðUNÐ —W?ÖWz Ë s¹ËuÐ d?}0 WJ¹œ Í…“Uð w²?ý Ëu?#W¼ …—U¹œ Æœd?!…œ ÂW½«ËW½œdJO?-Uð ËWz ÍW?²|ËUz ≠…Ë…u?}?ý Í—UÐW% ı Ë „˘˙…u?}½ Í—UÐW% Ë wðW?? ?³¹Uð …ËW?½œdJO?? -U?ð wý…ËUÐ Í…œ—…Ë—W?Ä gOJ?}½«œ —U¹ñ?Ð Ë sðd?? Ö !—W?? Ý Ë ÊËu?ÇïÐ —WÐ W?²|ËW?!…œ gOM?¹ñЗ…œ Í…u?}?ý W½«ËW½œdJO?-Uð ËWz w½ËuÐ b?½W?#W†Ë…œ WÐ ¨s½U?!W¹‹w²?A?Ö ÂWz w!…—W?Ý w²??ÝWÐW?# ¨ÍïÐ …ËU?A?}?!«— W?$WÄ Xýï?š „‹…Ë —W?¼ ÂüWÐ ÆÊU¹ËUð Ë ËË“Wð Ë ÊU?²?šuÐ Í…ËW?½«b?â?}Ä—WÐ Ë Ê«—W?!ó|—b??²?Ý…œ Í—U?#ôWÄ Í…ËW½ËuЗU~½…—W?Ð v½Wð W½«—UðËË ÆËuÐU?A}J†W¼ v% ÊU?O†Ëuý «œ…˛˘— ËW% W?! ¨…ËuÐ Ê«Ë«dO~|d?!WÐ Ë Ê«“WŠU½ ÍW?ÝW%…œ Ë ˘—œ Èu??Ö Í‹vÄË—W?Ý vÐ ÍË«—b?†W¼ nÄ w%“ ÍW??"?-WÐ —W¼ „W?½ w!W¹…ËW½ËuЗU~?½…—WÐ U?−? #Wz w½«“—˘“ w?J}M?#˛Ëœ v½«u?? ?²Ð ˘d?? # W?? ?! «Ë ÍW½U?? ?²? ?"?½«“ wJ}?? ?!Wðu?? ?! WÐ uJ?†WÐ ¨Ê«œd?? ?ÖUz w²šWÝ wJ?}½U¹—“ p}†UÝ b½WÇ ïÐ Ë Íïš wðU! W½«—UðËË ÂWz Æ «bÐ aO?¹‹vÄ wý«—WN#…œ W% «b?½U?? !U??²? ?0W?¼ W% Karl Grobe w½U?? #W?†Wz wÝËu?½ W?? #U½˛˘—  W½U½W?ð W?? ! œdJ†W?¼ ÊU¹«Ë ¨Íï?š ïÐ W??!W¹UJO?á?OK?O?0 W?³?}?²? ! ÂWz ªÍËuÐ wÝËu½ «œFrankfurter Rundschau ÍW?#U½˛˘— …œ—u?? ?! ËW% p}?? ?!W¹ ¨“W?ÐW½ ‰U?? ?#W?? ł w?#W†W?? - W?Ð W¹¢v?½U?? ! …—W?ЗWÐ w!W?¹WJK?O? ?#U?½¢ Uð«Ë ËuÐ „W¹¢W#U½ ÍdÖ—WТ W!W³}?²! ìW²Ý«— v†WРƢW¹‹wÇ ÊËuÐ Ëb½U# s½«“U½ W! ÍW½«Ë…ñÄWÇ Wý…ËWz —WÐW% —W¼ Æ«dÐ ÊU¹u}½ W! ËuЫdÝËu½ W½U²Ý…œ Ë —«œ ËWz Í…ËW½U²Ý…Ë «œËË— W% ïÐ Ë Ë V}??²? ! Í…u?}? ý —W??Ý WðWðËU?M}¼ vÐ XÝ«—  —U??! ‘ïð Ë W¹‹w?½ «b?³? }? ²? ! Í…u?}? ý W% W??! Ë ÊU¹‹vÄ …ËËœd?! «b¹WÄ  e¹— Ë …ËWðËËœd!U?Oł Íb?!W¹W% XO½U!…b½WÐ p}ÄuJ|— wJ?|—ïłWÐ ÆvЫËUz X†U# ¨ÊU¹ïÐ …ËU½«œ X²Ýñ}Ä ≤∞≠±µ ÊU?!W¹‹w¹UÄË—ËWz ïÐ œ—u! ÍW%W?ÝW# Í…ËW?½œdJ½ËË— ïÐ Ê«b†ËW¼ ªÍW!W¹‹w²?Ý«— W! Æv³?²"OÐ w½U²?Ýœ—u! Íu}½ W! ËuÐW?¼ ”W! ÂW! ÆËuÐW½ ˘ñ#Wz „…Ë ¨—WÐËW?#W% p}†UÝ …‹ËW¹«œ…œ ÊUO#«—…Ë vłW³?²Ý…œ ¨¢ÊU²Ýœ—u!¢  u~½U#…œ Ë 5|u! wJ†W?š ÊUL}% wÝdá½U¹…œ 12


vÐ ÊU¹…—U−#Wz ¨ÊU²Ýœ—u! ÊU²Ýœ—u?! U½ ÊU²"!UÄ WÐUÐ W½ u~½U#…œ ÆÊU²"!UÄ ìUz ìUz Ëu??#W¼ ËuÐ…œ wð—u??!WРƢÊU??²?"? !—u𢠠u~½U¹…œ U?¹ ¨U?#…œ˙Ëu??Ý ÊU¹—W??Ý Ë ÊËuÐ…œ @½…œ ¢«œ…b½˙œ w½U²Ýœ—u! u}½WТ Íu}½ WÐ W?! ÊU¹ïÐ s¹WJÐ ÍU# ‰—U! ÍW!W½U#˘— wÝUÐ p|—Uł WýUÐ ÍWz¢  u~½U¹…œ ‹…ËW²†UÖWÐ Ë 5½W!…œ vÄ U?-U- UłËWz Æ‹…Ë«dÝËu½ «œËËœ—uЫ— Í…œWÝW% ≠ 5½«“…œ ÊU?? #Ëu?? #W¼ „…Ë ≠ ‘˘ñ?? #Wz Wð…ËWz U?? ł ≠¢sÇU?½ …b½˙œW% ÊU?? ²? â? ?O¼ …u?? }z ï?? š ìW¹WJ¹œ wJ|—ïł W%WÝW# W#…œ ËWz ¨v†WÐ Æ…u¹œ „W¹…“«b½Wz Uð Íïš Í—Ë…œ W†UÝ X"OÐ ÂWz ÍüW-Wð u†ËW¼ …—U¹œ Í‹È—W% X?"? OÐ w?ý…œ Í…ËWz Ë w½«“…œ w#W?? ! —˘“ …Ë…œ—u??! Í…—U?ÐW% UÄË—ËWz ÍW?? !WJ†W?? š WЗW?? ?Ý w²?? Ý«˙U½ w?$—W?? Ý Í—UÐ Í—˘“ W?Ð W?? ! ¨ËuÐ …ËW?½U?? !﹜«— Ë W?~²?? "|Ë Ë W?? ?#U½˛˘— „…Ë ¨w½«“ 3ï?š w½U?ý—WÝ w²?"¹u?}Ä WÐ W¹ïÐ ÆËË˙ W?²?"?š…œ ÊUO½U?²?Ýœ—u?! w½«—W?!dO?Ö«œ Í…ËWz —WÐW% „W½ Æ…ËW#WJÐ ‚W¼ —WÝW% Ë ÊU#“ WL?}Ð Ë Âïš W#ËWJÐ “«u4¹œ«“Uz wJ}Ñ˘d# W¹«Ë r}Ä Ë …ËuÐ«Ë r}Ä Í…ËWz —WÐW% uJ†WÐ ¨ÊU?NOł WðW?#ËuðU¼ «b½U²?Ýœ—u!W%  ËWJJ|— WÐ Ëu?#W¼ w½Uý—W?Ý w²"¹u?}Ä ¨Í—WÝW% sðU?¼ @½…œWÐ Ë W-W¼ w!W¹W%W?ÝW# œ—u?! ÍW%WÝW?# —W?ÝW% «œW½«—UðËË ÂW% —W¼ Uð…ËWz U½W?ÖWz ÆÍï?š W!…œ—u?! —W¼ „W½ …—…Ë—WÄ ‚W¼ w?J}Ñ˘d?# g¹œ—u?! ê?O¼ W?! …ËWð…ËËœd?! ÂË«—u??4?ýWÐ w†W??#ï?! Ë W?²? Ý…œ d|˛ w%W?Ö Ë …ËWðW½ p?}%W?Ö Æ5½ ËuÐ ‘ï?4?}Ä Â—˘“ …ËWz —WÐW% ÆW¹W¼ wð—u?!u?#W! Ë ÍË«ËWðU?½ p|ñÐ «œW½«—UðËË ÂW% …—U¹œ Í«˙Ëd?O?Ð Ë !—W?Ý p|bM?}¼ Ë …Ë…ËuÐœd?! X?Ý«—  W†W¼ p|bM}¼ «b?½U?!…ó|Ë«—WÄW?% .œ W?! Ë Í˙Ëu?? !u?? #W?? ! —W¼ ÊU?? #u~?}Ð ©™®”UÄu?? Ý —˘“ Ë v?Ð ‘ï?? š X²?? Ý…œ ÆËu?? ³¹ñ?З…œ Xðï?? š uJ†WÐ ¨…Ëu?ÐW½ …ËW?O? O? #W?š—Wð ÂW??!W% …Ë…—U??! ÂWz Í‹Èuð ËËœ W??²?}? ³ðËW??! W??! „W¹‹ÍË«ËWðU½ Í…ËW½œd?? ?!ï?? ?! ‘…ËW% W~?−? ? }Ð Æ…ËuðU?¼ XÝ…œW% Â…b?M}¼ —W?¼ …˛˘— ËWz W?? ?! …ËuðU?¼ …Ë…ËW% ‘…ËWz Í«˙…—W?? ?Ý Æ…ËuÐW½ s?# Íd|œËUÇW?Ð ÍW?? !W?ÄUÇ w½œd?? ?! w²?? ý—W?Ä—W?? Ý Ë ÊU?? ?!…—UðËË Ë Í—…œWЗ…œ Ë wð—uJ?²?Ý…œW% —W¼ Æ…ËW½ËuÐËu?Ð  u?- «b2…œ—WÐW% —«u??#W¼U½ wð—ï?- p?}%W?Ö ÊW¹ôW% ÂïÐ Êb½WJ†W¼ ÙUÇ Ë wðW¹UM#˛Ëœ Ë Í—U?!WÄ«dš WðU?Ö…œ UðW¼ …d~Ð …ËW#ï?š Í—U!ñÄ W#ËWJÐ ÈËW#U½ gOM# Ë ÊU¹—W?Ý Wð…Ëu²"š X²Ý…œ  ïš ÊUOA?OJ|bM}¼ W! …Ëô p}%WÖ Ë +U¹˛ w¹«ó?|—œ WÐ W??! s# Í“U½U??ý Ë Í“—W?ЗW??Ý ïÐ W??ÝWÐ …b?M}¼ ÆÊU??O? !W¹W?Ð „W¹ Í…e|Ë Æ«œ II …˙WÄô W% Ê«Ë ªw½«“ X"¹u}Ä WÐ +UO½«Ëb}% W! ñ}Ö—…Ë ÍW½U$—WÝ ËW% p|bM}¼ ©™® 13


êO?¼ Í…Ë…—W?? ?!œ—U?? ?Ý ËU?? ?²? ? ?ÝU?? ?# Ë p|—«œ—˘“ ê?O¼ w?"|˙ wýW?𠨫bðU?? ?! s?¹dðËU?~½W?ðW% …u??O? ÝU½ Âï??š Ë …ËWð…ËËœd??! Âd??OÐ ÍWð…ËWz ÆÂËu?ÐW½ p}??ÝW??! êO¼ Í—ï??4½U?½ Ë p|˙u??NK# ÂW% Æ…ËËœd?? ?! Í—U¹œ …ËW?½«Ë«dJ}?%—˘“ Ë Ê«ËU?? #ËW?? ?- v% Ë Ê«—«˛W¼ X?A? ?O½W?ðW% Âï?? ?š Í‹vł r}Ä Â˙…ËUÐËd??OÐ w³?}? "?Š —W?ÝW?% W?! rO½ Ë ÂËuÐW½ …ËW?z w½«Ë˙…ËUÇ p}ðU?! ê?O¼ …ËW?ý…ËË— Â˙…ËUÐ Ë d?OÐ wM?²?Ý«—UÄ —W?ÝW% W?! vÝdðU?½ Ë …ËU?ÝdðW½ …ËW% rA¹ËUÇ ¨¢‘U?Ð Í˙u?!¢ s}?àÐ gOM# —U?Ö˛˘— W¹«Ë r}Ä Æ‘Uł Ë fOÄ èýUÄ Ë s|óÐï?š w$«uð Ë W½UðËdOð ÍW½U?AO½ W?L³Ð ÊU¹ï??š —W¼ r}†…œ Ë Â˘˙U?½ Í—W?ÝW% d??²Ä …ËWz —W?ÐW% Æ…Ëu?²? "? š—…œ p†W??š ïÐ wA??O½«ËWz Ë Í…˙WÐ WAO#W¼ Ë s¹˘ñÐ ÊU#ïš ÍW½UðWÐUÐ Í—U?! —WÝW% WL}z W¹…ËWz g¹—W½u¼ ÆsÐ ÊU¹ïšWÐ Â…œ—W¼ Ë …ËWM?¹W??4Ð —ËËœ W??ÝU??!WðW??L†W¼ Ë ˛˘— Í˙u??! Ë XÝ—W??á%W?¼ Í…˙WÐW% ÊU??#ï??š d|˛ sðËW?? !—W?? ?ÝW½ Ë …ËWMO?M}?? A? ?4?Ð «b½U/U?? !…—U?? ?! WÐ W½«—W?? !ËW?? ²?Äe¹— ÍW½«d?? ÖW?Mš…— wJ?|ËUÇ p}MðËW?!—WÝ êO¼ WJ½uÇ ÆÊU?L}Ä «bЗWÐ …—ËË gOMðËW?!d|˛W½ Ë «bÐ ÊU#e?O0 ÍW?!Ëuðuš —˘“ gOJ}MðËW?!d|˛ êO¼ Ë ¨Èd?ÖW½ Í«˙ ñ?#Ë—WÝ wJ}½U?ýïJ}ð —W?ÖWz ¨Èd~Ð W?Ö—WÐ W¹‹w½ Í…ËW½œdJ²Ý«— w†ËW?¼ ÊU"Ä vÐ Í˙ïÖW½ w!W¹W?²"¹Ë Ë 5¹üïÄ wJ}ð«“ —W?ÖWz ¨v½W¹UšU½ Íï?š w²?"½«uð Í‹vÄWÐ ‘W?!W¹ —W¼ Ë …ËWJ?}Ä ÊU?#Ëu?#W¼UÐ Wð«ËW?! Æ «bÐ w~½W?Ýô Í—UÐ ÊËuÐU½ËuðËd?0Wð Ë w½U"?!W¹ Ë Íœ«“Uz Í…—WÐ w¹W?AO?#W¼ wJ}MðËW?!—WÝ Ë ÊU?# ÍËUM}Ä W% Í…Ë«dJO-Uð —U?ł b½WÇ Ë XÝ«— Í‹È— —WÝW% «œ‹wJ¹—Uð Í…—WÐ w!…—U−?!W¹ wJ}MðËW!d|˛ Ë „W¹…ËW?MðËËeÐ Ëu?? #W¼ wM?ðËW??!—W?? Ý W?? ! ÊU?? #ËUÇ —WÐ W?M¹W?? 4Ð ‘‹…ËWz Ë…ËWM?OM}0 ÊU?? #ï?? š Ë ïð w?MðËW?? ? !—W?? ?Ý …Ë…ËË— ÂW% ÆW?¹«œ W¹…ËW?MðËËe?Ð ËWz w½«œW?½ Ùï?? ?! W?ð«Ë ¨Í‹w#«Ë…œ—W?ÐW% ì!U#Uz Ë …—WÐ Ë Â“«uš Wð«ËUz Íœ wJ|dOÐËU¼ Ëu#W¼ “WÐW½ ‰U#Wł

±π∏µØπر± 5%—WÐ

14


∫ÊU!…e¹“Uz W²Ý˘œ Ë ÊUOðüËËU¼ …“U?O½ ËWÐ ÊU²J|bM}?¼ W! +«“…œ „UÇ Æ…ËW0…œ ï?! «b½U²†W?ÖW% W¹…—«u?}z ÂWz W! ÂœU?ý —˘“ +«u²Ð «uO¼WÐ ÆW½U?ðW¼ …Ë…œ—u! Í…—UÐW% U²"}zUð W?! Ê…bÐ ÊUðW¹‹Í—UO½«“ ËWÐ …—WÄ ¨ÊËuðU¼ Æ…ËWðW½ËU# «œ wJ¹—UðW% U²"}z Uð W! ¨ÂW!«dJýUz ô W% ÊU²|u½ Í‹w²Ý«— p|bM}¼ 5%—WРͱπ∑± w†UÝ w!W¹…—«u}z

X$¹u}Ä w!W¹Wð—u! ÆÊË«dÝU½ œ—u! WÐ W! ÊW¼ ˜˘d#

©™®©¿®p}½ïOK#

±≤≠±∞ «œW²Ý«˙…u}½ wðüW¼˛˘— ËW%

‘WÐ «œ —W?ÝWÐ ÊU??O½U?²?Ýœ—u?! ÍW?½UðüËË ËWz ÆW¹‹w½ œ—u?! Ëu??#W¼ Í…—U?#˛ Í…—UЗ…œ Ë«ËWð wJ|d??}?#˛—W?Ý ©¿® ÊU¹‹w²?Ý«— Í…—U?#˛ œušU?¹ ¨ÊW!…œ ÙWJ?}ð Ë d}?#˛ —W?Ý «ñJ}Ä «b¹œ w½U?!…Ëu?²?AO?½«œ ÙWÖW% œ—u?! U¹ ¨…Ë«d?! U¹—uÝ ¨≤ ‚«d}Ž ¨≥ Ê«d}z ¨¥UO!—uð ∫X}M}à#W4OÐ …—ïł ÂWÐ …ËW#W! ÍôWÐ X}½«uð…œ ˘d# ÆÊW!U½ «dJýUz ÆÊïOK# Æ —µ «b¹œ w½UðüËËW% ¨Æ—≤µÍË‹…—Ëuý ¨Æ —µ ±π∑± w†U??Ý ïÐ ÆW¹«Ë r}Ä ÂüWÐ ¨W¹‹w?½ œ—u?! Í…—U?#˛ Í…—UЗ…œ Ë«ËW?ð wJ|—U?#Uz W??! W?²? Ý«— …b½WÇ —W¼ ©™® ÆX}Ð ÂW! w!W¹…—U#˛ ©p}½ïOK# ±≤≠±∞® U¼ËUz ¨«œ©µ≥µ® …˙WÄô Í≤∞ …—U?#˛ Íe|Ë«—W?ÄW% ¨«œ ÍW?!«—ï?²?!Ëœ ÍW?#U½W% ©—WKýu?O? ! …—ï%W½U¼® ËuðU?š ∫X}ÝËu½…œ ©´®©œUð ìÍïš wðU-ËËœ W²}Ð…œ ÊU¹…—U#˛ ¨ÙU?Ý X"OÐ WÐ —W¼ ¨ÊU!…ËWðW½ ¨w0«dÖï1œ w!W¹UÝU¹ Í‹vÄWЮ U½…œ ÆX}ÐËuÐ d²#W! X}ýU½ ÊïOK# ZM}Ä W% ¨s¹d~З…Ë «œ ÊU!W²"OÐW% œ—u! Í…—U#˛ s¹d²#W! —WÖ W¹‹vÄËWÐ wð—UÄ °°°…Ëu?Ð …Ë…d?H? Ý d|˛W% œ—u??! Í…—U??#˛ ¨ÊU?!W??²? "?OÐ g?}Ä p}†U??Ý ©≥∞≠≤∞® ¨X}Ð W??³?}? "? Š ËWÐ …Ë…(The Case of Kurdistan against Turkey) ∫Íu?}½ WÐ w!W?¹WJKO?#U½ «œ±π≤∞ w¹Uðï??!W% ©ÊËu?³¹ï?š® è-‹W?Ž W?!W¹…—U??#˛ W?! ¨…Ë«d½«œ Êï?OK# ©µ[¥® WÐ œ—u?! Í…—U??#˛ w#W?ł—W?Ý «œW¹WJKO?#U?½ ËW% …ËWð˘œd?!ËxÐ Í…—U?#˛ …ËW?#W! ÍôWÐ ¨…ËËœd?! Í‹Í‹—U¹œ ©…—ï%W½U¼® Ëu?ðUš ÍW¹U?ÝU¹ ËWz Í‹vÄWÐ W?ð«ËW! Æ U?!…œ w†uÐW?Æ U!…œ ˙Wá}ð ÊïOK# ≤∞ W% «b½U!U²0WŠ W% œ—u! (+) Hannelore Küchler: “Eine theoretisch - methodologische Betrachtung und eine exemplarische Untersuchung zum Selbstverständnis der Kurden”, Frei Universtät Berlin, 1978.

Æ…Ë«d?ÝËu½ œ—u?! Í…—UЗ…œ U?²?"?}z Uð ÍW½U?#W?! WÐU¹U½ W?½U?²"?½«“ …—U?! ËW% WJ}?!‹W¹ ¨W¹«—ï?²?!Ëœ ÍW?#U½ ÂWz Ë ‰W¼ —W?Ö Â“UO?½WÐ Æ‹…ËËœd! W?#W?ł—Wð v% rJ}?#W! …—U?ł —U?ł …ËW†UÄW% ÆW¹‹…˙WÄô ∂∂∞ W?!W#U?½ w#Wł—W?Ý Í—W?Ý«œËW??Ý W?! ÂWJÐ ÍW½«ËW?Ð ‘WJA?}Ä Ë ÂWJ?Ð ÍW?#W?ł—Wð WÐ X?Ý…œ ñ?# Ë —W?Ý ¨ËuÐ ÂË«ËW?ð wðW?0—…œ ÆÊU#W!…Ë«d! q¹œ …ËWðW½ Í«Ë…— ÍWA}! Í…—UЗ…œ ¨Êd²|“ ÍW½U²"½«“ Í‹Í—‹UO½«“ 15


Íu??}ÄËË— Í…bM}?¼ËËœ ÍWJ¹e??}½ ÍW??!…u??}ÄËË— ÆW½U??²?Ýœ—u??! Íu??}½ W??! s¹˛…œ «bJ?}ðüËËW% ¨ËËó}?# „W¹ Ë X}M|œ p}Ä wM²?}z w!W¹W!W¹ ¨œ—u?! Í…ËWðW½ ÆX}Ð…œ «ËUz˛˘— ÍUO½U?#W†Uz —˘“WÐ œ—u?! w!Uš ÆW?ýWÐ vÐ wÝU?O?Ý w!W¹…—«ËW-W% ÂüW?Ð ÆW¹W¼ ÍUO?0«d?Öuł Ë ÊU?#“ „W¹ Ù‹W?ÖW% Æ ©±®‹…Ë«d?! ‘WÐ «œ‹ÍË…—Ëu??ý Ë U¹—u?Ý Ë ‚«d?}?Ž Ë Ê«d??}z Ë U?O?!—uð w?½UðüËË —W?ÝWÐ ÂüWÐ ¨©≤®…Ëu²¹œ «œ üW¼˛˘— ÍËËó}#W% Í—U¹œ Ë ‘WÖ wJ}†˘— W¹…ËWðW½ ÂWz W! «bý…ËWz ÊU?O½U?²?Ýœ—u?! ÍW½UðW†Ë…œ ËWz W?¹…ËWz wýW?!ï¼ Æ…Ë«d?ÝU½ d?²?#W?! «œU?O½Ëœ W% œ—u?! U?²?A?}¼ wÝdðW% ¨ÊU??!…e?}¼ ‰“ w½œd??! q}?Ö v?% ï?šWÐ œu?šU?¹ ¨wðW?#—U¹WÐ ¨…ËW?ð…Ë«d?A?šWÐ «œ—W??ÝWÐ …ËWð˘œ—U?ý U?¹ ÊU?O?!W¹‹w?²?Ý«— Ëu?#W¼ ˘˙ËW?z UðW¼ ¨W¹…ËWðW½ ÂWz ÍW?½«“«u?4¹œ«“Uz ÍW??²?"¹Ë ËWz w?ðï??!W% Íœ«“U?z Ë Í“«d??0—W?? Ý Í«u?? O¼WÐ «œW¹…œW?? Ý ÂW% Æ…ËW?ð˘œd??! W?½«ËW??â? ?}Ä œu?? šU¹ ÂüWÐ ¨ÊËuÐ UÄ—WÐ œ—u?! ÍW½«“«u4¹œ«“Uz wý˙ïý Ë w?KKO# wM¹˙WÄ«— „W¹…d?O$“ ¨W½UðW†Ë…œ ¨ÊË«d?!  u?!—W?Ý …u?}?ý s¹dð ÙW?ÄWÇ Ë s¹dðW½«b½˙œWÐ ÊU?!…e?}¼ ‰“ Í‹wðW??#—U¹WÐ ÊU¹Ëu?#W¼ ÆvÐ —«œUÖUz v½«u²Ð œušU¹ ¨v½«eÐ vÄ w½UNOł w²AÖ Í«— Í…ËWz vÐ w½U?? ?²? ?Ýœ—u?? ?! W% e?? ?}¼WÐ ÍW?½«ñ?? }?~ý˙ï?? ý w?!W¹…ËW?MðËËeÐ …Ë…±π∂± w?%uK¹W?z ͱ± W% ÍU?³?#ïÐ Ë p}?# ÍW?!˘ñ?0 WÐ …ËW?-«d?}?Ž wðW†Ë…œ ÊW¹ôW% W?ý˙ï?ý ÂWz Æ…ËuÐ UÄ—WÐ «b?-«d?}?Ž 5O½«uð…œ W! W!W¹…u}ýWÐ ÊU²?Ýœ—u! Í…—UÐ ÂWz ¨X|d!…œ Í—U~½…—WÐ …bMýu! Í“UÖ Ë r†UÄU½ U?²?A?}¼ «œ«ËUz˛˘— w½U?N?O?łW% ‘…ËWz Í«˙…—W?Ý Æs¹W?³Ð Íu?}½ ÂW¼ËËœ w#UM²?}?ÑWÐ w²?Ý«˙WÐ Æ…d²|“ „W¹ô Ëu#W¼W% «œUO½U?#W†Uz W%  W³¹UðWÐ WMO½«“W½ vÄ ÂWz ÆX|d½«“…œ …ËW¹…—UÐW% ÂW! w½U²Ýœ—u! u?}½WТ W¹…ËW½U#˘— ËWz ÍW~|—W% «ËWz X|d½«eÐ ÊU²Ýœ—u! Í…—U?З…œ p}²ý —WÖ Æ©¿®©±π±≤≠±∏¥≤® ÍU# ‰—U! ïÐ ”UÄuÝ ¨¢«œ…b½˙œ ïÐ Íï?š W?! W¹…ËWz ©W"?!u½® UÄË—ËWz W?% œ—u! w½«—U?!bM|u?š w¹…ËWðW½ Í‹w²?}?!W¹ w!—Wz —U?OÝdÄ—WÐ …Ë©‹W?"?!u½® ÊW¹ôW% s# W¹ïÐ Æ UJÐ ÊU?š—Wð ÍW?!…ËWðW½ ÍW½ö¹œU?Ž ÍW%WÝW?# «b¹‹w²??Ý«—W?% Â…—Uðu??Ö ÂWz ÆÂWJ?Ð ‘WJA??}Ä …—Uðu?? Ö ÂWz Ë Âd~Ð ï??²? ÝWz W?% …—U??! ÂWz «d??! ≠±≥π¥ Johann Schiltberger® Í‹Í—U?? ?ÑUÐ Í—W~?M¹ñ?|“ ÍW?? !W?? ?#UM?²? ?ýW?? ?Ö W?? ?! X}?Ç…œ vÄ —˘“ ©¿® s¹d²M¹d|œW% p}?!W¹ ÆX}³ðU¼ «b?}ð Íœ—u! Íu}½ W! X?}Ð w½U#W†Uz w!W¹…ËUÇ—WÝ s¹d?²½ï! ©±¥≤∑ (Thomas von ÍW†«ËW¼ ËW?z W~½…—  UJ?Ð ÊU??²? Ýœ—u??! Ë œ—u??!W?% ”UÐ W??! w¹UÄË—ËW?z Í…ËUÇ—W??Ý «œ “Türckis - Estats - und krieges - Bericht ∫ÍW#U½˛˘— Í≥∏ …—U?#˛ W% W! X}Ð Wiering) Æ…ËWð…Ë«d! ËxÐ «œ±∂∏¥ wðUÐuýW% ¯—u³#U¼ W% 16


¨…ËW¹‹wÝdðW?# Wðï²?"š ÊU?O½U#W?!…ËWðW½ w½ËuÐ W?! W¹W½«—WðWš ËWz Í…—UЗ…œ ÂW?!W¹ ÍWKÄWÐ ÊU?Oðu?- «b?½U?#W?!…ËWðW½ ÍW½«“«u?4¹œ«“Uz Í…ËW?MðËËeÐ Â…œ—WÐW% ÊU/UM#˛Ëœ W??! ÍW½Uð—ï?- ËWz Æs¹WJ?Ð «dJýUz wð—u??!WÐ W?½«—WðW??š ËWz w!W¹ËË— Ëu??#W¼ s?¹…œ…œ ÙËW¼ «œ…d??}% Æ…ËWð˘œd??! ÍWMO?-W?²? Ý«— Íï¼ s¹…œ…œ ÙËW¼ W¹ïÐ Æ…ËWM¹ó?|u?²Ð …ËWMš…— ÍËUÇWÐ ÊU?#W??!…ËWðW½ ÍËËó?}?# wJ|—W?Ý…—UÇ Æs¹W?! ÊUA?O½ XÝ…œ ïÐ wJ?|—WÝ…—UÇ gO¹«Ëœ ¨…ËW?M¹“˘bÐ …—UÐW%U½ …—UÐ ÂWz r}àÐ …ËWz X}Ð…œ È—Uł ÆX}M}?NÐ «b½U#W!WðüË W% wÖ—W#W%u! Ë wðW?#U¼W½WÐ w¹Uðï! W! «Ë Ëu?? - ÊU?? ?#W?? !…ËWðW?½ W%W½ Ë ÊU?? #ï?? ?š ÍW?? ÝËu½…—U?Ç ÂW%W½ W?Mš…— Ë …b½“U?? ?Ö Ë w¹WK?Ö s# Ë ï~²??Ý«— Ë ‚…— —˘“ «b½U?#ï?š Íœu?š ÙW??ÖW% X}Ð…œ œ—u?! ÍW??L?}z W¹«Ë r}Ä s?# Æ…ËW?#…œU½ Ë …ËW½W?!…œ  …— WMš…— —W"?!W¹ ÍW½U?ÝW! ËW?z ¨X}ÐW½ WMš…—W% ÊU?LÝdðUÐ Æ5Ð XÝ«— —W?Ý ÆsK}??Ö Ë ÂU?0W½ W½U?¹ï?š w!W¹‹Íb½…Ë…˛—W?Ð U¹ p}?²? "|u†W¼ Ͳœ Í…ËWz —WÐW?% sÝdð…œ Í‹v% ¨Í‹Í—W?Ý …—UÇ ïÐ p}JA¹eÄ Íô W?²?}Ç…œ Ë W?ýïšW?½ W! rA?}?!UM†W¼ p}?ÝW?! ïÐ ŒUz s# X|d?|ËU½  UJÐ Í‹Í—W?? Ö—W?? ²? ýW½ W?Ð X"¹u?? }Ä ÍW?? !W¹‹wýï?? šW½ UÐW?½ Í…ËWz wÝdðW?% ÂüWÐ ÆW½UO?½«Ë˙…ËUÇ Êœd# WA?O#W¼ W½U?Ý‹W! …—ï?ł ËWz ÆX}àÐ ÍW?!WO?ýïšW½ w½U?!W½UAO?½ Ëu#W¼ Æ¢vÝW%WšU½ vÝd²Ð Í…ËWz¢ ∫X|u#—W0…œ W! WM¹dOý b½WÇ ÊU#ïš ÍW!W¹‹Íœ—u! …b½WÄ w½UM?#˛Ëœ W??! W¹…ËWz …ËWðï?Ð ÊU??#ËË˙WÐËË— ˘˙ËWz ÍW½U?¹‹w!…—…œ …—ËW??Ö üWÐ ËW% p?}? !W¹ ÊU¹ï??š Ë s!ï?! …Ë…b?½U?ÖUÄËñÄ Ë 7?"?4J|— Ë „WÇ ÍËË˙W?% ÊU?#W??!…“«u?4¹œ«“U?z …ËWMðËËeÐ ÍUÄuÝ ¨W¹«b²Ý…œ—WÐW% ÊU¹‹wðW†Ë…œ wðüW²Ý…œ Ë …d0 ÍU½«uð ÊU/«—W! dOÖ«œ Æ…ËËœd! —U¹Wð w†ËW?¼ ÆÊW?? ?!…œ ÊU?? ?#W?? ? !…ËWðW?½ Í‹Í—U~½…—W?Ð …u?? ?}? ? ?ý s¹dðW?½«b½˙œW?Ð ÆW¹W?¼ ÊU?? ?O½d?|œu?? ?# s½«uðU½ p?}ðU?! ¨—W??Ý W??²?}ÇU½ ï?Ð ÊU¹W?#W?z W?! ÆÊW??! ÊU?#ñ??- Ê“U?O?½WÐ ¨Ê…œ…œ ÊU/œdÐu??}½W% ÆÊW! ÊU#«u"¹— Ë „ËËdÇ Ë „Ëu?Ý Ê…œ…œ ÙËW¼ UłËWz ¨…ËWMM}!d#«œ ÊU#W!Wý˙ï?ý ÍWáà! ¨wâſUÇU?- ¨d~|— ¨…œ—Wł ∫s}½…œ v% ÊU#u?}½ Æ7"4J|— …—ï%UÐ Ë ÊU²?šuÐWÐ ÊW!…œ XÝ…œ ¨ÍËU?# ¨X"?O½ï¹«“ ¨Ë«d?O?Ö Èd?!WÐ ¨“«u?š«œu?ł ¨Í‹wšU?¹ ¨X"?O½ï?#ï?! ¨Í“U½ ¨XýË…— vÐ vÄ ÊU#W²†UÖ Ë vM¹…œU½ ÈuÖ ¨s¹ËuÐ Wýïš g¹œ—u! ÍWL}z ÆœUð ìÂeO%U¹dáLOz w²Ý…œ—«œ W½U?#Wz ¨…ËW?š«œWÐ ÂüWÐ Æv²|œ ÊU?#…eÐ W½U?¹‹ÍË«b½W?š …—ï%UÐ Ë u?}Mł ËWÐ g¹—U?ł —˘“ ¨X|œ Æs½W¹WÖ…œ vÄ ÊU#—˘“ w½U¹“ Ë sAšWÐ —…—…“ wðW#ïð W½U#Wz ¨5½ W²†UÖ ÊW¹ôW% ÊW?? !…œ wL??!u??Š Ë …Ë«d??! ‘W?Ð «œ—W??ÝWÐ ÊU??O?½U??²? Ýœ—u??! ÍW½U?ðüËË ËWz ÍWЗ˘“ W! ÊdÖ…œ«œ …ËWz —WÝW% vÄ W½U?#Wz Æs|dÐ…œ …u|˙WÐ ‹…ËW%UJ¹œ«— ÍË…— XÝ«— wð—UÄ Ë ÊUÝW! 17


—U?ł Ë Èd~?½U¹U½ —W?ý êO?¼ W¹ïÐ ¨ÊU?O½U??!W%W?ÖW% s¹ ¢p?}?ýWТ«b¹‹w²??Ý«—W% œ—u?! ÍW??L?}z w½U¹ ¨…ËW½«ËWz ÍôWÐ W¹¢wðW¹«dТ u}?½WÐ ÂWz ÆÊWÐ…œ ÊU#u}½ ÊU¹ ¢ÊU!…œ—u?! «dТ WÐ ‘…—Uł ÊU??#ï??š ÍW½U??Ñ˘d?# w?0U?# X}?ÐW½ ÊU??#ïÐ ¨5Ð ÊU??#ï??š w½…ËU??š X}ÐW½ ÊU??#ïÐ W??L? }z Í…ËWz ÍW?!«dÐWÐ wÐUÐ w½œd?# ‘UÄ W?! W¹…“U?ÐËx?! …˙u! ËW?z wðU¼—W?ÝWÐ u?!…Ë W?#Wz Æ5M}?NЗU?!WÐ —WÝW% Ë s?# ïÐ W!Wâ?OLMÐ U?ð …Ë…œ—WŽW% ¨s¹W?!…œ ‘WÐ ÊU#W!W?†U# ÂW!…e¹“U?z «dТ ∫ uÖ…œ Æ¢r²"¹ËWýïš Ë «dÐ Íïð ïÐ ÊULÝUz Uð …ËWAO½UÐ Í“«u??š «œu??ł Í—ï??# vłW?Ð XÝ…œ ¨œd??! ÊU??#ï??š w½U??O? ! Í«Ë«œ Ë …ËWM?¹üu??ł ÙW??ÖW% —W¼ w-W¼ Íœ w!W?¹…ËWðW½ Ëu?#W?¼ u?!…Ë ‘W??L?}z W??! s¹W??!U½ …ËW% w†ïJ½ ÆÊ…œ…œ ÊU??L? à|ËWðW% ÆX}ÐW¼ ÊU?#ïšWÐ —W?Ý wJ}ðüËË Ë s¹WJÐ ÊU?#ïš w?ÝËu½…—UÇ w0U# Í«Ë«œ W¹W¼ ÊU?#…ËWz ÂW%W½ ¨ÊWÐ…œ Íu?}½ ¢Í‹Í“«u?š«œu?ł¢ WÐ ÊU?/«—W?!dO?Ö«œ W?! Íœ—u?! w?J}ðW†Ë…œ w½b½«—“W?#«œ Í«Ë«œ Í…ËWz ÆÊU?? L? ? ý˘˙ËWz ÍW?? !…ËWM?ðËËeÐ Í“«u?? š«œ W?ðïЋW½ Ë W?¹«œU½«uðW?% «œ‹W? ?š˘œ Ë —UÐ ÊU#ïš 5½«uð…œ …ËW¹‹w!W¹ ÊËuÇ ËWz ÍW~|—W% U?N½Wð ÆW¹¢w!W¹ ÊËuÇ w0U#¢ UN½Wð s¹W!…œ ÙW?ÖW% ¨s½«“…œ „UÇ W¹‹w²?Ý«— ËW?z ÊU/«—W?!d?O?Ö«œ Æs¹WJÐ ÊU?š—Wð ÊU?#ï?š ÍW?!W%W?ÝW?# ïÐ ÊUL²?"¹Ë p|˛˘— —W¼ ÊU#u~}Ð ÆÊUL†UÄ W½…œ…œ ¢Í‹Í“«u?š«œuł¢ wðW#ïð WA?O#W¼ «bý…ËWz wJ}†ËW¼WÐ „W¹…u}ý êO¼WÐ X|d½«uðU½ «ËWz ¨5M|—“W0«œ Íœ—u! wJ}ðW†Ë…œ ÊULAO½«uðË —˘“WÐ W?L? }z Ë W½U?#ï?š w½U??L?²?A?O½ W¹W?¼ ÍWð…ËW% ÊU?²?Ýœ—u?! ÆX?|dM}?NÐ u?}½ W?½«“«u?š«œu?ł wJ}0U# ÊU²Ýœ—u! w¹ïšWЗWÝ Ë …ËWMðd~!W¹ Wð«ËW! Æs¹Ë«d! ‘WÐ ‘WÐ …Ë…e}¼ ÍW~|—W% ÆW¹‹w½ Í‹Í“«uš «œuł Ë W½U#ïš Í‹w²ýËdÝ

ÊU/U!…—W!dOÖ«œ WðüËË w½U!W¹‹wÄWÇ W†W%ï! Ë —UÄ w²$|u†W¼ Ê«œ ÍË«ËWð WÐ ¨ÊW??!…œ ÊU?L?L? !u?Š W?! ‘W½U?ðüËË ËWz w½U?!W¹‹w?ÄWÇ Wð—UÄ UðW¼ sÐU??4?# Ë  U! Í‹vÄWÐ ¨W?L}z w½U!W?²Ý«uš —W?³#«—WÐ ÊUO?²"|u†W¼ Æs}½U½ «œW?L}z w½U!«Ë…— W?0U#WÐ ‚«d?? }? ?Ž w?²? ?"? ?O½ï?? #ï?? ! w?ð—UÄ Uð X?"¹Ë Í—˘“ ÆW¹«b?½«˙ï?? Ö W% ÊU¹e?? ?}¼ Ë U½«u?ð Ë s|u?? ý ÊU?#…ËWz w-W¼ Ë 5?!W¹…ËWðW½ WJ†WÐ ¨5½ „W?O?¹…ËWðW½ W?#W?! œ—u?! ÍW?L?}z W?! X?A¹W~}ð Æ©≥®X}Ð ÊU#ïš XÝ…œWÐ ÊU#ïš wÝËu½…—UÇ w0U# W¹‹W¼ Ë«ËWð wJ?}? ²? "|u?†W¼ ‚«d??}? Ž w?²? "? O?½ï??#ï??! wð—U?Ä «œ—ïðU??²J¹œ w?L? ÝU??- w#…œ—W?? ÝW% Æ©¥®ËuÐW¼ ÊU#W!Wý˙ïý —W³#«—WÐ ÍW½U²"O½uð—ïÄïz fŽWÐ wÐe??O?Š p}ðU??! ¨ËuÐ ‘WÐËU¼ «b??O?²|—«bðüW??²?Ý…œW% U¹—u??Ý w²?"? O½ï?#ï??! wð—UÄ 18


wM²A?}¼W½ w½öÄ ÍWðWÝU?OÝ ËWz ÆX"š ˙W?ÖWР͢wÐ…—UŽ wM}?²AÄ¢ wðW?ÝUOÝ ÍW?AšW½ Æ©µ®…ËUA}! «œU¹—uÝ w½U²Ýœ—u! ÍW!…Ë«d!dOÖ«œ WýWÐW% Íœ—u! ÍW½U??²?"? O%U?O? Ýï?Ý wJ?}?²? "|u†W¼ (isçi Partisi) U?O? !—uð ͢ʫ—UJ|d?! w?ð—UÄ¢ U¼…Ë—W¼ ÂWz W?! s¹W?!U½ …ËW% w†ïJ½ «b?ý…ËWz ÙW?ÖW% ÆW¹‹w?½ œ—u! ÍW?%WÝW?# —W?³?#«—WÐ ÍWMO?-W?²?Ý«— ÂW¼—«uÇW% ÂüWÐ ÆÊU?#W?!WðWKKO?# ÍW%W?ÝW# W?²?}½«Ë˙…œ d?²½ËË— Í‹w²A?Ö w!W¹…u?}?ýWÐ Wð—UÄ wðüW¼˛˘— W?%¢ W?! U½ «œ…ËW?Ð w½«œ U??łËWz ËuÐ «œπ∑∞ Í—WÐï??²? !ïz Í≤π W% W??! «b¹…d~½ï??! ÊU?!«Ë…ñ½U?#—W0 WMO?Ç w½U!…—«bðüW?²?Ý…œ W?²"?O?ýU?0 ¢W!¢ Ͳ…œ œ—u?! wJ}ðW?KKO# «œU?O?!—uð Ë Êœd??! v% —˘“ wðW??ÝU??O? Ý ¨ÍËUM|u??š ÍËüU??ýWÐ ¨ U??! Í«ËœW%  U??! Ë …ËUð…—W??ÝW% —W¼ êO¼ g?¹—WÐï??²? !ïz Í≤π Í…—U?¹ñÐ ÂWz W¹«d?JýUz Æ¢4|œ —U??!W?Ð ˛œW% ÊU¹…ËW½b½«u?ð Ë —˘d??}ð ÆX}†U½ …ËUO!—uð wðüW¼˛˘— ÍW½«ËU¹˛ …œ—u! ËWz ¢wÝËu½…—UÇ w0U#¢ Í…—UÐW% ÆÊd|uÐ…œ UO!—uð Íœ—u! Í—WÝW#—WÇ Ë …ËW½b½UÝËWÇ wÝUÐW% ÊU¹ïš „—uð wÄWÇ Èb½W¼ wL|˛— Ͳœ W½U¹‹wÄWÇ ÂWz ÙW?ÖW% W?! ¢«Ë˛—ïÐ wL-UðËW?²Ý…œ¢ Èb½W?¼ W¹«uÖ W¹…ËWz ÊU¹u½U?OÐ —W??Ö W¹ïÐ ¨ÊW~Ð vð «œW??ŠWð WÐ œ—u??! w½œd??! ”UÐ W~½…— ¨ÊW??!…œ Í—UJ¹—U¼ Í‹Í—WJÝW??Ž w½U¹ W??#Wz Wð«ËW?! ÆÊd?~Ð ÊU¹ï?š w#…œ v?Ð…œ X|uÐ ÊU¹W½U¹«Ë˛—ïÐ ÂW?z Í—U?!ËU¼ Ë „W??#ï?! Æ UJÐ …Ë…œ—u! Í‹w²šWÐœWÐ WÐ w½UÖ—“UÐ X}Ð…œ ËUOÄ ¢…ËWš«œWТ ÍW½«“«u?? ?4¹œ«“U?z Í…ËWMðËËe?Ð W% Æ©¿®¢”—U?? ?0 w½U?? ?!W?¹‹wÄWÇ¢ Íd?? ?O?~²?? ?AÄ Ë „W?? ?#ï?? ?! ‘W½«ËW% p?|b½W¼ ÊU??#u??Ö v?Ð ¨X|˙WÄUM?}ð „W¹W??#UM?½U¹WÐ b½W?Ç Í—ËuMÝW% ÊU??#W?? !…ËWðW½ pA¹eÄ —«“W¼ W% œU¹“ «œ «ËUz˛˘— ÍUO½U#W†Wz W% U?N½Wð Æ‹…ËWM|d!…œ ËxÐ «œUÄË—ËWz W% UN½Wð —ï?? ?ł …Ë…ñ?|— WMO?½«Ë— vÐ W?¹¢…œuð¢ w?ð—UÄ w½«d?~½W?¹ô U?? ?N½W?ð ”—U?? ?0 ¢w½U?? ?!W?¹‹wÄW?Ç¢ W% XÝW?ÐW?? ?# ©¿® ÍWA?}! —W?³#«—WÐ ÊU?O²?Ý—Wá%W¼ ÍW½UM}?Ñïý wJ}?²"|u†W¼ ¢ÊU?0uð w½«d~½W¹ô¢ W½Ëu/ ïÐ Æw½U?!…—ïł »eŠ wÐöI½« ÊU#“UÝ ÊUÖ—« ¢…œuð¢ Í—UÑïÖW% ¢ÊU0uð ÂeO½uð—uÄË« Ë wK# ¡W%Q"#¢∫W½«ËñÐ ÆW¹W¼ œ—u! ÊU?#“Uݢƥ∞≠≥≥’ ¨±≥¥π XA?N?³¹œ—«≠ s¹œ—Ëd?0 ¨±∏ …—UL?ý ¨¢—u?A! “« ×U?š —œ Ê«d¹« ¡…œuð Í‹Í—U??!ËU¼ «b½U??!W??ýU??ł Ë ‘˙ï??ý w?½UM#˛Ëœ ÙW??ÖW%¢ —u??A? ! “« ×U??š—œ Ê«d¹« ¡…œu?ð »e??Š wÐö??I½« Ʊ≥¥π …U#dOð ±π …—ULý ¨«œ¢…œuð¢ Í—UÑïÖW% ¢Ê«d¹« ÊU?²Ýœd! —œ W½U×K"# g³Mł¢ ∫W½«ËñÐ ÆÊW!…œ …œ—ËË Í—WM|u½ W½U#Wz Æ5½ Í‹wÄWÇ ©‚bB#® w½«d~½W¹ô ÂüWÐ Æ©W¹«œW"!u½ wHOý—Wz W% ÍW!W-…œ® Æ4}Jý…b¹«œ «b¹‹‹w²?"?}½uð—ïÄïz Ë w?²"?OM}?Ñï?ý ÍôWÐ d?²|“ W½U?#Wz Æs½«d?}z w½U?!…Ë…— XÝ«— «Ë˛—ïÐ w½ôWÖ Ëu?#W¼ Â…œ —WÐW% WJ†WÐ ¨«œœ—u! Í…ËWMðËËeÐ Â…œ—WÐW% U?N½Wð „W½ ¨Ê…—ËWÖ wJ|—WðW?š W½U#Wz ΩË …b½W??#W†Ë…œ —˘“ w?!W¹«dÐU??! W??! WJ|u??}½ ©ÊU??!U??# Æ® W½U??#W?z w½«d~½W¹ô W?% p}??!W¹ Æ«œ Ê«d??}z 19


Æs}½…œ«œ “«u??4MðËWJ?A?}Ä W?Ð ÊU¹ï?š Èd??}? šWÐ ÊU??O?ýWЗ˘“ ¨ÊW?¼ ”—U?0 w½«œœ w?JA¹eÄ Ë ÊUOJ}!W¹ Ë…Ë«œW½ œ—u!WÐ ÊUOJ}ý˘d- «œ œ—u?! wý˙ïý ÍW†UÝ …œ ÂWz Í…ËU#W% ÊUOJ}ÝW! Æ UJÐ —ULOð —«b#«“ w!W¹WÖ—WLA}Ä ÊU²Ýœ—u! WðïÇW½ WMÇU½ …ËW?MM}?ÝËW?â½U??#…œ ÍW½UðüËË ËWz w½U??!W¹‹wÄWÇ Wð—UÄ w!UÄ—W??ÝW?! W?ÝUÐ w?½U¹U?ý wðW?? ÝU?? O? ?Ý ÊU?? #—W?? ³? ?#«—WÐ ÊU?? O?½U?? !WðW†Ë…œ wðW?? ÝU?? O? ?Ý W?? ! s?}MÐ «œ…ËWÐ Ê«œ Í…ËW?z d|˛ wJ}MO½«Ëñ}ð œu?šU¹ ¨W¹«bÝdðW% U¹ W#Wz Íb?Oz Uł ¨„W¹‹w½ï%ï! —W³?#«—WÐ WJ}²"O%U?O½ï%ï! ÊU?#W?!…—UÐ Í‹w²?Ý«— W?! W¹…ËWz ïÐ U?N½Wð 5}†…œ W½U?#Wz W?L?}z ¨W¹W½UM}?Ñï?ý ËW½U?²?Ý—W?á%W¼ XÝ— ÊU??!W%UJ¹œ«— …Ë…˙ X?Ý«— ÙW?ÖW?% W½U¹‹wÄWÇ ËWz X?|ËW½U??#U½ W??L?}?z U½…œ ¨ËË— WM¹W??4Ð W¹ïÐ ¨s?¹…œ“U??Ý ÙW??ÖW% ÊU¹W½U??²? ݢœ w!W?¹‹Íb½…u??}Ä s¹…œ…œ ÙËW¼ ¨…ËW½«ËW??â? }?Ä WÐ Æs¹W??! W½U?²Ý˘œ X|d?ÖU½ …ËWÐ —WÐ W?#Wz ÂüWÐ Æs¹W?šËUÇ g}Ä ÊU¹«Ë s½ïÇ ÊU?!W¹‹w²?Ý«— W?²"¹u?}Ä ©5M?O%® ÍW?? ?!W?ðu?? ?Ö X}?ÐU½ Ê«ËW?z …ËW% W?~ł Æs¹d?~Ð W?½U?? ?ý«ËWÇ W?? ?²? ? ?"|u†W?¼ ËW% W?Mš…— ÊU?? !…ËW?ðW½ w½b?½UJ% …u?? ?}Ä —˘“WÐ Í…—U?З…œ «b¹¢w²?? ?ýUz ÍW?? #U½¢ W?% W?? ! ÊW?? ! ‘ï?? ?#«—W?? 0 ∫wðW¹ËuðuÖ W¹…ËW?ðW½ ËW?z ÂüWÐ ¨«dM?|e?? ?š Íœ wJ}?ðW†Ë…œ Í…u?? ?}?Ç—«uÇ W% …Ë…—˘“ ÍW?~|—W?% „W¹…ËWðW?½ —W?? ?ÖWz¢ W??²? ?Ý…œüUÐ …ËWðW½ ÍU?Äu??Ý Í…ËW½U??A? ?! ‘UÄ g¹ËWz® «—œW?½ vÄ ÍW½«œ«“Uz w?!W¹‹wÝdÄ ‰W?? Ö ÍW~|— ËWz «b?J}ðU?? !W% W?? #Wz Æ©X?}ÐW½ Í—Ë…œ «œW½«b?~½…œ ËW% —˘“ Ë d?Ð…“ Í…ËWz ïÐ w½U?¹ ¨W?? !…—W??!d?? O? ?Ö«œ wý˙ï?? ý Í‹È—W?% U¹ ¨…ËW¹‹w?½U?? !WÐe?? O? ? Š Í—U¹ñÐ Ë ‰W?? Ö w?½W?? #u?? $Wz Ë…Ë«d?? !Ëx?Ð Í‹È˙W% W¹…ËW?ðW½ WðW?†Ë…œWÐ W¹…ËWðW?½ ËWz w½b?½UJ% W?? #…œ ËWz ¨vЫœ ÊU?? A? ?O½ Íï?? š Í‹Í‹œ«“Uz ÍËË“…—U?z …ËW½«—«b?? !WÇ Æ©¿®¢w²}½œd! v% —˘“ Ë Êœd!dOÖ«œ Wð«Ë ¨W½b½UÝËu½ …u}Ä UN½Wð …ËW!…—W!dOÖ«œ

…U~MÐ ¨¢Ê«d¹« ÍUN?IKš ¡W½U"0«® Íu}½ WÐ ÍWJâ?Ö w!W¹…Ë«d!ËxÐ r|˛— w!W#ï! WÐ ¨Í˛…œ U?O%U²Oz Ω ËËó}?# WÐ Í—«b¹ ‹Íb½…u}Ä w!W¹‹w²?Ý«— Ëu#W¼ «œ…d?}% Æ…ËWð˘œd! ËxÐ …Ë©π …—UL?ý ¨„œe# «—U?A²½« w½U??#“ U?¼…Ë—W¼ Æ¢°…ËUM}??N¹«œ Âe?? O%U¹d??á? L? Oz¢ Íœ—u?? ! w½U??#“ X}†…œ …ËËb½«u?? }? ý Í…Ë…œ—u??! w½U??#“ ͱµ ˱¥‰ W½«ËñЮ Æ¢°°W?¹‹wÝ—U??0 w!W¹…Ë«—«“¢ ÊU??!W?¹‹w!—uð W½U??#“ w?ÄËd??ÖW% WJ}??I?% W??! Í‹Í—…“Uz w²?"½«“ ÍUz Æ≥± ‰ ¢°°W¹‹w½ …ËWðW?½ ÊU!W?²?"?OMO?MO% ÍW½«u?}Ä WÐ œ—u?! Í…ËWð‹W½ ¢Æ©…ËUÇ—W?Ý ÊU?#W¼ °°°5MO% dð—WÝWÐ ˙u- g¹ËW% ¨—WÝWÐ ˙u- w½U#“ Ʊπ±∑ Í—WÐï²!ïz Í≤∞ ¨±∑± Æ˛ ¨¢«bÑ«dÄ¢ ÍW#U½˛˘— ∫W½«ËñÐ ©¿® 20


ÊU!WŠôWÐ…“ …e}¼ w²$|u†W¼ U¹Uz Æ…Ë«d?! ‘WÐ «œ—WÝWÐ ÊU?O½U²?Ýœ—u! ÍW½U?ðüËË ËW% œ—u! Í—UÐ ïÐ ÊËuÐ W½Ëu/ W½U?#Wz øW½ïÇ ÊU#—W³#«—WÐ ÊUO²"|u†W¼ ÊU!…—ËWÖ WðW†Ë…œ ÊU??#˛œ ï??šËW?²? Ý«˙U½ ÊU??#u??Ö vÐ «ËWz ¨sÐW½ ÊU??#˛œ ï??šËW??²?Ý«— ÊU??!…—ËW??Ö WðW†Ë…œ —W??Ö wðU?ÐW??šW?% Ë ÊW?? !…œ ÊU¹ï?? š Í‹Íb½…Ë…˛—WÐ ÍW?? A? ?# U?? N½W?ð Ê«ËWz W¹«d?JýUz Æ…ËW?M²?? "|Ë…œ œ—u?! ÍW??L?}?z Æ4OÐU½ W½U¹‹Íb½…Ë…˛—W?Ð ËWz wMðËW??! XÝ…œ «b½U?#W??!…ËWðW½ ÍW½«“«u??4¹œ«“Uz ï??š Æ5²?? ÝW??³Ð ÙW??ÖW% ÊU¹W?½U¹‹wÝU??#ïK?³¹œU½ U¹ w?ÝU??#ïK³¹œ Í‹Íb?½…u??}Ä Uð W¹‹w?½ ÊU9W†Ë…œ Ë ï??šWЗW?Ý w!W¹‹Í—Ëu?ÐUz ¨5M|—“W0«œ ïÐ «b?½U?#W??!W?!U??šW% ÊU?O? A?O¹U?Äu?Ý ÍWJM?Ð 5½«uðU½ …œU??# Ë ËW?½ Ê«ËWz Æs¹W??!˙ï?? Ö Ë ÙUz ÙW??ÖW?% ÊU¹‹w½U?? Ö—“UÐ Í˙«“UÐUð W¹‹w?½ ÊU??L†ï?ð Ëb½uð ‘…ËWz ïÐ ÆX|Ëe?³Ð dð«d?}š ÊU¹‹Í“U?ÝWA?OÄ Í…Ë…˙Ë…— Uð X"¹Ë…œ ÊU?O½U?²Ýœ—u?! w½U!…ËU?š WðüW??²? ?Ý…œ ÙW??ÖW% XÝ«— ËW??!W¹ W?½U??$U??#Uz ËWz s?½«uð…œ ¨W¹‹w½ X"?¹u??}Ä ÊU¹W??L? ?}z Ê«ËWz ÆWðËË— ÍW?L?}z ÙW??ÖW% „W½ s|Ëœ…œ ÊU/U?!U?ſUz ÙW??ÖW% Ê«ËWz ÆÍœ WMM}?NÐ ÊU/U??!…—W?!d?O?Ö«œ Â…œ—WÐW% p?|d~|— Ë WM?O? -W??²? Ý«— w!W?¹‹wÝdðW??# W?ðWM¹ËuÐW?½ U??²? A? }¼ W?? L? }z ¨W½«ËW?% W~ł WðW†Ë…œ Íô ÆÊ…b?Ð W??L? }?z WÐ ŒW¹UÐ  U??!…œ X?"¹u??}Ä ı Íb?? Oz U??ł Æ«b?½U??O½U??!W?¹b½…Ë…˛—WÐ Ê«ËWz ÆW¹‹w½ …ËW?¹ ¢w¹«œu?š w²??ý«œUÄ¢ U¹ ¢wðW?¹U?ÑËd??#¢ Íu?}½ W?Ð „W¹W%W?ÝW??# ÊU?!…—ËW??Ö u?}½ W% ïÐ gO½«ËWz ¨ÊU/«—W?!d?O?Ö«œ W½…œ…œ Êœd!ñ?- Í“«d?#Uz Ë „WÇ «b½U?#W?!…ËWðW½ wšd½W% «e?Ý Êœd??#WÐ X}Ð…œ e?}?¼ vЮ W½U?!…—ËW??Ö WðW†Ë…œ ÍU?ÝU¹ W??#Wz Æ4|œ Í—U?!WÐ œ—u??! w½œdÐ Æ©°°°X|—bÐ ø5½ «œWL}z ÙWÖW% ïÐ øW¹‹wÇ Í‹w½UNOł Í‹w²AÖ Í«— ÍWz ÆœUð ìpÝUÐ ¨˘dOÄ ¨ÂUM²}Ñ ¨«d0U?OÐ ∫«dðuÖ Íœ w½U!…Ë«d! v% —˘“ …ËWðW½ Í…—UЗ…œ —˘“ W¹‹Í—U!ËU?¼ ËWz ÆÊW!…œ ÊU¹‹Í—U!ËU?¼ Ë …ËW½W!…œï! ï?Ð ÊU¹…—UÄ ¨X|d!…œ ïÐ ÊU?O½«b½UA?}Äïš Ë W¹‹Íœ w?!W¹W?%W?? ?ÝW?? ? # ¨X}?½W¹W?? ? Ö…œ vÄ ÊU¹œËu?? ? Ý „W¹…œ«— ı U?ð Ë W¹‹w?Ç «œ‹w²?? ? Ý«—W% wJ}?²?ý êO¼ U²?"?}z Uð ïÐ ∫W¹…ËWz W?!…—U?OÝd?Ä ÆÂWJÐ —WÝW% Í‹v?-WðW#…œ «œ…d?}% X|ËW?#U½ Ë Ê«“…—Uý WL?}z ÍW!WA}! W% Í‹w½UN?Oł Í‹w²AÖ Í«— ø…Ë«d!W½ œ—u?! ÍWL}z ïÐ WðWÐUÐ ËW% øÊ—WÐWš vÐ Í‹v% —W¼ U¹ øÊW!…œ q}Ö v% Íïš ÂWz ÆX}Ð Í‹w?½U?N? O?ł Í‹w?²?A? Ö Í«— Íu?}?½ W?ýËË ÍU½U??#WÐ W¹‹w?½ p}?²? ý «b¹‹w²??Ý«— W% W% W¹‹w?½ p}??²?ý ¨X?|dðu??Ö…œ vÄ Í‹w½U??N? O? ł Í‹w²??A?Ö Í«— Í…ËW?z ÆW½«œu¹d??0 ïÐ W¹W??ýËË 21


…Ë«d??4J|— ËWz Æd??²|“ Ë«d??4J?|— Ë —UÄ U¼…—ï??ł w½ËuÇïÐË«— w?¹…b½W??ÖUÄËñÄ w!W¹W†W?J}ð wýUzW% ‘W??!W¹—W¼Ë ÊWM?ýWÇ W?#W¼ 4?|œ p}Ä Í‹w½U?N? O? ł Í‹w²?A? Ö Í«— ÍW½U¹U?O? łU?O? ł @½…œ vÐ ï??š «œW??L?}z w0U??# w½U½«b??}Ä Ê«œ w²??ÝUzW% ÊU¹—˘“ Æ U??!…œ Íï??š Í‹Íb½…Ë…˛—WÐ W?? ?²|ËW?? ?!W½ ÊU?? ?O½U?? ?!W?¹‹Íb½…Ë…˛—WÐ U?ð ¨…ËWM|œ «b?½U?? ?#ó?? ÖW?Ð ï?? ?šËW?? ²? ? Ý«— œu?? ?šU¹ ¨ÊW?? ?!…œ UÄUÄ ¨U½…œ«œ Íœ—u! w½œdÐu}½W% w½öÄ —ïðU²J¹œ wL?ÝU- «bJ}ðU! W% W½Ëu/ïÐ Æ…ËW¹‹wÝdðW# w-«d??}?Ž Í‹wL??Ý…— wJ|b?0…Ë Í“«u??A?}Ä «œ±π∂≤Ø∂Ø≤± W% ÂW¼ v?ÝË X"?OÐ ÍU½W??Šu¹ «œ rÝU- ÍWM|Ë d|˛W% Ë sðdÖ—…Ë v% Ͳu! œ—u?! wLÝU- w!W¹‹Í—U¹œ ¢“˘dOÄ Í…ËUТ Æœd!…œ Æœd!…œ —ïðU²J¹œ ïÐ Í‹Íó|—œ ÊW#Wð Íó|u½ Æ©¿®¢ËuÐ 5#…“ Ë ÊULÝUz Ê«u}½ Í—W! Íb½…u}Ä¢ ÍWðU! ËWz w²"|u†W¼ W#Wz w%ËUÄ UÄU?Ä ïÐ r!W¹W??#U½ ¨…ËW?"? !u½ Íu?}?½ WÐ …Ë…©aO½ï??#® W% ¨«œ±π∂∂صر∑ W% “Wz ÊU??²? Ýœ—u??! w½U??!W½U¹œ Ë œ—u??! w¹…—U?Ç vÐ Ë w²??šWÐ œWÐ —W??ÝW?% Â…œ—WÄ ÆwÝËu½ ÂW??ýW??ý Ë aO?½ï?? ? # wðW?¹U?? ? 0ï?? ? A? ? ?}Ð W?% rJ?}? ? ?#«—…Ë dð«Ëœ @?½U?? ? # ZM?}Ä ÍW?J¹e?? ? }?½ Æ…Ë…ËuЫb?†W¼ Ë©±π∂∂ر∞Ø≥± ¨±∞∞≤∞Ø≤ ≠˛® ∫X?A¹W?~}?Ä …˛˘— Ë …—U?? ? #˛ ÂWÐ …ËW?~M?O? ? ?"¹«d?? ? 0 w¹…ËWðW½ W#W! Í…—UЗ…œ ÂW!…Ë«dÝËu½¢ W! …Ë«—b½W¹WÖ«— UO½U#W†Wz W% …ËUÄUÄ wðW¹«—WM|u½W% êO¼ …©±π∑±® w¹Uðï?! W! ‘U?²"?}z Uð Æ¢Íïš Í“˘d?OÄ wM|uý W?²A¹W?Ö «b-«d?}ŽW?% œ—u! ©Æ…ËWðï²A¹WÖW½ vÄ …Ë…“˘dOÄ WM|uý ËW% ÊU#WJ¹œ wJ}#U$Wz —WÝ —U??ł Èb½W¼ œu?? šU¹ ¨…ËW½U¹˙…ËUÐ Ëd??O?Ð ÍW~½«Ë— W% W??! ÊW?¼ p}½«Ë«d??4J?|— ÙU??Š —W¼WÐ p|b?½W¼ w?!…Ë W½Ëu?/ ïÐ ÆX?|ËeÐ…œ ÊU?? ? #W?? ?!W?%W?? ?ÝW?? ? # ïÐ ÊU?¹“ï?? ? Ý p}J?O? ? ²? ? ?!U?ð w!…Ë XÝ«˙U½ Ë Û«d?š ÊU¹WЗ˘“ …ËW?š«œWÐ ÂüWÐ Æ©w¹UJ?¹d#Wz U?¹ w¹UÄË—ËWz wÄWÇ ÍË«d?4J|—® W% W½U¹W¼ ÊU?#W!W?A?}! Í…—UЗ…œ ÍW¹‹Í—U?O½«“ W?#W! ËWz ÆÊËu?²?A¹WÖ vð ÊU?#W?!W%WÝW?# W% ÆsÇU½ «b?¹‹w²?Ý«— ÍôW?Ð X}Ð U??²?"|Ë ˘—œ U?ð d?²? O½«ËWz …—U?¹œ Æ…Ëu?²? "? OÐ ÊU??O½U/U??!WM#˛Ëœ ÊU#ËU?áÝW?Ç Ë œ—u¼ w!W¹W#U½—WÐ Ë …Ëu?²"?šW½ p|— ÊU#ï?š …bM}¼ U²?"}z U𠜗u?! ÍWL?}z vÐ w½U?ÝW??! —˘“ U?²?A?}¼ …ËW?% W~ł® s¹d~Ð W¹‹w½«d?|Ë ÙU?# ËWÐ —WÐ Uð …Ëuðd??ÖW½ ËUÇ g}Ä …—UÐ ÂWz …—U¹œ ©Ê«œœ—u! Í“«u4¹œ«“Uz Í…ËWMðËËeÐ Í‹wðW¹«œd!—WÝ u}½W% XÝ—Wá%W¼ Ë U½«uð ÊU²?šuÐ Ë ˘—œ Í—«˛ d²½UÝUz ¨Íd?Ö—WÐ vÐ …ËËb½U"?š…— ÊU/UM#˛Ëœ ïÐ Í«Ë wJ}%W¼ …—UÐW%U½ w!W¹WM|Ë UÄUÄ «œW½«œ—W?Ý ËWz w¹Uðï!W% Ʊπ∂≤Ø∑Ø≤π ¨œ«b?GÐ ¨¢b¹b'« b?NF%«¢ ÍW?#U½˛˘— W½«ËñÐ ©¿® Æ…ËuðdÖ «œ rÝU- ÍWM|Ë ÙUÄW% 22


Íô œ—u?? ! Ê…œ…œ ÙËW¼ Ê«d??}?z Ë U??O? ?!—uð u??!…Ë w?½U??L|˛— W?? ³¹UðW?Ð Æ…ËW½WJÐ Ëx?Ð ÊU??#˛œ  UJÐ ÊU??²?Ýœ—u??! w½ËuÇ ÍËË“‹…—Uz „W¹W?½U~}Ð —W??Ö ÆÊ…bÐ ÊU?A? O½ ŒW¹UÐ vÐ Íœ w½ôW??Ö WðU?4Ð „W¹ï?-WÇ W?²?"¹u?}Ä ËU?OÄ Æ¢ÊWðWÇ¢ œ—u?! ÆÊWÐ…œ w-…b½…“ —«b?šU?ý ͢—œ Ê«œW?2WÐ ÆÊU²Ýœ—u! W²}âÐ UłËWz …ËWO½U0dOÖ Ë „UOK?ð wL-Uð Ë W²?Ý…œ Uð …ËW½U²?Ýœ—u! W½d?}½…œ ÊU¹ïš w½«—ï?š …bMÝ…œ r|˛— ËËœ—W¼® ÙW?ÖW% ÆW½U¹W?A?OÄ …ËWz —W¼ ÊU?!…œ—u?! W?! Ê…bÐ ÊU?A?O½ «Ë Ë ÊW4?Ð p|— ‘˘d?0 WA?O?ýW?Š qOð—WÐ ©¿®ÊW?!…œ W½«—U! ËWz ÊU¹ï?š W½UðW†Ë…œ ËWz wð…—ï?ýWÐ Ë Ë«d?ÝU½ w½UÝW?! —˘“ «œ…ËWz Ë«d²ÝW³†W¼ Ë XÝ«˙U½ w²ý Uð ÊW?!…œ —ËWÇ ÊUO#…œ ËW½U~}Ð wÝËu½W#U½˛˘— Èb½W¼ W½…œ…œ Æ©sÝËuMÐ œ—u! Í…—UЗ…œ

Ê«—«œW9WÝUOÝ Ë ÊUÝËu½W%U½˛˘— Ë W%U½˛˘— p|bM}¼ w²$|u†W¼ W?? ! X?}†…œ «dJ?ýUz Ë ÊËË— (Maxim Osward) w½U?? #W?†Uz wÝËu?½W?? #U½˛˘— Ë—ï?? O? ?"?|ó|— ¢„W¹‹w¹UÄË—ËWz¢ u?!…Ë ÂüWРƢWA}?!«— !—WÝ —˘“ w!W¹W%WÝW?# …ËW¹ôWÐ œ—u! ÍW%W?ÝW#¢ ¨W¹UO?!—uðW! ¨¢ïðU½ wJ¹—W?ý s¹dðe}¼WÐ Í‹Í“«Ëô ¢W?! X}M†W¼ p|ËU~½W¼ êO¼ X}½«uðU½ Í(Hans - Werner Paetz) e|˙WÐ Âï?K³¹œ Ê…ËU??š Í—U?¹“«b½Wz ïÐ «œ w?!W¹W??#U½W?% Æ U??š—…œWÐ d??²|“ ¨Ëu??³¹ñЗ…œ Í…Ë…—W??Ý Í…ËWz ©ÊU??#W†Uz Ë œ—u??! Í‹wðW?¹U?²? ݢœ ÍW†W??#ï??!® w!˘—W??Ý WÐ W??A?O?#W?¼ …ËW¹‹w!—uð w½U?L? ÝUz wà??}¼ wÐW?²? !W?# ÍW~|—W% X?}½«uð…œ ÍËu?³ðu??Ö ‘…ËW% Í…ËW½b½U?ÝËWÇ Í‹w²Ý«— WÐ Íï?š  U!…œ X"¹u?}Ä ı d²?Oz UÝ Æ©∂® UJÐ —W0W?Ý ¢w¹«˙ v½…œ…œ Í…bM?}¼ ïðU½ w?#«b½Wz Íœ w½UðW?†Ë…œ Ë U??O? !—uð w?L|˛— ø UJÐ p?¹—W??š …Ë…œ—u??! øÊWJÐ ïÐ wÇ s½«uð…œ —«˛W¼ Íœ—u! °Íïš w†œWÐ W²?}âÐ ©”ïKý Ƙ Æn%˘—® u?!…Ë wJ}ÝËu½ W?#U½˛˘— W! W¹‹w½  ËWJ|— «Ë—W¼ wJ}?²ý ¢w†U?! ÍËUÇ¢ ÍdðU??š —WÐW% Ë w½U?#W†Uz Í©—W¹UЮ Íï?¹œ«— Íd?}M#U¹WÄ W?²?}?³Ð Ë q?Oz«d?"?Oz Íu?? }½W?Ð «œ wJ|—U?ðu?? ÖW% ÆvM|˛ñ?Ð «œ œ—u?? ! —W?? ÝWÐ wM?O? ?- ÍË«œ—…“ Ë Ë«—«˛ ïðU½ w?½UðüËË ÍUÄ«—W??Ý Ê«“—W¼ ͢—œ p?}? ²? Ý˙ WÐ «œ…œ ÙËW¼ ©”ïK?ý® wÐU½W??ł ©∑®¢…Ë…œ—u??! Í—WðW??š¢ WÐ w½«“—UÐ Ù«—W½…˛ Ë  «bÐ ÂW†W-W% ¢Í‹ÍË…—Ëu?ý w½ï†ï! ÂW−M}Ä¢ WÐ ÊU#W?!…ËWðW½ Ë „Uš "Süddeutsche Zeitung”, Nr. 58, München, 10. März 1972, S.48. ∫ÍW?? ? #U½˛˘— W?½«ËñÐ © ¿®

Æ¢UÖœ«œ W²|—œ…œ …ËW!UOKð w²}âſUÇU- Íï¼WÐ „—uð wJ|—ïðUMOÝ¢ 23


WÐ «b?-«d}?Ž W% œ—u! w!W¹‹w#ï½ïðïz W?A0 Ë UJÐ œ…“ u?}½ ¢Í‹ÍË…—Ëuý wJ?|Ë«dOÖ Èd?!WТ Íï²½WÝ w½U1WÄ ÍœdÄ «œ‹w²"¹u}Ä wðU!W% W!  «bÐ ÊUAO½ Í‹ÍË…—Ëuý w²Ý…œ w!W¹U³#ïТ W²?"¹u}?Ä ©”ïKý® ÍWðuÖ w}ÄWÐ Wð«ËW?! Æ¢X}M}!W?²†W¼ vÄ w½U?²"!UÄ Ë Ê«d?}z Ë UO?!—uð w¹…ËU??ÝËWÇ Ë ÍË«d?? ! v% —˘“ WÐ «Ë—W¼ ÊU??#ï??š «b?½U/U??!…—W??!d??O? Ö«œ …e??}¼ Â…œ—WÐW?% W??L? }z p}½U¹“ ï?²½WÝ ¢ÍW?!…“˘dOÄ¢ …œdÄ U𠨘˘d?# wJ}0U?# Ëu#W¼ W% Í‹wýWÐ vÐWÐ ¨…ËWMOK?}NÐ ÆX}M}¼W½ p}ðU! Æ…ËW?½Ë«d! ÙUðWÐ …ËW½U/U!W?M#˛Ëœ ÊW¹ôW% —W¼ W½«—«bšUý ˘—œ ÂW?z W¹«œ…ËW% ‘ïš Í‹ÍË…—Ëu??ý W¹«u?? Ö W??! ÊW??!…œ ÊU??#—U??³½«ËU?ð …Ë«d??²? ÝW??³†W¼ ËW?Ð Íœ wJ|b½W?¼ Ë ©”ïKý® Í©b¹b?'« b?N?F%«® ÍW?#U½˛˘— ¨W?ðW?O?Ñï?Ý wJ|Ë«d?O~|d?!WÐ w½«“—UÐ Ë  U??!…œ ÊU1d?O~²?AÄ Æ©∏®©W¹UJ¹d#Wz wJ|Ë«dO~|d!WЮ w½«“—UÐ W! X}ÝËu½…œ rÝU- ÍWðU! ËWz w½…˛U½˙Ë“ w?½Ëu?½U?? ? ? ! Í©µ® W?% (The Observer Weekend Review) Í‹Íe?? ? ? ?OK?~?M?O?z ÍW?? ? ? #U?½˛˘— w½U?!…Ë«d??! œ«“Uz WÇu?}½W% ÊU??!W?²?"?O½ï??#ï?! W% —˘“¢ W¹«u?Ö X}??ÝËu½…œ «œ±π∂¥ w#W¼ËËœ Æ¢…ËWð˘œd!ËxÐ ÊU¹W½U²"O½ï#ï! ÍË«dJÄUÇ WJ½uÇ ¨ÊË«dOÖ «b½U²Ýœ—u! Æ©π®Ê…œ…œ œ—u! wðW#—U¹ ¢ÊU!W²"O½ï¹«“¢ W¹«uÖ X}†…œ ‚«dOŽ Í©‫ ®اﻟﺜﻮرة‬ÍW#U½˛˘— ÍW?? ? ? ?#U?½˛˘— W?% «œ±π∂≥Ø∑ر≥ Ͳ˘— W?% (Erich Helmensdorfer) w½U??N½WÄ WÐ ©wÝ Æw?Ä ÆÍUz® wðËW½ wðW??!d??O?ý W¹«u??Ö X}??ÝËu½…œ «œ gemeiner Zeitung) Æ U!…œ ÊU²Ýœ—u! Íñ}~ý˙ïý ÍUÄuÝ WÐ ÍœœU# w!W#ï! «œ±π∂≤ W% …b¹œËU?Ç WÐ wJ}¼«ËW??Ö u??!…Ë …ËW½U??#Wz ÍW½«ËW??â? }Ä WÐ (David Adamson) Æ©±∞®¢ UÖU½ vÄ ÊU¹‹w!…—…œ w!W#ï! Ë W¹W¼ ÊUO!ËuÝ w!WÇ UN½Wð ÊU!…œ—u! ∫X}ÝËu½…œ p}?? ? ²? ? š…Ë —W?? ?Ý ∫v?†…œ «bJ|˛U?ð—ï?? ?á?¹— W% (Herbert O. Glattauer) Íœ wJ?|b?? ?}¼U?? ?ý ¨…ËËœdЗW??ÝWÐ Í‹ÍË…—Ëu?ýW% w?!W¹…ËU?# Í…ËWz —W?ÐW% ¨—Ëu?Ý ÍôW??# ËuÐU½ u?}?½ ÊU¹‹w½«“—UÐ WJ†WÐ ¨…ËËbM|u4¹W½  WO?ÑïÝ w¹UÄuÝ w!W¹WÖd}?0 êO¼W% ¨W¹‹w½«Ë …Ë«dðuÖ —Uł —˘“ w!…Ë wðW??#—U¹ ÊW??L? Ö…œWÐ ÊU??!…œ—u??! ‘U??²? "? }z Æ…ËËœdÐ —W??ÝWÐ «œW½U??šËuðd??ÖW?% wðU??! s¹dð—˘“ W½«ËW% ¨‚«d?}?Ž Wð…Ë«œ “—W?-WÐ Í—˘“ w!W?Ç Í‹ÍË…—Ëuý «b?J}ðU?!W% ÆvðU?Ö…œ ÊU¹‹ÍË…—Ëu?ý Æ©±±®¢W¹«b}ð wA¹©p}#® ÍW!˘ñ0 «b??ý…ËWz ÙW??ÖW% ∫X}??ÝËu½…‹œ Í‹w?½«“—UÐ Í…—UЗ…œ (The Sunday. Telegraph) ÍW??#U½˛˘— ÊU¹ï?Ð …Ëu?? ? ²¹œ ÊU?¹…ËU?? ?O?Ä ÂWz ÍW?½«ËWz ÂüW?Ð ÈdÐ…œ u?? ? }½ —Ëu?? ? Ý ÍôW?? ? #WÐ Í‹w?½«“—UÐ W?? ? ! (Frankfurter All-

24


w½U?!…—U!ËU¼ Ë©”ïKý® w½U?!W½U²?šuÐ ÍW½«ËWâ?}Ä Æ©±≤®W¹‹w½ X"?O½ï#ï?! W! …ËuðËW?!—…œ Í—U?? Ñï?? Ö W% ¢ÊU?? !…œ—u?? ! w?¹Uðï‡?‡! vÐ w?‡‡ý˙ï‡?‡ý ¢Íñ‡?‡|œ—W‡?‡‡Ý d‡?|˛ W‡‡?% «b‡‡?J|—U‡‡?ðu‡‡?Ö W% ÍW??#U?½˛˘—W% Ë «œ±π∂≤Ø∏Ø≤¥ Ͳ˘— ¨ÂW¼…œ“UÄ w†U?? Ý ¨≥¥ …—U??#˛ (Christ und Welt) ÆÊËW!…œ —…œWÐ «œ¥ ‰ ¨±π∂≤ wÐUz ͱ∏ Ͳ˘— (Stuttgarter Zeitung) ÍœWÐ WJ?Ǣ©”ïKý® w½U??!˘—œ ÍW?½«ËW??â? }Ä ˘d??# «œ (Die Zeit) ÍW?#U?½˛˘— W% U¼…Ë—W¼ ÙU??Ý …œ“«Ëœ øW¹‹ÍË…—Ëu?? ý Í‹È˙ËU¼ Ë ÊU1WÄËU?¼ Í‹w½«“—UÐ U¹U?z¢ ∫X}†…œ p}ðU?? ! U??!…œ ËWÐ ÂüWÐ Æ«b?}Ä Í…ËW½«˙WÖ ÍW~|— rÝU?- Uð ¨ËuÐ —WÐU½WÄ ÍË…—ËuýW% ÊU?!…œ—u! Í…œd?!—WÝ Í‹ÍË…—Ëuý w!W#ï! vÐ W?!U²"}z Æ WOÑïÝ ÍË«d?! vÄ ˙…ËUÐ W²|dJÐ «d½«uðW½ W†UÝ …œ“«Ëœ Æ©±≥®¢X}~½Wł…œ ‚«dOŽ Ͳœ Í‹w²?? ÝWÐW??# œW?Ð Íœ wJ|—U?? ł ¨«œUM½W?? O? Ñ Í(AZ) ÍW?? #U½˛˘—W% (Eva Lorenz) Í—Uðu??Ö „W½ …ËuÐ œ—u?! w†«—W½‹…˛ Wð«ËW?! —Ëu?Ý ÍôW#¢∫ U?!…œ «dJýUz w½U?!W½U?ýËU¼ Ë ©”ïKý® Æ©±¥®¢…u}½ ËWÐ ÊWÐ…œ Íu}½ WAO#W¼ „‹…Ë ¨—ËuÝ ÍdJýW% w†«—W½…˛ «œ (Wolfgang Köpker) Í…—UðËu?Ö ËW% ©”ïKý® w½U!W½U?²šuÐ Íd?²|“ Í…ËWM²"?š ˘—œWÐ wJO²!Uð «œ (Christ und Welt) Í—UÑïÖW% ¢øÊU!…œ—u! w²?ýUz Íñ|œ—WÝ d|˛ W% W! Èd²¹œ…œ U?¹ «ËU?z˛˘— w?!W?¹ôW?J?Ý…œ W?Ð Í‹w?½«“—U?Ð vÝW?? ? ? ? ?!—W?¼ ∫…ËW?ð˘œd?? ? ? ? ! w?ý „U?Ç Í‹w?½«“—U?Ð ïÐ —UÐW% wł—W?# Ë ‰W¼ s¹d²?}Ç ÊU?!…œ—u! Í—«œ—W?Ý Æ «œ…œ u¹d0 Íï?š ¨X}MЫœ  üW¼˛˘— ÂWÐ Êb½U??A? š ËU?Ç ‘UÄ Wð«ËW??! Æ©±µ®…ËW??²|“ï?? -…œ „W??#ï??! w½œd?? !—W??Öï??"? # Ë Íb?½…u??}Ä w½ï¹e?? 0W%Wð W??! ËuÐW?½  ËWJ|— Ë ï??šWÐï??š «Ë—W?¼ wJ}??²? ý 5}?? àÐ 5½«uð…œ «œW½U?¹‹w²??Ý«— wýWÐ Ë«œ ÊU?A?O?Ä Ê«d?}z w½U?²?Ýœ—u?! Í…‹—UЗ…œ w?J}?L?OK0 «œ±π∂∏ w†U?Ý W?% Í‹w½U?#W†Uz wÝUO?Ý …—…b½U¼ ËWÐ —W¼ ÆËuÐ œ—u! Íó|—œ ıdÄ Ë ÙU¹ wA|Ë—…œ Í…—UЗ…œ W?LOK0 ËWz Í—˘“ ÍW?? A? ?O? ?ýW?? ?Š w!W¹‹wâ?? ?ſUÇU?? - ©±∂®«œ±π∑∞ر±Ø≤π W% Í‹w?½U?? #W†Uz w?½ï¹e?? 0W%W?ð W¹ w²?? ÝUzW% W?½ï¹e??0W?%Wð ÍW??Öe?|Ë ËWz  U??! ÊU?? #W¼…œ Æ…œ—u?? ! W¹«u?? Ö b½U¹W~?¹«— Ë «œ‹ÊU??A? ?O½ Æ…d|u! Ë ˙W! «œœ—u!WÐ ˛œ w½U!…—ïł Ë «—ïł WðW†Ë…œ ÍW½UÑ˘d#U½ w²"|u†W¼ wJ|—UðuÖ W% ¨…Ë«dÝU½ œ—u! ‹Í‹Í—UJM#˛Ëœ WÐ W! (Publik) u!…Ë w²Ý—WÄW½ï! wJ|—UÑïÖ «œUO!—uð w½U²Ýœ—u?!W% „—uð ÍW#—b½…˛ Ë  «œ…b†W¼ «œ‹„—uð ÍW#—b½…˛ w†UÐ Ë ÊUý WÐ «œ W¹…ËWz d?²†Uð …ËW% Æ «œ…œ ÂW†W- W% ¢W½U~}Ð Í—«“u?Ö  W#e?š¢ WÐ Ë ¢Xݢœ Ê«uO?#¢ WÐ —˘“  U?!U½ Íd??OÐW% (Publik) Í—U??Ñï?Ö ¨«b½«ËWz Í¢W¹‹w?²?ݢœ Ê«u??O?#¢ Ë Ê«b†W?¼U?OÄ ËWz ÙW??ÖW% 25


Ê«d|Ë W?~à?? }? ?! Ë b½u?? Ö¢Ë ¢ÊU?? !…—W?? ! ÊüUð d?|œ Ë W??"? ?}? ?à? ?!¢ W?Ð ‘W?? L? ?}z Íœ—u?? ! w%W?? Ö Æ4}-WKÐ ïÐ wÝUÄuÝ Í—WÝ w½U!W²Ý˘œ Ê«uO# ÍïšW½Uš Uð ¨ UJÐ —U³½«ËUð ©±∑®¢ÊU!…—W! ¨W¹(Jean Lartéguy)  U?!…œ ÊU#W?!…ËWðW½ Ë w½«“—U?Ð WÐ ÊU²?šuÐW?! ÍW½«ËW% Íœ wJ}?!W¹ qOz«d?"?Oz¢ ∫X?}?ÝËu½…œ ¨±π∂∑ f¹—UÄ (Les Murailles d’Israel) Íu?}½WÐ «b¹W??³?}?²?! ËW% w½«ñ?}~ý˙ïý WÐ „W?#ï! qOz«d?"Oz W¹«u?Ö¢ Ë ¢W¹W¼ «œ w½«“—UÐ ÙWÖW% w!UÇ w!W¹‹Íb½…u?}Ä 5½«eÐ …ËWz W²?"¹u}Ä ÂüWÐ Æ5½U?!W²"?O½ï¹«“ ÍË«dOÖ Èd?!WÐ WL}z W¹‹vÄ ËWРƢ U?!…œ œ—u! Uð…ËWz Æ…ËuðËW!—…œ v% wA¹—ïł —ïł Í˘—œ w½U!…—ïł —ïł W½U²šuÐ Í‹vÄWÐ (Lartéguy) W! vM¹ËuÐœd??! π∂≤ w†U?Ý …Ë…ËWz ÍW½«ËW??â?}Ä WÐ ¨s¹ËuÐ qO?z«d?"?Oz ÍË«d?O? Ö Èd?!WÐ ±π∂∑ «œ‹w½W??#Wð w½ËuÇ «b†U??ÝWÐ ÙW??ÖW% (Lartéguy) X}Ç…b??}Ä «Ë ÆÍ‹ÍË…—Ëu?ý ÍË«d??O?Ö Èd??!WÐ «œ…ñ|œ—W?? Ý ÂWz d?|˛W% p|—U?ðu?? Ö «b¹π∂∑ ÍW?? !W?? ³? }? ?²? ?!W?% ÊïÇ U½…œ ¨X}?ÐËuÐ Ùï?? ! Íd?? OÐ …ËW¹‹wðW?? O? Ñï??Ý w?†«—W½…˛ w¹UÄu?? Ý wÖ—WÐWÐ +U?? !W¹‹wšU¹ …œ—u?? ! Í…œd??!—W??Ý¢ X}?? ÝËu½…œ X}Ð…œ Ê“˘—œ® X|u?#—W?0…œ W?! …—UÐW% b?½WÇ ÊU?#ï?š ˙W?#W% ÍW?!W¹‹Íœ—u?! …b½WÄ Æ©±∏®¢X¹œ Æ©X}Ð óOð ÍdOÐ Í«dJýUz w!W#ï!WТ ∫ U?!…œ ”UÐ Èu½ Ë«ËWð wJ}²ý (Heinz Gstrein) ”Ëu½ W#U½˛˘— ÂW¼ËËœ Í‹w½«“—UÐ U?0W²"?# ¨oýW1œ Ë …dO?¼U- w½b½U0W?šËUÇ Ë Êœd! @½…œ v?Ð ïš Ë Ê«—Uð ¢(Gstrein) ÍW?ðu?? ? ?ÖW?РƢ U?? ? ? !…œ Í—W?? ? ? ³|— œ—u?? ? ? ! Í‹w?ðW¹«ËW?ðW?½ Í…ËWM?ðËËe?Ð ÍW%ËW?? ? ? ł w½«b†ËW¼ Íe?¹— W% Íï?š Í‹vł œ—u??! ÍW½«d??O?³Mý˘— Ë w?ÝU?O? Ý wM¹˙WÄ«— Í…ËW½«b†W¼—W??Ý w½U??!…e?}?¼ ÙW?ÖW% U?ð…ËWz Æ…ËWð…u¹“˘œ «œ‹w#ö??"?O?z Í…ËW½ËuÐU¹—ËË Ë »…—U??Ž wM²??"?4? !W¹ ÂWz W½«ËñÐ Æ©±π®¢Ê«œ—W~½W?? Ý „W¹W% «œ‹Ê«d??}?z Ë U¹—u??Ý Ë d??"? O? ?# w²??Ý«˙…u??}?½ wðüW¼˛˘— w½U1WÄËU¼ ¨7"O½ï¹«“ ¨7"O½ï#ï! «bðU! „W¹W% °W¹W¼ ÊU¹ËË— b½WÇ W½U²šWÝ —WÝ …œ—u! °s½ULàÝu# Ë »…—UŽ W% © üW?¼˛˘— wðËu?? ²? "?MOz® WÐ Ë«d?Ðu??}?½ w½U?? Ö—ïz ¨(Orient) Í—U?? Ñï??Ö Í—W?? ÝËu½—W?? Ý Ë qOz«d??"? Oz ÙW??ÖW% œ—u??! ÍW??L?}?z W¹«u??Ö X}†…œ (Dr. E. A. Messerschmidt) ¨¯—u??³? #U¼ Í∂ …—U#˛ Í(Orient) W% (Messerschmidt) Æ…ËuðdÖ »…—U?Ž Ͳœ ÊU#—W~½W?Ý „W¹ «b½«d}z …ËW?#W?! ÍôW?Ю ÊU?!…œ—u?! ïÐ w½W?#W??-Wð Ë „WÇ Í«dJýUz w½œ—U?½¢ ∫X}?ÝËu½…œ «œ±π∂∑ «œ œ—u?? ! wý˙ï?? ý W% W?? !  U?? !…œ «dJýU?z …ËWz ©ÊU?? !W¹‹w!…—…œ…e?? }¼ w?Mðd?? Ö «œï??šW?Ð Ê«œWÐ ì UÐU½ wðW¹«œ—W# Ë wðW¹UÑ˘d# WÐ ÍWÄ W! X}MOÐ…œ —Ë…œ „W¹‹Íb½…Ë…˛—WÐ 26


Uð ÊöÄ ìW½U¹Ëu?²¹œ U¹ 4OÐ…œ p}†˘— ı Í‹ÍË…—Ëu?ý Ë d"?O# Ë Ê«d?}z Ë «—W?²K~MOz U¹Uz ¢ø…ËWJ|—W~½WÝ W½Wš…œ »…—UŽ Ͳœ œ—u! Ë qOz«d"Oz Ë Ê«d}z «Ë ¨…Ë«d½«œ Èu! wMO?A?}Ä wJ?|—W?"?0Wz W½ï?! u?!…Ë Ë X}½«eÐ (Messerschmidt) ÍËËœ—uЫ— p|œ—u?! —W¼ —W?"?}?#® Æ U?!…œ v% Íd?²|“ Í‹w?²?Ý«— w½b½«u?}?ý Ë ÊU?²?šuÐ w½«Ë˙…ËUÇ ¨X}?ÝU?MOÐ w¹“U½ Í…ËWz Æ U!…œ »…—U?ŽW% ¢Í‹ÍdO~?²AÄ¢ W¹‹w½ »…—U?Ž w½ôWÖ ïÐ w½UðËu?"†œ W% © bO?Lý Ͳœ ‘WL?}z wðUÐWš ÆWÐ…—UŽ w½UðüËË w½U?!…—ïðU²J¹œ W?L|˛—  U!…œ v% ÊU¹‹Í—…e|—UÄ ËWz ¨Í‹Í—ïðU?? ?²J?¹œ Ͳœ uJ†W?Ð Æ5~½W?? ?łU½ »…—U?? ?Ž Í…ËWðW½ Ͳœ œ—u?? ?! ÍW?? L? ? }z ÆW¹W?½«ËWz —W?Ö W?¹ w½ d¹W?Ý W¹ï?Ð Æ5~½W?ł…œ ÊU??!W†…b½W?Ö WM?}ÄW?Ý ï??š WðüW?²?Ý…œ ¨Í‹w?²?}?²? "?O? ýU?0 ÆX|d~Ð ÊULOÄU-  bOLý —W"}# ¨©Íó?}ð—ô® ¨©UL?}ð® ¨©”ïKý® ¨©œ—U?H?Ýïz® u!…Ë w½U?M#˛Ëœ WÐ «dJýUz W?²"¹u?}Ä —˘“ ÊË«d?²? ÝWЫœ …ËW½U/«—W?!d??O?Ö«œ ÊW¹ôW% ÍW½«ËWz ¨5?}?àÐ Íœ w½«ËWz Ë © b??O?L?ý —W?"? }?#® ÍW?¹W~?|— —W¼W?Ð Ë W?½ËuÇ Ë b?½WÇ v?Ð „W¹…ËW?ðW?½ u?? ? !…Ë ÊU?/Ëu?Ð 5}?? ? ?à?Ð ¨s|d?M|˙…ËW?%…œË e?}¼ Æs¹W?!…œ v% Í‹Í—U?Öe|—UÄ „W¹…u?}?ý Ëu?#W¼WÐ ¨X}Ð ÊU?ÝUz U?²?Ý…œ—WÐW% Ë È˙Ëu?"†W¼ ÂW! Í‹v% œu?šU¹ …ËW²?}²?ÝW³Ð v% ÊU?LÝËu½…—UÇ w0U?# ÍW~|— X}½«u²Ð «œW¹U?O½Ëœ ÂW% W¹‹w½ Æ…ËWðUJÐ ï?? ?šWÐï?? ?š «Ë—W?¼ 7"?? ?š ÊU?? ?#ËUÇ g?}Ä ÍW?½U½U?? ?²? ? šuÐ Ë ˘—œ Ë ‚˙ ñ?Ä Ë ‚…“ W½Ëu?/ ËWz ˘d?? # —W??Ö Æ…Ë«d?? A? }? ?! ïÐ ÊU¹W?? A? šW½ w?!W??A? ?}Ä Ë …Ë«d½«œ ïÐ ÊU?? O½öÄ W?J†WÐ ¨ÊËUJ?Ý˙W½ ÍËUJ?ý«—WÐ ¨…ËU?J% …u?? ? }Ä ÊU?? ? O½U?? ? ²? ? ?Ýœ—u?? ?! ÍW?½UðW?†Ë…œ ËWz Í—UÐ W?? ? ²? ? ?}½«Ëñ?Ð Íœ—ËËWÐ W½U?Ñ˘d?# wJ}?²¹—W½ Ë »«œ Ëu?#W¼WÐ ˛œ ¨Í‹wÝdÐ ‰W?Ö ¨w†…b½W?Ö ¨Í—ïðU?²J¹œ wJ}½U?L|˛— Æ…ËËœd! ÊUOÄW- Ëñ- ÊU!W¹‹w¹«ËUz˛˘— WðüËË w½U!W#U½˛˘— ÍWЗ˘“ …Ë…—UÐ ËW% …œ Æs|d²¹œ…œ ÊU?? O?ÇËuÄ Ë s¹…b?Ð W½U½U?? ?²? ?šuÐ Ë˘—œ ËW?Ð ˙œ Ë …ËWM¹W?? ?! XÝ«— …—ô …—UÐ ÂW?z 5½«u?? ²?Ð Uð Ë ËUOÄ WK}?ÖW% ÊU/U!…e¹— Ë s¹Wš p|— Ë«ËWð ÊU#ï?š Ë …ËWMOâÐ «œïšWÐ W²"¹u?}Ä ¨…ËWM¹W! Æ…ËWM¹W! ó!UÄ ËuðU¼ W½ v% w½«—«œW9WÝUOÝ WJ%ï! Ë ˙…ËU³ýïš Ë XÝ—Wá%W¼ ËïÖ …“—W¼ W% —ï?? ł Ë «—ï?? ł Í—Uðu?? Ö „W%W?? Ö «b?? -«d?? }? ?Ž w½U?? ²? Ýœ—u?? ! w?ý˙ï??ý w?#«Ë…œ—WÐ ÙW?? ÖW% Í…—UÐW% ¨wðW??³¹UðWÐ «œ «ËU?z˛˘— ÍU?O½U??#W†Uz Ë w²??A?Ö WÐ «ËUz˛˘— ÍU?ÄË—ËWz w½U?!W??#U½˛˘— X}ÐW½…Ë ÂüWÐ ÆÊËuÐ W½UðWÐUÐ „W¹…œ«— Uð ÆÊ«dÝËu½…œ …Ë…œ—u! ÍW½«“«u4¹œ«“Uz Í…ËWMðËËeÐ Ë wðW¹«˛œW% ÊU¹W?З˘“ WJ†WÐ ¨sЫd?ÝËu½ W??L?}z Í‹Íd?O~½W?¹ô Ë w²?"¹ËW?ýï?šW?% ÊU¹Ëu?#W¼ 27


—W??³?#«—W?Ð Íï?š Í…Ë…—…œ w?ðW?ÝU??O? Ý ‚«d?}? Ž „W¹…ËU??# WJ½u?Ç ¨ÊËuÐ ‚«d??}?Ž wðW?¹UM#˛Ëœ W% ‘U??²? "? ?}z Ë ‘U??ÝËWz W½U??#U?½˛˘— ËWz —W¼ Uð…ËW?z U½…œ ÆÍ˙ï??Ö ‘U??O½U??#W?†Uz Ë «ËUz˛˘— Æ W¹U½ v% ÊU¹W?I½ ¨ÊU?#W?!…ËWðW½ —W?³?#«—WÐ «œU?O!—uð w?L|˛— wðW¹«˛œ Ë wðW¹«b½˙œ w²?ÝUz ËUÇ g?}Ä „W¹W?½Ëu/ W?? ?-Uð «œ…d?? ?}% Æs~?½…œ vÐ —˘“ «ËWz 7?ÝWÐW?M†W¼ ï?Ð ÊU/U?? ?²? ?šuÐ —W?? ?Ö ∫ÂWš…œ W½U?ðWÐU?Ð w!W?¹…u?? ?}? ? ýWÐ ÙU?? ? Ý s¹b?½WÇ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) ÍW?? ? #U½˛˘— w#ï½ïðïz Í“«u?š«œ ïÐ —U?ł Èb½W?¼ Æb½U¹W?Ö…œ«— w-«d?}?Ž w½U?²?Ýœ—u?! w~½W?ł w½U?!W†«ËW¼ W¹‹Í—WJÝW??Ž W?L|˛— …ËWðU??! ËW% Æ‚«d?}? ŽW% U?N½Wð W??#Wz ÂüWÐ Æs¹œd?!…œ v?% wA¹d?O~?²?AÄ WJ¹œ wJ}?ýUzW% Ë X}M|u?š…œ Íœ wJ|“«ËUz (FAZ) ¨Ê«Ë…ñ½U?#—W?0 U?O?!—uð ÍW?!…—ïðU?²J¹œ W??ſ…œW??-¢ Íñ|œ—W??Ý d|˛W% «œ±π∑± Í“u??#Wð Í≤≤ Ͳ˘— ͱ∂∂ …—U??#˛W% Uð…ËWz Æ U??!…œ ¢U??O? ?!—uð w½«—U?J|d??! w?ð—UÄ ¢—W??Ý W?½œdÐ ‘d??}?¼ ÙUÄ W% ¨«œ¢…—W?? I½Wz W% ÊU?? !Wð—UÄ w?½œd??! W¹«u??Ö U??O? !—uð w½«—U?J|d??! wð—UÄ W??!  U??š…œ—…œ «Ë (FAZ) Æ U??!…œ ‘W??L? }z WÐ ÊU??²? šuÐ wðU?OMÐ „—uðUðWz ‰U#W?! ÍWðüËË ËWz ¢Uð X}M}¼…œ —U?!WÐ ¢„‹W¹U³?#ïТ u!…Ë œ—u?! ÍWA?}! W%¢ W??! W¹Ëuðu??Ö ¢Ê«—UJ|d??! wð—UÄ¢ Í…ËWz —WÐW% U??N½Wð ‘W??#Wz Æ¢ÊW??! wðu?!  u??! ¨…ËU½ Íïš ÍW½UÑ˘d# w0U#¢ ‘WðWKKO# ÂWz W?-W¼ ¨¢s¹˛…œ œ—u! wJ}ðWKKO# «œUO!—uð wðüW¼˛˘— Æ©¿®¢X}ÐW¼ Ë  UÐ…œ u}½ ¢U?O!—uð Í…ËW½b½U?ý…u†W¼ „W¹ —WÐW%¢WÐ W¹‹‹w¹U?ÝUz Ë …œUÝ «Ë«œ ÂWz (FAZ) U??O?!—uð w?L|˛— ÍW½U??²?"? O?ýU??0 Í—U??²?0…— Ë X"?|u†W¼ ïÐ Íb½W??#«“…— Í—W??Ý  U?! ÊU??#W¼ ∫X}M}-W%…œ Ê«—UJ|d! wð—UÄ —W³#«—WÐ ÂWz W?! œd?! Í‹vłWÐ wJ|—U?! «b?O½U?!W?!—W?z Í…u?}Ç—«uÇ W% …—W?I½Wz W% —Ëu?²?Ý…œ ÍW?Öœ«œ¢ Æ¢U½—…œWÐ Í‹w½UL²AO½ w½W#u$WzW% ÍW¹‹w"!—U# …Ë«d4J|— w½U?²?Ýœ—u?! w#ï½ïðïz wðU?ÐW?šW% Íd?O~²?AÄ ÊU?A?}Ä Íï?š W?!  U?!…œ d?OÐW% …ËWz (FAZ)  UÐ…œ u?? ?}½ ¢w½«d?|Ë ÙU?? #¢ Ë ¢Í“«u?? ?š«œu?? ł¢ WÐ W?ðUÐW?? ?š ËWz U?? ²? ? "? ?}z Æ…u?¹ñЗ…œ ‚«d?? ?O? ?Ž ËUOÄ ∫X|e|—UáÐ ¢W#Ëu?A¹…Ë¢ ËW% Íïš X}½«uð…œ UO!—uð W¹«uÖ W!  U?!…œ v% ÊULýWý…˙W¼ ¨‹W?!U½œ—…œ …b½WÇ Í“«uš«œu?ł w~½Wł  U?~Ð vð Uð …ËWðUJÐ «d0U?OÐ W% d?OÐ  U!U½ X"¹u?}Ä w~½W??ł w?½U??!…Ë«—˛u??! Íd?}? #˛—W??Ý p?}? ÝW??! ÆW½«ËUÇ g}Ä W?% «b??-«d?}? ŽW?% œ—u??! ÍW½Ëu/ ÆW³}²! ÂWz Í±π ‰ W½«ËñÐ ©¿® 28


ÊU?? ²? Ýœ—u?? ! ÍW??ýËË w?½UM}¼u?? }½W% Íï?? š FAZ W½«Ëñ?Ю …ËËœd??!W½ w?-«d??O? ?Ž w½U?? !W??šU?? ý Ë »…—U?? Ž ÍW??!W?~½W??ł v?Ý —W¼W% W?~½W??ł ÂW?z X|dðu?~Ð —W??Ö ÂüW?Ð ©≠“WÐW½≠ X|e?|—UÄ…œ U?O?!—uð wL|˛— ïÐ U?²?"?}z Uð W¹ï?Ð ÆW¹‹w½ ÍË…˙…b|“ ¨…Ëu?²?Ý«u?š Íd?²|“ w½UЗu?- qOz«d?"?Oz ÍËË—W?Ý Í…ËWz u?!…Ë wJ}~½W?ł «œW½ W~|— Ë X|e|—U?áÐ «Ë Í‹Í—WÝW?#—WÇW% Íï?š …Ë«u% Æ©≤∞® «bÐ ËË— «œUO!—uð w½U!W¹‹Íœ—u! WÇu}½W% ‚«d}Ž  «œ…œ U?O!—uð wL?|˛— w²}?Ý«d?!u1œU½ Í‹w¼«ËWÖ «œ Ídð«Ëœ w?!W¹…—U#˛W% Íï?š —W¼ FAZ Í—UÐ wMðd?Ö«— ï?Ð W¹«Ë Í‹vÄ .d?}z ÍW?!W¹‹Í—UÇU?½ W?L|˛— «œU?O?!—uðW%¢ ∫X}??ÝËu½…œ p}ðU?! ÍW?? !W??²? ?šWÐ œW?Ð WMOÐU?? ! W% „…Ë W?? !…—W?? Ö Ídð Ùïð Ë b?½uð w²?? "|u†W?¼ ¨U??O? ?!—uð Í“ï?†Uz «œU??O? !—uð w?½U??!…œ—u??! Í‹w#ï½ïðï?z ÍW%W??ÝW??# ÙW??ÖW% W?? L|˛— ÂWz ÊU??#u??Ö vРƢq?¹d??O? L|œ¢ Æ©≤±®¢W¹‹w½ vÄ wýW½U?L|˛— ËWz Í…ËW½U?# ÂüWÐ ¨X|dÖ…œ ÊU?²?"!UÄ Ë Ê«d?}z w½U?L|˛—W% WMš…— (FAZ) ÍËW?àł ÊU?!W%UJ¹b¹«— UN½Wð U?O!—uð Ë ÊU?²"?!UÄ Ë Ê«d?}z w½U!W?L|˛— w½b½UšË—WТ ∫W?ýUÐ w†üW?ý œ—u?! ÍW?½U?L|˛— ËWz vÐ…œ (FAZ) Í˙…ËUÐ WÐ Wð«ËW?! U?Ý Æ©≤≤®¢XÝ…œ W½d?Ö…œ —U?! °sÐ w¹W½Ëu/ wL|˛— Ë sÐW½ ‰UJ¹œ«— wL|˛— ¨ÊW!…œ s|uš W??²?"|u†W?¼ ËWz —WÐW% s¹WJ?Ð ÊU?!W??#U½˛˘—W% …b½“U??Ö Ë w¹WKÖ U??N½Wð W¹‹w?½ XÝ«— ÊU?L? }Ä ¨s½U?? O½U??!W?ðW??#ËuJŠ ÍW?½UM#˛Ëœ Ë  ËWÇ w?ðW??ÝU??O? ?Ý ÍË…ñ??ýU?Ä Ê«ËWz ¨ÊU¹W½«—U?JM#˛Ëœ WÐ „W?? #ï?? ?! …Ë…—ï?? ł Ë«—ï?? ł Íï¼W?Ð W?? ! ¨s½U?? N? ? O? ?ł w½U?? !…—ï?? łW?Ð —ï?? ł W?? L|˛— ‘W?½«ËWz ÆÊW!…œ ÊU/«—W!dOÖ«œ ∫s!W¹W½Ëu/ b½WÇ W½U#Wz Ë UO?!—uð …ËuÇ UO½U#W?†Uz ÍWðU! ËWz Í…Ë…—…œ Íd¹“…Ë Í(Schröder) «œ±π∂∂ Í“u#WðW% W% ©≤≥®œd?! Íï?Öu??²?H?Ö …ËW¹‹Í—ËuÐU?z Ë w¹UÄu?Ý w!W?#ï??! Í…—UÐW% «œ U?O?!—uð w?L|˛— ÙW?ÖW% U??O? !—uð Í—U??#ï??! „…—W??Ý ©ÍU½ï??Ý  …œËW??ł® Ù«—W½…˛ …Ë ±π∑∞ Í—WÐï??²? !ïz Í≤¥≠±π Æ«d! UO½U?#W†Uz wð…Ë«œ Í‹wLÝ…—WÐ …ËW½U!W%«d³?O% w²"O%UO?ÝïÝ ÍËuðd~!W¹ Í…—WÐ ÊW¹ôW%  üW??²?Ý…œ W?MOÇ Æ©≤¥®…ËW??!—uð ÍUÄu??Ý X?Ý‹…œ—WÐ W??²? "? š Í—ô˘œ Êï??OK# ∑π U??O?½U??#W†Uz ÊU#ï?š ˙W#W% ÍW!W¹‹Íœ—u! W%W?ÝW# „…Ë ©ÊËu²ÝËu?½W½ «œUÖ Í‹ÈuÖW%® UO½U?#W†Uz ÍW!…—«œ ÍW?A?}?! ÊUO?½b½U¹W?Ö«— ÍU~²?Ý…œ ËU?O½U#W?†Uz wð«d?!ïL?|œ ‰UO?Ýï?Ý w½U?!…œd?!—W?Ý ÆX}†…œ gO?? !UÇ Æ4|u?½…œ «Ë w²??"?|u†W¼ …ËW?? ýï??Ö Ë ‘ï¼W?Ð Ë W½«—«œU??ÖU?z ÆÊ«“…—U??ý „UÇ œ—u?? ! 29


Æs|dM}¼…œ —U!WÐ ÊU?#W!…ËWðW½ w½œd! ÙüW?ý «bM|ušW% ïÐ «œ˛˘— W?ýUÄ W% W½U!WÇ ËWz s½«“…œ ÍW¹‹w²??Ý«— ÂWz W½U?!W?ð«d?!ï?L?|œ ‰U?O?Ýï??ÝW% Íï?š W??! ÊU?#W%—W?Ä w#«b½Wz (Klaus Jungfer) w#«b½W?z Ë ÍW??!WÐe?? O? Š w?†U??ÑW¼ ïÐ «œ±π∑±Ø±Ø≥ Ͳ˘— w?!W¹W??#U?½W% Æ…ËËœd??! «d?JýUz ©≤∂®…ËW??!Wð—ï?Ä«— W% W??! ÍW½U¹‹Í—U?? O½«“ ËW%¢ ∫ ©≤µ®X}??ÝËu½…œ (Wenzel Bredl) ÊU??#W%—WÄ ÍW¹©„—U# Êï?OK# ≤∞∞® W!W#ï?! ËWz W! …Ëu²?AO½ v% ÂWMO?-W²Ý«— wÝdð ÊËuðËW?! r²Ý…œ ïÐ ¨…ËËœd?? ! Í©q|d??}? ?L|œ® wL|˛— w?ýWJA?? }Ä U??O½U?? #W†Uz w?½U??#W%—WÄ Í‹Íd?? Ö—WÐ ÍW½ó?? O% wðüW¼˛˘— w½U!WÖe|—UÄW% œ—u! w¹…ËWðW½ W#W! Í…ËW½b½UÝËWÇ wðWÝUOÝ Ë Êœd! u!—WÝ Æ¢Ê—WÐ Í—U!WÐ «œ UO!—uð „Ëœ—W¼ ‘U?O½U??#W†Uz wð«d?!ï?L|œ ‰U?O? Ýï?Ý w½«—«œW9W?ÝU?O?Ý Ë ÊËu?Ð U¼ËUz ÊU?!…Ë«œËË— u??}½ w²¹—W?½ Ë »«œ Í‹vÄWÐ ÊU??!W%W??ÝW??# w½Wðu??Ö ÊU¹ï??š Æb½U??-Ëu½…œ «b¹‹w²??ÝUzW?% ÊU¹ËUÇ Íb½…Ë…˛—WÐ Í‹vÄW?Ð ÊU?O?A?OJ?|b½W¼ ÂüWÐ ¨ÊW?!…œ ÙW?ÖW?% wðËW?!u?"†W¼Ë Êu??}Ä…œ ÊUðW†Ë…œ ÆÊU¹ïš Í‹vÄ vł w½œd?! .U- Ë Êb½U?áÝWÇ ï?š w†ËW¼ „W¹…ËWðW½ Ëu?#W¼ X|dÖU½ …ËW% È— W?#Wz ÍËËó??}? # W% sÐU?? šW??# ÆX}Ð Íœ w½ôW??Ö w³??}? "? Š —W?? ÝW% W??#Wz X}ÐU?½ ÂüWÐ ¨ «bÐ Íï??š w³}?"Š —W?ÝW% ÊU¹ïš w½U?!W¹‹Íb½…Ë…˛—WÐ  üËË Ë…ËWðW½ —˘“ ¨—Uł „W?%WÖ «b½U#W?!…ËWðW½ w½U?!W¹‹Íb½…Ë…˛—WÐ ÍôWÐ „W¹ô ‘WL?}z …ËuðU¼ …ËWz wðU! Íb?Oz Æ…uOMâ?†W¼ œ—u! ÍWL?}z w½U/«—WM}?ÝËW?Ç Ë Ê«—W?!d?O?Ö«œ w½U?!…Ëx?Ö W¹‹Íb½…Ë…˛—WÐ Í—U~½…—WÐ Ë …ËW?M¹WJÐ «b½U?#ï?š Æs¹WJÐ vÄ Í…—U?З…œ «œπ∑∞ر±Ø±∞ W?% U?? ? ? ? ?O?½U?? ? ? ? #W?†U?z w?½«d?¹“…Ë „…—W?? ? ? ? ?Ý Í(Willy Brandt) ïÐ «b½U?? ²? Ýœ—u??!W% U??O? !—uð wL?|˛— ÍW½«b½˙œ Í—U??²? 0…— —W??³? #«—W?Ð ÍW??!W??L|˛— w²??"?|u†W¼ U¼ËU?z ©«ËUz˛˘— wM?O%—W?Ю W% ©«b½U?? ?²? ? Ýœ—u?? ! w?ý˙ï?? ý ÙW?? ?ÖW% Í—U?J¹—U¼ ÍW?? ?²? ? O? ?#ï?? ?!® …—UÇU½ U?O½U??#W†Uz wðW†Ë…œ W?! ¨ÊW~Ð v?ð «u?O¼WÐ ÂüWÐ Ë ÂW?!…œ v% ÊUðU?Jð¢ ∫X}?ÝËu½…œ u?}½ Í—UÐË—U?! W% w½b½Uð—u?I†W¼ ï?š W?! ¨ UJÐ ËUÇ…— ÊUðW†Ë…œ u?}½ w²¹—W½ Ë »«œ ËU?ÝU¹ Ë „W?? ?#ï?? ?! °Ê«d?¹“…Ë „…—W?? ?Ý wÐU½W?? ?ł W?½«u?? ?ł —˘“ Æ¢…ËËœd?? ?! W?? ?ſ…œW?? ?- ÊU?ðW†Ë…œ Íï?? ?š Uð ”—u??- w!WÇ Ë …—UÄ W?Ð U?O? !—uð ÍW½U¹‹w?Ý«d?!u1œ U?½ Ë —ïðU?²?J¹œ wL|˛— w¹˘d??O~²??Ý…œ ÂüWÐ ÆUO!—uð¢ Íï?š u}½ Í—UÐË—U! ¢W% W¹‹w½ ¢Êb½Uð—uI†W¼ ï?š ¢  UJÐ ñ- vÄ w!W¹…ËWðW½ w½«“ï% w½U1WÄW% Íïš w½U?!W²HÖ w½œd?!Ë…ñ}Ä ïÐ UO!—uð Í…ËW½œd?!U¹—ËË Ë …ËW½UM}¼ UÖUz WÐ 30


W!W?ðüËË Í¢ÊU!WO¹…ËW?ðW½ W#W?!¢ ÍW½UÑ˘d# w?0U#W% e|— U?!…œ Í—WÐW²?Ý…œ W! ¨«œ±π≤≥ Æ¢°ïš u}½ Í—UÐË—U!W% W½b½Uð—uI†W¼  X|d~Ð ÊËuÐ …Ë…—…œ Íd?¹“…Ë WðU?? ? ! ËW?z ÊUðï?? ? š Íœu?? ? š ¨Ê«d?¹“…Ë „…—W?? ? Ý wÐU?½W?? ? ł …ËW?? ? š«œWÐ …—U¹œ Æœd!…œ UO!—uðWÐ ‘WJA}Ä «œ±π∂π W% ÊU²¹©„—U# ÊïOK# π∂® w¹UÄuÝ w!W#ï!W!  ïÐ «Ë ¨U?O?!—uð Í¢ïš u?}½ Í—UÐË—U?!¢ W% W¹‹w½ ¢Êb½Uð—u?I†W¼ï?š¢ …ËW½Uðe|˙WÐ ÍôWÐ W?#Wz °°°©s¹W~Ћvð® X¹W!…œ v% ÊU#UJð Ë …ËW½«ËW! ËËœ Ê«u}½ WM¹Ëu²"š wðW??#ËuJŠ ÍW½«u?²? A¹W~}ðU?½ …ËW?#W?! ÍôW?Ð œu?šU¹ ¨W½«—UJ?M#˛Ëœ w²?"|u?†W¼ ÍW½Ëu/ …œ—u?? ! Í‹Í—WÐ U½W?Ä w0U?? # Í…ËW½œd?? !  …— W% ÍËU?Jý«— WÐ ¨œ—u?? ! —W?? ³? ?#«—WÐ U?? O?½U??#W?†Uz vÄ Ê«—WÐU½W?Ä ÍW%W?ÝW??# ïÐ  W?#Ëu?JŠ ÍË«dJ}Ä˙…ËUÐ Uð…ËW?z ÆX|d?²¹œ…œ «b?½U?!…ËuðU??N†W¼ Ë ÊU?!WÝW?!—WÇ Ë ÊU¹œ Ë ÊU!…œ—u?! «œ U¹—u?ÝW% W½ Ë ‚«d}?ŽW% W½ W?! X|dÖ…œ«œ …ËWz —W?ÝW% Ë s|d½U½Ë«— …ËW?¹‹wÝU?O? Ý Ë wM¹Uz Ë Í“W??Ö…— Í“«Ë«œu?ł Íï¼WÐ Íœ w?½U?!W??O¹…ËWðW½ W??#W?! Ë œ—ËË¢ W¹‹Í—U?O?½«“ ÂWz Í…ËUÇ—W?Ý  W??#ËuJŠ ÍË«dJ}Ä˙…ËUÐ ¨s?ÐU?šW?# Æs|—œU?½ WÐ…—“W?ł WÐ 5½«uð…œ  U?! Ëu?#W?¼ W?L?}z …ËW½«ËWz ÍW½«ËW?â?}ÄWÐ °…ËËœd?!W½ ÊU?A? O½ XÝ…œ ¢ÍW?šd½WÐ Æ5½W¹W~Ð  Uá"Oz WÐ ïÐ ÊU¹W!W%WÝW# w²Ý«— …ËW¹‹wLÝ…— ÍW~†WÐ œ—u! ÍWA}! —W³#«—WÐ ÊU¹UO½U#W†Uz u!…Ë ÍW½ï% „W¹ w²"|u†W¼ ÊU#W¼ Íœ wðüËË —˘“ w!W¹…d~½ï! UM½WOÑW% ¨«œW½ Íœ—u! w½«—U?!bM|uš ÍW~|— U"#W½ «œ±π∂∑ wM¹ËU¼W% ÆW¹W¼ ÙW?ÖW% ÊU¹‹Í—uÐUz Í‹Íb?½…Ë…˛—WÐ Ë wÝU?#ïK³¹œ Í‹Íb½…u?}Ä Í…ËWz —WÐW?% —W¼ ÆÊd~Ð w¹U?ÝUz Æ©≤∑® UÖW½ vÄ wJ}½U¹“ «b-«d}Ž w¹…˙WÄô ∏∞ wJ}ð—ï?Ä«— Ëô w²?Ý…œüUÐ wJ|—W?"?0Wz u?!…Ë «œ±π≥∂ W% ‰ï~¹œ Ù«—W½…˛ ‰ï~¹œ ÊU#W¼ ±π∂∏ ÆËuÐœd! v% Í‹ÍdO~²AÄ ¨©≤∏®Ëu³OÝËu½ œ—u! ÍW?A}! —WÝW% w!UÇ sL??Šd%«b??³? Ž® œ—u?! Íó|ñ?M|u?š Ë ‚«d??}? Ž Í—U??#ï?! „…—W??Ý Í“«u??A? }Ä …ËW¹‹w#—W??Ö WÐ —˘“ ëdO# ÊU¹W½«œ µ∞ W! Xý˘d0 ‚«d}?Ž WÐ w~½Wł ÍW!˘ñ0 ∑∑ U"½…—W0 ¨©≤π®œd! Í©·—UŽ Í©Ûïð WK%u?Ö®  W?³¹UðWÐ w?½W?#W-W?ð ÊWð ≤∞∞ «œπ∑∞ W% U?"½…—W?0 …ËW% W~ł Æ©≥∞®ÊËuÐ wðËu% W?Ð «œ wðËW½ w½ïÐ ‚«d??}? Ž WJ½uÇ Ê«b??}Ä Ëu??#W¼ ÊU¹W½U??#Wz Æ©≥±®Xý˘d??0 ‚«d?}? ŽWÐ «œπ∂∏ Í—WÐï??²?!ïz Í≥∞≠≤µ W% ‰ï?~¹œ p}ðU?! Æ«œ U??"½…—W?0 w?½«—«œW¹U?#—W??Ý Ë ‰ï~¹œ «œ—WÐï?²?!ïz Í≤π W% …Ë…—˘“ w?J|e|— Ë wL?Ý…—WÐ «œW½ fO?!W% Í…ËWz w?%W¼ ¨U?O?!—uð …ËuÇ Æ…ËW²}#WâÐ «œ‹Í‹—WÐW% Ë  UJÐ „—uðUðWz Í—WJ¹WÄ w½«œ—WÝ 31


Ë —W?? Ý UðW?¼ wðW¹U?? ²? ?ݢœ W½ «œ W?? ÝU?? O? ?ÝW% …ËW?? š«œW?Ð ÆW¹«ËUz wÝU?? O? ?Ý w?JO?? ²? ?!Uð «œ±π∂≥Ø∑Ø≥ W% ‰ï~¹œ Æ5?ðU?! ÊU??!W¹‹Íb½…u??}Ä Ëu??#W¼ ÆW¹W¼ —W??Ý UðW¼ wðW?¹UM#˛ËœW½ W?²"¹u?}Ä g¹œ—u?! ÍWL?}z Æ©W½«Ë Ùu?Ö Ë ê! W~½W?ý u!…Ë ÊU?!W½U1WÄ® …Ëuðu~¹W?½ W²†U?ÖWÐ W½U?O¹UðW¼ UðW¼ Ë W½«“UГï?Ý „W½ W½U¹‹wÝU?OÝ Æ5Ð d?}?0 Í…u}% Ë s¹W~³?}ð W½U¹‹w²?Ý«— ËWz Æs¹WJÐ  ËW! Ë f†W¼ …Ë…œd?!  …— Í…ËWz Ê…b½W% Í“W?!—W?# ©‰U½ï?O?ÝU½—W?²MOz w²?"?M#Wz® ÍË«d?4J|— U¼…Ë—W¼ ÂüWÐ ¨¢…ËWMO|dM}?ÝËWÇ…œ¢ œ—u?! ÍWL?}z ¢X}½«“…œ¢ …Ë«d?4J|— ÂWz Æ UJÐ œ—u?! ïÐ p}²?ý °°°©≥≤®¢s¹—«b!WÇ ÍËuÐ wšU¹¢ WJ½uÇ  «bÐ ÊULOðW#—U¹ ¢X}½«uðU½¢ Uð ¨ «u??4Ð Íï?š ïÐ p| ¢„Ëu½…œ¢ Í—Ëu??A?# p|œ—u??! —W¼ …Ë«ËœWÐ U?²? "?}z W% W?ð«ËW?! w?²? ? ?"?M#W?z¢ ÂW% W?? ? ?L? ? ?}?z °°X|e?|—U?? ? á?Ð v?Ä r†U?ÄU½ ÍU?? ? ?³? ? ?#ï?Ð W% Íï?? ? ?š w½U?¹˛ X}?½«u?? ? ²?Ð w!W¹‹vÐ u?H?%Wz wMO?ÝËu½ —W?ÝW% U?O?!—uðW?% ÍW½«œ—u?! ËWz ï?šUz 5ÝdÄ…œ …¢‰U½ï?O?ÝU?½—W?²MOz ÂWz ïÐ ¢w²"M#Wz¢ ïÐ ÍWz Æd}šW½ …—U¹œ ©≥≥®øøÊËuÐ —«œ „WÇ Ê«d!b½uð Ê«bM¹“W% Í‹Íœ—u! øøøœd!W½ ïÐ w!W¹W$W% Ë«ËeÐW½ W½«ËUð vÐË W½«—«˛W?¼ „W%W??Ö ÊË«d??Ýu½ œ—u?? ! —W??ÝW% «œ«ËUz˛˘— w½U??N? ?O? ł W% ÍW½U¹‹Í—U?? O½«“ ËWz œu??šU¹ ¨W½«—U?? !U??Ý Ë W½ö??}? Ö U¹ «ËUz˛˘— Íï?JO??"J}?% Ë U¹b??OÄïKJ?"MOz ÍW?З˘“ ÆsJ†W??! w²AÖ …Ë«d!ËxÐ W% …ËWš«œWÐ ©≥¥®…uOÝËu½ ÊU¹œ—u?! Í…—UЗ…œ Ë«—bJ}ð Ë Ë«d! Í—UJ²Ý…œ ÆX|d½«Ë˙…œ ÊU¹‹vð Œd½ vÐ Ë ŒW¹UÐ ÂW! —˘“ Í˛ï†˘œ—u! Ë œ—u! ÍWA}! «b½U!W¹‹wðW³¹Uð Ë

w¹UÄË—ËWz Í‹wÄWÇ Í«Ëd'J|— p|bM}¼ w²$|u†W¼ w½U?NO?ł w½U?!W¹‹wÄWÇ …Ë«d?4J|— w²?"|u†W¼ Í…—UЗ…œ gOJ}?#W! 5½«“…œ w²?"¹u?}Ä WÐ ∫5|ËbÐ «ËUz˛˘— ÊW?L?Ö…œWÐ «b½U¹‹wÝU?OÝ Í“U?³|— W% W?! ¨ÊW¼ X"?O½ï?#ï?! …—˘“ wJ}½üU?Ý «œW½UðüËË ÂW% Íd?O~²?AÄ p?|—U?ł —U?ł W½Uð—UÄ ÂWz Æ…ËW½ËW?!…œ —ËËœ Í‹ÍË…—Ëu?ý w²?"?O?½ï?#ï?! wð—UÄ W% W% 5?ÝËu½ —Uðu?? Ö ÍW~|—W% ¨ÍËW?MŽW??# w?½U¹ ¨…ËËœd??! ÊU?? O½U?? #W??!…“«u?? 4¹œ«“Uz …ËWM?ðËËeÐ WÐ W! …ËW¹U?! WðW½ËuðU¼ Ë«d4J|— Èb½W¼ WJ}†UÝ b½WÇ «œW½Uð—UÄ ÂWz ÙUÄW% Æ«b½U?!W#U½˛˘— ˛˘— ÍU?O½U?#W?†Uz W% W?³¹UðWÐ W½U?#W?z Æs|dÐ…œ u?}½ «ËUz˛˘— ÍU?O½Ëœ ©Í‹w?ÄWÇ Í…ËWMðËËeЮ XÝ…œWÐ ÂW??!W?¹ ÍWKÄ WÐ W½«ËW?MðËËeÐ ÂWz Í‹wðW?¹«œd??!—W??Ý ÆW¹W¼ ÊU??OJ?|e??}¼ Ë ˙u??Ö «œ«ËUz 32


w~½d?? Ö Íï¼ W¹«dJ?ýUz ÆÊ…ËW¹‹w1œU??!W?z w½U??ÝW??! Èb?½W¼ Ë ÊU??!W~²?? "½«“ w½«—U??!b?M|u??š Í…ËW½b½U??²?Ý…Ë ˛œ ¨ËuÐ W¹…ËWMðËËeÐ ÂW?z ÍW¹U?! WMðU¼ ÍUð…—W??Ý W?! Ê«—U?!bM|u??š wM¹˙WÄ«— ÍW¹UÄ W% W??! ËuÐ ÊU??!W~²?"?½«“ ÍWðU?! ËWz w½U??²?Ý…œW?ЗU?! wðüW??²?Ý…œ ÍWK?Ä Í‹Í“«Ë«œu?ł ÆUЫd! ÙWÖW% ÊU¹—U²0…— W½U²Ý—WÄ XÐ W¹UÐ…œ Ë …ËW¹«œ…œ w~½…— —«b¹‹wÝ—u! ÍU²Ýï#U# ¨¢‘˙ï?? ? ý¢ Í…—UЗ…œ —˘“ ¨¢ÊU?? ? !W¹‹w?ÄWÇ¢ w?½U¹ ¨Ê«—U?? ? !bM|u?? ? š w?M¹˙WÄ«— w?½«d?? ? Ö˘—WÐ Í—U?! …b½W?Ç —W¼ Æs|Ëœ…œ œUð ì¢Í‹wðW¹UM?OÇ w½U?ýïJ}?𢠨¢U¹—U?²?O%˘d?Ä¢ ¨¢Âe?O%U?O? Ýï?Ý¢ W?! 5?}?àÐ …ËWz vÐ…œ ÂüWÐ ¨5?M}~½W?"†W?¼ W½U?#Wz wJ?O?²?!Uð Ë ó??Oð«d?²? Ý W¹‹w½ …ËWz W?L? }z Ë w²?"?O%U?OÝï?Ý —W?ÝWÐ ÊU¹ñ?0 ¨ÊU?O?AO?!UÇ“U?O½ Í«˙…—W?Ý W½«—U?!bM|u?š ÂWz Í—˘“ ÍWЗ˘“ ¨Ë«d?! ‘ïÖ W½U¹«Ë˛—ïÐ wJ}?ÝW?! ÆW¹‹w¹UÝUz —˘“ ‘W?#Wz ÆW¹‹w½ …ËW¹‹w²|ñ?}~ý—ïý —W?ÝWÐ Â…œ ÍW†U?- WÐ —W¼ p|ñÄ W% X}?½«uðU½ …ËW¹‹w²|ñ?}~ý˙ï?ý ÍW?#«—WÐ Ë ÊïÐ Ë lO?-«Ë W% —ËËœ „…Ë «bÐ v% «œ U¹—U?²?O%˘d?Ä —W?ÝWÐ wðW¹U?²?Ýï?#U?# w0ô X}½«u?²?ýU?½ Ë ñ?}~ý˙ï?ý W?²?}?³Ð p}% w?!W¹W??!W¹ —«œd??! Ë —U?? ²? H? Ö ÆÊ…œ…œ v% W??0ô ËW?z W½U??#U??0W½ Ë W?½«—U??O? ÝdÄ U½ W?½U??#Wz u}½ W% X}Ð…œ U¹—U?²O%˘dÄ w½«Ë…ñ¹WÄ Ë Ê«—W³|— Âe?O"!—U?# Í˙…ËUÐ Ë dOÐ Í‹vÄ WÐ ÆÊË«“«dðW½ wðUÐW??š w?#U?!U?z W% ÊU¹‹wÝU??O? Ý w¹…ËU??ý…u??}% w?#W?ł—W??Ý Ë s?}†u??I†W¼ …ËW¹ï??š WM?OÇ ÂWz W?Ð ˛œ Í—˘“W??Ð W?½«Ë…— ÛW??Ç ÂW?z …ËW??% W?~? ł ÆX?|d??~?†W??¼ …ËU?Ç —W?? ? ? ? ? ? ? Ý …ËW??¹‹w?ðW??¹U?M? O?Ç w!W?¹…œ—U¹œ W?Ð ÊU¹ï?? ?š W½U?? ?#Wz W?? ?! W¹«Ë ÍU?½U?? ?# ‘W?? #W?z Æ7Ý…Ë…œ ¢w?²|—«bðüW?? ?²? ? Ý…œ¢ Èu?Ö XAÄ Íï?š W??!W%ïÄï½ï?# …e?}¼ wÇW?! ¨ÊW??!…œ p¹—W?š …ËW%ïÄï½ï?# Íe?}¼ w?²?A?O½Wðô ÆÊWš…œ w†U?? L? ?ý…— d?|˛ W% ©W½U?? ²? ?"? ?O%U?? O? ?Ýï?? Ý w!W?¹W~†W?? #ï?? !® X?|ËW½U¹…œ ÍW?? !W¹‹w?ð—u?? !WÐ w!W¹‹Í—«Ë…bM|uš® W½U?O!…—WÖ Ë Ê…œ…œ ÙËW¼ W½Ëu/ ï?Ð Æ…ËW¹U! WMM}NÐ «œ©w²|—«œW¹U?#—WÝ® Í—W?? ?ýWð Ë W?½Uð ÊU¹ï?? ?š W?? ?! X|d?JÐ Ë…ñ?? ?}Ä «œW?½U¹U~?²? ? "½«“ ËW% ©W?½U?? ?²? ?"? ? O?%U?? O? ? Ýï?? ?Ý ÆÊ…œ…œ v% ÊUOO²|—«œW¹U#—WÝ w#e??O½uð—ïÄïz Ë…—WÐ pý v?Ð ¨Í‹w²|—«œW¹U?#—W??Ý —W?³? #«—WÐ W¹‹w!ï?ÖU?1œ W?²?"?|u†W¼ ÂWz Í…“ï?? ? ? ?Ý —W?~?ł ÍW?†˘— Âe?? ? ? ?O?½u?ð—ïÄï?z W?¹«d?J?ýU?z ÆX|d?? ? ? ? Ö…b?†W¼ —W?? ? ? ? Ý Í‹wÝU?? ? ? ? O? ? ? ? Ý Ë ÊËuðËW!ËËœWÐ UN½Wð W½U¹‹wÄWÇ ÂWz Í—˘“ 5}àÐ …ËWš«œWÐ X}Ð…œ W¹ïÐ ÆW¹‹w²|—«œW¹U#—WÝ ÆÊËu²A¹WÖW½ X"½«“ Í—ïOð w½U!W¹‹w²"½«“ WÇWMÐ W% WðU?Ä Ë Êœd?? ?!—W?ÐW% …ñ?? ? ý Ë …ËWM?²? ? A? ? ?}¼ ó?|—œ w†UÄ Ë ıd?Ä WÐ W?¹«Ë ÊU¹‹v?Ä ÊU?? ?O?J|b?½W¼ 33


w½«œ s|uł WÐ U¹ ©™™®¢ËuÖ¢ ¨¢g0 Êu!¢ ©™®¢X"O½ï¹eOç|—¢ u?!…Ë wJ}M|uł b½WÇ Í…ËW½œd! Ëu% „W¹…œ«˙Uð gO½U?!«Ë˛—ïÐ d?OÐ ÍWЗ˘“ u?!…Ë Æñ?}~ý˙ï?ý WMÐ…œ Í‹ÍË…—Ëu?ý WÐ Ê«“—W¼ ÆÊW-uł —WÝ Ë ‰“ W"- Ë WýW†W¼ Ë Ê«“ Ùï²OÄ WÐ ïš Ë “—WÐ Ë ÙUz Ë WÐW- ÍWýËË WÐ ÊU¹WJâ|u?Ö «b½«—UJ|d! Ë…œUÝ wJ†Wš ÙWÖW% Êœd!W?"- wðU!W% Æ©™™™®4šUz…œ W½U~}Ð Íü«Ë W?! 4|œ—U!WÐ «Ë w²?šWÝ Ë —«œW?I¹dÐ Ë WÐW?- ÍWýËË «bMO?ÝËu½ W% W! Ê—…ËW?²šWÐ „W%W?Ö s¹dðËuðËW?!—WÝ W! …ËuÐ  U?á"?Oz …Ë…œd! WÐ …b½WÇ —W¼ ÆÊW?!…œ—…œ v% Í—WÝ ÊU¹ï?š UN½Wð ÊU¹d?O?Ð ÊU?ÝU¼ Ë Ê«Ë…— Ë …œU?Ý ÍW??²?Ý˙ WÐ W??! ÊW½«ËWz ·u?ÝWK?¹W?0 Ë —W?³|— s¹d?ðU½«uðWÐ Ë Æ¢X"O%UOÝïÝ¢ WMÐ…œ wÐ…œWz vÐWÐ W¹«Ë ÊU¹‹vÄ W½U¹©wÄWÇ® u}½WÐ ËW% p|b½W¼ ÆÊñÐ…œ—…œ W?L?}z ¨…ËW½«ËW?â?}Ä WРƢW½U?!«Ë˛—ïТ w²?¹—W½ Ë »«œ ¨e|— Ë »…œWz W?! ÊW?Ö…œ vð «Ë Ê«ËWz ÊU?AO½ ˘d?# Í“˘dOÄ Ë X}?†ï-…b†W¼ …ËW†œ W% W?! WMO?-W²?Ý«— Íe|— Ë »…œWz W! W¹«Ë ÊU?#ô ÊU?!«Ë˛—ïÐ ÍW?¹W?A?0 W¹‹wMO?ð˘— WÐ…œWz ËWz ÆW¹W½U?²? "?O%U?O? Ýï?Ý Í…œd?!Ë—U?! U??N½Wð ¨ «œ…œ ÍW?ýËË u!…Ë «œ WMO?-W?²Ý«— Íe|— Ë »…œWz ÙW?ÖW% ¨¢…ËW?š«œWТ ¨¢”UÄuÝ¢ ¨¢W¹UJð¢ u?!…Ë Xðu??Ö W??! °Êd??O?~½U??!W¹ …bM}?¼ Ë W¹«Ë w½U??#W†Uz w?½U??#“ ©Í‹w²??ݢœ Ê«u??O? #® Í©Ê«u??O? #® W% ¢Ê«uO#¢ ÍWýËË ÂüWÐ ¨…ËW²¹WJÐïÐ Íe?}#Uz …ËW†œW% X}Ð…œ Ë W½«ËUÇ—WÝW% w½U¹¢Ê«uO#¢ ÆœUð ì¢Ê«uO?# Í—Ë˲¢ ¨¢Ê«uO# Í—W?0W½¢ ¨¢W½U4½«u?O#¢ u!…Ë ¨ U?!…œ Wýx! «b?¹‹w½U#W†Uz …—UÇ W% …ËWz Æ…ËWðU??! w†U?š ÍW?!W?"?O?! X}?Ð…œ Ë …ËWMM}ðËË˙…œ —W?ÝWÐ˙u?- w?½«u?O?# wÇW?! Æ©™™™™®r|ËœU½ —W¼ UO½U#W†Uz Í©Ê«uO# Í—UJ|d!® Í‹wý…— Ë XšWÝ —U~?−}¼ wJ}!—W?z UO½U#W†Uz w½U?!WMO-W?²Ý«— W?²"O%U?OÝï?Ý W! WÝU?Ð w½U¹Uý ¨Ëu½U??š ¨q}?Ðï??#ïðïz ¨Êï¹e??0W%W?ð WÐ U??O½U??#W†Uz Í—UJ?|d??! wMOÇ ÆW¹«œï??²? ÝW?z W% ÊU¹—«Ë˛œ WÐ W?! …ËW½UðüËË‹ ËWz w½U?$W?Ö ÊW¹ôW% (Arschloch, Scheifie) W¹W?ýËË‹ ËËœ ÂWz ©™™® ÆwH¹d?% ©™® Æs|œ—U!WÐ —˘“ s|Ëœ…œ w½U#W†Uz W% WJ½uÇ ÆÍœ—u?! WM¹WJO?Ð ÊËu²?"?š ÍËUÇ g}Ä W½Ëu/WÐ ÍW?½UýËË‹ ËWz w½«“W?½ ÊUL?²?"¹u?}Ä WÐ ©™™™® ÆÊ…d0 «bA¹—«Ë…œ—u! ÍW~†W#ï! W% W½«—U²0…— ËWz Ë‹ Ê…œU½ W½U¹U½U# ËWz «b¹œ—u! ËWÐ s½U??#u??O? ÝËu½ «œW½«ËW??!W% ÍW½U??ýËË‹ ËWz (Gast) X|dðu??Ö…œ Ê«u??O? #WÐ w½U??#W?†Uz w½U??#“WÐ ©™™™™® Í—UJ?|d??!® w?½U¹ (Gastarbeiter) s}?†…œ W½U~}?Ð Í—UJ|d?? !WÐ U¼…Ë—W¼ ÆÊW?? !…œ vÄ XÝ…œ W?¹W??ýËË‹ ÆÊW!…œ W½U²šWÐœWÐ W½«uO# ËWz ÍW†W#U# W½UÑ˘d#U½ —˘“ ÂüWÐ ¨©Ê«uO# 34


WðüËË w½«—«œW¹U?#—W?Ý …ËW% W~ł ÆÊË«d! d?|u! W½U¹«Ë˛—ïÐ …œ—u¼ w?J}½U¹˛ WA?0WÐ wð—u?!WÐ w½œd! W?% Ë Êœd! W0W?š ïÐ ÊU¹W½U½W1d¼Wz wJ}½ö?OÄ Ë Èu½ wJ|“«d#Uz ÊU?!W¹‹Í“UÝW?AOÄ w!W?¹…œ—U¹œ u?? ?!…Ë ÊU?? ?!Wð«d?? ?!ï?? ?L|œ ‰U?? ?O? ? Ýï?? ?Ý U?? N?½Wð Æ—W?Ð Wðïðd?? ?Ö U¹—U?? ?²? ? O%˘d?Ä wM?OÇ ÊU?²¹W??ý w½ö?OÄ Ë Ë«œ …Ë…¢Ê«—UJ|d?!¢ W?¹«u?Ö w½U?!«Ë˛—ïÐ WÐe?O? Š ÍW~|—W% w²?"? }½uð—ïÄïz Âï?š w½U??0d?O? Ö W% Ë W¹‹w½ Â…œ Í«ËW¼ Ë ËxÄ ÙU¹W??š W?#Wz Æ…ËW??²?}?ý…Ë…œ v% ÊU?¹«Ë ÍW½UMÇ …—Uł —Uł ÂËuÐ —UÇU½ «œËËœ—uЫ— ÍW†U?Ý …œ ËW% Ær}†…œ …ËWÐ…dłWð W% WJ†WÐ ¨…ËUM}¼W½ —…œ …ËWz ÂU?A?}?!«— w$—WÝ W?! p}?²?ý ÂW?!W¹ ÆÂWJÐ Í—UJ|d?! «bðW?!d?Oý Ë W?Ö—U?! U¼…—ï?ł W% Æs}†…œ vÄ Í¢—U?!—W?Ý¢ W! W¹W¼ Ë«d?! ÊU?AO½ XÝ…œ wJ?|—UJ|d! «bJ}?ýWÐ —W¼ W% W?! ËuÐ …—UJ?|d??! W% d?? ²|“ p?}? ý˘d?? - b½WÇ W?? ! X}ÐW?½ …ËWz W¹‹w½ w?!W??O?¹œ«u??ł êO?¼ …—UJ|d?? ! ÂWz ¨¢—U?!—W?Ý¢ ÍËU½“U½ —WÐW?% Ë W?ý˘d?- b½WÇ ËWz —WÐW% ÆX|d?Ö…œ—…Ë w½U??!W½U?ýËU¼ Ë 5ÇËU¼ ËWz Í—U?? ? Öe|—U?Ä Í…ËWz ï?Ð Æ…ËW?? ?²? ? }?Ð «œu?? ?ł ÊU?? ?O? ? ?}% Ë X?|˙WÄ«— ÊU?? ?!…—U?J|d?? ? ! W% X?}Ð…œ ïÐ d?? ?²?|“ Ë d?? ?²|“ Íï?? ?š w?½U?? ?!WM?OÇËU¼ «d?Ð X}?Ð…œ ¨ UJ?Ð Íï?? ?š ÍWJÝW?ð W¹‹Íb?½…Ë…˛—WÐ …ËôËWÐ ¢ÍW?!…—U?!—W?Ý¢ W% X}½«uðU½ g¹Ë«d?! W?ý«ËWÇ Í—UJ|d?! ÆX}M}ð…ñÐ Ê«—«œW¹U?#—W?Ý q# …—ï?? ł ËWÐ Æ…ËW??²? ?}M}??ÝËW?? â? O? ?ý…œ Ë …—UJ|d??! Íï?? š u??!…Ë g¹ËW?z X}MO?Ð…œ ÆX}MO?? ³Ð Ê«u}½W% v½ö?#‹ q# W²}Ð…œ ÍË w²?¹dÐW% Ë …ËW²|ËW!…œ —ËËœ W?!…—«œW¹U#—WÝ ÙW?ÖW% WJ}½ö#‹ ÆÊ—UJ|d! —W¼ ÊUO!ËËœ—W¼ W! ¨«œ—UJ|d! Ë —U!—WÝ W?! W!W¹U~²?Ý…œ —W¼ w½«—W?Ö—U! w†U?Š WJ†WÐ ¨W¹‹w½ Ê«—UJ|d?! w†U?Š UN½Wð WðW†U?Š ÂWz ÆX}Ð UA}! «œ —WÝWÐ w†UÐ Í‹Í—«œW¹U#—WÝ Ë Íœ w½U??!W¹‹wÄË—ËWz WðüËË Ë U?O?½U?#W†Uz w½U??!WMO?-W??²?Ý«— W?²? "?O%U??O?Ýï?Ý r?}†…œ W¹ïÐ !U#Uz WÐ Ë s½W¹W~Ы— ÊU¹ïš w#U¹WÄ s½«u²Ð Uð ¨W½Uý —WÝW% ÊU¹d²½«dÖ wJ}!—Wz UJ¹d#Wz …ËW¹U! W?ðW¹U½ w²"?O%UOÝï?Ý W½U¹UÄË—WÝ vÐ W?ýËË ÂWz ¢ËuÖ¢ Ë ¢g0 Êu?!¢ WÐ U½…œ ÆÊW~Ð ÆX}áÝWÇU½ Ë —…b?OðW??#—U¹ Ë Ê«Ë«d?0 ÊËË—…œ Ë Ùœ Ë X"¹ËW?½ï?š Ë e?O?0 vÐ X?}Ð…œ ¨ñ?}~ý˙ï??ý wÑ˘d?# w½U?ÝW! W% Ë W½«Ë«d?0 @MÝ Ë X|d?Ö…œ ïšW% WMš…— W?AO?#W¼ W! W?J}ÝW?! ñ}~ý˙ï?ý ÆX}Ð Æ U?? ?!…œ W†W?? #U?? ?# Ë  U?? !…œ X?ÝW¼ Ë …ËWðU?? ?!…œ d?? O?Ð W½«ñ?? ?}~ý˙ï?? ?ý ÆX}?Ð…œ ‘ï?? š Íœ W% ÆX}?M}??šË˙U½ Í…—ËË gOMðËW??! «œ—W??Ý —W??Ý WÐ Ë …ËWðU??!U½ “—W?Ð vÄ wðËu% sðËW??!—W??Ý ïš Ë ÊËË— ËUÇ—WÐ Ë w¹W½Ëu/ WAO#W¼ Æ U!…œ d}?0 g¹—…ËU#Wł Ë X}Ð…œ d}0 …Ë…—…ËU#Wł ÆW¹«uO¼ W% ñÄ Ùœ Ë dÖ«˙ 35


ÆX"?O%U??O?Ýï?Ý Ë ñ?}?~ý˙ï?ý W?²?}ÐU?½ ËU?OÄ …ËW½«œ—WÐ s|œ˙WÐ U??N½Wð ÆW¹U¼ËUz ñ??}~ý˙ï?ý Æ©ËuÐ…œ —W³|— ÊeÐ ¨ËuÐ…œ g¹˙WÐ —WÖ® X|u#—W0…œ W!W¹‹Íœ—u! …b½WÄ Í…—UЗ…œ «œ©W½«ñ}?~ý˙ïý® WA?0 Ë ©X"O%U?OÝïÝ® …˙“ ËWz ÍW?З˘“ ÙWÖW% «b#ï?Ö u²?HÖW% Æs½«“…œ ©™®©ÍU?# ‰—U?!® ÍW?!WðWKKO?# WÐ œ—u?! ÊU¹WЗ˘“ W?! …ËuðËW?!—…œ ÂïÐ ¨œ—u?! ÍW?A?}?! Æs½«“U½ êO¼ —W¼ ÍW!«Ë…— WA}! Ë œ—u! ÍW½«“«u4¹œ«“Uz Í…ËWMðËËeÐ Í…—UЗ…œ w½U?ðüËË ÍW½«u?? ?}Ä W?? ?! ¨Êu?? }?Ä…œ W½«u?? ?}Ä Ë W½U?? ?A? ?}? ? ! „W¹W?Ð „W¹‹W~?†W?? #ï?? ?! Ëu?? ?#W¼ Ë Í—«œW¹U?? #—W?? Ý g}Ä ÍW?~†W?? #ï??! ÆW?¹‹w²|—«œW?¹U??#—W?? Ý ËËœd?? ! W?? ýW??Ö Í‹Í“U?? ÝW?? A? ?OÄ Í‹Í“«— ¢ÊU¹W?!W½«u??}Ä¢ WÐ gO?ÝW?! Ëu?#W¼ X?}Ð…œ ÆW¹ï?#U½ Ë«ËWð …ËW½U¹ôWÐ Í‹Í“U??ÝW?A?OÄ ÆÊW!…œ w³}"Š XÝ—WÄW½ï! Ë ËuðËW!«Ëœ WÐ U½…œ ¨X}Ð ÍW?A}?! —W³?#«—WÐ ÊUO?!W¹‹wðËu% ô …—ïł ÊU?OJ|b½W¼ …ËW¹‹Íœ Íï¼ v%W?Ö U¹ …ËW½U¹ï¼ ËWÐ p}ðU?! ¨s¹ËËœd?! ÊU?O?²?"?†W¼—WÐ Ë wðW¹UM#˛Ëœ …Ë…œd?!WÐ ÊU?OJ?|b½W¼ Æ…Ë«œ ÊU?A?OÄ œ—u?! wðËu% ô ËWz wJ}½U?4ýUÄ u!…Ë Æ5M}?-WKÐ ÊUO½U?!W¹‹w²}łËW?Ö ïÐ —WÝ 5½ …œU?#Uz W½U¹uO½«“ 5%—‹W?Ð Íœ«“Uz ÍW~?²? ?"?½«“ ¢w½U?? ?!W½öÄ w?½«b?? }?Ä Ë…dÐ ÍW½ó?? ?O%¢ W?? ?! ËuÐ W?¹‹wðW¹U?M#˛Ëœ Ë …— ÊU¹©Íœ—u! Í—u²%u!Ë ÊU#“ ïÐ „W¹U²?Ýï#U#® w½b½«—“W#«œ Í—U¹ñÐ «œ±π∑∞ w†UÝW% Æ©¿®ËuЫœ —WÝW% ÊU¹—U¹ñÐ ©Í‹wÝU½ ÙW#ï! w½U!W²"½«“ Ë W0W"%W0® wýWÐ W! …Ë…œd! ÊU¹W½U?²?Ý—Wá%W?¼ w²"|u†W?¼ ¨X"½«“ ÍW%W?ÝW# ïÐ W½U?²?"?O%UO?Ýï?Ý …˙“ ÂWz wMO½«Ëñ?}ð W½«—U¹œU½ gOðU?! ÊU?#W¼ ÆÊ…œ…œ ÂW†W-W% w"?!—U?# WÐ ÊU¹ïš …ËW?¹‹Í“U½UýWÐ Æ U?š…œ —…œWÐ ÆÊ…œ…b†W¼ X"½«“ w#eO%«—uKÄ w~½UÐ ÆW³}²! ÂWz ͱ∂‰ ∫W½«ËñÐ ©«œ…b½˙œ w½U²Ýœ—u! u}½WЮ w½U#˘— Í—WÝËu½ ©™® w!W¹W¹UÄ W% W½«dðU?šWÐ …ËËbM|u?š włï%ï?O?ÝïÝ w#W?! wJ|—W?²?"L?Ý b½WÇ W?! p}²?"?O%U?OÝï?Ý …˙“ ©¿® wÝËu½…—U?Ç WÐ Í—U¹ X}½«u?? ²Ð Uð …ËïЫñÐ ï?Ð Íd??²|“ ©—ï??"? O? 0˘dÄ® W?% ÍWÇËu??# Ë‹«dM|—“W??#«œ «œ b?MàÐ ÂWz W??L?}?z ÆËuÐW½ ÊU¹…—UЗ…œ Í—U??O½«“ s¹d??²?#W??! W??! ¨ UJÐ X"½«“ w½U??!«œu??ł W?ýWÐ ÍU?½«“ s¹b½WÇ Í…ËWM?}†ïJ}?% Ë‹ Ͳï%˘œ—u??! —W?? ³? ?#«—WÐ W½«—UJ?M#˛Ëœ Ë W½U?? ²? Ý—W?ÄW½ï??! w?J}?? ²? "|u?†W¼ WÐ …ËU~?½W¼ Í—UÐ Í—W??Ý…—UÇ® ïÐ W¹«u?Ö ÊW??!…œ …ËWz ÍW?ýU~?½UÐ W?! …ËWJ}½U??ÝW?!W%  W??³¹Uð WÐ Æ5½«“…œ w²??"½«“ ÊU?š—Wð ©Íœ«“Uz® Ë‹ ©w²?}?Ý«d?!ïL|œ® ï?Ð ÊU¹ïš Ë‹ Ê…œ…œ ÙËW?¼ Í©Êœd!‹vÄ W?ýW?Ö® Ë‹ ©ÊU?!W~²?"½«“ W?łœuÐ ¢…ËW½U?²?"?O%U?O?Ýï?Ý¢ ÂWz ÍôWÐ ÆÊW?!…œ —U?²?0…— …ËW½«ËW?â?}Ä WÐ Ë«ËWð «b?O?²?Ý«— W% W?! ÆÊW?!…œ —W¼ ÂüW?Ð °4|—“W0«œ ©Íœ—u?? ?! Í—u?? ²%u?? ?! Ë‹ ÊU?? #“® ïÐ „W?¹U?? ²? ? Ýï?? #U?? # X?}ÐU½ «b?? ?}ð Í…ËWz w?ýWÐ ÆW¹W¼ …—UÄ ¨X|d!…œ gšWÄ Ë‹ gšWð V}"Š Ë —WÝ vÐ „—U# —«“W¼ Ê«œW2 p|—W²"LÝ 36


—W¼ «ËU?z w½ËuÇïÐ Ëd?? OÐ «ËWz ¨ U?JÐ b½W?? ÝWÄ p|—…u?? }Ä „…Ë Âe?? O? "? ?!—U?? # ËU??OÄ —W?? Ö pO?²J}%U¹œ w#e?O?%U¹dðU?# ÍWMO?âMÐ —W?ÝW% Âe?O?"?!—U?# Æ…ËW?²?}Ð…œ 5ý v% w#e?O½ï¹e?O?ç|— Æ U!U½ b½WÝWÄ X"½«“ ÍüUÐ WÐ ñÄ w!W¹üU! u!…Ë ÂeO%«—uKÄ „W¹…u}ý êO¼WÐ Ë …Ë«—“W#«œ Í—W?Ý …ËW#e?O?çO?²¹“ïÄ W% W½U?²"?½«“ wJ}ðWà?ÝW?š u!…Ë Âe?O%«—uKÄ ¨Âe?O"?!—U?# w½ËuÇïÐ WÐ —WÝ X"½«“ w½U¹ ÆW¹«œ X"½«“ w½œd! wÐeOŠWÐ ÙW?ÖW% pO²J}%U¹œ w#eO%U¹dðU# Æ…Ë«b†W¼ Wð«ËW?? ?! ¨¢WJ?}MO?Ç w!˘d?? ?!¢ p}Ðe?? ?O? ?Š —W?¼ X}†…œ 5?MO?% W?? ! ‘W¹‹v?Ä ËWÐ Ë W?Ðe?? O? ? Š WÐ Íd?OÐ Í‹vÄ WÐ œUð ìË Âe?O?ç?O²¹“ï?Ä ¨ÂeO%«—uK?Ä Wð«Ë ÆWJ}MOÇ Í—U?!Uz gO?²?"½«“ W¹«dJýUz Æ©ÊW½U¹«Ë˛—ïÐ w½ËuÇïÐ Ë dOЮ ÂeO"!—U# ÆÊd?²? !UÇ ÊU??!W%UJ¹œ«— …Ë…ñ??²?Ý«— W% W½U??²?"? O%U?O? Ýï?Ý …˙“ ËWz W??! s¹W~Ð v?ð «Ë X}ÐU½ wJ}²?"|u†W¼ WL?}z X}Ð…œ «œôËËœ—W¼ w½ËuÐdO?Ö p}ð W% Æ5½ ÊUL?²Ý˘œ ÊUO?âO¼ °d?}šW½ Ë s¹“˘œ…Ë ôËËœ —W¼ w½U?!…ËuðËW?! ËËœW?Ð …ËUðW†W?4†W¼ W?L?}z X}Ð…œ Æs¹d~?Ð W½U½W¹ô vÐ Æ…ËWM¹W! ÊËË— ïÐ ÊU¹‹w²Ý«—

ÊUÝW! W!Uð w²$|u†W¼ Í—«œW9W?ÝUO?Ý Èb½W¼ Ë ÊU?!…Ë«d4J|— Ë —UÄ Ë ÊU?!W?ŠôWÐ…“ …e}¼ w²?"|u†W¼ …d?}z Uð øøW¹‹wÇ ÊUO²"|u†W¼ Ê«ËWz øs½ïÇ ÊUÝW! W!Uð ÍWz Æb½U~½W"†W¼ ÊU/UðüËË ¨¢Ê…b½˙œ¢ ÊU!…œ—u! -uÖ Í‹vÄ Í‹wÝUMðüW¼˛˘— wýWÐ w½U#W†Uz w?!W¹U²Ýï#U# p|—Uł  U??! êO¼ Íï?š ï??šUz wÝdÄ r}?% ÆÊ¢—u?²%u??! vТ Ë ¢ËËó??}?# vТ wJ}?%W?Ö ¨Ê¢w¹Uð…—W??Ý¢ —U??ł „W%W?? Ö ÂüWÐ ¨d??}? šW?½ wðu??Ö ø…Ëu??²?¹œ Íï??š ÍËUÇ WÐ ÍW½U?? #Wz Ë ÊU??²? Ýœ—u?? ! WðïÇ °¢…ËWðW#Ë«ñ}Ö ïÐ œ—u! Í…—UЗ…œ ÊU¹—˘“ +U!W!—uð W²Ý˘œ Ë Ùu#W²ÝWz WðW#ËuÇ —WÐ ø…ËËœd??! p?¹—W??š «œ œ—u??! Í…ó|Ë Ë ÊU??#“ ÙW?? ÖW% Íï??š  U??! êO?¼ ï??šUz wÝd?Ä r}% Æ U!U½ W½U²ý ËWz ÍËË“…‹—Uz W! …ËW#«œ wÇ—WÄ ïš ¨U½¢ wðu?Ö ø¢…ËW²¹Ë«ñ}?Ö ïÐ …Ë…œ—u! Í…—UÐW% ÊU¹‹wÇ X½U!W?!—uð W²Ý˘œ ¨W?!UÇ -uÖ Æ¢ÊWAOýWŠ wâſUÇU- Ë Ê…œ—Wł Ëu#W¼ œ—u! ¨W¹«dJýUz „W¹…ËWðW½ «œU?O½Ëœ Ëu?#W¼W% X}½«“W½ X?}Ð ÂU?0W½ …bM}¼ W¹‹w1œU?!Wz «dÐU?! ÂWz XO?}?àÐ ïð —WÖWz® ¨W?¹W¼ ÊU¹ËËó}# gO?½U!…—ËuÝ W¹‹ÍbM?O¼ Ë ÊU!Wł…—W?- UðW¼ øX}Ð ËËó}?# vÐ W¹‹w½ W?ýW?Ö Ë Ëx?#W?š w!W¹…ó|Ë œ—u?! ÍW?L?}z W?!  U?!W½ ˙…ËUÐ XO?}?à?Ð ïð °©X}Ð ‘…Ë«d?Ýu½W½ 37


X}?½«“U½ øW¹W?¼ ÊU?? #ËuðËWJ?A? ?}Ä wK?KO?? # wJ?|—W½u¼ Ë Êd?? ?O? ?ý w!W¹U?? I? ? O? ?Ýï?? # ¨ËËœd?? ! ËW½«u??}Ä W??²|dJÐ X}?ÐU½ Ëu?A? }Ä w½U??!…œW??Ý Í‹ÈËW% Ë …d??}% Ë W??!W¹ W?!W?¹ w!W¹‹Í—W??ÖWðWÇ p½UÐW% ©—ï?"O?0˘dÄ® wÐU½Wł —W?ÖWz ø«œW¹…œW?Ý ÂW% „W¹…ËWðW½ ÍËuš Ë XýË…˙ ÍW?ÝUM}Ä ÍW½«˛˘— w!UOKð w½UÖ—“UÐ Ë …ËW½œdJðËË— Ë 7ýu! Ë ÊU½˛ w½œd!W-ô Ë Ê«œ—U#ôWÄ Ë s¹ñÐ (Abendzeitung), w½U?!W?#U½˛˘— p?|—U?ł U?N½Wð W¹«Ë ‘UÐ ¨…—WÐW?šô Íï??š ÍW?!WðüËË u?}½ wÐUz W% ÊU??!W?#U½˛˘— UðW¼ Æ…ËW??²?}M|u?4Ð w?MO%—WÐ Í (Morgenpost) œu?šU¹ (Bildzeitung) wÐU½W??ł Æ…ËËb½U?-ï?ð ÊU¹—U?ý Ëu??#W¼ aO½ï??#W% ñÐ p½UÐ p}??L?-Uð ÊU¹Ëu??³?O? ÝËu½ «œ±π∑± w½U??²? ?Ýœ—u??!W% „W½ ¨«œ©5%—W?Ð Íœ«“Uz ÍW~²?? "½«“® W% W??! X}?½«eÐ W??-W¼ ©—ï??"? ?O? 0˘dÄ® —U??³½«ËU?ð ÊU??!…“œ U??N½Wð “Wz «b?? ý…ËWz ÙW??ÖW% °Í“œ ÊU??OM?# ÍW??!…dðWÇ Ë ï??²?†UÄ ¨«œ¢…b½˙œ¢ u}½ W% W! X}½«“W½ ©—ï"O0˘dÄ® wÐU½Wł XO}àÐ ïð Æ©≥µ®ÊU#W†Uz w%WÖ Ëu#W¼ „W½ ¨ÂW!…œ UÄË—ËWz W% ø…ËuÐ ËUÐ Íd~|— Ë WðWÇ ¨«b?O½œd!WýWÖ wJ}?²š…Ë —WÝW% ¨«b?!W¹…ËWðW½ Ëu#W¼ ¨w!UÇ—«u??Ý ÍW~†W?#ï??! Í…ËW½U?!Ëu?Ä w½U?ýWÐ ÊU??ý ©«b½U?!W?½U?#—W?ł u??}½W% W??³¹UðWЮ «œ Íd~|— —W?ÝW?% U?N½Wð ÊU?!WJâ??Ö …œ«e?ÖWÐ wL?-Uð Ë W??²?Ý…œ „W%W?Ö Æ…ËW¹U?! W?ðU¼ w¹…œ—W?ł Æ©≥∂®ÊËU¹˛ …—U¹œ ¨ U!U½—…œ v% ÊU¹—WÝ Ë 5½«dJýUz ©—ï"O?0˘dÄ® wÐU½Wł Íô W½UO²Ý«— ÂWz —WÖWz W¹‹w½ «ËñÐ ÂüWÐ ÆW~²"½«“ ÍUł ı X}Ð ‘©w¹Uð…—WÝ® ÍU²?Ýï#U# W! W¹‹w½ …ËWz w½U¹Uý œ—u! ÆX}ÐW¼ W¹‹w²}ÖïÖU1œ ÂW% wJ}²ÝWÐW# X}Ç…œ vÄ «Ë ÆX}Ð —U!UÝ Ë WJK¹ËUÝ …bM}¼ °W¹‹w½ Ëu# vÐ W²ÝU# ÂWz w½Wð«Ë Í…e??O? ÑWÐ …—U¹œ ¨ U??!…œ Ê«d??}zË U??O? !—uð w½«œ—W??Ý —U??ł „W%W??Ö ©—ï??"? O? 0˘dÄ® wÐU½W??ł Ë W?? ÝUð Í˙W?ÄËWÐ Ê«d?? }z Ë U?? O? ?!—u?ð w½U?? !W?? ²? ?Ý—W?ÄW½ï?? ! W?? ²? ?Ý…œWЗU?? ! ÆÊU?/«—W?? !d?? O? ?Ö«œ w²??Ý«—  U??!…œ X"?¹u??}Ä ı Íb??Oz Æ…ËWMM?|Ëö¹…œ Ë …ËW½‹W? !…œ ïÐ Íe??}? #Uz …ËW?¹‹w¹˘—“W??#Uð Æ5¹ïš w|u?šW½Uš W!  U!…œ ÊU/U?!UſUz Í«œWŠWð ÊïÇ Æ U! «dJýUz W?L}z Í—UÐ Í…—UЗ…œ Ë rýWÄ W?% sÐU??šW?? # °W¹‹w½ Íï?Ð ÊU??LJ?|œËu??Ý ı Ë v²?? ÝUM†W¼ v?% ÊU??#“ï𠜗u?? ! ÍW??L? ?}z ÆX}M}¼U½ p}½U¹“ êO¼ ÊULAO¹…˙Ëuð ËW?z  W?? ? ? ³?¹U?ðW?Ð w¹U?ÄË—ËW?z —˘“ W?? ? ? ! W?¹‹w?½ ï?? ? ? šW?Ðï?? ? ? ?š Ë  ËWJ?|— «Ë—W?¼ …ËW?z —WÐW?% ÆÊœ—u! wM#˛Ëœ s¹dð s|˲œ ¨5ÝU½  üW¼˛˘— wJ¹—Wš ÍW½U¹‹w1œU!Wz ËW% p?}? ? !W?¹ Æ UJ?Ð ÊU?? ?²? ? ?Ýœ—u?? ? ! wJ}?½«œ—W?? ? Ý w²?? ? "¹Ë (Herbert Rittlinger) W?? ?! 38


ÂüWÐ ©≥∑®Ê©w¹Uð…—W?Ý® ÊU!…œ—u?! WJ½uÇ ¨X}ÇW½ W?! ËuÐœd! wðW?×?OÝW½ W½U?ÝUMðüW¼˛˘— ÙUÄ …ËuÇ ¨ËuÐ Íœ w!W¹‹w¼«ËWÖ ÍW?!W#UM²ýWÖ W! s¹œU?ý ° dÖW½ Í«œ ”dð ©—W~MOK²¹—® ÊU?O½U²?šuÐ W! «—œ «œW½U?#…œ ËWÐ ËuÐ p|˙u?- Ë …ËW¹‹Íœ w½U!W?²Ý—WÄ w²?Ý«— Ë ‚W¼ w~½…œ Æ©≥∏®«œ…œ UÐWÐ Í…ËW½œd?? ! ıu??- Ë W?~M% ÊU?? O†ËW¼ W?? ! ÍW½U¹¢w1œU?? !Wz¢ ËWz w?½«—WM|u½ W?% Íœ wJ}?? !W¹ Í…—UЗ…œ «œ w?J|—Uðu?? ÖW?% ÆW¹©Íe½W?? ?!W?? # Æœ —ï?? ²? ?!Ëœ® ¨œ—u?? ! Í…—U?З…œ W½U?? !W¹‹w?²? ?Ý«— W% ÊU¹—W?Ý ÊU?!…œ—u?!® ∫X|u?#—W?0…œ Ë …ËËœd?! ÍWM|˙ËË p|b½W¼‹ Æ©≥π®¢œ—u! w!W†WÇ…—¢ W½WJÐ ÊU¹ï?š Ê…œ…œ ÙËW¼ ¨…ËWðW½ËU?# WÇ…Ë vÐ ÊU?!©Èb?O?#® W½U¹u?O½«“ ÆX}ÇU½—…œ ËËó?}?# Æ©¥∞®©Ê«ËWz Í…ËW½ WÐ Ê«ËUð W½«d?|u?! …ËW?#e??O%U¹d??á?L?O?z w½U?N? O?ł w½ËuÇï?Ð Ë d?OÐ ÍWMý˘—Ëx??! W% Íe½W??!W?# ≠ÊU?OA?O½U?!U½«“ UðW¼ ¨ÊU!…œ—u?! Ëu?#W¼ Wð«Ë ¢ÊU!…œ—u?!® ∫X}†…œ ¨…ËW?²}?A?šWÐ…œ w²A?Ö °W¹U½«“ Íïš W!  «bÐ ÊUAO½ «Ë X|ËW¹…œ °©X}ÇU½—…œ ËËó}# W% ÊU¹—WÝ ¢≠“WÐW½ WJ†WÐ ¨U?½ ÊU?!…œ—u?! U??N½Wð W?! ¨w½«e?¹…œ W¹UÐWMO?-W??²?Ý«— wÝËu½ËËó??}?# —W??Ö …b½WÇ —W¼ Í…d~½ï?! 5#W?N? ²?"?OÐ W% ©wJÝ—ïMO?# d?O?1œö?0® gO½U?N?O?ł w~½UÐu?}½ W?Ð wÝUMðüW¼˛˘— —W¼ ÊU??!…œ—u??! w!W?†WÇ…—® ∫wðu??Ö q"??!˘dÐ W?% «œ±π≥∏ w†U??ÝW% «b½U??Ý« wÝU?MðüW¼˛˘— Æ©¥±®©ÊU!WO¹bO# —WÝ …ËW²|—œñ}~Ð X|d½«uð…œ wÖ…— —W?Ý …ËW?²}Ç…œ Ë ©œ—u?! Íu?}½ ïÐ W¹‹w!ï?ý…— w!W¹W?ýËË® W?! ©!U#—u?!® ÍW?ýËË ÊUýUÄ Æ ©¥≤®…ËWð…Ë«d! wý …ËW¹‹wJ?Ý—ïMO# ÊW¹ôW% ¢ÊU!…œU?# …œ—u!¢ ©œU# œ—u?!® ÍWýËË Æ©¥≥®…ËW1ó|uð d²|“ W½U½«ËW½U#“ gOM# œd??! wðU??á?"? Oz W??! ©ÊU??!…œ—u??!® „W½ ¨ËuÐ (Darmesteter) w¹W??"½…—W??0 wÝU?MðüW¼˛˘— Æ©¥¥®©W¹‹ÍbO# w½U#“ ÍW!˘˙WýUÄ Íœ—u! w½U#“® gO½U!W¹‹Íb?O# wÐUÐ…—WÐW% —WÖ w²?šWÐœWÐ Ë w½«d|Ë ÙU# ÍW¹U# W?²}ÐU½ WL?}z ïÐ  U! «Ëœ WL?}z  «œ…œ ÙËW¼ ï?šËW²?Ý«˙U½ W! W¹«œ …ËW% Íe½W?!W# w½b½Uð…˙ ï?š Í‹Í—«Ë˛œ ÂüWÐ Æ5ÐW½ ËW% X?}½«u??²?Ð Uð Æ UJÐ W?? ÝUM}?Ä wðW¹«ËWðW?½ wðW?? à? ÝW?? š W% ‘WÐ v?Ð wJ}†W?? #ï??! u?? !…Ë w½U!…ËWðW½ ÍW?ðïÐ W% gO½«ËWz ¨ÊU/«—W!dO?Ö«œ XÝ…œ Wð«bÐ dð—W~¹—U! wJ}?!WÇ …ËW¹W~|— ÆÊW! ÊU#ñ- Ë …ËWMM|ËU²½U0 d²|“ Ë d²|“ «b½U¹ïš —WÐ WðïðËW?!W½ ÍbO?# wJ}²?"J}ð êO¼ U²?"}z Uð W?! X}½«“…œ „UÇ Íe½W!W?# …ËW% W~ł 39


ËWz «b?ý…ËWz ÙW?ÖW% ÆX|dJÐ œ—Ë«—WÐ «b¹‹Íœ—u?! w½U?#“ ÙW?ÖW% X|d½«u?ðU½ W¹‹vÄ ËWÐ ÆXÝ…œ ¨…ËWðW?½ËU?? # ÊU?? #ïÐ «b?¹œ w½U?? #“ Èb?½W¼ w²?? ?"J}?ðW% ÍW½«Ë«d?? ²? ? Ý«u?? š W¹‹Íb?? ?O? ?# W?? ýËË Ë Íœ—u?? ! wðW†U?? Š ∂≥ (Marr) Í‹wÝËË— ÍU?½«“ Æ…ËW½W?? !…œ ıËuÄ Íe½W?? !W?? # w½U?? !W~?†WÐ ÍW?½«ËW?? ? â? ? ?}Ä Ë s?!W¹ ÊËu?Ç …ËW¹‹Í˛ï?%ïJ?O? ? ?"J?}% ÍËË—W?% W?? ? ! …Ëu?ðd?? ? Ö p}?Ä Íb?? ? O? ? ?# WÐ w½U½«ËW½U?#“ Ë ÊU¹U½«“ ÊW¹ôW% ¨ÊU!…œU?# Ë œ—u! Ê«u?}½ Í‹Íb½…u}Ä W?ð«ËW! Æ©¥µ®5Ý—U0 ËËó?? }? ? # …œ—u?? !® ÊW¹ôW?% „W½ ¨…Ë«d?? ! «d?JýUz Ë …ËW?ð…Ë«d?? ! wý …ËW½U?? ?N? ?O? ?ł w?~½UÐu?? ?}½ °…Ë…©ÊU!W½«“W½ °ïšËW²Ý«˙U½ Ë ïšËW²Ý«— ÆÊ—˘“ ÊULM#˛Ëœ Wð«ËW! øøs¹WJÐ wÇ UÝ Í…œ ÊU??#W¹«Ë«œ ËW% “«Ë Ë s¹…bÐ Ùï??! ø…ËWMOM|u??²Ð ÊU?#ï??š ø5M}??NÐ ÊU?#ï??š w²|œ—u??! W% “«Ë w0U??# Ë W¹«b??}ð ÊU??L?O?ðW¹«ËWðW½ wJ}?ðW?à? ÝW??š Ëu??#W¼ ¨5!W¹…ËWðW½ ‘W??L? }z W??! 5M}??NÐ s¹ï4Ð œ—WÖ w¹UÝU?z Ã…—W- Ë 5à}NÐ vłWÐ ÊU²Ýœ—u! øs¹óÐ XÝW?ЗWÝ Ë W½«œ«“Uz W½U#ïš Ë wK¹œWÐ Ë …ËWMO?M}0 «b½U?²Ýœ—u?! W% —W¼ œu?šU¹ øs¹…b?†W¼ —«ËW¼ p}M|u?ýW% …˛˘— —W¼ Ë (Rolf W. Í‹w½U?? #W†U?z wÝËu½W?? #U½˛˘— u?? !…Ë ¨s¹ó?Ð ËËœ W?? ł…—…œ wÑ˘d?? # w!…Ë Ë Í—W?? !ï½ œušU¹ ø5³Ð X?ý Ëu#W¼ Í—«œ—WÐ XÝ…œ ©¿®ø U?!…œ ïÐ ÊU#“U?OMA?}Ä W½U#—W?ý vÐ Schloss) ø5ýïJÐ vð «b½U#«Ë…— w0U# ÍËUM}Ä W% êO¼ —ïł ÊU#W¼WÐ Æ…ËW²}M}0 w²|œ—u!WÐ X|ËW¹W½ W! X}ÐW¼ p|œ—u! WðWLŠ…“ W¹«Ë r}Ä UN½Wð Ë U?N½Wð Wð«ËW! ÆX}Ð Í“«— w¹U?ÝUz Ã…—W- U¹ ¨Í‹Í—W?!ï½ w½U¹˛ WÐ WOO?½ gOJ|œ—u! ÆÍœ W?²|œ ÊU/U!W?ð«ËUz Uð ¨Ê«b†ï! v?Ð ¨…ËW½U"Ä vÐ wðU?ÐWš ¨W?A?}Ä W% ÊUL?!W¹W~|— W?!Uð ÆËËœ W²}ÐU½ Ë W!W¹W~|— ¨W¹‹w½ ÊU#WJ¹œ wðW0—…œ œ—u! ÍWL}z s¹W!…Ë ï! e}?¼ ‹…bM}¼ Æs¹W! e}¼WÐ ÊU#ïš X}Ð…œ ¨s¹dÖ«— ï?š Ë s¹d~Ð WÖ—WÐ 5½«u²Ð Uð ÆÊ…bÐ ÊU/U!«Ë…— «Ë«œ ïÐ q# s¹W!—UÇU½ ÊU/«—W!dOÖ«œ W! ©ÙU¹W??š Ë ÊËW??š® W?Ð œ«“Uz wJ}½U?? ²? Ýœ—u??! W??! …ËW½U/U?M#˛Ëœ ÍWM|˙ËË ÍW½«ËW??â? ?}Ä WÐ ÆW³}²! ÂWz Í©≤¥Ë≤≥® …˙WÄô W½«ËñÐ ©¿® ÍW†W?#ï!® w!˘—W?Ý Í©f²?}Ä —W½d?}Ñ e½U?¼® e|˙WÐ ÂïK³¹œ Ê…ËU?š Í—U¹“«b½Wz ÙWÖW% «b?!W¹ï?Ö u?²H?ÖW% Ë‹ —«“W¼ wðW¹U?!W?Š Æ…u?O?ÝËuM¹W½ ËWz …—U?ðuÖ ËW?z W¹Ëuðu?Ö ©”ïKý® «œ©ÊU?#W†Uz Ë ‹œ—u?! wðW¹U?²?ݢœ °°°W¹…ËWý „W¹ 40


ÊU?LMðËW?!—W?Ý W?! 5½W?¹W~Ð U?á?"?Oz WÐ w½U?L?ýï?š Ë gO½«ËWz ï?Ð X}Ð…œ ¨Ê…œ…œ ÂW†W?-W% W¹W¼ …b?M}¼ ÆW??A?}Ä W?% ÊU?#—˘“ w?ðW?0—…œ Ë ‰W¼ ÊU?/U?!W??$U??#Uz w½œd??!…œU??OÄ ïÐ ÆW¹‹w9W??Š Æs¹WJÐ ÊUAO½ XÝ…œ Ë«ËWð ÊU#ïš wJO²!Uð Ë óOð«d²Ý X}Ð…œ Ë —…ËU~?½W?? ł ¨5ðW?? ?L? ?O¼W?Ð Ë Ëuðd?? Ö«˙ï?? ?š ¨…ËW½«ËW?? ?â? ?}Ä W?Ð ¨5O½ËU?? ?šË— w!W¹…ËW?ðW½ ïÐ ÊU?¹W¹‹w²?? Ý«— ÂWz Í‹w¼«ËW?? ! ¨ÊU/U?? !WM#˛Ëœ Íœu?? š ¨W½U?~}Ð „W%W?? Ö ©¥∂®s¹—W??ýï?J}ð Æ©¥∑®s¹Ë«œ …ËW%W~?ł ÆW¹W¼ Íó??Oð«d??²? Ý Ë @½d??Ö —˘“ w?0«d??Öu??ł wJ}ðËWJ†W?¼ ÊU??#W??!W½U??L? ²? A? O½ ÍW?0W?"%W?0® …e}¼W?Ð Ë 5ðWÐ —˘“ w!W¹W~M¹œ ¨…ËW?²Ä —˘“ ÊU/U?ýïJ}ð ÍW?0W?"%W?0 ÍW~M¹œ ÍW~²??"½«“ ¨W?¹‹w½ ÊU??#…—ËW??Ö ÍW?Ö—U??! Ë  W??!d??O? ý ¨W¹‹w½ ÊU9W?†Ë…œ ÆÊ«© ô Ë  ËuÐU½ —U!WÐ ÊU#ïš w!ULÖ“ w½U#“ W¹‹w½ ÊU#ïÐ ¨W¹‹w½ ÊULML}¼ Ë s¹dOý wJ}½U¹˛ ¨W¹‹w½ ÊU#ïš  ô ¢X|u?? ?#—W?? ? 0…œ W¹W¼ ÊU?1œ—u?? ?! wJ?|b½WÄ ¨s?¹© ô® W?? ?ýËË ÍU½U?? ?# Íñ?ÄË«ñÄ Æs?¹—WÐ Æ©¥∏®¢W¹«œuš w½«ËW†UÄ —WÐW% Æs?¹…œ w²?Ý…œW?% W¹‹w½ ÊU??L?â? O¼ Æ5}?½ …u?}Ä w?K# W½U½«ËW†UÄ s?¹«bJ}??š˘œ Ë—UÐ W% Æ—WÐ WM¹d~OÐ W½Uðu?AO?J½˘œ W¹‹w½«Ë ÍU½U# W?#Wz ÂüWÐ ÆW¹‹w½ ÊU?L!UÐ gO½ËuÇ «b?}ðW% …ËWz s¹d?²}Ç Æs¹WJÐ ‘ï?#«—W0 ÊU/U?!WM#˛Ëœ Í‹w†WÄWÇ Ë U½«uð Ë e}¼  U?! êO¼ X}ÐU½ °d?}šW½ wðWÝd0 Ë  U! Ë X}M}~½W"†W¼ Ë«ËWð ÍW!WM#˛Ëœ ÍU½«uð Ë e}¼ ˘d# W! ¨W¹…ËWz óOð«d²Ý Æ UJ?Ð ÊU??A? ?O?½ XÝ…œ Íï?? š ïÐ Ë X|d?~Ð ËUÇ g}?Ä —U?? #ôWÄ s|u?? ýË Í—WJ?A? }?Ä XÝ…œ ËWz ¨œd! ÍËUÇ…— Ë  d?Ö g}Ä ïðW% —WÐ ÍW½UM|uý Ë  UJ#…œ ËWz  W?!WM#˛Ëœ —WÖ WJ½uÇ Æ…—˘“ X½b½«˙˘œ w%UL²×Oz W#…œ

pO²!Uð Ë ‹óOð«d²Ý Í‹Íb½…u}Ä ËWz W??L? }z Íô W% U??²?"? }z Uð W??! ¨ÂW??š ËUÇ g}Ä @½d??Ö w!W¹‹w?²?Ý«— «œ…d??}% X|ËW??#…œ ÆW½U¹˛ Ë ÊUNOł ÍW!W¹‹w²ýËdÝ WJO²J}%U¹œ W¹‹Íb½…u}Ä g¹ËWz Æ…Ë«—œW½ vÄ ÍWšW¹UÐ ÊU??#W¼ WÐ ¨W?¹W¼ Í…ËW½«œ ı—WÄ—WÐ p?|e??}¼ Ëu??#W¼® X}?†…œ W¹W¼ w²??ýËd??Ý w?!W¹U??ÝU¹ ¨W¹‹w²??ýËd??Ý WJO??²J?}%U¹œ U??ÝU¹ ÂWz Í‹vÄW?Ð vÄ ¨©…ËW¹ËË— È— ÍW½«ËW??â? }Ä WÐ Ë “«u??}? ý wJ|ËU~½W¼ —W¼ W½Ëu/ ïÐ Æ U?! g}!WÐ «b¹ï?š ÙWÖW% gOJ|œËuÝ p}½U?¹“ Ëu#W¼ X}Ð…œ ‘W??#Wz Æ «œ…œ …ËW??²? Ý…œWÐ Ë U??$u??Ö ÍW½U¹‹wÝU??O? Ý wJ?|œËu?Ý ¨X?ÝË—œ ÍW½U¹‹wÝU??O? Ý 41


ÍW½U¹‹wÝUOÝ wJ|ËU~½W¼ —W¼ U¼…Ë—W¼ ÆÍœ W²|œ «œ—UÐW% Ë XÝ«— wJ}JO²!Uð Í«œËW#W% ñÄ Ë —U?ÐW%U½ w?J}J?²? ?!Uð w|˙W?% ‘W?? #Wz ÆW?¹…ËW?? #…œWÐ ÍW½U?¹‹wÝU?? O? ?Ý w?J}½U?¹“ ¨ ËWÇ Í—WÐ v! Ë W!…œËuÝ w#W¼—WÐ v! ∫X}M}ÄWÝ…œ Íïš p}ÝdÄ «œ…d}% ÆÂW¼—WÐ W²|œ …ËW†W¼ ø…ËW²|Ë—œ…œ W!W½U¹“ vłWÐ XÝ…œ W??! W¹…ËWz WM?O?-W??²?Ý«— w!W?¹‹Í˛u%ï¹b?O?z Ê…ËU?š ÍW½U??O?ÝU??O? Ý Í…ËWMðËËeÐ Í“U?³#U?z Ë X}Ð…œ W!WðËW?Ç WJO²?!Uð Í—«œ—W?³?²Ý…œ …Ë…—UÐW% Ë ÊU?O½ ÍWMš…— Ë W½ï?!—W?ÝWÐ w$U??#Uz ïÐ X}½«uð…œ …—ï??ł ËWÐ ÆX}Ð…œ dðËU??á?ÝWÇ Ë dðËU??$u?Ö Ë dð XÝ«— w?J}JO?²? !Uð Ë ó?Oð«d?²? Ý Ê«u?}½W% Êœd?! Í“«Ë«œu?ł «œ…ËWz ÙW?ÖW?% ÆX}M}?NÐ ÂW¼—WÐWÐ œËu??Ý ÊU¹“W% ¨Íï?š Ë ËUá?ÝWÇ …ËWJO²?!Uð  W³"?O½WÐ óOð«d?²Ý ÆW½ËuÇ Ë b½WÇ vÐ w!W¹‹w²?"¹u}Ä «œ pO?²!Uð UN½Wð ÂüW?Ð ¨…Ëüuł Ë “˘eÐ ¨…ËW½«ËWâ?}Ä WÐ pO²?!Uð ÆW¹«œW!…ËWMðËËeÐ w-W?Ç W% Ë …˙ïÖW½ —…œWÐ «œW¹W?A?}à?! ÂW% u?!…Ë® ÆX|ËeÐ…œ «œË«d?! ÊU?AO½ X?Ý…œ wJ|óO?ð«d²?Ý Í…u?}Ç—«uÇ W% Æ©X|ËW!…œ Ë«d! Í—U¹œ w?!W¹…ËWMðËËeÐ ÍóOð«d?²ÝWÐ (S) —WÖWz WM?|u?? ?ý ËWz (H, G, F, E, D, C, B, A) «ËWz ¨5?}MЫœ W~½…— W?? ! ÊW??!W½“UÐ Í…u?? }Ç —W??Ý ÍW½«—ï?? ł WÐ —ï??ł ÊU?¹—ËËœ ÂüW?Ð ÆX}?? ? ? ? A? ? ? ? O?M?†W¼ v?% w?J?O? ? ? ? ²? ? ? ? !U?ð …u?O½ Í‹Íó|—œ Í…bM?}¼ W?A?O?#W¼ …Ë…(S) Íó?Oð«d?²?ÝW% (r) Í—ËËœ W?? ?²? ?"?¹u?? ?}Ä Wð«ËW?? ?! ÆW¹W?? ?!W?½“UÐ Í…d?? ?Oð ïÐ ÂWz ÆX}Ð «œ ó?Oð«d?²?Ý wðW?#e?š W% Ê«˙ï?Ö vÐ pO?²?!Uð w?MðËËeÐ Uð ¨X}Ð ˙ï?ÖW½ e?O?Ö—W¼ …ËWM}%u?š…œ ÊU?!…d?}?²?ÝWz Æw²|—Ë…œ w½U?!…d?}?²?ÝWz Ë —ï?š ÍU?ÝU¹ Í…u?}?ý ÊU?#W¼ WÐ W½ËuÇ ËW% —WÖ ÆsÐU½ “UЗ…œ —ïš ÍW~%uš W% eOÖ—W¼ ÂüWÐ Ê˙ï?Ö…œ w¹WAO#W¼ WÐ ÊU¹ïš ÍW~}łË ÆX}M}#U½ …Ë…—ïš ÍW†W#ï! —WÝWÐ ÊU¹ñ0 ¨ÊËuÇ—…œ W¹«œËW# ËWÐ Íb½…u?}Ä Íb?Oz ¨œd?!W½ …u?}Ä Í—U?Öe|—UÄ Íïš Í—ËËœ —W?Ö —ï?ł ÊU?#W¼WÐ gOJO?²?!Uð ÆX}M}#U½ …Ë…óOð«d²Ý —ï?ł s?¹b½WÇ …Ë…ó?Oð«d??²?Ý  W??³?"?O½ W?Ð pO?²? !Uð w½ËuÇ«œ Ë ÊËu?â?†W¼ «œ  W?ÝU?O? ÝW% Ë vM}Çd?-…b†W?¼ …ó?Oð«d?²?Ý ËWz w$U?#Uz Ë d?OÐ  U?! ÊU?#W¼ ÆX}M}?I?†u?š…œ w²?"?O½uð—ïÄïz ÆX}Ð…œ w#U! WÐ U½ ÍW!W#U!Uz 42


ÊU¹“ „…b½W¼ W¹«Ë ÊU¹‹vÄ ÆÊW?!…œ W½ËuÇ ïÐ ÂWz w²?Ý«— W% ÊU?#uÖ ÊW¼ ”W?!—˘“ sÐUšW?# ¨„W¹‹w½«d|Ë ÙU?# —W¼ ¨„W¹üWÐ —W¼ ÆÊWMOâ?MÐ vÐ W½U½U#u?Ö ËWz ÂüWÐ ÆW¹‹w½ «b}ð ÍœËu?Ý ÆW¹«œ ÙW?ÖW% wJ|œËu?Ý …ËW¹‹Íœ w!W¹ô W% ¨W¹«b}?ð Í‹wÝdðW# ñÄ wJ}?½U¹“ …ËW!W¹ô W% W?! w½ËË— d?ð ÊU?? ÝU¼ w!W?¹W½Ëu/ WÐ U?Ð ÆW¹‹Íœ w!W?¹W%W?? ÝW?? # …ËW?? ²|—“ï?? -…œ …œËu?? Ý ËW?z ÊïÇ Æ…ËW#W! ¨ «œ…œ XÝ…œ W% «b¹W?!…˛œ Íb½…“ Ë dÐ…“W% wJ}?#«b½Wz b½WÇ wÝU?O?Ý wJ}ð—UÄ p}ðU?! u?}½ W% w?A?OJ|œËu?Ý W½U¹“ ËW?z pý vÐ ÆWJ}½U¹“ Ë  …—U?ÝW??š W?#Wz W¹‹w½ «b?}ð w?½U?#u?Ö —W??Ý W% …ËuðËW??!‹v% ÊU¹“ Wð—UÄ ËWz U?¹ ∫W¹W¼ ‰U??L?O? ²?×? Oz ËËœ «œ…d??}% Æ…Ë«œ—U??ýW?Š «b¹ï??š W†W?¼W% œËu?? ?Ý  «œ…œ fO?? ?!W% W?%W¼ ËWz Ë X?}Ð…œ «˅œ—WÐ Íï?? ?š ÍW?? ?!WðËW?Ç WJO?? ?²? ? !Uð Íï?š ÍW!…ñ?}Ö WJO?²!Uð œu?šU¹ ¨…ËW²|˙W?Ö…œ ÍW?!WM#˛Ëœ ÍœËuÝWÐ ÍW?!W½U¹“ Ë X|d~З…Ë ÍœËu??ÝWÐ Ë  U??!…œ Ídð —Ëu??²?ÝW?z ‚— W½U¹“ ËWz Ë …ËW??²? }Ç…œ «b¹ï??šWÐ Ë …ËWðU??!…œ XÝ«— wK#WÐ W~½…— W?! ¨WJ}Ä ÙWJ}Ä «œ ÙW?ÖW% w½U¹“ «b¹ï?š W% Íï?š ‘…œËuÝ ÂW?z Æ…ËW²?}Jý…œ Íï??š wJ?O? ²? !Uð Ë X}?ÐW½ ËuðU??N? }?% Ë —U??O? ýu¼ g?O? #Wz —W??ÖWz …ËW?? ²|ËWJÐ «b¹W?? !WM#˛Ëœ ÆX|˙ïÖW½ wJ}½U¹“ W?#Wz ÆÊ«d?! ñ?- W?!W%Ëu?ł Êï?OK# ‘W?ý «œ‹w½U?N?O?ł w~½W?ł ÂW¼ËËœ W% W½Ëu/ ïÐ W½U¹“ ÂW% œËu??Ý ÊU?O½«u?ð ÊU?O†W??#ï?! Ë ˙ï??! Èb½W¼ ÂüWÐ Æ ËW?! ÊU?¹‹v% ËuÐ g}?!W?Ð…—“W?ł Ë ÊU?A?}?!«— !—WÝ ï?Ð „W¹u½U?OÐ W½WJÐ ÊU¹W¹‹w½«d|Ë ÙU?# ÂWz w%W¼ ÊU?¹‹w½«uð Æs−M}?N†W¼ ïÐ ÊU?? OJ}?ðW†Ë…œ «œ 5²?? ÝW%W?? 0 W% Uð «ËUz˛˘— Ë  üW?¼˛˘˙ Íd??O~?²? AÄ w?½œd??! —W?? Öï??"? ?# w²¹W?Ä Ë qý Ë Í—ï??šW?½W??Ý…œ Ë wý˘d?? 0 ï??š Íï?¼WÐ ¨ÊU??!…Ëu?? ł Í…œËu??Ý ÂW?z Æ4|—“W0«œ —WÖ gO½U!WÐ…—UŽ ÆÊU!WЋ…—UŽ ïÐ „W?¹‹Í—WÝ W#—WÇ Ë w½«d|Ë ÙU# …ËuÐ ¨…ËWÐ…—UŽ w½«—WÝ W% Ë …ËW½W?š—ËËœ ÊU¹ïš W% W?½U¹“ ËWz w½«u²½U¹…œ ¨W¹U?ÐW¼ ÊUO?²ÝË—œ Ë XÝ«— w?J}JO²?!Uð Æ…—ïł ËWÐ Íb}z ìW¹Uðd~Ð ÊUO!W¹ W½Ëu/ ïÐ ¨…ËWðW¹UJAÐ ÊU¹ïÐ œËuÝWÐ …ËWz w²¹dÐ U?? N½Wð ‘W?? #Wz Æ5?M}JÝñ?Ð œËu??Ý «b?½U¹“ W% X?}Ð…œ g¹œ—u?? ! ÍW?? L? }?z ÍW??!W?¹‹wð—u?? !WÐ W¹ïÐ ÆX?}ÐU½ ó??Oð«d?²? Ý vÐ pO??²? !Uð W??ý«dJýUz ÆX|œ ÍœWÐ ËU??$u??Ö Ë —UÐW% wJO??²? !UðWÐ Æs¹W! ÊUAO½ XÝ…œ ÊU#ïš ïÐ «dJýUz Ë ÊËË— wJ|óOð«d²Ý ÊUA}Ä W²"¹u}Ä WÐ œ—u! ÍW?L}z «ËUz˛˘— ͫ˲—ïÐ ÍW?²Ý…œ Ë Ê«—WÝ Ë ÊU?ÝW! —˘“ W! r}?àÐ ‘…ËWz X}Ð…œ w²Ý…œW% W¹‹w½ ÊU?²âO¼ °U¼Wz ∫Ê…œ…œ v% ÊU?#W½Uð ÆÊW!…œ V}"?Š ©X}ý® Ë ©dO~²?šWÝ® 43


°W½U²½U¹˛ W! ¨Ê…œ…œ XÝ…œ W% ÊUðW¹U#—WÝ s¹d²šd½WÐ øW½U²O½ ÊïÇ øÊ…bÐ Ë u|“œ W?²ÝWÐW?#WÐ ÍdO~²?šWÝ W?! ¨5}àÐ W½U¹«Ë«˛—ïÐ W?²Ý…œ Ë —«œ ÂWÐ W½U?L!…—W?Ö WL?}z WÐ U?? N½Wð ˘d?? # …ËËb½U?¹W??Ö w?ðU??á? ?"? O?z WÐ ËËó?? }? # ¨4?}†Uz…œ ÊU?? LK# W?% ÍW??!W†U?? ÝW?? 0 œWÐ Æ…Ëu²A¹WÖ !U#Uz WÐ ©ÊËuЗËuÝ® Ë ©ÍdO~²šWÝ® Í«Ëœ Ë W¹UÐW½ ©WL?âOÝdO?-® Ë ©dO~²šWÝ® —W?Ö …ËW¹‹Í“˘œ Í©5K"½WÄ® ÍWJA¹eÄ ËWz „W%W?? Ö Æ«d?? !…œW½ vÄ ÍW?½“W??# W?ðW?? #e??š ËW?z ¨W¹«bÐ w†ï?? ! ÂU?? !Uz v?Ð w!W¹WÐ…d?? łWð b?½WÇ ˘d?# ÊU?OMðËW?!—W??Ý ‘UÄ Æœd?! XšWÐ ÊU?O½U?O?Ö «b½U??OM²?A¹W?Ö !U?#Uz WÐ ÍW~?|—W% pA¹eÄ ÆÊœd! ÍËW½ ïÐ Íe|— Í—WÝ Ë d?? ? O?Ð —˘“ ¨…ËWM?²? ? ?"?%ï?? ? š Ë w?Jâ?? ? O?Kš Ë ËU?? ? ?š ¨èÇU?½ Ë …u?? ? O?½ Í—W?? ? Ý…—UÇ Ë …—U?Ç Æ…Ë«œ ê}Ä«— ÊU#W½ w†UÇ Ë…—WÐ ÊU¹…ËWMðËËeÐ «œ©W½U¹UMOÐ ÍdO~²šWÝ®Ë ©W½«d|u! ÍdO~²šWÝ® Ê«u}½ W% Í“«Ë«œuł WL}z W¹…ËWz @½dÖ ÂüWÐ ÆX|d??Ö…b†W¼ —W?Ý w½«d?|Ë ÙU?# Ë ÊËuÇ «b?}?ð Ë…—WÐ ©W½«d|u?! Íd??O~²?šW??Ý® Æs¹WJÐ Æ U!…œ XA}J%WÄ w²šWÐ ‘ïš Ë wML}¼ wš˘— Ë…—WÐ ©W½U¹UMOÐ ÍdO~²šWÝ® Í—U¹œË “˘d?OÄ w$U?#Uz W?L}z Æ5}½…b?†W¼ ËU~½W¼ …ËW†«ËUz wJ}½ËË—…œË ÙœWÐ W?L?}z W¹ïÐ ÙW?ÖW% ÊU?#W†W?#U# ËËœ W?ł…—…œ ËË—«u?š WKÄ wÑ˘d?# w!…Ë s¹…œU½ W~?|— ÆWA?}Ä W% ÊU?#Ë«d?! Æs¹dÖ…b†W¼ W!Ë«— W†œ vÐË …ËW½«˙WÖ vÐ ÍËU~½W¼ UłËWz ¨s¹W!…œ Í—U¹œ vÄ vł ÆX|dJÐ Êœd?! ©d?ÖUz WÐ Í—U¹® Ë ©w²?}²?}?ý® W?#Wz ÂüWÐ ¨s¹…œ…œ XÝ…œ W% ÊU?O?Ö ÊU#—˘“ W?²?Ý«— Ë —˘“ ÍËË˙WÐ ÊU??O?0…—W??ý w!WÇ …d?²|“ ÙU??Ý…œ W?! œ—u??! w½«—UJðu??ł °d?}? šW½ ÆX}½W¹W??ÖU½ ‘W?Ö ¨WA?}Ä W% ÊU?OJ}?$U#Uz Ê«ËW?z Æ©q}Ö® W½ Ë ©7}?ý® W½ ¨…ËWð˘œd?! “—WÐ «œ‹Í—«œ—˘“ Í‹Í—…ËW?²šW?Ð ÆW¹«Ë ÊU¹˛ ÍË…ñ|˙ ÂüWÐ Æ U?!U½ Êœd# WÐ “W?Š ”W?! ÆÊ«u?O¼ W% ñÄ Ùœ Ë 5Ð ÍW!…ËWðW?½ Ë Íïš wðW#«—W?! X|“«u4Ð Í…œ—u?! ËWz ÆÍœ WðW¹U½ Ê«œ w½UЗu- Ë  U?ÐWš vÐ wJA}?#WÐ W½U¹‹w²Ý«— ÂWz …—U?¹œ Æ U~Ð vð ÊUýïJ}ð Ë ÊU¹˛ ÍW?0W"%W0 X}Ð…œ X?|e|—UáÐ ÆX}ÇU½ «œ s|óÐ ïš w½«—«œW9WÝUOÝ Ë «Ë˛—ïÐ wðËuÄ Ë „—“ …—ïł ı s½«e?Ð Ë ÊW~³}ð Uð ¨rA?}JЫ— «bJ|Ë«œËË— ÍôWÐ ÊU²?$—WÝ +«“…œ w²"?¹u}Ä WÐ ∫Ê…œ…œ ÂW†W-W% ¢«b¹W!…u|“œ …—UÐ WÐ ÊU#uÖ vÐ ¢©dO~²šWÝ® WÐ WL}z p}½UÝW! 5#W¼…œ“U??O? Ý W??! ¨«œU??O½U??#W†Uz Í©W½U??²? "½«“ Í…ËWM?O†ïJ}% Í˙ï??!® w!W?¹…ËW½ËuÐï??!W% 44


W% p}??!W¹ Æ«œ±π∑± Í—WÐï??²? !ïz Í∏ Ͳ˘— W% (Göttingen) W% ËuÐ w?ðW?³?¹Uð wM²??A? O½«œ ÊU¹‹Í—UJ¹—U¼ Ë …ËWMO†ï?J}% wðW³?¹Uð ÍW½óO% W?L|d?4Ð gOM#W?! œd?! Í“UOMA?}Ä Ê«uÐ…œU?#Uz “—WÐ Íï??²? O? Ñ ÍW?$WÄ v?łWÐ XÝ…œ (Bertold Spuler) —ï??"?O? 0˘dÄ ”U½ üW?¼˛˘— ÆÂWJÐ ïÐ ÊU??#—U?? ! W½U??²? "½«“ X}?½«uðU½ “WÐW?½ °X}ÐU½ «Ë w²?? ý °d??}? šW½ °U½ °U½ ∫w?ðu??Ö Ë …Ë…œd??! Æ©…dOÖ XšWÝ® wJ|œ—u! WJ½uÇ ¨ UJÐ pý °W??!UÇ Æ U?š«œ w#…œ Ëu?Ð —UÇU½ ¨œd?!W?½ v% Íd?O~²??AÄ ”W??! êO¼ w²¹œ p}?ðU?! Í—U?ÐËËœ ¨X?"½«“ ï?Ð W?? ? ? ?L? ? ? ? }z w?½Ëu?Ç ï?Ð Ë X"?½«“ ï?Ð (Spuler) w?½ËuÇï?Ð W?¹‹w½ «œ …ËW?% XO?ÝËuMÐ W?¹‹w½ …ËWz ËËó?}?# w²?"½«“ W¹«Ë ÊU??L?}Ä W?L?}z W½Ëu/ ï?Ð —W¼ ÆÊ“«Ë«œu?ł w$—W?Ý W% Ë ÍW! Ë ÊïÇ Ë …ËuÐ p¹«œ W% ÍW! w½ULÝuŽ w½U²†uÝ …—U"O0 U¹ ¨”—U0 ÍUýUÄ Êx0 ÆW¹‹w½ …ËW²"½«“ —WÝWÐ ÊU¹ñ0 WðWÐUÐ ÂWz …ËWL}z ÍôWÐ ¨…ËWð…ËU½ Í—WÝ Èu! ¨sÝUMÐ Íd?²}Ç  UÐ…œ u?}½ ©dO~²?šW?Ý® WÐ s# Í…e|˙WÐ …©—W%uá?ý® —u"?O0˘dÄ ÂWz u?!U𠨯—u??³? #U¼ ÍW~?²?"?½«“W% ¨«œ±π∂∑ Í—W??³? #W??Ñï½ W% W??! W¹…©—W?%u??á?ý® ËW?z ÊU??#W¼ W??#Wz ¨ËuÐ e¹“ Ê«—U?!b?M|u?š W% «œW~²?"?½«“ w!…—W?Ý wM¹˙ï?Ö w?~½W¼Uz W% ¨(Audi Max) w†ï¼W% Æ©¿®¢…Ë…bMýu?! Í“UÖ Í…—Ëu?! WM|d4Ð s!UÇ …ËWz ïÐ ÊU?²!UÄ—W?Ý¢ ÍËu#—W?0 bMàÐ w~½…œ WÐ wÇW! ¨Í‹Í“U½ ÍËUJð ËËñÐUz wL|˛— w½ËuÐ Âu~½—WÝ W% ÙUÝ ËËœ Ë X"OÐ ‘UÄ W½«ËñÐ ïð W??L? }?z W% ÂU??! U??łËWz Íb?? Oz °…ËU??# «b??O?JA??}? # W% Í‹w?²? "? ýU??0 Íd??O?Ð ÍW??²? à? š U??²? ?A? }¼ ÆX}Ð «dJýUz W¹«Ë r}Ä °X|ËU½ w#«—…Ë ¨s¹©dOÖ—U#…œ® wð«ËUz ÊU?!…ËWðW½ Ëu??#W¼ w½U?ÝËU¼ Ë w!W¹ ÊËuÇ Ë Í‹wðW¹«dÐ ¨Í‹Íœ«“U?z rJ}?Ñ˘d?# s# ©w³M?²*«® ÍW??!WÐU?¹U½ W??²?¹WÐ Ë …ËW??#W??!…œ  …˙ Ê«©—W?%u??á? ý® ÍW?Mš…— W¹ïÐ ÆW?? #“—WÐ …—W¼ ∫…ËWL}†…œ ٍ‫وإذا اﺗﺘﻚ ﻣـﺬﻣـﺘﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﻗﺺ‬ 8‫ﻓـﻬﻲ اﻟﺸﻬـﺎدة ﻟﻲ ﺑﺄﻧﻲ ﻛـﺎﻣﻞ‬

(*) “Abendblat”, Nr. 269, 20. Jahrg. , Hamburg, 17.11.1967, S.1

∫ÍW?? ? ? ? ?#U?½˛˘— W?½«Ëñ?Ð

©X|—œd}ÝWÄ…b†W¼ —W%uáý —ï"O0˘dÄ®“Professor Spuler Suspendiert” "Der Spiegel”:”Muff im Talar”, Nr. 48, 27. Jahrg,Hamburg 20.11. 1967. 45

∫Í—U?? ?Ñï?? ?Ö W½«ËñÐ U?¼…Ë—W¼


…ËWýUÄ wJ|˙ËUz ÂüWÐ ¨…Ë«œ ÊU?#—˘“ w½UЗu- ¨…ËËœd?! ÊU#ó|—œ Ë —ËËœ Ë XšW?Ý wJ}ðUÐWš œ—u?! ÍWL?}z W¹©ïЮ ÂW?z ïÐ vłWÐ wJ}??#«—…Ë W??²? "¹u??}Ä øïÐ °Íœ«“Uz Í—«ËW¼ W?M¹Ëu??²?A?¹W?ÖW½ U??²? A? }¼ …ËW?? ýU?Ä wJ?|˙ËUz W?? ²? ? "¹u?? ?}Ä ¨«Ë wJ?}? ?#«—…Ë w½œd?? ?! U½U?? ?Ý Ë Êœd?? ! U?¼…—ïÐ Æ…ËWM?¹“˘bÐ Æ5M}~½W"†W¼ W½«e}#Uz WMš…— Ë W½U²"½«“ ÊU#ËËó}# X}Ð…œ w½U¹ Æ…ËWM¹…bÐ øø5}! WL}z Ë bMO¼ w!W?¹…ËWðW½ œ—u?! W?! ÊW?š…œ—…œ …ËWz ÊU?!W½«ËW?½U?#“ w½U?!W¹‹w²?"½«“ …ËWM?O†ïJ}% W¹‹w²Ý«— ÂWz Ê…œ…œ ÙËW¼ ÊU/«—W!dOÖ«œ ÆW½U!W¹‹w½«d}z WÄËdÖ ©¥π®w¹—Uz wI%Ë W¹‹w¹UÄË—ËWz Ë«ËWð ©µ∞®»…—U?Ž w½U?!W½ï?! W?ÝËu½ ËËó}?# ÆW¹‹w½ …—Ëu?! …“Uð wJ?}²?ý ‘W?#Wz Æ4|u?}?AÐ Æ©µ±®…ËWð…Ë«ñ}Ö ¢»…—UŽ w!W†WÇ…—¢ —WÝ ïÐ ÊU¹œ—u! ˘˙ËWz w½U!…—W!dOÖ«œ WÐ…—UŽ u!…Ë Ë ©„—uð ÍWÇWMЮ —W?Ý …ËW½ñ}~?½U#…œ …ËW½U?#Wz ÍW½«ËWâ?}Ä WÐ „—uð w½U?²Ý—WÄ “W?Ö…— Æ©µ≤®s¹ËU½ v% ÊU¹©ÍËUšUý w!—uð® Íu}½ w½UÝU¼ WÐ —˘“ Ë Êu¹ËU?½ v% ÊU¹e?|— w²?? ?Ý…œ Ë Êdð W?? ?!«“W½ W?Ð p}?? ?#W?? ! Ê«d?? ?}z w?½«—«œ  üW?? ²? ? Ý…œ w½ï! Ë ÊdOý w!W¹…Ë«—«“® ÊU?LýW!W½U#“ Æ©µ≥®s¹©”—U0 Íœ«˛W½ s¹d²?!UÄ W%® ÊËu#—W0…œ °©µ¥®W¹©wÝ—U0 wð…—“W??Š w½U?!W??!ïMł w⹓ Ë —«“® W% W?¹«u?Ö W??! ÍW½UM|˙ËË ËWz d??²?#—W??ý vÐ ‘W½«ËW% WL}z ¨X}Ð W?¹‹vÄ ÂWÐ Wð«ËW! UÝ Æ©µµ®©5½U²?¹Wý …Ëuâ?}Ю œušU¹ ¨…ËWM?¹ËuðËW! ©ÊUL?}KÝ °°°X}ÐW½ œ—u! UN½Wð ¨5J}²ý Ëu#W¼ Í…ËW½«˙WÖ wÝUÐ W! ¨«b¹W! …©µ∂®©fOÝUÐ U½Wz® W% w½U½ï¹ wÝËu½ËËó}?# Í©Êï0W½“WÖ® Í…ËW?ð‹W½W?% ¨«œ Æ“ ÆÛ Í¥∞± ≠ ¥∞∞ W% ¨ U?? ? ?!…œ Ê«d?? ? ?}?z w~?½W?? ? ?ł W% ÊU?½ï?¹ ÍUÄu?? ? ?Ý ÆX|Ëœ…œ ÊU¹‹w²}½U#…—U- Ë ÊU!W¹‹Í©Œ˘œ—U!® Ë ÊU?!W¹©Œ˘œ—U??!® Ê«u?}½ W% „W¹‹Íb?½…u?}Ä êO¼ W?! Í…ËW?z —W?Ý W% Ê—Ëu?Ý ÊU/U??!WM#˛Ëœ Ë ÊËËœd?! Í—U#ïð ËËó?}# …ËW½ï?! W% ÍW½UO¹ËËó?}?# …u}½ ËWz s}†…œ U¼…Ë—W¼ °W¹‹w½ «œ œ—u?! ¨wM}?? ¾¹œ—ï??Ö ¨wM}z Ë œ—ï?? ! u??!…Ë ¨W¹W¼ ÊU¹Ë«ËWð w?!W¹‹wJ¹e??}?½ «œ œ—u??! ÍW??ýËË ÙW??ÖW% ÆW¹‹w½ …Ë…œ—u! —WÝWÐ ÊU¹ñ0 œUð ìÍï¾Oð—u! ¨Í‹wðdO! «œW†W?¼ WÐ g¹(Driver) @½U?Ðu?? ?}½ W?Ð Íe?? ?OK~?MO?z w½«ËW?½U?? ?#“ X}Ð…œ ¨X?}Ð U?¼ËUz —W?? ?Ö 46


ÍW??ýËË ÙW??ÖW% W½«u??}½ ËW?z W??! …ËËb½U¹W??Ö wðU??á? "? Oz WÐ W?½U½«ËW½U??#“ (Driver) ÆX}ÐËuÇ ÊU?N? O?ł w~½U?Ðu?}½ WÐ wÝU?½ üW¼˛˘˙ X}Ð…œ Æ©µ∑®W¹W¼ ÊU??O?Ö…˙ „W¹ «œW??!˘˙ËWz Íœ—u?! ÊU??!W¹‹Íb??O? # Í…ËW½ X}?Ð…œ—W¼ ÊU??!…œ—u??!® W¹Ëuðu??Ö W??! X}ÐËu?Ð W†W¼ g¹©wJ?Ý—ïMO??#® Æ©sÐ ÍU½«“ s¹b½WÇ Ë wJÝ—ïM?O# Ë —W?繫—œ …—U¹œ ÆÊW†W¼ Ëu?#W¼ W½U?#Wz …ËW½U/UM#˛Ëœ ÍôWÐ ÆÊËËœd! —ËWÇ w#…œ Ë vðW½Ë«œ wKOð—WÐ œ—u! ¨…ËWðW½uO†ï! œ—u! ÍWÇWMÐ W% W! Íœ Í…ËWMO†ï?J}% Ê«œW?2 X?|ËW½U¹…œ ÊU/UM#˛Ëœ W½«“«Ëô Ë f?O?Ý Ë ÊU??O?Ö vÐ W~?†WÐ ËWÐ Uz ¨s¹W?A¹— Ë ¯…— vÐ U¼ËUz W?! ÆÊW?! ÊU?L?!W†W?Ç…— vÐ W½U?O?!…—W?Ö Æ…ËW½W?! ıËuÄ W½U?²?"½«“ Æ5³O-ﲆW¼ 5Ð pÇ—U- X}Ð…œ Ë ÊËuÐ ¨ÊU??L? !W†W?Ç…— Ë WÇWMÐ ÍW½U??²? "?½«“ ÍW~†WÐ sý˘—W?Ä WÐ U¼ËUz ÊU/U??!W?M#˛Ëœ ïÐ W¹«Ë ÊU¹ô Ê«ËW?z W¹«dJýU?z ø…ËWMM}??ý…Ë w?†W¼ Ë …ËW½U??#u??Ö ÍË«œ—W?? Ö —WÐ W½W??4?Ð ¨ÊU/U¹˛ Ë —˘“ Ë e?? }¼ ÍW%W?? ÝW?? # ¨X}Ð …ËW?? ²? ?"½«“ W?Ð Íb½…u?? }Ä W¹‹w?½ p}?? ²? ý œ—u?? ! ÍW%W?? ÝW?? # ÆW½œd! ñÐ Ëïð Ë …ËW½b½«uð wðWÝUOÝ ÍW%WÝW# ¨WðüW²Ý…œ ÊU#WÇWMÐ Ë “WÖ…— —WÝW% ÍW½U¹‹v½UŠ W?%WÇ Ë „Ëu½…œ …˙Wý Ëu#W¼ ËWz «œ…d}% X|ËW½U#U½ Ê…ËU?š w!W¹…ËWðW?½WÐ ÊU?#ï?š W¹…ËWz @½d?Ö Æ5M?}~½W?Ý ÊU?O†W¼ Ë 5M}?!W?ð ÊU?O†W¼ ÊË«d?! ÆW¹W¼ ÊU?? L? ýW??²? ?ÝW¼ ËWz Ë 5½«“…œ ËU?? ²? Ý…Ë vÄ —W??Ý W?% ËËbM¹“ Ë wðW??³?¹Uð wðW??à? ?ÝW??š ÆW¹W¼ ÊUL!Uš „W¹ Ë ïš WÐ  W³¹Uð ÍËËó}# „W¹ Ë ÊU#“ „W¹ WJ½uÇ ¨W½ULAO-W¼ W% ¨«œW½U?O?¹«Ëœ ÂW% ÊU/UM#˛Ëœ W?! s¹W??!W½ œU¹ W% …ËWz Uð ¨Â«Ëœ ÊU?#WÇW?MÐ Í…—UЗ‹…œ W¹ïÐ p|b½W¼ ÆÊ…œ…œ ÊU??#ËËó?}? # w½b½«u?}? ý w†ËW¼ …ËW¹‹w¹UÄË—ËW?z w1œU?!Wz p|b?½W¼ ÍW~|— w½«d?}z Íœ wJ}½U?#“ b½WÇ W% ÊU¹—W?Ý Ë s½«“…œ Íœ—u! w?!W¹WýËË b½WÇ W?! ÊW¼ w1œU?!Wz Ë œ—u?? ? ! Í…—UЗ…œ ¢—Uðu?? ? Ö¢Ë Ê…œ…œ ÂW?†W?? ?-W?% ¢Ê«ËW½U?? ? #“¢ WÐ ÊU¹ï?? ? š Íb?? ? Oz ¨X?}Ç…œ—…œ …Ë…¢ÊU¹W?½üËu?? - W½U?? ²? ?"½«“ …ËW?MO†ïJ?}%¢ ÂWz ÍW?~|˙W% X?|ËW½U¹…œ ÆsÝËu?½…œ ÍW?? !W½U?? #“ w²|b½W9W?³¹Uð Ë ÊU#“ Ë —u?²%u! Ë „W†WÇ…— W?! …Ë…ËË— ËW% °Ê…bÐ ÂW†W-W% ¢U½«“¢ WÐ ÊU?¹ïš ÊU/«—W?!d?OÖ«œ Æs?½W¹WÖ…œ vÄ ÊU?#—˘“ w½U¹“ ¨…ËW½U?#u?Ö ÍW½ó|— —WÐ W½W?š…œ ÊU?L?OðW¹«ËWðW½ «˅œ—WÐ ÊU¹W½üW¼ ñÄ ¢°°W½U?²?"½«“ …—U?!¢ ËWz —W?ÝW% Uð ¨Ê…œ…œ ÊU¹W½œ Ë ÊW?!…œ ÊUOðW?#e?š vÐ W?~†W?Ð Æ4|˙Ëu?? ?Ý…b?½U?? ?O?†W¼ Ë 4}?¼…œ —U?? ?!W?Ð p|Ë«d?? ?O? ? ?Ö Èd?? ?!WÐ „…Ë W?½U?? ?#W?z ÆsÐ ÆÊU#W!…ËWðW½ Í…ËW½b½«uð wðWÝUOÝ w½œd!…œUOÄ ïÐ p|“«d#Uz W½W!…œ ¨ÊUO½U!WſUMÐ 47


WÐ W¹‹w1œU??!Wz ÂWÐ ÊU?O? !W?#ï?! w!U??ᆜ Ë w!UÄ “U?O½ WÐ œ—u??! Í—U?!bM|u??š —˘“ …ËW?š«œWÐ Í—«uÐ …ËW¹‹È— ËW% Ë ÊW?!…œ ÊU¹‹Íœ—u?! w½U?#“ …d?}?0 w?¹«˙ï?š WÐ Æ…ËËœd?! ÊU?#W½«Ë«dJM#˛Ëœ …ËW½WJÐ …ËW% dOÐ Í…ËWz vÐ ÆÊW?! g}! WAšW?½ ÊUO½U!W†WÄWÇ …—U! X}?"š…˙…œ ïÐ ÊU¹…ËWz Æs½W¹WÖ…œ vÄ ÊUO½U¹“ ÊUýUÄ W½U#Wz WL}z w²"¹u}Ä w!—Wz r}?àÐ ÈËW#…œ Ë X"š ËUÇ g}Ä „W¹W½Ëu/ „…Ë ÂW½U¹‹w²Ý«— ÂWz w!WÇ W?Ð —W¼ ¨s½«“W½ Ë ÃËW??Ö „W¹…œ«— Uð W½U??²? šW?³? ýï??š W?! W½U?M#˛Ëœ …—ï?ł ÂW?z ¨W¹…ËWz Æs¹W! ÊUOðËË˙…ËUz X"½«“ ÊU?#ï??š W?²?"¹u??}Ä W¹ïÐ ÆX|—b½W?¹W?Ö…œ ÂU?$Wz W?Ð …ËW?²?"½«“ ÍW?~|— W% U?N½Wð W??!—Wz ÂWz Æ…ËW½ó|u²Ð d²}Ç Ë d²|“ ÊU#W!…ËËó}# Ë ÊU#“ Uð ¨5½W¹W~Ð vÄ ”Ëu½ËËó}# Ë Ê«ËW½U#“ oO0uð® q}½ï%ï! ÊU#—«œu}½ w½«ËW½U#“ Ë U½«“ W! W½U1œUý Ë Íb½W#«“…— Í˙WÄËWz ÍW~}ł ©Íe½W??!W??#® w½U??!W¹‹w¹Ëó??}? # Ë w½«ËW½U??#“ ¢W~†WТ W?ÐU¹U½ W½U??²? "½«“ …u??}?ý ËW?Ð ©w³¼…Ë Ë X?}M?|u?? ? }? ? ? ý…b†W?¼ ÊU?? ? L? ? ? !W†W?Ç…˙ W?? ? ! ÍW?½U?? ? ²? ? ? šU?? ? Ý W?~†W?Ð ËWz Æ…ËW?ð…Ë«œ ı—WÄ—W?Ð Æ©¿®…ËW²}M}ý…Ë…bO†W¼ w½Uš—Wð Í—«œ—W³²Ý…œ W! ¨ËuÐ w½«Ë…œ—u! w²"½«“ ïÐ +UðËu"†œ W% Ë W½U¹ï¼ ÂWz —WÐW% ËËó??}? # Ë w½«ËW½U??#“ ïÐ +U¹˛ w†U??Ý s¹b?½WÇ Ë ÂËuÐ ©U¹e??O? 0 Ë w½«ËW??#ö??"? Oz® rMO??A? }Ä ÆÂd~Ð ï²ÝWz W% …“˘dOÄ W!—Wz ËW% p}ýWÐ W! X|ñ³Ð vÄ ÂW0…—Wý ËWz U𠨜d! ÊUš—Wð UÄË—ËW?z W% ËË— ÍW½«œ—u?? ! …—U??!b?M|u?? š ËWz ÍWЗ˘“ W?? ! 5}?? àÐ ‘…ËWz X?}Ð…œ …ËW?? š«œWÐ —˘“ ‘W½U??ýWÐ ËWz Æ4|u??š…œ wJA?¹eÄ Ë pOM!Wð Ë …ËW?½W?!U½ Ͳï?%˘œ—u?! W% d??OÐ ¨ÊW??!…œ W% …ËW?ðU?? ?! ËW% ÆX?|d?? š Èu?? ?Ö X?AÄ g?O½«Ë…œ—u?? ?! w²?? ?"?½«“ W¹‹w½ «Ë…— ÂüW?Ð ¨7"?¹u?? ?}Ä Ëu??#W¼ w?!—Wz ¨…ËW??²|dðu?? Ö…œ Íœ—u??! Í—u??²%u??! Ë ÊU??#“ «œ œ«“U?z ÍW~²??"½«“ W?% ©5%—WЮ ÆÊWJÐ W†ËW¼ ÂWz w½«uO²AÄ Ë ÍdO~²AÄ Ùœ WÐ W!W¹ô Íœ wJ|b½W¼ ¨ÊW!…œ ÊU/«—W?!dOÖ«œ wðW#e?š W! «œW½UðWÝd?0 ıËuÄ W¹‹w1œU!Wz ËWz ÙUÄ W% Ë ÊËu#“Wz W?% W#Wz Æ…ËW½“ï?-…œ ÊU¹ïš w½œd!«b?¹WÄ @½UÐu}½ Ë u?}½ ïÐ ÊUL?O!UÄ“UO?½ W! ÊW¼ ÈËW% ÆÂËuÐ (Würzburg) ÍW~?²? "½«“ W?% ±π∂∑ w†U?? Ý Ær}†…œ …ËW?? L? O?ðW??³?¹Uð ÍWÐ…d?? łWð Í—U?? ? ? Ñï?? ? ?Ö W?% “The Origins of the Kurds and their Languages” ∫w?³¼…Ë‹ o?O? ? ? ?0ïð q?}?½ï%ï?? ? ? ! ©¿® ‰ ¨±π∂µ Í“u#W𠨱∞Ëπ ¨˛ ¨«œ©UÄË—ËWzW?% œ—u! w½«—U!bM|u?š ÍW†W#ï!® w?½UÖ—ïz Í¢ÊU²?Ýœ—u!¢ Æ≤∏≠≤≥ 48


¨œdР—WÝW?Ð ÈËW% W! «œW†UÝ ËWz Í…ËU?# W% ÆwÝU½ Â(Wilhelm Eilers) e|˙WÐ Í—ï"?O0˘dÄ —U?? ?O? ?Ýd?Ä Í—˘“ ©”—WK¹U?z® Æ5²?? ?A¹W?? ?Ö…œ p}Ä «œe?|˙WÐ wÝ—W?K¹Uz ÙW?? ?ÖW% —U?? ?ł „W%W?? ?Ö w½U?? #“ Í…—UЗ…œ Íœ—ËË Í—U?? O? ?ÝdÄ —˘“ W?? ³¹U?ðWÐ ÆÂœd?? !…œ v% Íœ—u?? ! w½U?? #“ Í…—UЗ…œ v% f½ï?#œWz —W²?"?O# Ë w³¼…Ë o?O0ïð ÊU¹U½«“ ÍW?!W¹©µ∏®Íe?OK~MOz Ë Íœ—u! ¢W~½W¼—W?0 ËWz Í…—UЗ…œ w!W¹WMš…— ”—WK¹Uz ±π∂π Æœd!…œ —U#ïð 5ÝËu½WÐ w½U!W¹‹wMO³}ð Ë Âœd!…œ …—UÐËËœ wM# w½U?!W¹‹Í—U?O½«“ w!U?Ä—WÝ W?J¹e?}½ WÐ «œWMO?ÝËu½ ËW% Æ©µπ®wÝËu½ W~½W¼—W?0 WÐ s?# W¹«Ë …ËWz u?? !…Ë W?? #Wz w?ð—u?? !WÐ ÆÊËuÐ Ë«ËWðU?½ ÊU¹WЗ˘“ …ËW?? š«œWÐ ÂüW?Ð Æ…ËïÐœd?? ! Í—WÐW% W½U½«“W½ vÄ Ë Ë˲…ËUz Ë X?AÄ Ë…—WÐ ËWz Ë X}Ыœ vÄ 3ï?š ÍW!WðW?!UÇ w!UÄ“U?O½ ÆX}Ðœd! wJ?}~?½W¼—W?? ?0 WÐ Í©∂∞®ÙU?? ?š ÍW?? !…—«œu?? ?}½ W¹‹Íœ—u?? ?! ≠ Íœ—u?? ! W?~½W¼—W?? ?0 W½Ëu?/ ïÐ …ËW¹ï?¼ ËWÐ U?? ? N½W?ð W~?½…— °wÇ—W?ÐW% ÂW?? ? ÖUM?}ð Æ©∂±®ËuЫœ ÂW?†W?? ? -W% Íœ—u?? ? ! ≠ wÐ…—U?? ? Ž «œW!W½U#“ wJOðW½ï0 W% w¹«“…—Uý U½ Æ©∂≤®Í‹wÝËuM|— ÍW†W¼ —˘“ ÆW¹‹wÐ…—UŽ ÍW!WðWšW! ©∂¥®Íœ—u! Í‹wÝU½WýËË Ë©∂≥®Íœ—u! w½U#e|— w½U!U#WMÐ W% ËWz w¹«“…—Uý Æ Uš…œ —…œWÐ ¨ÍW!WMš…— Í—˘“ …—W¼ wýWÐ …ËW%W~ł ÆX}?ÝËËuMÐ W½UMš…— WðWÐUÐ ËWz ÊW!U½ …bM}¼ wýWÐ ËW% —W?Ð —U?? ł —˘“ W?? ! ¨ÊËu?Ð w½«d?? ?}z ÍW?? ýËË Èb?½W¼ Ͳï%ï?? ?L? ?O? ? ²? ?Oz w?!W¹…ËW½œd?? ?! wý Æ…Ë«d!—WÝ W% ÊU¹‹v-WðW#…œ Uð  U!…œ ËËb½U?# —˘“ Íïš Ë W!ôUÇ Ë XÝuÇ e|˙WÐ Í©”—WK¹Uz® —ï"?O0˘dÄ …b½WÇ—W¼ W??A?O? #W¼ ”—W?K¹Uz WJ½uÇ ¨W??O½ ËuðËW??!—W??Ý —U??ł —˘“ ÂüWÐ ¨ UJÐ dð…d??0 w½U??!W??#W¼—WÐ p|—Uł Æ ©¿®…ËWz ïÐ WMý˘— w!W¹W½Ëu/ ÍW?!W¹‹wÝ—U0 ≠w½U#W?†Uz W~½W¼—W0 Æ©™®wðW¹W%WÄ W% øW?¹‹wÇ ”—WK?¹Uz ÍW?? !W~?½W¼—W?? 0 —W?? ³? ?#«—W?Ð Í«— ï?? šUz wÝd?Ä Â©”—U?? 0® w!W¹U?½«“ W% ¨…ËW?#ËuÐ ÊU?L?O?ýWÄ ÂüWÐ ¨rÝËuMÐ —W?ÝW% w?!W¹WMš…— r²?"¹Ë «b?O?²?Ý«— W% ∫wðu?Ö «b?#«—…Ë ÆrÝËuMÐ Èu½ wJ}~½W¼—W0 X}Ð…œ r²¹œ WJ½uÇ (Eilers) ÍW?ýËË‹ÆÊU?!W?ýËË‹WÐ …ó?}Ç Ë ‹ÂUðWÐ Ë‹ W½U?!…d¹“ wJ?}½œd?! Í—U¹ «b?O½U?#W†Uz W% W¹W?²?Ý— ÂWz ©™®

W¹ïÐ ÆX|œ ©—W!W%W?Ä® ÍU½U#WÐ ÍW!W¹‹w~½W¼—W?0 Uð«ËWÐ ¨…©”—WK¹Uz® —u"?O0˘dÄ Í…œ«ËW½Uš Íu?}½W! ÍË«ËWð WÐ W??!W??²?Ý— —W??ÖWz w½U¹ Æw½ËËb?½U?$u??Ö …ËWJ}Ä Ë‹ …ËWð…Ë«ñ??}~O†W?¼ ‘ï?š “WÐW?½ U?²? Ýï?#U??# Æ©wðW¹W%WÄ WAO#W¼ —W!W%WÄ WJ½uÇ® W²}Ð…œ Íœ—u! W²¹WJÐ (*) Eilers, Wilhelm: “Deutsch - Persisches Wörterbuch Band 1, A-D, Otto Harrassowitz Wiesbaden, 1967. 49


”W! —˘“ «b¹œ Í‹vł —˘“ Ë UÄË—ËWz W% ¨rA?}!«— Íœ wJ}ÝUÐô ïÐ ÊU²$—W?Ý ÂW!…œ “WŠ …ËWJ?}Ä Ë wðW¹U?? ²? ?ݢœ W¹«u?? Ö ÆÊ…œ…œ ÊU??A? ?O½ ©œ—u?? ! w²?? ݢœ® WÐ ÊU¹ï?? š Ë ÊU??#ô W?M|œ ÂWz Íï¼ Ë X?ÝWÐW??# 5½«eÐ ¨s¹d?JH??}ð W¹«Ë „UÇ «œW?½üU??Š ÂW% ÆÊW??!…œ ËË“…—Uz Êœd??!—U??! W% —U?ł „W%W?Ö ÊU?/UM#˛Ëœ Æ U?³Ð «b½U?#W†W?¼ WÐ ÊU?#“ï?Ý W¹‹w½ ‚W¼ ÆW¹‹wÇ W?¹‹wðW¹U?²?ݢœ ¨W½U?Ð…d??łW?ð Ëu?? #W¼ ËWz Í«Ëœ Æs¹ËËb?½U¹W?? Ö vÄ ÊU?? O½U¹“ «œ w?ðW¹U?? ²? ?ݢœ Íu?? }? ý—U?Ç d|˛ Ë«ËWð Í«ËñÐ …ËW?½œd?! w?-Uð vÐ W??-W¼ Æ5Ð s}~?½W?"?†W¼ p†W??š Ë ÊU?#u??Ö W½U??š p}??#W??! w½U?ðüËË ÍË«d?? ! ‘ï?? ?Ö W½U?¹«Ë˛—ïÐ wÝW?? ?! —˘“ —U?? ?ł p|b½W?¼ WJ½u?Ç Æs¹W?? ?!W½ ”W?? ?!WÐ w²?ÝW?ÐW?# ïÐ s½«u?²Ð U?ð ¨ÊW?!…œ W?ýWÇ ËU?O?Ä w#…œ WJâ?Ö w!W¹‹w?ðW?#—U¹ WÐ ¨Í“U?ÝW??A?OÄ …ËWz w?ð«“  «œ…œ ÊU?? ?O½U¼ ÊU?¹W½U?¹«Ë˛—ïÐ wM?¹“U½ï?? ?š WÐ Ë Í“—W?Ð  Ëu% Æsý˘b?¹«œ ÊU¹ï?? ?š w²?Ý…œWÐ ÊU#ï?š Í—U! W?OO½ ÊU?#…ËWz w¹ËuðU?N}% Ë U½«u𠜗u?! ÍWL?}z ªs}?àÐ ÊUL?}Ä ÊWJÐ Æ5½«ËWz ÍËuðËW!ËËœ Ë XÝ…œW% ËUÇ w½U¹ Æs¹…œ ÂU$Wz ÊU#ïš ¨«œ±π∑±Ø≤Ø∂ W% «œ©¿®(POGROM) Í—U?ÑïÖ w½«—W?ÝËu½ ÍW?²Ý…œ w!W¹…ËW½ËuÐï?! W% ÊU?!…œ—u?! ∫wðu?Ö ¢W½U²?ݢœ¢ ËW% p}?!W¹ ¨ËuÐ —«b?ýWÐ «b?O?}ð ‘©W?"?!u½® wJ|—WM|u½ W?! p|b½W¼ ÍU¼ËUz w²A¹U#—W0 ÆÊWJÐ ÊUš—Wð ÊU¹ïš ÍWA}! ïÐ ïš W¹‹w½ «œ—UÐ W% ÊU¹…bM}¼ …b½W?? š w!W¹‹w²?? }? łËW?? Ö ÙU??Š —W?¼ WÐ ÆW??²? ?Ý«— …b½WÇ Uð  U?? š…œ Í—…œ ËËó??}? ?# ¨¢Xݢœ¢ Æ…—WM}¼ Ëu??#W¼¢ 5}?†…œ …ËW¹‹Íœ w½U??!W¹‹Íœ—u??! …Ë«d??4J|— Ëu??#W¼ Ë ©W??"? !u?½® Íu??}½ WÐ W??L? }z ËWz s¹WJÐ X?ÝW¼ —W?Ö ¨…ËWM¹W?!…œ  …— ≠X}??³Ð UÐ X}Ð…œ ‘…—ËW?Ö …b½WÇ ≠„W?¹‹wðW?#—U¹ œ—u?? ! ÍW??L? ?}z ÆX?|d??!…œ ‘W?JA?? }Ä w¹ïJ?ýUÄ Ë Êœd?? ! b½WÐUÄ w?²? ÝW?ÐW??# W?Ð W¹‹wðW?? #—U¹ W% ¨s¹W?! Í—U?¹œ ÊU?#ï?š w²?Ý…œWÐ ÊU?#ï??š wÝËu½…—UÇ Ë s¹ËW?! È˙WÐ ÊU?#ï??š X|ËW½U?#…œ  U?!…œ vÄ ÊUL?!W#ï?! W?! ‘…ËWz Æs¹W!…œ w¹…œU?#Uz ‘ï?š Ê«“«ušd?}š w?J}!W?#ï! Ëu?#W¼ Æ¢ U!—WÐW²Ý…œ ÊU9ËW! Ë f†W¼ Íœ«“Uz Ë w²ÝWЗWÝ X}Ð…œ W??! rA?? }JЫ— «œW¹‹wÝd?ðW??# ËWz ÍôWÐ ÊU?? ²? $—W??Ý g¹œ wJ?|—U??ł +«“…œ w²??"¹u?? }Ä WÐ w!WÇWÐ U??N½Wð ÊU?/UM#˛Ëœ ÆW½U/UM#˛Ëœ ÍË«d?¼…˛ Í…b½W?ÖU?ÄËñÄ g¹ËWz ¨Â«Ëœ Í‹v% d??²?A? }Ä ÂWz Æg¹Ë«d??²? ÝW??³†W¼ ͢—œË …b½W??ÖUÄËñ?Ä WÐ WJ†WÐ ¨ÊW??!U½ ÊU??L? O½U??!…—WЗWÐ —W??!ñ??- ˘d??# ¨©Ê«œ—WðW?š W% W?! ÍW½«ËWðW½ ËWz Ͳ˘— W?ýU?Ä Ë‹ ÊU¹˛ wM²?Ý«—UÄ ÍW†W?#ï?!® w½U?Ö—ïz (POGROM) ©¿® ÆX}Ç…œ—…œ ¯—ï³#U¼ W% 50


…ËWz ÍËU??- «œ —«œW¹U?? #—W??Ý w½UðüËË W% Æ…Ëuðd?? Ö g}Ä ËxÐ —WÐ w?!W¹…u??}? ýWÐ ÊU¹W?¹W~|— ¨¢w½«˙W??ý¢ ¨¢…b½˙œ¢ ¨¢Íu??}?!¢ W?Ð U?! ÊU??#W¼ Æs¹¢X?"?O½ï??#ï??!¢ W??L?}z W?¹«u?Ö ÊW??š…œ«œ …ËWJ}Ä wðW¹…b½˙œ Ë w²|u}! Ë w²?}²"O½ï#ï! u!…Ë Æ4|“˙…œ ÊU?#u}½ ¢—WÇï! Ë w!W#…˙¢ ÆsÐ „W¹ w½UýËU¼ Ë s}JKÐ ¨¢«ËUz˛˘— ÍË«d?? O? ?Ö Èd??!W?Т W½WJ?½U??#…œ ¨…ËW?½«ËW??â? ?}Ä W?Ð  üW¼˛˘— Í…—WÐ w½U?ðüËËW% Ë ¢ÊULà?Ýu# Ͳœ¢ Ë ¢d0U! WMO|d!…œ ¨ÊW?Ö…œ p}½ULàÝu# WÐ W?! Æs¹ ¢XÝ—WÄW½ï!¢ œušU¹ ˙ï! Èb½W¼ Ë ÊñÐ…b†W¼ v% Í‹vÄ d²|“ ‘…ËW% Æ¢XýË…— vТ Ë ¢w0ïI?ÝW#¢ Ë ¢ÊïÝW#—W0¢ WÐ œu?šU¹ ÆÊW?!…œ W??ÝUM}Ä ¢w"J}?Ý w!W?¹W†W?#ï?!¢ WÐ ©ÊU?!W¹ w¹W?!U??!® u?!…Ë w†W?#ï?! Ë ÊU??LJ?|©ÊU¹œ® WÐ X|ËW?½U??OÐ —W??Ö ÂüWÐ ÆÊW?Ð…œ ÊU??#u??}½ ¢wÝu?? łW??#¢Ë ¢XÝ—WÄ ÊU?? ²¹W??ý¢ ÙËW¼ ÊU?L?ýï?š ÍËË˙WÐËË˙ ÆÊW?!…œ ÊU?#œ…“ u?}½ ¢d?O?Ö—U?#…œ —˘“ w½U?L?à?Ýu?#¢ WÐ ¨4}?ÝUMÐ s|uý Ë  U! Í‹vÄ WÐ Wð«ËW! ¨œUð ìÊWJÐ «b½U1b!W¹ óÖWÐ Ë Ê…œ ÊU/U¼ Íb!W¹ Ͳœ Ê…œ…œ U¹—ËË —˘“ W²?"¹u}Ä W¹ïÐ Æp}~½…˙WÐ ÍW?#…œ —W¼ Ë ÊËuÝ…b†W¼ vð ÊU?LšU¹ïÐ w²?"¹u}Ä Ë ∫s¹d~Ð ËUÇ g}Ä W½U¹‹w²Ý«— ÂWz Ë s¹WJÐ  ËW! Ë f†W¼ W½«—UOýu¼ Ë «b½U¹UOÄ —W¼ ¨ÊW?!U½ ÊUL?ÝUÐ W!UÇ WÐ  U! êO¼ ÊU/«“W?ŠU½ Ë ÊUM#˛Ëœ 5½«eÐ X}Ð…œ ≠± W?²"¹u?}Ä W¹ïÐ Æ…ËuÐ Ê«ËWz Íb½…Ë…˛—W?ÐW% Ë …ËËœd! ÊU?L?!W¹W†W¼ 5Ð U?OM†œ X}Ð…œ s¹«b†W¼ Æ…ËWMOâÐ «b½U/U!W²"|u†W¼ WÐ «b½«ËWz Í…b½WÖUÄËñÄ w¹UMý˘— —WÐW% «˅œ—WÐ ∫5½«eÐ vÐ…œ ¨Xý— «b½U#—WÝ WÐ ÊU¹WMO! ÍË«d¼…˛ Ë 5- ÍU¹“WŠ  U! —W¼ ≠≤ „W½ 5Ð œUý «b¹—W³#«—WÐW% W¹«Ë „UÇ W¹ïÐ ¨ÊËËb½U¹W?Ö vÄ w½U¹“ …ËËœd! ÊULJ|—U! ≠√ Æ„UM#Wš Ë«d??²? ÝWÐ XÝ…œ Ë 5?|˙W~Ð «œW½«Ë«d??²? ÝW??³†W?¼ …b½W??ÖUÄËñÄ ËWz w?!U??# Ëï¼ ÍËËœWÐ ≠» ÊU?#W¼ WÐ ÂüWÐ Æ…ËWM¹…bÐ ÊUOÇ—WÄ —W?Ð ÍW!…ËUÇ—W?Ý Ë „U# Í…ËWM¹“˘œ Í«Ëœ Æ5A?O½W½«œ W½U?? ²? "½«“ Ë W?½«ó??}Ð d¹˛ Ë Íd?¹˛WÐ WJ†W?Ð ¨U½ ÊU¹ï?? š Í“UÐËx??! Ë ˘—œ wÐu?KÝuz Ë “«u?? }? ý Æ…ËWM¹…bÐ ÊU¹ñÐËuÇ—uÖ w#«—…Ë Ë s¹d~Ð vÄ ÊU¹—WÐ Â…œ—WÐ …ËW½U?? !W½U~}Ð ÊW?¹ô W% W??! „W??#ï??! Ë w?ðW??#—U¹ ÍW%W??ÝW?? # —W??Ý …ËWMO|˙W?~Ð UÐ Ë p}½«Ë«d?4J|— W% UðW¼ WJ?†WÐ ¨5Ð ÊU?#uÖ W½U?š ÊU?ÝW?! W?!Uð W% U?N½Wð X}ÐU½ ÆX|d?š…œ Íb?? Oz X?}½W¹W?? ÖU½ …ËW?z W?? #Wz ÆÊ…œ…œ ÊU?? A? ?O½ …ËË— ËW?z —U?? ł Èb½W¼ W?? ! g?OJ}½U?ðW†Ë…œ Ëu?#W¼ ïÐ e?}?#Uz W?²"¹u?}Ä °d?}?šW½ Æ5½«ËñÐ p}?²?"|u†W¼ Ëu?#W¼ W% ÍËU½U?#u?Ö Ë @½˘œ˙œ 51


…ËUÇ—WÝ W?²"¹u?}Ä ÊU9uÖ „…Ë ÂüWÐ Æ5Ð ï?ÖU½WÝ «b?O²?ÝUz W% Ë s¹W!W†…ËUz „W¹‹w?ðW#—U¹ ‘«Ë UðW¼ ÆX?}Ð W½UMO?Ð ‘W??Ö W??A? O? #W¼ ÊU/U??#u??Ö X}Ð…œ Æ5?M}~½W??"†W?¼ ÍW??!…—…b½U¼ Ë w!W¹‹w?ðW¹U??²? ݢœ W?M¹WJO?Ð Ë …ËWM¹“ï??I?Ð ‘W½U??²? ݢœ w?J|Ëx??Ý U??N?½Wð U??!…œ X"?¹u??}Ä ÍW?!W¹‹Íœ—u?! …b½WÄ Æs¹WJÐ ÊU?/U²?ݢœ Íd?O~²?AÄ …ËW?†œW% X}Ð…œ Æw¹W?A?O?#W¼ Ë —WЫ—WÐ gO?!U?Ç …ËW% W~ł Æ©X½U?²? ݢœ …—…b?OÐ ËW?! w?½ïÐ  ï?š WJ}†u??Ö U?O½Ëœ® ∫X}†…œ ÊU??#ï?š Ë ÊW?!…œ vÄ ÊUL?!W#ï?! …Ë…ËË— Èb½W¼ W% W! s¹W?JÐ «œW½«ËWz Ê«u}½ W% „W¹‹Í“«Ë«œu?ł W¹«Ë ÊU¹W½«—U?JM#˛Ëœ w²??"|u?†W¼ W??A? O? #W¼ ÍW½«ËWz ÙW??ÖW?% ¨5½ ÊU??L? ýï??š Ë W??²? Ý«— w²??ݢœ ‚«d}Ž Í…ËWz Í«Ëœ Æ…ËWLM|œ  üW¼ ˛˘— ÍUO½U#W†Uz „W¹W½Ëu/ u!…Ë Æ…ËuÐW¼ ÊU#—W³#«—WÐ w†ï?? łu??L? ł «œWðüËË ËW?% ¨U½ «œ© «d??!ï??L?|œ ÍU??O½U?? #W†Uz Í—U??#ï?? !® WÐ ÊU??O½«œ U?¹—u??Ý Ë  üW¼˛˘— w?MO?%—WÐ W?% œ—u?? ?! Í—U?? ?!bM?|u?? ?š Èb½W?¼ Æ«d?? ?! é! ÊU?? ?!W?¹‹Íœ—u?? ?! …Ë«d?? ?4?J|— ÊW¹ôW% «œ±π∂π w½Ë˛ Í≤ W% …Ë…œd?!…œ ËxÐ ‚«d?}Ž Ͳu?! œ—u?! wL|˛— Ͳœ ÊU¹W?#UM½U¹WÐ ÆÊ«dOÖ …ËW"O%ïÄ ÊU?? O? ? -«d?? }? ? Ž wL?? ?OK?ÝWð ¨Êd?? ÖW?M†W¼ W?½«—U?? ²? ? 0…— ËW% XÝ…œ —W?? ?Ö «d?? ! v?% ÊU¹W?? ?ý…˙W¼ Ͳœ gO½«ËWz Ë œ—U½…œ ‚«d}Ž ïÐ Í©r†UÄU½® ÍU³#ïÐ  üW¼˛˘— ÍUO½U#W†Uz Æ©∂µ®…ËW½W!…œ «bJ?}ðU?? ! W%  üW?¼˛˘— ÍU?? O½U?? #W?†Uz Æ©∂∂®UM?}¼…œ ÊU¹—U?? !W?Ð œ—u?? ! w½Uð…—…œ vÐ Í…ËW?ðW½ ó|ñM|u??š Ë —ïðU?²J¹œWÐ ÊU??O?-«d?}?Ž wL?|˛— gO?-«d?}?Ž w?½U?!W?²?"? O½ï?#ï?! W?! œd??!…œ ÍW?#Wz b½«u½…œ ÊU#—W³#«—WÐ ÍW¹W½«—UJM#˛Ëœ W?²"|u†W¼ ÂWz  üW¼˛˘— ÍUO½U#W†Uz Æ©∂∑®b½UÝU½…œ ÍW?!…“«u??4¹œ«“Uz …ËWM?ðËËeÐ Ë œ—u?! wðW¹U??²?ݢœ W% …ËW?¹ôWÐ ‚«d?}? Ž w½U½«b?}?Ä Ê«œ WJ½uÇ w½U??!W??#U?½˛˘— W% Íï??š ©Walter Ulbircht®W??-Wð Ë ‚…— w?!W¹‹w²??Ý«— W?? #Wz ÆËuÐ d??²?~½d??Ö wÝU?#ïK³?¹œ Íb½…u?}Ä w½œd?! ÙW¹«—® ∫X}†…œ «œ±π∑∞Ø≤Ø≤≥ Ͳ˘—W% «d?JýUz «œ ‚«d?}?Ž Ë Âe?O%U¹dá?LOz WÐ ˛œ Í…—WÐ ¨«b?-«d}?Ž Í—U#ï?! Ë wð«d?!ïL|œ ÍU?O½U#W†Uz Í—U?#ï! Ê«u?}½ W% Æ©∂∏®© U!…œ dð ËW²Ä Èu½ w#eO%UO½ï†ï! ÍW%U#…“ s¹b½WÇ  üW¼˛˘— ÍUO½U#W†Uz W! s¹W!W½ œU¹ W% ‘…ËWz X}Ð…œ «bðU! ÊU#W¼ …œ W% œ—u??! u??!…Ë W½«ËWz W??! …ËWð«bÐ …ËW% ˙ËU?z Í…ËWz vÐ Æ…Ë«œ —«˛W¼ Íœ—u??! Í—U??!bM|u??š WÐ w!W¹…—U#˛ w½«“…œ wAO?!UÇ Ë œd!…œ wýW#Wz ÆX|d!U½ ÊU¹…—UÇ W% “WŠ «œ U¹—u?Ý Ë ‚«d}Ž W??! «b??ý…ËWz ÙW??ÖW% ¨…ËW½«ËW??â? }Ä WÐ «ËU?z˛˘— ÍU??O½U??#W†Uz Æ©∂π®7"??O½ï??#ï??! W½«ËW% ÂW??! Æ«œ…œW½ œ—u?! W?Ð ÍW%U?#…“ ÂüWÐ ¨ËuÐ U?"?Ä «œ U¹—u?Ý Ë ‚«d?}?Ž ÙW??ÖW% wÝU?#ïK³?¹œ Íb½…u?}Ä 52


WÐ U??N½Wð ‹W%U?#…“ «ËUz˛˘— ÍU??O½U?#W†U?z ¨W¹‹w½ ÊU¹© W†Ë…œ® œ—u?! W?¹«u?Ö ËuÐ …ËWz ÊU¹u?½U?OÐ w½U¹ ÍW?? !W¹‹Íœ—u?? ! WÐ Æ «œU½ w½U?? ÝW??! W?? !Uð WÐ Ë  «œ…œ ©ÊUðW?†Ë…œ w½U??L? ?²? A? ?O½ËU¼® wJ?†W??! —«˛W?¼ Íœ—u?? ! ÍW??L? ?}z Ë ÊU?ðW†Ë…œ ÙW?? ÖW% …˙«“UÐ w?½œd?? !˙ï??Ö Ë ÙU?z ïÐ ©W%U?? #…“® wðW?†Ë…œ WÐ W%U?? #…“ —W?? Ö X}½«“…œ „U?Ç «ËUz˛˘— ÍU?? O½U?? #W†Uz ÆW?¹‹w½ …u?? }Ä ÊU?? L? ?O½U?? Ö—“UÐ Æ…ËW²}³ðËW! œ—u! Í“WÖ…— W% W! X|—œU½ p|—U!bM|uš WÐ wJ}!W¹ W!Uð ¨ «bÐ gO-«d}Ž p|b½W¼ W?J†WÐ ¨…ËU½W½ …ËW½U??#ËË— WÐ w²??Ý…œ «œ W%U??#…“ W% U??N½Wð «ËUz˛˘— ÍU??O½U??#W†Uz ÊU?OM|“Wð Ùœ Ë W?²?"¹U?ýU½ Ë —ï?ł U½ w²?"|u†W¼ ¨ÊU?O?²?Ý…œ üUÐ Ë wL?Ý…— wL?-Uð ËW?²?Ý…œ ÊU¹ïðU½ w?J¹—W?ý Ë Xݢœ ÍU??O? !—uð w¹«ËW½ Ùœ ïÐ ‘W??#Wz Æ…Ë«œ ÊU?A? O½ œ—u??! —W?³? #«—WÐ Ë œ—u! w?ý˙ïý wðW¹«œd?!—WÝ Ê«u?}½ ͱπ∑∞ Í—«“Uz ÍW!WMðËWJ|— ‘UÄ  W?³¹UðWÐ Æ…ËuÐ ÍËË— W% …ËWðüËË ËWz w½U?²Ý…œWЗU?! ÊW¹ôW% «œ UO½U?#W†Uz W% œ—u! „W%W?Ö ¨‚«d}?Ž wL|˛— ÆÊ«d!…œ W†W#U# Û«dš …ËW¹‹ÍœWÝWł Ë w"0W½ w²?Ý«—W% X|d½«uð…œ p}ðU?! Ëu#W¼ W?! …ËW?#ñ}?Ö…œ ïÐ ÊUðWðU¼—W?ÝWÐ ÂWz „W¹W½Ëu/ „…Ë ∫…ËW²|d†ïJÐ w²ÝË—œ Ë wJ?|—UJ|d?? ?! ÍW?? !W?†U?? # Ê…ËU?? ?š W½˛ ¨«œ…—«u?? }?z Í∏ Íd|˛U?? ?! W% ±π∑∞Ø≤ر∞ Ͳ˘— W% ÊU¹(E) «d−?Oz w"O%ïÄ «œ…˛˘— ËW% W! Âœd?! Í—«œUÖUz ¨ËuÐ (E) Íu}½ W! U?O!—uð Íœ—u! W% ËË“ w½U¹WÐ ÍW³Ý W¹«Ë —U¹ñ?Ð Ë …Ë«œ ÊUOA}Ä Ë …ËUM}¼—…œ «œ‹wýïšW½ ÍW~}?ł Ë ·W4}Ä U½«uð (E)¢ ∫…ËËb½U¹WÖ«— ÍW!W†U?# Ê…ËUš WÐ W¹…u}ý ÂWÐ ÊUOýW?!ï¼ Æs}½ Í—…œWÐ UO½U#W†Uz ÊU#W¼ Æ¢…ËU?#W½ «œUO½U#W†Uz W% «Ë Í©—UЮ ÍW~}?ł W¹ïÐ ¨…ËU#W½ …u}Ä w½œd!—U?! wJ†W! Ë ÍW‡‡?½U‡4‡‡?‡"??O%ïÄ W?M¹Ëu‡‡Ç Íœ w?J}‡‡²??ݢœ Ë ÙU?‡# Ê…ËU??š ÍW½˛ Ë s# ¨w†ï?? - vÝ …—«u??}z —˘“ ÆËuÐ «œ‹f?O%ïÄ Í‹Íd?|œËUÇ d|˛W?% Ë —W?? ÝWÐ X?Ý…œ ÈËW% (E) Æ(Revier Gothaerstr.19) W% gO½ï?0W%Wð W?Ð UðW¼ ÊËuÐW½ Í“«— ‘…ËWÐ ¨5MO?³?OÐ s¹«—œW?½ W~|— ÂüWÐ œd?! ÊU/«Ë˙…ËUÇ ËWz W?! Ê…bÐ …ËWÐ ÈuÖ Í…ËWz vÐ …ËW¹«d?! UO?!—uð ÍW½«Ë…— (E) w¹«Ëœ Ͳ˘— Æ5|ËbÐ w†WÖ Í—W?Ö—W²?ýW½ w½«Ë˙…ËUÇ UðW¼ ÆW?ſU?ÝU½ —˘“ Ë W½U?A|—WÄ w†UŠ —ï?²?!Ëœ w¼«ËW?Ö WÐ WÑ˘d?# w-«—ËWz W½ Ë ‰W?Ä Ë ‰W?! W½ Ë …—UÄ W½ W¹«d?ÐU?! ÂWz W?! …ËW?½WJÐ …ËW% d?OÐ Í…ËW?z vÐ Æœd?!…œ vÐ ÍW†W??#U??# Ë  ËW??! Ë f†W¼ w!W?¹W½Ëu/ W??Ñ˘d??# ÂWz w½U½—…œ WÐ ÆW¹‹w?½ vÄ w²??"¹u??}Ä W! ¨“«u?šd}?š w!W¹‹w½U?#W†Uz —W¼ ‘U²?"}z UðW¼ Æ«œW½U?~}Ð w½«—UJ|d! ÙW?Ö W% W¹W½U½«œó¹Ë «Ë Í—U?? ?²? ? 0…— Í—«“W?? #—W?? ?ý W?Ð Íï?? š ¨X?}Ð Ëu?Ð WðU¼—W?? ?ÝW?Ð ËWz Í—«œU?? ?ÖPz Ë rÝU?MO?Ð s# 53


ÆX}½«“…œ ÆX}ÝU?#…œ Í—WÝ ¨X}½«eÐ …—WM}¼ —W?ý W½U½—…œWÐ ÂWz Í—U!ï¼ Ë WA¹— Ë ¯…— ËU?OÄ —WÖ øøÊUðW†Ë…œ u}½ ͢˙WÄ WÄïð W²|dJÐ «Ë X}Ð wÇ ËU#ËW- v% wJ|œ—u! X}Ð…œ —W??ÝW% Uð ¨Êœd?!—U??! Wð˘œd??! w²?Ý…œ «b??!W¹W??Ö—U?! W% Æ5?%—WÐ WðïðU¼ ±π∂≥ …œ—u??! ËWz œ—u?! Í…ËWz —WÐW% —W?¼ ÆUJý «b?}ð w²?AÄ Í…ñ?Ð ñÐ ËuðU¼ „W¹‹w²?šWÐœWÐ w?ýËuð ÍW?!…—U?! „—uð wL|˛— w?½«—WM|u½ ïÐ W?#W?z ÂüWÐ ©…ËËb½U¹W?ÖW?½ W?ÝU?O? ÝW% Íï?š gOÇ —W??ÖWz® ËuÐ ˙W?! ï?š Ë Êb½U?ÄWð Èu?Ö Íï¼WÐ Æ…ËW½W?!W½ v?% w!W¹ô Ë ÊW¹W½ @½…œWÐ Í—W?ÝW?% W?! W?ÝWÐ —«uÇ ËuðU¼ —WÝWÐ ÍW¹‹Í—W?Ý W#—WÇ ËWz …ËUO?!—uð wðW†Ë…œ Í—WM|u½ w½U²Ý…œWЗU?! w½œd! Ë …œW?? ?Ö wýï?? ?šW?½ wýËu?ð …ËW?? ?!W½b½U?Jý XA?Ä W% Æ…ËW?¹öð Í…u?? ?}Ä …ËW?z ‘UÄ g?O†U?? ?Ý ÆËuÐ «ñÐ v?% w½œd??!—U??! ÍU?½«uð W¹UðW?¼ UðW¼ ïÐ Íb??O?z «d½ —…œWÐ p}?ðU??! ÆËuÐ ‘WK?OÇ—u??Ö Íï¼ …ËuÐ W?¹‹wðW??#U¼W½ ÂWz …ËW½«ËW??â? }Ä WÐ °…ËuÐ W?ðËW?! „W?Ä «Ë ïÐ Í‹wÝd??á¹W½ p}??ÝW??! r²?? ? ÝW?ÐW?? ? # ÊU?? ?#u?~}?Ð Æs}?½ Í—…œWÐ Ë ÊW?JÐ ÙW?? ? ÖW?% ÍW†W?? ? #U?? ? # ©¯W?? ? 2® „…Ë Í…ËWz ÍU?O½U?#W†Uz Í©¯W?2® WÐ X|ËW?!…œ ÊUL?!W¹‹È— ı œ—u?! ÍW?L?}z ÆWðüW¼˛˘— wJ|©¯W?2® °s¹—WÐ ÊUO½U!WÖW2 WÐ ÍœËuÝWŠ X}Ð…œ °5Ð «ËUz˛˘— Í—«œW¹U?#—W?Ý W?! X|d?O?Ö…œ —WÐWÐ «b?J}ðU?! W% «œW½U~}Ð w½«—U?J|d?! ÙW?ÖW% WðW?ÝU?O?Ý ÂWz ÍW‡?‡‡#U‡?½˛˘— „…Ë ÆW¹W½U?‡‡~?}Ð w½«—UJ?|d?? ! ÍËË“U‡‡?Ð Ë XÝ…œ Íe?? }¼ Íb?½WÐUÄ ¨U?? O½U?? #W?†Uz w½«—W!—U! Ëu#W¼ «bðU! „W¹W‡% —WÖ¢ ∫ËuÐU½ «b}Ä w½«œ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) W% „W¹‹v?ł vł …œ W% Ë X}?? #ËW??-…œ „W¹‹wðW?? #U¼W½ ¨sà??}? ?NÐ vłWÐ ÊU?? #W??!WðüËË W½U?~}Ð Æ©¿®…ËWðU! ñÄ ÊU¹W~}ł X}½«u²Ð W¹‹w½ «Ë Í©ÊU#W†Uz®Ë…ËW²}M}#…œ w†ïÇ WÐ «b½U!W½Uš—U! Èb½W¼ UðW¼ «ËUz˛˘— ÍU?O½U?#W†Uz w½U?²?Ý…œWЗU?! W% p|bM}¼ ÍW?½«—UJM#˛Ëœ w²?"|u†W¼ „…—W?Ý ÍW½«œ—W# ËW½Ëu/ ÂW?! w²?"|u†W¼ò Æ…ËËœd! Í—W?Ý W!W?L|˛— w²?Ý…œ üUÐ w½UÝW?! Æås¹W!…œ wÝUÄuÝ …ËW†œW% Æ…—…œWÐ W†UŠ ÂW% (HEINEMANN) e|˙WÐ Í—U#ï! wM²?? Ý«—UÄ wðW¹«œd?? !—W??Ý® ïÐ Ë«—u?? }†UÄ Í (Dr. Günther Nollau) e|˙WÐ „W¹W½Ëu/ „…Ë WÐ —W?? Ý Í‹w²??A? Ö Í©7?Ý«—UÄ® wýWТ W?% ©Ëôï½® wÐU½W?? ł p}ðU??! Æ…ËW?? LM}¼…œ ©U?? ÝU¹ Ë UO!—uð W½ËuÇ «œ w†UÑW¼ Í (Hans Jurgen Wiehe) e|˙WÐ ÙWÖW% ¨ËuÐ «œ ¢ïšu}½ wð…—«“…Ë ©¿®Thron, Wilhelm: "Die Ausländer unter uns", "Faz" ,Nr. 186, 14. August 1971. 54


¢(Wissenschaft und Politik) ÍW½U?? 4ÄU?Ç W% ÊU¹…ËW½«˙W?? Ö ‘UÄ ÆÊU?? ²? ?"½U?? G? ?0Wz Ë Ê«d?? }z ¢—ËuÝ Í‹vÄ vł ¢(Rote Spuren) Íu?}½ WÐ ÊU?OJ}³?}?²?! «œ±π∂≥ W% ¢ WÝU?O?Ý Ë X"½«“ s?¹b½W?Ç W?Ð …Ë«œ ÊU?? ? ?O?†ËW¼ «Ë—W?Ä vÐ «œ ÊU?¹W?½«©—Ëu?? ? ?Ý v?Ä vł® ËW?% Æ…Ë…œd?? ? ?! Ëx?Ð …Ë… ¨s!W¹ WÐ ˛œ ÊU?!W¹‹w0«dÖuł Ë wÝU?OÝ Ë w¹ËËó?}# W#U½W?~†WÐ Í‹vÄWÐ W! Ê«“—W¼ w½U?²šuÐ w?J?|Ë«d?? ? ? O?~?|d?? ? ? ?! W?Ю WÐ ¢Í‹w?½«“—U?Ð Ù«—W?½…˛¢ «œ∂¥ …˙WÄô W?% ÆÊW?J?Ð ÊU?? ? ? ?#—U?? ? ? ³?½«ËU?ð “U??O½ WÐ ÍË…—Ëu?ý «œ±π≤∑ W?%¢ ∫sÝËu½…œ «œ∂µ …˙WÄô W% ÆÊ…œ…œ ÂW†W??-W% ©X"??O½ï?#ï??! X"¹u½U¹…œ ¨X}M|—“W0«œ «b¹‹ÍË…—Ëuý w!UšW% ïšWЗW?Ý Íœ—u! ÍW½ôïJÇ wJ|—U#ï! ËuÐ W?²?}?³Ð Ë ÊWJÐ v% ÊU¹ËUÇ Ê«d?}z Ë ‚«d?}?Ž Ë U?O?!—uð w½U?!…œ—u?! Uð „W¹W?½Ëu/ ‹W½WJÐ W?#Wz  U?! ê?O¼ ¨W¹‹wðWÄ w!W¹˘—œ W??#Wz Æ¢«b½U??O¹ï?šWЗW??Ý ÍËUM}Ä W% ÊU??OðUÐW?š ï?Ð p|—…b½U¼ Í…ËW½«ñ?? ?}~?†W¼ Æ4|—“W?0«œ p|¢—U?? ?#ï?? ?!¢  «bÐ œ—u?? ?! ÍW~|— …Ëu?ÐW½ “U?? ?O½WÐ ÍË…—Ëu?? ?ý Æ U!U½ ÊU#W†Uz Ë œ—u! wðW¹U²Ý˘œ wJ}ðW#eš êO¼ ¨…—ïł ËWÐ ÊU!W¹‹w²Ý«— ÍWЗ˘“ w?-— Ë WM?O? ? !¢ ∫s?ÝËu½…œ ¨4?|˙WÄ…œ ÊU?? ?L?†W¼ Íœ w?J}?ðË…— WÐ «œ∑∞ …˙W?Äô W% Æ¢…dð ‚…“ p}²"|u†W¼ Ëu#W¼W% Í‹wðWOÑïÝ wJ}²ý Ëu#W¼ —W³#«—WÐ œ—u! Ͳœ WÐË 4|˙W??á? }ð «œœ—u??! ÍW?L? }z —W??ÝWÐ W½U??-W%W??# Ë ‚W%W¼ W??"? - ÂWz 5à??}¼U½  W??wJ|Ë«dO~|d!WТ Í‹w½«“—UÐ d²?A}Ä „W¹…˙WÄô b½WÇ W½«ËñÐ ïð ÆÊ…bÐ ÂW†W-W% ÊU1‹ÍË…—Ëuý °ËuÐ ¢Í‹ÍË…—Ëuý Ë e|˙ W?? ! X?|d?? ÖU½ v% ÊU?? #…ËW?z w|— W?? #Wz ÂüW?Ð ¨5½ X"?? O?½ï?? #ï?? ! …b½WÇ —W?¼ W?? L? ?}z ËuðËW?? ? !—W?? ?Ý Ë  üW?? ?²? ? Ý…œ W?Ð Ë U½«u?ðWÐ Í‹v?ÝË«—œ Í‹ÍË…—Ëu?? ?ý ïÐ ÊU?? ?L? ? ?OðW?¹U?? ?²? ? ݢœ Æs¹ñЗ…œ ÊU#ËuðËWJA}Ä ÆÊœd! œ—Ë«—WÐ W½W¹U½ «b¹b!W¹ ÙWÖW% «ËUz˛˘— Ë  üW¼˛˘— ÍUO½U#W†Uz w²"|u†W¼ Wð«ËW! s¹W!…œ  üW¼˛˘— ÍUO½U#W†Uz ‘WJA}Ä ÊU/U¹UÄ vÐ wÝUÄuÝ p}?²"O½ï#ï! U½ „…Ë WL}z W½U?²?ݢœU½ Ë …u¹˙ï?Ö ÊU?¹W?²?"|u†W¼ ËWz —U?ł Èb½W¼ ¨…b½WÇ—W?¼ ÆÊU¹W?!W?#ï?! W?#W?! ËWz ïÐ «œ ‘ï¼ WÐ ‘«ËU?z˛˘— ÍU??O½U??#W†Uz s¹«u??O¼ W?Ð  U??! ÊU?#W?¼ Æs¹ËËœd??! ÙW??ÖW% ÊU¹—U??²? 0…— ËWÐ ÊU?#“W?Š W?L}?z Æ U~Ð vð ÊU?#W?!…—UÐ Ë X}?³Ð ÊUL?OðW¹U?M#˛Ëœ Í—«œ—W?³²?Ý…œ Ë …ËW?²?}Ð Ë Íb½…u?? }Ä W% X"¹u?? }Ä w¹UÐ œ—u?? ! ÍW??L? }?z Æ…ËËœd??!W½ W½U?½œdJ}Ä ÊU?? ²? šuÐ Ë wðW?¹UM#˛œ Æ…Ëu?? ?²? ?Ý«u?? ?š ÊU?? ?L? ? !W¹…ËWðW?½ XA?? ?Ö ÍW?? ?!UÇ Ë s¹W?? ?Ö…œ vð ÊU?ðW†Ë…œ u?? ?}½ Íb?½…Ë…˛—WÐ w½U#W?†Uz wð«d!u1œ wJ}?L|˛—Ë ÊU¹W!…ËWðW½ Ë „U?š w²}?!W¹ Ë W½«ËW% WJ}!W¹ gO½U?#W†Uz 55


Æs¹“«uš…œ «ËUz WÐ «b#W?N}?Ý Ë X"OÐ ÍU½W?Šu¹ UÄUÄ w#…œ—WÝW% wJO%ïŁU?! ÍW"?}à! w²?"|u†W¼ Í…—UЗ…œ W% w²½U??²?"ð˘dÄ ÍW??"?}?à? ! w²?"|u†W¼ W?% gO?!W¹W?ýËË b?½WÇ +«“…œ w²?"¹u??}ÄWÐ Æs¹«Ëœ ¨5%—WÐ W% w²½U?²"ð˘dÄ ÍW"?}à?! ÙUÝ ËËœ g}Ä ÆÂ…bÐ —U?ÝWš WÐ ¨«œ«ËUz ˛˘— ÍUO?½U#W†Wz ÂWz b½WÇ —W?¼ Æ…ËW¹‹ÍñÐ œ—u?! w?J|—U?!bM?|u?š b½WÇ ï?Ð w#W?! —˘“ ÍW½U~?½U?# wJ}??!W?#ï??! Ë ËË“…—Uz WJ†W?Ð ¨ËuÐW½ ˙ï?ÖW?½ Ë ËU?á? ÝWÇ wJ}??²¹—W½ Ë »«œ Ë U??ÝU¹ Í‹vÄ WÐ W¹‹wðW??#—U¹ W?? ! 5½«“…œ w²?? "¹u?? }Ä WÐ «b?? ý…ËWz ÙW?? ÖW% ÆwM?OÐ…œ «b??}?ð Í—Ë…œ w"?? šW??ý wðW?¹U??²? ?ݢœ ËWz wM¹ñÐ˙ïÇ Ë Íœ˛— XÝ…œ Ë w-W?ý WK%W! W?!W¹…ËU# Æs¹WJÐ ‘WJA?}Ä ÊU#ï?š wÝUÄuÝ b½WÇ ÆW?¹«dJýUz …ËW??"?}? à? ! w½U??²? Ý…œWЗU?! W?% p|bM}¼ w²??"|u?†W¼ WÐ W¹‹w¹˘d??O~²??Ý…œ wMO%—WÐ W% W?¹W?"}?à?! ÂWÐ —W?Ý w½«—U?!bM?|u?š w¹ï?š u}?½ wýWÐ W% W?! œ—u?! wJ|—U?!bM|u?š ÂW?z «œ…ËWz ÙW?? ? ? ÖW?% ÆÊW?? ? ? ! w?†ï?Ç W?? ? ? ! Ê«—œ @½…œ ¨ÊU?¹˛…œ (Leibnitzstr. 55) W?% «ËUz˛˘— d?? ?O? ? Ö…Ë ÊU?? ?O? ? ?ýWJ¹œ Í—Ë˲ ¨ÊËu?Ð ÙU?? ?ł…— Ë  ËË— Ë  —u?? ?! XÝ…œ —˘“ W?½«—U?? ?!bM?|u?? ?š XÝ…œ —˘“ Êœd?? ?! «b¹WÄ W?~}?? ł ï?Ð «œ«ËUz˛˘— ÍU?? O?½U?? #W†U?z W% W½U?~}Ð W?J½uÇ ¨ ËW?? ?!…œW½ Æ…ËW½U??# «b|Ë W% —W¼ Í—UÇU½ WÐ ¨Ëu?ÐW½ ÊU?OJ}?½Uð…—…œ êO¼ …ËWz —WÐW% ¨X?|d½…œ …ËW¹ËË˙WÐ «b½U??²? Ý“ Íœ—U?? Ý ÍËW??ý s¹dð ·ïð Ë s¹d?? ²? ýËuð W% ÊWJ?Ð ÊU??O½œd??!—UÐ Í—UÇU?½ Í…ËWz ïÐ œU¹ W% eOÖ—W¼ W¹W½«¢°`OÝW#¢ …—U²0…— ÂWz Æ…ËW½b½«˛u! v% ÊUO½U!UĢ“ Ë s¹ñÐ v% ÊU¹UÐ…—U! Æs¹W!U½ WÐ Í…d?0 wJ}?!W?#ï?! W?! «b?ý…ËWz ÙW?ÖW% Í‹ÍË…—Ëu?ý ¨…ËW¹Ëu?#W¼ W½«ËWz ÍW½«ËW?â?}Ä WÐ v% Í‹wG|—œ w½W?#W?-Wð Ë „WÇWÐ «b½U²?Ýœ—u?! w~½W?ł wðU! W% Ë …ËËœd?! U¹—u?Ý Ë ‚«d}?Ž ÍW?? !W?? ý˙ï?? ý W% Íd?? O~?²? A?Ä …Ë﹜«— Ë W?? #U½˛˘— ÍW?~|— W% ‘…—U?? ł —U?? ł ©∑∞®ÊËËœd?? !W½ W½U¹‹w?²? ýUz w!W¹…u?? }? ýWÐ …ËËœd??! w-«d?? }? Ž wðW??×? O? ÝW?½ Æ…u¹ñЗ…œ ‚«d??}? Ž w?½U??²? Ýœ—u??! Æs¹Ë«b?? ?}Ä Í—˘“ ÍW?%U?? #…“ Í‹ÍË…—Ëu?? ?ý …ËW% W?~ł Æ©∑±® UJ?Ð W?? ?!W?? A? ? }? ? ! Í—W?? ?Ý…—UÇ Í‹ÍË…—Ëu?ý W?% ÍW½«œ—u?! ËWz ÆW?¹«bMðËWJA??}Ä W% Í‹ÍË…—Ëu?ýW?% w½«Ë…œ—u?! Í…ËWMO?†ïJ}% Æs|d!U½ Û«dš ÍW†W#U# ¨s#W! ‘…—U#˛ WÐ …b½WÇ—W¼ s¹˛…œ Ë …ËËœd! ÊU/«—W?!dO?Ö«œ WÐ ÊUO!W?#ï! U?N½Wð «ËUz˛˘— w½UðüËË Ë wJ¹d#Wz w#e?O%U¹dá?LOz wýWJ?A?}Ä ÊU??L? OðW??³¹Uð wÝUÄu??Ý 5½«“…œ w²??"¹u??}Ä WÐ W¹ï?Ð Æ…ËWðW½ËU??²?Ý…Ë W??L? }z Ͳœ ÍW²"¹Ë W% d²}Ç Ë d²Ä ÊU?#W¹U½«uð Ë e}¼ WÐ vÝËU¼ ËWz s¹—«Ë…b}#uz Æs¹WJÐ Í‹ÍË…—Ëuý 56


Æ U~Ð ÊU#W!…—…œWM†ï! Ë —WJðUÐWš …ËWðW½ Í‹Íœ«“Uz «ËUz˛˘— w½«Ë«d?? O? Ö Èd??!WÐ Ë W??²? ?Ý…œ Ë —«œW% —U??ł „W%W?? Ö W??! 5}??àÐ ‘…ËW?z W¹«Ë „UÇ WJ†WÐ Æ U!U½ vÄ w?²"¹ËWýï?š W% ÊU#W½U!W?#ï! ËWz ©Í‹ÍË…—Ëuý® W¹«u?Ö W! X|d²?"OÐ…œ sÐ ©XýË…˙WЮ …bM}¼ «ËU?z˛˘— w½U!…e?}¼ W?! X}Ç…œ vÄ «Ë ÆW¹…b½W?ÖUÄËñÄ Ë ©Ê«œu¹d?0® ïÐ Ë ÊW?!W½ ï??š W% —˘“ s¹W?!…œ v?% ÊU¹UJð W¹ïÐ °°°Ê…bÐ ©u?¹d?0® œ—u?!  W¹W½ w?¹«—WÐ ÊU¹ËUÇ ÊU??#©u¹d?0® …“«u??}? ý ËWÐ Ë ÊËu??#—W?HÐ g?O½«ËWz UÐ …©Ê«œu¹d??0® …ËWz —W??ÖWz °°4}ð…˙W½ ï??š °°°Ê…œ X|ËW?#…œ U??²?"? }z Æs¹«Ëœ ÊU?!…Ë«d??4J|— Ë ÊUðüËË Ë ÊU?!W½U?~}Ð wðW¹U??²?ݢœ Í…—UЗ…œ ÂW% ÆW¹‹wÝW! Ë wðW?³¹Uð wðW¹U²?ݢœ g¹ËWz ¨r|ËbÐ wðW¹U²?ݢœ W% Íœ wJ|—ïł Í…—UЗ…œ Æ…ËËœd?! U?ÄË—ËWz W% ÊU¹ËË— Êœd?!—U??! U¹ ÊbM|u?š w?²?ÝWÐW?#W?Ð œ—u?! —˘“ «b?O¹«Ëœ ÍW?½üU?Ý W% ÆÊW?!…œ ÊU¹…—U# ÊU¹—˘“ Ë ÊW?!…œ «b¹WÄ «b½U!W?O¹UÄË—ËWz …óO?! ÙWÖW% wðW¹U?²Ý˘œ W½U?#Wz ‘WÐ vÝ W% W! …Ëu²"š—…œ Í…ËWz ¨W¹ËËœd! w½U#W†Uz wJ}ÝËu½W#U½˛˘— W! «bJ|d}#˛—WÝ Í˛œ °W!UÇ Æ ©¿®…ËËœd! …—U?# ÊUO½U#W†U?z …óO! ¨s¹˛…œ U?O½U#W†Uz W% ÍW½«œ—u?! ËWz wJ}ýWÐ Ëu?#W?¼ W¹«Ë „UÇ ÂüWÐ ¨X}Ð X?ÝË—œ «b¹œ w½ôW?Ö ÙW??ÖW% w†WJ}ð Ë w?ðW¹U?#e??š 5½ …ËWz ‘ïÖ W½U¹«Ë˛—ïÐ w¹UÄË—ËWz w½«óO?! ÍWЗ˘“ Æ…ËWðUJÐ …ËU~½W¼ ËW% dOÐ Íœ—ËË WÐ p|œ—u! Ë X"|u†W¼ °s?}†…œ ÊU¹ï?š ÊU?#W†Uz „…Ë ©°sÐW½ gO½U?!W?½«œW½U?š …œ«ËW½U?š W%UЮ ¨ÊË«d?! Ë ÊU¹˛ ïÐ ÊU?? O? $—W??Ý Í—U?Ð Ë ÊU??Oð«ËUz Ë X?Ý«u??š ¨Íœ w½U?? !…ËWðW½W% W?½«ËWz wMO½«Ëñ?? }ð Ë ‚…— W½U¹˛ ËW?Ð W½«ó??O? ! ËW?z ÆW¹«œW¹‹w¹«Ë˛—ïÐ …œ—…Ë—W?Ä ËWz wMOð Ë ËU?ð d|˛W% ¨ÊU¹b?? }? #uz Ë “˘dOÄ «uO¼ WÐ Uð ÆÊW¹U½«— œ—u! ÍWL}z ÍW¹W#W†WÇ Ë @½Wð Ë Í—WÝW#—WÇ ñÄ Ë pýËË W% ÊU1—W?Ý Íœ—…œ ñÄ Ë ó|—œ Ë —ËËœ w!W¹U~|— W½U?²Ýœ—u?! Íœ«“Uz W?! s¹WÖ…œ ÊU?#W!W½“W?# ÆWA}Ä WÐ Ê«ËW?z WJ?½uÇ ¨s?½Wð…œ v?% ÊU?? ?#W?½U?? ? ýïJ}?ð …—ï?? ? ł ËWz Í—«uÐ W?½U½˛ …—ï?? ? ł ËW?z …—U¹œ ÊU??²? ?Ýœ—u??! W?M}Ð —W??Ö …ËW?% W~ł ÆÊËuðU?¼«—  W??L? ?F? O½ Ë “U½ ñ?Ä Ë ‰W??ÝWð Ë d?? }ð wJ?}M¹˛ ÆsÐ…œ ñ# Ë —WÝ wðUÐWš Ë Êœd! ÊUš—Wðïš Íd~|— W½U½˛ …—ïł ËWz ÆÊ˙uš…œ v% W½«œ«“Uý ©¿® "Zehnter Kurden-Kongress in Berlin, 17-23. August 1965"

∫W% π∂µØ∏Ø≤≥≠±∑ ¨5%—WÐ W% Ê«œ—u! Í…d~½ï! 5#W¼…œ "Hamola", Pressedienst GMBH, Orient Press,Nr. 26, Hamburg, 13.8.1965,S.2. 57


¨W¹‹w?½ «œ œ—u?? ! w½U?¹˛ w~½W?¼—W?? 0W?% w¹U?? N?½Wð °ÂW?? Ö…œ ÊU?ðW?? !…—U?Ð Ë ÙU?? Š W% „U?Ç s# WÐ w!W??A?}Ä ÂüWÐ Æ©W??ýUÐ «œu??š ïÐ —W¼ w¹U?N?½Wð® X}†…œ ÊU?#ï??š ÍW?!W?¹‹Íœ—u?! W%W??ÝW?# ÍWMO?? -W??²? ?Ý«— w²??ݢœ W?? ! Êd|ó??³?†W¼ p}½«—W?? ÝËU¼ X}?Ð…œ Æ…ËW½WJÐ v?% Íd??OÐ ï?? š…ËU??! ÊU¹W½œ—u?Ð ï??š W% ËW?z ÍU½«uð Ë sÐ U?? 0…Ë Ë „W??#Wz WÐ Ë s?Ð ÊU??#W??!…“«u?? 4¹œ«“Uz …ËW?MðËËeÐ ø4|“U??Ý…œ ÊUðï?šïÐ Íœ w?¼ ıïÐ Íb?}z ¨W?¹‹w½ ÂW?! ÊU??²¹—W?Ý Íœ—…œ ÊUðï??š …u?}?z ÆX}ÐW¼ WÐ ¨—«œ“U½ Ë pÝU½ Ë @?½W?ý Ë ËU?O?ý ÍW†˘ó??O?! W% …ñÄ ÊUðï?š ÍW??!W½U?L?²?A? O½ …ËW% W~ł Æs½U²¹—WÝËU¼ Ë …u}z w½«Ë˙…ËUÇ …ËWÝUð …d?? ?0Uz —«œW¹U?? ?#—W?? Ý w?½UðüËË Í…b½W?? ?ÖUÄËñ?Ä ÍU?? Ö“…œ ËË«œ W?? ?! r}?? ?àÐ ‘…ËWz X?}Ð…œ «œUÄË—ËWz W% W¹«u?Ö W?! ÊW?!…œ ˘˙W?š XÝ…œ …ËWÐ ÊUð…d?0Uz ÆÊ—WÐ W?²?A?šW% Ë —WM}ðW†W?4†W¼ WÐ ÂW??N?}? Ý w½U?N? O? ł Ë  üW¼˛˘— w½U½˛ Ë W¹W¼ ÊU¹ ©„W?¹ ÊËuÇ w0U?#® «b?½«ËU?OÄ ÙW??ÖW% ÆX|d!…œ ÙWÖW% ÊU¹—U²0…— ËËœ Wł…—…œ wÑ˘d# „…Ë ¨…ËW½«ËWâ}Ä ¨«d"¹u?Ý w!…Ë wJ}ðüËË w½U½˛ ∫W½Ëu/ ïÐ ¨…ËW²|d?!…œ ıËuÄ ÊUÝUz Ê«“—W¼ «Ë w½U?²šuÐ Ë —U?! ÊU??#W¼ ïÐ «œU?O?½U?#W†Uz W% Æ…Ë«—œ v?Ä ÊU?O½œ—«ó?³?†W¼ w0U?# WJ?}~½U?# b½WÇ ÍËu??#W¼ w½U?#W†Uz wJ?|ËU?OÄ —W?Ö ÆX|—œ…œ vÄ ÊU¹d?²?#W?! ËU?OÄ W% ÍW?ÇËu?# ÊUð…d?0Uz ¨ U?! ÊU?#W¼ —W??Ö ÂüWÐ ÆX|—œ…œ vÄ w½U??#W†Uz ÍW?O? "Mł vłW??³?²? Ý…œ W½˛ ¨ UJÐ …—U??# W½U~}?Ð wJ}½˛ W½U?? #Wz °Ê…œU½ Íœ…d??}? ?# ËWÐ W??O? ?"Mł  UJ?Ð W½U~}?Ð wJ|ËU??O?Ä WÐ Ëu??ý w½U?? #W†Uz w?J}½˛ Ë X}Ð  —u?! b½WÇ ÊU¹W?!WÐ˘ó?OMO# ÊU½˛ Æ…ËW?ðU! ÊU?Oð…— X}½«uðU½ ”W?! 5²?Ý«— p|b½W¼ Ë w!W¹ ÊËuÇ ïÐ 5½ W?~†WÐ ¨…ËWMM}0 W½U?šU?#W?Ý W% X}ÐW¼ ÊU?¹ïÐ b½WÇ Íd|˛U?! Uð W½«ËW?ý ÊU¹W¹‹Íœ«“Uz …—ï?ł ËWz U?N½Wð Í—«œW¹U?#—WÝ w½UðüËË w½U?½˛ Æ«b½«ËUOÄ ÙW?ÖW% ÊU¹‹w½U?ýËU¼ UÄË—ËWz w½U½˛ „W¹…œ«— ı Uð Æ4}²"Ð vÄ Í…—WÄ Ë ÊWJÐ dð Ê«Ë«d?0 Í—«œW¹U#—WÝ W! W¹W¼ °°°ÊWš…œ Í—…œ w½ËË˙ WÐ W#U½ ‚üWð w½U!W%ï!ïð˘dÄ W!W¹W%WÝW# ¨Ê—…ËW²šWÐ

w¹ËËó}% wJ}ðu!—WÐ Í…—UÐW?%U½ …—U?Ð ÂWz Íï¼ ÊU?? ? #W?? ?!WðWK?KO?? ?# ÍËËó?? ?}? ? # ÍW?½U?? ?²? ? "½«“ w?!W¹…ËW?½œd?? ?! wý ïÐ …ËuÐ —W~¹—U?! w!W¹ï¼ «b½ï?! W% ©s¹Uz® W¹«Ë ÊU?L}Ä W?L?}z Æ U!…œ «d?JýUz ÊU#W?!˘˙ËWz b½W?Ç wðW¹u?? O?½«uð p|©s?¹Uz® Æ“«Ë«œu?? ł w?!W¹…ËWðW?½ b½WÇ U?¹ „W¹…ËWðW½ w?M²?? "? ?4? ? !W¹ ËWz ÆX}M}?JKÐ ÊU¹…ËWJ}Ä Ë  U?š ÊU?O? !W¹ Ë …ËWðU?! ï?! «b¹W?!üUz d|˛W% «œu??ł w!W¹…ËWðW½ Ë XÝ…œ üU?Ð Í…ËWðW?½ Wðï?Ð —U?? ?ł—˘“ …Ëu?Ð W?? ?!W?M¹Uz ÍW?MO?? ? -W?? ?²? ? ?Ý«— w½…ËU?? ? š ÍW¹…ËW?ðW½ 58


ÊU?? !WÐ…—U?? Ž W½Ëu/ ï?Ð Æ…ËWð˘b½«u?ð «b¹ï?? š w¹…ËWðW?½ Í—u??²?%u??! ÍW?ðïÐ W% Íœ w?½U??!…ËW?ðW½ ËW% Ë ÊU?¹W?? !W½U?? #“ ÊU?? !W¹‹Íd?? "? ?O? ?# Ë ÊU?? !W?¹‹Í—u?? Ý w½œd?? ! Âö?? "? ?Oz W?Ð ‘UÄ ÊU¹‹w?½«uð Æ…ËWMM|u²½UOÐ ÊUýUÄ Ë sK}A†W¼ «bÐ…—UŽ ÍWðïÐ Ë …—«ËW- W% ÊU¹W!…—u²%u! …ËWýW¹W~|— d|˛ W?²?"?š Í…ËWðW½ —˘“ …ËW¹‹w¹U?"?O?Ž wM¹Uz Íu?}½ WÐ ¨«b½ï?! W% ¨wJO%ï?ðU! ÍW?"?}?à?! ÆX}M}ÄW"Ð «œ —WÝWÐ ÊU¹‹wMOðô Í—u²%u! Ë ÊU#“ «œ w†ËW¼ Ë …ËW¹ïš wH}!— …ËWðW½ p|b½W¼ Í—u?²%u?! w½U¹ ÆX|ËW?!…œ ËUÇ g}?Ä ÊUL?ýW½«ËWz ÍW½«ËW?â?}Ä «œËËó?}?#W% Ë ÊËUý…u†W¼ „W¹ —WÐW% …ËW?!W¹«eM¹Uz b½WÇ ÍW¹U! WMðU¼ Ë …ËWJ}M?¹Uz w½ËuÐ —W! ÍW~|—W% w½U?#“ w½ËuÐ ‘WÐ ÆÊWJÐ XÝË—œ “«Ë«œu?ł w%W?Ö ËËœ Í…ËWz Íï¼ WðïÐ ‘W?#Wz ÆÊËuÐ  —W?! ‘UÄ ©Í—ï²ÝW½® Ë ©wÐu-U¹® ïÐ ÊU!W½U?¹dÝ w½ËuÐ  —W! Ë w!…—WÝ Í…Ë«—«“ ËËœ ïÐ w½U¹dÝ Æ©¿®Ê—U¹œ w!W¹W½Ëu/ ¨«b#W−M}Ä Í…œWÝW% ÊU!W¹‹w¹U"OŽ ÍW½«óÄ «bJ}Ä ËWz w!W¹…ËWðW½ W†W?#ï! u?}½ W% „W¹…ËWðW½W?!  U?š…œ Í—…œ W¹W¼ w¹ËËó}?# ÍWJ¹œ ÍË«œËË— W½…ËU?? ?š w?~MÇ W?% ÊU¹W?? ?!W?M¹Uz w?ðW¹«œd?? ?!—W?? ?Ý ¨…ËWðW?½ËËœd?? ?! Íï?? ?! s¹Uz „W?¹ W?? ?! «b¹œ ÆXÝ…œ WðW½U¹ËuðdÖ ÊU¹ïš Ë …ËUA}!—…œ ÍW!W½WÝ…— ËuÐ …ËWz Æ4}NЗ…œ »…—U?Ž w~MÇ W% Âö"Oz wðW?0ôWš ÊU¹‹w½«uð ÊU!W!—uð W¹…u?}ý ËWÐ ÊU¹ïš ïÐ ©WK%« wKŽ q!u²*«® W?HO%Wš W% w#ö"Oz wðW?0ôWš «œ±µ±∑ w†UÝ W% ÊU¹‹w½«uð Æ4}ÄW"Ð «b¹œ w½U!…ËWðW½ —WÝWÐ w!—uð w½U#“ Ë X¹—W½ …ËW#ö"Oz Íu}½ WÐ Ë 4}²"Ð w½U!W¹‹Í“U?Ý…—UÇ W!—Wz U?N½Wð «b½ï! W% s¹Uz W?! 5}àÐ 5½«uð…œ W½U¹‹w²?Ý«— ËWz Í‹vÄ WÐ wJ?}†˘— ¨©W?½U¹U?? ? ÖUzU½® ÊU?¹ ¨©W½U?¹U?? ?ÖU?z WЮ W?J†WÐ ¨ï?? ? ²? ? ÝW?z Wðïðd?? ? ÖW½ ÍU?~†W?? ? #ï?? ?! wÐ…—UŽ Í—u?²%u! Ë ÊU?#“ w!W¹‹w²}?!W¹ ÍUð…—WÝ ËuÐ Âö?"Oz wM¹U?z Æ…Ë«ñ}Ö ÍW½U?O¹…ËWðW½ Æ»…—UŽ w¹…ËWðW½ wJ}ðW†Ë…œ w½œd! XÝË—œ ïÐ ËuÐ p|—WJýïš W~|— Ë …ËW¹U! W¹UM}¼ sð—U?#® ÍW??!W¹‹Í“U?Ý —W?Ý…—U?Ç …ËWMðËËeÐ ¨…ËW¹©w¹U??ÖUzU½® W% œu?š U¹ …Ë…©w¹U??ÖUz® W% Ëuðd?~!W?¹ wJ}?½U?? #“ ¨œd?? ?! ‘ï?? ?š ÊU?? ?#W†Uz Í…ËW?ðW½ ï?Ð ÍW~|— ©±µ¥∂≠±¥∏≥ —W?ðï% w½U#“ Í…ËW½b½U¹˛ Íï¼ …ËuÐ ©w"?!˘œïð—ïz® ÍW"}à?! Í…ËW½ËuЫœuł U¼…Ë—W¼ Æ4|—“W0«œ Æw½U½ï¹ ÆW¹WJ¹œ w!W¹W½Ëu/ w"!˘œïð—ïz ÍW"}à! W% Í—U~%uÐ ÍW"}à! Í…ËW½ËuÐ «œuł (*) Brockelmann, Carl:"Syrische Grammatik",VEB Verlag Enzyklopädie, Leipzig, 1965,S.3. 59


∫s¹WJÐ ËW! Ë ÊWý «œW½U½Ëu/ ËWz w¹UMý˘— —WÐW% œ—u! Í—UÐ Ë ÙUŠ UÐ Æœd??!…œ ÊU¹‹w?²? ý…œ—…“ wM¹Uz ÍË…ñ?? }Ä ÊU??!…œ—u??! ©¿®Âö??"? Oz wM?¹Uz ÍW¹U??! WMðU?¼ g}Ä W?? ! X|—œ…œ œ—u?? ! W?% …ËWz ÍW½U?ð —U?? ł—˘“ ‘U?? ²? ?"? ?}z Uð ÆÊËu?Ð ©ÊU¹œ® ÊU?? O? ?A? ?OJ?}? ?ýWÐ ÍU?ýUÄ Í©‘ï¹—«œ® w#…œ—W?ÝW% Í‹w²?ý…œ—…“ wM¹Uz Æ©∑≤®ÊËuÐ ©wÝu?łW?#® ÊU?O½U?!…d?OÄUÐ «œW?? ?²? ?š…Ë—W?? ?Ý ËW% Í…ËWz —W?ÐW% Æ©∑≥® üËË wL?? ?Ý…— wM?¹Uz W?¹«d?? ! «b?¹©wA½W?? ?#U?? ?šW¼® ÊU¹‹wM¹Uz „W?¹ ‘…ËWðW½ ËËœ —W¼ ¨ËuÐ …ËW½U?!W?Ý—U?0 XÝ…œW?Ð  üW?²?Ý…œ Ë w¹«Ë…ñ½U?#—W?0 WÐ «œ‹ w?L? ? Ý…— Í—UÐË—U?? ?! W% ÊU?? ?O½«—«b?ðüW?? ?²? ?Ý…œ w?½U?? #“ Í—U?ÇU½ W?Ð ÊU?? !…œ—u?? ?! ¨Ëu?ÐW¼ Í—U?! Ë …—W?ÝWÐ W! …ËW?²?ÝWÐ ÊU?!…œ—u! W% Í…ËW?z Í‹È— ‘WÐËU¼ wM¹Uz Í˙…ËUÐ ÆUM}¼…œ—U?! ÆsÐ p¹—Wš …ËW½U¹ïš w¹ïšWЗWÝ w!W¹…ËU?# ÊU?!…œ—u?! ¨ÊU?²?Ýœ—u?! W?²?A¹W?Ö «œ©“∂≥π® Á±∏ w?†U?Ý W% Âö?"?Oz p}ðU?! «b½U?²?Ýœ—u?! W% ÊU?²?Ý˙ï?Ö „W%W?Ö ‘˘˙ËWz Uð ÆÊU~½W?ł W¹‹Èu?½ WM¹Uz ÂWz Ͳœ ó|—œ Ë —ËËœ ÊW¹ô W% «b?M¹«“ g}Ä Íµµ∞ w†U?? Ý W% …ËWðd??Ö…œ ͢˙ËWz w½U?? ²? Ýœ—u??! W??! ©œU??#® w²|—ï?ð«d??á? L? Oz ©¿® …Ë…—ËW?Ö Í—…b½WJÝWz ÊW¹ô W% W¹WÇu?}½ ÂWz ÊUýUÄ ÙU?Ý œW2 ËËœ Æ«dM?}šË— …ËW½U?!W¹©wA½W#U?šW¼® w#W?!W¹ w!…—UÇ U?ð ÊU?²?Ýœ—u?! ÆËuÐ Ù«“ «b?Ý—U?0 ÍU?ýUÄ Í©‘—ï?!® —W?ÝWÐ Í…ËWz Í«Ëœ ¨«d?! d?O?Ö«œ ÍËË—W?? Ý ÊU??!W?¹‹w½W?? #—Wz ÊU?? ýUÄ ÆËuÐ «b½U?? !W¹‹w?½U½ï¹ wðüW?? ²? ?Ý…œ d|˛ W% w?M¹«“ w#W¼ËËœ Í…œW?? Ý Í…œd??!—W?Ý Í©”uÐï?%ï%® «bM¹«“ w#W¼ËËœ Í…œW??Ý w#W¼ËËœ w!…—U?Ç W% Æœd?! d??O?Ö«œ ÊU??O½U??²?Ýœ—u??! ÊW¹ô W% «œµ≥ w†U?Ý W% ÆËuÐ wJ}?ýWÐ ÊU?²?Ýœ—u?! W?! œd?! dO?Ö«œ ÍU?OMO?#—Wz w²|—ïð«d?á?L?Oz w½U?#˘— W% «b?½U??!W¹©w?½U??#˘—® Ë‹ ©wŁ—U?Ä® Ê«u??}½ W?% —˘“ wJ}~?½W??ł ÊU?? ýUÄ Æ«d??! d?? O? Ö«œ …ËW?½U??!W¹©w?Ł—UÄ® W?! œd??! —ËuÄU?š ÊU¹—ËË“…—U??ý ÍWÇu?}½ ÊU?!W?¹‹w½U?#˘— Æ“±±µ w†U?Ý Æ«œ‹ÍËË— «œU??ÝËWz w½U?²? Ýœ—u?! Æ…ËW²|dÖ…œ U²"}z w½U²Ýœ—u! ÍËË—«uš ÊU¹© «—u?? 0® w?²? ?Ý«˙…u?? }½ Ë ‹XÝW?Ð ÊU?? OJ}?½U1WÄ ÊU?? !W¹©w?½U?? #˘—® Ë‹ ÊU?? !W¹©wŁ—U?Ä® «œÆ“±≤≤ W% Ë‹ …ËW¹UÝdO~†W¼ «b½UO½«u}½ W% @½W?ł «œÆ“±∂± W% Æœd! ÊUAO½ XÝ…œ ÊU¹ôËËœ—W¼ Ê«u}½ Í—ËuMÝWÐ w²|—ï?ð«d??á? L? Oz Í—WM?|—“W??#«œ Í©ÊU??!WÄUÄ Íd??}? ý …œ—W?z® WðU??! ËWz ÆËuР«˅œ—WÐ Æ“≤≤¥ w?†U??Ý Uð w²?|—ïð«d?? ?á? ? L? ? Oz W?% p}?? ?ýWÐ …Ëu?Ð ÊU?? ?²? ?Ýœ—u?? ?! Æb?½U?? ?šËË— Í©w½UJ?ýWz® wðW?†Ë…œ ©w½U?? ?ÝU?? ?Ý® Ë‹ w½U?? ?#˘— Ê«u?? ?}?½ W% —U?? ?²? ? ýu?? ?! Ë‹ @?½W?? ?ł „W%W?? ?Ö ≤∂∂ Uð ≤µ∏ w?½üU?? ?Ý W% ÆÊU?? ?!W?¹‹w½U?? ?ÝU?? ?Ý Ê«u??}½ Í˙W??ý w?²? Ýu??4? }Ä …ËuÐ ÊU??²? Ýœ—u??! «œ∂≤≤ W?% Æ«œ ÍËË— «b½U??²? Ýœ—u??! W% «b½U??!W?¹‹w½U??ÝU??Ý ÊU!W¹‹w²½…e}Ð ÆËuÐ Ê«œ—u! ÍïÇôW- w†UÝ ∂≤∑ ÆÊU?!W¹‹w½UÝUÝ Ë ‹ÊU!W¹‹w²½…eOÐ ÍUýUÄ Í©q-—W¼® w½UÐU?OÐ W% «œ©d?³?!« WK%«® ÍüUz d|˛ W% ÊU?!W½U?Là?Ýu?# U?łËWz Æ…ËW½U?# «b½U²?Ýœ—u?! W% ∂≥π w†U?Ý Uð ÆœdÐ u}½ W% ÊU¹W!W²|—ïð«dáLOz ËËœ—W¼ Ë‹ sðU¼ …ËW¹‹wÐ…—UŽ 60


u??}?½ Ê«d??0U?? ! w¼ WÐ ÊU¹‹Íœ w?J|b½W¼ Ë W?ÐU??×? ?ÝWz w½U?? ²? Ý˙ï?? Ö WÐ ÊU??O?J|b½W¼ W?? ! ¨ÊW¼ Æ©∑¥®s|dÐ…œ WÐ ˛œ w½U??!W?ý˙ï?ý Ë s?¹˙WÄ«— ÍWЗ˘“ W% ÊU?!…œ—u??! W?! …ËW??²|ñ?}? Ö…œ ïÐ ÊU?#…ËWz ËËó??}?# Æ©∑µ®…ËËœd! ÊU¹‹Í—«býWÐ «b¹‹w#ö"Oz wðW†Ë…œ w²|—«bðüW²Ý…œ ©—UH?B%« »uI?F¹® ¨©∂π≤≠∂µ∑® Æ©∑∂®©Ã—«u?š® w½U!W?ý˙ïý W% ÊU?!…œ—u! Í—«b?ýWÐ ÆÊW½Ëu/ Èb½W¼ «œ©∏∏≥≠∏∂∏® w½üUÝ W% Æ©∑∑®©!e%«® wý˙ïý Ë ©∏∑π≠∏∂∑® W% Íe}¼ WÐ —˘“ wJ}ý˙ïý ËuÐ Í©wMÝ«œ ÊWÝWŠ —WHŽW?ł dO#® Íu}½ W! œ—u! wJ|dO# «œ©èÝu?# wJ¹e?}½ w½U!W?¹‹Íb¹“W¹ ÍWÇu}½® ©w?MÝ«œ® w½U!U?OÇ W% «œ ∏¥∞≠∏≥π w†U?Ý Æ©∑∏®œd! UÄ—WÐ ©∏¥≤≠∏≥≥® ©WK%UÐ rBF²"*«® Âö"Oz ÍWHO%Wš Ͳœ Æ©∑π®…ËW¹©w#…˙u?? š w!WÐUЮ ÊW?¹ô W% Âö??"? O?z Ͳœ ͋Ͳï%ï¹b??Oz w?ý˙ï??ý s¹dðe?? }¼WÐ …e?? }¼ W?% —˘“ w!W¹…—U?? #˛ ÆU?? ?A? ?}? ?! Í…ó|—œ ∏≥∑≠∏±∑Ø∏±∂ W?? ! ¨«d?? ! w?ðW¹«œd?? !—W?? Ý w½U?"?!W¹ Ë œ«“Uz w!W¹W~†W?#ï?! ÍËUM}Ä W% „WÐUÐ Æ©∏∞®œd?! «b?}ð ÊU¹‹Í—«býWÐ ÊU?!…œ—u?! w²?Ý—Wá%W¼ Ë wý˘d?0ïš Ë W½U?Oš Íï¼ WÐ Æœd?!…œ wðUÐWš «bÐ…—U?Ž w¹W²?Ý…œ d|˛W% —ËËœ Íu??}½W?% Ë X}Ð Ù«“ «b¹—W??Ý WÐ w?½«uð Âö??"? Oz ÍW??H? O?%W??š ¨…ËW¹‹w½U??!…œd??!—W??Ý W?% Èb½W¼ ÆX|—WÐ w!UÇ Íï¼WÐ ¨«b¹W?²Ý…œ d?|˛ Íœ—u! Ë ”—U?0 w²|—ïð«d?áL?Oz —WÝWÐ Âö?"?Oz wMðËW!—W?Ý …ËW½U?!W½U?L?à?Ýu?# W?Ð…—U?Ž Í‹Èu½ Ͳï%ï¹b?Oz Í—W~¹—U?! Ë 7"?š p?|— ÍËW?²Ä Ë 5Ká?"¹œ «b?Ý—U?0 wMOA½U?ýUÄ ÍË…ñ?#W†W?- W% ÍW½W?ÖïÐ Ë Û«d?š WL?}?²?"O?Ý ËWz ÍW½«ËW?â?}Ä WÐ ÆËuÐ …ËW½U?!W¹‹w½U??ÝU?Ý w#…œ—W?ÝW% w²?ý…œ—…“ w?M¹Uz w½U?!W?!UÇ Ë ‘W?Ö W½W?¹ô Æ«d?!…œ ÍË…ñ?}Ä w?½U½˛ w?!UÇ ÍW?†W?? ? #U?? ? # Ë w?!W¹ ÊËu?Ç w?~½U?Ð ©Xý…œ—…“® W?½Ëu/ ï?Ð ÆÊËuÐ «d?M|u?? ? ?}? ? ?ý …u??}? ?ý s¹dð XÝW?Ä Ë s¹dð—ï??łU?½ WÐ ÊU½˛ «b½U?? !W??O? O?½U??ÝU??Ý w#œ—W?? ÝW% wÇW?? ! ¨«œ…b†W¼ Æ©∏±®ËuÐW½ «œËUOÄ w²ÝUz W% ÊUOJ}0U# êO¼ Ë «d!…œ ÙWÖW% ÊU¹—U²0…— w½U??!…œ—u?! W?! ¨ËuÐ Ê«d??Ö bM}¼ «œ Âö??"?Oz ÍW¹U??ÝW% ©ÍË…“ Ë —W?Ý włUЮ ÃUÐ ÍU??ÝU¹ gO??ÝW??!—W¼ Ë ÊËu?Ð —UJðu??ł ÊU??!…œ—u??! Í—˘“ wýWÐ W?J½uÇ ¨ÊU??L? à? Ýu??# WM³?Ð œd??!—UÇU½ ÆÍïš wJ†u# …ËuÐ…œ ÍW!W¹‹ÍË…“ Ë «dOÖ…b†W¼ —WÝW% włUÐ ¨ÊUL†uÝu# WðW¹U³Ð Ë wM¹Uz Í—U?ÐË—U?! ïÐ w?Ð…—U?Ž w½U??#“ ÊËuЗUÇU½ ÊU??!…œ—u??! ¨«b½U?L?†u?Ýu??# W½ËuÐ ÙW??ÖW% W¹‹w?Ð…—U?? ? Ž Èu½ WðW?†Ë…œ ËW% p?}? ? ýW?Ð W½Ëu?Ð gO?ðU?? ?! ÊU?? ? #W¼ Æ4?}? ? N?Ð —U?? ?!W?Ð wL?? ? Ý…— 61


ÍUð«Ë ËU¼ «œW?#…œ—WÝ ËW% ©Âö?"?Oz® Ë ©»…—UŽ® ÍW?ýËË W! W?ÝUÐ w½U¹U?ý ÆW¹‹w#ö"?Oz .©∏≤®ÊËuÐ „W¹ Æ…Ë«œW½ XÝ…œW% ÊU¹ï?š w²|b½W9W?³¹Uð U?! êO¼ «b½U?OA?O½ËuÐ Âö?"?Oz ÙW?ÖW% ÊU!…œ—u?! wðW?? ? ³¹Uð w?M¹U?z U¹ ¨w?0W?? ?"%W?? ?0 w?!W¹W?Jâ|— W?? ? ! …Ë«œW½ ÊU?? ?O? ? ý…ËW?z w†ËW?¼ …b½W?Ç—W¼ W²?}³Ð ÊU?ýUÄ Ë Êe|—UáÐ ÊU¹ï?š w¹ïšWЗW?Ý Ë s|ñЫœ ÊU!WÐ…—U?Ž W% Uð sýU𫜠ÊU¹ï?šWЗWÝ ÆÍœ—u! ÍïšWЗWÝ wJ}ðW†Ë…œ w½b½«—“W#«œ ïÐ p|—WJýïš È— w½«d¹…“u??Š Í∏ W?% —W??³? #U¹WÄ w¹«Ëœ w?Çï??! ‘UÄ ÊU??!W??Ý—U??0 ¨…Ë…œ—u??! ÍW½«ËW?? â? }Ä WÐ —W?ÝW% »…—U?Ž w½U?!…“ï?¼ „˘—W?Ý w½«óÄ «bJ}Ä Ë ˙W?ý ÍËU?"?š…— w?%W¼ ÊU?O½«u𠨫œ∂≥≤ ÊU¹ï??š Ë XÝ…œ W½d~Ð wðW¹W??F?O? ý ÍWJâ|— …œ—ËË …œ—ËË Ë …ËW½“ï?I?Ð Íd~}?łË  W??0ôW?š »…—U?? Ž W% ÊU¹ï?? š Êb½U?? "? ?š…— ïÐ Í…ËWz w%W?¼ …“U??³?|— ÂWz Í—WÐ WM?ðd??Ö ÆÍd?? Ö˘—WÐ W½W?JÐ ÆÊd|u³†W¼ ÍËW?#Wz w²??"?OMO?Ñï?ý wðW??0ôW?š ÊU?!…œ—u?! wðW?#—U?¹ Ë „W?#ï?! WÐ ÊU?O½«uð ÊU??!W?Ý—U?0 ©w½U?Ý«—ïš wL?OKÝu?# uÐWz® Íu?}½W?! œ—u! wJ|ñ?}~}?ý˙ïý w?ðW¹«œd!—W?ÝWÐ ∑µ∞≠∂∂± b½W?Ç—W¼ Æ4|—“W0«œ w?M|u??ý W?% wÝU??³?ÐW??Ž wðW?? 0ôW?? š Ë 4}??šËñ?Ð «œ∑µ∞ w†U??Ý W?% ËuÐ b½WÇ ÊU?O½«uð Ë  dÖ—…Ë ©±≤µ∏≠∑µ∞® wÝU?³ÐWŽ wL|˛— Í“«Ëô W% ÊU?¹œËuÝ ÊU?!…œ—u! Æ©¿®©±∞πµ≠πµ∞ ÍËWMÝW?? Š wMO?? A½d??O? #® „…Ë Íe?? }¼WÐ Ë ï??šW?ЗW??Ý wJ}?MO??A½d?? O? # Í«ËUz˛˘— ÍËË—«u?? ?š Ë ÊU?? −¹UЗ“U?z ÍËË—Ë˲ W% ©±±∂¥≠πµ± Íœ«œW?? ý® w?MO?? A?½d?? O? ?# w½U?? ?#“ ÂüWÐ ¨4?|—“W0«œ œU?ð ì©Á ∏≤∑≠µ¥≥ Í‹ÍËW†“W?? ?0® wMO?? ?A½d?? ?O? ? # ¨«œ“U?? -ËW?? ?WÐ —W?¼ …ËW¹‹wM½u?? Ý Í«eM?¹Uz Í‹wýWÐËU?¼ Ë w¹ïJ?ýUÄ Íï¼WÐ W?½UMO?? A½d?? O? ?# ÂWz Í‹wL?? Ý…— ïÐ p|“«d?#Uz …œd?! ÊU¹‹wM½u?Ý wýW?ÐËU¼ Í«eM¹Uz »…—U?Ž w½«—«bðüW?²?Ý…œ Æ…ËW½U?# wÐ…—U?Ž wðW#eš W% WAO#W¼ ÊU!W¹‹wM½u?Ý …œ—u! …—ïł ËWÐ ÆÊU¹ïš Íb½…Ë…˛—WÐ Ë !U#Uz WÐ 7A¹WÖ ÆÊËuÐ «œ‹W½UÐ…—UŽ WðüËË ËWz Æ«—“W?? ?#«œ «œ—ËË“…—U?? ý ÍWÇu?? ?}½ W?% …ËW¹©w½U?J¹“—WÐ ÊW?? ?ÝW?? Š® d?? ?O? ?# ÊW?¹ô W% WM?O? ?A?½ d?? O? ? # ÂWz ©¿® Uð …Ë…©b½…ËU¼W½® W% ÍË…ñ?#W†W?- Æ…ËW½U?ýU?#d! ÍËË—W?Ý W?²|ËW?!…œ W?! ËuÐ ©—…ËWM¹œ® ÍW?!W²?šW?²¹UÄ Fuad,Kamal: Kurdische Handschriften in der BRD” ∫W½«ËñÐ ÆËuÐ Ê«Ë«d0 —WÐ —ËË“…—Uý ¢«ËUz˛˘— ÍUO½U#W†Uz w½U!W¹‹Íœ—u! WÝËuM²Ý…œ¢ Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, 1970, S.XVI. 62


w½«u𠨜d!—…œ Íu}½ ©±±π≥≠±±≥∑ …—ËWÖ wM¹œWŠôW?2® WÐ ÊUýUÄ W! œ—u! wJ|dO# Í—Uðu??- Êb½U??šË— W% Ë X|e|—U??áÐ ÊU??²? Ý—W??áÇU??š Í—U??#ôWÄ Ë ‘d??}¼ W% »…—U??Ž wðW†Ë…œ wM#˛Ëœ —W?³?#«—WÐ s?¹œW?ŠôW?2 ÍW½«œ—W?# w²?"|u†W¼ Ë w?¹…“WÐ Ë “ï?Ý Ë Íd?}?#«u?ł Æ U?! Æ…œ—u! wðWOà-WŽ w-…“ w!W¹W½Ëu/ ¨“«Ëô Ë X0W½W! dOÖ«œ ÊU¹«bſWÐ «œï?!ôï¼ Í…b½U#—W0 d|˛W% «œ±≤µ∏ w†UÝ W% ÊU!W%ï?ſW# W!—uð p}ðU! W% UN½Wð ÂüWÐ ¨ËuЫœ«—Uz W% W?FOý Í«eM¹Uz ¨b½U?šËË— ÊU¹‹w#ö"Oz wÐ…—U?Ž wðW†Ë…œ Ë œd! ÊU??#W¼ W?ð«Ë ÆÊËuÐ wM½u??Ý ÊU?? !…œ—u??! Í—˘“ ÍWЗ˘“ ÆËuÐW?¼ wł«Ë…— «b½U??!W??Ý—U?? 0 Ê«u??}½ ÆËuÐ ËUÐ «œu}½W% ÊUOÐ…—UŽ wðW†Ë…œ Í«eM¹Uz WMðU¼ „—u?ð Í…d?Oð —˘“ w!W¹…—U??#˛ «œW¹‹w%ï?ſW??# W¹‹w!—uð W?ýd??}¼ ËWz w#U?$W?z —W?ÝW% ©±¥¥∑≠±¥∞¥ ïKM¹ï- …—W-®Ë ©±µ∞≤≠±≥∑∏ ïKM¹ï- ‚Uz® ËuÐ…ËWz Æ…ËWJâÖ ÍUOÝUz ÆÊW! ñÐ Ëïð ‘W!WðWKKO# ÊËuÐ “UO½ WÐ Ëœd! ÊüUð ÊU¹W!WðüËË Æ…ËW½U²Ýœ—u! W½«˛— W% …ËW??#ö??"? Oz Íu??}?½ WÐ ÍW½U¹‹w¹U?Äu??Ý WMðËW??!—W??Ý ËWz Ë ÊU??!W??!—uð w#ö??"? O?z W½ËuÐ ÂW¼…œ“«Ëœ Í…œW?Ý w¹Uðï?! W% œd?! ‘ï?š …ËWz ïÐ Í‹È— ¨UM}¼ ÊU?O²?Ý…œWÐ «œWJ?âÖ ÍU?O?ÝUz W% W! ¨4?|—“W0«œ …ËW¹©w½ULÝu?Ž® wK½UL?ÝuŽ Íu?}½WÐ w#ö"?Oz ≠w!—uð wJ}ðW†Ë…œ ¨«œ «œ±¥µ≥ w"¹U# Í≤π Ͳ˘— W% ÆËuЫdOÖ—…Ë …ËW!…—«œ  üW²Ý…œ …œ«ËW½Uš w½«dOÄUÐ Íu}½ w²?|—ïð«d?? á? ? L? ?Oz WÐ w?¹Uðï?? ! Ë ÊW?JÐ d?? O? ? Ö«œ ©W¹‹wM?O? ?²½W?? ?²? ?Ýu?? -® ÊU¹‹w?½«uð ÊU?? !W?? ?!—uð ËWz …ËuÐ ¨Ëu?Ð Ê«Ë«d?0 ÊU??ýUÄ …Ë«—“W??#«œ …“Uð W¹‹w!—uð W?ðW†Ë…œ ÂWz Æ4}??NÐ ÊU??!W¹‹w²½…e??OÐ Æœd!—…œ Íu}½ ©w½ULÝuŽ w²|—ïð«dáLOz® WÐ «œËËó}# W% ÍWðW†Ë…œ W% w#ö?"?O?z wðW?0ôW?š W?!W†Wð Ë è}??0 WÐ «œ±µ±∑ w†U?Ý W% w½U?L?Ýu??Ž w½U?²†u?Ý ïÐ Í‹w#ö??"?Oz wM½u??Ý w¹…œd?!—W??Ý w~½UÐ «œU?O?½Ëœ W% Ë U?A?}? !—…œ ÊU?!WÐ…—U??Ž w~MÇ Æ«b†W¼ Íïš W% Ë W?F?O?ý w½«eM?¹Uz Íd?Ö˘—WÐ …œd?! ÊU¹ï?š ÊU?!W?F?O?ý W?Ý—U?0 ¨…ËW½U?#W?z ÍW½«ËW?â?}Ä WÐ wM?¹Uz W¹«d?? ! W¹«eM?¹Uz ÂWz «œ©±µ≤¥≠±µ∞≤ ÍËW?? 0W?? 2 wKO?? ŽU?? L? "? ?Oz U?? ý® w#…œ—W?? Ý WMðd?Ö  üW?²? Ý…œ ïÐ ÍËUM|u?š wJ}?L? A?}?!W?L?A?}?! ÍUð…—W??Ý …—ï?ł ËWÐ Æ üËË Í‹wL?Ý…— WÐ Ë œd?! vÄ w²?Ý…œ …Ë©WM½uÝ® Ë ©W?F?O?ý® Íu}½ WÐ ¨«œ „—uð Ë ”—U?0 Ê«u?}½ W% ¨XÝ…œ Æ ËW! ôËËœ—W¼ —WÝW% w½UЗu- Ê«—«“W¼ u?!…Ë ÍïšWЗW?Ý wMOA½d?O# s¹b½WÇ w?#ö"?Oz wðW†Ë…œ w½b½UšËË— ‘UÄ ÍW½«œ—u?! ËWz 63


«œ…d¹“W?? ł W% ÊU¹©Ê«e¹“Uz® w?MO??A½d?? O? # ¨«œ©±¥±∑ Í—WÐË—Ë…œ W% f?OKðWЮ w?MO??A½d?? O? # ÊU?? !W?? !—u?ð …—ï?? ł ËWÐ ÆÊU?? !W?? !—uð ÙU?Ä W½U¹«œ ¨…ËW?¹‹wÐW¼“W?? #ËU?¼ Íï¼ WÐ ¨Ëu?Ðb½«—“W?? #«œ Ë …ËW½W³Ð ÊU?!…œ—u! w!W?#ï! WÐ Æ«œ±µ±¥ W% Ê«d¹b†UÇ Í“UÝ ”Ëu½…—U?Ç Í˙Wý ÊU¹‹w½«uð Í«Ë Êœd!—ËWÇ Â…œ Ë ©¿®qOð—WÐ WÐ „—uð wL?O%WÝ ÊU?²†u?Ý ÆÊËW!—W?Ý «b½U!W?Ý—U0 —W?ÝWÐ 5ð Ë Í—W~¹—U! …ËW¹‹wM¹Uz ÍW¹UÄ ËWKÄ Íï¼WÐW! œd! ©w"OKðWÐ w"¹—bOz® œ—u! ÍU½«“ W% Í—Ë…œW% «b?Ð ÊU¼ ÊU?¹Ëu?? ?#W?¼ ¨ËuÐW?¼ ÊU?? ? !…œ—u?? ?! W?MO?? ? A½d?? ? O? ? # —W?? ? ÝW?% Í—˘“ ÍËUð Ë Ë W½«b½˙œ wðW?ÝU?O?Ý ÆÊWJ?Ð v% Íd?O~²?AÄ Ë …ËWM³Ð ñ?š w½U?L?Ýu?Ž w!—u?ð w²|—ïð«d?á?L?Oz wM²"š—W?Ý ïÐ ËuÐ p|—…œ wðW#—U¹ Æ©∏≥®«b½U²?Ýœ—u! W% gO½U!W¹‹ÍËW?0W2 ÍW½«dO~²?}ý WÐ …ˢ˙ËW?z w½U?? !…œ—u?? ! ÊW¹ôW% Í‹w?"? O?KðWÐ w?"¹—b?? Oz Æ©∏¥®©w"?? O?KðWЮ ÍW½ö?? O?Ä ËWz œ—u! ÍËËó?}# W% p?}½W¹Uš Ë p}?ý˘d0ï?š u!…Ë Íu?}½ ÆX|dÐ…œ u}½ ©w"?OKðWÐ w"OK³?Oz® Æ…Ë«d! —U#ïð «œ p|— …ËW?z —W?? Ý W?% «œ±µ±µ wÐUz Íπ w?²? ?}? ? !W¹ w?½U1W?Ä W% „—uð Ë œ—u?? ?! …b½W?Ç —W¼ W½U?²†u?Ý ÂüWÐ Æ©∏µ®X|—e|—U?áÐ ÊU?!W?MO?A½d?O?# Íï?šu?}½ Íœ«“Uz Ë w¹ï??šWЗW?Ý W?! sðËW?! Í‹wM¹U?z ÍW¹UÄ W??A?O? #W¼ Æ©∏∂®…Ë«œW½ W¹W??#U?MMðËWJ|— ËWÐ ÊU?¹‹Èu??Ö  U??! êO¼ ÊU??!W??!—uð Æ…ËUM}¼ —U!WÐ ÊU!WMOA½dO# w½œd! «b!W¹ óÖWÐ ïÐ ÊU¹ïš w½U1WÄ ¨ÊU¹W?¹‹wÐW¼“W?# W¹‹wðW¹UM#˛Ëœ ËWz Í«˙…—W??Ý ”—U?0 Ë „—uð «œ±∂≥π w†U?Ý W% ÂWz ÂüWÐ Æ©∏∑®œd?! ‘WÐ «b?½U¹ï?š u?}½ W?% ÊU?O½U?²?Ýœ—u??! W¹‹vÄ ËWÐ Ë œd?! —ï??# ÊU¹©ËU¼…“® Íb½WÐUÄ  U?! s¹dð—˘“ ÊU?!…œ—u?! WMO?A½dO?# U½…œ ¨ËuÐ Êœd?! ‘WÐ u?}½WÐ U?N½Wð W½œd?! ‘WÐ Æ…ËËœd! ÊU¹ïš w¹«Ë…ñ½U#—W0 ïšWЗWÝ Ë ÊËuÐW½ ÊUO!W¹ô êO¼ ©∏∏®…Ë…©Ê«—ï??Ý®

Íu?? }½WÐ ï?? šWЗW??Ý wJ?}ðüËË w½«uð ©…—ï?? ! Íd??O? #® u?? !…Ë wJ|d?? O? # Ë œ«“Uz …Ë…©ÊU?ðïЮ Íu?? ?}½WÐ w?½«Ë«d?? 0—W?Ð w!W¹W?Çu?? }?½ g¹©ÊU?? š—œW?Ð d?? O? ? #® ÆvM?|—“W0«œ Æœd!…œ w¹«Ë…ñ½U#—W0 ïšWЗWÝ Ë …œU?ÝWŠ w?½UO?Ö Ë …ËW?²"?š ˙W?ÖWÐ ÊU?OM¹Uz w!WÇ g¹œ wJ|—U?ł ÊU?!W!—uð W½U?²†ï?Ý Æ4}ðËWH½UOÐ „W¹ Í«ËœW% „W¹ ÊU¹‹w½«uð Ë …ËWð“ï- ÊUO½U!…dO# wMðU¼WM†W¼ «œ p}ÄËUÇ w-…œ W½«ËñÐ Æ…ËËœ—U½ ©Í‹w"OKðWЮ ïÐ W! ÈËW!…œ —…œWÐ «œ rO%WÝ ÊU²†uÝ ÍW¹W#U½ ËW% WKOð—WÐ ËWz ©¿® ‰u?³M²?Ý« ¨≤ ‡ł ¨¢a¹—«u?²%« ÃUð¢ ∫s¹b%«b?F?Ý W?ł«uš ∫«œW¹‹w?½UL?Ýu?Ž W¹‹w!—uð …ËUÇ—W?Ý ËW% W?!W?#U½ Æ≥≤≤’ ¨“∂≥ر∏∂≤ ¨Á∏∞ر≤∑π 64


«œ±∏µ± W% Ë ÊU?ðïÐ «œ±∏¥∑ W?%Ë ÊUM?¹œUÐ «œ ±∏≥∑ W%Ë Ê«—ï?? ? Ý «œ±∏≥∂ W% Ëu?Ћ…ËWz Æœd! g}!WA¹— ÊU¹œ—u! wMOA½dO# «Ëœ ‘W#WÐ Ë ÊUÐUÐ w²?|—ïð«d?? á? ?L? ?Oz Ͳœ W½«œ—u?? ! w?M¹˙WÄ«— Ë ‘˙ï?? ý „W¹…d?? O? ?$“ «œ ÂW¼…œ“ï?½ Í…œW?? ÝW% wý˙ï??ý ¨«œ±∏∞∂ W?% ÊUÐUÐ ÍU??ýUÄ ÊU?? L? Š…—ËWz wý˙ï??ý u?? !…Ë ÆÊ«d??! UÄ—WÐ w½U?? L? Ýu??Ž ¨±∏µµ≠±∏µ≥ d}ý Ê«œ“W¹ wý˙ïý ¨±∏¥∑≠±∏¥≥ ÊUš—œWÐ wý˙ïý ¨±∏±∏ ”U³àÐ Ë w?M¹U?z w!W?Ç ÊU?? ? #W¼W?Ð Æ©∏π®±∏πµ Í‹Í—U?? ? !W?¼ wM?¹˙WÄ«— Ë ±∏∏∞ Íd?¼W½ w?ý˙ï?? ? ý ÆÊW! u!—WÝ W½Uý˙ïý ËWz ÊUO½«uð ÊU!W!—uð …—«bðüW²Ý…œ ¨Êœd! Wý«ËWÇ «b½U¹ï??š ÍôWÐ ÊU?!W?F? O?ý …œ—u?! W??! ÊËuÐ «œ…ËWz w†ËW¼ W% «Ë—W?Ä vÐ ”—U?0 w½U??!U?ýUÄ w²Ý…œ—«œ Ë Xݢœ W½WJÐ ÊU!W¹‹wM½uÝ WMOA½dO#  U! Ëu#W¼ …uO½«u²½U¹W½ ÂüWÐ ÆsA}!«— ¨ËuÐ ©WM?Ý® ÍW??!W??²? šW??²¹UÄ W??! ±∏∂∑≠±∂±≤ Êü…œ—Wz w?MO??A½d??O? # W½Ëu?/ ïÐ ÆÊU¹ï??š Æœd!…œ w¹«Ë…˙ ÊU#—W0 ïšWЗWÝ w½«Ë«d0 —˘“ w!W¹WÇu}½ w!W¹W½U?4ÐUðu?- U¹ „W¹«eM¹Uz w½ËuÐW?½ ¨œ—u! w½U?!W¹‹wðW?#U¼W½ W% p}?!W¹ ¨ÊU?²¹œ „…Ë ËW% wJ?}? ²? ý —W??Ö W~?½…— Æï??šWÐ  W??³?¹Uð w!W¹‹Í˛ï%ï?¹b??Oz w½Ëu?ÐW½ Wð«Ë ÆËuÐ w0W?? "%W??0 Ëu?? #W¼ Í—W??ÖW?? F? ?O? ý ÊïÇ „…Ë ¨ U?? š „W¹ œ—u?? ! Ëu??#W?¼ U??³? ?O½«u?? ²? OÐ ¨W?¹UÐW¼ ÍWðW?ÐUÐ ïJýUÄ W½ËuÐ ÊU?!…œ—u! …ËWz w²¹dÐW% Æw½b½U?Lł p}?$U#Uz Ë…—WÐ Ë …Ë…œd! ï?! w½U!W?Ý—U0 ÊU!…œ—u?! …ËW½U¹ï¼ ÂWÐ Æ©π∞®ÊU?O½U!WðW†Ë…œ Íñ?}Ö…Ë «“W?- Ë ÊU?!WÝ—U?0 Ë „—uð Íb½WÐUÄ Ë U½«“ ÍWЗ˘“ Æ©π±®œd?? ! ÊU?? ?O? ?ýï?? ?#«—W?? 0 Ë X"?? ?š Èu?? Ö XA?Ä ÊU¹ï?? š Í—u?? ?²%u?? ?! Ë ÊU?? #“ Æ©π≤®«œ —…œW¼WÐ «œW½U½U~}Ð W?ðüËË ËW% ÊU¹ïš w²?"½«“ ÍW¹U?#—WÝ œ—u?! w½U?!…ËuðËWJ†W¼ Ë …b½“U?Ö Ë wÝËu½…œ Íœ—u?!WÐ ÊU?O?#W¼—WÐ W?! ÊËuÐW¼ g?O#W?! w?!W¹U½«“ b½WÇ ÙU?Š —W¼WÐ Æ…Ëu?²? "?š Èu?Ö XAÄ ÊU?¹ï?š Í—uÄW%W?! W?¹…u?}?ý ËWÐ W??! œd?!…œ ÊU¹W?!WðW?KKO?# W% ÊU??O¹WKÖ Í—WÝËu½ ¨ËuЩ±∑∞∂≠±∂µ∞ w½U?š ÍœWL?ŠWz®  WLOKÐ ÍU½«“ Ë d?OŽUý W?½«ËW% p}!W¹ …—U?? ?!U?? ý w?½U?? ýW?% ÊU?? ý Í…—U?? ?!U?? ?ý ËWz Æ©π≥®©s¹“ Ë ÂW?? ?#® ÍW?? ?!W~½U?Ðu?? }?½ WÐ W½U?? ?#˘— ÆX|uÝ…b†W¼ ÊU!W¹‹w½UNOł ËWz w²?}?²Ý«— W% ÊU?O½U?#u?Ö Ë …ËWMðU¼ «býï?¼ WÐ œ—u! U?łËWz ¨ÊU?!WMO?A½dO?# w½b½U?#˙WÐ ÂWz ÂüW?Ð Æœd?? ! U?Ä—WÐ ÊU?? O?J}M?¹˙WÄ«— Ë ‘˙ï?? ?ý b½WÇ Ë œd?? ?! «b¹W?Ä …©Âö?? "? ? Oz wðW?¹«dЮ p}?²ý ¨©«œ±∏∏∞ w?†UÝ W% Íd¼W½ Íx?%Ëb¹WÐuŽ a}?ý ÍW?!W?ý˙ïý W½Ëu/ ï?Ю W½Uý˙ï?ý Ë«d?? 4J|˙U½ Ë ñ?ÄW% wJ}?½«˛W¼ Ë ÊËu??â?†W¼ Ëu?? #W¼ Æd??²?|“ ¯—W??# Í‹È˛U?? - W%WÄ W% ÊËu?ÐW½ 65


œu?šU¹ s?¹Uz ÍdÐ…“WÐ U¹ …ËW?!—u?ð w½U?!…—«bðüW?²? Ý…œ …e?}¼ ÊW¹ôW?% ÊU?O?!UÄ—W??Ý W¹ïÐ ÆÊËuÐ Ë Í—…ËU#W?ł w!W¹‹Í˛ï%ï¹bOz W½U?ý˙ïý ÂWz ÆÊË«d?! ‘ï#U?š …Ë…u¹d0 Ë è}?0 Ë b½W0 Í‹È˙W% ÊU¹…ËxÐ Ê«ñ?}~ý˙ï?ý ¨ÊUO½U?!…œd?!—WÝ w½Ëu?Çu}½W% Ë Êœd?# ‘UÄ ¨ËuÐW½ ÊU¹ËUðu?!«œ ¯…˙ ÆÊËuР«˅œ—WÐ ÊU¹ïš w¹UÝUz w½U¹˛ —WÝW% Ë …ËËœd! v% ËU??$u?? Ö Ë ËU??á? ÝW?Ç w!W¹‹Í˛ï%ï?¹b??Oz v?Ð …u??O½«u?? ²¹W½ „W¹…ËWM?ðËËeÐ êO¼ U?? ²? "? ?}z Uð® w²?? ?"¹u?? ?}Ä Â«Ë…œ—WÐ ¨W?¹«Ë p|—WÐW?% ÊU?? O? ?Ö u?? ?!…Ë wÝU?? ?O? ?Ý Í…ËWM?ðËËeÐ ÆX}?Р«˅œ—WÐ Ë ÂW†W?? - v½ö??# W% XÝ…œ v?ÐWÐ W½«—«b??!W?Ç wJ}??ý˙ï?? ý êO¼ ÆW¹W?¼ wŠË— wJ}?? !«—ï??šWÐ Æ©X}M}¼U½ XÝ…œWÐ sðËW!—WÝ @½WHð XÝ…œ ¨«œËu??A?}Ä Í…œW??ÝW% œ—u??! Í…—«u?#W¼U½ …—UÐ ËW?z ÍWJ¹œ w!W¹ï¼ «œW?½«ËWz ÙUÄ W% Ë w¹UÄË—ËWz w½«Ë«d?O?Ö Èd?!WÐ Ë ˙u?4?O?Ý ÆËuÐ W?½U?#eO?%U¹d?á?L?Oz w†ï?łu?L?ł Ë Êœd?! ÙWJ}ð w½UN½WÄWÐ U𠨜d!…œ ÊU?²Ýœ—u! W% ÊU¹ËË— …ËW¹©w¹U"OŽ w½«—…œ…œó?#® Íu}½WÐ w¹UJ¹d#Wz Ë —ï??ł Ëu??#W¼WÐ ÊU??!W??#e??O%U¹d??á? L?O?z ÆÊ…bÐ vÄ …—WÄ œ—u??! wðW¹«˛œ Ë w?ðW¹UM#˛Ëœ w½U??O? Ö W% XÝ…œ …ËW¹W?~|— W% s½«u?²Ð W??! ÊWJÐ «b¹WÄ «Ë ÍW½U¼W?Ð œd?!…œ ÊU¹…ËWz ÍWM! „W¹…u??}?ý wðW?¹«dЮ Íu?? }? ?ý—U?Ç …ËWz ïÐ ÆÊ…œ—…Ë W?? ?!W†˘ñ?? ý W?? ²?|—ïð«d?? á? ?L? ?O?z Íï?? š u?? }½ Í—U?ÐË—U?? ! Æœd! ÙWJ}ð ÊUO²Ý…œ …ËW¹‹Íd|˛ W% Ëœd! «b¹WÄ ÊU¹©w¹U"OŽ …ËW¹‹w¹U?"? O?Ž ÍWMO?-W?²? Ý«— Í˙…ËUÐ Ë ÊU?O?Ö —W?ÝWÐ ÊU?¹ñ?0 W½«Ë«d?O?Ö Èd?! W?Ð ÂWz WJ½uÇ w½«u?²½U¹W½ Ë 5A?šWÐW½ vÄ ÍïðËWz w!W¹‹Í—W~¹—U?! Ë ËUð Ë ˙uÖ ¨W?à?}0 …b½W?0 ÂWz ¨ËuÐW½ ÊU??L? à? Ýu??# wJ|œ—u??! W??-U?ð w½«u??²½U¹W½ W?¹ïÐ U??Ý ÆÊWJÐ W??#W??ł—Wð —«œd??!W?Ð ÊU??O½U??!Wðu??Ö vÐ Ë WM?O? ! Ë Œ«œ W% Æ4|˙Ëu?? "? O†W?¼ ÊU¹ï??š w†WÄW?Ç w#«—W??# ïÐ Ë ÊW?JÐ vÄ W??ŽU?½W??WÐ ¨ÊU?O?½U?!W½U?L? à?Ýu??# «dÐ Í˛œ ÊU?!W¹‹w¹U??"?O?Ž W¹‹w?ðW¹U?#W?! w?½«œW½œ WMðËW?! «œ w?¹«u?O¼ W?!WM¹Uz ËËœ—W¼ w½«Ë…ñ¹WÄ w½«œ«b?J}Ä W?! ¨ÊU"¹üW?¼ ÊU¹ôËËœ—W¼ wMO?- ÍWá?à?! p|—ï?ł ÆX|“U"Ð …ËWA?O½«d}z Ë U?O!—uð ÊW¹ôW% «b½U?²Ýœ—u?! W% ÊU!W¹©w¹U?"OŽ …—…œ …œó?#® ÍW½üËW¼ ÂWz Í…—«˛WÄË ”dð  üËË ËËœ—W?¼ Æ…ËW??!W¹ï?¼ WÐ „W¹—W¼ Æ«d?? !…œ v% Íd??O?~²??A?Ä „W¹ ÊËuÇ ïš…Ë «ñJ}Ä W½U¹«dÐ ¨Í—uÝUz Ë ÊW#—Wz Ë œ—u! ∫W?¹«dÐ …ËWðW½ vÝ ËWz Ëu³²AO½ v% ÊU¹…ËWz XÝ…œ…Ë ÊU¹ï??š Íœ«“U?z w½U??ÝUz WÐ w½«u??²½U?¹…œ W¹‹w¹UÄ«—W??Ý W¹‹w?²? }?!W?¹ ËWÐ …—U¹œ ÆÊËW??! ÊU?!W½W?#—Wz Ë œ—u?! ¨±∏≤∏ w½U??L?Ýu?Ž Ë ”ËË— w~½W?ł g}Ä UðW¼ W?ÝU?Ð w½U¹U?ý Æ4}Ð 66


Æ©π¥®ÊU¹˛…œ …ËWJ}Ä W½UML}¼ Ë W½U²Ý˘œ Ë W½U¹‹w²ýUz ¨ïšWЗW?Ý wJ}½U?²Ýœ—u! w½b½«—“W?#«œ w²ÝWÐW?# WÐ ÊUš—œWÐ d?O# p}ðU?! W½Ëu/ ïÐ —W¼ w0U??# ËuÐ “U??O½ WÐ ¨Í˙WÄ«— w?½U?L? Ýu??Ž w²|—ïð«d??á? L? Oz Ͳœ «œ±∏¥∑≠±∏¥≥ w½üU??ÝW% Ë ÊW?? ? ?#—W?z W?Ð W?? ? ?³?¹U?ðWÐ ¨ «b?Ð ÊU?? ? ?!W?½U?? ? ?L? ? ? ?à? ? ? Ýu?? ? ? #U?½ W%W?? ? ? Ö Ëu?? ? ?#W?¼WÐ w?#ï?½ïðï?z Æ©πµ®ÊU!W¹‹Í—ËuÝUz ÍËu?²? A?O½«œ w½U?!W?¹‹w¹U?"?O? Ž W?! ¨œdÐô w!—uð Í…—WM}?¼ —W?ý U?ÝU¹ ËWz Ëu?Ð ÊU?š—œWÐ U¹ Æs"†W¼ vÄ …“—WÐ œ—uÐ…œ«— W! p}½U?LàÝu# —W¼ —WÐW%® W½Ëu/ ïÐ œd?!…œ —UÇU½ ÍUO!—uð W½UO?²Ý«— ËWz w¼«ËWÖ ÊU¹ï?š ÊU!W¹‹w¹U"O?Ž …—…œ …œó# Æ©π∂®©°°sýïáÐ wðW³¹Uð wJ}JKł …Ë«d??O? Ö Èd??!WÐ Ë ©π∏®„—uð w½«—W??³½U??#—W??0 w#«Ë…œ—WÐ w?½«œW½œ «œ…ËWz ÙW??ÖW% Æ©π∑®Ê…œ…œ Íb?OÇ Ë ÊWJÐ w?â?}Ä—W?ÝW?! œd?! ÊU?!W¹‹Í—ï??²?ÝW½ W¹‹Í—u?ÝUz «dÐW% ÊU¹«Ë ÊU??!W¹‹w¹UÄË—ËWz W½U¹œd??! gO¹UÄË—ËWz w?#e?O%U¹d??á? L?Oz ÆÊ«óÄ«b?J}Ä Íï¼ …ËuÐ W??#Wz ÆÊ…œW½ ÊU??š—œWÐ WÐ ÃUÐ ÙWJ?}ð XÝ…œ Ë …Ë…u?? }½ WM?}Ð …ËW½U?? !…©ÊU¹œ w?M²?? Ý«—UÄ® Íu?? }½ WÐ U?ð „W¹W½U¼W?Ð Ë u½U?? OÐ …ËW¹W?~|— ËW% Æ «b?Ð vÄ ÊU?? OJ?}ð«“U?? O? ?²? ?L? ?O?z …b½W¼ œd?? ?! —UÇU½ ÊU¹U?? ?O? ?!—uð Ë ©ππ®ÊW?? ! UO?!—uð Íïš u}½ Í—UÐË—U?! W% XÝ…œ W!  ËW!d?OÖ ÊU¹…ËWz w0U?# w¹«ËUz˛˘— w#eO%U¹dá?LOz Æ©±∞∞®ÊU!‹…œ—u! w½«b}% ïÐ „W¹W½U¼ WÐ …œd! ÊU¹W#Wz gO½U!W!—uð ÆÊ…œ—…Ë wL|˛— w¹…b½˙œ Ë Íó|ñ?M|uš ÍËË—W?Ð p}ðU?! g¹åÍd¼W½ Íx†Ëb¹WÐu?Ž a}?ý® U¼…‹Ë—W¼ ÍW½«b½WL0…—Wý Ë W½«œ—W# wJ}²"|u†W¼ ¨œd! UÄ—WÐ wý˙ïý Ë …Ë…ËuÐ XÝ«— ©±∞±®«bÝ—U0 —…œWÐ «b!W¹W?#U½ W% ÍW!Wý˙ïý w$U?#Uz Ë XÝ«uš ©Íd¼W½® ÆËuÐW¼ ÊU!…©ÊU¹œ® —W?³#«—WÐ ∫…uOÝËu½ ©v#—Ë® W% ÍeOK~MOz w†u"½u! ïÐ «œ±∏∑∏ W% W! ¨ Uš…œ Ë »«œ Ë ŒW¹UÐ ñ?Ä w!W¹‹w²|b½W?9W?³?¹Uð ÆÊ“«u??4¹œ«“Uz Ë ÊU??#…—U?- w?!W¹…ËWðW½ œ—u??! ì® …b½˙œ Ëó|ñM|uš WÐ Ê…œ…œ ÙËW¼ ÊUO½U!WM#˛Ëœ «bý…ËWz ÙWÖW% ÆW¹W¼ ÊU¹ïšWЗWÝ wJ}²¹—W½ ÆW¹W¼ ÊUO²ÝWÐW# Ë«uO¼ „W¹ Ê«d}z Ë UO?ÝË— Ë UO!—uð w½U!…œ—u! …œd!—WÝ Æ4|˙eÐ ÊU¹u}½ ÊU¹ï??š U½…œ ¨—WÐ W??²|d??O~Ð ÊU¹W??!W??A?}? ! ïÐ —UÐW?% wJ|—W??Ý…—UÇ  U?!…œ X?"¹u?}?Ä «Ë W¹ïÐ ÍW½«—«œ—˘“ Ë Êœd! ñ?- wðWÝU?OÝ Â…œ—WÐW% ÍbOÇ s½«uðU½ ÆÊW?!…œ «b¹WÄ ËU$u?Ö Í—WÝ…—UÇ Æ5}½U½ ô…Ë ÊU?#…“˘d?OÄ Wð«ËUz ËWz e?O?Ö—W¼ œ—u?! ÍW?L?}z ÆÊd~Ð «œï?šWÐ Ê«œ «œ ÊU?O½UM#˛Ëœ vÄ „ïÇ Ë ‘˙ïý ÍËUM}Ä W% ÊULM|u?š w!ïMð «Ëœ Uð …ËW½U¹˛ Ë ÙU#W% s¹WÐ…œ pý wÇ—W¼ Æ©±∞≤®©s¹…œ…œ wł—Wš WÐ «œ ÊU1œ«“Uz w½UM}¼ XÝ…œWÐ Ë Ê«d}z Ë UO!—uð w½«œ«œ 67


UO?!—uð Ë Ê«d}z w½UL|˛— W?Ð ˛œ UJ¹d#Wz Ë eOK~MOz w!W?#ï! W% w¹…œU?#Uz ‘ïš ©Íd¼W½® œd! ÊUO²ÝW¼ ËË“ —W¼ Æ…ËW²}?²ÝWÐU½ ÊU!…—…œ …œó# w½öOÄ W% È˙ W#Wz ÂüWÐ Æ©±∞≥® U!…œ w$U?#Uz ïÐ Uð ÊU¹Ë«d?OÖ Èd?!WÐ Ë XÝ…œ—«œ W²?}?³Ð W¹‹w½…œU#Uz Ë W?¹‹w½ WÝW?! ËWz ©Íd¼W½® Æ4|˙ËuÝ w†W¼ ÊU¹ïš Æœd??!…œ ÊU¹W?M! ©Íd¼W½® Ͳœ @?½W¼UzËU¼ ¨Íe??O?K~MO?z Ë wÝËË— w#e??O%U?¹d??á? L? O?z W¹ïÐ WÐ XÝ…œ œ—u?! Ͳœ «ñJ}Ä Ë X|ËW?! „W¹ «œ Ê«d?}z ÙW?ÖW% Uð ÊWJÐ Í“«— U?O?!—uð ÊU¹‹w½«uð œd??! —UÇU½ ÊU?¹©Íd¼W½® ¨…Ë…œd??! XÝ«— v% ÊU??O? A? O?½U??!…œU??Ý W¹‹Í—ï??²? ÝW½ Æ©±∞¥®sÐ —U??!  U?! ÊU?#W?¼ ÆX}K~Ð …ËW¹‹w!…Ëô Ë Í˛u??! «dÐ Í˙W?ý W% …Ë…—…ËU~½W??ł —«“W¼ ≤∞Ë Íï?šWÐ wL?|˛— ÙW??ÖW?% ËuÐ (Dr. Joseph Cochran) Íu?? }½ W?? ! w¹U?J¹d?? #Wz w¹U?? "? ?O? ?Ž w?J|—W?? ³|— Íï¼ …ËuÐ ÊU?ýUÄ W?! ¨Íd¼W½ Ͳœ W% ËuÐ p}½ö?OÄ w½œd?! ÊËWð w#—W?Ö—W?Ý ©±∞µ®«b?Ý—U0 Íe}#Uz W†ïð wJ}²"|u†W¼ êO¼ Íd¼W½ «bý…ËWz ÙWÖW% ÆÍW!…ËWMðËËeÐ w½UM}¼ vÄ ”…—W¼ s¹dð »U¹U½® WÐ …ËW¹‹wJÝ—ïMO# ÊW¹ô W% W²"|u†W¼ ÂW?z Æ—WÐ WðdÖW½ ÊU!…©ÊU¹œ® —W³#«—WÐ (Dr. Co- W% ÊU¹W†ïð ÊU??ýUÄ ÆwA?O½U??!…˙u?! UðW¼ Æ©±∞∂®…Ë«dÐ u?}?½ ©w¹ËËó?}?# w²??"|u†W¼ (Eagelton) w¹U?J¹d?? ?#Wz w?ÝU?? #ï?K³?¹œ W?? !˘˙ËW?z W½U¹‹w?²? ? Ý«— ÂWz Æ©±∞∑®…Ë…œd?? ?!W½ chran) Æ©±∞∏®…ËW²|ñ}~½U¹…œ ÂWz® X}M?}~½W?Ý…b†W¼ …—ï??ł ÂWÐ (Cochran) w²??"|u†W¼ W½U?#—W??ý vÐ (Eagelton) ÂüWÐ w½üUð wÝdðW?# Â…œ—WÐW% W! ¨«œ…œ ÍW!WÇu?}½ w½U!…åÊU¹œò wM²?Ý«—UÄ w†ËW¼ WýUÐ …—ï?²!Ëœ W??!  U??Ö…b??}ð ËU??OÄ …ËW??²? A¹U??#—W??0 ÂW% Æ©±∞π®©ÊËuÐ «b½U??!…b½˙œ …œ—u??! wM¹ñÐ Ë 7ýu??! Ë ÍW~}?ł ÂüWÐ ÆW¹‹wJ¹d?#Wz w#eO%U?¹dá?LOz w?½U!W¹‹Íb½…Ë…˛—WÐ wJ|—W?Ý«œËW?Ý g¹©7K~Oz® X}Ð ©WJK?¹ËU?Ý Ë —U?!U?Ý® …bM?}¼ w½UÐW†Uð ‰ôW?ł „…Ë Íœ—u??! ©°wJ|—«œW9W?ÝU??O?Ý® W?š«œ Æ©±±∞® U~Ð v𠜗u! ÍW½«“«u4¹œ«“Uz Í…ËWMðËËeÐ ©Íd~½W¹ô Ë Xݢœ® WÐ ©7K~Oz® ÊW¹ôW?% «œW¹…œW?? ? Ý ÂW?z Ë Ëu?? ?A? ? ?}?Ä Í…œW?? ? Ý W% W?? ? ! 5M?OÐ…œ V?}? ? ²? ? ?! —˘“ w?!W¹…—U?? ? #˛ X"?? OÐ Èu??ÖW?Ð ©W½U??!˘˙W?? Ö® ÂWz ÍWЗ˘“ ÆÊË«d?? Ýu½ œ—u??! Í…—U?З…œ ¨…Ë…©°ÊU??!W?? !˘˙W??Ö® Æ©±±±®s¹ËËœd?Ð ÊU¹u?? }?½ ©…œ—W?? ł® Ë ©˛u?? ?! ÊU¹œ® WÐ W?½«—W?? ÝËu?½ ÂWz Æ…u?? O? ? ÝU½ ÊU?¹œ—u?? ! ÍU½«“ Æ…ËW?½W?? ?! ıu?? ?- ËW~?M% ÊU?? ?!W¹‹w?²? ? Ý«— vł vÐ Í˘—œ Ë ÊU?? ?²? ? šu?Ð WÐ …Ë«œ ÊU?? ?O?†ËW¼ W% W?! ÍW½UO¹«ËUz˛˘— …ËU?Ç—WÝ ËW% —˘“ wJ}?ýWЮ ∫X}†…œ ÊU¹…—UЗ…œ ©5H%U?š® Í‹wÝËË— ÂüWÐ ¨ÊWÐ…œ u?}½ ©…œ—W??ł Ë “œ® WÐ œ—u?! ¨W½U¹u?O?ÝËu½ œ—u?! Í…—U?З…œ «b?#W¼…œ“ï½ Í…œW?Ý Æ©±±≤®©sÐU½ dO~½U!W¹ «œ‹w²Ý«— ÙWÖW% p|—ïł êO¼ WÐ W½«—ïðU½ Ë u}½ …—ïł ÂWz 68


ÊU?O½U#«dÐ w½W?#—Wz Í…ËWðW½ w#U?Ž Ë èðW- «œ±π≤≥Ë ±π±µ W% w!—uð wL|˛— p}ðU?! ÊU¹ô Ë s?ðËW??!‹W?½ ÊU¹U¹d?? 0 —W¼ „W?½ ¨UÄË—ËWz ÍW½«©ÊU?¹œ Í—…e|—UÄ® ÂW?z ¨œd??! v?Ä XÝ…œ «œU?O!—uð ÙW?ÖW% ÊUO?½U!W¹‹w#e?O%U¹dá?L?Oz W¹‹Í—ËuÐUz W¹‹Íb½…Ë…˛—WÐ WJ†WÐ ¨…ËW½œd?!W½ «œôWÐ ÍW½«ËW??â? }Ä WÐ Æ„—uð w½«œó¹Ë X?Ý…œ W¹«œ ÊU?O?½U?!W¹‹w?½W?#—Wz w?ÝËu½…—UÇ Æœd??! dð 5ðWÐ Í…b†«œ «œ ±π±∂ ÍW?? ?!W?? ?#U?? ?Ž Ë èðW?? ?- wðU?? ?!W% œ—u?? ?! w?½U?? !…—«˛W?¼ …—UJðu?? ?ł …ËW?½«ËWz ÍU½«“ ÆÊ«dJýUz ÊU?L?A?O½U?!W¹‹w½W?#—Wz «dÐ Íô W½U¹‹w²?Ý«— ÂWz Æ©±±≥®«œ‹ÊU?O½U!W¹‹w½W?#—Wz ÊU?? ?²? ? ?Ýœ—u?? ?! Ë œ—u?? ?! Í…—U?З…œW?? ?! «œ‹ÍW?? ? ³? ? }? ? ²? ? ?! ËW% (Arshak Safrastian) Í‹w½W?? ? #—Wz p}% wJ?}½«ËUð Ëu??#W¼ U?O? !—uð wL|˛— Íœu??š W??! …ËËœd?! «d?JýUz Í…ËWz Æ©±±¥®W¹u??O?Ýu½ „W?½ ¨W¹«œ ï?? ? ? ²? ? ? ÝWzW?% ©™®©±±µ®ÊU?? ? ?O?½W?? ? ?#—W?z Ë œ—u?? ? ?! Í«d?Ð w%W?? ? ? Ö ËËœ—W¼ w?M?ðËW?? ? ?! Æ©±±∂®ÊU!…œ—u! w½U?? ?!…“«u?? 4?MðËW?JA?? }?Ä W¹‹Íœ—u?? ?! …Ë«d?? 4?J|— Ëu?? #W?¼ Ë ©W?? "? ? !u½® Íu?? ?}½ W?Ð W?? L? ? }z Í«dJ?ýUz ¨ÊU??#W?? !…ËWðW½ ÍW?½«“«u??4¹œ«“U?z Í…ËWMðËËe?Ð WÐ Ëu??²? ?ÝWÐ XA?Ä ¨…ËW¹‹w½U?? ýËU¼ w0U?# w½UM?}¼ XÝ…œWÐ ÍËUM}Ä W% 5M?²?"?4?!W¹ —W~½W?Ý Í…œU?#Uz U??! Ëu?#W¼ W?! s¹W?!…œ w!W¹‹Í—UJ?¹—U¼ Ë ÊU?ýïJ}ð w?²?}?!W¹ w?½œd?! ËW?²Ä ï?Ð «œ«dÐ w½W?#—Wz Í…ËWðW?½ wÝËu½…—UÇ ÆÊW#—Wz Ë œ—u! w%WÖ ËËœ—W¼ w½UýËU¼ Ë ÊUÝËU¼ ÍW†U?Ý U?$WÄ ËWz Í…ËU?# W?% ¨W¹«dJýUz ô „UÇ ÊU¹W½U¹‹w²??Ý«— ÂWz «dÐ Í‹Í—u?ÝUz w%W?Ö Æ…Ë…ËuÐ ÊËË— ïÐ ÊU¹‹w?²?Ý«— —˘“ «œ‹Íe?O?K~MOz w#e??O%U¹d?á? L?Oz w?¹W?²?Ý…œ d?|˛ Í—W?Ý Íœ—…œ «d?Ð ¨˘˙ËWz U?ð …Ë…œ—u?? ? ? ! ͱπ∂± w?%u?K¹W?z w?ý˙ï?? ? ? ý w?½b½U?? ? ? Ýd?? ? ? O?~?†W?¼ ÍUð…—W?? ? ? ÝW?% ÍW?½«“«u?? ? ?4?¹œ«“Uz Í…ËW?M?ðËËeÐ W?% ÊU?? ? ?O? ? ? ýW?? ? ? Ö Ë …ËU?? ? ?ýË…—œ w?J}?†˘— ÊU?? ? ?!W?¹‹Í—u?? ? ?ÝU?z ÆW¹W¼ ÊU?LÝËu½…—UÇ „W¹ Ë „Uš „W?¹ ¨«dÐ w%WÖ ËËœ—W¼ s½«“…œ Æ…Ëu?²¹œ «b½U#W!WðW?KKO# wðW??#e??š ïÐ Íï??š w½U¹˛ Ëu??#W¼ ©„W%W??# nÝu¹® w?²?ýW?¼WÐ Âe¹“Uz Í«dÐ Ë —«œW?9W?ÝU??O? Ý WÐ WMO?-W??²?Ý«— wJ|œ—u?! XA?Ö Æœd??! ÊU?š—Wð ’d?³?- Ë œ—u?! ÍW½«“«u?4?¹œ«“Uz Í…ËWMðËËeÐ V}?"?Š œ—u?! —W?ÝW% X}?ýU?½ „W¹…u?}?ý êO¼WÐ œd?! ÊW?#—Wz —W?³?#«—WÐ ÊU¹W½U?½«ËUð ËWz ÍW½«œ—u?! ËWz ©™® qł® WÐ «b½U?²?Ýœ—u?! u?}½ W% W?! ÊËuÐ œ—u?! ÍË«d?OÖ Èd?!WÐ Ë‹ ‘˘d?0ï?š Èb½W¼ W½«ËWz W?J½uÇ ¨s|dJÐ Í˛œ UN½Wð W½«ËWz ÆÊËuÐU½ v?% ©ÍbO#WŠ Í…—«u?Ý® Íu}½ w½UL?ÝuŽ wðW†Ë…œ Ë‹ ÊËuЫdÝU½ ©ÊU?!…—«uš w½œd! é!—W?Ý ïÐ ¨ÊU#ï?š ÍW#…œ—WÝ ÂWz w?½U!WýU?ł Í…u}ý ÊU?#W¼ WÐ WJ†WÐ ¨ÊU~½W?ł…œ W½ ÊW#—Wz ©˘œ—u!®≠ÆÊ«dM}¼…œ —U! WÐ g¹œ—u! Í…ËWðW½ Íœuš ÍW½«“«u4¹œ«“Uz Í…ËWMðËËeÐ 69


Ë ©Í—«bÐ ”ï?%ïÄ® ·ï??A? ?OÐ Ë —«b?9W??ÝU?? O? Ý ËU?½«“ w²?? "|u†W¼ Ë ©„W?%W??#® w?²? "|u?†W¼ Ê“—WЗW?Ý ¨ËuЫd½ v% w½U²?Ýœ—u! w!—«b½«˛ Íu?}½W! ©Ã—ï?ł X|dÖ—U?#® w!…Ë wJ}½«ËW†UÄ ÆÊW!…œ Í“U½Uý Ë

ÊU²Ýœ—u! ÍËË—Ë˲ ¨«œW¹…œWÝ ÂWz ÍUð…—WÝ W( œ—u! ÊU¹—U?? ! vÝËU?¼ w½ôW?? Ö w½U?? N? O? ?ł w~?½W??ł ÂW?? !W¹ g?}Ä w½U?? !…“«u?? 4¹œ«“Uz …ËWM?ðËËeÐ w½«d}z wý˙ïý W% Æ©±±∑®ÊËuÐ —«œUÖUz UOÝËË— ͱπ∞µ wý˙ï?ý W% Æœd! œ—u! Í…ËWðW½W% W% Æœd?? ?! ÊU¹ï?? ?šËW?? ²? ? Ý«— Ë —U¹œ Í—«b?? ýW?Ð …Ë«d?? ÝU½ © W?? ?OÞËd?? ?ýW?? #® W?Ð W?? ! «œ±π∞µ ÍW?!Wý˙ï?ý Æ©±±∏®œd?! ÊU¹‹Í—«b?ýWÐ «b?ÝËË— ÍUÄu?Ý wýd?}¼ Í‹Í—U~½…—WÐ W% ÊU?−¹UЗ“Uz ÆÊœd! vð Í—U! ËuÐ «œW½U¹‹wð«d!ïL|œ w!W¹UÝU¹ Ë —Ëu²Ý…œ ÍËUM}ÄW% W! UO!—uð ͱπ∞∏ b½W?Ç Æ«œ ÊU?? OM²?? "? ?4J?|˙ï??š w?†ËW¼ w²?? Ý«˙W?Ð —U??ł ÂW?? !W?¹ ïÐ ÊU?? !…œ—u?? ! «œW?? #…œ ËW% d??²|“ W½U??A? ýï??! ÂWz Æ©±≤∞®œd??!—…œ ÊU??O?!W?¹W?#U?½˛˘— b½WÇ Ë ©±±π®b½«—“W??#«œ ÊU??OJ?}ð—UÄ ¨ÊËuÐW½ w¹UÄ«—WÝ Ë Í—…ËU#Wł ÂüWÐ ÆÊËuÐ Í—WJA}Ä XÝ…œ ÊU!W¹©ÊUš—œWЮ Í…œ«ËW½Uš XÝ…œ …œ«ËW½Uš W% ÊU?O½«d~½W¹ô Ë ‹Ê«—W³|— ¨ËuÐ Ùu?#W²ÝWz d²|“ ÊU?¹‹w!ôUÇ ÍW¹U! WJ½uÇ wý˙ï?ý ïÐ W~|— W?! È˙ïÖ WðU¼ «Ë ÍË«˛W¼ wJ|—U?Ð «bý…ËWz ÙW?Ö W% ÆÊËuÐ ÊU?!…Ëu²?A¹˘— WÐ „—uð w½«—W?!dOÖ«œ ¨b½U¹U?šW½ Í—˘“ WM¹˙WÄ«— ÂWz Æ©±≤±® UJÐ ‘ïš ±π±≥ w?"OKðWÐ —UÇU½ W!W?ý˙ïý Í…œd!—W?Ý Í©rO%WÝ a}?ý® ÆUM}¼ ïÐ ÊU¹W½«b½˙œ ÍËüUý …Ë©«“W?ſ® Íu}½ ÂW??!W¹ ÍUð…—W?Ý U?ð «b|ËW% Æ…ËW?ÝËË— w?†u?"½u??! ÍU?Ö…—U?Ð —WÐ W?²|—W?Ð U½WÄ Ë X}??³†W¼ ËuÐ Ë «œ ÊU?O†u?"½u! ÍU?Ö…—UÐ Í—U?#ôWÄ ÊU?!W?!—uð WðU! ËW?z Æ«œ—UýW?Š Íï?š w½U?NO?ł w~½W?ł ÆÊUO²ýu! Ë œd! dO~²Ý…œ ÊU¹©rO%WÝ a}ý® Í©ôïIO½ ‚˘œ® WÐ ÊU¹‹Íb½…u}Ä fOKHð W% ±π±∂ w†UÝ ÊUš—œWÐ Í…œ«ËW½Uš w½«—«œ—WÝ Æ©±≤≤®œd! v% ÊUO!W#ï! Ë ÍdO~²AÄ Í«Ë«œ Ë œd! …ËWÝËË— ¨ËuÐW½ ÊU?²Ýœ—u?! —W³?#«—WÐ ÊU¹«dJýUz Ë ÊËË— wJ}?²"|u†W¼ ÊU?!WÝËË— WðU?! ËWz ÂüWÐ Æ©±≤≥®«œW½ ÊU¹œ—u! wðW#—U¹ ÂüWÐ ¨œd??! …ËW½U?!…—«“W?ð W?ÝËË— WЋ Íb½…u?¹WÄ ÊU?²? Ýœ—u??! w%ö?I? O?²? "? Oz wð—UÄ ±π±∑ Æ…Ë…b½Uý…u†W¼ w½U!W½öÄ Ëu#W¼ Ë œd! Êu~½—WÝ Í‹Í—«“Wð wL|˛— —WÐï²!ïz wý˙ïý ÊU!…ËuðËW?!—WÝ WðW†Ë…œ Æb½U?!W²†W¼ w½UL?ÝuŽ w²|—ïð«dá?LOz w½U?NOł w#W?!W¹ w~½Wł 70


ÆÊWJÐ ‘WÐ W!W²|—ïð«dáLOz w!ôW! ÊU¹ïš Íb½…Ë…˛—WÐ Í‹vÄ WÐ ÊUO²"¹Ë W% ÊU?¹‹w½U?? ?L? ?Ýu?? ?Ž Íe|u†U?Ð W½ï?? ! ÍU?? ?ýUÄ n?¹—W?? ý Ù«—W½…˛ ÊU?? ?!W¹‹Íœ—u?? ?! …Ë«d?? 4?J|— Ͳ˘— W?% U?? ? ýU?Ä n¹—W?? ? ?ý Æf¹—U?Ä W?½U¹œ—U?½ Ë ÊU¹ï?? ? ?š Í—WM?|u½ …œd?? ? ?! ¨r?†ï?? ? N? ? ? !ï?? ? ²? ? ? Ý w¹ï?? ? šWЗW?? ?Ý Í«Ë«œ Ë©Í‹w?²? ? ýU?z Í…d~½ï?? ? !® W¹«œ w?!W¹…Ë…—W?? ?šd?? ? OÐ «œ±π±πØ≥Ø≤≤ Í©U?ýU?Ä —UÐï½ ”u?ÖïЮ ÙW??ÖW% U?ýUÄ n¹—W??ý «œ±π≤∞Ø≥ر W% Æ©±≤¥®œd?! w?½U?²? Ýœ—u?! WðW†Ë…œ ÍüUÐ w½‹W?#u$W?z® W¹«œ ÊUO?ýWÐËU¼ w!W¹…Ë…—W?šdOÐ «œ«dÐ w½W?#—Wz w%W?Ö Í—WM|u½ ÆËuЫdš ËUÇ g}Ä «b}ð Í«dÐ w%WÖ ËËœ—W¼ w½U!W¹‹Í—U!«Ë«œ W! ¨©ÊU!…—ïšbM|uÝ Ë œ—u?! ïÐ Íï?šWЗW?Ý w?J}ðW†Ë…œ w½U?!W?ł—W?# «œ±π≤∞ wÐUz ͱ∞ W% —W??ç?O?Ý w½U1WÄ wJ|—U?Ð Í‹Íœ—u?! ͋Ͳï%ï?¹b¹Uz Ê…ËU??š wJ}ð—UÄ w½Ëu?ÐW½ ÂüWÐ Æ©±≤µ®œd?! Í—U?¹œ ÊW?#—Wz ˫˲—ïÐ w½UÝW?! XÝ…œ W²|ËWJÐ w?ðW¹«œ—u! Í…ËWMðËeÐ wðW¹«œd?!—WÝW! È˙ï?Ö W¹UM}¼ Í«Ë œ«“Uz wJ?}½U??²? ?Ýœ—u??! ïÐ ÊU?? OJ|b½W?¼ …b½WÇ—W¼ ÆX?Ý—W??á%W¼ Ë«˙«— Ë U?½«uð vÐ w†«œï?? O? 0 ÊW¹ôW?% ¨…ËW½U¹‹w?ðW¹üW?? #ï?? ! Ë w?ðW¹UM?OÇ wJ?}? ?F? ?-ËW?? # Ë d?? O?Ð Íï¼WÐ ÂüW?Ð ¨ÊU?? ýï?? !…œ WðüËË Í—Ëu?Ý Ë “ËW2 w?²H?Ö WÐ ÊU?Oýï?š ÆÊ«d?!…œW½ ÍdO?~²AÄ …Ë…ËxЗWÐ w?J|—…ËU#W?ł ÊU¹u¹d??0 ¨Íœ w?!W¹ô W% w½U??!…ËU??OÄ Ë „—uðU?ðWz wM}†WÐ Ë „W?¹ô W% ÊU??!W??#e??O%U¹d??á? L? Oz w¹…“WÐ WÐ XAÄ Ë …ËWMM}0 üW¼ Ë …ñ?- vÐ W! «œ …d0Wð «Ë ÊU¹œ—u?! ÊU!…—«uš bM|u?Ý Æœ—«uš Æ7ÝW³Ð ÊU!WŠôWÐ…“ …e}¼ w½«œó¹ËË …œU?Ý Ë w¹U½«uð ÂW?! Ë w¹«“…—U?ýW½ Ë „W¹‹Í˛ï%˘b¹Uz w?½ËuÐW½ wðW?0—…œ g¹©‹„—uðUðWz® ‹…e?}¼ Ë Êœd?! ÍW?ý«ËWÇ …ËW?#ö?"?Oz Íu?}½ WÐ Ë …ËWð“ï?- Íœ—u?! w½U?!…œd?!—W?Ý Í—U?!U?Ý Ë Æ©¿®5†U#«— vÄ ÍW!WðüËË W% w½U!…—W!dOÖ«œ W% U??O%U??²?Oz Ë U??"½…—W??0 ÆÊËuÐW½ „W¹ «œï??š u??}½ W% ÊU??!…—ï?š bM?|u?Ý WðW?†Ë…œ …ËW% W~ł ÍUÄu??Ý U?!«Ëœ Æœd??!…œ ÊU¹U??O?!—u?ð Íd?O~?²?AÄ w½U?1WÄËU¼ Í…—W??²K~MOz Ë ÊU?½ï¹ wðW¹«˛œ ÊU½ï¹ w?½U?!…e??}¼ «œ±π≤≤ w?%uK¹Wz W% Æ…ËW?¹U?# U??N½W?ð «œU?O? !—uð —W??³? #«—WÐ Í…—WÐW?% ÊU½ï¹ Æœd! ÊU!W½U½ï¹ Ë Í—ËuÝUz w#UŽ Ë èðW- WÐ ÊUO²Ý…œ ÊU!W!—uð ¨Ê«—b†U#«— sðËW! p|— w†WÖ W% ¨«dOÖW½ vÄ ÊUO!—uðUðWz w½U!WMðËW!—WÝ Í—WÐ ÍbOÇ Ê«—ïšbM|uÝ wÝU?Ð «œW?? ? #W% Æœd?? ? ! —ï?? ?# ÙW?? ? ÖW?% ÊU¹©Ê«“ï?%® w½U1W?Ä «œ±π≤≥ w½«d?¹…“u?? ? Š Í≤¥ W% Ë “u9 ±∞ ¨ ËdOÐ ¨≤∞¥±π Æ˛ ¨«œ ¢‰U(« ÊU?"% ∫ÍW#U½˛˘— W% ©‫ ®ﻣﻴﺸﺎل اﳊﻠﻮة‬Í…—UðuÖ ËWz W½«ËñÐ ©¿® Ʊπ∂∂ 71


ÙWÖW% UO!—uð w½«—«bðüW²Ý…œ U! ÊU#W¼ ÆU#W½ «œ«—Uz W% Íœ—u! wJ}ðW†Ë…œ w½b½«—“W#«œ ËWz ÆÊËu?Ð œ—u??! w½œd?? ! „—uð WÐ w?ðW??ÝU?? O? Ý Í“U?? ³? #Uz «b?½U??²? ?Ýœ—u??! Í…ËW½b?½UJ% …u?? }Ä ÊW¹ô W?% ËuÐ b½…˛ …Ë…©ÊU?? ?!W?? ?O¹…ËWðW?½ W?? #W?? ?!® w0U?? ?# W% ÊU?? ?O? ?#…œ «œ Ê«“ï?% W% ÍW½«b?½WÐ Æ©¿®Ê«dš ÈuÖ XAÄ …ËW½U!W!—uð ËWÐ ¨ï??š W?MðËW??! œ—u??! w?½«—«œ—W??Ý Ë Ê«d??O? ³?Mý˘— ¨W½U??#˙ «u??O?¼ Ë Íb??}? #uzU?½ ËWz ‘UÄ Æ4}?NÐ XÝ…œWÐ  WKKO?# ÍË«—uš w0U?# …ËW½«—«b?!WÇ wM¹˙WÄ«— ÍW~|— W% —˘“ WÐ ÍW¹«u?O¼ W% ËuÐ«Ë —U¹ñÐ ÆX?"?4J|— ÍW½«—«b?!WÇ wJ}??ý˙ï?ý w½U?N½WÄ WÐ ©Ê«dÐW??ł b?O%U?š® Ù«—W½…˛ ÍUÄu?Ý wJ|e?}¼ ÂüWÐ ÆX?|dJÐ UÄ—WÐ ¨ U?!…œ “˘—ËW½ Ͳ˘— W?! «œ ©™®±π≤µ Í—«“Uz Í≤± Ê«d?? ?OÄ Íb?? ?O? ? ŽW?? ?Ý a}?? ?ý W?? ?! ¨«œ ÊU¹©Ê«d?? ?OÄ® Íb?½u?? ?Ö Í—U?? #ôW?Ä «œ—«“Uz Í∑ W?% „—uð Íï¼WÐ ÆËuÐ …Ë«d?! W†üW?Ö Wý˙ï?ý ÂWz w½U?!…œd?!—W?ÝW% p}!W?¹ Ë U¹˛…œ v% ©Íb½W³?A?-W½® ÆU?Ýd??O~†W¼ ÍË«d?! Í—U¹œ wðU??! g}Ä Ë «œ˛˘— ÊU?#W¼ W% W??!W?ý˙ï?ý …Ë…ËU?!U?½ …ËüU?ý ÂWz U?O!—uð wL|˛— ÆÊËuÐ ÈËW% œ—u?! ÍWJ¹œ w¹UÄu?Ý w½U²?Ý…œWЗU?! „W%WÖ Ë Ê«dÐW?ł Ù«—W½…˛ ÆÊœd! w½«—UÐWK%uÖ „W¹…ËWMOÝdÄ v% Ë UÖœ«œ êO¼ vÐ Ë Êœd! ÍdO~²Ý…œ w!W¹‹Í—U?? O½«“ êO¼ ÂüW?Ð ÆXÝ…œ Wðd??Ö ÍW??!W?? ý˙ï??ý w¹…b½U??#—W?? 0 —W??Ý ©Íb½W??³? ?A? -W½® Ë ÊU¹˛ w?M²?? ? Ý«—UÄ W% …—U?? ? O? ? ÝdÄ—W?Ð U?? ?O? ? !—u?ð wL?|˛—¢ ∫v†…œ ±π≤≥ w½«“ï?% w½U?1WÄ Í≥∏ Íb?½WÐ ©¿® “WÖ…— ¨ÊU?#“ ¨wðW¹«ËWðW½ Í“«Ë«œuł WMO½«Ë— vÐ U?O!—uð w½«u?²AO½«œ Ëu?#W¼ Íœ«“Uz w½œd! —WÐW?²Ý…œ ÆÊUOM¹Uz Ë v% wJ}½U#“ …—ïł êO¼ w½UM?}¼—U!WÐ Í‹Íœ«“Uz ÍW~|— ¨UO!—uð w!W¹‹w½UL?²AO½ËU¼ êO¼ ∫≥π Íb½WÐ …ËW½Ëu?Ðï?? ! Ë ˙ï?? ! Ë …Ë«d?? ?!ËxÐ Ë w½W?? ?#WÄUÇ W?% œu?? šU¹ X}?Ð «œ wM¹U?z Í—UÐË—U?? ! W?% ı ¨X|d?? O? ? ÖU½ ÆœUð ìX}Ð «œ ÊU!WOO²AÖ ∫W!  U!…œ —UOÝdÄ —WÐ Íïš UO!—uð «œ ≥∑ Íb½WÐW% Ë U?? ?ÝU¹ ê?O¼ Ë X}?MÐ «œ¥¥≠≥∏ Íb?½WÐ w½U?? ?!…—U¹ñ?Ð WÐ Ê«œ «œ  üËË w?½U?? !W?¹‹w−?MÐ …—Ëu?? ?²? ? Ý…œW% ∫W½«ËñÐ Æ…ËW²}²Ý…ËW½ ÊU¹˛œ Ë W½«ËWâ}Ä Ë  «œW½—…Ë W½U¹U#WMÐ ÂW% XÝ…œ wOLÝ…— wJ|—Ëu²Ý…œ Nouveau receuil de traites, Martens, ser.3,t.Xlll, PP.338-390, Leipzig, 1924.

U²?Ýï#U?# ÍW#UM0…—W?ý ÍW!W¹‹wÐ…—U?Ž W#W?ł—Wð ïÐ ©»UýW?š UO?ŠW¹® U²?Ýï#U# W?! «œW¹‹w!WA?}Ä ËW% ©™® «b¹W?!W¹‹Íœ—u??! W?#UM0…—W?ýW% w?½U¹d?!u?# Í—«˛W¼ U?²? Ýï?#U?# Ë …u?O? ÝËu½ Í©w½ËW?Ž w%W?Ž œW??#W?×?#® ËWz ±π≤µ wÝ—U# Í≤∂ Ͳ˘— «—œ —U¹ñ?Ю ∫X}†…œ ¨Íœ—u! WÐ W¹ËËœd! «œ©ï½ Ë q?Ç uðWÝ® …˙WÄôW% ©˘œ—u!®Æ©ììÈdJÐ vÄ XÝ…œ Wý˙ïý 72


…b½W?Ç —W¼ Æœd?? ?!…œW?½—…œ v% Í—W?? ? Ý Ë ËuÐW½ W?½«—«b?? ?!WÇ w?ý˙ï?? ?ý Ë 7?"? ? 4J?|— Í…—UЗ…œ w~½W??łW% WJ½uÇ ¨ËuÐ Íó??Oð«d?²? Ý w!W¹W†W¼ W??#Wz ÂüWÐ ¨œd?! œ«“U?z ÊU¹—U?ý —˘“ ÊU??!…œ—u?! ÆX|“«u??š…œ —˘“ w½Ëu?Ð ËËb½U??# Ë w½UЗu??- W??! s|dJÐ œ«“U?z p}½«—U??ý X}ÐU?½ «œ w½«e??Oð—UÄ XÝ…œ ÍUÝU¹ ÆÊd~Ð «œ—WÝWÐ XÝ…œ ÊU!…œËuÝ ñÄ W¹‹ÍóOð«d²Ý …b½W³†W# UN½Wð X}Ð…œ WJ†WÐ Æs#˛Ëœ wM¹˙ïÇ«œ U½«uð Ë s¹ñÐ v% e}¼ ïÐ W!W¹W~|— s¹d²}Ç ¨Êœd! —eÐ ïš Ë Êb½Uý…Ë U?½ Ë w?!W?Ç ÂW?? ? ? ?! ËW?Ð ¨„—u?ð ÍU?Äu?? ? ? ? Ý w¹U?½«u?ðñ?Ä Ë w?!W?Çñ?Ä Í˛œ ¨w¹…—W?Ð Í˙W?? ? ? ? ý ËWz W?? ! ÊU??!W¹‹w"½…—W?? 0 …ËW% W~ł ÆX?Ý«u??š Í—˘“ Í‹w½UЗu?? - ¨…Ë…œ—u??! ÍW¹‹ÍË«d?? 4J|— wMÝUz ÍW~|— Ë«œ ÊU¹U?O!—uð w½U?!…e}¼ w!W¹‹wðW?#—U¹ ¨œd!…œ ÊU¹U¹—u?Ý wЫbO²MO?z W½UðU! p}?²ý U?O?!—uð Ë U?"½…—W0 ÍW¹‹Í—UJ?¹—U¼ ËWz w%UL?O?²?×Oz ÆÊœd?! W†«ËUz ïÐ ÊU¹©»W%W?Š® Í‹Íb½…Ë…˛—WÐ Íd?O~½U!W¹ U?²A}¼ W?J½uÇ ¨ËuЗ…œ WÐ œ—u! w½«—«œW9W?ÝUO?Ý w³}"?Š W% ËuÐ Í…ËWM?ðËËeÐ wM?#˛Ëœ Ë —W?? ?!d?? O? ? Ö«œ ÍU?? ?O? ? !—uð Ë ÊU?? ?!W?? ŠôW?Ð…“ …e?? ?}¼ Ë Âe?? ?O%U¹d?? ?á? ? L? ? Oz Æ…ËWMM}!d#«œ W?ý˙ïý ËWz ÊU¹‹w½«uð ÊU!W!—uð …—ïł ËWÐ ÆËu³?²¹œW½ ÊU¹œ—u! ÍW½«“«u4¹œ«“Uz Í…ËWMðËËeÐ W?ý˙ïý ËWz W¹«u?Ö X"š…œ«œ ÊU¹…ËWz ÍËU?- Ê«—…b½W¼ W% U?O!—uð w²?}ÝU?#ïK³¹œ W?²?A?š W% wA¹Ë…—Ëu?ý W?½«b½W?ÖUÄËdÄ ËWz Æ©±≤∂®…e?OK~?MOz w½«Ë«d?O?Ö Èd?!WÐ Ë ÊU??ý˘d?0ï?š Æ©±≤∑®…ËUO!—uð ÙUÄ …ËuЫœ ÊUO†UÄ gO½«ËWz ¨ËuÐœdÐ ∫X}†…œ W?½U½U??²? ?šuÐ ËWz Í…—UЗ…œ ÊU?? ²? ÝbM?O¼ w½«d¹“…Ë „…—W?? Ý Í˘d¼W½ ‰ô d??O?¼«ËW??ł …ËW½ËuÐ wšU?¹ ËWÐ ÊU?O? !W¹‹Íb½…u??}Ä êO¼ e??OK~M?Oz w½«Ë«d?O? Ö Èd??!WÐ X|dðu~Ð X?|d½«uðU½® w²?ÝW¼ ¨…ËuÐ W?ý˙ï?ý ËWz w!W¹ï¼ Ë p}?²?A?á†UÄ W?!W¹‹wM¹U?z W%W?ÝW# W?¹«dJýUz ì…ËuÐW¼ W?!W¹‹wðW¹«ËWðW½ W%W?ÝW# W?! X}Ç…œ vÄ «Ë ÂüWÐ Æ…ËuÐ Íœ w!W¹ï¼ g¹œ—u?! Í‹wðW¹«ËWðW½ Æ©±≤∏®©X}Ð ËuÐ dð —W~¹—U! WJ¹œ w½U!ï¼ W% ∫X}†…œ Ë «œ…œ vÄ Í…ó|—œ ˘d¼W½ ËWz W?!U?²?"?}z ¨ÊU?ýï!…œ v?ð ÊU¹ï?š Íœ«“Uz ïÐ „W¹…ËU?# g}Ä ÍW½U?!—uð ËWz …—ï?ł ËWЮ w!W¹…ËW?ðW½ …—W??#W??Ý Ë …d?¹W??Ý ÆÊ«œ  UÐW??š W?% ÊU¹‹Íœ«“Uz ïÐ W??! …ËW?MM}??ÝËW?Ç…œ W½«œ—u??! «b½U¹‹Í“«d0—WÝ Í‹È˙ W% ÊU?OðUÐWš Ë —W! Íó|—œ XÝ…œ w!W¹…ËWðW½ W²?}³Ð Í‹Íœ«“Uz ÍËuMOð ÆÍœ w!W¹…ËWðW½ w½œd! XÝ…œ d|˛ Ë Êœd! q¹œ w†ËW¼ W²}³Ð w!W¹…ËU# ïÐ …—U¹œ Æ«d! ‘ï#Uš g¹ËWz Æœd?!UÄ—WÐ «œ±π≤π W% ÍWJ¹œ wJ}ý˙ïý œ—u! vÐ w?ðUÐW?? š W% W?? A? ?O? ?#W¼ W?? ! È—b?Ыœ p}ðWK?KO?? # WÐ „ï?Ç X|d½«uð…œ Êï?Ç U½…œ ¨ —u?? ! Æ©±≤π®© «bÐ WðUÐWš ËWz włUÐ X}Ð ‘…œU#Uz Ë X}Ð «œ …ËW½U"Ä 73


W% ¨œd?? ?! «œ—«œ WÐ ÊU¹œ—u?? ?! π± „—uð w½«—«œ üW?? ²? ? Ý…œ «œ ±π≤µ w"¹U?? ?# Í≤∑ W% «œW½«ËWz u?}½W% ÆÍœ Í—WýïJ?}ð π≥ «œ Ê«d¹…“uŠ Í≤∏ W% ËWJ¹œ Í¥∑ «œ Ê«d¹…“u?Š Í≤∑ Ë —œU?I%ËbÐW?Ž a}?ý Ë oO?0ïð œW?#W?×# —…e?|—UÄ Ë œUzu?0 —ï²?!Ëœ pA¹eÄ Ë b?O?ŽW?Ý a}?ý® ÍWJ¹e}½ W?! ËuÐ „W¹…œ«˙WÐ „—uð ÍW½«dO~²}?ý ÍW†ïð ÆËuÐ «b}ð ÊU¹©qOŽUL?"Oz Ù«—W½…˛ Æœd! ñ- ÊU¹œ—u! ÊïOK# uO½ ∫X}†…œ …Ë…—UÐ ËW% ˘d¼W½ WÐ g?¹ËWz Ë w?ðW?? ?³¹Uð w?!W¹U?? ?Öœ«œ X?Ý…œ W¹«œ w½U?? ?!…œ—u?? ?! W?½U?? ?O¹…“WÐ v?Ð „—uðU?ðWz® ÊU¹WJ¹œ Í—˘“ Ë œUzu?0 —ï²!ËœË b?OŽWÝ a}?ý œ—u! w½«—«œ—W?Ý Æœd! —U³½«ËU?ð w½UO½«—«“W¼ Ë w¹U?OM†œ ï?Ð ËuÐ „W¹W½U?A?O½ W?#Wz Æ«ñ?ÐW½ ÊU?O½«u?}% —W?ÝW% …eÐ «b?A? O½œd?# W% ÆÊ«—œ —«œW% Æ©±≥∞®©ÊU²Ýœ—u! w¹ïšWЗWÝWÐ ÊU¹Ë«ËWð Í«ËñÐ ∫X}†…œ …Ë…—UÐ ËW% g¹©@½˘d²"#—Uz® W?!—u𠨜d! ”U?š W†U?#«œ ÊUO½U?!…—U~%uÐ Ë w½W?#—Wz Ë w½U½ï¹ ÊU?!W!—u?ð W½U²†u?Ý ÊïÇ® Æ©±≥±®©œdÐ u?}?½W% «œW†ïðW% ÊU?O?½U?!…œ—u?! w†W?ÄWÇ Ë w¹…b½˙œ ÊU?#W¼ WÐ g?O½U?!W¹‹w%U??#W?! w†ËW¼ Æœd!…œ œ…“u}½ ©ÍËU?šUý w!—uð® WÐ w½U!…œ—u! „—uð wL|˛— W?½UðUÝ…—U! ËWz ‘UÄ w!W¹‹w²|b½W9W?³¹Uð Ê…ËU?š Ë s¹d|œ wJ}%W?Ö Ë wM²}z w!W?¹W!W¹ „…Ë ÊU?O½ËuÐ Ë ÊU¹˛ «œ…œ Æ…ËW²}M}ý…u†W¼ ¨ïšWЗWÝ ÊUO!W¹…d~½ï! «œUO!—uð w½U²Ýœ—u?! W% w½UN½WÄ WÐ «œ±π≤∑ W% ÊU!…—…Ë—WÄ ÊUL²AO½ …œ—u! W?!Uð W% ÊU??!W¹‹wÝU?O?Ý Wð—UÄ Ë Ë«d??4J|— Ëu?#W¼ wM²?"? 4?!W¹ Í—U¹ñÐ «œW¹…d~?½ï?! ÂW% Æ d?Ö „W¹ w?¹…b½U?? ?#—W?? 0 d|˛ W?% Êu?? ³?¹ï?? š Ëu?Ð «Ë —U¹ñÐ Æ«—œ …Ë…©Êu?? ?³¹ï?? ?š® Íu?? }?½WÐ «bJ?}Ðe?? O? ? Š wJ}ÐU³ÝWz Ëu#W¼ Í—uA# ¨ UJÐ ‘˙ïý Í‹Í‹—W³|— w¹ïšWЗWÝ U𠨫œ‹w¹UÄuÝ wðW¹«œd!—WÝ Æ4|—“W0«œ ‘˙ïý wðW¹«—W³|— ïÐ w¹UÄuÝ w!W¹WJMÐ p|u}! W% Ë Êï4Ð w~½Wł ©™®©Í—u½ ÊU"?×Oz® Ù«—W½…˛ wðW¹«œd?!—WÝ WÐ Èu½ wJ}?ý˙ïý «œ±π≤∑ w†U?Ý ÊU#W¼W% w¹˙Ëu! u#W! Ë W†W¼ W! ¨UÝdO~†W¼ «œ  «—«—Uz ÍWÇu}½W% ©Êu³¹ïš® wð—UÄ wðW¹«—W³|— Ë ±π≥± Uð UN½Wð Wý˙ïý ÂWz W¹ïÐ ¨ËuÐ «œ —UýWŠ «œ Íïš u}½ W% wMOA}Ä w½U!Wð—UÄ Ëu#W¼ ÈËW% w½U¹˛ w¹Uðï!Uð Ë ‹Ê«d}?z …œdÐ ÍU½WÄ ÍW!Wý˙ïý wÝ…—W¼ ‘UÄ ©UýUÄ Í—u½ ÊU?"×Oz® Ù«—W½…˛ ©™® w½U?#“WÐ p|—Uðu?Ö …d?O$“ WÐ …Ë…©⁄«œ Íd?ÖUz® wý˙ï?ý Í…—UÐW% w½U?!W¹‹Í—…Ë…d?OÐ ÈËW% —W¼ Æ…ËW¹U?# W% Æ…Ë…œd!ËxÐ «œ ±π¥∑ Í©ÊU²"¼u!® ÍW#U½ W²0W¼W% «œ©‫ ®وﻗﺎﺋﻊ آرارات‬Íñ|œ—WÝ d|˛W% Ë wÝ—U0 ΩsÐU??šW??# ÆÊœd??! W?? #W??ł—Wð .œ—u??! WÐ Ë  ËW??! @M?Ç  üËËW% ÂW½«—Uðu??Ö ËW?z w!UÄ—W??Ý «œ±π∑∏ 74


©™®…Ë…œd?!

vÄ w²?Ý…œ W†ïð U?łËWz ¨ÊU?~½W?ł „W?A?O?0 «Ëœ Uð Ê«ñ?}~ý˙ï?ý ÆU?A?}?! Í…ó|—œ w!UÄ—W?Ý «œ ⁄«œ Íd?ÖUz w?J¹e?}½ W% Æ«œ ÊU?O½U?²?Ýœ—u?! Í—U?#ôWÄ W½«b?½˙œ „—uð w½U?!…e?}¼ œW??2 ÍWJ¹e??}½ ÆÊËuÐ œ—u??! —«“W¼ …œ ÍWJ?¹e?}?½ W?! œd??! ñ??- ÊU¹b½u??Ö ≤≤∞ w½«u??²? A? O½«œ Í—WÐË—Ë…œ W% Æ…Ë…©Ê«Ë® w%ï?Ö W¹«œ Èñ0 ÍË«d?²ÝW?Ð vÄ Ë XÝ…œWÐ ÊU¹œ—u! Íd?OÐ „U½ËË— Ê«d|Ë ÊU¹b½uÖ ∏≥ ©Ê«Ë® ÍUÖe|—UÄ W% Æœd! —ËuÄUš ÊU¹b½uÖ ¥∞∞ «œ©p¹—b½Uð® ÍWÇu}½ Æ©±≥≤®«—˛u! «b}ð wÝW! µπ∞ Ëœd! w†U?Ý Í±≤ …—U??#˛ W% ÍË…—Ëu?ý Í©XÝ«˙…u??}½ wðüW¼˛˘— wÝUÐ Ë @?½…œ® Í…Ë«d?!ËxÐ ∫X}ÝËu½…œ ÊU!—uð wýd}¼ Í…—UЗ…œ …—ïł ÂWÐ «œ ͱπ≥± Ëu?#W¼ Ë …ËU?M}¼—U?! WÐ ÊU?¹‹Èu½ wJ}?!WÇ …—ï??ł Ëu?#W¼ «b½U??²?Ýœ—u??! W% ÊU?!W¹‹w%U??#W?!® œ—u?! ÍW½«“«u?4¹œ«“Uz Í…ËWMðËËeÐ Uð ¨—W?Ð Wðïðd?Ö ÊU?OM²?ýu! ËU?OÄ Ë Íó?|ñM|u?š w!W¹W~|— ÊüUð ÊU?O½U?#U?Ý Ë ÙUðï?Ö ËU?Ö Æœd?! —ËuÄU?š Ë«ËW?ð ÊU?O½U?!…b½u?Ö W?!˘ñ?0 Ë Ûïð ÆÊW?!W?0W?š W!˘—«“ ¨„WÇ v?Ð Ë —«b!WÇ Ê«u}½ W% Í“«Ë«œu?ł Í…ËWz vÐ ¨Ê«d! ñ?- ÊUO½«u?²A?O½«œ Ë Ê«d! Æ©ÊWJÐ «b½Uð…—…œ vÐ wð…d0Uz Ë «œU?O?!—uð ÍWðU?! ËWz w?½«d¹“…Ë „…—W?Ý w½U?!Wðu?Ö ÙW?ÖW% W½U¹‹w²?Ý«— ÂW?z X}½«uð…œ ËU?OÄ w0U??# „—uð Í“W?? Ö…— U??N½Wð «œWðüËË ÂW%® ∫ÍËu?? ³ðu??Ö ©”U??ç? O? Ý® W% W??! U?JÐ œ—Ë«—WÐ Æ©±≥≥®© U4Ð ËUÇ g}Ä Íïš w½U!W¹‹wKKO# Ë wM²Oz «Ë«œ W¹W¼ Í…ËWz Æ U¼ —WÝWÐ ÊU¹‹wÇ ÊUýUÄ +«“U½ Ë «d!W½—…œ ïÐ ÂW½«ñý …˙WÄ ËWz Ë ÂËuÐ sðUN†W¼ Í—UÇU½Ω ÍË«d??Ýu½ Èb½W?¼ Ë W½U¹‹Í—…Ë…d??OÐ ËWz W??! v#«œ Í…œó??# ÙU??"? #W?z ©‘…˙ vÄ® W??!U??! «ó??}¼ Í—W??ÝËu½ p}?½U?? #“ b½W?ÇWÐ ¨…Ëuðd?? ?Ö—…Ë ÍW?? !…œ«ËW?½U?? š W% Í©U?? ?ýUÄ Í—u½ ÊU?? ?"? ?×? ? Oz® Í‹w²?? ?ýW¼WÐ ÍW?J¹œ ©˘œ—u!®Æ…ËWðU!…œ ÊU¹ËxÐ Ë ÛUÇ UÄË—ËWz W% W½«Ë“ ËWÐ Ë ÊËËœd! ÍW#Wł—Wð Í—ËuM?ÝW% „—uð ÍW?? #—b½…˛ W??! …ËW?? ²|ñ?? }? Ö…œ ÊU?? #ïÐ «œ W?½U¹‹Í—…Ë…d??O?Ð ËW% U??ýU?Ä Í—u½ ÊU?? "? ×? ?Oz ©™® W% ÊU??!W?Ö—W??L? A?}Ä Í…œ«ËW?½U?š ÍWЗ˘“ ¨…Ëuðd??Ö Ê«ñ??}~ý˙ï??ý W% ÊU?O? ²? AÄ Ë …ËWðW½u¹˙WÄ ÍË…—Ëu??ý ¨ U~Ð Ê«ñ?}~ý˙ï?ýWÐ ÊUO?²?Ý…œ Í…ËWz g}Ä ¨ÊWÐ…œ ‘d?}¼ …ËW?²AÄ W% W?! ÆsÐ…œ «œ©Êö¹“® Í‹w%W?Ö ©˘œ—u!®ÆÊW!…œ ñ- W½ü«bM# Ë Ê˛ ËWz w!UÄ—WÝ ¨⁄«œ Íd?ÖUz wJĢdð —W?Ý W½W?Ö…œ p}ðU?! ÆsÐ…œ «œW½«e?}¼ ËWz ÙW?ÖW% „—uð wJ}?ÝËu½ W?#U½˛˘— b½WÇ «ËUz b??O¼W??ý w!W¹W??Ö—W?L? A? }Ä wK}??! —W??ÝW% Ë X|d??Ö…b†W¼ p|“u†W??š WÇ—UÄ ÊU??OJ}??ÝËu½ W??#U½˛˘— ©˘œ—u!®Æ©…Ë«d! ˙ïÖ «œ…d}% Uz WJ}½ËWš ÊU²Ýœ—u!® ∫X}ÝËu½…œ 75


∫X}†…œ «ËUz «œ±π≥∞ wÐUz W% —u!“ïÐ  U"Oz œuLŠW# UO!—uð Íœ«œ Íd¹“…Ë w!U?š W?½U?L?²? A?O½ ÂWz Æ…d??²|“ W½U?N?O? ł ÂWz Íœ wJ}ÇËu??Ý—W¼ W% «œ U?O? !—uð W% Íœ«“Uz® ¨X|ËW??!…œ w0U?# „W¹ U??N½Wð ¨X}?ÐW½ „—uð w!UÄ Í“W??Ö…— W% «œWðüËË ÂW% Í…ËWz ÆW??!—uð Æ©±≥¥®©Í‹wðW¹WK|u! Ë Í—UJðW#eš w0U# ÆËuÐ Êœd! „—uð W?Ð —˘“WÐ w†WÄWÇ wðWÝU?OÝ Í“U³?#Uz „—uð wL|˛— W½«Ë«œËË— ÂWz ‘UÄ ÍW?á?à?! W?#Wz Æ©±≥µ®„—uð W½«d?! ©w%W?$uð® rO?Ý—…œ Íœ—u?! w!UÄ—W?Ý „W¹U?ÝU¹ Í‹vÄ WÐ ÍU³?#ïÐ —Uł ÂW?!W¹ ïÐ „—uð wL|˛— «œ…˙W?ý ÂW% Æb½UÝd?O~†W¼ «œ±π≥∑ W% Íœ wJ}?ý˙ïý W% œ—u??! Êï??OK# u??O½ Æ©±≥∂®UM}?¼ —U?!WÐ œ—u??! Ͳœ ÍË«d??!W??ſ…œW?- «b½U??N? O? ł W% Í‹ÍË«d¼…˛ W% W?! s?½W¹W?Ö…œ«— «Ë …ËWðU?! ËW% Æ©w?%W?$uð® W¹«d?! ©rO??Ý—…œ® ÍU?Öe|—UÄ Íu?}?½ ÆÊ«dÐu?}½ Æ…ËW²}Ð…œ g¹œ wJ|—Uł W½ Ë W¹W¼ œ—u! ÍWA}!W½ «œUO!—uð Èu½ Ë s?ðËWJ?A? ?}?Ä Í˛œ ÊËuÐ wšU?¹® WÐ ÊU?¹œ—u?? ! w?ý˙ï?? ?ý «œ…Ë…—…œ Í…b½W?? ?ÖUÄËd?Ä W% Æ©¿®œdÐ…œ u}½ ©Í‹Í“UÝUMOÐ Ë —WÝ …—UÇ Ë …ËW½œd! ÍW½U²?Ý—Wá%W¼ Ë«ËWð wJ}?²"|u†W¼ ¨„—uð w²?}ÝU?#ïK³¹œ «bO½U?NOł w~?½Wł ÂW¼ËËœ W% «œ±π≥π Í—WÐï?? ²? ? !ïz ͱπ W% U?? łËW?z Æ…ËW¹U?? # ÊW¹ô v?Ð U?? O? ?!—uð Uð…—W?? Ý Æ«œ ÊU?? ?A? ?O½ ËËœ—W¼ Í…ËWz ‘UÄ g¹ËWz ¨œd! —ï# «œ…—W²K~MOz Ë U"½…—W0 ÙWÖ W% ÍW½U²Ý˘œ wJ}½U1WÄ UO!—uð WÐ ÍœœU# w!W#ï! W! «œ ÊUAOÄ ÊU¹ïš w¹…œU#Uz «œ±π≥π w"¹U# ͱ≤ W%  üËË ÍUÄu?Ý w½U?!…ñÄ W% WMðËW?!—WÝ ÂüW?Ð ÆXÝ«—UÄ Íïš w?½U!…—ËuMÝ U?O?!—uð …—ï?ł ËWÐ ÆÊWJРͱ∏ W% Ëu?Ð…ËWz Æb½U?? ?!W?? à?Ç«— w!—u?ð w½«—«bðüW?? ?²? ?Ý…œ «b?~½W?? ?ł ÍUð…—W?? ÝW?% ÊU?? #W?†Uz ÂüWÐ Æœd! —ï# «œUO½U#W†Uz ÙWÖW% ÊU¹‹Í—UJ¹—U¼ Ë wðW¹U²Ý˘œ w½U1WÄ «œ±π¥± w½«d¹…“uŠ Í≤≥ W% È“ËñÄ W?%WÄWÐ ÆX}M?|˙˘œ…œ @½W??ł U??O½U??#W†U?z ÊU??O? ²¹œ ÍËUJý«— W?Ð Í…ËWz ‘UÄ W¹‹w!W%W0 Ë Œ—WÇ WðWÝU?OÝ ÂWz Æ«b†W¼ UO½U#W†Uz Ͳœ ÊU?O~½Wł w~½UÐ «œ±π¥µ wðUÐuý ÆXÝ«—UÄ —U#ôWÄ Ë ‘d}¼ W% ÍUO!—uð (*) Nikitine, Basile: “Les Kurdes:, Paris,1956, P.303

∫W½«ËñÐ Æ…Ë…œd!…œ ÊU¹ËxÐ ËuðdÖ…œ—…Ë …ËW!—uð W% ÊU¹W½«b½WÖUÄËdÄ ÂWz ÊU!W¹‹w¹«ËUz˛˘— W#U½˛˘— “The Times”, London, June, 16, 1937. “Le Temps”, paris 18. Août 1937. 76


Ë ˘—œ WÐ ÊU?? O? ²? ?Ý…œ U??O? !—u?ð w½U??!…Ë«d?? !ËxÐ @½W?? ł w¹Uðï?? ! ‘UÄ XÝ«— Ë W?? !W¹ —W¼ ∫X}ÝËu½…œ ±π¥∂ w½U"O½ ͱ± W% (Son Posta) ÍW#U½˛˘— Æ…Ë…œd! œ—u! WÐ ˛œ w½U²šuÐ w²|˙ï?ð«d??á? L? ?Oz w#…œ—W?? ÝW% ÆW¹‹w½ …Ë…œ—u?? ! Íu??}½ WÐ „W?¹…ËWðW½ W??#W?? ! «œU??O? ?!—uðW%® ¨œdЋ…œ ÊU¹u?}½ ÊU?²?"½W??#—Wz Ë ÊU?²?Ýœ—u?! WÐ ÊU?!W½U~}Ð W?! ÍW½UM?|u?ý ËW% ¨«b¹‹w½U?L?Ýu?Ž wJ}?½U??#“ wÐ…—U??Ž Ë wÝ—U??0 ÍW??ýËË w!W?¹W†WJ}ð W?% W½U??#Wz ¨ÊU¹˛…œ Ëu?ðËW??!«Ëœ w!—uð —˘“ w!W¹…“«ËU?z W?! p}?½U?#“ ¨…ËËœd??! XÝË—œ ÊU¹W??!W½W??Ý…— W¹‹w!—uð W?½U?#“ W% ÊU?¹WJ¹œ Æ©…ËU½ v% ÊU¹‹Íœ—u! Íu}½ Ë W¹W¼ ÍWJO²½WŽ Ë d¹WÝ vÄ …ó|—œ Íœ—u!WÐ ˛œ ÍW½U²Ý—WÄ“WÖ…— wðWÝUOÝ UO!—uð ¨w½UNOł w~½Wł ÂW¼ËËœ ‘UÄ ï²½W?Ý ËïðU½ ÍW~|— W% ‘W!˘˙ËW?z ÆwýWÐËU¼ s¹d²?}Ç …ËuÐ gOJ¹d#Wz w#e?O%U¹dá?LOz Æ«œ Ëu?ł …Ë«ËUz˛˘— WÐ …ËW¹‹Íœ ÍU?Ö“…œ Ë Ë«œ v%WÖ Ë ‘W?ÐËU¼ ÍUÄË—ËWz Í˙«“UÐ Ë UÄË—ËWz Ë Æ…Ë«d! W-UÐ ÍUJ¹d??#Wz wJ}½«œ—W??Ý U?O?!—uð ÍW?ðU?! ËWz Í—U?#ï??!—W?Ý Í©—W¹UÐ ‰ôW??ł® «œ±πµ≥ W% W% Æ©ÊËU??#W?½ w¹…ËWðW½ W??#W?? ! Íb??OÇ «œU??O? !—u?ðW%® W??! b½U¹W?~¹«— «œ w!W¹Wðu?? Ö W% Æœd??! ‫ ®اﳊـــﺰب اﻟﻮﻃـﻨﻲ‬w½U?? ? Ö—ï?z Í©w%U¼ô«  u?? ? 2® ÍW?? ? #U½˛˘— W?% «b†U?? ? Ý ÊU?? ?#W?¼ wM?¹ËU¼ ©‫ ®ﺳﻴـﺎﺳﺔ ﺗﺘـﺮﻳﻚ اﻻﻛﺮاد ﻓﻲ ﺗﺮﻛـﻴﺎ‬Íñ|œ—W?Ý d|˛ W% p|—UðuÖ WÐ ¨«b?-«d}?Ž ©‫ﻘﺮاﻃﻲ‬S‫اﻟﺪ‬ «b?? ſWÐ w?½U1WÄ W?% «œU?? O? ?!—uð ÙW?? ÖW?% ‚«d?? }? ?Ž WðU?? ! ËW?z Æ…ËW¹«œ ÂW½UM?|˙ËË ËWz wÇ—W?Ä—WÐ wÐeOŠ Æœd! W¹W#U½˛˘— ËW% wðUJý «bſWÐ W?% UO!—uð ÍW½Uše|u†UÐ ÆËuÐ «œ˘˙ËWz Í©ï²½WÝ® Æ«d! W1—Wł —UM¹œ —«“W¼ ∂ WÐ w½Wð…Ë ‚«d?? }? ?Ž w½U?? !…œ—u??! ï?Ð Ídð—UÐW?% wJ|—UÐ ‚«d?? }? ?Ž wðW¹U?? ýU?Ä wL|˛— w½Ëu?Ð Êu~½—W?? Ý ±πµπ Æ…ËW¹UM}?¼ «œ U?O?!—u?ð w½U?!…œ—u??! —WÐWÐ wJ|ËUð Ë 5ð Ë …—ËË ‘W??#Wz ¨b½U??"?š…— ÊU½œWŽ ©wð«d?!ï1œ wÐeOŠ® WðU?! ËWz W! © W%«œWŽ wÐe?OŠ® wðW¹«—W³|— WÐ U?O!—uð wL|˛— w½U¹ ¨Ëu?Ð ©W½«œ—u??! w?†ï??łu?? L? ł® ÊU??O?½«ËUð Æœd??! w?½«bM¹“ ÊU¹œ—u?? ! ¥π ËuÐ f¹—…b?½W??# W??-Uð Í…ËW½œd??!Ëx?Ð «b¹‹w²??Ý«— W% W??! Æ©±≥∑®w¹œ—u??! w!W?¹WJKO??#U½ b½W?Ç Í…ËW½œd??!ËxÐ  U??!…œ …bM}?¼ wýWÐ ©°W½«ËUð® ÂWz ‘U??²? "? }z …—U?¹œ ÆÍ‹Íœ—u??! w½U??#“ WÐ ËuÐ p}??³? }? ²? ! Æ©±≥∏®X|dO~Ð —WÝW% wJ†Wš «œ©w¹Ë…—Ëu?ý wJ?|ËüU?ý® wð‹W†U?Š W% X"?¹u¹…œ W?! ËuÐ f¹—…b½W?# wL?|˛— ÊU?#W¼ —W¼ ͱ¥ ÍUð…œu?! Íï¼ WÐ Æ©±≥π®X|—WÐ «b½U?L? ÝUz WÐ ÂïðWz w!W¹U?³?#ïÐ W?Ð ÊU?²?Ýœ—u?! Ëu?#W¼ 77


Æ©±¥∞®ËuÐ «dJýUz W½öÄ ÂWz …ËWLÝU- ͱπµ∏ Í“u#Wð wL|˛— —W?ÝWÐ ©q}??Ý—u?O?Ö ‰U?#W?ł® ͱπ∂∞ w"¹U?# Í≤∑ ÍW?!WÐö?O?IM?Oz w#U?$Wz W% ÆX|d~Ð g}Ä «œ œ—u?! ÙWÖW% Íœ wJ}ðWÝU?OÝ Èu½ wL|˛— «d?!…œ Ê«Ë˙…ËUÇ ¨«œ f¹—…b½W# ÍËu?³O?ÝdÄ W?! ¨«b¹‹w½…b½W% Í (The Times) ÍW?#U½˛˘— Íd}M#U¹W?Ä wJ|—UO?ÝdÄ w#«—…Ë W% ∫ÍËu??³ðu?Ö q?}?Ý—u??O?Ö øU?½ ÊU¹ X}½…œ «œ œ—u??! w%W??Ö w½U?!W??0U??# WÐ Ê«œ Èu½ wL|˛— ï??šUz —W¼ Í—«Ë…œ—u??! Ë œ—u?! wðW?ÐUÐ W% wJ}??²?ý «œU??O?!—u?ð W% °…ËËbM|u??šW½ ËËó?}? # Í‹v†‹…œ® Æ©±¥±®©W¹‹w½ ÍœËułË —U¹œ® Í—U?ý Í—…ËU?#W??ł w!W¹…ËW½ËuÐï?! W% «œ±π∂∞ Í—WÐï??²?!ïz w¹Uðï?! W% q?}?Ý—u?O?Ö ¢œ—u??! Í…ËW?ðW½¢ Íu??}½ W?¹‹w½ „W¹…ËWðW½® ∫…Ë…Ëu?ÐUðu??! w†ï?¼…œ ÊU??#W¼ «œ œ—u??! Í©d?? !WÐ Æ©±¥≤®©s!—uð ÊU²²AÖ …u}z ¨X}Ð ”W! œW2 ZM}?Ä W! X}ÝËu½…œ (Yeni Istsnbul) ÍW#U½˛˘— «œ±π∂∞ Í—W³?#WÑï½ Í∂ W% ÆÊË«d! dO~²Ý…œ ©W½U²Ý—WÄW½ï! w†ïłuLł® w½«ËUð WÐ W¹©W?½U??²? ?Ý—WÄW½ï?? ! W†ï?? łu??L? ?ł® ËWz  U?? !…œ Í«dJýU?z d??²? ?ýUÐ Íï?? š W??!W?? #U½˛˘— „…Ë °°°…ËuÐ ©Í‹Íœ—u! w!W¹‹vÐ Ë n%Wz® Í…ËW½œd!ËxÐ W?¹«u?? ? Ö W?? ? ?! ÙUÄ W?½ËuЫœ ÊU?¹…ËW?z w½«ËU?ð ÆU?? ? Öœ«œ W?½«—œ œ—u?? ? ! —˘“ «œ±π∂±Ø±Ø¥ W?% Æ©±¥≥®4|—“W0«œ ©Í‹Íœ—u! wJ}ðW†Ë…œ® W½U¹Ëu²"¹Ë W% «œπ∂± Í—«“Uz Í∏ W% ¨W¹‹Íœ«œ vÐ ËWz w!W¹‹w²?"†W¼—WÐ Ë „W¹…ËW½«œ ı—WÄ—WÐ „…Ë Èb½W¼ ìË p|—WçOÝ Ë fOKðWÐ Ë Ê«Ë Ë s¹œ—U# Ë d?!WЗU¹œ u!…Ë w½U!…œ—u! …—Uý ÍWÐ˘“ ÊU¹‹W½U?LýË—œ ÂWz —…b½U?AOÄï?š Í—…ËU#W?ł Æœd! vÄ w²?Ý…œ Ê«b½UA?OÄïš «b¹œ ÍWJ?Ǣ—Uý Ë W-WðW% Æ¢ÊU!WM}ÄWÝïš …—«bðüW²?Ý…œ všËñТ Æ¢s¹œ—u! ¨5½ „—uð WL}z¢ ∫…ËïÐœd! “—WÐ g¹ ¥∞∞Ë Ê«—˛u?! œ—u?! ±¥π d?!WЗU¹œ Í—U?ý W% «œ w¹UÄu?Ý wJ?|e?}¼ ÙW?ÖW% «b½«œ p}Ä ÆÊËuÐ —«b#«“ w"?¹U?? ? # ͱ≥ W% …ËW?% W~?ł ÆÊ«d?? ?! —«b?? ? #«“ ≥¥µË Ê«—˛u?? ? ! œ—u?? ?! ±≤± s?¹œ—U?? ? # W% w½«ËU?ð WÐ œ—u?? ! Íd?? ?O? ?³? ? !U½Ë— ≤≥ «œ ±π∂≥ W% U?¼…Ë—W¼ ÆÊ«d?? O? ? Ö œ—u?? ! ±¥∞ «œ±π∂± ÆÊ«d! œ«“Uz ÊUýUÄ Ë Ê«d!b½WÐ ©W½«œ—u! w†ïłuLł® Ë ©U¹U?!U?ÝU¹® Ùu?#W²?ÝWz ÍW~²?"½«“ Íœ—u?! Í—U?!bM|u?š ËËœ «œ±π∂≥ w"¹U?# ͱ W% 78


w½U??#“WÐ p|—U??Ñï??Ö w½œd?!—…œ Ë w?ðW¹«œ—u?! Í…b?½W?ÖUÄËñ?Ä w½«ËUð WÐ ©ÊU??Š—W?Ý …œW??#® Æ©±¥¥®UÖœ«œ W½«—œ Ë Ê«dOÖ Íœ—u! Ë w!—uð vÄ w†œ wš«œ Ë WMO?! «b¹…œ d?!WЗU¹œ Í—U?ýW% ±π∂≥ W% W?! «œ w!W¹Wðu?Ö W% q}?Ý—uO?Ö Æ©±¥µ®©X¹œ—u! ïð X}†…œ X}Ä W?! ÍWÝW! ËWz Í…—UÇ …—WJÐ nð® X}†…œ ¨…ËW?²|—œ—UýU½ ∫X}†…œ «œ±π∂≥Ø∂Ø≤∏ W% Íïšu}½ Íd¹“…Ë Í©UðU!WÐ “uſuz ÍeHOŠ® Æ©±¥∂®©s!—uð w!W†WÇ…—W% ¨ÊU!WÖWГïz Ë ÊUL!—uð u!…Ë gO½U!…œ—u!® ÊU??²?šuÐ Ë ˘—œ W½ËW?JÐ «b?L?|˛— ÙUÄW% gO½U??!W¹‹w!—uð W??#U½˛˘— W?! W?¹‹w¹U?ÝU?z Ë «dJýUz U¹ ©w²?"O½ï?#ï?! w†ïłu?Lł® WÐ ÊU?¹W½«œ—u! w!W¹‹w!ôUÇ Ëu?#W¼ W½U?#U½˛˘— ËWz Æ7ýñ†W¼ Æ©±¥∑®«œ…œ ÂW†W-W% ©ÊUL²AO½ w²}!W¹® —WÝ ïÐ ©—WðWš® W% Æ…ËW½—U?ýU½ œ—u! —W?³#«—WÐ ÊU?¹‹wðW¹UM#˛Ëœ Ë ‚— Ë WMO! gO?L|˛— w½«—W?³½U#—W?0 UðW¼ Ë ˙ï?? ? ?! Ͳœ w?¹…˙WÄô ‘W?? ? ?ý Ë w?Ý w?!W¹W?JK?O? ? ? #U?½ ‰«—ïð Ù«—W?½…˛ «œ±π∂∂ر±Ø≤± ¨ÊU??!W½U??L? à?Ýu??# W??F? O? ý ¨ÊU??!W?²? "? O%U??O? Ýï??Ý ∫u??!…Ë ÍU?O? !—uð w?½U?!…“«Ë«œu??ł W†W??#ï??! ¨œ—u?? ! —W??Ý W?ðUÐ…œ ‘d??}?¼ …œ—WÄ vÐ «œW¹W?JKO?? #U½ ËW% Æ…Ë…œd?? !ËxÐ œU?ð ìÊU??!W¹‹w?Ý—Ëu½ Æ©±¥∏®©„W¹…ËWðW½ u!…Ë œ—u! w½U¹® ËWz Í‹v?Ä WÐ ¨œd?? !—…œ w!W?¹U?? ÝU¹ ÍU½ï?? Ý  …œËW?? ł w?ðW?? #u?? !u?? Š «œ±π∂∑رØ≤µ W% ¨W??#U½˛˘— ¨V}??²?! Ëu??#W¼ …ËWðU??Ý ËW% Æ«d??!W?ſ…œW??- Í‹Íœ—u?! w?½U?#“ Í‹wL??Ý…—WÐ W¹U??ÝU¹ Æ©±¥π®ÊWſ…œW- Íœ—u! WÐ ÊU!W²¹dý Ë Ê«ËW- ¨W#U½W~†WÐ Ê«Ë˙…ËUÇ WðWÐUÐ ËW% w²"OýU0 w½UL|˛—W% UN½Wð ËW¹‹w²?}²}ý Ë w²}łËWÖ Í˙WÄËWz W#Wz s¹W!…œ «ËUz˛˘— ÍUO½Ëœ ©°°wÝ«d!ïL|œ® Ë ©°œ«“Uz® w?½UðüËË W% w¹UГ˘dOÄ WL}z ÆX|d!…œ °°° ÊU¹©ïðU½® wJ¹—Wý Ë ÊU¹ïšïÐ W% W??! U?O? !—uð Í©±µ∞®±π∂∞صØ≤∑ w½U??!W¹‹w−MÐ U??ÝU¹ ÙW?ÖW?% W¹U?ÝU¹ ÂW?z …ËW%W~ł Æ…ËW²}²Ý…Ë…œ ˛œ ¨…Ë«—ó|˙«œ …ËW#…œ ËWz w½«—«bðüW²Ý…œ ÊW¹ô wðüW¼˛˘— w½«u?²?A?O?½«œ Í •∏µ W?! X|d½«eÐ ‘…ËWz W?²?"¹u?}Ä …ËW??²?}Ð ÊËË— d?²?ýUÐ Uð W?#U½˛˘— W% p}?!W?¹ u?!…Ë ¨W¹‹Íœ—u?! ÊU?O½U?#“ ¨ÊW?ÖU½ vð w!—uð w!W?¹W?ýËË W?-Uð U?O?!—uð Æ©±µ±®X}½…œ «b}Ä w½«œ Íïš UO!—uð w½U!…dOÖ—U#…œ Æ©±µ≤®sçšU?¾Ð ÊU¹ïš w?!UL!“ w½U?#“WÐ w½UN½W?Ä WÐ Ê—UÇU½ UO?!—uð w½U!…œ—u?! …—ïł ËWÐ 79


Íd¹“…Ë ¨ËuÐ ‰ËU?! „W¹…“—W?%W?#ËuÐ WÐ œ—u?! Í©ïð—U?Ñ® Í—U?ý p}?ðU?! «œ±π∂∂ w†U?Ý W% v% Í‹Èu?Ö W?! Æœd?! ÍW?!…—Uý w?J}½«œ—W?Ý ©uà?ſïz w?ýW²½W?# ÊËb%U?š® U?O?!—uð Íï?š u?}½ ∫X}?†…œ Ë X}Ð…œ …˙Ëu?ð —˘“ ¨s|Ëœ…œ Íœ—u?? ! W?Ð ÊËuÇ—…œ ⁄U?? ?Ý ÍW½«ËW% p?|b½W¼ X?}Ð…œ vÄ Í…ó|—œ Æ©ÂW?? OÐ…œ Ù…˛Uz w~½…œ …ËW?¹‹w¹U??ÝUz ˜˘d??# Í—W?ÐW% ÊU??O? Ö „…b½W?¼ w#…œ W%® «b¹WÄ ÊUðï?š ïÐ Íœ w?J}?!W¹ s|˙W~Ð W¹‹w½ ÙœWÐ ÊUðW?ðW†Ë…œ ÂWz —W?ÖWz® ∫X}†…œ Ë «œ…œ Æ©ÊW! W% ÍW½«ËWz Ëu??#W¼® ∫X}†…œ ÍU½ï?Ý  …œËW??ł Ù«—W½…˛ U?O?!—uð Í—U??#ï?! „…—W?Ý ±π∂∑ „—uðW?! sÐW¼ «b½U#u?}½ W% p}½UÝW?! —WÖ «b?J}ðW†UŠ W% ìs!—uð ¨s¹˛…œ «œU?O!—uð w!U?š Æ©±µ≥®©Ê˘ñÐ ÊW!—UÐ UÐ ¨sÐW½ ÊU?!…œ—u??! U?N?½Wð ¢Ê˘ñÐ ÊW?!—U?Т W?²?"?¹u?}Ä ÍW½«ËW?z ÍU½ï?Ý ÍW½U??²?A¹U??#—W?0 ÂW?z w}ÄWÐ °5O½ Í—U??#ï?!—W??Ý w#W?¼ËËœ w0—U?Ž ÙW??ÖW% w?†ËW¼ „W%W??Ö ÍU½ï?Ý «œ±π∂∑ Í—…u?¹d?³? }? 0 W% Æ©±µ¥®X}½W½ «œ œ—u! wðW¹«ËWðW½ wJ}0U# êO¼ WÐ Ê«œW! «œ ‚«d}Ž ¨…ËW²}Ð…œ UO?!—uð w½U!…œ—u! ÍËË—WÐËË— W! p}²"†W¼—WÐ s¹d²?!UMÝdð Ë s¹d²!U½—WðWš Í…ËWM?ðËËeÐ wð—U?Ä® W½«ËW?% p}?? ?!W¹ Æs!—u?ð w½U?? ?!W%U?J¹œ«— …Ë…— XÝ«— W?†W?? ?#ï?? ! Ë˙ï?? ?! ÂWz Æ…(Alpaslan Türkefi) ÊU¹W??!…œd??!—W??Ý W??! ¨(Milletçi hareket Partisi) W¹©wðW¹«ËWðW½ ÊU!W¹‹Í“U½ W¹‹Í—WK²}¼ Í (ss) w½U!…—«b!WÇ Í—ïł W% Í—W0W½ µ∞∞∞ w!W¹U?OA}KO# W¹eOŠ Æ©±µµ®W¹W¼ W% W?? ?ý…˙W¼ «œ©±µ∂®±π∂∑ W% …(Atsiz) Íu?? }?½W?? ! (Türkefi) w½U?? ?!W†U?? ?ÑW¼ W?% p}?? ?!W¹ ∫X}½«“…œ ÊU¹ ¢—ËuÝ¢ WÐ W! ¨ U!…œ ÊU!…œ—u! wł—ïł Íœ—…œWÐ ÊU?!W!—uð ¨sç?šU¾Ð ÊUðW¹‹w¹Uð…—W?Ý W½U#“ ËWÐ Íb?OÇ œ—u! Í…u?}z —WÖ® (Atsiz) Æ©ÊW?!…œ ‰üW?ý «bM|u?š W?% ÊU?²?!W†WÇ…— Uð Ë ÊWÐ…œ ÊU?²½U?!W¹‹w?½U½ï¹ Ë w½W?#—Wz Ë Æ4}¼…œ p}Ä WЗ˘“ «œ©U?O!—u?ð wðüW¼˛˘— w½U!U?Öe|—UÄ® W% œ—u?! W!  «œ…œ …ËWz w¼«ËW?Ö ∫X}†…œ ÂüWÐ «bM|u??šW?%® Uð ©Ê˘ñÐ ÊW??!—UÐ X}?Ð…œ 4}??NÐ p}Ä g?O½«u??²? A? O½«œ Í•±∞∞ …u??}z —W??Ö® ÊWJ?Ð ÊU??!…Ëu?ðd?? Ö „W¹ …ËWðW½ W?% «Ë«œ s½«uð…œ® «b?¹—UÇU½ w?ðW†U?? Š W% ¨©ÊË«d?? !W½ ÙüW?? ý …˙W½ W?²}Ð…œ Ëuðd?Ö «œïš W?Ð Ê«œ w!—uð Í“WÖ…—® U½…œ ¨© «bÐ vÄ U?O?I¹d0Wz W% ÊU?²J}ðüËË 80


W%® X?}Ð…œ œ—u?? ! W??! W?¹«Ë Í‹vÄ (Atsiz) Æ©X|d?? O? ?ÖU?½«— vÄ «œ—WÐW?% Íï?? š ”W?? ! Ë d?? }? ?ý W??!W%Ëu?ł W?¹ïЮ ∫X}†…œ «œ—Uðu??Ö ÊU??#W¼ W% Æ©Êd??Ö—…Ë …d?³? O? Ž Ë b½WÄ ÊW??#—Wz ÍËËó?}? # ‘UÄ ÊU??!WÐ…—U??Ž WJ½u?Ç ¨4}JAÐ »…—U??Ž «bM?O?²? ÝW%W??0 Í˙W??ýW% ÊU¹‹w?½«uð ÊU??!W?!ï?MÝdð Æ©…ËW½ËuЫœuł „—uð w²|—ïð«dáLOz W% w½UNOł w~½Wł ÂW!W¹ ÊUÄ® Èu?½ w²??}?½«—ïð w~½U?Ð …œ—WÄ vÐ (M. Resed) ¨«œ…—U?? #˛ ÊU??#W¼ Íœ w?J|—Uðu?? Ö W% w?!—uð Êï?? ? ? O?K# ∑∞® ÍW?½U?Çu?? ? ?}?½ ËW?z ¨ËWz w?½Ëu?ÇïÐ Í‹v?Ä W?Ð Æ «œ…b†W?¼ ©Âe?? ? ? O? ? ? !—u?ð «œuł W½UðüËË ËW%® W²?"¹u}Ä Ë vÐ…œ ©s¹˛…œ v% ÊU²"½UG?0Wz Ë Ê«d}z Ë 5Ç Ë ÍË…—ËuýW% Æ©…ËWMÐ w½U??²? Ýœ—u??! W?% ©„—uð wðW¹U??#W??!® Ëu?Ð «œ…ËWz w†ËW¼ W?% W??A? O? #W¼ (Atsiz) …ËW%W~ł ñÄ Í—U?ý W% ÍW¹‹wðW¹U?#W! ËWz ËWz Í˙…ËUÐ W?Ð Æ «bÐ W½œ ÊUO½U?!…œ—u?! «dÐ Í˛œ ¨«œ ‚«d}?Ž ÊU#W?¼ Ë ÊWJÐ ©’d³?-® ÍW!—uð W¹‹wðW¹U?#W! ËW% ËUÇ X}Ð…œ ¨Ê«œ œ—u?! w!u!—W?! wðËW½ w½U??²? Ýœ—u?! —W??Ý W??²|—WÐ w?¹UÄu?Ý w?J}??ýd?}¼ W??!  U??!…œ ‘U??O? !—uð W% «Ë«œ Æ4O??³Ð Ù˘— Æ©¿®‚«d}Ž UðW¼ Ê«œ…ËWz ÍW??á†W¼ W% «Ë—WÄ v?ÐW?! ¨W¹W½«d|u??! …bM}¼ „—uð ÍW?½U?OM}??Ñï?ý wMO½«Ëñ??}ð w½U?ÝU½ ·U??# ÍW†W?#ï?!ò p}?ðU?! Æ…ËW½W?4Ð ˘—œWÐ œ—u??! w½U¹˛ Ë ÊËuÐ wF?O? -«Ë Ë ËËó?}?# Í…ËW½b½U?ÝËWÇ ¨ËuÐœd?! —U?³½«ËU?ð ÍUO?!—u?ð ∫«b¹W?!W½U?Ö—ïz W% «œ±π∂∑ w†U?Ý W% ¢ÊU?N?O?ł ÊU?A? O½ XÝ…œ —«u?#W¼U½ Ë —ï??łU½ wJ}?²? "|u†W¼ WÐ «œU?O? !—uð W% Í¢œ—u?! w¹…ËWðW½W??#W?!¢ Í(Dünya) ÍW?? ?#U½˛˘— W?% p|—U?ðu?? ?ÖWÐ (Necdet Kurdakul) „—uð w?ÝU½ ·U?? ?# ÆËu?Ðœd?? ?! ∫X}†…œ ÊUÝUz Ë …œUÝ —˘“ (Kurdakul) Æ©±µ∑®…Ë ïЫœ w#«—…Ë «œ‹w!—uð Ë  «Ë˙…œ Í—WÝW% Æ©W?¹‹w¹ËËó}# w!W?¹‹w²Ý«— W#Wz ¨sA?O½WÝ…˙ w!—uð Ë s?!—u𠜗u!® ·U??# W% ÊU?¹—W??Ý ÊW??à? ÝWz …u??O? ?ÝËu½ …Ë…œ—u??! Í…—UÐ W% ÊU?¹…—Uðu??Ö ÂWz ÍW½«ËW?z® ∫X}†…œ Æ©¢s½WÝ…˙ w!—u𢠜—u! WJ½uÇ ¨X}ÇU½—…œ wÝU½ «œUO!—uð W% «Ë W¹‹wÇ Íï¼ s?¹uðuÖW½ Í‹vÄ °„UÇ —˘“ wÝU½ ·U# Í(Kurdakul) sÐUšW# °°ÊW!…œ ñÐ Ëïð W½«¢ÊWÝ…˙ W!—uð¢ ËWz (Komünzimle

Í—U?? ? ?Ñï?? ? Ö W?½«Ëñ?Ð U¼…Ë—W?¼ Ʊπ∂µ Í“Ëu?? ? #W?ð ͱ∂ ¨±πÆ˛ (Ötüken) W?½«ËñÐ ©¿® Ʊπ∂µØ∏ر dO#“Wz ¨w!—uð ÍSavafi) 81


Êï??O?K# ≤∞∞® Í—U¹œ «b??ý…ËW?z ÙW??ÖW% Æ©Í‹w!—u?ð w²??}? ?Ý«d??!u1œ® wF?? O? -«Ë W¹W?? #Wz Uz ÊU?!W??#U½W~†WÐ U?N?½Wð «œ…d?}% ÆX|ñJ?Ð vÄ w!WÇ Uð ¨X|d?A? šWÐ…œ vÄ w½U?#W?†Uz Í©„—U?# Æ„W¹‹Í—UJ²Ý…œ Ë ‘Ëuð— êO¼ vÐ ¨s|Ëœ…œ U??O? ?!—uð WÐ „W??#ï?? ! W??! W¹‹w?½ «ËUz˛˘— ÍU??O½U?? #W†Uz U?? N½Wð W??! X?|dðu~Ð ‘…ËW?z X}Ð…œ Í≤ Í…ËW½Ëu?Ðï?? ?! W% U?J¹d?? ?#Wz Í…Ë…—…œ Íd?¹“…Ë Í«—U?? ?#UM!W?? ?# ÂU?? ?-W?? ?# Ê…ËU?? ?š Æ U?? ?!…œ WÐ w!—uð ÍUÄuÝ w½œd! „WÇ ñÄ ïÐ œd!…œ Í—U!«Ë«œ ÍdO~²AÄ «œïðU½ ͱπ∂∑ Í—WÐï²!ïz Æ©±µ∏®©ÂïðWz w!WÇ® ÍËUM}?Ä W% Êœd??!—U??! Ë 7"?? š p|˙ ï??š …œd??! ÊU??O? ?²? Ý…œ U??O? !—uð w½U?? !…œ—u??!  U??!«Ëœ œ—u! w½U!W¹‹wÝU?OÝ W†W#ï! Ë ˙ï! Ë  —UÄ W¹‹w½ ÊUÝUz «Ë—W¼ …b½WÇ —W¼ Æ«b½U?¹W!W%WÝW# Ë ÊW??!…œ—U?? ! wM}??N?½ WÐ ÊU¹Ëu??#W?¼ WJ½uÇ ¨s?|dJÐ ÊU??A? ?OM²??Ý…œ ÍË«ËW?ð WÐ «œU??O? ?!—uð W% w?!W¹W?M|Ë W?? ? ! W?¹W?¼ ÊU?? ? ²? ? ?Ýœ—u?? ? ! w?ð«d?? ? !ï?? ? ?L|œ w?J}?ð—UÄ +«e?Ð s# Í…b?M}?¼ Æs|Ëe?Ð…œ WÐ Ë Ê«d?OÖ d?!WЗU¹œ W% œ—u! —«uÇ «œ±π∂∏رØ≥∞ W?% ÆW-«d?}Ž ÍW?!Wð—UÄ Í…Ë«dO?Ö—WÐW% Æ©±µπ®Ê«d! —U³½«ËUð …Ë…¢ÊU²Ýœ—u! wð«d!ïL|œ wð—UÄ¢ Íu}½ WÐ p}ð—UÄ w½b½«—“W#«œ s|—W?? ýï?J}ð üW?? #ï?? !® UÄË—ËW?z W% U?? O? ?!—uð w½U?? ²? ?Ýœ—u?? ! Íœ—u?? ! Èb½W?¼ «œ±π∂∏ W% ͋Ͳï%ï¹b?Oz Ë d??O?OÐ ¨…ËW½«˙W?Ö w½U?#«b½W?z W% Èb½W¼ p}ðU?! Æb½«—“W?#«œ ÊU?¹©ÊU?²?Ýœ—u?! ÊU?? ? ?!W?¹‹w¹U?ÄË—ËW?z W½U?? ? ?#“W?Ð ÊU¹U?ÄË—ËW?z wI?% …Ë ±π∂π W% Æ üËË …Ë…œd?Ð ÊU?¹W?? ? ?!Wð—U?Ä «b½U¹W??!Wð—UÄ Íï??š u?}½ ÍË…ñ??}Ä W% ÊU??O?$U??#Uz ÆÊW??!…œ—…œ …Ë…©“ï¼UЮ Íu??}½ WÐ W?#U?M½U¹WÐ ∫ÊW½U#Wz W! X|ËW!…œ—…œWÐ Í—u²%u! w½«b?}Ä Ë…dÐ Æ«œ  üËË Ë Ê«—…b½W¼ w½U!œ…—u! Ê«u}½ W% Í‹Íb½…u?}Ä w½œd!ËW²Ä w½œd??! w?½«u??O? ²? A?Ä ÆÊU??!W¹‹w½U?? N? O? ł …Ë«d??!Ëx?Ð WÐ œ—u??! ÍW%W?? ÝW??# w½b½U?? ÝU½ ÆÍœ—u??! ÆÍœ w½ôWÖ ÍW½«“«u4¹œ«“Uz Í…ËWMðËËeÐ wý˙ïý w½œd! Íd?O~²AÄ ÆW½«ñ}~ý˙ïý Ë W½«uðËWJA}Ä ÍdOÐ WÐ ÊU?#«b½Wz w½œd! ‘ïÖ w½ËuЗ«b??ýWÐ W?Ð «b?A? O? ²? "¹u??}Ä wðU??! W% Ë «b½U??²? Ýœ—u??! Íœ w½U??!WÇ—UÄ Ëu??#W¼W% œ—u??! Æ©±∂∞®«œW½Uý˙ïý ËW% ïšËW²Ý«— ÍU½«uð «œW?½b½U?-ï?ð Ë …ËW½b½U??ÝËWÇ Í—UÐ ËWz ÙW??ÖW% U??O?!—u?ð w½U?!…œ—u??! W??ÝUÐ w½U¹U??ý Ùu??#W??²? ÝWz W% ±π∂≤ Æ…ËuÐW?¼ ÊU¹‹Íd??O? ³Mý˘— w!ôUÇ Ë …ËËb?½U¹W??Ö  U??á? "?O?z WÐ ÊU¹ï??š WÐ Íœ—u??! wJ|—U?Ñï??Ö ±π∂≥ Æ…ËW¹«d?!…œ ËxÐ …Ë…© «—u??0 Ë WK−¹œ® Íu??}½ WÐ p|—U??Ñï?Ö 82


Íu?? ?}½ WÐ w?!—uðW?Ð p|—U?? ?Ñï?? Ö ±π∂∂ Æ…ËW?¹«d?? !…œËx?Ð …Ë…©@½…œ® Íu?? ?}½ Ëu?#W¼ Æ«d??!…œ ÛUÇ «b?}ð wA?¹‹Íœ—u?! w²?ý Èb½W¼ W??! ¨…ËW¹«d?!…œËxÐ …Ë©…“Uð w?%ïÄW?ý® ÆÊË«d! Wſ…œW- ÍbOz Ê«Ëœ ÊU¹ „W¹…—U#˛ w½ËuÇ—…œ ‘UÄ W½«Ë«d!ËxÐ ÂWz Íœ—u! WÐ …Ë…©‘…— UM¹dЮ Íu}½WÐ ÍW?!˘dOÇ ËWz —WÝW% ©—W²½WŽ UÝu?#® œ—u! Í—WÝËu½ Æ«d! UÖœ«œ Â…œ—WÐ wâ}Ä«— p|—Uł b½WÇ ¨…Ë…œd! ÍËxÐ w!—uð Ë WJ?½uÇ ¨«—œ «e?? ? Ý Íb½WÐ @?½U?? ?# v?Ý WÐ ©ÊôW?? ?Ý—W?z “ïÐ 5#W?z® œ—u?? ?! w?ÝUM†W?? ? #ï?? ?! Æ©±∂±®Ëu³OÝËu½ Í‹Íœ—u! w½U#“WÐ Í‹vÐ Ë n%Wz wJ}³}²! ÍW†W??#U??# U??O? !—u𠨂«d??O? Ž Ë œ—u??! Ê«u??}½ ͱπ∑∞ Í—«“Uz ͱ± ÍW??!WMðËW?J|˙ ‘UÄ w²?Ý…œWÐ œ—u! Í—U?!bM|uš s¹b½WÇ «œW½UðU?! ËW% —W¼ Æœd! dð 5ðWÐ œ—u?! Ͳœ ÍW½UÑ˘d?#U½ Æ©™®©±∂≤®Ê«d! —˘d}ð ÊU!W²"¹—˘d}ð W!—uð W% W?! ©UÄË—ËWz W% œ—u?! w½«—U?!bM|uš ÍW†W?#ï?!® Í…d~½ï?! 5#W¼…œe?}Ý U?O?!—uð wL|˛— Æ©±∂≥®œ—u! Ͳœ —WðWš wðËuý w½«b}% ïÐ Ëu½UOÐ W¹‹Íœd! ¨«dOÖ «œ ±π∂π wÐUz «œ «b?ſW?Ð wL|˛— Ͳœ w½U?!W?~½W?ł W% ‚«d??}?Ž Íœ—u??! ÍW½U¹‹Í—WJÝW??Ž WMðËW?!—W??Ý ËWz w½U??!WðüËË w½œd?! Í—U??!ËU¼ Í—UÇU½ Ë …ËW??!Ë«˙ W†œ W?²? "?š ÍU??O?!—uð ¨UM}?¼ ÊU?O?²? Ý…œWÐ ËWz ËuÐ …ËWz Æï??š W½ËWJÐ œ—u??! wý˙ï??ý Ͳœ «ñJ}Ä U𠨜d??! w-«d?}? Ž Ë üW¼˛˘— Í…—WÐ ÍW~|— ¨…ËW?²?Ý«u?Ö…œ «b?ſWÐ ïÐ ÊU?O?L†UÄU½ ÍU?³?#ïÐ …ËW?ðüW¼˛˘— ÍU?O½U?#W†Uz W% ÍW½U?!˘ñ?0 —W?? ÝWÐ Ë s|d?? ! s¹e?½WÐ ñÄ U?? O? ?!—uð W% Ê«—œ…œ W?~|— ¨«—œ vÄ «œU?? O? ?!—uð W% ÊU?¹…ËWM²?? A? ?O½ °©±∂¥®ÊñHÐ «œïðU½ w½U!W½UšW!˘ñ0 w½«—UJðuł w½UOÖ W½ËuЗWÐ UO!—uð ͢b½U#ï! w½U!…e}¼ …˱π∑∞ Í—«“Uz ͱ± ‘UÄ W% ∂ wO½«u??O?²? AÄ WÐ „—uð Í“U?ЗW?Ý —«“W¼ ËËœ «œ±π∑∞ w?K¹—ËUz Í∏Ë∑ W% W½u/ ïÐ Æœ—u??! g}Ä W% Æ«œ ÊU¹d!WЗU¹œ ÍU?Öe|—UÄ WÐ —WÝ Í©ÊUçKOÝ® ÍWJǢ—Uý Í—U?#ôWÄ —W²ÄïJO%W¼ w½«u??²?A? O½«œ U?łËW?z ÆÊËuÐ ÊU?O½U??!W½˛ Í—«u??Ý —˘“ WÐ «œ ‹ÊU?!…Ë«d??!d?O~?²?Ý…œ …ËU??OÄ ÍËUÇ ©°W½«—«b½UOÖ Wý—W0® ËWz —WÝW% ÊU!…“UЗW?Ý Ë s}A!«— ÍË…“ —WÝW% œd! —UÇU½ ÊU¹W!…—Uý ËW% wH¹W! Æ©±∂µ®«œ XÝ…œW% ÊUO½UOÖ œ—u! XýW¼ Æœd?! “UÝ ÊU¹‹w!—uð Í—ïKJ%ï0 ÍU#WÝ «b?A¹©ÊU9UÐ Ë qO?L?"?OÐ ¨ U¹b?O?# ¨p¹d|œ® u?!…Ë Íœ w½U?!W¹‹Íœ—u?! WÇu?}?½ W% ÊU¹WðWÐUÐ "Yeni Akifi”

Æ©Ê—«“Uz ÍW!WMðËWJ|— g}Ä W½«Ë«œËË— ËWz ¨X}Ð W¹…ËUÇ—WÝ ÂWz ÍËËó}# Í‹vÄWÐ …—U¹œ® ©™® 83


Æ©±∂∂®œd! XÝ«˙ W?!—uð ÊW¹ôW% ©‘Uð ÊôW?Ý—Wz s¹W?"?Š® œ—u! Í—U?!bM|u?š «œ±π∑∞Ø≤ر∞ W% —W?ÝW?% ÊËuЗËu?Ý fO%ï?Ä Æ«—œ WK%u?Ö —WÐ «b¹‹w?²?A?Ö w?J}?#U?-W??ý W% …ËW½U??!W%UJ¹œ«˙ …Ë…˙ Æ©±∂∑®…ËW²|—“˘œU½ vÄ ÊU¹—…˛u! W¹«uÖ W! Í…ËWz «œWJ½ô W?% wðW¹«œ—u??! Í…ËWM?ðËËeÐ W½«“«u??}? ý Ë …u??}? ý ËW?Ð w²??}? !…—W??Ö U??O? !—u?ð wL|˛— Í‹vÄ Ë «œU½ …ËWz ÍW~|— U?O?!—uð Æ U?! wðu!—W?Ý b½U?²Ý Í…—WÄ —W?¼ œušU¹ ¨X}M?}ÝU?²Ð Æ…ËW¹U! W²}Ð ËË—«uš w½U²Ýœ—u! w!…Ë wJ|—UÐ X|d!U½ ÙuÐWÍ©dJ³%«® Æ…Ëu²?ÝWÐ «b-«d}Ž ÙW?ÖW% ÍËW²Ä w!W¹‹Íb½…u}Ä q¹d?O1œ wL|˛— «œW½UO¹«Ëœ ÂW% «b½U??ÝËu½ W??#U½˛˘— wJ}M?ðËWJ}ÄËUÇ W% «œ±π∑∞ Í“u??#Wð Í≤∞ W% ‚«d??}? Ž Í—U??#ï?!—W??Ý …ËW% È— °W½U?!UÇ W¹‹Íb½…u?}Ä ËWz Æ©±∂∏®«œ…b†‹W¼ «b¹W½U?!UÇ W?¹‹Íb½…u?}Ä ËWz w†UÐ Ë ÊU?ýWÐ „…Ë ¨ «bÐ œ—u?? ! Ͳœ «b?? -«d?? }? ?Ž W% „—u?ð w¹…ËWðW½ W?? #W?? ! ÍW½œ U?? O? ?!—u?ð W?? ! X|d?? ÖU½ ÂW% ¨W½U??O¹…ËW?ðW½ W??#W?! ÂW?z ÍW%W??ÝW?#¢ ∫ÍËu??³? O? ÝËu½ Æ©±∂π®(Handelsblatt) ÍW?#U½˛˘— (Yeni ÍW?#U?½˛˘— Æ¢U?O? !—uð w½U?!W??#U½˛˘— ïÐ ó??}Ç Ë ÂUð ñÄ —˘“ wJ}?ðWÐUÐ WðïÐ «œW½U??O¹«Ëœ —U?³½«ËUð …ËW?Ð w½«d?}zË ‚«d?}?Ž «œ±π∂∏ Í—W??³?#W?²?³?}? Ý Í±∂ Ͳ˘— W% Í‹w!—uð ÍGezet) W#U½˛˘˙ ÊU#W¼ ¢ÊWJÐ ñ-¢ «œW½UðüËË ËW% „—uð w¹…ËWðW½ W#W! Ê“UO½ WÐ W¹«uÖ W! ¨ËuÐœd! °s¹˛…œ „—uð ÊïOK# …œ“U¹ «œ Ê«d}z W% UN½Wð ÍËu³OÝËu½ WÐ ¨ÊW?¼ «œ «b?? ſWÐ wL|˛— Íœu?? š W?% wðW?? ³¹U?ð w½W¹ôË X?Ý…œ W?? ! 5½«eÐ ‘…ËWz X?}Ð…œ ÙU?Š —W¼WÐ Æ©±∑∞®4|˙u?Ý…b†W¼ œ—u??! Ͳœ W?!—uð W¹‹w¹…‹ËWðW½ W?#W?! ËWz U??O?!—uð wðW?#—U¹ wýW?ÐËU¼ wJ|—U?? ! W% ”dð Í…ËW?z Wðï?? ²? A¹W?? ÖW½ U?? ²? ?A? }¼ ‚«d?? }? ?Ž Ë U??O? ?!—uð Í—U?? !ËU¼ …ËU*WÝ ïÐ ÊU¹…ËWz WÐ…dłWð WÐ „—uð w¹…ËWðW½ W#W! …ËW% W~ł ÆX|dJÐ «b¹WÄ ÊU¹ôËËœ—W¼ w½U?!W$U?#Uz W½W?Ö…œ œ—u?! ÍW½«“«u4¹œ«“U?z Í…ËWMðËËeÐ w!W?#ï! Ë Í—UJ¹—U¼ WÐ U?N½Wð W?! ÆÊU¹ïš bM?}¼ w?!W¹…Ë«˛U?z ¨W¹‹w?½ w#W?? ? ! ÍW?? ?#W†W?ÇË @½W?ð Íï?? ?š U?? ? O? ? !—u?ð W½«ËW?z Í«˙…—W?? ?Ý ˘˙ …—W?? ?Ý Ë  ËuÄWK?%W?? ! W?? ?²? ? "? ? O? ?ýU?? ?0 WÐ W?? ?! Æ©±∑±®W¹W?¼ «œUÄu?? ?Ý u?? }½W?% ËËb½W?? ?Ý…—WÄ —˘“ wJ}J†W?š Ë W¹«œË…dÐ W% Í‹Í—U! vÐ  U?! ÊU#W¼ ÆX|d!U½ …—UÇ g?O½U!W¹‹wâÐöO?IMOz wMOÇ ÆW¹«œ ÍœU¹“W% ˛˘— WÐ ˛˘— wJ?†Wš Í“«˙U½ W?O}Ä ËWÐ Æ4}?†U½…œ …ËW¹‹w²}?ÝdÐ XÝ…œWÐ …—U?!bM|u??š w½ËuÐ wšU¹ Æsýï??!…b?}ð ÊU?O½«—W?! ÊüU?ð Ͳœ Ë Êu¹˙WÄ«— U?O?!—uð w?½«—UJ|d?! 84


w¹ïšu?}½ wJ}~½Wł Í—«u|“ —WÝW% UO?!—uð X}Ç…b}Ä «Ë ÆW¹«œ Êb½U²?Ý …—WÄ W% ÊU!W¹‹wÄWÇ Æ©±∑≤®Æ…ËuÇ ÍïÐ (Der Spiegel) Í—UÑïÖ „…Ë XOÐ U²"|Ë wðU?? ?! w?!W¹…ËU?? ?# ïÐ Ë „W?¹…œ«— Uð W?¹«œU½«uð W?% Í…bM?}¼ g¹—W?JÝW?? ?Ž w²?|—ïðU?? ?²?J¹œ ‘W??!W¹‹w?²? ýËd??Ý U??ÝU¹ Í‹vÄW?Ð Æ U??! é!—W??Ý Ë W??0W??š ÊU??!…Ë«˛ñ??â?J}ð …“ï†Uz W?? #W†WÇ UðW?¼ ïÐ Ë X}?? A? ? O½U½«œ @½…œ v?Ð Íb?? OÇ g?¹œ—u?? ! Í…ËWðW½ ÆX?|œ «œ ËËœWÐ Í…ËWM?O? ?-Wð s½«u?ðU½ Æ©±∑≥®ÍóÐ v?Ý W?? ? ł…—…œ UðW?¼ U¹ ËËœ W?? ? ł…—…œ wÑ˘d?? ? # „…Ë X?}ÐU?½ Í“«— W¹U?ðW¼ wJ}ðW?ÝUO?Ý Í‹vÄ WÐ Ë ËË“…—Uz WÐ ÊU¹W?!WÇu?}½ 4OÐ…œ p}ðU?! ¨Êd~Ð «œïš WÐ Ê«œ Íb?OÇ Èu?Ö XAÄ …ËW¹‹w²?ÝË—b?½Wð Ë Í—ËuÐUz Ë Í—u?²%u?! wJ|—UÐ Ëu?#W?¼ W% Ë«d?A?}?! ïÐ W?A?šW½ W??! …ËW½U?? !W¹‹Íœ—u??! WÇu??}?½ W½ËW??!…œ U??O? !—u?ð w½U??!W??Ö—U??! •µ[∂ U?? N½Wð Æ©±∑¥®X|d??š…œ XÝ…œWÐ Íb?? OÇ X|ËW?½U¹U½ ÊU?? !…œ—u??! Æ©±∑µ®4|œ p?}Ä Ê«u??²? ?A? ?O½«œ w!UÄ—W?? Ý Í•≤± XÝW??I½Uz w²??Ý…œ ËË“…—Uz WÐ U?O? !—uð wL|˛—W??! „W¹‹w²?}? ÝdÐ Æ©±∑∂®4}†UM?Ð …ËW¹‹w²?}? ÝdÐ W#U½˛˘— W?! „W¹‹w²}?ÝdÐ ¨sà}NÐ v?ł ÊU¹W!W½UL?²AO?½ sÐ —UÇU½ ÊU!…œ—u! Uð X}?M}ÄW"¹…œ …ËW¹W½ïÐ ÂWÐ —W¼ Æ©±∑∑®ÊU??O?²¹œ ÊU¹ï??š ÍËUÇ WÐ U𠨜d??!…œW½ ÊU¹˙…ËUÐ ÊU??!W½U~}Ð W??ÝËu½ W% @?½U??# „W?¹ ïÐ ©”—U?? -® Í—U?? ý Í—WM|u½ W?? ! X?}½«eÐ ‘W†«ËW?¼ ËWz ËU?? OÄ W?? ²? ?"¹u?? }Ä Í…ËW½b?½«˛uÐ ïÐ Í‹w?!—uð Í…d?? ?O% Êï?? ?OK?# ≤∞ ËuÐœd?? ?! Í«Ë«œ WJ½u?Ç ¨«d½ —…œW?Ð ÊU?? #W?%—WÄ Æ©±∑∏®X|dJÐ ÊUš—Wð UO!—uð wðüW¼˛˘— wM}?²?AÄ¢ wJ}ðW?ÝU?O?Ý …—ï?ł w½ö?OÄ wJ¹—W?š W?!U?²?"?}z U?O?!—uð wL|˛— W?ÝUÐ w½U¹U?ý Ë U¹—u?? Ý w½U?? !…—ËuMÝ w?¹«ó|—œ WÐ w?ðW¹‹w!…—W?? Ö r|˛— WðW?? ÝU?? O? Ý ÂW?z Í‹vÄWÐ ÆW¹¢w?!—uð ËWÐ Uð ¨ UJÐ X?ÝË—œ wðW†Ë…œ ÍW~à?}?! ±∞ ©«b½U?!WMO?A½œ—u?! W?Çu?}½ W% w½U¹® ‚«d?}?Ž …Ë«˙“ u}½ Í¢wÐ…—UŽ wM}²AÄ¢ w½öOÄ ÊU#W¼ W#Wz Æ©±∑π®X|e|uÖ«— w½«u²AO½«œ …Ë…Ëu½UOÐ Æ©±∏∞®…Ë«dš ˙WÖWÐ U¹—uÝ W% W! W¹‹Í—«Ë˛œ ËW?z ÆÊ…œ…œ ËË— «œU?? ?O? ? ?!—uð W% ñ?Ä W% w?½«˙ï?? ?Ö „W?%W?? ?Ö «œËuðU?¼«œ w½üU?? ? Ý W% ËWz Í—WM|ËeÐ WMÐ…œ ¨«œ Íœ Í—U?!ï¼ p}%W?Ö ÙW?ÖW% U?O!—u?ð ÍU~†W#ï?! u?}½ ÍW½U¹‹w!…—W?Ý ¨…œdJ²?? Ý…œ wJ}ðW?†Ë…œ ÂüWÐ WðW†Ë…œ U?? O? !—uð W??! W?¹…ËWz ÊU??OM?¹dð ‚…“ ÆW½U¹‹Í—UJ?½«˙ï??Ö W†…b½W?Ö WL?}²?"O?Ý ËWz X|—œ…œ ÙËW¼ …œu¼ vÐ ÆW?ýïÐ sÐ «œ‹w²Ý«— W% ÂüWÐ WðW†Ë…œ Íu?}½ Í—«“Uz ͱ≤ ÍW??!W¹‹Í—WJ?ÝW?Ž W?Ðö?O? IM?Oz W½ ÆX|d??! —Uðu??- W??²? Ý—WÄ “W??Ö…— …—WM}??ý˘œ«œ Í—«“Uz Í≤∑ ÍW?? ? !W¹‹Í—UJ?½«˙ï?? ?Ö U?? ?ÝU?¹ W½ ¨Ë «d?? ?! «œ©q?¹d?? ?}? ? L|œ® —W?? ?ÝW?Ð W?? ?! ±π∑± 85


XÝ…œW% ÊU¹‹wÇ g¹œ w½U?!W¹‹Í—WJÝW?Ž WÐö?O?IMOz Æ©±∏±®X|d?!…œ vÄ ÊUO?!W¹…—UDZπ∑± W% …Ë…π∑±Ø¥Ø≤∏ W% U??O?!—uð w²?"? O?ýU?0 wL|˛— W??! ‘W¹‹Í—WJÝW?Ž U?ÝU?¹ ËWz Æ U¼W½ Í—˘“ w!W?¹…—U??#˛ w?Mðd??Ö Æ U?? !U½ p?|—W??Ý …—U?Ç ı w²|Ëb?½UÄW??Ý «œ  üW?¼˛˘— ÍWÇu?? }½ Æ «œU½ p|œ«œ Ë W#U$Wz —WÝ vÐ ©±∏≤®g¹œ—u! …e}¼ Ë (Türkefi) qO½ï%ï?! w²?Ý—WÄ “W?Ö…— wð—UÄ w²?"?O?ýU?0 ÍU?O?A?}KO?# fO%ïÄ ¨w†WÐ Æ «œU½ ÊU¹œ«œ ‘…ËWz ¨…ËuðdÖ«— ©±∏≥®w½U!…dOÖ—U#…œ W#ö"Oz ÊUO?½œ—«ó³†W¼ w0U?# W½UÝW?! ËWz¢ UN½Wð W?! ¨…Ë«d! Êœ—«ó?³†W¼ ÍUÝU¹ wM¹˙ï?Ö Í“UOMA?}Ä v% ÊU?? ? O?½œ—«ó?? ? ³†W?¼ w0U?? ? # œ—u?? ? ! Í•π∞ w½U?¹ W?? ? #Wz ©±∏¥®¢Ê—«Ë…bM?|u?? ? š W?? ? ! X}?ÐW¼ ı Uð U??O? !—uð wL|˛— W??!  «œ…œ ÍW??!W%W??Ö w½U??A?O½ W?ðWÐUÐ ËW% wM¹˙ï??Ö Æ…ËW??²|—bM?}?²? Ý…œ ÆW¹¢wÝ«d!ïL|œ¢ „W¹…œ«— W% ©—«—U?z qO?? ? ŽU?? ? L? ? "? ? ?Oz® œ«œ Íd?¹“…Ë Ë r|˛— Í‹w?L? ? Ý…— Í—W?? ? !W?? ? "? ? - …ËW?? ? !W?¹ô W% W?H?}% …ËWÐ r|˛— ÍW?á?†W¼ Ë Í—WJÝW?Ž ÍU?ÝU¹ «b¹©Í—U?#ï?! w%W?Ö wð—U?Ä® w!W¹…ËW½ËuÐï?! ÍËUÇ® Í‹w?½«“—UÐ Ë W¹«œ ©œ—u?? ! ÍW??A? ?}? ?!® Í—WðW??š Â…œ—W?ÐW% U?? O? !—uð W?? !  U?? !…œ ‘ïÄ …ËËb½«—“W#«œ ÊU¹©œ—u! Í‹Íœ«“Uz wð—UÄ® «œUO!—uð W% ÊU!…œ—u! Ë ©UO!—uð Wð…u¹ñÐ wŽU#Wð v% ÊU?¹‹Íd?? O~²?? AÄ «œ©U?? O? ?!—u?ð w½U?? !…ËWðW?½® wL?? ýË—œ d|˛ W?% ÊU?? !W%UJ¹œ«— W?? O? ?O?ÄWÇ Ë «œU?? ? ? O? ? ? ?!—uð W?% œ—u?? ? ? !® X|ó?? ? ? }?Ð…œ …ËW?¹‹Íœ w!W?¹ô W?% Ê«d¹“…Ë „…—W?? ? ? Ý Æ©±∏µ®ÊW?? ? ?!…œ ÊU¹Wðu?Ö Ë Êï~²?Ý«— W½«—«bðüW?²?Ý…œ ÂWz …b½WÇ Uð  «œ…œ ÊU?A?O½ …ËWz W?#Wz Æ©±∏∂®©W¹‹w½ U¼W½ï??OK#® W??! X}½W¹W??Ö…b¹«— …Ë﹜«— W% «œ±π∑±Ø¥Ø≤∏ W% œ«œ Íd¹“…Ë p?}ðU?! ÆW??!W¹ Æ©±∏∑®©…ËU?A?}?! ÊU?¹W½«—«b?!WÇ wJ}?ý˙ï??ý ÍW?A?šW½ «œ  üW¼˛˘— w½U?!U?Öe?|—UÄ W% œ—u?! wL|˛— ÍW½U²?Ý—WÄ“WÖ…— wðWÝUO?Ý ÍdÐ…“ d|˛ W% œ—u! U¼W½ïOK# W?! X}½…œ «œ…ËWÐ Ê«œ W#WÐ Æs†U½…œ «œUO!—uð w½«—UJ|d?! wð—UÄ® WÐ ˛œ Ë œ—u?!WÐ ˛œ ÍW¹‹Í—WJÝW?Ž W?L|˛— ÂWz W! W¹‹w?½ «œ…ËW% ÊU#u?Ö Æ©±∏∏®X}Ð…œ Êu~½—WÝ W¹©UO!—uð

ÊU²Ýœ—u! wðüW¼ —ïš ‘UÄW% Ê«d?}z w½U?!…Ë«d??ÝU½ …—«bðüW?²?Ý…œ W% p}?!W¹ Æ…ËWM¹…bÐ …ËW?ýU?Ä Íœ wJ|˙ËUz UÐ WÐ w½U?š w?%u?- —œU½ ¨«œ±∑≤π w†U?Ý W% ÊU??!W¹‹ÍËW?0W?2 wðW?¹U?ýUÄ ÍW†U?#WM?Ð w½b½U?šË— 86


w½UL?àÝu# «b¹‹w²Ý«— W% Íï?š Æ©±∑¥∑≠±∂∏∏ —UA0Wz ÍUý —œU½ œu?šU¹® ËuÐ @½UÐu}½ Æœd!…œ Í‹w²|—W?ÖWF?Oý wðW?#eš ¨…ËW¹‹wÝU?OÝ wðUN?A}Ä Èb½W¼ Íï¼WÐ ÂüWÐ ¨Ëu?Ð wM½uÝ wJ}?²"|u†W¼ ËWz ÂüWÐ ¨œd?! vÄ ÊU¹—˘“ w!W?#ï! «b?O½U!W~½W?ł Ëu#W¼ W% œ—u?! …b½WÇ—W¼ Ë …ËôW??! …Ëu?Ð ËuÐ ÊU??²? Ýœ—u?? ! «œËWz w#…œ—W??ÝW?% ÆËuÐW¼ œ—u??! —W?? ³? #«—WÐ ÍW½«—U?JM#˛Ëœ …ËW½U?²?Ýœ—u?! w½«u?²?A?O½«œ Íu?}½WÐ W?! ¨W¹W?¼ «œ Ê«—ï?Ö Í…Ë«—«“ W% „W¹…Ë«d½ï¼ Æ UЫ—W?š Æ «œ…œ Uý —œU½ WÐ s|uł w½U!…œ—u?! ÊW¹ô W% ¨«b½U²Ýœ—u?! wJ|—U#ôWÄ wðU?! W% «œ±∑¥∑ Í“u#Wð Í≤≥ W% —œU½ ÊU?O¹«Ë…ñ½U??#—W?0 Í—U?łU?- Í…œ«ËW?½U?š w½«—«œ—W?Ý ¨ËWz wM?²?ýu?! ‘UÄ Æ«—˛u?! …ËW?½U?Ý«—ï?š Æ©¿®XÝ…œ WðdÖ ÆËuЗ…œWÐ …œ«— W% ¨«œ œ—u?! ÙW?ÖW% ©±π≤±≠±∑π¥® ÊU?!W¹‹Í—UłU?- U?ýUÄ Íb½…“ Ë dÐ…“ wýï?¼ w½«b?? ? }?ÄW?? ? ýW?? ? ÖW% Æ©±∏π®Íd¼W?½ Íö†Ëb?¹WÐu?? ? Ž œ—u?? ? ! Í…œd?? ? !—W?? ? Ý w?½«d~?½W¹ô ÆÍœ ÊUO-W½Ë…— ñÄ wJ|—Ë…œ «œ Ê«d}z w½U!…œ—u! Í‹wðW¹«ËWðW½ ÍËËœ—ï¼ W% Ëu?Ð œ—u??! wJ?|—W??"? 0W?z W??! wJ%u?? #U¹ ÍU??ýU?Ä U??0W??²? ?Ýu??# włU?? Š Ù«—W½…˛ —˘“ WÐ Íb½…u??}?Ä Ë œd??! w½«d??}z w½U??²? Ýœ—u??! wJ}?½«œ—W??Ý ±π≤± w†U??Ý ¨«b¹‹w½U??L? Ýu??Ž wðW¹«ËWðW½ w²?ÝW¼ Í…ËW½b½«˛uÐ Íï¼ …ËuÐ W?#Wz Æœd! …Ë…œ—u?! ÍË«dÝU½ Ë —«œu?}½ w½UÝW?! Æ«œW¹WÇu}½ ÂW% œ—u! «œ±π≤± W% w?½«uð ¨ËuÐ w½«d?? }z w-«“ï?? - ÍdJ?ýW% wá?? Oð—W?? Ý W??! ÍËW?K¼WÄ w½U?? š «“…— …ËuÐ ±π≤≥ Æ UJÐ Í—W?³|— «b½U?!W¹‹Í—UłU?- Í…œ«ËW½U?š —W?ÝWÐ W½«uðËW!—W?Ý w!W¹Uð…œu?! …—ïł ËW?Ð ÆÊ«d}z ÍUý …œd?! Íïš «œ±π≤µ Í—W?³#W?"¹œ ͱ≥ W% ÆÊ«d}z w½«d?¹“…Ë „…—WÝ Æ üËË Í—ïðU²J¹œ W!W¹ …ËuÐ ËUM}¼ Í—UłU- Í…œ«ËW½Uš Í‹w²|—«bðüW²Ý…œWÐ w¹Uðï! ÆËuÐ Íœ—u?! w½U#“ Ë Íœ—u?! wJKł w½œd! W?ſ…œW- ¨w½U?!WðWÝU?OÝ s¹dð ‚…“W% p}?!W¹ Æb½«“ï†Uz Íïš W% Íœ—u! W#WÐ Æ«e|uÖ«˙ —˘“ WÐ Íœ—u! „W%WÖ W% Ê«—U?ð wL|˛— Ͳœ ‚WÐ…— w?†U??Ý …œ W?? ! W??#…œ—W?? Ý ÂWz Íœ—u?? ! Í—«œ—W?? Ý s¹dð—«œu?? }½ Æ«—“W#«œ „U?!uý Í“ï¼ „…—W?Ý Í©ÊUš o¹b?2® w!W#ï?! WÐ Í—UłU?- ÍW†U#WMÐ Í‹wðW¹U?ýUÄ wL|˛— ©¿® ‘UÄ Ë «d?M|—“W??#«œ Í‹Í—U?? łU??- ÍœW?? #W??Šu?? # U??ſU?z Í‹wðW¹U?? !˘—W??Ý WÐ «œ±∑π¥ W?% WMO?? A½U??ýU?Ä ÂWz ÊUš .—W! ÆËuÐ Í…œd?!—WÝ b½…“ w½Uš .—W! W! ¨ËuÐ ©±∑π¥≠±∑µ≥® b?½…“ wðW¹UýUÄ w½b½UšËË— Æœd! w½ULÝuŽ w²|—ïð«dáLOz Ͳœ ÊUÐUÐ wMOA½dO# WÐ Í—˘“ w!W#ï! 87


©±π≥∞≠±∏∑µ® ïJL??Ý ÆËuÐ ©ïJL??Ý w½U?š qO??ŽU?L? "?Oz® ËuÐ «œ…ËW?½U?"Ä vÐ wðU?ÐW?š Ë ÊU?? ? #…—U?? ? - bM?}¼ w!W?¹…œd?? ? !—W?? ? Ý Æœd?? ?! v?Ä XÝ…œ ±π≤≤ Í—W?ÐË—Ë…œ ÍW?? ? !…ËWM?ðËËeÐ Æ©±π∞®UÝdð…œ w}% ÙœWÐ ÊUš«“…— W! ËuÐ ËuðUN}% bM}¼ wJ|—…ËU~½Wł —«œW9W?ÝU?O? Ý sÐU?šW?# ¨ËuÐ Íb?OK-W?ð wJ|“ï¼ „…—W?Ý W?! ËuÐ …ËWz wýËW??š s¹dð…—ËW?Ö wðËW?Ç ÍW½U¹‹wÝU?? O? Ý w?²? "?|u†W¼ W½Ëu?/ ïÐ Æ…ËËœd??! ÍW?†W¼ „W%W?? Ö …ËW¹ï¼ ËWÐ ÆËu?ÐW½ Ê«u?? }½ W% Ê«ó?Ä «bJ}Ä p?}%W?? Ö …ËW¹W½ïÐ ËW?Ð Ë …ËuÐW¼ ÊU?? #«dÐ Í—Ëu?? ÝUz w?%W??Ö —W?? ³? ?#«—WÐ Ë œ—u??!® ôËËœ—W¼ W?% Í—˘“ w½UЗu??- Ë …Ë«œ ÍËË— «b½U??!W?¹‹Í—Ëu??ÝUz Íe??}¼ Ë w?½U??!…e??}¼ …ËW% W~ł ÆôËËœ—W?¼ wýWÐËU¼ wM#˛Ëœ w½Ëu?Ð e?}¼ WÐ Íï?¼ WðïÐ Ë …Ëu?²? Ý«u?š ©Í—Ëu??ÝUz Í…ËWz Íb?? }? #u?z WÐ ¨œd??!…œ U?? O? !—u?ð Í—ïðU??²?J¹œ w!—uðU?ðWz WÐ Í‹vłW?Ð U½ w!W¹W?½U??L? ?²? # Íï??š U??O?!—u?ð Ͳœ «œWðU??! ËW% ËuÐ«Ë ‚W¼ W??! ¨X}??ý˘b¹«œ Ê«d??}z wL|˛— Ͳœ W?% X}½«u??²Ð ÆX}~½W−Ð «b?¹ï?? ? š Íœu?? ? ?š w½U?? ? ?!W¹‹Íb?½…Ë…˛—WÐ ÍôW?Ð d?? ? ²?|“ ¨Ëu?Ð “ï¼ „…—W?? ? ?Ý ïJ?L? ? ?Ý W?J½u?Ç ÍU¼Wð b¹W?Ý Ë œu??L?ŠW?# a}?ý u?!…Ë ÍWJ¹œ w?½U?!…œd?!—W?Ý ÙW?ÖW% w½«u?²¹W?½ Æb½UJý…b¹«œ Ùu³- ÊU¹ï?š Í…œd!—WÝ Ë —W³|˙WÐ ËWz ÊËuÐW½ Í“«— …ËWÐ gO½«ËWz ÆX}Ð p?}Ä «b¹‹wM¹e#Wý ÆÊW! Ë ËW??²Ä wJ|˙…ËUÐ Ê…ËU??š „W¹…œ«— U𠨫b?¹W¹‹Íœ—WÐW½ Ë Íd??}%œ Ë wðW¹«œ—W??# ËWz ÙW??ÖW% w?½œd?? ? ?# ‘U?Ä —W?¼ ÆX?|˛uJ?O?Ð è}?? ? ? 0 Ë b?½W?? ? ? 0WÐ w?½«u?ð Ê«—Uð w?L?|˛— W¹ï?Ð ¨Ëu?ÐW½ Ë«ËW?ð „W½ ¨ËuÐW¼ p}?ÝW?! W?!Uð w?²}?½«ËW†UÄ WÐ ÊU¹˙…ËUÐ WJ½uÇ ¨œd?! v% ÊU?¹…ËxÐ w½«d~½W¹ô r†Ë“ Ë X}M}?áÝW?âÐ Íïš w?½«uð Ê«—Uð wL|˛— «b#U?$Wz W% ÆW½«ñ?}~ý˙ïý wJ|˙…ËUÐ Ë d?OÐ œ—u??! w½U?? !…“ï¼ „…—W??Ý wM¹˙W?Ä«˙ w½«uð ÊU??š«“…— ÆX}?M}ÄW??"Ð «œ—u?? ! —W??ÝWÐ Í—«œ—˘“ Ë ÊU?Ý«—ï??š Íœ—u?! w½«—U?Oðu??ł wý˙ï?ý «œ±π≥∞ W% w½«uð Æ U?JÐ  u?!—W?Ý Íb?}?¼ Íb?}¼ Æ©±π±® U!  u!—WÝ «œW½UðU! ËW% Æ©±π≤®U½©”—U?0 wðW†Ë…œ® W% Í©Ê«d?}z® Íu}½ Í‹w?LÝ…—WÐ U?ý«“…— ±π≥µ w!W¹ôW% Ë ±π≥±≠±π≤∑ ÍU??O?!—uð w?½U?!…œ—u?! w?ý˙ï?ý …ËW?!W¹ô W?% W?! Ê«d?}?z Íœ—u?! ï??š w†ËW¼ ¨Êœd??! vð Í—U??! ‚«d??}? Ž w½U??!…—…Ë—W?Ä ÊU?L? ²? A? O½ …œ—u??! Í‹Íb?½…u?}?Ä …ËWJ¹œ wð—UÄ¢ Íu?}½ WÐ ÊU?OJ}ð—UÄ Íb½…“ e¹“W?Ž —ï?²?!Ëœ Í‹Í—W³|— WÐ ±π≥π Æ«œ ÊU?OM²?"?4J|˙ ÍËU??á? ÝWÇ wJ?}?#«d??Ö˘d?Ä ÆU¹˛W½ —˘“ Wð—UÄ ÂW?z Æb½«—“W??#«œ ‹…Ë…¢ÊU??²? Ýœ—u??! Í“«u??4¹œ«“Uz 88


W% sðU?¼ ‘ï??š «œ±π¥± W% W??! Ëu?Ð „W¹W??#UM?½U¹WÐ W??-Uð w?½œd??!—…œ ÊU¹œd??! Í…ËW?z ÆËuÐW½ ÂWz ±π¥≤ ÆÊW?!…œ ”ËË—W% œ—u! w?ÝËu½…—UÇ w0U# Í«Ë«œ Ë ÊW?!…œ Í‹ÍË…—Ëu?ý ÍdJýW% Æ…ËW¹Uý…u†W¼ Wð—UÄ wJ|—W??"?0Wz ÍW~?|— W% ‚«d?}? Ž w½U?²?Ýœ—u??! Í©«u?O¼® w?ð—UÄ Í…ËWz ‘UÄ ÙU?Ý ÊU??#W¼ Í—…Ë—WÄ ÊU??L? ²? A?O?½ Èb½W¼ WÐ Í‹Íb½…u??}Ä ¨ËuÐ ©œW??L? ŠWz ÃU??Š d??O?#® Íu??}½ W??! …Ë…œ—u??! ≠È˛® Æ©±π≥®«—bM|—“W?#«œ ©·U?!≠Ͳ® «œ—W³?#W?²?³}?Ý Í±∂ W% ¨œd?! …ËW½«d?}z w½U?²Ýœ—u?! ‘ï?Ö wðW³¹Uð wJ|—Ëu?²Ý…œ Ë »«œ Í‹vÄ WÐ Íï?š w½U#«b?½Wz ¨ËuÐ wM}N½ wJ}ð—UÄ ©·U?! ÆËuÐ WÐeOŠ ÂWz w½UÖ—ïz ËuÐ ©ÊUL²AO½® Íu}½ W! „W¹W#U½˛˘— Æœd!…œ „W?#Wz WÐ —˘“ W! ¨ÊËuÐ ‰W?Ö u}½ w!ï?ý…— Ë …œU?Ý w½UÝW?! ©·U!≠È˛® w½«—WM|—“W?#«œ WJ½uÇ ¨Ëu³?²ý˙W½«œ «b!W?¹‹Í˛ï%ï¹bOz w³%U- W% ÊU¹ï?š w$U#Uz ÂüWÐ ¨ÊËuÐ —WJ²?šWÐ ïš Ë ¨ÊËuÐW½ Ëuðd?Ö „W?¹ W?A?O?#W¼ «b½U?O?ýï?š u?}½W?% ÆÊËuÐW½ ÍdJO?0 w!W¹W½U??4ÐUðu?- w½…ËU?š ÆÊËuÐUJ% …ËWJ}Ä «b¹‹wðW¹«ËWðW½ w²ÝW¼ ÍËUð d|˛W% ÊU¹Ëu#W¼ …b½WÇ—W¼ Ë —˘“ ÍW~?|—W% U?? N½Wð ¨…Ë«d?? ! Ë…“ œ—u?? !W?% —˘“WÐ Í…ËWz¢ ∫Ëu?Ð…ËWz ÊU¹«ËñÐ 5?#W?? !W¹ «œ‹w0W?"%W??0 w!W¹…u?}Ç—«uÇ W% …˙…ËU?Ð ÂWz w½«u?²½U¹W½ …ËW??š«œWРƢ…ËW?²|—bM}?²? Ý…œ …Ë…e?}¼ ÆÊó|˙«œ ÍËuðU¼W½ sÐW% Íe?}¼WÐ ÊU¹˙…ËUÐ Íb?OÇ W?! ËuÐ…ËWz ÊUO½U?!W¹‹Í˛ï%ï¹b?Oz W†W¼W% p}?!W¹ …ËW½U??!…—«˛W¼ Ë WðËË— W†«ó|uð W% ÊU??O?ýï??š …b½WÇ —W¼ ¨ËuÐU??#W½ W~†W?#ï??! wðËË— Ë ‘…— Æ dÖ…œ ÊU!W¹‹ÍbOK-Wð …“ï¼ „…—WÝ Ë ‰«œïO0W% ÊU¹WMš…— «˅œ—WÐ Ë ËuЫb†W¼ ÊU¹—WÝ …œd??! ÊU¹©b?L? ×?# Í“U??-® w!…Ë wJ|—«œu??}½ «œ±π¥¥ W% Êb½U??á?ÝWÇ ï??š Ë 5ÝU½ï??š ïÐ wðW¹‹wÝW??! Ë U½«uð «b?#W?! w!W?¹…ËU?#W% w½«uð ©±π¥∑≠±∏π≥® Í“U?- ÆÊU¹ï??š w#«b½Wz Ë Íï?š ÍËË“…—Uz WÐ ÍW?!WÐe?O?Š ÊU?ýUÄ ÆW?!WÐe?O?Š Í…œd?!—W?Ý W?²?}?³Ð Ë  U?4Ð ˙W?ÖWÐ Íï?š «œ±π¥± wÐUz Í≤µ W% Æb?½«˙u?Ý…b†W¼ Í‹ÍË…—Ëu??ý ÍWðU?! ËWz w?½U?²? Ý…œWЗU?! w²??"¹ËWÐ ¨W½œd!dO?Ö«œ ÂWz w½œd! ‘ïÄ WH}% ïÐ ¨…ËW½«d}z w!Uš W?½ËuÇ eOK~MOz Ë ÍË…—Ëuý ÍdJýW% ‘UÄ ©¿®b½U¹W?Ö«— ÊU¹©ÊU??#W†Uz w½«Ë«d?O~|d?!WÐ w?M}?N½ w†ï?łu?L?ł Ë Í‹Íb½…u??}Ä® ÍW½U¼WÐ «œ ‰uK?¹Wz Í∂ W% Æ«d?? ! ‘ï?? #U??š Ê«d?? }z ÍU?Äu??Ý Í‹w?²? "?†W¼—WÐ «œ »Uz Í≤∏ W?% ˛˘— vÝ ÈËW% «œ±π¥¥ W% Ë …ËW¹«d??š —ËËœ U?I¹d?0Wz ÍËË—«u??š ïЮ Æ«d?! ÊUM}¼ “«Ë Í—U?ÇU½ U?ý«“…— ©¿® “Ploetz, Auszug aus der Geschichte”, 26.Auflage, S.1140. 89


Æ©œd# Æ«d?!d?O?Ö«œ …Ë…e?OK~?MOz Ë ÍË…—Ëu?ý w½U?!…e?}¼ ÊW¹ôW% Ê«—Uð «œ±π¥± w?%uK¹Wz ͱ∑ W% —W?? ³? ?#«—WÐ W½UðüW?? ²? ?Ý…œ vÐ W?? ! ¨ËuÐ Í˙u?? ! ÍËWK?¼WÄ «“…— œW?? #W??×? ?# ¨U?? ý«“…— Íd?? Ö˘—WÐ ÆËuÐU²Ý…Ë«— ÊU!…Ë«œËË— Æ«d! d?OÖ«œ …ËW?¹‹ÍË…—Ëuý ÍUÄu?Ý ÊW¹ôW% ÊU−¹UЗ“Uz Ë ÊU?²Ýœ—u?! W% p}ýWÐ …—ï?ł ËWÐ w$—WÝ Ë …ËW²?|“ïIÐ W%W¼ ÂWz w½«uð œW#W×?# Í“U- wðW¹U!˘—WÝWÐ ©·U?!≠È˛® ÍW†W#ï! w²?ݢœ Èb½W¼ wMOð Ë ËUð d|˛ W% Í“U?- ÆX}A?}JЫ— «œ œ—u?! ÍW%WÝW?# ÍôWÐ ÊU!W?ÝËË— w²?Ý«u?š —W?ÝW% «œ±π¥µ Í—W?³?#W?Ñï½W% ÆX"¹Ë…œW?½ ÊU¹œ—u?! ÍW?!UÇ W?! ¨ËuÐ «b¹‹wÝËË— Í˙ï?Ö Í©·U!≠È˛® Íu?}½ Í‹ÍË…—Ëuý w?½U−¹UЗ“Uz w!˘—W?Ý ©±π¥®Í©·˘d-U?Ð —WH?ŽWł® ÍW?!Wð—UÄ ïÐ Í‹Èu?½ w!W¹‹wðW¹«œd?!—W?Ý U?! ÊU??#W¼ Æ©ÊU?²?Ýœ—u?! wð«d?!ï??L|œ wð—UÄ® WÐ w²?|b½W?? #«“…— WÐ ÆÊËu?Ð wM¹Uz ÍËU?? O?Ä Ë —«bJà?? # Ë “ï?¼ „…—W?? Ý ÊU¹WЗ˘“ W?? ! œ—«ó?? ³?†W¼ w#ï½ïðïz wJ}½U?²Ýœ—u?! Í—U#ï?! w~½UÐ œW#W?×# Í“U?- «œ±π¥∂رØ≤≤ W% Í‹ÍË…—Ëuý Æw²šW²}Ä W¹«d! œUÐU¼W# Ë «b†W¼ Í—«œ wM?ðËWJA?? }?Ä Ë W?? ýW?? Ö Ë —W?? Ý…—UÇ „…b?½W¼ ¢œUÐU¼W?? ?# Í—U?? #ï?? !¢ W?? ! W?? ÝUÐ w?½U¹U?? ý WÐ Íœ—u??! w?½U??#“ wM²?? "? 4? A? }?Ä Ë Ê«b½U¼ u??!…Ë ¨UM?}¼ «œW??!WÇu?? }½ —W??ÝWÐ Í‹Í—Ëu?? ²%u??! W% Êb?M|u?? ? š w½U?? ? #“ W?Ð Íœ—u?? ?! w?½U?? ?#“ w?½œd?? ?! Ë —U?? ? Ñï?? ?Ö Ë W?? ? #U½˛˘— Í…ËW?½œd?? ? !ËxЮ ÆÊ«—œd?}½ Í‹ÍË…—Ëuý ïÐ Ë«—œ œ—u?! Í—U!bM|u?š Èb½W¼ WÐ W%U?#…“ …ËW% W~ł Æ©«b½U!W?Öd}?0 W% p}??!W¹ …b½W?Ç —W¼ ÆËuÐW½ «œ«—Uz W% w?ðW¹üW?#ï??! Í‹Í—U??! Ê«˙ï?ÖW?% p}?ÝU?Ð êO¼ ÂüWÐ ÆËuÐ  «d!ïL|œ wð—UÄ w½U!W$U#Uz W?! ¨…Ë«Ëœ W¹«œ w½«d?}z w½«d¹“…Ë „…—W?Ý Í©‫ ®ﻗـﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ‬Í‹Í“«u?š«œ œW?#W?×?# Í“U?Æ©±πµ®ËUÇ—WÐ W²"š…œ ͢ʫ—UðWÐ Xݢœ w#ï½ïðïz wJ}½U²Ýœ—u!¢ ·˘d?? -U?Ð Ë 5%U?? ²? ?Ý Í‹Í—«œU?? ?ÖUz vÐ ÊU?¹ ¨…ËW¹‹ÍË…—Ëu?? ý w?²? ?AÄW% X?"¹Ë…b¹W?½ Í“U?? ËuÐ«Ë Í‹vÄ ÆËuÐ W?Ð…d?łWð ÂW??! Ë è#U?!U?½ «bðW?ÝU??O?ÝW% ÆX}??²?ÝW??³Ð ”W??! ÙW?ÖW% Íb½…u??}Ä wðW¹«dÐ Ë wðW¹U?²Ý˘œ w?M}†WÐ Ë XHÖ „W%W?Ö WJ½uÇ ¨ «œU½—WÐ w²?AÄ  U?! êO¼ 5%U²?Ý Æœd?! vð w²AÄ «Ë—W?Ä vÐ Ë W½U!UÐ vÐ Í‹ÍË…—Ëu?ý ÍW?!…e}¼WÐ …—ïðU?²J¹œ ÂüWÐ ¨ËuÐ «b?}Ä Í“UO²?LOz Ê«d}z —WÖ ¨«œ Í…ËWz wM}†WÐ Ë ïÖ u?²HÖ WðËW! «b½«d}z w?L|˛— ÙWÖW% w½UN½WÄ WÐ W% w½U?? !…e??}?¼ «œ—W??³? #«—W?ÐW% g¹ËWz ¨ «b?Ð vÄ w½«d?? }z ÍËË—Ë˲ w½«˙W?? Ö  ËW½ ÍËËœ WÐ 90


Í«Ë«œ ÂüWÐ ¨«œ ÊU??A? OÄ Íï?š w?¹…œU?#Uz Ê«d??}z Æ…ËW??²? }?A? }? !…œ ÊU?−?¹UЗ“Uz Ë ÊU??²?Ýœ—u??! U𠨜d?! «b½«d?}z w?½U?!…Ë«d?! d?O?Ö«œ WÇu?}½W% Í‹ÍË…—Ëu?ý ÍUÄu??Ý Í‹vłWÐ XÝ…œ Í…ËW½«˙W?Ö Æ UJÐ —ï# W½U1WÄ ËWz ‘W½U#W%—WÄ ËWz Ë Íd|ó³†W¼ p|¢ÊU#W%—WÄ¢ X}½«u²Ð ¢‰WÖ¢ Í©WMDK"%« «u?-® Ë ÍË…—Ëu?ý Íe|u†UÐ Í©·ïJOAð œU?Ý® Ê«u?}½ W% Ê«—Uð Íó|Ë ËuðËË ∫XA¹WÖ W½U#U$Wz —WÝ ÂWÐ «œ±π¥∂ wK¹—ËUz ͵ W% Ê«d}z w½«d¹“…Ë „…—WÝ Ëu??#W¼ «œ p|u??O½ Ë @?½U?# Í…ËU??#W?% ¨…Ë…—«“Uz Í≤¥ W% —Ëu??Ý ÍUÄu??Ý w½U??!…e??}¼ ≠± ÆÊW!…œ ÙïÇ Ê«d}z w!Uš Í…ËU??# W?% ‘WÐËU¼ w½«d?? }z Ë ”ËË— wðËW½ w?!W¹U??O½U?? á? #ï??! w?½b½«—“W??#«œ w?½U1WÄ ≠≤ Í…ËW½ËuÐï??! 5#W¼…œ“UÄ W??²|—œ…œ ¨©X|d?!…œ V}??"?Š …Ë ≥Ø≤¥ W?% W?!® «œ @½U??#  ËW?Š ÆX|ñ³Ð—…œ —WÝW% Íïš w½ËuÐ Í“«— Uð ¨Ê«d}z w½U#W%—WÄ w¹UÝUz Ë Ê«d?}z wL|˛— ÊW¹ôW?% ¨Ê«d?}z Íï?š u?}½ w!W¹W%W?ÝW?# u?!…Ë ÊU?−?¹UЗ“Uz ÍW%W?ÝW?# ≠≥ Æ©±π∂®X|d!…œ —WÝ…—UÇ W½UO²ýUz WÐ ¨…ËW½U−¹UЗ“Uz w½«u²AO½«œ Æ…Ë«d!W½ …u}% wÝUÐ p|—ïł êO¼WÐ ÍW!WA}! Ë œ—u! W! WÝUÐ w½U¹Uý d??²? ýUÄ p}~?½U?# ÆX?A?}?¼ vł ÊU??O½«d??}z «œ±π¥∂ Í—W??³? #W??Ñï½W% Í‹ÍË…—Ëu??ý ÍUÄu??Ý ÊU?−¹UЗ“U?z Ë ÊU?²?Ýœ—u?! Ë…—WÐ ¨…Ë…©œ«“U?z w½œ—«ó?³†W¼® wM²??Ý«—UÄ Íu?}½WÐ Ê«d??}z ÍUÄu?Ý wL|˛— WÐ W½UL?²# W! œd?! ÊU¹‹ÍœW#W×?# Í“U- wðW×?OÝW½ ÍË…—Ëuý w½U?²Ý…œWЗU! ÆÊU?Lł Ë w½«“—UÐ Ë œW?#W?×?# Í“U?- v#—Ë Ë W% ÍË…—Ëu?ý w?†u?"½u?! Í©·ï?L?ýU¼® Æ UJÐ Ê«d?}z ËWÐ Æ©±π∑®Ê…bÐ Ê«d?}?z ÍdJýW% wJ|—U??#ôWÄ êO¼ ÊW?!W½ W??! …ËW¹UM}¼ U?ÖU?z WÐ Íœ w½«ËWz wMðU¼W?Ð ¨ËuÐ WÐ…d??łWð ÂW?! Ë ÊËu??#“Wz vÐ «œ  W??ÝU?O? Ý W% W??! g¹œW??#W?×? # Í“U?- …—ï??ł Æ©±π∏®œd??! Ê«d??}z ÍdJýW% w?ýd?}?¼ W% Íd??O~²??AÄ ‘UJ¹d??#Wz ÆËuÐ Í“«— Ê«d??}z Íd?JýW% Í—U??ý w½U??!W??Ö—W??L? A?}?Ä Ë w½«“—UÐ W??! ËuÐ…ËWz Ê«—Uð w?L|˛— Íœ w½U??!W??ł—W??#W% p}??!W¹ Æ«œ‹ wýWł—W# ËWz w½b½U¹WÖ ÂU$Wz WÐ w½U#—W0 œW#W×# Í“U- Æsà}NÐ vłWÐ œUÐU¼W# ÊU¹œUÐU?¼W?# „‹W?¹‹w²??"†W¼—WÐ êO¼ v?Ð «œ±π¥∂ Í—W?³? #W??"¹œ ͱ∂ W% Ê«d??}z Íd?JýW% wMðU¼ ‘ïš Ë Í“«uA}Ä ïÐ œW?#W×# Í“U- p}ðU! Æœd! ¯—W# W½«uł ÊU¹W?!…—U#ï! Ë  dÖ ÊU¹d?O?Ö XÝ…œ ¨X¹œ ÍË«d!W½ Ê«Ë˙…ËU?Ç wJ}#«—…Ë ¨—U?ý Í—U½W?! …ËuÐËuÇ Ê«d?}z ÍdJýW% °°°œd! 91


W% Íœ wJ?|œ—u??! b½WÇ Ë ©™®ÍW??!«d?Ð ËËœ Ë œW??#W?? ×? # Í“U?? - «œ±π¥∑ Í—«“Uz Í≥± W% —«œWÐ ¨«b†W¼ «b?}ð ÍW!…—U?#ï! w~½UÐ Í‹Í“U?- W! ÍWM|u?ý ËW% ¨«œ©¿®©«dÇ—«uÇ® w½«b¹W# Æ ËW!W½ @MÇ ÍW!…© ËW½® g¹©5%U²Ý® ÆÊ«d! «œ u??!…Ë W?! Íœ—u??! w½U??#“ Æ…Ë…œd??! vÄ w²??Ý…œ œ—u?! Í…ËW½b?½U?ÝËWÇ W?½«Ë«œËË— ËWz ‘UÄ Æ…ËW¹«d??!W?ſ…œW?- ¨Ëu?Ð ÊU?²?Ýœ—u??! Í‹wL??Ý…— w½U?#“ Ë W¹‹w½«d??}z wJ}½U??#“ wÝ—U?0 w?½U?#“ ÆÊ«dM}ðuÝ ÊU!W¹‹Íœ—u! W³}²! ÆÊ«d! ⁄UÝU¹ Íœ—u! Í‹w½W#WÄUÇ ÆÊ«dOÖ«— W½«œ—u?! wJ}†ïłuLł Ëu?#W¼ ÆÊ«d! ‰ËU! U¹ Ê«d! —ï?#U¹ ÊU!WÖd}0 Ë W?½U4ÐUðu@?½WðW?Ð —˘“ W?? ? L? ? ? }z Æ«œ Ê«d?? ? ?}?z w½ôW?? ? ?Ö wðW?¹«dÐ W?% Íb?½uð w?J|d?Ð…“ W½U?¹‹Íœ«œ vÐ ÂW?z w½U¹‹Í‹wðW¹«dÐ W?¹«dJýUz ÂüWÐ ¨…Ë«œ ïÐ ÊU?L†ËW¼ Ë s¹W¼ Ë s?¹ËuÐ …ËW½ôW?Ö u?}½ Í‹wðW¹«dÐ Æw!W¹ ÊËuÇ Ë w½UýËU¼ Ê«d?}z W% W?! Íœ w½«ËWz ÆsðUN†W?¼ Í‹ÍË…—Ëuý ïÐ  «d?!ï?L|œ wð—UÄ w½U?#«b½Wz p|b½W¼ Í‹ÍË…—Ëu?ýW% ÍW½U?¹‹Í—…“Uz Ë œ—u?! ËWz ÆU?#W½ ÊU?¹W½U¹‹wÝU?O?Ý wJ?}†ï?łu?L?ł ê?O¼ …ËW½U?# Æ©™™®Êb½«—“W#«œ ïÐ ÊU?O!W¹WÖe|Ë ÍË…—Ëu?ý w½U−¹UЗ“Uz Í©ï!UЮ Í—U?ýW% ¨—WÐU½WÄ W½ËuÐ «b?? }Ä U¹ w½U?? !W?? #«d??Ö˘dÄ Æ…Ë…œd?? !…œËxÐ w?Ý—U??0 Ë Í—…“U?z Ë Íœ—u??!WÐ w?½U??!W?? #U½—WÐ W?? ! ÍW½«œ—u?! ËW% Èb½W¼ ÆU?ý wL|˛— WÐ ËuÐ Ê«œ s|u?ł œu?šU¹ ¨ËuÐ 5%U?²Ý w?L|˛— wMðu~†W¼ w²?? ?"?|u†W?¼ ¨—WÐU½W?Ä W½Ëu?Ð ÊU?? ?ýUÄ Ë ÊËuÐ  «d?? ?!ï?? ?L?|œ w²?? ?Ý…œ üUÐ w?#«b½W?z ÊU?? ?A? ? }Ä ÆÊUý…u?†W¼ „W¹ —WÐW% ÊU!W¹‹Íœ—u?! …Ë«d4J|— Æ«œ ÊU?AO½ ÊU¹W½U?#—Wý vÐ Ë W½U?²Ý—W?á%W¼ Æ«ñÐ v% Í…˙UÐ «œËU!U½ W% ‘W!WÖe|Ë «œ±πµ≥ wM¹ËU¼ W% Í…ËWz —W?ÐW% Æœd?? ! U?Ä—WÐ Í“W?? ?!—W?? # wL?|˛— Ͳœ ÊU?? O?J}M?¹˙WÄ«˙ ˘ñ½«u?? ?ł Í“ï¼ ±πµ¥ Ê«d?}z wL|˛— ËËœ—W¼ Ë œd!…œW½ ÍWM¹˙WÄ«˙ ËWz w?ðW¹«—W³|— „ôUÇ Ë XÝuÇ wJ|Ë«d?4J|— ‘UÄË X"š „W¹ ÊU¹e?}¼ ©ËuÐ «bſWÐ Ê«—U?ł W!® …Ëï²½W?Ý w½U1WÄ ÍW~|— W% gO-«d?}Ž Ë Æœd!  u!—WÝ ÊU¹W!WM¹˙WÄ«— „W¹…ËU# œ—u?? ? ! ÍU½«“ ÍôW?? ? -Wð Ë ÙËW?¼ WÐ Ê«d?? ? }z w?½U?? ?²? ? ?Ýœ—u?? ? ! wð«d?? ? !ï?? ? L|œ w?ð—UÄ ±πµµ ¯«dÐ ÍW~²??"½«“W% „W¹…ËU??# Ë W¹‹v#—ËË wJ¹e??}½ wJ†W??š W?!¢ ©u?KL?ÝU??- w½U?L? Š…—ËWz® ÆÍ«dÐ ËËœ Ë Íïš „W½ ¨Ê«—œ —«œW% w!W¹«“ï#Uz Ë w!W¹«dÐ Ë Í“U- ©™® ÆÊËuÐ «œW½«b¹W# ÂWz ÍW½˙u- —«uÇ W% W! …Ë«d½ …ËW¹«dÇ —«uÇ ËWz Íu}½WÐ ©¿® Æ…¢ÊU−¹UЗ“Uz wð«d!ïL|œ ÍW-dO0¢ ÍWÖe|Ë XÝWÐW# ©™™® 92


Íu??}½WÐ w½U??N½WÄ WÐ ÊU??O? !W¹W??#U½˛˘— Æ…ËW¹«d??! «œ—WÐWÐ w½U??O? Ö ¢ËuÐ Í—ËuÐUz ÍU??²? Ýï?#U??# ÆwÝËu½…œ «b}ð ÊU¹ïš w²ÝWÐW# Ë ˙…ËUÐ Ë …Ë…œd!…œËxÐ …Ë…©ÊU²Ýœ—u!® Ë b½u𠨜—u! ÍW%WÝW# —W?³#«—WÐ w½U!W¹‹wÝUOÝ W²"|u†W¼Ë d?2U½ w#eOÐ…—UŽ ÊUÄ ÍdOÐ Í“u??#W?ð W% …d??O?¼U??- Í﹜«— Æb?½UJÝ— ÊU?? O½«d??}?z wL|˛— wðW?¹«˛œ Ë …b½W??ÖU?ÄËñÄ s¹dð ó?? Oð u?!…Ë Æ…Ë…œd!…œ Ëx?Ð Íœ—u! w½U?#“WÐ ÍW½«b½W?ÖUÄËñÄ ÂWz ËxЗWÐ w!W¹…u?}?ý WÐ …Ë…±πµ∏ …Ë©±πµπ® ±≥≥∑ Íœ«œ—u?? ? ?š ͱW?% gO?½«—U?ð Í﹜«— W?? ? ?²? ? ? "?|u?†W¼ ÂW?z w?J}?Ç—WÄ—W?Ð Æœd! vÄ XÝ…œ Íœ—u! WÐ ÍW#U½—WÐ ÂWz Æ«d?? !…œ ÛUÇ …ËW?? L|˛— ÊW¹ôW% …Ë…©ÊU?? ²? Ýœ—u?? !® Íu??}?½ WÐ g¹œ—u?? ! w!W¹W?? #U½˛˘— Íœ—u! Èb?½W¼ ïÐ w¹«˙ïš WÐ Æ…ËW¹«d?!…œW½ËxÐ «b½«d}z w½U?²Ýœ—u?! W% U! êO¼ W¹W?#U½˛˘— W!  «bÐ ÊU?AO½ «Ë „˘“—W% ÍW~†WÐWÐ X"¹u¹…œ Ê«—Uð wL?|˛— Æ«—œ d}½…œ UÄË—ËWz Í…—«ËUz ÆW¹W¼ ÊU¹‹w½W#WÄUÇ Íœ«“Uz œ—u! W¹«uÖ 5ð vÐ «œµ∏ Í“u?#Wð ͱ¥ W% …Ë…©rÝU?-® ÊW¹ôW% ‚«d?}?Ž wðW¹U?ýUÄ wL|˛— w½b½U?šË— Ê«d??}z w½U??²? Ýœ—u?! w?ð«d?!ï??L|œ w?ð—UÄ ÆÊ«d?}?z Íœ—u?! —W??ÝW% Ëu?ÐW½ Í‹Í—W~¹—U??! Ë ËUð Ë wM}†WÐ Èb½W¼ Ë ‚«d?}?Ž Ë Ê«d}?z wL|˛— ËËœ—W¼ w¹UÐWðU½ ÍËU?"š…— wðW?0—…œ «œ ÊU?O†ËW¼ Ê«d}z w½U²Ýœ—u! W% p}†ïłuLłË …ËW½“ï?IÐ ¨ËuЫœ w-«d}Ž Íœ—u! WÐ rÝU- W! w²ÝWЗWÝ „W¹ Ë d?? ? O? ? ÖUÄU?ð—W?? ?Ý Íd?? ?OÐ „W?¹  «d?? ?!ï?? ?L|œ w?ð—UÄ Í…ËW?z —WÐW% ÆÊW?JÐ v?Ä XÝ…œ «œ W??#«b?½Wz Ë …œd??!—W?? Ý Æ ËW??! —W?? ÝW% ÊU¹—˘“ w½U?Зu??- ¨ËuÐW?½ ÍËuðd~!W?¹ wðW¹«œd?? !—W??Ý ÆÊËuÐ ‚«d}Ž w½U²Ýœ—u! wMðUN†W¼ Í—UÇU½ ÊUO½U!…Ë«dÝU½ Íœ—u! „W%WÖ ¨UÝdO~†W¼ «b-«d?}Ž W% œ—u! wý˙ïý «œ±π∂± w%uK¹Wz ͱ± W% p}ðU! ËWz ‘UÄ ÆÊU~?½W?ł rÝU?- w?L|˛— Ͳœ Ë W?Ö—W?L? A?}Ä W½Ëu?Ð ÊU?O½U?!«d?Ð w½U?ýWÐ ÊU??ý Ê«d?}z „W¹ —WÐW% ÍW!Wý˙ïý wðW¹«œd!—WÝ Ë «œ ÍËË— «bð—UÄ Í…—«ËW- W% «œ±π∂¥ W% ÍW¹…Ë«˛Uz Ë ©≤∞∞®w½UÐW†U?ð ÍW?!W??L?-Uð ÙUÄ W?¹«œ ÊU?O†UÄ W½U??Ö—W?L? A?}?Ä ËW% Èb½W¼ ©±ππ®b½U?ý…u†W¼ w½«u?ð…b½U¹W?½ Íb?? OÇ Í…ËWz —W?ÐW% U?? ł Æ d?? ?Ö W?? !W?? ý˙ï?? ý W?% ÊU¹‹wðW¹U?M#˛Ëœ Í—W~?½W?? Ý ÍËüU??ý Íï¼WÐ Ê«d??}?z w½U??²? Ýœ—u??! ïÐ ÊU??O? ý…ËW½«˙W??Ö Ë …ËWMM?}0 ‚«d??}? Ž w½U??²? Ýœ—u??!W% ËuðËW?! WJK¹Ë«dð Í«Ëœ w½«—«œW?9WÝU?O?Ý ïÐ w!UÇ w?%W¼ W#W?z ¨ËuÐW½ «œU½«uð W% …ËW?#—b½…˛ Ê—WÐ W½…ó|d?Ö W% WýËu¼ Ë WýU?¼ WÐ W½UÖ—WL?A}Ä ÂWz W?! b½U"?š…— ÊU!W¹‹ÍËU?# Ë “UÐ ÙU¹Wš ÆÊ…bÐ ÊUOMOI†Wð pýËË Ë ULÖ˘œ wðWÝUOÝ Ë ï#U½ w½ËuÇïÐ WÐ Ë 93


ï?? ?šWÐ ï?? ?š Ë W?? ?A? ? šW?½ vÐ ÍW½«—«b?? ?!W?Ç w!W?¹…ËWMðËËe?Ð «œ±π∂∏ w†U?? ?ÝW?% …—ï?? ?ł ËWÐ Í—W?ýïJ}?ð s¹b½WÇ w½«œ XÝ…œW% ÍW??!W?#U?$Wz Æœd?! vÄ w?²?Ý…œ «œ Ê«d?}z w½U?²? Ýœ—u?!W% s$Wz s?$Wz U??ý ÍW?? #—b½…˛ Ë UÄu?? Ý w²??Ý…œWÐ W?? ! ËuÐ “«u??4?¹œ«“Uz Ë —…Ë—WÄ ÊU?? L? ²? A? ?O½ Æ©≤∞≤®Ê«d4†W¼ «b½U²Ýœ—u! w½U!…—Uý w½«b¹W# Ë ˙«“UÐ W% ÊUO½U!Wýô Æ©≤∞±®Ê«d! p|b?M}¼ Ë s-«d?? }? Ž W?% p|bM?}¼ Æs½«—…b½W?¼ Í…—«ËUz Ê«d??}?z Íœ—u??! „W?%W??Ö W?? !˘˙ËWz „W¹W??#U?½˛˘— …Ë…±π∂µ Í—…u¹d??³? }? 0 W?% ¨ÊUÄË—ËWz Í…—«ËUz ÍW½«ËW?% p|b½WÇ ÆU?ÄË—ËWzW% W??!Uð W½U?¹‹Í—WJA??}Ä XÝ…œ ÂWz …ËW??š«œW?Ð Æ…ËW½W??!…œËxÐ ©≤∞≥®…Ë…©ÊU??²? Ýœ—u??!® Íu??}½WÐ ÆW¹‹w½ !—WÝ Í‹vł Ë XÝuÇ Ê«—…b½W¼W% Ê«d}z Íœ—u! ÍW½U¹‹wÝUOÝ w!ôUÇ Ë ÊW!Uð w?½b½«—“W?? ? ?#«œ w~?½UÐ ¨…ËW?ð…Ë«d?? ? !Ëx?Ð «œπ∂πر≤ر≤ W% W?? ? ?! «b?? ? !W?¹W?? ? #U?M½U?¹WÐW?% Æ «œ…b†W¼ ©Ê«—…b½W¼ W% Ê«d?}z Íœ—u?! w½«d?O?Ð „U½Ë— ÍË«d?4J|—® Íu?}½WÐ p|Ë«d?4J|— ©”—U??0 w²?"? OM}??Ñï?ý Ͳœ Ë Ê«d??}z W% œ—u??! ÍW??A?}? !® ïÐ Íï??š …Ë«d?4J?|— ÂWz …—U¹ñÐ «Ë Æ©≤∞¥® UJÐ ÊUš—Wð ÍËË—W% Ê«d?}z w½U²?Ýœ—u! ¨ «œ…œ ÊU?!…œ—u?! …Ëu²?AO½«œWÐ ÂW?! wJ}?šW¹UÐ Ê«—Uð wL|˛— w½«d¹“…Ë „…—WÝ p}ðU! Æ…Ë«d?š ÈuÖ XAÄ Ë«ËWð …ËW½U!W¹‹wðW¹üW#ï! W¹‹Í—«“u?Ö  W#eš —«“W¼ œW2 W?! ©—U−?OЮ Í—UýW% w²¹œ ¨œd?! «b½U²?Ýœ—u! WÐ wJ}?²ýWÖ «œ±πµ∏ W?% Ê«d}z Í‹Í—«˛W¼ Ë Í—«œW½ Íï¼ WÐ W#Wz Æ©≤∞µ®W¹W¼ ÊUOJ}JA¹eÄ W!Uð UN½Wð ¨Í‹Í˛…œ v% wÝW! «e½U?! Ë ÊU! ÆÊU?NO?ł w½U!WðüËË s¹dðb½W?#W†Ë…œ W% WJ}?!W¹ Ê«d}z °d?}šW½ ¨W¹‹w½ …ËW½«d?}z w½b?½U¹W?? ?Ö«— Í‹vÄ WÐ «œπ∑≤Ëπ∑± w?†U?? Ý W% U?? ?N½W?ð ÆÊ—…œWÐ …œ«—W% w?½U?? !W?¹‹w½…b?? ŽW?? ?# Æ©≤∞∂®…ËuÐ —ô˘œ ÊïOK# ±≥µ∞ wðËW½ ÍœËuÝ ÊU!W¹‹w½«d}z …ËUÇ—WÝ U?²?A?}¼ …Ëu?²?"?š Í˙W?Ö WÐ …Ë…©g½«œ …U?á?Ý® Íu?}½WÐ r|˛— W?! «b?ýW¹W?#U½—WÐ ËWz ÙW?ÖW% ¨«œ Ê«d}z w½U²?Ýœ—u! W% ÊU!WÖd?}0 Ë W½U4ÐUðu- Í…—U?#˛ ÆW¹üUÐ —˘“ Í‹Í—«Ë…bM|ušW½ ÍWKÄ ÊU#—…œ W½Ë pA¹eÄW½ «b½U?²Ýœ—u! ÍW~}ł —˘“ W% ÆÊd?²#W! Ê«d}z Íœ wJ}M|u?ý Ëu#W¼ W% Æ©≤∞∑®ÊËW!U½ XÝ…œ

ÊU²Ýœ—u! Í«ËUz—ïš Ë U¹—u?Ý wЫb??O?²MOz ÊU??!W¹‹w"½…—W?0 ¨Í‹w½U??N?O?ł w~½W??ł ÂW?!W¹ wJ}?#U??$Wz—W?Ý „…Ë vÄ ÊU¹‹Íd?O?³Mý˘— wJ}?0U?# W?#W! ÈËW?z w½U!…œ—u?! ÆXÝ…œ Wðd?Ö ÊU?O½U?²?Ýœ—u?! wJ}JAÄ Æ…ËW½«d!…œ ËxÐ Íœ—u?! w½U#“WÐ oýW1œ W% ©w¼U½Ë—®Ë ©—«ËU¼® u!…Ë Í—U?ÑïÖ Èb½W¼ Æ«ñÐ 94


gšWÄ Íœ—u! w?#«dÖ˘ñÄ oýW1œ Í﹜«— Æ…ËW½«d! o?ýW1œW% Í‹Íœ—u! ÍWÖd?}0 Ë W½U?4ÐUðuW?? ! œd?? ! œ—u?? ! w½U?? !W?¹‹Íb?? OK-W?ð …œd?? !—W?? Ý W% Í«Ë W½U¹‹w?¹Uð…—W?? Ý W¹‹Íœ«“U?z ÂWz Æœd?? !…œ vÐ ÈËW?z w½U?? !…œ—u??! …—ï?? ł ËWÐ ÆÊW?JÐ w"½…—W?? 0 w#e?? O%U?¹d??á? ?L? ?Oz WÐ Ë«ËW?ð ÍW½U?? L? ²? ?# p}ðU! Æ…ËW½U?# Í—…ËU#W?ł wJ|Ë«d4J|— vÐ Ë Í˛ï%ï¹b?Oz Ê…ËUš wÝUO?Ý w!W¹…ËWMðËËeÐ ÍW?? ? ?ýWÐ ËW?z ¨œ—u?? ? ! w?0U?? ? ?# W% „W?¹…ËW½«œ˙ËU?z êO?¼ v?Ð ÊU?? ? !W?¹‹w"?½…—W?? ? 0 «œ±π¥∂ W?% ËUÇ g}Ä W!Wš˘œ Ë —UÐ ïÐ p}½œd?! …œU#Uz ïš êO¼ ¨ÊU!WÐ…—UŽ w²Ý…œ W¹«œ ÊU?O½U²Ýœ—u! ÍË«d?4J|— Ë Í‹Íœ—u! ÍW?#U½˛˘— Ë W½U4ÐUðu?- W% p}?ÝUÐ ı …ËWðU! ËW% Íb?Oz ÆËuЫdO?ÖW½ U¹—u?Ý w½U!W?!W¹ Í«ËœW% „W¹ WL|˛— …ËW?#…œ ËW% ¨…ËW½«ËW?â}Ä WÐ ÆÊU?#W½ «œ«—Uz W% «dJýUz wL|˛— W??! p?}½ö??OÄ s¹d??²? !U½—W?ðW??š ÆÊœ—u??! w½œd??! »…—U??Ž WÐ Ë ÊœdÐ u??}½ ‹W?% wJ¹—W??š ˙W?ÖWÐ …ËW?¹©wÐ…—U?Ž wM}?²? AÄ® Íu?}½ WÐ ¨…ËUM?}?N¹«œ œ—u?! w½œdÐu??}½ W% ïÐ U¹—u?Ý w?"?ŽWÐ WA?¹— «b†UÝ ZM}Ä Í…ËU?# W% ÊU²?Ýœ—u! w½«u?²A?O½«œ X|ËW½U¹…œ W½öOÄ ÂWz Í‹vÄW?Ð Æ…Ë«dš ÂWz Ͳœ œ—u??! W¹«dJ?ýUz Æsà??}? NÐ vł WÐ ÊU¹W??!W?½U?L? ²? A? O½ ÊWJ?Ð ÊU¹—UÇU½ Ë ÊW??! g}??! «Ë—W¼ ÍW?!W†U# Ë „U?š W¹‹w½ …ËWz Í…œU?#Uz œ—u! wJ|—UJðu?ł êO¼ ¨…ËWð…ËU?²"|Ë W½ö?OÄ Æ UJÐ ÙïÇ w¹U½UÝ WÐ ¨r!≥∑µ Í‹Íó?|—œWÐ Ë r!±µ w?†Ëu?? - WÐ ¨«œ—Ëu?MÝ w¹«—W?Ð W% U¹—u?? ?Ý wL|˛— …—ï?? ?ł ËWÐ ÙïÇ w½«u??²?A?O½«œ W?Ð ÍeÐïð WÐ …ËW¹©wðW†Ë…œ ÍW~?à?}?!® Íu??}½ WÐ Íb½u?Ö ≥≥≤ ÂW??ł—W?Ý Ë …Ë«dM}?¼—…œ @MÇ W% ÊU?¹W??!W??!U?? š œ—u??! w?½«—UJðu??ł W?¹‹vÄ ËWÐ ÆÊËU½ Í—…œW?Ð Ë …ËËœd??! Æ©¿®…Ë…—Wſ—Wſ WðïðËW! ÊUO½U¹˛ —«“W¼ ±≤∞ ÍWJ¹e}½ ¨…ËUâ?}á†W¼ Íœ—u! W% ‘WJ¹œ wJ|“«u}?ýWÐ U¹—uÝ w"ŽWÐ wL|˛— ±π∂≤ ÍW!W¹‹wðW?³¹Uð W¹‹Íd}?#˛—WÝ ‘UÄ W?#Wz Æ…ËWð…Ë«—b½WÝ v% ÊU¹‹Í—u?Ý ÍWO?"Mł œ—u! ËWz W¹‹v?Ä ËWÐ Æ«d??! «d?JýUz «œ±π∂¥Ø±∞Ø¥ W% ÍW?? !W??#U??$W?z W??! ¨©≤∞∏®œd??! v?Ä w²??Ý…œ w0U?# Uð sA?OðüËË wJ†W?šW½ ¨©…ËW?²|d~½U¹U½ ÊU?!W½U~?}Ð w0U?# Wð«Ë® ÊW½U~}Ð W½ W½«œ—u?! W% «œU¹—u??Ý w"??ŽWÐ wð—UÄ w½U??Ö—ïz Í©q{UM*«® ÍW??#U½˛˘— W% W¹W½U?½W1d¼Wz W½ö??OÄ ÂWz w½U??!…b½WÐ ©¿® ∫W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ Æ…ËW²OM|uš…œ «œ±π∂∂ Í—W³#W"¹œ w²Ý«˙…u}½ ¨±≥˱≤ ‰¨±± …—U#˛ “Tribune de Geneve”, 20 und 21.5.1967. “Le Monde”, Paris, 12.12.1967. “Austreibung der Kurden aus Nordsyrien Grenzgebiet”, in: “Neue Zürcher Zeitung”, 24.5.1967. U¹—uÝ ÍËË—Ë˲ w½U!W¹‹Í—ËuMÝ WÇu}½ W% ÊU!…œ—u! w½U½—…œWÐ 95


—W?Ö X|—œU½ U¹—u?Ý wJ|œ—u?! êO¼WÐ wðW†Ë…œ Í—U?! Æ…ËW?²|d~½U?OÐ W?!WðüËË w½U?L²?A?O½ËU¼ p}†U?Ý w?!W¹ «œπ∑∞Ø≥Øπ W% œ—u?! Í—U?!bM|u??š ËW?Š ÆX}½«“…œ œ—u?! WÐ Íï??š X|d½«eÐ Æ©≤∞π®©»…—UŽ Ë œ—u! wðW¹«dÐ ÍóЮ ËuÐœd! ÊU¹—«ËU¼ Í…ËWz —WÐW% UN½Wð ¨UA}! ÊU¹‹Íb½WÐ W??!  U?? ³Ð «bJ}?ðüËË W% œ—u??! Íu??}?½ W¹‹w½ ÍïÐ ”W?? ! W¹«Ë ÊU¹‹vÄ U?¹—u??Ý w½«—«bðüW?? ²? Ý…œ ÆX|d!…œ v% ÍË…ñ}Ä œ—u! Ͳœ ˘˙ËWz UðW¼ W¹UÝU¹ ÂWz °X}ÐW½ «b}ð Íœ—u! ˘—œWÐ W?½U~}Ð w?½U??ÝËu?½W??#U?½˛˘— ïÐ «œW?? !WðüËË W% œ—u?? ! w½ËuÐ U?¹—u??Ý w?½U??²? ?Ý…œWЗU?? ! wJ|Ë«d?4J|— W?! ©‫ اﻟﻌـﺮب‬Z‫ ®ﺣـﺮﻛﺔ اﻟﻘـﻮﻣﻴ‬w½UÖ—ïz ©‫ ®اﳊﺮﻳﺔ‬ÍW#U½˛˘— Æ©≤±∞®…ËW½Wš…œ W½U²?Ý—WÄ“WÖ…— wJ}ðWÝU?OÝ w½œd!Ë…ñ?}Ä WÐ U¹—uÝ Í«Ë˛—ïÐ wL|˛—¨©≤±±®W¹W½U²"?O%UOÝïÝ Í©wÐ…—U?Ž wM}?²?AÄ® Í…˛˘ñÄ —W?ÝW?% …œ—WÄ W?!W?#U½˛˘— Æ U?!…œ —U?³½«ËU𠜗u?! WÐ —W?³?#«—WÐ W?? !U?ð W?? #Wz Æ U?? !…œ U?¹—u?? Ý Íœ—u?? ! ïÐ ©„W?¹‹w¹…ËWðW?½ W?? #W?? !® w0U?? ?# Í«Ë«œ Ë  UÐ…œô «b½UN?Oł ÍUÄ«—WÝ ÍËUÇ g}?Ä W% Ëu#W¼ W½U#Wz Æ…Ë«œ ÊU?AO½ ÍW²?"|u†W¼ ÂWz W! WJ}Ðe?OŠ Æ…ËuðU¼W½ v% ÊU¹WI½ ¨p}ðW†Ë…œ êO¼ ¨Íœ wJ}ð—UÄ êO¼ ¨…Ë«œ ÊU¹ËË— ÊU?¹W?З˘“ W?? ? ? ? ?! œ—u?? ? ? ? ? ! Íb?? ? ? ? ?0…Ë ËËœ «œ±π∂∂ر≤Ø≤µ W?% Ë «œ±π∂∂ w?K?¹—ËU?z W?% U𠨩5?Ž“ nÝu¹® Ê«d¹“…Ë „…—W?? Ý wMðËW?J}ÄËUÇ ï?Ð oýW1œ W½Ëu?Ç ¨ÊËuÐ ©Ê«—U??O?ðu??ł® Í…ËWz vÐ ¨ÊËuÐ Ê«Ë˙…ËUÇ ó|—œ ËË—ËËœ wJ}½«˛˘— ÆÊWJÐ ïÐ ÍW"?- ÊU¹W!WŽ“…Ë Í…—UЗ…œ Æ©≤±≤® «bÐ ÊUOMðËWJ}ÄËUÇ ÍW~|— Ê«d¹“…Ë „…—WÝ „UÇ ÆW¹W¼ ÍW½U²"?O½uð—ïÄïz wJ}²"|u†W¼ ©≤±≥®U¹—uÝ w½U²Ýœ—u?! wð«d!ïL|œ wð—UÄ W!“œ vÄ «bý…ËWz ÙWÖW% W¹«b½ËuÇu}½ W% Í—WðWš Â…œ —WÐW% «œU¹—uÝW% œ—u! w%WÖ X}½«“…œ ËËñÐ ÆX?}Ð —U?? !WÐ X?Ý…œ U¹—u?? Ý w½U?? !W?? ²? ?"? ?ýU?? 0 W¹‹Í—«b?ðüW?? ²? ?Ý…œ Ͳœ Í…ËW%  U?? !…œ ‚«d?}?Ž w½U?²?Ýœ—u?! u?!…Ë ËW¹‹w½U?²?šWð ÊU?²?Ýœ—u?! ÍWýW?Ð ËWz W¹«u?Ö W?! W¹…ËWz ÊU¹Ëu½U?OÐ w!W?¹…ËWM?ðËËeÐ ê?O¼ ï?Ð W½ Ë w?½«e?? ? Oð—U?Ä Í˙W?? ? ý ïÐ W?½ W¹ï?Ð ¨W¹‹w?½ wšU?? ? ý Ë W?J†˘œd?? ? Ö ÊU?!«Ë˛—ïÐ W% W?½«Ëu½U?OÐ …—ï?ł ËWz ËU??OÄ —W?Ö W¹‹w¹U?ÝU?z wJ}?²?ý Æ «œU½ X?Ý…œ W½«—«b?!WÇ nÄ Í…b?½W??ÖU?ÄËñÄ Ë ü«Ë Ë ÙUz ÍW?ðu??Ö W?Ð U??N?½Wð W½«ñ?? }~?ý˙ï??ý w?ðUÐW?? š Ê«ËWz Æ W?? O? ?³Ð ÆÊWÖ…œ vð Ë«—b†W¼

Í‹ÍË…—Ëuý W( œ—u! ∫5}àÐ «œ‹Í‹ÍË…—Ëuý W% œ—u! Í—UÐ Í…—UЗ…œ gO!W¹WýËË b½WÇ 5½«“…œ w²"¹u}Ä WÐ 96


w!W?¹WÇ—U?Ä ±π±∏Ø≥Ø≥ Í©p"?? ?O? ? 0ï?? ?²? ? O%≠X"?|dЮ w?½U1WÄ Í‹v?Ä WÐ Í‹ÍË…—Ëu?? ?ý ¨…Ë…ËuA}Ä Í…œWÝW% ÊU?!…œ—u! W! r}àÐ ‘…ËWz vÐ…œ Æ«ñÐ vÄ ÊU²Ýœ—u?! w!Uš W% ÍWJâÖ W½U¹‹Íb½…u}Ä ÂWz Æ…ËuÐW¼ «b½U!WÝËË— ÙWÖW% ÊU¹‹Íb½…u}Ä …Ë…©±∏∞µ≠±∏∞¥® w½üUÝ W% w¹UÄu?Ý w!W?#ï?! «œ±∏≤π w†U?ÝW% ÊU?!…œ—u?! Æ©¿®…ËuÐ Í«dJýUz Ë —U¹œ w!W¹‹Í—W~¹—U?! W% Í«Ë W½U¹‹Íb½…u}Ä ÂWz Æ©≤±¥®œd?! w½UL?Ýu?Ž w²|—ïð«dá?L?Oz Ͳœ W% ÊU!W?ÝËË—WÐ ÊU¹—˘“ «œ±π±∑ wý˙ï?? ý g}?Ä W% ÆÊWJÐ Ë…— U?? O? ?ÝËË— ïÐ Ê…bÐ œ—u?? ! —˘“ w½U?¼ W??! œd?? ! ”ËË— „W%W?Ö ©p"??O?0ï?²?O% ≠ X"|dЮ w?½U1WÄ ‘UÄ ¨ÊU¹˛…œ U?O?ÝËË— W% œ—u??! —˘“ w!W¹…—U?#˛ ÆÊËuÐ ÍË…—Ëuý Í…b¹˙WÄ WJ¹œ Íœ—u! ¨U??OMO??#—Wz w½U??!…—U??#ï?! W% ÆW?¹‹w½ ÊU¹Ë«—b??}Ä w#ï½ïðï?z wJ|—U??#ï?! ÍË…—Ëu??ýW% œ—u??! w!W¹W?#U½˛˘— ¨W¹W¼ ÊU¹‹Íd?O?³Mý˘— w0U?# ÂüWÐ Æs¹˛…œ ÊU²?"?!—uð Ë U?Oł—ï?ł ¨ÊU?−¹UЗ“Uz Uð —U?? !bM|u?? š —˘“ ¨W¹W¼ ÊU¹‹Íœ—u?? ! ÍU??Ö“…œ Ë Ë«œ Ë W?½U??4ÐU?ðu??- Æ©≤±µ®W¹W¼ ÊU?¹‹Íœ—u??! Æ©≤±∂®4}NÐ XÝ…œWÐ sðËW?!—WÝ Ë 4|u4Ð «œ X?"½«“ w½U!«œuł W?ýWÐW% W½U¹uO½«uð U²?"}z «Ë…˙ vÄ ÊU¹‹w#ï½ï?ðïz w0U?# ÍË…—Ëu?ý ¨w²??Ý«u?š W?!WðWKKO??# p}ðU?! —W¼ s¹W?!…œ b??}?#uz ÆÍ‹ÍË…—Ëuý Ë œ—u! Í‹wðW¹U²Ý˘œ Íd²|“ w½œd! 5ðWÐ Íï¼ W²}Ð…œ ÊU#u~}Ð W! ¨X}MO³Ð ËWzË Í—Ëu?ÐUz w?!W?? ?#ï?? ?! w½«b?? ?}?Ä W% ¨s?¹WJÐ ÍË…—Ëu?? ? ýW% UJ?ð X|ËW?½U?? ?#…œ …ËW%W?~ł œ—u??! Í“ï†Uz wš˘œ Ë —UÐ ¨…Ë«d??! ‘WÐ «œ —W?ÝW?Ð ÊU?O½U??²?Ýœ—u??! ÍW½UðüËË ËWÐ «œW?½UðWÐUÐ ÍËË—W% W?³?¹UðWÐ W½U?O¹˘d??O~²?Ý…œ Ë „W?#ï??! ËWz Í—˘“ ÍWЗ˘“ WJ½uÇ ¨Êd~?Ð ËUÇ g}Ä —U??!WÐ ÊU?#W??!…ËWðW½ ÍW½«“«u??4¹œ«“Uz Í…ËWMðËËe?Ð Ë œ—u?! Ͳœ XÝ«— Ë W??!W¹ …ËW¹‹w¹UÄu??Ý Í‹w½«uO?²AÄ Ë Íd?O~²AÄ d²|“ s?¹WJÐ Í‹ÍË…—ËuýW% «Ë«œ X|ËW½U#…œ d?²|“ ‘…ËW% Æs|dÐ…œ ÍW½U²"?O%UOÝïÝ wšU¹ïÐ W?! p}½UL|˛—W% „W½ ¨ UJÐ œ—u! Í“«u4¹œ«“Uz w?½«ñ}~ý˙ïýW% w²?? ?"¹Ë ïÐ Í‹ÍË…—Ëu?? ?ý ÍW½«“«u?? šd?? }? ? š w²?? ÝW?ÐW?? # Uð ¨…Ëu?? ?"†W¼ ï?? š W?% ÊU¹W?? ²? ? šU?? Ý Æ4}~½W%«œ ÊU¹ïš ÍW½«“«uš˙Wý

«b¹œ w½UðüËË W( œ—u! êO¼W?! «bJ?}½UðüËË W% œ—u?! w¹…ËWðW½ W?#W??! Í…—UЗ…œ gOJ}?²?ý 5½«“…œ w²??"¹u?}Ä WÐ ∫s¹WJÐ ”UÐ ¨…ËUJ%W½ …u}Ä ÊUO½U²Ýœ—u! w!W¹WÇ—UÄ ¨p¹e?? á?¹ô Ë Êb¹ô (E-K) ¨≤» ¨«œ Âö?? "? ? Oz ÍU¹b?? ?OÄïK?J"M?Oz W% ¢œ—u?? ?!¢ ∫wJÝ—ï?MO?? # W?½«ËñÐ ©¿® Ʊ≤≤π ‰ ¨±π≤∑ 97


W% W½Ëu?/ ïÐ Æs¹˛…œ ÊU??²? ?Ýœ—u??! Í…Ë…—…œ W% ÍW½«œ—u?? ! ËWz w½U¹ œ—u?? ! w¹…ËWðW½ W?? #W??! ÍW?? ? O? ? ?"?Mł ÊU?¹•≤∞ U?? ? N½W?ð W½«ËW?% ¨s¹˛…œ p?|œ—u?? ? ! —«“W¼ ±∞∞ ÍW?J¹e?? ? }?½ «b½U?MÐu?% wJ|b½W¼ Ë s¹œœWŠôW2 ÍW!UÄu?Ý ÙWÖW% ÊUOJ|b½W¼ W½«œ—u! ÂWz Æ©≤±∑®W¹W¼ ÊU¹‹w½UMÐu% ÊU?!W??!—uð p}ðU?! ¨p?}†U?Ý U?$W?Ä g}Ä «b½U?!W¹‹Í—Ëu??ÝUz Ë w½W?#—W?z ÙW?ÖW% ÊU?O? ýWJ¹œ Æœd! ÊU¹Ë…— W½UÇu}½ ËWz ïÐ ¨W¹«œ XÝ…œ ÊU¹W½«ËWðW½ ËWz w#UŽ Ë èðWÍW?O?"Mł U?²?A}?¼ ÊU!…œ—u?! ¨…‹ËW¹‹Íœ w½U?!…ËËœd?! ıï?! W¹‹w¹…ËWðW½‹W?#W?! ÍW½«ËW?â?}ÄWÐ ÍËUÇ W?Ð œ—u?? ! Ê«—«“W?¼ …ËW¹‹wM?¹Uz Í‹Íd?? O? ? Ö—U?? #…œ Íï?¼WÐ Æ©≤±∏®…Ë«—œW½ v?Ä ÊU¹‹w½UM?Ðu% ÍW?O?"Mł Ë U?~Ð ÊU¹W?!…—UÐ Ë ÙU?Š W% ÊUMÐu% w?L|˛— s¹«u?O¼ WÐ Æs|d?!…œ W†W?#U??# W½U~}Ð ïÐ ÊU?? ? #ï?? ?š Íd¹b?? ?-W?ð Ë e|— ¨œ—u?? ? ! ÍW?? ?L? ? }z Æ «b?Ð ÊUM?Ðu% Íœ—u?? ?! Ëu?? ?#W?¼ WÐ w?½UM?Ðu% Æs¹“«uš…œ  «ËUz WÐ ÊUMÐu% w%WÖ wðW¹U²Ý˘œ Ë s¹ñÐ…œ—…œ ÊUMÐu% Í‹Íœ«“Uz Ë w²}Ý«d!uL|œ …Ë…±∏≤∞ W% W½«ËW% Èb½W?¼ w½«d?OÄUÐ ÆÊW¼ œ—u?! p|—«“W¼ ∂∞ ÍWJ¹e?}?½ qOz«d?"?Oz W% W% ¨qOz«d??"? Oz w½b½«—“W??#«œ ‘UÄ …Ë«ËœWÐ ±π¥π W% ÊU?O? A¹œ Í—˘“ Æ5²??ÝW%W??0 WðW½ËuÇ Æ©¿®ÈËWz WðW½ËuÇ …ËU¹—uÝ Ë ‚«d}Ž w½U²Ýœ—u! ÆÊW¼ œ—u! w!W¹…dOð Ë “ï¼ b½WÇ gO½U²"½UG0Wz W%

ÊU²Ýœ—u! ÍËË—«uš Ë —ËËœ WÐ —˘“ «b??-«d?}? Ž w½U?²? Ýœ—u??! W% œ—u?! ÍW%W??ÝW??# w½b½W?Ý…—W?Ä Í…—UЗ…œ X}Ð…œ «œ œ—u?! ÍËËó?}?# W% wðW¹«ËW?ðW½ wý˙ï?ý s¹dð…—ËW?Ö «œW¹WÇ—UÄ ÂW% WJ?½uÇ Æ5|ËbÐ Íó|—œ ÆW#«Ë…œ—WÐ W!˘˙ËWz UðW¼ ©±πµ∂≠±∏∏≤ œu?L?ŠW?# a}?ý® œ—u?! Í…œd?!—W?Ý Ë —«œ—W?Ý «b½U?²?Ýœ—u?! ÍËË—«u?šW% Í—W?!d??O?Ö«œ Íe?}?¼ Í—WM|u½ ÙW?ÖW% Æ d??Ö—…Ë w½U?N? O?ł w~½W??ł ÂW?!W¹ wðW??0—…œW% ÍœËu?Ý Æó|Ë uðËË WðËW! «œ±π±∏ Í—WÐï²!ïz W% «œ q}zu½ —W−}# eOK~MOz WÐ …Ë…œ—u! ÊW¹ôW% ¨«œ œ«“Uz wJ}½œ—«ó?³†W¼W% œuLŠW?# a}ý «œ±π±∏ Í—W³?#WÑï½ Í≤W% W% ËU½«œ W½œ—«ó?³†W¼ ËWÐ ÊUO½«œ e?OK~MOz Í—W!d?OÖ«œ Íe?}¼ Æ«—œd|ó³†W¼ ÊU?²Ýœ—u! wJ?O%W# w½U??!…—«b?!WÇ …e??}¼ Í…œd?!—W??Ý Í©s"K|Ë b%ï½—U?z® q}½ï†ï?! «œ±π±∏ Í—W??³?#W??"¹œ ͱ ÆW³}²! ÂWz Í©±¥¥® …˙WÄô W½«ËñÐ ©¿® 98


Æw½UL}KÝ WðU¼ W!˘ñ0 WÐ ¨œuLŠW# a}ý w¹UГ˘dOÄ ïÐ «b-«dOŽ W% eOK~MOz ÆËuÐ WÐ…d??łWð v?Ð «œ W??ÝU?O? ÝW?% ÂüWÐ ¨ËuÐ …Ë«d??! Ë d??}%œ Ë ÊU??#…—U??- wJ|œ—W??# a}??ý W% ¨œd??! e?O?K~MOz WÐ Í—˘“ ÍW½U??L? ²?# Æœd??! Í—˘“ ÍW†W¼ «b¹‹w?ðW¹«Ë…ñ½U?#—W??0 w#…œ—W??ÝW% W?! «bJ}?#…œ—W?ÝW% ¨U~½W?ł …—W?!d?O?Ö«œ …e?}¼ ËWz Ͳœ Æ U?JOÐ ËuÐ…œW½ W?! «bJ}?²?š…Ë—W?Ý Æ UJ?OÐ Ëu?Ð…œW½ W?? ?! œd?? ? !…œ „—uð w?½«—«bðüW?? ?²? ? Ý…œW?Ð wA?¹˙…ËUÐ ÆX?}~½W?? ? −Ð Ëu?Ð…œW½ Ë „W¹ôW% «œe?OK~MOz w½«—«bðüW²?Ý…œ ÙWÖW% ÂWz wJO?²!Uð v?Ð Ë pýËË Ë ‚…— wðWÝU?OÝ w!W¹ôW% «b?½U?²? Ýœ—u?! W% …e??}¼ ËWz w½«—W?M|u½ ÍW½«“—WÐ  Ëu% Ë W½U??-…˙WK%W??! w²??"|u†W¼ w½U?? !…e?? ?}¼ Ë œ—u?? ! Ê«u?? }½ W?% Ê«óÄ «bJ?}Ä Ë Ê«œ p}?% „W%W?? Ö Íï¼ W?½ËuÐ ©≤±π®¨…ËW¹‹Íœ W?! ©ÊïÝ —W?−}?#® „…Ë Í—«œu}½ wJ?}ÝU½œ—u?! Æg}Ä WðU¼ “ï†Uz —˘“ wJ|—UÐ Æ«œe?OK~MOz ÍW??!W?¹‹Í˛d??Ö Í…ËW½œd?? !ËU??š Ë W?? !…—UÐ Í…ËW½œd??! —u?? }¼ ¨ËuÐ w?½U??L? }?KÝ Í—«bðüW?? ²? Ý…œ ÙW?ÖW% ¨…ËW¹‹Í˛ï%Ëœ—u?! Í…—UÐ W% ÍW½U?šd½WÐ W¹‹Í—U?O½«“ Ëu?#W¼ ËWz ÙW?ÖW% ÆËuÐW½ «œU½«uðW% ¨Íœ—u?! Í—u?²%u?! Ë ÊU?#“ wM²?"?4?A?}Ä Ë Ê«b?}Ä …—WÄ ï?Ð ÍW½U½œd?! ËËb½U?#ï?š Ëu?#W¼ ËWz ÊU?A? O½ W?!WJ?†‹W?š —W?³? #«—WÐ ÍW½«d?O~?²?}?ý Ë W½«b?½˙œ w²?"|u†W?¼ «b¹Ëu?#W¼ W½«ËWz ÙW??ÖW% WÐ ©Êï?Ý® —WÖ W½Ëu/ ï?Ð ÆËuÐ ÂeO%U¹d?á?LOz Í—WM|u?½ …ËW¹‹Íœ w!W¹ËË—W% WJ½uÇ Æ ©≤≤∞®«œ…œ Í—WÐW?% vÄ …“—WÐ Ë W?¹«bÐ ÊU?? A? ?O½ ÊU¹e?|— ”W?? ! Ëu?? #W¼ W¹U?Ð…œ ¨W¹UÐ  …— «b?J}?? #U?? -W?? ý Í—U?? ?²? ? 0…— Ë d?? O?Ð W% …ËuÐ p?|—ï?? ?ł W?? #W?z® ÆÊœd?? !…œ ÍW?1—W?? ?ł Û«d?? š U?½…œ ÆW¹U½U?? ?"?†W¼ Æ©…ËuðËW!—…œWÐ «œ«Ë wJ}ÝW! W%W! W½UOM¹d0˘eOý …Ë…—˘“ wJ}½U¹“ WÐ e?OK~MOz w½U!…e?}¼ ÆÊU~½W?ł W½U½U#…—U?- —˘“ ÊU!…œ—u! «œW½«˙W?ý ËW% Æ©≤≤±®ÊËuÐ WA!WýUÄ Í—UÇU½ ÆU½—…œWÐ w½U!…eOK~MOz Ë  dÖ w½UL}KÝ Í—U?ý œuLŠW# a}ý «œ±π±π w"¹U# Í≤± W% WÐ ©™®ÊU¹œ—u?! wJ}?†«œï?O?0 ¨X|d?!U½ vÄ ÊU¹œ—u?! Í…—U?Ç ˙W?ýWÐ ÊU?O?²¹œ e?OK~M?Oz p}ðU?! «œ±π±πØ∂Ø≤≤ W% ÊU¹‹w½«uð @½W?ł ˛˘— —«uÇ ‘UÄ …Ë…ËWz wðW?½UO?š Íï¼WÐ Ë Íñ?! …—UÄ Í—«b?? #«“ WÐ a}?? ý Ë Êd~Ð ©W?¹«œ w½U?? L? }?KÝ Ë „u??!—W?? ! Ê«u?? }½ W% W?? !® ÊU¹“UÐ Íb?½WЗ…œ W¹«—œ a?}? ?ý «œ±π±π Í“u?? #W?ð Í≤µ W% ÆÊ—WÐ Í«b?? ſW?Ð ïÐ Í‹wK?¹œWÐ Ë ÊWJ?Ð d?? O~?²? ?Ý…œ wJ}~½…œ WÐ «œW#W?!UŠu# wðU!W?% a}ý ÆÍ‹ÍeOK~MOz w#eO?%U¹dáLOz Í—WJÝW?Ž w!W¹UÖœ«œ ÍW!…ËWðW½ wÝËu½…—UÇ w0U# ïÐ UN?½Wð Ë …ËËœd!W½ wJ}½«ËUð ı W! …Ë…œd! Í…—UÐËËœ ÙüË“ ¨©≤≤≤®s"?à|Ë „…—W?Ý ÍW!W†U?š ±¥ w#W¼…œ“«Ëœ Íb½W?Ð W! WJ}?0U?# ‘…ËWz Æ…ËU?ýïJ}ð ÆËuÐ ÊUL}KÝ ÍW#WŠ ÍdOýu# Íu}½ ©™® 99


ÊôW??Ö ÍW†W??#ï??! w?½U??!…—U¹ñÐ ¨©≤≤≥®w"½…—W??0 w?!…—W??Ý Íï??"ML??OK?! ÍW??!…ËW½œd??! ÊËË— ∫X}†…œ Ë U!…œ Íïš W% Í—UÖe|—UÄ d²|“ a}ý Æ…ËU½ «b}Ä ÊUO½«œ ÊËË— Ë «dJýUz ÂWł—WÝ w!Uš …Ë…—˘“ Ë e?}¼ ÍW~|˙W% wðW¹‹w!…—WÖ W?! W¹‹ÍeOK~MOz w#eO?%U¹dáL?Oz Íœuš —UJ½«ËUð w4?? }? ý w½b?½UJMš w½U?? #—W??0 W?¹W½U~}Ð U?? Öœ«œ ËWz p}?ðU??! Æ©≤≤¥® U??! d?? O? Ö«œ ÊU½U?~}Ð Æ©≤≤µ®œd! ÊU!…eOK~MOz …—…Ëœ«œWÐ Í—WLýW- Ë W²†UÖ Ë w½WJ}Ä a}ý ¨œd!—…œ wðU?! w?²?"|u†W¼WÐ U¹ ¨Ê“U?MÐ œu?L?ŠW??# a}?ý ÍW½U?²? "|u†W¼ ËWÐ sÐW¼ œ—u??! —˘“ W~½…— s# ÂüWÐ ÆÍW?!UÖœ«œ wðU?! ÍW½U½U?#…—U- w²?"|u†W¼ WÐ œu?šU¹ ¨ÍW!W½œd?!d?O~²Ý…œ Ë ˙W?ý ¨„ï½W?Ýdð wJ}M#˛Ëœ —W³?#«—WÐ W! ÂW?Ö…œ vð ËUJÝ˙W½ wJ}ðW?ÝUO?ÝWÐ …ËWz Ë W¹‹w½«Ë r}Ä ÊU?#W?!…ËWðW½ w½UM#˛Ëœ ÆX}Ð „UÐ vÐ Ë ï~²?Ý«— ˘d?# ¨X}½u?-…b†W¼ è}?0 Ë W?²šU?Ý WÐ W?! w½«Ë˙…ËUÇ W¹‹w½ ÊU¹ïÐ W¹ïÐ Æ…ËËœd?!W½ dOÖ«œ wðW¹«œ—W?# Ë w²}½U?#…—U- WÐ ÊUO½U?#W!WðüËË Æ©™®ÊWJÐ WL}z W% w!UÇ—«uÝ Ë wM}JýW½ ÊU1WÄ ïÐ WJ†WÐ Æb½UJMšW½ ÊUO4}ý ÆÊËuÐ 5Ð —ËËœ Ë WÐ…dłWð Ê…ËUš ÍeOK~MOz w#eO%U¹dáLOz W% ¨a}?ý Í…ËWM²?"š—ËËœ ‘UÄ W% Æ…ËW?²?"š—ËËœ ÊU?O½U¹WðU?! ËWz ÍW?²Ý…œ d|˛ w?½U²?ÝbM¼ w²?Ý…œ ÊUM¹œUÐ Ë W¹ï?! w½U?!WÇu}½W?% W½«—«b!WÇ wM?¹˙WÄ«— ±π±π Í—WÐï²?!ïz ïÐ …Ë…“u?#Wð  U?! ÊU?#W?¼ ÆÊ«—˛u?! œ—u?! w²?Ý…œWÐ e??OK~MOz Í—W?"? 0Wz Ë XÝ…œWЗU?! s¹b?½WÇ Æœd?! vÄ ÂüWÐ ¨…ËuÐW¼ ÍW?†W¼ w¹ËËó?}?# Íœ w!W?¹…œd?!—W?Ý Ëu?#W¼ u??!…Ë ÊU?#…—U?- w4??}?ý W?²?Ý«— W?¹«Ë r}Ä “Wz ©™® a}?ý ÆX|dJÐ W½U?A?}?! W?!˘˙ËWz Í—…u?}Ä WÐ —WÐËW?#W% …œW?Ý u?O½ ÍW½U?O?ÝU?O?Ý w²?"|u†W¼ +«“U½ w²?Ý«˙WÐ ÍWJÝËdð W?! …ËuÐ „W?¹ô —W¼ wM}?#«œ ËW?²?Ý…œ Æ—WÐ W?²|d~¹W½ U?#W?½ W~|— „W¹…œd?!—W?Ý Ë wÝU?O?Ý u?!…Ë WÐ Íœ—u?! w~½…œ Ë W?#U½ UðW¼ ¨…ËËb½U~½W?"†W¼ wM#˛Ëœ Ë Xݢœ ÆX}Ыd?! ÍœWÐ v% œ—u! ï?Ð wJ|b}?#uz ÍW½U½U??#…—U?- Ë W½«œ—W?# w?²?"|u†W¼ Æ…Ë«œ p?}JO?²?!U?ð Ëu?#W¼ Í—«uÐ W% Íï??š Ë …ËËb½U¹W?Ö g?O¹Ë…—Ëu?ý …ËW¹‹Í“—WЗW??Ý Ë Í“U½U??ý WÐ p|œ—u?! Ëu??#W¼ W??-W¼ ÆÊW½Ëu/ vÐ Ë WM|Ë ÂW??! «œËËó??}?# W% sJ}??²? "|u†W¼ Í—W?!d?O?Ö«œ w!W¹U?Öœ«œ XÝ…œ W?²|—b?Ð Ë X|dJÐ d?O~²?Ý…œ «b~½W?ł W% Í—«b?#«“ WÐ p?}?4?}?ý Æ…ËW½ñ?}~OÐ Íï??š œu?šU¹ ¨W??!UÇ  U?! ıU??# Ê«—W??!d?O? Ö«œ ÍW?L? !WÇ Ë …ËW?²|˙U??áÐ Ë …ËW??²|“ËñJÐ …œd??!W½ «œu?š ¨W?½U~}Ð w½U?!…—«b!WÇ …e?}¼ Ëu#W¼ Í…œd?!—WÝ w|u?Ö U½WÄ W% Ë X|ËWMÐ w½U?!…—«uš W?ýx?! W~M% W% «œUÖœ«œW% w¹U?ÝUz Ë dð W?½U¹‹wÝU?? O? Ý …ËW?% ı¢ °°°ËuÐ ïð w½«ËU?ð ÍËu??#W¼ X?šWÐœWТ X}?? àÐ Ë X?}M|Ë…d?? "Ð Í…—W?? !d??O? ?Ö«œ ËWz …u??}z ¨…u?}z w?!U?š—W??Ý WðW?#Ëu?ðU¼W½ ¨rO½ —U??³½«ËUð s#¢ X}??àÐ —W??!d?O? Ö«œWÐ ËË—WÐËË— W??! X}Ð…œ dðW½«œ—W??# W~ł¢ Æ…Ë«œ ÊU?ðô ÊU?²½U?1WÄËU¼ Ë ÊUðï??š wM}†W?Ð Ë XH??ÖW% Ë r!U??š Wð…u¹ñÐ ÊU??²? ŽU??#Wð ÍËUÇ Ë Ê—U??³½«ËUð êO¼WÐ ÆËuЫd?! g}! W?AšW½ ËuÐ ó?}#W% W?!WÇu}½ w½œd?! ‘WÐ w½öÄ ÆËuЫœ w!W?A}Ä Í—U¹ñÐ e?OK~MOz W½«ËW%‹ vÄ ÍW½ö?OÄ ËWzW?! „W¹W~|— U?N½Wð Æ…ËW¹U?ý…Ë…œWM†W¼ W¹W½U½W1d¼Wz …Ë«œ Ë ÊËW?ð ËWz „W¹üUJÝ Ë …ËW½«˙UÄ Æ…ËW²ÝWÐ ÊUOýW¹W~|— W!Uð ËWz œ—u! Íïš u}½ Í“«uÄ Ë ‘˘d0ïš sÐUšW# œW2 ÆËuÐ WK%uÖ W¹«—b½U!W²†W¼ 100


w!W¹…b½W??ÖUÄËñÄ W?Ð ÊU?O? ²?Ý…œ «œ œ—u??! u??}½ W% …Ë…©Âö?"? Oz wðW?¹«dЮ Íu?}½ W?Ð ÊU?!W??!—uð Íu?}½ WÐ ËuÐ „—uð wJ|—W?"?0Wz ÊU?!W¹‹wÇ…b½W?ÖUÄËñÄ s¹d?²?!üUÇ W% p}?!W¹ Æœd?! ËxЗWÐ ÆËuÐ —U!WÐ XÝ…œ …Ë ÈËW% Ë “b½«Ë…— WðU¼ ±π≤± w†UÝ Æ©dO#…œ“ïz® X"?¹Ë…b½U¹W?½ ÆXA?? O?½ v% ÊU?? O½U?? ?²? ?Ýœ—u?? ! ÍËË—«u?? š w?½«œ XÝ…œ W% w?Ýdð e?? O?K~M?Oz W??! ËuÐW?¼ œ—u??! w!W¹…œd??!—W?? Ý WÐ ÊU??O? ²? "¹u?? }Ä W¹ïÐ ¨Ê…bÐ f?O? ! W% ËW½ w½U?? !W??ÖËUÇ ËWz ÍË«—u?O†UÄ ”W??!ËËœ ¨©a}?ý W% W~ł ÊU?#u??Ö vЮ ¨X|e|—U?áÐ ïÐ ÊU?O?½U?!W¹‹Íb½…Ë…˛—WÐ p}ð«d?!ï?²?ݢ—ïz Ë d?O?# ÊUO?#W?!W¹ ÆwM¹e?#W?ý ÍU¼Wð b¹W?Ý Ë ÊUÐUÐ Íb?#W?Š ¨ÊËuÐ W?!—Wz ËuÐ ÊU?? ²? Ýœ—u??! W% g?OðW??-W½ Ë w?½«“…œ Íœ—u??! W½ ÆËuÐ Ëu?Ð …—ËW??Ö …—W??²K?~MOz W% W?? ! ËuÐ wJ}?½U??²? Ýœ—u?? ! Í«Ë«œ «œ ÊU??!—uð w½ËuÇ «œó?? ÖWÐ —W??³? ?#«—WÐ W% ÊU??O? ?A? #W¼ËËœ Æ©≤≤∂®ËuÐ …ËWÐ eOK~MOz Æ…ËW²|d~Ð gO½«d}z w½U²Ýœ—u! W?! œd!…œ‹«œËË—«uš w½U²Ýœ—u! W% ÍïšWЗWÝ Æ©≤≤∑®…Ë…œd! ÊUOð…— Ë ÊËuÐW½ q¹UÍ“«— ‚«d??}? Ž —W??ÝW% e??OK~MO?z wЫb??O?²?MOz WÐ Ê«—«u??šbM|u??Ý «œ±π≤∞ wK?¹—ËUz Í≤µ W% Íœ—u?! w0U# …ËW¹«d?!ËxÐ «œ±π≤∞ر≤Øπ W% W?! »«bO?²MOz w½U?!W¹‹w¹UÝU¹ U?#WMÐ ÆÊËuÐ …Ë«d! …u?}% wÝUÐ «œW¹U?ÝU¹ ÂW% Í…ËWz® ∫X}†…œ «œ ÂW¼…œ“Uý Íb½WÐW% ÆËu?Ðœd!W½ ‘ï?#«—W0 wJ?}? ? L|˛— ¨X?}½«eÐ w?!UÇW?Ð —W?? ?Ö X|d?? ?ÖU½ »«b?? ?O? ? ²?MO?z Ê…ËU?? ?š wðW†Ë…œW?% …ËWz ÍW?~|— Æ©≤≤∏®©X}M|—“W0«œ «b½U!W¹‹Íœ—u! WÇu}½ W% ïšWЗWÝ Í‹Í—«bOz vÄ w²??Ý…œ ÊËuÐ wšU¹ «b?-«d??}?Ž ÍËË—«u?šW% ¨ÊU??²?Ýœ—u?! ÍËË—«u??š wý˙ï?ý w½U??ýWÐ ÊU?ý e?? ? ? OK?~?MO?z Ê«u?? ? ? }½ W?% b?½uð —˘“ w?½«œ p?}% Ë ˙W?? ? ? ý «œ±π≤∞ w?ÐUz Ë Ê«d?¹…“u?? ? ? Š W% Æœd?? ? ? ! —UÇU½ e?O?K~MOz Æ©≤≤π®«œ‹ÍËË— «b?ſWÐW?%  W?³¹Uð WÐ «œ ‚«d??}?Ž wM|u??ý —˘“W% «b½U?!W¹‹w-«d??}?ŽË WÐ ÊUOÐ…—UŽ wJ|dO# W! ¨4|—“W0«œ ¢wðU?! w-«d}Ž wJ}ðW#u!uŠ¢ «œπ≤∞ر∞Ø≤µ W% ÊËuÐ Í≤≥ W% g¹ËWz ÆU½«œ ÊU¹—WÝW% Ë UM}¼ ïÐ …ËU¹—uÝ W% ©±π≥≥≠±∏∏≥® …Ë…©ÙW"¹W0® Íu}½ w½U?L}KÝ Ë „u?!—W?! Í«uO% w½«—WM|u½ ÆU?½ Íïš —W?ÝW% w-«d}?Ž w¹U?ýUÄ włUð «œ±π≤± wÐUz w²"|u†W¼ ©≤≥∞®œd!W½ «œ ÙW?"¹W0 ÍW¹W²?šUÝ W½œ—«ó³†W¼ ËW?% ÊU¹‹Í—«býWÐ p}²?"}ðËdÄ „…Ë Æb½«˛W¼ Ë«ËWð w½U!…œ—u! ÍeOK~MOz w#eO%U¹dáLOz ÍW½U½«œó¹Ë vÐ Íu?}½ W?Ð wJ}ð—UÄ ¨wJ%u??#U¹ ÍU?ýUÄ U??0W?²?"? # włU?Š Ù«—W½…˛ «œ±π≤≤ Í“u??#Wð Í≤± W% w~?½UЮ Íu?? ?}?½ WÐ „W¹W?? ? #U½˛˘— Æb½«—“W?? ?#«œ …Ë…©ÊU?? ?²? ? ?Ýœ—u?? ?! w¹ï?? ?šWЗW?? ?Ý ÍW?†W?? ?#ï?? ?!® W% ËË— e??OK~MOz Ë œ—u??! w½«œ p}% Ë W?-Wð «œ±π≤≤ w?†U?Ý W% ÆËuÐ w½U??Ö—ïz …Ë…©ÊU?²? Ýœ—u?! —UÇU½ e?OK~MOz ¨…ËW½U?!—uð Í…b½W?ÖUÄËñÄ ÍdÐ…“ Íï¼ WÐ Ë «œW½«ËWz w#U?$Wz —W?ÝW% ÆËuÐ ÍœU¹“ ÊU²?Ýœ—u! ïÐ ¨ÊU²?ÝbM¼ ïÐ …Ë«dš—ËËœ ÍœuL?ŠW# a}ý ¨«œ±π≤≤ Í—W³?#W²³?}Ý Í≤≤ W% ÊËuÐ 101


g}Ä Æ©≤≥±®ÊU?? ?²? ? ?Ýœ—u?? ?! Í—«b?½U?? ?#—W?? ? 0 …ËW½W?JO?Ð ÙW?? ?"¹W?? ? 0 w½Ëu?Ð Í“«˙ WÐ Ë …ËW?½ñ?? ?}?~Ð W% Ë «dJ†W?¼ Í‹wL?Ý…—WÐ ÊU?²? Ýœ—u?! ÍüUz «œ —W?³?#W??²?³?}?Ý Í±∑ W?% Wð«Ë a}?ý Í…ËWM²??A¹W?Ö Æ©≤≥≤®œd! Í—U¹œ Í‹Í—W0W½ XýW¼ w!W¹WMOÐU! œuLŠW# a}ý «œ±π≤≤ Í—WÐï²!ïz ͱ∞ Èu½ Íd??O?Ð Í˛œ …ËW??š«œWÐ ¨…Ë…ËuÐU??# ÍïÐ «d??O? ?# WÐ ÍW¹‹wM¹U?z W½U??!W??# ËWz Íï¼ W?Ð a}??ý ÊU?? ? !…—«b?? ? šW?¹U?Ð Ë @½d?? ? Ö …—U?? ? ?! w½œd?Ð…u|˙W?ÐW% ÍW?†«ó|u?ð ÂWz ÆËu?Ð œ—u?? ? ! w½«d?? ? ?O? ? ?³M?ý˘—Ë «b½U¹‹vÄ W?A?O#W¼ ÍW½«ËWz ¨ÊU½«œ s|u?ýW% ÍËuðU¼W½ v% Ëu?ðËW!«Ëœ w½U?ÝW?! Ë …ËWM²"?š—ËËœ W??! ÍW?!…d??}ðdJÝ Æ…Ë…œd?!…œ œ—U??Ý ÊU¹ËU??²?ÝU??# Ë œd?!…œ ÊU¹‹v-W?% WJK! Ë w¹«—W??# Ë «œ…b†W¼ Æ©™®©≤≥≥®b½«e?ſu?Ð…œ w½U?!W¹‹w!W¹ w?!W¹ Ë …œ—«ó?³†W¼ …ËU??OÄ Ëu?#W¼ ËuÐ ©w?½UJ"?}½U??! W?Š…—® W?²?"?½«“ Í«“…—U?ý Ë Ê«ËWJOðU9U?# Ë —W??ÝËu½ Ë  W?L?OK?Ð ¨«œ‹ a}?ý w¹«Ë…ñ½U?#—W??0 w#…œ—W?ÝW% …u?}½ wÇ…Ë«˛Uz WÐ …ËW¹‹wL?Ý…— w½U?²?Ý…œWЗU?! ÊW¹ô W% W?! ¨©ÊU?0d?O?Ž ‰U?#W?ł® ÊU?!W¹‹w¹UÄu?Ý U0W²?"# włUŠ œ—u! Í—«œu?}½ w¹UÄuÝ Í…œd!—W?Ý Æ«—˛u! «œ—U¹œU½ Ë „WðËu½ wJ|—UÐ W% ¨«dÐ…œ ÍW?!W%W?ÖWÐ  W?#e?š Uð ¨ÊU²?Ýœ—u?! …ËW¹«˙W?Ö Ë XA?}¼ vłWÐ w†u?#W?²?ÝWz ¨wJ%u?#U¹ ÍU?ýUÄ Ëu??#W?¼ —W¼ w½«ËUð Æ«d½…œ ËËœ…—Ë «d?? !…œ Í‹w²??"†W?¼—WÐ Í‹¢XýË…˙ vТ w?½U??²? šuÐ W?Ð ¨ UJÐ w²A?Ö WÐ œ—u! —W?³#«—WÐ ËuÐ ÊU¹W¹üï?-U½ Ë  ËWÇ WðWÝU?OÝ ËWz Ë eOK?~MOz Íï²ÝWz W?% W½U#Wz Ëu?#W¼ W% ÊU?#uÖ W?! ËuÐœd?! v#d! «Ë w?4}?ý w†œ WðW?ÝUO?Ý ËWz ÆwðW?³¹Uð WÐ œu?L?ŠW# a}?ýË Æ UJÐ ”W! WÐ  U?! ÊU??#W¼ ¨«œ…œ a}?ý WÐ ÊU?¹ï?šWЗW?Ý wJ?}½U?²?Ýœ—u??! w²?H?Ö e??OK~MOz ÍW?ðU?! ËWz ÆvJ%…œ …ËW-«d}Ž WÐ gO½U²Ýœ—u! ÍËË—«uš W!  uÖ…œ ÊUO†W"¹W0 XÝ«— a}ýW?% ÊU¹œ—u! Í“ï¼ „…—WÝ —˘“ ¨…ËW½W?! ï% „W¹ W¹W½U-U?0ËËœ WðWÝU?OÝ ÂWz Uð ïÐ W! «œ p|d?FOý W% «œ±π≤¥ w†U?ÝW% ¨Í‹w½UÐW†Uð Í«“…— a}ý Í˙u! ¨Í‹wB%U?š ÍœW#W×?# a}ý ©™® ∫X}†…œ Ë  U!…œ w¹WKÖ ÊU#W¼ ¨…ËËœ—U½ w4}ý ïð  W#ešW% s-—W0 vÐ W¹«Ë „W¹ u!…Ë  ËUÇ —WÐW% Í‹w½U?ł Ë býd?# ¨Íu|— Ë d?}ý ¨‚WK-W?% włUŠ Ë s}¼W?ý

W½«Ë—U! w†U# d²"?}z ¨WðËuł Ë —UÐ wł—Wš UÖ Ë —W! Í‹w?½«u¹œ Íd?? ? ?O? ? ? # Ë fO?z…— Ë U?? ? ?4|u?? ? ?! W?MÐU?½ W?½U?? ? #W?z

X0«dðWz W% Êœ—«uš ÊU½ w²š…Ë s~MàÄ Ë d}ý Ëu#W¼ ∫X}†…œ ÊUýUÄ Í‹w½«u?¹—W??# ÂWÇ—W?Ä ¨ñ??š WK?%W??! ¨˙œ s?H? ! ¨ñÐU?Ð è}??L? ?Ý —U?NM¹“ ÍW?!W½ ÊU¹dOÐœW?ð WÐ ¨U−?#Wz ÊWJÐ ïÐ UÐ U?ŽËœ Í‹w½U9UÐ W??L?-u% w½U??!W?4? }?ý Ë w0ï?Ý Ë g?|Ë—…œ ËôW?#

Ʊπ≠±∏‰‹±π∑µ ¨«bſWÐ ¨¢U#ËWšW%¢ ∫VzU2 qO#Wł ∫W½«ËñÐ ìw¹«Ëœ Uð 102


Í—W?? ? ³? ? #W?? ? Ñï½ W?% W?? ?! d?? ? ²|“ ‹…ËW?% …ËW¹U?? ? #W½ a?}? ? ý ï?Ð Íœ wJ?|—W?? ?Ý…—U?Ç êO¼ Æ…Ë…œd?? ? ! ÙW?? ?ÖW% W?K%u?? ?Ö w?½U?? ?#“ WÐ Ë «b?? ?³†W?¼ ©ÊU?? ?²? ? Ýœ—u?? ?! wJO?%W?? ?#® w~?½UÐ «œ©≤≥¥®±π≤≤ ÆX|ËbÐ «œ‹ ÍeOK~MOz w#eO%U¹dáLOz ÊU¹…ËWz ÍW?!Ë«˙W†œ e??OK~MOz ÆËuÐU?# «b?}?ð w!W¹…“Ëu½ ±π≤≤ Í—W?ç?O?Ý w½U1W?Ä U?²?A?}¼ Í—W!d?OÖ«œ Íe}¼ «b½UÝdðW% ÆU?O!—uð WÐ …ËW²|—bÐ ©ÊU?²Ýœ—u! ÍËË—«uš® èÝu?# Í«uO% ËuÐ Æ«œ…œ ÊU¹œ—u?! Í…ËW½œd?! —u}¼ w†ËW¼ ©‚«d?}?Ž wðüW?²Ý…œ® w½U?!…—ï?š …bMÝ…œ Ë e?OK~MOz Ë ÊôW?Ö ÍW†W??#ï?! W¹«œ ÊU??O?!W¹…ËW½œd?! ÊËË— ÊU?¹ôËËœ—W¼ «œ±π≤≤ Í—W?³?#W??"¹œ ≤¥ W% ËW% ÆU½ «b}Ä Ê«œ «b-«d?}Ž Í…u}Ç —«uÇ W% ÊU¹œ—u! wJ}ðW?#u!uŠ w½b½«—“W#«œ w0U?# «bO}ð ∫s}†…œ «œW¹…ËW½œdJ½ËË— ËWz w0U??# WÐ Ê«œ ‚«d?}? Ž wðW?#u??!u?Š Ë Ê“W??# ÍU?O½U??²¹—WÐ ÍïJý Ê…ËU??š wðW?#u??!u?Š® «œW½UÇu?}½ ËW% ï?šWЗW?Ý wJ}ðW?#u?!uŠ Uð ¨s?¹˛…œ «b-«d?}?Ž Í—ËuMÝW% W?! s}½…œ «œW½«œ—u?! s¹d??²J¹e??}½ W% œ—u??! w½U??!«œu??ł W??L?šu?ð Ê«u?O?¼ WÐ Æ4|—“W0«œ ¨Êœ—u??! ÊU¹—˘“ ÍWЗ˘“ W??! ÊU¹ï?š Í—WM|u½ Ë ÊËWJÐ „W¹ ¨Ê“«u?4¹…œ ÍWðW?#u?!u?Š ËWz Í“«u?}?ý Ë …u}?ý —W?ÝW% «bðU?! ËËœ—W¼ ÙW??ÖW% ÊU??O?½U?!W?¹‹Í—ËuÐUz Ë wÝU??O? Ý W¹‹Íb?½…u??}Ä W% ”UÐ u??!…Ë U𠨫b??ſWÐ W?½d??}MÐ Æ©≤≥µ®©X|dJÐ «b-«d}Ž Ë eOK~MOz wðW#u!uŠ W?!U²?"?}z Uð ¨X}½…œ «œ œ—u! w?#ï½ïðïz w0U# W?Ð Ê«œW!‹W¹‹w½U?N?Oł w!W¹W?#U½W~†WÐ W?#Wz Í“W?? ſU?? ! …˙W?Ä Ë WÐW?? !…—W?? # ‘W?? !˘˙ËWz U?ð Æ…Ë«d?? šW½ ˙W?? ÖW?Ð ¨‚WÐ…— w†U?? Ý U?? $W?Ä ‘UÄ Æ…ËËb½UAšW½ ÆËuÐ…œ ‚W% e?OK~MO?z w#e?O%U¹d?á?L?Oz ¢Í‹Í—…Ëœ«œ¢ WÐ Í«ËñÐ d?²|“ Ë d?²|“  U¼…œ Uð a}?ý Æ UÐ…œ ïÐ ÊUO!W#ï?! ÍU½U¼ Ë X|d}½…œ Í‹ÍË…—Ëuý ïÐ „W¹W#U½ «œ±π≤≥رØ≤∞ W% W¹ïÐ Í…—UЗ…œ Æ©≤≥∂®…Ë«—œd?? ?}?½ …Ë…e|—ËWð W?% Í‹ÍË…—Ëu?? ?ý w†u?? ? "½u?? ?! ÍW?~|˙ W?% W¹W?? ?#U?½ ÂWz vÐ ¨©≤≥∑®©ïJL?Ý® œ—u! Í—«œ—W?Ý «œ±π≤≥ wðUÐuýW% Æ5½«“U½ êO¼ Í‹ÍË…—Ëu?ý w#«—…Ë Í…ËWMðËËeÐWÐ —W?Ð «ñJ}Ä Ëu?#W¼ U𠨩≤≥∏®…ËWðU??š p|— e?OK?~MOz Ë a}??ý «œ w†ËW¼ …œËu¼ ÙW??ÖW% Ë w½U??L? }K?Ý WðU¼ «œ±π≤≥رر∏ W% ïJ?L? Ý W??²?ÝW?ÐW??# ÂWz ïÐ ÆÊd~Ð „—u?ðUðWz Æ…Ë…ËuÐ…œ p¹e}½ „—uð W% d²|“ Ë d?²|“ a}ý ¨…ËW½«ËWâ}Ä WÐ ÂüWÐ Æ7A¹WÖ p}Ä «b?4}ý ËUM†W¼ ÊU¹ËU~½W¼ ÊU¹ïš ¨…ËW²}²Ý…uÐ ÊU?!—uð Ͳœ X|ËW¹U½ a}ý ÊUO²¹œ eOK~MOz p}ðU! W% ÍW¹W?†W??#U??# Ë «œËW??Ý ÂW?z Æœd??! vÄ XÝ…œ ÊU?¹«œËW??Ý «œ „—uðUðWz ÙW?? ÖW% w½U??N?½WÄ WÐ 103


Æ©≤≥π®œd! ‘ïš Ê«“ï% w½U1WÄ ïÐ Í‹È— ÊUýUÄ Æ«d! …Ë…œ—u! w²AÄ w½U?!W!˘ñ?0 «œ±π≤≥Ø≤Ø≤∂ W% ÆU?â}?á†W¼ ÊU?O4?}?ý Ë œ—u! W% dð b½uð e?OK~MOz Íb?Oz W% b½uð ÍW?ý…˙W¼ «b?O?}ð W?! ¨…‹Ë…—«u?š W¹«b?†W¼ «b¹‹w½U?L?}KÝ —W?ÝWÐ ÊU¹W?#UM½U¹W?Ð e?OK~MOz Æ©≤¥∞®ÊW!…œ w½«u²AO½«œ ¨œd! Ê«—U³?#ïÐ ÊUO½U²Ýœ—u?! w²šW²}Ä w½U?L}KÝ eOK~MOz w½U?!W!˘ñ0 «œ±π≤≥Ø≥Ø¥ W% Æ©≤¥±®b½U¹Uš Ͳ˘— vÝ …ËüUý ÂWz ÆÊWJÐ W½U?Ö—WL?A?}Ä wðUÐW?š WÐ XÝ…œ Uð ¨sðUN?†W¼ Ê«u}?! ïÐ —UÇU½ w½«d~½W¹ô Ë a}?ý WÐ ÊU¹‹w?½U??L? ?}KÝ Í«u?? O% ©w-«d??}? ?Ž≠ïK~?½Wz® w!W¹W?? ²? O? ?#ï??! «œ±π≤≥ wK?¹—ËUz Í≥∞ W% Èu½W?%—W?? Ý «œ±π≤≥صØ≤≤ W% Ë «œ±π≤≥صØ≤ W% ÆÂW?†W?? - W¹«œ w?-«d?? }? ?Ž w!W?¹«u?? O% Æ©≤¥≤®«b†W¼ «œ‹w½UL}KÝ —WÝWÐ ÊU¹Wý…—W¼ ñÄ ÍW#UM½U¹WÐ eOK~MOz w½U!W!˘ñ0 ÆXÝ…œ …ËWðd?Ö Í—U! ÍËWà?ł Ë …ËWðdÖ w½U?L}KÝ ÊU?"¹b#W¼ «œ±π≤≥Ø∑ر± W?% a}ý ÍW½«ËW??â? ?}Ä WÐ w-«d?? }? Ž≠ïK~½W?z w½U??!…e??}¼ ËU?? !U½W% «œπ≤¥ Í“u??#W?ð ͱπ W% U??!«Ëœ ÍW†W??#ï??! WÐ «œ±π≤≤ر≤Ø≤¥ W% ÍW??²?H? Ö ËWz u??!…Ë® …ËW½U??O½U??!WM}†WÐ Ë XH??Ö Ëu??#W¼ W?#Wz Æœd?! W?-U?Ð  Ëu?ł …ËW½U?O?-«d?}?Ž WÐ Ë œd??! d?O?Ö«œ ÊU¹‹w½U?L?}K?Ý Í—U?ý ¨©«œ ÊU?O½ôW?Ö ÆX|ËWJÐ w½UL}KÝ wMšuð X}½«u²Ð ©‚«d}Ž® Íe}¼ ËuÐ —Uł 5#W!W¹ w²?? ? ÝW?¼ …—U?? ? ²? ? ?0…— ÂWz ¨…ËW?½U¹Ë«d?J½«Ë˙…ËU?Ç w#U?? ? $Wz —W?? ? Ý ÍW?½«ËW?? ? â? ? ?}Ä W?Ð ÂüWÐ Æœd! vÄ w²Ý…œ s¹˙WÄ«— …ËW!W¹ô Ëu#W¼ W% Ë b½«˛W¼ d²|“ Íœ—u! ÍW½UO¹…ËWðW½ ‰W??Ö Uð ÊU??²?Ýœ—u??! …œ—U½ wJ|b??0…Ë ¨ÊôW??Ö ÍW†W??#ï?! «œ±π≤µ w?#W¼ËËœ w½Ëu½U??! W% ÍW?A}?! ïÖ Ë XH?Ö WÐ w½«u?²½U¹W½ „—uð Ë eO?K~MOz WJ½uÇ Æs½W¹‹W~Ð ÂU?$Wz WÐ „W¹‹wÝdÄ Í˛œ ¨w½U?? L? }KÝ Ë „u?? !—W??! Íœ—u?? ! «œW¹‹wÝdÄ ‰W?? Ö ËW% ÆÊW??4Ð «œôW?Ð èÝu??# w?ðW¹ö¹Ë Æ©≤¥≥®«œ ÊUO~½…œ …ËW-«d}Ž WÐ ÊUO½b½UJ% vł—W?? ? # WÐ ¨s|d?M}?JKÐ …ËW?? ?-«d?? ? }? ? Ž WÐ ÊËu?Ð «œ…ËWz ÙW?? ?ÖW% ¨è?Ýu?? ?# Ë d?? ?}%ËW?¼ Íœ—u?? ?! ÆX|dJÐ —WÐW²Ý…œ ïÐ «œ ‚«d}Ž Í…u}Ç—«uÇ W% ÊU¹‹w#ï½ïðïz w#e??O?%U¹d??á? L? ?Oz Ͳœ ÍW½U??Ö—W?? L? A? }Ä Í˙W?? ý Í‹Í—U??!Ë…—W??Ý w½U?? L? }KÝ W?% —ËËœ a}??ý «œ ±π≤µ w½«d?¹…“u??Š ͱ≥ W?% ©Í‹w½U?? ²¹—WÐ w#U?? Ý w?ÐËb½W?? #® W¹ïÐ ¨œd?? !…œ Íe?? OK~M?Oz Ëu?? #W¼ ËW?z ÙW?? ÖW% Æ©≤¥¥® U?? !…œ ÊU?? ?š—Wð a?}? ?ý Í—W?? Ý ï?Ð w¹‹v?ÄË—∂∞∞∞ wJ}?ðüW?? š 104


Í“u?#Wð ͱ∂ W% ÊôW?Ö ÍW†W?#ï?! ÍW?!…b?0…Ë ¨«œ œ—u?! ÍW¹‹Í—U~½…—W?Ð Ë Í—UJ²?"†W¼—WÐ ËWÐ ¨«œ …ËW-«d}Ž WÐ ÊU¹©ÊU²Ýœ—u! ÍËË—«uš® èÝu# wðW¹ö¹Ë w½b½UJ% Í—U¹ñÐ «œ±π≤µ W½œd?Ð …u|˙W?Ð ï?? ?š ËWz ï?Ð œ—u?? ?! ‘W?? ?!˘˙ËW?z Uð ÆÊW?? ? ³Ð …u?|˙WÐ ÊU¹ï?? ? š ÊU¹ï?? ?š ÍW?? ? ł—W?? ?# Æ…Ëu²A¹WÖW½ Í‹vÄ U²A}¼ Ë X}ýï!…b}ð «b?? O? ?}ð W?? ! ¨œd?? ?!—…œ ÊU?? OJ|—U¹ñ?Ð ÊôW?? Ö ÍW†W?? #ï?? ! «œ±π≤µ Í—W?? ³? ?#W?? "?¹œ ͱ∂ W% Æœd! b½WÝWÄ …ËW-«d}Ž WÐ ÊUO½U²Ýœ—u! ÍËË—«uš w½b½UJ% Í“UOMA}Ä ïÐ W?!…b0…Ë ÍW½œdÐ…u?|˙WÐ ïš ËWz W?! ¨ U?!…œ »«b²MOz Ê…ËU?š Í…—W?²K~MOz W% «Ë«œ ÂüWÐ Í—…u¹d?³}?0 Í≤¥ W% e?OK~MOz Æ©≤¥µ® UJÐ Í—WÐW?²?Ý…œ ¨ËuÐœd! “U?OMA?}Ä w-«d?}Ž Íœ—u?! Æ©≤¥∂® U!…œ —WÖï"# œ—u! ÍW0U# ËWz W! …Ë…œd! UOM†œ w½ôWÖ ÍW†W#ï! «œ±π≤∂ ‘WJA?}Ä ÍËË—«u?š w?½U?²?Ýœ—u?! Í…ËWÐ —W?³?#«—WÐ ¨p}?²?ý«œUÄ u??!…Ë ËuÐ —UÇU½ ‚«d?}?Ž ËWÐ U??O½Wð ÊU?!WÐ…—U??Ž Æ UJÐ —ï?# …—W??²K~MOz ÙW??ÖW% p}½U1WÄ «œ±π≤∂رر∏ W?% ¨«d?! ÆËuÐ ŒW¹U?Ð ñÄ „W%W??Ö ¨œd??!“U??Ý ÍW½U?1WÄ ÂWz ÍW¹‹Í—U¹œ ËW?z WJ½uÇ ¨ÊËuÐ Í‹Í“«— W?½U1WÄ WJ½uÇ ¨Íó?Ð X}½«uðU½ ÊU??²?Ýœ—u??! vÐ ‚«d?}? Ž ¨UM}% Í‹vÄ ‚«d??}?Ž w½«d¹“…Ë „…—W??Ý w!…Ë «œ±π≤¥ w²?Ý«˙…u?}½W% …—W?²K~MOz Æ©≤¥∑®˘d?# ÍW?ýô ïÐ …—WÝ u?!…Ë ‚«d?}?Ž ïÐ ÊU²?Ýœ—u?! ÍËË—«u??š w?½U??²? Ýœ—u?? ! X}??²? ÝW?ÐW½ ÙW??ÖW% ÍW?½U1WÄ ËWz —W?? Ö …ËW¹UM}?¼ ‘ï¼WÐ w-«d?? }? Ž Æ©≤¥∏®vð«œU½ „…—WÝ Uð…ËWz ¨…Ë…œd!…œ —u}¼ Wà!U! vÐ wM}†WÐ WÐ Íœ—u! ¨‚«d}Ž wL|˛— ‘W½UðU! ËWz ∫X}†…œ «b½U#W%—WÄ Â…œ—WÐW% «œ±π≤∂رØ≤± W% ‚«d}Ž w½«d¹“…Ë ÍU½«uð WðüËË ÂWz ¨v²|—œW½ ÊU¹ï?š w0U?# ‚«d}?Ž w½U!…Ëï?ð Ë ršuð Ëu#W¼ —W?Ö °Ê«e|˙WÐ W% ÊU?O½«—W?³½U#—W?0 X}Ð…œ ¨X|dJÐ —W?ÐW²?Ý…œ œ—u?! w0U# X?}Ð…œ ÆX}ÐU½ w#«Ë…œ—WÐ Ë s¹˛ WÐ «œW½U?4?ÐUðu?- W% ÊU?O½ü«bM# X?}Ð…œ ¨ÊU¹‹wL?Ý…— w½U?#“ W??²|dJÐ ÊU¹W?!W½U??#“ ¨sÐ ÊU¹ï?š Æ©≤¥π®©WàÄWÇ® Æs|d!d}0 ÊU¹ïš w!ULÖ“ w½U#“ Í—U?!ËU¼ wJ}½U1WÄ «œ±π≤∂ w½Ë˛ ͵ W% ‚«d?}?Ž ¨«œW½UM¹dO?ý W?²H% Ë X?HÖ ËWz ÙW?ÖW% ÍW??²? "¹Ë Í…ËW½b½U??²? Ý…Ë ˛œ ïÐ ï??šËW??²? Ý«— W??! œd?! —ï??# «œ …—W??²K?~MOz Ë U??O? !—uð ÙW??ÖW% ÊôW?? ?Ö ÍW?†W?? ?#ï?? ?! ©«œ±π≤∂ w½Ë˛ Í∂ W?%® d?? ?²? ? ýU?Ä p|˛˘— ÆËu?Ыd½W𠜗u?? ? ! Í‹Íœ«“Uz ÆX"š ˙WÖWÐ ¨…ËW-«d}Ž WÐ ÊU²Ýœ—u! ÍËË—«uš w½b½UJ% ïÐ ÍW!…b0…Ë Í“UOMA}Ä a}??ý ¨œ—«u??š…œ ÊU?¹ó??}? Ö «b½U??²? Ýœ—u??!W% ÊU?? !W¹‹wðW†Ë…œ u??}½ …—W?M|u½ ÍWðU??! ËW?z W¹UÐ…œ 105


VO??-Uð Ë ÊU½ËËœ…— ÂüWÐ ÆW¹UÐU½b?½U¹W~Ð vÄ ÍW??!W%W?Ö w¹ï??šWЗW?Ý Í‹Í—U??!«Ë«œ œu?L? ŠW?# W% a}??ý W?¹ïÐ ¨…ËW??²? ÝWÐ v% ÊU?¹…ËWz Í‹È— ¨…Ë…e??OK~M?Oz Í‹ÍUÄu??Ý Íe??}¼ ÊW?¹ô W% w½œd??! ¨œdÐ U?O?!—u?ð wL|˛— ïÐ w!W?#ï?! ÍU½U?¼ …Ë…©Ê«u¹—W?#® W% «œ w¹«u?O¼ vÐ Ë ÊU??#u?Ö ÍË«ó?}?Ö Æ©≤µ∞®ËuÐ ÂU$Wz —WÝ vÐ ÂüWÐ Í«Ë«œ Ëu?Ð —U?ÇU½ a?}? ? ? ? ?ý ¨e?? ? ? ?O?K~?M?O?z ÙW?? ? ? ?ÖW?% s?ðËW?J?|— ‘UÄ «œ±π≤∑ w?½Ë˛ Í≤ W?% Æ UJÐ Ê«d}z W% w²|—WÐU½WÄ …ËW¹ï¼ WÐ U𠨄W?¹W½U¼WÐ …œd?! ÊU?O?4?}?ý w½U?!W?à?#U??!U½ W¹‹wÝU?O?Ý W?²?"|u†W¼ e?O?K~MOz ¨w#ï½ïðïz wJ}?0U# U¹ w¹ïšWЗW?Ý w%ULO?²×Oz ÍW~|— Ë ÊWJ?Ð œ—u! wÝËu½…—UÇ WÐ Í—U¹ W% œ—u! Í—WM|u½ ‘Wý «œ±π≤π Í—…u¹d³}0 W% p}ðU?! Æ…ËWM²ÝW³Ð ÊU²Ýœ—u! ÍËË—«uš W% ÍËË—«uš w½œdÐ…u|˙WÐïš w0U# Í«Ë«œ ÊU!W¹‹wðW†Ë…œ u}½ W²HÖ Í‹vÄWÐ ¨«b-«d}Ž w½U#W%—WÄ Ë «œW½ vÄ ÊU??O? šW¹U?Ð ÊU¹U??ſUz Íe??OK~M?Oz ı Ë ‚«d??}? Ž ı ¨œd??! ‘WJA??}Ä ÊU??O½U??²? Ýœ—u??! Æ©≤µ±®X"š ÊUO|u~²AÄ WÐ w½ôW??Ö ÍW†W?#ï??! Í‹w²?}? #«b½Wz wM?}†WÐ e?OK?~MOz «œ±π≤π Í—W??³?#W?²? ³?}? Ý Í±¥ W% œ—u??! WÐ —W?? ³? #«—WÐ Íï??š ¢°°°Í‹w?!UÇ “U??O½¢ W?%WÄ WÐ ‚«d??}? Ž Ëu?Ð X"¹u??}?Ä «Ë Æ«œ ‚«d??}? Ž Æv²|—bÐ Í‹w²}#«b½Wz w0U# Uð ¨ «bÐ ÊôWÖ ÍW†W#ï! w½UA}Ä ÆW¹…ËW²Ý…œWÐ «b½U!WMOA½œ—u! WÇu}½ W% Í‹Íœ—u! w½U#“ w½œd! wLÝ…—WÐ w¹ï??šWЗW??Ý w0U??# WÐ ÊU½ Ê«œ Ë ÊôW??Ö ÍW?†W?#ï??! w#«b?½Wz W½ËuÐ —W??³? #«—WÐW% e??OK~?MOz w½Ë˛ Í≥∞® W% ÙU?? Ý ÊU??#W¼ W??#Wz Æœd??! ‚«d??}? ?Ž W% wJ}½U?1WÄ wM²??ÝW?Ð Í«Ë«œ «b??-«d??}? Ž ¨X|d|ó?³†W¼ Èu½ wJ}½U#W%—WÄ ¢‰W?Ö¢ œd!…œ w²?"¹u}Ä «Ë ÂüWÐ Æ«d?! vłWÐ vł «œ©±π≥∞ ÊU¹W½œ—«ó??³†W¼ ÂWz Í‹Í—«b??ýWÐ œ—u??! Æ U?! Í—ï??# Ë ÈñЗ…œ —W??ÝW% w¹ï??š w½ËuÐ Í“«— Uð WÐ wÝUOÝ Ë Í—ËuÐUz w?ð«“UO²LOz W?! s}MÐ «œ p}½U1WÄ WÐ Ê«œ ÊËuÐW½ Í‹Í“«— …ËWÐ ¨œd!W½ „W¹WJÝËdÐ W?Ð ÊU?!…œ—u?! Æœd?! »…—U?Ž WÐ ‘WJA?}?Ä w½U¹W?!W?!U?š W?!  «bÐ p|e?O?K~MOz Íe??OK~?MOz W% ÊU¹«Ë«œ …ËW?½U??"¹œ gO½«ËWz Æœd??! ÊôW??Ö ÍW†W??#ï??! W?% ÊU¹ï??š w0U??# Í«Ë«œ “UO½ ¢eOK~MO?z w#«—…Ë Æ UJÐ —WÐW²Ý…œ œ—u! w%WÖ w½U?!W0U# W! …Ë…œd! »«b?O²MOz Ê…ËUš ∫X}†…œ Ë  «œ…œ ÊUAO½¢ œ—u! —W³#«—WÐ ‚«dOŽ Í‹w!UÇ wÐËb½W??# «œ±π≥∞ w²??Ýu?Öïz W?% ¢°ÊËu?²? A¹W??Ö ÊU¹ï?š w?J}?0U??# Ëu?#W?¼ WÐ ÊU?!…œ—u??!¢ w½«d¹“…Ë „…—W??Ý ÙW??ÖW% ¨œd?! w?½U?²? Ýœ—u??! wJ}½«œ—W??Ý ¨«b?-«d??}? Ž W% e?O?K~MOz Í‹w#U??Ý 106


Æs½W¹W~Ð Uá"Oz WÐ œ—u! ïÐ ‚«d}Ž ÍW¹¢w!UÇ “UO½¢ ËWz  U¼ «b-«d}Ž Í—…b½U??A? O?Ä ï??š Í—…ËU??#W??ł WÐ ‚«d??}? ?Ž w½«d¹“…Ë „…—W??Ý «œ±π≥∞ w²??Ýu?? Öïz Í∏ W% «dÐ WÐ ÍW½U?²?H?Ö ËW?z …Ë«œ ÍñÐ …œd?Ö Í—U¹ñÐ ‚«d?}?Ž wðW?#u?!u?Š¢ ∫W?! b½U?¹W?Ö«— Í‹w½U?L?}KÝ Æ©≤µ≤®©X|dJÐ v% ÍË…ñ}Ä ‘WðU! ËWz ‘UÄ WJ†WÐ ±π≥≤ Uð „W½ …Ë«—œ ÊU/U!…œ—u! w%u?K¹W?z Í∂ W% p?}ðU?? ? ! ¨ËuÐ «d?JýU?z ËË“ …¢ñÐ…œd?? ? Ö …—U¹ñ?Т ÂWz w²?? ? ÝË—œ Ë w²?? ? Ý«— œd?! w½U??L?}KÝ wJ†W??š wJ}½«b½U?A? OÄï?š W% ÊU¹W?-Wð »…—U??Ž w"?O%ïÄ p}??á?Oð «œ±π≥∞ ¢‰uK¹Wz w?ýW?ý wý…— Ͳ˘—¢ WÐ «œ œ—u?! ÍËËó??}?# W% …˛˘— ÂWz Æ7?ýu?! v% ÊU?O? ÝW?! ≥±Ë Æ…Ë«dÝU½ W% «œ±π≥± w?K¹—ËUz ͵W?% Æ‚«d?? }? ?Ž Íu?¹œ …ËW¹«˙W?? Ö a?}? ?ý «œ±π≥± Í—…u?¹d?? ³? ?}? ? 0 W% ÊU¹…—U−#Wz Æ«œ ÍËË— «œ ‚«d?}Ž ÍUÄuÝ Ë a}ý w½«d~½W¹ô Ê«u?}½ W% p|˙Wý ¢p¹—UÐËUz¢ W#Wz Æ©≤µ≥®œd!…œ ‚«d}Ž w½U²Ýœ—u?! ïÐ «œeOK~MOz wЫbO²MOz d|˛ W% w#ï½ïðïz Í«Ë«œ a}ý Æ…Ë«Ëœ W¹«œ ÊU??O?ýW¹«Ë«œ ÂWz e??OK~MOz …—U?¹œ ÆËuÐ a}?ý w?ÝU?O?Ý ÍW?J¹œ w!W¹‹ÍËx?#W??šU½ Æ«œ w†ï?! a?}?ý «œ±π≥± w"¹U?# ͱ≥ W% ÆËu?Ыd?! —W?Öï?"? # ÊU?O½U?!W¹‹Íb½…Ë…˛—W?Ð Íb?Oz Æ«bſWÐ W¹«—œd}½ Í—WÝWÐ XÝ…œWÐ UłËWz “U?O½¢ w½b½U¹W?Ö  U?á"?Oz WÐ ïÐ Æ«d?! ÙuÐW?- ÊôW?Ö ÍW†W#ï?! w#«b½Wz WÐ ‚«d?}?Ž ±π≥± W½U?? ?#“ ÍU?? ÝU¹¢ WÐ Ë«d?Ðu?? }½ «œ±π≥± w?"¹U?? # Í≤≥ W% ‚«d?? ?}? ?Ž w½U?? #W?%—WÄ ¨ÊU¹¢w?!UÇ Í‹wL??Ý…— ÍW?#U½˛˘— W?% «œ±π≥± w½Ë˛ ͱ W% W¹U??ÝU¹ ÂWz Æ…Ë…œd??!ËxР͢ÊU?!W??O¹WÇu??}½ œ—u?! W¹U??ÝU¹ ÂWz Í‹vÄ WÐ Æ©≤µ¥®…ËW¹«d?! Ëx?Ð …Ë…©∑¥ …—U?#˛ ÍU?ÝU¹® Íu??}½ WÐ «b?-«d??}?Ž Æ4|u4Ð Íœ—u?! w½U#“ WÐ «b½U²?Ýœ—u! w½U!WO¹Uð…—W?Ý W½U4ÐUðu-W% X|ËW?!…œ Í…ËWz w0U# Æ©≤µµ®U³O½«eÐ ÊU¹‹Íœ—u! w?½U#“ …ËW#W! ÍôWÐ Ê«—W³½U#—W0 «b½U?²Ýœ—u! W% W¹UÐ…œ …ËW%W~ł Ë „u??!—W?! Ë èÝu??# W% Æ«d??! vÄ Í—U??! «œd?}?%ËW¼ Ë w½U??L?}K?Ý W% U?N?½Wð W¹U??ÝU¹ ÂWz ÂüWÐ ÂWz w½U??!…œ—u?! Í…ËW½U??# Í‹Íœ«ËW?Ý vÐWÐ ïÐ „W?¹ï¼ …ËuÐ W?#Wz Æ«d??šW½ ˙W?ÖWÐ «œ 5-W?½U?š ÆW½UÇu}½ Ëu?#W¼ w!U?# ¨ ËW!…œ—…œ wÇËu?- Ë W~M% WÐ W?A?O?#W¼ W! ‚«d?}?Ž ÍW¹¢w!UÇ “U?O½¢ ËWz ïÐ ÊU¹ËüU?? ý ËU??!U½ W% w?-«d??}? Ž wJ?|e??}¼ «œ±π≥±Ø±≤Ø∏ W% ÆËu?Ð œ—u??! w½U??!W?M¹˙WÄ«— …Ë…±π≥± Í—W³?#W"¹œ W% W?! ÊU"¹üW¼ Ê«“—UÐ W% wJ}?ý˙ïý ÍW?áà! ÆœdÐ Ê«“—U?Ð ÍWÇu}½ Í‹w½«“—UÐ œW?L? ŠWz a}?ý Ͳœ Í¢«“W?ſ¢ w~½U?Ð ‚«d?}?Ž ÆU?A?}?! Í…ó?|—œ ±π≥≤ Í“u?#Wð Uð 107


w²}×OÝW# w~½UÐ Ë …Ë«b¹ô s¹œW% œW?LŠWz a}ý W¹«uÖ r|˛— Í…b½WÖUÄËñÄ Í‹vÄ WÐ Æ«b†W¼ Æ…Ë«b†W¼ w½U?!…e?}¼ ÍË«ËWð Í‹Íd?O~²?AÄ ¨e?OK~?MOz Í‹w½U?L?ÝUz Íe?}¼ «œ±π≥≤ w"¹U?# ͱµ W% U¼ËU?z œ—u??! Ͳœ e?? OK~M?Oz °°ÍW½«œ—WÐW?½ ËWz wÝUÐ œ˘—U?? Ö Æ—ÆÃÆ√ ©≤µ∂®œd?? ! ÊU??O? ?-«d??O? ?Ž ÊU¹“ êO¼ vÐ Uð e?OK~MOz Í‹w½U?L?ÝUz Íe}¼ ïÐ ËuÐ »U¹U?½ —˘“ wJ}ðW0—…œ Ë ‰W¼¢ ∫ U?!…œ Æ©≤µ∑®¢ÊWJÐ oýW# w½U!W!˘ñ0 „W¹‹wÝdðW# Ë ÊU?!W¹‹w½«“—UÐ Æ«d! ‘ï?#U?š UłËWz ËuР«˅œ—WÐ ±π≥≤ Í“u?#Wð ͵ Uð W?!Wý˙ï?ý ÂüWÐ Ë U?O?!—uð Ê«u??}½ wJ}½U1WÄ Í‹vÄ W?Ð «œ±π≥≥ w"¹U?# ͱ≥ W% Uð ¨ÊËuÐ U?O? !—uð Í…b¹˙WÄ d?O~²Ý…œ vłWÐ XÝ…œ ‚«d?}Ž …ËWM²?A¹WÖ —W?¼ ÂüWÐ ÆÊËuÐ ‘ïš ÊU¹‹v% e?OK~MOz Ë ‚«d}?Ž w†UÝ ±± «ñJ}ð Æw½UL}KÝ ïÐ …ËW½«dš—ËËœ ÊUýUÄ ÆÊ«d! ‚«d}Ž ÍËË—«uš ÍW½«Ë…— Ë Ê«d! WÐ Í…—W?L?ŽW?²Ýu?# w-«d?}?Ž w²?"¹Ë …—W?²K~MOz ±π≥≤ ÆœdЗW?ÝWÐ Í—…œWЗ…œ WÐ ÊU?O?-WÐ…— ËUðñÄ W?Ð Íœ wJ|—U??ł ‚«d??}? Ž W?? ! ËuÐ X"¹u??}?Ä «Ë W¹ïÐ ÆX|˙ï~?Ð ï??šWЗW??Ý wJ?}ðW†Ë…œ w"¹U??# ͱπ W% Æ U?š—…œ…Ë ÊôW??Ö ÍW†W?#ï??! ïÐ ¨œ—u?! W?Ð —W?³? #«—WÐ Íï?š ¢w!UÇ “U??O½¢ Ë wðW?¹«ËWðW½ w0U?? # «b??O? ?}ð Æœ—U?½ ÊôW??Ö ÍW†W?? #ï?? ! ïÐ ÍWðWÐU?Ð ËW% wJ|—U?¹ñÐ «œ±π≥≤ «b??}Ä w½«œ ¨‚«d??}?Ž w?½U?!W¹‹w?−MÐ U??ÝU¹ W% „W¹U??ÝU¹ Ë p}??ýWÐ u??!…Ë œ—u?! wðW?¹üW?#ï??! ÆËuЫd½ ÍüUÐ w½ï?O?"?O? #ï?! w!˘—W?Ý …ËuЫd?! «œ±π≤πر∞Ø∑ W% W?! Íd?H?L¼ f?O?"½«d?0 d?}?Ý ‚«d}Ž wMðd?Ö—…Ë W% …ËWMO†ïJ}% ïÐ «b½ôWÖ ÍW†W#ï! wH}Mł w½U?!…ËW½ËuÐï! W% ¨…—W²K~MOz ü«Ë Ùœ wJ|“W?Ö…— ‚«d?}Ž w?Ð…—UŽ «b?O?²?Ý«— W%¢ ∫X}†…œ «œ±π≤πر±Ø≥∞˱∞Ø≤∂ W% Æ©≤µ∏®¢s½UÐ…dNO# „W%WÖ Íœ w½U!WM¹Uz Ë “WÖ…— —W³#«—WÐ ÆÊ…bMAšWÐ Ë W??#Wz Æ«d??O? Ö—…Ë ÊôW??Ö ÍW†W?? #ï??! ÍË«ËWð wJ}??#«b½W?z WÐ «œ±π≥≥رØ≤∏ W% ‚«d??}? Ž ÆïšWЗWÝ wJ}ðW†Ë…œ „…Ë ËuÐ w½U½«b}Ä Ê«œ  U! ÊU#W¼ WÐ Ê«œË œd?! ÊUL?ÝUÐ ÊUA?}Ä Í…—U¹ñÐ ËWz —W?ÝW% «œ±π≥≤ر∞Ø≥ W% ‚«d?}Ž w½U?#W%—WÄ ÆËuÐ Í“«— ¨X}½…œ «œ œ—u! wðW¹üW#ï! Ë wðW¹«ËWðW½ w0U# w0U?? ?# WÐ Ê«œ W?? ?! ¨ ËW?? ?! @M?Ç wðW†Ë…œ u?? ?}½ Íœ w?!W¹W?? ?#U½W?~†WÐ œ—u?? ?! …—ï?? ?ł ËWÐ Í—WÝW% ¨W½ôWÖ ÍW†W#ï! Íd?Ö˘—WÐ W! ÊU!…ËuðdÖ „W¹ …ËWðW½ ˘˙ËWz ÆX}½…œ «b¹‹w#ï½ïðïz œ—u?! ÍW½U0U?# ËWz w½œd!—WÐW?²Ý…œ Ë Êœd?! ÍË…ñ?}Ä ïÐ …ËW²?}M}N?Ð UÖUz WÐ ‚«d?}Ž W?²"¹u?}Ä 108


Æ©≤µπ®…ËW²}²Ý…ËW½ Ͳœ Ë…ËËœd! w½UAO½ XÝ…œ «œ Íïš ÍWO¹WMOâMÐ UÝU¹ ËW% W! ÊU?O½œd?! q¹œ w!W¹Uð…—W?Ý w!…Ë ÊU¹±π≥∞ w½«d¹…“u?Š Í≥∞ w½U1WÄ W% ‚«d?}Ž wÐ…—U?Ž W% ©ÊËb??F?"%« s"??×? #® ‚«d?}? Ž w½«d¹“…Ë „…—W?Ý W??!W½U1WÄ w?½œd?!—ï??# g}Ä ÆÍ‹w½«Ë˙…œ Ë ÊW¹U?š ÍËUÇ WÐ WKKO?# W?!  dÖ…œW?½ Í…ËWz ÍWÖ—WÐ ÆX?ýu! Íï?š «œ±π≤πر±Ø±≥ Æ©¿®…ËW½U²Ý…Ë W½U1WÄ ËWz Ͳœ ÊU!W¹‹wÐ…—UŽ Wð—UÄ Ëu#W¼ Æs½«ËñÐ Í‹vð ‘˘d0ïš WÐ …Ë…e?? OK~?MOz ÊW¹ôW?% ËuÐ œdJ²?? Ý…œ wJ}?ðW†Ë…œ Í‹È˙ï??Ö W?½UM}¼ Ë Êb?½«—“W??#«œ W?? #Wz Æ«dM}?¼ p}Ä ÊU??²? Ýœ—u??! wJ}??ýWÐ Ë »…—U??Ž wðüËË w?J}??ýWÐ W% W??! ¨…ËW??-«d??}? Ž Íu??}½ —WÐW% w!W¹WM|Ë¢ W?! b½«“Ëñ?á†W¼ ïÐ ÊU¹ï?#U½ wJ}½U?#W%—WÄË U½«œ —WÝW% ÊU¹ï?#U½ w!W¹U?ýUÄ Uð ¨w-ï??²†W¼ w½U??!W%W?Ö w²??Ý«u?š ͲœWÐ ‚«d??}?Ž °ËuÐ Í‹Íe??OK~MOz w½U??#W%—WÄ ¢Í…Ë«d??O?Ö WÐ ˘d?? # Æ UJÐ Í‹Í—U?? Öe|—U?Ä Íe??O?K~MO?z w#e?? O%U¹d?? á? ?L? Oz w?½U??!W?¹‹Í—ËuÐUz W¹‹Íb?½…Ë…˛—WÐ Í‹v†…œ ÊïÇ X?}MOÐ…œ Ë  U??Ö…œ v?ð „W¹W??A? šW½ —W??ÝW% ‚«d??}? Ž w?½U??!…—ËuMÝ wM?O½«Ëñ??}ð Æ…Ë«dA}! W²Ý«—WÐ ËWz …ËUð…—WÝW% —W¼ ¨…ËW½«“«Ë«œuł W?%WÖ ËWÐ ‚«d}Ž ÍW²?"¹ËW½ ïš …Ë«—“W#«œ WðW†Ë…œ ÂWz wýW!ï?¼ Æœd! d²?"OÄ Í‹v% ¨W½U?#…“ w½ËuÐ˙Wá?}ð WÐ W!  d?~†W¼ Íïš ÙW?ÖW% Í…œ—u! …œ—…œ W½U¹‹w¹WÇu?}½ Ë wðW†Ë…œ u?}½ WM}†WÐ Ë XH?Ö Ëu#W¼ ËWz wM²?"š Èu?Ö XAÄ Ë Êœd?! q}Öï?š Æ…ËU½ «b}Ä Ê«œ ÊU¹œ—u! w½œdÐ…u|˙WÐïš w0U# 5ÝËu½ WÐ —Uł s¹b½WÇ W! ÊËuÐ

«œ ‚«d}Ž W( ÊU!W¹‹Í—ËuÝUz W¹U?M}¼ ÊU¹U?½WÄ Ë 5ÝW?%W??š ÊU?? !—uð w?²? ?Ý…œW% ÂU?? Ž Ë èðW?? - ‘UÄ ÍW½U?¹‹Í—Ëu??ÝU?z ËWz WÐ ïÐ ÊËuÐ „UÇ Í˘˙WÄ WÄïð …ËW¹‹ÍeOK~MOz w#e?O%U¹dáLOz ÍôWÐ ¨©≤∂∞®‚«d}Ž w½U²Ýœ—u! …Ë…±π≥± W% Æ«œ XÝ«˙…u??}½ wðüW¼˛˘— W% ÊU¹W½U??#e?O%U¹d??á?L?Oz wðW??ÝU?O?Ý w½œd??! «œ Ùï?Ö W% Ë ‚«d??}? Ž wL?|˛— w½œd??! s}??ÝdðËUÇ ï?Ð …ËW?!W?¹ôW% ÊU??O½U??!W¹‹Í—Ëu??ÝUz w?!U½œ—…œ Í—UÐ ÊU¹‹Í—ËuÝUz ≤µ∞∞ …˱π≤≥ W% Æ…ËWð“ï- ¨ÊUO½U!…œ—u! «dÐ Í‹wðW¹«˛œ ïÐ …ËW¹‹Íœ w!W¹ô Ë W??A? šW½ Í‹v?ÄWÐ Ë ÊU??!…e??OK~?MOz …—W??"? 0W?z Íd|œËUÇ d|˛W% …ËW?¹©wç??O% Íe??}¼® Íu?? }½WÐ Í˛œ …u?}ý s¹dðW½«b½˙œ WÐ «dJýUz Æœd?! ‘ïÖ Ë XÝW?Ыœ ¨ÊU¹W½U#e?O%U¹dá?LOz Í…b½W?ÖUÄËñÄ w½b?½«—“W?? ?#«œ ï?Ð «œ ˛˘˙W?? ?ýU?Ä W% W?? ?! v?½«œ…œ ÊU¹…ËW?z w²?? ? H? ? Ö Æ©≤∂±®Ê«œ…œ ÊU¹W?½œ œ—u?? ?! ¨œ«b?? ? ? ? G?Ð ¨«œ©‫ ®اﻟـﻌــــــﺎﻟﻢ اﻟـﻌــــــﺮﺑـﻲ‬ÍW?? ? ? ? #U?½˛˘— W?% ©‫ ®ﻧـﺎﺟﻲ اﻟـﺴـــــﻮﻳـﺪي‬Í…—U?ðu?? ? ? ?Ö ËW?z W?½«Ëñ?Ð ©¿® Ʊπ≥∞ر∞ر∏˱∑ 109


ÊUO?AO?½U!…œ—u?! Ë ‚«d}Ž w?L|˛— U! ÊU?#W¼ ÆÊ…œ…œ ÊU¹‹wðW#—U¹ Í‹Í—Ëu?ÝUz wJ}ðW†Ë…œ Ë …Ë…—W??! U??O?ł® Âe??O%U?¹d?á? L? Oz ÍW??!…ËU½œWÐ W½ï??! WðW??ÝU??O? Ý Æ«œ…œ ÊU¼ ÊU¹‹Í—Ëu??ÝUz Ͳœ Æ«d!…œ Ë…ñ}Ä …Ë…eOK~MOz ÊW¹ô W% ËxÐ —WÐ w!W¹…u}ý WÐ ©°…Ë…—W³Ð «œ ÍËË— «b½U!W¹‹Í—ËuÝUz Ë ‚«d}?Ž ÍUÄuÝ Ê«u}½ W% p}½«œ p}% «œ±π≥≥ wÐUz ͵ W% ‚«d}Ž W% eOK~MOz Íe|u†UÐÆ«ËeÐW½ eOK~MOz ÍUſUz Æ«—˛u! «b}ð Í—ËuÝUz —˘“ w!W¹…—U#˛ W! vð «œW½ ÍU?O½U?#W†U?z Íe|u†UÐ Í©UÐ˘d?Ö e?²¹d?0 —ï?²?!Ëœ® ÍW~|— ¢f?O?"½«d?0 Íd?H?L¼ d?}?Ý¢ w#UŽ Ë èðW?- w½«ËUð WÐ ‚«d}Ž ¨ÊUðW†Ë…œ UÐW½ Í…ËWz wÝd?ðW% ¨ UJÐ p|—U! Ë X|ËWJÐ Æ©≤∂≤®Ê…bÐ «eÝ ÊU¹‹Í—ËuÝUz w†U?? ?Ý W% ¢„W%W?? ?# nÝu¹¢ w?²? ?ýW¼W?Ð Âe¹“Uz Í‹È˙ËU?¼ ¨Í‹Í—Ëu?? ÝU?z Í—«œW9W?? ÝU?? ?O? ?Ý ïÐ w?½U?? ?!W¹‹Í—Ëu?? ?ÝUz ÍW?¹‹wðW?? ?#U¼W½Ë Í—W?? ?ÝW?? ?#—WÇ ËW?% p}?? ?ýWÐ  Ëd?? ?}?Ð W% «œ±πµ∂ w#e?? ?O%U?¹d?? á? ? L? ? Oz wà?|ËWðWÐ W?¹UðW?¼ UðW¼ ¨W?M|˲œ w!W?¹W?? !W?% W½U½«ËU?ð ËWz Æ…ËW?? ?#«ñ?? }? ? Ö ¨Íe?? OK~?MOz w?#e?? O%U¹d?? á? ?L? ?Oz W?? ! ËuÐW?½ —U?? ł ÂW??!W?¹ …ËWz Æ…ËW?? ²? ?}M}?? #…œ …ËW?¹‹Íe?? OK~M?Oz ÊU¹‹ÍËUM|uš wJ}½«bJ}% «œ±π≤¥ w"¹U?# Í¥ W% g¹d²A}Ä Æ «bÐ …d?0Wð ÊU!W¹‹Í—ËuÝUz b?½WÇ ÊU?? ? !…e?? ? O?K?~M?Oz Ëu?Ð …ËWz Æ«œ“U?? ? Ý «b?¹‹Í—Ëu?? ? ÝU?z Ë œ—u?? ? ! Ê«u?? ? }?½ W% „u?? ? !—W?? ? !W?% Æ©≤∂≥®Ê…bÐ ÊU½˛ wJ|ËU#—WÖ Í—U#ôWÄ «b½U¼ ÊUO½U¹ïš Í‹Í—ËuÝUz wJ|Ë«dO~|d!WÐ

w)b* d!‹WÐ ÍUð…œu! Ë ÊU!W¹‹Íb¹“W¹ wý˙ïý …œ—u??! ¨«œ œ—u??! ÍW??#«Ë…œ—WÐ W½b½U??ýËË— XÝW?¼ Ë ÂW??²?Ý Ë —ËW??ł ËW?z w#U??$Wz —W??ÝW% Ë Ê«d!«œ —«œWÐ Íb¹“W¹ ËWŠ ÆÊU²"†W¼ p}ý˙ïý WÐ «œ±π≥µØ±∞Ø∑ W% ÊU!W¹‹Íb¹“W¹ Ë ÍËWýïš q?O%Wš w¹…œd!—WÝ WÐ ÊU?!W¹‹w½«“—UÐ ÙUÝ ÊU#W¼ ÆÊ«d! —«b?#«“ ÊU¹œW2 W% œU¹“ Æ…ËW¹U!d#W½«œ vÄ ÍWý˙ïý ÂWz ÍWáà! ±π≥∂ Uð ‚«d}Ž Æs¹˙WÄ«˙ Í‹w½«“—UÐ U0W²"# ¨œ—u?? ? ! Í©w-b?? ? 2 d?? ? !WЮ Ù«—W?½…˛ ¨‚«d?? ? }? ? Ž Í—ôU?? ? Ý U?Äu?? ? Ý «œ±π≥∂ر∞Ø≤π W% Æœd! UÄ—WÐ ¨«œ e?OK~MOz ÍË«dOÖ Èd!WÐ w-«d?}Ž wL|˛— —WÝWÐ ÍW½«ËuðËW!—W?Ý w!W¹Uð…œu! w-b2 d?!WÐ Æb½«—“W#«œ —…Ë—WÄ ÊUL?²AO½ w½U?ÝW! Ë ÊU!W¹‹w-«d?}Ž Wð—UÄ W% wJ}ðW#u?!uŠ ÂW??! Ë w½u?#“W?z ÂW?! Ë …Ë…ñ|˙ ÂW?z ÆËuÐ Íe?O?K~MOz w#e??O%U¹d??á? L?O?z w²?šW??Ý —W??Ý wM#˛Ëœ Æœd??! «b?¹WÄ vÄ «b½U?? !W½U??#W†Uz ÙW?? ÖW% Íb½uð w?!W¹‹Íb½…u??}?Ä ¨«bðW??ÝU??O? ?Ý W% w¹WÐ…d?? łWð ËWz Æw?²? Ý«u?? š gO½U?? ýUÄ ¨ËuÐ w²?? ݢœ Í‹w½U?? #W†Uz wJ?}½˛ wýï?? š W??! ËuÐ «Ë  ËW?J|— w!…Ë Ë X}Ð @½œ˘˙œ w-b?2 d!WÐ W% W?! œd! Í‹Íe?OK~MOz w#e?O%U¹dá?LOz W% Í«Ë W½«—U?!ï¼ 110


¨Í“U½…œ ï?? š WÐ —˘“ W?? ! «œ…ËW?z ÙW?? ÖW% w-b?? 2 d?? !WÐ Æs½«Ëñ?Ð Í‹vð …—ËW?? Ö w!W?¹‹wÝdðW?? # a}ý ÙWÖW% ËË“ —W¼ ÆËuÐ pÝUM†œ g¹—˘“ w!W¹…œ«˙ Uð ÆËuÐ gO½U#…—U- Ë ”dðW½ „W%WÖ w#e?? ?O%U¹d?? á? ? L? ?Oz ÆËuÇ p?}ð ¨U¹˛…œ «b?? ?ſWÐW% w¹…—«ËU?z WÐ W½U?ðU?? ! ËWz W?? ! «œ œu?? ?L? ?ŠW?? # Æœd! —U¼ v% wÐ…—UŽ w²"OM}Ñïý p}†W#ï! «œW½UðU! ËW% Í‹ÍeOK~MOz p}?†W?? #ï?? ! W?? ! ¨«d?? ! b?? O¼W?? ý èÝu?? # W?% ‘…— wJ}½ö?? O?Ä ‹WÐ «œ±π≥∑ wÐU?z ͱ± W% Í‹ÍeOK~MOz w#eO%U¹dá?LOz w¹U#—Uð g¹œ wJ|—Uł Æ©™®ÊËuÐ Í—W! ÊËWð »…—UŽ Í—W"0Wz Æ…ËW¹UA}! «b½U²Ýœ—u! Ë ‚«d}Ž —WÝWÐ w†UÐ ¨…ËW¹U?²Ý…Ë…œ e?OK~MOz wðüW?²?Ý…œ Ͳœ —˘“ W! ¨ËuÐW¼ Íœ ÍËUÇ—WÐW?% Ë —U¹œ wJ}ÝW?! W% ÆËuÐ U??O½U?#W?†Uz Í‹Í“U½ WÐ —W?Ý Ë e??OK~MO?z Ͳœ gO?#Wz ÆËuÐ Í‹Í“U??ſ pO%W??# g¹ËWz wJ}½öOÄ WÐ ‘W#‹Wz «œ ‚«d}?Ž W% Æ«œ XÝ…œW% w½UOÖ p|Ë«œËË—WÐ «œ±π≥π wK¹—ËUz Í¥ „W¹W?? ²? ?Ý…œ ÂüWÐ ÆXšW?ð w²?? Ý«ñ??#…œ W?¹«d??! Í«d?Ð Ê˛ Í©W%ô«b?? ³? ?Ž® Æ«d½«“…œ Íe?? OK~M?Oz b½«ñ?H½UO†W¼ «œ±π¥± w"¹U?# Í≤ W% Í‹Í—WK²?}¼ ÍUO½U?#W†Uz WÐ —WÝ wÐ…—U?Ž Í‹Í—W"?0Wz ‹Wz Æb?½«—“W?? #«œ ©w½ö¹W?? Ö w%U?? Ž b?? O? ?ý…—® wðW?¹U?? !˘—W??Ý W?Ð ÊU¹‹Èu½ w?J}ðW?? #u?? !u?? Š Ë s¹˙WÄ«˙ ÆËuÐW¼ ‚«d}?Ž w½U!…Ëuł —W³#«—W?Ð ÊU¹W½U²"OM}?Ñïý —˘“ wJ}²"|u†W¼ WðW?#u!uŠ Í‹Í—W??ÝWÐ X?Ý…œW% w½«uð g¹œËu?? L? ŠW??# a}??ý Æ…ËW??-«d?? }? Ž WðËW??! —˘“ w!W¹‹Íu?? }? ýWÄ Ë ¨«œ‹Í‹w½«“—UÐ U?0W?²?"?# WÐ Í˘“ w²?H?Ö w½ö¹W?Ö wL|˛— ÆX}?³†W¼ Í‹w½U?L?}KÝ ïÐ …ËW¹«b?ſWÐ w½ö¹W?Ö Í‹Í—UJ¹—U¼ Í‹w½«“—UÐ Æ UJÐ v% Íd?O~²?AÄ e?OK~MOz Ͳœ g¹ËWz ÍW?ł—W?# ËWÐ ÂüWÐ ¨Ëu?Ð e?? OK~?MOz wðW?? ?ÝU?? O? ?Ý w!W¹Ëu?Ç «b?? }ð Íï?? š W?? ! «b?? ý…ËWz ÙW?? ÖW?% Æ…Ë«Ëœ W¹«œ sL}¼ Ë Â«—Uz W#…œ ËWz W¹ïÐ ¨X}~½W−Ð eOK~MOz Ͳœ Í‹Í“U½ Í‹Íb½…Ë…˛—WÐ ïÐ X"¹Ë…b¹W½ Æ…ËW¹U# Æ…ËW½“ï?IÐ œ—u?! Í‹Íb½…Ë…˛—WÐ ïÐ W?!WðW?0—…œ Ë—UÐ ÊU?O?²?"¹Ë ÊËuÐW¼ Íœ Íœ—u?! „…b½W¼ Ë “«“W?- oO??0ï𠨉U?#W?! w?%W?Ž „…Ë ¨ÊËuÐ œ—u?! Í—«œu??}½ Ë Ë«d?ÝU½ wÝW?! Èb?½W¼ W½«ËW% œW?#W??×?# «u??O%‹d?O? # œ—u?! wÝËu½ ËËó??}?# Í‹wðW¹«œd??!—W?Ý d|˛ W% ÊU?¹ï?š W?! ¨Íœ w?J|b½W¼ Ë ‚«d}Ž Ê«u?}½ Íu}ýWÄ Ë »Ëu?ýUz W% Uð ¨X"š p|— ©±π¥∏≠±∏∏∞® «b¹‹w!…“ 5#Wz «œW¹W²?Ý…œ ÂWz ÙWÖW% Í—U?!ËU¼ œËuL?ŠW# a}?ý Æ4}NÐ XÝ…œWÐ œ—u?! ïÐ p|œËuÝ e?OK~MOz Æœd!W½ Íu?}½ W??! ¨ËuÐ œ—u?! wJ|—W?"?0W?z W½ö?OÄ ËWz Íï?šËW?²? Ý«— w½«—WM|˙WÄ«˙ Ë Ê«—W?! ÊËWð W?% p}?!W¹ ©™® ÆËuÐ ©wJ%u# U¹ e¹“WF%bÐWŽ® 111


w½Ë˛ Í≤ W% w½ö?¹W?Ö wðW?#u??!u?Š p}ðU??! Æ ËW?!«Ëœ œ—u??! w½ËËuЗU?!WÐ XÝ…œ w?ðU?! ¨«d?! —Ë˲ Ë …d|˛ e?OK~MOz ÍUÄu?Ý Íï?šËW?²?Ý«— w½«œ—…u?}ð XÝ…œ Ë Í—«b?ýWÐ WÐ «œ±π¥± Í—«œ® Íb½u?Ö W¹«—œd}½ —˘“ WÐ œËu?LŠW?# a}ý Æœ—u?Ы— ‘WM¹ñ|“ W%W¼ Ë  W0—…œ ËWz Íb?Oz W% ÈËW?% —W¼ Í—«œW½ W?Ð Æ…ËW¹U?? ?# Í—W?? ÝWÐ X?Ý…œWÐ Ë w?½U?? L? ? }KÝ w?J¹e?? }?½ W% ©Í‹w%W?? ?! …Ëu?Ð ¨«b?¹W?? ? ? !…—U?? ? ? ?ý W?% a}?? ? ? ?ý w?M?²? ? ? ?ýU?½ Æ©™®œd?? ? ? ?! w?¹«Ëœ wÇï?? ? ? ?! «œ±πµ∂ر∞Øπ p}ð…d0Uz ÊU?!…—…b½UAOÄïš ÍW?à0U-—WÝ Æ‚«d?}Ž wL|˛— Ͳœ Í‹ÍËUM|uš wJ}½«b½UA?OÄïš W?% Æœd?? ? ! ÊU¹b?? ? ?O¼W?? ? ý Ë «œ ÊU?¹ó|— X?Ý…œ —WÐ f?O%ï?Ä W?? ? ! ¨©—W?? ? ²? ? ? šWz® Íu?? ? }?½ WÐ Ëu?Ð ËË“ ÊU¹W?? ? !W?? ?ý˙ï?? ?ý ÂüWÐ ¨…ËW?M¹˙W?Ä«˙ Íœ wJ|—U?? ? ł ÊU?? ?!W¹‹Íb?¹“W¹ «œ±π¥±Ø±∞Ø≤µ Æ«d! ‘ï#Uš

ÊU²Ýœ—u! WM¹ñÐËUÇ Ë Í“U½ ÍUO½U%W†Uz w½U??!W?ðËW½ …d??OÐ …Ëu??³?¹ñÐ wŽU??#Wð ÍËU?Ç U??O½U??#W?†Uz «b¹‹w½U??N? ?O? ł w#W¼ËËœ w~?½W??łW% W% ¨Ë«d?ÝU½W½ ÍË«dO~|d?!WÐ wJ}ÄËdÖ Ë ¢—WK%u?O# f}½U?¼ï¹ b¹dHðu?Ö¢ Æ‚«d}?Ž w½U²?Ýœ—u! ©*®Ê…bÐ ÊU¼ eOK~MOz Ͳœ œ—u! Uð ¨ÊU²Ýœ—u! WM|—œd}½…œ W!˘ñ0 WÐ «œ±π¥≥ wM¹ËU¼ Æœd! dO~²Ý…œ ÊU¹W!WÄËdÖ W%WÄ WÐ Ë w½«“ ÍW!W½öÄ WÐ ËË“ eOK~MOz Í‹wÝuÝUł ÍUÖ“…œ ï?? š «œ œ—u?? ! Í‹w?ðW¹U?? ²? ?ݢœ Íu?? }? ? ý—UÇ Ë p#U?? #…œ d?|˛ W% X"?¹ËW¹…œ Í‹Í“U½ w?L|˛— WJ½u?Ç ¨ËuÐ Í‹Í“UÐËx??! Ë Êö?OÄ W??#Wz W¹«d?JýUz ¨ UJÐ œ—u??! ÍW%W??ÝW?# w?A?}J?†W?N? }ð ÍW½«“«u?4¹œ«“Uz Í…ËW?MðËËeÐ wðW?#—U¹ …ËWð˘œd?!W?½ …ËW% Íd?OÐ  U?! êO¼ U?O?½U?#W†Uz Í‹Í“U½ Æ «bÐ œ—u! W?! ÊËu?³ðËW?! p|— ÊU?!W?²?Ý—WÄ “W?Ö…˙ W¹‹w½«—ï?ð W?!—uð ÙW?ÖW% …Ë…±π¥± W% ÊU?!W¹‹Í“U½ sÄUÄ Êï0 ÙWÖW% «œ —WK²}¼ w!W¹…ËW½ËuÐï! W% Æ4|—“W0«œ Ê«Ë«d0 w!—uð w!W¹‹w²|—ïð«dáLOz ËW% W½öOÄ ÂWz ÆËuÐ «d?! g}! WA?šW½ W²|—ïð«dá?LOz ÂWz ¨«œUO?!—uð Í—WM|u½ ÍUýUÄ Í—u½ Ë ËWz ÍW½U~?}Ð Í—UÐË—U?! Íd¹“…Ë Í¢—W??!Uz e¹U?Ñ X?"½d?}z¢ Ê˘—UРͱπ¥±Ø∏ص ÍW¹W??#U½ WÐ —˘“ ¨…u??O?ÝËu½ ÍWðU??! ËWz Í…Ë…—…œ Íd¹“…Ë Í©Û˘d??²M³|—® ïÐ W??! «œ U?O?½U?#W†Uz ÍWðU??! Í‹ÍË…—Ëu?? ?ý W% ÍW?½U?? !—u?ð ËWz ËuÐ«Ë —U?¹ñÐ W?½ö?? O?Ä ÂWz w?}Ä WÐ ÆX?|ËW?? !…œ —…œW?Ð «dJ?ýUz Æœd! w¹«Ëœ wÇï! ÈËW% Ë «bſWÐ W¹«dÐ wýïšW½ WÐ ¨ÊU#…—U- w4}ý ©™® (*) Muller, Gottfried Johannes: “Im brennenden Orient”, ©«œËuðdÖ ñÖ wðüW¼˛˘— W%® Stuttgart 1959. 112


Æ…ËUO!—uð WÐ s}JKÐ Ë 4|ñâÄ«œ WOÑïÝ W% ÊU¹W!W!Uš Ë ÊU¹ïš ¨s¹˛…œ W% œW2 ¨U³ðdÖ Í—W?Ý …—«œe}¼ Ë Ê«Ë«d0 WðWÐUÐ Ë —ïł ËW% Í‹w!—uð wJ}²|—ïð«d?áLOz —WÖ ÍËUÇ W% ÊU¹W?¹©w¹ËËó?}? # W??à?I?Ç® ËWz Ë œd?!…œ ñ??- Í—U~−??}¼ WÐ ÊU¹œ—u??! Í…ËWðW½ œW??2 ÆUA}!…œ—…œ „—uð w½«—«bðüW²Ý…œ

ÊU!WOO½«“—UÐ Ë ‹Í‹w½«“—UÐ U?0W??²?"? # g¹ËWz œ—u??! wðW?ÝU??O?Ý Íï½U??ý —W?Ý WðU¼ —U?¹œ w!W¹…œd?!—W??Ý …Ë…±π¥± W% Ë “U?? ? ³|— Ë „W?†WÇ…˙ Í…—UЗ…œ p?}? ? ²? ? ?ý 5?½«“…œ w²?? ? "¹u?? ? }Ä W?Ð «œ…d?? ?}?% ÆËuÐ Í‹w?½«“—UÐ vÄ ÊïÇ ÆX¹WJ?Ð ÍËËœ—ËuЫ— wÝUÐ XOÐ…œ —UÇU½ œd??! …u?}% XÝUÐ —W¼ Æ5}?àÐ w?ðW¹U?ÝW?! °…Ë«ñÐ vÄ ÍW¹‹wðW¹U½“W# ËWz Ë …uO¹WÖ ÍUð«Ë W?Ð W??! W?¹W¼ ÍôW??# Íu?? }½ g?}Ä Æ…©Ê«“—UЮ Íb?½u??Ö w?J†W??š Í‹w?½«“—UÐ Wð«ËW?? ! wJ|—W??³|˙ ÊW?~Ð vð «ËW??! …ËËœd??! ”W??! —˘“ W% Í«Ë W??#Wz ÆX|œ Í‹w½«ËW??#ö??"? Oz ÍU½«“ ÆW¹‹wM¹Uz ¨d}ð ËUÇ—WÐ ¨—U!UÝ Æ«œ Í‹Í—U¹œ v% wKKO?# w!W¹…œd!—WÝ w¹ËuðU¼ v% Ë U½«uð ËË“ —W¼ W½Ëu/ ï?Ð ÆÍ‹Í—WJÝW??Ž w?!W¹U½«uð Ê…ËU?? š ¨5Ð —ËËœ ¨d??Ö«˙ ï??š ¨s?L? }¼ ¨«“Uz ¨—Ëu?? ÝW??ł wJ}½«ËW?†UÄ¢ Ë ¢ËuðËWJ†W¼ wJ|—…ËU?~½W?ł¢ WÐ (New York Herald Tribune) ÍW?#U½˛˘— Wð«ËW?? ? ! ÆËu?Ð ÊU?? ?#u?? ? Ö W?½U?? ?š w?J}?? ? Ñ˘d?? ? # «œW½«ËW?z ÙW?? ? ÖW% Æ©≤∂¥® UÐ…œ Íu?? ? }½ ¢œ—u?? ? ! Æ…Ë…ËuÐ ËuÐ ï! «b}ð ÍËuðËW!—WÝ wJ|—«œW9WÝUOÝ w½U!W¹‹w²"¹Ë«b}Ä ¨«d!…œ ÍœWÐ «b}ð Í—U!UÝ Ë…œU?Ý —˘“ w!W¹‹wðW¹UÝW!Ë pÝ˙ïš w!W¹U½«uð ¨ËuÐ sL}¼¢ …u?? ? ? ? ?}?% w??ÝU?Ð …—ï?? ? ? ? ?ł ËW?Ð «œ(Frankfurter Rundschau) w?J?|—U?ðu?? ? ? ? ? ÖW?% q?ðd?¹u?z b?½ü˘— Æ©≤∂µ® U!…œ Ë wKK?O? # w!W¹…œd?? !—W??Ý wÝ«˙WТ ¨…ËËœd?? ! Í—˘“ Ë …Ëuðu??Ö w#W?? ! W??A? O? #W?¼ Í‹w½«“—UÐ —W?¼ w½«d?? ? ? ?O?ÄUÐ Ë ËU?Ð Æ©≤∂∂®X?}†…œ …ËW?¹…—UÐW?% (Jean Pradier) u?? ? ? ?!…Ë ¨¢W¹‹w?¹ËËó?? ? ? ?}? ? ? ?# —«b?ýWÐ «œ œ—u??! w½U?!…“«u?4?¹œ«“Uz W?ý˙ï?ý W% …ËW?¹‹w½U?L?Ýu??Ž w²|—ïð«d?á? L?Oz w²??š…Ë—W?ÝW% w½«ËUð WÐ «œ±π±¥ Í—W³#W"¹œ ͱ W% ¨ËuÐ ©™®©w½«“—UÐ Âö"%«b³Ž® Íu}½ W! wÐUÐ ÆÊËuÐ Æ©≤∂∑®«—œ —«œW% ¨w½ULÝuŽ w½«—«bðüW²Ý…œ Ͳœ W% ±π∞∏ Íœ—u! wý˙ïý wðW¹«œd!—WÝ Æ…œW#W×# a}ý Íu}½ wÐUÐ ÆwÐUÐ „W½ ËuÐ Í«dÐ W#Wz ©™® 113


ÊU¹—U¹œ w?!W¹W~}?? ł «œ œ—u??! ÍW½«“«u??4?¹œ«“Uz Í…ËWMðËËeÐ W?% ÊU¹‹w½«“—UÐ Í“ï?¼ Wð«ËW??! p}?L|˛˙ êO¼ ÆÊdO?Ö—U½W! Ë Ë«d?š«œ —˘“ ¨s¹˛…œ Í‹w½U"?!W¹ WÐ …“ï¼ ÂWz w½U?#«b½Wz ÆW¹W¼ Æ©™®Íïš w²Ý…œ—«œ WðUJOÐ Ë X|ñJÐ „W¹‹w½«“—UÐ U²"}z Uð …uO½«u²¹W½ …ËW½œd?J½U?Ä XÝ…œ Ë Í“U?~½W%W?Ð WÐ ÊU?? ?O? ? ?ÝW?? ?! Ë W¹W?¼ w¹ï?? ?š w?ýWÐ „W?¹‹w½«“—U?Ð —W¼ W½W¹ô W?% ÍœËu??Ý w½U??!W?¹‹wÝU??O? Ý W??$U?? #Uz ïÐ «b??O?ðUÐW??šW% Í‹w½«“—U?Ð U??0W??²? "? ?# Æs¹˛U½ —˘“ Í‹w½«“—UÐ …ËW¹‹wÝU?OÝ Í—U?!Uz W% Æ…ËuðdÖ—…Ë ÍW?!…“ï¼ ÍW¹‹wðW¹U?ÝW! ÂWz w½U?!WýW?Ö ¨W½«—«œe}¼ ïÐ UN½Wð ·U# ÂüWÐ ¨X}½…˛…œ …ËW0U# W% —˘“ Â…œ ˘d#® ∫X}†…œ ÆW¹W½UMOÐ lO-«Ë Æ©≤∂∏®©sðüW²Ý…œ Ê…ËUš Ê«ËWz UN½Wð WJ½uÇ w¹—U?? !ó|Ë«˙ W?Ð ¨X}?? ³†W¼ …ËW?¹‹w½U?? L? ?}KÝ Í‹Í—W?? ÝWÐ X?Ý…œW% w½«uð Í‹w?½«“—UÐ ±π¥≤ w½œd?! „UÇ Ë 7"?4?A}?Ä Í«Ë«œ «bO?}ð W?! ¨r|˛— W¹«œ w!W¹…Ë…—W?šd?OÐ ©≤∂π®«u?O¼ wÐeO?Š WÐ «œ±π¥≥ر±Ø∂ W?% ‚«d?? ? }? ? ?Ž wL?|˛— Æœd?? ? ! Í‹Íœ—u?? ? ! Í—ËuÐU?z Ë Íd?? ? O? ? ?³M?ý˘— Í—UÐ u²?HÖ Í—UÇU½ W¹ïÐ ¨Ê«œW½ wJ|œ«œ êO¼ @½Wł ÂüWÐ Æ…ËW¹«œ ÊU?O#«—…Ë w¹UÄuÝ wJ}?ýd}¼ Íe|u†UÐ W¹«œ w!W¹…Ë…—Wšd?OÐ «bſWÐW% «uO¼ wÐeO?Š «œ±π¥≥ Í—W³#WÑï½ W% ÆÊËu?Ð Êœd! ïÖ êO?¼ UJ¹d?? #Wz …b½W?Ç—W¼ Æœd?? ! UJ¹d?? #Wz W% ÊU?¹‹Íd??O?~²?? AÄ Í«Ë«œ «b?? O? }?ð W??! ¨U?J¹d?? #Wz ‘…ËWz …—U¹œ Æ«œ wJ?}ð«“U?O? ²?L? Oz …b½W¼ r|˛— ÂüWÐ ¨…ËW¹«œW?½ ÍW½œdÐ U½U¼ ËWz wJ?}?#«—…Ë ÂW¼ËËœ ÍWJÝU½ W?ðU?! ËW% ËuÐ W?!W?A?}?! ÍW½UðW†Ë…œ u?}½ Í…ËWMO½W?ð w%U?L?O?²?×?Oz wÝdðW% Íu?}?½ WÐ p|œ—u?! Ë «d½«œ Ê«œ—u??! Í—UÐË—U?! ï?Ð p}ð…—«“…Ë «b?ſWÐW% Æ«b??O½U?N? O?ł w~?½W?ł UN?½Wð W! ¨ËuÐ e?OK~MOz wJ|Ë«dO~|d?!WÐ bO?łU# ÂüWÐ ÆÍd¹“…Ë W¹«d?! …Ë©U0W?²"?# bO?łU#® W%Ë œd?! Í‹w½«“—UÐ W% wMðd?Ö«— ˙Wý Í«Ë«œ ÆËuÐ «—œd?}?áÝ vÄ wJ}½öÄ w?½b½U¹WÖ ÂU?$Wz WÐ —ï?? ?# «b?? L?|˛— ÙW?? ÖW?% ÊU1WÄ U?𠨜d?? ! Í«b?? ?ſW?Ð wð…Ë«œ «œ±π¥¥ w#W?¼ËËœ w½Ëu½U?? ?! Í∑ ËuÐ …ËW?z !U?? #Uz ÆËu?Ыœ ”üW?? # ÊU¹ï?? ?š …ËW½U1W?Ä ËWz Í…œ—WÄ X?AÄ W% e?? ?OK~?MOz Æ U?JÐ ÍW?#—W?Ö ËW% WJ?½uÇ ÆX|d?O?Ö«— œ—u?! wý˙ï?ý È—U??ł WMðd?Ö«˙ ˙W?ý ËWÐ XO?A?}?JÐ Í…bM}¼ WÐ Æ UJÐ ‚«d}Ž W% w¹UÄuÝ Í‹ÍdO~²?AÄ ËuÐW½ Í…ËWz ÍU½«uð eOK~MOz «œW#W¼ËËœ w~½Wł r|˛˙W?Ð ÊU¹ï?? š wJ?|˙u?? ! b½WÇ ¨Íï?? š Í‹w?½«“—UÐ Í…œ«ËW½U?? š Íœu?? š W?% —W¼ «b?? O¹«Ëœ ÍW?½üU?? Ý ÂW% ©™® …—W?Ý ËW% —W?¼ ÊU?O¹«Ëœ ÍW?#Wz W??! Æö†Ëb¹WÐu?Ž Ë ÊU??L?-u% u?!…Ë Æ…ËW½U??²?Ý…Ë ÊU?OÐU?Ð Í˛œ Ë Xý˘d?0 w!W¹WKÄ „W?¹…ËU?# Í…ËWz ‘UÄ ¨œd?! ÊU?O?#u~½—W??Ý ‚«d?}?Ž wL|˛— Ë«œ XÝ…œW% wA?O?½U?O?Ö «œW¹‹w¹˘— Æb½«˙uÝ…œ ÊUO†W¼ wÐUÐ Í˛œ Ë W¹«œ ÊU¹‹Íd¹“…Ë ÍW²šUÝ 114


Ë Í‹w½«“—UÐ Ê«u?? }½ W% Ê«©—W?? ! Íb½…u?? }Ä® „…Ë œ—u??! Í—W?? "? 0Wz ËW?? Š W½U1W?Ä ËWz Í‹vÄ W% ÆÊËuÐ —…Ë—WÄ ÊUL²AO½ —˘“ W½«—W?"0Wz ËW% Èb½W¼  ËWJ|˙WÐ ÆÊ«“—UÐ W½«—œd}½ ¨«bL|˛— ËW?% —«uÇ Æ«œ ÊU?¹‹w½«“—U?Ð wðW?? ? ?#—U¹ —˘“ ¨«œW?? ? ?!…ËWM?ðËËeÐ w?½œd?? ? !e?? ? ?}¼W?ÐË Êœd?? ? ! ËW?? ? ²?Ä Æ©≤∑∞®…ËW½U# „W#Wz WÐ —˘“ ÊU¹W!…˙…ËUÐ ïÐ ÊUO½U¹˛ ÍWÄdð «Ëœ Uð ¨W½«—W"0Wz s¹dð…—ËW??Ö W??! U??O?!—uð ÆËu?ÐU?"? š…— œ—u??! ïÐ ËU??$u?Ö w?ÝU?O? Ý wJ|—U?Ð W?²? š…Ë—W??Ý ËWz W¹ïÐ Æ©≤∑±®ËuÐ e??OK~?MOz WÐ ˛œ Ë ÊU??#W†Uz WJ?¹—W?ý ¨…ËËœd??! d??O? Ö«œ w½U??²? Ýœ—u??! ÍWÇ—UÄ …Ë©UH¹WŠ® Í﹜«— W% Æ…ËW²}Ð «œ—W?Ð WÐ wJ}¼Uz „W¹…ËU# ïÐ œ—u! ËuÐW½ …ËWz Ͳœ eOK~MOz Íœ—u?! wJ|—U?Ñï??Ö e?OK~MOz ÍW½U?še?|u†UÐ ‘«b?ſWÐW% Æ…Ë…œd?!…œ‹‹ËxÐ Íœ—u?! W?Ð ÊU¹W?#U½—WÐ W% Ë ÂËu?Ð p}†«b?M# d?? ?}? ?# W½U?ðU?? ! ËW?z s# Æœd?? !…œ—…œ …Ë©…“U?ð w²?? ?}? ?Ö w~?½…œ® Íu?? }?½WÐ Ë …ËWM¹œd!…œ ÊU¹ï! ‰ïÄ W½ËuÇ g}Ä ÊUO½U¹WÐ …dOÐ r!UÇ ¨bM|u4#…œ w¹Uð…—WÝ ÍW½U4ÐUðuUЫd½«uð —WÖ ËuÐ „UÇ wJ}ðW0—…œ Ë ‰W¼ w²?Ý«˙WÐ Æb½«ñÇ…œ ÊU#œ—u! wðW¹«ËWðW½ ÍœËËdÝ ÆUЫdOÖ—…Ë v% ÍœËuÝ ñÄ Ë «ñÄ ÍËU?"? š…— w%W¼ ¨ ÊU?ýï??!W½ vð U½«uð ñ?Ä Ë p}Ä Ë p|— «b~½W??ł w²?š…Ë —W?ÝW?% œ—u?! ‘UÄ Í…ËWMðU¼«œï?šW?Ð Æ d?ÖW½—…Ë v% ÊU¹œËu?Ý X"¹u?}Ä „…Ë Ë«œ fO?!W?% ÊU¹W~½W?ł ËWz W% œ—u! wJ|b0…Ë «œ±π¥∏ Í—W³#WÑï½ Í≤π W% ÆËuÐ ÂU$Wz —WÝ vÐ Ë d|œ …“Uð gO~½Wł „W¹ …ËWðW½ ÍWðU??! ËWz w²?A?Ö Íd?}ðdJÝ ©Í‹w?% W?HJ¹dð® W¹«œ ÊU?O?!W¹…Ë…—W??šd?OÐ f¹—UÄ W!…Ë…—WšdOÐÆ ©≤∑≤®ËuÐ œd! ÊU¹œ—u?! ÍWA}! w½œd?!—WÝ …—UÇ Í«Ë«œ «bO}ð W?! ¨ÊU!…ËuðdÖ Æ«dš ÈuÖ XAÄ Íd¹“…Ë ÍU0W²"?# bOłU# Ë ‚«d}Ž w½«d¹“…Ë „…—WÝ Íb?OŽWÝ Í—u½ «œ±π¥¥ w"¹U# W% Ë Â…œ—W??Ý Í‹vÄ WÐ W??!W?š˘œ Ë —UÐ U𠨜d??! ÊU??O½U?²? Ýœ—u??! wJ}½«œ—W??Ý ¨Ê«œ—u?! Í—UÐË—U??! W% ©Í‹w½«“—UÐ W% W~ł® «œ œ—u?! Í“ï¼ „…—W?Ý „W%WÖ ÙW?ÖW% Æ4}~½W?"†W¼ WJ|u½ WſU½ï?Í…ËW½«˙WÖ ‘UÄ bOŽWÝ Í—u½ Æ«œ œ—u! WÐ ÊUO!W¹‹w#ï½ïðïz …—ïł w²HÖ ÆÊ«Ëœ œ—u! ÍWA}! ∫ÊW¼ Ù«ó|uð vÝ «b½U²Ýœ—u! W% X}†…œ W!Wð—ïÄ«— Æ«œ ÊU#W%—WÄ WÐ wJ}ð—ïÄ«˙ Æ…ËW½W!…œ ÊU¹ïš Í‹Íb½…Ë…˛—WÐW% dOÐ UN½Wð W! ¨ÊU!Wà}š „…—WÝ ≠± Í‹Íb½…Ë…˛—W?Ð Uð ¨W?? !…—W?? Ö ÊU¹ï?? š w#«—U?z Ë W?? !…—UÐ Í‹wML?? }?¼ W?? ! ¨ÊU??!W?½U?? Ö—“UÐ ≠≤ ÆX}Ð Ë«—e|—UÄ ÊU¹‹Í—ËuÐUz Ë Ê“W?? ?# wJ?}½U?? ?²? ? Ýœ—u?? ?! ÊU?¹‹wÝU?? ?O? ? Ý w?$U?? ?#Uz W?? ?! ¨d?? ?O? ? ³? ? ?!U½Ë— wJ?}†«ó?|uð ≠≥ 115


Ê“«u??š…œ ÊU??!W?ŠôW?Ð…“ …e?}?¼® W¹«u??Ö W?! b½U?¹W?Ö«— Í«Ë b??O? ŽW??Ý Í—u½ Æ©≤∑≥®W¹ï??šWЗW??Ý Æ©≤∑¥®©4}NÐ —U!WÐ ÊU¹ïš w$U#Uz ïÐ œ—u! ÍWA}! —W¼ w?!—Wz W¹ï?Ð ¨s¹˛…œ «œ‹w¹U?? ?ÝUzU?½ wJ|—U?Ð W% W?? L? ? }z W¹«d?JýU?z ì® wðu?? Ö U?¼…Ë—W¼ ìs¹WJÐ W†W?#U# «œ©œ—u?! ÙW?ÖW%® W½«—UO?ýu¼ —˘“ ¨«œW~½W?ł wðU! ÂW% ¨W?¹…ËWz ÊULJ}?!W¹ Æ©≤∑µ®©œUð ìX}Ð ©ÊU²Ýœ—u!® ËË—Ë˲ Íô ÊULýï¼ Ë XÝW¼ W! W¹…ËWz s# Í«Ë«œ w¹U?ðï?? ?! ‘UÄ X?Ý«˙ ËW?? ?!W¹ Æb½U?¹U?? ?šW½ Í—˘“ ©ËË—Ë˲ Íô ÊU¹W?? ?ýï?¼ Ë XÝW?¼® ËWz ÊW¹ôW% w#ï½ïðïz w½U?!WM}†WÐ Ë XH?Ö ÆWJ}ýï¼ ı ËuÐ «d?JýUz Í‹w½UN?Oł w~½W?ł ÂW¼ËËœ Æ©≤∑∂®…Ë«Ëœ W½«—œ …ËW¹W!WMOÐU! w½U!WÐ…—UŽ …d¹“…Ë wJ}??ýd?}¼ W?Ð Æ—W?Ý W??²|—WÐ ±π¥≥ w½U?!‹W? ²?H? Ö ¨œd?! r?|˛— W% Í«Ë«œ Í‹w½«“—UÐ ±π¥¥ Æ…ËW¹«œ ÊUO#«—…Ë w¹UÄuÝ wÇï??! ±π∂∞ر∞Ø≥∞® wLKO??Š oO??0…— ¨«u?O¼ w?ð—UÄ Íd?}?ðdJÝ «œ±π¥µØ±Ø∏ W% g}Ä ÍW?!WÐeOŠ Íd?O~²AÄ Ë „W?#ï! Ë X}?ÝËu½…œ Í‹w½«“—UÐ ïÐ „W¹W#U?½ ©…ËËœd! w¹«Ëœ Æ©≤∑∏® U!…œ W!W#ï! ËW% w¹…œU#Uz ‘ïš Í‹w½«“—UÐ Æ©≤∑∑® Uš…œ ËUÇ ÊW¹ôW% ‚«d??}? Ž ÍUÄu??Ý Æ…ËW¹U??Ýd?O?~†W¼ Ê«“—UÐ wý˙ï??ý «œ±π¥µ w²??Ýu??Öïz ͱ∞ W% ©ÊËuÐ ÊU?!W?%«œï?O?0 ÊU¹WЗ˘“ W??!® …ËW½U?!…œ—u?! W??ýU?ł Ë ©≤∑π®e?OK?~MOz Í‹w½U?L? ÝUz Íe?}¼ —UÇU½ w½«d~½W¹ô Ë Í‹w½«“—UÐ W?½U½U#…—U?- w!W¹‹Í—U~½…—WÐ ‘UÄ ÆX|d?!…œ v% Í‹ÍdO~²?AÄ w½U??²? Ýœ—u??! W?MâÐ ©≤∏∞®Ë sà?? }? NÐ vł ‚«d?? }? Ž w½U?? ²? Ýœ—u?? ! «œ±π¥µØ±∞Ø∑ W% ÊËuÐ W?? ?²|d?? ?!…œ «œ©≤∏±®œUÐU?¼W?? ?# ÍË«—“W?? ?#«œ …“Uð Íœ—u?? ? ! Í—U?? ?#ï?? ?! W% Í‹w?½«“—UÐ Æ…ËW½«d?? ? }z w¹U?ðï??! W% W?? !…—U?? #ï??! w?½UM}¼ ”…—W?¼ ‘UÄ ÆW¹«ËU?? Ý …—U?? #ï?? ! ËWz ÍUÄu?? Ý wJ}?†«—W½…˛ Æ U?? !…œ U?J¹d?? #Wz W?% ¨w½U?? !W?†U?? ÑW¼ Ë Íï?? š ï?Ð w²|—W?ÐU½WÄ Í«Ë«œ Í‹w?½«“—UÐ ¨«œ±π¥∂  U?! ÊU?#W¼ ©≤∏≤®«d½«“…œ ¢Í‹ÍË…—Ëu?ý¢ wJ}?²? Ý…œ—«œ WÐ WJ½uÇ ¨…Ë«Ëœ W?²|—œ…œ ÍW?!«Ë«œ Æ©≤∏≥®œd!…œ ÊU¹—U³½«ËUð eOK~MOz wJ|Ë«dO~|d!WÐ WÐ g¹©5%U²Ý® wL|˛— ‚«d??}? Ž «œ±π¥∑ w"¹U??# ͱ¥ W% Æ‚«d??}? Ž …ËW¹«˙W??Ö Ë XA??}¼ vł w?½«d?}?z Í‹w½«“—UÐ «œ w¹…œU??#U?z W% —ï??ł ÊU??#W¼ W?Ð gO½«d??}z Ë U??O? ?!—uð Æ«b†W¼ Í‹w½«“—U?Ð Í˛œ Í˙W??ý Í˙U??ł W% U?łËWz ¨w~½Wł ‚«d?}Ž W% „W¹…ËU?# Í…ËWz ‘UÄ ¨U½«uð WÐ Í—…ËU~½W?ł Í‹w½«“—UÐ ÆÊËuÐ ”—u- w½«œ«bJ}Ä Ë ˙W?ý Èb½W¼ Í«Ëœ Æ«œUO!—uð WÐ œd! ÍW!…e?}¼ «œ±π¥∑ w"¹U# Í≤∞ Ê«d??}?z ÍUÄu??Ý ÈËW?% ¨Ê«d??}z Íu?¹œ …ËW??²|˙W?? Ö…œ ÊU??"?¹b??#W¼ ¨«œ „—u?ð ÍW??#—b½…˛ ÙW?? ÖW% 116


˙Wý s¹dð b½uð wÝUÐ «œ±π¥∑ w½«d¹…“uŠ ͱ∑ W% Ê…b½W% BBC Í﹜«— ÆÊ…œ…œ Í—U#ôWÄ Æ U!…œ «œ Ê«d}z ÍUÄuÝ Ë w½«“—UÐ Ê«u}½W% W½üï??²? ?OÄ Ë W½U??!…d?¹“ «b½«d??}z Ë U??O? ?!—uð Ê«u??}½ Í—ËuM?Ý WÐ ¨w†U??ÑW?¼ µ≥∞Ë Í‹w½«“—UÐ ¨…ËW½U# Íœ w½U?!‹W²"?O%UOÝï?Ý WðüËË Ë  WO?ÑïÝ W% ÆÊW!…œ “UЗ…œ Í‹ÍË…—Ëu?ý ïÐ ÊU¹ïš wL|˛—WÐ w¹Uðï?! Ë Ëœd! w¹UÄuÝ w?!W¹Uð…œu! rÝU- Ù«˙W½…˛ «œ±πµ∏ Í“u?#Wð ͱ¥ W% Uð ÆUM}¼ ‚«d}Ž Í‹wðW¹UýUÄ Èb?½W¼ Í‹v?Ä W?Ð Æ…Ë«d½«“W?½ ¨…ËËœd?? ? ?! w?Ç Í‹ÍË…—Ëu?? ? ? ýW% W?†U?? ? ?Ý …œ“U?¹ ËW?% Í‹w½«“—U?Ð …˙WÄô W½«ËñÐ ”ïKý Æ· n%˘— u?!…Ë ¨Êœ—u?! wM#˛Ëœ ÊU?OJ|ñÐ W?!® w¹«ËUz˛˘— Í…ËUÇ—W?Ý w?†«—W½…˛ ÍW?KÄ Ë w?ðW¹ËËb?M|u?? ? š ï?JÝï?? ? # Í‹Í—W?JÝW?? ? ?Ž ÍU?? ? O1œU?? ? !W?z W% W?¹«u?? ? Ö ©≤µ w†«—W½…˛¢ WÐ w½«“—UÐ W†W¼ W?Ð «ËUz˛˘— W% —Uł „W%W?Ö …ËW¹ï¼ ËWÐ Æ…Ëuðd?Ö—…Ë Í‹wðW?OÑï?Ý Æ©≤∏¥®ÊWÐ…œ u}½ ¢—ËuÝ «œ g}Ä Ë «œ œUÐU¼W# Í—U#ï! ÍUÄuÝ W% Í‹w½«“—UÐ W?! ¨…ËWM¹Wš‹œU¹ …ËWz W²"¹u}Ä «œ…d}% Æ…ËuÐ Ù«—W½…˛ ¨Í‹ÍË…—Ëuý Í Í‹w½«“—UÐ w?½U¹˛ ÍW¹…ËU??# ËWz Í…—UЗ…œ w!W¹…ËW½œd?J½ËË— êO¼ U??²?"? }z Uð Í‹ÍË…—Ëu??ý UðW¼ Ë …ËU¹˛ W½«—«˛W?¼ —˘“ ÈËW% Í‹w½«“—UÐ s}†…œ …ËUÇ—W?Ý Èb½W¼ Æ…Ëu?²? "?šW½ ËUÇ g}Ä Í—ËuÐUz Ë  W?ÝU??O?Ý Ë ËËó?}?# X}?†…œ Íï?š Í‹w½«“—UÐ ©≤∏µ®…ËËœd?! ©Í‹w½«ËW??ýUz® W¹«u?Ö Í‹w½«“—UÐ W! s½W¹WÖ…œ«˙ «Ë ÊËu²A¹W?Ö WL}z WÐ ÍW½U¹‹Í—UO½«“ ËWz Æ©≤∏∂®…ËËbM|uš w½ôWÖ wJ}ð…Ë«œ W¹«uÖ …Ë…ËWz Íï¼ WÐ ‘W#Wz Æ…ËuÐ «œ Ê«bM¹“ W% 5%U²Ý w½œd# Uð …Ë…±π¥∏ W%  …Ë«œ Í‹w½«“—U?Ð U??N?½Wð WJ½u?Ç ¨…Ë«Ëœ Wð…Ë«œ w½U?? −¹UЗ“U?z Í—U?? #ï??! —W?? Ý Í©·˘d?? -UЮ g¹ËWz Ë …ËËb?½UÇ vð ÍïÐ 5%U??²? Ý Íô Ë …ËU??$…— ·˘d??-UÐ Æw½U??!W?†U?ÑW?¼ W% vÐ …ËËœd??! ‘UÐ —˘“ w†U??Š «œ ·ï?ý˘d??š Ë ·ïJMO%U??# w#…œ—W??ÝW% Æ…Ë«œ Í‹w½«“—UÐ wMðd??Ö w½U?#—W??0 ÊUO½˛ Í‹ÍË…—Ëu?ýW% ÊU!W¹‹w½«“—UÐ W% p}?!W¹ êO¼ WÝUÐ w½U¹U?ý Æ…ËuÇ…u|˙WÐ „UÇ Ë …ËuÐ ÊU¹ï?Ð ÊU¹—˘“ Æ…ËW½«—…b?½W¼ Í…b?¹˙WÄ ÍWJ?¹œ Íœ—u?? ! —˘“ ÍW?½«ËW?? ?â? ?}?ÄWÐ Æ©™®XÝ«u?? ?šW½ ‘«Ë —W¼ U?Ý Æ…ËWM|˙WÖ…œ Ë X|œ p|˛˘— W?! ÊËuÐ «œ…ËWz ÍdOÐ W% W?AO?#W¼ ‹W?! …ËW#Ë«ñ?}Ö ¨ÊU?!W?¹‹w½«“—UÐ W% p|b½W¼ WJ?½uÇ ÆW¹‹w½ XÝ«— Ë«ËWð ¨…Ë«—œ “WÐW?½ U?²?Ýï??#U?# WÐ ÍW¹‹Í—U??O½«“ ÂWz ©™® ¨ÂôW?"%ËbÐW?Ž a}?ý Í˙u?! ÊU?L?}KÝ a}?ý Ëu?³?ýï?4?}%«u?š W½Ëu/ ïÐ Æ…Ëu?²?Ý«u?š ÊU?O½˛ Í‹ÍË…—Ëu?ýW% Æ—«uÝ w"OŽ Ë Í‹w½«“—UÐ f¹…Ë ¨Í‹w½«“—UÐ ïJK# ¨—œU½ œWLŠWz bOŽWÝ —ï²!Ëœ 117


¨ U¼WM†W¼ Í‹ÍË…—Ëu?ý ïÐ «bO½U?!W†U?ÑW¼ Ë Í‹w½«“—UÐ ÙW?ÖW% Í‹w½«“—UÐ œW?LŠWz a}?ý ÆËuÐ «b½U?? O†W??Ö W% ÍW?? !…œ—u??! …—W??"? 0W?z —«uÇ Ë ÊU??!W¹‹w?½«“—UÐ W½«e??}? ?š ÍWÐ˘“ ÙW??Ö W% W?J†WÐ ÊU¹ï?š ¨Ê«b??}Ä w½ËuÐ ‘ï?š v% w?²?H?Ö ‚«d?}? Ž Í…ËWz ‘UÄ Æ…ËW½«˙W?Ö ¨œUÐU¼W??# W½ËuÐËuÇ ÆÊ«—œ —«œ W% «bſWÐ W% «œ±π¥∑ w½«d¹…“uŠ ͱπ W% W!…—W?"0Wz —«uÇ —W¼ Æ…Ë…œd! rOKÝWð wL??ÝU?? - ÍUð…œu??! Uð Ë Ê«—bM?|e??š Ê«bM¹“ W?% Íœ w½U??!W¹‹w½«“—U?Ð Ëu??#W¼ Ë œW??L? ŠW?z a}??ý ÆÊ«d! œ«“Uz Í‹Í—uN#Wł wJ}#uÝ—W# WÐ «œ±πµ∏Ø∑Ø≤± W% Æ…ËW½U# «bO}ð ±πµ∏

Í‹w½«“—UÐ wMðUN†W¼ ‘UÄ œ—u! wÝUOÝ Í…ËWMðËËeÐ Í‹w½«“—UÐ wMðU?N†W¼ ‘UÄ W% «b-«d?}Ž W% œ—u?! ÍW½U¹‹wÝUO?Ý w†ïłu?Lł wJ}?ÝUÐ X}Ð…œ ∫s¹WJÐ „…b½W¼ ÊW?¹ô W% «œ ±π¥∂ w²?? Ýu??Öïz ͱ∂ W?% W??! ¢ÊU??²? ?Ýœ—u??! wð«d?? !ï??L?|œ wð—UÄ¢ Ë œW??L?ŠWz ÃU??Š d??O?# ¨ö?†ËbÐW?Ž …e??#W¼ —…e|—UÄ Í‹w?²?ý—WÄ—W??ÝWÐ ¨…Ë…œ—u??! Íd??O?³? !U½ËË— Í‹w½«“—UÐ …b½WÇ —W?¼ Æw!˘—W?Ý …œd?! ÊU¹‹w½«“—UÐ WðU?! ËWz —W¼ ¨«dM?|—“W?#«œ Íœ wJ|b½W¼ ÊU¹—W?? Ý …˫˲—ïÐ …œ—ËË w†«ó|uð W?% —UÄ w½«—WM?|—“W??#«œ ÆËuÐW½ w?½«—WM|—“W??#«œ W?% Íï??š @½UÐu??}½ Ë u?}?½ wÝW?!WÐ WJ?†WÐ ¨ËuÐW½ —…ËU?#W??ł Íe?}?¼ Ë ÊU¹ï?š WÐ ÊU¹˙…ËU?Ð ÆËuÐ «b†W¼ ÊU¹…b½WÖUÄËñÄ Ë e?}¼ W#…œ—WÝ Ë  U! ËWz W! ¨ÊU?Ýdð…œ —˘“ gO²"O½ï?#ï! ÍËüUýW% Æ—«œ W?½Ëu?Ç Í‹ÍË…—Ëu?? ? ? ý ÍU?Äu?? ? ? Ý Í…ËW?z ‘U?Ä ¨…Ë«Ëœ W?Ð Ë±π¥± W%  W?? ? ? ?³?¹Uð W?Ð ¨Ëu?Ð Ù«“ ÍËËœWÐ ¨œ—u?! ͫ˲—ïÐ …œ—ËË Í…“˘e?Ð W¹‹wÝU?O?Ý W†«ó|u?ð ÂWz Æ…ËW½U?²?Ýœ—u?!Ë ÊU??−¹UЗ“Uz «b¹‹w?½«“—UÐ W% ÊU?¹W¹U½«u?ð ËWz ÆÊ…œ—U?? ýW?? Š ï?? š «b?¹W¹U?? Ý W% U?ð ¨ÊËuÐ è|Ë «œ p?|—«œu?? }½ Í…ËU?ýË…—œ ÍW½«“«u?4¹œ«“Uz wJ}~½UÐu?}½ Í‹w½«“—UÐ W?²?š…Ë—WÝ ËWz W?!  W?³¹UðWÐ Æ…ËW?²¹œ ËWÐ ÆËu?³ðU?N†W?¼ Í‹ÍË…—Ëu?ý ïÐ g¹©œUÐU¼W?# Í—U?#ï?! wÝ…—W¼® ‘UÄ Í…ËW?%W~ł ÆËuÐW¼ WÐ X"?O½ï?#ï?! W?! ËuÐ ÍË…— …ËW% ÊU?O?Ýdð Íb?Oz W½«u?O?-ïð X"?O?½ï#ï?! W?% Wð—UÄ ËWz W¹‹vÄ W% —W?¼  —UÄ w½U?? !…œd?? !—W?? Ý …—ï?? ?ł ËWÐ Uz ÆÊWJ?Ð ÊU¹œ…“u?? }½ U?J¹d?? #Wz ÍË«d?? ?O? ?Ö Èd?? !WÐ Íu??}½WÐ Ë Ê«Ëœ…œ …Ë…ËWz Íu??}½W?Ð ¨wý…ËW½«˙W??Ö Uð Í‹ÍË…—Ëu??ý ïÐ …ËW¹‹w½«“—UÐ w?MðU??N†W¼ Ë ÊWJÐ Í‹w?½«“—UÐ Íœu??š WÐ p}??ÝdÄ êO?¼ Í…ËWz vÐ Æœd??!…œ ÊU¹…b½W??ÖUÄËñ?Ä …ËW¹W??!Wð—UÄ ÍW#W†WÇu~½Wð Ê«œW2 w!U# ¨ —UÄ w!˘—WÝ ÍW¹ïšWÐïš W½œ—«ó³†W¼ ËWz ÆÊdÖ—…Ë w!W¹«— Ë ÊËË— W?? !W¹W%W?? ÝW?? # Æ —UÄ w!…—WÐËËœ Íï?¼ …ËuÐ gO½U?? ýUÄ Ë  d?~†W¼ «b¹ï?? š ÙW?? ÖW% ÊU¹ï?š Ë sÐ ËuÐ ÙU?- «œ  UÐW?š ÍWðïÐW% X?}Ð…œ ÊU?!…ñ?}~ý˙ï?ý Wð—UÄ Í…œd?!—W?Ý ¨«dJýUz 118


ÍW~?|— W% W?? ?! p}?ð—UÄ w?½«—W?? ?Ý ÆX}Ћ‹—U?¹œ ÊU¹ï?? ?š w½U?? ?ýï?J}?ð Í‹vÄ vł Ë W?? ?$W?Ä vł —W¼ W½«—W?Ý ËWz …—U?¹œ ¨s|—bM|d?ÝUMÐ p}?ÝW?! w?ðW¹U?²?ݢœ WÐ …ËWJ¹œ w½U?ÝW?! w?~½UÐu?}½ w~½UÐu}½ U½WÄW% W! p}ð—UÄ Æs|d!…œ ËË˙…ËUz w½UÝUz WÐ …—«œu}½ Ë Xݢœ ËWz w²Ý…œWÐ WÝW?! ËWz Íu}½ X}½«uðU½ w½U?ÝUz WÐ ¨X}ÐUðu!«œ wÖ…— ¨«œ ï#U?½ w!W¹…œd!—WÝ ¨«bJ}?ÝW! X}½«u?ðU½ ¨X}ЫœW½ wJ?}?²? ý ËU??OÄ¢ ÆX}??A? }J†W?¼ wMÐW% Ë  U??! Í—«œW??!W% Ë …ËW??²|ñ??"Ð «bJA??}? #WÐ ÊU?¹W¹‹w²??Ý«— ÂWz  «d??!u??L|œ wð—U?Ä „…Ë Í«Ë˛—ïÐ wJ}ð—U?Ä Æ¢…ËW??²? }M}??"? OÐ  —U?Ä Í“W?? ? !—W?? ? # ÍW?½ó?? ? O?% Ë wÝU?? ? ?O? ? ?Ý wÐW?? ? ?²? ? ?!W?? ? ?# w½U?? ? #«b?½W?z p}?ðU?? ? ! ÆËuÇ…œW?½ „…Ë ÆÊËuÐ Èd~½…—WÝ ÊU¹ïš ¨Êd|b†W¼ ÊUO!˘—WÝ w½«“—UÐ «œ ÊUO†ËW¼ ©±π∂¥Ë±πµπ® Æ5MO³¹…œ «b½UýUÄ W% wÝU??O? ?Ý ÍWJâ|— ËËœ «œ ‚«d?? O? Ž w½U??²? Ýœ—u?? !W% Í‹w½U??N? O? ?ł w~½W??ł ÂW?¼ËËœ ‘UÄW% «œ«—Uz W% œ—u??! w?²? "? O½ï??#ï??! wJ}ð—U?Ä W??!˘˙ËWz „…Ë—W¼ ÆX"??O½ï??#ï??!Ë  —U?Ä ÆÊËuÐW¼ w½U²Ýœ—u! W% ı Ë ‚«d}Ž w½U²Ýœ—u! W% ı Í‹w²"O½ï#ï! ÍË…d|— W! WÝUÐ w½U¹Uý ÆËuÐW½ Í…ËWz ‘U?Ä  W?? ³?¹UðWÐ ÆËu?Ð «œË…dÐW% —˘“ ¨w?½U?? N? ? O? ?ł w?~½W?? ?ł ÂW¼ËËœ ‘UÄW?% ¨«b½«d?? ?}z wðW½U??O?š ÆËuÐW¼ Í—Ë…œ «œ Ê«d?}z w?½U?²?Ýœ—u?! Í…—U??#ï?! ËWz w½b½«—“W??#«œ W% Í‹ÍË…—Ëu?ý ÂWÐ WJ¹e?}½ WÐ …ËW?²?"?O½ï?#ï?! ÊW¹ôW% ¨s¹«Ëœ Í‹v% d?²?A}?Ä „…Ë œ—u!WÐ —W?³?#«—WÐ 5%U?²?Ý ËËœ—«u??š ÊU??Ö—u?Ö W?Ð œ—u?! …Ëu??²? "¹u¹W½ Íï??š 5%U??²? Ý wL|˛—¢ ∫«d??!…œ ‘ïÄ V¹W??Ž …—ï??ł WJ½u?Ç ¨X|d~Ð …Ë…œ—u??! w†U?Ð WÐ XÝ…œ —W??Ý UðW¼ w½«u?ð…b¹W½ ÆËuÐW½ Í—U?Ç ÂüWÐ ¨ «bÐ w½«ËU𢠨¢«b½UNO?ł W% ÂWN}Ý wJ}~½Wł w½b½UÝd?O~†W¼ Íï¼ …ËuÐ…œ …ËWz …ËW¹‹w¹UOM†œ WРƢ5%U²Ý wL|˛— „W½ ¨W¹«b#eO%U¹dáLOz Í‹Í—«œW¹U#—WÝ w½UNOł Íï²ÝWz W% ÍUN½Wð ÍôWÐ ˛˘— W?Ð ˛˘— «b½U?? ?²? ? Ýœ—u?? ?! W?% wJ†W?? ?š ¨«œW?½«b½W?? ?ÖU?ÄËñÄ ËWz ÍËU?ð Ë 5ð d?|˛ W% W½«˛˘— ËU?O?Ä …ËW% W~ł Æ…ËWðU¼…‹œ «ËUz˛˘— Í…—WÐW?% ÊU¹e?}?- Ë b½UJ?ý…œ ÊU¹«œ «b¹‹ÍË…—Ëu?ý «ËUz˛˘— w½«—«œW¹U?#—W??Ý ÊïÇ wMO?³¹…œ ÆX¹œ…œ Íï??š ÍËUÇWÐ ÍW?!W?F?O?-«Ë «b½U??²?Ýœ—u?! W% Ë „u!—W! wðËW½ wðW!dO?ý W% W½Ëu/ ïÐ Æsý˘œ‹…b¹«œ Ë ÊWÐ…œ ÊüUð WÐ w½U#UÝ Ë  …Ë—WÝ W%  ËW½ w½«—W?!—U??! wJ}Mðd~½U?# Æ«d?!…œ Í‹Í—U?J½üUð «dJýUz œ—u?! w½U?#U??Ý «b½U?ýU?#d?! …ËW?? L|˛— ÊW?¹ô W% «œ±π¥∂ Í“u?? #Wð ͱ≤ W% „u?? !—W?? ! Í—U?? ý Í¢w?šUЗËU?? Ö¢ w!…˙W?? Ö Æ«œ XÝ…œW% ÊUO½U¹˛ —W!—U! s¹b½WÇ Æ«d!  u!—WÝ W½«b½˙œ ïÐ …ËW¹‹w½«“—U?Ð wMðU?N†W¼ g}?Ä W% —W¼ «b?-«d?}? Ž W% œ—u?! wðUÐW??š ÍËËó?}?# W% p?}?ýWÐ 119


ËWz ÆW?? ²? ?"? ?O½ï?? #ï?? ! Ë —UÄ Ê«u?? }?½ Í‹Í“U?? ³½«—˘“ ÍËËó?? }? ?# ¨Í…ËW½«˙W?? Ö Uð Í‹ÍË…—Ëu?? ý ≠w"??!—U?? # WÐ ÊU¹ï??š ÊU??O? ?ýôËËœ—W¼ …b½WÇ—W¼ ÆW?? #«Ë…œ—WÐ ‘W??!˘˙ËWz Uð W?¹‹Í“U??³½«—˘“ Ë —UJðu?ł w½U??!W¹‹Íb½…Ë…˛—WÐ W?! X}½«“…œ p}?ð—UÄ WÐ Íï?š  —UÄ ÆÊ…œ…œ ÊU?A?O½ w?MOMO% —WÝW% Ê—Ëu?Ý ÆW¹¢wKKO# wJ}ð—UÄ ¢…—ï?ł w½U¹ ¨X|e|—UÄ…œ w½UL?²AO?½ ͫ˲—ïÐ Ë —UJ|d! ÆX}Ð œ—u?! w%W?Ö Í—WM|u½ W?! X|ËW?!U½ Í…ËWz w0U?# ≠œ—u?! U½≠Íœ wJ?}ð—UÄ êO¼ Í…ËWz ¨«b½U?²Ýœ—u?! W% w-«d?}?Ž w²"?O½ï?#ï! wJ?}ÐeO?Š w½ËuÐ ¨W¹ï?šWÐ ï?š wJ}!U?š ÊU?²Ýœ—u?! W% W!® ‚«d}?Ž w²"O½ï#ï! w?ð—UÄ WÝUÐ w½U¹Uý Æ©≤∏∑®X}½W¹WÖ…œ œ—u! ÍW%WÝW# WÐ ÊU¹“ ¨©«—“W?#«œ …Ë…¢b??N?0¢ WÐ Ë«d??ÝU½ Í¢nÝu¹ ÊU??LKÝ nÝu¹¢ ÊW¹ôW% «œ±π≥¥ w?ð—U?# Í≥± WÇ—U?Ä WÇ—U?Ä w!W¹…ËW?ðW½ WÐ „W?½ ¨w½«“…œ ¢„W?¹…ËWðW½W?? ?#W?? ?!¢ WÐ ÊU?¹œ—u?? ! …ËU?ð…—W?? ?ÝW% wMOÇ Í—WM?|u½ W?!Uð® W?!  U?!…œ …ËWz ÍW?ýU~½UÐ ‚«d?}?Ž w?²?"?O½ï?#ï?! wð—UÄ Æ©≤∏∏®Ë«d! w!W¹W!W¹W% ‚«d?}Ž® s}†…œ …ËW% œU¹“ Æ ©≤∏π®©»…—WŽ U¹ sÐ œ—u?! ı ¨W-«d}Ž ÍU¹—U?²O%˘dÄ w½U?ýïJ}ð ÍWMO?âM?Ð —WÝW?% w"?!—U?# wJ}Ðe?O?Š XA?Ö Ë ©X|œ p}Ä Í—ËuÐUz Ë wÝU?O?Ý W?? ?!Uð U?? ?N?½W𢠫œ p}?ðüËË —W¼W?% Æw¹…ËWðW?½ w½U?? ?ýï?J}ð „W?½ ¨X|—“W?? ?#…œ«œ wðW?¹UM?OÇ …—U¹œ Ëu?Ð Íœ wJ}?? !W¹ —W?? Ö ¢X}?Ð Ê«—U??O?ðu?? ł Ë Ê«—UJ|d?? ! Í—WM|u?½¢ W?? ! ¢W¹W¼ p}?ð—UÄ Í—WM|u½ ¢U?N½W?ð ÊU?²?Ýœ—u?! wð«d?!ï?L|œ wð—UÄ W¹‹vÄ ËWРƢW?ý˘d?0 ‰W?Ö¢Ë ¢X?"?O½uð—ïÄïz¢ wð—UÄ Ë  «d??!ï?L|œ wð—UÄ Ê«u??}½ Í‹w!…—W?Ý Í«—W?¼ Wð«ËW?! .©≤π∞®¢…œ—u?! ͫ˲—ïÐ …œ—ËË u??!…Ë Æ«b½U??²?Ýœ—u??! W% W??²? "?O½ï??#ï??! wð—UÄ wJ}??I% w½Ëu?Ð —W?ÝW% ‚«d??}? Ž w²??"?O?½ï?#ï??! Æ©≤π±®…ËU½ v% Í‹vÄ XÝ«— Ë Û…— ËUÇ—WÐ Ë —U¹œ w-«d}Ž wJ}²"O½ï#ï! Èd?Ö vÐ w!W¹‹w²?Ý«˙ ¨…œ—u?! ͫ˲—ïÐ …œ—ËË w?ð—UÄ ÊU?²?Ýœ—u?! wð«d?!ï?L|œ wð—UÄ Í…ËWz wJ|ó?Oð«d??²?Ý W?! …—U¹œ …ËW?#W% ÆW¹‹w½ ÍË«d??! Í—U¹œ ͋Ͳï%ï¹b?Oz wJ}?³?†U?-  —UÄ ÆW†ï?ÖË gOJ}ðU! Æ5"!—U# ¨X}Ð «œ Ë…dÐ W% w²}"!—U# Ë w²"O½ï#ï! p}ðU! ÆW¹‹w½ wý«dJýUz gO?J}ðU?? ! —W¼ Æ5¹…ËW?ðW½ gO½«ËW?z ¨X}Ð XÝ…œW?Ð ÊU??O? ?L? ?!u??Š ÍËW?? à? ?ł ÊU?? !W??O¹…ËW?ðW½ w#«b½Wz Í¢oO0ïð «—«œ¢ W½Ëu/ ïÐ Æ5ð«d!ïL|œ ÊU#Wz ¨œd! ÍW!WðüËË wL!uŠ p|—ïðU²J¹œ u?}½ ¢w¹…ËWðW?½¢ wJ}Ðe?O?Š WÐ wð—UÄ ¨ —U?Ä wJ}?²?Ý…œ üUÐ Ë œ—u?! wý˙ï??ý wðW¹«œd?!—W?Ý Æœd! —ï# «bſWÐ ÙWÖW% ÊU¹—«“Uz Í…œ“U¹ w½U1WÄ  —UÄ Í…ËWz ‘UÄ Æ©≤π≤®œdÐ…œ ¨wð«d?? !ï??L?|œ ¨w¹…ËWðW½ ∫W?¹W¼ ÊU¹“«Ë«œu?? ł w½ËuÇï?Ð Ë d??O?Ð U¼…—ï??ł  —U?Ä w½U??#«b?½Wz «d??Ö˘ñÄ «b??!W¹…d~½ï??! Ëu??#W¼ W% W?J¹e??}½ WÐ ÆœUð ìÍ‹wM¹U?z ¨wŠx??"?O?z w²??"?O?%U?O? Ýï??Ý U½ w²"O½uð—ïÄïz ÍË…˙ ÛWÇ wJ}ð—UÄ WÐ ÊU²Ýœ—u! wð«d!ïL|œ wð—UÄ ‚W¼WÐ ÆX|—œ˙ïÖ…œ 120


w!Uš WÐ ÊU²Ýœ—u! w!Uš ≠± «œ‹…œ ÙËW¼ «bðU! „W¹W% W½Ëu/ ïÐ Æ…Ë«dÐ u}½ W½«ñ}~ý˙ïý gO†ËW¼ ≠≤Ë …Ë«d! ‘WЫœ …ËW#e?O%U¹dáLOz Í—˘“ Ë dÐ…“ ÍW~|— W% W!  «bÐ ÊU?AO½ œ—u! Æ U! dðËW²Ä ÂeO%U¹dáLOz ÍW½«œdJ²Ý…œ …—ËuMÝ ÂWz  «œ…œ vÐ U¹Uz ÂüWÐ Æ U!…œ ©»…—U?Ž Ë œ—u! wðW¹«dЮ wÝUÐ —˘“ ÊU²Ýœ—u! w?ð«d!ïL|œ wð—UÄ øÊU?? !W??"? ?O%W?? š W¹‹w"?? !—U?? # ÍW??ſu?% …ËuÐ „W¹‹wðW?¹«dÐ …—ï?? ł êO¼ w½U?? ýËU¼ Ë w¹U?ðËU¼ Ë „W¹…ËW?ðW½ —W¼ Í‹Íœ«“Uz w?0U?? # W??! X?OÐW½ «b?? O? ?²? ?"? ?O%U?? O? ?Ýï?? Ý wJ}?? L?|˛— ÍW¹U?? ÝW% È—U?ł »…—U?Ž Ë œ—u?! wðW¹«d?Ð ø«u?! w½U?ÝËU¼ Ë w¹UðËU¼ ¨Íï?š XÝ…œ W?ð«bÐ wÝËu½…—UÇ ÍËË“…—Uz Ë W¹W?¼ W¹‹wðW¹«dÐ ËW?Ð ÊU¹˙…ËUÐ ÍW½UÐ…—U??Ž ËW?z WJ½uÇ ¨W??!˘˙…u??}½ vÄ w?J|u??}½ ÆW¹‹w½ …ËW²Ý…œWÐ ÊUOJ}ðüW²Ý…œ êO¼ ¨ÊW!…œ w!W¹«u?O¼ U?N½W?ð U?²?"?}z Uð È—U?ł ¢»…—U?Ž Ë œ—u?! wðW¹«dТ ∫5}?†…œ  —UÄ WÐ W?L?}z W?! «œuł¢ ÍWL?}z Ͳœ «b¹W!W#«dÖ˘ñÄ W%  —UÄ Uð…ËWz °°ÊWÐ…œ ÊU#u?}½ ¢“«uš «œuł¢ WÐ ¨W¹‹wðWÄ w²?Ý…œ w!Wðu?! W?A?O?#W¼ ÍW½«“—W¼ Ë ‘ï?Ð sÐ W½U¼WÐ ËWÐ Æ©≤π≥® U?!…œ  UÐW?š ¢°°“«u?š W% Í‹Íœ«“U?z Íd??O?Ð w½«d~?†W¼ w½œd?? !  u?? !—W?? Ý ïÐ ¨…ËuÐ Âe?? O%U?¹d??á? ?L? ?Oz Ë Ê«—W?? !d?? O? ?Ö«œ «bý…ËWz ÙW?ÖW% ¨W½U²?Ýœ—u! ͫ˲—ïÐ …œ—ËË wð—UÄ ¨ «d?!ïL|œ wð—UÄ Wð«ËW?! Æ«b½U²?Ýœ—u! w!W?¹…œd?? !—W??Ý W?? ! «b?? ý…ËW?z ÙW?? ÖW% ¨Ê«œ  —UÄ Íe¹˙W?% —UJ|d?? ! Ë —U?Jðu?? ł „W%W?? Ö W?? ! ÆW¹W¼ ÊU¹‹w½«“—UÐ „…Ë Íñ}~ý˙ïý ÊU¹ï?š w²|ñ??}~ý˙ï?ýW% X}ÐW½ …Ë ¨ U??!…œ ÊU?²?Ýœ—u?! wý˙ï?ý Í‹Í—W??³|˙  —UÄ W?! ˘˙ËWz wðW¹«ËW??A? }Ä Ë 7"??š—W??Ý W% Í—U¹œ wJ?}†˘˙ W??! W½U¹W??!W?!˘—W??Ý wðW?¹U?ÝW??! WJ†W?Ð ¨X}Ð v% Í‹v?Ä wýï?? ?š Í©nÝu¹ `?%U?? 2® ¨ —U?Ä wJ}?? ?²? ?Ý…œüU?Ð W?? #W?z Æ…Ëu?? ²¹œ «œW?? ?!W?? ý˙ï?? ?ý Æ©≤π¥®…ËU½ wð—UÄ W?! 5!W?¹ …ËWz —W?ÝW% ¨«b?-«d?}?Ž w²?"? O½ï?#ï?! wð—UÄ ÙW?ÖW% W?L?}?z «œ…d?}% Wð«ËW?! Æ…œ—u! ͫ˲—ïÐ …œ—ËË wÐeOŠ ¨ «d!ïL|œ WÐ ¨w-«d?}Ž Í—U?LF?O²"?Oz Íu|“œ Í…—UÇ gO?-«d}?Ž w²"?O½ï#ï?! wð—UÄ W¹«dJýUz ÂüWÐ X"O½ï#ï! wð—UÄ Íô W¹UÐ…œ …—U¹œ Æ U!…œ ‘ïÄ WH}% ©»…—UŽ Ë œ—u! wðW¹«dЮ wLýË—œ Uð…—WÝ W#W?z ÆW¹‹w½UýËU¼ Ë w!W¹ ÊËuÇ p}²ý —W¼ g}Ä ¢wðW¹«dТ W?! ¨W¹UÐW½ …Ë«—œ—Uý W% Âe?O? "?!—U??# Í—…u?}Ä WÐ gO½U??ýËU¼ Ë w!W¹ ÊËuÇ ÆW??#e?O?"? !—U?# Íd?O?Ð Í‹vÐ Ë n%Wz Ë Æ W¹U½ Íœ…Ë X}ÐW½ «bO²"O%UOÝïÝ wJ}L|˛— WM?¹˙WÄ«˙ ÂüWÐ ÆÊËu?Ð wM}?? N?½ ÍË«d?? 4J|—  «d?? ?!ï?? L|œ Ë X"?? O?½ï?? #ï?? ! wð—U?Ä ËËœ —W¼ 121


Í©Àï?? ? ?L? ? ? "?ð—ïÄ® w?½U1W?Ä Í˛œ W?? ? ?! ±π¥∏رØ≤∑ ÍW?? ? ?!…ËU?? ? ?!U?½ W% W?¹‹Í—…ËU?? ? ?#W?? ? ?ł ¨U?šËË— dÐWł `%U?2 ÍW!WM?OÐU! …ËW¹ï¼WÐ ¨ËuÐ e?OK~MOz Ë ‚«d?}Ž Ê«u?}½ ͱπ¥∏ررµ Æb½U?"?š…— «d?!ï?L|œ Ë X"??O½ï?#ï?! w½«d~½W¹ô ïÐ Íd?²|“ wJ?}†ï?łu?L?ł Í‹Íœ«“Uz Í—«uÐ ÊU!W²?"O½ï#ï! Æœd?! vÄ w²Ý…œ ÊU¹ôËËœ—W¼ Ê«u}½ ͋Ͳï%ï¹bOz Í‹v½ö?# q#  U! ÊU#W¼ ‰U?? O? ?Ýï?? Ý wð—UÄ X?AÄW% ÊU?¹ï??š ¨ÊW?JÐ Í—W?? ³|— d?? ²? ?}Ç W?¹‹Í“U?? ³½«—˘“ ËWz s?½«u??²?Ð u?? !Uð ÆÊËËe?³Ð d?²½UÝU?z ÊU¹‹w½«uð W¹‹vÄ ËWÐ Æ«œ —U?ýWŠ «œ ‚«d?}?Ž ©‫ ®اﻟﺘﺤـﺮر اﻟﻮﻃﻨﻲ‬wð«d?!ïL|œ ‹ÊU¹WÐ WÐ ÊU?¹W?!W¹‹wðW?¹«˛œ ÂüWÐ ¨«d?! W??ſ…œW?- …ËW??L|˛— ÊW¹ô W% ËË“ ©—d??×?²?%«® …b½WÇ—W¼ W% Âe?? O%U¹d?? á? ?L? O?z Í‹wðW¹«˛œ W?% …ËôËËœ—W¼ ÍôWÐ Í‹Íb?? !W¹ wðW?¹«˛œ ÆËuР«˅œ—WÐ W?? #U½ ÆËuÐ d²A}Ä WÐ W?? ! ¨Ëu?Ð UÄ—WÐ «b?? ſW?ÐW% Í‹Í—…ËU?? #W?? ł w?J}M?¹˙WÄ«˙ «œ±πµ≤ Í—WÐï?? ²? ?!ï?z Í≤≤ W% —U³½«ËUð w²?"O½ï#ï! wð—UÄ U?N½Wð r|˛— ÂüWÐ ÆÊËuÐ —«býWÐ «bO?}ð ÊU!WÐeOŠ XA?Ö WJ¹e}½ ÊU?!W¹‹w½U??L?²?A?O½ …e??}¼ Ëu?#W¼WÐ dÐ…“ …ËW??²?"?O½ï?#ï??! Í‹Í—U~½…—WÐ Íu?}½WÐ w²??"¹Ë Æœd?! Ë ÊU²?"O½ï?#ï! ïÐ „UÇ Í‹ÍËWMŽW?# wJ}!W?#ï! …ËuÐ r|˛— ÍW¹‹Íd?O~²}?ý ËWz ÆX}½W¹W~Ð WÐ Í‹Èu½ w?!W¹WMOÐU??! w½œd??! XÝË—œ Áö??O?z ‰ËbÐW??Ž ©w2…Ë® ÆÊËuÐ dð e??}¼WÐ …ËW?¹ï¼WÐ w½U??!WÐe?? O? Š Ëu??#W¼ Èu½ Í‹Í—WJ?ÝW??Ž wL|˛— Æ©¿®œ—U??á? Ý ©œu??L? ŠW??# s¹b?%«—u½® Ù«—W½…˛ Ë Ê«—U??!bM?|u??š ¨ÊU??!W??ÝËu½ W??#U½˛˘— ¨ÊU??!W?¹‹wÝU??O? ÝW% Í—˘“ w!W?¹…—U??#˛ Æœd??! W??ſ…œW??Íd|˛U?! W% ÊïÇ W?#œU¹ W% Ë bM|u?4?#…œ «bſWÐ ÍW~²?"½«“ W% WðU?! ËWz s# Æ d?Ö Ê«—UJ|d?! WÐ ÊU?? ýUÄ ÆÂU?? A? }? ?! ÊU¹—…œ ·W?? 4? }?Ä W% Ë Â—W??Ý W?¹Uðu?? ! ÊU??O†W?¼ fO%ïÄ ¨«œËW?? ý ÍËËœ Æ—WÝ …œdÐ «œW½UšdO~³ý…— W% ÂËuðËWŠ vÝ …Ë…ñý —˘“ wJ}†UŠ ÊU¹ïÇËu?ðU¼ w½œd??! W??ſ…œW?? -WÐ WJ½uÇ ¨Ê«—œ W?? -Wð —WÐ ÊU??!W??#U??-W?? ý —W??ÝW% ”W??! —˘“ Ê«“—W¼ Íœd! ©œuLŠW# s¹b%«—u½® ÍW!WðW#u!uŠ W! p}#—ïH|— UN½Wð W#œU¹ W% ÆËu³O½«“W½ Í©œu?? L? ŠW?? # s¹b?%«—u½® ÍW?? !WMO?ÐU??! ©w?2…Ë® ¨W??!WM?¹˙WÄ«˙ w½œd?? ! ‘ï?? #U??š ‘U?Ä XÝ«˙ ËW?? !W¹ ©¿® ÆËuÐ ‚«d?}?Ž Í—ôU?Ý U?Äu?Ý ÊU?A?}Ä ÆËuÇ fO?! W?% wýËu?A?}Ä ÍW?!…—U?! ©s¹b%«—u?½® Æ…Ë…b½U?ý…u†W¼ ¨œd?! rO½U?!…—U?²?0……— w?²?A½…“—W?Ý Æœd?! ÊU?LJ}½«œ—W?Ý ¨ËuÐ ÍËU?O?ÝU½ W??! «bJ}?²?ݢœ ÙW?ÖW% ±πµµ „W¹Uð…œu?! X?}½«u?²Ð U𠨜d?! Ùu?ÐW?- w½«d¹“…Ë „…—W?Ý ÍWKÄ W?¹ïÐ Ë …©œ—u?!® W¹«u?Ö wðu??Ö «b?#«—…ËW% …—W?"?0Wz W?J½uÇ ¨ d?ÖW½ Í—W?Ý W¹ïÐ ÂüWÐ Æ© U??! —U?Ö“— ‰W?Ö® Ë  U?!UÄ—WÐ wðW?¹U?ýUÄ wL|˛— Ͳœ —W¼WÐ ÆW?²?Ý«— b½WÇ Uð ÍW¹W?ýU~½UÐ ÂWz +«“U½ ÆÊËuÐW½ „ï?! Ë Ë«d?4J|˙ ‚«d?}?Ž ÍUÄuÝ w½U?!…œ—u?! ÆËuÐ r|˛— wJ}²Ý…œ —«œ Ë “«ñ#Uz ÍW½U¹‹wÝUOÝ w†˘— ÙUŠ 122


W?? L? ?ýï?? ?- wJ|—U?J|d?? ! ÆËuÐ r?K}?? ý Ë —…e?|u?? Ö Ë —Ëuð Ëu?? !…Ë w?ð«Ë…“ËW?? Ý Èb½W¼ w?½œd?? ! ¨rK}?ý ïÐ ÊU?²½U½«œ Œd½® ∫ÍËu?³ðu?Ö ¨ËuÐœ—U½ Ê«d¹“…Ë w!…—W?Ý ïÐ w?¹UГ˘dO?Ä w!W¹WJÝËdÐ ‘W?ý «dÐU?! Æ©WðWKKO?# ÂWz Íd?²|“ wðW?#e?š ïÐ X|e|—U?á½U?²Ð Ê«œe?}z Æ…ËWM¹œd?! pM}?0 w†œ Æ«d! b½uð W½UšËuðdÖ W% @½U# Æœd! dð .U- W!WðWKKO# Íô w²"?O½ï#ï! wð—UÄ Í‹vÄ vł r|˛— ÍW½«b½˙œ W²"|u†W¼ ËWz ÍË«d?!W??ſ…œW?- Í…ËWMðËËeÐ ÍW½U??²?šW?Ý —W?Ý w!W?¹‹Í—U~½…—WÐ W?!¢ Í‹Íñ?³?¹—…œ r|˛— WJ½uÇ Æ¢ U!…œ X"O½ï#ï! ¨…ËW½«ËW?â?}Ä WÐ ÆÊËuÐ dð e?}¼ W?Ð «b?A?O½U?²?Ýœ—u! W?% X"?O½ï?#ï?! wð—UÄ —ï?ł ÊU?#W¼ WÐ ∫…ËWðËW?? ! v% w†U?ÐËËœ Æ ËWJ}ð w?!W¹‹w!…—WÐËËœ «œ±πµ≤ W?% œ—u??! wð«d?? !ï??L?|œ wð—UÄ ÆœWLŠWz .«dÐ w†UÐ Ë ö†ËbÐWŽ …e#W¼ w†UÐ ‘UÄ Æ…ËW?M¹WÐ W?? ?#ËWJ?Ð Âœd?? ?! v% ÊU¹U?Jð ÂüWÐ ªÂËu?ÐW½  —UÄ w?#«b½W?z s# …b½W?Ç —W¼ ïÐ «b?? ſW?Ð W% „W¹…ËW½Ëu?Ðï?? ! rO½«u?ð «œ±πµ¥ w½U?? ²? ?Ý“ W% U?? łËW?z —˘“ wJ}½Ëu?Ð ËËb½U?? # W½ï?? !® œW?? L? ?ŠWz .«dÐ ÊËu?З«b??ýW?Ð «œW¹…ËW½ËuÐï?? ! ËW?% ÍW½«ËW% ÆÂWJ?Ð “U??Ý ÊU?¹ôËËœ—W¼ ÍW??²? O? #ï??! w?#«b½Wz® n¹—W??ý w%W??Ž w?LKO??Š ¨© «d??!ï??L?|œ wð—UÄ Í‹w²??A? Ö Íd??}?ðdJÝ …ËuÐ ÊU??ýU?Ä Ë W½«d??}z w?½U??²? Ýœ—u??! wJ?|œ—u??!® w×??OÐ…“ ÊU?? L? Š…d%ËbÐW?? Ž ¨©Í‹Í“W??!—W??# …e#W¼ w†UÐ Í—WM|u½ W?!® n¹—Wý w%WŽ ¨©w½UÐW?†Uð w†W#ï! Í“W!—W?# ÍW²O?#ï! w#«b½Wz wð—UÄ®Ë …ËWðd?Ö ÊU?O?!W?¹ ÊU?ýUÄ ÆWðËË— w"?šW?ý w²?ý ÊU¹W?!W½Ëu??âJ}ð  ËW?!—…œ Æ©ËuÐ ÆU½«œ ïÐ ÊU¹‹Èu½ wJ}#«dÖ˘ñÄ ËUM}¼ p}Ä ÊU¹©ÊU²Ýœ—u! wð«d!ïL|œ …ËuÐ ¨Ëu?ЩrÝU?Ю wM?}? ? ?N½ Íu?? ? }?½ Ë W¹©Í—u?½ s¹œU?¼WЮ Íu?? ? }?½ W?? ? ! p|œ—u?? ? ! ±πµ≤‹ X"??O½ï?#ï??! wð—UÄ «œËW?z w#…œ—W?ÝW% Æ‚«d??}? Ž w²?"? O½ï??#ï?! wð—U?Ä Í‹w²?A? Ö Íd??}ðdJÝ w²"|u†W¼ ©rÝUÐ w#«d?Ö˘dÄ® Æ…Ë«dÝU½ ©rÝUÐ w#«dÖ˘ñÄ® WÐ W! ¨U½«œ Í‹Èu½ w?J}#«dÖ˘ñÄ WJ½uÇ Æ U?!…œ ÊUA?O½ XÝ…œ W½«©X"?}½uð—ïÄïz® WÐ ‚«d?}?Ž w²"?O½ï?#ï! wð—U?Ä wMOA?}Ä ÂW†W?-W% „WO¹…ËWðW½ W?#W! WÐ Íœ—u?! ©b¼W0® w#…œ—W?Ý ÍW!W?#«dÖ˘dÄ w#W¼…œ w0«d?Ö…—WÄ ÊU?? A? ? O½ XÝ…œ „W?? ?O¹…ËWðW?½W?? #W?? ! W?Ð —W¼ wA?? ?O½U?? !W?¹©Íb¹“W¹® U?¼…Ë—W¼ Æ©≤πµ®ËuЫœ Æ©≤π∂®ËuÐœd! sJ}?ýWÐ gO½U?!WO¹b¹“W¹ Ë s!W¹…ËW?ðW½ œ—u! W?! X}½…œ «œ…ËWÐ Ê«œ ©rÝUЮ ÍW?!W#«d?Ö˘dÄ Æ©≤π∑®Êœ—u! ÊU!WO¹b¹“W¹ Ë W¹«Ë —W¼ «bAO²Ý«—W% Æ“«Ë«œuł w!WO¹…ËWðW½W#W! „W½ ÆÊ«ËW% 123


êO¼ W% W?! Ëu?³ðd?Ö ©b¼W?0® ÍW!W?#«d?Ö˘dÄ W% ÍWMš…— …Ë…ËË— ËW% ©rÝU?Ю ÍW!W?#«d?Ö˘dÄ wð—UÄ …b½WÇ—W¼ Æ©≤π∏®X}½U?½ «œ œ—u?! w%W??Ö wÝËu?½…—UÇ w0U??# WÐ Ê«œ «œ wJ}??0«d??Ö…—WÄ w0U?#® ÍW0«d?Ö…—WÄ ËWz ÂüWÐ ¨Í˙ï?Ö ÊU¹©rÝUЮ ÍW?!W?#«dÖ˘d?Ä dð«Ëœ ‚«d}?Ž w²?"?O½ï#ï?! ¨ U??!…œ ÊU?? A? O½ X?Ý…œ ‘…ËW½ËuÐ «œu??ł w?0U??# Uð W?? ! ¨«b??-«d??}? ?Ž W% ©œ—u??! w?ÝËu½…—UÇ ±πµ¥ ÆX"?O½ï?#ï! Ë  —UÄ Í‹Íb?½…u}Ä w½ËuÐ d?²?}Ç Íï¼ …ËuÐ W?#Wz Æ©≤ππ®…ËW½U?O?²A?}¼ Æb½«“WЫœ ‚«d}Ž w½U#W%—WÄ w½U!W½œ—«ó³†W¼ ïÐ ÊUOýWÐËU¼ w!W¹W²"O% W!WÐeOŠ ËËœ—W¼ w²?"?O½ï?#ï?! wð—U?Ä ¨«œ œ—u?! wðW¹«ËWðW½ Í…ËWMðËËeÐ w½ËuÐ 5?ðWÐ Ë Êb½W?Ý ËUð ÙW?ÖW% W! «œ X"O½ï#ï?! wð—UÄ Í…d~½ï! ÂW¼ËËœW% Æ«œ…œ œ—u! ÍW%WÝW#WÐ wšW¹UÐ d?²Ä gO-«d}Ž «b??-«d??}? Ž W% œ—u??! W??! U½ «œ…ËW?Ð ÊU?O?½«œ Æ«œ ÍËË— d??²|“ wMðËWJ?A? }Ä ¨«d??O? Ö «œ±πµ∂ W% Í—«uÐ W% U?ðW¼ ÆX}†U½…œ «b¹‹w?ðW¹«ËWðW½ Í…ËW½b½U??ÝËWÇ Í—U?Ð d|˛ W% …ËW??!W¹ËË— Ëu??#W¼W% œ—u?! ÍW?A}?! Í—W?Ý…—UÇ s¹dð—UÐW%¢ ∫X}†…œ U¼…Ë—W?¼ Æ«býUÄu?Ý Ë…Ë«d?!ËxÐ Ë w½W?#WÄUÇ Ë s}M?Ð «b¹‹Íb??!W¹ w?ÝËu½…—UÇ w0U?? # WÐ Ê«œ »…—U??Ž Ë œ—u?? ! Í…ËWðW½ ËËœ—W¼ W?? ! W¹…ËWz ÙËW¼ ô ËËœ—W¼ w?ðW¹«ËWðW½ Í…ËW?Mðd~!W?¹ Ë Íœ«“Uz Í—WÐW?? ²? Ý…œ ïÐ „W?¹ w½U??ý W?Ð ÊU??ý wJ}-«d?}Ž W% ¨‚«d?}Ž w½U?²Ýœ—u! ïÐ w¹WÇu?}½ w!W¹‹w#ï½ïðïz w0U?# Í«Ë«œ W!…—U¹ñÐ ÆÊ…œ Æ©¿®¢ U!…œ «œËuðd~!W¹ Ë wÝ«d!ïL|œ ÍË…—Ëu??ýW% Âe??OM?O%U??²? Ý ÍWJâ|— Í…ËW?½œd??!ËU??š …ËW??!W¹ô W% W??! 5½«eÐ ‘…ËW?z X}Ð…œ w#e?O?Ð…—U?Ž ÊUÄ wðW??ÝU?O?Ý …ËW¹‹Íœ w!W?¹ôW% Ë ©«œ ·ï?ý˘d?š w²??š…Ë —W?ÝW%  W??³¹UðWЮ vÄ Ë…dÐ «b?-«d?}?Ž W% Íœ—u?! wðW¹«ËW?ðW½ Í—U?O?ýï¼ ¨Í‹v% Í‹ÍË…—Ëu?ý w½«u?O?²?AÄ Ë d?2U½ ÊUO†ËW¼ …ËW½U#…“ d|œW% —W¼ ÊU!W²"O½ï#ï! ∫Ëu³ðd~†W¼ Í—WÝ W½U¹‹w²Ý«— ÂW% g¹ËWz Æ«œ ¨WÐËd?Ž U¹ X}Ð wðW?¹«œ—u?! ¨W½U?O¹…ËWðW½ wJ}½U?ýïJ}ð Ëu?#W?¼ W?! s½W¹W~Ð v𠜗u?! «œ…œ Í…œUÝ wJ†Wš W! Æ…ËWJ}†«ËW?ł WMÇU½ «b#eO½ï#ï! ÙWÖW% ËW¹W½U#e?O%U¹dáLOz wJ}½«b†ËW¼ ÍW½«“«u?? š …ËWðW½ Í…ËWMðËËe?Ð Íd??O~?²? AÄ w#—W?? ÖWÐ Í‹ÍË…—Ëu??ý «Ë ÊU??O? ?²¹œ ÊU??²? ?Ýœ—u??! w½U!W?²"O½ï?#ï! —W³#«—WÐ «œ ÍW¹W½U?²Ý˘œU½ W²?"|u†W¼ Ëu#W¼ ËWz ÙWÖW% ¨ U?!…œ ©d2U½® ÊU?O½U??²?Ýœ—u?! wI?% …Ë…ËË— ËW% ÆËuÐ e?! W½U??#ï?š w²?"? O½ï?#ï?! WÐ ÊU?¹˙…ËUÐ Íb?}z ¨d?"? O?# ͱ∑ W?% ÆX}?Ð ‚W% ÊU?¹«ËñÐ ÍË«ËW?ð WÐ ÊU?? ? ?O? ? ?#«b?½Wz —˘“ W?? ? ?! ¨X¹œ Í«Ë Í‹Í—U?J?½«˙ï?? ? Ö `"‫ﺴﺄﻟﺔ اﻟـﻜﺮدﻳﺔ"` ﻣﺠﻠـﺔ "ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻢ واﻻﺷـﺘـﺮاﻛﻴـﺔ‬d‫ "اﳊﺰب اﻟﺸـﻴـﻮﻋﻲ اﻟﻌـﺮاﻗﻲ وا‬:‫)*( ﺟـﺒﺎر ﻋﻠـﻲ‬ .١٩٦٢ ‫` آب‬٨ ‫اﻟﻌﺪد‬ 124


w²Ý…œüUÐ Èb½W¼ Ë ÊU?LÝuŽ bO?#WŠ ¨Í—…b¹WŠ `%U?2 ¨œUzu0 ‰U#W! ¨«œ±πµ∑ w²?ÝuÖïz ËWÐ …Ë…œd?!ËxÐ ÊU??O?!W¹…ËW½œdJ½ËË— ¨«b½U??²?Ýœ—u?! W% ‚«d?}? Ž w²?"?O½ï?#ï??! wð—UÄ ÍWJ¹œ XÝ…u¹W?Ä …ËW½U?²? Ýœ—u??! wð«d??!ï?L?|œ wð—UÄ WÐ Ë …Ë…b½U??ý…u†W¼ ÊU??O½U??²? Ýœ—u?! wI?% W¹‹vÄ ©≥∞∞®«b?!W?¹WJKO?#U?½ W% Æ ËW?! X"??O½ï?#ï??! wð—UÄ W% ËuÐ 5~½W??Ý wJ|dÐ…“ W??#Wz ÆÊËuÐ Ë ŒW¹U?Ð ÂW?? ! ÍW½U?¹«Ë˛—ïÐ w?J}?? ²? ? "|u†W?¼ WÐ w½U?J|˙ËU?¼ Ë œUzu?? 0 ‰U?? ?#W?? ! w?²? ?"|u?†W¼ ÊU?A?O½ XÝ…œ Âe?O%U¹d?á?L?Oz Í…œ—U?á?Ý«˙ WÐ W?!W½«ñ?âÄ«œ Ë ÊW?!…œ —U?³?½«ËUð W½U?²?"?O½uð—ïÄïz ÆÊW!…œ Æœd! «b¹WÄ wJ}MOð Ë ˙uÖ …ËW¹‹È— ËW%  «d!ïL|œ wð—UÄ w²?? "¹u?? }Ä «Ë ÆËuÐ…œ d?ð ˙u??Ö Ë 5?ðWÐ  U¼…œ Uð d?? 2U½ Í©Âe?? OÐ…—U?? Ž ÊUÄ® Í…ËWM?ðËËeÐ ËWz ïÐ ¨X?|d??A? }?JЫ— «b¹ôWÐ w$—W?? Ý Ë X|dJÐ U?MýUz vÄ Íœ—u?? ! ÍW%W??ÝW??# W?? ! œd??!…œ WÐ …ËW¹‹wÐ…—U?Ž w!W?¹WJ%u?³?}?²?! ÍW~|— W% ÆU½ ÍËU~½W?¼ ÂW?!W¹ ©“WÐW½ ‰U?#W?ł® W?²?ÝWÐW?# ïÐ Íœ—u?? ! ÍW½«“«u?? 4¹œ«“Uz Í…ËW?MðËËeÐ wšW?¹UÐ Ë w~½d?? Ö ©≥∞±®©œ«d?? !ô« ÕU??H? ?!® Íu?? }½ Ë œ—u??! wýWÐËU?¼ wJ|b??0…Ë Í…ËWz ‘UÄ Æ…Ë…œd??! ÊËË— »…—U??Ž ÍW½«“«u??4¹œ«“U?z wðUÐW??š w!W¹W#U½—WÐ «œ Í—U¹ñÐ d2U½ ¨œd! ÊU¹d?2U½ w½«œ—WÝ Ë …dO¼U- W½ËuÇ «œ±πµ∑ W% »…—UŽ ÍœËËd?Ý WÐ ˛˘— Ëu??#W¼ ÍW?!W??#«d?Ö˘dÄ Æ…ËW½œd?!Ëx?Ð W?²?}Ð …Ë…d??O¼U?- ÍW?Öe?|Ë W% Í‹Íœ—u?! uÐ …b½W??ÖUÄËñÄ W?½«ñ?}?~ý˙ï??ý ÍœËËd?ÝWÐ «œ…œ w?†ËW¼ Ë œd??!…œ vÄ w²??Ý…œ œ—u?! w?¹…ËWðW½ Uð Ë ÊU?²?Ýœ—u?! w½U?!W?²? "?O½ï?#ï?! —W?Ý …œd?! wÄ«d?š wJ|—U?! W?#Wz Æ U?JÐ d?2U½ Í“U?³|— Æœd!…œ dð .U- wð—UÄ Í‹vÄ vł  U! ÊU#W¼ ÆÊËuÐ…œ dð“«Ëô  U¼…œ W% Í‹wðW¹UM#˛Ëœ Í—W~?½WÝ …ËW?ý…ËW% ¨ËuЋ©U?²?"}?z Íï²½W?Ý® «b?ſWÐ w½U1WÄ Í˛œ d?2U½ Í—˘“ Í‹Í—WÝ Íœ—…œ d2U½ ÍW²"|u†W¼ ËWz ÆËu³ðdÖ …—W²K~MOz Ë Ê«d}z Ë UO!—uð w½UL|˛— W!W?Ž“…Ë Í…ËWMO-Wð wÝdð W% ‚«d}?Ž wL|˛— Æb½«“UÝ ¨wðW³¹Uð WÐ ‚«d?}ŽË W½UðüËË ËWz ïÐ Ë —U??Ñï?Ö b½WÇ Í…ËW?½œd?!ËxÐ ÍW~?|— Æœd?! «b†W?¼—WÐ œ—u?! ïÐ Í‹Íœ«“U?z ÍËW?à? ł p}?#W??! ©ï?²½W??L?OÇ Ë …—W~ł® u??!…Ë ÍW?Ö—U?! p?|b½W¼ «b½U?²? Ýœ—u?! W% Æ«—œ Íœ—u?! w!W?¹W?#U½˛˘— Æ«dM|—“W#«œ ÊU¹©»…—U?Ž w?²?}?!W¹® w½U?1WÄ «œ±πµ∏ Í—…u¹d?³?}? 0 ͱ¥ W% Ê…œ—Wz Ë ‚«d?}?Ž p?}ðU?! wJ}†ï?łu?L? ł ¨œd?! —ï?# ¨U¹—u?Ý Ë d?"?O?# ͱπµ∏ Í—…u¹d?³?}?0 ͱ ÍW?!WM?ðd~!W¹ ͲœW% W% ¨©‰U??#W?! w%W??Ž® ¨«b?-«d?}? Ž w½U?#W?%—WÄ W% œ—u?! Í—WM?|u½ Æ…Ë…œ—u?! u??}½ W?²? "?š Í—˘“ 125


wJ}?ÝUÐ êO¼ W?! ¨ d?Ö W¹‹w²?}!W?¹ ËWz w½U!…—U?¹ñÐ W% ÍWMš…— «b½U?#W%—WÄ w!W¹…ËW½ËuÐï?! ÆËu³ðU¼W½ «b}ð Íœ—u! ÍW¹‹w¹UÐWðU½ ËW?z X}Ð…œ W?! ËuÐ«Ë ÊU¹‹vÄ «b½U?²?Ýœ—u?! W% W½«ñ?}~?ý˙ï?ý Íd?OÐ w½«d~†W¼ «e?L?Oz Í‹È˙W% «œ…œ w†ËW?¼  —UÄ Æ…ËW?²|“ï?IÐ œ—u?! ÍœËu?Ý ïÐ ‰W?B¹W??0 Ë s}?"?Š Ë d?2U½ ÊU"¹b?#W¼ W#Wz ÆX|dM?}áÝW?âÐ «œ…“Uð Í—Ëu²?Ý…œ W% œ—u! w0U?# …ËW¹‹wJ†Wš Í…ËW½œd?!ï! Æ…ËuÇ—…œ w?²|ñ?? }~?ý˙ï?? ý ÍW%W?? ÝW?? # W% Í—W?? Ý ÂW?? ! b½W?Ç  —UÄ W?? ! …ËW𫜅œ w?½U?? A? ?O½ Ê«u?}?½ ͱπµ∏ Í©»…—U?Ž w²?}? !W¹®  —UÄ W?! X?}?âÐ œU¹ W% ÊU??L?ý…ËWz X}ÐU?½ …ËW%W~ł ïÐ Íïš ÍdO~²?AÄ …ËUð…—WÝ W% —W¼ ¨ËËœd! w¹UГ˘dOÄ …ËW¹‹w#—WÖWÐ —˘“ Íd?"O# Ë U¹—uÝ Æ©¿®s¹ñЗ…œ vÄ wJ}??šW¹UÐ êO¼ …ËW??-«d?}?Ž wL?|˛— ÊW¹ôW% ¨ —UÄ w½U?!W?½b½Uð…˙ï?š Ë ÊU??!…Ë«d?!ËxÐ U?? N½W?ð WJ½u?Ç Æ d?? Ö…b†W?¼ Í—W?? Ý ÊËuÐ e?? }¼W?Ð Ë…—WÐ —W¼  —U?Ä «b?? ý…ËWz ÙW?? ÖW?% Æ«—œW½ ÆËuÐb½UJ% …Ëïš WÐ Í©ÊU²Ýœ—u!® ÍWýËË W! ËuÐ p|Ë«d4J|— W½U¹‹w?ÝU??O? Ý …e??}¼ ÂWz «b½U??²? Ýœ—u??! W% ¨œd??! ˙ï??Ö w?ðW¹U??ýUÄ wL|˛— r?ÝU??- ÍWðU??! ËWz ÍËË—W% ÂüW?Ð ¨e??}¼W?Ð …ËW¹‹wðW¹«b?½WÇ ÍËË—W%® ÊU?? ²? ?Ýœ—u??! wð«d?? !ï?? L|œ wð—UÄ ∫ÊËu?ÐW¼ w½«d~†W¼ w#W! w!W¹W?²Ý…œ U¼…Ë—W¼ ¨X"O½ï#ï! ¨©ËuЫd?4J|— Û«dš —˘“ …ËW¹‹wðWO½ïÇ W% ÊU?? ýUÄ w¹«Ëœ ÍWÄËd?? Ö ÂWz Æœ—u?? ! ÍW½«—…Ë—WÄ ÊU?? L? ²? A? ?O½ ËW½U?? ²? "? ?O%U??O? ?Ýï??Ý Íd?? OÐ ¨…Ë…©p¹˛U?? ? !® Íu?? ?}½ WÐ «b?¹‹Í˛ï%ï?¹b?? ?Oz Ê…ËU?? ?š w?J}?ð—UÄ W% ÊU?¹ï?? ?š «œ±πµπإر¥ Æ©≥∞≤®X"4J|— Í…—«u??}z Æ…ËW¹U??# r|˛— vÐ p|˛˘— b½W?Ç ‚«d?}? Ž w½U??²? Ýœ—u?! ¨r?ÝU?- ÍW??!Uð…œu??! ‘UÄ W% œ—u?! ÍW~?}?ł U𠨫d?! w½U??L?}KÝW% W½U¹‹wÝU??O?Ý w!W¹…ËW½ËuÐï??! ±πµ∏ Í“u?#Wð ͱ∑ ÆÊWJÐ Í—U¹œ «œ…—Ëu! …“Uð Í—U#ï! wÐW?²!W# Í‹w?²AÖ Íd?}ðdJÝ ¢ö†ËbÐW?Ž …e#W¼¢ W% ÊËuÐ w²¹dÐ W?!…ËW½ËuÐï! w½«—«b?ýWÐ ÍW??²? O? #ï??! w#«b?½Wz ¢n¹—W??ý w%W??Ž wL?KO??Š¢ ¨ÊU??²? Ýœ—u??! wð«d??!ï??L|œ w?ð—UÄ wÝU??O? Ý W% ‚«d?}?Ž w²??"?O½ï?#ï?! wð—UÄ Í—WM|u?½ ¢—u?0W?ſ œW?L?ŠWz¢ ¨ «d?!ï?L?|œ wð—UÄ Í‹Í“W?!—W?# Ë —…e|—U?Ä Èb½W¼ Æ©≥∞≥®ÂW?? ?N? ? }? ? Ý ÍW?? ²? ? Ý…œ Í—W?M|u?½ ¢“WÐW½ ‰U?? ?#W?? ?ł¢ ¨«b½U?? ?²? ? Ýœ—u?? ?! Í≤𠨫b?? ſWÐ ¨ÂW??!W?¹ w†U??Ý ¨±∂∞ Æ˛ ¨w?½UÐW†Uð ÍW?? ²? Ý…œ w?½U??Ö—ïz ¨©—u?M%«® ÍW??#U?½˛˘— W½«ËñÐ ©¿® Ʊπ∂π wK¹—ËUz 126


W! ËuÐ «œ…˙…ËUÐ ËW% wLKOŠ ÆÊËuÐW½ p}ÐeOŠ êO¼ Í—WM|u½ W! ¨ÊËuÐ —«býWÐ g¹—UJ³ÝU! Í—U?#ï?! w½Ëu?Ç Ë b½WÇ vÐ Í‹Íd?O~²??AÄ …ËW¹‹w!W¹U½«uð Ë e?}?¼ Ëu?#W¼ WÐ W?²?"?¹u?}Ä œ—u?! W¹U?ð…œu?? ! ÂWz¢ WJ?½uÇ ¨X|d?? šËUÇ g?}Ä g¹œ—u?? ! w?!W¹«Ë«œ êO?¼ Í…ËWz vÐ ¨ UJ?Ð …“Uð Æ¢…Ë«—œ ÂeO%U¹dáLOz W% WJ|dÐ…“ Í«Ë«œ Ë X|ñ??³?З…œ …—U??#ï??! ËW% Íï??š Í‹Íd?? O~½W¹ô œ—u?? ! ËuÐ«Ë Í‹vÄ —u??0W??ſ œW?? L? ŠWz w½œd?! XÝË—œ Í«Ë«œ Ë©ÊËu?Ð X"?O½ï?#ï??! ÍWЗ˘“ W?!® ÊU?!W?O? ÝU?O?Ý …Ë«d?O? Ö w½œd?!œ«“Uz ÆÊWJÐ ©w³ŽWý ÍW#…ËUI#® p|— ©wðW¹«ËWðW½ w!W¹W²?O#ï!® vłWÐ XÝ…œ œ—u?! W²"¹u?}Ä W! ËuÐ «œ…˙…ËUÐ ËW% “WÐW½ …ËW¹‹w½UNOł w#W!W¹ w~½Wł W% Ë W²"¹u}Ä Í…ËWz ¨«bO½U!…—ËuMÝ Í…u}Ç —«uÇ W% Ë  U4Ð ÊUOM}†W?Ð Ë XHÖ …ËWO¹WÇu?}½ Ë wðW†Ë…œ u}½ w%ï?!ïð˘dÄ Ë …ËW½œdJ½ËË— s¹b½WÇ ÍW~|˙ W% Ͳœ W?? ²? ?"¹u?? ?}Ä «ËWz U½W?½ «œ W½U?? 0U?? # ËW?Ð w½«œ rÝU?? - —W?? Ö ÆÊW?JÐ Í…œU?? OÄ ¨X?|—œ…œ vÄ W% X}ÐW?½ Í…ËWz ÍU½«uð p|—ï??ł êO¼ WÐ rÝU??- wL|˛— W?! Ëu?Ð«Ë Í‹vÄ WJ½uÇ ¨…ËWM²??Ý…uÐ W?! UJ¹d?#Wz w½U!W?¹‹w~½Wł W¹‹w?²ýW?! WÐ Ê…œ—Wz W½UðU?! ËWz WJ½uÇ ÆX}~½W?−Ð œ—u?! Ͳœ W% ÍW??ý…˙W¼ ¨ÊËu?Ð «œ Ê…œ—Wz W% W??! e??OK~M?Oz ÍUÄu??Ý WÐ ¨Ë ÊËuÐ  Ëd??}?Ð w½U??!…—U½W??! W% «œ œ—u??! ÍW?½U??0U??# ËW?Ð Ê«œ rÝU??- Ë X?}Ð —W??Ö Ëu?Ð«Ë Í‹vÄ “WÐW½ U?¼…Ë—W¼ Æœd??!…œ ‚«d?? }? Ž Ë  U!U½ X"¹u}?Ä ÍbOz Ë W²Ý—WÄW½ï! wJ}?L|˛— W! X}½W¹WÖ…œ wðUá?"Oz WÐ «ËWz ¨X}½W½ ÆX|dJÐ v% ÍdO~²AÄ X}ÐU½ ïÐ W~?|˙ W??! …ËW??A? }Ä W?? ²|œ p|—UТ W¹«u?? Ö ËuÐ«Ë Ëu½U??OÐ Æ…Ë«Ëœ W?½«—œ w½U??!…“U??OM?A? }Ä Æ¢Ê…bÐ ‚«d}Ž Í—U#ôWÄ …ËW²AÄ W% ¨ U! ‘ïš ÂeO%U¹dáLOz W½U?? ?L? ?²? ? # X|d½«u?ð…œ ËuÐ«Ë ÊU¹‹v?Ä ¨…Ë…“WÐW½ w?½U?? !W½Ëu?ÇïÐ ÍW½«ËW?? ?â? ?}?Ä WÐ …ËW% W?~ł W?#Wz wðu?Ö “WÐW½ Æ…¢Âe?O%U?¹d?áL?O?z WÐ ˛œ wJ}?L|˛—¢ WJ½uÇ ¨X|dJ?Ð rÝU?- Í‹Èu½ wL|˛—WÐ ¨W#eO%U¹dáLOzWÐ ˛œ wJ}L|˛— W! X}Ð XÝ«— —WÖWz WJ½uÇ ¨…ËW²|dÖU½ „W¹ «bO²Ý«— ÙWÖW% w%W??Ö w½U??!W¹‹wðW¹üW??#ï?! Ë w¹…ËW?ðW½ W?0U??# Ëu??#W¼ WÐ Ê«œ ÊËuÇ Ë b½WÇ v?Ð X}Ð…œ «ËWz ÆX}MÐ «œ‹ œ—u! w½«ËWz w½«u?ð Í…bM}¼ “WÐW½ ¨b?½U¹U?š w?½U¹WÐ…—WÐ Í≥ Íd|˛U??! Uð W??! «œW¹…ËW½ËuÐï??! ËW% WJ?†WÐ ¨Êd?? ? }½W½ r?ÝU?? ?- ïÐ w?¹UГ˘d?? ? OÄ ÍWJ?ÝËdÐ v?łWÐ XÝ…œ W?? ? !  UJ?Ð Í“«— …ËWÐ Íœ ö†ËbÐWŽ …e?#W¼ W! W?ÝUÐ w½U¹Uý ÆÊWJÐ ï?Öu²H?Ö «œ rÝU- ÙW?ÖW% Ë «bſWÐ W½d}?MÐ p|b0…‹Ë 127


W! œd?!…œ w²ÝW?¼ ËUOÄ Æ U¼W½ v% w~½…œ Ë œd?!W½ w-W²?# «œWM²A?O½«œ ËWz Í—WÝUð—W?ÝW% ÆW¹UÐWðU½ «bO½U!W†UÑW¼ ÙWÖW% p|˛˘— b½W?Ç ÆËuÐ ÊËË— …ËUð…—W??Ý W% —W¼ œ—u??! WÐ —W??³?#«—WÐ r?ÝU?- wL?|˛˙ w²?"?|u†W¼ ¨w¹U?ð…—W??Ý Ë Íb?½…u??}½ ÍU?? ²? ?Ýï?? #U??# X?ýW¼ Ë “WÐW½ ‰U?? #W?? ł p}ðU?? ! ¨W?? !Uð…œu?? ! ‘UÄ W0U# Í«Ë«œ Ë œ—U½ ©—W#uŽ dÐUł —ï²!Ëœ® Í‹ÍdO³Mý˘— Íd¹“…Ë Ë rÝU- ïÐ ÊUO!W¹…Ë…—WšdOÐ ËWz W?? ? ! ©b?K³?%«® ÍW?? ?#U?½˛˘— vłW?Ð XÝ…œ ¨œd?? ? ! ÊU?¹œ—u?? ?! w?%W?? ? Ö w½U?? ? !W¹‹Íd?? ? O? ? ?³?Mý˘— Ë Ê«d¹“…Ë „…—W?Ý Íd?~}?ł Í©·—U?Ž ÂôW??"%ËbÐW?Ž® ÊW¹ôW?% …ËïÐœd?!ËxÐ ÍW¹…Ë…—W??šd?OÐ ÍW?!…Ë…—W?šd?OÐ Í…ËW½œd?!ËxÐ ÍW~|— ‘W?ÐU?-…— …b½WÇ—W¼ ¨«d?! W?ſ…œW?- …Ë ï?šu?}½ Íd¹“…Ë ÆËuЫœ Í≤∑W% «œ r?ÝU??- ÙW?? ÖW% œ—u?? ! w?J|b?? 0…Ë b½WÇ ÍW?M²?? A¹W?? Ö p}Ä Ë s?ðËWJ}ÄËU?Ç ËW% Íd??}ðdJ?Ý WðU??! ËWz W??! œW??L? ŠWz .«d?Ð ¨«b??ſWÐW% Íd??Ö—WÐ w?ð…—«“…Ë W% «œ±πµ∏ Í“u??#Wð Æ…Ë…bM|u?? š w!W¹W?ðu??Ö …ËW½«u?Ð…œU??#Uz Ëu?? #W¼ Íu??}?½ WÐ ¨ËuÐ  «d?? !ï??L|œ w?ð—UÄ Í‹w²?? A? Ö wJ}?? ÝUÐ U??N½W?ð WJ†WÐ ¨X"?? šW½ ËUÇ g}?Ä ÍïðËWz w!W¹‹Í—U?? !«Ë«œ êO¼ .«dÐ …b?½WÇ—W¼ w½U?!…œ—u?! ©«dЮ wðuÖ «b?#«—…ËW% rÝU?- Æœd?! w½U²?Ýœ—u?! w!U?š Ë œ—u! w%W?Ö w¹‹vÄ—W?Ý °…ËW²}M|œ UÖUz WÐ ©ÂeO%U¹dáLOz Í…b½WÖUÄËñÄ® W% Í©‰ULOý® œ—u?! w²??ݢœ W½ rÝU?- W¹«Ë Í‹vÄ W??!  u?Ö ÍœW?L?ŠW?z .«dÐ WÐ “WÐW½ ‰U?#W??ł ˛˘— ÊU?#W¼ WðU?? ?! ËW?% p|ËWz ÆX?}Ð…œ w²?? ?}? ? Ý«d?? ?!ï?? ?L|œ WÐ Í˙…ËU?Ð gO?J|—ï?? ?ł êO¼ W?Ð W½ Ë X?}Ð…œ p|˛˘— W?! ïšUz ¨ W?O³Ð ÊU?²Ýœ—u?! w!Uš Ë œ—u?! w%W?Ö Í…—UЗ…œ êO¼ X|ËW¹W½ «œWJÝU½ ∫ËuÐ U¼ËUz œW?LŠWz .«dÐ w#«—…Ë °°° UJ?Ð ı ËuÐ .U- Í‹vÄ vł Ë œd?! «b¹WÄ Íe}¼ Ë ˙u?Ö Í‹vð w²?"?¹Ë “WÐW½ p}ðU?! °¢Âe?O%U?¹d?á?L?Oz WÐ  W?#e??š w½U¹ rÝU?- wJ}Mðd??Ö vÄ—WÐ —W¼¢ W~ł Ë W?¹‹w½ U½U?? Ý «Ë—W¼ ¨«ËUz˛˘— w#e?? O%U¹d?? á? L? ?Oz w½œd??! ÙW?J}ð XÝ…œ W?? ! X}½W?¹W~Ð ¨X}Ð…œ Ë«ËW?𠜗u??! ÍœËu?ÝW?Ð U??N½Wð ¨rÝU??- —W??ÝW% œ—u??! wJ?}ðu??}? ²?ÝW?Ä Ëu??#W¼ ‘…ËW% s# X|ËWð…œ ïð¢ ∫w?ðu?Ö …ËW¹‹w¹…˙Ëuð WÐ .«dÐ ° «bÐ w²?Ý…œW% W¹‹w?½ wâ?O¼ œ—u?! WJ½uÇ X%WÄ ‰WÄ ÊU??!W¹‹wŽu?O?ý X?¹˘ñÐ «Ë ‘ïð °ÂW?!U½ d?ÖU?z WÐ w¹—U¹ s# øÂWJÐ d??ÖUz WÐ Í‹Í—U¹ °¢ÊW!…œ Ùœ W% Ùœ vÐ W?! ¨«Ë˛—ïÐ w½U?ÝW?! w?½ËuÇïÐ Ë d?OÐ Ë oD½W?# ïÐ W?!W¹W?½Ëu/ s¹d?²?}Ç W?#Wz ÆÊWÐ…œ u}½ ¢ñ}~ý˙ïý¢ WÐ ÊU¹ïš gO½«œ 128


ËËœ Æ ËW?" œ—u??" w#W??Ö —W?ÝW# s|u??š „W¹U¹—…œ Ë w½UЗu??& „W¹U??O½œ  —UÄ w²??,|u†W¼ ÆUM}¼ œ—u" ïÐ ÍËüUý …ËW¹W½U.Äïð Ë r†UÄU½ ÍU³!ïÐ Ë p}! ÍW"˘ñ( WÐ rÝU& dð«Ëœ ÊüUÝ wM!˛Ëœ „W#WÖ ÙW?ÖW# V},Š X}Ð…œ w½«e¹…œ ¨ËuÐ —U?Oýï¼ Ë “UÐ pO²"Uð „W#W?Ö rÝU& ÙW?? ÖW# W?? !…œ ËWz W?? " ÊËuÐ ©¿®ÊU?? "W¹‹w,?? ŽW?Ð wM!˛Ëœ s¹d?ð e?? }¼WÐ Æ U?? .Ð «œôW?Ð e??}?¼WÐ W?²?}âÐ —W?,?"W¹ ‚«d?}Ž W?" X,¹Ë…œ ÊU¹«Ë ÊU?"W¹‹w,?ŽWÐ ÆËu?³ðd?Ö ÊUO?"W¹ «b½U?"W¹‹Íd?/U½ Æ…Ë…d,O! Ë U¹—uÝ w²}"W¹ rÝU?& ÆËuÐ ©·—UŽ ÂôW?,#ËbÐW?Ž® ¨…“U³|˙ ÂWz Í—WM|u½ s¹dðd?O?Ö—U!…œ Ë s¹dð ‚…˙WK#W?" Ë sJ}Ä Ë p|˙U½ —˘“ W" w½«eOý…œ ÂüWÐ ¨WA}Ä W# wA¹œ—u" ÍWšW¹ Ë W²Ý…œ W" w½«e¹…œ Æs|d??"…œ XÝW??!—W?Ý „W¹…ËU??! ‘ïÐ sÐ w?²?H? Ö s¹d??²?!W??" WÐ Æ…ËWðW½Ë«d?M}?ÝËW?Ç ‘…bM}¼ WJ½uÇ ¨5½ w¹“«— d?/U½ w?!eO?Ð…—UŽ ÊU?Ä wðW?ÝUO?Ý WÐ ‚«d?}?Ž w½U?"W?²?,?O½ï?!ï?" w½«e¹…œ Íœ—u?" ÆÊËU½ Í—…œWÐ Ë …ËËœ—«u?³†W¼  W?ÝU?O?Ý W# w½U?O½UO?|˙ËU¼ U¹—u?Ý Ë d,?O?! W# d?/U½ ‘UÄ  W??³?¹Uð WÐ ¨…ËW½«dM?}? ÝËWÇ…œ WJ½u?Ç ¨ÊËuÐW½ «œd??/U?½ wðW??ÝU??O? Ý ÙW??ÖW?# ‘U¹—u??Ý Æ UJÐ Íï?š Í“UÐ pO?²?"Uð W½«d¹˛ w?½«uð rÝU?& …—ï?ł ËWÐ Æd?,?O?! Ë U¹—u?Ý ÍW?"WMðd~"W¹ Æœd" «b†W¼ —WÐ X,O½ï!ï" Ë œ—u" ïÐ Í—WÐ „…b½W¼ ËuÐ …ËWz Í…˛˘— ËW# ¨«œ±πµ∏ Í“u??!W?ð Í≤∑ Ͳ˘— W# XÝW??I½U?z WÐ W??" «b¹‹wðU?? " Í—Ëu??²? Ý…œW# W?!Wz …—U¹œ ÆœdÐ u?}½ »…—U?Ž wýWÐËU¼ WÐ Íœ—u?" ¨…Ë…œd?" ÍËxÐ ¨Íô W½ËuÇ œ—u?" Íb?(…Ë ¨…˱π≤¥ Í—Ëu?²?Ý…œ ÍW½«ËWâ?}Ä WÐ …—Ëu?²?Ý…œ ÂWz WJ½uÇ ¨ËuÐ …Ë«“«˙ w"W¹W?²?Ý˙ U?N½Wð ËU??OÄ ÊïÇ U?Ý Í…œ ÆËuÐœd??" ÊU?A? O½ XÝ…œ »…—U??Ž Í…ËWðW½ W# p}??ýWÐWÐ w&«d??}?Ž w#W??Ö …œd?" ÊU??O†ï??š «b?ý…ËWz ÙW??ÖW# øX}ÐW½ «b??}ð wJ}??ýWÐ êO¼ W?" p?}?²?ý w?ýWÐËU¼ W?²? }Ð…œ Æ U" …œUOÄ Íïš wðWÝUOÝ WáAš vÐ w½«uð gOLÝU& Ë …Ë…œ—u" —˘“ ÍËUÇ ÍW~?|— Æœd?? ? "…œ Í©»…—U?? ?Ž Ë œ—u?? ? " wðW?¹«dЮ ÍW?? ? ýU?~½UÐ «b?? ? O? ? ?"W¹W?ðu?? ?Ö Ëu?? ? !W?¼W# ÊW?¹ô W?# …˱πµπ wK?¹—ËU?z Í¥ W?# Æ«œ‹ Íœ—u?? ? ? ?" w"W?¹W?? ? ? ?!U?½˛˘— b?½W?Ç Í…ËW½œd?? ? ? ?"Ëx?Ð qO?A? }?!® Íu?}½ W?" …ËW??O¹…œU?!Uz w"W¹U??²?Ýï?!U?! ÊW?¹ô W# «œ±π¥∑ wK¹—ËUz Í∑ W# fŽWÐ w?Ðe?O?Š ©¿® W# u??"…Ë—W?¼ ÆËuÐ —«b??ýWÐ «œ r?ÝU??& ÍW??"Uð…œu?? "W# WÐe??O? Š ÂW?z Æ«dM|—“W??!«œ o?ýW1œ W# ËuÐ ©‚W?K(W??Ž W# ÆÊb½«˙WÄ Í—…œ r?|˛— W# ·—U?Ž ÊU??ýUÄ ÂüWÐ ÆËuÐ —«b??ýWÐ «b?A? O?L?ÝU??& —W?ÝW?Ð ·—U?Ž ÍW?"U?ð…œu?" œd" «œ©ÂW?¼ËËœ w(—UŽ Wð«Ë® ·—U?Ž ÍdÖ˘—WÐ —W?ÝWÐ w"W¹Uð…œu" WÐe?OŠ ÂWz «œ±π∂∏ Í“u?!Wð ͱ∑ ÆÊ«Ë…ñ½U!—W( «œ ‚«d}ŽW# U²,}z Uð Ë 129


Æ…ËW¹«d"…œ ËxÐ …Ë…© UÐWš® Íu}½ WÐ „W¹W!U½˛˘— …ËW¹‹w½«“—UÐ w½«d~½W¹ô ‘«b?? ſWÐ ÍW~?²? ,?½«“ W# ¨b½«—“W?? !«œ Íœ—u?? " w½b?M|u?? š ïÐ w"W¹‹w?ðW¹«—WÐ…u?|˙WÐ rÝU?? & wLýË—œW# Æ«d" œU¹“ «b?ſWÐ Í﹜«— Í‹Íœ—u" ÍW!U½—WÐ Æ…Ë…œd" Íœ—u?" w½U!“ ïÐ wJ}ýWÐ W# ÆW??"W¹‹wÐ…—U??Ž …d?}? A? L?ý ÙU?Ä W¹«d?š „W?¹U?L? }¼ u??"…Ë Í‹Íœ—u?" w?J|—W?$W??š «b??&«d?}? Ž ‚«d}?Ž w½U¹U²Ýï?!U! Í‹w²}?"W¹ Æ…ËW¹«dðuÖ…œ Í‹Íœ—u"WÐ ”—…œ «b½U?"WO¹Uð…—WÝ W½U?.ÐUðu& w½«Ë«d?( Í…d~½ï" ËËœ «œ±π∂± w²?ÝïÖï?z ͱµ W# ˱πµπ Í—W³?!W²?³}?Ý Í±≥≠±± W# Í‹Íd?O?³Mý˘— Í—UÐ w½U??"W?!W†WÇ Ë @½WðW# u?"…Ë Uð ¨X,?š p|— œ—u??" w½U¹U?²?Ýï?!U?! ïÐ Æ©¿®…ËWM†ïJÐ œ—u" w½U?"…ËËœdÐU½W?Ä W¹‹w½«“—UÐ Ëu?!W¼ Ë Í‹w½«“—UÐ WÐ ÍW~?|— «œ±πµ∏ Í—WÐï?²?"ïz ͱµ W# WÐ ËuÐ …ËW?z Æ…ËWM|˙W~?Ð ‚«d??}? Ž ï?Ð W??" «œ Íœ w½U?? "W??²? ?,? O#U?? O? Ýï??Ý W?ðüËË Ë ÍË…—Ëu??ý W?# ©Ù«bM?! Ë Ê˛ ¥±µ Ë ËU?? ? O?Ä ¥µµ® œ—u?? ? ?" Í…—«ËUz ∏∑∞ Í‹w?ðW?? ? O? ? ? Ñï?? ? ?Ý wJ?|˙ïÄU?Ä …ËW?? &«d??}? ?Ž w?#W??Ö ÊW?¹ô W# w!—W?? ÖWÐ —˘“ Æ…d?? ÝWÐ Í—…b½W?Ð WM²?? A¹W?? Ö «œ±πµπإر∂ WÐ ÊU?? ²? ?Ýœ—u?? " wð«d?? "ï?? L|œ w?ð—UÄ WÐ w?½«œ «œ±π∂∞Ø≤Øπ W# rÝU?? & ÆÊ«d?? " Í“«u?? A? ?}Ä ÆU½ «b¹‹w½«“—UÐ wðW¹U"˘—WÝ ÊU¹—U?" «dJýUz WÐ ÆÊ«œ w"UÇ Í—«uÐ Ë b½U?,?š…— ÊU?"W?²,?O½ï?!ï?" ïÐ wA?O?"UÇ wJ}#W¼ ÊU¹ï??š ͋Ͳï#ï¹b??}z ¨Xý˘d??(…œ ÊU¹‹w,??"—U?! w?³?}? ²? " ¨…Ë…œd?"…œËxÐ ÊU?¹W?!U½˛˘— ¨œd??"…œ Æ…Ë…œd"…œËxÐ «býUÄuÝ u}½ W# UðW¼ ¨„W¹ô XAÖW# êO¼ rÝU?& ÆËuÐ …ËW½U?"W?²?,?O½ï?!ï?" XÝ…œWÐ ‘©w³?ŽW?ý ÍW?!…ËU?I?!® WÐ Ë«dÐ u?}½ U¼…Ë—W¼ …—ï?? ł Ë 5?Ýï?? àÄ«œ Ë —˘d?? ?}ð w"W?¹U?? Ö“…œ W½ËuÐËu?Ð …b½WÇ—W?¼ ÆÊU¹W~?|— W¹UM?}¼…œ W½ w?²? ?Ý…œ ÊUO½U?"…˛œ Ë ÊU"W²,?O½ï!ï" Ê«u?}½ W# —˘“ w½«óÄ «bJ}Ä …ËW¹W~|— ËW# Æw!«eO½ …d¹W?ſ wJ|e}¼ rÝU& w½öOÄ WÐ ÍËu!W¼ …—U¹œW" ¨©Íœ w½U"W²,O½ï!ï" U½ Ë ÊU"W¹‹w,ŽWÐ u"…Ë® «œ ÍËË— «œ w½U??"W¹‹w"…—W??Ý WM!˛Ëœ w"UÄ—W??Ý ÊËuÐ ËËb½U??! vÐ Ë w¹U½U??ÝWÐ —˘“ w½«uð r?ÝU?& ÆËuÐ Íï??š Ë ÊËuÐ gO??²?,?O½ï??!ï?" wM!˛Ëœ  U??" ÊU?!W¼ W½U??!Wz WJ½uÇ ¨X}½—…œW?Ð  üW?²?Ý…œ wM?|u?ýW# w½«uð ÊU"W²,O½ï!ï" w"W!ï"WÐ ÆX,š ˙WÖWÐ ÊU¹˛œW# ÊU¹ïš ÍU½«uð Ë e}¼ gO½U"W²,O½ï!ï" «œW"Uð…œu?" W# W" Íd/U½ Í©ÂôW,#ËbÐW?Ž® Íïš ÍW"…d~}ł «œ±πµ∏ Í—W?³!W²³?}Ý Í≥∞ W# Æ«ËUz˛˘— ÍU?O½U!W†Uz W# ‚«d?}Ž Íe|u†UÐ W?ðUJOÐ Ë …ËWðUš Í—ËËœ  üW?²Ý…œW# ¨Ëu?³ðdÖ w²?AÄ Æ±π∂∞ w!W¼ËËœ w½Ëu½U" Ëπµπ w!W"W¹ w½Ëu½U" ¨≥ w†UÝ ¨≥Ë≤Æ˛ ¨¢«uO¼¢ Í—UÑïÖ W½«ËñÐ ©¿® 130


w½«ËU?ðWÐ W½U?? šW?? "˘ñ?? ( W# ¨«b?? ſW?Ð …ËW¹«˙W?? Ö «œ±πµ∏ Í—W?? ³? ?!W?? Ñï½ Íµ W# ·—U?? Ž p?}ðU?? " «e?Ý Êœd?!WРˢ‰W?Ö ÍU?Öœ«œ¢ W¹«—œ «œ±πµ∏ر≤Ø≤∑ W# Æ«d?O?Ö „W?¹Uð…œu?" w½U?A?}?"W?A?šW½ Æ«—bM}áÝWÇ W½ «œ—WÝWÐ ÍW"«eÝ ÂüWÐ Æ«—œ Æœd" u"—WÝ Íb½uð WÐ Íd/U½ Í©·«ËWý Ù«—W½…˛® ÍW"Uð…œu" «œ±πµπØ≥Ø∏ W# rÝU&  üËË W# ¨«œ rÝU& ÙWÖW# …ËW½U¹W¹‹wJ¹e?}½ p}# Ë Íb½…u}Ä ËWz Íï¼ WÐ ÊU"W²,?O½ï!ï" êO?¼ W??!…œ ËWz Æb?½«˙u??Ý ÊU?? O†W¼ Û«d?? š …ËW??š«œW?Ð W??" ¨œd?? " «b¹WÄ ÊU?? O? "U?Ç wJ|e?? }¼ «œ ÊU?"W¹‹w,ŽW?Ð WJ½uÇ ¨ËuÐW½ «œ ÊU?"W¹‹w,ŽWÐ Ë œ—u?" Ê«u?}½ W# „W¹‹Í—UJ¹—U¼ Ë Íb½…u?}Ä ÍUÄUð—W?Ý W# ÊU?"W?²?,?O?½ï?!ï?" ÆËuÐW¼ œ—u?" —W?³?!«—WÐ ÊU¹W½«—UJM!˛Ëœ —˘“ w?J}?²?,|u†W¼ Ë w²}Ý«d"ïL|œ w"ËUÐ®Ë ©W½U&Uð Í…œd"—WÝ® WÐ ÊU¹©rÝU&® ÆÊËuÐ —«bðüW²Ý…œ «œ ‚«d}Ž ÆœdÐ…œ u}½ ©Ê«—«˛W¼ W# r"UÇ ÆÂËuÐ W¹‹Í—W?HŽW?ł Í‹Íb½…u}½ ÍW½U?.ÐUðu& ÍU?²Ýï!U?! «bſWÐ W# s! W½U?ðU" ËWz W# W" ‘WJ¹œ wJ}ÝW?" —W¼ U¼…Ë—W¼ ÆËuÐ ñý ÊUO†UŠ …b½WÇ ÊU?"W¹‹Íd/U½ Ë w,ŽWÐ …œU¹ Æ«d"…œ wðW¹«˛œ W½U½«œó¹Ë vÐ ¨U³O½«Ë˙W½ Íœ—u" w(U! W# …ËW²,O½ï!ï" ÍWJK¹ËUÇ Æ«œ «eÝ Êœd?! WÐ wÝW" —˘“ ¨rÝU?& Í«“ï!Uz ©ÍË«b¼W!® wðW¹U?"˘—WÝ WÐ ¢‰W?Ö ÍUÖœ«œ¢ Í©VF?A#« œU?%«® ÍW?!U½˛˘— «œ±πµπ w,¹U?! ͱ± W# ÆËuÐ d?O?Ö UÄ«—W?Ý —˘d?Oð Ë …Ë«˛Uz Í…ËWMðËËeÐ WÐ Í—˘“ w½U?²šuÐ «bO?}ð …Ë…œd" ËxÐ wJ|—UðuÖ ¨‚«d?}Ž w²?,O½ï!ï?" w½UÖ—ïz ËU?ſUz Í—ï?šËUJàÇ Ë ‘U?ł® WÐ W?"…ËWM?ðËËeÐ «œ…—Uðu?Ö ËW# ÆËuÐœd?" œ—u?" ÍW½«“«u?.¹œ«“Uz Ê…œ…œ ÙËW¼ Ë Ê©UJ¹d?!Wz Ë ï?²½WÝ ÍË«d?O~|d?"WЮ ∫X}†…œ Æ U"…œ —«œW?"W# ©ÊU?"W#«œïO?( Æ4|—“W0«œ ©Íœ—u" wJ}ðW†Ë…œ® UJ¹d!Wz w"W!ï"WÐ d?²|“  —UÄ Ë X,?O½ï?!ï?" Ê«u?}½ wA?}?" W?L?A?}?" Ë v½ö?! q! w½«“—UÐ Í…ËW½«˙W?Ö ‘UÄ w½«“…b¹W½ ”W" ÆsA}"«— «b½U¹ïš ÍôWÐ Í‹w½«“—UÐ X,¹ËW½U¹…œ ô „Ëœ—W¼ Æb½WÝ Í…—WÄ ÆW½U¹ô W!U" WÐ —WÝ w½«“—UÐ Æ©¿®«—œ vÄ Í‹È— Í‹w½«“—UÐ wðW¹«œd"—WÝ WÐ  «d?"ïL|œ wð—UÄ «œ±π∂∞Ø≤Øπ W# p}ðU" ñÄ v# wL?ÝU?& «œ…œ ÊU?O†ËW¼ ÆÍ‹w½«“—UÐ —W?Ý ïÐ ó?Oð Ë b½uð w?ýd}?¼ WMðËW?" ÊU"W?²?,?O½ï?!ï?" WÐ W?? ?" œd?? ?" ï?? ?šu?? ?}½ wð…—«“…Ë W?# ÊU¹«Ë«œ «œWJ?¹œ Íœ—u?? ?" µ∞ ÙW?? ÖW?# «œ±π∂∞رØπ W# w?½«“—UÐ ©¿® ¨p}~?½U?! ‘UÄ ¨‚«d??}? Ž Í—Ëu?²? Ý…œ Í‹vÄWÐ Æ «b?Ð ÊU¹©„ÆœÆÛ® w½b½«—“W??!«œ ÍW~|— Í‹wL??Ý…— ÆÍ‹wLÝ…— wJ}ÐeOŠ …ËuÐ  —UÄ «œ±π∂∞Ø≤Øπ W# w½U¹ 131


W~½…— ÆX|d~Ы— „UÇ «œ rÝU?& ÙWÖW# Íï?.O¹b½…u?}Ä w½«uð …ËUð…—WÝ W# —W¼ Í‹w?½«“—UÐ ÆÊW" w½«“—UÐ ¨Í˙ïÖW½ Íñ?}Ö œ—u" ÙWÖW# rÝU?& UðW¼ Æ…ËW¹‹Í—˘“ w!«—Uz Ë Íd¹˛ Ë w¹U¹—ËË Íï¼WÐ —UO?ýu¼ Ë ÊU!u?Ö W½Uš W?AO?!W¼ ¨W!«—U?" w"W¹‹wÝUO?Ý Ëu!W¼ u?"…Ë ÂüWÐ Æ…ËW¹U²?Ý…ËW½ Ͳœ wJ¹e}½ W?" rJ}²Ý˘œ ÆX}Ðœd?" vÄ XÝW¼ wLÝU& w?½U"…u¹d( Ë pO?²"Uð g¹ËWz W~½…— ÆËuÐ Æœ—«u??š…œW½ w?$dÐ Ë œd??"…œ w1ó|— Í‹w?½«“—UÐ W½UðU??" ËW?z W??" ¨…ËW??!«ñ??}? Ö ÍïÐ Ëu?Ð Í‹w½«“—UÐ w¹ËË“WÐ ÆW?&W# W?"…—UÐ Ë ÙU?Š¢ ÍËu?³ðu?Ö Í‹w½«“—UÐ ¨ËuÐœd?" v# Í—U?O?ÝdÄ …Ë…—UÐ ËW# p}ðU?" X}ÐW¼ r†U??á?O?Ö Ë ¯—ËË —W?Ö Ë ÂËuÐ d?OÄ Æs¹W?JÐ ÊU?!ï?š w(U?! W# Í—U?Öe|—U?Ä 5|d?"…œ —UÇU½ Æ¢ŒUý WLâÐ +«uðU½ ÍbOz U?" ÊU?!W¼ W?" …ËWð—UÄ w²?Ý…œWЗU?" „…b½W?¼ ÍW~|˙W# «œ…œ ÊU?O†ËW¼ ÊU?"W?²?,?O½ï?!ï?" ÊUO½U"…—U¹ñÐ W# 6Ð —UÇU½ W"  —UÄ —W?Ý W½W.Ð «Ë wJ|ËUð Ë 5ð ¨ÊËuÐ ÊU¹ïš w½«d~½W¹ô w½«d?~½W¹ô s?¹d?? ²~?½d?? Ö ÆÊWJ?Ð W†W?? !U?? ?! X,?? ?O½ï?? !ï?? ?" wð—UÄ w?"W¹W?? "˘˙W?? ?ýUÄ „…Ë «œ ÆËuÐ wÝUO?Ý wÐW²?"W! w²A?Ö Íd}ðdJÝ Í¢ö†ËbÐW?Ž …e!W¼¢ «œ  —UÄ u?}½ W# X,O½ï?!ï" W†W??!ï??" Ë œd??" ÊU??O?"W?¹…ËW½ËuÐï??" «œ±πµ∏ر±Ø±π W# ÊU??"W¹‹w&«d??}? Ž WÐe??O? Š p}ðU??" w?ð—UÄ w?²|—W?~¹—U?? ? " d?|˛ W# Ë œd?? ? ?" Í—«b?? ? ýW?Ð gO?ð«d?? ? "ï?? ? L?|œ wð—U?Ä ¨«œ ÊU?? ? OJ?|—U¹ñ?Ð ‚«d?}? Ž¢ W?" œd?" Í—ï??! W?$WÄ ¨ÊU??"W¹‹w&«d?}? Ž WÐe?O?Š w?&UÐ „…‹Ë «œ ‚«d?}?Ž w²??,?O½ï??!ï?" Í…ËW½b?½U??ý…u†W?¼ …œd??" w²?? Ý…œ  —UÄ …ËW# W?~ł Æ©¿®¢»…—U?? Ž w½U??L? ?²? ?A? O½ W?# WJ}?? ýWÐ w½U!«b½Wz Ë ÊUð…d(Uz Ë ÊU¹U²Ýï!U! Ë Ê«Ëô Ë ÊU?OÐUðu& u"…Ë w½U"W¹‹Í—…ËU!Wł …Ë«d.J|— …e?!W?¼  U?" ÊU??!W¼ Æ…ËW?²? ,?O½ï??!ï?" w?ð—UÄ w½U?"…Ë«d??.J|— u??}½ …œ—U½ ÍW½«Ë«d??.J|— ËWz ¢w½UÐW†U?ð ‰ôW?ł¢Ë ¢œW??L?ŠWz .«dТ u??"…Ë ÍWðU??" ËWz w½U?"…“W??ŠU½ Í‹vÄ d|˛W?# …˙WÐ w½«uð WðU?" ËWz® Í©ÂôW,#ËbÐW?Ž® ÙWÖW# ÊU?O²?Ý…œ W¹«u?Ö W" Êœd?" Í—U³½«ËUð …ËWÐ ÆX}?A}?"—…œ p|— ÙU?? ?š ZM?}Ä —W?? ?ÝW# «œ ·—U?? ?Ž ÙW?? ÖW?# W¹«u?? ?Ö Æ…ËËœd?? " ÙW?J}ð «œ©Ë«—œ«e?? ?Ý Êœd?? ?!WÐ wL?? ?ÝU?? ?& Ͳœ ÍW?? "U?ð…œu?? ?" Ê«ËWz w"W?? ?!ï?? ?" WÐ ·—U?? ?Ž —W?? Ö «b?J}?ðW†U?? ?Š W# ÆÊËuðËW?? ?" Æ…ËW²|ËWŠ…œ œ—u" «ËWz ¨X|ËW"—WÝ —W?? ?Ö w½«e¹…œ Æw?½«Ë˙…œ wð—UÄ ÍW?? ?"…—UÐ Ë ÙU?? ?Š W# w?~½…œ vÐ Ë w?¹U¹—ËË WÐ Í‹w?½«“—UÐ ÂüWÐ ÆX}Ç…œ s¹WÐW# Ë …ËW²}?ý…Ë…b†W¼  —UÄ ¨X}M}¼W½ —U"WÐ Íïš w²,¹u?}Ä wðüW²Ý…œ ÙW??ÖW# Í‹w½«“—UÐ «œ±πµπ w½Ë˛ Í≥∞ Ͳ˘— Í…—«u??}z W# Æœd??"…œ w½«Ë˙…ËUÇ —W¼ U??²?A? }¼ ÆW¹«œW,"u½ wHOý—Wz W# ÍW"W&…œ ©¿® 132


—˘“ WÐ ÊU¹UÖ…—UÐ Æ«b?ſWÐW# «d"ïL|œ wð—UÄ w"…—WÝ ÍU?Ö…—UÐ W½ËuÇ «œ wJ|—«b"WÇ b½WÇ «œ  —UÄ w!W¼—«uÇ Í…d~½ï?" W# Æ…—…—‹…œ W¹«b†W¼ ˙Ëu?ð ÊUO½U?"…ËU?OÄ Ë …e?!W¼ Ë œd?" dO?Ö«œ W# ¢ WK?KO?! Ë »e??O? Š W#  W½U??O? š¢ w½«ËUð WÐ w½«d?~½W¹ô Ë …e??!W¼ «œ±πµπر∞Ø∂ W# ÆÊ«d½—…œWÐ  —UÄ Íe¹˙ ÊU?Oð—UÄ W# «œu??ł Ë ï?šWЗW?Ý w"W¹‹Í˛ï#ï¹b?O?z W?" ÊU?"…ñ?}~ý˙ï?ý W?²?,?O?#U?O?Ýï?Ý …œ—u?" w½U??"…ËU?~½W¼ Ëu??!W?¼W# ¨Ëu??³? ²? ?,? š p|— «œ©≥∞¥®©p¹˛U??"® w?Ðe??O? Š W# ÊU¹ï?? š Ë ËuÐW¼ w²?? Ý—W?? á#W¼ Í—W?? (W?½ Èb½W¼ w½«“—U?Ð W??" Ëu?Ð „UÇ vÄ ÊU?¹…ËWz ÆÊËuÐW½ Í“«— Í‹w?½«“—UÐ W??²|ËWJÐ  —UÄ wðW¹«œd??"—W??Ý W?" ËuÐW½ ‘U?Ð ÊU¹‹vÄ ÂüWÐ ¨…ËW??²?,? š —ËËœ Í…e?!W¼ u??"…Ë Æ©≥∞µ®œWLŠWz .«dÐ Ë w½UÐW†Uð „…Ë Í«Ë˛—ïÐ …œ—ËË w½UÝW" XÝ…œ

ÊU!W²"O½ï#ï! w†˘˙ Ë „u!—W! wðUÝ…—U! Ë ÊU?? "W?? ²? ?,? ?O?½ï?? !ï?? " Ê«u?? }½ W# ÍËU?M|u?? š wJ?}½«óÄ«b?J}Ä «œ±πµπ Í“u?? !W?ð ͱ¥ W# g}Ä U¼ËUz s½ïÇ ÊU?"W?O¹ËËó?}! W¹‹w²?Ý«— «œ…d?}# X}Ð…œ Æ«œ ÍËË— «œ „u?"—W" w?½U"W?"—uð ÊW¹ôW# ËuÐW½ p}½ö?OÄ ¨ÊU?L?"—uð „…b½W¼ wM²?ýu?" Íï¼ …ËuÐ ÍW½«bJ}# ËWz Æs|d?š ËUÇ ÊU¹W½ï"—WÝ W?AO!W¼ ÍW½«ËWz ¨rÝU& w½U"WM!˛Ëœ ÆX}Ыd" g}?"WAšW½ …ËW½U"W²,?O½ï!ï" Í“u!Wð ͱ¥ ÍUð…œu?" ÍW½U²?Ý—WÄW½ï" ËWz ¨X|d?Ö…œ ÊU"W²?,O½ï?!ï" w²?AÄ Í…ËWÐ œd"…œ w?½U?? ? ?ÝW?? ? ?" p?|b½W?¼ Í‹Í—U?J¹—U?¼ W?Ð ¨…ËW¹«b?? ? ?}?Ä U?Ð ÊU¹ï?? ? ? š Íb½…Ë…˛—W?Ð ïÐ ÊU?¹±πµ∏ ÊU¹W¹…Ë«˛Uz ËWz ¨wÝ ÆwÄ ÆÍUz w?½«Ë«dO?Ö Èd"W?Ð w"W!ï?" WÐ ¨©Âe?O"—uð ÊUÄ® w²?,?OýU?( wK! W# ÊU?"W½«ËUð Ëu?!W?¼ Uð ¨…ËWJÄWð W½«d?š ÊU?"W?²?,?O½ï?!ï?" ÂüWÐ ¨«ñ?}?Ö «œ „u?"—W?" W# ÆÊ—U³½«ËUð ÊU"W²,O½ï!ï" UN½Wð Ë UN½Wð W¹«uÖ W" «—œ 5I#Wð «Ë gOLÝU& Æ4}†U¾Ð Ê«ËWz ïÐ Æ«œ w"W¹Wðu?Ö «b?ſWÐW# ©nÝu¹ —U?!® ÍW?,?}?à?" W# rÝU?& «œ±πµπ Í“u?!Wð ͱ∂ W# Æ©¿®ÊœdÐ Íu}½ s|u}ý …d}Ö WÐ Ë ÊU"W²,O½ï!ï" —WÝ …œd" wýd}¼ —Uł ÂW"W¹ …—ËW?Ö wJ|“—œ W" b?½U,?š…— X,?O½ï!ï?" w½UM!˛Ëœ Ë XÝ—WÄW½ï?" ïÐ Í…ËWz Í—«uÐ W?!Wz ËuÐ«Ë Í‹vÄ rÝU??& Æœd?"…œ ÊU¹d?²?½«Ë«d?( U¼…œ Uð Ë …ËW?L? ÝU?& Ë X,?O½ï??!ï?" Ê«u?}½ W?½W?.Ð g}??"W?A? šW½ …ËW?²? ,? O½ï?!ï??" ÊW¹ôW# „u??"—W?" w½ö??OÄ W??"œd?" w²??ÝW¼ Æ©™®ÙU?Ý ËËœ ‘U?Ä rÝU?& ©¿® ¨µπ Æ˛ ¨«œ¢ÂU¹ô«¢ ÍW!U½˛˘— W# r?ÝU& w½U"«— W½«ËñЮ Æ…ËW?"W&U?( W½Ëu³ðËW" Ê«ËWz WJ?†WÐ ¨ËuЫd"W½ Ʊπ∂≤ Í“u!W𠨫bſWÐ ÆËËœ „W½  U"…œ ÙUÝ vÝ ©™® 133


wðU?" Íb?Oz ¨…ËËœd?" X(W½W?" ©ÊU?"W²?,?O½ï?!ï?" w"W?!ï?" WЮ Íï?š w½UM!˛Ëœ Í…ËWz ‘UÄ v# e?? }¼ W?¹‹w,?? ŽWÐ W?¹ïÐ ÆX}ЗU?? "W?Ð XÝ…œ ÊU?? "W?? ²? ?,? O?½ï?? !ï?? " Íœu??š Ͳœ …Ëu?ðU¼ Í…Ë Í˛œ Íœ wJ?|b½W?¼ Ë ÊU?? ? "W½U?? ? L? ? ?"—u𠨩5?LK?,*« Ê«u?? ? š«® ¨ÊU?? ? "W¹‹Íd?? ? /U?½ ¨ÊU?? ? "…Ë«ñÐ Æ«œ W½œ ÊU"W²,O½ï!ï" «b½U¹‹Íœ«“U?z w²??š…Ë—W?Ý W?# ÊU?"W??²? ,? O½ï??!ï??" ÍW½UMO?Ð —u?" Ë  ËW?Ç W?²? ,|u?†W¼ ËWz W??" X|ËWJ†W¼ ïÐ ÊU¹W?#W¼ ËWz „W¹…ËU??! ÊU?O½UM!˛Ëœ W??" b½U??,?š…— ÊU¹…—UÐ ËW?z ¨ÊU¹b½«u½ Ë W†ï?ð Ͳ˘— Æ…ËW½“ï?? ?I?Ð ÊU¹ï?? ?š w²?? ?ÝW?ÐW?? ?! ïÐ Èu½ w?š˘œ Ë —UÐ Ë …ËW?½WJÐ v?# ÊU¹W?†ïð Æœd" vÄ w²Ý…œ «œ ‚«d}Ž w½U²,Ð…—WŽ W# X,O½ï!ï" w½«d¹W& W?Ð ¨Ê«d½«“…œ ©»…—U?? ? Ž Í…ËW?ðW½ w?M!˛ËœW?Ð W?? ? "® ÊU?? ? "W½U?¹œ Ë X,?? ? O?½ï?? ? !ï?? ? " W# W?†ïð Æ«d"…œ V},Š ˛˘— w"W¹‹w²Ýu}Ä Ëu?? ?!W¼ ÙW?? ?ÖW?# ÆsðU?? ?N†W?¼ ÊU?? ?²? ? Ýœ—u?? ?" ïÐ X?,? ? O½ï?? ?!ï?? ?" Ë ÊU¹œ „W?#W?? ?Ö …—ï?? ?ł ËWÐ ¨œd?? ? ? " ÍñÐ Ë«u?# Í…b?M}?¼ ÆÊ«—e?|—UÄ Ë Ê«—œ U?½W?Ä ¨«b½U?? ? ? O? ? ? ?ýËËœ—uЫ— w?J?}? ? ? ²? ? ? ?,?|u†W?¼ Æœd" Ë…ñ¹WÄ ÊU¹œ—u" ÍW½«“«u.¹œ«“Uz Í…ËWMðËËeÐ wðW¹«˛œ wðWÝUOÝ ÊU"W²,O½ï!ï" p}Ä rÝU& ÙW?ÖW# «œ ÊUO†ËW¼ «œW½ïÐ Ë ‰W¼ —˘“ W# Ë —Uł —˘“ ÊU?"W²,O½ï?!ï" …b½WÇ—W¼ rÝU?& ÂüWÐ ¨U½«b?}?Ä ÊU?O½«œ …ËWMš…˙WÐ Ë b½U~½W??,†W¼ ÊU¹ï?š w²?,|u†W¼ Ë W?†W¼ Ë …ËWM}Ð Æ…ËW¹U! ÊU¹˛œ WÐ —W¼ Ë …ËW½«œW½ vÄ ÍËË— ¨ñ³Ð Í«ñ³Ð ÊU¹W?&Wð «bſWÐW# b?Oý…— w!U?&Wý W# «œ±πµπ Í—WÐï?²"ïz Í∑ W# ÊU?"W¹‹w,ŽWÐ p}?ðU" Ë ÊU"W!U&Wý —WÝ W½«˛— vłWÐ XÝ…œ ÊU"W²,?O½ï!ï" ¨«œ ÊUOM²ýu" w†ËW¼ Ë œd" rÝU& W# ¨ÊU??"W¹ Íd??/U?½ Ë ÊU??"W¹‹w,??ŽW?Ð Í˛œ Ê«b½U¼ Ë Ê«“—W¼ wM?|u??ł Ë ·Uðu¼ WÐ «œ ÊU?? O†ËW¼ Æ…ËW½«œW½ vÄ wšW?¹UÐ rÝU?& ÆËuÐ œËu?Ý v?Ð ÂüWÐ ¨Ê…bÐ rÝU?& w½U?A? OÄ ÊU¹ï?š Íd?O?~²?AÄ WÐ w½«e½U¹…œ WJ½uÇ ¨«œW½ —WÐ ÊU?O²AÄ —W¼ wAO½œd?! UðW¼ ÊU"W²?,O½ï!ï" «b?ý…ËWz ÙWÖW# ÆX|œ gO½«ËWz w½«ñ& ¨rÝU& w½U!W½ ÙïÇ ÊUO½U?"…e¹—  U¼…œ Uð Ë «œ…œ ÊU¹‹w²?(W½W" Ë Íe"W# ˛˘— Í«ËœW# ˛˘— ÊU?"W²?,O½ï?!ï" ¨«œ rÝU& ‘U?Ä Íπ∂≥ w&«d}Ž W# Âe?O½ï!ï?"Ë X,O½ï?!ï" ÍËUM|u?š wÝËu½…—UÇ ÆËuÐ…œ dð Ë X,O#UOÝïÝ …˙“ ïÐ  …d³O?Ž Ë b½WÄ s¹d²}Ç W²}³Ð W¹«Ë „UÇ ¨s¹W"…œ wÝUÐ dð«Ëœ „…Ë ÍUðW?Ä WÐ ¨s†U?½…œ …ËUðW½«d?? Ö ÊU?? !W¼W?Ð W?? " «ËUz˛˘— ÍUÄË—ËW?z w½U?? "W?? ²? ?,? ?O? ?,? ?"—U?? ! …˙“ Æ…ËW¹‹w²,O½uð—ïÄïz 134


«œ rÝU?& Â…œ—WÐW?# ÊU¹‹wÝdðW?! W?"W¹ Í‹w?½«“—UÐ Í‹wðW¹«œd?"—W?Ý WÐ œ—u??" ±π∂∞ w¹Uðï?" Í‹w½«“—UÐ wðüW?²?Ý…œ Ë …—ïý Ë @?½UÐ u}½ Ë  W?O?,?šWý w?Ýdð rÝU& Æ…Ë…Ëu?Ðœd"  u?& „W¹ w½U??"W¹‹Íœ—u?" W??!U½˛˘— Æ U?" e??}¼ vÐ g¹œ—u??" Ë g¹ËWz w²??,¹Ë ÆËu?³? ²?A? O½ ÙœW# œ—u?" „W#W?Ö Æ«dš —U?"W# Íœ—u?" w½bM|u?š Í‹wðW¹«—WÐ…u|˙WÐ Æ©¿®œd?" Wſ…œW?& „W¹ Í«ËœW# ÊU"W¹‹wÐ…—U?Ž WÇu}½ ïÐ «œUÄu?Ý Ë fO#ïÄ W#  W³¹Uð WÐ ¨œ—u?" w²Ý…œWЗU?" —˘“ ÆÊ«d" b½WÐ b½W?Ç Æ«d?? O? ?Ö v?Ä Í—WÐ  «d?? ?"ï?? L|œ w?ð—UÄ w†ï?? ?łu?? L? ?ł ÆÊ«—˛u?? ?" œ—u?? " —˘“ ÆÊ«—e?|u?? Ö«— wðW?ÝUO?Ý rÝU& Æb½U¹W?ÖW½ wJ|œËuÝ «œ r?ÝU& ÙW?ÖW# Í‹w½«“—UÐ ÍïÖu?²H?Ö Ë sðËWJ}ÄËUÇ WłUÐ ÂWz Æœd" œU¹“ w†U"u²?A" w!W¼—WÐ —WÝW# włUÐ Í•±∞∞ Æ—WÐ WðdÖ Íœ—u" wðW¹«˛œ Í‹vÄ rÝU?& Æb½«ËeÐ w½U?²Ýœ—u?" w½«—«bJ†u?! ı Ë ÊU?"…—«˛W¼ …—UOðu?ł ı w¹«“…˙U½ w²?ÝW¼ w!«b½Wz ¢Í‹w?†U?ý ÕUðW?(¢ ÆX}?M|˙Ëu?,†W¼ Íï?š ÍœËu??Ý ïÐ W?"…—UÐË ‰W¼ X?}½«uð…œ ËuÐ«Ë Í…ËWz Í…b½WÖUÄËñÄ «b½U"WÖWÐ…—…œ Ë Ê«—«bJ†u! u}½ W# Uð ÊU²Ýœ—u" …œ—U½ Í¢‰WÖ ÍUÖœ«œ¢ wðW?¹«˛œ Ë ÊñЗ…œ r?ÝU?? ?& ï?Ð ÊU¹ï?? ? š Íd?? ? O~²?? ? A?Ä Ë «b?? ?ſW?Ð WM?âÐ —W?? ? Ö W¹«u?? ? Ö  UJ?Ð ïÐ ÆX|dÖ…b†W¼ —WÝW# ÊU¹W"WłUÐ «ËWz ¨s½W¹W~Ы˙ ¢d/U½¢Ë ¢w½«“—UТ u"…Ë w½U"WM!˛Ëœ Ë —U"bM|uš Ë U?²Ýï!U! Ë —UJðïł Ë ÊU?Ö—“UÐ Ë ¯WÐ…—…œ —˘“ w"W¹…—U!˛ ±π∂∞ wM¹ËU¼ ¨p¹˛U??" ÍWÄ—ï??" …“Uð wÐe??O?Š W??!…œ ËWz —W¼ Æ«b??ſWÐ WM²??A¹W??Ö ÊUð…d??(Uz Ë wM¹Uz ÍËU??OÄ …ËW?z Í‹È˙ w²?? ? ,?¹Ë ¢p¹˛U?? ? "¢ ÆX?¹œ «œW½«b?? ? ?(…Ë ÂWz u?? ? }?½W# Í—U?¹œ —U~?−? ? ?}¼ w?J}?†˘˙ w½«—WM|u½ W¹ï?Ð Æ4|˙u?,†W¼ ÊU¹ï?š w!«—W?! ïÐ Ê«—UJðï?ł W?" …ËW?²?}?²?ÝW?³Ð ÊU?"W?ÖWÐ…—…œW# Ë  ËWÇ w²??ÝWÐW?! Æ…ËW??"…b?(…Ë w½U?"…d??O?³Mý˘— Ë Ê«—«˛W?¼ u?}½ WMðËW??" ¢p¹˛U?"¢ wÐe??O?Š êO¼ rÝU?& W?" Êb½U¹W?Ö ÊU¹‹v?ð Æ…ËW½œd?" ÊËË— ïÐ œ—u?" —W?³?!«—WÐ ÊU?O?L?ÝU?& ÍW½«—UJM!˛Ëœ —ï?ł ÊU??!W¼WÐ ÆX}M}??á?ÝW?âÐ «b?½U?²?Ýœ—u??" W# ÍË…“ Í—W?Ý…—UÇ ÍU?ÝU?¹ …Ëu?²?,¹u?¹W½  U?" ÊU??L? ²? A? ?O½ W??ÝW??" ïÐ p?¹˛U??" Æ UJÐ …—UÇ œ—u?? " wðW¹«ËWðW½ ÍW?? A? }? " …Ëu??²? ,¹u?? O? ýW½ w½U?? "WM?!˛Ëœ Ͳœ œ—u??" w?ðW¹‹w"…—W?? Ö rÝU?? & W?? " …Ë…œd??" ÊËË— ÍW?? "…b?? (…Ë w½U?? "…—…Ë—WÄ w½U??!«b½Wz —˘“WÐ Í‹Íb½…u?¹WÄ …ËW¹‹Í“œWÐ g¹‹w½«“—U?Ð W?"  ËW??"—…œ ÊU?ýU?Ä ÆX}M|˙u??,†W¼ WðËW??" w"…—WÐËËœ …—ï??ł ËWÐ Æ…ËWðW½ËËœd??" ÊËË— ïÐ ÍW½ôW??ÝW?! ËWz Ë…ËËœd??" …ËW?"…b??(…Ë rÝU?& W# Íd~½W¹ô X,¹u½U¹…œ ÊU?O"W¹W?²?Ý…œ ∫…ËW¹U" WMðU?¼ W²?Ý…œ ËËœ Æ…ËW"…b?(…Ë Íe¹— W# gO²,O½ï!ï" w†ïłuLł ‘…ËW#W~ł ¨X|d~†W¼ —WÝW# ÊU¹‹ÍË…“ włUÐ g¹ËWz Uð ÊWJРƱπ∂∞ر≤Ø∏ ¨w½UL}KÝ ¨±µ∑¥ Æ˛ ¨¢s¹˛¢ ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©¿® 135


ÆËuÐ ÊU??"W½U??Ö—“UÐ Ë ‰«œï??O?( Ë ¯WÐ…—…œ w?$—W?Ý Í—UÐ W??!Wz Æ UJ?Ð W?(W??š «b½U??²?Ýœ—u??" Ë XH??Ö w½œd??" vłW?Ð vł Í«Ë«œ rÝU??& W½…bÐ „W?¹…Ë…—W?šd??O?Ð «œ ÊU¹—U¹ñÐ Íœ ÍW??"W??²? Ý…œ ÍdO³Mý˘— w(U! Ë œ—u" wðW¹üW!ï" Ë wðW¹«ËWðW½ w(U! w½U¹ ¨ÊWJÐ v# Íïš w½U"WM}†WÐ w"W¹…Ë…—W?? šd??OÐ Ë Ê«d?? .? "W¹ ô ËËœ—W¼ ÊU?? ýUÄ Æ©¿®«b½U?? ²? Ýœ—u??" W# ÍË…“ Í—W?? Ý…—UÇ Ë œd?"…œW½ Í«ËñÐ ÆrÝU?& ïÐ ËuÐ Ë«d?"W½ Ê«Ë˙…ËUÇ w?"W¹‹w!U?"U½ W?!Wz ÆrÝU?& W¹«œ ÊU?O?ýWÐËU¼ Ë «b??ſWÐ WM?³ðU¼ Ë«d??" Í—U¹œ wJ?}? ²? ÝWÐW??! ïÐ Ë Íï??š Í«Ë«œ —W??ÝW# W??" U¼ËU?z wJ|b??(…Ë ¨Íœ WðU?¼ ©p¹˛U?? "® ÍU?½«uðWÐ U?? ?N½Wð W?? ?!Wz W?½U?? !œU¹W?# ÆÊW?? .Ð ËU?Ç g}Ä Íœ w?"W¹«Ë«œ Ë W?L?}z ï?Ð WJ|b½WÄ W?!Wz Æœd??" W?"…b?(…ËW# Í—U?" Ë —U?" W??²?,?š Í˙…ËUÐËd?OÐ w?"WÇ WJ½uÇ X}?½«uð…œ ñ??}?~ý˙ï??ý ͋Ͳï?#ï¹b??O?z Ê…ËU??š wJ?}ð—UÄ U?? N½Wð¢ ∫W?? "  U??"…œ d?? }? ( ÊU?? !…ËWz ÊU?O†W¼ Ë  UJ?Ð ÊU?A?O½ XÝ…œ w½UM!˛Ëœ u??}½ w½U?"W?"W¹WÐ ˛œ …Ë«˛ñÇ p?}ð W¹‹Íb½…Ë…˛—WÐ w½UM?!˛Ëœ W# …ËWz ÍW~|— …—ï?? ł ËWÐ Æ UJÐ «b??"W?¹ ó??ÖWÐ W½UM!˛Ëœ …—W?Ð ËWz Ë X}M}?~½W??Ý ÊU¹…œ „W¹ Ͳœ ÍË w²?¹dÐW# Ë 4}??NÐ p}Ä „W¹…—W?Ð W?" …ËW??²?O? ²? ÝWÐ…œ ñ?}~?ý˙ï?ý Íd??OРƢX}M|ËeÐ b½WÇ «œ «b??ſWÐ Í…—W?M}ðu??Ý U??!—W??Ö ËW# w½U??"…b??(…Ë ÆX¹œ Ë«d??" W½U??N? Oz WÐ Íï??š rÝU??& w½«d?Ö Ùœ Ë ÍñÄ WÐ —˘“ ÊU"…b?(…Ë ÆX|ËWJÐ ÊU¹‹vÄ ÍËUÇ Í…ËWz vÐ ¨…ËW?²?A}¼ p}~½U?! Æ…ËW½«˙WÖ ÊU²Ýœ—u" ïÐ …ËW¹‹w¹…˙Ëuð Ë Í©VF?A?#« œU?%«® ÍW?!U½˛˘— W?# X,?O½ï?!ï??" wð—UÄ ¨ÊËuÐ «b?ſW?ÐW# ÊU?"…b?(…Ë p?}ðU?" Í© UÐW?š® ÍW??!U½˛˘— W?" W?ÝUÐ w?½U¹U?ý ÆÊU¹—W?Ý …œdÐ w?ýd?}¼ —U?ł „W#W??Ö ¨«œ w½U?Ö—ïz ‘UÄ ÆW??"…b??(…Ë —W?? Ý …œd??"…œ wýd??}¼ …u??}? ?ý ÊU??!W¼WÐ gO?ð«d??"ï??L|œ wð—U?Ä w†U??Š ÊU??!“ w½«œ Ë …Ë…œd?" ÍËxÐ © UÐW?š® ÍW?!U½˛˘— ¨ «d?"ï?L|œ wð—UÄ Í±π∂¥ ÍW?"W¹‹w"…—WÐËËœ Æ©≥∞∂®ËuÐœd" «œW"…b(…Ë u}½ W# Í…b½WÖUÄËñÄ g¹‹w½«“—UÐ W" U½«b}Ä w½U?"…œd"—W?Ý ÆÈ˙ïÖ W¹UM}¼ Í‹Í—…ËU?!Wł wJ}?M¹˙WÄ«˙ Í—UÐ …“ï†Uz WŽ“…Ë ËWz ÙU?Š —W¼WÐ —U?O?ýï¼ …ËW# ÊU?¹‹w½«“—UÐ Æ…ËW½W?" —u?}¼  WK?KO?! «œ…œ ÊU?O†ËW¼ …œËu¼ vÐ  «d??"ï?L|œ wð—UÄ ÂU?$Wz —WÝ v?Ð w²A?Ö Æ©≥∞∑®X|d~Ð —WÐ…Ë rÝU?& WÐ ˛œ wJ?}²?,|u†W¼  U?"W½ W?" …Ë…œd?"…œ w"W¹…—«˛WÄ «œWðU" ËW# —W¼ ÆËË˙ …u?³ðËW" rÝU& w²Ý…œ ÆËuÐËuÐ ‘ï?š ‘˙ïý ÍWMO!…“ ÆËuÐ vÄ Í—U?? "  U?? " ê?O¼ ÂüWÐ ¨…ËW¹«d?? "Ëx?Ð «œ±πµ∏ w#uK?¹Wz ≥∞ W# ÍË…“ w½œd?? "—W?? Ý…—U?Ç ÍU?? ÝU¹ ©¿® Æ«d"W½ 136


w²,?O½ï!ï" wð—UÄ ÊW¹ôW# Í‹‹w?LÝ…—WÐ Í‹w½«“—UÐ «œ±π∂∞ر±Ø∂ W# ÆUI†u?š rÝU& ïÐ Íœ ÍËUÇ Ë ©≥∞∏®ïJÝï?! …ËuÇ Í‹w?ðW?O?Ñï?Ý wðW?³¹Uð w"W¹W??"˘ñ?(WÐ Æ«d?" …Ë«œ …ËW¹‹ÍË…—Ëu?ý Æ«d½«“W?½ ÊU?? O½U?? "ï?? Öu?? ²? ?H? ?Ö w"˘˙…u?? }?½ ÂüWÐ Æ©≥∞π® ËW?? " Í‹ÍË…—Ëu?? ý w½U?? "…œd?? "—W?? ÝWÐ Æ u"W½ wÝW"WÐ Í‹w½«“—UÐ ¨WJ¹œ w½UÝW"WÐ Í˙…ËUÐ vÐ Ë w½U!uÖW½UšW# v# wðW†Ë…œ ÍWÇËu?! Æ«b?}Ä …—WÄ wLÝU?& w½U?!uÖ Ë w?†œ ËËœ Ë  …œUÝW?Š w½U?OÖ W?!Wz Ë “ï¼ „…—W?? ? Ý  U?? ? " ÊU?? ? !W¼ Æ…Ë…b?½W?? ? Ý v# Í«b?? ? ſWÐ ÍËu?½U?? ? š Ë q}?? ? ³? ? ?!ïðï?z ÆÍ‹ÍñÐ Æ«œ ÊU¼ Í‹w½«“—UÐ Í˛œ …—UÄ Ë „WÇWÐ w½U"WÖWÐ…—…œ ÆU??A? }? ?"«— «b¹ï??š ÍôWÐ w?Ö‹WÐ…—…œ „W#W??Ö …ËW?? !uÐËË—WÐ włUÐ w?½œdÐô ÍW~|—W?# rÝU??& «e??Ý vÐ «œ±π∂∞ر±Ø≤∑ W# ÂüW?Ð ÆU??Öœ«œ W¹«—œ  —UÄ w½U??Ö—ï?z Í¢ UÐW??š¢ ÍW??!U½˛˘— ÆÊËuÐ rÝU& WÐ ˛œ w½UÝW" ÊU"…—…Ëœ«œ WJ½uÇ ¨UÝW#Wš d?ð«Ëœ Æ…ËW¹U?? ? ! W?½ô Ë W?½U?? ? š v?Ð Ë «b?? ? ſWÐ …ËW?¹«˙W?? ? Ö «œ±π∂±Ø±Ø±≥ W?# Í‹w½«“—U?Ð p}ðU?" Æ…ËWð˘œd?"W½ «œ «bſW?Ð WÐ Í—WÝ …ËU?ÝËW# Íb?Oz Ë ÊU?²Ýœ—u?" …ËW¹«˙W?Ö …ËW¹‹Í“œWÐ  ËW?" rÝU&WÐ ÍËUÇ «b?ſWÐW# Í…ËWz ‘UÄ ¨…Ë…©Ê«d?O! o¹b?/® Íu?}½WÐ œ—u" wJ}?ÖWЋ…—…œ Ë «œ WK#u??Ö —WÐ ÍW??"WK?}?³? !ïðï?z p|Ë«d??ÝU½W½ Ê«ËU??" ÍWÇu??}½W# ¨…ËW¹«˙W??Ö ÊU??²? Ýœ—u??" ïÐ W!Wz ¨ÊËuÐ ÍW"WÐe?OŠ Ë w½«“—UÐ Íd~½W¹ô w½«ËU" w½«—UJðïł WJ½uÇ ÆXýu?" Í©Ê«dO!®  UJÐ —U?³½«ËUð Ê«dO?! wM²ýu?" wðW!ïðWÐ  —U?Ä w½U"…œd?"—WÝ Uð rÝU?& ïÐ „W¹W½U¼WÐ …ËuÐ gO½U??²?Ýœ—u??"W# ÆÊ—U?ý…Ë ï??š ÊËuÐ —UÇU½  —UÄ w½«—W??Ý Æ UJЗ…œ ÊU?OM?ðd?Ö w½U??!—W?( Ë ÆÊ«dOÖ œ—u" —˘“ w"W¹…—U!˛ ÍW??!U½˛˘— WÐ w½U??!—W?( rÝU??& Æb½W?Ý…œ Í…—W?Ä  U¼…œ Uð rÝU??& Ë œ—u?" Ê«u??}½ Í‹Í“ï†Uz ͵µµ …—U?? ? ? ? !˛ W?# ©‫ ®اﻟـﺜــــــﻮرة‬ÆX?|d?~?Ð œ—u?? ? ? ? ?" wÄU?? ? ? ? ?& ¨«œ ‹w?½…˛U?½˙Ë“ Í©‫®اﻟـﺜــــــﻮرة‬ ı—WÄ—WÐ u??"…Ë ÆËuÐœd??" Íœ—u?" Í…ËW½b½«u?ð Í«Ë«œ Ë wÝËu½ wJ|—Uðu??Ö «œ±π∂±Ø≤ر∑ ÊU¹W?З˘“® W??" ¨s?¹˙WÄ«˙ —«b?? "WÇ w?L? &U?ð Ë W?? ²? ?Ý…œ „W#W?? Ö WðW?? ÝU?? O? ?Ý ËWz w"W?¹…ËW½«œ ÍW?!UM½U¹WÐ ËËœ p¹˛U?" «œ±π∂±ØπØ∏ Ë∏Ø≥± W# Æ©ÊËuÐ ÊU?"WMO?A½b½u?Ö Ë Ê«—UJðu?ł œd" ÊU"…ñ}~ý˙ïý W# Í«Ë«œ Æ dÖ W"…—«b"WÇ …ËWMðËËeÐ W# ÍWMš…— «b½UO}ð W" …Ë…œd"ËxÐ Æ©≥±∞®ÊËW"W½ œ—u" w²Ý—Wá#W¼ ˫˲—ïÐ wðW¹«œd"—WÝ ÍËËœ Ë ÊWJÐ W½U½«eOð—UÄ Í˙Wý W" W?"W?½«—«b?"WÇ ‹WM?¹˙WÄ«— Ͳœ ÊU?"W??²?,? O½ï?!ï??" ÂüWÐ ÆËuÐ W½«—W??" XÝË—œ w"W¹WMš…— W??!Wz Æ©≥±±®X,š…œ p|— ÊUO½U²šuÐ Ë œd"…œ ÊU¹W!ï# Íb½uðWÐ Ë …ËW½U²,|Ë 137


Æ«œ ÍËË— «b?&«d?}?Ž ÍUÄu?Ý Ë œ—u" Ê«u?}½ W# Ê«bJ?}# Ë W&W?ð «œ±π∂± w#uK¹Wz ͱ± W# Ë W??á? ?à? " W# —W¼ …ËW?½«ËW??â? }Ä W?Ð ¨…ËWð…Ë«˛u??"W½ U?? ²? ,? }?z Uð Íb??Oz W?¹WJÝËdð ÂW?? "W¹ ËWz ÆW¹«œ Êb½WÝ…—WÄ XÝ…œ Âe?O#U¹d?á?L?Oz w½ö?OÄ WÐ W¹‹Í—…ËU?!W?ł WM?¹˙WÄ«˙ ËWz œd?" Í‹w½«“—UÐ W# Í«Ë«œ rÝU?& XHÖ œd" rÝU& W# Í«Ë«œ Ë «œW½ wK! Í‹w½«“—UÐ p}²š…Ë Æ…ËW²}²Ý…uÐ Í˛œË UJÐ ÊUAO½ —WÐW?²?Ý…œ œ—u??" w½U?"W¹‹wðW¹üW??!ï?" Ë w¹…ËWðW½ W?(U?! Ë —W??Ý W?²|—WÐ Íï?š w½U??"WM}†WÐ Ë U?ÝËWz Æœd?" Ê«—U³?!ïÐ ÊU?O½«“—UÐ ÍWÇu?}½ «œ ‰uK¹Wz ͱ∂ W# ‚«d?}?Ž w¹«ËW¼ Íe?}¼ ¨ UJÐ XÝ…œ ÍW½U½«e?Oð—UÄ Í˙Wý Ë X,?š p|— ÍW"Wý˙ï?ý vłWÐ XÝ…œ Ë ïš WðËW?" Í‹w½«“—UÐ Æœd" vÄ U?? Ýdð…œ …ËW# ÆX?A? ?O½ v# wÝd?ð rÝU?? & ¨XÝ…œ Wðd?? Ö Í—U?? " ÍËW?? à? ?ł w½«“—U?Ð p}ðU?? " WÖ—W?LA?}Ä ÆÊ«œ…œW½ vÄ ÍË«ËWð w"WÇ W¹ïÐ ¨s}³†W¼ œ—u?" Íô ïÐ …ËW"WÇWÐ w½U?"…“UЗWÝ W# wðWL†W¼ Íï¼WÐ ÆËuÐW½ ‚«d}Ž ÍdJ?ýW# W# ÊU¹ïðËWz wJ}Ýdð …Ë…“—WÐ …—ËË Ë ÊUOÖ ËWÐ ı—WÄ—WÐ u?"…Ë rÝU& ÆUM}¼ XÝ…œW?Ð ÊUOMðËW?"—WÝ ˘“ …ËW½U½«e?Oð—UÄ w~½W?ł wJO²?"Uð Ë ñÄ Íe?}¼ Æ…ËW½U?²,|Ë œ—u?" Ͳœ W½«b½˙œ —˘“ Æ˙W?Ö W?²?,š w?~½Wł ÍW?"˘ñ?( ±≤∞ „W¹…ËW½«œ ÆXýu" ÊU¹‹wðüËËU¼ „W#WÖ Ë œd" ‰ËU" ÊU¹b½uÖ Ê«œW/ ‚«d}Ž w½ULÝUz vÄ ÊU¹ïðËWz wJ}½U¹“ Æ«œ…œ —U?ýWŠ ÊU¹ï?š «b½U"W?šUý W½u?" Ë  ËWJýWz W# W?Ö—WLA?}Ä ÆXA¹WÖ…œW½ w?²? ? ? ?,?|u†W?¼ ÊU?? ? ? "W?? ? ? ÖW?Ð…—…œ ¨…ËW?¹‹Í—…ËU?? ? ? !W?? ? ? ł W?M¹˙W?Ä«˙ ËW?z Ͳ˘— ÂW?? ? ? "W?¹W# —W?¼ œuLŠW!® u"…Ë ¨ÊUO"…b½W¼ Æ dÖ…œ ÊUOL?ÝU& w²AÄ ÆX,š —…œWÐ ÊU¹ïš ÍW½UO½UL²AO½U½ Æ dÖ…œ«— WM¹˙WÄ«˙ ËWz Ͳœ ïÐ ÊUOýUł ©Í‹Íb½…ËW!W¼ œW!W×! v&W( w½U?!«b½Wz ÍW?З˘“ Æ d?ÖW½ ÊU¹W?"W?ý˙ï?ý w²??AÄ «b?ſWÐW#  —UÄ w½U?"…œd??"—W?Ý Uð…—W?Ý —U?? ?"WÐ r?ÝU?? ?& Ͳœ „WÇ Ëu?Ыœ ÊU¹—U¹ñ?Ð …Ë…±π∂± w#u?K¹Wz W?# Í“W?? ?"—W?? ?! ÍW?? ?²? ? O? ? !ï?? ?" Æ©≥±≤®4}¼W½ ÆsðËW??"ï??š…Ë ÊU?"W?¹‹w&«d?}? Ž WÐe??O? Š ÆÊU??²?Ý…ËW½ @?½…œ vÐ w½U??"W?²? Ý…œ Ë —«œ Ë rÝU??& «b?O}ð ¨Ëu?³?OÝËu½ wJ|—Uðu?Ö ©‫ﻘﺮاﻃﻲ‬-‫ ®اﳊﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـﺪ‬w½UÖ—ïz ©w?#U¼_«® ÍW!U½˛˘— ÂW†W&W?# ©ÂeO#U¹dá?LOz w²?Ý…œ—«œ ÍË«d" v# ÊU?!uÖ w"W¹…ËWMðËËeЮ WÐ Íœ—u?" Í…ËWMðËËeÐ Æ…ËWðU?? " —«œU?? ?ÖUz ©‰U?? L? ?O? ?ý® w?Ž“…Ë W# ¢‰W?? Ö¢ ËuÐœd?? " r?|˛—W# Í«Ë«œ ©w#U?¼_«® ÆËuЫœ 138


«œ±π∂±Ø±∞ر∏ W# ©‫ ®اﳊـﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﻘـﺪﻣﻲ‬w½U?Ö—ïz ©ÊU?O?³#«® ÍW?!U½˛˘— U¼…Ë—W¼ W¹«uÖ W" ËuÐb½U~½W,†W¼ «Ë Íœ—u" w(U! ©ÊU?O³#«® ÆËu³OÝËu½ W"WM¹˙WÄ«— Ͳœ wJ|—UðuÖ Æ…ËW?²|d?ÖU½ W½U¹ ¢wðüËËU?¼¢ ËWz wðW¹«ËWðW½ w(U?! Ë W¹W¼ ÊU¹¢w?²?}ðüËËU¼¢ w(U?! U?N½Wð wÝËu½ W?!U½˛˘— wJ}?Ý«d?H½ï?" rÝU?& «œ±π∂± Í—W?³?!W²?³?}?Ý Í≤≥W# øøø©ÊU?O?³#«® U¼ËUz U?" ÊU?!W¼ Ë œd?" œ…“ u?}½ ©Âe?O#U?¹d?á?L?Oz wJ|Ë«d?O~|d?"WЮ W?Ð Í‹w½«“—UÐ Æ d?Ö «b?ſWÐW# Æ©≥±≥®œd" —U³½«ËU𠜗u" wý˙ïý Í—…bOðW!—U¹ Ë —U"ËU¼ WÐ ÍUJ¹d!Wz Ë …—W²K~MOz Í‹w½«“—UÐ w½U"«Ë«œ w?½UAOÄ ÍËË—  U?" êO¼ ÍeOK~MOz w!e?O#U¹dáL?Oz W" W?ÝUÐ w½U¹Uý W# œ—u?" w½U"W?ý˙ïý w"UÄ—W?Ý Í‹ÍeOK~MOz wЫb?²MOz w!…œ—WÝ ¨d?²Ä ‘…ËW# Æ©≥±¥®…Ë«œW½ u?"…Ë ¨…Ë«—bM}?ý…Ë v# ÊU?O?²?Ý…œ W½«d?O~²?}?ý …Ë…e?OK~MOz w¹«ËW¼ Íe?}¼ ÊW¹ôW# ¨«b?&«d?}?Ž Æ©≥±µ®X}½…œ «b}Ä w½«œœ "The Times” ÍW!U½˛˘— È˙W# Ë Ëu?Ð wšU?¹¢ «œ˛˘—  ËW?? ?Š Í…ËU?? ? ! W# W?? ?"  d?? ? Ö«œ …ËWz —W?? ? ÝW# wA?? ? }Ä r?ÝU?? ?& ÆËuÐ ËxÄ ÙU¹Wš W!Wz …—U¹œ Æ U"…œ  u"—WÝ ¢ÊU"…—…œô ÍUÄu??Ý —W??ÝWÐ wMðËW??"—W??Ý „W#W??Ö œ—u?" ÍW½«“«u??.¹œ«“U?z Í…ËWMðËËeÐ ¨…ËW½«ËW??â? }ÄWÐ Æ©≥±∂®UM}¼ XÝ…œWÐ «bLÝU& W??"W?ý˙ï??ý „WÇ Íe??}¼WÐ ¨œd?" ”Ëu?½ u?}½ ÊU¹ï??š ¢W½U??²?,?¹Ë ï?š¢ X,??O½ï??!ï?" „W#W??Ö W# ÆrÝU& ÍËuÇ XÝ…œW# w½«uš —WÝ …ËWM|˙W~Ð …ËW¹W~|— ËW# ËuÐ ÊUO"…—WÖ ÆÊW" é"—WÝ Ë W?? ? ²? ? ? ÝWÐ«Ë Ë b?? ? ?}? ? ?!u?zU½¢ w?"W?¹…ËWM?ðËËeÐ W?Ð ÊU¹W?? ? ?"…ËWM?ðËËeÐ «b?½U?? ? O?½U?? ? "W?? ? ?!UM?½U¹W?Ð W# Æ©≥±∑®œdÐ…œ u??}?½ ¨X|d??"…œ Í‹Íd??O~?²? AÄ …Ë¢ï??²½W?? Ý¢ ÊW¹ôW# W??" ¢W½U?? ²? ,? O#U½ï?? O? ÝU½ ∫X}†…œ «œ±π∂≤ wð—U! W# ‚«dOŽ w²,O½ï!ï" wð—UÄ Í“W"—W! ÍW²O!ï" w"W¹…Ë«d"ËxÐ «b½U?²?Ýœ—u?" W# rÝU?& Í—W"  u?"—W?Ý wðW?ÝU?OÝW?# w†ïJ½ ‚«d?}Ž w?²,?O½ï?!ï?" wð—UÄ¢ ‚«d?? ?}? ?Ž W?J½uÇ ¨…ËW?M²?? ?Ý…uÐ rÝU?? ?& wL?|˛— Ͳœ œ—u?? " X}?ÐU½ «b?? ?ý…ËWz ÙW?? ?ÖW# Æ U?? ?"U½ ÆW¹‹w½ ÊU"W²?,O#U¹dáLOz …e?}¼ Íb½WÐUÄ w½U¹ ÆW¹W¼ ÍïšWЗWÝ ÍW½U½W¹ô vÐ wJ}ð‹W?ÝUOÝ Æ©≥±∏®¢W¹W¼ «œ  WOÑïÝ w²}"W¹ ÙWÖW# w"UÇ w"W¹‹Íb½…u}Ä ‚«d}Ž …ËW# W~ł wð—UÄ W¹ïÐ ÆÊ«œ…œ vÄ wšW¹UÐ d²!W" rÝU&  U¼…œ U𠨫œW¹‹ÍdO~²AÄ Ëu!W¼ ËWz ÙWÖW# U?łËWz Æ U?" Íd?²?}Ç Ë X|˙ï~Ð W?"…ËWMðËËeÐ —W?³?!«—WÐ w?²,?|u†W¼ ËuÐ —UÇU½ X,?O½ï?!ï?" W# ÊU??"W??²? ?,? O½ï??!ï??" wJ?}½«b½U??A? O?Äï??š Æb½«˙u??Ý…b†W¼ ¢ÊU?? ²? Ýœ—u??" w²??ýUz¢ ï?Ð ÊU¹ï??š ‫ "ﻧﺮﻳﺪ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻛـﺮدﺳـﺘـﺎن; ﻳﺎ ﺷـﻌﺐ ﻃﻔﻲ‬œd?"…œ ÊU¹—«ËU¼ W?" «b?ſWÐ W# «œπ∂≤Ø¥Ø≤∑ 139


Æ©≥±π®Ê«dM}ÝïàÄ«œ W½«b½˙œ —˘“ …ËUÄuÝ Ë fO#ïÄ ÊW¹ôW# ¢‫اﻟﻨﻴﺮان‬ ÊU¹‹w²ýUz¢ Í«Ë«œ Ë «œ rÝU& WÐ ÊU?O"W¹…Ë…—WšdOÐ W" ÊUO½«d~½W¹ô Ë X,?O½ï!ï" „W#WÖ Æ©≥≤∞®Ê«—œ «eÝ Í‹Íb½WÐ ÙUÝ ZM}Ä WÐ w"W¹ Ë Ê«dOÖ ¨œd"…œ «œ¢ÊU²Ýœ—u"W# Í‹Íd??O~²??AÄ …ËW†œW# Æ…ËW½U??! rÝU??& w²??A?á†U?Ä WÐ —W¼ X,??O½ï??!ï?" «b??ýW½«ËWz ÙW??ÖW# w²?,?O½ï?!ï?" wð—UÄ w½U?Ö—ïz ¨©ÊU?²Ýœ—u?" ÍU~|—® ÍW?!U½˛˘— Æœd?"…œW½ ÊU¹œ—u?" wý˙ï?ý WÐ Ë œ—u??" ÍW?? "W½«“«u??.¹œ«“U?z …ËWMðËËeÐ —W??Ý …œd?? "…œ wýd??}¼ ¨«b?½U??²? Ýœ—u??" W?# ‚«d??}? Ž Í—W?Ý…—UÇ Íd~|— ©W½U?²? ,?O#U½ï?O?ÝU½® ËWz W¹«u?Ö ÆÊœdÐ…œ Íu?}½ ©œ—u?" w?²?,?O#U½ï?O?ÝU½® «bðüËË Ë ‰W?Ö w½U??"…ËË“…—Uz Ë XÝ«u?š ÙW?Ö W# W??" ïðËWz wJ|—W?Ý…—UÇ ÆÊœ—u?" ÍW??A?}?" Æ©≥≤±®X}Ð dO~½U"W¹ w¼«ËWÖ ÊU¹ï?š ¨œ—u" wý˙ï?ý —WÝ …œd"…œ ÊU¹W?ýd}¼ ËWz W" «bJ}ðU?" W# ÊU"W?²,O½ï?!ï" Ë Í‹w½«“—UÐ w?ðW??³¹Uð Ë ÂW?? "W¹ ÍWKÄWÐ Ë «b?? &«d??}? Ž W# œ—u?? " Í…ËWðW½¢ W??" «œ…œ ÊU?? O? ý…ËWz Æ©≥≤≤®¢s!eO#U¹dáLOz WÐ ˛œ Íe}¼ Ë —…Ë—WÄ ÊULAO½ w½UÝW" ¨ «d"ïL|œ wð—UÄ w½«d~½W¹ô ïÐ Ë …Ë…œd?? " ËxÐ w"W¹W?? !UM½U¹WÐ  «d?? "ï??L|œ wð—U?Ä wðW¹«œd??"—W?? Ý «œ±π∂≤Ø≥ر W# ‰WÖW# «Ë«œ «œW¹W!UM½U¹WÐ ËW# ÆËu³¹ñЗ…œ W"Wý˙ï?ý ïÐ Íïš w½«uO²AÄ ÍË«ËWðWÐ —Uł ÂW"W¹ —ï?ðU?? ? ?²?J¹œ w?L? ? ? ÝU?? ? ? & Ͳœ «œ ¢‰W?? ? ?Ö ÍW?†˘˙¢ Í‹w½«“—U?Ð Í…b?½U?? ? ?!—W?? ? ?( d?|˛W?# ¨ÊW?? ? ?"…œ Æ©≥≤≥®s~½W−Ð @½U?Ð w½U?? "W¹‹w&«d?? }? ?Ž Wð—UÄ X?A? Ö «œ±π∂≤Ø≥Ø∂ W?#  «d?? "ï??L?|œ wð—UÄ …ËW# W?~ł w"W¹‹Í—U?"«Ë«œ X,?O½ï?!ï?" wð—UÄ Æ4}?NÐ p}?Ä rÝU?& Ͳœ ¢wKKO?! w"W¹…—WТ W?" x?}¼«— Ͳœ ÍW½«—«b"WÇ Í—U"ËU¼ Ë Í—UJ¹—U¼ Í«Ë«œ «bO}ð W?" œ—U½  «d"ïL|œ wð—UÄ ïÐ wðW³¹Uð Æ©≥≤¥®ËuÐ ÂU$Wz —WÝ vÐ W¹‹Í—U"«Ë«œ ËWz ÂüWÐ Æœd"…œ ÊUOLÝU& Æ©≥≤µ® dÖW½ Í—WÝ ÂüWÐ ¨«œ wLÝU& wM²ýu" w†ËW¼ p|œ—u" «œ±π∂≤ wK¹—ËUz W# «œπ∂≤صر∏ W# Æ…ËW?½ËuÐ…œ p¹e?? ?}½ r?ÝU?? & W?# d?? ²?|“ ˛˘— Í«ËœW# ˛˘— ÊU?? ?"W†«œï?? O? ? ( rÝU?& ïÐ Íï?š w?½«u?O?²?AÄ ©Í‹Í—U?³|“ ÍU?ſUz œu??L?ŠW?!® ¨œ—u?" w~½UÐ u?}½W?Ð wJ}?ÖWЋ…—…œ œ…“u?}½ ©‘Uł® WÐ Íœ—u?" WÐ W?" ¨Ë«dO?Ö Èd"WÐ w½œd?" XÝ˙ Ë …ËW½œd?"ï" WðËW?" Ë ÍñЗ…œ ÆÊœdÐ…œ Íu}½ ©s¹b#« Õö/ ÊUÝd(® WÐ gOL|˛— Ë Ê«d" W½Ëu/ ïÐ Æ dÖ œ—u" wý˙ïýW# ÊU¹‹wðW¹UM!˛Ëœ Í˙Wá!W# »…—UŽ w½U"W²Ý—WÄW½ï" WL|˛— 140


v# WÐ Íd?? /U½ Ë œ—u??" ÍW½«“«u??.?¹œ«“Uz Í…ËWMðËËeÐ —W?? Ý …œd??"…œ wýd??}¼ WJ?"W??! Í﹜«— Æœd"…œ —U³½«ËUð ÍË«dÝdÄ ÊUO?²,?O½ï!ï?" ÍËUÇ …Ë…u}?½ Ë …Ë…—…œ w½U"W?²Ý—WÄW½ï?" …e}¼ ÍW½«—UJM!˛Ëœ w²?,|u†W¼ Í—U??Ñï?? Ö «œ±π∂≤ w²?? Ýu??Öïz W# ÆÊËu?Р«˅œ—WÐ ÊU¹ï?? š w½U??²? ?šuÐ —W??ÝW?# Æœd??"…œW½ d?? }ð Íñ|œ—WÝ d|˛W# ¨©‫ ®ﺟﺒـﺎر ﻋﻠﻲ‬wJ|—Uðu?Ö ¨«œ Í∏ …—U!˛ W# ©‫®ﻗﻀـﺎﻳﺎ اﻟﺴﻠﻢ واﻻﺷـﺘﺮاﻛـﻴﺔ‬ ∫ÍËu³OÝËu½ «œ …—UðuÖ ËW# Æ…Ë…œd" ËxÐ «œ©‫ﺴﺄﻟﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ‬P‫®اﳊﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وا‬ «b½U??"…ËuðËW??"«Ëœ WJ?†W?š u??}?½W# ¨«b½U??²? Ýœ—u??" W# Âe??O#U¹d??á? L? Oz w½U??"…Ë«d??O? Ö Èd??"WЮ wJ}ðW†Ë…œ w½Ëu?ÐW½ W# Âe?O#U¹d?á?L?Oz ÍœdJ²?Ý…œ Í‹Íœ—u?" wJ}ðW†Ë…œ¢ ÊW?"…œ …b½W?ÖUÄËñÄ Íï?š w¹ï?šWЗW?Ý W?"U??²?,?}z W¹UÐ w½ï#ï?" W?"˘˙ËWz Uð ÊU??²?Ýœ—u?" —W?Ö¢ Æ¢…d?²?}Ç Í‹Íœ—u?" Æ¢ËuÐ UM}¼ XÝ…œWÐ ËW¹‹w½ w½ï#ï?" ÊU²Ýœ—u?"¢ W¹«uÖ W?" ¨…ËW½W" ıu?& ËW~M# W¹‹w²Ý«— ËWz X,¹u½U?¹…œ W!WÐ °¢W¹‹w½ d²!W" g¹‹w½ï#ï" W# UðW¼ U¹ w½U"…Ë«d?ÝU½ …—WÝW# p}?"W¹ ¨œd"…œ ñ& w½U?²Ýœ—u" w½«u?²AO½«œ ‚«d?}Ž ÍUÄu?Ý p}ðU" ©Í‹w²ýU?z wMOÑWł® ÍË«d?.J|— w"˘—WÝ Í©n¹—W?ý e¹“WŽ® ¨‚«d?}Ž w²?,O½ï!ï?" wð—UÄ ‚«d??}?Ž W# W??" …ËW¹©w²??ýUz Í…d~½ï??"® Íu?}½WÐ ±π∂≤Ø∂رµ W# ¨X?,?O½ï??!ï?" WÐ —W??Ý ∫ÍËu³ðuÖ Ë œ—U½ rÝU& ïÐ w"W¹WJÝËdÐ ¨«dOÖ WÐ ÊU?!W??"W¹‹Í—u?N?!W?ł W??L|˛— ÍW½«“«u?.?O?²? ýUz w~½…œ W?" W¹U??OM†œ Í‹w²?ýUz wM?O?ÑW?ł® Æ©¿®©…ËW²|d²,OÐ…œ «œW¹…d~½ï" ÂW# g¹œ wJ|—Uł ¨Í—W³|— Í¢rÝU&¢ wðW¹U"˘—WÝ rÝU& Æ…Ë…ËuÐW½ 5ý v# wâO¼ œ—u" —W³!«—WÐ X?,O½ï!ï" ÍW½«—UJM!˛Ëœ W²,|u†W¼ ËWz b½W?Ç «b?? ?ſWÐW?# w¹UÄu?? ?Ý w?"W¹U?? ?Öœ«œ «œπ∂≤Ø∂ر¥ W# ÆÊU?? ?â? ? }?Ä…b†W¼ Í‹v?# d?? ?²Ä«d?? ?š ͱπµπ Í“u??!Wð ͱ¥ ÍW??"«—W?¼ W# W¹«u??Ö Æ«œ «e??Ý ¯—W??!W?Ð Íœ—u??" wJ}??²? ,? ?O½ï??!ï??" Í≤ W# «b?? ? ſWÐW# —W?¼ Íœ w¹U?Äu?? ?Ý w"‹W?¹U?? ?Öœ«œ Æ©≥≤∂®…ËuÐW?¼ ÊU?? ?O? ? ²? ? ?Ý…œ «œ „u?? ?"—W?? ?" …ËWz Uz Æ©≥≤∑®«œ «eÝ ¯—W?!WÐ W!ïð ÊU?!W¼WÐ w²,?O½ï!ï?"  ËWŠ «œπ∂≤ Í—W?³!W?²³?}Ý ÆËuÐ ©ÊU¹W"W¹ Í—uN!Wł WL|˛— ÍW½«“«u.O²ýUz w~½…œ®

Ʊπ∂≤Ø∂Ø≤µ ¨«bſWÐ ¨∑πÆ˛ ¨X,O½ï!ï" wð—UÄ Í¢“u9 ±¥¢ ÍW!U½˛˘— ©¿® 141


œ—u! wý˙ïý —W³#«—WÐ ÊU!W½U~}Ð WðW†Ë…œ w²"|u†W¼ êO¼ Æ©≥≤∏®«œW½ œ—u?" wý˙ï?ý w½UA?OÄ w"W¹ËË— êO?¼ «œ rÝU& w!…œ—W?ÝW# Í‹ÍË…—Ëu?ý Íb½uðWÐ (World Marxist Review) Í—U?? Ñï?? ?Ö …b½W?Ç—W¼ Æ©≥≤π®Êœd?? ?"…œW½ Í‹Íd?? O?~²?? ?AÄ Æ©≥≥∞®œd?"…œ ÊU²?Ýœ—u" ïÐ w?!ï½ïðïz Í«Ë«œ Ë dÖ…œ rÝU?& Í—ïðU?²J¹œ wL|˛— W# ÍWMš…— Æ UJÐ rÝU??& wL|˛— WÐ „W??!ï?"W?" …ËW??²?ÝWÐ…œW½ Í‹ÍË…—Ëu??ýW# Í…ËWz ÍW~|— W??!Wz ÂüWÐ Í‹w~½Wł ÍW?"˘ñ( ±∞ ¨Íï?š «bſWÐ ÍWðu?Ö WÐ «œ±π∂≥ Í—W³!W?Ñï½W# Í‹ÍË…—Ëuý °d?}šW½ w²?ÝUz W# Í‹ÍË…—Ëuý w½U?"W!U½˛˘— w"UÄ—W?Ý …ËW#W~ł Æ©≥≥±®Ê«b}Ä Í(TU-16) Í—ïł W# ÆÊËuÐ é" Ë ñ" «œ œ—u" w!UŽ Ë èðW& ©∏∞ …—U!˛ ÍUÝU¹® WÐ Ë«dÐu?}½ ÍUÝU¹ Í‹vÄ WÐ ¨«œ±π∂±Ø±≤ر± W# rÝU& …b½WÇ—W¼ U?O½U?á?!ï?" Í•ππ® ©≥≥≤®b½U¹W?Ö Âe?O#U¹d?á?L?Oz w½U?"W¹‹wðËW?½ WðW?"dO?ýW?Ð Íb½uð wJ|dÐ…“ wðËW½ Í‹w"…—WÝ Í—W" g?}"WÐ —W¼ …—W²K~MOz ÂüWÐ ¨©œd" wKKO?! ÍW½U~}Ð w½U"W¹‹wðËW½ Æœd"…œW½ œ—u" ÍW½«“«u.¹œ«“Uz Í…ËWMðËËeÐW# w"W¹‹ÍdO~²AÄ êO¼ Ë …ËW¹U! ‚«d}Ž w"W?¹…d~½ï?? ?"W?# ÊU?? A? ? }Ä r?ÝU?? & W?J½u?Ç ¨ d?? Ö Íœ—u?? ?" wý˙ï?? ?ý w²?? ?A?Ä X|u?? ?" ÂüWÐ Ë …ËW²}M}²Ý…œ X|u" W" «b†W¼ w~½UÐ Í‹wLÝ…— WÐ «œ±π∂±Ø∂Ø≤µ W# «b½UÝËu½W!U½˛˘— Æ©≥≥≥®…ËW&«d}Ž WÐ …ËW²}M}JK¹…œ W# U??O?"—uð Í‹w½U??L?ÝUz Íe??}¼® ËuÐ “ï†Uz ‚«d??}?Ž Ë U??O?"—uð Ê«u??}½ Í‹Íb½…u?}?Ä …b½WÇ—W¼ êO¼ U?? O? "—uð ÂüWÐ Æ©≥≥¥®©…Ë…—«u??š W?? ²? ,? š ÊU??O? ?&«d??}? Ž w"W¹W?? "˘ñ??( «œ±π∂≤Ø∏ر∂ w½«u??²?A? O½«œ „—uð ÍUÄu??Ý w½U?"…e??}¼ …ËW½«ËW??â?}Ä W?Ð Æœd?"…œW½ Íœ—u??" w"W¹‹Íd??O~½W¹ô Æ©≥≥µ®«œ…œ WÐ…—“W?ł ©«œ…œ—W?ł ÍËËœ WÐ Ê«˙W?Ö® Íu?}½ WÐ «œU?O?"—u?ð wðüW¼˛˘— W# ÊU¹œ—u?" «œ±π∂≤Øπر± W# Æ©≥≥∂®«d?? š ˙W?? ÖW?Ð «b½U?? "W¹‹Íœ—u?? ?" WÇu?? }½W?# Í‹Í—WJÝW?? ?Ž ÍU?? ÝU¹ Í©q}??Ý—u?O? Ö ‰U?!W??ł® —U?!ï??" „…—W?Ý w½U??"Wðu?Ö w?"—uð Í© W¹‹Í—u?N? !W?ł® ÍW??!U½˛˘— g}?"W??A?šW½ …ËW¹ï??š Í‹w½«“—UÐ ÊW¹ô W# œ—u?" ÍW?½«ËWMðËËeÐ ÂWz® ∫X}†…œ W??" …Ë…œd?"ËxÐ Æ©ÊËUÝdO~†W¼ W½U~}Ð wL&Uð Ë W²Ý…œ Èb½W¼ ÍôW&Wð WÐ WJ†WÐ ¨ÊË«d"W½ rÝU& wÇ‹W" ¨œ—u?"WÐ —W³!«—WÐ «œUO"—uð ÍW½U¹«dJýUz W½«—UJM!˛Ëœ W?²,|u†W¼ ËWz ÙWÖW# Æ©¿®œd"…œ —U³½«ËUð Í‹w½«“—UÐ Í—W" „W!ï" WÐ ÍUO"—uð Ʊπ∂≤ØπØ≤± ¨œ«bGÐ ¨±∞∞± œbF#« ¨¢…—u¦#«¢ ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©¿® 142


wLÝU?& Í—˘“ wðW¹UM!˛Ëœ Uý …b½WÇ—W¼ ¨…ËW¹U! w½U?!uÖœWÐWÐ Í‹w½«“—UÐ —W³?!«—WÐ Ê«d}z ÆËuЫœ …b†«œ w½«d}z w¹…œËuð „W#WÖ rÝU& WJ½uÇ ¨œd"…œ ËuÐ 7ýñ?†W¼ ˘—œ wJ¹—W?? š «Ë—WÄ vÐ ¨«œ©s?¹b??(«d#« sЫ Y?¹b??Š® W# q?Oz«d??,? ?Oz Í﹜«— ≤± W# ¨W?½«ËWz W½«œ Èu?? ?Ö vÐ r?ÝU?? & w?½…˛U½˙Ë“ Í©‫ ®اﻟﺜـــﻮرة‬ÍW?? ?!U½˛˘— Æœ—u?? ?" Í…—UЗ…œ «ñJ?}Ä Í‹w½«“—UÐ Ë ÊU?? "W?? ²? ?,? ?O½ï¹«“® W?¹«u?? Ö W??" X?}? ?ÝËu½…œ «œ±π∂≤ Í—W?? ³? ?!W??²? ?³? ?}? ?Ý œ—u" wý˙ï?ý W" U²Ý…Ë…œW½ …Ë…ËWÐ «œ rÝU?& w!…œ—WÝW# qOz«d,?Oz «bO²Ý«˙W# Æ©ÊW?"…œ—U" w¹…ËW?ðW½W?? ?!W?? ?" W# «œ qO?z«d?? ,? ? Oz W?# WJ?†WÐ ¨ «bÐ ÂW?†W?? &W?# Í‹ÍË…—Ëu?? ?ý w"W¹‹Í“U?Ð WÐ œ—u?" „W#W?Ö œd?" ÊU??L?ÝUÐ «b?A?}Ä W# „…Ë Æ…ËW½b½U??ÝËW?â½U¹…œ ËuÐU?â?}?á†W?¼ ÊU?O?A¹œ—u?" ÍW?JÇï?ðW†Ë…œ w?½b½«—“W?? ? !«œ ‘U?Ä Æ…ËW½«˙W?? ? Ö ©œU?? ? ?F? ? ?O*« ÷—«® ï?Ð «œ±∏±≤ w†U?? ? ÝW?# XAÄ Ë Ê«d?"…œ W†W!U! Û«d?š ©…ËW½U"W?²,?OKOç¹eð® W¹‹wÄË—ËWz …Ëu?ł ÊW¹ô W# ¨qOz«d?,Oz w(U?? ! W# Í‹Í—U?? Öe|—UÄ ïÐ Íœ—u?? " wJ|Ë«d?? .J?|— qOz«d?? ,? Oz W?# ±π∂≥ ÆÊËuÐ «d??š Èu?? Ö ïÐ Íï?? š Í«˙ …—ï??ł ÂWÐ …Ë«d?? .J|˙ ËWz w?J}??²? ?Ý«ñ??!…œ Æ«dM?|—“W??!«œ ÊU?? "…œ—u??" W??"W?#Ëu??ł ∫X|ñÐ…œ—…œ qOz«d,Oz wJ}ÝËu½W!U½˛˘— w½U"W?²Ý˘œ WðüËË ¨œ—u?" Í‹Íb½…Ë…˛—WÐ ïÐ Ë ‚«d}?Ž —WÝ ïÐ qOz«d?,Oz wJ?|ËüUý —W¼® wðW¹U?? ²? ݢœ W# ¨W¹«b??}?ð ÊU¹œ—u??" w¹…ËWðW?½ W??!W??" gO½«ËW?z W??" ¨U??O? "—uð Ë Ê«d?? }z u??"…Ë Æ©≥≥∑®©ìì…ËWðUš…œ —ËËœ qOz«d,Oz —W³!«—WÐ qOz«d,Oz wðWÝUOÝ (David Shealetiel) «b½W†ï¼ W# qOz«d,Oz Íe|u†UÐ ±π∂≥ ∫X}M}~½WÝ…b†W¼ U¼ËUz œ—u" ÍW½«“«u.¹œ«“Uz Í…ËWMðËËeÐ ÂüWÐ ¨W?? "…—W?? Ö Íï?? ?š Íœ«“Uz „W¹…ËWðW?½ Ëu?? !W¼ W?? " s?¹W?? Ö…œ vð …bM?}¼ w¹U?Ð W?? L? ?}z® w½U"W~½dÖ …—W¼ ‹W¹‹w²,¹u}Ä W# ¨XÝ«˙…u}½ wðüW¼˛˘— w!«—Uz Ë wML}¼ …ËW¹‹Íœ w"W¹ôW# wðW†Ë…œ ïÐ ≠ “WÐW½ ≠ W?½U²?Ýœ—u?" Í…ËWz w²?ÝWÐW?! ¢ WðWÐU?Ð ËW# Í‹w!«—Uz U½ ÆWKOz«d?,?Oz Æ©≥≥∏®©WAšWÐ ÊU¹“ WL}z w"W¹‹Í“UЮ WÐ œ—u" ÍW?½«“«u.¹œ«“Uz Í…ËWMðËËeÐ ÍW½«ËWz ïÐ W¹‹vłWÐ wJ}?!«—…Ë ‘W!Wz Æ©≥≥π®Ê…œ…œ ÂW†W&W# ©ÊU"W²,O½ï¹«“ (New York ÍW?? ?!U½˛˘— W# «ËW?z X}Ð X?,¹u?? }?Ä UJ?¹d?? !Wz w?²? ?,?|u†W¼ Í…—U?З…œ Í…ËWz UJ¹d!Wz® X}?ÝËu½…œ …ËW¹‹wLÝ…— wJ|—W"W?,& Íu}½ WÐ W"W?!U½˛˘— Æs¹dÖ…œ—…Ë Í Times) Æ©≥¥∞®© U"U½ œ—u" wý˙ïýWÐ ÍËWMŽW! w"W!ï" W½ Ë ÍœœU! w"W!ï" W½ 143


w"W¹WA?}" u"…Ë UJ¹d!Wz® W?" X}ÝËu½…œ W!U½˛˘— ÊU!W¼ «œ±π∂≤ Í—WÐï?²"ïz ͱ∏ W# Æ©X}½«Ë˙…œ œ—u" ÍW#WÝW! W# ¨‚«d}Ž w¹ïšu}½ êO¼ Ë …Ëu²?ÝWÐ ïšWÐ ÊUO?²AÄ UN½Wð W½UðU?" ËWz Uð ÊU"…œ—u" W?" W½ËË— …ËW½U¹‹w²Ý«— ÂW# Æ…Ë«—œ‹W½ vÄ w"…—…œ wJ}"W!ï" Ë ˘—œ Í‹È˙W# …ËuÐ ÊUO"…—WÖ ¨…ËW½«ËWâ}Ä WÐ ¨ÊËuÐW½ W?L}z Í—…bOðW!—U¹ W½U~}Ð Wð«ËW" Í…b½W?ÖUÄËñÄ Ë XÝWÐW?! Ë Íb½…Ë…˛—WÐ ïÐ ¨œ—u?" ÍW½«“«u.¹œ«“Uz Í…ËWMðËËe?Ð ¨…‹Ë W½U²?šuÐ ÆsK}A†W¼ ÊU¹ïš wý˙ï?? ý Í—U?? O? ?Ýd?Ä—WÐ WðU?? "…œ Í‹ÍË…—Ëu?? ?ý ¨Ê…b½W# ©wÝ Æw?Ð ÆwЮ Í﹜«— p?}ðU?? " «d?"ï1œ ÍU?O½U?!W†Uz Í©Èu½ ÍU?O½U?!W†Uz® (Neues Deutschland) ÍW!U½˛˘— Æ©≥¥±®œ—u" ÍW½«“«u??.¹—U??Ö“— ÍW??²? O? !ï??" Í‹w½U??N?½WÄ w"W??!ï??"® WÐ ©ÊïЮ w?L|˛— «œ±π∂≤Ø∂Ø∑ W# U?O½U??!W†Uz ÍUÄu?Ý w½U??"…—W?,?(Wz¢ W¹«u??Ö X}†…œ Ë  U?"…œ —U?³?½«ËUð «œU?O½U?!W†U?z W# ©œ—u?" WÐ ˛œ w²?,|u†W¼® ËuÐ …ËWz w²?ÝWÐW?! W?"W!U?½˛˘— Æ¢ÊW"…œ ÊU?"…ËuÐ wšU¹ …œ—u?" WÐ oýW?! Æ Uš—…œWÐ «ËUz˛˘— ÍUO½U!W†Uz ©wÐ…—UŽ ÍW!U½˛˘— W" ¨ËuÐ p}ðU"  üW¼˛˘— ÍUO½U!W†Uz ÍW¹UýU~½UÐ ËWz ÂW†W?&W# œ—u" wý˙ï?ý Í—W" Íd?O~²AÄ WÐ Í‹ÍË…—Ëu?ý «ËUz˛˘— ÍUO½U?!W†Uz Í formation) Êñ(…œ ÊU"…œ—u" …d?}~ý˙ïý ÍWÇu}½ ïÐ Í‹ÍË…—Ëuý w½U"W¹‹w~½W?ł W"˘ñ( W½«ËWý¢ ∫ «œ…œ ÆwЮ Í﹜«— ÙW?ÖW# W?" ÍW½U²?šuÐ ÂWz Æ©≥¥≤®¢s½W¹W?Ö…œ vÄ ÊU?O~½W?ł w½U"W¹‹w²?,¹u?}Ä Ë Í‹wL?? ? Ý…— w½U?? ?²? ? ?Ý…œWЗU?? ? " ÊW¹ô W# ¨s?"W¹ ÊËu?Ç «œ Ê…b½W?# wÐ…—U?? ?Ž w?ýWÐ ©w?Ý ÆwÐ Æ©≥¥≥®…ËWð…Ë«dš ˘—œ WÐ …ËW&«d}Ž Í—WÐU½WÄ p|b½W¼ «ËUz˛˘— ÍUO½U?!W†Uz¢ X}ÝËu½…œ ©‫ ®اﻟﺜﻮرة‬ÍW!U½˛˘— ¨…ËW½«ËWâ}Ä WÐ Æ©≥¥¥®¢ÊWJÐ ©‰ULOý® w½U"…ËuÐ wšU¹ w"W!ï" s½«u²Ð Uð ¨ U"…œ vÄ oýW! œ—u" ÆX|—…u†W¼ v# œ—u" ïÐ wðW!—U¹ W" ËuÐ —ËËœ …Ë…ËW# —˘“ ©ÊïЮ wL|˛— W" WÝUÐ w½U¹Uý «ËUz˛˘— ÍU?? O½U?? !W†Uz U?¹Uz W?? " ¨«œ±π∂µ W# (Quick) Í—U?? Ñï?? Ö wJ|—U?? O? ?ÝdÄ w?!«—…ËW# ∫ÍËu³ðuÖ Í‹w½«“—UÐ Ù«—W½…˛ ø «œ…œ œ—u" wðW!—U¹ …Ë…d?O¼U&W# «œWðU?" ËW# W?" ËuÐ UA?}"«— ÍW?"﹜«— ïÐ w²?Ý…œ Í‹w½«“—UТ ÆÊ…b¹U½ d}?šW½® Ë X}ÐW?¼ ÊU¹ïÐ Íe|— W??" Ê…œU½ p?}ðWKKO??! w?ðW??!—U¹ ¨¢U??O½U??!W†Uz —W??Ý …Ëu?Ðœd??" wýd??}¼ (Wehrpolitische In-

144


Æ©≥¥µ®©ÊW"…œ ÊU¹…—UÇW# nð W" Ê…œ…œ W½«ËWz w¼ WJ†WÐ ¨ UJÐ ËË“…—Uz ÊU¹‹wðW¹U²Ý˘œ U𠜗u?" wKK?O?! w~½W?ł ¨«œW½U½œd?" v?Ä ÊU?²?šuÐ Ë˘—œ Ë Í—W?ÝW?!—WÇ Ëu??!W¼ ËWz ÙW?ÖW# w½U?"WÖ—W?L?A}?Ä W" „W¹…œ«˙WÐ ¨UM?}¼…œ XÝ…œWÐ Íd²|“ w?MðËWJA}Ä Ë s?ðËW"—W?Ý  U¼…œ Æ©≥¥∂®…ËW²Ý…œ d|˛ WðËW" ÊUO&«d}Ž w½U²Ýœ—u" wýWÐ s¹d²|“ «œ±π∂≤ wK¹—ËUz W# œ—u" œ«“Uz w½U??²? Ýœ—u?" ï?Ð ÍW½U~}Ð w½U??ÝËu½W??!U½˛˘— Í‹w½«“—UÐ …Ë ±π∂≤ w?K¹—ËUz Í≤∞W# ÍU?Ö…—UÐ w½«œ—W?Ý W??" p}½«d?}M!U¹WÄ ÂW?"W?¹ Æï?²?ÝWz Wðd?Ö w½U?O?A?O?M²?Ý«—UÄ Ë œd?"  …Ë«œ (la radiofision Suisse pour le Íd?? }M!U?¹WÄ ©≥¥∑®Í(Richard Anderegg) œd??" ÊU?¹‹w½«“—UÐ Ë (New York Times) Íd}M!U¹WÄ Í©≥¥∏®(Dana Adams Schmidt)Ë Proche- Orient) ÂW"W¹ …d}M!U¹WÄ vÝ ÂWz ÆÊËuÐ (Daily Telegraph) Íd}M!U¹WÄ Í©≥¥π®(David Adamson) W¹‹vÄ ËWÐ Æb½U¹WÖ«— ÊU?NOł w½U?"…Ë«d"ËxÐ WÐ ÊU¹œ—u?" wý˙ïý w~½…œ W" ÊËuÐ p}½U?ÝW" wÝUÄuÝ Æœd" ÊUO?FO&«Ë Ë w²Ý«— Í—˘“ wJ}ðW!eš WJ†WÐ ¨œd"W½ ÊU¹WL?}z wðW!eš UN½Wð Æs¹W"…œ ‘WJA}Ä ÊUO½U!ïš Í—˘“ ÆÊW?"…œ ÊU²?Ýœ—u" w½«œ—W?Ý Â«Ë…œ—WÐ ÊU?NO?ł w½U"W?ÝËu½ W!U?½˛˘— U²?,}z Uð …ËWðU?" ËW# W??(U??! Í‹wðWÄ w"W¹‹Í—U??"«Ë«œ ÊU??!W?"W??ý˙ï??ý W??" ¨…u¹ñЗ…œ ÊU¹W¹‹w?²?Ý«— ËW?z ÊU?O? "UÄ—W??Ý wð«ËUz Ë—«“Uz —WÝW# …œ—WÄ ÊUO½U"…—UðuÖ ÆW½U!W?"WðWKKO! w½U"W¹‹wðW¹«ËWðW½ Ë wðW¹üW!ï" wJ}??"W??!ï??" êO¼ vÐ ÊU??!W??"W#W?Ö Êï?Ç W½U¹Ëu??²¹œ ÊU¹ï??š ÍËUÇWÐ ÆÊ…œ…œô ÊU??!W??"…ËWðW½ vÐ UðW¼ Æ©≥µ∞®…ËWð…ËU?²? Ý…Ë «b½œd?"ñÐ Ëï?ð wðW?ÝU?O? Ý Ë w²|—ïðU?²?J¹œ ÍËË—WÐ Í‹w"…—…œ wÇU?? š Í‹w²?? ÝË—b½Wð w?½U??"W?¹‹w¹U?? ÝUz W¹‹w²?? ,¹u?? }Ä Ë ÊU?? !—…œ Ë Ë«œ wJ}?? "W?? !ï??" ê?O¼ W¹«—œ …ËWLÝU& ÊW¹ô W# ¨ÊUðW†Ë…œ Í—Ëu?Ý wÇUš ÍWðWÐUÐ ËW# w"W¹‹wýWJA}Ä Æg¹—ËuÝ W?# œ—u?? ? ? ?" wý˙ï?? ? ? ?ý Íd?? ? ? ?²?|“ Í…ËW½«b?~?½…œ W?? ? ? ?" X|d?ðu?~?Ð ‘…ËWz X?}?Ð…œ Æ©≥µ±®…Ë«Ëœ …ËW¹W~?|— ËW# ¨ËuÐ …ËW??"W??O¹UÄË—ËWz b?½WÇ w½b½U??(˙ Íï¼WÐ ¨«b?½U?N? O? ł w½U??"W?¹‹w½W??!WÄUÇ ÍeOK~MO?z włï#ïOł w½b½U?(— ÆUA}?"«— w½U"W¹‹w½UN?Oł …Ë«d?"ËxÐ w$—WÝ œ—u" ÍW#W?ÝW! ÍW?? ?!U½˛˘— „W?#W?? ?ÖW# Í«Ë ¨«d?? ?" Í‹v# ÍW?¹W½«œ—u?? ?" W¹‹Í—«b?½«u?? ?O? ? ! ËWz Ë (Mr. Gosling) Æ©≥µ≤®sÝËuMÐ œ—u" ÍWA}" Í…—UЗ…œ W" œd" ÍeOK~MOz ‘ïš v# —Uł „W#WÖ Æb½«u?}ý wLÝU& ¨UM}¼ w²Ý…œWÐ œ—u" wý˙ï?ý ÍW½UMðËW"—WÝ ËWz Í«Ëœ W# ˛˘— œ—u?" wý˙ïý Æœd?"…œW½ vÄ Í˙…ËUÐ ”W?" Íb?OÇ Æ…Ë…œd"ËxÐ Í‹w?²A?Ö w½ËuÐ «œWÇu??}½ —˘“ W# ‚«d??}? Ž ÍUÄu?Ý p?}ðU?" ÆËu?Ð…œ dð p}ÄuJ|— Ë d?ð e?}¼W?Ð Ë d?²½«Ë«d??( ˛˘— 145


wM|uý —˘“ W# wðüW²?Ý…œ Ë wÝUOÝ ÍËWà?ł rÝU& ÍbOz Æ©≥µ≥® ËW"—WÐ …Ë Íb½uð ÍdÐ…“ œ—u" s" ïÐ fO#ïÄ Ë —«œWł…—…œ Ë —W,(Wz Ë “UЗWÝ „W#WÖ Æ©≥µ¥®«œ XÝ…œW# «b½U²Ýœ—u" W??"W¹‹Í—W~?O? šU¹ Ë ¢…Ë«—˛u??" ¢Í‹w½«“—UТ W¹«u??Ö W??" b?½U¹W~¹«˙ —U??ł —˘“ rÝU??& Æs?ðU??N†W¼ ÍËxÐ «œ©≥µ∑®©‫ ®اﻟﺜـﻮرة‬Ë ©≥µ∂®©b¹b??'« b??N? F#«® w½U??"W??!U½˛˘— W# Æ ©≥µµ®…Ë«dJðu??"—W??Ý Í‹w½«“—UÐ WÐ „W?!ï" ¨e?OK~MOz wðËW½ w?½U"U?O½Uá?!ï?" Ë UO?"—uð Ë UJ¹d?!Wz W¹«uÖ …Ë…œd?"…œ W??!U?½˛˘— Íb??OÇ W?? " ¨œd??" ˘—œ Í…bM?}¼ rÝU?? & ÍW??"W¹‹wð—u?? "WÐ ÆÊW?? "…œ ©Ë«d??O? Ö Èd?? "WЮ Í‹vðd??&ô (New York Herald Tribune) Æ©≥µ∏®œd??"…œW½ vÄ ÊU?¹˙…ËUÐ ‘W½U~}?Ð w½U??ÝËu½ ÍËu?³O?ÝËu½ Ë …ËW¹W?"…—Uðu?Ö Íñ|œ—W?Ý wMšUz u}?½ W¹Ëu³?²?,š ¨Ëu?Ðœd" rÝU?& w"W¹Wðu?Ö WÐ Í﹜«— W??!œU¹ W# Æ©≥µπ®©°W??!«Ë…œ—WÐ —W?¼ @½W??ł wÇW?? " ¨ U¼ w¹Uðï??" œ—u?? " wý˙ï??ý® wÇ Êœd! ‘UÄ ˘d! ïšUz® ÍËu³OÝdÄ W" ¨…ËW¹«œ wJ|d~|uÖ w!«—…Ë W¹…u}ý ÂWÐ qOz«d,Oz ∫wðuÖ W"…—W"W,& ¨©øX|œ—WÝWÐ Uð WJ½uÇ …ËW?!…bÐ  W"…—UO?ÝdÄ w!«—…Ë +«uðU½ s! …Ë…—˘“ wJ}š«œWÐ °e¹“U?z Íd~|uÖ ¢ —W¼ —W??Ö ÂüWÐ ÆX}½W¹W~Ы— v?Ä ÊU?!U??O½Ëœ ËWz w†«ËW¼ Uð …ËWðï?ÐW½ ËËbM¹“ ”W?" U??²?,? }z W# Ë ÊU?? ²? ?Ýœ—u?? " ïÐ ˘ñÐ Ëu?? !—W?? HÐ W?¹UJð «ËW?z ¨X¹—Ëu?? Ý  W?? "…—U??O? ?Ýd?Ä w!«—…Ë —W?? ÝW# Æ¢…ËWðïÐ ËËbM¹“ Ë …ËËœd! —Uł „W#WÖ ËWz WJ½uÇ ¨WÝdáÐ ÊU"…œ—u" Í…œd"—WÝ Í‹w½«“—UÐ b½WÇ «œπ∂≥Ø≤Ø∏ W# Æ«œW½ fO?" W# ÊU¹u?ðËWJ†W¼ wðW?(—…œ Ë ‰W¼ rÝU?& w½U?"WM!˛Ëœ Í©·—U?Ž ÂôW?,#ËbÐW?Ž® @½W?¼—W?Ý wðW¹U?"˘—W?ÝWÐ fŽWÐ wÐe?O?Š W?Ð —W?Ý wJ|—W?,?(Wz ‘UÄ —W?? ,? "W¹ ÂôW?? ,#ËbÐW?? Ž Æ«œ “U??Ý rÝU?? & Ͳœ ÊU¹uðËW?? "—W??Ý w"W?¹Uð…œu??" ¨Íd?? /U½ ÊËuÐ W# Í—U?Öe|—UÄ ÊUO?²,¹Ë ÊU?"W²?,O½ï?!ï" p}ðU?" Æ©≥∂∞®ÙU?ý—U! bKO?( …ËuÐ W"Uð…œu?" Æ©≥∂≤®«d" vÄ w²Ý…œ X,O½ï!ï" w!UŽ Ë èðW& ©≥∂±®ÊWJÐ rÝU& wL|˛— Í…ËW½U!Ë q}?? A? ?O? ?!® ÊW¹ôW# U?ðW¼ ¨ÊU¹©w?!ËW??& w?Ý…—W??Š®Ë f?ŽWÐ wL?? &Uð Ë W?? ²? ?Ý…œ w†W?ÄWÇ Æ©≥∂≥®Ê«d" —U³½«ËUð ó|˙ s|uš WÐ Ë«d" v# wð…d(W½ …ËW½UOA¹‹w²AÖ Íd}ðdJÝ Í©‚WK(WŽ ¨«b?&«d??}?Ž W?# ©U?O?Ý® U?J¹d?!Wz Í‹wÝËu??ÝU?ł ÍU~?²?Ý…œ W??" X|d?"W½ œU¹ W?# ‘…ËWz X}Ð…œ Ë Ê«d" ÊUAO½ XÝ…œ ÊU¹—˘“ …ËW¹W~?|— ËW# Ë œ—U½ r|˛— ïÐ w½U"W²,O½ï!ï" Íu?}½ ÍW²,O# ÆÊ«dÐ u}½ W# ‘UÄ …ËW½Ëu?ÐU??²? ?Ý…Ë œ—u??" wý˙ï?? ý Ͳœ «œ rÝU??& w?!…œ—W??Ý W# ÍW½U?? ²? ,? ?O½ï??!ï?? " ËWz Ê«u?O! Ë „UÇ —˘“ Æs|—e|—U?áÐ Ë s|—bÐ U½WÄ Uð ¨sðU?N†W¼ ÊU?²Ýœ—u?" ïÐ ‰ïÄ ‰ïÄ W"Uð…œu?" 146


Ë dÐ…“ wÝdð W?# gOÐ…—U?Ž Í—«œ W??ł…—…œ Ë —W?,? (Wz —˘“ Æ«d?" ÙW??ÖW# ÊU¹W†W??!U?! W½U??²?ݢœ ÍUÄu??Ý ÙUÄ W?½ËuÇ Ë sðU??N†W¼ œ«“Uz w?½U??²? Ýœ—u?" ï?Ð …ËW??"WÇ WÐ «b??ſWÐ wL|˛— w?½b½U??&ïð Æ©≥∂¥®…Ë…œ—u" Íñ}~ý˙ïý Æ«—˛u?" w¹W?I?O?&…œ ZM}Ä w"W¹W?!W?"U?Šu?! ‘UÄ Æ«d?" d?O~²?Ý…œ «œ±π∂≥Ø≤Øπ W# rÝU?& «œ Êï¹e(W#Wð W# ÍW?"W!—Wð wM²?ýu" ‘UÄ Æœd" Í—U~½…—WÐ W½U¹«“U?z «dOÖ Uð «b?ý…ËWz ÙWÖW# w½U?²?šuÐ ©”ïK?ý® u?"…Ë ¨Ëu?³¹ñÐW½ Í—W?Ý ©„W¹ï?&WÇ® WÐ ©p?|œ—u?"® ÂüWÐ Æ«—œ ÊU?A?}Ä Æ«—œ WK#uÖ —WÐ …ËW½U"W¹‹w,ŽWÐ ÊW¹ô W# WJ†WÐ ¨©≥∂µ®ËuÐœd" ‘…ËWz X}?Ð…œ ¨œ—u??"WÐ —W?? ³? !«—WÐ rÝU?? & w"W¹‹w?ðW¹«b½˙œ Ë wM,?? łU½ Ëu??!W?¼ Í«˙…—W??Ý œ—u"W?Ð ÍïšËW²?Ý«˙U½ ÍœËuÝ „W#W?Ö rÝU& ͱπµ∏ Í“u?!Wð ͱ¥ ÍW"U?ð…œu" W" 5}?àÐ ∫b½U¹WÖ Í—«“Uz Í≤¥ W# ‚«d?}?Ž Æ«d?½—…œWÐ ‚«d?}?Ž W# e?OK~MO?z ÍUÄu?Ý «œ±πµπ Í—«“Uz ͱµ W# Í…Ë…—…œ wðWÝUOÝ …ËW¹W~|— ËW# Æ…ËW¹UA" ©U²,}z Í ï²½WÝ® «bſWÐ w½U1WÄ W# «œ±πµπ ¨©s½U²Ýœ—u" ÍWÇ—UÄ ËËœ Í—W"dOÖ«œ Ë ï²½W?Ý w!«b½Wz ËËœ W"® Ê«d}z Ë UO"—uð —W³!«—WÐ ÆwýïÄ Íœ wJ}~½…— W# …Ë©ï??²½W?Ý® w½U1W?Ä Í‹È˙W# œ—u?" Ͳœ Ê«d??}z Ë ‚«d?}? Ž Ë U?O? "—uð w¹—UJ¹—U¼ Íb??OÇ ÆËuÇ W½…ó|dÖ W# ËU!W½ «œ«—Uz Í©‫ ®ﺣــﺒــﺎﻧﻴــﺔ‬w¹U?Äu??Ý ÍW?JMÐ œd?? " —UÇU½ Íe?? OK?~MOz «œ±πµπ Í—«“U?z Í≥∞ W# rÝU?? & Æ«—œ ï²½WÝ W# ËuÐ Íœ wJ|dÐ…“ ‘W!Wz ¨ÊWJÐ ÙïÇ «bſWÐ wJ¹e}½ UJ?¹d?? !Wz Í‹w¹U?Äu?? Ý Í‹Í—U?? "ËU¼ w½U1W?Ä W# Íï?? š ‚«d?? }? ?Ž «œ±πµπ w,?¹U?? ! Í≥∞ W# ÆËuЫd" —ï! «œ±πµ¥ W# W" …ËW¹UA}" ÙW?ÖW# Í©»…—U??Ž w½ï?O?Ý«—b?O?(® ÍË«d??" v# ÊU?!u?Ö w½U1W?Ä «œ±πµ∏ Í“u?!Wð ͱ∂ W# ÊU?? "…œ«“U?z WÐ…—U?? ?Ž WðüËË WÐ Ë«d?Ð u?? }½ ï?Ð Íï?? š Íd?? ?O~²?? ?AÄ Ë …Ë…b?½U?? ý…u†W?¼ «œ Ê…œ—Wz Í—U??!ï??" Ë ‚«d??}? Ž Ê«u??}?½ W# Í‹Íd??Ö—WÐ wJ?}½U1WÄ «œ±πµ∏ Í“u??!W?ð ͱπ W# ÆÍ‹ÍñЗ…œ Æ«d" —ï! «œËuðd~"W¹ wÐ…—UŽ b½U?Š W?# w½«uð…b¹W½ ËU?O?Ä ÂüWÐ ¨«œ ÊU?"W?²? ,?O½ï?!ï??" WÐ Í—ËuMÝ vÐ w"W¹‹Íœ«“U?z rÝU?& ÆX}Ð Í“«— Ë @½…œ vÐ ÊU¹—U²(…— Ë —«œd" 147


w(U?! ÍWðU" ËWz Uð »…—U?Ž Ë œ—u?" wðW¹«dÐ W?" œd" «dJýUz Í…ËWz gO?L?ÝU& w!…œ—W?Ý ÆW¹‹wðWÄ w"W¹«uO¼ UN½Wð ¨X|d½W½ «b}Ä w½«œ œ—u" ÍW½UÑ˘d! —W?Ý Ë…ËW½«˙W?Ö Ê«—…b?½W¼ w¹…—«ËUz W# w½U?"W†U??ÑW¼Ë w½«“—UÐ …ËW?L?ÝU?& ÍU?ð…œu?" Íï¼WÐ Æ…ËW½ËuÐ —U"WÐ XÝ…œ Èu½W# ËW# Ë «b?&«d}?Ž w½U?²?Ýœ—u" W# ¨rÝU?& wMðU¼ W?" ¨5}MÐ W¹‹w²?Ý«— ËW# vÄ X}Ð…œ Wð«ËW?" Ë œd??" W†«ËUz Í‹Èu½ wJ}??ſU½ï??& Ë Â…œ—W??Ý Í…“«Ë—…œ ¨«œ Ê“W?! w½U??²? Ýœ—u?" W?# …ËW¹W~|— …ËuÐ ‘…ËW?z —W¼ Ë œd?? ?" ‘ï?? ? š W½«ñ?? ?}?~ý˙ï?? ?ý w?"W¹…ËWM?ðËËeÐ Ë Í˛ï?#ï¹b?? ?O?z ïÐ ÍW?~|— Æ©≥∂∂®rÝU& w½b½UšËË— w"W¹ï¼ s¹dðe}¼WÐ ÊU¹‹Íb½…u¹WÄ ¨«œ±π∂≤ Í—U¼WÐ W# ¨ÊU¹W"Uð…œu?" g}Ä ÊU"W¹‹w,ŽWÐ W"≠ W?ÝUÐ w½U¹Uý wð—UÄ ÍWðU?" ËWz Íd}ðdJÝ Í©œW?LŠWz .«dЮ ïÐ ©wO?×¹ d¼UÞ® Æ©≥∂∑®ËuÐœd" …Ë…œ—u"WÐ WÐ ˛œ w"W¹Uð…œu??" W# Í‹Íd?O~²?AÄ œ—u?" wý˙ï??ý p}?ł—W?! ı WЮ Ëu?³?O?ÝËu?½ wð«d?"ï?L|œ w²?? ?ý«œU?Ä WЮ …ËW?ð…Ë«œ ÊU?? ?O? ? !«—…Ë «œ±π∂≤Ø¥Ø≤∏ W# —UÄ W?¹«u?? ?Ö ©ø U?? ?"…œ rÝU?? ?& Æ©™®©≥∂∏®©‚«d}Ž w½U²Ýœ—u" ïÐ w!ï½ïðïz s! Íô ¨…Ëu²A¹WÖ Èu"WÐ Ë …Ëu²A¹˘— Èu?" Uð W"Uð…œu" g}Ä ÍW¹W†W!U! Ë «œËWÝ ÂWz `#U?/® ¨W??"Uð…œu?" ‘UÄ ˛˘˙ ËËœ ¨«œ±π∂≥ wðUÐu??ý ͱ∞ W# W¹W¼ …bM}¼ ÆW?¹‹w½ «dJýUz w"W¹WJÝËdÐ ¨…Ë…œ—u?" w?ý˙ïý Ë  «d?"ï?L?|œ wð—UÄ wÝU?O?Ý wÐW?²?"W?! Íu?}½ WÐ ©wH?Ýu¹ Æ©≥∂π®œd" ÊU²Ýœ—u" ïÐ w!ï½ïðïz Í«Ë«œ Ë œ—U½ Èu½ wL|˛— ïÐ w¹UГ˘dOÄ Ê«u?}½ W# Í‹wL??Ý…— Íï?Ö Ë XH?Ö «œ±π∂≥ w,¹U?! ͵ W# ¨…ËWz ‘U?Ä  —u?" w"W¹…ËU?! d¼U?Þ® Ù«—W½…˛ ÍW?~|— W# ¨«œ‹w?(—U?? Ž w?,? ? ŽWÐ wL?|˛— Ë œ—u?? ?" wý˙ï?? ?ý wðW¹«œd?? ?"—W?? ?Ý ‚«d?}?Ž ©wKKO??! wJ|b?(…Ë® «œπ∂≥ wð—U?! Í∏Ë∑ W# d?²?A?}Ä Æœd?" v?Ä w²?Ý…œ …Ë©wO?×¹ w,?½…—W?? ?( Í©≥∑±®(Le Monde) ÍW?? ?!U?½˛˘— ÍWðu?? ? Ö w}?Ä WÐ Æ©≥∑∞®Í‹w½«“—U?Ð Íô W½ËuÇ ÙW?? ÖW?# Æ…ËËœd?? " «b¹WÄ f?ŽWÐ wL?|˛— W# w½U?? ?!u?? Ö Ë w~½˘œ—œ ËË“ —W?¼ Í‹w½«“—UÐ W?¹«u?? Ö Æ U?¼ w¹U?ðï?? ? ?" «œô ËËœ—W¼ Ê«u?? ? ?}?½ W# p?}M?ðËWJ?|—W?Ð W½U?¹ï?? ? ?Ö Ë XH?? ? ?Ö ËW?z «b?? ? ý…ËW?z w"W¹U?ÝU¹ «œ±π∂≥ Í—«“Uz ͱ∞ W# fŽWÐ wL?|˛— Í©‘˙ïý wðW?¹«œd"—W?Ý w½W?!u?$Wz® g}Ä ÊU?"W¹‹w,ŽWЮ X}†…œ WJ½uÇ ÆW¹W†W¼ ÍW?"…ËËó}?! œušU¹ ¨W¹‹w½ XÝ«— —W¼ U¹ W¹‹Í—U?O½«“ ÂWz ©™® «œ d?²?ýUÄ wJ|ñ|œ b½WÇ W# ÂüW?Ð ¨©…ËËœd" …Ë…œ—u?" WÐ ÊU?¹‹Íb½…u¹WÄ «œπ∂≤ w¹Uðï?" W# ÊU¹W?"Uð…œu?" Æπ∂≤ ÍUð…—WÝ w½U¹ ©…ËWðW½Ë«œ ÊUO!«—…Ë «œπ∂≤Ø¥Ø≤∏ W#  —UÄ® X}†…œ 148


ÍW½«—«b?"WÇ Í…ËWMðËËeÐ W?" œd?"—…œ W½«ËW?z ïÐ ©Í‹w²?A?Ö w½ËuÐ ‘ï?š v#® W?" …Ë…œd?"ËxÐ U¹ b?½U?? ?Ýd?? ?O~†W?¼ «b?? ?&«d?? ?}? ? Ž Í—U?? ?!ï?? ?" ÍËË—Ë˲ W# «œ©≥∑≤®±π∂±ØπØπ W# ÊU?¹œ—u?? ?" Æ©≥∑≥®…ËËœd" «bO}ð ÊU¹‹Í—«býWÐ wðW?¹«œd?? "—W?? Ý w½W?? ?!u?? $Wz® W?? " …Ë…œd?? ?" ÍËxÐ «b?? ſWÐ Íï?¹œ«— ¨«œ±π∂≥Ø≥ر± W# Æ©≥∑¥®X}½…œ «b¹‹Í“W"—W!ô Í…—«ËW& W# œ—u" w(U! WÐ Ê«œ ¨«b&«d}Ž W# ©‘˙ïý «b}ð ÊUO?ýUÄuÝ Í—W,(Wz Èb½W¼ «b½U¹u}½W# W?" ÊU"W¹‹w&«d}Ž …Ë «dO?Ö «œ…ËWz —W³!«—WÐW# Æ©≥∑µ®Ê«d" œ«“Uz ¨ËuÐ w²?}?"W¹® ïÐ ÊU¹ï?Öu?²H?Ö …d?O¼U?& W# d?,?O! Ë U¹—u?Ý Ë ‚«d?}?Ž ±π∂≥ wK¹—ËUz ÍUð…—W?Ý W½U¹ï?Öï²?HÖ ËW# ÆU?M}¼ g}Ä …Ë œ—u" ïÐ Í‹Èu½ ÍW?"Ë«— W†œ W?!Wz Æœd" vÄ XÝ…œ ©»…—U?Ž g}Ä œ—u?" wý˙ïý w½U?"W¹‹Í“«u?š«œ Uð ¨ÊËuÐ «œ ‚«d}?Ž Íb?(…Ë u}½ W# g¹œ—u?" Èb½W¼ «œ ±π∂≥ wK¹—ËUz Í∏ W# W"W¹‹Íœ—u" …b?(…Ë w"˘—WÝ ©Í‹w½UÐW†Uð ‰ôWł® Æ©≥∑∂®ÊW.Ð ËUÇ ∫œd" g}JA}Ä ÍWðWÐUÐ ÂW# w"W¹…Ë…—WšdOÐ «œ W½U?(U! ËW?# œ—u" «ËWz ¨…ËW?²?}M}0 «b¹U?²,?}z ÍW?š˘œË—UÐ ÂW# ‚«d?}Ž —W?Ö «bJ}ðW†U?Š W#® —WÖWz ïš ÆÊËËœd" w½UAO½ XÝ…œ «œ±π∂≥Ø≥ر± W# ‚«d}Ž wL|˛— W" U"U½ «Ë«œ d²|“ Í‹w!ï½ïðï?z wJ}?L|˛— œ—u??" X}Ð…œ «ËWz ¨…ËWÐ…—U??Ž wJ}½ï??O?Ý«—b??O?( u??}½ W?²? }?âÐ ‚«d??}?Ž wJ}ðW†Ë…œ b½W?Ç ÊU¹ p}ðW†Ë…œ ÙW?ÖW# ‚«d?}?Ž —WÖWz ÂüW?Ð ÆX|dJÐ Í—U¹œ ïÐ w½«Ë«d?(—WÐ X}Ð…œ «ËW?z ¨…Ë…b½«uð «b??}ð Íï??š Ë UM}¼ p}Ä ÍË«ËW?ð w"W¹‹w²??}? "W¹ ¨«œ »…—U??Ž ÍWJ¹œ Ë ÊËuÐ W??" ©„W¹W??Öe|—UÄ u??"…Ë® «œ…Ëuðd??Ö „W¹ WðW†Ë…œ ËWz ÙW??ÖW# ‚«d??}?Ž Íœ—u??" w#W??Ö Æ©≥∑∑®©…ËW²|d"W½ Í…ËW½ËuЫœułW# dOÐ Ë X}Ð b½WÐUÄ ¨X|e|—UáÐ Í…—«ËW& Í‹Èu?½ w½ö?Ä Ë …œï?? ? ,? ? ? ! œ—u?? ? " w?ý˙ï?? ? ?ý wðW?¹«œd?? ? "—W?? ? ?Ý «œπ∂≥ wK?¹—ËUz ͱ∑ W?# Í«Ë«œ W½ö?Ä ÂWz Æ«œ «b??ſW?Ð wL|˛— WÐ ¨d?? ²|“ w½«Ëœ v?# Ë ï??Ö u?? ²? H? ?Ö ïÐ w?½U??"W¹‹Í“«u?? š«œ Æ©≥∑∏®œd"…œ ‚«d}Ž w½U²Ýœ—u" ïÐ ÍË«dA}" ïÐ —ËuMÝ w¹WÇu}½ w"W¹‹w!ï½ïðïz W¹‹v?Ä ËWÐ Æ…Ë…œd?? "ËxÐ ©w½U?? "W?? Öe|—U?Ä ÍU??ÝU?¹® w½öÄ r?|˛— «œ±π∂≥ Í“u??!W?ð ͱ W# W??" ¨ËuÐ w½U??L?}K?Ý ÍW?Öe|—UÄ W?½«ËW# p}??"W¹ Æ«d?" ‘W?Ыœ «œW?Öe|—UÄ Z?M}Ä —W??ÝWÐ ‚«d?}? Ž wðËW½ ñÄ Í—Uý Æ…ËWðd?Ö…œ Í‹w½UL}KÝ Ë „< Ë d?}#ËW¼ u"…Ë wMOA½ œ—u?" Í—Uý Èb½W¼ ÆËuÐW½ «b}ð w½U"‹W¹‹Íb¹“W¹ Í—U−MÝ Ë ÊU.}?ý ÍWÇu}½ Ë —ËuMÝ—WÝ wMO&W½Uš Ë „u"—W" fŽWÐ ÍW²?Ý…œ s¹dð XÝ—WÄ “WÖ…— Ë s¹dð wM?}Ñïý W?!…œ—WÝ ËWz W" 5}?àÐ ‘…ËWz X}Ð…œ 149


ÆÊËuÐ «Ë…˙ ÊU!—W( Æ UJ?Ð œ—u?? ?" ÍW?? A? ? }? ? " Í—W?? ?Ý…—UÇ f?ŽWÐ wL?|˛— X,?¹Ë…b½U¹W?½ gO?½U?? "W?¹‹Íd?? ?/U½ fŽWÐ Í…ËW#W~ł ÆËuÐW½ œ—u?" ÍWA?}" Í…—UЗ…œ ÍË«ËW?ð w"W¹WÐ…dłWð U?²A?}¼ gO,?ŽWÐ w"…—WÐËËœ Íï¼ …ËuÐ ÊU?ýUÄ W?" ¨ËuÐW½ w?½ËË— wJ}JO?²?"Uð Ë ršuð „W¹ w"W¹‹Íó?Oð«d?²?Ý W?? ? ý˙ï?? ?ý Ë œ—u?? ? " wMO?Mâ?†W¼ v?Ä @½W?ð wðW?? ? ÝU?? ?O? ? ?Ý dð«Ëœ ÆÊU?? ? O? ? ýW?? ? "WÐe?? ? O? ? Š u?? ? }½ Æ«d?šW½ ˙W?ÖWÐ ¨«dÐ u?}½ ÊU?A}Ä ÍW?¹©WÖe|—UÄ ÍU?ÝU¹® ËWz Ë «d?O?Ö —WÐ…Ë ÍW?"W½«“«u?.¹œ«“Uz ÍW?Çu?? ? }½Ë 5?&W?½U?? ? š Ë „u?? ? "—W?? ? ?" W?? ? " X?}M?Ð «œW¹‹w?²? ? ?Ý«˙ ËW?Ð Ê«œ X,?¹Ë…b¹W?½ fŽW?Ð W??" ¨U??,Ä p}ðU??" ï??Öu??²? H? Ö Í‹Íb½…u??}Ä ÆÊœ—u??" w½ËuÇ Ë b½WÇ v?Ð w"U??š ÊU?"W?¹‹Íb¹“W¹ W??!Wz ÆÊœd??" ÙW??ÖW?# Í—U??²? (…— Û«d??š Ë  d??Ö «b??ſWÐ W# ÍW??"…—W??"ï??Öu??²? H? ?Ö …b??(…Ë fŽWÐ Í…œd?? ? "—W?? ? ?Ý Íd?? ? "W?Ð ÊW?? ? ÝW?? ? ?Š œW?? ? L? ? ? ŠWz W?J½u?Ç ¨ËuÐ Ë«d?? ? ?"W½ Ê«Ë˙…ËU?Ç wJ?|Ë«œËË— W?²?,?š wJ}½Uz—u??& Âö?,?Oz w²¹—W½ Ë »«œ Í‹vÄ WÐ …ËWz g}?Ä @½U?!ËËœ ¨ÊU?"W¹‹w,?ŽWÐ rÄ«d??š w?J|“U??O½ ê?O¼ W½Uz—u??& ÂW?Ð ÂW??ÝW??& ¢œ—«u??š W??"…b?? (…Ë ïТ ÍbM|u?? Ý Ë Í—W??Ý —W??Ý Í“UÐËx" U?N½W𠨫œ œ—u" ÙWÖW# ï?Öu²?HÖ ÍW#WÝW?! X}Ç…b}Ä «Ë Æ©≥∑π®¢W¹‹w½ ÊUð—W³!«—WÐ —U¹Wð ÊU¹˛œ Íï?š Ë X|d~Ð …ËW!…œW?Ð œ—u" X}½«u?²Ð Uð ¨X}ÐËuÐ fŽWÐ wL|˛— wJ|u¹d?( Ë W?# ‘©b?? ? Ñ«dÄ® ÍW?? ? !U?½˛˘— Ë …ËuÐ «Ë —W?¼ …—U¹œ Æ U?? ? " «b?¹WÄ p?|˙u?? ? Ö Ë e?? ? }¼ Ë  U?? ? " ÆËu³¹ñЗ…œ ÍWðWÐUÐ ËW# wJ}½ËuÇïÐ ¨«œ ±π∂≥Ø∂ر≤ ¨ËU?? ?"U½W# ÊU?? ?"W?¹‹w,?? ?ŽWÐ ©w!ËW?? ?& wÝ…—W?? ?Š®Ë ‚«d?? ?}? ? Ž ÍUÄu?? ?Ý «œ±π∂≥Ø∂Øπ W# w½U??L?}KÝ W?# ÊU?"W¹‹w,??ŽWÐ …—W??,?(Wz ˛˘— ÊU??!W¼ Æ©≥∏∞®…ËW¹«œ ÊU??O½U?²? Ýœ—u?" Í—U??!ôWÄ êO¼ vÐ Ë  dÖ „W¹‹w?"WA}Ä Ë ï¼ êO¼ vÐ ÊU¹œ—u?" ∑≥ s|u²?OÐ W# Ë ≤µ W¹ï" W# ¨≤∂∑ ÆÊœd" ÊUO½«—UÐWK#uÖ „W¹…ËWMOÝdÄ v# Ë UÖœ«œ …—…ËU?~?½W?? ? ? ?ł Æœd?? ? ? ?" Íœ—u?? ? ? " Í—«e?M?O?z «b?? ? ? ?ſW?Ð Í﹜«— «œ±π∂≥ Í“u?? ? ? ?!W?ð ͱ∞ W?# Ë œdÐ…œ u??}½ X,??O½ï?¹«“ Ë X,?O?½ï?!ï??" WÐ —W??Ý Ë “«u??š«œu??ł WÐ Íœ—u??" w½U??"…“«u??.¹œ«“Uz ±∞∞ wJ}ðüWš Æ UJÐ Í‹w½«“—UÐ W# ÍdO~²AÄ W" œd"…œ p}"W¹ —W¼W# w½œd! ÍWý…˙W¼ Æ«d" ÊUš—Wð Í‹w½«“—UÐ Í—WÝ ïÐ Í—UM¹œ —«“W¼ Ë d??}#ËW¼ Ë „u??"—W??" ÍW??Öe|—U?Ä wJ|b½u??Ö —W¼ w?½œd??" ‰ËU?" ÍW??ý…˙W?¼ «b??ſWÐ Í﹜«— ÍËË—WÐ „W¹W?K#u??Ö W?&U?ð ¨…ËW½U?O?J¹e??}½ W# U¹ …Ë ÈËW# ¨«b?J}ðW†U??Š W# ¨œd??"…œ w½U??L? }KÝ p}?ÝW??" —W¼ U¹ ¨X|—bM}??&W?²Ð «b½U?O½U??"…d~½W¹ô …e?}¼ œu??šU¹ ¨w!ËW?& wÝ…—W??Š U¹ UÄu?Ý 150


Æ©≥∏±® «bÐ U½WÄ ©„W¹ËuÐ wšU¹® ÆÊ«—bM?|˙WÄ˙…œ „u?? "—W?? " wðËW?½ ñÄ Í—U?? ý Í—WÐË—Ë…œ Íœ—u?? " —«“W¼ q?Ç W½U?? O¹…“W?Ð vÐ W# ÊU¹‹w"W??à?}?š wÐ…—U??Ž Ë Ê«—e|u?Ö«— …b½W??³†W?! ËWz w½U?"W?MO?A½œ—u?" …b?½u?Ö w½«u?²? A?O½«œ W½«œ—u?" w"W¹‹w"ôUÇ Ëu?!W¼ Æ©≥∏≤®Ê«d?" XšWð —…“˘bKÐ W?Ð ÊU?"…œ—u?" ÍËu½U?š ÆÊU½W~}?ł gO½U?"…“U??ſu?! Íœ—u?" Íu?}½ U?ðW¼ Æ«d?" W?ſ…œW?& Íœ—u??"WÐ 5ÝËu½ Ë ÊbM|u?š Æ«d??" ⁄U?ÝU¹ Æ©≥∏≥®Ê«dM}ðËuÝ ŒUÐ Ë“…— Ë Ê«d" ÊüUð ÙUðïÖ ËUÖ ÆÊ«d½«œ wÐ…—UŽ ÊU¹W~}łW# Ë Ê«dOÖ«œ w¹Uðï" œ—u" ©Í‹Í—WÖ wšU¹® «œ˛˘— ±∞ Í…ËU! W# W" œd"…œ ÊU¹WýU~½UÐ ÊU"W¹‹w,ŽWÐ fŽWÐ w½U"W²Ý…œüUÐ …œd"—WÝW# p}"W¹ W" ©‫ ®ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻌﺪي‬Æ©≥∏¥®4}¼…œ vÄ Í˙W?? ?ý¢ Æ©≥∏µ® u~?¹…œ «b¹‹Í—W?? ? ÖW?? ? !U½˛˘— w?"W¹…d?~½ï?? ? " W# «œ±π∂≥Ø∂رµ W?# ¨ËuÐ Íœ—u?" Ͳœ w~½Wł w½«œ …ó|—œ Íï¼ Æ¢X}½W¹U?š…œ p}~½U?! ≥≠≤ UN½Wð ‚«d?}Ž w#U?LO?ý „W¹ Í«Ë«œ Ê«ËWz ¨v?M¹…œ…œ ÊU¹¢ZM?Oz¢ „W¹ W?? L? }z® ∫…Ë…œd?? "…œ wý …ËW??ýï?? Ö Ë ‘ï¼ ÂWÐ ÆWK!W?# Í—Ëu?ÝU?z Ë œ—u?" Í—U??²? ýu??" Í—˘“ w½«ËUð ©‫ ®اﻟﺴــﻌـﺪي‬Æ©ÊW??"…œ Ë«ËWð Í¢…œ—U¹¢ Æ…ËuÇ—…œ ‚…—Uz vÐ Ë …ËWð…Ë«œ v# w†UÄ «bſWÐW# ˘˙ËWz Uð…ËWz W½«Ë“ ËWТ ∫ uÖ…œ Í‹w½UMÐu# Í(Le Soir) ÍW?!U½˛˘—WÐ ‚«d?}Ž Í—U?!ï?" —WÝ Í©·—U?Ž® «œ œ—u?" ÙW??ÖW# ï?Öu??²?H?Ö Ë sðd??Ö «œï?šWÐ Ê«œ w!…œ—W??Ý ìX|œ vÄ w¹Uðï??" œ—u?" ÍW?A? }?" Æ©≥∏∂®¢ËuÇ —WÝWÐ ÊU?O²?,O?½ï!ï?" w½«ñ& w?ðWÝU?OÝ ÊU?"W¹‹w,?ŽWÐ ¨«œ œ—u"WÐ ˛œ Í˙W?ý ÙW?ÖW# @½W¼UzËU¼ —WÐ…Ë ÍË…—Ëu?ý —W?³? !«—WÐ ÍW½«—UJM!˛Ëœ —˘“ wJ}?²? ,|u†W¼ fŽWÐ wL|˛— ÆËu??³ðd?Ö g}Ä ÆËu?³¹˙ï?Ö œ—u" —W?³?!«—WÐ Íï?š wðW?ÝU?OÝ ‚«d?}?Ž w²?,?O½ï!ï?" wð—UÄ W½UðU?" ËWz ÆËu?³ðd?Ö œ—u?" wý˙ï??ý w½œd?" ‘ï?!U??š —W?ÝW# Æ«œ —ïðU??²J¹œ wL?ÝU??& ÙW?ÖW# W?" ¨U½«œ …ËW?Ð ÊU?O½«œ ÍËË˙WÐ ÊU?O"WÇ W½U?²?,¹Ë ïš gO?²?,O½ï?!ï" p|b?½W¼ W" U½ …ËW# ÊU¹‹vÄ ÆËu?³ðd?Ö ÊUO?"W¹ …ËWMðd?? Ö ï??šW# WMš…— W?Ð ‚«d??}? Ž w²?? ,? O½ï??!ï??" w?ð—UÄ Æ…Ë…ËuÐœd??" “—WÐ «œ œ—u?? " wý˙ï??ý W½«uðËW"ËËœ…— Ë W½«Ë…˙ XÝ«—¢ wJ}²,|u†W¼ WÐ Æœd" —U?³½«ËUð ÊU¹ïš wMOA}Ä w²,|u†W¼ Æ©≥∏∑®œd" ÊUO½UAO½ XÝ…œ ¢ üËË wÝËu½…—UÇ —W³!«—WÐ W½«—UOÝdÄ—WÐU½ Ë WÐ ÊU??O? ²? Ý…œ Íœ w½U??"W?²? ,? O#U??O? Ýï??Ý WðüËË Ë ÍË…—Ëu??ý w½U??"W¹‹w½W??!WÄUÇ Ë W??Öe|Ë ÊU¹—U?³½«ËUð Ë«œ ËU?&W# ÊUO?&«d?}Ž ÍW½«ó|ñ?M|uš wðW?ÝU?OÝ Æœd?" œ—u?" wý˙ïý Í‹Íd?O~²?AÄ ∫ u?? ? Ö…œ Í«ËU?z ïJ?Ýï?? ? ! Íï?¹œ«— «œ±π∂≥Ø∂ر≥ Í…—«u?? ? }?z w"W?¹W?? ? !U?½—WÐW?# Æœd?? ? "…œ 151


Æ©≥∏∏®¢WðËË— wM²Ý«—UÄ ïš wJ}~½Wł ÊUOðUÐWš ¨5½ —W" Íó|—b²Ý…œ ÊU"…œ—u"¢ ÍËuðd?? ?Ö „W¹ w?²? ?,? ? O#U?? ?O? ?Ýï?? ?Ý wð—U?Ä w½U?? ?Ö—ïz ¨(Neues Deutschland) ÍW?? ?!U½˛˘— Í˙ïÖ œ—u" ÍW½«“«u?.¹œ«“Uz Í…ËWMðËËeÐ —W³!«—WÐ Íïš w²,|u†W¼ ¨ üW¼—ï?š ÍUO½U!W†Uz Ë «ËUz˛˘— w½UNOł Æ©≥∏π®œdÐ…œ u}½ ©ÊU"…—…Ë—WÄ ÊUL²AO?½ …e}¼® WÐ Íœ—u" ÍWÖ—WLA}Ä Ë Í˛œ fŽWÐ w?L|˛— WJ½uÇ ¨œd??"…œ ÊU¹‹w?,? ŽWÐ wL|˛— Íd??O~½W?¹ô ¨…—W??²K~MO?z  W?³?¹UðWÐ fŽWÐ wL|˛—WÐ ÊU?O"W!ï?" W½UðüËË ËWz ÆËuÐb½UšËË— wL?ÝU& Ë …Ë…ËuÐ U²?Ý…Ë X,O½ï?!ï" WÐ w?I? ?ýW?? ! Ë «œ…œ ‚«d?? }? ?Ž WÐ w½W?? !W?? ?&Wð Ë ”—u?? & w"WÇ …—W?? ?²K~M?Oz W½Ëu?/ ïÐ Æœd?? "…œ Æ©≥π∞®œd"…œ w½U"…—W,(Wz W# ÊU?? ? "…œ—u?? ? " W?? ? Ö—W?? ? L? ? ?A? ? ?}?Ä ¨…—W?? ? ²K?~M?Oz ÍW?? ? ²? ? ?,?|u†W?¼ ËWz Í…ËW?½«œ ı—WÄ—W?Ð ïÐ wJ¹e?}?½W# ÊU¹e?OK~MO?z ©wÝ ÆwÄ ÆÍUz® wðW?"d?O? ý wðËW½ Í‹Í—ïÐ ËËœ «œ±π∂≥Ø∂ر∏ WÐ —˘“ wJ}?ðËW½ Ë Ê«—˛u?" «b??}ð ©wÝÆwÐÆÍUz® w?²?Ý…œWЗU??" ZM}Ä Æ…Ë…b½U??&Wð „u?"—W??" ¨œdÐ…œ u?? ?}½ ¢e?? O?K~M?Oz wðËW?½¢ WÐ ÍWðËW?½ ËWz (Sunday Express) ÍW?? !U½˛˘— ÆËu?Ç —…œW¼ WðW?"d?O?ýW# Íd?²|“ w½b½U?ý…Ë XÝ…œ ÍW?ý…˙W¼ Í‹w½«“—UÐ Æ©≥π±®…¢e?OK~MOz wJ†u?!¢ w½U¹ Æ UJÐ ÙüWý vÄ «bM|uš W# Íœ—u" Uð «œ…œ ‚«d}ŽWÐ ÊU¹…—UÄ W" ¨œd" ÊU"W¹‹ÍeOK~MOz œ—u?" w?ý˙ï?ý Í—WM|u½ WðU??" ËWz Æ©≥π≤®œd?"…œ ÍW??ý…˙W¼ ÊU?!W¼ g¹©w½UÐW?†Uð ‰ôW?ł® ÊW¹ôW# ÊU"…Ëuł w½œd?" ñ& Í…u}ýW# WJ|—U²(…— œ—u?" WÐ ˛œ w,ŽWÐ w~½Wł  u~¹…œ ÆËuÐ ¨5?|dÐW?½ u?? ? }½ W?# Uð® ∫X?}†…œ Ë  «Ë˙…œ Í—W?? ? ÝW?# d?? ? ²|“ Í‹w?½UÐW?†Uð Æ©≥π≥®…Ë…—WK?²? ? ?}¼ Æ©≥𥮩«bAO½U²¹Wý ÙWÖW# UðW¼ ¨s¹W"…œ «œ „W¹ô Ëu!W¼ ÙWÖW# Í‹Í—U"ËU¼ Ë X,?O½ï?!ï?" ≤∏ «œ±π∂≥Ø∂Ø≤≥ W?# ÆÍñ?³†W¼ X,?O½ï?!ï?" wðW?¹«˛œ W# Í‹vÄ fŽWÐ ÊUO²Ý…œ «œ „u"—W?" Íπµπ Í“u!Wð ͱ¥ ÍW"…Ë«˛Uz W# W¹«uÖ ÆÊ«—œ —«œ W# ÊUO½«d~½W¹ô Æ…ËuÐW¼ œ—u?" wðWKKO?! w½œd"ñ?& ÍW#W?ÝW! ¢œd?" ©X½Uðï¹® W# Í«Ë«œ U?O#ï~½W?! «œ±π∂≥Ø∑Ø≤ W# ‚«d}Ž W¹ïÐ ¨…ËW?½U"…Ëuðd~"W¹ …ËWðW½ w½W!u$Wz Í…ËW½ËuÐï?" 5!W¼…œ˛W¼ ÍËUÇ g}Ä WðU.Ð Í…Ë…—…œ Íd¹“…Ë ˛˘— ÊU?!W?¼ Æb½«ñ?âÄ «œU??O#ï~½W?! ÙW??ÖW# Íï?š ÍW½U¹‹w?ÝU?!ïK³¹œ Í‹Íb?½…u?}Ä WÐ «œ  üËË Í©‰U?L? O?ý® W# w&«d?}? Ž ÍUÄu?Ý w½U?"W??ýd?}¼ ©‫«‚ ®ﺻـﺎﻟﺢ ﻣـﻬـﺪي ﻋـﻤـﺎش‬d?}?Ž Æ©™®œdÐ…œ u}½ ©‚«d}Ž ÍUÄuÝ wJ}²ýWÖ Ë Ê«d¹WÝ® WÐ WJ†WÐ ¨U½©WMO&W²Ý«— w~½Wł® ÆËuÐœdÐ u}½ ©‫ ®ﻧﺰﻫﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‬WÐ ÍW~½Wł ËWz ‘U!WŽ ©™® 152


Æ«—œ“U??Ý ‚«d??}? Ž wL|˛— Ͳœ ÊU??"W??!U?&W??ý —W??ÝW# Ê“W??! wJ?}½«b½U??A? OÄï??š ïJÝï??! W# ¨«œ ïJ?Ýï?? ! Íï?¹œ«— Í‹wÝËË— wJ?}? ?!«d?? ?Ö˘d?Ä W# Æœd?? ?"…œ Ídð b½u?ð U¼…œ Uð ÍË…—Ëu?? ?ý Ͳu??" œ—u?" w?L|˛— Íd??O~²??AÄ WJ½uÇ ¨…—W??²K~?MOz Ë UJ¹d??!Wz —W??Ý …œd??" Íb½uð wýd??}¼ ˢ—œ …œd?" ÊUO?²Ý…œ …Ë…—…œW# ‚«d?}?Ž w½U"W¹‹wÝU?!ïK³¹œ …—W¹«œ Ë W?²?Ý…œ Æœd"…œ ÊU?O,?ŽWÐ œ—u?" W¹«uÖ W?" Ê…bÐ ÊU?A?O½ «Ë Ë …ËW½WJÐ ıu?& ËW~M# ÊU"W?¹‹w²Ý«— X,¹ËW½U?¹…œ ÆÊU²?šuÐ Æ©≥πµ®…Ë«œ p}ð ÍïÖu²HÖ Ë …Ëu²Ý«uš w~½Wł Íïš W¹«œ wJ}²,}ð˘dÄ «œ±π∂≥Ø∑Øπ W# ©ïJO!˘dÖ È—b½Wz® Í‹ÍË…—Ëuý Í…Ë…—…œ Íd¹“…Ë W# ÆÍñ?З…œ œ—u?? ? " wðW?KK?O? ? ?! w½œd?? ? " ñ?? ? & Ͳœ w¹«“…˙U?½ ÆïJ?Ýï?? ?! W?# ‚«d?? ? }? ? ?Ž Íe|u?†UÐ Ë U¹—u??Ý Ë U?O?"—uð «b??O?}ð W??" …Ë…œd?"ËxÐ wJ|—U?ðu?Ö «b?Ñ«dÄ ÍW??!U½˛˘— «œ±π∂≥Ø∑ر∞ W½UðüËË ËW# Wý…˙W¼ Í‹ÍË…—Ëuý «œW¹…ËW½UM}¼ UÖUzWÐ ËW# Æ…ËW²}M|œ UÖUz WÐ ‚«d}Ž Ë Ê«d}z Æ¢ÊW"…œ ñ& œ—u" Í“«u.¹œ«“Uz Í…ËWðW½¢ W"  U"…œ Í“u?!Wð ͱ± W# ÆX,š ˙W?ÖWÐ d²|“ Íï?š ÍW½U²?,O?#U½ïO?ÝU½—W²MOz ÍU½«uð Í‹ÍË…—Ëu?ý …ËWðW½ Í—u?? ²#u??" Ë Í—ËuÐUz w?½W??!u??$Wz Í…ËW?½ËuÐï??" W# ¨Í‹ÍË…—Ëu??ý Í—W?M|u½ «œ±π∂≥ ‚«d??}?Ž wL|˛— ©Í—W?Ðu?}½ W?# w~½W?ł w?ðW?ÝU??O?Ý® œd??" Í«Ë«œ ¨n}Mł W?# «b½U?"…Ëu?ðd~"W¹ ¨UJ¹d?? !Wz ¨U??,½…—W??( w½«—W?M|u½ Æ©≥π∂®…ËW½U??O?½U??"…ËWMO†ï?J}# Ë —U??" ÍW?? ²? ,? O# W??²?|d??.Ð ¨U??OÐu??OŁWz w?½«—WM|u½ Æ…ËW½U??²? Ý…Ë W?¹«Ë«œ ËWz Ͳœ ÊU??²? ÝbM¼ ©≥π∑®Ë Ê…œ—Wz ¨…—W??²K~?MOz Æ«œW½ ÊUO~½…‹œ ‰U~½WÝ Ë UO(öÝïÖï¹ ∫X}ÝËu½…œ «b&«d}Ž W# fŽWÐ wÐeOŠ w½UÖ—ïz Í©YF³#«® ÍW!U½˛˘— ˛˘— ÊU!W¼ ÙËW¼ W½«—W~O??šU¹ ÂWz W¹«Ë ÊU¹‹vÄ ¨Ë«b½W?" Uð …ËW??ÝËu½U?O?&ïz W# —W¼ »…—U?Ž w?ðWKKO?!® Æ©4|—“W0«œ »…—UŽ w"Uš —WÝW# ÂW¼ËËœ wJ}KOz«d,Oz Ê…œ…œ w½W?!Ëu$W?z W# Í‹ÍË…—Ëuý w¹W?A?O!W?¼ Í—WM|u½ Í©ïJM¹—Ëb?O( Æ  ÍôïJ?O½ —ï²?"Ëœ® œ—u" w?ðWKKO! w½œd?" ñ&® W?" œd" «dJýUz w½«—WM|u½ ï?Ð ¨«b½U"…Ëuðd~"W¹ …ËWðW½ wA¹U?ÝUz ÙWJ}ð XÝ…œ® ∫wðu?Ö …ËW# d²|“ Æ©È˙ï?Ö W²?}M|œ “ï†Uz wJ|—UÐ …ËW?&«d}?Ž wL|˛— ÊW¹ô W# …u?}½ wðüW¼˛˘— w²?ýUz ¨«œ ‚«d?}Ž ÙW?ÖW# XÝWÐW?! ÊU?!W¼WÐ ¨vÝË«—œ w½U?"WðüËË w½œd?" wA?¹U??ÝUz Ë w?ML??}?¼ Ë w½U?? O½ Ë …ËWMO?? &‹W? ?²? Ý«— w"W?¹‹wÝdðW?? ! WðU?? š…œ p¹e??}?½ Ë XÝ«˙ Æ©≥π∏®© U"…œ ‚ïKý g¹Ë…—Ëuý W# ‚«d}?Ž Ͳœ  üW¼˛˘— Í…—WÐ ÍW½U¹‹wÝU!ïK³?¹œ w†ïłuL?ł ±π∂≥ Í—WÐï²?"ïz w¹Uðï" 153


w²??Ýu?? Öïz ͱ∑ W# W??" 7?A? O½«œ 5!W?¼ ±∏ g}Ä p}??!W?? " U??O#ï~?½W??! Æ«d??O? Ö«— «b?J|ñÄ Æ…ËW¹U?? A? }? ?" ÊU??"…Ëu?ðd~"W¹ …ËW?ðW½ Íô Íï??š ÍW?? "WðUJ?ý ¨«d??O? ?Ö „—ï¹u??O?½W# «œ±π∂≥ Í…œd?"W# „W¹W~?†WÐ Ë ï¼ êO¼ vÐ U?O#ï~?½W?! W?" U?!˙u?Ý ÊU¹—W?Ý W?"…ËW½Ëu?Ðï?" w½«—«b?ýWÐ Í—WÐï²"ïz ͱ W# ©Ê—uÝ —WÖËœ® UO#ï~½W! Í…Ë…—…œ Íd¹“…Ë Æ©≥ππ®…Ë…ËuÐ ÊULOýWÄ Íïš w²?? }? "W?¹ Ë Í—UJ¹—U¼ w?MðU¼ …ËW~?½WðWЮ WÐ ÍW?? "WðüËË w½U?? L? O? ?ýWÄ w²?? ,¹Ë «œ±π∂¥ Ë X¹“ ÍËUÇ wÝdð W# U?O#ï~?½W! ËuÐ …ËW?z ÍW"W¹‹w?²Ý«— Æ U?" ‘ïÄ V¹W?Ž ©U?O?ÝUz˘d?(Wz ÆUM†W¼ Í…ËU~½W¼ ËWz ÊU"WÐ…—UŽ WðüËË ÍWý…˙W¼ wL|˛— Í‹Íd??O~?²?A?Ä ïÐ Íï??š w¹…œU??!Uz ©5Ç w#W??Ö Í—U??!ï??"® W?" 5?}?à?Ð ‘…ËWz vÐ…œ w²?Ý—WÄW½ï?" w"W¹…ËWMðËËeЮ WÐ ÍW?"W?ý˙ï?ý @½ïð w,ðËU?! ÆÍñЗ…œ œ—u?" Ͳœ ¨fŽWÐ ËuÐ…ËW?z W#W?? ?ÝW?? ?! °W?¹«dJ?ýUz Æ©¥∞∞®œdÐ…œ u?? ?}?½ ©w½U?? ?"…œ—u?? ?" Ë w?½«“—UÐ ÍW?½U?? ?O¹…ËW?ðW½ …—ï?ł ËWÐ Uð X}ÐW¼ Íœ w"W¹W½U¼WÐ ı ËU?! X}Ð…œ U½…œ Æ dÖ…œ Íœ—u?" w²AÄ Í‹ÍË…—Ëu?ý Í—W??Ý Ë «Ëœ…œ ÊU??"…ËWðW½ ÍW½«“«u??.¹œ«“Uz w~?½W?łW?# W?A? O? !W¼ ÊU??A? }Ä ÆX|—WÐ ÊU??!u??}½ Ë ÊU?? "W¹‹w?½ï#ï?? " Ê«u?? }½ Í‹v½ö?? ! q?!® W¹Ëuðu?? Ö …Ë…—U?Ð ËW# ÆÊb½U?? &W#…œ ï?Ð Í‹Íb½W?? !«“…— w~½Wł Æ©¥∞±®©X|d?"…œ —WÝ …—UÇ …ËW½U?O¹…ËWðW½ wðUÐWš Ë ‘˙ï?ý ÍW~|—W# ÂeO#U?¹dáL?Oz Æ©¥∞≤®©…ËuÐ “«u.¹œ«“Uz ÍW½UO¹…ËWðW½ wJ}~½Wł® Íïš ËU! Í«˙WÐ ÊïÄ«˛ Ͳœ 5Ç Íœuš ËWÐ ¨ËuÐW?¼ ÍïÐ ÊU¹—˘“ Íe|— ÊU??"…“«u??.¹œ«“Uz …œ—u??" ÊU?A? }Ä W??" ËU??! w"…Ë wJ}??ÝW??" œ—u??" ÍW??L?}?z ÂüWÐ ÆËuÐ Ë«d??"W½ Ê«Ë˙…ËUÇ wJ?}?²? ý œ—u??" ïÐ ¨X}?M}~½W??Ý ÊU??L†W¼ …—ï??ł vÐ Ë 5"W??àÇW?½«˙ «Ë ÍW?!—u??.? O? ÝW# s¹ËËœd??" d??}? ( Í…ËWz W½U??!…“ w&W??ý Ë s¹ËuÐW??ýï??š Ëü«Ë Ë ÙUz ÍWðu??Ö Ê«u??}½ W# 5½«“…œ Æs¹…œW?½ …ËWJ|Ë«ó??}?Ö Ëu??!W¼ Â…œWÐ ï??š W½U?ðüW?²? Ý…œ ÆW¹W¼ Ê“W! w"W¹‹Í“«Ë«œuł ¨«œ ÙUð Ë XHð wFO&«Ë ÊU?O?½«d~½W¹ô Ë 5Ç w½«—«bðüW??²?Ý…œ ÍW½«u??²?A¹‹W?~}ðU½ Ë W½«—UJM?!˛Ëœ W?²?,?|u†W¼ ËWz W# ©Âe?¹ËU?? !® Í“U?? ?³|— Í…ËW?½b½U?? ?"ËuÄ ï?Ð ËuÐ w²?? ?ýËd?? ?Ý w"W¹ï?¼ ¨ÊW¼W?? ?" „W¹ô —W?¼W# Æ©¥∞≥®«b½U²Ýœ—u" W†W?" ÍWðW?ÝU?O?Ý ËWz Ͳœ Íï?š w¹«“…˙U½ ‚«d?}Ž w?²,?O½ï?!ï?" wð—UÄ W?" W?ÝUÐ w½U¹U?ý w²?,?O½ï?!ï?" wð—UÄ wÝU?OÝ w?ÐW²?"W?! w!«b½Wz Í©U?(W?²?,?! —…u½Wz® ÆÍñЗ…œ 5Ç ÍËU?OÄ w²?,|u†W¼ «b?O?}ð Ë X}?ÝËu?½…œ bÑ«d?Ä ïÐ „W¹W?!U½ …ËW?²?,?O½ï?!ï?" wð—UÄ Íu?}½ WÐ ‚«d?}?Ž ©ÊW?"…œ œ—u" Ë X,?O½ï?!ï" WÐ ˛œ w&«d?}?Ž wL|˛— W# Í‹Íd?O~²AÄ® W?" 5Ç w½U?"…œd"—W?Ý 154


Íœu??š w½U??"W¹‹Í—u??}ð Í‹w"W¹˛œ® W?Ð 5Ç ÍW¹‹wÝU??O? Ý W?²? ,|u?†W¼ ËWz Ë U??"…œ —U??³½«ËUð ÊU?? ?A? ? ?O½ XÝ…œ ©ÊU?? ? "…ËWðW?½ ÍW½«“«u?? ?.?¹œ«“Uz w?ý˙ï?? ?ý Í…—UЗ…œ 5?Ç w½U?? ?"…œd?? ? "—W?? ?Ý Æ©¥∞¥® U"…œ ÊU"W¹‹w½U?NOł …Ë«d?"ËxÐ Í…ËWz ïÐ w½U¹ ¨«ËUz˛˘— w½UN?Oł WÐ œ—u" wý˙ï?ý w½b½UÝU½ ïÐ b½U(˙ ÊUO"WO¹UÄË—ËWz b½WÇ ÊU,¹b!W¼ ÊU"…œ—u?" WÖ—WLA}Ä ¨ÊWJÐ œ—u" ÍW#WÝW!W# ”UÐ Æ©¥∞µ®ÊËuÐ w½U!W†Uz Í—U¹“«b½Wz ËËœ W½«ËW# Æœd"…œ ÊU¹—U" ÊU²Ýœ—u" W# W" ÊU¹W½«—UJ?M!˛Ëœ w²??,|u†W¼ …ËUð…—W??Ý W# —W¼ ÊU??O½U?"…b½W?ÐUÄ Ë ÊU?"W?¹‹w¹«ËUz˛˘— WðüËË «œ±π∂≥ W# Ê«d?? ?}z W?½Ëu/ ïÐ Æ«œ ÊU?? ?A? ?O?½ œ—u?? " ÍW½«“«u?? ?.¹œ«“U?z Í…ËWMðËËe?Ð —W?? ³? ? !«—WÐ ËWz Æ©¥∞∂®Ê…bÐ ‚«d?? ?}? ?Ž wL|˛— Í‹w?ðW?? !—U¹ œ—u?? ?" WÐ ˛œ Uð ‚«d?? ?}? ?Ž …œ—U½…œ w½U?¹«“…—U?? ý «œ Ê«d?}z Íb?½…Ë…˛—WÐ ÙW?ÖW# ‚«d?}? Ž w,?ŽWÐ w?L|˛— Íd?/U½ WÐ ˛œ w²??,|u†W¼ W?²? š…Ë—W?Ý WÐ „W??!ï??" ¨œ—u?" Ͳœ ¨Ëu?Ы—œ Ê«d?}z Í—Ëu?MÝ w½U??"W†ËU??ÝU¹ WÐ ÊU??!—W?( ÆËuÐ V?¹—WðËU¼ Æ©¥∞∑®ÊWJÐ ‚«d}Ž ÍUÄuÝ —˘“ «ñJ}Ä ‚«d}?ŽË UO"—uð w½U?²Ý…œWЗU" ÆËu?³ðdÖ ‚«d}?Ž w½U"…œ—u" W# Í—ËuMÝ U?O"—uð Æ©¥∞∏®Ê«˙uÝ…b†W¼ œ—u" wý˙ïý Ͳœ wM}N½ WÐ Í—…b½WÐ W??²? A¹W??Ö «œ±π∂≥Ø∏ر¥ W# ‹W? " p|˙ïÄUÄ WÐ ¨ï??²½W??Ý w!«b½Wz w?½U?²? ,? "UÄ Ë XÝ…œ Ë w¹…bMA?šWÐ ÂWz Æ ©¥∞π®œ—U½ ‚«d?}?Ž ïÐ ©°Í—U¹œ®WÐ wÄïð WK#u?Ö π∞∞∞ ¨…d?ÝWÐ vÐ Ë w²}ÝdÐ W# ”W?" Ê«—«“W¼ ¨«b½U²,"UÄ W# W½üUÝ W?" ¨ËuÐ «bJ}ðU" W# ÍW¹‹w½«Ë«d( Ùœ œd?"…œ ÍW?!Wz W¹ïÐ ÊU?²?,?"UÄ Æ…ËW¹U½…œ ÊU?¹—W?Ý …Ë…œ—…œWÐ «b?O¹W½U?.?ýï?šW½ vÐ Ë w½U?!—‹…œ b½W?Ç Ë ‚«d??}? ?Ž u?? "…Ë Ë«ËWð Æb?½üUM¹…œ …Ë…©g?¹œö~½WÐ Íœ—…œ® X?Ý…œWÐ wýï?? š WJ?½uÇ Ëu??!W¼ Ë g¹œö~½WÐ ÂüW?Ð ÆW½U¹ö¹…Ë«Ë …Ë…©œ—u??" Í‹ÈË«d?O?ð® XÝ…œWÐ W??" Íœ wJ}ðüËË ¨ÊU??"…©Ãu?KÐ®Ë ÊU??"…©ÊUðUÄ® u?? "…Ë ¨ÊU??²? ,? ?"UÄ Íœ w½U??"…ËU?? ÝËWÇ Ë Ë«dJ}?# —˘“ …ËWðW½ Æ©¥±∞®4}NÐ XÝ…œWÐ ÊU¹ïš w²ÝWЗWÝ Ë Íœ«“Uz Ë ÊW~Ð !U!Uz WÐ —W¼ X|œ p|˛˘— Æ©¥±±®Êb½U¹W~}Ä ïÐ w½«ËW"˘ñ( Í—W,(Wz U$WÄ Ë œ—U½…œ ‚«d}Ž ïÐ w"WÇ ‘…—W²K~MOz ¨—…ËUM?¹œUz wL|˛— W?? " b½U¹W?~¹«— ©—W?? ²¹˘—® wÝUÐu?~½…œ w,½«˛U?z «œ±π∂≥Ø∑Ø≤∂ W# Ê«u}½ W# Í—ËuÐUz Ë Í—u?²#u" w"W¹‹Íb½…u}Ä Ë  «œ…œ ‚«d?}Ž WÐ „W!ï" „—U?! ÊïOK! …œ“UÄ ÆX|—œ…œ “UÝ «b,ŽWÐ wL|˛— Ë «ËUz—ïš ÍUO½U!W†Uz ‚«d?? }? Ž ï?Ð w¹ï?? š Í‹Íd??O~?²? A?Ä Ë „W??!ï?? " w¹…œU?? !Uz «œ±π∂≥Ø∑Ø≤ W?# ‘UJ¹d?? !Wz 155


ÆÍñЗ…œ fŽWÐ w?L|˛— ¨«b¹œ w½U??"W½W¹ô Ë «ËU?z˛˘— ÍW?"W??!ï??" Ë Íd??O~?²?A?Ä Ëu??!W¼ ËWz ÙW??ÖW# vð ÊU¹‹w"…—WÐËËœ «œ ïš u?}½ W# …ËW"W¹ô W# Æ U" ‘ï!U?š œ—u" wý˙ïý ÍWáà?" w½«u²¹W½ ÆÊUOM!˛Ëœ …ËuÐ d/U½ …ËW¹‹Íœ w"W¹ô W# Ë  ËW" w,?? ŽWÐ ÙW??ÖW# w?ðW¹U??²? ݢœ¢ ∫w?ðu??Ö «b??"W¹W?ðu??Ö W# d?? /U½ «œ±π∂≥Ø∑Ø≤¥ Ë≤≤ W# Íœ—u?" wý˙ï?ý Í‹Íd?O~²?AÄ ï?šËW?²Ý«— wýï?š d?/U½ ÙU?Š —W¼WРƢX|d?"U½ «œ X,?O?ýU?( W¹…œU?!U?z d?,?O? !¢ ∫wðu?Ö p|—U??ł d?/U½ Í‹wL??Ý…— Í—W?"W?,? & Í©qJO¼ 5M,??Š® Æœd?"W½ »…—U?? Ž w²?? }? ?"W¹W?Ð ÊU?? "W¹‹w,?? ŽWÐ —W?? Ö ¨X?|d~Ð XÝ…œ…Ë œ—u?? "W?Ð ˛œ w~½W?? ł ÍËW?? à? ?ł Æ©¥±≤®¢sÐ Í“«— d/U½ wðW¹U"˘—WÝWÐ œ—u?" WÐ ÍœËu?Ý ï?šËW?²?Ý«˙U½ ¨ÊU??"W¹‹w,?ŽWÐ WÐ ˛œ Íd?/U½ w²?,|u?†W¼ «b?ý…ËWz ÙW?ÖW# …ËWz Í…ËWz —WÐW# ¨X,¹Ë…œW½ «œ d/U½ ÙW?ÖW# ÊU¹©»…—UŽ w²}"W¹® ÊU"W?¹‹w,ŽWÐ Æb½U¹WÖ wł—W?? ! ©»…—U?? Ž wMðd~?"W¹® ïÐ d?? /U½ WJ?½uÇ ÆËuÐ ÊU¹W?? "WÐe?? O? Š w?½ËuÇu?? }½ W# ÍU½U?? ! ÆËuÐU½«œ w½U"WÐeOŠ Ëu!W¼ Í…ËW½b½Uý…u†W¼ ËWz p}ðU?" Æ«œ ÍËË— «b½U?"W¹‹Íd?/U½ Ë w?,ŽW?Ð Ê«u}?½ W# Ê«œ p}# Ë W?&Wð «b?!U?"Uz W# ÆU~½W?ł…œ Íï?š ÍW#W??ÝW?! ïÐ …ËW½U~M¹ñÄ vÐ œ—u?" ¨œd?"…œ ÊU?¹‹wÝ—u?" …˙W?ý W¹W?²?Ý…œ ËËœ Æ©¥±≥® dÖ —WÐ…Ë œ—u" —W³!«—WÐ ÍW½U½W¹ô vÐ wJ}²,|u†W¼ d/U½  U" ÊU!W¼ Í©œ—u?" WÐ —WÝ Í…b½W?ÖUÄËñÄ® Í…b½“U?Ö U¹—u?Ý w,?ŽWÐ w½UÖ—ïz Í©Y?F³#«® ÍW?!U½˛˘— Í…—UЗ…œ® Í—Uðu?Ö ÊU?"W¹‹Íd??,?O?! W?!U½˛˘— W?" ËuÐ…ËWz ©YF?³#«® w¹W?KÖ Æœd?"…œ d?,?O?! W# Æ©¥±¥®…ËWð˘œd"ËxÐ ÊU¹‹ÍË…—Ëuý Í©«bÑ«dÄ® ÍW!U½˛˘— Í©œ—u" ‚«d?}Ž ÍUÄu?Ý wýïÄ È—“ ±∂≠±≤ ÊU¹‹w½«uð ÊU"…œ—u?" ±π∂≥ر±Ø∂ Uð …Ë…∂Ø≤ W# ÆÊ˛uJÐ w&«d}Ž Í“UЗWÝ ∑∞∞≠∂∞∞Ë 4}JAÐ p}ð WÐ W??" U¹—u??Ý ÍW½«e??}¼ ËWz Æ©¥±µ®Ê«d??O? Ö q¹œWÐ w&«d??}? Ž Í“UЗW??Ý g¹—˘“ w"W¹…—U??!˛ …b½WÇ—W¼ Æ ËW?" vÄ ÊU¹b½uð —˘“ ÍdÐ…“ ©¥±∂®ÊËu?³ðU¼ …ËW?&«d?}?Ž w,?ŽW?Ð wL|˛— ÍU½U¼ Í«Ë w†UAO( «œ±π∂≥Ø∂Ø≤∑ W# fŽWÐ w½U"W½U?Ö—ïz W# p}"W¹ ¨©dO¼UL'«® ÍW!U½˛˘— ıËuÄ ËË“ W?½U¹˘—œ ËWz ÂüW?Ð ¨©ÊË«dM}J?ý p}ð ÊU?? "…Ëu?Ð wšU¹® W?¹«u?? Ö W?? " ¨…Ë…œd?? "ËxÐ vÄ ÊU?? O?½U¹“ s¹d?ð…—ËW?? Ö ¨ÊU?? "…œ—u?? " „W½ ¨‚«d?? ?}? ?Ž ÍUÄu?? Ý W?? " «d?½«“ p}ðU?? " ¨…ËW?½ËuÐ Æ©¥±∑®…ËuðËW" 156


∏∑µ «ñJ?}ð π∂≥Ø∑Ø≤≥ U?ð …Ë…π∂≥Ø∂ر± W# ÆËuÐW?½ ÂW?? ?" g¹œ—u?? ?" w½U?¹“ …—U¹œ Æ©¥±∏®Ê«d" —ËuÄUš œ—u" Íb½uÖ ±π∂≥ w²??Ýu?Öïz Í≤¥ W# ÆËuÐ…œ d?ð“«Ëô Ë X(W½W?" f?ŽWÐ wL|˛— U?" Í«ËœW?#  U?" Í—W?³!W?,¹œ W# Æ…Ë«Ëœ W¹«—œ ÊU¹W¹«Ë«œ ËWz ÆÊWJÐ Í‹w½«“—UÐ W# ï?Öu?²H?Ö Í«Ë«œ ÊËuÐ —UÇU½ Í˙W??ý ÍUð…—W??Ý W# W?" …ËW?ðd?Ö ÊU¹W?½UÇu?}?½ ËWz Ëu?!W?¼ œ—u?" w½U??"W??Ö—W?L? A? }Ä «œ±π∂≥ w²?A?Ö Íd?}ðdJÝ W?" ËuÐ —ô …bM?}¼ ÊU¹‹w,?ŽWÐ Í—UÐ Æ©¥±π®ËuЫœ ÊU?O?²? Ý…œ W# «œ fŽWÐ Í—UÐË—U??" ÆËuÐ «b??ſWÐ W½ËuÇ Í—U?ÇU½ «œ±π∂≥ر±Ø±≥ W# ©‚WK(W??Ž q}??A? O? !® fŽWÐ Íï?š Í—œW& vÐ WÐ Í…ËWz —U?!ï?"—WÝ Í©·—U?Ž® Æ©¥≤∞®…ËW¹ï?š wH}?"— d|˛ W?²,?š wL|˛— Ë ©ÊU?"W¹‹w?ÄWÇ W?,?Ž‹WЮ Ê«u??}½ W# Ê«œ «bJ}Ä Ë W??&Wð …ËuÐ «œ «b?ſWÐ W# ˛˘— ÊU??!W¼ Æw½«“ ÊU¹«b?ſWÐ Ë  dÖ ÊU?O½U"W?¹‹w,ŽWÐ w²?AÄ Ê«ËW"˘ñ?( ËËœ «œ W¹«—W¼ ËW# ¨«œ ‚«d?}Ž ÍUÄu?Ý W†…ËU¼ —W?ÝWÐ „W?¹Uð…œu?" W?" b½U?,?š…— ·—U??Ž ïÐ w"UÇ wJ}ðW?(—…œ …ËWz Æœd??" Ê«—U?³?!ïÐ wÝ…—W??Š® w½U??"…e??}¼ ·—U??Ž ±π∂≥ر±Ø±∏ W# Æ UJ?Ð «œ wMO??A? }Ä w½U??"…—W??"Uð…œu??" Í©dJ³#« s,?Š bL?Š«® Æ…ËW¹«ñ?}~†W¼ w,?ŽWÐ wL|˛— Ë …Ë…b½Uý…u?†W¼ w,ŽWÐ Í©w!ËW?& Æ…ËW¹«dšW½ —ËËœ w²|—«bðüW²Ý…œ W# W&«d}Ž Í—U!ï"—WÝ U²,}z W" °©Ë…— XÝ«— w,ŽWЮ ÍW?? !U½˛˘— „…b½W?¼ ÆËuÐW½ Ë«d?? "W½ Ê«Ë˙…ËU?Ç wJ}?? ²? ?ý ¨fŽW?Ð wL|˛— w½b?½U?? "W??²?†W¼ W" œd?" ÊU¹…ËWz wMOÐ g}Ä ¨«œ fŽWÐ Ë œ—u?" w~½Wł ÍUð…—W?Ý W# Wð«Ë ¨ËË“ —W¼ UÄË—ËWz Æ©¥≤±®X}ÐU½ d²}Ç rÝU& wÝËu½…—UÇ W# fŽWÐ wL|˛— wÝËu½…—UÇ Í±∞ W# W??" ¨…Ë…œd??" vÄ w²??Ý…œ ·—U??Ž w?L|˛— Ë œ—u??" Ê«u??}½W# ï??Öu??²? H? Ö Èu½W# —W??Ý Í…u??}Ç—«u?Ç W# ÊU??"…œ—u??" «dÐ wðW?¹«ËWðW½ w(U??! w?½U½«b??}Ä Ê«œ¢ WÐ «œ±π∂¥ Í—…u?¹d??³? }? ( «bA¹©‚«d}Ž wðU" Í—Ëu²Ý…œ® ÙWÖW# ¨v³}ł WÐ W¹UÐ…œ W(U! ËWz Æ U¼ w¹Uðï"¢ «œ ‚«d}Ž ÊU!œUý „W#W?Ö gO&«d}Ž w#WÖ Ë  d?Ö«— ÍW&Wð g¹œ—u" W²ÝWÐW?! ËWz ïÐ ÆUЫd" —ïł ËU¼ ÍWJÝËdÐ ©·ï?ý˘dšË d?/U½® W½«ËW# ÊUN?Oł w½«—«b9W?ÝUOÝ Ë —«b?ðüW²Ý…œ „W#W?Ö ÆÊËuÐ ‚«d?}? Ž wMðËWJA??}Ä¢ ÍËu?³ðu?Ö «b?¹W?"WJÝËdÐ W# ·ï??ý˘d?š Æ«b?}?# ·—U?Ž ïÐ ÊU?O¹U?Г˘d?OÄ …œdÐW½ Íï?š ÍW?"W??²?H?Ö ·—U?Ž Æ©¥≤≤®"‫… ﺑﻪ ﻧﺪه‬Ë…œ—u?" w½U?"W¹‹Í“«u?š«œ w?½œd?"—WÐW?²?Ý…œWÐ Íu?}½ WÐ w"W¹U?ÝU¹ ·—UŽ wL?|˛— «œ±π∂¥Ø≥Ø≤≥ W# Æ…ËW¹UM}¼ œ—u?" ïÐ ÍËüUý Ë —W?Ý ËWÐ W¹U?O#«œW! ËWz W¹«u?Ö Æœd"—…œ …Ë…©ËË—Ë˲ w½U?"…œ—W?ł w½œdÐu}½ W# ïÐ U?O#«œW! ÍU?ÝU¹® ÍW"W¹‹Í—WÖ wšU¹ w½œd?" ‘ï!Uš Ë ÊU"WðWÇ w½œdÐu}½ W# w"—Wz® W" X|d?AšWÐ…œ W½UÝW" 157


Ë ÊU?"…“«uš w?¹«œuł W# ÊU¹e¹“U?z w"Uš s½«u?²Ð® Uð ©Êd?Ö…œ ï?²ÝW?z W# ÊU"W?ý˘d?(ï?š W²?Ý…œ …Ë«b?ſWÐ w½ï¹e?(W#Wð W# ·—U?Ž …ËW# W~ł Æ©¥≤≥®©ÊW?" ó?"UÄ Âe?O#U¹d?áL?Oz w½«Ë«d?O?Ö Èd?"WÐ ÆÊ©»…—UŽ w"W†WÇ…—® W# œ—u" W" b½U¹WÖ Í«— Ë …ËW¹«d"ËxÐ ¢‚«d?}Ž Í‹wðU" Í—Ëu²?Ý…œ¢ «œ…“ï†Uz …—UÐ ËW# Ë«œ ±π∂¥ wK¹—ËUz Í¥ W# w#WÖ w$U!Uz Ë ©»…—UŽ Í…ËWð‹W½W# WJ}ýWÐ ‚«d}?Ž w#WÖ® W" ¨ËuЫdOÖ«œ …ËWz —WÝW# vÄ wÝUÐ «œ rÝU?& ÍW?"…—Ëu?²?Ý…œW# Í…b½WÐ ËWz Æ©¥≤¥®…©»…—U?Ž Í…ËWðW½ wMðd~"W¹® ‚«d?}?Ž ÆËuЫdš ÈuÖ XAÄ Ë«ËW𠨜d"…œ Í©œ—u" wýWÐËU¼® wJ|—«œW9W?ÝUO?Ý W?" ËuÐœd" ‘ï?!«—W( «Ë w?"W¹…u}?ýWÐ Íœ—u" ÍW?#WÝW?! …—Ëu²?Ý…œ ËWz W# Ë »«u?ł W?²?}M}Ð ©‫ﻘﺮاﻃﻲ‬-‫ ®ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـﺪ‬w"˘—W?Ý ©wÇ—œUÇ q!U?"® u?"…Ë wÐ…—U?Ž ¨Èu½ Í—Ëu?? ?²? ? Ý…œ® ∫X}?? ?àÐ Ë «bÐ ·—U?? ?Ž wL?|˛— WÐ „W¹…Ë…—W?? ?šd?? ?OÐ «œ±π∂¥Ø∂Ø≤ W¹«Ë d²}Ç Æ…ËWðï²A}¼ «Ë—W¼ ¨«œ‹w"W¹‹Í“ï†Uz Ë ÍË«˛ñ?âJ}ð Ëu!W¼ ÙWÖW# Íœ—u" ÍWA}" ÊU?? ? A? ? ?O½ X?Ý…œ ïÐ ÍËU?? ? $u?? ? Ö Í—W?? ?Ý…—U?Ç Ë «œËW?? ? ! Ë X|d?MÐ «b?? ? }?Ä w½«œ Ê«Ë…— Ë Û…— Æ©¥≤µ®©X|dJÐ

—UÄ u}½ Í‹w!…—WÐËËœ ‰ôW?? ?ł Ë œW?? L? ? ŠWz .«d?Ð u?? ?"…Ë® «œ  «d?? "ï?? ?L|œ w?ð—UÄ u?? ?}½W# Í‹w?½«“—UÐ w?½U?? "W?M!˛Ëœ wðW?(—…œ Ë ‰W¼ ¨ÊËu?Ð ËuÐ Í“«— «œ ·—U?Ž ÙW?ÖW# ÊU?²?,?|Ë ˙W?ýWÐ ÊU?O?ýï?š W??" ©w½UÐW†Uð ÆÊW?? " ÍË«˙“ u?? ?}½ ©ÊW¹U?? ?š® WÐ Ë Í‹w½«“—U?Ð —W?? Ý W½W?JÐ ‘d?? }?¼ Uð œd?? " «b?¹WÄ ÊU?? O? ? "UÇ «œ±π∂¥Ø¥Øπ W# ¨«d?O?Ö  …ËU?! W# ÊU?O½«d~½W¹ô Ë W?½«—W?Ý ÂW# W?"  —UÄ wJ}?,½«d?H½ï?" W?# ÊU¹‹w?½«“—UÐ U?¼…Ë—W¼ Æ…Ë…œd?? ? ?" ıËu?Ä Í©·—U?? ? ?Ž Ë w½«“—U?Ю Ê«u?? ? ?}½ ÍW?? ? ?!U?MM?ðËWJ?|— «œW¹W†«ËW?Ö WÐ W?†«ËW?& ËW# ÆœdÐô ÊU?²?Ýœ—u?" Íñ??}~ý˙ï?ý ÍUÄu?Ý Í‹w²?A? Ö wðW¹«œd?"—W?Ý ÆÊ«d½«œ œWLŠWz .«dÐ Ë w½UÐW†Uð w½«—ïš…bMÝ…œ Ë Ê«ËUOÄ W# p|b½W¼ …ËW??A¹œ w?"W¹ôW# Ë Íœ W¹U?M}¼…œ ÍW½ ËuЫœ Íœ—u?? "WÐ ÍWM}?†WÐ ËWz ·—U??Ž …ËW?? "W¹ôW#  WKKO??!® WÐ Ë ÊËuÐ w½«“—UÐ WÐ ˛œ ÍW?²½üUÄËñ?Ä wJ¹—W?š «˅œ—WÐ Í‹w½UÐW†U?ð w½«d~½W¹ô ÆÈ˙ïÖ W¹UM}¼ Í—U¹œU½ Ë ËU&Wàý Ë “ï†Uz wJ|—UÐ W!Wz Æœd"…œ ÊU¹œ…“u}½ ©‘˘d( w½«d?O?Ö p}ð «b?O}ð Ë …Ë…œd?" ËxÐ w"W¹W?!UM½U¹WÐ p?¹˛U" wÐe?O?Š «œ±π∂¥Ø≥Ø≥∞ W# ÍW"U!WMÐ W" ¨œd" ÊUAO½ XÝ…œ ©Í˛ï#ï¹bOz wJ}½«óÄ «œ p}Ä® WÐ wð—UÄ wL&Uð ËËœ —W¼ 158


W½ Ë ©ÊW¹U?š® W½ Í‹w½«“—UÐ …ËWJ¹˛U?" ÍôWÐ Æ…ËW?²|˙WÖ…œ —UÄ w½b?½«—“W!«œ ÍUð…—W?Ý ïÐ U𠨜d??" ÍW½U??O¹…ËWðW½ w"W¹…d?~½ï?" Í“U??OMA??}Ä p¹˛U??" ÆËuÐ ©»…—U??Ž ÍË«d??O?Ö Èd??"WЮ W# W??" «b¹œ w"W¹W??!UM½U?¹WÐW# Æ©¥≤∂®X|dJÐ —W??Ý …—UÇ «b??}ð wý˙ï??ý w½U?"W?~½d?Ö W??²?(d??Ö ¢·—U??Ž ÍW??"…—Ëu??²? Ý…œ¢ W# Íó??Oð Ë b½uð ÍWM?š…— p¹˛U??" ¨…ËW¹«d??"ËxÐ «œ±π∂¥Ø¥Ø∂ Æ©¥≤∑®ÊW"W½ ÙWÖW# Í—UJ¹—U¼ Ë ÊW"W½ ·—UŽ WÐ W½UL²! W" œd" œ—u" W# Í«Ë«œ Ë  dÖ Í«Ë«œ Ë …Ë…œd"ËxÐ w"W¹W?!UM½U¹WÐ «œ±π∂¥Ø¥Ø±≤ W# X,O½ï!ï" wð—UÄ  U?" ÊU!W¼ Æ©¥≤∏®œd"…œ ‚«d}Ž w½U²Ýœ—u" ïÐ w!ï½ïðïz wÐW?? ?²? ? "W?? ?! «œ±π∂¥ wK?¹—ËUz ͱπ W?# ÆËuÐ…œ d?? ?²½«Ë«d?? ?(  U¼…œ U?ð  —UÄ w?"…—WÐËËœ - ‫ﺸـﻴــﺮ‬P‫ )اﺗﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ا‬Íñ|œ—W??Ý d?|˛ W# wÐ…—U??Ž w½U?? !“ WÐ w"W¹WJ?KO??!U½  —UÄ w?ÝU??O? Ý ÊU??O? ýd?}?¼ Íb½uðWÐ «œW¹WJ?KO??!U½ ÂW# Æ©¥≤π®…Ë…œd?"ËxÐ «œ(‫ﺑﺎرزاﻧﻲ! اﺻﻠـﺢ ام اﺳـﺘــﺴـﻼم‬ wð—UÄ ÍUÄË—ËWz wI# ¨ËuÐœdÐ u?}½ ÊU¹©œ—u" ÍW#WÝW?! w½W¹Uš® WÐ Ë w½«“—UÐ —W?Ý …ËuÐœd" wð…ËU?! Í…d~½ï?" w½U?"…—U¹ñÐ Í‹ÍdO?~²AÄ ¨œU?zu( ‰U?!W?" —ï?²"Ëœ w²|—W?³|— WÐ  «d?"ï?L|œ Æ©¥≥∞®œd" Í‹w½«“—UÐ Í˛œ ͱπ∂¥Ø¥Øπ Ë ·—U?? Ž b??O? ?ý…— Ë ‰U??!W?? " w#W??Ž W?½«ËW#® p|œ—u?? " b½WÇ «œ±π∂¥ wK?¹—ËUz Í≤¥ W# ÂüW?Ð Æ…ËW¹‹w?½UÐW?†Uð Ë ËW?z Ê«u?? ? }½ W?½ËWJ?Ð Uð‹ Í‹w?½«“—UÐ Íô W?½ËuÇ ©w?#W?? ? Ž b?? ? O? ? ?łW?? ? ! ÙW?? ? ÖW# Í—UJ?¹—U¼ Ë …ËW?½œd?? ?"—U?? ? " ïÐ w?½«“—UÐ ÆËu?Ð ÂU?? ?$W?z —W?? ?Ý v?Ð ÊU¹W?? ?"W?? ? A? ? ýï?? ? " ÊU??O?ðW½U??O? ?š W??" s}M?Ð «œ…ËWÐ Ê«œ 5Ýu½W?Ð W??" ¨ËuÐU½«œ Í…ËW?z wł—W??! ¨«b½U?? "W¹‹w½U?ÐW†Uð «œ…u}?ýWÄ W†UŠ ËW# Æ©¥≥±®…ËW½WJÐ ÊU?O½œd" vÄ W½U?L²?! Ë ÊËuÐ ‘uš v# Í«Ë«œ Ë …ËËœd?" W# «Ë«œ «œW¹…Ë…—WšdOÐ ÂW# Æ©¥≥≤®«œ w½«“—UÐ WÐ w~½dÖ —˘“ w"W¹…Ë…—Wšd?OÐ p¹˛U" wÐeOŠ Èu½ w?š˘œ Ë —UÐ Í‹vÄ WÐ œ—u?? " wý˙ï?? ý Íó?? Oð«d?? ²? ?Ý Ë pO?? ²? "U?ð W??" Ëu?Ыd??" Í‹w?½«“—UÐ ©w½U??N? ?O? ł® w"W¹W?? A? }? " W??²?|dJÐ œ—u??" ÍW?#W??ÝW??! X|—b?Ð ÙËW¼ w½U¹ ¨X}?M}~½W?? ,†W¼ Êd|œï?! ÊU?²?Ýœ—u?" Íñ?}~ý˙ï?ý Íe?}¼ Ë X|—bM|—“W0«œ ©Í‹wðU?" Íœ—u?" wJ}ðW?!u?"u?Š®Ë ÆX|dJÐ —˘“ w"W?¹…ËW½ËuÐï?? " W?# ÆËuÐ „üUÇ —˘“  «d?? ?"ï?? L|œ wð—U?Ä ÍUÄË—ËWz w?I# W½U?ðU?? " ËWz ˘˙ËWz W?? "® ©f¹…ËU?? ý Í—u?½® ¨«d??O? ?Ö aO?½ï?? ! W# W?? " ¨«œ±π∂¥ØµØ≥ W# ¨«œ o# w?M}?? N½ —W??Ý …œd??" Íb½uð —˘“ w?ýd??}¼ ¨©W¹‹w½«“—UÐ Íd?~½W¹ô Ë W??&«d??}? Ž wðW??!u??"u??Š w?J|d¹“…Ë Æ©¥≥≥®«œ ÂW†W&W# Í©W½U~}Ð wJ|Ë«dO~|d"WЮ WÐ Ë w½«“—UÐ 159


W??" «d?"«Ë«œ «b½U??²?Ýœ—u??" W# Í‹Í—…ËU?!W??ł w"W¹…ËW½ËuÐï??"W# «œ±π∂¥ w,¹U??! ͱ≥ W# ¨»…—UŽ Í…ËW?ðW½W# sJ}ýWÐ ‚«d?}Ž wÐ…—U?Ž W²?Ý«— WJ½uÇ ¨X|—œ˙ï~Ð ‚«d?}Ž Í—Ëu?²Ý…œ Æ©¥≥¥®Ê«ËW# 5½ p}ýWÐ ‚«d}Ž Íœ—u" ÂüWÐ …ËËœd?? " Í«Ë«œ —U?? ?ł „W#W?? ?Ö® W?? " …Ë…œd?? ?" ÊËË— Í…ËWz «œ±π∂¥Ø∂ر∞ W# Í‹w?½«“—UÐ ËWz ÂüW?Ð ¨…ËW½“˘bÐ ÊU?? "W??!W?†WÇ Ë @½W?ð Ëu??!W?¼ ïÐ —W??Ý…—U?Ç Uð X|d?? O~?Ð „W¹…d~½ï?? " Í«Ë«œ Í‹w½«“—UÐ Æ©¥≥µ®©…Ë«Ëœ Wð…Ë«—œ W?AO?!W¼ …ËW¹‹wÝU?O?Ý wÐW²?"W?! ÊW¹ô W# ÍW¹«Ë«œ ¨«dO?Ö±π∂¥Ø∂ر∂≠±≥ W# W" «œW¹…d~½ï" ËW# Æœd" ÍW?Ö—WLA?}Ä ÍdJýW# w"W¹…d~½ï" «d?²,¹Ë Ë«—œ @½W?ł wMðd?Ö«˙ Í—U¹ñÐ ¨ÊU²?Ýœ—u" Íñ?}~ý˙ï?ý ÍdJýW# wš˘œ Ë —UÐ —WÐW# ÍËË— ·—U??Ž ÂüWÐ ÆÊWJÐ —W??Ý…—UÇ «œ ·—U??Ž ÙW?ÖW# W??"W??A?}? " W½U¹‹w²??ýUz w"W?¹…u?}? ýWÐ w½U²Ýœ—u" Wð˘œdÐ ÊU¹U½WÄ ÍW½U²,?O½ï!ï" ËWz œd" Í‹w½«“—UÐ W# Í«Ë«œ Æ«œW½ ÊUAO½ w"UÇ ¨ÊU?O?½«—W½ËËœ…— WÐ Ê«—WÐU½WÄ Í…ËW½œd??" rOKÝWð Æ…ËW?ðU?" ÊU?O? L?OKÝW?ð ¨s¹˛…œ ÈËW#Ë œ«“Uz ÊU?? "W¹‹w½U?ÐW†Uð ÆËu?ÐW½ Í“«— Í‹vÄ Í‹w½«“—U?Ð ËW¹‹Í—«Ë…œ—u?? " w²|—W?½ Ë »«œ ÍW½«ËW?? â? ?}Ä ÊU?? ?"W?? ?²? ?,? ? O½ï?? ?!ï?? ?" w½«“—U?Ð W¹«u?? ?Ö œd?? ?"…œ ÊU¹…b½W?? ?ÖU?ÄËñÄ Ë „W¹W?½U¼WÐ …œd?? ?" ÊU?¹…ËWz ïÐ Æw½«“—UÐ WÐ Êœd?" ÊU?²?šuÐ Ë W!ï?ð‹ ïÐ „W¹W½U¼WÐ …œd?" Í…ËWz gO?(—UŽ ÆX}?²?ÝWÐ…œ«œ ∫…Ë…ËuÐœd"ËxÐ w(—UŽ ÍW½UðuÖ ÂWz «œ±π∂¥ w½Ë˛ ͱ≥ W# (Le Monde) W½Ëu/ W# e|— W??L? }z Æ©¥≥∂®s½U??L? à?Ýu??! ÊU??O½U??"WÐ…—U??Ž W½U??L?²? A? O½ËU¼ u??"…Ë ‚«d??}?Ž Íœ—u??"®  W†Ë…œ w½U²Ý…œWЗU" Í—˘“ wýWÐ Æ4|u.Ð ÊU¹ïš w½U!“ WÐ s½«uð…œ Æs¹dÖ…‹œ ÊUO½U"W(U! Í‹w½«“—UÐ ÙWÖW# …Ë…—UÐ ËW?# WL}z øW?"…—WÖ ÊU¹‹wÇ ÍbOz ÆÊœ—u?" w"W†WÇ…—W# ©‰UL?Oý® W# ¨Ê˙W?? ý w½U?? Ö—“UÐ  «d?? "ï?? L|œ wð—UÄ w?½U??!«b?½Wz ÂüWÐ Æs¹Ëu?ðËW??" p?|— «œ ÊU?? O? "˘—W?? Ý Æ©s!eO#U¹dáLOz ÍË«dO~|d" WÐ Ë ”ËuÝUł Í‹w½«“—UÐ W¹«u?Ö «œ…‹œ ÊUA?O½ Í«Ë ÆÍ‹w½«“—UÐ Í˛œ ËuÐ p}½«œ W½œ «œ Íï?š W# Íïš W?!Wz X?Ý…œ W¹«œ ÍW?½U?¼W?Ð ÆWð«d?? ? ? ?"ï?? ? ? L?|œ wð—U?Ä Í˛œ Ë …Ëu?ðËW?? ? ? " p?|— «œ ·—U?? ? ? Ž ÙW?? ? ? ÖW?#  —UÄ w½U?!«b½Wz W# «Ë«œ Ë ÊWJЗ…œ „W¹W?!UM½U¹WÐ «œ±π∂¥Ø∂Ø≤∂ W# Uð ÊU?"W¹‹w½UÐW†Uð Æ©¥≥∑®…ËWM²Ý…uÐ Í‹w½«“—UÐ Í˛œ ÊWJÐ «œW¹…d~½ï" ÂW# Æ«d?OÖ  «d"ïL|œ w?ð—UÄ Í…d~½ï" ÂWýWý «œ±π∂¥ Í“Ëu?!Wð W#  U"«Ëœ ‰ôW??ł ¨œW?? L? ŠW?z .«dÐ W½«ËW# Æ«—œ  —U?Ä wðW¹«œd?? "—W??Ý w!«b?½Wz ±¥ w½œd?? "—…œ Í—U¹ñÐ Ë f¹…ËU?? ý Í—u½ ¨ö†ËbÐW?? Ž w#W??Ž ¨n¹—W?? ý w#W??Ž wL?KO??Š ¨WÐU?Ð…œ —W??!u??Ž ¨w½U?ÐW†Uð 160


«b½W?z —«“W¼ ≤∞ Í—WM|u?½ W??" ÊËu?Ð —«b??ýW?Ð ”W??" ∏∞∞ «œW¹…d?~½ï?? " ÂW# ÆÍœ wJ|b?½W¼ Æ©¥≥∏®ÊËuÐ …ËWð«d?? ? "ï?? ?L|œ w?ð—UÄ Íu?? ? }½ WÐ —U?Ä w½U?? ? "…Ë«d?? ?"—…œ ±π∂¥ w²?? ? Ýu?? ?Öïz ÍU?ð…—W?? ?Ý —U³½«ËUð «b?}ð ¢ÊUO!eO#U¹d?áLOz w½«Ë«dO~|d?"WÐ¢Ë Í‹w½«“—UÐ W" …Ë…œd"ËxÐ ÊUO?"W¹W!UM½U¹WÐ w½U?²?Ý—WÄW½ï?" Ë ·—U?Ž Í—ï?š bM|u?Ý w½«“—UÐ W¹«u?Ö Ëu?Ðb½U¹W?Ö«— ÊU¹«Ë U¼…Ë—W¼ ÆËuÐœd?"  —UÄ w½U!«b½Wz W# ÊU¹«Ë«œ Æ…ËUA?}" ÊUOð—UÄ Ë WÖ—WLA}Ä w½œdÐ u?}½ W# ÍWAšW½ Ë …œ—u" Æ©¥≥π®©…ËW½WJÐ „UÄ w½«“—UÐ Í—«˛ W# »eOŠ® ËuÐœd" Í(Neue Zürcher Zeitung) ÍW?!U½˛˘— Íd}M!U¹W?Ä WÐ ÍW½UM!˛Ëœ ËWz Í…—UЗ…‹œ Í‹w½«“—UÐ ∫ËuÐb½U¹WÖ«— U¼ËUz Ë …œ—W?ł W½«ËWz ÆÊËuÐ „UÄU½ …ËW½«—…Ë—WÄ ÊU?L²?AO½ ÍôWÐ ¨ —U?Ä w½ï" w½U?"…œd"—W?Ý® ïÐ Ë Í“œ…œ ÊU?? O? ý˙ï?? ý Í…—UÄ Ë œd??"…œ W?? "WðWK?KO??! W?# ÊU??O? ?!W??²? ?Ý Ë —˘“ ¨ÊËuÐ ó|ñM?|u??š Æ«œW½ vÄ ÊU¹‹Èu?Ö ÂüWÐ ¨…ËW½UM}¼ U?ÖUz WР—U?ł —˘“ ÆUM}¼…œ —U?"WÐ ÊU?O½U¹ï?š Íb½…Ë…˛—WÐ Æ©¥¥∞®©Âd~Ð g}Ä …—UÐ ËW# w²,|u†W¼ ÂËuÐ —UÇU½ W¹ïÐ ÊU¹‹vÄ Í‹w½UÐW†Uð w½«d~½W¹ô ÆÈ˙ïÖ W¹UM}¼ w½«óÄ«bJ}Ä Ë “ï†Uz wJ|—UÐ W½«Ë«œËË— ËWz Í‹w½«“—UÐ ÆÊœdÐ «b¹W†W¼ WÐ ÊU?OM¹…“ ÂüWÐ Æs†U?!…œ«— Í‹w½«“—UÐ «œ ÂW?" w"W¹…ËU?! W# ËuÐ«Ë ¨ËuÐ X?AÄ W?# wJ?¹˛U?? ?" w?Ðe?? ?O? ? ?Š ¨ËuÐ X?AÄ W?# w½U?? ? ²? ? Ýœ—u?? ? " Íñ?? ?}?~ý˙ï?? ? ý ÍUÄu?? ? Ý —UÇU½ ÆUJý p}ð W†W!ï" ËWz ÍW½«—«b"WÇ w|˛U&W#WÄ W¹ïÐ ÆËuÐ XAá†UÄ w½U"W²,O½ï!ï" W# ÊU?ýUÄ Ë Ê«œW!W¼ W# Uð…—W?Ý Æs}?³†W¼ Ê«d}z ïÐ Ë sà?}¼ vłWÐ ‚«d?}Ž w½U?²Ýœ—u?" ÊËuÐ Ê«d?? }z Í‹wÝËu?? ÝU??ł ÍU~?²? Ý…œ ÙW?? ÖW# Æ…ËW½U?? ! ÈËW# d??²?|“ p}†U?? Ý ÆÊ«d??²? ?ÝWЫœ Ê«—Uð «b¹‹w½U?¹WÐ˛˘— qO??!W??ł U??²? Ýï??!U??! ÍW¹W??!U½ ËW# u??"…Ë ¨œd??"…œ ÊU¹‹Í—U?J¹—U¼ «œ©„«ËU??Ý® ÙW?ÖW# Uð…—W??Ý Í‹w½U¹WÐ˛˘— Æ©¥¥±®ÍËu?³? O?ÝËu½ «œ±π∂¥Ø±±Ø≤∂ W# W?" X?|ËW?"…œ—…œWÐ W# œ—u" w½«—U"bM|uš ÍW†W!ï?"® ÆÊUM}¼ v# Í“«Ë Ê«d}z W½ËuÇ W" ÂüWÐ ¨ËuÐ «œ WL&Uð ËWz Íd?O?~²?AÄ ¨«d??O?Ö —W?(ï?½U¼ W# «œ±π∂¥Ø∏Øπ≠¥ W# W?" «b¹…d?~½ï?" 5!W¼ï?½ W# ©UÄË—ËWz ïÐ ËuÐ „W¹ï¼ ‘W!Wz Æ©¥¥≤®…ËW¹U²Ý…Ë w½«“—UÐ Í˛œ Ë ÍñЗ…œ w½UÐW†Uð ÍW?²Ý…œ ïÐ Íïš Æ…Ë«d.J|— ÂWz w½ËuÐ  —WÄ «b?? ?O? ? }ð‹W? ? " ¨Í‹w?½«“—UÐ W?¹«œ w"W¹…Ë…—W?? ?šd?? ?O?Ð p¹˛U?? ?" w?Ðe?? ?O? ? Š «œ±π∂¥Ø∏Ø≤≥ W# W?? ?" ÍW¹‹Íb½…u?? ?}Ä ËWz ¨…Ë…œd?? ?"—U?? O? ? ýu¼ …ËW?? ?(—U?? Ž w?L|˛— WÐ Í‹Íb?½…u?? }?Ä W# ÊU¹‹w?½«“—UÐ 161


XÝ…œ …Ëu?Ыœ ÍW½U¼ W?Ð …ËW#W~?ł ¨…ËW¹©w?KKO?? ?! wðW½U?? ?O? ? š® ÍW½U?? š W?½«e?? š…œ Í‹w?½«“—UÐ ¨…ËWJ¹˛U" ÍW½«ËWâ}Ä WÐ Æ©¥¥≥®Ê—WÐ Í‹w½«“—UÐ ïÐ ËüUý Uð —UÄ w½U"…Ë«d?"—…œ …œd"—WÝ wJ?}? ?L?|˛—® WÐ Ë ·—U?? ?Ž wL|˛— w?½«b†W¼ «b?? ?}Ä W?ðËW?? " ‚«d?? ?}? ?Ž w?²? ?,? ? O½ï?? ?!ï?? " w?ð—UÄ w#W?ÖW# Í«Ë«œ X,??O½ï?!ï?" wð—UÄ w"W¹W??!UM½U¹WÐ Æ©¥¥¥®«œ…œ ÂW†W?&W# Í©“«u?.M?ðËWJA?}Ä Æ©¥¥µ®ÊWJÐ  UÐWš ©w²,?O#UOÝïÝ® Ë ©Íœ«“Uz® Ë ©»…—UŽ wMðd~"W¹® ïÐ œd?"…œ ‚«d}Ž ÍW?? ,? ?ŽWÐ wÐe?? O? ?Š ËW?z ¨ö?? }¼…œ«˙ ÊU?? O~½U?Ð fŽWÐ ÍW?? "WJ?Çï?? " vÝ W?? $U?? !Uz ïÐ w?½U¹ Íï¼ …ËuÐ ‘W?? !Wz Æw½«Ë˙…œ ÊU¹‹vð ©«Ë˛—ï?Ð wJ}Ðe??O? ?Š® u??"…Ë ÊU¹ï??š ÊU??"W??²? ,? ?O½ï??!ï??" Í—W??³?!W??²?³? }?Ý W# X?,?O½ï??!ï?" „W?¹W?²? Ý…œ Æ«b½U?"W??²?,? O½ï??!ï?" Íe¹— W?# „W¹‹w"—WÐ…ËËœ —W?? ?Ý …ËuÐœd?? ?" ÊU?¹b½u?ð wJ}?? ?ýd?? ?}?¼ Æœd?? ?"—…œ ÊU?? ?O¹…˙W?Äô ≤± w"W¹W?JK?O? ? !U½ «œ±π∂¥ ¨ËuÐœdÐ u?}½ ©—ïðU?²J¹œ wJ}L?|˛—® WÐ ÊUO?(—U?Ž wL|˛— ÆX,O?½ï!ï?" wð—UÄ w½U?"…œd"—W?Ý Æ©¥¥∂®…ËW²}M}ÝËWÇ…œ œ—u" wðWKKO! W" ¨«œ±π∂¥ w²?ÝuÖïz Í≤¥ W?# ¨ËuÐ «b½Ëuâ†W?¼ W# W¹…u}?ý ËWÐ ÊU?²Ýœ—u?" Í—UÐ p}ðU?" Æ…Ë…ËuÐ ï?" «œ œ—u??" wý˙ï?ý w½«—W?M|u½ ÙW?ÖW# Ë©Uð—«u?Ç® …ËuÇ ·—U?Ž wL|˛— wJ?|—WM|u½ r|˛— Í—WM|u½ w!«—…Ë Æœd?" Í©œ—u?" w(U?! ÍUð«Ë® Í…ËW½œd?" ÊËË— Í«Ë«œ W?"…œ—u?" W½W¹ô Í…ËWz w&W¼ ‚«d?}Ž Ͳ˘— «Ëœ w?½U!W#—WÄ U?N½Wð Æs}½«œ „WÇ œ—u?" W²?,¹u?}Ä® ∫ËuÐ U¼ËUz Æ© «bÐ —U¹ñÐ œ—u" w(U! Í…—UЗ…œ W¹W¼ ÙWÖW# W" øœd?" W½U!W#—WÄ ÂU"WÐ wÝdÄ ¨œd" ÍUð…œu" vÝ «b†UÝ ‘W?ýW# p}(—UŽ È—Wz W½U!W#—WÄ ÂU" wÝdÄ WÐ øøwÝdÄ ÍW½U!W#—WÄ ÂU" W# «œ Í¢»…—UŽ w²}"W¹¢ Í—U¹ñÐ «œd,O! øøøœd??" Í—U¹œ ¢»…—U?Ž Í…ËW?ðW½ W# p}??ýWТ WÐ w&«d??}?Ž Ë U?½«œ Í¢‚«d?}? Ž Í—Ëu?²? Ý…œ¢ wðW¹«œd?"—W?Ý ïÐ wJ}½W!u?$Wz ¨…Ë…œd?" ó?"UÄ w½U"WM?!˛Ëœ W# wð—UÄ Í‹w½«“—UÐ Í…ËWz ‘UÄ wð—UÄ w½U??²?Ý…œWЗU??" Ë —U?Oðu??łW# W½W?!u??$Wz ÂWz Æ©¥¥∑®UM}¼ p}?Ä ”W?" ∂≥ W# ‘˙ï?ý Ë Í—«b¹WÐ ©‰ËUÄ® ÊU??"W½U¹œ Í—«œu??}½ ËËœ Ë ÊU?"W??à?}? š „…—W?Ý Ë Íd?JýW# Ë  «d?"ï??L|œ p}Ä ÊU?? "W½U??L? ?"—uð Í‹wðW?¹U??!W??" w?J|—WM|u?½ Ë ©ÊU??"W¹‹Í—Ëu?? ÝUz w(ï??A? ?OÐ wÝï?¹—b½Wz W?? " Xý˙«œ ÊU?? "…œ«“Uz W?Çu?? }½ ïÐ Íb?½W9W?? ³¹Uð w?"W¹U?? ÝU¹ W?½W??!u?? $W?z ÂWz Æ©¥¥∏®Ëu?? ³ðU¼ ÍW~|— W# ÊU"U?ÝU¹ ÆËuÐ wM²Ý«—UÄ Í“«ñ!Uz Ë ï¼ W?Ö—WLA}Ä ¨ÊU¹˛…œ v# Íœ—u?" p}½ïOK! Ë «d½«œ W?"…Ë«dJ½«Ë˙…ËUÇ ó?}?! W# U?ÝU?¹ «œ±π∂¥Ø±∞Øπ W# ÆÊ«—bM}?á?ÝWÇ…œ …ËW½U?"U?Öœ«œ ‚«d?}Ž wL?|˛— ÍUÝU¹ Ë  üW?²?Ý…œ ÍW~}?ł ¨«b½U²?Ýœ—u?" W# ‘˙ïý wðüW?²?Ý…œ «—œ —U¹ñÐ 162


W¹«œ w"W¹…Ë…—W??šd?O?Ð Í‹w½«“—UÐ «œ±π∂¥Ø±∞ر± W# ¨d?²? ýUÄ ˛˘— ËËœ Æ©¥¥π®…ËW?²|d~Ð w½U?? ? ²? ? Ýœ—u?? ?" w?!ï½ï?ðïz w(U?? ? ! Í«Ë«œ Ë w½«d¹“…Ë „…—W?? ? Ý Í©wO?? ?×?¹ d¼U?Þ®Ë ·—U?? ?Ž wL|˛—Ë œ—u?" wý˙ï?ý wðW¹«œd?"—WÝ Ê«u?}½ W# Ê«Ë«d?( w"W¹…ËWMðËW?"—ËËœ p}# Æ ©¥µ∞®œd" Íd¹“…Ë Í(‫« ®ﺻــﺒـﺤﻲ ﻋــﺒـﺪاﳊــﻤـﻴــﺪ‬œ±π∂¥ Í—W??³? !W?? ,¹œ Í≥ W# ÆËuÐ «b?¹WÄ «œ ·—U??Ž ÍdJ?ýW# ©Í…ËW½b?½U?? ý…u†W¼® Í«Ë«œ Ë œ—U?½ Í‹w½«“—UÐ ï?Ð w"W¹W?? ?!U½ ¨‚«d?? }? ?Ž Íï?? šu?? ?}½ WÖ—‹W?LA?}Ä Íe}¼ œd" Í«Ë«œ «b?!«—…Ë W# Í‹w½«“—UÐ Æ©¥µ±®œd" v?# w½U²?Ýœ—u" Íñ}~?ý˙ïý ËWz Ë Í‹wL?Ý…— w½U?!“ W?²|dJÐ «b?½U²?Ýœ—u?" W# Íœ—u?" w½U?!“ Ë —Ëu?MÝ w† ËU?ÝU¹ W?²|dJÐ ÊU¹‹w"Wà?}š wÐ…—UŽ Ë ÊË«—bM|˙WÄ—…œ —˘“ WÐ „u"—W?" Í—WÐË—Ë…œW# «œ±π∂≥ W# ÍW½«œ—u" Æ©¥µ≤®s|dJÐ „WÇ ÊU"WýUł Ë ÊU¹ïš wM|uý …ËWM|˙W~Ð ¨ÊË«d" vłW²AO½ W~}ł W# Íu??}½ WÐ Í‹w½«“—UÐ u??"…Ë—W¼ g¹©„ÆœÆÛ® w½U??"…Ë«d??"—…œ …œd?"—W??Ý W?" W??ÝUÐ w½U¹U??ý …Ë…© UÐWš® Íu?}½ WÐ ÊUO?"W¹W!U½˛˘— g¹ËW?z u"…Ë—W¼ Ë œd"…œ ÊU¹—U?" …ËWð«d"ï?L|œ wð—UÄ w?½U?ÐW†U?ð w?ðW?¹U?? ? ? ?"˘—W?? ? ? ?Ý W?Ð W¹W?? ? ? ? ²? ? ? ? Ý…œ ÂWz ¨«œ±π∂¥Ø±≤ص W?# Æ…Ë…œd?? ? ? ?"…œËx?Ð ÆÂW†W??& W¹«œ  —U?Ä Ë ‘˙ï?ý Í—W?M|u½ WÐ ÊU¹ï??š Ë ·—U??Ž wL?|˛— W¹«œ ÊU??O? "W¹…Ë…—W??šd??OÐ Ë X}??ÝUM?Ð WMO??&W??²? Ý«— Í—WM|u?½ WÐ ÊU??!Wz W??" œd??" ·—U??Ž ‹W# ÊU?¹«Ë«œ ¨«œW??"…Ë…—W??šd??OÐW# Æ©¥µ≥® UJÐ ÙWÖW# ÊU¹ïÖu²HÖ ‚«d?}Ž w?L|˛— W# …ËW½œd" p?¹e}½ ï?š ïÐ ÊU?"W¹‹w½UÐW†Uð W?" ËuÐ p|ËU~½W¼ ÂW?"W¹ W?!Wz Æ «œW½ Íïš w½U"WM}†WÐ Ë XHÖ WÐ ÈuÖ «b½U¼ w(—UŽ W²,|u†W¼ ÂWz ÆÊU¹U½ VO?? ³? Š® wðW?¹U??"˘—W?? ÝWÐ Íœ—u??" w?J|b??(…Ë «œ±π∂µ w?!W¼ËËœ w½Ëu½U?? " ≤¥≠±∞ W# Æœd??" ï??Öu?? ²? H? Ö WÐ ÊU?? O? ²? Ý…œ «œ ·—U??Ž ÙW?? ÖW#  —UÄ Í‹Èu½ Íd??}?ðdJÝ Í©.d??" b?? L? ×? ! «œ…ËWÐ Ê«œ ËuÐW½ Í“«— ·—UŽ ÆËuÐW½ ËuðËW"—WÝ ïÖu²HÖ ÆËuÐ —Ëu²Ý…œ wM¹˙ïÖ ÊUO²ÝWÐW! ‫« )ﺻـﺒــﺤﻲ‬œ±π∂µ w!W¼ËËœ w?½Ëu½U??" W# Æ…ËuðU¼ p}Ä …ËW?ðW½ ËËœ W# ‚«d??}? Ž W?" X?}MÐ êO¼ WÐ w!ï½ïðï?z …ËWðU"U½ …ËW?# dOÐ r|˛— W?" œd?" Í«dJýUz ï?šu?}½ Íd¹“…Ë Í©‫ﻋـﺒﺪاﳊـﻤﻴـﺪ‬ Æ©¥µ¥® «bÐ ‚«d}Ž w"W¹WÇ—UÄ —W?? ÝWÐ p?}†U?? Ý w?½ËuÐ˙W?? á? ?}ð ÍœU?¹ W# «œ±π∂µØ≤ر∞ W# ÆËu?Ð “ï†Uz Ë«ËW?ð W?? "…—UÐ ˛œ «b½U??²? Ýœ—u?? " W# Í‹w²??A? Ö wJ?}Mðd~½U?? ! w~½UÐ  —UÄ w?ðW¹«œd??"—W??Ý ¨«œW??"WM?ðËWJ|— ÆËuÐ Ëu?ðËW?? ?"—W?? ? Ý W?? ?"WM?ðd~?½U?? ?! Æ©¥µµ®«b†W?¼ ¨…ËW?? ?L|˛— ÊW?¹ô W# œ—u?? ? " w½«œ…d?? ?(W?ðWÐ Æœd" ÊU¹W"WMðd~½U! ÍdO~²AÄ p¹˛U" Ë ÊU"W²,O½ï!ï" 163


Ê«—…b½W¼ W# W?!…œ ËWz W?" ©ÃU(« e¹e?Ž® ‚«d?}?Ž w²,?O½ï?!ï" w?ð—UÄ Í‹w²A?Ö Íd?}ðdJÝ W~ł® ∫wðuÖ „«dÄ W# «b&«d}?Ž w½«—U"bM|uš w"W¹…ËW½ËuÐï" W# «œ±π∂µØ≤ر∞ W# ¨ËuÐ Æ©¥µ∂®©W¹‹w½ œ—u" ÍWA}" Íœ wJ|—WÝ…—UÇ êO¼ ¨w!ï½ïðïz W# Ê«œ…ËUz® wð…—«“…Ë Íu?}½ W?" …Ë«Ëœ W¹«œ Í…ËWz Æ«œ…œ ÊUA?O½ ÍËË— d?²?!W" ·—U?Ž wL|˛— ÆX|˙ï~Ð ©ÊU²Ýœ—u" Í—UÐË—U"® wð…—«“…Ë ïÐ ©ËË—Ë˲ Í…ËW½œd" Èu½ w"W¹WÖe|—UÄ «œ èÝu! ÍWÖe|—UÄ w½U"WMO?A½œ—u"‹ WÇu}½ W# W" …Ë…œd" …— wý…ËWz W?# ï?? ? šu?? ? }?½ Íd¹“…Ë W?? ? ?" «œW¹W?? ? !U?½ ËW?# ÆX}?M|—“W?0«œ …Ë…©„< ÍW?? ? ?Öe|—U?Ä® Íu?? ? }½ W?Ð WÐ p}ð…—«“…Ë w½ËuÐ W¹«u?Ö ËuÐ …ËWz ÊU?O?ý“ïÄ ¨Ëu³?O?ÝËu½ Í‹w½«“—UÐ ïÐ «œ±π∂µØ≤ر± w½œd?? ? " XÝË—œ Ë ©W?¹…Ë«—œ—U?? ?ý w?"W¹‹w?!ï½ïðï?z® …Ë…©ÊU?? ?²? ? ?Ýœ—u?? ?" Í—U?ÐË—U?? ?"® Íu?? ? }½ ©Í…ËW½b½U??ý…u†W¼® Í«Ë«œ ¨Ëu?Ð «œW?!U?½ ÊU?!W¼W?# Æ©W¹‹w½ …œd??" Í—U?"® Èu?½ w"W¹U??Öe|—UÄ w!«—…Ë Í‹w½«“—UÐ «œ±π∂µØ≤ر∏ W# Æ©¥µ∑®ËuÐœd??" w½U??²? Ýœ—u??" ÍW?Ö—W??L? A? }Ä Íe??}¼ X}?½«uðU½ Ë ©…œ—u?? " w?ý˙ï?? ý Í«Ë«œ s¹d?? ²? ?!W?? " w½U?? "W¹‹Í“«u?? š«œ® ∫…ËW?¹«œ U¼ËUz w?L|˛— «bý…ËWz ÙWÖW# ÆËu?Ð ïÖu²HÖ w½ËuÇ p}?ð ÍU½U! W!Wz Æ©¥µ∏®©…Ë…—«uš W²}Ð Í‹v# ÍbOÇ® ÙW??ÖW?#® ËWz W??" …Ë…œd?? " w½ËË— «b??ſWÐW?# wO½«“—UÐ Ù«—W?½…˛ Í—WM|u½ ©Í‹w?½«“—UÐ b??O? ?ÖW??Ž® Æ©¥µπ®©W¹‹w½ «œ œ—u" Ë »…—UŽ w~½Wł Æ UJÐ …ËW?½U?N? O? ł w½UðüËË WÐ Í‹Íb?½…u?}?Ä «œ w†ËW¼ w½«“—UÐ «œ±π∂µ Í—…u¹d??³? }? ( W#‹ ¨…—W?²K~M?Oz w½«d¹“…Ë „…—W?Ý ¨UJ¹d?!Wz w?"˘—W?Ý ¨U?O½U?!W†Uz w½«d?¹“…Ë „…—W?Ý ïÐ ÍW?!U½ Ë ÊU?²?ÝbM¼ w½«d¹“…Ë „…—W?Ý ¨Í‹ÍË…—Ëu??ý w½«d¹“…Ë „…—W?Ý ¨U?,½…—W?( Í—U?!ï?" „…—W?Ý ÆX,š ÈuÖ XAÄ ÊU¹œ—u?" ÍW#WÝW! ÊUO"UÄ—WÝ ¨d?/U½ W# W~ł ÆÍ‹wÝËu½ d/U½ „˘—WÝ wðW??!—U¹ W?" …Ë«Ëœ W¹«œ Í…ËW?z …—Ë…œ Ë ê}Ä vÐ U??O½U?!W†Uz w?½«d¹“…Ë „…—W?Ý Í©œ—U¼d??Oz® Æ©¥∂∞® «bÐ œ—u" vÄ X?Ý…œ ÊU??²? ?Ýœ—u??" ‹—W?? Ý ïÐ w¹U?Äu??Ý w?ýd??}¼ «œ±π∂µ Í—U?¼WÐ W# w?²? ,¹Ë ·—U?? Ž …ËuÐW½ Í“«— …ËW?Т d??/U½ W?¹«u??Ö ©¥∂±®(‫ )اﳊــﻴــﺎة‬ÍW?? !U½˛˘— w?J}†«ËW?¼ Í‹vÄWÐ Æ…ËWðU?JÐ w"WÇ Í«Ë«œ¢ ‚«d?}?Ž UłËWz W¹«u?Ö Æ¢X|dM}?NÐ —U?"WÐ œ—u" Ͳœ U?ð X|d}MÐ ‚«d?}?Ž ïÐ „WÇ Æ¢…ËËœd" UJ¹d!Wz W# Í—U??Ñï??Ö Íd?? }M!U¹W?Ä WÐ WðU??"ËW?z Í‹w½«“—UÐ ÆW??²? ?Ý«— b½WÇ Uð W†«ËW?¼ ÂWz X}½«“U?½ ËU??OÄ Æ¢ÊË˲Uz…œ ‚«d?}?Ž w½U?"W?"˘ñ?( ¨Íd,?O?! w½«ËW?"˘ñ?( ¢Ëu?³ðu?Ö w½U?!W†Uz Í ©¥∂≤®(Quick) 164


W# d/U½ ¨‚«d}Ž Ë U¹—uÝ w½U"W¹‹w,?ŽWÐ WL|˛— Ë d/U½ w½ËuâJ}ð Ê«u}½ ‘UÄ ÙUŠ —W¼WÐ wðU?" W# Æ©¥∂≥®Ê«œ ÊU?A?O?Ä Íï?š Í‹Íd?O~½W¹ô Ë œd?" Íœ—u??" wJ|b?(…Ë Í“«u?A?}?Ä «bMO?& ¨ËuÐ œ—u" w~½Wł Ͳœ d/U½ Æ©¥∂¥®«œW½ w"W¹«˙ êO¼ d/U½ ¨«œ ·—UŽ w!…œ—WÝ Í˙Wý W# d?? /U?½ ÆËuÐ gšW?Ð ÊU¹“ qO?z«d?? ,? ?OzWÐ ˛œ w?Ð…—U?? Ž Í…—WÐ ïÐ U?¼ËUz wJ}?~½W?? ł WJ?½uÇ U𠨩Êd?Ö«˙ ˙W?ý® œd?" ‚«d??}?Ž wL|˛— Ë œ—u?" W# Í«Ë«œ „W¹WJÝËd?Ð WÐ «œ±π∂µ wK¹—ËUz Æ©¥∂µ®©X}~½W−Ð qOz«d,Oz Ͳœ «ñJ}Ä Ë e¹˙ „W¹ X}½«u²Ð® »…—UŽ ÍUÄuÝ Ë …ËW??²?}? Ýd??O~†W¼ ˙W??ý WJ¹—W??š«Ë ÊU¹‹w½«“ „ÆœÆÛ w½U??"…Ë«d??"—…œ …œd?"—W??Ý p}ðU??" «œ ÊU?? O†ËW¼ U?? łËWz ¨X|—b?Ð wà|ËWð W?# ©wý˘d??( W?KKO?? !® Í—ï??! X?}? à? ?}¼U½ Í‹w?½«“—UÐ ïÐ w?"W¹W?? ? !U½ «œπ∂µ Í—«“U?z ͱ∂ W# œW?? ? L? ? ŠW?z .«dÐ Æ…ËW?½W?? ?š p?|— ÙW?? ?ÖW?# w½U¹ï?? ? š Ê«u?}½ W# w"ï"U½ W?" W¹«Ë  UÐW?š w½U"W¹‹w²?,¹u?}Ä® ÍËu³ðu?Ö «b?O}ð W?" wÝËu½ Í‹w½«“—UÐ Íï??š Í«— —W??ÝW# Í‹w½«“—UÐ ÂüWÐ ¨…ËW?½«u?}?½ W½ËWJÐ ÊU??O? ²?,?¹Ë ”W?" —˘“ Æ©X?}M}??!W½ «œ W?? " s?}M?Ð «b?? }Ä w?½«œ 5ÝËu½W?Ю —W?? Ö X?}Ð…œ ‘ï?? š ÊU?¹‹v# WðU?? ?" ËWz W?¹«u?? Ö ¨Ëu?Ð —Ëu?? Ý Æ©…ËËœd" ‘˙ïý Ë »eOŠ W# ÊUOðW½UOš ©‘˙ï?? ?ý Í…œd?? "—W?? ?Ý® W?Ð ÊU¹ï?? ?š «œ…œ ÊU?? O?†ËW¼ w²?¹dÐ W?# Ë …Ë«Ëœ W¹«œ ÊU¹…ËW?z …—U¹œ ÆÊ…bÐ ÊUAOÄ ÊU¹—˘“ ÍWЗ˘“ ÆËu?Ð U??A? }? " «b½U??"…œ—u??" —W??ÝW?Ð w†UÐ ÍË«u??}? ý v# —W??Ý ‘U?ÄË—ËWz W# W# œ—u??" w½«—U??"bM|u?š ÍW?†W?!ï??"® ÆÊËuЫ—b½W¹W??Ö vð Û«d??š ÊU?OJ?}#W?Ö ÆÊËuЗU??"bM|u??š X,¹u?}Ä W¹ï?Ð Æ d?Ö —WÐ…Ë ÊU?O?ý˙ï?ý WÐ ˛œ wJ}?²?,|u†W¼ ÊU?"W¹‹w½U?ÐW†Uð u?"…Ë ©UÄË—ËWz Ë ÊU??"WMO??&W?²? Ý«— …ñ??}~ý˙ï??ý …—…Ë—WÄ ÊU??L?²? A? O½ W?" X?|d?O~?³†W¼ «Ë wJ|ËU~?½W¼ ËuÐ«Ë Æs|—œd|u³³†W¼ p}# ÊU"W²,O½uð—ïÄïz W½«ËW?# ¨«b/U?? ? "…d?? ? O?ÐËU¼ ÙW?? ? ÖW?# «ñÐ v?Ä Â…ËWz w?(…—W?? ? ý s! «œ±π∂µ Í—«“U?z Í≤± W# ¨rO¼«d³Oz Æ» ÂïK³¹œ Ê…ËUš Í—U¹“«b½Wz Ë ©¥∂∂®©w#WŽ nOðW#® ¯—W?!W½«uł ÍWÖ—WL?A}Ä Í—UÇU½ Uð…—W?Ý Æ5M|—“W0«œ ©¢W?,"u½¢ UÄË—ËWz W# œ—u?" w½«—U?"bM|uš w?¹…ËWðW½ w²}?"W¹® ÊU?ýUÄ Æ5ðU¼ ÊU?"«Ë˛—ïÐ Ë«Ë—WÄ vÐ Ëu?!W¼ Ë ÊU?"W?²?,?O½uð—ïÄïz Íb?½uð w"W¹‹v½U?"…—WЗWÐ wÝU?OÝ ÍËË˙ W# ı Æ UJÐ Í—U¹œ «œ œ—u?" wðW!e?š W# Íïš ÍW?$WÄ vł w½«uð ©W,?"u½® ÍW½«ËWz Æ…ËW?MM|u?? .Ð vð V}?? ,? Š ÊËuÐ —U?ÇU½ ‘˙ï??ý w?½UM!˛Ëœ Æ«œ‹wÐ…œW?z Í—«uÐ W# ı Ë  W?L?,?OŽ® u?"…Ë ¨Ëu?³ðd?Ö ï?²?ÝWz …Ë Ê«—…b½W¼ W# ÊU?O?ý˙ïý w?ðW¹«—WM|u½ w"—Wz WðU?" ËWz WJ½uÇ Æ©¥∂∑®ÊWJ?Ð vÄ ÊU/U?? ²? ?šuÐ Ë 4}Ð ï?Ð ÊU?? !ËüU??ý Ëu?Ð ÊU??O? ?&W¼ ¨©w?K½«Ë n¹—W?? ý 165


…Ë…œ—u??" Í‹Í—…Ë…d|u?" WÐ w½U??Ö—“UÐ ©°W½«—WM?|u½® ËWz œd?" Í«d?JýUz ËuÐ W??L?}z ÍË«d??.J|— Æ©¥∂∏®ÊW"…œ

üËË Í—UÐ ñÄ Ë @½UÐu?}½ WÐ W½U?.¹UÇ w½U?L}?KÝ W# w&«d}?Ž wJ}?ýï?á|—“ «œ±π∂µ wK¹—ËUz Í¥ W# Æ©¥∂π®Ê«—˛u??" «b??}ð w?ÝW??" „W#W??Ö ÆWK#u??Ö ÍW?½ó|— —WÐ W¹«œ Í©‚…˙W??!W??Š® ÍW?? "WJ†W??š ËWz Í…ËW½«œ ı—WÄ—WÐW# p}²,}ð˘dÄ u"…Ë ËË—Ë˲ Í—UÐË—U" Íd¹“…Ë Í©œW!W×! œuFÝW!® Æ©¥∑∞®…ËW¹UA}"  …—«“…Ë W# w²Ý…œ «œ…—U²(…— vÄ XÝ…œ g?}Ä p}??!W??" ÆX,??š—…œW?Ð Í‹Èu½ wJ}~?½W??ł Í…ËWMO??&Wð W?? "…“ï†Uz W??Ž“…Ë ‫ )اﳊﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ‬w"˘—W?Ý ©wÇ—œUÇ q!U?"® w&«d?}Ž Í—«œW9W?ÝU?OÝ ¨…˙W?ý ËWz Í…ËW½œd?" ÍW½U?¹‹w²?? ýUz wJ|—W?? Ý …—UÇ Í«Ë«œ Ë ·—U?? Ž wL?|˛— W¹«œ w"W¹…Ë…—W?? šd?? OÐ (‫ﻘــﺮاﻃﻲ‬-‫اﻟﺪ‬ ∫ÍËu³ðuÖ Ë ËuÐœd" Íœ—u" ÍWA}" ‚«d?}Ž w?ðüËË w²}?"W¹ X|ËW½U¹U½ „W?¹…u}?ý êO¼WÐ œ—u?" w½U?"…œd?"—WÝ W½U?²?šW?³ýï?š® r|˛— W# «Ë«œ W?"…Ë…—Wšd?OÐ Æ©…ËWM³Ð Èu?ł Í‹v# ÊU?"…—ïł W# p|—ï?ł WÐ œu?šU¹ ¨4}"W?²†W¼ …—WÄË sÐ œUý ÊU¹‹wðW¹«ËWðW½ w(U! WÐ ÊU"…œ—u" Uð X|dJÐ …œU!Uz —UÐ W# wJ}š˘œ®  U"…œ X|d?O~Ð ËUÇ g}Ä ‘…ËWz ÆX|dJ?Ð —WÐW²?Ý…œ ÊU?O¹…ËWðW½ Í—u?²#u?" w½œd?"WýW?Ö Ë Êb½W?Ý Ë ËUð Ë Í“W?"—W?! wðüW?²?Ý…œ w½U¹ ¨X}M?|“ï†UzW½ ‚«d?}?Ž wðüËË w²?}?"W¹ W½U?(U?! ËWz W?" ËWz Æ©¥∑±®©X|—e?|—U?? á?Ð ¨W¹…ËW?ðW½ …d?? ?( wJ}?ðüËË Ëu?? ?!W¼ w"…—W?? ?Ý ÍWÇW?MÐ W?? ?" ¨wM?Oð ∫œd"…œ ÊU¹‹Í—U¹  WÄËËœ —WÝW# ÊU"W¹‹w½UÐW†Uð WðUJ!…œ ©w¹…“œ 5!W?z Íb??ŽW??Ý® ËuÐ …ËWz Æœd??"…œ W??ÝUM}?Ä œ—u?" w?ý˙ï??ý Í…œd??"—W??ÝWÐ ÊU¹ï??š ≠± Uð UJ¹d?!Wz ïÐ ËuÇ ±π∂µ wK?¹—ËUz ÍUð…—W?Ý UÄË—ËWzW#  «d?"ïL?|œ wð—UÄ ÍWðU?" ËWz w!«b½Wz ÆËuÐ  ËË— wJ}½«œ—…œW¼WÐ …—UÄ UN½Wð ÍW"…—W(WÝ Æ©¥∑≤® UJÐ œ—u" wý˙ïý ïÐ ¢…b½WÖUÄËñÄ¢ w?"W?¹…d?~?½ï?? ? ? ? " Ê…b?½W?# W?# «œ±π∂µØµØ≤∞ W?# w?M?¹e?? ? ? ? !W?? ? ? ? ?ý e?¹“W?? ? ? ? Ž Ë w?½U?ÐW?†U?ð ÆÊ«Ëœ…œ …ËW¹‹w½«“—UÐ Ë œ—u" wý˙ïý Íu}½WÐ Ë  dÖ ÊU¹‹wÝËu½W!U½˛˘— W?# Æ U?? ? ?"…œ Í‹w?½«“—U?Ð W# Íd?? ? ? O?~²?? ? ? A?Ä W¹«u?? ? ? Ö W?? ? ? " …Ë…œd?? ? ?" ÊËË— Í«Ë Í‹w?½U?ÐW†U?ð Ë ·—U?? Ž w?ðW¹«˛œ UM?½W?? O? ?ÑW?# «œ±π∂µØ∂Ø≥ W# «b½U?? ÝËu?½W?? !U½˛˘— Íœ w?"W¹…ËW½Ëu?Ðï?? " Í—WM|u½® Í‹w½UÐW†Uð W?" …Ë…œd" w½ËË— Í‹w½«“—UÐ …ËWz ‘UÄ —W?,"W¹ Æ«œ ÊU?AO½ ÊU¹U?OŠW¹ Æ©X|ËbÐ …Ë…ËWz Íu}½WÐ W¹‹w½ Í…‹ËWz w(U!® Ë ©W¹‹w½ œ—u" wý˙ïý 166


«œ…œ ÊU?? ?O?†ËW¼ «b?¹‹w½«“—U?Ð —W?? ?Ý Í©„ÆœÆÛ® u?? ?}?½ W# …ËW?½U?? ?O½«d?~½W?¹ô ÍW~?|—W# ≠≤ W# Ë …Ë…b½U?ý…u†W¼ ÍW?½ö?OÄ ÂWz W?,?"u½ ÆÊW?" wá?" Ë Ê—U?ý…Ë œ—u?" w?ý˙ï?ý w½U?"W†«ËW¼ w½U?? "W†«ËW¼ …Ë…©œ—u?? " Í—U?? "bM|u?? š® Ë (Kurdistan information) w½U?? "W½U??Ö—ï?z ÍW~|— Æb½U¹WÖ…œ «b"W¹ô Ëu!W¼ WÐ Íœ—u" ÍW½«“«u.¹œ«“Uz wý˙ïý ÂWz® œd" œU¹“ ïÐ ÍW?!Wz Ë Í˙ïÖ wðüËË Í—Ëu²Ý…œ r|˛— «œ±π∂µ Í—W?³!W²³?}Ý Íπ W# ÊU?L?²A?O½ wЫœ Í‹vÄWÐ «œ ‚«d?O?Ž Í…u?}Ç—«uÇ W# œ—u?" w½U?"W¹‹wðW¹«ËWðW½ W?(U! …—Ëu?²?Ý…œ w?M?}?#W?? ? ? ?" ËËœ Æ©¥∑≥®© U?? ? ? ? "…œ w?!W¼«—W?? ? ? ? ( Ë X?}?½…œ «b?? ? ? ? }?Ä Ê«œ wðW?¹«d?Ð Ë Í—…Ë—W?Ä ÊU?OJ}?"W?¹ Æb½U¹W?Ö œ—u?"WÐ ÊU¹œËu?Ý ï?šËW?²? Ý«˙U½ w½«d~½W¹ô Ë ·—U?Ž ÍW½U¹‹w?ÝU?!ïK³¹œ ©»…—U?? ? ?Ž ÍË«b½W?? ? ?"® Í…—UЗ…œ «œ±π∂µ w?!W¼ËËœ w?½Ëu½U?? ? ?" Í≤π W# ·—U?? ? ?Ž ËuÐ…ËW?z Æw½«“…œ ©wÝ—U(® ÍË«b½W" WÐ …ËW¹ïš Íô W# Ê«d}z W" ¨©¥∑¥®«Ëœ ͱ∞ W?# ¨«b?? ? ſWÐ W?# «œ©»…—U?? ? Ž w?½U?? ? ÝU?½ ·U?? ? !® Í…d~?½ï?? ? " W?# ËuÐ …ËW?z ÊU¹œ ÍËW?z Ë U?O?"—uð W# ©W½Ë—…b½WJÝWz® ÍW?Öe|—UÄ w?½«u²?A?O½«œ W?" «—œ —U¹ñÐ «œ±π∂¥ Í—W?³?!W?,¹œ ËWz Æ©¥∑µ®»…—U??Ž Í…ËWðW½W# s?J}??ýWÐ ¨Ê«d??}z W# ©ÊU??²? Ý“u??š® ÍW??Öe|—UÄ w½«u??²? A? O½«œ Æœd" dO~²}ý ·—UŽ wL|˛— W# ÍUO"—uð Ë Ê«d}z ¨W¹W½U¹‹wÝU!ïK³¹œU½ WMOMâ†W¼ vÄ @½Wð ¨…ËW¹UA?}" —U" W?# w²Ý…œ Ê«d¹“…Ë „…—WÝ Í©wO?×¹ d¼UÞ® «œ±π∂µ w#uK¹Wz ͱ≥ W# ·—U?? Ž® Æ—W?? Ý WðU?? ?³½U?? OÐ Ëu?Ыœ Íœ—u?? "WÐ Í‹W½UM?}†WÐ ËW?# êO¼ ÍW?? "W?ðW?? !uJŠ Í…ËW?z vÐ ïÐ «œ±π∂µ Í“u?!Wð W?# —U?!ï?"—W?Ý w(—U?Ž p?}ðU?" ÆÊ«d¹“…Ë w"…—W?Ý W¹«d??" ©‚«“d#«b?³?Ž w†ËW¼ ‚«“d#«b??³?Ž ·—U?Ž ¨©»d??G?!® …ËuÇ «œ©»…—U?Ž w?½«—W?Ý Í…d~½ï?"® W?# Í‹Í—«b?ýWÐ Í«dÐ Ë —ôU?Ý U?Äu?Ý Í©·—U?Ž sL??Šd#«b?³?Ž® ÊW¹ôW# U?ð…œu?" Æ«œ w(—U?Ž Ͳœ w"W?¹Uð…œu?" W# ©“«eÐ sLŠd#«b³Ž®Ë  UN†W¼ d?,O! ïÐ ©‚«“d#«b³Ž® Æ©™®«d"  u"—WÝ …Ë…©Âö,#«b³Ž® «b?? ſW?Ð ÍW~²?? ?,½«“ W# p?}? ?²? ?š…Ë—W?? Ý “«“W?Ð ÆÊ«d¹“…Ë „…—W?? Ý W?¹«d?? " «œ±π∂µØπØ≤± Íe|u†UÐ Ê…b?½W# W# ¨Ê«d¹“…Ë „…—W??Ý W?²|dJ?Ð Í…ËWz g}Ä ÆËuÐ Í‹wÝU½ ·U??! ÍU?²? Ýï?!U??! «œ±πµ∏ Í“u??!Wð ͱ¥ W# …ËW¹‹wðW¹U??ýUÄ wL|˛— w?½b½U?šËË— ‘UÄ W?# “«“WÐ ÆËuÐ ‚«d?}? Ž ÆX}Ð w½…œW! W" ËuÐ p}½«d¹“…Ë „…—WÝ 5!W"W¹ Í‹vÄ W?Ð «œ wM}?†WÐ Æ…Ë…œd?? "ËxÐ ÍW?? ?"WðW?? !uJ?Š w!«d?? Ö˘dÄ “«“W?Ð «œ±π∂µØ±∞Ø∂ W# w²?? Ý…œ «œ±π∂µ Í—W??³? ?!W??²? ?³? }? Ý Í±≥ W?# ©wO??×?¹ d¼UÞ® W¹«u?? Ö X}†…œ W?? " Í…ËËó??}? ?! ËËœ ËWz ©™® w†ËW¼ «œ±π∂µ Í“u??!Wð W# Ë Ê«d?¹“…Ë „…—W?Ý W?¹«d?" ©‚«“d#«b??³? Ž ·—U??Ž® ÊU?ýU?Ä Ë …ËWð…ËU??A?}? " ÆÊW†W¼ ÊUOJ}"W¹ W"  Uš…œ Í—…œ ÊU"WðU" Í“«Ë«œuł ÆsÐ XÝ«— X}ýU½ Ë s}$uÖU½ Æ…Ë«œ ÍUð…œu" 167


W# ÆX}MÐ «œ©œ—u?" w(U?!WÐ Ê«œ® ÊU?"W?O?¹WÇu?}½ U?ÝU¹ ÍWMO?âMÐ —W?ÝW# Ë Ë«˙ï?Ö Í—Ëu?²?Ý…œ (‫«‚ )ﻣــﺤــﻤــﺪ رﺿــﺎ اﻟـﺸــﺒــﻴــﺒﻲ‬d?? }? ?Ž w~½U?Ðu?? }½WÐ Í—«œW9W?? ÝU?? O? ?Ý «œ±π∂µØ±∞Ø≤∏ ÍWMO?âMÐ —WÝW# Íœ—u?" ÍWA?}?" Í—WÝ…—UÇ Í«Ë«œ Ë Ê«d¹“…Ë „…—W?Ý W¹«œ w"W¹…Ë…—Wšd?OÐ Æ©¥∑∂®œd" ¢w²|“W"—W!ô¢ Ø≥ر± W# UN?½Wð ‚«d}Ž ÍU?ÄuÝ w½U"W?½U¹“ ÆËuЫœ ÍW!—WÖW?# œ—u" Í˙Wý «œW½U?ðU" ËW# W# W?~ł W?? !Wz Æ©¥∑∑®—«bM?¹dÐ ≤≤∞± Ë Ë«—˛u?? " ¥±π¥ W?? ²? ?A?¹W?? Ö ±π∂µØ∏Ø≤¥ Uð …Ë ∏∞∞µ «œ±π∂µ w†UÝ Í—W?ÝUð—WÝ W# ‚«d?}Ž ÍUÄuÝ Æ—˘“ wJ}#W?Ä Ë ‰W" w½«œ XÝ…œW# ïÐ ‚«d}?Ž ÍUÄuÝ w²?Ý…œWЗU" ∑∂∏ U?" ÊU!W¼ Æ©¥∑∏®ËuÐW¼ Í—«bM¹dÐ ¥∏π± Ë Ë«—˛u" W# ÊU??O½«uð ÊU??"…œ—u??" W½«ËW?# W~ł ÆÊ«d??O? Ö q¹œWÐ w&«d??}? Ž ≥≤≤Ë sðU??N?†W¼ œ—u??" ÍU½WÄ p?}ð p?½Uð ±¥Ë ‘ï?? ? ? á|—“ ≥µË …Ë…—«u?? ? ? š W½W?? ? ?.?Ð ‚«d?? ? ?}? ? ? ?Ž ÍW?? ? ?"˘ñ?? ? ?( π «œ±π∂µ ≠≤≤ W?# “«“W?Ð ¨«b?? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?A? ? ? ? ? ?O?½Ëu??Ð «d?J?ýU?z Ë W?½U?½U?¹“ ËW??z ÙW?? ? ? ? ? ÖW?# Æ©¥∑π®4?}?J?A?Ð p|— s?¹u?? −M}?Ä ÍWÇu?? }½ —W?? Ý ï?Ð w½«Ë«d?? (—WÐ w?¹UÄu?? Ý wJ?}? ?ýd?? }¼ «œ±π∂µØ±≤Ø≤π Æ©¥∏∞®œd?" ÊU??!Ëœ—ïÐ ÊU?O?A? O½«d?}z w½U??²?Ýœ—u?" wJ?|b½u?Ö b½WÇ ‚«d??}?Ž ÍW?"˘ñ??( ÆX,?š ∫ dÖ—WÐ…Ë ÍW½UÑ˘d!U½ Ë ÙWÄWÇ Í—U²(…— ËËœ !U!Uz WÐ 7A¹WÖ ïÐ “«“WÐ wðW!u"uŠ Ë U?³!ïÐ W?Ð ÊU"WÇu?}½ w½b½UðËu?Ý w½U¹ ¨©Ë«dM}ðËËu?Ý w"U?š® ÍW½U½W1d¼Wz w½ö?OÄ ≠± Æ—WM}ðËuÝ Í“UÖ «œU½«uð W# wJA¹eÄ w?½œd"—W?Ý …—UÇ Uð ¨ÊU?²?Ýœ—u" W½b½U¹W?Ö ÊU?!—…œ w½œd?"Wſ…œW?& ≠≤ Æ©¥∏±®X}ÐW½ Ë ÊU"W¹‹w¹UÝUz …Ëu²AO½«œ Ê«u?}½ W# „W¹‹Í“«Ë«œuł êO¼ «œ…bMýu" Í“UÖ w½UM}¼ —U"WÐW# Æ©¥∏≤®«d"…œW½ «œWÖ—WLA}Ä «œ…ËW?# ÆÊU?? ? ?"…Ëu?ðd~?"W?¹…ËWðW?½ W¹«œ w?"W?¹…Ë…—W?? ? ?šd?? ? ?O?Ð «œ±π∂∂رر W?# Í‹w½«“—U?Ð ÂW?ł—WÝ W?" «d" «dJýUz «bJ|d?}!˛ —W?Ý ÙWÖW?# Æ«œËU& W# Í©Ë«dM}ðËu?Ý w"Uš® wðW?ÝUO?Ý „W¹W½ó?? O# œd??" ÊU??"…Ëuðd?~"W¹…ËWðW½W?# Í«Ë«œ Í‹w½«“—UÐ Æ©¥∏≥®ÊË«d??" XšW?ð b½u??Ö ≤∂∏ W½«Ë«d?? "W½ ˙…ËUÐ W?½U??Ñ˘d?? !U½ …—U?? ²? ?(…— ËWz ÊU¹ï?? š ÍËUÇ WÐ U?ð ¨˙W??ý w?½U??"W?Çu??}?½ W½d??}?MÐ Æ©¥∏¥®4O³Ð w½U?ðüËË ˘˙ËWz® w?ðu?? ?Ö «œ±π∂∂رØ≥ W# ©‫«‚ ®اﻟﻌــــﻘـــﻴـﻠﻲ‬d?? ? }? ? Ž w?~½W?? ? ł Íd¹“…Ë  üËË Í¢‰ULO?ý¢ W# Èu½ wJ}KOz«d,Oz Uð Ê…œ…œ ÊU"…œ—W?ł wðW!—U¹ «ËUz˛˘— Ë  üW¼˛˘— 168


Æ©¥∏µ®©b½«—“W!«œ ÊUOKOz«d,Oz ÊUO²AÖ «œ±π¥∏ W# u"…Ë—W¼ ¨4|—“W0«œ Æ«œ œ—u" ÙWÖW# ËuÐ sðËWJ|— Ͳœ W" œ—u" ÍW½UM!˛Ëœ ËW# ËuÐ p}"W¹ (‫®ﻋﻘﻴﻠﻲ‬ „W#W?Ö «b?¹‹w²?Ý«—W# Æ©¥∏∑®«œ…œ ÂW†W?&W# Èu½ wJ|©¥∏∂®©—ï?HKÐ wM?}†WЮ WÐ Í«Ë Í—U?" Æ©™®©¥∏∏®s½«Ë˙…œ ¢ÂW¼ËËœ wJ}KOz«d,Oz¢ „…Ë œ—u" ÍW#WÝW!W# »…—UŽ WJ½uÇ ¨«œ…œ w½«d?}z Í—ËuMÝ —W?Ý wM¹u−M}Ä ÍWÇu?}½ Í—U?!ôWÄ —Uł —˘“ ‚«d?}Ž ÍUÄu?Ý ÍUÄu??Ý «œ π∂∂رØ≥Ë≤ W# ÆÊd??Ö…œ—…Ë „W?!ï??" …ËW½«d?}?z W# ÊU?"…œ—u??" W??" ËuÐ«Ë ÊU¹‹vÄ ©·—UŽ sL?Šd#«b³Ž® «œ π∂∂ w!W¼Ëœ w½u½U?" Í¥ W# Æ«dM}Jý Û«dš s¹u−M}Ä W# ‚«d?}Ž ÙWJ}?ð XÝ…œ Ê«d??O?z¢ wðu??Ö Æœd??" ÊU?? A? O½ X?Ý…œ W½b½UJ?ý p}ð ËWz w"W?¹ï¼ WÐ w½«d?? }z WÐ …Ë…—UÐ ËW?# w"W¹ï??²? ,ð˘dÄ ‚«d??}?Ž ˛˘— ÊU??!W¼ Æ¢ U??"…œ ÊU??"WðWÇW?Ð „W?!ï??" Ë  U??"…œ Í©»d?F#« jý® WÐ —«b¹‹Íb½…u}Ä Í±π≥∑ w?½U1WÄ …ËW¹ïš w½W¹ô W# Ê«d?}z Æ©¥∏π®«œ‹Ê«d}z Í…—U¹ñÐ ËWz «b½U?ÝËu½W!U½˛˘— w"W¹…d~½ï?" W# “«“WÐ Æ…Ë…b½Uý…u†W¼ w½«d?}z Ë ‚«d}?Ž Ê«u}½ Æ©¥π∞®W¹«œ˙WÖ W# —W¼ W"W½U1WÄ W" Í…ËWz —WÝW# ËuЗËuÝ Ë …Ë«Ëœ W¹«œ w½«d}z W# ‚«d?}Ž Æ…ËW¹U½ «œ  üËË ËËœ—W¼ Ê«u?}½W# Í…—ËWÖ ÍW½U¹‹wÝU?!ïK³¹œ w"W¹W?A}" W?!Wz —W?Ý w½U?"…e?}¼ g?O½«d?}z W¹ïÐ Æ ©¥π±®œd?" Ê«—U?³?!ïÐ w½«d?}z w"U?š p|—U?ł b½WÇ «œ±π∂∂ Í«— Ê«d?}z Í…Ë…—…œ Íd¹“…Ë Í©Â«—« ”U?³Ž® Æœd?" dðe?}¼ WÐ wðüËË ËËœ—W¼ Ê«u?}½ Í—ËuMÝ Æ©¥π≤®©X}M}Jý…œ p}ð w"…—…œ wJ}ýd}¼ Ëu!W¼® ÍW"WðüËË W" b½U¹WÖ —WÐW# ¨«œ ‚«d?}?Ž W# œ—u" wý˙ï?ý —W?³?!«—WÐ Ê«d}?z ÍW½U½W¹ô vÐ „W¹…œ«˙ Uð w²?,|u†W¼ W# W¹‹w²?Ý«— ÂWz Æœ—u?" wý˙ïý ïÐ ËuÐ „W¹‹w?ðW!—U¹ «œ Íï?šW# Íï?š ¨X}ÐËuÐ „W¹ï¼ —W¼ «œ±π∂∂رر≤ W# «œ  «d??"ï?L|œ wð—U?Ä Í©Êb½U¹W?Ö«— Ë g?šWÄ wýWЮ w"W¹…Ë«d??"ËxÐ œ—u" wý˙ï?ý —W³!«—WÐ Ê«d?}z ÍW½U½W¹ô vÐ w²,|u†W¼ W# œ—u?" wý˙ïý® ∫ËuЫd½ v# Í‹vÄ Æ©¥π≥®©W¹‹Í“«— ¨‚«d}Ž Í—«bðüW²Ý…œ wMOÇ Ë Ê«d?}z ÍW¹«u?O¼ ËW?Ð ¨œ—U½ Ê«d?}z w½«d¹“…Ë „…—W?Ý ïÐ w"W¹W?!U?½ “«“WÐ «œ±π∂µ w¹Uðï?" W# ËW# Æ ©¥π¥®ËuÐ s?|“W?? ?²?†œ “«“‹WÐ ï?Ð Ê«d?? ?}?z w!«—…Ë ÆX?}? ? A? ? ?}? ? "«— «b?¹ï?? ?š ÍôW?Ð œ—u?? ?" Ͳœ ÊU?O?&«d}?Ž w²?AÄ »…—U?Ž w½UðüËË w"UÄ—W?Ý WJ¹e?}½ WÐ «b?&«d?}Ž Ë Ê«d?}z Ê«u?}½ ÍW¹‹w"ï?"U½ œWÐ Ë W$WJýWz Ë —«“Uz Ê“«uš…œ Ê«ËW?z U¹ ¨5M|—“W0«œ ÂW¼ËËœ wJ}KOz«d,Oz X|ËW½U!…œ W?L}z ïšUz ©™® øøøÊ…œ“UÝ «œ ÊU²Ýœ—u" W# ÂW¼ËËœ wJ}MO²ÝW#W( Í‹w²šWÐ 169


Æ©¥π∂®œd"…œ œ—u" Ͳœ Í“«“WÐ ÍË«ËWð w"W¹‹Í—U"ËU¼ U¹—uÝ wL|˛— W½Ëu/ ïÐ Æ©¥πµ® dÖ…œ ÍW?? !U½˛˘— Æb½U?? I†u?? š «œ XÝ«˙…u?? }½ wðüW?¼˛˘— W# Í—«b¹‹wÝd?ðW??! w?J|—UÐ W?? Ž“…Ë ÂWz wJ?|—Uðu?? Ö «œ±π∂∂رØ∑ W# Í‹ÍË…—Ëu?? ?ý w²?? ,? ?O?½ï?? !ï?? " wð—U?Ä w½U?? Ö—ïz Í¢«b?? ?Ñ«dÄ¢ WÐ œ—u?? " ÍW?? A? }? ?"¢ W?? " œd??" ‚«d?? }? ?Ž wL|˛— W# Í«Ë«œ Ë …Ë…œd?? "ËxÐ W?? "W?? Ž“…Ë Í…—UЗ…œ ¢œ—u?" ÍWA?}"¢ W¹…œU?!Uz …Ë…œd" w½ËË— “«“WРƢ UJ?Ð —WÝ…—UÇ W½U¹‹wÝ«d?"u1œ w"W¹…u}?ý “«“WÐ ÍW¹…ËW½œdJ½ËË— ÂWz Æ©¥π∑®¢s}MЫœ „W?Ç œ—u?" ÍWðU??"ËWz ¢ÂüWÐ ¨ UJТ —W??Ý…—UÇ ÆÊWJÐ …ËW"W#WÝW!WÐ d²|“ w½U?Ö—“UÐ s½«u²Ð Uð ¨wAšWÐ ÊU"W¹‹w½UÐW†UðWÐ Í‹Èu½ w"W¹«uO¼ Í«Ë«œ Ë  UJÐ V},?Š œ—u" wý˙ïý ¢Í—WM|u½¢ WÐ W½«ËWz W?" ÊWJÐ Í“«— r|˛— «œ ÊUO†ËW¼ ÊU¹u}½ ©Ê«d}z ÍË«dOÖ Èd"WЮ WÐ Ë œd" Í‹w½«“—UÐ w½«œ s|uł WÐ ÊUO²Ý…œ Æœd" ÊU¹ïÖu²HÖ ÆœdÐ…œ ÆÍWÄïÄ W?KÇ …Ëu??³? ²? A?¹W??Ö œ—u??"WÐ —W?? ³? !«—WÐ ‚«d??}? Ž ÍU?Äu??Ý w¹…b½˙œ W??²? ?š…Ë—W??Ý ËWz W?# Í¥≥≥ …—U?? ? !˛ Í©s?ýï?? ? ?OK?Oz® ÍW?? ? ?"˘ñ?? ? ?( W?? ? " «b?J}?½«ËW?? ? ?"˘ñ?? ? ( ÍW?? ? ?!U?M²?? ? ?ý«œU¹W?# W" ËuЫdÝËu½ ¨…Ë…—«uš W¹«dš …Ë…œ—u" w½U"WM}Jý …—U¹Wð WÄïð ÊW¹ô W# «œ±π∂∂رر∂ Æ©¥π∏®…ËËœd" —ËuÄUš Íœ—u" Íb½uÖ ¥µ Íïš UN½Wð w~?½…œ Í﹜«— W?? ?" p}?†«ËW¼ Í‹vÄW?Ð ÆËuÐW¼ w?"UÇ w?½U¹“ gO?? ?&«d?? ?}? ? Ž ÍUÄu?? ?Ý ÂüWÐ ∂∞∞∞ ÍWJ?¹e?? ?}½ ±π∂∂رر∑ Uð …Ë…±π∂µØ¥Ø¥ W?# ¨…Ë…œd?? " ÍËx?Ð ÊU?? ?²? ?Ýœ—u?? ?" p?}ð q?}? ? ?³? ? ? !ïðu?z ≥∞∞Ë ‘ï?? ? ?á|—“ ≥µ …ËW?# W~?ł ÆÊËuЫ—˛u?? ? ?" w?&«d?? ? }? ? ? Ž Í“UЗW?? ? ?Ý Æ©¥ππ®ÊËuЫdM}Jý —W¼ @½W?ł w(…d?ÝW?! «œ±π∂∂ W# U??N½Wð Æ ËW?" —˘“ ‚«d?}?Ž —W?ÝW# ÊU?²?Ýœ—u?" Í˙W?ý Æ©µ∞∞®XÝ«uš…œ Í—UM¹œ p}½ïOK! W"…—UÇ …˛˘— Í—W?? ?Ý…—U?Ç® ∫wðu?? ? Ö Ë …Ë…bM?|u?? ?š wJ?|—Uðu?? ? Ö ïJ?Ýï?? ?! Íï?¹œ«— «œ±π∂∂رر∑ W# w½U?? ?"W?½ö?? ?OÄ Í…ËW½œd?? ?" ıËu?Ä ÍU½U?? ?! ¨W½U?¹‹wÝ«d?? ?"u1œ w?"W¹W?~|— WÐ œ—u?? ?" ÍW?? ?A? ? }? ? " w½U1WÄ Ë ÂeO#U¹dáLOz Íb½…Ë…˛—WÐW# UN½Wð ‚«d}?Ž Ë Ê«d}z Ê«u}½ w¹UÐWðU½® ¨©W!eO#U¹dáLOz Æ©W¹«œ ï²½WÝ ∫b½U~½W?,†W¼ ÍïJÝï! w½U"W?½ËuÇïÐ …ïł ÂWÐ ¢‫اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ‬¢ ‚«d}Ž Í‹w?LÝ…— ÍW!U½˛˘— …ËW?&«d?}? Ž  W?³?,?O½ W?Ð ¢‰U?L?O?ý¢ ÍW?A? }?" W?" ÊW~³??}ð X}Ð…œ ÍË…—Ëu?ý w½U??"…œd?"—W?Ý® Æ©µ∞±®©W½œd! Ë ÊU¹˛ ÍW#WÝW! 170


«œ±π∂∂Ø≤Ø¥ W# ÆX,š ˙W?ÖWÐ Íïš ÍW½«“«u.?O²ýUz w†ËW¼ Ë«œW½ w†ï?" Í‹ÍË…—Ëuý WÐ ˛œ Í˙W?? ?ý wMðd?? Ö«— Í«Ë«œ Ë œ—U?½ “«“WÐ ïÐ w?"W¹WJ?ÝËdÐ Í‹ÍË…—Ëu?? ý Í—Ëu?? Ý w?ÇU?? š @½W?ł w½U?"W¹‹w½UЗu?& ïÐ ©Ê«“«u?šd}?š w"W?!ï?"® X|—bÐ W~|— «d?" Í“«uš«œ Æœd?" Íœ—u?" Æ©µ∞≤®s|—œd}MÐ wÝËu½ «œ «bÑ«dÄ W# wJ|—UðuÖ (Y. Patomov) «œ±π∂∂Ø≤Ø∑ W# ¨d²ýUÄ p|˛˘— b½WÇ ÊU?? O½U?? ?"W?? O¹…ËWðW?½ W?? (U?? ! Ë Êd~Ы— œ—u?? " Ͳœ Í˙W?? ?ý W?? " œd?? " “«“WÐ wL?|˛— W# Í«Ë«œ Ë Æ©µ∞≥®ÊWJÐ —WÐW²Ý…œ ¨ÊËuЫd?½«œ «œW??Ö—W?? L? ?A? ?}Ä Íd|œËU?Ç d|˛ W# p?|b½u?? Ö W# W?? " w½U?? "…ËU?? OÄ Ë Í‹w½UÐW?†Uð vÝ Æ‚«d?? ? }? ? ?Ž w?L|˛— Íô W?M½W?¹W~?Ð ÊU¹ï?? ? š Ë s}?? ? ³?†W¼ «œ±π∂∂رØ≤∏ W?# ÊU¹‹w?½«uð sðUN†W¼WÐ ©f¹…ËUý Í—u½® Ë ©ö†ËbÐWŽ w#WŽ® ¨©U¼Wð ÍœWLŠWz Í—u½® ¨w½«d~½W¹ôW# Æ©µ∞¥®ÍñЗ…œ ‘˙ïý Í…œd"—WÝ Í‹w½«“—UÐ ïÐ ÊU¹ïš ÍdO~½W¹ô Ë ÊËuÐW½ Í“«— ï?Öï?²? H?Ö W# «œ±π∂∂Ø≤Ø∏ W# ©oO?(ï?ð ôW?! b?O?!W?Š® “«“WÐ ÍË«—œd??}½ «Ëœ Í…ËWz ‘UÄ —W?? ÝW?? ²? ? ,? ?š Íï?? š wJ|b?? ?}? ?!u¼ Ëu?? !W?¼ “«“WÐ Íb?? Oz ¨Ëu?Ð «u?? O¼ v?Ð «b¹‹w½«“—U?Ð ÙW?? ÖW# w²?? Ý…œ ÊU?? ²? ?Ýœ—u?? ?" Íñ?? }~ý˙ï?? ý ÍU?Äu?? Ý Æ…Ë…œd?? " vÄ w²?? Ý…œ ˙W?? ý ÆÊU?? "W?¹‹w½UÐW?†Uð ‚«d?}Ž ÍUÄu?Ý W# …bMýu?" bM}¼ wJ|dÐ…“ «œ±π∂∂ Í—…u¹d?³}?(W# Æb½U?ý…Ë…œ ÊU¹W½U½U!…—U?& W# w&«d??}?Ž wJ|“UЗW?Ý w?"—Wz® ∫X}?àÐ U¼ËU?z w&«d?}?Ž w²??Ý…œ üUÐ wJ|—W?,? (Wz W?" «—œ d??²?!W??" ¨«œ œ«d~MO#U??²?ÝW?# Í‹w½U?!W†U?z wJ|“UЗW??Ý w"—WzW# p|—ï??ł êO¼WÐ «œ¢‰U??L?O? ý¢ Æ©µ∞µ®©W¹‹w½ u?}½ Í©ÂeO#U¹d?á?LOz ÍË«d?O?Ö Èd"WЮ WÐ Ë Í‹w½«“—U?Ð —WÝ …œd?" Íb½uð wJ}?ýd}¼ ·—U?Ž Æ©µ∞∂®œdÐ …ËWz ÆUM}¼ —U"WÐ œ—u?" Ͳœ ÊU¹…bMýu" Í“U?ſ «œ±π∂∂ Í—«“Uz W# “«“WÐ Ë ·—UŽ wL|˛— W?# W?½Ëu/ ï?Ð Æb?½x?? ? ? !W?? ? ? ?š ·—U?? ? ? ?Ž wL?|˛— Ͳœ Íb?½u?ð wJ?}? ? ? ? ²? ? ? ?,? ? ? ? }?ð˘ñÄ Ë w?ðW?¹«˛œ w(—UŽ wL|˛— ¯«dÄW# (IUS) ÊUN?Oł w½«—U"bM|uš w²?}"W¹ w²|—UðdJÝ «œ±π∂∂Ø≥ر∏ Ë ·—UŽ wL|˛—WÐ wJ|œËuÝ ‘…bMýu" Í“UÖ w½UM}¼ —U"WЮ Æ©µ∞∑®œd" —U³½«ËUð Íb½uð WÐ Æ©b½U¹WÖW½ “«“WÐ Æ UJÐ —W?? Öï??,? ?! Xݢœ ¨«œ œ—u?? " wý˙ï??ý w?½U??"…—…œô È˙W# u?? }½ W# «œ w?†ËW¼ “«“WÐ d?? ²Ä œ—u??" ÍW?? A? ?}? " W?? " ËuÐ«Ë Í‹vÄ ¨Íñ?Ð Í—…œ «œ±π∂∂Ø≥ر W# u?? "…Ë ·—U??Ž WJ?½uÇ 171


Ë Íd?? O~²?? AÄWÐ w?²? Ý…œ W?¹ïÐ Æ©µ∞∏®X}?Ð Í‹Í—WJÝW?? Ž Í…ËW# W¹‹w?ÝU??O? ?Ý w"W?¹W??A? ?}? ?" W# Æœd?? ? " Íœ w?½U?? ? "W¹‹Íb?? ? O?K&W?ð W?? ? ý˘d?? ? (ï?? ? š Ë w½U?ÐW†U?ð wL?? ? &U?ð Í«dJ?ýUz w?ðW?? ? !—U¹ Í‹w½«“—UÐ W# ÍW?½«œ—u?" ËWz® ∫X}?ÝËu½…œ w?&«d?}?Ž Í¢bK³?#«¢ ÍW?!U½˛˘— «œ±π∂∂Ø≥ر∏ ÙW??ÖW# ¨…u¹ñЗ…œ Íï??š w¹…œU??!Uz ¨w½UÐW†U?ð ‰ôW?ł …ËW½U?¹Ëu?!W¼ g?}ÄW# ¨…ËWðW½ËuÐ «œu??ł ïÐ g¹U??ÝUz Ë w?ML??}¼ W??" ÊËWJÐ p|— p}??²? ý —W¼ —W??ÝW# «b?¹‹w½U??L?²? A? O½ wðW??!u??"u??Š Æ©µ∞π®©…ËW²|ñ}~Ð üËË Í¢‰ULOý¢ ¨…Ë…œd?"…œ p¹e?O½ ÊU?"W¹‹wÐ…—UŽ W?ðüËË W# Íïš d?²|“ “«“WÐ  U?" ÊU?!W¼ «œW½«ËWz ÙW?ÖW# “«“WÐ WÐ w"W¹‹wðW?!—U¹ Ëu?!W¼ w?²H?Ö d?,?O?! Æ UJÐ —W?Öï?,?! œ—u?" Ͳœ ÊU¹‹Íd?O~²?AÄ Uð ïÐ Í“UЗW?? Ý —«“W¼ ±≤ ÍWJ?¹e??}½ «œ±π∂¥ W?# d??,? ?O? ! W?? " 5}??à?Ð ‘…ËWz vÐ…œ Æ©µ±∞®«œ w"W?!ï?" U?N½Wð Ë X|d?}MÐ “UЗW?Ý Ë „WÇ ËuÐW½ Í“«— d?/U½ ±π∂∂ ÂüWÐ ÆËuÐœ—U½ ‚«d?}?Ž …b½WÇ—W¼ d/U½ W" X}M?Ð ‘W¹‹w²Ý«— ËW# vÄ X}Ð…œ ˘d! Æ ©µ±±®œd"…œ ‚«d}Ž W# ÍËWMŽW! ÙWÖW# ÂüWÐ ¨Ëu?ÐW½ «œ ¢œ—u" ÍïšWЗW?Ý w"W¹UÄuÝ …—ï?ł¢ U¹ ¢‚«d}?Ž w½œd"  —W?"¢ ÙWÖW# W¹«—œ …ËW?? (—U?? Ž ÊW¹ôW?# d?? /U½ ÍW?? ²? ?,¹Ë ÂW?z ÆËuЫœ œ—u?? " ¢w¹WÇu?? }?½ wJ}?? (U?? ! …—ï?? ł¢ Ê«d}z Ë UO?"—uð w½UA}"«— w†ËW¼ ¨œ—u?" —WÝ WM²,š —Uýu?Ö Íb}!u¼WÐ “«“WÐ Æ©µ±≤®…Ë«Ëœ Íd¹“…Ë Æ…ËU½ Í—˘“ ÍËU~½W¼ ÊU¹UſUz ËuÐ«Ë ÊU¹‹v?Ä “«“WÐ w½«d~½W¹ô Æ«œ…œ Í…—W²K~MOz Ë  u~¹…œ …ËW??O¹U?OM?†œ WÐ «œ±π∂∂ Í—…u¹d?³? }?( w¹Uðï??" W# ¨©‫ ®ﻋـﺒـﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ دراﺟﻲ‬ï?šu??}½ Í—U¹ XšWÐ “«“WÐ Æ©µ±≥®¢s|d"…œ ”Uš W†U?!«œ ÊU"…ËuÐ wšU¹ …œ—u" «œ ËuðU¼«œ Í—U¼WÐW#¢ Æ U?JÐ X?ÝË—œ «b?†W?? ? ?ÖW?# Íœ—u?? ? ?" Ͳœ w?"W¹…—W?Ð Ëu?ÐW½ …œU?? ? ? !Uz Ê«d?? ? ? }z ÍU?? ? ? ý ¨ËuÐW?½ Í©5,Š Uý® Ë W¹œËuFÝ Í©œËuFÝ Uý® wMðËWJ}ð WÐ UðW¼ ËuÐ „W¹…‹u}ýWÐ ÊU¹‹w¹UЋWðU½ Æ©µ±¥®…ËWM|dš p|— «d½«uðW½ gO½…œ—Wz ÍW?? !U?½˛˘— W# „…Ë® «œ Ê«d?? }?z W# ÊU¹…ËW?½b½W?? Ý W?†ïð w†ËW?¼ ©“«“WÐ ≠ ·—U?? Ž® w?L|˛— “«“WÐ w!…œ—W?ÝW# ÆËuÐW½ sðd?Ö—W?Ý Í«u?}?ý ‘W?!Wz Æ©µ±µ®…ËWMOM|u?.¹…œ «œ©»d?F#«  u?/ ËËœ Ë«œ ÊU?? ?O½«d?? ? }z wJ?|b½u?? ?Ö b?½WÇ Í—U?? ?!ôW?Ä ‚«d?? ?}? ? Ž w½U?? ?"W?M}?? ?ý…Ë X?Ý…œ …e?? ?}¼ «œ ÆW"…—UÐ Íd²|“ ͲdÖ Íï¼ …ËuÐ W" ¨Xýu" ÊUO²Ý…œWЗU" w½ï?? ?" Í“—W?? & Í—W?? ²? ?(…œ ÆX?}? ?A? ?}? ?"«— «œ Íï?? š ÍôW?Ð ‘…—W?? ²K?~MO?z w½«u?? ²¹W?½ “«“WÐ …Ë…—W²K~MOz Ë ‚«d}Ž Ê«u}½ ©wÝ ÆwÄ ÆÍUz® wðËW½ w½U1WÄ ÍW~|— W# w²,¹Ë Ë…Ë…bM|uš Ë UJ¹d?!Wz ËuÐ «uO¼WÐ ÆÊ…bÐ w?ðW!—U¹ œ—u?" Ͳœ Uð ¨X}M}NÐ UJ?¹d!Wz Ë …—W?²K~MOz ïÐ —˘“ 172


Æ©µ±∂® «bÐ ‚«d?}?Ž w½U?A?O½ W?½U?²?ݢœ w²?,|u†W¼ Uð ¨U?ý —W?Ý W½W?.Ð —U?ýu?Ö …—W?²?K~MOz wð…—«“‹…Ë Í—U"ó|Ë«— Í Raymonde Hare Æœd?" Í“«“WÐ w½U?"W½ö?OÄ Í‹Íd?O~²?AÄ UJ¹d?!Wz ÊUýUÄ Æ©µ±∑® U"“UÝ “«“WÐ ïÐ U?ý Uð ¨Ê«—Uð …ËuÇ «œ±π∂∂ wK¹—ËUz W# UJ¹d!Wz Í…Ë…—…œ ¨‚«d}Ž Ë Ê«d?}z wðüËË ËËœ—W¼ Í…ËWM²,.J|— ïÐ ‘UJ¹d!W?z ÍW½üËW¼ ËWz W"  ËW"—…œ ÆÊËuÐ —W!WÝ vÐ ©W?? ,? ? "u½® UÄË—ËWz W?# œ—u?? " w½«—U?? ?"bM|u?? ?š w¹…ËWðW?½ w²?? }? ?"W?¹ «œ±π∂∂Ø¥Ø≤¥ W# Ë œ—u?? " ÍW#W??ÝW?? ! Ë UJ¹d?? !Wz w"…—W?? Ý Í (Lynden B. Johnson) W¹«œ w?"W¹…Ë…—W??šd?? OÐ Æ©µ±∏®…Ë…ËuÐœd" ÊËË— Í“«“WÐ Íœ—u"WÐ ˛œ wðWÝUOÝ Ë «ËUz˛˘— Í…—WÐ w½œd" —W?Öï,?! ïÐ “«“WÐ w½U"W†ËW¼ Ëu!W¼ WJ¹e?}½ WÐ «œW²?š…Ë—WÝ ËW# Æ «bÐ “U?? ?Ý v# ÊU?¹œ—u?? "W?Ð ˛œ w"W¹…—W?Ð w½«u?? ?²¹W½ Ë ÊËu?Ð ÂU?? $W?z —W?? Ý v?Ð ¨ üW¼˛˘— Æœd"…œ ÊU¹œ—u" ÍW½«“«u.¹œ«“Uz Í…ËWMðËËeÐ Í‹ÍdO~²AÄ »…—UŽ w½U²,O½ï!ï" ¨«œ »…—U?? Ž w½U?ðüËË w½U?? "W?? ²? ?,? ?O½ï?? !ï?? " Wð—UÄ w?"W¹…d~?½ï?? "W# ¨«œπ∂∂ wK¹—ËU?z W# Í…ËW?M?ðËËe?Ð ï?Ð w?½U?¹“ œ—u?? ? ? ? ?"W?Ð ˛œ Í˙W?? ? ? ? ý® Ëu?Ð«Ë ÊU?¹ô «ñ?J?}?ð —«b?? ? ? ? ?ýW?Ð w?½«—W?M?|u?½ œd?? ?" ‚«d?? ?}? ?Ž w?L|˛— W# Í«Ë«œ …d?~½ï?? ?" Æ©µ±π®©W¹W?¼ »…—U?? Ž Í…ËW?ðW½ ÍW?½«“«u?? .?¹œ«“Uz ÍWM?O? ?âMÐ —W?? ÝW?# ¨W½«“«u?? .? ?O? ?²? ?ýUz Ë W?½U¹‹wÝ«d?? "u?1œ w"W¹…u?? }? ?ýW?Ð œ—u?? " ÍW#W?? ÝW?? !® Æ©µ≤∞®© UJÐ —WÝ…—UÇ w!ï½ïðïz w½œd"—WÐW²Ý…œ vÐ ÍW"W†ËW¼ Æœd" v# w¹UÄuÝ w"W?!ï" Í«Ë«œ Ë …Ë…œdÐ d/U½ ïÐ ÍU½U¼ …ËW½U,¹œ “«“WÐ ∞©µ≤±®ËuÐ ÂU$Wz —WÝ WM?!˛Ëœ ¨ËuÐ U?? O? ?"—u?ð ¨X}?? A? ?}?J¹«— «œ Íï?? š ÍôWÐ w?½«uð “«“WÐ W?? ?" p}ðüËË U?? N?½Wð U?O? "—uð ©bK³#«® ÍW?!U?½˛˘— ÍWðu?Ö Í‹vÄ WÐ Æœ—u?" Í…ËW?ðW½ ÍW?"W?²? šW?Ý —W?Ý W¹‹Íb??OK&Wð Æ©µ≤≤®ÊË«—˛u" UO"—uð W# œ—u" Í—WÐU½WÄ …œ“U¹ Ë …Ëu²,š«œ ÊU"…œ—u" ÍËË˙WÐ Í—ËuMÝ Íb?}? !uz WÐ ¨…ËW¹«œ ÍUÐ «œ œ—u?" ÍôW?Ð U?łËWz ¨ËuÐ b?}? !uzU½ „W¹ô Ëu?!W¼ W?# W?" “«“WÐ œW!W×!® Íu?}½WÐ wJ|œ—u" «œπ∂∂Ø¥Ø≤ W# ÆÊWJÐ W"WA}" Í—WÝ…—UÇ ï?Öu²HÖWÐ Í…ËWz Íœ wJ|œ—u??" «œπ∂∂Ø¥Ø≤∏ W# ÆÍ‹w½«“—U?Ð Íô …œ—U½ p|—WM|u?½ u?"…Ë ©w¹…“œ ÊW??ÝW??Š ÆÍô …œ—U½ …Ë…©ÊULÝuŽ œWLŠWz b¹…“® Íu}½ WÐ ÊUO?&«d}?Ž ÍËœ—ïz Í…ËW½b½«˙WÖ Ë ‘U?ł w½œd" „WÇ Í«Ë«œ œ—u?" wý˙ïý wðW¹«œd?"—WÝ «œ˛˘— W?ýUÄ W# „W¹W?!U?MMðËWJ|— —W¼ œd?" ÊU¹…ËWz Í«Ë«œ …ËW# W?~ł Æœd?" «œ ÊU?²?Ýœ—u?" W# 173


ËWz ‚«d?}?Ž ÆX|dJÐ —ï??! «œ©d?,?O?! w"…Ë W½Ëu/ ïЮ w½W¹ô vÐ wÐ…—U?Ž w?J}ðüËËW# ¨ËuÐ ÆX|ËW"U½ p|— «œ ‚«d}Ž Í…œUOÝ ÙWÖW# Í…ËWz Íu½UOÐ WÐ ¨©µ≤≥®…Ë«Ëœ W¹«œ ÍW¹«Ë«œ ÊU¹—UM¹œ ÊïOK?! ËËœ UłËWz ¨ÊËuÐ b}?!uzU½ ‘W½üËW¼ ËW# ÍUſUz w(—U?Ž Ë “«“WÐ p}ðU" Í‹w½«“—U?Ð ¨X}?Ð…œ „W¹W†W?ð —W¼ W?Ð Uð …ËW?¹©w³K?Ç e¹e?? ?Ž® Ù«—W?½…˛ w²?? ?Ý…œ—W?Ð W?? ?²? ? ,? ? š ÆËuÐ —W!WÝ vÐ ‘W†ËW¼ ËWz Æ©µ≤¥® «bÐ Xýu"WÐ Ë …Ë…—«u??š W?ðËW??" ·—U??Ž ÍW??"W?? "˘ñ??( «œ π∂∂ wK¹—ËU?z ͱ≥ W# ¨«œ…Ëu??â†W?¼ …—UÐ ËW# ËW"Ëu†…ó?}Ö ‚«d}Ž w½U?"W¹‹wLÝ…— …ËUÇ—WÝ …b½WÇ—W¼ ÆÊËuÇ «b}ð ÍËU?OÄ Èb½W¼ Ë ·—UŽ …ËW¹U?? ! «d?JýUz U?½ ÍWMO?? &W?? ²? ? Ý«— Íï¼ ÂüWÐ ¨«œ ÊU?? A? ?O?½ ï¼ WÐ ÊU?¹‹ÍËU* wJ?|ó?? ! Ë ÂWð ”Uš W†U!«œ œ—u?" Í—WÖ wšU¹ «œ —U¼WÐW# ¨ËuЫœ »…—UŽ w#WÖWÐ ¢w²?HÖ ¢ W" ‘©wł«—œ® ÍËW??ý qÇ —U¼ wÖW??/® ∫X|u?!—W??(…œ W¹W¼ ÊU1œ—u??" wJ|b½W?Ä ÆËuÇ «b?O? }ð Æ©µ≤µ® U?" Æ©…d!uŽ Í©·—U?Ž sL?Šd#«b?³?Ž® «œ±π∂∂ wK¹—ËUz ͱ∑ W# w?¹UÄu?Ý wL|˛— ·—U?Ž w½œd?! ‘UÄ W# w½«“—U?Ð ˛˘— ÊU?!W¼ Æ…ËW?¹U?! Ê«d¹“…Ë w?"…—W?ÝWÐ “«“W?Ð Æœ—«ó?³†W?¼ —U?!ï??" —W??ÝWÐ ÊU¹«dÐ w²?,¹Ë Æb½U¹WÖ«— p}~½U?! Í…ËU! ïÐ w?MðdÖ«— ˙W?ý Í—U¹ñÐ …ËW½U²?Ýœ—u" w~½…œ ÍW?Öe|Ë Èu?½ w(—U?? ? Ž Æ©µ≤∂®…ËW?ðU?? ? " w?&U?ð ·—U?? ? Ž ©ÍËË“…—U?z® Ë  «b?Ð Èu½ w?L|˛—W?Ð p|—«u?Ð ∫ïÖ WðU¼ W¹…u}ý ÂWÐ «œ±π∂∂إر∏ W# ¨©ÂW¼ËËœ w(—UŽ œušU¹® W# œ—u" w¹ï?šWÐïš w(U?! W¹…œU!Uz r|˛— ÆW½ËuÇ Ë b½WÇ vÐ w"W¹‹w²?Ý«— œ—u" Í…ËWðW½® Æs¹óÐ «b½UOÐ…—UŽ Í«dÐ ÙW?ÖW# ÊW"…œ ËË“…—Uz ÊU¹ïš ÊU"…œ—u" Æ «bÐ «œ ‚«d?}Ž Í…u}Ç—«uÇ W?? ? ? " ¨W?¹‹w?½«“—UÐ g?¹ËW?z ¨X|“«u?? ? ? ?š…œ Í…ËW½Ëu?Ыœu?? ? ? ł W?? ? ? " W?¹W?¼ ”W?? ? ? " „W¹ U?? ? ? ?N½W?ð ¨ UJÐ W"WM¹˙WÄ«— Í‹Í—W³|— Í‹w½«“—UÐ Uð ÆW?ý˘d(  üËË Ë W!eO#U¹dáL?Oz wJ|Ë«dO~|d"WÐ Æ©µ≤∑®X|d"U½ —WÝ…—UÇ œ—u" ÍW#WÝW! UÄuÝ …œd" ©‫ اﻟﻌﻘﻴﻠﻲ‬e¹eF#«b?³Ž® ¨œ—u" wM!˛Ëœ s¹dð ÙWÄWÇ ÂW¼ËËœ w(—U?Ž ˛˘— ÊU!W¼ œ—u?" wý˙ïý W?" ÊËuÐ…ËWz Íb?}!u¼WÐ ÂüWÐ Æ«d?O?Ö „W¹ïÖu?²?HÖ Ëu?!W¼WÐ —WÐ Æ©µ≤∏®—ôUÝ «œ±π∂∂ wK¹—ËU?z ͱπ W# ÂW¼ËËœ w(—U??Ž W?¹ïÐ ÆÊW??"  u??"—W??Ý …Ë…—˘“ Ë dÐ…“ ÍW?~|—W# Æ©µ≤π®©X|œ vÄ w¹Uðï" W½«Ë“ ËWÐ ¢‰ULOý¢ ÍWA}" «œuš wðW!—U¹ WЮ ∫ uÖ…œ ÍU¼ËUz Í‹wðW?? ? !—U¹ w?"…—…œ Íe?? ?}¼® W?¹«u?? ?Ö  u~?¹…œ °ËuÐ Í…Ë…—…œ Íd?¹“…Ë Íu½U?? ?O?Ð ï?? ?ł w?½U½ Æ©µ≥∞®©W!«Ë…œ—WÐ —W¼ œ—u" ÍWA}"® W¹ïÐ ©Ê…œ…œ Í‹w½«“—UÐ 174


Ê«u}½ W?# „W¹ïÖu²?HÖ êO¼ ∫ u?Ö…œ Í¢—uB*«¢ Í—U?ÑïÖ WÐ ÂW¼ËËœ w(—U?Ž dð«Ëœ p|˛˘— Æ U"…œ ÊUſ«œ W"W¹‹Í—WÖWðWÇ W¹«uÖ Ë W¹‹w½ «œ«—UzW# «œ ÊU"…œ—u" ©WðWÇ®Ë ÍW"WL|˛—  UIO! «œ ÍW"…—U!ï" „…—WÝ wðWÝUOÝ w¹UMý˘— —WÐW# Íïš wðWÝUOÝ W¹UÐ…œ g¹“«“WÐ …œd?" Íb½u?ð wýd?}¼ «b½U??ÝËu½ W?!U½˛˘— w"W¹…d?~½ï?"W# «œ±π∂∂ wK¹—ËU?z Í≤≤ W# Æ U?" Ë e?? }?¼ Ëu?? !W¼ ÂW?Ð p}ðW?†Ë…œ W¹«Ë ÊU¹‹v?Ä ÊU?? "…Ëu?Ð wšU¹® ∫ u?~¹…œ ¨ÊU?? "…œ—u?? ?" —W?? Ý W" W¹W¼ ÊU0…—UŽ Í«dÐ Æs¹e?}¼WÐ „W#WÖ WL}z «œuš ïÐ ”U?ÄuÝ ø„ïÇ —WÝ WMM|œ …ËW¹U½«uð Í˙W??ý s½«uð…œ œd??" w²??,¹u??}Ä —W??Ö W¹W¼ ÊU?/U?!…—U??& w"W?¹UÄu??Ý ÆÊW?"…œ v?Ä ÊU??L?"W??!ï??" Æ©µ≥±®©ÊWJÐ ÊW¹Ušó|—œ „W¹«Ë«œ —W¼ ÂüWÐ ¨5ÐU?½ Í“«— Êœd?"  —W?"WÐ W?L?}z® ∫X?}†…œ Ë  «Ë˙…œ Í—W?ÝW# “«“WÐ Æ©µ≥≤®©W¹«Ë…— X|“«u.Ð œ—u" w²|b½W9W³¹Uð ÍËUÇ «œ±π∂∂ w?K¹—ËU?z Í≤≥ W# Æ…Ë…œd?? ? "ï?? ?" ï?? ?šW?# Í—˘“ w#«œï?? ? O? ? ( Ë ‘U?? ? ł “«“WÐ „ÆœÆÛ w½ï" w½U!«b½WzW# p}?"W¹ W"® ¨ ËW" ©UÖW!—WÇ w1«dÐ włU?Š® ‘Uł „…—WÝWÐ Æ©ËuÐ Í‹w½UÐW†Uð wL&Uð W# …Ë…π∂∂ W# Ë ÍW?"WL|˛— W?" œd" Í«dJ?ýUz «œ±π∂∂Ø¥Ø≤∏ W# ¨ÊU"W¹‹w½UÐW†Uð w?½«uO?²AÄ WÐ ·—U?Ž Æ©µ≥≥® «œU½ œ—u"WÐ w!ï½ïðïz —ôU??Ý UÄu??Ý ¨œ—u?" ÍW??"WM!“Ëœ Æ…Ë…œd??" vÄ w²??Ý…œ ˙W??ý «œ±π∂∂صر W# …ï??ł ËWÐ …Ë©WK#« wK?Ž XK"uð® Íu??}½WÐ ÍW½U½W?1d¼Wz wJ}½ö??OÄ ÍïÄ Ë ÊUð Ëu?Ðó?}? ! W# ©‫®اﻟﻌـﻘـﻴﻠﻲ‬ ”dð vÐ s?½«uð…œ W¹ïÐ ¨w?ðW¹W??"UÄu??Ý Ë ËWz w?²? AÄW# Ê«œe??}?z W??" ËuÐ«Ë w}Ä ËW?z ÆwMÇ…œ ÊUOAO²AÄ W# X}Ð…œ ïÐ ÆËuÐW½ ÊUO²AÄ W# gO½«œe}z ÂüWÐ °°s~½W−Ð œ—u" Ͳœ w†œ ËËœË Ë wðW¹UMOÇ Ë wðW¹«ËWðW½ Í…ËW?½b½UÝËWÇ ¨ÊU?"WM}ÄWÝ ï?š …e}¼ Ͳœ œ—u?" ÍWL?}z øøX}Ð Ë wðW¹«d?Ð ïÐ ¨«b??O? ?O? "W¹ ÊËuÇ Ë Íœ«“Uz ÍËU?M}Ä W#Æs?¹W??"…œ  UÐW??š ÊU?? "W†…b½W??Ö W?? L|˛—  U"…œ X,¹u}Ä ı Íb?Oz ÆWO¹“«— w}Ä gO½«œe}z W$U!Uz ÂWz …—U¹œ ÆÊôWÖ u?}½ wðW¹U²Ý˘œ Æ5Ýd²Ð ÊUO&— Ë WMO"W# W?" ‚«d}?Ž ÍUÄuÝ «œ…˛˘— ËW?# Æ…Ë…ËuÐ ÙUðWÐ ÊU"W?²,?O?ýU( w½ËW?š «œ±π∂∂صر≤ W# Ë p½Uð Ë ‘ï??á|—“ WÐ —Ëu?²? ÝWz XAÄ ¨Ëu?³?ðU¼ p}Ä ÂW?ýW??ý wá?Oð Í“UЗW??Ý ≥∞∞∞ W# wÝËu?½W?? ?!U½˛˘— Æ©µ≥¥®Ê«dM?}J?ý fOÄ —˘“ «œ©s?|—b½W¼® W?# ¨wO?½U?? L? ? ÝUz Íe?? ?}?¼ Ë Ûïð w½U??"…“U?ЗW??Ý W??" ¨…ËW??²|ñ??}? ?Ö…œ …b¹œËUÇWÐ wJ?}¼«ËW??Ö „…Ë (René Mauriés) w,½…—W??( 175


Æ©µ≥µ®¢ W!UO& ¨WðW!UO&¢ b½«ñOA½U¹…œ «œUð…—WÝW# ‚«d}Ž ¨ËuÐ ÊU?OðËWJ?²?Ý…œ „W#W?Ö ÊU?"…œ—u?" ÆÊ«d?" ñ?& Ë«ËWð ‚«d?}?Ž ÍUÄu?Ý ÍËËœ w?½ï?O#UðWÐ w†U?A? O?( ‚«d?}?Ž wL|˛— «b??ý…ËWz ÙW?ÖW# Æ©µ≥∂®ËuÐ «b?}ð w?A?O?Ý—u?& wÄï?ð XýW¼ W½«ËW# W# ͢ʫœW??/¢ Ë …Ëuðd??Ö ÍW??Ö—W??L?A? }Ä¢ w½U??"W~?½d?Ö W?¹‹Íó?O?ð«d?²? Ý WM|u??ý ¢W¹«u??Ö œd??"…œ Æ©µ≥∑®…ËËu²ýu" ¢ÊU"WðWÇ¢ ÆÊËuÐ Í“«˙U?½ Ë ÙœWÐ U?½ Ë«ËWð ·—U?? ?Ž Ë “«“WÐ w?L|˛— w?ðW?? ÝU?? ?O? ? Ý W?# ‚«d?? ?}? ? Ž w#W?? ?Ö Í«Ë«œ ©‫ﻘﺮاﻃﻲ‬-‫ ®«ﳊﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـﺪ‬w"˘—WÝ ©‫ اﻟﭽﺎدرﭼﻲ‬q!U?"® w&«d}?Ž Í—«œW9W?ÝUO?Ý ¢Êd~Ы— ˙Wý wł—uÖWТ œd" Í«Ë«œ Ë œd" œ—u" ÍWA}" Í—WÝ…—UÇ ïÐ Í—UÐ W# w½U½ËU~½W¼ Æ©µ≥∏®¢X},š…ñÐ W¹WA}" ÂWz ÍïÖ u²HÖ ïÐ ËU$uÖ wš˘œË—UТ Uð ÆX|d~?Ы— vÄ ÍW??"UÄu??Ý ÍËU??šËË— Í…—ËË Uð ¨ËuÐ W??ÝW#…œ Ë ˘—œ Èb½W¼ Í—U?ÇU½ “«“WÐ ËWz ‘U?Ä ˛˘— „W¹ (René Mauriés) Æ©µ≥π®…Ë«—˛u?? ? " ©ÊU?? ? L? ? ?&u#® W?¹«u?? ? Ö …Ë…œd?? ? " ÍËxÐ w½«uð “«“WÐ «œW½UðU?" ËW# Æ©µ¥∞®œd?" Íï?Öu?²?H?Ö «œ¢ËËœd?!¢ Í©ÊU?L?&u?#® ÙW?ÖW# ¢WM²?ýu?"¢ Íd¹“…Ë «œ±π∂∂ w,¹U??! Í≤≥ W# Æ©µ¥±®X}??A? }? "«— «b¹ï??š ÍôWÐ U??O? "—uð d??²|“ Ë d??²|“ ÙW??ÖW# ‘WÐËU¼ w"W¹W??!UM½U¹WÐW?# Æœd?" w&«d??O?Ž w½«œ—W??Ý (Caglyankil) U?O? "—uð Í…Ë…—…œ Æ©µ¥≤®«Ëœ œ—u" Ͳœ ïšËW²Ý«˙U½ ¨«œ ‚«dOŽ ÂüWÐ ¨«œ «b½«d}z ÙWÖW# Í…ËWMðËWJ|— w†ËW¼ —˘“ …ËU?O"—uð ÍW~|—W# “«“WÐ Í…ËWz ÙWÖW# w¹ï??š w¹«“…˙U?½ Íb½uðWÐ Ê«d??}z «œ±π∂∂ w?,¹U??! Í≤∂ W# Æ«d??"W½ Í“«— vÄ w?½«d??}z w†œ ËW?z ÍW†ï?ðW# Æ©µ¥≥®Íñ?З…œ ‚«d?? ? ?}? ? ? Ž w?½U?? ? ?"…“UЗW?? ? ?Ý w?M?¹˙W?? ? ?á? ? ? }?ð —ËuM?ÝW# Í…—U?З…œ ÊU¹œ—u" vÝ Ë œU²(WŠ s|u²OÐ W# «œ±π∂∂صØ≤µ W# ‚«d}Ž w½U"…“UЗWÝ ¨«œW¹‹w²,Jý Æ©µ¥¥®©ÊËuÐ Ê˛ ÊU¹WЗ˘“ W"® Xýu" „u?? ?"—W?? ? "W# ÊU?? ? O? ? "W¹‹w?ðËW½ W?¹‹Í—ïÐ b?½WÇ ÊU?? ?"…œ—u?? ? " W?? ?Ö—W?? ? L? ? A? ? }?Ä «œW½U?? ? !…œ ËW# ïÐ “«“WÐ w½œd" ÍdO~²AÄ W" ¨…ËWMM}Ð ‘ï¼WÐ «ËUz˛˘— w½U?NOł ÊUO²,¹Ë Æ©µ¥µ®…Ë…b½U&Wð W¹‹w½W?!WÄUÇ ÍUÄ«—W?Ý W# œ—u?" Í…—U?" ÂWz ÆX}?ÐU½ W†ïð vÐ ¨œ—u?" w½œd?" ÙüW?ý «bM|u?šW# ÊU¹œ—u?" ÍW#WÝW?! Í…—UЗ…œ w¹UÄË—ËWz ÍW?!U½˛˘— „W#WÖ Æ…ËW¹«œ w~?½…œ «b½U"W¹‹w½U?NO?ł W?# W?? ? " ÍW?†«ËW¼ ËW?z W?½Ëu/ ï?Ð ÆËuÐ «b?? ? ?}?ð ÊU¹ó?|—œ Ë —ËËœ Ë œ—ËË w†«ËW?¼ —˘“ ÆwÝËu?½ Íe|u†UÐ ïÐ  W(—…œ Ë ‰W¼ «d,¹uÝ W# ¨…ËW¹«d"ËxÐ «œ (Neue Zürcher Zeitung) ÍW!U½˛˘— ¨ËuÐ …—ËWÖ w"W¹‹Í—WÝ Íœ—…œ wýËuð Æ…ËWðUJÐ ÊËË— ‚«d}Ž w²?,|u†W¼ «dM},š…— ‚«d}Ž 176


Æ©µ¥∂®ÊU²šuÐ Ë ˘—œ —WÐ W²|—WÐ U½WÄ ËuÐ —UÇU½ …Ë…—…œ wðW?ÝUO?Ý Ë W½U¹‹wÝU!ïK³¹œ wM?Ð Ë —WÝ vÐ Ë w¹ôu?&U½ Ë Í‹Í—WJÝWŽ w²?,Jý w†ËW¼ œd?" —U?ÇU½ ÊU¹“«“WÐ ÊU?"W?"W?¹ Í«ËœW# „W¹ W?A?}? " Ë …Ë…ËU½ wðW?ÝU?O? Ý ÍË«u?}?ý Ë „…Ë ©ÊU?? L? Ýu?? Ž œW??L? ?ŠWz b¹…“® «œ±π∂∂Ø∂رµ W?# Æ «bÐ «œ œ—u??" ÙW?? ÖW# sðËW?J|— ˛˘— ÊU!W¼ ÆÊU²Ýœ—u?" W²A¹WÖ …Ë Èu½ w½ËuÇïÐ Ë “UOMA?}Ä WÐ “«“WÐ wðW³¹Uð wJ|Ë«—œd}½ ÍW?A?}" ïÐ ¢Èu½ wJ?}!«d?Ö˘dÄ¢ W?" …Ë…œd?" w½ËË— …ËW&«d?}?Ž w½ï¹e?(W#Wð Ë W?Öe|Ë W# “«“WÐ ∫ «œ…œ W½U!Wz w²HÖ «œW!«dÖ˘dÄ ÂW# Æ U"…œ “UOMA}Ä œ—u" ïÐ «b¹‹Íœ—u" w½U!“ WÐ Ë«ËWð w½U½ Ê«œ Æ«œ œ—u" wðW¹«ËWðW½ w½ËËuÐ WÐ Ë«ËWð w½U½ Ê«œ® Ëu!W¼ wMðdÖe?|— Ë Ë«ËWð w½U½ Ê«œ Æ«b½U"W½U.ÐUðu& W# …ËWMðu?Ö “—…œ Ë wLÝ…— Í—UÐ Ë —U" Í‹…ËW½œd??" Ê«œ…ËUz Æs}½…œ«œ „W?Ç ÍW½«ËW# ÊËuÐ ‘ï??š v# Æœ—u??" wðW¹«ËWðW½ wJ?}?²? ÝW¼ ¨W¹‹w?½ »…—U?? Ž wðüËË U?? N½Wð ‚«d?? }? ?Ž® W?? " …Ë…œd?? " ÊËË— wý…ËW?z “«“WÐ Æ©µ¥∑®©ËË—Ë˲ Ë W²?Ý…œ Èb½W¼ +«“…œ® ∫wðuÖ d?²|“ ‘…ËW# Æ©µ¥∏®©WA¹œ—u?" wMO¼ —ïł ÊU?!W¼WÐ WJ†WÐ vð Í“«ËôWÐ WðW?ÝU?O?Ý ÂWz W~½…— ¨sÐ …ËU~½W¼ ÂWz Ͳœ ¢«b?A?OÐ…—U?Ž u?}½ W# W~½…—¢ r&Uð ÂüWÐ ìsÐ…œ Í“«— ËuÐ wšU?¹ «Ëœ w½œdÐ u?}½W# WÐ U?N½W?ð W½U?L?&Uð ËW?²?Ý…œ ËWz Æ…ËW?MM|u?.Ð wJ|—WÝ…—UÇ ìË W½UML}¼ WÐ  üËË Í¢‰ULOý¢ Í—UÐ —WÖ ¨r}†…œ W½«ËWÐ XÝ«˙ Ë Û…˙ s! «˅œ—WÐ —W¼ W?? "W??A? }? " ¨X|d?? "W½—UÇ «b½U¹Ë«ËW?ð w(U??! wJ?}½U½«b??}Ä Ê«œ ìË W?½üËu??&U??! W??"WÇu?}½ Ëu??!W¼ ¨…ËWMM}?0 Í“«˙U½ ZM}Ä œu??šU¹ U?$W?Ä U¹ —«“W¼ U?N?½Wð —W?Ö WJ?½uÇ ¨X}Ð…œ ÆËuÐ “«“WÐ w½ËuÇ ïÐ W!Wz Æ©µ¥π®4|u}?ý…œ w½«u²A?O½«œ wML}¼ Ë g¹U?ÝUz Ë ÊW"…œ “ï†Uz Íœ wJ}?½ËuÇ ïÐ “«“WÐ ©µµ∞®«œ π∂∂Ø¥Ø≤≤ ÍW?? "W¹‹w?ÝËu½‹W? ?!U½˛˘— …d~?½ï?? " W# wÇW?? " Ë e?? ?}¼ Ëu?? ?!W¼ ÂW?Ð p}?ðW†Ë…œ W¹«Ë ÊU?¹‹vÄ W½«Ëu?Ð wšU?¹ ËWz¢  u~?¹…œ WðU?? ?" ËWz ÆËu?ÐW¼ Æ©µµ±®¢ø„ïÇ —WÝ WMM|œ …ËW¹U½«uð —UM¹œ Êï??OK! U??$WÄ ÍWJ?¹e?}?½ «œ —UÄ w†U??ÝW# W?łœu?Ю X}†…œ Ë  «Ë˙…œ Í—W??ÝW# “«“WÐ êO¼ Æ©µµ≤®©…d?? ²|“  üËË ÍW??łœu?Ð w"UÄ—W?? Ý wJ}?? "…—UÇ W?# W¹…—UÄ ËWz Æ…ËU?M}¼ w!W?? " ¨ «bР×WšWÐ ÊU?²Ýœ—u" Í˙W?ý ïÐ —UM¹œ p}½ïOK! W?"…—UÇ W½«˛˘— p}&«d}?Ž °W¹‹w½ d¹WÝ Æ©µµ≥®X}Ð…œ «Ë—W¼ w†UŠ Í…Ë…—…œ wðW?? ÝU??O? Ý Í“ï?†Uz Í—UÐ Ë  «Ë˙…œ Í—W??ÝW?# d??²|“ “«“WÐ …Ë…b?½“U??Ö Ë w¹W?KÖWÐ Ë wM?L? }¼ W?? " ÊW¼ p?}½U?? ÝW??" …Ë…—Ëu?MÝ u¹œ ËW# 5?½«eÐ —W?? Ö® ∫X}†…œ Ë …ËWðU?? "…œ ÊËË— 177


Í‹Íb½…Ë…˛—W?Ð W??" ¨…ËW½“ï?? &…œ «dÐ Ë«dÐ Ê«u?? }½ Í˙W?? ýW??" ¨X?|ËU½ ÊU¹WðüËË ÂW?z wA¹U?? ÝUz Wð…u¹ñÐ ÊU¹ËU?Ç W?" ¨…Ëu?²?,?š „W¹ «œ W¹WÇ—U?á?"W¹ WðüËË ËWz w?½œd?" —W?" ÙW?ÖW# ÊU¹ï?š W½U!Wz —WÖ ¨Æ ©µµ¥®ÍW"…ËUz W# p}ýWÐ Ë ÍW?"W½U!UÝ W# p}ýWÐ ¨ÍW?"W"UšW# „W¹WÇ—UÄ Æ©µµµ®s¹d|ó³†W¼ W½U¹‹w²ýUz ÍW~|— W¹«Ë d²}Ç 5½«eÐ ÍËu!W¼ Æ«œ…b†W¼ «œ ÍU?O"—uð Ë ‚«d?}Ž Ê«u?}½ ©w½U?"W"UÇ ‹W¹‹Íb?½…u}Ä® WÐ «œ ÍW¹Wðu?Ö ËW# “«“WÐ ËË˙ W²,š Í…ËWz «œ…d}# ÆXÝ«uš…œ  «ËUz WÐ «bAO½«d}z ÙWÖW# ©ÍW½U"UÇ W¹‹Íb½…u}Ä® ËWz w²|—…Ë—W?? Ý W??" U½ W½«ËWz ÂüWÐ ¨ U?JÐ vłWÐ vł Ê«d?? }z w½U??"«Ë«œ Ëu??!W¼ W?¹…œU??!Uz® W??" Æ©µµ∂®©…ËW¹‹wÝdðW! W½Wš…œ ‚«d}Ž s¹b½W?Ç w"W??!ï??" WÐ Ë „W?¹…u??}? ý Ëu??!W¼W?Ð “«“WÐ U??²? A? }?¼ ‘W½«ËW½œdJ?½ËË— ËWz ‘UÄ ÆËuÐ œ—u" WÐ ˛œ w½öOÄ Ë Ë«œ wMO½Wð wJ¹—Wš —ïł Ë «—ïł wL|˛— Ë  üËË ÊUýUÄ ¨ïJ½«d( Ù«—W½…˛ wðW!eš …ËuÇ b¹—œW!W# ‚«d}Ž Íe|u†UÐ «œ±π∂∂ w½Ë˛ ͱ∑ W# W# Æ©µµ∑®«œ…b†W¼ «œ Í©ï?J½«d??(® ÍW½U?? ²? ݢœ Ë W½«œ—W??! w?²? ,|u†W?¼ WÐ ‚«d??}? Ž Íe?|u†UÐ Æœd??" wKKO??! Ë Í‹wL??Ý…— wJ?|b?(…Ë Í“«u??A? }Ä W†üW??ÖW# Í‹w?½«“—UÐ «œ±π∂∂ w½Ë˛ ͱ∏ ÆsðËW" p|— p}†Uš b½WÇ —WÝW# ô ËËœ—W¼ «œïÖu²HÖW# ï?šËW?²?Ý«— “«“WÐ ¨«œ œ—u?" wý˙ï??ý wðW¹«œd?"—W?Ý ÙW?ÖW# W½U¹ï?Öu?²?H? Ö ËWz w½U?ýWÐ ÊU?ý «œ ±π∂∂ w½Ë˛ ͱπ W# ÆËuÐ W†W?!U! Ë«œËW?Ý wJ¹—W?š «bA¹‹w½UÐW†U?ð w½U"W?ýUł ÙW?ÖW# W# ËuÐ  —UÄ Í‹Í“W"—W! ÍW²O!ï?" w!«b½Wz W½ï"® ©n¹—Wý w#WŽ wLKOŠ® WÐ ÍËUÇ “«“WÐ Æ©µµ∏® ËW" ©w½UÐW†Uð ‰ôWł® Ë ©«d"—…œ «œ±π∂¥ W?A?O?!W¼ W?" œd?" …ËW½«“ï?¼ ËWz wL?&Uð Ë W?²?Ý…œ Èb½W¼WÐ Í‹Íb?½…u?}Ä “«“WÐ  U?" ÊU?!W¼ Æ©µµπ®wÇ—uÝ Ë w"—W¼ Ë Í—U³|“ u"…Ë ¨ÊËuÐ œ—u" wý˙ïý Ͳœ ÊU?"…d~½W?¹ô …“ï¼W½ Ë ÊU?"W¹‹w½UÐW†U?ð W½ W?" XA¹W~}ð Ë  ËW??"—…œ ÍïÐ ËË“ —W¼ “«“WÐ W# ÍËË— U?? ? łËW?z Æs|Ëb?Ð …Ë…œ—u?? ? " ÍW½«“«u?? ? .?¹œ«“Uz Í…ËW?MðËËe?Ð Íu?? ? }½W?Ð X|u?#U½ ÊU?¹ïÐ ï??Öu??²? H? Ö ‘UÄ Æ…Ë…œd??" …u??}Ä Íb½…u??}Ä œ—u??" wý˙ï??ý Í—WM?|u½ u??"‹…Ë Ë …Ë…œd??" Í‹w½«“—UÐ ÆsðËW" p|— œ—u" ÍWA}" © Í—WÝ…—UÇ® ïÐ “«“WÐ ÍW"…©Â«dÖ˘dÄ® —WÝW# ÂU$Wz WM²A¹WÖ Æ…Ë…œd??"Ëx?Ð Íï??š ÍW??"W¹‹w?†U??š …œ“«Ëœ W??!«d?? Ö˘dÄ “«“WÐ «œ±π∂∂ w½«d¹…“u?? Š Í≤π W# ∫W½«ËW# 178


w?(U?? ? ! Æ«œ ‚«d?? ? ?}? ? ? Ž Í‹w?ð…˙WM?Ð ÍU?? ? ?ÝU¹ W?# «œ œ—u?? ? ?" Í…ËWðW?½ w½Ëu?Ð WÐ ÊU?½ Ê«œ ì® wJ}½U?!“ u"…Ë «b¹œ—u?" w½U!“ WÐ ÊU½ Ê«œ Æ‚«d?}Ž w½U?"W¹‹Íœ—u" W?Öe|—UÄ ïÐ w²|“W?"—W!ô w½«—WM?|u½ Æ©°«b¹‹wðW?†Ë…œ Í—UÐË—U??" Ë …œ—…Ë—WÄ W?#® «œ wÐ…—U??Ž w?½U??!“ ÙUÄ W# Í‹w?L? Ý…— Í…—U?? !˛ Í…ó?|—WÐ Íœ wJ?|—U?? " Ëu?? !W?¼ ïÐ Ë «œ ‚«d?? }? ?Ž Ͳ˘—W?? ?ýUÄ w½U?? ?!W#—WÄ W?# œ—u?? " p|ñÐ Æ«œ «b??ſWÐ ÍW~²?,½«“ W?# Íœ—u?" w½U?!“ w½«b??}ÄW?ýW?Ö Æs?|d?"…œ Í—U¹œ Ê«u?²? A?O½«œ X|—bÐ ÊU?"W¹‹Íœ—u" …Ë«d?.J|— WÐ W~|— ÆX|—bÐ œ—u?" w½«—U?"bM|uš W?Ð ÊbM|uš ÍW#U?!…“W# ËxÐ Íœ—u?" w½U?!“WÐ wÝU?OÝ Í…Ë«d?"ËxÐ X|—bÐ W~?|— Æ4|uMÐ w"üUÇ «œU?ÝU¹ Í—ËuMÝW# ÊU¹‹Í—«b??ýWÐ «œ¢‰U?L?O? ý¢ w½U?"W?ðU?Ý…—U?"W?# ÍW½«ËWz Ëu?!W¼ ïÐ ÊËu?Ð ‘ï?š v# Æ…ËW??²|dJÐ vłW?²?A?O½ ÊU?¹‹vł W# »…—U?Ž …˱π∂≥ W# ÍW½«œ—u?" WMO?A½b?½u?Ö ËWz Í…ËW½«˙W?Ö Æ…ËËœd?" Æ©µ∂±®«b}# W!«dÖ˘dÄ ÂWz ÍdO~²AÄ ïÐ ÍWJÝËdÐ ˛˘— ÊU!W¼ Í‹w½«“—UÐ Æ©µ∂∞®©ÊË«d" ∫…ËW½«d"W½ËxÐ ËuÐ «b}ð w†Uš vÝ «œW¹W!UMMðËWJ|— ÂW# W" WÝUÐ w½U¹Uý ÍW?Öe|—UÄ Íu?}?½WÐ Èu½ w"W¹W?Öe|—UÄ «œ èÝu??! ÍW?Öe|—UÄ w½U?"WMO?A½œ—u??" WÇu?}½W# ≠± w½U??"W¹‹w?ÝU??O?Ý …Ë«d??O? Ö Ëu??!W?¼ ïÐ w²??A? Ö w½ËuÐ ‘ï??š v# ≠≤ ÆX?|—“W0«œ …Ë…©„<® wð—U?Ä WÐ Í‹wL?? Ý…— w½œd??"—U?? " ÍW~|— ≠≥ Æ6?Ð UÐ sÐ…œ p|“U?? ³|— —W¼W?Ð —W??Ý ¨‚«d?? }? Ž Æ©µ∂≤®X|—bÐ «d"ïL|œ W?? (U?? ! ËW?# wâ?? O?¼ X}M?OÐ…œ ¨X}?½«ËñÐ W?? !«d?? Ö˘d?Ä ÂW# w†ï?? ?²? ?OÄ Ë Íœ—ËË W?Ð ˘d?? ! —W?? Ö —W¼ W?"W!«d?Ö˘dÄ Æ…Ëu³¹W¼ «œ‹ wðW¹U?ýUÄ w!…œ—W?ÝW# œ—u" W?" …ËËœd"W½ œU¹“ W½U¹‹w¹Uð…—W?Ý Æ«dOÖ v# Í‹WMš…— Í‹Íb½uð WÐ …Ë©W,"u½® Ë ©p¹˛U"® ÊW¹ôW# ËË“ ‚«d}?Ž ÍUÄuÝ w?½U"…d?OÖ—U!…œ …—W?,(Wz U?²A?}¼ ¨«bO?AO½U?"W¹‹Í˙u" Ë ÂW?" Ëu!W¼ ÙW?ÖW# W" ÊËuÇ…œ ïÐ Í«Ë Ê«ËWz Æw½«“…œ «œ œ—u" w!…œ—WÐW# p}½b½«ËW½«œ —WÝWÐ ÊU¹W!«dÖ˘dÄ ËWz Í—«b?? ? ?ýW?Ð Ë ”dÄ v?Ð Ë U?? ? ?N½W?ð WÐ W?? ? ?!«d?? ? ?Ö˘d?Ä ËW?z Ë W¹‹w?½…œW?? ? ?! w"W?¹«dÐU?? ? ?" ©“«“W?Ю «œπ∂∂ w½Ë˛ Í≥∞ W# Æ©µ∂≥®…‹ËËœd?" —ï?! «œW?"W¹‹Íœ—u??" …b?(…Ë ÙW?ÖW# ÊU?"W?²?,¹—U??²?OK}?! w½…œW! Èb½W¼ Ë èÝu?! w½U"W½«ËW"˘ñ( …—W?,(Wz wðW¹«—W³|— WЮ Í—W(W½ ≤∂ w"W?¹W²Ý…œ —W?? Ý vÐ w?"W¹Uð…œu?? " ©‚«“d?#«b?? ³? ?Ž ·—U?? Ž® Ê«ËW?? "˘ñ?? ( w?†«—W½…˛ wðW¹U?? ?"˘—W?? ÝWÐ ©Íœ Æ©µ∂¥®«œ “UÝ w½«d¹“…Ë „…—WÝ Í©“«“WЮ Ë ©ÂW¼ËËœ w(—UŽ® —U!ï"—WÝ Í˛œ ÊUO!U$Wz Èb½W¼W?# Æ d??Ö Í‹wÝËu½‹W? !U½˛˘— w"W?¹…d~½ï??" «œπ∂∂ w#˲ Í≤ W# “«“W?Ð «œW??Ýdð ËW# “«“WÐ Æ…Ë…ËuÐ ÊU?L? O?ýWÄ ËuÐœd?" Í“U??OMA?}Ä œ—u?" ÍW??A?}?" Í—W?Ý…—UÇ ïÐ ÍW?½U½ËuÇïÐ ËW# 179


W?? !Wz Æ©µ∂µ®¢…ËW?? ²? ? }M}?? ?!…œ gOÐ…—U?? ?Ž WÐ —W?¼ ËW¹‹wÐ…—U?? ?Ž wJ}?ðüËË ‚«d?? }? ?Ž¢ ∫w?ðu?? Ö wðôËË ‚«d??}?Ž¢ ∫wðu??Ö Ë ÍñÐ Í—…œ «œπ∂∂ w½Ë˛ ͱµ W# ÍW¹«— ËW# ËuÐ „W?¹‹Í“W~ýUÄ ÂeO#U¹d?áLOz ÍË«d?OÖ Èd"WТ W¹«u?Ö X}†…œ Ë «Ë˙…œ Í—WÝW# “«“WÐ Æ©µ∂∂®¢WÐ…—UŽ Ë œ—u" Èd?"WÐ °v†WТ ∫X}†…œ …ËW?O¹“UÐ W²†U?Ö WÐ Æ©µ∂∑®¢s}†…œ «œ „W¹W!UM?½U¹WÐ W# u"…Ë ìW¹‹w½ ‘ï??š rO?? ²? }Ð…—U??Ž ¨Â“«u??š…œ w?²|bMà?Ð W¹UÄ ìX|Ë…œ ‘ï??š ÂW?ðüËË ËWz WJ½u?Ç °ÂË«d??O? Ö Æ©µ∂∏®¢ÂW"…œ ïÐ Í—U" W½U"W!Wz WÐ Ë w²Ý«˙WÐ ¨ïš …ËU"WÐ ¨Í‹w½UN½WÄ WÐ ìX|Ë…œ ËWz W?"  U?" U?OM†œ „—uð w½«—«bðüW?²?Ý…œ Uð U?O?"—uð …ËuÇ “«“WÐ «œ±π∂∂ w#˲ Í≥ W# ÍU?O"—uð ïÐ v&W# WJ?K" …ËWðËW" ÊU?,¹b?!W¼ Æ—WÝ WðUÐU½ wâ?O¼ …Ë«œ Íœ—u?"WÐ ÍW½UM}†WÐ ‘UÄ ¨ UJÐ —W??Öï?,?! Ê«ËWz Íd?O?~½W¹ô X}ÐW½ êO¼ w²??,¹Ë Æœ—u?" Í—ï?šWM?|u?š wM!˛Ëœ U??ý W?J½uÇ ¨ËuÐ ÂU?? $Wz —W??Ý vÐ «œ Ê«d?? }z ÍU??ý ÙW?? ÖW# ÍW½b½U?ð…˙ï??š Ëu??!W?¼ ËWz Í…ËWz W# „…Ë ËuÐW¼ ©‚«d?}? Ž w²?ݢœ® Íd?/U½ w!e?OÐ…—U??Ž ÊUÄ wðW?ÝU?O?ÝW# Íd??²|“ Í‹wÝdðW?! …ËWÐ w?½«d??}?z Ë U??ý Í‹w?½U?? "…—WЗWÐ …Ëu?? ³ðËW?? " d?? /U½ …ËW# W?~ł Æ©µ∂π®©œ—u?? " Í—WðW?? š® ‹Æ©µ∑∞®W¹W¼ ©W½U²,O½ï¹«“ w†ïłuLł® ÈËW# W" œd"…œ —U³½«ËUð Í©ËË—Ë˲ Í…ËW?½œd?? ? " Ê«œ…ËUz w?ð…—«“…Ë® “«“WÐ w?ðW?? ? !u?? ? ?"u?? ? Š «œπ∂∂ w#˲ ͱ∞ W?# Æ…ËW½U"…ñ}~ý˙ïý …œ—u" ÍËUÇ WðUJÐ œ—WÖ Uð ¨b½«—“W!«œ W?Ð ÍËU?Ç Ë ï?J?Ýï?? ? ? ? ?! …Ëu?Ç Í‹w?L? ? ? ? ? Ý…— w?J?}?ð…Ë«œ W?Ð «œπ∂∂ w?#˲ Í ≤∑ W?# “«“W?Ð «dJýUz …Ë«b?ſWÐ ÊW¹ôW# …Ë π∂∂ Í—«“Uz Í≤≥ W# W?M²A?}?N~½UÐ ÂWz Æ ËW?" ©5~O?Ýï?"® w½œd??" „WÇ ñÄ wðW??O½ïÇ —W??ÝW# ï?Öu??²? H?Ö W¹«u??Ö (Le Monde) ÍWðu?Ö Í‹vÄWÐ Æ©µ∑±®«d?" «œπ∂∂Ø≥Ø≥∞ W# ©W?? ? ,? ? "u½® Æ ©µ∑≤®…Ë«d?? ?" ¨…ËW¹‹ÍË…—Ëu?? ? ý ÊW¹ôW# ‚«d?? ?}? ? ?Ž ÍUÄu?? ?Ý Ë W½U?? O?¹ËËó??}? ?! w?&«d?? }? ?Ž Í—UÐ «b?? O? ?}𠨩5~?O? ?Ýï??" w?,J}?#Wz® W¹«œ w?"W¹…Ë…—W?? šd?? OÐ XÝ…œ w²?,?O?ýU??( wJ}?L|˛— „…Ë wA¹“«“WÐ wðW??!u?"u?Š ¨ËuÐ b½U~½W?,†W¼ W?½U?O?O?ÝU?O?Ý W??" ËuÐœd??" Í‹ÍË…—Ëu??ýW# Í«Ë«œ «œ ÍW¹…Ë…—W??šd??OÐ ËW# ©W??,? "u½® Æ©µ∑≥®ËuÐœd??" ÊU??A? O½ ÆÊW"…œ —WÝ …—UÇ œ—u" ÍWA}" Uð ¨Ê…œW½ ‚«d}ŽWÐ „WÇ p|—ïł êO¼WÐ ¨±π∂∂ w½Ë˛ Í≤π ÍW??"W?¹‹w†U??š ±≤ ‹W? !«d?? Ö˘dÄ Í…ËW½œd??"Ëx?Ð ‘UÄ  W??³¹U?ðWÐ “«“WÐ w²?HÖ w½«u?ð Ë ïJÝï! …ËuÇ ‘…—ï?ł ËWÐ Ë w½«“…œ ‚«d?}Ž ©Í‹w?²ýUz ÍW?²?A¹d(® WÐ Íï?š Æ©µ∑¥®X|d~З…Ë v# ÍW"WðüËË ïÐ ÊUO"W!ï" „WÇ ñÄ w²??H?Ö ©ïJÝï?!® W?" b½U?¹W~¹«— Ë «b?ſWÐ …ËW¹«˙W?Ö «œ±π∂∂ w²??Ýu?Öïz Í¥ W# 180


Æ UJÐ vÄ ÂeO#U¹dáLOz W# w¹ïš Í‹Í—UÖe|—UÄ X}½«u²Ð ‚«d}Ž Uð ¨vð…Ë«œ w½œd" ÂW¼ËËœ w(—U?Ž —WÝ W½W?.Ð —Uýu?Ö ÊU¹‹w½«uð w½U"WM!˛Ëœ ¨«b?OýW½UMðËW?"—WÝ ËWz ÙW?ÖW# Æ©µ∑µ®…ËW¹«dA}"—U"W# w²Ý…œ “«“WÐ «œ±π∂∂ w²ÝuÖïz Í∑ W# Æ Uš Í—U½W" Uð Í≤π ÍW?? ? "W?? ? !«d?? ? ?Ö˘dÄ® «œ w?M}?†WÐ Íd?~ð«d?? ? ?O? ? ?! Í©V#U?Þ włU?½® ‰«—W½…˛ …b?½WÇ—W?¼ ÍW?¹W†«ËW?? ? Ö W?Ð W?†«ËW?? ? & ËWz ÂüW?Ð ©µ∑∂®© U?JÐ v?# ÍË…ñ?? ? }?Ä “«“WÐ Íπ∂∂ w?½«d¹…“u?? ? ?Š Í«dJýUz ˛˘— W?ýU?Ä „…Ë ÆËuÐ ÊU?O?A?O?&W¼ Æœd?" XÝË—œ œ—u?" ï?Ð ÍW?"Ë«˙W†œ ¨ W?!u?"u?Š Íñ}~ý˙ï?ý ÍUÄuÝ Æ©µ∑∑®œd"W½ v?łWÐ vł W!«dÖ˘d?Ä ËW# wâO¼ ©V#UÞ® wðW?!u"u?Š œd" w#W?Ö w†œW# „UM?Ýdð wJ}~½W?ł wÝdð Uð Æ…Ë…Ë«ËWð w?¹…œU?!Uz wðW†U?Š W¹«d?š ÊU?²?Ýœ—u?" W¹ËuðuÖ Í‹w½«“—UЮ wðuÖ «œπ∂∂ w²Ýu?Öïz ͱ∏ W# ÂW¼ËËœ w(—UŽ ¨…ËW²|Ë…ñÐ «œ ‚«d}Ž Æ©µ∑∏®©…ËWðUJÐ “—WÐ «œ ‚«d}Ž ÍUÄuÝ ÍËË˙WÐ „WÇ X|ËW¹U½ ÍbOÇ ÍW†W??!ï??"® Í…d~½ï??" W# ‚«d?}? Ž w²??,? O½ï?!ï??" wð—UÄ Í‹w?²?A? Ö Íd??}ðdJÝ «œW??!…œ ËW# êO?¼ W??"® …Ë…œd?? "  UÄËËœ Í…ËWz ¨«d?? O? ?Ö 5#—WÐ W?# W??" ©U?ÄË—ËWz W# œ—u?? " w½«—U?? "bM|u?? š Æ©X}ÐW½ w!ï½ïðïz w(U! W# W~ł ¨W¹‹w½ œ—u" ÍWA}" ïÐ „W¹…—UÇ wL|˛— W# ÊU?¹ï?š d??²|“  U¼…œ Uð ¨ËuÐ …ËW½«ËW??â?}Ä WÐ Í‹w?½UÐW†Uð ÍW?²? Ý…œ w²??,|u†W¼ ¨b½U?¹U?? š Íπ∂∂ØπØ≤ ≠ ∏Ø≤∏ W# W?? " «œ©—U?? L? ?Oð® Í…d?~½ï?? "W# ÆËu?? Ý…b?†W¼ ‚«d?? }? ?Ž ÍW??"…—…Ë—W?Ä ÊU??L? ²? A? ?O½ W??L|˛— ËW?? "…—U??!ï??" W# Ë«ËW?ð Í‹Íd??O~²?? AÄ® ∫«œ —U¹ñÐ ÊU?¹U¼ËUz Í‹w½«“—U?Ð Í˛œ …ËW?? ? "W¹U?½«uð Ëu?? ? !W¼ W?Ю W?? ?" œd?? ? " «dJ?ýUz ÊU?? ? O? ? ?ý…ËWz Æ©µ∑π®©ÊW?? ?"…œ ÙW?ÖW# Æ©µ∏∞®©…ËWðUJÐ v?Ä XÝ…œ ˙W?ý Âe?O#U?¹d?á?L? Oz w²?O? ( WÐ p}ðU?" —W¼ ¨…ËW?M²?Ý…Ë…œ wI# ÆW?L|˛— Íï?²?ÝWz W# U?N½Wð …ËW½b½U?ÝdO?~†W¼ ˙Wý w?½«ËUð W" w½«“…œ ÊU?O?"UÇ «b?ý…ËWz «b}Ä W# ÊU¹‹ÍË…˙…b?|“ ¨g¹œUzu( ‰U!W?" —ï²"Ëœ w?²|—W³|˙WÐ Í‹w½UÐW†Uð ÍW?²Ý…œ ÍUÄË—ËWz p}??à?&W??Ž êO¼WÐ ¨ËuÐ —ËËœ …ËW??F?O?&«ËW?# —˘“ W?" «Ë wJ|—ï??łWÐ ¨œd?"…œ «œ r?|˛— w½«b†W¼ Æ©µ∏±®«d"…œW½ ÙuÐW& W?&Uð ËuÐW½ …œU!Uz W?" „W¹…u}?ýWÐ ¨œd" dð ‚…˙ WK#W?" wL|˛— ÊU?"W¹‹w½UÐW†Uð w¹dO~²?AÄ ÊU¹ï?Ð Í‹w½«“—UÐ Í˛œ Ê«ËWz Í…ËW?z Íb??}? ?!u?zWÐ ¨ UJÐ v?łWÐ vł W?? "W?? !«d?? Ö˘ñÄ wJ|b?½WÐ wðW¹«œd?"—W?Ý Ê«u?}½ W# b½uð w?"W¹‹Í˛d?Ö ¨WðW?ÝU?O?Ý ËWz wJ}?!U?$Wz —W?Ý u?"…Ë Æs~½W?−Ð Æ U¼ «œ ËËœ WÐ „W¹WÇu}½ b½WÇ W# w½«bJ}# ËW&Wð W" ¨UJÝ— «œ r|˛— Ë œ—u" wý˙ïý WÐ ¢»…—W??Ž Ëœ—u??" wðW¹«d?Т Uð ÊU??²? Ýœ—u??" …ËuÇ ·—U??Ž ÂW¼ËËœ «œ π∂∂ر∞Ø≤∂ W# 181


ÍU??OM†œ U?𠨜d??" Í‹w½«“—UÐ wJ?}½«œ—W??Ý «œπ∂∂ر∞Ø≤∏ W# Æ©µ∏≤®…ËW??²? }M?|˛u??³Ð W??,? & W# Í‹w½«“—U?Ð ÆX}M}??á? ÝWÇ…œ Ê«d¹…“u??Š w!«d??Ö˘d?Ä w½U??"…b½WÐ Èu½ wðW??!Ëu?JŠ W??" UJÐ  «ËU?z WÐ «œ ‚«d?? ? ? }? ? ? Ž W?# ¢w?ML?? ? ? }?¼ Ë w²?? ? ? ýU?z¢ W?? ? ?" …Ë…œd?? ? ? " w½ËË— …ËW?¹ï?? ? ? š w½W?¹ô Æ©µ∏≥®X|“«uš…œ …ËUð…—W?ÝW# —W¼ ¨p¹˛U?" w½U?!«b½Wz Ëu?!W¼ Ë œ—u?" ÍW?Ö—W?L?A?}Ä —˘“ W?" W?ÝUÐ w½U¹U?ý wA?? O?ð«d?? "ï?? L|œ wð—U?Ä w½U?? "…e¹— Í‹w²?? ?A? ?Ö w"W?? O¹«“…˙U½ ÆÊËu?Ð ÙœWÐ U½ W?? !«d?? Ö˘d?Ä ËW# w½U?"WO¹W?A?O!W¼ ˘—œW# ÆÊËuÐ @½˘œ—œ W?!«d?Ö˘dÄ ËW#  —UÄ w½U?!«b½Wz W# —˘“ Æ…Ë…Ëu³ðd?Ö Æœd"…œ ÊU?O½U¹W"WÐe?OŠ Í…d~½ï?" w½«Ë˙…ËUÇ Â«—Uz vÐ Ë ÊËuÐ —«e}Ð ‚«d?}Ž w½«—«bðüW?²Ý…œ …d~½ï" Æ«d?OÖ w½«“—UÐ wðW¹U"˘—WÝWÐ ©W†üW?Ö® W# wð—UÄ Í…d~½ï" «œ±π∂∂ر±Ø±µ W# Í—U¹œ ÊU?? ?²? ? ?Ýœ—u?? ?" ïÐ wA?? ? O? ? !ï½ïðï?z® …b½W?Ç —W¼ ¨Ëu?Ð Í“«— “«“WÐ ÍW?? ?"W?? ?!«d?? ?Ö˘d?Ä WÐ Í‹w?½UÐW?†U?ð wL?? ? ? &U?ð Æ©µ∏¥®©X?|e|—U?? ? ? á?Ð w?²? ? ? ýU?z X?|ËW¹…œ  —U?Ä® ÂüW?Ð ¨©ËuÐœd?? ? ? "W?½ Æ©µ∏µ®«œ ÂW†W&W# ©…—ËWÖ wJ}ðW½UOš® WÐ ÊU¹W"…d~½ï" U?²A?}¼ ¨«œ œ—u?" wý˙ïý ÍW?½«b½UA?OÄ ‘UÐ ÍËË— Ë sðU¼ …ËW~½WðWÐ Ëu?!W¼ ËWz ÙW?ÖW# «œ±π∂∂ر±Ø≤∏ W# Ëu?Ð —UÇU½ Í‹w?½«“—UÐ Æb½U?¹W?? ÖW½ ÂU?? $W?z WÐ ÍW?? "…©Â«d?? Ö˘d?Ä® r|˛— ≤π ÍW?? "…©Â«d??Ö˘dÄ® w?½œd??" vłW?Ð vł Í«Ë«œ «b??O? ?}ð W?? " ¨ «bÐ r|˛—WÐ „W?¹…Ë…—W??šd?? OÐ Í‹ÍË…—Ëu?? ? ý «œW?? ?!…œ ËW?# Æ…ËW¹«œW?½ wJ?}? ? ?!«—…Ë êO?¼ r|˛— Æ©µ∏∂®ËuÐ œd?? ? " w?½«d¹…“u?? ? Š ïÐ Í©„—U! ÊïOK! ≤∞® ÍWJ¹e}½ Ë«œ ÊUAO½ ÊU?²Ýœ—u" w²ýUz ïÐ Íïš wMðU¼ …ËW~½WðWÐ ˙W?ý Í…ËW½b½UÝd?O~†W¼ p}ðU?" Æ©µ∏∑®œd?" ÊUš—W?ð ‚«d}?Ž w½U?²Ýœ—u?" Í…ËW½œd?" Ê«œ…ËUz Ê«œ s}†WÐ Ë …œ«ËWÐ w?²?Ý…œ Èu½W# —W?Ý r|˛— ¨ËuÐ —Uðu?&U½ Ë —U?¹œ Ë ÊËË— ‚«d?}?Ž w#W?Ö ïÐ Vł—® Ê«d?¹“…Ë „…—W?? ?Ý Íd?~}?? ?ł Æ…ËW?ðUJ?Ð ËU?? ?š p}?? ?!W?? ? " W?? ?"…“ï†U?z …—UÐ U?ð ¨…Ë…œd?? ?" wðu??Ö Ë  ËW??" Í‹w½«“—U?Ð WÐ ÍËUÇ ©„W†UЮ W?# «œ±π∂∑ Í—«“Uz ͱ± W# ©b??O? :«b??³? Ž w†ËW¼ Ë Ê«d¹…“uŠ Í≤π w!«dÖ˘dÄ wM²,?š ˙WÖWÐ —WÝW# …—ËuÝ Í‹w½UL²A?O½ wðW!u"uŠ®  U?? ? á? ? ?,? ? ?Oz W?Ð …“U?? ? O½ ËW?z w²?? ? Ý«— p¹e?? ? }?½ wJ?|˛˘—W?? ? ýUÄ Æ «œ…œ w?½œd?? ? " vłW?Ð vł Æb½U¹WÖW½  Uá,Oz WÐ Í…“UO½ ËWz w²Ý«— —ËËœW½ Ë p¹e}½ Ͳ˘—WýUÄW½ Æ©µ∏∏®X}½W¹WÖ…œ œ—u?" WÐ ˛œ w½ö?OÄ w?½œd?" ÊËWð wJ¹—W?š «b¹‹‹vÝ«Ë—œ w½UðüËË ÙW??ÖW# «Ë—WÄ vÐ ‚«d?}?Ž «œ Íï?š ÍôW?Ð U?ý wL|˛— U?ð ¨Ê«—Uð …ËuÇ ÂW¼ËËœ w(—U??Ž «œ±π∂∑ Í—«“Uz ͱ¥ W# ÆËuÐ W??" b½U¹W~?¹«— …u|ËW# ·—U??Ž Æ«d??" ·—U?Ž W?# —W?Ö w"W?¹‹Í“«u?A? }Ä Ê«—U?ð W# ÆX}??A? }JЫ— 182


Æ©µ∏π®©…ËWýW½«ËWâ}ÄWÐ —ïł ÊU!W¼WÐ Ë Ê«d}z ïÐ WJ}²Aá†UÄ ‚«d}Ž wA¹UÝUz Ë wML}¼® WÐ ©”—U( ÍË«b?½W"® ÈËW# Uð ¨…dO?¼U& ïÐ ËuÇ —W,?"W¹ Ê«—Uð W# Í…ËW½«˙W?Ö ‘UÄ ·—UŽ ‚«d?? }? Ž Ͳœ w½«d?? }z ÊU?? ,¹b?? !W¼ W¹‹wJ?O? ²? ?"Uð vÐ ÂW?z ÆX|˙ï~Ð Í©w?Ð…—U??Ž ÍË«b½W?? "® Æb½«˛Ë—u¼ ÂW??ýW?ý W?# ÆÊËuÐ…œ d??O?Ö—U½W??" œ—u??" wý˙ï??ý W# d??²ÄËd??²Ä U¼…œ Uð Í‹w½U?ÐW†Uð wL??&Uð !U?!Uz ¨«dO?Ö ©—ôW?"® Íb½uÖ W# ±π∂∑ Í—«“U?z Í≤∑≠≤≤ W# W" «b½U¹W?"Wð—UÄ Í…d~½ï?" wJ?}ðW?†Ë…œ w½b½«—“W?? ?!«œ® ∫œd?? ?" ÊU?? ?A? ? O?½ XÝ…œ U?¼ËUz ÊU¹W?? ?"W?Ðe?? ?O? ? Š Íó?? ?Oð«d?? ?²? ? Ý Ë Ë X|ËW½ w"W¹W?ýï" Ë…œd?" êO¼ w²?,O?#UO?ÝïÝ u?"…Ë Æ©µπ∞®©«œ ‚«d?}Ž W# w²?,O#U?OÝï?Ý Ëu?!W¼WÐ w?¹Uðï?" Íb?Oz ©Âe?O?#U?O?Ýï?Ý® ÍW?ýËË w?ðËË— w½UM}¼—U?"WÐ Ë Â…œ ÍW?†U?& WÐ —W¼ ÆX}Ð ÊU¹W"WÐeOŠ w½U"WO¹ïšu}½ …“ï†Uz WA}" ÊUO²Ý…œ ÊUO!«b½Wz —˘“ Æ©µπ±®œdÐ u}½ ©»eOŠ W#  W½U?Oš® WÐ w½U¹W"…d~½ï" Í‹w½«“—UÐ Æ…ËW¹UA}" p}ðU" ¨…Ë…œd?" Í…—W"WÇ ÊU?,¹œ W½U¹‹w²ýUz wJ|—WÝ…—UÇ Í«u?O¼ «œ±π∂∑ wK¹—ËUz W# ñÄ WÐ Í‹w½«“—UÐ ÍW?"W?M²¹œ ¨œd?" Í‹w½«“—UÐ Ù«—W½…˛ wJ}½«œ—W??Ý ©ÍdJý œu?L?×?!® Ù«—W½…˛ w"W¹W?? !U½˛˘— Í…ËW½œd??"Ëx?Ð ÍW~|— «œ±π∂∑ wK?¹—ËUz Í≤π W# Æ©µπ≤®«œ‹ÂW#W?? &W# œËu?? Ý ÆX}ÝËuMÐ …Ë…œ—u" wý˙ïý Íu}½WÐ U𠨫—œ …ËW¹©‫ ®اﻟﺘﺂﺧﻲ‬Íu}½WÐ wÝUOÝ …Ë…œd" ÍËxÐ «œ±π∂∑صØ≤ W# ©‫«‚ ®ﺣﻤﻮدي ﻣﻬﺪي‬d}Ž Í—ôUÝ UÄuÝ «bý…ËWz ÙUÄW# w½U?"‹WJMÐ ï?Ð …ËWM|˙W?Ö…œ W½«Ë“ ËWÐ ¨¢‰U?L?O?ý¢ W# ‚«d?}?Ž ÍUÄu?Ý w½U??"W½«ËW†UÄ …e?}¼® W?" Æ…ËW¹U! ÊU½ËU~½W¼ vÐ Wýïš W†«ËW¼ ËWz Æ©µπ≥®©ÊU¹ïš ÙW??ÖW# „UÇ w"W¹‹Íb½…u??}Ä Uð ¨ï??š WðËW?" …ËU½«u?ð Í˙WÄËWÐ ÊU?,?¹b?!W¼ ÂW¼ËËœ w(—U??Ž Í…ËWz Í©U?? ý® ÍW??"W?MðËWJ}?ÄËUÇ Í…—UЗ…œ ·—U?? Ž «œ q¹—ËUz W# Æ U?? " éÝWÇ «œ Ê«d?? }z X}ÐU½ ‚«d??}?Ž w"U?š W¹«u??Ö W?" ¨…ËuðËW?" p?|— «b?O†W?Ö W# Ê«d??}z Í©U?ý® W?" œd??" «dJýUz ÍUÄu?Ý ÍU??O1œU?"Uz wJ|b??(…Ë ¨«œ f¹U?! W# ¨…ËWz Í«Ëœ p}?~½U?! Æ©µπ¥®©X|d?"  —W?"® ©V#UÞ ‫ ®ﻧﺎﺟﻲ‬Ù«—W½…˛ «œ±π∂∑ w,¹U?! Í∂ W# Æ ©µπµ®œd?" ÊU?O?&«d?}?Ž wJ}½«œ—W?Ý Ê«—Uð w?½U?? ? "…b?½WÐW?# p}?? ? ?"W¹ Í…ËW?z vÐ ¨…ËW?¹U?? ? ?A? ? ?}? ? ? " w²?? ? ?Ý…œ Ê«d¹“…Ë w?ðW¹U?? ? ?"˘—W?? ? Ý W?# œ—u" WÐ w†UðWÐ w²?HÖ UN½W?ð ÍW"WðW!u"u?Š ÆX}Ðœd" vłWÐ vł Í©“«“WЮ ÍW?"…©Â«dÖ˘dÄ® Ë XÝ…œ Wðd?Ö w½«d¹“…Ë wðW¹U?"˘—WÝ Íï?š —U?!ï"—W?Ý w(—U?Ž p|˛˘— b½WÇ ïÐ Æ©µπ∂®«œ…œ 183


WÐ …Ë…œd" Í©wO?×¹ d¼UÞ® …ËW½U,¹œ «œ±π∂∑ w,?¹U! ͱ± W# Æb½«“Ëñá†W¼ w"W?¹WMOÐU" Íd¹“…Ë ©‫ اﻟﻌﻘﻴﻠﻲ‬e¹eF#«b?³Ž® œ—u" w"W?O¹«ËWM†œ Ë ËU~½W¼ ÂW"W¹ u?"…Ë ÆÊ«d¹“…Ë w"…—WÝ W# ·—U?? ?Ž Í‹Íb½W?? ?!«“…˙ WÐ Æ©µπ∑®…ËW?? ?²? ?,? ? š—ËËœ UÄu?? ?Ý W?# Íœ—u?? " w?M!˛Ëœ Ë Íd?? ?Ö—WÐ W?" ¨b½«—“W??!«œ …Ë…©ËË—Ë˲ Í—UÐË—U?" wð…—«“…Ë® Íu?}?½ WÐ wJ}ð…—«“…Ë «œ±π∂∑Ø∂Ø≤π Æ©µπ∏®X}Ð ©W"WÇu}½ Í…ËW½œd" Ê«œ…ËUz® w"—Wz ˙W??ÖWÐ W?" ¨…Ë…œd??"ËxÐ ÍW?"WðW??!u?"u??Š w!«d??Ö˘dÄ ©wO?×?¹ d¼UÞ® «œ±π∂∑Ø∑Ø≤∏ W# ͱ∞ W# ©wO?? ×¹® Æ©µππ®ËuÐ «b?? }ð ͱπ∂∂ w½«d¹…“u?? Š Í≤π ÍW??"W??!«d?? Ö˘dÄ wM²?? ,? š w½œd??" vłWÐ vł w†ËW¼ W?½«Ë“ ËWÐ ÍW?"WðW??!u??"u?Š® W??" …Ë…œd?" ÍËxÐ «œ±π∂∑ w?#uK¹Wz Æ©∂∞∞® «œ…œ ±π∂∂ w½«d¹…“uŠ Í≤π w!«dÖ˘dÄ Æ©∂∞±®«œ±π∂∑ Í—W?³?!W?²³?}?Ý Í±µ W# Í‹w½«“—U?Ð Ë ©wO×?¹® wJ}M²?A¹W?Ö p}Ä ‘UÄ Í—UÐË—U"® ÍW"…Ë—«“W?!«œ …“Uð Wð…—«“…Ë ïÐ Í‹wðW¹«—WÐ…u|—WÐ ZM}Ä ©wO×¹® ¨ÊU?²Ýœ—u" W# W?? ²? ?,? ?š Í©œ«“d?? ?}? ?ý ÊU?? ,? ?×? ?O?z® œ—u?? " wÝU½ ·U?? ?! Ë —U¹“«b½W?z Ë b½«—“W?? !«œ ©ËË—Ë˲ ÆËuÐW½ w~½…œ W"…©Â«dÖ˘dÄ® Íœ wJ|b½WÐ êO¼ w½œd" vłWÐ vł ÍbOz Æ…ËW¹W"WMOÐU" Í≤π ÍW?? "W??!«d?? Ö˘dÄ w½œd?? " vłW?Ð vł w²?? ,¹u?? }Ä ©‫ ®اﻟﺘــﺂﺧﻲ‬ÍW??!U?½˛˘— Í…ËWz ‘UÄ ∫ÍËu³ðuÖ Ë wÝËu½ W"W!U½˛˘— ïÐ w"W¹W!U½ “«“WÐ ¨…Ë…œd" …—UÐ b½WÇ w½«d¹…“uŠ WJ¹œ wJ}ðW?!u?"uŠ ê?O¼ Æ…ËuÐ s! ÍW"W?ðW!u?"u?Š Íb½W9W³?¹Uð wJ|—U" W?!«d?Ö˘dÄ ËWz® Æ©∂∞≤®©W¹‹w½ b½WÐUÄ …ËW!«dÖ˘dÄ ËWz w½œd" vłWÐ vłWÐ êO¼ ¨«œ œ—u?? " Ë ËWz ÍW??"WðW?? !u??"u??Š Ê«u??}½W?# W¹«u??Ö W??" ÍËu??³? ?O? ÝËu½ “«“WÐ …ËW?#W~ł ê?O?¼ W?? ? ? "  d?? ? ? ?Ö…œ«œ ‘…ËW?z —W?? ? ? ÝW?# Í‹v?Ä “«“W?Ð Æ…ËuÐW?½ «œ«—U?zW?# „W¹W?? ? ? ?!U?M?MðËW?J?|— Æ©∂∞≥®…ËuÐW½ «b}ð ©Í‹w½UN½WÄ wJ}(«dÖ…—WÄ® ÊU!W¼W# ©‫ ®اﻟﺘﺂﺧﻲ‬Æœd"…œ ˙…ËUÐ ÊU¹©“«“WЮ WÐ ÍW½«ËWz ïÐ ËuÐ Ë«ËWð w"W¹b}!uzU½ …ËWz ïÐ  U??"…œ Ë«ËWð w²½…d??Ö Í«Ë«œ …Ë«ËœWÐ U??²? ,? }z W# œ—u??" Í…ËWðW½® ÍËu??³?O? ÝËu½ «œ…—U??!˛ Æ©w½U"W(U! w½œd" —WÖï,! ïÐ Íd?²|“ Ë d?²|“ w†ËW¼ r|˛— ¨ÊU?"W?"W¹ ÍË«œ W# „W¹ WM}†WÐ w?½œd" vłW?Ð vł w²¹dÐW# Æ«œ…œ Wý«ËWÇ wý˙ïý w½«—W³|— w½«œW½œ w½œd?? ?"«b¹W?Ä ïÐ Ëu?Ыœ «˅œ—WÐ w†ËW?¼ W# ·—U?? ?Ž ÆËuÐ ôW#W?? ?" g?¹…Ë…—…œ wðW?? ?ÝU?? O? ? Ý 184


«œW†W??!U?! Ë «œËW??ÝW# «œU?O? "—uð ÙW?ÖW# …Ë…œ—WÄ X?AÄW# Æœ—u?"W?Ð ˛œ Í˙W?ý ïÐ p}??ýWÐËU¼ p|b?(…Ë ÙWÖW# U?O?"—uð w½«d¹“…Ë „…—W?Ý Í©q¹dO1œ ÊU?L?}KÝ® ±π∂∑ر∞Ø≤∞ W# ÆËuÐ Æ©∂∞¥®«bſWÐ WðU¼ «œ ïÐ ¢wð…—«“…ËW?Ð —W??Ý w"W¹W½ó??O#¢ «œ±∞Ø≤∞ Ͳ˘— ÊU??!W¼W?# ¨œ—u??" w½œd??" W??ý«ËWÇ ïÐ ËWz WM²?A?¹W?Ö p}Ä ËWz ÆÍ‹w½«“—UÐ Íô …œ—U½ ¨ üËË Í¢‰U?L?O? ý¢ Í—UÐ Í…ËW½œd?" ÊU?ÝUz Æ©∂∞∂®«d½…œ«œ ©∂∞µ®©ŒW¹UÐ ñÄ WÐ —˘“® …ËW¹©‫ ®اﻟﺘﺂﺧﻲ‬ÍW!U½˛˘— ÊW¹ôW# WðU" Æ«d?"…œ w?ÝUÐ Û«d?š WÐ …ËU?ÄË—ËWz w½U?"W??!U½˛˘— ÊW¹ôW# —U??ł „W#W?Ö —ï?ðU?²J¹œ w?(—U?Ž ÍW?!U?½˛˘— Í—W?ÝËu½—W??Ý ©Í«d?( œ—U¼d??O?Ö —ï??²?"Ëœ® Æ…ËWðU??" XÝ«— Í—«u?š Í—UÐ w²??,¹Ë ÙWÖW# Í«d( Æœd"  …Ë«œ «bſWÐ ïÐ Í "Deutsche National Zeitung & Soldaten Zeitung” w†ï?&ËËœ «b?ſWÐW# Æ«b?ſWÐ W½ËuÇ «œ±π∂∏ w!W¼‹ËËœ w?½Ëu½U?" W# ¨«œ©‰«œ UMO~¹—® ËuðU?š wL?|˛— —W?? ?Ý …œd?? ?" ÊU?¹b½u?ð wýd?? ?}?¼ Ë ÍñЗ…œ w(—U?? ? Ž wL|˛— ï?Ð ÊU¹ï?? ? š Í‹Íd?? ?O~?½W¹ô Í…ËW?MðËËe?Ð wðW?¹UM?!˛Ëœ gO?½U?? ? ?A? ? ?}?Ä Íï?? ? š ©Í«d?? ? ?(® Æ©∂∞∑®«ËU?z—ï?? ? š ÍU?? ? ?O½U?? ? ?!W†U?z w(—U?? Ž @?½…œWÐ «œπ∂∂ wK?¹—ËUz W# ÆËu?Ðb½U¹W?? Ö  U?? á? ?,? ?O?z WÐ Íœ—u?? " ÍW½«“«u?? .?¹œ«“Uz ÍËu³?OÝËu½ «b?O½U"…ñý …˙WÄW?# ÆËuÐœd" œ—u"WÐ w½U?²šuÐ «b¹W?"W!U½˛˘— W# Ë  U¼ …ËW?!W"W¹ Æ¢ÊdÖ…œ—…Ë ÂeO#U¹dáLOz W# „W!ï" ÊU"…œ—u"¢ w"UÇ wJ?}ð«“U?O? ²? L?Oz Æ«ñ??}? Ö—…Ë ÍËË— U?,½…—W??( Ë…—WÐ „WÇ w?M²?,? .? ²?Ý…œ ïÐ ·—U??Ž Æ«—œ vÄ Í©Ã«dO!® ÍW"˘ñ( «œ…ËWz —W³!«—WÐW# Æ©∂∞∏®«œ‹w¹W,½…—W( Í(ERAP) wðW"dOýWÐ Æ«ñÐ vÄ ÍeOK~MOz wðËW½ wðW"dOý Í‹wðW¹UM!˛Ëœ «œ…ËUM}Ä ËW# ÂüWÐ —U?? ?"W# ÊU?? ?O? ?²? ? Ý…œ ¨ËuÐW½ ‘U?Ð vÄ ÊU?? ?O? ?(—U?? ?Ž wðW?? ?ÝU?? O? ? Ý Í…ËWz—W?ÐW# d¹“…Ë ‘W?? ?ý ‫ ®اﳊﺰب‬w"˘—W?Ý ©wÇ—œUÇ q!U?"® ‚«d?}?Ž w~½UÐu?}½WÐ Í—«œW9W?ÝU?O?Ý Æ©∂∞π®…ËW¹U?A?}?" U¼…Ë—W¼ Æ©∂±∞® d?? Ö (ERAP) wðËW?½ w½U1WÄ W?# ÍWMš…— Íb½u?ðWÐ ©‫ﻘــﺮاﻃﻲ‬-‫اﻟﻮﻃﻨـﻲ اﻟﺪ‬ W¹‹ÍËUðËW½ W?ðW?ÝU?O? Ý ËW# ÍWMš…— W¹‹Íb½uð ËW?Ð gOð«d?"ï??L|œ wð—UÄ ¢‫اﻟﺘـﺂﺧﻲ‬¢ ÍW?!U½˛˘— Æ©∂±±® dÖ Í—…u¹d?³?}? ( W# ¨‰ï~¹œ Ù«—W½…˛ ïÐ «b¹‹wðW?³?¹Uð w"W¹W?!U½W# g¹‹w?½«“—UÐ Ù«—W½…˛ U¼…Ë—W¼ Í«Ë Ë ÍñЗ…œ ‚«d?? }? Ž ï?Ð Í‹w,½…—W?? ( w"WÇ w½œ—U?½ —W??³? ?!«—WÐ w¹ï?? š w¹«“…˙U½ «œ±π∂∏ vÄ XÝ…œ œ—u" Ͳœ ÍW½U²Ý—WÄ “WÖ…— Í˙Wý Uð ¨W?&«d}Ž w½œd"—U¼® …ËWz W" …ËW¹«œ p}# 185


Æ©∂±≤®©…ËWðUJÐ …ËW¹‹w~½W?²†œ Í˙WÄËWÐ ÊU¹W½œ—U½ „W?Ç ËWz w†«ËW¼ w¹W?,½…—W?( Íœ—u" w²?ݢœ „W#W?Ö w,¹—UÄ w?½«œ—W?Ý «œ±π∂∏ Í—…u¹d?³? }?( ÍËuðËW?Š 5?!W¼ËËœ W# ·—U?Ž p}ðU??" Æ d?Ö—…Ë W# ©ÊïЗï?Ý w½«—U??"bM|u?š® W# X,?O#U?O? Ýï?Ý Ë ñ?}~ý˙ï?ý w†W?!ï??" Ë ˙ï?" „…b½W¼ ¨œd?" „WÇ¢ «œ…b†W?¼ ÊU??O~½U?Ð ÆX,??.J?|— ·—U??Ž Ͳœ ÊU??OJ?}½«b½U??A? ?}Ä ï??š «œ±π∂∏Ø≤Ø∏ Æ©∂±≥®¢ÊU²Ýœ—u" ïÐ w!ï½ïðïz¢ ¨¢œ—u" Í…ËWðW½ Íó|ñM|ušWÐ X|—œW½ U?? ?,½‹…—W?? ?(W?# ÍW½U?? ?"W?Ç ËWz ∫b?½U¹W?? ?Ö«— Í(Le Monde) ÍW?? ?!U½˛˘— W?Ð W½«—U?ÇU½ ·—U?? ?Ž Æ¢s|dM}¼U½ —U"WÐ œ—u" Ͳœ¢W¹«uÖ ¨ÊË«dOÖ—…Ë ÆÍñЗ‹…œ W?½œ—U½ „WÇ ËWz —W?? ³? ?!«—WÐ Íï?? š w¹«“…˙U½ Íb?½uðWÐ «b¹ï?? š wðU?? " W# W?? ,? ?"u½ d|˛W# U,½…—W?(W# «œ œ—u" Í…ËWðW½ ÙW?ÖW# Í‹Í—U"ËU¼ w"W¹W?²O!ï?" …Ëπ∂∂ Í—W³!W?²³?}ÝW# W?" Æ«d?M|—“W?!«œ «œ"Comité d’aide á la population sinistréedu Kurdistan d’ Irak” Íu?}½ ÊËuÐ —«býWÐ «b}ð ÍW½«e|˙WÐ …—«œu}½ ÂWz (Léon Hamon, François Mauriac, Marius Moutet, René Etiemble.................

W# W½Ëu/ ïÐ Æ5ðdÖ ÊU?O²AÄ W½«œ—W?! w,½…—W( ÍW!U?½˛˘— —˘“ U¼…Ë—W¼ Æg¹œ wJ}#WÖ Ë ï?Ð w?,?½…—W?? ? ? ? ( w?"W?Ç w?½œ—U?½ W?# ÍW?M?š…— W?½«ñ?Ð Z?M?Ð —˘“ (Le Combat) «œ±π∂∏Ø≤Ø∑ Æ©s¹W"…œ ÊUO"W¹ô XAÖ wÝUÄuÝ …ËW†œ wšU½W#® Æ dÖ ¨‚«d}Ž Íb½uÖ „W#WÖ ¨«b¹‹w½UÐW†Uð w½U"W¹‹w!«eO½ …d¹Wſ WýUł Ë r|˛— Í‹Í—UJ¹—U¼ w!U$Wz W# ÊUOÇ—WÄ —WÐ ÊU²Ýœ—u" ÍWÖ—WLA}?Ä Íe}¼ ÆÊ«—˛u" œ—u" Í—UJðuł —˘“ Ë Ê«d" dOÖ«œ œ—u" Æ…ËW½«œ »…—U?Ž Í…—ËWÖ wJ?}ÖWÐ…—…œ ¨ÊU?"…—U?³½«ËUð W†WÄWÇ …—W?ÝW# p}?"W¹ «œπ∂∏ wK¹—ËUzW# …ËW?Ö—WL?A?}Ä ÊW¹ôW# «b¹ËU?OÄ ‘W?ý ÙW?ÖW# ©bL?(« gMŠ aO?ý® ©‫ ®ﻃﻲ‬wà?}š „…—W?Ý Ë w½U?"…e}¼ ÊW¹ôW# ¨…ËW½WJÐ ©b?L?(«® ÍW†ïð ÊUO?²,¹Ë w¹U?ÄuÝ wJ|e?}¼ p}ðU" ÆÊ«—˛u?" ˘—U?!WÖW# p}ðU?" ÊU¹‹WJ¹œ w½«ËWz Æ«—˛u?" v# ÊU¹“UЗW?Ý ¥∏Ë Ê«—œ ˘—U!W?Ö …ËWÖ—W?LA?}Ä ÍW?? "˘—U??!W?? Ö Í‹w½«“—U?Ð Í…ËWz ‘UÄ ÆœdÐ Í‹w?½«“—UÐ ïÐ ÍU?Jð ËU½U¼ r?|˛— W??" ¨ÊU?? ÝW#W?? š W?" Æ…Ë…œd?"ËxÐ W?"…Ë«œËË— Í…—UЗ…œ Í‹wL?Ý…— w"W¹…ËW½œd?" ÊËË— r?|˛— ¨sðd~†W¼ —W?ÝW# ¨ö¹…Ë«Ë Ë —«ËU¼ WMðËW?" U?łËW?z ¨Ê«d?" —Uðu?& …“«u?}?ý Ë …u?}?ý ËWÐ ÊU?O½U?"…e?}¼ Í…ËU?L?ýUÄ WÐ  U?? " ÊU??!W¼ Æ©Âe?? O½ï¹«“ Ë Âe?? O#U¹d?? á? L? ?Oz w"W¹‹Í“«Ë Í‹w?½UЗu??& W?½ËuЮ W½«ËWz W?¹«u??Ö 186


Uð —WÐ Wðd?Ö w"W¹W~|— Ëu?!W¼ r|˛—® W?" …Ë…œd" ÊU¹ËxÐ Í‹w?½UÐW†Uð ÍW"W?L?&Uð w½«u?O²?AÄ Æ©∂±¥®©5½ „W¹ «b½U¹ïš u}½W# ÊU¹ïš ÊU"…œ—u" ÂüWÐ ¨ UJÐ —WÝ…—UÇ œ—u" ÍWA}" ¨X}Ð…œ X,??OÐ Èu?Ö —U?ł „W#W??Ö ¢5½ „W¹ «œï?š u?}½W?# œ—u?"¢ W?" …Ëx?!W??šU½ …ËU?& ËWz ÊU??²? ?Ýœ—u??" w½«—WJ?ýWЫœ Æ…ËW½U?? !W??"…“«u??.¹œ«“U?z …ËWMðËËeÐ w?½UM!˛Ëœ ÊW¹ôW?# g¹—˘“WÐ ÆÊW" dð ‚…“ …—U¹œ W†Uš ËWz WAO!W¼ …ËuÇW½ dOÐW# ÊU¹…ËWz Íœ—u" ÍW?O¹UÐWðU½ ÂWz ©Íï¼® w½UL?ÝuŽ w²|—ïð«dá?L}z w²(u?! Í©s¹œœ…bŽWÝ W?ł«uš®  W?& X¹…œW½ W~|— °W¹«œu?š ïz® ∫s¹ËËœd" Í‹v# —W?³?!U¹WÄ W¹«uÖ ÍW?¹«e½ ËWz ïÐ …ËW¹«ñ}?Ö…œ Æ©∂±µ®©X}Ð…œ Èd~½…—WÝ UO½œ ÊUOMðd~"W¹WÐ ÆÊd~"W¹ œ—u" WÐ œ—u?" Í…ËWz ïÐ W½U¼WÐ WðU?"…œ œ—u" ©w¹UÐWðU?½® W" 5ÝdÄ…œ p}?(—U?Ž ÂW¼ËËœW# WL?}z ËUÐWð Ë p?|— —˘“ «b??"W¹ u??}½W?# »…—U??Ž U¹Uz ∫…ËW??²? ?}? à? }? NÐ p}?? (U??! Ëu??!W¼W# w?ýWÐ vÐ u?}½W# Ëu!W¼ ÊU?"W¹‹w,½…—W?( Ë w#U²?Oz ¨ÊU"W?Ý—U( ¨ÊU?"W½U?!W†Uz ïšUz 5ÝdÄ…œ øøøs"ï?" øøøs"W¹ «œïš ¨…ËuðËWJ†W¼ «b}ð Í‹Èu?ł Èuł wÝUOÝ Í“U?³|— Ë dOÐ „W¹…ËWð‹W½ XAÖ °¡W½ ÊU?!uÖ vÐ Ë wðW¹üW?!ï?" Ë w¹ËËó?}?! ÍU?!WMÐ „W#W?Ö Íï¼WÐ œ—u?" …ËW# W~ł Æ—ï?ł ÊU?!W¼WÐ ‘W?L?}z «b??ýW?O¹U?ÐWðU½ Ëu?!W?¼ ËWz ÙW?ÖW?# W¹«dJýUz Æ…ËuÐ W?¹‹ÍËxÐ p}# ËWz wýËuð …ËW?¹‹wÝU?O? Ý êO¼W# ï?š ÆX|dJÐ ïÐ w³?},?Š …ËWÑ˘d?! —«ušW# „W¹W?KÄ W" X}Ð Í“«— …ËWÐ W¹‹w½ p|œ—u?" v?# ÍËUÇ ÊU?/U?M?!˛Ëœ W¹‹w?½ ‚W?¼ Ë W?? ? ? "W?¹‹w?²? ? ? ?Ý«— …ËW?z Æ5?"W¹ «œ…ËW?# U?z 5?ÐW½ „W?¹ «œ Æ4}ÇuIÐ w½Ë˛ Í≤¥ W# W²ÝWÐW! ËWz ïÐ Æ…ËW¹«œ ÍUý w†œ w½œd" Í“«— w†ËW¼ ÊU,¹b!W¼ ·—UŽ WM²?,?š —U?ýu?Ö W?Ð …ËU~½W¼ ÂWz ÆÊ«—Uð …ËuÇ w½«d¹“…Ë „…—W??Ý Í©wO?×¹ d¼UÞ® «œ±π∂∏ «œπ∂∏ w½Ë˛ ≤∑ W# «b??ſWÐ Í‹Í—W?JÝW??Ž ÍWÐU??&…— ËuÐ …ËWz Æœd??" vÄ w²??Ý…œ œ—u??" —W??Ý ÍW?~|— Í…—U?ðu?? ? Ö ËWz Æb?½Uðd?? ? & Í≤π∏ …—U?? ? !˛ Í©‫ ®اﻟﺘــــﺎﺧﻲ‬ÍW?? ? !U½˛˘— Í—U?ðu?? ?Ö—W?? ? Ý ÍWMO?ÐU??" wJ}M?¹˙ï??Ö w½öÄ —W??³? ?!«—WÐ ËuÐ  «d??"ï??L|œ w?ð—UÄ Í«— «d??O? Ö‹v# Í…ËW?½œd??"ËxÐ ÆËuÐ …ËW²Ý…œWÐ W"  …—«“…Ë w"W¹«— b½WÇ® Íñ|œ—WÝ ©‫ ®اﻟﺘﺂﺧﻲ‬ÍW!U½˛˘— Í≥µµ …—U!˛ «œπ∂∏ w?²ÝuÖïz Í≤π W# 187


W??" ¨…Ë…ËuЫd?à? }¼ w²??}?á? Ý Ë wýïÐ WÐ …d?|œ˙W?Ý ËWz d|˛ ÂüW?Ð ¨…Ë…ËuÐœd?" Ëx?Ð ©wO½«“—UÐ Æ©™®«œ…œ ÊUAO½ w½«“—UÐ ÍW½UðuÖ ËWz w½œd" ÛUÇ ÍWſ…œW& «dJýUzË ÊËË— Æ«—œ“U??Ý «œ U?? O? ŠW¹ Ë U?? ý Ê«u??}½W?# ï??Öu??²? ?H? Ö p|u?? O½ Ë d|˛U?? " «œ π∂∏ w½Ë˛ Í≤π W# w½«d}z Ë ‚«d}Ž Í‹Í—UJ¹—U¼ w"W¹W½U?AO½ êO¼ ÂüWÐ ¨…ËW¹«d"ËxÐ ‘WÐËU¼ w"W¹W!UM½U¹WÐ Ë Ê«d?}z w¹UÐWðU½ W?" ËuÇ…œW½ «bJA}?! WÐ Í…ËWz U?²A?}¼ ·—U?Ž ÆËuÐW½ «b}ð Íœ—u?" WÐ ˛œ W" W"W¹…œ«˙ WÐ ©r?|˛— Í—ïł Í‹Í“«Ë«œuł Uð …Ë…—ËuMÝ —WÝ w½«bJ}# Ë ˙W?ýW# —W¼® ‚«d}Ž Æ…ËWðUJÐ ÙWÖW# ÊU¹œ—u"WÐ ˛œ w"W¹…—WÐ U"U½ Í“«— Ê«d}z È—Uł

fŽWÐ ÍUð…œu! w†ËW¼ Æœd?" XÝ˙…Ë w½U?"W?¹‹Íb½W†ï¼ Ë Íe?OK~MOz W?ðW?"d?O?ý ¨·—U?Ž wðËW½ wðW?ÝU?O?Ý Æœd" ”˙U?ł w½U"…—W,?(Wz …ËW¹‹Íœ w"W¹ôW# ‘©ïðU½ w!«b½Wz® w½«d}z W?# …ËW½ËuÐ p¹e}½ „…—W?? Ý ÍU?? ?O? ?ŠW¹ Ë ÂW?¼ËËœ w(—U?? ?ŽW# „W¹U?ð…œu?? " «œπ∂∏ Í“u?? !W?ð ͱ∑ W# W¹‹v?Ä ËWÐ Æ©∂±∂®«d" w½«d¹“…Ë ÆU?? ? ? O? ? ? "—u?ð ï?Ð ÊU?? ? ?ýU?Ä Ë …—W?? ? ?²?K?~M?O?z ïÐ U?ð…—W?? ? ? Ý ¨«d?? ? ?" Ê«—…b?½W?¼ ÍW½«Ë…— ·—U?? ? ? Ž ÊU¹W?"Uð…œu?" ÍW½«ËW# Ê«Ëœ ÆÊËuÐ ÊU?"W¹‹w,?ŽWÐ ÊU?,¹b?!W¼ …—U?−?!Wz w½U?"W¹‹wâÐö?O?IMOz Èu½ ÍWMOÐU" W" Æ©∂±∑®ÊËuÐ ‚«d}?Ž ÍU²,}z Í—U?!ï"—WÝ Í©d"WÐ®Ë ©n¹U½® œd?" Í—W³|— W??²? ?Ý…œWЗU?? "W# p}??"W?¹ ÊU??A? }?Ä n¹U½ Æ«d½«œ Ê«d?¹“…Ë w"…—W??ÝW?Ð ©n¹U½® ¨«—bM?|—“W??!«œ Ë ËuЫd?" vÄ wI?ýW?! …—W?²?K~MOz W# …—U?" ËWz ïÐ ÆËuÐ ‚«d?}?Ž w?ð«—WÐU?šu?! w½U?"W?²?Ý…œüUÐ ÆËuЫd" …œ—…Ë—WÄ W½Ëu/ ï?Ð Æb½U¹W??Ö«— ÊU¹W??"W†«ËW¼ …ËW?¹‹ÍœU?ý Í˙W?ÄËWÐ …—W??²K~MO?z w½U??"W??,½«˛Uz (ASSOCIAT- ÆœdÐ…œ Íu?}½ Í‹ÍË…—Ëuý w²?½Wz WÐ Ë «œ…b†W¼ «œ ÍW"U?ð…œu" w†UÐ Ë ÊU?ýWÐ (Financial ÆœdÐ…œ u?? }½ ©Íb½…u??}½ ÂU?? ! wJ}??²? ?,? O#U?? O? Ýï??Ý® WÐ Í©d?J³#«® ED PRESS) ©«u??O¼W# ñ?Ä Ùœ® WÐ wðËW½ w½U??"W?ðW??"d?O? ý Í—U?ÐË ÙU??Š «œπ∂∏ Í“u??!Wð Í≤≥ W# Times) Æœd"…œ ”UÐ …—UÇ p|—ïłWÐ ¢œ—u" ÍW?A}"¢ W" b½U¹W~¹«— «b¹‹Íd¹“…Ë „…—W?Ý Í˛˘— 5!W"W¹W# n¹U½ Æ©∂±∏®X|e|—UáÐ W"…—U!ï" wÄWÇ—Uá"W¹ Í…—«ËW&W" U"…œ —WÝ (UPI)

Æ«œ UOŠW¹ Ë ·—UŽ w!…œ—WÝW# „W½ ¨…Ë«œ ÍËË— fŽWÐ ÍUð…œu" ‘UÄ ÊU¹W!Wz W¹«dJýUz ©™®‹ 188


ͱ≥ wJ?|—Uðu?? ?Ö W# ÆÊËuÐ —«b?? ?ýWÐ «œW?MOÐU?? ?" W# œ—u?? ?" wý˙ï?? ?ý Í—WM|u?½ Íd¹“…Ë ËËœ wðW¹«œd"—WÝ W?" X|ËW"…œ —…œ WÐ «Ë «œ≥≥π …—U!˛ ©‫ ®اﻟﺘﺂﺧﻲ‬ÍW!U½˛˘— Íπ∂∏ w²ÝuÖïz w½U"W¹‹w?ÝUOÝ ‹…e?}¼ Ëu!W¼ w½U?ýWÐ ÊUý ¨“u?!Wð ͱ∑ ÍW"WÐö?OIMOz g}Ä œ—u?" wý˙ïý …ËuÇ n¹U½ W?"Uð…œu" ‘UÄ ÂW?" w"W¹…ËU! W¹ï?Ð ÆX}ÐËuÐ —«œ‹Íb½…u}Ä «œ ‹fŽWÐ ÙW?ÖW# ¨Íœ ÆX|ËWJÐ Í‹w½«“—UÐ WÐ ÍËUÇ Uð ÊUÝœ—u" dÖ «bſWÐ W# wÝËu½W!U½˛˘— w"W¹…d~½ï" «œ±π∂∏ Í“u!Wð Í≤¥ W# ¨Í…ËW½«˙WÖ ‘UÄ wðËW½ w½U?1WÄ ÍË…ñ?}Ä «œ wA?O? ²?H?Ö Ë  U??"…œ œ—u?" ÍW?A?}? " Í—W?Ý…—UÇ W?" b?½U¹W~¹«— Ë Æ UJÐ ±π∂∏ Ø ≤ Ø ¥ Í©INOC - ERAP® ÊU??O? ýW??"W?¹ ÂWz Æ«d??" ©n¹U½® Íœu?? š W# Íœ wJ}Ðö?? O? IMOz «œ±π∂∏ Í“u?? !Wð Í≥∞ W# «œ˛˘— ÊU??!W¼ W# Æ«d?" ©d?J³#« s,?Š b??L? Š«® wðW¹«œd?"—W??Ý WÐ Ë …ËW½U??"W¹‹w,??Ž‹WÐ ÊW¹ôW# wðW?¹«œd?? "—W?? Ý w½W?? !Ëu?? ?$Wz® ÊW¹ôW# …Ë…©≤∑ …—U?? ?!˛ ÍW?? !UM½U?¹WÐ Íu?? }½ W?Ю p}½U?¹WÐ ∫W" b½U¹W~¹«— Ë …ËW¹«—bM|ïš …ËW½ï¹e(W#Wð Ë ï¹œ«— W# …Ë…©‘˙ïý wJ?}? ?L?|˛— W?? ?"  «œ…œ ‰W?? Ö Ë «œu?? ?š WÐ ÊU?1WÄ ‘˙ï?? ?ý wðW¹«œd?? ?"—W?? ?Ý w½W?? ?!Ëu?? ?$Wz® Ë W½«œ«“U?z g¹œ—u?? " ÍW#W?? ?ÝW?? ! ì UJÐ —«œW?¹UÄ ñ?? }~?ý˙ï?? ý Ë wÝ«d?? "ï?? L?|œ ¨Ëuðd~?"W¹ ÊU/U??"…œ—u??" «dÐ w?½U??"W??O¹…ËWðW½ W??²? Ý«u??š W??" „W¹…u??}? ýWÐ ÆX?|d??"…œ —W??Ý…—UÇ W½«—…Ëœ«œ Æ©¿®©œUð ìX|e|—UáÐ gO&«d}Ž w½UL²AO½ w²}"W¹ Ë  UJÐ —WÐW²Ý…œ w½«d¹…“u?Š Í≤π w!«d?Ö˘dÄ W¹‹vÄ ËW?Ð Æœd?"—…œ Í≥µ …—U!˛ w?½U¹WÐ r|˛— dð«Ëœ „W¹…ËU?! Í…—UÐ ËW# …ËW?!W?" w½ôWÐ ¨œ—u?" ÍW#W?ÝW! w½œd?"—W?Ý…—UÇ ïÐ „W¹W?ſUMЮ u?"…Ë Í±π∂∂ Æ«d" ÊUAO½ XÝ…œ ©«œUÝËWz b½U¹W?Ö«— œ—u" ÍW?Ö—W?LA?}Ä ïÐ w²?AÖ w½ËuÐ ‘ï?š v# ÍU?ÝU¹ r|˛— «œ±π∂∏Ø∏ص W# w½U?? ?L? ? }?KÝ W# W?? ?" «œ œ—u?? ?" w#W?? ?ÖW?Ð w²?? ?H? ? Ö Ë b½«—“W?? ?!«œ Í©œ—u?? ?" Í—U?? ?O½«“ Í˙ï?? ?"®Ë ÆX}M|—“W0«œ „W¹W~²,½«“ W?# ¨‘˙ï?? ? ý wðW?¹«œd?? ? "—W?? ? ?Ý w½W?? ? ?!u?? ? $W?z W?? ? " «œ ÊU?? ? "W?? ? ?O¹W?M?O? ? ?âM?Ð U?? ? ÝU?¹W# ÂüW?Ð Í‹wýWÐËU¼ wJ}ÝUÐ êO¼ ¨…Ë…œd" ÍËxÐ ±π∂¥ w†UÝ ÍUÝU¹ w²|dÐW# «œ±π∂∏ØπØ≤≤ „…Ë W?!…œ ËWz W" ¨œd?"  Wà?ſWÝ wA?O½UÐW†Uð ÍW?"WL?&Uð UðW¼ W?!Wz ÆËuÐW½ «b}𠜗u?" ïÐ (*) “Süddeutsche Zeitung”, München, den 1. August 1968. 189


p}M¹˙WÄ«— «œ ‚«d?}Ž ÍËË—«u?šW# Æ ©∂±π®b½Uð…˙…œ ÊU¹ï?š fŽWÐ wL|˛— ïÐ p|Ë«dO~|d?"WÐ ‫®ﺟﺒﻬﺔ‬w"W¹W!UM½U¹WÐW# Æ«d"…œ Í—W³|— …ËW&«d}Ž w²,O½ï!ï" wð—UÄ ÊW¹ô W# W" ¨ËuÐ UÄ—WÐ w?J}?? ? L?|˛— Ë 4}?? ? ?šËñÐ r?|˛— W?? ? " U?? ? "…œ ‰W?? ? ÖW?# «Ë«œ «œ©‫ﺴـﻠﺢ‬P‫اﻟﻜـﻔــــﺎح اﻟﺸــــﻌـــﺒـﻲ ا‬ Æ©∂≤∞®4|—“‹W0«œ ÍW~}łW# ¨ «bÐ œ—u"WÐ w!ï½ïðïz w(U! W" WMO&W²Ý«— ÍW½U¹‹wÝ«d"ïL|œ Æ«d" ‘ï!Uš ËË“ WM¹˙WÄ«˙ ËWz ÂüWÐ W?" …Ë…œd??" ÍËxÐ «œ±π∂∏ Í—W??³?!W??²?³?}? Ý Í≤µ W# ‘˙ï??ý wðW¹«œd?"—W??Ý w½W?!u??$Wz œ—u?" ©w¹…ËWðW½ w½˛Wł® W?²|d?"…œ ¨p}†UÝ Ëu?!‹W¼ Í—«“Uz Í≤± w½U¹ ¨©“˘—ËW½ w½˛W?ł® ÊU!W¼ «œ±π∂∏ Í—WÐï²"ïz Í≤¥ W# U¼…Ë—W¼ Æ©∂≤±®‚«d}Ž Ëu?!W¼ ©wLÝ…— w"W¹W½ïЮ Ë W" ¨«œ w½U?L}KÝ Í—U?ýW# w"W¹W~²,½«“ w½b½«—“W?!«œ Í—U¹ñÐ „W¹UÝU¹ Í‹vÄWÐ ¨ÊW?!u$Wz Æ©∂≤≤®X}Ð w½bM|uš w½U!“ «œ‹wÐ…—UŽ ÙUÄ W# Íœ—u" W?? !W??ł—W?ð —«œd??"W?Ð ó|—œ Ë —ËËœ w"W¹…ËU?? ! W½U?MO~?½…— Ë s¹d?? O? ý WM?¹ñЗ…œ Ë W?? ýËË ÂWz ÆËu³²ÝWÐ w½UÐW†Uð ÍW"WL&Uð w"W!ï"WÐ w²AÄ fŽWÐ wL|˛— WJ½uÇ ¨Ê«d"W½ Íu?? }½WÐ „W?¹W??!U?½˛˘— …Ë…±π∂∏ Í—W??³? ?!W?? Ñï½W# Ê«b?? }Ä Í…ËW?z ÍW~|— r|˛— g?O½U?? !Wz ïÐ U½˙Ë“ ËuÐ …ËWz wA?O?"—Wz ¨ËuÇ…œ—…œ «b?ſWÐW# Í‹wÐ…—U?Ž WÐ W?" ¨…ËW½WJÐËxÐ …Ë…©—uM#«® Ë œdÐ…œ u??}½ ©Âe??O?½ï¹«“ Ë Âe??O#U¹d??á? L? O?z wJ|Ë«d??O? Ö Èd??"WЮ W?Ð ÊU¹‹w½«“—UÐ ¨X}?½…óÐ r|˛— wL&Uð …ËW# W~ł Æ©∂≤≥®«œ…œ ÂW†W&W# ©W½U²Ý—WÄW½ï?" w"W¹…ËWMðËËeЮ WÐ ÊU¹œ—u" wý˙ïý ©s¹b?}? ×?! ôW?! włU??Š ÍU¼Wð® Íu?}½ W??" ËuÐW¼ «œ  W?!u?"u??ŠW# ÊU?OJ|d¹“…Ë Í‹w?½UÐW†Uð wðW¹«œd"—WÝ W!Wz ÆÊb½«—“W!«œ ïÐ «œ ÊU"…œ—u" …—UýW# ÊUOJ|—WÖe|—UÄ b½WÇ U¼…Ë—W¼ ÆËuÐ ÙW??ÖW# Í‹w½U?ÐW†Uð w½U??"W??ýU??ł Æ…ËWM?A? }JÐ ÊU¹W??"…d¹“…Ë ËËœ—W?¼ W??" œd??" v# «Ë wý˙ï??ý ÍW??!U½˛˘— u?? "…Ë ¨ÊU~½W??ł…œ œ—u?? " ÍW½«“«u??.¹œ«“U?z Í…ËWMðËËeÐ Í˛œ «œ ‚«d?? }? Ž ÍËËœ—ïz W# «b?ſWÐW# w?½UÐW†Uð ÍW?"W?L?&Uð W?" «œW?!U?M½U¹WÐ ËËœW# Æ©∂≤¥®X}½…œ v# Í‹vÄ ÊU¹©—uM#«® W¹«b?}ð ÍW½U½U¹“ ËWz wJ|d?}!˛—W?Ý Æ©∂≤µ®…Ë…œd?" ÊU¹ËxÐ «œ±π∂π w²Ýu?Öïz Í≥∞ ˱∂ Æ…Ë«œ ÊUO½U²Ýœ—u" ÍWÖ—WLA}Ä Íe}¼W# Í‹w½UÐW†Uð w½U"WýUł W" b½WÇ ÙW??ÖW# Í‹w½UÐW†U?ð ÍW?"W??L?&UðW?Ð —W?Ý wÝW??" Èb½W¼ «ËUz˛˘— ÍU??O½U?!W?†UzW# ˘˙ËWz ÆÊW?"…œ Í‹Í—UJ¹—U¼ ¨ÊW"…œ ÊU¹ï?šWÐ ÍË…˙ ÛWÇ w½U?²šuÐ W?" «œ‹ w½U?!W†Uz wJ|—U"bM|u?š —U¹ñÐ W" ¨…Ë…ËuÐ ÊULOýWÄ ÍWM}†WÐ ËW# (Karlsruhe) ÍW~²,½«“ ¨WL&Uð ËWz w½b½UÇ vðWÐ Æ UJ?Ð ‘WJ?A? ?}?Ä œ—u?? ?" —W?? ?ÝW# wJ?|—UM?O? ?L? ? O? ? Ý U?ð  «bÐ ©W?? ?,? ? "u½® WÐ p?}†ï?¼ ËuÐ 190


Ë W??,? "u½ Í—«b?ýW?Ð Ë Í‹w½«“—UÐ w²|—W??³|—WÐ œ—u??" wý˙ï??ý W¹«u??Ö ËuÐ …ËWz ÊU??O? ýËu½U??OÐ ËW# w¹U?Г˘d??OÄ W??L? ?}z Æ©5O??²? ?,? ýU??(® ÍË«d??.?J|— Ëu??!W¼ «d?? "ï??L|œ wð—U?Ä Ë p¹˛U??" ÆÊU¹©p¹—Wý®Ë ÊU¹ïš ïÐ ¨s¹W"…œ UO½U!W†Uz ÍW½U¹©wÄWÇ® ‚«d}?Ž w²,?O½ï!ï?" wð—UÄ Í‹Í“W"—W?! ÍW½óO# ¨…ËW¹‹w½UÐW?†Uð ÍW"WL?&Uð ÍW½«ËWâ?}Ä WÐ Í«— W½UMOÐ lO&«Ë Ë W½UOŽË“ËW! W" Æ ©∂≤∂®…Ë…œd"ËxÐ œ—u" ÍW#WÝW! —WÝW# w"W¹WJKO!U½ ∫s}†…œ «bO}ð ÆËuÐœd" «dJýUz œ—u" ÍWA}" ˙W!W# ÊU¹ïš W?? ?"U?? ?š W# W?? ?" ¨œ—u?? ?" Í…ËW?ðW½W?# …Ë«—œñÐW?½«œ w"W¹W?Ç—UÄ «œ ‚«d?? ?}? ? ŽW?# œ—u?? ?" w#W?? ?Ö® W½U¹ï?š w²?ýËdÝ w(U?! WJ¹œ w"W¹…ËWðW½ u?"…Ë Ë s¹˛…œ «œ ÊU?O½U?²Ýœ—u?" ÍW?"…Ë«dJýWЫœ w½b½«—“W??!«œ Ë …ËW½ËuЫœu??ł w(U?! UðW?¼ ¨X}Ð …ËW½U¹ï??š w²?Ý…œWÐ ÊU?¹ï?š wÝËu½…—U?Ç W?" Æ©∂≤∑®©ïšWЗWÝ w¹UÄUð—WÝ w¹…ËWðW½ wJ}ðW†Ë…œ ‚«d??}? Ž w#W??Ö W??" X}?M}†U½…œ …ËW?½U¹‹Í—W??Ý Íœ—…œ ËWz w"UÄ—W??Ý X?Ý…œWÐ œ—u??" w#W??Ö® W?? ? " ¨…ËW?½U¹W?? ? "W?M¹d?|œ W¹‹Í—W?? ? ?ÝW?? ? !—WÇ X?Ý…œWÐ ‘…ËW?z Í‹w&U?ЗW?? ? Ý Æ…ËuðU?¼ wýËu?ð u??"…Ë W½U??O½U¹˛ Ë ÊËuÐ w(U??! wM²??,? š u?}?# d|˛ Ë ÊU½W½ Ê«œ Ë wðW¹«ËW?ðW½ Í…ËW½b½U??ÝËWÇ Æ©∂≤∏®©„W¹…ËWðW½ ∫X}†…œ œ—u" wý˙ïý Í—UÐ…—…œ W"WJKO!U½ Ë W½U?? ?²? ? ,? ? O?M}?? ?Ñï?? ?ý wðW?? ?ÝU?? ?O? ? Ý w!U?? ?$W?zW# ¨ÙU?? ?Ý  ËW?? ?Š g}?Ä œ—u?? ?" wý˙ï?? ?ý® Í—W??Ý ÊU?? O½œd?? " ñ??& ÙW?? !ï??"WÐ Ë W½«—«b?? "WÇ ÍËüU?? ý Í…œ«˙ Uð W??" ¨…ËW?½U¹…ËW½b½U?? ÝËWÇ …ËU,š…— œ—u?" wý˙ïý ïÐ …ËWz w#W¼ «œW†UÝ  ËWŠ ÂWz Í…ËU!W# ÆU?ÝdO~†W¼ ¨Ëu³ðd~†W¼ «dJýUz Ë ÊËË— ¢œ—u??" wðW¹«ËWðW½ w?(U?!¢ ¨ÊU?O½U??"«Ë«œ ¨ÊU¹ï?š w?½U?"W¹‹w¹U??ÝUz W?(U??! W?" «œ UO½Ëœ w"W¹W~}ł —W¼W# Ë «œ »…—UŽ w½WýËW" Ë ‚«d}Ž W# W¹WA}" ÂWz Ë ÊWšËUÇ g}Ä …d??( w"W¹‹w?½UЗu??& Ë „WÇ Í—˘“WÐ ÊU?¹ï??š wðW¹«ËWðW½ w?(U??! Èb½W¼ …—ï??ł ËWÐ Æ4?}? ÝUMÐ Æ©∂≤π®©…ËUM}¼ XÝ…œWÐ —«bšd½ ∫…ËW𫜅œ p}# W¹…—ïł ÂWÐ œ—u" wðW¹«ËWðW½ w(U! ‚«dOŽ w²,O½ï!ï" wð—UÄ wJ}½˛W?ł w½«ñ}?Ö @½W¼Uz Ë ÊU?!“ Í«œËW!W?# UN½Wð X|d½«uðU½ œ—u?" wðW¹«ËWðW½ w(U?!® Íï??š wðW¹«ËWðW½ w½Ëu?Ð Ë ÊU¹˛ W?" W?¹W¼ Í…ËWz w(U??! œ—u?" ÆX?|dJÐ d??O?Ö «b¹‹w?ð‹W¹«ËWðW½ Æ©∂≥∞®©X}M}NÐ XÝ…œWÐ «b¹‹w!ï½ïðïz wJ}(U! ÙUÄW# 191


«œ±π∂π wK¹—ËU?z Í≥ W# ©ÃU?(« e?¹e?Ž® ‚«d??}? Ž w²??,? O½ï??!ï?" w?ð—UÄ Íd??}ðdJÝ W½ï??" wýd?? }¼ U??" ÊU??!W?¼ Ë «œ…b†W¼ «œ‹wL?|˛— w†UÐ Ë ÊU??ýW?Ð …Ë«b??ſWÐ w½ï?¹e??(W#W?ð Ë ï¹œ«—W# w#W??ÖWÐ  W?!e??š Í‹w½«“—UÐ ©ÃU??(«® ÍWðu?ÖWÐ Æœ—u??" wý˙ï?ý Ë w?½«“—UЗW?Ý …œd??" Íb½uð Æ©∂≥±® U?"…œ Í‹Í—U??"ËU¼ «œ Âe?O?#U¹d?á? L?Oz ÙW?ÖW?# W¹«u?Ö W??" «œ…œ v# ÍW½Uð Æ U?"U?½ œ—u?" Æ«œ‹XÝ…œW# «œ »e?O? Š W# Íï?š wðüW?²? Ý…œ Ë W~}?ł Ë  …—ï?ý Ë u?}½ …ËW??!…œ ËW# ©ÃU?(«® ÆX|˙…ËW#…œ ‚«d}Ž wL|˛— w½«uš —WÝW# W"U²,}z wð—UÄ Í—U?? !ôWÄ «œ ÊU¹©—uM#«® ÍW??!U?½˛˘—W# Í‹w½UÐW†U?ð ÍW??"W??L? &Uð W??" W??ÝU?Ð w½U¹U??ý Ë Êœd?"…œ ÊU¹—UÐUðWš «b?¹‹w½«“—UÐ ÙWÖW# Í—UJ¹—U?¼ w½«ËUðWÐ Æ«œ…œ ÊUO?&«d?OŽ w²?,?O½ï!ï?" Æ©∂≥≤®œd"…œ Ê«—UÐ s|uł W½U!eO#U¹dáLOz w"W¹…ËWMðËËeÐ WÐ ÊU¹‹w½«“—UÐ Í…ËWMðËËeÐ …—U?? ? ?²? ? ?(…— ÂW?¼ Ë w?½UÐW?†Uð ÍW?? ? ?"W?? ? ?L? ? ? &Uð ÙW?? ? ?ÖW# w?ðW?¹U?? ? ²? ? ? ݢœ ÂW?¼ fŽW?Ð wL?|˛— Ë Ê«ËUð vÐ w½«u²A?O½«œ Ͳœ Í©r†UÄU½® ÍU³!ïÐ Æ©∂≥≥®«b}Ä …—WÄ Íï?š w½U"W¹‹Í—UJ½«ËUð Íb½u?ÖW# «œ W½UðU?" ËW# ‚«d?}?Ž ÍUÄu?Ý w½«ËUð s¹d?²†WÄWÇ Æ©∂≥¥®UM}¼…œ —U?"WÐ ÊUð…—…œ vÐ üUÐ wJ|—W??,?(Wz b?½WÇ W?" ¨UÄu??Ý w"W¹W?²? Ý…œ b½WÇ «œ±π∂πØ∏رπ W# Æ«d??" ©ÊU?"…œ® W½«e?š ÊUO†«bM! Ë d?OÄ ÍËUOÄ ¨Ê˛ ÆœdÐ …b?½uÖ ËWz ïÐ ÊU¹ËüU?ý ¨ËuÐ «œ ÙWÖW# ÊU?OA?O²?Ý…œ ¨U??²? ÝW¼ v# w"W??!ï??" Í—«ËU¼ ÊU??O? ÖËËœ wJ}?½˛ p}ðU??" ÆÊ«œ ÊU??O½U??& Ë …ËWJ}ðËW?JýWz ÍW?? ? ?"…Ëx?? ? ?!W?? ? ?šW½ W?†«bM?! Ë Í˙b?†W¼ w?Ö—Ë Ë „W¹ï?? ? ?&W?Ç W?Ð »…—U?? ? Ž w?J?|—W?? ? ?,? ? ?(W?z ÊU¹WЗ˘“ W" ¨«—˛u" «b?}ð w½«ËUð vÐ w½˛ Ë Ù«bM! ∂∑ W" W¹‹Í—UJ½«ËUð ÂWz Æ©∂≥µ®UM}¼—…œ Æ…ËWð…ËU! «eÝ vÐ ˘˙ËWz Uð W" W"W¹‹wðW¹«b½˙œ ¨ÊËuÐ ÊU!«dÐ w¹—ËuÝUz w#WÖW# WÐ Æ…Ë…œd" ñš WÖ—WLA}Ä Í˛œ ïÐ Í“UЗWÝ —«“W¼ ∂∞ ‚«d}Ž wL|˛— «œ±π∂π Í—«“Uz W# w½U??"W??Ö—W??L? A? }Ä «œW?†ïð W# Æ©∂≥∂®«ó??}Ыœ ÊU??O½U?? ²? Ýœ—u??" w½U??"…b½u??Ö ©r†U?ÄU½® ÍU??³? !ïÐ WJ½uÇ Æ©∂≥∑®…Ë…b½U?&Wð ©—Ëu?³½…“® W?# ÊU¹©wÝÆwÄÆÍUz® w"W¹W~²??Ý…œ b½WÇ ÊU?²?Ýœ—u?" ïÐ Æ«œ…œ w&«d}Ž wL|˛— wðW!—U¹ ¨«dJýUz Íï¼ „W#WÖ —WÐW# Ë Â«Ë…œ—WÐ ©wÝ ÆwÄ ÆÍUz® ÆwÄ ÆÍUz® W# Íe?OK~MOz Íb½…ËU?Ä ÊïOK! ¥∑ «œ±π∂∏ Í“u?!Wð ÍUð…—W?ÝW# ‚«d?}?Ž W½Ëu/ XÝ…œ ÂWz Æ©∂≥∏®ËuÐ d?? ? ²|“ ±π∂∑ W# Íb?½…ËUÄ Êï?? ? OK! ≤≤ W?? ? " Æ ËW?? ?" XÝ…œW?Ð ©wÝ °°° WÝUOÝ ∫W¹W¼ ÍËUÇ—WÐ Í…ËW½œd" ÊËË— Ë ï¼ „W¹ UN½Wð W¹‹w¹ü«Ë W!˘— W½U¹œ Í©‘uI#«® ÍWJǢ—Uý Í—U?!ôWÄ ‚«d}Ž ÍUÄuÝ «œ±π∂π Í“u!Wð Í≤∏ W# Æ©∂≥π®œd! «b}ð ÍW†UÝ ∑µ w"W¹WýW& Æ«œ —«“Uz ÊUO½U"WýW& Ë«œ w½U"WJO#ïðU" 192


Í©U¹—ï??Ý® Íb½u??Ö W# «œ±π∂π Í—W??³? !W??²? ³? }? Ý Í±π W# ‘W?ðWÐUÐ ËW# w"W??O¹ó?|ñM|u??š Æ©∂¥∞®«d" «b½U"W¹‹Í—ËuÝUz ‘WJ?¹œ ©Í‹Íœ—u?? ?" ÍWJÇï?Ðe?? ?O? ? Š® X,¹u?¹…œ r|˛— ¨«b?¹‹w½UÐW?†Uð ÍW?? ?"W?? ?L? ? &Uð ÙU?ÄW# W?" ¨w"…dð WðWÐUÐ ËW# wJ}Ðe?OŠ ©n?Ýu¹ w½ËWŽ® —…e|—UÄ wðW?¹U.|u?" WÐ W¹ïÐ ¨X}M}?³†W¼ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬/‫ ®رﺋﺎﺳﺔ ارﻛﺎن اﳉـﻴﺶ‬Í‹wM}?N½ w"W¹W!U½W# ÆËuÐW¼ wý˙ï?ý ˛œ Í“U³|— ÊU?!uÖ vÐ ‫ ®ﻣـﺪﻳﺮﻳﺔ‬ïÐ W?" «œ ©±π∂πرØ≤ œ«b??GÐ ¨∑Ø”Ø≥∑ r&—® ©‫اﻻﺳـﺘـﺨـﺒـﺎرات اﻟـﻌـﺴﻜﺮﻳﺔ‬ «œ ©nÝu¹® ÙW?? ÖW# U??"…œ ‚«d?? }? Ž ÍUÄu??Ý w?½U??"W??á? O?ð Ëu??!W¼W# «Ë«œ ¨…Ë«—œd?? }½ ©‫اﻻﻣﻦ‬ ïÐ wJ|—…ËU?!W?ł êO¼ ¨ËuÐ u?}½ ©Í‹Í—U?Ö“—® W?" ÍW?"WJÇï?Ðe?OŠ ÂüW?Ð ÆÊWJÐ Í‹Í—UJ¹—U¼ ÆËuÐW½ «b¹WÄ …—W?JðU?ÐW?? ? ?šWÐ ÊU?¹…—ËË W?½U½U?? ? ?²? ? ? šu?Ð Ë Í—W?? ? ?ÝW?? ? ?!—WÇ Ë w?²? ? ? ,?†W¼—W?Ð Ëu?? ? ?!W¼ ËW?z Ë 5ðW# —W¼ WÖ—W?LA}Ä Í‹ÍËWMŽW! Íe?}¼ ¨…ËW½«ËWâ}Ä WÐ ¨«œW½—WÐ œ—u" w½U?"…“«u.¹œ«“Uz ÆËuÐ «œ d²|“ ÍËUð Í‹w½UÐW†Uð wL?&Uð ïÐ Ë…dÐ p}?!W" œ—u?" Íô W"  UJÐ p|—U?" w½«“ „UÇ WÐ Í«Ë r|˛— w½b½«—“W?!«œ¢ ‘˙ï??ý wðW¹«œd?"—W?Ý w½W??!u?$Wz¢ «œ±π∂π w,¹U?! Í≤∑ W?# Æ U?" «b¹WÄ wJ?}ð—WÄ b½W?ÇW# W¹W?? Öe|—U?Ä ÂWz Æ©¿®b½U?¹W??Ö«˙ …Ë…©„ï?¼œ® Íu??}?½WÐ Í‹Èu½ w"W?¹W??Öe?|—UÄ W# r?|˛— «œ±π∂πØ∏ر± W# Æ«d?? " X?ÝË—œ ©èÝu?? !® ÍW?? Öe?|—UÄ w½U?? ?"W¹‹Íœ—u?? " WÇu?? ?}½ Æ…Ë…œd??"ËxР͢ÊU?"W??Öe|—UÄ Í‹Èu½ ÍU??ÝU¹¢ «œ©‫ ®اﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ‬Í‹wL??Ý…— ÍW?!U½˛˘— Æ«—œ Íœ—u" w"W¹…Ë«d"ËxÐ b½WÇ ÍW~|—  U" ÊU!W¼ ∫«œ ÍW½«—U¹ñÐ ËWz ©‘˙ïý wðW¹«œd"—WÝ w½W!Ëu$Wz® «œ±π∂π Í—WÐï²"ïz ͱ∞ W# W½U?? ?.ÐUðu?? & ¨ÊU?? ?"W~²?? ,?½«“ ¨ÊU?? "W?? O?¹…œU?? !Uz W½U?? ?.ÐUðu?? & Ëu?? ?!W¼W# Íœ—u?? " w?½U?? !“® ¨X|—bM|u??.Ð X}?Ð…œ «œ ÊU?"W¹‹w,??O#ïÄ Ë w¹U?Äu?Ý ÍU??O1œU?"W?z Ëu?!W¼W?# ¨ÊU?"W??O¹…œ—…Ë—WÄ ÆX}Ð…œ Íœ—u??" w½U??!“W?Ð «b½U??"W¹‹Íœ—u??" W½U??.ÐUðu??&W# ÊU??"…“—…œ w½œd??"W??Ñ«˙ Ë…ËW½«b?J}# Ë w²??,½«“ W?³? }?²?" ÆÂW?¼ËËœ w½U?!“ W??²?}Ð…œ wÐ…—U??Ž w½U?!“ ¨«b?½U?"W¹‹Íœ—u??" W½U?.ÐUðu??&W# W½U?.³?}?²" WM?|dš…œ ÊË«d?Ýu½ Íœ—u?" w½U!“WÐ Ë œ—u?" Í…—UЗ…œ W?" ÊU"W¹‹w?ÝUO?Ý Ë wÐ…œWz X|—œ…œ œ—u" w½«dO?ŽUý Ë Ê«—WÝËu½WÐ W~|— Æ…ËW½U"W½U.ÐUðu?& ÍW½U.³}²" Ë ÊU?"W¹‹w²AÖ Íœ—u?" ÍdO?³Mý˘— ïÐ w²?AÖ w"W¹‹w²|—WЋ…u?|˙WÐ Æ4|—“W0«œ ÊU¹ïšWЗW?Ý w"W¹‹w²?}"W¹ W?" Ʊπ∂π f¹U! ≤∏ ¨œ«bGÐ ¨±¥∏ œbF#« ¨¢—uM#«¢ ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©¿® 193


w"W¹W??!U½˛˘— ÆX|—bM|—“W??!…œ «œ¢ X}Ð…œ Êb½U?¹W?Ö«— Ë Í‹Íd??O?³M?ý˘— wð…—«“…ËWÐ —W?Ý W??"¢ …ËW¹¢w?½W?? !WÄUÇ Í‹w²?? A? ?Ö Í‹w?²|—WÐ…u|˙W?Т ÊW¹ôW# W?½U~½U?? ! wJ?|—U?? Ñï??Ö Ë w?¹ËuðËW?? Š X|d?"…œ œU¹“ «œ „u"—W?" w½ï¹e(W#WðW# Íœ—u?" ÍW?!U½—WÐ Æ…ËW²|d?"…œ ËxÐ Íœ—u" w½U?!“WÐ W½U.ÐUðu& Ëu?!W¼ ÆX|—bM|—“W!…œ«œ Íœ—u" wðW³¹Uð w½ï¹e?(W#Wð w"W¹WÖe|Ë «œ˛˘—WýUÄW# Ë ÍU½U??!ñÄ w¹U??O? («d??Öu??ł Ë w¹ËËó??}? ! Íu?}?½ ÊU?"W?¹‹Íœ—u??" WÇu??}½ w½U??"W¹‹w²??A? Ö WM|u??ý Ë Æ©∂¥±®X|d½…œ v# ÊU¹‹Íœ—u" W?" …Ë«œ Í—U¹ñÐ d??²?A?}Ä ¢‘˙ï??ý wðW¹«œd?"—W?Ý w½W??!u?$Wz¢ W?" …ËW¹«dJ?½ËË— …ËW# d?²|“ W?²}?³Ð ¨«œ ÊU?²?Ýœ—u" w?½U"W?O¹…œU?!Uz Ë Íb½…u?}½ Ë w¹Uð…—W?Ý W½U.?ÐUðu& W# Íœ—u?" w½U?!“ Æ©∂¥≤®ÊbM|uš Í‹wLÝ…— w½U!“ Ê…œu¹d?? ( d?? ²|“ ÂW?? " w?"W¹…—U?? !˛ w½«u?? ²?½U¹W½ W½U?¹ü«Ë Ë ÙUz W?? ²? ?H? ?Ö Ë —U¹ñÐ Ëu?? !W?¼ ÂWz Í‹w½UÐW†Uð wL&Uð Í—UJ¹—U¼ WÐ W" 4}NÐ vÄ ÊU¹˙…ËUÐ Ë ©«œ Ê«—U"bM|uš u}½W# W³¹UðWЮ —…ËU?!W?ł Í—˘“ ÍWЗ˘“ ¨…ËW½«ËW?â?}Ä WÐ ÆX|d?"…œ —W?Ý …—UÇ œ—u?" ÍW?A}?" ÊU?"W?O?,?ŽWÐË œ—u?? ?" w?ðWK?KO?? ? ! ÆËuÐW?¼ Í‹w½«“—U?Ð WÐ Wð«Ë ¨œ—u?? ? " wý˙ï?? ? ý wðW?¹«œd?? ?"—W?? ? ÝWÐ ÊU?¹˙…ËUÐ ÆX¹œ…œW½ «b¹‹w½UÐW†Uð wL&Uð Íd|b†W¼ Í“U³|— W# Íïš Íœ«“Uz Í«uO¼ ÍWJÝËdð Ë…ËW¹«œ ÍUÐ œ—u?? " wý˙ï??ý Ë…—WÐ U??łËWz ¨ ËW?? "—…œ ïÐ ÍË«ËWðWÐ ÍW??!Wz .˛— p?}ðU??" q}AO!® WÐ Íb½…u}Ä  Ëd}Ð W# œ—u" wý˙ïý Í—WM|u½ Æœd" vÄ w²Ý…œ w½UN½WÄ ÍïÖ u²HÖ wðW¹«œd??"—W??Ý ÙW?ÖW# U??łËWz Æ©∂¥≥®œd??" …ËW??,?ŽWÐ w?ð—UÄ w²??A? Ö Íd?}?ðdJÝ Í©‚WK(W??Ž w!«b½W?z Í©oO??(ïð «—«œ® ÊW¹ôW#  Ëd??}?Ð Íï??Öu??²? H? Ö Æ«b??&«d??}? Ž w,??ŽWÐ Í‹wðW?¹U??L|—W¼ …ËW¹‹w½«“—UÐ Í—WM|u?½ Í©·—UŽ œUzu?(® Ù«—W½…˛ Ë œ—u?" wý˙ï?ý wðW¹«œd?"—W?Ý w½W?!u?$Wz Í—U?!ï"—W?Ý W?" ËuÐ „W¹W?!UMMðËWJ|— W½U¹ï?Öu?²H?Ö ËWz w!U?$Wz —W?Ý Æ«d?"…œ Í—U" Ë…—W?Ý …Ë«b??ſWÐ w½ï¹e??(W#W?ð Ë ï¹œ«— W# «œ±π∑∞ Í—«“Uz ͱ± W# ©dJ?³#« s,??Š b??L?Š«® ‚«d??}? Ž XÝ…œ w!ï?½ïðïz ÍWMO?? âMÐ —W??ÝW# œ—u??" w?#W??Ö w(U??! ¨W½U1W?Ä ËWz Í‹vÄ WÐ Æ…ËW¹‹Íb?M|u??š Æ«d" ÊUAO½ —«“Uz ͱ± ÍW"WMðËWJ|— g}Ä  —u?" w"W¹…ËU! ‚«d}Ž wL|˛— W?" 5}àÐ ‘…ËWz X}Ð…œ W# ‘˙ï??ý wðW¹«œd??"—W??Ý w½W??!u??$Wz¢ ÆUM†W¼ œ—u??" Í…ËW½œd??" —u??}¼ ïÐ ÍËU~½W?¼ Èb½W¼ w½«d¹…“u?? Š Í≤π ÍW??"…©Â«d??Ö˘dÄ® WÐ Ê«œ W??" …Ë…œd??" w?½ËË— «œ±π∑∞ Í—…u¹d??³? }? ( Í≤µ œd"—…œ W½U¹‹Í—WJÝWŽ Ë w½…œW! ËW?z ïР͢ÊËuÐ ‘ïš v#¢  U" ÊU!W¼ Ë X}½…œ «œ±π∂∂ Í«u?O¼ W?"…ËW½œd?" ÊËË— ¨…ËW# W~ł Æ…ËËœd?" ÊU¹‹Í—«b?ýWÐ ¢«œËË—Ë˲ w½U?"…Ë«œËË— W#¢ W?" 194


ÆXÝ«uš ÍW"WA}" ÍW½UOO²ýUz wJ|—WÝ…—UÇ

—«“Uz ͱ± ÍW#UMMðËWJ|— ∫5}àÐ ±π∑∞ Í—«“Uz ͱ± wMðËWJ|— Í…—UЗ…œ „W¹WýËË b½WÇ 5½«“…œ w²,¹u}Ä WÐ w"—W?z —‹W? ?³? ?!«—WÐ W?? " U?? "…œ ‚«d?? }? ?Ž w½U?? "WM?O? A? ?}?Ä W?? L|˛— ÍW?? !ï# W?¹W?? !UM½U¹W?Ð ÂWz ©ÊU?"WMO&W?²Ý«— «Ë«œ® ïÐ ÊU¹‹vłWÐ Í…—UÇ Ë ÊËu?Ð ©U½«uðU½® œ—u" ÍW?A}?" w½œd"—W?Ý…—UÇ  U?á? ,?Oz ‹WÐ ÊU¹W?MO?&W?²? Ý«— ÍËË“…—Uz¢ WMðËWJ|— ÂWÐ W??L|˛— ÂWz ÂüWÐ Æ…Ë«d?"W?½ «b¹WÄ vÄ ∫X}†…œ …ËW# œU¹“ Æ¢b½U¹WÖ …ËUÇ—W??Ý …ËW?,?ŽW?Ð ÍW½«ñ?}~?ý˙ï?ý Íd?O?ÐW# W?" ¨¢W??,?ŽWÐ wý˙ï??ý XÝWÐW??!¢ ‘˙ï?ý® Æ©W¹‹w?²? }? ?Ý«d??"ï?? L|œ w!«Ë…œ—W?Ð wJ}ðW?†U??Š w?ðW¹«ËWðW½ w?(U??! W¹«Ë Í‹v?Ä ¨X|d??Ö…b?†W¼ wð—U?Ä Í…d~½ï?? ?" 5!WðËW?? ?Š w½U?? ?"…—U¹ñÐ w?½b½U?? á? ? ÝWÇ WM?ðËWJ|— ÂW?z® ∫X}†…œ U?¼…Ë—W¼ ÍW#W??ÝW?! W??" U½«œ …ËWÐ w½«œ Ë «d?O? Ö «œ±π∂π ÍUð…—W??Ý Ë±π∂∏ w¹Uðï?" W# W??" W?,? ŽWÐ °©W¹‹Íœ w"W¹W#WÝW! Ëu!W¼ g}Ä «œ ‚«d}Ž W# œ—u" w½U"WO¹…ËWðW½ W²Ý«uš wý˙ï?ý W" …ËW?²|“˘bÐ œ—u" ÍW?A?}" ïÐ «Ë wJ|—W?Ý…—UÇ® ËuÐ…ËWz w"—Wz W¹…d~½ï?" ËWz …ñ}~ý˙ï?ý WL|˛—®ËuÐ …ËWz …d~½ï?" w"—Wz …ËW# W~ł Æ©X}Ð —WJA}Ä XÝ…œ «b?O}ð fŽWÐ Æ© U" dð—«œW¹UÄ ¨W"…Ë«—“W!«œ r|˛— W?" …Ë…œd" …—UÐËËœ w?J|—U¹ñÐ …b½W¼ ±π∑∞Ø≥ر± ÍW?"W!UM½U¹W?Ð «bý…ËWz ÙW?ÖW# ∫W½«ËW# Æ…ËW½ËuÐœd" ÍËxÐ —«“Uz ͱ± g}Ä Æw½U??L? }KÝ ÍW~²??,½«“ w½b?½«—“W?!«œ Æ«œ œ—u??" Í…ËWðW½ w½Ëu?Ð WÐ Í‹wL??Ý…— w½U½ Ê«œ® Æ«œ œ—u" w¹…ËWðW½ w½U!“ Ë Íd?O³Mý˘— w(U!WÐ ÊU½ Ê«œ Æœ—u" Í—U?O½«“ Í˙ï" w½b½«—“W!«œ …ËW½œd"ËxÐ ïÐ w½W?!WÄUÇ w"W¹UÖ“…œ w½b½«—“W!«œ Æœ—u?" w½«—WÝËu½ w²}?"‹W¹ w½b½«—“W!«œ œU¹“ ÆÍœ—u??"WÐ W?½U~½U??! wJ|—U??Ñï??Ö Ë „W¹W??!U½W?ðËW?Š Í…ËW?½œd??"ËxÐ ÆÍœ—u??" w½U??!“WÐ w"W?¹W?? Öe?| Ë W?? ²?|dJÐ ÊU?? ?ýUÄ Ë «œ „u?? ?"—W?? ?" w½ï¹e?? ?(W#W?ðW# Íœ—u?? ?" w!«d?? ?Ö˘dÄ w½œd?? ?" Ëu!W¼ ÍUÄ«—W?Ý wJ}½˛Wł W?²|dJÐ ¨“˘—ËW½ ¨œ—u" wðW¹«ËW?ðW½ w½˛Wł ÆÍœ—u" w½ï?¹e(W#Wð ÍU?? ? ÝU?¹ w½œd?? ? "—…œ Æ…Ë…©„ï?¼œ® Íu?? ? }½W?Ð Èu½ w?"W¹W?? ? Öe?|—UÄ w?½b½«—“W?? ? !«œ Æ‚«d?? ? }? ? ?Ž w½U??"…Ë«œËË— W# ÍW½U?¹‹Í—WJÝW??Ž Ë w½…œW??! ËWz Ëu??!W¼ W?# ÊËuÐ ‘ï??š v# ÆÊU??"W??Öe|—UÄ w½W??!u??$Wz¢ W??" ËuЫdðu??Ö ‘…ËWz «œW??"W??!UM½U?¹WÐW# Æ©∂¥¥®‹…ËËœd??" ÊU??O¹—«b??ýWÐ «œËË—Ë˲ 195


…ËW½U?²? Ýœ—u?" wð«d??"ï?L|œ wð—UÄ w"˘—W??Ý Í‹w½«“—UÐ WÐ Í‹Íb½…u??}Ä ‘˙ï?ý wðW¹«œd??"—W?Ý Æ©∂¥µ®¢ÊËuðËW" p|— W¹W!UM½U¹WÐ ÂWz —WÝ W# Ë …ËËœd" ∫W¹W"W!UMMðËWJ|— ÍW"…b½WÐ ±µ ‘W!Wz w½U?? !“ ÙUÄW# ¨Êœ—u?? " w½«u?? ²? ?A? O?½«œ ÍWЗ˘“ W?? " «œW½UÇu?? }½ ËW# Í‹Íœ—u?? " w½U?? !“ ≠± …ËWMðu??Ö “—…œ w½U?!“ «œW½UÇu?}?½ ËW# Í‹Íœ—u?" w½U?!“ ÆÍ‹wL??Ý…— w½U?!“ W?²? }Ð…œ «œ‹wÐ…—U?Ž ÆX|—bM|u?š…œ ÂW¼ËËœ w½U?!“ u?"…Ë Í‹wÐ…—U?Ž w½U?!“ «b½U?"W¹‹Íœ—u?" W½U?.ÐUðu?& W# ÆX}Ð…œ w½U??!“ „…Ë «œ ‚«d??}?Ž w?½U?"W?¹‹wÐ…—U?Ž W?½U?.?ÐUðu??& Ëu?!W¼W?# Íœ—u?" w?½U?!“ U??" ÊU??!W¼ ÆX|—bM|uš…œ ÂW¼ËËœ ¨ÊW?? "…œ «œ  W?? !u?? "u?? Š w½U?? "W¹‹Í—«b?ðüW??²? ?Ý…œ Ëu?? !W?¼W# Í‹Í—«b?? ýWÐ ÊU?? "…œ—u?? " ≠≤ Í…ó|— W?? ²? ÝW?ÐW??! ÂWz ï?Ð Æ«b¹œ w½U?? "üUÐ W~}?? ł Ë UÄu?? Ý wðW¹«œd?? "—W??Ý Ë ÊU?? "Wð…—«“…ËW# Æs|d"…œ ËUÇ…— X,¹u}Ä ÍU½«uð Ë Ê«u²AO½«œ Í‹w²?|—WÐ…u?|˙WЮ W?? ?²|—œ…œ Íœ—u?? ?" w?½ï¹e?? ?(W#W?ð Ë ï¹œ«— ÍW?? ?Öe?| Ë Í—UÐ Ë —U?? ?" ≠√≠≥ Æ©Í‹Íœ—u" w½b½U¹WÖ«— Ë ÍdO³Mý˘— Í‹w²AÖ Æ…ËWM|dOÖ…œ—…Ë Èu½W# —WÝ ÊË«ñâÄ ÊbM|ušW# ÍW½U¹‹wÐUðu& ËWz ≠» ÊbM|uš ÍW?#U!…“ w½œd" ÊU?š—Wð Æ«b½U"W¹‹Íœ—u?" WÇu}½W# ÊU?"W½U.ÐUðu& w?½œd" œU¹“ ≠‡ł Ê«u?? ²? A? ?O½«œ Í…ó|— Í‹vÄ W?Ð œ—u??" w½U?? OÐU?ðu??& ¨Ë œ—u?? " w½U??O?ÐUðu??& ï?Ð  üËË Í…Ë…—…œW# Æs|dOÖ…œ—…Ë «b½U"W¹‹w¹UÄuÝ W¹‹w1œU"Wz Ë W~²,½«“W# w½U??!“ W?" s?Ð…œ W½«ËW# œu??šU¹ ¨sÐ…œ œ—u??" «b½U?"W?¹‹Íœ—u?"WÇu??}½W# ÊU??"…—W??³½U?!—W??( ≠¥ Æs½«“…œ Íœ—u" u"…Ë Íï?šWЗWÝ Í—…ËU?!Wł ÍUÖ“…œ ËË«œ Ë Ë«d?.J|— W¹W¼ Í…ËWz w(U! œ—u?" w#WÖ ≠µ ÆX}M|—“W0«œ ©ÊU¹U²Ýï!U! ¨Ê«—UOðuł ¨Ê«—UJ|d" ¨ÊUð…d(Uz ¨Ê«Ëô ¨ÊUOÐUðu&® U¹ sÐ w½…œW?! ¨ÊË«d?"—…œ —U??"W# ÍW½«œ—u?" W?²?Ý…œWЗU?" Ë —W?³½U??!—W?( Ë —UJ|d?" ËWz ≠∂ X}Ð…œ ¨ËuÐW½ ÊU?OýW~}?ł —WÖ «bJ}ðW†U?ŠW# ÆÊU¹ïš w½U?"…—U"—W?Ý …ËWM|dš…œ ¨Í—WJ?ÝWŽ ÆX|dJÐ «b¹WÄ ÊU¹ïÐ Æ…ËuðËW" ÊU¹‹v# «œ ÊU"W?¹‹Íœ—u" WÇu}½W# W" X|—œd|ó³Ð W?½UÝW" ËWz ïÐ ÊU¹“ Ë —…—…“ ≠∑ Í‹Í—ËuÐUz wJ}½ö?Ä ÆX|dJÐ ËUÇ…— …ËW½«Ë«œËË— ËWz Íï¼WÐ ‘W?"WÇu?}½ ÍËuðËW?"«Ëœ Í—UÐ …ËWMðËËeÐW?# W?" …ËW??²|—œñ??³Ð W½«œ«ËW½U??š ËWz ïÐ Í‹wMO??A½W½U??š ÍWÇËu??! Ë X|dMЫœ Ê«Ë«d??( ÍU½«u?ð U¹ ¨ÊËuÐ  W?? &W??Ý W?? " ‘W½«ËWz ï?Ð U¼…Ë—W¼ ì…Ë«œ ÊU¹‹w?½UЗu?? & «œW??"W?? O¹—«b?? "WÇ 196


ÆX|dJÐ —WÖï,! Ê«—U" vÐ ïÐ —U" Ë …—WÐËu½Uš Æ…Ë«ñÐ v# ÊU¹—U" —WÖ ÆÊËU¹˛ Í‹v?# ÊUA}Ä ÍW?½«b½uÖ ËWz ïÐ …ËWM|—œñ?}~Ð œ—u" Ë »…—U?Ž w½«u²?AO½«œ ≠∏ «ËWz ¨X}Ð «d?OÖ «œ—WÝWÐ w²?Ý…œ w²A?Ö wJ|œËuÝ ïÐ …ËW¹‹Íd?O! ÊW¹ôW# Íœ—u" w?J|b½uÖ ÆX|—bÐ w½«u²AO½«œWÐ ÊU!«—Wš ÍË w²¹dÐW# X}Ð…œ Æ«b?½U?? ? "W¹‹Íœ—u?? ? ?" WÇu?? ? ?}½W?# ÍË…“ w½œd?? ? ?"—W?? ? Ý…—UÇ ÍU?? ? ?ÝU¹ w?M²?? ? ?,? ? ?š ˙W?? ? ÖW?Ð ≠π ËWz Æ«œ Ê«—U??OðËu?ł —W??ÝWÐ ÍË…“ w½œd??" ‘WÐ Ë wðW¹U??ÖWÐ…—…œ Íb½…u??}Ä Í…ËW½b½U??ý…u†W¼ ÆX|dýïáÐ v# ÊU¹ËUÇ ¨Ê…bÐ ÃUÐ …uO½«u²½U¹W½ «b~½Wł w²š…Ë —WÝW# ÍW½«—UJðuł p}Ä ‰WÖ ËËœW# ‚«d?}Ž wðWKKO!® ∫X|dJÐ Í—UJ?²Ý…œ …—ïł ÂWÐ wðU" Í—Ëu?²Ý…œ ≠±∞ Ë œ—u?? ?" w?ðW¹«ËW?ðW½ w?J}?? ? (U?? ?! Ëu?? ?!W?¼WÐ Ê«œ …—Ëu?? ? ²? ? Ý…œ ÂW?z Æ»…—U?? ?Ž Ë œ—u?? ? " ¨X|œ WÇu?}½ W?# Íœ—u?" w½U?!“ ÆX}½…œ ¨«œ ‚«d??}?Ž Í…u?}Ç—«uÇ W# «b?¹œ w½U?"W¹‹wðW¹«ËWðW?½W?!‹W?" Æ©Í‹wLÝ…— w½U!“ W²}Ð…œ «b¹‹wÐ…—UŽ w½U!“ ÙUÄW# «b½U"W¹‹Íœ—u" Í—UJ²?Ý…œ wMO?!W¼ ±∞ Íb½WÐ ¨«œ‹w¹W?A?O!W?¼ Í—Ëu²?Ý…œ w½U½«œ wðW†U?Š W# ≠wMO?³?}ð Æu}½ W²|dš…œ ÍË«d" ¨ÊU??"W??Ý—u?& W??"WÇ ©W½U??²? Ýœ—u??" ÍW?"W?¹‹wM}??N½ W??Öe|Ë XÝWÐW??!® ﹜«— ÍW??Öe|Ë ≠±± W??"WMðËW?J|— w½U??"…b½W?Ð ÍË«ËWð w½œd??" vłWÐ v?ł ‘UÄ W??!Wz ÂüWÐ ÆÍd??O? ! W?Ð …ËWM|—œ…œ ÆX|—b½W¹WÖ…œ ÂU$WzWÐ ÆX}Ð…œ œ—u" —U!ï" „…—WÝ w½U"…d~}ł W# p}"W¹ ≠±≤ ¨X}??$u?~Ð «œW¹W??!U?MMðËWJ?|— ÂWz ÙW??ÖW# W?? " «Ë wJ|—ï??łW?Ð ÊU??"W??Öe|—U?Ä ÍU??ÝU¹ ≠±≥ ÆX|d"…œ Í‹Í—UJ²Ý…œ „W¹ ÊU?? O?½œdÐ…u|˙W?Ð Ë ÊU?? "W¹‹Íœ—u?? " W?? Öe|—UÄ ¨w?¹UÄ«—W?? Ý wJ?|d?? }? ?!˛—W?? Ý ‘UÄ ≠±¥ «œW¹WÇu}½ ÂW# Í‹ÍË…“ w½U!UÝ ÆX|—WÐ …u|˙WÐ ïš ïšWÐïš X}½«u²Ð œ—u" w#WÖ Uð ¨X|dš…œ Æ…ËWO¹“W"—W! wðW!u"uŠWÐ …b½W9W³¹Uð Í‹Í—«b??ýWÐ «b½U??"W¹‹Íe??O?H½W?ð U~²??Ý…œW# ¨Ê«u?²? A? O½«œ Í…ó|— Í‹vÄWÐ œ—u??" w#W??Ö ≠±∞ Æ©∂¥∂®ÊW"…œ ∫X|œ w¹Uðï" …“«ËW~½UÐ ÂWÐ —«“Uz ͱ± ÍW!UM½U¹WÐ U?? N½Wð ¨ÊUM?}¼ w!W¼—W?Ð WÐ ©W??,? ?ŽWÐ wý˙ï?? ý XÝWÐW?? !® ‘˙ï??ý ÍW?½UðËWJ²?? Ý…œ ÂWz Í—W?³?}?Ý W# ¨…ËËb½U¹W?Ö v?Ä w½U?!Ëu?!W¼ W?" «œWðüËË ÂWz Í—W?³?}?ÝW# Í…ËWz ï?Ð WJ|—…b½U¼ 197


WÐ ËËó??}? ?! ÆÊW~Ð ÊU??²? OðW?¹«ËWðW½ wJ?}? $U??!Uz Ëu??!W¼W?Ð «œ ÍW??"…—…Ë—W??Ý W#W??Ö w²?? }? "W¹ “ï?,†œ «Ë w"W¹«dÐ ¨«œ ËuðU¼«œW# W½ ËËœ—ËuЫ˙ W#W½ œ—u?" Í…u}z W?" ¨X}½W¹WÖ…œ wðU?á,?Oz Æ©∂¥∑®©X}ÐU½ Ë …ËuÐW½ ÊU²Ð…—UŽ w#WÖ w"…Ë w½UÐ…dNO! Ë Ëu²ÝWÐ vÄ XAÄ Ë ÍdO~²AÄ œ—u" w#WÖ Ë ÍW"WÐeOŠ Ë Íïš® ∫W" …Ë…œd" w½ËË— „W¹‹WJÝËdÐWÐ Í‹w½«“—UÐ wðW?? !u?? "u?? Š Ë fŽW?Ð wÐe?? O? ?Š ÙW?? ÖW# s?½«“…œ w½U¹ï?? š w"—W?z WÐ Ë ÊW?? "…œ W?? "W?? !UM½U?¹WÐ Æ©∂¥∏®©ÊWJÐ W"W!UMMðËWJ|— w½b½UáÝWÇ ïÐ Í‹Í—UJ¹—U¼ «b¹‹w½UL²AO½ Íd~}??ł Ë ‘˙ï?ý wðW¹«œd??"—W?Ý w½W??!u?$Wz w"˘—W??Ý Íd~}?ł ¨w?²¹dJð 5,??Š «b?/ X¹œ «œ œ—u?" Íï?Öu?²H?Ö W# w"…—W?Ý Í—Ë…œ W?" ¨‚«d?}?Ž w,ŽW?Ð wÐeO?Š w²?A?Ö Íd?}ðdJÝ vÄ X?Ý…œ «œ ‚«d?? ? }? ? Ž W?# …ˢ— ËW# »…—U?? ? Ž Ë œ—u?? ? " ÍWMO?? ? &W?? ? ²? ? Ý«— w?ðW¹«d?Ю ∫wðu?? ? Ö Æ©∂¥π®© U"…œ ¨W¹‹w½ Ê«—U?ł u??"…Ë wMðd?Ö«— ˙W?ý w"W¹Ëu?A?Ä U?N½Wð W¹‹Í—W?Ý…—UÇ ÂWz® ∫w?ðu?Ö U¼…Ë—W¼ UðW¼ ïÐ Ë WÐ…—UŽ Ë œ—u?" Ê«u}½ Í‹wÝUOÝ w"W¹W?A}" Ëu!W¼ ÍË«ËWð wM²,?š —U½W" WJ†WÐ Æ©∂µ∞®©X}Ð…œ —«—W&—WÐ W¹UðW¼ Í…ËWz ¢‘˙ï??ý wðW¹«œd??"—W?Ý w½W??!u?$W?z¢ w!«b½Wz ©‫… ®ﻣـﺮﺗﻀﻰ ﻋـﺒــﺪاﻟﺒـﺎﻗﻲ‬b½WÇ—W¼ Í…ËWz ÂüWÐ ¨X}ÐW¼ «œW?"WMðËWJ|— W?# Í‹w½UN½W?Ä wJ|b½WÐ êO¼ W¹«u?Ö W?" …ËW²?,?š ˘—œWÐ ïÐ ¨…ËWðW½Ë«d??"W½ËxÐ «œW?"W¹‹wL?Ý…— W½U?¹WÐW# Ë W¹W¼ sðËWJ|— „…b½W?¼ W?" …Ë…œd?"W½  …˙ Æ©∂µ±®¢WÖ—WLA}Ä Íe}¼ Í…ËW½b½Uý…u†W¼ wðWO½ïÇ¢ —WÝW# sðËWJ|— W½Ëu/ Í∏ W# œ—u??" wý˙ï??ý wðW?¹«œd?"—W??Ý w!«b?½Wz Í©ÊU??L? Ýu??Ž w#W??Ž œu?L? ŠW??! —ï??²? "Ëœ® …Ë…œd?" w½ËË— «œ‹ Í—…ËU?!W?ł w"W¹…ËW½ËuÐï?" W?# ¨…Ë…ËWz ÍW½«ËW?â?}Ä WÐ «œ±π∑∞ Í“u?!Wð Æ©W¹‹w½ —UÐW# U²,}z ÊU¹…ËW½œd"ËxÐ W" W¹«b}ð Í‹w½UN½WÄ wJ|b½WÐ b½WÇ W"W!UM½U¹WЮ W"

W!WMðËWJ|— w½U!…—U!ï¼ ï¼ Ë „U??! wMO½«“ ÆÈ˙ï??Ö W¹UM}¼ œ—u??" ÍËËó??}?! W# Í…—ËW??Ö wJ|Ë«œËË— WM?ðËWJ|— ÂWz …—…b½U¼ 5½«“‹…œ w?²?,¹u?}Ä WÐ W?¹ïÐ ÆW?šW¹UÐ ñÄ ˘“ W??L?}z ïÐ WMðU??NJ}Ä ËWz w½U?"W?¹‹w"…—W?Ý ∫s¹WJÐ ÊUAO½ XÝ…œ w½U"W¹‹w"…—WÝ WMðËW?? "—W??Ý ËWz Ë œ—u?? " ÍW½«“«u??.?¹œ«“Uz Í…ËWMðËËeÐ w?¹UÄu??Ý Íe?? }¼ wMðd?? Ö«˙ï??š ≠± ÍËüU?ý —W??³?!«—WÐ «b~½W?ł w?½U?"…—WÐ Ëu?!W¼W# ÊU??²?Ýœ—u?" Íñ??}~ý˙ï?ý ÍUÄu?Ý ÍW?½U½“W?! 198


ÆUM}¼ w²Ý…œWÐ ‚«d}Ž ÍUÄuÝ Ë …Ë…œ—u?? " w#W?? Ö w?F? ?O? ?&«Ë wMO½«Ëñ?? }?ðW# ÊU?? OJ?|b½W¼ W?? " fŽW?Ð w½U?? "…œd?? "—W?? Ý ≠≤ ÊËuÐ —U?ÇU½ ¨fŽWÐ w?L|˛— w½b½U?? šË— Ë Êœd??" ‚W?# Í—U??"ï¼ w?ÝdðW# ÊU¹W?J¹œ wJ|b?½W¼ UA}" w†UÐ W½«ËuðËW"«Ëœ wJ}MO½«Ëñ}ð¢ ÊUA}Ä «b¹‹w²Ý«—W# ÆÊd~Ð —WÐ…Ë «Ë wJ}²,|u†W¼ »…—UŽ wðW¹«ËWðW½ Í…ËWMðËËeÐ w½U"W¹‹ÍdJO( Ë wÝUOÝ W²,|u†W¼ w!Wł—WÝ —WÝ WÐ ËuÐ ÆUM}# Í‹vÄ©wſU¹ V#U?ſ® w½UMÐu# Í—«œW9W?ÝU?OÝ u?"…Ë Æ©∂µ≤®¢œ—u?" ÍWA?}?" —W³?!«—WÐ «œ Íd?? ? ? "WТ ÍËu?? ? ? ³ðu?? ? ? Ö W?? ? ? " ËuÐU?J}?Ä Í‹w?²? ? ? Ý«— „U?Ç (Dr. Arnold Hottinger) U?¼…Ë—W¼ ÙU?Ý ZM}Ä „…Ë ¨œ—u?" ÍW?A?}?" W¹‹w½«Ëñ¹…œ dð W½U?F?O?&«Ë «œ±π∂∏ W# ‚«d?}Ž Í—U?!ï?"—W?Ý Æ©∂µ≥®—WÐ Ë…ËW# ∫ËuÐ …ËWz W¹‹wFO&«Ë WMO½«Ëñ}ð ËWz w!U$Wz—WÝ «œ±π∑∞ Í—…u¹d³}( Í≤¥≠±∑ W# «bſWÐW# «œ fŽWÐ wÐeOŠ ÍW½UL|—W¼ w"W¹…d~½ï"W# W" «—œ —U¹ñÐ ©œd" «b}ð Í‹Í—«býWÐ fŽWÐ wÐeOŠ Í‹w²AÖ Íd}ðdJÝ w&WK(WŽ q}AO!W"® Æ©∂µ¥®X|—bÐ œ—u"WÐ w!ï½ïðïz ÂWz b½U¹Uš ͱπ∑∞Ø≥ر∞≠± W# «bſWÐ W# W" fŽWÐ wÐeOŠ wðW¹«ËWðW½ w"W¹…d~½ï" ∫«œ Í…—U¹ñÐ Í—U?!ï?" Í…u?}?Ç —«uÇ W# œ—u?" ÍW?A?}?" ïÐ W½U?¹‹wÝ«d?"u1œ Ë W½U¹‹w²?ýU?z wJ|—W?Ý…—UÇ® »e??O? ?Š wJ}?? ýï??" Ë…œd?? " Ëu??!W¼ g}?Ä X}Ð…œ ¨w!ï?½ïðïz ÍWM?O? âM?Ð —W??ÝW# Ë «œ ‚«d?? }? Ž w½U"…—WЗWÐ ïÐ w½U"W?¹‹Í—ËuÐUz Ë w½U,MOz …“ËË Ë w½U"…—«b"WÇ …e}¼ X?}½«u²Ð Uð ¨X|d.Ð ÊU?? ²? ?Ý—WÄW?½ï?? " Ë Âe?? O#U¹d?? ?á? ?L? ?Oz w½U?? "W?½ö?? OÄW# È—Ë U?? .?Ð ˙W?? ÖWÐ Âe?? O½ï?¹«“ Í—WðW?? š Æ©…ËW²}²ÝW³Ð ¨«œW"WÇu}½W# «Ë X}½«uð…œ ˘d??! ¨«œ fŽWÐ w½U?"…œd??"—W?Ý w½U??"…“«Ë«œu?ł …ËW½œdJ½ËË— w¹U?Mý˘— —WÐW# Íïš wÝËu½…—UÇ w(U! œ—u" W" W¹«Ë ÊU¹‹vÄ ©ÊUO½«d~½W¹ô® Ë ÊUOJ|b½W¼ W" …ËWðUJÐ dOÐ Í—U?? Ñï?? Ö W# «œ±π∂π Í—WÐï?? ²? ?"ïz ͱ∑ W?# ©‚WK(W?? Ž q?}? A? ?O? ?!® W?½Ëu/ ïÐ ÆX|ñ?Ð…œ vÄ Í…—UЗ…œ U?¼ËUz ¨W?? ,? ? ŽWÐ wÐe?? ?O? ?Š Í‹Í“W?? "—W?? ?! w½U?? Ö—ï?z W?? " ¨«b¹‹w?½UMÐu?# Í©—«d?? Šô«® ∫X}ÝËu½…œ œ—u" ÍW½«“«u.¹œ«“Uz Í…ËWMðËËeÐ ‘d?? ?}?¼ Ë Êœd?? ?" —U?? ? ³½«ËU?ð Í—«uÐ Ë W?¹«Ë…— wJ?}? ? ²? ? ý œ—u?? ? " wðW?¹«ËWðW?½ Í…ËWM?ðËËeЮ ÍœdJ²?Ý…œ W½ ¨…ËËb½U¹WÖ wðU?á,OzWÐ w?ðUÐWš w½U"W?"U! Ë ï¼ Ë sðËW?"—WÝ Æ…ËW?²}à?}¼U½ 199


Í©.d??Ž —cM!® Æ©∂µµ®©WÐ…—U?? Ž wý˙ï??ý Íd?? Ö vÄ—WÐ Ë X,?†W¼—WÐW½ Ë W?? !e??O#U?¹d??á? L? ?Oz ∫X}ÝËu½…œ U¼ËUz fŽWÐ w²Ý…œüUÐ wJ|d|œU" Ë Êb½U¹WÖ«— ÍUÖ“…œ w"˘—WÝ ¨W¹W½U?²?,½«“ w"W¹‹Í—u?}ð Ê…ËU?š ÍËuðËWJA?}Ä Ë ñ?}~ý˙ï?ý wJ}?L|˛— ‚«d?}?Ž wL|˛—® w(U! WÐ W½UðËWJ²Ý…œ ËWz ÆX}AšW³Ð œ—u?"WÐ @½dÖ w¹ËËó}! wðËWJ²Ý…œ X}½«uð…œ W¹ïÐ œ—u?" w#W??Ö ïÐ wJ|—«uÐ Ëu??!W¼ r|˛— W¹‹vÄ ËWÐ ÆÊW??"…œ vÄ XÝ…œ œ—u?" w#W??Ö wÝËu½…—UÇ œ—u?" Í…ËWðW½ Í…ËWz ïÐ ¨X|ñ}~Ð XÝ«˙W?Ð ÍW"…ËWðW½ Ë „U?š w²}?"W¹ Uð …ËËœd" ÂW¼«—W?( Ë Âe??O#U?¹d??á? L? O?z ¨w¹WÇ—UÄ W?Ç—UÄ Í˛œ X}½«u??²?Ð ¨«œ Í«dÐ wÐ…—U??Ž Í…ËW?ðW½ ÙW??ÖW# «ñ?J}Ä ÍW½U?¹ü«Ë Ë ÙUz Ë s?¹d?? ?O? ? ?ý W?? ?ýËË ÂW?z b½W?Ç Uð Æ©∂µ∂®© UJ?Ð  UÐW?? ? š w²?? ? Ý—WÄW?½ï?? ?" wðU??á?,?Oz W?Ð fŽWÐ w½U?"…—«œd??" W?"W¹W?#W?ÝW?! ¨X|d??"…œ vÄ Í—U?" f?ŽWÐ w½U?"…œd??"—W?Ý °X}½W¹WÖ…œ Ëu?Ð ‚«d?? ? }? ? ?Ž w#W?? ? Ö w?¹«“…˙U½ ¨±π∑∞ Í—«“U?z ͱ± ÍW?? ? "WM?ðËWJ?|— Íœ w"W?¹ï¼ ≠≥ ¨b½«“˙«œ w&«d}?Ž Í—ËËuÐUz @½Wł Æw½U?"W†Uð W!U$Wz —W?Ý Ë ÊU²Ýœ—u?" w~½Wł —W?³!«—WÐ w½b½U?"W?²†W¼ w†ËW¼ ¨ÊU?"WO¹«ËUz˛˘— Íe?}¼ Íd?O~²?AÄ WÐ UÄu?Ý w½U?"WA?}?"—WÝ …—W?,?(Wz ÆX|—b½W¹W~Ð ÂU?$Wz WÐ «œ œ—u?" ÙW?ÖW# p}MðËWJ|— X|d½«uðW½ U?𠨫œ…œ ÊUO?,?ŽWÐ wL|˛— ¨œd" vÄ w²?Ý…œ «b¹‹w½«“—UÐ ÙWÖW# ïÖu?²HÖ «œ±π∑∞ w!W¼ËËœ w½Ëu½U?" Í≤± Ë≤∞ W# W" ÊU?O? "W¹Uð…œu?" ÍW??A?šW½ ©‫ ®ﻋـﺒـﺪاﻟﻐﻨﻲ اﻟﺮاوي‬Ù«—W½…˛ w²|—W??³|˙ WÐ ¨Ê«—W?,?(W?zW# Èb½W¼ Ê«d?}z ïÐ ‫ اﻟﺮاوي‬Æœd?" ÊU??Oðu?"—W?Ý Ë œd??" vÄ XÝW¼ ÊU¹W??"W½ö?OÄ ÊU??"W?O?O? ,?ŽWÐ ÆU?A? }?" ∫wðuÖ  W!u"uŠ wJ|—W"W,& ÆÊ«d" «œ—«œWÐ ”W" ¥¥ Æ UN†W¼ Í¢U??O? Ý¢ Í‹w?ÝËu??ÝU??ł ÍU??Ö“…œ Í…—ËW?? Ö wJ}½U?? !— «u??O¼ ¨W??"W½ö?? OÄ w½œd??" «d?JýUz® Æ©∂µ∑®©ËuÐ wJ¹d!Wz X}Ð p}ðU??Ý —W¼ ËuÐ «œ…ËW# ÆËuÐ W½UM!˛Ëœ ‚«d??}?Ž Ë Ê«d?}z Ê«u?}½ w½U??"W¹‹Íb½…u?}Ä ≠¥ d??"WÐ ÆÍWÄïÄW??àÇ W??²? A¹W??Ö ÊU?O?½«u?}½ Ͳd??Ö «œ±π∑∞ Í—…u¹d??³? }? ( Í∏ W# ÆÊ…bÐ «b??"W¹WÐ w½«d¹“…Ë „…—WÝ Æ…ËUA}" w¹UÄuÝ wJ}ýd}¼ ÍWAšW½ W¹«uÖ W" œd" —U³½«ËUð …ËWÐ w½«d}z w½U?"…—W??"˙W?ý …e?}¼ Í…ËW½œd?"ï??"® wðu?Ö «b½U?!W#—W?Ä W# «b?!«—…ËW# ©«b¹u¼ ”U?³? Ž® Ê«d?}z Æ© «œ…œ ÊUAO½ Ê«d}z wMOMâ†W¼ vÄ @½Wð ¨Ê«d}z Í—ËuMÝ —WÝW# ‚«d}Ž Ê«d?}z Íu¹œWÐ „W?¹WK#u?Ö U?N½Wð® ∫b½U¹W?Ö Í«— ©Íb?¼«“ d?O?ýœ—«® Ê«d?}z Í…Ë…—…œ Íd¹“…Ë Æ©∂µ∏®©…ËuðU¼ ‹…u}# ÍW"WK#uÖ W" …ËôW" WM¹W"…œ W¹W~}ł ËWz ¨X|—bM}&W²Ð «œ 200


©¢Ê«d¹« dN?!¢ ¨¢ÊUN?O"¢ ¨¢“—U³?! œd!¢ W½Ëu/ ïЮ «œ —…u¹d?³}?( Íπ W# Ê«d}z w½U?"W!U½˛˘— ͱ≤ W# ¨X}Ç…œ—…œ “«d?OýW# W?" ¢”—UÄ¢ ÍW!U½˛˘— Æ‚«d?}Ž —W?Ý …œd" ÊU?Oýd?}¼ Íb½uðWÐ Æ©∂µπ®œdÐ…œ u}½ ¢ó|ñM|uš¢ WÐ w&«dOŽ Í—U!ï"—WÝ Í©d"WЮ «œ±π∑∞ Í—…u¹d³}( w½«d?? ?}?z Ë ‚«d?? }? ? Ž Ê«u?? ?}?½ ÍW¹‹Í“ï†U?z ËWz œ—u?? ?" ÍW?? ?"W¹‹Íb?? ?OK?&Wð W?M!˛Ëœ ÍU?? ?O? ? "—uð Íb?? N? ! `#U?? /® ‚«d??}? ?Ž Íd??Ö—W?Ð Íd¹“…Ë p}ðU?? " Æw½«“…œ Íï?? š—W??Ý ïÐ „W?¹‹wÝdðW?? !WÐ v# Í‹Í“«u?A?}Ä w!—W?Ö WÐ —˘“ ¨ÊUO?½«u}½ w?†ü…œ W²?}?³Ð U?O?"—uð Uð ¨UO?"—uð …ËuÇ ©‘U?L?Ž @½W?ðWÐ —˘“ U?? ?O? ?"—u?ð® wðu?? ?Ö Ë «b?? ſW?Ð …ËW¹«˙W?? ?Ö «œ±π∑∞Ø≤Ø¥ W# ©‘U?? ?L? ?Ž® Æ«d?? ?" Æ©∂∂∞®©W¹…ËW&«d}Ž p|—W.J|— w†˘˙ U?O"—uð W" X}ÝËu½…œ «œ±π∑∞Ø≤ر≤ W# ¢ UŽö?Þ«¢ ÍW!U½WðËWŠ Í‹w²?AÖ Íd?}ðdJÝ Í(Orhan Eralp) wL?Ý…— w†ü…œ ÆX}MOÐ…œ «œ ‚«d?}Ž Ë Ê«d?}z Ê«u?}½W# ËuÐ «dJýUz U?O?"—uð ïÐ ÆÊ«—Uð W?²A?¹WÖ «œ±π∑∞Ø≤ص W# ¨ËuÐ U?O?"—uð Í…Ë…—…œ wð…—«“…Ë U?O?"—uð ïÐ ‘U¼ËUz Í—U?" Ë  «bÐ œ—u?"WÐ „W¹‹w!ï?½ïðïz W#WÄWÐ W¹«Ë Í“U?O½ ‚«d?}?Ž W?" ËuÐ Æ©∂∂±®X}Ћ…œ „U½—WðWš WJ½uÇ °X}ЫœW?½ w†UÐ ÍW?&W?ýW# „UÇ ¢Í‹w²?ýUz Ídðï?"¢ ÍU?O?"—uð X}Ç…œ vÄ «Ë ÂüWÐ ¨…ËW?²}M?|œ ‘ï¼WÐ ‚«d}?Ž Ê«d?}z® X}?ÝËu½…œ «œ±π∑∞Ø≤رµ W# ¢Ê«d¹« d?N!¢ ÍW?!U½˛˘— Æ©…ËWMO²Ý…Ë…œ Ͳœ …Ë…e}¼ Í˙WÄËWÐ ¨X}½W²Ð «œ ”—U( ÍË«b½W"W# p}½öOÄ —W¼ —«œU??ÖPz ÍEralp Ê«d??}?z® X}??ÝËu½…œ «œ±π∑∞Ø≤Ø≤∞ W?# ¢”—UÄ¢ ÍW??!U½˛˘— …ËW?#W~ł vð W?MO?? &W?? ²? ?Ý«— Í—UÐW# ‚«d?? }? ?Ž Uð X?}M|œ —U?? "WÐ e?? }?¼ «œ X,¹u?? }Ä w?ðW†U?? ŠW# W?? " œd?? " Æ©X}½W¹W~Ð Í—U?ýW# w"W¹W?Öe|Ë ©—u?BM! œ«u?ł® Ê«d?}z w½b½U¹W?Ö«— Íd¹“…Ë «œ±π∑∞ Í—«“Uz Í≤ W# ÆÊWJÐ ‚«d}Ž Ͳœ …b½WÖUÄËñÄ g¹œ—u"WÐ Uð ¨…Ë…œd" «œ œ—u" Í©WMÝ® Æ «bÐ vÄ …ó|—œ œ—u" WÐ ˛œ Í˙Wý ËuÐ  WLŠ…“ ‚«d}Ž ïÐ «œ…—UÐ Ë ÙUŠ ËW# Í‹ÍË…—Ëu?ý …Ë…œ—u??" Ë ‚«d?}? Ž Ê«u?}½ W?MðËW?" Ë WM?ðËWJ|— ËWz Í…—ËW?Ö w?J|—…b½U¼ ≠µ ¨W¹W?¼ «b?? &«d?? }? ?Ž ÙW?? ÖW# ÍW½U?? ²? ?ݢœ w?"W¹‹Íb½…u?? }Ä …Ë…±πµ∏ W?# W?? " Í‹ÍË…—Ëu?? ý ÆËuÐ Ë  UJ?Ð —W?? Öï?? ,? ?! Í—ËuÐU?z w"W?? !ï?? " Ë X?|d?? }MÐ ‚«d?? ?}? ?Ž ïÐ „WÇ Â«Ë…œ—W?Ð w½«uð…b?¹W½ ËWz w?½«e¹…œ Í‹ÍË…—Ëu?? ?ý …ËW#W?~ł ÆX|ñ?ÐW½ vÄ w?ðW¹UM?!˛Ëœ Ë X}?? ?$…˙W½ v?# wA¹œ—u?? ?" W?!W?z W?" ¨X}Ð …ËW??!…œWÐ w½«d?}z Ë ‚«d??}?Ž w½«bJ?}# W~½…— ÊU?²? Ýœ—u?" ÍW?!«Ë…œ—W?Ð …˙W?ý 201


p|—…u?? }?Ä Ëu??!W?¼WÐ WðW?ÐUÐ ËW# w?½«bJ}# W?J½uÇ ÆËW?z Í‹Íb½…Ë…˛—WÐW?# —ËËœ ËuÐ p}?? ²? ?ý WðüËË …ËW?# W~ł Æ…Ë…Ëu?Ð…œ 5ý v# Íï?ðU½ Ë ï?? ²?½W?? Ý w½U?? ?"WðüËË w½œd?? ?" ÙWJ}?ð XÝ…œ W# U??O½ï†ïÄ W½Ëu/ ï?Ð ÆËu?³?²? ÝWÐ «œ ‚«d??}?Ž ÙW??ÖW# ÊU¹‹Í—ËuÐUz w½U1W?Ä ÊU?"W?²? ,?O?#U?O? Ýï?Ý Í© U??H? Ýï??( Ë  U??H?KÝ® Uð ËuÐœd??" —ï??! «œ ‚«d?? }? Ž ÙW??ÖW# wJ}?½U1WÄ «œ±π∑∞Ø≤Ø≤∑ Æ©¿®X}M}NÐ ÂW¼—WÐ ‚«d}Ž ÆW"…—WÖ ÍËW²Ä wJ}ðW†Ë…œ Ë wML}¼ Ë w!«—Uz ÊU"W½U" w½UM}¼ ÂW¼—WÐ …—U¹œ W¹«u??Ö W?" ¨œd?" —U??³½«ËUð Í«ËUz˛˘— w?½U?"…e?}?¼ ïJÝï?! Í﹜«— ±π∑∞Ø≤ر± Í…—«u??}z p}ðËWJ²Ý…œ ÊU¹ïš u"…Ë Uð Ê…œ…œ vÄ …—WÄ «œ ‚«d}?Ž Ë Ê«d}z Ê«u}½W# wðW¹UM!˛Ëœ w½UOÖ Æ4}NÐ XÝ…œWÐ

W!WMðËWJ|— Í‹Í—W~¹—U! Ë …ËW½«b~½…œ üËË Í…Ë…—…œ Ë …Ë…u}½W# W"W½U¹WÐ Í—W~¹—U" Ë …ËW½«œ @½…œ Í…—UЗ…œ p}!W" «œ…d}# ∫5|Ëœ…œ ¨«œ w½U"…œ—u?" Æ«œ ÊUA?O½ Ê«Ë«d( w½«b½UA?}Äïš WÐ Íï?š Í‹ÍdO~²AÄ Ë ÍœU?ý ‚«d}?Ž w#WÖ ÊUO?ý…ËWz Æœd" «dJýUz ÊU¹ï?š Í‹ÍœUý Ë Íd?O~²AÄ Ë«œ v# d?"WÐ ïÐ ÊUO"W¹WJ?ÝËdÐ U¹—uÝ Æ©∂∂≤®X}†U½…œ «œ —˘dOð Ë ÂW²Ý Ë r†Ë“ Í—UÐ d|˛W# «œ U¹—uÝW# œ—u" w#WÖ W" Ëu³¹ñЗ…œ Ë «œ “UÝ  Ëd}Ð W# «œ ‚«d}Ž ÍW½Uše|u†UÐ Â…œ—WÐW# ÊUOJ}½«b½UAOÄïš ÊUMÐu# w½U"…œ—u" Æ©∂∂≥®ÍñЗ…œ ÊU¹ïš Í‹ÍdO~²AÄ Ë«ËWð w¹«dJýUzWÐ Í˛œ ‚«d??}? Ž ÍËœ—ïz w½U??ýWÐ ÊU??ý ±π∑∞ Í—«“Uz ͱ± U?ð W?" Í‹w?½UÐW†Uð ÍW??"W??L? &Uð WJO??²½W??Ž w"W¹‹ÍË«u??}? ý v# —W??Ý wýËuð ¨ÊU~?½W?ł…œ œ—u??" ÍW½«“«u??.¹œ«“Uz Í…ËW?MðËËeÐ Æ©∂∂¥®ÍñЗ…œ W?? "WMðËWJ?|— ïÐ Íï??š Í‹Íd?? O~½W¹ô —U?ÇU½ Í—UÇ Í‹w½U?ÐW†Uð Íœu?? š ÆsðU¼ ÍWJ?ÝËdÐ ©¢w½UÐW?†Uð wL?? &U𢠠«d?? "ï??L|œ w?ð—UÄ Í‹Í“W?? "—W??! ÍW?? ²? O? ?!ï?? "® WÐ Ë«dÐu?? }½ Æ©∂∂µ®«b}# d"WÐ ïÐ ÊU¹‹ÍdO~²AÄ Íœ«“Uz w½ËuÐ Ë˛«d?(® WÐ ÍW?"WM?ðËWJ|— ¨wÇ—œUÇ q!U?" Í©‫ﻘﺮاﻃﻲ‬-‫®اﳊﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـﺪ‬ Æ©∂∂∂®b½U~½W,†W¼ ©wÝ«d"uL|œ Ë Æ±π∑∞Ø≤Ø≤∏ ¨œ«bGÐ ¨∂πµ œbF#« ¨¢W¹—uNL'«¢ ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©¿® 202


ÍW?? ?"W½U?? ?Ö—ï‡?‡‡?‡z W# ©W?‡‡‡?,‡?‡‡"u?‡‡‡?½® ¨Ê«—…b½W?¼ Íœ—u?? " ÍË«d?‡‡?.‡‡?‡‡J?|— ÂW‡?‡‡‡?"W¹ u‡?‡‡?‡"…Ë ÍW?"W!U?MMðËWJ|— ©∑∞Ø≥Ø≤±≠±¥ Æ˛ W½«ËñЮ ¨«œ (KURDISTAN INFORMATION) Ë sðËWJ?|— ZM}Ä —W?¼ wJ|d??}? ?!˛—W??Ý (KURDISTAN INFORMATION)Æb½U~?½W??,†W¼ —WÝ W½«dÐW½ ÊUOâO¼ W" ¨ËuÐœd" w&«d}Ž Ë œ—u" Ê«uO½ wMOA}Ä w½U"WMðdÖ«˙ ˙Wý ∫X}†…œ UłËWz (KURDISTAN INFORMATION). …Ë…Ë«ËW?ð wM?O?Ð ‘W?? ? ? ÖWÐ W?? ? ? " U?? ? ? "U½ …b?M?}¼ w?ýW?Ð ËËœ—Ëu?Ы— Í…ËW½Ëu?Ç«b?? ? ? }Ä ÂW?z® gOMO?A?}Ä w½U?"WMðd?Ö«˙ ˙W?ý Ëu?!W¼ Æ…ËWM¹WJ?Ð v# wJ|d?OÐ W?²?,¹u?}Ä WJ†WÐ ì5½«Ëñ?³?}ð v# ÊU¹‹w?"W¹‹ÍË…ñ??}?Ä êO¼ W½U?ðU??" ËWz Í…ËWz v?Ð ¨ËuЫœ ÙUÄW# ÊU?¹WðWÐUÐ ÂW?# wJ}M?ðËWJ|— w½U?"W?"—Wz @½WðWÐ ‚«d?}?Ž wL|˛— ï?šUz Ê…œ…œ w½U?A?O½ W!W?z ‘UÄ w½U?"…ËU~½W¼ ÆX|dJÐ ©øøøX|d"…œ W½U¹‹w²ýUz wJ|—WÝ…—UÇ ïšUz ¨œ—u"WÐ —W³!«—WÐ wðW¹…ËW¹‹w½Uý —WÝ …ËW†œW# U?²? A?}¼ ¨«œ W?"…—UÐ Ë ÙU??Š Í…—«b½U?!u?Ö W½b?½U~½W?,†W¼ Ë ÊËuÇ ï?Ð ËWz ÙW?ÖW#® Æ©X}Ð —WÝUð s¹W"…œ b}!uz Ë s¹W"…œ WMðËWJ|— ËWz w¹UГ˘‹dOÄ Ë d/U½ Æœd?" ‚«d}?Ž W# ÊU¹‹w¹UГ˘dOÄ ¨©U¹—u?Ý® W# W~ł ÊU"W¹‹wÐ…—U?Ž WðüËË w"UÄ—WÝ ‫ ®رأس‬Í—«b½U?? ? !—W?? ?( Æ ©∂∂∏®X¹u?? ? " Íd?? ?O? ? ! Æ©∂∂∑®ÊËuÐ p?}½U?? ? ÝW?? ?" ÂW?? ?"W?¹ Íd¹W?? ? !u½ Í©d¼Uþ ·—U??Ž® Æœd?" ÊU¹‹w¹UГ˘d??OÄ ©‫ «ﻟﻘـﺎﺳـﻤﻲ‬b?L? ×?! d?I? / aO?ý® Ë Æ©∂∂π®©‫اﳋـﻴـﻤـﺔ‬ Æ©∂∑∞®œd?" w¹U?Г˘d?OÄ ÊU?"W¹‹w?Ð…—U?Ž WðW†Ë…œ ÍW?²? O?!ï?" Í‹w²??A?Ö Íd?}ðd?JÝ Í—…œ…b¹—U¹ œ—u?" ÍWA?}?" Í—WÝ…—UÇ® wðu?Ö »…—U?Ž w½UÝËu½W?!U½˛˘— w"˘—W?Ý Í©s¹b#«¡U?NÐ bL?Š«® Æ©∂∑±®©…ËuÐ dOÐ „U½ËË— Ë ËuðËWJA}Ä wJ}Ð…—UŽ Ëu!W¼ Í«uO¼ ÍW?? Öe|Ë W# W?? " ¨ËuÐ U¹—u?? Ý …ËW¹U??²? ?,|Ë W?? "WMðËW?J|— Ͳœ W??" »…—U?? Ž wðüËË ÂW?? "W¹ Ë ‚…— w?²? ? ?,?|u?†W¼W?# ‘…ËWz w?"U?? ? ?! Ë ï¼ Æ—W?? ? ?Ý …œd?? ? ?" Íb½u?ð wýd?? ? ?}?¼ …ËW?? ? ?I? ? ?ýW?1œ Ë w"W¹ ˛œ Æ…ËW??²|—“˘œ…œ ¨œ—u??"WÐ —W??³? !«—WÐ «œ U¹—u??Ý w,??ŽWÐ wL?|˛— ÍW½U?²? ,? OM}??Ñï??ý ÆW¹‹Íœ w"W¹ï¼ gO&«d}Ž Ë U¹—uÝ w,ŽWÐ wL|˛— WðËuł wðW¹UM!˛Ëœ Æ d?? Ö ÊU¹W?? ?"WMðËW?J|— wÄU?? & ¨U?¹—u?? ÝW# g¹©5?O? ?"«d?? ²? ?ýô« 5¹Ëb?? ?Šu#«® WÐ Ë«d?Ðu?? }½ Íœ—u?? " w?½U?? !“ «b?? ?&«d?? }? ?Ž Ëu?? ?!W¼W?# …“U?? O½W?Ð W?? "WM?ðËWJ|—® ∫s?}†…œ «b?? ?"W¹W?? !U?M½U¹W?ÐW# …ËUJý …ËWÐ ÊU?OA?O?à&W?Ž Æ©∂∑≤®©‚«d?}Ž Ëu?!W¼ w½œd?" Íœ—u"WÐ w½U¹ W?!Wz ¨X|—bM|u?.Р͢‰U?L? O?ý¢ w?!ï½ïðïz ïÐ ÊU¹ï??š Íd?O~²??AÄ ‘U¹—u??Ý w½U?"…œ—u??" W?" Í…˛˘— ËWz® ∫s}??àÐ 203


—W??Ý WðU?"…œ ‘d??}¼ Ë «Ë˙…œ Í—W??Ý W# W??"W½U¹WÐ Æ©∂∑≥®©W¹‹w½ —ËËœW?Ð ¨Êñ?³Ð—…œ ‚«d??}? Ž ∫X}†…œ Ë ‚«d}Ž wL|˛— Ͳœ U??N½Wð W?J†WÐ Æ U??"U½ Âe??O½ï¹«“ Ë Âe??O?#U¹d??á? L? Oz ÍËüU??ý w"W¹‹w½U??"…—WЗW?Ð êO¼® w½U?L²?AO½ XÝWÐW?!¢ «œWL?}z w½U?L²?AO½W# U?N½W𠜗u?" w"Uš u?"…Ë ¨X|˙uÝ…b†W¼ »…—U?Ž Æ©∂∑¥®©X}ÐW¼ ¢WÐ…—UŽ —W?Ý WðU?"…œ ‘d?}¼ ¨W¹«ËUz˛˘— WÐ —W?Ý w"W?¹W?!U½˛˘— W?" ¨w½UMÐu# Í¢‫اﳊﻴـﺎة‬¢ ÍW!U½˛˘— Í…—U¹ñÐ ËWz u"…Ë …Ë«œ Íœ—u"WÐ fŽWÐ wÐe?OŠ ÍW¹‹w!ï½ïðïz ËWz® W¹«Ë Í‹vÄ ÆW"WMðËWJ|— «œ »…—U?? ? Ž w?½U?? ? L? ? ?²? ? ?A? ? ?O?½W?# wK?Oz«d?? ? ,? ? ?O?z wðW?†Ë…œ W?? ? " W?¹«Ë ÊU?? ? "…Ëuðd?~"W?¹ …ËWðW?½ …œd"…œ wýd}¼ «œ ˙Wý w²š…Ë —WÝW# ¢‫اﳊﻴﺎة‬¢ …ËW¹«˙ ËWz ÍW½«ËWâ}Ä WÐ Æ©∂∑µ®©b½«—“W!«œ —WÝW# W" …ËuÐ ï~²Ý«— …b½WÇ ¢‫اﳊﻴﺎة‬¢ WðU" ËWz X}½«“…œ ËU?OÄ U²,}z Æ‚«d?}Ž wL|˛— —WÝ ÆW¹«œ…b†W¼ Íœ—u" ÍW??"WMðËWJ?|— w¹UГ˘d??OÄ Í‹ÍË…—Ëu??ý Ê«Ëu??!W¼ g}Ä ¨ üW¼˛˘— Í…—W?Ð w½U??"WðüËËW# ËW# p}ýWÐ ∫œ—U½ d?"WÐ ïÐ ÊUO"W¹WJÝËdÐ w?½—ïÖœïÐ ÍôïJO½ Ë 5~OÝï?" w,JO#Wz Æœd" ∫X}†…œ W¹WJÝËdÐ Ë Í‹w½U?L²?A?O½ w²?}"W¹ ¨W?¹‹w²A?Ö WMðËWJ|— ÂWz wM?²,?š ˙W?ÖWÐ ¨W¹«Ë ÊU!˙…ËU?Ð WL?}z® Æ U"…œ dð 5ðWÐ «b?&«d}Ž Í—U!ï"W# ¨œ—u?" Ë »…—UŽ ¨«dÐ w#WÖ ËËœ—W¼ Ê«u}½ w?ðW¹U²Ý˘œ ‚«dO?Ž wðW!uJŠ Í‹w½U?NO?ł ÍW¹UÄ «œ‹‚«d}?ŽW# œ—u" ÍW?A}" ÍW½U?¹‹w²ýUz w½œd?"—WÝ…—UÇ Æ©∂∑∂®© U"…œ dð bMàÐ WÐ W?"WMðËWJ|— W?" ¨…Ë…œd?"ËxÐ Í (Kodria Fistev) wJ|—UðuÖ (IZVESTIA) ÍW!U½˛˘— W# (Alexej Vasilev) Æ©∂∑∑® «œ…œ ÂW†W?&W# ©ÂeO#U¹d?á?LOz W# …—ËW?Ö wJ|dÐ…“ wMðËW?" vÄ® wJ?|—W??Ý…—U?Ç ÙW?? ÖW# W?? A? ?O? ?!W¼ W?? "  W?? O? Ñï?? Ý w?½ôW?? Ö® X}?? ÝËu½…œ «œ (PRAWDA) «bÑ«dÄ® ©ÊW?"…œ w¹UГ˘dOÄ WMðËWJ|— ÂW# ¨ÊËuÐ «œW"W?A}" ÍW½U¹‹wÝ«d"u?L|œ Ë W½U¹‹w²ýUz w²?? ,? O#U?? O? Ýï?? Ý wð—UÄ w½U?? Ö—ïz Í(Neues Deutschland) ÍW??!U½˛˘— Æ©±π∑∞Ø≥رµ W?? ?"W?MðËW?J¹— Í…—U?З…œ U¼ËUz «œ±π∑∞Ø≥ر≥ W?#  üW¼˛˘— ÍU?? ? O½U?? ?!W?†Uz ÍËu?ðd~?"W¹ Ë Âe??O#U¹d??á?L? Oz Ͳœ «b??OðUÐW??šW# W??&«d?}? Ž Í—U??!ï?" Í‹v?Ä s|u?ý w?½œd?"ËW??²Ä® X}??ÝËu½…œ Æ©Èu½ w!eO#UO½ï#ï" 204


Íd?O~²?AÄ U¹—ï?" w½«—U?J|d?" wð—UÄ w½U?Ö—ïz Í (RONDONK SCHIMAN) ÍW?!U½˛˘— Æ©∂∑∏® U"…œ œ—u" ÍWA}" Í—WÝ…—UÇ W# «œ(Information Bulletin) Í…Ë«d?? ?"ËxÐ W# w?JM?,KO?¼ W# (World Council of Peace) ñÄ wJ|Ë«œËË—¢ WÐ Ë  U"…œ W"W!UMMðËWJ|—W# w¹UГ˘dOÄ ¢…ËW†œW#¢ «œÆ©™®±π∑∞Ø≤Ø≥∞ Ͳœ «b½U?? OðUÐW?? šW# ©»…—U??Ž Ë œ—u?? "® w#W?? Ö ËËœ—W¼ w²?? }? "W¹¢ ï?Ð ¨ UÐ…œ u??}?½ Í¢ŒW¹UРƢÂeO#U¹dáLOz Ë  UÐ…œ u?}½ ¢Ê“W! w"W¹‹ÍœU?ý¢ WÐ W"WMðËWJ|— Ë«dÐu?}½ ÍË«d.J|— Í‹w²?AÖ Íd?}ðdJÝ Æ©∂∑π®©«—œ ÊU"W²Ý—WÄW½ï" …e}¼ Ë ÂeO#U¹dáLOz W# ËuÐ …bMýu" wJ|dÐ…“¢ W¹«Ë Í‹vÄ ÊU¹ï??š Í‹Íd??O?~²??AÄ gOÐ…—U?? Ž w½U??N? O? ł w½U??"W??²? ,? ?O#U??O? Ýï??Ý Ë X,??O½ï?? !ï??" Wð—UÄ ©œW?!W?×?! e¹“W?Ž® ‚«d?}Ž w?²,?O½ï?!ï?" wð—UÄ w!W?"W¹ Íd?}ðdJ?Ý ÆÍñЗ…œ W?"WMðËWJ|—W# Æ©∂∏∞®XÝ«uš  «ËUz WÐ ÍW"WðW!uJŠ Ë ‚«d}Ž w#WÖ ïÐ Í‹Í—…ËW²šWÐ w¹Uðï??" Í…—U??!˛ W# ¨U?¹—u??Ý w²??,? O½ï??!ï??" wð—UÄ w½U??Ö—ïz Í©V?F? A#« ‰U??C½®ÍW??!U½˛˘— ÆœdÐ u}½ ©œ—u" Ë »…—UŽ w¹ËËó}! wJ}MðËW"—WÝ® WÐ ÍW"WMðËWJ|— «œπ∑∞ wð—U! w~½U! W??"W?MðËWJ|—W?# w¹UГ˘d?? OÄ ¢…ËW†œ wšU?½W#¢ …œuð wð—UÄ w?½U??Ö—ïz ©Ê«d?? }z wJ?¹WÄ® Í﹜«— Æœd"

ÊUO½«d~½W¹ô Ë «ËUz˛˘— Í…—WÐ w²"|u†W¼ ÂüWÐ ¨ÍñÐW½—…œ W?"WM?ðËWJ|— Í…—UЗ…œ Í‹wL?Ý…— w"W¹…ËW½œdJ½ËË— ê?O¼ U?O?"—uð wL|˛— Íd??"WÐ Í‹wÝËu½W??!U½˛˘— w"W?¹…d~½ï??" Í‹Í—«b?ýW?Ð ïÐ ‚«d??}?Ž ï?Ð œ—U½ wÝËu½W??!U½˛˘— ËËœ Ë —W?Ý vÐ Ë U½U?! vÐ Í—U?O?ÝdÄ XÝW?I½Uz w²?Ý…œWÐË «œπ∑∞ Í“u?!Wð Í≤∞ W# —U?!ï?"—W?Ý ¨«œ ‚«d?}?Ž W# ¢ÊU?"W½U?!u?"—u?ð w(U?!¢ Í…—UЗ…œ «b½U?OJ|—U?O?ÝdÄW?# Æœd?"…œ ÊU¹üï?&U½ Ë vÄ ÊU?"W?½U?!u??"—uð w(U?! Í…—UЗ…œ w?J|—U¹ñÐ ‘˙ï?ý w?ðW¹«œd?"—W??Ý w½W?!u??$Wz® wðu?Ö d??"WÐ w½U??"…œ—u?" —W??³?!«—W?Ð ‚«d?}? Ž w²??,|u†W¼ Í…—UЗ…œ «b¹œ wJ?|—U?O? ÝdÄ W# Æ©…ËWð˘œd??"ËxÐ ÙW?ÖW# ËW¹ï??šu?}½ w"W¹W?A?}? " «œ ‚«d?}?ŽW# œ—u?" ÍW#W??ÝW?!® wðu?Ö d?"WÐ ¨Ê«d?}?z Ë U?O?"—uð …ËËó?? }? ! ÂWz ‘U?Ä ˛˘— ±± W??"W?? !UM½U¹W?Ð WJ½uÇ ¨X?}Ð ÛUÇ w"W?¹W†W¼ …ËËó?? }? ! ÂWz X?}Ç…œ vÄ «Ë ©™® ÆX}Ð ≥Ø≥∞ W~½…— Æ…ËWð…Ë«d"ËxÐ 205


d"WÐ «œW¹‹wÝËu½W!U½˛˘— …d~½ï" ËW# Æ©∂∏±®©W¹‹w½ —«b¹‹Íb½…u}Ä «œ UO?"—uð U¹ Ê«d}z Íœ—u" «œ¢‚«d?}?Ž Ë U?O? "—uð wðW¹U?²?ݢœ Í‹Íb½…u??}Ä¢ w†UÐ Ë ÊU?ýWÐ «œW½ fO??"W# Í…ËWz wðW?(—…œ Æ©∂∏≤®…ËWð«b†W¼ Ê«d??}z w½U??"W?!U?½˛˘— Æ…Ë…œd?"W½ Ëx?Ð Í‹wL?Ý…— w?"W¹…ËW½œdJ½ËË— êO?¼ gO½«d??}z wL|˛— ‘«b??ſWÐ w?L|˛— —W??³? !«—W?Ð …—U¹œ Æ…ËW½U??O?MðËW??"—W??Ý ÍW?½ïÐWÐ œd??" œ—u?? "W# ÊU¹‹w¹U?Г˘d??OÄ ∫X}ÝËu½…œ ¢”—UÄ¢ ÍW!U½˛˘— W½Ëu/ ïÐ ÆÊœd"…œ ÊUOMO³ý…— ï?šUz W?½U?!…ËWz wÝdð W??L?}z ÂüWÐ ¨s½U??!«dÐ WJ½uÇ ¨s¹œU??ý œ—u?" wMðËW??"—W?ÝWÐ W??L?}z® Â…œWÐ «œU½ ÍW½U??²?H?Ö Ëu??!W¼ ËWz U¹Uz œu??šU¹ øX|d?Ö…œ W?"W?MðËWJ|— Íe|— ‚«d?}? Ž wL|˛— Æ©∂∏≥®©ø…ËWK−¹œ w†ïÄWý ÂWz Ê«œ Í‹w?½UЗu?? & Ë Íd?? Ö«˙ï?? šW?Ð ÊU?? "…œ—u?? "® X}?? ?ÝËu½…œ g¹¢ U?? Žö?Þ«¢ Í—U?? Ñï?? Ö fŽWÐ wL|˛— ÍW?"Uð U¹Uz ¨W¹W¼ p|—UO?ÝdÄ ÂüWÐ ¨W½UO?&W¼ ¨UM}¼ XÝ…œWÐ ÊU¹WMðËW?"—WÝ Æ©∂∏¥®©ø…ËW²}M}!…œ „W!WzWÐ WMðËWJ|— ÂWz ïÐ W¹‹Í—Uz «dÐ wMðËW?"—W?ÝWÐ ÊU?"W¹‹w½«d?}z® Ëu?³¹ñЗ…œ Í«— ÊU?!W¼ g¹"‫ "آﻳﻨﺪﮔﺎن‬ÍW!U½˛˘— Æ©∂∏µ®©sÐ ÊU¹ïš ÍW,& w½…ËUš ÊU"W¹‹w,ŽWÐ W" s¹«uO¼WÐ ÆÊœUA†œ ÊUO½U"…œ—u" ÍW?? !U½˛˘— W?? "Uð W?? " ¢X?,? ?O½«d¹« ÊUÄ¢ w?Ðe?? O? Š w?½U?? Ö—ïz Í¢Êu?? š Ë „U?? š¢ ÍW?? !U½˛˘— ¨«œ ‚«d}?ŽW# wðW¹U!W" wL|˛—® ∫X?}ÝËu½…œ ¨©…ËU²?Ý…Ë —U"W# W"U?²,}z® ËuÐ Êï?O,¹“ïÄïz ÊU!—ËuMÝ u¹œ ËWz w½U"…œ—u" «dÐ ÍW½«“«u.¹œ«“Uz Í…ËWMðËËeÐ w²Ý«uš Â…œ —WÐW# ËuÐ —UÇU½ Æ©∂∏∂®©…ËW²}!WâÐ «œ ÆËu³OÝËu½ ÍWðWÐUÐ ËW# Í«˙ «œ±π∑∞Ø≥ر≤ W# g¹¢ÊUNO"¢ ÍW!U½˛˘— …ËWðU?"…œ wý W½UMOÐ lO&«Ë W?"WMðËWJ|— (The Jerusalem Post) Í‹wKOz«d?,Oz ÍW?!U½˛˘— Æ©∂∏∑®©W½U"…œ—u" wOÝUOÝ Ë wJO²"Uð wJ}MðËW"—WÝ® W¹«Ë Í‹vÄ Ë Æ ËW??" v?Ä ÊU??OJ?|dÐ…“ WMðËW?J|— ËWÐ ÊU?? O½U??"W?¹‹w½W??!W?ÄUÇ Ë «ËUz˛˘— w!e?? O#U¹d?? á? L? ?Oz Ë«d?"W?½ Ê«Ë˙…ËUÇ w"W¹…œ«˙ Uð …ËW½U?¹ôWÐ œ—u?" wMðd??Ö«œ vÄ Ë Êb½U??"W?à? ⹫— W?"W?MðËWJ|— W?# ©«b¹W?? ? ? ?"W¹ w?Ý—U?? ? ? ( W?? ? ? !«d?? ? ? Ö˘d?Ä W?#® Ê…b?½W# ©w?Ý Æw?Ð ÆwЮ Íï?¹œ«— ÆËu?Ð Ê“W?? ? ? ! ∫W"WMðËWJ|— W²}½«Ë˙…œ U¼ËUz «œ±π∑∞Ø≥ر± Æ©«œ XÝ«˙…u}½ wðüW¼˛˘— W# WšW¹UÐ ñÄ w¹ËËó}! wJ|Ë«œËË—® 206


¨W½Ëu/ ï?Ð Æœd?" «d?JýUz Í‹w&…“WÐ ÊU?¹ï?š w?ðW¹«˛œ «ËUz˛˘— w½b½U?¹W?Ö«— w?½U?Ö—ï?z Èb½W¼ W# (The Observer) ÍW?? ? ? ?!U?½˛˘— «œ(Kirkuk Oil and United Nations) Íñ?|œ—W?? ? ? ?Ý d?|˛W?# ∫X}ÝËu½…œ U¼ËUz «œ±π∑∞Ø≥رµ Í‹vÄWÐ W~½…— ¨W½UOšd½ b½…ËUÄ U¼W½ïOK! W" ‚«d?}Ž ÍËË—Ë˲ w"u"—W" w½U"WðËW½ W½U"® wðüW?? ²? ?Ý…œ d|˛ W?? ²|ËW?JÐ ¨Ëu?? A? }?Ä ÍËuðËW?? Š ÍWM|“W?? ²†œ W?MðËWJ?|— ËWz w!U?? $Wz—W?? Ý …—U¹œ«Ë °ÊËW?? ?" U¹d?? ?( wł—u?? ?ÖWÐ X|d?? ?"…œ ÊU?? "…‹Ëu?ðd~"W?¹ …ËWðW?½W# @½U?Ð Æ…ËW½U?? "…œ—u?? ?" «œ «bſWÐ Ë œ—u?" Ê«u}½ ÍïÖu²?HÖW# ÍW½U¹‹w"…—WÝ W?A}" ËW# WJ}"W¹ „u?"—W" wÝËu½…—UÇ Æ©‹…ËW²}M}!…œ —WÝ…—UÇ vÐ Í‹Íe?OK~MOz w!eO#U?¹dá?LOz w½ËuÇ Ë b½WÇ v?Ð ÍËË“…—Uz Ë ïÖ W?²|œ …œ—WÄ vÐ W"W?!U½˛˘— wM¹d|œ wðW?ÝU?O?Ý …ËË“…—Uz ËWz Æ…œ—u?" wðËW?½ wMðd?Ö «œ —W?ÝWÐ XÝ…œW?" ¨ U?"…œ «dJýUz ÆX|ËW" XÝ…œ ÍW"W¹‹w½üUð Uð ¨sðdÖ«œ—WÝWÐ XÝ…œ Ë  üW²Ý…œ ÆW!eO#U¹dáLOz W¹ïÐ ¨X¹œ…œ ÊU¹…dÐ…“ ËWz (The Observer) u??"…Ë Ë«ËWð gO½U??"…d|œ—U??OK! …—«œW¹U??!—W??Ý Æ«œ…œ ÊUO½U¹ïš w½U"W¹‹Íb½…Ë…˛—WÐ wM²Ý«—UÄ w†ËW¼ „W¹…‹u}ý Ëu!W¼WÐ Æ…Ë«d?? ? "W?½ ¨X|d?JÐ «œ©„u?? ? ?"—W?? ? "® W# Ëu?Ð —U¹ñ?Ð Í…d?? ? }? ? ?!˛ —W?? ? ?Ý ËWz W?? ? "˘˙ËW?z UðW?¼ s½«u?²?Ð Uð ¨…ËW½W?.Ð ˘—œ WÐ „u??"—W?" ÍW½«œ—u?" wF??O?&«Ë Ê…œ…œ ÙËW¼ ÊU?"W?²? ,?O#U¹d?á? L?Oz w!e?O?#U¹d?á?L? O?¾¹ Í—WM|u?½ …d?OÄ Í©∂∏∏®©f½ï?!œW?z® ÆÊd~Ð «b?OðËW½ wðU?¼«œ —W?ÝWÐ XÝ…œ W# «œ±π∂∂ر∞Ø≤µ W# ¨«b¹‹w?½U?N?O? ł w~½W?ł ÂW?"W?¹ ‘UÄ w½U?²? Ýœ—u?" W# Í‹Íe?OK?~MOz ©∂∏π®ËuÐœd" wýWJA}Ä Ê…b½W# W# (Royal Central Asian Society) W# W" «œ p|—UMO?LOÝ  üW??²? Ý…œ ¨…Ë…œ—u??" w²??Ý…œ d|˛ W?ðU??.Ð „u??"—W??" ¨w&«d??}? Ž wJ}??L?|˛— —W¼® ÍËu??³ðu??Ö Í…ËWM?²? ?Ý«u?? ?Ö ÍW~|—W?# X|—œ…œ ÙËW¼ —«œd?? ?"WÐ ˘˙ËW?z UðW¼ W?¹ïÐ Æ©∂π∞®© «œ…œ XÝ…œW# »…—UŽWÐ „Ëu?"—W" ¨…ËW¹‹Íœ ÍW½U~}Ð Ë »…—UŽ w½œd?" vłW²A?O½ Ë …Ë…œ—u" w½«u²?AO½«œ ÊUO½U?"«—WÖ Ë ÂeO#U¹d?áL?Oz Ëu!W¼ Í‹ÈuÖWÐ Í‹w½«“—UÐ Ù«—W½…˛ ÍW?"W½«Ë…— WðuÖ W?L}z ÆÊWJÐ ∫wðuÖ W" Æ…ËWM¹…œ…œ «œ …Ëu??²? A? O½«œ Ëu??!W¼ —W??ÖWz ¨…ËW??²? }M}??!…œ Íœ—u??"WÐ ¨Ë …œ—u??" ¨Ë …ËuÐ œ—u??" „u??"—W??"® Æ©4|˙WáЗ…œ —˘“WÐ wAO½U"…œ—u" ÊU?L²?AO½ …e?}¼ Ëu?!W¼ Ë œ—u" ÍW?½«“«u.¹œ«“Uz Í…ËWMðËËeÐ WÐ —Ëu?²?ÝWz XAÄ Í‹w½«“—UÐ ÆW¹‹wÇ w²ÝWÐW! X}½«“…œ Ë X}†U½ …dðïÖW# «Ë—W¼ ¨ÊU"…—…Ë…—WÄ 207


∫X}ÝËu½…œ W"WMðËWJ|— Í…—UЗ…œ w½U!W†Uz Í(Die Zeit) ÍW!U½˛˘— ÊU?? O½«œ u¹d?? ( ïÐ U?? N?½Wð ¨W?? O¹«Ëœ ÂWz „…Ë wM?ðd??Ö«˙ ˙W?? ý Ë s?ðËWJ|— —U?? ł „W#W?? Ö ì® Æ©∂𱮩…ËuÐ …e}?¼ Í…ËWz —WÝW# s¹—Ëu?Ý Ë 5½U!u?Ö W½Uš „W¹…œ«˙ Uð W¹ïÐ Æ U?"…œ XÝ«— (Die Zeit) Í—«“U?z Í≤± W# W?? ? ? ,? ? ? "u½ ÍW?? ? ? "…ËW½œd?? ? ? " ÊËË— W½«Ëñ?Ю Æ…ËW?MM?}?0 ÊU/U?? ? ?"…—…ËU?~?½W?? ? ?ł Æ©∂π≤®©«œπ∑∞ Æ©∂π≥®qOz«d?,?Oz —W??Ý ïÐ p|¢—WðW?š¢ WÐ W?"WMðËWJ?|— ¨wJ¹d?!Wz Í(Time) ÍW?!U½˛˘— Æ…ËW¹«dš ˘—œWÐ W½ Ë«d" v# Í‹ÍdO~²AÄ W½ …ËWKOz«d,Oz ÊW¹ôW# …¢—WðWš¢ ËWz ÆX}MOÐ…œ w?MðËW?J}?ð W?Ð W?? ? ?"WM?ðËW?J|— W?¹«u?? ? ?Ö X}?? ? ? ÝËu½…œ Íb?½W†ï?¼ Í(DE TIJD) ÍW?? ? !U?½˛˘— Æ©∂π¥®…Ëu²A¹WÖ ÂU$Wz WÐ ¢ïJÝï!¢ W# Ë Í‹ÍË…—Ëuý ¨ÊU??²? Ýœ—u??" W# W??"W??!U?MMðËWJ?|— ÂüWÐ ¨…ËW½«u??}½ WðËW??" „W?¹…œ«— Uð ÍË…—Ëu??ý W??²? Ý«— Æ©∂πµ®…Ëu²A¹WÖ ÂU$Wz WÐ ¨ïJÝï!W# „W½ ¨ÊUMÐu# Ë «bſWÐW# X}?†…œ …ËW½U?? ?!u?? Ö WÐ «œπ∑∞Ø≥ر∂ W?# Íe?? O?K~M?Oz Í (Financial Times) ÍW?? ?!U½˛˘— ©ø U"…œ UÄ—WÐ ¢w¹WAO!W¼ w"W¹‹w²ýUz¢ W"WMðËWJ|— ïšUz® W"WMðËWJ|— W~½…—® X}ÝËu½…œ «œπ∑∞Ø≥ر≥ W# (Neue Zürcher Zeitung) ÍW!U½˛˘— ÍUÄË—ËW?z w"W¹W?? !U?½˛˘— s¹dð—«œU?? ÖU?z W?? " W¹W?? !U½˛˘— ÂW?z Æ©X}Ð ‚«d?? }? ?Ž w?J}J?O? ?²? ?"Uð ÂW?"W?¹ ÍWKÄWÐ ¨«œWMðËWJ?|— ÂW# «b?ſWЮ X?}†…œ ¨«œ œ—u?" ÍW??A?}? " wMO½«Ëñ?}?ðW# W¹«ËUz˛˘— ‚«d}?Ž  U" ÊU!W?¼ ¨©X|ñ³Ð ‚«d}?Ž w"Uš Ë ¢œ—u?" Í…dOð¢ u}½W# Ê«d?}z w²Ý…œ W¹Ëu?²,¹Ë …ËW½U¹ï?š w?½W¹ôW# gO½«d?}z Íœ—u??" Êï?OK! vÝ¢ W?" ©X?}†…œ W?"W?!U½˛˘— u?"…Ë® W?¹«u?O¼WРƢ4|“U,Ð Uý Í…Ë…u}½ wðWÝUOÝ ïÐ p}†Wâ}Ö Ë Í“ï†Uz Ë ÊWJÐ w!ï½ïðïz Í«Ë«œ ©∂π∂®…ËW?? ²|d?? Ö…œ

„W¹ «œ (The New York Times) w½Ëu?Ç ïÐ ÙW?? ÖW# W?? " W½ËuÇ ï?Ð ÂWz w²?? Ý…œüUÐ w?²? Ý…œW?ЗU??" „…b?½W¼ w½U?? "Wðu?? Ö ÙW?? ÖW# W½U¹«— ÂW?z ÆX}Ð XÝ«— W?¹‹w½ —ËËœ ÊU?"…œ—u?" W?" b?½U¹W?Ö U?á?,?Oz W?Ð Í…ËWz —U?Ö˛˘— ÂüWÐ Æ©∂π∑®5½ „W¹WÐ ˛œ «œ gO?,?ŽWÐ WJ†WÐ Æ5O½ ÊU?"W½U~}Ð …e}¼ w²?Ý…œ Í“ï&…—W& Ë s½U¹ï?š w½U"W¹‹Íb½…Ë…˛—WÐ Í—W?Ý«œËWÝ ÆÊ—U¹œ !U!Uz Í“«u.¹œ«“Uz Æs¹œd??" ÊU¹WMðËWJ|— ËWz Í‹ÍœU??ý Í‹Í—«b?ýWÐ «œ«ËU?z˛˘— w½U?N? O?łW# œ—u??" w½U?"W??²?ݢœ 208


Í©∂π∏®©Êï?? ²KO?? !W¼® ÍW?? "W~½U?Ðu??}½W?Ð …œU??ł W?? " (A.H. Hamilton) e??OK?~MOz Í—U?¹“«b½Wz W" ¨ UJÐ …—W²K?~MOz wðW!u"uŠW# «Ë«œ Uð …ËWð“ï& ÍW?ðW(—…œ ÂWz ¨UA}"«— «œ ÊU?²Ýœ—u"WÐ ©Êï??²?KO??!W?¼® W??" W¹‹w?½ —U??ł ÂW?? "W¹ …ËWz Æ©∂ππ®ÊWJÐ È˙W?Ð œ—u??" ïÐ W½U?? Ñ˘d??! w"W?? !ï??" ÍW"…˙u" p}ðU" ÆX}½W¹WÖ…œ  Uá,Oz WÐ ÊU!W"…ËWðW½ ïÐ Íïš w½UÐ…dNO! Ë w²,¹ËWýïš ©Êï²KO!W¼® ïÐ ÊUO"W¹W!U½WÝdÄ ÍW"W~²,½«“ ¨«œ XÝ…œW# w½UOÖ «œW½U²,½«“ wJ}²ýWÖW# Í‹Í—ËuÐW??Ý W?" …ËW½«œ w!«—…Ë ©Êï??²KO??!W¼® ÆÍñЗ…œ ïÐ ÊU¹ï??š w!W?š Í‹Í—«b??ýWÐ Ë œ—U½ w¹«˙ïšW?Ð œ—u" Í—«˛W¼ ÍËuðU¼ v# ËËœ W?"W~²,½«“ —W?Ö ¨X|œ …ËWÐ ÍW²Ýï?" ËWz ÍË«ËWð ÆÊWJÐ —U" ÍW"…˙u" ÍW~}łW# s½«u²Ð «œ ˛˘— WýUÄ W# Uð ¨X|d~З…Ë pOM"Wð wýWÐW# Ë e|— Í˙WÄ ËWz Ë ÊW"…œ Í“U½U?ý …Ë…©Êï²KO!W¼® „…Ë w²Ý˘œWÐ ÊU!W?"…ËWðW½ w"UÄ—WÝ ÆÊW"…œ ‘WJA}Ä wÝUÄuÝ wý˙ï?ý ÍWÖe|Ë ‘˙ï?ý wðW¹«œd"—W?Ý ¨W"WMðËWJ?|— w½b½U¹WÖ ÂU?$WzWÐ Ë Êb½Uá?ÝWÇ ïÐ vÄ—U??" Í…—UЗ…œ Æ©∑∞∞®X,??š —U?? " W# «œ±π∑∞ Í—«“Uz Í≤≥ W# Í©ÊU??²? Ýœ—u?? " w~½…œ® Íd?}M!U¹W?ÄWÐ «œ q¹—ËUz w²?Ý«˙…u?}½W# Í‹w?½«“—UÐ ¨…ËW?L|˛— ÊW¹ôW# W?"W?!UMM?ðËWJ|— w½œd?" vłW?Ћvł w?½U?? "…b?½WÐW?# p|b½W?¼®  u?? ?Ö Í‹wðW?? ?O? ? Ñï?? ?Ý Í©”Uð® w?ÝUÐu~?½…œ w,?½«˛Uz W# ¢‘˙ï?ý wðW¹«œd?"—W?Ý w?½W?!u?$Wz¢ W?"WMðËWJ|— w½b½U?¹W?Ö ÂU?$Wz WÐ ïÐ Æ©∑∞±®©ÊË«d" w!«b½Wz Ë ÊW??!u?$W?z w!«b½Wz Í©‫ ®ﻣـﺮﺗﻀﻲ اﳊــﺪﻳﺜﻲ‬wðW¹U??"˘—W?Ý WÐ «œ±π∑∞Ø≥ر∑ ©w¦¹bŠ® ÆUM}¼ p}Ä ©∑∞≤®©Í‹w²?ýUz ÍW½óO#® fŽWÐ wÐe?OŠ wðW¹U?L|—W¼ wðW¹«œd?"—WÝ ∫wðuÖ ©„<® W# «b¹‹Í—…ËU!Wł w"W¹…ËW½ËuÐï"W# ÂWz …ËW¹‹Í“UÐ pO²"Uð ÍËË˙W# X,?O#UOÝïÝ w,ŽWÐ wð—UÄ W" s¹W?"…œ Í«dJýUz WL}z® WJ†WÐ Æs½«Ë˙W! Í‹vð ËuA?}Ä w½«—Uł wJ}MðdÖ«— ˙Wý u?"…Ë Ë …ËËœd"W½ «b¹WÄ Í…—WÝ…—UÇ …ËW¹‹wðW?¹«ËWðW½ Ë wðW¹U??L|—W¼ Í…d~?½ï?" w?½U?"…—U¹ñ?Ð W# Ë W½U??²?,?¹Ë ˜˘d?! wJ?|˙…ËUÐ W# Æ©∑∞≥®©ÊW"…œ œ—u" ÍWA}" ÍW½U¹‹w²ýUz wJ|—WÝ…—UÇ Í«Ë«œ W" ¨…Ë«d−M}N†W¼ ÊU??O½U?? "…e??}¼ Ë Ê«d??" „WÇ ÊU??"…—«b?? "WÇ W??ýU??łW# —˘“ w?"W¹…—U??!˛ «œ  —U??! w¹U?ðï??"W# U½ …e?? }¼ Ëu?? !W¼® wðu?? Ö «œ±π∑∞ wK¹—ËU?z Í≤¥ W# ©w¦¹b?? Š® Æ©∑∞¥®…ËW½«—b?M}??ý…u?†W¼ Æ©∑∞µ®©…ËW²}M}²Ý…œ v# ÊUO½U"W"WÇ r|˛— Ë …ËWM|—bM}ý…Ë…b†W¼ ÊU"W¹‹w!«eO½ ÆËuÐ œ—u?? " w?½U?? "…—…ËU~½W?? ł …e?? }?¼ w½“W?? ! wJ?}MðËW?? "—W?? Ý ÊU?? "W?? ýU?? ł w?½œd?? " „WÇ ÆX}ÐU½ ÊUÝUz «Ë—W¼ «œ˛˘— WýUÄW# ‘Uł Í…ËWMðdÖ«— 209


ÊU¹‹Íd¹“…Ë ÍW?KÄ œ—u??" ZM}Ä W??" ¨«dM?|—“W??!«œ Èu½ w"W¹WM?OÐU??" «œπ∑∞ wð—U??! Í≤π W# Æ©∑∞∂® dÖ—…Ë «b}𠢉U?L? O?ý¢ W# U??²?,? }z Uð ÍW½U¹‹w&«d??}?Ž …e??}¼ ËWz W?" …Ë…œd??" ÍËxÐ ¢‫اﻟﺜـﻮرة‬¢ ÍW?!U½˛˘— Æ©∑∞∑®©qOz«d,Oz® —W³!«—WÐ wðüW¼˛˘— Í…—WÐ WM|—œd}½…œ ¨ÊËuЫd" dO~}ł ∫X}M}ÄWÝ…œ Íïš p|—UOÝdÄ «œ…d}# Í…ËW?M?ðËËeÐ Í‹Í—U?J?¹—U?¼ ±π∑∞ Í—«“U?z ͱ± ‘UÄ œ—u?? ? ? ? " wý˙ï?? ? ? ?ý „W?¹…œ«— ı U?ð øøœd" wMO²ÝW#W( ÍW½«“«u.¹œ«“Uz ËUÇ g?}Ä  «d?? ?"ï?? ?L|œ wð—U?Ä w²?? ?Ý…œüUÐ w?½U?? ²? ? Ý…œWЗU?? ?"W?# „…b½W¼ Í«— …Ë…—U?Ð ËW# ∫s¹Wš…œ Ê…œU?!Uz W?Ö—W?L?A?}Ä Íe?}¼® W?" b½U?¹W~¹— «œ  —U?!W# ÊU?L?Ýu?Ž w#W?Ž œu?L?ŠW?! —ï?²?"Ëœ Æ©∑∞∏®©s~½W−Ð  üW¼˛˘— w½U"…—WÐ WMâÐ ÍW½U??L? ²? !  «d??"ï??L|œ wð—UÄ W??" b½U¹W?~¹«— «œ±π∑∞ wK¹—ËUz W?# g¹©wH??Ýu¹ `#U??/® »…—U?? Ž W# Íd??O?~²??A?Ä «œ 5²?? ÝW#W??( ÍW?? A? ?}? "W# œ—u?? " Ë W¹W¼ f?ŽWÐ wð—UÄ W?Ð ÍË«ËWð Æ©∑∞π®ÊW"…œ w,¹U?! w¹Uðï??"W# U?N½Wð Æ…u¹ñÐW½—…œ Íï?š Í«— …Ë…ËË— ËW# U?²?,?}?z Uð Í‹w½«“—UÐ Ù«—W½…˛ W??A? }? " w?M²??,? š«œôWÐ W?# œ—u??"®  u??Ö w½…œ—Wz w?½U??ÝËu½W??!U½˛˘— wJ?|b??(…ËWÐ «œ±π∑∞ wâ??O¼ W¹ï?Ð Í‹w½«“—UÐ Æ©∑±∞®©Ê…œ…œ »…—U??Ž wðW?? !—U¹ «œ »…—U??Ž w½U??"…“U?? Ý ”Ëu½…—UÇ ÍW?A}?" ÊU"WÐ…—U?Ž WðüËË ÍWЗ˘“ W?" X}½«“…œ „UÇ WJ½uÇ …Ëuðu?ÖW½ 5²ÝW#W?( Í…—UЗ…œ ÍW?? ? ? $W?J?ýW?z Ë —«“Uz W?Ð w?½U?? ? ? Ö—“U?Ð Ê«ËW?z Æ…Ëuðd?? ? ? ?ÖW?½ XÝ«—W?Ð ÊU?? ? ? ?OM?O? ? ? ?²? ? ? ? ÝW?#W?? ? ? ( ÍU½«uð W" W¹W¼ ÍïšWЗWÝ ÍË«d.J|— «dÐ Í‹wMO²ÝW#W?( w#WÖ ÆÊW"…œ …ËW½U"W¹‹wMO²ÝW#W( W½ Ë ©XÝ«ñ??!…œ® WÐ w²?,¹u?}?Ä W½ W½U?!…—U?& W?#W?Ö ËWz ÆW¹W¼ ÍW?"W?ðWKKO?! w½œd??" Í—W?³|— W¹W¼ ÊU¹…ËW?z w(U?! ÊU?"W?¹‹wMO?²? ÝW#W?( Íœu??š U?N½Wð ÆW¹W?¼ ©—…b½U?A? O½ È—®WÐ w²?,¹u??}Ä ©W?,? "u½® w½«d~½W¹ô  W??³¹UðWÐ Ë œ—u??" ÍW?L?}?z ÆÊW?" ÊU?A? O½ XÝ…œ ÊU¹ï??š wÝËu½…—UÇ Ë ÂW?"W¹ ÍWKÄ WÐ ¨s¹W"…œ Í‹wMO?²ÝW#W?( w#W?Ö w½U"«Ë…— «Ë«œ Ëu?!W¼ Í‹ÍdO~²?AÄ …ËW†œW# ÆÊUOÝËu½ …—UÇ w½œd" Í—U¹œ w(U! ¨Í‹w²ýËdÝ «Ë ÍË«—œu¹d?( Í‹wMO²?ÝW#W?( „…b½W¼ «œ±π∂µ w†U?ÝW# ‚«d}?Ž wL|˛— W?" WÝUÐ w½U¹U?ý 210


œ—u" wý˙ïý Í—WM|u½ W!Wz Æs~½W−Ð œ—u" wý˙ï?ý Ͳœ Ë s}Ð ©W½U²,¹Ë ïš® W" œd" v# ÊU¹‹w²?|—Wz wJ}ðW??!e??š »…—U?Ž wJ?}?L|˛— ê?O¼ U?²? ,? }z Uð Æ ©¿®œd?" Í«dJ?ýUz Ê«—…b½W¼W# wÐ…—U?Ž w½«—«bðüW?²? Ý…œ Í—U?Ö˛ï?!Uz Í‹w½«“—UÐ «œ±π∂∑ W# Æ…ËËœd?"W½ 5²??ÝW#W?( w#W?ÖW# wJ|˙W?ý pý vÐ …Ë…—UÐ Ë —«œ Ë ÙUŠ ËWÐ WJ½uÇ ¨Êe|—U?áÐ ïš qO?z«d,O?z Í˙WýW# W?" œd" Íe??!…— wJ|e??}?¼ œd??" v# ÊU¹UJð »…—U??Ž w½«—«b?ðüW??²? Ý…œ p}ðU??" Æ4|˙˘œ…œ WðW?ÐUÐ ËW# …ËW¹ï¼ ËWÐ Æ U?(«—WšWÐW½ Ë …e?!…—WÐ Í«ËñÐW½ ËWz W" …ËW½«œ w!«—…Ë Æ5²?ÝW#W( ïÐ X|d?}MÐ WðüËË Í…Ë W?z ‘UÄ Ë±π∂∑ w½«d¹…“u?? Š Í˙‹W? ý ‘U?Ä Æ«œ ÂW†W??&W?# ¢WðWÇ¢ WÐ ÊU?¹‹w½«“—UÐ ©w½U??"W†«—W½…˛® ¨œd??" «b†W¼—WÐ …ËW†Uð W??ÝËu½ …—UÇ ËWÐ ÊU??OMO??²?ÝW#W??( w#W??Ö ÊU?"WÐ…—U??Ž w?!«—…Ë U¼ËU?z Í‹w½«“—U?Ð Æœd?? ? " v# ÊU?¹‹wM?|uM?|— ÍUJ?ð Ë Í‹w½«“—U?Ð Íô …ËWM?ðU¼ »…—U?? ? Ž ÊU??²? ?OÇ 4OÐ…œ Ë 4|˙˘b?¹…œ «œ qOz«d??,? ?Oz ÙW??ÖW# U?¼ËUz wJ}?~½W??łW# -u?? Ö W??"® ∫‹…ËW½«œ „W¹¢WðWÇ¢ X|ËW½Uð…œ ‘U²,}z ÆÂœdÐ ÊUðu}½ ¢WðWÇ¢ WÐ ¨Âœd"W½ vÄ ÊUð˙…ËUÐ ¨X|œ—WÝWÐ Æ©∑±±®©ø UJÐ ÊUð‹wM|uM|— w!W¼ËËœ w(—U?Ž ©ÙU??ý—U?! bKO?(® ïÐ ¨Ê«d¹…“u??Š w~½W?ł w!U?$Wz—W?Ý «b??ý…ËWz ÙW?ÖW# ≤∞ W# Íïš „…Ë Æ©∑±≤®¨ËuÐ ¢Ë«d"W½ ˙…ËUТ Ë ¢Ë«d"W½ Ê«Ë˙…ËUÇ —˘“ ¨‚«d}Ž Í—U!ï"—WÝ ÆU½«b}Ä w½«œ «œπ∂∏ wK¹—ËUz wL?? &U?ð Í…ËW½b½U?? ý…u†W?¼ ¨W?? "WMðËW?J|— w½U?? "W~?½d?? Ö …—W¼ W?? !U?? $Wz —W?? ÝW# p?}? ?"W¹ WJ½uÇ ¨ÊWJЗU" …ËWð«d"ïL|œ wð—UÄ Íu}½WÐ Íb?OÇ w½«u²½U¹W½ WL&Uð ËWz ÆËuÐ Í‹w½UÐW†Uð W?L&U?ð ÂWz ËuÐ —UÇU½ r|˛— …ËW¹ï¼ ËWÐ Æ«d?ÝU½  —UÄ w"˘—W?ÝWÐ …ËW?L|˛— ÊW¹ôW# Í‹w½«“—UÐ Æœd" Wſ…œW& wýWL&Uð ÂWz Í¢—uM#«¢ ÍW!U½˛˘— r|˛— Æ UJÐ ⁄UÝU¹ ÂWz Æœd??" …ËW¹‹w½«“—UÐ WÐ ÊU?¹‹Íb½…u?}?Ð Í‹w½UÐW†Uð wL??&Uð w½«—W?M|u½ «œπ∑∞Ø∂Ø≤∏ W# ÊU??O? "W¹…ËW½œdJ½ËË— «œ¢Í—U??Ö“— ≠ œ«d??"ô« 5¹—u??¦#« ‫ﻧﺪاء ﺣـﺮﻛـﺔ‬¢ Íñ|œ—W??Ý d|˛W# W??L? &Uð d?|˛W# Ë …ËW?ð«d?? ? ? "ï1œ w?ð—U?Ä Íe¹— W?M?âÐ œd?? ? ? " ÊU?? ? ? O½U?? ? ? !«b?½Wz W?# ÊU?¹«Ë«œ ¨…Ë…œd?? ? ?"Ëx?Ð W?L? &Uð ÂWz W?" …ËW??!W?š œU¹ …ËWz X?|ËW?!…œ Æ ©∑±≥®ÊWJÐ  UÐW??š «b¹‹w½«“—UÐ wðW¹«œd??"—W?Ý Æ©∑±¥® UJÐ 5A?šWÐ Í«Ë«œ «b½U¹—W?³?!«—WÐW# œd?"…œ Í‹‹w½«“—UÐW# ÊU¹«Ë«œ d?²A?}Ä „W¹…ËU?! ÆËuÐ ‘ï?š ÊU¹‹v# Í‹w½«“—UÐ Æœd?" Í‹w½«“—U?ÐW# ÊU?OMO?A?šWÐ Í«Ë«œ ÊU¹ï?š —UÇU½ U?²?,?}z «Ë (*) “Schwere Kämpfe in Kurdistan” in “Süddeutsche Zeitung”, München, den 22.7.1965. 211


°°°…—˘“ wJ|—UOÝdÄ ÍW~}ł øœd"…œ Í…ËWz g¹œ—u" w#WÖ U¹Uz ÂüWÐ g}Ä ÊU¹‹Íœ wJ|“U?³|— ¨œUzu( ‰U!W?" —ï²"Ëœ w?ðW¹«—W³|— WÐ ¨UÄË—ËWz W# WL?&Uð ÂWz wI# ÍW"…ËWM?ðËËeÐ «bO}?ð ¨…Ë…œd"ËxÐ ÊUO?"W¹W!UM½U¹W?Ð «œ±π∑∞ w²ÝuÖï?z w¹Uðï" W# ÆËu?³ðdÖ Æ©∑±µ®©ËuÐœdÐ u}½ ï²½W?Ý w½U1WÄ Ë ÂeO#U¹dáL?Oz wÝËuÝUł Ë Ë«dOÖ Èd?"WЮ WÐ ÊUOO½«“—UÐ XÝ…u?¹WÄ …ËW?ð«d?? "ï?? ?L|œ w?ð—UÄ W?Ð Ë …ËW½U?? ?ý…u†W?¼ Í‹w½UÐW?†Uð wL?? ?&U?ð «b?? ý…ËW?z ÙW?? ?ÖW# ÍW½«“«u?.¹œ«“Uz Í…ËWMðËËeÐ Í˛œ U?²?A?}¼ Ë …ËW½U?! UÄË—ËWz W# ÊU?O?!«b½Wz Èb½W¼ ¨…ËW½ËuÐ Í©Âe¹ËU?? !® „…b½W¼ U𠨫œ©Âe¹ËU?? !® Íu??}? ý—U?Ç d|˛W# ÊU¹…—U?? ł ÂWz ¨Ê«˙u??Ý…b†W?¼ œ—u??" Æ©∑±∂®Ê—WÐ W²AšW# w¹UÄË—ËWz ©.d?" bL?×?! VO³?Š® «d?"ïL|œ wð—UÄ Í‹w²?A?Ö Íd}ðd?JÝ ¨±π∑∞ Í“u!Wð ÍUð…—W?Ý W?" ÊËuðËW" p|— …ËWz —W?ÝW# «œ fŽWÐ ÙW?ÖW#  —UÄ W" b½U¹W?Ö«— ©‫ ®اﻟﺘﺂﺧﻲ‬ÍW!U½˛˘— WÐ Ë Ë«œW# ÊU¹W?J¹œ wJ|b½W¼ Æ—Ëu?MÝ w†ËU??ÝU¹ W½WJ?Ð W?Ö—W??L? A? }Ä w½U??"…e??}¼ W# p?|b½W¼ W!Wz Æ©∑±∑®sÐ ÊU¹—«œ—WÐ XÝ…œ …ËWMM?}L?ý…œ ÍW½«ËWz Ë 4|—“W?0«œ «œ‹ ÍdO?! w½U?"W~²?Ý…œ —W??ÝW# Í—U¹ñ?Ð «œ±π∑∞ w!W¼ËËœ w½Ëu½U??" W# «œ f?ŽWÐ Ë œ—u??" w½U??"ï??Öu??²? H? Ö ÂW??"W¹W# Æ©∑±∏®ËuЫ—œ ͱ W# ¨…ËW&«d?}Ž Í—U?!ï"—W?Ý Í©d"WЮ Íu}?½WÐ  «d"ïL|œ w?ð—UÄ Í…d~½ï" 5!W?²ý‹W¼ —«býW?Ð —WM|u½ ¥∏∏ Æ«d" vÄ w²?Ý…œ ¨…ËW¹‹w"˘—WÝ Í‹w½«“—UÐ ÊW¹ô W# «œ±π∑∞ Í“u?!Wð wð—U?Ä ¨fŽW?Ð wð—UÄ w?½«—WM?|u½ Æœd?? ?"…œ ÊU?? ?O? ? !«b?½Wz —«“W¼ µ∞ w?ðW¹«—W?M|u?½ W?? ?" ¨ÊËuÐ ¨Í‹wÐ…—U?Ž w²?,? O#U?O?Ýï?Ý Í…ËWMðËËeÐ ¨5²??ÝW#W?( Í—U?Ö“— Í…—WÐ ¨‚«d?}?Ž w²??,?O½ï?!ï?" ÂWz Æ©∑±π®ÊËuÐ —«b?ýWÐ Íœ ÍË«d?.J|— p|b?½W¼ Ë ‚«d?}?Ž w½U?L?²?A?O½ wð«d?"ï?L|œ wð—UÄ wð—UÄW# ó??Oð Ë b½uð ÍWMš…— ÆfŽWÐ w?½U?"…˛œ Ëu?!W¼ ïÐ œ«“Uz wJ?|—W?³MO?! …ËuÐ W?¹…d~½ï?" Æ«dOÖ —«bðüW²Ý‹…œ w,ŽWÐ W½Ëu/ ïÐ Æœ—U½ ÊUO¹UГ˘dOÄ ÍWJÝËdÐ «b½UNO?łW# ô „W#WÖ Æ…ËW"…d~½ï" wMðdÖ ÍW½ïÐWÐ …d~½ï?"® W?" XÝ«u?š w?ð«ËUz Ë œd?" …d~½ï?"W# w¹UГ˘d?OÄ Í‹ÍË…—Ëu?ý w?²?,?O½ï?!ï?" wð—UÄ Æ©∑≤∞®©X|d.Ð ˙WÖWÐ ±π∑∞ Í—«“Uz ±± ÍW!UMMðËWJ|— ¨X}ÐËuðËW"—WÝ w½«—UJ|d??" w²?,?O#U??O?Ýï?Ý wð—U?Ä Í‹Í“W?"—W?! ÍW?²? O?!ï?" ¨X.?|d?³#ïz —W?²#U??Ñ U¼…Ë—W¼ ¨U¹—U~?#uÐ w#W??Ö Í—U?? !ï??" ‹Í‹w½U?? L? ²? A? ?O½ Í…—WÐ Í‹w½U?? L? ²? A? ?O½ w½W?? !u??$Wz ¨U¹—U?~½W¼ Æœd" v# ÊUO¹UГ˘dOÄ ¨UO½U!˘— ÍËuðd~"W¹ w²,O#UOÝïÝ Í…—WÐ w½UL²AO½ w½W!u$Wz 212


Æ«dM}¼ vÄ w¹Uðï" ‚«d}Ž ïÐ w²}Ý«d"ïL|œ Ë ÊU²Ý—u" ïÐ w!ï½ïðïz Í—U¹ñÐ WÐ …d~½ï" Ͳœ wMOðW?Ð w"W¹…b½W??ÖUÄËñÄ r|˛— ¨…d~½ï??" w½U?"W?¹‹wÝU?O? Ý …—U¹ñÐ Í…ËW½œd??"ËxÐ ‘UÄ „W#W??Ö Æœd?" vÄ XÝ…œ ¨ÊËuÐ —«b??ýWÐ «œ …d~½ï??" W# W?" Íœ w½«ËWz Ë X,??O½ï?!ï??" wð—UÄ Æ©∑≤±®Ê«d" dO~²Ý…œ X,O½ï!ï" Æb½UI†uš «œ ‚«d}Ž W# Í“ï†Uz Ë ˛dÖ wJ|—UÐ W!Wz ÙW?ÖW?# Uð °…ËW¹«d?" “«d??OÐ …Ëô —˘“ W# g¹œ wJ|—U??ł —UÄ ÍW?!U½—W?Ð «b?ýW¹…d~½ï??" ËW# Æ©∑≤≤®wðu?Ö  —UÄ w²?Ý…œüUÐ wJ}²?Ý…œWЗU?" u?"…Ë ¨X|—bM}$u~?Ð «œW" Èu½ W?š˘œ Ë —UÐ ∫ U¼ v# ÍU¼ËUz  —UÄ Í¢W(W,#W(¢ W½U½«˙ïÖ ËWz Í‹vÄWÐ W¹‹w²??,½«“ W¹‹Í—ï?Oð W# ¨«œ W~?†W?!ï?" Í…ËW½œdJ?O?ý Ë W½U¹‹wÝU?O? Ý wðUÐW?š W# »e??O?Š® Íï?š w"—Wz WÐ »e?O?Š ÆX|d?Ö…b†W¼ …ËU?Ç—W?Ý …ËW½ôW?Ö ÍWÐ…d?łWð Ë ÊU?"…“«u?.?²ðËWJA?}Ä ÍË«ËWð Ë w²?Ý«˙WÐ  …d(Uz Íd?O³Mý˘— Ë wðW¹üW?!ï" Ë wÝU?OÝ Ë Í—ËuÐUz w(U?! X}½«“…œ w½œd?" vÄ—U" Ë ÍË…“ w½œd?"—WÝ…—UÇ Í‹Èu½ ÍU?ÝU¹ Í‹ÍdO~²?AÄ »eO?Š Æ UJÐ —WÐW?²Ý…œ ©∑≤≥®Æ©X|dJÐ —WÖï,! «œ ÊU²Ýœ—u" W# Ê«—UOðuł w(U! Uð ¨ U"…œ ∫ËuÐ U¼ËUz W"W!U½—WÐ «œ±πµπ W# Æ©∑≤¥®©X|dÖ…œ—…Ë wMOMO# w,"—U! w½U"W¹‹Í—ïOð W# œËuÝ «b¹‹wðUÐWš W# »eOŠ® wK¹—ËUz W# Í‹w½«“—UÐ …b½W?Ç—W¼ Æb½«˛W¼ wýUO?"—uð w½U?"…œ—u" ‚«d?}?Ž ÍW¹‹Èu½ …—UÐ ÂWz W?" ¨b½U?¹W?Ö«— Í‹w"—uð Í(Tercüman) ÍW?!U½˛˘— Íd??}M!U¹WÄ Í(Lütfü Akdog) WÐ «œπ∑∞ U?O?"—uð Í…Ë…—…œ Íd¹“…Ë ÂüWÐ Æ©∑≤µ®¨W¹‹w½ U?O?"—uð —W?³?!«—WÐ w?Ä«d?š wJ|“U?O½ êO¼ œ—u?" Æ«bſWÐ …ËuÇ ¨‚«d?}Ž Í…Ë…—…œ wð…—«“…Ë wM²A?}N~½UÐ —WÝW# «bðU?" ÊU!W¼W# (Cagliankil) ËËœ—W¼ Í—UJ¹—U¼ wðW(—…œ Ë ‰W¼ ÍW"W½«œ—WÝ® wðuÖ «œ±π∑∞Ø∑ر± W# (Cagliankil) Æ©∑≤∂®©œd" —WÖï,! «œW"WÇu}½W# wA¹UÝUz Ë wML}¼ Ë œd" d²ýïš wðüËË W# g¹©d?"WЮ ÆX|ËW"…œ—…œWÐ œ—u?" Ͳœ ‚«d}?Ž Í‹Í—UJ¹—U¼ ïÐ UO?"—uð w¹…œU!Uz «œ…d?}# wšW?¹UÐ ¨«œ f?ŽWÐ ÍU?ð…œu?? ? " ÍW†U?? ? Ý 5!W?? ? N? ? ?}? ? ?Ý ÍœU¹ W?# ¨«œ±π∑∞ Í“u?? ? !Wð ͱ∂ Í—Ëu??²? Ý…œ ©d??"W?Ю ˛˘— ÊU??!W¼ Æ ©∑≤∑®…Ë…œd??" …—UÐËËœ ÍU?? O? "—uð Ë ‚«d??}? Ž wðW?¹U??²? ݢœ ∫X}†…œ W" b½U¹WÖ«— w&«d}Ž Í‹wðU" ÍËuðd~"W?¹ wðüËË „W¹W?" W?¹…ËWz ‚«d?}? Ž Í—U?!ï??" w"…—W?Ý w$U??!Uz ∫ÂW??"W¹ Íb½WÐò 213


ÆX|—“W0«œ »…—UŽ XÝ…œ w?J}?? ? ýWÐ êO?¼W# Æ…Ë«—œñ?ÐW½«œ p?}# w?"W¹W?? ?"W?¹ ‚«d?? ?}? ? Ž w?"U?? ?š ≠»≥ Íb?½WÐ ÆX|dOÖUM†W¼ Æ»…—UŽ Í…ËWðW½W# WJ}ýWÐ ‚«d}Ž ≠√µ Íb½WÐ w#WÖ Ë »…—U?Ž w#WÖ ¨…ËuðU¼ p}?Ä w"…—WÝ w#WÖ ËËœW# ‚«d?OŽ wðWKKO?! ≠»µ Íb½WÐ Ëu??!W¼ Í«Ë…— w(U??! Ë œ—u??" w#W??Ö w?ðW¹«ËWðW½ w(U??!W?Ð X}½…œ Ê«œ …—Ëu??²? Ý…œ ÂWz Æœ—u??" Æ«œ ‚«d}Ž w²}"W¹ Í…u}Ç —«uÇW# «œ ÊU"WO¹…ËWðW½ W!W" w½U??!“ «œ‹ wÐ…—U??Ž w½U??!“ ÙUÄW# «œ ÊU??"W?¹‹Íœ—u?" W?Çu?}?½W# Íœ—u??" w½U??!“ ≠»∑ Íb½WÐ Æ©∑≤∏®åW¹‹wLÝ…— u"…Ë «œ…d?}# œ—u" W" U?Ö…œ vð ¨…ËW²}M|u?.Ð w²Ý«— Ë w¹U¹—ËË WÐ W½«b½WÐ ÂWz ˘d?! —WÖ ©‫ ®ﻣـﺮﺗﻀﻲ اﳊــﺪﻳﺜﻲ‬ËW??"W¹‹w²??Ý«— W??!Wz ÆX?|—b½«Ë˙…œ Í‹vð »…—U??Ž Í…ËWðW½W?# p}??ýWÐ Í—Ëu?²?Ý…œ® ∫U½ v# Í‹vÄ —«“Uz ͱ± ÍW?"W?!UMMðËWJ?|— Í…ËW½œd?"ËxÐ ‘UÄ p|˛˘— b½WÇ gO??&«d?? }? Ž w#W??Ö Ë »…—U??Ž Í…ËWðW?½W# WJ}??ýW?Ð ‚«d??}? Ž W??" X}½…œ «œ…ËW?Ð Ê«œ ˛˘˙W??ýUÄ Æ©∑≤π®©»…—UŽ Í…ËWðW½W# sJ}ýWÐ ¨…ËWO¹œ—u" Ë »…—UŽWÐ ÍWMš…— p¹˛U?" wÐe?O?Š Æœ—u?" Ë ‚«d}?Ž Íd?²|“ w"ï?"U½ Íï¼ W?²?}Ð…œ W†Uð W¹‹w²?Ý«— ÂWz 5O½ p}?ý‹WÐ p|—ï?ł êO¼WÐ ÊU?"…œ—u?" W" ËUÇ g}Ä W?²?,?š Í…ËWz Ë  dÖ …—Ëu?²?Ý…œ ÂW# êO¼W# WJ?}?ýWÐW½ Ë »…—U?Ž w"U??šW# WJ}?ýWÐ W½ gO?½U?²?Ýœ—u?" w"U?š ÆÍœ w?"W¹…ËWðW½W# Æ©∑≥∞®Íœ wJ}"Uš ÍW?? ?!U½˛˘— ÆÊËu?? ?³?ðËW?? "W?½ p|— W?¹W#W?? ?ÝW?? ?! ËWz —W?? ?ÝW# f?ŽWÐ Ë  «d?? ?"ï?? ?L|œ w?ð—UÄ e}!Uz @½W?ł wJ|—UðuÖ «œ±π∑±ØµØ±π W# ¨fŽWÐ w½U"W½UÖ—ïzW# p}"W¹ ¢W¹—u?NL'«¢ Ë …ËW²}ÝËu½…œ Í‹wðU" Í—Ëu²?Ý…œ ÍW½«b½WÐ ËWz «bO}ð Ë X}ÝËu½…œ  «d"ïL|œ wð—UÄ Í˛œ p}??ýWÐ u??"…Ë U??N½W?ð «œ ‚«d??}? Ž W# œ—u??" W??" …ËWðU??"…œ w½ËË— Ë X}M?|œ «œ d|˛WÐ ÊU??OðW??š ÆX|—b½«ËñÐ ÊU¹‹vð X|d½«uð…œ ¨¢»…—UŽ Í…ËWðW½W#¢ ∫Ëu³²,š ËUÇ g}Ä Í…Ë…—«uš ÍW½U~†WÐ ÂWz …Ëuðu~¹W½ Æ»…—U?Ž Í…ËWðW½W?# WJ}?ýWÐ ‚«d?}Ž W?" …Ëuðu?Ö w²?Ý«— Í‹wðU?" Í—Ëu?²?Ý…œ® Æ…ËWðW?½ËuÐËx?Ð «b¹‹ÍË…—Ëu?? ? ýË Ê«d?? ? }z Ê«u?? ? }?½W# ÍW?¹…—ËW?? ? Ö …ËWðW½ ËW?# WJ?}? ? ?ýWÐ œ—u?? ? " 214


w"W?¹‹Í“«u?? š «œu?? ł …ËuÐ…œ …ËW?z WJ½u?Ç ¨…Ë«d?? "W½ …ËW?# ”UÐ «œ —«“Uz ͱ± ÍW?? !U?M½U¹W?ÐW# Ë »…—U?? ?Ž Í…ËW?ðW½ ËËœ —W¼ Í‹W?¹¢w¹U?ðW¼ U?ðW¼¢ W¹‹w?ýWÐËU?¼ ËWz …ËW¹W?~|— ËW?# Æ«dJ?ýUz u?}½W?# U?N½W𠨫œ ‚«d?}? Ž W# œ—u?" Í‹wð«“ wL??"u?Š Æ U¼…œ vÄ w¹Uðï??" «œ  üËË W# ¨œ—u?" ËWz Æ «œ…œ ïÐ w?†ËW¼ fŽWÐ wðW??!u??"u??Š ÍW¹‹w²??}?"W?¹ ËWz ¨…ËU??O?ý «œ »…—U??Ž w²??}? "W¹ —W¼ ìd?? ?²|“ W?½U~}?ÐW# 5O?½ p}?? ?²? ?ý ¨…ËW?? ?²|d?~½U¹U?½ W¹‹w¹…ËW?ðW½ W?? ?³†U?? ?& ÂWz ÍW½«œ—u?? ?" ͱ± ÍW??"W??O¹ËËó?}? ! W??!UM½U?¹WÐ W# W½«œô Ë ©W†W¼ w?"W¹…ËW½«œ p}#® Íœ w?"W¹W?ýU?~½UÐ Æ©¿®©—«“Uz ∫…ËW𫜅œ W½UðuÖ ËWz wÇ—WÄ—WÐ ¨ «d"ïL|œ wð—UÄ w½UÖ—ïz ¨¢‫اﻟﺘﺂﺧﻲ‬¢ ÍW!U½˛˘— ÙW?ÖW# WJ†WÐ ¨«b½U"W¹‹w(«d?Öu?ł Ë w¹ËËó}?! W¹‹w²Ý«— ÙW?ÖW# U?N½Wð „W½ W½UM¹ñЗ…œ ËWz® ËW# Æ…ËWM²Ý…Ë…œ ˛œ «b?AO²?,O#UO?ÝïÝ wÐ…—UŽ w,?ŽWÐ wð—UÄ w½U"W¹‹Í˛ï#ï¹b?Oz …ËUÇ—WÝ w½U??"ï?Öu??²?H? Ö wðU?"W?# «œ fŽWÐ wð—UÄ wðW?¹«œd?"—W??Ý w½U?!«b½W?z w½U¹«dÐ ÙW??ÖW# …ËW¹…—UÐ WðU?? " ËWz ÊU?? ²? ?Ýœ—u?? " wð«d?? "ï??L?|œ wð—UÄ Æ«d?? " v&W?ðW??!…œ «œ —«“U?z ÍW??"W?MðËWJ|— g?}Ä Ë s|—œ˙ï?~Ð «b¹‹wðU?? " Í—Ëu?? ²? ?Ý…œ W# ¨«d?? " v# w?ÝUÐ ÍW½«b½W?Ð ËWz W?? " œd?? " Í“U??O?MA?? }Ä p}Ä »…—U??Ž Í…ËWðW½W# p}??ýWÐ «œ ‚«d?}? ŽW# gOÐ…—U?Ž w?#W?Ö W?" s?|d?ÝËuMÐ ÊU¹‹w?²¹dÐW# ÆÊËuÐW½ Í“«— W?"…“U?OMA?}Ä WÐ Ë œd?" ÊU?OMO?AšW?Ð Í«Ë«œ ÊU1WÄËU¼ wÐe?O?Š w½U¹«dÐ ÆX}M|œ ¨s¹ËuÐ Í“«˙ Í‹v?Ä WðU??" ËWz  «d??"ï??L|œ w?ð—UÄ ÍW??L? }z W??" …ËW¹U?M}¼ ÊU??O? ý“ïÄ p?|b½W¼ ¨…ËWM¹W"  u& «œ —«“Uz ͱ± ÍW"W!UMMðËWJ|— Â…œ—WÐW?# üï&U½ wáÝï" X,¹u½U!W½ WJ½uÇ ËuÐ«Ë ÊU?L}Ä W?L}z ÆW¹‹w?ðU" wJ|—Ëu?²Ý…œ «b¹ï?šW# Íï?š ‘…—Ëu²?Ý…œ ËWz WJ½uÇ U¼…Ë—W¼ «d?²? ,¹Ë —W?Ö  W??³¹UðWÐ Æ…‹ËW?²|d??"…œ —W?ÝW# Í‹v&W?ðW?!…œ «bJ}ðW†U??Š Ëu?!W¼W# W?½«b½WÐ ËWz Æ©∑≥±®©X|—bM|ó|ñЫœ  üËË ïÐ w¹WAO!W¼ wJ|—Ëu²Ý…œ @½W??ł w¹Uðï?" W?J½uÇ Æb½U?I?†u?š Íœ ÍW??A?}? " «œ ÊU?²? Ýœ—u?"W# @½W??ł wMðU¼ w¹U?ðï?" ÊW¹ôW# W?"WÇu?}½ Í…ËW½œd" Ê«œ…ËUz Ë Í‹Í—Ëu?ÐUz Í…ËW½œd" XÝË—œ w½U?¹ «œ  U" ÊU?!W¼W# ËWz ¨‚«d?}?Ž w,?ŽWÐ wð—UÄ w"˘—W?Ý Íd~}?ł ©w²¹dJð 5,?Š «b?/® Æ…ËW?&«d?}?Ž wL|˛— ∫b½U~½W,†W¼ W¹…u}ý ÂWÐ ÍW½U²(dÖ Ë ÊU??"…ËU?šËË— …œU??ł Ë W~|— Í…ËW?½œd?" XÝË—œW?Ð w²??,¹u?}?Ä W?"W??A? }?" wM?ðU¼ w¹«Ëœ® ‫¨ ®ﻣﻊ اﻻﻗﻼم اﻟﻠﺌـﻴﻤﺔ‬µ’ ±π∑±ØµØ±π ¨œ«bG?Ð ¨±∞∑¥ œbF#« ¨¢‫اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ‬¢ ÍW?!U½˛˘— W½«ËñÐ ©¿® Æ©‫ﻓﻲ اﻟﺘﺂﺧﻲ‬ 215


—UM¹œ ±µ w~½U! …—UÇU½ U²,}z üËË w½U¹ W!Wz ÆW½U"…ËuÐ ‰ËU" …b½uÖ Í…ËW½œd" Ê«œ…ËUz Ê«—«“W¼ ï?Ð WÇËu?? ! …—UÇU½  üËË w½U?¹ ‹ W? !W?z Æ…ËW?? ²|ñ?? ³Ð wðüËËU¼ —«“W?¼ ≤± ïÐ WÇËu?? ! w½U¹ W?!Wz Æ…Ë«œ XÝ…œW# «œ¢‰U?L?O?ý¢ w?½U?"…Ë«œËË—W# ÊU?O½U?"…ËU?OÄ W?" …ËW?²|ñ?³Ð …œ«ËW½U?š Æ…ËW²|ñ}~Ð ÊU¹ïš w½U"WMOA}Ä WÇu}½ ïÐ ÊU"…ËËœd" ıï" …“ï¼ …—UÄ ÍdÐ…“WÐ …—UÇU½  üËË v?Ð Ëu?? ? ?!W?¼ Í…ËWz ï?Ð  U?JÐ v?Ä X?Ý…œ Ê«b?? ? ?}?Ä…—W?Ä Í…˛˘dÄ …—U?ÇU?½  üËË w½U?¹ W?? ? ?!W?z Æ©∑≥≤®©X|ËWJÐ @MÇ ÊU¹—U" ËË—Ë˲ ÍWÇu}½ w½U"…—U" wðW¹U?"˘—WÝWР͢üUÐ w"W¹W½ó?O#¢ «œ±π∑∞صر± W# ‚«d}?Ž wL|˛— W" WÝUÐ w?½U¹Uý ÆUM}¼ p}Ä ¨W"W!UMMðËWJ|— w½œd" vłWÐ vł Ë ÊËuÇ «œËËœ WÐ ïÐ ¨w²¹dJð 5,Š «b/ Í‹Íd?? ? O? ? ³?Mý˘— ÍW?†W?? ? !ï?? ?"¢ u?? ? "…Ë Í‹Íd?? ? O? ? ?³Mý˘— ÍË«d?? ? .?J|— p?|b½W?¼ ¨…b½W?Ç —W¼ Ë Ê«—bM|—“W?!«œ ¢œ—u" w½«—W?ÝËu½ w²}?"W¹‹¢Ë ©∑≥¥®Æ¢œ—u" Í—U?O½«“ Í˙ï"¢ ¨©∑≥≥®¢Íœ—u" …b½W?ÐW# w!W?? " U?? ²? ,? ?}z U?ð r|˛— X}Ç…œ v?Ä «Ë ÂüWÐ Æ©∑≥µ®«—œ vÄ ÊU?? O½œd?? "—U??" ÍW?~|— ïÐ —UM¹œ Êï?O?K!≤ W?²?Ý«— ÆX}Ðœd?" vłW?Ð vł —«“Uz ͱ± ÍW?"WMðËWJ|— w?½U?"W¹‹Í—W¼ËW?ł w½œd?? " XÝË—œ ïÐ —UM¹œ Êï?? OK!±[µË w½U?? L? }KÝ ÍË«—“W?? !«œ …“Uð ÍW~²?? ,½«“ w½œd??"U?MOÐ ïÐ W??" «b¹‹w½«“—UÐ w"W¹…Ë…—W??šd??OÐW# ÂüWÐ ¨©∑≥∂®…Ë«d??" ÊU?š—W?ð W~²??,½«“ ÍW½U??.?ýï??šW½ Æ©∑≥∑®©5¹“«˙U½ œ—u" w#WÖ® X}†…œ …ËËœ—U½ Í—U!ï" „…—WÝ Íd"WÐ w½ËuÇï?Ð Ë 5½«Ëñ??}ð «œ —«bðüW?? ²? Ý…œ w,??ŽWÐ w?Ðe??O? Š u??}½W# W?? " X|d??"U½ …ËW# w?†ïJ½ ͱ± ÍW"WMðËWJ?|—WÐ W" «bL|˛—W# ÊW¹ô „…b½W¼ ÆÊW¼ œ—u?" ÍWA?}" —W³?!«—WÐ Í“«Ë«œuł —WÐ W½Wš…œ éÝï" ¨…ËËœd" ïÐ ÊUO³}?,Š p}JO²"Uð u"…Ë UN½Wð œušU¹ ¨ÊËuÐ Í“«—U½ —«“Uz …ËW¹‹Íœ w"W¹ô W# Ë UO"—uð ÙWÖW# …ËW"W¹ô W# Ê…œ…œ ÙËW¼ W½U½W¹ô ËWz Æw½œd" vłWÐ vł Ͳœ w¹«ñJ?}Ä w"W¹…—WÐ ¨p?|e??}¼ s½«u??²?Ð WJ†WÐ ¨7ÝW??³?Ð „W¹‹Íb½…u??}Ä «œ Ê«d??}?z ÙW??ÖW# Æ4|—“W!«œ œ—u" p}Äï?z w½UðüËË ÍW??"…ËW½ËuÐï??" ÍW?½ïÐW# ©‫«‚ ®ﺳـﻌــﺪون ﺣـﻤــﺎدي‬d??}? Ž w?ðËW½ Íd¹“…Ë —W??³?!«—WÐ Ê«d??}z ÍU?ý w?ðW?ÝU??O?Ý w½«b†W?¼ «b?}Ä WðËW??" «œ±π∑± Í—…u¹d??³?}? ( W# ¨Ê«—UðW# ‚«d}?Ž Ë Ê«d}z Í‹Í—UJ¹—U¼ «bJ¹e}?½ «Ë wJ|˛˘— WýUÄW# ÂüWÐ Æ©∑≥∏® ËW½ w½U"WðW?"dOý ËWz Ͳœ —«bðüW?²?Ý…œ w,?ŽWÐ wÐe?O?Š u?}½ wL?&Uð ËW?²?Ý…œ „…b½W¼ WJ½uÇ ÆWðW?L?Š…“ —˘“ …ËU½«uð Í˙WÄËWÐ «œW½U?O¹«Ëœ ÂW# W½UL&Uð Ë W?²Ý…œ ËWz …ËW# W~ł ÆÊW¹…ËW½ËuÐ p?¹e}½ p}# Í…b†«œ W?" W¹‹w½ …bM}?¼ UN?½Wð ÆÊW?"…œ —U?" «œ Ê«d}?z w½U?"W½ï?O?,¹“ïÄïz …e?}¼ Ëu?!W¼ ÙW?ÖW# 216


ÆÊWJÐ gšWÄ ïÐ ÊU?O½U"…Ë«d?"ËxÐ …Ë«bſWÐW# Ë X}Ыœ ÊU¹©…œuð® wÐe?OŠ wJ}?!«b½Wz b½WÇ ÍW?O? ,Mł W½Ëu/ ï?Ð Æ…Ë«œ «b?ſWÐW# ÊU??O?A¹Ë…‹— X?Ý«— w½ï?O? ,¹“ïÄïz „…b½W¼ ÍU½W?Ä WJ†WÐ ©„«ËU??Ý® Ê«d?}z wÝËu??ÝU?ł ÍW?~²?Ý…œ w"˘—W??Ý W½ï??" Í©—U?O? ²?šWЮ Ù«—W?½…˛WÐ w&«d?}? Ž Æ©∑≥π®ËuÐ …ËW&«d}Ž Í—U!ï"—WÝ Í©d"WЮ WÐ Íïš Ë W²Ý«— Í‹Íb½…u}Ä ¨…Ë«—œ ¢w²?ݢœ¢ W" …ËW½U?OJ|Ë«dO~|d?"WÐ Í‹È—W# ÊU¹‹w½«uð Ê«d}z Í‹wÝËu?ÝUł ÍU~²?Ý…œ ÂüWÐ ‚«d}?Ž —WÝ W½W"…œ ‘d?}¼ WAO?!W¼ Ê«d}z w½U?"W!U½˛˘— Æ©∑¥∞®Ê˛uJOÐ ¨ËuÐ Íïš —U?O²šWÐ Æ©™®©∑¥±®ÊWÐ…œ Íu}½ ©—UJ½«ËUð® WÐ Ë Ê…œ…œ ‚«d}Ž Í—U!ï" —WÝWÐ s|uł Ë ïÐ —˘“ Ê…œ…œ ÙËW¼ ¨—«bðüW?²Ý…œ w,?ŽWÐ wL|˛— u}½ w½U?"W²?Ý—WÄW½ï" W?L&Uð Ë W?²Ý…œ Æ…ËWMM}ÝdO~†W¼ ˙Wý Í…ËWz Í«uO¼WÐ ¨4}NÐ œ—u" Í‹vłW?? ²? A? O?½ W†U??Ý œW?? / ËËœW# d??²?|“ W??" ¨ÊU??"W?¹‹wK¹W?? ( …œ—u??" Ê…œ…œ ÙËW¼ W?½Ëu/ ïÐ v# ÊU¹‹w?&«d?}? Ž ÍW??O? ,Mł ¨s¹©w?½«d?}?z w"W†WÇ…—® W# W?¹«u?Ö Í…ËW?z ÍËu½U??OÐWÐ ¨Ê«b??ſWÐ ∫X}†…œ ©±π≤¥ w†U?Ý ¨¥≤ …—U?!˛®‹ Í‹w?&«d?}?Ž ÍW?O?,Mł ÍU?ÝU¹ …b½WÇ—W¼ Æ…ËW?MM}?²?,Ð ¨X?}ÐËu?Ð vłW?? ? ?²? ? ? A? ? ? O½ ‚«d?? ? ?}? ? ? ŽW# …Ë…±π≤¥ w?²? ? ?Ýu?? ? ?Öï?z Í≤≥W# p?}? ? ? ÝW?? ? " —W?¼® —˘“ «b?ý…ËWz ÙW?ÖW# Æ©W¹U??ÝU¹ ËWz ͱ≤w†U?š W½«ËñЮ ¨©X|—œ…œ vÄ ‹ Í‹w&«d??}?Ž‹ ÍW?O?,Mł ËW# —U?ł „W#WÖ œ—u?" wý˙ï?ý w½U"…œd?"—WÝ Æ…Ë…—ËuMÝ u?¹œ ËWz W½«—œ ˙Ëuð wK¹W( Íœ—u?" Í“«— f?ŽWÐ w?½«u?ð ¨ «d?? ? ? "ï?? ? ? L|œ w?ð—U?Ä —U?? ? ? ł «Ëœ Æ…u?¹ñЗ…œ ÊU?¹ï?? ? ? š w?¹«“…˙U½ …Ë…—U?Ð …Ë«d?ÝËu½ …—U¹ñÐ ËWz ÂüWÐ ÆÊ…bÐ ÊU?"W¹‹wK¹W( …œ—u?" WÐ w&«d?}Ž ÍW?O,Mł W?" ©∑¥≤® UJÐ Æ…Ë«dš ÈuÖ XAÄ …ËWL|˛— ÊW¹ôW# ˘˙ËWz Uð Ë œ—u??" Ê«u?}½ Ͳd??Ö ¨«œ±π∑± Í—W??³?!W??²?³? }? Ý Í≤π W# Í‹w½«“—UÐ wM²??ýu??" w½«b†ËW¼ …Ë«b??ſW?ÐW# —W??,? ?"W¹ W½«—UJ?½«ËUð ËWz WJ?½uÇ  W??³?¹UðWÐ Æ©∑¥≥®œd??" b?½uð Í«b??ſW?Ð wL|˛— Í“«d?? !Uz Ë U?? ³? !ï?ÐW# ñÄ W?? " ¨ÊËu?? ³ðU¼ q}?? ³? ?!ïðïz ËËœ Í—«u?? ÝWÐ ÆÊU?? ²? ?Ýœ—u??" W?½Ëu??³?ðU¼ ÍW?²?šu½ ±∞ WÐ ÊU?²?Ýœ—u?" Uð …Ë«b??ſWÐW# W½ö?}?³?!ïðïz ËWz ÆËuÐ Ë«d?" X?O?&ËWð Í…ËWMO?&Wð ¨X}M}??NÐ ïÐ ÊU¹—˘“ œ—u??" …œ—…œ  U?" —W¼ ¨5"…Ëô ÍW?#W?ÝW?! ÊU??²?Ýœ—u??" w½«—W?"d??O?Ö«œ ïÐ W½U??!Wz ©™® W# U?ý Ë Â«œW?/ ÊUL?²¹œ Ëu?"…Ë ¨sÝËu?!…œ«— Íb"W?¹ wM|˲œ w½«ËWÇu?}½ Ë …ËW½W?"…œ Íb"W¹ ïÐ e?}?!Uz ÆÊU¹œd" dOz«“Wł 217


»e?OŠ w"˘—W?Ý ïÐ «b¹W"WJÝËd?ÐW# Í‹w½«“—UÐ u"…Ë ¨Êu¹˙W?á}ð «œ ‚«d?}?Ž wL|˛— wMOMJAÄ œ—u?? ? " wý˙ï?? ? ý ÍW½U?? ? !U?½W~?†WÐ ËW?z …ËW#W?~ł Æ©∑¥¥®Ëu?? ? ³? ? O? ? ?ÝËu½ w?&«d?? ?}? ? ?Ž w?L|˛— Ë «b?? ?O? ? }ð ï?? ?šËW?? ?²? ?Ý«— Ë Í‹w?L? ? Ý…—WÐ r|˛— W?? ?" ÊW?? ?š…œ Í—…œ ¨…Ëuðd?? ?Ö w?½U?? "…—U?J½«ËU?ðW# Æ…Ë«d" «bſWÐ wL|˛— Í‹Íb½W!«“…— Ë Í—«œUÖUz WÐ …ËW!W" ÍôWÐ U¹ Æ…ËuЗ«býWÐ ¨…Ë«d?"W½ vłWÐ vł U²?A?}¼ W" —«“Uz ͱ± wM?ðËWJ|— w½U"W~½d?Ö …—W¼ …b½WÐW# p}?"W¹ Í«Ëœ ËË“…—Uz WÐ Ë W?½U¹U?ÖU?z WÐ r|˛— Æ…©„u??"—W??"® Í—U?ý w½«u??²? A? O½«œ ÍW??"…d?}? !˛ —W??Ý Æ©∑¥µ®X,š ÆX}Ð œ—u??" ‚«d?}? Ž Í—U?!ï??" „…—W?Ý w½U??"…d~}?łW# p?}?"W¹ X}?Ð…œ W?"WMðËWJ?|— w}Ä WÐ wO?ÝU?O?Ý wÐW?²"W?! w!«b?½Wz W" ©f?¹…ËUý o¹b?/ Í—u½® Êœd?" vłW?²?A?O½ Ë —U?" Íd¹“…Ë ïÐ Íœ—u" wJ|Ë«—u}†UÄ «d?"ïL|œ wð—UÄ W" wðuÖ «œ±π∑∞ w,¹U?! W# ¨Wð«d"ïL|œ wð—UÄ Íd~}??ł U?²?A?}¼ W?¹ïÐ  —UÄ ÂüWÐ Æ©∑¥∂®…ËËœd?" ÊU?A? O½ XÝ…œ —U?!ï?" „…—W?Ý w²?|d~}?ł ÆW¹‹w½ wJ}ðüW?²?Ý…œ …—ï?ł êO¼ WM?OÐU?" W¹«Ë Í‹vÄ WJ½uÇ ¨…ËËœdÐW½ u?}½ Í—U?!ï?" „…—W?Ý Í—«bðüW?²Ý…œ Íe?}¼ W"Uð W?²|d.Ð ÊU?OJ|—WM|u½ œd" ÊU¹«Ë«œ «œ±π∑∞ w¹U?ðï"W# ÊU?"…œ—u" Æ…ËuÐ ÂU$Wz —WÝ vÐ U²,}z Uð ÂüWÐ Æ©∑¥∑®…Ë…¢‘˙ïý wðW¹«œd"—WÝ w½W!u$Wz¢ ¨‚«d}Ž ¨‚«d?}? Ž wL|˛— Ë œ—u??" wý˙ï?ý wðW?¹«œd?"—W?Ý Ê«u??}½ Í“ï†Uz «œ±π∑± Í—W??³?!W??,|œW# d?O?~}?ł …e??}¼ W?" ¨…Ë«Ëœ W¹«œ Í‹w½«“—UÐ ÍW?¹«Ë«œ ËWz r|˛— Í…ËWz ‘UÄ ¨wJĢd?ð W?²?A?¹W?Ö wL?|˛— ÊW¹ôW# W?? " ÍWÐ…—U?? Ž …œ«ËW?½U?? š —«“W¼ ≥∞ ËWz Ë „u?? "—W?? " wJ?¹e?? }½ w½U?? "…Ë«d?? " „W#W?Ö r|˛— «b??ýW½«ËWz ÙUÄW# Æ©∑¥∏®…ËWMA?}J?Ð ¨ÊË«d?" vłW?²?A?O½ „u?"—W??"W# …ËW?,?ŽWÐ ËWz Æœd??" d??O~²??Ý…œ ©∑¥π®©Í‹Í—U??"WÄ«d??š Ë ‹wÝU??O? Ý Í—˘d?}?ð w½ö?O?Ä® w½«ËUðWÐ Íœ—u??" Æ…Ë«Ëœ W½«—œ …Ë…‹œ—u" ÊW¹ô W# W½U½«ËUð Íb??N? ! `#U??/® w½œdÐô Íï¼ …Ëu?Ð «œ fŽWÐ w½U??"…œd??"—W??Ý Ê«u??}½W#  üW??²? Ý…œ …˙W??ý W# ‚«d?? }? Ž Íe?¹ï†UÐ W¹«d?? " Ë ©‘˙ï?? ý wðW¹«œd?? "—W??Ý w?½W??!u?? $Wz® w!«b?½Wz Í©‘U??L? ?Ž W?" ¨…ËW¹«ñ?}?Ö—…Ë ©w²¹dJð 5,?Š «b?/® ÍœËu?Ý WÐ ÍW?"…—UÐ ¨WM?}ðWÄ  WÄ ÂWz ÆïJÝï?! ÙU?Š —W¼WÐ Æ…ËWðU?"…œ d?OÐ dð W½U?F?O?&«Ë w½UJ|˙ËU¼W# «œ…œ ÊU?A?O½ Í«Ë «œ œ—u?" ÍW?A?}?"W# XÝË—œ w†ËW¼W?# U?²? ,? }z r|˛— Æ «œ…œ ËË— ı «œ ËuðU¼«œ W# X?|dJÐ wMO??³? A?}Ä X?|d½«uðU½ WÐ W??" ¨fŽWÐ wÐe??O?Š wðW¹…b?½U?!—W??( WÐ ¨W¹«œ©Ëuðd~"W?¹ w½U?L? ²?A? O½ w"W¹…—WЮ w½œd??" 218


wð—UÄ „W¹…œ«— ı Uð Æ©∑µ∞®ï?š W?²|d~Ð ‚«d?}?Ž w½U?"…“«u?.MðËWJA?}Ä …e?}¼¢ Ëu?!W¼ …“U?O½ ¨ U??"…œ vÄ ÍW½U??L?²? ! b½W?Ç Ë«b?,? ŽWÐ ÙW??ÖW# W½œd??"—U??" Í…œU?!Uz ‚«d??}? Ž w²??,?O?½ï?!ï??" Ëu?? !W¼ u?? ?"…Ë ¨‚«d?? }? ?Ž w²?? ,? ? O½ï?? !ï?? " w?ð—UÄ W¹W?¼ …bM}¼ ÆW?½«d?? Ö —˘“ w½b?½U~½W?? ,?†W¼ ÆW¹‹w½ «b,ŽWÐ wÐeOŠ ÙWÖW# Í—WJýï.†œ ÍWÐ…dłW𠨂«d}Ž ÍWJ¹œ w½U"WÐeOŠ w½œd?? ?" v?łWÐ v?łWÐ …b?½…u?? ?}Ä ¨gO?? ?,? ? ?ŽWÐ Ë  «d?? ?"ï?? ?L|œ w?ð—UÄ Ê«u?? ?}?½ Í‹Í—UJ?¹—U¼ Íœ—u?? ?"WÐ ÍW½U?M}†W?Ð ËWz ¨f?ŽWÐ wL?|˛— ï?? šU?z Æ…Ë…±π∑∞ Í—«“Uz ͱ± ÍW?? ?"WMðËW?J|— s½W¹W?Ö…œ «Ë ˘˙ËWz Uð ÊU?"…Ë«œËË— ì…ËW𫜅œ «—…Ë Í‹w½«Ë˙…ËUÇ øøø—W?Ý WðU?³½U¹…œ ¨…Ë«œ Æ©¿®X}Ð dð 5~½WÝ w½U!uÖ W½Uš Ë w†œ ËËœ ÍUð W"

«œ ËËœ—ËuЫ— w½U!Wý˙ïý w¹UMý˘— —WÐW& Wý˙ïý ÂWz w!W¹…ËWM¹ó|uð ‘UÄ ¨ËuA}Ä w½U"W¹‹wÝUOÝ …ËWMðËËeÐ Ë œ—u?" w½U"Wý˙ïý ÍW¹W#WÄ WMO½«Ëñ}ð ÂWz ‘UÄ Æs¹W??"W?²? šuÄ ÂU??$Wz—W?Ý Èb?½W¼ …ËuðU¼ …Ë Wz wðU??" ¨˘˙ËWz Í—UÐ Íœ—ËË wJ?}½«b?$—W??Ý ÂWz Ær}??à?Ð ÊU??²? Ýœ—u??" ͢˙ËWz ÍW??"W??ý˙ï??ý Í…—UЗ…œ „W¹W??ýËË b½W?Ç X|ËW??!…œ ÊU??ýUÄ —˘“W# ÆW¹W?M|Ë ÂW??" «b½U?? !W??"W#W?? Ö w½U??"…ËWM?ðËËeÐ ÍËËó??}? ?!W# W¹W½«ñ?? }~ý˙ï??ý …ËW?MðËËeÐ ∫…“«Ë«œuł ÊU!WJ¹œ w½U"Wý˙ïýW# …ËW½W¹ô W# W?" ¨ÊËuÐ UÄ—WÐ ÊU"W¹‹Íb?OK&Wð …“ï¼ „˘—W?Ý wðW¹«—W³|˙WÐ ÊU/U?"Wý˙ï?ý ÍWЗ˘“ ≠± w"W¹‹Í˛ï#ï¹b?Oz Æ…ËËœd?"W½—…œ ÊU¹—W?Ý Êd|œï?! w¹UÄu?Ý wJO?²"Uð Ë w?ÝUO?Ý wM²?,?.J|— w"W¹‹w†W¹«— Èu??Ö U?N½Wð ÆÊU?O½b½U?L?ł Í…ËU?Ç—W?Ý Ë w²?}?"W¹ ÍWÇWMÐ W?ðïÐW½ Í‹Í—…ËU?!W?ł —WÐW# U¹ ¨…ËËœd! W?"W"˘—WÝ —W¼ ÆÊËuÐ ÊU?OMðËËeÐ w"U! ÊU?"W¹‹ÍbOK&Wð W"˘—W?Ý ÍW½«d|u" ÊU¹—U?" Ë ‘ï¼ ÍËW?à?ł Ê«—…ËU~½Wł ¨©…ËËœd?" wðW½U?O?š® œu?šU¹ ¨…Ë«œ w†ï?" „W¹ï¼ —W¼ ÆÊËUA" ÙU! Ë…—WÐ Ë …Ë«œ XÝ…œW# w½œd?? "…œU??!Uz w?†U??&—W?? Ý Ë s¹«œ ±π∑≤ W# U?? ²? ,? ?}z Æ«d??" ‘W?JA??}?Ä d??²? ?A? }Ä v?†U??Ý …—Uðu?? Ö ÂWz ©¿® (Georg Alexander) ÍW†«ËW¼ ËWz Æ…ËWð…ËU?ÝdO?ÖWM†W¼ ˙W?ý U?²,?}z Uð ÆÛUÇ ïÐ s¹W?"WÝËuM²?Ý…œ ÍW?!U½˛˘— W# ¨«ËUz˛˘— w?MO#—WÐW# ¢…(Alexander von Sternberg w|u½ ÍË«d?²?Ý«u?š w?J|u?}½ W?"¢ vÐ Ë ÍË«“ï??Ý —˘“ ¨…ËWð…Ë«d??"Ëx?Ð «œ±π∑≤ Í—…u¹d??³? }? ( ͱ∂ W# «œ(Frankfurter Rundschau) “UÝW# UN½Wð …ËWz ÆwðW¹u?OÝËu½ ¢«b½U²Ýœ—u"W# ˙Wý Í…ËW½b½U?ÝdO~†W¼¢ Í…—UЗ…œ W½U"UÐ vÐ Ë «Ë—WÄ ÆwðW¹ïš w½UM}¼«œ Ë “«ËUz Ë 219


ÂüWÐ ¨ÊË«d?? " Í—W?? ³|— …ËWJ}?Ðe??O? ?Š ÊW¹ôW?# W??" ¨ÊËu?Ð g¹œ—u?? " wý˙ï??ý „…b?½W¼ ≠≤ …“«dOý vÐ «œ 7,.J|—W# Ë —U?"UÝ «bðWÝUOÝW# W" ¨ÊËuÐ «Ë˛—ïÐ wÐe?OŠ «œ“U³|— W# W½U!Wz Í‹Íb½…Ë…˛—W?Ð ÙW?? ?ÖW# Ë X}?Ðüu?? I?†W¼ …ËW?? ?"WðW?KK?O? ?! w?šU½W?# W?? " „W?¹‹Í˛ï#ï¹b?? ?O?z ÆÊËuÐ ÊU¹‹wðW¹«œ—u??" Í…ËWMðËËeÐ «Ë˛—ï?Ð …œ—ËË Æ…ËuÐW½ «œ«—Uz W# ¨X}?ÐËuÐ V¹—WðËU¼ «œW??"…ËWðW½ Ë W?A?šW½ s½«u?²Ð Í…ËWz vÐ ¨…Ë«œ “ï?ÝWÐ ÊU¹ËW?à?ł Æ…ËËœd?" g}?"W?Ð w²?,?O½uð—ïÄïz Ë…—WÐ sÐW?# Í…“Ë Ë W?? ? " …ËuÐW?½ …ËWÐ ÊU?¹˙…ËUÐ ÆÊd?~Ð ËU?Ç g}?Ä «dJ?ýUz Ë —U?¹œ wJ?}? ? ?!«d?? ? Ö˘dÄ w²H?ÖWÐ ÊUO?²AÄ ÍË w²¹dÐW?# ÆW¹«œ ‰WÖ w½U"W?²Ý«u?š wM²ÝWÐ V†U?& Ë w²}?"W¹W# ËuðU¼W½ Æ…Ëu²ÝWÐ ËWz Ë ÂWz wÇËuÄ ±π≥± Uð …Ë…±π≤∑ W# «œU?? O? "—uð w½U??²? ?Ýœ—u??"W# ©∑µ±®©ÊËu??³¹ï??š® wÐe??O? Š W?½Ëu/ ïÐ w¹…“WÐ Ë Ê«œó¹Ë WÐ ÊU?O²?AÄ sÐUšW?! ÂüWÐ Æœd" Í‹Í—W?³|— wÐU¹U½ ÍW½«—«b?"WÇ wJ}ý˙ï?ý Ëœd" U?O"—uðWÐ ÊU?O"W!ï?" ¨…ËW½«ËWâ?}ÄWÐ ‘«ËUz˛˘— w½U"…e?}¼ ÆXÝWÐ ÊU"WO?¹«ËUz˛˘— …e}¼ «œ±π≥∞W?# Í…ËWz Ëu?? ? ? !W¼ Æb?½U?¹W?? ? ?Ö œ—u?? ? ? "WÐ ÊU?¹—Ëu?MÝ v?Ð wJ?}?½U¹“ …ËW?¹W?~|— ËW?# Ë W# ¨…Ë«d?ÝU½ ©ÂW¼ËËœ w#U½ï?O?ÝU½ —W?²M?Oz® WÐ W?" ©‰U½ï?O?ÝU½—W?²MOz ‰U?O?Ýï?Ý® w½W?!u?$Wz w½«—U?J|d?? " w½W?? ?!u?? $Wz® Íu?? }?½WÐ ËuÐ …ËW?z ¨œd?? " ÊU¹œ—u?? " ï?Ð «œ©a¹—u¹“® Í…ËW?½ËuÐï?? " Í‹vÄWÐ Æ©∑µ≤®ÍñЗ…œ «œ ÊU²?Ýœ—u"W# œ—u?" w½«ñ& Í…—UЗ…œ ÊU¹‹w¹«“…˙U½ ©…ËW?²,?O#UO?ÝïÝ dÐ…“ Ëu!W?¼ Ͳœ® ÊUOýËu?³ðuÖ «œW¹‹w¹«“…˙U½ ËW# ÆÊU¹W?"W¹‹w¹«Ë˛—ïÐ W²?,O½uð—ïÄïz WðW?OÐWð W?" w½«“…œ ÊUO?A?O"U?Ç …b½WÇ—W¼ Æ©œ—u" w?(U! w½b½W?Ý ïÐ 5J}½UM}¼ —U?"WÐ e?}¼ Ë —˘“ Ë ÆX|e|—UáÐ ÊUO½U¹˛ W¹‹w½ p}²ÝWЗWÐ êO¼ Ë X|d"…œ ÂUŽ Ë èðW& œ—u" «d½«u?ð ¨ËuÐ wðËW?J²?? ?Ý…œ „W¹ U?? ?N½Wð ÆW?¹‹Íœ w"W¹W?½Ëu/ Æ©¿®©·U?? "≠È˛® ÍW?†W?? !ï?? " È˛® Æ UJ?Ð ‰u??!W?? ŠW𠜗u??" Í—«b?¹‹w!ï½ïðï?z wJ|—U?? !ï??" W?? " X|dJÐ Í“«— Í‹ÍË…—Ëu?? ý WðËW?" w½b½«—“W?!«œ ‘UÄ ¨ËuÐW½ ͋Ͳï#ï¹b?Oz Ê…ËUš Íñ?}~ý˙ï?ý wJ}ð—UÄ WJ½uÇ ©·U?"  …—ïý Ë u}½ ïÐ W"WÐeOŠ Í…Ë…—…œW# WJ†WÐ ¨Ê«˙WÖW½ „W¹…œd"—WÝ ïÐ «œ ïš u}½W# Æ…ËW†W¼ w½«ËW!ö,Oz w"W¹U½«“ Í‹Í“U& Æœd" «b¹WÄ ÊU¹©œW!W×! Í“U&® ËuÐ …ËWz ÆÊ«˙WÖ…œ p|—«œ w½U?"…œd?"—W?Ý w"W?!ï?" wM?}†WÐ WÐ w²?AÄ ÆËuÐW½ „UÇ wJ?|—«œW9W?ÝU?O?Ý ÂüWÐ ÆËuÐ „UÇ „ï?" Ë U½«uðWÐ Í—…ËU~½W?ł wJ|e?}¼ Í…ËW?Ð «œW½ wšW¹UÐ Ë XÝWÐ Í‹ÍË…—Ëu?ý ÍW?!…œ ËWz w¹«Ë…ñ½U?!—W( …ËW?½U"ôW?! Ë ¯WÐ…—…œ ÊW¹ôW# «b¹‹w²?Ý«—W# œUÐU¼W?! Í—U?!ï" Æ U?.Ð p|— ÆW³}²" ÂWz Í©π∞≠∏π® …˙WÄô W½«ËñÐ ©·U" È˛® ÍW†W!ï" ïÐ ©¿® 220


ÍW½«ñ?? }~ý˙ï?? ý wJ|—W?? Ý…—UÇ ÍW~|— ¨ÊU?¹ï??š Í‹Íb½…Ë…˛—WÐ —W?ÐW# ÊU??"W?#«œï??O? ?( Æ«d??"…œ Ë „Ëu??Ý ¨X¹œ «œ—WðW??šW# ÊU¹ï??š Í‹w½«—…“u~ýï??š ÙW??ÖW# —W¼ Æ«œW½ ÊU¹‹ÍË…“ ÍW?#W?ÝW??! …œ—u?" Ë Í‹w½«“—UÐ w?½U?"W?Ö—W?L?A?}?Ä Í‹w½U?"…—WÐ —WÐ Æœd?" W?"…—U??!ï?"W# ÊU?OðW½U??O?š ÊU?ÝUz ÆËuÐœdÐ W"WÄ—ï" …—U!ï" ïÐ ÊU¹U½WÄ W" œd"…œ ÊU¹‹Íœ w½U"W¹‹w&«d}Ž ÍW½«ËW?â? }Ä WÐ ¨ËuÐ W??"…—U?!ï?" w¹U?Äu?Ý Íe?}¼ Í…œd??"—W?Ý W?" Í‹w½«“—U?Ð Ù«—W½…˛ s}†…œ ÆX}M|—“W0«œ 5Ká,¹œ Ë e}¼WÐ Ë ïšWЗWÝ ¨Êd|œï! wJ|dJýW# …Ë«œ w†ËW¼ ¨…ËW¹‹Í“U& vÄ ÍW?ýËË U?N?½Wð ÂüWÐ ¨ËuЫœ œ—u?"WÐ wÝ—u?& w"W?Ç wM}†WÐ 5#U?²?Ý w?L|˛— …b½WÇ—W¼ Í—U??!ï??"® WÐ b½u?𠜗u?" W??" œd??"…œ ËË“…—U?z ÊU¹«Ë Í‹ÍË…—Ëu??ý w½U??²? Ý…œWЗU??" Æ©∑µ≥®Ê«œ œ—u" Æ©∑µ¥®4|e.Ð W¹WJâ|— ËW# W"W#WÝW! «œ ÊUO†ËW¼ —˘“ ÆÊ…œ „WðWý …Ë…©ÊU−¹UЗ“Uz ©Í—…ËW?A}Ä —W?HŽW?ł® wðW¹«œd?"—WÝWÐ ©ÊU?−¹UЗ“Uz Í—U!ï?"® WÐ Ë«ËWð ÍW½U?L²?! ËuÐ…œW½ …b½W?Ç—W¼ Æ«œ Ê«—U?ð ÙW?? ?ÖW# W?†W?? ?!U?? ?! WM?ðËW?? ?" …Ë…œ—u?? ?" w?²? ? AÄW?# Ê«ËWz WJ?½uÇ ¨ U?JÐ „W¹ô êO¼ ¨Íb?"W¹ Í—U"ó|Ë«— vÐ ¨ËuÐ«Ë —U¹ñÐ «œ ÊU?−¹UЗ“Uz Ë œ—u" Ê«u}½ ÍW?"W½U1WÄW# Æ©∑µµ® U"W½ «œ Ê«—Uð ÙWÖW# ïÖu²HÖ wÐe??O?Š® ¨Ê«d??}z w½U??"W¹‹wÄWÇ Ê«u??}½W# „W?¹‹Í—UJ¹—U¼ êO¼ W??" ËuÐ …ËWz Íœ w?"W¹W†W¼ Æ©∑µ∂®ËuÐW½ «œ œW!W×! Í“U& Ë©…œuð w½U¹ ¨…ËW¹U??! —…e|—UÄ vÐ W??"…—U?!ï??" ¨ÊU?²?Ýœ—u??"W#  W?O? Ñï?Ý ÍUÄu??Ý Í…ËW½U?A? " ‘UÄ Æ U¼ vÄ w¹Uðï" wý˙ï?? ý w½«u?? ²¹W?½ Æ…ËW†W¼ W?ðËW??" …u?? }? ?ý ÊU?? !W¼ ¨±π¥µ≠±π≥∏ ©«u?? O¼® wÐe?? O? ?Š Ë sðd?Ö ïšW# WMš…—W½ ÆËuÐ W½U¹«Ë˛—ïÐ wJ}?ÐeOŠ g?O!Wz Æ U.?Ð p|— ‚«d}?Ž w½U²?Ýœ—u" e?OK~M?Oz w½«—ï?š…bMÝ…œ Æ‘ï¼ „W½ “ï??Ý XÝ…œ …ËuЫœ ÊU¹ËW?à?ł ÆËuÐW¼ …ËWM?O?ÝdÄ v# W½ ï??š Ë Êd??Ö—…Ë W?? "WÐe??O? Š ÍW¹‹w?²¹WÄ Ë qý Ë Í“«Ëô ËW# œËu?? Ý ÊU¹‹w½«u𠨫œ œ—u??" u?? }½W# ÆwAO½U"üUÐ WKÄ W½W~Ð UðW¼ ¨w!«b½Wz WM³Ð Ë ÊW" g}J†WN}ð «Ë wJ?|—ï??łWÐ ÊU?¹W??"WÐe?? O? ?Š wðW??ÝU?? O? ?Ý Ë œd??" ÊU¹«Ë w?J|—U?? " W½«Ë«d??O? ?Ö Èd??"W?Ð ËWz ÍU?O?½U?²¹—WÐ w?"W?!ï?" v?Ð œ—u?" wJ}??ý˙ï?ý êO?¼ W¹«u?Ö …ËW??²|dJÐ d??OÐ «Ë W?" b½U??š—WÇ—…Ë ÆX|ËW"U½—WÝ ¨Ê“W! Í—WJÝW?Ž wJ}MðËW?"—W?Ý b½WÇ Ë œd?"UÄ—WÐ Íπ¥≥ wý˙ï?ý Í‹w½«“—UÐ Ù«—W½…˛ p}ðU?" p}ðU?" ÆW†W?!U?! Ë «œËW?Ý WðËW?" Ë ©∑µ∑®œd?" ÙWJ}ð w²?Ý…œ «u?O¼ w?Ðe?O?Š ¨UM}¼ XÝ…œWÐ 221


©U?(W²?,! b?łU!® u?"…Ë ¨W"WÐe?OŠ Í…œd?"—WÝ Èb½W¼ ¨wA?šWÐ…œ ÊUO½U?OÖ œ—u?" w½«bO¼W?ý Æ«ñÐ vÄ «œ«b?ſWÐ wL|˛—W# Íd¹“…‹Ë wÝ—u" «œ …ËWz —W?³!«—WÐW# Æœd?" W"W?ý˙ïýW# ÊU?OðW½U?Oš ÆÊ«d½ ËËœ…— wAO½U"W†UÑW¼ Ë Í‹w½«“—UÐ ¨±π≤∏ Xý…œ—…“ ∫u?"…Ë ¨Ê«—“W??!«œ ‚«d?}?Ž w½U?²?Ýœ—u??" W# W?" Íœ w½U?"WÐe??O?Š Ëu?!W¼ wð—UÄ ¨‘˙ï?? ý ¨w½«u??O? ²? ?AÄ ¨sðËWJ?A? }Ä ©∑µπ®±π≥∏ wðW¹«dÐ ©∑µ∏®±π≥∑ w²?? }? "W¹ Ëu?!W¼ ÆËuÐW½ «œ «u?O¼ ÙW?ÖW# ÊU¹ïðËWz w"W¹‹Í“«Ë«œu?ł ìÍœ w½«ËWz ìË œ—u?" wð«d?"ï?L|œ Æsà}NÐ vłWÐ ÊU¹ïš ‘UÄW# —U¹œ w"W¹W$WÄ vł Í…ËWz vÐ ¨…ËW½Uý…u†W¼ Ë Ê«—“W!«œ Í…ËWMðËËeÐ wðW¹«œd"—WÝ «bOO,½…—W( wЫbO?²MOz w²š…Ë —WÝW# ¨«œ U¹—uÝ w½U²Ýœ—u"W# W½«d?O?³?"U½ËË— ËWz ÆËu?Ð «œ d?O?³?"U½ËË— ͫ˲—ïÐ „…b½W¼ Ë ÊU?"W#«œï?O?( w~?MÇW# wðW¹«œ—u?" w"W?¹…ËWMðËËe?Ð «œW½ ÊU?? ?O†ËW?¼ ÂüWÐ Æœd?? ?" Í‹Íœ—u?? " Í…ó?|Ë Ë ÊU?? !“W?Ð ÊU¹—˘“ w?ðW?? !e?? ?š W?" w,½…—W?( w?!e?O#U¹d?á?L?Oz ÍU?ſUz Ëu?Ð«Ë ÊU¹‹vÄ Æ…ËW¹U?" WMM}?N?Ð Í‹Í—…ËU?!W?ł ÍW½«œ—u?" œ—u?" ÍWJ¹œ w½U?"W?(U??! Ëu?!W¼ Íb?Oz ¨ËuÐ U½«b?}Ä Ê«œ Íœ—u?" Í‹Íd?O?³?Mý˘— w(U?! Èb½W¼ Ëu!W?¼ Ë XA}¼ vłWÐ ÊU¹U¹—Ëu?Ý «œ±π¥∂ W# ÊU"W¹‹w,½…—W?( p}ðU?" Æ U"…œ —WÐW?²Ý…œ ËWz U?łËWz Æ©¿®ÊU??"WÐ…—U??Ž w²?Ý…œ W?¹«œ ≠…ËW?A? O½U??²? Ýœ—u?" ÍW??"W??ýWÐ WÐ≠ ÊU¹W??"WðüËË °°°wÇ w½U¹ ÂeO#U¹dáLOz 7A¹W~}ð W½U²,O½uð—ïÄïz Ë «Ë˛—ïÐ …—W³|— Í…ËW?MðËËe?Ð Í˛œ —W?¼ ¨w¹W?? ? ? A? ? ? ?O? ? ? ?!W?¼ w?"W¹U?? ? ? ÝU?¹ „…Ë œ—u?? ? ? " w?ÖWÐ…—…œ Ë U?? ? ? ſU?z W?A?O?!W¼ W½ô«œï??O?( ËWz ÆËuÐ …—ï?ł ËWÐ ‘U¹—u?ÝW# Æ…ËËœd?" ÊU¹—U??" œ—u?" ÍW½«“«u?.¹œ«“Uz w,½…—W??( w!e?O?#U¹d?á? L?Oz p?}ðU?" ÆÊËuÐ ÊU?¹ï?š w½U??"W¹‹wðW??³¹Uð W¹‹Íb½…Ë…˛—WÐ w†«œËW??Ž bOý…— —ï"® W# ÊU¹—UOÝdÄ ¨Ê…bÐ U¹—uÝ Íœ—u" WÐ „W¹‹w!ï½ïðïz …—ïł …ËW²¹œ —UÇU½ ÊU¹ïš ïšUz wÝdÄ UýUÄ øÊ…bÐ U¹—uÝ Íœ—u"WÐ w!ï½ïðïz øW¹‹wÇ Í«— U¹Uz ¨œd" ¯WÐ…—…œ Í©UýUÄ Ë…ËW¹«œ ÊUO!«—…Ë ¡W½ WÐ —W¼ ø…ËW¹‹w!ï½ïðïz ËWz Í—ËuMÝ W²|ËW"…œ g¹©»W#WŠ® ÍWÇu}½ wðW??!—U¹ —U?? ł „W#W??Ö ¨«œ U¹—u??Ý wЫb??O? ?²MOz w²??š…Ë—W?? ÝW# w,½…—W??( w!e?? O#U¹d??á? L? Oz …ËW?# W~ł ©¿® UO?"—uð u}½ UðW¼ ÊU?¹©»W#WŠ wMÝUz wðW?š® ÊU"W¹‹w,½…—W?( «œ±π≤µ W# Æ…Ë«œ œ—u" Ͳœ ÊU¹U?O"—uð ≠∑≥® …˙WÄô W½«ËñÐ ÆÊW?"  u?"—W?Ý œ—u?" wý˙ï?ý d²?ýUÐ s?½«u²ÐU?ð ¨…ËW½U"W?"—uð w²?Ý…œ—WÐ W?²?,?š W¹‹vÄ ËWÐ Ë XÝWÐ «œ U?O?"—uð ÙW?ÖW# wJ}½U1WÄ U?,½…—W?( «œ±π≤≥ w½Ë˛ Í≤≥W# ÆW?³}?²?" ÂWz Í©∑µ w"W?¹W??Öe|—U?Ä …—U??ý ËWz ˘˙ËW?z ÆU??O? ?"—uðWÐ «—œ »…—U?? Ž Ë ÊW??!—W?z Ë œ—u??" ÍW½ËË—…b?½WJÝWz Í—U?? ý ÆW¹UO"—uð 222


W" X}~½Wł…œ W¹‹w!ï½ïðï?z ËWz Ͳœ ∫wðuÖ UýUÄ °W¹‹wÐ…—UŽ w"W¹WÇu}½ ©»W#W?Š® ÊUOðuÖ Ë Íï?? ? ?š Í…ËW?½b½«ËW?? ? ?Š Íb?½W?? ? ?³†W?? ? ? ! ©»W#W?? ? ?Š® W?J½u?Ç °X?}ÐW?½ «b?? ? ?}ð Í©»W?#W?? ? ?Š® Wð«ËW?? " …œ ÆåW?? ýï??š —˘“ ÊU?? O½«u?? }½ «œ©»W?#W??Š® w½«ó?? O? ?" ÙW?? ÖW#ò Ë ©wðW¹W?? "…œ«ËW½U?? š wýUÐU?ýW# ÆsÐ ©»W#W?Š w½U?"W?šïý …ó?O?"® Íï?ÖU½W?Ý X}Ð…œ U¹—u?Ý Í˘˙ËWz w½«—W"d?O?Ö«œ ÆW¹«œ üW²Ý…œ d|˛W# ÊUO½U²Ýœ—u" ÍWýWÐ ËWz ˘˙ËWz ÊU!Wz «œW½«ËWz W?"…ËW?ðW½Uð ¨…ËuÐW½ Ë«d??.J|— ͋Ͳï#ï¹b??Oz Ê…ËU?š Í‹Í—…ËU??!W?ł wJ?}Ðe?O? Š WJ½uÇ ≠≥ …e?? ? }¼ Ë ÊU?? ? "…œ—…œËU?¼ …ËWðW?½ …Ë«d½«u?ðW½ Æ U?JÐ Í‹Í—W?? ? ³?|— W½«—U?? ? O? ? ?ýu?¼ Ë  U?? ? .? ? ?"W¹ p|—U?"ËU¼ u?"…Ë Ë X|d?A?}JЫ— «œï?š ÍôWÐ W½«—W?"d?O?Ö«œ WðüËË ËWz w½U?"…—UJ²?,†W¼—WÐ ¨«œ©ÊËu?? ³¹ï??š® w?Ðe??O? ?Š w½«b†ËW?¼ w!U?? $Wz W# Æs|d?? š ˙W?? ÖWÐ W??"W?? ýWÐËU¼ W?M!˛Ëœ Ͳœ …“Uð WM?O? &W??²?Ý«— w?#W¼ ÂüWÐ Æ«d??²? ÝWÐ ¨«œ «dÐ w?½W??!—Wz w#W??Ö Ë œ—u??" Ê«u??}½W# p}?½U1WÄ —«“W¼ ±∞∞Ë W?¹«—œ w²?? ?Ý…œ U?? O? ? "—uð ÍW?? ?"…Ë«˙“u?? ?}½ W?? ?!U?? ?Ž Ë èðW?? ?& ÆËuÐ ËuÇ X?Ý…œW# Æ«—˛u" «b}ð Í‹w½W!—Wz ¨ËuÐ X,¹u?}Ä Ë œËu?Ý ñÄ —˘“ ôËËœ —W¼ ï?Ð W?" «dÐ Í—Ëu?ÝUz w#W?Ö Ë œ—u?" Í‹Í—UJ¹—U¼ ÆÍœ WðU¼W½ UÄ—WÐ ÊU?? ²? Ýœ—u??" w½œd??" ‘WЫœ ‘UÄW?# W½U¹‹wKK?O? ! WM¹˙WÄ«— Ë ‘˙ï??ý ËW?z Ëu??!W¼ ≠¥ «b½U??"…—W??"d?O? Ö«œ WðüËË ÙW??ÖW# ÊU¹ï??š w½U??"W½U1WÄ ÊU??"W?ŠôW?Ð…“ …e?}¼ Í…ËW?z ‘UÄ ¨ÊËuÐ Íb?Oz ‘UÄ Ë…ËW# Æ…Ë«d½ «b?}Ä w½«œ Í‹w½U?NO?ł w²?ÝUz —W?ÝW# ÊUO½U?"…—ËuMÝ Ë …Ë«œ ÂU?$Wz W~ł Æ…ËuÐ ÊU"…e}¼ ‰“WÐ ˛œ ïšËW²Ý«˙U½ WJ†WÐ ¨…ËuÐW½ W½UðüËË ËWz Ͳœ UN½Wð WÐ  UÐWš ÍW½«“«u?? ?.?¹œ«“Uz Í…ËW?MðËËe?Ð Í—U~½…—W?Ð «ñJ?}Ä Ëu?? ?!W¼ Ëï?? ?š W?MðËW?? ?" W?½UðüËË ËW?z …ËW# wðU" W#ò U𠨫d" —ï! Ê«d}z Ë ‚«d}Ž Ê«u}½ w½U1WÄ «œ±π≥≤ر≤Ø∂ W# Æ…ËËœd" ÊU¹œ—u" Æ¢Êe|—UáÐ ô ËËœ—W¼ Ê«u}½ w½U?"W¹‹Í—ËuMÝ WÇu}½ Í‹wML}¼ Ë g¹UÝUz «ñJ?}Ä «b¹‹w²,¹u}Ä b??ŽW?? Ý® w½U1W?Ä ÊU??²? ?,½U??G? ?(Wz Ë ‚«d?? }? Ž Ë Ê«d?? }z Ë U??O? ?"—uð «œ±π≥∑ Í“u?? !Wð Í∏ W# Ͳœ ÊU??O?"W?¹ô Ëu?!W?¼WÐ «œ ÍËË— œ—u?" w?J}M¹˙WÄ«— —W¼ Ëu?Ð«Ë —U¹ñÐ Æœd??" —ï?! ÊU?¹©œUÐUz ‚«d}?Ž Ë UO?"—uð Ê«u}½ ͱπ¥∂ w½U1WÄ Æ©W?"W½U1WÄ w!WðËWŠ Íb½WÐ W½«ËñЮ ¨…ËW?M²Ý…uÐ W# Ë©«d?ðu?? Ö…œ vÄ wý«b?? ſW?Ð w½U1W?Ä W?? "® ï?? ²½W?? Ý w?½U1WÄ U?¼…Ë—W¼ ÆW¹WJ?¹œ w"W¹W?½Ëu/ ÆWðWÐUÐ ÊU!W¼ ¨«d²ÝWÐ «œ±πµµØ≤Ø≤¥ Æ«œ fO?"W# ÍW"W¹‹w½U?NO?ł W~½W?ł ËËœ—W¼ ÍW½«ËuðËWJ†W¼ W#W¼ ËWz œ—u?" ÊïÇ ÊUL?²¹œ 223


œ—u?" ͢˙ËWz ÍW?ý˙ï?ý ËWz Í…—UЗ…œ „W¹W?ýËË b½WÇ X?|ËW½U?!…œ ÆËuÇ ¨ËuÇ ÍËWz ÂüWÐ ∫5}àÐ X}½«uð…œ ˘d?! W?" ¨œ—u?" ÍËËó?}?! ÍW½«—«b?"WÇ …ËWMðËËeÐ ËW# WJ}?"W¹ W?"Uð W?L?}z Í«˙WÐ vÄ w²Ý…œ W½«—«b"WÇ wJ}M¹˙WÄ«— w"…Ë Uð…—WÝ ˘˙ËWz ÍWý˙ïý ÂWz ÆX|—WÐu}½ wý˙ïýWÐ êO?¼ vÐ Æ…Ëu?Ð œ—u?? ?" wM?²? ? ,? ? .J|— Ë œ—u?? ? " ÍW?? ?²? ? ,¹Ë Ë œ—u?? ?" Íe?? ?}?¼WÐ U?? ?N?½Wð Æœd?? ?" w"W?¹‹Í“«Ë¢ W¹«u?? ? Ö W?? ?" w½œd?? ? " vÄ ÊU?? ?²? ? ?šuÐ ï?Ð p}†ËW?¼ —W¼ ÆW?½U~?}Ð w"W?¹‹wðW?? ? !—U¹ Æ7ÝW³†W¼ Ë ÊU²šuÐ ¨5ðWÄ Í˘—œ ¨«ËUz˛˘— ı Ë üW¼˛˘— ı ¨…ËuÐ ¢ÂeO#U¹dáLOz W?" W?J}?ý˙ï??ý U?N½W?ð Æ…“«Ë«œu?ł —WÐ Ë…ËW# w½U??"…—«b?"W?Ç …ËWMðËËeÐW# …Ë…ËË— „W#W??ÖW# ÆW½«—UJðu?ł wMOÇ Í…“ËË Ë e}¼WÐ Ëu?²ÝWÐ XAÄ ï?šËW²?Ý«— Ë W¹W¼ Í—…ËU!W?ł w"W¹WÇWMÐ p¹˛U" ¨ «d?"ïL|œ wð—UÄ u"…Ë ¨W?²AÄW# w½U"W¹‹Íœ—u?" …e}¼ Ë Ë«d.J|— Ëu?!W¼ WJ¹e}½WÐ ïÐ V}??,?Š w¹UÄu??Ý w"W¹U½«uð Ë e??}¼ W?"W??ý˙ï?ý ÆÊ—«b?ýW?Ð «œW?ý˙ï?ý ËW?# X,?O½ï??!ï?" Ë w½U"W½ï?O,¹“ïÄïz …e?}¼WÐ Íb½…u}Ä ÆX|—œ…œ w?½œd" Êd|œï! w†ËW¼ «˅œ—W?Ð Ë W¹W¼ ÍË«d" W"Wý˙ïý Æ…ËW²}M|uš…œ vð ÊUNOł wÝUOÝ Í—UÐ w³},Š Æ…ËW²Ä  üËË Í…Ë…—…œ Ë …Ë…u}½ W!W" ËWz Ëu!W¼ w(U! ïÐ WJ†WÐ ¨ U"U½ œ—u" w#WÖ w½U"W(U! Ë Í“«uš«œ ïÐ  UÐWš UN½Wð w½U"W?O¹…ËWðW½ W!W?"WÐ U²?,}z r|˛— ÍW½U(U?! ËWz Æs¹˛…œ «b½U²?Ýœ—u" W# W" ‘W?½UO¹…ËWðW½ ÆÊπ∑∞ Í—«“Uz ͱ± ÍW"WMðËWJ|— w!W¼—WÐ ¨…Ë«œ©Í—ËuÝUz Ë ÊUL"—uð® u"…Ë U?N½Wð Æ «œ…œ ÍË…“ w½œd?"—WÝ …—U?Ç Ë Í—«Ë…bM|ušW?½ wM²A?}¼W½ w†ËW¼ œ—u?" wý˙ï?ý WJ½uÇ Æ‚«d?}Ž ïÐ gO?Ý«d"u?L|œ wJ}L|˛— W?J†WÐ ¨X|d"U½ ÊU?²Ýœ—u?" ïÐ w!ï½ïðïz Í«Ë«œ ÊU??²? Ýœ—u?" w?!ï½ïðïz ¨X}?Ð «Ë…ñ½U??!—W?( «œ «b??ſWÐW# w?²?,? ýU??( wJ}??L|˛— —W??Ö W¹«d?JýUz ÆX}áÝWÇU½ ÊU?"…ñ}?Ö W¹‹Í˛ï†ï¹b?}z Ë U?L?Ö˘œ ÍdOÐ w½«d?~†W¼W# —Uł „W?#WÖ W?" 5}?àÐ ‘…ËWz X}Ð…œ vð ©ÊU?"W?O¹…ËWðW½ W?$U?!Uz® ïÐ U?N½W?ð W?"W¹…ËWMðËËeÐ œ—u?" wý˙ï?ý W¹«u?Ö W?" ¨5²?,?OÐ…œ w?"W¹…ËW?MðËËe?Ð s½«u?ðU½ ¨W?½U?? ? F? ? ?O? ? ?&«Ë W?# —ËËœ W¹‹Í˛ï?#ï¹b?? ? O?z Ë d?? ? O?Ð ËWz ÆX?}? ? ?ýï?? ? "…œ Æ4}~?½W??,†W¼ Â…œ ÍW?†U??&WÐ —W¼ …ËW?½U¹‹v# —ËËœ Ë ï??!U½ w?"W¹W~†W?? !ï??" ÍW½«ñ??}?~ý˙ï??ý w½U?"W¹‹wKKO! …ËWMðËËeÐ Ëu?!W¼ ÙWÖW# W?" W¹‹wKKO?! w"W¹…ËWMðËËeÐ …—ïł p}?ý˙ïý Ëu?!W¼ w½b½U~½W,†W¼ ïÐ ÆW¹W¼ wýïš w²|b½W9W?³¹Uð  U" ÊU!W¼ Ë W¹W¼ wýWÐËU¼ ÍWÇWMÐ «b¹œ Ë  UJÐ v?Ä XÝ…œ …ËW½U??"W¹‹w²??A? Ö W??²? ýW# ˘ñ??!Wz W??²?,?¹u??}Ä p}??ý˙ï??ý wMýWÇ Ë —ï??ł 224


¨X|d½«Ë˙W½ vð W¹‹w†Ëu& Ë Íœ—Ëu¼ ËWÐ ÆX}½e†W¼ Ë X}Ð ˙Wá}ð «b½U"W¹‹wðW³¹Uð W#WÝW!WÐ XÝ…œ W??"W?? ý˙ï??ý u??}½ w?½U??"W¹‹w"…Ëô Ë w?"…—W??Ý W¹‹wðW?¹«˛œ Ë w²|b½W9W?? ³¹Uð X|d?½«uðU½ W?ý˙ï??ýW# W?" W¹«b?}ð ÍW?½U¹‹w²?A?Ö W¹‹w?"…—W?Ý W?ł—W?! ËWz œ—u??" wý˙ï?ý ÆX|dJÐ ÊU??A?O½ Ë Âe?O#U?¹d?á?L?Oz Ͳœ g?¹ËWz W½Ëu/ ïÐ ÆW¹W¼ «b¹œ w?½ôW?Ö w½U?"…“«u?.?MðËWJA?}Ä W¹‹w?KKO?! Ë «ËUz ÙW?? ÖW?# W?? " ¨W¹W¼ wýï?? š w?²|b½W?9W?? ³¹Uð ÂüWÐ ÆW?? !e?? O?#«œï?? O? ?( Ë w²|—ïðU?? ²?J¹œ W?" X}ÐW¼ Íœ w"W?¹…ËWðW½ WðW?L?Š…“ ÆX}?$u?Ö…œ «œ‹ Í—«Ë…œ—u?" ÍU~?†W?!ï?" w½U?"W?$U?!Uz ZM}Ä —W?ÝWÐ œ—u?" Í…ËWðW½ ÆX}?ÐW¼ Íœ—u?" Í…ËWðW½ u?"…Ë wðW?³¹Uð wÝU?O?Ý wJ}?š˘œË—UÐ Íœ ÍËW# «œu?? ?ł wJ}?? ?!W?? ²? ? ,? ?O? ?Ý …ï?? ?ł «b½U?? ?OJ}?ðüËË —W¼ W# Æ…ËW?ð…Ë«d?? A? ?šW?Ð «bðüËË Í…ËW½b?½U??ÝËWÇ Ë w?ðW¹«“W??Ö…— w?½œd??" v# —˘“ X?|“«u??š…œ œ—u?? " wý˙ï??ý ÆW?¹«Ë…ñ½U??!—W?? ( ÆX|˙ï~Ð wðW¹«ËWðW½ Í‹Íœ«“Uz Ë W½UÑ˘d! w(U!WÐ wðW¹«ËWðW½ W?" W¹‹w?½ …ËWz ÍU½U?! Íb?Oz ¨s?¹W?š…œ ËUÇ g}Ä W?"W??ý˙ï?ý w½U?"W??ýW?Ö W½W¹ô W?L? }z W?" …“Uð Æ…—˘“ Í‹w½U??²?Ýu?&u½ U??²?A?}?¼ ÆW?ýËW?š vÐ Ë W?¹‹w½ w"W¹˙Ëu?" Ë ÂW??" êO¼ W?"W??ý˙ï?ý Ë 5}M?Ð W½U¹‹w²??Ý«— ËW# v?Ä X}Ð…œ Æs¹«œ  —ï??& ñ?Ä Ë ó|—œ Ë —ËËœ w"W¹W~?|— ÍUð…—W??ÝW# Æs¹d|u³Ð W½U¹«Ë˛—ïÐ Í“—WÐ  Ëu# W# ÊU!ïš ÍdO?~²AÄ p|—ï?ł Ëu!W¼WÐ WJ|œ—u?" XAÖ Ë “«u?.MðËWJA}Ä wJ}?Ñ˘d! Ëu?!W¼ w"—Wz ¨ÊU??"W¹‹wJOM"W?ð Ë pA¹eÄ  W??³¹UðWÐ ¨UÄË—ËW?z Í…b¹˙WÄ w½U??"…œ—u?" ÆÊWJ?Ð W?ý˙ï??ý ÂWz ¨Ê«œ UÄË—ËW?z W# œ—u?? " wJA¹e?Ä Ê«œW??/ ÆW?½U??ý —W?? ÝW?# ÊU??O?½“W??! w?ðW¹«ËWðW½ w?J}?? "—Wz „W¹W# œU¹“ ÂW?ł—W?Ý W" ¨ÊU?"…Ë«d?" œ«“Uz WÇu?}½ w½«u?²?AO½«œ Ëu?!W¼ Ë œ—u?" ÍW?Ö—WL?A?}Ä ‹W? " W¹‹w¹…—Ëu??ý W?!W??" …—U?!˛ ËW?z ÆW¹W¼ ÊU?O?JA¹eÄ ËËœ U??N½Wð ¨4|œ p}Ä ˜˘d??! Êï??OK! ¨Êœd?"«b¹WÄ …—UÄ Ë UÄË—ËWz wðW?LF?O½ Ë “U½ ñÄ w½U¹˛ W?" …ËW?²|d?Ö…œ W½U¹«Ë˛—ïÐ ËWz wà|ËWð ÆÊWš…œ ÊU"…—«˛W¼ WMOA½ b½uÖ …œ—u" wMðU¼ …ËW~½WðWÐ g}Ä

p¹˛U! Í…ËWMðËËeÐ Ë dOÐ wð—u! wJ}MO½«Ëñ}ð wJ}Ðe?OŠ —WÐ ËW?!W# —u" w"W¹…ËU?! U𠜗u" ÍW?L}?z W" 5}MÐ W¹‹w²?Ý«— ËW# vÄ X}Ð…œ wðW?¹üW??!ï?? " Ë w?ðW¹«ËWðW½ ÍW?#W?? ÝW??! W?? " ¨…Ëu?ÐW½ ÊU?? !ñ?? }~ý˙ï?? ý w¹˛ï?#ï¹b?? Oz Ê…ËU?? š Ë W½«ñ?? }~?ý˙ï?? ý wJ|“U?? ³|— W?Ð ÊU??!W?? "‹…ËW?ðW½ Ë X|ó|˙«œ «b?J}?? ³†U?? &W# ¨ÊU?? !W?? "WðW?KKO?? ! ÆËUá?ÝWÇ Ë Ë«d" Í—U¹œ wJ}?$U!Uz ÍWJâ|— —WÝ W?ðU.Ð «œ W½U²?,O#UO?ÝïÝ wJ}?"˘˙…u}½ ÍËËó}!W# —Uł ÂW?"W¹ ïÐ W" ¨…ËuÐ p}ÐeOŠ W"Uð ©p¹˛U"® wÐeO?Š W" X}àÐ X}½«uð…œ ˘d! 225


W½U??²?,½«“ ÊU??!W?"WðWK?KO?! w½U??"W¹‹wðW¹«ËWðW?½ Ë wðW¹üW?!ï??" W?A? }?" …Ë«œ w†ËW?¼ «œ œ—u?" WÐ W?? " «b?¹Ë«d?? Ýu½ ÂW?? "W¹W?# ¨X|ó|ñ?¹«œ «b¹‹Í˛ï#ï?¹b?? Oz w"W¹…—«ËW?? ?& W# Ë X}M?}~½W?? ,?†W¼ Í…ËWM?ðËËeÐ w?½U?? "W?? ?ſUM?Ð Ë WÇW?MÐ ¨wJ?O? ?²? ? "U?ð Ë ó?? O?ð«d?? ²? ? Ý ¨…Ë«d?? ?ÝU½ ©W?? ?!UM?J¹˛U?? ?"® w¹˛ï#ï¹bOz Í…—UÐW# p}ð—u?"—WÐ +«“…œ w²,¹u}ÄWÐ W¹ïÐ Æ…Ëu²ý˙«œ Íœ—u?" ÍW½«ñ}~ý˙ïý ∫r}àÐ …Ë…©p¹˛U"® Ë Í‹w²?AÖ wJ|Ë«œËË— u?"…Ë »eO?Š Æ…ËWðU"…œ wý ©w?ðW¹«ËWðW½® ÍW#WÝW?! W!UMJ¹˛U?" «œ…ËWðW?½ w½Ëu?Ð «b¹W?Ä ÙW?? ? ÖW# W?? ? " ¨X?}½«Ë˙…œ ©w?ðW¹«ËW?ðW½® ÍW?#W?? ?ÝW?? ? !W?# w²?? ? ýËd?? ? Ý Û«d?? š Ë …ËW?? ?²|—œñ?? ?}? ?ÖWM?†W¼ X?ÝW?? I½W?z w²?? Ý…œ ËË“…—U?zWÐ u?? ?²? ?}Ð —W?? ?Ö Æ «œ…b†W?¼—W?? Ý Ë…—W?Ð ˘d?? ? ? ! W?? ? ? " ¨…Ëu?ðU¼W?½ s?ÐW?# w"W?¹…“ËË ©w?ðW¹«ËW?ðW?½® «ËW?z ¨X|—b?M?|˙Ëu?? ? ? Ý‹W?M†W?¼ ÊU?A?O½ ÊU!…ËW?z ËËó}?! Æ U?"…œ Í‹Í—W?³|— w²|—Wz Ë ËUÇ—WÐ wJ}M?ðËWJA?}Ä Ë Êœd"W?ýW?Ö Íd?OÐ w½U?"W?ýW?Ö W½W¹ô ¨„W¹ô Ëu?!W¼ g}?Ä ¨ÊU?"W¹‹w¹UÄË—ËWz W?²?,?O#U½ï?O?ÝU½W?"  «œ…œ v# ÊU¹œËuÝ w²|—W½ wJ|—ïłWÐ Ë …ËËb½«˙u,?½UO†W¼ Û«dš Ë …ËWð…Ë«b}Ä UÐ ÊU¹‹wðW¹«ËWðW½ 5ý˘œ«œ ïÐ ¨˜˘d?! Ͳœ ˜˘d! w½«œW½œ ïÐ p|“«d?!Uz Wð˘œd?" ÊUO?!eO#U½ï?OÝU½ Æ…Ëuðd?Ö—…‹Ë wðW¹«“WÖ…— Í…ËW½b?½UÝËWÇ Ë @½Wł w½b½U?ÝdO~†W¼ ïÐ ¨W½U?!eO#U¹dá?LOz Í‹w,?}àÇËUÇ Ë Íd??OÐ w?½U??"WM|˲œ Ë œW?Ð Ë ‘…— …ËË— Ë ÊW¹ô W½U??!Wz ÆÍœ w?½U??"…ËWðW½ w?½œd??" v# —˘“ Ë Æ©ÂeO#U½ïOÝU½® Ë W??²? ?Ý…œd|˛ Ë ËËœd??"W?½ W??ýW??Ö w?½UðüËË „W#W??ÖW?# ¨W??"˘˙ËWz ¨…Ë…ËW?z ÍW½«ËW??â? ?}Ä WÐ Ë Êœd"—U?Ö“— ïÐ WJ|“U³|—Ë d?OÐ ©wðW¹«ËWðW½ ÍdOЮ ¨«œ ÂW¼—«uÇ Ë ÂW?N}Ý ÍU?O½Ëœ w½ï#ï" ËUÇ W?²? ,?O#U?²?O?ÄW?" Ë Âe?O#«œï?O? ( Ë Âe?O#U¹d?á? L?Oz w²?}K?¹œ wðï?"W# ÊU?"…ËWðW?½ w½œd?" œ«“Uz ÆÊU"W"ïMÇ ËËó?? ?}? ? ! w?¹«ó|—œWÐ W?? ? " ¨…œd?? ?" XýËd?? ?Ý w?J|Ë«œËË— ©wðW?¹«ËWðW?½® …ËWJ¹˛U?? ? " ÍôWÐ W½U¹UÖUz W?Ð —Uł „W#WÖ ¨ËuðËWJ†W¼ w?ðW(—…œ Ë ‰W¼ Í‹vÄWÐ vÄ ¨“«u}?ý Ë …u}?ý U¼…—ïłWÐ …d?}# ¨Íb?}¼ Ë “«Ëô gOJ}ðU?Ý ¨˙u?Ö Ë 5ðWÐ p}?²?š…Ë—W?Ý ¨W½U¹U?ÖUz vÐ …ËuÐ g¹—U?ł Ë „W#W?Ö ¨wðW?¹«ËWðW½ Í…ËWMðËËeÐ ¨«œ Êï?"W# Æ…Ë«b?†W¼ Í—W?Ý ¨w²|—W½WÐ ÈËW?# Ë w²|—WzWÐ w¹U?ÖUz vÐ W?# ¨s¹Uz ¨p¹˛U?" Í˙…ËUÐWÐ Æ…ËW¹U?" W?ðïðU¼ «œ p}M¹Uz w³†U??& Ë …u?}?ýW# —U?ł W½U¹‹w¹…ËW?ðW½ wJ|d?O?Ð w½«b†W¼—W??Ý w!…œ—W?Ý Ë ⁄U½ï??& W?A? O?!W¼ ¨…ËW¹‹w?¹U?ÖUz W# œu??šU¹ „W?½ ¨W¹W?½UJ?¹˛U?? ? ?" ÍW?½«u?? ? ?}Ä W?Ð ©w¹…ËW?ðW?½® Íd?? ? ?OÐW?# X?ÝWÐW?? ? ?! «œ…d?? ? ?}?# …—U¹œ Æ…Ëu?Ð 226


Æw¹UÄË—ËWz w!eO#U½ïOÝU½ —W??ÝWÐ wJ?}? à? š…œ ı ¨…ËWJ¹˛U??" ÍôWÐ ¨w?¹…ËWðW½ w"W¹…ËW?MðËËeÐ Ë d??OÐ w?½«b†W¼—W??Ý ÆsÇ…œ ÍïÐ ÊU?"W?²,?O?,"—U?! u?"…Ë ¨W¹‹w½ …ËW¹‹w²|“«Ë˛—ïÐ Ë w²|—«œW¹U?!—W?Ý w½ËuÐ «b¹WÄ WÐ …d?OÐ ÂWz Wð«ËW?" ÆW¹‹w½ wðW?³¹Uð wJ}MO?Ç ÍËUð Ë 5ð Ë —U?"ï¼ Íb½WÐUÄ w¹…ËWðW½ Íd?OÐ u??}½W# Ë «œU½ XÝ…œW?# Íï?š w?ðW?à? ÝW??š ¨w²|“«Ë˛—ïÐ Ë w?²|—«œW¹U??!—W??Ý w½ËuÇ u??}½ W# ÆX}Ç…œ s¹WÐW# W"…ËWðW½ w½U!W½WÐ UN½Wð ÆX}ÇU½ Ë X}?? ?−M}?¼…b†W¼ W?J¹œ w½U?? ?"…ËWðW½ Ë œ—u?? ?" ÍËËó?? }? ?!W?# W½Ëu/ s?¹b½WÇ W?? ?!UMJ?¹˛U?? " Íd??O? ŽU??ý «œ œ—u??" ÍËËó??}? !W# W½Ëu/ ïÐ ÆÍW½U?½ËuÇïÐ ËWz Íd??O~?²?A?Ä Ë W~†WÐ WðU?J½U¹…œ w²?ÝW¼ …Ë«œ w†ËW¼ …ËW¹‹w½U?"…Ë«d½ï¼ ÍW~|—W# ©±∑∞∂≠±∂µ∞ w½U?š ÍœW?LŠWz® Ê“W?! Ë ‚ËWðW# ÊU¹ï??š Uð ¨…ËW?²? }M}Ð ÊU¹U?ÖU?z WÐ …ËW¹W~|— ËW# Ë X}?M|˛Ë—u?NÐ œ—u?" w?ðW¹«ËWðW½ …b½WÇ—W¼ Æ©¿®ÊW??" —U??Ö“— Í‹w½U?? L? Ýu??Ž w²|—ï?ð«d??á? L? Oz w¹W?? ²? Ý…œ d|˛ Ë w²??}K?¹œ wðï??" Ë …œ—U¹œ êO¼ ¨«b¹—«Ë…œ—u" w!eO#«œïO( ÍW~†W?!ï" w²š…Ë—WÝW# Wð«Ë ¨«œ ËWz w!…œ—WÝW# Æ…ËuÐW½ «œ«—UzW# ¨w²|“«Ë˛—ïÐ Ë w²|—«œW¹U!—WÝ w"W¹W!«—WÐ Ë ÊïÐ ÆW¹‹Íœ w"W¹W½Ëu/ ©±∞≤∞≠π≥¥ wÝË…œdO(® ÍW"W~½UÐu}½WÐ …—U"Uý ©W!UM¼Uý® XÝW¼ ¨«œ ‹wðW¹UÑ˘d! w½œd"WýWÖ w½U"WſU½ï& XAÖW# 5}àÐ 5½«uð…œ W¹‹vÄ ËWÐ Wð«ËW" vÐ ¨w?½U??"…—ï?? łWЗï??ł …—«ËW?? & Ë V†U?? & WMO½«Ë˙ v?Ð ¨…ËuÐ «œ«—Uz W# w?ðW¹«ËWðW½ w?ð—u??š Ë Ë wðW¹U?ÖWÐ…—…œ w?ſU½ï?& W# ı W½Ëu/ ïÐ —W¼ ÆÍËU?ð Ë 5ð Ë w²|—W~¹—U?" ÍWKÄ w?MO½«Ëñ?}ð «dJýUz w"W¹…œ—U¹œ wðW¹«ËWðW½ w²?ÝW¼ Ë dOÐ ¨«œ Âe?O#UO?ÝïÝ W# ı Ë w²|—«œW¹U?!—WÝW# ı Æ…Ë…“«Ë«œuł w"W¹‹w²}½ïÇ Ë wðW¹«b½WÇ WÐ …—U¹œ ÂüWÐ Æ…ËUÇ—WÐ Ë Èu½ w"W¹üU" ¨Êœd" Í—W³|— Í—ïł Ë r|˛— w!W²?,OÝ wJ}½œd"WýWÖ Ë Í—UJ½«˙ïÖ —W¼ Ë —ï?? łWÐ W??"W?¹‹wðW¹«ËW?ðW½ …“ËË w½U¹ ¨X?|ñÐ…œ «œ‹ wðW¹«ËW?ðW½ Í…ËWMðËËe?Ð Ë d??OÐ ÍüU?Ð WÐ Æ…ËW²}M}!…œ w²|ËbM¹“WÐ Â…œ—W¼ W¹…“ËË ËWz ÂüWÐ ÆX|˙ïÖ…œ WJ¹œ wJ|“«u}ý w?JÝ˙ï?? ? š w?J|Ë«œËË— ¨…ËW?J¹˛U?? ? ?" ÍôWÐ w?ðW¹«ËW?ðW½ Íd?? ? ?OÐ ¨…Ë…œd?? ? " ÊU?/ËË— „…Ë W¹‹vÄ ËWÐ Æ «œ…b†W¼—W?Ý «b?"W¹…ËW?ðW½ —W¼ w½ËuÐ Ë ÊU¹˛ ÍËËó?}?! W# W?" ¨…œd?" XýËËd?Ý (*) Ahmad-i Chani: “Mam & Zin” oder ein Kurdishes Romeo und Julia”, deuts-

¢ che Übersetzung von Jemal Nebez, Publikation der NUKSE, München 1969. w½U!W†UzWÐ W¹ËËœd" “WÐW½ Æœ—u" w²}#Ë˛Ë ïO!˘— œušU¹ ¢s¹“ Ë ÂW!¢ 227


ÊU?N? O?ł w½ôW??Ö XA?Ö …Ë…ËË— ËW# Ë WJ?Ý˙ï?š Ë w²?ýËd??Ý wJ}?(U??! gOðW¹«ËWðW½ w?(U?! Ë ÊU?M?}¼ ï?Ð —˘“ Ë Êœd?? ? ? ?" v?#—˘“ —W?¼ W?¹ïÐ ÆX?|ËW?? ? ? ?"…œ ÊU?¹W?? ? ? ?(U?? ? ? ?! ËW?z Ë s"W?¹ ÊËu?Ç —ï??łU½ Ë w²??ýËd??ÝU?½ wJ|—«œd??"WÐ ¨p?}#W??Ö —W¼ —W??ÝW# ¨wðW?¹«ËWðW½ w"W¹…ËW?½b½U??ÝËWÇ ÆX|d½…œ«œ ËWz w½œd?"—WÐW²?Ý…œ ïÐ W?" ¨…—…Ë—WÄ ˘d! ÍW?½U¹‹w¹…ËWðW½ wJ}Ðe?OŠ p¹˛U?" ¨…Ë…ËË˙ ËW# ¨X}MO?ÐU½ «Ë…˙ œ—u?"W?Ð U?N½W?ð ‘W?(U??! ËWz …—U¹œ ÆX}??ýï??"…œ œ—u?" Í…œd??" XýËd??Ý W?(U??! wðUÐW?š Í‹Íd??O~²?AÄ …ËW¹U½«u?ð Í˙WÄ ËWÐ p¹˛U?" W¹ïÐ ÆU??O½Ëœ w½ôW?Ö w"UÄ—W??ÝWÐ WJ†WÐ ÊU¹W½U??O?²?ýËd??Ý W?(U?! ËW?z p}?ł—W?!W?Ð ¨ U?"…œ XÝ…œ sÐ w½ôW??Ö XA?Ö ÍW½«“«u??.¹œ«“Uz ÍdO~²AÄ p¹˛U"W" «bJ}ðU"W# W½Ëu/ ïÐ ÆX}ÐW?½ Ë«ËWð Íœ w½ôWÖ Ë œ—u" w³},Š —WÝW# w"W?¹‹w²?? ?}? ? "W¹ Ë œ«“Uz w?½U¹˛ Ë ”Ëu?½…—UÇ w(U?? ?! ÍËUM?}Ä W?# »…—U?? Ž w?½ôW?? Ö w?ðUÐW?? ?š ÆX}~½Wł…œ wÐ…—UŽ w!eO#U¹dáLOz Ͳœ  U" ÊU!W¼ ¨ U"…œ «œ ‹wðW¹«ËWðW½ ¨w¹«d?? ?(U?? O?Ð ¨Í‹Í—Ëu?? ÝU?z ¨ÊW?? !—Wz ÍW?½«“«u?? .?¹œ«“Uz wðU?ÐW?? š Í‹Íd?? ?O~²?? ?AÄ p?¹˛U?? " ¨Í‹w½U½ï¹ ¨Í‹w!UM²?}?Ñ ¨ÊU?"W?ý…— X,}Ä ¨W?"W#Ëu?ł ¨Í‹wMO?²?ÝW#W?( ¨Í‹w½UðUÄ ¨Í‹wJÝUÐ w#˘d?Oð ¨—Ëu?ýU?Ð ÍU?O?I¹d?(Wz w½ôW?Ö ¨Í‹Íb?½W#d?}z ¨Í‹w#U~½WÐ ¨Ê«œu??Ý Í—Ëu?ýUÐ w½ôW?Ö Æ U"…œ Íœ w½ôWÖ XAÖ Ë ÊU"…—ËuÝ W¹‹ÍbMO¼ ¨ËË—«uš Ë ËU?Ç—WÐ w?ðW?? ? ? !—U?¹ X}?½«u?ð…œ p}?ðU?? ? ? " ¨œ—u?? ? ? " w?#W?? ? ?Ö ¨W?¹«Ë Í‹v?Ä p¹˛U?? ? ? " ÂüW?Ð œ—u??" ÆX}ÐËuÐ œ«“U?z Í‹w²??}K¹œ Íb½…u??}Ä Ë  ï??"W?# Íï?š W??" ¨ «b?Ð ÊôW??Ö ÍW½«—W~¹—U??" Í…—˘“ U½«uð ËWz „W¹‹w?½«bM¹“ U¼…Ë—W¼ Æ©d|u?" wſU?ÝËU?Ç W?²?}?³Ð X}½«uðU?½ d|u?"® ∫X}†…œ Íœ«“Uz ¨…ËWJ?¹˛U?" ÍôW?Ð ÂW?"W?¹ ÍËU~½W¼ W¹ï?Ð Æ U?" œ«“U?z Í‹È˙ËU¼ w"W¹‹w½«bM?¹“ W¹‹w½ w"W!ï?" X|d½«uð…œ WðU" ËW?z ÆX|dJÐ vÄ XÝ…œ …u|ËW# X}Ð…œ Ë …œ—u" w#W?Ö Ë ÊU²?Ýœ—u" ÆX|dJÐ WJ¹œ w½ôWÖWÐ X,¹u}Ä Ë Ë«ËWð W# Ê«ËWz ÆX}½«Ë˙…œ ÊU"W¹‹w²Ý«—W# …ËW!eO,?"—U! ÍdOÐ ÍW½«ËWâ}ÄWÐ ¨p¹˛U" ¨«œ…d}#Uz ©ÂW??ł—W??Ý® ï?Ð …Ë…©‘WЮ W# p¹˛U??" ÂüW?Ð ÆÊW??"…œ vÄ XÝ…œ ©‘WЮ ï?Ð …Ë…©ÂW??ł—W??Ý® XÝ…œ Í«u}ý …Ë…©‘WЮ W# UN½Wð Í‹Í—UJ½«˙ï?Ö w!Wł—WÝ ¨…ËWJ¹˛U" ÍôWÐ ÆX}½“…b†W¼ Æ©ÂW??ł—W??Ý® W# W?J}ð—W??" gOJ?|©‘WЮ —W¼ …—U¹œ ÆW¹W?†W¼ ÍW??"W½«ËW??â? }?Ä Ë W½œd??" vÄ wJ}?? ý˙ï??ý w½U¹ ¨w¹W?Çu??}½ wý˙ï??ý ÍW~?|—W# U??N½Wð ¨Í‹w?½U??N? O? ł wJ}?? ý˙ï??ý Wð«ËW??" ÆW½œd" Í«u}ý …ËW¹‹wðW¹«ËWðW½ 228


Í‹wðW?? ³¹U?ð wJ}?MOÇ w½U?? "W?? ²? ?Ý«u?? š Ë Íb½…Ë…˛—W?Ð W??" W?¹«Ë Í‹vÄ p¹˛U?? " ¨…ËW# W?~ł wM?OÇ ÊU?? ? !W¼ w?½U?? ?"W?? ?²? ? ?Ý«u?? ?š Ë Íb?½…Ë…˛—WÐ u?? ? "…Ë ñÄ Ë «ñÄ W?¹‹w½ ×W?? ? ! ¨„W¹…‹ËW?ðW½ Ë „W¹ ÊËuÇ ÊU??N?O? ł w½UðüËË w½œd??"W?ýW??Ö wJ}?!«œU??! ¨sÐ „W¹ ÊËuÇ Íœ w?"W¹…ËWðW½ wL?? }? ?²? ?,? ?O? ?Ý Í—ï?? ł Ë WðüËË ËW?z u??}?½ w½U?? "W¹‹w?ÝU??O? ?Ý …e?? }?¼ WJ½u?Ç Æ5½ WKÄ „W?¹WÐ ËWz w½U"W²Ý«uš Ë Íb½…Ë…˛—WÐ wM¹˙ïÖ Ë Ê«b?}Ä…—WÄ —WÝW# —W~¹—U" wJ|—Ë…œ ¨ÍW"WL|˛— ÊW¹ôW# W??" ¨Í‹Íb¹u??Ý wJ?|—UJ|d??" w½U??"Wð«ËUz Ë XÝ«u??š W½Ëu/ ï?Ð —W¼ ÆX}MOÐ…œ W?MOÇ WýWÇ …ËW½U?"W²,O#U?²OÄW" W²?,O½uð—ïÄïz Wð«d"ï?L|œ ‰UOÝïÝ WÐ —W?Ý Í©Ê«—UJ|d" wð—UÄ® „W¹ ÊËuÇ «œ‹ wMO?²ÝW#W?( U¹ œ—u" wJ|—U?J|d" wð«ËUz Ë XÝ«u?š ÙWÖW# e?OÖ—W¼ ¨X|d?"…œ ËWz w½«—U?J|d?" ÙW??ÖW# U??" êO¼ ¨W??²? Ý…œ d|˛ Ë Ë«d?" w?½ï#ï?" w?½UðüËË w½«—UJ|d??" Æ5½ ÆÊœd" œ—Ë«—WÐ W½W¹U½ ¨Ê«Ë…˙ ÊU!—W( «bO}ð ÊU"Wð«d"ïL|œ ‰UOÝïÝ W" «œ W½UðüË ©ÂW?? ł—W?? ?Ý® WÐ 7?A¹W?? Ö ï?Ð p|“U?? ³?|— „…Ë ¨…Ë…©‘WЮ W?# Êœd?? " vÄ X?Ý…œ Í…—UЗ…œ w"˘—…u}?½ Ë „˘d" øs¹WÖ…œ W?$U!Uz ËWÐ ÊïÇ ÂüWÐ Æ©ÂW?ł—WÝ® w½œd?" œ«“Uz w½U¹ ¨s¹«Ëœ øW¹‹wÇ W¹‹Íœ«“Uz Ë Í—UÖ“— ËWz ͋Ͳï#ï?¹b?? O?z Ê…ËU?? š wJ?}ð—UÄ W?? ?²? ?,?¹u?? }Ä ¨‰W?? ?Ö w½œd?? ?" œ«“Uz ïÐ ¨p?¹˛U?? " Í«Ëñ?Ð WÐ WA}" W" X}ÐW¼ Í…ËWz ÍU?½«uð X}Ð…œ Wð—UÄ ËWz Æ UJÐ vÄ XÝ…œ W"…ËWMðËËeÐ ñ}~ý˙ïý wðW¹üW?? !ï??"‹Ë w¹…ËW?ðW½ W??A? ?}? " ¨Í—«Ë…œ—u??" ÍW?~†W??!ï?? " w½U??"…Ë«˛d?Ç p}ð W¹‹w?ð…˙WMÐ Ë X}M?}~½W??,†W¼ Ë «ñ??â?ÄW½«œ p}# w"W?¹W?"W?¹ u??"…Ë ¨œUð ìË ÊU??"W¹‹wM¹U?z Ë Í‹Í—ËuÐUz‹Ë ËWz Íb??O?Ç W½Ëu/ ïÐ —W?¼ ÆX|d|u??³†W?¼ p}# W½U??A? ?}? " ËWz ˘d??! X}?ÐU½ Æ…Ë WðUJ?Ð ÊU¹‹wý W?A?}" U?łËWz ¨s¹W?"…œ —U?Ö“— ÊU²?Ýœ—u?" È—U?ł W?L}z® s}?àÐ W?" ËuÇ—W?ÝWÐ WÇËuÄ …‹Ëu½U?OÐ Æ©s¹W"…œ —WÝ…—UÇ ÊU"W¹‹Í—ËuÐUz Ë wðW¹üW!ï" ÆX}Ð…œ Í—U??Ö“— Íï?š W?"…ËWðW½ ÍW??ýï?" Ë …œd?"WÐ U?N?½Wð ÊU?²?Ýœ—u?" ¨p?¹˛U?" Í«ËñÐ WÐ XÝ…œ ¨«œW?"…“«u?.¹œ«“Uz …ËWMðËËeÐ w½œd?" vÄ XÝ…œ ÙW?ÖW# ¨…ËU?ð…—WÝ W?# —W¼ X}Ð…œ W¹ïÐ ËW# W?? ?" ¨X|d?JÐ …—…ËU?? ?!W?? ł ËW?z w½U?? ?"W?? !W?†WÇ Ë @½W?ð Ë W?? A? ? }? ? " w½œd?? ?"—W?? Ý…—U?ÇWÐ ÊôWð Ë u?}?" w½œd?"—U?Ö“— ÍU?½U?! U?N½WðWÐ Í—U?Ö“— WJ½uÇ ÆÊW?"…œ Í—«b?ýW?Ð «œW¹…ËWMðËËeÐ p}?# w"W¹W?? ?"W¹ gO?? ?Ñ˘d?? ! Íœ«“U?z ÆW?? Ñ˘d?? ! w?½œd?? " œ«“U?z ÂW?? "W¹ ÍW?KÄWÐ W?J†WÐ ¨W?¹‹w½ Ë wðW¹üW?? !ï??" Ë wðW¹«ËWðW?½ U??N½Wð „W½ ¨…ËW??²?|d??Ö…œ ÊU¹˛ w½U??"…ËË— XA?? Ö Ë …Ë«“«dðW½ w½U?"W¹‹w"…—W?Ý W?A? }?" ÍUÄ«—W?Ý X}Ð…œ ¨W?"WÐe?O?Š Ͳï#ï¹b?O?z Í…—«ËW?& Wð«ËW?" ÆÍ—ËuÐUz 229


…ËW¹ïš W"W~†W!ï" ÍWÖ—WłW# Wð—UÄ ËWz ͋Ͳï#ï¹bOz W²,¹u}Ä w½U¹ Æïš W²|d~Ð W~†W!ï" WM|d?.Ð ¨„W¹ w½U?ýWÐ ÊUý ¨ó?Oð«d?²Ý Ë pO?²"Uð X?|d½«uð…œ WðU" ËWz U?N½Wð ÆX}Ðüu?I†W¼ Æ…ËW"…ËWðW½ ÍW#WÝW! wðW!eš ÍW?? ?Ö—W?? ? ł W# Ë W¹W?¼ ÊU¹ï?? ? !U½ Ë w"…ËU?z w"W?¹‹Í˛ï#ï?¹b?? ?Oz ÍW?½«ËWz ¨ÊU?? ?"ï?? ? !U½ W?ð—UÄ p¹˛U??" …—ï??ł ËWÐ Uz Æ4?O?³?Ð W†˘— ËWz s½«uðU?½ ¨…Ë«b†W¼ ÊU¹—W??Ý …ËWJ¹œ w?"W¹‹W~†W??!ï??" Æ U"…œ «œ ©ÊWÝ…˙U½® Ͳï#ï¹bOz Ë ©ÊWÝ…˙® Ͳï#ï¹bOz Ê«u}½W# Í“«Ë«œuł ÍWÐ…d?? łWð Ë ÊËu?? !“W?z ÍW?? Ö—W??ł‹W?#® W?? " ÊW½U¹‹Í˛ï?#ï¹b?? Oz ËWz ©ÊW?? Ý…˙® ͋Ͳï?#ï¹b?? Oz Ë XÝ«u?? š ÍñÄ Ë«ñÄ ÊU??O? ?$U??!Uz Ë X?Ý«u??š Ë ©Ê…œ…b†W¼ —W?? Ý …ËW½U¹ï?? š ÍW??"W~†W?? !ï??" Æ©W¹W"W~†W!ï" w$U!Uz ∫…ËW²}Ð…œ ÊËË— ïÐ ÊU!W½U¹‹w²Ý«— ÂWz ¨Í—«Ë…œ—u" ÍW~†W!ï" wJ}MO½«Ëñ}ð WÐ ¨W†«ó?|uð ÂWz Æ4?|œ p}Ä Í—«Ë…œ—u?? " ÍW?~†W?? !ï?? " w½“W?? ! …—W?¼ wJ}?JAÄ Ê«—U?Jðu?? ł W# Æs¹˛…œ «œ ËuðËW??"«Ëœ Ë „U½œ—…œ „W#W??Ö wJ|—UÐW# Ë 4}¼…œ p?}Ä ÍË…“ ÍU¹—U?²? O#˘dÄ Æs|dý˘œ…œ«œ Ë s|—bM}ð…˙…œ …ËW½U~}Ð w½«—W"dOÖ«œ Ë œ—u" wÖWÐ…—…œ ÊW¹ô ÆÊ—«œe?}¼ wJ}MOÇ Æs¹˛…œ ÊU?"…b½u?Ö W# ¨ÊU"…—U?ý Í…Ë…—…œW# ÊU¹WЗ˘“ ¨œ—u?" wÖWÐ…—…œ Ë ÊU?? ? ²? ? ?Ý—WÄW?½ï?? ?" ÊW?¹ôW# ¨ÊW?? ? "W?½ wL?|—W¼ w?"W¹‹w?¹ï?? ?šW?ЗW?? ? Ý Í«Ë«œ ÍWðU?? ? " ËW?z Uð W?" ¨WJâ?Ö w?J}MOÇ Æ…ËWM|—bM|Ëô…œ Ë s?|d?"…œ Í‹Íd?O~²?AÄ …ËW½U?²?Ýœ—u??" w½«—W?"d?O?Ö«œ Ë @½W?Ý W?" ¨W?"u?âÐ Í«Ë˛—ïÐ wMOÇ ¨W½œd?" «b?¹WÄ ˙u?Ö Ë e?}¼ Ë Êb½U?²?ÝWz …—WÄ wJ¹—W?š ÆW¹«b½U"…—UýW# ÊU¹‹w¹UÝ—u& Í…Ë…—…œW# ÊU?¹—˘“ wýWÐ ÆW?¹W¼ g¹œ—u?? ?" w²?? ,? ? O#U?? ²? ?O?ÄW?? " ÍWJ?â? ?Ö Ë«ËWð w?J}M?OÇ ÊU¹—˘“ wÝdð Æ…Ëu²,š ˙WÖWÐ ÈËW# —W¼ ÊUO?ýW¹U!—WÝ Í—˘“ ÍWЗ˘“ Ë s¹˛…œ «b½U²Ýœ—u" Æ…¢—…bJ}ð Íb½…Ë…˛—WТ Ë ¢…Ë«˛Uz¢ W# …ËW½b½«˛uÐ Ë Êœd?"W?ýW?ÖW# —˘“ ÊU?²?Ýœ—u?" Ë 5?½ …—ËW?Ö wðW?"d?O?ý Ë W½U?š—U?" …b½WÇ—W¼ Ë …ËWMà?}N¹…œ Í—«˛W¼WÐ Ë ÊW?š…œ Í‹ÈuÖ XAÄ ËË“…—Uz WÐ Ê«—W?"dOÖ«œ WJ½u?Ç ¨…ËuðËW"«Ëœ Íï¼WÐ «b?ý…ËWz ÙWÖW# ¨Êd?~Ы— «œ ÙU"u?²A?" Í«œËW?!W# Í‹Í—ËuÐUz w½œd?"WýW?Ö X|ËW½U¹…œ «b½U²Ýœ—u" w½U"…—ËWÖ …—UýW# „…b½W¼ W# W" ¨…Ë…—W~ł Ë ï²½WLOÇ Ë  ËW½ w½U"WðW"dOý ÆÊ«œ Êœd"WýWÖ Ë ÊËuÐ «b¹WÄW# …u}ý ÊU!W¼WÐ ÊU"W½Uš—U" ÍU¹—U²O#˘dÄ ¨ÊW¼ 230


ÍW½«“«u??.¹œ«“Uz wý˙ï??ý W# ¨W½U??!W# p}MOÇ—W?¼ w†˘— Ë X,|u†W¼ W?½U?L? "…—W?Ö «œ…d??}# ∫5M}~½W,†W¼ ¨…ËW½UJ¹˛U" w$—WÝ Í—UÐW# ¨«œ œ—u" ÊU¹‹w²?|—Wz w²??,|u†W¼ ÊU??OJ|b½W?¼ W?" ¨ÊU??ÝW??" W??"Uð u?"‹…Ë „W?½® ¨5Ç u??"…Ë ‰«œï?O? ( U" ÍWЗ˘“ Æ…ËËœd" ÊU?!W"W#WÖ ÍW½«“«u.¹œ«“Uz wý˙ï?ýW# ÊUOðW½UOš W?AO!W¼ ¨©…ËuÐW¼ ÂWz w½«—WM|u½ ÆÊËuÐ ÊU?²Ýœ—u?" w½«—W" ÊüUð Ë Âe?O#U¹dá?LOz w²?Ý…œ wýUI! Ë g}?J²Ý…œ Í‹vÄWÐ ÆW?¹W¼ ÊU??O? A¹‹wM¹Uz w?"W¹W½U??"W??! —U??ł „W#W??Ö W??" s½U??"…“ï¼ „…—W??Ý d??²|“ W?MOÇ Íd²½«Ë«d( Ë …—ËW?Ö w"W¹W~†W!ï" ÍËUÇ…ËUÇ Ë «uO¼WÐ ¨ÊU¹‹wðW¹UMOÇ wFO?&ËW! Ë —W¼ËWł ÂWÐ X?AÄ X}½«u?ðU½ p|—ï?? ł êO¼W?Ð ¨œ—u??" w?ý˙ï??ý ¨p?¹˛U??" Í«Ëñ?Ð WÐ Æ5½ Í—«Ë…œ—u?? " ¨ÊËuÐW¼ ¯WÐ…—…œ Ë U?ſU?z „…b½W¼ …b½WÇ—W¼ ÆX}Mâ?†W¼ —W?ÝW# Í«u?O¼ Ë X}?²?ÝW??³Ð WMOÇ ÊU¹‹wðW?¹UMOÇ Í‹Íb?½…Ë…˛—WÐ Í—«œ—W??³? ?²? Ý…œ «b½U?¹W??"WðWK?KO??! Í‹Íb½…Ë…˛—W?Ð ÍËUM}Ä W?# W??" ÆWMOÇ ÂWz ÍW½UA}" Ë W½«u}Ä WM|dJÐ Í…ËWz WðU"U½ W!Wz ÂüWÐ ¨ÊËuÐ ËWz Uð ÂüWÐ ¨s½…˛…œ …Ë…œ—u?" w¹ïšWЗW?Ý Ë Íœ«“Uz W# Â…œ —U?ł „W#WÖ „Ëu?âÐ Í«Ë˛—ïÐ ÊU?? O½U??"W?¹‹Íb½…Ë…˛—WÐ W?? "WðWKK?O? ! ÍW½«“«u?? .¹œ«“Uz Í…ËW?MðËËeÐ W?? " Í…—ËuMÝ Ë ÊW?? ýËW??" w½U"W²šW²}Ä Íb½WÐUÄ Ë W²ÝWÐ «Ë …ËW¹‹Í—ËuÐUz Í‹Íb½…u¹WÄ ÍËË— W# Æ…ËW¹‹wÝdðW! WðUšW½ ÊU¹‹w²?? ,¹u??}?Ä WMOÇ ÂWz Æ…ËËœd?? " d??O? Ö«œ ÊU?? O½U??²? ?Ýœ—u??"W??" ÊW½U?¹‹Í“W??"—W??! W?ðW†Ë…œ ËWz wý˙ï?? ý ÆX?}Ð «œ‹Í—«œW¹U?Ä Ë Ë…dÐW# ÊU?¹‹w½U?? Ö—“UÐ Í˙«“UÐ U?ð ¨W¹W¼ w?!«—Uz Ë g¹U?? ÝU?zWÐ W¹‹Íb?½…Ë…˛—WÐ Wð«ËW?? ?" ÆX?}M}?? ?&W?? ?à? ?ý…œ g?¹U?? ?ÝUz Ë …ËW¹U?? ?" W?? ?²? ?}?M|œ w?!«—Uz U½ ¨œ—u?? ?" Ë pÝW?ð—WÐ w"W?¹«œËW?? !W?# ¨p¹˛U?? " Í«Ëñ?ÐWÐ Æ…Ë…—W?? ſ—W?? ?ſ WðU?? ?š…œ ÊU?? O?½U?? "W¹‹Í—Ëu?ÐUz W?? ? ? ?"…ËW?M?ðËËe?Ð ÍœËu?? ? ? ?Ý ï?Ð W?M?OÇ ÂW?z X?|d?½«u?ð…œ ¨«œË«d½«œ ï?Ð —Ëu?M?Ý w?J?}½W?? ? ? ? ýËW?? ? ? ?" W?²?|—bÐ W?"W??ý˙ï?ý wðW¹«œd??"—W?Ý ÍËW?à? ł p|—ï?ł ê?O¼WÐ X}ÐU½ ÂüWÐ ÆX?|—bM|˙u?,? ³†W¼ ÂWz ÍU½«uð Ë …“ËË W# œËuÝ W?" «bý…ËWz ÙWÖW# ÆX}Ç…œ XÝ…œW# W?"W#WÝW! U½…œ ¨ÊUO?²Ý…œ ÂWz Í—W¼ËW??ł Ë !U?!Uz Ë X,|u†W¼ W?# ‰W?Ö Â«Ë…œ—WÐ W?²?,?¹u?}Ä ÂüWÐ ¨X|d?O? Ö…œ—…Ë WMOÇ Æ…ËW²|d" —UOýu¼ WMOÇ 5½ «œW¹‹Í—UO?ýu¼ Í…œ«— ËU½«uð ÍWKÄ ËW# U²?A}¼ ¨ÊU²?Ýœ—u" w½U"W?½Uš—U" ÍU¹—U?²O#˘dÄ W¹ïÐ ÆÊWJ?Ð vÄ XÝW¼ ÊU??O½«—WM}??ý˘œ«œ Í‹w,??}?à?Ç ËUÇË ŸU?!W?ð Í—WðW?š Ë w?ÝdðW?! W??" X|—b?³†W¼ «b½U¹‹ÈuÖWÐ ÊW?Ý…— w"W¹‹Í˛ï#ï¹b?Oz w~½UÐ W" W?¹…ËWz X,¹u}Ä Ë @½d?Ö w"—Wz W" —WÐW?²AšW# Ë Wý«ËWÇ Íd?OÐ WÐ s¹…œW½ W~|— Ë 5Ð —UO?ýu¼ X}Ð…œ Æ…ËW²|dJÐ ÊU¹ËUÇ Ë 231


u?? "…Ë® Ê…œ ÊU¹u¹d?? ( …ËW?? ²? ?šU?? Ý ÍW½«©‰U½ï?? O? ?ÝU½—W?? ²M?Oz Í—UJ¹—U?¼ Ë wðW¹«d?Ю Íu??}?½WÐ w½U?"W¹‹Íb½…Ë…˛—WÐW# WðU?" ËWz U½…œ ¨©ÊW?"…œ WM" ¨UL?Ö˘œ Ë ï?!U½ Íd?OÐ „…b½W¼ w½«d~†W¼ ÆX|—œ…œ —…œW¼WÐ «b½U"WŠôWÐ…“ …e}¼ wðW!ešW# ÊU¹…“ËË Ë …ËWM|dš…œ —ËËœ œ—u" wý˙ïý ÍU¹—U??²?O#˘d?Ä ¨X}?²? ÝW?³?Ð vÄ w²?A?Ä —W?ÝUð X?}½«uð…œ œ—u?" w?ý˙ï?ý W??" p}MOÇ W??"Uð WÐ WMOÇ ÂWz Æ4|œ p}Ä ÊU?!W?"W#WÖ w"U?Ä—WÝ Í•∏∞ W?" ¨©Ê«—UJðu?ł®w½U¹ ¨W½U"…b½u?Ö WÐ W?? ²? ,¹u??}?Ä W¹ïÐ ÆÊñ??}?~ý˙ï??ý wJ?}MOÇ ¨ÊU?¹W??"W¹‹wðW?¹UMOÇ W?ðËWJ†W¼ Ë lO?? &«Ë Í‹vÄ …—W??"d?O? Ö«œ …e??}¼ Ë ¯WÐ…—…œ Ë U??ſUz ÊW¹ôW# W?†U?Ý Ê«—«“W¼ Æs?|d?" ‘ï??Ö ÊW??Ý…— wJ|d??OÐ Ë XÝW¼ W¹ï?Ð Æ…ËUM}?N†W?¼ «œW†Uð W?F? O?&«Ë ËWÐ ÊU?¹ËUÇ Ë …ËWM|—bM}??ÝËWÇ…œ …ËW½U?"W?½U~}Ð pÇd( …dOÐ ËWÐ Ë W½U?¹Ëu²ýWÇ «œdOý ÙW?ÖW# ¨…ËuÐ ÊUOM|ušWÐ ÙWJ}ð w²|ñ}~ý˙ï?ý w½UOÖ ÆÊË«—œ w"˘—…u?}½ Ë „˘d?" W?" ¨W??"W¹…ËWðW½ ÍW?A?}?" w½œd?"—W?Ý …—UÇ ¨œ—u??" ÍW#W?ÝW?! Wð«ËW?" Í˙…ËUÐ Í‹vÄ WÐ ÆX?}M|œ p}Ä ÊU??²?Ýœ—u??" w½«—UJðu??ł w²??Ý«u?š Ë ÊËW??š Ë Í‹Íb½…Ë…˛—WÐ WJ†WÐ ¨5½ ÊU"W¹‹Í—ËuÐUz WO¹‹Íb½…Ë…˛—WÐ UN½Wð Ê«—UJ?ðuł w²Ý«ušË Íb½…Ë…˛—WÐ ¨p¹˛U" Ë XÝ«u??š ËWz Æs?½U??"W¹‹wðW¹üW??!ï?? " W??²? Ý«u??š Ë W½U¹‹w¹…ËW?ðW½ w$U??!Uz ¨«b??ý…ËW?z ÙUÄW# Ë g¹—UJðuł «bðU" „W¹W# œ—u" w½«—UJðï?ł WJ½uÇ ¨ÊË«ñâÄW½«œ p}# w"W¹W"W¹ W½Uð«ËUz ÆsA¹Ë«d" v# —˘“ Ë …ËUÝËWÇ Ë g¹œ—u" …ËW½U??²?Ýœ—u??"WÐ ¨s¹˛…œ Í—W??ÝW# W?" …b?½WÐ …ËW?"U??š ËWÐ ¨œ—u??" w½«—UJðï??ł Íb½…Ë…˛—WÐ ¨œ—u??" w½«—UJðï??ł Í‹Íœ«“Uz ÍW?#W?ÝW??! W¹ï?Ð Æ…Ë«d??" d?O? Ö«œ ÊU??²? Ýœ—u??" ÂüWÐ ÆW??²? Ý…u¹WÄ Ë wðW?¹«ËWðW½ ÍW#W?? ÝW?? ! ¨W¹‹vÄËWÐ ÆW?¹W??"U?? š ËWz Í‹Í“«d?? (—W?? Ý Ë Í‹Í—U??Ö“— ÍW?#W??ÝW?? ! ÆsJ}Ä ÙWJ}Ä «b"W¹ ÙWÖW# ¨wðW¹UMOÇ w?"W¹…ËW?M?ðËËeÐ ÍW?~?|—W# U?? ? ? N?½Wð ¨ÊU?? ? ? ²? ? ? Ýœ—u?? ? ? " Íœ«“U?z W?? ? ?" W?¹«Ë Í«Ëñ?Ð p¹˛U?? ? ? " ÍW??²?,?¹Ë Í…ËW½bM|u??š vð vÐ gO??"W¹…ËW?MðËËeÐ êO¼ Æ U??Ö…œ ÂU??$Wz WÐ …ËW½«ñ??}~ý˙ï??ý ÂüWÐ ÆX}M}?NÐ XÝ…œWÐ s?ðËW"—W?Ý Ë Í‹w!«Ë…œ—WÐ X?}½«uðU½ ¨œ—u?" w½«—UJðu?ł ÍW½«œ«“Uz «Ë—W¼ wJ|—U?" ¨Ê«—UJðïł wMOÇ wM²?,.J|—Ë Êœd?" ‘ïÖ W" ¨X|d?" œU¹W# ‘…ËWz X}ÐU½ —U?? ?Ö“˙ WÇu?? ?}½ Í—ËuM?Ý Í…Ë…—…œW# ÍW½«ËW?z® ¨œ—u?? ?" w½«—UJ?ðu?? ł ÆW?¹‹w½ ÊU?? ?ÝUz Ë U½U?? ?Ý Í—WM?}? ý˘œ«œ Ë „ï?MÇËUÇ wJ?}? L? ?}? ?²? ,? ?O? ?Ý Í—U?? A? ( Ë —U?Ð d|˛ W# ¨©s¹˛…œ «b?½U??"…Ë«d?? " Íd?? ?O?ÐWÐ ¨…ËW½«œó?¹Ë vÐ w?M¹Uz w?½«—W?? ?³|— „…b?½W¼ ÊW?¹ôW# Æs|—b?M}?ð…˙œ «œ‹wðW¹U?? ? ÖWÐ…—…œ 232


w½U??"…—W?"d??O? Ö«œ WðüËË Æs|—œ…œ u¹d??( Ë s|d??š…œ …“ËË W# Ë s|—œ…œ 5I†W?ð u¹“˙ Ë U?L? Ö˘œ 4|˙u,?†W¼ œ—u" wý˙ïý ͲœW# Âö?,Oz wM¹Uz Ê«œ…ËW?z w†ËW¼W# ¨˘˙ËWz UðW¼ ¨ÊU²?Ýœ—u" „W¹W½Ëu/ „…Ë ÆÊU?!W?"…ËWðW½ ÍW½«œ«“Uz w²?Ý«u?š w½œd"W?(W?š ïÐ p}?²?Ý…œ…—«œ W½WJOÐ Ë ¨«œ±πµ∏ Í—…u¹d?³}?(W# d,?O! Ë U?¹—uÝ wMðd~"W¹ ‘UÄ ∫…ËW?!ñ?}Ö…œ ïÐ ÊUðWðU¼—W?ÝWÐ ÂWz W¹‹v?Ä ËWÐ Æ«œ U¹—u?? Ý Ë d?? ?,? ?O? ?! wðW?¹U?? ÖWÐ…—…œ w?L? ?}? ?²? ?,? ?O? ? ÝW# Íb½u?ð wJ|dÐ…“ d?? ?/U½ Í‹w½U??"…—WЗWÐ ïÐ ÊU??O½U??"W~½d??Ö W??²?Ý…œ…—«œW?# p}?"W?¹ ¨U¹—u?Ý w?Ð…—U?Ž w½«—«b?ðüW?²? Ý…œ —WÐ «ñJ}Ä Uð ¨sðËW?" ï?š…Ë «œU?O?"—uð ÙWÖW# v?łWÐ XÝ…œ ÂüWÐ Æ«œ XÝ…œW# œ—u?" ÍWA?}?" ¨ÍËuðËW??" «b?}Ä …“U?ð ¨Í—«b?A¹— w"W?¹©ôW?!® ¨U??O?"—uð ÆÊd~?Ð wðW¹«œ—u?" Í…ËW?MðËËeÐ WÐ «œ Âö?? ,? ?O?z Íu?? }? ?ý—U?Ç d|˛W# Uð ¨…Ë U?¹—u?? Ý w½U?? ?"W¹‹Íœ—u?? " WÇu?? ?}½ …œ—U½ w?½U?? !“ œ—u?? " «œ œ—u" w"W¹…ËU! W# ¨“U?ÐW"W†Wð Í—«bA¹— ÍôW! Æ UJÐ wðW¹«œ—u" Íd?OÐ w½U"…—WЗWÐ Uð ¨…ËW??²?,? š —ËËœ  W??ÝU?O? ÝW# wÝW??" —˘“ Ë …Ë…œd??"ï?" ï??šW# w"U??ᆜ Ë —U??"U?Ý „W#W??Ö U?? ²? Ýï?? !U??! w?ÐU½W??ł X?}MOÐ…œ Æ U?? "…œ «œ ôW?? ! w†U??! W?Ð ï??š ËUðñ?Ä WÐ p|œ—u?? " p|˛˘— WÐ —˘“ Íïš ÆX}Ð…œ w¹WK#W" …œ—u?" Í«dÐU" ¨W!«—WŠ «œ Âö,OzW# gO?&…—UŽ °©…ËWð«uš…œ® Æ «œ…œ WK#uÖ —WÐ ôW! vłWÐ XÝ…œ W¹ïÐ ¨ËUÇ g}Ä W²|œ Ë «dÐ W²AšW# Ë Ë«—œu¹d( Æ…ËW½“˘œ…œ ‚…—U?Ž ‘WJ¹œ wÄU?& s¹b½WÇ ¨4?JAÄ…œ ôW?! w†U?! Ë s|œ fO#ïÄ p}ðU?" ÆW¹W²šUÝ wýW"…©s|œ˙® W"  Uš…œ Í—…œWÐ d²|“ w½«˙WÖ Ë 5MJAÄ Ë …ËWMO†ïJ}# Ë 4Ç…œ W½U½W?1d¼Wz wJ}½ö??OÄ Ë Ë«œ ı ÊU/«—W?"d??O?Ö«œ W??"  U?š…œ Í—…œ WðU¼—W??ÝWÐ ÂWz ÆÊdÖ…œ —WÐ…Ë —W³!«—WÐ ÊU1“UÐW"W†Wð Ë W²šUÝ w"W¹W~|— XAÖ ÊïÇ ÆW¹‹w½ «œW??²?šU?Ý ©Í—«œ s|œ˙® ÙW?ÖW?# U?N½Wð ÊU?O†U?ð ÍWÐ…d?łWð Ë ÊËu?!“Wz ÊU?/«—UJðu?ł W,& ©…Ë…˙ ÛWÇ® ÙWÖW# ÆÊË«dÐ W²AšW# …ËW?AO½U"…“UÐ „W†W" «Ë˛—ïÐ ÊW¹ôW# —Uł „W#WÖ ËWz W?? ?" ËuÐ «d?JýUz ÊU?¹ïÐ ËË“ ÆW¹‹w?½ ÊU¹—WJ?ýï?? .?†œ ÍWÐ…d?? ?łW𠨫b?? ?A? ?O½U?? ?"W†W?? ?²? ?O? ? & …b½W?Ç—W¼ ÆÊËËœd?? "W½  üW?? ?š vÄ ÊU¹d?? ²?|“ ü«Ë Ë ÙUz Ë WÐW?? & ÍW?? ýËËW?# ‘W½U¹©w?ÄWÇ® ËWz Í—˘“ ÍWЗ˘“ W" ¨ÊËuÐ d?}( WÐ…d?łWð WÐ ÂüWÐ ¨Ê—«Ë…bM|ušW½ Ë œ«ËW?Ý vÐ ÊU/«—UJðïł ÆÊW?"…œ W??á†W¼ ÊU¹ï?š Íb½…Ë…˛—W?Ð ïÐ U?N½Wð ¨ÊU?"«Ë˛—ï?Ð u?"…Ë ‘W½U?ý«—W¼ Â…œ Ë ‰“ W??,?& Ë ©Í—U?? ý W?Ký® WÐ Ë s?½U?? !u?? Ö œWÐ —«Ë…b?M|u?? š Ë …œU?¼W?? ý Ê…ËU?? š —˘“W# Ê«—U?Jðu?? ł W?¹ïÐ ÆÊWÐ…œ ÊU¹u}½ ©—ËWÇ—WÝ® ¨ÊU??O½œd??" d??}? ( Ë 7?,? .J|— ¨«œ W??²? šW??Ý W?ðW??(—…œ Ë ‰W¼ ËW# ¨«œW??"U½œ—…œ …—U?Ð ËW# Uz 233


ÆÊU"…—«Ë˛œ Ë Ê«dÖ …—W¼ W"—WzW# WJ}"W¹ „W#WÖ w½«u²¹…œ ¨…Ëu?²ÝWÐ œ—u" w½«—UJðuł WÐ w²AÄ ÂW"W¹ ÍWKÄ W?Ð W" ¨œ—u" wý˙ïý ÆW¹UÐ WJ¹œ wJ|—ïł W"Wý˙ïý wðW¹«œd"—WÝ Ë w²|—W³|— —WÖ ¨ UJÐ Ê«—UOðuł WÐ  W!eš Ë b½W??ÝWÄ ï??šË X,??O½uð—ïÄïz ËW# p?}?!W??" ÍW??"W¹‹wðW¹«œd??"—W?Ý —W??Ö ÆW¹…ËWz r?²?ÝWÐW??! Ê«—UJðu??ł ïÐ w?â?O?¼ —W¼ W??"W?ý˙ï??ý wðW¹«œd??"—W??Ý r}??à? ýU½ ÆUЫd??" ó??"UÄ W½U??²? Ý—W??á#W¼ Æ…ËuðU¼W½ «b½UO½U¹˛ Í—UÐ —WÝWÐ ‘ïðËWz ÍËUÇ—WÐ w"W¹‹Í—UJ½«˙ïÖ ÂüWÐ ¨…ËËœd"W½ Ë Í‹Íb½…Ë…˛—WÐ ÂW?"W¹ ÍWKÄ W?Ð W?" W²?,?¹u?}Ä œ—u?" wý˙ï?ý —W?ÝW# ¨W¹«Ë Í«ËñÐ p¹˛U?" p}MðËW?"—W?Ý —W¼® w½U¹ W!Wz Æ UJ?Ð —WÐW²?Ý…œ œ—u?" w½«—UJðuł w½U?"Wð«ËUz Ë XÝ«u?š Ë e?}¼ W²?,¹u?}Ä Ë X}Ð…œ ¨ÊU²?Ýœ—u?" w"W¹WÇu?}½ —W¼ w½œd" œ«“Uz ¨«b?¹‹Í—UÖ“— w~½W?łW# w½œd"—U?Ö“— ÙWÖW# @½W¼UzËU¼ ¨Íœ w"W¹Uð«Ë WÐ ÆX?}AšW?³Ð œ—u" w½«—UJðu?ł WÐ p|˙uÖ wðW¹U??ÖWÐ…—…œ w†…b½W??Ö wL|˛— ¨ U??"…œ X,¹u??}Ä «Ë ¨«b½U?²? Ýœ—u??" w"U?š wJ?}?²? ,Ð —W¼ Æ©X|d" g}"WA¹— Ë X|—b½WI†W¼ ÍW½U?? ?²? ?,? ? O#U?? ?O? ?Ýï?? ?Ý w"W¹W?~|—WÐ Í‹ÍË…“ w?½œd?? "—W?? ?Ý …—UÇ W?? " W?¹«Ë Í‹vÄ p?¹˛U?? " vÐ ÆX|dJÐ v# Í‹ÍË…ñ}Ä «œ W½«“«uš Í—UÖ“— wý˙ïý ÙWÖW#  U"ËU¼ X}Ð…œ ¨W½«ñ}~ý˙ïý …ËW# d??O?Ð Í…ËWz vÐ ¨U??.|u?? " W†u??" Ë ¯WÐ…—…œ ËWz U?¹ ¨U??ſUz ÂWz w†œ W?½«œ Èu??Ö Ë w¹«˙«˙ ÆW¹«b}ð ‘˙ïý ïÐ wJ|œËuÝ Ë  ËWJÝ…œ ı «œ U²,}z ÍWðU" ÂW# …ËW²|dJÐ ÆÊ—«bšW¹UÐ Ë X,¹u}Ä …ËôËËœ W# ¨U¼ËUz wJ}²,|u†W¼ wMðdÖ —WÐ…Ë ¨p¹˛U" Í«ËñÐ WÐ Í‹Íb½…Ë…˛—WÐ W?J½uÇ ¨…ËU??$u??Ö Ë XÝ«— wJ?}? ²? ,|u†W¼ …ËW?¹‹Íó??Oð«d??²? Ý ÍËËË˙W# ≠± Æ U"…œ —WÐW²Ý…œ ÊU!W"W~†W!ï" wMOÇ s¹dð…—ËWÖ ¨X}Ð…œ  U?á,?Oz ÊU¹ïÐ WÐ…d?łWðWÐ Ê«—UJðuł WJ½uÇ ¨…—U?ÐW# …ËWA?OJO²?"Uð ÍËË˙W# ≠≤ W?"W†ï" W?" Ê«—UJðuł ¨‘…ËW# W?~ł ÆX|e|—Uá¹…œ Ë X}?ýï?"…œ ÊUO½U?"W¹‹Íb½…Ë…˛—WÐ ïÐ v" W?? ? ?ý˙ï?? ? ?ý w?!«Ë…œ—WÐ Í«œËW?? ? ? !W# …—W?Ð…—WÐ ¨s?½U?? ? ?!W?? ? ?"W?? ? ?ý˙ï?? ? ?ý ÍËW?? ? ? ²Ä ÍW?? ? ?Öd?? ? ?}?½Ë ÆÊU¹ïš w²Ý…œ W½d~Ð W"Wý˙ïý Í‹Í—W³|˙ Ë ËWàł s½«uð…œ ¨«b½U!W"…“«u.¹œ«“Uz ¨Êe}¼ ÂW?" Ë “«Ëô U²,}z Uð W?" ¨ÊU"W½Uš—U" ÍU¹—U?²O#˘dÄ ÍbOz W¹‹w½ …ËWz ÍU½U?! W!Wz Æs|dš ÈuÖ XAÄ ¨Ê«—UJðuł w²Ý…œ WM²,š ËWàł WÐ ïÐ gO?½«ËWz X}Ð…œ ÆÊ«b½œd??" «b¹W?Ä ˙u?Ö Ë e??}?¼W# «˅œ—WÐ ¨ÊU??"W½U??š—U??" ÍU¹—U??²? O#˘dÄ 234


…—ËWÖ wðW"dOý Ë W½Uš—U" w½b½«—“W!«œ Ë ÊËuÐ vÐ WJ½uÇ Æs|dš ˙WÖ…Ë W"Wý˙ïý ÍœËuÝ «Ë «bý…d?}# Æ…ËW²?}M}!…œ w½«—W"d?OÖ«œ Ë ÊU?"WŠôWÐ…“ …e}¼ Íb½WÐUÄ W?Ð ÊU²Ýœ—u?" ¨Ê“W! Ë Æs|dO~Ð ËUÇ g}Ä ÊU"W¹‹wðW¹«ËWðW½ Ë wðW¹üW!ï" Ë Í—ËuÐUz WA}" W²,¹u}Ä Ë Íb½WÐUÄ WÐ ÊU?²?Ýœ—u" W?" ¨ïðËWz ÍW?Ö—U?" Ë W½U?š—U" w½b½«—“W?!«œ ¨p¹˛U?" Í«ËñÐ WÐ Ê«—W" dOÖ«œ ÆW¹‹w½ œ—u" Í‹Íb½…Ë…˛—WÐ W# ¨…ËW²}à}NÐ …ËW½U"…—W"dOÖ«œ WðüËË Í‹wðW¹UJK" b½WÐ Èd?Ö ¨…ËW½U~}Ð ÍW¹U?!—WÝW?Ð d²|“ Ë d?²|“ ÆÊU?²Ýœ—u?" W?" Ê«œ…ËWz w†ËW¼W# W?AO?!W¼ ÆÊW" w¹…ËWðW½ W??!W?" ¨…ËW½U?²? Ýœ—u?" w¹“U??Ý W½U?š—U?" Íu??}½WÐ sJ¹—W?š «˅œ—W?Ð ¨…ËW# W~ł ÆÊ˙ï~Ð ÊU?!W?"W½U?L?²?A?O½ w?ðW¹«ËWðW½ wF?O?&«Ë W¹…u?}?ý ËWÐ Uð ¨…ËW½U?²?Ýœ—u?" WM?M}Ð WJ¹œ w²?šW²?}Ä ÍW¹U?!—WÝWÐ ÊU?²Ýœ—u?" W?" …“«u}?ý Ë …u?}ý ËWÐ Uð ¨ÊU?²Ýœ—u?" w¹“U?Ý W½Uš—U?" dð—«œe?}¼ Ë d??²½«Ë«d?( ÊU¹W½«—U?L?F? ²?,?Oz w"ïÄWÇ Ë …ËW??²?}?²?ÝWÐ…œ …ËW½U?"…—W??"d?O?Ö«œ WðüËË ÆX}ÐU½ @½…œ vÐ w²ÝUzW# Ë …bMÝWÄU½ Ë W²,¹Uý U½ …ËWJ¹˛U" ÍôWÐ ¨ U"…œ W?~M?¹œ wM?²? ? ?ý˙«œW# W?? ? " ¨W?¹W½U?? ? ²? ? ?,? ? ? O#U?? ? O? ? ?Ýï?? ? Ý w?J}?ð—UÄ p?¹˛U?? ? " ¨W¹‹v?Ä ËWÐ U?z ¨—ïłWÐ —ïł w½ôWÖ Í‹wðW¹üW!ï" Ë Í‹Í…ËWðW½ Í“«Ë«œuł ¨«œ ÂeO#UOÝïÝ w½U"W¹‹Í—W¼ËWł Æ…ËW²}M|uš…œ vð XA?? ?Ö ïÐ ñ?Ä Ë «ñÄ W?? ?" W¹‹w½ W?½U?? !e?? ?O#U?? ?O? ?Ýï?? ?Ý wJ?|“U?? ³?|— êO¼ ¨W?¹«Ë Í‹vÄ p¹˛U?? ?" vÐ ¨Í—ËuÐUz Ë wðW¹üW?!ï" Í—UÐ W½«œ Èu?Ö vÐ ¨X}Ð Ë UO?ý Ë ËU$u?Ö ÊUN?Oł w½U?"…ËWðW½ ÆW¹…ËWðW½ ËWz Íb½WLýï¼ ÍWKÄ Ë w½ËË—…œ Í—UÐWÐ ¨ËËó}! WÐ Ê«œ ŒW¹UÐ W¹…ËWz g¹ËWz ¨W?¹W¼ ÊU¹‹w¹ï?"u?}½ wJ}†U?š ¨Âe?O#U?O?Ýï?Ý w½U?"…—ï?łW?Зï?ł WMýWÇ ÂüWÐ Í«Ë w"W¹«œËW?! Ë —ËuMÝ ¢w"Uð w¹ïš w¼¢ X}Ð…œ ¨«b½U?"W!e?O#UO?ÝïÝ …d?OÐ w!Wł—W?ÝW#® Æ©X|d~Ð 5ý˘œ«œ WÐ —WÐ W" ¨X|d½«œ ïÐ wðUÐW?šWÐ W" ¨W¹‹w½ p}?$U!Uz «œ Íï?šW# Íïš Âe?O#UO?ÝïÝ ¨p¹˛U?" Í«ËñÐWÐ …ËW# W~ł ïÐ ¨p}??ÝW??" XA??Ö ïÐ WJ|“«d??!Uz Ë ï¼ WJ†W?Ð ¨X¹W~Ð Í‹vÄ W½«—«b??"WÇ ÍW½«ñ??}~ý˙ï??ý Æ U.Ð ˙WÖ…Ë «œ w¹ïšWÐ ïš Ë Íœ«“Uz ÍËUM}Ä W# Íïš ÍU½«uð Ë …“ËË Uð ¨p}#WÖ XAÖ ¨5Ç …d?? ? ( ÍW~†W?? ? !ï?? ?" W¹«Ë Í‹v?Ä Ë W¹‹w?½ 5Ç W?? ?"U?ð wðüW?? ?²? ? ?Ý…œWÐ Í«ËñÐ p?¹˛U?? ?" ÆW²(W½W" Ë ‘ïšW½ w"W¹W~†W!ï" 235


ÆÊ“«Ë«œuł p}# «b¹‹w²|d¹˛ Ë U½«uð Í—«uÐW# UN½Wð ˘d! ¨…ËWJ¹˛U" ÍôWÐ ïÐ ÆW?? ²? ?,¹u?? }Ä w"W¹‹Í“«Ë«œu?? ł ¨@½W?¼Uz ËU¼ w"W?¹W~†W?? !ï?? " ÍW¹U?? " WMðU¼ï?Ð ‘…ËWz p}?ýW?# u?"…Ë W~†W?!ï??" WJ½uÇ ÆX}ÐW¼ ÊU??O?"W¹ ÊËuÇ w(U?! Ê«Ëu??!W¼ W?²?,¹u??}Ä ‘…ËWz X}½«uðU?½ ˘d?!® Æ4|œ p}Ä W??ýW# ËWz w½U?"…“«Ë«œu??ł W?ýWÐ gO??Ñ˘d?! ÍW?"Uð W??"Uð Ë W¹«Ë ÊUO?"—Wz UN½Wð ÆsšW¹UÐ ñÄ Ë @?½dÖ ÊUO?"ËËœ—W¼ Æ‘W# ïÐ …dð ŒW¹UÐ ñÄ ÈuÖ W# ËU?Ç X}àÐ —W¼ w?²? ?Ý…œ—W?Ð W?? ²|d?? ?.Ð W?½«œ«“Uz ÊUM?}¼ ÂW¼—W?Ð Í“«d?? !U?z W?? ²? ? ,¹u?? }?Ä W¹ïÐ ¨©…“«Ë«œu?? ?ł W?" X|—bM?}?,?š…ñÐ p}?"W¹ —W?¼ ïÐ W?(—…œ Ë X}ÐW¼ w½UM?}¼—U?"WÐ ÍU½«uð W?" …ËW?J}?ÝW?" Æ UJÐ w½ËuÐ d}( ÍËË“…—Uz ÂW# W?" W?¹…ËWz —WÐW# ¨X}?²? ÝWÐ…œ vÄ ÊU?O?²? AÄ Ë X|d?Ö…œ Ê«—UJðu??ł w²?AÄ p¹˛U??" W?" WÐ Í«Ëñ?Ð p¹˛U?? ?" U½…œ Æ4O?Ç s¹dðñ?? ?}~?ý˙ï?? ý ¨«b?¹—«Ë…œ—u?? " ÍW~?†W?? !ï?? ?" ÍW?? !…œ—W?? ?Ý ”W?" XAÖ ïÐ W½«œ«“U?z ÊUM}¼ ÂW¼—WÐ w½U?"…“«d!Uz W?" ¨WMOÇ vÐ w½U?,"W¹ w?"W¹W~†W!ï?" —U?"WÐ ÊUM?}¼ ÂW¼—WÐ w½U?"…“«d?!Uz W?½U?²?ÝWЗW?Ý W¹W?¼ ÍïÐ p}?"Uð XA?Ö Æs|d?JÐ ÂW¼«—W?( W?²? }M}?N?Ð —WM}?ý˘œ«œ wJ?}MOÇ ÍW¹WKÄ ËW?z WðU?ÖW½ W¹‹w?²?ÝWЗW?Ý ËW?z p}?ł—W??!WÐ ¨X|—WÐ ‰ïÄï?½ï?? ?! ÊUM?}¼ ÂW?¼—WÐ w?½U?? ?"…“«d?? ?!Uz ÍW?½U?? ?²? ? ÝW?ЗW?? ?Ý w½U?M}¼ —U?? ? "WÐ …—U¹œ Æ…ËW?¹U?? ?" ‰ïÄï?½ï??! ÍW?¹U?? " WMðU¼W?Ð —WÐ Ë X|d?JÐ Íd|œËUÇ Â«Ë…œ—W?Ð W?? ²? ?,¹u?? }Ä W¹ï?Ð ¨X}M}?JÝ˙…œ Í—«uÐ W# W" ¨…© W†Ë…œ® ¨X}?²Ý…b†W¼ W¹‹Íd|œËUÇ ËWz w"—Wz WÐ ÍW¹U?Ö“…œ ËWz ¨X|dO~Ð W# ¨ U?"…œ ‘ï??Ö …˙…ËUÐ Ë d?OÐ ËWÐ W??"…ËWðW½ Ë …ËW?²?}? ²?ÝWÐ…œ 5ý˘œ«œ W# W~|— «œ ï??šu?}½ w²?? Ý…œW# WJ?|“«d??!U?z  W†Ë…œ Wð«ËW?? " Æ U??"…œ  üËËW?# Í—U??Öe?|—UÄ «œ ‘…Ë…—…œ w²?? ÝUz ÂW¼ Ë …ËW¹U??" W?²? }M|œ Ëuðd~"W¹ w?¹…ËWðW½ w"W¹W??"W¹ ÂW¼ …“«d?!Uz ËW?z Æ«œW?"W¹‹Í˛ï#ï¹b??Oz w"W¹W?? "W¹ p}ðU??" ‰W?? Ö ¨p¹˛U??" Í«ËñÐ WÐ W?J½uÇ ÆÊU??,? "W¹ Ë 5?Ç vÐ w"W¹W?~†W??!ï??" ÆwðW¹UMOÇ w½ËuÐ U½Ëuð Ë d(Wð ÍWKÄ W²}³²A¹WÖ W" ¨X}M|œ p}Ä wðW¹«ËWðW½ ÆX|ñÐ…œ «œ œ—u" Í…ËWðW½ Í—WÐ WÐ Èu½ w"W¹‹Í˛ï#ï¹bOz w½UOÖ p¹˛U" W¹‹vÄËWÐ wðW¹«ËWðW½ wJ?}²?ÝUz —W?ÝW# ¨Íï?šW# —WÐ w½U?"W¹‹Íœ—u?" WÐe?O?Š ÍW½«ËW?â?}Ä WÐ p¹˛U?" ¨ÊW¼ W?" Èu?" —W?¼ W# ¨p|œ—u?" XA?Ö WJ½u?Ç Æï?š W?²|d?Ö…œ œ—u?" Ëu??!W¼ W?" ¨…Ë«—“W?!«œ ÊW¹ô W# ¨…Ë…Ëu?½U??OÐ Ë ï¼ ÊU?? !W¼WÐ ¨Í‹Í“«Ë«œu??ł v?Ð Ê«Ëu??!W¼ ÆW¹W?¼ ÊU¹W??A? }? ?" ÊU??!W¼ Æs|dý˘œ…œ«œ Ë s|—bM}ð…˙…œ Ë …ËWM|—bM}ÝËWÇ…œ ¨…ËW½«—W"dOÖ«œ Ë ÊUM!˛Ëœ …—ËuMÝ ËW?z wðW¹U??L?|—W¼ w²?? ÝUz —W??ÝW# W?? " …œ—u??" wJ}?Ðe??O? Š ÂW?? "W¹ p¹˛U??" W?ð«ËW??" 236


ÆÊU?"…“«u??.¹œ«“Uz …—W??ýïJ}ð XÝ…œ Wð…Ë«œ Í˙…ËU?ÐËd?OÐ w"WÇ Ë …Ë«—“W??!W½«œ W½«œdJ?²?Ý…œ œu?šU¹ W?J½uÇ ÆÊW?ÖU½ Í‹vÄ ¨ÊW?JÐ ËË“…—Uz gO½U??²?Ýœ—u?" Íœ«“Uz …b½W?Ç —W¼ ¨Íœ w½«ËWz …ËWJ¹˛U?" ÍôWÐ ÊWÝ…— Í˙…ËUÐ Ëd?OÐ ÆW¹‹w½ ÊUO½W?Ý…— wJ|˙…ËUÐ Ë dOÐ U¹ ¨s¹˛ï#ï¹b?Oz vÐ Æ…Ë«b†W¼ ÊU¹—W?Ý …ËW?"W~†W!ï?" w½U?"Wð«ËUz Ë XÝ«u?š ÍW?Ö—Wł W# W?" W¹…˙…ËUÐ Ë d?OÐ ËWz Ë UÝU¹ X|ËW½U¹…œ ÍW½«d?OÐ ËWz ¨…Ë«Ëœ W𫜅œ w"…ËUz Ë ULÖ˘œ wJ|dOÐ XA?Ö p¹˛U" W¹ïÐ «œWJ¹œ w"W?¹W~†W?!ï??" —W?ÝWÐ ¨ÊU?!«˙ v?ð vÐ ¨ï?!U½ w"W?¹W~†W?!ï??" ÍW½«u?}Ä Ë —Ëu??²?Ý…œ W½«d?|u?? ?" W?? ? " W¹W?½U¹‹Íb?? ?O?K&W?ð W¹‹w?,? ? "—U?? ?! ËW?z Ͳœ p¹˛U?? ? " W½Ëu/ ï?Ð —W¼ Æ4?}ÄW?? ? ,Ð v𠜗u?" Íœ—…œ Í©WðWÇ…—® s¹d²?"UÇ WÐ ÊU?O½U"…d?OÐËU¼ Ë eK~MOz Ë f"—U?! w½U"WMO?ÝËu½ ÆÊñ}~ý˙ïý U½ Ë wFO&«ËU½ Ë UMOÐU½ ¨7Ý—WÄW½ï" W½UÝW" ËWz …ËWJ¹˛U" ÍôWÐ ÆÊWÖ…œ W?" ÍW??!U?$Wz —W?Ý ËWz Wðï??²?A¹W?Ö «œ œ—u??" Í‹wÝU?O?Ý ÍËËó??}?! Í…ËWM¹ó|uð W?# p¹˛U?" w½ËuÐW½ ¨œ—u?" w½U?"W?¹‹wÝU?O?Ý …ËWMðËËeÐ wMðËW?"W½—W?Ý Ë Í‹w?!U?"WÐ U½ Í‹w"…—W?Ý w"U?! Æ…ËuÐ ÊWÝ…— w"W¹‹Í˛ï#ï¹b}z ¨…ËW?²?}Ð…œ ñÄ p}#U¹dðU?! WÐ ËuÐ W?" —W¼ ¨W?¹‹w½ w¹U?ýïÐ «œ XýËd?ÝW# p¹˛U?" Í«ËñÐ WÐ ¨«dJ?}ð ÍW?†ïJ?Ç w"W¹…“«Ë—…œ ¨«ËW?¼ vÐ w?á? ? " wJ?|—Ë˲ —W?? ?Ö W½Ëu?/ ïÐ ÆÛ«d?? ?šU?¹ „UÇ ó?? "UÄ Í«ËW¼ u?? ²? ?}Ð —W?? ÖWz ï?? š Æ…ËW?? ²? ?}Ð…œ ñÄ Ë X?}Ç…œ ïÐ Í«ËW?¼ w!˛Ë—u¼ vłW?Ð XÝ…œ «b??A¹‹w!…œUz w½U¹˛ W?# W¹U?ÝU?¹ ÂWz Æ…ËW?²? }Ð…œ ñÄ s|˲œ w?"W¹«ËW¼WÐ «ËWz ¨X}?ÐW½ «œ«—UzW# Æ…ËW?²? }Ð…œ ñÄ vłWÐ XÝ…œ g?¹ËWz ¨ ËW?" vð w¹U??ýïÐ ¨˘d?! w½U?¹˛ Ëd?OÐ W?" Æ…—«—W??& —WÐ X?}Ð…œ ¨…ËW?? ? ? ²? ? ? }?Ð ñ?Ä ÊW?? ? ?Ý…˙U?½ w"W?¹‹Í˛ï?#ï¹b?? ? ? Oz W?Ð W?¹‹w¹U?? ? ? ýïÐ ËW?z Í…ËW?# —WÐ ÂüW?Ð œ—u?" Í‹wÝU?OÝ w½U¹˛W?# Í…ËWz —WÐW# sÐU?šW! Æs¹W?" ÂW¼«—W?( ïÐ w½W?Ý…— w"W¹‹Í˛ï#ï¹b?}z Æ…ËUM}¼ ÊU??O?!˛Ë—u¼ ÊW?Ý…˙U½ Ë w"…ËUz ͋Ͳï?#ï¹b?}z «ËWz ¨…ËuÐW½ ÊW?Ý…— ͋Ͳï?#ï¹b?}z «œ U½ ÊUO?!U$Wz —W?Ý W¹ïÐ ÆÊËuÐ ÊWÝ…˙U?½ Ë XÝ«˙U½ ÊUOA?O½U"…ËWM?ðËËeÐ ¨—Ëu²Ý…œ ÊU?!W¼WÐ „…Ë ı Ë Ë«d?.J?|— „‹…Ë ı ¨p¹˛U?" w½ËuÐ Í‹w²??,¹u?}Ä W?½U¹‹w²?Ý«— ËWz Æ…ËuÐ Í‹w?!U?"WÐ ÆX}M}ÄWÝ…œ ¨w(W,#W( w"W¹‹Í˛ï#ï¹bOz °ÊU"…e¹“Uz …—…œ«dÐ Ë Xݢœ Ë wðüËËU¼ ÆX}Ð ÊU?!W?"…ËWðW½ ÍW?A?}?" Íô ÊU?!Ë«ËWð wýï¼ Ë d?OÐ W?²?,¹u?}Ä ÊU?!W?"W¹ —W¼ —W?ÝW# ÊU?!W?"WðWKKO?! ÍW#W?ÝW?!WÐ d?²|“ wðW?!e?š 5½«uð…œ …ËWJ|“U?³|— Ë W~|— ı W# 5Ýd?áÐ ï?šW# Æs¹WJÐ —WÖï,! Ͳ˘˙WýUÄ wMðËW"—WÝ Ë s¹WJÐ 237


¨W¹«œW¹U?? O½Ëœ ÂWz w?"W??O|u?? " —W¼W# ¨W?? ²? ,¹u?? }Ä p|œ—u?? " XA?? Ö —W??ÝW# ¨s?! Í«ËñÐ WÐ w$U?!U?z ïÐ ï?š Ë …ËWðU??" ⁄U?Ý Íï?š Ë U?.?Ð p|— Íï?š «b?"W?¹‹Í˛ï#ï¹b?}z Í…u??}Ç—«uÇW# W??" ¨p?}? ÝW??" —W?¼ ¨s¹“«u??.Ð «u?? O¼WÐ d?? ²|“ …ËW# 5½«u?? ²? ýU½ Æ U?? " ÊU??š—Wð ÍW?? "…ËWðW½ Ë X|d?~Ð w?²? ?Ý«— Ë ‚W?¼ w²?? ?AÄ ¨…—«b?? ?šW?¹UÐ Ë “˘d?? ?OÄ …ËôW?Ð wðW¹U?? ?Ñ˘d?? ?! ÍW#W?? ?ÝW?? ?! Ë !U??!U?z ¨p}ðU?? "—W¼ ¨r}†…œ …ËW?¹‹ÍU??OM?†œ WÐ Æ UJÐ v?# ÊU??L? ?O½«u??O? ?²? A?Ä «b½U9UÐW?? šW# ÂW?²Ý Ë r†Ë“ Ͳœ Ë«œ ïÐ ÊU?L†ËW¼ ñÄ Ë «ñÄ Ë —UÐW?# Ë p|— Ë œd" Í—U¹œ ÊU?!ï?š w²Ý«u?š wðüW??²? Ý…œ Ë e?}¼ Ë …ËW?M¹“˘bÐ ï??š W?" Í…˛˘— ËW?z Æs¹ËW?"…œ—W??Ý WðU??" ËWz ¨…ËWM?¹U?²? Ý…Ë —ËËœ WÐ ¨…Ë …ËËó??}? ! wJK|u?½ …—W??Ý WM¹…œ ˙Ëuð ÊU??"WM}?ÄW?Ýï??š …—«œ—˘“ …—W??"d??O? Ö«œ wý…— ÊËË— wJ}?$U?!Uz Ë  «ËUz W?L?}z Æs¹W~Ð vð —«u?!W¼U½ Ë —ËËœ WÐ W~|— X}?ÐU½ W¹ïÐ ÆW¹‹w½ Ë W¹‹Í“«— Í‹vÄ W?MO??&W??²? Ý«— w?J}??Ñ˘d??! X?A? Ö W??" p}??$U??!U?z ¨…ËUÇ g}ÄW?# ÊU??!—U¹œ Ë ÙW?? ?ÖW# W¹ï?Ð ¨W½U?? ?!ï?? š ÍU?½«uð Ë !U?? ?!Uz WÐ ÊU?? ?!˙…ËUÐ …—U?¹œ Æ U?? "…œ v?# Í‹Íd?? O?~²?? ?AÄ ∫…ËWMO}†…œ «œ «ó}¼ Í©—«˛W¼®

Âœ—u! —W¼

©¿®

Âï?? ? ? ? ? ? š w??†U?‡? ‡?‡?‡? ‡?‡?‡? ! W?# ÊU?¹ ¨Í—…œW??З…œ W?Ð Â˘— Ë Ê«d?? ? ? ? ? }?z W?‡?‡? # ¨»…—U?? ? ? ? ? Ž w?"U?? ? ? ? ? šW?# , ÙU?? ? ? ł…— Ë ËË— ¨, W?? ? ? ²? ? ? ýï?Ä Ë „ï?? ? ? " , ÙU?? ? ? ? ? ! W?½«d?|Ë ¨v?Ð  U?? ? ? ? ? &…œ r?J?ýï?? ? ? ? ? " Ê«b?½W?‡?‡?‡?‡?š Ë Ê«œU?? ? ? ? ? ý ¨ , —U?? ? ? ? ? Ö“— Ë «“U?z Ê«b?M?¹“ w?ÇËu?? ? ? ?Ý W?# q?‡! W?# d?? ? ? ? O? ? ? ? $“ ÊU?¹ ÊU½«u?? ? ,?|u?? ?Ö Âd?~Ð ¨, è?}? ? ?ŠW?? ?ł ¨, ⁄U?? ? Ý ÊU?½U?? ? ? ? .?‡?‡?‡?‡?ýï?? ? ? ? šW?½ W?# —«e?‡?‡‡?‡?‡?‡?½ Ë —«“ ÊU?¹ Í—U?J‡?½u?? ? š w?²? ? ?šW?‡?‡‡?‡ð —W?? ? ?Ý W# r?A? ? ?O?½«œ Í—«˛W?‡?‡? ‡?‡?‡?‡?‡?‡? ‡?‡?¼ ÂW?J?Ð ÊU?‡? ‡?‡?½üï?? ? ? ? ? ?" W?# ÊU?¹ ÊU?? ? ?²? ? ? Ýœ—u?? ? ? " Ë œ—u‡?‡?‡" Í‹È˙ W?# Ë Âœ—u?? ? ?" ÊU?? ? ²? ? ?Ý…œ —W?? ? ?ÝW# ÊU?? ? O? ? ? Ö ¨ÂËUM?}ÄW?# —W?? ? Ý d?F?O?ýW?Ð —W¼ Í…Ë«d½ï¼ ÂWz (DORIS FEYERABEND) ËuðU?š ¨w½U?!W†U?z Íb½W?!—W½u¼ Ë d?O?ŽU?ý ©¿® Æw½U!W†Uz Wð˘œd" 238


Âd?? ? ? ? ? ? ? !…œ Íœ—u??‡?"W??Ð ¨ r?‡? ‡?‡? ‡?¹˛…œ Íœ—u??‡?"W??Ð ©¿®Âd??ÐW?‡? ‡? ‡?‡? ‡? ‡? ‡?‡? & w??!«—…Ë Â…b?¹…œ Íœ—u?? ? ? ? ? ? ? ? "W??Ð …ËW??‡?0…œ ËËb??‡?‡? M?¹“ ÊU?? ? ? ? ? ? ? ?,?¹œ Íœ—u??‡?‡? ‡?" W??Ð …ËW?? ? ? ? L?Ç…b?†W?¼ v?𠜗u?‡‡?" ï?Ð ‘U?? ? ? ? O?½œ ËW?# ¿¿¿

Æ…ËWMÝdÄ…œ w½U¹˛ Í—«œd" W# Ë Í—WÝ WM|œ W?²A¹d( ËËœ ¨Êœd! ‘UÄ ˘d!W" W¹«Ë ÊU¹‹vÄ ÊU½U?LàÝu! ©¿® —WÝW# …—ËuÝË …ËW²}²Ý…Ë…œ …ËWz Ͳœ d?OŽUý Æ…ËWM|—bР«—…Ë wÐ…—UŽ w½U!“WÐ X}Ð…œ W½«—UOÝdÄ ËWz Æ…ËW𫜅œ «—…Ë w¹œ—u"WÐ Í…ËWz 239


ÊU!ïJýUÄ ÆÍW"W#WÖ Ë „Uš ¨ÊU²Ýœ—u" ≠± Æ…ËW½U"W½U~}Ð w$—WÝ Í—UÐ Ë U~O½WýïÖW# œ—u" ≠≤ Æ—WÝËu½ w½U"W$—WÝ ≠≥ Æ—WÝËu½ w½U"W!W¼—WÐ w"W¹W²,O# ≠¥ Æ„˘—…u}½ ≠µ

ÍW!W&WÖ Ë „Uš ¨ÊU²Ýœ—u! w¹UO(«dÖuł w"W¹W²šuÄ ≠± ÆWM¹d|œ w¹UO?(«dÖuł Ë w¹ËËó}! w?J|u}½ ¨X|œ ¢Ê«œ—u" wðüËË¢ ÍUð«ËWÐ W" ÊU?²Ýœ—u" Í©—U?? ?−MÝ® ÊU?? ?²†u?? ?Ý ÍWðU?? " ËW?z Æ…Ë«dÐ —U?? ?"WÐ «œ ÂW¼…œ“«Ëœ Í…œW?? ?ÝW# —U?? ?ł ÂW?? "W?¹ ïÐ WÐ W?? ýWÐ ËWz Í‹wL?? Ý…˙WÐ Ë ÍW??"…˙u?? " W𫜅œ ÍW??"W?? ²|—ïð«d?? á? L? ?Oz wJ}?? ýWÐ ¨w&u?? 'W??Ý ∫…ËuðU¼ w¹Uðï??" W¹…u?}?ý ÂWÐ w½U?"…—ËuMÝ ¨W?ðU?" ËWz w½U?²?Ýœ—u?" Æ UÐ…œ u??}½ ÊU?²?Ýœ—u?" —ËË“…—U?? ý Ë ”˘d?? ?Ö«“ …Ë«ËUz—ï?? šW?# ¨ÊU?? ýU?? !d?? " Ë —…ËW?M¹œ Ë Ê«œW?? !W?¼ …ËWðüW¼ —ï?? ?šW# Æ©∑∂∞®—U−MÝ Ë ©˘˙ËWz Í‹w½UL}KÝ® ö†Ëb!WŠ® ¨”—U?( wÝËu½ËËó}! ¨…ËUM}¼ —U"WÐ w½U?²Ýœ—u" Íu}½ W?" p|—WÝËu½ ÂW"W¹ Í—ËuMÝ ¨(‫«¨ )ﻧﺰﻫﺔ اﻟﻘﻠﻮب‬œ „ ∑¥∞ ÍW?"…Ë«d?ÝËu?½ W?³?}?²?"W?# ÆW¹©wM|Ë“W?& w(ËW??²?,?! ∫ U"…œ ÊUAO½ XÝ…œ …—ïł ÂWÐ ÊU²Ýœ—u" w&«d?? }? Ž …Ë«ËU?z—ï??š W# ¨ÊU?? −¹UЗ“U?z …Ë…—Ëu??"UÐ W?# ¨ÂW??łW?? Ž w&«d??}? ?Ž …ËWðüW¼—ï?? šW# W½UðU?" ËWz ÊU²Ýœ—u?" wM|Ë“W& ÍW?"WMOÝËu?½ Í‹vÄ WÐ ÆÊU²?Ý“uš …Ë…—ËuýUÐ W?# ¨Í‹wÐ…—UŽ ÆÊËU!W½ œ—u" ÍWÖ—«ËW¼ ÍbOÇ ˘˙ËWz W½«ñ|˛UÐ ËW# „…b½W¼ Æ…ËuÐ ñ|˛UÐ …œ“Uý W?" W¹W¹W?AšW?½ ËWz ¨X}Ыd?" —U!ïð —W?ÝW# w½U?²?Ýœ—u?" Íu}½ W?" „W¹W?A?šW½ s¹d?²M¹d|œ (La Descrittine delle prima parte Íñ|œ—WÝ d?|˛W# U!˘˙W# (A. Lafreri) «œ±µ∂± w†UÝW# Æ©∑∂±®w²|ËUA}" «œ dell’ ASia) 240


w½U?? ?²? ? Ýœ—u?? " w?"U?? š ñ?Ä Ë«ñÄ W?? ?" W¹‹w½ «œ X?Ý…œ —WÐW# «Ë w?"W¹W?? ?A? ?šW?½ W?? "˘˙ËW?z Uð Í—WÐ Ë —W??Ý vÐ Ë ÊU?? "W¹‹wL??Ý…— W¹‹wÝU?½W??A? šW½ Í‹Í˙Ëu??" Ë ÂW??" ÆX}Ð U?? A? }? "W??A? šW½ Æ…ËËœd" Ê«dÖ ÊU¹…—U" ËWz ¨Ê«u²AO½«œ Í…—U!˛ Íd}!˛—WÝ —WÝWÐ ÊUO½U²Ýœ—u" ÍW½UðW†Ë…œ ËWz ∫X}†…œ (G. Fochler-Hauke) —ï,O(˘dÄ …Ë…—UÐ ËW# è}?( Ë W"W?†Wð U¼…—ïłWÐ U?¹ ¨4|d,?&…œ œ—u?" Í…—U!˛ Í‹w?"W!…˙W¼WÐ U¹ ¨…ËW?ð…Ë«dA?šWÐ «œ Æ©∑∂≤®¢ÊWš…œ ËUÇ g}Ä Í‹w²Ý«—W# —ËËœ —˘“ w"W¹…—U!˛ W?ýï?Ö —«uÇ ÍdðW?!ïKO?" —«“W¼ µ∞∞ ÍW?J¹e?}½WÐ ÊU¹W?"W?"U?š Íu?}ÄËË— ÊU¹ï?š ÊU?"…œ—u?" ÊU¹œ—u?" Í…ËW½b½«uð wðWÝU?O?Ý WA?O!W?¼ ‚«d}?Ž Ë U¹—uÝ Ë U?O?"—uð w½UðW†Ë…œ Æ4|d,?&…œ ÍW~à??}?"® w½b½«—“W?!«œ Íu??}½WÐ ÊU¹W¹…ËWM²??Ý«u?Ö —˘“WÐ ËWz ‘W?"˘˙ËWz U?ð Æ…Ëuðd?Ö —WÐ…Ë Æ©∑∂≥®W!«Ë…œ—WÐ …ËW¹©w"—uð®Ë ©wÐ…—UŽ wM}²AÄ® U¹©Í‹wðW†Ë…œ ÍWÇu?}½ „W#WÖ Ë …u¹ñЫœ p}?# wMOA½œ—u?" ÍWÇu}?½ —˘“ ¨W½œd" vÄ Ë…— wðW?ÝUO?Ý ËWz Æ…ËËœd" XÝË—œ «b½U¹W"W"Uš Í…Ë…—…œW# wMOA½œ—u" ÍËË—W?? ? ÝW# v?!—ËË w#ï?? ? Ö ∫W¹…—ï?? ? ł ÂWÐ U?z WJ?¹e?? ?}?½WÐ W?? ? "˘˙ËWz Ê«œ—u?? ? " ÍW?? ? Ö—«ËW¼ ÍU¹—…“ w½U?? "…—U½W?? " …Ë«ËUz˛˘— W# Æ ©™®…Ë«ËUz˛˘— ÍËË—«u??š W?# W¹‹wðüW??! U?ð ¨…ËWðüW¼˛˘— Æ©∑∂¥®…ËW²}Ð…œ ˙ïý ÊUýU!d" ÍËË—«uš wM|Ë«œ Uð …u|ËW# ¨XÝ«˙…u}½ Ë WJ†˘œd??Ö Í«ËUz˛˘— ÍËË—«u??š w½U?"WM?|Ë«œ U?N½W?ð ¨W¹‹ÍËU?šU??ý wJ}ðüËË ÊU??²?Ýœ—u??" Í¥∂≠≥∑ wà?? }¼ Ë w¹U½U?Ä ≥π≠≥¥ wà??}?¼ Ê«u??}½ W?? ²|ËW??"…œ ÍW?? "W??"U??š ÆW?¹‹w½U??²? ?šWð Ë X}†u??&…b†W¼ v# w!ïÇ Ë —U?ÐËË— „W#W?Ö ÆWðW??"…—WÐ Ë XOÄ WÐ ÍW??"W?"U??š Æ…ËW¹‹w¹«ó|—œ w½U??"W~½d??Ö …—W¼ W¹‹Íd|œËU?z …ËUÇ—W?Ý W?# WJ}??"W¹ WK−¹œ W½Ëu?/ ïÐ ÆX}Ð…œ ˙W??á?}?ð «b?O? }Ä Ë …—ËW?Ö Í‹È“ u?"…Ë ÍWJ¹œ w!ïÇ „W#W?Ö Æ‚«d?}?Ž ÍËË—«uš w½U?"…ñ?&U?& Ë pýËË WÇu?}½ ñÄ wJ}"U?š Wð˘œd" ÊU¹W"WðüËË Ë ÊW"…œ d|œËUz ÊU?²Ýœ—u" “«—Uz Ë Ê«ËdO?Ý Ë WJâÖ Í‹È“ Ë ÊU?? ? "Ëœ ¨W?¹‹v?# wý…—ËW?? ? ?Ö ÍœdJ?²? ? ?Ý…œ w?#ï?? ? Ö ËËœ ¨W?½«ËW# W?~ł Æ—«œ ÂW?¼—W?Ð Ë ˙W?? ? ( Í…“ËË w½UM}¼ ÂW¼—W?Ð ïÐ X|d½«uð…œ W?" ¨ÊW¼ wý«Ë Í˙u?š ÍW~ÑUð „W#W?Ö ÆÊU?.¹b½WЗ…œ W# ©Ê«Ë® Ë ©v?!—ËË® ÍW?? "W½“W?? ! W?†ï?? ÖËËœ Ë W½«ËW?z ÆX|d?? O? ? Ö—…Ë v# ÊU¹œËu?? Ý U?Ð…—U?? " ÆÊW" UÐ…—U" ñÄ W"WðüËË w"UÄ—WÝ s½«uð…œ ¨UO"—uð Ë Ê«d}z w½U²Ýœ—u" Æ«ËUz˛˘— ÍËË—«uš „W½ X}Ð «ËUz˛˘— ÍËË—WÝ W!Wz X}Ð…œ ©™® 241


WJÝ—ï??š W?²? ýËd?Ý ËWz Ë ÊU?²? Ýœ—u?" ÍW½U??A?}? "«— !—W?Ý W½d??O?ý W½W1œ ËWz U??²?,? }z Uð Ê«—«œ…œ—…œ Í…ËW?½ËuÐ „U?Ç Ë Ê«˙W?? ? ? Ö Ë X?ýW?? ? ? ?Ö w²?? ? ? ?ÝWÐW?? ? ? ?! ïÐ ¨ÍW?M?|˙W?Ä WK?K?O? ? ? ?Ž WÐ ÊU??O½U??²? ?Ýœ—u??" w¹UÄË—ËWz „…b½W?¼ ‚W¼WÐ Æ…Ë«d??O? ÖW½—…Ë v?# ÍœËu??Ý Ë …ËWð…Ë«—“ï??&W½ Æ©¿®…ËËœdÐ u}½  üW¼—ïš Í©«d,¹uÝ® XÝ«˙…u?}½ wðüW¼˛˘— Í—W?M}?"ËñÄ ÍU?!—W?Ö Ë W?"WÇu?}½ ͢—WJ?ýËË Í«ËW¼ ÍW½UðU?" ËWz ÍWKÄ «b½U²Ýœ—u" w½U?"…u}" Ë ˛W" W# ¨WKÄ µ∞ W²}½W¹W?Ö…œ »…—UŽ w½UðüËË ÍU!—WÖ ÍWKÄ @½U?? ?! ∑≠∂ «œ ÙU?? ?ÝW# X}?½«uð…œ ˘d?? ?! Æ…ËWðU?? ?"…œ pM}?? ?( ÊËË—…œ ¨≤µ≠±∏ ÍU?? !—W?? ?Ö ÆX|ó}âÐ —ïš wM¹ñ|“ wJAOð Í—«ËW¼ Ë b½u??Ö „W?#W??Ö ¨«b½U??²? Ýœ—u??" wðüW¼—ï??š Í—Ëu??"UÐ w½U??"…ñÄ Ëñ?Ç …—«Ë…ñ??}# W# Íœ—WÐW# ‚«d?}?Ž Ë UO?"—uð Ê«u?}½ w½U"W?¹—ËuMÝ WÇu}½ ¨…Ë…ËW?z ÍW½«ËWâ?}Ä WÐ ÆÊW¼ d?O~†œ ÍËË˙W# ÂüW?Ð ÆÊW¹U½ ÙU?? "u?? ²? ? A? ?" wJ†W?? "W?Ð W?? " ¨ÊËuÐ X?ÝË—œ s|óÄd?? ÖU?z w"U?? š Ë ‚…˙ ÆW¹W¼ ÊU¹—˘“ wJ}šW¹UÐ …ËW¹‹w¹UÄuÝ ÍóOð«d²Ý W"W"Uš Í—ËuÐUz Í—UÐ ≠≤ Ë —ïł WÐ ÙU"u²A?" Æ…b½WÐ Êœd" u}šWÐ Ù…˛Uz Ë ÙU"u²A" —W?ÝW# d²|“ ÊU²Ýœ—u" Í—ËuÐUz ñÄ Ë Íb½W??!W†Ë…œ ËWz ÙW??ÖW# ÆX|œ ÂW¼—WÐ W?Ð ËuðW?"«Ëœ Ë W½U?¹‹w¹Uð…—W??Ý —˘“ wJ|“«u?}? ý w½U?!UÝ Ë  …Ë—W?Ý Ë ÊU" WJ½uÇ ¨Ê—«˛W¼ —˘“ w½«u?²A?O½«œ ¨«œW"WðüËË ÍW¹‹Íd?}Ð Ë d?}š ÆX|dÐ…œ ÊüUðWÐ …ËW½«—W"dOÖ«œ ÊW¹ô W# ÍW"W"Uš ¨ÊËu²¹…“ ¨dO$W¼ ¨e|uÖ ¨Ëuð ¨ËuðUý u"…Ë ÍWMýWÇ W?!W¼ Í…uO! U¼…—ïł «b½U²Ýœ—u"W# WÐ „W†U??" Ë wðËu??ý ¨Èd?ð ¨w,¹W??& ¨”ö??}? Ö ¨gO??L? A? " ¨Œï?& ¨v?!—W¼ ¨—U½W¼ ¨u??}? Ý Æs|œ ÂW¼—WÐ ¨…ËU?? ?,? ? š…— Èd?ð ïÐ ÍW?? ?"U?Ç …ËuðËW?J†W¼ «ËW?¼ Ë ËUz ËW?z Ë W½«—ï?? ?ł —ï?? ?ł …u?? ?O? ? ?! ËWz ÆX|dM}NÐ ÂW¼—WÐ v# Í…uO! ÍËUz Ë …ËW½œ—«uš s¹d²"UÇ X|d½«uð…œ @½W¼ Ë rA?¹—ËUz w!d??" w½œd?" u??}?šW?Ð ïÐ gO?"U?Ç wJ|—«uÐ ÍËuðËWJ?†W¼ Í«ËW¼ ËËUz ÍW?? ?"W?ðüËË Í—ËuM?Ý ¨Íœ—u?? ?" Íó?? ?}?Ç Ë ÂUð ñ?Ä wM?¹u~½W?¼ w~?½UÐu?? ? }½ ÆX}?M}?? ? ,? ? š…˙…œ Æ…ËËb½«“WÐ (*) Muller, Gottfried Johannes:" Im brennenden Orient”, Stuttgart, 1959. 242


u?"…Ë w½U?"…d?O?â? }½ Æs"UÇ Í—W?"Ë«˙ œ—u?" ¨…ËW¹‹Í“«b½Wz „W?Ç Ë Í—ï?ý Õö?O?Ý Íï¼ WÐ ÆW¹W¼ ÊUOšd½WÐ —˘“ w†ËW" Ë W²,}Ä ¨©…—ïLÝ ¨„W†…œ ¨Íu|— ¨ı—ËË ¨@MàÄ® ¨˙W??! Æ…ËËb½U??I†u??š «œ v?ÝËU¼ w½UðüËË ÙW??ÖW# ÍË…d?Ð ñÄ w"W¹‹w½U??Ö—“U?Ð ¨Í‹Í—«b†…˛Uz Æs|d?ý˘d?(…œ Êœd" „UÇ ïÐ Ë ÊW?Ý…— w†…˛Uz u?"…Ë éÝWz Ë —W?" ¨d?²,?}z ¨U~½U?! ¨U?Ö ¨ÊeÐ Æ…Ë…—…œ W²|d}½…œ g¹—˘“ w†ËW" Ë ˙WÄ Ë W²,}Ä Ë …bM†UÐ Ë XýïÖ ¨ÊU²Ýœ—u" W½«ËW# W~ł Í‹Í“U?ÝW?½U?š—U??" w½«b?}Ä Ë…d?Ð ïÐ ÊU?O? "UÇ wJ}??šW¹UÐ g¹œd??" XýËd?Ý w!W?¼—WÐ „…b½W¼ Uð ¨5?MÇ ‘—W??( Æs?|œ—U??"WÐ Êœd?? " ‘ï??š W?? ²? ,? ?}Ä ïÐ W?? " ¨ËË“U??! Ë ËW?? ł u??"…Ë ¨W?¹W¼ w½U"W~½dÖ W¹‹Í“U?ÝWAOÄ W!W¼—WÐW# WJ}"W¹ «bý…ËWz ÙW?ÖW# ÆW¹‹Èu½ w"W¹WAOÄ ¨„W¹…œ«˙ s¹d²½«uł «b½U²Ý“ W# œ—u" w½U½˛ ‘W"˘˙ËWz Uð ÆWM¹d|œ w"W¹WAOÄ Í‹wMÇ ÈdÖ Ë W"WðüËË Í‹Íœ—u?" w½W?Ý…— wý—W?( vłWÐ XÝ…œ «“…—U?ý wÝU½ ‘—W?( Æ4Ç…œ ‘—W?( s¹dðU¼WÐ ñÄ Ë ÊU²?Ýœ—u" ÍWÇ—U?Ä ÂU"W# X}?àÐ X}½«u²?ý…œ ¨…ËW²?}ÝU½…œ «b¹W?"W~½…—Ë —U~O½ Ë gšW½ WÐ ÂüWÐ ¨ ÊË«—“W?? ? !«œ gOM?OM?Ç ‘—W?? ?( Í‹Íd?? ?}? ? !Uz ÍW?½U?? ?š—U?? ?" …b?½WÇ—W¼ Æ…Ë«d?? ? " XÝË—œ Ë …ËUÇ—W??Ý WðïÐ «œ gO½«ËWz Í—U~O?½ Ë gšW½W# ¨5MÇ ‘—W??( ÍW†U?Ý Ê«œW??/ w¹«“…—U?ý Æ…ËWð…Ë«œ w~½…— vÄ wšW?¹UÐ —˘“ …ËW??A? ?OJ†W?? š ÊW¹ôW# Ë W~?½UÐu??}?½ WÐ ÊU??²? ?Ýœ—u??" Í‹Í—W~?½…ñ|“ Ë u¹“ ¨W¹«œ Ë…dÐW# Ë …ËuðËW?" g}Ä «b½U?²?Ýœ—u"W# ÊU?A?}" gšW?½ Ë 5†ïJ†W¼ Í—W½u¼ ÆX|—œ…œ Æ©¿®Ê—˘“ …Ë«“«— w~½WHð Ë Wâ½U!…œ Ë ï&WÇ Ë —W$Wš W½Ëu/ ïÐ p}Ä ÊU²Ýœ—u" Í‹Í—ËuÐUz ïÐ w"UÇ wJ}²?Aá†UÄ …Ë…ËuA}Ä Í…œWÝW# sðËuð Í‹w½UÖ—“UÐ ïÐ Í—U?ÐW# Í—«u?Ð Ë ‰W¼ —W?? ? Ö ¨w½U?? ?L? ? ?}K?Ý Í…—W~ł ÍW?? ? Ö—U?? ?" U?? ? N½Wð W?½Ëu/ ï?Ð Æ…ËUM?}¼ Í…—ËWÖ w"W¹WÖ—U" w½UL}KÝ W# —W¼ Æ U?"…œ ‚«d}Ž w"UÄ—WÝ wýWÐ w!W¼—WÐ ¨X},š…ñÐ Æ…Ë…˙«“UÐ WðUš…œ ËUÇ—WÐ Ë …d( wJ}!W¼—WÐ g¹ËWz ÆW¹‹v# wýï²½WLOÇ «Ë ¨W¹W?¼ d??"W?? ý Í—…b½…ËW?Ç ïÐ w"UÇ w?²? ýËd?? Ý wJ?}ðW?? (—…œ Ë ‰W¼ W?? "W??"U?? š WJ?½uÇ Æ4|—“W0«œ d"Wý w"W¹WÖ—U" «œ ‚«d}Ž w½U²Ýœ—u" W# sJ¹—Wš (*) Berliner, R. und Borchardt, P.: “Silberschmidearbeiten aus Kurdistan”, Berlin, 1922. 243


Æs|œ ÂW¼—WÐWÐ ¯—WÐ Ë qł Ë Ëx}Ä Ë ËüuÖ Ë ÊuÐU/ g¹ËUÇ—WÐ Ë —U¹œ wJ}ýWÐ ÍË…“ d|˛ w½U!UÝ ≠≥ s¹dðb½W!W†Ë…œ W# p}?"W¹ W½WJÐ W¹WÇu}½ ‹Wz s½«uð…œ ¨ÊU?²Ýœ—u" w½U?"W½U" w!ËuÐË—WÐ —W?ÝW# wA?OJ?}?ýWÐ ÆÊË«dM}¼W½ ÂW¼—WÐ U??²?A?}¼ W½U½U?" ËW# p}?ýWÐ ÆÊU??N?O?ł w½U?"WðüËË W?? ?ŠôWÐ…“ …e?? }?¼ Ë W?? "W?ðüËË w½«—W?? ?" d?? O? ? Ö«œ ÊW¹ôW# ¨œ—u?? ?" w½«u?? ?²? ?A? ? O½«œ w³?? ?}? ?,? ? Š s¹d?ðb½W??!W?†Ë…œW# p}?? "W¹ ÊU?? ²? ?Ýœ—u??" ÆX?|d??"…œ Í—U?? " ÊüUð …ËW½U?? "W?? ²? ,? ?O#U?¹d??á? ?L? ?Oz ¨‚«d}?Ž W# èÝu! Ë „u"—W?" w½U"WÖËUÇ W?³¹UðWÐ ¨W¹«b}ð w½U?NOł wðËW½ w½U?"…ËUÇ—WÝ ÊW¹ô W# ¨UO?"—uð w½U²Ýœ—u" W# ÊU9U?Ð Ë „—WHOÝ ¨U¹—u?Ý W# ⁄uÇ…—W& ¨Ê«d}z W# ÊUýU?!d" Æs|dÐ…œ ÊüUð WÐ …ËW½U"W²,O#U¹dáLOz WðW"dOý œ—WÐ Í“Ëu†Wš Æ©UO"—uð ¨u†UÄ® W# f! u"…Ë ¨ÊË«dM?}¼W½ ÂW¼—WÐ WÐ U²A}¼ ÍW½U½U" ËWz X¹d?³" Ë rýu?&˙u& Ë Â˘d?" Æ©‚«d}?Ž ¨s¹u−M}Ä® W# sÝUz Æ©U?O"—uð ¨ÊU?çKOÝ Ë …d¹e?ł® W# Æ©∑∂µ®©UO"—uð ¨ —WFOÝ Ë Ê«Ë® W# ͋Ͳï#ï¹˛ Ë Í‹Í˛ï# ïOš—Uz ≠¥ vłWÐ v# wM?¹d|œ Í—u?²#u?" Ë «—U½ËW?" w½U?²?Ý—U?ý „W#W?Ö Í…ËU??L?ýUÄ ÊU?²?Ýœ—u?" w"U?š Ë ÊU?? "W¹‹Í—Ëu??ÝU?z Ë ÊU??"W¹‹w?½U??ÝU?? Ý Ë ÊU??"W?¹‹Íb??O? ?! Í…ËU??L? ?ýUÄ u?? "…Ë W½Ëu/ ïÐ ¨…ËU?? ! ÆœUð ìË ÊU"W¹‹w½U²O! ‘ï??ł Íœ—WÐ Ë Ëu??²? A? O½ w#ï??Ö W½Ëu?/ ïЮ …ËW¹‹wÝU½œ—W?Ð w$—W??Ý Í—UÐ W# ÍW??"W??"U??š Æ©∑∂∂®W¹W¼ Í—˘“ wJ}šW¹UÐ ©ËËœ—«uš ÍW"W#WÖ ≠µ u}½W# wM?½uÝ Í«eM¹Uz w½«Ë…ñ}Ä Æs½U?Là?Ýu! ÍW"WJ†W?š ÍWЗ˘“ ¨X¹—W½ Ë »«œ Í‹vÄ WÐ WÐ ÊU¹«ËñÐ …ËW?½ï?" W# —W¼ ÊU?"…œ—u??" Í…ËWz —WÐW# ÆÊd?²|“ W??F?O?ýW# „W¹…“«b½W?z Uð «œ œ—u?" Ë ÊËuÐ ÊU?¹ï?? ?š w½ï?? ?" wM?¹Uz Í—«œ—W?? ?³? ? ²? ? Ý…œ ÙœWÐU?½WÐ W¹ï?Ð ¨…ËuÐ ©w¹ï?? ?šï?Ð ”W?? ?"—W¼® ‹wM¹Uz ÍWJâ|— „W#W?Ö «œ œ—u" u}½W# …ËWz —W?ÐW# —W¼ Æ…ËUÄWÝ «œ—WÝWÐ —˘“ WÐ ÊU?O!ö?,Oz ÙUÄW?# Æ‚W¼ wK¼W?z u??"…Ë ¨s|d?Ð…œ u??}?½ W??²? ?šU??Ý w?½U??L? ?à? Ýu?? ! WÐ ‚W¼W?Ð W??" ¨ÊËuÐ «b?¹WÄ Ë Íb½W?³?A?&W½ Ë Í—œU?& u?"…Ë ¨ÊW¼ Í—W~A|Ë—…œ Ë Í‹wM¹U?z wðW?I¹—Wð „W#W?Ö «b?ýW½«ËWz 244


„W#WÖ ÊU?"W¹‹Íb¹“W¹ Æs½U¹œ Ë Í‹Íb¹“W¹ Í—˘“WÐ ÊU?²Ýœ—u" w½U?"W½UL?àÝu?!U½ ÆÍ‹ÍËW#WŽ w½«d?}z w½U"WM?¹Uz Í—Ëu²?Ý…œ w"W¹W†WJ}ð ÊU¹W?"WM¹Uz Æs|dÐ…œ u?}½ XÝ—WÄ ÊU?²¹WýWÐ —U?ł w½U?"W½U¹œ ÆœdJ²?Ý…œ w½UL†u?Ýu?!W½ Ë 7Ý—WÄ ÊU?²¹WýW½ W½U?!Wz ÆW?!ö?,Oz Ë ÊU¹œ Ë Êï?" W# ÆÊËuðU¼ p}Ä w,"˘œïð—ïz Ë w²½U²,ð˘dÄ Ë wJO#ïðU?" w!˘— w½U"«eM¹Uz W# ÊU²Ýœ—u" ‘UÄ ÊU?²?Ýœ—u?" w½U?"…Ëu?łW?# p}?ýWÐ ÆÊW¼ wzU¼WÐ Ë w²?ý…œ—…“ „…b?½W¼ «b?ýW½«ËWz ÙUÄ ÙUÄ W# «b½U??²? Ýœ—u?"W# Æœd??" ÊU¹Ë…— ¢œU?F? O*« ÷—√¢ ïÐ ¨qO?z«d?,? Oz wðW†Ë…œ w½b½«—“W??!«œ ÆÊW¼ ÊU?"…Ëu?ł ÍW?~²?Ý—WÄ Ë ÊU?"W½U¹œ Íd?|œ Ë W?,?}?à?" „W#W??Ö «b½U½U?L?à?Ýu??! wðËW?Öe?! w½UðüËË W?# „…Ë ÊW??"…œ ÍË…ñ??}Ä ÊU¹ï?? š w²¹—W½ Ë »«œ dðW?½«œ«“Uz ¨ÊU??"…—ï??ł —ï??ł «e?M¹Uz W¹…ËWz @½d??Ö ¨W¹W¼ ÊU?¹‹wM¹Uz wJ|˙…‹ËU?Ð ı W¹‹w½ @½d??Ö …ËWz …Ë…œ—u??" ÍôWÐ Æ«œ‹ vÝËU¼ Æ©∑∂∑®U½ ÊU¹ Ê«œ ÊU²Ýœ—u" Íœ«“Uz ÙWÖW# —«“W¼±∞∞ ÊU?? "W¹‹Í—Ëu??ÝUz ∫W# 5?²¹dÐ ÊU??²? ?Ýœ—u??" w½U?? "W¹‹Í…ËWðW½ W??!W?? " s¹d??²~?½d??Ö ÆsJ|—«“W¼ ≤∞ ÊU"W½U!u"—uð Æ—«“W¼ ≥∞ ÊU"W¹‹ÍbO#Uš Æ—«“W¼ µ∞ ÊW!—Wz ÆsJ}ÝW" Í‹wðW¹üW!ï" Í—UÐ ≠∂ b½u??Ö w?½«u??²? A? O½«œ •∏∞Æ©∑∂∏®s!W??" «b?½U??²? Ýœ—u??" W# „W¹…“«b½W?z Uð …—ËW??Ö Í—U??ý Ë „Ëu?? âÐ Í—«b?½U?? "Ëœ ¨s"Ëu?? âÐ Í«Ë˛—ï?Ð ÊU¹WЗ˘“ ¨ÊU?? "…—U?? ý w?½«u?? ²? ?A? ?O½«œ Æ4?O? ?A½ Í‹Íb?½…Ë…˛—WÐ Íï?¼WÐ Æs?!W?? ? " —˘“ «b?½U?? ? ²? ? ?Ýœ—u?? ? ?" W# …—ËW?? ? ?Ö Í«Ë˛—ïÐ ÆÊ—W?? ? ?³½U?? ? ?!—W?? ? ( ¨s}?łW?²A?O½ «b½U?"…—W?"dO?Ö«œ WðüËË w½U?"…—ËW?Ö …—Uý Ë XšW?²?}Ä W# d?²|“ ¨…ËW½U¹‹Í—ËuÐUz Æ…b½WÐ …ËW½UðüËË ËWÐ ÊU¹W†W!U! Ë «œËWÝ Ë W¹U!—WÝ WJ½uÇ …ËW½U?"W¹‹w²?Ý…œ WA?OÄ WÐ W?" ¨ÊW¼ “«Ëô Ë e}¼ ÂW?" wJ}MOÇ «b?½U²?Ýœ—u?" w½U"…—U?ý W# w"˘d?" W½U?!Wz ÆÊW?"…œ —U?" «b½U?"W?Ö—U?"W# ©W¹‹v# ÍW½U?š—U?" W?" ÍW½UM|u?ý ËW#® ¨sJ¹—W?š Æ4}¼…œ p}Ä U¹—U²O#˘dÄ wMOÇ U¹ W½U?!Wz Æs}?łW??²?A?O½ Ê«—UJðu?ł Æ—UJ½«u?ý Ë —UJðu?ł ¨ÊW?²?Ý…œ ËËœ ÊU??"WMO?A½ b½u?Ö …ËW½U¹W?†U??Ý Ê«œW??/ w½ËuÐ vłW??²? A? O?½ Íï¼WÐ œu??šU¹ ¨5O?½ p|“ï¼ Ë …d??Oð ê?O¼ WÐ —W??Ý Æ…ËËœd" œU¹ W# ÊU¹ïš w"Wà}š w"W†WÇ…— «b½U??"…—U??ý ÙW??ÖW# d??²|“ Ê«—U?Jðu??ł ÆÊ—ï??ł Ë «—ï??ł Ë …d??( ÊU?"W?¹‹w†U??"u??²? A? " W??!W¼—WÐ ÆÊW†W!U! Ë è|Ë Ë ÙUz wJ¹—Wš 245


ıï?" wJ¹—Wš w?¹—UÇU½ WÐ W¹ïÐ ¨s|˙W?Ö…œ «œ WÖ˙…ËW# ÍËËœWÐ ÊU?"…—UJ½«u?ý Í…ËWz —WÐW# Ë sÇ…œ …ËW½U¹U?½U¼WÐ «œ X,¹u??}Ä wðU?"W# ÊU??O?A? O½U?"W??à?}? š Ë 5"W?à? }?š W½U??!Wz ÆÊË…˙ Ë ËWz Íï¼WÐ ÆÊW??"…œ —W?Öï?,?! ï?Ð ÊU?O?A?O½U?¹˛ w½U?"W¹‹w²?,?¹Ë«b?}Ä ÊU?!Wz —W¼ ÆÊe?|—U?á½U¹…œ ÆÊW!«—U" Ë XÝ…œWÐ Ë «“Uz ÊU"…—UJ½«uý ¨…ËW&…˙ Ë pýËË W½U¹˛ …—UJ?½«u?? ? ý ¨«œ ¯—WÐ Ë p?Kł Ë ‰W?J¹W?¼ Ë —W?? ? ÝWÐ —W¼ X?}½«u?ð…œ ˘d?? ? ! «b¹‹w?²? ? ?Ý«—W# ¨…ËËœd?? " w?¹UÄË—ËWz „…b?½W¼W# Í«Ë W?? ?!Wz —W?¼ Æ…ËWðU?? " «œu?? ?ł ÊU?? "…d?|“—…Ë Ë —UJðu?? ?łW# Í…d??Oð ËËœ W¹«u??Ö ÊW?~³??}ð«Ë W??" ¨ÊU??²? Ýœ—u??" WðW?½ËuÇ «œ Ëu??A? }Ä w½U??"…œW??ÝW?# ÍW½«ËWz Æ©∑∂π®ÊW½U~}Ð W" ÊU"…—UJ½«uý Ë ÊW"W½WÝ…— WJ†WšWý…˙ W" ÊU"…—UJðuł w½U¹ ¨Ê«œuł —˘“ Í‹v½ö! q! «b½ï"W# ¨…ËW½U¹‹wðW¹üW?!ï" w½U¹˛ Ë Ê«—…“uÖ Í—UÐ Í‹Í“«Ë«œ«uł Íï¼WÐ vłW?²? A?O½® w½U?¹ ©Ê«—ï?Ö® WÐ ÊU¹‹Íb?"W?¹ ÆËuÐW¼ «œ ÊU?"…—UJ½«u??ý Ë Ê«—UJðu?ł Ê«u??}½ W# ÍW½UðU??" ËWz ¨«œ‹ w½«—UÐ vÐ Ë ÙU??Ý WJýËË w†U?ÝW# Æœd?Ð…œ u?}½ Æ©™®©—WÇï??"® WÐ Ë ©ÊU?" Ë U?? ?Ö Ë üU?? ? ! Ë ˙W?? ?! Ë ÊU?¹ï?? ?šW?Ð ÊU?? ?"…—W?Çï?? ?" ¨sðËW?? ? "…œW½ @?MÇ W?? ? Ö˙…ËW# Íb?? ? OÇ Æ©™™®«œ ÊU"…—UOðuł w¹UMOý Ë ÊU!—Wš Ë W#Wš Ë «—“W! —WÝ WÐ «b½U¹…œ ¨…ËW½UO†UðïÖ ÊU?? "…—WÇï?? " W# „W?#W??Ö Æ«˙ï?? Ö Ë«ËWð W?? "…—U?Ð Ë ÙU??Š ¨w?½U?? N? O? ?ł w~?½W?? ł ÂW??"W?¹ ‘UÄ ÆÍ‹Í—«b†…˛Uz Ë Íd|“—…Ë Í—U" W¹«œ ÊUO²Ý…œ Ë ÊËuÐ vłW²AO½ ÆÍ‹ÍË…“ Í—UJ|d" w½U¹ ¨©∑∑∞®©s}J,!® s}†…œ —UJðułWÐ s|uý —˘“W# U¹ ©U?ſUz® WÐ W?" Ê“«Ë«œu?ł ÊU?"…—«bJà?! Ë ‰«œïO?( W# Ë s½U?"…b½u?Ö ÍU¹—U?²?O#˘dÄ W½U?!Wz Æs|dÐ…œ u}½ ©¯WÐ…—…œ® ÊU½˛ ÍW¹UÄ Ë WKÄ ≠∑ W?#W?? ? Ö Íô „…Ë ¨W¹W?¼ Íd?? ? ²? ? ?}?Ç w"W?¹W?¹UÄ Ë W?KÄ «b?¹‹Í—«Ë…œ—u?? ? " ÍW~?†W?? ? !ï?? ? "W?# Ê˛ ÊU¹…ËWz Í‹w?¼«ËW??Ö ¨w¹UÄË—ËWz Í…b?¹˙W??Ö Ë …Ë…—W†ïJ}?# „W#W??Ö Æ üW¼˛˘— w½UJ?}? ÝËU¼ œ—u?" «ËWz®  u~½U¹…œ Ë w½«“…œ ÊW?Ý…— Íœ—u?"WÐ ÊU¹ï?š W½U?!Wz ÆÊ«dÐ…œ u?}½ ©œ—u?"® WÐ d?²|“ œu?šU¹ ©™® Æ©øXOÇ ïð …ñð W½«—ïÖ ¨…œ—u" X†U?? ?Ö®  u~?½U¹…œ ÊU?? "…—W?Çï?? " …œ—u?? ?" ¨U?? ²? ? Ý…b†W?¼ v# ÊU¹W?J¹—“ ÊU?? ?"…—UÇ vÐ …—U?Jðu?? ł W?? ?" ©™™® Æ©°…Ë…e|u~Ð 246


¨œ—u?" w½U?½˛ ÆX|d?O?Ö…œ v# ÊU¹e?|— Ë s½U?ýËU¼ «b½«ËU?O?Ä ÙW?ÖW# œ—u?" w½Uð…d??(Uz W?" ¨…Ë«œ Í‹wðW?? !—U¹ «œ W½«˛˘— w½U?? !—W??( Ë —U?? "W# Æ©¿®Ê«œ gýï?? "W# ÊU??O?½U??"…ËU??O?Ä w½U??ýW?Ð ÊU??ý ÆÊ…œ…œ ÊUO½U"…ËUOÄ Ë XÝ…œ W?ðïðd?? ?Ö ÍW?? ?"…“ï¼ w?ðW¹U?? ?"˘—W?? ?Ý p}?½˛ —U?? ?ł „W#W?? ?Ö «œ œ—u?? ?" ÍËËó?? ?}? ? !W# Æ…Ë«ñÐ vÄ Í‹wðW¹U½“W! Í‹ÍdO³Mý˘— Í—UÐ ≠∏ Ê…œ…œ ÙËW¼ w½U?"…—W?"d?O?Ö«œ WðüËË ÍWЗ˘“ Æs!W?" «œ ÊU?²Ýœ—u?"W# W?½U.ÐU?ðu& Ë W?Öd?}?( ÆX}Ð d²½UÝUz ÊU¹…ËW½b½«uð Uð Æ…ËWMà}NÐ Í—«Ë…bM|ušW½ Ë Íœ«ËWÝ vÐWÐ œ—u" Æ…d²?}Ç «œ U¹—uÝ Ë UO?"—uð Ë Ê«d}z ËUÇW# ¨‚«d}?Ž Ë ÍË…—Ëuý W# œ—u" w¹d?O³Mý˘— Í—UÐ ¨«œ ‚«d}Ž w½U²Ýœ—u"W# UðW¼ ÆÊW¼ Í‹ÍdO³Mý˘— wJ|Ë«d.J|— …b½W¼ «œ üËË ËËœ—W¼ W# ÆÊW¼ ‘üUÐ w"W¹WÖd}( b½WÇ Ë W¹W¼ w½UL}KÝW# „W¹W~²,½«“ —UÇU½ œ—u??" w†«bM! ¨ÊW?¼ «œ U¹—u?Ý Ë Ê«d??}z Ë U??O?"—uð W# W??" ÍW½U??!W?" W½U??.ÐUðu??& ËW# …—U¹œ ÆÊU¹ï?š w"U??L?Ö“ w½U?!“ „W½ ¨sÐ d?}? ( ÊU?"…—W?"d?O?Ö«œ …—«bðüW?²?Ý…œ w?½U?!“ s|d?"…œ Æ…ËËb½U?I†uš Í—«Ë˛œ Ë W?!W†WÇ Ë @½Wð „W#WÖ …—UÐ ÂWz ¨…ËW½œd?"d}?( Ë …œ—…Ë—WÄ ÍËË—W# Ë ÊU¹W??"W??"U?L? Ö“ W½U??!“ W½ ¨sÐU½ d??}? ( ÍË«ËWðWÐ p}?½U?!“ ê?O¼ W½ü«bM! ËWz —U??ł „W#W??Ö Æ U"…œ Ê«dÖ „W#WÖ gO½U"U²Ýï!U! w"—Wz Ë —U" W!Wz ÆW"‹W½U~}Ð W½U!“W½ Í‹wſUÝ ‘W# Í—UÐ ≠π Ë Í‹w²?? ? ÝË—b½W?ð Ë Í‹wſU?? ? Ý ‘W# w?½W¹ô ¨ÊU?? ? ²? ? Ýœ—u?? ? " w½U?? ? "…—W?? ?"d?? ? O? ? ?Ö«œ WðüËË Æ…Ëu²,š ÈuÖ XAÄ Ë«ËW𠨫b½U"W¹‹Íœ—u" WÇu}½ W# ÊU¹‹Í“U,½U!—…œ Ê«u?²? A?O½«œ XÝ…œ Í—W?Ý Íœ—…œ WÐ —˘“ ¨Í‹w?ſU?Ý ‘W# w½U?"W¹‹w?²?,¹u?}Ä «b¹‹w?²?Ý«˙W# «ËW?¼ Ë ËU?z U?? ? ? N?½W?ð Æ5?O½ ÊU?? ? ? ?!—…œ Ë Ë«œ W?½ Ë p?A¹e?Ä W?½ ¨s?|u?? ? ? ý —˘“W?# ÆÊËW?? ? ? ?"…œ Æ…ËËœd" ËW²Ä Ë ⁄UÝ ‘W# w²AÖ w"W¹…u}ýWÐ Íœ—u" W" W½U²Ýœ—u" ÍW"…—UÖ“UÝ Ë Ë«œW½ËË— «œ ÊU??²?Ýœ—u??" W# ¨Í‹w,J}??Ý ÍUðWÄ Èb½W¼ W½Ëu?/ ïÐ ¨„W¹‹wýï??šW½ …b½W¼ ÆW¹üUÐ ¨Êü«bM! w½œd! Í…ó|— …ËW¹‹wJA¹eÄ vÐ Íï¼WÐ …—U¹œ ÆW!W?" W$WÄd}ý ÆÊË«dÝU½W½ w"W#WÖ ¨«b~½Wł w¹«Ëœ ÍW½üUÝ ÂW# ¨X,¹u}Ä Í‹w½W!…œ—«uš Ë „«—ïš w!W" ¨…ËW# W~ł (*) Hamilton, A.M.:"Road through Kurdistan”, London, 1958, p.206. 247


Æ…ËËœd" qOÝ wýËu𠜗u" Í—U"Uz Ë wðW¹UÝW" ≠±∞ Ë ˙ï" Ë 5½WJ}?Ä Ë W²"u½ Ë W?²†UÖW# “W?Š ÊU¹—˘“ Æsýïš ËË— w²A?Ö w"W¹…u}?ýWÐ œ—u" W# Í“W?? Š œ—u?? " Æ©W?? ýUÐ «œu?? š ïÐ —W¼ w?¹U??N?½Wð® X}†…œ W?¹W¼ Íœ—u?? " wJ|b?½WÄ ÆW?? !“WÐ wðW¹UÝW?" Ë ÊW"U½ ÊËË ïš ÂüWÐ Æ4?}$uÖ…œ ÊU¹ï?š ËË“ ÆW¹U!WÝ Ë v"—W?á†W¼ Ë UIO?Ýï! ÆsÐ ÊU!uÖœWÐ W½U~}Ð —W³!«—WÐ X|ËW"…œ p|— ÂW" ÆÊ…œU½ XÝ…œW# ÊU¹ïš w¹«d?}?šW?Ð —˘“ «œ ËU?$u?Ö Í—UÐ Ë ‰W¼W# ÆW¹W¼ w?½U?!“ w½ËuÐd?}?( w"UÇ w?"W¹U½«u𠜗u?" ÆÊW"…œ ïÖ gO"UÇ —˘“ —Uł „W#WÖ Ë sÐ…œ W½U~}Ð w½U!“ …d}( ÆÊœ—u" Ë ÊËuÐ œ—u" vÝËU¼ w½UðüËË Í—«œu}½ w½«—WÝËu½ Ë dOŽUý —˘“ Ê«u??O? ! Æs?Ð…œ d??}? ( ÊU??ÝU?¼ Ë «d??}? š ÊU??"W¹‹w?ðWÄ W¹‹w²??,?½«“ Ë pOðU9U?? ! œ—u??" ÍWЗ˘“ Ùœ Ë XÝ…œW?# ÊU??"W¹‹w?¹UÄË—ËWz Æ…“˘d?? OÄË X,?¹u??}?Ä wJ}?? "—Wz …Ë…œ—u?? " ÍôWÐ Í‹w²?? ݢœ ”UÐ U¼ËU?z Æ…ñ??ý ÊU??O†U??Š «œ œ—u??" u??}½W# œ˛˙ XÝ…œ Ë WJ?,? OÄ Æs!U??Ý—W??Ý œ—u??" w¹ü«Ë Æ©X}ÐW½ Í‹wÝdÐ Í…ËWz ïÐ Í˙U½® ∫s|d"…œ ÆW½b½UJýW½ ÊU1WÄ Ë —WÝ W½œdÐ s}†WÐ ¨œ—u" ÍWJ¹œ wJ}Ыœ ÍW½«ËW??â? }Ä W?Ð W??!Wz Æ U??š…œ—…œ ï??š …ËW¹‹Í“U½U??ýW?Ð «œ ÊU??²? Ýœ—u??" W# ÊU??O? Ö ËËœ w½˛ «œ‹w¹—«Ë…œ—u??" W# ÆÊW??š—…œ ï?š W??!—W??ý ÊU¹‹vÄ ÊU??O? ÝËUz w½˛ W??" W¹…Ë«ËUz˛˘— w½U??"WðüËË Æs|d½«“…œ «œuš wðWLFO½ Ë Í—U¹œ WÐ ÆÊe¹“Uz —˘“ Êü«bM! …ËW¹‹w†«bM?! W# —W¼ ¨s¹˛…œ ÊU??"…—U?ý Í…Ë…—…œW# ÍW½«ËW?z Æs½U?!…—U??& Ë —…ËU~½W?ł œ—u??" Ë …œ«ËW?½U?? ? ?š Ë „W?†WÇ…˙ W?Ð Í“U?½U?? ? ?ý œ—u?? ? ?" Æs?Ð…œ Í“«b?½Wz „W?Ç Ë Í—«u?? ? ?Ý Íd?? ? ? }? ? ? ( ÍW†ïð …ËW?½«œ p}# vÐ vłWÐ X?Ý…œË ÊW??"U½ ÙuÐW??& wðW??!—u??Š vÐ Æ U??"…œ …ËW¹W??"…ËWðW½ ÍW†ïð Ë 4}?ý…uÐ “«Ëô Ë X(W½ W?" wM!˛Ëœ W?# XÝ…œ W¹‹w¹…—Ëu?ý …ËW½U¹ôWÐ Æ…ËWMM}?²?Ý…œ Æ…ËWMM}²,Ð v# Ë Í“—WÐ  Ëu#WÐ Æ…œ—u?" w½U"…—U¹œ WðW?àÝW?šW# p}"W¹ ¨w¹ï~²?Ý«— Ë Í—U"U?Ý Ë …œUÝ W?ðW?? ? à? ? ?ÝW?? ? šW# W?J}?? ? "W?¹ ÊËuÐW?½ ï?? ? šWÐ Ë«ËW?ð Í˙…ËUÐ ÂüW?Ð ¨sÐU?½ Í“«˙ 5½«“ ‰“W?Ð ï?? ? š v# ÍœËu??Ý Û«d?š —U?ł „W?#W?Ö ÊU¹W½«d?|u?" w½œd??"˙…ËUÐ Ë W½U?L? ²?! …ËW??š«œWÐ ÆÊU?O½U??"…œWÐ ÆÊË«dÐ W²AšW# ¨«œ ˘—œ Íe|— Ë wðW¹«dÐ Ë ‹wðW¹U²Ý˘œ Íu}ý—UÇ d|˛W# Ë …Ë«dOÖ—…Ë

248


ÊU"W¹‹Í˛ï#ïĢd¦½Wz WðWàÝWš ≠±± Í‹vł Í—Ëu?²?ÝWz W~?½WðË ÍËW†W?& ÆÊ“«Ëô Ë W?ÖW†W?" ÊU?"…œ—u?" w²?A? Ö w"W¹…u?}?ýWÐ wJ?}? ?!…œ Ë W#WJ¹—U?Ð ÍW†ï?? "ó|—œ w?J|ËUÇËu?? !…œ ÊU?? "…œ—u?? " ÆÊ…—ïðU?½ Ë u?? }½ Ë 5½WJ?}Ä ÂüWÐ Æs?ý«d??²?¹…œ ËË“ ËË“ W¹ïÐ ¨…dГ Ë ñ?Ä ÊU?? OM|œ— ÆW¹W?¼ ÊU¹‹w½«ËW?? " wJ?}ðËu# ËW#ï?JÇ ÊU¹WЗ˘“ ÆW??ý…˙ Ë w¹U?!—u?š ÊU¹Ëu??! Ë ËUÐœ—…“ ÊU?O? ²?,?}Ä ÆW¹…ËW?½«œ—WÐ è}?L?ÝW?# ÊU¹“W?Š Æ5O½ ÂW" gOMOýËUÇ Ë œ—…“ ó& ÆW¹‹Í˙W! ÊU¹ËUÇ ËWz ÆÊËU?? $u??Ö Ë —UÐW# ÊU?? O½«u??}? ?" Ë ˛W??" u??}?½ w½U¹˛ ïÐ W?? " ¨sý‹ïÄ‹…œ «Ë wK?KO??! w?JKł Æs|˙ïÖ…œ Íœ wJ}"W¹ ïÐ …ËWJ|“ï¼ Ë …dOðW# ËWJ¹œ w?"W¹WÇu}½ ïÐ …ËW"W¹WÇu}½W# W½UJKł Æ©¿®s½«uł Ë dO~†œ —˘“ —W¼ ÊUO½U½˛ wJKł wðW³¹UðWÐ

…ËW½U!W½U~}Ð w$—WÝ Í—UÐ Ë U~O½WýïÖ ‹W& œ—u! Ê«Ë˙…ËUÇ w?"W¹…œ«˙ Uð Âœ—u?? " Í…ËWðW½ ¨X?A? ?}¼ vł +U?? ²? ?Ýœ—u??" …Ë…—˘“ w?J}?? š«œWЮ ÙœWÐ Æœd" «b¹WÄ r²Ý˘œ wJ}#WÖ ÆËUÇ g}Ä WðU¼ üW¼˛˘— w½U"…ËWðW½ s¹d²}ÇWÐ ¨Ë«d"W½ WðËW?? ?" Ë f†W¼ ËW?z Í—U?? ÖœU?¹ Æ«d?? " Í‹Í—«b½«u?? ?O? ?! …Ë…—ËuM?Ý vÐ wJ?|“ï?? Ý Ë ÊU?? ?O? ?Ö Ë Æ©X}ÇU½ ÂœU¹W# W¹UðW¼ UðW¼ ¨W¹W½«œ—u" ê¹— Æà f¹œËö" ÍeOK~MOz wÝU!ïK³¹œ Ë U½«“ “Narrative of a Residence in Koordistan” Vol. 1, London, 1836-37,P.326-327.

Æ…ËW†œ WM?Ç…œ Ë ÊËu?²? A¹W~?}ð ¨Êe??}¼WÐ ¨ÊW†WJ?¹˛ ÊU?"…œ—u??" Í‹w²??A? Ö w"W¹…u??}? ýWЮ dð…b|“ —˘“ ÊU?O½UJ}ÝË«—œ W# ÊU?OMðËWJA?}Ä ÍU½«uð ¨X|ËWJ†W¼ ïÐ ÊU¹‹Í—U¹˛ w#W¼ —W?ÖWz Æ©X}Ð…œ Henri Binder “Au Kurdistan, en Mesopotamia et en Perse”, Paris, 1887, P. 110.

u?}½ W"UÇ Í—U?"WÐ ÊU"W¹‹w¹UÄË—ËWz Íô Í…ËWz ¨5?M}~½W,?³†W¼ œ—u" wðW¹U?ÝW" —W?ÖWz® (*) Hans Lajta: “Der Traum von Kurdistan” in “Neue Illustrierte Wochenschau”, Nr.1,3. Januar, 1965.

∫W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ Æ¢…ËW½U²Ý—u"WÐ p}½ËWš¢

Gerald Reitlinger:" A Tower of Skulls, a Journey through Persia and Turkish Armenia”, London, 1932 P.205. 249


¨w²??Ý—WÄ ÊU?1WÄ ¨„W??!Wz ÆW¹‹w¹U??ÝUz Ë p?Ý—ï??š wJ}??²? ý «œ œ—u??" u??}½W# «ËW?z ¨X|dÐ…œ Ë d?F?O?ý wðW¹U?²Ý˘œ Ë Í‹w?JÝU½ XÝW¼ ¨ …d?(Uz —W?³!«—W?Ð «bðËW" Ë f?†W¼ W# Í‹wJÝU½ ÂWz w½U"…—U"Uz W?# ¨…Ë…ËWðW½ Ë „UšWÐ Êœd" Í“U½Uý Ë “ï¼ ïÐ Ê«œ w½UЗu?& w½UOÖ ¨»…œWz Æ©W¹W#WÖ Major E.B. Soane “To Mesopotamia and Kurdistan in Disguise”, London, 1912, S. 394-395.

XÝ«˙…u?? }?½ wðüW¼˛˘— w½«—«u?? Ý …˙ï?? ý W?Ð ÊU?? "…œ—u?? " W?? ýËË ÍU½U?? !WÐ X}?½«uð…œ ˘d?? !® Æ©ÊWM|Ë vÐ wJ}²Ý˘œ Ê«uO! Ë s}JýW½ ÊU1WÄ ÆX|—WÐu}½ @½UÐ u}½WÐ Í‹w½W!—Wz Í—WÝËu½ ¢ÊUOÑuÐUz¢ …ËW¹ wJÝ—ïMO! Í¢ÊU"…œ—u"¢ w³}²"W# ±π±µ œ«dÖËd²}Ä

W~½…— ¨Êd?Ö…œ—…Ë ÊU?ÝUz w¹UÄË—ËW?z Í—u²?#u?" W?" Ê«Ë w"W¹…ËWðW½ ÊU?"…œ—u?" r}?àÐ —W?Ö® W?" ¨Ê«œ…˙…ËUÐ ËW# ¨ÊË«˙W?Ö «b½U²?Ýœ—u?"WÐ ÍW½U½U~}Ð ËWz ÂüWÐ Æ…ËWð«b?Ð rÇ—WÄ—WÐ X}ÐW¼ ÊU??O†Ëu??& w²?ÝW?¼ Ë œ—ËË Íd?OÐ „W?¹U?O½œ ¨…ËW?½U¹W?&…— W??àJ|u?ð ËWz d|˛W# ¨œ—u??" Í…ËWðW½ ÍU½«uð Ë W½U?JÝ—ï?š w"W?¹‹Íd¹˛ ÊU?"…œ—u??" W?" Ê…œ…œ …ËWz w¼«ËW??Ö ÊW¼ —˘“ Æ…Ë«œ —U??ýW?Š Æ©W¹W¼ ÊU¹“—WÐ wJ}²ýË…— Ë «d}š wJ}M²A¹W~}ð Ë …ËW½œd" wý Í‹w½U!W†Uz ÍU½«“ Martin Hartmann “Fünf Vorträge über Islam”, Leipzig, 1912"

¢Âö,Oz Í…—UЗ…œ —ïÄ«˙ ZM}Ä¢

w²?ýUz WÐ s½«uð…œ ÂüWÐ ¨Ê—…œW½ …ËW?²Ý…œ WÐ ï?š Ë w½«˙W?ý ÊU"…œ—u?" W" «œ…ËWz ÙW?ÖW#® 5½«uð…œ WL?}z ÆÊWJÐ ÙW¼ «œ‹ ÊU¹‹wðüËËU¼ w½U"W¹‹wM¹Uz Ë w¹…ËW?ðW½ W!W" ÙW?ÖW# wML}¼ Ë ÙW?ÖW# d?²?}Ç ¨WJ?¹œ w½U?"W½U?L?à?Ýu?! …ËWðW½ Ëu?!W¼W# ÊU?"…œ—u??" W?" s¹…bÐ …ËWz Í‹w¼«ËW?Ö Æ©ÊW"…œ —U²(…˙ «œ ÊU"W½U¹œ

«œ¢z‫ﻋﺼﺒﺔ اﻻ‬¢ wJ}ð—ïÄ«˙ W# ‹‚«d}Ž Í—UÐ Í…—UЗ…œ «œ±π≤¥ W#

p|—U??ł —W??Ö ÆW¹‹Í“U?ÐW??"W†Wð Ë ˘—œW# ÊU??O? &˙ ¨7?Ý«˙ —W??Ý Ë ï??Ö XÝ«˙ wÑ˘d??! œ—u??"® 250


åÊïÝ—W−}! ÍW"W½˛ò Æ©ÊW"WMOÄ w½ïÇ s½«“U½ ¨ÊWJÐ ˘—œ œd" w²,¹u}Ä Mrs. Linfield Soane: “A recent journey through Kurdistan” in “ Journal of RoyaL Centarl Asian Society”, Vol. 22, 1935.

d?²|“ ÆÊd?Öïš „W?¹…œ«˙Uð Æ»…—UŽ W?# Ê“«Ë«œuł wJ}?²?ý ¨4O?A½ u?}?" Ë ˛W" ÊU?"…œ—u?"® Ë W?? ²†U?? ÖW# ÊU¹“W?? Š ÆÊ…ËW½U¹˛ @?½WðWÐ d?? ²? !W?? " »…—U?? ŽW# ÆÊW?? "…œ ÊU??"W¹‹Íb?½WKðïJ?ÝW# Uð ÆX}Ð —«b?¹‹Íb½…u?}Ä …ËW½U¹W??"W#W?Ö Ë ÊU¹ï?šWÐ W??"W#W?ÝW?! —W??Ö W?³¹UðWÐ ¨W¹‹Í“UÐW??²?"u½ W?? ²?¹WJ½U?? ?OÐ XO?½«uð —W¼ Æ…—˘“ ”Ëu?½…—UÇ Ë W?? (W?? ?,#W?? ( Ë s?¹Uz WÐ ÊU?¹˙…ËUÐ „W¹…“«b?½Wz ÆÊd??²? ²? Ý«˙ —W??Ý »…—U??Ž W# «b¹‹w?ðW¹U??²? ݢœW# Ë …—W??Ý Uð ÊU¹‹wðW?¹U??²? ݢœ Íb??Oz ¨Xݢœ Ë w¹Ëu?ðËW?? ?"«Ëœ ÍW½«ËW?? ?â? ? }Ä W?Ð Æs½«Ë˙…œ ÊU¹˛ Ë ÊËu?ÐW# Íœ—u?¼WÐ Æ5½ q?}? ? Ö ËËU?? ?Öó|— Æ©W¹‹Í“UÝWAOÄ Ë sðËWJA}Ä Ë Èu½ w²,½«“W# ÊU¹“WŠ „W#WÖ ¨…ËW½U¹W"WðüËË w¹Uð…—WÝ Hamilton, A.M.:"Road through Kurdistan”, London, 1937, S. 197.

¨X|Ë…œ ‘ï?? š Íœ—u?? " W?? ÝW?? " ËWz Íb?? Oz ¨v?Ð WMO?? &W?? ²? ?Ý«— wJ|œ—u?? " wýËu?ð ÍËWz® w½…ËU?? š Ë s&…˙WK?#W??" Ë ‘ï?¼WÐ ¨sýW?? ÖËUÇ wÑ˘d?? ! œ—u?? " ÆX|Ë…œ ‘ï?? š w½U?? ²? Ýœ—u?? " Æ©ÊË«dM}¼W½ —U"WÐ wJ|e}¼ G.J. Müller:" Im brennenden Orient”, Stuttgart, 1959, S. 109.

¢«œËuðdÖdÖ wðüW¼˛˘—W#¢

Í‹vÄ ¨‚«d??}? Ž W¹ËuÐb?½U¹W??Ö @½W??ł w½U??"WðU??Ý…—U??" W??" ¨Í‹w½ï#ï?Ä ÍËô wJ|“UЗW??Ý® vÄ ÊU¹Ëu??!W¼ W?# Íœ—u?" ¨w?½Ëu?²?¹œ ËWz W??" «œ üW¼˛˘— w½U??"W#W??Ö Ëu??!W¼ u??}½W# ¨-u??Ö vÐW# W¹W?,?& ËWz W¹«Ë r}Ä WJ½uÇ ¨W¹‹wÇ ÍW?"ï¼ +«eÐ Âd?ÖU½«œ …ËWz —WÝW# v?Ä s! Æ…d²?}Ç Æ© U"U½ …ËW¹‹w¹WÐËdłWð wÝU½ ÊËË—…œ Ë  Ëu¼ô ÍU½«“ Ë ”U½  üW¼˛˘— ¢«ËuÐ ”U!ïð¢ Í‹w,½…—W( ∫…uOÝËu½ ÍW³}²" ÂWz …Ë«—“«uš …u}½ ÂWÐ W" Rambout, L. “Les Kurdes et le Droit, Paris, 1947.

©W³}²" ËWz w"WA}Ä W½«ËñЮ

ÙW??ÖW# ¨Êœ—u?" w½U??"…—U??"Uz s¹d?²?~½d?Ö Íe??O? ( vÐ Ë Í‹Í—…ËU~½W??ł ¨w¹…Ë«d?" ¨w²??Ý«˙® w"W¹‹w²ÝWЗWÝ Ë W¹UÄ Ë WKÄ …ËW½ï?"W# —W¼ ÊU!Wz Íô Ê˛ wÇ W" ¨s½ULà?Ýu! W" «bý…ËWz 251


Æ©ÊU¹—WÐ Ë —Ë…œ w½ôWÖ Íô „…Ë …ËuÐW¼ Ídð…b|“ —˘“ w½U!W†Uz wÝU½ w(«dÖuł Prof. Dr. G.Fochler-Hauke: “Die Kurden, Volk ohne Staat” in “Die aktuelle JROLandkarte”, Ausgabe B, Nr. 224, August 1966.

¢ W†Ë…œ vÐ wJ}#WÖ ¨ÊU"…œ—u"¢

ïÐ —W¼ ÆÊUðËU?¼ vÐ wJ}??²?ݢœ Ê«u??O?! «ËWz ¨ÊU??"…œ—u??" Íô W?²? }?âÐ Xݢœ „…Ë —W??Ö® W# …bM}¼ ¨s?"U½—WðW?š «b¹‹wðW¹UM?!˛Ëœ W# …b½WÇ ÆÊW?"…œ …ËW†U?! wð…Ë«œ ¨X?¹«˙W?Ö q}ðuz Æ©ÊWM|Ë ÂW" «b¹‹wðW¹U²Ý˘œ Helga Klamer:"Die Kurden Schiessen Schneller als sie trinken” in” 7 Tage”, Nr. 36, 5. September 1970.

¢«œ…ËW½œ—«uš ËUz W# „…Ë ¨Êdð«d}š «œ Êœd"W&WðW# ÊU"…œ—u"¢

©W¹‹w½ «b¹‹Íœ—u" w½U!“W# ¢WMO"¢ ÍWýËË® Cumberland, R.C.: “The Kurds”, in “The Muslim World”, Vol. 16. 1926, p.152.

Æs|d?"…œ ”UÐ WÄ«d?šWÐ ‚W¼U?½WÐ —U?ł „W#W?Ö ÆÊË«d?ÝU½W½ Í“UЗW?Ý ÊU?"…œ—u?" w²?Ý«˙WЮ ¨X|Ë…œ ‘ï?? ?š ÊU?¹ï?? ?š w½«e?? ?}? ? š ¨Ê…œ—uÐ v?# Ë …bM?A? ? šWÐ ¨s"U?? ?á?†œ ¨sýï?? ?šËË— œ—u?? ?" Æ©Ê“U½…œ ÊU¹W"…ËWðW½WÐ —˘“ Æ7Ý—WÄ…œ ÊU¹W"WðüËË ‫ﺷﺎﻛﺮ ﺧﺼﺒﺎك‬.‫د‬ "‫ﺴﺄﻟﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ‬P‫"اﻟﻜﺮد وا‬ ٧٩‫و‬٧٢ ‫ ص‬.١٩٥٩ ‫ﺑﻐﺪاد‬

Æ©…ËUM}N¹«œ ¢ÍU! ‰—U"¢ ÊU²Ýœ—u" Íu}½ ÂüWÐ ¨W†ËuÐW& Âœ—u" w½ËuЮ W#¢ÊïТ Í—Uý wJ|—W³½U!—W( “H. Kraemer” “Kurdish Facts”, Organ of the “International Society Kurdistan”, 1962/63, Nr.15, März Juni 1962. P.8.

ÊU"…œ—u?" W" Ê…œ…œ …ËWz w¼«ËWÖ ¨…ËW½ËU?! ÈËW# Ë ÊU²Ýœ—u?" WðW½ËuÇ ÍW½«ËWz Ëu!W¼® Æ©7ݢœ Ê«uO! —˘“ Basil Nikitine: “Les Kurdes, étude sociologique et historique” Paris, 1956, P.78.

WðüW¼˛˘— w½…ó}?Ö ËW# œd" r²ÝW¼ Æœd" v?Ä XÝW¼ ÂWJ¹œ wJ}²ý ¨X¹œ +U"…œ—u?" W"® 252


Æ©X|d²ÝWÐ…œ vÄ ÊUO²AÄ ÍË«ËWðWÐ W" …ËW0…œ p}½UÝW" ÍËË—WÐ ËË— ñÄ W# ¨«œ Horst Brünig: “Kurdistan is nicht mehr Wild”, in “Allgemeine Zeitung”, Freiburg, Nr. 123.29. Mai 1963.

¢W¹‹w½ …b½˙œ ÍbOÇ ÊU²Ýœ—u"¢

Ë X}?Ð…œ «˅œ—WÐ —W¼ W?? ?"W?? A? ? }? ?" ï?? ?š ¨«d?? " g¹—U?JMO?z œ—u?? " ÍW#W?? ?ÝW?? ! w?½ËuÐ «Ë® Æ©X}M}!…œ Arfa, Hassan: “The Kurds”, London, 1966, P.160.

¨«œ w¹«Ëœ ÍW¹…œW?Ý ËËœ ÂW# «b½U¹‹Íœ«“Uz ÍËU?M}Ä W# œ—u?" wðUÐW?š w½œd?" w²?,†W¼—WЮ —˘“ Æ«b¹‹wðW?¹U?Ñ˘d??! ÍËËó??}? !W# —«œW??"W# Ë s?|˲œ w"W¹…˙WÄô WðïÐ ¨W?¹W½«b½˙œ …u??}? ý ËWÐ wJ}J?†W?š W?!W??" ÍW?A? }?"¢ W#W??ÝW?! W??" ¨…ËUM}¼ …ËWÐ ÊU¹˙…ËUÐ ¨œ—u??" w²?ݢœ Ë …b?¹˙W?Ö Í—UÐW# W?" W"W¹…ËWðW?½ w½UýïJ}ð W#W?ÝW?! WJ†WÐ ¨W¹‹w½ ¢w¹Uð…—W?Ý ÍËuðËW"«Ëœ Í—WÇï?" Æ©wJ†Wš W# W¹‹w½ d²!W" wâO¼ …Ëïšu}½ Í‹wJ}Ä Ë p|— Ë w¹U¹—ËË Erlendur Haraldsson: “Land im Aufstand… Kurdistan”, Hamburg, 1966, S.28-29.

¢«œ s¹˙WÄ«˙ W# p}ðüËË ìÊU²Ýœ—u"¢

Ë ï?" —˘“ W# ÊU¹ï?š w½ËuЗU?Ö“˙ w†ËW¼ Ë ÊËuðËW?JA?}Ä ¨Êd¹˛ œ—u?" w½Uð…d?(Uz r²¹œ® W9«ËUz ÆÊWJÐ v?# ÊU¹ËUÇ ÂW?"WðüËË w½Uð…d?(Uz Í…ËWz ïÐ ÊW½Ëu?/ s¹d?²?ýUÐ ìÊ…œ…œ b½…u?}Ä Æ©ÊW~Ð œ—u" w½Uð…d(Uz ÍW½U¹‹w²ÝWЗWÝ ËW# p}ýWÐ WÐ …ËW!W" ÍôWÐ »…—UŽ w½Uð…d(Uz «œ¢»WM¹…“¢ ËuðUš Í‹wÐ…—UŽ Í—W²"Wz ÙWÖW# p}MðËWJ}ÄËUÇ «œ±π∂πØ∑Øπ ¨œ«bGÐ ¨≤±∏ œbF#« ¢—uM#«¢ ÍW!U½˛˘—W#

W?A?O†U?Ý U?$WÄ Æ«œ ÊU?O½U?"…œ—u" …“ï?¼ ÍWÐ…—“W?ł ÊU"W?¹‹w½UL?Ýu?Ž W?"—uð ÙU?Ý Ê«œW?/® …œ—u?" ¨ÊU??O½U??"…—W?"d??O?Ö«œ …ËWðW½ w?½U?"…e??}¼ Ë ÊU?"W??²?,? O#U¹d?á? L?O?z ¨ÊU?"W??²?,? O#U?O½ï?#ï?" Í‹Í—Ëu²#u?" Ë w¹…ËWðW½ w²Ý«u?š ïÐ ÊU"…œ—u?" WAO†U?Ý U$WÄ ÆÊ…œ…œ WÐ…—“W?ł ÊU"W¹‹wšU¹ ÂüWÐ ¨…Ë«—œ vÄ ÊU?OM}†WÐ ÍW²?Ý«uš ËWz ÆÊ«œ …ËW½U~?M¹dÄ vÐ wðUÐWšW# ÊU?O½ËuÐ ïšWÐï?š Ë Æ©Íœ Wð…Ë«dM}¼W½ Jürgen Richter: “Napalm gegen Dörfer”, in “Deutsche Allgemeines Sonntagsblatt”, Nr.5. Hamburg 1. Februar 1970, S.6.

¢«œ ÊU"…b½uÖ —WÝWÐ r†UÄU½¢ 253


œ—u??" Í…—UЗ…œ «b??!W¼…œ“ï½ Í…œW??ÝW# W??" ¨ÊU?"W¹‹w?¹«ËUz˛˘— …ËUÇ—W??ÝW# —˘“ wJ}??ýWЮ êO?¼WÐ W½«—ïðW?½ Ë u??}?½ …—ï??ł ËW?z ÂüWÐ ÆÊWÐ…œ u?? }½ ¢…œ—W?? ł Ë “œ¢ WÐ œ—u?? " ¨W½U¹u?? O? ?ÝËu½ Æ©sÐU½ dO~½U"W¹ «b¹‹w²Ý«— ÙWÖW# p|—ïł ¢5H#Uš ÆUz Æ Ê¢Í‹wðWOÑïÝ Í—WÝËu½ ¢ÊU²Ýœ—u" —WÝW# ÊËuÐ —WÐ p}ð¢ ≤≤ …˙WÄô ¨±π∂≥ ïJÝï!

—W?Ý ÂüW?Ð ¨ÊË«d?" ÙüW?ý «bM?|u?šW# —U?ł „W?#W?Ö ÆW?šW?¹UÐ Í‹vł —˘“ W?"W¹…ËWðW?½ œ—u?"® ÊU¹ï?? šWÐ ÊU?¹˙…ËUÐ Ë Êd?? }#œ W?J½uÇ ¨ÊËuÐ e?? }?¼WÐ Ë …ËWð˘d?? " «b¹W?Ä ÊU?? OMO?ð Ë ˙u??Ö Èu?½W# ©…e}¼WÐ Bernard Kimberly in “The Daily Telegraph”, 5.3.1966.

…Ëï?? ?šW# ÂW?¹Wðu?? ?Ö ÂWz ÆÊ“—W?Ð XýË…— w?"W¹…ËWðW?½ Æ…b½W?? ?ÝWÄ ô —˘“ Âœ—u?? ?" Í…ËW?ðW½® Ëu!W¼ ÙWÖW# Í…ËWz Íï¼ WðïÐ W²ýË…— ÂWz Æ…u¹“ïÖ r†W¼ …Ë…ËUÇ—WÝ —˘“ W# WJ†WÐ ¨r}†U½ Æ4}??ÝUMÐ ï?š Ë Êd??Ö«˙ ï?š U??²?A? }¼ «b¹‹w(«d??Öu?ł Ë Í—Ëu?ÐUz Ë w~½W??ł Í—UÐ w"W¹‹Í—«Ë˛œ Æ©…ËWMOÝdÄ v# WÐ W½UO½œd" XÝW¼ Ë wJ}Ä Ë p|— ÍW½UAO½ ‘W!Wz pO³#Uz ÊïK}z Í‹Íb¹uÝ w²,O#UOÝïÝ wð—UÄ Í‹wðW¹«œd"—WÝ w!«b½Wz Æ«œ±π∑∞Ø∑ر W# ¥∑∂ …—U!˛ ¨¢‫اﻟﺘﺂﺧﻲ‬¢ ÍW!U½˛˘—

ÆÊU?¹—ËË Ë d¹˛ „W?#W?? ? Ö ÊU?? ? "…œ—u?? ? " ¨X}?Ð ÊU?? ? "W¹‹w?¹UÄË—ËW?z w½Ëu?Ç ïÐ ÍW?½«u?? ? }Ä W?Ю wJ}²ýWÖ ÍWÝW" ËWz ïÐ W½U!Wz Æ…ËW½d?ÖU½ u}ý—UÇ ÊUO½U½˛ ÆW¹‹w½ ÊU¹‹v! Ë d}½ Í“«Ë«œuł w"UÇ WÐ ÊU?O?~½UÐu?}½ W?" «b?ý…ËW?z Ù‹W?ÖW# ÆÊW½UJO?²½U??!˘— wJ|Ë«œËË— ¨ U?"…œ  üW¼˛˘— Æ©sA}"«— !—WÝ „W#WÖ wÇW" ¨…Ëu²A¹˘˙W½ Gerald Reitlinger: “A Tower of Skull, a journey through Persia and Turkish Armenia”, London, 1932, P.205.

254


—WÝËu½ w½U!W$—WÝ ±≤≠±∞ WÐ Âœ—u?" Íd}?!˛—W?Ý «œ ÈËW# Ë …ËËœd" Âœ—u?" Íd?}!˛—W?Ý wÝUÐ «œ±µ‰ W# ©±® ËW# Ë …ËW?ð…Ë«—bM|u?? ?š —WÐËW?? !W?# ÙU?? Ý ±µ …—UðËË ÂW?z ¨«dðu?? Ö „…Ë U?? ?ł Æ…ËU½«œ s|u?K! —WÐW# «b½U?"W?²?ÝW?ý w²?Ý«˙…u}½ W?# W" …Ëu?²?ÝWÐ W½«d?}?!˛ —W?Ý ËWÐ r²?AÄ «b?ýW½œdJ¹—U¹œ ÆÂd~Ð œ—u?" Íd}?!˛—WÝ w!W?" …—W¼ w½W¹ô W?" …Ë«b†ËW¼ —˘“ «bý…ËW# Ë …ËuÐ «b?L²?Ý…œ «œW½ï" …—U!Uz ËWz —W?ÝWÐ vÐ…œ ˙Wá}ð p}†UÝ X,OÐ ÍWJ¹e?}½ ˘ñ!Wz Í…ËWz —WÐW# UłËWz Í…ËU?! W# W" ÍW½«“Uð W¹‹Í—U?O½«“ ËWz w¹UMý˘— —WÐW# U¼…Ë—W¼ Ë W?!ËËœd" Íï?š wðU" W?" ≤µ Uð …Ë…≤∞ W# œ—u??" Íd??}? !˛—W??Ý Âó??}Ð +«uð…œ ¨ÊËuðËW??" r?²?Ý…œ «œW?†U??Ý X,??OÐ ÂWz Thomas Robert Malthus ÍW?¹‹Í—ï?? ? ? ? ? ? O?ð ËW?z Íñ?ÄW??Ðñ?Ä ‘W?? ? ? ? ? ?!W??z Æv?Ð…œ p?}?M? |u?K?! p}?#W?? Ö p}†U?? Ý X,?? O?Ð Ëu?? !W¼ Èó?? }Ð…œ W?? " …©±∏¥≥ر≤Ø≤≥≠±∑∂∂Ø≤ر∑® ÍUýU!Wð Æ…bM}¼ ËËœ W²}Ð…œ Th.R.Malthus: An Essay on the Principle of Population 1798.

ÍW?? ?"Uð W?? "U?ð Í…—U?? !˛ w?!W?? " Ë Í—˘“ v?ÐW½…Ë ¨…ËWJ?¹œ w"W¹ô W?# ¨…ËW?? "W?¹ôW# W?? ?!Wz Ë s|uK! µ ÊU?"W¹‹w−¹Ë—W½ Ë s?|uK! ∏ ÊU?"W¹‹Íb|u?Ý Uð…ËWz ÆvÐ @½d?Ö …bM}¼ p}#W?Ö Ë d?? }ð wM|u?K! µ Ë s|uK?! ∏ Ê«ËWz ÂüWÐ ÆÊd?? ²Ä s|uK?! ±∞∞ W# gO½U?? "W¹‹w½U?? ²? ,? ?"UÄ rýUOM†œ Æ7(W½W" Ë ËË˙uý…— Ë wÝdÐ wM|uK! ±∞∞ gO½U!Wz Ë ¨7ÝWЗWÝ Ë ‰WÝWð w†U?? ?Ý W?# —W¼ «ËWz ¨Ëu?Ð XÝË—œ p}?½U?? ?²? ?Ýœ—u?? ?" Ê«˛˘— W# p?|˛˘— —W?? ?ÖWz W?? ?" Í…ËW# W?" Í©W½U½U!“W?ÝWЮ ËWz w³}?,Š —W?ÝW#  U"…œ œU¹“ p?}M|uK! b½WÇ œ—u" ¨«b¹‹w!W?"W¹ w½U?"…“U³?L,?O#Wð …—W"ï½ Ë —W?"ËËœUł w!e?O#U¹d?áL?Oz WJ½uÇ ¨Êœ—u" Ëu?³O½«e½U¹W½ Ê«—U?ł w&—W( Ë 4O³Ð ÊU¹ïš w²AÄË—Ë…œ Ë 4}N³†W¼ p|ËUÇ ©W½U?²šWÐœWЮ ËWz Ëu³²A}N½U¹W½ …Ë…ËuÐ ÙUðWÐ w½U?"…—ïš…bMÝ…œ Ë Âe?O#U¹dáL?Oz ÍW"W?²ýu½ W?" UłËWz ÆÊœ—u" W?" ÊWJÐ vÄ wðW¹«œ—u?? " ͢—“W??!Uð …b?M}¼ ª«b½U?¹ï??š —WÐ WÐ …ËW?ðU¼ ÊU??O? ýï?¼ ÊËuЫd??"ñ?? Ý ÍW½«ËWz Ë Ê…bÐ wJ#uÄWŠ —UÐË—Uł u²}Ð —WÖWz vÐ —U?O²šWÐ vÐ…œ ˘œ—u" dOÐËU¼ u"…Ë wJ}"W¹ ¨sÐ…œ Æ UJÐ W,& ËËœ «œW!UM(…—W?ý w"WA}Ä W# »U?AýWš U?O×¹W" w?²|uOÝËu½ ñ?}Ö—…Ë «œ∑≤‰ Íó|Ë«—WÄ W# ©≤® wÇW" ¨…Ëuбπ≤µ wð—U! Í≤∂ d?"WЗU¹œ wý˙ïý w½UÝdO~†W¼ Ͳ˘— W?" w²|uOÝËu½ W# ÂW?¹‹Í—U?? ?O?½«“ ÂWz s! ÍW?? ? "W¹‹w?²? ? Ý«— Æ…Ë«d?? ?ÝËu½ ±π≤µ w?ð—U?? ?! Í≤± s?! ÍôW# 255


U??łËWz Æ d??Ö—…Ë f¹…ËU??ý wI??&W?Š q?O?ŽU??L? ,? Oz w²??ýW¼WÐW# w½U?1WKÝW# «b½U??"U??$WÄ w½«˛˘— W# Íïš W" p},¹…ËU?ý wI&WŠ qOŽUL,Oz W¹Uz 5½«eÐ Í…ËWz —W?Ý …ËW²}M}!…œ U??O? ŠW¹ U¹ …˙…ËUÐ Í‹vł d??²Ä …Ë…ËË— ÂW?# ¨…ËuÐ œ—u??" wJ|—W??,? (Wz «œd??"WЗU¹œ wý˙ï??ý W?"W#W?ÝW?! «b?ýW!W?z ÙWÖW# Æ…Ëu?²?ÝWÐ „W¹…ËUÇ—W?Ý ı WÐ w²?AÄ +«“U?½ W" »U?A?ýW?š ÆW¹…ËWMO†ïJ}# WÐ w²,¹u}Ä Í˛˘—W# œW?2W?? ?×? ? ! Í“U?? ?& b?? ?O?¼W?? ?ý w²?? ?ýW?¼WÐ W?? ?" …ËËœd?? ?" Â…ËW?z wÝU?Ð «œπ∞‰ W# ©≥® ≠ W??!Wz Æ…Ë«b†W¼ Í—«œ w!ï?½ïðïz w½U??²? Ýœ—u??" wJ|—U??!ï?" w?~½UÐ «œ±π¥∂رØ≤≤ Í—U!ï?" w½U?"…Ë«œËË— Í“U³|— ÂüWÐ ¨W?²Ý«— ≠…ËuÐ ËUÐ «bJ†W?š u}½W# …ËUð…—W?ÝW# „…Ë W?? " ¨ÂïÐ …Ëu??²? ?,? .?½U¹—…œ rO¹«ËËœ ÍW?†U??Ý b?½WÇ ÂWz w½U?? "…ËWMO?†ïJ}# Ë ÊU?? ²? Ýœ—u?? " Ë …ËuÐW½ …Ë…“W?"—W! WÐ ÍW½«—W?J†W¹«ñ|uÖ w"W¹‹Íb?½…u}Ä …—ï?ł êO¼ ÊU?²Ýœ—u?" Í—U!ï?" wM²??ÝWÐ W?½Ëu/ ïÐ —W¼ ¨…ËuÐï??šW?ЗW?Ý w?J}ðW†Ë…œ wðËW??"u??,†W?¼ w½U??"WðËW??"u??,†W¼ Æ«b½U−¹UЗ“Uz Í—U!ï" ÙWÖW# w†ï&ËËœ ÍdÖ—WÐ w½U1WÄ —W?? ? ³? ? ?!«—W?Ð W?? ? " Èd?? ? Ö…œ W¹«˙ Ë d?? ? O?Ð ËW# W?Mš…— «œó?|Ë«—WÄ W?# ñ?? ? }? ? ?Ö—…Ë «œ±∞∞‰ W# ©¥® W" ÂW?"U½ …Ë…ËWÐ Í“U½Uý W!Ëuðu?Ö Ë …u¹ñ³!—…œ œËu?LŠW! a}?ý w²ýW¼WÐ wðËW?"u,†W¼ W½U??!W?²? ݢ— Í—U??" ¨Ê«œó¹Ë vÐ Í“U??³?à? }?( w?"ïMÝdð wJ}?M!˛Ëœ —W?³? !«—WÐ vâÐ ˜˘d??! U¼…Ë—W?¼ Ë v³?Ð Ù«“ «œ Í—W?? ?ÝW?Ð …ËW?? ?"W?†Wð Í‹È—W?# ÍW?? ?"W?M!˛Ëœ W?Ð «bÐ È— Ë v?M|u?MÐ w(U?! Uð ¨…ËËœd?"W½ d?O?Ö«œ ÊU?O½U?²?Ýœ—u?" w!W?²?ݢ— WÐ ÊU?²?Ýœ—u?" w½UM!˛Ëœ W?!Ëuðu?Ö ìÊU¹—W³!«—WÐ …ËWL}z W# sÐ w!W²Ý˘— w½«Ë˙…ËUÇ v³Ð ÊU¹…ËWz a}??ý ÍW?#W??ÝW??! —W??ÝW# p}?? !W??" —UÇU½ ª…Ë…—W??Ý Í…ËW# r?²? ÝWÐW??! Í…ËW½œd?J½ËË— ïÐ ∫ÂËËbÐ œuLŠW! Â…œ—WÐ …ËuÇ Í…ËW?z WðËW?" Ë «d??O? Ö q¹œWÐ œËu??L? ŠW?! a}??ý p}ðU??" W¹‹w½ «œ…ËW?# ÊU?!u??Ö w½U??!—W??( w½«e¹…œ …ËW?¹‹w¹U??OM†œ WÐ W??" ¨«b??ſWÐW# e??OK?~MOz w½U??"W??²? ,? O#U??O½ï#ï??" ÍW??Öœ«œ gO??ÝW??" ÆW¹«b½«uM?Ð ÍW½U??Ö—W?łW?Ð Ë W½U¹«“Uz W??²? ,|u†W¼ ËW?z ËuÐ…œ —W¼ ¨ «œ…œ wM²??ýu??" Í‹vÄ Â—W?? Ý Ë W¹‹w½ ‘ï?? š Í‹vÄ r?†œ “Wz Í…ËWz ÂüWÐ ¨…ËW?? ²|˙U?? áÐ vâ?Ð ËuÐ…œ …Ëuðu~?¹W½ œ—W??! ÍœËu??L? ?ŠW??! a}??ý Í…ËWz Íï?¼ W½ËuÐ W??" W¹W?½UðËWÇ WðËW?? "u??,†W¼ ËWz ªW?¹‹w½ “—WÐ Ëu?? !W¼ W# —WÐ È—U?? ł ≠ ËuÇW?½—…œ Í‹v# W??" Í…Ë«œ ËW?z ¨…ËW½«œ—W??!U?½ ÍË«œ u??}?½ W??²|ËW?JÐ a}ý w½«—Ë…œ vÐU½ Èó?}Ð…œ W" …ËWM¹dÖ…œ „W¹ «œ…ËW# «œñ?}Ö—…Ë ÙWÖW# ÍË«ËWð WÐ Ë p}?²ý 256


ËWz ÍW½«u?}Ä WÐ —W?¼ 5}ÐUÐ ÂüWÐ ¨W?²?Ý«— —˘“ W?!Wz ÆÈ—u?}?áÐ ˘ñ?!W?z ÍW½«u?}Ä WÐ œËu?L?Š‹W?! Æ…ËWMO†ïJÐ œ—u" ÍWJ¹œ w½U"…œd"—WÝ Ë œËuLŠW! a}ý wðËW"u#†W¼ W$ W!…œ—WÝ w²|—ïð«dá?LOz Í—U!ôW?Ä b²¼ ìË UO$U?²Oz Ë U#½…˙W?% Ë UO½U²¹—WÐ w?½U"W²?#O$UO½ï$ï?" W" ËuÐ ¢W?? "W??ýï??šW?½ …ËU??OÄ¢ wð«d?? O? ! w½œd?JýWÐ ÊU¹«ËËœ Ë—W?Ð w$U??!Uz ¨«œ ÊU?¹‹w½U??L? ?Ýu??Ž fJ?¹U??Ý w½U?1WÄ Í‹vÄ W?Ð Ë …Ë«ËËœWÐ ±π±∂ w½üU?? Ý W$ Wð…ËW?z ÆÍœ wâ?? O¼ Ë ÊU¹ï?? šW$ ÊU¹ï?? š W$ ÊU??O? "—u?ð Ë ”—U??% ÍWÇËU½ Ë »…—W?? Ž wðüËË Ë ÊU??²? Ýœ—u?? " ï1— ÊU??Ý Ë ï?JOÄ Ë ”—U??% Ë „—uð Ë »…—W??Ž ïÐ ï?šW?ЗW?Ý w?ðW†Ë…œ w½b½«—“W??!«œ Íd?O?Ð Íb?Oz Ë œd?JýWЫœ Í«ËËœ Ë«ËWð w?†U?? ?Ý Z?M}?Ä Ë «œ±π≤≥ W$ Êœd?? ? " Í—UÇU?½ Í…ËWz ÆËu?ÐW½ «œW¹U?? ? " W$ œ—u?? ? " W?²?#O?$U½ïO?ÝU½ wMðËW?"—W?Ý ¨s}MÐ ¨«œ…“Uð ÍU?O?"—uð¢ Í‹w¹ï?šWЗW?ÝWÐ Ê«œ ¨˙W?ý Í…ËW½«ñÐ «Ë«˛˘— w½U?"W??²?#?O$U??O½ï$ï?" ÍW?"—u?ðUðWz ËWz ¨„—uðUðWz Í‹wðW?¹U?"˘—W?Ý WÐ ËuÐ ÊU??"W?"—uð W?" ÊU??O½«“ Í…ËWz ‘UÄ ËuÐ…ËWz w?¹«Ëœ Æ¢—ïÐ W?Ö—u??Ö¢ ËuÐU½ ÊU¹u?}?½ ËuÐ Í‹v$ ÊU?O? "— …bM}¼ „…Ë wÇ—WÖWz ¨Êd?Ö…œ«œ vÄ Ë ÊW"…œ Ëuðd~"W¹ wJ}ðW†Ë…œ Í«Ë«œ gO½U"WÐ…—W?Ž …œd"—WÝ «b½U??"W?²?#? O$U?O?½ï$ï?" —W??ÝWÐ ÊU¹W?"W?¹‹Í“«u?š«œ „Wðu??" Í—˘“WÐ W¹‹w½ «b½U¹—UÐW?$ „—uðUðWz ËuÐ …ËW?z Æ4|—“W0«œ ïÐ ÊU?¹WJÄWð W?JÄWð WðW?†Ë…œ b½WÇ ÂWz ÊËu?Ð —UÇU½ U?? łËWz ¨4}ÄW?? #Ð W$ Ë w}$ «b½U¼ ÊU?O½U?š«“…— sðU¼ ¨ U?"U½ ÊU¹‹w†W?¹«ñ|uÖ —U?łU?- ÍU?ý ÊU¹‹Íœ W?" gO¹«ËËœ wðW¹U?²?ݢœ „W¹…ËU?! g¹ËWz ¨—U?łU?- ÍU?ý Ͳœ W$ œdJ}Ä ÊU?O?"W¹Uð…œu?" «œ±π≤± w†U?Ý wðW†Ë…œ Ë U??³Ð u??}½W$ Íï??šu?}½ w?½U?"WM?!˛Ëœ w½«uð Ë ¢Ê«d??}z¢ ÍU?ý W½U?¹œd?" Uð Ê«b?½U?A? }Ä ÆÍ“U½ ÍU?O½U??L†Wz w²?ݢœ WÐ ËuÐ Ë …ËW¹«œ ÍUÐ U??−?!Wz Æ UJÐ XÝË—œ ”—U?% w$U?½ï?O?ÝU½ ï??šWЗW??Ý …u??O?½ wðW†Ë…œWÐ ”—U??% Ë »…—W??Ž Ë ï??šWЗW?? Ý wðW†Ë…œ WÐ „—uð w?ÇïÐ U??łËWz ÊU?? O½U?? "…ËWMðËËeÐ W?? " ËuÐ …ËW?Ð  …—UÐW?? Ý ¨XA¹W?? ÖW½ ÊU?? O? ?!U??" ê?O¼WÐ œ—u?? " Ë 7A¹W?? Ö w½«u?łWÐ ÊU¹ï?š w"…—W?Ý wM?!˛Ëœ »…—W?Ž Ë ”—U?% Ë „—uð w½U?"…œd?"—W?Ý ÆËuÐ V}?#?ŠWÐ wM!˛Ëœ ÊU??"W?²? #?O$U½ï??O?ÝU½ W??"—uð ìÊU~½W??ł…œ WM!˛Ëœ ËWz Ͳœ W$ —W¼ Ë ËuÐœd??" Í—U¹œ ÊU?š—Wð …ËWz ïÐ ÊU¹ï?š Íe?}¼ ÍWЗ˘“ …ËWz —WÐW$ ¨Íœ…œ «b½UM|Ë ÍUÄu?Ý W$ ÊU¹ï?š w"…—W?Ý U¼…Ë—W¼ Ë U?O$U²?Oz Ë U?#½…—W% Ë U?O½U?²¹—WÐ „…Ë ªÊUM|Ë w½U"W½U?1WÄËU¼ wÇ—WÖWz ÆËuÐœd?" ÊU¹ï?š dOÐW$ ÊU?OÐ…—W?Ž Ë w½W!—Wz Ë œ—u?" „…Ë œd"…œ ÊU?O½U¹ï?š w%U! Í«Ë«œ ÍW½ôW?Ö ËWz …—ï?? ?ł Ëu?? ?!W¼ ͲœW?$ W?? ?" ËuÐ ÊU?M|Ë ÊU¹‹w?"…—W?? ?Ý wM?!˛Ëœ w²?? ?Ý«˙WÐ ÂüW?Ð ¨…Ë…ËuÐ œd?ÐW½ wM!˛ËœW?Ð ÊU??O? "—uð w!e??O$U½ï??O? ÝU½ ÊU??"W?Ð…—W??Ž ÆËuÐ „—uð w"W¹…ËW?½U¹˛ Ë Í—«bðüW??Ý…œ ÊU¹ï?? š p|—ï?? ł Ëu??!W?¼ WÐ ÊU??O?½U??"…œd?? "—W??Ý …ËW?z —WÐW$ ÆÂW†W?? - W¹«œ…œ ÊU?¹ï??š w"…—W?? Ý 257


wÇ —W?ÖWz ¨…ËW?²#?š —ËËœ U?#½…—W?% Ë UO?½U²¹—WÐ w?½U"W?²?#O?$UO½ï†ï?" ÙW?ÖW$ Ê«œ«b?"W¹WÐW$ w†W??#¹W??% Ë WJ?"W??! wH¹—W??ý Í—Ë…œ Æ…ËW½U½ …Ë«˛Uz ï?Ð «œ…œ ÊU¼ ÊU??OðWKK?O?! …ËW??A?¹d|˛‹W$ wM?!˛Ëœ gO?? Ý—U?? % w!e?? O$U½ï?? O? ?ÝU½ ÆW?? !Wz ï?Ð s"W¹W½Ëu?/ Ê…œ—Wz Íx†Ëb?ÐW??Ž Ë ‚«d?? }? ?Ž ïJLÝ Í‹wðW¹U?"˘—WÝ WÐ wðW³¹Uð WÐ ¨Íœ…œ «bÐ…—WŽ Ë œ—u" Í…ËWM?ðËËeÐW$ Íïš Í‹w"…—WÝ vM|—“W0«œ …ËWÝ—U% wðüËË XAO½WðW$ p}½U²Ýœ—u" X#¹u¹…œ ÊUO!WzW" ¨‰WŽ“Wš a}ý Ë Í…ËWMðËËeÐ ÂüWÐ ¨ÊËuÐ«Ë W½«ËWz Æ…ËWðU?JÐ UO?ł Ê«d}?z W$ ÊU²?Ý“ïš X?#¹u¹…œ ÊUO?A¹ËWz Ë W½ Ë ¨Íï??š œËu?L? ŠW?! a?}?ý W½ ÆËuÐ Ë«u??}? ý v$ —W?Ý …ËW½«ËW?z ÍW½«ËW?â? }Ä WÐ wðW¹«œ—u??" v$ Í«—Wð Ë „Uð® d?O³Mý˘— ͫ˲—ï?Ð …œ—u¼ ÍW²?Ý…œ W½ …Ë Íœ w½U"W?¹‹wJOÝö?" …œd"—W?Ý Ë œËu??L?ŠW??! a}??ý ÆËuÐœd??"W½ ÊU??A? OM²??Ý…œ ÊU¹œ—u??" w"…—W??Ý wM!˛Ëœ W??!…œ ËWz ©vÇ—…œ „—uðUðW?z Í…ËWMðËËeÐ w½b½U?JAJ}ð ÍW??²? Ý«˙Uz ÊU?O?J|e?}?¼ Ëu?!W¼ Í…ËW?z wðUÐW$ ïJL??Ý Æw†W??ÖW$ ËuÐW¼ ÊU?O? ýW½U?²? ݢœ Í‹Íb½…u?}Ä u?J†WÐ ¨ÊËuÐ @½…œ vÐ Í‹v$ —W?¼ „W½ ¨ÊWJÐ W$ Í«Ë«œ ¨„—u?ðUðW?z Í‹v½U?? ?"…—W?ЗWÐ ï?Ð p}?? ?²? ? ?ý«œUÄ „…Ë wM?¹e?? ?!W?? ?ý ÍU?¼Wð b?? ?O?¹W?? ?Ý qÝu?! w?ðW¹ö¹ËW$ ÊWJÐ XÝË—œ ïÐ w?J}½U?²?Ýœ—u??" sâÐ «b?A?}Ä W?$ ¨œd?"…œ ÊU?"…e?OK?~MOz —˘“ Æd}ALý Wð«bÐ XÝ…œ W¹…œU!Uz UłËWz ¨ÊU?²Ýœ—u" wðüW¼˛˘— Ë ©ÊU²Ýœ—u" ÍËË—«uš® …ËW¹¢w?²|—«u?? ?/K?ł¢ WÐ Ëu?Ðœd?? ?"—…œ ÊU¹u?? ?}½ ¢—…ËËW?M!¢ WÐ W?? ?" W?? ?!…œ ËW?z w½«d?? ?O? ? ³M?ý˘— W$ ¨œd"…œ dðe?}¼WÐ ÊUO½U?"W¹‹w$U!W?" Ë ¢œËuLŠW?! a}ý Ê«u?}½ Í‹Íb½…u}Ä Ë ¨œd?"…œ ÊU¹‹Í“U½Uý s}Ð UÐ Ëu??!—W?% ÊW?"…œ X?Ý«— ÊU?"…e?OK?~MOz —W?ÖW?z ¨W?ýUÐ ∫ u~¹…œ g¹œËu??L?ŠW??! a}?ý Ë ÂWÐUz ÆÍ‹v$ ÂW?"…œ—…œ s!˛Ëœ rÇ…œ ËUÇ —WÝWÐ U?łËWz ¨ÊWJÐ Í—U¹œ ïÐ +U?²Ýœ—u?" Í—ËuMÝ Ë vM}J?AÐ ÊUM|Ë ÍUÄu?Ý w?½«uð Ë ËuÐ dðe?}¼W?Ð „—uðUðWz ÍUÄu??Ý ˛˘— Í«ËËœ W$ ˛˘— …—ï?ł «b?ýW¹…ËU?! ËW?$ Ë vMÐ «ËËœ …—WÐ ÊU?ç¹—W¹ Uð gO?½U?"W¹‹w½W?!—Wz Ë È—…œ WðUJ?OÐ Ù˘œU½Wz W$ —W?Ý  UJÐ —UÇU½ U?O½U?²¹—WÐ Ë Èd~Ð X}?Ñï?Ý ÍË«—“W!«œ …“Uð wðW?†Ë…œ ÙWÖW$ wðW¹U?²?ݢœ ¨«b½U¹ïšWÐ …ËWðU¼ ÊUO?ýï¼ œ—u" w½U"…œd"—WÝ W" p}ðU" Æ UJ?Ð ˙ïý w½U"W¹‹Í“«uš«œ ïÐ ÆËuÐ ËuÐ @½…—œ …“Uð w"…—W?Ý wM!˛Ëœ Í‹v½U"…—WЗWÐ ïÐ Íï?š Íö$W?-Wð Ë ÙËW¼ Ëu!W¼ œËu?LŠW?! a}ý —W?ÖWz Ë X#?š…œ p|— «œWJ¹œ w½U"…œ—u?" …œd"—W?Ý ÙW?ÖW$ Íïš Ë œd?"…œ ÊUš—Wð „—uðUðWz œ—u?" ÊU"…eOK~MOz …ËW¹‹w¹UOM†œ WÐ «ËWz ¨X#š…œ «ËËœ „W¹…ËU?! Uð Íïš Í‹w²}JO$W! ÍW$WÝW! W$ ¨œ—u?? ?" U¹ Íï?? ?š ÍdðU?? ?š —WÐW$ „W?½ ¨«œ…œ ÊU¹‹w?ðW?? !—U¹ «b?? ?"—uðU?ðWz Í‹v½U?? ?"…—WЗW?ÐW$ wM?!˛Ëœ WÐ ÊU??O? ?"—uðU?ðWz gO½«ËW?z Í…ËWz —WÐW?$ uJ†WÐ ¨W?¹‹w½ dðï?? š Ë dðU?? š «bðW?? ÝU??O? ?Ý 258


¢s?ðËWJ?A? ? ?}Ä¢ Ë ¢w?²? ? ?Ý«— wM?²? ? ?A¹W?~}?ð¢ ÍW?? ? !U½˛˘— ÍËW?z Æw½«“…œ ÊU?¹ï?? ? š w"…—W?? ? Ý W" WL}z Æ…ËWO²#! w$u- W²|ËW?"…œ W¹‹w²Ý«— ÂWz ªœd"…b½U¹—…œ ÊU"…eOK~MOz W" …ËW²}M|u/Ð a}?? ?ý Æs?¹WJÐ ÍU?? ?ýU?? ?!W?ð W½UðW?ÐUÐ w?J|ËUÇ W?Ð vÐ…œ …ËWM?O†ï?? ?"…œ ÊU?? ?!ï?? ?š ÍËËó?? ?}? ? !W$ ©lO??-«Ë® W?$ Ëu??!WÐ vÐU½ ÂüW?Ð ÆÍ˙ï??Ö —W??ÝW$ «dÇ Ê«—«“W¼ Ë ÈË…œ ‘ï?? š ÊU??!œËu??L? ŠW??! Í—˘“ ÍWЗ˘“ W??" XOMO?Ð…œ ‘˘ñ?!Wz U?ð…ËWz Æ˘ñ?!W?z ïÐ WJ|“—…œ ËËœ—uЫ— WJ?½uÇ Æs¹…bÐô Ͳœ ÊU¹W??"W¹ —W¼ ¨…ËËœd??"W½ Í—U?¹œ ÊU¹œ—u??" ÍWMO??-W??²?Ý«— w?M!˛Ëœ ÊU??"…œ—u?" …œd??"—W??Ý p}$WÖ W¹‹w-WK%W?Ž wÐ…—WŽ w!eO$U½ïO?ÝU½ W" W"W¹‹w"…—WÝ WM?!˛Ëœ Ë ¨ U"…œ ˙Wý „W¹ô ÆrÇW½—…œ »…œW?z Í—ËuMÝ W$ ÈËW0 —W??ÖWz ¨Íï??š ¢w²??ݢœ¢ W?ð…ËËœd?" Íœ—u??" Í…œd??"—W??Ý W?? ?" „W?¹‹w²|—W?Ð…u|˙W?Ð 5!W?? ?"W?¹ W?? ?" …ËW?? ?²? ? }? ? â?Ð d?? ?OÐW?$ ÊU?? ?!…ËWz vÐU?½ W?? ?L? ? }?z w¹«ËËœ w²|—«b??L?"u??Š ¨U½«b?}Ä ÊU??O½«œ «b?²? Ý«˙…u?}½ wðüW?¼˛˘— W$ U?O½U??²¹—WÐ w½U?"W??²?#? O$U?O½ï?$ï?" p}-«d?OŽ W½ W$WŠ ËWz Æ«œ±π±∏ w†U?Ý W$ œËuL?ŠW! a}ý wðW¹U?"˘—WÝ WÐ ËuÐ ÊU²?Ýœ—u" Ë w²ýW¼WÐ w/}ý …˛˘— ËWz —WÖWz Æ„W¹U¹—ËuÝ W½ Ë „W¹UO"—uð W½ Ë p}½«d}z W½ ¨ËuÐW¼ U¹ vM}NÐ ”…—W?¼ „—uðUðWz Í…ËWMðËËeÐ œd"…œ ÊU¹«Ë wJ|—U?" ¨œ—u" ÍWJ¹œ w½U"…œd?"—WÝ ¨U?!…œW½ ïðËWz w?J}?²?#†W¼—WÐ «œ—W?ç?}?Ý w½U?1WÄ Í—U?"WM²?#?š Â…œ—WÐW$ «ËWz ¨v?³Ð e?}¼ vÐ Íe?}¼ W??" gO½U?"W?¹‹w½UM|Ë Ë ËuÐU?!W?½ wJ}ðüW?Ý…œ ê?O¼ ÙËu?!W?²? ÝWz wðW?!ËuJ?Š WJ½uÇ Æœd"…œ ÊU¹—Wç}Ý w½U1WÄ w½UM}N}ł WÐ Í«Ë«œ ÊËuЗW" dOÖ«œ d?OÖ«œ w!W?²Ý˘— WÐ ÊU?O½U?²Ýœ—u?" ¨œ—u" w?½UM!˛Ëœ W!Ëuðu?Ö W" Í…ËW?z —WÝ …ËW?²}M}?!…œ W¹«Ë r?}Ä ìv†WÐ Æ…ËW?? L? }?z W$ sÐ w?!W??²? ?ݢ— w½«Ë˙…ËUÇ W?¹‹w½ ÊU¹…ËWz w?%U??!Ë …ËËœd?? "W½ Ë Ê«Ë…— Ë XÝ«— ¨⁄U?#!˙u?- Ë ñ³?²Ý…œ Ë wÇW?²šU?Ý Ë Ê“˘—œ Ë “U³?à}?% ÙWÖW$ vÐU½ ˜˘d?!  ËWÇ Ë fOÄ «b²Ý«— w"UÄ wJ}Ñ˘d! ÙWÖW$ ˜˘d! WM¹dOýU½ b½WÇ ¨vÐ „UÐ vÐ Ë „Uᆜ vÐU½ wðW¹«œ—W?! ÆvÐ XÝ«˙ Ë „UÄ ¨«b?²?Ý«˙U½ wJ}?"UÄU½ ÙW?ÖW$ W¹‹w!U?%W½ ‘…b½…ËWz ¨vÐ W$ ËWz Æ—U??" W??²|ËW?"…œ W½«œ—W??!U½ —W¼ œ—W??!U½ WJ½u?Ç ¨—U?" W??²|d??/Ð p|œ—W?!U?½ —W?³? !«—WÐ «œ wJ¹—Uð W$ uJ†WÐ ¨X†WÖW$  UJÐ dOý …˙W?ý Ë dOý Wð«bÐ XÝ…œ Ë v²Ý…ËU½ «œ w"U½˘— W?²¹ËuÇ ÍïÐ —W?ÖWz ï?š ¨ U?"…œ  d|u?" Ë  ËUÇ W?²|d?Ö…œ œ—WÐ Ë XOMO?³¹U½ ïð Ë v²?Ý…Ë…œ —WÐ W?? ²|œ Uð wM?}? à? %U?? /? OÐ …bM?}¼ vÐ…œ ïð …ËW?z —WÐW$ Æ U??"…œ ÊËË Íï?? š …ËW??"W¹‹w?J¹—Uð Æv²Ý…Ë…œ  ËË˙WÐË— Ë W"WO"U½ËË— W¹«Ë Êœd?" Íœ—W??!U½ „…Ë p|œ—W?!U½ —W??³?!«—WÐ Êœd?" w?ðW¹«œ—W?! s! wz…—WÐ w?²?Ý«˙WÐ 259


W¹U??O?½«e??OÐ ”Ëu??!U?½ WÐ Ë œ—W??! Ë «“Uz ÍœËu?? L? ŠW??! a}?? ý ËuÐ…œ Æp|œ—W??! —W?? ³? !«—WÐ ÊU?O½U"W?"˘bMO¼ …—ïš Ë UJ?àÇ Í‹w!W²?ݢ— Ë wðW¹«“Uz Ë dJýW$ Ë ˙W?ýWÐ ÊU"…e?OK~MOz Æs¹˙ï?Ö ï?š Ë „W†W" Ë ˘—œ Ë è?}%WÐ uJ†W?Ð ¨ÊU¹ïÐ Èd"U?½ dO?Ö«œ ÊU?²?Ýœ—u" w½U?"U?OÇ „W½ ¨ÊU?O†W?ÖW$ W¹«œdJÐ wðËW?"u?#†W¼ ÊU¹ï?š w²?ýË…— Í‹vÄ WÐ ËuÐ…œ œËu?LŠW?! a}?ý ÆÈdJÐ —«bM¹dÐ p|œ—W!U½ w²Ý…œWÐ «b½U¹“UÐ Íb½WЗ…œW$ Í…ËWz W²}½W¹W~Ð W$WÝW! Ë X|ñJÐ „W?¹‹w½«“—UÐ W?²?#? }z Uð …u?O?½«u?²¹W½ p}??L|˛— êO¼¢ W?!Ëu?ðu?Ö «œ±±µ ‰ W$ ©µ® w¼ «œ w½«“—UÐ w½«e}š W$ —W¼ W" …ËWð…ËUM}¼ ÍW½Ëu/ ñ}Ö—…Ë Æ¢Íïš w²Ý…œ—«œ WðUJOÐ ÆW?²Ý«— Èó?}Ð…œ ñ?}?Ö—…Ë ÍW?!Wz Æ¢‚«d}?Ž wL|˛— Íb½…u?}Äu?²?Ý…œ W½ËuÐ ÊËuðËWJ†W¼ «Ë ÍWýËË Æ…ËUM?}¼—U"WÐ Â "bis jetzt W?²#?}z Uð ÍW?ýËË «œW"W¹‹w½U?L†Wz W?-…œ W$ s! ÂüWÐ —WÐW$ ±π∑± w?†U??Ý Uð ÍW½U¹‹Í—U??O½«“ ËWz Í‹v?Ä WÐ W??" U??š…œ—…œ …ËWz ©W??²? #? }z Uð® „W¹W½Ëu/ „…Ë ñ?}Ö—…Ë ÍW½«ËWz Æ…ËuðËW"WM?†W¼ «b}ð U²?A}¼ ÊU¹—W?"ï½ ¨…ËuÐ «bL?²Ý…œ ‘UÄ U?ð«Ë ¨…Ë«œ ÊU¹ËË— ±π∑± ‘U?Ä Ëu?? ?!W¼ ÊËËœd?? ?" w?ÝUÐ «œ ±∂∑ ‡?$ Íó|Ë«—W?Ä W$ Æs! w½U"…—UðËË Í…ËW½bM|uš «œ±π∂∞ر∞Ø≥∞ W$ wLKO?Š oO?%…— U?²?Ýï?!U?! w²?ýW¼WÐ ªW?!u?O?ÝËu½ «œ±±∑ ‰ W$ ©∂® Æœd" w¹«ËËœ wÇï" «œ±π∂∞Ø∏Ø¥ W$ U²Ýï!U! ÍW"W¹‹w²Ý«— ¨…ËËœd! ÊU²Ýœ—u" wð«d"ï?L|œ wð—UÄ Ë ‚«d}Ž w²#O½ï!ï" wÐeO?Š W" W!uOÝËu½ «œ±≤µ ‰ W$ ©∑® ÍW?"W¹‹w²?Ý«— ¨œd?"—…œ …ËWJ}Ä ÊU?O½œ—«ó?³†W¼ Í‹wýWÐËU¼ ÍW?²?#?O$ «œ±πµ≥ w†U?Ý W$ Æ…©±πµ¥® w†UÝ  ï¹b¹® Jedioth Chadaschot wKOz«d?#?Oz ÍW??!U½˛˘— ñ?}?Ö—…Ë «œ≥≥∑ ‰ Íó|Ë«—WÄ W$ ©∏® W??ýËË ñ?? }? Ö—…Ë «œ…d??}$ ÆÍœ—u?? "WÐ …ËËœd??"¢ W?? "W$Ëu??ł w½U?? "W†«ËW¼¢ WÐ Í© ï?? ý…œW??š WýËË ËËœ—W¼ ÍW"W?MO-W²Ý«— U½U! ÂüWÐ ¨…Ë«ñ?}Ö—…Ë XÝ«— …ËW"W-…œW$ w½U?"W¹‹w½UL†Wz Æ…¢ÊU"…“Uð W†«ËW¼¢W"W¹‹Íd³OŽ «b?? ?ý…ËWz ÙW?? ?ÖW$ ÂüW?Ð ¨…Ëuðd?? ?Ö w-W?¼ w"W¹W?Mš…— ñ?? ?}? ? Ö—…Ë ©ó|Ë«—W?Ä® «œ±¥π‰ W$ ©π® v?†…œ «œ≤±π‰ W?$ W?? ? ? " W?¹…ËW?z W¹‹w?½ X?Ý«— W?? ? ? " Í…ËW?z ÆW?? ? ? ?²? ? ? ?Ý«— ±π∂≤Ø¥Ø≤∏ …Ë…œ—u??" W?Ð ÊU¹‹Íb½…u??}?Ä ÊU¹W??"U?ð…œu??" g}Ä Ë «œ±π∂≤ Í‹w?¹Uðï??" W?$ ÊU??"W¹‹w#?? ŽWÐ Æ…ËuÐ «œ±π∂≤ w†UÝ Í—U¼WÐ W$ W¹‹Íb½…u}Ä ËWz ÍW"W¹‹w²Ý«— Æ…Ëu²ÝWÐ —U?? !ïð "‫ "ﻧﺰﻫﺔ ﻋــﺴـﻜﺮﻳﺔ‬WÐ w?ýU2W?? Ž ÍW?? "W?? #? - ñ?? }? ?Ö—…Ë «œ±µ¥ ‰ Íó|Ë«—W?Ä W$ ©±∞® 260


ÆËuÐ ¢‫ﻧﺰﻫﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ‬¢ wÐ…—WŽ WÐ ‘U2WŽ ÍW"W#- w-…œ ¨…ËËœd" Í…ËW½U?? A? }?J²??Ý…œ Èó?? }Ð…œ W?? " …ËuÇ ÍïÐ XÝ«— ñ?? }? Ö—…Ë ©ó?|Ë«—WÄ® «œ±∂∏ ‰ W$ ©±±® Ê«d¹“…Ë „˘—W?Ý WÐ ‚«““…‹ñ$ËbÐW?Ž ·—UŽ w½ËuÐ Ë «œ±π∂µØπر≥ W$ ©U?O?×¹ —W¹Uð® W" ¨W¹‹w½ XÝ«— …ËËó}! ËËœ ËW$ p}"W¹ ¨s}$uÖU½ „W¹ ÙWÖW$ «œ±π∂µ Í“Ëu!Wð W$ ÆvÐ ÛUÇ ÍW†W¼ W¹‹w½—ËËœ w²?Ý«— Í…ËWz ÂüWÐ ¨W?²?Ý«˙ ñ?}?Ö—…Ë ÍW?"W?$—W?Ý ©¥∑∑…—U?!˛ Íó|Ë«—WÄ® ≤µ≥ ‰ ©±≤® ¨…Ë«d??ÝËu½ ±π∂µ w!…ËËœ w½Ëu?½U??" W†W¼WÐ ©ÊU??²? Ýœd??" Íb??4® Í—U??Ñï??Ö —W??ÝW$ vРƱπ∂∂ w!…ËËœ w½Ëu½U" Wð«Ë ¨w²|uOÝËu½ ñ}Ö—…Ë W" W¹…ËWz ÍW"W¹‹w²Ý«— ¨…ËuÐW½ «œ≤Ø≥∞ W$ Information Bulletin …ËuÇ ÍïÐ ‘UÐ ñ}Ö—…Ë «œ≤∞µ …˙WÄôW$ ©±≥® ÆWÄUÇ w"W¹W†W¼¢ wðW¹ËuðuÖ Íïš „…Ë ‘W!Wz Ë …ËuÐ «œ≥Ø≥∞ W$ uJ†WÐ w#?¹U?? ! w²?? Ý«˙…u?? }½ W?? " U?? "…œ XÝ«— ñ?? }? ?Ö—…Ë ©∑≤± Íó|Ë«—W?Ä® «œ≤±≥ ‰ W$ ©±¥® ÆW²Ý«— ±π∑∞ wÐUz w²Ý«˙…u}½ uJ†WÐ ¨W¹‹w½ XÝ«— ±π∑∞ (‫ )اﻟﺘــﺂﺧﻲ‬Í…—UðËË ËW?z W??" w²?|u??O? ?ÝËu½ «œ©∑≥±® Íó|Ë«—W?Ä W$ ñ??}? ?Ö—…Ë ≤±∂‰ ©±µ® Æ…Ë«d?? ?ÝËu½ W?†W¼ WÐ ÍW?? ?"…ËËó?? ?}? ? ! œu?? ?šU¹ W?¹‹w½ (‫ )اﳉـــﻤــﻬـــﻮرﻳﺔ‬Í—UðËË w?Ç—WÄ—WÐ Ë (‫ )اﻟﺘﺂﺧﻲ‬W$ ı ÂüWÐ ÆW?²Ý«— Ë …Ë«d?ÝËu½W½ W†W¼WÐ …ËËó?}! ËWz W¹…ËWz ÍW?"WO?O²?Ý«— W$ Ë W¹W$W?ÝW?! ËWz —W?ÝW?$ —W¼ Ë Íb?"W¹ Ͳœ —UðËË „W¹…d?O?$“ «œ(‫ )اﳉـﻤﻬـﻮرﻳﺔ‬W$ ı ËW$ p?}? ? "W?¹ w!«—…Ë (‫ )اﻟﺘـــﺂﺧﻲ‬Í…—UðËË ËW?z ÆÊËuÇ—…œ «œ“«ËU?? ?O? ? ł wJ?}ðU?? ?" b?½WÇ ÆW¹(‫ )اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ÍW½«—UðËË Ë Ê«d}z ÍU?ý Ê«u}½ W$ ÍW½U¹‹w?"ï"U½ ËWz w²|u?OÝËu½ ñ}?Ö—…Ë «œ≤±∏ ‰ Íó|Ë«—WÄ W$ ©±∂®  U"—W?¼ ¨5"…Ëô ÍW$WÝW?! ÊU²Ýœ—u?" w½«—W"d?OÖ«œ ïÐ W?½U!Wz¢ ÊW¼ «b?-«d}Ž w?!«œœWÝ Íb??"W¹ wM|˲œ w?½«ËWÇu?}?½ Ë …ËW½W??"…œ Íb?"W?¹ ïÐ e??}?!U?z vM}??NÐ ïÐ ÊU¹—˘“ œ—u??" …œ—…œ ÂüWÐ ªW¹«Ë W?!Wz W?²?Ý«— Æ¢ÊU¹œd?" d?Oz«“W?ł W$ U?ý Ë Â«œœW?4 ÊU?L?²¹œ u?"…Ë ªsÝËu?!…œ«— «bJ¹e}½ «Ë wJ|˛˘˙WýUÄ W$ ÂüWТ W!uOÝËu½ «œ≥≥± ‰ w!…ËËœ Ë ÂW"W¹ Íñ|œ W$ Uð…ËWz «œœWÝWÐ —WÝ w½U"W¹‹w#ŽWÐ Í—U"—WÝ WMðU¼ ¢ìWðWLŠ…“ —˘“ ‚«d}Ž Ë Ê«d}z Í—UJ¹—U¼ ÆÙUÝ ∑ ‘UÄ Wð«Ë ¨«œ±π∑µ wð—U! W$ «œœW?Ý Ë Uý wMðËWJ|— ¨ËuÐ «œ±π∂∏ w†UÝW$ W$ s?! ÍW??"…—UðËË ÆÂW?†W??- W?? ²|—œU½ p¹e?? }½ wJ?|˛˘˙W??ýUÄ W?Ð ÙU??Ý  ËW?? Š ÊU??!u?? Ö vÐ Æ UNJ}Ä s! ÍW"…—UðËË ‘UÄ ÙUÝ —«uÇ ÊUOMðd~"W¹ Ë ËuÐ «œ±π∑± 261


—WÝËu½ w½U!W"W¼—WÐ w!W¹W²#O$ —WÝËu½ w½U!…Ë«dJÄUÇ W"W¼—WÐ ©±® W$ ¨Íœ—u?" w½U?!“ w½œd?"d?}? % ïÐ ËuÐ —UðËË „W¹…d?O?$“ @‫© ﻛـﻴﻒ ﺗﺘـﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ‬±® w†UÝ Í—W?³!W?Ñï½ Í± W$ «bſWÐ W$ W?" …Ë…©q³I²?#*« Íb4® Í—U?ÑïÖ Í…—U?!˛ 5!W"W¹ b?½W?Ç w?½ËuÇ—…œ ‘U?Ä —W?¼ ÂüW?Ð Æ«d?? ? ? ?" Í…ËW?½œd?? ? ? ? "ËxÐ W?Ð X?Ý…œ Ëu?Ç—…œ «œ±πµ≥ W$ È— …ËWÐ Ë«d??š«œ …ËW??-«d?}? Ž w½U??²? Ý…œWЗU??" ÊW¹ôW$ W??"…—U?Ñï??Ö ¨w!W??" w"W¹…—U??!˛ ¨ËuÐ q!U?? F$« wL?? Ý…— Íu??}½ W??"…—U?? Ñï??Ö w½…ËU?? š Æ«d??O? Ö g?O½U??"…—UðËË Í…ËW?½ËuÐËxÐ …Ë…©Ùï??à? " Æ«Æ Ã® w½W??!W?²? Ý«u??š Íu??}½ WÐ ÊU??"…—UðËË ÆËuÐ »…—W??Ž Í‹wÄW?Ç wJ|Ëô (‫ﺘـﺤﻒ‬H‫ )ﻣﻜﺘـﺒـﺔ ا‬W½U??š…“ï?! ÍW½U??/?³?}? ²?"W$ «b??ſWÐW$ "‫ﺴـﺘـﻘـﺒﻞ‬H‫ "ﺻـﺪى ا‬Ê«d?ÝËu½…œ ÆÈËW"…b²Ý…œ …Ë…©Ùïà"® Í‹w½W!W²Ý«uš Íu}½ WÐ ËuÐ p|—UðËË ¨‫®≤© ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺘﺮﻳﻚ اﻻﻛﺮاد ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ wð—U?Ä w†U?? ?Š w?½U?? ?!“ W?? ?" «œ(‫ )ﺻــﻮت اﻻﻫـﺎﻟﻲ‬ÍW?? ?!U?½˛˘— W$ Ë «œ±πµ¥ w†U?? ? Ý W$ «b??ſWÐ W$ Ë (‫ﻘــﺮاﻃﻲ‬V‫ )اﳊــﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪ‬ËuÐ ‚«d?? }? Ž Í‹w½U?? L? ²? A? ?O½ Í‹wð«d??"ï?? L|œ ÍW!…œ ËWz Í—U!ï?"—WÝ —U¹WÐ ‰ôWł Í…ËW½«bâ}?Ä—WÐ W"…—UðËË Æ…ËW¹«d"ËxÐ ¨ËuÇ…œ—…œ W?? !W?? " ê?O¼ Ë W¹W?¼ „—uð —W¼ U?? O? ?"—u?ð W$¢ ÍËu?? ³ðu?? ?Ö UJ¹d?? !W?z W$ W?? " ËuÐ U?? ?O? ?"—uð W$ W?? ?" w½U¹W?Ð˛˘— wKO?? ?!W?? ł U?? ²? ? Ýï?? !U?? ! w?"W¹W?? !U?½ Ë …—UðËË ÂWz ÆW?¹‹w½ „W¹…ËW?ðW½ U?O?"—uð ÍW½U?še|u†UÐ W$ ÊU?¹«Ë ¨ÍËuÐœ—U½ s! ÍW?"…—UðËË Í‹Íd?O~²?AÄ ïÐ …ËW?"Ëu?"—W?" ÍW??Öœ«œ W$ W??"W??!U?½˛˘— …b½WÇ—W¼ Æ UJ?Ð W??"WÐe??O? Š Ë W??"W??!U½˛˘— W$  U?Jý W??" œd??" WÐ —W?Ý W¹«dš Í«e?Ý —U?²¹œ ∂∞∞∞ «œe?OO?!Wð ÍW?Öœ«œ W$ ÂüWÐ ¨ËuÐ Í‹Í—U?Ö“— «b!W?"W¹ Æ‚«d}Ž Í‹vÝË«—œ wJ}ðW†Ë…œ w"˘—WÝ w½œd"«u#¹— wðW!ïð ¨Íœ—u?" ïÐ …ËW¹‹Íe?OK~M?Oz W$ Ê«ñ?}?Ö—…Ë ¨d?O?á?#J}?ý wMO?ÝËu½ ¨W?"…Ë«œ—W?Ö w"˘d?OÇ ©≥® Æ±πµµ «bſWÐ ≠ ·—UŽW! ÍW½U/ÄUÇ „Ëu??"—W?" ÆÊU??OÐUðu??- ïÐ ï??O½˘— WÐ «d??" ÛUÇ v$ ÍW½«œ ±∞∞ v½Wð ¨d?ÐW?ł ÍUð…—W??Ý ©¥® Ʊπµ∂ ‫ ®ﺻـﺎﻣـﺪ‬Í‹w½W??!W??²? Ý«u??š Íu??}½ WÐ W??"W¹WJK?O? !U½ Ʊπµ∂ wM¹ËU¼ ¨œ«d??"ô« ÕU??H? " ©µ® …ËW¹‹Í“œW?Ð ©Âd?? " .d?? ?"® Â…—W?? ?" .—W?? " ÍW?½U?? /?ÄUÇ W?$ oýW1œW?$ …ËW¹©‫اﻟﻜـﺮدﺳــﺘـــﺎﻧﻲ‬  «œ…œ wðW¹U²Ý˘œ w½UM}NJ}Ä w†ËW¼ Ë  U"…œ œ—u" w$WÖ w½UýïJ}ð wÝUÐ ¨…Ë«dJÄUÇ 262


…Ë«d" g?}JAOÄ W?"WJKO!U½ Æ«œ œ—u?" Ë »…—WŽ ÍW½«“«u?/¹—UÖ“— Í…ËWMðËËeÐ Ê«u?}½ W$ Æ…ËWð…Ë«d"ËxÐ v$ w¹«˙ïš WÐ ÍW½«œ —«“W¼ Ë ¨w²ýW¼WÐ ÍdÝUM$ËbÐWŽ ‰U!Wł WÐ Â…—W?? ?" .—W?? ? " ÍW½U?? ?/?ÄUÇW$ o?ýW1œ W?$ ±πµ∂ wM?¹ËU¼ ¨Âe?? ?O?MO?M}$ w?½U?? ?"WM?O? ? â?MÐ ©∂® Æ…Ë«d??ÝËu½ wMOðô w?á?Oð W?Ð Ë Íœ—u?" WÐ …Ë«d??" …ËW¹‹wÐ…—W??Ž W$ Æ…Ë«dJ?ÄUÇ …ËW¹‹Í“œWÐ Æ…Ë«dÝËu½W½ —WÝW$ Íñ}Ö—…Ë Íu}½ w½«d?¹…“u?? Š Ë f¹U?? ! ¨≥ w†U?? Ý ∂¥Ë∂≥ …—U?? !˛ ¨ËU?ðW¼ Í—U?? Ñï?? Ö ¨W¹ï?? "W?$ …d¹W?? Ý ©∑® W$ Íœ—u?? ?" w?½U?? ?!“ w½U?M}¼W?½ —U?? ?"WÐ W$ W?¹W½«d?? ?Ö W?Mš…— wJ?|—UðËË Æd?? ?}?$ËW¼Ø±πµ∂ „…Ë «œ wL??Ý…˙U½ Í—UÐË—U?"W?$ wðW?³¹U?ðWÐ ¨…ËWJ†W??š ÊW¹ô W$ «b½U?²? Ýœ—u?" ÍËË—«u??š Æb²¼ ìË ÊU"W¹‹w²AÖ WM|uýË ÊU"Ëœ ÍïKÐUð p}$W?Ö W?²?#?}z Uð W?"˘d?OÇ ÂWz Æd?}$ËW¼ØÊU?²?Ýœ—u?" ÍW½U?/ÄUÇ ¨.—W?"ï$ô w"˘d?OÇ ©∏® œW?L?ŠWz b½W?!—W½u¼ ÊW¹ôW$ «b?½U"U?²?%W¼ w?¹Uðï?" W$ Ë ÊË«ËËœ Í‹v$ d?ÖWMš…— Ë —W?ÝËu½ Íu??}½ Í…ËWz vÐ ¨…ËW?¹«d?"Ëx?Ð …ËW?"Ëu??"—W??" w½ï¹e??O? %W$Wð W?$ Ë rOK% WÐ «d??" …Ë…—ôU??Ý ÆÈdM}NÐ ÍW"…—WÝËu½ ÂWz Ʊπµ∑Ø≤µ∂π «b?? ?ſW?Ð ©—uM?$«® ÍW½U?? ?/ÄU?Ç ¨Íœ—u?? ?" w½U?? ?!“WÐ Í—«Ë…b?M|u?? ?š ©π® ª U?"…œ Íœ—u?" w½U?!“ Í…ËW?½ËuÐW½ËxÐ Íï¼ wÝUÐ ÂW?"W¹ wýW?Ð ¨W?ýWÐ ËËœ …Ë«d?ÝËu½ w²?%d?ÖËdO?Ö Ë …ËW½U?²?Ýœ—u?" w½«—W?"dO?Ö«œ ÊW¹ô W$ Íœ—u?" w½U?!“ Í‹v½U?"…—WЗWÐ „…Ë w!…ËËœ wýWÐ Ë ¨…ËW½œd"ËxÐ Ë ÊœdJÄUÇ Íï¼ w½ËuÐW½ ËW"W½U!“ w½U?"…u}ý Í“«ËUOł w†U??Ý W?$ ÊËËœd??" Í“U??OM?A? }Ä —W??ÝËu?½ W??"  U??"…œ W½«ËU~?½W¼ ËWz wÝU?Ð W??"WJK?O? !U½ WÐ «b½U?"…œ—u?" …—W?ÝËu½ Ë V¹œWz Ê«u?}½ W?$ „W¹‹Íb½…u?}Ä w½b½«—“W?!«œ „…Ë ª«œ±πµ∑ ¨w½«ËW½U?!“ ÍW½U²?#½«“ wJ|˙ï?" w½b½«—“W?!«œ ¨©…Ë…œ—u" w½«—W?ÝËu½ ÍW?²Ý…œ® Íu?}½ ÊU??"…Ë«—«“ w½«ñ??}? Ö—…Ë Ë W½U??²? #½«“ wJ?|—U??Ñï?Ö w?½œd??"—…œ Ë Íœ—u??" ÍU?O?1œU??"Wz Wð«Ë œ—u" ïÐ w²A?Ö w"W¹W½U/³}²" w½U½«œ Ë Íœ—u?" w½U!“ —WÝ ïÐ ©‫ﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬H‫®ا‬ w½ËuÐd}% ïÐ V}²" „…dO$“ w½œd"—…œ Ë W¹W½U/³}²" ËWz ÍWJMÐ WÐ „Ëu"—W" w½œd" Ë Ë W!U½˛˘— w½œd"—…œ Ë wMOðô wáOð WÐ Íœ—u" wÝËuM|˙ Í…ËW½œd"ËxÐ Ë Íœ—u" w½U!“ wðW³¹Uð WÐ Íœ—u" w"˘dOÇ wM²?#/A}Ä Ë ÊU"…dOŽU?ý w½«u¹œ Í…ËW½œd" ÛUÇ Ë —UÑïÖ ïÐ …ËW½U~}Ð w½U?!“ W$ Ê«ñ}?Ö—…Ë WÐ Ê«œ w!W?A}Ä Ë ©wKO?#!Wð Ë wF?O-«Ë® w"˘d?OÇ w½œdJ²?ÝË—œ Ë ÊU?"W½U~}Ð W½U?!“ —W?Ý ïÐ Íœ—u?" wÐ…œWz Í—U?"U?ý w½«ñ}?Ö—…ËË Íœ—u?" 263


Ë …ËW?²?|d~Ð ÊU?"…Ë«—«“ Ë …u??}?ý Ëu??!W¼ W?" Íœ—u??" w½U?!“ ïÐ Ëuðd?~"W¹ wJ}~½W?¼—W?% wJ}?½U??!“ WÐ Íœ—u??" w½U??!“ w½œd??"Ë Íœ—u??" w½U??!“ ïÐ Ëuðd?~"W¹ wJ}½U??!e?|— w½U½«œ ÆW½U²#½«“ w½«ËU?!ËWI?}$ ïÐ …ËW¹U?! Ë !«“U?- WÐ ¨…Ë«d?ÝËu½ ÍW"W?Ö—WÐ —W?ÝW$ „…Ë W¹WJKO?!U½ ÂWz ÍWðU??" ËWz Í—UM?¹œ ©µ∞® W?"…—U?Ä w!W??ł—W?Ý ÆËuÐ w?½U1WKÝ Í±πµ∑ w†U??Ý ÍËU??%ô „U²OÄ Í…ËW½œd"ï" ÍW?½óO$ w"˘—WÝ W" ÙUš ÍœW2W×! a}ý U?²Ýï!U! WÐ «—œ Ë …ËWðdÖ ÆÊ«ËU!ËWI}$ ïÐ ËuÐ ÂWz Ʊπµ∑Ø≤µ∂π «b?? ſWÐØ·—U??ŽW?? ! ÍW½U??/ÄU?Ç ¨wMOðô W?Ð Íœ—u??" wMO?? ÝËu½ ©±∞® Ë XÝ«˙…u}½ W$ wMOðô Í‹vÐ uH$Wz Í…ËW½œd"ËxÐ ïÐ p}½«b†ËW¼ W$ W¹‹w²¹dÐ W¹WJKO!U½ ÙWÖW$ w½b½U?$uÖ Ë ÊU?"W¹‹w½Uš—œWÐ Í‹vÐ uH?$Wz ÍWMOâMÐ —WÝW$ «b?½U²Ýœ—u?" ÍËË—«uš Æw½U"W¹‹ÍË«ËWðU½ w½œd"Ë«ËWðWÐ «b²Ý«˙…u}½ Í‹w$U!d" Í…u}ý wJ}?²?ýW?Ö wÝUÐ WJ|—UðËË Æ±πµ∑ w†U?Ý wM¹ËU?¼ w½U1WKÝ ¨d?ÖUz WÐ Êœd?" Í—U¹ ©±±® œUÐU¼W??! Ë W?MÝ Ë ÊU??ýU??!d??" wðW??³¹U?ð WÐ «b½U??²? Ýœ—u??" wðüW?¼˛˘— WÐ U??"…œ —W??ÝËu½ —W?³?!«—WÐ vM|˙“…œ ÊU?²?Ýœ—u?" w½U?"…—W?"dO?Ö«œ WðW†Ë…œ ÍW?½U²?#?O$U?O½ï$ï?" wðW?ÝU?O?ÝË «œ©s?¹˛® ÍW?? ? ? !U½˛˘— W?$ …—U?ðËË ÂWz ÆÊ«d?? ? ? }?z ÍU?? ? ? ý w?L?|˛— wðW?? ? ? ³?¹U?ð WÐ ªœ—u?? ? ? "W?Ð Æ…ËWð…Ë«d"ËxÐ Í≥∞ ¨¥ w†U?? ? Ý ©±∞π® …—U?? ?!˛ ËU?ðW¼ Í—U?? ? Ñï?? ?Ö ¨øÈu?? ? Ö XA?Ä WM?¹«d?? ?š w?ÇïÐ ©±≤® WMš…— ¨ËUðW¼ Í—U?Ñï?Ö ïÐ …Ë«—d}?½ …ËW"Ëu?"—W?"W$ WJ|—UðËË Æd?}$ËW¼Ø±πµ∑ w$ËuK¹Wz W$ Íœ—u?" w½ËuÐ Ë Íœ—u" w?½U!“ W?" ÈdÖ…œ ‚«d?}?Ž ͱπµ∑ w†UÝ ÍW?"‹…d?}!˛ —W?ÝW$ ÆÈuÖ XAÄ …Ëu³²#š p|—UłWÐ «b"Ëu"—W" ±∞ ÙW??ÖW$ —W??ÝËu½ W?? " W??"W¹…Ë…—W??šd??OÐ ¨‫© اﳊــﻘـﻮق اﻟﺜــﻘـﺎﻓــﻴـﺔ ﻟﻠـﻤـﻮاﻃﻨ[ اﻻﻛــﺮاد‬±≥® p|˛˘— b½WÇ ¨ÊU²Ýœ—u" ÍËË—«u?š w½U"W¹‹w¹Uð…—WÝ Ë Íb½…u}½ W½U/ÐUðu- ÍU?²Ýï!U! Íd¹“…Ë Ë r?ÝU??- .—W?J$ËbÐW?? Ž Ù«—W½…˛ WÐ w?²|Ë«œ ±πµ∏ Í“Ëu?? !Wð ÍUð…œu?? " Í«ËËœ w½U!“ WÐ w½œd" Ë Íœ—u" ÍdO³Mý˘— w%U! WÐ ÊUM½«œ ïÐ ¨—W!uŽ dÐUł W!…œ ËWz Í—UO½«“ ïÐ w²?|—WÐ…u|˙WÐ w"W?¹WJMÐ w½b?½«—“W??!«œ Ë «b½U??²? Ýœ—u??" w½U??"W?~½bM|u??š W?$ ÊbM|u??š Íœ—u?" wýW?Ð W$ …Ë…—W?ÝËu½ ÊW¹ô W$ W??"…Ë…—W?šd?OÐ Æ„Ëu?"—W??"W$ ÊU?²?Ýœ—u??" Í—U?O½«“ ÍW?!U½˛˘— «œ±πµ∏ Í“Ëu?!W?ð Í≤∂ W$ Ë …ËWð…Ë«—bM|u?š «œ «b?ſWÐ Íï?¹œ«— ÍW~²?#|Ë 264


ÊW¹ôW$ ©œö³$«® ÍW!U½˛˘— vłW³²?Ý…œ —W¼ ÂüWÐ Æ…ËWð…ËËœd" ÍËxÐ «bſWÐW$ ©œö³$«® w½U??!—W?% Ë «d?š«œ …ËW??-«d?}?Ž Íï??šu?}½ Íd¹“…Ë Ë rÝU??- Íd~}?ł w?%—U?Ž ÂôW?#$Ëb?ÐW?Ž ‘WJKO?!U?½ Í…u?}?ýWÐ W¹…Ë…—W?šd?OÐ ÂWz ÆËu?Ç—…œ ‘W?"…Ë…—W?šd?OÐ w½«—W?"‹«e?L? Oz wMðd?Ö ïÐ „W?¹W½Ëu/ „…Ë ÆÊË«—œ ÊU?? A? ?}Ä «œ w$W?? â? ?-WÐWð w½U?? "W?? !UM¹—…Ë…d?? OÐW?$ Ë ¨ËuÇ—…œ °°„Ëu"—W" ¢W½œd" ŸU!Wð¢ Ë윗u"¢ ÍW½«“«uš …ËW½ËuÐUOł¢ Í…ËWMðËËeÐ W??"W¹WJK?O?!U?½ Æ≤µ∑∞رπµ∏ ¨©s¹˛® ÍW½U??/ÄUÇ ¨w½U?1WKÝ ¨…—W½u¼ Ê«ñ??}? Ö—…Ë ©±¥® …ËW¹‹Íœ—u?" W$ Ë Íœ—u" ïÐ …ËW½U~?}Ð w½U!“W$ U?"…œ Ê«ñ}?Ö—…Ë Í—W½u¼ W$ ”UÐ wð—u?"WÐ ÍW~²??#½«“ Íœ—u?" wýWÐ ÊW?¹ô W$ «b½U?"U??²?%W?Š W?$ W¹WJKO??!U½ ÂWz ÆW½U~}Ð w½U??!“ ïÐ Æ…Ë«dM}¼ —U"WÐ ÊbM|uš ïÐ „W¹…ËUÇ—WÝ „…Ë Ë …ËWð…Ë«d" ÛUÇ Íœ wJ|—Uł …Ë«bſWРƱπ∂∞Ø≤µ∑≤ w½U?1WK?Ý ¨Ê«—W?? ?!U?? ?" ÍW?½U?? ?/ÄU?Ç ¨w²?? ?#?½«“ Í…Ë«—«“ p|b?½W¼ ©±µ® Ë pOðU?9U?! Ë p¹e??O? % w¼ „…Ë ÊU??"W¹‹w²??#½«“ …Ë«—«“ ïÐ W?¹WJâ??Ö wJ}??"ï~½W¼—W??% p}?$W??Ö ï?Ð „W¹…ËUÇ—W?? Ý Wð…ËuÐ W?? ²? ?#? ?}z Uð W?? "ï~?½W¼—W?? % ÂWz Æb?? ²¼ ìË wÝUM?½U¹˛ ÆÊË«dÝËu½ …ËWz ‘UÄ W" Íœ w~½W¼…—W% ¨±π∂∞ ·—U?ŽW?! ÍW½U?/ÄUÇ ¨«b?ſWÐ ¨…œœU?! w½U?"W†U?!ï?š Ë pO½UJO?! ÍUð…—W?Ý ©±∂® ÙU?Ý —«uÇ ÂüWÐ ¨…ËËœd?"Ë«ËWð „Ëu"—W?" W$ «œ±πµ∂ w†U?Ý W$ ÍW?!W¼—WÐ ÂWz —W?ÝËu½ WÐ W??²?#½«“ wJ}??³?}? ²?" 5!W??"W¹ W?³? }?²? " ÂWz Æv½W¹W~Ð wÄU?Ç WÐ w²|u?O?½«uð …ËWz ‘UÄ Ë Íœ—u" WÐ wJ¹eO?% w½U"W¹‹w²#½«“ …Ë«—«“ W" W†WÖW$ wJ}"ï~½W?¼—W% ÆÍœ—u" w½U!“ …ËWð…Ë«d??ÝËu½ «œ±πµ∂ w†U??ÝW$ W??" W??"ï~½W¼—W??% ËWz ÆW¹«b??}ð Íe??OK?~MOz Ë wÐ…—W??Ž Ë „—Wz W?? "W??³? ?}? ²? ?" w½œdJ?ÄUÇ Æw²?? #½«“ Í…Ë«—«“ ïÐ W¹‹Íœ—u?? " w~½W?¼—W??% 5!W?? "W¹ vð w-«d??}?Ž ÍW??!…œ ËWz wJ|—UM?¹œ ©µ∞∞® Ë …ËW?A? }Ä W¹UM}¼ Í—˘“ wJ?}?²? %d?ÖËd??O?Ö w½U??!“WÐ X#½«“ w½bM?|u?š WÐ ÊËu??³ðU¼W½«— U??²?A? }¼ W??" ÊU?OÐU?ðu?- —WÐ W½U?Mð«“ ïÐ ÆËuÇ w¹«˙ïš W?Ð «b½U²Ýœ—u?" w½U"W½U?/ÐUðu- w½U?OÐUðu- —W?ÝWÐ w"W¹W½«œ œWÝ b?½WÇ ªÍœ—u" Æ…ËW¹«d"ËxÐ ‫© اﻻﺑﺠـﺪﻳﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺑ[ دﻋـﺎﺗﻬـﺎ وﻣﻌـﺎرﺿﻴـﻬﺎ≠ رد ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺮﺻـﺎت ﺟﺮﻳﺪة‬±∑® wð—UÄ w?†U??Š w½U?? !“ ¨©VF??A?$« œU??%«® ÍW??!U?½˛˘— Í…ËW½«b??â? ?}Ä—WÐ Æ‫اﲢـﺎد اﻟﺸــﻌﺐ‬ w†ËW?¼ Í…ËWÐ …—UÐW?? ?Ý ËuЫœ Í—W?? ?ÝËu½ Í—U?? ?!ôWÄ W?? ?" W?? ?-«d?? }? ? Ž w²?? ?#? ?O?½ï?? !ï?? ?" p|—UðËË µ∞ WÐ W?¹…ËW½«b?â?}Ä—WÐ ÂW?z Æ«œ…œ wMOðô Í‹Íœ—u?" wÝËuM?|— Í…ËW½œd?"ËxÐ 265


Í…ËWz ‘U?Ä ¨…ËW¹«d?? "ËxÐ Ëu?Ç…œ—…œ «b?? ſWÐ W?$ W?? " «œ©œ«d?? "ô« u?? 4® ÍW?? !U?½˛˘— W$ Í…u?}ý W$ «œW½ Í‹È— ¨ËuÐ …ËW½U?"W?²#?O½ï?!ï" w½«d~½W¹ô XÝ…œW?Ð W" ‚«d?}Ž Í‹WÐU?-…— …d?O? $“ WÐ «œ ±π∂∞ w†U?Ý W$ ©œ«d??"ô«  u?4® ÍW?!U½˛˘— Æ…ËW??²|dJÐËxÐ «œWJK?O?!U½ Æ…Ë…œd" ÍËxÐ Í—U?? Ñï?? Ö W$ ¨«œ…ËWMO?†ïJ}$ w?MOÐ…œ—ËË d?|˛ W$ © U?? O? {U?¹—® ÍW½ó?? O$ w½U?? "…Ë«—«“ ©±∏® ÂWz Ʊπ∂± w†U?Ý Í±± …—U?!˛ Ë ±π∂∞ w†UÝ Í∏ Ë ∑ Ë ∂ …—U?!˛ ¨«œ©Èu½ Ͳ˘—® ÆËuÇ…œ—…œ w½U1WKÝ W$ p|—Uł w~½U?! ¨œ—u" w½U"WýUÐ …—UÑïÖ W$ ËuÐ p}?"W¹ …—UÑïÖ W?"…—UÑï?Ö w½…ËU?š Æ«dš«œ …ËW?LÝU?- wðW?!ËuJŠ ÊW¹ôW$ «œ±π∂± w†U?Ý w²Ý«˙…u?}½W$ ÆËuÐ w†Uý ‰U!Wł —…e|—UÄ ÂWz Ʊπµ∏ Íe¹UÄ «b??ſWÐ ¨©‫ ®ﺻـﻮت اﻻﻫﺎﻟﻲ‬ÍW?!U?½˛˘— ¨rN?OKŽ Íd??²?H?*« œ«d?"ô« ©±π® wÐeOŠ w½U"…œd"—W?Ý W$ ËuÐ p}"W¹ W" W¹©WÞ ÷U¹—® Í…ËW½«bâ}Ä—WÐ Ë Â«—…Ë …—UðËË WÝW$…œ Ë ˘—œ Ë ÊU²šuÐ …Ëu³ðËW" «b½UMÐu$ w½U"W!U½˛˘— W$ p}"W¹W$ Ë »…—WŽ w#ŽWÐ Íœ—u?"WÐ «d" …ËW1—W?" ôW! ÍœW2W?×! U?²Ýï?!U! ÊW¹ôW$ …—UðËË ÂWz Æ…Ë…œ—u?" Í…—UÐ W$ œd?? ?"…œ Í—…œ ©œ—u?? ?" w?MðËW?? ?"—W?? ?Ý ÍW?½U¹® «b?? ?ſWÐ W?$ W?? ?" «œ©«u?? ?O¼® Í—U?? ? Ñï?? ?Ö W$ Ë Æ…ËW¹«d"ËxÐ «œ±π∂∞ w†UÝ W$ ËuÐ p|—UðËË b½WÇ @‫®∞≤© ﺣﻮل ﻣـﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﺎﻃﺌـﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮﻣـﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ‬ ËW?z w"W?¹…ËW½«b?? ? â? ? ?}?Ä—WÐ „…Ë ¨…ËW?¹«d?? ? "ËxÐ «œ©œ«d?? ? "ô«  u?? ? 4® ÍW?? ? !U?½˛˘— W$ Ë Í…—UÐW$ «œ«bſWÐ Í(‫ ®اﳊﺮﻳﺔ‬ÍW?!U½˛˘— W$ œW2W?×! œËu?F?ÝW! U?²?Ýï!U?! W?" ÍW½«—UðËË Æ5ÝËuM¹…œ …Ë…œ—u" qO!U" U²Ýï!U! w"W?¹…Ë«d½ï¼ W†W!ï" ïÐ 5ÝËu½ w"WA}Ä Ë Ê«bÄUÇ W$ ¨wðW¹«œ—u" ©≤±® Ë…—WÐ Ëu?Ð Ë U~½W¼ 5?!W?? "W¹ W¹…Ë«d?½ï¼ W†W?? !ï?? " ÂWz Æ…ËW?¹©wðW¹«œ—u?? "® Íu?? }½W?Ð d¹˛ w½«d~?½W¹ô ı Ë rÝU??- ÍW??²? Ý…œ Ë —«œ ı Æw¹…ËWðW½ Íd??O?Ð wðU??OÐ…œWz w½U?M}??N? !W¼—WÐ Í‹È— W$ ÊU?"W?²#?O½ï?!ï?" ÆsÐ @½…œ vÐ Í‹v$ w½«u?²½U¹W½ ‚«d?}?Ž w²?#?O½ï?!ï" wÐe?O?Š w"W¹WJKO?!U½ Ë W¹WJKO!U½ ËWz w½«œ—U?!ôWÄ WMðËW" …ËW1—W" ôW?! ÍœW2W×?! U²Ýï?!U! ©«œ…ËW½œd?" üU?"W¹ Í—W?²?ýW½ d|˛ W$ d¹˛ q?O!U?" w?ðW¹«œ—u?"® Íu?}½WÐ ÊU¹‹w¹…˙WÄ ‘W?ý Æ…Ë…œd"ËxÐ W$ .—W?" ôW! ÍW?!WŠ ÍW?"W†ï" …—W?²ýW?½ ¨WL|˛— Ë «ËñÐ Ë …ËWMðËËeÐ ≠ wðW¹«œ—u?" ©≤≤® 266


W¹WJ?KO??!U½ ÂWz Ʊπ∂∞ ©ÕU?? łW½® ÍW½U??/ÄU?Ç ¨«b??ſWÐ ¨«œ…ËWMO?†ïJ}$ wM?OÐ…œ—ËË d|˛ ©WJÐ≤± …—U!˛ Íó|Ë«—WÄ Íd¹W?Ý® ÊU"W²?#O½ï!ï?" ÍWJKO!U½ w"W¹…ËW½«b?â}Ä—WÐ „…Ë Æ…ËW¹«d"ËxÐ …Ë…©Xý…œ—…“ Í‹w½W!W²Ý«uš Íu}½WÐ WÐ Íœ—u??" w½U??!“ —W??Ý ïÐ Ê«ñ??}? Ö—…Ë ¨Ùï??Öï??Ö ÍôïJ?O½ wMO??Ýu½ ¨ï??²†U?Ä w"˘d??OÇ ©≤≥® «b?ſWÐ ©Âö?#$« —«œ® ÍW½U?/ÄUÇ ¨Íe?OK~?MOz Ë wÐ…—W?Ž Ë wÝ—U?% ÍW?!W?ł—Wð wðW?!—U¹ Ʊπµ∏Ø≤µ∑∞ W?$ W¹‹w?²¹d?Ð W?? ? ?!W¼—W?Ð ÂWz ≠±π∂±Ø±π∂∞ d?? ? ?}?$ËW¼ ¨w?²? ? ?#?½«“ w?"ï~?½W¼—W?? ? ?% ©≤¥® Ë p¹e?? O? ?% Í…Ë«—«“ —˘“ w"W¹…—U?? !˛ Ë ó|—œ Í…—«ËW?? - W$ w?¹…˙WÄô ∂µ wJ}?~½W¼—W?? % Æ…ËWðU??"…œ ï?" «œ Íï??šW$ b?²?¼ ìË Í—ËuÐUzË Ê«—«bM¹˛ w²??#½«“ Ë U?O? L? O?" Ë pOðU9U??! ÍW½U?? ? /?ÐUðu?? ? - w½U?? ? "W?¹‹wÐU?ðu?? ?- ï?Ð «—œ ÛUÇW?$ ï?? ? O½˘— W?Ð ÍW½«œ ≥∞∞ Íï?? ? š wðU?? ? " w½U!“ Ë pOðU9U! ÍU²Ýï!U! «œW½üUÝ ËW$ —WÝËu½ Æd}$ËW¼ Í‹w¹Uð…—WÝ w½U¹U²Ýï!U! Æd}$ËW¼W$ ËuÐ Íœ—u" ËW$ W?¹‹w²¹d?Ð W?? !W?¼—WÐ ÂWz ±π∂±Ø±π∂∞ d?? ?}$ËW¼ ¨Íœ—u?? ?" wðU?? ?OÐ…œW?z Ë ÊU?? !“ ©≤µ® Æ…ËW¹‹w½Ëuðu??Ö d?}$ËW¼ w¹Uð…—W??Ý w½U¹U?²?Ýï??!U?! ÍW½U?/?ÐUðu?- W$ —W?ÝËu½ W??" ÍW½U½«Ë Í…—«ËW?? ?- W$ W¹…˙W?Äô ∂∂ Ë W¹W?½«Ë ∏ ÍËu?? !W?¼ ÆÍ‹v$ …Ë«dJ?ÄUÇ W?½«œ ≥∞∞ ï?? O?½˘—WÐ 5ÝËu½ ÍWMO"W?! w½UM}¼—U"WÐ WJ½uÇ ¨…ËWðW½Ë«d?ÝËu½ Íïš —WÝËu½ w²?Ý…œWÐ Ë …—ËWÖ W$ Íœ—u?" w½U?!“ ÍW½óO$ w½b½«—“W?!«œ Ë W½«—U?" ÂWÐ …—UÐW?Ý ÆËuÐ Wſ…œW?- —W?ÝËu½ ïÐ ÍW½U?~½U?? ! „W¹ —W?? ÝW$ @?½U?? ! XýW¼ d?? }$ËW?¼ Í‹Í—U?? O½«“ Í‹w²?|—WÐ…u|˙‹WÐ ¨d?? }?$ËW¼ —WÝËu½ UðW?¼ ¨X#š«ËËœ ÍW³?Ý ˘ñ!Wz Ë ıËuÄËñÄ ÍËu½U?OÐ WÐ Í—WÝËu½ wðW¹U?²Ýï?!U! ÊU?? "W¹‹wÐUðu?? - WÐ “—…œ wðW?? ³¹U?ðWÐ Ë ¨‹wL?? Ý…— Í…ËWMðu?? Ö“—…œW$ Èd~?Ð ÊU??! ËuÐ —U?ÇU½ Æ…ËW¹UA}" —U"W$ Íïš w²Ý…œ È—UłWÐ ¨…ËWz Í«ËËœ ÂW" w"W¹…ËU! —W¼ Æ…ËW²}àÐ œ—u" Í©W$WÝW!® “˘œ w½«d?? O? ³?Mý˘— Ë Ê«—UJM?|u??š W$ p?|bM}¼ ï?Ð nO½˛ W$ «œ±π∂≤ w?†U??Ý W$ Ëu?Ð p|—UðËË «dJÄUÇ ï??O½˘— WÐ ¨ËuЋ…œ „W¹…˙WÄô X#??OÐ ÍWJ¹e?}½ W??"…—UðËË Æ…ËW¹«—bM|u?š w¹…d??#¹u?Ý ÆËuÐ (26) La Question Kurde

(27) Lalo Karim, mit Illustrationen von Doris Feyerabend, München 1968,

w½U??!“ —W?Ý ïÐ ©∏ …—U??!˛ Íó|Ë«—WÄ W½«ËñЮ .—W??"ï$ô w"˘d?OÇ w?½«ñ?}?Ö—…Ë ¨©.—W??"ï$ô® 267


Ʊπ∂∏ aO½ï! ¨«œbMÐUz —W¹U% f¹—˘œ Í—U~O½ Ë gšW½ ÙWÖW$ ¨w½U!W†Wz (28) Kurdische Schriftsprache, eine Chrestomathie moderner Texte, Helmut Buske Verlag, Hamburg 1969.

¨©ÊU??OÐU?ðu??- ïЮ Èu½ w½U?? A? šWÄ Ë …Ë«d½ï?¼ wJ}??-…œ b½W?Ç ¢Íœ—u??" wMO??ÝËu?½ w½U??!“¢ Ʊπ∂π WJÝuÐ uLKO¼ Í‹w½W!WÄUÇ ÍWJMÐ ≠¯—u³!W¼ (29) Mam und Zin, Publikation der NUKSE 1969.

w½«—U??"bM|u?š w¹…ËWðW?½ w²?}? "W¹® Í…Ë«d?"ËxÐ ¨w½U??š ÍœW?L? ŠWz Í—U?"U?ý ¨s?¹“ Ë ÂW?! Ʊπ∂π aO½ï! ¨©W#"u½® ©UÄË—ËWz W$ œ—u" ∂∞ w"W¹W?JKO??!U½ Ʊπ∂πØ≤µ∏∞ W??#? "u½ Í…Ë«d??"ËxÐ ¨‫ﺸﻜـﻠﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ‬H‫®∞≥© ﺣـﻮل ا‬ W†W??!ï??" Ë »e?O? Š w$—W??Ý Í—UÐ W$ W?½UðWÐUÐ w"W?¹…ËWMO†ïJO?$ W$ W¹‹w²¹dÐ W?¹‹w¹…˙WÄô w"W¹…ËW?½œdJO??ý Æ…ËW?½U??O½U??"W??#? - Ë 5?ÝËu½ ÍWJK?¹ËUÇ W$ ÊU??"W¹‹w?Ð…—W??Ž Ë Íœ—u??" w½U?"W¹‹w¹…ËWðW½ …e}¼ ÍW?%W#$W?% w"W¹Wð—u" Ë W½U?²#½«“ w"W?¹…u}?ý WÐ œ—u" ÍËËó?}! ÆËUÇ—WÐ WðW½Ë«dš gO½U²Ýœ—u" (31) Der Kurdische Fürst Mir-i Kora im Spiegel der morgenländischen und abendländischen Zeugnisse Ein Beitrag zur Kurdischen Geschichte, Hamburg 1970.

—«býWÐ Æ«b½U?"W¹‹w¹«ËUz˛˘— Ë wðüW¼˛˘— W!U½W~†WÐ ÍWM|ËUz W$ …—ï?" ÍUýUÄ œ—u" Íd?O! Ʊπ∑∞¯—u³!W¼ ¨«œ œ—u" ÍËËó}! Í…ËWMO†ïJ}$ W$ p}½ËuÐ (32) Sprichwörter und Redensarten aus Kurdistan, Publikation der NUKSE, München 1970.

Ʊπ∑∞ aO½ï! ¨W#"u½ Í…Ë«d"ËxÐ ¨…ËW½U²Ýœ—u"W$ ‚W²ÝW½ ÍW#- Ë ÊUMOA}Ä Íb½WÄ (33) Kurdische Marchen und Volkserzahlungen, Publikation der NUKSE, München 1970.

¨bMÐUz —W¹U?% f¹—˘œ Í—U?~O½ Ë gšW½ ÙW?ÖW$ ¨Íœ—u?" Í—W?á?!W$W?Ö w"˘d?OÇ Ë W½U?#?%Wz Ʊπ∑≤ W#"u½ Í…Ë«d"ËxÐ (34) Kurdistan und Seine Revolution, Vortrag gehalten im Jahre 1971 für die Kurden und Freunde Kurdistans, Publikation der NUKSE 1972.

«ËUz˛˘— wMO$—WÐ W$ «œ±π∑± w†U?Ý W$ ËuÐ p|—UðËË …d?O?$“ ¨ÍW?"Wý˙ï?ý Ë ÊU?²Ýœ—u?" Ʊπ∑≤ W#"u½ Í…Ë«d" ËxÐ ¨ÊU²Ýœ—u" w½U"W²Ý˘œ Ë œ—u" ïÐ …ËW½«dM|uš (35) Ein Kurdisches Mond - Observatorium aus neuerer Zeit, in ZDMG, Nr. 122, 1972, S.140-144. 268


Í‹wÝU½ üW?¼˛˘— ÍW†W??!ï??" Í—U??Ñï??ÖW$ ¨@½U??! w?½œd??"U??ýU??!Wð ïÐ Íœ—u??" w"W?¹W~½«Ë— wÝU½ …d}²ÝWz Í—U?"ËU¼ WÐ …—UðËË ÂWz Ʊ¥¥≠±¥∞ ‰ ¨±π∑≤Ø≤≤ …—U!˛ ¨«b½UL†Wz W??"  U?? "…œ W¹W~½«Ë— ËWz w?ÝUÐ ¨…Ë«d??ÝËu½ —W?? ÝïKý œ—U??N? ?H†ï??Ñ —ï??#? ?O? %˘ñÄ ÊU?? L†Wz Ë —WðW¼ W??²? #? }z Ë ËuÐ œd??" w²??ÝË—œ …œ—…“W?à? Ö w½W??ÝW??Š a}??ý œ—u?" wÝU?½…d?}? ²? ÝWz Æ…ËU!W½ Í—WðWÄ wýWÐ ¨œ—u?" Í—UO½«“ Í˙ï?" Í—UÑï?Ö Æ«œUO½U?L† Wz W$ wÝU½œ—u" w"W¹ËËó?}! W?ð—u" ©≥∂® Æ¥π∏≠¥±≥ ‰ ¨±π∑¥ «bſWÐ ¨Â…ËËœ wÖ—WÐ ¨ÂW"W¹ (37) Jeziden in: Lexikon der Islamischen Welt, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1974,S. 67-68.Bd.I.

ÆÂö#Oz w½UNOł w½ïJO#J}$ ¨ÊU"WO¹b¹e}z wÝU?Ð …—UðËË ÂWz Æ∂∏≠∂∑‰ ¨±π∑¥ —U~?ðu??²? ?ý ¨—W?? !U?? N$ï?? " Í‹w½W?? !WÄUÇ ÍWJ?MÐ Æ U"…œ ÊU¹W"WM¹Uz Ë ÊU"W¹‹Íœe}z (38) Kurden, in: Lexikon der Islamischen Welt, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1974, Bd. I, S. 114-115.

¨—W?!U?N†ï?" Í‹w½W??!WÄUÇ ÍWJMÐ ¨ÂW?"W¹ Íb½W?Ð ¨Âö?#?Oz w½U?N?O?ł w½ïJ?O?#J}$ ¨œ—u?" W$ —W?¼ U??"…œ œ—u?? " ÍËËó??}? ?! wÝUÐ …—UðËË ÂW?z Ʊ±µ≠±±¥ Ɖ ¨±π∑¥  —U~ðu?? ²? ý Æwð—u" WÐ —˘“ ÊU"W²ÝWý w¹Uðï" Uð …ËW½ï" (39) Kommentar zu Otto Spies’ Artikel “Kurdische Märchen im Rahmen der orientalisch vergleichenden Märchenkunde”, in “Fabula” Zeitschrift für Erzählforschung, 15.Bd., Heft 3, S. 245-249, walter de Gruyter Verlag, Berlin. New york 1974.

fOáýïðïz ÍW"…—UðËË wJ}½«Ëb}$ ¨©«œW½«—U?" œ—Ë«—WÐ ÍW½U¹‹wðüW¼˛˘— wÝU½W½U?#?%Wz Í—ËuMÝW$ ÊU?"W¹‹Íœ—u" W?½U#?%Wz® ¨≤¥π≠≤¥µ‰ ¨≥ wÖ—W?Ð ¨±µ Íb½W?Ð ¨©ôuÐU?? ?%® „˘d?? ?O?Ç Í…ËWMO?†ïJ?}$ Í—U?? ?Ñï?? ?Ö …—U?ðËË ÂW?z Ʊπ∑¥ „—ï?¹ï?? ? ? ? ?O½ Ë 5?$—W?Ð ¨d?? ? ? ? ?²?¹˘d?? ? ? ? ?" Íœ Í‹w?½W?? ? ? ? !W?ÄU?Ç ÍW?J?M?Ð ≠±π∞±Ø¥Øµ® f?O? ? ? ? á? ? ? ?ýï?ðï?z —ï?? ? ? ?#? ? ? ?O? ? ? ? %˘d?Ä w?²? ? ? ?ýW?¼W?Ð w?"W¹…ËW?½«b?? ? ? ?!«—…Ë Ë W½U?? ?#? ? %Wz® w?½ËuÇ—…œ ÍW?½ïÐ WÐ Ë «œ…—U?? ?Ñï?? ?Ö ËW$ —W?¼ W?? ?" ËuÐ ©±π∏±Ø±∞Ø≤π Ë Ëu³OÝËu½ wJ|—UðËË ©≥≥ …—U!˛ Íó|Ë«—WÄ W½«ËñЮ …ËW¹©Íœ—u" Í—Wá!W$WÖ w"˘dOÇ …ËW?Ý—U?% Ë „—uð Ë »…—W?ŽW$ ÊU?O½U?"W?"˘d?OÇ Ë W½U?#?%Wz ÊU?"…œ—u?" ÍËu?³ðu?Ö «œ ÈËW$ Í…ËW½ËuÐËxÐ ‘U?Ä ÆÊ—WÇï?" œ—u??" Í—˘“ …—W¼ ÍWЗ˘“ ÍËu?³?ðu?Ö U¼…Ë—W¼ ¨…Ëu?ðd?Ö—…Ë 269


«bO½U?"W#- W$ Ë ¨ËuÐœd" Í“«u?A}Ä …Ë…e|˙WÐ —˘“ ¨Ëu³¹œ Í—W?ÝËu½ ©ÊïЮ W$ ¨W"…—UðËË „W¹‹w"WA?}Ä Í…ËWMOÝËu½ ïÐ …—U−?!Wz Æœ—u" WÐ —W³?!«—WÐ …Ë«˙ïÖ Í‹wz…— W" u?³ðËW"—…œ WJ¹œ wJ|—ï??ł WÐ ¨ÊËuÇ—…œ w½U?!W†Wz w½U??!“ WÐ W?" Íœ—u?" ÍW½U?#?%Wz p?}†W?!ï?" ïÐ —W?ÝËu½ ©ÍW"W?ý˙ï?ý Ë ÊU²?Ýœ—u?"® w³}?²?"W$ wA¹œËu?Ý —˘“ Ë ¨ËuÐœd" Íœ—u?" wÝUÐ W½«“—WЗW?Ý Ë ÊdÖU?½«œ ÊU¹ïš ÍW†W¼ —W?ÝW$ vÄ ÍW½«ËW$ W?L?Š…— Ê«—«“W¼ ÆËu³ðd?Ö—…Ë Æ…ËW½W"…œ XÝ«— ÊU¹ïš (40) Die Schriftsprache der Kurden, in: Acta Iranica, Monumentum H.S. Nyberg, deuxiéme série, volum II, Difussion E.J. Brill, Leiden 1975, S.97-122.

ÆÂ…ËËœ Í…d?O?$“ ¨¯d?O³?O½ Æ”ÆÁ ÍW?!U½œU¹ ¨UJO?½«dOz U?²?"Wz ¨Íœ—u?" wMO?ÝËu½ w½U?!“ wÝUM½«d?}z ÍU½«“ ÍW?!U½œU¹ W?$ …—UðËË ÂWz ±≤≤ Æπ∑ ‰ ¨±π∑µ ‹Êb¹ô ¨q¹dÐ Í…Ë«d?"ËxÐ Æ…Ë«dÝËu½ «bÖdO³O½ @½UÐu}½ WÐ (41) Some characteristrios of Kurdish mythologyÆ

ïÐ Ëu?Ыd?? " …œU?? !U?z …—UðËË ÂWz ÆÍœ—u?? ?" ÍU¹˛ï$ï?? ?²? ?O? ?! w½U?? ?"…—UJðW?? ?³¹Uð W?$ p|bM?}¼ W$ Lancaster —W?? ?²? ? #? ?O?J½W$ ÍW?~²?? ?#½«“ W?$ «œ±π∑µØ≥رµ Ͳ˘— W$ …ËW½b?M|u?? ?š ÍËËó?}?! Í‹w?$U½ï?O?ÝU½ —W??²MOz ÍW†W?!ï??" Í…d~½ï?" 5!W¼ ≤≥ ÍW½ï?Ð WÐ ÊU?²?#?O?K~MOz 5!W¼ ≤≤ w?!«d?Ö˘dÄ ÍU??ýU??!Wð Ʊπ∑µ wÐUz Í≤≤≠±µ W?$ —W?²? #? OJ½W$ W$ …ËW?M¹Uz Æ…ËËœd" Í—…œ …d~½ï" ÍW½óO$ W" WJÐ …d~½ï" Æ5$—WÐ W$ œ«“Uz ÍW~²#½«“ W$ w½«Ë…œ—u" w½bM|uš ©¥≤® ≠±∑µ ‰ ¨±π∑∂ w†UÝ ©±π® …—U!˛ ¨«bſWÐ ÍW~²#½«“Ø UOÐ…œWz w−}$ï" Í—UÑïÖ ÍUð…—W?ÝW$ —W?ÝËu½ W?" U?"…œ ”UÐ W½U?ýïJ}ð Ë ÙËW¼ ËWz w?J}½W¹ô …—UðËË ÂWz Ʊπ≥ w½bM|u?š w½œd?" p?}ÄuJ|— Ë w½«Ë…œ—u?" w½bM|u?š ÍW¹U?" W½U?M}¼ ïÐ Í«œ «b½U?"U?²?%W?Š W$ UðW¼ U?A? }?" Í…ó|—œ W~½d?Ö …—U?" ÂWz Æ5$—W?Ð W$ œ«“Uz ÍW~²?#½«“ W$ pO?²? #?O½«d?}z ÊU?!u~}Ð W" ¨«—œ p}ð «b?½«—U"WÄ«d?š ÍW!ï?"W$W?Ö w!U$Wz W$ Ë «b½U?"U?²%W¼ Í‹w¹Uðï?" u??"…Ë ËW¹‹w?½ …d??}z Í‹vł W?½UðWÐUÐU?Ð w"W¹…u??}? ý Ë Íó?|—œ WÐ W¹W$W?? ÝW??! ÂWz w½œd?JÝUÐ ÆW¹W¼ Íïš wðU" ©W"W²ÝU! Ë d~M"® …—U!˛ ¨©w?¹ïJ½«“ ÍïÝUz® Í—U?ÑïÖ Æ7A¹ËU¼ W½«d¹ï?" w#O$ Ë w½«ËW½U?!“ ÍWMš…— ©¥≥® W?Mš…— w?½«ËW?½U?? ? ?!“ w?J?|—UðËË Æπ≤≠∏∂ ‰ ¨±π∑∏ Í“u?? ? ? !W?ð ¨Â…ËËœ w†U?? ? ? Ý ©π® 270


ÆW¹W½«dÖ Í—U??Ñï??Ö ÆÊU1—W½ w?MO??ÝËu½ ©±π∑µ≠±∑∏∑® Íœ—u??" w³??}? ²? " ÍU??O? %«d??Öï??O?K³??OÐ ©¥¥® …—UðËË ÂW?z π±≠∏π ‰ ¨±π∑∏ w!…ËËœ w½Ëu?½U?? " ©¥® …—U?? ?!˛ ¨©w¹ï?J½«“ Íï?? ?ÝUz® ÆW¹UO%«dÖïOK³OÐ ËWz —WÝW$ WJ}½«ËËœ Í—U?Ñï?Ö Æœ—u?" Í—U?O½«“ Í˙ï" Ë Ëu?ðU¼ —U?"WÐ …“Uð w"W¹…Ë«—«“ b½WÇ W$ p}?$—W?Ý ©¥µ® …—UðËË ÂWz Ʊ±µ≠∑π‰ ±π∑∏¨ ≤≤ …—U?!˛ ¨«b?ſWÐ ÍW~²?#½«“ Ø U?OÐ…œWz w−?}$ï?" Ë wÝ—u?? ? - Ë ÊËuÐœd?? ? " w²?? ?ÝË—œ ¢Í—U?? ? O½«“ Í˙ï?? ? "¢ W?? ?" …ËWðU?? ? "…‹œ wý W?½«Ë«—«“ ËWz ÆËUÇ —WÐ WðUš…œ W½U²#½«“ w"W¹…u}ý WÐ ÊU¹‹w"ËuÝ W$ …—U?ðËË ÂWz ¨«b?ðW?? ? !e?? ?š ÍËË“«—W?ð ÍUð W?$ w½U?¹d?? ? "u?? ?! Íu?? ? O? ? ?Ö U?? ? ²? ? Ýï?? ? !U?? ? ! ©¥∂® W$ …ËW?¹‹w½U?¹d?? ?"u?? ?! Íu?? ?O? ? Ö Í‹w?¹«ËËœ wÇï?? ?" ÍW?½ïÐ WÐ …Ë«d?? ? ÝËu½ «œ±π∑∑Øπر≤ W$ d??}$ËW?¼ W$ W??" …ËW¹«d??"ËxÐ «œ ¢w½U?¹d?"u??! Íu??O? Ö ÍœU?¹ W$¢ W$ Ë «œ±π∑∑Ø∑Ø≤¥ Ƶ±≠¥∑ ‰ W½«ËñÐ ¨«dJÄUÇ «œ±π∑∏ w†UÝ ‫ﻲ اﻟﻘﺎدم ﻟﻠـﻤﺴـﺘﺸـﺮﻗ[@ ﻣﺠﻠﺔ )ﺷـﻤﺲ ﻛﺮدﺳـﺘﺎن(@ اﻟﻌـﺪد‬H‫ﺮ اﻟﻌـﺎ‬p‫ﺆ‬H‫© ﻛﻠﻤـﺔ ﺣﻮل ا‬¥∑® «œ˛˘— ÊW¹ô W?$ «œ±π∑π w†U?? ? Ý W?$ W?? ? " W¹W?¹…d~?½ï?? ? " ËWz w?ÝUÐ Æ١٩٧٩ ‫@ آذار‬٥٤ Æ«d²ÝWÐ 5$—WÐ W$ …ËW½U"WÝ« (48) Über die Religion von Haqqa, Orientalisten Tag, Berlin 1979.

w†U??ÝW$ 5$—WÐW$ «b½U??"W??Ý« «œ˛˘— Í…d~½ï?" W?$ ËuÐ p|—UðËË ¨…ËW??I?-W¼ wM?¹Uz Í…—UÐW$ Æ«d" —WÝW$ Í‹v-WðW!…œ Ë …ËW¹«—bM|uš «œ±π∑π (49) Der arabische Nationalismus in Irak und Syrien und die Nationalitätenfrage im Vorderen Orient, Dipl. - Arbeit, FU-Berlin 1979.

wðüW¼˛˘— W$ ÊU?"W?²?O$ïO?ÝU½ ÍW$W?ÝW?! Ë «œU¹—Ëu?Ý Ë ‚«d?}Ž W?$ »…—WŽ w!e?O$U½ï?O?ÝU½ Ʊπ∑π 5$—WÐ ÍW~²#½«“ ¨Í˛ï$ï²O$ïÄ ÍW!UM!ïKṜ ¨«b²Ý«˙…u}½ (50) Buchbesprechung: Joyce Blau: Manuel de Kurde (dialecte Sorani), Paris 1980 in: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Band 131, Heft 2 (1981), S.413.415.

Íœ—u" w½U!“ w½ËuÐd}% ïÐ ïKÐ f|uł W" ÍW³}²" ËW$ W¹W½UðWÐUÐ wJ}½«Ëb}$ …—UðËË ÂWz W$ W??"W½«Ëb??}$ Æ…ËWð…ËËœd?" ÍËx?Ð «œ±π∏∞ w†U?Ý W?$ f¹—UÄ W$ ¨©w½«—ï??Ý Í…u?}? ý® ¨…Ë«d?ÝËu½ W"…—U?ÑïÖ Í—WÐ…u|˙WÐ Í“«u?š«œ —WÝW$ Ë Ë«b½U?L†Wz w½U"W?Ý« «œ˛˘— Í—UÑï?Ö Æ¥±µ≠¥±≥ ‰ ¨±π∏± w†UÝ ≤wýWÐ ¨±≥± wÖ—WÐ 271


w!e?O$U½ï?O?ÝU½ Íd?OÐW½ Ë wðüW¼˛˘— Í¢ W?O?!ËW?-¢ Íd?OÐW½ Íœ—u?" w¹…ËWð‹W½ Íd?OÐ ©µ±® ÍW?2W?? ? ? ? ? ?ý Ͳ˘— W??$ W?¹‹w?¹…˙W?Äô ≤∑µ Í—U?M? O? ? ? ? ? ? !W?? ? ? ? ? ?Ý w?J?|—U?ðËË ¨W??¹‹w?¹«ËU?z˛˘— Í…d~½ï?" wM²??ÝWÐ ÍW½ïÐ WÐ …ËWð…Ë«—bM|u?š ©b|u??Ý® r†ï?N?"ï?²?Ý W$ «œ±π∏¥Ø∏ر∏ w"—Wz —W?ÝW$ ¨W#"ï?Ý Í…Ë«d"ËxÐ ¨«œ±π∏¥ wÐUz ͱπ˱∏ W?$ …ËW#"ï?Ý w!W¹‹vÝ Æ±π∏¥Ø≤µπ∂ …Ë«dJÄUÇ ©b|uÝ® œ«“Uz Í‹w½W!WÄUÇ ÍWJMÐ ¨ÂW"W¹ wÖ—WÐ ¨ÂeO$UOÝïÝ Í‹Íœ—u" ÍW½U/ÐUðu- w½U"W¹‹wð…˙WMÐ WA}" W$ p|bM}¼ ©µ≤® wJ$ ©W?#"ï?Ý® UÄË—ËWz W$ œ—u?" w²#?O$UO?ÝïÝ w½«—U?"bM|u?š ÍË«d/J|— Í…Ë«d?"ËxРƱπ∏¥Ø≤πµ∂ ª…Ë«dJÄUÇ ©b|uÝ® œ«“Uz Í‹w½W!WÄUÇ ÍWJMÐ w"—Wz —WÝ W$ ¨b|uÝ ”Ëu½…—UÇ Í—U¹ñÐ U¹ ïšWЗW?Ý wJ}½U²?Ýœ—u" U¹ w!ï½ïðïz ∫œ—u" w$U½ï?OÝU½ Í“˘œ ©µ≥® ÍW2W?? ý Ͳ˘— W$ W¹‹w¹…˙WÄô ±∞∞ Í—U?MO??!W??Ý w?J|—UðËË ÆÍœ«“Uz ï?Ð Ë «œ Íœ«“Uz W$ b|uÝ ÍËu²AO½«œ w½U"…—«ËUz …œ—u" w"W¹…ËW½ËuÐï" W$ r†ïN"ï²Ý W$ «œ±π∏µØµØ±± UÄË—ËWz W$ œ—u?" w²#?O$UO?ÝïÝ w½«—U?"bM|uš ÍË«d?/J|— Í…Ë«d"ËxÐ Æ…ËW¹«—bM?|uš «œ Æ·±π∏µØ„≤µπ∑ ª©b|uÝ® œ«“Uz Í‹w½W!WÄUÇ ÍWJMÐ ¨W¹©W#"ïÝ®

272


±π∏µ w†UÝ UðW¼ —WÝËu½ w½U!…Ë«d!WMÄUÇ W"W¼—WÐ ≠» Æ…Ë«dÝËu½ «œ±πµ∑ w†UÝ W$ …dÝWÐ W$ WJ}"˘dOÇ ¨VO#½U¹ ©±® Æ…Ë«dÝËËu½ «œ ±π∂∞ W$ d}$ËW¼ W$ WJ}"˘dOÇ ¨„ËUÐ vÐ Í—WÝËu½ ©≤® W$ ËuÐ p|—UðËË ¨‫®≥© رﻓﻊ اﻻوﻫﺎم ودﻓﻊ اﻟﺘـﻀـﻠﻴﻞ ﻋـﻤـﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻜـﺮدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧـﻴﻞ‬ ÍW?? ?ýU~?½UÐ Í…ËW½«b?? ?â? ? }Ä—W?Ð ïÐ …ËW¹«—b?M|u?? ?š «œ±πµ∑ w†U?? ?Ý W?$ ©…d?? ÝW?Ю d?? ?}ÐË“ wJ}½U!“ Íœ—u" w½U!“ W¹«uÖ ËuÐb½U¹WÖ ÈËWz ÍW"WJ†Wš W$ Í«ËW" »…—WŽ w"W¹ôW! Æb²¼ ìË w"—uð Ë wÝ—U% Ë wÐ…—WŽ W$ …œdJÝ…œ wÝUÐ …ËWð…Ë«d??ÝËu½ «œ±πµ∑ w†U?Ý W?$ w½U1WKÝ W$ ¨w½U??"W½U?/ÐU?ðu?- Ë ÊU?²? Ýœ—u?" ©µ® ÆW²#}z Uð …ËW½ï"W$ —W¼ œd"…œ w½U²Ýœ—u" w½U"W~½bM|uš Ë ÊbM|uš Æ…Ë«dÝËu½ d}$ËW¼ W$ «œ ±π∂∞ w†UÝW$ ¨w¹…ËWðW½ ÍËËó}! Ë œ—u" ©∂® ÆÊËuÐ p¹—Wš ÙUÝ ZM}Ä Ë WýËË ≥∞∞∞∞ Íœ—u"≠ÍeOK~MOz w~½W¼—W% ©∑® ÆÊËuÇ u}½W$ ÊU²Ýœ—u" W$ «b½U"W²ÝWý W$ ∑Ë∂˵ …—U!˛ w½U"WÝËuM²Ý…œ ∫!—WÝ Æ‚W¼ wK¼Wz wM¹UzW$ W¹W½U²#½«“ w"W¹…ËWMO†ïJ}$ ¨Í—U¹ wM¹Uz Ë ÊU"W¹‹w¹W"U" ©∏® .‫© دراﺳﺎت ﻓﻲ ﺛﻮرة اﻳﻠﻮل اﻟﻜﺮدﻳﺔ‬π® .‫© ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺛﻮرﻳ[ وﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ‬±∞® W¹‹Í—UM?O? !W??Ý wJ|—UðËË ¨Í…ËW?½œd??"ËU??š Ë œ—u??" w$W??Ö w½U??"…e¹— Ê«u??}?½ w"ï??"U½ ©±±® ÍË«d?/J|— w!…ËËœ Í…d~½ï?" wM²?ÝWÐ ÍW½ïÐ WÐ Ë «œ±π∏≥ØπØ≤≥ Ͳ˘—W$ aO½ï?!W$ Æ…ËW¹«—bM|uš …Ë©W#"ïÝ® UÄË—ËWz W$ œ—u" w½«—U"bM|uš wJ?|—UðËË ¨«œ œ—u?? " Í‹Í“«Ë˛—ïÐ …œ—u¼ wðU?? O?Ð…œWzW$ p¹˛U?? " Íd?? OÐ Í…ËW½«b?~½…— ©±≤® W?? "…—UÇ w½Ëu?Ð˙W??á? ?}?ð ÍW½ïÐ WÐ Ë «œ±π∏¥Ø¥Ø±¥ Ͳ˘— W?$ 5$—WÐW?$ W¹‹Í—UMO?? !W?? Ý Æ…ËW¹«—bM|ïš «œ±πµπإر¥ W$ p¹˛U" w½b½«—“W!«œ —WÝWÐ p}š—WÇ ÆÊU"WłËuKÐ ÍËËó}! Ë ÊU²#łËuKÐ ¨UNłuKÐ a¹—UðË ÊU²#łuKÐ ©±≥® ÆÊ«—…b½…“U! Í—Ëu²$u" Ë ÊU!“ W$ p}½«b$—WÝ ¨Ê«—b½“U! @M¼d% Ë ÊUГ WÐ ÍdE½ ©±¥® (15) Babismus als religiöse und Politische Erscheinung in Persien, Vortrag, München 1965.

aO½ï??!W$ Ëu?Ð p|—UðËË ¨«b??Ý—U?% w?ðüËËW$ wÝU??O? Ý Ë wM¹Uz w"W¹…œ—U?¹œ „…Ë w²??}ÐUÐ Æ…ËW¹«—bM|uš W~²#½«“ W$ «œ±π∂µ w†UÝW$ (16) Kurdische Ortsnamen.

Ë —U?ý Ë —UÐËË— Íu?}½ w"W†WÇ…— ËWÇWMÐW?$ W"W?¹…ËWMO†ïJ}$ ¨ÊU?"W¹‹Íœ—u?" WM|u?ý Íu?}½ W$ ¨W¹‹w?¹ËËó??}? ! Ë Í˛ï$ï??L? O? ?²? }z wJ}?? ÝUÐ ¨ÊU??²? Ýœ—u??" w½U?? "…b½W??³†W??! Ë U??O?Ç Ë b½u??Ö Æ…ËWð…Ë«dÝËu½ ©UO½UL†Wz Í«Ë«˛˘—® ¯—uÐeðdOÑ Í—Uý W$ «b½U"W²ÝWý w²Ý«˙…u}½ (17) Geschichte der Kurdologie und Kurdenkunde in den deutschsprachigen 273


Ländern Æ«b½U"W½U!e½UL†Wz

WðüËËW$ wÝU½œ—u" Ë w½«Ë…œ—u" ÍËËó}! (18) Ein Lehrbuch für Kurdische Sprache. ÆÍœ—u" w½U!“ w½ËuÐd}% ïÐ p}³}²" (19) Der Kurdiche Nationalismus im Vorderen Orient.

Æ«bJ¹e}½ wðüW¼˛˘— W$ œ—u" w!eO$U½ïOÝU½ ÆÍœ—u" w½U!“ Ë w½«ËW½U!“ w"W¹Uð…—WÝ ©≤∞® Æ«œ Íœ—u" w½U!“W$ W½U~}Ð ÍWýËË ©≤±® W?$ 5?$—WÐ W?$ W?J?|—U?ðËË ÆËuÐ ÊËË w?"W?¹W?M?O? ? ? ? $W?? ? ? ?Ö Ë .d?? ? ? ?łu?? ? ? ?! d?? ? ? ?O? ? ? ? "U?? ? ? ?ý ©≤≤® üËË W?$ ÂüWÐ ¨…ËW?? ? ? ²?|dJ?ÐËx?Ð  üËË W$ Í…ËW?z ï?Ð …Ë«d?? ? ?ÝËu?½ «œ±π∑πر≤Ø≤∑ Í“—WЗW?? ?Ý Í—U?? ?Ñï?? ?Ö WÐ «d?? ?" g?}J?A? ?}?Ä «œW¹‹w?¹«ËËœ ÂW$ Ë ¨«b?? ?!ï?? ?ÖWÐ «d?? ?" Í—W?? ?Ý Æ¢œ—u" Í—U"bM|uš¢ (23) Das Gottesbild in den mythischen Vorstellungen der Kurden.

Æ«œ œ—u" w½U"W¹‹w¹U¹˛ï$ï²O! © «—uBð® W½U!«— W$ Ê«œe}z ÍWM|Ë (24) Der Staatliche persische Einheitspartei “Rastakhiz” - Entstehung und Niedergang.

wJ|—UðËË ¨w½Ëu?Ç u?}½W$ Ë Ê«—“W?!«œ ¨”—U?% Í‹wðW??!ËuJŠ wÐe?O?Š W?"Uð ¢e??O?šU?²?Ý…—¢ w¹U?ðï??" «œ±π∑πØ≤Ø≤∏ W?$ W¹‹Í˛ï$ï?? ²? O?$ïÄ Ë w¹ËËó?? }? ?! wJ}?? ÝUÐ ¨W¹ w?¹…˙WÄô ±≤± Æ…ËuðU¼ (25) Ausgewählte arabische und persische Texte zu Manichaismus.

Æ…ËW¹‹w½U! wM¹Uz Í…—UÐ W$ …œ—«ó³†W¼ Í‹wÝ—U% Ë wÐ…—WŽ wJ}-…œ b½WÇ (26) Deutsch-Kurdisches Wörterbuch.

…u?? }? ? ý ËËœ—W¼ Ë W¹…—ËW?? Ö —U?? ?−? ?"W¹ w?J}~?½W¼—W?? % ¨Íœ—u?? ?" ≠ w½U?? L†W?z w~½W?¼—W?? % ÆÊË«dOÖËUÇ…— Íœ—u" w½U!“ ÍW"W¹‹w"…—WÝ (27) Lexikon zur Mythologie der Kurden.

œW?? Ý b?½WÇW?$ W¹‹w²?¹dÐ ¨W¹…—ËW?? ?Ö wJ}?~½W¼—W?? ?% ¨œ—u?? " ÍU?¹˛ï$ï?? ?²? ?O? ?! w?½ïJ}?? ?#J?}$ Æœ—u" w½U"W¹‹w¹U¹˛ï$ï²O! W½U!«— Ë œ—u" w½U"WM¹Uz —WÝW$ ó|—œ Ë —u" wJ|—UðËË (28) Die Kurdische Zeitschrift “Nischtiman” (Heimatland), Juli 1943-Mai 1944, Organ der Kurdischen ‘Je- Kaf’ Partei (16.9.1942-15.11. 1945) und das Geistesgut des intellektuellen nationalistschen Kleinbürgertums in Kurdsitan. Ein Beitrag zur Erforschung des Nationalismus im Vorderen Orient.

ÍW†W??!ï?" w†U??Š w½U??!“ ©±π¥¥ w#¹U??! Uð ±π¥≥ Í“Ëu?!Wð® ¢ÊU??L? ²?A? O½¢ Í—U?Ñï??Ö ÂWz ¨«b½U??²?Ýœ—u??" W$ X#??O$U½ï?O? ÝU½ Íd??O?³Mý˘— ͫ˲—ï?Ð …œ—u¼ ͋Ͳï$ï¹b??Oz Ë ¢·UJ|˛¢ —WÝWÐ ÙUÝ qÇ w½ËuÐ ˙Wá}ð ÍW½ïÐ WÐ ¨…ËWð…Ë«d?ÝËu½ gO½UL†Wz WÐ Ë g¹œ—u" WÐ W!W¼—WÐ —WÐW$ W??%UJ|˛ ÍW?†W?!ï??" ÍW½U??²? #½«“ w"W¹…ËWMO?†ïJ}$ Æ«b½U??L? ²?A? O½ Í—U??Ñï??Ö w½ËuÇ—…œ 274


Æ¢ÊUL²AO½¢ Í—UÑïÖ w¹U"U½˘— (29) Die Zeitung ‘Yaketi-i Tekoschin’ und die Ideologie des marxistischen Kurdischen Kleinbürgertums.

ÂWz ¨œ—u?" w²?#?O?#?"—U! ͫ˲—ï?Ð …œ—u¼ Ͳï$ï¹b?Oz Ë ¢5ýïJ}ð Í‹w²?}?"W¹¢ ÍW?!U½˛˘— —W?? ÝWÐ ÙU?? Ý qÇ w½Ëu?Ð˙W??á? ?}?ð ÍW½ïÐ WÐ ¨…Ë«d?? ÝËu½ g?O½U?? L†Wz Ë g?¹œ—u??" W?Ð W??!W?¼—WÐ w½ËuÐ˙W?á?}ð Ë ¨ÊU?²?Ýœ—u"W$ ¢5?ýïJ}ð Í‹w²?}?"W¹¢ ÍW½U?²#?O½ï?!ï?" ÍW?!U½˛˘— w½ËuÇ—…œ Æ«b-«d}Ž w²#O½ï!ï" wð—UÄ w½b½«—“W!«œ —WÝWÐ ÙUÝ U$WÄ (30) Bibliography of Religion of Yezidi Kurds, with extensive introduction and Commentary.

ÆÊ«Ëb}$ Ë ó|—œ Ë—ËËœ w"W¹‹w"WA}Ä ÙWÖW$ ¨ÊU"W¹‹Íb¹e}z …œ—u" wM¹Uz ÍUO%«dÖïOK³OÐ !—WÝ êO?¼ Íu?? ?}?½ Í…ËWz vÐ …ËW?ðW½Ë«d?? ?"Ëx?Ð Ë …u?? ?O? ? ÝËu?½ ÍWJ?¹œ w²?? ?ý p?}$W?? ?Ö —W?? ? ÝËu½ ÆÈdýïÄ…œ W½U!W¼—WÐ ËW$ ËUÇ «œ…d}$ ÆvÐËuÐ —WÝW$ ÊUOJ}ÝW"

275


ÊU!…ó|Ë«—WÄ ÆW³}²" ÂWz w¹Uðï" ÍWAšW½ W½«ËñÐ ©±® (2) “Feuille d’avis de Lausanne”, 31. Aout 1962.

¨w½«Ë˙…œ w-«d?}Ž Íœ—u" W$ „W?O¹…ËWðW½ W!W?" u"…Ë ±πµ≤≠±π¥∂ W$ ‚«d?}Ž w²?#O½ï!ï?" wð—UÄ ©≥® —W?? Ý ÂW$ ¨«œ±π¥∂ W$ X#?? O½ï?? !ï??" wð—U?Ä ÍW??!U½—W?Рͱ∞ w†U??š W?½«ËñЮ Æ„W¹…ËWðW?½ „…Ë „W½ U¼…Ë—W¼ Ʊµ ’ ¨±πµπ œ«b??GÐ @‫ﻗـﻀـﻴـﺘﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ@ ﻣﻄﺒـﻌـﺔ اﻟﻨﺠـﻮم‬¢ ∫b?N? % ∫«œ…Ë…—«u?š ÍW¹…ËUÇ ÆW³}²" ÂWz Í©±≤¥® …˙WÄô W½«ËñÐ d|˛W$ Í“W??"—W?! ÍW½ó?O$ «œ±π∂¥ W$ W??" ÍW¹WJKO??!U½ ËW$ X#?O½ï??!ï?" wð—UÄ w½U½ «b??}Ä Ê«œ W½«ËñÐ ©¥® …Ë…œd?" ÊU¹ËxÐ «œ©١٩٦٣ ‫ واﻧﻘﻼب ﺷـﺒﺎط‬١٩٥٨ ‫ﻮز‬p [‫ ®ﻣﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘـﻴﻢ ﺳﻴـﺎﺳﺔ ﺣـﺰﺑﻨﺎ ﺑ‬Íu?}½ Æ©W¹«œW#"u½ wHOý—Wz W$ W¹WJKO!U½ ËWz w-…œ® Æ∑Ë∂‰ WÐ ©‘«b~Ð b?$U?š® U¹—u??Ý w²?#? O½ï?!ï??" wð—UÄ Í“W??"—W?! ÍW½ó??O$ Íd?}ðd?JÝ w½«b†W¼ «b??}Ä W½«ËñÐ ©µ® ÍW?!U½˛˘— Íd??}M!U¹WÄ Í(Eric Rouleau) ÍWMðËWJ?}ÄËUÇ ËW$ Æ«œU¹—u??Ý w#?ŽWÐ wð—U?Ä wðW?ÝU??O?Ý Æ±π∂∂Ø∑ر≥ ¨f¹—UÄ Æ«b¹‹w#½…—W% Í(Le Monde) ÆW¹«œW#"u½ wHOý—WzW$ W¹W!U½ ËWz w"W¹‹wÄï" ©∂® W?Ð Èu½ w?J}?½ËW?? ? š® Rolf W. Schloss: “Ein neuer Traum vom Kurdenstaat”, ∫W?½«ËñÐ ©∑® in “Publik”, Nr. 12, Frankfurt, 20. März 1970,S.7 ©…Ë…œ—u" wJ}ðW†Ë…œ Ʊπ∂≤ر∞ر œ«bGÐ ¨µ¥± œbF$« ¨Æ¢b¹b'« bNF$«¢ ∫ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©∏® Ʊπ∂≤ØπØ≤± œ«bGÐ ¨±∞∞± ‫∫ اﻟﺜﻮرة@ اﻟﻌﺪد‬ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©π® (10) “The Daily Telegraph” December 30, 1962. (11) “Kurier- Magazin mit Marianne”, Wien, 23. April 1966, S.24 (12) “The Sunday Telegraph”, Oktober 25, 1964. (13) Die Zeit”, Hamburg, 29. 6. 1962Æ (14) “AZ”, Wien, 22. März 1970. (15) “Christ und Welt”, Nr. 13, XXIII. Jahrg. Stuttgart, 27. März 1970, S.7.

Ʊπ Íd|˛U" ¨¢ÊUNOł ÍWM|ËUz "Weltspiegel” ÍW!U½—WÐ ©±∂® (17) Hans thema:“ Wie Wild ist Kurdistan”, “Publik” Nr.5, Frankfurt, 30.1. 1970, ¢W"W¹…b½˙œ ÊïÇ ÊU²Ýœ—u"¢ S.27 (18) “Candide”, 22-29.8.1962. (19) “Heinz Gastrein: “Iraks Kurden sind wieder aktiv’, “Die Presse”, Wien, 6.12.1971, S.3. ¢Ê«œ ÙïłuLłW$ ÊU#¹b!W¼ ‚«d}Ž w½U"…œ—u"¢ (20) Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ),Nr. 166 D- Ausgabe/22. Juli 1971. 276


(21) Herald Vocke: “Islam und Demokratie” in: (FAZ) Nr. 191,D- Ausgabe, 20.8.1971. (22) (FAZ) ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ (23) “Schörder in der Türkei”, in: “Süddeutsche Zeitung” , München, 12.Juli 1966. (24) “Frankfurter Allgemeine Zeitung” , Nr. 280 3.12.1970 ,S.3

ÆW¹«œW#"u½ wHOý—Wz W$ W¹W!U½ ËWz w"W¹‹wÄï" ©≤µ® ÆvðW½U¹Ë«œ ©ÊU!W†Uz Ë œ—u" Í‹wðW¹U²Ý˘œ ÍW†W!ï"® W" W¹Wð—ïÄ«— ËWz w²ÝWÐW! ©≤∂® (27) “Hamola”, Pressedienst GMBH , Orient Presse, 17, Hamburg, ∫Í—UÑïÖ W½«ËñÐ 23.8.1967. (28) René Mauriés: “Le Kurdistan ou la Morat” Paris 1967.

.١٩٦٨/٢/٨ @‫@ ﺑﻐﺪاد‬٥٧ ‫∫ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ@ اﻟﻌﺪد‬ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©≤π® (30) “L’Aurore”, Paris, 6.12.1967. (31) Süddeutsche Zeitung”, Nr. 4/5, München 5./6.Januar 1970. (32) “Kudish Facts”, Organ der” International Society Kurdistan” (ISK), Volume IX, Nr. 7, Amsterdam, July 1969,P.29.

Ʊπ∂πØ≤Ø∏ ¨Ùu!W²ÝWz ¨”Sabah” Í‹w"—uð ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©≥≥® U?¼…Ë—W¼ Æ∏∞µ‰ ¨±∞ » ¨±π∑± (Brockhaus) ÍU¹b?? O?ÄïKJ#?MOz W?$ ©œ—u??"® ÍW?? ýËË‹ W?½«ËñÐ ©≥¥® Æ¥∂µ≠¥∂¥ ‰ ¨±π∂π ¨a?O½ï?? ? ! (Knaurs) Íï?JO?? ? #?J}?$ W$ ©ÊU?? ? ²? ? ? Ýœ—u?? ? "® Ë‹©ÊU?? ? "…œ—u?? ? "® ∫W½«ËñÐ Æ…ËËœd" Í‹Íœ—u" w½U!“ wÝUÐ „W¹WýËË‹ W"Uð WÐ (Fischer) ÍïJO#J}$ "Fischer Bücherei,1968, S. 213 “Sprachen”

Íï?²†UÄ „W¹ Ë‹U?²?ýW¼ «ñJ}ð ¨ËuÐ (Volkerl) Íu?}½W" w?ÝU½UÝU¹ wýWÐ w?½U!W†Uz wJ|—U?"bM|u?š ©≥µ® “Süddeutsche Zeitung“ ,München, 23,24. Juli ∫ÍW?? ? ? ? ? ? !U?½˛˘— ͱ¥‰ W?½«Ëñ??Ð °Ëu?Ð Í“œ 1966. (36) Scheer, Johannes: “Deutsche Kultur-und Sittengeschichte”, S. 106 “

¢ÊU!W†Uz w²¹—W½ Ë‹ —u²$u" ÍËËó}!¢ (37) Rittlinger, Herbert: “Faltboot Stößt Vor”, 2. Auf., Leiptig 1943.

ÆËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ ©≥∏® (39) Mackenzie, D.: "the Origins of Kurdish”, in: “Transactions of the philological Society for 1961", London.

Æ…ËUÇ—WÝ ÊU!W¼ ©¥∞® (41) Minorsky, V.:"Les Origines des Kurdes”, in: “Travaux du xxe Congrés inter277


national des Orientalistes”, Bruxelles, 1940, pp. 143-152. (42) Nikitine, Basile: “les Kurdes, Étude Soziolog ique et Historique”, Paris, 1956, P. 12.

.٢٨ ‫@ ص‬١٩٦٩ @‫ﺸﻜﻠﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ" ﻣﻨﺸﻮرات ﻧﻮﻛﺴﺔ‬H‫ "ﺣﻮل ا‬:‫( ﺟﻤﺎل ﻧﺒﺰ‬٤٣) .٥٣‫ﻫـ@ ص‬١٣١٢ @‫ "ﻛﺮدﺳﺘﺎن"@ ﺗﺒﺮﻳﺰ‬:‫( ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﺷﻤﻴﻢ ﻫﻤﺪاﻧﻲ‬٤٤) (45) Baer, Dr. E.:"Zur Dialektologie Nordirans”,

Æ©±µ∑ ‰ ¨ÊUÝUMðüW¼˛˘— Í…d~½ï" 5!WN²#OÐ w½U"W!U½W~†WÐ W½«ËñЮ (46) “Kurdenkrieg”, ©Ê«œ—u" w~½Wł® in: "Christ und Welt” , Nr. 22, vx111 .Jahrg., Stuttgart, 28.5.1965,S.9. Moltke, General Feldmarschal Graf Helmuth von. :"Briefe Über... etc”, Bd. 2 und 8, 1842/ 1892 Berlin.

.٢٤‫@ ص‬١٩٦٦ ‫ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ@ ﺑﻴﺮوت‬:‫∫ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺪرة‬W½«ËñÐ W½Ëu/ ïÐ ©¥∑® ∫W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ Hans Jaeger, in:.”Politische Welt”, Badgodesberg, 28.2.1970. (48) Nebez, Jamal:"Sprichwörter und redensarten aus Kurdistan”

©…ËW½U²Ýœ—u"W$ ÊUMOA}Ä Íb½WÄ Ë‹‚W²ÝW½ ÍW#-® Publikation der Nukse, München, 1970, S. 38. ¢ WÐ ÊU"W½U?!W†Uz X|d½«uðU½ Æs½U"W?¹‹w½U²O?! Ë‹ ÊU"W¹‹w½«d}?z ¨Êï" Í‹ÍbMO¼ UN½Wð ÊU?"W¹‹Í—Uz …ËWðW½ ©¥π® U½…œ ÆÈ˙ï?? Ö W?¹«dM}¼ p?}? ?²? ?ÝWÐW?? !WÐ «œ©ÂW?? N? ?}? ?Ý wšU?? ²? ?A¹«—® W?$ W¹…—ï$U?Ð ÂWz Æs|d?? ³Ð u?? }?½ Í—Uz ÆÍ‹Í—Uz „W½ 5½U!—Wł ÊU"W½U!W†Uz ‫ "اﻟﺘﻨﺒـﻴﻪ‬:‫ﺴﻌـﻮدي‬H‫ ا‬:U¼…Ë—W¼ .٢٥٠ ‫@ ص‬٣‫ "ﻣـﺮوج اﻟﺬﻫﺐ"@ ﺟـ‬:‫ﺴﻌـﻮدي‬H‫∫ أﺑﻮ اﳊـﺴﻦ ا‬W½«ËñÐ ©µ∞® ‫ اﺣــﻤــﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‬.١٩٧‫ـﻤـﺎﻟﻚ"@ ص‬H‫ﺴـﺎﻟﻚ وا‬H‫ "ا‬:‫ اﺑﻦ ﺣـﻮﻗـﻞ‬.٨٩ ‫@ ص‬١٨٩٣ ‫واﻻﺷــﺮاف"@ ﻻﻳﺪن‬ -٣‫@ اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ص‬١٩٥٦ @‫@ ﻗـﺎﻫﺮة‬١‫@ ﺟـ‬١‫ﻠﻮك"@ ب‬H‫ﻌﺮﻓـﺔ دول ا‬H ‫ "ﻛﺘـﺎب اﻟﺴﻠﻮك‬:‫ﻘـﺮﻳﺰي‬H‫ا‬ .١٤٩ ‫@ ص‬٨ ‫ﻌﺎﻧﻲ" ﺟـ‬H‫ "روح ا‬:‫ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻜﺮي اﻻﻟﻮﺳﻲ‬.٤ ËËó}!® b½U¹W~¹«— …Ë«b?ſWÐ w½ï¹e%W$Wð W$ ¨π∂∂≠π∂≥ ©‫«‚ )ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﺎرف‬d}Ž Í—U?!ï"—WÝ ©µ±® ‫ رﺷﻴﺪ اﻟﻔـﻴﻞ "اﻻﻛﺮاد ﻋﻠﻰ ﺿﻮء‬.‫∫ د‬W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ Æ©sÐ…—U?Ž «œWÇWMÐW$ œ—u" W?" U"…œ wðU?á#?Oz .١٩٦٦ ‫اﻟﻌﻠﻢ"@ ﺑﻐﺪاد‬ ¨±» ¨¢Ê«œ—u?? ? " w"W?†WÇ…˙¢ Kirizioglu, Fahrettin: “Kürtler’ in kökü” ∫W½«Ëñ?Ð W½Ëu?/ ïÐ ©µ≤® Ëu?? !W¼WТ “Her bakimdan Türk olan Kürtler”, ∫—W?? ÝËu½ ÊU?? !W¼ U¼…Ë—W?¼ ¨±π∂≥ …—W??I?½Wz ©ÊU?? ? "…œ—u?? ?"® "Belgelerle ∫W½«Ëñ?Ð U¼…Ë—W?¼ Ʊπ∂¥ …—W?? ?I?½Wz ¨¢s"—u?ð ÊU?? ?"…œ—u?? ? " „W¹…u?? ? }? ? ý ©„—uð w¹ËËó}! ÍW!U½W~†WÐ Í—UÑïÖ® "Nazmi,Sevgen: “Kürtler”, Türk Tarihi dergisi”, 278


w?"—uð Í(Cümhüriyet) ÍW?? ? ? !U½˛˘—W?$ (Mehmet Mercan) Í…—U?ðu?? ? ?Ö ËW?z U¼…Ë—W?¼ ±≤≠µ Æ˛ Æ«œ±π∑±Ø±≤ر± Ͳ˘— Ʊπµ∏صØ≤π Ͳ˘— ¨«b½U!W$—WÄ W$ Ê«d}z Í…Ë…—…œ Íd¹“…Ë‹ w½U"WðuÖ ©µ≥® —u?L? Oð® w½U?"Wðu?Ö U?¼…Ë—W¼ µ≥ ’ ¨Á ±≥±≤ e¹d?³ð ¨¢ÊU?²? Ýœd?"¢ ∫w½«b?L?¼ rO?L?ý d?G? 4« wKŽ ©µ¥® W$ (The New york Times) ÍW!U½˛˘— ïÐ „«ËU?Ý Í‹wÝËuÝU?ł ÍUÖ“…œ w"˘—WÝ W½ï?" Í©—UO?²/Ð Æ«œ±πµ∏Ø∑Ø≤∂ (55) Scheref, Prince de Bidlis: “Scheref-nameh...” St. Petérsbourg, 1860,Tome 1,P. 13.

Nikitine, Basile: “Les Kurdes”, Paris, 1956, P.17. ∫W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ (56) Xenophon: “Anabasis”, München, 1964, S. 74-77. (57) Driver, Godfrey Rolles: “The name Kurd and its philological connexions”, in: “JRAS”, London, July, 1923, Part. III, PP. 393 - 404. (58) Taufiq Wahby and C.J. Edmonds: “A Kurdish- English Dictionary”, Oxford University Press, 1966 (59) W. Eilers: “Wahby, Taufiq, and C.J. Edmonds :A Kurdish - English Dictionery... etc”, “Orientalische Litaratur Zeitung”, 64. Jahrg., 1969. Nr. 9/10, S.481-488.

w½UL?}KÝ ¨≤»Æ≤µ∑±Ø±≥∑πرπ∂∞ w½UL?}KÝ ¨±» ¨ÙUš w~½W¼—W?% ∫ÙUš ÍœW?!W×?! a}ý ©∂∞® Ʊ≥∏≥رπ∂¥ Æ¥∏≥‰ ¨”—WK¹Uz ÍW"WMš…— ¨dðËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ W½«ËñÐ ©∂±® wJ}?šd½ «bO½«—ïÝ ÍË«—«“W$ ËW?†W- ÍØÙØ w~½…œ Æ (Xal) ÍËu³?OÝËu½ (XâÎ) w²¹dÐ W$ W?!Ëu/ ïÐ ©∂≤® ÆÊ“«ËUOł —˘“ ©‰uÖ® Ë‹ ©ÙuÖ® W½Ëu/ ïÐ ¨W¹W¼ Í—«bšW¹UÐ w¹Uð«Ë‹ W$ W¹W?%«e?Oz Í©ê¨È® ËWz «bJ}ðU?"W?$ Æ©‰U?š v~½W¼—W?%® (Ferhengê Xal) W¹u?O? ÝËu½ W½Ëu/ ïÐ ©∂≥® W$ ÂüWÐ ÆW¹W??%«e?Oz Í“«d??!Uz ©Î¨Í® U?N?½Wð «œW¹…Ë«—«“ ÂW$ ÆW¹‹w½ —W¼ «b??O½«—ï??Ý Ë Ë—«u?š Í‹w$U??!d?" «Ë‹ Æs! UJ?ýu??š ∫Ëu??"…Ë ‹W?¹‹v! ïÐ ©â¨«® Æs! v¹«d?Ð ∫u??"…Ë ‹¨…d?? }½ ïÐ ©ê¨È® «œËË—Ë˲ Í‹w$U?? !d??" ïÐ …ËW$ W~ł Æ©¥∏≥ ‰ W½«ËñЮ ¨…uOÝËu½ Í©‰Uš v~½W¼—W?%® W¹ïÐ …uO½«“W½ W¹UÝU¹ ÂW$ wâO¼ …—U¹œ (Ferhanga “Urusi -…ËUM}?¼—U?" WÐ ÍW??%«e??Oz Í“«d??!Uz p|—U??ł ËË—Ë˲ w$U??!d??" ÍW~½W¼—W??% ËWz .(Ferheng Kurdî rusî) …ËUM}¼W½ Í—U"WÐ p|—Uł Kurmanci) W$ WÝU¹W¼ °°¢ê}Ä—WÝ¢ œušU¹ ¢—WÝ Í…œW?ý¢ w½U¹ ©WÝU¹W¼® W¹uOÝËu½ «œ¥∏∑ …˙WÄô W$ W½Ëu/ ïÐ ©∂¥® …ËW¹‹Í—W??Ý W?Ð ÍW??"WM¹u¹“ W?M}??²? AÄ …Ë«d??²?¹œW½ œ—u??" wJ?}½˛ êO¼ Æ…u¹“ w?J|b½WÐ —W??!W?? " «b??O? ²? Ý«— °X}³²ÝWÐ (65) “Kurdish Facts”, Organ der “International Society Kurdistan”, Vol. IX, No. 7. Amsterdam, Juli 1969, P. 7.

279


(66) “Neue Politik” , Nr. 3, 16. Jahrg., Hamburg, 16.1.1971, S.10.

ÊU¹ËxÐ «œ ±π∑∞ w#¹U?! w²?Ý«˙…u?}½ W$ W?" ‚«d}?Ž w²?#?O½ï?!ï" w?ð—UÄ ÍW¹W!U?M½U¹WÐ ËWz W½«ËñÐ ©∂∑® Æ©W¹«œW#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ® ¨…Ë…œd" (68) “Kurdish Facts”, Amsterdam, Feb & March 1970. (69) “Kurden - KongreB in Berlin” ‹©5$—WÐ W$ œ—u" Í…d~½ï"® “Frankfurter Allgemine Zeitung” , 20. Aug. 1969.

W$ w?#½…—W?? ?% w?J½…d?? ?% Êï?? ? OKÐ ≤[µ ÍW?J¹e?? ?}?½ π∂π Í“u?? ?!Wð U?ð …Ë…π∂∑ Í“u?? ?!WðW?$ ‚«d?? ?}? ? Ž ©∑∞® "Le Monde", Paris, 3.7.1969. ∫ÍW?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?!U??½˛˘— W??½«Ëñ??Ð ÆX??|d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ö…œ—…Ë‹ÍË…—Ëu?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ý (71) "Kossygins Nil-Reise" ¢5−OÝï" Í©qO½® w²ýWÖ¢ "Christ und Welt", Nr. 19.XIX. Jahrg. Stuttgart,13.5.1966. Peter kellner: "Miss Btrauen der. Kurden gegenuber Bagdad.- Sowjets bi- U¼…Ë—W¼ eten sich im Iraq als Vermittler an”,

«bſWÐ wL|˛˙ W$ ÊU"…œ—u" w½U!uÖœWÐ

"General - Anzeiger”, 11. Mai 1966. Rudolph Chimelli: "Der Iraq verliert die Lust an Nasser"¢X}Ð…œ W-Uð‹ vÐ d4U½W$ ‚«d}Ž¢ "Suddeutsche Zeitung", Nr. 166, München, 13.7.1965. Chimelli:"Krieg gegen die Kurden vor der Entscheidung?/Moskau versucht zu

ïJÝï!¢vermitteln", ¢ «œ…œ Êœd" ÍóÐËU½ w†ËW¼ ïJÝï! ÆW¹«œ—U¹ñÐ Â…œ —WÐW$ œ—u" Ͳœ Í˙Wý "Moskau Sucht Einfluss in Bagdad",¢«bſWÐ wL|˛— —WÝ WðUJЗU" WJ¹—Wš "FAZ", Nr. 172,28. Juli 1966.

ÍW!U½˛˘— W$ œ—u" ÍWA}" Ë ‹ÊU²Ýœ—u" Í…—UЗ…œ (Evgeny Primakov) ∫Í…—UðuÖ ËWz W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ Æ«œ±π∂∏ØπØπ Ͳ˘— Í©«bÑ«dÄ® W" …ËuðU¼ …ËW½ï" w½«d?}z Í©‘uÖW!® ÍWýËË‹ Ë ©màgos® w½U½ï¹ ÍWýËË‹W$ ©”u?łW!® ÍWýËË‹ ©∑≤® ÆÊ—W³!WG}Ä Xý…œ—…“ w½«Ë…ñ}Ä ©wÝułW!® ÆX|œ ©⁄u!® Ë ‹©WýW-® ÍU½U! WÐ W!Wz (73) Hall, H.R:"The Ancient History, near East”, Fourth Edition, London, 1919,S.557.

U½ WÐ W" W½«ËWz œušU¹ ¨Ê«—˛u?" «œ Âö#Oz WÐ ˛œ w~½Wł W$ W" Êœ—u" ÍW½«d?OÄUÐ ËWz …©Ê«d%U"® ËWz ©∑¥® ÆÊËËœd! w²}½ULàÝu! .٦‫@ ص‬١٩٦٩ @‫ﺸﻜﻠﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ"@ ﻣﻨﺸﻮرات ﻧﻮﻛﺴﻪ@ ﻣﻮﻧﻴﺦ‬H‫∑© ﺟﻤﺎل ﻧﺒﺰ "ﺣﻮل ا‬µ® ©W?? F? O? ?ý Ë‹ wM?½u??Ý® Í«eM?¹Uz ËËœ —W¼ Ͳœ W½«d?? O~?²? }? ?ý W?? " ¨5!ö?? #? Oz w?"W¹«eM?¹Uz w½«Ë…ñ?? }Ä ©∑∂® ÆÊËU! «œUI¹d%Wz ÍËË—Ë˲ W$ ÊUO½«dÖ˘—WÐ ‘U²#}z Uð ÆÊU~½Wł…œ W?ý˙ï?ý ÂWz Æ«b?ſWÐ w½U?"W?H?O$W?š w²|—«bðüW?²?Ý…œ Ͳœ ËuÐ ÊU?"WK¹ï?" wðW¹UM?OÇ wJ}ðUÐW?š W?!Wz ©∑∑® 280


—W?? ?ÝW$ —˘“ w?½œd?? ?" é"—W?? ?Ý Æ«œ…œ Í‹w²?? ?#? ? O?$U?? O? ? Ýï?? ?Ý w?J}?? ?L|˛— …—ï?? ?ł ÍW?¹U?? ?" W½UM?}¼ w?†ËW¼ Æ ËW" Âö#Oz w½«—«bðüW²Ý…œ ‫ "ﺧــﻼﺻــﺔ ﺗﺎرﻳـﺦ اﻟﻜﺮد‬:‫ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻣـ[ زﻛﻲ‬U?¼…Ë—W¼ .٢٢٧‫@ ص‬٢‫ "ﺗﺎرﻳﺦ"@ ﺟـ‬:‫∫ ﻃﺒــﺮي‬W?½«ËñÐ ©∑∏® .١٢٩‫@ ص‬٩٦١ ‫وﻛﺮدﺳﺘﺎن"@ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ@ ﺑﻐﺪاد‬ ÆW½ï" Í‹w½«d}z Í©„WÄUÄ® ÍWýËË ‹ÍË«d" wÐ…—UŽ WÐ Í…u}ý ©pÐUЮ ©∑π® .‫ "ﺑﻌﺾ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻼم"@ ﺑﻴﺮوت‬:‫∫ ﺑﻨﺪﻟﻲ ﺟﻮزي‬W½«ËñÐ ©∏∞® Ʊµ≥Ë‹±¥µ’ ¨Á±≥¥¥ ¨Ê«dN𠨢˫ rO$UFðË Xýœ—“¢ ∫U{— rýU¼ ©∏±® @‫ "اﻟﻘﻮﻣﻴـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟﻔﺠﺮ اﻟﻰ اﻟﻈﻬـﺮ@ دار اﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌـﺮﺑﻴﺔ‬:‫ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻨﻲ اﳋـﺮﺑﻮﻃﻠﻲ‬.‫®≤∏© د‬ .٦٦‫ص‬ Í‹ÍËUM|u?š w~½Wł „W$W?Ö …ËW¹‹wÐW¼“W! Í“«Ë«œu?ł Íï¼WÐ «b½U"W¹‹ÍËW?%W4 Ë‹ ÊU?"…œ—u" Ê«u?}½ W$ ©∏≥® W$ W??" ¨ËuÐ ©Xݢœ«dЮ Í“ï¼ Ë‹ ÊU??"W¹‹ÍËW?%W??4 Ê«u?}½ Í…˙W??ý ËWz ÊU?OM¹d??²~½UÐu??}½ WÐ Æ…Ë«œ ÍËË— Í…b½…ËW?z ≤≥ ÍËW?? %W?? ?4 ÍdJ?ýW$ Æ«œ ÍËË— «œ±∂∞∂ W$ ©W?? ?O? ? !—uz® wJ?¹e?? }?½ Í©Âb?? !œ ÍüW?? ?-® ÊU¹ï?š «œ Âb!œ ÍW?"…Ë«—œ W-uKÐUz üW?- u?}½ W$ ÊU"…œ—u?" ‚WÐ…— w~½U?! —«uÇ ÆËuÐ d²|“ œ—u?" ÍdJýW$ Æ dÖ«˙ Æ…ËuÐ —«b?? ýWÐ «œ…˙W??ý ÂW$ …b?¹œ ËUÇWÐ wJ}?¼«ËW??Ö „…ËW??" ©wA?M! —bMJ?Ý«® ”—U??% wÝËu½ËËó?? }? ! ˙Ëu??Ý …“ï¼ ÂW?z wðW¹«“Uz Ë ‹Íd??}?$œ W$ Í—W??Ý ¨w²|œ—u?? " W$ ÍW??-— Ë WMO?? " ËWz ÙW??ÖW$¢∫…ËW??²?|ñ??}? Ö…œ «b½U??²?Ýœ—u??" W$ W?"U??²?#? }z W¹‹w²?}?½U?!…—U?- ËW?z Æ¢ÊËU¹˛ Ê«—UÐ ÍËUz WÐ U??N½Wð ˛˘— W½«œ≤± ¨X}M?}?!…œ ∫W½«ËñÐ Æ…ËW½ñ}~¹…œ w½«—ïÖ WÐ ÊU"…ó}Ð X¹WÐ Ë ‹ÊU²Ý«œ Wð…Ë«d" Oskar Mann: “Kurdisch- ∫W?½«ËñÐ U?¼…Ë—W¼ Æ¢‫ﺗﺎرﻳـﺦ ﻋــــﺎﻟﻢ آراي ﻋــــﺒــــﺎﺳﻲ‬¢ ∫w?AM?! —bM?JÝ« Persische Forschung; die Mundart der Mukri Kurden”, Teil 1. Berlin, 1906.

ÙW?ÖW$ Ë Íœ—u" wÝËuM|˙ —W?Ý W¹«dM}¼ …ËW¹¢w½U¹d?"u! wML?}¼¢ «ó?}¼ ÍU²?Ýï!U?! ÊW¹ôW$ W³?}²?" ÂWz® Æœd?? ?" wÄU?Ç œ—u?? ?" Í—U?? ?O½«“ Í˙ï?? ?" «œ ¯—WÐËËœ W?$ ¨«œ±π∑µ W$ «œó?? ?}?Ç Ë ‹ÂUð ñÄ w?"W¹‹w?"W?? ?A? ? }Ä Íu??}½ WÐ W¹©ï??!W??ý wÐ…—W??Ž® œ—u??" Í«ó?}?¼ Í—W?ÝËu?½ ÍW½U??!˘— ËWz ŒW¹UÐ ñÄ ÍWJ?¹œ w"W¹…ËUÇ—W??Ý w$U??!d?" Í…u??}?ý —W??Ý W¹UM}¼ ©U??%W?²? #?! —u?Jý® ËuðËWJ†W¼ ÍU??²?Ýï??!U?! W??" ¨…Ë…©Âb?!œ ÍüW??-® ≠˘œ—u"≠ Æ©œd" wÄUÇ œ—u" Í‹Í—UO½«“ Í˙ï" «œ±π∑µ W$ ¨ËË—«uš (84) Arfa, Hassan:"The Kurds", London, 1966, P.15.

.٢٣‫@ ص‬١٩٥٩ ‫ﺴﺄﻟﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ" ﺑﻐﺪاد‬H‫"اﻟﻜﺮد وا‬:‫( ﺷﺎﻛﺮ ﺧﺼﺒﺎك‬٨٥) .١٧١‫@ ص‬١٩٦١ @‫ "ﺧﻼﺻﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺮد وﻛﺮدﺳﺘﺎن"@ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ@ ﺑﻐﺪاد‬:‫( ﻣﺤﻤﺪ اﻣ[ زﻛﻲ‬٨٦) ∫W?¹«œ ©ÊË«dÐ u?? ? ? ?LK?}?¼ Æœ® —ï?? ? ? #? ? ? ?O? ? ? ?%˘d?Ä ÍW?? ? ? šd?½WÐ W?? ? ? ³? ? ? ? }? ? ? ?²? ? ? ?" ËW$ W?½U?1W?Ä ÂWz Í…ó?|—œ ©∏∑® Braun, Hellmut; “Das Erbe Schah Abbas”l”

Æ¢ÂW"W¹ wÝU³ÐWŽ Uý wð«dO!¢ 281


Philosophische Habilitationsschrift, Hamburg, 1967. Edmonds,C.J.:

Æ©X|d?? ²?¹œ…œ «œ ¯—u?? ³? ?!U¼ Í—U?? ý ÍW½U?? /? ?³? ?}? ?²? ?" W?$ wA¹Ë«d?? "W½ ÛU?Ç w"W¹W?M|Ë®

“Kurks,Turks and Arabs”, London 1957, PP. 125-129. (88) Nebez, Jamal: “Der Kurdische Furst Mir - Kora im Spiegel der morgenländischen und ©4®abendländischen Zeugnisse”,

©«b½U"WO¹«ËUz˛˘— Ë‹ wðüW¼˛˘— W!U½W~†WÐ ÍWM|ËUz W$ ¢…—ï" UýUÄ¢ œ—u" ÍdO!® philosophische Dissertationsschrift, Hamburg, 1970Æ (89) Nikitine, Basile:"Les Kurdes”, Paris, 1956, PP.191-194.

w?~½U?Ð fO?K?ðWÐ w?J?†W?? ? ?š wJ?|œ—u?? ? ?" ±∂∂∂ w?†U?? ? ?Ý W?? ? ?" Ëu?ÐW½ ËW?J?†W¼ Ë‹  ËW?J|— «Ë—W?¼ ©π∞® ÆUM}¼ vÄ ÊU¹˙…ËUÐ Ë‹  ËW"ËËœ Í—˘“ wJ|œ—u" Ë «b†W¼ w²|©Íb¼W!® ∫W¹‹w½ULÝuŽ W¹‹w"—uð …ËUÇ—WÝ ÂWz W½«ËñÐ ©π±® .٣٨٤٢‫@ ص‬٥‫ﻫـ@ ﺟـ‬١٣١٤ @‫ "ﻗﺎﻣﻮس اﻻﻋﻼم"@ اﺳﺘﻨﺒﻮل‬:‫ﺳﺎﻣﻲ@ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ‬ ÊU??O?Ý—U??% Ë‹ „—uð Ë‹ »…—U??Ž Í—u??²$u??" Í—˘“ wðW?!e??š ÍW½U~?½UÐ u?}?½ WÐ …œ—u?" ËW?z ÍW?!UM?M¹˛ ïÐ ©π≤® @‫@ ﺑﻐﺪاد‬١‫ "ﻣﺸـﺎﻫﻴﺮ اﻟﻜﺮد وﻛـﺮدﺳﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﻌـﻬﺪ اﻻﺳـﻼﻣﻲ"@ ﺟـ‬:‫≠ ﻣﺤـﻤﺪ اﻣ[ زﻛﻲ‬W½«ËñÐ …ËËœd?" ÆwÐ…—UŽ WÐ W¹ËËœd" w½uŽ wKŽ bL×! @١٩٤٧ ‫@ ﻗﺎﻫﺮة‬٢‫ﺟـ‬.١٩٥٤ ∫W½«ËñÐ Æw½U!W†Uz WÐ W¹ËËœd" “WÐW½ ‰U!Wł W"˘dOÇ ÂWz w"W¹Wð—u" ©π≥® Nebez, Jamal: “Mam und zin”, Publikation der NUKSE, München,1969. (94) Burtt Josef,F.R.G.S.: “The People of Ararat”, London, 1926, P.42. (95) Safrasttian, Dr. Arshak: “Kurdistan and the Kurds” London, 1948, P.56.

.٤٣-٤٢ ‫@ ص‬١٩٣٠ @‫ "اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ"@ ﻗﺎﻫﺮة‬:‫ ﺷﻴﺮﻛﻮ‬ıWKÐ .‫© د‬π∂® (97) Kinnane,Derk: “The Kurds and Kurdistan”, London 1964,P.23. (98) Soane,E.B.: “To Mesopotamia and Kurdistan in Disguise”, London, 1926, 2nd ed, P. 156......

Æ¥≥‰ ¨ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ ∫ï"d}ý ıWKÐ Æœ ©ππ® ÆËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ ©±∞∞® (101) Eagelton, William jr.: “The Kurdish Republic of 1946", London, 1963, P. 6. (102) Safrastian, Dr. Arshak:∂≤ ‰ ¨ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ Kinnane, Derk: ≤¥ ‰ ¨ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ (103) Eagelton, William Jr.: ∂ ‰ ¨ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ (104) Kinnane, Derk:≤¥ ‰ ¨ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ 282


(105) Eagelton, William Jr.: ∑≠∂ ‰ ¨ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ (106) Minorsky, Vladimir.

ÆËuÐW½ «œW½U/ÄUÇW$ wÝËË— w²OÄ ©wÝËË— w½U!“WЮ ±π±µ œ«dÖ˘d²OÄ ¨¢5½«Ëñ}ð Ë‹ wMO³}ð ¨ÊU"…œ—u"¢ (107) Eagelton, William Jr. ∫∑‰ ¨ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ Æ∑≠∂ ‰ ¨…ËUÇ—WÝ ÊU!W¼ ©±∞∏® Æ∂ ‰ ¨…ËUÇ—WÝ ÊU!W¼ ©±∞π® Æ∑± ’ ±π∂π œ«bGÐ ¨¢‫ﻛﺮدﺳﺘﺎن واﳊﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ‬¢ ∫w½U³$UD$« ‰öł ©±±∞® (111) Wagner, Dr. Moritz: “ Travels in Persia, Gerogia and Kurdistan”, Vol. lll, London 1856. Millingen, F. :“Wild Life ∫W½«Ëñ?Ð U¼…Ë—W¼ Æ…ËWð…Ë«d?? " ÛUÇ Ê…b½W?$ W$ Èu½W$ —W?? Ý ±π∑± w†U?? Ý among the Koords”, London 1870. Percy, Earl, M.P.: “Highlands of Asiatic Turkey”, London 1901. Nolde, Baron Eduard:“ Reise nach lnnerarabian,Kurdistan..etc”,Braunschweig, 1895

©wÝËË— w½U!“WЮ Æ≤≤ ‰ ¨±π∂≥ ¨ïJÝï! ¨¢ÊU²Ýœ—u" —WÝW$ ÊËuЗWÐ p}ð ∫5H$Uš ©±±≤® (113) Kinnane∫≤∂ ‰ ÆËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ (114) Safrastian: “ Kurdistan and the Kurds”, LONDON 1948.

w~½W?ł ÂW?"W?¹ g}Ä W$ ¨ÊËuÐ „—uð w²|—ïð«d??á?L?Oz Í—ï?š WM|u?š wM?!˛Ëœ W?" ÊU?"…—«“Wð W?ÝËË— ©±±µ® wJ?}ðW†Ë…œ w²?? H? Ö ¨Ëu?? ³? ²? ?ÝWÐ «b½U?? "W¹‹w½W?? !—Wz ÙW?? ÖW$ ÊU¹‹w½U?? N½WÄ w?"W¹‹Íb½…u?? }Ä «b¹‹w½U?? N? O? ?ł WÐ ÊU¹œ—u?" w½U?"…—U"U?Ý W½U?L?à?Ýu! «œ…ËWz —W?³?!«—WÐ W$ ÊU?"W"—u?ð W½U²†u?Ý ÆÊËuЫœ vÄ ÊU¹ï?šWЗW?Ý W$ 5M|u??š w½«œ p}$ Í—U?"W?¼ Ë Êï?ÝU?Ý W$ ±∏πµ ˱∏π¥ Æ«œ ÊU?¼ ÊW?!—Wz Ͳœ W$ …Ë«“W??ſ Íu?}½ U?O?"—uð Í«ËUz˛˘— ïÐ …ËWðüW¼˛˘— W$ w½W?!—Wz Ê«—«“W¼ U?" ÊU!W?¼ Æ«œ ‹ÍËË— «œ‹ÊW!—Wz Ë œ—u?" Ê«u?}½ …ËWÐ…—U?Ž Ë œ—u?" ÊW¹ô W$ ¨ÊU?²?†u?Ý w½U?!—W?% WÐ U¹ Êœd?! «b½U?ÝdÐ W$ ÊU?¹‹È˙ W$ ÊU¹WЗ˘“ ÆÊ«—e|u?Ö«— ËWz ÊU?"W¹‹w½W!—W?z ¨«œUO?"—uð Í—ËuMÝ Íu¹œ ÂWÐ sðU¼ ”ËË— ÍUÄu?Ý W?" «œ±π±¥ w†UÝ W$ ÆÊ«—˛u?" ≠±π±µ w½«u?}½ W$ Æœd??" œ—u?" w!U?Ž Ë èðW?- WÐ ÊU?O? ²?Ý…œ Ë …ËWð“ï?- …ËW½b½W?ÝW†ï?ð ïÐ ÊU¹WðW?%—…œ ∫W½«ËñÐ ¨Ê«—˛u?? " ÊW??!—Wz w²?? Ý…œ WÐ œ—u??" —«“W?¼ ∑∞∞ ÍWJ¹e??}?½ «œU??O? "—uð w?ðüW¼˛˘— W$ «œ±π±∏ ÊW?? !—Wz Ë œ—u?? " ÍWM?²? ý— s?|u??š ËW?z Íï¼ (Arfa, Hassan: “The Kurds”, London 1968,P. 26) uðËË wðU?" W$ ¨«œ±π≤≥ Í©Ê«“ï$® Í…d~½ï?" W$ ÆÊËuÐ ÊU"…—«“Wð W?ÝËË—Ë ÊU?"W¹‹w½UL?Ýu?Ž W½U²†u?Ý Ë W½U½“˘—œ Ëu?ðËW?"d?|˛ w"—uð w²|—ïð«d??á? L? Oz Í—WM|u?½ ¨œ—u?" ÍW??A? }? " —W??ÝW$ Ê«—«u??š bM|u??Ý Íó|Ë ¨ÊU¹ËuÐœd?" ÊW??!—Wz —W?³?!«—WÐ ÊU?"W?"—uð W?½U?²†u?Ý w½U?!—W?% W?Ð œ—u?" Èb½W¼ ÍW½üW¼ ËWz W½«“U??³?à?}?% …—ï?? ł êO¼ „—u?ð w$W?? Ö® ∫wðu?? Ö U??O? ?"—uð Í—W?M|u½ Æœ—u?? " w½œd?? " —U?? ³½«ËUð ï?Ð p|“«d?? !Uz W¹‹Íœd?? " 283


W~½Wð —˘“ w½U?Là?Ýu! W?" s½U"…œ—u?" UN½Wð —U?³½«ËUð ¨ï²?ÝWz W²|ËW?"U½ w½W!—Wz Í—U?²ýu?" wJ}½«ËUð Æ©ÊWJKOð W$ p}?ÝUÐ êO¼ Íb?OÇ W" ÊU?"…—ïš b?M|uÝ WðW†Ë…œ w½«—WM|u?½ —WÝ …œd?" Í«Ë wJ|—U?" W½U½U²?šuÐ ÂWz ÆÊW"W½ ïšWЗWÝ w½U²Ýœ—u" Æ∑ ‰ ¨ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ ©±±∂® Æ¥π ‰ ¨…ËUÇ—WÝ ÊU!W¼ :‫© ﺟﻼل اﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻲ‬±±∑® (118) Brentjes, Burchard: “ Zu einigen Problemen der Geschichte der Kurdischen Nationalbewegung”,

∫Í—UÑïÖ W$ ¨¢œ—u" wðW¹«ËWðW½ Í…ËWMðËËeÐ w¹ËËó}! ÍWA}" Èb½W¼ Í…—UЗ…œ¢ “Wiss. Zeitschrift d. Martin Luther Universität”, Xlll,Jg. Heft 9/10, Halle, 1964

©œ—u?" w-…—Wð Ë w$UŽWð® w²?}"W¹ «œ±π∞∏ W?$ ÆËuÐ ©ÍËW- w!“W?Ž® wð—UÄ œ—u" wð—UÄ ÂW?"W¹ ©±±π® ±π±∞ Æ«dM|—“W??!«œ …ËW?½U??"Wð«d??"ï??²? ݢ—ïz …œ—u??" ÊW¹ô W?$ «b¹©Íœ—u??" wH¹—U??ŽW??! Íd??ýW?½® ÙUÄ W$ ÆËuÐ w½U??Ö—ïz ©œ—u??" Ͳ˘—® W??" b½«—“W??!«œ ÊU¹©wç??}¼® wð—U?Ä Ùu?!W??²? ÝWz w½U??"…œ—u??" …—U??"bM|u??š «œ«—Uz W$ ‘WJ¹œ ÍË«d?/J|— Èb½W¼ «œW½«ËWz ÙUÄ W$ Æ…ËW¹«d?" Ùu!W?²ÝWz W$ g¹œ—u?" w"W¹W½U/ÐU?ðuË©W¹‹wŽU?L²?−?Oz wðö?OJýWð® ÍË«d/J?|— ¨©ÊU²?Ýœ—u?" w$öI?O?²#?Oz® ÍË«d?/J|— ∫W½Ëu/ ïÐ ¨ÊËuÐ Æ©œ—u" wðWKKO!® ÍË«d/J|— Í≤≤ W$ —U?ł ÂW?"W?¹ W?" ¨ËuÐ ©ÊU?²?Ýœ—u?"® ÍW½U?~½U?! …u?O½ ÍW?!U½˛˘— Íœ—u?" ÍW??!U½˛˘— ÂW?"W¹ ©±≤∞® w½U?½ËËœ…— ‘UÄ Æ…ËW¹«d?? ?"Ëx?Ð …d?? O?¼U?? - W?$ …Ë…©ÊU?? ?š—œWÐ œ«b?? ?I? ?O? ? !® ÊW¹ô W?$ «œ±∏π∏ w½U?? ?#? ? O½ …ËW¹«˙W?? Ö ÊU??ýU?Ä ¨n}Mł …Ëu?Ç U??łËW?z ¨œd??" ÍWJ?¹œ wM|u?? ý —˘“ W¹W?? !U½˛˘— ÂWz ÍW?? "…—W??ÝËu½—W?? Ý Í‹w²?AÖ ÍW½U?/?³}?²?" W$ ÍË«ËWðU½ WÐ W¹W!U?½˛˘— ÂWz Í©≥±≠±® w½U"…—U?!˛ ÆÊ…b½W$ U?łËWz ¨…dO¼U?ÆÊËW"…œ @MÇ «œ©¯—uЗU!® Æ≤∑’ ¨±πµπ œ«bGÐ ¨¢‫ﺴﺎﻟﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ‬H‫اﻟﻜﺮد وا‬¢ „U³Bš d"Uý Æœ ©±≤±® (122) Nikitine, Basil: "Les Kurdes, etude sociologique et historique”, Paris, 1956, P. 195.

W?$ ÊU?? ? š—œW?Ð ‚«“…d?$ËbÐW?? ? ?Ž Íœ w?"W¹…ËU?Ç—W?? ? ?Ý Í‹vÄ W?Ð ÆËu?? ? ?A? ? ?}?Ä w?½U?? ? "…ËU?Ç—W?? ? ?Ý W½«Ëñ?Ð ©±≤≥® ÊUO?"W!ï?" w²H?Ö gO½«ËWz Ë …ËËœd" …ËW½U?"…—«“Wð WÝËË— WÐ Íb½…u?}Ä œ«d~MOMO$ W$ …˱π±≥˱π±≤ «œ Èu½ Ͳ˘— Í—U?ÑïÖ W$ ¨¢ÊU?š—œWÐ ‚«“…d$ËbÐW?Ž dO?!¢ f¹…ËU?ý wIŠ qO?ŽU?L#?Oz® W½«ËñÐ Æ…Ë«œ vÄ Æµ≥≠µ∞ ‰ ¨±π∂∞ Í—WÐï²"ïz ¨w½UL}KÝ ¨ÂW"W¹ w†UÝ ¨∑Ø˛ (124) Scherif Pascha:“Memorandum on the Claims of the Kurd people”, Paris, 1919, Imprimerie A.G-L” Hoir "L’Asie Francaise”, 1919, Nr. 175, PP.192-193

284

∫U¼…Ë—W¼


∫¢ÊU²Ýœ—u"¢ ¨ÂWN}Ý w%«dÖ…—WÄ W½«ËñÐ ©±≤µ® ÂWz wM²#š ˙W?ÖWÐ Í«Ëœ @½U! ‘Wý Í…ËU! W$ U?O$U²Oz Ë U#½…—W?% ¨«—W²K~MOz w½UðW†Ë…œ ∫∂≤ Íb½WÐ ≠ ¨X}Ð…œ ©WOMODMD#-® ÊU¹UÖ…—UÐ W" ÊW"…œ Í—U¹œ w†ï- vÝ w"W¹W½óO$ ïÐ ÊU¹ïš w½«—WM|u½ …ËW½U1WÄ ¨ÊWЗ˘“ «b½U?O?}𠜗u" Í“W?Ö…— W?" ÊW?" ‘ïš W½U?ÇËU½ ËWz Í‹w¹ï?š Í‹w²|—WÐ…u|˙WÐ w%U?! ïÐ W~|— Uð Ë U¹—u??Ý Ë U??O? "—uð Ê«u??}½ Í—Ëu?MÝ ÍËË—Ë˲ ¨U??OMO??!—Wz Í—Ëu?MÝ ÍËË—«u??š ¨ «—u??% wðüW¼˛˘— W??" u?? }½ Í—ËuMÝ W?Ð —«b¹‹Íb½…u?? }Ä Í≤∑ Íb½W?Ð ÙW??ÖW?$ W??!W?z vł—W??! W?Ð Æ…ËW??²?|d??Ö…œ U?? O? ?!UðïÄï?? #? O? ?! «ËWz ¨sðËW?"W½ p?|— W¹W?A?}?" ÂWz —W?ÝW$ Ê«u?!W¼ —W?Ö «b?J}ðW†U?Š W$ ÆX}Ð @½W¼U?zËU¼ …ËW½UðW†Ë…œ Æ…ËW½W"…œ —«œUÖUz ÊU¹ïš w½UðüËË ¨Ê«—WM|u½ ¨Í…ËW½œd??" —«œU??ÖUz ‘UÄ @?½U??! vÝ Í…ËU??! W$ Í…ËW$ …—U??O? ÝdÄ—WÐ w½U??L? Ýu??Ž wðW?†Ë…œ ∫∂≥ Íb½WÐ ≠ Æ U/Ð Í˙WÖWÐ Ë  UJÐ b½WÝWÄ ∂≤ Íb½WÐ ÍW½óO$ w½U"…—U¹ñÐ ËWz w½U??"…œ—u??" …Ëu??²? A? O½«œ …ËW½U1WÄ ÂWz w?M²??#? š ˙W?ÖW?Ð Í«Ëœ p}†U??Ý Í…ËU??! W$ —W??Ö ∫∂¥ Íb½WÐ ≠ b½U¹W?Ö ÊUO?ðUá?#?Oz WÐ Ë …Ë…œd" —«œU?ÖUz ÊU¹©ÊôW?Ö ÍW†W?!ï"® Ê«d?" Í—U¹œ «œ∂≤ Íb½WÐW$ ÍW½UÇu?}½ W?" ËuÐ«Ë Í‹vÄ ‘W†W!ï?" ¨ÊW"…œ U?O"—uð W$ …ËW½Ëu?Ыœuł Í«Ë«œ W½UÇu?}½ ËWz w½«u²?AO½«œ ÍWЗ˘“ W?" wðW†Ë…œ ÆX|—b?Ð ÊU¹W~|— X}Ð…œ «ËW?z ¨Ê—WÐ …u|˙WÐ ï??š ï?šWЗW??Ý W¹W¼ ÊU?¹…ËWz ÍU½«uð Ê«u??²?A? O½«œ Ë ‚W¼ Ëu?!W¼ Í—«œ—WÐ XÝ…œ «œW?¹‹WÇu?}½ ËW$Ë  UJÐ b½W?ÝWÄ W¹«Ë«œ ËW?z X}Ð…œ —WÐW?²?Ý…œ ‘U?O?"—uð ÆX}Ð…œ wJ}%U! …e?}¼ ÊW?¹ôW$ wðW?³¹Uð wJ?}½U1WÄ Í‹vÄ WÐ W½Ëu?Ð —«œ—WÐ XÝ…œ ÂWz w½U?"W¹‹w?"…—W?Ý W†U?š Ë wðW??O½ïÇ ÆX|d"…œ ÊUAO½ XÝ…œ …ËUO"—uð Ë Ê«—«uš bM|uÝ w½U"W~½dÖ p|—ï?? ?ł êO¼WÐ ÊU?? ?"…—ï?? šbM|u?? ?Ý …e?? }¼ «ËWz ¨«—b?½W¹W?? Ö ÂU?? $W?z WÐ …—U¹ñ?Ð ËWz —W?? Ö «b?J}ðW?†U?? Š W$ w-«d?O?Ž w½U?²?Ýœ—u?" w½U¹® ÊW?"U½ èÝu?! wðW¹ö¹ËWÐ —W?Ý w½U?"…œ—u?" Íœ«“Uz w²?Ý«u?š w²?#†W¼—WÐ Æ4}*WÝ…œ …ËW¹‹Íœ—u" WðW†Ë…œ ËWÐ ÊUO½ËuÐ XÝ…u¹WÄ w†œ ËËœ vÐ ¨©“WÐW½ ≠˘˙ËWz Hurevitz, J.C.: “Diplomacy in the Near and Middle-East, A documentary record∫W½«ËñÐ

1914-1956, Princeton, 1956, Vol.ll,P.82. (126) Haraldsson, Erlendur:"Land im Aufstand... Kurdistan” Hamburg, 1966,S.48.

Æ¢«œ s¹˙WÄ«— W$ p}"Uš ÆÆÆÊU²Ýœ—u"¢ Ë …ËWð…Ë«d?" Ëx?Ð «œ±π≤µØ≤Ø≤∑ W$ «œ©U?O?²?#? }?Ñe?Oz® ÍW??!U½˛˘— W$ Í…d?}ðUJ¹—U??" ËWz W½«ËñÐ ©±≤∑® Æ «œ…œ ÊUAO½ ©eOK~MOz w½«—ïš bM|uÝ® WÐ œ—u" w½«ñ}~ý˙ïý (128) Nehru, Jawaharlal: “ Glimpses of world history”, fourth edition, London, 1949, P.707.

Æ∑∞∏ ‰ ¨ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ ©±≤π® Æ∑∞∑ ‰ ¨ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ ©±≥∞® (131) Armstrong, H.C.: “Grey Wolf Mustafa Kemal: An Intimate study of a Dic285


tator”, London, 1932, P. 265.

.١٩٣٠ @‫ اﻏﺴﻄﺲ‬١٣ @‫∫ "اﻻﺣﻮال"@ ﺑﻴﺮوت‬ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©±≥≤® Ʊπ≥∞ wÐUz Í≥± Ʊ∂≥∂ Æ˛ ¨w"—uð Í Milliyet¢∫ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©±≥≥® ∫W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ Ʊπ≥∞ w$uK¹Wz ͱπ\±∂µµ Æ˛ ¨ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ ©±≥¥® Rambout, L,: “Les Kurdes et le droit”, Paris, 1948, P.31. (135) Elphinston, W.G.:"Kurds and the Kurdish question”, in: “Jornal of the Royal Central Asian Society “, vol. 35, PP. 38-51. (136) Arfa, Hassan: “The Kurds”, London, 1968, P.44.

∫W½«ËñÐ …ËWLOÝ—…œ wý˙ïý Í…—UÐ W$ d²|“ Í‹Í—UO½«“ ïÐ Dersimli, Dr. Nuri: “Kurdistan tarihinde Dersim”,

Ʊπµ≤ ¨»W$WŠ ¨©w"—uð w½U!“WЮ ¨«b½U²Ýœ—u" ÍËËó}! W$ rOÝ—…œ (137) “Le Monde”, Paris, 26.12.1959. (138) “Le Combat”, Paris, 24.5.1960. (139) “La Tribune des Nations”, Paris, 21.10.1960. (140) “The Secret Clauses of Turkish Policy. Did Menderes want to Atomise Kurdistan?”,

Æ≥≤≠≥± ‰ ¨±π∂± ¨∏Ë∑ Æ˛ ¨«œUÄË—ËWz W$ œ—u" w½«—U"bM|uš w½UÖ—ïz Í(Kurdistan) W$ (141) “The Times”, London, 27. 7. 1960. “Le Monde”, Paris, 25-26. 7. 1960. “Liberation”, Paris, 30-31.7.1960.

Ʊπ∂∞ Í—WÐï²"ïz ≤µ ¨w"—uð Í(Hürriyet) ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©±¥≤® (143) “La Tribune des Nations”, 17. Fevrier 1961, “Daily Telegraph”, 5.1.1961. (144) “Istenbul Students. arrested”, in: “The Times”, London, 2.5. 1963.

∫U¼…Ë—W¼ ¨π∂≥ر∞ر ¨w"—uð Í(Cümhüriyet) ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©±¥µ® Jean Bertolino:" Un mois dans un Maquis Kurde”, in “La Croix”, Nr. 25466, Paris, 27. 10. 1966, P. 4. (146) “Kurdish Facts”, Organ der “ ISK”, Nr. 16, Amsterdam, 10. 7.1963, P.5. (147) “Kürtcülük ve Komunizm ayni safta”, 27.10.1966.

Æ«œ "yeni Istenbul” ¢ÍW!U½˛˘— W$ ¨¢sðWÐUÐ „W¹ ÂeO½ï!ï" Ë wðW¹«œ—u"¢ A. Halük Ülman: “Ufuktaki tehlike. Kürt sorun in”,

286


Ʊπ∂∑ Í—WÐï??²?"ïz ͱ ¨…—W??I½Wz ¨«œ "Forum” Í—U?Ñï??Ö W$ Æ¢œ—u?" ÍW?$W?ÝW??! Æ«œï?ÝUz W$ p|—W?ðW?š Í…—U?ðu?? ? ? ? Ö ËW?z W½«Ëñ?Ð U?¼…Ë—W?¼ Ʊπ∂∑ر∞Ø≤∑ (Son Havadis) ÍW?? ? ? ? !U?½˛˘— W½«Ëñ?Ð U?¼…Ë—W?¼ Æ≤ ‰ ¨«œ ±π∂≥Ø¥Ø≤∂ Í(Tercüman) ÍW!U½˛˘— W$ ©wK"UÐU" œWLŠWz® (148) “Kurdish Facts”, Organ der “ISK”, Amsterdam, 1967/7, PP.3-4. (149) “Karar Sayisi”, Nr. 6/7635, in: “Türk Cümüriyet resimi gezete”, 14.2.1967.

∫X}†…œ ±π∂∞صØ≤∑ w½U"W¹‹w−MÐ UÝU¹W$ ≤∞ w%«dÖ…—WÄ ©±µ∞® ÆwM¹U?z Ë wÝU??O? Ý w?½ËuÇïÐ ¨fMł ¨„W?†WÇ…— ¨ÊU??!“ WM?O½«Ë— vÐ ¨s"W¹ ÊËu?Ç U??ÝU¹ Â…œ—WÐW?$ Ê«u??!W¼¢ Æ¢X}ÐU½ ÊU¹‹wðW³¹Uð Í“UO²LOz p}MOÇ Ë ÙW!ï" Ë …œ«ËW½Uš Ë ”W" êO¼ Ʊπ∂∞ Í—WÐï²"ïz ≤∞ ¨Ùu!W²ÝWz ¨w"—uð Í(Hürriyet) ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©±µ±® Ʊπ∂∞ Í—W³!WÑï½ Í≤ ¨w"—uð (Yeni Istenbul) ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©±µ≤® Ʊπ∂∑ wK¹—ËUz ¥∞ Æ˛ ¨w"—uð Í(Ötüken) Í—UÑïÖ W½«ËñÐ ©±µ≥® Ʊπ∂∑ w½«d¹…“uŠ ¨¥≤ Æ˛ U¼…Ë—W¼ (154) Franz von Caucig, in “Politische Welt”, Bad Godesberg,, 1. September 1968. (155) “Guardian Weekly”, 21.8.1969.

Ʊπ∂∑ w½«d¹…“uŠ ¨¥≤Æ˛ (Ötüken) W½«ËñÐ ©±µ∂® Ʊπ∂∑ Í—W³!W²á}Ý Í∏ (Dünya) W½«ËñÐ ©±µ∑® (158) “Kurdish Facts”, Organ der “International Society Kurdstan”, Nr. 17, Amsterdam, 15.10.1967,P.3.

ÍW??!U½˛˘— W?½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ Æ«œ±π∂∏رØ≥± W?$ w"—uð Í(Yeni Istenbul) ÍW??!U?½˛˘— W½«ËñÐ ©±µπ® Æ«œ˛˘— ÊU!W¼ W$ w"—uð Í (Dünya) wH}?ý—Wz W$ ÍW"W?-…œ® Æ«œ±π∑∞رØ≥ W$ ÊU¹W"Wð—UÄ ÍW½üU?Ý Í…ËW½ËuÐï" w½U?"…—U¹ñÐ W½«ËñÐ ©±∂∞® Æ©W¹«œW#"u½ Ʊπ∂πØ≤Ø∏ ¨Ùu!W²ÝWz ¨Í‹w"—uð Í(Sabah) ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©±∂±® (162) “Le Nouvel Observateur”, 31.3-64.1969.

Æ«œ±π∂πØ∏Ø≤∑ W$ w"—uð Í(Cümhüriyet) ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©±∂≥® (164) “Panorama” W~½«Ë— in “Der Spiegel”, Nr. 52, Hamburg, 22.12.1969. w½U"…Ë«d"ËxÐ W$¢ ÊUçKOÝ ÍW"WL†Ë“ "Silvan ‘da Zulum” W½«ËñÐ ©±∂µ® Í≤µ ¨≤ Æ˛ ¨ üW¼˛˘— W$ ËuðËWJA}Ä w½«dO?³Mý˘— ÍW†W!ï" "Devrimci dogu Kültür ocaklar” Æ©W¹«œW#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ® Ʊπ∑∞ wK¹—ËUz d|˛ W$ w½U?!W†Uz w½U!“WÐ ©ÊU?²Ýœ—u" s|—W?ýuJ}ð üW!ï?"® w½UÖ—ïz ¨©“ï¼UЮ W?" «bJ}†«ËW¼ W$ ©±∂∂® 287


W$ ÍW"W?-…œ® Ʊπ∑∞ Í“u!Wð ¨…Ë…œd?" ÊU¹ËxÐ ©«œUO"—u?ð wðüW¼˛˘— W$ Èu½ w"W¹«d%U?OЮ Íñ|œ—WÝ UO"—uð w!e?OýU%¢ "Stoppt Faschismus in der Türkei” W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ Æ©W¹«œW#?"u½ wHOý—Wz W$ ¨«œ©«ËU?z˛˘— wM?O$—W?ÐW$ „—u?ð w½U?? ? ²? ? ?#? ? ?O$U?? ? O? ? ?Ýï?? ? Ý ÍW†W?? ? !ï?? ? "® w"W?¹W?? ? !UM?½U¹W?ÐW$ ¢Êd?? ? Ö«˙ ¢«b½U"W¹‹wýU% w}ł W$¢ Íñ|œ—WÝ d|˛ W$ ÍW¹W!UM½U¹WÐ ËWz W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ Æ«œ±π∑±Ø±Ø≤≤ ©«ËUz˛˘— wMO$—WÐ Ë UO½U!W†Uz W$ „—uð w½U¹U²Ýï!U! w²}"W¹® ”An der stelle des Faschismus” Æ©W¹«œW#"u½ wHOý—Wz W$ ÊUO½U"W-…œ® Æ…Ë…œd" ÊU¹ËxÐ «œ±π∑±Ø±Ø≤∞ W$ Í—W?? ? ³? ? !W?? ? #¹œ ¨©Ëu?? ? A? ? }?Ä Í…˙WÄô ͱ∂∂ Æ˛ Íe|Ë«—W?Ä W½«Ëñ?Ю ¨…Ë…©“ï¼U?Ю wJ?}†«ËW?¼ W$ ©±∂∑® Æ©W¹«œW#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ® Æ∑ ‰ ¨±π∑∞ ÆW³}²" ÂWz Í©≤∞∂® …˙WÄô W½«ËñÐ ©±∂∏® (169) “Handelsblatt”, 17.11.1970.

ÆËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ ©±∑∞® (171) Le Monde”' ; Paris,18.6.1970. “Frankfurter Rundschau”, 7.7.1970. (172) “Der Spiegel”, Nr.3, Hamburg, 11.1.1971. Elon Ahlbäck: “Kur Íb¹uÝ wÝU½ Ëu¼ô Ë —«œW9WÝUOÝ ÍW†«ËW¼ ËWz W½«ËñÐ ©±∑≥® ditsan, a new way of viewing the Middle East”, July

©W¹«œW??#? "u½ wH??O? ý—Wz W$ ÍW??"W??-…œ® 1970, P.2

(174) “Die Welt”, Hamburg, 19.6.1969. (175) Arnold Hottinger “Die kurden in der Türkei” in: “Neue Züricher Zeitung”, Nr. 224, ©UO"—uð w½U"…œ—u"® Fernausgabe Nr. 250, 12.9.1971,S.56. (176) “Hungersnot in der Kurdischen Provinz Hakkari in der Türkei”,

©UO"—uð W$ Í—U"W¼ ÍUÖe|—UÄ W$ Í‹Íñ- Ë U-® wH?? O? ?ý—Wz W$ ÍW?? "W?? -…œ® Æ©ÊU?? ²? ?Ýœ—u??" s?|—W??ýï?J}ð üW?? !ï?? "® w½U?? Ö—ïz ©“ï¼U?Ю w½U?? "…Ë«d??"Ëx?Ð W$ Æ©W¹«œW#"u½ (177) Wolfgang Höpker, in: “Der Monat”, März 1970.

Ʊπ∂π w#¹U! ¨± Æ˛ ©“ï¼UЮ dðËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ W½«ËñÐ ©±∑∏® wÐUz Í≥± W$ «œ‹w"—uð Í(Cümhüriyet) ÍW?!U½˛˘— W$ W½ö?OÄ ÂWz w½U"W¹‹w"…—W?Ý W†U?š W½«ËñÐ ©±∑π® Æ(Yilmaz Gümüfibafi) ÍW"…—UðuÖ Æ«œ±π∑± ÆW³}²" ÂWz Í©πµ® …˙WÄô W½«ËñÐ ©±∏∞® (181) “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 13.März 1971.

288


Íu??}½ d?|˛W$ «œπ∑∞ØπØ≤± W$ ©5$—WÐ W?$ „—uð w½«—U??"bM?|u??š ÍW†W??!ï??"® w?"W¹W??!UM½U?¹WÐ W$ ©±∏≤® W$® X}†…œ «œ©U?O?"—uð Íu?O?-ï²?†W¼ w²?#O?ýU?%® (Der Schleichende Faschismus in der Türkei) wðüW¼˛˘— ÍËË—«u??š Ë üW¼˛˘— w½U??"U??Öe|—UÄ Íœ—u??" w½«u?²? A? O½«œ …Ë ±π∑∞ w!W¼ËËœ w½Ëu½U??" ÍË«d??O?Ö Ë „WÇ ÍËËœ WÐ Ê«˙W??Ö ÍW½U¼WÐ W?Ð Æs†U½…œ «œU?O? "—uð Í—ËW??ł Ë —˘d?Oð Í—UÐ d?|˛W$ U?O? "—uð ∫ÍWJKO!U½ W$ Æ©œUð ÆÆÊ…œ…œ ÊU"…b½uÖ Í—U!ôWÄ ˘b½U!ï" w½U"…e}¼ «œ ËuðUN†W¼ “Türkei Heute; Information, Dokumentation, Analysen”

wÝ«d"ïL|œ Ë Íœ«“Uz ÍW†W?!ï"® ÊW¹ôW$ W" «œ ¢…ËW½œd" wý ¨W!U½W~†WÐ ¨Í—U?O½«“ ª˘˙ËWz ÍUO"—uð¢ wJ†Wš ¨s¹˛…œ «b}ð Íœ—u" ÍW½UM|uý ËW$ «œUO"—uð wðüW¼˛˘— W$® X}†…œ ¨…ËWð…Ë«d"ËxÐ …Ë©UO"—uð Í«Ë«œ W?? ? " ¨ÊW?? ? "W?? ? %W?? ? š œ—u?? ?" w?½U?? ? OðüËËU?¼ w~?½…œ Uð ¨s?|d?? ? "…œ w½«b?M¹“ Ê«ËU?ð vÐ ËW?~†W?Ð vÐ W?#?"u½ wHO?ý—Wz W$ ÊU?O½U?"W?-…œ® Ʊ∏ ‰ ¨©…ËËœd?" Í—WÐW²?Ý…œ U?ÝU¹ W?" ÊW?"…œ „W¹‹w²?}Ý«d?"ï?L|œ Æ©Ê«œ ¨ Ëd?? ? ?O?Ð µ∂π˛ ¨«œ¢‫اﳊـــــﺮﻳﺔ‬¢ ÍW?? ? ?!U½˛˘— W?$ "‫ﻘــــﺮاﻃـﻲ ﻓﻲ ﺗـﺮﻛــــﻴــــﺎ‬V‫ "اﻟﻨـﻈﺎم اﻟـﺪ‬W?½«ËñÐ U?¼…Ë—W¼ Ʊπ∑±ØµØ≥± Æ≥‰ ¨¢ì˘˙ËWz ÍUO"—uð¢ ÆËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ W½«ËñÐ ©±∏≥® Æπ‰ ¨ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ ©±∏¥® Ʊπ∑±Ø¥Ø≤π ¨Í‹w"—uð Í(Milliyet) ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©±∏µ® Ʊ≥‰ ¨¢ì˘˙ËWz ÍUO"—uð¢ ÆËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ W½«ËñÐ ©±∏∂® (187) “Der Tagesspiegel”, Berlin, 29. April 1971.

w¹…ËW?ðW½ w½«Ëô ÍW?? ²? ?O? ?!ï?? "® w?I$ W?? " «œ©U?? O½U?? !W?†Uz w½«Ëô w?²? ?}? ?"W¹® w"W?¹W?? !UM†«ËW?¼ W$ ©±∏∏® W?? "® U?? O? ?"—uð w?½«—UJ|d?? " w?ð—UÄ U?? O? ?"—uð w?L|˛—¢ ∫X}†…œ «œ±π∑± Í“u?? !W?ð Í≤∏ W$ W¹©U?ÄË—ËWz wðW??ÝU?O?Ý Í˛œ W??" WJ}Ðe?O? Š ÂW?"W¹ W??!Wz WJ½uÇ ¨ U??"…œ W?ſ…œW?- ©Wð«d??"ï?L|œ ‰U??O?Ýï?Ý w?J}ð—UÄ Ë …u}ý s?¹dðW½«b½˙œ WÐ UO"—uð w½U"…e?}¼ WJ}²š…Ë—WÝ Æ…ËWð…ËU?²#|Ë œ—u" Í…ËWðW½ w½œd?"  u"—WÝ ”Pressemeldung, S.2¢W½«ËñÐ ¢Ê…œ…œ U??O? "—uð wðüW¼˛˘— ÍËË—«u??š w½U?"…œ—u??" Í—U??!ôWÄ “«u?}? ý Æ©W¹«œW#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ® Í…—UЗ…œ «œπ∑±Ø±±Ø∂ W$ ©¯—ï??³? !U¼ W$ U??O½U??!W†Uz w?½«Ëô® w²??A?Ö Í…ËW?½ËuÐï?" w?½U?"…—U?¹ñÐ W$ U??O? ?"—uð w½U?? "…e??}?¼ ¨UÄË—ËWz w½«Ëô ÍW?? ²? O? ?!ï??" ÍW?? "W†«ËW¼ Í‹vÄW?Т ∫s}†…œ U¼ËU?z U??O? ?"—uð Í—UÐ «Ë«œ W?L? }z ¨Ê…œ…œ U?O? "—uð wðüW¼˛˘— ÍËË—«u??š w½U?"…œ—u??" Í—U?!ôWÄ “«u??}?ýË …u??}?ý s¹d?ðW½«b½˙œWÐ ∫W"  «u/Ð …ËWz Í—ËuA! s¹W"…œ w"—uð wL|˛—W$ Æ UJÐ «œ œ—u" Í…ËWðW½ w²ÝUz W$ ˜˘d! w%U! w½U"UÝU¹ ÍË…ñ¹WÄ ≠√ ÆX|d~†W¼ œ—u" —WÝW$ ÍœWÝWł Ë w½ËË—…œ Íb½…“ Ë dÐ…“ ≠» wJ}?½U?O?ðüËËU¼ w"…Ë WJ†WÐ ¨s?|d?"W?½ W†W??!U?! ËËœ W??ł…—…œ w½U??OðüËËU?¼ Ë ˘d?! u??"…Ë œ—u??" Íb??OÇ ≠à 289


Ë œ—u??" ÍW?L? }z Æ©W¹«œW??#? "u½ wH??O?ý—Wz W?$ ÍW?"W??-…œ® ÆX|dJÐ ï?Ð ÊU?O? ³? }?#? Š ‘WÐËU¼ Ë ÊU??ýËU¼ Ë ¯—ï³!U¼ w½«Ëô ÍW½«—U¹ñÐ ËW$ …ËW?ÝUÄuÝ Ë w¹ïÖU½WÝ Ë 5½«“ —œW- Í˙WÄËWÐ ©W?#"u½® w½«dOÐËU¼ @½WðWÐ Ë ËË— wðW¹U?²?ݢœ ÍËË—W$ U?N½W?ð W" ¨5?¹“U½…œ …ËW½U?²?ݢœ ËWÐ „W$W?Ö Æ5½«Ë˙…œ UÄË—ËWz W$ œ—u??" WÐ s!˛Ëœ w½U??"W?ý…ñ†œ W??L?-Uð Ë W??²?Ý…œ Íô UÐ ÆÊW??"…œ v$ ÊU1d??O~²?A?Ä …ËW?Ñ˘d??! Í‹wMðU¼ u?"…Ë «œU?ÄË—ËWz W$ œ—u?" ÍW½U??²?ݢœ ËWz W??" ¨X}Ð «dJýUz «œUÄË—ËWz Íœ w?ðüËË Èb½W¼ Ë U?O½U??!W†Uz ÊU¹©ÊU??!W†Uz Ë œ—u?" wðW¹U??²?ݢœ ÍW†W??!ï?"® U?O? "—uð ïÐ Í‹w½U??!W†Uz w"WÇ w½œ—U½ Í…—UЗ…œ ÊU?¹ï?š ÆX|dJÐ ñ- vÄ wÑ˘d! «b½U²Ýœ—u" W$ W" ¨Ê…bÐ p}łUÐ ÍbOÇ 5O½ …œU!Uz ¨…ËËœd" —«œUÖUz Æ©W¹«œ W#"u½ wHOý—Wz W$ W¹W!U½ ËWz w-…œ® ÆW³}²" ÂWz Í©∂∏≠∂∑® …˙WÄô W½«ËñÐ ©±∏π® Æ≤±µ≠≤±≤ ’¨±≥≤∞ Ê«dN𠨉˫ bMÐ ¨¢wzöÞ dBŽ Ê«d~¹“UТ ∫√ ¨Í—u½ Wł«uš ©±π∞® (191) Wilber, Donald N.: “Iran, Past and Present”, Sixth Edition, Princeton, New Jersey, 1967,P.99.

w"U?? ? š® Wð«Ë Æ©‫ ®ﺑﻮﻣﻲ آرﻳـﺎﻧﺎم‬w½ï?? ? " w½«d?? ?}?z ÍW?? ?ýËË —W?? ?Ý …ËW?? ?²?|˙W?? ?Ö…œ ©Ê«d?? ?}z® Íu?? ? }½ ©±π≤® Æ©ÊU"W¹‹Í—Uz Æ…Ë«dOÖ—…Ë …Ë…©ÊU²Ýœ—u" Í…ËW½U¹˛® w½U"WýËË w²OÄ ÂW"W¹W$ ©·U"≠È˛® ÍWýËË ©±π≥® «b?¹‹ÍË…—Ëu?? ? ý wðW?? ? O?M!W?z ÍU~?²? ? ?Ý…œ w"˘—W?? ? Ý Í(Lawrentij Berija) ÙW?? ? ÖW?$ «œ±πµ¥ W$ ©±π¥® ÆÊ«—œ —«œ W$ ©ÊW¹Uš® w½«ËUðWÐ (195) Eagelton,William Jr. :“The Kurdish Republik of 1946", London, 1963,P.106. (196) Geyer,Dietrich: ‘'Die Sowjetunion und Iran”, Tübingen, 1955,S.65. (197) Eagelton, William Jr. : “The Kurdish Republic of 1946", London, 1963,P.97.

Ʊ±± ‰ ¨ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ ©±π∏® Æs¹W"…œ W¹‹w¹UÐWðU½ ÂWz wÝUÐ ÊUýUÄ ©±ππ® Æs¹W"…œ w½UÐW†Uð w½U"WýUł wÝUÐ ÊUýUÄ ©≤∞∞® Æ…ËWð…Ë«d" Ëx?Ð «œ±π∂∏ w$uK¹Wz W$ W" «b½«d?}z w½U²?Ýœ—u" wð«d?"ïL|œ wð—UÄ w"W¹W?!UM½U¹WÐW$ ©≤∞±® W$ ¢Ê«d¹« ÊU??²? Ýœd?" —œ W½U??×K#??! g³M?ł¢ ∫W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ Æ©W¹«œ W??#? "u½ wH??O?ý—W?z W$ ÍW?"W??-…œ® …U!d?Oð ¨±π …—ULý ¨¢—uA?"“« ×Uš —œ Ê«d¹« ¡…œuð »eŠ wÐö?I½« ÊU!“UÝ ÊUÖ—«¢ Æ«œ¢ …œuð ¢Í—U?ÑïÖ Æ±≥¥π (202)- Jürgen Beier: “Kopfjager in Kurdistan”,in “Konkret”, C4289D, Hamburg, 19. Mai 1969. “Der Terror des Schah Regimes gegen das Kurdische volk”,

290


ÊU²Ýœ—u" W$ Ê«u}~½Wz WK$W" wI$ ¨UÄË—ËWz W$ œ—u?" w½«—U"bM?|uš ÍW†W?!ï" ÍW?!UM½U¹WÐ ¢œ—u" W?Ð —W³?!«—WÐ Uý wL|˛— w½U?"W½«ËUð¢ W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ Æ©W¹«œ W#"u½ wHOý—WzW$ ÍW"W-…œ® Ʊπ∂∏Ø∑رµ ¨aO½ï! ¨«ËUz —ïš ÍUO½U!W†Uz wH?? O? ý—Wz W$ ÍW?? "W??-…œ® Ʊ≥¥∏ —u¹d?? N? ý ÆÊ«d¹« ¡…œu?ð »e??Š Íe??"d?? ! ÊU??Ö—« ¨¢Âœd??!¢ ÍW?? !U½˛˘— Æ©W¹«œW#"u½ Æ…ËW²|d"U½ËxÐ ÍbOÇ W¹W!U½˛˘— ÂWz +«eÐ s! Í…bM}¼ ©≤∞≥® Ʊπ∂π wK¹—ËUz ¨≤∞ …—U!˛ ¨¢ÊU²Ýœ—u"¢ ÍW!U½˛˘— ©≤∞¥® Ʊπµ∏Ø∑Ø¥ Ê«dNð ¨∑∑µ …—ULý ¨Í‹wÝ—U% Í¢—uB! Ê«dNð¢ ÍW!U½˛˘— ©≤∞µ® Ʊπ∑±Ø≤Ø≤∞ ¨“«dOý ¨≥¥∑¥ …—ULý ¨¢”—UÄ¢ ÍW!U½˛˘— ©≤∞∂® ÆËuA}Ä Í…˙WÄô Í©≤∞±® …—U!˛ Íe|Ë«—WÄ W½«ËñÐ ¨¢…œuð¢ ÍW!U½˛˘— ©≤∞∑® (208) “Süddeutsche Zeitung”, München, Nr. 290,4.12.962.

.٩٧٢/١/٦ @‫ﺮ اﻻول ﻟﻼﲢـﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻻﻛﺮاد ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ‬p‫∫ "اﻟﺒﻴﺎن اﳋﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺆ‬W½«ËñÐ ©≤∞π® Æ©W¹«œ W#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ® (210) R. Braumann: “Endlösung Kurdenfrage”, in “Rheinischer Merkur”, Nr. 21,21.Mai 1965.œ—u" ÍWA}" ÍñÐWMÐ Í—WÝ…—UÇ

.١٩٦٨ ‫ اب‬١٢ @‫@ ﺑﻴﺮوت‬٤٢٥ ‫∫ "ﺟﺮﻳﺪة اﳊﺮﻳﺔ"@ اﻟﻌﺪد‬W½«ËñÐ ©≤±±® ‫∫ "ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻋﻦ اﺿﻄﻬﺎد اﻟﺸـﻌﺐ اﻟﻜﺮدي ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﻨـﺸﻮرات ﺟﻤـﻌﻴـﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ‬W½«ËñÐ ©≤±≤® Æ©W¹«œ W#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ® .١٩٦٧/٢/١١ @"‫ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮدي ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ‬ s¹œœ…—u½ Æœ Ë ÍdÐW?4 ÊUL?ÝuŽ dO?ŽUý ÊW¹ôW$ ±πµ∏ w†U?Ý U¹—uÝ W$ œ—u?" wð«d"ï?L|œ wð—UÄ ©≤±≥® wð—U?Ä® W¹«d?? " Íu?? }½ ±π∂∞ ÆÆ«dM|—“W?? !«œ …Ë…¢ÊU?? ²? ?Ýœ—u?? " wð«d?? "ï?? L|œ wð—U?Ä¢ Íu??}?½ WÐ …Ë Æ«“«“ ÊU¹…ËWz ÍW?ýU?~½UÐ ÊU¹‹w²?Ý—W?á?$W¼ W$ W?" ËuÐ W½U¹«Ë˛—ïÐ ËW?z w†œ —WÐW$ ‘W?!Wz ¨©œ—u?" w?ð«d?"ï?L|œ Æs"W¹…ËWðW½ W!W" ÈËW$ œ—u" Ë W¹‹w½ «œU¹—uÝ W$ ©ÊU²Ýœ—u"® W¹«uÖW" œd"…œ «œU?? Öœ«œ Â…œ—W?Ð W$ w½U?? ?"…œd?? "—W?? Ý W$ „…b?½W¼ Í…ËWz ‘U?Ä Æ…ËWð—UÄ ÂW?z WðËW?? " w?"…—WÐËËœ ±π∂µ w"W¹‹w"…—WÐËËœ Æ©…“«ušd?}š Í‹wðW¹üW!ï?" w"W¹‹w²}"W¹® Ë ©W¹‹w½ wÝU?OÝ wJ}ð—UÄ®W¹«uÖ ÊU?OðuÖ WÐ ˛œ wJ?}? ²? #?|u†W¼ ÊËuÐW?½ Í“«— …ËWÐ w½U??"…œd?? "—W??Ý W$ —˘“ Í…ËW?z ‘UÄ «œ‹ÍËË— «œ±π∂∏ W$ Íœ ÆÊd~Ð —WÐ…Ë ©wÐ…—UŽ wM}²AÄ® ÆËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ ¨wJÝ—ïMO! ©≤±¥® ÆX}Ç…œ—…œ wðWOÑïÝ ÍUOMO!—Wz W$ ©…“Uð U¹ È—® ÍW!U½˛˘— ©≤±µ® w†UÝ ¨≥¥ Æ˛ ¨«œ «u?O¼ Í—UÑï?ÖW$ ¨ WO?ÑïÝ s|œ—u" Ë “—WÐ w!ïK?³¹œ¢ ∫bOý…— qOzUJ?O! W½«ËñÐ ©≤±∂® Æ…Ë«dOÖ—…Ë …Ë…±∞∂¥ Æ˛ ©…“Uð U¹ È—® ÍW!U½˛˘— W$ Ʊπ∂± Í—W³!W²³}Ý ¨«bſWÐ ¨ÂWN−M}Ä ‫@ اﻟﺴﻨﺔ‬١٣٣٢ ‫ اﻻﻛـﺮاد ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣـﻮاﻃﻨ[ ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔـﻴﺬ@ اﻟﻌـﺪد‬:"‫ "اﻟﺼـﻴﺎد‬Í—U?Ñï?Ö W½«ËñÐ ©≤±∑® 291


.٢١-١٨ ‫ ص‬١٩٧٠ ‫ اﺑﺮﻳﻞ‬٢ - ‫ اذار‬٢٦ @٢٧ ÆËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ W½«ËñÐ ©≤±∏® ∫‚«d}Ž W$ eOK~MOz w½U"…e}¼ Í…œd"—WÝ w½U½«b}Ä Ê«œ W½«ËñÐ ©≤±π® Wilson,Arnold, M.P.: “Mesopotamia 1917-1920, A Clash of Loyalties”, London, 1931, P. 131.

Æ∂∞≠µπ ‰ ±π∂∏ «bſWÐ ¨±» ¨±» ¨¢Íœ rOÇ ¢ ∫Wł«uš œWLŠWz ∫W½«ËñÐ ©≤≤∞® (221) Wilson, Arnold, M.P. :ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ ∫W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ Æ© ® …˙WÄô Í© ® Íe|Ë«—WÄ W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ Haraldsson, Erlendur: “Land im Aufstand.... Kurdistan”, Hamburg, 1966, S .6869.

w½U?? "W¹‹w"…—W?? Ý W?? ł—W??! «b?? OJ|—U?ðu??Ö W$ U?J¹d?? !Wz w"…—W?? Ý Í©s#??à?|Ë® «œ±π±∏رØ∏ W$ ©≤≤≤® w!ï½ïðïz w%U?!¢ Í—WÐW²Ý…œ w!W¼…œ“«Ëœ Íb?½WÐ Æœd" ÊUA?O½ XÝ…œ «b†Uš ±¥ W$ w½U?NO?ł Í‹w²ýUz Æ U"…œ ¢w½ULÝuŽ w²|—ïð«dáLOz ÍW²Ý…œ d|˛ w½U"W"—uð …d¹Wſ …ËWðW½ ïÐ WÐ W??" «œ „—uð ÍW??²? Ý…œ d|˛ ÍW½ôW??Ö ËWÐ ÊU??OM}†WÐ U??#½…—W??% Ë e??OK~M?Oz «œ±π±∏ر±Ø∑ W$ ©≤≤≥® Í‹Íœ«“Uz ÍW??²? #¹Ë Ë ”Ëu½…—UÇ w½œd??" ÊU??A? O½ XÝ…œ ÍW~|— …Ë…Ë«ËW?ð w"W¹‹w²??ÝWЗW??Ý Ë Íœ«“Uz ∫W½«ËñÐ ÆÊ…bÐ vÄ ÊU¹ïš Ploetz: “Auszug aus der Geschichte”, 26.Auflage, S. 1545.

¨±πµ∂ ¨«b?ſWÐ ¨¢œuL?ŠW?! a}?ý w½U"W?ý˙ï?ý Ë ‚«d}?Ž w½U?²?Ýœ—u" ¨Xý«œU¹¢ ∫wLK?OŠ oO?%…— ©≤≤¥® Ʊ∂∏≠±∂µ ‰¨≤»¨±» ÆËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ ©≤≤µ® Æπ≤≠π± ‰ ±πµ∂ «bſWШ≤»¨± Íb½WÐ ¨ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ ©≤≤∂® ÆËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ ©≤≤∑® .٤٩‫@ص‬٩٧٠ @‫ﺴﺄﻟﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق"@ ﺑﻐﺪاد‬H‫ "ا‬:‫®∏≤≤© ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ‬ (229) Wilson, Arnold, M.P.: “ Mesopotamia 1917-1920, A Clash of Loyalties”, London, 1931,P.79. Haldane, S.A.L.: “The insurrection in Mesopotamia”, P.331. (230) Bell, Gertrud: “Letters”, 2. Bd. ,P. 533

Ʊπ≤≤ ¨w½UL}KÝ ¨∑ Æ˛ ¨¢ÊU²Ýœ—u" w~½UТ ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©≤≥±® ¨«b?ſWÐ ¨±» ¨¢Íœ r?OÇ¢ W?ł«u?š œW??L?ŠWz ∫W½«ËñÐ U¼…Ë—W?¼ Ʊ∞ Æ˛ ¨Ëu?A?}Ä Í…ËUÇ—W??Ý W½«ËñÐ ©≤≥≤® Ʊ±∂ ‰ ¨±π∂∏ a}ý w!…“ «bM¹—ïý«œ wJ|dF?Oý W$ ©±π≥∂≠±∏∑∏® Ê«ñI³}ŠU4 wÖWÐ œWL?ŠWz œ—u" ÍdOŽUý ©≤≥≥® 292


∫X}†…œ Ë U"…œ s¹˙Wá†W¼ p|— v†W¹U½ vÐ «“W- vÐ WLŠ…— włUÐ „W†WÐ ‘…— vÐ wðW¹«œ—u" Ë  WKKO! ïÐ …ezUł Ʊπµ≤ ¨«bſWÐ ¨Íœ—u" wÐ…œWz ÍËËó}!¢ ∫ÍœU−Ý s¹b$«¡öŽ ∫W½«ËñÐ WÐ œuL?ŠW! a}ý «œπ≤≤ Í—W?³!W?²³}?Ý Í±¥ W$ w½UL}KÝ Í—U?ý Í‹Í—…ËU!Wł w?"W¹…ËW½ËuÐï" W$ ©≤≥¥® ¨w½U??L? }?KÝ ¨ÂW??"W¹ w†U??Ý ¨∑Æ˛ ¢Èu?½ Ͳ˘—¢ ∫Í—U??Ñï??Ö ∫W½«ËñÐ Æ«—œd|ó?? ³†W¼ ÊU??²? Ýœ—u??" wJ?O$W??! Æ≥¥ ‰ ¨Í‹Íœ—u" Í≤µ∑≤رπ∂∞ Í—WÐï²"ïz ‫ﻟﺒﻨﺎن‬/‫@ ﺻـﻴـﺪا‬٣‫ "ﺗﺎرﻳـﺦ اﻟﻌـﺮاق اﻟﺴـﻴـﺎﺳﻲ اﳊـﺪﻳﺚ" اﻟﻄﺒـﻌـﺔ اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ@ ﺟـ‬:‫≥≤© ﻋـﺒـﺪاﻟﺮزاق اﳊـﺴﻨﻲ‬µ® ∫W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ .٣٦٧‫@ ص‬١٩٥٧ Rambout, Lucien: “Les Kurdes et le droit”, Paris, 1947, P.51.

∫W½«Ëñ?Ð U¼…Ë—W?¼ Æ≤∏≠≤µ ‰ ¨±π∂∞ «b?? ?ſW?Ð ¨±w†U?? ?Ý ¨± Æ˛ ¨¢w?¼U½Ë—¢ Í—U?? ? Ñï?? ?Ö ∫W?½«ËñÐ ©≤≥∂® Ʊπ∂∞ر∞ر± Æ«bſWÐ ¨≥≤≤ Æ˛ ¨„ÆœÆÛ w½UÖ—ïz ¨¢ UÐWš¢ ÍW!U½˛˘— ÆW³}²" ÂWz Í©π∞≠∏π≠∏∏® …˙WÄô W½«ËñÐ ©≤≥∑® Ʊ≥π≠±≥∑ ‰¨±» ¨¢Íœ rOÇ¢ Wł«uš œWLŠWz ©≤≥∏® ÆW³}²" ÂWz Í©∑¥≠∑±® …˙WÄô W½«ËñÐ ©≤≥π® ¨±π∂∞ Í—WÐï?? ²? "ïz ¨w?½U??L? ?}KÝ ¨± w†U?? Ý ¨∑ Æ˛ ¨¢Èu½ Ͳ˘—¢ Í—U?? Ñï??Ö ©≤¥≤®Ë©≤¥±®Ë©≤¥∞®‹ Æπ¥≠π≤‰ @١٩٥٧ @‫@ﺻـﻴﺪا‬٣‫ "ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌـﺮاق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳊـﺪﻳﺚ"@ اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ@ ﺟـ‬:‫≤© ﻋﺒـﺪاﻟﺮزاق اﳊﺴﻨﻲ‬¥≥® .٢٦٤ ‫ص‬ Ë q¹—ËUz w?½U??"W~½U??! W$ ‚«d??}? Ž ÍWM?OÐU??" w½U??"…—U¹ñÐ U¼…Ë—W?¼ Æ≤∂∏ ‰ ¨Ëu??A? }Ä Í…ËUÇ—W??Ý ©≤¥¥® Æ∂µ ‰ ¨«œ±π≤µ w½«d¹…“uŠ .٩٢٥/١٢/١٧ ‫@ ﺑﻐﺪاد‬٥٣٥ ‫∫ "اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ"@ اﻟﻌﺪد‬ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©≤¥µ® ‫ )اﻟﻮﻗــﺎﺋﻊ‬ÍW?? !U½˛˘— ∫W½«ËñÐ U?¼…Ë—W¼ .١٥٥-١٥٠‫ "اﻟﻘــﻀــﻴـﺔ اﻟـﻜﺮدﻳﺔ"@ ص‬:‫≤© ﻣــﺤـﻤــﻮد اﻟﺪرة‬¥∂® .٩٣٥ ‫اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ(@ اﻟﻌﺪد‬ .١١٦-١١٥‫@ ص‬١‫ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮزارات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ@ ﺟـ‬:‫( ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﳊﺴﻨﻲ‬٢٤٧) .١٩٢٤ ‫@ ﺑﻐﺪاد@ ﺣﺰﻳﺮان‬٥٨٠ ‫ "اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ" اﻟﻌﺪد‬ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©≤¥∏® .١٥٤ ‫ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ@ ص‬:‫( ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺪرة‬٢٤٩) Ʊ≥∏≠±≥∑ ‰ ¨≤» ¨¢Íœ rOÇ¢ ∫Wł«uš œWLŠWz ©≤µ∞® :‫ ﻋــﺒـﺪاﻟﺮزاق اﳊــﺴﻨﻲ‬W½«Ëñ?Ð U¼…Ë—W¼ .١٥٦-١٥٥ ‫ "اﻟﻘـﻀــﻴــﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ" ص‬:‫≤© ﻣــﺤـﻤــﻮد اﻟﺪرة‬µ±® .٢٧٠‫@ ص‬١٩٥٧ @‫@ ﺻﻴﺪا‬٣ ‫"ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮاق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳊﺪﻳﺚ"@ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ@ ﺟـ‬ Ʊ∂∞≠±µπ ¨ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ .‫≤© ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺪرة‬µ≤® Ʊπ∂∞ w½UL}KÝ ¨ÂW"W¹ w†UÝ ¨∑Æ˛ ¢Èu½ Ͳ˘—¢ Í—UÑïÖ W½«ËñÐ ©≤µ≥® 293


.١٩٣١ ‫ﺣﺰﻳﺮان‬١ @٩٨٩ ‫ "اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ" اﻟﻌﺪد‬ÍW!U½˛˘— ©≤µ¥® ÆËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ Í…—U!˛ ÊU!W¼ ¢‫ "اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©≤µµ® (256) “The Times”, London, Septembsr 23,1932. (257) Garrod, A.G.R.: “Recent Operations in Kurdistan”. in: “Jornal of Royal United Service Institute”, may 1933, No. 510, P. 236.

Æ«œ ‚«d}Ž W$ »«bO²MOz ÍW½óO$ w½U"…ËW½ËuÐï" w!W¼ ≤±Ë≤∞ w$ï"ïð˘dÄ ©≤µ∏® —W¼ ÆX|d?"…œ —W?Öï?#?! «œW½U?O¹…ËWðW½ u?}½ Í—«uÐ W?$ œ—u" w?%U!¢ ∫…Ë«d?Ýu?½ «œW¹…ËW½œdJ½ËË— ËW$ ©≤µπ® W??%U?! ËWz w?M²?#? š Èu?Ö X?AÄ W$ ÊôW??Ö ÍW†W?!ï??" wðU??ç?ł W¹W?¼ ÍïÐ ÊôW?Ö ÍW?†W?!ï??" wJ}??!«b½Wz g}Ä X#?¹u?}Ä w²??#|u†W¼ X}Ð…œ ÊôW??Ö ÍW†W?!ï??" wðU?ç? ł WðU?" ËWz Æ…ËW?ðUJÐ —«œU?ÖUz …Ë«d??"‹Í—U¹œ .٢٢٦‫@ ص‬١٩٥٧ @‫ "ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮزارات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ@ ﺻﻴﺪا‬:‫ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﳊﺴﻨﻲ‬W½«ËñÐ ÆX|d~Ð Í‹Íb½W?!«“…—WÐ «b½UM¹e!W?ý Ë —U?!«—ïz Ë Ê«“—UÐ Ê«u}½ W$ „W¹WÇu?}½ ïÐ ÊU?"W¹‹Í—ËuÝUz w½«e|u?Ö«— ©≤∂∞® ∫W½«ËñÐ ÆËuÐ eOK~MOz Arnold J. Toynbee... etc.: Survey of International Affairs”, Vol. 1 London, 1925, P. 48. (261) Arfa, Hassan: “The Kurds”, London, 1968, P. 110. (262) Grobba, Dr. Fritz: “Männer und Mächte im Orient”, 1967,S,84.

© ôW¼˛˘— w½U"…e}¼ Ë Ê«ËUOÄ® Ʊπµπ ¨«bſWÐ ¨¢w½U"W¹‹wM}N½ Ë Ê«“—UТ ∫wſ«œ…—W- ·ËdŽW! ©≤∂≥® (264) “New York Herald Tribune”, 23.6.1962. (265) Roland Oertel: “Die Flakstellungen sind vorläufig geräumt”, in “Frankfurter Rundschau”, Nr. 178, 5. August 1970. (266) Jean Pradier: “Les Kurdes, Révolution Silencieuse”, Documents Frères du Monde, Bordeaux 1968, P.196.

ÍW?? ? !UM?M¹˛ W?½«ËñЮ١٣٧٥/١٩٥٥ .‫ "اﻟﻀــــﺤـــﺎﻳﺎ اﻟﺜــــﻼث"@ ﻣـــﻮﺻﻞ‬:‫ـﻨﻌﻢ اﻟـﻐـــﻼﻣﻲ‬H‫®∑∂≤© ﻋـــﺒـــﺪا‬ Æ©Í‹w½«“—UÐ ÂôW#$ËbÐWŽ Í—W³!W?²³}Ý Í±± Í(The New york Times) W$ ¢bOL?ý f!…œUz U½«œ¢ Í…—UðuÖ ËWz W½«ËñÐ ©≤∂∏® Æ«œ±π∂≤ ÆW³}²" ÂWz Í©≤≤≤≠≤≤±® …˙WÄô W½«ËñÐ «uO¼ wÐeOŠ ïÐ ©≤∂π® ÆW³}²" ÂWz ͱ±π‰ W½«ËñÐ ÆÊ«—œ—«œ W$ «bſWÐ W$ «œ±π¥∑Ø∂رπ W$ ©≤∑∞® ÆW³}²" ÂWz Í©∑∂® …˙WÄô W½«ËñÐ ©≤∑±® (272) “Memorandum on the Situation of the Kurds and their Claims”, Summary of the Memorandum Presented by the Kurdish delegation in Paris on November 29 294


th, 1948 to His Excellency Mr. Trygve Lie, Secretary General of the United Nations”, Paris, 1949.

.١٩٥٧ @‫ "ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮزارات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ"@ ﺻﻴﺪا‬:‫®≥∑≤© ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﳊﺴﻨﻲ‬ ÆËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ W½«ËñÐ ©≤∑¥® Æ…ËUÇ—WÝ ÊU!W¼ ©≤∑µ® (276) Arfa, Hassan: “The Kurds”, London, 1968, P.121-122.

Æ ¥∏≠¥∂‰ Ʊπµπ ¨«bſWÐ ¨¢w½U"W¹‹wM}N½ Ë Ê«“—UТ ∫wſ«œ…—W- ·ËdŽW! ©≤∑∑® Æ…ËUÇ—WÝ ÊU!W¼ ©≤∑∏® (279) “The Times”, London,1.11.1961 (Editorial).

∫W½«ËñÐ ÆX}Ð œ—u" WýUł ÍïÖU½WÝ X}Ћ…œ ¨«b¹‹w½«“—UÐ —WÝWÐ wMðËW"—WÝ W$ ‚«d}Ž ÍUÄuÝ ©≤∏∞® Longrigg, S.H.: “Iraq, 1900-1950, London, 1953, P. 327.

ÆW³}²" ÂWz Í©≤≤≤≠≤≤±® …˙WÄô W½«ËñÐ ©≤∏±® (282) Dana Adams Schmidt: “Kurdish Rebel Chief sees Force as only way to win Autonomy” in “New York Times”, Pris, September 11,1962. (283) Eagelton, William Jr.: “The Kurdish Republic of 1946", London, 1963, P. 54. (284) Jacques Baulin: “La Révolte des Kurdes”, in: “Paris Presse”, 18.8.1962./ “Kurden”, in “Der Spiegel”, Nr. 39, Hamburg, 26. September 1962. (285) Eva Lorenz: “Blutig erkämpfter Friede im Wilden Kurdistan”, in “Az”, Wien, 22. März 1970. (286) Dana Adams Schmidt: “Kurdish Rebel Chief sees force as only way to win Autonomy”, in “New york Times”, Paris, September 11, 1962.

Ʊπ∂∞ Í—W³!W²³}Ý Í±∏ Æ«bſWÐ ¨≥±µ Æ˛ ¨„ÆœÆÛ w½UÖ—ïz ¨¢ UÐWš¢ ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©≤∏∑® Æ©≥® Íe|Ë«—WÄ ÆW³}²" ÂWz Í©±∏® …˙WÄô W½«ËñÐ ©≤∏∏® ‫ﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠـﺤﺰب اﻟﺸﻴـﻮﻋﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ@ ﺑﺪاﻳﺔ‬H‫ﺸﻜﻠﺔ اﻟﻜـﺮدﻳﺔ" ﻣﻦ ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻠﺠﻨﺔ ا‬H‫ "ﺣﻮل ا‬W½«ËñÐ ©≤∏π® Æ©W¹«œW#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ® .٣‫@ ص‬١٩٦٨ ‫اوﻛﺘﻮﺑﺮ‬ @‫"@ ﻣﻦ ﻣﻨـﺸـﻮرات ﻣﻜﺘـﺒـﺔ ﺑﻐـﺪاد‬١٩٦١ ‫ﺴـﺄﻟـﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌـﺮاق اﻟﻰ‬H‫ "ا‬:‫≤© ﻣـﺎﺟـﺪ ﻋـﺒـﺪاﻟﺮﺿـﺎ‬π∞® .٨٦ ‫@ ص‬١٩٧٠ ‫ﺑﻐﺪاد‬ Æ∏± ‰ ¨ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ Æ"‫∫ "ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ‬W½«ËñÐ ©≤π±® Æ˛ ¨„ÆœÆÛ w½U??Ö—ïz ¢‫اﻟﺘـﺂﺧﻲ‬¢ ÍW??!U½˛˘— @"‫∫ "ﻋـﺎم آﺧـﺮ ﻣﻦ اﻻﳒــﺎزات واﻟﻜﻔـﺎح‬oO??%uð «—«œ ©≤π≤® Ƶ‰ ¨±π∑±Ø∑Ø∏ ¨«bſWÐ ¨∑∑π 295


Í—«“Uz w¹Uðï?" W$ …ËU?! Í…d~½ï?" ÂW?ýW?ý W?" ¨ÊU?²?Ýœ—u?" wð«d?"uL?|œ wð—UÄ ÍW?!U½—WÐ W½«ËñÐ ©≤π≥® Æ©W¹«œW#"u½ wHOý—WzW$ ÍW"W-…œ® Æ…Ë«œ—WÝW$ Í—U¹ñÐ «œ±π∂∑ Íd?? O? ?³Mý˘— ÍW†W?? !ï?? "¢ w½U?? Ö—ïz ¨w?Ð…—U??Ž Ë Íœ—u?? " WÐ ¢ÊU?? ²? ?Ýœ—u?? " Ͳ˘—¢ Í—U?? Ñï??Ö W?½«ËñÐ ©≤π¥® Æ∂ ‰ ¨±π∑± w²ÝuÖïz ¨«bſWÐ ¨¥Ë≥Æ˛ ¨¢Í‹Íœ—u" ÆW³}²" ÂWz Í©±∏® …˙WÄô W½«ËñÐ ©≤πµ® Æs|dÐ…œ u}½ XÝ—WÄ ÊU²¹Wý WÐ —Uł—˘“ W†W¼WÐ ©≤π∂® ìs|Ëœ…œ w$U?!d??" ÍË«—«“ WÐ …ËW½U?!“ ÍËË—W$ ÆÊœ—u?" ÊU??"W¹‹Íb¹“W¹ W?" W¹«dJýU?z ÙU?Š —W¼ WÐ ©≤π∑® WÐ @½UÐ w?²¹—W½ Ë »«œ ìW½U?²? Ýœ—u?" ÊU¹‹w"…—W?Ý ÍW?J½ô ì…œ—u?" wKKO??! w½U?!“ ÊU¹‹wM¹U?z w½U?!“ ÍW?? "…“˘d?? OÄ W?? ³? ?}? ?²? ?"® ©‘…— wH?? ×? ?B? ?!® Í‹vÄ WÐ U?ðW¼ ìW¹‹Íœ—u?? " ÊU?? O½ü«b?M! w½«b?†W¼ «b|u?? Ö ∫W½«ËñРƢœUð ìX|Ëœ…œ Íœ—u"WÐ wýïš «œuš ¨©ÊU"W¹‹Íb¹“W¹ Bittner, Dr. Maximilian: “Die heiligen Bücher der Jeziden oder Teufelsanbeter (Kurdisch und Arabisch) Wien, 1913.5.11.

¢©wÐ…—UŽ Ë Íœ—u"® ÊU²Ý—WÄ ÊU²¹Wý œušU¹ ÊUO¹b¹“W¹ w½U"…“˘dOÄ W³}²"¢ . ٩١ ‫@ ص‬١٩٧٠ @‫ "ﻛﺮدﺳﺘﺎن واﳊﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ"@ ﺑﻐﺪاد‬:‫≤© ﺟﻼل اﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻲ‬π∏® W$ ÍW?? "W??-…œ® ¨«œ±πµ≥ wð—U?? ! W$ ‚«d?? }? Ž w²?? #? O½ï?? !ï??" w?ð—UÄ ÍË«d??"U?Ç w!«d??Ö˘d?Ä W½«ËñÐ ©≤ππ® Æ©W¹«œW#"u½ wHOý—Wz .١٩٥٧ ‫®∞∞≥© رد ﻋﻠﻰ اﻓﻜﺎر ﺗﺼﻔﻮﻳﺔ ﺑﺮﺟﻮازﻳﺔ@ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ‬ .١٩٥٦ @‫ "ﻛﻔﺎح اﻻﻛﺮاد"@ دﻣﺸﻖ‬:(‫( ﺻﺎﻣﺪ ﻛﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر‬٣٠١) ÆW³}²" ÂWz Í©≤≥∑≠≤≤µ® …˙WÄô W½«ËñÐ ©≥∞≤® ÆÊËuÐ X#O½ï!ï" WÐ —WÝW½ Ë —UÄWÐ —WÝW½ W" ÊËuÐ p}½UÝW" W!WN}Ý ÍW²Ý…œ ÂWz ©≥∞≥® …Ë…©œ—u?" w²?}?"W?¹ Ë …ËW½U¹˛ Ë Íœ«“Uz ÍW†W?!ï?"® ÍW?ýËË Z?M}Ä w!W?"W¹ w½U?"W?á? Oð W$ p¹˛U?" ©≥∞¥® W?$ ± Æ˛ ¨p¹˛U?? ? ? " ÍU?ÄË—ËWz w?I?$ w½U?? ? ? Ö—ï?z ¢p?¹˛U?? ? ?" w?~?½UТ ÍW?? ? ? !U?½˛˘— W½«Ëñ?Ð Æ…Ë«—“ï?~†W?¼ Æ«œ±π∂∏إر¥ …Ë…©p¹˛U"® Íu?}½ WÐ Èu½ wJ}ÐeO?Š «œ±πµπ wK¹—ËUz ͱ¥ Í…—«u}z wM}?N½ w"W¹…ËW½ËuÐï"W$ ∫wMO?³}ð Æ©ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ W½«ËñЮ Æ«dM|—“W!«œ Æ≤≤’ ¨±π∂π ¨UÄË—Ë« Ÿd% ≠ p¹˛U" »eŠ  «—uAM! ¨¢w½«“—U³$«Ë p¹˛U" 5Т ©≥∞µ® Í¥∏≤ Æ˛ W½«ËñÐ Æ…u?? }½ Í© UÐW??š® —W?¼ g¹ËWz W??" W?½U??"W¹‹w½U?ÐW$Uð w½U?? Ö—ïz XÝWÐW?? ! W??!Wz ©≥∞∂® Ʊπ∂∑ Í—W³!WÑï½ Æ…ËUÇ—WÝ ÊU!W¼ ©≥∞∑® Æ∑≤ ‰ Ʊπ∂± wðUÐuý ¨w½UL}KÝ ¨ÂW"W¹ w†Uݨ±± Æ˛ ©Èu½ Ͳ˘—® Í—UÑïÖ W½«ËñÐ ©≥∞∏® Æ©…ËuðdÖ—…Ë …ËWO½U"W¹‹wðWOÑïÝ …ËUÇ—WÝW$® ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ ÊU!W¼ ©≥∞π® 296


Ʊπ∂∏Ø∏Ø≥∞ ¨≤ Æ˛ ¨p¹˛U" ÍUÄË—ËWz wI$ w½UÖ—ïz ¨¢p¹˛U" w~½UТ ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©≥±∞® ÆW¹«œW#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ ©≥±±® U¼…Ë—W¼ ¨±π∂∑ Í—W³!W?Ñï½ ¨¥∏≤ Æ˛ ¨w½UÐW†Uð ÍW²Ý…œ w½UÖ—ïz ¨¢ U?ÐWš¢ ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©≥±≤® Ʊπ∂∑ w²ÝuÖïz ¥∏± Æ˛ Ʊπ∂± Í—W³!W²³}Ý Í≤¥ Ͳ˘— ¨‚«d}Ž w½U"W!U½˛˘— Ëu!W¼ ©≥±≥® Æ«œ±π∂≤ر±Ø≤∞ "Journal de Geneve” ÍW!U½˛˘—W$ (Rene Bayot) Í—UðuÖ W½«ËñÐ ©≥±¥® (315) “The Times”, Editorial, London, 1.11.1961. (316) “Le Monde”, Paris, 28.5.1962.

W$ ‚«d?? }? ?Ž w²?? #? O½ï?? !ï?? " wð—UÄ ÍW?? !UM½U?¹‹WÐ ¨"‫ "ﺣــﻮل ﺗﻄﻮرات اﻟﻮﺿﻊ ﻓـﻲ ﻛـﺮدﺳــﺘــﺎن‬W?½«ËñÐ ©≥±∑® Æ©W¹«œW#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ® Æ«œ±π∂±Ø±∞ر¥ ‫ﺸﻜﻠﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌـﺮاق ﺣﻼً ﻋﺎدﻻ"@ ﻣﻦ ﻣﻨﺸـﻮرات اﳊﺰب‬H‫∫ "ﺳﻴـﺎﺳﺘﻨﺎ وﻃﺮﻳﻘﻨﺎ ﳊﻞ ا‬W½«ËñÐ ©≥±∏® Æ©W¹«œ W#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ® .١٩٦٢ ‫اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ@ آذار‬ @٣‫@ اﻟﻌﺪد‬١٩ ‫ "ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸـﻌﺐ"@ ﻟﺴﺎن ﺣـﺎل اﳊﺰب اﻟﺸﻴـﻮﻋﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ@ اﻟﺴﻨـﺔ‬ÍW?!U½˛˘— W½«ËñÐ ©≥±π® .١٩٦٢ ‫ﺣﺰﻳﺮان‬ .١٩٦٢/٦/٢٨ @‫ "اﻟﻌﻬﺪ اﳉﺪﻳﺪ"@ ﺑﻐﺪاد‬ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©≥≤∞® Ʊπ∂≤ Í—W³!WÑï½ ÆÂW¼…bÑWŠ w†UÝ ¨¥Æ˛ ¨¢ÊU²Ýœ—u" ÍU~|—¢ ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©≥≤±® ¨œ«b?? ? GÐ ¨¢‫ﻣـــﻮﻗﻒ اﳊــــﺰب اﻟﺸـــﻴـــﻮﻋـﻲ ﻣﻦ اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺰازات اﻟـﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ‬¢ ÍW?? ?!U?M½U?¹WÐ W?½«ËñÐ ©≥≤≤® Æ©W¹«œ W#"u½ wHOý—WzW$ ÍW"W-…œ® Ʊπ∂≤Ø∏Ø≤∞ ÆW¹«œW#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ ≠©≥≤≥® ÆW¹«œW#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ ©≥≤¥® Ʊπ∂≤إر∂ ËdOÐ ¨w½UMÐu$ Í¢œUN'«¢ ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©≥≤µ® .١٩٦٢/٦/١٥ @‫ "اﻟﻌﻬﺪ اﳉﺪﻳﺪ"@ ﺑﻐﺪاد‬ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©≥≤∂® Ʊπ∂≤ Í—W³!W²³}Ý Í≥ ¨«bſWÐ ¨µ±∂ Æ˛ ¨…ËUÇ—WÝ ÊU!W¼ ©≥≤∑® (328) “The Times”, London, 23.6.1962. (329) “Sunday Telegraph”, 24.2.1963. (330) “The Times”, London, 22.9.1962. (331) “Daily Telegraph”, 2.11.1962.

Íd?O³Mý˘— ÍW†W?!ï" w½U?Ö—ïz ¨«œ¢ÊU?²Ýœ—u?" Ͳ˘—¢ Í—UÑï?Ö W$ ©wH?Ýu¹ `$U4® Í—Uðu?Ö W½«ËñÐ ©≥≥≤® Æ≥‰ ¨π∑± Í—W³!W²³}Ý Ë XÝuÖïz ¨¥Ë≥Æ˛ ¨œ—u" .١٩٦٢ ‫ أﻳﻠﻮل‬٦ @‫ اﻟﺴﻨـﺔ اﻟﺜــﺎﻧﻴــﺔ@ ﺑﻐـــﺪاد‬٥١٩ ‫ "اﻟﻌــﻬــﺪ اﳉـــﺪﻳﺪ"@ اﻟﻌــﺪد‬ÍW?? !U½˛˘— W?½«ËñÐ ©≥≥≥® ∫W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ 297


.٥١-٤٥ ‫@ ص‬١٩٦١ @‫ "ﻗﺎﺳﻢ واﻟﻜﻮﻳﺖ"@ ﻗﺎﻫﺮة‬:‫أﺣﻤﺪ ﻓﻮزي‬ ¨«b?ſWÐ ¨µ≥∂ …—U!˛ U¼…Ë—W?¼ Ʊπ∂≤ w²Ýu?Öïz ±π ¨«b?ſWÐ ¨ µ∞≤ Æ˛ ¨dðËu?A}Ä Í…ËUÇ—W?Ý ©≥≥¥® Ʊπ∂≤ Í—W³!W²³}Ý Í≤µ (335) “The Times”, London, 2.7.1962. (336) “Friedrich - Wilhelm Fernau: “Die neuen Kurdichen Sorgen Ankaras” in “Deutsche Zeitung”, Nr. 162, 16. Juli 1962, S.3.

Æ©…—WI½Wz ïÐ Ê«œ—u" ÍËuГUÝ Èu½ Í…—«˛WÄ® ¨VOÐWz ‰W𠨢W?"W$Ëu?ł w½U?"W†«ËW¼¢ (Jedioth Chadaschot) Í‹wKOz«d?#?Oz ÍW?!U½˛˘— W½«ËñÐ ©≥≥∑® Ʊπ∂≥Ø∏Ø≤∏ (338) “Kurdish Facts”, Organ der “lnternational Society Kurdistan”, Nr. 17, Amsterdam, 15.7.1963.

ïÐ 4²ÝW³†W¼ ˘—œ wJ¹—Wš «˅œ—WÐ qOz«d#Oz w²?Ý—WÄW½ï" ÍW!U½˛˘— „…b½W¼ W" WÝUÐ w½U¹Uý ©≥≥π® w½W¹ô vÐ w²?A?Ö ÍW?!U½WðËW?Š® WÐ Ë«dÐ u?}½ ÆsÐ «—œd?}?á?Ý«— …—U?" ËWz ïÐ W?³¹Uð WÐ u?"…Ë—W¼ ¨œ—u?" W?$ w?½«“—U?Ð w?M?²? ? ? ? ? ýu?? ? ? ? ?" ÍW?†ËW?¼ ËW?z X?|ËW?¹…œ W?½U?½“˘—œ «œ±π∑±Ø±±Ø±π W?$ ©W?? ? ? ? ?"W?$Ëu?? ? ? ? ?ł u"…Ë WJ†WÐ ¨ «œW?½ ÊUAO½ œ—u?" w²O% Ë XÝ…œW$ —ËËœ ÍË«d½W?ð wJ}½öOÄ „…Ë ¨«œ±π∑±ØπØ≤π ‰ôW??ł® W¹«u??Ö ÍËu??³? O? ÝËu½ W¹ï?Ð Æ U??š ÍËUÇ g}Ä Íï??š œ—u??" u??}½ w"…—W?ÐËËœ wJ}??!U??$Wz —W??Ý ÆÊW"…œ Í‹Í—U"ËU¼ w½«“—UÐ Í˛œ «œ«bſWÐ ÙWÖW$ w½«“—UÐ Í«dÐ Í©œWLŠWz®Ë ©w½UÐW†Uð …ËW¹‹ÍË«d??" vÄ ˙…ËUÐ w"W?¹…ËUÇ—W?Ý® W?$ ÍW?!Wz W?¹«u?Ö W??" ¨5}??àÐ W¹W??!U½˛˘— ËWÐ X?|ËW½U?!…œ W??L? }z Í©œWLŠWz® Æ…u¹ñЗ…œ w½«“—UÐ ïÐ Íïš Í‹Íd?O~½W¹ô …Ë ±π∑∞Ø≥ر± W$ w½UÐW†Uð W" ©°…ËuðdÖ—…Ë ”Kurdistan Information”ÍW?? ? ? ?!U?½˛˘— W½«Ëñ?Ю Æ…ËËœd?? ? ? ?! …Ë π∂πرر± W?$ g?O½«“—U?Ð Í«d?Ð Æ©±π∂π wð—U! Í≤± ¨±± …—U!˛ ¨Í‹w½U!W†Uz w½U!“ WÐ ¢W#"u½¢ w½UÖ—ïz (340) “New York Times”, International Edition”, Paris, 10.9.1962.

.١٩٦٢ ‫ﻮز‬p ٢ ‫@ ﺑﻐﺪاد‬٤٦٤ ‫ "اﻟﻌﻬﺪ اﳉﺪﻳﺪ"@ اﻟﻌﺪد‬ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©≥¥±® (342) Wehrpolitische Information”, Köln, 26.1.1962.

.١٩٦٢ ‫ﻮز‬p ٢ ‫@ ﺑﻐﺪاد‬٤٦٤ ‫ "اﻟﻌﻬﺪ اﳉﺪﻳﺪ"@ اﻟﻌﺪد‬ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©≥¥≥® Æ١٩٦٢/٢/١٤ .‫@ ﺑﻐﺪاد‬٩١٩ ‫ "اﻟﺜﻮرة"@ اﻟﻌﺪد‬ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ≠©≥¥¥® (345) “Quick”, Jahrg. 17, 1. April 1965, S.44.

U¼…Ë—W¼ Ʊπ∂≤ w²Ýu?Öïz ͱ∏ w#½…—W% Í (Information) ÍW?!U½˛˘— W½«ËñÐ W½Ëu/ ïÐ ©≥¥∂® w?½Ë˛ ͱ≤ (New York Times) U?¼…Ë—W?¼ Ʊπ∂≤ w?²? ? ? ? Ýu?? ? ? ?Öï?z ±∑≠π ¨f?¹—U?Ä Combat), Ʊπ∂≤ (Le

(347) Richard Anderegg: “Chez les Rebelles Kurdes d’ Iraq”, Service de Documentation de la Revue” 298


“Preuves”, Paris le 2.Octobere 1962. (348) Dana Adams Schmidt: “Journey among Brave Men”, Little, Brown, and Company, Boston, Toronto. 1964. (349) David Adamson: “The Kurdish War”, London, 1964. (350) “Daily Telegraph”, 30.12.1962. (351) “Le Monde”, Paris, 27.9.1962 Robert Stephens:" They too have rights” in The Observer”, 30.12.1962.W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ (352) “The Sunday Telegraph”, 23.12. 1962. “Daily Telegraph” 2.11.1962. und

…ËUÇ—WÝ ÊU!W¼ —W¼ 10.1.1963. (353) The Times”, London, 23.6.1963. (354) “La Nation Francaise”, Paris 16.1.1963. "Le Monde”, Paris, 17. Août 1962. ∫W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼

W$ rÝU??- w½U??"Wðu?Ö® π∂≤Ø∑Ø≤∞ ¨œ«b??GÐ ¨¥∑∏ œb??F$« ¨©‫ )اﻟﻌـﻬـﺪ اﳉـﺪﻳﺪ‬ÍW??!U½˛˘— W½«ËñÐ ©≥µµ® W½«Ëñ?Ð U¼…Ë—W¼ Æπ∂≤ر≤ر± ¨∂∞∞ .˛ ∫…ËUÇ—W??Ý ÊU?? !W¼ U¼…Ë—W¼ Æ©«b??ſW?Ð w¹UÄu??Ý w?1œU??"Wz ∫W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ .١٩٦٢ ‫ ﺣﺰﻳﺮان‬٢٢ @‫@ ﺑﻐﺪاد‬٥٩ ‫ ®اﻻﻳﺎم(@ اﻟﻌﺪد‬ÍW!U½˛˘— “Le Monde”, Paris, 19-20 Août 1962: “ Succés Kurdes en Proche-Orient”. “Daily Telegraph”, 30.12.1962. Christian Sulser: “Le Pouvoir du général Kassem ébranlé par les Succes Kurdes”, in “Gazette de Lausanne”, Nr. 201, 28. Août 1962.

ÊU??!W?¼ U¼…Ë—W¼ .١٩٦٢/٨/٢٧ @‫@ ﺑﻐــﺪاد‬٥١٠ ‫ )اﻟﻌــﻬــﺪ اﳉــﺪﻳﺪ(@ اﻟﻌــﺪد‬ÍW??!U?½˛˘— W½«ËñÐ ©≥µ∂® Ʊπ∂≤ Í—WÐï²"ïz ͱ ¨µ¥± Æ˛ ¨…ËUÇ—WÝ .١٩٦٣/١٠/٧ @١٠١٤ @١٩٦٢/٦/١٤ @٩١٩ ‫ )اﻟﺜﻮرة(@ اﻻﻋﺪاد‬ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©≥µ∑® (358) “La Nation Française”, Paris, 16.1.1963 (359) “ Kurds’ Revolt ended, but fight goes on” in “New york Herald Tribune”, 24.5.1962 (360) “New York Times”, 19.2.1963.

¨œ«b?GÐ ¨«œ©d?O¼U?L?'«® ÍW?!U½˛˘— W?$ ‚«d?}?Ž w²?#?O½ï?!ï?" wð—UÄ ÍW?!UM½U¹WÐ w?"W¹‹wÄï?" W½«ËñÐ ©≥∂±® Ʊπ∂≥Ø≤ر≤ (362) "Daily Telegraph”, 18.2.1963, 11.3.1963. “Le Combat”. 13.2.1963. “Newyork Times” (Internation Edition, 18.2.1963.

¨ Ëd}Ð ¨∑∞∞ Æ˛ ¨«œ©‫ ®اﳊﻴﺎة‬ÍW!U½˛˘— W$ «œ±π∂∂Ø≤ر∏ W$ ¢‚WK%WŽ¢ ÍW¹WðuÖ ËWz W½«ËñÐ ©≥∂≥® Ʊπ∂∂Ø≤Ø≤µ 299


(364) “Sunday Observer”, 23.6.1963. (365) Rolf W. Schloss: “Ein neuer Traum vom Kurdenstaat”

¨¢…Ë…œ—u" wJ}ðW†Ë…œ WÐ Èu½ wJ}½ËWš in “Publik” Nr. 12, Frankfurt, 20. März 1970, S . 7.

ÆÆW³}²" ÂWz Í©≤¥≠≤≥® w½U"…˙WÄô W½«ËñÐ (366) “The Sunday Times”, 24.2.1963. “daily Worker”, London, 18.6.1963. Richard Scott: “The Kurds Struggle” in “The Guardien”, 15.5.1963.

‫ﺸﻜﻠﺔ اﻟﻜﺮدﻳـﺔ"@ ﻣﻦ ﻣﻨﺸــﻮرات ﺟـﺮﻳﺪة اﻟﻨـﻮر@ ﻟﺴـﺎن ﺣــﺎل ﺟـﻤــﺎﻋـﺔ ﺟــﻼل‬H‫ "اراء ﺣــﻮل ا‬W½«ËñÐ ©≥∂∑® .٤٦‫@ ص‬١٩٧٠ ‫اﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻲ@ ﺑﻐﺪاد‬ Æ…ËuðdÖ—…Ë …ËWð«d"ïL|œ wð—UÄ w²Ý…œüUÐ wJ}ÝW"W$ ïšËW²Ý«— ÂW¹‹Í—UO½«“ ÂWz ©≥∂∏® Æ«œ±¥∏ ‰ Í©[≥∂∑˛® Íe|Ë«—WÄ W$ Ë«d" ÊUAO½ XÝ…œ Í…ËUÇ—WÝ W½«ËñÐ ©≥∂π® (370) “Kurdish Terms for Autonomy” in “The Times”, London. 29.4.1963. (371) “Le Monde”, Paris, 8.3.1963.

Æ…±π∂±Øπر± ÍW"W¹ w²Ý«— ©≥∑≤® .٢٧٧ ‫@ ص‬١٩٦٧ @‫ "ﻗﺼﺔ اﻻﻛﺮاد ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻌﺮاق"@ ﻗﺎﻫﺮة‬:‫ اﻣ[ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻐﻤﺮاوي‬W½«ËñÐ ©≥∑≥® (374) “The Daily Telegraph”, 12.3.1963.

Æ«œ±π∂≥Ø≥ر≤ W$ ÊU"WOO-«d}Ž W!U½˛˘— Ëu!W¼ W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ (375) Richard Beeston “Kurds plan fresh revolt if autonomy is refused” in “The Daily Telegraph”, 2.3.1963. 27.2.1963.

Æ«œ±π∂≥Ø≤Ø≤≤ W$ ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ W½«ËñÐ ©≥∑∂® ‫@ ص‬١٩٧٠/١٩٦٩ @‫ "ﻛـﺮدﺳﺘـﺎن واﳊـﺮﻛـﺔ اﻟﻘﻮﻣـﻴـﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ"@ ﺑﻐـﺪاد‬:‫ ﺟـﻼل اﻟﻄﺎﻟﺒـﺎﻧﻲ‬W½«ËñÐ ©≥∑∑® .٢٠٨‫و‬٢٠٧ ∫…ËWð…Ë«d"ËxÐ «œW¹…ËUÇ—WÝ ÂW$ W½öÄ ËWz w-…œ ©≥∑∏® “Kurdish Facts”, Organ der “International Society Kurdistan”, Nr. 10, Amsterdam, 10. Juli 1963. P.9-10.

.٣٢٤-٣١٨ ‫@ ص‬١٩٦٦ @‫ "اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ" ﺑﻴﺮوت‬:‫ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺪرة‬W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ (379) Dana Adams Schmidt: “Journey among brave men”, London, 1964, P. 263. (380) “Daily Express”, 17.6.1963.

Ʊπ∂≥ w½Ë˛ ±± @‫@ ﻗﺎﻫﺮة‬٢٧٩٤١ ‫ "اﻻﻫﺮام"@ اﻟﻌﺪد‬ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©≥∏±® (382) “Le Combat”, Paris, 4.Juillet 1963. (383) “De Volkskrant”, Nr. 1, Amsterdam, 19.6.1963. 300


“Daily Worker”, London, 18.6.1963. (384) Richard Beeston: “Iraki Troops massing in case of Kurdish war” in “Daily Telegraph”, 20. 5. 1963.

Æ«œ±π∂≥Ø∂ر∂ W$ ‚«d}Ž w½U"W!U½˛˘— XAÖ W½«ËñÐ ©≥∏µ® (386) “Le Soir”, Beirut, 11.6.1963.

.١٥٧‫"@ )ص‬١٩٦٣ ‫ واﻧﻘﻼب ﺷـﺒﺎط‬١٩٥٨ ‫ﻮز‬p [‫ "ﻣﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘـﻴﻢ ﺳﻴـﺎﺳﺔ ﺣـﺰﺑﻨﺎ ﺑ‬W½«ËñÐ ©≥∏∑® .(٥-٤ ‫ﺣﺎﺷﻴﺔ‬ (388) “Kurdish Facts”, Organ of the “International Society Kurdistan”, Nr. 16, Amsterdam, 10.7.1963. (389) “Die Welt”, Hamburg, den 12.7.1963. (390) “The Times”, London, 24.5.1963. (391) “Sunday Express”, 30. 6.1963. (392) “Newsweek”, 23. 6. 1963. (393) “Sunday Express”, 30.6.1963. (394) “Newsweek”, 23.6.1963. (395) Fuad al-Rawi (charge d’Affaires d.i. Embassy of the Republic of Iraq): “The Kurds” in “the Observer”, 30.6.1963.

Ë Í—ËuÐUz w½W?!u$W?z Í©5!W¼ ≥∂ wM²A?O½«œ® ¨5!W¼ ±≤∑∏ Í…ËW½ËuÐï?" w$ï?"ïð˘dÄ W½«ËñÐ ©≥π∂® Ʊπ∂≥ w$˲ ͱ± ¨n}Mł W$ ÊU"…Ëuðd~"W¹ …ËWðW½ wðW¹üW!ï" Æ «bÐ ÊU¹‹wðW!—U¹ ¨œ—u" Ͳœ W$ W" ËuЫœ ‚«d}Ž WÐ w²HÖ Ê…œ—Wz ÍUý Í©s¹W#Š® ©≥π∑® ∫W½«ËñÐ "The Times”, London, 12. 7.1963. (398) “Kurdish Facts”, Organ der “International Society Kurdistan”, Nr. 17, Amsterdam, 15.7.1963, S.5 (399) “Le Monde”, Paris, 18. Août 1963. (400) "The Jewish Observer and Middle East Review”, 19.7.1963. (401) Mao Tse Tung: “Über den Widerspruch”, Verlag fur Fremdsprachige Literatur, Peking, 1968, S.26.

Æ¥∏‰ Æ…ËUÇ—WÝ ÊU!W¼ ©¥∞≤® w½U?"…“«u?/¹œ«“Uz …—W?ýïJ?}ð —W?³?!«—WÐ 5Ç w½«—«bðüW?²?Ý…œ ÍW½«—UJM!˛Ëœ w?²?#|u†W¼ U¼…Ë—W¼ ©¥∞≥® w½U??²? #? "UÄ ÍW~|˙ W?$ ÊU?"W?$«œï?O? % Ë X?#?O?½ï?!ï??" WÐ ÊU??O? "W??!ï??" Ë wðW??!—U¹ Ë g¹œö?~½WÐ w$W??Ö 301


ËU?OÄ W?" W¹‹w½ …—W?!W?Ý Ë d?¹W?Ý W¹ïÐ ÆËuÐ —WM}¼ —W?ý —˘“ wJ|—U?²?%…— ¨…Ë ï?ðU½ Ë ï?²½W?Ý w²?Ý…œ—«œ Æ U"…œ W†«ËUz Êï#JO½ w½U¹ ¨©W"˘˙WÄ …d}ý® ïÐ Íe}!Uz ËU! X}MOÐ…œ (404) “Le Monde”, Paris, 30. Août 1963. (405) “Abend post”, Nr. 161, 16. Juli 1963. “Bild am Sonntag”, 21. Juli 1963, S. 9.

W?½«ËñÐ U?¼…Ë—W¼ .٤٠٦ ‫@ ص‬١٩٦٦ @‫ "اﻟﻘـــﻀــﻴـــﺔ اﻟﻜـﺮدﻳﺔ"@ ﺑﻴـــﺮوت‬:‫ ﻣـــﺤـــﻤــﻮد اﻟـﺪرة‬W?½«ËñÐ ©¥∞∂® Æ«œ±π∂≥Ø∑Ø¥ W$ (IZVESTIA) ÍW!U½˛˘— Æ≤’±π∂πر∞ر∂ ¨“«dOý ¨≥≥¥≥ …—ULý ¨¢”—UÄ¢ ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©¥∞∑® Ʊπ∂≥Ø∂ر¥ ¨w"—uð Í(Milliyet) ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©¥∞∏® W$ ±≤∑πØ∏∂ …d??%W?Ý —U?Ðu?ł …—U??!˛ Æ«b¹©wÇ«—W??"® Í—…b½WÐ Í…b½U??!—W??% wM}??N½ w"W¹W??!U½ W$ ©¥∞π® ÆW¹uOÝËu½ ©wÇ«—W"® W$ ‚«d}Ž w¹UÄuÝ Í—WM|u½ ïÐ W" «œ±π∂≥Ø∏Ø≤∂ Æ…Ë…ËuÐ Èuł ÊU²#"UÄ W$ Ë UM}¼ XÝ…œWÐ Íïš Íœ«“Uz ÊUýUÄ g¹œö~½WÐ ©¥±∞® (411) “The Times”, London, 24.5.1963.

wI$ «œ±π∂π W?$ ¨wÐ…—U??Ž w?½U??!“ WÐ …©p?¹˛U??"® w"W?¹WJKO?? !U½ ¨¢‫ ﺳــﻴـﺎﺳــﻴــﺔ‬ U½U??O?Т W½«ËñÐ ©¥±≤® Ʊµ ‰ ¨…Ë…œd" ÍËxÐ UÄË—ËWz (413) “Die Welt”, Hamburg, den 13.6.1963.

Ʊπ∂≥Ø∂ر¥ ¨oA!œ ¨¢YF³$«¢ ÍW!U½˛˘— W½«ñÐ ©¥±¥® (415) “The Times”, Londun, July 18, 1963. (416) “ The New York Times” 1.7.1963.

W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ Khadduri Majid: “Republican “IRAQ”, London, 1969. P.207. (417) “ Algemeen Handelsblad” Amsterdam, 4.7.1963. " L’ Aurore”, Pris.4.7.1963.U¼…Ë—W¼

.١٩٦٣/٧/٢٣ @‫ "اﳉﺮﻳﺪة"@ ﺑﻴﺮوت‬ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©¥±∏® (419) “ Daily Telegraph”, 28.12.1963.

@"‫ "ازﻣــﺔ ﺣــﺰب اﻟﺒــﻌﺚ اﻟـﻌــﺮﺑﻲ اﻻﺷــﺘــﺮاﻛﻲ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﲡــﺮﺑـﺘــﻪ ﻓﻲ اﻟﻌــﺮاق‬ÍWJ?KO??!U?½ W½«ËñÐ ©¥≤∞® ١١٨-١١٧ ‫ ص‬.(‫ )ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻌﺪي‬.‫ﻣﻨﺸﻮرات اﳉﻨﺎح اﻟﻴﺴﺎري ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ‬ (421) “ The Guar 13.6.1963. dian”Manchester-London, 118-117 “De Telegraph”, Amsterdam, 13.6.1963.

Æ…ËWð…Ë«d?? "Ëx?Ð «œ±π∂¥Ø¥Ø±π W$ W?? " ¨…Ë«d?? O? ?Ö—…Ë …ËWð«d?? "ï?? L|œ w?ð—UÄ w"W?¹W?? !UM½U¹W?Ð W$ ©¥≤≤® Æ©W¹«œ W#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ® 302


Ʊπ∂¥Ø≥Ø≤≥ œ«bGÐ ¨"‫ "اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬ÍW!U½˛˘— W½«ËñÐ ©¥≤≥® .٣٥٧ ‫@ ص‬١٩٦٦ @‫ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺪرة@ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ@ ﺑﻴﺮوت‬W½«ËñÐ ©¥≤¥® ÆW¹«œ W#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ ©¥≤µ® .٢٥٨١/١٩٦٩ @‫ " ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ"@ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﻮرات ﺣﺰب ﻛﺎژﻳﻚ‬W½«ËñÐ ©¥≤∂® ."‫ "ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‬ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ W½«ËñÐ ©¥≤∑® ÆW¹«œ W#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ ©¥≤∏® ÆW¹«œ W#"u½ wHOý—Wz W$ W¹WJKO!U½ ËWz w-…œ ¨…©·—UŽ ÂôW#$ËbÐWŽ dOýu!® W$ XÝWÐW! ©¥≤π® ÆW¹«œ W#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ ©¥≥∞® Æ…ËuðdÖ—…Ë WM²AO½«œ ËWz w½«ËuÐ …œU!Uz W$ p}"W¹ W$ ÂW¹‹Í—UO½«“ ËWz ©¥≥±® Ʊ∏≠¥’ ±π∂πØ≤µ∏± ¨p¹˛U" »eŠ «—uAM! ¨¢w½«“—U³$«Ë p¹˛U" 5Т W½«ËñÐ ©¥≥≤® W?" 5}?àÐ ‘…ËWz vÐ…œ ÆW¹«œ W?#?"u½ wH?O?ý—Wz W$ W¹‹wM}?N½ WM²?A?O½«œ ËWz w½U?"W†«ËW¼ wJ}?-…œ ©¥≥≥® Æ5½«“U½ „UÇWÐ «œWðU" ÂW$ Í…ËW½œd"ËxÐ W" …ËuðuÖ wýWJ¹œ w²ý —˘“ ©f¹…ËUý® ÆW¹«œ W#"u½ wHOý—Wz W$ ÊUO½U"W-…œ ©¥≥µ®Ë©¥≥¥® «b½U?? ²? Ýœ—u??" W$ …ËW?$ W~ł Æs¹b?¹“W¹ ÊU??OJ?}? ýWÐ Ë ÊU¹œ œ—u?? " W$ p}?? ýWÐ ÆW¹‹w½ XÝ«˙ W?? !Wz ©¥≥∂® ÆÊW¼ ‘WJ¹œ wM¹Uz w†W!ï" Ë ˙ï" Èb½W¼ ÆW¹«œ W#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ ©¥≥∑® (438) “Zwiespalt im lager der Kurden” in “Neue Zürcher Zeitung”, Fernausgabe, Nr. 296, 27. Oktober 1964, S.3.

ÆW¹«œ W#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ ©¥≥π® Æ©«œ ÊU"…œ—u" Íe|˙ W$ w"…—WÐËËœ® ¨dðËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ ©¥¥∞® ÆW¹«œ W#"u½ wHOý—WzW$ ÍW"W-…œ ©¥¥±® ÆW¹«œ W#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ ©¥¥≤® ¨≤µ∏±Ø±π∂π ¨p¹˛U?? " »e??Š «—u?? AM! s! ¨¢w?½«“—U??³$«Ë p¹˛U?? " 5Т ÍWJ?KO??!U?½ W½«ËñÐ ©¥¥≥® Æ≤∞’ Æ«œ±π∂¥ w$uK¹Wz w²?Ý«˙…u?}½ W$ ‚«d?}Ž w?²#?O½ï?!ï?" wð—UÄ ÍW¹W!U?M½U¹WÐ ËWz W½«ËñÐ ©¥¥µ®Ë©¥¥¥® Æ©W¹«œ W#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ® ÆW¹«œ W#"u½ wHOý—Wz W$ W¹WJKO!U½ ËWz wJ}ÝËu½ ˘— ©¥¥∂® «œ±π∂µØ≤Ø∑Ë∂ W?$ (Süddeutsche Zeitung) ÍW?? ? ? ? ? ? ? !U?½˛˘— „…Ë ÊËu??ÐW?½ ”W?? ? ? ? ? ? ? " ¥∏ ©¥¥∑® W$ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) ÍW?!U?½˛˘— Í≤µ∏ …—U?!˛ W½«ËñÐ U¼…Ë—W?¼ ÆÍËu?³?O? ÝËu½ Æ«œπ∂¥ Í—W³!WÑï½ Íµ wH?? O? ý—W?z W$ ÍW?? "W??-…œ® Æ«œ±π∂¥Ø±∞Ø≤µ W$  «d?? "ï?? L|œ wð—UÄ ÍW?¹W??!UM?½U¹WÐ ËWz W?½«ËñÐ ©¥¥∏® 303


Æ©W¹«œ W#"u½ Ʊπ∂∂ w½«d?¹…“u?? ? Š ¥∏∏ Æ˛ ¨w½«“—U?Ð Í©„ÆœÆÛ® w½U?? ? Ö—ïz ¨¢ U?ÐW?? ? š¢ ÍW?? ? !U½˛˘— W?½«ËñÐ ©¥¥π® ¨…Ë…œd?" ÍËxÐ w?Ð…—U?Ž WÐ ©œ—u?" w?ý˙ï?ý wðW¹«œd?"—W??Ý w½W?!u??$Wz® ÍW¹U?ÝU¹ ËWz W?½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ Æ©‹W¹«œ W#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ® Æ∏‰ -٣٢٣‫@ ص‬١٩٦٧ @‫ "ﻗـﺼﺔ اﻻﻛـﺮاد ﻓﻲ ﺷـﻤـﺎل اﻟﻌـﺮاق"@ ﻗـﺎﻫﺮة‬:‫ أﻣ[ ﺳـﺎﻣﻲ اﻟﻐـﻤـﺮاوي‬W½«ËñÐ ©¥µ∞® .٣٧١-٣٦٠ ‫@ ص‬١٩٦٦ @‫ ﺑﻴﺮوت‬."‫ "اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ‬:‫ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺪرة‬W½«ËñÐ U¼…Ë—W¼ .٣٣٥ Æ≥∑≤ ‰ ÆËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ :‫ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺪرة‬W½«ËñÐ ©¥µ±® ÆW¹«œ W#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ ©¥µ≤® ÆW¹«œ W#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ ©¥µ≥® (454) “ Süddeutsche Zeitung”, München, den 6. und 7. Februar 1965.

wH?? ? O? ? ?ý—Wz W?$ ÍW?? ? "W?? ?-…œ® Ʊπ∂µØ≤Ø∂ W?$ «d?? ?"ï?? ? L?|œ wð—U?Ä ÍW¹W?? ? !UM?½U¹W?Ð ËWz W?½«ËñÐ ©¥µµ® Æ©W¹«œW#"u½ ÆW¹«œ W#"u½ wHOý—Wz W$ ÍW"W-…œ ©¥µ∂® .٣٨٤ ‫@ ص‬١٩٦٦ @‫ "اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ" ﺑﻴﺮوت‬:‫ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺪرة‬W½«ËñÐ ©¥µ∑® Æ≥∏µ≠≥∏¥ ‰ ¨ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ @‫ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺪرة‬W½«ËñÐ ©¥µ∏® .١٩٦٥ ‫ ﺷﺒﺎ