Page 1

sfi svenska för invandrare, kurs D

Nationellt sfi-prov 22 Del E, Muntliga uppgifter, bedömningsprotokoll och poängsammanställning Elevens namn:

Stockholms universitet Centrum för tvåspråkighetsforskning

© Skolverket 2007


Uppgift 16 Berättelse och beskrivning I den här uppgiften ska eleverna testas en och en. Syftet med uppgiften är att testtagarna ska beskriva en vän, lärare, släkting, arbets- eller klasskamrat som har betytt mycket för dem (se alternativ 16 A–E lösblad). Testtagarna får instruktioner att tala två till fyra minuter och får hjälp med att strukturera sin framställning med stödfrågor, som t.ex. ”Varför är personen viktig för dig? Har du något speciellt minne tillsammans med henne/honom? Hur är personen och hur ser hon/han ut?” Vid behov ges testtagarna möjlighet att förbereda sig en stund innan de börjar berätta. Som hjälp vid bedömningen finns i detta häfte ett bedömningsprotokoll. Det bygger på de allmänna betygskriterierna för muntlig bedömning (se Lärarhandledningen sid. 39) och framhäver särskilt de för uppgiften mest relevanta bedömningsaspekterna.

2

Nationellt prov sfi: 22, kurs D – Del E


Nationellt prov sfi: 22, kurs D – Del E

3

Innehåll, funktionalitet, begriplighet, flyt

Global bedömning

Testledare:

• Berättar och beskriver på ett strukturerat sätt. • Uttrycker sig sammanhängande och använder logiska och temporala sambandsmarkörer. • Gör tydliga referenser till person, tid och plats etc.

• Har ögonkontakt och förvissar sig om att samtalspartnern följer med och förstår.

• Har tillräcklig kontroll över grundläggande grammatiska drag för att kunna tala på ett funktionellt och obehindrat sätt. Avvikelser i fråga om t.ex. ordföljd, böjningsformer och tempusanvändning är i allmänhet inte störande för kommunikationen.

Grammatik

• Har ett relativt stort och lättillgängligt förråd av ord och fraser som ger utrymme för viss lexikal variation och precision och tillåter en relativt obesvärad språkanvändning.

Lexikon

Språksystem

Form och uttryck

Belägg och kommentarer

Sammanvägd bedömning på uppgiften: IG  G 

Belägg och kommentarer

Belägg och kommentarer

Belägg och kommentarer

Språkanvändaren kan vid behov korrigera sig själv och använda omskrivningar, kroppsspråk och andra kompensatoriska strategier.

Strategier

Textuellt

Interaktionellt

• Förmedlar ett innehåll som är relevant och lagom avvägt i förhållande till uppgiften. • Motiverar, berättar och beskriver. • Anpassar i viss mån sitt språk efter ämne och innehåll.

Språkanvändning

Innehåll och kommunikation

Analytisk bedömning

Sociolingvistiskt

Belägg och kommentarer

Datum:

Belägg och kommentarer

• Har kontroll över centrala vokaloch konsonantdistinktioner. • Talar i ett normalt tempo med ett mestadels gott flyt. • Talar med en lyssnarvänlig betoning och intonation.

Uttal

Språkanvändaren kommunicerar aktivt och självständigt med ett språk som är funktionellt och tillräckligt omfångsrikt i förhållande till talsituation, samtalsämne och uppgift. Talet är ”lyssnarvänligt” och fullt begripligt trots vissa formella brister och flyter någorlunda obehindrat, mestadels utan störande pauser.

Belägg och kommentarer

Testtagare:

Berättelse och beskrivning


Uppgift 17 Diskussion I den här uppgiften testas eleverna två och två. Syftet med uppgiften är att testtagarna ska diskutera vad som är viktigast att tänka på inom några givna ämnen (se alternativ 17 A–D lösblad). Testtagarna får instruktioner att lyssna på varandra, ställa frågor och ta ansvar för att båda pratar lika mycket. Till stöd finns en tankekarta med förslag på vad som kan vara viktigt för det aktuella ämnet. Tankekartan är tänkt att vara ett stöd i diskussionen och testtagarna kan även tala om andra faktorer. De måste dock hålla sig till uppgiftens ämne. Som hjälp vid bedömningen finns i detta häfte ett bedömningsprotokoll. Det bygger på de allmänna betygskriterierna för muntlig bedömning (se Lärarhandledningen sid 39.) och framhäver särskilt de för uppgiften mest relevanta bedömningsaspekterna.

4

Nationellt prov sfi: 22, kurs D – Del E


Nationellt prov sfi: 22, kurs D – Del E

5

Innehåll, funktionalitet, begriplighet, flyt

Global bedömning

Testledare:

Diskussion Datum:

• Har tillräcklig kontroll över grundläggande grammatiska drag för att kunna tala på ett funktionellt och obehindrat sätt. Avvikelser i fråga om t.ex. ordföljd, böjnings­former och tempusanvändning är i allmän­ het inte störande för kommuni­ kationen.

Grammatik

Strategier

• Utgår från frågeställningen och diskuterar på ett strukturerat sätt. • Uttrycker sig samman­hängande och använder logiska och temporala sambandsmarkörer så att innehållet tydligt går fram. • Gör tydliga referenser till person, tid, plats etc.

Textuellt

• Har ett relativt stort och lätttillgängligt förråd av ord och fraser som ger utrymme för viss lexikal variation och precision och tillåter en relativt obesvärad språkan­vändning.

Lexikon

Språksystem

Form och uttryck

Belägg och kommentarer

Belägg och kommentarer

Belägg och kommentarer

Belägg och kommentarer

Språkanvändaren kan vid behov korrigera sig själv och använda omskrivningar, kroppsspråk och andra kompensatoriska strategier.

• Tar initiativ och bidrar till att föra samtalet framåt. • Lyssnar aktivt, förhandlar om samtalsutrymme, begär förtydliganden, reder ut missförstånd och samarbetar för ömsesidig förståelse. • Ger återkoppling, bekräftar och visar hänsyn till sin samtalspartner på ett socialt tillfredsställande sätt, också icke-verbalt, t.ex. genom ögonkontakt.

Interaktionellt

Sammanvägd bedömning på uppgiften: IG  G 

Belägg och kommentarer

• Förmedlar ett innehåll som är relevant och lagom avvägt i förhållande till uppgiften. • Uttrycker åsikter och värderingar och efterfrågar andras, utvecklar argument, exemplifierar, redogör för och jämför erfarenheter etc.

Sociolingvistiskt

Språkanvändning

Innehåll och kommunikation

Analytisk bedömning

Belägg och kommentarer

• Har kontroll över centrala vokaloch konsonantdistinktioner. • Talar i ett normalt tempo med ett mestadels gott flyt. • Talar med en lyssnarvänlig betoning och intonation.

Uttal

Språkanvändarna kommunicerar och interagerar aktivt och självständigt med ett språk som är funktionellt och tillräckligt omfångsrikt i förhållande till talsituation, samtalsämne och uppgift. Talet är ”lyssnarvänligt” och fullt begripligt trots vissa formella brister och flyter någorlunda obehindrat, mestadels utan störande pauser.

Belägg och kommentarer

Testtagare:


6

Nationellt prov sfi: 22, kurs D – Del E

Innehåll, funktionalitet, textflöde

Belägg och kommentarer

Sammanvägd bedömning på uppgiften: IG  G 

Belägg och kommentarer

Belägg och kommentarer

Strategier

• Behärskar grundläggande grammatiska strukturer och satsmönster. Avvikelser i fråga om t.ex. ordföljd, böjningsformer och tempusanvändning är i allmänhet inte störande för läsaren.

Grammatik

• Har ett relativt stort förråd av ord och fraser som ger utrymme för lexikal variation och precision och möjliggör viss stilistisk anpassning.

Lexikon

Språksystem

Form och uttryck

• Följer relevanta skriftspråksnormer. • Behärskar grundläggande stavningsregler. • Skriver med läsarvänlig handstil.

Belägg och kommentarer

Belägg och kommentarer

Språkanvändaren tar hjälp av vanligt förkommande fasta fraser och aktualiserar konventionaliserade mönster för textstruktur. Språkliga svagheter kompenseras med förenklingar, omskrivningar etc.

• Disponerar innehållet på ett adekvat sätt, t.ex. inleder och avslutar. • Uttrycker sig sammanhängande och strukturerat. • Gör tydliga referenser till situation, tid och plats.

Textstruktur

Innehåll och kommunikation

Språkanvändning

Analytisk bedömning

Ortografi/interpunktion

Datum:

Språkanvändaren förmedlar ett innehåll som är relevant. Språket är funktionellt och tillräckligt omfångsrikt i förhållande till uppgiften. Texten är fullt begripligt trots vissa formella brister.

• Förmedlar ett innehåll som är relevant och lagom avvägt i förhållande till uppgiften. • Ger information, beskriver, ger förslag, motiverar, uttrycker värderingar och åsikter. • Anpassar i viss mån sitt språk efter syfte och mottagare.

Sociolingvistiskt

Belägg och kommentarer

Testledare:

Testtagare:

Global bedömning

Formellt brev


NP 22 – Poängsammanställning Fyll i de enskilda uppgifterna i de vita fälten och summera ihop poängen.

Läs

Hör

Skriv

Tal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IG/G IG/G

15 16

IG/G IG/G

17

Poäng: Summa:

IG/G IG/G

40

+

20

Receptiva poäng

Produktiva poäng

Betyg Läs + Hör 0–37p 38–60p IG G

Betyg Skriv

Betyg Tal

IG/G

IG/G

=

Sammantaget betyg

Prov22_Hafte_E  

Del E, Muntliga uppgifter, bedömningsprotokoll och poängsammanställning svenska för invandrare, kurs D Stockholms universitet Centrum för tv...