Page 1

lOU U—Ë Ê«u—W

Í—W~M˘˙ Ë ÂöOz Ë WWW Í…—U —…œ —UOW ôW „U ÍWW} ï p}ü…Ë

Íœ—u Í…ËWMO†ïJ} ï bW …˙ Íb…u} wU …Ë«d Ëö W ≤∞∞≤ Í—U W


Í—W~MAÄ˙ Ë ÂöOz Ë WWW Í…—U—…œ ∫V} ÍËU lOU U —Ë Ê«u —W ∫—W Ëu ≤∞∞≤ w†U ∫ÛUÇ Íœ—u Í…ËWMO†ïJ} ï bW…— Íb…u} wU…Ë«dËx W


s«ËU 9..............

wWA}Ä

43........... 43........... 48........... 51........... 53........... 56........... 59...........

∫ó|—œ ÍWM…˙ ¨—u ÍWM…˙ ∫ÂWW wW ÊUW~dÖ …—UO dÄ Í…ËWËuËË˙WËË˙ W s üW

U …—W ‡ 1 Íe|Ë«—WÄ ÍWA} Ë w…Ëô Í—UO dÄ ‡ 2 ÊUWOWM…˙ WÖd} Ë œ—u ‡ 3 wôW ÍWM…˙ ÊU w u ô ÍWM…˙ ‡ 4 «œWM…˙ wU…“«ËUO …u} Í…ËWœdUO W wU«u} ‡ 5 Ê«—WdOÖ«œ Ë Íœ—u ÍWM…˙ ‡ 6 ÂU$…—…œ ‡ 7

∫œ—u Ë ÂöOz ∫ÂW ËËœ wW p} ËuW W p} ËuW wœdËüWJ} 63........... U …—W ‡ 1 63........... ËËó} w«büW Ë w«—WÖ—W ËW ‡ 2 71........... ÍbWW ©…Ë«œW® wMOA—«Ë…œ Ë ÂeO UïO U wœdËüWJ} ‡ 3 85........... U˛ï ïMW Ë ÂeO UïO U Ë ÂöOz ‡ 4 91........... ËËó} W U˛ï ïLWz wœdËüWJ} ‡ 5 100.... Èu ÍWUOOO «˙ ÍóO Ëbu W Êï wWà} ÍóO Ëbu wœdJ†WJ} ‡ 6 104......... «bU ËUW ÂöOz Ë «bOUW W ÂöOz ‡ 7 111......... °°°ÆÆÆwdJU Ë œ—u ‡ 8 114......... ÂU$Wz—…œ ‡ π 117......... 117......... 119......... 125......... 133......... 133......... 144.........

W W W wœdJJ Wz ÊU W W W wœdJ U ∫ÂWN} wW U …—W ‡ 1 W W W wFO«Ë Ë w W W wUW ‡ 2 W W W wUU …—W ‡ 3 «ËUz˛˘˙ Ë üW ˛˘˙ w W W wMO U ÍbW ‡ 4 …ËW«œ—U „…Ë W W W ‡ 5 —ïHJ«d ÍWUU u ‡ 1 - 5 Í—WÖœUOu ‡ 2 - 5


150......... 156......... 163......... 173......... 179......... 185.........

Í—WÖœUOu wU…ËUÇ—W ‡ 3 - 5 Ê«—WdOÖ«œ Ë Í—WÖœUOu ‡ 4 - 5 —UOW ôW „U ÍWWU…“ï Ë Í—WÖœUOu Í«Ëœ ÍdJO Æ 5 - 5 ”U—WU Ë ÂeOçO …“ïÄ ‡ 6 - 5 üW …œ Ë Êu ö Wz ‡ 7 - 5 ÂU$…—…œ ‡ 6

øX|d…œ ŒdM} W W W ÊïÇ ∫Wd|œï X ïÄ Ë Wd|œï ∫Â…—«uÇ wW U …—W ‡ 1 190......... bW …˙ Í—UÑïÖ Ë Êd|œï X ïÄ ÍdJO ‡ 2 193......... ÍË«dJJ Wz W Wd|œï X ïÄ ‡ 3 215......... øX}†…bOÇ Ë WOOÇ Êd|œï X ïÄ ÍdJO ‡ 4 221......... Êd|œï X ïÄ ÍdJO wUU …—W ‡ 5 225......... øø…ËW œ˘d Í—U uO W ”U—WU UUz ‡ 6 225......... Í“«ËUO ÍW W W Ë Í“«ËUO ‡ 1 - 6 237......... Í“«ËUO ÍW˘dO Ë —UO œï ‡ 2 - 6 øW WOO «du1œ Ë üW …œ Ë W UO Í…ËWœdJ …˙ Wd|œï X ïÄ UUz ‡ 7 241......... W UO Ë —U uO ‡ 1 - 7 247......... Êd|œï X ïÄ w W UO Ë w ˘˙ œ—Uâ˙ ‡ 2 - 7 252......... W UO Ë ÊUËU bïL~“ ‡ 3 - 7 øWWd|œï Í…ËWœdJ …˙ Wd|œï X ïÄ UUz ‡ 8 254......... Wd|œï X ïÄ Ë Wd|œï Ê«u} Íb…uWÄ Ë —U uO ‡ 1 - 8 261....... ∫Wd|œï X ïÄ Ë Wd|œï Ê«u} Íb…uWÄ Ë ÊUËU bïL~“ ‡ 2 - 8 Í…ËWœdJ …˙ Wd|œï W Wd|œï X ïÄ ÍWM…˙ UUz ‡ 9 øWWd|œï wUW ËWJ …œ 263......... ÊUËU bïL~“ w˘œ ø«bW ËËœ wUNO w~W ÍËË˙W W…ËW«œ—U Wd|œï X ïÄ UUz ‡ 1 0 Êd|œï X ïÄ ÍdJO wUWOËËó} …ËUÇ—W 272......... 277......... øWWN} wUNO Ë œ—u W ˛œ Wd|œï X ïÄ UUz ‡ 1 1 279......... ÂU$—…œ ‡ 1 2 189.........

«œ—UOW ôW „U ÍWW} W ïï q}AO ÍUb˛«d ∫ÂWM}Ä wW U …—W ‡ 1 øWOO} ïï ‡ 2 ÂeOïï Ë ïï ‡ 1 - 2 Êï—ï Ë ïï ‡ 2 - 2 ¯—ïU ÍïJ«“ Ë ïï ‡ 3 - 2 291......... 292......... ∫Í—W W ÍbO«ËWz wUWO—W~—U ïï ‡ 3 287......... 288......... 290......... 291.........


302......... 303......... 317......... 318......... 320......... 323.........

ÍbO«ËWz w ÊU ïï ÍdO ‡ 4 wW«u|œ ÍËËó} ‡ 5 wU…dÖWM…˙ Ë Í—W~M˘˙ ‡ 6 øWWU Í—W~M˘˙ w…œ—W ‡ 1 - 6 øÍ—W~M˘˙ Ë XU ‡ 2 - 6 Í—W~M˘˙ W WAO Ë b˘d Ë f—U ÍWM…˙ ‡ 3 - 6

328......... 338......... 354......... 362.........

Í—W~M˘˙ Ë ïï ‡ 7 ïï Íô üW …œ Í…—uO ‡ 8 w†Uï w üW …œ Ë Í“WW w üW …œ ‡ 9 ÂU$…—…œ ‡ 1 0

367.......

∫ÂWW wW WOO ÊU1Ë«ËW Í…ËWœdJ «˙ wM|u Ë U W WJœ ÍW†W p|bW


∫W WWJA}Ä …ËW??O? W?M?…˙ w?J?|b??œ W? ÍW?«ËW? Ë b?W??…˙ Í—U??Ñï??Ö w?«—W??M?|u?? W? ¨Èu?? Í…ËW? W? ÆÊWÖ…œ ÍWWOdJO W UWÄ w~dÖ W ÂüW ¨ÊW…œ …—UÑïÖ ÂWz ÍUU W


∫…ËWO—W~M˘˙ w u WKW W w?…œ—W?? ¨W???U? w?W??…u??}? W?? ¨W??L? }?z w??…œ—W??ò sd?~} W?M …˙ wK?O U? X} …œ p?} ?Ëu?W ¨WM?dÖW?M …˙ åX} XU åWM}N —UW wï W —WW ï wà W Ë W d|u ò XU U?NW? ï p}?W? ∫WW?W?z WO?UO?M†œ w?M|u? W? Í…ËWzò W?? O? U?W??U??W? ï?? ¨X?}? œd?? ÍW??M? …˙ Íó?? ?}?Ç p??|—U?? W d A}Ä ÍW?UOULÖ˘œ WOïÖ…œU ËWz ËuW? WU…b AÄ å…Ëu“«˙ ÊUO}Ä Ë …Ëu ÊUO}Ä Í˙…ËU wU…˙ XU


wWA}Ä W? „…Ë …ËW?L|—b?M?|u?U? W†W? W …b?…ËW?z «œU?Oœ w?J?}M?|u? ê?O W?ò å«bï ÍWWULO AO WA O


wWA}Ä

9

1

ôW „U? ÍW?} ËW?z wUW?OOW?W Ë ÍdJ?O WW ô w?AÖ w?J}ü…Ë W?}? ÂWz X? ïÄË W??}?d|œï? Ê«u?}? W w? «d?u1œ® ÍËU?W «œ ≤∞∞∞ w?†U? W W? ¨…—U?O??W? Í—˘“ W …ËW?z wU? U? —UO??W ôW? „U? ÍW??}?? ËWz Æ…ËW˘œd?J Ëx? ©«œW?}?d|œï? w?W U?W? Íd?~†W? W??W??}??? Í…ËW?z —W? W? W ÂüW? ¨X?|d? Ëu?M? Ë Èdu?~? —W? W? WW U Ë …“U wJ|b œ Íd~†W ‘…ËWz —W W W ¨W~dÖ wWW Ë ÍœïO Ë w WM…˙ «b ËËœd? «˙ W Ë U?}?z W W?L}z ÍU?~†Wï? ÍWU?~dÖ W?A}? ËW p?}W W? —W?«—W W?Ju?Ç ¨W?~d??Ö W??}??? ÂW?z —W? W? Êœd?W??? ¨…ËW«ËW??â?}?ÄW ¨…ËW?ï? ÊU ËË˙W? ËË˙ Wï Ë Íd?O~AÖ W …ñÄ ¨Íœï?O Ë wWW? Ë ÍdJO ÍW†W W …u}?K«u} WJ}?} w?U?W??—W? s? d?? U?…—W?? Ë s d?…œU?? —W? W? «œW?z“U ¨X? «˙U? w?«b?L??u? Ë wM?O Ëu ÍËËó?} W? ¨,—«œUÖUz s? ÍWM|u? ËWz U «b?O? «˙W Æ«bO??«“ wMO? Ëu Í—Ëu?M W? —U?O???W ôW?? „U? ÍW??}??? ÂWz Í…“«b?W?z W W??O?O p?}???}?? «b? œ—u? wW? WËu/ W??}? ÂW?z Æ…ËW?}? Ëu?J e? —WM|u? Ë œï?O? Ë d?JO? W ÊœdJ?OW? Uu?

«˙Ë…ËU W? ˘ñW?z W W? WO?O?W?W Ë Íœï??O Ë Íd?JO? WO?O«œ—W?ÖU?UÄ ËWz ÍËËb?M “ w?U?N?O?? Ë …ËW˘œd?? …—ËW?Ö …—ËW?Ö w?«d W?? ÊU …œ ÍËË˙W? ËË˙ w? œ—u? Íd?O??M?˘˙ Æ…Ëœd ÊUM}«œ ÂW Ë ÙU W ÂW Ë s|u ÂW „UM? d wW …u}W ÍWL}z Í—Ëuu Ë w ï?Ö…œU? —W? W W? ÍW?O d?O??M˘˙ ËWz ÍœU?O?u W W?U? wJ?}W U? W??}?? ÂWz ÆͲ…œ «bW? UO? Ë »…œWz Ë dJ?O w?U…—«u W? …bMu? wJ}W?O?OWW? Ë W«—u? ÍWUO? dJO WU? Uu Ë U«“ Ë ·u W?K W ËWz Í—˘“…—W ÍW —˘“ ÍdJ?O «œW}? ÂW Ë ÍdJO ÍW†W Ë w ËËó?} ÍW†W ¨ÊË«—bM|u} Û«d —˘“ wW …u?}W …uU ÊU ËU «˙…Ë…ËU?W Ë U?…œË«ËW? Íb? ËWz „W? s?}˙u? —W?? wW? …u?}?W? Íœï???O? ÍW†W? W ÆU?…b?U?O? U ÍWU?W U? ËWz Í…—U? —…œ W†W? ñÄ wJ?}—ï?Ä«˙ W˘œd? ÊU? WW??}?? Í—U w?WJOô ¨ÊËËœd? —W W? ÍW W?W?}? W ¨«œWU?W U ËWz Í—˘“…—W? wW „U ÍW?}? ÂWz ÆWO?O…œUUz wW?NW wM? dJH} Ë …ËW?œddO Ë w?«“ Ë Íœï?O Ë w?O?}?Ä—W? Ë w? U?L?Ö˘œ w?L?u? Ë w?ï?U? Ë W?†W p?}??? ˙ W W??O?O?? d —U??O??W? Æ«œUOU?O ÍdJO ÍWU? Uu Ë ·u WK W Ë …—u?O Ë e} ÊU …œ —W W Ë«—b?M}*W W ôW? „U? W? —W? ÂW U?M?J p?}? W? «b? œ—u? w?MO? Ëu? ÍËËó?}?? W s? «b?O?? «˙W? ËuW? ËWz Í—UôW?Ä ¨w «“…—U w?WJOô v? W ¨X} W?Wz—u ËW?z w…ËU —U?O?W


10

wWA}Ä

ÊUOJ?}W —W ï W? ¨X} «œ W«“ï†Uz W?O œïO Ë w? ËËó} Ë wW?W Ë ÍdJO? WW U ÍW U U…bWÇ Íœ—Ë wW …ËWbM|u Ë Œ—WÇËU Ë Êï ÍdJO ÍË«ËW wWO —«œUÖUz Íd?JO? ÍË«ËW? wW?O? «“…—U? Ë WU?O? œï??O? Í—U? Íó?|—œ wJ?}Ëu?“W?z Ë wH? d?W? ÆW u}Ä wWW W Ë W?ü…Ë ÂWz w?MO? Ëu W? r? W W? +«“…œ X u?}?ÄW Í«Ë …ËW U?…—W ÂW? —W ¨—U?O???W? ôW? „U? ÍW??W??}??? ËU? ÍW?«—ËW?Ö W?b«u??}? Ëu?W? ËW? sd??ÖWM?…˙ Ë ÊWJ ï ÍW†W Í…ËW«bJ} Ë 4|u}A +UW? W W Íœ wU W «œU W ¨…ËWWJËË˙ …ËWM?O Ëu? ÂWz w? W? W W? ÊUO? b…u W?Ä p e Ë —ËËœ W? sU?«œ W?ï p}?†Wï? Ë d?JO? ï? e|˙ Í…ËW?b«˙W?Ö W? W?O?O? d? W?ü…Ë ÂW r?O?…—W? …—W w?? W W? ÆW?O?O? «œ—UOW „U ÍW} W Æ—WM|u ï e|˙ Í…ËWb«˙WÖ …ËWAO«ËW Ë œïO Ë 5 Ëu 5? Ëu Ë d?JO? ÂW? ¨ÊË«d?JW? U??O? Ë ŒdM?} Ë e?|ñ?}? Íbu? W —˘“ W?W ô ËËœ ÂW?z 5? Ëu ÆÊË«d?J?dM?} „U?M? d w?W? …“«bW?z W? g —W?M|u?? ÂW Ë ÊU? ï? œï???O?Ë Ë v?W U? Ë X? «˙U w?«b?L?u?? Ë w}?Ä—W? Ë …œU? w?œd?W??? X?} „W?O??OÇ—W? ˘ñWz U …ËWO?OUU…—W ÍU…—W W WO?O Í—WW ÍdJO wb«u}? Ë Ë«—bM}*W W ï Í“ï?†œ Ë Íœ wUJ†W? ÍW†W Í…ËWœdJ? «˙ Ë …ËWœdJO? Ë …ËWMO†ïJ}? ÍËUW W wb?«u} Ë W†W? X|d«œ ï Íe|˙ p}?WW —W?Ö g —WM|u? Æ…ËWULO?AO? Ë ‰WÖ …ËW??O??O?W???W?? w?MO?? Ëu? ÍËU?W? Íœï???O?? Ë d?J?O?? w?œdJ?W? U????}? Ë X W??I?W?z ÆX|d˘dUM}Ä Ë ÊUW?†W W åp|bWò Í…ËW?œdJ «˙ W?ü…Ë ÂWz wMO? Ëu W ÂWJ œ w?J} W? W WJu?Ç ¨åp|bWò r?}†…œ ª…—UO?W ôW? „U ÍW?W}? wU?Wb«u?} W åp?|bWò —U?O???W ôW?? „U? wU??W†W? Íï? X?|Ë…œ Í—˘“ —U~??}? wJ?}?U? Ë W?W?L?…“ —˘“ «b? W?W????}??? W? «b —W??W? Íd?J?O? W? …ËU?? W U? ÂW?? …e?|˙W ÂW?z Æ…ËW?M? W?J?? «˙ ï? …ËW?W??W? ÍËËó?}?? W Ë Íœ—u?? ÍWM?…˙ ï …ËW?ï? w?U?ï W? ¨v? œd?WM?O? U? wU?…—Uï ï Íœ—u? wU“ —W W? …ËWOO? dJU? Í—W~ —U W ¨Âö?Oz ÍËËó?} Ë —ï??H?J?«d?? ÍW?U???? U?u?? Ë «ËU?z˛˘˙ W? ¨Êd?|œï?? X? ï?Ä Íd?J?O??? w?Ëu???J? «œW? W? ¨Ê«—W?d?O??Ö«œ Ë Í—W?ÖœU?O?u? Ê«u?}? Íb…u? WÄ Ë ó?|ËôW?Ö Í—U??Ñï?Ö ï? …ËWu?ö?W?z åÍœ—u? wüW …œ w?œdJu U?ò w†ËW ï …ËW?O œ—W œW?LW?z wMO?|˙ å°°°w«œu?}Mò W?üW? ËW?z U?N?W? «œW??ü…Ë ÂW? s Æ…ËW??O??O?U??…—W? Ëu? Ë b?W?…˙ Í—U??Ñï?Ö ÊW? ôW?


11

wWA}Ä

wœd?dO~K}? ï ÊUO?W U wW?OO~?dÖ ÊU …ËWœd?J «˙ W «u?L}Ä W? …ËWW…b? «˙ Í…—u?O Ë dJ?O? ï ÊU?OA?OW? U? wW?O?O~d?Ö Ë W?L}?z Íd?O?M˘˙ wU?U?OU?O? W U? W …ËWz …—U ÂWz w? W W «bAOJ|—U ËuW? W ÆW W «bU œ—u ÍW˘ñ?W w UO

U~} WOO «˙ ËW Ë X|˙WÄWM} «œ—W W Í—UOW „U ÍWüW ËWz œ—u Í—WM|u v Ë ÍdJO? wWO —UO? dÄ—W êO v Ë Íœï?O wW …ËWMO?Wà êO v? Íe|˙W W Í—˘“ w?J?}?W? ¨w????«“ wM?O?? Ëu? w?U?U?…—W?? w?WJ?O?ô ï? p?}?U«œe?|˙ ê?O? p?|—ï? ê?O?W? «b?W?U?˘œ ËW?z Ëu??W W? Æ…ËW?˘œd?J…˙ ÍW??W???}??? w?U?…˙W?Äô ¨„W?O??O? U??O? „…Ë —U??O??W? „U?? w W?? —W? W?W??? ‘d?}? rO? …ËW?z Í—U? “«u? wJ?|—UÖ˛˘˙ s W? œ—u? ÍWU?OO? UO? ËW W?J}W? —UO?W? ôW „U? …ËW«ËW?â}?ÄW Ë …ó|—œ wJ}U W? w…ËU Ë …Ëu W «bO†W?ÖW rOW U ˘œ …ËWJ e?W Ë r UM …œ …ó|—œ ôW?? „U? ËW?z Ë W?J?}???? …—U?O????W? ôW? „U?? ÂW?z ÂüW? Æ…e?|˙ w?M|u?? …Ë…ËË˙ ÂW? wUWOOWW Ë ÍdJO ÍWU Uu? Ë “U|˙ ÍW —˘“ W …d wJ} WJ œ Í…—UOW ÙWÖW ÍW†WU «ËUz …ËuU «b†U W? W wïÇ Ë Íï ÍËË“…—UzW Ë W†WW Ë …Ëb«u} ¨Í…—UOW? ôW „U ËWz Æ…ËËœd «bU…“ï†Uz W?O ËËó} Ë ÍdJO Ë wWW? WW W “«ËUO W?J} W ¨…ËœdJU?—W wW UÖ—WL?A}Ä Ë ‘˙ï ï w$W?Ö ¨X}†…œ Íï „…Ë Ë W?W??W? w?J|—ï???O?˘d?Ä w†˘˙ «b?UJ?W W? X?|“«u?…œ Í…—U?O??W? ôW? „U? ËW? w??«“ wJ?|—ï??O?˘dÄ Ë w …œW?z ÍWM?…˙ wJ?|—ï??O?˘dÄ Ë ËËó?}? wJ?|—ï??O?˘dÄ Êd|œï X ïÄ ÍdJO wJ?|—ïO˘dÄ Ë Œ—WÇËU ÍWWW wJ|—ï?O˘dÄ Ë w UO

Í—ï?O?˘dÄ Ê«b?WÇ Ë Âö?O?z ÍËËó}? wJ?|—ï?O˘ñ?Ä Ë ”UMU?“ wJ?|—ï?O?˘ñÄ Ë Ê«u}?W WO? «du?1œ® w}? W —U?O?W ôW? „U ÍWU?—Wz ËWz ÆX}?MO? ¨‘WJ œ Ê«bWÇ W w u}Ä Íï w?U—W WOWOOËu ©«œWOd?|œï X ïÄ Ë W}d|œï ï W? W Êœd?—U? Ë …ËW?MO?†ïJ?} ÙU? Ê«bW?Ç Ë Ê«e?} Ê«b?WÇ Ë w? «ËUz«˛˘˙ Íï?J«“ Ë Íœ—u W W? ¨WOO p?}}? U?}z U , g —«œUÖU?z s Í…b…ËWz ÆÊUOœd?J}W?} X} u}K?«u} —UOW „U? ÍW} ÂWz Í…“«bW?z W ¨«œUOœ W WJ œ wJ}U?“ êOW W Í—UÖ˛˘˙ Ë ⁄Uï? W —W W? W«“«ËUO Ë Íb?…u Wá}? Ë „W W —ËËœ WW U Ëu?W ËW ÆÊUUOUO wH dW Ë ÍdJO ÍW U Ë w ËËó} s ÊW?~?}? wU? W +U?W?? W? W? W g? —WM?|u? Ë —U?O??W ôW? „U? Í…ËW?z ï Í—U?O??W? ôW?ò „U? Ë åw? U?O? Í—U?O???W ôW?ò „U? «œW?M?O? Ëu ÂW? Â…œ…b†ËW?


wWA}Ä

12

¨ÂWJO? U WOO ÂïËWz wJ}? ÊUOWW W —W?«—W Æ…ËWWJ UO Íb?W W å—W Ëu Ë«dJ —U œ w?W …œ«˙ U uJ†W ¨r?}àO W W? —˘“ r „W ÊUO?WËËœ W —W?«—W ÂüW WO?O…ñ†œ ÂWz W? s UOM†œ …ËW? —UOW? ôW „U ÂW Ë —W?M|u ÂW —«œ«u?O Ær…ñ†œ ¨W?O?O …ËW?W? U w?W?O? W? wW ËË“…—U?z Ë X? Ë Ë X W? W? W wW?O? b…u? WÄ ê?O Í…ËU?Ç—W? 5 Ëu? ï? …ËUW? Ë e?|˙ Ë Œd Í…ËW?b«˙W??Ö W W?W??O?O?…ñ?†œ Í…b…ËW?z Ë ÙU W? Ë èW W? WW?Ö X} U W? U…b?}á? …œ …ËW?OO?öWz U?…—W ËW Ë …Ëu?dÖ —˘“ —U??O?????W?? ôW?? „U??? …ËW??O??O???H? d???W?? ÍËË˙ W? ÆX?|d??J? —W?M?|u??? w?U???U?«u? …—uO U…bWÇ ï w? …œ w«e}K} Ë X u}Ä Í—UO«“ wËu W? v Ë W«—UO dÄ—W U Í—UÑï?Ö W —W«—W? ‘WU…ñ†œ —˘“ Ë …Ëœd w?«“ Ë wWW? wU«ñ?} Ë W U Ë Ë Ë«—b?M}?*W? W w?L?u? …—U?Ñï?Ö ÂWz w?«—W? Ëu w?†ËW Ë g?ï? Ë !…˙ Ë bW?…˙ w??uu? w?W …ËW?M? «u?Ö W? …ËWU?O?œd?—U?«ËU? W Æ…Ë«œ w?? W —…b?}? Ë X «˙U? w U?O? wüW? …œ Ë …ËWW W? ˛œ Í…ËW ÊU?Oœd—U?«ËU? U …ËW?O «ËUz˛˘˙ w?MO? Ëu ‘W«—W? Ëu ÂWz w?bUJ? ï Ë …ËœdW? wG|—œ sU?W?OOU?? œ—u W e?O Ë Íœ—u? Íb?…ËU? W? W?†U?? Ê«b?W?Ç ÍW?U?«ËU? Ë W??ï? W???? ˙ ËW? …Ëu?U? «b?†U? W??W? w?Ç Æ…ËUM}N —UW ¨Ê…œUUz «œWL}z w UO Ë ÍdOM˘˙ «b?MO?…“—W? ÊU?W? W U? U?U?M}?á?? …œ …ËW?W? U?O? w?MO?…“—W?? W W??}?? ÂW?z U…b}á …œ …ËWO?O«“ Ë ÍœïO Í—U Ë WH dW wMO…“—W? W uJ†W ¨X}O Uï …u?}? ËW œ—u? Í—W?M|u? W? …ËWz Í—U? “«u? W?ü…Ë ÂWz ÆX?|b?O U?ï? «b?A|ËW? —W Ë W? …ËWUU? —Ë Íœï?OU? Ë Í—UU?AMOz Ë ï?Ö…œU w?MO? Ëu ÍW …bM?u Ë „UM? d X …œW ÂW†W? ÊU …œW Ë …ËœddO?Ö«œ Íœ—u ÍdO?M˘˙ Í…—ËWÖ wJ|—W ËË˙ W?˘ñWz ÆÊ…œWz wM «—UÄ …ËWU Ë ÊËu W …ó|—œ W«˛˘˙ 2

Ë W?? U? w?J?|ó?}?Ç 5? Ëu? X}?†…œ W?? …ËW …œU?? W??O?O??O??? «˙ ËW?z ÍW«ËW??â?}?ÄW? —UJ|bW ¨Ëu ‘ïU? wJ|—U s ï W} ÂWz wMO Ëu? ¨W W w†Ëu Ë ÊW ôWW ÆrM}N w?MO Ëu ÍW˘dO W “«Ë Í—U?W W Ë r …u Ëu «œ…ËW Ëu? ‘ïU …b…ËWz p|—W Ëu „…Ë s W? W WO dJO WO —UO? dÄ—W ËWz Âd~†WN} w? …œ «˙WÖWM} Í…ËWz W? «œ…b|dÖ …ËW?O d?O?M˘˙ Ë Í—Ëu?u? Ë ÍdJO? …b…ËU ËW? Ë …ËW/U?…—WM|u? W


13

wWA}Ä

ÂWz ÆrOMËWJA}Ä Ë Ê«˙ïÖ Ë ÊËu bWW†Ë…œ Í—U “«u Ë Â«bOW W Ë ÂW…œ«b} Í—U W?? …ËW?œd??…œËËbM? “ «b??} Í…˙…ËU? ËW?z «˅œ—W? wW? …u??}?W? W??O?O??|—U??O? d?Ä—W? W W? W W? W«—WM?|u? ËWz ï w?W? U wW?O?O~?dÖ Ë W?? u?}Ä W?}?? ÂWz w?MO? Ëu Ê«“…—U?W ¨ÊË«d?J U «œ—U?O??W „U? ÍW?W?}?? W ÍW?UW U? ËWz Í—˘“ wJ?}?W W? Ëu «œ…ËW W?}?? ÂWz wM?O Ëu? wïU? ÆW W ÊU?O U?…—W w?WO «“…—U? œu?U ‘…—U ÂW?z ¨—UO?W „U wU?W†W Í…ËWœdJ? «˙ ï WU?—W wU…˙W?Äô ÍWM —˘“ WOO „W? WW W ¨X} Íœï?O Ë wWW Ë ÍdJO? wW «œWW Íd~†W WO?O p|—U ¨XO|˙W~? «b|u ÍœïO? Ë pWÇ Ë “«dU?z Ë U~OWï?Ö Ë —UO dÄ Í«ËœW U?J—UÇU Ë ÊU?M}?«œ w˘˙ W? …—ËËœ Ë W?ï?U Ë w?JO?UJ?O? wJ?|—U? …—U? ÂWz …ËW?«ËW?â?}ÄW? Æ…Ë…ËWœd…“U 3ï? wUW?OO?MO?} Ë …Ë…b?M|u…œ —U?O?W ôW? „U ÍW?W?}? W? «œWUU? ËW Â…œ—W? W? s? W? Ëu? …œ «d?J?U?z ñ?|œ W? ñ?|œ ¨w Ëu?…œ w?U??…˙W?Äô w?«—W? —W?? W? —UÇU? p}??J} ¨X?} «b?} w?«“ w?MO? Ëu wá?O?dÄ s d?…œU r?O «bJ?}?J?} wU…“«u?} UJ—UÇU Ë UJ? +U…˙…ËU Í«œWW ¨UJ? +U«ñ} Ë …ËWœd?dO W ËWz —U?O??W „U? ÍW?W?}?? Í…ËWb?M|u? …ËW«ËW?â?}ÄW ÆÂW?J —U?J …œ Â…ËWb?M|u? Ê—UÇU W? X}Ç…œ W?U U? ïU? ËWz w? W W p|˙ W? Âœd…b? Ë—œ U?O ÍW? W wU? W U? ïU? ÊïÇ „…Ë Ë«ËW ÆÊW? å`O? Wò ÊU?O Uu? Í…ËWœdJO?U Í“W?U u?J†W? ¨X|˙W?ÖU? «œdJ?O? Í«ËœW «b?U?O U?u? Í…ËWœd?JO?U? wü…Ë w?œdJ??O?? W W?UW? U? ËW?z Ë …ËËœd? ÍË«ËW? wW?? W?O??O U?u? ËW?z ï?«œ X?|˙W??Ö…œ «œ…ËWz Í«ËœW? w?U?W??ü…Ë Ë …ËW?˘bM?|u?? wU??W???}??? ¨…Ë«d? …—U? —…œ ÊU? —U?O?? d?Ä W? X?}? U?…œ …u}A?UWW «ËUz gOM? ¨…Ë«d …—U —…œ ÊU —UO d?Ä W W W …ËWUW U? ËW Íb…u WÄ ¨U?…œ wÇ w? U X}?«“…œ —U?O?W? „U ï?«œ «˙W?Ö…œ «œ…ËWz Í«ËœW? Í—UÇU?W Ë Ë «œ…œ «œ—W? W? ÊU?O? —u?? wL?u?? W? …ËW˘b?M?|u? ÍWU??u? W?K W? Ë V?}?? ËW?z œu?U? U??…œW?? …ËW? ï??W ¨U??…œ ÊU? d?O??M?˘˙ Ë ËËó?}?? ÍWU??…“ï? ÍW?«Ë…˙ Ë w????«“ Ë W?MO??W???? «˙ Í…ËU?Ç—W?? p}?†W??ï?? W? Ê—Ëu??? W??????A?Ä w?U?W???? WUO?O Uu ËW?z wü…Ë W —UO?W „U ÍW?}? ÂWz …ËW—U?U w WW ÆË«d?J}Ä˙…ËU wU W W …ËW…œ…œ W«—UO dÄ ËWz wü…Ë wKO?…Ë«u Ë …ËœdW ÊUOOW W X}Ç…œ “«ËUO wW U p}†WïW «œW}? ËW Íe|˙W Æ…ËWM …œ ÊU ËË˙W ËË˙ «bU…ËWœdJOU


14

wWA}Ä

Ë Êuö?Wz W? ËWz ¨W?O?O …ËW?W W ÊU?O? b…u W?Ä p|—ï?â?OW? W? …Ë«Ëœ @…˙W?W Ë wW?†Ë…œ wËu WM? Ë—œ Wd?|œï Ë Âö?Oz Ë Íœ—u? w WM?…˙ Ë w dJ?U w?U“ w?M?O?W??àÇ«˙ Ë üW?˛˘˙ W? W??W??W? Ë Í—W??ÖœU?O?u? Ë ó?|ËôW?Ö Í—U??Ñï?Ö Ë Íœ—u?? ÂeOU? —u Ë w «œ«œ ÍWM…˙ Ë ÍËUËW? ÍœïO? Ë œïO Ë «ËU?z˛˘˙ W ͲïïL? Wz Í—U?Ñï?Ö w?«—W? Ëu? wU?ÄU Ë W?Ö—W??L?A?}Ä „…Ë Íï? ÍËœ—u? «˙ Ë W?O? «d?u?1œ Ë ÍË«ËW wW „W «b?WUW U ÂWz ÍW —˘“ W Æ…Ë«Ëœ ‘WJ œ w? Ê«bWÇ Ë bW…˙ …ËW ï?W Ë …uO?AW? W —WM|u? W ÍË«dJ}?Ä˙…ËU Í—UO?«“ s d…œU? uJ†W ¨…Ëœd?W Ë Íd?JO?? Í“U??|˙ Ë W?U?? Uu?? Ê«bW?Ç Ë @?d?Ö w?u? W?K? W? ÊU? …œ wÖ—W?? Í˙U? W? Ë …ËbU? W?Ö«˙ w? …œW?z Ë Í—W?u ÍW?U?? U?u? Ë w???«“ Í…ËWM?O?†ï?J}? Íœï???O? w—WÇËU w?«“ Ë wW üW?ï Ë wW?W ÍdJO? Í—˘“ wJ}W? Íï ÍËË“…—Uz Æ…Ëœd WU…“ï ÍW«Ë…˙ Í«ËUz˛˘˙ W? W W??}?? ÂWz w?? W W? w?~d?Ö w?J}?W W?üW ÂW?z Í…ËWœd?J? «˙ -ËË „…Ë W? …ËWœd?J?? «˙ ÂWz œd?J?}Ä ÂU??L?} ‘…Ë…—W?? W „…Ë ÂüW? ¨W? «œ—WM?|u? w?…œ—W W? WJ œ wW ï bWÇ —W W —UOW „U ÍW} ÂWz Ëu «uL}Ä ÆWOO ÊUW W W ËuW ∫ÂW…bUAOM …œ ÊUOM d~dÖ «œ…d} «Ë ¨…ËW|—b Âü…Ë X} …œ …ËW?˘—W?Ä W? ÍW?«—WM?|u?? ËW W??? U w?M?d?Öe?|˙ W? WJ?|—ï?? W?ü…Ë ÂW?z ∫ÂW?W? Ë w —W?~|u Ë wH? dW? Ë ÍdJO? W?U WÄ W? ÊU ˙…ËU Ë …ËWM?|u…œ ©b?W…˙® Í—UÑï?Ö W?U W?Ä ÂWz …Ë«œ Í—˘“ w?J}?†ËW «b? W?W?}?? W? —U?O??W „U? ¨W W? ÍW?W?O œï??O? w?œdJ?«Ë«d? Ë …ËWœd?…“U? ï w?A?OU?…—W? Ëu? w$…˙ X? W?IW?z W Ë v?M|u?}?A? W?ü…Ë ÂW?z ÆU?J??W? U???} ¨œ—u?? Í—W?M|u?? Íó?}?Ç Ë è?W? Ë ÙU? W? w?U??…—ËuM?

Ë Êœd????d?e????}??W?? Ë 7? «—U??Ä Ë W?? W????O???O????H?? d???W???? W???U?? W??Ä ËW??z Í…ËW??œd???…“U?? „U ÍWUM…˙ ËWz w W?UM} Ë Í“«Ëô Ë W†W wbUAO ÍU~|˙W w?WOœdbWW†Ë…œ ÆX|dÖ…œ wU…—W Ëu Ë …—UÑïÖ ÂW —UOW wW? …—U˛ —W? W Ë …Ë«dJ?ÄUâ?} Í—˘“ wW …—U?˛ —U?O?W „U? ÍW?}? ∫ÂWËËœ «œ©ÊU?? œ—u? wU?L?O??A?O w??}?W ® ËU? wU?U?O?U?O? …Ë«d?J?|˙ wU?«b?Wz Í—˘“ ËWz WJuÇ ¨WUM d …ËWOOH dW? Ë ÍdJO Ë w UO ÍËË˙ W ‘WWz Æ…ËW…Ë«dËx Ë d?JO?? ¨»e?O?? Ë …ËW?W ¨Âö???O?z Ë œ—u?? W …—U? W? «œW???}??? ÂW? ÍW?U?ËuÇï? Ë X «˙U Ë W?†W wËuÇï? ¨Ê…œUUz g œ w?UW? Ë ÃWN?W Ë WH? dW ¨W?W?W ï? ÊU???L?M????A? W?~??}? ÍW?W??? W?? W? …—ËW???Ö w?J?}??U? “ ÊU? …ËW?Ëu?? Ëx? Ë s?U?M?? d?


15

wWA}Ä

Ë …ËW?W? Ë ËËó?}?? Ë 5 U?z Ë w? d?O???M˘˙ Ë w?…œW?? ÍU~?†W??ï? Ë W??O?O?? «d?u?1œ ‘WW?z ÆX}W W?Ö…œ ¨wA?ÖW dJ?O Ë œï?O Ë W?WW? Ë ÍóO?Ëbu Ë ÂeO?UïO? U Æs WJUO}W} Ë 5†WNO}Ä «œ˘ñW X} …œ W W WU—Wz ËWz ÍW«ËWâ}Ä p|˙ w d? W p|—ï? Ë w —UO? dÄ—W? w W? W p|—ï? Wü…Ë ÂW?z —«œ«uO ∫ÂW?N}?

ï d?JO ÍW?«ËWz Íô wW? UW? ¨UJ? Ë—œ d?JO? ï ÊU«œe|˙ W? p|ñ Ë w?H dW? Æ…ËWW…b—u w U?O w«—WUu ï WM…˙ Ë w ïÖ…œU ï 5? Ëu ¨5 ËuUAMOz ÊUWW†W Ë v ËuM X}«uW ”W ÂWJ …ËWz ÍWA}~U WOO r W W r}†…œ WWz W Ë v Ëu…œ w?Ç «œ…ËW …œ«“Uz ˜˘d? W«ËWâ?}ÄW ¨s?|dM}Ëu? ÊU…˙W?Ä Ë s|dM}?JA åw?H d?W? w? dò ÍW?W? W? W s? w? W? W? ÆX}? Ëu?…œ ÍW? Ë v Ëu?…œ wï?Ç W? Êœd?J?? W? w?W?J?O?ô W? W??O? d?J?O? Ë w? d??O???M˘˙ w?J?}?«œó? Ë w?Ëu????? Ë—œ W wW U?Ëu …Ë…dJO Íœ«“U?z ÍËU W X}à}?W Ë X} «b} wH? dW w|—U?O dÄ—W —W?M|u?? Íô W??? W ËW?z …—«œ«u?O? W???}??? ÂW?z ÆX|d?J? ÊUM?}?«œ Ë 5 Ëu? Ë d?J?O? WJ|—ï? ¨«bMO Ëu? wUW? …—W Ë W U? W w «“…—U v W? 5 Ëu W UJ? Ë—œ wU?W?O?O?«Ë˙…ËUÇ Ë ÙU W? Ë è?W? W W?œd?W?†U?Ö «b?A —W?ËW W? Ë Êœd?d?u? W Æ—WM|u W? W?O??O??? «˙ ËW?z Í…ËW?UM?}?d??O W???}???? ÂWz w?M?O?? Ëu ÍW?J? œ w?W ï? ∫Â…—«u?Ç wW U W w?œdJ†WJ} Í—UÖ˛˘˙ W «bO? œ—u w UO ÍWu W? p}W Í—…Ë«œU W wU?«bWz Ë »e?O? w˘—W w?W U? W W? Íœï?O Ë «“…—U? Ë Ê«e}? wJ|d?O?M˘˙ Ë X —uO wW U W Í…ËWœdï Æ…ËuÇ—W W w eO w«Ë«d dá} Ë wW «œd—W

Ë w?M?O?M?O? w?J?|Ë«d?M?}?«œ ¨—˘“ w?W? …œ«˙ U? ¨«b?? W? „W? W? w? U??O?? w?W? U?? W?? Ë W?H d?W Ë dJ?O Í…“«b?W?} w?W …ËWœd?…œU —W? W «œ—W?ËW W? Ë WO?OMO?U?

p}«b†ËW ËuW Ë …Ëœd? åw UO ‡ X —uOò W WK|œï ÂWz «œ˘ñ?W ÆͲ…œ ÊUNO ÆX?}W? W?Ö…œ w d??O?M?˘˙ W ÊU? “ ÂW? Ë W? U?O? W ÊU? “ ÂW? Í…ËWœd?Ëb?M “ ï? Ë ÊW?J d?JO? w? U X?} U? ÊU?W?O?O? U?O? W?O?O? …ËW?z ÍUU? W?ËuÇï? ÂWz ÊU?u?~}? Í…ËWœdU?O WËuÇï ÂW s w? W W ÆÊWJ W UO? w U X} U gO«d?OM˘˙ w? U?O? Í—U?? wœd??WM?†W?J}? ¨W? …—…ËWËu? ËËœ ÂW p?}?W? —W? wœd??—U? ÍW? U? w?}?? Ë s??|u?? W? W?M?O?? Ëu?? Ë d?J?O?? Í…ËW?M???? W? W? ¨Íd?J?O?? Í—U??? W? W? W?«˛˘˙ ÍdJO Í—U Ë w UO? Í—U W ÍW«œU WáOdÄ ËWz ï W …ËWb«˙W?Ö ¨…ËWOO UO

Êx wW «œd—W w«bWz «œU ï W ËuÇ—W W …—UÖ˛˘˙ ËWz ÆÊWUM†WJ} ÍbW W


wWA}Ä

16

»eO ÆXOAOW? …—U˛ ÍdOM˘˙ Ë X —uO ïËW «˙ W«ËW XO? eO —UO ÊU Ë Ê«e?} Ë d?O?M˘˙ X}? …œ ¨X} W? w?«“ ÍUÖ“…œ X?} …œ ¨X}? W ÍdJ?O Í…ËW?zï ÊU??O??O??…—W?? Í—U??? W?? X?}? W? w?J?}?U?? W?? X?}? …œ ¨X?}? W?? w?W??? U? Í—U?J? U? …b?W?…˙ W? Êœd?JW?? U??O?? ÆX?}? W?? U? Í…—u??O? Ë e??} Ë d?J?O?? w?U?M?}?N??W?—W? —W? ¨ÊU?N??O? w?œd?…e? —u?O? Ë d?JO?? w?UM?}??N?W?—W W? …“«ËU??O? «b? W?W??O W?«˛˘˙ w?L?u? W ¨w?U?W?O?O? U?O? W „W?O?O? U?O? ê?O ¨Ëu? W ÍW?U?? ËWz g?OJ?} e?O? ËW?z ÆX? —u??O W? X?}?? Íï?? ÍË“…—Uz W? Ë …ËW? ï? W? X?}«u?U? ¨w?Ëu???O? U??O?

p}?†W?ï ËU?W Êd?“ï†Uz …ËW? —˘“ …ËWU?…œ ÊU?ËË˙W ËË˙ ˘ñ?Wz w?U?NO? ÍW?UA?}? ¨…ËW?M?|dJ?—u?? «œ…œU?? ÍW«˛˘˙ w?Ëu?Çï? Ë w??A??Ö Í˛ï?ï b? U?z w?L??Ö˘œ Ë Ë«du??Ö W ÊU?L?? u}?Ä …ËWMO?M}?N?W—W? «œ—u?O Ë dJ?O w? U?z W ÊU?NO? 5«u? Í…ËW?zï W W p}«dOM˘˙ W ÊUL u}Ä ¨W? W WMOW «˙ ÍdJO ÍUÖ“…œ Ë W—…Ë Ë W~OU Í…ËWz ÆÊU?NO wœd?…e —uO? Ë …ËWbM|u? Ë dJO wU?M}N?W—W W?} Ëu ÊU —U? W ¨UJ —U «b|ËW Ë …ËW W—…Ë ËW?z ËU W}â X} …œ ¨X} UM Íï w?UNO X|“«u…œ ÆW UMW—W …—uO Ë e} Ë dJO «œW W—…Ë ËWz Í…Ë…—…œW 3

∫X ËËœ —W ï Wd} —UOW ôW „U ÍWW} wAÖ wW …u}W Í˙W w—WuWW W «u?O}Ä Íe|˙W W ¨w UO wöOz —W ï W?d} ∫ÊUOWW ÊU?O ˛ï?ï b? Uz Ë w? U?O? w}ö?L?K W?˘ñ?W?z W?? u?}Ä Ë …Ëœd? ÊU? W?W?Ö «œï?ËU ÆX|dJ «b†WÖW —UOW? „U Í«˙ W W ¨wU…—W Ëu Ë b?W…˙ Í—UÑïÖ —W ï Wd?} ∫ÊUOWËËœ Ë …ËWï?? «uÖ ÊU?? œ—u ï? ÊUO?d|œï? X ïÄ Íd?JO? «œïËU? Í˙W w?Wà?W? W wüW? …œ Ë œ—u? Íu??A W~?}Ä…“U Í—W?M|u? —W? ï Ê…—ËW?Ö wW?O?O? dW? «œ˘ñ?W Æ…Ë…œ—u Í…ËWW Ë Íœ—u ∫W W w…—W w W W ËËœ —UOW „U ÍWW} W«ËW W?WËu? «b?O «Ëœ ÍW?†U? bW?Ç ÂW W? w? U?O? wö??O?z Í…ËWËu?Ç«ó?ÖW w?—Wz ‡± ÆW U wWO U —u w…ËU Ë ËUÇ—W w UO wJ|e}


17

wWA}Ä

…œ ÂW Ë ÊW?…œ—…œ bW?…˙ Í—UÑï?Ö Í…d?OM?˘˙ bWÇ ËW?z Í…ËWËuÇ«ó?ÖW w?—Wz ‡≤ U??W?M Ë —U??O???W? „U?? w?U?…œU?? W??O? dJ?O?? W??A?W? Í…Ë…—…œW? «b??O «Ëœ ÍW?†U??

Ë s Ëu?…œ ¨«b œ—u? Íb?O?KW? Ë ËU w? d?O?M?˘˙ Í…—ËWÖ w?J}?W? wU?W?O?O?«—u? Æ…ËWW…œdO ËWz wU U?z W X} W Í—UO?W „U ÍWW?} Í…ËWbM?|u wWU p}? W ÂüW …uËWW—W «œW—Wz ËËœ ÂW?z wœdJ}W} W Íe|˙W W X|ËW?…œ—…œ ï ÍWOO «˙ ‘W?Wz Æ…ËWï?ËW …ËW? W?…—U w?? Ë ÍW«ËW?â}?ÄW ÍW?…—U? wU?$…—…œ X «˙ Ë ∫ï ËËœ —W W W?ÄËd?Ö Íe?} Ë w? U?O? w?ö??O?z ÙW?ÖW Êœd?J}?ö?L?K w?U W? —U?O??W? „U? ‡± „…Ë Âö?Oz W? W? Ë …Ë«œ wö?Oz Í—U?ôWÄ ï?ËW? «˙ ¨«bU?…˙bu W?OO?ö?Oz wö??Oz ÙWÖW? ÊœdJ}?öL?K W? X}MO? U W …œU? U…—W? ËWz Íe|˙W? ÆX}†…œ 5? Uz ¨ÊU œ—u? wJ†W Í—˘“ ÍW —˘“ wMO U?z „…Ë ÂöOz W sËW? Ë WJ} «bO? UO

Ë Í˛ï?ï b? Uz w?}ö?L?K X?} «u??}?Ä W …—ËW??Ö Íó?O«d?? w?W W?†W ÆW? WJ? œ wJ?}?? ¨U??…b?}??á??? …œ Âö???O?z W? s?ËËW??? W? «b?O?? U?O?? w?ö???O?z ÙW?ÖW? w? U?O??

W bU Ëu Ë —W?dOÖ«œ wWO U? ˛ïï b Uz W œdJU?W XöOz W X?O ËuÇï «Ë ÙWÖW ˙W Æ…ËU?M}N …œW X ˛ïï? b Uz wMËW—W ÍbOz ¨…ËW?OO …—W weOU?ïO U Ë Ê“«ËUO? Í˙W ËËœ …˙W ËËœ ÂWz ¨«b?öOz ÙW?ÖW WOO? ˙W «bO? UO wö?Oz …ËW?O?OH? dW? ÍËË˙W? Ë WO? óO?«d? w?W W†W? …ËW?OO? U?O? ÍËË˙ W ÊU?OœdJ?†WJ?} ÆWËuÇËuÄW U …ËWOO—Ëuu Ë wW üWï ÍËË˙W Ë X «˙U Âö?Oz W «b«œu?}M Ë ÊœdJO?W UËu? Í…u}W «b?O U?O wö?Oz ÙWÖW? ˙W Ͳïï b? Uz Ë w UO? w}ö?LK Í…ËWzï? Æ…ËW}?J…œ w UO? wö?Oz w$«“U?W w}?ö?LK? ï W?J œ w?W W?MO?…“ wœd?—U?O?MA?}?Ä X W?J «b?O? U?O? wö??O?z ÙW?ÖW w†U? W? Ë «bM?O U?z W W? U?O? «b?O?} „W? WMO?…“ ¨W??? u}?Ä Í˛ïï? b U?z Ë w U?O?

ÆX W?W?ML?Ëu «b?MO U?z wJ ˛ï? W W? U?O? wJ ˛ï? Ë «b?OMO? Uz w†U? W? W w U?O?

wWOMO…“ wœdJ Ë—œ v W w UO w?öOz Í…ËWËuÇ«óÖW «bU œ—u ͢ñW w?J}?œd?J?O? «d??u1œW? v? W Ë Íœ—u?? w?e?O?U?ï?O? U? Í…ËW?M?Ëe ï? Èu? Í—u?O? W? …ËWM?Ëe? ÂWz w?U??W?O?O??…—…œ Ë w…ËU? W?O? b?…u W?Ä Ë e??} Ë U??Ö“…œ Í—W? U?—W?

w?? U?z Ê«bW?ÇW? Ë …Ë…ËË˙ —˘“ W Íœ—u?? we??OU?ï??O? U? W?˘ñ?W?z ÆX?} U?M?? Ë—œ


18

wWA}Ä

w?œdJ?? Ë—œ ÆͲ…œ Íï? w ËËó?}? w?U?W??…ËW?U? s d?WÇ—U?ÄWÇ—U?Ä «œU?O?U?O? ï? …ËW«˙W?Ö v? W W?†U?W? W?e?OU?ï?O? U ÂW?z ï g?|u Í—u?O? Ë w U?O? ÍW?MO?…“ …e?} Í…ËW?œd?ï? wM?O?…“—W W??}?? W? WM?O?W? «˙ w? «d?u1œ w?W …u?}?Ç—«uÇ W} Ë …ËWOOï w UO wöOz W ¨…ËW?W W ÊUUOUO WOOW üWï Ë w UO

«b?U?? œ—u? W? ˘ñ?W?z ÍWU?O??O e?O?? WM?O?A?d?O? w?K|œï? ËW?z w?b«˙W?á??} Í—U?ï? Í…ËWœd?UO? ÍbJ}? v W «b?«d}? wU? œ—u? ͢ñW?z wËu“W?z W ÆÊ—UW?? …œ „…Ë w…œW? ÍU~?†Wï? wœd?e}?W v W ¨U?e —U? wœd?“«Ëô v W ¨ÊU?WüW? …œ wœdœ«“Uz v W ¨«bO UO Í—U wËuÇ…u?|˙W wWOïÇ —W W —WJ d|œËUÇ wJ|e} W œU “ Ê«u}W WIOW wœdJWW v W Ë w e?O ÍUOAOKO wMA}W Ë U bO w?U? ˛ wU??U??O?U??O? …b?W?…˙ Í…ËW?b?W? v? W? Ë«b?J?}œd??U?M?|Ë Ë ÊËuÇï? Ë b? œ Ë Íœ—u weOUïO U Í…ËWMËe wU…dOÄ …—u«d 5«uU »eO W wW üWï ‰Ëbu „…Ë Íe?} «bWW? Ë XO Í…œW? Â…œ—W W W …ËWM W?…“U W U~†W?ï ËWz ÆX}M…bW—W ÂöOz w?œd?J«Ë«d?? W? «b?O?? U?O?? wö???O?z ÙW??ÖW v?ö??LK? …ËW??O?O?J?O???«dÄ ÍËË˙ W? wU? wM?dÖe?|˙ Ë ÊËu?U?W ÍË«ËW? wU? Ë wW üW?ï w?W«œW? wU?WO? U?UÄ w UO wJ|—Ëuu „…Ë Ë wAÖ ÍUW WM W WUWz U ¨U…b}á …œ ÊËu “«ËUO Ë w UO wœd …u|˙W wJ}K|œï ÊU œ—u? wUW …œüU …e} U ¨s}á WÇW Èu U U Íe?|˙ Ë Í—…Ë—WÄœ«œ wWJOô W? Ê…œWMUAO? ÊU œ—u w?J†W W wW üW?ï Ë wMO? Uz Í…Ë…˙bu wËd?Ö ÙWÖW p?|˙W ËuW? ¨X} «b}? Í…œó Ë ÊËW Ë «u?O Ë Í˙W? …Ëu? W W?? «b?O? U?O? w?ö???Oz ÙW?ÖW? ˙W? Æ…Ë«˙˘œ w?W W??W?Ö «b?O?MO? UzU? w UO Ë wW üW?ï Í…ËWM˙«œ Ë üW …œ Í“«ËUO Ë«ËW w?K|œï ËËœ w«œ«bJ}Ä v Íœ w?â?O U? …—U? W W~? s œ „…Ë Âö??Oz W? sËW?? U?ËWz ¨Í—Ëu?u? Ë Í—U? W?U?O«e?O? ¨„W?O?O??—U? Wï? „…Ë ¨W? U …œ —U?O??W? ôW? „U? ÆX}? U “ËW?

WM œ ÂW?z W «uÖ «bU?AOM «Ë Ë X?}à Âö?Oz W W? WO?O …ËWz —U?OËË wW?OO U?O

W? W? W? W?F??O?«Ë ËW?z w?œd?W?M?…˙ ËWz Í—U?? ¨…Ëœd ËU?W? Íœ—u? å°°°w?W? U?W? …˙ò Ëu?W? Í«ËœW ÍW?F?O?«Ë ËW?z ¨È˙W?Ö…œ «œåw?W U?W? …˙ò Í«ËœW «b?O?MO? Uz ÍËœ—Ëu? «˙ ≤∞∞∞ W œU? “ X|˙W?Ö…œ «b?W?O?OW? UW? …˙ Í«ËœW? …ËWd?|œï w?U?…—ËW?Ö WËW?J …œ W «u …œ —U?O?W ôW „U? Æ…Ëu W? W—W «b?J}MO U?z w—ï W? —W ËWW ÙU? —«“W 5W?W WW?z ÆͲU 5 U?} W? W Uu~? p}F?O«Ë W? ÍW 5? Uz W sËW? w?U W


19

wWA}Ä

W ¨—UOW „U? Ë «œU~†Wï Ë 5 Uz Ê«u} Íb…u WÄ ÍWW W W W?eO—U ÍW«Ë ÍW? …œU? W?«Ë ÂWz W? «u? …œ ¨WJ?O??J}?U? œ W Í˙…ËU? ‘U????}z U? X?}†…œ «d?J?Uz W? ÆW «œdWœU W ¨…—Wd?OÖ«œ w?J}M œ Âö?O?z XO}?à X}? U…ËW w U?O w?ö?Oz Í…ËWËËuÇ«ó?ÖW Æs ËU?M} ï? w«—W?dO?Ö«œ wËuÇï? ËdO? Ë U ˛ïï? b Uz ¨…Ëb?«u}? ÍWL?}z Í—Ëu?u? W? e|˙ X? W?—UÇU? ÊU?W?O?O?ö??O?z X}? …œ…ËW w? U?O? w?ö??Oz Í…ËW?ËuÇ«ó?ÖW? w?U? Ë w~?…œ…d? w?U? Ë w? …ËWW? w??}?W? Ë ÊU?W—W?Ä Ë w? «d?u?1œ Í—u?? …œ ÊUW?üW …œ Í…ËWœd?UO?J}? Ë «“W w ï?W —W? Ë üW …œ Í˙ï?Öu†Uz Ë Í“«ËU?O wöOz ÙWÖW Êœd˙W W«Ë ÆÊU ï w U?O Í—Ëuu W p}W WWJUO Ë Êd~ X U ˛ «bJ}?FO«Ë W W ï? ÂüW ÆW†UW W?OO «du1œ ï Êœd?˙W v W «bO? UO

w? «d?u1œ w?J|—u??? …œ W W?«Ë ¨Ëu W?«b?}? ÍWU?~d?Ö W??á?O?d?Ä ÂW? p}?W? êO? ¨Ëu ïW —W „W UU êOW «“W W ¨…ËWËu «dUO „W W ÊUWüW …œ W ¨Ëu «b} Ë —WJ d?|œËUÇ U~†W?ï W ¨Ëu Ë«d?WMàÄï?ï Ë œ«“Uz Í—Ëu Uz W? ¨œdJOL?u U? U W Íb?Oz ¨Ëu —WJ?Lu? w U~? …œ wW?Ox?W Ë U~? …œ wU? W Ue? —U ¨Ëu —…œ—U? ñ WL}z w? UO wËu ïU ÆX? W…œ w UO wö?Oz w}öLK „W …u?} ı W Ë ÊïÇ w U?O wö?Oz Ë W? …œüU w?MO Uz Âö?Oz Ë ÊU?Là u? W …Ëu œ—u? WO?O «œ…ËW W «œ…ËW? W?L?}z w? U?O? wËu? ï?U ¨«b?U?? œ—u? W w? U?O? we?}? Wï? «œ˘ñ?W w??A?Ö w?U? Ë „—W?z p}?†W?ï?? W ÊU?Ëu??W W??O?O ÊU??L?O? «d??u1œ w?J|—u??? …œ Ë w UO w WW Ë …œd—W Ë »eO ÍËË—W W U U W …ËWz ÊËu ïU ¨«œ˘—UWÖ w?œdJ?W «œ W? w?W üW?ï? w?W?«œW? wW?J?Oô ¨W?O?O? …ËW?†U?WM? Ë Ê«e?}? Ë è?}? —W? W? …d??Ëu? ï?U? …ËW w?Ç ¨W?O??O w?Ëu «b?U?…œó?? Ë —U? Ë ÊU?U?? Ë üW? …œ ï d}?†ËW wJ†W Ë d?}†ËW ï wU?L}K wJ?†W w W Ê«œW? W w UO? ÍULO?MOz Ë …Ëu?U? Âö???O?z W??O??O …ËW?z w? —Ëu???u? w?Ëu? ï??U? Æs?|d?—…œW? —U?? w?U??L?}?K?

wËu ïU ¨åœ—uò w?M œ wM|u WïÇ Ë …ËuU å»…—Wò wM œ ¨…Ëœd? ô wWO…œ—…“ Í—WW ÍdJO Í…—ËWÖ wJ}W Ë X ó «bW?W uO Í…œW W W «œ…ËW Í—Ëuu W …ËWz Í—Ëuu? wËu ïU ¨X W ÍdO?M˘˙ ÍWU…“ï ÍW«Ë…˙ p}?W†W wu W W ¨X?}?? …œüU ÂW?…œ“ï Í…œW? Íb œ Ë d?JO? Ë —u?O U?U?ïJ?«“ W ‘U??}?z U Í—UJWï? Ë Ê«œu}M Ë W«—u W? X} ñÄ Íó «bO~?W—W Ë ÍdOM?˘˙ wJ|b…ËU W??U??L???O?z w???A?ÄW? Ë X? W??J? W??O??O?U?*W??? w? U? ¨X? «˙U? Ë v?W? U? w??L??u?? Ë


20

wWA}Ä

Ë Âö??O?z W s?ËËW?? W? W?O?O w?? d w?W U?W? …˙ ÆX W?J ó?|u? …ËWU?…e?|—UÄW?ï? ï …ËWb«˙WÖ W WOO d uJ†W ¨…ËUW wJ? ËdÄuJOz W p|—uu ï ÊœdWW~U Ë d??OU?M?Oz Ë d?«u? «b?W U?~†W?ï? W ÊU? ˛ ÍWU?O?OU?M?Oz W?á?O?dÄ ËW?z Ëu?W Í…ËW?b?«˙W??Ö W? ÊËW?? W???O??O? p?}?? W?? ÊW?? …˙ w?U???M?O??z ¨ÊW??…œ d?b?W??…d?W? Ëu?W Í…ËUÇ—W? W Ë Âö?Oz ÙU?Ä W«b W?ï Ë W? ÊU ¨X?}MO? …ËWW?O?…œ—…“ wU?WU W? Í˙…ËU WJ}? W ÊW …˙ w?UMO?z ¨X}«e wU?WO —Ëu?u W?OOW?UW WO?O ÊUW? „W UU êO?W ‘WWz ÆW W Íb?O«ËWz Íœ«“Uz Ë Íï? Íœ«“Uz Ë ˜˘d ÍWJ? œ å°°°wW? …˙ò wJ?|—u?u —W? ÊU W?O?…œ—…“ w?U«œ Ë Âö??Oz wœd? ô W ÊœdWA?}~U W WOO g?OUW Êïâ?…Ë ¨«bOM|u W ¨—W ËW?W ÙU ≤∞∞∞ W œU “ WF —W wœd…œU?OÄ Í«Ë«œ «bWW Ë XO Í…œW W W wö?Oz wJ}üW …œ ï Æs ˛Wz «œ…d …—uu Wz w…œ—W W X}«e «Ë Ë UJ WOO? «˙ ËW X} …œ ¨5W? …˙ w «˙ W «œ˘ñWz wU?NO Â…œ—W W X|ËW?U…œ —WÖ ËWz Ë w?MO? Uz wM?O?U?N?O? wœd?WM?…˙ W W?U?W? WL?}?z wW U?W? …˙ W? s W~??} ÆÍïW? WOO?—W wM?OAW ï? W WO?OMO Uz W?OMO?UN?O ËW w? u}Ä W? ‘WF?O«Ë W?—W?z W p?}?W? ¨wW?? U?W Âö???Oz W? Ë w??A?ÖW 5? U?z W s?d?ÖWM?…˙ ÊU?u?~}? …ËW W?…—Wz ÂWz ÂüW? ¨ÊWL?}z wüË w?UW?OO?U*W …e?} Ë d?O?M˘˙ wU?WO?O…—W?

ÍU? ˛ï?ï b? U?z Ë —W?ï??U? Ë —W?d??O?Ö«œ W? Ë X?O?}??à? Âö???O?z W W??? ï? X?|d?MO? U? «b W?WO? ˛ïï b? Uz vö?LK W? —UO??W „U ÆX? WJO?U?W w …—W? we?OU?ïO? U W?? …Ëu?ÇW? «œW?U?~d??Ö W? U? ËW? p?}??W? ê?O? ÍôW «b??O?? U??O?? w?ö???O?z ÙW??ÖW? Ëu?W? ¨wW?O?O??? u?}Ä w?M?O U?z wW?O?O?x?W? Ë ÙU W?? Ë wM?O?U?N?O? w?œd?WM?…˙ ËWz —W W w?œdJ}K dÖ—W w?KO U …ËWO œï?O ÍËË˙W Ë w?«“ Íñ|œ ËËœ ÍWW?} wU?W?~d?Ö W?ËWJ? …œ ï Í…œU? Ë w U?…—W? wW? …ËW«˙W?Ö ¨W?O?O «b?}? WôW? W? …ËWM “˘œU W? ˙ ËËœ ¨WOO? «b} wMO Uz ÍU? ˛ïïJ U Ë U ˛ïï?ĢdWz Ë U ˛ïï?O ï

„U W?«—U ÂWz wœd?J}W?} w?U W ÆX}?U …ËW?OO U?«œu Ë 5 Uz ÍW?WW? W Í—U? Ë …ËWbM?|u? Ë dJO? W w?? u?}Ä W? …Ëœ—«ó?†W ÍU?~|˙ s d?U? Uz —U?O??W Ë —WïU W ÂöOz …Ë…d W wWO dO~AÖ ÍU~|˙W Íe|˙W ¨WOO ÍœïOË w«“ Æ…Ëœd ÍdJO w}öLK W «uO}Ä w…—U ÂW Ë U …œËU Ë…˙bu Ë —WdOÖ«œ


21

wWA}Ä

Ë åÊU?Là? u?ò Ê«u?}W Í…œU? wW?O? “«ËUO? Íe|˙W? dd W? ‘WU?W?z ËuW? W ¨U?U ¨…ËW?J œ wW? ôW åw U?O? wö??Ozò Ë åÂö??Ozò Ë …ËW?W ôW? åwö??Ozò Ë e??}? „…Ë 5? Uz Ë w?K?K?O?? w?†U? W? W? p?}??W? „…Ë 5? U?z Ê«u?}?W? „W??O? —U?U??O?? …—W ÍËU~W W«œU WO —UUO ÂW p}W —W W ¨UU «bO UO wW U ˛ïï b Uz Æ«b?O? U?O? w?ö??Oz ÙW?ÖW? Ê—W?W? W Ͳï?ï b? Uz w?W?O?}ö?L?K —W? w U?…—W?

Ê«b?WÇ ‘W?W?z ¨w??}M?O U?z Âö??O?z Ë W W? «œu? W Í˙…ËU? W?J}? W? åÊU??L?à? u?ò åw?ö??Ozò «b?J}?U?W ¨…ËW??|d?Ö…œ ÊU?? œ—u? wJ?†W? Í—˘“…—W ÍW? …—˘“ W …œW?

w UO ÍU ˛ïï? b Uz „…Ë ÂöOz Ë U…œ—U «bU?WOOöOz WËdÖ ËU?W WJ} W ÍUL?O?MOz „…Ë ÊËu?UL?à u Ë s? œ „…Ë ÂöO?z —WÖWz ÆX?}M}…œ—U?W WUËd?Ö ËWz w W? Ë w UO w?öO?z «ËWz ¨X} W «b?U œ—u? W ÊU ó|—œ wW? ËËó} ¨wM?O Uz …—W? W??—Wz W? p?}??W? …Ë…d?}? ÆW? W? ÊU?O?—u?? —U?~??}? w?W? ËËó?}?? åw?ö???O?zò ¨åwO U?O wö?Ozò W Wö?Oz Í…ËWbW? «bU œ—u? W WOO?U*W wUW?~dÖ ÍËËó} W? WO U Uz wËu?ULà u? ÍËËó} Ë ÂöOz ÍËËó?} wM ñ «œ Ë …ËWœd?UO ÊU œ—u wU?WOOU*W w—Wz ÆÊU œ—u? wUWOOöOz W e?O Í—U…“U Ë —u wœ—d?JO?Ö«œ W …ËW?U? —ËËœ W s? Uz W Èu? wJ?}†˘˙ Ë „—Wz w?MO?AW? W W?O?O? d ÆÊU ˛ ËuW rM W? «bMO Uz ÙW?ÖW „W …u}? êOW Ë rOU?*W wJ}? W ÊUI?}z —W U? Âï s Ë «b†W? «bMO U?z ÍuU Ë ÊU? W …u?O ËuW? rW W? ˙ r? ËuM…œ ÍW…ËW?z ÆWO?O Ë w U?O Ë wW? üWï? wW W?A}? êO Í—W …—U?Ç „…Ë rMO U?z gOW? UU ê?OW W ¨…ËWOOUW†U Ëu?WW ¨w UO wöOz s X|“«d ‘WW ¨WO?OM†Ëu Í—Ëuu …ËW?«d?? W? ”d? Ë W?d?|œï?? W? ”d? W?? r?M?O …œ w? U??L??Ö˘œ Íe?|—U?ÄW?ï?? w?J?|e??}? Ë e…˙ W …ñÄ W?«e} ÂWz Í—Ëuu? Ë wW üWï Ë wH d?W w†U W ¨ÊËœdJ?O Ë—œ ËU ÍËb?M “ w?J|—…ËW?Ëu W?WU? „W W?L?}?z wU?M?Oz W? e?|—UÄW?ï w?L?u? Ë UU? ÂüW ÆÊW…b bW «œU}z W —W wU…œW wUWJ —U Wu W uJ†W ¨˘ñWz wUNO „…Ë ÍW«ËWz ï ÊU«œe?|˙ ÍWW W W W U?O 5 Uz W —W«—W? WW U W?|u†W ÂWz Ë ÊËu?Çï Ë …Ëœd?Ë—U? W? ÊU?O?…˙…ËU? ÂWz Ë Ê—«œ˙…ËU? …ËW†œ W? Ë …ËWW?U?d?O s? ÍW?UMU W? wU?W~d?Ö …bW W? p}W? ÆW W? W?—W «bU W?«˛˘˙ wU ˛ w?|u?†W …e?}? —W?ÖWz ¨X?}? W? ÊU X?} W? wM?O U?z «œ…ËW …œ«“U?z ÊU?M?Oz X?}†…œ ˜˘d? w?U? «b —W??«—W? W ¨ÊW?…b?O? ËuËU? d?uW? Ë 4}?*W? U W U?…—W? ÂWz ÊU?W?O?O?ö??Oz


22

wWA}Ä

Ê«ËW?z w—W?z ¨s}?à? wM?O U?z Í˙…ËU Ë 5? Uz W? W?? W?O?O …ËW?z ÊU?W?O?OU?*W? w—W?z Ë Â«Ë…œ—W? Ë ÊU??? …u?}? Ͳï?ï? b U?z Ë w???«“ Ë Íd?J?O? w?J?}?U? W? W? W?O??O?? d? ¨ÊËu “«ËUO? wU Ë WO?O «du1œ Ë ˜˘d? wUWU? W ÊœdJ dÖ—W ï ó?|—œËuAÄ Ë s ó? Í…ËWzï? w U?O? w?ö??Oz w?U…e?}? W? ÊW?Ö…œ p}?˘œ W? ÍWU? ËW?z U Ë ÊËu? W w?U? Ë ÊËu? “«ËU?O? w?U? Ë ˜˘d?? wU? w?U?…b?W? s —U?ÇU …ËW?M?M}?0 W? W? W? W? ËW?z W?MO?W??? «˙ wU?*W? W?J? œ wW? UU?? W ÆÊW?J†Ëu??? 5? Uz w?Ëu W? —UJ|u «˅œ—W w UO wöOz w«d«œ Ë Íe?|—UÄWï Ë ÊËuO ULÖ˘œ W —W«—W ÆW «du1œ Ë …Ë«d Ë wU?…—W Ëu ÍdJO? Ë bW…˙ Í—U?ÑïÖ —W ï? «bOd?} W —UO?W ôW? „U ‡≤ U?WM Ë vM?}~W?UO?†W Ë …ËW?}M|u? WU?MO Ëu? ËWz Íœ—Ë W …ËuU?W …—UÑï?Ö ÂWz ÍdJO …Ë«b —U ñ X…uA?}Ä WUWz wU W ¨UJUAOM …œ ÊUOUW?O œïO Ë ÍdJO åÊd|œï? X? ïÄò ÍdJ?O W? …ËW?}? …œËx «b?U W?…—U?ÑïÖ W? ‘…ËWz Ë W«—W? Ëu? ËWz W ÊU? W WW?W? ÂWz åXuu?ò WU?Wz W ÙU?Ä W«b ÊU?OWW?ï ËWz Ë U?JU?W W«Ë ¨…ËU~W ÂWz Í«Ëœ Æ…ËWU? œ—u WWU ËUM} ïËW? «˙ Ë …ËœdJOÄï …Ë«ËUz˛˘˙ Ë …ËuU Íb?Oz ¨Êd|œï? X ïÄ ÍdJO? W W«—W Ëu? ÂWz ÍdJO? wœdJU?W Í«Ëœ Ë ÊU??N??O? Ë œ—u?? W? ‚W?—…œ Í—U??W?Ä«d?? p?}†W??ï?? W? w?d?|œï?? X ï?Ä Íd?J?O?? —W ÙWÖW? ÍdJO Ë wH d?W w}öLK? Í…ËWzï W «dJUz Æ…ËœdJ?UW wW U?Ñ˘d …—W ËuËWz wËu?d|œï X ïÄ Í—U ñ X…uA?}Ä WOOM W …ËWz X W?J «bJ|—W Ëu …ËW?«ËW?â?}?ÄW ¨Êd?|œï? X? ï?Ä ÍdJ?O? ÙU?Ä W?? …b?O? WÄ«d? w?Ç …ËW?z Í«Ëœ Ë X …b? Ë ‚…œ Ë 5 Ëu ï? X} …b?«Ë…œ—W wW …ËWb?«˙WÖW w? dJO w?}öLK? w«bU?$Wz «b WW} ËuW W —UOW „U Æ…—W Ëu ËWz ÍË«d Ëu Ë …Ë«dËx wËuÇï ËdO ¨…ËWï?ËW?W p? e b?W…˙ wU?…—W? Ëu? W p?}?W êO? ÍdJ?O? W d?WL?O??U? W «bUO?UWËuÇï W p}?ËuÇï êO ÙWÖW? wÖïU œ Ë ÊUOU?WMO Ëu ï …ËW?…Ë«˙WÖW ËU w?U?åW??|u?†Wò W? p|bW? W w?O?}Ä—W? w?J}?$—W? U?NW? Íe|˙W? ¨…Ëœd?W „U ¨…ËW|d…œËx «bW …—U˛ —W wU?WO U…—W …˙WÄô W W …Ë«œ bW…˙ Í—UÑïÖ wU?W?L?u? Ë ÊËu Êd?|œï X? ïÄ w?WW? W? …Ëœd ÍW?U??|u†W? ÂWz —U?O??W w«—U?O dÄ—W ÊU W?…—UÑïÖ w?$—W WU?|u†W ÂWz ÊU?u~} Æ…ËU?M}N†W? …u|ËW ÍW?? …œ w$—W? «œW?…—U?Ñï?Ö wËu?Ç—…œ wU?W? ÍWË«œËË˙ ËWz —W? W? WU?…—U?˛


wWA}Ä

23

ËW?z Í—˘“ wJ?}?W Æ…u?O? Ëu? …Ë…—U W? ÊU W??…—U?Ñï?Ö Í«˙ Ë …ËU?A?}?«˙ w«—W? Ëu? ÍË«œËË˙ …Ë…ËË˙ —˘“W W s?U œ—u? w «Ëœ ÍW†U …œ ÂWz w?U…Ë«œËË˙ ‘W«Ë«œËË˙ g}?ÄW ¨ÊW?L?}z w—W?ÇËU ÍËËó?}? ËU Í—U?O? dÄ—W U? Ë w …ËWW?U Ë ÍËU?U …—U? ÍW?? ˘d?Ä Ë w????U?z ÍËU? ÍW??O? ˙U??W????†U??Ö ËW?z Ë ï??ËU? Í˙W?? …ËW?U???O??Ëu??W? „…Ë ÍU?ËU Ë w? e?O? wM?O?Ad?O? w?K?|œï? wœd?—«œW? UÄ Ë …Ë«d?M}? Í…ËWËu???U?z Í…ËWM?O†ï?J}? Ë wW?W? w?…œ WU??|u†W? ÂWz ÙU?—W?W ¨w «d?u?1œ wüW? …œ p?}†W?ï? u?J†W? ¨s w?W??W? ÍdJ?O? ËW ÊU? ÂW —W?? U ¨5? ÍdJ?O? Ë w??«“ ÊU??? œ—u? wU??W?O? W?Ëu?W …Ë«œËË˙ —W? W? …ËW?O? W?M…˙ w?J?|b œ W? W? s?$—W?

ËW? „W? U??U?? ê?O?W? b??W?…˙ Í—U??Ñï???Ö w?Ëu? Êd?|œï??? X? ï?Ä …Ë…d??}? ÆÊË«d??? u? W? «u …œ —U?O???W? „U? ‘W «˙ ÂW?z w?bU?*W? ï? Ë s|d??M?}U?M?†W …ËW?U???|u†W? ÂW?z Íe|˙W? -ËË „…Ë ÂüW ¨Íï?? W?…—U?Ñï?Ö ËU? w?U?W?O? dJ?O? W?…œ ï? …ËW??|˙W~? Ë UJ? bW…˙ Í—U?Ñï?Ö wU?…—W Ëu? ÍdJO? ÍUU?W …Ëu?UW Ë …Ëœd?W Í…—U? ï ÆW?d|œï X? ïÄ …—U?ÑïÖ ÂWz Í—W? Ëu —U?O? ÊU Êx? W«—…u?}Ä ÂWz w}?ÄW X}?à 5?|˙ ¨W?d?|œï? X ï?Ä «b?ËuÇï? W?x? W Ë 5? Ëu? Wx?? W ÕU?W? ”«—U?z WËu?/ Ë U —Ë Ê«u —W? Ë wW —U?O?W Ë Wd|œï? X ïÄ wW U? U «b?J} Êx? W Íœ—W ÆÊW…œ …dJO ÂWz ÍË…ñ WÄ «bUOËuÇï —UO Ë Êx W g bO«ËWz 4

wW? uËË W? Í…ËW W~? —UO?W? „U ÆÂW?J?}á?? …œ …ËWï? wU?WMO? Ëu W? U ËW p}?W êO —W W? Íœ wâO ¨WÄ«d? gOd|œï X? ïÄ Ë Wd|œï X? ïÄ bW…˙ ËU? Í—U?ËË Ê«bW?Ç W? «œËœ—Ëu? «˙ w?†U? b?W?Ç W? s? W? …u?ËËW? W?U?uÇï? ÊU? …œ —W W? —U «bO «Ëœ ÍW?†U bWÇ ÂW s? ÍW«—…ËW ËWz Æsu?O Ëu «bW…˙ Í—U?ÑïÖ Í…—…ËW ÂW?W ∫s|dJU?AOM? …œ W …u}?AW X?}…œ ÊUO?M d~d?Ö ¨Ê“«ËUO? ÊËœd X?}?A W?? …Ë«œ -W? U? w?J|œï???O? wœd??—U?OM?A?}?Ä w«b?†ËW? «b?O?}? W? ¨üW? …œ …ËWW W Ue —U Ë —U«e Ë —UJMOKá? œ wüW …œ wU…“«ËUO …“«u} …ËW W~|˙W „W? …e?} s? d?~?d?Ö W? ¨W?e?O?Uï?O? U? Ë …ËWW? Í…—…ËW ÂW?ËËœ Í…—ËW Æ«b?|d?Ö wW?†Ë…œ wK?|œï? wÇï? Ë …ËWd?|œï? W W?e?OU?ï?O U? w«b?|d?Ö X} œd?J}? .d?Ö—W Í—Ëu?u Í…—…ËW? ÊUO?WN?} Í…—…ËW ÆW?J œ wJ?}M|u? ï …ËWJ}?M|u W? WO …ËW?W


24

wWA}Ä

Æ…Ë«d?WM…˙ w?W?IO?W „W? Ë ÊËu?âJ|Ë Ë s?d~W? ÍW?˘dO? «bO?}? W ¨W?O?O? UO?

Ë ·u W?K W b?WÇ W ”U «b?O} W? WO «ËU?z˛˘˙ ÍdJO Í…—…ËW? ÊUO?…—«uÇ Í…—…ËW œ—«Ëb?Oz Ë W?A?O? W«ËW? ¨…Ë«d «ËU?z˛˘˙ wW?W? ÍdJ?O? ËU ÍË«dJ? —U œ wJ?}W? U —WW ÆWOO? UO wöOz gOW?M}Ä Í…—ËW ÆÊd|œï X ïÄ w UMö?Wz Ë bOW

¨r W? W œïO „W? Ë …—uO „W W XA?Ä UNWW …Ë«b?L†ËW «bW«—UË ËW p?}W ï? X?}??A W?? ÂËu? «b? —W????W? b?W?Ç w?J?|œï????O? w?b?U??I?†u?? w?†ËW W? u?J?†W? p eW W —ËËœ W ‘W«—U ÂWz ¨s? —…bOW—U WL}z wUNO? wU…œ—U œ Í…ËWbM|u ÆWOO …ËWd|œï X ïÄ ÍdJO wUW«u}Ä Ë œïO W ÊUO b…u WÄ v W Ë …d?~d?Ö åsd~?W ò ÍW˘d?O W åÍ“«ËU?Oò ÍW?˘dO W?uËË s W?Ëu/ ï „W …ËW?W Íe}? Wu?ËË ¨s WJ s?d~W? W W? 5«u?U ÊU?WO “«ËU?O? wbU*W?

ï? Ë Ê«Ëu?W w?U W? Ë …ËW?«Ëu?W ÍËU?W w?U?…e?}? W? p|e?}? W?U? W?O?O «œ…ËW? Ë ÊœdW? ÍU«u wU…“«ËU?O …e} ËuW? W «œ…ËW …ËWW Íe} ¨X?|Ëb Ê«ËuW ÍU?~†W??ï? W? „W …œ«˙W? ï?ËU? Í˙W? r?}†…œ s? ¨X?} W? ÊU?O?œd?—U?? Ë Ê«œ—U ñ? W?…Ëu u?J†W? ¨X}? W w? U?O? wJ?|—W??…—U? U?NW? …ËuÇ—…œ …ËW? W …œU?U?z «œW?L?}z W p}W Ë W U~†W?ï ÂWz ͲïïJ U Ë Í—Ëuu Ë wW üWï w?UNJ}Ä W p}W Í˙W ïËU Í˙W r Ëu…œ s ¨U…bUAOM? …œ WL}z wUMOz wUWOO«Ë˙…ËUÇ ÍW?? ˘dÄ W? W?J?|e?}?b?W?Ç Í˙W? «b??O?U?…b?W?…˙ W? p|b?W?…˙ W? Ë W?O??O? ÊU?«d? wUWÖ—WLA}?Äò W ÊU…—W˙W «œW W ˘dÄ ÂW ¨Ê«bW U wW üWï? wWO}˙ï~} wœdWMW?W ¨…ËWJ|—W W ¨WuËË s ¨å˘ñWz wU…—«œW U?—W ò WM …œ å…u}M|Ëœ W?~?u? ï? »e??O?? w?œd?d?J?O??Ö«œ ¨…ËW?J œ w?J?|—W?? W? Ë w —W??ÖU?…˙ Ë W??I?O??W? W??A??}? ÍW? —˘“ w???A?ÄW? ¨w?W? üW??ï? Ë w? U??O?? Ë Í—Ëu? U?z w?U? ˛ w?U?W?~?d??Ö U?«u? v W? ¨W?d?|œï? v? W? ‰U?H?W?z r}?†…œ s? ÆW? …ËW?L??}z ÍU?~?†W?ï?? w?U?…“«ËU??O? ‘WWz ¨Ëu ÙUW ¨W?d|œï ÍWWO ˛ïï b Uz Ë w …Ë«d?J|˙ Ë w UÖ“…œ Ë Í˛ïïMW w UO ÍW?WW wUWWÖ …—U?ËË˙ w UO W ÂüW Wd|œï wJ|e?} fW ÍUU Ë dJW Ë U ˛ïïMW Ë —WuOáï X}…œ ï WJ œ wW UU W ¨U…œ—U «œWd|œï W ÊËu Í—W?ÖWz Ë ”«du1œ wJ?|e} WWJ?U WUWz ÂüW? ¨X} W Xd|œï? ÍUÖ“…œ ï Ë WO?O ås1Wuò w?J} eO? Íœ—u w eO? WuO Ëu? s ¨…ËWMM}? UM} XWO?U ¨…Ëu? W W? åͲïï b U?z Ë ÍdJO? ÍWW1W?ò W w?AÄ Íï? wüW …œ w?œd…œU?OÄ w…Ë«ËW wMd~ …œ Ë Í—Ëu U?z wœdJ†ïÄïï Ë Í“U —W ÍUOAOKO? W wAÄ uJ†W


25

wWA}Ä

ıï Ë Íœ—u weOUïO U r}†…œ s ¨…Ëu? W «bUWOOW üWï UÖ“…œ Íï —W W ”U ¨ÊËW…œ«œ …ËWd|œï W? ïËW «˙ ‘W«Ëœ ÂWz Ë Ê«œïËW «˙ w?WO b…u WÄW W ¨…ËW?W W —W? wJ ˛ï? W «b?W??O Í…œW? wUW?O U?ï W? WL?}z W? ÂW?…œ …ËW W —W? wU?W?J W?—W U?L?O?M?Oz Íï? Ë è?} Ë w? e?O? wM?OA?d?O? Ë WÇËU? wJ? ˛ï wU?L??Ozò „W? WL?}z w? U?O Í—U? …Ë…ËË˙ ÂW? Ë s W?…œ—U? ¨…ËWW w?Ëu?? Ë—œ r}?†…œ s ÆX?|dÖ…œ w?AO?Ëu?? Ë—œ W? È˙ uJ†W? ¨UU?M? Ë—œ w …ËW?W åw U?O?

Ë WOO U?O wJ}}ç?OU uJ†W ¨WOO Í—Ëu?u wJ}…œ ˜˘d wUWU? ÍWUMU W ï œ—ï ÍdJO …Ë«bL†ËW? s ÆWOOW UÑ˘d ËuW w uJ†W ¨W?OO «ËUz˛˘˙ w UNWW üW? …œ w?U?W??A?}?? W ”U? …ËW?U ï?W? Ë Â…b?|d?Ö …ËW?W? W? ï?ï?? Ë wA??«d?Ö Ë «b?«d?}?? W -üW? …œ w?œd?—U? w?U?W?e??OU?JO?? «b?W†ËW? ÂW? ¨ÂWJ? «b?«d?}?W? Ë Ù˘dï? Ë 5Ká œ wUWJ?OMW wÖ…œUUz Ë WW1W? wJWÇ w UO W …ËW?ï W wJ? ˛ï w?M???W?Ä Ë „W …“Ë —WW? ÊU?W?O?OW? üWï? W? U? Í…ËWœd?J†U?W Ë «e?

Ë ¯—W??? w??œd?J??O? ï??U???W? Ë Èu?? w?«ËU?? w?U??M?}??«œ Ë ÊU???O?J??}???W? —W?? w?…ËU?? W ÂW?W U? ÂW ÍW?J œ Íe?}? Ê«bWÇ Ë W?«e?} Ëu?W? ÂWz s? Æs|u? we? —U??OU?ï …ËuUW? —UO?W „U? ¨ÊËœdJ}? .dÖ—W Ë …ËW?˘œdËx «b?W…˙ ËU wU?WMO? Ëu Ë Wd|œï X ïÄ …e} ÂWz «d wU X}à Ë UJ W«e} ÂW p|e} êO ÍWWUu W Ë W?OO?…—W? wu W?K W W?x wËu?Çï åw?uuò Í…ËW?M «u?Ö WËuÇï? ÂWz X}†U? —WM|u W? —UO?W ôW „U? Æ…ËWu? «uÖ …u|ËW ï? Ë …Ë«d Ëu «b?}? Êx ËU …ËWU?U …œ wÇ Ë W? W …ËWd|œï? X ïÄ ÍdJO? W ÊUO?WO b?…u WÄ ı W«e?} ÂWz ¨…Ë«d…œU?OÄ Êd|œï X? ïÄ Íœï?O «bUO?UW Ë Êd|œï? X ïÄ ÍdJ?O wUU?…—W

W XOM}*WO? ï W W …Ë…ËW wWO b…u WÄ ı w…—W wd|œï? X ïÄ ÍdJO dUz …ËWW? wËu?? Ë—œ W —W w?J ˛ï Ë W?O?O wËu? åw U?O w?UL?O?zò «bU? œ—u? …ËWüW? …œ wW? U wJ|“«u?} W? ‰UHW?z W W W? …Ë…ËW wW?O b…u W?Ä ı ¨…—…Ë—W

Íœ—ËW? rO?U??…—U?ËË˙ Ë åÍb? U? ï?M?O? w?üW?? …œò …ËUM?ËU? s W?? …ËW???O??? W?? ÊbU*W ÍœïO wUWO U…—W …—U W p}W êO —UOW „U Æ…ËœdJUAOM …œ +UWMO Ëu ËuW p}W†W wËu W wÇW ¨«œUMU$Wz ÊUW wœdJ«œU UÄ Ë g —u …œ ÊU?WW Ë Êd|œï X ïÄ ÍdJO w?uu Í…ËWM «uÖ ï? …ËWU…b—u ï Æœ—u? W? —W?«—W? Í—U?WÄ«d? p}?? ˙ ï? …ËWU?…b—u? Êd?|œï X? ïÄ Íd?JO? W? W??O???O??? d? ÊU???? œ—u??? W? üW?? …œ w?…—W?? w??W??H??O?? r?}?†…œ W??? s? W?Ëu?/


26

wWA}Ä

…ËWJ?|e}? bWÇ W? …ËW?L? W …œ ï?ËW? «˙ ‘W?Wz Ë åüW? …œ wœd?JO? W? W?W ò X}M?}*W?O Ë X}à?L}?Ä W U Íe|˙W ¨…ËW?OO?e —U Í…œd—W? Ë Ue —U? Í…—U —…œ „W …u?}? ı W Ë «b|u?W Ë W?d|œï? X ïÄ wJ?|b œ …b œ ÂW?z „W …u?} ı W? Ë ÊïÇ …e?} ÂWz „W? UU? ı W Ë W W? …ËWd|œï? X? ïÄ ÍdJ?O W? Íb…u W?Ä W WW? W? ÂWz Ê«u} Íb?…u WÄ w U Êd|œï? X ïÄ wu W?K W ÂU d«Ëœ ÆW?d|œï X ïÄ wJ?|e} W? ò w??J?W??Ç Êd?|œï??? X? ï??Ä w????? —u???O?? ÂU?? Ë …Ëœd??? ÍU???e? —U??? Ë üW??? …œ 5?M?O?? …œ „…Ë Æ…Ëœd?J? —U??O?M??A??}?Ä Ë …ËU?M?}??—U??W? Í åüW?? …œ w??œd?J?O? W????? W?? W wWO b…u W?Ä ı Ë Wd|œï X ïÄ wJ|b œ ï …b œ ÂWz Í…—U?O dÄ ËWz Í…ËW«bü…Ë Í—U ñ? X…uA?}Ä ËWz ¨W?O?O —UO??W „U Í—U?O d?Ä W W …ËW?d|œï X? ïÄ ÍdJO? s d?d}?UJ —U? W U?NW? wA?ObU*W? Ë …Ë«œ ÍbW?…˙ ÍdJO? wËu?d?|œï X? ïÄ Ë ÊËœdJ?L U s? ÍWUW? U ËWz Ëu?W X|“«d? ‘WU?W ÆU?…bW?JA?}Ä «œ…u}? ÍU~†Wï? W ÊWUA}? ËWz w~dÖ wJ}?W ÊU ËuW—W …Ë«œ +U …ËWbM?|u w†ËW —W W s p|—UËË W?U ÆW …œ˘dOÖ …ËWUO}Ä «b?WO Í…œW wUW?O Uï W Íœ—u ¨åÊd|œï? X ïÄ w UM?öWzò Í—U?ËË W WO?O d X?}O? Ëu +d|œï? X ïÄ ÍdJ?O W ˘ñW?z W Â…bUAO? WO dJO W?ÖïU œ ËWz wËuâ? wJ}W …Ë«bL?†ËW «œ…—UËË ÂW Í…b?…ËW??z ‘W??W??z ¨W? «œ«—U?z W?? Êd?|œï??? X? ï??Ä w? U?M??ö??W??z —W?? W?? «œ«ËU?z˛˘˙ Íd?JO? ËU? wU??W~?d?Ö W?Öï?U œ W? p}??W W? W?O œ—u?? w d?O??M?˘˙ wœd?U?MU?z «bW?…˙ Í—U?ÑïÖ ÍW? …—U?˛ ËW ‘…—UËË ËW?z ¨W?O?O WJ? œ wJ?}? «ËU?z˛˘˙ wW?W? ÂW? W~? Æ«ËUz˛˘˙ w?—WÇËU? Íd?JO? —W? W? Êœd?W?? ï? WU??—W W? …ËW?ï Ëx? Êd|œï? X ïÄ ÍdJ?O —W W? «bW…˙ wW …—U?˛ W WJ? œ wJ|—UËË gO?M Í…—UËË W WU «“WuÖ W p|b?W wAÖ —˘“ wW ËË˙ WM …ËWU? œ g ËWz ¨…ËW…Ë«dËx ÆX|dM}…œ—UW «œ…dJO ÂW W ÊU??ï? s …b? g?O?W?? —U?O????W „U?? w?U??W?MO?? Ëu? Í«d??}? w?J?}??$—W? —W??Ö …—W Ëu? ÂWz wJ}?ËuÇï Ë …—u?O Ë e}? êO W Ë Íœï?O? Í—U W W? X} …œ«d?JUz Ë @d?Ö w†ËW …ËU…—W? W wW? —UO?W „U? ÆÊd|œï X ï?Ä ÍdJO ËU? …ËW?}ÇU w?U?W? U? ¨U?J Íœ—u?? Íd?O??M?˘˙ w?…ËU w?U?N?J?}Ä —W?? W g?O?z …Ë«œ Í…—ËW?Ö Íd?OM?˘˙ U…œ«Ë ÍW?UO?O…ËU …d?~|˙ ËWz —W? W Êœd?W? ï WU?—W ÍU…—W?

Ë w?à?W? Í—u???«d??? —W? W? W??? ¨X?} W? s?}?N?W?—W? wW??O d??O??M?˘˙ Íœ—u?


27

wWA}Ä

d?«Ëœ ¨Íd?O???M˘˙ w?à??W? ÍœU??Ou? —W?? W? U?…œ w?M?O U?z w?W?O??à?W?? Í—W?~ —U?? ÍW?«—U?ï ËW?z ÍW??WU?M?} Ë …œ«d?O?z w«d? W? —W? W Êœd??W?? ï …ËW??|“«u?Ö…œ W? d?«Ëœ ÆX?|˙W?~? w?? W?? w? …˙œU? d? Í«ËœW? «˅œ—W? ¨W??L??}?z Í…œ«d??O?z ÊW??…œ«Ë ËWz Ë ÊW…“ Ë Ê«˙ï?Ö ÍWA} —W W? ÊœdW W?|ËW…œ «œ“«ËUO w U „W? …dO$“ WA ˙ Ë ÍË…˙b?u —W W Êœd?W ¨…ËW«˙W?Ö ï —W W?|d~ …œ ËËœd «˙ W ÍW?U U~|˙ Ë ‰U?H?W?z —W? W Êœd??W?? ¨«b? œ—u? ÍU?~†W??ï? W? wU?W??O?Öï?ï?O? ï? Ë Íd?J?O? w?U??…—U??ï? Ë «b?O??«d??}?? ÍU?~?†W??ï? W? …ËW?üW?? …œ Í—u????«d??? W? Íb?…u? W?Ä „…Ë Æ5W? —UO??W ÍdJO? wU?W~d?Ö …—…ËW ÍWJ? œ wJ}?W ‰U?HWz ÍW? UWM?U ÍU~?†W?ï? wU?ï?ËW?? «˙ Ë Â—WÖ W?A?}? —W? W W?A?O?W w?W? —U?O?W? 5M?O …œ W?«œ—U? œ ËW?z Í…ËW??b?M?|u?? ï? Í—ï???O? ÍW?M?O??…“ …Ë«b???O?†ËW? Ë …Ëœd?J? —U??? Íœ—u?? Í˙W —W W ¨WH dW Ë üW …œ —W W ÊU X?} œd ÍW ıï —W W ¨UJï ÍW?? è?W? wU?W?«d? W? —W? W ¨Í“«ËU?O? w?JW?Ç —W? W? œu?U X?} «Ëœ ï?ËU? wU…—u«d? —W W ÊU …ËWU Í—UuÖ —W W ¨…œ«dOz wUW?«d W œuU X} œd «œW??L??}?z ÍËËó??}?? w?U???…—ËW??Ö W??A??}?? ËU?W? W??A??O??W? ¨Íœ—u??? w?e??O?U?ï??O?? U? wW? U? wW?O œ«“Uz «˅œ—W? «bA? œï?O? Í…ËWbM?|u w? U?z W Ë …Ëu —U?W?? …œ W? «b?O?? «˙ W? ÆÊU?…œï??O? W? p|œï???O? ï …ËW?M W?J?O—u? X?|d?U? W? …Ë«b ï?W? Ë W? U W? X|d?U? wœd?—U? Íœï??O? W? Ë wW? —U?O??W? wœd?—U? w?U?WW? U …Ë…ËË˙ ÂW? ¨5?M|u??â? w? «ËU?z˛˘˙ ÍdJ?O?? w?W W?U??? U?u? Ë —U? d??O ê?O? Íœï???O?? wM?O u? wU?NO? W? ÊUO?W?O b…u? WÄ êO? —˘“ U ÂW? —UO??W ôW? „U? wU?W? ÆWOO …ËWOOW —UOW åW W dÄ ÍU~†W?ïò Íœ—u ÍU~†Wï X}†…œ w?W —UOW p}U X?|“«d ‘WW ÍW U? ËU?ï 5? Uz w?J ˛ï Í…ËW?M? «u?Ö Ë wM?O U?z w†U? W? ï ‘…e?} ÂW?z ÍW?A ˙ Ë …ËW?U?? œ—u? Íï?ËU? Í˙W? w??A?ÄW w?W? —U?O???W W? ¨…ËW??M?|˙W?Ö…œ w? U?O?

w?? ˘b??Ö—W? —W? W? W?? X}?M?O …œ Í—Ëu???u? Ë w?MO? U?z Ë w? U?O? w?J?}?L?????O?

Íb?W W? ÊËu œ—u? Í…u?}? ËËœ Íœ—u? we?O?Uï?O? U W? …—U W? W? ¨U?…œ—U? wUWO? “«Ëô W U…œ—UOMA}Ä ÊËu?OUïO? U ï p|—…u}Ä ‘WW Ë …ËWU?…œUO å”dò Ë å—W} ÍW Uò W U…œ ‰UHWz W ”U W ¨X|u}Ä…b}Ä Íœu weOUïO U W? ”U W? ¨X?|ËœW?z åÈœô w«d?O??M?˘˙ w? Uï?ò Ë åÍœ—u?? w|œô w?MËW??U?OW?ò Ë W U —UOW ôW „U ¨U…œe…˙ «œWA ˙uÖ…˙ Í«ËœW Ê«˙WÖ Íe} U…œ ”Uu


28

wWA}Ä

Ë W …œU?Uz «œWU?MO Ëu? ËWz w|u? W wW? —U?O?W wËu Êd?|œï X? ïÄ «bO?UA?O Êï?Ç Ë W?O??O?Ç …ËW?d?|œï? X? ï?Ä W? W«e??}? ÂW?z Íb…u? W?Ä «b?U?/U?A??O? X?}«u?U? ÆX}M}*W wU«˙ «bUAO —WM|u W „W W~†W Ë …ËWWË«d «uÖ åXuuò X} œdJ —U p|œï?O Ë b œ Ë dJO —W W «bOUWMO Ëu? W gOUW ”«—Uz „U Í—U?Ñï??Ö® wU??…—UËË W? ”«—U?z „U? Æ…Ëœd?W?M —U?? Êd|œï?? X ï?Ä Íd?JO?? w W? Èd…œ W ¨U…œ—U? p|—…ËW bWÇ —W W «œ©bW…— Í—UÑïÖ® W? ÊUUÄ Ë ©sd~W Â…ËËœ ¨Âe??O???W? w?L?????O? Í—U?J?O?? ÂW?W? ∫…ËW?M? W?J?U? ï?? «œW?†U? b?W?Ç ÂW? ÂW?N}? ¨«b œ—u? ÍU~†W?ï W ÊU?OU?J}ö?LK Ë »e?O Ë ÛËd?Ö wU?NJ}?Ä wœdW?Ñ«˙ «b «—Uz „U? wUWM?O Ëu ÍïW? ÆÊËu U~†Wï?W Ë ÊËu …ËWWW? ÍW ˘dÄ ÍWA?} ”«—Uz „U? ÍWO œï?O …—U?O dÄ ËW?z Æ5MO …œ Íœï?O ÍW?A} p?}†Wï? wb«˛Ë—ËË ï? ÊU9W??? U Ͳï?ï??O? ï?? Í…ËWb?M?|u? 5?«u?…œ W?L??}?z U U?z ∫W? …ËW?z X}?? d?á? …œ w?W???O? W? …—U W?? W? U? Í…ËWb?M?|u? ¨WËu?/ ï øX?}? W ÊU?W??U~?†W?ï? —W W Wd|œï Í—W~ —U ¨ÊËu U~†WïW Ë ÊËu? …ËWWW ÍW ˘dÄ ÍWA} ¨ÂeOW wW üW?ï wÄËdÖ Ë UÖ“…œ Ë »e?O w—ï W? Èu wW üWï? wUNJ}Ä w«b?†W—W

ÂWz w?†˘˙ Ë Íœ—u ÍU~?†Wï? ËU wUJ?|u WO?OW? üWï? …e} Ê«u?} vö?LK ¨«b?|u ÂWz wœdWÑ«˙ Ë …ËW«b?ü…Ë ìÊËu U~†WïW ÍW ˘dÄ —W W ‘WUO?OW üWï …œu ÆÊW…œW? W—W ”«—Uz „U? wUWMO? Ëu Íï Íœ Í—UO? dÄ Ê«bWÇ Ë W«—U?O dÄ «œWU ˛ïïMOï?MO …œïO ËWz Í…Ë…—…œ W ÂeO?W wWO ï «bOU?…ËWMO†ïJ} W Âe?O???W? w?W????O? Í—U?J?O? ï? —W? Ëu? —˘“ Íô ‘U????}?z U? W? ¨U??…œ—U? „U ÆÂeOU ÊU Âe “U? W ÂeOW wb«ËuâJ} ÍœïO? WËu/ ï ¨ÊË«dM}—UW Âe?O???W W?? Í…ËW W?O??O? d? ËW?z w…—W? Íe??} Ë W? W?Ub?«u?â?J}? ÂW ˛œ ”«—U?z ÍïËW? «˙ w?J}U?$Wz—…œ W W?OO …—U? wU?Oïï X? ïÄ Í—U?OUï w?J}L??O

wUM d wW W? ˘dÄ W WOO d «œ…b œ ÂW Âe?OW Æ«b«d} W W? Wd|œï ÍW ˘dÄ W? ÍW?O?OM?O?U?N?O? ËWz Í…u?}?Ç—«uÇ W U?~†W?ï? w?œdJ? Ë—œ Ë W?†Ë…œ wU?MU?O?M wU?WA}? wœdW?Ñ«˙ v W W ï? ªw|ËUA?} U~†W?ï Ë „U ï? fW ÍU ˛ïï? b Uz fW wÄËdÖ ÍWWO ˛ïïO ï UWM W …ËWMO†ïJ} v W ¨«b«d} W …ËWW Ë W†Ë…œ Â…ËËœ w?U??N?O?? w?~?W? Í«Ëœ ÍW?U??O??O?W üW??ï?? Ë w? U?O?? v?ö??L?K ËW?z Íï?? Ë wJ}?UUÄ W? ¨fW ÍWW?O —Ëuu? WU?UÄ W 7W~}? v W Ë …ËW UW?WuU


29

wWA}Ä

„U? w—u? W Æs? W~? W?W??O? ÂWz Í—W?ËW? W 5«u?U ¨W?O?O?ö?O?z ‡ w …—W? ï w? …—W? wU?Oï?ï? X ï?Ä Íd}??O?Uï? w …ËWW? wW? …˛˘dÄ W? ÂeO??W? ”«—Uz X …bUAOÄ p}? W —WW W«e} ÂWz ÆX}MO …œ «b«d} W? …ËWW Ë W†Ë…œ wUMUOM X}«“…œ ¨UJ —…œ ÊU?WOO U?O W«“ Ë U? ˛ïïO ï ÍW U? W —W p}W?W W ÍdJO W ÊUO b…u WÄ p e Ë —ËËœ W ¨U?…b}Ä ÊU —U ”«—Uz „U ÍW«Ë«—«“ ËWz W X? ïÄò Ë åW?d|œï? X? ïÄò Ê«u??} W? p}?Ëu?â?J}? U?NW? ÆW?O?O? å…ËWd?|œï? X ï?Äò ÆWWœdJAOz wWNW „W W WW‡åX ïÄò Íd~A}Ä åÂeOUOïï ËWz ï Èu wW …ËWbM|u W WOO d ¨U…œ «b} Í—U ”«—Uz „U W d wJ|—«u ÍW?? ˘d?Ä Ë w U??O?? w?}ö??L?K? W? Íó?O?«d???? w†˘˙ W?? ÍW?U??O?O?W? üW??ï? …e??}? Í—UÑïÖ Í—UËË ÂWW W ÆÊñ?}Ö…œ «œWL}z ÍU~†Wï W ÊËu …ËWW?W Ë ÊËu U~†WïW ï ÊUWO ˛ïïO? ï U…—W ËWz ©wUWO óO«d W?ÄËdÖ Ë …ËWW® Íu} W «œbW…— «œåÊU?WMOÇò Ê«u?} W W?L}?z ÍU~†W?ï W w?…—W w}?öLK? W ¨U?…bUA?OM? …œ Ë w UO w}öLK ËW?z Í«˙W uJ†W ¨ÊW…œ ï wA}N~U ÊUWOO?—U u…Ë ¨WOO ÍËU ËWz W ¨X} …œW W—W «œWUÄËdÖ ËWz Ê«u?} W «œWL}z ÍU~†Wï W wW üWï —W W? «œWL}?z ÍU~†Wï? W ‘WUÄËd?Ö ÂWz ËWz ÆX}…b?} ÊU åÊU?WO óO?«d W?ÄËdÖò ÊU?OA?O…ËËœ Ë å—U? ÍóO«d? w?ÄËdÖò ÂW?W ¨U?…bW «œ Íó?O«d? wÄËd?Ö ËËœ ÍW?? ˘d?Ä W? v?M?O? …b? «Ë ”«—U?z „U? …Ë…d??}? ÆåÈœ ÊU? b?u?Ö Íó??O?«d??? w?ÄËd??Öò w}ö?LK ÍËUW? W «œWL}?z ÍËËó} W? ÊËu U~†W?ïW ÍW ˘d?Ä œuU ÊËu …ËW?WW Ë ©w?}W ® w e?O ËËœ—W W W? ¨X|˙WÄ…b} «œW?ÄËdÖ ËËœ ÂWz wW üW?ï Ë w U?O

ÍWU?O óO«d? WW?~ÄËdÖ ËWz Ëu?W «bA?OUWz ÙU?Ä W Ë X} …œW? W—W? «œ©w—UÄ® W?ÄËd??Ö ËËœ ÂW?z ÙW??ÖW? Ê«b?«ñ? «b?J?}? Ë ÊU?J?…ËW?J?}?Ä ÍW?? ˘d?Ä W? W??A??O??W? W?? d? ÊU œ—u w ïu?} w~W ËWz …Ë…d} Æ«b œ—u ÍU~†Wï ËU ÍW …—ËW?Ö WO óO«d

ÍW U—W Ë üW …œ —W? W X}…œ«œ WÄËdÖ ËËœ ÂWz w}öLK ÍË«ñ? W«œ wJ}W W W W? ˘d?Ä ÂWz W? U?…œ WU?U?M d? …—W?ÖWz ËW? ”U ÆÍe?…˙ ÍW U?—W? Ë Í—Ëu? Uz Ë w eO w?†Uï w|—«büW …œ w«b†W?—W WËu/ ï ¨…Ëud~O†W «b? ï ÍËUWW Æ«œåw e?O w?|—«büW? …œò Ê«u}? W Íœ—u? ÍU~†W?ï ÍW?UO?O†Ëu?U w?Ëu?W «œ w u}Ä W ÂüW ¨WOO ”«—Uz „U wUWMO Ëu Í…ËWbM|u ÊUL W W WL}z …—U œ ÍU~†W?ïò WËu/ ï? ¨ÊËËœd —W W Í—U? ËWz W r}?M ËU d wJW?Ç ÍbW +«“…œ WÄËdÖ W? «beOW „…Ë w?J}L?O W W U~†Wï? ÍW—ï ËW X W W W? åËUU


30

wWA}Ä

œuU ¨X?}M}U ÊU?OOW üWï? ©—«dIO?Oz® wW?OO«—Uz êO? «bO} ÊU?WOOW üW?ï s˛Ëœ ÍUU wM ˙ïÖò Ë åvöLKL} wW U~?†Wïò wœdJ Ë—œ ï fW ÍóO«d

…“W???Ö…˙ W? ËW?z W??? å„U? W?? 5?†U???«b???U??ò Ë åw?? U??O??? w?M??˛Ëœ ï? …Ë…“W???Ö…˙ W? W? X W? W? åÊœd?JL?u??ò Ë åÊœdJ?W?u?Jò ÆX?}«“…œ ÊU?O?U?H?Wz w?U?W?O??O?…—W?

w?|—«büW? …œ ËWz Ë W?O?O?|—«büW? …œ wœd?…eO??«dÄ Í…u?}? ËËœ Ê«u}? Í“«ËUO? w?UJ?AJ?} Ë U?…œW?? W?—W? «œåÊœdJ?uJ?ò Í…u?}Ç—«u?Ç ËU W? w e?O? w?U?ï åÊœd?JW?u?Jò w?Ëu?“Wz w?UJ?AJ?}? W Íœ—u? ÍËu?d~?W w?U?W—W?Ä wËu?“W?z ËËœ W X? W W? åÊËu U~?†Wï?W ò Ë åÊËu?†W?ï W? ò u…Ë w?WÖ…Ë«—«“ ÊU? ÆX}M?O …œ Æb? ìåw|—«b?üW …œò Ë åüW? …œò ¨WËu?OW üW?ï W? ÍW ˘dÄ Í“«ËU?O w?—ï bW?Ç ÂWz w?U?WMO? Ëu? Íï? W ”«—Uz „U? W? ÊW?U~?dÖ W? U? ËWz W?Wz w??A?ÖW WU? U?u Ë —ï?O Í—«œU?ÖUz p}? W?—W Æ…ËËœd? «bU U?O wA?Oz «b? ËËœd «˙ ÍW†U?

5 p}W? „W UU êOW WUM?O Ëu ÂWz X}«“…œ ¨X} ÊU?WOO U Ë Í˛ïï?O ï

ÆÊUWOd|œï X ïÄ ÍdJO Ë œïO W Íd?J?O?? —W??? W? W???? W??W? W? W??W?? W??O??O? Â…ËW?z Í«œËW?? «œ…d??}? s?? W?W???†W?z Í—W Ëu v wMO? Ëu W WUËu/ ÂWz w«bUAO ÂüW ¨ÂWJ? bW…˙ wU…—W Ëu W wWO b…u WÄ êO b?W…˙ Í—UÑïÖ W Ê…œWUAO WOO? «˙ ËWz W…—UÑïÖ w…—W

p|—W Ëu? bWÇ ÊU p|—W? Ëu 5}M «œ Í«Ë U d?«Ëœ ÆWOO …ËW?d|œï X ïÄ Íd?JO Êd|œï? X? ïÄ Íd?JO? X? «˙W U U?z ¨sd?|œï? X ï?Ä …—UÑï?Ö ÂW?z wU?…—W? Ëu? W W «Ë«œ …—U?O dÄ ÂWz Í…ËW«b?ü…Ë ï ¨X} œ—U w?W UÑ˘d Ë œ—u? ï «œu Ë W?W üW X}? «dJUz Íï? Í…ËWzï UJ W?}? ÂWz wW?M}Ä w?W ÍUU?W ÂW…œ —WM?|u …—…ËW Ë e?} Ë ÃW?NW? Ë v†…œ wÇ Êd?|œï X ï?Ä ÍdJO? X}«“U? —UO??W „U W? Æs|d …œËU Êd|œï X ïÄ W W ÊWUU WUu WK W ËWz ÍdJO wUWOO…—W

Ë b?W?…˙ wËu? Êd?|œï?? X ï?Ä Í—U? ñ? d???A?}?Ä —U??O???W? ôW? „U?? w?—u?W? …e?|˙W ÂW?z Íô ¨…ËW??}? U ÊU?L?O??WÄ W? «˙ ÂW X?|“W «œ ‘«u?? Ë …Ë«œ wU?…—W? Ëu? Ë W?O?O? «d?u?1œ W ÊU? ˙…ËU W? ï 5?d|œï? X? ïÄ W?Ju?Ç bW?…˙ wU?…—W? Ëu? w?WK?K?O? w? …ËWW? Í…b?MO? U?z Ë Íœ—u? w?üW? …œ W? ˛œ g? —˘“ Ë W?O?O? Í—W?~M?˘˙ —U?O???W „U? …d? W? Æœ—u? —W?? ï Ê…—ËW?Ö w? dW?? wM?|u? …Ë…ËËñ?W? Ë Êœ—u? bW?Ç ÂW …—U?Ñï?Ö ÂW?z W? …ËW«b? W«e?} ËW?z Ë bW?…˙ wü…Ë ÍW?U?? ÂW X?|ËW …œ


wWA}Ä

31

W …ËW?O?O?H? d?W? Ë Í—Ëu?u? Ë w? U?O? ÍW U? ËU W?O?O?W Ëu??? «b?O? «Ëœ ÍW†U?

Ë Êœd?W?? ÍU«u? W? …ËœdJ? Ë—œ Íd?ÖW?M…˙ w?W …ËW? W˘ñ?W?z Ë «bU?? œ—u? „U Ͳï?ï b Uz wU? W ËuW? 5MO …œ „…Ë ÆW W? ÊUO~d?Ö wMO? Ëu Ë …ËWœdd?O W X…uA?}Ä wJ|—U ñ ï …ËWï?—u «bW…˙ Í—UÑïÖ w?U…—W Ëu ÙWÖW —U?OW …—U ñ ËW?z wËu? «˙ wU?WUM s? d?O U…—W w?bU*W ÍU?«u „W …u}?Aâ?OW „W W? wUM?}NW?UW? ÍU«u? «œdJO? ÙWÖW? Wœd?W†WU? …—ï? ÂWz ÊU?u~} ÆW?O?O W Ë U?J …ËW?UM?} W?Ëu/ Ë 5? Ëu Ë W?~†W? Í«Ë«œ Ê«b?Lu? ï? W? W?O?O —W?M|u? ÆX?}? WM? “«˙ —W?? Ëu? ÍËU?U? Ë ñ?ÄW? ÍËË“…—Uz Ë w???W? w?Ë…“ Ë ËË˙ w?L?u?? wH d?W Ë ÍdJO? w}öLK? X} œd wW?OÇ—W «b W?W}? W —UO?W „U? …Ë…d} «œ…—UÑïÖ ÂWz wU…e} W p|e} êO ÙW?ÖW Ë bW…˙ Í—UÑïÖ wJ|—W Ëu êO ÙWÖW ÆÍbOâO Ë …Ëœde ˙ wWï p}†Wï Íe|˙W ¨…ËœdW 5

wUW? Ë …ËœdW ÍdJO? w}öLK „W? «b WW}? W —UO?W „U «bO? «˙ W «b? W?W? e?O? ÍU? ˛ï?ï b? U?z w$«“U?? Ë œ—u? w?$«“U? Ë Íï?? ÍdJ?O? w?$«“U? W? ÍUÖUz Í…ËW?} Æ…ËWWËuËW …ËW?«ËWâ}Ä ÊUW?U$…—…œ ËuW uJ†W ¨…ËW?˘bUJW Ë s? d?…œU??? W? ÊU? “ W??? …Ëœd??e? ˙ w?L???u?? p??}?†W??ï??? ¨Íe?|˙W? ¨X?}? Íï???W? Ë œ—u? wU? W Ë Íœ—u? w?eO?Uï?O? U Í…ËW?MËe w?UW?U1d?Ö s d?? ËW?W~?†W W?L??u? ËW?z wW? w?W? WËu?/ b?WÇ «œ…d??} s? ÆX?}W? W?Ö…œ W?U W?? ÂWz ÍËËó??}? Â…b?OU?A?O? U ¨Â…œ…b?U?A?O Ê«—W?M|u? W? Ë Íï? —U?O??W ôW? „U? W? W«b?Mu? …—ËWÖ w? UO Ë Íd?JO wW?OO? dW Ë ÊU? “ ı X}…œ Íœï?O v? Ë w ËuUA?MOz ∫…ËWW ï ÊU œ—u wJ†W? wU W ÍU…—W s}˙u —W wW …u}?W —UOW „U ‡± wJ?†W s? ˙WÄ«˙ W —W Íe?|˙W Í˙…ËU W? Æ…ËWU …œ s? ˙WÄ«˙ Í«Ëœ ï W?OO? «d?u1œ ÂWz Ë 5?}M??} ÍW?U?O? «d?u1œ w?U W? ÍËU? 5«u? …Ëu? W ÊU?O?J}?? ÊU?? œ—u? wJ|b? œ Ë ÊœdUM|Ë «b?˘œ s d?U W Ë …u?O UW ÊU?OWO?O «du?1œ wJWÇ WJ?†W „U? Æ…Ëu? W w? «d?u?1œ wL???O?? Íï? Ë WJ?WÇ ÂW? —W??«—W? ÊU åp? ˙ï?ò


32

wWA}Ä

WËW?J …œ W? p}?W ò ∫X?}? u…œ w?UW?? w?U?$…—…œ W …ËWœd?d?O? v —U?O??W W?J†W? ¨w «d?u?1œ Ë Íœ«“Uz w?U?WJ?WÇ W? ¨W? …ËWz s? ˙WÄ«˙ w?U?…—W~? —U? …—W …ËWU?…—UJ?†W—W W?O U?O W e?O ËU?W ¨wA?O «du?1œ Ë Íœ«“Uz wU?W? «u ¨„U? w?œd?—U?Ö“˙ Í«Ëœ ¨p†W? Íb?O?z Æp†W?? w?A?Ö Í«˙Ëd?O? ËU ï? …Ë…œd?˙ï? ÂWz ÆÊU ï? Ë ÊU WWW?Ö w u…—UÇ w?UWO? «du1œ W? «u w? W —W WM?ËW wJ ˙ï? wJ}? W? W …œ—Ë …œ—Ë ÊUUÄ ÆËu? wJ ˙ï? wJ}? W U…—W? W? W bW?Ç ÂWz Í…ËWz Æ©±≥∞ ‰® åÍdJ?O ÍW? «—U?z Ë w U?O w?|u?†W W «—œ˙ï?Ö …ËW wJ?†W w «d?u1œ åwU? Wò U?…b? W«Ë …ËW?}?M|u? —UO?W? ôW „U? Í…ñ|œ …ËWM ˙W?Ä«˙ Í«Ëœ W åÍœ«“Uz ï ÊUO? «u?ò Ë ÊUOUW?OO «d?u1œ åW? «uò Ë WL?}z W???W? Ë …Ëu? åp?? ˙ï???ò U?…—W??? U??…b???}???á???A??O?????? …œ W?? ¨U???…b???}???á????? …œ Æ…u “W «œ p†W ËU ï …ËWUW eO Íe ˙ ËU W å°°°ÍWWJ ˙Wïò W?? e???O??? …ËW?M?? ˙W??Ä«˙ Í«ËœW? W??? 5??ï???á? W????O???O?????? «˙ ËW?? ËU?Ç w??W???A???}?Ä U?? we?O?UJ?O? Ë w «d?u1œU? ÍW?A?}? Ë ï?ËU Í˙W? Í…b…ËW?z ÊU?…—UJ??†W?—W W …b…ËWzuO ¨…Ëud?Ö WMOW «˙ w «du1œ wJ?}LO wËuJ «œW? W ÊUOMd~|˙ Ë 5?M|b??}“«Ë ÊU? W?†U? ÂWz ÆÊËu? W? «b?O? «d??u1œ w?L????O? w?bU??á? W?Ç w†ËW? W?OO? «˙ ËW?z ÊU? œ—u? Í…œU w?J†W W?JuÇ ¨s? WU?M—W? «b} Í—˘“ w? W…—W? wK|œï uJ†W ¨WOO? WOO «du1œ wLO ¨W W «bU? œ—u W Í…ËWz s«“…bU U? …œ WO?O e?O W?K|œï? ÂWz wU?Wœd?UM|Ë Ë èW? Ë ÙU W? Ë WO?O e?O w?MO?AdO? «œ…d?}? s Í…ËW?z ÆW?U?O?O? «d?u?1œ w?J}?W?O?à?W? Ë ÙU? W? Ë —Ëu??u? „W? ¨…u|˙W? wU W? —UO?W „U? Í…ËWz ÍWW W? ¨W WJ? œ wW WW? W ÂWJ}? ÍbW X?|ËW…œ Í…œW? w? «ó|—œW? W?L?}?z w?J†W? ÍW?U?O?O?? «d?u1œ Ë Íœ«“U?z w?? «u? Ë w? U?O?

åÍW?W?J? ˙ï?U?ò …—U?…ËË˙ Ë å° p? ˙ï??ò wJ?}?U? W? ï? …ËWU??…b?—u? ÂW????O? ï? …ËW?«d??}?z W?? w?U?J?|˙ËU? Ë Íe?|˙W? Í…ËW?«˙W??Ö Ë s? ˙W?Ä«˙ Í«Ëœï?? X?|d??Ö…b?†W? w «d?u1œ w?U W? ÍËËó}? —W?«—W? W …—ËW?Ö wW?OO?«œó u?} ‘W?Wz ÆÊU? œ—u? w? U?O? Íd?JO? Ëu??WW? ˛œ Ê«Ë…˙u?? «˙ Ë «b?W????O? Í…œW? W W??L?}z w?W?KK?O? Í…b}á U W WL}z wWKKO ÍW†U? ÊU …œ Ë sWÇ…d wU W Ë Íœ—u weOUïO U Æs ˙WÄ«˙


33

wWA}Ä

W e?O? w?Ëu?? Ë—œ W? —W W?J}U? W? «bU?? œ—u? W W?O?O? «d?u1œ ï? U W? Ë Ê«œW? ÍôW?W Ë ÙËW Ë !…˙ Í—W? Ë U?…b}?á?? …œ ÊU? œ—u? wU?W?O?O U?O?

œW? W W W?L?}z ÍU~?†Wï? Í—«Ë…b?M|u?W Ë —«Ë…bM?|u Ë ÁËd?Ö Ë ”W?WU? Ê«—«“W w…œ—W? ® w?}?? w?O}?Ä—W? wW …ËW?bM?|u W? œ—u? Í—WM?|u Æ«œËœ—Ëu? «˙ w†U?

Ë —W??ï?J?}? U…b?W?Ç ÍËU? ¨U??W????? Ê«Ëd??O??ËW? „U?? Í©U??W?«—u?? Ë ÂW?†W?? gO? U?O? wJ?O??W Ë —ïU? Ë —U? Ê«b?WÇW? Ë v??O …œ w? «du?1œ Í—WJ?U W? Ë «b?U?? œ—u?W w? U?O? w? e?O? wËu??? Ë—œ W? —W? wU?…ËW? W? X}? …œUU?U?z W?O??O? «d?u?1œ ÍWW?? W? Ë œ—u? ÍW?W? W? ï? …ËW?O?O?U?W?—W?Ä wU? W? ÍU?~|˙W? W W? X} …œ«—UJU?z …œU wJ|—W?M|u —W ï? WOO? «˙ ËWz «œW?}? ÂW ÆÊËUï?J} Ë«d U w?W U W U…bW?Ç ¨…ËWM ˙WÄ«˙ Í«ËœW „W ¨…ËW?WO Í…œW? wUW?O wU W? wJ —W …œU? wJ†W Ë d?OM˘˙ Ë “«ËU?O wW üW?ï wËdÖ ¨Ë«d? UW Ë ÍdO$“ W W W?J œ wW WI†W gOM ˙WÄ«˙ w?U…œ—W Ë ÊËu —UOË ÍWUO?O «du1œ ÍËËó?}?? ͢ñ?W?z Ë v?M|Ëœ W?? w «d??u1œ w?? «u?? Í…ó|—œ W??à?}? ËW?z w«Ë…œ—W? w?M “W? «œ W W?U W? ÂW?z ÍU…—W?? „W ¨«œ…b?|d?Ö …ËWJ?}Ä W?L?}?z w?WK?KO? w? U?O?

ËU ï …Ë…—U?OW ôW „U? ÍW…˙WW? ËUW WO «d?u1œ w «u åÍW«—U?OËËò wJ?†W W «œ…˙…ËU? ËW —U?O?W „U ÆU?J?}á? …œ s? ˙WÄ«˙ Í«Ëœ Íœ—u ÍU?~†Wï? W Ë ÊËu p ˙ï wWO —U?OËË Íd~†W ¨WOOÇ WOO «du1œ …u?O«e W ÊU œ—u ÍW?«Ë «bU?…—U? W? Ë Ê“W «œ …ËW?U?W?U? W? ÊU?W? e?O? ÊËU ˛ «œ…ËW?z w«Ë˙…ËU?Ç w?JO??«d?Ä Ë —u?O Í«“…—U?? p}?W?W? p?}? W? ï? Æ…ËWM?}?à??}Ä ÊU??OW?O?O? «d?u?1œ Í—U œ w? «du1œ w?L?O? «œUOœ w?J}M|u? êOW? X}«“…œ X}? WO?O «d?u1œ ¨—U?? ËU? ï? …u “W? W?«œ …ËW??U?? W? ¨U?~?†W?ï?? ï? …Ëu? W? Ê«—«b?üW? …œ Ë »e??O?? X}?«u U?~†Wï? W X?} …b? Ë—œ p}?U WJ?}L??O W?O «d?u1œ …ËW«ËW?â}?ÄW w?W? üW??ï? w?«œ—U? ñ? ï? “«ËU??O?? Í—W??M?}?? W?? ¨U?J? w?«—«büW?? …œ Íd?|ËU?Ç W? ÊU?WüW? …œ Ëu?W? X}?à?}?W W? X?}?J? «œW W?? U w?e?OU?JO? Ë …ËW? U?W??} U?~?†W?ï?? «b?O??}? W?J}??L?????O? W??O?O?? «d??u1œ Æ…ËW????} ï?? «b?Ëu??â? w?W W?“U? Íb??W? W? w?U??…“«ËU??O?? …u??}?? ¨ÊW?J?W? «œ üW?? …œ U??…œ—U?ÇU? Ê«—«b?üW?? …œ ÆU~?†W?ï ï? X} Ê«ËW?z Í—U œ „W? s|—œ˘—U?W?Ö U U? W Ê«—«b?üW …œ ¨…ËW?WU?O? …ËWU?W?U? W? „W X?} …bJ? «œW «b?U?W?O?OU?? —U? …—W?M?} W? W?O?O? «d?u1œ W «u?O}?Ä W ¨—U?O?W „U? ÍWO? «—WÖW?u? …b œ ÂWz ÆÊU?…—U ï? X|dM?}N Í—U? œW


34

wWA}Ä

…ËWU?W e?O? ËUW? Ë …ËWM ˙W?Ä«˙ Í«Ëœ W WU?O?O «d?u1œ w?U W? Ë W?OO? «d?u1œ ÍW†U? UW? …œ ÍôUW? Ë !…˙ ¨Íœ—u ÍU?~†Wï? ï W?«ËWz Í—U œ Ë È—«u? W…u?U …b? œ ÂW?z ÆU?…b??W? U???}? …ËËó??}?? ÂWz Í“«ËU??O?? Í…ËW? Ê«b?WÇ Ë W??L??}?z ÍËËó?}?? WOO?Ç w «du1œ …uO«eU? W ÊU œ—u wJ?†W W U…œ…ËWz Í—U?OMA}Ä WO ËW?u …Ëœd? ÊU —U?O??W ôW? „U? w«Ë˙…ËU?Ç Ë …Ëu W? ÊUO?J ˙ï? wJ?}Ëu?Çï b?WÇ Ë wW?O? —U?O?ËË W U?J?U ï? …ËW?O?OJ? ˙ï? W Ë W?O?OÇ W?O?O? «d?u?1œ UJ?U d?}? wO U?O wJ}UuÖ uJ?†W ¨WOO ËËó}? wJ}UuÖ UN?W „W WËuÇï ÂWz ÆWMO?W «˙ wœd?J«d|Ë uJ?†W ¨…ËW?O dJO? Ë Í˛ïï? b Uz w}?öLK? w†U? W?}ÇU? „W ¨W…—ËW?Ö «b«—WdO?Ö«œ ÙWÖ W WL}z w?UWOOW üW?ï …e} W W W?O dJO vöLK? ËWz ÍËËó} Ë w? U?O? U??WM? w?U?ËË˙ u?J?†W ¨W??O?O? «œœ—u? w?$«“U? W? „W? ¨…Ë«bU??O?U?$W?z ÆWO œ—u weOUïO U wUWO dJO wWH?O Ë vW U wWï ÊU? …œ ÂöOz W «bOM?dÖ å°°°WM…˙ò W —UO?W „U ‡≤ ÂW W U…œœU? W …ËWz …e|˙W ÂWz ÆWMO Uz ÂW?z ÙUÄ WU…œ s dOU? Í—UÖœWz Ë Û«d ÂW?z Ë U?…œ —«bM? d «b?U?? œ—u? W? œ—u? Êï?OK? Ê«bW?Ç wM?O? Uz w?? W ÍW?U?? vö?LK ÊU9Ë „…Ë ÆW …Ë«ËœW w? dW p}U?—u …ËWO?O UO? ÍËË˙ W ‘W WW? W „…Ë w UO? wöOz ÆÂö?Oz W sËË W ÙW?ÖW W UO «bO? UO wö?Oz ÙWÖW Ë „ËU? Ë p «œ W? ÍW?O? W«˛˘˙ W?ö???Oz ËW? …“«ËU?O? ¨w e?O?? Ë w U?O? w?J|e?}? Íœ—u ÍU~†Wï Í—˘“ wJ}W Ë ÊUËuW ÍË«d UW Ë Ë«d U Ë È˙ËU Ë X ˘œ Ë WJ?}? ¨5 Uz „…Ë Âö?Oz W? sËW? Æ…Ëu?O}?Ä ÊU ˙…ËU ÊU? œ—u? w«bO?W Ë ¨W? W?J œ w?J?}??? «b??O? U??O? w?ö???O?z ÙW??ÖW Ͳï?ï? b? Uz Ë w? U??O? w?}?ö?L?K? wœdWU?NOz Ë sËW? W W UO 5 U?z W w«“ Ë ÍdJO? Ë wWW wM?dÖWM…˙ ÆwMO Uz Í˙…ËU Í˙U p}W†W wËu? W Ë „W W~†W Ë Ê«œU UÄ Ë ÊbU*W êON}? —UOW „U ‡≥ ÊU?…œï??O Æ«œW?z “«ËU?O? Íœï?O? Ë Íd?JO? Í“U?|˙ Ë ·u? W?K W? Ê«bW?Ç wÖ—W? Ë w?ÄË—ËWz Ë ÍËU?ËW?U Ë ÍËU?ËW? ¨ÊËu W?MO?†U?ï? Ë ÊËu??O†U?ï? ÍU?W?M —W? W? W? «œW???U??$Wz «b? d?O??M?˘˙ w?J|b?…ËU?W ‘…—U?? ÂW?z ÆU?…b?W? «œ w?ÄË—ËWzU? wWJO?ô «bJ|b…ËU W ¨wU? W Íb œ Ë w«—u? wËuÇï Ë w ï?Ö…œU W …u}K?«u}


wWA}Ä

35

Ë e}? Ë œïO? Ë WW?W Í…bMu? wJ} U?O Ë WO?O «b} w?«“ wJO?«dÄ Ë dJ?O ï —UO?W „U Í…d? W WœdJW? «œ ËWz …Ë…ËË˙ ÂW ÆU …b …u|˙W U?OUO? Í…—uO Ë dJO?H}? Ë ÙWW Í—W?M|u W?AO?W Í…—U WU? …óO«d? ËW? W«œ…ó|—œ ÊU?…œï?O W? WO?O ÍWU?N?O ËWz w?M?A W~?} ÍU«u W? p|—W?M|u ¨U?…œ…œ—…Ë—WÄ —U?O? dá?} ÍU~†Wï? Ë ”WWU wH d?W Ë wW üWï Ë w U?O w†U W ‘WW?z ÆͲ…œ «bO} w}?öLK? ÍWMO?W? «˙ wW U«u? ËuW? Ë U…œ …bM?u wW?O “«Ëô wËu? WL?}z dW?U…ñ†œ Ë s? dÖ«b?}Ä dU “ —W?Ö Æ…ËW?}M?} …b?} ÊUO? ˛ïï b U?z Ë ÍdJO? Ë w UO?

ËW? W?MO??A?W? w?«Ë…œ—W? —U?O???W? „U?? ÍW????|u†W? ÂW?z 5?}?à? X?|d?…œ 5?|Ëb? ÍW? ˘d?Ä ÍË«ñ W?«œ wJ?}?W W? ÍW??O?O†U? W? Ë wH? —W?W? Ë ÍdJ?O? W?e?O?U?Oï?ï? ÆWU œ—u wœdJUOïï 6

ËW p?}W W? «d}? wW U?L}? “«u…œ r?M}N? WO?OW?A}?Ä ÂW w U?ï Í…ËW?A?}Ä Í—U?Ñï?Ö ÙUÄ W?O?OW? u?? —U?O??W „U? W? ÂW?J WU?U?M?}? Ë d W? WW?ï? ÊU …œ W?U W? ¨Ê—U W?U Ë XW? Ë ”—u? …b…ËW?z WUW?ï? ÂWz ÆwU?…—W? Ëu Ë b?W…˙ ÆsU?? œ—u? w«—W?d?OÖ«œ Ë ÊU?M˛Ëœ Ë Ê«“W?U ¨X?} ÊU? W?? U X?}A? p}?W ô —UO?W ôW „U W …Ë…—«u? Íô ÍWUWï ÂWz …—…b?$—W W UJ e|˙W? Í—WM|u ∫…b ï wLu ï …ËWz Í«Ëœ Ë …uOU«œ ÍbW…˙ wU…—W Ëu Ë bW…˙ ï ‘W?Wz ¨W?ï?? «u?Ö åXu?u?ò ÍWd?|œï? X ï?Ä bW?…˙ X}?†…œ —U?O??W „U? ‡± Ë w†U? W Ë wà?W? U«u —W? W Íñ? s ËuM? …œ bW…˙ wU?…—W? Ëu Í…ËWz ÍUU? «ËUz˛˘˙ wU?W? wu „…Ë s W? p}†Wï? WUW?z ¨WOO …ËW?U ï wU?WO?OH d?W Æ…ËWW…œ …—U ËËœ W ÊU? ˙…ËU ¨5d?|œï X? ïÄ Í…ËWz w?Lu?W ¨bW?…˙ Í—UÑï?Ö wU?…—W? Ëu ‡≤ Í«˙…—W Æ©±¥∑ ‰® Æ…ËU?W ÊU ËU? W«ËËœ ÂWz W «Ë ÊU?O}?Ä Ë WO?O üW …œ Ë r??O

¨W?Ox?W?z Ë dJ Ë W?W?W? w?W?OO?W?A?}Ä Ë W?MO?A?}Ä Ëu?W? W«—W? Ëu ÂW?z W?Wz ¨…ËW?A?O? «d?u1œ w?L??O? W? gO?KK?O? wüW? …œ Ë ÊU?W?OK?KO? W?W? W? WU?W uJ†W? ¨Íœ—u wWO? «du1œ W? ÊU ˙…ËU „W X|“«d? ‘WW Æ©∑≤ ‰® …ËWW?…b…˙ Æ©π∞ ‰® WOO gO «ËUz˛˘˙ w «du1œ W


36

wWA}Ä

W?U?M? d —˘“ò w?J?|—U? ¨ ÊW?J …œ b?W?…˙ wU??…—W? Ëu? Ë bW?…˙ Í…—U? ËW?z ‡≥ w?U?…—W?? Ëu? Æ©∑≤ ‰ ® 圗u? w?˘—W?Ä…“U? Í—WM?|u?? Ë Êb?M|u?? Í—W? ËË˙ —W? W? Ë åÊW…œ—…œ ÊUWO ˙uuW Ë …ËW“ï…œò W W «bU œ—u W ÍWO œ«“Uz ËWz bW…˙ Ëu?W? ÆÊW?…œ åw?u? U?ò …d~? ¨ÊW?…œ åŒW? U? v ò ÊU??«˙Ëd?O? Ë üW? …œ Ë »e??O? Æ©∑≥ ‰® åÊ…b}Ä Ë…d ÊU W…Ë«d wÄïïïò WWW Í…ËWzï ÊW…œ W ï ‘WUWz —W«—W Ë …d “ ÊUOU“ ¨s˘du}M? Ë »…œW} wUJ†W bW…˙ wU…—W Ëu ‡¥ ¨ÊW??…œ b?}??u?zU? p?†W? ¨©±¥π ‰® Êd??Ö…œ W???? U??U? ÍW?M?…˙ ¨ÊW?…œ ‘U??Ëœ—Ë Æ©±∑∏ ‰® 5 ÊU WWWÖ w Ëu…—UÇ ÍUMO w˘—WÄ wU?…—WÖœU?Ou Ëu?W „…Ë Ë ÊËu —W?ÖœUO?u p}U?…œ—W b?W…˙ w«—W? Ëu ‡µ Ë ÙW??ï?? w?U??W«˛ò W? å‚…œ ËW???? ˙ Ë W??Ëò …Ë«b?U??O?†ËW? W? …d??}??? W?z ÂW?z —W??

W?~ W??Wz Æ©±µ∏ ±µ∑ ‰ ® Êñ? «œ åÊU??WËW??—…œ Ë …œ—U œ Ë ÊU? ˛ w?U?W??O —W?~? —U? Æ…Ëu W ÊU WA} «b«—WdOÖ«œ ÙWÖW W«—W Ëu ÂWz Í…ËW ËUÇ—W? W ÊU?? œ—u? w?F?O?«Ë Ë …ËWW?…œ UÄË—ËW?z w U? ô b?W…˙ w?«—W? Ëu ‡∂ ©∂µ Õ∂≤ ‰® 5?uJ? Ë w? e?O? w?J|Ë«d?? d?á?}? Ë —œU? Ëu?W? Ͳœ Æ©µµ ‰® Êd?ÖU? W? wW? «˛œ Æ©∑∏ ‰® ÊW?…œ p†W? W? wW? U?Ëu? ¨©W?O? œ—u? w?W?uJ? w? W? W?® Í—«Ë…œ—u??? ÍW??~?M?? ˛ Æ©±≥∑ ‰® ÊW???…œ W??«ñ???}??~?˙ï??? Ë w?? «d???u??1œ w?U?? W??? Æ©±¥∑ ‰® w «du1œU Íd…˛ W s W…œ…œuUz w«—W?ïJ}? w«b?OU —u? Ë ÊUï?J} ï e?|˙ wW w?ô bW…˙ w?U…—W? Ëu ‡∑ Ë W?U?Ç wW?JO?ô ÍËUÇ…˙ Æ©µ≥ ‰® ÊU??O?A?OU??W?U v? W ê?O s?}?U«œ ÊU?W? e?O? wU?UW W? wW U?u? Æ©µµ ‰® ÊWU œ—u? wU?…—Wï?J} w?u ËËbU? Ë We? …ËôW ÊUOU? œ—u Í—Ëu Uz w«d W Í—W …—UÇ Æ©µ¥ ‰® ÊW…œ wW U? eO Ë »eO p†W? Ë …ËW“ïI ï?ËU Í˙W w—W?uW Ê…œWz …ËWz w†ËW? ©π¥ ‰® WOO X? W W ÆÊ…bU wW U eO Ë »eO Ͳœ ï«œ vM}…œ˙u? …ËW Í—W …ËW}M|u…œ —U?OW „U ÍWUWï ÂW?z W —WM|u w?W? „…Ë w?J?}? W? W? ÊU? …œ—u? Í—W?? Ëu p?}?†W?ï? W? w?…œ ÍËË˙ …e?|˙W ÂW?z 5?|˙ W? ”U ¨W?U?? œ—u? wœd?J«d?|Ë wL?…ñ?}? Í—U “«b?Wz W? ¨b?O?W? ÊW? W? —W W W? ÊU UW?z lOU U —Ë Ê«u? —W Ë ÕUW ”«—Uz Ë w?W —UO?W Ë Íœ—W ôW?? „U? ¨…d? W?? ÆU?…œ s?}??? «œW?? Í˙u? ÍW?? u? Ë Í…œu?? „…Ë w?U? W?? Ë b?W?…˙ Í—U???Ñï??Ö ÙU??Ä W?«œ…œ W?U??U??M? d? W?W???ï? Ëu???W? ËW?z Íï?? —U???O?????W?


37

wWA}Ä

W«—W Ëu ÂWz ËWz wÇW ¨XO 7u wU U ÊU W —˘“ ï X}…œ W ¨wU…—W Ëu ÂW?z ÆÊW?…b??Ëu? p?†W?? Ë Êd?ÖU? ”W?? Íe|˙ Ë …d? “ ÊU? W??? W? U??…œ—U??«ËU? wJ}A?ï Ë ÙËW W œ—u Í—W? Ëu p}†Wï ÙUÄ W«b? …œ —UOW „U ÍW?UWï Ë ÙU W? wUNJ}?Ä Í…ËWœdJ|u Ë Íœ—u? ÍdOM?˘˙ Í…ËWœd…“U ï Ê…œ…œ ÊU?Çu} «bU? œ—u W ÍW«ËWz ÙUÄ W?«bU U ¨WO d?OM˘˙ ÂWz w«—WM?|u ÍWH dW? Ë èW Ë œ—u? W ˛œ b?W…˙ w«—W? Ëu? X «˙W U? Uz X?|“«d? ‘WU?W Æ…Ëœd? ÊU?OU?H?Wz s«ËWz ¨œ—u? Í—WM|u? —W W 5? dW wM?|u s«ËWz ¨s?üW …œ Ë W?OO «d?u1œ ¨ÊW?…œb}?uzU ÊU? œ—u? wJ?†W s«ËW?z ¨…ËWW?…b…˙ w …ËWW? Ë wKK?O wüW? …œ ø4|˛˙…œ WOO «du1œU Íd…˛ Ë s œ—u wWuJ W ˛œ s«ËWz —WW? W«˛˘˙ «b?O? «Ëœ ÍW†U? …œ ÂW? Ë v U? ˛ …d?}?? Wz ÂW?z —W? W p?}? W? Ëu?W W? «b?O «Ëœ ÍW?†U? …œ ÂW? Í…ËW?z X}?«“…œ X}??d?Ö ï? œ«˙ W? w|u?Ö «œU??Oœ w?J?}M? ˛u? w œ—u? ÍU?~†W?ï? Í…ËWz ¨…Ëœd? …u?|˙W Ë …Ëœd?U?Ä—W Íï?ËU Í˙W? «bU?? œ—u? ÂW…œ“ï? Í…œW? wU?Wï? …d?OW?z wJ? ˛ï W Í…ËW?z ¨…ËœdJ?KO…“ «b? eO? Â…œ—W? W w? e?O?? wM?O?A?d??O? w?K|œï?? Í…ËW?z ¨«bU??? œ—u? Í—Ëu? U?z —W? W? …Ëu?d~?O??? …œ Ë W?Ç—U?ÄW??Ç—U?Ä …ËW??O???O?J?O?????«d?Ä ÍËË˙W? w?«d???}?? w?U????? œ—u?? Ë …Ëœd???—…Ë—W??

¨…Ëœde?}W Íe|—UÄWï? wMO Uz Íe?} Ë …ËœdJ? Ë—œ wËWÖe Í…ËW?z ¨…ËœdJW «œ Ë UÖ“…œ wËu? Ë—œ w?WJOô Ë w …ËWW? wJ}bU W?Ö«˙ wËuJ «œW?W Í—W Í…ËWz ÍW“U? W ÍWL?}z wW? üWï? wU ˛ Í…ËW?z ¨…ËudÖ w? …ËWW wW? UO? Ë Í—UO?ËË Í…œó wWJOô Í…ËWz ¨…ËœdJK œ «bJ W—W Ë Õ˘ñ} ÍWUOO eO wW UO Ë »eO wU?WOO?W üWï? W—W Ë Èu? Í…ËW W Íd—…Ë—W?áU Ë d?…Ë«d Ë d?U wJ?}U ˛ w Ëu?…—UÇ «bA?O†W?ÖW Ë Íœ—u? wüW? …œ Í…ËWz ¨…Ë«œW Íœ—u? ÍU~†W?ï ÍW?J œ ÍW?Ö—W?LA?}?Ä W «b?O «Ëœ ÍW?†U? …œ ÂW Í…ËWz Æ…ËW?O?O? dW? Wï??? Íœ—u? Ëu?W u?J?†W? ¨5? b?W?…˙ Í—U???Ñï??Ö w?U??…—W?? Ëu? ¨…—ËW??Ö Í—«œW? U???—W?? W?ï? …Ë…œU??

ï? ¨…d W? Æ…ËW?O?ï?? —U?O??W ôW?? „U? w W? W? sU??? œ—u? wU?W??O?O? U?O?

Ë „duÖ w†U p}†Wï? ï …ËWWJ—u ÊU œ—u W «Ë…˙ ÊU œ—u wU?WOO UO

œ—u??? w?$W???Ö Ê«—«“W?? Ë Ê«œW??? W? «b?? ËU?M??|u??? w?«œ«b??J?}??Ä Ë ˙W??? Ê«b?W??Ç W? ÍUÖ“…œ Ë èW Ë ÙU W wU…u} ËuWW w U?ï …ËWOOWW ÍËË˙W ¨Ê…buW «uï ÊU?OïÇ ¨ÊWJ W?Ç—UÄWÇ—UÄ X}?Ëu WÇ—UÄW?Ç—UÄ wKO U? Í…ËWz Ë 4}N w? …ËWW


wWA}Ä

38

w«d?OM?˘˙ wÇW ¨7? W w?U1WÄËU Íb?W ͲœW Ë «bU?WO?LO?KIO?z …e} ÙW?ÖW w?W?O ˛u??ï? wW? U??O? ÊWJ? …œ …u?}?z ÍW?W?z s}?à??U?O?}?Ä X?} W?MU? ï ÊU??? œ—u? W ”U? «œW?O?O U?O? W?«d|Ë ÂW X?} W? ÊU ï? ¨WJ? W—W w? …ËWW?U w?FW?W?? …œ W? ¨ÊW?J w?U??M?O?z Ë w?U?L??O???A?O? Ë w? …ËWW? w?á?O???dÄ s? d???O? U?…—W? Í“«Ëô uJ?†W ¨W?O?O W?O?O «d?u?1œ wU …Ëœd?JU?? Ë—œ …u}?z Í…ËWz s?}†W ÊU?W?O?O U?O?

wJ}MO…“—W w?UœUOM wJ ˛ï „W —UOW? „U ÍWJ ˛ï ÂWz ÆWOO eO w?MOAdO u?J?†W? ¨W??O??O? g?W? …œó?? Ë …Ë«d?? w?J?}W?? U??O?? Ë …œu?? U?z w?J?}?üË Ë w? …ËW?W? W? W?O ËËó?}? Ë w?OU?L?O??A?O Ë w? …ËWW? wJ?}?? W Ëu?W w?M?u? w?MO?…“—W?

«b?J —U? Ë —U? œU Ë …—ËW??Ö w U??OM?†œU? p}?†W??ï? u?}?W? W?L?}?z w? …ËWW? w? Ëu…—U?Ç WW? «œdJ ÊU?OU?? œ—u œ—u? wU?WO?O? UO? Ëu …œd??ï …ËW w?Ç ÆU…b?L?Ëu w†U—W «œWO œ—u? …d u ËW gO«dOM˘˙ Ë åX? «˙…ËU wüW˛˘˙ Í«d u ò w?†U?? …œ W? Ë …Ëœd??W ÊU? …—U?? ÂW?z W?? W?«e?|˙W? ÂW?z ÂüW? ¨s? Íd?JO?? w?U?M?}?«œ Í—U? ¨…Ëœd?J?L?Ëu? «œ…—ËW?Ö…—ËW?Ö ÍW??A?}?? W ÊU??O?«d?}?? wU??? œ—u? «œËœ—Ëu? «˙ ¨ÊU?W?U? …—U?? Ë Ë«œËË˙ W 6?~?…b?}? Ë Ê…b?}?ï? ÊU W??àÄW?Ç W?O??O …ËW?z Ê«d?O??M?˘˙ …—ËWÖ wJ}Ëu …˙u W WOO d «œWW U ËW? wJ}˘œ W Ê«dOM˘˙ Í—U …ËW«ËWâ}ÄW W?U?N?O? ÂWz Í…ËW?œd?d??U Ë …ËW?œdJ?UÇ ÍËU?~W? ¨ÊU?U??} w?J}?Md?ÖW?M…˙ Ë wüW? …œ wÇ—WÖW?z ¨X|˙WÄ…b?} «b«d?OM?˘˙ ÍWW U? W?|u†W ÂW?z ËUW …Ë«u?} WUËu?Çï Ë b œ ËWz Ë Ê«d?OM˘˙ W Èu?Ö WO?O…œUUz ÍU?}?z ÍWU ÂWz U? Íœ—u Æ4}…bOW—W W X|d~ 7

W s W?…œ WUËuÇï ËW ”U «bW?W wW W Æ…ËuUNJ}?Ä ‘W ZM}Ä W W}? ÂWz W?? W?M??…˙ ÂW??z w?U???W????A???}??? Ë Íœ—u???? ÍW?M??…˙ W? …—U?? W??? —U????O??????W?? „U??? ÍWW W Íœ—u ÍWM?…˙ w…—W ÍWA} —UOW „U? Í˙…ËU W ÆU…bU «dJUz w?W W?M?…˙ Íœ—u? ÍW?M?…˙ …e|˙W? ÂW?z Íô ¨W?U?W??O W?M?…˙ W?…œ w?—u? Ë Íó?|—œ ÍW?M…˙ „…Ë Ë œ—u? w?UJ?}? Ë«—œ …ËW?W ÍW?M…˙ „…Ë …u??O«u?? W Ë W?? W?WM?—u? ï Íœ—u? ÍW?M…˙ ÍW?A}? Í…ËW?œdJ—u? W?L?}z Í˙…ËU W? ÆX}? ó|—œ ÊU?WO?O?ÄË—ËWz Ë w…Ëô —˘“ w?W W?A?}? W? WœdJ?†U?—W? ï? wU?W?…œ wËu? ó|—œ ÊU? ÊËu?—u?


39

wWA}Ä

Ë w???«“ Ë Íœï???O? ÍW??A?}?? p}?†W??ï? X? …œW Íœ—u?? ÍW?M…˙ ¨…ËW??O? e|Ë«—W?Ä ÆWOO …ËWËu ó|—œ Ë ÊËu—u W ÊUO b…u WÄ W X}M}†U…œ …ËWOOH dW Ë Âö?Oz Ë œ—u? Ë Âö?Oz Êu}? Íb…u WÄ W ”U? «œW?}? ÂWz wWËËœ w?W W ÍW†W? Ê«bWÇ —U?O?W „U «œW?O b…u? WÄ ÂWz Í…ËW?bM|u? W Æs W?…œ ÂeOU?ïO? U ͢ñ?Wz wU?WA?} d W? wW …u?}W? Ë U…œ Íœï?O? Ë Í—uO Í—W?M}˙u? —W

Æ…ËWU?…b?áà? «œ—W? ËWW? ÙU —«“W? W œU “ ÍËËó?}? —W W? Íœ—u w?e?OUï?O? U ËW?z U?J? …œ «œW? …ËW?b?M?|u? ÂW? —U??O????W? „U?? ÍW?üW? ËW?z s? d???…“ W? p?}??W? w?OUïO U w?d} „…Ë ÂöO?z wUWO U…—W? …—UôWÄ Ë ‘d} W? W WËuÇï p}?? «œ—W ËW?W ÙU? ±¥∞∞ W —W w? …—W ÍW?Ö—Ëœ W «bJ?}U?W ¨U?…b Ëu?ËU w??œd????U??M??|Ë Ë ÙU??? W???? Ë w?? …ËW??W?? w??«œ«b??J??}??Ä Ë …ËW??W??? ÍË« X??|d??J?? …Ëu?? W?? Ë Wd?|œï w?U…œ—W? wW?—W Âe?OU?ïO? U Ë …ËW?W Æ5}?M?} ÍWU???OUï?O? U wœd?JU??W ¨s? —«œW U?—W? ÍW U?WM?U Ë Í“U? W?AO?Ä ÍU~?†Wï? w?Ëu?? Ë—œ wH dW wJ|du …ËWOO«“ ÍËË˙W w …—W weOUïO U ÍU ˛ïï b Uz W ÂöOz ÆW …—ËWÖ W —U?O??W „U? ÍW?üW ËW?z wœdJ? U ï? WU?—W W??}?? ÂWz w?WN?}? w?W Ë åüW˛˘˙ò Ê«u?} wW?W? Íb…u W?Ä Ë WW?W w?UU…—W? wœd?JUA?OM? …œ Ë X «˙U WËuÇï ËWz ÍïW …ËWËuÇU}Ä ï WU—W U…Ë—W ÆUJU …œ «œå«ËUz˛˘˙ò W?Öd?} W? p|b?W ÍW?UM? Ë „W†W?Ç…˙ Ë …ËUÇ—W? W …—U? W? Íe|˙W W? «œW?üW W«—ËW?Ö W†W ËWz «œW?Ë…˙ ÂW Æs Ë«b?OUA?O ÂW?O Í…œW? wU?W~d?Ö WOO?W?W Ë Í—WÖœUOu Ë —ïHJ«d? ÍWU Uu W …—U W —UOW „U? W …ËWM W…b «˙ W ÍWËuÇï ËW?z wW UW ¨…ËuËWJUO?} Wd|œï X ïÄ Ë Í—WÖœU?Ou Í«Ëœ ÍdJO WW ÂWz Í—WM|u Æ«bWËËœ wUNO? w~W ÍËË˙W Ê…ËW«œ—U WUÖd} ÂWz X}†…œ Ë w?W? üW?ï?? Ë wH? d??W? …ËU?Ç—W?? ÙW?ÖW? @?d?Ö Ë w? U?…—W? w?W??O?O?W? UM?U?z ÆU…œ«b WÄ «b?WO Í…œW? wUWOO?WW WU? Uu W p}†Wï? wUWO œï?O ÍW?U?? U?u? w?U??W?Ö…˙ W?? X?} …œ«d?J?U?z ï? ÍW?O??O??? «˙ ËW?z —WM?|u?? WËu?/ ï? Ë X?O w?UW?†U W? W «b?e?O?—U? ÍdJO? wU?…—ËW?Ö W«d? W ËU?W —ï?HJ«d? w UMU“ ÍdJO? ËUW Í—WÖœUOu wUWÖ…˙ ¨«œ—W ï?ïz w˙ï wËu UÄ—W Í«Ëœ


40

wWA}Ä

¨…ËËœd? ÂW??W? wU??N?O?? w~?W? W? —W? W? W? «œ d?}?? ï? Èœ b?U?d?}? ÍËU???W? ÍW …œ v? wU?J|u? WO?O?W üW?ï? …ËWM?Ëe ËU?W Êd|œï? X? ïÄ Íd?JO? wU?W?Ö…˙ „…Ë «bWËËœ w?UNO? w~W ÍËË˙W s? …ËW«œ—U „W ¨Ê«bW?O? Í…œW w «Ëœ Æ…ËuâU ï W†WW —UOW „U X ïÄ ÍdJO wU?WOOAÖ Wà?} Í…ËW«bJ} ï WU—W W}? ÂWz w…—«uÇ wW W? ÍW?U?u?? WK? W?? ËW p?|b?W? w?U?W?M?O«Ëñ??}? Ë ÊËu?Çï w?«b?U?A??O? Ë Êd|œï?? ¨—UuO wUWËu?Çï W p|bW W ”U «œ…d} ÆsÖU ËUW Êd|œï X? ïÄ wu WK W ÂW?z Í…ËW?z s? …œW???O?U??A??O? Ë s? W??…œ —U?O?œï? Ë w?˘˙ œ—U??â? ˙ ¨ÊU??ËU b?ï??L?~? “ p|˙ s}?à …œ W?OO? «du1œ Ë W? UO? Ë dJO? Ë ÊUN?O W …—U W? WU?uW? W Ë W?~†W? ê?O v? Ë Íï? ÍË“…—U?z W —U??O??W? „U? W? ÊW?U?W?ï? ËWz ÍW?«ËW?â?}?Ä wËuÇï p?|bW Ê«u}W «d?} wJ|œ—Ë«—W U…Ë—W? ¨ÊËœdJ Ë—œ Íï p}b?U*W

«bU?Wd?|œï? X ïÄ W?u? WK W? wËu?Çï p?|bW Ë “U?d U? wU?L†Wz w?u?W W? w?WJ?Oô —U??O??W „U?? W? U~??}? —WM?|u? W? …ËWz W??W ÂW?z w? W? W? Æs? W?…œ p|ñ?|œ «b W?W?}?? ËuW?W Ë W?O?O Êd|œï? X ï?Ä ÍWW?W? Ë d?JO? W w «“…—U? w?U? W?? Ë X?}? «d???O??Ö—…Ë …ËW?d?|œï??? X? ï?Ä w??J?}??u??? W?K? W??? W? W?? …ËW??M? “˘œU? Æ…ËW} «—bJ} w?…—W? wu??W W? w?U?…—U? Ë ÊU ˛ ï? WU?—W? W??}?? ÂWz w?W?M?}Ä w?W wJ?}M?|u? bW?Ç W W?u? W?K W? ÂWz —W? ï? —U?O??W „U? wd?}? ¨ï?ï? q}?A?O? ï ÍW?OO? «˙ ËWz —WM?|u W?W ÂWz Í…ËWb?M|u Í«Ëœ ¨…ËW?} …œ…—U? ËËœ «b WW?}? Ë d?O? Ë ÊU ˛ Í…—U? —…œ «b —U?O?«“ s d?? U…—W? W? —U?O??W „U? W? X?} …œ«d?JU?z ÍW†W ¨…Ëœd? ÍW†W ÂW??O Í…œW? ÍW …—ËWÖ W?u WK? W ÂWz w?U…—U? w˘—…ËU W?u?? WK? W? ÂW?z W? …ËW?U??? ËWz ÍW?«ËW?â??}ÄW? p?|˙ —U?O???W „U?? Æ‘…—ËW?Ö —˘“ ÂWz ÙU?Ä W…Ë«œ w? U…bW?Ç Ë …ËœdJ? Ë—œ ï w? ÊËœd?J}K? dÖ—W Ë …Ëœd?JO? U «œW?W ÂW U?…Ë—W ÆWU? ˛œ W w? «ó|—œW W?u? WK W? ÂWz Íd?JO? W W?u? WK W? ï? W??u?? W?K? W? ÂW?z w?U??W?Ëu?Çï? W? p?|b?W? w?~?d??Ö Í…—U —…œ —u?? w?J?}?? U? wœd?e}W? Ë w…œW ÍU~?†Wï w?œdËW?Ä Ë WO?O «du?1œ wUW? UÄ wœdËW?Ä Æs …œWUAO «bU œ—u W ÊUWOO «du1œ W ˘dÄ


wWA}Ä

41

8

d…—ËW?Ö W «b«—W?M|u w? …œ—W W? U?}z Í…ËW? —˘“ W?}? ÂWz …Ë…—U W? ÍËË˙ W wUAOËU W W Íœ—W œW?LWz wMO|˙ „U ÍWW U U W}? WüUï ÂüW ¨Ëu w†ï? W wWL?…“ Ë „—Wz —˘“ …Ë…Ëu Ëx ≤∞∞∞ w†U? W ©…ËWO?O «du?1œ Í…—U W® „U ÍW?W?} œd?…b“W? …ËW†œW Ë ÂËu …ËWz w?«Ë˙…ËUÇ s «bO? «˙W Æ…Ëœd? s W ÂüW? Ær ËuM W?}? ÂWz ,W—UÇU? Ë …ËWUJ s w†ï? W ÊUW?—Wz ËuW? 5|˙ wUW†W w~dÖ wW ô p|bW Íe|˙W œdJL W ¨…Ë…bM|u rMO|˙ „U ÍWW} 5|˙ „U? Æ…Ë«œ ÊU WJ œ wW ô p?|bW W w~d?Ö Ë …ËœdJï«—W? Í—UO?W „U ÍW†W p|bWW …Ë…ËË˙ ËW Ë X|d?Ö…œ«œ WOO «du1œ wWOUJA?Oz —W W vÄ dU “ ï ÊUOW U wW?OO~dÖ ÊU …ËWœdJ «˙W …ËWïÇ «œ—UO?W „U w UO Ë Í—uO wW?O?ïÇ Ë W?UO?O? «d?u1œ w?U W? w?«b?ï Ë W?O?O? «d?u1œW? ÊU?LM?A? W~?} …ËWL?ÇU «œWUW ô ËW «œW?}? ÂW s ÆW W? w «du1œ wL??O ï ÊU/œd?UM|Ë Ë Íd?JO?? W†W? —W? W? vÄ d?U? “ uJ?†W ¨ÊËœd?J?O? U? «b W??W??}???W 5?|˙ „U?? W? W «uL}Ä W Â…œ…œ WUW ô ËW w~dÖ ¨ÂdÖ…œ«œ —UOW „U wUWO œïO Ë wWW ÆW?A œ—u Íd?O?M˘˙ ËU w?U…b?Mu W?O?Oï?W W p?}W Íñ? —…œ …Ë…ËË˙ —˘“W «œW??O?O??W?A??}?Ä ÂW W?? ÍœW???}? U?M?} ÊU??W?U??? W? W? ËW?z ÊU??…—U? ÂW? s? —«œ«u?O? ÆÊœdJU/UAOM …œ

«œdWz ≤∞∞≤ Í—UW


ÊUW~dÖ …—UOdÄ Í…ËWËuËË˙WËË˙ W süW

Í…—U ËWz wœ—«ó†W W WOOd «bU˛ W p} sd~dÖò åXW…œ p—W …u}Ä w ï

ÙUJ U fOK

ÂWW wW

¨—u ÍWM…˙ ó|—œ ÍWM…˙


43

ó|—œ ÍWM…˙ ¨—u ÍWM…˙

U…—W ‡ 1 Ë »…œWz W Íb…uWÄ Ë WOO w…œWz ÍdÖWM…˙ —UOW ôW „U 5«“…œ Ê«ËuW W??}ÇU? w W?uO? Ëu? …Ë…ËË˙ ÂW w? …ËWz ¨…“«Ëô w?W?Ob…u?WÄ …ËW?UM?} «œ Ë —W?u p}?†W?ï? wMñ?—…œ W …“«ËU?O? Ë W W??U w?J}??«“ W? ¨…ËW?M…˙ w??«“ ÍWU? ÊU? p?|—W?? Ëu? ÊU?? p?}?????J?}? —W??? W? ¨w? U??O?? —U??—˘“ ¨w? W????U? w?$—W?? —W? W W?O?O? w??«“ Í—U ËË ËËœ U???}z U? —U?O??W „U? Æw…œW?z wW?WU??U u? Ê«˛˘˙ W p|˛˘˙ Íe?|˙W ¨ÊUWO?—Wu Ë w…œWz W?UU u? ÍËËó} Ë —W?u Ë »…œWz ı Ë ÊU??? œ—u? W? ı ¨…ËW?M…˙ Ë »…œW?z ÍËËó??}? W? Íï? w???«“ w?W…u??}? W? w W?W W? ‘W?W? WMO? Ëu W?†W?ï ËW?z ¨…Ëœd?WM†U?—W? ¨«bU?? œ—u? Í…Ë…—…œW

w? U?Ëu??? Íe?|˙W? W? X?}??A? W??? 5? Íœï????O??? Ë w????«“ w?W?U? W?? Íd?~?†W? wU …Ëœd?WM} Í«Ë WUO?UËu ÂWz Ëu?W wÇW ÆX}A?W w…œWz wJ?|dÖWM…˙ „W?…u?}?A?â??O W? Ë w?? «˙ W? —ËËœ Ë dW? —U?~??}? wL??u? «œW Íï??W …ËW?z W? W?W?M?…˙ ÂW?z w?U???…“«ËU??O?? W??Öd??}?? Ë w?…œW?z ÍW?M?…˙ —W??? W? Ë«—b?M?}?*W?? W? ÊUWWMO Ëu ÍW W? ÂWz ÆUWMUAOM …œ ÊUOUWO˙uu?W Ë Ë«œW «bU œ—u ÍWM…˙ W? …—UW Íe|˙W? W «œWU? «˙U W?MO«Ëñ}? ËW …ËWËuÇ«b?}Ä ï WU?—W

ÆÊuñ—…œ «bU œ—u W WWM…˙ ÂWz wUWÖd} Ë w…œWz

we|Ë«— WÄ ÍWA} Ë w…Ëô Í—UOdÄ ‡ 2 ÍWM?…˙ —W W p?}$—W? bWÇ wM?ñ—…œ W —U?O?W „U? ÍWW?}? ÍU …—W? ÊïÇ U…œ …ËW ”U Íe?|˙W ÆU…b}á …œ W?WM…˙ ÂWz wUWO˙uu?W Ë Íœ—u WO? «du1œ® w?}? ÂW ÊïÇ Ë …Ëœd? WWM…˙ ÂW?z Í˙uuW? W w? W …ó}?W

d?A?}Ä W g?d ÍW†ËW b?WÇ ËWz ÂW Ë ©«œW?}?d|œï X? ïÄ Ë W?}d|œï? Ê«u}?W

w????? W?W??? W?? Ë Ê˘˙…œ «œW?U???O??˙u???u???W??? ÂW?z Í…ËW??œd???ñ?Ä Í—U???U??z W? w??Ë«œ ÊïÇ 5«e Ë s?d~ —UO?W „U W ÈuÖU Æw?uO Ëu WU?A} ÂWz wœd?—W …—UÇ ï ÊU?W?WM…˙ ÂW?z wU?W?O˙u?u?W? Ë Íœ—u? ÍWM…˙ Ë Íï? Íb?…uWÄ w?˘d?OÇ Â“W ¨«œ ÂWM…˙ wMO u Í—Uñ W …ËW U? …—W W ò ∫X} u…œ Íe|˙W Æ…ËW|ñ}Ö…œ WM…˙ W —u w?MO u W …ËWWJ—WËW?W wU…dÖWM…˙ W p|bW? wU ô œd…œW


44

ó|—œ ÍWM…˙ ¨—u ÍWM…˙

r W ±π∏∑ UËWz —W WJ?uÇ ¨—…“uÖ«˙ ÍWM…˙ Ë wWM…˙ w —u Í…ËW?MO†ïJ} Ë ÆËuœd? ”—U? Ë »…—W? ÍWM…˙ Íó?|—œ ËuA?Ä Ë Íœ—u ÍW?M…˙ w —u? W? UW? W ó?|—œ Í…ËWM?O?†ïJ?}? Ë W?M…˙ …ó??}? W? «bU??W?O?«ËU?z—ï? W?U?“ W? W? r? Ëu?????O? ÊU?W —W? W —U?O?W „U? …ñ|œ bW?Ç ÂWz Í«Ëœ Æ©µ ‰ ¨—U?O?W ôW?® åÈd? Ëu…œ w U Ë ”U? W —u wJ?—W —W Í—˘“W U?A}? œ—uò X}†…œ Ë v?…œ «˅œ—W “W „W…ËU Í«Ëœ ¨«bU…—UÑïÖ Ë WU˛˘˙ W ”U W —u «bJ} U W WWz ÆW —u wWM…˙ Í«Ëœ U?…œ ¨…ËW…b??}? ÊU?OJ?|˙ËUz ¨s?H?O? —W?z wJ?—W? ÍW«ËW?z Ë …Ë…—W†ï?J}? —W?ÖW? V?}?? ï? ÂüW Æ…Ë«d? u?Ö w?Ç d??A??}Ä „W?W …œ s?«e? U? —W? Èu Í…ËW? „WW? …œ ¨WU?O? WW ÍW?«ËW W~ Æ…ËW?|d…œ ï ÍU?WÄ d U“ Æ…ËUÇ—W?W d —˘“ V}? ÆW?O«Ë Æ©∂ ‰ Û Æ” ÆÁ® åÆÍ—W …ËW}Ç…œ —WM|u wAÖ wW…u} W ∫5M} …œ…Ë ÂU$—…œ ËËœ X} …œ …ËW«dÖ…—WÄ ËËœ ÂW

Ë åÊËu??? —u??ò W? Íœ—u?? ÍW?M?…˙ w?…—W?? ÍW??A???}?? —U??O????W? „U?? ∫ÂW??W? ÂW?z Í…ËW?œd???ñ?Ä w???? W?W?? W? W??ï? ¨X?}?M?O?…œ «œW??W?M?…˙ ÂW?z åw?Ëu??—«“u??Ö«˙ò ó?|—œ ÍWM?…˙ …Ë«œ Í—Uñ? Ë ÂW†W? W? …Ë«œ w? …œ …Ë©±π∏∑® w?†U? W W?O?˙u?u?W? ÆWOO…—W WO˙uuW ËWz wœd—W …—UÇ ï WJ}«b†ËW w W} ÂWz ÆX} ËuM Ë …ËW??}M}?U? —u w?WM?…˙ Í—U ËË Ë …ËW??}M?}…œ Ë …d? ËUÇ—W? V}?? ∫ÂW ËËœ Æ…ËW}Ç…œdOW

wM?O? Ëu ï —U?O??W „U? wU?W?OO?…—W? …—WM?†UÄ W p?}?W WJ?œ wWU?U? W œ—u? W? W…ËWz ©«œW??Od?|œï? X ïÄ Ë W??O?d|œï? Ê«u?} W W?O? «d?u1œ® w?}?? UÄË—ËW?z W å°w??}A?Ëu???Oò Ë …Ëu?U?W ”—U? Ë »…—W? Ë …ËuW? Íó|—œ ÍW?M…˙ ÂW? ¨X|ËW?…œ—…œï ÍW~?dÖ åW?O?O? «˙ò ÂWz W? Íe|˙W? ÆX|d? Ëu…œ ó|—œ ÍW?M…˙ ¨X} Ëu…œ ó|—œ ÍWW…˙ U?Oœ ËuW ¨WOO ‰uIW WW?z …Ëu uÖ ÍïW Ë ÈdÖ…b«œ …uO†U?L†WN} w?†ï ±π∏∑ w†U W —W? dOz ¨5 Ëu?…œ —u ÍWM…˙ —W WL?}z ÂüW ÂWz Í—U?~…—W? Ë …Ëu ËW? gœ—u? ÍWM?…˙ ÍUd? W «b?OU?W?O? U?O …—U? ÙU?ÄW Ë wW?WM…˙ U …—W? ‘W? WW? ÂWz ï Æ…ËW? ï å°W…—ËW?Ö Ë @d?Ö —˘“ò WO˙u?uW? wWW?M…˙ «bO W?}? ÂW Ë …uO? Ëu ”ËuM˘dO?Ç Ídu œW?W —W? W åÍó|—œò w?U?…—W?? Ëu Ë b?W? …˙ Í—U?Ñï??Ö Ë Íœ—W œW??L?W?z w?MO???|˙ —W? W? Íd? ó|—œ …ËW?


45

ó|—œ ÍWM…˙ ¨—u ÍWM…˙

Æ…uO Ëu w?? U?z W? «Ë ¨«b?? W…œU?? W??? U?z ÂW? —U??O???W? „U? ÍW??L??u? ÂW?z ÊU??u~?}? wWO?—UO«“ p}?W ÆW «˙U ¨ÊU?WOWM…˙ W?…œ Íó|—œ Ë w —u w?œdJUAO?M …œ ÆWW†W? WLu? ÂWz X}«“…œ ¨X?}W Íœ—u ÍW?M…˙ wUW?A}? Í…—U—…œ wO}?Ä—W w UO?…œWz Ë WM…˙® w}? W ¨ÊW ó|—œ w?} Ê«bW?Ç «bœ—u ÍWM…˙ ÍËËó?} W

w?…œWz ÍËËó?}?® w??}?? ï ¨W?J}?Ö—W? bW?Ç W? …d~?O …ËW? wL?KO? o?O?…˙ ©Íœ—u? w …œË«dO w U?W w«ËWz Ë UW sœ…e?O wUW} Ë ÍœU?u sœôW ©Íœ—u ÊUW W? W Í—W ËW? WWz ÂüW ÆWJ?œ w«—˘“ Ë w!«œ…—W U W? Ë VO U! w?UW Ë uJ?†W ¨W?O?O w?UW??J?} Íó|—œ Ë w? —u? ÍWA?}? Íd?OÖ—…œ Íœ—u? ÍW?M…˙ ¨W?O?O ÊUOJ?|bW W w —u W «œËu? U «œ wU…˙WÄôW W? WWJœ ÍWA}? p}†Wï Íd?OÖ—…œ Æ5|ËœWz WËu?~…b} ¨«bO? ËuM —u Ë Í—…“uÖ«˙ W Íœ—u? ÍWM…˙ wUW?A} w«bU?AO WW?M…˙ ÂW?z ÍWU«d?W? ËW Wb?U?ËuËUÇ ¨W?WM?…˙ ÂWz wU?WM?O?W? «˙ W?A?}? W

WOO «œ«—Uz W ï ËWz wJ}†ËW «b U}z W Ë X}M}†U…œ …ËWOO …œ W …ó|—œ wJ}üU WM?…˙ X}à?U?L?}Ä WO?O …ËW?z —UO?W? „U w?…—W ÍW?A}? ÆÊU?OO?} ÊËu“U?—…œ ï Ë Wœd«d?J Uz w†ËW ¨U ÊU? WOO?WNW ï?«œ ø5OÇ wUW?OO…—W? W—Wz Ë W?OOÇ w…—…œ w? U?z W œu?U «œWz X?J}? ËU w?UW?†Ëu Ë —U?œU WU?N?O Í…ËW?M“˘œ X} d?ÄU ËWz ø«u…œdO?Ö «bW…—W Ëu? Í«dJ Uz wËuÇïËd?O ÍË«ó}Ö Ë ÊU?W…œ Ë w?«“ WU? ËU Í…—ËW?Ö w ËWJ? …œ W …Ë«dW?—u u? Ë —«œUÖUz W?WM…˙ ÂWz U?Uz ø…ËW U?…œ…—U?ËËœ ÊU?…œU? WO?˛ï ï?bU?z W?L?Ö˘œ —W ÊU ÊU?W?O?O?W? W? Ë Íd?JO? Ë r? Ë—œ œu?U? ¨…bW? w?U?W?O??OJ?WÇ U??Ö“…œ Ë Íï? Í…ËW?œd?…“U? —W? W? wU?˛ Íœ—u? ÍWM…˙ UU?z WO?O …ËWz Íe?|˙W ÍW?A}? øw WËu?? u w U?O? w «—W U u? W? ¨Êœd?W?Ñ«˙ …ËWb?M|u? ÊU? Wœd?˘—œ Ë ÊU??u? ¨U ÊU? W?O?O?W?NW? w?WW?M…˙ w UO Ë weO Í…ËW?bM|u ¨WWM…˙ w«“ ÊU WLËu «bOO? UO ÍU˛ï ïbUz øÍï? W?M…˙ w?U?…“«d?Uz Ë W?? …—W? W? W?…œ Í—UJ?|u Ë ÊËu?Ǣ˙ ÊU W?MO??J W?

…ËWôW? Ë 5 —U?O?W „U? Í—U?O d?Ä W UU ÂW? ÍWJœ Í—U?O? dÄ Ê«bW?Ç Ë WU?Wz W —u WWM…˙ ÂWz U?Uz W…ËWz WœdJ U wUU …ËWOe|˙W? ÍôW Í…ËWz ¨5O @dÖ WU~dÖ …—U?O dÄ ÂWz ËuW ¨…dW? ÆV} ÊU …Ë«d Ëu «œ—U Ë w?—ï W ¨ó|—œ ÊU ôW? Í—U?O? dÄ Ë W?M…˙ w?MO? Ëu? ï —U?O??W? „U? Í—WM?|Ëe W? WËu?W ÊU?O?O?â?O?


46

ó|—œ ÍWM…˙ ¨—u ÍWM…˙

ÍWM…˙ UÄË—ËW?z W å°°° w|Ëu?Oò W…ËWz ¨…ËËb?üu ÍËWz Í…ËWz ¨ÊËœdW?M Ë—œ …Ëu?d???? U w?}?Ä …ËW?z —W?W? ¨s? Ëu?…œ ó?|—œ ÍW?M?…˙ ”—U? Ë »…—W?? ¨W?W? ó?|—œ ÆU?—U?Ö“˙ wU?W?«dW? W? Íœ—u? ÍWM…˙ w? …—UJ?W Ë X?}? ËuM? ó|—œ ÍW?M…˙ ÍWM?…˙ wU?W?O?O? —u?u?W? Í…—U—…œ —U?O??W „U? ÍW?ËuÇï? ÂWz W?«dJ? Uz „…Ë WWUO˙u?uW ÂWz Íd U“ wœdWW? Ë …ËWœdJ†Ëu Ë ÊœdœU“ «bO? «˙ W Íœ—u „W? W?O?e|Ë«—W?Ä Ë X «˙U? Ë W?†W ÍW??A?}? w?œdJ?? Ë—œ ¨ÊU??Oœd?—W?? …—UÇ „W? ÍWM?…˙ wUW?MO?W? «˙ WA?} Í…ËW?Ëu—U~…—W? Ë …ËWbM?|u Ë ÊœdJ?UA?OM? …œ ÆÍœ—u å—U? Ëò Ë …ËW?????}?M?}???…œ åV?}?????ò W?«u??Ö W?…ËW??z —U??O?????W? „U?? w?…ËËœ w??†U?? …ËW??}M?}0 Ë …ËW??}ÇW?d?O W? X}? uM?…œ ÍW?? ËWz Í…ËW?z ï W?ï Æ…ËW??}Ç…œd?O?W

wJ}Ëu…œ˘d?OÖ —W ‘W†U ÂWz W«d?J Uz ÆX} ËuM —Ëu? Wz wJ}}? …Ë«œ Í—Uñ W?? U?…œ«d?J? Uz …ËW?M?O? u? w?U??W?O?e?|Ë«—WÄ Ë w?…Ëô W??? Ë Â—ï?? W w? …Ë«ËW?

Ë X?J} Í…ËW?UW? Ë …ËWU? ÆW?OO? …ËWMO? Ëu Í—W? ËW Ë W? ˘d?Ä W ÊU?Ob…u?WÄ å…ËWO?—…Ë«œU w W? UO? ò ËW ÊUO?b…uWÄ w—W?u Ë ÍdO?M ˘˙ Ë Íd?JO w?W —W W Æ—U? Ë ÊU «b??}?? w?—ï? W ¨…u?O? Ëu? ÊïÇ W?U?W —W? ËWz ï? ï?«œ „W W?W Ë …ËWM U dO w WU wJ} W UO bUÇ ÊU W UO «bAOWOdOM ˘˙ —W ÍËUW …ËW??}M}? …œd?O…Ë Â«Ë…œ—W X?J}? p}?†Wï? „W?Od?O?M? ˘˙ —W ¨WW? …ËWËu?ÇœU ¨U?…bËË ÊUO?J|bW? Ë —…Ë—W —W? Ëu p|b?W ¨U…œœU?W gO??J} p?}†Wï? W? WW?«—UO? d?Ä Ë Ê«dW? Ë W?A?} ËW?z ÍW?? W«Ë ‘WôW? W? ÂWz w?œdJ?}?W?}? Æ…ËW}…œ ÊUËË˙WËË˙ Ë U…bUO Ë—œ «b WU wJ}…ËW U W „WOdOM ˘˙ …—ËW??Ö wW?W?†W? —W? W? —U??O???W? „U?? ÍWËu?Çï? ÂW?z Íï? X?|“«d??? ‘W?W?

ÊU?…—U Ë ÊU ÊU?W?}? X?|d…œ Ë Í˛…œ Í…ËWz X?}«u?}?Ä Í…ËWz ÍW†W ¨…Ë«d?œUO?u Ë Íd?J?O?? W?M??|“W?? Ë „˘˙…ËU? Ë ÊËu?Çï? ËW?z „…ËW? ¨—U? Ë Ë V?}????? „…Ë ¨s?U?ï?? …ËWz ÍW?? W?«Ë …ËWJ?e Ë —ËËœW ÂW? —W w?œd? Ë…ËWU? ÆÊ«bU?ËUW? ÍWU?UM?} «œ …ËW …Ë«d?JAËx —U?J?|bW ¨ó|—œ ÊU? W —u? ¨—U ËW ÊU X?O u?M…œ V}? W? WO?O W?? W?W? …ËW??O?—W?~?|u? Ë Êœd??—U??? Ë ÊU?M?}? «œ Í…“Ë ËW? Íb?…u?W?Ä u?J?†W? ¨U? ÊU? ¨sU?W W ô…œ Ë …dJO? Ë UU u?J†W ¨WO?O WW?}? Íœu Ͳ…œ W? Í…ËWz ¨W«bUU?O

wU?W?˘d?O w?MO?ó?O Ë w?WôW?W Ë Ë w?†Ëu? uJ†W? ¨5 ÊU?…˙W?Äô Íó|—œ Ë Í—˘“


47

ó|—œ ÍWM…˙ ¨—u ÍWM…˙

ÙU W „˘˙…ËU? W ÂüW ¨X}?…˙WÄô —«“W …œ XO? ËuM p}?}? X|d?…œ …Ë…d}? ÆsËU XO? ËuM p|—U Ë X?|dJ …œ ¨X}Ëu?J«œW w?ËËœdW Ë X}? dÖWM?†W wâO? Ë X} ÊU…œ Ë X?…bU?A?O w?«u p?}M?O…“—W? Ë …ËW?“˘b? w? «˙ „WU?Oœ …ËW?U~?|˙ W

…ËW}?L} ó|—œ wJ|—UÖ˛˘˙ ÊWJ«Ë ‘W?UWz ËuW ¨s«dW d?A}Ä W XWJ?—UO dÄ …—W W? UMU“ W? p}W Æ…ËW?|—bM?|u ÈuW? —W Ë —U ÍË«œ —U? Ë X|dJ? U Ë ÍdJ?O Í—˘“…—W w?J}? W —W? W Í…—ËWÖ Í—W?~—U? —U«ËœW? ¨ËËó}? wU?W~d?Ö bU?d?} r?? WW? ¨XA?}?N?}W? ÂW??O? Í…œW w?…œWz Ë w? WüW?ï? Ë wW? W? W …Ëu?W«Ë p?}†W?ï? w…ËU? U?NW Ë …u?O? ËuW? wJ}??}?? «bO?U˛W? ¨…d}? ï? ˘œ Ë ”Ëu?M? …œ Ë “W??!U?? W?Ç—U?Ä w?œd?? Í«Ëœ …ËU??O?Ä ÂW?z Íd?J?O?? w?M?O?? U? ï? Æï?J?«“ …ËW?M?|d?…œï?? w?U??W?O??O?U? u? w?M?O????} Ë “W??!U?? Ë —W???…œ Ë Íï?? w?U?W??O?M?O???}?

„W «b?OU?˛ Ëu?W W ©«d?u? ® @U?ËUW w?Uï w?u? WKW? Æs|d?WW?Ö…bÄU?ÇW W?u? WK?W? W W?J}?W? ‘˘ñW?z U Ë …u?O? Ëu?W w?A?OJ?|—U Ë W?U u?J†W? ¨p}??}?? —W? W ÊU?—W~—U? d? U“ U?ËuW? W ˘ñ?Wz W? ¨ÊU?W??O?ï? ¨U?Oœ wU?…—ËW?Ö ï? ÊU?O?U?˛ Í—˘“ w? W Ë ÊËu? V?}??J?}? —˘“ wW?…œ«˙U? ¨W?W Œ—W?ÇËU? Íd?JO?? ÊW g?Ë«d? Ëu w??}?? Ê«—«“W W? ÆËuœdJ?U?—W w?…—«“ w}?W? W?…œ Ë Ê«œ—U Ë ÊU?ËU «b?O?…œWz Ë w? U?O? Ë w??«“ Ë Íd?JO?? wJ?}†W?ï? Ë ˙ï?? êO? W W?˘ñ?W?z Æ…ËUW dJ?O? Ë WM?…˙ Ë 5 Ëu ï? WüW? WM?O«Ëñ?} ÂW?z …ËU …—W? W —W? 5M?O…œ „…Ë wUWMOW «˙ WA} W …uO«uW? Ë …uuW —UOW „U W ÊW…œ «dJ Uz …ËWz p}?d —W W …ËU?M} w W?OO? uJ†W ¨…ËW?|ËWJJ?e w…œWz ÍW?M…˙ Ë »…œWz Ë dJ?O W „W ¨X WW? W ï Íï ó|—œ wJ?}}? wMO Ëu Wï ÆX}? uM ó|—œ w}? …Ëu 5 Ëu ó|—œ ¨…Ë…d} ¨UJW ÊUW WU —W W WUOœïO Ë w W W Ëd} Ë wó|—œ W W?W??}? …ËËœd?J«Ë ‘W?Wz Æ!U?U?z W ï Íï? «b??}? w?—ï? W Í…ËWœd?ï? Ë …ËWWW ÊUOb…uWÄ pe Ë —ËËœ W UOU?O w WU W X}ñÄ …ËWœdó|—œ w WW X}?ó|—œ w?J|ËU?A?}? ¨Íb?WW? “«ËU?O? Í…—…ËW ÊU?…œ wœd?J†W?J}? W X?}ñ?Ä ¨W?O?O wUWO?OW W W Ë«e Ë WM…˙ Ë »…œW?z Ë dJO —W W Ë«dM}*W W? ÍW«˛˘˙ ÍWW

ÍU?˛ï ï?J?U? wM?O?…“—W?? W W?? X}? Íd?JO? w?U?W? Ë X?Ë p?}?†W?ï? ¨U?O?Ëœ ÂWz ÍËu U? «œ wUW? W W ® …ËW?M˙WÄW? dJO? wMO?…“—W …Ë…—W …ËW?UW…—W? Ëu Æ©5|Ëœ…œ WôW W ÂW Íó|—œW «œW}


48

ó|—œ ÍWM…˙ ¨—u ÍWM…˙

ÊUWOWM…˙ WÖd} Ë œ—u ‡ 3 Ë ÊWUU? wUWUU u? Ë WOOÇ WM…˙ W Í…ËW? —UOW ôW „U? w«“…—U W ¨5?Ç wW?M?…˙ wW?W?U??U u?? —W w?U?W??O?œï??O?? Ë wW?? W?? Ë ÍdJ?O? U??WM? «bW?W?}? ÍU …—W? W —W? …e|˙W ÂW?z Æ«b …—WW? Ë dW? wL?u U?…b}?K«Ë W? ÊUËu?W? ÊU?W?OW?M…˙ W?Öd?}?? Ë …ËuW? wU?W?M…˙ …—ï? Ëu?W? œ—u? X}?†…œ ÍWM…˙ w?˘œË—U Í…—U—…œ Íe|˙W ‘W?«˙ ÂWz wbU*W? ï ÆÊ…œUU?z «bU? œ—u ¨«b? W…œW? W…—UÇ v? ËW ò ∫X}? u…œ …ËW?WW? wU?NO? w~W? Í«ËœW Íœ—u? ª…Ë«d WW W? sbWÇ ÍËüWJ} WM…˙ ¨…ËW WË«d wU wWM…˙ ÍW?Öd} U …—ï ÍWM?…˙ ¨WWz Í«Ëœ ¨5?MO…œ w?«—W~F?O«Ë Í“U? WM…˙ ¨5?MO…œ w?U˘˙ ÍW?M…˙ W …ËW? …Ë«d? W d U?“ WM…˙ …—W? …—W U W Æ…Ë«d?Ë…ñW?Ä weO? UO? ï? weO? U˙ ÍW?M?…˙ Ë W??O?????K? W? ¨W?œu??Ë ¨W?b?˘d?? ¨Âe?O????—U?? ∫g?O?U??W??W??? W?? g?—W?~?|u? Í«Ëœ Ë —W?ÖœU??O?u? ÍW?M?…˙ ¨«b?A?«Ëœ ÍW?W? …œ ÂW? ©ì® Æg?O? W?O? u? ô ¨—U?O?W ôW® ÆåÊËu?W gO?e«œ«œ Ë Âe?O U—u? ÍWM…˙ …œ—Ë Æ…Ë«—U?z W WË«dM?} ©≥‰ …ËWz w W“Wz U…bU1d?Ö WUOWM…˙ åWÖd}ò ËuW ÂWz wËu W? —UOW „U ÍWÖd?}ò wJ}? UM}Ä ÂWJ?Oô ÊU X}M}?*W ÊUO?J}W U?NW „WWËu/ W? X}A}?U ı Ë W?U?? ÂU?? W?? Ë U??…œ w??Ç w? U? 5??«e? Í…ËW?zï?? U?J? ï?? ÊU??L???O?W??M?…˙ ÍWUOW?M…˙ WÖd} ËW? p}W—W ï «œU …ËW?z w†ËW Íe|˙W ÆX|ËœWz „WW? W W X}à?}Ä ÊULJ|—W Ëu ÍËU ¨X}?à}Ä ÊULJ|ËU U?NW U…œ ÊUOU1dÖ «bU? œ—u W

ÍWM…˙ Wu ò W X}M?} UM}Ä ÊULJ|—W Ëu ¨X}O? u Í å°°XO U—u ÍWM…˙ò W?Öd?}? ËW? p}??W—W? wM?O? Ëu Ë ‚…œ Ë V?}?? ï? U?L?} ¨X?}??O? Ëu? å°°°we?œ«œ w—W W«œU WO—U«Ë«œ ÂWz wœdJ}W?} 5«“…œ ÊUËuW ÆUJ W«Ë«dJU1dÖ ËW?z w?œd?J?«œU?? U?Ä Ë Ê«b??L??u?? ÍU??WM? Ë w????«“ w?M?O?? Ëu? w?U? …—W?? …—W? wHdW Ë w?«“ wœdW s r}†…œ WWz W Æ«bU…œ p|—W? Ëu W ÊWULu W?O—U?«Ë«œ ÂWz wœdJ?}W??} ï U?NW? «bU? œ—u? W ÊU?WO?WM…˙ …“U?|˙ —W? W

X}…œ ˜˘d WU WU ÂWz —W? W 5 Ëu ï …ËW«ËWâ}ÄW Æ…ËWWUM? —u WUOU …—W …—U?O d?Ä ËWz wü…Ë W? Êd†u? Ë d? W?L…“ —˘“ W? …ËW «b? —UO? dÄ v†W?ï? wü…Ë ÂWz wü…Ë s—U?ÇU «bU œ—u? W wWM…˙ åÍW?Öd}ò —W W? ÊœdW ï? ¨W«œU


49

ó|—œ ÍWM…˙ ¨—u ÍWM…˙

ø…ËW? ˘œd?J?O??U?? ÍW?M?…˙ w?U??W??Öd??}??? Ëu??W? Êï?Ç œ—u?? ∫…ËW?M?…b? W??«—U??O?? d?Ä —W w?UW?OWM?…˙ …—Ëu? …œ Ë V}? øW«b?OÇ W W?…ËWœdJ?OU ÂW?z w|b?W9W?U

ËWz Ë ÊW…œ Í—W? …—UÇ WUOWM…˙ W?Öd} ÂWz W? 5Ç WUA} ËW?z øWOOÇ „WW?Öd} W „W?W?Öd?} —W? „W…u?}? ı W Ë Êï?Ç øÊWJ?O? Ë—œ X?}? …œ W? 5Ç ‘WU?A?}? w Wó?O «d ÂU Ë …ËW? U…bJ|˙ —WM|u? Ë ‚…œ Ë —W Ëu Ê«u}? Íb…uWÄ ÊUWÖd?} w?U??N?K?O?z W?Ëu? Ê«—W?? Ëu? W??U?? øU??…œ “«Ëô ÊU??O??U?? Ë X? …œüU? …ËW?b?M?|u?? øW…œU?Uz …ËWU?WOW?M…˙ WÖd?} w?AÄW w…œW?z wËu“W?z Ë ‚…œ ÂU Ë Ê«d?ÖWM…˙ W Ë ÊïÇ øWï?Ç «bU œ—u? W ÊUWOW?M…˙ …“U|˙ Ë ÊUW?OO…œWz …“U?|˙ Íb…uWÄ øX}…œ Ë …Ëu WW W W ÙWJ} WM…˙ „W…u} ı ÆÊU…“ï?†Uz …—UO d?Ä W Ë U…œ ÊU…œU? …—UO? dÄ W —UO?W „U 5?MO…œ „…Ë wUWOWM…˙ WÖd} ËuW œ—u W«u?Ö W «…œ…œ …Ë«dM}*W W WLu ËWz UNW ËWz ÂWz wUWOO —…˙W?M …ËUÇ—W WWU øÍW ø…ËW WËËœdJOU v? ÍbOz ¨…ËW ˘œdJOU

ËWz ÊW?U?U? øÊËUM?}?N?O?W —W? w?U?˘˙ ÍWM?…˙ ÍWU??}?? ËWz W?W?U? øWU?Öd?}? øs?Uu?O? Ëu? «bœ—u? Í—Ëu?? u? W w?? W? W Ë Íb?˘d? w«d?ÖW?M…˙ ÍW?U??}?? Ë å°°°w«œ«œ ÍW?M…˙ò øÊU?O?U?…—WM|u? s}? Ë w? Ëu ô ÍW?M…˙ wU?W??}?? WW?U? p}W êO 5M?O…œ „…Ë øwuO Ëu «bU œ—u W v? Ë 5Ç å°°°w U—u ÍWM…˙ò „U? ÍW??A?}?? Íœ—u? ÍW?M?…˙ wU??W?A??}? —W?? W 5? Ëu? ÍW?«œU? U? …—W? ÂW?

WWW?A} W?WA}? ÂWz ÊUu~}? ÆWWM…˙ Íó|—œ Ë w —u? ËWz ÍWA}? ¨5 —UO?W ¨…ËUM}N«œ …ËWM?…˙ w WOOÇ Ë Íœ—u ÍWM…˙ ÍËËó}? W …ËWOUÖU&}W —U?OW „U ÍW W? W «b?OWM?…˙ wWW?Öd}? êO ËU?W Ë «œUO?œ wW?OO?} Ë s|u? êO W? U…œ ÆWOO WA} Ë …ËuW WA} Íó|—œ Ë —u ÊU? œ—u? W åWM?…˙ wU?WÖd?}ò —W? W —U?O?W „U? wœd?W? «b?O? «˙ W

ÊËu?†œËËœ ï s?à}? UM}?W —WM?|u Íô p?}U?uÖ W? ¨WW?«d U? ï? Ë UO?M†œ …bM?} WU?Öd}? ÂWz w?Ëu W wU?uÖ „W? —UO?W? „U ÆW?UÖd?} ËWz w?ËuW W? —W?«—W êO? W W …ËËœd?œU“ œ—u? ï wWM?…˙ ÍWÖd?} p?}†Wï? WU?Wd U? uJ†W? ¨WO?O ÍW?M…˙ò ÍW??Öd?}? „…Ë ÍW??Öd?}?? —U?O???W „U?? ÆW?O?O? ÊU?O?Ëu? «œU?O?œ w?J}?M?|u? W å°°°w? U—u? ÍW?M…˙ò Ë å°°°w?«œ«œ ÍWM?…˙ò Ë å°°w…œW? ÍW?M…˙ò Ë å°°w? u ô ÍW?Öd}? „…Ë «œU?Oœ wJ?}M|u? êO? W WU?W?z «bJ}? UW? ¨U…b?U1d?Ö «bU? œ—u? ¨Âe?œ«œ ¨W?O? u? ô ¨W??O?…œW?? Æ…Ëu?W ÊU??O?Ëu? Ë W?O??O? ÊU?O?Ëu? w?…œWz ÍW?M?…˙


50

ó|—œ ÍWM…˙ ¨—u ÍWM…˙

ÍW?M…˙ W? ÊU?b…u?WÄ p?|—ï? ê?O? W Ë 5? w?…œWz ÍW?M…˙ ÍW??Öd?}? Âe?O? U?—u? W ÊU?OJ|bW ¨W?O…œW „…Ë 5?W W? Í“U|˙ ÊUO?J|bW WU?Wz ÆWO?O …ËWO?O…œWz ¨W?O?O u? ô „…Ë …ËW?|d?Ö…œ w? U«œu? U?N?W «œU???}z W? Ë W?W? W? U?J}?…œ—W? ¨Âe?«œ«œ „…Ë ¨w?…œW?z ÍW?M?…˙ Í“U???|˙ „W? ¨5?…œW?z Í“U???|˙ U??N?W? ÊU??O?J?|b?W? WO?O p}? «œU?Oœ Ëu?W W ÆÂe?O U—u? „…Ë s—Wu Ë w?…œWz Í“U?|˙ ÊUOJ?|bW w? U—u? Ë w?«œ«œ w…œW?z w…œ ¨X?} w? U—u? ÊU? wœ«œ åw?…œWz ÍW?M…˙ò ÍËU? wO…œWz ÍWM…˙ ÍËU WO?O p} ¨WOO wËu p}?…œ W WU«œ«œ ÍWM…˙ ÂüW ¨ÊW ¨ÊW w?…œWz w?…œ „…Ë WU?Wz Ëu?W ÆX?} W?U?O U—u? w?O…œWz ÍW?M…˙ Ë w? u ô w…œ Ë wWM…˙ w…œ Ê«u}W WW ‘…—ËWÖ wWO“«ËUO Æw…œWz ÍWM…˙ „…Ë „W XO?«u U ÂüW? ¨X} W?U?O U—u? W? XWJ? Í—Wu w?WïK?U X?} …œ ï? ¨«bO?…œWz w?J|d??F?O? X?}? …œ ÆX?O? Ëu?M? Wï?K?U ËW?z Í…—U?—…œ w U?—u? w?W?M…˙ w?J?}?…œ ÂWz Æ…d?FO? ËW X} W?U«œ«œ wWWM?…˙ ÍËU WO?O p}? ÂüW ¨X?O ËuM? WU«œ«œ Ë WM…˙ w WOOÇ W …ËWOMAÖWM} W? —UOW „U w…œWz ÍWM…˙ ÍW«dW …“«u} ÂW w?? «œU?Oœ Ëu?W? W U…œ ¨ÊËœd?JO?? Ë—œ …ËW?O?O?…œWz ÍWM?…˙ ÍWU? w? W?O?OÇ ÆWOO wËu …—ï «bU? œ—u? W WM?…˙ wUW?Öd}? ÍUO?«d?ÖïK?O —WÖW?zò X} u?…œ —UO?W „U? wU?…œïO? Ë ÊUW?OWM…˙ W?Öd} ÍËU?Ç—W wJ}? W ÈËW…œ—…œ ÊU?ï sWJd?W ÊU?œu? Ë …ËW W?Ë«d? wU? «bœ—u? Í—u?? u? Í—WËË˙ ËU?W ¨«œW?…œW? ÂW W?M…˙ W?U ÍW?W??}? w?«ó|—œ W? ËWz W?«œ…ËW dW? Æ©≥ ‰ ¨—U?O??W ôW?® å…Ë«d?O?Ö—…u?}

ËWz ËU ÍWU} ËWz ÊW?U ¨X}àUL}Ä U UU WUO«dÖï?KO ËWz ÍdW gOJ|—U ÍWM?…˙ Ë w Ëu ô ÍW?M…˙ Ë Íœu?Ë ÍWM?…˙ Ë w«œ«œ ÍWM?…˙ W? WU?O«d?Öï?K?O w…œWz ï? WUb˘d Í…ËW?«bJ} WW?U Æ…Ë«d Ëu?UO ÊUb?˘d ÍWM…˙ Ë w U?—u w?†WW?? W p?}? W? „…Ë Ë wM?O?U?O?œ „…Ë Ë œï??O?? „…Ë Wb?˘d? «b??O?} W?? W?L?}?z Íô Wœu?Ë W?? «˙ UUz Ë …u?O? Ëu Íœu?Ë ÍW?M…˙ v ÆX?}Ëu?…œUU?z wHd?W? Ë ÊU??? œ—u? ÍW?W?Ç—UÄ —«u?Ç —W? W œ—u? ÂU?? øwW?M?…˙ wW?W?Öd?}?? W ï? W?L?}?z Íï —UOW „U «œ…ËW ÙU —W W? ø…uO Ëu w«œ«œ ÍWM…˙ «bU œ—u Í…Ë…—…œ U UJ?ËËbU Íï ”W? UU X?u}Ä ¨X}M?}*W Íï? ÍW«˙ …ËËœdW ËËb?U ÍWM…˙ ÍWÖd} «bU œ—u W WOO U—u W «˙ UUz ÆÆÆX}M}*W w WW«ËWâ}Ä


51

ó|—œ ÍWM…˙ ¨—u ÍWM…˙

ÊU?LO??K? W ÍWM?…˙ Ë w«œ«œ ÍWM?…˙ ÍWÖd?}? W? «˙ U?Uz ø…ËœdJ? Ë—œ w?…œWz Ë Íd?JO?? wJ?|—U? W? ÊU?L???u?}?Ä W?U?L?u? ËW? p?}?W —W? w?bU?*W? ï? øWW? W? XO?M}?*W?O? Í…ËWz ï? W «Ë Æ…ËËœd?JW? —U?O?W? „U? W? WW …—ËW?Ö w?H?O? —Wz ¨X?W??J? w? u?? ô ÍW?M?…˙ ÍW??? U?M?}??Ä X?}?…œ X??…Ë g?}?Ä ¨W?W?? w? u? ô ÍW??M?…˙ ¨Íœd?|ËüW? „W?W? w?? u? ô ÍW?M?…˙ Ë u? ô ¨d? w?U???W?M?…˙ W? …ËW???W?J???U??O?? ÊU?A?O?Ä «bU?? œ—u? W? ÊU?WW?M?…˙ ÂWz w?U?U?L?O? Ë w u? ô ÍWM?…˙ w«—W?M|u? «œd? w?«ËW?z Ë Íb?˘d??? Ë w?F??O??«Ë ÍW?M?…˙ ÙW??ÖW?? ÊU??L??O?U??W??O?“«ËU???O?? ¨X?…b? X}…œ X?…b WUÖd?} Ëu?W ËWz wËu?W wLu? Í…ËWzï w —u?W Æ…ËW?…bJ?} ï wWM?…˙ Ë ÍdJO? wWW?Öd}? wËu Ë wÖ…œU?Uz W …ËW?…b —U?O d?Ä ÊU…œ wü…Ë wW?M…˙ ÍW?U?U? u? p}?†W?ï? ÍËU w?U1d?Ö ï? X…Ë g?}Ä ÂüW? ÆX}?M}?ÄW?…œ …ËWz «œWU?UU u? ËWz ÙWÖW? X WA?} Ëu?W Ë WO?O ÊUOËu? «bFO?«Ë W W X?WJ —W ÍWU ËU? W}â W?Wz ¨…ËWWó|—œ ï ÊUW? UW ï Ë ÊËu —uW? UW X} …—W W—W? …ËWJ|—U ÍWU W?}ÇU …ËWW?J …˙ UO w …˙WÄô Ê«—«“W Ë …ËWJ?} Ë w Ëu…œU W W~ WMO Ëu …—ï ÂWz ÆX} dÖïW w«“ Í—U wUWOU …—W Ë ÍdJO? wWU W ê?O Ë WO?O WJœ wJ?} wO?}Ä—W w?Lu Ë d?JO wœdJ?Ëu ÆX}«d Ëu «bA…˙WÄô —«“W …œ wJ}} w—ï W wÇ—WÖ X}U wAO«“

wôW ÍWM…˙ ÊU wu ô ÍWM…˙ ‡ 4 å°WOO u ô ÍWM…˙ò Í…—U?—…œ W …—UO W „U ÍWU ËW?z ¨d dW ‘WUW

¨w«œ«œ ¨Íœu?Ë ¨wU˘˙ ÍWM?…˙ X}†U ÊUL?}Ä —UO?W „U Êï?Ç „…Ë ÆUJU…œ ÊU?L? …ËW?z ¨s}? «b?U?? œ—u? W ÊU??OU?…—W?M|u? Ë wu?O? Ëu? v Ë 5?Ç w U?—u? Íœï??O? Ë w? Wu??O? Ëu «b?U?? œ—u? W? v Ë W?O??OÇ W?O?O? u? ô WM?…˙ ÂWz X?}†U?M}?Ä —W? Ëu? ÂU? Ë w…œW?z wW? —W ÂU? —W? W? Ë «b|u?W? Ë W?O?OÇ W?M…˙ ÍW?U?O?O u? ô …ËW«bJ?} ËWz w u ô ÍW?M…˙ W —U?OW? „U w? WW X}?Ç…b}Ä øÊË«d? pO?«dÄ w1—WJ? ËbW ôW? Ë ÍœUu? sœôW ÊU?U? ïU? „…Ë wU W? W X}?WUO?!ôW ËU wU?…—ËWÖ WO?OMOUz …—«Ë…bM|u? W …ËU ËËœ ÂWz ÊUu?~} Æw ËuMU?…œ f˙…œu Ë U˛ï ïb?Uz Í…Ë…—…œW ¨ÍWUW? …dÖWM…˙ …—U?˛ ËW sJ} W Ë ÊW?L}z ÍdO?M ˘˙ w?U?W?JW?Ç Ë “«d??Uz W? Ë ÊËU?«˙ ÊU??W?O?O?…œW?z W?…œ W? ¨«œ…œU? Íd?J?O? w?L?Ö˘œ


52

ó|—œ ÍWM…˙ ¨—u ÍWM…˙

w W?U w?J}? Uz ‘W?«u ËW—W? Ë …ËW ˘b?M|u ÊU?WL?}z wœW?z wJO? ö ÍW?!ôW ÂüW Æs?Ë«bU?AO? ÊUO?œ—u w?JO? ö Íd?F?O w?UW?O?OJO? U??Oz W?OO?M}?N Ë UU? ÍWM…˙ ÍWUU u? u ô Æ5 w u ô ÍWM…˙ WU ï?U ËËœ ÂWz w…œWz ÍWM…˙ W WU ËU? u ô «böO?z Í—ËuÄW W W ÆWO?O U«œu w?«“ uJ†W ¨WO?O w…œWz åwôW wLKO w…œWz ÍWM…˙ò ÍËU WOO p?} «bO…—W w…œWz W ¨åÂôW wLKOò w u ô ÍWM…˙ …Ë«bU?OU$Wz W«“ f?˙…œu Ë ÍœUu U ï?U Í…ËWz ÆX} ï w?JO? ö ÍW?!ôW wM?O«Ëñ?} w}?ÄW W…œW?z ÍWU?OO?!ôW Í…ËW?«bJ} u?J†W ¨W?O?O WL}z Íô gO!ôW ÍWM…˙ Æ«b…œ W W ô…œ Ë UU wUM}NW —W Ë Í—Wu w UNJ}Ä Í…ËW«b?J} Í“«d?Uz Ë ÊœdU? UW? Íœï?O W? WO?O…œWz ÍWM?…˙ w W?U wJ|—ï? Íd~†W Ë …u «u …ËWOOJO ö w…—W ÍW!ôW wUWáOdÄ W wUWOO…œWz W…œ W ÍWO?b…uWÄ ËWz Ë ‚…œ Ë —W? Ëu Ë »…œWz Ë ÊU“ ï W?AË«dJ—Uœ w?J}MA?W~}

p}?†Wï? Íd~?†W WW?!ôW ÂW?z Æs…b? Ë—œ «b?…œ Ë —W? Ëu Ë »…œWz Ë ÊU?“ Ê«u?} Ë …ËW?bM?|u?? ï w?W?M…˙ Í“«d??Uz p?}?†W?ï?? Ë W W???U w?H?d?W? w?—ï? Ë U? U? Íd?ÖWM?…˙ …ËW«“«d?U?z ÂWz Íï? W ÆX?}?A?W…œ d?ÖW?M…˙ W? ÊU?W?…œ wœd?W?Ñ«˙ ÊU?W??…œ ËU? wU?M?}? «œ Ë Í—UJ?«u? Ë U?U?? w W???U w?J?}??? Uz X?}?«u? …œ w!ôW? ÊUO?O!ôW? ÍdÖWM…˙ W? wJO ö? ÍW!ôW? W ‘WU?OWM…˙ …“«d?Uz ËWz Æ…ËW?|“˘b W? „W? WW? …ËW??O??OJ?O?? ö? w?M?O?? Ëu? Í—Wu? W? ÊU?b?…uW?Ä Ë Ê—˘“ …u??O??A?W? w†˘˙ w WU? wJ}MAW~} W ÊU?b…uWÄ Íb…ËWz WUOWM…˙ …“«d?Uz ÂWz Æ…ËW u ô w? W???U? w?W?W?? ï??Ö Ë U?J?O? U???????O?z w? W??O??O?Ç Ë ‚…œ w? U?M?}?Ä Ë »…œW?z W? ÊU??“ ÊU??O?b?…u??W?Ä …b?…ËW?z ¨W?W? …ËW??…œ Ë —W?? Ëu?? Ê«u??}? Íb?…u?W?Ä w?œd??U??? U??W?

ôW? U??? ï??U? W?? «œ©Íu?W??® ÍW?W?«u?œ W? WËu?/ ï? ÆW?O??O? …ËW?O??O? U?«œu?W? Í“«d?Uz Ê«bW?Ç …ËW …Ë«bU?O?J} .—W?ôW? ÍWW? „U? Ë f˙…œu? w1—W?J ËbW? Ë å”UM?O?ò ¨å‚U?O? ò ¨…ËW?O?OU?…“«ËU?O? …u}? W? ¨åd? W Ë ·W ò w? WU? W w?!ôW Í…ËWzï? ÊËu U? —UW? wJ?O ö? ÍW?!ôW ÍW? WU ÂW? ÍWJ?œ w? Ë å…—U?FO???Ozò ÊWJ?«dJ? Uz Íu?W Íô U?U? wUM?}?NW? —W Ë Í—UJ?«u? wU?…—Wu W? p|b?W Í“«d?Uz p}?†Wï? WU?OW?M…˙ …“«d?Uz ÂWz Æ©±ππ∑ ¨f?—…œu w?1—WJ Ëb?W ôW?® ÊU—U? «bUW?OO…œWz W?…œ W w…—W? ÍW!ôW W? —Ëu W?&?AÄ ÍdÖWM?…˙ Ë 5!ôW ê?O W? ‘W??Wz ¨ÊU??W?…œ ËU? Í—U?…œ—Ë Ë w?«u? Ë U?U? Í…ËW?M?“˘œ ï Ë U??…b?}?Ä ÆWW …ËWOOMœ ÍdJO ËU wUW WOO UJAOz W Íb…uWÄ W Ë W u ô W „WUU


53

ó|—œ ÍWM…˙ ¨—u ÍWM…˙

«œWM…˙ w U…“«ËUO …u} Í…ËW œdUO W wU «u} ‡ 5 X}?«u U? W? W…ËW?z —U?O??W „U? Íd …—ËW?Ö …Ë…—W? ÍW?«ËW ÍW?Jœ w?WW?†W ÍU …—W? wU?…˙WÄô W? —W?M|u? Æ…ËW U?UO? Íb?WW W?M…˙ wU?…“«ËU?O? …“«u}? Ë wÇ w U? X}«“U —U?OW „U? W U?Ö…œ WU$—…œ ËW? ¨…ËW}?M|u…œ ÍWW?}? ÍW?M?…˙ W?? ÊU? X?|Ëœ…œ w?…œW??z ÍW?M?…˙ W? ËW??z U?U?z ÆU???…œ W?M?…˙ Í—ï??? ÂU?? ÍW?M…˙ øw? WüW?ï? ÍW?M?…˙ W ÊU? U?…œ wW?? W? ÍW?M…˙ W? ”U øw? U?O? W?Öd}? ËWz UUz ø…ËW?…œWz w«d?ÖWM…˙ Íb?œ W U …ËWU? UM†W?ï? Íbœ W W? WW? Ë wW? W ÍWM…˙ ÍW?Öd} ÊU? 5…œWz ÍWM…˙ ÍW?Öd} U…b?UËU ÍWUO?WM…˙ „…Ë u ô X}? …œ ¨s~d?Ö —˘“ ÍbWW? WôW W? ÂWz Í…ËW…œd?UO ø5? UM†W?ï W?O??O u? ô ÂüW? ¨sW?JO?†Ëu??? «b?O? U?«œu? Í—«u? W? WM?…˙ w? W?U? w?J|“«u??}? «b U?O…œWz Í—«u? W WM?…˙ ÍWÖd?} ÆW?O?O w…œWz ÍW?M…˙ wU?WÖd?}? W „WW?Öd}? W «œd? wU?W?O?O?«“ W?U? Í—«u W Ë …d? wJ?}? «œW?W? W? Í—«u W? Ë WJ}?? Íï? …ËW???}M?|u?? —U?O???W? „U? ÍW??W???}?? p?}?? W?—W? Æ…“«ËU?O? ÊU??O?ËËœ—W? W?U??U? u?? Ê«u??} W? w?U? …—W?? wW??O?—U??U?O?? …u??O?«u??W? ËW?z W? X?|ËW??…œ—…œ W? Í…ËWz 5?«“U d? «Ëœ p?|—ï? W ¨U?J «b?U?W?O??O…œW?z …“U?|˙ Ë ÊU??W?O?O?W?? W? Í…˙WÄô W øw?W W ÍW?Öd} ÊU? WOO…œW?z ÍWM…˙ ¨…Ëu…œUU?z «bœ—u ÍdO?M ˘˙ w U ¨U?…œ w…œWz ÍW?M…˙ w U —U?O?W „U X}?«“…œ«Ë —WM|u? «œ—«uÇ Ë v Í…˙WÄô wW ËËœ Í…u?O W ¨U…œ w?O UO? ï weO U?˙ Ë ÂeO U˙ Ë WO?U˘˙ Íï? ËW?z W? U?…œ …ËW?z w U? Ë U?…œ w?…œW?z ÍWM?…˙ W ”U? —W? «b?A?O??M}?Ä W? «œ…˙WÄô ÊU?W? W w?ÇW? Æ…uO? Ëu? Íd?u? œW?W? „U? ÍW?†ï w?U?˘˙ —W? W

Ë U?…b?J?—W? …ËW?M…˙ W? Íï? g?O?W?z X?}†…œ ¨U??…œ ©bW? …˙® Í—U?Ñï??Ö w U? bW? …˙ X}?«“…œ …œU w?J|—WM?|u? ËuW? Æ«bœ—u? w U?O?…œWz W W?O|u? wW?…œ—Uœ ¨w UO w?«“ wUUOUO …—«u? ËU Í—uO Í—U w†U—W Ë WO?dJO wW…˛˘dÄ b?W? …˙ Æw…œW?z ÍW?M?…˙ „W? ¨…—Ëu?? u?? w?U?…—u??O? Ë W?W??? W? ¨U?˛ï? ï??O? ï?? Ë w?U????M?O?z W???????«“ w? ËW?J? …œ —W??? W? …Ë«œ«b??O??U?? Ë W??O??d?J?O??? w?J?|—U???Ñï??Ö bW …˙ ÊU?u~} Æw…œWz ÍW?M…˙ Ë »…œWz Í…—U—…œ p|—U?ÑïÖ „W ¨ÊUW?OO WüW?ï ¨X}«“…œ Íœ—u ÍU~†W?ï w|u Í—Ëu u wW…˛˘dÄ —W w~d?Ö wJ} W W »…œWz UO?…œWz Ë »…œWz bW? …˙ wœd—U? wM|u? Ë bW …˙ w…—W? wW? eO?Ö—W ÂüW


54

ó|—œ ÍWM…˙ ¨—u ÍWM…˙

—U?O???W? „U?? Í…ËW U??…œ ÊU?u??Ö ˜˘d? W??W?…u?}?? W W?œd?J?†WJ?}? ÂW?z Æ…ËuW? ı W? ”U? Ë …Ë«d?? Ëu?U??O?? ÊU??O?Ç X?}?«e? Ë …ËW????}?b?M?|u??? Íb?W? …˙ w?U??…—U??˛ Í—U?Ñï?Ö p?}? W?—W d?U?z ÆÊW?…œ w? U?O? Ë w W?üW?ï? Ë Íd?JO? w?WW? W? W? Íb…uW?Ä Ë WOO w?…œWz ÍWM…˙ Í—UÑï?Ö …—UÑï?Ö ÂWz X}«“…œ …ËW?}bM|u? ÍbW …˙ ÆWOO …ËWOœ—u w UO…œWz W åÍW?M…˙ Í“U???|˙ò Ë åWM?…˙ò ÍW? Ë d?W? w?W?…u?}?? W —U??O???W ôW?? „U? «b?|u? W? Ë U?…b?}??á??? …œ WM?…˙ «b?|u? W? X}??à??U?L?}?Ä Í…ËW??&?}? ¨…ËËœd?ËüW?J}?

W? X}?…œ ÊïÇ Ë «b?|u? W? Ë W?O?O?W?? W? Í“U??|˙ W?O?œu?Ë «b|u?? W ¨X?}…œË«ËW?

W?O??O?…œW?? «b|u?? W? øgœ—u?? w…œW?z ËU? w?WM?…˙ ÍW?Öd??}? Ë W?M?…˙ ÍW?Öd??}? W …—U ÂWz Ë wW?M…˙ wWWÖd} W? ï v Íô Ë «b|u W Ë WO?O UO wWW?W W ÍUÄU? —W W? WœdËüW?J} ÂW?z ø…Ë«œ wU?$Wz v Ë …Ë«—b?U$W?z ÊïÇ «bU? œ—u? Ë —…ËW ËW?z ËuW? wUW?O?O…—W? …—W W W?H?O W? WJ}?W Ë W?«Ë…œ—W «œW?W?}? Ê«u?} Íb…uW?ÄW Ë «œËu U? «œ w W W ÆU?…œ—W? W ÊUW? W?}?? ÂWz ÍWU W?U W?œd?ËüWJ?}? ÂWz Æ…ËW?M?W?…bËË˙ d? U?“ WW? W? W? ÂW?z «b?e??O U?ï?O? U? Ë Âö??O?z ÊU?O?}?W …ËW?«b?ü…Ë v —U?O??W? „U? W? …ËW U?…œ —U?O? d?Ä ÊU…œ W?O?O?W?N?W?U W X?}? wW? W? w?J|“U?|˙ X|d?…œ U?Uz ∫W…ËW?z W«—U?O? dÄ ËW p?}W? ÆX}?à?} …œ Ë ÍdJ?O Ë wW? W? ÍWÖd?} W??}Ëu X…u?A?}Ä Í…ËW&?} w…œW?z ÍWM…˙ ÍW?Öd}? Ë Ë«d? Ëu wJ?}?}?? bWÇ Ë w?W? W w?J|“U?|˙ W?}?uW W?O?œuË W? øÍœï?O? WO«œ«œ ÊïÇ øwWM…˙ ÍWÖd} W Ëu ÊïÇ ¨X}W «œWL}z ÍdOM ˘˙ W ÍË«ñ}Ö˙…Ë W ÊËu ÊËœdJe˙ —U?OW „U W d? ÍW«ËU ËWz Íï Ë WOb˘d? Ë WOœuË Ë ÍË«ËW W «œW?L}z ÍdO?M ˘˙ W ÊU?OUWO?OW? W UWM? «bJ} UW? ¨wWM…˙ ÍWÖd?} „U? ÂüW? ¨W?O?O ÂW?U~?d?Ö …—U?O? dÄ ÂW?z Í…ËW«b?ü…Ë w? U? «œ…d?} s? øÊ…œU?UzU? «bU œ—u W U…œ W?UOWM…˙ åWÖd}ò ËuW ËWz wËu w U wW?«œU —UOW W? Æ…ËW «b? W«—U?O d?Ä ÂWz w?ü…Ë …—UÇU ¨U?…bU?A?OM? …œ ÊU?W?WO?˙uu?W? Ë X|Ëœ…œ p?} W?U W Íe?|˙W W? U?…b? Ë—œ —W?M|u? Íô W? W? ËWz …ËW? «bU?O? U ÆWOO …—U—…œ ÍWUOO«“ Í—UO«“ sdU …—W Ë WOOÇ X}«“U ÍU …—W? W? W? …ËW??}Ç…œd?OW? Í…ËWz —U?O??W? „U W?…ËWz d? dW? ÍËu?W? W

W?M—˘“ ¨«œW?W?? W? W? s?—«˛W w?J}? W?Ö w?}?à? U W? ÆÆÆò w …u??O? Ëu «b?W?W???}?? wÇW ¨© ±± Í…˙WÄô Íï? —W …u|˙W?~ WUJ ® å«œW?W? W wM d?Ö—…ËW sd?OÖW? ïÖ


55

ó|—œ ÍWM…˙ ¨—u ÍWM…˙

W W?L}z W? U ÆU…œ W?W W? Ë ÊUWO?WM…˙ WÖd?} Ê«u?} Íb…uWÄ W? ”U d «Ëœ ı W? ¨«œW?W? W? W? 5 å—«˛W? ò Ë åËU?«œ ò Ë X}??Ä«d?«Ë ÊU?L?O?W? W? w?˘œË—U êO? W WW? ÊU?L W?Öd?} p?|bW? Ë WW ÊU?WM?…˙ wU?W?Öd}? Ëu?W p}?U?O? W? s—«˛W? w?J}? W?KK?O? W?L??}z 5?}?†…œ W? ÆW?O??O ÊU??OËu? «b?Ë…“—W? wW?U?~†W??ï? ÍW?Öd?}? ÂüW ¨W?O?O?Ç W?Oœu?Ë …u?O«e?U?W W?L?}z Í…ËW?z ÍUU? W?W?z ¨«œW?W? W? wJ}?}? U W Ë WO?OÇ WO?O W? W …uO«eU?W ¨…ËËb«—“W«œ ÊU?LOœu?Ë ÍWM…˙ ÊU?LO?? W W ÍWM?…˙ ÍWÖd?} ÂüW? ¨WO?O W?OO?? W W ï ÊU?L W? UM?}Ä wu?â WUËœd ÂüW ¨WOOÇ WOO U—u wUW?OdJO Ë wW W UWM …uO«eUW ¨…ËuW „…Ë WWz ¨…—Ëu?M} Ë „UM d w?WOOï?U ı WWz W«dJ? Uz ÆwWM…˙ ÍWÖd?} W ÊU?…—UÄ ¨…Ëu d?Ö ÊU?—˘“ ÍË˲˘˙ Ë ó|u ÂüW? …ËuW ÊU?LM?œ WL?}z ∫X?O}?à W?«Ë …ËWz UO? Uz wWW? ÂüW …ËuW ÊUL?M}†ï u? wá} ¨…u?ñ ÊU—˘“ wW?u ÂüW? …ËuW —U? Ê«b?WÇ «b?W?W??}?? ÍW?J?œ wU?W? W?W? —U?O??W „U?? ÍWJ?˛ï ÂW?z ÆsËu? —W? W U?…œ œ—u w?M ËW?—W W? ”U W «œW?M|u? ËW w W?U? W ¨…ËW ï? …—UËËœ Æ©5|ËœWz W?W W W? ÂWz —W W Íó?|—œ W «œW?} ÂW?z ÍËu U «œ w W W? ® «bö?Oz p}?†Wï? —W? W w?UW?UÄ W? W?OO???O Uï?O? U w?J}?L?O? —U w?J˛ï? WJ˛ï? ÂWz wU?W†U? W Ë w†U? WM|“W? ¨W~?†W Ë ÊbU?*W v? Ë …bW W?UO??O? —U ÍWU??Wz ÆwL …Ë ÍWÖd} Ë WUU u W U…œñÄ «bU œ—u W WM…˙ Ë WW W Ë dJO ¨W?O?OÇ åW?Öd?}?ò ÍW? Ë ÍUU? X?}«“U? —U?O?W? „U? rÇ…œï? Í«Ë s w? —u? W ÊUWUW?M…˙ WÖd} ËW?z ËuW ÂüW ¨WO?O ÊUWW W? WL}z p}?UO ı W U?MOÖWz ÊUOJ}W X}…œ Íe|˙W? Æ—…œW WËu U …ËWUWOOW W …“U?|˙ Íï†UÄ d|˛W W WW ÍW?W?}?? ÍU? …—W ËW?z ËW?OO? ÊU?L?OWM?…˙ ÍW?Öd}? W?L?}z W?…ËWz ÊU? ¨X|d|ó??†W W Ë«e ËWz Ëu?W Ë WW ÊUWW? W WL}z œuU? Æ…ËËœdJ}á …œ …—ËW?Ö wWW†W W d? «Ëœ Ë ÊËu«—U? W? w U?O? Ë w?W? W? ÍW?U?U? u? „…Ë d??A?}?Ä WU?O?O?W?? W? w?WW?†W? ı ‘WËu?Çï? ÂWz W? «d?J? Uz Æw?W?M…˙ ÍW??Öd?}? W? 6A? W?UËu??O«u?

ÙU??—W W? Æs?—«˛W? «œW?W?? W?? W? W?L??}?z X}?†…œ Íï?? —U?O???W? „U?? Ë W…—ËW??Ö ËU? W ï????? Íï? «œ…d??} ¨—U??O???W „U?? ¨s?WJ?W??? «b??? «˙ ËW?†W Í…Ë…—…œW?

…—ï?W?z Æ…ËW U?…œ ͢—œW ÊUœ ÍËW?z ¨X|d|ó?†W? ÊUO?Wô —W? W …ËW?W?OO?ï?U Ë œï?O wWJ?Oô vW W WU? wËu—«u vK?…—˘“ W Ë wUÖU?&} wU?$…—…œ WüW Æw«e} Ë w«“…—U


56

ó|—œ ÍWM…˙ ¨—u ÍWM…˙

Ê«—WdOÖ«œ Ë Íœ—u ÍWM…˙ ‡ 6 ÂWz ÂüW? ¨WW ÍW?A?} Íœ—u? ÍWM?…˙ W U?…b? «˙ —U?O?W? „U ÊU?u~?} wUWA?} Æ…uAW~O?} Íe|˙W „…Ë ¨WOO ÊUW?…œ Íó|—œ Ë w —u ÍWA} WW?A} Ë œUOu Ë Íœ—u Íd?OM ˘˙ wU…—ËWÖ W«d?W W ÊWA} p}†W?ï Íœ—u ÍWM…˙ ÍW«—ËW?Ö…—W? W?A}? ËW? p}?W Æ…Ëu? d~?U…ËUÇ—W? …ËW?O?dO??M ˘˙ ÂWz w? U?NJ?}Ä Ë w??«“ Ë ÙËu? ÍW?M…˙ w?ËuW? W…œ˘d??O?Ö …ËW?O?O?? …œW? W?L?}z w?…œWz w?F?O?«Ë wW?…ËWœd?…—U?ËËœ Ë ÊU?U?O?U?O? W?OW?M…˙ W?U?U u? W? W?OU?ÖU?&?}? ¨W?Oœï??O? Íï Ë —WM|u Ë —W? Ëu Ë WM…˙ Ë »…œWz w WOOÇ ï …Ëœd Íbœ p}?†Wï w …“WK} «bU?? œ—u W? WM…˙ Ë »…œW?z ÍWU? ËU ÍW«“«ËU?O W?Wô ËWz ÍW?UO?b…uW?Ä ËWz w?W?O?O?Ö…œU?U?zU ¨ÊW? w?WM?…˙ w†ËW? W? «b? W?U?M|u? ËW? Æ«œ…b|d??Ö …ËW?WW? W~?…˙ ÆW…œU?Uz ÊU?W?OW?M…˙ …œï??O w?œdJ?JO??«dÄ ÍW«—W?M} «œ ÍU?«u Í…—ËW?Ö ËWz w WU W ¨X} WU?OO—U ÍWM…˙ «bU œ—u W WM?…˙ Í“«u} sd …œüU Ëu?W? Æ©w?? U?O? ï?? we?O? U?˙ ÍWM?…˙® s}?†…b?O?}?Ä p?|bW? ÍW?OW?M?…˙ …u?}? ËWz Í—˘“ …—W ÍW—˘“ Ë …ËW? ïW w~d?Ö ÍdJO w?} ËËœ WWM…˙ ÂW?z ÍËËó} ï Æ5?˛ï ïb?Uz Ë w U?O w?LÖ˘œ p?}†W?ï Í…ËW?œd…—U?ËËœ ¨ÊË«d Ëu ÍW?U? ”U W ¨…—…Ë—WÄ ÊULO?AO ÂüW WJO ö X|d uÖ…œ X|d?…œ w U W ”U W WËu/ w? U?? w?}??Ä Í“ï? œW???W? Ë …Ëœd???W? w?? W?«œ—u??? X??|d? u???Ö…œ X?|d???…œ Íu???W??? W?

Ë W?OOK?KO w?J|d?OU? X|d u?Ö…œ X|d?…œ lOU? W ”U W? ¨…ËuW —…Ë—W?áU?LO?A?O X?|d u?Ö…œ X?|d?…œ Ê«—ï?Ö W? ”U W? ¨U?…œ ÊU??…ËU? ËWÇ Í—«“U?z Ë g}?z W ”U? ËU w?U…u|e? …œ—Uœ W ÍW?M…˙ UN?W „W Ë W?OO??O U??O ï? we?O U˙ W —W? W WO?WM…˙ …“«u} ÂWz ÍËËó?} Æ…Ëœd—U?OMA}Ä wA—W? …—UÇ uJ†W ¨…Ëu d?Ö lO«Ë ÂWz ÆWUO?üËuI} Ë wJO U?Oz U Ë w…œWzU? WLu …—ï ÂW? …u}K«u} «bU? œ—u ï? ÊUW?Ëu/ «œ…d?}? s? U?U X?u?}?Ä Ê—U?œ Ë ËUÇ—W? „W…u?}?? W ‘W?U?L?u? Æ…ËWLM}N ËWz ¨…“«Ëô Íœ—u? ÍWM…˙ W«u?O}Ä W? X}M}?*W W«˙ ËW?z X|ËWU —U?OW? „U w? «˙Uò Ë W? «˙U wJ}uÇï? …“«Ëô WWM…˙ ÂWz X?}†…œ W ÍWËu?Çï ËWz W«uO?}Ä W …ËWœd?dO wœ«“Uz Ë w U?O w˘œ W ÈËW?…œ—…œ d«u p}? U W«bL?u ÂWz


57

ó|—œ ÍWM…˙ ¨—u ÍWM…˙

Æ©¥ ‰ ¨—UOW ôW® ås?d~ËUÇ—WW ¨«bU…—WdOÖ«œ WL|˛˙ ÍWU? W ¨«bU œ—u Ë ÊU…d?ÖWM…˙ w?K X}U? X}“«Ëô W?L}z ÍW?M…˙ —WÖ X?}à X?|ËW…œ —UO?W? „U Ê«ËW?z Ë s?d?~? Ê«—W??d???O??Ö«œ w?K? X?}?…œ u?J?†W? ¨s?d?~? ÊU??O?U???W??O?W?M?…˙ …—U?? Ë …d}? ËWJ|˙ W —WÖ Ë W?OO “«Ëô Íœ—u? ÍWM…˙ Íe|˙W wËu?ÇïW ÆsW—U?«ËU

W? …ËW?œd???d??O? Íœ«“U?z Ë w? U??O??? w?˘œ «ËW?z X?}?W? Í“«Ëô W? p??|—ï?? g?|ËW?

WM…˙ …uA?}NW WWz Ë …—UO dÄ—W?} ÊU…—WdOÖ«œ WL|˛˙ ÍWU d?|˛ wU œ—u wJ}J˛ï WJ˛ï ÂWz «bO «˙W ÆX?}W ÊU…—ËWÖ ÍdÖWM…˙ Ë UJ ÍË«ËW ÍW WÖ «bU œ—u W dO?M ˘˙ Ë w UO —˘“ ÍWU˛ï ïJU Wà}? ËW WJ}W Ë …dW —˘“ wU?˘˙ Ë „˘d?O?Ç Ë dF?O? —W?Ö W? U ÆÊW?…œ ÊUW?…—W?Ë—Ë…œ Ë —WM|u? Ë ÊU?ï?W

ÊUW Í—W}? d|˛W ÊUO}O«u? UIO ï Ë ïU Ë Í—U…u}? Í—Wu —WÖ ¨Íœ—u UU?z ø…Ë«d?W ï? ÍW?Wz Íœ—u? ÍWM?…˙ W?O?OÇ W?LJ?O? ¨ÊWJ? W W?Ö «b?—W?u? W —W? W w??«“ Ë wWM?…˙ Í…ËWM?O†ïJ?} œ—u? …u?A?}?NU?W Ê«—W?d?OÖ«œ w?? «˙W …Ëu d?Ö…ËW ÊU?O|˙ Ê«—Wd?OÖ«œ U?Uz øs ËuM? ·—U s}? Ë —…u?“ Ë w U Ë Íu?W …—U?O? dÄ ËW?z Ë 5 Ëu?M W?L?}z w?…œWz ËU? wU?U?O?U?O? W?O?O…œW?z WËu?“W?z —W? W

w…œW?z wU?W~?d?Ö W…œ ËU? W W? …ËWM?OM?|u? WU?O?OH?d?W Ë Í—Ëu?? u Ë Íd?JO? …“W?«œ Ë “W??†W Ë v?Ë«˙W†œ W? …u???A?}?N?U?W Ê«—W?d??O?Ö«œ U?Uz øW?…œU?U?z «œW?L?}?z Íb˛«d Íbœ wËu†W?J} W …uA}NUW Ê«—W?dOÖ«œ ¨sW~} ÍuW wU?WOO˘˙ Íô Êœd ÍW˘dO w?W wÖ…œUUz W ¨5M}«˙ Ê«—ïÖ Íô w˛ï ïb?Uz wMO WÖ Ë Ë W«—UO dÄ ÂWz Í…ËW«œWMü…Ë UUz øsW~ ”WJ} wUWËu…˙Ëu W ¨5«Ëñ lOU Í“«Ëô ÊU ¨…Ëu d~?}Ä ÊUO|˙ Ê«—Wd?OÖ«œ WJ}? W WU ÂW? ÍWJœ Í—UO d?Ä U …bWÇ wU?…˙WÄô p}? W—W øÍï? Íœ—u ÍWM…˙ w?œdW?Ñ«˙ Ë Êœd—UO? dÄ wL??O X}M?O…œ«Ë wJ?} ËuÇ…œ—…œ «bUU? W W? W …ËW «b†W 圗u? Í—W uò Í—U?ÑïÖ w?˘d?OÇ Ë d?F?O?? ¨X}?M}?…œ˙u? ÊU??OU?…—W? Ëu? w W?«“Uz W? Í—W? ÊU??MO?z W? w ˙ï? w…—ËWÖ ï? w«—ïÖ Ë Êd?Ö…œ Ê«—Wd?OÖ«œ ÍW?W ï?ËW? «˙ W X}?MO…œ«Ë ËU w?UW?OO…œW?z …œ—Uœ —W W? ÙËu Ë w?«“ Í…ËWM?O†ïJ}? ËËœ ÂüW øs}†…œ œ—u? W? …ËW?|“˘œU? Èu w?WM?…˙ Í—U?O? dÄ ËËœ ¨…ËW??“˘œU «œ…—U?Ñï?Ö ËW? W?L?}z w?…œWz ËUW? WL?}z wU?M?Oz wËu?“Wz Ë ÊU?WO?O…œWz W?…œ w?AÄ Í…—ËW?Ö wM}?N p?}†Wï? Æ…ËW «bJ} «bUW…œ wUNO


58

ó|—œ ÍWM…˙ ¨—u ÍWM…˙

wU?UO?UO? WWô w?œdW? WÖ W ÊU?—W X}«d?JUO?}Ä U Ê«—W?dO?Ö«œ ÊUu?~} W?L?}z w?U?M?Oz w?†UW? Ë w?à?W? ÍW? W?Ö …u??A?}?NU?W ¨…Ëu? d?Ö W?L?}z ÍU?~†W?ï? Ë …ËœdJ? Ë—œ ÊU…—ËW?Ö w? W—W X}?«dJU?O}ÄU? ¨X}M|“W? Ë«dJ?—Uœ wJ|—Ëu?M WM?WJ? Ê«—W?d?O?Ö«œ Í…ËWz ÂüW? ¨…ËœdJ?à?u? «˙…ËËUW? ÊUW?L?}?z wU??MO?z wU?N?O? 5 «u†W? UOÄ wU?/UW?OOH?dW Ë w?WNW? Ë ÍdJO? WOO?†WW Ëu?W Ë „WW?ÖôW ÍU? W??? w?W??? w?J?}??? W? X?}??? …œ Íœ—u?? ÍW?M??…˙ Í“«Ëô ÆW?U?U???L??}? w??J?}????? W U?N?J}?Ä ËWz Ë ÊU?…œ—u? …d?ÖW?M…˙ ÍU? W w?…—W? w W? ÂüW ¨X?}?«—W?d?O?Ö«œ wJ}?«b†ËW p}? ËuW W? —W WM…˙ ÆW? …œüU «bU? œ—u? W W WW?OdO?M ˘˙ Í…ËW?œd?d?O? Ë œï??O? v?W ÆW?…ËW?M“˘œ Ë …ËW?«bJ?} Ë …ËW?œd?d?O? ÍW?U?Oœï???O? —W? W? «b U?W?W p?|d?ÖWM?…˙ vW? ¨Ëu??AW?~}?Ä Í—u?O w?J}?? U?z vW? ¨Íœï??O? 5«u? U ¨X}?…œUU?z p|œï??O Ë …—u?O Ë e?} W? œU“ Ë p}??«“ W? œU“ w ËW?J …œ Ë èW? W? w?u?}Ä W?M…˙ Æ5 —W?M} «œ Ë ÙËu? Ë w??«“ wWW?M…˙ w?«Ë˙…ËUÇ wJ?WÇ Ë “«d?Uz Ë U~O?W ï?Ö Í«ËœW Ê«˙W?Ö W w?u?}Ä ¨W?W —WM?JAÄ wJ?}†UW? W? ÊËuU?M? Uz Ë Â«Ë…œ—W? Í…ËWb?M?|u? W? w??u?}?Ä ÊU?I???}?z —W? U ¨W?W? «b|u? ¨ÍdJ?O? w†W?W? Ë w??«“ ÍWM?…˙ ÆWW? ÊU?…œï??O? Ë W?W? W? Ë d?JO? ÍW? W?Ö ¨s?˛U?? …ËW?J?}??Ä Í˛ï? ï?b??U?z w?W??†W????? W? Ë W?M??…˙ ¨w? U???O?? w??L??Ö˘œ Ë W??M?…˙ W?M…˙ X?}?«u U? U?J? WM?O?W??? «˙ Í—U??O? d?Ä X}?«u? W Ë Èd?|ËW? „W?O?d?O??M? ˘˙ …ËWbM|u? Ë …ËWM“˘œ Í—Uñ X|d?Ö…œ…ËUÇ—W …ËW?W…œ«dOz W WM?…˙ ¨U…œ—…Ë—WÄ Í…œUUzU? «œWL}z Íd?OM ˘˙ W? Í…ËWz ÆX}«œ wU?NO ÍWU?OO?«“ wJ}œd?WÑ«˙ Ë w?Ö…œU??U?z Ë ÊU??W???O?W?M?…˙ …—U?? Íó?|—œ Ë —u?? „W? ¨ÊW?U????? ÂW?z W??W? …—U??˛ Ë —U?O dÄ …d? wWd?O?M ˘˙ wËuW? W WM?OW? «˙ ÍWM?…˙ wËuW ÆÊ«—W?dO?Ö«œ —˘“ w?W…œ«˙ U? ‘W?W?z ¨X?|d?Ö…œ …ËU?Ç—W? …Ë…—u?O? …d? Ë e??} …d?? Ë œï??O?? …d? Ê«—WdO?Ö«œ „W Ê—UO dÄ—W? w} wU…dO?M ˘˙ Ë WOdO?M ˘˙ ËWz w…ËU w U?NJ}Ä ÆUNW W Ê«“WU Ë Íd?O?M? ˘˙ wJ?|œU?Ou? p}?? Ëu?W W? —W W?U?O?O??«“ Í…ËWœd?d?O? wËu?W —W? W? W? p?|œU?O?u ¨U?J?—U? œï??O?? W X?}?«u U? ÊU X?|ËW?U W?? X}?M}?ÄW??…œ w?«b?L?u? Ë Êœd??—U??«ËU Í—U? Ëu?Ö Ë —U?U?? Ͳï ï?bU?z w?L?u? Ë W? U??W? „W?d?O?M? ˘˙ ¨X?}«d?U?M?O Í—…Ë«œU? wM?? ˘d? Ë W?KÇ Ë W?ï? w«œ“U? Ë w?? Ë…˙ X?}?«u? W? ¨X?|Ëb? Íï?? w?U??…Ë«d?M?}? «œ W???O??O?…œW?z W??…œ W? X?}?W? Í…ËW?z ÍU?«u?


59

ó|—œ ÍWM…˙ ¨—u ÍWM…˙

wUUOUO …—uO Ë U?JO UOz ¨U˛ï ïJU Ë UJO UOz ¨U˛ï ï?O ï Ë UJO UOz W?«—WM?} «œ Ë ÙËu? Ë w???«“ wW?W?M…˙ X?}«u? U ¨«b??|d?Ö …ËW??Ob?W?W »…œW?z ÊU X}«d Ëu «œ—U ËË w?—ï W —u ÊU X} ó|—œ ÍWM…˙ ı U ¨X}M?}NW —W ÆV} Ê«—ïÖ ¨ÍWWO?O˘˙ WËu“Wz Ë ÍuW WL}?z X}A}NUW gO?«—WdOÖ«œ Í…ËWz WL†W nO W ¨ÍW?WO—W~Ëu“Wz W˘˙ Ë ”WJ} ï?d} ¨ÍWWOOJO U?Oz …˛˘dÄ Ë ¨wUWOO WüW?ï Ë wËËó} …—UO dÄ Ë ·—U s}? ¨åÍWW ïJâ …—U Ë «œuò Ë Í…˛˘d?Ä Ë ÊW??? W?? œ«“d???}?? Ë ÍW??W???O?b?˛«d?? …b?œ Ë ÊU??L??? u?? —W???u?? W???W?? ÆW? «˙U Ë UU?L} Ë Ê«“—W? wJ|ËU U?Ä ¨…ËWMOM?|u wU?W«ËW†UÄ Í«Ë«d?WM}?W?} W ï ÍWz ¨X?}«dW ï ÊU?WWz «b«—Wd?OÖ«œ w …œ—W? W Ë ÊU…—U ËU W? —WÖWz ÙWÖW p}?WW —WÖ ø…Ëœd?W ÊU…—U ÂWz ¨W?OOM} w«—Wd?OÖ«œ W ¨UHW? W Ë ŒU X}…œ ¨sWW Ê«—WM|u? W Ë ÊUï W è} Ë 5ï~ «˙ «bUï? wHdW w«œóË u?J†W? ¨W?O?O? Ê«—W?d?O?Ö«œ …Ëu? d?Ö W«—U? ÂW? w?|˙ Í…ËWz 5?}M? «œW?O?O?? «˙ ËW? Ê«œ ÍdÖWM…˙ p}†Wï w?ËuW Ë w UW Ë ïÖ…œU wdOM ˘˙ wJ?} UNJ}Ä wÖ…œUUz s«Ë Íœï??O? Ë Íd?JO? Ë wH?d?W w?WU?«u Íd?~†W? W Êd?O?~K?} Ë W?MO?W?? «˙ W?…œ ÍW?«—W?M}? «œ w?W…ËW?b?M|u?? ï X??u?}?Ä w?JW?Ç Ë “«d?U?z W? UJ?U?—UW?

«b?OU?…ËË˙ W? „WËË˙ W? ‘W«d?ÖWM?…˙ ÂWz w?ËuW? ÆW?L?}z ÍËËó?}? wU?W?O?O?…œWz Íd?O??M ˘˙ W? …ó?}?W W? W?MO? Ëu? Ë ÍdJ?O? Í—U? ÍWM? d~?u? W ËW?z ÍW?? W«Ë ÂW?z ÍËUÇ—W? wW?W?Ëu/ Íï?? —U?O??W? ôW? „U? ÍW??W??}?? ÆW?…œU?U?z «œW?L?}?z wËu?†WJ}? w U wW?WËu/ ¨WM?O Ëu Ë œï?O? Ë WW? W Ë d?JO ÍW?M d~u? W w?Ëu?†W?J}? ∫Íb?W?W W?O?œ—u? Íd?O?M?M ˘˙ ËU? ÍW?…b?M u? W?O??O? ï?W ËËœ—W? ÆÍdJO Í—U Ë dJO wM d~u W W wWNWU w WOM…“

ÂU$…—…œ ‡ 7 Ë ÈËWU? W? X|d?Ö…œ …ËUÇ—W? …u|ËW? —UO??W „U? Íô ÊU?W WU? wœd?J†WJ?}

ÍW?M…˙ X?}«u? U ¨…ËW? U?U?O? Íb?W? W ÊU?U?O? W?d?JO? W?U? Í—ËuM? X}?«u U? «œW?W W? Ë w U?O? w?«“ Ë U˛ï ï?O? ï wU?…—«u W? ÍdJO? Í—U Ë w?…œWz X}? Ëu?…œ Ídu? œW?W? „U? ÍW†ï? wU?˘˙ —W? W Êï?â?…Ë Æ…ËW U?UO? „W?W


60

ó|—œ ÍWM…˙ ¨—u ÍWM…˙

Ë b˘d? Ë —ïHJ?«d ÍWU?U u? Ë ïï? Ë —WÖbU? Ë WA?O ÍdJ?O —W? W ‘«ËUz ÂeO UïO U Ë Âö?Oz Ë wdJU wU“ Ë Wd|œï X ïÄ Ë W?d|œï Ë pOW Uœ Í«Ëœ Íe|˙W W «œWW? …ËU ËW ‘WUWz ËuW ÆX} u?…œ ‘WJœ w WU U W…œ Ë —W Ëu ÊU?u~} Æ…ËW?}M}…bï? ÍWW«˛˘˙ WO?OeO Ë w? UO …—U w?œdJ}W?} W? ¨v Ëu?Wz ÂW? Ë v? ËuW?z —˘“ ¨X}? Ëu?…œ p}? WU? ı Ë v Ë w?Ç—W? W …œ«“U?z w?U??W??OU? …—W?? W??—W?? X?}?…œ ÂüW? ¨V?}??? W? ÊU? X?}?? u?M?Wz «œ—U? Ë Í…u??}?? X}«e X}…œ ¨X} Ëu…œ ÊU—W W W X}?«b} «œWU WU ËWz —W W wUJA üW …œ X}? u?…œ Í…ËWz ÆX?|Ëœ…œ WU??U u? Ë “U??|˙ Ë —W? Ëu ÂU? W? Ë U?…œ wÇ w? U Ë w…œWz ÍWM…˙ WËu/ ï ¨…ËW UUO ÍbWW ÊUW X}W Í…ËWz ÍU«u X}…œ w?U?W?J?WÇ w? Ëu? W? ÆU??WM?†W?J?} w? W?üW?ï?? ÍWM?…˙ Ë w?W?? W?? ÍWM?…˙ ÍWœdJ?†WJ} ÂW?z ÆÊUï w?UW?OdJO? WU? ËU …ËW U? ÊUO?J}W?—W Ë UJ U?M}Ä Í…ËW?œd?U?O? ÍU?«u w?Ëu?W Ë Íb?W?W? ÊU?WU??U? u? Ë ÊU?W?U? Ë ÊU?W? WU? —UOW „U Íô UNW œïO wËuW ¨WOO ÁUu~} w WWU wW…œ—Uœ ¨ÊUW U …—U?Uz ÂW?z Ëu?W …ËW«ËW?â?}ÄW ¨W?O?O X? …œüU «œ—U?O?W „U? ÍW?W?}?? W Ë W…œUUz «bU œ—u W W WWïÖ…œU WOdOM ˘˙ ËWz w UNJ}Ä Íñ—…œ WUOOHdW w?L?????O?? Ë …ËW?œd??U??O?? ÍU?«u? Í“«Ëô Æ©≤∞∞± ‡ ±ππ∞ ∫l?OU?? U?—Ë Ê«u?—W??® ÍWOdO?M ˘˙ Ë ÍdJO W UNJ}Ä ËWz wUW?O…—W …—W W WHO W WJ?}W ÊœdJMO†ïÄ wU?WA}? …Ë…d} Æ©±ππ∏ ∫w W? —UO?W ® W«Ëñ ¨W? …œüU «bU? œ—u W ˘ñ?Wz ÍU W?†U? W ÊW?U?A}? ËW?z Í…ËW«b~?…˙ Ë …Ë«d?ó|—œ —U?O?W? „U? ÍWW??}?? ËU w u ÍWOdOM? ˘˙ ÂWz «˙…Ë…ËUW Ë X}M}†U…œ …ËWUO …œ W WL?}z ÍdOM ˘˙ W†U ÆU…œ Ë …Ëœd ÍœïO Ë wHdW Ë ÍdJO wWOM|uW


ó|—œ ÍWM…˙ ¨—u ÍWM…˙

61

ÊU…ËUÇ—W ÍdO?UËË˙ Ë w…œWz ÍWJM ÆW?Od|œï X? ïÄ Ë W}d|œï? Ê«u}W WO? «du1œ ¨—UO?W ôW ‡± Æ≤∞∞∞ wUL}K ¨ó|ËôWÖ Í—UO«“ Í˙ï? ÍWUÄU?Ç ÆÍuW w«u?œ ¨.—W ôW ÍœW?W Ë f˙—œu? w1—WJ ËbW? ôW ‡≤ Ʊπ∑∑ œ«b!W ¨œ—u Ʊπµ≤ Íœ—u w…œWz ÍËËó} ¨ÍœUu sœôW ‡≥ w?A?W?Ä Ë ÛU?Ç ÍU?Ö“…œ Æ≤∞∞± w? u?K?Wz Ë »U?z ≤¥ …—U??˛ …bM?U?z Í—U?Ñï??Ö ¨l?U? U?—Ë Ê«u?—W? ‡¥ Æ≤∞∞± wUL}K ÆÂ…œ—W ÍdOM ˘˙ ÍœUOu W p?}U«ñ} ¨WUO«—u Í…ËW«bJ} Ë wWNW?U wM…“ ¨lOU U—Ë Ê«u—W ‡µ ÆÍœ—u Ʊππ∞≠≤≠≤∏ Í—«Ë—W ‚«d} ÍïJ UÄ ¨Íœ—u? Í…ËWMO†ï?J} ï? bW …˙ Íb…u?} ¨b?W …˙ Í—UÑï?Ö ¨r …Ë w? W—ï «d?áL?Oz ¨w W? —U?O?W ‡∂ Ʊππ∏ w†U µ …—U˛


p}ËuW W p}ËuW wœdËüWJ}

Í—UÖ˛˘˙ ÂüW ¨ÂWJ wËu W —W? U…b}K«Ë WW «Ë Í—UÖ˛˘˙ò å…Ëœd 3—W W Í…ËW ÂWJ —W U…b}K«Ë WW d WA O œW? W ÊU?…ËW W ¨W? sËu? ?AW?Ö WO?O? «˙ ËW? «œU ??}z W W?L?}zò Í…œW?? W? …ËW? W? ÍW??ËË w?U?J?|u? U?U?? ¨5? Êï?? ËËó??}? w?ï?? åWOO d ï ÂW …œ˛W ÂËUeï ¨W?W†W? Íb?O?«ËW?z Í«˙ ¨X}?W?†W X?}?…œ ÂüW? ¨W? ?«˙ s? Í«˙ò åX}

«˙ X}…œ ÂüW wFOU wULOz

ÂWËËœ wW

œ—u Ë ÂöOz


63

œ—uË ÂöOz

U…—W ‡

1

—WW? WœdW? —U?OW? ôW „U ÍW?W ?} w?UW?OO…—W? …—…ËW W p}?W —W W ˘œd ÍUWÄ W «b?W …—…ËW ÂW Íe|˙W Æ…ËW öOz W œ—u Íb?…u WÄ Ë ÂöOz W p} ËW?J…œ êO ï …ËW W?A Ë«˙WÖ W Ë w?«“ wËuÇï Ë …—u?O Ë e} p}†W? ï Ë …ËW?M?O†ï?J?}? W ÊU? ï?? ÍWU??O?O??H? d?W?? W? U? Ë X??«“ ËWz w?U??…—˘“ W ËW?J?…œ ÊUO~?dÖ —U~?} ÍdJO wJ?|—uÄWW Ë …ËœdJ? —W …ËWMO Uz w?œdWÑ«˙ Ë …ËWb?M|u Â…œ—W W Ë ÊUUOU?O U~†W ï W 5 Uz w} Ë s|u Ë Ù˘˙ Ë 5 U?z w WOOÇ —WW ¨w WA?O W ÍËu „…Ë Æ…Ëu?A}?N}W ¨«b?O W UÑ˘d? ÍËËó} wU?…“«ËUO W?Uï Ë Í…ËWMO?†ïJ} wU?Wá?OdÄ s? d …œU ÍËUÇ…˙ «b?W W ? U …—…ËW ÂW ¨—U?OW? „U w—W uW Ë X…ËW U? W ÊU…œ—U œ …ËWJ}Ä W ¨…ËœdW w ËËó?} Íb œ Ë w«“ Íe|˙W Æ4}? …œ«˙ ÊUOU?W Wô…œ Ë UU W «b?|ËW Ë ÊW…b}?WA?O «bU ï w ËËó?}

Ë wO}Ä—W wËuÇï? Ë X…uA}Ä Í—U ñ Ë Ë«—bM}*WW wL?u Ê«bWÇ «œWW ÂW …ËW? ö??O?z W œ—u? Íb?…u W?Ä Ë Âö??Oz Í…—U? —…œ ÍWU???O?Uï?O?U? Í—…Ë«b?A?}Ä Æ…ËœdJWJA}Ä ËW?z Í…ËW?œd?J????«˙ Ë …ËW?b?M?|u?? ï? W?U???—W? ÊU?? W??W?M?O??Ëu?? ÍW??W? ÂW?z W? Âö??Oz w?†˘˙ Ë œ—u? Ë Âö??Oz Íb?…u W?Ä —W?W —U?O??W? „U? W? ÍWU?ËuÇï? Æ…ËœdJ —UOMA}Ä «bUœ—u ÍËËó}

ËËó} w«büW Ë w«—WÖ—WËW ‡ 2 Ë «bU??œ—u W åw?UO? w ö?O?zò ÍËUÇ—W w?J}œd?WW?Ö w U?$…—…œ „…Ë U? ˛ï?ï?? b? U?z Âö?????O?z W?? w??U??O?? w??J?}?Ëd??Ö Ë »e???O?? W? œU?? “ w?Ëu?? ?????Ë—œ W W? U ËW p}?W W? ï «b?O «Ëœ ÍW†U? bWÇ ÂW? Âö?Oz ÍWW?W ¨W?U W?WO?OL?…˙ ÆX|—W?…œ—W?W? Í—˘“ ÍW?? «œW?L?}z Íd?O? M?˘˙ Ë wU?O? Íb?…ËU W? ÍWU?~d?Ö Íb??W?? W? «œW??Öï?U?? œ ÂW? „W? W? ˛œ Í—U? u???Ö ËËœ X?}???…œ w???A???Ö w?W? …u??}???W? ∫…ËWM WJ UO W w? W?O?Oœd? Ë Âö??Oz —W? ï W?W ôW? W w?J}?œdJd?}? Í—U u?Ö ÊU?O? W?W Ë w? W? üW??? ï?? Ë w? ËËó???}?? W? U???…—U?? Í…—ËW???Ö w?J?}???W? w?…—W?? Í…ËU??Ç—W??


64

œ—uË ÂöOz

Ë wU?O Ë Í—Ëu?u wËu ï? U Í—Uï? „…Ë w}«b?UAOÄ Ë W?L}z w?UWO?OU?O œW? —…œ œW wJ?} WO?O˘˙ W? ¨ÊUO? WËËœ ÆÍœ—u? ÍU~†W? ï wM?O Uz Ë wU?—U? U …—W W w WO?œd Ë «œWMO Uz ÂW WO UL?Ö˘œ Ë w WUWz wJ}«b†WU?OÄ ¨…ËW«ËWâ}Ä Ë Í—Ëuu? Ë wUO Ë w W üW ï? WA} ÍWMO?W«˙ wJ|—W…—U?Ç —W w U ï Ë Ë —W? ô Ë —…œô W Âö??O?z ÊU?O? W?W «b?J}? U?W Æ«b?U??œ—u? W ÊU?W?O?O?U??—U? Ë w˘˙ wU?d|˛ „…Ë ÊU?O WËËœ ¨«œWz ÂW?†W W w? œ—u wJ}?Ëu? W Í—Wï? U wËu? ö?Oz W? ÊUO W?W ÆX}?MO W?z p}Ëu œ—u? …—ï Ëu? W Í—Ëu?u Ë ÍdJ?O Ë U??…œUM?|Ë w?†U?O?ï?ï? w?W? W?˘d?Ä „…Ë ÊU???œ—u?? ï Âö???O?z w?M? U Ë œ—u?? ¨X}M}?U…œ Ê«—WdO?Ö«œ ÍU ˛ïï b Uz „…Ë ‘W?WM œ Ë —WdO?Ö«œ „…Ë ÊUWULà?u

„…Ë gO öOz Ë w?M œ Í«d „…Ë ÊUWULàu Ë —W—UÖ“˙ „…Ë Âö?Oz ÊUO WËËœ W ˛œ ÊËu O†U ï Ë w W UW…˙ wM«—UÄ ï ÊUO WW ÆX}MO …œ Íœ«“Uz ÍU ˛ï˘b Uz Âö??O?z wM? U W? —W? Í—Ëu?u? Ë ÊU?? …œ—W? ï X?|“«u?…œ Ë U?…œW?? Âö??O?z w?W? …ËWb?«˙W??Ö W? p}?Ëu?? ?O?†U?? ï? Ë w? W? U?W?…˙ —W? ÊU??O? W?ËËœ ¨…ËW??|˙W?~? ÊUO WËËœ Ë X|ËœW?z WOOU*W wU “ W ÊU?O WW Æ«œ…b|dÖ ÂöOz ï? …ËW—WL} ÆWOO«dïO ¨w «—W~M œ wU “ W „W? W „ï?U? Ë ˛œ Ë U W? U Âö??O?z ï …b? œ ËËœ ÂWz «b?œd?U?U? W 5? W?W W? ÆsÇ…b bJ}? …—ËWÖ wW …“«bWz W Ë s~?WUzËU Ë«ËW «bO üËu? W ÂüW ¨ÊËW…œ—…œ w?Uz s d? W? wËu ?Ë …ËW?}W? …œ …ËWW W? Íbu W W?œdUM?|Ë ËËœ ÂWz Í…ËWz w?W …—u??O? Ë e?}? wËu?? Ë Ë Íœï???O?? Í—U? w? W?JO?ô w?Ëu? ?Ë Ë w ËËó??}? Íb? œ W? —ï?? Ë 5? Uz w?œd??W?W??Ö wU??U?O??U?O?? W?U?ï?? Ë ËËó?}?? Í…—U …œ W??O?O????«“ ÂW? ÆÊU??W?O? ËËó??}? W??O??O? W? üW? ï?? W? Ë«e? w˘—…ËU? Ë üW??…œ w?U??W?O??O??U?O?? Ë ÊËW?…b??W —W? w? Ëó?}? U? Ë «—W?Ö—W?ËW? Ë U?…˙ Íb œ p?}?†W? ï? «œW? åï?Öu???H?Öò ÂW p}? UJâ?O Æ4|Ëœ…œ Íd?W Í—U?J W ï Ë W? ï Ë ÊW…˙U? Ë ÊW…˙ wU? “W ÊU?O?J?}?W? wâ??O Ë …ËW?M??W? U? …ËWU? ï? w? ËËó?}?? w Ë…˙ W? ÊU?…Ë«œËË˙ W?«ËËœ ÂüW Æ4} «˙ ÊUW? w Wô…œ Ë UU W «œWU W U WO ËËó?} W Ë…˙ ËWz ËUW s«u U W ÊU?L??W? W? X}? …œ s W?J ?U Íó?|—œ W W?ôW?W? ÂWz Ë 5? ? «Ë…œ—W Í…ËW? —W ÂW? 7A? W?~}? W?J?uÇ Æ…ËW?M? WJ?ËË˙ ¨Essentialism ¨òw? «—W?Ö—W?ËW?ò w?J W?Ç Ë dJ?O Ë —Ëu?u? wœd?UM?|Ë w W?Oï?Ç W 7A? W~}? ï W~?dÖ w?W U …—W? WJ? WÇ Æ«œËËó} wUUOUO WUï W ÊUUU


65

œ—uË ÂöOz

…œ—U œ W W W? W …ËWœddO ÍW W? U …“—W ËWz åw «—W?Ö—WËWò W ÊUL?W W

w ËËó?}? U Ë ˙ï?ÖW Ë ïW? —W w?J|—WËW? ÊU?WO?OU?M?Oz W W?—W Ë w W? üW ï? «bU U?O W? …ËWUO? ËËó}? …Ë«—b}Ä Ë ⁄U?ï Ë Ë…˙ ËW …ËW?}?W? U U? Ë X}A?W …œ wJ?|—WËW? W? w?«“U? Í…ËWœd?d?O W W? …“«u}? ËW?z w «—W?Ö—WËW? ÆÊ…œU? Uz …—ï ÂW ¨U…bU UU W «œËËó} W p|˙ï?ÖW „…Ë Ë X}AW …œ ÊUW W dO~} Ë Êd?O~}? Ë ˙ï?ÖW Í—W?ËW ÊU?…œ—U œ Ë 5? Uz Ë dJ?O Ë U?~†W? ï? «œW …ËWœd?d?O Ë w?U?O? Í“W? «œ Ë “W? ?†W Ë w? W? üW? ï? w?—W? u?W w?«˙ï?Ö Ë U?? wM? ˙W?á?}?

ÍU ˛ïï?Oï W ÆX} U? …˙ïÖW …—WËW ËW?z —WW ÊUO —W?~ —U Í—Ëuu? w«˙ïÖ ¨åÊËu? ??W? ò ÍW?˘dÄ W? …ËWœd?d?O? Ë Êœd?U?M|Ë ÍW? W? U? …—ï? ÂWz «œW?H? d?W?

ÍËË˙W (Berger en Luckmann 1967: 106) ÆX|d …œËU Reification ¨TOA« W ÍWO dJO W˘dÄ ËW? WOO d åÊËu W ò ÍW˘dÄ ÍWWO ˛ïï?L Wz Ë wWW «b? W? ? U? w? ËËó?}?? w?J?}?˘œ Ë Ã—W?? u?W Ë —U??Ö˛˘˙ W? ˜˘d? ÍW?U??? ËW?z «b??O?}?

Ë s|u? Í…Ë…—…œ Ë U? Í…Ë…—…œ Í˙ïÖW? w?Ëd w? „…Ë ¨X?}M}?…bU?O W?—W åÊËu? ??W ò Æ©±∞∂ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® s?|—b? U?A?O ÊU?W?O?O?U?MO?z W?O?O?ôUÇ Í…Ë…—…œ W «b? b…u W?Ä W Æw?Ëd? w W?—W W ÊU?W?OO?U?MOz W? W—W? wœd? W W?O?O? d wJ|—U?Ö˛˘˙ w W—W? „…Ë WMO Uz ÂW?z W W …b? œ ËWz w «—W?Ö—WËW Íb œ …ËW? ö?Oz uJ†W? ¨X}MO U? ÍdJO? Ë wUO? Ë w W üW ï? ÍË«dJ —U œ w?J}—W? uW Ë W? U

U wM ˙Wá} W W W p}Ëu ¨X|d…œUM|Ë w WAO W Ë ˙ïÖW Ë U…˙ wJ}Ëu „…Ë Ë Ê«œô Ë Ê«˙ï?Ö ê?O …u?|u w?—W? uW? ÍW U?W?M U?W W? Ë s|u? w?«˙ï?Ö W W? Ë Í˛˘˙ W W? ö??Oz Âö??O?z «œ…b œ ÂW ÆW? U«œ—W?W w?ô…œ wW? …ËWËu? —Ë˲˅d|˛ W ÂöOz ÍWU UU ËWz ¨ÊUNO w U ï U …ËWU?}z W Ë U}z U …ËWOOËu J «œW wM ˙W?á} Æ…Ëu? U W —W? ËW W ÙU? ±¥∞∞ W ÊWU? UU ËWz ÊU? W w W W? «œU?}z ÂW?z ÊU?W?O —Ëu??u? Ë wU?O? Ë w? ËËó?}? W Ë…˙ Í“«ËU?O? Ë s?|u? w«˙ï?Ö Ë U? ÊU? ï?? „…Ë ÊU??W? W?ô…œ Ë U?U?? Ë ‰u?? ?? u? Ë U??U?M? —U?J?…œ …˙ï??ÖW? …—W?ËW?? wULKO ÍdJO? w«œ«bJ}Ä w W U «bUœ—u W W˘ñ Wz ÍW? öOz ËWz Æs|—e|—UÄ…œ ËËœ ÂWz ¨W …˙ï?ÖW W?O WU?Wz …—W?«—U? ÂWz Íd~†W W?OO?UO? w ö?Oz ÍdJ?O Ë „…Ë Âö???O?z ÊU?O??ËËœ—W Ë Ê«—W??Ö—WËW?? w?J|b? œ Íd?~†W? ÊU??O?ËËœ—W? W?Ëd?Ö Ë …Ëu d~?†W wW UU? ı Ë …Ëu ÊïÇ …ËU …—W?W ¨4O Wz ÍœW W?z Ë ˙ïÖW wJ|Ë«—b?}Ä «Ë—W? «b?…b?M?O? Uz W? Ë W? «Ë—W? ‘U????}?z ¨…Ëu? ?J? —W? …ËW?J?}? W?O??OU?J?A?O?z ı W?


66

œ—uË ÂöOz

Ë s dÄ«d? U~†W ï Ë —Ëuu? Ë 5 Uz ï WMO«Ëñ} …—ï? ÂWz «bO«˙W Æ…ËW?}M} …œ ÊUOM|u «bO?«“ Í…ËWMO†ïJ} ÍWUW Ë Ê…ËWbM|u Ë 5«Ëñ?} Í“«u} s d W†W Æ…ËW} U W?OO†u?uz ÂW Ë —U?O?W ôW? „U w W? U W wU?WO?OU*W? ÂW «bU?œ—u? W åwœd?J?W? ò wJ ˛ï? W ÊU?O?ËËœ—W ¨4?O …œ p?|˙ïÖW? „…Ë Âö?O?z ¨ÊU?W?OO?MO? Uz ÂöOz Íb…u WÄ Ë ÂöOz wUUU? W …ËWO «—WÖ—WËW wJ|b œ W Ë s|Ëœ…œ ÂöOz Æ“«ËU?O Ͳïï? b Uz Ë wU?O w?W? W ËËœ ï ÊU? u~}? ÂüW ¨s«Ë˙…œ …Ë…œ—u? W wœd?ï U Ë Êœdd?OÖ«œ ÍU ˛ïï? b Uz W …ËWO?OËu ?Ë—œ Ͳ˘˙W Âö?Oz ÊUO? WW ¨g d «Ëœ ÙU? ±¥∞∞ Ë U…b?U?W Íï Í—u?ÄWW Ë —Ëu?u? W Ë Íï W? œ—u w?J?†W?? ÍœW? —…œ œ…ËW? W? œU? “ ÊW? ôW? W?MO? U?z ÂW?z w? …Ë«ËW? w?œd?J†Ëu?? ?? Í«Ëœ êO Ë X}MO …œ w? W UW…˙ Í—…bJ} Ë —Wï U Ë —WdO?Ö«œ „…Ë —W ¨…ËWUœ—u ‘W??|u?†W ÂW?z ÆX}?MO? U «b? W?W?O ËËó?}? W?˘—…ËU Ë U?U? Ë W?H?O? W p?}«˙ï?Ö „…Ë Âö?Oz …ËU …—WW —W ÊU?O WËËœ ÆX|d?˘d…œ p†W W …ËW? WOOU*W? ÍËUW Íœï??O? W??U „…Ë Ë U?…œU?M|Ë w?«“W? Ë qW? Ë w?J —U? W …—ËW??Ö wJ?|—W?—U?Ö“˙ Íb? œ W?? ¨ÊU …b? œ ÂW?z ÆU??…b? —U?O?M?A??}?Ä ÊËu Ë W??H? d??W? Ë ÊU? ˛ ÍW?M?O??W???«˙ ÍW?WÖ —W?W ÙU? —«“W W œU? “ wM ˙W?á?} Í«˙…—W ¨W?U?œ—u? wU?WO?Ou?uz Ë U?W …œ w?Ëu? ?J? «œW Ë üW??…œ wU??W? —ï? w?«˙ï?Ö Ë X?«“ Ë œï???O? Ë d?J?O? ÍdJO w†˘˙ ÊU W U?A} ¨ÊUMOz ËËó} Ë U~†W ï Ë ÊU?NO ï Èu Íb œ U…œW „…Ë «bU?œ—u? ÍU??}z w˘œW Ë X?}A?W …œ Âö?Oz W? wU?MOz Ë w?H dW? Ë ÍU«u? W W U?…œ«Ë«b?} w«Ë˙…ËU?Ç UW …œ Ë U?…bO?WJA?}Ä w? UW?…˙ ÍU W?M „W œW?W? ¨…b œ ËËœ ÂW?z ¨…ËWO?O???«“ ÍËË˙W ÆX}?M}?N? U? œW W?O?O? «bJ}?MO? Uz ê?O „W? …ËW?O?OJ? ˛ï ÍËË˙ W? Ë W W? ÊU …ËU?Ç—W? „W? …ËW?O?O?W?W? ÍËË˙W? Ë ÊW†W? «bO ËËó} wJ}W —W wœdJOW W Ê—«bW „W œWW Ë U…œ ÊUOLu p ˛ï …b œ ËËœ ÂWz Ê«u} w “«ËUO WU Æ«œ…b|dÖ …ËW?UW ËËó} W Ë…˙ W dJO Ë 5 Uz W êO ÊU W?J b ËWz Ë ÂöO?z ÙUÄ W «b Wz WÄ«d w? WHO wÇ—W? ÊUO WW W? W «œ…ËW wJ}? U…—U? W U…œ wU?W? ÊUO? WW ¨X}?MO U «b? ö?Oz Í…Ë…—…œW „W W?U X}MO? …œ p} WMW Ë üW „…Ë ÊU?O WW ¨…—ËWÖ w?J} ËWJ…œ W ÊUO? WËËœ Ë …—ËWÖ wœd?JW «œ wJ? ˛ï „W w†«b?M …b œ ËËœ ÂW?z Æw «œu w?WO —U? œ „…Ë ÊUO? WËËœ


67

œ—uË ÂöOz

Ë XË—œU? wœd?UM?|Ë „W Íd~?†W ÊU?O?ËËœ—W ¨sU?…œ—U? œ Ë U~†W? ï? Ë ÊU?NO? Æ4O Uz Ë WH dW Ë ËËó} w«˙U «œ—U??O???W „U?? ÍW?W?? ?}??? W? ÍW?U?L??u? Ë ÊËu?Çï? ËW?z Í—˘“ …—W ÍW? —˘“ Ë ÊWO «—W?Ö—WËW wJ ˛ï ÂW —W? Ê…œU Uz ÂöOz wU?UU Ë ÂöO?z W …—U W w öOz Ê«u}W «b?Uœ—u W ˘ñ Wz W Ê…œU Uz «œWOOU?O vöLK ËWz w Ë…˙ W ËWz w?U w?W WËu?/ —U?O?W? „U ÍW?W? ?}?? ÆW …œU? Uz «b?OU?…—U? W Ë wU?O? Í…ËW?«bJ?} w? U? W W? W? W?O?O??W?NW?? U Ë X?«˙U Ë w? ËËó?}? U? W?MO?«Ëñ?}? …u?}? w?J? ˛ï w? U? W? ¨w «—W??Ö—W?u? w?L??u? Íœï???O?? Í—U? w? U? W? ¨W? ï? w???«“ …Ë…ËËó?} W ÊU?…œ—U œ Í…ËW?MW? w U W? Ë Ê«bL?u wJ? ˛ï ¨…ËWU?M}N?M?} u?Ö—Wz Í…ËUÇ—WW Âö?Oz —UOW? „U Æ«œWUAO? ¨w ËËó} wJ|b œ —W w?œdJdM} „…Ë Ë X}«“…œ W?L}?z wUW?OOU?O Ë Íd?JO Ë Í—Ëu?u W?A}? Í—˘“ …—W ÍW —˘“ Ë Õ˘˙ p|—WdOÖ«œ „…Ë Ë 5 “b} w W UW?…˙ p|e} „…Ë Ë œ—u W ï U wJ}MO Uz w W?L?…“ Íe|˙W ‘W?U W? ï ÂWz w?bU*W? ï ÆU?…œW†W? U? ¨5 œdJ? Ë…“ w†U W? ‚…œ Ë W~?†W Ë U?J ?}?á??…œ Ê«Ë«d—W? w ËËó?}? w?W …ËWM?O†ï?J}? …ËUA?}?W? Í…ËWz Ë X?…œ—W W? U?? ÊU?L??O???«“ Íœï???O? Ë …—u?O? Ë e?}? ¨«b? ?U?A??O ÊU?? WËu?/Ë Ë Êœd?ï U Ë Êœd?dO?Ö«œ Âö?Oz W«ËW?M ˛ï Ë p W?Ç Ë —…u}Ä ÂW?z w}ÄW X?}à? UL?}Ä ÍËW Ë W?OO? W UW?…˙ wœd ËUW? …ËW U~O? Wï?Ö ÂW ¨…œ—u w?UM?Oz wœd?œu?} Ë ÙU W ÍË«ËW w}œdJO?Ö«œ …ËWUOW W Uz Ë W WL}z Í—Ëu?u wœdJ«d|Ë …ËWU d

wU?WO W?«˛˘˙ W UM?U W wU? “W —UO?W „U? …ËW«ËW?â}ÄW? ÆW WL?}z wà?W Ë Õ˘˙ Ë «œW?U?AO? ÊU/U?W? ¨WJ?†W w?Uñ?Ö Ë Ê«bU? ÊUO?O?…—W w?—Wz W? ¨»eO? W?U? “ ÂW?z «b??O???«˙W ÆU??…œe? ˙ ÊËu?Çï Í«ËœW? ÊËu?Çï? Ë ru?? Í«ËœW? ru?? Ë UJ? …—ËWÖ …—ËW?Ö ÍdJO? ÍW†W ÊU? …œ W …ËœdJ?}K «Ë W …œU? Ë W«˛˘˙ W?OO?UO? Ë ÊU…“«ËU?O WO dJ?O Ë wH dW? Ë wUO? W …œ—W Ë ËËó}? wUUO?UO W?Uï «œW Ë…˙ ÂW? ÆUJ? †WJ?} ¨Íb?W W? Ë U??}zW? —W ËW? W ÙU? —«“W? W œU “ ÍËËó?}?

W? Í—«œW? U? —W?? wU?ï?? ¨w U? …—W?? wM?O??A—«Ë…œ W? W? Âe?O?U?ï?O??U? Í—U?Ö˛˘˙ ¨Wd|œï W —W wUW W—W W Wd|œï wUJ W—W ¨Í—«œW U —W W —W w …œ—W W U ˛ï?ïĢdW?z w«“ w?Ëu J «œW? Í«Ëœ w—W?Ä“WÖ…˙ ¨ËËó}? W U ˛ïï?L? Wz Ê«u?}?W „W?O? U?O??J?} Ë Ê«ñ? «œ Ë —ËuM? Ë U?…b?†WJ?} ¨ÊU?W?ï? W?O??OM?O U?z …˙W? —UO?W? „U «œW?O œï?O Ë Íd?JO «“ËW? ÂW ÆX}M?O U «œ…bM?O Uz Ë U??}z Ë œ—Ëu «˙


68

œ—uË ÂöOz

W?U??O?O?? ö????Oz …e??}? ËW? w? ËËó?}?? w? üu?? ÙU? ±¥∞∞ X?}?«e? Íï??W? Í…ËW???}? Í…ËWœdJËË˙ d U? “ ï ÆUU˙Wá?} ÙU XO W? ÊUOUO? wW W W X}?AW …œ s ÍåWd?|œï Ë wU?O w? ö?Ozò Í—U Ë ï X?}«u …œ —WM?|u W …b?Mu W?†W ÂWz Æ…ËW ï Ëx ±≥ …—U ˛ ÍbW…˙ Í—UÑïÖ W W …ËW|˙W~ Ê«u}W „UMd w U? ïJ} Ë …—ËWÖ wL…Ë wJ|˙W —UOW? „U X|“«d ‘W W ÊËu ö?Oz Ë ÊËu ö?Oz W ÊËu œ—u w U…˙ W Ë U?…œ—UOMA}Ä «œ—u? Ë ÂöOz w? —ï?W? «œW?L??}z ÍËËó??}? W? Âö???Oz ÍU?U? …ËW?J?|—W?W? ÆX?|ñ …œ«œ ÊËu? œ—u? W? W «u?Ö U?…œ—U?OMA?}Ä …ËW?z …ËWJ? œ wJ|—W?W Ë «œW?U?A?O «œU?…˙ wW?O —U?WÄ«d? Ë Âö?O?z W ˛œ Íï? wËu? œ—u «b? —Ëu?u Íd?Ö—W w? —ï? W W W? œ—u ÍW? …ËWz WUW W W W wJ|—WËW ÊËu œ—u —UOW „U Íô ÆͲ…œ Ë …ËU ˛ ÊËu öOz W ‡ ÊËu ï U® W WU?W W W W wJ|—WËW gO ö?Oz Ë ©ÊËu ‡ W ‡ ÂöOz® W ï? W?«b?†ËW? ËËó?}?? w? «ó?|—œ W? ÊËu? œ—u? Êï??â??…Ë …e?|˙W? ÂWz Íô Æ©ÊËu? œ—u?? ‡ wœ—U?d?O?Ö«œ W WU??W ÊËu? ? ö?Oz …“«b?W?U? WW ÊËu? ? ö?O?z W ÊËu —U?Ö“˙ Ë ⁄U?ï? Ë ËËó?}? W? …ËW?O?O???«“ wJ?|b œW? p}??W? W? Í…ËWz ÊU?? u~?} ÆÊËu? œ—u? ÍW«œU? W?O? dO?~?A?Ö …—ï? ÂWz ÍW?†W w?U?UzW ¨X?}«Ëñ? ÊU?…“«ËUO? W? …œ—W? ÆX|ËW…œ—…œï ¨Âö?O?z W X?}«“…œ W? …œU W?O?O?«˙ ËWz U? W «œW†W?W Íï? p|œ—u? Ëu? W w?W? W?? ?u? w?Ëu?? ????Ë—œ Í…ËU?ÇW?? W ï? ¨«b?U????œ—u?? W? w?bU??á??W?Ç Í«Ëœ …œW Ê«bWÇ w? «ó|—œ W WL}z ÍU~?†W ï wU…—ËW?Ö …dO M˘˙ Ë @d?Ö Í—«Ë…bM|u wU?…—«Ë…bM?|u Ëu? W wœd? ÍUU? —Wd?O?Ö«œ W Âö?Oz w?œd ÆÊËu? ÊUL?àu?

ôW? —W?U? …ËW?O?O?«œW? W? Íd?OU? W? U W? ¨Ê«—W?d?O?Ö«œ Í—W??ï W? W?L?}?z ÍËËó?}?

U?«“ Ë v??W?? Ë ôW??? —«“W? Ê«—«“W? ËW?? s? ˙W??á???}? W? ¨f?? —…œu?? w??1—W?J?Ëb? W??? wœ—W?W?W?Ö w Ë…˙ W? W?L}?z Í—Ëu?u? Ë ÍdJ?O Ë w?˘˙ ÍËËó?} W? «œW?U?OO?MO? Uz ÍËËó?}? ÍWU?ï ËW?z wU?…—ËW?Ö …—«Ë…bM?|u W?U W?z d?Uz ÆÊËUM?}?NO? W—W? «b ï? ¨rO ïï ¨bOËW Ë W?…œüU wMO Uz ÍWOH dW Ë èW Ë U “UU? «bO} W ÊWL}z Æ…—…Ë—W åwM?O Uz wLO? Wzò ï?ï q}?AO ÍW u?Ö W Ë W…œ—W? wMO Uz Í“«u?} ¨…ËW? W????O Í…œW? w?U?U? …—W? Ë ÂW?…œ“ï Í…œW? w?U?W?O? U ï?? W W? W? W~? «b —…Ë—WÄœ«œ w?W Ë w …Ë«dJ|˙ ÍœU?Ou Ë wMO Uz Í…œd?—W w —ï W ¨Âö?Oz wUWOOUO …œd—W ¨…uOMO «b œ—u w eOUïOU wËu e}W W w~dÖ wJ}†˘˙


69

œ—uË ÂöOz

¨ÊËu —«œ˙…ËU? wUL?à?u wM? Wu? wM œ…e?O a?} Ë œW? W"? Í“U? —W U œ—u? Íœ—u? w? e??OU?ï??O?U? W w?M?O?M|u?? wW? …“Ë W?? ¨…œUW?? Ë b?O?W? ÍW??˘d?O? ËUï …ËW? ö?Oz wMO?«Ëñ} ËUW? Ë WO?O ö?Oz wW? W˘dO? «œ—WËW W ¨…u?OA?W Í˙ï? Æ…ËW …Ë«d???«u?Ö Íœ—u? w? e?O?Uï?O??U ÍW??W?O?O?«œó Ë Ë w?ö?W?z WU??N?O? wM?O Uz ÍU?ï? U? Ë ôW —˘“ w? W ? U Íb œ Ë ËW?Öe Ë ÊU?W W?I —W w? …Ë«d?J|˙ ï? Æ…u?O?MO? «b? œ—u? w? …ËW W? Í…ËW?M Ëe? w?Ëu e?}?W? Ë …ËWU?? W ÊU??O~?d?Ö w?†˘˙ W«Ëñ Íœ—u w eOUïOU Ë ÂöOz Ê«u} ÍWO b…u WÄ ÂWz Í…—U —…œ d U “ Í—UO«“ …—U? ˛ ÍbW?…˙ Í—U?ÑïÖ W? W? s ÍåWd?|œï? Ë wU?O? w ö??Ozò Í—U? ËË ÊU? W Æ…ËW ï Ëx ©±≥® ¨WOO Êï Ë œd«œu Ë wËd? wW …œ—U œ Íï ÊËu œ—u «bA u œËWz Íu œW w?œd?W??W?Ö Ë ÊËu? e?}?W Ë ÊËu?? ?J «œW? ÍW???W? «Ë Ë W?O?O?|u? wW? …œ—U? œ u?J†W? W W?UW? W W? ÊU/Ëu œ—u? ï? ˘ñ W?z ÍWM??A W~?} ËW?z ÆW?O œ—u? w e?OU?ï?O?U w?U??U? …—W?? Í—U?Ö˛˘˙ ÍU???Ç ¨…Ëu? W? w?Ëu? «b?? W?…œ“ï? Í…œW? w?U??U? …—W?? ÆW? …ËW?U?? «Ëœ W?? ÙU?? —«“W? W? œU? “ W?? «œW???L??}?z w? üË W? Âö?????O?z Í…ËW?Ëu? Ëx? wWW?U wUu w?…—W Í…u}Ç—«u?Ç „…Ë ¨ÊËu œ—u ï ÊU ˘ñ? Wz wMA? W~}

Æ«b? W?O? Í…œW W W?O œ—u? w e?OUï?O?U ÍWW?Ö ÍW?W «Ë ¨w?F W?W?…œ Ë W? W? ÊU??/Ëu? œ—u?? ï? W???˘ñ?? W?z ÍW??M???A? W??~?}? ËW?z W??? e??O?U?ï???O??U? ÂW??z v? W? Í…ËWz ÆWO ËËó} wJ|Ë«—b}Ä uJ†W WO?O Ͳïï U wJ|Ë«—b}Ä ÊËu œ—u ÆËu …œWMË—œ ÊËu œ—u? Ë s? d? …œ œ—u? „…Ë Ë 5 …bJ? «œ W œ—u? „…Ë ÊU? Ëu? W? W˘ñ? W?z W?L?}z w W—W ¨ÊU WU~†W? ï Ë ÊU ï w W U wœdUM|Ë Ë ”Uu? Í…u}Ç—«uÇ WM W…œ Ë œW W? W W W?«—ËWÖ…—ËW?Ö W«˙ïÖ ËW?z Íï w W?—W ¨W W?L}z w?—WÇËU ÍËËó?}

w WU?O Ë UU Ë ”Uu? wUM}N? W—W wU…u?}Ç—«uÇ W «œËËœd «˙ w†U? U$WÄ Ê«—«“W W Ͳïï U wW?OO«˙ „W ¨…Ë«bU ËË˙ å«bOUM}á? b ËWzò Ë åwUM}Äœuò W w?U „…Ë Í…—ËWÖ w?J|dO?U ¨s? ˘˙W —ËËœ U ÆX}? …œU Uz «b?UL†W?ÖW ÙU? —«“W W? W? «u? …œ ¨X?}?Ëu?M? Íœ—u?? W? U?J …ËW? Íd??Ö—W? W? «u? …œ «b? W?…œ“ï? Í…œW?? «œ˘ñ W 5?ËuM œ—uW «b?J} UW ¨…ËW U?UO ÊËu? O U«œU w? W ï W 5Ëu?M œ—u w?Ëd? w?J|Ë«—b?}Ä „…Ë ÊU??œ—u? wüU?M ï? uJ?†W W?L?}z w?«dO? ?M˘˙ ï? „W W œ—u „…Ë œ—u wUMOz «b W…œ“ï? Ë ÂW…œ˛W Ë ÂW…bÑW Í…œW W Æ…Ëu UN} Ë ÊU†u w WO?…˙ „…Ë uJ†W ¨WËu œ—u ÍWWO …ËW W UU? rW W ¨ ¨…Ëu W p «œ


70

œ—uË ÂöOz

ËW ÆËu? …bJ «œW? wü…œ—Uz Ë w?U ï Ë Íd? “W Ë w?U U Ë åwU?L?uò Ë ÊU?L?àu?

wF? W?W?…œ Ë wW?WU? wUu? w?…œüU Í…u?}Ç—«uÇ ÊËu? œ—u «œ…—U?Ö˛˘˙ Ë …Ëu? W?U?u? ËW?z Í…u?}?Ç—«uÇ ÊËu?? ? ö???O?z Ë …Ëu? ?†«“ wU?u? 5? U?z ¨…Ëu W? W Æ…ËW ˘œdï …ËWW? W wUUOUO …e} W? …Ëu WOOUO WW ËWz W? —ï «dáLOz Ë d?O? W?z Ë U?Uz Ë a?}? Ë W?I —W? Ë WÇËU? Ë è}? ï? U?L?O?M?Oz «b?A?O?†U?ï w??Uz ÍWUO? WÇËU W üW…œ ËWz Ë …Ëu W? wO …ËW W wW U?LOMOz „W? UU êO W …—U?LOz W —ï «dáLOz wL?O w…ËU w UNJ}Ä W …Ëu }W …Ëu? W «œWU …œ—W ËW œ—u w?U?…“«ËU?O? W??W W? ÍWU??O?O?†U?ï W? üW?…œ Ê«œW? ËW? …Ëu? „W W??I†W? Ë Íï? ÂWJ ?} Íd?Ö—W X|ËW? …œ «œ…d} s Í…ËW?z Æ…Ëu …œU U?z «bOU?Lu? w WO? —ï} «d?áL?Oz ¨ÊU…œ—U œ Ë ÊU?NO ËËó}? wœdUU? W ï WOO ËËó?} Íb œ w WJO?ô Í…ËWb«˙WÖ …u}Ç—«uÇ W w W?OMOMO Ë …ËW ï wUWO?O W U …Ë«—b}Ä W WJ}Uï? —W Í…ËWMW Ë «b? —W??W? U?????}?z w?U??W?M?|Ë w?b?U?ÄW?? „W? ¨«b? ï?? ÍW??W? W? ? U? W??O? ËËó??}??

Æ«œU}z wUWUWz Ë èW Ë ÙU W Í—W~ —U d|˛W wœdW WUu

w?W‡åw? W U?W?…˙ò ï? œ—u? Í…ËW?b«˙W??Ö w«b?†ËW? WU?O??O??«˙ ÂW?z Í«˙…—W? ÍËË˙W? ¨W?? W??O???O?????…œ—…“ X?W? W??? —U??—˘“ W??? ¨Âö?????O?z W? —W?? ÍË«d?J?U?1d???Ö ÍU~†W? ï w?œdJLËu? W«b†ËW ÂWz Í—W?ËW ÆW?UMd wJ?}«b†ËW …ËW?O —Ëu?u wW U~†W? ï ÍWUOO?«—u wËuÇï ËUW? W WW u?O Í…œW wUU? …—W Íœ—u WOU? W «bO?} w…—W ÍUU W? ¨«œ—W ËW W ÙU —«“W? ËËœ W —W wO†Uu?u Íe?} Ë p? —U Íe?}? ï W?U?N?O? Í—U?U Ë …œU? w?J}?MO?ïÄ Ë w?MO? Uz w? e?O«Ëœ Ë s d? U …—W? W Wï?U Í—W W—W? W ¨s Ͳœ Ë s? ÙWÖW ¨‘U Ë Û«d? ¨„UËË˙ Ë Í“«ËUO? wM dÖe|˙ —W?W W W?OO«d?u1œ wUWO?OUO? Ë wWW? WáO?dÄ wœdJU?W …ËWAOUO? ÍËË˙W ÆͲ…œ w~…˙…d Ë w~…œ…d Ë Í“ï?†Uz Ë wïU …œ—u? Êï?OK b?WÇ ËW?z wUJ?A†œ ¨ÊËu? œ—uU? Ë Êœdd?O?Ö«œ Ë ÊËu ï? U? W Âö??Oz wUu w~d?Ö ÍbW…˙ ËËœ ÊËu öOz Ë ÊËu œ—u? W …ËW|ËW…b} ÍWU?Làu

„…Ë ÊU??O?M??O? U?z w?Ëu?? “W??z Ë ÊËu?Çï? Ëd??O? X??|ËW?W? U? Ë W?U???O? ï?? Ë w?W???W??U?

«œ—U?O?W „U ÍW?MO«Ëñ?} ÂW Í…ËW?z ÆX|dJ ?UM}?Ä W«—W?dO?Ö«œ wWO? U ˛ïï b? Uz «bJ|e?} w W «œd?—WW? Íï W …Ëœd?œU W Í…ËWz Íe?|˙W W …ËWz W?$—W wM?|u …ËW?U?O?†œ w? üËu? W? W? W? Íb?O?W? Ë d?~?W? ô Ë Â«bW?z Ê«—«“W? W? W? U??…œ—U? ÆW öOz ÍWWOO˘˙ Ë wMO Uz W U WÄ W ÊU Ë«ËW Í˙…ËU Ë ÊËu öOz Ë s öOz


71

œ—uË ÂöOz

U?}z U …Ë«Ë ÍW†W W ï ËW? «b öOz w?œdJO W «˛œ W —UO?W „U «bO?«˙W 5 U?z W WM?…˙ …Ëu UW? Íe|˙W ÆÊu? ËWW?MO}? œ—u w?J|—W?Ëu Ë —«Ë…bM?|u ê?O Ë U ˛ï?ï?O?ï? wJ?}J? WÇ ê?O ï? UW?Ä ¨…ËU???}z w?F?O?«Ë W «b? b…u? WÄ W? X|d?~ ¨Û«dW ı Ë ‘U W ı ¨5 U?z w†˘˙ Í«ËœW Ë U U 5 Uz ÍWWW Ë U? ˛ïïĢdWz Ë w W üW? ï Íe} „…Ë Ë UÖ“…œ „…Ë 5? Uz W U ËWz ¨X|˙WÖU? «œWL}z ÍU~†W? ï W wJ}?LO? „…Ë Ë WH dW? Í…—uO W p?}W „…Ë Ë ÙU W „…Ë Ë w?MO UN?O „…Ë W?U?ï?? W «b?|d?Ö Âö???O?z …Ëu? UW? ËW?z Æ…ËW??}?†ï?J? ?O?}? Ë U?J U??U? W? w?†«—ï?

W?†˘˙ Ë „—W?z Ë —W???…—U?? «b?J?}?? …œ—W? —W?W? Ë …ËW??L??}?z ÍËËó?}?? w?U??U??O?U??O?? Ë X}†…œ ÂöOz W W«˛˘˙ ÍW WU Wz w U W? Íe|˙W ÆUJUAOM…œ wU…“«ËUO ÍW? W? U?? ÂW? ÍW?J? œ w???? Ë Ë…˙b?u? Ë X?—W?Ä“W???Ö…˙ —W??ï??? U? Ë —W??d??O???Ö«œ W? Æ«œW W†WW

Íb WW © …Ë«œW ® wMOA—«Ë…œ Ë ÂeO UïOU wœd ËüWJ} ‡ 3 w? W??????O?? wL??u?? W? ò ∫U??…œ Âö????O?z W? ”U? …—ï???? W —U??O????W? „U?? w?…œüU? w üW?…œ w?UW?O?O???OU?ï?OU? W?O b?…Ë…˛—W Ë Âö??Oz Í…ËW?œd?d?O ËU? W ¨«b? …—W? ËU? W Âö???Oz w?U?U?O?U??O? …Ë…ñ? W?W? ¨«b? ö??O?z ËU?W w? …—W? ï w?AÖ wW …u?}W ÂüW ¨s? u „ïU «bU? ï ËUW bW?Ç ¨«bO ö?Oz w W?ôW —W «—W? W ‘WO?}Ä ÂW? —W ¨ÊËu ËUM?}ÄËU »…—W? w e?OU?uO?U ÍW U?Ä wM?«—UÄ ôW ® Æå—W? W ï d?Ö ÊUO…˙ w??OUïO?U wJ}? WU?O ¨»…—WU? ÍWJ œ wU?…œ«˛W ©±π ‰ ¨—UOW —WM}˙u—W w?W …u}W «œ…Ë…—W Í…ñ|œ bWÇ ËW —UO?W „U 5MO …œ „…Ë w?U?U …—W?? ÍËËó?}? Ë w …—W?? w e?O?U?ï?O?U ÍËËó??}? ¨Âö??O?z Ë Âe?OU?ï?O?U? Âö?Oz wUW?O U …—W …—U? ôWÄ Ë w …—W w e?OUïO?U wUW?O b…Ë…˛—W ¨Âö?Oz w eOU?ïOU Í…ËWM Ëe d W? —U~} wW …u?} W Íe|˙W ÆU…b†WJ?} ÍbW W ¨W WO Í…œW? wUU …—W Ë ÂW…œ“ï Í…œW wUWO U ï? w W—W W ¨w …—W Íb?W? W? W?U?? ËW?z Ëu?? W w?…—U?? ÂW Æ…ËW???}?M?|˙W?Ö…œ —W? ËW? W? ÙU? ±¥∞∞ ï? wUU …—W? W d U “ wËu «“…—U ï? X}«u …œ —WM|u Æs|—U?JM†WJ} W U?…b†WJ}

ÍU? …—W? Ë ÂW…œ“ï? Í…œW? wU?W?O? U ï? W? w? …—W? w e?O?Uï?O?U? wËu? «b W?Ä


72

œ—uË ÂöOz

wUA?OËU W s “ s b«—u s “ W? …ËW|˙W~ W~d?Ö W }? ËWz ï «b W?O Í…œW ©±π∑π s “ s b«—u s “® Æw W uOËu åw …—W w eOUïOU w«b†W—Wò wLO ËËœ Ë —U?Ö˛˘˙ ËËœ Í…œ«“ W ¨ÂeOUïOU Ë ÂöOz …ËW?OO«“ ÍËË˙W W W?œdJ?†WJ}? ÂWz Ë s?|dU?M†W?J} Íb?W? W ¨Ê“«ËU?O w?†U W? Ë wH? d?W Ë Íd?JO? „WO? “«ËUO? X}«u U? —UO?W „U? ÆW …—ËW?Ö wH d?W wJ?|du? …ËWO?O?«“ Íb œ Í…ËWËu? Ëx Ë ÊËu? J «œW? Í…u}?Ç—«uÇ W? ¨«bO?MO?A—«Ë…œ w?Uï? Ê«u}?W X}?MO? w?U? …œ—W? w…—W? ÍU? ˛ï?ï b? Uz W? ¨«b? e?O?U?ï?O?U w?Uï?? ÙW?ÖW ¨W? ö??O?z ÆW?O? —«œW U? —W? w?L???O? ÍW U?W?M U? Ë w …ËW? W w? W†Ë…œ w?UœU?O?M Ë W?d|œï?

Ë Ê“«ËU??O???J?}? Ë«ËW w?U?? …œ—W?? ËËœ W?d?|œï?? w?U?ï?? Ë w?MO??A?—«Ë…œ w?U?ï?? Ê«u?}W Æs? W? U w?«Ë˙…ËUÇ Ë UU? Ë ÊËW? Ë U«u? Ë WA?}? Íd~?†W ÊU?OJ?}W? —W W «œ«—UzW w†U? Ê«—«“W ÍWJ œ wJ}?Uï «œWd|œï w?Uï Ë wMOA?—«Ë…œ wUï —UOW „U ÆWUW?O —Ëuu …d Ë wM Wz …d Ë wMO Uz …d W W —ï «d?áLOz wUï W Í…œW? w e?O?Uï?O?U? wJ? ˛ïW? ËWz ¨X?}M?O U? W?O?O†U? Ê«—«“W? …ó|—œ W?U?ï? ÂWz wL?O? Ë U…œ ËËó}? wU…—ËW?Ö W W —ï «dá?Lz Ë wMO?A—«Ë…œ ÍUU? W ÂW?O Ë X}M}ÄW?…œ «œWUï …—UÖ˛˘˙ ËWz —W?W ÂeOUïO?U wUWœdUM|Ë Ë W?Ñ«˙ Ë UU

Ë —Ëu??u? Ë W?U?O? w?M???J?|˙ w W??Oï?Ç W ÊU?O?J?}?W —W? w W?? U? Í“«u?}? ÆU…b†WJ} ÍbW W «œWH dW

Í…œ—U? œ —W? …ËWM?O?â s? —U?ÇU —U?O??W? „U? ÍW?üW ÂW?z Í…ËWœd?J?«˙ ï? ÆwËu …œüU Ë …ËW?Ëu Ëx Ë ÊËu «b WÄ Í—UÖ˛˘˙ wœdJUAOM?…œ Ë ÂeOUïOU „…Ë ¨Âe??O?U?ï??O??U? U? U?z ∫W? …ËW?z …ËW??M? …b? w? ü…Ë X?}? …œ «œ…d??}? Í…—U??O??d?Ä ËW?z w?U?u? ï? „W? …u?}?Ç—«u?Ç „…Ë ¨w?H? d?W?? Ë Í—Ëu??u?? Ë wU??O?? wW? …œ—U? œ w?J}? W?Ox?W? Ë w?U?O? w?†U W? w? W? U? wJ?|—ï? „…Ë ¨w? W??…œ Ë wW?W?U?

W ï? U «b?W U?~†W? ï? …—ï ı W? Ë …Ëu? J «œW? ÍW? ¨U~†W? ï? wM???J|˙ w W? ? U

ÍW?Ö—Ëœ w? ö??O?z W??«˙ U U?z ø…Ëu? W??W?—W «b? ËËó?}? w?Uï?? ÂU?W Ë …ËW? U? ø…Ëu wOUïOU wW U ˛ïï b Uz —W ËW W ÙU ±¥∞∞ W —W w …—W ÊU? W? …œU? W??O?O???«˙ ËWz Âe??O?Uï??O?U? wU??Wï?? Ë …“U …—u??O Í—˘“ ÍW? —˘“ Xd}z ÂW? ÆÊWd|œï Í—UÖ˛˘˙ w W—W w …ËW? W ÍdJO Ë …ËW W W Ê…œW?UAO w —uO v s d~dÖ W ¨ÂËU e ï? p d}z ÂW Ë Êï—bWz p bW ÂW Ë —WMàOÖ Í—UÖ˛˘˙ Í…œ—U œ ÂeOUïO?U W 4}*W…œ WOO«˙ ËWz ¨s e?OUïOU w—WÇËU


73

œ—uË ÂöOz

Í…Ë…—…œW W? Ê…œWOU?AO Íœ—ËË W «b?UOUW?MOËu W W? U«“ v ÂWz ¨W Wd?|œï

p}?? «œWd|œï? wU?W?O —Ëu?u? Ë Í—Ëu Uz Ë w? W üW? ï Ë w?JOM?W W?—W u?W ÂeOUï?OU Ë …ËW W ¨X} …ËW? W ÍËU …Ëu W p} Ë X?} ÂeOUïO?U ÍËU …Ëu W (Hobsbawm 1990, Anderson 5 W U?Ñ˘d ÍËËó?} ÍW?O|u WU?ï ÂWz w?†UM

¨W Wd|œï? w9W wJ}? W—W ÂeOUï?OU X}†…œ —WMà?OÖ Æ 1991, Gellner 1994) Ë Êd|œï? Í—Ëu U?z wM??J|˙ï? Ë ÊœdJ?AOz Ë Êœd?b?O…u W?Ä Í“«u}? w U?$—…œ dJW Ë WU—U Ë WU U u „…Ë ¨Wd?|œï ÍU~†W ï wU…—ËWÖ …Ë«—“W «œ Ë UÖ“…œ wœd?J«e?} U?z Ë Êœd?…u}?ËU Í…—ËW?Ö wJ?}M}?U? w†˘˙ …ËW?W —W?W W? b? ìË Æ4?O? …œ «œ…—ËW??Ö wJ?}????A??Ö W U?~?†W?? ï?? w?U?…Ë«ñ? «b?J?}? Ë “«ËU??O? …e??}? Ë ‘W? Í—U?Ö˛˘˙ W W? «Ë ¨å…ËWÄU?Ç w e?OU??OÄU?ò W? …ËW?}??W …œ Âe?O?Uï?O?U Êï?—b?Wz Ë V}? Ë —UÑï?Ö Ë W U˛˘˙ w«Ë«d?—W wUM}?N W—W Ë ÛU?Ç wUWM?}U wU?M}«œ Èu? wJ?}?†U W?? ÛUÇ w? e?O?U??O?ÄU? Êï??—bW?z Í˙…ËU W? ¨…Ë…Ë«d?Ëu? Í…Ë«d?Ëx? ËW?z w†U? W? Ë wM?O U?z w†U? W? Ë Í—ï «d?á?L?O?z w†U? W? W …“«ËU?O? W? U?…b??Ë—œ Í…u?}Ç—«u?Ç „…Ë «œWd?|œï W? —W w?UW?U?ï? W W? ÍWU?Ëu?â W?O?O†U?ï? WËd?Ö …ËW? W Âe??OU?ï??O?U? X}?†…œ «œ—W?Mà??O?Ö Í«ËœW? g?O? ËU? e ï? ÆÊËu? …œU? U?z ”U?u? wU?WO? U ï ï? …ËW|˙W?Ö…œ gO? eO?UïO?U w?Ëu J? «œW Í—UÖ˛˘˙ Ë U?…b?Ë—œ Í…ËW?MO?†ï?J}? w?U?W?†ËW 5? W?W? (Hobsbawm 1990: 10) ÆÂW?…œ˛W Í…œW? Êï? wU…—U? ï …ËW?|˙WÖ…œ «b?AO?ÄË—ËWz ÍdJO? W Âe?OUï?OU Ë …ËW? W Í…œ—U œ d? «Ëœ ¨ÊËU ˛ «b?? Wœï? Í…œW?W? ÊU?O?Ëœ—W? W? ÊU?M|˙ X??—Uz Ë q?O? —«u?O??? 5?U?? Ë 5M?O Ë —…ËU? ï? ïz Ë w?J? ËU? ‰—U? „…Ë w?U?W?O?O??—U? W? p}?†W? ï? Ë g Ëœ ‰—U? Ë Êu e?U Ë eM U? Êï—U? wU?W†ËW gO?«ËWz Í«Ëœ Ë …ËW U?WM|œ Æ©¥ ‰ ∫±ππµ ¨rU ‰u ® Íœ w«ËWz ÍdJ?O? W Í˙…ËU ‘U???}zU? X}†…œ …ËW?J|—W?W —U?O??W „U? W «œ…ËW? d W? WO?O«˙ ËWz …Ë…—WËW? wÇW ¨U…œ ï wA?O U W ÊUÇu?} Ë …ËU —W wJO?J}U œ wU?ï W? ÂeOU?ïO?U w?Ëu J? «œW wJ?O?J}U œ Íd?JO? W …ËW? ïÇdO? W ÍW …œU? …ËW??O? “«Ë˛—ï? ÍU?~†W?? ï?? w?œd??W??W?Ö Ë W?d?|œï?? ÍW? U??W?M? U Ë Í—«œW? U?? —W?? ÙU ±¥∞∞ wUWJ —W Ë Í—W?Çï Wà} wMOA—«Ë…œ w …œ—WW „W? ¨…ËW}W …œ v W? W W «Ë ÊU? ˙…ËU wJ?O?J}U œ Íd?JO? ÍWJ œ wU?…—WM?|u Ë f—U? Æ—W ËW? W Ë …ËWM? WJ w? …ËW W Íd?JO? Ë …ËW W W? d?O X|d?U ‘W? ËU Í—«œW U? —W? Í˙«“U


74

œ—uË ÂöOz

Ë œu? Ë !U?? Uz Ë X?? Ë w U??$…—…œ Ë W W?U? “«Ë˛—ï? wJ?|Ë«d?M}?«œ Âe?O?U?ï?O?U? WO?O«˙ ËW?z pOJ}?U œ ÍdJO Í…œU? wJ|—WM|u? Ëu W ÆW?O “«Ë˛—ï wUW?$«“U w …—W? ÍWÖ—Ëœ W? ï ËWW? w|˙ „W UU? êOW? WO “«Ë˛—ï? W …Ëu d?} W?O U …—W? w?L????O?? „W U?U? ê?O?W? Í—«œW U?? —W? w?L????O?? Ë …Ë…—W ËW?? W? ÙU? ±¥∞∞ ËWz w?U?WM?O?A—«Ë…œ W?à?}? Ë Âö??O?z wU? …œ—W? w? …—W? ÍW?Ö—Ëœ ËU w??…œüU ï? Ëu d??}? U?z Ë “u?†W? Ë r?†W Íe??}W? w??? u?}?Ä Í—«œW? U? —W? Æ…Ëu? W? …—U?Ö˛˘˙ Ëu ÊïÇ ÂöOz Íb?Oz ¨Ëu du Íe} »…—W ÍWÖ—Ëœ w…—W? Íe} ¨ÊËu J «œW …Ëu …ËU …—W?W —W WM? œ ÂWz ÊïÇ ¨w …—W? w eO?UïO?U ÍU ˛ïï? b Uz Ë WU?M W wU?W?O?O??O?Uï?O?U W?O? b…Ë…˛—W? W Íd?Ö—W Êï?Ç Ë w??OU?ïO?U? wW? …˛˘dÄ ÊU? W?U?O?O???«“ wJ?}? ü…Ë ¨—U?O??W? „U? ÍW?… åp?O?J?}?U œò «ËW?z ¨…Ëœd? »…—W? w?JO??J?}U? œ W …ËW?? W?…œ ÍU?O? Ë —U?O???W „U?? ÍW?WJ?O??J}?U? œ r}?†…œ Æ…ËW «œU? „UËË˙ Ͳ˘˙ „…Ë ÍW?W? ü…Ë ¨WËu/ ï? ¨f—U? wJO?J?}U œ W?JuÇ ¨Íœ w?UW? ±¥∞∞ w …—W ÍW?Ö—Ëœ W ¨W eOU?ïOU Âö?Oz W WJO?J}U œ ÂWz w}ÄW ∫W? «dJUz ï? Âö??O?z w?U?…—U? ôW?Ä W? Ë …ËU? ˛ «œWd?|œï? Ë Í—«œW? U? —W?? Í—U?Ö˛˘˙ W? ÙU? Ë W?W? w?U?W?O —W?Çï? WM?O?A—«Ë…œ W? Ë 5??O?Uï?O?U? Í—U? ôWÄ Íï? Í…Ë…—…œ W X?}M}*W?O X|ËW …œ —U?OW „U? w —uW ÆÊËu? Í“«Ë˛—ï ï …—“W Ë W?M œW

Ë …ËU …—W? W? —W Âö??O?z Í—U??…˙ Ë 7 „W? w …—W? w e?O?Uï?O?U? Ë Âö??Oz Ë WO?O …—W w eOU?ïOU Í—U?…˙ «œ«˙W w ËWJWz W? «bUW W Uz wM? “W «œ ÙWÖW w?W W?†W? „W ‘W?? Wz ÆW? W?? e?O?Uï??O?U? ÂWz w?M? d|œ ÍU? ˛ï?ï? b U?z p?|˙ Âö??O?z Ë Â…œ—W? Ë ⁄Uï? w?«˙U w?J}?œdJ†W?J} Ë W?O?O?H d?W? wJ|d?u? uJ?†W ¨W …—ËW?Ö ÆÍdW W WU…“«ËUO …—UÖ˛˘˙ W ”U «bU? UO —UO?W „U W? …ËWM …b …ñ|œ bW?Ç ËW !—W WJ œ wJ?|—U U Í…ËWœd?dO w W?O? wLu? W ò ∫U…œ Âe?OUïO?U Ë Âö?Oz Ê«u} Íb?…u WÄ ËUW? w …—W? w??…œüU w? üW…œ w?U?W?O?O??O?Uï?O?U W?O? b…Ë…˛—W? Ë Âö??Oz ¨«bO öOz w WôW ËU W ¨«b …—W ËU W Âö?Oz wUUOUO …Ë…ñ WW ¨«b öOz ÍW? UÄ w?M??«—UÄ ï? w??A?Ö w?W …u??}?W ÂüW? ¨s? u „ï?U? «b?U ï?? ËUW? bW?Ç ÍWJ? œ wU?…œ«˛W —W «—W? W ‘W?O}?Ä ÂW —W ¨ÊËu? ËUM}?ÄËU »…—W? w e?OUï?O?U Æ©±π ‰ ¨—UOW ôW ® å—W W ï dÖ ÊUO…˙ wOUïOU wJ} WUO ¨»…—WU «œWM d|œ …—U?Ö˛˘˙ ËW ÂeOUï?OU —WW W?d} Ë ËU?J«˙ WœdW? …—ï ÂWz


75

œ—uË ÂöOz

ËW?z ¨W?O?O Ë …Ëu? W? «œU?OËœ w?J}?? ?}?? ê?O W? Ë W W?U?M ??} Ë d? W? wJ?}?œd?W?? Ë W?O?O? W?W? W? U?…œ ÊU?O??U «b? ö???Oz ÍËËó??}? W —U??O??W? „U? ÍW«œ—U? œ W W«œ—U? œ ËWz WOO? w«“ w? }? „W Ë ÊË«dœ…“ËU w«u? e? Ë w «—WÖWKO? W Âö?O?z ÍËËœd «˙ ÍWM|Ë Æ…ËW? «b ?J} w? …ËW W w?œd|ËüW Ë …ËWb?UËW?Ç Í…œ—U œ w WOU? …ËWz ¨…ËËœd «˙ ËWz ï W …—W w W?OOU ÍWM|Ë ¨w? …ËW W wW ËËœd «˙ „…Ë Ë wOUïO?U wJ}«ËW†UÄ W U…œ ”U…Ë w Wz Í˙u ÍbW? „…Ë wJ}W W …—W Ë WM|Ë ËWz W Wz ÆwO?UïOU wJ|ËUOÄ ï X|˙ïÖ…œ …ËWOOMO? Uz wJ|ËUOÄ W wUu ÍWW?OOU? W†U W U? W ¨«b W?O Í…œWW? w …—W w e?OUïO?U W ÊWU?Wz „…Ë Íï? ï? „W? WM?|Ë w?UM?}??N? W?—W ï? w? W?O?}?Ä w??? u?}?Ä ¨W? e??OU?ï?O??U ÂW?z ÍËËó?} w«b?UA?O X|“«d? ‘W W? Æw üËu Ê…ËU? Ë ËËó}? —ËËœ wJ}? eO?UïO?U w?J?|b œ W? »…—W?? «b??O?}? W?? w …—W?? w????O?U?ï??O?U? w?W? ËËó?}?? „…Ë Âö???O?z W«œ“U ¨s Ëu? «bU ï wU?WO …ËW W W?$«“U wbU?ÄW ÍdO W …ËW?OO?OUï?OU è} Ë Ê«e?} Ê«u} W W «œWU? ËUM|u …—Uu? Ë ˙W Ë wïU Ëu W? ËWz —WW Ë wï?U ÍËËó?} W?ôW ÍËËó?} …Ë…ËË˙ —˘“W? Æ…Ë«b ËË˙ «bU?WO?O …—W? WKO W? Ë ËU w?U?WËu?â W?ÄËd?Ö Ë ÊW ô Ë è}? Ê«u?} w? —WÖW??…œ Í˙W? Ë 7u? Íb?W w? U????O?? W? W?? ¨Âö????O?z ÍW??W??H??O?W?? —«u?Ç W? X?}?ÇW? ÊU?? œU? W? ¨W?? ö????O?z wA}W?LA} W ÊUO?UO ¨…ËUM}N W?—W ÊUOM ñ|“ wWO ËËó?} ˘ñ Wz wUWO?O†uuz ÆÊË«—˛u «œïËU w —W~ üW…œ Ë wWà} w?U?O? wà?W? W? ”U p?}? U? ¨Íd U? b? U? œW? W?"? ¨w? d?W? w?u?WK? W? w? …ËW W? Íb…Ë…˛—W? Ë Âe?OU?ï?O?U? Ë …ËW W? W ”U? ¨U?…œ w? ö??Oz Ë w? …—W? v? ¨W?‡©wU??O? w?à??W? W? W?M…˙® ÍËU? W?? «b? W?W?~?d?Ö W?? ?}??? W? ËW?z ÆU?U? ∫W 5? d? W …ËW? U…œU?O? Íb?W W? w ö??Oz wU?O? wà?W? w~?dÖ Í—W?M}?NJ?}Ä ÆWLOW W «Ë wüU Í—W?U ¨…bOW W «Ë ˙…ËU ¨Í—WU ¨WKO W? W «Ë è} ¨Í—WU ÂWz U…bU?AOM…œ U?OUU …—W W w? öOz wUO? wàW Í…ËWz X?}†…œ Íd U Ë ÊW? …b …u?|˙W Ë ÊW?…b?J|˙ W?à?W? ÂW?z «˙…Ë…ËUW? Ê…e?} v? ÂWz ¨Ê…—W??U? v? «œW ?}? ËW Íd U? Æ©±ππ∞ Íd U'«® ÊW?…bU?AOM?…œ wœd?—U wU?W e?OUJ?O

«b öOz ÍËËó} wUUOUO W?…ËW U W ÊïÇ UWz …ËWz wUAOM…œ Íó|œ—W Æ…Ëu d —W~? —U Ë d~d?Ö Ë d|eW ÊU W?J œ w«ËW W«—W?U ÂW p}W? Í…—U—W ÍËË˙W ÊU?WULà?u W ÍW? UËWz ¨«b? öOz w?UWO U? …—W …—UÖ˛˘˙ W W?Ëu/ ï


76

œ—uË ÂöOz

w?? «Ë…œ—W? w??d???}? Â…œ—W?? W? …ËW???O???O?? W? üW??? ï??? ÍËË˙W?? Ë ÊËu??? ??? W??? …Ë…—U??? ˛ Í˙…ËU? w|˙W? Æ…Ëu d? e?}?W W?J œ w?U?W?W ô W? …b?O?W? ¨ÊËu? «b?U?W?O?O?A? …—u? Íï wU?…e ˙ w}?W w W uO?«u …“«Ëô Ë w U …—W WËd?Ö ÂWz …bOW? W …Ë…Ë«ËW

ÂüW Æ…ËW?}M}0 «œWU?W U Ë —UJM? ˛Ëœ Ë XW W—W? uW ËWz d|˛W Ë X|e?|—Uá Í—WM?†UÄ W?L?O?W? Ë …d?~?d?Ö …b?O?W? W ¨W?L?O?W? W «Ë w?üU ¨«b? U?u?? wU?ï? W W? «bW?U U ËW? Æw …—W? ÍWÖ—Ëœ Í…Ë…—…œ ï? …Ëu Âö?Oz w?U…—U? ôWÄ w…—W? …—U ÂW w?|˙ Í…ËWz X|dM «œ wU?…—U ï p|—Ëu?M Ë Èd ï ?O…œ —W? WG?}Ä «d…œ W? «Ë ¨…Ëu W?K?O? W? Í—W???U? ¨…u???«—U?Ä ÊœdJ? ó?|—b???…œ W Í—W?? ? W?G??}?Ä Ë …Ëœd? ¨…Ëu —«b üW?…œ Ë U«ËW Ë e?}W w?J}à?} W? g …—u w?à}? ï …Ëu ËWz ÍU?LO?O?Oz w~d?Ö wJ}†˘˙ Ë …Ëu d?~dÖ WJ œ ÍW?…—WU? ËËœ W ¨WKO W? W «Ë ¨è} «œWU? UËW wà} W? —W —W WG}Ä —W?Ö WJ œ wW UU W Æ…u?OMO «bOUO Í—U? ñ wœd—…œ W ËWz …ËW?}à}?N …œ Í…ËWz Ë W «d ËU?W ËË“ «d…œ W «u W g? …—u Í—«b üW…œ Ë e?}W ÆW WOOWà} ULOMOz ¨WO?O ÊU WJ? œ w«ËWz w U?O ÍUU? W«—W?U ÂW p}?W —W wÖ…œU? Uz ÊU u?~} w?U?O?? wà??W? w?Ëu? ???Ë—œ Ë Êœd??W?W??Ö w?U?W? U? W? p?} U?? —W? W ÂüW? «bU?O? W?N?}? —W?W? ÊU?O«ËËœ ÊU? «bU? WJ? œ w«ËW?z —W?W ÊU?O?J}?W? «b?O? ö??Oz Ë U?u? wU …œ—W? Ë Âö?Oz wU?U …—W? W W Íd? U …—ï? W Æ…Ëu? ?…œüU W ”U? p|—ï?â?OW X?|ËœWz w ö??Oz Ë w …—W? wU?O w? WO?à?W wËu? J? «œW X}?«“…œ ËWz ¨W?OO? —U?O?W „U? „…Ë Íd U? ÆU?U Âe?OUï?O?U Ë …ËW? W wJ? WÇ W ÊU…Ë«œËË˙ Ë …œ—U œ Ë Â…œ—W? ¨U…œ p} WOUJAO?z Ë —UÖ˛˘˙ Ë Â…œ—W ı wU wJ WÇ w?W UÖ“…œ W Íd U ¨U?UM†WJ} ÊU b?W W Ë …ËW}?M|uU W˘ñ? Wz wJ ˛ï ¨…—UÖ˛˘˙ ËWz wUWOO…—W …Ë«—b}Ä W W W U W X|ËœWz ÂöOz wUU …—W —WW wJ W?Ç Ë ÊU “ W UJ? W w …ËW? W w$«“U Ë Âe?OUïO?U …ËW W wU? “ W „W ÆÊWJ œ wJ|—UÖ˛˘˙ Ë Â…œ—W wW?†WÇ…˙ Ë WU?Wz p?}†W? ï Í«ËœW p?} e?OUï?OU? Ëu W W?O?O UO? wU u?Ö —W ÆX}M}…bU «œ ¨X}?†…œ ÂËU e ï „…Ë ¨X} OW —WÖ ¨X|˙WÖ…œ «b?O ËËó} wM d|œ wW?O üËu? W X}?M}…œ«œ WU?W?z Ë ÊïO? œ«d Ë Ë«œËË˙ Ê«b?WÇ p}? eOU?ïO?U (Hobsbawm Æ«œWz wUW?O ˛ïï b Uz Ë ÍdJO? …e} W Ë Íï wËu W w? ËËó}


77

œ—uË ÂöOz

…ËW? U …œ Íï? w?U?W?Ö…˙ Íœ—u? w? e?O?Uï??O?U W?Ëu/ ï? and Ranger 1983) 5}à —WÖ W …—ËWÖ wW Wu ı ÂüW ¨U? bO w|—«b üW…œ Ë —W~MUz Í…ËU —Wï ÍU ˛ïï? b Uz gO?…œ—…“ wMO Uz Ë W?O œ—u w? …ËW W w W†Ë…œ U b?O w|—«b? üW…œ WM«u w üËu ÂWz Ë W?œdJË—œ ÊïO œ«d Ë ËËó} ÂWz ÆWO œ—u? w eOUïOU —˘“ W W?U?eOU?ïO?U w†U W? wœd?—U Í“«u?} W W?J}W? —ËËœ ÍËœ—Ëu «˙ W Íï?? Í…“U? wJ? ˛ï? Ë U??…œ Íï?? Í…Ë«Ëœ ÍU?U?? W? …u?|ËW? Ë v? …bJ? «œW? d? «Ëœ Ë Êï—bWz Ë ÊUM|˙ W «œ«Ë wJ?} Ë…˙ W —W ÆX}M}ÄW…œ «b ïW —W wU?NO —WW p}†W ï W ÂeOUïOU Ë ÊW…œ Í—…Ë«œU? w W U wJ} WUO W ”U WJ œ w«—˘“ Í—…Ë—W?? «b?O??}? W? Ê…œ…b?|d??Ö …Ë…ËW?ËuÇœU? Ë …ËW?U?M?}œU? w? W?? ? U w? W??U?O?? (Anderson Æs|d?ï?Ä…œ«œ gA?OU?…—ËW?Ö W?OO?UÄU? Ë ÈdM?}…œ«œ s d?|œ w …ËW? W W? W?W? WU???Wz w? …—W? w? e?O?U?ï?O?U? ÍU? ˛ïï? b? Uz W? Âö??O?z w?œd? 1991) ÊïÇ „…Ë Æw? ËËó?} w?W?OO??«˙ „W ¨Íï? w? …—W w? e?OUï?O?U w?U?WU??Wz …ËW?O|˙ ÂW? Ë W …ËU? Í…ËW ¨s?}†…œ w?«“—W W Íœ—u? w? eO?Uï?O?U w?U?WU??Wz ËËœ wW ËËó}? Ë w«“—U w W UW W?…œ…œ wOUï?OU Ë w WUW?z wJ|bW…˙ w e?OU?ï?OU? …u}?AU? WW? ¨ÊW?…b?Ë—œ Íœ—u? w e?OUï?O?U ï? w†U? —«“W W} …œ bO…Ë Í˙u? ÍbOU Ë w …ËW W ÍW«ËW†UÄ W U…œ ÂöO?z wUW«ËW†UÄ w …—W Íb?W —W? …ËW??}Ç…œ gO?M W?u? «œW Ë d?U ‰Ëb? W ‰U? W? Í…—ËW?Ö …dO?ÄU W w? u}?Ä WO?O w eO?UïO?U wW …ËWM? Ëe êO «b?O?«˙ W Æ”U…Ë w W?z Í˙u wW …ËWM Ëe? Ëu W Ë Í˛U WU?Wz v W ÂeOUï?OU ÆX} W U ˛ï?ïO Ë WU?Wz Ë ÊW…œ ï «œËËó}? W Í—UWU W? W W wËuËËó} p}†W? ï gOOU?ïOU ÆÊW…bË—œï w …ËW W ÍWUWz ËËó?} ¨…ËËó?} Âe?OU?ïO?U wU?WU?W?z wUM?}N? W—W w?…—W w?MO …“—W? Ë W??Ñ«˙ Ë UU?? Ë …ËW??|“˘b?U? …œ Âe??OU?ï??O?U? W?? W W?U?M?|Ë ËW?z Í…—ËW?Ö Í—U?? ? W?? w?U?W W? UJ?O? Í…ËU?Ç—W? ËËó?}? ÆX?}M?}ÄW?…œ «b?U? —W?W Íï? w?U?W?œd?UM?|Ë ¨W?U?O? w? W U?JO?? Ë Í—…Ë—W? w W? UJ?O? ¨U?O??U?O? w? W U?JO?? ¨W? e?OU?ï?O?U? ¨Í“UU? w W? UJO? Ë Â—W? w W? UJO? ¨U b? ˛«d w W? UJO? Ë s ËW?W? w W? UJO? w U? Ë UW W?U W UJO? ÂW gOJ?}W —W? Æw œ—W W w W? UJO Ë ”d? w W UJ?O Ë …ËWM|d?}M}…œd?O …Ë ¨wzUI?OM?Oz ¨Ë«dœd|ËüW w?W …u}?W Ë «œË«dJ —U œ Ë W? U

wJ?}W …“ ËËó?} «b?O?O?UïO?U w†U? W W Æs?|dM}…œ—U?W U?OU?O w?W W? ï


78

œ—uË ÂöOz

¨X?} W? Íï? w W? ? U ÍU??U Ë d? W? Ë UU? W? W??O?O p?}??…ËW U?? ¨W?O?O ˙W?á?}?

Ë U?U? w?UM?}?N? W?—W? wU??…u?}?Ç—«uÇ Ë X?d?Ö Ë W??A?}? ÍËË˙W? W?O?O? p?|—U?Ö˛˘˙ Ë WU?W?z Í…ËWM “˘œ ÍW?M|“W ËËó?}? …ËW«ËWâ?}ÄW? ¨X} U?O U??}z W? …ËWUu? Í…Ë«d??ó|—œ W?? W? W???…ËW? U?? ËW?z ¨W …ËW? W? w?U??WM?|ñ?|“ W? W? U?JO?? Ë ‰u?? ? u?? ËWz ÆW …œU U?z Ë …Ëu …œU Uz …ËU?}z wUUU ÊU W?W Ë …ËWU «ËœW ÂüW W òU?}zò W? W ËËó?}? ËW?z w«˙ï?~}? wW? …Ë«dó?|—œ U?…b?O?UM?}Ä Âe?OU?ï?O?U ÍW? U???}z ÆW …œU Uz …ËW «ËœW U??}z U? Í…ËW …d?†Ëu? —˘“ ËËó?} Ë Âe?OU?ïO?U Ê«u?}? Íb…u W?Ä «bO??«˙ W ÍËU …Ëu W p}? ÂeOUï?OU wËu «b WÄ W —W? Êï—bWz Í˙…ËU W ¨œdJU?LU ÍW UWM? U W —W W «uO?}Ä Êï—bWz ÆW e?OUïOU X?}M}…œ«œ ËËó} Í…ËW?z ¨ËËó}

”ïLï ¨…ËU ˛ «bï?Lï ËUW uJ†W ¨…ËU ˛W «œËËó} ËUW ÊUM?Oz ÂeOUïOU WU ˛ «bïLï ËUW ÊU ˛ Æ˙ïÖW Ë Ëu?âJ|Ë Ë …—ËWÖ wJ}AÖ „…Ë WËËœ—WÖ ÍUU

w …ËW? W w?W …“ ËU?W ÊU? ˛ „W ¨«œ˙ï?ÖW w?J e?O?U?O? wËËœ—W?Ö w?J}W? …“ ËU?W U…œ ”ïLï —W?W W W ‘W«“ ËWz Æ«œœdï w …ËW? W ÍËËó} Ë W U

„…Ë œuË —WW WœdW? Í—UO«“ U ˛ïïLï ¨WO U ˛ïïLï u?J†W ¨WOO ËËó}

ÊW …“ «b ˛ïïL?ï W ¨Í“«ËUO wUM}N? W—W v Ë Ê«˙ï~} Ë wWà u W? p}AÖ Ë U …—W ¨…Ë«d?JË—œ …Ë…b…Ë«œu ÊW? ôW W U WU W Ë —U?W ï ÊËu Ë …ËU?…Ë ËËó}? «bJ}? UW ¨ÊË«d?JUA?OM?…œ X…uA?}Ä ÊU Ëu? W gOU?W?«—Uz Ë w U? ï ÂW? ÆWU?W?O? ËËó?}? WËu? —Ë˲˅d|˛ Ë “W? «œË“W? ?†W Ë Ê«˙ï?Ö Í…ËW?bM?|u? w??«“ w†Ëu? w?WO? —UJ?…œ W? W? …e}? ËWz Âe?O?Uï?O?U ¨X}?†…œ Êï?—bWz „…Ë ¨W? UU?

ï X?|˙ï?Ö…œ ‘U ˛ï?ï?L?ï Ë U?…œ w?U?W??«—Uz Ë UU? Ë ÊW? …“ W? ÊœdJ??W ©ÆÛ Æ” ÆÁ® ÆËËó}

w WO}?Ä w u}Ä w?OUïOU wJ} Ë«e —W? W ÍWU~dÖ W W UJO? ËW p}W wJ?|e}? „…Ë WM? ˛Ëœ ÂWz ÆW?OO?L?…Ë ÊU WM?OW??«˙ wJ?}M ˛Ëœ ÍW?M|Ë w?œdJ?Ë—œ Ë g U?Uz Ë w? «—Uz Ë W?W?Ö w«bJ?} w†ËW?W «˅œ—W W? X|d?…œU?M|Ë e?}~«˙W? Ë …ËWËu …“U Ë Ê«˙ï?Ö W —W Ë ÈËWJ ?A}Ä U~†W? ï X}à?}U ¨W «œ…ËW W Í—…ËW?W ÂeOUïOU? W ”U …ËWM “˘œWz WUOO«“ w?J} } ÊWLÖ…œW ÆX|d?Ö…œ wœdWWÖ ÍWM|Ë wU?M}N W—W Ë Êœd?JË—œ ÍW W ? U W eOU?JO ÂWz —WW Íó?|œ—W Ë UJ ÊU u~} ©ÆÛ Æ” ÆÁ® ÆUW wœdJË—œ wU?W eOUJO W ”U Ë v…ËW s ˛Ëœ


79

œ—uË ÂöOz

ÍËË˙W Ë s? ˛ïï?J U? w e?OU?JO? —U?—˘“ s ˛Ëœ ÍWM?|Ë wœd?J?—Ëœ w e?OU?JO?

Ë w?JO???«dÄ ÍËË˙W? «b W?? U? w˘œ p?|b?WW? X}?…œ ÂüW? ¨7?«˙U …ËW?O??F?O?«Ë ÂöOz W WM ˛Ëœ ÂWz ÍWM|Ë X|“«u…œ «œ—UOW ôW „U Æs bW œËu …ËWOOUO …˛œ W? p}?Ëu W? Ë w …—W w? eOU?ïO?U W U?JOU?W ï?ËW?«˙ Ë vU? ÍWM|Ë ÂWz wMOU W W «œ…ËW …b œ ÂWz wW œW ÂüW Æ…—UWÄ«d Ë —Wï U Ë œ—u Í—˘“ wJ?}?W Ë W??«˙U …ËW?O? ËËó?}? ÍËË˙W Í…ËW?z Í«˙…—W ¨Âö??O?z W W?M ˛Ëœ Ë wU?O? ÍËË˙W? ¨…ËW?|ñ?Wz W?L?}?z wU?O? Ë w W? üW? ï? Ë ÍdO? ?M˘˙ ÍËËó?}?

ÊU?œ—u wJ?†W Í—˘“ ÍWM —˘“ WJ?uÇ ¨WA?W U “ Ë „U?Md —˘“ …ËWA?OJO?«dÄ Ê«—Wd?OÖ«œ wËuÇï? Ë U ˛ïï b U?z W ÊUMOMO? Uz Í˙…ËU wœdJU?W Ë s?ULà?u

«b?} Íœ—u w? eOU?ïO?U Í…ËWM? Ëe wb?U u Í—W?ÖWz W? p|d?ÖUz W Wœd?W W?Ö w? Ë«e? Í˙u??? W??—u?? U? W?z Í˙u?? —U???O?????W? „U?? Íb??…ËW?z …Ë…ËË˙ ÂW? ÆW? …œU??? U?z w}?á?M|u? ¨X?|d?Ö…b†W? „—u U W?z w}?á?M|u? Í…b?…ËWz ¨W?O?O Íœ—u? w? e?OU?ï?O?U ÂWz ÍU? b ˛«d? ÆX|d?ÖUM†W? Íœ—u? w e?OU?ïO?U Í…ËW?M Ëe? wU?…œ—u …œd?—W? wœd?…œU?O?Ä Í…—ËWÖ ÍU?«u Ë e?}? Ë W†Ë…œ „—u U? Wz W? «œ…ËW ‘W …ËW?œdJ?O U?ô Íe?}W w?? u}?Ä …Ë…ËË˙ ÂW Ë …Ëu «b??…œ—W W Íï? ÍWU??O?Uï?OU? w†U W? …Ë…e} Ë üW…œ w} Ë s|u W Ë …Ëu W w—u ÍWU~†W ï wUWOOAÖ …Ë«—b}Ä Í…œ˘d?OÖ ÊU?I?}z —W U? Íœ—u w? eOU?ïO?U «bJ?} UW? ¨…ËbUÄW? ÍW†U W? ÂWz X}«u? gOJ|e}? WU ¨WUM?d wO…—…œ ÍW…˙W Ë w?…ËU wËu W? «œ w…œ W? e??OU?ï?O?U? ÂW?z —W?Ö ÆWU???œ—u? w?J†W?? Íe?}? X|e?|—U?á?O? Ë U?J ?}? Íd?ÖW? ¨UJU?W Ê«—Wd?OÖ«œ ÍU ˛ïï b? Uz W WJ†W ÂW?z wUWO?O˘˙ …Ë«—b}Ä s? d …œU Æ«œUM U$Wz WJ œ wJ} êO Íï Íd W wbWJ†W W W~ …—U ÂW UËWz w???«“ w ËËó??}? w?J}?? ?}??? gO? …—W? w? e?O?Uï??O?U? ÍËËó?}? W? …—U? W? …ËW«ËWâ}ÄW ¨…ËW U? ÂöOz wËu «b WÄ Ë »…—W ÍWÖ—Ëœ ï? ÍWU …—W …ËWM “˘œU ¨œd?J}??áU?? U?L?}? g? d???A?}?Ä „…Ë ¨W? e?O?U?ï?O?U? ÂW?z wU??W?O??O???«“ …ËU?Ç—W? Ë ‘d}? Í«Ëœ w W U? W ¨ÂW…œ“ï Í…œW? w«˙…ËU? ï …ËWMM|˙W?Ö…œ wUU? …—W Ë dJO W? »…—W wUNO? ÍñÄW wËu UMU?z Ë …ËWïOKÄU ÊW ôW d?O wœd?dOÖ«œ X}? …œ gO?Ë—œ W? W e?OUï?O?U ÂWz Æ©±± ‰ ¨r?U ‰u ® w?ÄË—ËWz w W?OU?—U? Ë wU?*W wW? …ËWM Ëe? „…Ë uJ†W X?} U w?AO? ö?Oz Ë w?MO Uz w?J|—W?…—U? „W w?W? «b?O …—W? wI? dW? w?U?WO?O? …—W? W üËW ÆX?} …b?J «œW Êd?|œï? Ë wM? œU


80

œ—uË ÂöOz

wULu w W†Ë…œ «b?O} W ÂW…œ“ï Í…œW wUWO U ï? ï X|ËW…œ«Ëœ w W «ËW W Í…ËW? 5? W??W? Æ©±≤ ‰ ¨Û Æ” ÆÁ® U??…œ…œU??O?Ä W?U??O?«d? ??O? w? —ï??H? ˙ p?}?†W?? ï?? w?U?N?O? w?~?W? Í«ËœW? W? W?O?O? W?O?O????O?U?? …ËW ËW?z w? …—W? w e??OU?ï?O?U? Í…ËW ÂW?W ÆÊWWzW? —u u Í“U? ÍdJO W? W eO?UïO?U ÂWz wU?…e} …ËW? WËËœ w? üW—ï?? W W? ÊW?U?O??"?O?W? W?d?|œï? …—«ËWM?|u? ËW?z w? …—W? w e??OU?ï?O?U? wUL?u w W —ï «dáL?Oz ÍïËW«˙ wJ?}œdJO W UM ˛Ëœ W Ë «b?O …—W wULO?AO Æs …bJ «œW «b WOOULu ÍWWOO öOz U ˛ïï b Uz Ë ¨W W WUWz p}†W ï W w u}Ä wOUïOU wW …ËWM Ëe Ëu W Êïâ…Ë Í…ËWz ¨W? WU??Wz p?}†W? ï? W w?? u?}Ä g?O …—W? w e?O?Uï?O?U …u?}?AU? W?W Ë w«˙ W W WUUW?z ËWz wœdWM†WJ} ¨X} O} ÊU UÖUz …Ë…—W?†ïJ} „…Ë W u}Ä 5 …ËWz Í—«œU?ÖUz X}? …œ Æ…Ë«bU ËË˙ «œËËœd «˙ W? ÍW«Ë«œËË˙ ËWz w ËËó?} ÍUU? W Í…ËWbM?|u ¨ÊUW?O ËËó}? W WI?OW W? s WW ÊU?W Âe?OUï?OU wU?WU?Wz Í…“U wJ ˛ï Ë s WW W†W U w«“ wW …ËWb?M|u „…Ë ËËó} ÍWUOUïOU „…Ë Æ5M}ÄW?W «b eOUï?OU W —W ÍËËó?} Í“«ËUO wJ ˛ï? —WW ÂeOUï?OU X?}†U? “U?…Ë w? Wz Í˙u? Íb??W? W ”W?? XO?|˙W~? »…—W? ÍËó?}?? Ëu? W ÊU?9ËË W? Wz Æ«œu ÍU?~|˙ Ë Âö?Oz w?«ËW†UÄ ¨s?}†…œ uJ†W? ¨»…—W w? eOU?ïO?U w«ËW?†UÄ W w W ñ?Ä ÍWO ËËó}? …—U W ËW X? WJ ï w ö?Oz W W …—W? w WOOU? Í—U«Ë«œ ÍËËó?} Ë w …ËW? W w«ËW?†UÄ W X W?J ï w?UW?OO?MO Uz W?«ËW†UÄ ¨w? …ËW W w«ËW?†UÄ ÍïW? Í…ËW}? W —UO?W „U? …ËW«œW Æw …ËW W? ÍËËó} —W? W W? ï wM?O Uz Æ…ËœdW†W U WIO?W „…Ë «b WW } W w …—W w WOOU? ÍWUUWz ÂWz X}«e Íb œ wËu? W Ë ÃWNW? wËu W U…œ ˜˘d? W W†W ÍW«b?Mu …u}? ÂWz Í…ËWz ¨…ËWM?M} U? «bU W?WO?O?«“ …bW?…˙ W UN?W WüW …—ï? ÂWz ÊU? u~}? ¨WO?O?«“ „U? Æ…ËWW…œ ‘…b?Mu w?UO? ÍW†W Ë W?UO? ÍW U ï? …ËWM …œó|—œ u?J†W Í…ËW??} ¨«b? W?OO?U? ÙW?ÖW W? «œ˙W? w˘œ W? W? wU?O? wJ?|ËUO?Ä „…Ë —U?O??W ÂW? Ë w …—W? w? W?O?U? w?…œ W? «œ…œ Í—U œ W? Âö??Oz ÍËËó?}? ¨X?}«e? Íï?W W Âö?Oz ÍËËó}? wœdW ÆX?}AW? …b}Ä w~d?Ö Ë e}W w?˘˙ wJ}WÇ w?…—U W? e??O?Uï??O?U? ÂWz ï? „W? ËËó?}?? —U?O???W? „U? w? …—W? w? e?O?U?ï?O?U? ÍËó??}?

Ë X|—bM}*W?U W X}M}?*W…œ ï wW WU?Wz Ë WOO ËW?z ÍËËó} W U?…bË—œ


81

œ—uË ÂöOz

ËWz Ëu W …ËœdJOJ|—U —UO?W „U ÍœïOL} Æw WOO W X}?AW …b}Ä wWO üËu Æ…ËW}àU …œ rO—U Ë U ˛ïïO Ë dW „…Ë »…—W w eOU W …ËW}†…œ WU ¨s W~? } w? …ËW W wJ?} Ë«e W Âö?O?z Í…ËWËu Ëx w?UU …—W? w Ë«e —W?ÖWz —W W …ËWJ|e} ÊW ôW p}Ñ˘d W†W ï? Ë p†W Ë „U wœddOÖ«œ Ëu W UËWz „U? w?J ˛ï? W Ëu? «ËW? ÆÂe?O?Uï?O??U Í˙W? W??}? …œ ¨Êd? Í—W?W w?J|“W?Ö…˙ W? Í—…bW?JW?z wU?…˙W? Æw??O?Uï?O?U? Í˙W? X} …œ …œ«Ë—W? Í˙W? «œ—U?O??W ÍUÖ—…œ—W U? #U ÍbL?" wU…˙W? ¨wUï w e?OUïOU? Í˙W WM …œ ¨w˘b?W

WUO? W} …œ —W W?W «d UÄïKO Í“W? ¨w—u w eOUï?OU Í˙W WM …œ UW?OO w eOUïOU Í˙W W} …œ «buHM “ ÙWÖW? ‘WL}z Í˙W ¨ÍdO w eOUïOU W Ë Íœï??O? Ë Íd?JO? w?W U? b?O? ï? ‘W? Wz Æ«b?O?Uï? w e?O?Uï?O?U? ÙW?ÖW Íœ—u? ÍUUL} wJ}œdJ†WJ} ¨ÊU…Ë«œËË˙ ËËó} —WW w«“ wJ}œdW „W ¨WO —uO

Ë Í—uO Ë ÍœïO wWO ñu U w W?—W ¨w«“ wW …Ë…bM|u „W ¨WUW …œ—W ÆwJ ˛ï wJ} U$—…œ „W WOO«“ ËËœd «˙ ¨…ËW}M|u ËËœd «˙ u…Ë ËËœd «˙ X}«u U? W …ËWz —UOW „U ÍWA} UJ Wà? U p}Uï? „…Ë Ë vMO U?}z W “«ËUO? wJ}—W u?W Ë U Ë ÊUz „…Ë Í—Ëu??u? Ë w W? üW? ï? Ë wU?O? w? W?O?UJ?A?Oz Ë ÙU? W? Ë W?H d?W? w?…ËU? W? ËËœd «˙ ªËËœd «˙ „…Ë X} ËËœd? «˙ ÍËU WOO p}? …e|˙W ÂWz Íô Æw W ï w? W U

—UOW „U wU?…—ËWÖ W†W ÆÍœ wâO Ë U}z wW WM|Ë ¨W U?}z wW WM|Ë UOW

…Ë…ËËœd «˙ ÍWœdJUW ÂW w …—W w eOUï?OU W ÂöOz wœdJUW —WW Ê«u?}?W? w?†WJ?}? W? p|—ï??«œU????}?z W? ÊU? u?~?}? Æ…Ëu d??Ö Í…ËU?Ç—W? U?????}z W? W?? e??O?U?ï??O??U? ÂW?z w?†U? p?|b?W? ¨W? W? «b? ö????O?z Ë w? …—W?? w? e??O?U?ï??O??U? w? …ËW W? w?W? ËËó?}?? „…Ë Âö???Oz ÍËËó??}? Ë W? W? ÊU?O??O? ö???O?z w?J?|—W???…—U? W? …“«ËU?O? Œ—W?ÇËU ÍËËó??}? ËU? ÍW?O?O??F?O?«Ë …Ë«—b?}?Ä ÂW?z ÂüW ¨ÊW??…œ—U?OM?A?}?Ä W Âö??O?z ‘W W? W~? Æ«œ—W ËW? W ÙU? ±¥∞∞ W? wU?W?A?} Ë Âö??Oz w?U?UU?

¨WO?O w …—W? w eO?UïO?U ËU w†U Èb?W ÍU ˛ïï b? Uz UNW? W «œ˘ñ W?z wUN?O «œËu? U«œ w?U?…˙WÄô W? ÆW?WJ? œ w? e?OU?ï?O?U? w Ë«e? —˘“ ÍU ˛ï?ï b? Uz u?J†W? ÆW†U ÂWz —W …ËWL|˙WÖ…œ …Ë…ËW? Âe?OU?ï?O??U Ë Âö???Oz Í…—U? —…œ —U?O??W? „U? w?U?W?†W ÊU?9ËË „…Ë WL}?z w WKKO «œ…ËW ¨X}M?O Íï „…Ë ËËœd «˙ X}«u U? —UOW „U W? ÊËüuI†W


82

œ—uË ÂöOz

U?…œ«Ë WO? dO?Ö—…œ ÂWz Íœu? ¨…dO?Ö—…œ «b?O …—W? w eO?Uï?OU? ÙWÖW? «œU?}?z W ËËœd «˙ ÍW?UM|Ë ËW?z —WW U?OW? Ë s WJ? Ë Íï „…Ë ËËœd? «˙ wU?UU? Ë UNJ?}Ä ÍW W?W? W? e?OU?JO? ËWz W? W?z ¨ÊW?…b?Ë—œ Íï? U??}?z wU?J}?öL?K W? 5?|Ëb s? d …—ËW??Ö W? W?z Æåd?{U?(U? V?zU?G?« ”U?O?ò X?}?…b ËU? Íd? U? W? W? …ËW?œd?d?O? ÆX|ËWJ O} ËËó} wœdWÑ…˙ Ë …ËWbM|u Ë 7A W~}} ï p|—WËu WW W†W ÂüW ¨Ëu? w U?Uz W? «Ëu …ËWz —W? UO?W —U?O?W? „U? ÍWW?†W —W?ÖWz ÊU? u~?} Æ…d …—ËWÖ w …—W w eOUïOU W Âö?Oz ÍWœdJUW ÂW —˘“ …e|˙W ÂWz ÍW†W w?W? U? “U???U?? Ë w?ËËœ—W??Ö w?W? U? ˛ï?ï? b U?z „…Ë s? œ X?}?«u? U? —U??O????W? „U?? W UWM|Ë wMO U?z Í—W«“W wJ|e} „…Ë s œ X}u U Íe|˙W ¨X}MO? Í—ï «dáLOz W p|—ï „…Ë Âö?Oz …Ëœd Íe|˙W W Í«Ë W W W?z ÆW W ÍïW W U w e?OUJO

Ë …ËW?}M|u? d wU W?KKO w?O?UïO?U W …ËWz Í—U “«u? W U~? } Âe?OUïO?U W? …—W ËW? W? ÙU? —«“W W? œU “ ÍËËó?}? w?œdJ?†WJ?} ‘W? W?z Æ…ËW??}?â «b?U ó?ÖW? wËu? ?Ë—œ W —W wU?ï ÍËËó?} wœdJ?†WJ} Æw? «Ëœ Í…uO Ë …œW? ÂWz ÍËËó?}

Ë …ËW W? w W?†Ë…œ wU?ï? W W? W —ï? «dá?L?O?z wËu? ??Ë—œ wU?ï? Ë W —ï? «d?á?L?Oz w? …œ—W?W? W?L??}?z X}? —U?O???W? „U? w?J? ˛ï?W Æw? …ËW? W? w Ë«e? w?Ëu? ???Ë—œ wMO Uz w}öLK „…ËW? ¨s ˛…œ »…—W Ë œ—u ÍWUOUïOU w}ö?LK …ËW öOz Í—UÖ˛˘˙ „W s W…œ ÂeOUïOU Ë …ËW W Í—U?Ö˛˘˙ W ”U ¨ÊULàu Ë dU Ê«u} ÆwMO Uz Í—U ôWÄ Ë ‘d} ¨5 Uz ÍËËó?} wœd?UM|Ë w W?OïÇ Í…—U —…œ …—UO?dÄ «œ…d}? w…—W Í—UO?dÄ Ëd?U? w}ö?L?K „…Ë ¨…ËW??}M|u?…œ Êï?Ç «bO?U?U …—W? W Âö??Oz ÍËËó?}? ï U? Uz w?}ö?L?K? „…Ë ÊU w? U? …—W? Ë 5A?—«Ë…œ w?Ëd?Ö Ë è}?? w«œ«b?J}?Ä ¨ÊU?L??à?u?

WU Ëu? Ë Âö?Oz wUUÄu? Í…ËWz U Uz øÍbO«ËW?z Ë »…—W Ëœ—u Ê«u}? w …ËW W ¨…Ëu w?MO Uz ÍW? UMU? Í…ËWM ñ? W «Ë ¨…Ëu p†W? wœdJ? ö?Oz W ÊWJ?O}?W ?} ÊU «œ s? œ Ë s œ Ê«u?}? W …Ëu? vö?L?K U? Uz øw …ËW? W ÍW? U?MU? Í…ËWM? ñ? ÊU Í˙…ËU? Í˙WM?†U?Ä ÊU …Ëu? …ËW???AÄ W? w????OU?ï?O??U Í—W?M?†UÄ ø«œ…ËW? W? Ë …ËW W? WO?O«˙ ËW?z WJ œ wJ|—U? «œ…d} W~?dÖ øWL?OW ¨wüU? Í—WM†UÄ Ë ¨…b?OW ¨wM?O Uz Ë …Ëu w? …ËW W? Í˙W? …Ë«œW Í˙W?W W? …ËW?M W?…—U ËËœ W?O?O? ËËó?} Ë Íœï??O?

w …ËW W? Í˙W ¨…Ëu W?U?OUï?OU Í˙W? «bW ÙW?ÖW ÊU?…—ï «dá?LOz Í˙W?W w WOxW? Ë ÙU W Ë dJO wËu J? «œ W wU …œ—WW Ë Wœd˙W w|u? wJ|“«u}


83

œ—uË ÂöOz

Íï? Ë Wd|œï? wUï? ï X?|ËW…œ«Ëœ ï?ËW?«˙ ‘W? Wz ¨X}? …bJ «œW «b?O …ËW? W ÆX}M}NU …œ «b ï ÙWÖW Wd|œï ÍW«—ËWÖ WO —UJ«˙ïÖ ËWz w?J? W??Ç w?U??U??U?? w?œd???W?M? —U? œW?? —U??O?????W? „U??? W?? Í…—ËW???Ö ÍW??A???}?? Ë vö?LK? Ë WA?}? Ëu W? ï Íï? ÍËË“…—UzW Âe?O?Uï?OU? ËWz ¨W «b? e?OUï?O?U wUï Ê«u?}W ËUÇ—W Ë …—ËWÖ wW?O “«ËUO ÆX}M}…œ—U?W ÊUWO ËËó}? W«œ«bJ}Ä ÍUOœ W? «Ë ¨Êd|œï W —W ÍU?Oœ ÆW W «b e?OUïO?U W —W wUï? Ë ÂeOUï?OU „Ëuâ Ë pW? —W wUO Ë Í—Ëuu? Ë w W üW ï wW? UOœ ¨ÂeOUïO?U W —W «b?}? Í…ËW? W w?œdJ??Ë—œ w?U?W?~?d?Ö …“«d? U?z „W U?U? ê?OW? Ë …Ëu? Ë«d?«œ Ë ËWz wU?WOO…ËU U? WM X|œ Wd|œï? ¨W Wd|œï WO?O}Ä ÍW«“«d U?z ÂWz Í…ËWz Æ…Ëu W w? W?A? ˙ wW? …u??}?W? Ë «œ…bJ?}? …Ë«d?«œ W?M?O?A?—«Ë…œ WU??N?O?? Ë è}?? Ë ÁËd?Ö wM|u W? Wd|œï ÆU…œ ÍWW —Ëu?u Ë wUO? Ë w W üW ï W UN?J}Ä Í—UJ…œ ÍËË˙W? W?? U?…b????Ë—œ Èu? wËd??Ö ÊU??…Ë«d??«œ Ë „Ëu?â? Ë Íb??O?K?W W?Ëd??Ö ÆÊ“«ËUO ÊUWï? WËdÖ W Ë«ËW …ËU«u Ë …—U W Ë Íb…u WÄ Ë Í“U?U Ë Í—Ëuu 5 Uz Ë è} Ë w«u? e wUW b…u WÄ «œ…b|dÖ …ËWW? W W«“U WËdÖ ÂWz Í…ËWz Í˙«“U w —ï? W W? ÊWd|œï? ÍWUO?|u …u}Ç—«u?Ç ËWz uJ†W? ¨WO?O s|u? Ë WÇËU Ë ¨—ïW? W ÍU bO ¨„˘˙W?Ö ÍW U —W ¨Èu? Í“UWAO?Ä ¨ËœdWWÖ Í—Ëu? Uz ¨…—ËWÖ wL???O ¨Êb?M|u? Ë Êœd?d}? w|u? wL??O? ¨Èu? wœdJ? b…u W?Ä wU?…“«d? Uz Ë Â«Ë…œ—W ÍW?WÖ ÍW?˘dO ¨d?U? wW …b U?z W …—ËWÖ Í…œó? ¨‘W ËU Í“U? —W W?O —UJ«˙ï?Ö ÂWz w? U$…—…œ 5 W?W ÆÊW?W?—W ¨«œW W? U ÂW ÍW?J œ w? ÊU …œ WOO W? W†W ï WU ËUW W? WW ËU w|u wJ|—Ëu?u wËu Ë—œ WU?O|u Ë …—ËWÖ Ë w W üW? ï Ë wUO w?J}†U W wËu? Ë—œ ÍWU?M Ë …ËW} …œËx? «bUUOU?O —uNL? ÊU —…ËU W wJ WÇ «œWd|œï? wU …œ—WW —W ÆX|ó|˙…œ«œ Èu wu? u ÂeOUï?OU Ë …ËW W wËu? W W 5«u U ‘W?J WÇ ÂWz wËu v W Ë X?} …bJ «œW W —W? wU?W?O? —Ëu?u? W?OO?†ïÇu?†UÇ Ë ÊU?d?O?Ö Ë s ˛u? W?d|œï? w —Ëu?W? Æs W?J W W?O|u? …—Ëuu? ÂWz ¨…ËW? U…œñ?Ä Èu wJ|—Ëu?u? W ÊU? Ëu W Ë U? …œô Wd|œï?

(Gellner 1994) ÆX|ó|˙…œ«œ ÂeOUïOU wUd|˛ …ËW?W? W Ë «œ…b?|d?Ö …ËW?O? b?W W? p?†W? W? ÍW?†U? ËWz «œW?O?|u? …—Ëu?u? ÂW? 5 Uz Ë è} Ë s|u Ë w?OM Wz Íb…u WÄ Ë w«u e Íb…u WÄ Íb?OÇ …ËW U…bU ï Íb?O?Ç ¨W?O??O? w W?ÇËU? wW??O?O? W?O?}??ËU? Ë w??Ëd? w?W?O?O? W? «d Íb??O?Ç ¨W?O?O?


84

œ—uË ÂöOz

¨w?MO? Uz Í—Ëu??…œ „W? Ë V}?? „W? Ë «œu? „W? W «œ˙…ËU? W W?O?O? ÊËu —«b?W? ‘W ËU wU “ wËu ?Ë—œ ÍU WM —W W …Ë«dJË—œ wUO wW?OO W «d uJ†W wbM|u w?LO Ë ‘W ËU w? UU wLO? Ë ‘W ËU w W üW ï Í…d? O Ë w Ê«bWÇ Ë ‘W ËU? ÍWUWz Ë ‘W ËU ÍdJW Ë ‘W ËU ÍU? bO Ë ‘W ËU W?d?|œï??? W?? ÍW??O??O? W?? «d? ËW?z W?J? œ w?W? U?U??? W? ÆW? W? U? ÂW? ÍW?J?? œ w?W? ËU? «“W? ËU w W? «d uJ?†W ¨W?O?O 5 U?z Ë Ê«e}? Ë s|u? w W? «d Íb?OÇ U?…b?O?Ë—œ W…œ Ë ÊU?z—u WO?O „WOO? W «d ¨WO —Ëu?u Ë wU?O Ë w W üW? ï wU ˛ w?U…“U

w —ï? W ‘W? ËU wU?O? wW …˛˘d?Ä WW?O?O W «d u?J†W ¨ÊW?JO?Ë—œ ÊU?W?OMO? Uz ÆU…bOË—œ «bO …ËW W Í—ôU w Ë w|˙W Èu? w W üW ï? wJ}Ëu ?«e} Uz Íe?} W W?OO d? ÂeOUï?OU W UU? ÂW W …ËWW ËU Ë …—ËWÖ Ë ©Homogen® 5ï ï ¨ËuâJ|Ë wJ|—Ëu?u ÍW UWUM} Èu wW …u?}W ÊU…˙W?Ä—W WÇËU Ë ÊUW?O b…u WÄ v W?ËdÖ Ë Ë«ñ «œ WW?WU

…ËWO? bW W? «œË«dJ —U œ w?UO? wJ}?áO?dÄ Í—W? }? d|˛W Ë «b|u? wW U?Oœ W Ë …Ë…—W?†ïJ?} Ë ÊU?Ëu?ËËó?}? ÍW —˘“ ÆW?O? …ËW W? Í—…Ë—W? wá?O??dÄ W? ¨«œ…b?|d?Ö ÂW?z ÍËËó?}?? W? s?W W? «˙ ËW?z —W?W? Âe?O?U?ï?O??U Ë …ËW? W? wU??W?O??O W? üW?? ï? Ë —U uÖ „…Ë Ë U? ˛ïï b Uz „…Ë ÂeO?UïOU w?Ëu J «œW ÍËËó?} Ë W«b|dÖ…ËW?W W w?M|u?? ÆÂW…œ˛W? Í…œW? w?U?W?O? U? ï? ï? …ËW??|˙W?Ö…œ w W? üW? ï?? w Ë«e? „…Ë „W ¨ÆW UJ d Wz ÍËË—W Ë «ËUz˛˘˙ ÍUÄË—ËWz ‘…—U u?Ö Ë U ˛ïï b Uz ÂWz ÍW UWM U (Hutchinson & Smith 1994: 5) Æw …—W ÍWÖ—Ëœ …ËWz wW W U? …œ ¨Ëu w—U —W ËW? W p}†U bWÇ —U?OW „U? ÙU —W W w WO}Ä Í˙…ËU UA} W «œWJOJ?}U œ ËWz Ë f—U Í…ËW«bJ} W W W «b O$…—W Ë …Ë«œW Ë w? U …—W? wU?ï ï? …ËW?|dM?|˙W?ÖU Âe?OUï?O?U ¨U?…œï w? U W? Ë ¨…ËWU?WOM?MO Uz W? W —ï «dá?LO?z W …ËW|d?W? U Ë w W U?ÖW …—…œ ï …ËW?|dM|˙W?~U Í“«Ë˛—ï? w?W U? ˛ï?˘b? Uz „…Ë W??A?O?? W? «b?O?J?O??J?}?U œ Íd?J?O? W? Âe??OU?ï??O?U? wW U ˛ï?˘b Uz ÂeOUï?OU W Æ…Ë«—b|d?Ö …ËWO —«œW U —W? wUï W Ë …Ë«d?d W W? W??O? “«Ë«˛—ï? U? ˛ï?˘b? U?z ÂW?z Êï?Ç ¨X?} Í—«œW? U?? —W?? w?†U?M? Ë X?}? Í“«Ë˛—ï? W «b?O …—W? ÍWÖ—Ëœ W W? ËW W ÙU? ±¥∞∞ p|dJ?O W …ËW?}? …œ ÊU?W «bU?u X} ÊU?W? gO e?OUï?OU Ë Âe?OUï?OU? W X} ÊU?W Âö?O?z W Æ…Ëu? J «œ ÍWÖ—Ëœ ËU w}öLK? ÍbOz Ë WO “«Ë˛—ï W WUW Âö?Oz W «ËW ¨WO “«Ë˛—ï W


85

œ—uË ÂöOz

ÊW? W?†W Èb?W? 5?M?O …œ „…Ë ÆÍ“«Ë˛—ï? Ë U? —U???O?˘d?Ä w}?ö??L?K W????} …œ »…—W?? ÍœïO Ë wH dW? Ë ÍdJO Ídu W UWñÄ UUWMO U Íb?Oz w ËWJO} Í…bM} ÆÊ…—ï ÂW g —UOW ôW „U ÍWüW ÂWz ¨…ËWO}dOÖU

U˛ï ïM W Ë ÂeO UïOU Ë Âö Oz ‡ 4 Íï? wU?W†W Ë ÊU?W? w?œdJ†W?J} Ë ÊËu? ?OW?NW?L?} —W?W —U?O?W „U? «bU?z—u? wU?W?…œ W? W w?Ç—W?Öò X}?Ëu…œ “W? ÊU? W —W?W? Ë X}? …œ «˅œ—W —W «—W? »…—W w«—«b ôW…œ w?OUïO?U w«ñLu? Í«˙ËdO W d?U w W Uz ÆU…œ —uW?z w …—W wOUïO?U Í—U …œ W W gO W Uz «Ë—W ¨W W ÊU? WKKO W s bO?«˙ ÍUWu ¨W? …—W W…—W ? WG}?Ä ¨5 …—W wU “ W? ÊUW W Uz W? Íï ÂüW W? Âö?Oz ÍWM? d|œ ÍËËó}? wM?Ou ¨ÊU?…dO??W Ë WMËu? ¨s …—W? ÊU Ëu? W ¨«bU? …W wU W? rO«d Oz —W? WG}?Ä Ë —W WG?}Ä Í˙ïÖ wu Ë 5 …—W? wU “W ¨w?«d??u?1œ Í«˙Ëd??O? Í—W?~? —U?? d?|˛ W? ¨«œW? …œ—W?? ÂW? —W??ÖW?z W?U?? W?z Ëu?? W? ¨…u?|u w? W?O?U???—U? Ë U? ˛ïï?M?W w? ˛ËW? Íï W? Ë Í—U?Ö“˙ ¨Íœ«“U?z ¨Í—W?~|u? ÙU ±¥∞∞ ï —W?Ö «ËW?z ¨X}? Í˙ï?Ö „W …œ«˙U? w …—W? w??O?Uï?O?U ÍW? U?NJ?}Ä ÊUWOOULu wU ˙ U W ¨ ‘…ËWz Í«Ëœ w?U…œW ÍW UM†U ¨…ËWMO|˙W~ —W ËW W ËUW W?UO …—W? W«˙U?z Ëu W ËWz ¨W?UO …—W? UL?} Ëu W ËW?z 5MO …œ ¨…ËWM? …b†W Ë »…—W? —WW? Í—W~ —U? ï?ËW?«˙ ¨«b? ö?O?z ÍË…ñ W?W ËW?H?OW? ¨—«b üW?…œ Æv Ëu? W Í—W~ —U? ÈdJ?U Æ…Ëu W »…—W? wU?W??OUï?OU? WJ W?Ç ËW?«˙Uz Âö??Oz wU?U? …—W? ÍWO?O? …—W W?U?AO?ËU Ëu? W ËW?z ¨«b?W? …œ—W ÂW? WU?W

‰ ¨W«Ëñ? ò —W ËW? W? …œW? …œ—«uÇ ï? ÍU? ı ¨…ËU? —W »…—W? —W?W? ÊU —W?~ —U? å±π w e?O?Uï?O?U Ë Âö??Oz Íœ w?J|—U? «œW?«d?Ö…—WÄ ÂW? —UO??W „U? W? «dJ?Uz W? ÊU?W W? U?z W? Í…ËW 5?? d w?A?O?U?W~?†W? Ë U?…œ ÊU??W? Íb?W? W w? …—W? w Ë X}? ÂeOUï?OU ÍW?~†W W W?z —WÖWz Æb?ÆÆÆ Ë W …—W W?…—W W?G}Ä Ë 5? …—W «b?ï? w?U??N?O?? —W??W w?M?O? U?z ÍU? ˛ï˘b? U?z w?Ëu? ?†«“ W?? W?z —W?ÖW?z ¨X?}? W 5? U?z Ë W?OO??OUï?OU w?J}U? “ gOMO? ô wU “ 5?}à X?} …œ UËW?z ¨UWW?W?—W ÍdJ?O w?W W?u? ‘W W?z ÆWO?O …ËW?O?O?"O?W? wMO? Uz wËu? ?OËËœ—W?Ö W Íb…u? WÄ


86

œ—uË ÂöOz

ËW “«Ë p} U? ï U Æw?«˙ X}à W W?u ÂW «œU?Oœ Ëu WW W?OO ”W? Ë W …—ËWÖ ÙW?ÖW Ë Ê«bM?/U?AO? «œuA?}?Ä wU?…˙WÄô W W? 5?M}?N WU?~d?Ö W?O …—u?O W?O?O?«˙ w eOUïOU w?˘˙W …dO W ÂöOz W 5}M «b «Ë Ë s ˘ñ «œ—U?OW „U wJ ˛ï ∫X}M|WÖ…œ wÇ WU1dÖ ÂWz Æ˘ñ Wz U …ËW W…—W WG}Ä wU …“ W w …—W Ë«ËW Ë W?O?O U?O w?ËËœ—W?Ö wJ}?˘˙ Âö??Oz W? X}?W W?Ö…œ …ËWz WU?1d?Ö ÂWz ‡± Æ…Ë«d?J —U? œ w?W …ËW? W? Í…˛˘ñÄ W?? …ËW?O?O?????OU?ï?O??U w?W? …˛˘ñÄ W? …Ë«—b?|d?Ö w?˘˙ W …—…œW? X?}? Ë«dJ? —U? œ w?W …ËW? W? Í…˛˘ñ?Ä W? „W? …˛˘ñ?Ä —W W??«d?JU?z ÆwËËœ—WÖ …˛˘ñÄ ÂW?z ¨X} w? …—W? w?O?Uï?O?U Í…˛˘dÄ Âö??Oz Ë X}? «Ë W? Wz —W?Ö ÂüW W X} …œ ï? ¨WL}z w?˘˙ w UNJ}?Ä W p}W W? X} …œ ï WO?O …—W W?OO?OUï?OU w?˘˙ w U?N?J}?Ä W p?}?W W? W??} …œ ï? ¨„W?O?OU?G?W?z w˘˙ w? U?NJ?}Ä W? p}?W? UI dWz ÍË—«u W „WOOI dWz w˘˙ w U?NJ}Ä W p}W W X} …œï ¨„WOOËu…bWz W p?}W? Ë w ï? O? W? p}?W ¨5Ç Í—u?U W? „WO?OM?OÇ wM?O ?U?NO? Í—W? W? Ë Ë UJ? d? Wz W p?}W? Ë U?OU?á?O?z ÍËË—«u W? Íb ËWz Ë b?MO? W vËd?Ö Ë ï?ç «—W? …Ëu ÊïÇ X} dÖ …ËW ï W ÍWOOËËœ—WÖ …bW…˙ ÂWz p}MO Uz ÆUO«duz W Íb ËWz WJ}?MO Uz ¨W?OO w?O?UïO?U wW …˛˘ñ?Ä ÂöO?z …—U œ øw?OUï?OU w?W …˛˘ñÄ ÍU ˛ïï? b Uz W?} …œ d? «Ëœ Ë X} …bJ «œW? «bO†U?ï ÍË…œW wJ?}—W? uW W U? …—W Ë —Ëu??u?? Ë “«ËU?O?? w W??O?M W?z ÊU? …œW? W? üW?˛˘˙ w?U?…—ËW??Ö W W? —ï? «d?á??L?O?z —W «bAO eOUïOU wËu J «œW? wUï W Ë …Ëu «b} ÊU “«ËUO w†Uï w üW…œ W?O?O? ö??O?z …Ëœ—Ëu «˙ ËW? ÊU œËu? “«ËU?O? w?W …u?}?W? ÊU?…ËW W? W „W? …ËW W? Æ…u d?Ö—…u?} ÊU? œËu? «bU ï? w? W «ËW? W w Ë«e? W “«ËU?O? Í…u?}W? Ë …u d?Ö—…Ë d wU?…ËW W u?J†W ¨U?Ou…b?Wz ï ÊW …œ Âö?Oz 5? »…—W …ËWz X?|“«d ‘W? W ÂöOz »…—W ¨ÊW …œ ÊUWO bMO UI dWz Í—ËuU ï ÊW U ÂöOz »…—W ¨ÊW …œ ¨X} …bË—œ wULu w W†Ë…œ W ÆÊW …œ ÊU?W—u ¨ïïï Ë ïçO «—W ï ÊW U W? u?J†W? ¨Âö????Oz W? W?Ëu? W?? U?U? W?U? WK?K?O?? ËW?z wL??u?? …ËW? W „…Ë »…—W?? «bO? ö?Oz w«ñ?Lu? Íb…ËU Í«bW? W Ë s|œ ÊUW?W—W? Ë ÊU W?z …ËW«ËWâ?}Ä w?«˙ s d?Ëu?â ÙWÖW? —UO?W „U? wU?W? wJ ˛ï 5?MO …œ „…Ë Æw«Ë W?M …œ ÆX}M}…b…—W «œWËu/ 5 WW Â…œ—W W Ë …ËW W U «bO ËËó}

Í…—«b?Oz «bJ?}U?ï? W ÊïÇ ¨W?O?O …—W? w e?OUï?O?U Í—U? uÖ Âö??Oz —W?ÖWz ‡≤


87

œ—uË ÂöOz

¨ÊU?WO ËW? Wz wU?Ë˙ Í«Ëœ ÊïÇ ¨”—U? Ë „—u X…œ W?|ËW?…œ w ö?Oz w? W†Ë…œ „W ÊW?…œU?O? wL?u? Âö?O?z ËU Íd? wU?W?O?OM? Wz W? X}? …b??Ë—œ W†Ë…œ ËËœ wJ}M œ Ë WOO w?OUïOU wW U ˛ï˘b Uz ÂöOz W WO?O W~†W W Wz U Uz Æ»…—W ÍdJO wUd|˛ W X} A X}…œ Ë W «Ë—W UU —˘“W ‘˘ñ WzU W WOOOïÄïLï ÊUUÄ Í…ËWËu U?O Æ“«ËUO “«ËUO w …ËW W Ë wM Wz w«d?Lu s bWÇ w˘˙ Ë W?MO? Uz ÂW?z W? «œW???OU??A?O? W W?Ëu/ s? d??U? Âö???Oz ÍU? W?M? —W?W? bM?O W? w?U??d|˛ W???|d?J? X?}?…œ ÂüW? ¨W??O??O? w? …—W? w? e????OU?ï??O??U? ÍU? ˛ïï? b? U?z W ÊU u~} Æ…ËW …—W …d W Ë »…—W wW “«ËUO w eOUïOU w Ë«e w ˛ïï b Uz Æ«œ—W ËW W ÙU ±¥∞∞ „W «œ˘ñ Wz Í—UÖ˛˘˙ w? e?O?U?ï?O??U Ë …ËW? W? Ë s œ Íb?…u? W?Ä W? «b?U? ˘ñ?? Wz Í—U??Ö˛˘˙ W? U W? Æ≥ ÍU? ˛ï?˘b? U??z U??N?W? W? Âö?????O?z ¨…e??}??W? —˘“ w?W??O? b?…u?? W?Ä Âö????O??z Ë w? …—W?? ¨W?WJ œ w? eO?Uï?O?U p}?†W ï? ÍU ˛ï?˘b U?z uJ†W? ¨WO?O w? …—W w? e?OUï?O?U ¨wUUÄ ¨wMOáOK ¨w WMï ¨w ïÑïï ¨w—U w eOUïOU ÍU ˛ï˘b Uz W«ËW X?}«“…œ ¨X?|d~? ï œ«˙ W? Èu?Ö W«˛˘˙ U?N?W p?}?W —W?ÖW?z Æwu?…bW?z Ë wU?G?W?z Æ…ËW|—b |dÖ …ËW …—W W UNW W ÂöOz X|dU X?}??Ëu?…œ Âö????O??z W? …—U? W?? «œW?J? œ w?J?}?M?|u?? W? —U??O?????W? ôW?? „U?? W? …ËW W? ËW?z wU?? “W? ¨«b?W? …ËW W? ËU? W „W? U? ˛ï˘b? U?z ¨p|d??O? ¨„W W??W??W?ò «b WW?OO W üW ï? W UNJ}Ä Ë W …ËW? W ËWz Íœu ËUW p}? Ëu W g}Ä ¨Èd?M}N «œ åÆX|d…œ …u}Ä Íd U “ Í“UU ÆW W Íd U “ Í—W~ —U «bO?UL†Wz W? ÂeO?—U WËu?/ ï ¨W WJ œ Íd?JO wW? W†W ÊUO?W Wz …ËW?«œW ÍUÄË—ËW?z Ë 5Ç Ë U? —ï Ë U?O?Ë˙ W? wÇW? X|d?Ëu…œ w?U?L†W?z W Ë X}? …bJ? «œW ÙU ±¥∞∞ ÂöOz ÆU…œ…u}Ä Í“UU? p†W Ë X} …œ Í—W~ —U «b«—U w üW˛˘˙ Ë —ËËœ W?Ö—ËËœ Ë d?O?L?A? Ë 5?á?OK? W? ˘ñ? Wz Ë X?|œ …ËW …—W? ÍW?Ö—ËËœ W? —W ËW? W? W —UOW „U ÍWU ÂWz ÆXu W «œ…œ ï? Íï p†W UOu…bWz wUWuâ ‘W«˛˘˙ uJ†W? ¨WOO »…œWz Ë W?WW? Ë ËËó} Í«“…—U „W? X}Ç…œ p}W ÍW? Æ…Ëu dÖW ÊUNO wUü«ËW Ë ï œ«˙ W w|uÖ ¨W e?OUï?OU? ËWz X}†…œ W? …—UO?W „U? ÍWËuÇï ËW?z d …—ËWÖ ‘W?üW ÂW ¨«b? ö???O?z w?Ëu «b? W?Ä wU?? …œ—W?W? W? «Ë ¨Ê«—U? ¨w? …—W? w? e?O?U?ï?O??U W? «Ë ¨w?«d?u1œ Í«˙Ëd?O? Í—W~? —U? w?L?u? W ¨«œW? …œ—W?? ÂW d? «Ëœ …Ëu ó?O? Ëbu?


88

œ—uË ÂöOz

…u?|u w? W??OU???—U?? Ë U? ˛ïï?M?W? w ˛ËW? Íï? W? Ë Í—U?Ö“˙ ¨Íœ«“U?z ¨Í—W?~|u? wLu W ‘WL?u ÂWz Æ…Ëu dÖ—…Ë Íd wU—U wW ËË˙ Ë …Ëu d? «—Uz p} W Í…œW? w?U?…Ë«œËË˙ W? ÍU?ÖU?z Ë X?} U? ˛W? …d?}???W?z ÂWz —W??W X?}?Ç…œ p}??W? wW …œ—U œ w …—W w eO?UïOU ÊU9ËË „…Ë ÆX} W ÊUNO Ë ÊU?œ—u w WO «ËUz—ï? W? —W «—W? »…—W ï? «b?O W? U? wJ?}?Uu? wËu? ??Ë—œ ÙW?ÖW ¨W?d|œï?

w …ËW? W w? W†Ë…œ wœd?J?Ë—œ W? e?OU?ïO?U? ÂWz w…—W? Í…˛˘d?Ä ÆX} …b??Ë—œ ÂW?z w?…—W?? w?†ËW? Æ…Ëu?? d?~?W? w?J?}? W??U??O?? Ë Ëu? d??~?W? Í˙«“U? ¨Ëu? d?~?W? W?O “«ËU?O? w?œdJ~?…b?} ¨w? W ËU? wU?W?OM? Wz W? UN?J}?Ä Í…ËWb?«u W? e?OU?ï?O?U W W? W? W W? U? W?Uu? ËWz w?œdJ??Ë—œ Ë WU?W?O?OU?O? Ë Í—Ëu?u? Ë w?MO? Uz Ë W W†Ë…œ ÂWz Æ…Ë«dU å‰UOïï XïÄ w W?†Ë…œò wUu „…Ë «b—WÇËU wUNO w? Ë…˙ W Ë Êœd??d?O?Ö«œ W? ˛œ Ë «ËU?z—ï? —W? «—W? sJ?}?W?Öe?}? ÍW?W?? e?O?U?ï?O?U? ÍW?U?O??O??—U?L??? w?K?|œï? w?†«œËW?? w?U?…—W? «˙ Ë s? …œd??O~? —ï?? «b?? e?O?U??O?ïï?? Íœ«“U?z Ë W??O??«d???u?1œ Ë w?U??O?? Í—W??Ö…“U? w?ï? Ë 5? …ËW?? W? Í…ËW?M? d?~?W? Æs Wu? «œW ï …Ë…dUMËb W? W ¨W U ÊUOJ}W? êO ÍWUW W WMO?W«˙ W üW…œ X?|ËW …œ Ë WOOU?*W «bOU?U …—W W w …—W w? eOUïO?U ÊU9ËË „…Ë w W? U wJ?|e} w?…œ—W?W WO?OU*W? …e} ÂW?z ÂüW ¨…ËW?}M}? w?M œ ÍW ?u w? …—W? w e??OU?ï?O?U? U? ˛ïï?MW? …Ë…d?}? Æw?U? wJ?|e?}? W??}? …œ «b??W? „…Ë Ë —WJ?MOK?á? œ ÍWU?OO?U? wJ|b?W…˙ uJ†W? ¨UJO?U Ë ¨w?U?—U? W …ËËœd?W Íb? œ wËu?? †W?J?} W? W?~? W?O?O?Ç ‰U?H?W?z Æ…u?O?A??W? ?}?Ä Í—W?J?«d|Ë Ë —W?J?†˘d??ï? ï W? e?O?Uï?O?U ÂW?z wU?M}?—U?W W? W~ ¨U? ˛ïï?MW? W w? …—W w? e?OU?ï?O?U wUU?«u W wUO w? W —W —W wœd…—U? W W~ Ë …u} s? dÄ«dW U ˛ï?ïMW

w?U??W????U?z Ëu? W? W? …ËW?z —U??O????W? „U?? ÍW??A??}? ÆÊœd?J?«d?|Ë ï? U? ˛ï?ï?M?W?

W Âe?O?Uï?O?U? Æ…ËW ˘b?M|u? …ËW?«ËW?â?}Ä W? Ë«ËW ÍËËó?}? w? Ë…˙ Ë …ËËœd?ËüWJ?}

¨wU?—U? wW …ËWM? Ëe W?} ? «œU ˛ïïMW? w …œ—W W? U UU?M}á?…œ …ËW?ï Ë Í—W —W w?J|bW…˙ U ˛ï?ïMW w …œ—W? Ë U…b?}á?…œ «œWd|œï? ÙWÖW u?J†W u}?W wU…—U?…˙ Ë w …—W w? eOUï?OU Í—u?«d ÆX?}AW …b?}Ä Íb Uï?MO w W†Ë…œ „…Ë wU…—UO?U ï W W†Ë…œ wK|œï —WW «bUW—WÇËU? WOO …—W W W†Ë…œ „…ËW ¨…Ëu? ??Ë—œ U~?†W ï? Ë W?†Ë…œ wœd? …u|˙W ÍW?U “U? wËu? “Wz Ë w?MOU?? Ë …—«b??O?z W? w? U? W?? Í˙u? Í—W?? u?? Ë Íd??W? u? W?z Ë ÍœW?? W??"? w?K?|œï?? —W??W?


89

œ—uË ÂöOz

…ËU ˛ïïMW ÍïW w …—W? w eOUuOU X} «uUL?}Ä Í…ËWz …Ë…d} Æ«bœd …u|˙W Ë ÊU?W?U?ï? w?œd?J†W?J}? W?O?O?U???—U? ï …ËW??O?O W? u??«u??Ö …ËW W??O —W? —W W? ÆU ˛ïïMW W ÂW Ë ÂeOUïOU W WMA W~} W†W W ÂW ¨WU …ËWœdË˲…ËUz W?W?O? ó?O? Ëbu? Ë ÍË…˙bu? ¨w W??OU?W?O? ó?O? Ëbu? Ë Âö??O?z ÍË…˙bu? wÇ—W? «bU?WUL?àu? w…œ—W? W W W? WUO?O W üW? ï Ë wJ?OMW …—W?ÖWz ËWz Í…“«b?WzW Ë —W W? WG?}Ä w …œ—W? wU?WUL?à?u ÆÍó?O Ëbu Ë ÍË…˙b?u wœd?…œUOÄ ï? …Ëu Ë ÍËU?OL?O w?WÇ w…ËU? »…—W? ͢ñ Wz w?UW??OU?ïO?U „…Ë —W? W?G?}Ä Í«Ëœ ÍbOz ¨UJMOKá œ ï ÊU U~†W ï Ëu? W ÊËu W „W …—«bOz Ë b UïMO ÍU ˛ïïMW

W? Wz Æ…d …—ËW?Ö Wd|œï? ËU w W —W? —W W W?O U …—W? U~†W? ï ËW?z w W —W —W? ÊïÇ X} «uUL}Ä W …bMu wW W†W ÆWOO W?J œ wJ} ËËó} Í…ËWœdJÇuËW~M W W~ U ˛ïïMW? ÊïÇ Æw …—W w eO?UïOU W …u?OAW wU?—U wW ËË˙ U? ˛ïïMW

w?W? W?~†W? ê?O? —U??O???W? „U?? …u?O??A?? W? e??O?U?ï??O?U? ÂW? w?U???—U?? ÍËË˙ «œU? X?}? «u??}?Ä W? …ËWz —U??O??W? „U? ÍW?Ëu?Çï ÂW?z X?AÄ ÍW?†W? Æ…ËW …ËU?M?}W? d~ —…Ë ÊU Ëu? W ÍU ˛ïïMW? Í…ËWz dO?z Wd|œï ÍU?OËœ wW …œ—U œ U ˛ï?ïMW

ÍW«ËWâ}Ä Ë«ËW ‘W W?z ¨X|dÖ…œ—…Ë wU—U wW ËË˙ ïËW?«˙ UM}N —UW ÊU «b ï? ÍËU?WW? U ˛ï?ïM?W W? X?}M?O U? W …œU? W?O?O??«˙ ËWz …b? œ ÂWz ¨W?O?O??«˙ U ˛ïïMW w WOO?—W W ÂeMOU Ë Âe “U ¨…Ëu d~†W ÍWU?O —W —W Íe} „WWÖ W?UM? ñ Ë 7?u? Ëu? W? ËW?z w«u? …b W? U? ˛ïï?M?W v? W f?W? Ë …ËWM?|d?U?U?O? Ê«b?WÇ Ë ÊU???U?G?Wz Í˙W? Ë Ë«b?W? Í˙W? Ë ÂU?M?O? Í˙W? ÆÍ«œW? «b? U?$W?z ÍU? ˛ïï?MW? w W?O? —W —W? W? Ê…œ—U? œ p}?†W? ï? ÂW???O? Í…œW? Ͳu?ï? Í˙W? W?†U? Í—W?M??|u? W?? ¨f?W? Í…“«b?W??z W? ”W?? ê?O? …—U? œ ÆÊ…œW????U??A??O? ÊU???L?|u? Æ…ËUM}W—U?W ˙W ï ÍU ˛ïïM?W «œ…e} ÂW ¨WO?O …—W w eOUï?OU ÍWWO?OU ÂüW? ¨…Ëu? Í—W?~??O??A??…Ë Âö?????O?z ¨X?}? —U???O????W? „U??? ÍW??…ËW?«b?J?}?? w?}?ÄW? W?†U? Í—W?M|u? s? d? «d?J?U?z Ë s d????U? f?W W?? ¨Èu? w? …—W? w? e??O?U?ï?O??U? wUNO ËUW w WOËu …œU Uz Ë U ˛ïïMW wËu? ‘Wï WOOU—U ¨w W WWOU Æ«b ö?Oz wU? …œ—WW W WU? ÂWz w …œU? UzU Ë «bd|œï? Íb œ Ë dJO? Ë Êd|œï

Æ5}à —WW ÍWJ œ wâO UU X u}Ä W …—ËWÖ bM} W W†W ÂWz +«e «Ë ¨»…—W W? ÊWJ p†W? …Ëu W …ËWz Âö?Oz wU?U …—W W?d} w? Ë ÊU u?~} W…œ Ë W?†W ï Ë wM Wz wËd?Ö Ê«œW …Ë…d} ÆÊULà?u W ÊWJUO …Ëu? …ËWz uJ†W


90

œ—uË ÂöOz

Ë UW Ë —ËuÄW?W Ë —Ëuu Ë ÊU? “ W “«Ë Í…ËW} Âö?Oz W WËu U?OUO w?LU Ë W??d?}? Íó??O? Ëbu? X?}?«u? U W?? —U??O???W? „U?? Æ4}??N? ÊU? ï? w? W?? ? U w? —ï? Ë …ËWU ï? ÍWWO ËËó?} WU?O ËU W U?UO Ë U?WÑ«˙ Êï wU?NO wU?WOO?MO Uz Ë X|d?|ó …b?†W U~?|˙ s d?U?Uz U? …b?…œ ¨…ËW??}M?|u?U?O Ë X}?«ËñU? ?} «b?|ËW W ˘ñ W?z Í…ËWz Ë U…œ«b†WÖW? ÊU W†W U ˘ñ? Wz wUW«œ«bJ?}Ä Ë vöLK w?J ˛ïW ÊU?W? …—W? …d W? W??OM? Wz Ë …ËW? W W? —W? ? «—W? «b?O …—W? w? e?O?Uï?O?U? Í—U??…˙ ÍóO Ëbu Æ…ËW U…bOáà «œ—W ËW W ÙU? ±¥∞∞ ÍËËó} —WW ïËW«˙ ¨X}MO …œ W?U? Wz ¨w?U?G?Wz Ê«ËW?z Ë s …—W? …u?}?z X}?à? W? …Ëu U?W …ËW? wM?O U?z Ë w ö??O?z W«ËW?z X}?à? …Ë«dWœU?O?M …ËW?z —WW? ¨Ê˛uJ?UO? W «ËW? w?A …—u? W«ËW?z Ë s—U? w ö??Oz Ë wM?O Uz Íó?O Ëb?u ¨4|˙W?á? U —W? Ë ÊW? U ËU?W »…—W? WL?}z Ë Êœ—u? ¨˙…ËU } Ê«ËWz Ë —«œ˙…ËU WL?}z ¨dU Ê«ËWz Ë ÂöOz WL}z W …Ëu? Ë—œ …ËWz —WW w~dÖ w†˘˙ W W~ W? Wz Æs WWW ÍU~|˙ —WW Ê«ËWz Ë «œu ÍU~?|˙ —WW WL}z W? ÆÊœdJ?}?Ä ÊU? U?L?}? d???A?}Ä „…Ë ¨åW?K?O W??ò ¨è}? Ë åW??L?O?W?ò ¨w?üU Í—W???U? p}?LO? W?z ¨ÊœdJMO?ïÄ wH d?W w?J}L??O ¨p}?1«œ«—UÄ «b ö?O?z wUU? …—W w?1«œ«—U??Ä Ë Êœd?J?M??O?ï??Ä Ë Êœd?J?W?? «œ w?L????????O??? W? …“«ËU???O??? Ë«ËW? …Ëu??? ?†«“ …ËW?M? “˘b „W? W?Ëu?/ W? W?L??…“ «b?? ö???O?z ÍËËó?}?? Ëu?? W W? Æw????O?U?ï??O?U? X}? …œ 6 u?Ö ÊUO?}Ä Ë v œd? W?…œW ÊU?O?W …ËW W w?U “ „W? U~}? W ÊU?W ö??Oz w?œd?J?M?O?ïÄ w?L??????O?? Ë .«œ«—U?Ä ÆÊW?J —W??W? ÙU??ÖW?? Ë ÊW?J? W??? w? …—W??W? W Êï? ÍUO?Ëœ ÍóO Ëb?u Ë s|u w?œdJMO?ïÄ wL??O Ë .œ«—UÄ W?U?OU?ïO?U «b W?W? ?}? Ëu? W?W —U?O?W? „U? W …Ë«—b?|d?Ö …ËWO?MO? U?N?O? Íd w?J}?L??O? Æ…ËW} J eMO} …uO«u W ¨…ËWM UUO „W W ÂöOz Ë w …—W w eOUïOU —WÖ 5dá WULW W W W~ wU w …—W? w eOUïO?U Ë w …—W w?OUïOU w˘˙ W? WUW Âö?Oz —WÖ Ë Íd?O?L?A? Ë w?—U? w e?O?Uï?O??U w?WÇ W??}? …œ WM? œ ÂWz Êï?Ç Íb?Oz ¨Âö??O?z W Ë wU?AO? Ë w d Ë w? uÑïï? w?OUï?OU? wWÇ W?} …œ ÊïÇ ÆwU??UÄ WUNO Ë e} Ë ÂöOz w UM˘˙ —WW w …ËW W ÍdOÖ—U …œ 5áOK U …ËUOÑöïÖï Ë w …—W? w e?OU?ïO?U w?˘˙ X}?…œ ÊïÇ Æs …b??Ë—œ Âö?O?z ÍWW?O?Ou? u? w eOUïOU w˘˙ Ë wUUÄ w eOUïOU w˘˙ Ë w«d}z w eOUïOU w˘˙ Íb?W? W ÊU?…ËW? W w?˘˙ w?«ñ «œ —W?W? Íï? Âe?O?Uï?O?U? ¨X}? ??W w?U?A?O?


91

œ—uË ÂöOz

Ë ÊËu? ?†WJ?} Íb??W W? W«ËW? W ÂW?z w?˘˙ „W U?U? ıW Ë Êï?Ç ÍW?z ¨X}? …b??Ë—œ wW W†W? Ë W«—u ı U?…œ—…œ …ËWz W Wz ÂWz ÆW?U W…ËUÇ—W? ÂöOz ÊU? Ëu W W?MO? U?z ÊU ¨…ËW?M?O??W? ? …ËW?O??O …—W?? w e??OU?ï?O??U W? Âö??O?z W? W? …“«b?W??}? —UOW „U W «œ…ËW ‘ï Æs WJUW ÂeOUïOU ÍU ˛ïï b Uz W ÊUWOOËœ—WÖ X?|“«u?…œ …Ëu? ??Ë—œ p|—U? Ëu?Ö «œœ—u? ËU? W W? U?…œ W?U?? ÂW?z «bJ?} U? W? Ë Âö???O?z Ê«u?}?W? Ë X?}M?}??N —U??W? Íœ—u? w?U?ï?O??U w?J?}? U???O? „…Ë Âö???O?z W? ÍWO?L…Ë …˙W ËW?z „W ¨UJ? ?Ë—œ w U W W? p|—ï «b? œ—u w? eOU?ïO?U ÆU…œ Í—UOMA}Ä Íe|˙W

ËËó} W U˛ï ïL ÄWz wœd ËüWJ} ‡ 5 p?}†W?? ï? Í…ËW?z Í«Ëœ —U??O???W „U?? «b? W?W?? ?}??? Í©± ‡±® w?W w? U? ï? W? —W W|œ ¨X}Ëu…œ «b öOz w …œ—WW œ—u w˘œ —WW ©UO uL® w ï~AÖ W Ë …ËW?}?Ëu…œ d w ï?~A?Ö p}†W? ï «b?…d} Ë œ—u? ÍËó}? —WW? ÊœdW? «bW? ËU W U?…œ ÊUW W? U Í—W Ë U?…œ …—ËWÖ Í—U?J†WJ}? p}†W? ï «b?OA?O†UÄ ÂWz «œ å±∂ò …˙W?Äô W Æ…ËW? U?J? U?O? ÊU??…—…ËW W? p?|—…ËW? êO? X?}«u?? Í…ËW???}? ËU W p} WKKO 5?«e …ËËó} ÍËUO «œ…d}ò ∫…ËWMOM|u…œ œ—u? W …—U W W WÖñ ¨v? u Íó?|—œË—Ëœ w?MO? Uz w?W? ËËœd «˙ Íï?? ¨v u? W?W?ÇËU? wU?…Ë«œË˙ ÍW?? —W?Ö ¨«ËUz wJ} WKO ï?Uz ¨…ËW} œ Íï «b —U~…—W W WAO? W ¨v u Í…—ËWÖ w üW…œ Í“«ËU?O w?Ë…˙ ¨“«ËU?O Í…ËW?M ó|u? ¨“«ËUO? Íd?O ¨W?W?W? W ÍU?ÖUz p? eË—Ëœ ÊU ¨wL…˙ ÍË«du W XAÄ «b ü…ËW —WÖWz ø…Ëu? W ÊU …Ëu W w öOz wUNO Í…ËWz ¨5?W ÊU?W üW?…œ wU…—U? ï u…ËU ¨W?M d|œ wU?WuËËó?} w?«œU wb?U*W?ï ÊU ï? ËWz wJ?}? ÊU? u~?} ¨Êu ËW?J?…œ Ë …ËW WËu? Ëx U??}z U? W v ¨ÂöOz wUNO ËU wUWO “«ËUO WOOWW WÖd} Í—W~ —U Ë “«ËUO Í«˙ËdO …Ë«œË— ÍËËó}? ÆWOL…˙ w? üW…œ ÍËËó} ¨Ë«d?—U ï ÍËËó}? WJuÇ Æ5M|ñ?UM†W åWUWU†u ËWHOW Í—U —…œ ÍUÖ—U ï Í—U —…œ ÍËËó} ¨WU…Ë«d«“ ÂW Íe|˙W ¨U…œ wÇ wU —UOW „U X?}«“U …ËW}M|u W WÖñ ÂWz Í…ËWz ÆUJ? W? ÊUO?Oâ?O —WW? Í…ËW?} …ËËœd? „W ÍËüWJ}? wU s b?WÇ «œW W?Öñ Ë Í…—ËWÖ ÍËËœd? «˙ ¨…Ëu «bU?…Ë«œË˙ ÍW —WÖ W? œ—u U…œ…ËW? ”U …ËWJ|—W?W


92

œ—uË ÂöOz

Í…ËWËu Ëx? Ë ÂöOz w?M U W —W w?Uï W ”U? W «Ë ¨…Ëu W Í…—ËWÖ w? üW…œ p e? Ë —ËËœ W U?Wz p|—U?Od?Ä …ËWJ œ wJ?|—WW w?ÇW ¨U?…œ «bU?œ—u? W U U?z X}d?Ä…œ Ë U…œ Âö?Oz w?U …œ—W? wU Ë W?OO? …Ë…ËËœd «˙ ËW Íb…ËW? WÄ wË…˙ ¨“«ËU?O? Í…ËW?M ó?|u ¨“«ËU?O? Íd?O? ¨W?W?W? W? ÍU?ÖUz p? e Ë—ËËœò œ—u? «œ…d?}? p?|—U?O?d?Ä s? d? …œU? Æåø…Ëu? W ÊU? …Ëu? W w? ö???Oz w?U??N?O? Í“«ËU??O? «œËËœd «˙ W üW…œ wËu W ÊU ÊËu ∫W …ËWz …ËWW? WJ Í—UOW „U ÍËË˙Ë…—W Íd?O? Ë W?W??W? w?MO?«“W? ÊU 5?«“ W? wW?O? b?…u W?Ä ı Âö??O?z w?M U? W —W? Ë Ë W?W WW?W? «bï? W üW?…œ wËu? øW W? …ËWO?O? ö?O?z wU?NO? ËU? Í“«ËUO? ¨W W?J œ wW W?WW? W üW…œ ËW?z wuâ?J} Í«Ëœ wW?W? ÍdJO? W ÊËu —«œU?ÖUz …d d W? …ËW WW?O ËüWJ} «b?O?«˙ W øW W …ËWW? W ÊUO?WO b…u W?Ä ı W«ËËœ ÂWz ËWz X}«u? U WUW WO?OWNW? U …b…ËWz —UO?W „U ÆX}? ˙uW v Í—W? ËUOÄ ”U «œ…ñ|œ ‘W ËW ËWz U U?z ÆU…œ—WW ÍW W UJ —U œ ‘W?OOW …“ …—W Ë˙ œ—u W? ”U ÊU Âö?Oz ËU w?UW?OOW?W W?Ë…˙ ï U?…œ œ—u wM?A W~?} W œ—u? ÍËËó}? Í…œW? Ê«bWÇ w?U øÂö?O?z g}Ä ÍËËó?}? Ë üW…œ „…Ë U?…œ —«“W Ê«—«“W W U…œ WUO dJO WU U u ËWz wU œuU ¨U…œ ÂöOz W —W ø…u?O?Ëu …œW? ÊbW?Ç w «ó?|—œW Ë «b? ö??Oz ËU?W ÊU?O?O?W?W? Ë ÍdJ?O? …˙WÄô ÍdO~? UW W —W ÙU? U…œW W WM?O Uz ËWz «ËWz ¨…Ëu W Íï? wMO Uz œ—u? —WÖWz Ë s? U? W? —W? —W? ‘W? üW??…œ ÂW?z ¨…Ëu? W? Íï?? w? üW??…œ —W??Ö ¨…Ëu? Âö????O?z «b? ö??O?z ËUW? d «Ëœ d? w?U?W?O œ—u? W? üW?…œ WJ?u?Ç ¨…Ëu Âö??O?z w?…œüU? wJ|Ë…ñ? W†W W ÊËu W p?}W Ë …Ëu W ÊU d? wJ}M œ Âö?Oz W W~ Ë s …b?Ë—œ W œ—u? wËu? —«œU?ÖUz Íb?Oz ÆÂö?O?z wU?W W?O —ï? «d?áL?Oz ÍË…ñ? W†W? W? W~ W?J œ ÙU? Ê«œW?W? W?O?OÇ …Ë…ËW? Íb…u? WÄ ÊU?…“«ËU?O? W?Ë…˙ Ë w ö??O?z ÍW?W?W? …ËW W Wz øX} Ëu W? ÊU X} Ëu W w üW…œ ¨X} Ëu W ÊU X} Ëu W? wM œ dA}Ä ¨…Ëu W ÊU?/U U w …—U?LOz «œ…œ“ï? Í…œWW W?L}zò X}?à p}?W «œU?Oz W? X}Ç…œ Ë w …—W ÍW?WW ÊU ¨U?ÄË—ËWz wd|œï ÍWW?WW ÊU U?ÖUz W˘ñ Wz w?Ç wMW Í—«œUÖU?z W wW?O b…u W?Ä ı ÊU U w …—U?LO?z wËu W Ë ÊËu? åøWO?O wU? Ë w—u

wËu W Ë ÊËu ‘…u?}AU WW? ¨W W …ËW W?O Í…œW ÍWW?W Ë dJO W W?L}z ÍWW?W Ë dJO? W …ËWO —«œU?ÖUz wËu W w?WO b…u W?Ä ı ÂöOz W? —W üW…œ ÆW W …ËW üW…œ ËWz Í«Ëœ


93

œ—uË ÂöOz

…ËW? w ö???O?z ÍW?W??W?? W ÊËu? —«œU?ÖU?z X?}«“…œ …œU?? w?J|—W?M?|u? Ëu? W? ¨…Ëu? W? ÊU? …Ëu W? X?O?Ç p?}?†U? œW?? b?W?Ç W Âö????O?z g}?Ä ï? U? U?z X?|—ï?O?ÄU? W ÊU? X Ëu? «bU?…Ë«œËË˙ ÍW —W?Ö ËU?W ¨X Ëu? üW?…b}? ÊU …Ëu W? X üW?…œ —U?O?W „U? wU?…—U?Od?Ä wM?˙«œ w?Ëd? Ë WU?~O W?ï?Ö Íœu Æ«œe?|Ë«—WÄ W …ËW? W ÂW?z ¨s d?Ö—…Ë WËu?/ W »…—W? U? W WW?W? ÂWz Í…ËW?œdJ?ËË˙ ï ÆÊW?†W w? üW??…œ s? d? …—ËW??Ö ¨…Ëu? W??O??O?U???—U?? s? d? …—ËW??Ö w?…ËU?? p?}?U?? …œ—W?? WM WÖ…œ U ÂüW ¨ÊËu? «bAOU…Ë«œËË˙ ÍW —WÖ ËU?W Ë …Ëu U…œW ÊUOA?O W†Ë…œu} Ë X«˙…ËU wU…œW ÍW?WW W ÍUÖUz w …—W w dO ?M˘˙ ¨XO Í…œW —W WW …“«bWz W ‘WO UÖU} ÂWz Æ…Ëu W g —W~M˘˙ Í«Ëœ Ë Í—W~M˘˙ wUWWW W W Wz Æw …—W WM|d…œ u?OJOï Ë eMO O Ë «“ïïOá? w } ÈbW …“U W …“U

ÙWÖW Ê«bW?W ôW W Ë XW wWO? dOÖ—…œ W W …œW ËËœ W œU “ »…—W? «bJ} U W? ÊU?ÖU??} —˘“ w?W …œ«˙ U? Ë W†U? W ÊU? W?W?O?O?W?W? W?M|“W? w?ÇW? ¨«œ«ËUz—ï? ÊU …Ëu? WOU?—U? w…ËU? p|—U?Ö˛˘˙ »…—W Í…ËWz Æw?UN?O w?WW? ÍdJO? …Ëu «bU?…Ë«œËË˙ ÍW —WÖ ËUW? ¨…Ëu üW…b}? ÊU …Ëu üW…œ w…ËU? ¨…Ëu W w?Ë…˙ W ÍU?ÖU?z ¨W?O?O? ÊU W? W ÍW?W??W? ˘ñ? W?z …Ë…ËW W??O?O Íb?…u W?Ä ¨U ÊU? W ËW?J…œ W? …u?}K?«u?} w?U?W?OO?H? d?W? WM?|“W? ¨W U?ÖU??} ÊU? W?O?OU?N?O? Íd?JO? Ë …Ë«ñ «œ wUNO ÍdJO wË…˙ W ÙU Ê«œW W ÊU ÍœïO Ë w dJO Ë wWW wW …u}?W —UO?W „U WJ œ wW U?U W Æ…ËW|dU?ñÄ ï ÍWO Uï? ËWz ‘˘ñ Wz «b?W? ËU? W ÊU??…—W?? W?? ¨U?…œËüW?J}? ÊU?…“«ËU??O? W? W U? Ë ÊU?W??? d? W? W? …ËW?z g?O?? U??$…—…œ ÆU?…œ W?†W? ÍË«—b??}?Ä W? W?†W? Í—U??O??dÄ Ë X?}?M?}??“ï?U?z…œ —W? W?}?Ç…œ ÊU?O?…ËW«b? ü…Ë ï Ë U?…œW†W? wJ?|—UO?d?Ä …ËW†W? wW U? …—W?W ÆW†W wJ} W U «ËWz ¨…Ëu W ÊU …Ëu W? w öOz wUNO? wWW wË…˙ W ÍUÖU?z œ—u —WÖWz ËU? W Ë «b? ö??O?z w …œ—W?W? Ë Íï? w??…Ë W U? W? W?O U?ÖU??}? Ë Í—«œU?ÖUz ËW?z Ë w?M œ Í—W??…—U? W? œ—Ë«—W W? Ë X|d?J U?U? W? X}? …œ «b ï? w??Ë—œ ÍËËó?}?

WWW W WO —«œUÖUz ÂWz —WÖWz ÆX|d?J —WW ÍW ¨«œW …œ—W ËW œ—u wUO —W??ÖWz ¨X?}? …œU? U?z Ë«d??Ëu Ë X??J?}? W X?}? …œ «ËW?z ¨W …œU?? U?z Í—u?O? Íd?JO?? Ë W —W WL}z WOO ÙuU w}à ïW WOO …ËWz WMOW«˙ Í—UOdÄ «ËWz WOO ‘…œU Uz


94

œ—uË ÂöOz

Æ5 Ëu W? WW?W Í—«œUÖU?z Âö?Oz wM U Í«Ëœ w?ÇW …Ëu W ÊU?9üW…œ Âö?Oz ¨…Ëu W? ÊU …Ëu W? ÊU W?W?W W?L}?z ï«œ …ËW?M …b …—U?Od?Ä ËWz w ü…Ë Í…ËW?z ï Ë X WJ W†W Í—UOdÄ „W ¨ÊWJ W XM} ï˘œ Ë W~†W Ë Ë«dËu Ë XJ} X} …œ U?ËWz ¨Ëu? W «b??…œ—W W? wâ?O X?WU? W?z W ÆX?} Ëu? ?U W? W?L?}z X}? U w?}?à W …ËWz uJ?†W åø…Ëu ÊU W ÊU …Ëu ÊU? W WL}z U? Uzò WOO …ËWz W?MOW«˙ Í—U?OdÄ w?u?W?K? W? Ë W??W??W? ï? Íœ—u? w? d??O? ?M?˘˙ ø…Ëu W? ï? ÊU? W??W??W? W??L?}?zò Æåø…“«Ëô «œW?L?}?z Íd?O? M?˘˙ w U?N?J}?Ä ËU?W ï? Í—u?O Íd?JO?ò ¨åø…ËU?M}?WM? W—W? W W WU~dÖ …—UOdÄ ËW p}W W W?z X}«“…œ X} W w«œó Ë p}W W gOJ}W ËW? p?}???W? Ë W? …Ë«b?U???O?? ü…Ë w?†Ëu??? W? —˘“ b?W?…˙ w?U???…—W??Ëu? W? p??|b?W? ÊU —U w «Ë…œ—W W …—UÑïÖ ÂW?z wJ|—WËu bWÇ W WWU~dÖ WO dJO? W WOUJAOz Æ…Ëœd —WW ÊU WW?W ï WL}z W …ËW «b …—U?OdÄ ËWz w ü…Ë X}«u U —UO?W „U …—U œ ÍbOz X|d?Uï wW Wz W? ¨W«˙U wJ|—U?OdÄ wï ÍW?…—UOdÄ Íœu Ë W?OO —W??? W? U???…œ W???W????W??? w?Ëu? W?? ÍU? W??? Ë «œW?z «b??U???W?W???W?? —W???W?? “U? ÍË«du W XAÄ «b? ü…ËW —WÖWzò ∫s d~ —UO?W „U W ÈuÖ U ÆÊUW?ËuËËó}

ÊU?W üW?…œ w?U?…—U? ï u?…ËU ¨W?M d?|œ wU?W?u?ËËó}? w??«œU ÊU? ¨wL?…˙ ÊU ï ËWz w?J} ÊU u?~} ¨Êu ËWJ…œ Ë…ËW? WËu Ëx U?}z U W Í…ËWz ¨5?W ËU? wU?W?O? “«ËU?O? W?O?O?W?W? W?Öd?}? Í—W?~ —U? Ë“«ËU?O? Í«˙Ëd?O? wb?U*W?ï? w üW?…œ ÍËËó?}? ¨Ë«d?—U? ï? ÍËËó}? W?Ju?Ç Æ5M?|ñ?UM?†W v ¨Âö??O?z wU?N?O? Ë WH?OW Í—U —…œ ÍU?Ö—U ï Í—U —…œ ÍËËó?} ¨WU…Ë«d«“ …Ë«œË— ÍËËó?} ÆWO?L…˙ òWUWU†u Ë«ËW? ÊU??W???? «b??…d??}? …ËW?U??? œ —U??O????W? „U?? w? W??A??O?? W? Í—U?? „…Ë wJ?|—W W? ¨U…œ W?W?W Ë d?JO? ÍËËó}? W ”U? …ËWJ|—W?W Æ…ËW U?…œËüWJ?}

w…—U? ÂW ÆU…œ ÊU?…Ë«œËË˙ ÍËËó} Ë w?L…˙ w üW…œ ÍËËó?} wU? …ËWJ œ Ë W?W?W ÍËËó?}? ¨…ËW W? W „W? ËU W U?…œ ÊU?…Ë«œË˙ ÍËËó}? Ë d?JO? ÍËËó}?

Ë ÊU?WU?†u? Ë W?HO?W Í—U? —…œ ÍËËó?} ¨U?…b†W?J} w?L…˙ w? üW?…œ ÍËËó}?

…œU? wJ?|—WM|u? Ëu? W ÆU?…b?†WJ}? „W W? ¨X}?MO …b?W? „…Ë WH? d?W ÍËËó?}?

„W? u???…Ë ÊU? Ëu??? W? X?|d???U? Ë ÊËËó???}??? Í“«ËU??O??? Í“«u???}?? W?U??? W?z X??}?«“…œ W?U?? “ ËW?z w? U??$—…œ W?œd?J?†W?J?}? ÂW?z Æs? W?J†W?J?}? ÊU? b??W? W? Ë s? W?J? U??U?? W?


95

œ—uË ÂöOz

p}U “ ¨U U Í…u|˙W Í—uO? Ë ÍdJO Ë ÍœïO wWO d|œËUÇ êO W W? WOOzUAMOz ÆU…b†WJ} ÍbW W w«“ Í—U Ë wËuUAMOz ¨…ËWO?O W U w?J|b œ W W …ËWM?OËu ¨„W …ËWM?OËuËËó}? Ëu W W? Wz Í«˙…—W W?O?O ËËó?}? w?W …ËW?MO?Ëu ê?O ¨…Ë…Ë«d?J —U? œ wJ?}??|u†W? Ë W~?«Ë˙ W …ËËó?}?

¨…ËWb?M|u? W WJ|—ï? „W …ËW?MO?Ëu ËËó?} Ëu? W ÆX}? ÁUu~?} wW …ËW?MO?Ëu ËW?z W?? Í…ËW??z ÆW??O??O? w?Ëu? ÁU??u?~?}? Í…ËW?b?M?|u??? ¨X?}?†…œ g? d??}??ï????U?z „…Ë …bM?} W W?? ÂWz ÂüW ¨W? «dJU?z wW?OO??«˙ ¨5O ÊW? ö}? ËËó}? Í…ËWU?MO?Ëu W? W?z Í«˙…—W? Æ…ËËœd?W?œU “ ï? w?â?O g? —U?O???W „U? Ë …Ë«u?? …ËW Ë…Ë«d? u?Ö Í—Ëu?u? p}? WKK?O …Ëu? W U??}?zU Ë Êe|—U?Ä…œ ÊU ï? Í—Ëu?u? ÊU ï? ÊU W?KKO?

…ËWz œd? w«Ë wJ}? p} W?KKO —W?ÖWz ÆX|e|—U?á Íï Ë X|d?~†W WJ œ w?J} WKK?O

…—Ëu?u ËWz Ë X?}MO …œ …—Ëu?u ËW? …—ËWÖ wJ?|œËu Íï W? WKKO? ËWz W …ËW?z—W W …ËWz …—U œ ÆÍï Í—Ëuu Ë wH dW Ë ÍdJO wUu W wUÖ—ïz wJ}W W U…œ Ë Êd?Ö…œ—…Ë d? w?«ËW?z Í—Ëu??u? W? œËu? W?? sU??…e?}?W Ë ËËb?M? “ —˘“ W? WK?K?O?

ÊU ï w?Uu Ë ÊU ï Í“U?U Ë w˘˙ Ë wà?W w UNJ?}Ä W p}W W? ÊWJU …œ 5}?M «œW?O?O??«˙ ËW? Ê«œ X}? …œ W? Í…ËW W~? W? Wz ÆÊW?…œW?U?Uu? ËW? ÙWJ?}

Í—W U W U wUW?J} ‰U —«“W X}«u? ¨X|e|—Uá Íï wu X}«u? p} WKKO

Ë w?U? ÍœW?L?W?z Ë Íd? e? ÍôW? ÙU? Ê«œW?? w?}?? ?O«u? ¨X?|d~?†W? w«œW? W? U«“ w? …—W? wËu?M?…œ Ê«œW? ¨X?}? ??«—UÄ w?˘d?OÇ Ë Ê«d? W? Ë „Ëô Ê«—«“W ¨X?}? ??«—UÄ …Ë…d??A?}?Ä Ë wU? wU? …“ W? Í“U W? Ê«œW? ¨X}? ? d~?†W w?U?…œ—u? ¨X} Ëu W? —WÖ ¨Í—uO Ë ÍdJO Ë wW?W Í—Ëuu ¨X} ?O«u W WOOÇ w? WLJO Í…bM} Íœ—u? W Í—uO Ë w?WW Íd?O wËu W ÍWW?W «bO?«˙ W øX|e?|—Uá …Ë…d w?âOW? Íb…u WÄ ¨W? W …ËW ï? Íœ—u Íd?O ?M˘˙ Í—u?«d? W Íb…u? WÄ ÍWA}? ¨WO ˛ïïL? Wz Ë ÍœïO Ë Íd?JO wW WA}? W WWW ÂWz Íb…ËW?z ¨WOO wA œ—u? w ?}? „W WUW? —UO?W „U? ÆWO?O w ËËó?} wM?«—UÄW? Ë 7«—UÄ W?? Wz v?à? Ë v? «b?U0 W??O??O «b????…œ—W W? ÍËU? „W? W?UW? ¨W??O?O? «b???…œ—W? W? W Æ…ËËbU? Ëu ÊUOU?W }? Ë WU? ËuËu? Ê«—WdO?Ö«œ Ë …Ëu œ—u wJ?}uWK? W ËU W? œ—u U …ËW?z ¨W U?}?z wFO?«Ë W WW?W ÂW?z ï …—ËWÖ …—W? ÍW~†W «b?O?«˙ ÂüW Ͳ…œ «bW Ë XO? Í…œWW Íï —UOW „U ¨Í˛…œ «b?W Ë XO Í…œW Ëu? W ËWz Íe|˙W? ÆͲ…œ «bO?«“ Ë w?WNW? Ë Í—uO? ÍdJO? wA?Ö wJ}? UO? W


96

œ—uË ÂöOz

Ë 5 U?z Ë ÂeO?Uï?OU? Ë …ËW W —W?W W?UO?O?«“U? Ë X«˙U Ë w?WN?W U? W? Ë ÊU?…“«ËU?O?? W? œ—W? Ë U?…œ ËËó?}?? Ë w …œW?z ÍWM?…˙ Ë U? ˛ïï?MW? Ë Âö??O?z ¨U??…b†W?J?}? Íb?W? W? WJ? œ w??? ÊU …œ Ë ÊU??…Ë«œËË˙ ÍËËó?}?? Ë d?JO?? ÍËËó?}??

w?U?…—«b üW?…œ W? WJ?}?W w?ï? —U?O??W „U? Ë …œ«“U?z ÊU??œ—u? «bJ?} U?W? wJ?}œd?…e?OU?Ö—ïz Ë 7??J|˙ v Í—u?O Ë Íd?JO? Ë wW?W? Í—U? ÆÊU?œ—u? w U ï W W —UOW „U? ÍWW } ¨X} UMJ «œW ÊUWOOàW W?OOôUÇ ÍWUO œïO

Ë 5Ëu? wU…œU? U …—W? X} «b?} wW?OOÇ—W? ¨w W u?OËu «b? W?O? Í…œW ÆW?OO «b?} w??«“ Í…ËWœdd?O w?UW?O U …—W? W?áO?dÄ Ë Íœï??O Í…ËW?œdd?O ÂöOz Ë Ê«—WdOÖ«œ W „…ËW W W …ËW ï —UOW „U wW W Íb…u WÄ ‘W Wz Æ…Ë…œ—u w«“WU Ë ¨Êe|—UÄ…œ ÊU ï ÍdJO ÍËËó?} ÊU ï ÊU WKKO ¨WUOO?«˙ Ëu W ËWz Í—U —W w «ó?|—œ W Ë gOJ?}M|u? u W? W Ë Ê«dJ?AWÄ «œU?OËœ Í—W?U —W?W ÊU?WWu? Ë s œ Ë—Ëuu Í—˘“ wJ}W ÂüW ¨«d ÊUO?O U Ë q W Ë Í˛uW…˙ …œW Ê«bWÇ ËWz w?«ËUM Ë Z?M W?}?â Í…ËWz Íd? W —U?O?W „U? «œ…d}? ÆX«—UÄ ÊU? ï w?Ëu W ¨©øU ÊU W W ÊU WW?W WL}z U Uz Í…ËWz Í—UOdÄ® UJ? …œ ÍïW …Ë…—UOdÄ v?ö?L?K Í—«ËW??Uz ¨X?|˙W?~ «b????J}? Í«ËœW? Ë ËËó?}? ËU? …ËW???}?â? Í…ËWz Íd? U~|˙ ¨…ËW|“˘b «bU?œ—u w†U Ê«œW wUO wU ˛ W ÂöOz ËU? wUWO dJO ÊU W?L}?z ÍËËó}? Ê«“W?U XO?}à? W …ËWz g ËW?z ¨…Ëu d?Ö ÍWW?UUz —˘“ Ë Êï? —˘“ ÂüW …Ëu? ÊU W ÊU? u~}? ¨X} Ëu W? ÊU W?WW? WO?O Ùu?U ¨…ËW …u?OËu? Û«d WO?O U?O wU u?Ö …—U œ Æ…ËW W?M ËuO?ËuW ÊU ï ÊU?†u? Í—U —…œ wUW?ËuËËó?}

w?MO?«“ ï? Ë …ËW …Ë«d??Ëu Û«d?? ÊU …ËW? …Ë«d?Ëu?W —W? ÊU? W?L?}?z ÍËËó?}?? W? Ë WJ} ËWW~†W W Wz uJ†W ¨WOO gOM Ë —UOW „U W w u}Ä —WM|u ‘W Wz W «œdJ?O Íe|˙W U …œ W? Í…—UOdÄ ËW?z ÂüW ÆX}«e …œ …œU? wJ|—«Ë…bM|u? Ëu W œ—u …ËËœdJ «Ë …œW? Í«ËœW …œWW WO?OÇ WOOO?KHOz ËWz wM}N? ∫W …ËWz …ËœdJ W Ë s ˛Ëœ wœd åøX|e|—Uá? W Ë X} W Í—uO w W—W ¨…ËWOËuW? Íï ÍËó} Íï Ë …œU? …—W?…—U?Ç ËW?z 5«u?†WU??OÄ w?U? ï? ÍËËœd? «˙ Ëu? W? ÍW W??ÖôW? ËWz ï? Æ5«e? …œ W? Í…ËWz—W? W U?U? Èu wJ?}?—W? êO W? W? W ËuÄ˙W?Ä Ë Êï? Ë ÊU?Uz ÂöOz U U?z 5«“U WL}z Í…ËWz —WW s W?J ÊU/UM ˛Ëœ W w WKÖ WW W?u ı W Wz ï ‘U? ÊU ËËó?}? ï 5?}?à ÊU/U?W?M ˛Ëœ W? WJ}?MO?«Ë˙ ı ¨U ÊU s? ËËœdJ?} Í—U?


97

œ—uË ÂöOz

W Wz ø…ËœdJ?U W ÊU s ËËœdJ} ÊU? —U ÊUWOO?WW WÖd?} 5«e U …ËWM?OËuW ÊU?W?H??OW? ÍËËó??}? …u?}z W? U? …œ 5}?à? ÊU?O?}?Ä ÊU?M ˛Ëœ W? W?O?}?W? U w?W?O? WK?Ö ı wU?WWW? 5«e Ë 5 —«œU?ÖUz WL?}z U …ËWMËu?M …ËËó}? ËWz uJ†W ¨…ËWM?ËuW «Ë W W W WOOWNW U ÂWz —UOW? „U ÍWA} Æ…Ë«b W ÊU WL}z W …Ë«œ wâO …u}z Èuï wU…—UOdÄ wËu…—UÇ X}«eW? Ë U…b}á…œ …u|u W X}«“W U…œ ÆÊdÖ—…Ë Wu wËd wUW —U —˘“ Ë X}Ç…œ s ˙WÄ«˙ Í«Ëœ Í—UÖ˛˘˙ —W W|œ —UOW „U …Ë…—W ÍW«dÖ…—WÄ ËWz Í«Ëœ —W Ë ÊU? ËËœd «˙ —W?W? …ËWM? ˙WÄ«˙ Í«Ëœ W? …ËU ˛ï?ï?L?? W?z ÍËU W? Í…ËWzò X?}†…œ Ë Í—U? ÊU?W?O? W U? W?O?O??«˙ W? Ë«ñ? «œ …bM?} w?J|œï???O? W ¨…Ë«d?JU? ÊU? U???}?z ÂüW? ¨…ËËœd?J??Ë—œ w?|u? Í—U?O??d?Ä Èb?W ÍW??…˙W?Ä ËW?z 5}??à? v?…œ ¨…Ë«dJ?}?Ä ó?? u?? W? W? g?O?U??…—U??O??d?Ä WU?W? ¨ÊËË«d?J?U? ÍË«ñ? «œ W? …b?M?}? ÊU??W? W? U? ÆåÊËË«dïÄ«œ Ë 5Ëu? Ë …ËWœd?d?O W W? …—ËW?Ö wJ}?«d W? Ë «“ËW? ÍU?L}? ‘W«d?Ö…—W?Ä ÂWz ÂüW ¨«œW?z d W d? W w?Lu? p}†W? ï? —UO?W? „U ¨«b? b…u W?Ä wœdJ?Ë—œ …ËW??W W? W??ËË p?|b?W ÆX?}?M?}?*W?U? „W? W?Ëu?/ W W?U??L??u? ÂW? p?}??W ê?O? Ë UU? U? UM??…œ wA e?|˙W Ë W? W ÊU?O?W U?U? ı X}?«“U ‘«œu? W? «œ…b|d?Ö p}? êO «œW«d?Ö…—WÄ ÂW —UO?W „U W? Wz Í«˙…—W Æ«b? UAO w?UW?W W

…ËWM ˙WÄ«˙ Í«Ëœ W? Í…ËWz X}†U ÊUL?}Ä ¨UUMUA?OM…œ U…b?UOU ÍWU? ËW Ë 5Ëu ÂU? øWOOÇ …Ë«dJU? ÊU U?}z Ë ËËœd «˙ —WW …ËU? ˛ïïL? Wz ÍËU W øÈ˙ïÖ W …ËUM} ÊU W W U Ë ”U ÂWz ÍW«ËWz s} ø…—U ËË Ë V} w?U? «œW??«d??Ö…—W?Ä ËW? Íe?|˙W? W?? X?}??Ç…œœU? W? Í…ËW?z —U??O????W? ôW?? „U?? …ËU ˛ïïL? Wz W wWO? b…u WÄ ı ‘ËËó} Í…ËWM?OËu ¨U…œËËó} Í…ËW?MOËu w«“ ÍdJO wUM}?N W—W w WOïÇ W ”U W W W«“ ËWz U? ˛ïïL Wz ÆW W ¨«b? —U???O?«“ w??U?M?}???N??? W?—W? W?? U??W?z ÊËu??? “W?z Ë è??W?? w??†˘˙ W? ”U? ¨U???…œ W ”U? W? «œW ?}?? ÂWz w? W?M}?Ä wW W? s ® …ËW??}?uU ËËó?}? U ˛ï?ï?L?? Wz U ˛ïï?L? Wz wœdJ?UM}Ä Ë U ˛ï?ïL? Wz wU —W? …ËWL|œ ÂW?…œ ïï? q}A?O

Æ©…ËUM}—UW W†WW ÍW …Ë«—«“ ÂWz «bA|ËW —UOW „U WJuÇ WL?}z w|u? Ë Êï ÍËËó?} W? …ËËbU W?Ö«˙ …ËWM ˙WÄ«˙ Í«Ëœ W? v W W?z Í«˙…—W w?? ÍW«—W??Ëu ËW?z ÊWU?? U? ø…ËW??}?Ëu?…œ åU? ˛ïï?L??? W?z w?U?…œï??O? ò W?


98

œ—uË ÂöOz

s w|u uÖ WO?} …ËWz øX}…œ«œ ï ÊU UÖœ«œ —UOW „U? Ë …ËœdJU W Ë …u u~U «Ë —UO?W? „U w …œ ÍËË˙ ø…ËËœdJ? W Ë ÂW…b?HW? Ë ËËœd «˙ Ë …ËWL?Ëu…œ ËËó?}

wJ|—W?J ÍW?«—Uz W? U…œ ¨w W ï? w†U W ËU? wL…Ë wW?OO W U?W W «œ…d?} w?«—W??Ëu? w???W W?? —W??ÖW?z ¨s? ˙W?Ä«˙ Í«Ëœ Í…ËW? W?J?u?Ç ÆU??U? WM?O??W????«˙ ËËó}? WL?}z …u u?~U W e?OÖ—W? Ë ÊU ï w?U—W? W ï?W? ÊU …ËWz ¨X}? bW…˙ X}?M}*W?O? «b UO? …ËW …ËUM?}W wJ?}?J}? ï W?OO ‘«Ë —W?ÖWz ÍW?z Æ…ËWMO?Ëu…œ w?|u Ë Êï?? ÍËËó?}? Í…ËW?M?O?Ëu? ÍU?F? b?Oz Ë X?}? ? U? …ËWM? ˙W?Ä«˙ Í«ËœW p?}?W? W? 5?Ç WU?O? Ë«ó? u? W? …—U?O?dÄ ËW?z w «Ëœ ÆX?}? œd?WM?O?}?W? ?}? d? «Ëœ Ë X}? œd? v ¨ÊËœdJOË—œ …ËWM ˙WÄ«˙ Í«Ëœ W å…ËU ˛ïïL Wz ÍU~|˙W ËËó} Í…ËWMOËuò W ÍË«ó u W Í—U?OdÄ …Ëu U v X}†U ÊU?L}Ä ï —UOW „U? øÈu W Ë wËËœd wMOËu w—W s d U …—W —UOW „U «bO«˙W ø«b|u W Ë ÍW ¨UJ ËËó}

U «œUM?UAO? W WËu/ WU?Lu? ËW p}W? —W W —W ? «—W Ë X}…b?}Äd|˛ w?«“ UW «d?JUz êO W WW?W ÂWz ÆU…œ W?OOUJA?Oz ÂU Ë v Ë wÇ w?U 5«e W …ËW ËWz wUW U Í—ËuM W Ë —U w W U W —UOW „U W U…œ «dJUz …ËWz W ÈËWU …œ sW …ËW uÖ…b? W W UOO«eO ¨U…bAOz …ËW?M ˙WÄ«˙ Í«ËœW W X}«“U Æ…ËWMËuM ËËó} åU ˛ïïL Wz ÍœïO ò ËW?z ¨W?O??OÇ åË«ñ? W?«œ Íœï??O?? ò ÍW?z øW W? w?J U?U? ı åË«ñ? «œ Íœï???O? ò d? «Ëœ ÊUOœdWÑ«˙ wL?O Ë W…—W Ë XËd Ë WOOÇ ÊU ËU ÊË«ñ? W«œ W ÍW«œïO

wH dW Ë wWW Ë ÍdJO wW U WM ı —WW ÊË«ñ «œ W ÍW«œïO ËWz øW W U ÊËW?}? Ë ÍËUËW Íœï??O W? Ë Ë«ñ W«œ Ë Ë«ñ «œ Íœï??O W? «bO?«˙ W? øÊË«ñ «œ 5 W?W Ë œ—u? 5 W?W —U?O?W „U? ,—«œU?ÖUz s ÍW?M|u ËW?z U ¨W W? ÊUO?Ëu w ü…Ë Íe|˙W? ÆX}†W —W?W ÊUO?AO?âO Ë U?JMO†ï?Ä W …u}?A W ÊU?…œï?O W?Ñ˘d

ÍWM…˙ Ë œï?O? —WW? «bœdW? w U? W W? …ËW «œU W«—U?OdÄ ËW? p}W? êO Ëu W X} …œ ¨s W…œ—U? «b«“ Í—«u W WL}z —WÖWz Æ…ËWM …bU?O s —UÇU ÍœïO

…œU?—W?? wU? Ë W?? Ë s? «œU?A??OU??…u œ W? —W?ÖW?z ¨…ËW?M|d?J? ?U? W?U?? ÂW?z Æ…d wJ} …ËWz …ËWM ñ}Ö…œ ÍbW ï ÊUO} ÊU?…œïO X}†…œ —UO?W „U W 5Ç åWU?OO W U WOO?«˙ò ËWz WU ÍWz ø«b?J}?? …œ—W? Ë —U?Ö˛˘˙ ı W? Ë U?…œ w? W U? w??«˙ ÂU? w?U Íe?|˙W ¨ÊË«ñ? «œ W ÊU…œï?O X}†…œ W? —UOW „U? øX|ñ …œ«œ ÊUWO?O W U WO?O«˙ W ÊïÇ œï?O


99

œ—uË ÂöOz

—U?O?W? „U? Í…ËWz ÍUU? ¨W? W ÍUU? „W? W W?z ¨ÊË«ñ «œ ÊU?W?O?O W U? W?OO??«˙ ÊU…Ë«ñ? «œ …œïO? …ËWWJ œ w?J|—WW X?}«“…œ ÊUW?OO W U? WOO?«˙ …ËWJ|—W?W Í—«u? W? W??L??}?z —W??ÖW?z ∫W? …ËW?z …ËW??A??}?Ä W???|œ «œ…d??}? Í…—U??O??d?Ä ËW?z ÆX?}??U?…œ Æ…ËWMO?ËuWz ï? ËËó}? W «ËW ¨5?«“…œ ÊUW?OO W? U WO?O?«˙ «œËËó}? Í…ËWMO?Ëu U? ¨U~ ÊU?WO?O W U W?O?O?«˙ W X|ËW …œ …ËW?}?Ëu…œ ËËó?} W? ËËó}? w?«“ Æ…ËWMOËuM ï ËËó} ÍbOz 5Ç ÊUWOO W U WOO«˙ X}«“…œ —UOW „U —WÖWz W?O?O??«˙ Ë ËËó?}? Í…ËW?MO?Ëu? ï W? ô åÍË«ñ W?«œò Íœï??O? —U?O??W „U? W? W Íe|˙W øW?OOÇ X}†U ÊUL?}Ä ï WOO ÙW? W W Wz ï Íb?Oz ¨X}«“…œ gOUWO?O W U W«œï??O ËW?z ËWz W «ËW? ¨…Ëu Ë«ñ? «œ ÊU?OU?…œï?O? s ˙WÄ«˙ Í«Ëœ Í…ËW? X}?u…œ Íï W «ËW? ¨ÊUWO?O W U WO?O«˙ W? ÊËu —ËËœ X}à…œ W? ¨ÊË«ñ W«œ W X?}U…œ W?O?|u …ËW? ÂWz w?«e …œ Êï?Ç U…œ Æ5?Ç X}?«“…œ Ë W «b?U?W?O?O W? U W?O?O??«˙ ËU?W X}«“Wz WU ÂWz Ëu W W —UOW „U ÆËËó?} wUWOO W U WOO«˙ W ÊËu —ËËœ Èu Ë Êï wUËu?ËËó} W UU«dJUz ï ÊU? WOOM}N ÂWz p} W?F —W ı w}Ä W Ë X} ô ÍËËó}? Í…ËWbM|u ÍËU$u?Ö ÍœïO p}?W dUz Æ…Ë«dW—W?…—UÇ ÊU ï Í—U Í—WËW? —W W ï?O?…œ W «ËW ¨X}«e ‘ËËó?} wUWO?O W U WO?O«˙ —U?O?W? „U s? Æ…ËW …u “˘œ w?UW?O?OM?}N? Ëu? W Ë …ËU? W w?d?Ö Ë 5u?ËËó}?

ËU w?UW?OM}?N Ë w ËËó?} ÍW?A}? wÇ Ë œd…œ«d?JUz ÂWU? ÂW?z ËË“—W W U? u Æœd…œ —W…—UÇ .Ëu W W W œ—u ÍËËó}

Èu ÍWUO O«˙ ÍóOËbu W Êï w Wà} ÍóOËbu wœdJ†WJ} ‡ 6 Ë Âe??OU?ï??O?U? Ë w?MO??A?—«Ë…œ —U?O???W? „U? «œËu??A?}?Ä w?U?…˙W?Äô W? —W?ÖW?z ≤∞ …˙W?Äô W? «ËW?z X?}? œdJ?†W?J?}? Íb??W? W? Í…ËW?M?O?Ëu?ËËó??}?? Ë U? ˛ï?ï??L???? W?z «œW …˙WÄô ËW Íe|˙W ÆU…bO?á ËUOÄ Í—W U…œ WJ œ wWO —UJ†WJ} «b? WW } ËËó?}? w «ó?|—œ W W?J|e?}? ¨œ«˛W w??}??…œüU u?…ËU? ¨w?—W?Äœ«˛Wò ∫X?}?Ëu…œ ÍW~«Ë˙ W W†W W UO?ïï dMOz Ë U ˛ïï U w«“ Í…ËW?z Í«Ëœ w W U W ¨…Ëu W WUW? ÆÊ«d…œ Í—U œ …e?} ËWz —W?W ¨d? eËüU Íœ«˛W Ë…ËW«—œ…œ p?} …Ë…œ«˛W d?UÇ Ë óUÄ Íœ«˛W W? w|ËbU*W? Èu wïï U w?«“ Í…ËWz Í«Ëœ ¨‘U?}z ¨«œUÄË—ïz W Ë…˙b?u Í…ËWœdJ …˙ Í“U ?|˙ ‘U}z ¨‘«˙…—W? ¨WOO W?J œ Íœ«˛W W


100

œ—uË ÂöOz

¨U?…—W W ¨W? W —W ¨…Ë«b†W Í—W? Í—W~|u? Í«Ëœ ÍWW?W W? «bW U?Ģ—ïz W W ÆÊ«bA?OU W—WÄ Í…ó|˙ w?u œU “ Ë ÊœdU/uA? W ¨«bUOU?L†Wz Ë U W ¨U?OË˙ «œu? ËW??«Ëœ Í˙W?ÄËW?z w? …—W??? ËU?W? ï??U?z ¨v? «Ë «b?M? ËW?J?A???}?Ä Í˙W?ÄËW?z ÍU?ÄË—ï?z åø…Ëu ÊïÇ «b öOz ÍU …—WW È—U? Æw???«“ Ë Íd?JO?? ÍW?†W W? …u?}?K?«u?}? —U?O???W? „U? ÍW?«d??Ö…—WÄ ÂW?z Ë …“U? W?J?|e??} u?J?†W? ¨X?}? Ëu? W? ËËó??}?? w «ó?|—œ W? W??O??O? p?|e??} w???—W?Äœ«˛W? ÊU? ¨w???—W?Äœ«˛W? Æ…ËW???|˙W??Ö…œ ÂW?…œ˛W Ë ÂW?…b??ÑW? Í…œW?? ï? ÍW??U? …—W?? wJ}UN?O Êï wUN?O ÆW eOU d?áLOz Ë ÂeOUï?OU ÍU~|˙ËU WW? …œ—U œ ¨ÂeO«˙ U ÆÊË«dWMOMO Ëu } ÊUMOz wUWO U eO Ë w…—…œ WO “«ËUO «bO} W …Ëu „Ëuâ Ë Êï wUN?O wUWUï ÊU?O W«Ëœ W w …ËW W w W†Ë…œ wËu «b W?Ä Ë ÊËu Ë—œ ¨…Ëu W? “WÖ…˙ ÍU? WM —W?W p†W? Ê«u?} w W U?M ˛Ëœ ¨«bd?|œï wU?N?O ÍU …—W? ( Cashmore, …Ëu? ÊU?? “ Í“«Ë“U??O? Ë 5? U?z Ë —Ëu???u?? ÍU?? W?M? —W?W? u?J?†W? w?œdJ???W ©v?? d œ—ï?® Íe??OK?~?M?Oz w?Ëu?ËËó?}?? Í˙…ËU W? Æ20001: 91) «b?J}? üË ê?O W? w??…—W? w?˙ï? W? —W —˘“ w?W? …œ«˙ U “W??Ö…˙ W? W«—U??O?ËË Í—U?? ôW?Ä Ë ˙W?? «bM? d?|œ ÍËËó??}?? W? ÊU?? u?~}? Æ©π≤ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® …Ëu? W? w?Ëu? ï ¨…ËœdJüU ÊU bW ¨…ËœddOÖ«œ ÊU bW wMO …“—W ÊUWËdÖ ¨…Ëu W ÍËUM|u «b?W? ÙW??ÖW “W??Ö…˙ Ë W?O?M? Wz w?U??W? d?}? W? ÂüW? ¨…ËœdJ?U? ˙W? @?U? ËU Ë ËU? Æ…ËWA}?Ä W …Ë«d}W “WÖ…˙ Í“«ËU?O ÍWWW? «œW«˙W ËW p}W? êOW Ë ÊË«ËœW W?O “«ËU?O W X?} …œ—U?OËË ÊU?MO?z «b e?OU? dá?LO?z Ë ÂeO?UOï?ï w?Uï? W UN?W

ï ‘WUOO?«“ w†ËW 5 WW ©π≤ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® X}M}…bU —U?W Ë ÊUWO “WÖ…˙ Í—W~?M˘˙ W? «bJ}? …œ—W?W W «Ë ¨«b? W…œ˛W? Í…œWW? UN?W “W?Ö…˙ Í…ËW«bJ?} wU?W?MO?Ëu? W ÊU?O??AÄ W? ÊU?W??? ˛ïï? U Æ…ËW U? W??|œ ¨Ëu «b? e?} Í˙W?ÄËW Æ«œ ÊUO?U…“WÖ…˙ w?œdJMOï?Ä Ë …ËWœdU?O b?J} w†ËW ¨Ëu? ?W Êïu Ë ”ËU?MO …“WÖ…˙ ï “«ËUO ÍW W —W Ë s|u «bUMOz wUNO W ÂW Ë Ù…˛Uz wUNO W ÂW 5ïÄ «d? W p?}œdJM?OïÄ 5 W?W Æ©π≤ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® …ËW«d?UO?J}? ÊU…“«ËU?O W?OOÄË—ËW?z WU?MOz «b?O} W? «œ åÊUW? eò …“W?Ö…˙ Ë åÊU…“—W ò …“W?Ö…˙ Ê«u}?W Ëu “W??Ö…˙ s? d? “—W „…Ë Ë …ËW?U??…“W??Ö…˙ w? …—W? ÍWJ? u? W?«d?? ÊU??W?????}??á?O??á?? ¨Âe??O???«˙ W? Í…—ËW??Ö w??W? …“Ë «b?? W?…œ“ï?? Í…œW?? W? Âe???O?M? Ë—«œ ÆÊ«d?J?U??M?}?Ä Ë e?}?W Í“W?Ö…˙ X?}?…œ W? œd?e?}W? ÍW? W?˘d?O ËW?z Ë wA?W? ¨w?—W?Ä“W?Ö…˙


101

œ—uË ÂöOz

«b?? W?…œ“ï? Í…œW?? w? W??W? Í…u??O? W? U?…Ë—W? ÆX?}? W? ÊU??O?Ëu? “«Ëô Í“W??Ö…˙ W ÊU “ Í—W…—U Í…ËWMW ÍËË˙ W …Ë…œd wW …—W$WÄ w…ËWU “ Í…ËWMO†ïJ} W W?˘d?O ËW?z «b? W…œ“ï Í…œW? wU?W?O U? ï? W «b? e?OU d?á?L?Oz ÙW?ÖW Æ…Ë…“W?Ö…˙ Ë e??}?W …“W??Ö…˙ ï? U?~?}? Ë Êd?0 X?}? …œ ÊU??W? e? Ë “«Ëô …“W??Ö…˙ W?? Ëu? e?}?W? Æ©π≤ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® ÊWJ†ïÇ ÊU…“—W ÍËU? …Ëu W? p?}??? Âe?O?U d??á?L?O?z Ë Âe??OU?ï?O??U w?Ëu? ?J? «œW? W —W? W? «ËW? 4}M}…b «œ ÊU?WOO|u W«“ W?UO œ«˛W Í…—ïO Ë w—WÄœ«˛W ¨X?} w—WÄœ«˛W W …Ëu?Ç«œW†WW «b?A|ËW —U?O?W „U? ÆX|d…b?}á —U? «b e?OU?Oïï? wUO? W Ë p?}? …Ë…œ«˛W? ÍW?~?«Ë˙ W? W?†W? W? U??O??ï?ï?? d???M?O?z Ë U? ˛ï?ï? U? w????«“ò X?}?†…œ W??«“ ËËœ ÂWz w?Ëu ?J «œW g?}Ä …Ëu W? p}?? Í…ËWz—W W? øwÇ—W W? Æå…ËW«—œ…œ ËW?z ËU? W?M? ? ËW??? W?????«“ ËËœ ÂW?z d? «Ëœ Ë X?}? W?U??O?????—W?Äœ«˛W? ÍW?~?«Ë˙ ÍËU? ÂWz W?W W~«Ë˙ w?—WÄœ«˛W ÍW~?«Ë˙ Æ…ËWM «—bJ}? …ËW U~OW?ïÖ ËW Ë …ËW? W~«Ë˙ W?†WW? Í…ËUÇ—W? W??}? ? w?—W?Äœ«˛W „W? ¨«b?OU?M}?«œ W Ê—«b?W? W??«“ ËËœ „…Ë w?U?W??? ˛ï?ï? U «b?U?/U?A??O …Ë…—W??W „…Ë ÆW????«“ ËËœ ÂWz Í…ËW?«b?J}? Æ…ËWO ËU WM ËW ÊU Wz Ë X} Ëu W ÊU W —W „W ¨4}…b «œ Êïï Ë ”ËUMO ËU? W U???U? …œ —U?O???W? „U? ÍW??«d?Ö…—W?Ä ËW?z X}?? U?? —U?Ö“˙ ‘W? W?A??}? ÂW? Ë w W?OOÇ ÍW?A}? r?W W ¨…d?W ôW? W Ë d?†Ëu W? …ËWJ œ w?«“ wW? WA?} —UO?W „U Æs ËW«Ëœ Ë s ËWJA?}Ä wœdW«uOÄ ï WU?WOO«“ …—…u?}Ä w W UïÇ Í«Ëœ Í…—UOdÄ ËWz ÆÊËu «b?M ËW«Ëœ Í˙WÄ ËW «b öOz ÍU …—W W? »…—W W «uO}Ä Ë s ËW?JA?}Ä Êï?Ç …ËW?OO???«“ ÍËË˙ W ∫W …ËW?z …ËWM? …b w ü…Ë X?} …œ W?L?u? ÂWz W? Âö??Oz ÍU? …—W? w …—W? p?|—…u?}Ä ı w?}Ä W? —U?O??W „U? øs? u?}?á s? ËW?«Ëœ øX}…œ«œ Ëu ËW«Ëœ Ë Í—Ëuu Ë w?öWz UW ËW ÂöOz w?UU …—W wM ËW«Ëœ Ë s ËWJ?A}Ä U Uz Ë s? ËWJ?A?}?Ä ÍW?W?W?? ÂW????O Í…œW?? w?U?U?~†W?? ï? W? X?|—u?O?Ä…œ W?U?O??O?˘˙ w?U?W?O?O W? ? U …—…u?}?Ä w}?ÄW «œËËó?}? W? p}?U?ï? —W ÊU? øÊu?}Ä…b?}?Ä wM? ËW?«Ëœ „U? w?U?W«u??}Ä U? Uz øX?|—u?}?Ä…œ Íï? g}?Ä ÍU?OËœ W? œ—Ë«—W? W Ë Íï? w?U? …“ 5Ç W?«—…u}Ä ËW?z ø5OÇ Âö?O?z wUU? …—W ï s? ËW«Ëœ Ë s ËW?JA?}Ä ï —U?O?W w? …—W? ÍW?Ö—Ëœ w? …—W? Ë Âö??O?z W? U?~ åW??O?O??«˙ò ËW? …Ëœd? Íe?|˙W W? Í«Ë


102

œ—uË ÂöOz

ÍWU?O?O?«“ w?bU*W? W Íï? «b?…d}? —WËu? Í«d ÊU? u~}? øÊËu Ëu ËW?«Ëœ ±¥∞∞ W œd s ËW«Ëœ Ë s ËWJA}Ä W XU ï W ¨…ËËœdW p —W …ËWOOU«˙ËdO ÍW?M? ËW??«Ëœ Ë s? ËW?J?A??}?Ä ÂW?z W?? b??«“W? W?«œ W?U?«u??}?Ä ËW?z Ë «œ—W? ËW?? W? ÙU?? w Ë…˙ W —UO?W „U ÂüW Æ…ËËœdW? XJ} êO …ËW?OO«“ ÍËË˙ W ¨X ï?OÄ…b}Ä —WÖ Æ…Ëu ËWJO} W? U…œ «dJUz W …—ËWÖ W†W ËWz Í—UË˙ «dJUz W? «bOUW —W?W? —U?O??W? „U? W? X}? …œ«d?JU?z …ËWM?OM?|u?? Íœ—ËW …Ë…—W? ÍW? W?Öñ ËW?z Ë Œd W? ¨Èu? ÍUW? Ë Œd w?L???O? Ë «ËUz—ï? ÍU???}z w?U?W«u?}?Ä w U?M˘˙ Í—U?Ö˛˘˙ ¨s W?W Ë X?O? Í…œW? ÍU …—W? Ë X?O Í…œW? wU?W?O U? ï ÍU?W X} …œ ï?«œ ¨W W ÂeO«˙ «ËUz˛˘˙ W? W˘ñ Wz X}†…œ ËW?z ÆX|u}Ä…œ Âö?Oz ÍU …—W Ë s? d???Ä«d?? Ë s? d? ËU? W?üW? …—ï???? Wz øX?}? Ëu? Êï?Ç «b?? ö????O?z ÍU? …—W?? W? ËËó?}?? —W?W? «bœd??W?? w? U? W? „W «“…—U??W W?? ÊW†W? Í—ï? s? d?? U? …—W? ¨s Ë«b?OU?A?O Íd U? „…Ë ¨X} …œ ¨s? W…œËËó?}? —WW? W? p}? U ÆX|ËW?J U?O?}

∫s e|—Uá …—ËWÖ ÍW†W ËËœW ÊU ï WAO W d?{U(« ”U?O?ò W —U?J|bW? W ËËœd? «˙ W W U??}?z wœd?W«u}?Äò ÊUO? W?W ÆX|d …œËU åVzUGU Æåd{U(U VzUG« ”UOò W «Ë ¨U}z W …Ë…œ—Ëu «˙ wœdW«u}Ä ∫ÊUO WËËœ ÊUWO ËËó}? WA} Ë ËËó} W ”U «b WW? } W Íï w UO W —U?OW „U 5 W?W W wÇW? ¨…ËœdJU—W W?ôWW ÂW?z ï ÍWW? }? Í—˘“ wJ}W? Ë U…œ wU?…—…u}?Ä W Ë …ˢñ? Wz Íb œW Ë U?…œW†W? «œËËó}? Í…ËWMO?Ëu Íœï?O? ÍW«Ë Íd W? ‘W? W W?~ ÆU?…œ —W ËW? W? ÙU? —«“W W œU? “ ÍËËó?}? ÍUU? W? ˘ñ? Wz Êï ÍU?OËœ wUW?O óO Ëbu Ë Ë«œË˙ Í—U?ï W «b|ËW Ë ËËó?} ï …ËW?|˙W~ Í…ËWz W W? Âö?O?z w …œ—W? wA?}?d?JW Ë Í—W?d?O?Ö«œ Ë ˙ï? Ë ˙W Ë X?|œ ¨X|˙W?~ Ëu W? ÂWz Í«Ëœ ¨WU? Wz W X?}†…œ Ë X|u}?Ä…œ UÄË—ËWz wU?J|u W?O?«˙ ÍóO? Ëbu

°øs Ëu ÊïÇ »…—W ÍWÖ—Ëœ wUW öOz X} …œ s Ë…˙bu U…ËUz ¨WM ËWJA}Ä U…œ WU?O U …—W w?«“ ÍW†W p}†W ï? «œW WÖñ ËW —U?OW „U w? —uW ∫sU ˙u—W wM|u W s ËW?«Ëœ Ë s ËWJ?A}Ä Êï?Ç 5«e U v? WM|Ë«œW ÍË«d?J —U œ wJ?|—…u}Ä ê?O ‡ ± W Í…ËWz Ë X?} W ÊU?OW W?A}? êO ÊU? ï ï W? WË ËËœ ÂWz Í…ËW?z u…Ë ¨X|u?}Ä…œ Ë s?|u? Ë Â…œ—W? Ë ”W? Ëu?? W ï? Íb?O?z ¨WM? ËW?JA?}?Ä «œ—U?O???W „U?? w†U? W?


103

œ—uË ÂöOz

v W —U?OW „U ÍW?W }? ËU ÍW WÖñ ËW?z «bO«˙W Æ«b? …œ „W …ËWb?M|u W w?WUW? ËWz ÆWO?O wW U?U êO? ås ËW«Ëœ Ë s ËW?JA}Äò ÍU?U wœd?J —U œ W?U?J W?Ç ËW?z ÍU?U? X?…u?A??}?Ä X}? …œ ¨ÊW?J? —U? «b??O???«“ Í—«u? W? X?|ËWU? …œ ñÄ «ËUz w?J} Ë…˙ W W?UJ WÇ ËW?z Ëu U —W?Ö W U? W ¨ÊW…b?}Ä Í—U? W ÊWJ? —U œ Æ«œ—W ËW? W ÙU? ±¥∞∞ W w?UW?A?} Ë Âö?O?z ÍËËó}? „…Ë Ê«dM?}—U?W «b?d?Ö U? …—W? ÂWz Ë —U?O?d?Ä ÂWz …ËW??}? œd?W?M}? Íd?O —U?O??W? „U? Í…ËWz 5?MO? …œ „…Ë w????«“ Í—U??? W? …œU??—W?? ÍW???? 5?«u? …œ …ËW??U? U?~?|˙W? W?? W? W?U??O? œï?????O??

Æ…ËWM WJ UO êO ÍbW W WUO?OO«˙ ÍË…˙bu Ë ÂöOz wUJ}A?}dJW wœdJ†WJ} ‡ ≤ W ËËó} ËU Íó?O Ëbu wU…—ï Ëu W —UO?W „U W X} W …ËWz WO?O wW UU

wd?} ¨ÊU?WO?O?…e?} Ë ‰ïW? Ë Âö?O?z wU?Wd?} W «Ë Æ…Ëu??A W~}? ÂeO?«˙ ÂW? ÆÊËu? X???O??«˙ Ë ”u?…b?W?z w?U??W? …—W??? Ë ÊU??W??—U?? ¨ÊËu? w?????O??«˙ Êœd ËUW Ë wA}dJW? Ë ÍóO Ëbu W „W …dO$“ W WOO d ËËó?} …ËW U~OWïÖ ÊU?W üW?…œ Ë —U? Ë …ËW? W Ë 5 U?z Ë “W?Ö…˙ ÍWU???O?«˙ wU?A?}J?†WW?A? ˙W Ë œ—u? …d W? Ë œ—u? w?J|—W?Ëu? êO? —U?O?W? „U? W —W? W?W W?†W ‘W? W?z Æ…Ëu W X?} …œ Íó?O? Ëbu? W p?|—ï? —W Ë Ê“«ËU?O? Íó?O? Ëbu? wU?…—ï? Æ…Ëœd?JU? W w? …œ—W?W? Íó??O? Ëb?u ¨X?|d?J? U??U? W? Ë …ËW??|d?M?|u??? «b ï?? w? ËËó??}? w? Ë…˙ WLO ËW Ë ÊUW WO —ï «dáLOz ËU wUJ?}öLK w eOUJO W «bUW WO —ï «dáLOz ËW?z Íó?O? Ëbu? w?L????O? w?U???UÄ W?? X|—u??}?Ä…œ wM? œ w?d Ë Â—ï? Ë U?W W? X|dJ UU W «bOMOA—«Ë…œ ÍU~†W ï wUO W X} …œ …Ë«œW ÍóO Ëbu ÆW WUï w?U?…—U W? Ë Íï? ï? «œW?U?ï? ËW ˜˘d?? W? …ËWU?œd?U?M|Ë ËW? …ËW??|d??W? ? Ë Ë wM?O X ó?O Ëbu ¨w?MO X?O?…œd|˛ ¨wMO? X~W? p}M?|u —WW? ÂüW Æ…Ëu ? W ÊU?W?? …œ—W?W? W W?? W …—ËW??Ö wW? W?~†W? W? W?z …ËW? e?O??«˙ W …ËW? «b?|d?Ö W? W?z ÂeO«˙ Æwï? ÍóO Ëbu wU…“«ËUO? …—ï W W Ë ÂeO«˙ W W Ë X Ëu?A W~}

—˘“ wW …“«bW?z U Ë «ËUz—ï Í—Ëu?u ËU ï …ËW?|˙WÖ…œ Ë …Ë«dJ —U? œ wW …œ—U œ Âe?OUï?OU? ÍË«dJ —U œ w?J|u œ W? dO? W? Ë W e?OU d?á?LOz w?«b†W—W? wU?ËU ÍËË—W???W? Ë Ë«d??J? —U? œ w??J?}???????«“ b??W?Ç w??«b?†W?—W???W?? W?U???ËU? ÆU???…œ W wMO Uz ÍóO Ëbu …Ë…d} ÆU ˛ïïĢdWz Ë U ˛ïï U Ë ÊU “ w«“ …ËWUOËu W ı ¨…Ëu?? ???Ë—œ w? ? W?? w?J|e??}? w? U? W?Ä wœd?J?}??W?? ?}?? W? ÊU?M?}?˙…ËU —W??W?


104

œ—uË ÂöOz

Ë U ˛ï?˘b U?z w —ï? W d? «Ëœ ÙU? Ê«œW? W W? W …ËW?J}? e?O?«˙ W wW?O? b…u? WÄ W W? …ËWz ï «œW«ËËœ ÂW?z Ê«u} W? p}b«u?âJ}? Ëu W ÆX?} …œ W?W—W? «b?«“ ÆX WWW ÊUOJ}W êO w˘—…ËU —WW «b …˙WM

«bU ËUW Âö Oz Ë «bOUW W Âö Oz ‡ 7 W X?}?…œ W? U?…œ „W WW?W? W? ”U —U?O??W „U? «œ ≤± Ë ≤∞ Í…˙WÄô W Ë X«˙U wL?u W …ñÄ W?W ÂWz Æs WJO?ËuËU ÍWW? }? wW s d ˛ï?ï b Uz wU?W?O? —Ëu?u? Ë w?OM?O U?z W?O b?…u WÄ ÍËËó?}? Í…—U? —…œ Ë«—bM?}*W?W? Ë W?UM? ?} ås ËW—W?ò w˘dOÇ «œWW ÂW —U?OW „U Æ…ËW? öOz wMO? Uz W WL}z wU?MOz ÍW? U? W? X|d?Ö…œ—…Ë ÂU?$—…œ p?}?†W? ï? Ë …ËW?|ñ?}?Ö…œ «b?? ö??Oz —W?W? œ—u? Í —U?O?W „U? 5|˙W~}? U WüU? ÂWz Í…ËWœd?JËË˙ ï Æ…—ËuM?}? wJ}U? ˙u—W? Íe?|˙W w?U?W?M?O«Ëñ?}? —W?W? Âï? w?U?W??$…—W? s ‘…ËW?z Í«Ëœ Ë ÈËb? Íï? Í—«Ë…œ—u?? ÍËËœd? «˙ Í—U ÈËW?U?0 —W??ÖW?zò ∫X?}†…œ —U??O????W „U?? ÆÂ…œW???U?A??O? Ë —U Ë ÊU?œ—u Ê«u?}W …—ËWÖ wW?O “«ËUO W W? †W ø5MO? …œ wÇ ¨s}~W? †W u? W?W Æ5?M?O …œ ¨Âö??O?z w??…œW —U?? w «u?W?z wU? ÊU? ¨5A?M …—W?? …bW? ?†W?

Í—«Ë…œ—u? ¨…ËW??OU???—U? Ë Í—u??u? ¨w?U?O? ¨w? W üW?? ï? ¨Í—u? Uz ∫…ËW?W? Ë˙ w˘œ Ë «ËUz ÍWWO?O W üW ï Í—U W p}? WKO U Uz ÆÊË«dA?}Ä gO«ËWz Æ…Ë«d«Ëœ U?O«—«b? üW?…œ Ë Íï? Ê«u?}W? ‚…“ wW? “«ËU?O? ¨v u? W …u?}? ËW? wW?O?O?U?O? w?? —W? Ë »«œ Ë üW??…œ Ë 5? U?z W? v?Ä Í“«Ë g?O???A??}??d?J?W? Íd? …“W? ªv? «d?? W? «œW?UJ? W?Ç ËWz —W?? ? «—W W? Ë …u? rO?K?W Ë«ËW? «ËUz w?J?} W?KK?O? U? U?z ¨v «d?M}? ø…u W w?W …ËW«œ—U? …—ï êO? ¨UO W?Oà?Wz Ë ÊïO? œ«d ¨—u?u? ¨ÊU ˛ W Êu ï? U v «u Íï Í…bM} ¨…ËWJ|—U Ëu WW ¨d}W uU ø…ËUU ¨…u«—UÄW Íï wâO ËW ø…Ëu?«—UÄ ¨ÊU? ˛ wJ}?W Ëu W?W wUW? “«ËUO? W p}?W ¨v u W? ÍU«u Ë Ë WKKO W ¨«b …—W? u…Ë wW …ËW W Ë ÂöOz u…Ë wJ}M?O Uz —W «—W W «œ…˙…ËU ¨«bU ï ÍW ï W ¨«bO? …—W ÍUI dWz Ë üW˛˘˙ ÍËËó} W ÊU …—ËWÖ w? WOU—U «b ï? W Íï? ¨“«ËUO? wJ}? WKKO? u…Ë ¨œ—u? u…Ë w?U WK?KO Í…ËW?U ¨…ËW ˘b?«u

ÂW?z —W??ÖW?z ÆW? …—ËW??Ö w?W?O? “«ËU??O?? w?M???«—U?Ä w?M? ËW??—W? ÍW?~?†W? s? d? …—ËW??Ö ï …ËWU?WO? W“W W?WW? W W ÈËW?…œ—…œ ¨…ËWM WJ? d œ—Ë ‘W …—ËW?Ö WM ËW?—W


105

œ—uË ÂöOz

—W œU? ÆÆÆW?OU??—U? ¨˜˘d ÍW? U?NJ}?Ä ¨—ïK?Jï? ¨—uÄW?W ¨—u??u? ¨w W üW? ï? å5MO …œ ÂöOz dO~OÄ«—W wMO Uz —W «—W Íe|—UÄ Í“«ËUO ¨s d~ ÊU ˛ wW Ë˙ œ—u W? „ïÇ …uO?«u W? Âö?Oz W W …ËW?z g ËWz W W? ÊU UU? „W WU?Öñ ÂWz W??W?? …œ—u?? Í…—ËW??Ö w??M? ËW??—W??? ÍW?~?†W? œ—u??? „…Ë œ—u?? Í…ËW?U??? Ë «b? «œ W U ËW?J —W Âö?Oz —WÖWz ∫W? …—ï W —U?OW? ôW „U ÍW?WA}?ËU Æ«b ö?Oz „U Í…d W W«u}?Ä ÂW ÆW öOz wM ËWW—W Íe …˙ œ—u? Í…ËWU Ë U …œW œ—u ¨WU?W?O?O?«d}?z wM? ËW?—W? ÍW~†W? w«d?O?z W ÊU?W?O?O«d?}?z Í…ËWU? X}? —U?O??W Í…ËUU? ¨W?U?W?O?OU?G?Wz w?M ËW?—W? ÍW?~†W? wU?G?W?z W ÊU?W?O?OU?G?W?z Í…ËWU?

Ë Í—…“Uz Í…ËW?U ¨W?UW?Ou?…bWz w?M ËW?W ÍW?~†W w?Ëu…bWz W? wu…b?Wz ÊU? ï? „…Ë ÊU??b?M W? wM? W?z Í“W?Ö…˙ ÊU …œ Ë Íd?O??L?A? Ë w?Ëu??AÄ Ë ÍËœ—u?z ËWz Ëu? W? «œW?O b?O? ï? W?A?}ËU? ÂW W? «Ë Æ«b? ö?O?z —W?W W?UO? ËW?—W? ÍUU?

ÂöOz —U?«Ëœ WJuÇ ¨ÊËu ËW—W «b? öOz —WW s ö?Oz ˘ñ Wz W ÍWU? WKKO

ÆÊËœd ËUW Ë …ËW ˘b«u wU WKKO9 X} «dJ ï Í…b…ËWz Ë WJ} eOUïOU Âö????O?z U? U?z X?}??d?ÄU? Íï?? W? U??…œ W?U???? ËW?z W?? —U??O????W? ôW?? „U?? U? U?z ¨…Ëu w?A??}?ËU? Ë Íï? W? …“ËU??O? w?J?}?M œ W?? …ËW? ˘b«u? w? W?O??O?"??O?W??

wUW?O —W —W Ë w ?O U Uz øÊËu …ËW?W W «œ—U „W W W? …ËW ˘b«u wUW?Wu ÍWU W p}W ê?O ÂöOz 5«“…œ ÊU Ëu W ø…ËW ˘b«u ÍU?I dWz ÍË—W wU üË …ËWb?«u Ë W?J}?? Êb?W??} ë—W? Ë ÃU Ë ÊU?«œï —Ëu?M Ë—U?A? Æ…ËW? ˘b«u? W wœd?J?Ë—œ Ë Âe?OU?ï?O?U w …œ—W? Í…œ—U? œ WO?M W?z Í…ËWb?«u ¨…d w?J}?? ¨Ëu??â?J?}?? w?W? …ËW? W? w?œd?J????Ë—œ ï? W? W?†Ë…œ w?«b?†ËW? w? U???$—…œ ¨W? …ËW? W? Ë UW? Ë ÊU “ w?bUI?u Ë ‘W? ËU wJ?|—Ëu?u wU?M}?N W?—W w†ËW ÍW??W «Ë W? WËu? W? …Ëœd??W ÍW?«ËW?z wM? W?z wU?u? Í—U?J…œ Âö???O?z ÆW?W? ËU Íb? œ 5O}†…bO}Ä W?˘ñ Wz WL}z Í…ËWz W …ËWz wWï Æ…ËËœdJ†Ëu ÊU? WMO Uz ËWz Ë ÂöOz W s|dA?W …œ ”Uu W W˘ñ Wz ÍW?UOOU?ïOU UU ËWz Ë w …ËW? W wUu —W?W Êœd?W? Æ…Ëu W? ÊUO?Ëu «b?OU?…—U ôWÄ Ë U?u? Ë Âö??Oz wU?U …—W? W Ë Êœd?J—u W Ë Êœd?J …—W? W ¨ÊU?…ËW W wU?u w?M ˙ï?Ö ¨w …ËW W Í…ËW?«u

w? W?†Ë…œ w? …œ—W??? w? W?? ? U? W?? Ë Âe??O?U?ï??O???U? w? …œ—W?? Í…œ—U? œ Êœd??J?—U?? ËU?? w??M??O?? U??z Í˙W??? Ë …Ë«œW?? w??U??ï???? Í…œ—U?? œ „…ËW?? ¨5??U????O??ï?ï??J??????ï??Ä ÆÊï ÍËËó} wUW W —ï «dáLOz


106

œ—uË ÂöOz

«b? ö?O?z —W?W œ—u? W «u?Ö ÍWËu?Çï ËWz ÍW?W?O ËU?MO?WJ}?Ä WW ô ÙU?—W?W W? X?}M?O U? Íï? W? p e? w?? ÊU …œ W? —U?O??W? „U? W? W? «œ…ËW …Ëu? ËW?—W? åôW ò „U? ¨s WJ }á?…œ …ËW ï ÍW?…ËU W U Æ4}*W?…œ WËuÇï ÂWz ÍW«ËW?â}Ä Ë «bUœ—u? W Ëu w—U wJ} Ë«e W —W? —W ËW W p}†U XO W? ¨—UOW ï? …ËW W?…ËU? W X?}M? åôW? ò w W?W? Ëu —U?ÇU? ¨œd?…œ w U? W? „W?O?O??—U? „…Ë Ë ÙU W? u}W? Âö?Oz wW? wÖ…œU? Uz Í—UA? d|˛W ¨UJ? “«˙ wJ†W? w†œ Í…ËWz Íï Ͳï?˘b Uz Ë wU?O w?Uu …Ëu? —UÇU Íe|˙W ¨«œW?L}?z wU?MOz Í—U?OËË WU?N?O? ËW?z Ë p†W? W? —W? W? «bU?A?O?M «Ë Ë X?}?ïÄ«œ W?O?O? ö??O?z W W?W? ËW U…bAOz «bJ}FO?«ËW —UOW „U W W W~ ÆWU W p†W W W W?OOàW Ë w†U W ÙWÖW W «bO?UO w}öLK W Ë ÊU?W~dÖ …—UJ}—W ?} W WJ}W wUO? w öOz ÍËËó?}?? Ëu? W? W U??…œ—U? «b?J}? e?O?? W —U??O???W „U?? ¨«bU??W?O?O?U?*W? …e?}? s Ëu? ËW?—W Ë …ËËb?«“W ÊU2ö??Oz …ËW? W „…Ë W?L?}z …u? u~ W? «b ï? Ͳï˘b? Uz w†«u?Wz wU?UU ÍË«ËW Í—U?J…œ W —U?O?W „U ÍW?W eO? Íœu ¨«b —W?W p|bW? —W «—W «d?JUz Ë ÊËË˙ w…œ «bUz—u? W W …ËWz ÍW?WUW UU? w…œW

WOO«˙ ÂWz Ëu? W —UOW „U ÆÊW Í—UJ…œ s«u U ÊU? Wz Ë W W WôWW ËW w«—˘“ Ë Íï wUO Ë w W U ÍËËó} W sJ}W W ¨d w«˙ UW …œ Ë W«œU w?A?} —W??Ö ÆU?…œ «b? ö??O?z —W?W? œ—u? wM? ËW?—W? w?U? Ë …ËW U?…b? …˙ ¨Íœ UËWz ¨…u ËW—W «b? öOz —WW œ—u „W W~†W Ë Ê«u}Ä Ë »U?O ı W 5dá ÆWU ˙u—W ÍW U …ËWU œ W «œWUAO ÊU å°°°„W W~†W ò bWÇ ÍU«u «b? ö?Oz —WW œ—u? wM ËW?—W ï —UO?W „U? wUW?~†W W p}?W ÍW?A??}? Æ…ËW?MO? U?z ÂW «b? b?…u W?Ä W? «b ï?? w?U?W?O? “«ËU?O?? wM??«—U?Ä W? …œ—u? 5?OÇ W?U?O “«ËU?O? ÂW?z X}?†UM?U?L?}Ä W? «œ…ËW —U?O??W? „U? ÍW?L?u? ÂWz w?…—W? Í—uu Ë «œU W 5 “«ËUO WU “«ËUO? ÂWz X«˙ W U Uz ¨s WJ —WW ÊU WU

ÊU øW?U W ÊU?N?O? wU?WU?L?àu? …d? W Ë ÊU?L?à?u W? WKK?O? Ëu W? W «b?O?KKO?

w ö??Oz WL?}z w?|—W Ë »«œ X?} …œ X}? W U?O? ÂW Ë «b?|—W Ë »«œ W 5? “«ËUO? W W «bUœ—u? W U…œ w W U wM œ wÄËdÖ Ë W…œ ÈbW W? W U Uz øX} W ø…u ˙ïÖW ÊU ï wMO Uz Ë …ËW WËU «b öOz Í…Ë…—…œ Ë W? W?UM? v w?W? W?? W? W?z ¨Âö??Oz W? s “«ËU??O? W?L?}?z W? Í…ËW …—U? W? W? p}?W? —W w? W üW? ï? Ë w?W?W?U w?U ˛ w?U?…œU? …Ë«—b?}Ä W? …—ËËœ g —˘“


107

œ—uË ÂöOz

˘ñ? Wz Ë w?M Ëœ—«u? …Ë…ËU? W w?MO? Uz w? UJ?Wz Ë 5 U?z „…Ë Âö??Oz W?L?}?z Æ…ËW?L?}z Âö??Oz ÍW …b?Mu? Ë b?u W†˘d??ï ËW? W …ËW?z W?L}?z wU?W~?d?Ö W?—Wz W p?}?W Ë …Ëb«“W? ÊU2ö??Oz W?L?}z X}? «uU?L?}Ä Ë 5M?} W?à? ÊU? ï? „…ËW ¨…ËWM? WJ ? W? Ë q W ¨W «bU/U…—U…˙ ÍW —˘“ W ÂöOz wUUW Æ…Ëu«—UÄ ÊU ï w “«ËUO ï? Ë Êœ—«u?U Í…u?}? U …ËWU?L?M ËW? Í—Ë˲ W ¨ÊU?L?öW?z —WU? …ËWU?L?Ö—W …ËWœd“—W Ë ÊœdW Í…u?} U «bUWOOAÖ WM|u W «bU? —U…˙ W ¨ÊULM ˙ïÖ ÍW?U U?W ËW?z ÆÊU? ËU?Ç ÍW†u?? ï …ËW?U?L?W? ÍW†u?? W ¨ÊU?L?~?…œ Í…ËWœd?W? Ë ÍU?W ¨ÊW?…b?J?|˙ u??A? W~?}?Ä Ë ÙUM? ¨„u?â? Ë …—ËW?Ö ¨v Ë d??} Ê«u??} Íb?…u W?Ä Ë Ê«b?M?}??†W? Ë Êœ—u??b?M??|u?? ËU?W? ¨W???O??O? «b???O?Ç ËU?W? Âö?????O?z U??? ¨s? ö?????O?z ÂWz w —uW ÆW «b?œd Ë ÊUM}N˛ Ë w ËW?ï wUUU ËUW ¨W? «bU/œdJ —W Ë v …œ…—ËWÖ Ë v …bJ «œW «b ËUW WL}z wUMOz W WO —Ëuu …u}Ç—«uÇ ËWz WMO Uz —WÖW? ÊU W Wz ¨WU? Ëb«“W ÊïÇ Ë s u ËW?—W «b —WW ÊïÇ W?L}z ÍbO?z ÆX|d …œ w?†U? U?$WÄ Ë œW?? W W? …u?}?Ç—«uÇ ÂW?z ÊU? u~?}? ® ÆX}?«e?O —U??O??W? „U? U?NW?

W? Íb??…u? W??Ä W?U?«˙ï???Ö ÂW??z ÂüW? ¨…Ëu? U??«œ—W??W?? w?~??d??Ö w??«˙ï???Ö «œËœ—Ëu? «˙ W W Wd?|œï wÖ…œU Uz ÍW?W «Ë uJ†W? ¨WOO «b? öOz —W?W …Ë…œ—u wM ËW?—W Æ©«bUœ—u ÂW?z «b? ö??Oz ÙW?ÖW? ÊU1“«ËU?O? w?M?«—U?Ä W —U?O??W? „U? w?W? W? —W?ÖWz „W «œËW ê?O —UO?W „U ÂüW ÆW? …—ËWÖ wW W†W W?ËuÇï ÂWz «ËWz ¨X}? WUW ô „U? ÍWU??˙ ËWz Í…ËWb?M|u? ÆX} W? WU?W ô ÂW W?~ …ËW?}?à?}U? «bU2…œ—W? W wM??«—UÄ W? —U?O??W „U? w?W? W? W? «œW?U?A?O? ÊU W?O?O??«˙ ËW?z —U?O??W U ¨W? …œU U?z «bOJ?}M ˛u?uu? Ëu? WW Âö?O?z W W? WUW? ô ËWz p|˙ ÊU?WO? “«ËUO? …ËWUW?O W“W W?WW Wò X}?†…œ —UO?W „U Æ…ËWMO?M|u WJ œ w?J|—U WW?˙ —W œU ìWO?OU—U? ¨˜˘d ÍW UNJ}?Ä ¨—ïKJ†ï ¨—uÄWW? ¨—uu ¨w W üW? ï ï Âö???O?z Íd??O?ÖU?Ä«—W? w?M?O? U?z —W? ?? «—W? Íe|—U?Ä Í“«ËU??O? ¨s? d?~? ÊU ˛ w?W? ËË˙ ¨ÊULM œ ¨ÊU —Ëuu? WL}z X}W WÖ…œ …ËWz W Wz øX}W W?Ö…œ wÇ W W ÂWz Æå5MO …œ Âö?O?z W ÍËu? W ÊU?L?Ñ˘d ÍW? UN?J}Ä ¨ÊU?L?OU??—U ¨ÊU? —ïK?Jï? ¨ÊU? —uÄWW? wJ}M ˛u? êO W Ë X}†U«Ë w? «œUOœ wJ}M ˛u? êO W ”W ÂUOM†œ s? Æò…“«ËUO p|—U?OK? W œU “ w?MO U?z Âö?Oz s?}†…œ p†W? Æs|d?U W?U? …—ï? ÂWz «b Ë…“ —W? —˘“U? ÂW? Ë W? W ÊU?…—Ëu??u?? Ë …œ—U œ Ë U??OËœ —W?W? Í—W?~ —U?? W «ËW? W??Ñ˘d?


108

œ—uË ÂöOz

«b ö?Oz ËUW W? —UO?W „U wÇW? ÆW W ‘WL?}z —WW Íï?ËW«˙ Í—W?~ —U Í©ôW? ® w WW? ¨X} Íï? wJ}? Ëu? WW ÍU?ÖUz Âö?Oz —W W? X} …œ W? ¨WL?Ëu w? —ï?H? ˙ p|b?W? Âö??O?z Íe?}?W? —W W? Íd?|ËU ÍW??W e??O? ¨…ËW? W?…ËU? W …ËU? Ë —uÄWW? Ë —Ëuu? Ë »W“W ÍËË˙ W W?L}z U?…œ …ËW ”U wÇW? ¨UJ w W? U

WOOMO FO«Ë ¨w«“ wU ÊU W Wu W Wz øs “«ËUO ÂöOz W …ËWÑ˘d ÍW UNJ}Ä ødJ?O W? Wœd?W?†U?Ö ÊU …ËËó?} Í…ËW?bM|u? ¨lO?«Ë W …b?Mu? wW?O U?ÖU?}? ÊU Ærà|b}W —WM|u ï W«—UOdÄ ÂWz w ü…Ë Ë U…b?Ë—œ W†W wJ}U?1dÖ «œW«dÖ…—W?Ä ÂW —UO?W „U WôWW? ÂW W~ —WW œ—u W UWz …ËWz wU1dÖ ËWz ÆW?IOW W UJ W W†W ËWz X|ËW …œ d «Ëœ Ë »W?“W? Ë—Ëu??u? ¨…Ëu? W w?L?O?KW? ¨…u???«—UÄ Íï? ¨…Ëu? ËW?—W?? «b? ö??O?z ÂWz wU?M}N œW? wUï w?œdJU —W? W}?â…œ W Æ…u? dÖ«˙ UO? Íï Í—uÄW?W ï …ËWOO? ï O W Ë ‰U~W U? …ËUOËu…bWz W d wU? WKKO W ÍW …eO?u ÂWz ∫U…bUAOM…œ W ï W†W ï ÂWz ¨ÊWJO …uO«uU W 5Ç Í—uU w}ÄW? ∫ÊUœ—u? ÍUO«d?Öu W «Ë Æ©≤± ‰ W«Ëñ ® åw?MO …“—W ÍW? ËWJ†Wò Ʊ w?M|u? Ë…—W? U ¨s? ˘ñ? ÊU??œ—u? Í…Ë…ËU Ë…—W? U? X}? —U?O??W? „U? Í…e?} ÂW?z 5 «bAOUW wM|uWU ÆX} …œ d “«Ëô ÂöOz ¨5}AJ†W XW Ë .U Ë wU —W?W œ—u? wM ËW?—W? Í—Uï? W ï Í…ËW?z WJ? œ wW U?U W? Æ…d e?}W Âö??Oz Ë W W?†W wJ|e?} ‘W? Wz ÆWU?œ—u? ÍUO?«dÖu? wËu ?OU? Ë w?W «b? ö?Oz dOLA ÆX|dÖU Íï? «bAO«dÖu WUW Ë wàW ÍW WU?u s duâ Â…œ—W W wW? …u}?W «b|ËW? Âö?Oz Ë WU?NO? wU?WO?O«d?Öu? WM|u? s d?W? W p}?W Ë ÍdÖ—W ÍWWW 5 …“ w?W —WÖ «bAOUœ—u W ÆW …œU? Uz Ë e}W „UMd

w?A?Ö W? ÊU??œ—u? wU?…—U? Ëu? …œ UËW?z UJ? «dJ?Uz Âö??O?z W Íd?Ö—W? U d U? “ d?}ËW? Ë wU?L?}K? W «Ë ÆÊU??œ—u? wU?W1U? …b?uÖ W? W U?Ëu d?? ö??Oz W X?} Âö??Oz d? U “ d?O?$W …—W? ¨…—U?O Ë W? W?†W Ë ⁄«œ—W? wÄï? W? s Âö??Oz w«dÖu? wW ÊU? u~} ÆW W†W w?J}ËuÇï bWÇ W?ËuÇï ÂWz W «dJUz ÆW?à|ËW

W Íœ—u? e?O?Ö—W U?O?Ç ÂüW ¨…Ëu??«—UÄ ÊU? œ—u «œ—U? ôW?Ä Ë ˙W Èb?W w? U? W …—ËËœ Ë d? wU???—U? ÂW? ÊU?U?~?}? U W?«ËW?â?}?Ä W? Æ…u??«—U?ÄW ÊËu? Âö??O?z ¨X} Ëu? «bËd? w W?L…˙ —W W W?L}z w?UMO?z d U “ U ¨s Ëu? d1U? Ë d?…œ Æ…Ëu d e}W Ë d Ëx —W? ¨UOËœ Í…ËW«bJ} ï ÊUUz Ë …œU wJ}L?O „…Ë s œ


109

œ—uË ÂöOz

wW W†W? W W~ W W?z ¨v «—UÄ Âö?Oz W Íœ—u? 5 …“ w ËWJ†W W? Í…ËWz ÂüW ÆWOO d U “ …—ËWÖ ÍdJO Ë w ËËó}

«b? ö?Oz —W?W? Íœ—u Í…ËW?z W «u?O}?Ä —UO??W „U? ÆÍœ—u? wU? “ ÍË«—UÄ ‡≤ Ë«ËW? —U??O???W? „U?? ÍW?U?1d??Ö ÂW?z ÂüW? ÆW?O? œ—u?? w?U?? “ ÍË«—U?Ä …u?????—W?? W?O Ëu g Ë«ËW ÂüW X?} Ë«—UÄ XU “ ¨œ—u? „…Ë ¨X}…œ ï ÆW?«˙ ÍWW«ËW?â}Ä „…Ë ¨w öOz Ë w …—W ÍWËË W X} ñÄ Ë X} W?Ë«—UÄ XAOU “ X}…œ ¨ÊULàu

ÊU?WO?OU? W?z ÆX…œ W? d~? Âö?Oz w?U?NO? wJ?}W? w«ñ?Lu? wÇW? ¨w—U? W?O??O? ö???Oz W? W?KK?O?O?? W w?ÇW?? W W? «b?U W??WU?? “ W w? …—W? ÍW??Ë ÊW?L?Ö…œW? wJ†W W „W …“«bWz U ÂüW ¨…Ë«—UÄ ÊU WWU “ w}à U ÊU «—ËW wJ†W ÆsU…bu

wU? “ W wu ËüWJ}? Ë ÊU “ ÍWWW? ÆÊdU?Làu? ÊUœ—u? ÍWJ œ wU?WÇËU X} W U?O ÂW ÆW W …Ë…—U?OW „U? Í…d W WA}?ËU ÂW wWO b?…u WÄ ı WJ œ —W?ÖWz ¨ s W?J ÍW?WU? “ Íd W? X}? …œ s u?}?á p}? WKK?O w?M œU? Ë wM œ Í…ËW?z ï ‘W?? W?z ÆW??O??O??M? œ Ëu? W? Ë«—U?Ä ÍW??W?U?? “ Ë W??O??O? w?M?? œ «ËW?z Ëu? Ë«—U?Ä ÍW??W?U?? “ Ær} O «b/U ˛ W s WW WU1dÖ s d —WM}˙u—W Íœ—u? w?|—Wu? «œ «œU? —U?O??W „U? Íô ÆÍœ—u? w? —W? Ë »«œ w ËËb?M “ ‡≥ W p?} W?KK?O? êO? «b?O?«˙ W? Æ…Ëu ËW?—W? «b? ö??Oz —W?W? œ—u? W «ËW? …Ëb?M “ Ë »«œ Ëu ËbM? “ WKKO? W ¨ËËœd? ÍWW? —W Ë »«œ Ë v ËËb?M “ Íï W?OO «b?UN?O XO U«Ë w W?†U wËu XO|˙W~ U? ˛ïïĢdWz Í—Ëuu? Ëu W ¨…ËËbM “ wA?O —W Ë WK?KO? ÙW?ÖW —Ëu??u ÆËËb?M “ ÍW?W W?KK?O Ë …ËËœd? …—Ëu?u? ÂW?z X}?à p?}?W Ë „W? …ËW W? «Ë X}? …œ “«Ëô p|—Ëu??u? W? ¨X?|˙ï?Ö…œ «b?«ËWz ÙW?ÖW? Ë W? «bU??MO?z w|—W Ë »«œ d? «Ëœ Æ…ËW|dÖ…œ ÍU?~} d wJ}?W Ë X} …œ“«Ëô „WO?OMO U?OËœ …—ï Ë »«œ ı «b öOz Í…Ë…—…œW WL}z ¨WOO? öOz wJ}|—W Ë »«œ —˘“ wW …œ«˙ U WL}z ÆX}†UM}Ä ï ÊU W ÂWz —UOW „U øW W ÊULJ} W —W ÍW«dÖ…—WÄ ËWz Í«Ëœ ¨—UOW „U ¨…ËW öOz W «œœ—u Íb…u WÄ w Ë…˙ W —W Íœ w?J}?«d??Ö…—WÄ U?…œ «b?? ö??O?z —W?W? œ—u? wM? ËW?—W? W? ”U? W? …Ë…—W? «œ…Ë…—W?? w?«d?Ö…—W?Ä W? W?? W? WU???? ËW?z ÍW?«ËW?â??}?Ä U?ÄU? —W? W?? …ËW???}?M?}?…œ ÊU?9W? —W Ë »«œ W??L?}?z X?}??u…œ «œ…Ë…—W?? ÍW?«d??Ö…—W?Ä ËW? Íe|˙W? ÆX?}?u?M? …œ X?}†…œ «œ…d??}? wÇW?? ¨s Ëu? ËW?—W?? «b? ö???O?z —W?W? Ë s? “«ËU?O? Ë …Ëu???«—U?Ä


110

œ—uË ÂöOz

W WWW? ÂWz ÊïÇ Íe|˙W 5«e U ÆX}Ç…œ ÊU?L}Ë«—œ wU WKKO? W ÊU9W —Wu «œ w??? —W?? Ë »«œ W? …Ë…ËË˙ Èb??W? W?? ËW?J??|˙ W? ÊU???L????? —W? Ë »«œò ∫U???…œ ”U?? ÙW?ÖW w?W ËU? wW? ô …ËWU?L?U?z W ÊU? —ï?KJ?ï? Ë —uÄW?W? ÆvÇU? ÊU? —W Ë—Ë—…œ s ˛…œ «b?W WÇËU? W WL?}z X?}«“…œ ”W Ëu? W ÊU? u~}? åÆ…u —U W«œ ï? «œ—W Ë—Ë…œ ÆW?U?O?O?…—W? wM?O U?z Âö??Oz ÊU? —W? Ë—Ë…œ ¨sU?L?à?u? ÊU? Ëu? W ÊU?/UJ?}?Ë«—œ ÊU —ïK?Jï Ë X —W Ë »«œ Ë —Ëu?ÄWW W «ËW? 5Ç…œ ÊU —W Ë—Ë…œ W W?L}z wW? «œU

ÂW?z Ë ÊU? ï? …u?O«u??U? W W?L?}?z X}?W W?Ö…œ …ËW?z ‘W? Wz Ë X?}ÇW?z Âö??Oz w? W ”U ÂW?W ÍWÖñ w? «ó|—œ W —UO?W „U? …d W Æs e?|—UáO? ÂöOz W? ÊU WU? p|ñ?|œ bWÇ w?ÇW? ¨…u?«—UÄ «b? ö??Oz ÙW?ÖW Íï? Í“«ËU?O œ—u? W? U?«œ…ËW Ë —u?ÄW??W?? «˙ï???W? Ë s? Ëu??ÇW? d? w??J?†W??? W? «˙ï?? W?? X?}?†…œ Ë X??|œ …ËW?z Í«Ëœ Ëu W …d «dJ?Uz …ËW WOïU ÂW?z ÆWOO p†W Í—ïKJ?†ï Ë—uÄWW u…Ë ÊU? —ïKJï ÆUWM}Ä wW p|—WM|u

wdJ U Ë œ—u ‡ 8 W? ¨w …—W? w?U? “ Ë W ï? U? wJ}?M œ Âö??O?z X}?à Í…ËW?zï —W? —U?O??W „U? ¨…Ëu??«—Uá?}? Íï w??} ?O?«u U? œ—u Ë W?«—W?dO?Ö«œ w?U “ ¨…Ë«d?u?M}Ä w?Uz—u? Æ…Ëœd?W?M «Ë w?? œ—u? wJ?|—W?Ëu ê?O U????}z U? …ËœdJ??Ë—œ wJ?}?? …Ëu U? Í—U?OËË Ê«u?}W? ÍËW?Ä wW?O b?…u WÄ …Ëu? U «b W?W? ?}? ≥ ‡ ± wW W? Íe|˙W «b WW } ÍWW ÂW Æ…Ëœd—UOMA}Ä «bO dJU Ë Íœ—u wU “ Ë WL}z wUMOz Íe|˙W? ÆX|Ëb —U?œ—Ë«—W wJ}?UMU? “ ¨p}?UMU? “ „…Ë X|“«u?…œ —UO?W „U? Ë W?O?O?ÄË—ËWz Ë b?MO? w?U W?KK?O? W —W?? œ—u? ÊU?W??«“ w?}?Ä W X?}?à X?|“«u?…œ —W W?L}z «b…ËW? ¨WOO? dJU Ë b?MO ï …ËW|˙W?Ö…œ Íœ—u wU? “ wW†WÇ…˙ Ë bM?O Ë w? dJ?U? W?A ˙ Ë ¯…˙ ÂW?z W ï? ¨»…—W W? U?O s? d w?J}?W†W?Ç…˙ W WW?W? ÂW?z Æ…ËœdJ —U? œ ÍW?L}?z Í—W??…—U Ëu? W? Ë …ËWU?LM?|u? W ïÇ W?O?O?ÄË—ËWz WU? uO«u w? dJ?U ÍbMO? wJ}d? „…Ë WL?}z WO? —WËW Ë ÙËu? bM} W?OO?d Æs e|—Uá ÊU WWU “ Ë U~†W ï Ë ÊU ï wUÄ »…—W W Ë ÂöOz W —W «—W —U?O?W „U? ∫W W? Wz —UO??W „U? ÍWËuÇï ÂW?z —WW? s w W?W w$—W? ‰U?Oï? Ë Êï? wW?OO??—U „…Ë œu?U ¨W?JO?JO?U œ W Í˙…ËU? W p?}W? „…Ë


111

œ—uË ÂöOz

wJ|—uÄWW W ËËó?} ÍWUOOdO Í…ËW«bJ} —W W U? …œUWÄ ÊïÇ ¨…“U wJ} «du1œ W?U??? “ W??L??}?z 5??}?†…œW?? ÆW? …Ë«ËœW? w??d? W?? ñ?Ä Ë ó??|—œ ÍW?U??O? “U? Ë W??U??O??O???U?? Í—W?«—U? Ë —Ëu?ÄWW? Ë—u?u? Ë ÊU “ W? s Ë«œ Í…ËW?z w W?—…œ W?WO?O? d?JU? …ËWWU “ Í—W?«—U ËU W ÍWWA ˙ W?M«—UÄï ÂWz Íœu W «Ë ¨s e|—U?á ÊU ï wÄË—ËW?z˘bMO W?L}?z —WÖWz Æ7?«—UÄï? ï v «œ…œ ÊU? e} W?WU? “ wd W? «Ë ¨X|œ …ËW??O?? d?J??U? W? ÊU?? W??WU?? “ Ëb?M?O? ï …ËW? W? «u?ÇW? ÊU? W??A? ˙ Ë W? U?M Ëu? W? …ËËó} wdO w?W …ËW«bJ} ‘W Wz Æ«d…œW ï ÊU2öO?z Í—U~…—W ¨W «u WMJ e ËËó} p ˛ï ÊU? WW W W WO “U Ë ÂeOU? ÍdJO wUWOOd W? Ëu W Íd~†W Ë wU?W?d?O s? d?U?Là?u? W W?J}?W ÍbM?O wd?O? X|“«d? ‘W? W? Æ…ËW…œ…bJ?} ÆW W ÂöOz ÊïOK ≤∞∞ wJ e «b ï ÊUbMO W —W ¨ÊUNO «b?U?? “ Ë Âö????O??z Ê«u??}? W? w?L?…Ë w?J?|˙W?? ‚W?U? W? —U??O?????W? ôW?? „U?? W Íï? —UO?W „U w†U? W ËU wL…Ë w?J}~WW? W~ W~W? ÂWz ÆU…b?Ë—œ Í˙W? X}? ?˘d? wA ˙W? Âö?O?z ÆWO?O wËu? «bU?œ—u? Íd w?J}M?|u ê?O w?U?W?M?|Ë ÊËu?Çï W? p?|b?W Í—U?J?…œ ÆÊU? “ Í˙W?? „…ËW? …Ëu???˘d? w?M?O U?z p|˙ W Wz ÆÊU “ Í—UJ…œ „W? ¨ÊUMOz Ë ÊULUz Ë «œu ï …Ëœd ÍWL?}z wUMOz ÊU W?WU “ WJ?uÇ bUJ ÊU? U…—W? Ë ÊUL†W?z ÊUWË˙ W? ï 5}à? W «Ë …ËWz „…Ë ÂW?z ÆW?O? d? ?O? ÊU? W?JU? “ W?J?uÇ X?}?M}?J?…œ »…—W? qO?z«d???Oz W? ï ¨Ëu? w?Ñö? W —WWL}z W «œW? W«—Uz ËW Wœ—U…˛U Uz ¨«bOd Í—U …œ W? WœdËu WœdWÑ«˙ W?œd?W?Ñ«˙ …—ï??? W?z Æ…ËËbU?J? ÊU2ö???O?z W? ï 5? W? ? U? w«ËW?U? “ w?J?|“W?Ö…˙ p}MO? Uz Ͳœ «œ˙W W ï Í…ËW? WOOÇ Íb…u? WÄ ÊU “ Íe} Æ5?«—u wJ}œd?WÑ«˙ Ë Íe?OU? Ë wËu…b?Wz ÍW?z W …ËWz W?W?OO?M}?N —W?Ö U ÆX? ËW?d|˛ ÊU X? ËW—W? ¨Êe|—Uá ÊU? ï wU “ WU u?O«u ÊïÇ ÊUWO? WMï Ë wMOá?OK Ë wJOU Ë wO?U Wz ÆWOO «b WOO dJUËUW ÊU WWU “ wÖ…˙ W«ËWz ï Ë s ËW?—W? W W?O?OÇ Íb?…u W?Ä ‘ï ËU ï? wËu?Ǣ˙ Ë ÊU “ Íe?}? …ËWz Í«Ëœ ÊW?…œW? p}?U? “ ÊU W?W —W W? è}? p}?†W ï? ÙU? ï? W Æ«œ˙W? W …ËWb?«“W ÊU? “ —«“W v? W d?Ä W? W p?} W?KKO? ÊU??bM?O W? Æ4}J?…œ wJ? d W?z ÍUÄu? s ËW—W ÆW U—W Ë d?OáJ w…ËU W 4}J…œ eOK~M?Oz ÍUÄu U…œW Æ…—…œW UO} ÊU “ W W W …ËWJ œ w W ÊU b…u WÄ ÊU WKKO wM ËWW—W Ë


112

œ—uË ÂöOz

¨…Ëu ÊU? “ Í˙W Âö?Oz Ë œ—u Ê«u}? Í˙W W Í…ËW?z w«bUA?O «bO?«˙ W W W Ë Êï W W? ¨ÂöOz «b …˙WM W ∫WJu?Ç ¨X}M|WÖ…œ ÂöOz W œËu? s d …—ËWÖ ÂöO?z Ê«u} Í˙W ÆX W…œW? p}U “ ı W ï W?OO @dÖ …ËôW Í…ËWz ¨«œU?}z ¨U?…œWW?Ö Ë …ËËœd ÍW?WÖ ÊU? “ W —…œW? Âö?Oz Ë W?OO?«—u w?J|˙W ÊU? “ Ë ËuÇ…œW? »…—W? ÍW?Ö—ËËœW W «b? ?|d?Ö …ËWU? “ W Íï? Í…ËW?Ëu Ëx? Âö?O?z —W?ÖWz W ÊU? “ W? W …ËWz ÍW?ï …Ëu? dÖe?} U?z W wU? “ Ê«—«“W ˘ñ? Wz W? ÂüW ¨«œu? œËW Æ«œWWA}ËU W W WWOO…Ëô —˘“ …—…ËW …ËWMOâM —U?O???W „U?? «b?O?? dJ??U? Ë Íœ—u? w?U? “ Ê«u?}? w? W U?J? e ÍW?W?W? W? wï Ë ÊU “ Ë UNJ}Ä W}Ç…œ˘˙ WMW?Ç ËW w dJU wU “ wÇï ò ∫X}u…œ b?…Ë«u? w?U? “ W? g?O?Uz—u?? Ë ÊUz—u?? w?U? “ W? w? …—W?? wU?? “ ÂüW? ¨…Ë…œ—u? wï Ë ÊU? “ Ë w˘˙ w U?NJ}Ä —W?W p|œ—u? U?}z U X?} W…œ WU?U w?—WÄ s d?J? e …ËW? dJ?U W? WL?}z —U?O?W „U? w U?O?W åX}? «—œ WL?}z w?UM?Oz „W …ËWU?L†U W Ë ‘ï Ë ÊU? “ w UNJ}Ä W? ïÇ w dJU? Ë …ËWOO …—W? W „…ËW X}«“…œ X}? U ˛ «bU?œ—u W „W W?W p}W?—W WOO? …ËW +U uÖ s? Æw …—W «b? W?W? ?}?? w?U?…˙WÄô Ëu?? W W? —U?O??W? „U? ¨W? U??}? wW? W??u? W W?? ÂW?z ËËœ Ë …Ë…—W?†ï?J}?ËËœ ÍËU? ¨X?}?M}?*W??? ÍW «˙ ÂW?z …ËW???}?M?}?U? ï ÊU??L??W W?Ëu?/ ÍWËuÇï? ÂWz X}†UM?}Ä ÊULJ?}UMU? “ ÍËU ¨4}*W? WËuÇï ÂW?z v «œU ÊUL? }? —UO?W „U? U Uz Æ5 Uz 5?}à W U?˘œ ÂW WL?}z U ¨v bU?*W w?«“ wW …u}?W w? dJ?U ÍW?Ë bWÇ —U?O?W? „U d?}W? ¨X}«“…œ w? dJ?U w?U “ Íï? Ë …Ëu??O w d?JU? w«—ïÖ b?WÇ ¨…—W W? w dJ?U Íd?FO? bWÇ ¨X?}«“…œ X?}«“…œ w? d?J?U? ÍW??˙ b?W?Ç Ë …ËW ˘b?M|u? w? d?J?U? W? w ??}?? bW?Ç øw dJU? ÊU …ËUM}—UW w …—W Í…ËUÇ—W ÍW?W } wMOËu? ï ÆX}ËuM W? W?z —W??ÖWz d??U?z øs«e? w?? dJ??U? ÍU? Ë n?W?z s«u??? —W ÊW? œ—u?? bW?Ç 5Ëu Ë …ËWMO?†ïJ} Ë dJO wM? dÖ—…Ë „uW W Wz øW?OOÇ WOO W?IOW wb?«u} øWOOÇ WOO …—U? —…œ Í«d?}?? w?J?}?$—W?? b?WÇ X?}? …ËW?z wU? U?? «œ…d?}? p?}?†U? 5? W?«Ëœ „U ÆUJU …œ œ—u w«d?OU Ë ÂeOï —WW W w W e?|˙W ÍWU ËWz s ñ —…œ


113

œ—uË ÂöOz

¨w«—U??}? ¨ÍËWËW? ¨w?U ¨w?U? ÍœW?L?Wz ¨Íd? e? ÍôW? ò X}?Ëu?…œ —U?O??W W? ÊU?O?â?O ÂüW? ¨ÊËu? g “—W? W U?Ä wM?O U?z ÍËU?O?Ä Í…ËWz Í«˙…—W? ¨œU? ÆÆÍu?W?

…Ë…“—W WUOÖ ËW W …ËWz ‘W~†W s dU ¨Í—W?~Oï wUNO ËU W WuÇW ËWJ|˙ åÆÆÆ…u ñ —…œ ÊU ï ÍdO Ë«Ëñ Ë XW ÊU ï wU “ W ÆWOO wï wËu ÍdFO Ë Ëu ôW? wÇ—W ¨5 wï w«—U} Ë wU È—U ÊËu 5 Uz ÍôW? «bUœ—u wU?…buÖ W ¨ÊËU ˛ «œ—u? ËUW W«dOU? ËWz Ëu W W? ÂüW ¨…ËW? ˘bM|u? ÊU?OU?W~?d?Ö WO?O? ö?O?z W?…œ w—u Ë w?—U Ë w? …—W? W Æ…ËW …Ë«b?UO?J} Íœ—u? W …ËW …Ë«b?J} ÊU?…—U? Ë ÊU…bu?Ö wJ?†W ï? ÊUOU?UU?

UÄU? —W? ¨W W?O d?O? ?M˘˙ ËWz Í…—ËW?Ö …—W? wW? dF?O?W? ¨wW?W? w d?O? ?M˘˙ ÍW?W?†W ï? p}?U?G?†W? W U?J W?? Wz X?|ËW …œ —U?O???W „U? ÂüW? Æ…Ëu Íœ—u?W? X?O?Uï?O?U W «ËW? WU? u?OËu? Íœ—u? W WU? W?z «œU W? «Ë w}Ä ËW?z ÆÍU …—W? …u|ËW? W W?†W ÂW?z ÆÊËu Âö??Oz Ͳœ W? «ËW? ÊËu g?O??O?Uï?O?U? «œU? Ë ÊËu U??}z W X?|u}Ä…œ W? WM|Ë ËWz w?}ÄW ÊU?W? Ëu W —U?O?W „U? X|dÖ…œËU?Ç—W Âö?O?z W «ËW? X? uï? Íï? w WK?KO? ”W—W? ËWz Íô W? «Ë ¨…Ëu d~?O†W Íï? w? ö???O?z w üW??…œ W? «ËW?z ¨wËu? Íï?? w?U?L??Ö“ wU?? “ W? ”W? —W? Ë W??O?O? ¨W öOz ÍUOËœ ËU wï s d …—ËWÖ W Í—uô wU IOz X} WJ ˛ï ÂW Æ…Ëu UN†W ¨w ˘˙ wM œWôW U Íe|d W w W Ë kU Ë Í“«dO ÍbW ¨…Ëu ÂöOz Ͳœ ÍœWLWz ‘WL}z Íô ÆÊËu? ÂöOz Ͳœ ¨s öOz ÍËËó} wUU?LO s d …—ËWÖ W Ë ÊËu? Âö????O?z W? ˛œ Ê«ËWz u?J?†W? ÊËu? W? Âö????O?z „W? Íu??W? Ë w?U? Ë w?U?? Ë w …—W? 6Oz ÍW?z ∫rd?á —U?O?W „U? W —UÇU «œ…d?} ÆÊËu? ËW—W? «b —W?W øÊËu g?Oï? Ë …u u?Ö ÊU dF?O? w …—WW? W ¨X? W…b?} wÇ ÷—U? 6Oz Ë ÃôW? Âö?O?z w~d?Ö Ë w˘˙ w?J|bW?…˙ ÂeO?u? U Uz øÊËu? W ÊU?Là?u? gOU? Wz U? Uz WOO ÊUW ÊËu Ou ¨W«˙U U…bOË—œ —UOW „U ÍW WA}ËU ËWz øWOO WOO …ËWz ÍUU œdJ? W Ë wËu dFO ‘WJ œ wJ}U “W? W ¨ÊËu W ÂöOz W —UOW „U ÍWUOMO Uz …dO M˘˙ Ë wï ËWz Ëu W ÆXO ÂöOz Ë w öOz W ˛œ «b? ö?Oz ÍU?WO?OH d?W? Ë w†U W? Ë wà?W «“W? ËUW Ë ÊËu Âö??Oz U …bU? ËU wJ}? …—ËW~?OH d?W wW W?†W W W~ «—U?O?W „U ÍW?«dÖ…—WÄ ËWz W? ï ÆÊËU ˛ ÆWOO WJ œ


œ—uË ÂöOz

114

ÂU$…—…œ ‡ 9 «b??? ö???????O?z —W???W?? W???L???}??z ¨…ËËœd???W?? w?U??? “ Í˙W???? Âö??????O??z w? —u??? W?? wUW?OOMO Uz …˙W ¨w …—W? w eOUïO?U W WOO ÊU?W ÂöOzƨs Ëu ËW?W—W W?~ Æ5? w …ËW? W Ë w??—WÄ“W?Ö…˙ Í˙W? W? —ï? «d?á?L?Oz Ë w?MO?A?—«Ë…œ wU?ï? ÍU~?†W? ï Í˙W? Ë W?U?œ—u? w?J†W? Í—˘“ …—W ÍW? —˘“ wM œ Âö??Oz ‘W?U? W W? W?U??O? Ë U?~†W?? ï? Ë Âö???O?z w?œdJ?O?«d??u?1œ W Í˙W?? «œU????}?z W W??L?}?z ÊU ˛ …ËWJ}M œ W Ë X|d…eO «du1œ «bO} wï ÂöOz X} …œ WJ|˙W ¨«b UJW W —W? «b?W Ë…˙ ÂW? —W ÆX?|d?~ ÊU? ˛ W Èu?Ö p?}?M œ W??|dJ? UJ?«d?|Ë Ë s d?O?U? Ë d? w|u? Ë Êï? wJ?}M?O U?z —W Ë W?O?O??…œ—…“ ï? …ËW«˙W?Ö —W?W? p}?œd?W?? Ë W«—u? p}†W ï ï …ËW?«˙WÖ W W~ ¨W?L}z w …ËW W w?Uu ÍU WM W? wœd WL}z w …ËW W wU?u ÆWOO WJ œ wJ} Íœ—u ÍU~†W? ï Ë ˜˘d wœd «œW†WW —WW? …ËWUO?Ëu W? g}ÄW Ë Wd?|œï wU?…—ËWÖ W ËW?J…œ ÍU W?M —WW? X} …œ wU Ë X}M «b? “«ËUO W Ê«œ p}Uu ¨X?|dœUOM ˜˘d wU wU?…bW ÍU WM ÆX|e|—Uá ÊËu “«ËUO «bU??œ—u? w?U?O? wU?Ä…˙ï?Ö W w?U?O? w ö??O?z wÖ…œU? U?z …Ë…ËË˙ —˘“ W ÊU WJ œ w?J|bW ¨5 UL?Ö˘œ Ë e|—UÄWï —˘“ ÊU?O†U p|bW ¨…—U W?U wWOO?Ö…œU Uz w}ö?LK ÆÊ«˙ïÖ wJ?|—WÖWz Ëu W? W ËUd ÊU?OWJ b?O«ËWz Ë w ËUM|u? Ë Ë…˙bu

w~?d?Ö wJ?}?—Wz «b?O?U?O? w ö??Oz —W? ? «—W? W w?UO? Ë Íd?JO? Ë Í˛ï?ï b? Uz ÂöO?z W s ËW W …“«ËU?O WœdJ}ö?LK ÂWz ÂüW ÆW ï~?«˙ wWOOU*W? Ëu W ÆÊUœ—u wJ†W Í—˘“ wJ}W Í˙…ËU Ë s Uz „…Ë

ÊU …ËUÇ—W ¨ëO? dF?« Ë ëOU?M K?« U?«—b« ëK? ¨œU?F ô« ë?K? ÆëO d?F« ë?U(« Ë ë?O u?I?« rOU?H? ¨rU? ‰u ‡± rU?F?« w ë?O? uI?« U?d?(« ∫œbF?« —u?"? Ʊππµ —U « ¨”œU?« œb?F?« ¨U?«—bK w?UM? K?« e?d*« Æw dF«


œ—uË ÂÜOz

115

—œ ÆÍO?d?ÂŤ ĂŤO? dF?ÂŤ U?ĂśF?ÂŤ w ĂŤO? —U? ĂŤ—œ l ¨Í?O d?FÂŤ ĂŤO? u?IÂŤ ÂĄu?A ¨s? “ s b—u? s “ ‥≤ ÆÂ‌—uÇ wĂ„UÇ ƹπâˆ?∂ Ă‹dO ¨dAMK —UNMÂŤ wU?WJ? WÇ âˆŤX}?u‌œ Ă‹ ‌ËW U?‌œ ‌—U Ă‹Ă‹Ĺ“ w? ‌—W w? eOU?ĂŻO?U ĂŻ? b Ĺ“ ĂŠU? W ‘ Šw ?O8 Ă‚U? ÂŽ U?‌Ë—W ĂĽĂ‚Ăś??O?z Ă?Ă‹Ă‹Ăł?}? W? ĂŻ? U? Ê‌œ—U Ĺ“ p?}†W?? ĂŻ? w ‌ËW? W w? W?†Ë‌œ Ă‹ Ă‚e?OU?ĂŻ?O?U? ¨‌ËW W?ò w ĂźW?‌œ Ă?‌ËWĂ‹u Ă‹x Ă?ÂŤĂ‹Ĺ“ ‌ËW?OO?ÄË—ËWz wJ|Ă‹ÂŤd?M}ÂŤĹ“ Ă‚eO?UĂŻO?U W? X}†‌œ ÂŤĹ“W ÂŤË™ Ă‹W?z Ă?‌ó|—œW âˆŤWÂŤĂ‹Ăą Æ‌ËW ‌—W wUNO W}Ç‌œ ÂŤbUNO —WW UÄË—ËWz Bassam Tibi, Arab Nationalism, A Critical Enquiry. Second Edition, The Macmillan Press New York 1990. p. 1.

¨ÍO dFÂŤ ˆb?uÂŤ U—œ ed ÆW UOK?& Ă‹ W ÂŤĹ“b" ¨w dFÂŤ wUO?ÂŤ qIFÂŤ ¨Ă?d U'ÂŤ b U? bL" ‥≼ ÆÂWW wĂ„UÇ Ă†ÂąĎ€Ď€âˆž Ă‹dO 4-Anderson, Benedict R. O’G, Imagined communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso, USA 1991 5-Berger, Peter en Thomas Luckmann, The social construction of reality. Penguin, Harmondsworth 1966 6-Cashmore, Ellis & Jennings, James, Racism, Essential Readings. edt. SAGE London 2001. 7-Gellner, Ernest, Natie en Nationalisme. Wereldbibliotheek, Amsterdam 1994. 8-Hobsbawm, E.J. Nations and nationalism since 1780, programme, myth, reality, Cambridge university press, New York 1990. 9-Hobsbawm and Ranger, The invention of Tradition, Cambridge University Press, 1983.


åÂ…œ W eOÖ—W Í…œWM} wuWKW wô W†˘˙ò lOU Íœ wU?W? W? UJ W?«—U?Od?Ä ËWz X}?…œ ·u?WKW?ò åÊWJO X|ËWUU ÊUL uKÖ Íœu?? X?}?…œ ¨X?}? Í—U??O??? ËË ÍW??U?M? Íœ«“U?z —W??ÖW?zò åX}«œ«—Uz W Íœ«“Uz W ÊËu—UO ËË „…Ë ¨Íï Í—UO ËË —W—U

ÂWN} wW

WWW wœdJU ÊU WWW wœdJJWz


117

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

U…—W ‡ 1 WWW ÍËËó} Ë WWW w~dÖ W ”U «œ—UO W „U ÍW W }

wM|u —˘“W ÍË«ËW wJ}?«e} Ë «“…—U W? «œWUA?OM«Ë Íe|˙W ¨…Ë«d W?WW wW?ôW W Ë Èu Ë Êï? wW?W W? wAË«ËW w?J|œu Ë W?OO?UM?Oz ÍdJO? ÍW~d?Ö WW? ÂWz Íd?O? Ë …ËW? ??}†ï?? …œ ÊU? W?O??O?W??W? W?W?W? W? W? W?U?O?M?†œ ‘…b…ËW?z ¨…u?d?Ö—…Ë wWËuO?Ëu ÍW W }?

wÖ—W —WW ¨U? …œ åËW Ë ÊWò ÊU UO?UO Wu?WKW …ËWï? w?Uï? W U? …b?U?OU? W? ‘WU?W??W? ËWz ÆU? …œ W?W?W? W? ”U W?

Ë Í—W?~?M?˘˙ Í…œW?? Ë X«˙…ËU? w?U?? …œW?? ÍW??W??W?? W? Ë ÊW?? …b??}?á?? ??……œ Ë Êd|œï? XïÄ ÍW?WW? WU?Ö…œ U X|˙WÄ…b?} «œWd?|œï Í—U?Ö˛˘˙ wU W?W?W w?U?ï? w?u??W?K?W?? W? —U??O?? ??? W? „U?? «œW?? ??W??Ö ÂW? Æg?O?d?|œï?? X?ï?Ä Í«Ëœ Ë U? …œ f —U? Ë W?A ?O Ë —W?ï Ë Êu?öW?z W ”U ¨U? …b?}?á ?…œ f?O«d? u1œ Ê«b?WÇ Ë —U?u?O? Ë ï? ï?? Ë “U? d?U Ë d??O? «œU?Ö Ë —U??Oœï? —W? W?? ?}?WW??Ö…œ Íï? Íï wOW?W wUUÄ Ë WI?OW Ë U«u W …b…ËWz …e|˙W ÂWz Ægd w?uWKW Íbœ Ë W?U?Uu? Ë “U? |˙ Ê«b?WÇ —W?W? r u? «œWz Íï? W …ËW?z wU? WU?O?M†œ ÍW«Ë…˙ ÊU?O?W—˘“ Ë X}?WWÖ«˙ ÊU?O~?dÖ w?J}?W wO?ÇËuÄWU? ¨«b «b?OW?W? ı UJ? W?O?W? œ—u W? X?}ÇUœU? W w…ËW?z ÆUJ? åÍdO? ?M˘˙ ÍWU? …“ï? ò …—«u? Í…ËW?œd? …“U? Ë l?O?«Ë Í…ËW?«b?J?}? Ë ËËó?}?? Í…ËW?bM?|u?? ï? „WW??W??W?? ÂU? W …dW? Ë X|d|ó? †W Í—Ëu? u? Ë wUO? Ë wWüW? ï? wU˛ wU? UO?UO? ÆUJ gOOWW Íœï O Ë ·uWKW Ë WWW Ë …—ËW?Ö W?†W ËW? p}?W? W …ËW?ËuÇ«b?}?Ä ï W?U? —W? ÊU? W? W? ?}? ? ÍW?W ÂW?z ÍdJO? ÙWÖW «bWO?O}Ä—W Ë …œU? W W?Ö ÂW —UO ? W „U W «œWU?M|u} Wb«u?} ÆwËËœd «bOWW

WWW wFO«Ë Ë wWW wUW ‡ 2 …œ«“Uz ¨«œW?} wWW Ë w~?W—W Ë ÍdJO wJ?}ô ı …œ«“Uz p}UM?Oz Ëu W Ë Íï? —WW? w WW?M|Ë ı Ë s?…—ËWÖ b?WÇ wU? W?OO?à?W Ë w?†UW? W?U W? «œ…ËW W ÊU? W? W? U …œñ? WM|u? ËWz U?W W?Oœ«“Uz ÂW?z ÂüW ÆX}W? Íï w?U U?«u


118

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

ÍW??? W? Ë 5?Ëu? W? s…œ …ËW?œd?? U?M|Ë Ë ÙU?W?? W? ¨‚…œ W s?|d?? …œ …ËW??U? W? Ë 5?Ëu? Í«ËœW? ÆV}?? ?? Í˙W?Äô ËUï? …ËW?M?|d?? ?«u??Ö…œ …ËW??O?O??}?Ä—W? Ë w?O?? …—«“ ÍËËó} W? X}…bJ«œW WJœ w W?OËËó} ¨“WU —W?ï …ËWU WU W Í…ËW?M «uÖ Ë WM?OW? ?«˙ wM?O«“ Ë w ?«“ Í—…u?}Ä «œW?…“U …ËËó?} ÂW? Æ…—WM?|u Ë …ËW?bM|u? Ë ÕU?? W? Ë üU??W?? „W? ¨Ê—…Ë—W?? w?H?d???W?? Í…ËW?Ëu?Ç«b??}??Ä Ë Íd?J?O?? Í—…Ë«œ Í…ËW?z …ËWM?O?Ëu Í«ËœW? ÆX}?Ëu?…œ W? Í…—W?u ËW?z w?U? W?O?OW? ?U W?œd? UM?|Ë w?Ëu? “W?z W? —Ëu?? ?W?z X?A?Ä Í—W?M?|u? ¨…—W?M?|u?? ¨U? …b?U??A?O?M? ??…œ ÊU? U?W? W?? «œW?U?WU? ËW? «“…—U?? Ë —«œU??ÖU?z ¨d?JO?? W? b?W?? W?†Ë…œ ¨Â«Ë…œ—W? Í…ËWb?M?|u?? Í…ËW?z U? …œ…ËW?z w?U?A?O?M? ?…œ W?«e?}? Í—W?M|u?? …ËWM?O??Ëu Í«ËœW? ÆÊË«d?JU? ¨…œï O?L} Ë«ËW œu U W«b?} Íœï O Í—U w W?JOô ¨UUL} ÊU …—«œU?U …Ë«dËu ÊU X|ËœW?z dJO? Ë WHd?W W ¨W?«d|Ë …ËWO?O ?«“ ÍËË˙W ÊU WW? w ?«“ w d ÆWO—UJW ï Ë W ï Í—U U wJ} }çOU Í…—ËW?Ö w?J}?U? W? wW?UJ?O? «œW?W?W? ÙW?ÖW? —U?O? ? W ôW? „U? w?WU?JO? Í—UO«“ w W?JOô W «bJ} ˘œ W ¨«b?†UW wJ}MO …“—W? W ÂüW WOdJO Ë w?WW W „…Ë ¨…e?|˙W ÂWz w?W?W w?U W? ¨WËË wW?W? ÍdJ?O ï? ÊU«œe|˙ Ë U?«u Ë Ë ÍdJO wIW —W W…Ë«œW«bOU WJ}?U W ¨s…œWOUAO «œËuU«œ wU …˙WÄô w W?OUÖU?} ËUW WJ?}U W? uJ†W ¨WMO?W ?«˙ Í—UO«“ Í…ËUÇ—W? Ë Íœï O? Í—U

W? ÆͲ…œ «bU? WO?O?W?W? WA?}? Ë WW?W? ÍËËó?} Ë w?W?W? ÍdJO? W …—ËW?Ö bWÇ U?NW W? ÂWJ…ËWz ÍW?A}~U? WOO …ËW?z r WW? p|—ï ê?OW r}†…œ ‘W? Wz Ë ÊW~? wW?W Íd?JO Ë W?W?W W? s«u…œ ÂW? …—U ˛ W? Ë Ë«dJ—Uœ w?J}W?

ÂW? w? WW? ? u? U?N?W W?J}?? ? W?W?W?? ÂWJ? …ËWz ÍW?A??}~?U ¨s?ËuM? Ë s|Ëb? w«b? U$W?z Ë wW?W? wIW? Í—U“«u? p}?W —W? …ËW«ËW?â}ÄW? ¨UÖ…b?}? O?} wU …—WËË˙ Ë «b U$Wz Ê«u? w Ë X}d} …—U ÂWz X}…œ ¨X} ?OWW Í—U

…—U??? ÂW??z Í…ËW?zï?? ÂüW? ÆU??J??d?ü«Ë Ë Ê«Ë«d??? è??W??? Ë ÙU?W???? Ë …ËW?œd??? d???O?? —W?W? 5?Ëu W? X?}?ËUÇ—W?W? W…œU? W??O?O? ??«˙ ËWz W? ??u??}Ä ¨X?…b? U?$W?z Ë …—ËWÖ ÍdJO w WW?M|“W W w u}Ä ÊU WO?OWW WUUu Ë dJO? Ë WWW ËWz Ë W?WW? ÍËËó}? W WW Ë«ËW? w WO?«“…—U Ë ÊWôW? W Íœï ?O wJ?}I?W ”W ‘WËu«“…—U ÂWz ÆXW? …œ—WW ÊUW ÍW«“U |˙ Ë ·uWKW? Ë WUUu


119

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

wJ}üU? Ë üW…œ Ë weO w?FOËW Ë X}?M}NU «bï? ÙWÖW …ËWOO?J«œ wJ W w?J}?†ËW W? w? ??u?}Ä W?Ëu?«“…—U? ÂWz ¨s?A? W?U?M ?}?Ä g?OW?U?Ö—W?L??A?}Ä Íó?|—œ wOWU? —UO W „U? ÍW W }?

…ËW «œW W ¨WW? ÊËud} w «Ë…œ—W Ë …ËW«ñ? } W?WW? —WW? Í…ËWz Ë WO?O ô ÍWËu?«“…—U ÂWz w? WJOô Íe?|˙W W «œW?z …ËWz ÆWOO«b} w «˙ ÍW ˙ X}W ËWJ|˙ W wWuOËu Ë ·uW?KW ÂW? ©«œW }d?|œï XïÄ Ë W? }d?|œï Ê«u}?W w«d u1œ® w? } ? W W†W W WW wWW? wWU ÂW ¨s«—bM|u}W Ë s«dJU ÊW? wWW Í“U |˙ WUUu ÂW ¨X}?«—bM}ÄWW«œ—WW w}WU Ë X«˙U wL u? Ë …ËW }«—œWMJ} Ë ÊËu? ?? ?—Ëœ ÍËËó??}? Í…—U?—…œ Í—U?O?«“ sd?…œU? w?œd?JU??A?O?M? ?…œ W? WW? „U? ÍW ?} ? ÂWz ÆX?}«d W? W†W «b?UO?U W?OdJ?O …e?} Ë wW?W? …—U w? ˘—…ËU W Íe|˙W Íô wW?W ÍdJO Ë W?WW W «œ…b?UAO ÊU WO?O «˙ ËWz —UO? W …ËWW?W W —UO ? W „U ÍW }?

ÂWz Íb…uWÄ «b?O «˙ W ÆͲ…œ «bJ}?U…—U ı Ë dJ?O? wU?O? —W?W W? …ËW?W?W? W? W?Od?O? M?˘˙ wJ|b?…u?} Íb?…uW?Ä Íñ—…œ ÂWz U? ÆͲ…œ U…˙ w W?OO?ËuU?AMO?z Ë wï?Ö…œU Ë ÍdJ?O w?W—UO?dÄ—W? wUO? Æ5M}*W …ËWËu/ w«bUAOÄ w|˙W Ë w |dJï W WUËuÇï

WWW w U U…—W ‡ 3 —WW —U?O W „U? W sWJ }?á …œ …ËWO?U…—W …ñ|œ bWÇ ËW U? U…—W „…Ë „U Æw?WuO?Ëu «bUï? W WW?W? wËu«bWÄ w?U U…—W? Ë wUï ÍW?W?W ÍdO Ë wM?OÇ ÍWWW —WW “U «œWW?W wU U…—W wœdJU W? —UO W wWW wMO«Ëñ} Ë bœ Ë —U ÊUï W —W …œW Ê«bWÇ W ¨«œ…œ «bï ÍbMO Ë W U? …œ WOOÄË—ËWz W?OO ?O«d M}? …bœ ËWz ÍË…ñWÄ ï ËW? «˙ Ë …ËuW ÊUO?~dÖ „U? —W??ÖWz Æ«œ…b?|d??Ö …ËWU?ï? W w?Ëu?«bW?Ä w?U? U?…—W? Ë W??W??W? ÍËËó??}? w ?«˙ Í—U?O«“ p?|bW? «œW?OUï? W?OO?W??W U?…—W? ËWz wœd?JU? W —U?O? ? W U ËW?z ¨«bUï W? WWW?W w?U U…—W? Í—«œUÖU?z W W«b?U*W?O Ë W«b? UA?O ÂW?z «b?e?|˙W? ÙW??ÖW? Ë sd??ÖW? b?W?W? ÊU?ï? ï? W?U?…—W?? ÂWz Í…ËW?œd? U??O??…œ U?…—W?? ËW?z w?œd?J?U? W? ËW?z W?«œ…ËW? W?? W???A??}?? ÂüW? ¨s?W?J?†Ëu?? ?? W?U?…—W??


120

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

Íd?JO? Í—W?M|u? s?d?…œU? Ë sd? ?O?U?…—W? W? …Ëœd? Í«Ë ÍW†W? «œW?O?O?W??W? ÆUJUU ¨wWW êO?® ËËó?}? wA? W W?O?œd f?O«d? u?1œ Í…d?O ËWzò X?}?Ëu…œ —U?O? ? W „U?

Ë ÊU˛ w WWWW êO U? }z UW …ËU ËW ÆWO ©wUï ËWK?œ—WÖ W W~ p} ËËœ ÂWz Æ©±± ‰® å…ËWWW w? eOUdW wïJ˘dJO d|˛ W ?|d W …ËU W ÊËœ—WÖ w A?ÖW WWW? Ë wUï ÍWWW? wU U…—W W …—U?W —UO ? W „U Í…ñ|œ ∫W«b} ÍW«—ËWÖ W†W ÂWz ÂW «bO«d u1œ ÍW?WW W p} Ëu W ÍWUM W? wUï ËWKœ—WÖ wU«œ …ËWO«d u1œ Íbœ Ë XËd W Íb…uWÄ uJ†W ¨WOO …Ë…ËËó} W Íb…uWÄ —˘“ Ë ËWz ¨ÊËËó} wA W Ë U WM wUï Ë WKœ—WÖ X}†U fO«d u1œ ÆWW XËd ï W ?}ÇU fO«d? u1œ ÍWËuÇï ÂW?z Wï Æ7Ëd? ÍU WM wU?ï Ë WKœ—W?Ö X}†…œ Ë XËd ï …ËWz Íbœ Íñ—…œ uJ†W ¨ËËó} ï …ËWuWKW ËWz Í…ËW«bJ} ÍWU w? ?? ËËœ ËËó??}? Ë X?Ëd?? 5?«“…œ ÊU??L??Ëu? W? ÆX?Ëd?? ËU? w?U?? WU??N?J?}?Ä ÆÊ“«ËUOJ} Ë U?? …œ W?W??W?? W? ”U? W…u??}? ÂW? U?z —U?O?? ?? W „U?? …ñ?|œ bW?Ç ÂW?z Í«Ëœ êO U ?}z UW ¨©Ê«u—W ‡ …ËW?O«d ïL|œ w …œ—W W W«Ë® …ËU?ËWò X}Ëu…œ w? e?O?U?d?W?? wï?J?˘d?J?O? d?|˛ W?? ?|d? W? …ËU?? W? ÊËœ—W?Ö Ë ÊU?˛ w? W?W?W?W?? W ¨Ë«—bM}*W?W ¨Ë«—bM}*W ¨Ë«d ?œW ¨Ë«d œ ¨Ë«d W…œW? wJ} êO Æ…ËW?WW ËU W?ïËW v? Ëu? W ¨g?O ?Ëd Íu?œËWz Ë XËd? ï ¨ÙW? ï ï? …ËW ?W Í«Ëœ Æ…ËWW?Ë«œ wJ}? Ë ÊUO?«ËUM? Ë ZM …ËW?ï˙ï? WW?W? Æ…ËW?W?W? Í—WË˙ Æ©±≤ ‡±± ‰® åX«˙…ËU wU …œW wUï ÍWU W |ËW …œ ÍbOz WWW …ËWz w?U? U…—W?ò —W?W? W?A?—U?O? ? W? „U? wU? W??? wU?ï? W?W?Öñ ÂW?z wU?ï?

…œW Ê«bWÇ W ¨W?WW wU U…—W Ëu? W —UO W „U 5MO…œ „…Ë ÆåW?WW Í«Ëœ Ë …ñ?|œ b?W?Ç ËW?z ï? …ËW?U?? …b?—u?? ¨Ê…˙W?Äô U?…—«“W? Ë U?…œW?? Ë 5?Ëu? «b?WU…—W? ÂW? ÆX«˙…ËU w?U …œW? w? …œ—W ï? «œWz“U ï? ËW? ?«˙ ‘…ËWz ¨UJ? wU W?WU Ë W?A}? wU ¨UJ?WW?W w?U Í…ËWz Íd W? —UO? W „U?

ËU wU …“«ËU?O WË«e W ”U ¨…ËWU?JUO WWW?W wU …—…ËW Ë ¯ïUœ w? }ïÇ ¨Ë«d? W?…œWò W? ? —W?W w?Ç WW??W U?J…ËWz w?U ¨U?J wU?ï ÍW?W?W? ÍWW?W? 5Ç WU ? ËWz ¨…uËË ÊU? W‡åË«—bM}?*WW ¨Ë«—b?M}*W ¨Ë«d? œW ¨Ë«d? œ


121

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

ï? ÊU? W?O?OU?ï W?u?W?KW? Íb?œ ¨W?Uu?O?Ëu? åÙW? ï? Ë XW?ò —W?W w?Uï? UJ? W…˙WÄô —«“W? Ê«—«“W ËW ”U? p|ñ|œ b?WÇW? ¨…Ëu ?OÇ åX?Ëd Íu?œËWzò Í…dW WÖñ ËWz WU? ËWz Ëu W wUW ÆÊË«dËu «œWW?W ÍU…—WW —W W

ÍWWÖñ ËWz d? Uz Æ…Ëœd ÍWWW? wU X}«“…œ «Ë Ë U …bWJA?}Ä ÊU …Ë…—W wÇ WWÖñ? ËWz ¨W«b} wUï ÍW?WW Í…—U—…œ wW?W w WO—U?O«“ ı …Ë…—W W ÊU?O WOb?…uWÄ êO W? …œU wU?AMOz Ë w ?AÖ ÍW ?˙ p}†W ï? W W~ W«b?} Ë w ?A?Ö Ë …œU? w? WU?A?MO?z WU? ?˙ ËWz ÆW?O?O? …ËW?O?O?W?W? ÍdJ?O? Ë W?W?W? wU W?WW å°°°Ëu Wò W?WW X}?†…bUL}Ä …ËW?UïW —UO ? W „U ¨5

?«“U ÂüW Æ å…ËW?OO?WW? w e?OUO?—U ò wï?J˘dJO? d|˛ WU? …œï ÊU/ËËœ—W?Ö Ë ÊU˛ ËWz —WW Êœd W? wU …“«ËUO …“U? |˙ ø…Ë«duÖ —WW ÊUOÇ ø5Ç WôW?W W Wz …ËW W? W?z ÆX}†U?M}?Ä ÊU?Lâ?O? Íe|˙W «ËW?z ø5Ç ÊU?O?U …œï? ?O? øÊWU? U? WôW?W? XO?}à? W U? W˙W?ÄWM} …ËW? wJA?eÄ Í—«u —W?W XU? W?O—U?O«“ Í—uM X?}Ç…œ WW? ˙ ÂW X}?«Ë XA}Ä Ë å…ËW?ïJ˘dJO? d|˛ WU?W …ËU W w?ï W wJ?AeÄò wU? WWO?OUJA?Oz Ë wJ?AeÄ ÍËËó}? wU X?}«u ?}Ä ÊU ¨—ï?

œ W XËu? ï d ?Oz «œWW?W W? XOU…—W Í—U?O«“ ï XO?M}*W?O Í…ËWz ï Ævœd? …ËËó}? ÂWz ËU XW?J WW?W? Íœu ÍU?U Ë XOÇ—…œ W?UO?O ?AÖ Ë …œU? W ?˙ ËW X}…œ ¨W?W ÍWJœ wU WO—U? …œ—Ë Íï Ë WUUu Ë e} Ë …—uO Ë p W?Ç Ë ËËó} Ë U WM „…Ë wU? W?W?W? X?}«“…œ ‘…œU?—W? w?†«bM? ÆwU? W?A?}? Ë wW??W? ÍdJ?O? ËU ı d?|˛ W? Ë ÍW?? Ë v? Ë ÊË«d?J?U? Êï?Ç Ë 5??Ç W?U?? ??ËW?z ÂüW? ¨U?? …œ X?—˘“ Ë …Ë«dËË …—U—…œ ÊUOÇ ¨«b?OËËó} Ë wWüW ï? Ë wHdW Ë ÍdJO wJ?}—W uW WW?W —WW? Êœd W? Ë WW?W w?œdJU ÊWU? Wz ¨ÊË«dJ?U „W…u}? ı W ÆÊU WOOWW ÍW?U? W? ?}?â —W?ÖW?z W? ¨W?œdJ?U …—ï? ËW?z ÍWU?O?zU?A?MO?z w ?Ëd? W? W~? ËËœ «b?W?Öñ ËW? ¨…ËW?W?W? w?œdJ?U ÍW?U? W? ?}ÇU? …ËWJ?}? ? —W w?œdJ?U X}W W?WW —W?W Í—UO«“ sd? OU…—W? p} W W W?W …—ËWÖ —U~?}z ÍW†W ∫X|ËW U ÊUO} ÍU?…—W? W? —W? Ë W??O?O? w? e?O?U?d?W? ÍW??W??W?? U??OW? W? W??W??W?? ∫ÂW? W? ‘W?W???W? W?? Æ…ËuW? w? W?W? ??«—Uz Ë o? W? œU?“ W?W??W?? …ËW?O??O?Ëu? ?? ?Ë—œ uJ†W ¨W eOUbUz ÊU W eOUdW WOO …ËWz—WW …ËudÖ—…Ë wWôW W Ë wdO~ AÖ


122

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

Ë “«ËU??O? Íb?œ Ë ÊËu?Çï? ï? W?…Ë«d? w? W?W?M?O? …“ W??W??W?? Íœu?? W?…ËWz—W?W? Ë ÊU?? W??U???U??u?? Ë ÊU?? W???I? w?«Ë«d???—W? W? ‘W???W???W??? Í—W?ËË˙ ¨ÊW?ôW??? W? p}U …Ë…d} Æw O?UbUz ÊU WOO OUdU Í…ËWz—WW W ¨…ËuU …ËW?OOU …œï O …ËU? W? ÊËœ—W?Ö Ë ÊU˛ w? W?WW?W? ê?O? U? ??}z U?W?ò X}?Ëu?…œ —U?O? ? W? „U?

W? œ—Ë«—W W? WW? ?˙ ÂW?z å…ËW?W??W? w e??OU?dW? w?ïJ?˘dJ?O? d?|˛ W? |d? W? „U? W?? U? …œ—…œ …ËW?z ¨U? …œ W?W??W? W? ”U? wU?…˙ W? W? Íd w?U? W?? ?˙ W«Ë ¨…Ë«d? Wï «œåW?W?W w e?OUd?W ò Ë åW?W?Wò Ê«u?} W Í“«ËU?O —U?O ? W UW?ò X}†…œ p|—U? p|—ï? W …ËœdJ ?Ë—œ w W?OO†W?J}Äu†W?J} W? WO?OzUA?MOz WU? “ w?ï?J?˘d?JO?? d?|˛ W?? ?|d?? W …ËU?? W? ÊËœ—W??Ö Ë ÊU?˛ w? W?WW??W?? ê?O? U?? ???}?z Í—WË˙ ËU W?ïËW v? Ëu? Wò X}†…œ gd? wJ|—U? Ë å…ËWW?W w e?OUd?W …—U?œ Æå…ËW?W?Ë«œ w?J?}? Ë ÊU???O?«ËU?M? Ë Z?M? …ËW?ï?˙ï?? W??W???W??? Æ…ËW??W???W?? åW?W?W w e?OU?dW? ò …ËWJ|—W?W ÆX?}MO? W ˜˘d? …d? …“ …ËW? W Wœd? ËüWJ?} w? ?? Ëu?? W? åW??W???W??ò …ËW??A?œ w??J?|—W??W? Ë ¨…ËW?…Ë«b?J?}? w?J?}?? ?? Ëu?? W? ÍËËó?}? W? W…—ËW?Ö w? W?O?U?ÖU??} ÍU??L?} W?œdJ?†WJ?} ÂW?z Íœu? Æ…Ëu?d?Öe?}? UzW? ÆWWW U?J?…œ W??W????W?? ï? «œW?W??Öñ? ËW?? —U??O?? ?? W? „U?? ÍW??œd?J?U? ËW?z ∫ÂW?ËËœ ÊËœ—W?Ö Ë ÊU˛ w? WW?W?W ê?Oò X?O?}†…œ W? —U?O? ? W „U? ¨WW?†W w?J}?œdJ?U WWW ï WMO«Ëñ} ÂWz Æå…ËWWW w eOUdW wïJ˘dJO d|˛ W |d W …ËU W Æ…ËudÖ Í…ËUÇ—W? …ËWOOW?W Í—U Ë WW?W W ÊËu ?O†UœW Ë 7AW?ÖWM} W «b…˙W?M W? WJ?uÇ ¨U? U? åÊËœ—WÖ Ë ÊU?˛ wU? W?W?W? Ëu W?ò W ”U? W?W?W? p}?†W ï? «bJ?} …œ—W? Ë ⁄Uï? —W W? ÆX} åÊU? WW?W Ëu? Wò ÍËU? WO?O p?} ? —W? W ¨ÊËu?W? «œd w?U?? W? …œ—W? W? W? ÊËu?W? wW??W?? Ë Íd?JO?? ÍWW??W? wW?U p?}†W? ï? ¨Ë«dJ?—Uœ Í—W? ?W? p}†W? ï? «b?W?W?W? ÍËËó?}? wJ?}?Uï? …ËW ?«“ ÍWWÖ w ?Uz W Ë Â…œ—W W W ?W«Ë ÊËuW œï ?O p}†W ï? Ë W U êO Ë …Ë«d?J—Uœ wJ?|—ËuM ÍdJO? w WW?U „…Ë ‘W?WW? Í—ËuM Æ«œWU? ËW Ë Ê«dOU? Ë ÊW …œ åp} Ëu Wò W ”U? Ê«ËWz …ËuW«Ë ÊUO}Ä ÊUu?WKW X …Ë W? ÍWW?W? ˙ ËW?z …Ë…d?} ÆÊœU?“ ¨X«“ w?«ËU?OÄ Ë 5?Uz w«ËU?O?Ä Ë ÊU? WO?U?O? wU?…—W w? WW†W? W W~ ¨å…ËW?W?W? Í—WË˙ ËU W?ïËW? v Ëu? Wò X?}†…œ Í—U Í—«u? Í…ËWz ¨WW?W? Í—«u W ?}U ¨W?UOL?O Í—U? Í—«u Í…ËWz ÆW?OO? dU“


123

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

ÊU UOLO ËU wU WA} ¨…ËWWW? Í«u ËU W |ËW U ¨w }U WA} ËU Ë pOU9U ËWz ËU? wW? U? ÍW?A}? ¨W?Jœ w ?«“ w? WW?U —W? Í—«u ÊU? ËËó}? Í—«u? ËU Æ…ËWWW ËU WËW U Ë ÊWUU

‘…—U?Od?Ä ÂWz w …—W? …—W w—W? Ë WW? U? wJ|—U?Od?Ä wW?W Í—U?O?dÄ wJ|—U? ï W X|du?Ö…œ p} W gO?†uU ¨X}? †uU wJ?|—UOdÄ X}…œ W? W…ËWz w W?…u?}?W X?}?…œ W W?…˙…ËU ËW?z Ùu?U? Í˙…ËU ÆwËu? ï X?}«œ«—U?zW e?}?W Í˙…ËU? W? ÍW? ? ËWz X?}? ~?d?Ö …ËW?ôW p?}?W? —W …Ë…d??} Æ5?M}?*W??O w?J˛ï? …ËW?OOJ?˛ï ÍËË˙W Ë …ËW?UJ W? ËWz w?Ëu ?†uU? W d?O X}…œ ¨X?} ? «˙ w?WO?}Ä wWW? Í—UOdÄ ¨ÊËu †u?U W W~ (Cahn, 2000: 3) ÆX}M}?*WO X}?«u W ”U W? WO?O …ËWz ÍUU? W …—UO?dÄ ÂWz wËu? O? AÖ ÂüW? ¨WAO? A?Ö wJ|—UO?dÄ W U? ÆX}d?á ÊU? W ? wW?O ?A?Ö W Í…ËWz ÍUU? W u?J†W ¨UJ? p}? åËu? Wò …Ë…—«u?? Íô ÍW«—U??O?d?Ä ÂW?z W?Ëu/ ï? ¨…ËW?M?W?JËË˙ W?W?W?W?? ÂW?z „WW?Ëu?/ w ?}? ?A?Ö w?—W w?W?W? Í—U?O?dÄ W? wËËœd? w?…ËWz Ë 5?W?W? Í—U?O?dÄ Í—…ËW? ?? W? wËu?œU?“ Íï? WM?…œ W? ÍW?«Ë…œd?? Ë—U? ËW?z X}??…œ U?Uz ∫W?U??OËu? w?U? …u?}?? Ëu? W? UU?z ø5?MO?? X?«˙ w? W…Ë…œd?? Ë—U? „…Ë W?A??O? W? ¨ÊU??MO?z Í…Ë…—…œ W ÊW g?œ w œu? U ¨ÊUM?Oz wU W? W W Ê—Ëu? W? A?Ä WHd?W ï œu? U? ¨W?O—U? W? UÇ W?L?}?z W p?} W?—W ï? W? W…ËW?z Í—U? W U?Ç UU?z ø«b? ?W UU?z øU ÊU …œ«“Uz w? W…œ«d?Oz Íd~†W? p}U?MO?z Ëu W? UUz øW? U w? WW ?…œ „…Ë Æ©∂ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® ø«œU~†W? ï Ë W†Ë…œ Â…œ—WW? …—UOdÄ—W? „WOOüËU? Ëu W ¨w ?«˙ ¨Í—…ËW? W? Í…—U—…œ Ê—U?Od?Ä ¨5 ?AÖ Í—U?Od?Ä W«—U?Od?Ä ÂWz 5M?O…œ W ”U? X|d? …œ Í—…ËW? ? W W? ”U W? ÆÍ—U?O?d?Ä—W Ë œ«“Uz Í…œ«d?O?z ¨Í—U? W? UÇ Í…—U?—…œ X ÊU? W? ¨X?|d? U W?? U? wJ?}?Ëd?Ö Ë W? ?U w?J?}?W? Í—…ËW? ? W? Í—UO?dÄ w …—W? Í“«ËUO? ÆW—UO?dÄ—W Ë œ«“U?z Í…œ«dOz Ë Í—U? W UÇ Ë w? «˙ WU? «bJ}?U W ÆW?«œ…d} «œW?Jœ wU? WO?O ?«“ WU? ËU Í—U?Od?Ä ÙWÖW w?WW? ËWz W?W??W? ¨ÊW …œ W? ?U Ë —«œ…u?}?Ç—«uÇ Ë —«œ—ËuM? Í—U?O?dÄ ÊU? W?O?O? ?«“ w «“ Í—UOdÄ W wWW Í—UOdÄ Í“«ËUO Ëu«ËW ÆU …œ WUOO AÖ …—UOdÄ WU? Í—U?Od?Ä wËu ?OW? U? W —W? «—W? W«bO?W?W? Í—UO?dÄ ÍW?Ëu ?O ?A?Ö ÂW X}?†…œ W —U?O? ? W „U? ÍWW?? ËW …“«ËU?O? Ë«ËW ‘W? Wz ÆWJ?œ wU? W?OO?H?dW?


124

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

¨W?O?O? ?A??Ö Í—U?O?dÄ w?W??W? Í—U?O?dÄ ÆU??Ö…œ p}? ?Ëu? W? W? ”U W?W??W? Æp} Ëu W wœdJU W …“«ËUO gOËu O AÖ wJ?}ËW?J…œ ı wW??W Í—U?O?dÄ øU? …œ ï w?W?W? Í—U?Od?Ä ˜˘d? ÂüW ˜˘d? U?U?z øU? …b? ??Ë—œ W?O?à??W? Ë ÙU?W? W? p|—ï?? ı Ë X}??A? W?…œ wà??W? ï? œu? U? …ËW?«b p?}? ??Ëu? W? w? ü…Ë Í…ËW?zï U?? …œWï? w?W??W? Í—U??O?d?Ä Ë œËu?? v? X?}«u?…œ ÊU???M?O?z w? ?A??Ö w? W?…u??}?W? øU?J?…œ W?J?œ w? ?W?W?? «b?O??O?W??W? Í—U??O?d?Ä wœd?? Ë wW??W? Í…ËW?M?O†ï?J?} W? w? …—W? w?ËWJ?…œ ©±±‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® ∫X}M}N …œW Ë WU?d~?†W p?}W? W? ÍW«˙…ËU? ËWz Íd?U“ w?Ç—W wËu?«—UJ?Uz Ë ÊËË˙ ‡± Æ«bUMOz W wWW Í—UOdÄ wœd ÍU«u wœd e}W WUd~†W ÊU?MOz W ÍW«˙…ËU Ë ÊËuÇïËdO ËWz W Í…ËW w?UOM†œ wËuœU“ ‡≤ Æs|dJ«œUUÄ ¨…ËWOWW ¨w—U ï ÍËË˙W X}…œ Ë s†uU Æ«bU/U W?ËuÇïËdO W w ï? U wM A}W? Ë ©o«u® ÍdOÖï Íñ? wœd œU“ ‡≥ —W?W wW?O?O«b?L u? ÍU? WM? wMU?z w†«—ï? Ë …—«œ˙…ËU p}?W? p}U? WËu?/ ï W? W?O?O?†«—ï? …˙…ËU ÂW?z «b?W?Jœ w?U? U??O?U?O? W?U? ËU?W X?}…œ ¨W?Ä«d? Ë W? U?Ç WM?O«Ëñ?}? ËW —Ëu? ?W?? ?AÄ «bJ?}M?|u? W ï X?|d? U W?«Ë ÆX}?…œU U?z «b«b?L? u? “«ËUO Ë«ËW? wJ} «œWJœ w?J} |u†W W? ÂüW ¨XWJ Í—…Ë«œ WW W ÍW?O†«—ï „U Íœu —W …ËWMW?JËË˙ dU“ WWWW ÂWz Í…ËWzï ÆXO}?à …˙…ËU ËW „ï U Ë W? Í˙…ËU? X}?†…œ …ËW?J?|—W?W? —U??O? ?? W? „U? ÆW??U? w W?W?Ëu?/ Íï? —U??O?? ? W? Ê«bW?Ç …ËWJ?œ wJ?|—W?W ÂüW? ¨U W?zï w?UW? ‘U? ??}z U? Ë WW? pO? ? W?Uœ W? p}? W? Æ5J?O? J}?Uœ Íb?œ W ˛œ Ë«ËW? W? «œW?U?A?O W?Jœ w?ËuÇï? Ë r u? WW?U ÂW? ÍWU?O?U…—W? ÍW?†W …ËW?UJ?d?O W?UO?W??W? Ë X}?W?W?W? w?J—W? U? …œ ÍU?OM†œ ¨…ËU?…Ë w ï? U W? ?|ËW? W ˜˘d? «œ…œ…ËWz w?†ËW W?W?W? ÆU? U ï wU? WËuÇïËdO Í…ËWzï? Ê…œWz wAOW? —U ¨s†uU w?U WËuÇïËdO? W Í…ËW Ë U?? U?O?«œU??U?Ä …ËW??O?O?J?˛ï? ÍËË˙W? X?}?«u? ? Ë s?«d?J?U?z Ë ÊËË˙ Íï? Íœu?? Æ6AdOÖï


125

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

Ë p|ñ?|œ bWÇ ï …ËW?˘œdJ—u? ÍWW?W? wU? U…—W? —UO? W? „U …ËW? «œ W Í«˙…—W ¨…ËËœd? W ÍWW?W wU X}œd? w WOO?Ç—W wU «b…ñ?|œ bWÇ ËW ∫…ËËœd «œW W …ñ|œ bWÇ ËW w…—ËWÖ —U~Oz ÍW†W v WU Wz Æ…ËËœd ËüWJ} fO«d u1œ Íô ÍËËó} Ë XËd ÍWWW ‡ ± Æ…ËËœd ËüWJ} ÍWWW Ë wWW w eOUdU ‡ ≤ ¨U …œ p} Ëu W W ”U WWW …Ëu«uO}Ä ‡ ≥

«ËUz˛˘˙ Ë üW ˛˘˙ wWW wMOU Íb W ‡ 4 Â…œ—W?W X?}W?W??W? w?U? U…—W?? w†U? «b?U/U?A??O …Ë…—W? W? Í…ËWz —W?ÖW?z WWW w†U wœd UU W ï …ËWMe|u~ ÊUL$—W U ¨«œ—UO W „U ÍW W W†W —U?O? ? W „U? «bW? W? ?}? ? Í ∂ ‡ ± wW? W Æ«œWU?…—W? ÂWz Í«Ëœ w?U W?U?ï? W wÇW? ¨X}Ëu…œ ©«ËU?z˛˘˙ w|u ÍWW?W Ë üW˛˘˙® ÍËU?W WW w?J}UA?OËU Æ©¥± ‰ ï ≥µ ‰ W® …Ëœd?JU —W W?WW W?UAO?ËU ÂWz ï ÍW? W ?}

Í…˙W?Äô ‘W Í…ËWb?M|u? Ë …˙W?Äô Ê«œW? W w? ?u?}?Ä WMW?Ç ÂW w?J}?WU? —W?W Êœd? W?? —U?O? ?? W „U? W?…ËW??ï?? ÆWW? w?W?W?? ÍdJ?O? w?†U? —«“W W? œU?“ ÍËËó?}? W?W?W?M?—Ëu? Ë ”ËuM?—Ëu? W? U? …œ —U?? «ËU? …ËW Íœ—u? ÍW?M? …˙ …ËU…—W?W? ËW Ë p?|ñ|œ b?WÇ ï …ËW?U …b?—u? WW??W w?Ëu«bW?Ä wU? U…—W? Íï? wÇW?

Ê«u?} wW??W Íb?…uWÄ ‘…ËW?z Í«Ëœ ÆU? …œ …bMu? ÍW†W? v «b?…ñ|œ b?WÇ W U? …œW†W p}†W? ï «b?…d} Ë U …b?U «œ…˙WÄô ‘W W? «ËUz˛˘˙ Ë üW˛˘˙ «œ—U?O? ? W „U? ÙW?ÖW s? ÍW?A?} ÙU?—W?W ÆÊËËœd?JW? ÍbO?W? Íe?|˙W W? —W Í—UO«“ sd OU…—W wMO«“W Ë 5«“ ÍWA?} uJ†W ¨WOO Íó|—œ Ë w—Ëu ÍWA}

„U? «œW…˙WÄô W?W ÂW? ÆU …b?UO?U Íe|˙W? ÍWUW?U ËWz Í…—U?—…œ W ?u?}Ä w?J}? ??}? ? wM?O?Ëu? ÊU?O?…Ë«ËW Í…ËW?œdJ? ?«˙ W? …Ëœd?J?W†W? …b…ËW?z —U?O? ? W? —UO W „U Ë —WM|u ï WüW ËW p} A w«d} W «œ…d} s ¨X|Ë…œ Íï W—W ∫…ËW WJ «˙ gOU W†W U«u w}ÄW Â…œW†ËW Ë ÂW …œ«dJUz Ê«Ë«d? wWU?MUz ¨«b?üW˛˘˙ W p}?U ¨W?…ËWz dW?ò ∫X}?u…œ —U?O ? W „U?

¨Ëu?…œ «ËU?z Íb?O?z «ËU?z˛˘˙ W? wJ?O??ö? ÍW??W??W?? ¨«d? «b?W?Ä «œW??W??W?? ÙW?ÖW? w?«b?†W?—W?? w?U?? U?…—W?? W? ”U? g?O?J??}?U?? Æå«b?†W? Í—W?? Èu? ÍW??W???W??


126

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

w?|u ÍW??W??W? X?|d?u~?…œ W? ò X?}?†…œ ¨U? …œ «œ«ËU?z˛˘˙ W åÈu? ÍW??W??W?ò ÆåÈd …bU …Ë«ËœW Â…Ëœ w~W wU …“ W p|˙ ¨«ËUz˛˘˙ wUNO? w~W Í«ËœW üW˛˘˙ ∫X}à X?|ËW…œ ¨—UO W „U ¨WJ?œ w WUU W ÂW?z Æ…Ëœd?? «bW?Ä «œ«ËU?z˛˘˙ ÍW??W??W?? W? ÙW??ÖW? w«Ë«d?? w?W?U?M?Uz …ËW?? W?ËËœ wUNO w~W Í«Ëœ W «œ«ËUz˛˘˙ w|u ÍWWW? ÙWÖW WOOWUMUz ‘WOOWUMUz „U? ÍWU?L u? ÂWz Æ…ËWU? Wï?U wJO?ö? ÍWW?W? wËu«ËU?z Í«Ëœ Ë ÂWËËœ ∫øsWWÖ…œ wÇ —UO W ÆU …b}á …œ …ËW WËËœ wUNO w~W ÍË«œ W «ËUz˛˘˙ w|u ÍWWW ‡± üW˛˘˙ p?}U? WJ?uÇ ¨…u?O?UW? Í«ËUz˛˘˙ w?JO?ö? ÍW?W?W? üW˛˘˙ ‡≤ Æ…Ëu«ËUz WOOJOö WWW ÂWz U …œ«bWÄ «œ«ËUz˛˘˙ ÙWÖW wWW wWUMUz Æ…uOU Í«ËUz˛˘˙ ÍWWW …ËW WËËœ wUNO w~W Í«ËœW üW˛˘˙ ‡≥ Íb…uWÄ Ë «ËUz˛˘˙ ÍW?WW ÍËËó?} ï —UO ? W „U ÍWœdJU ÂW?z W«dJUz U?O?U?˛ Ëu? W? W? X?}ÇU? p?|—«Ë…bM?|u?? ÍW??? W …ËW?üW?˛˘˙ W W?W??W??W? ÂW?z w}? U „W?OU?u Ëu? W ¨…ËW? }?bM|u? W?WW? ÍËËó?} —W?W Í…œU? wJ?} ?} ?

Ë üW?˛˘˙ Ê«u?}W? w?W?W? w?«Ë«d?—W? wW?U?MU?z X}?«“…œ vb?M?|u? Íb…ËU? W? Íb??…u?W?Ä p?e?? W? ı Ë —ËËœ W? ı Ë …d?U??“ ÙU?? —«“W? W?? w?W?? W?? «œ«ËU?z˛˘˙ ËWz ÊüU…œ“UÄ wJ|—U bM|u Ëu W ÆWO?O …ËW WËËœ wUNO w~W Í«Ëœ Í—UÖ˛˘˙ ÊWôW ¨wUï ÍWW?W W«Ë ¨w«ËUz˛˘˙ wJOö ÍWWW W? X}«“…œ WOO «˙ Ë ÊË«—œñ??}???Ö—…Ë …ËW??O??O??? ö?????O?z w?W??O?U??? ??—U?? ËU?? w?U?? …—ËW???Ö W??u??W?K??W?? ËWz w?U …—ËW?Ö …—«Ë…bM|u? Ë ·uWK?W «bU? W?OO?UW w?U …“W Æ…ËW?WË«—bM|u? Æ…Ë«ñ}Ö—…Ë w…—W w?U “ ï ÊUOï wUï wU W?OOWW W }?

Í—˘“ wW WU

W Æw?Ud? wU “ —W? WËu?«—œñ}?Ö—…Ë WU? }? ? ÂWz Í—˘“ ÍW—˘“ gO?…—W W? —W «œËËó?}? W p?|˙u? Ë „ËU w?…—W? ï w?Uï? ÍW?W?W? w?U? W~?UËU?W …ñ?}?Ö—…Ë W??…œ …ËW??O??O?U??O?d?? W? ËW?‡©‚U?????« s? 5?M?® ÍËU? W?? W?? ËU? ¨…Ëœd?? —…œ ÊU?ËU? ËW?‡©5?M? s? ‚U????«® ÍËU w?W?? …˙u?? ¨w?…—W?? ï? …Ë«ñ??}??Ö—…Ë w?U? W??O??O?U?ï? w …œ—W? W? ÊU?O?A?O? Ëœ—W ¨w?…—W?W …Ëœd? wU? W?…œ …ËW?O?O?Uï? W ï? ËW? ?«˙ ‚U??« s? 5?M Æ©∏± ∫±πππ ¨—U?J$d? «“˙® …Ëœd? ÊU?…—U? ÂW?z «bU?? W?O?O?U?W?


127

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

w ?Ë—œ Ê«ñ?}?Ö—…Ë ï œ«b?W? W Êu?LzW? W? …Ëu åW?L?J(« XO?ò ÍU?Ö“…œ w ˘—W? ÆU …œ „W ¨W? …œ—W? ËWz w?üW˛˘˙ wU? …—ËW?Ö …—«Ë…bM?|u Ë ·u?W?KW? ¨WU? W W?~ Ë«˙ Ë …ËW?…Ë«bU?O?A?O?J}? uJ?†W ¨…Ë«ñ??}?Ö—…Ë ÊU?OU?ï w?U? W?O?O?W??W? …—U? U?NW? Ë U?M?O? 6?O?z Ë w?«—U? Ë b??Ë˙ 6?Oz Æ…u?ñ?—…œ —W??W ÊU??O??A?O??$—W? Ë ÊËu?Çï? W ÊU?O?U w? WO?«“…—U …ËW?Je? W W? ÊWU?u?WKW? ËWz ÍW?Ëu/ W?Jœ w«b?WÇ w?U?N?O? W? WW?W??W? ËW?z …Ë«bU?O?†ËW? Ë …ËuW? «b?OU?ï? wJ?O?ö? ÍW?W??W? ÙW??ÖW? üW?˛˘˙ ÍË«ËW? w?W?U?M?U?z Ë Íb?…u?W?Ä …Ë…d???}? Æ˙W??ÖW?W??? «b?? ö????O?z —«“W ï? uJ?†W ¨ÂWËËœ w?U?NO? w?~W? Í«Ëœ ï …ËW? ?|˙WÖU? «œ«ËUz˛˘˙ ÍW?W?W? W? fu? œ—Ud??O @?U?ËUW? wU?M?üW˛˘˙ ÆÂW?ËËœ wU??N?O? w?~W?? W —W? ÙU? ©s|d? …œ …ËW? ««˙…ËU? wüW˛˘˙ Í…—U?W ÍW«ËWM?O†ïJ?} ËWz w? ˘œË—U® «bJ?|—UËË X?«˙…ËU w?üW?˛˘˙ ï ÊËu?Ç…œ «b? ??«˙…ËU w?U? …œW?? W ÊU?? W?O?O?ÄË—ËW?z X}?†…œ …ËWM?M|u?? ÊU W?O?OU?ï W?O?O?W?W? W?…œ s«u? ? Ë 6d?}? w…—W? wU? “ Í…ËW?zï Æ©±≥± ‰ ∫±ππ¥ ¨fu œ—UdO® wËu«b?WÄ wU U…—W? W W«œ…ËW —U?O W? „U Í…ñ|œ ËËœ ËWz w W?ËËœ ÍW†W W Íe|˙W U?…ËWz ¨…ËWU…œ ÂWËËœ wUN?O w~W? Í«Ëœ ï «ËUz˛˘˙ w|u ÍWW?W w~W? wU …“ W? p|˙ ¨«ËUz˛˘˙ w|u ÍW?WW? X|du~…œ W? ò X}u…œ «d?JUz «ËUz˛˘˙ w|u ÍWWW? —UO W „U ÍWU ÂWz w?}Ä W åÆÈd …bU …Ë«ËœW Â…Ëœ ÍW?—˘“ ÍËËó?}? —U?O? ?? W „U? ® Æ…Ëu?? ? ?Ë—œ ÂW?ËËœ w~?W? Í«Ëœ W? W?W?W??W? w~W? Í«Ëœ ï …ËWU…œ —W? gO —WÇËU? wUN?O ÍWJ?œ wU W?OdJO? WUU?u —U?O? ? W „U? W —W? ÂW? U˙…ËU Æ©Í—W? …ËW?MO|œ d?«Ëœ W†U? ÂW?z ÆÂWËËœ wU?N?O? b?OU?˛ Ëu? W W? p}?W? —W ÆX?}œd? ÍW?WU? ÂW w?Hd?W? Íd?u? X}?W ”W?

W? p}?U? “ —W? W? U? ¨…ËW? ??}b?M?|u? W?W??W? ÍËËó??}? —W?W? w?—u? w?J|—U?ËË Í«ËœW «ËUz˛˘˙ w|u ÍW?WW X}«“…œ ¨X}«dËu? W…d} Wz ÂWz —W w?U WU “ wU? …œ—W? W «ËUz˛˘˙ w|u? ÍWW?W? ÆU U?M}?á ?…œ …ËW W?ËËœ wU?NO? w~W? ï UMOz Ë X|˙WÄ…b} «b—W~M˘˙ wU …œ—W W? d«Ëœ ¨U …b}á …œ …ËWUOM|˙ U? ÆU???Ö…œ g?O??? W?ËËœ w?~??W?? Í«Ëœ Ë ÂW??ËËœ w?~?W???W? U? d??«Ëœ w?U?? …œW??? …œW? Z?M}?Ä W œU?“ «ËUz˛˘˙ w?|u ÍW?W??W? ÂWËËœ w?U?N?O? w~?W? wU? …œ—W? Æ…u? ?A?}N?}?W? …ËWï? Í«ËœW ÍË«d?Ëu? Í…˙WÄô —«“W? Ê«œW Ë …Ëu?W ÍËËó?}?


128

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

w WOËËó?} Ë vM|˙WÄWz W…˙WÄô —«“W Ê«—«“W ËW?z Ë W…œW ZM}Ä ÂWz —UO? W „U

wËu? «œUOËœ w?J}? }?

ê?OW W? U …b? Ë—œ w?«ËUz˛˘˙ w|u ÍW?W?W ï? Èu ÆWOO Ë«—bM}?*WW ÍW?Jœ wJ}?L u? —UO? W? „U …Ë…—W? ÍWW†W b?WÇ ËWz Í«Ëœ ‡≤ ÍWWW? X}†…œ Ë «œWz ¨«ËUz˛˘˙ w|u ÍWW?W W œ—u wËuUM?Uz W …—UW W?Öd}? w|˙ W „W ¨…ËW?L?}z wWK?KO? ËU WïU? …ËWO?OWU?eO?ò w|˙W «ËUz˛˘˙ w?|u U?U???O? ÊU? W? w?}?ÄW ‘W?? Wz Ë ≥µ ‰ å…ËW??W??W? w?U? ï?? W?—W? W?O?? ??«“ w WOOÇ—W wW?UeO È—U Æ…Ë«bËË˙ …ËW WËËœ wUNO? w~W Í«ËœW …ËWUœ Íbœ Ë r?Ë—œ p}?†W ï? w?WUe?O? ¨…ËUM?}W ÍW?W?W? …ËW?U ?œ—u? W? }?UM?} êO? W ‘W?U? Wz ¨…ËWU? ?œ—u? W…ËU?M}? Í…œU w?U?O Í—U? «Ë«œ Ë Í˛ï?ïb?Uz wœd? Ë W?W?W? w?œd —U? Íœï? ?O? Ë wO?W?W? Íd?JO? ÍWU? WM?ÇU „W?UU? Ë W?W?W? ¨wU?O? w?LË—œ Ë W?W??W —U?O? ? W „U? Æ…ËW?O?O?W?W? Í—U?O?dÄ Íb? W?W? wU?? W?O?O?e?O?? W? U?MU??OW? Ë W?W??W?? ¨we??O? Í—U? U?? ÍU˛ï?ï?bU?z …ËW?O?OW?Ue?O? w?|˙W ÍW?W??W? UJ? ? ?«˙ —U?O? ? W „U? —W?ÖW?z Æ…ËœdJ?U?? W X}? U W? W?WW? wI? 5 W W? X}…œ U? ËWz …ËW?L}z …ËW?U ?œ—u ËU? W ?} ?U ÍW??W??W?ò ÍËU? W?W? p}?? ? X?«˙W? U?U?z ÂüW ÆX?}? åw?U?O?? ÍW?W??W??ò wU?N?O w?~W? Í«Ëœ wU? œ—u? wU? W?OO?U?O W?eO? ÍdJ?O W? X} åw?UO? åwUO wJ|—Ëu u ò W W~ wWUeO «œWL}z wU œ—u W Æ«bU }z Ë ÂWËËœ ÍW?Jœ w?J?}? ? …ËW??O?dJ?O? ÍËË˙ W? ¨…—ï?W?? W w?«d?W? Ë W?A??}? ñ?Ä W? W?? U? X}…œ ˜˘d ï «œ W…ËWz UJO wUO ÍWWW p|—UOdÄ 5 W W Æ…ËbUIu W ÂWz ‘…—U?OdÄ ÂWz Í…ËW?«b ü…Ë ï øX}W? «œU~†W ï? ÙWÖW w? WOb…uW?Ä …—ï ı Ë UÖ“…œ ÂW Ë ÊU WOb…uW?Ä ÂW W X}A WWz W«u}Ä Ë p WÇ p}†W? ï WWWW WJ?œ w W?UU? W? ÆX}?M}?~W? ÊU?O?A?O†W? Ë UJ?W?Ñ«˙ ÊU W?O?O?WüW? ï? …Ë«—“W? «œ W? ?á}??ï w?œd? …œUO?Ä wW?Oï?Ç W W?O?O? d? wU?O? ÍWW??W w?~d?Ö wJ?}?W W? —ï?? Í…ËWœd?? U?O? …ËW??A|ËW? Ë «œU?~†W?? ï? w? ?A??Ö wU??W? W? ÊU? W?O??O?ö? W?z U …œ…ËWz ÍWWW W ”U wUO ÍWWW? ÆÍb WW ÊœdJWL u wU …“«ËUO ÍU?Ö“…œ Ë U?W W? p}? ?˙ ı X?}…œ ¨W?U? wW?üW? ï? wU?˛ wW? ?U w?J|—ï? ı X}…œ X}?W ÊULO?UO ÍWW?W Í…ËWzï øÊ…b|d?Ö …ËW WW ÊU? WUMOz W? U


129

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

WW?W W«Ë ¨X}W ÊUL?ö Wz ÍWW?W Ë Í—ËuUz ÍWW?W Ë UU ÍWW?W s«bW?ô…d Ë @dÖ w? WOb…u?WÄ W ‘WUU? ÂWz Ë X}…œU? Uz «œUO?UO ÍWU? W WJ?œ ÍWU?W?W ÂW?z wU? …—ËuM —W?W w?UO? ÍW?W?W W?JuÇ ¨«b? W?O†W?ÖW ÆU …œ—U

WOO d wUO Í—Ëu u ÆwUO ÍWWW W WOO ÊU W åwUO Í—u u ò w?«Ë˙…ËU?Ç Ë Â—ï? Ë UW? W? …—U?W?? Ë«d?J?—Uœ Í˙…ËU? Ë ÊËu?Çï? p?}?†W? ï?? W? W Ê“«ËU?O? ‘W?U W?z ¨wU?O? w ??Ë Ë b?}? uz Ë !U? Uz W? …—UW? ¨w?U?O? WôW?W? ÂWz X}?…œ W œd?JU? …ËWz wU?1dÖ —W?Ö ï Æw?W?W Í—U? Ë WW?W? g—U??J|b?W Ë 6J?e w? ?A?Ö W W?W?W? W Ë ÂW? wU?O? ÍW?W?W? W? ÂW Íï? ÍËËó}? w?«ó|—œW ¨«b?U ?œ—u? W w?WUe?O? wËu? “Wz «ËW?z ¨s X?AU? W ÍWU˘œ ÂW U? ¨…ËUM}WM W—W wW?W wJ}? —uO ÊU ¨wU?O wJ}u?WKW ÍËËó} X} „WOOÇ—W «bU œ—u W wWU?eO ÍËËó} Æ5 Uz 5}à —UO W „U

W W? Íï? —UO? ? W „U? ÆwW?W? ÍdJ?O? Ë WW?W? W W?O?O œ—u? wœd? UM?Uz w?Ç U? …œ W?W??W? W? ”U? „W?O?O??U?O? „…Ë «b? W?? ??O? Í…œW? w?U? W?O?U?ï?

W Íe?|˙W ¨U? …œUM?Uz „W?W?W?W? ı W …—WM?|u? ÂWz Ë «œ…œ œ—u? Í—WM?|u? W Ë WW?W w?U U…—W? Í…—U—…œ wU…—W? —˘“ ÍW†W p}? ˙ W W?~ «bW W? }?

œ—u Í—WM?|u W Íœ wâO ÊU? WOOW?W WU?Uu Ë WU…—W ÂW?z Í«Ëœ ÍËËó} W? œ—u? ÍW?U? W?? W?O?O?U?O?? ËW W?J?}? W Íe?|˙W? «bJ?}U?? W W? W?z ¨…u?O??A? WW? ÆUJ wWW ÍdJO Ë WWW wU wWË«d|Ë w?L?Ë—œ Ê«u?} W? wU?…—W? w W?O?“«ËU?O? X}?«uW? —U?O? ? W „U? X?}Ç…œ…ËW? Ë Ë…ñW?Ä «œ…e|˙W ÂWz Íb?œ W ¨UJ? «bO?OW?W? Í—U we?O? ÍW U—W? ¨wUO? ÍdJO w? WW

u Íï ï? ‘W Wz Æ5WW? w…œ ÊU WOO?eO W UMU?W Ë Â«dÖ˘dÄ Í…—U?—…œ W?L?? u? ÂW?z W? —U??O? ?? W „U?? d? ?Ä«d?? ‘WU?? W ÆW?…—ËW??Ö wH?d??W? Ë „W? X}??A?}? U? …ËWz w?W?“Wz ¨«œ…œ «ËU?z˛˘˙ w?|u ÍW?W??W?? Ë œ—u? wW?U?MU?z Wx? W W?z X}à? U?L}?Ä WËu/ ï? ÆX}M}?*W w?U W? W? UJ?WJA?}Ä ÊU W?Ëu/ …ËW? W?ËËœ wU?N??O? w~?W? Í«Ëœ W? wU?O? w?e?O? W?x? W? W?O?O??W?W? w?…œ W?…œ ËWz W? WW?UO?bW9W? U? ËWz ‘W? Wz Ë ÍW? …—W?Ëu ÍËU W? Wz ¨w?Wu?O?Ëu Ë w…œW?z W…œ ËW? …ËWW? …œ ÍU?O Ë w?W?W? wJ}?…œ WW? …œ W?O?Oe?O W?O?O?UO? W? ÊWU U? —UO? W? „U wU? W~†W? d«Ëœ ÆÊË«dËu? «œ…—UÖ˛˘˙ ËW ÍW?UO?OU?O


130

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

U?Uz øU?? …b?}??á? ??…œ …ËW? W?ËËœ ÍW~?W?? Í«ËœW W??O?O?W?UM?U?z ÂW?z X}?M?}*W???O? øÊËuW? UMUz w?W?W ÍdJ?O W »e?O? wœdJ ?Ë—œ W —W? Íœ—u w«d?O ?M˘˙ WW ÊUOOW U w WOO~dÖ ÊUOœd ÂüW ¨5O s Í—U W«—UOdÄ ÂWz Í…ËW«b ü…Ë ÂWz «bW? W ?} ? ÍUÄU—W?W Íe|˙W Æ…Ë…—U?O ? W „U? wU W?L u? W «bb…u?WÄ W U…˙ w WO?O «˙ „…Ë wUËu? W —WM|u U? …b«Ë˙…ËUÇ «Ë Ë «œWz WUL? u …—ï «œUM?UA?O? ÊUL?J|ËU Ë ‚…œ Ë X?M}? ï? ˘œ WU? Ë U …œ ËËó?}? wU? ÆUJ†Ëu? ?I?} ÆX}M}*W wU WËuÇï Í—W~M˘˙ Ë ÂWËËœ wUNO w~W ‡≥ v Í—W~M˘˙ w …œ—W wU? WWW Ë pOö ÍWWW X?}†…œ —UO W „U

¨åÍœ …uUM?} ÊUOU? WOx?W WËW?J…œ Ëu Wò ÂW? W wU?NO w?~W W —W? …œW —W «—W ˜˘d? Í…b˙œ Ë X«˙…ËU wU …œW Ë W—W—W wMU? wUï ò U…Ë—W Æ©≥µ ‰® åËubUá?WÇ ¨«bOáA?Ö Í«˙ Ë Ê«dO UË˙ ËUW? w AÖ w W…u}?W ¨˜˘d WU øw?Ç wU åÊU WO?OxW? WËWJ…œ Ëu Wò Í…Ë«—«“ X?}«e Íï «œu —W?ÖW W?UJ? ¨å°°°Ëu? Wò ÂW?ËËœ wU??N?O? w~?W? W? —W …œW? v? WU??W?W? ÂW?z —W?Ö Íb?O?z ¨ÍœW? ?}?UM?}? ÊU?OU?? W?Ox??W? WËW?J?…œ ¨Ê…b åËu? W?ò ÍW?ËË W? !—W? W Æ…ËuW …ËWœd dO W w WOO ?u}Ä ı Ë …ËW˘œdJdO ï …ËW«ËWz Í«ËœW ÊUMOz ÂW ÍWU?OOW?üW ï W? «“ Ë W?WW? ËWz Ëu W X}? —UO ? W ôW „U? wU?O U wM ?u Ë ‚Ë…“ ï Ë «bOAO?} W Ë ÊœU“ ÊËuUN W—W «b?O«Ëœ ÍW…œW v Íœ WM? U —WËW? W …œW? v ÊU? WO?Ox?W W?ËWJ…œ åËu? Wò —W?ÖWz ¨ÊË«d?Ëu Íï?? w?à??W?? Ë …Ëœd?? ÙU??—W?? Íï??? «b?«Ëœ ÍW?…œW?? v? ÂW? ï? ˜˘d?? Íb??O?z X}Ç…œ W?UOOM?Uz ôW ËW p|b?W ÍW W? —UO ? W „U ÍWW? ÂWz Æ…ËUM}?—U W Æ…Ë«duÖ «bUz—u W p} Ëu W …Ë…—WËW W ÙU œW—«uÇ Ë —«“W W s}†…œ W

W —W ? «—W ˜˘d w…b?˙œ Ë W—W—W W wU?ï WWW?W ÂWz w?Ç wU d«Ëœ «b??O?U??N???O?? w?~?W?? ËËœ W? «ËU?z˛˘˙ Í—W?~?M?˘˙ Í«Ëœ …œW??? v? ø…ËU?M?}? ˜˘d?? X«˙…ËU wU …œW wW—W?—W W «œWUAO wWUÑ˘d W? Êd|œï wJ}W—W—W w WÇ Ë w ï?Wz ÍW †W? W WJ}W—W?—W Êd|œï wW?—W—W ¨WüUM Í—U? «bËUÇ W Ë W?KK?O? Ê«bW?Ç Êd|œï? w?W—W?—W «b?«ËU?z˛˘˙ Í…Ë…—…œW ÆX?|Ëœ…œ …ËW?O˛u? ï?

ÍW?W??W? W?…œW? v? „WU?U? ı W? Æ…Ëœd? b?U?ï?MO? w?M?Wz Ë w?M?Uz w?Ëd?Ö


131

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

wWWKï «bOï «ËUz˛˘˙ ËUW —W d Uz ø…ËUM} W—W—W W wUï Í—W~M˘˙ wU W W U Ë X|d …bUU UU w}ÄW «b W…œ“ï Í…œW wU WOUï W UNW ¨Ê«d? …œW W†W? U w?…Ë«ËW wÑ˘d? „…Ë «œUJd? Wz W ÊU? W?…˙ gO W? ?O Í…œW? wUï? WUW?W ÂWz ÊïÇ Ë U?N}Ä wU?ï W—W—W „W?…u} ı W Ë Êï?Ç ÍbOz ÆbUáWÇ ˜˘d W —W «—W ÊUOÑ˘d wW«b˙œ w~?W Í«ËœW g?—W~M˘˙ W? sdÖW?M …˙ Ë …ËWËuÇ«b?}Ä W«Ë w?}Ä —UO? W? „U

ÊU …“ W ¨…Ë«Ëœ W Â…Ëœ w~W Wò X}Ëu…œ ËWz ÆU …b?}á …œ …ËW WËËœ wUNO —W «—W w†u w W?…ËW«œ—U ¨«bOWüW ï wU˛ Ë …ËWœd d?O ÍWJœ w WWMO …“ Ë Ë bW? W?A|b?Wz ËUW? Í—W~M?˘˙ wU? …œW? wU? WO?W?W? WËW?J ?…œ wu?UO?M†œ ÍWU ü…Ë ËWz ÍË«ËW ¨Èu wJ} ˘—…ËU Ë …u}W ¨Èu?W—W Ë bUIu «b«dO UË˙ U?…—ï? Ë …ËW«—ó?|ï ¨ÊËu?œd? ÊUW?U?O? ??«“ ÍW†üW?Ö Í—W?~M?˘˙ wU? W?W??W? W«d?Ö…—WÄ ÂWz È—U? Æ≥µ ‰ å…ËW«dJ?u gË«d? WMU? d ?A}Ä w?WW? Í—UO?dÄ Í—W~?M˘˙ wU? WW?W? ÍWU? ü…Ë ËWzò ÊWU? U? ¨—WË—W?} w?LO?L?W W wW?ñÄ …ËWM?˛ï ¨5Ç ÊU? W?O?O|u åW? ˘—…ËUò Ë å…u?}?ò ¨åÊËuœd? ÊUWU?O? ?«“ ÍW†üW?Ö åu?ò W? ÊW?U? U? ÊU? W?O?O?|u? W?O?O?W??W? …—U?O?d?Ä ¨s}?†…b?OÇ ¨ÊW?U? U? ÊU?J|u? «bO «“ wMO?Ëu ÍW«œU U…—W ÂW p} W êO ÍôW —UO? W „U ø…ËWWË«d

WO?UAMOz W?MOËu ËWz Í…ËW?œd œ—Ë ÍU«u Ë X}?†…œ X Íï ÍËË“…—UzW Ë X?}ÇU ÆXdJï ÍWËu/ p}†W ï ï WOO ÍWUOO AÖ X?}†…œ ¨Í—W?~M?˘˙ W s?d?ÖWM? …˙ —W?W «b?O?U? W?? Í…ó?|—œ W ¨—U?O? ? W? „U?

W W? …Ëu?d?Ö WUM? …˙ ËW ÊU?O?|uÖ …ËW? W?ËËœ wU?N?O? w~?W Í«Ëœ W? Wï? p†W? w«d?|u†U Ë Ëu?«bË˙ @W? ¨ËuËu? XË—œ U…—U? WJ?uÇ ¨Ê«d?OÖ…œ Í—W~?M˘˙ Ë ÊËudO~UNO gOU WU…—U? Í…ËWz wL u Wò ∫X}Ëu…œ Íe|˙W ÆËuËu«bWÄ Í—«œW?U? —W? w|u? wW?O?U? ?—U? ¨Ëu? ?O?A? W w?U—u? Êï?O?K ÊU?…œ W—W?W? w?U?OM?†œ ÍW?U?W??W? ËW? ÍWU?M …˙ ËW?z Ëu? W? ¨Wï? ¨Ëu?«d? Í—U?JËU? Í—U?ÇËœ Ê«dO UË˙ Íb…ËU W ¨w?WUÑ˘d …Ëu OA W «b—W~M˘˙ w …œ—WW? ÊUOWAO W —W ÆËu?…œ ÊU—W?~—U? Æ«d?O?Ö…b?}? ÊU?O|u?Ö ¨«bU? …œ…“ @?W? …ËuW?JA?}?Ä W†W? ï? Ë W p}W Ë XW? —W W …œ wJ†W? ¨«d …œ «œW—W uW ËW g|u w?J|—UOdÄ ËWz —W?W Ë «œW?WU? …“ ËWz ËU?W ÆÈu w?W?W? Í“U ?|˙ —W W? ? …œ w?A?OJ†W? wUJ|u WW?W ¨«œWe}~«˙W Ë Í˛ïï?bUz ¨wWüW ï ¨wUO? ¨Í—uUz WMO …“


132

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

Æ©≥∂‡≥µ ‰® å«—Uz WMU ͲïïL Wz wJ}MO WàÇ«˙ Í…ËW«œ—U u …Ë ¨«ËUz˛˘˙ …ËWMWJËË˙WËË˙ Í—UO?dÄ ÊU…œ X}…œ W ¨dO~ AÖ Íó|—œ w? WWÖñ …ËWUœ WJœ w?J} W?†W ñÄ Ë …œU w W?OOËu?UAMOz W? W~ WU? ÂWz Ê…œW?OUAO? W

Íœ w? W?WW??W? ï? —W?M?|u? w?$—W?? Ë 5M?}??N W?W?W??W? ÂW? “«ËU? ÂüW ¨5?O? W W?M …˙ X?}?à X?|ËW…œ «œW?W?Öñ ËW —U?O? ? W? „U? ÆW~d?Ö …ËW? ôW? W? 5A?}? «˙ Ë wàW W M}? uÖ—Wz ËWz Ë ÊU …dÖWM …˙ Íe} W WUM? …˙ ÂW sd~|uÖ Ë Í—W~M˘˙ ÂW? p†W? w?Ëu? ? ?…u?W?Ä ¨…ËUM?}?NU?—U? W? W? …u?UW? …ËWU?O??O?W??W? Ë ÍdJ?O? Ë ÊU? …—W??Ëu w? ??«“ Ë Íœï? ??O? Ë w?Hd?W?? wœd?? —U? w? U?$…—…œ …ËW?UM? …˙ W? w«d?|u?†U? Ë U??…—U? Ë @?W? …Ëu? …ËW?z—W?W u?J?†W ¨ÊËu?W? ÊU? W??u?W?K?W? U? X}?M}?…œ …u|u? W? W?O?O?H?d?W? U? WW?z—u? ÂWz —U?O?? ? W „U? +«“U? Æ…Ëu«œ«—U?z Ê«bW?Ç Ë ÍdJO? ÍWU?Uu? Ê«bWÇ Ë …—ËW?Ö wuW?KW? ÊU…œ —WW? «Ë wL u? Íœ—Ë W —˘“ …ËW WËËœ wUNO w~W Í«ËœW Ê«Ëu W W ¨«b «bOWW Í“U |˙ Ë @W W —W Ë @W Í«Ëœ ÍU?~†W ï wU …“«ËUO …—U ËË˙ Í…ËWbM?|u WËu ËW

wU…œ ÆÊËu? d~†W ÍWU?OOUO? Ë ÍdJO Ë wWüW? ï Ë wJOM? W WA}? ËWz Íï

¨X—U?z UU ¨f?U?Oç?O ¨…“u? —U? ¨5 U?OM? —W ?UÑ ¨Â˘d? ¨—W1U?N? —ï ¨ï?—˘œWz „…Ë b ÆÆÆË d?} «œUÖ Ë w ?ïÄïdO? ¨—WÄïÄ ‰—U ¨—uJ˙ ‰ï?Ä ¨‰…dï ¨—W—U ¨—W?ÖbU U?~?†W??? ï?? w?U??? U??O???U??O?? …b??W?…˙ w?œd?? W??M? …˙ W?M?ËW??? …ËW?~?W?? Í«ËœW?? W??

Ë w?WüW?? ï? Ë Í—Ëu?U?z …bW?…˙ ï? …ËWU?? W?O?d?JO?? ÍbW?…˙ W? ¨ÊU? W??O«ËU?z˛˘˙ ÍWUU~?†W ï ËWz ÍW?UOO«Ë˙…ËUÇ Ë ÙU?W Ë —WÖWz Ë …œó? ËWz Íï Ë ÊU W?OOU?O ÊU…œ W? W? …Ëïœd? …—ËWÖ w?U?NO? w?~W? ËËœ ÍËË˙WËË˙ «b?†U X?O? Í…ËU? W ÂWz Íd?JO? Í—W?~—U? X}? —U?O ? W? „U? ÍW? W? Æ«—˛u? «b}? ÊU?OU?M?Oz Êï?O?K «bO?} ÍWUN?O ËWz Ë ÊUï? wFO«Ë W? …ËuUW …ËW W?U~dÖ W?uWKW? Ë —WËu W @?W? W? …ËuU? …Ë…ËW u?J†W? ¨…Ëœd? ÊUWM? …˙ w†Ëu? W? Ë …u?O?U ‘U? ÊËU˛ wËuÇï Ë UUL} ÍW …—UÖ˛˘˙ ËWz ÍW?…—ËWÖ WàW Ëu W ËWz Ëu«ËW ¨…Ëu«œ«—Uz ÊU?O?|u?Ö p†W? …Ëœd?J«Ë @?W? w—W? u?W ¨…ËU?M}?N? W?—W ÊU?O?†u?U? U Ë X?«˙U U WW?z—u ÂWz w? …œ—WW ÆÊœd? …œ ÊU—…œW—U? Ë ÊU…œ…u}Ä ÊU?OÖW? U…œ ¨X|d?~} W ÂW?UMJ W?Jœ wJ}? ê?O ÊœdJ —W? W W~? s «œ—UO? W? „U ÍW?OO?HdW? ÆÂ…bUAO Í—WM|u


133

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

…ËW «œ—U „…Ë WWW ‡ 5 —ïHJ «d ÍW UUu ‡ 1.5 Í…ËW?«œ—U?? „…Ë ÂWËœ w?~?W?? Í«Ëœ ÍW??W??W??ò ∫X?}?Ëu?…œ —U??O?? ? W? „U??

ÍW?Öd?} «œU?O?U?L†Wz W? ¨wW? W? U?$…—W Æ«—Uz W?MU? Ͳïï?L? ?Wz w?J}?MO? W?àÇ«˙ Í«Ëœ ¨œd? ÍU?/u?W? Í—W?ÖœU?O?u «œU??…—W? W? ¨U?I?u? —ï?H?J?«d? ÍW?W??W? Ë …ËW?ËWJ?}? ÊUW?J?œ ÍW?W??W?? wÄï?Äu??I g?O?U?U?Ä ¨Í—W?ÖœU??Ou? Í«Ëœ ¨‘W? W?z ñ?Ä W?Öñ? U?? W? WJ?}?? W? WW??Öñ? ÂW?z Æ≥∂ ‰ å‘W? ??Od?|œï?? X?ïÄ W??A?«—b?WW??Ö Ë 5O? ?A?Ö —˘“ Í…ËW? W~? …ñ|œ v? ÂWz ¨—U?O? ? W ôW? „U? ÍW? W? ?}? ? wU? W?†W ÍdJ?O ÍW?U?Uu? p}?†W ï? ÍËU U?NW? Ë ÊW U? ÍdJO? w? WWW?W? êO w?U «b?? W??ËËœ w?U??N???O?? w??~?W?? ÍËË˙W?? å…ËW?«œ—U?? ò „…Ë ÊU??Ëu?? W? Ë ÊW??? …œe?˙ w ˘—…ËU Ë dJO ÍËËó} w?b«u} W W«b} w…—ËWÖ w WOU ?…Ë ¨ÊW …œ—UOMA}Ä Æ«bU WOdJO WUUu ∫s…b Ê«—WM|u Ë —UO W ôW „U wUAO WüW ËWz U êOW Ë …ËuWM Ë—œ ÂWËËœ wUNO w~?W Í«Ëœ —ïHJ«d ÍWUUu ∫ÂW W —ï?H?J?«d? ÍWU??U?u? ÍËËó?}?? Æ«œW~?W? ÂW?z ÍËË˙W W??O?O? …ËW«œ—U? „W?U?U? w W?…—UÄ X?˘œdJO? Ë bW? W?†Ë…œ w WW? Wu? p?}U? ±π≤≥ w†U? ï …ËW? |˙W?Ö…œ ‰—U ® W? åwWüW ï Í…ËWM?O†ïJ} ÍU~U1W?Äò wœdJ Ë—œ ï U? …bU —W Í—˘“ ÆÊ…œ…b?O|d?Ö …ËW—ï?HJ«d? ÍïJ?«“ W Ë ÊW? …b?O ?Ë—œ ©—W1U?N? —ï® Ë ©W?ÖdO? Ëd?Ö w~W? wËuU?Ä—W W —W ÙU? …œ“U —ï?HJ«d? ÍWU?Uu Í…ËW?z ÍUU ‘W? Wz Æ…Ëu Ë—œ W~W ËWz wMUNOUï W —W ÙU v Ë XO Ë ÂWËËœ wUNO w˙ï wU …Ë«œËË˙ Í—«œUÖUz …ËWJe W —˘“ …Ëu p|ËUOÄ …bW W†Ë…œ W Wu ËWz ¨W?˙ï ÂW?z wM?OM|u? wU?ï ¨…Ëu? ±π±π Ë ±π±∏ w†U? wU?L†W?z w ?O?U?Oï? «“˘˙ ¨wU? W ˘—W w?M u ¨w?U WO?dJO Ë w?WüW ï? Ë wUO W?UÄ wUJA?J} …ËU??OÄ ÂW?z —W?? WW?? …œ …—ËW?Ö w? W??O?—W~?—U?? ¨X??O?MJ? ??O? ‰—U? Ë ¯—ï?? ?L??? ï? Ë —W??Ëu? w«b??O?W?? —U? ï? ÍW? W?U?? U?? Í—˘“ w?J|ñ? ÊW?? …b??}?K?«Ë Ë …bW?? W?†Ë…œ ÍW?UM? Íœ—W …ËU?O?Ä ÂWz Í…—U?Ä W ÆU?JU? —W? ÊU? WÄW?Ç W?u?WK?W? Ë bW? —W?u ÍU~?U1WÄò w?U …—W?Ëu sd? ~?dÖ W? p|bW ÆX?|d…œ«œ —ï?HJ«d? ÍWU?Uu? ¨s—ïHJ?«d ÍWUUu w?U …—ËWÖ …—WËu ÊU W? W ¨ågOWüW ï Í…ËW?MO†ïJ}


134

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

ÆÊËu ±π±π Ë ±π±∏ wüU? wUL?†Wz w ?OU?Oï w?˙ï Í—«b?W ï ËW? «˙ W w? ôUÇ Ë ï? ËW? ?«˙ w? W?O—«b?W? «œ ±π±π w†U? W? ¨—W1U?N? —ï? ¨WËu?/ ï …ËW? W?˙ï w?U W?~d?Ö W?W? W Ë …Ëu «b?OU? …Ë«œËË˙ ËU?W ¨…Ëœd? «œW W?˙ï? ¨w? …—U?????? W? Í…ËW??b?«˛u??? Ë W??? W???˙ï?? w??U?J?A??J?}?? Í«Ëœ ÂüW? Æ…Ëu??? ?J??e? Í—U? ï X?}Ç…œ X?}…œ gœ«“U?z W? ÆX|d? …œb?u WU??bW? W Ë X|d? …œd?O?~…œ ËW —W? —W1UN? —ï ÆU? …bJ?—W …ËW?OO?W?W Í—U? W Íï? ÈËW Ë —ï?HJ«d? p}†W ï ©Ù…dï® Íô Ë U …b†U—W …ËW?O˛ïïJU Í…ËWMO†ïJ} W Íï «œ…—U W |ËW …œ …ËW?AOJeW Ë X|dÖ…œ—…Ë Í˛ïïMO? ïMO Íœï O Ë WW?W Í…—U—…œ W«Ë Æ(Delacampagne, 1999: 131- 133) —W??ÖbU? w?W?œu?Ë Í…ËW?b?M|u?? Ë Íd?J?O?? Ë w?U??O?? W?«d?|Ë W? Ë …—U??Ö˛˘˙ ÊU?? W? Í˙u?? g?…“u?? —U?? d??}?d??}? …Ëu—«bW Ë —W W? W p} W …“ï —U ¨È—…œ W |œ ±π±π w˙ï wU W?OOWW W? “«Ë ¨X}?Ç…b?J?} ‘˙ï?? W? Æ5?—W? Í—U? W? …Ëu? ±π±π w˙ï?? w?U? W?~?d?Ö w†U W ÆU …b†U?—W …ËWOO…œWz Í…ËWMO†ïJ} Ë »…œWz W Íï? Ë X}M…œ WUO ¨±π≤∏ w†U W W«Ë ¨…ËËó} ÂWz Í«Ëœ p}†U bWÇ Ë Ë U …œË«ËW «—ï

œ «œ ±π≤≤ ÂW?z ÂWz Íd?JO? W? …ËW?Je? W Ë ¯—ï? ?—U? Íï?J«“ W? —W?ÖbU? Í—…œ…b?—U W? ?}?…œ w?J?}???u??W?K?W??? —W??Öb?U? —W???ÖW?z Æ©±≥≤ ‰ ÆÛ Æ”ÆÁ® X?}?…œU?M??U?z W??u??W??K?W?? WuW?KW ÂWz wU …—W?M|u Ë wUu s?d ÄWÇ W p}? W …“u —U «ËWz X}?Ë…ñ «˙ Ë Êœd?J??†W?J??}? W?? ÍË«ËW? w??J?|˙…ËU?? …“u??? —U??? «œW?U??? …œ—W??? ËW?? ÆW?…Ë…ñ??? ???«˙ Í…ËW?M“˘œ w?†U?—W?? w…—U? ÂW? ¨…Ëu?W W?œu?Ë Ë Âe??O?? —U? w?œd? W?d?u? ÂW Ë «Ë˙…œ«b?O}Ä —W?ÖbU ÍWU~?|˙ ËW “«ËUO ÂW? W …Ëu åÂW?N} Í…—U?ÇU~|˙ò Æ©≤∞∂ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® Æ…Ëu Í…Ë…—…“˘œ ÂeO —U W ÍWU~|˙ ËW g“«ËUO U U? ??}z —ï?H?J«d? ÍWU??Uu? wU? U?…—W w?œdJ?U?AO?M ?…œ ÍW?†W Í«Ëœ w?J}?MO?? W?àÇ«˙ò w?Ëu ¨X?}?†…œ —U?O? ? W? „U? „…Ë ¨WU??u?WK?W? ÂW?z UU?z 5d?Ä WU?N?O? ËWz —W?W? ÊUW?UO?O? ?«“ Ë œ—Ë w?J|—U? œu? U ¨ÊËu?Ëu åͲï?ïL? ??Wz W ÊËu J?—W …ËWW U wWU p}?†W ï W ÊU WO?O—ïHJ«d ÆÊËU˛ «bO?} W œd …œ ©¯d}? O?—ïÖ ‰—U? ® p}U ÆU? …bU?AOM ?…œ WWU?Uu? ÂWz w …—W? Í—W ? …—U

ÂWz Í…ËWM?O†ïJ}? W W~?U1WÄ w«—W?Ëu w …—W? Í—U X?}…œ W U?~U1WÄ w? ˘—W Æ©±≥≤ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® ∫X}…œ WUdJO WWU


135

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

ÆÂeOUOï ÍËËó} W …ËWMO†ïJ} ‡± ÆÍ—ËuUz Í…—uO W ¨ÊU WO—UJ|d …ËWMËe W ‡≤ ÆÊËu«—bWWÖW ÛUÇ W WU ËWz U W f —U ÍW«—U ËW p}W wœdJÄUÇ ‡≥ ¨…ËW? ??}?A??}? …œ —U? W? X?…œ «œ ±π≤π w?†U?W? ©¯d?}? ??O?—ï?Ö ‰—U? ® Í…ËW?z Í«Ëœ Ë …“ï —U d}d} U …œ«Ë —W1UN —ï ¨W U~U1WÄ Í—W…u|˙W W }…œ —W1UN —ï ÆÊWJ —U? W X…œ «œW? W~U1W?Ä W ÊU W?OO—ï?HJ«d? W Íœ w«bW?Ç Ë Â˘d pd?Oz Ë Êœd??? Ëœ…Ë«˙ W??ËW??? …œ Ë X?…œ W??d???Ö…b?üW???…œ ÊU??? W???O??“U? Í…ËW??z Í«Ëœ ÂüW? ÍËU? W «œ ±π≥≥‡≥‡±≥ W? Íb?O?z ¨ÊU?O?U? …˛œ …e?}? Ë W? Wu?? Ë ÛWÇ w?œd? ï?ÇôW? Ë ÊW?? …œ«œ ÊU?? W??O???O?—ï??H?J?«d?? ÍU?~?U?1W?Ä …ËW?W??†Ë…œ Ë üW??…œ w?œd?J?O?W?«˛œ w?U?N?O? w?~W?? wM?U?N?O?Uï? W? —W? ÆU? …œ«˙ í}?M? Í—U? Ë…—W —W?1U?N? —ï? —ï?HJ«d? ÍWU?Uu? wU? …—ËW?Ö Wu?WK?W W? p}? W ÙU Z?M}Ä W? gO? WËËœ —W? †U?Ñ ÆW?MO? U?O?M —W? ?U?Ñ W?u?WK?W? ËW X?WW? ¨X?|d? …œ Íb˛«d? w W?…u?}?W W? U?…—W? ËW?z ¨X?}?“U?—…œ ÊU?? W?O?“U? w? ??…œW? ÍË«ËWW? X?|d?? U? Íï? 5? U?O?M? p}U? ÂüW ¨…ËW ?}M} …œ «œU?…—W W? „W…ËU ¨U? …œ«˙ U…—W Ë…—W? …ËUOU?L†Wz Ë X}?†W X}?…œ—UÇU? Íœ wJ|—U? 5 U?O?M U? …œdO?Ö«œ U?…—W? wU?L?†Wz ÍdJ?W Ë…—W Ë X}…œ p} WW Í—«u? ‘W WW ÂWz ï ¨ÊWJdO~ …œ ÊU W?O“U X}à}W ¨Êd~…œ ïJ«d wU W?OïÄ wËu—UÖ“˙ Ë ÊËu“U—…œ W —W ¨È˙ W |ËW …œ U?OUáOz W …ËWW?J wUL†Wz ÍdJ?W wLOKW? d«Ëœ Ͳ˘˙ U …ËWMà}?N…œ «œWJ}K}u?z W ËW w}K …—˘“ ÍUÖËœ—ïz ï Êd}MO ÍË«dOÖW gO«ËWz Í…ËW?zï Ëu }W AO «œU…—W W W? …ËW? ËW?z 5 U?O?M? ¨…ËWU?? WM?O?U? W?…˙ W?Ëu?…—U?Ç ÂWz Í…ËW?zï? ÆÊU? W? W?u? Æ©±≥µ ‡ ±≥¥ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® X|˛u …œ Íï «œW WK}uz „…Ë Ë …ËW WËËœ w?~W Í«Ëœ WU?…œ —UO W? „U ÍWO|u W?WW ËW?z W«ËW

wËu? wU? W?uW?KW? X}†…œ Ë U? …œ Í—U?OM?A}?Ä «œW~W? ËW?z ÍËË˙W …ËW«œ—U?

W @?W W? —W ÙU? ±∂ wU? …—WËu? W p}?W? ¨ÊËËW ?˛ïï?L ?W?z wMO? W?àÇ«˙ W ¨Í…—W1U?N —ï ËWz Æ…ËœdJU?AOM …œ ÊU?OU WOO? AÖ Wà?} «bO ?«“ w WUÖ“…œ w?~W? ÍËË˙ W? åÊ…ËW«œ—U? ò w?U? W?MO?Ëu? ¨—U?O? ? W? ôW? „U? ÍW? W?J˛ï? w}?Ä ¨ÂWËËœ w?UN?O w~?W W —W? ÙU ±∑ W«Ë ¨«œ ±π≤≤ w?†UW ¨«b? WËËœ wU?NO? W —W ÙU ±¥ W«Ë ¨…ËW‡©±π≤µ® w†U? W Ë …ËUM} XU ÍWWW? —WW Í«—ï

œ


136

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

Æ…ËW?ïË q?~O? Ë XU?? ÍW?W?W?? —W?W ÍW?«Ë Ë …Ëu? ïJ?«“ ÍU? ?ï? U? ¨@?W? (Jay, 1973: 22)

ÍW?U??U?u? ÍËËó??}? w?œd?J?U?A??OM? ??…œ W —U??O? ?? W? „U? ÍW?W?†W ÂW?z Í«Ëœ w ˘—…ËU ÍW W«Ë ï ËW «˙ W U …œ W?Jœ ÍW†W p}†W ï Íe|˙W ¨«b—ïHJ«d „U? Æ…Ëœd? —W?W? ÊU—U? ÊU? W?O?O?—ï?HJ?«d? W? ÊWU?O?O?W??W? …—U? Ë WU? ËWz ÍW?U??U?u? w?«—W?u? Í…—U?—…œ «ËU?z «œ…Ë…—W? ÍW?«ñ?|œ ËWz Íó?|—œ W? —U?O?? ? W? W?†W?? ï?? ï? Èu? w? W?W??W???W?? s??«u?…œ Ëu?«Ë ÊU??O??}?Äò X?}??Ëu?…œ —ï??H?J?«d?? WWW Ë w«d ïM W wU WL u W? ˜˘d Ë ÙW ï wœd —UÖ“˙ Ë ÊU WO“UWAOÄ „W? wÇW? ÆW?«d?A?}J? W?W??W? Í—uM?«Ëœ Ëu?…œ ¨ÊWJ? W†üW?Ö «ËU?z˛˘˙ wU? …ËU? W?“U? Ë W??O??U?? ¨«œW?U??U? ÂW?z ÍW??? —W??Ö W? u?J?†W? ¨—W??…Ëu?ÇW? v?Ä ÊU?W?? W?z w?U? …bW? W?A?|bW?z WU?W ÆÊ…œW?z Èu w?W?O?U? ?—U? W W?…—“W? sd?…bM?u?

g?O? W…œ«˙ U?W Ë œd? ÊU?O?U? …e?} W? ÊUW??A? W?UÄ ÊU?ï? —ï?HJ?«d? ÍW?Öd?}? Æ≥∑ ‰ åbU*W Í—UÇU W ÊUO“UWAOÄ Í—uUz Ë U˛ïïM W wU WL u ÊU wWËuu?Ö —ïHJ«d ÍWU?Uu wuW?KW ÂU X}†U ÊU?L}Ä —UO ? W „U

w «bJ}? }

ı W ¨ åX|d?A}J WWW? Í—uM «Ëœò X}…œ W …Ëœd …ËW? ÍUL} W p?} W? ÂU ¨d?dW? ‘W W? øX|—bM?}*W?…œ ÊïÇ …dW? WW? ï ÂW?z Ë …uËË Í«Ë Èu w WW?WW?ò 5«u…œ WL?}z wWËuË —ï?HJ«d ÍWU?Uu wU? WuW?KW w«d ïM W wU WL? u W ˜˘d Ë ÙW ï wœd —UÖ“˙ Ë ÊU WO“U?WAOÄ W†W ï ï ·uWKW? ÂU Ë ÊïÇ Ë v Ë wÇ wU øsWJ? åW†üWÖ «ËUz˛˘˙ wU …ËU W?WW Ë s? wW?u?ËË ÊU? W?u??WK?W? W? ·u?W?K?W? ÂU? ø…Ëœd? e??} ÂU?? W ÍW??A? W?U?Ä Í—U?ÇU? W?ò Í“U?W??A??O?Ä Í—uU?z Ë U?˛ï?ï?M? W? wU?? W??L?? u?ò Ëœd?? ÂW??A? W??U?Ä wU åÍ“U?WAOÄ Í—uUz Ë U?˛ïïM W wU? WL uò w?bU*W —U«Ëœ ÆårM?}*W…œ w?L? u?? Ë w?Ëu?U?A?M?O?z Ë W?U?M? v? ÍW??? —U??O? ?? W? „U? ÍW?U??? ÂW?z øw?Ç …—U ËWz Ë —ï?HJ«d ÍWU?Uu wWO?OÇ W Ê…—ËWÖ wJ}ËuU?ÖU} Ë Ë«—bM?}*WW wœdJU?AOM …œ W? Êïâ …Ë —UO? W „U Æ…Ë«b?O U$Wz WWU?Uu ÂWz ÍWU?~dÖ w?U? …—U?? ï W? ‘«ËU?z ¨…ËuÇ «œW?†W?W «œW?W?U??U?u? ÂW?z w«b?†W?—W? ÍËËó??}? ÂW?z ÍW? W??OW?M? …˙ W?W?O?O??˘˙ Ë ÊU? W??O?O??W??W? …—U?u??Ö w ˘—…ËU? Ë Ê«b?†W?—W? ÆU …œW …ËWï W Ë …ËuÇ«œW†WW «œWWUUu


137

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

«b? WËËœ wU?N?O w?~W? wU? W U?$…—…œ W —ï?HJ«d? ÍWU?U?u w?U W?Ö…˙ …—ËW??Ö W«˙ï??Ö Ë v? ˙ï?~}?? ËW? u?J†W? ¨X?}??à…œ W?†W?W? —U?O?? ?? W „U?? „…Ë ¨W??O?O? …ËWU? W?M|œ «b? W? W w?UN?O? w~?W? Í«Ëœ w e?O?? —U Íd?JO? W? W W?«œW«—ËW?Ö ÍdJ?O? wU?—u? wW?Ç …ËW? W W? wU?N?O? w~?W? Í«ËœW Æ(Jay, 1973: 19) sd? ~d?Ö ¨…ËW |d? «u?Ö…œ üW˛˘˙ ÍUÄË—ËWz ï …Ë«ËU?z˛˘˙ ÍUÄË—ËWz W Âe?O? —U W? …—Wï? ?? ïz w?˙ï? w?ËuU?Ä—W U?? …œ —W?W? W?…ËW?M ?«u??Ö ÂWz g?OJ?|Ë«œË˙ wJ?}«dW? ¨…ËW?A}Ä W? ?}M}?NU?…œ W˙ï? ÂWz ÍW?«—ËWÖ W?O—UJ?«˙ïÖ ËW?z Æ«œUO?Ë˙ wËuUÄ—W Í«Ëœ ÆU? …b Ë—œ «œ«ËUz˛˘˙ ÍUÄË—ËWz wU? WO —U Ê«u?}W Ê«Ë«d—W ÊU?L†W?z wU? W?O?O?? —U? Ë w? ?A?ÖW ÊU? W?O?OÄË—ËW?z W?O?O?? —U? —Wï? ? ï?z w˙ï? Æ©±π ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® ∫…Ë…“«ËUOJ} w |u†W v w …œ—W WËW …œ wW UW Ê«u?}?W X?d|ó? ?†W? W«u?…œ W? ÍW? ??|u†W? ËW W?O??O? d? ÊU?O? W? W? w ??|u†W? ÂW W? w~W Í«Ëœ Í…Ë…ñU?O W? OU?Oï W?W uJ ËW?z w†UÄWËuÇW Ë ÙU?ÄWËuÇ 4}“«Ë W?«u…œ WW u?J ÂWz ÙUÄ WËuÇ…œ ÍW?«ËWz Ær u—W? …Ëu U? «œUOUL?†Wz W ËWz W?JuÇ ¨w? ?O?UO?ï? w†UJ?œ«˙ Ë d?O~ ?A?Ö Ë wW?A˙ w˙ï? ÍW? ï? dO? W w —U? wJ}W uJ? „W ¨Ëu «d u1œ ‰UO?ï wU W—W?Ä wJ}W uJ W?W uJ ÆX}W wWA˙ Ë wUNO w˙ï W Í˙…ËU W

w?à?} w?†U?ÄW«œï?? Ë ÊUJ?«œ w ??|u?†W? ÊU? W?O?O??? —U? w? WËËœ w? ??|u†W? Ë ÊU?ï? wU?üË Í“«u?—ï? w?œdJ?OW?«˛œ ÍU?U? ‘W? W?z ¨Ëu W?O??Ñï? w?U?O? ÆÊËu…b? ?Ë—œ …ËW?O?OU? W—W?Ä wœ—«ó? †W? ÍU~?|˙W ÍWU?W? uJ? ËWz w†U?Ä WËu?ÇW X?|du??Ö…œ „…Ë ¨Ëu w? ?}?Ñï?? wW?ó?O?«d? ? w?œ—«ó? ?†W W?Ëd?Ö ÂW?z wœ—«ó?? †W? Æ«bOuO Ë 5—W W 5K d Í“«ËUz W Ëu Êœd U W ¨ÂWËËœ w |u†W Ë ÂW W w |u†W Í…ËWœdJ…˙ W? Ëu O d ÂWN} w |u†W w?«d? u1œ ‰U?O??ï? wW? u?? u? w†U?ÄW«œï? W? Ë W?O?Ñï? w?†U?ÄWW?«œï? W W?«Ë Ë U? WM wW?ôW W Ë w?WM …˙ w W?…ËWbM|u? ï …ËW«˙W?Ö WU? Wz wUW? ¨wUL?†Wz ËW?z ï …ËW?«˙W?Ö w?W? ?UW? ¨Íï? Âe?O??? —U? w?U? W~?d?Ö …—W? …Ë«d?u?Ö Ë p W?Ç ÂW?z Æ…ËWËu?«d?à??}? «b?O?J—U? W? WU?? ËW?z U W?? f —U?? ÍWU??O?O??W??W? W?? ??J}? —ïH?J«d ÍW?UUu? wU? …—WËu Ë ·u?WKW? w |u?†W W W?N}? w ?|u†W ÆËu


138

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

Ë Íd?O? ?M˘˙ W?«dW?ËW?z u?}W? —u?H?J«d? ÍW?U?U?u? wU? W?Ö…˙ 5?MO?…œ „…Ë Í«Ëœ W w?U?L†W?z wÄW?Ç Ë Âe?O?? —U? W? W«œW?O?O?U?O? Ë w?WüW? ï? Ë w?W?W? w†U? w?U?L†Wz w?˙ï? wU?JAJ?} Ë —W?ï?

ï?z w˙ï? w?MËW? —W? Ë ÊËuU?Ä—W ÂW Í…ËWz Æ«b? WËËœ wUN?O w~W? ÍËË˙W …ËW«œ—U „W ¨ÍËU? WËW …œ …˱π±∏ …ËW?U? …œU?O?? WJ?œ w?U? W?O??O?? —U?? W? ÊU? W?O??O—ï??HJ?«d? w? ??|u?†W «œW?«d?W? ËW vá W êO W —W? ÊU Wz ¨Ëu Ê«ËWz Íœï O Ë wUO Ë ÍdJ?O wËuï W—W ¨…ËWU WM?U «bO —U? Ë w OU?Oï wUN?O W W ÊËuW W?OO …—W W?á W ËËœ ÍUÄË—ËWz w?U W«d u?1œ ‰UOï? wá W? Ë ÊU WËË˙ W?JOW?AW wá? W r W?W —WM}«œ …ËWO—uO ÍËË˙ W Ê«œ Í…—ËWÖ w WOOW —U ‘WËuï W—W ÂWz ÆW«ËUz˛˘˙ ÂW?z wËu?W Æs?…Ë«d? …ËW?O?O?Hd?W? w?†UW? ÍËË˙W? Ë œ«“Uz …ËW?JO? ? «d?Ä ÍËË˙W Ë ËËœ W —W W bUW?Ö …—ËWÖ wJ|—WËu bWÇ W Í…—ËWÖ ÍdJO wU?“ WOï W—W W —W W ¨‘U ï? ×ï Í—U~W wuWKW w ˘œ …Ë…ËË˙ ÂW ÆÊËu d? ÍW Wá W

ÂWz ÍW?OOe?O W? «eO? KOz ËW?z ÊïÇ «œW?UAO? ÊU W?OO ?«˙ ËWz ¨Ëu ï?Jï w?W WU~dÖ WËuÇï ËW U? …b—UÇU ¨«œ…b|dÖ …ËïJï wL…˙ wà}? W ÍWuWKW ©«b?O?WU?MO?Ç Í—U?O?Ë Ë ËËó?}? ® w? ?}? ? W? «œ ±π≤≥ w†U?? W W? …ËW? ?}?? U?L?O?W?Ä Í…œW? wU? W?~d?Ö W? ?}? ? W W?J}? W W? ?}? ? ÂWz Æ©≤∞ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® X?}?ËuM?U…œ ÂWz w? }?Ñï? Ͳïï?bUz w?L?…˙ wà?} ÂüW ¨Âe?O?? —U Í—u?O? ÍdJO? w W? ??O —…œô W Ë UJ W? }

ËW?z ËU wU WËuÇï W? UU œd —UÇU? ÊU…—ËWÖ WuW?KW ÆUJUOËuËU ÂeO —U ÍdJO W W WOO d ÊU W?OO—ïHJ«d ÍdJO wËuï W—W wU? WËWJ…œ W WJœ wJ} W w?W? ?UW? ¨W?Jœ w?U? W??Oœï?? ?O?? Ë ÍdJ?O? W?U??U?u? W? ÊUË«ËW? Í…ËW?Ëu? ?Je? 5 W? W ÊU? W?OO?—ïH?J«d? Æ©wË—…œ Í…ËW?œdJO? ÍWU?U?u® W? ÊU…ËWËu? J?e åwËË—…œ Í…ËW?œdJO?ò ÍWU?U?u W? ÊUO?«dO? ?FO?z …ËWU? ïJ«“ ËU?W ÊËu ”W?

ÊU? W?OO?—ï?HJ«d? ÍW?UU?O?á«œ ÂW —W? ÆœdJ?UO?†u? X?«“ W? p}?W „…Ë Ë Ëœd?

êO Ë «d?U…œW w? «“ w W?WU?Uu „…Ë åwË—…œ Í…ËW?œdJO ÍW?UU?uò …—U? ÂWz w«b? U$Wz ï? —W1UN? —ï Æw?U…bW X?«“ W p}?W „…Ë „Wï?J«“ w?J|b?…ËU? w ˘—W?? «œWU?? ËW ÂËd?? pd??}?z ¨U? …œ …ËW? ˘d?? pd??}z W? Íb?…uW?Ä W? …ËW? ??}? ??W?…œ …b?…ËU ÂW?z —W?1U??N? —ï? ¨X?}…œ w?ËË—…œ …ËW?œd?J?O? w?W? ?U? ‘W?????? W??? Æ (Delacampagne, 1999: 131) …ËW???ï?????? ÍW??????? U???~???U???1W???Ä


139

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

Í…œW? wU? W?O?OW??W? Ë ÍdJO? W?ÖïU?œ sd? ~?d?Ö W p}? W? ÊU? WO?O?—ïH?J«d? Ë …e?—W? Í…—u?O Ë ÊW? …b?}?á? ?…œ ¨W??? —U? Ë b˘d? Ê«u?}? wÖï?Uœ W? ¨ÂW? ?O?? ¨…ËW???? —U?? w?O?W?U?M?O?Ç w?}?ö??L?K? Í…—u??O? W? ï?? ËW?? ??«˙ b?˘d?? Íô Êb?U?ÄW?Ç Æ…ËWM W…œ „W…—U ˛ W ÊËu ÛWÇ ÍdO M˘˙ p}†W ï —uHJ«d ÍWUUu wU …—WËu wL? ??O? Ë —Ëu? ?u Ë ÊU? W?O?«ËUz˛˘˙ U?~†W? ï? W? …—UW? ÊU?OW?M …˙ w? ?J?} Ë Íd?J?O?? …—U?? ËË˙ ËW??z X??u?U?…œ «b??W?U?M?O??Ëu? ÂW? Æw??Ëu? Í—«œW?U?? —W?? ÍW«˛˘˙ wËue}W Í—U ï W? Ê…b UAO WUOOHdW Ë w?WüW ï Ë Í˛ïïJU Íd~†W? W ÊW~ W?OO|u? WUN?O ËWz wU?NJ}Ä W X?uU…œ ¨ÊËu Âe?“U Ë ÂeO?U Ë Âe“U? ÆËu Âe—U? ?OUï? Ë Âe“U w?M}N? W—W? Ë …—ËWÖ w?ËËœ—WÖ Í˙W? Í—W?ÖWz Ë ÊU? W? ??O w?Uï? W Ë ÊËu?Ëu? ? ?Ë—œ ÂWËËœ w?U?N?O w?~W? W? —W Âe?O?U? ¨e“U?z Í—WM?|u ÆX?…œ Wd?~ üW?…œ s«u?…œ Ëu«—UJ?Uz «b?U W?O?O? ÍU…—W? —ïH?J«d ÍWU?Uu? ÍWO?OUO? Ë ÍdJO? Ë wUO? WU?UÄ ÂWz X}?MO…œ „…Ë U ÂüW? ÆÈu W? X}?ËuM…œ …ËW?…—UW —U?O? W „U? ÍW«d?W W?? ËWz Ë Èu? W œ—u Í—W?M|u W —ï?HJ«d ÍWU?Uu ÍW?Jœ wU W~?dÖ …—U ËË˙ Ë 5 ? «Ë…œ—W Æ5M}UM wW?W? Ë wU?O? Ë wW?üW ï? ÍWM? …˙ W Ëu?«Ë ÊU˙…ËU ÊU? W?O?O—ï?HJ«d? Ë w?WüW?? ï? Ë w?U?O? w?—W? u?W? wœd? d?? ?U? W W?? U? w?J}?†˘˙ X?}«u?…œ ÍdJO? W Ëu«Ë ÊU?˙…ËU ÊU Wz ÆÊU?˛…œ «bO}? W X}?MO «œW?UNO? ËWz ͲïïJ?U ÍËË˙WËË˙ Ê«ËWz ÍW?O|u WU?NO ËW?z WJuÇ WW …ËW?Ëu…“U W w ?u}Ä w?WM …˙ w?K~W?z Ë f —U? Í—UÖ˛˘˙ w? W…œ“ï Í…œW? Í—«œW?U —W? wU?N?O …ËW?Ëu…œ Ë Xd?Ö Ë WA}? Ë —UO?dÄ Íd~†W Ë Ëu?…“U wJ}U?NO? WUN?O ÂWz ÆËuW? w|˙ËU W? ÊËu? ?? ?AW?Ö …˙…ËU? ËW? ÊU? W?O?O?—ï?HJ?«d? …Ë…d?}? ÆËu? Èu ÍW?…˙W? Ë …œó? Í—U?Ö˛˘˙ wJ?†W? W ÂW?…œ“ï Í…œW? Í—«œW?U? —W? wL? ??O? W? f —U? ÍW?M …˙ W? U «d?JU?z WU?NO? ËW?z wU? WO?O?M}?N w~?d?Ö wJ}?W X?}«u?U Ë WU? Ê«ËWz ÆU ÊUWM …˙ Ë …ËW }M|u wUJ|u …bW…˙ Ë ÊËu ËWJ} w«ËWz «œ—«u? Ê«b?W?ÇW? Ê«ËW?z ¨ÊËu? —W??~?|u? …Ë…—W?? Ê«b?W?Ç W? ÊU?? W??O??O??—ï??H?J?«d?? œdJ}á …œ ÊUO?OWüW ï Í…ËWMO†ïJ} Ê«bWÇ Ë …ËWU WU?M} ÊU—uO Í…ËWœdJ|u ÍU? W?W? W —ï??HJ?«d? ÍW?U??U?u? wU?? …—W?Ëu? Æ…ËuW?«œ«—U?zW Ê«ËW? —W? W?


140

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

W?W?W? Í—Ëu?M «Ëœ X?}…œ w?WËuË ÊU?O?A?O?W? W? ¨ÊËu W?W?W? w?M ?? «œ W ˜˘d? wœd —UÖ“˙ ï? Èu w WWW?W …Ëu«Ë Í“U?O ÊUO?AOW? W ¨X|dA?}J ê?O? v? Ë ËW?ï? W? —U??O?? ?? W „U?? „…Ë ¨U?J?W?†üW??Ö w?«d? ï?M? W? w?U?? W?L?? u?? W wW?üW ï Ë w?WW Íd?JO X?uU…œ uJ†W? ¨X}à…œ w ?«“ w W…ËU?Ç—W ¨ÊW?? —U?Ö“˙ w?W?ö??}? W? dJ?O?? Ë Í—Ëu?U?z w?L?Ö˘œ W? Âe??O??? —U?? Ë Íœï?? ?O?? „U? …“U?? ?|˙ Ë ÊWJ?†W?J?}? Íb?? W?W d?J?O?? w?U? U??O??U??O? W?U?? w?ËW?J?…œ X?u?U?…œ w? W…ËW?bM?|u? w ?W?W? W ‘W?U? Wz Ëu? W? ¨…ËWW?JJ?e Íb? W?W ÊU? U?O?U?O? WL? ?O ÂWz … ÍWU?A}? ËWz Ë Í—«œWU? —W ÍU~†W? ï wU?J|u …bW…˙ w?WM …˙ ÆËuUM}NO W—W «b O Í…œW w W W Í…uOW ÍWU~d?Ö WOdJO …—U? ÂWz wœdJ}W? } Í—U“«u ÊU? WOO—ïH?J«d …Ë…ËË˙ ËW ∫U?J??U?…œ …ËW?ï??? W?? —U??O??? ??? W? ôW??? „U?? ÍW??U????? ËW??z „W? ¨ÊËu? …Ë…—«u??? (Abercrombie, 1994: 173)

w?œd? WM?†Ëu? ? Ë Íb??OK?W w? e?O??? —U? w«—W?~?—uU?z Íbœ W? s?d?ÖWM? …˙ ‡ ± Ë ÊU? …œ—Uœ Í…ËW«b?J} Í—W? ? U W?U —U?—˘“ Ë sd? ~?dÖ „…Ë Í—Ëu?Uz Í—W?

U? …ËW? W…œ“ï? Í…œW Í«Ëœ W? ÍW?OO?|u W?UN?O? ËWz Í…ËW?«bJ}? wU? d|˛ W? wœd?

—Ëu? u W? ÊUO?~dÖ Í—Ëu?Uz W Ê«b?O~d?Ö wUW? ÊU W?OO?—ïHJ?«d Æ…ËW?U Wï?U »…œW?z Ë U?I??O?ï? —W??W? ÊU?O?~?d?Ö —˘“ Í…ËW?MO?†ï?J?} p?}?†W? ï?? …Ë…ËË˙ ÂW Ë «œW?z Æ…Ë…œd Ëx UJOU Oz W W? wU? …“U W? eOU?JO? Í…ËWœdJO? Ë Í—«œWU? —W ÍU?~†W? ï W W?M …˙ ‡ ≤ wU?ï? Í—«œWU? —W? W Ëu? “«ËU?O? …Ë…ËË˙ —˘“W Ë U˛…œ «œËœd? W?W?Ö wJ?}?Uï? Æf —U W?ËWJ?…œ —W??W d?…Ë«d? Ë d?b?W? W?†Ë…œ w?J}?W??O?W?N?W?? wU?M?}?N?? W—W? ‡ ≥ ¨«bU?ï w?U …œ—W? wU? WO?OW?üW ï? W ?«“ Ë w?WW? ÍdJ?O w?U W?Oœï? O? Æ«bO?ËË—…œ Í…ËWœdJO? Íœï ?O Ë Âe?b˘d ÍËË˙W? …ËW«d …ËW?UO?Ëu W g?}ÄW Í…—u?O Í…ËWœd? ï? —ï?HJ«d? ÍWU?U?u w?U W?~d?Ö …—W W?ËWJ…œW? p}? W Ƙ˘d Í…—U—…œ «œb˘d Í…—uO ÙWÖW U~†W ï Í…—U—…œ W —U ÍU?~?†W? ï?? ÍW??U?M? Ë W?MO??â?M? W?? Íd?}?? U?z w?W??O?x?W?? —W?? W?œd?Jd??}? ‡¥ ÆWO—«œWU —W —˘“ ÊU? W?O?O—ï?H?J«d? W? ÊW?U?Od?JO? …—U? ËW?z sd? ?~d?Ö …Ë…—W? ÍW?üU? ÂWz


141

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

Ë w?W?W?? Ë ÍdJ?O? U«u? Í—˘“…—W? wW? Ë ÊËu? ?†U?—W? …ËWU??O?}Ä W?«d?O?~K?}? W«—U? ÂWz W«dJU?z „…Ë ÆËuœdJU —W? ï ÊUW W? …œ—W Ë ÊUï? wU W?OO ?«“ uJ†W ¨WOO Ë …ËuW? wWW ÍdJO ï —ËuM «Ëœ wU«œ Ë WW?W wM «œ „W Ë Í—u???O? Ë Íœï??? ??O??? W?ËW?J??…œ ÍËË˙W? W?W???W????W??? w?U?? …—Ëu??M? Í…ËW?œd???

wJ?|œï ?O wU?œUO?M Ë «œWW?W? Í…Ë…—…œ wU? WO?O ?«“ WU? ËU w?U W?OOJ? WÇ ¨…Ë«—ó|˙«œ Ë “ï†Uz Ë bW…˙…d wU …—W

…—U? sd ~dÖ W p} W ‘WJœ Í…Ë…—W†ïJ?} Ë —WËu —˘“ wËuÇïW ¨ åw ?«“ …dò Ë åÍœï? O? bWÇò wUM?}—U W W? WOO? d —ï?HJ«d? ÍWUU?u W XWW? ÆX}à…œ …ËWï W —U?O W „U „…Ë WW?W Í—ËuM «Ëœ wUA?} „W W? WW?U?U?u? ÂWz w?U?u?W?KW? W? W?…ËWz ‘åw? ??«“ …d?ò Ë åÍœï? ?O? bW?Çò wËWJ…œ W œU?“ Ë p|œï O W? œU“ —W …œd…bUUWÄ «bU?OU …ËWMO†ï?J} Ë 5Ëu ÆÊU WOOWüW ï W «“ W p} «“ ËU w1œU Wz wWö} Í…ËWœd?J…˙ ÍWWW ÊU WOO—ïHJ«d ÍW?Jœ w~dÖ wJ}†U Ë Êe|—UÄ…œ W?ïÇ „…Ë U~†W? ï åÊU W?Wö}? WOb?OKWò W? «“ Ê«ËWz Í˙…ËU?W ¨Ëu X}M?ËU~W Ê˙«ïÖ Ë…—W? Í…ËWzï U~†W? ï ÊU Wz Í˙…ËU? W ¨Ê…œU w«˙ïÖ w?W —U Ë X?«“ wW?O?OÇ ï? …bœ ÂWz ÆÊW?ö?} „W ¨W? ?u?}?Ä wWM? …˙ Íœï? O? Ë X?«“ w? W…—u?O?ò W? d?O …ËW??O—u?O? ÍËË˙ W? œd? ÊU? W?O??O—ï?H?J?«d? W Í«Ë w?U? W? —W?z W uJ?†W ¨U W?M}á? …œ …ËW˘ñ?} w1œU? Wz w W?OOWö?} W W? …ËWWJ åw?WM …˙ Ë w?W?üW? ï?? w?U?˛ w?—W? u?W? w?«˙ï??Ö ï Ê«b?†ËW? Ë Êœd?? W?M …˙ ï? Ê«b?†ËW? W ÊU˙…ËU ÊU WO?O—ïHJ«d WJœ w WUU W? ÆUJ }á …œ …ËWO—Ëu ?u Ë wUO W? Ëu p}M?OËu W? ÊU˙…ËU uJ?†W ¨ËuW ÊW?ö} w?1œU Wz Ë w?O ?«“ wMO?Ëu W dO? œd ÊU WO?O—ïHJ«d W? Í«Ë ËuW Wz ÆX} ?«˙ïÖ w UWÄ Íd~†W? Ë v—«bWô ÍW?U?ÄW?Ç w? W?…ËW?«b?J?}?? W? W?? …ËW?W?J? d??ÖW?M? …˙ w? W?…—u??O? w??U?M?}??N?? W?—W? Æ…ËWO—UJ?—U Ë wU W Ë Íœ«“Uz w?U W ˘dO W wW? UW ¨X}üUz …ËW?O—W~M˘˙ (Brandsma, 1996: 71)

W ?|u†W ÂWz ÊËu?W „WWU?Uu WU? ÊU WO?O—ïHJ?«d «œWW?W ÍËËó}? W ÂW Ê«ËW?z …ËW«ËWâ?}ÄW? ¨X}ËuW? œï ?O Ë d?JO? Ë X«“ W —W? ? «—W ÊUW…Ë«d?

Í—U? X}†…œ W? «œWz Âe?O? —U? ÍW?OO?W?W? …—uÄW?W ËW? ÊU…ó|—œ ÊU?W ?|u?†W „W? ‘W? Wz Æw?}?M˙ï?Ö u?J?†W ¨W?O??O ÊU?N??O? wœd?? W?Ñ«˙ Ë …ËW«b?J?} ÊU?u??WK?W?


142

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

uJ†W ¨WOO ÂWËËœ w?UNO w~W Í«Ëœ åͲïïL ?Wz Í…ËW«œ—U ò Ë åÊU WàÇ«˙ò …ËW W…œ“ï Í…œW? W W wWM …˙ wW?W wJ|—uÄWW W? W«œ…ó|—œ Ë w «Ë…œ—W Ë f? —U? Íô …ËW?A?O«Ëu? W? g}?ÄW ¨…Ëu?…œU? Uz «œ«ËU?z˛˘˙ wH??W? ÍdJ?O? ËUW? ÆwWO}Ä Í˙…ËU ‘U }z U W«uO}Ä —UO W „U W wJO J}Uœ ÍdJO —ï?H?J?«d? ÍW?U??Uu?? wU?? W?u?W?KW?? U? …œ«Ë W?W?O?WM? …˙ W?Ë…˙ ÂWz —W? «bO «“ Ë wW?W ÍdJO W Ê«ËWz w …œ—W U W …ËWA}Ä WMM?}N WU p}†W ï

ÍdJO w~dÖ wJ}W —˘“ w W…œ«˙ U ÊU WOO—ïHJ«d ‘WUU ÂW ¨ÊËuW…œU Uz „W ¨…ËW?˘œd? …“U W?üUJœ«˙ ÊU?O? W? ??O Í…œW? Íœï? ?O? Ë w ?«“ Ë w?W?W? w }

W ©bà?} bOç|œ® ÆX}«œ ÊUWWW wU …—ËuM? 5 W«Ëœ wM «œ Í—Uñ w†U W eb?OÖ wï Wz Ë “U dU? wW —UW W «œ©wWM …˙ Í…—u?O ï „WU…—W® …ËW ”U ¨w?WuO?Ëu —ïHJ?«d ÍWU?Uu —W?W ÍeOK?~MOz wU? “ W «œ ±π∏∞ ¨w?UM?†W? ï? ¨W?W?W? ¨w?U?O? Í—ËuU?z ÍWU? W? ÊU? W?O?O—ï?H?J«d? W? U? …œ ÆÊËu?—U? W? ? ?…œ «œWJ?œ wd?JO? w? WW?U? bW?Ç Ë U?I?O?ï? ¨»…œWz ¨U?˛ïï?JU? w?œd? —U? wU?? W†U? s?d? ? ôU?Ç …—W?Ëu ÂW?z Í˙…ËU W? (Held, 1980: 34) —W wüU? W«Ë ¨±π¥¥ U ±π≥∞ wüU? Ê«u} W? |ËW …œ gO?—ïHJ«d? ÍWUU?u «œ…—UÖ˛˘˙ ËW ÆX}†…œ —UO WôW „U „…Ë @W Í«Ëœ „W ¨@W wU Ë @W W …Ë…—«u? Íô ÍW«—U?O?dÄ ÂWz Í…ËW?«b? ü…ËW …—ËW?Ö w W?O?O~d?Ö ÊU? W?OO?—ïH?J«d? ©≥µ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® ∫Ê…œWz Ëu?d?~?? W? w? W?…ËW?M??Ëe? W?ï?W?? «œU?ÄË—ËW?z W? Í—U?J??|d?? Í…ËW?M?Ëe?? w?Çï? ‡± øÊdÖ…œ WWWW ÂW —W ÍW«—U ï ËWz 5Ç ¨Í—WU—W 5?«u…œ Êï?Ç ¨…Ë…—«b??O?d?W? w?«d?W? p?}? ??˙ ËU W?ï?ËW? Í—«œW?U?? —W? ‡≤ Ë ÊU W?O—ËuUz W?WW Ê«u?} Íb…uWÄ øs?W~ }? WU«dW? ÂW d U? w W…u}?W êO? œu? U W?«b«˙ï?Ö w? ˘œ W W?O?b…u?WÄ ÂW?z UU?z øWï?Ç ÊU? W?O?O?U?O? WW?W? ø…Ë«œWMËË˙ p}«˙ïÖ Í…—ËWÖ wJ?}W WO?O«d ˘dO? wœd WWÖ Ë ¨Âe?—U —ïËWz ¨w«—W?~üW…œ ‡≥ ø…ËWËuËx Ë œdJUWWÖ W…u}ËW W«œ—Uœ ÂWz ÊïÇ ¨s —WÇËU wUNO ÊïÇ W? Wz ¨7…œüU? «œUÄË—ËWz w? «˙…ËU Ë Ë—«u? W W? WO?OU? Ë WO?“U ‡¥ ÊUW?«Ë«d?—W W?O—…ËU? W? W†U?ÄW«œ ËWz W?…ËWM?Ëe ËËœ ÂWz Êï?Ç ø«bË˙ ï? Ë «bËË˙ øUM}N …œW


143

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

w«˙ï?Ö WËu?/ ï ¨Ê«b†UJ?œ«˙ w«˙ï?Ö w …œ—WW? ÊU W?OO?WüW? ï W?Ob…u?WÄ ‡µ ÂWz U?Uz øÊ˘˙…œ «b? WW? «—U?z ı W WU?«˙ïÖ ÂW?z ï «œ ¨Ê«e?}? ËU wU? W?Ob…u?WÄ øX}…œ ”W W U wœd WWÖ —WW ÊUO—W~—U p|—ï ı W WU«˙ïÖ ï? Ë W?U?˛ï??ï?œU?z w?J?}?«œ—…u???}?? ??…œ w??M?O?? …“—W?? W??ï? —Ëu?? ?u??? ÍW?U?? ‡∂ Ͳï?ï?b?U?z w?|u w?J?|“«u??}?? U?U?z ¨X?|œ—U?? W W?? ?U? w? ??W?W?? w?œdJ?W?? e?? ø…Ëœd W«˛˘˙ wU˛ W Í—W~—U ÊïÇ WWWW ÂWz W«Ë W Wz —WÖWz ø…Ëu ËË—œ «œ«ËUz˛˘˙ ÍUÄË—ËWz Ë UO?Ë˙ W ÂeO —U W «œWËu?…—UÇ ËWz wUM˘˙ d|˛W ‡∑ UUz øwW†Ë…œ wWO? ˘œï—Wz W dU“ X} J}? ÂeO —U X}…œ UU?z ¨XAW~O}Ä W?«“«u??MËW?J?A?}?Ä Í—UJ?«˙ï?Ö X?}?«u? ? W? …Ëu?W«œ«—U?z W? wW?üW? ï?? wJ?|e?}? «œ—W~?—U? ÍWU? ??O?UO?ï? w?JO? ? «d?Ä Ë —U Â…œ—W?W p?|—W?ÖWz ı U?Uz ø…ËW?U? øW…œU Uz ¨w?U?O? ÍË«—b?}Ä p?}†W?? ï? Í…—U—…œ Ê—U?O?d?Ä W?«—U?O?dÄ ÂW?z W«d?JU?z „…Ë ÆÊËU?˛«b?}? wU? W??O?O?—ï?HJ?«d? Í…—U??Ö˛˘˙ ËWz w?W??W? ¨w?WüW?? ï? ¨Í—Ëu? ?u?

¨Í—U?J?|d? Í…ËW?M?Ëe w???O?KH??O?z «b?O??}? W? W??O?O?|u? W?F??O?«Ë Ë Œ˘œ ËW?z ÍW?? ?W?«Ë wËue}W ¨Í—…ËU W w|u Í—Ëu u wËu J«œW ¨Âe“U ÍWU WMU Ë ÊËue}W Íb?…uW?Ä ÍW?U? W?MU? ¨W?O??O?«d? ˘d??O ÍW?U?O?U?…—W? ÍW?W??Ö ¨w«—W?~?üW?…œ w? e?O??? —U?? W? ÍW??Ëu…—U?Ç ËW?z Ë Ê«e?}?? ÍœU?O?u? w«˙ï??Ö ¨Èu? wW?üW?? ï?

ËW “«ËUO? Ë«ËW ÊWWW p}†W? ï ‘WU Wz Æw?WOU WO?O …—W …—U Uz ¨X|ËW? …b} Ë åͲï?ï?L? ?W?z w?MO? W?à?Ç«˙ò ÍËU? —U?O? ? W „U?? ÍWU?O?U?A?MO?z Ë …œU? W? ?˙ Æ«b WËËœ wUNO w~W ÍËË˙ W X}…b} Í…ËW«œ—U

«b?OËu ? Ë—œ ÍËËó?}? wU U?OU?O? WUï? W —ï?HJ«d? ÍWU?Uu? ÊU u~?} Í«Ëœ wUï? W …“«ËUO? ¨@W W? —W wUï? ¨X|œ«œ—WW? Í…—ËWÖ …—ËWÖ w?«˙ïÖ ï? ÊœdJ?Çï?? wU?ï?? W …“«ËU??O? U?J?d? W?z ï? ÊœdJ?Çï? W? —W? w?Uï?? Ë @?W? Í—WM|u W ÂWUO?“«ËUO ËWz w«bUAO Í«œËW «œ…d} s? ¨…ËW «œW ÂüW ÆUJd Wz W? WWU?O—U?O«“ ËWz w? «˙U? w«bU?AO? ¨WM w?$—W w?M|u? Í…ËWz ÆWO?O œ—u?

Í—WM?|u? W WW?U?Uu? ÂWz w?U? WW?W? sd? ?OU…—W? Í…—U—…œ —U?O? ? W „U?

Æ…Ë«bUAO Íœ—u

ÍWW?W ï ÊU? WOO?—ïHJ«d? Íbœ Ë 5«Ëñ?} Ë …ËWœd? dO wU? WÖ…˙ w—u? W —UO? W „U Í…ËW? “«ËUO Ë«ËW s?|œ…ËWJœ wJ}M|u? W WW?W Ë X«“ Ë d?JO


144

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

w?J?}†˘˙ Ë ÊËu?…—ËW??Ö Í—WM?}?«œ W?U?u??WK?W?? ÂWz «b?U?J?U? W?W? ÆÊU?O?†U?Ä W«b?…œ w?U?O? Ë w ??«“ Ë wW??W? Íd?O? Í…ËWœd? …“U? W …u?O?M?O ÊU?O?~d?Ö —U?~?}? ÍËË˙W …ËW?«œ«—U W?UJU?…œ p}? W†W? w Ëu W? Íe|˙W w?ÇW ¨«b? W? ?O Í…œW? w?MO?? W?àÇ«˙ w?Ëu? Í…ËWz „…Ë «œW??U??A?O ÊU?«Ë Ë «b? W?ËËœ w?U?N?O? w?~?W? ÂW?z Â…œ—WW? ÆsA?}?J W?W??W? Í—ËuM?«Ëœ ÊU?O? ?}? ? ?Ë Ë 6?U Ͳï?ï?L? ?W?z ø…ËW }M} …œ ï ÍbOÇ ÊU ˙u—W W W~ —WM|u «œ—UO W „U ÍWUL u

Í—WÖœUO u ‡ 2.5 «bW? W? ?} ? W? —UO? ? W „U? W? WW?UO?dJO? W?U?Uu? ËW p?} W? Í—WÖœU?O?u ÂWz wœdJU W Íe|˙W ÆUJOÇËuÄWU Ë ŒWU? } «œW†ËW Ë —W WU …œ wd} wWOïÇ W ”U? W …ËUM}W wJ}U ¨p|Ë«du?Ö ¨„WWËu/ «bWOdJO W?UUu W …Ëœd W? Í…ËWz wU ÆUJ WW?UUu ÂWz w?Ëu“«Ëô Ë Êœd WW?Ö Ë ÊËu«bWÄ …e?} ¨…Ëu?W ÊU?œï? ?O? w ?d?Ö «b?O?ÇW Ë —U?J|u? «b?OÇW? Ë @d?Ö w?ËWJ?…œ «b?OÇ Íe|˙W? ¨…uU …u?|u W ÊU?O?OW?W? Ë Íœï ?O? wU?A?}Ä ¨ÊWU? U ÊU?OU? W?OdJO? Ë WÄ«d wJ|œï O Í—WÖœUOu Íœï O W U …b Ë—œ —WM|u Íô W W ËWz UNW W? Ë Ê…b?J?} w?W?U??Ñ˘d? W? —W?? W?U?u? ???Ë ¨«œU?O?œ w? ??U?z W ¨ÊU??O?U?? …—WM?|u? wM?OËu Ë Íd?O? M˘˙ W? —…—…“ WUu? ?Ë «bA?OU? œ—u? w ?Uz W ¨ÊW? «b?O|˙ô «b?U? ?}?z W Æ…Ëu?W ÍW?A?} «b?U? ?œ—u w?«—W? dO?Ö«œ ÙW?ÖW? Ë sWW?~ Íœ—u?

Æ…ËWOdO M˘˙ ÍWU …“ï WïÇ Ë …ËU W w WU w~W? ÍËË˙W å…ËW«œ—U ò ï …ËW?˘œd wA—WÖœU?Ou Í…ËUÇ—W? —UO ? W „U

ÍW?U??U?u? w?œd?J? WU?? ??} w?J?˛ï? ÊU? W? W? wA??O?? Wz Ë «b?? W?ËËœ wU??N?O?? wU …ËUÇ—W wœdJM?AOM …œ W Íe|˙W Êïâ …Ë ÂüW Æ…Ëœd ŒWU? } ¨—ïHJ«d W?? ‘«ËU??z ¨…Ëu? …—ËW????Ö …—ËW????Ö ÍW?†W?? Í—U??ÇËËœ «b??—ï???H??J??«d??? ÍW??U??????U?u???? WJœ wJ|—U U Æ…ËuÇ«œW†WW «b—WÖœUOu ÍdJ?O wU …ËUÇ—W wœdJUAOM …œ w—W? uW w?U «b}? W …ËWM?…b —WM|u? wU?AO? —UO? W „U? Í…ñ|œ bW?Ç ËWz Í…ËW«œ—U? „…Ë ÂWËœ w?~W? Í«Ëœ ÍWW?W?ò ¨U? …œ Í—W?ÖœUO?u ÍWU? WM?U ÍW?Öd?} «œU?O?U?L†Wz W? ¨wW? W? U?$…—W Æ«—Uz W?MU? Ͳïï?L? ?Wz w?J}?MO? W?àÇ«˙ Í«Ëœ ¨œd? ÍU?/u?W? Í—W?ÖœU?O?u «œU??…—W? W? ¨U?I?u? —ï?H?J?«d? ÍW?W??W? Ë …ËW?ËWJ?}? ÊUW?J?œ ÍW?W??W?? wÄï?Äu??I g?O?U?U?Ä ¨Í—W?ÖœU??Ou? Í«Ëœ ¨‘W? W?z


145

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

Æ©≥∂ ‰® å‘W Od|œï XïÄ WA«—bWWÖ W Ë «b? W?ËËœ wU?N?O? w?~W? ÍËË˙W? W…ËW«œ—U? W? Í—W?ÖœU?Ou? «b?O? ?«˙ W p} W uJ†W ¨X|ñ«bJ}? lO«Ë Ë dJO wWOu Ë W Ë W WU? } Ë ŒdM} wJ|“U |˙ wU? WOO?WüW ï? W ?«“ Ë WW?W ËU wU? W~d?Ö WOœï? O Ë Íd?JO …ËWM?Ëe W ÆW W O Í…œW ¨w«—W~Ëu«b? WËËœ wUNO w~?W Í«Ëœ wU WOO?WW …“U |˙ Ê«u?} W W~…˙ „…Ë ¨ÊU? …u?}? W „W?…u?}?W ¨X?}?A X}? p|“U? ?|˙ W?U —W?—U? Íô ¨W?Oœu?Ë wÇ—W?ÖWz ¨s?WJ ?UM|Ë «b? WËËœ w?UN?O? w~W? w—W? uW? ÍËË˙W å…ËW«œ—U? ò …ËW? WËËœ wU?N?O w?~W? W W? Í…ËW d?ó|—œ W? WO?ËËó}? gO?«—W~Ëu? ÍËËó}? ÍW?? ˘d?O? W? w?«—W?~Ëu? w?Ëu?Çï? p|b?W? X?|d?J? ÍWM?|u?? ËW?z U Æs?…b?? ??O|d??Ö ÍËË˙W? W??…ËW?«œ—U?? 5??}??à?? X?}??…œ ¨s??…b?|d???Ö …ËW??O?b???}?? u??????}? Ë w?«—W?~??Çu?Ä W? ÂüW? ÆËu? ˜˘d??? Êï??O?K? œW?? ÍW?J?e? w??Ö—W?? Í—U?? ï? W?? «b?J?}???—W?? u?W? ÊU? Ë “—W ?U ‰—U? wWU?W ÍWJ?œ wU? Wu?WK?W wW? Ë —W—U? w«—W~?Ëu —W?Ö —UO? W „U? Æ…ËWMW?J—u? W†U ÂW?z ï X|d? U ¨gœ w«—˘“ Ë —W?ÖbU Ë ‰U?Ñ w?U?N?O?? w~?W? ÍËË˙W? W?…ËW«œ—U?? ¨—˘“ U? ÂW? ¨—W?—U? w?«—W~?Ëu? WU?u?~O? ÆöOuL u(Wz u~U …œ ¨«b WËËœ 5«u ? WWL…“ —W—U? w«—W~Ëu Ë —W—U? —WW Êœd W? vW «bO? «˙ W Í—WÖœUOu ¨sW~ ÍdJ?O w WWUUu „…Ë Ë œï O „…Ë Í—WÖœU?Ou wU UU W Ë 5?«Ëñ??}?? Ë ÊËu?Çï? ËW?z ÍËË˙W? W?W?ôW??? W? w? W?…ËW?Ëu?Ç«ó???ÖW? …Ë…ËË˙ —˘“W? ÊU??MO?z w?U? W? ?«u? Ë X?Ë Ë U?«u? ï —W?—U? w?«—W~?Ëu W? «œW?U?œd? UM?|Ë Ë W?O—W—U? w W?W…œ ÂWËËœ w?U?NO? w~?W Í«Ëœ ÍW?…œ …Ë…ËË˙ —˘“ W ÆwW?W s?ËuW? «œ—W?—U? Í—W~?—U? d?|˛W? @W?? Í«Ëœ ÊW ·u?W?K?W? Ë d?O? ?M?˘˙ ÂW?

W? Í—W???ÖœU???O??u? w?? W?? W?? w?U??? …ËU??~?W?? …Ë…ËË˙ ÂW? Æ(Ritzer, 2000:454) ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® «œ—W—U w«—W~Ëu? ÍËË˙ W Wï ËW «˙ w W…ËW«œ—U? «œU…—W ¨å”W?? W? U?ò w?U?? WJ? W?Ç W?? ÍW«—ËW??Ö W??u?W?K?W?? ËW W?J?}?? W? —W—U?? Æ©¥µ¥ W? @?d??Ö w?J}?†˘˙ å”W?? W?? U? Íœ«“U?zò Ë åw?†œËËœò ¨åU?«uò ¨åX??Ëò ¨åW?? Ë«˙W?†œò Æw ?}U WËu?Çï Ë …ËWœd d?O Í—W ?W ÊUM?Oz Ë Êñ}?Ö…œ «bW W?WW? w ˘—…ËU W W…ËWz X?}œdJ} ÍdÖW w?U˛ w«ó|—œ W —W—U „W?…e} sd ~?dÖ «œWË…˙ ÂW


146

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

Íï? ¨U? …œ Íï w?Ëu…—U?Ç wU?A?OM ?…œ Íï? Ë …œ«“Uz w?J|—…ËW?Ëu ÊU?M?Oz ÆX}A}? …œ Íï wUu wU …œ—Ë Ë X?—œ Wà} Íï Ë U …b ?Ë—œ Íï wËu w?U?˛ Í—WJ? Íï?? ¨…—W?Ö…œ«d??O?z Ë œ«“U?z w?J|—…ËW?Ëu? «œ—W?—U? Íb?œW? ÊU??M?O?z Æ«bï Í…Ë…—…œW „WU«u Ë X Ë e} „W ¨wWï Ë åÊËu??ò Ê«u???}? Íb??…u?W??Ä ÍU?~??|˙W? «œ—W??—U??? Íd???O?? W? ‘W??W?W???W??? ÂW??z W |ËW …œ ˜˘d wËu W?«uO}Ä —W—U ÆX|ËW …œ—…œ åëOU*« Ë œuu«ò å…ËW?OOWOOÇò W?O?O wM?O?A}?Ä ¨wJ?}W?O?OU? êO? ¨„WO?O?WO?O?Ç êO ˜˘d? ¨…ËW?Ñ˘d? wW?O?OÇ g?}Ä ˜˘d ¨X?|d|ó…bU?O†W «b?Ëu ËUW Íï? W X?}Ëu ? Ë—œ «œW?U ? ËWz Í…Ë…—…œW wU Wœ—«ó †W W —W Ë X? …uA}Ä WWOOU ÂWz Ë U …b ?Ë—œ Íï wWOU Íï W…œU? Uz «bËu ËUW ÊU?MOz Æ…Ë«dM?}ÄWW «b—W?W «˙…Ë…—…œW Ë …ËuWM? Ë—œ ËWz —W—U Íô ÆX|d|ó…b†W Íï? wWOOÇ …ËWï ÍW«œ«“Uz wœdJJ?O

«dÄ ÍU~|˙ W Ë ÊWU?OOW? W U …—Uñ Ë Êœ—«ó? †W ËWz Íï? ÍW W«Ë ÊU?MOz wËu?…—UÇ Ë ÊU˛ Íd?J?O? W? W??O?O?U?? Ë ÊËu Ê«u??}? ÍW?W? ?U? W?O?b?…u?WÄ ÂW?z Æ«b?U?…œ Íï? W??

ÍdJ?O W? X}?MO? W?OO? …—W? Ë @d?Ö W†˘˙ ËWz Íœ«“U?z ÍW ˘d?O U? …œ«Ë «œ—W—U? Íï Ë U? …bUAO?M …œ Íï w?Ëu Íï ˜˘d w W? «œU ÆX}?A W…b}?Ä —W—U W«œ«“U?z Ë «bUñ «˅œ—W? Í…ËW W? uJW? W«ËW? ¨U …b? Ë—œ Íï? wUu? ËW —W?—U? U …œ«Ë W?W? Wz —W? ¨X|d?|ó? †W Íï? w?U W?ËuÇï? Ë ”UM}?Ä Ë UU? W? X?}W?…u?}Ç—«u?Ç ËWz Íœ«“U?z ¨X}?œ«“Uz Í…ËW? W? uJ?W? ˜˘d? W? X}?«œ…˙…ËU —W?—U? Íô ÆX}? p}??Ñ˘d? —W w?Ëu Í—W?ËW? «˅œ—W? Ë 5“U?—…b?O?}? X|d? W? Ë WU…˙ wœ«“Uz ¨…ËW? |—bW ˜˘d W X?|dJ…œ W Ë X|dOÖ…b?}Ä Í—W W wœ«“Uz ËW?z ÍdW? W?«b?|u~?}? W?Ñ˘d? w?Uï?J}? Ë Â«Ë…œ—W? wœ—«ó? ?†W? ÍU«u? ÍW? ?W?«Ë W«ËW? ¨W?W?O?OU? g?}Ä ÊËu? w W? «œU? ÆW?…œU? Uz Ë Í˛…œ «b?UËU?W ÍW?—W? u?W Í…Ë…—…œW? —W—U? U? …œ«Ë W?W? W?z Æ…Ë«—b?}Ä X? …u?A?}Ä w?J?}? ? —W g?}Ä Íœ«“U?z W È˙ X}?«u W X?}MOW „WU?U Ë dW Ë œU?Ou êO «b?UMOz Íœ«“U?z Í…œ«dOz «bW?O—U?Od?Ä—W Í˙WÄËW? Ë «b ÊU? W ? —WW? —Uñ X?}à?}W? Ë X|d~ ÊU?M?Oz «œ…ËW …œ«“Uz ‘WKï WUW X}à W «Ë˙…œ WM|u ËWz U —W—U ÆX|d|óWMUO†W wU?O? WËËœ W? ÂüW ¨v~W? ÊËu?WKï? W ˛œ œu? U …ËW? ?}M}0 w?WKï? W ï? «œ Æ…ËW?U?J?? ¯—W?? w?d?W??? ÍËË˙W?ËË˙ Íï?? w??U?˛ X?}?…œU??? U?z X?}?…œ œ—«ó??? ?†W? (Delacampagne, 1999: 194-195)


147

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

p} W W ¨—W—U ¨ÂeO —U W ÍdU“ Í…ËWËu Je W Ë «bOU˛ wU WOUï W Ë w?~?d??Ö ËW?z «œW??U?ï? ÂW? Æ…ËW?? ??}?…œ“W?~?U?Ä …d??O??Ö˙W?Ä W?O?—W??Ö…œ«d??O?z …b?œ ÂW? Ë …ËW?U?? …b?? W?? ¨«œW?z wW?? W?? U? Í—Ëu?M???}? w?œ«“U?z Ë …œ«d??O?z W ÍW??O?U??—u?? gO?U W?O?OU?O? Ë Í—ËuUz Ë Í—Ëu? ?u Ë w?WüW? ï …d?~|˙ W w?~d?Ö «œW?†ËW W?U?Od?W? Ë —W?M}?ÄW?Ç …œU?Ou? ËW?z Í—W~?—U? W ”U? «œW?U?ï? ÂW? —W—U? Æ«b? ï? p|—Ëu?M? Ë Êd?Ö…œ ÊU? W?? U w? ??Ë Ë Êœ—«ó? ?†W W? —W? «˙…Ë…—…œW W?? U? …œ Ëu W? W ÂüW (Ritzer, 2000:454) Æs}?…œ«œ wU? WO?O? ôUÇ Ë U«u? Ë Íœ«“Uz ¨Íœ«“U?z ¨”W? W? U? w?U? WJ? W?Ç W d?U?“ w~?d?Ö W?J?|d?O? —W—U? Íd??O «b?J?}? ˘œ Ë ÊU WOO —…œ …œU?Ou w†U—W d W Ë «œ…œ œ«“Uz wœ—«ó ?†W Ë ”W W U Í…œ«dOz Í˙ïÖW? Í…˙…ËU ËWz œd U —W?—U ÆWU W?O—Ëu u? Ë wUO? Ë wWüW ï? …d~|˙ ”W W U wU Wœ—«ó? †W Ë …Ë…œd Ë —U ÍW W«Ë ÊUMOz ÍWUO?OUMOz wËu W

w~?W—W? Ë w?U?O Ë w?WüW? ï? w?J}?—W? uW? W Í…ËWM?“˘œï? „W ¨w?Wï? Ë Íœ«“Uz Í—Ëu?M Ë …ËWËU? W |ËW? …œ 5A?}Ä w?J|Ë«—b?}Ä „…Ë ˜˘d W? «œË«dJ?—Uœ ËWz Íï W WO?O d ˜˘d —W—U Íô ÆU …b—Uœ wU? Wœ—«ó †W Ë ËË“…—Uz Ë U«u wWU? ÍœUOu p?}†W ï? W«uÖ W? Ëu WW ˘d?O ËWz Ͳœ —˘“ ¨UJU?…œ W ÍWU? ËW?z —W? U?…Ë—W? ÊW?? …œ ÊU??M?O?z w?U?? W?ËW?? u???†W? w?U?A??O?M? ??…œ «˙…Ë…—…œW? ©¥µ¥ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® ÆX} wÇ ÊUMOz ÊW Wz…ËWz wUAOM …œ ‘W«œUOu W?U? W?O?O?? …—…œ …œU?Ou? w?†˘˙ wœd?J? WU? ?? W? ÂW Ë ”W?? W? U? wËu?œ«“Uz ÂW? Ë X}?W Í…—ËW?Ö wJ?}? WU? «œ—W—U? ÍdJ?O W? w ?|—UO?d?Ä—W ÍW? ˘d?O ÊW? …œ«Ë W«ËW …œ«“Uz ˜˘d «œU ÆX} ~d?Ö Íœ«“Uz ÍW ˘dO Í…“«bWU WW …Ë…ËË˙ —˘“W ÍWU? ? ËW? —W? ? «—W Ë «b?U…œ ÍW?«—Uñ? ËW —W? ? «—W …—U?O?d?Ä—W Æ…—U?O?d?Ä—W ˜˘d?? «œ—W?—U?? Íb?œ W? ÆU?J?U?…œ ÍW?U?? ? ËW? —W?? ?? «—W? Ë X?|d?|ó?…b?U??O?†W? U?O X?|d|ó? †W? WJœ w? ¨U?JU?…œ W U? W W?U ? ËWz X?}«u?…œ WJ|—…ËW?Ëu Í—u?M —W?—U? Íô ÆwW?Ë«œ W? Í…ËW U?O? «b? ?J|—U?ñ ¨ÊËœ—«ó? ?O?†W W? Í…ËW? ÂW?z w?…Ë«d? œW??W? W«ËW?? W??…Ë«d? w? W?? «œU? ¨W?…Ë«d?? wJ?|—Ëu?M? Êœ—«ó? ?†W? ÆX|d|ó?…bUO?†W ÍWU? |u†W? Ë …Ë…œd Ë —Uñ? W —W ? «—W …—UO?dÄ—W W?«—ËuM wMOA}Ä Ë e} UzdW w†˘˙ wœd UM?|Ë W ˛œ —W—U w«—W~Ëu w AÖ w W…u}W Ë …Ë…œd?? Ë —U?? w??œd?J?U??A??O?M?? ??…œ W? W?U?? W??O???O?? …—…œ …œU??O?u? Ë e???}? Ë d?~?|˙ W W? Ëu«Ë Í«˙ —W?—U Âe?O? —U? ï «b?O?A?OMO?«Ëñ}? W Æ«b?Ñ˘d w?U W?œ—«ó ?†W


148

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

«b —U? Í«Ëœ w eO —U? W W WW WUO? OU uO? wJ|bW…˙ «b —U? ÍdJO ©¥µ¥ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® Æ…uO«“ W eOU uO ÂWz Í—WM|u W Íï —W—U ¨X}M} U Ë Êœ—«ó ?†W ï ˜˘d Í—Ëu?M} ÍU?«u Ë Íœ«“Uz ï W?O—W—U …b?œ ÂW ˛œ p|˙ Í—WÖœUOu ¨W…“«u …œ«dOz Ë «—W~ U Ë w ?OU uO WMO«Ëñ} ËW ˛œ p|˙ ¨Ê«œ—Uñ Ë e?} —WW? vÄ Í—W?ÖœUOu? ¨…ËWO«—W?~Ëu Íd?O ÍW«ËW?â?}ÄW Ë«ËW Æ…ËW?U W? |œ Í—ËuM W? U …œ W?«d~|˙ ËW ”U? Ë X|dÖ…œ«œ ÊU? …œUOu? w …—…œ ÍdW? Ë U«u W ı ˜˘d «b—WÖœU?Ou Íbœ W ÆÊW …bUAOM ?…œ Ê«œ—Uñ Ë Êœ—«ó †W Ë Íœ«“Uz …—W?ÖW?z ËW?z «b?O?«œ—U?ñ? W ı Ë «b??O?Ëuœ«“U?z ÍU?«u W? ı ¨«b?…œ«d?O?z Ë Êœ—«ó?? †W? ÆÊW …bOU WJœ wU? «—WÖœu WWW Ë w«—W~Ëu W WO?OO «b …œ—WW ÍW«Ë«d

W? U? …œ WUœU?Ou? Í—ËuM? Ë UU? Ë dW? p}?†W ï? w?Ëu W ”U? Í—WÖœU?O?u Ë Êœ—«ó †W ÍU«u bW?Ç U Ë UJñ Èu U ˜˘d Íœ«“Uz ÊW …œ…ËWz wU?AOM …œ ÍW? ˘dO? W …ËW?«bO?~d?Ö W ÊU? …—W?ÖœUO?u ÆX}?W Íï? W—W? w«œ—U?ñ Í—W?ÖWz —WW Êœd? W ï? …ËW“«uÖ…œ å…ËWW? W U Í…œ«dO?zò Ë åœ«“Uz wW W? Uò ¨åœu ò wL? ?O Ë U~?†W ï? W WJ?œ ÍW«—ËuM ËWz Íï? Ë d~|˙ Ë —U?A Ë d?W Ë œU?Ou ÂW? Ƙ˘d?? w? …œ—W? W?W???…œ W?J?œ w?U?? W?? ?? Ë W?†Ë…œ Ë W??U??O?? Ë ‚ö?? W?z U«u? Ë ÊU?M?Oz wU? W?œd U?M|Ë w?W?OïÇ w?†UJ?œ«˙ w W?O—U?J…œ ‘W?…ËWM ?«u?Ö Ë«ËW wJ|—…ËWËu? „…Ë ˜˘d ÊU …—WÖœUO?u ÆÊW …œ wU WO?OWüW ï Ë wW? W U …œUOu w …ËU? Ë w …—…œ ÍdW ËU w}W ?AO Ë Ëu AO«œ „…Ë uJ?†W ¨4OU œ«“Uz Ë w~?W—W? Ë wW?üW? ï …œU?O?u «œ…bœ ÂW? Æ4O? ?…œ wU? U?OU?O? W?O?OWüW? ï?

W? 4??O?…œ …—ËW???Ö w?J?}?†˘˙ ÊU??? W???O?˛ï?ï??J?U??? Ë w?ö??? W?z Ë Í—u?U?z Ë w??U??O??? W «œË«d?J—U?œ wJ?}W?O?U? wM?O?A? W Ë X?Ë Ë ËW? u?†W? wœd?JU?A?O?M ?…œ w? ? …ËWU? W? —W? ¨Í˛U «b?O?U?ï? W ˜˘d? X?}†…b?U?L?}?Ä Í—W?ÖœU?O?u ÆÊU??MO?z …ñÄ «œËWz w ?Ë Ë X«u Í…Ë…—…œW W? …ËWJ}UN?O ËU W |ËW? …œ …ËWOOËu? J«œW Ë Í—Ëu?U??z w?—W??? u?W?? Ë w?ö??? W?z ÍU???U?? Ë w?W?üW??? ï??? ÍU?W?? Ë U???Ö“…œ W? Ë ÊW …b Ë—œ ÊUM}—UA? Í…—ËWÖ wJ|e} …ËW W—WW W ¨wUO wA?} WLA}

wË…˙ W ‘W? Wz ÆÊW …œ å—U?ÇUò W ?U Í—Uñ Ë ÙUÄW?«œ Ë Êœ—«ó †W —˘“W? ˜˘d W …ËWU …œ W?«ËWâ}Ä WO—W—U W?ËuÇï ËWz p|˙ ¨«bWOU Ë ÊËu Ê«u?} Íb…uWÄ —W Æ…ËWËu g}Ä W? |ËW …œ WOOU? X}à W …ËW ?}…bJe …—ËuM W Ë œdJ?ULU ËWz w?MU W? —W W? …ËWJ}?UN?O? ËU W? |ËW? …œ ˜˘d? …ËWËu? J«œW? w ? …ËWU?W


149

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

W …“U? ËWz —W?W Ë«d?J—Uœ w?J}W?OU? W? WW? U? Í—W ? …—U? p}†W? ï? Íd~?†W Ë ”W? W U? ¨w«—W?Öœu w?W?W Íd?O —W?ÖWz w?—Ëu W? ÆX}M?}ÄW?…œ «œ…Ëu ?J«œ Ë ËËó?} Ë U?~†W ï? Ë ÊU?NO? wœd? UM|Ë Í—W? M?} W? }?œd Íœ«“U?z Í…œ«dOz Ë U?«u …ËW?U?? W?‡åœU???O?u?ò Ë åU?~?†W?? ï??? ò Ë år? ????O??ò W?? Í—W??ÖœU??O?u? «ËW?z ¨ÊU????M?O?z Ê«u?} Íb…u?WÄ ï «b…ËW?«bJ}? Ë Êœd U?U? W W ¨œu? ÍWW?W? ÆU? …b}?á ?…œ w?Ç—W? ¨U?? …b??}???á?? ??…œ …ËW??W?? W?? U? ÍU?«u? Ë Íœ«“U?z W? U??~?†W?? ï?? Ë ”W?? U? Ë w?~W?—W? Ë wW?üW? ï? …œU?O?u Íd?W? Ë U~?†W? ï? wU??—u? W W?O?—W?ÖœU?Ou? —WW 5M W «bUï ËUW? ÊU …—WÖœUOu wÇ—WÖWz ÆU …b}á …œ …ËW?U WOOö Wz W†U? b?WÇ ÂWz —W?W? ÊUW—˘“ ÂüW? ¨W«—W?ÖœU?Ou Í…ËW?«bJ?} Ë œU?Ou? wU? UU? (Swingewood, 1984: 276-277) ∫s ï …Ë…—«u Íô ÍWOO AÖ W ÊU? …—WÖœUO?u «bU W?OOW?üW ï? …œ—Uœ Ë —Ëu u? Ë U~†W? ï Í…ËW«bJ?}W ‡± W? åÂW?—W?ò ÆÊW? …b?}?á? ?…œ (Wholes) …Ë… åÂW?—W?ò ÊU åX?A?Öò ÍW? ˘d?O W W?J} ?AÖ uJ†W? ¨ÍËU wU W? Ëuâ? WW Íï? W WO?O w d «b?—WÖ…œUO?u Íbœ W??W? ËW p?}?? W?—W? Í—W? ?? …—U?? W? W?W Í“«ËU??O?? Ë ï?? W—W?? w?J?|—W?? ? …—U??

„…Ë ¨X}?MO?…œ p}? W?—W? „…Ë U?~†W? ï? Í—W?ÖœU?Ou? ÆÊW …b?O? ?Ë—œ ÍW?U? Ëu?â Ë dW Ë U?U gOJ} W—W? Ë XAÖ —W ¨ÍËU wU W?W W …“«ËUO W ¨p}? AÖ ÆWW Íï wœd —U wW U w eOUJO w?U? W~?d?Ö W? ˘d?O W? WJ?}? W (Transformation) ¨…ËWM? ?«u?Ö ÍW? ˘d?O ‡≤ Ë ˙ïÖW? Ë dO~}? ÊU …œU?Ou W «œW?UA?O …ËWz WW? ˘dO ÂWz Æw?—WÖœUO?u Íbœ Èu??W?—W??? Ë …ËW??Ëu?…“U?? Ë Ê«˙ï???Ö ÍU?«u?? Íd?~??†W? u??J?†W?? ¨5? w??W???A???O??? W? ÂWz Ë WW? ÊUï w …ËU? ÍUU ¨5J?O UMœ ÊU? …œUOu Æs?Uï Í…ËWU?M}N? W—W …“W?Ö…˙ ËWz Ëu? W ÆÊW …œ W?«œUO?u ËWz Í…ËW?Ëu…“U Ë Ê«˙ï?Ö wL? u ‘W?UU?U w}ÄW Ë …ËW«œUOu ËWz ÍUU Ë «“W ËU W?ËW …œ …ËWU …œUOu ËU WM|œ W ‘W«“U ÆÊW …œ—U W«œUOu ËWz wU UU wU? W~d?Ö W ˘d?O W p}? W (self-regulation) Í—W?J|˙ ‡ œu ÍW ˘d?O ‡≥ Ê—U u œu ÊW …œU?Ou WW ˘dO ÂWz w}ÄW ¨WO—WJ|˙ ‡ œu? ÍW ˘dO Í—WÖœUOu ÊU?ï? ¨ÊU?ï?? w?U? …d?W? Ë Â—ï? Ë U??U? w}?ÄW? Ë «b?U?ï? Í…Ë…ËU?W? ÊUï?? Ë Æ…ËWW …bJ|˙


150

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

Íœï? ?O?? Ê«u?} w?“«ËU?O? s?d? ?~d?Ö ¨W?«d?JU?z «œ…Ë…—W? ÍW?†U? v ËW? „…Ë W W?«—WÖœU?Ou Í…ËW?«bJ}? w$—W W? W«œ…ËW? WJœ w?U …œï? O? Ë W«—W?ÖœUO?u åÍU?«u?ò W? ¨U?~?†W? ï?? åw? ??}?? ??A?Öò ï? …ËW?…Ë«d?? ??«u??Ö …ËW??W? W?? U? åÍœ«“U?zò «bA?OU …œU?Ou ËUW Æ—ï?Ë«—ï åÍdW?ò ï …Ë…œ«dOz W Ë åU?Uò ï …ËWœ—«ó? †W WW?O—WJ?|˙ ‡ œu wU? W eO?UJO Ë Â—ï Ë U?U Í…ËWM“˘œ X?|d«e W~d?Ö Í…ËWz w?W?A?˙ w?«˙ï??Ö W? È˙ Ë Êe|—U?Ä…œ ÊU?? …œU??Ou? w? «Ë…œ—W? Ë ÊU?˛ «˙…Ë…ËU?W W??

ÆÊdÖ…œ «b—W?ÖœUOu Íb?œ W W WW?OO? «˙ ËWz sW?J }Ä ÍU?L} «œ…d?} W~d?Ö —˘“ Í…ËWz Í…ËWz uJ†W ¨W?OO ÊUïËWz w?J} WU «bUï? Íœu W ÊU …Ë«dJOM?O } Ë«dMO? W Ë 7?œ Æs?}?W?? ??A?O? «b?ËU?W? W? W?…œU??O?u ËW?z w?U?? U?U? ¨U?? …œ ÊU?—«œW??U? w ?AÄ W W? …ËW«œUO?u ËW ÊU…ËWM? W ¨W?OO? @dÖ ÊU? W ? w …—…œ wœdJ?MO ?} (Swingewood, 1984: 277) ÆW~dÖ ¨Ê…œU Uz …ËWUËW —…œ ÂWz Íd?J?O? Ë œï?? ?O?? w?U? W??O?O?? ??A?Ö W?†U?? sd?? ?~?d?Ö W?? W?z w ??A?Ö w? W?…u??}?W? Íe|˙W ÆX}? Ud} X|ËW?O…œW Ë WWU ? ÂW ÍUÖUz W —UO ? W „U ÆWO—W?ÖœUOu w?J}? W?U ê?O Ë W?Wd?|œï? Í…ËW?œdJ?…˙ …œï? ?O? ÂW?z W? …Ë«œ Í—Uñ? X …u?A?}?Ä Æ…ËuW ÍWA} «bU œ—u w«—W dOÖ«œ ÙWÖW Ë WOO Íœï O Ë ÍdJO

Í—WÖœUO u w U …ËUÇ—W ‡ 3.5 ÊU? ï? W? Ë Í—W?ÖœU??Ou? ÍdJ?O? w?U? …ËU?Ç—W? —W? W?MO??â …Ëu?U? …ËWz w?U?

W…ËW?«œ—U? Í—W?ÖœU?Ou? X}?†…œ W? U? …b? ?«˙ —U?O? ? W ôW? „U? ï? «œ 5?d?á Í«Ëœ åͲïï?L? ?Wz w?MO? Wà?Ç«˙ò W WJ?}W? Ë «b W?ËËœ wU?N?O w?~W? ÍËË˙W ø…e|˙W ÂWz wU …—ËWÖ Ë —˘“ W†W W WWJœ w WW†W ‘W Wz ÊU ø@W wU WOU?…—W …Ë«—b}Ä wb«˙Wá} Ë œu? ÍWWW ï Í—WÖœUO?u wœdJOW«˛œ U?NW Í—W?ÖœU?Ou? ÍWU?Uu? wU? W?Ö…˙ W?OO? …ËWz ÍUU? ¨w«—W?~Ëu? ÍWW?W? œU“ ËUW Í—W?ÖœUOu wU WÖ…˙ …ËW?«ËWâ}ÄW ÆW«œW?OWW WA?} WLA}? ÂWz ËUW …—U? w?W? ?UW? ¨WU? “ w? ??«“ ÊUW?? W~?d?Ö…—W W?? ¨W«b?O??Hd?W? w? W?WU? W? …Ëœd «œ ±π±≥ w†UW W d}?ï ˘œ bUd} Ídu wUMU “ w?U WOO«ËWU “


151

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

Æ©¥µµ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® ÂWËËœ wUNO w~W wËuUÄ—W W —W ÙU ≤∂ WU …œ W

wWOï?Ç Ë ÊU “ ÍœUOu W …—UW? ÊUd}ï ˘œ w?U WËuÇï ÊU …—W?ÖœUOu ÂW?z ÆW?J?œ w?U? W??O??O??Hd??W?? W?U?? ËU ï? …ËW?? ??«u??Ö ¨W«œU??O?u? ÂW?z w?œd?JA??O?z W«—WÖœU?Ou Íœï ?O W U?M}«œ ÍWU ?«“ ËWz sd ?~dÖ W p}? W ‘W…ËWM ?«uÖ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® WJ?Oï?LO? ¨wO?U…˛U? Uz w ?«“ r? W?W ¨X|d?«“…œ Í—WM}?«œ W Í…ËW?M? ??«u??Ö W? …u??O?M?O? w?~d??Ö —U?~???}? w?J?}?†˘˙ —U? Êô˘˙ …Ë…ËË˙ ÂW? Æ©¥µµ wU? …“«ËUO? …bW…˙ ËU?ï ¨ÊU “ w?U …œU?Ou —W?W …Ë…d}?ï ˘œ w?U WËu?Çï W«b?O~?dÖ ËW?z Íï ËW? ?«˙ wJ}? W—W? Í—WÖœU?Ou? WUU? ÂW Æw?WüW? ï w?U˛ wÖ—W Í«ËœW ÊU “ ÍWW?W Ë ÊU “ W W W O Í…œW wW?W ÍdO ÍW…—ËWÖ êO W «œW Uz ÂW Í—W?ÖœUOu wËu«bWÄ 5MOMO…œ „…Ë Æ…Ë…d}?ï Èœ d|bUd} w?U?…—U? wËu?UÄ—W? W W? Ë WW? …ËW? WËËœ w?U?N?O? w~?W? W w? W?Ob?…uW?Ä „…Ë WOO g?O dM} wJ|œï ?O ÆWW …ËWOå…œ…“ @W?ò Ë åÍ—UJËU ò Ë ådO~U?NOò wËu J«œW Í…ËUÇ—W uJ†W ¨X}WW~ Íœ—u? Í—WM|u W X|“«u …œ —UO W „U

ÆWOOU…˛U Uz w «“ W??? W?«œW?«“U? W??Ëu?Çï? ËW?z Íï??? ËU?W? Í—W???ÖœU??O??u? Íd??O?? ÍW?J?œ w?J??}??Ö…˙ Æœd?JU?—U?O?M?A?}?Ä w?…œWz ÍW?M? …˙ Ë ÊU? “ W? …—UW?? åÊU? W?Ë˙ W?? ???OU?? —ï?ò Í…ËWMO†ï?J} wU …—«u w«e?} Ë U«“ Ë …Ë…—W†ïJ} p?}†W ï åÊU W?Ë˙ W O?U —ïò U ±π±∂ wüU Ê«u}W WÄËdÖ ÂWz ¨ÊËu Í—Ëu u ÍËËó} Ë U˛ïïKO Ë w«ËWU “ w ??«“ò Ë …ËWó?|˙«œ Èu w? W…u?}?W w?…œWz ÍWM? …˙ ÊËu…ËW?z w†U?—W? ±π≥∞ W?? ??«“ ÂW?z wU?? W??O?O??W??W?? Ë ÍdJ?O?? Ë Íœï? ??O? U?? W?M? Ë Ê…b? ??}Ä…—W?Ä å»…œW?z ¨ÊU? “ wW? U w?J|“«u?} W? WO? d? »…œWz ÊU? W?Ë˙ W ??OU? —ï Íô ÆÊW?JW†üW?Ö wU?M}—U? Wò w? U?z ï …ËW«˛˘˙ åw?JO? ? «dÄ wU?M}—U? Wò w? U?z W W? p}U? “ wU?M}—U? W W W?OO? d? gOU? “ åÍdF?O w?UM}—U? Wò Æ…ËW?…Ë«d ?«uÖ åÍd?FO? W$U U?z Í…Ë…—…œW W U wËu “W?z p}†W ï wUM}?N W—W Ë 7 ˙W?Ö…Ë ï ÊU “ ÍWJ?œ Í—W?ÖWz ÍËË˙W W?U? “ Í…ËWœd? ¨«bï? ÊU? “ wU? W?OO?JO? ? «dÄ Ë w?W«˛˘˙ ÊU WËË˙ W OU —ï Íô WM …˙ Í—U Æ«b?|u w…œWz Ë wJOU Oz wËu “Wz Ë UU wU? “ «œ—W?ËW? W W? ÍWU?U?U ËWz ¨ÊU? W?O?O?…œWz U?U Í…ËW?M“˘œ W? Ëu ?O? ?d wU?M}—U? W ÍWJœ w?U …“«u?} W? w…œWz w ?J}? wU? “ Ë ÊW…œ…u|˙W Íd?FO? (Swingewood, 1984: 280-281) Æ…ËWW …œUO ÊU “


152

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

ÍËUW? ¨ÊUW~d?Ö W?OO…œW?z WU?Uu? ÂWz «bU? W ?O? wUï? W ÊU? WJO?WA?W ÆUM}?N}Ä ÊUOUï? «œUOË˙ W Ë œd?JUU ¨WWU“«u?—ï w W…ËWMËe W?«uÖ Í…ËWz —ï?? J?O??Ñ ¨s?ï?? U? ÊU?? ˘˙® w?W? ?U?W ¨W?W?U??U?u?? ÂWz w?U?? W~?d??Ö …—W?Ëu? ÊU ¨Ê«d? —UÇU? ©Û˘dÄ d?}1œö?Ñ Ë 5 ? U q?OzU?O? ¨˜ïU?OM?O Í—u? ¨wJ?ÑïK?J W p}? W ï Êd~†W—W Ë s?à}N ?}W UOË˙ W?…ËWz ÊU ¨6~…b} Ë 4?}“«Ë W…ËWz WWU?Uu ÂWz w«—W?Ëu ÍW—˘“ Æ«ËUz˛˘˙ ÍUÄË—ËW?z wU WO—«œW?U —W U~†W? ï

ËWz ÙUÄ W«œ Ë UO UÑïKïJOÇ ï ËuÇ sï U ÂüW ¨ÊËu ~…b} Ë …ËWU UOË˙ W ÂWz «bU WOO? W Æ…Ëœd —…œ w~UËU ©¯«dÄ wUMU “ ÍWI†W® W W? ÍWWUUu Ë «b}Ä…—WÄ ¯«dÄ W wU WËË˙ W OU —ï wËuÇï …ËWMï U w|˙W WWUUu U˛ï?ïO?L?O w? ?«“ wU? WO?O? ?«“ Wá?O?dÄ W? W ÍWU?ËuÇï ÂW?z «bUJ?U W?W «œU˛ïïOL?O w «“ W ÊU—U «œ…—U?Ö˛˘˙ ËW WWUUu ÂWz w«—WM?|u ¨œdJ†WJ} ÂW ÆÊËu W? «“ ÂWz wU? WáO?dÄ Ë ËU|˙ Ë œï? O wœd? W†üWÖ wJ—W? Ë œd …œ ÆœdJ}á …œ ÊUOU? “ Ë —Ëu u Ë UJOU Oz ÍW«—WÖœUOu w? W…ËW«bJ} ÊUO…—U

©≤∏±‡≤∏∞ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® —W Í—WÖœUOu ÍWUUu ÍWJœ wJ}Ö…˙ W X}…œ«dJUz WOO «˙ ËWz «b…d} ÂW? Íb…u?W?Ä pe? W? ı —ËËœ W ı Ë U?? …b?}?á?? ?…œ ÂW?ËËœ w?U?N?O?? w~?W? W? Æ«b~W ÍËË˙W WOO …ËW«œ—U gO W…u} êOW Ë WOO …ËW~W ÆX|d…œ«œ Í—WÖœUOu w? W W w«ËW†UÄ W ”Ë«d wçO «b˛ïï?Ģd Wz w Uz W «bU? “ ËUW? Íd?}ï? wœd? —U? Íœï? O? «b?OU? W?O˛ï?ïĢd? Wz …—U? W? ”Ë«d ? ”Ë«d ? wçO ¨d}?ï W W~ Æ«œU˛ïï?Ģd Wz ÍWU ËU?W Êœd —U ï …ËW? «uÖ W?? ???OU?? —ï?® W? —W?? W? ¨Û˘d?Ä d?}?1œö??Ñ wU?? W?ËuÇï? W? w?…—ËW?Ö w?J?|œu? Æ…ud?Ö—…Ë ¨ÊU W?O—ïK?Jï W?WUJO? Ë WU?Wz ÍœU?Ou Í…—U?—…œ ¨Ëu ©ÊU W?ËË˙ Ë W?U???Wz w?œd? W??Ñ«˙ Ë …ËW?MO?†ï?J}? ËU? ï ÍW?«ËËœ ÂW?z w?U? W?ËuÇï? ”Ë«d?? ? ÂW ”Ë«d? ? Æ…ËW? ?«uÖ ÊU? W?OU?…—W? U~†W? ï? ËU w?U? WO?b…u?WÄ Í…ËWb?M|u? W w«u e wU WOb…uWÄ «b˛ïïĢd Wz ÍWU W —UMO W W ï «œW…ËWM «uÖ ï ¨”Ë«d? Æœd? W†W U? ÊU “ w?L ?O W? p|—ï „…Ë «b?U W?OU…—W? U~†W? ï

Íô Í…ËWz ¨«b?U? W?OU?…—W? U~?†W? ï W? Ê˛ wœd? ˙ï?Öu?†Uz W? W?«Ë Í˙…ËU ¨W?Ëu/ W W?ËË Í˙ï?Öu?†Uz „…Ë X}?…œ ¨…Ëœd? —…œ ÍËU? Ê˛ W Ê˛ „…Ë ÊU? ?œ—u W? W?L?}z U? …œ˙ï?Öu?†Uz v?Ä w?U? W?ËË ÊU? “ W? ÍW?J˛ï? ËW?z Æ5M?O? «œW?«˛˘˙ w?œd? W??


153

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

…u|˙W? ?}Ä w?…dU?z Í˙ïÖï?†Uz w?U W?Ob?…uW?Ä W W?WO?O?WüW? ï W?J˛ï? ËWz ÊU? W wJ|—ï wœdJ Ë—œ Ë Êœd —«—W—W ÍWWW WWW «œW W ˘œ ËËœ—WW ¨X}Ç…œ W? ”Ë«d?? ?? Æ©¥µ∂ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® Æ«b?W?ô ËËœ Ê«u??}? W? Wœd?J?b?…u?W?Ä w?W?? ?U? Ë ÊU? “ w?U? W?L?? ??O? Ê«u?}?W? Í…—ËW?Ö w?J}?Ëu?â?J}? …œï? ?O? ÂW?z w?œdJ?O? ? «d?Ä ÊU? …˛ï?ïĢd?? W?z W „W?…ËW W?? …ËW“˘œ «b?O?«u?? e?? Íb…u?WÄ w?U? W?L? ???O? w~W? W Íb…uWÄ …ËWU?œ Í—WÖœU?Ou «b…d}? 5MO…œ „…Ë Æ…ËœdJ}? ÊUË…ñWÄ ËU wU W?OO «“ WËWJ…œ Í…ËW?M «uÖ w U$—…œ uJ?†W ¨WOO …ËW WËËœ wU?NO ÆWJœ w WWU ËU ï WOOHdW w WWU

W? ??«“ W? W? W?«œWd?J?O? …“U? ?|˙ ËWz ËU?W? Í—W?ÖœU?O?u? ÍWJ?œ w W?…ËU?Ç—W? ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® X|d? …b?Ëu?ËU åw«—W?ÖœU?O?u w e?O?? —U? ò W «b?U? W?OO?WüW? ï?

w?}ÄW? Ë WW? ??«—Uz ÂW? W? ‘WU??O?O?? —U? ËW?z wM?dË«d?U? Ë s?d? ~?d?Ö Æ©¥µ∂ Ë d?}??ï? ?W?z W 5? ?d …ËËœd?J?U?—U? Í—W?ÖœU??O?u Íd??O w?U?? W?O?œï? ?O?? …Ë«—b?}?Ä we?O w ?—uO Ë wU?O wJ}?uWKW? d}?ï Wz Æv˘œï?Ö f—ï Ë ”«e? ôïÄ wJ}?uWK?W gO?e ôï ¨…Ëu? ï ï q?}AO? ÍU ï? U Ë w?…—W w ?Oï? ï

W?M?O?Ç Í…—u???O? Ë W?†Ë…œ Í…—u??O? —W???W? w?~?d??Ö w? ???}?? ?? Ê«b?W?Ç Ëu? w??U??O?? …˛ïï?Ģd W?z sd ?~MËUW? W WJ}? W g}?˘œïÖ f—ï? ¨…u?Ëu ÊU W?OO?WüW ï?

ï …ËW? |˙W?Ö…œ Í—W?ÖœU?Ou ÍW?A˙ W?}˘œï?Ö Í˙…ËU? W Æ«bU?N?O W? ÊU W?O?O? —U? X}U W? «œWUA?O ÊU …ËWz f —U? p}U ò ∫X}?†…œ …ËW…—U ÂW Ë f —U Íd?JO wï «bUJU WW Ë s|dJ†WJ} ÊU …Ë«dJ}á W Ë Ë«dMO WOb…uWÄ W ÊU …œUOu Í—W?ÖœU?Ou Í—Ëu?ÄWW? ÍU…—W? W? W ¨«œW?U?A?O ÊU? …Ë«dM?OW …œU?Ou? wJ?˛ï Ë f? —U? W Í—W?ÖœU??Ou? WJ?œ w W?U?U? W Æ©¥µ∂ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® åU? …b??}?á? ?…œ «bU …œ—U?œ Í…ËWMO†ïJ} W W? …Ëu«Ë Í«˙ f —U ¨U? …b}á ?…œ …ËW —U Íd?JO WJ?˛ï X}…œ u?J†W ¨sW?J ÊU …œ—U?œ wU W?OO? …—…œ WËW? —…œ ÍdW U?NW X?}U Í—WÖœUOu? Ë ÂeO —U Í…ËWz X}?†…œ W}˘œïÖ Æ…ËWMOM|u? Ë 5MO ÊUOU? …Ë«dMOW ÊËu “Wz w? AÄW W Ê«œ…˙…ËU? ËW ÊUO Ëœ—W W? WWOO? «˙ ËWz «œ…b|dÖ …ËW? WW Æ©Û Æ” ÆÁ® ÆÊ…œU? Uz Ë«dM?OW? ÍœUO?u p}?†W ï? …ËW«˛˘˙ w?U˛ w?U …—U?œ W ? Ë ∫X}?u…œ Ë …ËW?U? …bJe? Íb W? W ”Ë«d? ? wç?O Íd?O Ë f —U? Íd?O W?}†˘œï?Ö Ë«dJ}á W Ë Ë«dMO wFO«Ë wJ} œUOu ”Ë«d wçO ï ÂW Ë f —U ï ÂWò Ê«u?} w?U? …Ë«dM?O W?Ob?…uW?Ä w ?AÄW? W? W?FO?«Ë w?W? U w?J}? ?U?z uJ†W? ¨W?O?O


154

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

w …ËU? wJ?˛ï w?U?AO?M ?…œ ‘…œU?O?u ÂW?z wœdJ?A?Oz ÆW?…œU? Uz …ËWU? W?U?M?Oz W?O?O?W?UJ?e? Ë Ê«Ëu?âJ?}? ÂW W??}˘œï?Ö Æ©¥µ∑ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® åU?? …œ W? W?L? ???O? WJ}FO«Ë …ËUÇ—W? Ë —Uœ Í…ËWzò ∫X}†…œ Ë …ËWA}Ä W }Ç…œ dU“ p|ËU?~W «œWOdJO Í…ËWM?O†ïJ}? w …—W? Í—U ¨…Ë«dM?OW W? …ËW ?|—U…œ d? †Ëu? ÍWJœ wJ?}F?O«Ë W?

W?}˘œï?Ö 5?MO?…œ „…Ë Æ©ÆÛ Æ” ÆÁ® åW…Ë«d?MO?W W?F?O?«Ë ËWz Í…ËW?M“˘œ g?O? ?«“ ÂWz w?U? W?Ö…˙ Ë X}?MO?…œ «b—W?ÖœU?Ou? Ë Âe?O?? —U? Ê«u}? W …—ËW?Ö w?JO?WU? e? ÆÍï f —U —W …ËWU…œ WOdJO WUUu …ËW? eO?? —U W? W W?W«—W?ÖœUO?u ËWz ÍWJ?œ w WW?Ëu/ gO?U b?†ïÖ ÊU?O?u ¨ÊU9Ë „…Ë ¨gOMO U ¨…Ëu? «bMO U qOzUO Í…—ËWÖ Í—W~?—U d|˛W Ë ÊËu Je W? W?W?? ?«—U?z ËW?z ÊU?? b?†ï??Ö Æ©W?U? W??ËË˙ W?? ????OU?? —ï??® ÍW?U???U?u? W? —W?? ”Genetic ÆX|d…œËU åW?«—WM}NJ?}Ä Í—WÖœUOu?ò W W U …œe?}W «b—WÖœU?Ou „…Ë s? W?? W?W??O??O?U? b?†ï??Ö W?? ??«—U?z ÂW?z Æ©µ∏≤ ‰ Û Æ” ÆÁ® Structuralism” ï? r?O?U?…—W?? w?J?}?†ËW? b?W?Ç «œU?? ??W w?üU?? w?U?ï?? W? œ—u?? w?J?|—W??Ëu? „U? p}†ËW? bWÇ ¨«œ Íœ—u? w…œW?z ÍWM …˙ ËU? ï Í…ËW?M ?«uÖ Ë Êœd?JJO? ? «dÄ Íœ—u? ÍW?M …˙ Í…ËW?œd? …“U? ï p?}?A?ï? Ë ÙËW? „…Ë Í…ËWz w?U W? —U?O? ? W? ÆX|ËœWO} «b«—W dOÖ«œ ÙWÖ W WA} wËuW ÊU ÊËu wU “ W ¨X}MO O WA˙ Ëu W ÂWz Ë W«—ËWÖ W?OdJO WO—UJ«˙ïÖ Ëu W ÂWz —UO? W „U w—u W d|˛W? ¨Ê…ËW?O—W?ÖœU?Ou? ÍWU? W?MU? w ?AÄ W? W? X}?MOU? WU?O?O?W?W? Ë Íd?JO? w?U?N??O?? w?~W?? ÍËË˙W? W?…ËW«œ—U?? Í—W??ÖœU?O?u? W?«u?Ö W?? «b??…ËW?z ÍWU?W? «b«—W? dOÖ«œ ÙW?ÖW W«uÖ W? «b…ËWz ÙUÄW Ë U? …œ w dM W? Ë ŒWU }? «b WËËœ W W X}…œ«œ …œ—u …—Wu? bWÇ ËWz w UÄ —WW —UOdÄ ÍWUA?O …ËuW ÍWA}

Æ…ËW˘œd? Ëx? ÊU?OJ}?MO?Ëu b?WÇ W?O?dJO? W?U?Uu? ÂW?z wU? W?Oœï? ?O? …Ë«—b?}Ä Ë @d?Ö W?O?O?WüW? ï? U?«“ Ë ·u?W?W? Ëu? W ÂW?z Í—U? Íe|˙W? dd?W? ‘W? W ∫«bUJ WW W?MOWJ}Ä Ë ÊUdÖ ÍWU W? …ËWU …b—u W…œU …ñ|œ b?WÇ ÂW W«—ËWÖ ÍU?O?Ëœ uJ?†W œd? „ö??O ÊU?ï? W…œ ËËœò ÊU?? …—W?ÖœU?Ou? X}?†…œ —U?O? ? W? „U?

ÆÊñ ?«œ ×W uW Ë —WM?}«œ Í…ËUÇ—W Ë —W?u W ¨‚…œ ËW ?˙ ¨WË wU …œU?Ou …—U? ÂWz ÂüW Æ…ËW?M}M? œUO?u —WË—Ë…œ Ë g?OF?«Ë W ÍË«ñ?«œ W ÊU? W…œ ËU? w…œ Ë ÙW? ï w?U? W«˛ W —Ëœ Èd? U ¨‚…œ ËW? ?˙ Ë W?Ë ÆdÖW? Í—W? Ë —W …Ëu?ÇW ‰ ∫≤∞∞∞ ¨—U?O ? W ôW? ® ås}J?ñ ¨ÊU? WËW —…œ Ë …œ—U?œ Ë ÊU˛ wU? W?O—W~—U?


155

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

ÆW~dÖ WOdJO? WUUu ÂWz ï …—UO W „U wM ?AW~} Ëu W W Wz Æ©±µ∏ ‡±µ∑ W Ë 5?M}N? WôWW? ËW “«Ë U Æœ—u? Í—WM|u? W wW?OJ}?bUU? Ë ”UM}Ä Ëu? W ËU? w?…œò Í…˛«ËW?? ??…œ ÊU? u?~?}? øW??O??O?Ç åÊU?? W??…œ ËU? w…œò 5?d??á? Íe?|˙W? ¨«bœd e˙ ÍËUM}ÄW WËË wœd e˙ Ë w «“U? w WOËuUAMOz W W~ åÊU W…œ d«Ëœ ÆU?J Í—WÖœU?Ou W? ”U …—ï? W «œU?Oœ W? WO?O ”W Ë W?O?O WJœ w?J} ? X}«“…—U Í—WÖœUOu? W p} W W ÍËWz ¨U …œ WËË ÍœUOu wU? —UO W „U

ÍœU?Ou W?ËË X}«“…œ X?}W W?Od?JO? WU?Uu? ÂWz —W?W Í—UO?«“ sd…œU? Ë W d…—ËW?Ö «bJ}UNJ?}Ä ËUW …ËW WW? ÊU WËË W X}?…b Ë—œ p}U? œUOu ¨W?OO Ë «bJ} bWÇ Ê«u}W Íb…uWÄ wËu Ë—œ ÍUU œUOu Æ…ËWM ï «œWËË Íœu …ËW? W?—W?W W?ËË p?}†W? ï? ¨W?O?O? ÍœU?O?u U?N?WW? W?ËË ¨r ??O? W? ÊU?OËu? ËWz wU? …œU UU? —UO? W „U? …dW —˘“ ÆÊW? …œ«bWÄ œU?Ou U?MOz ‚…œ WM?…œW

«œ—WW? ÊUOL? u Ë X}†…b?}Ä ÊUW? wÇW? X}M}…b?U—U W W? X}«“U WU?J WÇ W?? W?«b??}? w?J?|“W??Ö…˙ W? œU?“ W??A??O?? W? œU??O?u? W?U??O?«e??O? —W??Ö Íe?|˙W? ¨«œW?z W?ËË ÍœU?Ou? W w?U e?O?Ö—W ¨X?}…b? ?Ë—œ «b?«u?}W? ÊUO?W? U? w W?O?b…u?WÄ Í…Ë…—…œ Ë ‚…œ Ê«u?} Íb…u?WÄ W ”U W? «œ…Ë…—W? ÍWË…˙ ËW w?W U?W œd? …œW ÆU …œ ‚…œ W?? …ËW?? ?}?M?}?U? „W?W?Ëu?/ Íe?|˙W X?|“«d?? ? ‘W?«œU?? Ë w?U?…—W? W?†W? ÂW? Êœd?J?U?L??U? ÍW«—W??ÖœU?O?u? ËW? p?}? W? ÂU?? WËu?/ ï? ÆX?}?M}?*W?? w?U?? W??? W …ËU WOñ}~˙ï Ë ÙW ï? w«˛ ÂWz ø…uñ«œ —WË—Ë…œ W ÊUOUM}«œ Í…ËUÇ—W øf —U ÍdJO ËU …ËW }Ç…œ wU WÖ…˙ W …ËWJ|œï O ÍWWUu ËU WU …u|u W Ë g?O?F??«Ë W? ÍË«ñ«œ W? ÊU?? W?…œ ËU? w?…œò w?Wu?? ??Ë ÊU?? …—W?ÖœU??O?u W? v?

Í…ËWUœUOu ø…ËW? |dWz œUOu ÊïÇ ‚…œ ËU w…œ w«Ëœ ø å…ËWM?}M œUOu —WË—Ë…œ ÂU Ë v v…œ Ë …Ë«b U$Wz Í«Ë wJ|—U «bOU?˛ Ëu WW —WÖœUOu ÂU Ë WOOÇ ‚…œ ø…ËW…ËUœUOu wuWKW Ë —WËu ∫WW ÊU—W

…—U ËËœ UJU…œ Í—WÖœUOu —WW —UO W „U ÍWU ÂWz ËWz w?U? …œU? UU? W? Ë U? …œ p}?WU? ı Ë v Ë w?Ç wU? X}?“U Íe?|˙W ‡± ÆX|ËœWz ÊU…—U—…œ W …u AWÖW WUJ WÇ Ë d?JO??H?}? ÍW?JǢ—U?ËË p?|bW? w?…“W?KK?}? w W?…ËW?œd? …—U?ËËœ W?U?? ÂW?z ‡≤ Ëu? W? Ë Ê…œU? Uz …ËW?U? U? ?W? w?Uï? W? W? sœ—u?? Íd?O? M?˘˙ ËU? wüËu?I?}?


156

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

Ë Èñ…œ«œ —W?Ë—Ë…œ W ‚…œ W?«u?Ö …Ëœd W?M˙W?á?}? …ËW Í—W?ÖœU?Ou? W ÊU?OU? W?M …˙ Æ…Ëœd WœU“ WOOËu…œU ÂWz ï w WWËË wAe|˙W w?~W? ÍËË˙ W? W?O?O …ËW?«œ—U? ¨X}? ‘…ËW?«œ—U? —W?Ö ¨Í—W?ÖœU?Ou? ∫w—u? W? ÍËË˙W W…ËW?«œ—U uJ?†W ¨U …œ Í—U?OMA?}Ä —UO? W „U? „…Ë ¨«b WËËœ w?UN?O wU? …“U WW?W? ËUW wA?OU W?Ö…˙ ¨«œW«—W~?Ëu w e?OU u?O Ë œu ÍW?W?W ÆW?O?O …ËW? WËËœ wU?N?O? w~?W W? ÊUO?b…u?WÄ —ËËœ W ı p?e W ı Ë W?«bU? “ Ë b˘d ï? p|bW Ë f —U ï …ËW?W…œ WOdJO? WUUu? ÂWz wU WA?˙ p|bW wU?NO? w~W? W —W ÙU? ≤∂ W d?}ï ˘œ b?Ud}? …—ËWÖ w?UMU? “ ï g—˘“ Æ…Ëœd ÂWËËœ

Ê«—W dOÖ«œ Ë Í—WÖœUO u ‡ 4.5 w?«—W? d?O??Ö«œ Ë Í—W?ÖœU?O?u? Íœï? ?O? Ê«u??} Íb?…u?WÄ —W?? W?L?|œ ÙU? «Ëœ „…Ë bW?…˙ Í—UÑï?Ö wU? …—W?Ëu W? X}?M}*W??O Í…ËWz ï? —UO? ? W „U? ÆÊU? œ—u?

ÂWz w WA}Ä W W «œWJœ wW ï —˘“ ÙUÄ W ¨suW U Ë WA}J} Ë ÂW} wUJ†W Æ…ËuW ÍW?A}? «b«—W d?OÖ«œ ÙW?ÖW ÊUW …œï? O? X}†…œ ¨ÊœdJ?}Ä ÊU U?L} «œW? }?

wU? …œ—WW? W WW? «bJ|œï? O? Ë Ê«—W d?OÖ«œ Ê«u?}W? „WOb?…uWÄ ı ï? «œ ÂüW ÍW?M …˙ Í—Ëu?M g?OU? …—U?Ë Ë …Ë«d?uM?}Ä Í—U?Ë ËW? U ‘W? U?N?W «b??W? ø…Ëb«˙WÄWM} ÊUO—Ëu u Ë w…œWz Íœï? ?O? w?œd? —U? w?—W? u?W W? p}??$—W? U …—U?O??dÄ ÂW?z Í…ËW«b? ü…Ë ï? W?—W? uW ËW?z wœd? U?U W? ï …ËWM?O|˙W?~ d«Ëœ Ë s?…b «ËUz˛˘˙ W? Í—W?ÖœUO?u Æ…Ëœd «b} Í—U «bU œ—u W …œï O ÂWz ÍWW U Í…ËW?Ëu?Ç«ó?ÖW? w?Ë…˙ W? ï? ËW?? ??«˙ «œ«ËU?z˛˘˙ W Í—W??ÖœU??Ou? Íd?J?O?? —W?ÖW?z WWUUu ÂWz w —Wz ï «œ ¨X}Ëu…œU Uz «œ«—W~Ëu w eOU uO Ë œu ÍWWW øwÇ—W?W Ë …ËWï?Ç «b?OÇ ó?ÖW ¨…ËœdJ?O ?Ë—œ w?Ç ¨…Ëu ?OÇ «b?œ—u Íd?O? M?˘˙ W U?Uz øW?W «b?U? ?œ—u? w«—W? d?JO?Ö«œ Ë …œï? ?O? ÂW?z Ê«u?}W? „W?Ob?…uW?Ä ı UU?z ¨W?OO? ?«“ Ë ÍdJO? wJ|—U? …ËWU? ?œ—u w«—W? d?OÖ«œ W …œï? ?O ÂW?z Í…ËWM ?W øUUL} wUO wJ} †WW †W œu U Íd?O? M?˘˙ W Í—W?ÖœU?Ou Íœï? ?O? W Êœd? —U? W? s«“…œ —W?M|u? —˘“ ÊU? u~?} s —U? W? W ï Ë «œ ±π∏∑ w?†U W Æœd?J}á?O ?…œ s w†ËW? p}†W? ï W «b?œ—u


157

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

—UMO? W Wï Ë UM}—U? W Íœ—u w…œWz w…œ p}†W? ï Í…Ë…bM|u ï Â…œï ?O ÂWz ËU? W?U?? …“U? w?W?M?? …˙ w?J?|“U??? ?|˙ „…Ë …ËW?†ËW? b?W??Ç ËW?z w?|˙W? …œï??? ??O??? ÂW?z ÍW?M …˙ w?U?A?OËU? d?|˛W X?}?…œ ‘WM?O?Ëu? bW?Ç ËWz Æ…ËW?O?œ—u? w?d?O? M?˘˙ „U s ÍWUOU…—W W†ËW ÂW U ËU Æ…ËWMWJUï «b—Ëu u ÍWM …˙ Ë w…œWz ¨ÊËu œï? O ÊU? W W —W W? œdJWJA?}Ä Í…ËWMO†ï?J} p}†W? ï gOW? —UO ? W Í…ËWz ÙU—WW ÆbWU…—WÄ …ËWM˙WÄ«˙ Í«Ëœ W d?U“ —UO W „U wU …—U ÂüW WU?O—uO? Ë ÍdJO? WA}? ËWz ∫W…—U?Od?Ä ÂWz Í…ËW«b? ü…Ë 5|Ëb ?O} W?~dÖ «œ…d?} ø…Ë…Ëu ÊUËË˙WËË˙ «œWüËW ÂW Í—WÖœUOu W ÊËu wÇ Ë œu? ÍW??W??W?? Í…ËWËu?Ç«ó??ÖW X?}?Ëu? „W?O?O?Ç—W? W?L??}?z Íô Í—W?ÖœU??Ou? WJ?uÇ ¨…ËuW? œ«“Uz Í…œ«d?Oz Ë Êœ—«ó? †W ÍW?WW? Ë Í—W—U? wW? U ÍW? ˘d?O ˘˙“ W ¨s?U˛…œ «b?O?U?O? Ë wW?üW? ï? Ë Í—Ëu? u? Ë ÍdJ?O? wJ?}?FO?«Ë W? W?L?}z W W? p?|dJ?O? ÆW?W? W? U X?}Ëu?W w? WU? Í…ËWz ¨s?˛…œU?O ‘U? ??}?z U …Ë…ËË˙ W? Ë «œW?L??}?z Íd?O?? M?˘˙W? W? ¨U?J ??}?á?? ?…œ …ËW??W?? W? U? Í…œ«d?O?z Ë ”W?? W? U? W?L?}?z Íô Í—W?ÖœU?Ou? …Ë…d?} ÆW?W?W Ë …Ëu?W W? «bU?/UJ?}?Ë«—œ Íd?O? M?˘˙W Í—W?ÖœU?Ou? W«Ë ¨…ËuW?MJ?«œ W …ËW…˙W?M W? —W W? X}? p}? ? W ˛œ w?«u…b?W wW? W U? ÊUO? Ëœ—W W X?} w«—W~?Ëu Ë ”W W? U ÍW?WW? W ˛œ w«u?…bW ÊU ¨…Ëu?W ÊUO?Ëu WL?}z Íô W«ËËœ ÂW?z WJuÇ ¨W?UOœd? —U w? …—W wW?U œ«“Uz «œWL?}z Íd?O M?˘˙ W Í—WÖœU?Ou w?U WA?} W?ï ø…ËuW ÊU?e|Ë«—WÄ wJ?}Ëu —˘“ Ë …ËW?ï?? ÊU?ËË˙W??ËË˙ «œ«ËU?z˛˘˙ W? W??? …Ëu??W? W??U??A???}??? ËW?z Í…ËW??œd??? …—U?ËËœ ÆWOO …Ë«ËUz˛˘˙ ÍWW U WË…˙ ËW Íb…uWÄ p|—ïâOW ı Íd?~†W? ¨X}?Ëu?W W?O?dJ?O? W?A??}? ÂWz Íd?~†W? Í—W?ÖœU?O?u? —W?Ö W?U ÍW?z W?? —W?z —W?W? «œ…d??}? s? …—U?O??d?Ä ÂW?z Í…ËW?«b?? ü…Ë ï ø…Ëu? W?J?œ w? W?W??A?}??

ËWz Í…ËWbM|u? w†ËW W ÍWU? —Wz ËWz ¨r …ËU Í—W?ÖœUOu wU W†Ëu? WOOH?dW Íd?O? M˘˙ ËU? wU? U?OU?O? WU? w?œd —U? w? A?ÄW W? «œWz ÊU?W«—UœU? WJ?˛ï wJ?˛ï W? «bU/U? W?OU?…—W …—U?ËË W p?} W?W s p?}J?˛ï ¨Ëuœ«—U?z W …ËW?L?}z W? p?|b?W? Ë …Ëœd?? ÂËU? åw?«—u?? w?M?…“ ÍœU??O??u?ò Ë åw?W??N?W?? U? w??W??O?M?…“ò ÍUU? W …ËW«œóË W p}? W W p|—WM?|u —W Æ…Ë«bUA?O rOU …—U?œU W eOU?JO W? «œWüËW ËW? ı Ë Íœ«“Uz Í—U?ÑïÖ w?ËuÇ—…œ W —W? ı X}«“…œ U?J WüËW? ËWz W? W? ÊË«d?Ëu @?d?Ö Í…ËWM?O†ï?J}? Ë 5Ëu? Ê«bW?Ç ¨ÊË«—œ «bœ«“U?z Í—U?Ñï?Ö W


158

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

ËWz r?|Ëb? ?O?} X?|ËW …œ «œ…d?}? s Í…ËW?z ÆÊË«Ëœ W«“U? W?Od?JO? WW?W? ÂW? w†Ëu? «œW?L?}z ÍU?~†W? ï? Ë Íd?O? ?M˘˙ W? Í—W?ÖœU?Ou? W? WW?O?O?H?d?W? …ËWËu?ËË˙WËË˙ øËu „WWWW ı Ë v Ë wÇ W ÍËË˙ Í—WÖœUOu ÍWM …˙ UUz ¨ËuËu Í—UÇËËœ …œó??? ÍËË˙ W?? ÍËË˙ «œW???L???}??z Íd???O??? ??M?˘˙ W?? Í—W???ÖœU???O??u? s?? w?Ëu??Çï?W?? ÍU«u «œ…œ „W?ËËó} W w?Äïï Í…œó W? …ËWOO?W «b eO? —U w?U WO˛ï?ïbUz —˘“ w«˙ïÖ ÍU?«u W «bJ}F?O«Ë W W e?O —U ÂWz ÆËu?W ÍW«œó ËWz wœd? …œUOÄ W?«˛˘˙ W? ¨«b?†˘d?? ?ï? Ë 5?K?á??œ w?U? W?? e??OU?J?O?? ËUW? Ëu?? ?L??Ëu? W? ¨Ëu?“«Ëô w?UœU??OM? w?U ¨w?ï?Ä…œ«œ Í—U?? Ë˙ ”d? Ë Ëu?…œe?}W? «b?}? w? e—U?? ?O?Uï? W Æœd …œ Í—U W Í…ËW?bUËWÇ wU W Ë wWA˙ w«˙ïÖ Ë w?U W Ë XWW WL}?z Íô ¨…ËWOOW «œœu? ÍWWW ÍËË˙ W? ÍËË˙ «œ«ËUz˛˘˙W Í—WÖœUOu «b?J}U

«b˛ï?ïbU?z Í…œó W? u}?K«u?} Ë dJ?OH?} wM?O ?W?Ö wJ}? e?O? —U? ÍËË˙ W ÍËË˙ W?Ëu/ ï? ¨ÊU? W?O«ËU?z˛˘˙ W?O?O?? —U?? W p?|bW? U? …œ«Ë W?W? W?z—W Æ…ËW?O?O?W? Íd?O ï? wU? U? WM Ë ÊW?J—U? …œï? ?O ÂW? s«u? ¨ÊU? b†ï?Ö Ë W?K|œï?Ö Ë d?}ï? ?Uz „WW? Í—W?ÖœUO?u Ë Âe?O?? —U «d? …œW? WL?}?z Íô ÂüW ¨…ËWM?M|˙W?~ Íï? f —U? ÆsWJ…—U Ë ËËó?}?? Ë lO??«Ë —W?W? ÊœdJ?A?O?z w?U W? Ëu? p?|dJ?O? W??L?}?z Íô Âe?O??? —U? W? e??O?UJ?O? Ë w?W?U???Wz …Ë«—b??}?Ä Ë Í˛ïï?J?U? W??O?O?«Ë˙…ËU?Ç —W?W? ¨U~?†W?? ï?

wM?OU? ï X}? ?J}? ?«“ Í…ËWz wU?W ¨œd? …bO?A?Oz W?L?}z wU?M?Oz wU? W?O?O†UW? wœdJ? Ë—œ Ë …ËWœd?J «—Uz w ?WW W Ëu? ͲïïJU? Íœï ?O p}†W? ï ¨l?O«Ë ÂW Âe?O? —U ÍWU?O˛ïïJ?U WœdJ?AOz ÂW?z Æœd …b—U? b}? uz wMO?A W Ë «u?O w«u Âe?O —U ÆÍï? …Ëu dÖ wï? Í…œó p}†W ï? wMOA? W Í…u} «œWF?O«Ë Ë wU?O wJ|e?} „…Ë Ë «b ?ï ÍW?O˛ïïJU? W W?Ö ÂW …ó|—œ ó|—œ wJ?|—UÖ˛˘˙ Í—Ë…œW WL}z ÍU~†W ï Íb} uzU wËdÖ Ë ó|u Ê«bWÇ g W…œó w WU˛ïïbUz ¨s „…Ë wJ}W? ï ÂWJOô ¨…ËWU U ?W w «˙…ËU W ÂüW ¨…ËWU ï? wU …œó W? WO?O ÍW?«œó ËW?z wœd …œU?OÄ ÍU?«u W?L}?z wF?O«Ë W? Ëu«d?JUz W?OO? ?«˙ ËWz Æ«œWz ÍWL}z wÑ˘d Ë U~†W ï W ÂeO —U Ë d~|˙ p}?†W ï W ÊUËË˙ ¨«b?UOËu ?OU ˘˙ Ë w«u? Ë w UÄ ÙWÖW ¨W?«œó ËWz W? …ËW?O?O?W?…œ «b?—Ëu? u? Ë w?WüW?? ï? Ë wU?O? ÍW?UœU??Ou? ÍdW? Ë X?d?Ö


159

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

ËWz Ë d? J?—U wF?O?«Ë dU“ U?…œU wW?ËuW?…œUO?Ä ÂWz Æs|d? …œU?OÄ XA?}…b?W «b?F?O?«Ë Ë ÊU? …œó? Ê«u?}?W p?|œdÄ w?«u…b?UW? W? œd? …œ db?}? u?zU w?W«e?}? w?MO? …“—W? ï? …ËU˛ï?ïb?Uz Ë —u?O? wU?L?U?z W W?«œó? ÂWz w? WJ?Oô Ë …ËW?“˘b W?? …œ—Ë …œ—Ë s?? Íô «œ…—U???Ö˛˘˙ ËW?? ÍW??«—U???O????d?Ä ËW??z Æ4??|“W??«œ W?«˛˘˙ w??U??˛ ÍWM?OW? ?«˙ w«˙ï?Ö ÍU«u W?L?}z wF?O?«Ë wÇï ∫W? ÊËu ?O? d ÊËu? «bËu? ?Ë—œ ï ÊU …dW Ë …œó øÍœWWU X}OM U…œ WFO«Ë ÂWz ÍWUËW ËWz WOOÇ Íï øW W

W? Ê«b??O?U?—u?? Í…ó|—œ …ËËó??}?? ËW?z Í«Ëœ W??O??O?Ç Íï? øÊ—ËËb?J?} W?W?? ??«—U?z ÂW? Ë Íœ«“U?z w? W?JO?ô p?}??L? ????O? w?U?W? Ë s?u? ??A?W??ÖW —W?J?“«˙ w?J?}? U??$…—…œ ËW?z W«Ë øW? ?…œüU? ÍW? …d?}? ?O?Uï? W?L? ??O? Ë Âe?O??W? ¨X}?«b?} Í—…ËW? ? W? «˙W??Ö…œ «b??…ËW?«b?? ü…Ë Í«ËœW?? Ë œd?? …œ 3ï??? W? s? «œ…—U???Ö˛˘˙ ËW? Í…—U??O???d?Ä Ë wWüW ï …˛˘dÄ sà?}UË XA}…bUW W ÍWU W?—W ËWz Í…—U—…œ Ëu—UOdÄ WM? Ë ÊW~—W?Jï?†œ wJ}? U?$Wz W «œW?L}?z ÍUO?œ W ÊU W?O?O~W—W? Ë wO?UO? «œ…—UÖ˛˘˙ ËW? Æ«bUN?O W W?L}z w?UMO?z Íœ«“Uz Ë Í—…ËW ? W Íñ wËu?œU“ Íï uJ?†W ¨ÊËuW W?UO?O? —U Í—U?OdÄ „W?UU ê?OW …ËWM? Íbœ W W«—U?Od?Ä ÂWz ï …Ë…b} uz Ë …œó W ÊËu?W —UOdÄ ¨…ËW eO —U ÍuœËW ÊËu —U?OdÄ p}†W ï

…ËW?O?ËËó??}? w? ?W?? ?Ëu Ë Ê«˙ï??ÖW? Ë ÊUJ?A?J}? W? u?J†W? ¨ÊW?J? ?}??á? ??…œ Ê«˙ï?Ö W? u?J?†W ¨s?üU?z …ËW?ËW?? Ë !U? U?z Ë«u??O? W ÊËu?W? p?}?? ? ¨œd?? …b??}?á?U??O? ??…œ ÆÊËuËu J«œW …ËW«˙ïÖ ï U«u wËuW W ”—u wJ}œdJ W w? …—W?? Í—U?O??d?Ä ¨w?U?? W? «b?W?z W? r?J?}?? W? ÂW? …ËW?…ËW? ËW?z W?? ???O? W? wK?O?M?Oz W? ¨5?MO Í©øs?WJ? wÇ® w? ?} ? øs?˙ï~? U?Oœ Êï?Ç Ëu…ËWz Âe?O?? —U? Í—…œW…œ«˙ W? w W?O?—W~—U? Ëu? p}? ?}? ? ¨Ëu s? Í…ËW wU? W?O?O?? —U? ÍW—˘“ W? f —U ÍW?W ?˙ ËWz ÆXA?}N?}W Âe?O? —U ï? W…ËW ÂWz w?M A?W~} —W?W W WOO d ˘ñ Wz ÂüW ¨ÊUNO wœd W?Ñ«˙ W Ëu O d ÊUuWKW Í—U Ê«—U X}†…œ ¨ÊËu? ? ËËœ w ?|—WÖ…œ«d?Oz Ë Âe?O? —U? ¨Ëu ÊU?LJ}? W—W? Í—«“ —WW? ¨wM˙ï?Ö Æœd …œË«ËW ÍbËWz „W w? WËËœ Í…u?O? W Í…—U?O?d?Ä ËWz ¨…ËW?O?MO?MO? …—U?O?dÄ ËW?z ÍW«ËW?â?}?Ä W Ë«ËW? W?L??}z ÍU?O?œ w?Çï Í…ËW? Ëu? ??O? d? ¨Ëu?…b? ?Ë—œ s? Íô …œ—Ë …œ—Ë «b?U? U? ?W? wM˙Wá} ï øÈu w WUOœ W } WU?Oœ ÂWz s|˙WÖUM} 5Ç WU W—W ËWz øX|˙ïÖU ø5?Ká??œ wU? …˙ï? wËu? ?«Ë«d? Ë Íó?OËb?u Íñ? wËu?œU“ W? WU?ËU? ËËó?}?


160

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

W? r ?A?W?Ö W? U$…—…œ ËW? s Ëu? «œWU?O?|u …—U?O?dÄ ÂW?z w ü…Ë Í«ËœW? Ê«˙W?ÖW wUW ¨Ê«˙ï?ÖW W 7AW~} ï W? W…—uO W ÊUL ?u}Ä Ê«˙ïÖ ï „W…—u?O wUW W ÊUL? u?}Ä ¨WJœ wJ}?UNO? W 7AWÖ ï? 5 …œó p}†W? ï wï? —W Í…ËWz ¨X}?A? WU „W?…œó? êOW? ÍË…“ v ? W? …ËW«bJ?}ï ÊU? WU?N?O? ËWz WJ?|dJO? W?MO??W? ?«˙ w?«˙ï??Ö sà??}U? W? 5?Ç W?UœU??Ou? …d?~|˙ ËW?z X?}?à?? U??L?}?Ä p|d?J?O? ÊU?N?O w?M ?AW?~} ï? —U …Ë…œó? Íu?œËW Ë b?} u?z ÍuœËW? p|dJ?O ¨X?}? ?Ë—œ s wËuÇï W W ¨pO?

WUœ w eOUdU ï …ËW«˙WÖ w?UW œdJ«Ë ‘W Wz ÆUJ …ËWïW W? r|˙W~ «œWJœ Íœï? O Í«ËœW ¨…b}? uz ÍU˛ïïO?ï wW U w?J|—ï Êï? ÍU?Oœ Í…ËW?UM?}N? W?—W Èu?W—W? Ë 7W? ?W?Ç Ë Ê«˙ï?ÖW wM?}?N W? +«u? wUW œd …b ?W Â«Ë s ÆÂW~ «b—WÖ…“U ËU W WbOKW w «Ë…œ—W? Ë «œU }zW W? ¨Íb?}? u?zU ï? W? W?U˛ï?ï?O?ï? W? ÊU?L? ??u?}?Ä ¨b?}? u?z ï? „WU?˛ïï??O?ï? Ë Ê«˙ï?ÖW w?U? W?A˙ p|d?JO? ï? …ËWM?e|u~? v…œ U? ÊU? —«Ë…b?}? uz …ËW?J|d?JO? w?UW? Ëu?«Ë Â˙…ËU Ë«ËW? s? «œW«˛˘˙ ËW? Æ…ËW? ?|“˘b? ï? ÊU1b??}? u?zU Ë ÊU?? ?…Ë Íe?}? Ë d?…“ Ë d?W? ËW?z w†Ëu?? Ë œ—Ë w?J}?M?O?U? W? ÊU?L? ???u?}?Ä 5A?? W?…œó? «œW?L}z w?dO? M˘˙ Ë w?àW? Ë wWüW? ï? ÍœUOu? W W? WW«˙ï?ÖW Ë ÊËud?O~}? Ë«ËW? Æ…ËW?Ëu?U? Êœd?? W??Ñ«˙ Ë …ËW?b?M|u?? Ë Êœd?J?U?? ?}? ‘W?U?? ËW?zU? Ë W?U?N?W?Ä „W? s?˙ï?~? ÊU?N??O?? X?}?…œ X}?†…œ W?? …ËW???? —U? ÍW?Ëu?Çï? ËW?z ÍW?«ËW?â??}?ÄW? ÂWz Æs?WJ?W?Ñ«˙ d? A?}?Ä X}?…œ s˙ï?O?~ 5«u? ? Í…ËWzï? Ëu«u?L?}Ä s? ¨sW?JW?Ñ«˙ ï „WWWW Ë pO?

WUœ w eOUdU wUW ÂWJ ?W œd s W Í«Ë ËuW«˙ïÖ Ê«œËË˙ W 7AW~} ï ¨p?O

«dÄ W 7AW~} ï W? WWWW W ÊUL ?u}Ä Ê«˙ïÖ s|˙W?ÖU?M} ÍW?UœU?Ou? …dW? ËWz Ëu? W w?MO?U Ë 7œ ¨ÊU? …Ë«œËË˙ w?«œWËË˙ Ë ÂW?z Ëu? W Æ6?…œU?O?Ä W«œó? ËW? W?L?}?z w?U? W?O?O?«Ë˙…ËUÇ Ë Âe??O?? —U? w?U? …œó? X?}?«u??? ? r?|˙W?~?? «b?J?|œï?? ???O?? Í«ËœW? œd??? s? W? Í«Ë …ËW?? W??—W??W? W?ôW???W?? Ë —U? X?A?ÄW ÍW?«“ï?†Uz …œU?O?u? ËWz w?M? ?A?W~?}? Ë …ËW«b?J?} ï? X}?—…b?O?W? —U? Ë ÙËu? W?«˙ï?Ö s|˙W?ÖU?M}? Ë sà?}?U Ë Ê…œU?? Uz …ËW?U? W?OW?üW? ï? …—WJ? Í…Ë…œd?

œd?J«Ë «b?U? U? ?W w?Uï?? W W?WW? ?U W?—W? u?W? ÂWz Æ6?J«œW? ÊU? W?OW?A?˙ Êœd? WÑ«˙ Ë …ËW?bM|u? Ë Êœd? UU? W ï? p|œï? ?O „…Ë Ë X?} ? J?«œW Í—W?ÖœUO?u wUJAJ}? W ”U …œï O ÂW gO?M wMOËu 5 W W ¨…ËW?L}z wdO M˘˙ ËU? W } UO?œ X|ËWU…œ «œ©ÊW?W œ«“d}?® wU W? ˘dOÇ W? W U …œ W?U«ËW†UÄ ËWz w?ËW


161

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

¨s?}??J?…b??J?}?? ÂüW? Ë 4??O?…œ …—ËW???Ö …—ËW???Ö w?ËW??? ¨X??|˙ï???ÖU? ÊU??ï? Ë Ê˙ï??~? W? «œW?U?N?O? ËW?z wU?? W«d?|Ë Â…œ—WW? W?Ud?Ö ÊU?O??Ëu…—U?Ç wÇW?? Êñ?}~?˙ï? wF?O«Ë W Í—W?ÖœUO?u «bU U? W? w WËËœ Í…u?O W w—u? W ÆU …œ ÊU?b}? uzU …ËW?O?ËËó?}? Í…œó? Ë ËËó?}? ï? …ËW? ? «d? ?W?z wJ?|b?œ W Ëu?W „W?…—u?O «œW?L?}?z W Ë «bU?NO ËUW …ËW?U WUM?Oz wJO ? «dÄ W uJ†W ¨Âe?O —U? „…Ë ¨UJ }á? …œ Ë Ê«˙ï??Ö W? ÊU???O?|˙ W?? X?}?—U??? W?? ?? ???…œ …ËW?U?œU??O?u? W??? ??W?—W? ËW?z w?M??O??U? ‘U?? ???}?zU? Ë d??Ö…œ ÊU?? W??O?—Ëu?? u?? Ë w?U??O?? Ë w?W?üW? ï?? W?Ëu?—Ë˲Ëd?|˛ Ëu? ?W??L?…“ Íb??Oz …ËW?U? —W?Ç—…Ë ÂW?z Íï?W ÆÊd??Ö…b?|˙ ÊU? …u?}??W? „W…u??}?W? ÊU …œUOu ÍdW Í…ËW?bM|u Ë 5U Æ…ËWM ï …ËW WW Í—WÖœUO?u Ë ÂeO —U w? W? W? ÍËU?~?W? ¨Ê«˙ï?Öï? W?«œU?O?u? ÂW?z wœd?J?O?W?«˛œ ÍU«u? W? 7?A?W~?}? Ë ‘…ËU~U? ÂWz ÆX|˙ïÖU? ï WL?}z ÍUO?œ wdá…œ W? Ëu …—U?OdÄ ËWz Í…ËW?«b ü…Ë ÂWz ÆËuœd ñá}Ä wU Ëu W w|uÖ ÂeO? —U ÍWU˛ïïbUz …œó ËW Ëu ï U Ë«ËW «bU U W w W?ËËœ Í…uO W wM Ëu WO˛ïïbUz Ë ÍdJO Ë wËËó?} W—W uW Í…ËW?M?“˘œ w?†«œËW?? W?? ÍdJ?O?? w? W?W?U???U?u?? Ë…—W? ¨œd Í—W??ÖœU??O?Ëu? Ë…—W? ÆËu WL}z wUNO ËU wU …œUOËu W W—W w W…ËUÇ—W? wï ÊU U ?W w«d} WU?O˛ïïbUz Ë Íœï ?O WA}? ËW W~ ÍWU?O?œï? ?O? wœd? —U? Í“«u?}? Ë Í—W?ÖœU?Ou? wU? …e?}? W Ëu? sd?~|u?Ö ÍW?Jœ ï? fW? w?K?|œï? ¨Ëu? …—ËW?Ö w? W?W?Ö“U?—W?? ÊU? U?? ?W? w?«d?}?? ÆÍ—W?ÖœU??Ou? w WWÖ“U—W? ÍWM|Ë —WW Ëu U~†W ï Í…ËWM? ˙«œ wK|œï ¨U~†W ï wM? J|˙ U??…—U? Æœd?…œ…u?|˙W? ÍW?U?~†W?? ï?? ÂW?z W?Ö“U?—W?? ÍU?“U? ?U?? Ë p?˛ï ¨…—ËW??Ö Ëu?? W? ¨Ëu?W ÍW?K?|œï?? ÂW?z w?œd?? …œU?O?Ä ÍË«ËW? ÍU?«u? Ë e??} f?W? Ëu?«œ…ËW? Ë b?O?W? ÊU?? ?˙ï?Ö Ê«b?W?Ç Ë s|u?? „WU?—…œ W «b?—W? ?? «—W W? g?O? W?O?d?Ö—W? ÍU~†W? ï ÍËU W «œW…—ËW?Ö WÖ“U—W? ËW ÆËu…bLËu? «bOU—u Í—˘“ w? W…—U ˛ Ë ÂUW? Ë Êüï Ëu WW? W†Ë…œ Ë sËuË«dMO? wJ|—…ËWËu ÊU? Ëu W Ëu w«d?} «bd? ÙUÄW ÆËuW w«œ«e? Ë Íd|œËUÇ Ë ÊœdJM?OKᜠÍU?Ö“…œ Ê«bWÇ «bJ}?Çu ÊU? W?J—U? W«b?M“ ËU? wU??N?O? Í…ËWM? ?«u?Ö Ë ¯—W? w?œdJ?Jï?U? W ÍW?˘d?Ä ÙïÇ w WuU —W «bULJ} W—W w†UW W fW ÆËu«œ«—UzW ¨ÊU W UW —Wï Ê«bW?Ç ¨w†UW? ÊU wF?O«Ë wJ?}«bM“ —W? …Ëu ?˙uÖ wJ?—U wJ}?MO …“d?|˛ —W Ë W? Ëu?b?U?I†u?? wu?? ? u? Ë e?? …˙ W p?}?L? ???O? ¨Ëu?U?M}?«œ Í…“U w?«ËU? —ï?


162

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

w«e}? ÍœUOu Ë U?NJ}Ä ÍË«ËW w? WO—UJ…œ ¨Í—U…b?} ÊUO?OÖ—W Ë Íó?OËbËu …ËWOU WOO«—U ?O Oz UÖ“…œ ËUW Íï ÍW WO˛ïïbUz Ë w?OïÄ WUNO ¨Ëuœd

ËUW Ëu p?}L ?O fW Æ…Ëï ? «uÖ WJœ wU? WOOWüW? ï W W Ë Ê«e?} ËUï Ë ÊüUM? wÖ—W Ë q Í“«u?} ËU?W ¨Ëu…œU? Uz «bW?«˛˘˙ wU˛ wU? W Ëu?â W? W? ÂW? Ë ÊU??? W??O?e???W? W? ÂW? ¨«b??U?? W???O?U?? Ë w?«—ï???Ö Ë W?~?—U? ËU??W? ¨«b?«Ëô Ë 5Kᜠͫ“W? W X W «bJ}M|u? Ëu WW ¨WÖ“U—W „…Ë Ë«ËW Æ«bU? W~WUz „…Ë Íœ—u? w?U?O?? Í…ËW?MËe? Ë Ê«d?|Ë ÊU? ?œ—u?? Æœd? …œ Íd?|œËU?Ç Ë Ù˘d? ?ï?

wJ}L ?O ËUW ÊU˛ wËu “Wz ÆËu? …bWUWÄ «b«d}z Í…Ë…—…œ Ë Ê«d}z W p?} AÖ ËuW«“U …—UOdÄ …—ï ËWz wœd w~d?Ö w W…ËUÇ—W «œWWU ËW ÍWU—U OUï ËW?z w?«˙ï?Ö w? U?$…—…œ «œW?? ?U?z ÂW? Í—W?ÖœU??O?u ÆÊœd?J?}?Ä ÂU?L??} …Ë…—W??W? W?

¨Ëu«œ ˘—U? WÖ ÍW?L?}z wU˛ W? Ëu W?UOËW?MW? Ë Í˛ïïJU? Ë w˘˙ W?—W u?W wJ}?L ?O? wJ˛ï w?Ëu“«Ëô Ë Í˛ïïb?Uz Í…œó p}?†W ï? wËu«ËUz w? U$—…œ w?J}? ˘—…ËU? Ë büu??…œ ÍW?L?}z w?H?d?W? w†U?W? ó?|—œ wJ?|—U?Ö˛˘˙ W? Ëu? ?dJ?O? ÆwA W…b}Ä wW U Íô ¨…ËuU ˙WW «œœu ÍW?WW ÙWÖW «œ«ËUz˛˘˙ W Í…œï ?O ËWz 5MO…œ „…Ë Ëu ñÄ W ¨«bJ}F?O«Ë ÙWÖW Ë Í˛ïïbUz Í…œó p}†W ï ÙWÖW? ¨…ËWJ|—W W ¨WL}z ¨Ëu?«œW?A??}? W? ¨Í—Ëu?? u?? Ë w?U?O?? Ë w?WüW?? ï? Í…Ë«—b?M?|u? W? ÍœU??Ou? W? ï ÍdJO w? WWMO …“ wœdJï Ë ”W? W U W ÍdÖ—W W«u…œ ¨…ËWJ?œ wJ|—WW W Í—W?ÖœUOu? Íœï ?O „W?OO? ï U s?d…—ËWÖ W?~…˙ ÆUJ ¨”W? W U? wËu ?J«œW ¨X}W ï? U „WW W —Wz ËËœ ÂWz Í…ËWœd ï? X} ËWJO}? «œWL}z ÍdO M?˘˙ wFO«Ë Ë ‘W w ?AÄ W W «b? W«œUOu? ËWz Í…ËWM“˘œ Ë ÊœdJ ?Ë—œ w†ËW …ËWJ|—W?W w?J|—W?W? ¨Ëu«œ«—U?zW …ËW?L?}?z ÍU~?†W? ï? Ë w?d?O? M?˘˙ ËU w?U? …“«ËU?O? WÇ—U?Ä wU? Ë …œ«dOz Ë ”W? W U W? ÍdÖ—W W? X} «bJ?|dJO? wUœUO?M w†ËW W? …ËWJœ W?«u?…œ W?L??}z Íô Í—W??ÖœU?O?u? W?Jœ w? W?U?U? W? ÆU?J X?W?—W? w?œ—«ó?? †W? Êï?â …Ë ¨UJ? ”W W? U W Íd?Ö—W W X?}M}?Iu? Íï W W? U w? WO«—W?~Ëu Íd?J?O?? w??U?? …Ë«—b??}?Ä Í…Ë…—…œW? W?? …ËW??? ?|“˘b? ‘W?«œU??O?u? ËW?z «b?U??J?U?? W?W? w?J|—W?W? Ë X}?«—W~?Ëu? ÍdJ?O? W ˛œ …ËW?J?|—W?W ÆÊ—U? W? ?? ?…œ «b?O«—W?~Ëu? ÂWz wœdJAOz Í—W ? «—U sd ~dÖ WOO ï U ÂWz ÆUJ ”W? W U W ÍdÖ—W …ËWJœ Æ«œWL}z ÍdJO Ë ÍdO M˘˙ wFO«ËW W…œï O


163

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

WO—Ëu? u Ë wWüW ï? Ë ÍdJO W—W? uW ÂWz wMOMO ÍU?«u W —UO ? W „U

Ë Í˛ïï?JU Ë Íd?JO? WU?UÄ ËW? Ë …Ëœd «b?} ?—U …œï? O? ÂWz W? WO?O ÍW? ?U ¨Ëu…œU? Uz …Ë…œï ?O ÂWz Êœd? U w? AÄ W «b?U ?œ—u W W? UÖUM?} WO?OWüW? ï

wF?O?«Ë ËU wW? ï sd? «“—W? Ë sd? ~UËU?W Ë sd? U?Uz Í—U? ôWÄ ï? ËW ?«˙ Ë …Ëu?U? …ËU?ÄË—ËW?z W? …œï? ??O?? ÂW?z X?}?†…œ Ë «œW?z W?L??}?z Íd??O?? ?M˘˙ Ë w?U??O?? «b?A?O?U? ?œ—u? w«—W? d?O?Ö«œ ÙW?ÖW? Ë …Ëœd? UÄË—ËW?z W W?J|d?JO? Í…ËW?œdJ?U?ô ÍWWÖôW ËW …ËWU …œ Ê«—W? dOÖ«œ Íœ wJ|—U «œ…d} —UO W „U? Æ…ËuW ÍWA}

ÍWOO?UO Í—Ëu u? Ë ÍdJO WMO? …“ ËW ÊœdJ —…œ ï Íï wU? WOU«u ?} Ëu W W? Í—W??ÖœU?O?u? Í…ËW?M? ?W? ÆX?}??«Ë…b?†W?«b?}?Ä ¨…Ëu?? ?J?«œW «b??}? Í…œï?? ?O?? ÂW?z Ë w?Hd?W? W?—W?? uW? ËW U? …œ …—ËW?Ö ÍW?J?OU?ÖU??}? W? Wô…œ …ËW?«—W? d?O?Ö«œ W? W?…Ë…œï?? ?O?? ÂW?z w?œd?J?A?O?z Ë ÊËu?? ?J?«œW? w ??A?ÄW? ÍW?U??O?O??F??O??«Ë Ë ÍdJ?O?? Í…ËW ÍW?O˛ïïJU? Ë w†UW? Ë wHdW? WUN?O ËW W?ËuW—«œUÖU?z ¨«bU ?œ—u

WU?NO? ËWz wœd? W†W U? ¨…ËWËU W?ËW …œ «bU? U ?W W œ—u? w«d?O M?˘˙ w|u Ë s|u? W wJ}? eO —U? wU …e}? ULË—œ Ë w?ULÖ˘œ WO?dJO …Ë«—b}?Ä W W…“U ÆÙUW} Ë dJOH} ËWz w?Ö—W —W?W «bU? œ—u? W Í—W?ÖœU?Ou wËu? J?«œW …Ë…ËË˙ —˘“ W ¨…Ë…d?} W? „W…œd? —W? Ë w?U?O? „…Ë —U?O? ?? W „U? W? …Ëœd?J—U?? WU?˛ïï?bU?z …œó? W~?…˙ Æ«bU? œ—u? W …Ëu ÊU?Oœd? …œUO?Ä w†U?—W ó?|—œ wJ|—U?Ö˛˘˙ Ë …Ë«œ wJ†W? wÇ—W?ÖWz ¨X} d?~…ËUÇ—W …ËW?OO? «˙ ÂW …œï ?O ÂWz ï? …e|˙W ÂWz wœdJ?OW«˛œ w W?W ?˙ bW?Ç W W~ U?JU…œ …œï? ?O ÂW?z —WW? …e|˙W ÂWz ÍW?U? ËWz Íï?

WJœ Í—«Ë…b?M|u Wâ?LO —˘“ Íe?|˙W W —W W? U U˙Wá?} dJO?H} Ë …Ë«u? Ë …œU Æ…Ëœd WœU“ ï w WWËË gËWz Ë WUËËœd «bœ—u ÍdO M˘˙ W

—UOW ôW „U ÍW W U…“ï Ë åÍ—WÖœUO u ‡ Í«Ëœò ÍdJO ‡ 5.5 X?ïÄ Íd?O? wW?M? …˙ w~?W—W?® w? ?}? ? W? (Stuart Sim) ¨r?O? —«u?O? ? Í…ËW«œ—U? p}†W? ï ï U?L} W?J} d?} Í—WÖœU?Ou ‡ Í«Ëœò ∫X?}Ëu…œ «œ ©Êd?|œï Í…u?O? w?…—W? Íd?JO? W? W? ¨U? …œ «b?—W?ÖœU?O?u w?U? …e?}? ÍËË˙W Ê«Ë«d?—W? „U? Í…ËWz „…Ë w?W?W? Í…ËW?«œ—U? ÆËu? ? …œüU? «b? W? ??O Í…œW? w? WËËœ wU? …“«ËU?O? …—ï Í…ËW?«œ—U ¨…Ë«d?U W?O?JOJ?W ¨w«—W?~†U? O? ¨W? W «b?d|œ


164

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

Íô å“«u“«ËUO w? eOM}LOò ¨ï ï? Íô —Ëu u ÍËËó} ÍU˛ïUMO? Ë U˛ïïO —Uz Í…ó|—œ W (Stuart Sim) ¨r?O? —«u?O?? ? ÆåÍ«—U?~d?O?z w?u „…Ë w? ??—ï?O? wU?A?O?M ?…œ œ—Ë w W?…u?}W? 5«u? ? WW?L?…“ wJ?|—U ò ∫X?}?u…œ «b?OU? W?? ÍdJ?O ÊU? u~?} ÂüW ¨s?WJ W?…ËWMËe ÂW?z „…Ë w W…ËW?MËe w?ËËó}? ÍU…—W? W? W? W?W?O?—Ëu? ?u? W?U?N??O? ËW?z Í—W~?—U? Ë @?d?Ö w?J?}?W? Í—W?ÖœU??Ou? Í«Ëœ p}W „…Ë Í—W?ÖœUOu Í«Ëœ ÍdJO X?|d …œ «bU ?}z W ÆW…œU Uz …ËWU W? W W?L? ???O? Ë U?O˛ï?ï?bU?z ÍËË˙W 5?MO?? ?O d? ?O?? ?A?Ö Ë d…—ËW??Ö w W?…ËW«œ—U? W? X?ï?Ä 5?}?…œ ÍËU W?? „W?…ËW?«œ—U?? ¨«b?U?? …d?}?? ??O?U?ï? Ë d?O?~? ??A??Ö W??O?U??O?? (Sim, 1998: ix) ÆåÂeOd|œï ∫5MO…œ wÇ …ËWO—WÖœUOu Í«Ëœ ÍdJO ÍWOU…—W WUM}Ä ÂW Æ…ËWO—WÖœUOu W «bOWM …˙ w WOb…uWÄ W WJ|dJO ‡± w W?O?MO? ?U?N?O? Ë WU? Ë œï? ?O? W? œU“ Ë W?~…˙ W? W? Ë Ê«Ë«d?—W w?J|d?JO? ‡≤ ¨ï ï ÍU˛ïUMO Ë U?˛ïïO —Uz ¨«bd|œ w«—W~†U O WËu/ ï ¨…ËW? |dÖ…œ wWW ÆÍ«—U~dOz Íô w OMOL} ÍWM …˙ ÆsWJUAOM …œ œ—Ë w W…u}W …dJO ÂWz wU U…—W WWL…“ ‡≥ WL O Ë —W?~üW…œ ÍU˛ïïbUz W WM …˙ W WOO d …d?JO ÂWz Í—W

…—U ‡¥ ÆÊU …d} OUï Ë dO~ AÖ WOUO ÆW eOd|œï XïÄ wË«e ÍËU W d…—ËWÖ wJ}Ë«e W WJ}W …dJO ÂWz ‡µ ÂW 7A?W~} ï X«˙ w?J}à}? —W WU?U …œ WOU?…—W WœdJU?AOM ?…œ ÂWz ËW ”U W? sWJ ?}á ?…œ …ËW W W w?†U W U ÆWW?ô…d Ë @…œ …d Ë “ï?†Uz WË«e …ËW??O—W??ÖœU??Ou? W? Í—W??ÖœU?O?u? ‡ Í«Ëœ Íd?JO?? W?? U? …œ W??O?WM? …˙ W??O?b…u?W?Ä øWïÇ WWWW W Wz Æ«œ…b|dÖ dW Ë w …ËU Í…ËWM J|˙ï Ë ¨ÂW?—W ÊU ¨XAÖ Í«ËœW Í—WÖœUOu —WÖWz W Í—W?ÖœU?Ou ‡ Í«Ëœ Íd?JO? «ËWz ¨X}?«˙WÖ ÊU? …œUO?u ËU w?U …d?O~? A?Ö U?U Ë X?|˙W?Ö…œ «œ…ËW?z Í«ËœW …d?JO?? ÂWz Æ«œW?«Ë«—b?}?Ä ËW?z Í…Ë…—…œW X?|˙W?Ö…œ p?}U?? ? Êï?Ç „W ¨s?…b?? ?Ë—œ Êï?Ç ÊU? W??U?M}?Ä Ë W?M|Ë Ë U?U?? Ë —Uu??Ö Ë œU?O?u? X?}«e? W? …ËW“˘b W?U e?OU?JO? ËWz „W ¨4?}I?uU?…œ W 5?Ç WUM?OA?}Ä ËW?z ¨ÊW …œ—U?

W? —W w? ? …ËWU? Í«ËœW? WU?U? ÂW Í—W?ÖœU?O?u Í«Ëœ Íd?JO? øÊW? …b?}?Ä ÊU—U?

„W?…u?}? ı W? Ë ÊïÇ X?}?«e «œW??†ËW? Ë X|˙W?Ö…œ «b?U? …œU?O?u? wËu?? ? ?Ë—œ


165

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

«b Wb?…uWÄ …—ï ı W ÊU? WUu ¨v…b? Ë—œ ÊïÇ UU? ¨s…b Ë—œ ÊU? …—UuÖ Ë …ËW?œd?J??O?? w?†ËW?? Í—W??ÖœU??O??u? Í«Ëœ Íd?J?O??? «œW?W??˘d??Ä ÂW? øs?…b??? ??Ë—œ …ËWUJU?œ—Ë X|“«u …œ ¨«œWz ÊU? WUM}Ä Ë ÊU? UU Ë ÊU …œU?Ou Í…ËWbU?…u†W W …ËW |“˘b üW…œ Ë e?} ÍWUOb…uWÄ ËWz Ë ÊUOU WOU…—W? …ËU W …—W ï WW Wz —W ÆU…œ Ë …Ëœd «bW U w WW «—Uz W ÊUOU WMO«Ëñ} Ë ”UM}Ä Ë UU X|d ?ËU wJOJW ¨Í—W~?†U O ¨Íd?JOW Í—WÖœU?Ou Í«Ëœ ÍdJO —U?—˘“ U …«œË Í—W??ÖœU???O?u? Í«Ëœ Íd??J?O?? W?J??œ w? W?U?U??? W? Æ (Brouns, 1995: 67-69) ÊËœd?JO?? ?Ë—œ W?? ÍW?O?b?…uW?Ä W?†W? ï?? ËW?z ï ÊU?? …œU?O?u? «œW??†ËW? WJ?|d?J?O? …ËudÖ«˙ w?U …œUOu W? …ËW |“˘b üW…œ Ë e?} ÍW«óO«d ? ËWz Ë …ËWUJ†W ?O ÆÊuOA W }Ä ÍœUOu Ë w AÖ w W…u}Ç—«uÇ Ë …ËW˘œd ï …ËWJ}Ä wU WOb…uWÄ Ë —W? W?…Ë«œ«b?OU? g?—W?ÖœU?O?u ‡ Í«Ëœ Íd?J?O? ¨Í—W?ÖœU?Ou? Í…u?}?A?U? W W? W W«œ…ËW? ÊU…—ËWÖ Í“«ËUO? ÂüW ¨ÊU “ wU …“U? WWW? wU W~d?Ö WËWJ…œ wU? W? e?O?UJ?O Ë œU?O?u Ë ÂW?—W? Ë w ?}? ?A?Ö Í«ËœW? Í—WÖœU?O?u Í«Ëœ Íd?JO? ¨X|˙WÖ…œ «bU UU w?Ëu Ë—œ wWOïÇ Í«ËœW uJ†W ¨X|˙WÖU «œ…ËW?M J|˙u w W?Ob?…uWÄ …—ï? ı Ë …ËWU? WM?|œ ÊïÇ ÊU? W ? wU?ËU Ë ”UM?}Ä X}?}? …œ«˙ …ËW ï ÆÊ…œU? Uz bU WU?ËU Ë ”UM}Ä Ë U?U wËu ? Ë—œ ÍW?˘dÄ ËUW üW…œ Ë e?} Æd}ï wU WËuÇï W p|bW ï …ËWMO|˙W~ X}…œ WôWW ÂWz Í…ËWœdJËË˙ Ë ÊU? W? ÍËU? Ê«u?}W ï? ËW? ?«˙ w W?Ob?…uWÄ …—ï? ê?O d?}ï? Í˙…ËU?W W? W?O?O …ËW?z ÍUU? W? W?z ¨X …—œ 5?}†…œ W? W?Ëu/ ï? ÆW?O?O «b?U? W? ? Í—WËW? «d …œ ÆWW «b?ï X …—œ Íœu Ë X …—œ ÍWËË Ê«u?}W ï ËW «˙ w W?Ob…uWÄ ï ÊU W?Jœ wJ} ? X …—œ ÍWËË wU W U? }z Ë W«—b? }Ä ÍWJœ w?J|ËU X …—œ ÍW?ËË Ë X? …—œ Íœu? Ê«u?}W? W?«ËW? ÆW«Ëu?W ÍW?Jœ w?J|ËU? Ë W?UM?}?N—U? W? u?J?†W ¨W??O??O? «œ«—Uz W? ï?? ËW?? ?«˙ Ë X??u??}Ä Ë w?J?˛ï? w? W?O?b?…u?W?Ä «b? ?? …—œ X …—œ X? …—œ W …ËœdJ«ËW?ËWJ|˙ Ë W?W w W? …˙W Ë ï? ËW ?«˙U w W?Ob…u?WÄ W…ËWz d}?ï Íô ÊU “ ÍWWW? w~dÖ wJ}†U Æ5?}†WM}Ä ÍWJœ wJ} ? Ë 5}à W?? Ê«œW?O?b?…u?W?Ä ËW u?J?†W? ¨5?O «b?U?? W?ËË Íœu?? ËU?W? ÊU? W??ËË ÍU?U? W??

ÊU? å‘…˙ò ÍW??ËË ÍUU?? W?Ëu?/ ï? ÆÊW? …b??O?? ??Ë—œ «bb?? W? ÙW??ÖW? ÊU? W??ËË W«œWO?b…uWÄ ËW uJ†W? ¨WOO «b?OWO…˙ ÊU ‘…˙ ÍW?ËË Íœu ËUW åwW?O…˙ò


166

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

ÂW ‘…˙ ÆU? …b?O? ?Ë—œ å«b?OW?O?á?ò ÊU åwá?ò ÍW?ËË ÙW?ÖW W?W?ËË ÂWz W?

W W?WW ËW?z ÊU W ËW?z gOá? ¨WOO? wá W? WW ËW?z ÊU WW? ËWz «œ…bœ UOW W Íï WWËË ÂWz ¨X}…œ w…ËUOÄ ÊU åËUOÄò ÍWË W ÊUL|uÖ W ÆWOO ‘…˙ ÊU? åÊ˛ò ÍW??ËË W W?? U?? …œ«b?W?Ä U?U? «œW??O?b?…u?W?Ä ËW u?J?†W? ¨W??O??O ÍU?U?? Ê˛ ÊU ¨WOO Ê˛ W? WWW ËWz ËUOÄ Æ©∂∏ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® Æ«œ…bO|dÖ …ËW‡å…ËW?OOWO˛ò „WUOœ …ËW?AËUOÄ Ë Ê˛ wU UU ËËœ—W? w AÄW ¨WOO ËU?OÄ W ÍWW ËW WO?O d w?U?A??O?M? ?…œ ÊU?? W?O?b?…u?W?Ä Í—ï? W?? WW? U?U?? Ë e?}? Ë üW??…œ Íb…u?W?Ä ÊU —Ëu? ?u? W w…ËU?O?Ä Ë ËU?OÄ wU? U?U? W Í…ËW?zï …Ë…d?} ÆU? …œ ÊU?W W?U?NJ?}Ä …ËWOO?WO˛ Ë Ê˛ wU UU W? «bb…uWÄ W X}…œ ¨sW~? } «œË«dJ—Uœ w WU~?†W ï

ÆsWJ UUU W Ë ÊU?? UU?? W?? X}?«Ë˙…œ W?U?O?b?…u?W?Ä ÂW W?J?|d?J?O? Í—W??ÖœU?O?u? Í«Ëœ Íd?JO?? ÊU?Ë«dJ?—U?œ wJ?}? ˘—…ËU? Ë …ËW?? ?}? ??W…œ …ËW?b? W?W? ÊU? W?J? WÇ Ë ÊU?? W?U?M}?Ä wM? «—U?Ä W WO?O? d w?…ËUOÄ® X?}†…œ „WU?~†W? ï p}?U W?Ëu/ ï ÆX?}A? W…b?}Ä Ë ËU?OÄ wW? U w?J}œd? UM|Ë …ËW?WUM?}Ä ÂWz w ?AÄW? ©W W«e?}? Ë ï w…—W? W g?OW? ?U w ü…Ë p?}†W? ï? «b?A?OU?JU? WW? ¨WW? ·…—W? Ë Ê«e}? Ë w?…ËU?OÄ Ë WOO?Ç ·…—W ¨WOOÇ w…ËU?OÄ ¨WOOÇ ËU?OÄ ∫Í…ËWz Í—UOdÄ Í…ËW«b? ü…Ë ï W«œ«—Uz ËW?z Í…ËWœd?J?†W? ??O? Íœï?? ?O? Íd?~?†W? Í—W?ÖœU?O?u? Í«Ëœ ÍdJ?O?? øW?O?O?Ç Ê«e??}? ¨W?Ëu?/ ï ¨…d?J?O?? ÂW?z ¨ÊËu? ?? ?Ë—œ «œW?U?J? W?Ç ËW?z Ê«u?}?W? W? W?W?U??O?b…u?W?Ä w…—W? wM ?«—UÄ W W?OO? d w…ËU?OÄ X}?†…œ W …Ë…—W? ÍWWU?M}Ä ËWz X?|“«u …œ Ë Ê…œU U?z «œWU ËW W? …ËWüW…œ ÍW«ó?O«d ? ËW …ËW }? W? ¨X«e}? Ë ï ÍdJ?O? ÍbœW? ÆÊe|—U?á…œ Ë ÊW? …b?e?}W? Ë Ê…œWz w…ËU?O?Ä W W?W ?U W?U?M}?Ä ËWz ÍË«dJ?—Uœ Íe?} ÊU? ËUO?Ä p}?ËdÖ w?UM?}Ä WW?UM?}Ä ÂW?z …ËWO?—WÖœU?O?u ‡ Í«Ëœ wWÇ …dUz «bWW“U ÂW Ë W…—W ÍW“U Ê«e} …ËWUôW W WWL}z ÍU~†W ï

w…ËU?O?Ä WW?W?W? ËWz Í—W? M?}? W g?O…d?U?z wU«œW? ÆWW?…—W? ËW?z wU?—u? ÍW ˘d?O W W«œï? ËW ?«˙ w WOb?…uWÄW W …u?dÖ—…Ë ÍUU? p}†W ï? ï ËW? «˙ …u} Ë UU U …œ…ËWz wUAOM ?…œ ËUOÄ «bWOb…uWÄ ÂW ¨…ËW˛ Ë Ê«e} Ë fM W WJœ w WUU W ÆX|dÖ—…Ë v —ï ı Ë v OÇ ÊËu ˛ Ë Ê«e} Ë fM w ˘—…ËU Ë ¨…ËW?‡©X?«e?}?? Ë ï? w?…—W? w?M? ?«—U?Ä W? W?O??O? ?d? w?…ËU?O?Ä® ÍW? ??˙ w? ?A?Ä wJ?}œd? UM|Ë W? W?…œU U?z «b˛ Ë ËU?OÄ Ê«u?} W üW?…œ wU?? WU? w W?Ob…u?WÄ


167

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

Í«Ëœ ÍdJ?O? «œW? ˘œ ÂW Æ…Ëœd? —…Ë—W? w…ËU?O?Ä wU? U?W Ë Â—ï Ë U?U? wW? ?U —WW? ÊË«dA W w?…ËUOÄ W «œWW?UM}Ä ÂW? ÍWUUU ËW?z X}†…bUL?}Ä Í—WÖœU?Ou W ÊË«d? UMO? w…ËUO?Ä ÍWJœ ÍUU? p}†W? ï wbU?ÄWÇ Ë …ËW«œ—U? Ë ÊœdJ~…b?} d} Ê«u} wU WOb…uWÄ ÍWJœ wJ}M? J|˙ Ë üW…œ ÍWJœ ÍóO«d Íd~†W ÙWÖW Ë U W? ˘—œ ˜˘d W…ËWz w…ËUOÄ® wu?Ö „WU~†W ï —WÖWz W?Ëu/ ï Æs} Ë Ë Ê«e?} Ë ·…—W? W ÊU?LO?…ËUO?Ä wU? UU? W«Ë ¨©X}?ï~ ?«˙ «b—WË—Ë…œ Ë Íï? Ë WM?|Ë U ËWz ¨…ËW?Oï?~ «˙ Ë ˘—œ ÍW?WW? W …ËWU?L ?W Ë d?Ö —ËËœW …d?Uz Ë Ê«e}? wU? UU ËU W?ËW W W? X}…b? Ë—œ w…ËU?OÄ ï WJœ w?J|bœ Ë 5«Ëñ?} wJ}?MO …“—W? U ËWz ¨W?UUU ÂW?z ËU …Ë…ËuÇW gO?…ËUOÄ W? Æ…ËWM? Ë ·…—W ÍW? WU?M}Ä W? Í…ËW …“«ËU?O X?}…b? Ë—œ …d?Uz Ë ËU?OÄ Ê«u?} Íb…u?WÄ ï W?Jœ w…ËUOÄ W Í…ËW?z ÍWUM}Ä W«Ë ¨ÂWËËœ ÍWUM}Ä Í…ËWzï? ÂüW ÆW…œU Uz «œ…Ë…—W ÍW??U?M}?Ä W?? ??}? ? ¨…ËW?«e??}?? Ë fM? W? „W? X?}?«—b|d??Ö …ËW??O?ï?~ ??«˙ Ë ˘—œ W? ÊU?OW?A?˙ w«˙ï?Ö «b?˛ Ë ËU?OÄ Ê«u?}?W üW?…œ w?U? W?A?}? ËU X?}…œ ¨X?…œüU WUM}Ä Ë UU ËW X?|dO~—ËËœW Ë …ËW |dJWUM}Ä ÈuW—W? w…ËUOÄ Ë X}«œ—WW Æ«œWO|dÖ …ËW«e} Ë fM Ë …dUz Ë ·…—W W ÍWU …œüU Ë ÊU? WUM?}Ä W p?}UM?}Ä —W X?}†…bU?L}Ä Í—W?ÖœU?Ou Í«Ëœ ÍdJ?O W?…u}? ÂW W?J?œ ÍU?U?? Ë ”U?M?}?Ä v†W?? ï?? w?œd?J?~?…b??}? —W??W? ÊU?? UU?? W? „W?U?U?? —W? W…œU Uz üW…œ wW U? wWóO«d …ËWWUœdJ~…b} ÂWz w? AÄW ¨…Ëu Ë—œ Íd?JO? Æ@?…b?} ÊU?WJ?œ w«ËW?z Ë ÊW? …œ —…Ë—W? WU?UU? Ë ”U?M}?Ä …u?}? ËWz W?

WL}z w?MUW —W ÍWUUU ËWz Í…ËW?bU…u†W „W—WW ï X|œ Í—W?ÖœUOu Í«Ëœ Íœu? ËUW W? «œW?UA?O üW?…œ ÍWUU? W?U WO?b…uW?Ä ËWz Ë ÊË«dJ ?Ë—œ „U? Ë ï? ï?? q}?A??O? ÍdJ?O? Æ©∂π ‡∂∏ Û Æ” ÆÁ® ÆÊ…œU? U?z «œWU?M?|Ë Ë ”UM?}Ä ËW?z p}? W ˘ñ Wz W? 5WW? ÍdJO? ÍWOO|u? …“«u} ÂW?z ÍËËbM“ w WWËu?/ «bd|œ Ë WWW ÍU ?ï U Ê«œW W Ë 5OWW Í…ËWœd dO Ë —U? wUJ|u …“«u} W Ë ÍdJ?O …Ë«—b?}Ä w?Ëud?} Ë …ËW?bM|u? wJ?—W w?Uu? Ê«—«“W W Ë X?O?MO?L}? Ë U?U? Ë W??U?M}?Ä ËW?z Íï? W? …ËW?W?~?|˙W Ë ÊW?W?U??U?u? ÂW?z w?U?? W?O??O?W??W?? Ë 7?…œüU «b?U? W?O?«ËUz˛˘˙ U?~?†W? ï? ËU?W W? …ËW?MÇ…œ «b?üW?…œ ÍW?«ó?O?«d? ? W W ÊW «dJ?Uz üW…œ ÍWUU WU Ë w?«d u1œ U W eOUJO? ËWz Ê…œW†ËW ÆÊ…œU Uz …Ë…œ—Uœ —˘“ w AÄ


168

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

ÍW?W??W? W …ËW?WôW? W? Ë bu? wJ?}?Md?ÖW?M …˙ W? Í—W?ÖœU?Ou? ÊU9ËË W?L?}?z Ë œ«“Uz w?W? W? U «b?O?}? W? Ëu? J?«œW …ËW?O?O?W??W? …—ËuÄW?W? ËWz Ë w?«—W~?Ëu ÊU? WO?OW?üW ï? Ë wU?O? WW?WW? Ë —«œd? Ë XË…˙ Í…ËUÇ—W?W w?U …—U?ñ wU?MU? “ wU? WËWJ?…œ W —Ëu? W?? ?AÄ Ë W?O«—W~? U WËu?Çï ÂW ˛œ ÆX?}«“…œ ¨ÊU? W?Ë˙ W?? ??O?U? —ï? Ë f? —U? ÍdJ?O? w?W? ?U w?J|b?W?…˙ bW?Ç Ë Œ—WÇËU? s?«ËWz Ë Êd?? ~?d?Ö ”W?? W? U? W ÊU?? …œU?O?u? W? ÊW? …œ …ËW? ”U? ÊU? …—W?ÖœU??Ou? W ÊU?W? ÊU? …—W?ÖœUO?u ÆÊW…œ Í…u?|˙W Ë ÊW? …bU?A?OM ?…œ ”W? W? U Í…œ«d?Oz Ë U…bU?…u|˙W Ë vM?}†u…œ ÊU? W ? W œd? …œ Ëud~? W w …ËU w?J}J˛ï? wËu s}†…œ Ê«ËW?z ÆÊU W?W W? U Íœ«“Uz w ?Ë Ë W†u? „W ¨…ËWU? …bU?OJ|˙ ÈuW?—W Ë U …œ Íï W dO W …ËWU e|˙ ÍU~|˙W Ë WW U wJ}J˛ï Íd~†W ÊU “ Êïâ …Ë Íï wHW W Ë «bô ÊU? e|˙ wU UU W X}«uU X}M}N—U? W ÊU “ p}W —W Ë Í—Ëu u Ë wUO …œUOu wU e|˙ Ë U?U W X}«uU ÊUMOz ‘«ËUz ¨UJW Æ«bô U~†W ï ËU wU WO—ËuUz Ë Í˛ïïJU W?O—W?ÖœU?Ou? …bœ ÂW? bu? w W?WM …˙ Í…ËW?z ï X?|œ Í—W?ÖœUO?u Í«Ëœ Íd?JO? ¨WOO? ÊUËud~ W wJ}J?˛ï ÊU …œUOËu X}?à UL}Ä Í…ËW?zï X|œ ÆX|d~ …dO~? AÖ WËu?/ ï Æs?A?O ï? U? Ê«bW?Ç Íd~†W? Ë Í“ËU?O W? ÊñÄ «˙…Ë…ËU?W ¨5? dO?~ ?A?Ö «œËU?O?Ä Ë …d?Uz Ê«u?}?W …—ËW??Ö w W?O?“«ËU?O? W? «œË«dJ?—U?œ w W?U~?†W? ï? ËUW? ÊU?O? ËËœ—W W? sW?J Ëu?d~ W? ÍdJ?O? wJ|œU?O?u w?ËuW W?? X|d? U? ¨X}?W wM?O ?U?NMO? „W Ë …ËW?œd? dO? Í“«u}? „W Ë b?œ „W W? W? ¨…ËWU? ï? …ËWJ?}Ä ÍœU?Ou ÊU —Ëu? u? ÍœUO?u W W? 5?«uU «b?«d}? „…Ë wJ}?üË W ÊU ÆsW?J Íbœ Ë œ—u? Íb?œ X}«u?U ÊU?OJ?|œUO?u ê?O WJ?uÇ ¨s?WJ w?«d?} w?dO? ?M˘˙ ÍœUOu „W wËu wœd?JU1dÖ ÍWWW Æ…ËWU ï …ËW W?W fW wU wW†Ë…œ W???O?b?…u?W??Ä ËW?z X?|“«u??? …œ W?? W??W?W???W?? «œW?U??W?U? ËW? w??J?}??? ˘œ W? Íd?J?O??? W Æ…ËW |—UA Ê…œ…b|dÖ …ËW WW w«d?} wW†Ë…œ Ë œ—u ¨ËUOÄ Ë Ê˛ ÍWU~WËUU U? Ë @?W??ËU?U? W??O?“«ËU??O?? Ê“«u?? …œ ÊU??? …œU??O?u? w?Ëu?? ?? W? W?J?œ w? W?U?U?? ï X?|œ Í—WÖ œU?Ou ‡ Í«Ëœ ÍdJ?O ÆÊWJ?UO?ïÄ…œ—WÄ Ë …ËW—U?A ÊU? WO?O«d? u1œ ÆÊU …Ë«dJ~…b} W W @…œ wMOA W Ë WUO“«ËUO ËWz w«bUAO Ë…—W ÊU …œU?Ou WA?O W ÊU …œU?Ou ËU w“«ËUO? Ë w ï U W? W«Ë Í«˙ «bd|œ X}?†…bO?}Ä W W?W ? ËWz «bd?|œ w …—W w?M ˛Ëœ …Ë…ËË˙ ÂW ÆÊW…œ …ËW?bU…u?†W


169

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

ÂüW? ÆèW? ÍU?…˙ Ë —W? Ë bW?I?}? wJ?}?œdJ?b…ËU? W W?«Ë ¨©Âed? ?M}? ï?Öï?® w«b?üW Ë w?àW?F?} ï? Êœd W?A?}~U? ÍUU? èW? w e?O«d? M?} Í…ËW?ËuÇ«ó?ÖW Æ…u ?AW~O?} —UO? W „U? „…Ë ¨WOO? WOx?WU Ë W«—u? W ÊËu˙…ËU Ë è?W Ë ‚W?àu? WL? ?O? ËWz ÍU?U «b?dœ Íô Ë W?O?OW?W? wJ?|Ë«du?Ö Âed? M}?ï?Öï Ë«d? …œU?? Uz w? W?…u?}?W? Ë X …u??A?}?Ä X|“«u?? …œ W? W?…ËWœd?? d?O ÍW??O?O?Ëœ—W?Ö W? Æ©¥µ∏ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® W?O?O?Ç w«u?? Ë W?O?O?Ç W?U? ¨W?O?O?Ç W?I?O?W? X?}W?W~?«˙ X}†…bUL}Ä W …ËWœd dO ÍWW U …“«u} ËW? WOO d Âed M}ïÖï WJœ w WUU wU? WMO«Ëñ}? Ë X}A U?Oœ Ëu W ï? W UJ ?Ë—œ p}L? O? W«bU«u W è?W ï ı Ë d} ï ı ¨«u «œU?Oœ wJ}M˛u Ë ıu Ëu WW WÄ«d? Ë WU Ë w«u ï ÍW?«ËWzï? ı Ë …ËW?W?ËbW???}? ÊU?O?œd?? W?? w?U?? Ë üW?…œ ÍW?«ËW?zï ı ¨v? ¨èW ï …Ë…bœ ÂWz w AÄ W Ë WOO Í“«˙ WO«—W~Wàu ÂW «bd|œ Æs|Ëœ…œ «˅œ—W WU…˙ …bœ ÂWz W«uO}Ä Ë X}?MO…œ Íd} OUï w W…˛˘dÄ Ë wHdW wJ?} eOUOïï

Íï w …—W? Í—U «bd|œ …Ë…d} Æ…ËW ?} dJO ÍËË˙WËË˙ W? WOOdW? sd…—ËWÖ Ë ©W??O?O??à?W?? W?? e?O?«d?? ?M}??® ÂW?z w?J˛ï? Í—U?J?†U? ??O?? Ë …ËW?bU??…u?†W? WU?? …œ Æ©¥µ∏ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ®Æ…d} OUï? Ë dO~ AÖ W˘˙ ÂWz w …œW w“«ËU?O wœd —UÖ“˙ w?U? …—W?Ëu Ë U? …œ ÊËu? ?O?†U? ï? W? ”U «˅œ—W? —U?O? ? W „U? W?…ËW??ï? ® W?? «b?d?|œ w?ÇW? ¨ÊW?? …b??O?Äï?? w?ÄË—ËWz Íd?J?O?? W?? U?? …œ—U? ?«ËU? …ËW? b?W?…˙ wà?W w e—U? OUï? X}U W«u?O}Ä Ë U? …œ Í“«ËUO Íd?JO W …—ËW?Ö w WOd?Ö—W Æ©U …œ WU …“ï ÍW«Ë…˙ ¨X}…œU Uz «œ…ËWœd dOW ÊUO?ï —U Ë Ëud?ÖW wJ?}J˛ï «bU? “ ËUW ÊU? …—WÖœUO?u «bJ}?U W ¨w—u? W ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® Í“«ËU?O? Ë Ê«œô Ë «“ËW W? wW?ñÄ ÊU? “ W? W«Ë Í«˙ «bd?|œ ¨wM?O…œ —W?W? W?O—W?ÖœU?O?u? Í«Ëœ ÍdJ?O? ÍW? «Ë…œ—W Ë @?d?Ö W?Md?Ö«b?}?Ä ÂWz —W? Æ©¥µ∑ ÍdJ?O W ÂW? Ë Í“«ËUO? ÍdJO? W ÂW? «bU „W?W …dJO? ÂWz …Ëœd?J«Ë Í“«ËUO? ÆX|dUM ©pOJW® Í“U«“«d J} ï Wz WïdÖW Í…ËWz w —Wz W Ë W«œU W ? ÂW WUÖU} W ¨—UO W ôW „U

sd? U…—W? Ë X}?à ?}Ä Í—W?Ö œUOu? Í«Ëœ ÍdJO? —WW? ÊULJ?} ? p|ñ|œ bW?Ç W X?}??u?…œ …ËW?ï?? W? Ë …ËW?M?O?? W??à?? v? w?ÇW?? ¨…ËW?«b?? ?J?}?ï? ÊU??L??O?U?? W?J? W?Ç Ë ÂeOU?—u u …Ë ÆÆÆpO ?ï d} ¨W ?}d|œï XïÄ ¨Í—W?ÖœUOu Í«Ëœ ¨Í—WÖœU?Ouò WËuÇ g?OU W?z ¨…ËWdO? U?Ë˙ ÍWU …“ï? WËuÇ W? ¨ÂW W? w~W? Í«Ëœ w e«œ«œ


170

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

Ë Èu ÍWW?W ÍU~?«“ W } ? w«u ¨«ËUz˛˘˙ ¨‘…—U? Wz ¨…ËWOW?W ÍWU? …“ï Æ©≥∂ ‰® åWJœ ÍWWW wu «œW Í—U ï WM gOUJ|u WWW ¨…ËW?Od?O? M?˘˙ ÍWU? …“ï? Wï?Ç Í—W?ÖœU?Ou? ÊïÇ e|˙W? Í—U?O? W? „U? d? Uz Ë U?~†W? ï? Ë ÊU?N?O? Í…ËW?bM?|u? ï W? X?}Ç…œ—…œ V?}? ? ÊU…œ W?«˛˘˙ «bJ?}U? W? «Ë WU? ¨4}…œ—U W? WWU?Uu ËWz w?U WO?œï O? …Ë«—b}Ä W? p}W ÊU? …œ—Uœ WJ|dJO Í—WÖœUOu Í«Ëœ ÍdJO ï vz ¨W? «˙U Ë W†W Í—WÖœUOu ÍdJO UMU «œ ¨Í—WÖœU?Ou wU W?ËuÇï Ë e} W? W W —U?~} w W?WM …˙ Ë Í—WÖœU?Ou W ˛œ w?W??W?? ÍW?U??U?u?? ÂU?? Ë Íœd? v Ë W?U?? …“ï?? ï «d? Êï?Ç ÊU?W?? Wz W??U? ¨WüW ËW X}WM …˙ g—W?ÖœUOu Í«Ëœ ¨X}W†W Í—WÖ œUOu —WÖW?z ø…ËWïd~O} Í«Ëœ ÍdJO? wU WOË«ËW?U Ë W†W øWU …“ï? ï sd}M? ÊUO ËËœ—W p}?J˛ï ı W wuWKW ÊU…œ w? …œ ÊW …œ —UO W ôW „U W «Ë 5Ç Ë Ê«b?|u W Í—WÖœUOu ï? ËuÇ …d?J?O? ÂW?z Êï?Ç øWU?? …“ï? ï? U? ?U?O? Ë Èd?~ W??O?dJ?O? W?U??U?u? ÂW?z ÊUW?—˘“ Ë Ê«bd?JO? w ôU?Ç Í˙WÄ ËW? …dJO? ÂW?z w«—W?M|u «b?J}?U W? WU? …“ï? W? w?U?u? Ê«œW?? W? W?«˛˘˙ Ë «œ«ËU?z˛˘˙ w?U?? W?~d??Ö …—W? ï?J?«“ W? ÊU?? ?ï?? U?? d?d?W? ÍËu?? W W? ÆÊW?? …œ w?W??W? Í…ËW?œd?? d?O? Íd??}? «b?b?M?|u? w?U? W?ï?Ä ¨«œWJ?œ ÍW?Od?JO? W?U?U?u? ËËœ ËWz ÙU?ÄW W?O?OJ?O? ï? d?}? ÍW?W?W? w?œd? e˙ ÊïÇ øW?W …ËW?O?—W?ÖœU?Ou? Í«Ëœ Ë Í—W?ÖœU?Ou W? w W?O?b…u?WÄ ı p?Oï?ï? d?} wU? …—ËW?Ö Wu?WK?W w?~d?Ö wJ}?W «bJ?}U? W WU? …“ï? ï ËuÇ p?Oïï? d?O ÊïÇ øs?JOï?ï? d}? Íœï ?O? Ë dJ?O W? —W? ¨ÊËU ÊU?Ëu W? W? ¨«ËUz˛˘˙ ͢ñ? Wz W W?OO? w«Ë«ËUz˛˘˙ w W?ïJ«“ ê?O «bJ}?U W …ËW?U …“ï? W…ËuÇ W?d|œï X?ïÄ ¨Í—Ëu ?u Í…ËWMO?†ïJ} ¨WU?O w ?«“ ¨U˛ïï?Ģd Wz ¨U?˛ïïOï? wU W?W Xï?Ä ÍdJ?O? ¨«bï?O?UJ?Oï?O? ï? Ë Íñ}?Ö—U? w? ?«“ ¨W?W?W? ¨»…œWz w? ?«“ —U?O ? W „U? —U?«Ëœ ÆX}W? ÊËud?} Ë Êb?M|u? Íœï? O? w~?dÖ w?J}?W Êd|œï? W«˛˘˙ «bJ}U? W …Ë…ËËó} ÍWU …“ï? WïÇ WOU—u? W XOM}*W…œ ÊU?L}Ä ÊïÇ WO?U—u w?U W~d?Ö …—U «œU?Jd Wz Ë U?ÄË—ËWz wU? …—ËWÖ …—U Íd?}U?Ö ÊU…œ W W? ÊñÄ W? W? X?}Ç…œ—…œ Íd?F??O? w«u?œ Ë ÊU? ˘˙ Ê«b?WÇ W?«˛˘˙ ¨X?|d? …œ gU?/ Ë Êu?ö??W?z ˘ñ?? W?z w?Çï? ÆW??O?U?—u?? Ë W??O?z«œ«œ w?U?? …e??}? W? s?d??Ö—…ËœËu?? U ?A} ÊU?OU? W…ËU W? Êd0 WUW?W ËW?z U ÊËœd Êï? wUï w?U W ?O?ï „WW —U?O W? „U ÆsËu…œ V?}

Ë …ËWM?}†…œ W«Ë ïJ«“ Í—ï?O˘d?Ä „…Ë Ë ÊËU


171

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

Íd?J?O? Í“«ËU??O?? Íœï? ??O? Ê«b?W?Ç Ë …—ËW??Ö w?W??W?? ÍWU???U?u? —«u?Ç «œñ?|œ ËW? —W?? w?J?}?u???W?W?? ÍËU? Í…ËW???}?W? …Ëœd?? W?U?? …“ï?? ÍW?«Ë…˙ wW???W?? WuW?KW ÂWz ÍdJO? W ”U ”W W ˘ñ W?z X}à Ë UJUA?OM …œ ï ÊU? W«“U |˙ wU …e?} W ¨pOïï d?O W«Ëñ X}à? Ë «bUAO ÊUL? WWËu/ Í…ËW}?W ÆU U ¨ÊW?U? Wz w?A?OM? ?AW?~}? Ë Êœd? W?Ñ«˙ Ë …ËW?œdJ?O? wU? …“«d? U?z Ë ÊW? Wz Ë W? W?z U—U Ë —uJ˙ ‰ïÄ Ë d?O «œUÖ ”W Ë X|d}U—U? W «œUOœ wJ}M|u êO? W W ˘ñ Wz ï? ï? W? WJ?u?Ç ¨œd? Êd|œï? X?ï?Ä ÍdJ?O? ÊW? U?U? W? Æ…ËW? ?}?M|u?? U ÂËU? ?u? ÆÍœ w«—˘“ W? Ë w˘˙ œ—U?â?˙ W Ë ÊU? ËU? bï?L?~“ W ¨—U?u?O W? ¨…ËW? |—b?M|u? …œ ËW?z wÇW? ¨U? U?M?}?W? ?}? W?U? —W?z sd? ?U?…—W? ÂW p?}? W? êO? —U?O? ? W? „U?

WW? …œ …˙W?Äô Ê«—«“W W«˛˘˙ W? ¨W?UO?O?W?W? …“U? |˙ Ëu? W ÂW?z WW ÍW?Wz—u? ÍW?«Ë…˙ ¨…ËW???O???O??…œW?z Ë w? ?????«“ Ë w?W??üW?? ï??? Ë w??W????W??? Íd?J??O??? Í˙«“U? ÆU WU …“ï ËW? Ë …ËWM?…b? —U?O? ?? W „U?? Í…Ë…—W? ÍW?«d??Ö…—WÄ ËW?z ÍW?Jœ w?J?}?$—W? U? dJO W UJU wWAO W Íu „…Ë Íe|˙W W 5M} «˙ gd ÍW…œU WOdO~ AÖ ∫X?}??u?…œ —U?O?? ?? W? „U?? Æ…ËW? ??}??à??}?N?…œ r? u?? „…Ë Ë X?}?†U? …—U—…œ w?â??O? Ë Ë ÂeOU?—u u …Ë ÆÆÆpO ?ï d} ¨W ?}d|œï XïÄ ¨Í—W?ÖœUOu Í«Ëœ ¨Í—WÖœU?Ouò WËuÇ g?OU W?z ¨…ËWdO? U?Ë˙ ÍWU …“ï? WËuÇ W? ¨ÂW W? w~W? Í«Ëœ w e«œ«œ Ë Èu ÍWW?W ÍU~?«“ W } ? w«u ¨«ËUz˛˘˙ ¨‘…—U? Wz ¨…ËWOW?W ÍWU? …“ï ÆåWJœ ÍWWW wu «œW Í—U ï WM gOUJ|u WWW WW? U X}†U? ÊUL}?Ä ÍW W ?} ? Í—WËWzï …ËW?W W ?} ? Í—W ÂW —U?O W? „U

¨ åÊUU~«“ò W?ï Ë ÊËUM}NO? W—W «ËUz˛˘˙ «bU? U W W Í åWU?O|u WW?Wò ËWz åw?Ëu?? J?«œW?ò Í—U?? ï? WW?Ëu? „W?…u??}? ıW? Ë Êï?Ç ‘W?U??O|u? W??W??W?? ÂW?z w?L?†W? Ë …Ëu??? ?J?«œW? …“U? W?? ¨W??åW?J?œò ÍW??W???W??? ÂW?z Ë åW?J?œò ÍW??W????W?? Ë ÊWU U ÊU?OU WOdJO? WWOOUJAO?z Ë s} wU WuWK?W Ë WW U ¨v …b?†WN} ËWz Ë W?W? U? WU?O?O?}?Ä W? ÍWO?œï? ?O? WU?N?J}?Ä ËWz Ë W?O?OÇ ÊU?O?U? W?O?OJ? WÇ U?Ö“…œ W?«—U?O?d?Ä ÂW?z Ëu? W? w ü…Ë ÊU? ï? d? Uz ø5?Ç ÊW?JU?…œ W? ÍW?«“U? …—U?O?d?Ä ÛW?Ëñ? œu U? ¨ÂW? …œ WW??W w?U w?}à? WW? …ËWz wU? ‘W? W Ë …ËW? ?…œWz w?U?L?}?K? W ÊU? W??O?O?«d? u?1œ …Ë«d??J|˙ W? ï? w?U? W?O?W?«˛˘˙ …—U? Ë X?W? …œ Ë U? …bï? «—W? W«œU? …—U?Od?Ä ËWz w? W—W? —U?O ? W? „U ÆX?W …b?}?W? }?


172

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

«bJ?|ñ|œ W? wW?W? ÍWU??Uu? —«uÇ w?ÇW? ¨…ËW«œU ÊU?W? WU?Uz …—W? w ü…Ë …ËW??A?O?U? W? Ë …Ëu?? J?«œW? …“U? ÍW?W??W?? X?u?Ö W?? ï ÆW?U?? …“ï? ï? X?|d?}?…œ bW?Ç Ë …“U w?J}?u?W?KW? b?WÇ ÍËU? ÂWJO?ô X}?…œ ¨…ËWï?ËW? WJ?œ ÍW?W?W? ËËœ ÍËU X?}…œ ¨s?WJ ?}?Ä ˙…ËU Í…ËWzï? v ?…b ÊU? …“U wJ?}M?O«Ëñ?} Ë ÊËu?Çï W? X?O?}??à? ?}?Ä ÊU?L?|u? Í—U?O?d?Ä ËËœ Ë …“U? wW??W?? ÍW?A?}?? ËËœ Ë Èu w? ?}?? ?

Ë wÇ wU X?}«“…œ …e|˙W ÂWz 5}à? Í…ËWzï …ËWWË«—b ü…Ë Ë ÊË«d? Ë ÊË«dËu W X}à X}«u…œ Íb…ËU? wUï wJ}†UM Ëu W ÊU u~} ÆU? …œ WWW ÂU Ë v

WJ?œ ÍWW?W …ËW?W«“U W?W?W ÂW X?}à ¨…Ëu? J«œW? …“U ÍWW?W? «ËUz˛˘˙ ï? …ËWM?|d? W? œ—Ë U W??O?O ÊU??O? WU?W? Ë UU? ê?O? WU??? ÂWz ÂüW? ¨…ËW?Wu?ËW?

r}?†…œ ÍËUJ«˙ W Ë …ËW? —UA?U ÆWMO?W ?«˙ Í…ËWbM?|u Ë X?J} Ë œ—Ë Í—U?O«“ ËU? ï? W?O?…œW?z Ë Í—W?u? Ë wW???W? Ë Íd?J?O?? W?U??U?u? Ëu?? W? ÂW?z w?«b|ñ?? U…œ ¨UJ? dJO? W wWU? u W? W«bJ?}W? wWz—u? W UN?W ËËó}? ÍWU? …“ï ÆWU …“ï ï …Ë«d Ë …Ëœd pO }ï d} w } uÖ «œUOËœ Ëu W W WW v

W Ë ÂWËËœ w~?W Í«Ëœ w W—W W g?OJO ï? d} —UO? W „U W«œ…ËW? dW W p}? W WOO?WW? …“U |˙ ÂWz «bJ?}U W ¨X}?«“…œ «œW~W ËWz ÍËË˙W? …ËW«œ—U

…ËWbM|u ËW?z w …œ—W ï …ËW |˙WÖ…œ ÍW? …ËËó} Ë WU WO?OWW …“U |˙ s?d ï

W?«Ë ¨Ê«d?? …œ q?O???M?O??z ËU? w?U?? W?? ???J?}? ÍU?U?? Í…ËW?M??“˘œ ï? ÍW?U??O?U?…—W?? W p} W …ËWAO W…œ“ï Í…œW W Ë WW ÍËËó} ÙU ≤∞∞∞ ÍWJe pOïï d} U Ëu? WW «bAO? W ?O Í…œW wU? WOUï W? Ë WU WO?OWW? …“U |˙ sd? dÖ ¨—WK?U f—UÇ ¨d?O «œU?Ö Í—ï W? w~d?Ö Ë …—…ËWÖ wu?WKW? Ë WW ÍË…d? dU“ W? X?W ˜˘d?? «œW?üW? …—ï? ÂW?z Â…œ—W?W? ÆÊW?? …œ ÍË…ñW?Ä —u?J?˙ Ë ÂËU?? ?u? ÆU …œ ÊœdJ —W

”U—WU Ë ÂeOçO…“ïÄ ‡ 6.5 ÂWËËœ wUNO w?~W Í«Ëœ ÍdJO Í…—ËWÖ wJ}W w«b|ñ? Í«Ëœ —UO W „U

ËWz U? U …ËW?z wU?AOM? …œ p?|—ï ê?OW Í…ËW?z Í«Ëœ ¨ËËó}? ÍWU? …“ï ËU? ï Ë X|œ ï? ËW? ?«˙ ¨ÊËUM?} w? W—W? «ËUz˛˘˙ W? ÊWU? U? W?UO?|u W?W?W? Ë d?JO? Ë w?x???W?z ÍW?«ËW??z Ëu?? W?? ÙW??ÖW? ËËœd??«˙ v?…œò W?? U??? …œ œ—u??? Í—U??Ö˛ï??? U?z WUO? «“ ËËó?} Ë …ËWMOM?JAÄ ©ëOF?{u« WH?KH«® ÊËË«d«œ ÍW?WW Í—W? Ë…ñWÄ


173

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

W? U …œ «d?JUz W?WW?W? ËWz —U?O ? W „U? «œ…d?}Uz Æ©¥± ‰® ås?WJ ËW? uW? Æ…ËW? }M?|u Ë v?MJA?á ?}Ä Íï ÍËËó?} Ë ËËœd?«˙ Ë X} ?J—W Í…u?}Ä X}?…œ œ—u

ÆëOF?{u« ëH?KH« X|dË…b?}Ä w…—W W W? ¨W eO?çO…“ïÄ ÍW?WW? WWW?W ËWz Í—WM|u Íô WOO«Ë˙…ËU?Ç ËWz U …œ œ—u ÍW…—ËWÖ WWOW ÂWz W? —UO W „U

UJï ÍWWW?W ÂWz wU WOO AÖ W?à} wU ÂWJOô W U …b Ë—œ ÍW? W }

Ë X|d|ó? †W W?WW?W ÂWz œ—u? wÇï «b?OUA?O Ë X}M?}UM? wU W?uWK?W Ë ÂüW ÆWO?OÇ wœd —U Íœï ?O Ë U …œ wÇW ”U Ë W«b?OÇW WWWW? ÂWz w~dÖ …ËWW W } ? Í˙WÄ ÂW Ë U …œ ÛWËñ «b…d} ¨ÍWAO W Í—U? „…Ë ¨—UO W „U

“U |˙ ÙW?ÖW Í“«ËUO ¨WU ï ¨W?OOÇ ÂeOç?O…“ïÄ X}†U ÊUL?}Ä ÍW W } ? Í˙WÄËWz ï ËW?z s?}?? ¨X?|œ W?L??}?z w?J?†W?? W? «bU????}?zW? ï? ¨W??O?O?Ç «œW?J?œ w?U?? W?U??U?u?? Ë ËU? ÍWU?W? ?U …“U?? |˙ ËW?z ÊW?U? U? ¨…ËW?M?O|˙W?~ ÊU?ï? X}?…œ W? ÍW?U?u?W?K?W? WL}?z ¨wÇ—WW ¨WU WL}?z wJ†W W ÊU“U ?|˙ ÂU ¨s|œ WL}z w?J†W W W ÂeO?çO…“ïÄ „U? ¨…ËW?MO?M?|u?? W? e?O?ç??O…“ï?Ä ÍU~?|˙W? „W…u??}? ı W Ë Êï?Ç ÊU? ï?? ÍËËó?}? W? p}?W? „…Ë «b?ï? ÍU? ??}z Ë ËËœd?«˙ ÙW?ÖW W? e?O?ç?O…“ï?Ä ÂWz Êï?Ç —U?O? ? W êO w ü…Ë —U?O W „U …ËW? «œW ø…ËWU …œï …ËW? WW WW pO J?}Uœ W Í˙…ËU wM?d?Ö—…Ë ï p}?WK?KO? wœd?J—U?Ö˛ï? Uz W? …ËW«œU? WU?~d?Ö …—U?O?dÄ ÂW p?}? W wU …—«Ë…b?M|u Ë œ—u …—WW? Í…ËWz UNW Íe|˙W ¨w?WO}Ä w ?u}Ä „WWW?W åËW uW ËËó} ò …ËW? eOçO…“ïÄ ÍbœW Ë XOçO…“ïÄ W? 6 UJ Í—UÖ˛ï Uz œ—u

ÆÊW

Ë W?O?OÇ W?O?O«e?O? —W?Ö WJu?Ç ¨W?O?OÇ Âe?O?ç?O…“ï?Ä X}“U? —U?O? ? W „U? ÊU? u~?} „W Í«Ë w ? Í«Ë«œ ÊWU U wU? …—UOdÄ Ë œï? O ¨wU W?WU ¨wœd —U w?M|u —U?O? W? „U? ÍWU? —Wz ËWz Æœd? …œW? gœ wJ?}?W ê?O W? uJ†W? œ—u Ëu? W? W W W?üW ÂW?z ¨‘…—ËWÖ —U?~?} ÍW?†W Ë ÊW?†W Âe?Oç?O?…“ïÄ wU? —W? WU??U…œ ˘ñ XO?}à ?O}Ä Ë p|—U?Ou W? …b p}ï?JMOx? W«Ë …ËWz „…Ë «bW W?O˙«“U W ?Uz ÂeOçO…“ïÄ ÍWWW ‘«ËUz UJ Ëu X}«uU ·ïJMOx Êïâ …Ë ÆWJ }Ä wËu w?œd?JA??O?z w?WU? ÆW??O?O? Ëœ—Ëu?«˙ w?M?OM?J?A?Ä Ë ËËó?}?? åw?œd? ËW?? u?W?ò Í—U??

w†U w} W†WW —U?O W „U „…Ë ¨ …ËËó} W Ë …Ëœ—Ëu«˙ W ¨Âeç?O…“ïÄ ÍWWW ÍWKÄ W? ÂeOç?O…“ïÄ ÆW? «“ Ë dJ?O wU? …“«ËUO …“«u?} Í…ËWœd?JO uJ?†W ¨…Ëu


174

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

U …œ…ËW? bW W? X«“ ÍWW?W W? WW…u?} ËWz ¨W? «“ ÍWW?W ÂW? W ï ËW «˙ Ë sœd?JOMO } wKOU W? …ËW«b J} WU ËWz UNW? X}«u…œ X«“ W

X«“ X?}W ÊœdJOM?O }? wKOU W? v ÆÊW? …b}Ä ÊU?O W? ÊUMO?z wU W ?W W?Jœ w? WU?U? W (Abercrombie, 1994: 322) Æ…ËW? ?}?†ïJ? ?O?}? X}?«uU? X}«Ë˙…œ W«œ—U?œ ËW UNW «œU?Oœ wœd UU? W W W W?WWWW? ËWz ÂeOç?O…“ïÄ WËu/ ï? Æ«bUôW X}ÇU? s|d U wM?O }? W ‘WU ? ËWz ¨sœdJ?OMO ?} wKOU? W

p?}? ? W?U ¨U?J W?L?}?z ÍËËó?}? ÍU?U? W? X?O?ç??O…“ï?Ä wJ?}?ËuËËó?}? —W?ÖW?z Ë …ËW?M“˘œ w?KO?U? W? WW?«Ë«d?Ëu Ë X?M}?? ï? ˘œ ËWz w?œd? U?U? W «b?O? U?$W?z wW —UO W „U? ÍWU~†W Ë XM} ï ˘œ ËWz ï …ËW«˙WÖ ÍUU ‘W? Wz ¨sœdJMO } WËuËËó} ÂWz X|“«d ‘W W ÆX}«“…œ ÊUO? öOz wU WHOW Ë ÊU †u Í—U—…œ wJ}?œdJH…Ë U?NW ËWz Í—U? ¨U …œ WU? M}? ï ˘œ ËWz ÍU?U W W? ¨W ?Oç?O…“ïÄ W Æs?œdJ?OM?O? }? wK?OU? Ë ÊË«d?O~?†W «b?U? W ?M}? ï? ˘œ W? W W?WU? ? ËW?z w …—…œ ¨X|ËW? U? WJ?œ w W?WW?W? ê?O w?M u? W?ËuËËó?}? ÂW?z «œWU? —W?z ÂWz Í…Ë…—…œ U W …ËW |“˘b d w?M}N ÊïÇ ¨U ËW Ë ÊW ËËœd«˙ ÊïÇ WËu?ËËó} ÂWz ÍbOz ÊU«ËW?z ¨UJ …ËW? eO?O…“ïÄ Íœï? O? ÍïW WU? A? Wz ÊïÇ ¨…ËW?WË«—“˘œW U? ?}z Æs«eO —UO W ôW „U Ë «œu —W —WÖW W U? …œ ‘…ËWz ÍW?A}~?U —UO? W „U? «b e?Oç?O…“ïÄ ï Êœd? WA?}~U? ÙUÄ W Íd?JO? U?…Ë—W? ¨U? …œ ï w?U?W? Ë WW? p?O? J?}?Uœ Íd?JO?? W Í˙…ËU? U? ?A?}? ÍW?U?U?u? w? WËËœ Í…ËW? W —W??W? ¨“U? d?U s?Ö—u ¨g?O?U?L†W?z wu??WK?W? W? —UO? W „U? ÆX}M?O…œ Wd|œï? Í—…e|—UÄ Ë w?xW? wJ|dJ?O „…Ë ¨W—ï?HJ«d? ÂW “U? dU ÍdJ?O Ë pO? J}Uœ Ë Âe?Oç?O…“ïÄ Ë U? …œe˙ «b W Í«ËœW? WU ? ÂWz w ï? U „W?UO?œ W W?O?O …ËW ÍU?ÖUz …ËW?U? …œï …ËW? WW? U W?WWW? W W?O…œU? X?|d? U? Ë WW? «œW?UU??O?U?O?? WW?ô ÂW?z Ê«u?}?W Íœï?? ?O? Ë w?W??W? Ë Íd?J?O? ÊU ï ÍW?WW WMW?J ÂeOçO…“ï?Ä X}…œ XËË W Æ…ËWM|d ï? …ËW WW WU ?A Wz Ë p?O?? ?J?}?U?œ w?U? W??á??O???d?Ä W?J?u?Ç ¨X?W?J? p?O?? ?J?}U?œ W? Íd??Ö—W? X?O?«u?U? Ë Ë “U? d?U? ÍdJ?O? Ê«u?}?W? ¨…ËWM?|d? U?ï? …ËW?? WW? Âe?O?ç??O…“ï?Ä w?U? W?á?O??d?Ä øÊïÇ ÆWW …—ËWÖ w WOOWUM ˛Ëœ Ë w ï U «bAO eOçO…“ïÄ


175

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

wËu Ë—œ wU W~dÖ …—U ï W p} W «bU/UAO «œduA}Ä wU …˙WÄô W „…Ë W? …—UW? W? e?O?ç?O?…“ï?Ä wU? W?MO?«Ëñ?} w?œdJ?OW?«˛œ —ï?H?J«d? ÍW?U?U?u? ËWz —W?W? ÊU W?O?O—ï?HJ?«d? ÆX«“ w?UM?}N? W?—W wW?Oï?Ç Ë „—Wz Ë W?O?OU? ÊU Wz Æ…ËWU W? } w«“ ÍW†W U Ë p?O

«dÄ W WJœ wJ|—ï? X}…œ W ÊËu…˙…ËU ÍW«ËW?â?}?Ä Ë«ËW W? ÊW? …b? Ë—œ W?O?O? ?«“ …—u?ÄWW? ËW?z f —U? ï …ËW?«˙W?Ö W U?NW ÊU?u?WKW? Í—U? X}†…œ W? f —U? ÍWW?uÖ ËW? sd~?|uÖ W? ¨W e?O?çO?…“ïÄ …—u?ÄW?W? ËW?z ÊU?? W?O??O?—ï?H?J?«d?? ¨w? ?}?M?˙ï?Ö W?J?†W? ¨W??O?O? ÊU??N?O?? w?œd?JH??…Ë wW?ö}? wJ?}œdJ?H…Ë U?NW? X«“ Í—U? X?}†…œ W? …ËWW? …b…˙ W?O ??O?çO?…“ïÄ ¨U?? …œ w? ????«“ w?W?ö??}? Í«Ë«œ Âe??O??ç???O?…“ï?Ä «b?J?}?U?? W? ÆW?U??? …Ë«d?M?O? …œ—U?œ Í—UJ«˙ïÖ W? ÍËË˙ W ÊW …œ wWM …˙ w ?«“ wJ}WO?˘˙ Í«Ë«œ ÊU WOO—ï?HJ«d ï X?}? ??«“ wœd? —«œ—ËuM Ë …ËW?œdJ?—Ëu Âe?O?ç?O…“ï?Ä —WÖW?z ¨X}? ?OWüW? ï?

Ë 5?M??O? ï? «b??? ??W? w??U?? U?«u?? Í«œËW?? W? ÊU??? …œ—U?œ w? —…œ w??J?}?œd?J??H??…Ë Íu?œËWz w?U?? …Ë«d? ?œW? …e?}? ÊU? W??O?O?—ï?H?J?«d? Íô X??«“ «ËWz ¨Êœd?J?O?MO?? ?}? WOb…uWÄ Ë —u

«d? ËWz ï …ËW |“«uÖ…œ …ËWU W W W Ë …ËW? }M|u …œ ÊU …œ—Uœ ÆÊW …bJ|˙ ÊU …Ë«dJ}á W W «˙…Ë…ËUW W ÍW«—UœU W? ?«“ „…Ë X}?…œ ÊU? WO?OU??MOz W? ?«“ W? W«Ë ÊU?˙…ËU ÊU? W ??O?çO?…“ïÄ W? Ê…b X?«˙ œW? —…œ œW?? w? U?$…—…œ Ê«ËW?z „…Ë ¨X}?? ?}? ÊU?O?U? W??O?O? ??Ëd? W «œW?W?W ÍW?W ËWz ÍËËó}? Ë ÊU W?OO?WüW ï? W ?«“ ÍËËó}? W Æ…ËW? …œ ˘—œW WO?O Oç?O…“ïÄ WOO?«Ë˙…ËUÇ Ë ÊËuÇï ÂWz ËË“ —W U˛ïï?L Wz X|du?Ö…b}Ä ÊU? …œ—Uœ W? 7AW?~}? ï W? ÊdÖ…œ«œ …ËW?z —W?W vÄ ÊU? W? ??Oç?O…“ï?Ä Æ…ËW«d? WJ?uÇ ¨sW?J ÊU? WU?MOz Í…œ«d?Oz Ë X?WW? Ë ËË“…—Uz Ë X?Ë ÍUU? W X}?U WU? ËW?z ÍUU? W X}?…œ uJ†W ¨5? Ê«u}Ä Ë 5?MO wK?OU? Ë 5 …ËU w ? WU? Wz ÍdJ?O? …Ë…ËË˙ ÂW (Abercrombie, 1994: 348) s?«u?}Ä w?KO?U? W? s?WJ? U ¨X}?«“…œ Í—WJUW? Ë —W Ë…ñ?WÄ W Íï? U ?A} —U?O ? W „U? W ¨wJ?O ? WUœ wL? ??O w?M ?AW?~} ï? X}?†…œ f —U? ÆÂeO?ç?…“ïÄ W ˛œ W?J|dJ?O? ÊUI??}z —W? «˙…Ë…—…œW? Ë s?W?J? ÊU?? …œ—U?œ ÍU??U?? W? W???O??O? ”W? …ËW?z U??N?W? Í—«œW?U?? —W?? Ë WU? —W? W …ËW?œdJ?OMO? ?} Ë ÊU? W? ?W w|˙W? 5«u?U W?L}?z ¨s…b? ÊUO?$—W? X}…œ Í—«œWU —W W 7A?W~} ï ¨sW~ Í—«œWU —W wœd —U wU? W eOUJO


176

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

¨Ê…œU? Uz …ËWU? …—U?œ …œ—Uœ w ?AÄW? W s?WJ? W«—UœU? W e?OU?JO? ËWz ÍU?U? W ÍË«d?? ?œ Ë ËUÇ—W? w?U??N??O? w? ??A?ÄW? W? s?W?J? …—U?œU? W?U?N??O?? ËW?z ÍU?U?? W? …u} W X}…œ Í—«œWU —W W 7AW~} ï f —U wËuÇïW ÆWUNWÄ …ËWU —W wM?O ?} Ë Ë«dM?OW w? eO?UJO? Ê«bW?Ç W …ËWM?O ?œ—Ë Í—«œWU? —W w?UM}?N W?—W ¨f? —U? Í˙…ËU? W? ¨WJ?u?Ç X|d?? U? Âe?O?ç??O…“ï?Ä W? ‘…—U? ÂW?z ÆW?«b?}? ÍË«d? W? Æ©≥¥∏ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® X}MO…œ wWüW ï wU˛ Í…Ë…—…œ Íuœ UNW ÂeOçO…“ïÄ pO J}Uœ ï? UW ‘U A} Ë WJO J?}Uœ W Í˙…ËU U A} —UO ? W „U —WÖWz —W?ÖWz ¨ÂeO?ç?O…“ïÄ ï …ËW?œd e?} U?z ï U …œ @?U œ—u? Ëu W Êï?Ç ÍbOz ¨U? …œ wUW ‘U? |U Ë W?JO J}Uœ w?—«œ«ËW „WUU ı W W? eOçO…“ï?Ä W wA˙…ËU wU?u Ë «b? ?J} ”W? W —W? X?|ËWU —U?O? ? W „U? ÂUO?M†œ …ËW? s ÆU? …œï Íe?|˙W? W?? W?«Ë Â˙…ËU? Ë«ËW «b?U?J?U?? W?W? ÂüW? ¨X?|d?~?†W „W?W? ˛œ Ë “«ËU??O?? UN?W —WÖWz …e|˙W? ÂWz ¨X|ËœWz p}W?U Ë WWW? ı W Ë U …œ wÇ wU? X}«“U Ë W†W WËW? …œW U …œ —WW ÊUW? W WUO«e ÍW?UWU ËWz wU …œU W?UM}Ä wJ?|—WW? Ë XO X??Oç?O…“ï?Ä …ËWJ|—W?W ï? X|d? U d? Uz ¨…ËW?WU ÂW? w ï? U w ï? U? «bJO? ?J}?Uœ Ë Âe?O?çO?…“ïÄ Ê«u?} W? ÆXW?J pO? ?J}?Uœ W ÍË…ñ?WÄ …ËW?Jœ ÆWW X«“ w†˘˙ Ë „—Wz Ë —U ï “«ËUO Ë«ËW wœd UM|Ë Ë …—ËWÖ Ë X?}?M?O?…œ ÊU? …œ—U?œ ÍËU?Ç—W? Ë …Ë…—…œ Íu?œ U??N?W? Âe??O?ç??O?…“ï?Ä ÊU?9ËË „…Ë ÍW«e?}? Ë ÂeO?UJ?O ËW?z Í…ËWM?“˘œ Ë w …ËU Í…ËW?«bJ}? w ?Uz ï? …ËW? }?U˙ï? ÂeOçO…“ïÄ ¨…ËWW …bUËx Ë ÊW …bUW «—Uz Ë 4}…b W—W ÊU …œ—Uœ «˙…Ë…ËUW Íb?œW? X?|“«u?? w?U??O? w? W?U?«“ —W??Ö W?Ëu?/ ï ÆU?? U? ©øw?Çï?® Í—U?O??d?Ä ±ππ± w†U? Íœ—u? w?U W?—WÄ w?œ—«ó? †W —W?W? „W…ËW?MO†ï?J}? …ËW? eO?ç?O?…“ïÄ …ËWU? W?ÇËU Í…—U? ˛ Ë ÊU? W~?…œ wËu? ?W«œ Ë ÊU? W?W? Í…—U? ˛ W Íï? ¨U?J ÊUL?}Ä ¨WËu/ ï ¨s?«u}Ä wKO?U W U? …œUU W? WU ËW?z Ëu W ¨U …œ p?—W ı W ¨…Ëu?W «bU? œ—u? wU? …“«ËUO? WÇËU? W Êœ—«ó ?†W Í—W? M}? bWÇ X?}†…œ w—U?Ä Ë @…œ bW?Ç w ?}? W ¨ÊË«d? «œ ÍW? ¨…ËWWË«d? ÊU? …—W? W? «bJ|d?}? óU?

X}?«u…œ W? ??O?ç?O…“ï?Ä U«“ ÂW?z ÆUM?} ÊU?O?~…œ bW?Ç Íœ wU? …e?}? Ë @…œ b?WÇ w«ËW?z Ë …Ëu Í—W?Ë—Ë…œ Ë wU?L?}?K W? w ?}? W? wU? W?~…œ ÍW?—˘“ «bU?/U?A?O ËWz Ë …Ëœd? wU? Wœ—«ó? †W? Íd|œËUÇ v? X}?à X?|d …œ ¨„ï?œ Ë d}?ËW W w?—UÄ


177

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

Æsd?—˘“ v Ë UM}? w~…œ sd? W? »eO? ÂU ¨ÊËu? U …ËW?üË bWÇW W?«d|œËUÇ ÍWJœ ÍË«—b}Ä Ë W«Ë«—b}Ä ÂWz Í…ËWMOËu Ë ÊœdJMO? } W w eOçO…“ïÄ Í…ËW«bJ} ÂüW ¨sœd?JMO ?} Ë Ê«u}Ä wK?OU W«Ë«—b?}Ä ÂWz Ëu W? ¨X|b}Ä ÊU?OUï «œWW?U ÂW Ë „ïœ W w—UÄ ï? øÊ…œWz w } W ÊU w?—UÄ W @…œ p†W wÇï Í…ËWz Í—U?OdÄ ï øÂWN?} Íe}W ÊËu ÊU? WOO ö?Oz ï ø4}…œ dU“ @…œ ¨w?UL}K W w ?} W ÂWz w ü…Ë Âe?Oç?O…“ïÄ øUM}? ÊUO W? w~…œ …ó|—œ …ËËó?} ËWz Í«Ëœ ÊU? W ?Oï? ï

—W??Ö …u?}??AU?? W? W? Æ…ËW«œU? W?W?U? ÂW ÍW?J?œ Í—U?O??d?Ä Ê«b?WÇ Ë W?«—U??O?d?Ä Í…ËW?zï U? ËW?z sW?J ÊU? ï? ÍËËó?}? ÍU?U? W? p}? ??O?ç?O?…“ïÄ „…Ë X?|ËWU?0 Ë s|dMO X|d? …œ W ÍW«œ—Uœ ËWz wH…Ë W W~ 5«uU X} w ?«“ ÊU W …—U

wÇï? øWO?O ÊU9W†Ë…œ ï? WL?}z sW?J …ËWz Í—U?OdÄ 5?«uU ¨s?˘ñ dU“ s?|—ïO?á Ë s?ËW?? Ë s|u?? W? …ñ?Ä W?L??}?z ÍËËó??}? w?Çï? øÊËW?? U—W?? W??L?}?z w?U?? W?˙ï?? ËW U?NW ÊU?ï ÊU? W?ç?O…“ïÄ Ë 5 w? ?O?çO…“ï?Ä Í—UO?dÄ WU? Wz ø…ËW?U ?W Æ«œWz ÊUOUAO Ë X|u}Ä…œ ÊU W W …ËWMMO…œ å«b «“ò ÍWW w?u?W?K?W? Ë W?d|œï?? w«ËW?†U?Ä W? “U? d?U W?? —U?O?? ? W? „U? W?«œ…ËW? ‘ï? Ë X}«“…œ wxW ÍdJO Í—WM|u Ë Wd|œï w W …—U ˛ Í—WJdÖ—W W ¨WMOW «˙ Ë —UuO? W W«uO}?Ä Ë Êd|œï XïÄ Íd?JO Ëu W —W? WU …œ ‘d}? …Ë…ËWz ÍËUW w?U? …—ËW?Ö …—W …d?ÖW?M …˙ W? WJ?}? W W? W?O?O? …ËW ÍU?ÖU?z ¨ å°°°…ËW˘œd?ò Íï? ï? W?u?WKW? ÂW?z ¨wWu?O?Ëu Âe?O?ç?O…“ïÄ W? ˛œ —U? Ê«bWÇ “U? dU? ÆÂe?Oç?O?…“ïÄ W? ˛œ ©w?U??M?Oz w?$«“U?? Ë œu? Ë W??H?d?W?? ® wU??A?O?ËU?W? Í…—ËW?Ö w?J?}? ??}? ??

“U? dU Í˙…ËU?W Æ (Habermas, 1972) …u?O?Ëu? Âe?O?ç?O…“ï?Ä ÍWU??Uu? wJ}WOxW ÍWËu/ «b?U WOOWüW ï W «“ W w Oç?O…“ïÄ Íbœ Ë ÂeOçO…“ïÄ X?|d? …œ Ù˘d?? ?ï? U?~?†W? ï?? …ËW?ï?W ÍW?U??O? ???u?}?Ä ËW? W?J?}?W? Ë W?O??O?J?OM? W? Ë d}?ï U?z Ë “U dU Í—U? Í…—ËWÖ wJ}?W Æ(Abercrombie 1994: 322) wWO?OxW Æ©≥µ¥ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® Âe?Oç…“ïÄ W Âe?O —U Í…ËWœd?J UÄ W …Ëu O? d W«Ë Í«˙ “U dU ¨s WW ˛œ ÊUI}z—W U gO e?OçO…“ïÄ wWOOxW Ë Í“U dU W uJ?†W ¨s}†…œ ÊU W? O?çO…“ïÄ „…Ë ¨W?OO «bœd?JOMO ?} W WH?dW Í…ËUÇ—W? W

Ë X«“ Í…ËUÇ—W «b?J}U W ÆW«bÖïU?œ ÍË«ñâÄW Ë œ«“Uz Ë …Ë«d wJ}?—W uW W«ËU?Ç—W ÂWz “U? dU Íô ¨W?«bœdJM?O ?} W ÊU? W ?O?çO…“ï?Ä Íô w ?«“ Í—U


178

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

wJ|˙ï?Öï†Uz W? ÊU W?Ñ˘d «b?O} W? W«bœd?Jb…uW?Ä ÍWW ?U W—W? uW ËW?z ËUW —WW vÄ “U dU ÆÊ«b?U WËuÇï Ë XM} uÖ—Wz ÍWUO?O«d u1œ Ë œ«“Uz Ë Â«Ë…œ—W wUM}?N W—W Ë X|d?Ö…œ«œ X«“ wU W?O—Ëu u Ë wW?üW ï Ë wUO? …bW…˙ W? ”U ÊU? W? ???O?ç?O…“ï?Ä «b?J}?U? W ¨X?}M?O?U «œW?«bW?…˙ ÂWz Í…Ë…—…œW? X?«“ …ËU~†W ï Ë —Ëu? u Ë WUO W Íb…u?WÄ W«uUO}Ä Ë ÊW …œ X«“ wËu? Wö} WOO …ËWWUO —W?W Í—U Ë WWö} X«“ ÊU W OçO?…“ïÄ Íô «bJ}U W ÆWOO ¨W?O?O w?Ëu wW?U Ë w?U?OU? Ë ÊWö?}? w ?«“ “U? d?U Í˙…ËU?W ¨W?O?OW?U Ë Ë ÊœdJb…uWÄ Íœ«“Uz Ë wUO? ÍWA} ÍW W«Ë W WWWW WI?OW WAO W Íœï? O? Ë “U? dU? Íœï ?O? 5M?O…œ „…Ë Æ©±π≤ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® …˙…ËUËd?O? Í˙ïÖu?†Uz W ÊU?O? Ëœ—W? —U?O ? W? „U? wÇW? ¨ÊUW?U Íb? W?W ÊU?I??}z —W?U Âe?O?ç?O?…“ïÄ ÆX}«“…œ wxW w WWWW WU W Ë Íb W Í—W Ë«ËW W «bï w†UW w?J W?Çò ∫X}?Ëu?…œ “U? d?U Í…—U?—…œ «b~?UËU?W? wJ?}? ?}? ? W? ©X}? è?˘˙® Ë d??O?~? ?A??Ö w? W?W?M? …˙ wU??O?? W? “U?? d?U Íô w?W?M? …˙ w?W?üW?? ï? Í…—u??O? (Keat, 1981:4) åX}…bJ«œW «b eOçO…“ïÄ wWôW W WïËW? «œ—u wU? …dO ?M˘˙ Ë œ—u wœdJ?—UÖ˛ï Uz W? —UO ? W „U W«d?JUz Ë W?O“U? dU? …ËWJ|—W?W ËW?z ¨…ËW ?}M?}?N ?—…œ X}«u?U ‘«œu? …ËW W?O?O? ï U? ËU wJ?|—WW Ë W?JO ?J}Uœ W? Í˙…ËU …ËWJ|—W?W ¨W?OO? ?Oç?O…“ïÄ …ËWJ?œ wJ|—W?W ÂW «bU?J WW ï W?«Ë …ËWz „…Ë p|˙ ‘W Wz ÆU? …œ ÂeO?çO…“ïÄ ÍW?A}~U? …ËWJœ Æœ—u ÂW Ë »…—W ÂW Ë w ö?Oz ÂW Ë XO wU*W ÂW ¨w ?} W ÂW Ë w w—UÄ …ËW?Ëu??? ??W?U? w??K? Í—«u??? —˘“W? Ë 5??«“W? Ë w??U???ÖU?????}?? W? W?üW?? …—ï??? ÂW?z ÆX|dÖ…œ…ËUÇ—W W?W??W? wU?? W~?d?Ö W? —W?z W p?}? W W? «˜ …ËW? «œW?W? ÂWz ÍU?…—W?W s? w?M ??A?}?W? Ë «bËu?Çï?Ëd?O? W? ¨‚u?«ËW? ¨Íd?O?~?b? W? w?œdJ? ??Ë—œ W W??O?O?? d? ÊUM?Oz W WOO?àW U«u ËW?z WWW? Æ«bU WËuÇï Ê«u?}W WOO? ï U wËu ? Ë—œ w}Ä d«Ëœ ‘…˙ ËË XJ} W W ¨X}W w? WW˛œ Ë „ï U wËuÇï W X}A W…œ wœd —W…—UÇ ï d«Ëœ ¨WOO peOU O Ë sUz W Â˙…ËU s XuÖ W ¨wá XO}†W p?à? Ë ÙU? «œu? ò v†…œ W? X?W? W?M}?á? ?…œ W?O?O?M?Uz U?…—W? ËW Í—«˛W? ÍW?A?}?

Í—U?Ö˛ï? U?z ”W? d«Ëœ …“U? d?U Ë p?O? J?}U?œ W ˙…ËU? XËË W? ¨åU? …b?W?«œ


179

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

Í…—ËW?Ö w ï U? ¨WW w ï? U «œW?U ? ËWz Ê«u?}W ÆX?Oç?O…“ï?Ä W X}? XW? W …ËW?J}?Ä WU?O? ï? U? ÂWz p?}?W? —W Æ…ËW?U? …b?…˙ ÊUW?Jb?ËWz ÊU?O?J}? W? W? ïËW?z Ë ÊU? W? ? ÍU?U? ¨W?O?O? «b…ËW?œd? d?O W? Íd?O~?b? W? W? W…ËW?z ÍUU? …ËW?U? ï?

X W?OOÇ—W? wU ËuW? XWU? Wz W ¨X?}«“U ÊU?OU W?OO?ô…œ W ?«—Uz Ë ÊU U?U —«“W? ¨—UËË W? ÊU X?}? ?O?Ëu? V}? ? W? U? ¨…Ëœd? W? W?W??W? wU? X}?œd?

…ËW?z …—U?O?d?Ä ÍWU?? Ë …dW? Í…ËW?z Æp?}?«d?Ö…—W?Ä bW?Ç ÊU X?}? ??O?Ëu …˙W?Äô ¨WOO «bOU WL? u Ë ÊËuÇï W ÍdO~b W w WJOô —UO W ôW? „U W WWO «˙ ÍW?U???U?u? X?}?«“U? ¨…u?ËË w?Ç “U?? d?U? X?}«“U? ¨W??O??O?Ç Âe??O??ç?O?…“ï?Ä X?}?“U? Ë Í—WÖœUOu ÍdJO wU WÖ…˙ X}«“U ¨…Ëu? Ë—œ ï Ë …Ëu Ë—œ ÍW —ïHJ«d wÖ—W? —WW Ë …Ëœd? ÍWW?W? wU W«u?O}?Ä wÇW ¨Ê«b?|u W Í—W?ÖœUO?u Í«Ëœ wuW?KW ÊU…œ …Ë«œ Íï? W w…ËWz wU ¨…u?OËu ÍWW?WW ÂWz wW? W }?

ÆU WU …“ï ÍW«Ë…˙ Í—Wu Ë wWW Íœï O Ë WUUu Ê«bWÇ Ë @dÖ

üW…œ Ë ÊuöWz ‡ 7.5 „WW?†W üW?…œ ï? Êuö?Wz w?MO«Ëñ?}? —W?W «b?Oœd? W?? W —U?O? ? W „U?

«œu?O Ë W ?˙ ËËœ W Íe?|˙W «b?…d} Ë W?«œ…Ë…—W ÍW?üW ËWz Í…—U?W W U? …œ W Íb…u?WÄ p|—ï?âO?W W X?}u…œ p?} W?uW?KW ÂWz w?MO«Ëñ?} Í…—U—…œ —WW ñ Ë XA wÖ…˙ò ∫X}u…œ —UO W „U ÆWOO üW…œ ï …ËWuöWz Íbœ …ËWM«“ g}Ä W W …ËËœd Í…—W WÇ …ËWU ËW ¨«œWWW Ë dJ ÍUOËœ W ¨üW…œ ÆåËu?ö?O? —ï? ©‚W? ÍW?W??W?® …ËW?W? W? Ë ©W?W? üW?…œ® W«Ë w?}Ä Êu?ö?H?O?z ©≤±∏ ‰ W«Ëñ® ÍËUW W? WWU? ËWz Í…ËUÇ—W sW?J Í—UO ? W „U W «œ…d?} —UOd?Ä ÂW W …ËWOOWubM?|u Íe|˙W «œË«dËu Ë V}

ÂU Ë Èu W U?Uz ¨UJU…œ …ËWËuöWz ‚W ÍW?W?W d?«Ëœ ø…uËW «œ ©‚W? ÍWW?W?® …ËWW? W Ë ©W?W üW…œ® W?

w?U? 5«e? U? X?}†U?M?}?Ä Í…—U—…œ ÊU??L?J}?? ? p?|ñ?|œ b?WÇW? ï? Íe?|˙W Ë W??O?O?Ç ÂWz «u?…œW ¨U ó?|—œ Íœ—u ÍWM? …˙ ï ”WW? …ËuU W? Íe|˙W d? Uz ¨U …b?OÇ wüW?…œ ÊËu?ö?Wz w?}?à W?W? …b…ËW?z UU?z ÆUJï? «—W? W?U?OU?…—W? WW?W? Ë XO? ?~…b?} Íb?O?z ¨…ËuËW? «œ ‚W ÍW?W?W? …ËW?A?O? W Ë ‚W? W …ËœdJ?U?? W Íœ—u? ÍWM …˙ ï? XW?W Ë …Ëœd X?OW?W? ÍdJ?O Ë W?W?W w?U XO?«e«Ë


180

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

W? Íï?? «b?W? W?? ??}?? ?? wJ?}?M?|u?? ê?O? W? —U?O?? ?? W? „U?? ÙU??—WW? Æ…Ëœd?? œU?“ ¨…Ëœd W?MJW? …ËWOO? ?«“ Ë ÍdJO w?MOËu w?U W?—W sd…œU? wœdJ?Ë…ñWÄ Í…dW? …bW…˙ ÂW “«Ë «œ…d?} s Æ…u ?|u~? AÄ ÍWW?W ÊU W? «b…d}? Wï X}†…œ W U? …b «˙ Íe|˙W UUz rd?á X|ËW …œ Ë rM}…œ —UO? W „U ÍW W ?}

w ÊU? …—U?O? W? „U? ÍW? W? W?z ÊU ø…Ëœd?JU?? W ‚W?W wüW?…œ Êu?ö?Wz W —˘“ s…b†ËW? U ø‚W W WU? W ÊuöWz Íô üW?…œ w «˙W UUz ¨Êu?öWz Æ…ËWM…b …—UOdÄ ÂWz w ü…Ë w—Ëu

W? ¨W?U?JO? ??Oï?Ä w? ?}? ?? Êuö?W?z w?U? W?O??O?W??W? …—U? s?d? ?~?d?Ö W p?}? W? ¨—U? ï „…Ë g?—U?J|bW? Ë W†Ë…œ „…Ë —U?J|b?W Ë W?UO? „…Ë —U?J|b?W —UO ? W „U Ë ÊË«—ñ}Ö—…Ë w?—U ï ÂW Ë w…—W ï ÂW? W }

ÂW?z Æ…Ë«—œñ}Ö—…Ë ÍWW?W Æ…u?O?Ëu üW…œ —W?W w?Ç Êuö?Wz X}«e? Ë …ËW ?}M|u??O w«u? …œ ÂW ÊuöWz ÆWO“«u?W ÊU Í—…Ë—WáU ÍWWW «bËuöWz ÍW? }

ÂW w …—W Í“«u???W «b?U??O W?? ¨X|˙W??Ö…œ «bW?†Ë…œ Í“«u??}? s?d? ?Ub?U?z Í«ËœW «œW?? ?}?? ?

ÊU ¨Í—…Ë—WáU ÊËuö?Wz Íô ÆWL u —WW W WWüW…œ ËW?z w …—W w Ëd ÍW?O?OUb?Uz WK?|œï? ËWz wW?H?O? uJ?†W ¨W?OO? Íï? üW…œ w?W?HO? ¨Í“«u??W ÆU …œ Í—UOMA}Ä ÊuöWz W WW†Ë…œ (Peperstraten, ∫…ËW?U? …œU??O?? Íb? W? W? Í“«u???W? w ??U?z ËËœ Êu?ö?W?z 1991: 21)

W W?†Ë…œ wÇ—WÖW?z ¨wU?O w ?AW?…œ w ?Uz W«Ë ¨W?W†Ë…œ w ?Uz ÊU?O W? W ÆWOO vW AO «bWUO W UNW «bOUï wu “Wz w ?Uz W dU?“ Í“«uW? W W«Ë Í«˙ Êuö?Wz ÆW?W W U? w Uz ÊU?OO? WËËœ Æ«bW W U w Uz W U X|ËW …œ—…œ «bW†Ë…œ ÆW~d?Ö wö? Wz Ë wWüW? ï Ë wU?O w W?O ?u}Ä W?†Ë…œ ÊuöW?z Í˙…ËUW «—W Ë …ËWœd? dO W p†W? W WWO?O «˙ ËWz X?} Xu}Ä W?†Ë…œ U …œ«Ë Í…ËWz W?O?O? ??u?}?Ä s«u?…œ U? ËWz œd?JU?—U? …ËW? W?W —W?Ö Ë Ê“«ËU??O? «bU?O?U? U«u? Ë ‘U~?†W ï? ÆÊWJ ? W«—W? d? W? wJ}?WL?…“ W Ë d? U?Uz ÊU?OU˛ w?U W?O …—W? W X} †U?—W …Ë…—U ËW Ë WW —W Ë s|d?JW«œ ÊU …—U W X|ËW …bA?}Ä p}U

WU …œ —U wœdJ?W«œ ÊuöWz …Ë…d} ÆX}J…œ «b—W?W ÍU«u Ë X}«e…œ ‘U —U???? ÍW??œd??J???W??«œ ÂW??z ÂüW?? Æ©≤± ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® W??†Ë…œ w??ËËó????}????? ÍW????U??M??


181

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

Ë …Ëu ?Ë—œ ÊU …—U w d Ë UW? w —«dO wJ}œd? e˙ —WW W WJ?}œdJW«œ Êuö?Wz Í˙…ËUW Æ…ËWU? …œñÄ wW ?U w WO?O ?Ë«b}Ä Ë XWW? ÊUO?AOJ}? W—W ¨Ê«—W?Ö—U? ÊU?O? W? W? ¨W? ?u?}?Ä w?œd? —U? wW? ?U Íe?}? v w?WËu?/ wW?†Ë…œ Æs«—«büW…œ ÊUOAO WN} Ë s«ËWUÄ ÊUO WËËœ ÊU?OJ?}? W—W? Ë …“«ËUO? w?W?H?O w?…ËU? ÊU?OJ}? W?—W W?UU?O?U?O? …ó|u? ÂWz ÆW u}Ä ÊUïö Wz Ë w…œ—…Ë—WÄ wL O Ë ÊbM|u wW U wJ|—ï Wï ÆX}?«b} ÊUOO? —WM†œ wWH?O ÂW Ë wW«“Uz wW?HO ÂW X}?…œ ÊU«ËWUÄ w˘˙ w?J}?œd …œ—…Ë—W?Ä W ÂW Ë w?W? W? w?J}œd? …œ—…Ë—WÄ W? ÊU?O ?u?}?Ä ÂW wIW? W X} J}†WJ?} W u?}Ä ÊUOœd …œ—…Ë—WÄ ÍW? U—W ‘W WW? ÂWz ï ÆWW «œW? U?I?Oï? Í—ï? wœ—«ó? ?†W W? X}…œ Æ»…œW?z Ë U?I?Oï? Í—W?u Ë wW? ?W? ÆX?|—œd?|ó?? ?†W? ï? ÊU?W†W? w? W?U??I??O??u?? X?}?U? Ë X?|d?M}??N?—U?? W? Ë«ËW? ÍU?—Ë d? ~d?Ö wËu? W W? ¨X}W? ÊUO? ? U w?U˛ Ë só? ÙW ï? W X?}…œ ÊU? W«ËW?UÄ Ë s?˛…œ «œ…œU? Íu?U? W? WU? W?z ¨s? …—UÄ Ë „W?? u? ? Ë W??OJ?à? w?…ËU? X?}U? ÍôW ÆX?|d? …œ …ËWW†Ë…œ ÊW?ôW ÊU?O?Ëd?W Ë W?†W ï? W? ÊU…ËWœ—«u? Ë Êœ—«u? Ë „W u ? Ë …—UÄ —WÖ Ê«ËWz WJuÇ ¨s~d?Ö —˘“ ÊU«ËWUÄ ï WU ÂW?z …ËWuöWz w?J?—W?? W?†Ë…œ W? Êœd?Jd??Ö—W? w?U? W? U?? ËW?z Ëu?W? ÊU?ï?? w?W? ?U? w?J?à?? Í…ËW?U? —W? ï Í…—ËW?Ö w?dW? ‘W? W?z ¨s…œ ÙU? Ë p?à? Ë ÊU? U? wœd? œU?“ X}U ÂüW? ¨Ê«ËWUÄ W 6 s«u?…œ gOU…dUz ÆX}?…œ w AÖ w$«“U? Ë üW…œ UNW? p|ËUOÄ X}U W?«Ë ¨X}W ÊUOO?«e} wU˛ Ê«ËW?UÄ wU…dUz W Ë Ê«ËU?OÄ W ËW?z Wï? ¨X}?«b?W? U? w?J|ËU?O?Ä ÙW?ÖW? p?}…d?U?z ÊU? ¨«bW? ?U? wJ?}…d??Uz ÙW?ÖW? Êuö?Wz ÆW?O?O}? ÊU?O ËU? Ë p«œ X}«“U? ”W …ËW?ËW …œ ÊU? W«ËW?UÄW? ÍWU†U?M Ë ËUOÄ s?d U Ë sd? «u ï X|—œñ?}~ W U w?~WUz X}…œ W U? …œ…ËW ”U ÆÊWJ Ë—œ ÊUï „…Ë w†UM Ë 5 d

W Í…ËWz ï Ê«ËWUÄ w…dUz …b??M?U??z w?«—«b????L??? u??? W??«Ë ¨ÂW?ËËœ w??Ëd???Ö ¨ÊU??? W??«ËW???U??Ä s?d???? ???U? W?? Æ4O? WJ?œ wËud?} Íó|—œ w?u X}?…œ W«Ë«—œd|ó? †W ÂWz ÂüW? ¨X|—œd|ó…b?†W W?W? ËWz w?U W?O?JO? ? «dÄ Ë Í—u?O? U«u w?œd? œU“ w ?W?W? W ‘WËu?d?}? ÂWz ÊU? W«Ë Ë È˙WÄ…b?} ÙU U?$WÄ W ÊU?OW? W p}?U U?NW WU? Wz ÆWW?«Ë«—œd|ó ?†W Ë @?d??Ö W?M?|u?? s?«u?…œ U?? ËW?z ¨Êu??Ç—…œ Ë ÊËu?? ??A?W?~?}? w?U?W? Ë ÍË«ËW?W? W W~? s«eO X}?…œ W ÍWO?—uO W?O—UO«“ ËWz ÆÊU?O ?…œ Wd~ W†Ë…œ wU? …“—W


182

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

W~dÖ …ËWu?öWz ÍôW pOU9U ÆÙUÄ W? }â wAOJO?U9U X}…œ oW Ë UI?Oï Í…ËW?œd? d?O? ÆX}??A? W?…œ ÍW? W?…ËU? W Íb?d?W? Í…ËW?œd? d?O? ÍU«u? W?Ju?Ç s«u Ë W?W U WMOW? «˙ wFO«Ë s?«e Ê«—«bL u Í…ËWz ï? W u}Ä g?bdW ÆÊWJUAOM …œ ÍW WUNJ}Ä ÂW? W?Ëd?Ö ÂW?z ÆU?? …œ—U? W?? W?WËd??Ö ËW?z ¨Ê«—W?Ö—U?? W?«Ë ¨ÂW?N??}?? wËd??Ö w —Wz Ê«ËWz ¨ÊW? U—U ÊU?O«Ëœ ÍWU Wz ¨U? …œuO W Ê«—«b?L u ÂW Ë ÊU?«ËWUÄ Wd?Ö…œ üW?…œ w?WU?ïÇ Ë …b?MU?z Ë gU?Uz w?M ?«—U?Ä ¨W†Ë…œ W? ÊœdJ?d?Ö—W W?U? Wz Æs?U?U?Ö—“U? Ë Ê«—…ËW?A?O?Ä Ë Ê«—U?O?u? wËd??Ö Ê«—W?Ö—U? w?Ëd?Ö Æï? ?W?z Æs Ê«e} w…ËU ÂW Ë W U wWOJ†u w…ËU ÂW s«u…œ ÙWJ?} Ë s?|ñ ?«œ „W W? X}…œ W?O?O?WüW? ï? WËd?Ö v ÂW?z Êuö?Wz Í˙…ËU?W Íï? X?}…œ p?}?W?? —W W? W?…ËW?z W?O†U?b?Uz W?W†Ë…œ ÂW?z w? …—W? ÍU?U? ÆsW? U ËWz WJuÇ ¨X} ?J—W …ËWJ} W œU“ W ”W X}U ¨UJ ?J—W …ËW „WW ÆX}U ‘U «bUOJ} W êOW ¨wW«“Uz ¨WL?JO ∫X}…œ wWHO? —«uÇ WWU ÂW wJ}W†Ë…œ Êu?öWz Í˙…ËUW Ë ÊU? W??O?O??U?O?? w?W?H??O? W??LJ?O? ÆÍ“«u???W? ÊU? W?«œW? Ë w?†˘d? ?ï?? œu? Ë W W?ÄËdÖ v—W? w w†˘d? ï œu? ¨ÊU«ËW?UÄ wW?HO? wW«“Uz ¨s?U …œd? —W «œWW U W?OOUbUz W ˘œ ËW? W dO~ AÖ Ë w? AÖ wJ|—U Uz W W?OO d gOW?OUW WO?O d ¨W?OUW ÊU ¨W«œW? Ëu«ËW ÆX|ËW? …œ—…œ U~†W ï? Ëu W wWH?O „…Ë v ËW p?} W—W? W Í…ËW U?~†W ï? wœd …e?OU?Ö—ïz ÍWMO?W ?«˙ w—W u?W W Æs|d …u|˙W …ËWU …œd —W wWLJO? ÊWôW Ë UJ wUW Íï wU …—U WÄËdÖ “«u?W wJ}üW…œW? Ë U …bO?U ÊuöWz ÍWüW?…œ …u} ËWz W?«dJUz „…Ë ¨…u AW~O} —UO W „U „…Ë ¨U…˙ w W?…u}W WOO üW…œ wWHO ¨U…bËU w?üW?…œ wW?H?O? W?Ëu/ ï? ¨W?O?O? gO?üW?…œ wU? W?L? ???O? Ëu? W w?W?H?O? p}†W? ï WJ}üW…œ Í—U? Uz UNW Êuö?Wz Íô Í“«uW u?J†W ¨WOO w?«d u1œ ©≤≤ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® ÆÊ—W …u|˙W ·uWKW ÊU rO W «œU~?†W ï? Ë W†Ë…œ w ?UzW Í“«u?W W? WO? Od? œdJU?LU U? ?}z U ÍW? Wz øwÇ ÍUU «bW W U w Uz W W«œW ï «œ ÍWz Ͳïï?JU ÊU? w˘˙ ÍWU?NJ}?Ä W …ËW ?}? W…œ «œW? ?Uz ÂW W«œW? Êuö?Wz ÊU?b?? W?W? d?? ??A?}?Ä W?? ÍW?Ëd??Ö v? ËW? —W?? ?? «—W? Êu?ö??Wz Æ…ËW?ï?? ÊU???M?O?z


183

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

s?d? ? e? Æ…ËW?U? …œU?O? Íb?? WW? «b?U??MO?z W? gO??˘˙ ÍU«u? v …ËW?U? …œU??O? ï Ê«b?†ËW WËu?/ ï ¨…ËW? |d?Ö…œ X —˘“ g?OMËW? ¨wMËW? W W?O?O ?d ÊUU?«u ÊU ¨f?J} s?d ?U Ë …ËWœ—«u? sd? ï? Ë Êœ—«u s?d ?ï w?UM}?N ?…œW Æ…ËWOOMËW w †U W }Ç…œ ¨WWU ÂW ÍWJœ wJ} —W ÍU?«u? ÂW? X??}?«u?…œ W?…“Ë ÂW?z Æ…“Ë w?Ëu? W?? W??O?? ?d? ÊU???O?? W?Ëœ w?W??H???O?? ï ¨UJ?†˘d ï? …Ë…ËU ÍUO?œ —W ? «—W ÂW Ë …Ë…—…œ ÍUO?œ —W «—W? ÊËuóO?ËbËu ÂWz ÆX}M}?ÄWâO Ë UJ†˘d? ï ÊUMOz wM?ËW X}«u…œ «bÑ˘d W? W…“Ë ÂWz WËu/ Í…Ë…—…œ Ë …ËU ÍUOœ wœd?J«d|Ë ÍU«u Ë ÕU W Ë ”ËW wœdJ†˘d? ï Í…“Ë W…“Ë ÆWUMOz ˛œ Ë s?«b?}ö?L?K W? «b? W?O†W?ÖW? X}?…œ …Ë…—W? ÍW?W?H?O? ËËœ ÂWz Í…ËW?z—WW? ÍU~|˙W Ë X|d W? W«Ëœ rz wLOKW ÊUMO?z w˘˙ W u}Ä Wï ÊWJ?—U Íb WW ÆX|dJ wW«œd —W …ËWWOUàW ÊU èW èW «bAOU?MOz ËUW ¨W…ËWJ} Ëu W ÍË—WW WL?JO «bW†Ë…œ W Êïâ …Ë ÊU?uW?KW? wW?LJ?O X?}…œ «b?W†Ë…œ W ¨W?…ËWJœ ÍW? WW?H?O? ËËœ—W ÍË—W?W X}…œ «bAOW W U ËUW ¨UJ W†Ë…œ Ë U~†W? ï wW«œd —W Ë X} L u —WW W —W? ? «—W? ÆUJ? ÊœdJ?†˘d ?ï? Í…“Ë wW?«œd? —W Ë ”ËW? wW?«œd? —W? èW? ÆW?W? ÊU????M?O?z Íô Í—«œ…“Ë w?W??H???O?? «b?W?†Ë…œ w? ??U??z W? w?W?«“U?z w?W??H???O?? W??W? ËW??z Ê«u??}?W? «œW?z W???O?ï?? —U? w??œd?J? ??Ë—œ w?†ËW?? g?O?†˘d?? ?ï??? œu?? Æ©≤≥ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® «œWUUOUO X}«u èW W? X}“«uW ÊU —…Ë—WáU X}«u…œ p}U? ”W W U ÊU ˜˘d Ë U?J ÊU??MO?z ÍU˛ï?ïJ?U? ÍW?Jœ ÍW? W?Wô ËËœ w?W?«œd? —W? «b?O?˘˙ ËUW? p?}U? ”W? W? U? W?UU? ÂW? Æ©≤≥ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® UJ? ?Ë—œ «œËUW? ÊU?O?W?Oï? —U? Í“«uW W 7AW?Ö w eOUJO ÊU W Ë W†Ë…œ „…Ë W “«uW w?J}Ñ˘d W }…œ W ÊU?ï? wU? W?A?O?z …“Ë Ë ”ËW Ë è?W? W p}? W?—W W? p?}U? W?«Ë ÆU? …œU?OÄ ÆÊWJ }W } wU Ê«ËWz w?UW? Íï? Ë UJ?~…b?}? …“Ë Ë ”ËW W? W?O?O? …ËWz è?W? Í—U? ÊU? u~?} …“Ë ÂW Ë Íï w?W fW ÂW W? Í…ËW WOO? d Í“«uW? …ËW«ËWâ}?ÄW ¨X|Ëb s?d?? ?U? Í…ËW?M?“˘œ è?W? Í—U?? ¨6?d??}? Íï? w?W? è?W?? ÂW? Ë Íï? w?W? 5«uU Æ«bUO«u} W WWOï —U w?œdJ Ë—œ Ë «œWWô v ÂWz Ê«u}W WOOœ…uWÄ


184

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

Ë w ï U «œW?Wô v ÂWz Ê«u} W —W?ÖWz sWJ Í“«u?W ÊU Í—…Ë—WáU W? W Æ©≤≥ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® ÆX}W vöLK ï? «œ ¨Wœd …œU?OÄ w?KOU? Êuö?Wz ÍWW?A W? ÂWz ï? «œ «œ…—UO?dÄ ËWz w? ü…ËW Âü…Ë w?†W? W Êu?ö??W?z ø7?|dM?}??N? ?? W?—W? w?Ub?U?z w?W?†Ë…œ Ë U~?†W?? ï?? X}??…œ …ËW } W…œ …ËW?OO …—W Ë @dÖ —U~} wJ}—W? W W åv†Wò ÂWz ÂüW ¨…ËW«œWz wU? W ¨5|Ëb d? «˙ ÊU? ¨X} ·u?WKW? X}…œ U?œUÄ wW? Í…ËW W?OO? d W?

wJ?}üW…œ W? W? Í…ËWz ï WJ?œ w WUU? W ÆÊWJ? L? u ÊU?uWK?W ÊUU?œUÄ wUO? wüW…œ X}…œ ¨sWJ ?U W ‚W W g?OüW…œ Íœu Ë sWJ“«u?W U?? …b?L?? u? Í…ËW?z W?? ?}?…œ ¨…ËW?? ?}?? ?ï? «b??W? „W? W? ¨w?Hd??W?? wüW??…œ Ë ‚W? W? üW?…œ Êu?ö??W?z «œW?W? ?U? W?? ˘œ ÂW? U?N?W? Ë U??NW? ¨X?}? ·u??WK?W?? ÆU …bU W „U ÍW?…œU WËË ËËœ ËW —˘“ Êu?öWz Íô W?OUW ÍW?WW W«d?JUz „…Ë Êu?ö?Wz u?J?†W ¨…d?“ï?†Uz —W? „W Æ©W??W üW?…œ® X?}?†…œ W? …d“ï?†U?z —U?O? ? W? ËW? üW??…œ w?W??O?U??W? Êu?ö??W?z W?Ju?Ç ¨‚W? w?U? üW??…œ X?}?†U? e??O??Ö—W? w?W??? W?? U? ï? ÂW? Ë W??†Ë…œ ï? ÂW? …Ë…—W??W? W??? …ËW?? ??}??? ??W?…œ …ËW?U???—W?? üW?…œ ÍWJœ Í…u?} U?…bWÇ Êu?öWz W? Í…ËW W?~ W W?z ÆU …b?UA?OM ?…œ ÍW…u}? —«uÇ ËWz «œ…d}? s Æ«œW W†W? W ÊUOU?WU Ë X«˙U W Ë U? …œe…˙ ÆÁ® ∫ÊuO«“ wWU? W Ë ÊËœdJOU wÄ«d W —˘“ Êu?öWz W Â…œWUA?O X†W…œ ©≤¥ ‰ ÆÛ Æ” Ë ”d —W?W W? WüW?…œ ÍW…u?}? ËWz ‘W? Wz ¨w?«d ï?L?O wüW?…œ ∫ÂW? W X}…b ?Ë—œ p}U WüW…œ …u} ÂW?z ÊuöWz ÍôW ÆX|d…œœUOM Êb?Ud Íe} ÆÊWJ L u ÊU«ËWUÄ wËdÖ W

«œ…d} ¨W?U …bW W†Ë…œ w?L|˛˙ Ë üW…œ ÊWU? Wz ¨w—U~Oïz w?üW…œ ∫ÂWËËœ U Êd?~ ÊU? U Ë …Ë—W? Íe|˙ d?U“ s|d? …œ—UÇU? U~†W? ï? ÂW Ë ”W? W U? ÂW ÂWz ¨W?ËW? U? …b?L? u? «œ…d?} Í…ËW?z Êuö?W?z Í˙…ËUW? ÆÍ—U? W? UÇ Ë W?L?JO? Ë ‰u?Ä Ë …—U?Ä wœd?? œU?“ ï? X}?M?}?…œ—U? W? ÊU??M?O?z w?U? U?«u? Ë w? …d?“ W?ËW? ÆÊU U Ë …Ë—W ËËœ —WW WüW…œ …—ï ÂWz ÊuöWz wËuÇïW ¨w«d u1œ wüW…œ ∫ÂWN} ËWz ï Í…ËW?z Íœ«“Uz ÆÍœ«“Uz ÊU?O WËËœ ¨W?OOU? W ¨ÊU?O W? W U …œ—U? éO?dÄ


185

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

WJœ wJ} Ëu W W ï W ÍW ËWz „W ¨X?WJO WO} “W ï W XWJ W ¨Wœ«“Uz Í…u} sd Ä«d Íœ«“Uz W W…u?} ÂWz ÊuöWz Í˙…ËUW ÆXO«e…œ d U ÍW?U?? WM?U? Í—U?? ï? W? ??}?…œ W??O?ï? —U? Ë Â«e??O? w?Ëu? ?? ??Ë—œ w?U?W W?J?u?Ç W W?OO? d? ‘W e?O—U?Wz ÂWz ÍËu?…—UÇ 5 W«Ëœ Ë W?U ?O?—UW?z wJ}?—W u?W Æ«“ËW Ë W—ïU Jœ W? WüW…œ ÍW?…u}? ËWz ÊUW? Wz ¨Í—W~ W? ÊU? —W~ W? wüW?…œ ∫Â…—«uÇ Ë p†W? ÍËUW —W?~ W? wW? «œ…d?} ÆWU?uWK?W w?üW…œ Íuœ…˛œ ÍË«ËW?W Ë ˘—œ ÍËu? W WU?? ÂWz W? X|ËW? …œ—…œ —U?«Ëœ wÇW? X|ËœW?z …ËWJ†W? w$«“U? ÍËWz ï —W~? W wüW?…œ ÊuöWz Í˙…ËU W? ÆÊ—ËËœ …ËWOO ?«˙ W —˘“ Ë W†UA?O wM ˛Ëœ w?MOU«œ Ë ˙W? wœd U?Ä—W W w ?u}Ä W?AO W? X|e|—Uá? Íï X}«u? ÊU…œW? p†W? «œW?†ËW «˅œ—W —W?~ W? wüW?…œ ÆWW? wL…Ë Ë W?MO?W ?«˙ wüW?…œ W ˛œ X}à?}W Ë X?|—W«bUO?|˙ôW U UJ†U?—W …ËUU?L}? ËôWô ÍWA?}

ÆX|dWz ËUW X}W ÍWM …˙ gOJ}W —W ¨6J—W ËWz ‚W W? üW?…œ «œ—UO? ? W ôW? „U? ÍW W? ?}?

W? U?NW Êu?öW?z 5M?O…œ „…Ë ÍW ¨˘ñ? Wz U …ËWuöW?z wU …“ W ¨«œUOËœ w?J} } ? êO W U…œ ¨U …bU? W ÂW?z Íô üW?…œ …u?u?~W? W??OU?…˙ Ë Íd?O?~? ?A??Ö ËW ”W?? Ë …Ë«d? W? W?W?U ÂW? ôW „U? ÍWOdJO? Ë wHdW W?U…—U ÂWz Â…œ—W?W Æ‚W W WU? W WuW?KW Æ«b L u Íï —WM|u U r}†U êO s «œ—UO W

ÂU$…—…œ ‡ 6 Ë W?U??U?u? Ë W?U ËW?z X?}?«“…œ W «b?W? W?? ?}?? ? W? —U?O?? ? W? „U? ¨w?—u? W? …Ë«b??O??A??O?†ËW? W? ¨…u?ËË ÊU??O??O?Ç Ë s?}? Ë 5?Ç U?? …œ ÊU??O??U? ÍW?U??u??W?K?W?? ï ÍW W …˙WÄô bWÇ ËWz ÆU?JË…ñWÄ w «“ wMOËu wU WáO?dÄ sd U…—W W Êu}? Ê«u} ¨…ËËœdJU? —W wU W?OdJO? WUUu? Ë WWW? ÍËËó} w?œdJU wJ?|—U? ‘W? W Æ„W?W „ï? U? wËu?Çï Ë X«˙U? wL? u? Ë …—ËW?Ö …—ËW?Ö ÍW?†W ÊU? U? ??}z ÍW?U? ÂWz U ¨…Ëœd?JW? «bœ—u? Íd?O? ?M˘˙ W ”W? U? ??}?z U …Ëœd?

¨wM? ?O Í—Ëu?M W «œW?W?W? W w«“…—U?«œWL?}z Íd?O? M˘˙ W? …ËuW p?}W?


wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

186

ĂŠUW?M ‌˙ X} w?ÇW ¨X}? Ë™W?Ă„WM} ĂŠU? WO?O?WW? WU?Uu? Ă?Ă‹U ¨wM? O? UN?W +U u?Ă– ÆĂ?dO? M˘˙ Ă?WU? â€Śâ€œĂŻ ĂŻ? X|d}M?UO Ă‹ ‌ËWU?J ?ÂŤË™ ĂŻ ĂŠUW†W? Ă‹ X|d~ ?} „‌Ë ÂŤbœ—u? Ă?d?O? ?M˘˙ W? Ăł|—œ w?J|—U?Ă–Ë›Ë˜Ë™ —U?O? ? W „U? Ă?W? ?}? ? Ă‚Wz W?O?O? ‌ËW Ă‹W p} W W }‌œ Ă‹ X?|d ‌bU Ĺ“ĂŻ O Ă‹ WWW Ă‹ dJO? W ĂŠĹ“dJOWU Ă‹u Ă?WĂ‹u/ wU ‌ËW? W Ă?œ—u Ă?dO? M˘˙ Ă‹U wU W?MdOU W?WUJO Ă?WÂŤĂ‹U?Ç—W ‌—W W }?

ƍœWUAO WL}z �Ëœ

ÊU ‌ËUÇ—W —œ Æ`U? r?U Í?L?d ¨W?O?{—U?F? Ë W?U?œ 5 ‚d?A? ?ô ¨ÊËd?  Ë f?u œ—U?d?O ‥¹ ÆÂW W wÄUÇ Æ¹ππ¼ ËdO ÆwU V

sĂ‹b Ă‹ WFU Ă‚U “U ÆÊUd ¨WHK ¨ÂÜ ¨w ܍ Ă‚uK U wUMÂŤ ¨—UJ$d ÂŤâ€œâ€” ‥≤ ƹπππ eUĂ„ Ær ‥ ĂŠÂŤdN ¨‰Ë Ă›UÇ ÆUW w~Md Wu Ă‹ ŠXLÂŽ Ă U~AÂŤĹ“ wUÂŤ Ă‚uK 3-Abercrombie, Nicholas, Stephen Hill and Bryan S. Turner. Dictionary of Sociology, Penguin Books, Third edition England 1994. 4-Brandsma, Bart & Kuik,en Ben (erd.) Denkers van deze tijd, Kok Agora/ Pleckmans 1996 kampen. 5- Brouns, Margo, ea, Vrouwenstudies in de jaren negentig, Coutinho, Bussum 1995. 6-Cahn. M, Steven, Exploring Philosophy, An introductory Anthology, Oxford University press, New York 2000. Ambo/Baarn, BelgiĂŠ 1977.


187

wœdJJWz ÊU WWW wœdJU

7-Delacampagne, Christian, A History of Philosophy in the Twentieth Century, Johns Hopkins USA, 1999. 8-Habermas, J., Knowledge and Human Interestes (trans. J.J. Shapiro), Heinemann, London, 1972. 9-Held, David, Introduction to Critical Theory, Horkheimer to Habermas. Hutchinson, London, 1980. 10- Keat, Russell, The Politics of Social Theory, Habermas, Freud and the Critique of Positivism, The University of Chicago Press, England,1981. 11-Jay, Martin, De Dialektische verbeelding, een geschiedenis van de Frankfurter Schule en het Institut für Sozialforschung 1923-1950, 12-Ritzer, Georg, Modern Sociological Theory, McGraw-Hill Higher Education, USA 2000. 13-Sim, Stuart (red), Dictionary of: Postmodern Thought, Icon Books, Cambridge 1998. 14-Swingewood A,llan,, A Short History of Sociological Thought, Macmillan Publishers LTD 1984, London. 15-Van peperstraten, Frans, Samenleving ter discussie, een inleiding in de sociale filosofie, Coutinho, Bussum 1991.


X|d…œ ŒdM} WWW ÊïÇ

Ë Í“«ËU??O? w?U?†W??…œ wËu?W??? W??—W? ˜˘d?? w?U??W?? U? ÍW??U?M?U? W?ò åWOO~…˙…d —UuO

WU ÊUW ï UËWz ¨W «uW WIOW „W UNW WU „W ï —WÖWz¢ ¢Ê«dA}…œW W«“«ËUO ïKU ËuW ËWz ïUJO

Â…—«uÇ wW

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï


189

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

U…—W ‡ 1 ÍdJO? Ë WW?W W sËW? ï WU? —W —UO? W „U ÍW? W }? Í—˘“ wJ}?W ï ÆW?WU?Uu ÂW?z wU W?uW?KW Ë œï? O? Ë bœ wœd? —U ?«ËU Ë Êd|œï? XïÄ W? …ËW ?}â «œW?Uu?WKW? ËWz ÍdJ?O W …Ëu?UW Íe|˙W? ‘…—U ÂWz w?«bU?$Wz ÊU?O?U? …—u?O? Ë ‚…œ Ë —U? …ËuU?W ¨Íd??O? M?˘˙ ÍW?U? …“ï? ï X?|d?}?MU?…œ e˙W? ËWz wW?W Ë Íœï? O Ë ÍdJ?O Í“«Ëô Ë UJ ÊU?OU …—U? W …˛UUz ¨UJ?ïÖu ?HÖ w?J?˛ï?? s?d?…œU?? w?œd??? …œU??O?Ä w?W??Ëœd?? Íe?|˙W? Í…ËW?z ¨«b??U??A??O? W??«—U??

Ë bW?œËu? ¨W†W? Ë X«˙ ¨Û«d? Ë ‘U ï? WU? …œ—Uœ w?œdJ?MOï?Ä Ë ÊœdJ?W«œ Ê«u} W Í…—ËW?Ö w WOO? ï U Íe|˙W WO?OMUz WeO«ËËœ ÂW?z wœd …œUOÄ ï ÆœËu?} wU …—ËWÖ WËWJ …œ ËuW ¨…ËœdJ Ë—œ «œWd|œï XïÄ Ë Wd|œï wU WWW Í…˛˘d?Ä W??˘œd??? w?U???O???W??ËËœ Ë ÊU???O???W??? W? ÙU??Ä W?…Ë«œ w??W?U???Ñ˘d??? ÍËËó???}??? Ë W??U Í—W?M?|u? W? …Ëœd? w?U??O?W?? W? ¨WU?ËW?J?…œ ËW?z Ëu?W? Í…ËW?Ëu?Ç«ó?ÖW? ÊU??O?W?ËËœ Ë X?«˙ W? w?«ó?|—œ W ÊU??O??W? W? ¨W?Ä«d? Í—W?M?|u W? ÊU??O?W?ËËœ W?ï?? w?U???U??z W? —˘“ W?d??|œï??? X?ï?Ä …Ë…d???}?? ÆW?†W?? «b??O??U??? W??—ï??? Ëu???W??W? Ë w ??«“ ÍdJ?O? Í…œU? wJ?|—WM?|u Ëu?W? ÊU?u~?} ÆW?d|œï? å°°°Í…Ë…—W?J…˙ò Ë dJ?O —W?W W?O?O Êœd? W? w?J˛ï ¨W?œdJW?«œ wJ˛ï? ÂWz X?}«“…œ wW?W? W? WU ?œ—u? Íï ËU? Í˙W wJ?˛ï uJ?†W ¨ÊU? WO?OW?W? Ë w ?«“ WU?Uu? ï wU…˙ W ÊUN?O wœdJW«œ —WW ¨…Ëu Ë—œ U?…˙ w Wå…ËWœdJ…˙ò —WW ƓU Ë “ ¨5zU Ë —…Ë—WáULO AO ¨Û«d Ë ‘U Ë bœ Ë œï? ?O? W? W?? «bd?|œï? Xï?Ä ÍW?W?W? w?œdJ?U W? —U?O? ? W „U?

W? U?? …b?U???? W? ÊU??O??A??O?J?}??? W?—W? Ë U?? …œ Êd?|œï?? X?ï?Ä Íd?J?O?? w?«u??}?Ä Ë ÛW?Ç Ë wW?Ue?O?? wU?˛ Ë W?O?O?«d? u?1œ Ë üW?…œ Ë W?d|œï? Í…ËW?œdJ?…˙ wW?—W?W —U?O ? W „U? W s?…bO?UA?O Í…ËW?zï ÆWJ?œ ÊU W?W?W w?W—W? wL u? Íï ÍËË“…—Uz W Ë …ËuÇ«œW?†W W Êd|œï X?ïÄ ÍdJO —W?W «bOU W? WW?W ËWz w? A?Ö w W…ËWb?M|u ï? sW …bU? —W ÊU?W W? }? ÍW?W ÂWz ¨…Ë«œ …ËWz «b…d?}—W ÆwËUM} «b?ï ÙWÖW Êd|œï? XïÄ ÍdJO ÍW«“ï?†Uz WOOW?W Êd|œï X?ïÄ ÍdJO —W ï? —UO W „U? wd} W …ËW?MOM}…œ —WM|u? ÍdO W ¨w?W?OU? …—W?Ëu? Ë b?W…˙ Í—U?Ñï?Ö ÍW? W??Od?JO?W?U?WÄ w?b?UJ? ï …ËU?W?M W?


190

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

ÍdJ?O? Ë U? …œ—U? «ËU? Êd|œï? X?ïÄ W? …—U?Ñï?Ö ÂWz p?}b?U*W? ê?O?N?} Íe?|˙W ÆU …bU W „WO«u Ë WU ËuW wœdJOW«˛œ W gOd|œï XïÄ

bW…˙ Í—UÑïÖ Ë Êd|œï XïÄ ÍdJO ‡ 2 ïJ?«“ ÍU ?ïU? „…Ë Ë ÊWW?W? ÍËËó}? Í«“…—U Ë Ê«e?} «ËUz˛˘˙ W ÍW?«ËWz wW?W ÍdJ?O ËU w?U …—ËWÖ W?˙«ïÖ Í…ËWMO?†ïJ} ï ÊU?ï ÍdJ?O wU˛ Ëu?W ¨…ËWMW ï «bU?AOËU „W d|˛W Êd|œï XïÄ ÍdJO 5«u?U s}†…œ ¨…ËœdJU —W X?|d? U? ¨U?N?W?W? WËu?Çï? ËW? Ë WËu?Çï? ÂW? W?O?O?? ?d …d?J?O? ÂW?z 5?}?à? X?|d? U? ÍdJO? W…ËWz wW? ï ÆË«dJ—Uœ Íd?JO wJ?} †U? Ë WA}?à bWÇ ï? …ËWMWJO?—u

ËWz ÍdO Ê«u} W …—ËW?Ö w WO“«ËUO Ë W~…˙WW —U~} wJ?|dJO Êd|œï XïÄ «b?d?|œï?? X?ï?Ä w?U??A??O?ËU? d?|˛W? W? ÊW? «œW?U?U?«“ Ë ·u??W?K?W?? Ë —W??Ëu? W?W w? ??«“ Ë w?1œU? W?z w? ?}? ?? ÂW? © Ritzer, 2000: 964) Æ…ËW?M|d? …œï?

Ë Í“ï?†U?z Í…—U??—…œ ÍW?Ëu?Çï? ÂW?z Ë v?«d???Ëu? Êd?|œï?? X??ï?Ä Íd?J?O?? —W???W? „U wÇ W ¨…ËW }Ëu?W …—UËËœ «b} ÍWOOWW WUUu? ÂWz ÍdJO w~…˙WW W „…Ë ¨WWW —WW w?A—UO«“ Ë WWWW ÍËËó} Í—ïO?˘dÄ W W ¨—UO W Ëœ êO v Ë w?UUz W —˘“ ¨W«b ?Uz sd ?e W ¨«bU/UA?O «œËuA}Ä w?U …˙WÄô Ë W?O?OÇ W?d|œï? X?ïÄ X?}†…b?U?L?}Ä w?Hd?W? wJ?}W?—U?O?dÄ—W? Ë ÊU?u?Ö Ë w†œË Í˙U d? d?}UJ—U? wËu?WW Ë Ê«b|u? W wU? …ËUÇ—W Ë W?WU? ÊUOU? …˙…ËU ÆX|d}…œ WU …“ï ï wU …—ËWÖ WuWKW Ë «œ…œ«˙ wœd …Ë…e?—U? Ë W? ?? u W? ÍWd?|œï? X?ï?Ä bW?…˙ Í—U?Ñï??Ö W«Ë Í«˙ —U?O?? ? W? „U?

…—U?Ñï?Ö ÂWz w?«—W?Ëu …ËU? ?…ËW …Ë…ËW? U?NW ‘W?…ËWM? ?«uÖ ÂW?z ¨…ËWï? ?«u?Ö ÊU ÂWz Íô …dJ?O ÂWz wJ}J?WÇ bWÇ Ë Êd|œï Xï?Ä wËuÇï p|bWW? ÊUœu X?ïÄ Íd?J?O?O? w?U? …—W??Ëu Ë …—U??Ñï?Ö ÂW?z d?}?? W ¨X?}? ?d?Ö—…Ë ·u??WK?W? ËW?z Ë …ËœdJ?U?OÄï? ï?ï ÊW?ôW?W w? W…u?}?W Ë …ËW?ï? ?«u?Ö åXuu? ò ÊU?O?d|œï? ¨4}?ÄW?O «b?U ?œ—u? wF?O «Ë Ë œ—u? —W?W Í—«œ—˘“ Í—˘“W s?…ËWz Í—U“«u?

Ë œ—u? Í—W?M?|u? Ë Íœ—u? w?üW?…œ —W??ï w?dW?? sd?…—ËW?Ö ÊU??O?…—U? ÂW? „U? ¨«bU?/U?AO? «œW? }? ? ÂW?z w W?A?}ÄW „…Ë ÆÊW?J ?Ë—œ œ—u? Í…ËWW? Í…bM?Uz


191

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

ï …ËW?…Ë«˙W?ÖW ¨«œ…œ b?W…˙ Í—U?Ñï?Ö wËu? Êd|œï? X?ïÄ Í—U?ñ W? —U?O? ? W Wx Ë ÊËuÇï Wx Ë pWÇ Wx «b OU?AO U …—UÑïÖ ÂWz wU …—WËu wMOu X?ïÄ Íd?JO? W? —W? …—U?Ñï?Ö ÂW?z Í—W?Ëu? ËWz ÊU? —W?Ëu ÂW?z w?W?W? Íb?œ Í—U?ÑïÖ W? …Ëœd? Í åWU? ?|u†Wò ËW?z w}?Ä—W w? WU?UW? ËWz d?} W? ¨sd|œï? Ë w?Wu??O?Ëu? ÊU? ?œ—u?? wU?? …Ë«œËË˙ —W?W? «b?O?«Ëœ ÍW†U?? bW?Ç ÂW? bW?…˙ «œ…d} s ÆÊd|œï Xï?Ä ÍWM …˙ W …ËœdJU W ÍWU |u?†W ËWz ËU wU WM …˙ ¨ÊË«dËu? «bW…˙ w W?…—U˛ —W w? WA?}Ä W W? r|ËœU åWU? ?|u†Wò ËWz —W?W Ë …ËœdJ?}W? ?}? «bï? ÍW W? ?}? W? ÍWWW?W? ÂWz Íœ—W? œWL?Wz w?MO? |˙ „U?

ËW?z r?}?†…œ w?—u?? W? —˘“ ÂüW? Æ…ËW?˘œd?? s? w?†ï?? W? ÍW?? —W?z ÂW?z W?üU????ï??

∫‘W«ËW ÊU ?œ—u wU …Ë«œËË˙ —WW WW …—U?ÑïÖ w$—W wMñ—…œ WU? |u†W ¨ÊU ?œ—u wœdJW ?W ¨weO? ÍUOAOK?O w W˘˙ w?œd e}W ¨ï? ËU Í˙W ¨U~?†Wï? wœd?JOe?OW? ¨Í—ËuUz w?œdJ†ï?Äïï? ¨Ë«—œd|ó? †W wU?W—W?Ä w«bJ?} W ÍW?«—ËuM ËWz ËuW? wb«“W ¨w…ËWW? Ë wUO w?J}«—W ê?O wM A?}W weO w?WOO˘˙ wœdJ†«“ ¨X}?…œ«œ Íï ï w…ËWW Ë wUO w? W…ËWMËe —W Ë UbO wU …“«ËUO ï W Í…ËWW ?W ¨«bËu OüËËU wWOO˘˙ —WW wWÇËU Ë Ê«bWÇ Ë …ËWeO? wU WWUO Ë »e?O ï Êœd …bWÖUÄËñÄ W Í—W?ÖWU˛˘˙ wU˛ ÍËËó} —WW …b?W…˙ Í—UÑïÖ w$—W WU |u†W? ËWz ÆWWU ÂW ÍWJœ Í…œ—Uœ W? …ñ?Ä ¨s?|u?? Ë Êö??O?Ä Ë w?d??O??U? W?? …ñ?Ä W?? «b?U?? ??œ—u?? W? Íœ«“U?z w?†U?? …œ wœd? “«Ëô Ë e}?N?} ¨w…ËWW? ÍUL?O ?MOz Ë Õ˘˙ wœd? “«Ëô ¨wW?üWï? wW«œW?U p}†W?ï wœdJ ?Ë—œ W ÙU …œ ¨«b?eO Í…Ë…—…œW p?}üW…œ Ë U«u Ë e?} —W ËU?ÇW „W?W?â? U b?WÇ w?UœU?O?M Ë W?U?U?u? p}?†W?ï? Í…ËWœd?J U?Ç Ë ÂU? W? …Ë«dJ? Ë—œ ÊU?œ—u? ÍU~†W?ï? ï ÊU? WO?œ—u? We?O W? «œWU?A?}? ËWz w…—ËW?Ö w?U? WÇËU? W w? ?}? W? U? ?A?}? Íœ«“Uz ÙU? …œ Í«Ëœ ÆX?}M?}?U? ÍïËW?z wJ?}? WU? wUO wULOz wWJOô U A} ¨WUU «bO } W wU WÇËU W gO—UÄ Ë «bO—UÄ dWLO U „W p}üW…œ wœdJ Ë—œ ï p?|ËU~W U A} ¨WOO…œUUz w…ËWW Ë „W?…u??}?Ç—«u?Ç W?O??O? p?|—u?? ??…œ ¨W??O?O? «œ«—U?zW? …ËW?e??O?? w?U? …—Ëu?M? u?œ ËW? «bU? ?œ—u? wJ?}M?|u ê?OW? ¨ÊUL?O?W? W? U Ë w…ËW?W w?Uu? ï U?J ?Ë—œ Í…˛˘d?Ä ÍËU? W?O??O p?}?? ? ¨X?}?U?U? ÍW?M?O? W?? ??«˙ wL?? u? ÍËU? W??O?O? p?}? ?? ÍËU W?O?O p?}? ¨X?} e?|˙ Ë ÊUU? Ë üW?…œ ÍW«“«u?W?«œW? wJ}?œdJ?W«œ


192

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Ëu?WW? ÊU? W?O?O?U?O? …e?} ÍW?U?N?O ËW? U?O? p}?U?N?O? W X?}…œó? p?}†W?ï?

XïÄ W W?UM …˙ ÂWz »eO? wU W? ˛ïïbU?z —WÖWz Æ…ËœdJU?O†ïÄïï? …ËW WËË˙ Ë W??O??O??«d?? u?1œ Ë Íœ—u?? w?üW??…œ W? ÊËu?W?˙…ËU? W? ¨s?«“…œ ÊËu? Êd?|œï?? WU? ˛ï?ïbUz ÂW?z ÂüW ¨X}«“U?z ÊUOœ—W?Ö Ë s«e?OU ¨ÊU?O ËËœ—W Í…ËW?œdJ…˙ …ËËó?}? ÂWz ÍË«—b?|d?Ö ï ËW? ?«˙ W?UM? …˙ ÂWz W? …ËW—U?A? W?OO? ?«˙ ËW?z s«u?U ¨ å˘ñ?Wz w?U …—«œW?U?—Wò W?Ëu åwM?|Ëœ wU? W?Ö—W?LA?}?Äò «bO?} W? ÊW?Md?O?U ÍW?†U? …œ ÂW? …—U?Ñï?Ö ÂW?z w?U? …—W??Ëu Ë b?W?…˙ Í—U?Ñï?Ö ÍW?U?M …˙ ËW?z Ëu?W? Í…ËËó} ËW wWM …˙ w?J}MO«Ëñ} W sJ}W ¨…ËudÖ ÊUœ—u? wüW…œ W «bO«Ëœ Ë X?|d? …œW?? ??«—U?z wU?? …Ë«œËË˙ …ËW?W? w?Ëu? ?? ??Ë—œ W —W? w?J?˛ï? W? W†U?? …œ „W?O?b?}??uzU? ï …ËW?? W?O?b?}?u?zU? W Ë p?|˙W? ï? …ËWJ?|˙W? W? W?L??}z ÍU?~†W??ï?

!UUz Ë ÊËW «˙…Ë…ËUW p?}FO «Ë W WËu…˙Ëu wW—W WUM? …˙ ÂWz ¨U …bâ}Ä«˙ X}«u? W W?OOWM? …˙ w WO—U?OËË wœdJ ?Ë—œ w«b†ËW ¨…Ëu? «d|Ë wU? …œó Ë „W? ¨W«œ«—U?zW U? ?}??z Í…ËW X?}?MO? ? …Ë…d? «u? w?J}?U?N?O? w?UœU?O?M W? ÊËW?

w…—W? wd|œï X?ïÄ ÊU Êd|œï w?uWKW? ËWz ÊU ÂWz wL? u Í…ËWM ?«uÖ Æw…—WU ÊU —U?O?? ? W? „U? ÍW?U?? ËW?z W?M…b?? ?$—W? Ë 5?M?}?N? WôW??W? ÂW? “«Ë U ÂüW? Xï?Ä ÍdJO? W ÊïÇ …e?|˙W ÂWz 5?«e ¨UJ?U…œ Êd|œï? XïÄ Íd?JO? Í…—U—…œ W p?|bW? Í…—U—…œ w?Ç ¨U? …œ wU? W?u?WKW? W? ”U Êï?Ç ¨…u? A?W?Ö Êd|œï? Í—UÑïÖ —UO? W „U wUO? W W ¨WOOÇ WOO?WW …“U |˙ ÂWz ¨X}†…œ ÊU?OU …e} Ë Ê«bJ?} w?$UU?zW Ë «b?U ?œ—u? wJ?†W? w ? WœW? Ë œ—u w?W? ÖW? W ¨b?W…˙ ¨X}M}Ç…œ Íb?}uzU WOOÇ …d?JO ÂWz ø…ËWOOWu? «uÖ ¨Íœ—u wüW?…œ wœdJuU Íb}?uzU UUz 5?dá WU?L W «œ…d}? ® ø…œ—u wüW…œ W? ˛œ Ë U …buU l?O «Ë ÊU ¨4}?â…œ …—UÑï?Ö ÂWz wU? …—UËË Ë bW…˙ Í—U?ÑïÖ wU? —WËu «b?U œ—u? W ï «œW†U?…œ ÂW œ—u? wU W?OO?UO? W WW?uU WU?NO? ËWz w†UM? WOb?}u?zU ÂWz Í˙W? b?W?…˙ Í—U?Ñï??Ö w?U? …—W?Ëu? U?U?z ø…ËœdJ? ??Ë—œ ÊU?O?U? ??œ—u? w?J?†W?

Ê«ËW?z ¨…ud?Ö «b?U? ?œ—u? Í—ËuU?z —W?W ÊU?O? ?…œ Ê«ËW?z ¨…Ë«b?U?$Wz ÊU?ï? ËU w?U? …—ËW?Ö …—«œW?U?—W? W?WËu? Ê«ËW?z ¨W? ?…œW? ÊU?O?üW?…œ Ë d?JW? Ë Ê«bM?“ Ê«ËWz ¨ÊW? …b?W«œ «bU?—U u?W? Ë Âe? Ë ÊUï? —WW? ÍË…“ Ê«ËWz øÊU? œ—u?

«ËUz X?|u ÊU?Oï?Ç s«ËWz ¨ÊW? …œ—…œ p†W? Ë Êd?Ö…œ—…Ë p†W? Ë 4|—“W?…œ«œ p†W?


193

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

¨X}W «b?U œ—u W? Íb}uz U —W?ÖWz ø b ÆÆ ¨ÊW …b?W«œ üU wbM|u? w—ï wU W?OOUO w†U? …œ wœdJL u wW?—W …ËWz ¨WA—˘“ —˘“ Ë WW ÊUu?~} W

ËW?z w?W—W? „W? ¨«b?œ—u? ÍU?~?†W?ï?? ÙW?ÖW? W?«ËW?z ÍW†W??U?? wW??O?ïÇ Ë œ—u??

Æ©suM…œ bW…˙ wU …—WËu ÍW«—UËË …ËW ¨b?W…˙ Í—U?ÑïÖ w?U …—W?Ëu W? p} W? „…Ë ¨…bW —U?O? W? „U Í…ËW?zï «Ë ¨Âd?ÖU ”W? W e?|˙ Ë …d“ +U?“ Ë r ?W…b?†W ï? ÍW? W?«uÖ U? W —U? ?«ËU ÂWz …ËW?z Í«Ëœ ¨ËË˙ W?W? …œ Êd|œï? X?ïÄ Íd?JO? ï? Íe|˙W? wM? ?AW?~}? «œ…d?} Ë Ê«“…—U «œ…—«u? ÂW ÍW«ËWz Í…ËW?MO†ïJ?} wU$—…œ Ë ÊËu?Çï Ë«˙ W WM? AW?~} ÍU? ?ï?U Ë d?O? ?M˘˙ Ë ·u?WK?W? ÊU—˘“ w?J}?W Ë 5?Hd?W? Í˙…ËU w?M|u? wU? WWW? w ?«˙ œ—u Í—WM?|u U ¨ÂW? …œ œ—Ë«—W ¨4|b?J}Ä «ËUz—ï? wU? ïJ«“ „U?? w?U?? W???? w? ??A?ÄW? “«Ëô w?H??d??W?? w? W?U?«u? ı X?}?«e? Ë X?|ËW?? —…œ ï? Æ…ËuÇ«b†WW «bOU WL u Í—˘“…—W ÍW—˘“W Íe|˙W ÊïÇ Ë W…Ë…—UO W

ÍË«dJJWz W Wd|œï XïÄ ‡ 3 Wò ∫X?}Ëu?…œ bW…˙ Í—U?Ñï?Ö wËu Êd?|œï Xï?Ä W …—UW? —U?O ? W „U?

X?ïÄ w?«u?? }?Ä ÊU?W?W Æ5?M?O…œ w?WU?e?O? w?U˛ W?d?|œï? Xï?Ä Íœï??? O? ÊU?W Æ5MO…œ üW…œ …ËWd|œï XïÄ Íb œ Ê UWW Æ5MO…œ Wd|œï? wUï Wd|œï …ËWd|œï? XïÄ Íb œ ÊU?WWÆ…ËWM?OM|u? …œ ËËó}? Wd|œï? XïÄ Íœï?} ÊUWW ÛWÇ ÍdW? …ËWd|œï? XïÄ Íb œ ÊUW?W ÆÊW …œ ÙWï? Ë w«d u1œ Íd?W åÊW?? …œ ÊU? W??W??W? ÂW??—W? Íd?W?? …ËWd?|œï?? Xï?Ä Íb? œ ÊU?W?W? ¨ÊW? …œ ©Ê«u—W ¨4 w ÊU WËË Í…ËWœdJ…˙® åÊ«u}Äò Ë åœï Oò Íd~†W WJ|dJO —U?O W „U Íô Êd|œï XïÄ ÍdJO W«ËW

Ë åœï Oò ËWz Íï? ¨…—UÑïÖ ÂWz wU …—WËu Ë bW…˙ Í—UÑï?Ö Ë WW U wJ|åbœò Ë w?U˛ò —W??W Ë …ËW?ï? ??«u?Ö åX?uu? ò ÊU?W?Ud?|œï? X?ï?Ä W‡åÊ«u??}Äò Ë åb?œò ¨åÙW?ï?? ò ¨åw«d?? u1œò ¨åËËó??}?ò ¨åüW?…œò ¨åW?d|œï?? wU?ï? ò ¨åw?W?Ue??O? È—U??? ÆÊW?? …b?…œU???O?Ä Ë …Ëœd?J??U?…œU??O??Ä «œåÊU?? W?J??W???W??? ÂW??—W???ò Ë åÛW?Çò Xï?Ä w«u?}Ä Ë b?œ Ë œï? ?O w?œd? …œUO?Ä W«Ë ¨W?U —W?z Ëu?W ÂWz w?œdJ?}?W ?}?


194

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Ë ËËó??}??? Ë üW??…œ Ë W?d??|œï?? w?U?ï??? Ë w?W?U??e??O?? w??U?˛ —W??W? Êd??|œï?? Ë p|—U?ÑïÖ UN?W W „W ¨«bU? WW?W ÂW?—W Ë ÛWÇ Ë ÙW?ï Ë W?OO«d? u1œ ÊU?…œ Ë —U?Ñï?Ö U…b?WÇ Ë „W?…ËW W? œU“ u?J†W? ¨X|—œU?MU?$W?z p|—W?Ëu? bW?Ç Ë bœ w?œd …œU?O?Ä —W Æs|d?J}?W ?}? Í…ËWzï? W ?u?}Ä Íï?J«“ Ê«b?WÇ Ë —W?Ëu W? w ??u?}Ä å«b?U? W?W?W? w?W?—W?ò—W?W? Êd|œï? X?ïÄ Íœï? ?O? Ë Ê«u?}?Ä W?U?J? ¨w?«b??U??$W?z ï? W?W? …ËW?uËu?ËËb?M?“ —U?? Ê«b?W?Ç Ë ÊU?˛ —U?? Ê«b?W?Ç ÍdJO ËuW W? …b åÊU WWW ÂW—Wò Í…˛«ËW ?…œ W !—W e|˙W Í—WM|u

p|˙ ‘W?W?z ¨ÂW? W Ë X??O Í…œW? U …ËW?O?O?W? W? Ͳ˘˙ W …ËW? |d?Ö…œ w?W?W? ÙU? ≤∞∞∞ W? œU“ ÍËËó??}? Ë ÍdJ?O? ÍW?U?U?u? U?W…œ Ë …˙W?Äô —«“W Ê«—«“W? Æ…ËW |dÖ…œ wWW ÍdJO W? Íe?|˙W? X?}?«“…œ«Ë ¨…ËW?? ?}?M?|u??? —U??O?? ?? W? „U?? Í…ñ?|œ bW?Ç ËW?z p?}??W??

—W??W w?ËËó??}?? Ë w ???«“ Ë w?W??W?? w? W?…ËWM?O?†ï?J?} U?…—W?? «b?W? W?? ??}? ??

Êd?|œï? X?ïÄ åÍb?œò Ë åÊ«u??}Äò Ë åœï?? ?O?ò w?œd? W??Ñ«˙ Ë 5U? Ë Êœd?? W?U?M}?Ä Ë Êœd? W?Ñ«˙ w?L? ???O? ¨ÊWU??U? å…œï? ?O?ò ÂW?z w?U? …“W?Ö…˙ …Ë«b?O?U?A?O? ¨…Ëœd?

Ë åbœò w?U W? W ¨ÊËuU? …u|u? W Ë ÊWU?U ÍåÊU? W«u?}Äò ¨5?OÇ wU? …ËW«bJ?} w?U? W?O?O?H?d?W? Ë w?J?WÇ U?Ö“…œ Ë Êœd?? UM?|Ë Ë 5Ç Êd?|œï? X?ïÄ w?M?O? U??N?O? ÍbW…˙ wU? …—WËu wMO?Ëu …ËuU …—U? ÂWz w«bU$W?z Í«Ëœ UMOz ÆÊWU?U

X?ïÄ ÍåÊ«u?}?Äò Ë åbœò Ë åœï? ?O??ò «b|u? W? …Ë«b?OU?A?O? ¨…ËW?˘bM?|u? W? W W? W? «œ—W?W w?L u? Ë ÊËœd? ÍWM? …˙ W«ËWz Í«Ëœ Ë …ËW?ï? «u?Ö X?uu? ÊUO?d|œï? —W w ÊU ¨Êd?|œï XïÄ Íbœ Ë Ê«u}?Ä Ë œï O W? ”U p} W vU? ¨d Uz ÆÊË«œ Ë ÊWU?U ÊU …b?œ ¨WOO?Ç …œï O? ËWz «b ?OUA?O X}…œ ¨U?J WJœ w W?WW?W —W?W? W?? WU?«u?}Ä Ë b?œ Ë œï? ?O? ËW?z ËuU? —W?ÖWz w?W? U? W Æ5?Ç ÊU? W«u?}?Ä ¨òÊU WWW? wW—Wò ¨åËËó}ò ¨åÙWï ò „…Ë ∫ÊWJ? ÊU W Í—˘“…—W ÍW—˘“ —UO W? ôW „U ÆåwWUeO w?U˛ò ¨åÛWÇò ¨åWOO«d u1œò ¨òWd?|œï wUï ò ÊUOJ}? W êO W dWL?O U W Ë …u ?|u~ A?Ä ÍW«—U ÂWz wWAO?W Í—U „…Ë W? …Ë«b??U?$W?z wJ?|—U?? sd?? U??Uz ¨…ËW?U??œ ¨W?W?z w?U?W ¨…ËW?ï?ËW? W? pe? Íåbœò Ë åÊ«u}?ÄòË åœï Oò Íe?|˙W Æ«bOU?$Wz X}A «œU?Oœ ËuW W p?|—WËu w«u}Ä Ë bœ Ë œï ?O …Ë…d} Æå…ËWœdJ…˙ò ∫…ËœdJU W XA? W W wd|œï XïÄ Í…ËWœdJ…˙ ¨WW?W Í…ËWœdJ…˙ ¨ËËó} Í…ËWœdJ…˙ W WU? W Êd|œï XïÄ


195

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

¨W?O??«d? u?1œ Í…ËW?œdJ?…˙ ¨ÛW?Ç Í…ËW?œdJ?…˙ ¨»e??O? Í…ËW?œdJ?…˙ ¨W?d?|œï? W W?OO WO?O d Êd?|œï XïÄ Íåœï? Oò W?UO? ÂW Æb ì U?~†Wï Í…ËW?œdJ…˙ W 5?O w d? åwU W?«u}?Äò ¨wHd?W Í—…u?}Ä Ë ÍdJO? ÍË«—b?}Ä Ë pWÇ p?}†Wï?

W? W?O?O w? d? åb?œò ¨Íd?O~?U?$W?z Ë œ—Ë«—W ï? ÍdJ?O? Í“«d?U?z p}?†W?ï? wËu? W ¨X}d?O~} «bOW?W Ë ÍdJO ÍË«du?Ö Ë …—uO Ë e} ÊU…œW W? „WOOMO U?NO WU?uWKW? ËWz ÍdJO? Íœ—Ë w W…ËWbM?|u W X ?u}Ä ÊU?OJ} W?—W wMO?U ï ÂW Ë œï? O? ÂW —UO? W „U? Íô d}? W Æsd?|œï XïÄ Íd?JO W? —W W? WW ¨å…ËW?œd?J…˙ò W? 5? ?d? ÊU?Ëu?W? ¨7? „W? Êd?|œï? X?ï?Ä Íb?œ ÂW? Ë Ê«u?}?Ä ÆU …œ …—u? «bO?†œ W Ë X|œ «be|˙W w?†UW W W? gOJ}? ËuW Í…ËW?œdJ…˙ ÍWU? «b?O?W?W? w«u?}?Ä Ë bœ Ë œï? ?O ÙW?ÖW? Wœd? W†W?U? …—ï? ÂWz «b?O? ?«˙W Ë X?O Í…œW? wU U?…—W W? WU…—U? WJu?Ç WUd?Ö ÍWU? ¨WMOW?J}Ä Ë ÊUd?Ö dJO ÍWœd W†WU …—ï ÂW v W „WOd?O M˘˙ w…ËU X}W p}WKKO «bW W ¨UJ?—W?W? W?WU ÂW? w ? ÍËW?œd? Ëx wW?z—u? Ë «bW?W?W? Ë œï? ?O? Ë ÍWWW Ê«u}W WU?OïAOJ˘œ wJ|˙W WOdO M˘˙ ÂWz WJuÇ W?AOMOWJ}Ä ÍWU ÂW? Ë …ËWM?Ç…œ «bó?ÖW? W? U? …œ—U?OM?A?}?Ä å«œWU? U?Ç—«u?ò ËWz Ë Êd?|œï? Xï?Ä ÍdJO wU WÄ«d? WO—W~—U W Èu Í…ËW Ë Íœ—u wüW?…œ Ë ÊU œ—u ‘…—U

ÆÊW …œ—UÖ“˙ Êd|œï XïÄ …ËWœd? WM…˙ Ë …ËWœdJ?…˙ wU“ W W?OO p?|œï O? «bOW?UÑ˘d Íd?JO Ëu?W W Ë …ËWœdJ…˙ W Íb…uWÄ …ËWM?“˘œU «bdJO w WWU êO W p|œï? O êO ¨X|Ëb wU …Ë«—b?}Ä ËuW Ë X|d?J «b†WÖW ÍW?†WU WU?“ ÂW ÊU ¨X}W …Ë…ËWœd? WM…˙ «bU …“«ËUO …—«u W W wWUÑ˘d ÍËËó}? ËuW W …ËW |dJ—u „WWËË W U ï ¨5M}…œ«˙ ÊU …œ—Uœ W …ËWUï?W ÍWUOdJO WA W ËW WOO ?d œï O Æ…ËWUJ…˙ Í—UO«“ wUM}NW—W? Ë Êœd UUW ï „W…u}Ç—«uÇ wœdJUAOM? …œ W WOO d w WUÖ“…œ w?Ö…œUUz ¨UOœ Í…ËWœdJO? ï pWÇ p}†Wï? wËu W WOO ?d ¨UU Ë W W?OO? p|œï? O? êO ÆÊU? …œ—Uœ wœd?J|uËU Ë Êœd? W?Ñ«˙ Ë …ËW«bJ}? ï W?OdJO? „U? w†UW? W UN?W «Ë w ? ¨…ËWœd W? ÊU …ËWœd?J…˙ W X|d?JU? W «bU?NO? Íœï? O? W? p}?$—W W? WU?? ÂWz Í…ËWœd?JËË˙ ï ÆW?W wËu? «œ—UO? ? W ôW? WWô ï U?W ‘˘ñWz Ë …Ëu? }Ä Í˙…ËU vM|Ëœ U? —UO W „U? W s…b w? —U ∫U …œ ÍW WOOJO J}Uœ


196

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

W 7A?W~} ï W? U …b}?á ?…œ …u|ËW ÂeO? —U Íd?O Íœï ?O ÍW«Ë 5W? W ËW?z w?WüW??ï?? Ë Í—Ëu?Uz ÍW?U??N?J?}Ä ÍU??U??W X?}?…œ ÊU?? …œ—U?œ W „W?…œ—U?œ W Í…ËW?zï Í…ËWz ÍU?U ‘W?Wz ÆW…œU?Uz «b?} ÍW?…œ—Uœ ËWz W? sW?J WU~?†Wï?

W?—W?u?W? ËWz ÍU??U?W ï?? ËW? ?«˙ X?}…œ ¨s?W?~ ÊU?? WW?W?? W „W?W?W?W? «b?|ËW? W?W?W??W?? ÂW?z ¨X}?…b?J?«œW? «b??O??}? W?? s?W?J? W??O?O?W?üW??ï?? Ë Í—Ëu?U?z wFO? «Ë vöLK W Ë W ? …ËWU ËWz ËU wU W?OO …—W …—W W?WÖ W ¨sWJ}W? AO Âe??O??? —U? ‘…—U?? ÂWz w?«b??U?$W?z ï? Æ5M?}??«˙ ÊU?O?U? …ó??O?«d? ?? Ë we??…˙ Ë WUJW?Ç ÂW w A?Ö w W…u}W? W X}A? W…b}Ä ÊU?Ë«dJ—Uœ wJWÇ w? WUÖ“…œ Ë åÊUM?}N?W—W? wU …e?}ò W? …uU?NJ}?Ä gO?Wz W? ¨åU~†W?ï w?U d?|˛ò ∫s|bJ?}Ä ¨W?W? W? ?U? w ï?? U? «b?W?ËËœ ÂW?z Ê«u?}?W? ¨åÊU?M}??N??W—W? w?U? W??O?b…u?W?Äò WU?˛ïïbU?z Ë ÊËuÇï Ë d?O Ë Ë«—“W«œ Ë U?Ö“…œ ËWz Íï? W åU~?†Wï? wU —W?ò ÊU 5?Çò ¨«œWz ÊU? d?|˛ wU? W?O?b…u?WÄ W? WO?—W? «˙…Ë…—W?W? W? …ËW? |d?Ö…œ ÍW?˘dÄ W? ÊUË«d?J—Uœ w? W?O}?u?M|u? Ë X?|u†W? ÊU?OJ}? W?—W W? åÊU? WM?OÇ Ë Í—«œWU?—W wL? O? ÍUWM W? åwU…b|“ò ¨W?W «bOW?üWï wU?M}N?W—W Ë W?O?O? ?Ëd? w W?O?—U?O?Ë W? åï? Wï? Í—U?O?ËËò ¨W?O?O?WU?MO?Ç Í…ËWb?U?ËWÇ «b?}? wU?ï? ÊU? …ó?|u Ë 5?Ç W? W?W?—W?u?W ËW?z w?JO?U?ïï?z w? W…ËW?«b~?…˙ «b?OW?UMO?Ç w}ö?L?K Ë 7?J?|˙ï? wË…˙ W W? åwU?O? Í—U?OËËò ¨…ËW?MM?O…œ ¨…ËËó?}? Í˙ï?ï? W? åv?ö?LK?ò ¨WJ?O? ?J}?Uœ ÍU?W?M W? åw? ï? U?ò ¨X}?…b? ?Ë—œ W WJœ wJ}JWÇ bWÇ Ë ¨WOËËó} ÍW?†u ÍË«dJ—Uœ w WW «—Uz W åWO9Wò „WW «—Uz Ë ÊW …bUAOM …œ WUOO —U Íœï O wU WOO AÖWà} …ËW W —WW ÍËU? w??U??? …œ—U?œ w??œd?? W???Ñ«˙ Ë …ËW??«b?J??}? ï?? Ë ÊU??N???O??? w??œd?? U???U???W?? ï? W? ÍWU?JWÇ Ë «“W?uÖ ËW?z Íï? W W?OO? ?d w? —U? Íœï? O? W?«Ë ÆÊW …œ—U?OM?A?}Ä wW? U wJ?|“«u}? Ë X}M}?«˙ ÊU …œ—U?œ Ë ÊUNO? W X}?«u…œ p}?W …ËWU?ïW ÆX}M} …œ…Ë ÍdO~U$Wz Ë …ËWMO†ïJ} Ë Êœd UUW ÊU?? …œ—Uœ Ë ÊU??N?O?? w?M ??A?W~?}? ï? W?W???W? „…Ë ¨W??Oœu??Ë ¨w?«—W~?Ëu? wJ}M? AW~} ï ¨w?WW ÂeO? —U Í…ËW WW Í“«ËUO? Ë«—b}Ä Ë pWÇ p}?†Wï

WWW?W ÂWz W sWJ }?á …œ …ËW«Ë«—b}Ä Ë pW?Ç ËW X}…œ ÊUNO W W?UOœuË ¨å—Uñ?ò ¨å”W W? Uò wU? WJWÇ W? 5 d ÊU?OMd? ~d?Ö W ÊU?L ?…œ —W WU?…œ ‡ ÊËuò ¨åW?OOU?ò ¨åÊËuò ¨åÍœ«“Uzò ¨åW—U?OdÄ—W?ò ¨åv Ë«˙W†œò ¨åÊ«œ—«ó? †Wò


197

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Í—WM?}?N?W—W …ËW? W?—WW? W? Íœ w«b?WÇ Ë ¨åÍbËW?zò Ë åœu? ò ¨å«bU?N?O? ‡ W W?O?OJ?WÇ U?Ö“…œ ËWz W?U«“W?u?Ö ÂWz ÆÊU?N?O? wœd? U?U?W ï? 5«—W~?u Íœï? ?O? ÆU …œ ÊU W Ë ˜˘d Ë UOœ ÍUUW …ËWU~|˙W w«—W~Ëu W ÊW …b Ë—œ Ë ÂeO? —U w?U WJWÇ W? W U …œ—U? pWÇ p}†W?ï W Í—WÖœU?Ou Íœï ?O w?e??OU?J?O??ò ¨åÍb?…u?W?Äò ¨åœUM?u?ò w?U?? W?JW?Ç ¨…“«ËU??O?? w?«—W?~Ëu? ÍW?«ËW? ‡ œu??? ò ¨åÙu?? ÍœU???O?u??ò ¨å…œU?? ÍœU???O?u??ò ¨åÂW??—W???ò ¨åw?U??? ËU?ò ¨åw?? …ËU? ÂWz Íï?W Æs—W?ÖœU?Ou? Íœï ?O? wU? W~?d?Ö WJW?Ç W Íœ w«b?WÇ Ë å7??J|˙ Ë ˜˘d Ë ÊUNO W WJ?œ wU …œï O W “«ËUO w W…u} W …œï? O ÂWz …ËWUJWÇ ÆX}M}…œ«˙ d wU …œ—Uœ Íï Ë X«“ Ë ËËó} Ë U~†Wï

Ë ÊW? …œ—UOM?A}Ä ˜˘d? Ë U~†W?ï Ë ÊU?NO? ï „WW?M|Ë W«œï? O? ËW p}? W—W ‘WU?M|Ë ËWz Æ4?}?A W?…œ Ëœ—Ëu«˙ Ë …bM?Uz Ë U? ?}?z ï gO? WW?M|Ë ÊU?OJ?} W?—W s…b? Ë—œ …ËW«Ë«du?Ö Ë pWÇ ËWz w ï? UM} Ë d?O~b? W wJ}UM?}—U W ÍU?~|˙W Íœï O? W W ÊUL? Ë p}U ÆsA? W…œ wÑ˘d W W«œï ?O ËW p|œï O? —W W

Ë Íœï? O? …Ë«—b?}Ä ËW? W? s?—UÇU ¨s?WJ Í—W?ÖœU?Ou? ÊU Íœu?Ë ÊU w? —U? X?ï?Ä Íœï?? ??O?? ÆÊœd?J?U??L??U? …Ë…—W??W? W?? s?W?J? W?W?U?M?|Ë Ë w?J?W?Ç U??Ö“…œ W? X?}…œ ¨X?}? Êd?|œï?? Xï?Ä Íœï?? ?O?? ÍËU? X?}?W p?}?? ? —W??ÖW?z ¨g?O?d|œï?? …ËWU?ïW W? X} ÍdJ?O ÍU?Ö“…œ Ë “«dUz Ë p?WÇ p}†W?ï Íd?~†W …u?}AU?W ÊU?MO?z Ë U~?†Wï? Ë ÊU?NO? ï? „WWM?|Ë Êd|œï? XïÄ Í…Ë…—W?†ïJ}? Ë ·u?WKW? WU ËWz XO}à? UL}Ä X}…œ œd Êd|œï XïÄ Íœï O W X?U W ÆÊW …œ—UOMA}Ä ÊWUU WUM|Ë Ë Ë«du?Ö Ë pWÇ ËWz ¨ÊW …bJ—W …u}Ä Íï WW?WW ÂWz W 5Ç ÍW??ËË W? ÊU??O?œd?J?U??? W? W? Ë œd?? W? X?W?U??W?z W?? ¨X?}?M}?…b?U?—U?? W? W??

X}…œ U ËW?z ¨…ËW —ËËœ ÍdJ?O wJ}W—UO?dÄ—W ËuW W ï? å…ËWœdJ…˙ò êO?W …Ëœd? W? XJ}? ? ¨…Ëœd? W X?dJ?O? Í—U? vœd? X W?O?Ç—W XO?U?OM?†œ …ËW Æ…ËWOO «“ Ë wWW Ë ÍdJO Í—U w †U W }â „WUU Ë åœï? O?ò „W wËu? W W? 5?«uU …ËWd?|œï X?ïÄ ÍdJ?O W «b?b…uW?Ä W Æ4} —U W ÊU W?d|œï XïÄ WuWKW ËuW W? sWJ åÊ«u}Äò „W Ë åbœò „W Ë œï ?O X|d? U W «bU?AO ÊU?WOO? «˙ ËWz «bU?W W ?} ? ÍWW ÂWz ÍU…—W? W —W? Æ…ËW?M?W?J?—Ëu?? bœ Ë Ê«u??}?Ä Ë œï?? ??O?? „W? ï? Êd?|œï? X?ï?Ä w?«u??}?Ä Ë b?œ ÊUNO? wœd UUW wW? U Íœï O ÊU? Wd|œï XïÄ Wu?WKW W p}u?WKW


198

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

WOOÇ …œï O ÂWz s…bOUAO Í…ËWz ï ÆWW ÍdO~U$Wz Ë WHdW wUM}NW—W Ë WJu?Ç s ÆÍï W? WuW?KW ÍdJ?O —W? …ËWMOâ? X}…œ ¨ÊWU?U wU? …“WÖ…˙ Ë +«u?…œ ¨rU?…œ d? ??U Ê«Ëu??WW? ï? ï?? «bU? W?d?|œï? X?ïÄ W??u?W?KW?? ËUW? Í…œU wJ|—WM?|u ËuW Ær|Ëb Wu?WKW ÂWz wœd —U? Íœï O —WW p}? WW

Ë U˛ï?ï?O —U?z Íœï? ?O W? W?uW?KW? ÂW?z Íœï ?O? W? X}?«“…œ WO?O? ?«˙ ËWz ï? ï? ÂüW ¨U…œ …œï O ËËœ ÂWz ÍËU «b?W W } W g—UO W „U? Æ…Ë«dU U˛ïUMO Íd??O?~?U???$W?z „W?…u??}?? ı W? Ë ÊW?? …œ—U??? Êï?Ç Ë 5?Ç X?}??à?? ?U??L???}?Ä X?}?«u?U? …ËU˛ï?ïO? —U?z Íœï ?O? W U?…—W U? WôW?W? ÂWz Í…ËWœd?JËË˙ ï ÆÊ…œW?"?U?$Wz Íb?œ W ÍËW?? Ä w? W?O?b?…uW?Ä W?J|œï?? ?O? U?˛ï?ï?O? —U?z ï? ï?? Íô ÆsW?J? ?}?á?? ?…œ w?J}?UM?}?N?W—W? Ëu?W X?U? Íô ¨WW? W?H?d?W? wU?M}?N?W?—W ï? …ËW‡©X?U? ® W W? X?|b?W—W? «b?O? ?A?Ö ÍË«—b?}Ä Ë W?MO?A?}Ä Ë Ã—W? p?}†W?ï? u?}? W w?Hd?W? w WW «—U?z Ë s…b Ë—œ «œWHdW Ë è? W Ê«u}W sb…uWÄ p}†W?ï «œ—WËW ï W?J|œï? ?O ï? ï? Íô U˛ïï?O? —Uz Æs?A W?…œ wHd?W? wU?M}?NW?—W W? W ?U …“«u}? ËWz ÍU?UW U˛ï?ïO? —Uz «b…ËWb?M|u ÂW ¨W?Hd?W ÍËËó}? Í…ËWbM?|u

U˛ïïO —Uz ¨U …bUOU WHdW ÍbO?K W ÍËËó} W U U WHdW ÍWU …œüU dJ?O w?L…˙ ÍËËó?}? Ë …Ë«dJ~?…b}? W? X|˙W?ÖWz «œW?OH?dW? …“«u?} ËW?z Í«ËœW w?Hd??W? wJ?}?W?I?O? W? „…Ë Íï? W?? …ËW˘b?W??}? ÍW?U?? ËWz Ë …Ëœd? w? d?M}? ¨X|˙W?Ö…œ «b?O?HW? ÍWH?d?W ÍËËó?}? Í«ËœW W?J|œï? O? U?˛ïï?O —U?z ¨UJ? A?U/ w?U?u?? Ë …Ëœd?? W?M?O??†Ëu?? ?? X?…œüU? w?W??O?x?? W?? Í—U?u??Ö W??? „W?W??H?d??W?? W? ï?? ï? „…Ë ¨‘W??W?z (Muilwijk,1991: 17)Æ…ËW?˘b?W???}? w?Ëu?W??H?d?W?? ÊU? ¨X?Wò Í«ËœW? W?«˙W?Ö ¨X?}?Ç…œ «œ©ÊU?? W? ?? Ë ÊU? W??ËË® w? ?}?? ? w? W??A?}?Ä ËW?z U?˛ï?ï?O?? —U?z W?J?œ w W?U?U?? W? Æ©±∑ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® å«œW?H?d??W?? w?U?ÖU?zU?ò …—ï? ËWz ÍU?UW ¨X?|˙WÖ…œ å«b?O?Hd?W w ?Wò Í…ËW?M“˘œ Í«ËœW W? W…œï? O? WbU?ÄWÇ ÂWz wU? WeU?JO «œW?"†ËW Ë ÊË«d?M}ÄWÇ W? U …œ W?HdW? ÍWUW? U ËWz W«Ë ¨W «“ ÍW WçOW~} WWô WAOW W W ÂWz ï ï Í˙…ËU W Æ…ËW }M|u „…Ë Ë v?U«b?}?á?O?«œ wL?…˙ w? ?«“ W? W?I?O? W? Ë W?Hd?W? Ë d?JO? W? WW?W? wœd «dJUz Ë …ËWM“˘œ W U?˛ïïO —Uz ÆX}M}*WU WIO? W Ë WHdW Ë X«“ X}M} …˙Wz WU …œüU WHdW ËW d U? wM AW~} wW WOOHdW W W ÂWz W W? ¨«œ©wW?«u|œ ÍËËó?}® w? }? ? W ÆÊËœd? Í—…Ë—W? dJO? wL?…˙ ÍËËó?} W?


199

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

ËW?z wW?«u|œ ÍU?˛ïï?O?? —Uz ¨s?W? …b?O?U? Íó|—œW? «œW? ?}? ? ÂW?z ÍËuU?«œ wW? wU WWóO«d Ë Êd|œï wà W W d U X}«u…œ ˜˘d …ËWïW W WW…“«Ë—…œ …œUOu? Í…ËWM“˘œ w†ËW Ͳïï?O —Uz Íœï? O w—u? W ÆU~ Wà? W ÂWz wœd? —U

ı ËU?W? X?}?«e? W?…ËW?z w?†«œËW?? ¨«œW?z X??«“ Ë W??Hd??W?? Ë d?J?O?? w?U?? W?†Ëu?? wÇ ¨…u?UN?W—W? WW?Hd?W? ÂWz «bW?I?O? W wU?M}?NW?—W wW? U? wJ?}W?UO? Æ…Ë«—œW wÇW Ë …Ë«—œ X«“ wUu wÇW ¨@…b} wÇ Ë …Ë«d —…Ë—W ËUW? È˙W?Ö…œ «büW?…œ w?U? WËW? —…œ Í«ËœW? WJ?|œï ?O? W?U?O?ïU?MO? w?Ç—W ¨Ê…œ…b|d?Ö …ËW? WW üW?…œ Ë W?Hd?W W? «œWU?Ob…u?WÄ ËWz Í«ËœW? ¨«œWH?dW? ï? ÊU?…ËW?M? ???«u??Ö Ë W?U??O?b?…u?W??Ä ËW?z Í…ËW?Ëu?—U?~?…—W? w?$U??U??z W? ‘W??W?z W …dJO? ÍËËó} wMO†ï?J†W wJ—W U˛ïï?O —Uz «bJ}U? W Æd…Ë«d wJ}M?O…“—W ÂWz UO?ïUMO ¨ÊË«dJ~…b?} W WIO? W Ë dJO W WU?W ËWz w«bUAO? w$UUz W?Ub?…uW?Ä ËW?z ¨…ËWU?? WüW?…œ ÍW??W?Ö ËU W?? ?}?M}?…œ W…Ë«d?J?~…b?}? W?W?I?O? W? W U?OïU?MO …Ë…ËË˙ ÂW? Æ…ËWU …œï? …ËW WW? üW…œ Ë W?HdW? W «œW?"UA?O ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® åÍdÖ—W? W WAO? W…u}? ÂW ¨ÍdÖ—W ï? WJ}JO? Wò ÂW «bU?J W Í«ËœW U˛ïï?O —Uz —WÖWz ÆU? …bàU? U˛ïïO —Uz W? W…œï O? ËWz UOïU?MO Æ©¥¥ Íb…uWÄ UOïUMO ¨X|˙W~ «œWHdW wUM}NW—W ÍË«—b}Ä Ë 5A}Ä w—WuW Ë Ë«d?J?~?…b??}? W??H?d?W?? ÊU??O??W?? W? Æ«œW??"?U??A??O? üW??…œ Ë W?H?d??W?? Ê«u??}? «büW…œ wWóO«d ? ÂU ËUW X}†…bUL}Ä ÊUOWËËœ ¨«œW"U?AO ÊU …Ë«dM}ÄWÇ ÆÊË«dM}ÄWÇ Ë ÊË«dJ~…b} wU? W?O?b…u?WÄò W 5? d? s|d?M}?…œ—U W? «œ…œï? ?O ËËœ ÂW? W? ‘WU?JW?Ç ËWz ¨åÊ«ñ?«œò ¨år??O??? ????ÄW?zò ¨å—U?u???Öò ¨åÊœ—ËüW??ò ¨åW??H??d??W???ò ¨åüW???…œò ¨åe???}? wWUOò ¨åüW…œ Í…œ«dOzò ¨åWHdW Í…œ«dOzò ¨åÍbËWz Ë œu ò ¨åÊœdJAU/ò ÆWJœ wJWÇ Ê«bWÇ Ë åWIO W X}…œ U?J ï ï? ÍdJO? wU W«u?}Ä Ë bœ Ë œï? O W? ”U X|“«u? p}W? —W ÍdJO? wU W?«u}Ä Ë bœ Ë œï? O? W ”U W? …u} ÊU?W W ÆUJ? WU ? ÂW ”U Ë ÊËUM?}N—U? W «b?d|œ W X?WJW?Jœ w ? p}†W?ï W? ”U X}?…œ XW …œ «b?d|œ —UO W „U Æ…ËW?…Ë«bJ} wU …œ—Uœ Ë ÊUNO Ë WWW? ÍËËó} Íœu …ËWUïW W? Êœd?? …œW? w?U???? W? ¨5?Ç Íd?J?O?? ÍW?«u??}Ä Ë b?œ Ë œï?? ??O?? W?U??O?U?e??O? —W??Ö


200

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

ÍWU?œd U?M|Ë Ë Ë«d?uÖ Ë p?WÇ W†W?ï? ËWz ï? …ËWœd? …œ Íœ—Ë uJ?†W ¨…ËWœd?J…˙ …ËW?Uï?W? Ë X}?M?|bJ?}?Ä Íd?JO?? w W?U?Ö“…œ ÊU?? …œï? ?O?? W p?|œï?? ?O? …ËW?U?ïW? ÆU …œ ÊU …œ—Uœ Ë dJO Ë UOœ ÍUUW ÂWz …ËW?U?œ X}?…œ sW? …œ „WW?W?W? Í åb?œò Ë åÊ«u}?Äò W ”U? gOJ?}U?

U?Oœ ï? w? —U? Íbœ W ”U? W ¨ÊU?O?U W? u?â W?U?NJ}?Ä ï …ËWM?W? œ—Ë ‘W«ËËœ WHdW Ë U~†Wï? Ë ÊUNO ï ÂeO —U ÍWUM|Ë ËWz ï …ËW? O|˙W~ X}…œ ¨sW …œ «be?O? —U Íb?œ W ËËó}? ÍWM|Ë ¨WËu?/ ï ÆWW ÍËËœ—u?«˙ Ë …bMUz Ë U? ?}z Ë W ¨ÊU?NO? ¨«b W ÙW?ÖW WU? WMOÇ Í…Ë«ñ?W w}ö?LK Íó|—œË—ËËœ w?J}W?…“ ÍWM|Ë «b?OJ?}M?˛u u?u? ËuW? W W? W?«Ë«dW? w W?U?O«d?Öu? ¨U? ??}z wU?N?O? wW? ?U …u?}? Ëu?W? Í…ËW?M ?W? W?H?d?W? ï? Âe?O?? —U? Íb?œ ÆW…œU??Uz Í—«œW?U?—W? Æ…ËWU? WMOÇ W ¨ï? ËW ˙U ÊU? ï ËW ?«˙ w W…u}?W ı ¨WO—U?O«“ wU …“«ËU?O Ë W?O?O?ï?—U? ñÄ w?MO?…“—W?? wJ?}? ?W?W ÍW?M|Ë «b??e?O?? —U? Íb?œ W …b?MU?z «b —U Íbœ W ˜˘d Æ…—«œW Ë «—«œ Ê«u} w}öLK w†W~W U~†Wï ¨WOO ï UM} W «bb…uWÄ W WAO?W ˜˘d WuWKW ÂWz Íô ¨WUUL} w ? «d Wz wJ|Ë«duÖ ÆWU WMOÇ wW W U Ë wW W w W…Ë«d ó|—œ WAOW Ë X|d …bUM}Ä …ËWJ}MOÇ Íbœ ¨WËu?/ ï ¨5}?à v…œ sW? …œ gOd?|œï Xï?Ä Íbœ W ”U W? …—ï?W ÍW?U? ? ËW …—U?W? ¨WJ?œ w?J}?u?W?KW? —W? ÊU «b?d?œ ÊU ï? ï? ÊU? —Uu?O? ï ÊU?OJ}MO?«Ëñ} ı øWô ÊU?OUN?O w WW?M|Ë ı WUW?z ø5OÇ œdJU?LU …Ë…—W?W øW?W Ëœ—Ëu?«˙ Ë ËËó?}? ï? ÊU?O? W?WM?|Ë ı ø4?O…œ Êï?Ç U?~†W?ï?? øWW? W?H?d?W? ¨…ËW?«œWM?} ˙ËU?z Ë œd? W?M?U?A?O?M ??…œ WU?W?z ï? W? øÊW? …œU?M|Ë Êï?Ç ÊU??MO?z W? W?«e? ¨…ËW?? ??}?œd?J?…˙ Êd?|œï? X?ï?Ä Íb?œ —W??W? X?…˙W?Äô —«“W? U?? ËW?z W 7A?W~} Æ…uËËW X?âO Ë …Ëœd W? XâO Ë …ËW? uËW W? pe w} dW?LO ?U Ë WM?|Ë Ë wJW?Ç UÖ“…œ ËWz b?WÇ ï W?…ËWz ÍW? W?«Ë ÊU W?W?W W? „WWW?W? ÊU? …œ—Uœ Ë …ËW? }?M|u? …œ UO?œ …ËWUï?W WW?W?W ËW?z W X?OU?…œ WUM?O«Ëñ?} Í…ËW?«b?|d?Ö ÍU?«u? b?WÇ ï? ¨X?}?M?}?…œ«˙ Íï?? W?H?d??W? Íœu?? W? Ë U? …œW??Ñ«˙ ï W? Æ…ËWFO? «Ë ËU wU WW?OOU?JAOz Ë lO? «Ë W WW W?WWW? ËWz wU W?JWÇ w?U?? W??W???W?? s?d?“ï?†U?z W? p?}?? W Íœï?? ??O?? Ë Ê«u??}?Ä Ë b?œ Ë œd?? W? W?U??W?z ÍW??ËË W? XW?? W?u?? ???O? Í…œW?? ÍU?…—W? Ë ÂW?? ????O Í…œW?? w?U?? W??OU?ï??


201

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

¨…Ëœd? W W?†W?U «œW?W?W? Ë d?JO? ÙW?ÖW „W? U ËW?z ¨œdJ?U? W? …ËWœd?J…˙ Ë ÍdJ?O Í—U?J|u Ë …ËWM?˛u Í—U? sd…œU? W ŒW?—W W? …Ë«œ XJ}?L u? uJ?†W Æ…—ËËœW …ËWOOWW W ˜˘d? U 5? W«˛˘˙ ÍW?? wW?W? w«u?}Ä Ë b?œ Ë œï ?O? —WW? Êœd? W? ÍË«—b?}Ä wW?W? w«u}?Ä Ë bœ Ë œï ?O? ¨UJU?O U «b?†UW W? wïÇ Ë …ËWï?

åÙW?ï? wU? d|˛ò wJ?WÇ p?}U? ÆW? U ÍU?U ÊU?…œ W ÊË«d?JËU?Ö—U Ë sd?JO? Ë W?«˛˘˙ ÍW?? W? W?O?O? p}?W? W?W?z 5«e? W?O?O? ??«˙ ËWz X?}…œ ¨5?M?}…œ—U? W? W?JW?Ç ÂWz 5?—«œU?ÖUz W?O??O? ?«˙ ËW X?}…œ ¨5?M}?? —U? W? «Ë «b?…œW U? ÊU/ï?Ç W?O?dJ?O? …Ë«d?u?Ö W? WJ?}? W? Ë Ë«dJ?—Uœ Í…ËW?œd? d??O w?J}??L? ??O? W? W?J}?W? ï Ë«d?J—U?œ w W?WM?|Ë …Ë…Ë«du?Ö ÂWz w?|˙W W? W? U? w W?W?W?W? wU? W?~d?Ö U?~†W??ï? ï? f? —U? Íb?œ —W?W? X?|…ËW?U?…œ p?}?U? ÆU?? …œ—U?O?MA??}?Ä U~?†W??ï?

Ë …ËW?M?…b?J?} ‘W?J?œ w?J?W?Ç Ê«b?W?Ç Ë W?JW?Ç ÂW?z Íó?|—œW? X?}?…œ s?W?JW???? ÂWz Ë …Ëu?d~?†W w?J|“W?Ö…˙ Ë WM?|Ë Ë UU? ı «bï? ËU?W s…b?O?UA?O? ¨sW?J ?O?U Æ…ËWM…b|dÖ …ËW?eO —U ÍWJœ wU? WJWÇ Ë “WÖ…˙ Ë UU wW—W? W ‘WU —U?? ÊU?W? X?}?…œ s?W?? …œ Êd?|œï? X?ï?Ä Íb?œ W? ”U? p?}U?? …u??}??A?U?W? W? ï? ÍË“…—U?z W? Ë X?WJ? Êd?|œï? X?ï?Ä Íb?œ wU? X?O«u?U? ï? ¨s…b??U?$W?z Ë W?Ëœd? Í…ËWz «b?J}?U? W ¨Íd?O? ?M˘˙ ÍW?U? …“ï? ï X?d?}M?O Ë X?WJ? ÍU?Öœ«œ ÂWz Æp} ËuW Í…ËW?œdJ…˙ W W…bœ ÂWz ÍWUbOï wJ}œd?JU W …ËœdJW ÍËË˙ W Ë Ê…œU—W ÍW w?WW Íbœ Ë Ê«u}Ä Ë œï O —WW? Wœd W …—ï W†U Í…—«u?}z Ë e}?—W wM ?AO«œ Ë Êœd W?UOÄ W X?}…œ ¨ÊUUL?} —˘“ …ËWOd?JO Ë ÍdJ?O w?MO?Ëu Ë w?W?W? w ?} ? W e?O?Ö—W ÂüW? ¨X|du?~ «Ë w? «b?|˙ËU Æ…ËW }U ÊUOM|u «bO «“ ï ¨X}…œ ¨sWJ? wWUeO Ë »eO? —WW Êd|œï XïÄ Íbœ W W? Í…ËWzï ÊU ÊUËU? bïL~“ ÊU w—˘˙ œ—U?â˙ ÊU «bd|œ ÊU ï? ï Íbœ ÍUU?W ¨WËu/ ÂWz W 5Ç WUOdJO UÖ“…œ Ë Ë«duÖ Ë p?WÇ ËWz 5«e Ë sWJ WUO ï —UuO «œËuU?«œ wU? …˙WÄô W? s® Æ4?}…œU—U? W? WU?O? wb?U?U ï W?U?uW?KW? œ—Uâ˙ Ë —UuO Íbœ ¨Â…œW"†ËW Ë Â…œW"U$Uz …—U ÂWz wJ}W «d} w W…u}W „W …Ë…—U?O? W? „U w?U W?? ÍW«ËW?â}?ÄW W? ¨ÂW «d?JUz W?U?O ï? ¨w—˘˙


202

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Ë WOO«d u1œ W? 7 W—W w WOdÖ—W uJ†W ¨5 WO?O«d u1œ Í…ËWœdJ…˙ W w?WU?e?O? W «œU??…—W? W w?WU?e?O? wÇ d?«Ëœ ÆWU?O?O?«d? u?1œ wL? ??O? ÍËUÇ —˘“ w W…œ«˙ W …ËWOO†U? ÍËË˙W »eO U…—W W ¨…ËW } ?W…œ «bU œ—u

„W W?WWW? ÂWz W?L?}z Íô ¨We?O w?†U Í—…b?OW?—U W†Ë…œ Ë W?W†Ë…œ w ?…œ W Â…œ—WW U~†Wï? ÍW—˘“ uJ†W ¨WeO w …œ W ÍËUÇ W†Ë…œ W?«Ë ¨W…ËW«ËWâ}ÄW ËËœ «b|u? W Ë Êd?|œï? XïÄ w?uW?KW? ÂU X?|“«d? ?W?W ÆW«b?eO? w?WL?…˙ XïÄ ÍdJO wœd e…˙ W ”U WL}z U …uOËu wWUeO Ë »eO —WW ÍW ˙ ËËó} ÍUUW …ËU }z ÍËUÇW Êïâ …Ë —UO W „U ÆsWJ wWUeO ï Êd|œï «b…d?} ¨U …œ ÊU? W —WËWW ÙU? ±¥∞∞ wöOz W ˘ñ?Wz wö?Oz Ë U …œ ËuWW wUO Í—U ÍUUW «bU œ—u W ÊœdJOWUeO Ë ÊU œ—u ÍËUÇW Ë W?W? ÊU?O??Ö…˙ „W? …ËW?˛ï?ï??L? ???ÄW?z ÍËË˙W? W?W†W? ËËœ ÂW?z ÆU?? …œ «b?U??N?O?? W?M?|u? Ë ÊU?? …“«ËU??O? W?W??…“ Ê«u?}?W? Í“«ËU?O?? ï? W?? W«œ…ËW? ÊU?W?? …ËUÇ—W?? w? ?}? ?A??Ö —W?W? W?? W?W??W? ÊU?9ËË g?d? ?A?}?Ä „…Ë ÆX?W? W? «bU? …“«ËU??O? —W??W W??W??W?? p}?U?? W?ï ¨ÊU?? W? Ëu??â? W?W? —W??W „W? U?? …œ ÊU? …œ—U?œ ÍWW?W W W? uJ†W U U wW?UeO wU˛ Ë »e?O W ”U X|Ëœ…œ W?UO X|ËœWz wWUeO Ë »e?O ÍWWW —WW W gdJO ÍW?W ËWz ÆU …œ wUO w ?«“ w? Ëuâ? —˘“ wJ}?W ¨WW?U?O w? ?«“ uJ†W? WO?O w?UO? ÍWW?W? W wW?UeO? W ÍW?OO ?«˙ ËWz ï …ËW? |˙WÖ…œ ‘W?OO? Ëuâ ÂWz Íï? ÆWA?OWU?O w?|˙W? wU??O? Í—U?? w?W? —U?~??}? w?J}??W? Ë W? Ëu??â w? W?…œ—U?œ «œUÄË—ËW?z w?U? U?Ö“…œ WJ?|—U? «œU?ÄË—ËWz W? ÊœdJ?W?U?O? ¨X?|d? …b?}?W? ??}? …ËW?O?O?WU?e?O? Ê«bWÇ Ë wW?†Ë…œU wUÖ—ïz Ë —U?A wËdÖ ¨w ?AÖ Í«˙ ¨UbO? ¨w…œW ÍU~†W?ï

…ËœdJ«Ë ‘ï? W—W ÍUÖœ«œ Íe}?W wJ}L ?O wËu ¨7?…b†WNO}?Ä WJœ wWô —W? Æ…ËW? |d?Ö…œ—…Ë Íï? w?U? Ë U…b?}?á?UW?Ä …Ë…—«u? wU? U? …b? ?W? Í…ËWz W? wW?Ue?O? Í…œ—U?œ wËu?e|Ë«—W?Ä Ë w u?â? Ë Í“«Ëô W —U?O? ? W? „U? Í…ËWzï? w?J}?WU?? W? X…œ—W? W?MW? …œ ÍW?…—U?˛ W?†W?ï? ÂW?z …ËWM?W? —«œU?ÖU?z «bÄË—ËW?z ¨seO? w«bWz p†W •±\∂ W U?NW UOU ?d W ∫WW…œ—Uœ ÂWz w Ëu?â Í«dJUz …bu W …—U˛ sd…—ËWÖ Ë •∂\≥ UJO'W W ¨•µ\± „—ULO«œ W ¨•≤\≤ «bW†ï W W w?WU?e?O Í…œ—U?œ 5M?O…œ „…Ë (Joyce, 1999: 136) Æ•±¥\µ U?NW W?

wËuW Ë ÊËu W W?OO Íb…uWÄ wWËu? O Ëô ÂWz Ë WOO? …Ëô w W…œ—Uœ «œUÄË—ËWz


203

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Í—U? Í…ËW?ËuËx? Ë ÊœdJ?W«œ ÍW?? ?W«Ë u?J†W? ¨…ËWd?|œï? X?ïÄ ÍW?W??W? Ë «œU??O?U??O? w?W?üW??ï? w?Ëd??Ö Ë e?}? Ë Ë«—“W??«œ Ë U?Ö“…œ —W??W? W??O?O??U?O?? Æ«bJ}eO bWÇ ÊU p}eO w …œ W wW…ËWËuWï

W p}ËW?J…œ ËuW WJ|dJO? Êd|œï XïÄ ÍdJO —U?O W ôW „U? ÍW W ÂW? Æ…ËWU? …b?…˙ ¨…ËU?M}?N?O??W—W? …Ëu? ?A?W~?O?}?Ä «bï? Íó?|—œ ÍËËó?}? W? ˜˘d? w W?O? WA?}Ä Ë WM?OA?}Ä Ëu?Wò W?d|œï? XïÄ ∫X?}u?…œ —UO? W? W „U? «œWË…˙ W g?OK?KO? w?üW?…œ Ë ÊU W?O?KK?O? WW?W? WU?W ¨W?O?x W?z Ë dJ? Ë W?W?W? wKO…œ —U?O W „U? ÍWW ÂWz Æ©∑≤ ‰® å…ËWU? …b…˙ ¨…ËWAO?«d u1œ wL ?O Ë …ËW˘b?M|u W? Êd|œï? XïÄ wU?u?WKW? ÍdJO? W Í…˙W?Äô „W Íe|˙W W?…ËWz ÂU? d? U?z ÆW?O?O?Ç «œU~?†W?ï? W? ·u?WK?W? Ë W?W??W? wU?W?Ä Ë „—Wz X?}«e?U? Ë d?J Ë W?W??W? w? W?O?O?? W?A?}?Ä Ë WM?O?A?}?Ä åËu?W?ò Êd|œï?? Xï?Ä wu??WK?W? X?ïÄ ı Ë Êd?|œï?? ı ¨«œU?O?œ W W?W? p}??u?W?K?W? ı ø…ËW?˘œdJ?…˙ w?W?O?x? W?z Ëu?W ÍW?ËË W !—W? WU?J ¨åËu?Wò s? w ?}? ËË X}? …óW?Ö …b?…ËWz ¨Êd|œï? W „U? ø…ËW?W …b…˙ åW?Ox? Wz Ë d?JO Ë W?W?W? w WO? W?A}?Ä Ë WMO?A}?Äò ¨Ê…b ÂW?z ÊW? U?U??W? và? Ë v?«œU ÊU?/d?|œï? X?ï?Ä wJ?}?u??WK?W? ÍËU? ï? —U?O?? ?

Æ…ËW˘œdJ…˙ Íï W —W wWOx Wz Ë dJO Ë WWW åËuWò WuWKW —U??~????}?? Ë X?«˙U?? —U?~?????}?? W???L??? u??? ÂW??z ï? p??}???ü…Ë „…Ë Ë «œ…d???}? s?? Ë ÂW? …œ Êd|œï? Xï?Ä wJ}?u?WK?W b?WÇ W? ”U —U?O ? W? „U Í…—U?O?dÄ—W?U ÊU—U? …u|u Ë Êï w?J}uW?KW bW?Ç ÊWôW ÊUW? W—W WU?Wz W Â…œW"?OUA?O Ë Êï w?WW ÍW?UUu? Ë ·uWKW? Ê«bWÇ åw W?A}Äò Ë åWM?OA}Äò Ë …Ë«d?J} „U ÍWd}UJ—U WL u ÂWz «bO «˙ W ÆW…œUUz «œWUuWW ÂWz ÍdJO W Èu Ë WOO X«˙ «œW…d}? Wz ÂWz —W w|u Ë Êï wJ}uWKW ê?O w ˘œ W —UO W Ë d?JO? w? W?A?}Ä Ë W?MO?A?}?Ä åËu?Wò …ËW?M“˘œU? p}?u?W?KW? «œd?JO? ÍËËó?}? W? Ë Í—W??U?—W? Í…ËW?œd?J?…˙ «œd?J?O? W? Æ…ËW?? ??}œd?J?…˙ w?W??Ox?? W?z Ë W??W??W?? Ë Íï? W? —W Íd?JO? ÙW??ÖW «b?O?Öï?Uœ W? W?A?O?W? dJ?O? ¨W?O?O? wËu? ÊWôW?W? …ËWM“˘œU p?}uWKW? «œWWW? ÍËËó} ËuW W? ¨X}…bJ«œW «bï? w…œ—W „…Ë Æ«bï? w…œ—W Ë Íï? W —W w?uWK?W p}†W?ï ÙW?ÖW X}?W «bÖï?Uœ W


204

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

U? …b?O?U —U?O? ? W „U? ÍW?O—W?U?—W? Ë w ?A?Ö …ËWœd?J…˙ …—ï? ËW?z ÊU9ËË …d|œU? w?O?à? W? Ë wWU?e?O? wJ?˛ï W?Wz ¨W?O?O? è W?z Ë W?W?W? Ë dJ?O? wJ?˛ï Í…ËWœd?J…˙ wJ˛ï? Ê«u}?W ÆWU? œ—u? Íï ËU? Í˙W Í…œ—…Ë—W?Ä wU W?O?OeO? Íe}?U"?ÖïUœ Ë …Ë«d? wJ˛ï? Ë ÊU ?œ—u Íï? ËU Í˙W Í—W?U—W? Ë ÙUJœ«˙ p}†Wï? Í…ËWUM} W WËu?Çï ÂWz U ÆWW Í“«ËUO? p}ULUz «b?OWW? ÍdJO ÆsWJ }á …œ …Ë…—UuO W Ë 5M}*W WËu/ W ı Ë UJOU? Oz —W?W «bOœd W? Í—«u W ı ¨—UuO Íd?JO w~dÖ w?J}W ï? ÆX?U?? q?ï?U??L??O?z Íd?J?O?? ï? W?«b??«Ë…œ—W? w? W?…ËW?«˙W??Ö W? ¨«b?†«—ï?? Í—«u? ï? ¨X|d??Ö…œ—…Ë w ?ï?Ä ïd??O? Íd?J?O? W? œu? Í—W?ÖœU??Ou? Íd?J?O? W? sd??ÖWM? …˙ wU ï?KU Ë v—ôU w?U …dF?O W W? «˅œ—W wU ?Oz w W?…—uO wœd? W†üWÖ Ë —W?ÖbU Ë W?A? ?O Ë f —U? Í…—ËW?Ö Í—W~?—U —U?uO? ÆU …œ w?K ‰ï?Ä Ë Ê«eO? (Doorman, 2000: 201-213) Æ…Ëu?—W?W w?A?O?UM?O?ç?} Ë s?U? ?AM?~ ?O? W w?W? U W? Êï? wUï? ÍWW??W ï? W…ËW?«˙WÖ ï? ï? ÍdJ?O w?~d?Ö wJ?}?W Ë Í—W?~M?˘˙ ï «b??OM?O«Ëñ??} W? ¨‚ö? W?z ÍW?W??W? ï «œï?? ï? wM?O?«Ëñ?} Í—«u? Ë WIO W ÍWWW? ï «bOMO«Ëñ} W ¨XU ÍWWW? ï W…ËW«˙WÖ ÊËu—W~M˘˙ ÂWz —WW Íó|—œ W «œW ?} ÂWz wWM}Ä wW W® ÆWA ?O ï W…ËW«˙WÖ üW…œ Ë ÂW?? ????O? Í…œW?? w?U?? W??O?U?ï??? W? «b?d?œ „U?? Íd?J?O?? Æ©5?|ËœW?z W?ôW??W?? wUï ÍdJO W? W«œï ËW «˙ w WOb…uW?Ä W «bW Wu O Í…œW? wU U…—W Ë wU?ï w…œW?z ¨ÊU W? ?O?ï Íd?JO? wW? U W ¨…Ë…—W?ËWW? ÙU ≤∞∞∞ W? —W ÍdJO ¨Ê«bd|œ wU …ËW«bJ} W p|bW w~?dÖ wJ}W …—UÖ˛˘˙ ËWz wU WUWz ¨…ËuW «bd|œ —WW ÊU…—ËWÖ Í—W~—U ”UMO?çO Ë d}ï˘œ ¨Ù…dï Ë —WÖbU «œW??W??W? Ë »…œW?z Ê«u??}W? W?? ÍWU??u??WK?W?? ËWz Íd?J?O? ‘W?U??Wz Í«˙…—W?? ¨ïU? ¨WA ?O ¨œ—U? dO …ËW«Ëu?W g}Ä W ¨ÊËu?—W~—U —˘“ «bd?|œ ï sËu…œ d?|˛W?? w?—˘˙ œ—U???â??˙ Íd?J?O??? Æ©≤µ±‡≤¥∏ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® —W??—U?? ¨Íd???}??U???Ñ Ùï?Ä Ë «bd?|œ Ë …œ“ï Í…œW? w?eO?U?LÖ«d?Ä Ë Íu|œ Êï? Ë X?U ÍW?W?W? Í—W?~—U?

w W?…ËW«˙W?Ö ÊU?ËU Íd?JO? ¨©≤∑µ‡≤∑≥ ‰ ¨ÆÛ Æ”ÆÁ® W«œW?Jœ w«—˘“ Ë —W?Öb?U Æb˘d Ë —W OÑ f U Ë fUOçO ¨f —U ÍWWW ï W«Ë…œ—W ¨ÊË«d?U Êd|œï? XïÄ w?uW?KW „…Ë ÊU?ËuW? W ¨WU?u?WKW? ÂWz Íb?Oz Ë dJ? Ë W?W?W? w W?O? W?A}?Ä Ë WM?OA?}?Ä ËuW?ò „WU?U? ı W Ë …u|u? W? Ë ÊïÇ


205

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

ï? W?O??O …ËW?«˙W??Ö W?W?z …ËW? ?|˙W?Ö…œ ÊU?ï? ï ï?? ï? W?? Æ…ËW?W? …b?…˙ åW?O?x? W?z ÊU? W? ?O?ï? ï «b?dœ W? ¨WW? ÍËËó?} ÙU? ≤∞∞∞ W? wW??W w? WW?MO?A?}Ä W øÊËU?˛ «bUï W? W «b?uWK?W p}?†Wï? ÙWÖW W?OO? ¯ïUœ W?Wz ¨…ËW ?|˙WÖ…œ Í…ËWœd?J…˙ WW?z …ËW |˙W?Ö…œ ÂW…œ“ï? Í…œW we?OU?LÖ«d?Ä ÍWW?W ï? w—˘˙ p?|—WM?|u? «b?O? ?«˙ W? øW?WM?O?A?}?Ä ËWz ï? W…ËW?«˙W?Ö ÊU? W?O?O?W??W? ÍW?MO?A?}?Ä WU?? ÂWz p}J?˛ï ı W —U?O? W „U? U?ÖUM}? X} W?W?W Í«“…—U? p}? WW?

øWW ÍWW?U ÂW wœd W?†W wWz—u ÊïÇ Ë v?M}…œ …u|u W W?UL u? ÂWz ¨U …œ ¨…ËUM?}—…œ …ËWï? wU?dO?Ö W ÍW?U? ÂWz —U?O ? W „U? W? WO?O …ËW +U?u?Ö s gO?ËWJ|˙ W? ¨…ËW…Ë«œWM?†W Í«bd?|œ wJ}? ?} ? «b?OU˛ Ëu?W W? WO?O …ËW? +Uu?Ö W«œd?J ÍW«—U? ÂW p?} W?—W —W?Ö Íe|˙W d? Uz Æ…ËW?˘bM|u? W Íï? ï? wJ}? ?} ?

«œWUu?WKW ÂW?z wU W ?} W p?} }? —W W WJu?Ç Æœd …œW ÍWUU? ËW ÍW†W ÍdJ?O? Ë W…œU?U?z Êï? wu?W?KW? Ê«b?WÇ Ë Œ—W?ÇËU w?u?WK?W? Ê«bW?Ç ÍËU Ë W?W?W? ÍWMO?A?}Ä w?~d?Ö wJ}?W? ÙWÖW? W«b?«Ë…œ—W w?J}?ÖïUœ W? ÊU?Oï?

…ËW ?}bM|u? wWW? Í…œU wJ}? }? «bO?U˛ W p}W? —W Æ«œWW?W ÍËËó?} ËuW? …ËWM“˘œU p?}u?WKW ê?O «œWW?W? ÍËËó} W? WJuÇ ¨U? U «Ë ÍW? Æ…ËWUJ…˙ Íï W —W ÍWWW w WA}Ä Ë WWOA}Ä W«uÖ W…ËW?z «œ…Ë…—W ÍWU O? IOz ËW —U?O W „U ÍW? WL u ÍWJœ w?J}†U

ÂWz wü…Ë Æ…ËW?U …b…˙ åWO?«d u1œò Ë åwK?KO wüW?…œò Êd|œï XïÄ Íd?JO bW?Ç ï ÈuÖ «œU? ?}z W U? ÆWJœ wU? …˙WÄô ï? sdÖ…b?†W —UO? W? „U ÍWW?†W ÍWJ?œ wU? W?L? u? Í…“«bWz ÊU?W?W W? sd?~ —U?O? ? W „U? ÍWJ?œ wJ?}L? u? wœd —W?…—UÇ wöÄ Ë Í—uUz ÍWU—W? Wd|œï XïÄò ∫X}u?…œ Íe|˙W ¨ÊW†W ÍWU—W Ë w A?Ö ÍW «—Uz «bO} X|˙WÖ…œ p}?UNO ï ËWz ÆWOO vÄ ÊU?OU W«dW üW…œ Æv ?†«“ Í—ËuUz ÍË«ñ«bJ}? w WW W Ë Í—UJ?Oïz Í—U? vW ÍóO«d? Æ©π¥ ‰® åX}W w†˘˙ «bAOœdJd|œËUÇ W ÆX}?uM?…œ ”UM—Ëu?Uz uJ?†W ¨X}?Ëu?MU ·u?WK?W Í—Ëu?Uz ÍW?U—W È—U? Í—uU?z wöÄ ¨Êd?|œï X?ïÄ W ˛œ Ë Êd?|œï X?ïÄ ¨Œ—W?ÇËU wJ?}u?WK?W ê?O «œ…—«u ÂW? W ÊW?UUM?—ËuUz ËW?z U …œ …—U? ÂWz Í…ËW?z ¨X}?ËuU Ë …u?OËu?W w? W…œ«˙ U? ˙«“U? wU?? W?e?O?U?JO?? W? Í…ËW W?~? W?W?z ¨Ê«“…—U? Ë W?UËb?M?|u?

W U?NW? …ËWz ÆÊW? …œ Í—ËuU?z wœd? —U? wW?OïÇ w?U?AO?M ?…œ ÊUï? Ë«dJ?—Uœ


206

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

”U s?Wu? «œW? „…Ë Í—«Ë…bM?|u W? w W?OO?U?O W? W«b?e?d}? ?OUï? Íbœ ÍW??U?—W? Ë Í—Ëu?U?z —W??W? «œW?z Íï?? W? W??U?? ËW?z Ë U?? …œ p?}?? ?? Ëu??W?W? ÊËuÇ ÊU?J†W? «bU?N?O? wM|u? ÂU? Ë Èu? W X|“«d? ? ‘WU?W ÆX|Ëb? g—Ëu?Uz W?«dW?? Í—W?…—U?Ç Ë Í—ËuU?z ÍW?U?—W? wM?O?Ëu? Í«Ëœ Ë ÊU? W?u??WK?W? Íôï? wJU® Íô ï sÇ…œ s?…œ Í—uUz w«dW wËu ÊUüË W? ÆX}œd ÊUOU? WO—uUz ¨Íœ Í—ËuU?z wM|u? Ë ©wÄË—ËWz wJ?U® Ë ©wW?†Ë…œu} ÍË«—œ w? ËbM® Ë ©wU?NO? W«dW Í—W…—UÇ ï p}ËW Ë U~†Wï Ë …ËWW? êO Í—WM|u …Ë«d OW U }z U ÊU—Ëu?Uz ÍW?U—W w?MO?Ëu Í«Ë«œ Ë p?}u?WK?W Íôï? sËuÇ ÊU?O?U W?O—Ëu?Uz ÆX}œdJ} Ë åw ?A?Ö ÍW ?«—Uzò W? ”U —U?O ? W ôW? „U «œ…Ë…—W? ÍW?U ?O? I?Oz ËW? —W p}?U?NO? ï ÊU? W?d|œï? Xï?Ä X}†…œ Ë U? …œ ÊU?N?O ï? åÍó?O«d? ÍW?U?—Wò Í—U? ò Ë v?W «b??} åÍó?O?«d? ? ÍW?U?—W?ò Ë åw ?A?Ö ÍW?? ?«—Uzò «b??O?} s?|˙W?Ö…œ X}?†UMU?L}?Ä Íe|˙W È—U? ÆX}? †«“ åÍ—ËuUz ÍË«ñ?«bJ}? w WW? Wò Ë åÍ—UJ?O?ïz ÂW? “«Ë U? ÂüW? ¨Ê«b?|u? W? ÊU??O?U?? …ËU?Ç—W?? Ë …ËUM?}? …u?|u?? W? ÍW?U??L? u?? ÂW?z Ë åwO AÖ W «—Uzò ËW?z ï «œ ∫…ËWMOâ}á d ~dÖ w WWWW? W Ë 5M}N WWWW Xï?Ä Wu?WKW? Ë WW wU?NO? ï —U?O ? W „U? W W?OOÇ åW?Oó?O«d ? WU?—Wò W?U?—W? ËWz ¨U?? …b?U?A?O?M? ?…œ W??O?O? ??A?Ö W?? ?«—U?z ÂWz v? øW?U?O? ÊU? W?d?|œï? ø…ËuU…u|u? W Ë wWu?OËu v Ë WO?OÇ U…œ …u|˙W ÊU?NO Ëu?W ÍWóO«d? ¨WOO Êd|œï? XïÄ W ¨WuWKW ÂW?z UWz và Ë v«œU ÊULJ|ËU ï —U?O W „U

ø…ËœdJUAOM …œ wA?O AÖ ÍW «—Uz Ë …uOËu ÊUNO ï Íó?O«d w WWU—W Ë dW?z W ÊUN?O W«u?O}Ä W? WWËu ?O†UœW ËW?z WUdÖ ÍW?U «œWËuÇï? ÂW Í…ËWz Ë X}Ç…œ …u|˙W Ë X}†u…œ ¨p?}uWKW bWÇ ÊU ¨p}uW?KW Í—U «Ë«œ Ë ÙUW

ı W?Wz ÆÊW …œ ËËó?} w? A?Ö ÍW ?«—Uz Ë ÍóO?«d ? ÍWU—W? wUA?OM ?…œ Ê«ËWz ÊWJUAOM …œ ËËó} ÍW «—Uz ·uWKW p}†Wï 5…ËWz w«Ë˙…ËUÇ W WOOUH†U

Ê«—«“W W ¨˜˘d —UOK ‘W W œU“ W Ë sËuM ÊU?NO ï ÍóO«d ÍWU—W Ë —W?ÖWz WW?z ÆÊW WM?OÇ Ë ÊWJ ?OÇ s}?à ¨«œU?OU?O wU?LO? A?O Ë —Ëu? u Ë U?~†Wï?

Íô Íï?Ö…œU? Ë wU?L?Ö˘œ we?O? —U? ÍW? …œU? …—W Ë uÄ˙W?Ä Ë Êï? WWU?JO? w W?W? ?«—Uzò w?}ÄW? wU?Ëu?W W?U? ?u?U?W Ë W?U? ?uU?0 W? ¨W?O?O ÊU?ï?

—WÖWz WWz øWOOÇ ¨œd…œ ÂeOUOï w WWï åÍóO«d w WWU—Wò Ë åw AÖ


207

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

W? W??O?O? W?U—U?? ?O?Uï? Ë „U?M?d Ë U?U?L??} W??O?˛ïï?b?Uz W?W?UJ?O?? ËW p?}? W? —UO? W „U øW?OOÇ ¨…ËœdJ«d|Ë ÊU?OU W?O—uO UW?M ÊU Wd|œï? XïÄ WuW?KW W? ?«—U?z Ë W?O?}?Ä ÊU?N?O? ï? ÊUó??O«d? ?? ÍW?U—W? ÍW«ËW?z s?}? X}?†U? ÊU?L?}Ä ï? ·u?WKW? ÂU? Ë v Ë w?Ç wU 5?«e U ¨…Ëœd?JU?A?OM ?…œ ÊU?O?AO?U W?O?O? A?Ö øU U? Í«dJUz ï? WO}?Ä ÍWWU ËW Íó?O«d? w WW?U—W wï? —WÖW?z ¨U …œ wW?OMO?U ? ÍdJO? p|˙ Ë …d?} ?OUï w? WO—U? «Ë«œ —U?O ? W „U ÍW?O—U? «Ë«œ ÂWz W ÊUOU ÊU WOO?MOU UNW d Uz Æ…ËWU …œdO ÊU2W ?O Í…œW wW W Í…uO Æœd …œ ÊUNO ï ÍóO«d ÍWU—W Ë w AÖ ÍW «—Uz w?öÄ ÊU?? W?d|œï?? X?ïÄ W??u?W?K?W? X?}?†…œ Íe?|˙W p?}?U? …ËW?J?œ w? Wô W? W Ë W?«dW ÂU? w ?WW X?}†U ÊU?L}Ä ï? ¨WO?O vÄ ÊU?OU W?«dW w?œd —W?…—UÇ ÊU? …d?J?O? ËU? w?U?? W?«d?W? w? ??W?W?? ø«b?ËËó?}?? w?J?}?U?? Ë U? ı W? Ë Èu??

W ”U? ¨Í—ËuU?z ÊU X?|ËœWz w?WüW?ï? w?«dW? W ¨W?O?U?O? ËU? wU? W?«dW? Ë ÊUW? WU«dW W p}?«dW —W ï ÊU?u~} ø—Ëu u? ÊU U Wz Ù«—ï w?«dW ”UM—ËuU?z ÊUOJ|bW ï Ë ·u?WKW ÊU?OJ|bW ï ¨ÊW “«ËU?O Í—ïá?Ä Ë Ê«e} —U?J?|bW? ¨7u?}?Ä ”UM ö? W?z ÊUd? wJ}? W? ï ”U?MW?U?O ÊU?b?O«ËW?z ï Ë Êœd W? Æ7u}Ä ”U?M†Wï Íœ wJ|—U? Ë ¯ïÖ«bOÄ —U?J|bW Ë X˛ïï?JU ¨w?U? W?O—U? …œ—Ë ï? Í…ËWœd? œ—Ë Ë Êœd?JU?A?O?M ?…œ v?W Ë w? ?A?ÖW Ê«d?W? W w W…œ«˙ U? ÊU Wd?|œï XïÄ W?uWK?W X|“«d? ‘WW? ÆWUUL?} wJ?}œd W? wU U~†Wï W? W «œWUA} ËWz ÙWÖW Ê«b†UJœ«˙ Ë ï ËW? «˙ w WOb…uWÄ W —˘“ w?œdJ?—ï?H˙ Ë s?˙ï?Ö Íï W?Ëu ï? ï? w?U? WM?O?Ëu Ë ï? ï? ÆÊ…œU?U?z «bU?ï?

wU?W—WÄ w? ˘—W «bd?|œ ¨wU Ë …—W U?…—W? wU W?«bM“ w …ËU? w—Wu?W WüË Í—U? —˘“ W? «œWJ?œ w«—˘“ Ë Íb?Ë˙ w?U*W? ÙW?ÖW? Ë WU?N?O? w?«—W?Ëu …Ëœd —WW? W«uüW …dO M?˘˙ Ë —WËu ËWz ï ÊUOW? U wM|u «bU W?OOÄË—ËWz b?ï?L?~“ Æs?|d? …œ s?üW? W —U?ÇU? Ë ÈdM?}?…œ ï ÊU?—U?A?? «bU?ï? w?üË W? W?

w?Ëu?? ?«Ë«d? Ë Êd?|œï?? w?W?†Ë…œ w?U?? W?«dW?? Ë W??A??}?? —W?W? «˅œ—W? ÊU??ËU? W —W ?«—W Í…—ËWÖ ÍWM …˙ —U?uO ÆX}?Ëu…œ wWüWï? wW«œWU wU? …—ËuM «bJ}U W —UO W „U W…ËWz ‘ï Æ…uOËu ÊËu OUNOW wU WÄ«d WU$…—…œ ÍW?J?œ ÍW? ??W ËËœ ï? ÊU?W?U?—W? œ—u? w?U?? W?O??O?U??O? W?? U? …œ W?U??? ÂW?z ï weO wMOAd?O wK|œï —WW ÊUO «d} wU œ—u Ë W?OOM}Ä Íœ—u ÍU~†Wï


208

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

w?«dW?? W ÊU?œ—u? ÍU?~†W??ï? U? U? W?M?O U? Ë …Ë…œd?JW?«œ „WW? ˛œ w?W v? ÊUNO ï Íó?O«d ÍWU—W W ”U Ë X|œ wÇW ¨…ËbüUz …Ë…—ËW?Ö …—ËWÖ wUO «œ—U?? v W? w?U?O?? w?U?L???O?z w?WJ?O?ô X?}W? …ËW?z ÍU?«u W?? ï? ÆU? …œ Ë WU—W Í«Ë«œ p}U ı W ¨Í…b†W ï ÊUOWËU wUO wJ|dWÇ Ë XWJ Ë—œ Ë WOOÖïÖU1œ —WÖ W?Wz øXW …œ ÊUNO ËuW ï w AÖ ÍW ?«—Uz Ë WOóO«d øWOOÇ ¨X}W …“WK} wUO w WWWW åwKKO wüW…œò Ë üW…œ ÊU Wd|œï X?ïÄ WuWKW W«uÖ Í…ËW …—UW …ËWz UNW «œ…d} ¨r|ËœWz WWWW? ÂW Íó|—œW «œËuU«œ wàW W s …ËWW …b…˙ p}?†U? “ï p?}?Ñ˘d? —W ¨W?…d?}? ?Wz ÂW?z —W w?«u? ?A?O«œ W? p}? W?—W W? r?}†…œ Ë …ËWU …b?…˙ üW…œ wU …u?} W „W…u}? ¨X}W Í—UO?ËË Ë Ê«œóË Ë XW …ËWU …b…˙ fW wüW…œ Íï —UO W „U ÆW«büWœ ÍWJœ w W…u} ÙWÖW wU W? Íe|˙W Wï? ÆU …b†Ëu? W…œU?Uz «bU? œ—u W? ˘ñWz ÍWüW?…œ ËWz Ë w …—W? Í—UO?dÄ U? …œ üW…œ ï? ÊU W?d|œï X?ïÄ Wu?WK?W Í…ËWœd?J…˙ p?}?üW??…œ …—ï?? ı ‘W?u??W?K?W?? ËW?z Ë U?? …œ ·u??W?K?W? ÂU?? w?U? ¨W?…ËW?z wU …u} W „W…u?} bWÇ ÊU „W…u} WL}z W p} W?—W ÊUu~} ø…ËWU …b…˙ ¨wÖï?ÖU?1œ ¨w«d? u1œU? ¨Í—ïU? J?œ wüW?…œ Í“«u}? Æ…ËW?MW? …b…˙ üW?…œ ¨wM?Uz ¨X˘b?Ö—W? ¨e?}~«˙W? ¨…˙bu? w ??OUï?O?U ¨w ??O?«˙ ¨“«u?†ïÄïï? w?KO?U? ÊU?Ëu?W? ¨—W?ÖW?ÇËU? ¨wW?†U?W?M? ¨Ë«d? WM?W?«œ ¨w?? W? ¨Íd?}?? ?O?Uï? ÊUMOz wœdJ WU } Ë …ËWœdJ? Ëuâ Ë ÊœdJKO…“ —WW p}üW…œ ÆÊ…ËWœdJ…˙ Æ…ËW? |dJ…˙ W? ?u}Ä u?J†W W…ËW?œdJ…˙ wW?U „W ¨U?J—U U?~†Wï? Ë ÊU˛ Ë ¨”«d?? u?1œ ¨wU??U? ¨Ë«d?J?W«œ ¨“«u???U??? W? ¨—…Ë—W??á?U?? w?J?}?üW?…œ ÂüW? …Ë«d?? ¨w?…ËWW? ¨X?˘œ ÊU?˛ ¨Í“«ËU??O? Í—W?J?†Ëu?? ?? ¨Ê«˙ï?Ö w?K?O?U?? ¨Í—u? ??…œ s w?WuËË Êd?|œï X?ïÄ wu?WK?W ÂU? d«Ëœ ÆX?|d …b?} Íd?Ö—W W?J}üW?…œ Í«Ë w? ? «b?M?O?Ëu? Ë …Ë«d? Ëx? Ë V?}? ?? ÂU? W? ¨…ËW?W?? …b…˙ w?K?KO?? w?üW?…œ ı W Ë -W?OO«d? u1œ W ˛œ s w?WuËË Êd|œï? XïÄ wu?WKW? ÂU ø…uO?Ëu p}?U? ı W —U?O? ? W ôW? „U? ÂW?ÖUM}? s ø…u?O?Ëu Ë …uËË Í«Ë w? ? UJ}?M|u? ı W? ¨«d? u?1œ U W? ï?? ï? Ë —U?u?O? Ë«bd?|œ „U? Ë X?}?«“…œ «d? u?1œ W? Íï?

W? ï? d? Uz ÆX?}«“…œ d? ??«d? u1œ W? WU?u?W?KW?? ÂW Íï? …e?|˙W ÂW?z „WU?U?


209

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Ë dJO ï ï? ËW «˙ Ë XOM}*W?O WËu/ W Í—UÇU U ËWz «œ WWU? ÂW wL u ÊU …uuÖ ÊU? …ËœdJU«Ë w W …ËW? O|˙W~ WUu?WKW ËWz w ?|u†W Ë XË…˙ wL? u Ë Ùu U?U wWï? wœd e˙ W W?~ U ËWz œd? W XWU?Wz W Æ…uO?Ëu Æ…Ëœd W WJœ wJ} ¨…œU —W ÍW Ë Ë«—bM}*WW w? W??O??O?? ï?? U? ËU W?ï?ËW?? —U??O?? ?? W? „U?? «œ…Ë…—W?? ÍW??U?? ?O?? ??I??O?z ËW? —W? W …ËWU? …œ˘—œ W —UO W „U? ÍW«˙ ËWz WU O? IOz ËWz Íœu ¨…Ë…—WM?}˙u—W X?}?Ëu?…œ Íe|˙W? Æ…ËWW?? …b…˙ üW??…œ ÊU? W?d|œï? X?ï?Ä W?u?W?KW?? X}?†…œ w? WW? W? Ë Í—U?J?O??ïz Í—U? ò W?? X|˙W?Ö…œ «b?J?}U?N??O? Í«ËœW W?d?|œï? Xï?Ä w}ÄW ¨WWO«d ˘dO wL O ÍUU Í—UJOïz Í—U Æåv †«“ Í—ËuUz ÍË«ñ«bJ} s?|˙W?Ö…œ «b?J?}?U?N??O?? Í«ËœW ÊU?? W?d?|œï? X?ï?Ä W?u??W?K?W? X?}? W?ËuÇï? ÂW?z wœd?J†Ëu? ? Íï ï? ‘W?Wz ¨X}? ?†«“«b}? ¨Í—UJ?O?ïz ¨W?O?O?«d ˘d?O? wL? ?O? W —W? ÊU Wd|œï? XïÄ W?uWKW? Ëu«ËW ÆWüW?…œ ÍWUO?O«d? ˘dO Í“«u?} Ë Êb??U???á???W?Ç Í«ËœW?? Ë W?†Ëu??? ??? ÊU??W??üW???…œ ÂW?z Ë 5??«d??? ˘d???O? w??üW???…œ Í«ËœW «œ—UO W „U? Íbœ W WUuWKW ÂWz WW W~ Æs|˙W?Ö…œ «bOËu …œüU W?«Ë«ñ?«œ W? W? ÂW?z X?|ËWU?…œ Ë s?|˙W??Ö…œ 嫜˫ñ«b?J?}? Í—uU?z ÍW?? W?ò wœd?J?†«“ X?ïÄ w?u?WK?W? ÂU? Ë w?Ç wU? åË«ñ?bJ?} Í—u?Uz ÍW?? Wò +«“U? s ÆÊW?J ?†«“ W?L? u? ÂWz ÂüW ¨…Ë«˙W?Ö «œW?«Ë«ñ«œ W?O—Ëu?Uz W? W? ÂWz wœd?J†«“ Í«ËœW? Êd|œï? w? W?à?u?? W üW??…œ ÊU? W?d?|œï?? Xï?Ä W??u?W?K?W? W?? W?…ËWz ÍU?U?? Íï? ï? W Æ…ËWW? UM…˙ ¨Ë«ñ«œ Í—ËuUz ÍW? W Ë w«d ˘dO w?üW…œ ÂWJOô ¨…ËWW? UM…˙ wuWKW ÂU X}?†UMUL}Ä W«œ…ËW —UO W „U Í…—ËWÖ wU?uÖ ¨…ËWOHdW ÍËË˙ Ë V}? ? ÂU W? Æ…Ë«ñ«œ Í—Ëu?Uz ÍW? W Ë W?OO?«d? ˘d?O Í—«œ«ËW Êd?|œï X?ïÄ X}…œ ‘WL}z Ë «œW"L u …ËWï W Íe|˙W Æ…uËË Í«Ë w «œ…Ë«d Ëx Ë 5Ëu Íb?Oz dÖW? ÊUL?A—…Ë W? ¨sd?Ö—…Ë WI?O W? Ë WW?W? Ë dJO? „…Ë ÍW W?L u? Íœ—u? wüW…œ W? W Ë ÊU ?œ—u W? W Ë œ—u W? W ÊU˙…ËU? Ë 5d|œï? XïÄ Ë 5}U?«œ ”W wUW? ï e|˙ Ë Íœ—u? w|u Í—WM|u? ï 5dW? wM|u? Ë WW ÂW?z X?}«“…œ …œU?? w?J?|—W?M|u?? Ëu??W? ÆsW?J?u?U? Íœ—u? w?üW??…œ X?|ËWU??…œ ¨X}W? …ËWJ}? —WW? ÊUb…uW?Ä ¨ÊW†W Ë W?UM }? ÍW? —UO? W „U? ÍWU? X?|d?? …œ Êï?Ç d? U?z ÆW??O??O? …ËW?d?|œï?? X?ïÄ ÍW??W???W?? Ë d?J?O? W? ÊU?b?…u?W?Ä Í—«œËW w?ÇW ¨X?}†…œ Íe?|˙W „…Ë ¨…ËWU?J…˙ üW?…œ w W?àu? W „W?WW?W?


210

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

XïÄ ÍdJO? ËuW W ÂW …œ —UO? W „U Í«œWW ÆX}? WUOO«d ˘d?O wüW…œ X}? OËu «b?O} W? «bUA?O ÊU/d|œï? XïÄ wJ}?uW?W Íñ|œ „W «bd?|œï ÆX?|˙W?Ö…œ «œË«ñ«b?J?} Í—Ëu?U?z ÍW? W Í«ËœW? Ë W?O?«d?? ˘d?O? wüW?…œ Í—«œËW? „W?b…u?WÄ ı ¨X?|˙W?Ö…œ «œË«ñ«b?J?} Í—Ëu?Uz ÍW? W? Í«ËœW? ï ·u?W?KW? w?«Ëœ Í—ËuU?z ÍWM|Ë —U?O ? W „U? øWW «œË«ñ?«bJ} Í—Ëu?Uz ÍW? W Ë WW?W? Ê«u}?W Ë …u?ñ«b?U??OJ?}? w? ?}?? W Ë w?—U?Ä ÊU? U???}?z —W?? U W?? W?—ËuU?z W?? ¨ÊU? ??œ—u?

WUuWK?W ÂWz X}†…œ Ë …ËW |“«uÖ…œ Êd|œï? XïÄ ÍdJO ËU ï ¨…Ëœd U?MO†ïÄïï Í—uU?z ÍW W? Í…ËWz 5«“…œ ÊU?Ëu?W Æs Ëu?â Í—Ëu?Uz ÍW? W w«ñ?«œ wJ—W?

W?uWK?W „W? ¨Êœ—u wU? W?OO?UO? X|˙W?Ö…œ «b«ËœW Ë U? …b ?Ë—œ Ë«ñbJ?} W p} W …ËW W—WW Ë „WW X}…œ UÄË—ËWz ËuW «bJ}U W ÆÊU Wd|œï XïÄ ÊU Wd|œï? XïÄ WuWKW Ë X?}M}…bJ}Ä ÊUN?O wU …—ËWÖ …—W WO?—ËuUz W W ÍW? W? w?œd?J ??Ë—œ w?J—W?? Êï?Ç Íb?O?z ¨ÊWW?W??W? ÂW?z Í—«œU?ÖU?z …ËW?J?e W? øÊË«ñ«bJ} Í—ËuUz Í—«œ«ËW? Êd?|œï? X?ï?Ä ÍdJ?O?? wU?? W??u?W?K?W? W?«u?Ö W?? ‘…ËW? …—UW?? Ë ÊU?ËU b?uL?~“ wU? W?ËuÇï W? UL?}? UN?W «œ…d?} s? ¨5«d? ˘dO? wüW?…œ XïÄ W?uW?KW ËËœ ÂW?z Æ…ËWW …œ ˘—œ W? —WW —W W?L u? ÂWz W? ÂW …œ —Uu?O …ËWOO«d ˘dO wL O W Xï ï†ï wU…—U Ë Âe—U OUï ï ËW «˙ Wd|œï ËW? ˛œ Ë w?Ëu W?U??O?O??«d?? ˘d?O? w?üW?…œ W? ˛œ œd?? U?W ‘ï?? ï?? ¨Ê…œ…b|d??Ö «œËuU«œ w?U …˙WÄô W® Æ…ËW?U…œ WüW?…œ ÂWz W œdJ?—U WWW?1W wWO?O˘˙ Æ©s…œ«dJUz dU“ WôWW ÂWz ÊU? W Êd|œï X?ïÄ ÍdJO «b?W W ?} ÍW?Jœ wJ}M?|u W —UO? W ôW? „U

ÊUËU W«ËËœ ÂWz W Í…ËW? …˙…ËU ÊU ¨üW…œ Ë r O W ÊU?W˙…ËUò W U …œ «œU??O?œ Ëu??W?? W? Ë W??O??}??W?U? w?? W?W???? …ËW?U???œ ‘W???W?z Æ©±¥∑ ‰ ®Æ…ËU??W? X?}«u?O??}Ä X?}?…ó?W?Ö …b?…ËWz ¨Êd?|œï? X?ïÄ ı Ë Êd?|œï? ı ¨W??O?O p?}?u??WK?W? W X?}ñ?Ä «b?OJ?}M˛u? u?u? ËuW? W p?}U?N?O? Æ…ËU?W ÊU?ËU r ??O? Ë üW?…œ w?L? ???O?? wb?«—“W??«œ ï «˅œ—W? w?†ËW? W X?}?ñ?Ä ¨üW?…œ —W??W v?ö??LK? Ë wW?UMOÇ Ë w?…ËWW w?}ö?LK W X?}ñÄ ¨“«ËU?O Í—Ëu? u? Ë Í—ËuU?z Ë wUO? W?O?—ï?UJ?—U? W?…u?}? ËW? …ËW?U?u?W?K?W? ÊW?ôW Êï?Ç ¨w?W? W? U? Ë wW?? ?…œ ¨…ËUW? ÍËU üW…œ w ?} ËË W?OO Êd|œï? XïÄ wJ}?uWKW? êO ÆX|d? …œUM|Ë


211

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

—W?Ö Íe?|˙W ÆU? …œ w?d?|œï? Xï?Ä ÍdJ?O? ï? —U?O? ? W? „U? Ë WJ?}U?? ? u W?W?z WUuWW ÂW p} W «bO} W «b UAO ÊUL WWËu/ Ë X|u—WH U U …b «˙ Ë«ËW? W?W?W??W? ÂW?z «b??O?? ??«˙W? Æ…ËU??W ÊU?ËU? r? ????O?? Ë üW??…œ w ??}?? ?ËË ÊU«˙ ÊU Wd|œï? XïÄ …—WËu Ë ·uWKW? Í—˘“ wJ}W ¨W «˙ ÍW W?«ËWâ}Ä X}?…œ W? …Ëu? A?W?Ö üW…œ w?œd? WW?Ö wJ?}? U?z Ë ⁄Uï? W w?WU?Ñ˘d? W«Ë …ËW??U?M? W? w?«d?? u??1œ w?L?? ????O?? X?}??…œ ¨X?|d?J?«d?|Ë w?U???U?z W? ÊU??N??O?? …ËWU W ?} wUO Ë wWüW?ï Ë wW~M˛ ÍWA?} ÊU…œ X}…œ ¨…ËW |d?M}…u†W Ë wÖ…œU?Uz W? …b…ËWz ï? ï? Æ…ËWUJ? wdW? ÍËË˙WËË˙ p}? ?AÖ „…Ë ÊU?N?O W?

Ë ”U?u? Ë W?Hd?W? ËU?ï üW?…œ w?M“W?«œ W ”U? WU?ÖU?z W üW?…œ w?~d?Ö W«b?J}? ?Uz W üW?…œ s«b?J}?Uï? W X?}†…œ ÊU?ËU ¨U? …œ ÊU?MO?z wËuœu?

w?üW?…œ 5K?}W? v…œ X?}?†…œ —Uu?O? ¨UJ?…œU?O?Ä bU?ï?MO?? X}?u…œ w?U?UzW? W «œËuU«œ wW W s Æ…ËW?ñ Ë Ê˛uJ ÊU WO“«ËUO ¨…ËWb?«u Ë ÊœdJ«e}Uz XïÄ WuWW ÂWz Â…œW"OU?AO Ë ÂW …œ ï ï Íô üW…œ Í…—uO W ”U Íó|—œ Ë í?O?…“ï?Ä w?J?}? ?? W?«u??O??}?Ä u?J†W? ¨…ËU??W? ÍËU? üW??…œ X?}?†U „W? W?d?|œï?? ÆWAOM}NW—W r ??O ÂU? W ”U? X}†U? ÊUL?}Ä —U?O? W „U? W?AO?L? ?O? ÍWW?W w?Ç—W W ÊU˙…ËU W?UuWKW? ÂWz UUz øÊïÇ Ë Èu? W ¨…ËUW ÍËU p}?L O? ı ¨U …œ W —W œu U ¨WOO w«d? u1œ ¨Í—U OUï ¨w OUOï ¨Í—«œWU?—W wL O ÊU? U? …œ dJ?O? w?L? ??O? w?U? øW?O?O? r ???O? wJ?WÇ W? ÊU?˙…ËU …ËW?…˙WM? Ë wU?…—W …—W? W ? ÂWz WU?W Íe|˙W? øÊU W?OO?U?O Ë wW?üWï? W?L ?O? wU? WJWÇ sd? ~d?Ö W p}? W …dW ÆU? U ÊUA?OM ?…œ 5Ëu ÍW«œU? …—W ¨w ?AÖ w?J}?L ?O? „…Ë WWU?Oœ wM?OMO? Ë WL? ?O w?JWÇ Í—W?ÖœUO?u ÍdJO? Í«Ë«œ …ËöW? ÂüW ¨U …œ ÍW?U …“ï? ÍW«Ë…˙ Ë WO?O w†Ëu? —U?O ? W „U w?ÇW

w?I?U? W?? —U?O? ? W? „U? ÂW??ÖUM?}? s ÆX?}? r ???O? W? Í˙…ËU U?? …œ p|d?J?O? ÙËu Í—WÖœUOu ï ÍbOz ¨X}«“…œ r O wM˛Ëœ W ‘Wd|œï XïÄ Ë WL O åÍËUò «˅œ—W Ë …ËW? }M}?…œ WAO?W W«uO?A}Ä Ë WL? O? W Í˙…ËU —˘“ W W?OO W ”U ï X}?†…œ Ë ÈdÖ…œ Êd|œï XïÄ Íd?JO ÍW W «œ…d?} —UO W? „U ÆX}…œ ËW wÇW? ¨…ËUW ÍËU r ?O X?O}†…œ Ë WO?O r ?O W ˙…ËU Ë XW? U r ?O ddW? WW? w ï U? ÆWJ}? Ëu?W r ?O? X}†…œ W? U …œe?…˙ Í—WÖœU?Ou …Ëô


212

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

w?U?ï? Ë W?W? ÍËU X?O??}?†…œ Ë W†Ëu?? ? X?L?? ???O? W?…ËW?z ÊU? ï? ÆW?O??O Ë …Ëu?W? Ë W?O?O r? ?O? W? ˙…ËU W…ËW?z ÊU ¨Í—W?ÖœU?Ou? ÙUÄ W? ?…œ…œ ‘WW? ¨…uU?WM?}Ä Ë XO|˙W~? «bL ?O Í«ËœW …ËWJ|—WW? ï X|d U ÆW†Ëu? Xd|œï Xï?Ä ÍdJO WU …“ï ÍW«Ë…˙ U …œ—U? r O ÍW ˘dO —WW Í…dJO? ËWz …ËWJœ wJ|—W W r O W? Í˙…ËU ï wUOW W r? O ï Xd~ ‘…dJO? ËWz ÍW W ¨XW

Æ5}à —WW Íœ wâO U U Xu}Ä W…—ËWÖ …b…ËWz WOO ï U ÂWz ÆWOO Í…—U—…œ W«dW W?L u Ë ÊËu O†U?U Ë W†W ËuW ÂWz Í«Ëœ —UO ? W ôW „U

Ë w?e?O? wJ?}U?“ W? Ë wU? …—W?Ëu? Ë bW?…˙ —W? W? |œ Êd?|œï? Xï?Ä ÍdJ?O? wU?O? Í…ËWM?Ëe ËU w?U? …“«ËUO? W?†U W†U? Ê«bW?Ç W? ¨wU?O Ë Í˛ï?ïb?Uz Êd?|œï? Xï?Ä Íd?JO? Í…ËW?M? ?«u?Ö W? bW?…˙ ¨ÊW? …œ—U? ?«ËU v?Ä Íb? W? Íœ—u?

XW s W?ï AW?Ö UÄË—ËWz W W ?}d|œï Xï?Äò ∫X}u…œ Ë U …œ å°°°°—U? «ËUò W«u?Ö Í…ËWz —WW Êœd? W È—U? Æ©±µµ ‰® åX|ËW U?—Wò gOU? œ—u W? Wï wWOOÇ W 7AWÖWM} Ë ÊËu O†UœW W ¨X?} AWÖ åXW uò W wWW wJ|bœ ÍW?W?W? —WËW?W ÙU? ≤∞∞∞ W œU?“ W Êu?öW?z Æ…ËuU …ËW?O?O?W?W? ÍdJO? wU W?MO«Ëñ} Ë bœ Ë pW?Ç W p|bWW Ë W ?|—bM|u …œ ‘U ?}z U …ËUM}?NW—W w«bWÇ Ë W?A O Ë f? —U Ë q~O Ë XU? Ë —UJœ Ë ï ?—Wz ÍdJO ¨X|d? …œ—U

«œdJO? W Æs|u w?UM}—U? W Ë …ËWbM|u? Ë …ËW«bJ} Í…ËU?Ç—W ‘U ?}z U? WJœ ÍËË˙W W…Ë«d? wJ}? …œ wWW? w …œ ¨X} ?M AW?Ö XW ?u W ÍËU WO?O p}? Í…ËWz ï …ËW? M|u …œ Êï? wUï ÍdJ?O ï ï? ¨«bMWÇWW? Ë “«ËUO Í…ËWb?M|u

W åÈu? wW?O?A?«d?Öò ÍWU??Uu? «œU? ?}?z W ¨U?~ Èu? w ö? Wz w? W…—u?O? W Íd?O?~U?N?O?? —W?W Êœd? W??? ï Èu? w W?…u?}? W? f —U? ¨«b?O??U?O? ÍdJ?O? ï? ÈuW?—W? è~?O «b?W?? ??O Í…œW? w?U? W?O?Uï? W? U?Uï?? ï? ¨…ËW? ?}M?|u? …œ W ˛œ W? W?~U?ËUW? …ËW q?~O? «bJ?}U? W? …ËW? }?M|u? …œ Âe?O?«d? ?O W? ÊœdJ?d?Ö—W —W?W Êœd? W?? ï …Ë…bM?|u? ÈuW—W? Íb?˘d? …“u —U? d?}d?}? ¨WW?O?O«d? ?O ¨Íb WW Œ—W?ÇËU wUMOz Ͳï?ïJU ÍbW…˙ Ë WU?O ÍbW…˙ wËu? †WJ} ÆÈu? wËËœ—W??Ö wJ?}?†«—ï? Í…ËW?M“˘œ ï? ï? ??—W?z ï …ËW?? |˙W??Ö…œ ÂËU? ?u? U?—U? Í…œó? U?Ö…œ X?W? u? W Í…ËW?z ¨ÊW?ÖU? XW? ?u W? W?W??W? Ë dJ?O? w—u? W? ¨W??O?ËËó?}?? w?U?L??Ö˘œ ÍW??A? W? Ë Ë«d?? —U??OM?A??}?Ä w?U?O?? Í…˛˘d?Ä Ë Í˛ï?ïb?U?z


213

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

wU?O? Ë we?O ÍW?U—W? Ë s}†W? ÍËË˙WËË˙ W? WWW?W? 7AW?Ö XW? Ëu?W Ë Í—Ëu?? ?u?? Ë w?U???O?? Ë w?W?üW??ï?? …Ë«—b??}?Ä ÙW??ÖW? W??? …ËW?? ??}?…œ Ë«d?J?—U?œ X?ïÄ Íd?J?O? ÆÊU??N?O?? ï? wW??W?? w?J|b?œ „W? ¨X?}?$u?ÖW? «b?U? W??O?O?? ö? W?z Íï —UO ? W „U ÆweO w«dÖ˘d?Ä Ë Ë…ñWÄ Ë WU—W „W ¨WWWW? gOd|œï W ÊU?˙…ËU W?U?Wz —W?Ö W?U ¨W?O?O? wW?Ue?O? W ÊU?˙…ËU W?WW??W? ÂWz X?}†…œ XW? ?u W „W?…u?} ı W? Ë ÊïÇ ¨W?O?OM?}Ä ÊU?Oe?O? ÍWU?—W Ë W?O?O w?WUe?O? ÂWz wMOËu W Í…ËWz ÍU?U UUz øwÇ wU «œ…d} 7AWÖ XW ?u W øÊËu AWÖ Ë Íd?JO?? w?UM?}?N??W—W? Íœï?? ?O? W? —U?? Ë …ËWM?|—b?M|u?? U? Íb?O?Ç WU??u?W?K?W? ÍdJ?O W? WO?O? p}?W WU?u?WKW? ÂW?z ÍdJO? Í…ËWz ÍU?U øX?|d U? ÊU?OH?dW? wJOJW Íœï O UUz ø«ËUz˛˘˙ wU WOdJO …b…ËU Ë ïJ«“ ËU w —WÇËU wWW ÊU? ¨s|d?M}?U—U? W? WJ?uÇ ¨ÊËu? ?A?W?Ö X?W? Ëu? W Ͳï?UM?O? Ë Í˛ïï?O? —U?z Ë WWW ÂWz 7AWÖ X?W u W W XWW —WÖWz ø7«˙U ÊUOU W?Oœï O …Ë«—b}Ä w W?O?U?ÖU?"?} W Ë W?W†W? —U~??} —U?O? ? W „U? ÍW? W?L? u? «ËWz ¨X?} W?UW? ?U «œ«ËU?z˛˘˙ w?U? W??O??O??W??W?? Ë w?d?J?O? …b?…ËU? Ë ï?J?«“ W? ˘ñ??Wz Í…ËW? …Ë…—ËW??Ö ÊU Wd|œï XïÄ WuWKW? Í—˘“ wJ}W -ËË „…Ë Æ…ËudÖ Í…ËUÇ—W ¨W…œUUz ÊUO }? «˅œ—W ‘U }zU Ë Ê«bd?JO wUM}NW—W Ë 5Ëu? ÍWJËu W Ë ÊËU ÊUOï Ë Èd …bUAOM …œ ÊUdJO wU …“«Ëô Ë e}W WWô Ë X|dËu…œ —WW Æ«b?~d?Ö Í—W?u Ë w?WüW?ï? Ë w?U?O? Ë wW??W? wÖï?Uœ ÊU?…œ W Ê—«b?W? U ÊËu? ?AWÖ X?W ?u W X?U Ë ï? —W?z Ë Êuö?Wz ÍdJ?O U?Uz X|“«d? ‘W?W ÊU U?Ö…œ XW u W? œï O? UUz øÊW~? W? u W —Uu?O Ë ÊUËU? Ë ï ï ÍdJ?O øW…ËWœd …“U Ë Ê«b}ÄWWÖ Ë ÊœdJ—UJ…œ wKOU «˅œ—W XW u? W ÊU WW?W W „WWW?W Í…ËW Êœd W? Í…ËUÇ—W «bO? «˙ W wU …—UOd?Ä Ê«u} Í“«ËUO Ë WOOÇ W?WW XO«“W ï W …ËuU …u|ËW? …u AWÖ X|du?Ö…œ «bdJO Íb…ËU —˘“ W? ˘ñWz ÆXW W W?UO wU? …—UOdÄ Ë WW?W W W?OO? …ËWz WW X?WW ¨…u? AW?Ö XW? u W œu? U ¨W«b«d?W W Âe?O? —U W? W?…ËW X?W?W? Í…b?…ËWz ¨…u?U?N?}??áU?ï? W?W??W? Ë œï?? ?O? „…Ë Âe?O??? —U? W w?U W?O˛ï?ïbU?z …œó? Ë wU? WO?O?UO? W?OO?«Ë˙…ËUÇ Ë Âe?O? —U? wU? W?L…Ë ÊW w?WüWï? ÍU«“ Ë —W?Ëu Ë ·uW?KW ÊU?…œ W «œU ?}?z W U…œ ÆÊ«b«d?W w?…œ—W W? …bœ ÂW?z Ë ÊW? …b?}?á? ?…œ …ËW?? —U? Íb?œ W ÊU?N?O? w?M ?A?W~?} ï?


214

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Xï?Ä —WÖ W?U Æ…ËW?W …œ…“U? «bW? W Ë X?O? Í…œW w?U U?…—W w?—Wu?W …ËWU …b…˙ ÊUËuW Ë WOO U˛ïïbUz Ë üW…œ Ë WUO W Í˙…ËU ÂeOd|œï wU? WO?OU?O Ë Í˛ïï?bUz …—U? ËË˙ UUz øwÇ wU? WM ?AW~ ?W ?u W ÂWz Íb?Oz ÊU“«Ë Ë 5?O X«˙ …uËW? —…œ ÊU? WO?OÄË—ËWz ï? W ÊWU?U Êd?|œï X?ïÄ ÍdJO? Ë Íœ W ?} ?UW wU? …œó Ë …Ë«œ w W?…œó ı Êd|œï? XïÄ ÍdJ?O UUz øÊËU?M}N?} w?U?? U?U?? —U??O??? ?? W? „U?? …ËW?? «œW? øX?}?? ?? ??A?W??Ö X??W?? ?u? W? …ËW?W?ï? ÂW? X|ËW…œ Ë WOO?Ç w WW Ë U …bOÇ w?U 5«e U …ËWU UMO ï ÊU?åXW uò Ë W…œU?Uz «bU? œ—u? W W†U? ÊU…œ ÍW?O—UJW?ï wU?“ ËW Íe|˙W? ¨X}à? wÇ …ËW?z ¨ÊW? …œ —U? ?«ËU? ?}Ä Íb?? W Íœ—u? w?U?O? Í…ËW?M?Ëe ËU? wU? …“«ËU??O? W†U? W Wï? …u ?AWÖ X?W u? W UÄË—ËWz W Êd?|œï Xï?Ä ÍdJO? W …ËWU? …œ …—UËËœ ÆX|ËW U—W «bU œ—u

Ë Êd?|œï? Xï?Ä ÍdJ?O? ï? w W?WM?|Ë «bW?? W? ?}? ? W? —U?O? ? W? „U? ¨w—u? W? ÊU?bM?|u?? Í…ËWz „…Ë …Ëœd?J? ?Ë—œ b?W?…˙ Í—U?Ñï??Ö w?U? …—W??Ëu ï? …ËW??A|ËW? ¨…ËUM?} w?W—W? Ë wW?Ëœd? ËËó?}? w«ó?|—œW w?WU?Ñ˘d? „W?O?O?Ç—W X?}œ—«u?

WU?Wz ¨Ê—WËU?W WW w?WüWï? Ë wU?O Ë ÍdJ?O wËW?J…œ wÇ Ë …ËWW?J…˙ w†ËW W w?AOU …—W?Ëu Ë bW…˙ Í—U?ÑïÖ ¨ÊËËœ—U wWU?Ñ˘d ï «œu? s WüW ÂW?z Í…b?M?U?z w??œd?J?«d?|Ë Ë Íœ—u?? w?üW???…œ w?œd?ËU?W? Ë œ—u?? Íb?U??J?A?J?}? WuWKW ÍdJO W w W…˙WÄô Ê«˛˘˙ W p|˛˘˙ p|—WM|u —W ÊUu~} ÆÊ«œWWKKO ôW? „U w†U?W W U?NW W?W«—u? ÂWz U?Ö…b} …ËW? ?}bM|u? ÊU W?d|œï X?ïÄ Xï?Ä ÍdJO? …ËWM?“˘œU Íœ wJ?}W? «bU?N?O? ËuW?W U…œ ¨W?…œUU?z «œ—UO? ? W …ËW }bM|u ÍbW…˙ Í—UÑïÖ wU …—U?˛ w…ËWz ÆX}œdJJWz W…u} ÂW wd|œï XW? u W? U WO?O w?UO? Ë Í˛ïïbU?z w W…˛˘dÄ Íd?~†W …—U?ÑïÖ ÂW?z UÖ…b?} w?J}?«b†ËW? ÙUÄW? ¨…Ëœd? Í…œU?O?Ä wËËó?}? w?J}? —W?z „…Ë U? ??}?z U Í…ËW?z ¨U~? Ë …—uO Ë e?} Í…ËWœd …“U? w|˙W Íœ—u Íd?O M˘˙ wœd? bWW†Ë…œ ï? «b«Ë…œ—W Í—U? wU? …u?|“œ WËW? —…œ wœd? W?M …˙ W? W?O?O ?d ¨…ËW?MO?Ëu? Í“«u}? Ë œï? ?O? wËu ?J«œ W Í—U“«u …—U?ÑïÖ ÂWz Æ«bU? œ—u W w?dO M?˘˙ Ë ÍdJO Ë wU?O ¨Í—…Ë—W?Äœ«œ ¨w??üËËU? ÍW??? ˘d???O? «b???O???}? W??? W???O??O??|u? w??U??O??? w??J?|—Ëu??? ?u???

…“W??Ö…˙ w ??˘b?U?˛ Ë Í“«ËU?O?? w?M? ?«—U?Ä ¨w?…ËW?W? w ??}?? W? ¨W?O??O??«d? u?1œ ÆX} wU WOO …—W


215

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

øX}†…bOÇ Ë WOOÇ Êd|œï XïÄ ÍdJO ‡ 4 wWW wJ}?L u Ë WÖU…—W bWÇ ï Êd|œï Xï?Ä ÍdJO WWL…“ -ËË „…Ë ÍW? WO?O?UO? Ë Í—Ëu? u? Ë wW?W? W? ˘—…ËU Ë …ËWM?WJ—u? d?O~ ?A?Ö ÍdJO? Ë ËW?z —W?W? W?«œ“U «œW?W?? ?«—U?z ÂW? p}?†ËW? Ëu?W? ¨s?…b?U?A??O p?|ñ?|œ b?WÇW? ï ÆW«œ«—UzW? «bd|œï XïÄ Íd?JO wUu?WKW Ê«u?}W W «œWU?~dÖ WO“«ËU?O ÂW Â…œW?"†ËW ¨…Ë…œU Ë d?O~ A?Ö w WW?WÖ ËU WMËW? W ï Ë WW?A} ÂW? Ê«œôï

W p}?uWKW b?WÇ Íô ¨Êd|œï Xï?Ä ÍdJO Í“«ËUO? wJ|bW…˙ bW?Ç «œWW —«œ«u?O? «b?UJ?U?W?W ¨r?M?}?U?M Ê«—W?M?|u? W? ¨ÊU? W?d|œï?? Xï?Ä W?u?W?K?W? p|œ—Ë«—W ÊUï? Ë …dJO ÂW?z wU WW?…˙ …ËUÇ—W —W …ËW?Mâ ÊUï Ê«—W?M|u

ÆÊWJ ¨ÊËuu?O}Ä —˘“W —UO ? W „U Í…ËWz Ë s}à…œ W?UuWKW ÂWz Í…ËW?z Ê«u}W «d} wJ}$—W +«“…œ ‘UW Í«Ë Êd|œï XïÄ ÍdJO wU —WWL} Í…ËW"A}Ä „U w?U W?L u? ÍW—˘“ WJu?Ç ¨s…b Wd?|œï ï —U?O ? W „U? wU W?MO«Ëñ?} W …—ËW?Ö wï? ËU w?J|˙W? w?œd —U?O?MA?}Ä Ë Êd?|œï X?ïÄ Íd?JO? —W?W —U?O? ? W Íe|˙W W? WWW«œU? WM ?AW~} ËW?z ÍbWUÄ ¨«œWd?|œï XïÄ Ë W?d|œï Ê«u?}W ÊU??N??O?? W?? ÍW?…œU?? W?J?˛ï? ËW?z ÊU??WW? —U??O?? ?? W? „U?? ÆW?W? ÍW?d?|œï?? ï? ¨U? …bW?«œ ¨Â«—W Ë ÙüW? ¨W†W? Ë X«˙ ¨Û«d? Ë ‘U ï w ?A?Ö w W…u?}?W W ¨«œW…œU WJ˛ï ÂW ¨U …bW«œ Wd?|œï XïÄ Ë Wd|œï Ê«u} Íb…uWÄ «ËUz ÍWÄ«d? Ë Íu?|“œ Wd?|œï X?ïÄ ¨W?«bMU?z wU? W?œdJW?«œ ËUW? wU? W†Ëu? W?Ö…˙ ¨X?˘œ ÊU?O??W?Ëœ Ë s˛Ëœ ÊU??O??W? W? ¨U?…˙ ÍW? U?Ç Ë W??U ‘W?d?|œï? ¨W?U?…˙ ¨œdJ?}Ä ÊUU?L?} gd? A?}Ä „…Ë ¨W?J˛ï ÂWz ÆÙüW? ÊU?OWËËœ Ë Â«—W? ÊU?OW? W wJ?}J˛ï? WA?OW? WH?dW? Ë dJ?O w?J˛ï WJ?uÇ ÆW?OO? WH?dW? Ë dJO? wJ?˛ï ÍËU?M|u?? w?Ëu?“W?z ËU w?U?? WM?O? ?J?W? W?O??Oe??O? …—œU?? wJ?˛ï? uJ?†W? ¨W?«—uK?Ä Æ…Ë«d …œUOÄ «œWWW Ë dJO ÍËËó} —WW Ë WU œ—u

v? ÂW?z wU?? …—ËW?Ö W?ËW?J?…œ ï? Wd?|œï?? ÍËËó?}?? Ë W?d|œï?? —U??O? ?? W „U??

wËW?J…œ W W?U? W Wd?|œï …ËW?ôW ¨…ËWU? …b—u? wW?UÑ˘d? w«Ëœ ÍW…œW? Ë W?A}? v U?…˙ Í—U W? UÇ p}?†Wï? W ¨Í˛ï?ïM W? Ë ÍdJO? Ë wU?O Ë w?à W? …—W? W?Uï?? W W?J}?? W W? ??}d?|œï?ò ∫X?}?u?…œ Íe|˙W? ÆÊU“ Ë W??…˙W Ë X?d?Ö


216

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

¨dJ ¨è Wz w?U W“W WËWJ…œ «œW? }d|œï wUï? W ÆW—WW wU? …—«b~MdÄ ÆÍœ WWË«d?M} ¨W?UO? ¨W†Ë…œ ¨WO?…œW ¨sËW?JA}?Ä ¨»…œWz ¨—Wu ¨W?W?W W???O??O?U??*W?? Ë …Ëu? œ«“U??z ˜˘d?? w?à??? W?z ¨…Ë«d?J??}?Ä ÍW??A??? W??U??Ä s?U?z w?u??? ?†«“ ©≤≤𠉮 Æå…Ë«—bM}áWÇ WËW?J…œ X}?†U ÊU?L?}Ä ÍW?AO?W? Íu „…Ë —U?O? W? „U W? 5?M} …ËW? “«Ë U ¨W?O?…œW? ¨sËW?JA?}?Ä ¨5Ç »…œW?z Ë —Wu? Ë W?W?W? Ë d?J Ë è? Wz w?U? W“W? ÂW?z Íe|˙W? ¨…ËUU??}?N?W?—W ÊU?O??OÇ Ë ÊËu? ??OÇ ¨«œW?U?ï? ÂW? ¨W?U?O? ¨W?†Ë…œ Ë X?M}?u?Ö—W?z Ë ”U? Ë WËu?/ p}?†W?ï? ï? …ËWU? U?œ—Ë p?|—ï??â?O?W W?ôW?W? «œWd|œï wUï W W†Ë…œ ÍËËó?} UUz X}†UMUL}Ä ¨WËu/ ï ¨WU?OO «“ Í…˛UUz ı Êd?|œï? wW??U?O? ¨…Ëu?U …u?|u? W? W?d|œï? w?W?O?…œW? U?Uz ¨W?? W?O?ËËó?}? ı ÍW?A W?UÄ sU?z W ?«˙ UU?z ¨…Ëu œ«“Uz ˜˘d? wà? W w? «˙W? UUz ¨W?J}W?UO? W?W—W? ÂW?z wW? U —U?O? ? W „U? Æø…ËU?á?WÇ W?OU?*W? „WUU? ı W? ¨…Ë«dJ?}Ä —W?W? WW?U?OU?…—W? wJ?}œd? W?? Ëu?W? w …—W? w?—W? W? W?O?O ÍW?O?dJ?O? ÆWd|œï —˘“ Ë w A?Ö WMO«Ëñ} ÂW?z W 5M}*W? WOO ?«˙ ËWz X}…œ «b…ËWz ÙW?ÖW ÂüW v? ÂWz ÍËËó?}? ¨W?O?O? ??«˙ W p?|ñ Íd?~†W? Wd?|œï? ï? —U?O? ? W „U? ÍW?…œU? W?Ñ˘d? wËu? ? …œüU? ÍËËó?} ¨W?d|œï? ÍËËó?}? W W?U? W? W ¨w?«Ëœ ÍW…œW? Ë wW?üWï? Ë wU?O ÍU?Ö“…œ p}?†Wï? wb«—“W?«œ ÍËËó?} ¨«b? Ëd? —W?W Æ…ËWW …œUO W?d|œï W —W wU U~†Wï W? ÊU Wd|œï U~†Wï W W?OO|u Í—ËuUz w —W?z p}†W?ï? Í…ËWbW? Ë sU?z W WW?O|u? w —Wz p?}†W?ï w?MO?A W? ÍËËó}? ¨X}?†…œ —WÖbU? „…Ë ¨„W…œ«˙ W W?JOM W? Ë X«“ w?MËWJ?A}Ä ÍËËó?}? ¨w} W?Oœ W ÆW?OO? Wd|œï? wU W?WUJO? ËuW? WWz ÂüW? ÆwJOM? W wJ}?Ëu W˘œd? wËu @UËU?W ÍeO?K~MO?z wUM†W?ï Ë ·u?WKW? ©«œWd|œï? XïÄ Ë W?d|œï® w? }?

…Ë…—ËW?Ö Ë ÙUJœ«˙ Í—U?J«˙ï?Ö …u}? ËËœ ÍWU? WM?U W W?d|œï? ©w ö?|œ œ—«dO?Ö® (Delanty, 2000: viiii) ∫«œ…b|dÖ ÂWz ∫W?U U~?†Wï? wMO? U?NO? ÍWU W?MU Ë Í—Ëu? u? w«˙ïÖ ÂW? W w«˙ï?Ö ‡ ± ¨«bOHdW wUM?}NW—W Ë WHdW wU W …œüU Ë ËU? WK|œï W W«˙ïÖ ‘W«˙ïÖ W? «œWö|œï? ËW W?«˙ïÖ ¨Íï? ï «œW?Uï? ËWz w?œd U?U?W wW?Oï?Ç W W«˙ï?Ö W …—U?W ÊU?MOz W? «œWUM?|Ë W W«˙ï?Ö ÆU WzW?Ñ«˙ Íï …ËW?UU~|˙ W? U~†W?ï


217

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

W W?O?O ?d ¨«œW ?Uz ÂW? ¨Wd|œï? w—u? W Æw?WW X?Ëd Ë ÊU?NO? Ë U~?†Wï?

XËd Ë ÊUNO Íï „WU~†Wï …ËWU?U~|˙ W W WHdW ÍWö|œï ËWz w«˙ïÖ ÆÍï ï «bUMOz wMOœu W W«˙ïÖ U…Ë—W ¨U …œWÑ«˙ Æ«œU~†Wï wUO Ë wWüWï? Ë Í—ËuUz ÍœUOu W W«˙ïÖ ÂWËËœ w«˙ïÖ ‡ ≤ W W? Èu Í—uUz w?J}L? ?O ÍWU? WMU W? WOO? d W?d|œï «b—Ëu?Uz w ?Uz W wW†Ë…œ wËu ?J«œW ÍUU «bOU?O w Uz W ¨WW? W—W «b—«œWU?—W w—ï ÍU?U? «b?OW?üW?ï? w ?U?z W ¨W?W?O?«d? u?1œ Ë wW?üW?ï? wU?1WÄ Ë w?…ËWW? w?|u Í…ËW?M? ???J?|˙ Í«Ë«œ W? W?O?|u? wW?üW??ï? Íe?}? p?}†W??ï? w?Ëu? ?J«œW? ÆÊW …œ Í—«œWU—W wL O W X?} O? «˙ W p|ñ? Íd~†W WM|u? ËWz U —UO? W „U? ÍWËuÇï ËWz X?}…œ ¨Íœ WW?ËuU @?d?Ö Ë …—ËWÖ w?ËWJ…œ p?}†W?ï? «bO?} W?J}?Uï? Wd?|œï X?}†…œ ÆWU?M}Ä ÊU?OUï? «œWUËWJ?…œ ÂW W…˛˘dÄ ÂW?z wWO?OÇ Ë Wd?|œï wU? UU? ÂüW W?d|œï?? «ËWz ¨s? W?d?|œï? w?U? W? U?ËË˙ …—U??? Ë˙ Ê«dJ?U? ÍW?U? ? ËW?z —W?ÖW?z «bOœd W Í…ó|—œW ©w öœ œ—«dOÖ® ¨WJ—U —U~} W WW ÍWJœ wJ|—U Ë˙ X|dÖ…œ«œ W?d|œï åw—U? Ë˙ ËËœò Í—W «—U? ÍWWW —W?W vÄ Wd|œï? —WW ∫WW Í—U …˙ ËËœ Wd|œï X}†…œ Ë W Í—«œW?U—W? Ë WO?«d? u1œ Ê«u}? w}ö?LK? W W…—U?? Ë˙ ËWz ∫ÊU?OW? W w?L? ???O?? w?œd?J«˙ Ë W??O??«d? u?1œ Í—«—W? —W? Ë w?…œW?? ÍU~?†W??ï? Í…˛˘d?Ä …ËW?O—Ëu?Uz ÍËË˙W? W? ¨Wd?|œï? WJ?œ w W?UU? W? ÆX|b?}?Ä wU?ï? Í—«œWU?—W? WO?O«d? u1œ wJ?OUï?ïz Ë ï ËW? «˙ w W?…u}?W ¨wWW? UW?M Í—«œWU?—W wœd?J«˙ ÍW? ?W?«Ë W?O?O?«d? u1œ w?Ëu—«—W? —W? …ËW«ËW?â?}?ÄW ¨U? U?M ?Ë—œ ‘W…˛˘dÄ ÂWz wMËW? —W ÆWOO…œW ÍU~?†Wï Í…˛˘dÄ wM —W? Ë Í—«œWU—W ÆWd|œï ÍW W UËË˙ …—U Ë˙ W …dO W ÂW W?†Ë…œ «b?O?} W? W…—U?? Ë˙ ËW?z Wd|œï? w?WËËœ Í—U?? Ë˙ ∫ÊU?O?WËËœ ÂU??$…—…œ 5?W«Ëœ „…Ë Ë U?? …b?u?? —W? Í—«œW?U??—W?? ÂW Ë W??O??O?«d?? u?1œ W p?}? W ¨W?Jœ w? WU?U? W (Delanty, 2000: xi) ¨…ËWU? W? ?|œ Âe—U? ?OU?ï —W?ï ¨Êd?|œï? w W?UÖ“…œ „…Ë ¨W?†Ë…œ wd?}? W W?O?O? d? Wd|œï? w?U? …—W?ÖWz …u?|˙W Í—«œW?U?—W? Í—ËuU?z W? ‘WU?á?O??dÄ ËW?z Ë W?O?O?«d? u1œ w?U? U?WM?


218

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

—Wï? sd|œï w?W†Ë…œ wd} ÍW?Ëu/ ËËœ WUO?“U Ë wMOU? wËu?“Wz ÆU…œ Æw…œW ÍU~†Wï Ë WOO«d u1œË Í—«œWU—W Í—ËuUz ¨W?O?O«d? u?1œ w«Ë…œ—W w?UM?}N?W—W? ÍËËó?} W?d|œï? ÍËËó?}? …Ë…ËË˙ ÂW Ë w?W?üW?ï?? wU?1W?Ä w?Ëu—«—W?? —W? ¨w…œW?? ÍU?~†W??ï? Í…˛˘d?Ä w?M? ??? —W? ÍËËó?} «b?UJU?WW u?J†W ¨W?O?O ÊU?uO Í—«œW?U—W? w W?O—Ëu?Uz wbU?á?WÇ w…œW ÍU~†W?ï ÂW W WU˛ïïbU?z Ë U~†Wï Ë W†Ë…œ p}†Wï? wœdJ Ë—œ WU?U? ÂW ÆU? …œ —U?Ë…˙ï?Ö w?WüW?ï? wU?1WÄ ÂW? Ë …Ë«d? wW?O?x? W? ÂW Ë „U „…Ë ¨«bOWUÑ˘d? —WW wU…˙ W WOO d W wM—U ÍËËó?} Wd|œï ÍËËó} ÆW…—ËW?Ö…—ËWÖ ÍüW wM?—U ÍËËó}? …ËW WËË˙ bW?ÇW uJ†W? ¨…u A?W~O}? —UO ? W ËËœ ÂWz w?«Ë…œ—W w?}ö?LK? ÍËËó?} —˘“ w? W…œ«˙U? Wd?|œï ÍËËó?}? «b?O? ?«˙W …ËË˙ w?}?ö??L?K? ÍËËó??}? ¨«b?? W? ÙW??ÖW? W?W?d?|œï?? Í…“«ËU??O? W?K?W?? Ë —U???? Ë˙ w?J?}?W? ÊU??O?? ËËœ—W ‘W?«ËËœ ÂW?z ¨«b??O?U? W?J?—U? …ËË˙ ÙW??ÖW w? ??}?U? W?? U?ËË˙ WJ?œ w W?UU? W ÆÊW…˛˘d?Ä ÂWz ÍËËb?M“ w …ËU? Í—WÖW?z ËËœ Ë Wd?|œï ÍË«ñ?W«œ ¨U …bO?U —UO W „U? åÍ…—UW WAOW?ò ËWz ï …ËWMWJ—Ëu Wd?|œï 5«uU ËU ÍW?Jœ wU? W ? Íï Ë W?OOU?*W Ë W?OO?«d u1œ Ë è? W wU? WËWJ?…œ ï ËËœ ÂW Wd|œï? ÍW WJ—U …bW…˙ ÍWU?A} ËWz ÆU?NW W —UO ? W „U ÍW W ?}

d? Ëu?â W?d|œï? wU? WËWJ?…œ W …Ëœd?J ?Ë—œ ÊUO?WU?Ñ˘d ï? «b«Ëœ ÍW…œW? ¨Âe“U? ¨ÂeO?U? ¨Ë…˙bu w?eO?Uï?OU? ¨ÂeO?UO?ïï? ¨ÂeO?Ud?áL?Oz ¨Âe?O?«˙ ¨5 WA?} ¨Í—«œWU?—W w?WO—W—W? ¨è W wËu?“«dUz W ¨—W?M}JM w?WO?O«d ˘d?O wW?—W ÊU?Ëu?W ¨…b?Mu? w? WÇ W? ÍË…“ ÍïÖ w?œd? ñÄ Ë W?~M?˛ wU? …b?Mu?

Êï?â? …Ë ¨ÊËœd?J?O? ?Ë—œ Êœd? …e?O?d?|œï? ÍW?˘d?Ä wW?? U? wJ?}?Ë…˙ Ë ÊWd?|œï? ¨“«u??O?U??? W w?W?O?˘˙ ¨˜˘d?? wU? W??U? ¨W??«d? u?1œ «b?A?uœËW?z ÍuœW? wL? u ¨w…œW? ÍU~†W?ï ¨Âe?OU?uO ¨œ«“Uz w?W W? U ¨Í“«ËUO? wUM?}N?W—W Ë ÂeO«d O? Ë ÂeO OïÄïLï ¨w?WüWï wU1WÄ ¨üW…œ Í…ËWœd UO?J} ¨UU W«œ…ËW? —U?O ? W „U? ÍW?A?} ÆÊW?d|œï? wW?—W ÊUËu?W? ÆÆÆb ? ÂeO?U?Oï? Wd?|œï WW?—W—W Ë ÊU? ?J—U ËWz Ë w?MO…œ W?d|œï ÍW? W«u? …—U? Ë˙ UN?W wU?˛ «b?W? Ë W?OO?U? Ë W?O“U „…Ë w?OJ?}W?Öe?} w ?…œ—W?W W? X}?MO?U ÍW?A?}? p}?†W?ï? Wd|œï? ÍËËó?}? W?W?z Í«˙…—W? ÆU …b?«d|Ë ÊU??MO?z ÊUï?O?K w?U?W ¨ÍË…“ ÍU?—W?Ö ÍW?KÄ Í…ËW?Ëu“—W? ¨Ê˘“ïz w?Ëu? u? Í…u?}? W? wËËœ—W?Ö


219

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

W? ¨…ËWU? W?…ËUM}? ÆÆÆb? Ë ÍËU?O?L?O Ë w?ïW?z w W?Ç wUM?}?NW?—W ¨ÊU? ?—«œ W e?O?Ö—W ¨W?d|œï? W —W? Æ…ËW?OO?d?W W?ï ?? p}? ?A?Ö „…Ë wW?UÑ˘d? w?U˛ «bO?dW ËUW …b?…ËWz ÊUNO? «bO} …ËW?M“˘œU p} ? …ËWU ¨«bO?WUÑ˘d ÍËËó?} Ͳu W…˙ Í—WÖWz W ¨wU?MOz wdW ï …ËWOO Ëd w?dW W ¨X}Ëu r Ëu ÂW Wd?|œï Æ«b? WW dÇ b?WÇW ÍË…“ Ëu?W wœdJ«d?|Ë ÍU«u ï …ËWb?UïM?O sd~|˙ ï W…ËWz 5 —«œUÖUz W~dÖ Í…ËWz ¨U? …b Ë—œ ·ïJOx ÂW Ë ÊUW—WÄ ÊU??WU?d?|œï? W??W??W?? Ë Ë«—“W?«œ Ë U??Ö“…œ ËW?z Íï? W?—W?—W? ÍWU?? W?MU? W? Ê«bM“ W ¨sWJ ·ïJMOö wUM}—U W w†˘d ï 5«u…œ …ËWUO|˙W W W u}Ä W U …œ—UOMA}Ä ‘UU p|e˙ «bO?†WÖW ¨X}M|bW—W Èu ÍW$WJWz Í“«dUz Ë ï? W?…ËW?z …—ËW??Ö w?U??…—U?? ¨U?J? W?U???Ö“…œ ËW?z w?œd?? —U?? w?W??O?ï?Ç Íd?|œËU?Ç Ë wU?O W?WW? ËWz ÂüW ¨X?}W W$W?JWz Í“«d?Uz Ë Ê«bM“ Ë ·ï?JMO?x

sà}U Ë ÊW …œ WU? …—W ËWz Íd|œËUÇ W X}W Wd|œï ÍWO?OUMOz Ë w ö Wz w? W?…u??}?W? ÊËu?? ?d?|œï?? Ë W?d?|œï?? ÆX|d?J? ˜˘d?? W? w?W?U?? u? …ËW?U??O?|˙W? ËWz X?}M}?I?u …œ W?Od?|œËUÇ ÂWz Í…ËW?z ¨ÊW? U W?Od|œËU?Ç ÂWz w ?«—WÖ w?JO?Uï?ïz Ë Êœd? —U?? wU?? …“«u?}? Ë üW?…œ Íd?|œËU?Ç W«˛˘˙ W?? WW??OW?M …˙ W??O—U??O?ËË ÆU …œ wËu W«œ Ë …ËWËuËx —U?O? ? W „U? „…Ë ¨W?O?O w?«u? Ë ËWJ?…œ Ë W?U U?NW?W W?d|œï? w?—u? W «œWË…˙ ÂW? ÆW?A?O? UM?d w?ËËó}? Í…˛˘d?Ä Ë U«u? Ë —W?ÖWz u?J†W? ¨…u ?A?W~?}? ?O?} W?U??? U?M?d? …—W???ÖW?z ÂW? «˅œ—W? W??? W?W?—U???O??Ë ËW?z Êd?|œï??? X?ï?Ä Í—U???O??Ë ÍËËó?}? ËU? w?U? WU??…—U? Ë «œW?"?U?A?O? ÊU/U? W??O?O?d?W? Ë …ËWU?? …bU?U?—Ë «b?O?} W? Í—U?O?ËË W W?W…u?}? ËWz W?O?—U?OËË ÂW?z Æ…ËW? ?}M}?…œd?O…Ë ÊU?/d|œï? Ë w?U?M?O?z Ë Ê«u? …—W?ÖW?z ï «b?…ËWœd?? e?}?U?z ÙUÄ W? W? U?Ö…b?}? …ËW? Wd?|œï? ˜˘d w?U WU? ÍWUM?UW ÊïÇ ¨W?A—UJ«d?|Ë Í—WÖWz Íd~?†W ¨ÊU W?OO«d? u1œ Í…—UÇ wU wá?OdÄ ÊïÇ ¨ÆgOeO«˙ w?U W UMd …e} ‘«ËUz X}?M}…bW—W ÍU«u? W«œ…ËW —U?O ? W „U „U? ÍWA?} Æg?Oe?OUO?ïï «ËU?z WO?O}Ä w?MOï?ï

wL? ??O? W? …ËWïÇd?O? Í…ËWz Íe?|˙W ÆW?O?O ÍW?d|œï? ÍWJ?—U …uœ ËW?z wM?OM?O Ë W?O?…—«œWU??—W? w?L? ??O?? «b?O«Ëœ ÍW?…œW? v? ÂW W?d?|œï? ËU? w ?…œüU? Ë ó?OËbu? Ë wU?MO?zU w W?ËËó}? «bO?J|bW?…˙ bWÇ W? g—«œWU?—W? ÍËËó}?


220

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

W…œU? W?O?O? ?«˙ ËW?z W«u?…œ ¨—U?O? ? W „U? ¨„W?O?O?? —U? W?ï? „…Ë ÆW?OËU?M|u?

ÙUÄW ¨uJ†W ¨WO?O XWW W ÍË…“ wœd ÍËËó} Í—«œWU—W ÍËËó?} W X}«e ÍW??$W?J?W?z Ë —«“U?z Ë Ê«ËU? p}?†W??ï?? ÍËËó??}?? ¨«b?~?d??Ö w?ËWJ?…œ p?}?†W??ï??

Í…ËWz w?œdJ?OW?«˛œ Ë bW?…˙ Í—U?Ñï?Ö wœd?JO?W«˛œ W? …e|˙W? ÂWz ÆW?…“«b?W?"?} ÍWU? ËWz ÍU? Ë nWz WU?W …u ?AWÖ p?} ˘œ W åW? }d?|œï Xï?Äò …ËU ÍËU Íb W?W ÊïÇ Í—«œWU?—W Ë Wd?|œï d? Uz ÆËu Ëu ÊUd?} vM?|Ëœ W …ËWï?ÇœUW ÆWW wËu ÊUWJbËWz vW ÊUOJ} W ÍËËó} ÊïÇ Ë …ËWM…œUO w WËËó?} ¨wM?dOU? ‘…b…ËWz W«b?} w«u? bWÇ WJ}?Uï W?d|œï w—u? W Ë Ê«u? Í—U ËË˙ ¨WÄ«d? Ë WU? W ¨ÊUJA?J} Ë ËW?J…œ W wW?ñÄ …ËUM}?NW?—W Ë w? ?U?z ÊïÇ ¨Âe??OU??Oï?ï? ‘«ËU?z ¨W?«b?}? w?W?O?«d?? u1œ Êï?Ç ¨u?|“œ Í—U? ËË˙ wJ}œd? dOÖ«œ wËW? Ë @W ‘«ËUz ¨W«b?} wËËœ—WÖ w ?Uz ÍWU©XU? ® wËW

bW?Ç ¨wU?L}? ‘…b…ËWz W«b?} Í—…Ë—W?á?U b?WÇ ¨ÊU?NO? Ëu?W ÍWU—ï?«dá?L?Oz b?W?Ç ¨Êœd?J†˘d?? ?ï?? Ë 5?Ká???œ ÍU?«u? ‘…b…ËW?z …u?d?~?†W? w?Ëuœ«“U?z ÍU?«u? W?W?O?x? W?? Íd?~†W? b?WÇ ¨W??O?UW?z Ë w? ?—W?Äï? ‘…b?…ËW?z W?«b?}? Í—U?J—U? wU? W?U? ÍW?UU?W ÂW Ë W?O?}Ä w?e?O«˙ ÂW? ¨W?OO?x? W?U Íd~?†W ‘…b?…ËWz Í—W?ÖWz w?…œ—WW «˅œ—W? ¨X}†…œ f? —U? „…Ë ¨W W?ËËó}? …ËËó?}? ÂWz ÆgO?Ñ˘d? WW?d|œï? ÍW?O—U?? Ë˙ ËËœ …—W? ? …—U? ÂWz ÆW«b?W—W?—W Í—W?ÖWz Ë Âe?O?UO?ï? …—U? Ë˙ W 6 ?Ë—œ Ê“W Ë …—ËWÖ ÍdÖW?M …˙ Ê«bWÇ …ËU…—W W? —W …ËœdJ«Ë wA?O?WôW?W? Ë w ??«“ Ë ÙËu? ÍWM? …˙ Ë ÊWJ?U?A?OM? ?…œ Wd?|œï? ÍW? WJ?—U ¨b˘d? ¨œ—U? dO? ¨—W }?Ñ f U? ¨.UN —Ëœ ¨W?A ?O ¨f —U? ¨XU ¨ï?˘˙ ÆÊd~ ?} W?Jœ w?«—˘“ Ë d w?U? W?O?O?—ï?H?J«d?? Ë ”U?—WU? ¨”UM?O?ç?O? ¨—W?—U? ¨—W?ÖbU? Ë …u?OMO? ÊUWd|œï? ÍW? WJ—U? …uœ «˅œ—W W? ÊW«—ËW?Ö …dÖW?M …˙ ËWz ÍW?Ëu/ wU? Wd|œï X?ïÄ Wu?WKW ÍW?M …˙ …Ë…ËË˙ ÂW Æ…Ëœd? «dJUz ÊU?OU W?OOd?W wœd WM …˙ Í…ó|—œ …dO$“ ÂW s WWI†W gbO«ËWz Ë —UuO Ë ÊUËU Ë ï ï „…Ë Æ…Ëu O†U —UO W „U „…Ë wœdJuU Ë …ËWœdJ…˙ „W ¨Wd|œï W? Ë W?U w?U Êd?|œï? XËË W? —W X?}«“…œ «Ë W?…ËWz —U?O? ? W „U? ÍW?A?}?

W?J˛ï? ËW?z ÊU?W? WJ?˛ï? ÂWz «b??OüËu?? W? ÆWÄ«d?? wU? Êd?|œï? X?ïÄ X?A?O?ËË ÊUNO W?AOW wMUz wJ˛ï ¨U…b—U? W ÊUNO wœdJMOïÄ ï s?Uz W WW…œU W??O?KO?U?? w?J?—U? ¨Ê«˙…ËU? ??}? W? —W? ??«—W? Ê«—«œ˙…ËU? ¨U?? …b?W?«œ ˛œ ËËœ ï?


221

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

„U “«u} ÊUW? —WW ÆÂWWW W —W «—W XWW ¨sU?z w UËË˙ W —W «—W ¨W?d?|œï? X?ï?Ä W? —W? ??«—W? W?d|œï?? ∫U?? …b?W?«œ ˛œ ËËœ ï? ËËó??}? —U??O?? ? W? —U?W?? ÂU??W? w? W??O??O?J?—U? „…Ë ÊU??O??W?ËËœ Ë w?…Ë«ËW? w? U?Ë˙ „…Ë ÊU??O??W?? W? sd? ?O?dW? ñ?Ä Ë sd? Ä«d? Ë sd? ?U…—W? WJ?˛ï ÂW?z W«d?JU?z ¨«œW?"U?A?O ÊU?W W?J˛ï? ÂWz Æ…d?JO? Ë U?~†W?ï? Ë ÊU??MOz Ë ÊU?N?O? w?œd? U?U?W Í“«u?}? ÊW …bW«œ ÂöOz Í…Ë…—…œ Ë ÂöOz ï ÊUNO? W WU …Ë…˙bu WOOöOz wJ˛ï ÊUdJ?O Ë Í˛ïïb?Uz w}ö?LK Ë U …b?UWM …˙ Íï? wU?O W —U?O W? „U Ë W Íï? ÊU …e?} W? p|e?} —W «b?O}? W W?ï ËU? Í˙W w?J˛ï ¨U? …œ «b†W?ÖW ÆU …bËuËU U…˙ ÍWÄ«d W ÊUbËWz Ë ‘U

Êd|œï XïÄ ÍdJO wU U…—W ‡ 5 ¨±π≥¥ w†U ï? …ËW |ñÖ…œ åÂeO?d|œï XïÄò Í…˛«ËW ?…œ wUM}—U W? 5W W (Doorman, W?…œW?z Í—«u …u?U?—U? W? «b??} ÍW?…˛«ËW?? ?…œ ÂW?z W? ‘…—«u? ËW?z w? WW?U??U?u? «b?…œW?z W g?O??e?O?d|œï?? Xï?Ä ÍW?U??U?u? Æ2000: 201) W?? »…œWz ï? W?W?? ?U w?œd?? U?M?|Ë Ë bœ Ë —W?? ?? …—U? p?}?†W??ï? Íd?~?†W? ¨W?W? ?U? ÍôW ÍW?†U ËW?z Æ…ËW?L}?z ÍWMO?Ëu ÂW?z w ?WW? Í…Ë…—…œ W? |ËW? …œ ÊU?OœdJ?U X?ïÄò w?Ëu«b?WÄ w?U? U?…—W? ÍWW??W? W~?d?Ö «œW?œdJ?U?A?O?M ?…œ ÂW? …ËWM? W? —W ï? WW?U??Uu? ÂW?z ÍU…—W?? Wœd?JU?A?O?M? ?…œ ÂWz w?}ÄW? ¨W?‡åÂe?Od?|œï? ËU? Wï?U? …ËW…œW?z Í—«u? W ï?? ËW? ?«˙ Ë …ËW?? ?|˙W?Ö…œ ÂW?ËËœ wU??N?O? w?~?W? Í—«u? W? Âe?O?d?|œï? X?ï?Ä Æ…ËW??W? ????O Í…œW?? w?W??W?? Ë w?dJ?O?? ÍËËó?}?? ÍW«ËWz Ê—˘“ ÆU? …b}?á …œ …Ë…—U?uO «u?«d w?…—W wu?WKWW? «œWW?W w—W?u?W® ÍW? W?~U?ËUW? W ?}? ? Ë ÊW?…œËU Âe?Od?|œï? Xï?Ä w ËU? W —U?u?O ¨wWuO?Ëu «œ ±π∑π w†U W W ¨©WH?dW W …—UW p}—ï?Ä«˙ ¨Êd|œï XïÄ (Lyotard, 1984)Æ ÊW…œËU Êd|œï XïÄ ÍdJO wWW w }çOU W Í—«u? W Âe?O?d|œï? X?ïÄ Í…˛«ËW? ?…œ —U??MO?W? W? ï «œ—U?u?O ÍW? ?}? ? ËW? —Wu Ë »…œWz wMO…“—W W Êd|œï XïÄ Íd?JO Ë X|œ—U W «œWWW Ë X«“ WHdW Í—uO Ë WWW wMO…“—W ï …ËWOËËó} wJ}$—W bWÇ Ë Í“UUMO Ë


222

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

W? W?«œ…ËW —U?u?O? w?~d?Ö …Ë…ËË˙ ÂW? (Wilterdink, 2000:19) Æ…ËW? |“«u?Ö…œ ï? …ËW?O?“U?U?M?O? Ë —Wu? Ë »…œW?z w ??U?z W w?d?|œï? X?ï?Ä ÍdJ?O?? wU?? U?U? ÍW—˘“ Íbœ W ¨w…—U? ÂW ¨…ËWï «uÖ wHd?W Ë wWW ÍdJO? wMO…“—W Êd|œï? X?ïÄ w?W?W? ÍdJ?O? Í—WM?}«œ „…Ë Íï? ¨«œW?W?W? w?U?ËuËËó?}? Æ…ËbUU ¨U U d?JO W W ?U wJ|—ï ï U?L} åWd|œï? XïÄò Í…˛«ËW …œ —U?uO Íô Ë …—u?O Ë e?} ËW?z ÊU ÂWz Íñ?—…œ ¨Ë«dJ—U?œ wËËó?}? wJ}?U?ï ï? WU?L?} uJ?†W Ë w ??«“ wœd? W?W?Ö w?W? U w?J}? ?U?z wœd? W? ?W?—W u?J†W? ¨W?O?O ÊËu?Çï ï? Êœd? W??A?}?~?U åW?d?|œï? X?ï?Äò Í…˛«ËW? ??…œ w—u?? W ¨W??O?—Wu? Ë Íd?J?O? Ë wU?O? Ë w?Hd?W? w? ?A?Ö wJ?}?—Wu?W u?J†W? ¨W?O?O W? ?U w? WU?˛ïï?œUz W?d|œï?? wU?ï? W? …Ë…ËË˙ —˘“W W??O?O?ËËó?}? W?U?ï? ÂW?z ÆW?O?—u?Uz Ë w?WüW??ï?

WU?…ËWM“˘œ Ë Ê«b?UA?O w†U? —W? «bOU? W? }? W? —Uu?O ÍW“«ËU?O ËW?z ¨…“«ËUO? ÍôW ÆW?Wd|œï? X?ïÄ Ë Wd?|œï Ê«u?} w?U? WO?O?W?W? Ë wO?Hd?W W?O?“«ËUO? ÍWHd?W Í—W …—U? W …ËW Wd|œï Xï?Ä wUï wHd?W Í—W «—U? …Ë…—UuO W Ë …uUN?W—W å…—ËWÖ wWUJOò «b?UOW W W W …ËW? |d …œUO Wd|œï? wUï sd? ?~d?Ö «œ—U?u?O Íb?œW Ë …Ë…d?}? ÆåÊd…œò W?«—ËW?Ö WW?UJ?O? ËWz «b?U?O?WËËœ wÖ—W? ¨W‡åÊU …—ËW?Ö WWU?JO w?Ö—Wò Wd?|œï XïÄ ÍU?ï wH?dW? Í—W ? …—U

wJ}?Uu Ë ÊW? …bUA?OM …œ W?d|œï wH?dW Í—U? ËË˙ W ÍW?UWUJO? ËWz U?Uz øw?Ç wU? åÊU? …—ËW?Ö WW?UJ?O? wÖ—W??ò UU?z ÂüW Æs?A? W…b?}?Ä wA?O?W? U? Ë Èu? W U …b?OU? Ë —UO?MA}?Ä —Uu?O ÍW…u?}ËW åÊU? …—ËW?Ö WWUJ?O wÖ—W?ò øÊWUU wU WOOUO WU$—…œ Ë X}WWÖ…œ ÊULOÇW w?Uï?? ÊU? ¯—W? ÍU?U? åÊU?? …—ËW?Ö W?W?UJ?O?? wÖ—W??ò p}?? ? Ëu??W? W —W? —Uu?O? ¨W?Hd?W? ï W?MO«Ëñ?}? wW? U? wJ?|“«u}? Ë W?H?dW? w?W? U w?J|“«u?}? Ë dJ?O? W …“«u?}? ËW? Êœd? ˙…ËU w?Uï? ÍW?A?}?~U? …ËW…˛«ËW? ?…œ ÂW?z w ?A?ÄW wU?ï? ¨X}?«“…œ ÊU? W?O?O ?«˙ Ëu?W? Íd~?†W W? Íï? W X?}W?W?Ö…œ«˙ W?Hd?W? Ë …œ—U?œ Ëu??W?? ï? ÍU?…˙ Í…ËW?«b?J?}? Ë …u?d??~?†W? ÍU?…˙ Í…œó?? W?? p??|d?J?O?? Í…ËW?b«˙W?Ö ÍU?U? åÊU? …—ËW?Ö W?W?UJ?O? w?Ö—W?ò WU?U? ÂW? ÆW?O?O?}?Ä p}?ËW? —…œ


223

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Íb?œ Ë W?Hd?W? w?U? …“«ËU?O? …u?}? ËU?ï W?O?“«ËU?O? Ë w~?…œ…d? Ë w«—W?Ö…ó?|˙ wU?ï ÂüW ÆW?IO? W Ë W?HdW? Ë dJ?O W W?ËuU…˙ Í…Ë…bW? ¨Íï w?HdW? wÖ—W? …ËW«ËWâ?}ÄW ¨W?OO W?d|œï w?Uï ÍU?U U…˙ w?WIO? W Ë bœ Ë W?Hd?W Ë Wd?|œï? wW?ôW?W Ë w?WA?˙ wJ?}œd? W?W?Ö w?U$…—…œ ÊU? …—ËW?Ö W?WU?JO? …Ëœd?JW?W?Ö „W?…œ«˙W? Wd?|œï? W«u??O?}Ä —U?u?O Æw?W?ï? Wd?|œï? w?U? W?W—W? Í—ï??W???W? Ë “«ËU??O?? w?—ï??? Í—˘“ w? W?…—U??˛ Ë …Ëœd??? “ï?†U?z Ë«ËW? w?U??N???O?? U …œ«Ë WO?O~…œ…d Ë Í“«ËUO ÍW…—ËWÖ W?Ëu JœW Ë ÊËu“ï†Uz ÂWz ¨…ËUM}?NW—W dJO WWU«˙ïÖ ÂWz ¨…ËW? }M} ÊU WOdJO Ë w «“ Ë wHd?W WL u W wU…˙ …bW?…˙ Ë …ËWM?â «b?Uï? w?U? U«u? Ë v Ë s?|u?W …Ëœd? —U?ÇU ÊU?W?Hd?W? Ë wô Íb?OÇ ¨U…˙U? Ë w…ó|˙ ÍW?Hd?W Ë dJ?O WM? Ë ÊW? WM …˙ ÊUï? wU? U…˙ Ë ÙU? ï? Ë X?dJ?ï? W?Ë…˙ W? Ë Ê…œWM?}? ×W?L??} w?J?}Ëu?? ?O?U…˙ Ë ÊËu?? ?O?Ëœ—W?Ö W? Ë W?O…ó?|˙ p}?W?I?O? W Ëu?W? ¨W?Hd?W?ï? «œ…bœ ÂW? Æ6}?W? ?A?O? «bU? …“ï?†Uz Íï W? Ë sÇU Íï W? W …ËWJ?œ wWI?O W p}?†Wï W? W«b«Ë…œ—W? w WOb?…uWÄ Í…ËWbW? Æs}†…œ U~†W?ï Ë WH?dW Ë ÊU?NO Í…—U?—…œ WJœ wJO?} Ë Ê“«ËU?O W ¨WJ} W ÊUO}Ä w«—WÖ…ó|˙ wWO˘˙ wMO?A W Ë WHdW Ë WIO W W ÊËu U…˙ (Doorman, åÊU? …—ËW?Ö W?WU?J?O? wÖ—W?ò Í…˛«ËW?? ?…œ wU? W?~?d?Ö …—W U?U? W U?N?W Ë W?O?O? W?Wz U?N?W W ÊU? …—ËW?Ö W?WU?JO? w?Ö—W? ÂüW Æ2000: 201) ÆWOO vW AO «bWIO W wUM}NW—W Ë WHdW w Uz åÊU?? …—ËW??Ö W?W?U?J?O?? w?Ö—W??ò Í…˛«ËW?? ???…œ W? —U?u??O? ÍW?J?œ w?J?}?? ??W?W?? wJ}? ËuW s«u?…œ W«uUO}Ä W? WWU˛ïï?bUz WËuÇï …—ï? ËWz wMUNO?Uï

X …u?A?}Ä w?J|—W?…—UÇ „WW?A?}? —W ï Ë ÊW? W?Ñ«˙ U~†W?ï? Ë ËËó?} Ë ÊËu? ËU ÍdJO? W W…—ï? ËWz wU?ï åÊU? …—ËWÖ WW?UJO? wÖ—Wò ÆW?O}?Ä ÊUO?AË«d …œU?Uz Ë ÊU?uÖ Ëu?W X}«u?…œ Ë WO?O}?Ä p|—UO?dÄ Ëu?W ï w?ü…Ë W«uO?}Ä W? dO?~ A?Ö Ë U? Ë U? Ëu?WW? Ë WA?O?W? W p?|dJ?O? ¨X|ñ?}?Ö—…Ë wU?O?M†œ ï „W?O?U?OM?†œU —W?W «bJ?|—UÖ˛˘˙ Ë Â…œ—W? Ë Ë…˙ Ëu?WW Ë W?U…˙ w ?«˙ Íd~?†W «bJ?}MO?…“ ÍWU WMU ÍUU åÊU …—ËWÖ WWUJO wÖ—W?ò ÍW ˘dO …ËWOO dJï ÍËË˙W ÆW W Ë w ??«“ U?WM Ë s?…œe? W ?U Íd?JO? Í“—W ËËœ «b?O?} W? Èu? wJ?}—W?u?W w?U? W~?d?Ö W?A??}? wü…Ë s?«u?U Íb??OÇ Ë Ê…œ…b? ??…œW ÊU?ï? w?U? W?O?O?J˛ï?


224

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Íd?JO? ÊU?O??W? W ∫…ËW?…b Êd?|œï? X?ïÄ w?Uï?? ÍbW?…˙ …d? Ë “ï†U?z w?U?N?O? wW—W wü…Ë Í…ËW?z „…Ë U …bAU/ «Ë Íï Ë …dO~? AÖ wJ|dJO W? ¨WOMOUz W ¨WOO? —U ÍdJO ÊUO?WËËœ ÆX} }Ä dW ï …ËW?JA} W wUMOz wU? …—UOdÄ w WW?A}? ËuW? Í…ËW«bJ}? ÍU«u W«u?O}?Ä wMUz Íd?JO Í…u?}A?UWW? gËWz «œW ?Uz ÂW ÆW?O}?Ä ÊU W?OOW?…˙U Ë W?A}? Ë XdÖ Ëu?W ï w?A—W…—U?Ç Ë WW w?Ö—W? Ë W??O???O?W?? w?Ö—W? ÊU?? …—ËW?Ö W?W?UJ?O?? wÖ—W?? W? —Uu??O? w ??W?W? Ë Íd?JO? …Ë«—b?}?Ä Ë …œó? ËWz Íï? Ë Âe??O?? —U? wÖ—W? w?W? ?U W? ¨W?e?O?? —U? Ë U~?†W?ï? Ë ÊUN?O? W? 7AW?~}? ï «b?O«b?†ËW W? …dJO? ÂW?z W? ÍWU?O˛ï?ïb?Uz wU? …—ËW?Ö WW?UJO? W? p}? W W? ÂeO?? —U? —Uu?O ÆU? …œ ÊU—U?O?MA?}Ä ÊU?M?Oz wM?ËWJ?A}?Ä Ë wW?A?O?W w?Ëu—U?Ö“˙ Í…—U—…œ p?}WU?JO? ¨X}?«“…œ Í—W~?M˘˙ W? ”U W? —U?u?O ÊU?u?~}? Æ© de Costa, 1989: 30) Æw?WU?Ñ˘d? w?«Ë…œ—W U …œ …d?O~ AÖ W?O˛ïïbUz W?UW ËWz ¨w?Ö—W W ”U ¨U …œ Âe?O —U? wÖ—W Ëu?W W? U? …œ …d}? ?OUï? W?OO?J˛ï …œU?Ou? ËW ”U? ¨wWd?~†W Âe?O?? —U W?

wU …˙W?Äô W Æ…ËW }? W…œ …Ë…bœ „W Ë p?˛ï „W Ë —U ï „W W? ÊU WO“«ËU?O Ë …ËWL|˙WÖ…œ W?WU ÂWz ï «bU—WU Ë —U?uO Ê«u} ÍWA}? wU W Ë «œËuU«œ Æ—WWW …œ ÍdU“ wJAO W? p?}?? W? Âe?O???? —U?? W?? ¨W?d?|œï? w?U?? …—ËW??Ö W?W?U?J?O?? —Uu??O? Í˙…ËU? W? Ë Ù˘d ï? Ë WW1W Íe}? ‘…b…ËWz WO}?Ä ÊUOËuœ«“Uz Íe}? bWÇ ¨wWOU? WËu/ W? ”U b?W?Ç Ë Ê…œW?z w …—U??? W? w? W?O?—U??Ö“˙ Í…œó? b?W?Ç ¨gO?œd?J?MO?K?á??œ ï ÊU…ËWËu ?áà Ë Ê«˙WÖ—…Ë Í—WÖW?z Íd~†W ‘…b…ËWz ¨ÊW …œ «˅œ—W wM?ËWJA}Ä ÊU…—ËWÖ wW~M˛ Ë w~W w WW«d|Ë Ë Ë«dJMOKᜠwMOU wJ}UNO wUœUOM Í…ËW«bJ}? ÍU«u W W«Ë Í˙…ËU Âe?O —U? Í…ËW X|“«d ‘W?U W ÆW«œe}?UzW wU?˛ wU? …“«ËU?O? …bW?…˙ Ë ˜˘d? Ë U~?†W?ï w?U? W? u?â Ë …—ËW?Ö W? ? Ëu?W „WWA}? —W ï Ë WW ͲïïJU Ë Í—Ëu? u Ë wWüWï Ë Í—ËuU?z Ë wUO Íœï? ?O? Ë wW??W? Ë ÍdJ?O? wJ?}?U?W Íd?~†W? Wï? ¨…Ëud?~†W? wJ?|—W?…—UÇ «b}? w —U? ÍWU?NO ËW? d“ï†Uz —˘“ ¨“ï?†Uz «bJ}U?NO? W wW? UW ¨w?WU?Wz Ë w?MU?z ÍU?˛ï?ïb?U?z wÖ—W?? ¨W?«—ËW?Ö U?˛ïï?b?U?z ÂWz w?Ö—W? —U?u??O Íô Æ…ËU?˛ W? «b?O?W??W? ÍdJ?O? W? Í…ËWz w?Ëu? ?J«œW? Ë WU? W?M?U W? WU??ËU ¨w?? —U? W? W?O?O?? d? ÍW? W?O??O? …—W? …—W?? ? …—U? W?? p|d?J?O? ¨…Ë«d?U? åÍ“«ËU?O? Íd?J?O?ò


225

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Ë dJ?O ÍU?WM W Íï? Í“«ËUO? Íœu w?œd Ë ÊU? WO?“«ËUO? W @…œ wM?OA? W øW?O?OÇ Í“«ËU?O? ÍWW??W? Ë Í“«ËUO? W? XWW? ï? «œ ÂüW ÆX?«“ Ë üW?…œ —UO? W „U? UUz ¨5Ç w«d? u1œ wL ?O ï Í“«ËU?O ÍWW?W wU? WOO?~dÖ Í…ËWœd?J…˙ ¨Êd|œï? Xï?Ä ÍdJO? W WU?? W W? ¨Í“«ËUO? ÍdJO? U? …b ?«˙ ËW?z Ë W?L?? ???O?? ÂWz Í…ËW?œd?J?†Ëu? ÊU? W??O?O??«d? u?1œ w?L?? ???O? Ë W??U?O?? ÆsWJ }á …œ …ËWï —UuO W U øWWUWUO

ø…ËWœ˘d Í—UuO W ”U—WU U Uz ‡ 6 Í“«ËUO ÍWW W Ë Í“«ËUO ‡ 1 - 6 ¨Ëu? w???? —U?? g??—U?u??O?? ¨ÛW?Ç Íd??O??? ?M?˘˙ —˘“ „…Ë ¨«b???O?U?˛ ÍU?…—W??? W? W ¨X?}M?}…œ W?U?O W? “«Ë «œ ±π∂∂ w†U? W ÂüW? ¨gO?1“W ?u? w W?O?O? —U? Ë w«u ÍW?WW? W«Ë ¨UJOU? Oz W? Íï Ë WW?W ÍU ?ïU W X?}…œ ïJ«“ w†Ëu? wJ}?M ?AW~}? Ë…—W W?…—Wu ÍW?W?W ÂWz —W? ÆU …b?J—W ¨…Ë…—W?u ï?? (van Peperstraten,1990: 25) ÆU???…œ åÍ“«ËU??????O??????ò ÍW????? ˘d??????O??? ÂWJ }á …œ …ËW?OO ï U ËW Â…œW"†ËW —UuO Íô åÍ“«ËUOò wJ?WÇ W gOM AW~} w?JW?Ç ï? ÊU?O?M? ?A?W~?}? wW??Oï?Ç —W??W W?«b?U??—WU? Ë —U?u?O? Ê«u?}? W? W?

ÍW?U?? «b?U?? U?? ?W? W? ”U??—W?U? Ë —U?u??O? Ê«u??}? ÍW??O??O? ï?? U? ÂW?z ÆÍ“«ËU??O?? ÆW?OWW?W? ÍdJO? ËU wU? W~d?Ö WO?O?WW? WW? Uu? W p}? W wËu? ?Ë—œ ÂW ¨X|d?Ö…œ—…Ë ï—˘œWz wüW? ïHJ?«d Í—U W Ë «œ ±π∏∞ w?†U W ”U?—WU s?d? ~?UËU?W W? WJ?}? W W? ¨©Ë«d? W?Ë«ËW w? W…˛˘d?Ä ∫Wd?|œï?® Í—UËË …ËW?Wï? ”U—WU «œ…—UË ËW ÆU …b?WJA}Ä «œ…˛˘˙ ËW ¨”U—WU wU WO?OWW …—UËË Ë w ??u?}Ä Ë ÊËu?W«ËW? —W?W v?Ä Ë U? …œ Wd?|œï? W X? W?—W? w W?O?d?Ö—W —W? WU?…œ bu? wJ}?d?}? «bUJ?U?WW? ¨X|d?Ö…œ«œ Wd?|œï? wœd? Ë«ËW w?~d?Ö ÂWz w?U W?u?WKW? ÙUÄ W?«œ…œ ÊËu ?Ox? W?U Í—W? …—U? Ë Êd|œï? Xï?Ä ÍdJO? Í…˛˘d?Ä W??? U??? …œ …ËW? ”U?? ”U???—W?U? «œ…˙ï??? ËW? Æ©≤∂ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® …d??J?O??? Ë …ËuW? Ë«ËW W? W…˛˘d?Ä WU~?†Wï? ÂW?z wM ?«—UÄ Ë Êd?|œï? ÍU~†W?ï? wU?œUO?M Wd|œï Í…˛˘dÄ «bU?—WU ÍbœW ÆX|d Ë«ËW Ë …ËW |d …“U Ë X?} «Ë…œ—W X}…œ


226

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

W? 5??O??? ?d?? …Ë…ËË˙ —˘“ W? ‘W??…˛˘d?Ä ËËœ ÂW??z ¨7? „W?? w?—W??~?M??˘˙ Í…˛˘d?Ä Ë wËu—«œWU?Ä ï W UO?UO Í—Ëu ?u ÍWU p}?†Wï wœdJ? Ë—œ Ë ÊUM}N?W—W ÆX} ?«Ë…œ—W ÊUOœd WW?Ö ÂW Ë s|—e|—Uá ÂW X}…œ Ë 7?u}Ä Êd|œï wU?NO WUd~†W? ¨Í—W~M˘˙ ÊU ¨Wd|œï W? ‘WU—Ëu u W?U ËW ”U—WU w ?WW …—W w†U? Æ—Wu ÍWU Ë ‚ö W?z ÍWU ¨·U ÍWU? ¨X«“ ÍWU ∫WW?U —«uÇ ÂWz Í…ËW?œd? …“U Ë 7?«—UÄ w?œd «Ë«œ W? W?O?O? d? ”U—W?U ÍW? …—U?Ë w …—W? ÆÊUO«b}ÄWWÖ Ë Êœ…d…ËWA}ÄË…—W Ë WUU

¨ÊU? W«e?} ÊU? ¨dO?W W? WU?U ËW?z Í…ËWœd? …“U Ë 7«—U?Ä w —W?z ”U—W?U ÊUO?U W?U$…—…œ ÂW Ë ÊU? WU ÂW W? ?u}Ä W? U …œ…ËWz Í«Ë«œ ËWz ¨X?|d}?á…œ wU WOOW…˙U? Ë WA} —WW «˙…Ë…ËUW Ë …ËWM|d …“U …ËWU W?W U W«e} ÊWôW W«Ë ¨ÊU W«e} W W…ËWz …—U ÂWz wœdJ}?W } Í«Ëœ ÍËU~W Æs|dJ Ù«“ «bUï

¨…ËW“˘bU…œ «œWW U W?U —«uÇ ËW p} W—W ËUW ÍWUU?$…—…œ ËWz ¨ÊU …dOW

ÆÊ…œ…b|d?Ö …ËWb? WW? ÊU WU?M?Oz W? …ËWe|u?~ WU?Ob?…uWÄ ËWz Ë U?~†W?ï ËU?ï «œ…b|d?Ö …ËW? W?W «œW?«˛˘˙ wU˛ W? ÊU? WU??Oz W? ÍW?MO?…“—W? ËWz ”U?—W?U X?}…œËU? gO?U? W??O—Ëu?Uz U??Ö“…œ Ë W†Ë…œ W?O??O?L?…˙ U?Ö“…œ Ë åW?~?U˛ò X?}…œËU? Ë w?O??? ????«“ W???U???$—…œ X?}?…œ ÊU??? W??«e??}?? W?«u???O???}?Ä ”U???—W?U? Æår?? ?????O???ò ËU? W W? …ËW?e?|u~? Êœd?Jb?…uW?Ä ÍW?W? U? …—ï? ËW?z ËU ï? ÊU?O?U? W?O?—Ëu? ?u?

ÍdJO w~dÖ wJWÇ ËËœ åW~U˛ò wJW?Ç Ë år Oò wJWÇ ÆW…œUUz å«œW~U˛ò W«Ë ¨ÊU WO—uUz WOOL…˙ UÖ“…œ W?…ËWz WJWÇ ËËœ ÂWz Í—U ¨sU—WU wWW Ë W«œ«“Uz Ë ï? Wï ÊU? WU?MOz «bO?} W …ËW?U UO? U~†Wï? ÍWW ËW? ¨r ?O ÆÊW …œ W†W?U «b W? ÙWÖW «bL? O? wL…˙ wUO? ö Wz Ë Â—ï Ë U?U Í…Ë…—…œW ¨W$«“U w—WËbW?I} wœd œU“ Ë ËWJ…œ Ë Í—ËuUz wJ˛ï år ?Oò wJ˛ï Ë ÊU?MOz Ê«u?} Íœ«“Uz Ë …Ë«d? Ë ï? Wï Íb?…uWÄ w?J˛ï åW~?U˛ò wJ˛ï? ÂüW Ë Ê«e?}? X}?…œ X}?†…œ ”U?—WU? w?—u? W Æ©≥± ‡ ≤∑ ∫≤∞∞∞ Ê«u?—W?® WU? W?Ëd?Ö Ê…b?†ËW —W?u Ë ·U?? Ë U?U Ë ‚ö? W?z w?U? WU?? ËU w?U?u?W?KW? Ë d??O? M?˘˙ w?U? WU??M?Oz W? Ë …ËWe?|u?~ U?~†W??ï? ËU ï? ÊU?O?U? W?O?O? ??«“ …—U? w?U?$…—…œ Ë U?U? Ë —U?A? ÍËË˙W?ËË …ËWU?ËW?J…œ ËW?z ÍW?~|˙W? s«u?? Í…ËW?zï s?A? W? ? ÊUMOz Ê«u?} Íœ«“Uz Ë ï Wï Íb…uWÄ Í—W?ËË˙ Ë …ËWM r O wU? WO—U «Ë«œ


227

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

ï? WW?J?œ wJ?|ËU? ”U?—W?U? ÍW…˛˘d?Ä ÂW?z ÆÊWJ?œU?“ «œåW~?U?˛ò W? ÊU? W?ÄËd?Ö Ë Æåw AÖ wUWò ÍdU“ Í…ËW«d Ë åw…œW ÍU~†Wï òwœd e}W Í…˛˘dÄ ÍU?U? ”U??—W?U Íô ÍW?? …˛˘d?Ä wœd?? Ë«ËW? Ë Wd?|œï?? wM? ??«—UÄ W?U?U? ÂW? w?M ?«—U?Ä Ë ·U? Ë —Wu? Ë ‚ö? Wz Ë X?«“ w?U? WU? w?«Ë…œ—W Í…ËW?œd? …“U «œWUU ÂW W X|d? …b}W } …ËW«ËWz ÊWôW ‘…—U ÂWz ÆÊU?OJ} W—W w«Ë…œ—W Í«Ëœ Ë «bU? WU ËUW ÊU?Oœd —U? Í«Ëœ WU«e}? ÂWz Æs«e}? Ë «“…—U Ë —U W? …œ ËU? ï W?UËW?J…œ ÂW?z X}?…œ Íb?O?z w ??«“ wU?$…—…œ p?}†W?ï?? W ÊU?O?M ?A?W?Ö w AÄ W ”U—WU W…ËWz s…b }Ä Í…˛UU?z W~dÖ «œ…d} Í…ËWz Æ…ËWe|u~O U~†Wï

Ë ·U? Ë X?«“ ÍW?U? w? ?AÄ W? W?«Ë ¨ÊœdJ?U?L?U? W? …Ë…—W? ÍW?U? —«uÇ ËW?z Ë «œ…b|d?Ö …ËW? WW W?UU? ÂWz W? X}M?O…œ w ?A?Ö wJ}?J˛ï ¨…Ë…—W?u Ë ‚ö? Wz W? WU —«u?Ç—W W W?«Ë Í«˙ ”U—W?U ¨…ËWU? …bUï? Ù«d ?M} w?J}†U? Í—Ë…œW ÂW?z ¨…Ëud?Ö«˙ ÍW?UÄ ËW?z w ?A?Ö w?J}?J˛ï? W? ÊËU? ?…Ë«˙ …—ËW?Ö w W?WU?Ä —W?W Í«Ë«œ ”U—WU WW?OO AÖ WJ?˛ï ÂWz wM «—UÄ ÆWWd|œï? wJ˛ï WOO ?AÖ WJ˛ï ÂWz Íœu? ”U?—WU? Íô Æ«œWz ÂW?†W W? ÍWd?|œï w?œd? «ËW w —W?z W Ë U? …œ W ÍW?OO ?AÖ …œUOu ËW?z ¨WA—W~M˘˙ Ë W?d|œï wJ˛ï? ÊUW …Ëud~ W? WJ˛ï W?? w?W?J?˛ï? ËW?z Ë w??W?ï?? W?d?|œï?? ÍœU??O?u? «œ…b?|d??Ö …ËW??? W?W? ÊU?? W?U??

wJ?˛ï ”U?—WU? WU?U ÂW? ÆWW?d|œï? wJ?˛ï U?…bU…u?|˙W Ë …ËW?U …b?Uï?

ÆW…œU?Uz …ËWU U?OUO? WU w ?AÄ W W X?}MO…œ dO?~ AÖ w?J}J˛ï „…Ë Wd?|œï Ë Êd?|œï? X?ï?Ä Íd?JO?? —W? W?U?? …œ …—ËW?Ö w?J?}?d??} ”U??—W?U «œ…—U?ËË ÂW? «œ…œ ÂW†W? W e?|—UÄWï? W Ë «bd?|œ Ë ï ï? Ë —Uu?O „…Ë w?…—W w?Uu?WKW? Æ (van Peperstraten, 1990: 26)

w?ü…Ë ó?|—œ w?J?}M?O??Ëu? W? —U?u?O? ”U??—W?U? ÍW?? …—UËË Í…ËW?Ëu?Ëx? Í«Ëœ ÍW? …—U?ËË XU?? qï?U?L?O?z wU??L†W?z wu??WK?W? w?“W ÊU?W? —W?W? Ë …ËW«œW?z w~?UËU? W wJ?|—UËË X?U ® ÆåøW?O?OÇ W?d|œï? Xï?Ä ∫Í—U?Od?Ä wü…Ëò ∫v?…œËU d?U“ —U?u??O «œW??ü…Ë ÂW Æ©åøW??O?O?Ç Í—W?~M?˘˙ ∫Í—U?O??dÄ w?ü…Ëò ∫ÍËU?W? WW? ÍU?~|˙W? Ë U? …b??}?á? ??…œ wU?? W??? …Ë…—Wu? ÍËËó?}?? Ë —Wu? ÍW?U? ÍU?~|˙W? ÂW ÆX|d?Ö…œ ”U—W?U wU? WËuÇï W? WM …˙ …ËWW?U ÂWz w?UNJ?}Ä Í…ËWœdJ?O wJ?˛ï Ë Í“«ËU?O? wËu? Ë w“«ËU?O? ÍdJO? W …—ËW?Ö w? WO?d?Ö—W —Uu?O? «œ…—UË


228

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

ÍWW?W?ò X|du?Ö…bO?}Ä «bO?W?W wU?O…œWz W? ‘˘ñWz Í…ËW?z ÆU …œ Í“«ËU?O ÆW«œ—UuO Í…—UËË ÂWz ËUW wU WÖ…˙ ¨åÍ“«ËUO —WW? «d}U? wUM}?«œ Í—W~—U Ë «d?}U? wUM}«œ W? ”U «œ…—UËË ÂW —Uu?O wU?M}«œ Í«ËœW? —Uu?O Í˙…ËUW? ÆU …œ —W?u wU? …u?} Ë „—W?z Ë UU? wM˙ï?Ö «d?}?U W?«dJ?Uz ÆX}?…œ …—ËW?Ö w W?O—U?J«˙ï?Ö Ë Ê«dW? wËu? —Wu? …Ë«d}?U?

X}?«u…œ «d}?U? ¨WW wF?O? «Ë Í…ËWMd~?~…˙ Ë ÊUA?}? WM|Ë Í…“«bW?"?} w WU?«u ÍU«u? ÂWz Æ…ËW?«b?OU?A?O «Ë W?ïÇ „…Ë l?O «Ë Ë X?|d~? sï?Ç „…Ë ÊU W? ? ÍW?M|Ë …ËW ?}M}U? ï ÍïËWz wJ}? —Wz ÍbOÇ —W?u W W…œ«˙W W?…ËW«b~…˙ Ë …ËWMd?ÖWM|Ë ÆœdJ}?W AO? «bFO «Ë Í…ËW?MdÖWM|Ë Ë …ËW«b~?…˙ Í—ËuM W Íï w†˘˙ Ëu?U —WÖ «ËWz ¨lO? «Ë Í…ËWMdÖWM|Ë Ë …ËW?«b~…˙ Ë Ê«bUA?O W X} O? d —Wu w —W?z —WÖWz wU? W ¨«d?}U? ¨X}M?}U? —Wu W? ÊUL? ?u}?Ä ÍbO?Ç …Ë«d}?U w?UM}?«œ Í«Ëœ W Í…ËW?zï —W?u? …Ë…d?}? ÆU? …b??}?W?? ?}? ï? d?œ—Ë Ë d? ??U ÊU??W? —W?z ÂW?z ¨—Wu? X}?…œ ¨X|˙W?~ «œ“«ËU?O Ë Èu? w —W?z Ë ”UM}?Ä Ë “«u}? Í«ËœW? X}…œ …ËW? ?}M?}0 ÍW ?W«Ë W …ËW? |“˘b WJ?œ w†˘˙ p}†W?ï ÂW Ë Íï W? |d~ “«ËU?O w—ï? ÂW Í…œW wU? U…—W W ¨…“U Í—W?u …Ë…d} ÆsW lO? «Ë Í…ËWMdÖWM?|Ë Ë …ËW«b~…˙ Æ«œ“«ËU?O Ë Èu w?†˘˙ Ë „—Wz Ë …u}? Í«ËœW W«b?Ë…œ—W wJ?}«˙WÖW? ¨…ËWW? ?O ÂW WJœ wU WUU?u Ë WOzœ«œ ¨ÂeOU—u ¨Í—W~u“Wz ¨WO ?OF W wU …—Wu WU?Uu? ÂW p|bW? —UO ? W „U? X}ÇW ÊU?dO? W® …ËWU W?M|œ «œWO?O|u W?«˙WÖ wU?W WU …œ ÊU?OA?OU …—WM?|u Ë ËËó} ÍW?U …“ï ï? d}…œ WU?~dÖ WO?—Wu Í…Ë…d~~?…˙òW —Wu U …œ«Ë W?«˙ïÖ ÂWz —Uu?O wËuÇïW Æ©W?OO«d? u1œ W ˛œ ‡ —WJ†ïJ?}Äò W } ? …ËWFO «Ë Íå…ËWM?dÖWM|Ëò W ¨åW ?U wJ}u“Wzò W? } å…ËW?FO «Ë —W?u ÍW?U? Íb??Oz «œ—W?u? w —W?z Ë U?U? W? ‘W?«˙ï?Ö ÂW? ÆlO?? «Ë Íå—W? «œW?W? …d} W?«uO}Ä —U?uO Æ“«ËUO? Í«œWW Ë “«ËUO? wu“Wz Ë “«ËU?O w—ï W? X}…œñÄ ¨ÊËu“«ËUO Ë w?“«ËUO ÍW ˘dO w«Ë…œ—W w? WWWÖ W }…œ —Wu? ÍWWÖ «ËœW Í“«ËUO Ë W? U wUM}Ä Ë Â—ï Ë ÊËu?“Wz wœdJ Ë—œ w†ËW p|b?W—Wu —W ÍU~?OW?ï?Ö Ë “«ËU?O w?WU? ¨“«ËUO? w?JO?M W ¨“«ËU?O? ÍWU??Uu? ¨«œWz Íï?

W? —W? Í—W?u? W? Œ—WÇËU? Í—W?u? W?? p?|—W?? ? …—U?? s?d?? ?~?d??Ö WM?…œ “«ËU??O?? Ê…—ËW?Ö Ë —˘“ „W…“«bW?z W ‘WU?O?“«ËUO? ÂWz Æ…ËW?W …œU?O? «d}?U? wËu? J?«œW Æ…ËWMW ï «bJ˛ï „W Ë œUOu „W ËUW ÊUËuW X|d U


229

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

…d? Ë w?~…œ …d? Ë w?~…˙ …d?? ÂWz Ë Í“«ËU?O? Í…ËW?ËuœU?“ ÂWz W?«u?O?}?Ä —Uu?O? «bW?Jœ ÍWUU ËW?z ËUW uJ†W? ¨X}UM ?Ë—œ «œ—Wu ÍWU? ËUW UN?W WO…u?} Ë ÊU?NO? w …—W Í—W? …—U? Wï Í“«ËU?O ÆU? …bU?OU ”U?—WU W? W…œU?Uz «b «“ ÍWU W ÂW ¨W…œUUz «bOJ}M?˛u Ë Êu ËuWW Ë ˘ñWz wUM}«œ Ë dJO W ÂW ¨…ËWU WWËuU “«ËUO Íœï O Ë U~OWïÖ Ë …ËW«bJ} Ë UU Ë …—uO Ë e} ”U?—WU ÍWU?U ËW?z WJœ w W?UU W? Æ«bA?OU? ÍWU? W ÂW Ë ‚ö? Wz ÍWU?

W? Ë «b?U?ï??? ËU?W? ¨U?? …œ ÊU??O?«b??}??ÄW??W??Ö Ë 7?«—U?Ä Í«Ë«œ Ë U?? …b?U???O??U? Ë ”U?M}?Ä Ë pO?M W? Ë Â—ï? W ÊËu?ñÄ …—ËW?Ö w? W…“«b?Wz W? …ËW? WW? «bU?b…u?WÄ p} W—W w …—W Í—W? …—U Wï Í“«ËUO „W…“«bWz W ¨“«ËUO? Íœï O Ë „—Wz «bO? A?Ö wJ˛ï „W ËU?W ÊUËuW? X|d U? ¨U …bU?OU ”U?—WU ÍWUU? ËW ÂW? Ë U? …œ ”U?—WU? W @?d?Ö —U?~?}? wJ?|—U?O?d?Ä —Uu?O? «œ…d?}? Æ…ËWM?W? ï?

w W?WM …˙ ÂW? Ë U …œ åÍ“«ËU?O? ÍdJ?Oò W? …—ËWÖ w? WO?d?Ö—W ÂW ‘…—U?O?dÄ W???U??$…—…œ X?|d??? …œ Êï?Ç ∫X?}???d?Ä…œ —U?u???O? ¨X?|d???Ö…œ ”U??—W??U? W? g?b??u? wU˛ ËU? ï Ëud~? W wJ}? A?Ö „…Ë WUU?OU?O W?U Ëu?W ËWz ËU w?U …“«ËU?O X|d …œ ÊïÇ (van Peperstraten, 1990: 26) Æåø…ËWMO?M|˙W~ ÊU? WU?MOz W ÊU …“«ËUO WUu ¨ÊU …“«ËUO Wu“Wz ¨ÊU …“«ËUO W—ï ¨ÊU …“«ËUO …œï O ø5A W p˛ï „W ÊUËuWW Ë …ËWMW ï «œËud~ W wJ} AÖ ËU U?W…œ U? …b?U?O?U? ”U?—WU? ÍWU?U? ËW? „WW?U? —W? —Uu?O? wËu?Çï W? Ê«bWÇ W? «bï ËUW? ÊUAO?J} W—W? Ë …ËUM}N?W—W ÊU“«ËU?O wW? U Í“«u?} ï «b? ö? Wz ÍW?U W? WËu?/ ï ÆÊËu? ?AW?Ö „WW ˛œ Ë “«ËU?O? wW?I?O? W Ë Âü…Ë Ê«œW? Ë ÊU?…œ øw ö?? Wz U? wÇ Ë W??O?O? ö? W?z w?Ç Í…ËWz Í—U?O??dÄ Í…ËW?«b?ü…Ë W Æ…ËW?M|d?J—Ëu? p}?ü…Ë W? U ï X?|d? U W? W…œU?Uz —ï?W?W Ë “«ËU?O? wü…Ë WW ÊU“«ËUO wËu“Wz Ë ”UM}Ä Ë “«u} Ë UU Ê«œW Ë ÊU…œ W «œ—Wu ÍWU

ÍW?U? ËUW? Æ…ËWM?|d?J—Ëu? ÊËu?“W??"? W Ë ”U?M?}Ä „W? Ë UU? „W? ï? X|d? U? W?

W?? WW? ÊU??L?J}??ü…Ë W? œU?“ ÊU? …œ—U?œ W? „W?…œ—Uœ W? 7?A?W?~}? ï? «b?? ??«“ ËuW ÂWz X|d …œ ÊïÇ ∫X}dÄ…œ —UuO? …Ë…d} Æ…ËWMWJO—u Âü…Ë „W ï 5«uU WËu? O? A?Ö ËWz UUz ø…ËW?MW ï? «bO? A?Ö wJ|œU?Ou ÊU é?Od?Ä ËUW WU?O“«ËU?O UU?z øÊUï? ÊU? W?O?“«ËU?O Íœu? w?œdJ?~…b?}? Ë 7u? Ë …ËWM?ñ? Íï W? ?}?U


230

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

wU? W?WI?O? W Íï? —W?W ÊU? WËu?“W?z W p}?Ëu?“Wz wW?I?O? WÖ Í—U? ï? W ?}?U ø«œWJœ ÍWWM?O…“ ËWz «b?U W —W?ÇËU U~†W?ï W ¨W?«Ë Í˙…ËU —Uu?O ¨d ~?dÖ ‘WU?W uJ?†W ¨WO?O Ëu?âJ|Ë Ë Ëu?d~ W? w WWM?O…“ Íb?OÇ X}?M}…b?W—W ÊU? W?O“«ËUO? W? ??«“ ÍWU? W? —W?Ö WËu?/ ï? Æ…—ËW?Ö …—ËW?Ö Í“«ËU?O? W …u??}K?«u?} W? W?WM?O?…“ X?}W? «œUe?O?? Í—«u W? ÊU?LJ?}?«e?} Ë d?O?W? X?}?…œ ¨5M?}?«˙ ÊU? W?O??O? ?Ëd? wM?OÇ w?Ëu? u? Ë ÍË…“ ÍU?—W?Ö ÍWK?Ä Í…ËWËu“—W? Ë W~?M˛ w?Ëu ??O?Ä Í…—U—…œ W? „ï? U? Ë “«ËU??O? Ë«ËW? X?}?W? w?ü…Ë Ë !—W? Ë …ËW?«b?J?} p?}?†W??ï? ¨Ê˘“ï?z ¨…Ë…d?}? ÆWU?A?}? ËW?z ÊU?W —W?W? WJ?œ wJ?|d?OW? w?ü…Ë Ë !—W? Ë …ËW«b?J}? W Æs«œ“«ËU?O w?U$…—…œ Ë bœ Ë Âü…Ë Â…œ—W?W WL?}z «œUe?O ÍWU? ËUW W?UW ¨W«œ«—U?zW WW?W? ÊUW «b?WJ?œ wU? W ?«“ Ë W?W?W? Ë wUM†W?ï? w ?Uz „WWU ËU?W —WÖ ø…ËWMW ï «b?J} AÖ ËUW W?UO“«ËUO ËWz 5«u?Wz ÊïÇ Ëu«ËW

¨5«œ“«ËU?O wËu?Çï Ë œï ?O Ë b?œ Ë Âü…Ë Ë p}á?…œ Â…œ—WW W?L}z «b?U WU? W ÍË«—b?}?Ä Ë p?˛ï? Ë p}??á?…œ W? W? ¨«œW?J?œ w W?W?U? Ë „W?WU?? Ê«u?}? W? ï? «œ ËU w?U …“«ËU?O W?WI?O? W ÊïÇ øX?|b}? ÊUO?OÇ ÊU? W ? ¨ÊW? …œ—U „WW? “«ËUO? «bJ?} ?A?Ö ËUW? Ë …ËWJ}?Ä «œ—Wu Ë »…œW?z ËU wU? …“«ËU?O W?WI?O? W ÙW?ÖW U?eO? s“«ËUO W ñÄ Ë ï W—W Ë “ï†Uz ÊU WU? …ËWJ|—WW —UuO Í˙…ËU W ø…ËWMW ï

—ï…d Ë @…˙…d? Ë @…œ…d WM|u} w W…u?}W U~†Wï ¨…ËWW?Jœ wJ|—W W Ë d??O?~ ??A??Ö w?U??$…—…œ „W W? ÊU?? W?W?ô Ë ÁËd??Ö Ë e?}? Ëu??W? 5?«u?U W?? …Ëu? ËUW ÊU WO“«ËU?O ËuW Í…ËWœd ï ï ”U—WU w†ËW —U?uO …Ë…d} ÆsWJ“«˙ gO?d?W? ñÄ w?J}?†ËW „…Ë uJ?†W ¨X?}M?O…œ ÙU?W? w?J}†ËW? „…Ë „W «b?J}? ?A?Ö øwÇ—WW ÆU …bUM|Ë ÍœU?Ou wËu? W? Ë ÍdO~? A?Ö ï …ËWU?—WU Í«Ë«œ w? AÄ W? —UuO? Í˙…ËUW w?W…œ˛W? Ë ÂW…b?ÑW? Í…œW? w W? W?W „W?—U? «Ë«œ ¨ÊU? W?O“«ËU?O? w?J˛ï? ÍW…œ«˙ ÂW ÊU?NO? W «bO?} W W?J|—UÖ˛˘˙ Í—U? «Ë«œ ¨U ?}z w „W? ¨WO—W?~M˘˙ ÍW…“«bWz ÂW? gOU WU? W ¨…Ëu @…œ…d? Ë @…˙…d Ë bW…˙…d? Ë “ï†Uz U ?}z w?ü…Ë Ë —U?O?dÄ Ë œï? ?O? Ë b?œ «bU?ï? ËUW? ‘W…“«b?Wz ÂW? Ë ÊËu—˘“ U? ??}?z ¨ÊËu? ? W Ë Íd?O~? ?AÖ ï? ”U?—WU? Í—U «Ë«œ …Ë…d?}? Æ…ËUM?}N?W?—W ÊU?O“«ËU?O?


231

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

W „W«Ë«œ „W? ¨…Ëud~…ËUÇ—W? …ËWW…b?ÑW Í…œW wU? …œU WM|Ë W W? W«Ë«œ ÂWz w? AÄ W? «œ—Uu?O Íbœ W ÆX?}üu?I†W …ËW? ?O Í…œW? Í“ï†Uz ÍU?Oœ Ë lO? «Ë ¨W?W w?Uu?? ‡ „W w?Ëu ÍËË“…—U?z Ë r? ??O? ÍËË“…—U?z ¨ÊËu? ? W? ï …ËW?«Ë«œ Í—U?? U? Ë …œU?? ÍU?~†W??ï?? ÍW? ??W?«Ë 7 p?}?†W??ï? ‘W?«ËË“…—U?z ÂW?z Ëu?W? Í˙…ËUW Æs ï? U W ˘ñ?Wz Í“ï†Uz ÍUO?œ wU …Ë«—b}Ä W? Ë 5—W~M˘˙ wU?…œ—W Wd|œï? wœd WWÖ ÍW?~dÖ WWô ÂWz W? W«œ…ËW ”U—WU wËu? OUL?Ö˘œ —UuO «˅œ—W? w W?…u?}??W W?d?|œï? W?…œW? v? W? …Ëœd? œU?W? Í…ËWz Ë U?? …œ œUW? „W…œ«˙W? ¨U …œ d“ï?†Uz Ë “ï†Uz ÊU?NO? W…œW? v Ë X}M?}…bW?—W Í“«ËUO? „W Ë é?O?d?Ä „W Ë —u? ? «d? ? „W ËU?W WU?“«ËU?O? ËWz Ëu?W 5?«uU? Íb?OÇ W ¨W?«œW†U? ÂW ”U?—WU Í…—ËW?Ö ÍWA?}? —Uu?O wËu?ÇïW Æ…ËWM?W ï? «œ…—u?O …ËW? W?W ÊU? W?O?“«ËU?O? Ëu?W? W? «œW?O?O? ?A?Ö W?á?O???Od?Ä ËWz Í«ËœW? W«b?O?«˙W?Ö ï? ÊU? W?O“«ËU?O? Ëu?W? Ë …ËW?U? ï? «bJ?|œU?Ou? W ÊU?? …œU?Ou? Ëu?W ¨…ËW?U? ï?

«œïW?z wUN?O „…Ë Í“ï†U?z wJ}U?NO? W ‘WWz ¨…ËW? }M?|˙W~ p}?J˛ï Ë éO?dÄ ”U—WU W«uO}Ä —UuO ÆX|dWW~ ÂU$W?zW X}…œ …ËWe—U OUï ÍU~|˙W UNW W X|˛u? …œ WUO“«ËU?O ËuW ËW?z «œåWOï—U?òË åè W w }? AÖò Íd?WÇ d|˛W W? …ËbU?W?Ö wJ?}? ?Uz W «œU? ??}?z W Ë X?}M?}…b?UO?W?—W W?…œW? v W?d|œï? Æ…ËWM|d ï «báOdÄ „W Ë —u «d „W Ë p˛ï „W ËUW X|dJ W†UW Ë 7?œ w?W?O?ï?Ç W —U?u??O Ë ”U??—W?U? Ê«u?}? w? …—W? ÍW??A?}?? 5M?O?…œ „…Ë Ëu?W w ?AÄ W W«u?O}?Ä ”U—WU? ¨X|dÖ…œ …ËU?Ç—W …ˢñ?Wz wU?NO? wœd U?M|Ë Ë …ËWU …œï …ËW WW? ÊU W W WW dO~ ?AÖ wJ}J˛ï …ËWUNO wU? WO“«ËUO Ë ÊËu? ?d?O~? ?A?Ö ÂW? ˛œ p|˙ —U?u?O? wÇW? Æv?«œWz ÊU?Ëu?d~? W w?J|—u?? ? «d? ? ÂWz ï? WËu?/ „…Ë ÂW? ??O Í…œW? ÍËU?M|u? ÍËËó?}? Ë Èñ…b?†W @?…œ WM?d~? W Æ…ËW ?}M}?…œ ‚ö Wz Ë dJ?O Ë WU?O Ë U?~†Wï? wM ?J|˙ Í…d?O~ ?AÖ …“«u?} wbUÄW? ï WËUM|u w?J}«bU ÍËËó}? ÂW O? Í…œW ÍËËó} —Uu?O Í˙…ËUW Ë W?O?OMO?U? ? ¨U …b?O?U ”U?—W?U ÍW?WO?O?ï—U? Ë Íd?O~ ?A?Ö Ë w? }? W? ÂWz Ë Ëu?d???ÖW? w?J??}?J?˛ï? w??b?U?ÄW??? Ë …ËW?M?“˘œ w??†U?? —W??? s?K?|œï??? ËËœ W??O??“U? W?O“U ÂW Ë W?O?OMOU? ? ÂW ¨…ËW ?|ñ? ÊU W?O“«ËUO? Ëu?W W ÊËu?dO?~ A?Ö Í…ËW?œd?? ï??? Ë Í“«ËU??O?? w??M? ??A??}?W?? Ë U?…˙ w?W??O??O??ï??—U? w?ËW??? Íd?~?†W?


232

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Í˙…ËU W? Æ«b—W?U—W? Ë w …—W? wJ˛ï? Ë éO?d?Ä „W ËUW? sU? W ?Ëu?W WJ?}J˛ï? ¨W? UMd? wJ|—u? ? «d? Ë p?˛ï d?O~ ?A?Ö Í—u? «d? ? Ë p˛ï? —Uu?O wJ˛ï? dO~ ?AÖ wJ˛ï —U?uO Í˙…ËUW? Æ…ËWU …œ WO?MOU ? Ë WOU? Ë W“U w?†U?W? Ë ÊËW?? Ë œï? ??O? W?? ÍWU?W?U?JO?? ËW?z wJ?˛ï? ¨åW?U? …—ËW??Ö WW?U?J?O?ò Ë WW«—ËWÖ WWUJO ÂW?z wMUNOUï w—WuW Wd|œï XïÄ ¨W?W ÊUdO~ AÖ Ë ÍdJ?O? WW—U? ?OU?ï ÂW ˛œ ÊU?I??}z —W? U W?J|d?JO? gOd?|œï? XïÄ Íd?JO? U …œ …ËWz Í«Ë«œ —Uu?O «œWW U WË…˙ ÂW —W ÆW?O˛ïïbUz Ë w «“ Ë w?HdW ÊU? W“«ËU?O 5?«u ?AU? Ë «b W?Od?O~? A?Ö Ëu?W ÙW?ÖW 5«b?~W?Wå«˅œ—W W?

ÍW?†W? —U?u??O? Í˙…ËU?W? (van Peperstraten, 1990: 28) Æå…ËW?M?W?? ó??O? W? X?|˙W?Ö…œ «œd?O?~ ??A?Ö WJ?˛ï? ËWz Í«ËœW? W? W?«œ…ËW ”U?—W?U? w …—W?…—W? W?«“«ËU?O? WJ?˛ï? ËWz Ëu?W? wU?? d|˛ „…Ë p?}J?˛ï? ¨«b|d?Ö …ËW? W?W? ÊU? W? ? ¨Ê…œU?Uz «b?U …“«ËU?O? W?Uu? Ë “«ËUO? W?Ëu“W?z Ë “«ËUO? W?U W? W U?J—U?

ÆX}MO…œ «be—U OUï w—ï W ‘…dO~ AÖ WJ˛ï ÂWz wU$…—…œ 5W«Ëœ Ë wW?W? Ë ÍdJO? w WW?A?} —U?uO Ë ”U?—WU? Ê«u} ÍW?A?} 5M?O…œ „…Ë …ËW?? ????«“ Ë U?~?†W???ï?? Ë ÊU???N??O?? Í“«ËU???O?? w?œd??? U?M?|Ë W? Ë W?†Ëu??? w?H?d???W?? ÍU?WM? W Ë U? …œ Íd?O~ ?A?Ö W w? ï? «œ ”U—W?U «b?J}U? W? ÆX|d?Ö…œ…ËUÇ—W? ÆX|d?Ö…œ ÊËu“«ËUO w?J˛ï Ë Í“«ËUO?W ÍdÖ—W —U?uO ¨X}«“…œ w?U WU Ëu?W ¨Í“«ËUO? ÍdJO Ë Í“«ËUO? W WOO?WW W?OdÖ—W ÂWz —U?O W „U W?…ËWz ‘ï ® …ËW?d?|œï? X?ï?Ä Íd?J?O? W? ¨«b?U?A??O? ÊU??L?O?U?? W?O??O?? ?A??Ö W?à??}? …Ë…—W??W W??

å5 Í“«ËUO? ÍWW?W Í—WM}«œ W?d|œï XïÄò X?}u…œ Íe|˙W ¨…ËW? } ?WU Œ—WÇËU wW?W wJ?|“U |˙ Ê«u}?W Í“«ËUO W?OO Í…ËWz ÍU?«u Íe|˙W Æ©≥±≥ ‰® Ë wU?O W?áO?dÄ ËW?z ÙWÖW ¨…Ë«d?U åÍ“«ËU?O ÍW?W?Wò W W? ¨UJ «b?|u Ë …—uO «b?…d} Æ…Ë«d UMO —W?W ÊUOO«d? u1œ wL ?O W «œWUOU?Ö“…œ Ë Í—«bOz wJ|“U? |˙ W …ËW |˙W?Ö…œ Êï wUï ï ÊU?OU WÖ…˙ W? WOO?«d u1œ wU …“«ËU?O Ê«u} Í“«ËUO Æ…Ëu? J«œW «bW O Í…œW? wU U W W W U …b†WJ?} wWW w†ËW? W Íœ wU? W?W?W? W W?«œ…ËW WJ?œ wU? WW?W? Ë Í“«ËU?O? ÍWW?W? —U?J|bW Wá?Od?Ä ÂWz ¨ÊW~ ?} …ËWOO? —W wá?Od?Ä „W ÍU~|˙W lO? «Ë Ê«œ…ËWz ÂüW ÆÆÆb W?O—ËuUz —UJ|bW ¨W?à W —UJ|bW? ¨W Ëd ¨—UJ?|bW ¨W«œu

—W W?U …œ Íï wU?—u Ë U? UM}á? …œ …ËWá?Od?Ä „W W Í“«ËUO? ÍWW?W


233

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

ÙUÄW? p}?á?O??dÄ ï? …ËWUJ? —u? Íï? Í“«ËU?O? Íœu? Í…ËW?"?}W? ÊU? W?O“«ËU?O? …ËWU? W?O“«ËU?O? w…d? Ë wU?ïJ}? W Í“«ËU?O? ÍWW?W? ¨«œW?Jœ wU? W?á?O?dÄ ÊUNO W X}M…œ w? O«Ëœ ÍdJO W wUï wWœdJ}á ?…œ ÂW Ë U …b}á …œ Æ©U …bW«œ W†W ≠ X«˙ ¨wUUzU ≠ wUUz ¨Û«d ≠‘U ÍUWM —WW ÊUL? WWM|Ë «bU—W?U Ë —UuO Ê«u}? W …Ë…—W ÍWOdJ?O WÖïUœ ËWz ÊU?u~} …ËW?O?dJ?O? ÍËË˙W? Ë „WW? ˛œ Ë«ËW W??u?WK?W? ËËœ ÂW?z «b?O?}? W? X}??A? W…b?}?Ä —U?u?O? Í åÊd?|œï? X?ïÄò Íb?œ Ë ”U??—WU? Í åÊd?|œï?ò Íb?œ «œ…d?}? Æs? ï? U? W wWï W ÊU?WJbËWz sUAOJ}? W—W ¨«b W ÙWÖW Ê«œWUM˛Ëœ w W?Ob…uWÄW WU? W ?ï ÆU? …œ—U «ËU åÍe?|—UÄWï ò Ë åÂe?—U O?Uïò Ë åWO?x WU?ò Í—ï W WOO „WWM|Ë W U —UuO ÍdJO? Ë ”U—WU ÍdJO Ê«u} Íb…uWÄ ï WWM|Ë ÂWz ÂWz Ê«u}W ÍW«ËWz Ê—˘“ Æ5 A}N}W Íï Ëœ—Ëu«˙ w†U XO wWW ÍdJO Ë Íb…uW?Ä ÍœdÄ Ê«bWÇ «b?W ?O? Í…œW wU? WO?Uï ÍW?…—ËWÖ W?uWK?W ËËœ Í…—UËË ËËœ ËW Í…bËu WOO ï U ËWz ¨4O…œ wWW wO|˙ËU Ë ÍdJO wWUe

«bU?O? Ëœ—W Íd?JO? w ?}? A?Ö W W?…œUU?z «œ—Uu?O Ë ”U?—WU? Ê«u?}W «œ…Ë…—W? W Èu?Ö U? W?O?O? ?«˙ ÂWz w?«bU?A?O ï? ÆU? …œœU“ ÊU?O?U? WËu?â?J|Ë Ë X?}…œ“«Ëô ÍdJO «b|u W Ë ÊïÇ 5«e Ë sd~ å”U —Uu?OòË å”U ”U—WUò wJ}uWKW W ÍW?U~?dÖ W?W?ËU ËWz ÊW?UU? Ë …ËW?WË«d? ?W …ËW? WW? Wu?WK?W? ËËœ ÂWz w?u?WK?W? Æ…ËW?U? …œï? …ËW?? WW? …dJ?O? ËËœ ÂW?z «b?O?U??O? Ë wW??W?? w ?U?z Ë ÙËu? Íb…u?WÄ w?WU?JO? ÍWU?u?W?KW? ËW? WJ?} W? ©ÊU?Wu? Í—U?® ÍbW?†ï Í—U? Í˙…ËUW? Æ…ËW?? |ñ??}?Ö…œ ï? ÊU?—U?u?O? Ë ”U?—W?U? Ê«u?}?M?dJ?O? w?W?U?Je? Íd?J?O? W? W?J?e —˘“ ”U??—W?U Íd?J?O?? wU?? W?~?d?Ö …b?W?…˙ W p?|W? ÊU??Wu??

Ë«ËW «bOËuÇï p|b?W W ”U—WU …Ë…ËË˙ ÂW Ë …ËWU Wd|œï Xï?Ä WuWKW WOO «˙ ËW?z Ë …ËWU …œd ËË˙ …bœ ÂWz ÊUWu Æ…bœËU «bU? Wd|œï XïÄ ÙWÖW Ë —UœU? w W?…—W Ë w?U1WÄËU? «œ—Uu?O? Ë ”U—W?U Ê«u?}? W W? U? …œ «dJ?Uz (Kunneman,1995: 250 -51-52) ÆW…œUUz …Ë«—U ËWz ÊU?W …ËW?U …b?Je Íb? WW? —Uu?O Ë ”U—W?U W? ÍWO?dJO? …bW?…˙ ËWz W??u?W?K?W??ËËœ ÂW?z w?«ñ«b?J?}? w?†U? „…Ë …Ë…—W??W? W?? W?W?O??O??W??W?? W??A?}??

ÆÍ“«ËUO ÍWWW ï WUO ËËœ—W wMO«Ëñ} ‘WWA} ËW XWW ¨œdJ}áUUL}


234

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

ÍWW?W ï? «œ—UuO? wMO?«Ëñ} Ë ”U?—WU w?MO«Ëñ?} Ê«u?}W ÊU?Wu Í˙…ËU?W øÊïÇ ÂüW ¨W«œ«—UzW …—ËWÖ w WOOWËU Í“«ËUO ”U—W?U Íô åÍb…uW?Ä Í…—uOò ï? …ËW |˙W?Ö…œ ÊUW?u W«˙ ÂW?z wbU*W? ï Ë X}?œdJ?U —W? ï Íï? Íd?JO? wU?˛ WW?u?WKW? ÂW?z WJ}?WU? sd?d~d?Ö W?

Ê«u?}?W Êœd?J?b…u?W?Ä ÍW?A?}? ”U?—W?U? ÆX}? ??O?Ëu? …Ë…—UW? Í…˙WÄô Ê«—«“W? …ËW?OO|˙W? ÍW…“«Ë—…œ ËWz W?U …œ «œW~?U˛ Ë r ?O? Ê«u}?W Ë «bU?MO?z Ë ÊUM?Oz Íô ÆUJ ¨wU …—WÖWz Ë Xd?Ö Ë WA} Ë Œ—WÇËU ÍU~†Wï wUN?J}Ä —W W W Ë ÊU?M?Oz Ê«u?}W? ÊœdJ?b…uW?Ä w—W?u?W sd? ?U? Ë sd? ?OUb?Uz ”U?—W?U w?—ï? W? Ë Ê«œ…ËW?«d? Í˙W?ÄËW? ÊU? W?O?b?…u?WÄ W?? W?W?—W?u?W? ËW?z «bU???MO?z p?}??—W??u?W? W?? …—W?? W???? ËËœ «œW?K|œï?? ÂW? Æs?…œW?? ??W??—W? «œ«“U?z w?Öï?U?œ w?…ó|˙ w?Ëu?Çï „…Ë Íï?? wU?? WËu?Çï? «b?O??} ÊU??OJ?}? W?—W? W? ÊW? …b?? ?Ë—œ p} W? êO ÆX}MO? Íœ ÍËWz wU WËu?Çï ËU wWI?O W W…œU?Uz Ë U …œ—UOM?A}Ä ÍËË˙W Ë«—b?àu Ë«d? «œ Ë U…˙ wJ?}WI?O W „…Ë Íï? wU WW?IO? W ÊU W?Wô W Ë …Ë«d? Ë w?U? w?W?I??O? W? „…Ë uJ?†W? ¨U? U?—U?O?MA??}Ä «b?«˙ï?Ö w?J?}—W??ÖWz —W? ¨W?…ËW?Ëu?Ç«b??}??Ä Ë Êœd?J?—U?J?…œË Ê«˙ï??Ö w?K?O?U??? W?? p?}?W??I??O?? W?? ¨w?O??Öï?U?œ ”U?—W?U Íô Êœd?J?b…u?WÄ åw?W?Ëu/ w?—W?u?Wòw?—Ëu? W? ÆU? …b?W?JA?}?Ä wËu…œU?Uz Ë XM}uÖ—W?z Í…ËWM˙ïÖ ÍUW?M —WW W…Ë«d? wJ}ÖïUœ w—W?uW ËW?z Í…ËWœd?? W?U?M}?Ä ÈuW?—W? Ë …ËW?Ëu?ÇU?O?Ä ï W?? ï?Öu? ??H?Ö wU?? WW?ô Ëu?W? ÂW ÆU? …b}? ÊUd?Ö—W «bU? …ËWM˙ï?Ö«˙ wU? W ÍWUW?I?O W Ë ÊËu?Çï Ë 5«Ëñ?} „…Ë ¨dW?z „…Ë Íï wU? WËuÇï ÊU? …—WJÖï?Uœ W p}? W êO «œW?OWËu?/ W ˘œ uJ?†W ¨X}M?}ÄWU? «œW b?ËWz —WW? U…˙ wJ}?WI?O W? „…Ë ¨…Ë«d WM?…˙ w WU?U ÂüW Æ©≤µ∞ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® ËË˙ WU?…œ WI?O W wU? …—WÖWz W? p|—WÖWz „…Ë U?NW Íd?JO?? W w? W?O?b?…uW?Ä ı W?…Ë«d? Ë w?ÖïU?œ W?O?b…u?W?Ä ÂWz Ë w?Ç ÍU?U? W?W?z øWW Ë…ËWO“«ËUO ”U?—W?U? Íô åÊœd?Jb?…u?WÄ w?W?Ëu?/ w—W??uW?ò ÊU?? UU?? W „W?U?U? W? wJ|bœ Íd?~†W ËWW —W Ë W?OOM}Ä wU? WWIO? W ËuW «bO?} ”W WJ}—W?uW W W ˘œ ÂWz ”U?—WU Æ«bbËWz wU W?WIO W ÍËË˙W …Ë«d? W«œ Ë …Ë«d Ë w…ó|˙ Íœ«“Uz ÊU …—W W? W p} W—W W«uO}Ä Ë X}«“…œ wx W? œW —…œ œW wJ} ˘œ


235

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Ë Âü…Ë Ë —U???O??d?Ä ÙW???ÖW? d???}?? W?? ÊU? v?†W? W?? Í…ËW?z ï? W??«b??…œ—W? W?? ÍË«ËW? Ë W?UM}?Ä X|d? …œ˙ï?Öu†Uz «œW? ˘œ ÂW w?…ËWz Æ…ËW? ?}†u? «bb?ËWz wU? WW?I?O? W X …u?A}?Ä W w? A?Ö wJ}?J˛ï Ë W?IO? W „W? ¨«b W ÙW?ÖW s?U UU? Ë —U?OMA?}Ä Ê«˙ï?Ö Ë Êœd?J—U?J…œ Ë ˙ï?Öu?†Uz w?KO?U? Ë X}?œd?JU?A?O?M ?…œ w?U? UU? Ëu?W? W? ÊU? …—W? W?? W p?}? W?—W «œW?WU? ËW w?J}? ˘œ W? W?Jœ w? WU?U? W ÆX?}W? Íbœ Ë XM}?uÖ—Wz Ë UU U? …b˙ïÖï†Uz Í…ËW?z Ë W…œUUz …ËWOU? WO“«ËUO? ËuW ï? ”U?—W?U? Í…b?œ ÂWz ÊU??W?u? Í˙…ËU? W? Æ«bb?ËW?z ÙW?ÖW? w?W?ï? Í“«ËU??O? X?ï?Ä Íbœ ÙW??ÖW? …d?O?~?U? W? p?|˙ ÊU? W?W?I??O? W? Ë ”U?M?}Ä Í˙ï??Öu?†Uz Ë ¯ï?U?œ X?ï?Ä Íô Æ©≤µ± ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® ÊËu?“«ËU?O?? w?U?? Ë Í“«ËU?O?? ï? «b?U?? Wd?|œï?? W? ?}?Ç…œ uJ?†W? X|d?J w?W«—W?M?|u X?|d? U? W? WW? ˘d??O Í“«ËU?O? g?O?U? Wd?|œï? Æ«œWJœ wU WO“«ËUO ÙWÖW …ËWOb…uWÄ Ë ”U?—WU W? W«Ë Í˙…ËU ÊU?Wu? Í—U ¨WO?OW?W? WËu?âJ|Ë ÂWz Í«˙…—W? Ë Íó?|—b? ?…œ W? ”U? ”U?—W?U ÆÊ—W?~?W? ËU? …ËW?A??O?U?O?? ÍËË˙ W —U?u?O? wd} W ”U? W«Ë ¨åW~U˛ò Ë W«˛˘˙ wU˛ ï U …œ år ?Oò wœd …eOU?Oïï

ÊW?U?—u? Í—Ëu?Uz w?ËWJ?…œ Ë !«“U?I?OU? U?W w?d?} Ë w?«d? ˘d?O w?J˛ï? wœd d?OÖ«œ W ”U …u?}AUW?W g—UuO? ¨ÊU WO?OUMOz W?Ob…uWÄ ËU?ï U …œ ËËœ—W? W? Æ…ËW?L?? ???O?? ÍË«d?? «œ wJ?˛ï? Íd?W? ÍU?~?|˙W? U?? …œ W«˛˘˙ w?U?˛ w?œd? œU“ Ë !«“U? w?œd? œU?“ wJ?˛ï W? W?? W??u?WK?W? ËËœ ÂW?z «b?W? W? ˘œ Ë wËœ—WÖ W?U$…—…œ W«b|u?~}W ¨ÊW …œ p?OM W w«Ë…œ—W w?«b}ÄWW?Ö Ë ÂW—W Í—uUz wJ?˛ï ÍWd} ÂWz —W? «—W W ÆWôW?W ÂWz wU W?OOWüWï? Ë wW~M˛ ”U—WU? ¨…—ËWÖ wJ|˙«“U ï? ÊUNO? Í…ËWœdJ—u Ë …“«bW?"} wW?—W Ë !«“U WW p?|—uM wU?«œ W ÊU˙…ËU ÊU?O ËËœ—W ÆÊd?Ö…œ«œ ÍdÖ—W —W?W vÄ —Uu?O Ë wU?…—U? Ë WA?}? Íb…—W? Ë…—W ÊU?N?O W? WU?U?"}? W—Ëu?Uz WW?Ox? Wz ÂW?z ï W? Ë «b?—W???Ö—W? w?œd??? …œU??O?Ä w?W???O?ï?Ç W? ÂüW? ÆU??? …b??A???}?J?W?Ä …—ËW???Ö …—ËW??Ö Æ…ËWM?…œUO? p} Íï? W? |d~?O ÍdÖ—W? X}…œ W? ÍW…u?} ËW?z wœdJ?UA?OM ?…œ X|dÖ…œ«œ w…œWz Ë Í—W?u Ë ÍdJO Ë wWW? w WOdÖ—W —WW vÄ d?U“ —UuO w WdÖ—W W ”U ”U?—WU «bJ}U W ¨…ËW }?…bJe wJO «dÄ w U?z W d W Ë ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® «œU~?†Wï? åw A?Ö wU?Wò W Êœd?JdÖ—W? w—ï W? U …œ wU?Ö“…œ ÍdJ?O Ê«u?}W w?UO? Ë wW?W w?J}Ëu?âJ|Ë ¨ÊU?Wu? Í—U w—u? W Æ©≤µ∂


236

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

w«—WÖ…ó|˙ Ë Í“«ËUO ÍW? ˘dO «bOWW w Uz W ÆX}M?O…œ «œ—UuO Ë ”U—WU ÍdO~ ?AÖ wJ˛ï —W ?«—WW ÍdÖ—W w ?u}Ä «bOU?O w Uz W Ë …ËWU? …bUï

Ë U~†Wï ï ÍWUA?} ËWz Íï Ë W«˛˘˙ wU˛ —Wï «bOU WOó|—b? …œ Ë r O ÆÊW …bO Ë—œ p} AÖ „…Ë ÊUNO ¨w—˘˙ œ—U?â˙ ¨wJ?dWz w?u?WW …ËW?œd d?O Ë ÊU«ñ?} w?à} ÊU?W —W?W wËuÇï W ÆX?}MO…œ «bU—WU Íd?JO Ë —UuO ÍdJO? Ê«u} W …—ËWÖ w W?OOJe —˘“ w W…œ«˙ U? WI?O W ï Êd?|œï Xï?Ä ÍdJO Íb?œ Ë ”U—WU? Íbœ w—˘˙ ÆWW? W?I?O W? wJ?WÇ ï? ÊUO?M ?A?W~?} Ë 5«Ëñ?}? „W ÊU?O? ËËœ—W Ë s?Ç…bJ?} WO?O p} W?IO W W«Ë ¨X?}U«œ wWU Ë Ë«—b}?Ä wJ} W? WIO W ”U?—WU «b?«ËœW Ê«˙W?Ö Í«Ëœ ÊU??MO?z Ë X}?W w?U?NW?Ä Ë wW?U w?J}?Ëu «b?F?O? «Ë ËU?W …œ«“Uz wJ}?ÖïUœ wU$—…œ «b?U—WU Íbœ W? WIO W …ËW?«ËWâ}ÄW ¨…ËW? “˘b WJ?œ w WUU? W (Rorty, 1997: 74) ÆX}?…bJ«œW? …ËWÖïU?œ ËWz Íœu? W Ë W?J??}?? ??? u?J?†W? ¨…ËW??M?|—“˘b???O? 5?â? W???O??O?? p?}?? ??? ”U???—W?U? Íô W???I??O??? W? —WW wMO«“W Ë —UÖ˛˘˙ Í“ï? Ë œ—WÖ Ë Ùï WL}z WOO UJ}M|u?W ¨5M}…bOW—W …ËWU1b WW? W WWUÖïUœ Ë Íb…uW?Ä ËWz wU$…—…œ uJ†W ¨s…bOU?AO Ë s…œô ÊU? …Ë«—b??}Ä Ë ÊU?? W?U?M}?Ä Ë ÊU? U?U? —W??W? «b?Öï?Uœ W? W?I??O? W? Æ…ËWM? ?W?…œ Í˙ï?Öu†U?z Ë W«ËW?â?}Ä wJ?}—U? Ë p}?—U? wU?$…—W W?A?OW? Ë X|d?M}…b?W?—W W ¨„WOO? «˙ W ¨p} W WO?O dO W åÊËu ?OWUò”U—WU Íô ÆWU W ?M}uÖ—Wz d«Ëœ «b?F?O «Ë W W?O?O 5A?}Ä w?J|Ë«—b?}Ä å¨X}…œU?Uz «b?F?O «Ë w? …ËU ÍWU?NJ}?Ä W Æ” ÆÁ® Íd? WW? ÊU WËd?Ö Ë „U wœd?J}—U? wU$…—…œ ÊËu? O?WU ¨…ËW? |—“˘b ¨WW ÊUOWI?O W ï ÊU Wd|œï XïÄ W —˘“ W? W…bœ ËWz p|˙ ‘WWz Æ©¥∑ ‰ ÆÛ W p} „W? ¨sWJOW «b W ÙWÖW Ë s?ËWJJ|˙ ÍWW p} „…Ë W?IO W W«Ë «bU? W?Ëd?Ö Ë ÊU?MO?z Ê«u?} wb?…uW?Ä Í…Ë…—…œW Ë w?WU w? W…u?}?W «b?F?O? «Ë ÆX}W wËu ”U—WU Íd?JO Ê«u} W …—ËWÖ w? WOOWUe? «bU W†Ëu W ?Uz W 5MO…œ „…Ë Ë W??I?O?? W? Ë Í“«ËU??O? ï? W??u??WK?W?? ËËœ ÂW?z Íb?œ Ë WW? «œ—U?u??O? ÍdJ?O?? Ë œ—U?â?˙ Ë ÊU?W?u? Í—U w?U? …ËW?b?M|u? W? Æs?Ç…bJ?} —˘“ w? W?…œ«˙U Íb?…uW?Ä „W ¨«bJ} Uz bWÇ W ¨—UuO Í åW?d|œï XïÄòË ”U—WU Í åWd|œïò¨«bO—˘˙ Ë W??I??O?? W? ï? sW?ËU? w?œd?? U?M?|Ë Íd?~?†W? Ë s?J?e?M?J?} u?J?†W? ¨5?M? W?W? ˛œ


237

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Ë r O Ê«u?} Íb…uWÄ Í…—U—…œ WW ÊUUAOËuÇï „W Ë Íd?Ö—W Ë ÊËu OWU Ë ”U ”U?—W?U w?u?WK?W? ËËœ Í«˙ W?Wz ÆÊU? WËd?Ö Ë ÊU??MO?z ÍW«˛˘˙ w?U˛ Ê«u?}W ¨g—U?uO? W Ë vU…œ ”U?—WU? W W —U?O? W „U? ÂüW ¨s?U —Uu?O w?W?? W??U??$W?z Ë U?? …œU?Ä—W? …—ËW??Ö w?ï? ËU? w?J?|˙W?? «œW??u??W?K?W?? ËËœ ÂW?z ÍbO?z ¨üW˛˘˙ ÍUÄË—ïz w…—W? Í«ËœW wW ?UWå∫U? …bUA?OM …œ W?…u}A?W w?x? W?z wU?? ?O?? ÈuW?—W? ¨«d?J?}Ä ÍW??A? W??UÄ …ËW?«œ—U? ÍW??W??W? w?U? ??O?

Ë ©ï? ï?® „W? ¨…Ëœd? w? ?«˙ ©”U?—W?U® ËW? —…œ Ë …ËW?U?˛ Â…œËU Í—W?~M?˘˙ Æ©¥∞ ‰® å©—UuO® Ë ©—U—œu® ï W?W ?U WM?O«Ëñ?} …u?} ÂW?z wU? WO?O?UO? W?U$…—…œ —W? W?L}? Í…ËW"?A?}Ä W? Â…b? WU?UU? ËW? «d?}? wJ?}?$—W? “«u? …œ ¨Í“«ËU?O? Ë W?I?O? W ÍW?W?W? ÂW …—U? ÂW?z WJu?Ç ¨wW?W —U?Oœï? w?…—W w?u?WKW? Íô Í“«ËU?O? wJ?WÇ g—U?O? ? W „U? ÍWW?†W ËW?z wü…Ë ÂW? ¨U …œ d?«dJ?Uz WJ?WÇ ÂW?z wU? UU? ÆU? U?M}?á? ?…œ …ËW?d?|œï? Xï?Ä ÍdJ?O? W åÍ“«ËU?O?? ÍdJ?O?òX}?†…œ W? …ËW«œW?z ÍWOd}UJ—U? WWô ËWz ï —WM|u w$—W Íœ wJ|—U? X|ËW…œ ‘WWz Í«˙…—W «bd|œ Ë ï ï Ë —UuO ÙWÖW —UOœï «bO} W? …ËWLA} «˙ —UO W „U wU WËuÇï ÆX}W ÊUOJ} W—W —WW Í—UO«“ sd W Í…ËW"}W ¨U …œ WU …“ï ÍW«Ë…˙

Í“«ËUO ÍW ˘dO Ë —UO œï ‡ 2 - 6 X|duÖ…bO}Ä ÍW? ËW W…ËWœd dO «œ—UOœï ÍWW?W W w …—W …—W wWU ¨g—…ËU?W ÍU?bO? W X?WW ÆŒ—W?ÇËU Í—…ËU?W ÍUb?O? W«Ë ¨©Ub?O ”U?® …—U??˛ Ë —U??Ñï?Ö U?…œW?? Ë W??U?˛˘˙ U?…—«“W? Ë w˘e??O??W?W? W?†U?W? U?…œW?? ËW?z Íb…u?WÄ ÍU?˛ïï?M W? ÍWJ?œ wU? …u?}? Ë Èœ v?Ñ Èœ Ë ïb?O?Ñ Ë r?OK? Í—U?u?A?} Ë lO «Ë wU WJWÇ Í…—ËWÖ w WOO—UJ…œ «œËœ—Ëu«˙ w†U fO W W W —WÇËU ï d?}?M…œ —U?O? W? „U? W ¨W?u?WK?W? ÂWz Æ…ËœdJ?U?Oà? W? Ë ÙUW? Ë W?I?O? W Ë ÙUW —WW Í—…ËU?W ÍUbO wU WO—W~?—U W ”U «bOU W } ? W ¨WU …“ï …ËWU? W W? wUï W ¨U? …œ Œ—WÇËU wU?MOz wËW? u†W Ë XË…˙ Ë è? W U ?}z U? Ë «œU…—W? wU ïJ?«“ W WU˛ï?ïOï? Ë »…œWz Ë WW?W ÍU? ï?U ¨—UOœï ¨Í—…ËUW ÍUbO W «b«bO~d?Ö ÙUÄ W Æ…uOËu Í—ïW—ï w } ÊU…œ wWüWï ÍW?WW Ë ÊU“ ÍWWW? Ë »…œWz wU WWU W ‘…—ËWÖ w W?OO~dÖ


238

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

ÊU? W?~?d?Ö W??u?W?KW?? W? p}?? W „…Ë «b??W?«—«u ÂW? Ë «œW?z —Ëu? ?u? ÍËËó??}? Ë ÍdJO? —WW? ÊU…—ËWÖ Í—W?~—U åÍWU?OdJ?O WM?OA}?ÄòË ·uWK?W ËWz Æ…Ë«d?U d?}dO? ¨b˘d ¨d?}ï?˘œ ¨WA? O? ¨f —U? W 5 d? …u ?A}?N}? Wu?WKW? ÂWz X}?ÇW ÊUœU?W® (van Gils, 1986: 13) ÆÊWJ?œ w«b?WÇ Ë —Uu?O Ë “ï? —U? ÍW?WW? w WW?MOA?}Ä Ëu?W ÊU W?d|œï? XïÄ W?uWK?W X}?†…œ —UO? W „U?

ÍdO~UN?O wU …—ËWÖ …dÖWM …˙ W p}? WW ˘ñWz W WuWKW? ÂWz Æ©…ËWW b …˙ ôW „U w …œ —W?W ¨X|d…œ«œ ÊUNO wËu UJdW?z W Ë Œ—WÇËU ÍU~†Wï Ë ÆX|d …œ dJO ÍWU …“ï ÍW«Ë…˙ …ËWOOUL}K W «œ—UO W W? wU?? UU? w?œd? «d?J?Uz Ë —U??Oœu? Íô Í“«ËU?O? ÍW?? ˘d?O Í…ËW?œd?JËË˙ ï? Íd?JO? Ê«u?}? W —U?O?œï ÍW?O?b…u?WÄ ËW?z WM?…b !—W? U? «b“«ËU?O? ÍW?W??W? WW?U W? WJ?}? W WW?U ÂW?z ÆU? …b—U?O?MA?}Ä «œåÍ“«ËU?O?ò Íd?JO? Ë åpO? ? W?Uœò —W?W —U?O?œï ÍW?W??W? w~?d?Ö wJ?}?W Ë W?u?W?KW? ÂW?z ÍdJ?O? wU? W?~d?Ö Æ…Ë«—“W«œ WOb…uWÄ ÂWz wœdJUAOM …œ Ë 7AW~} X}W wJ?O J}Uœ ÍdJ?O Ë Í“«ËUO ÍdJ?O —WW Í—UO«“ p?} WW p}?W ï ÆW?‡å”U?u? ÍW??W??W?ò W? ˛œ åÍ“«ËU??O? ÍW??W??W?òW?? X?}«“…œ W??O?O?? ?«˙ ËW?z Ë —…ËW?Ëu —W? W?«u?O?}?Ä ¨X|d??Ö…œ«œ wU?u?…d? —W??W v?Ä Í“«ËU?O?? ÍW?W??W? W U ï? X|d U ‘WU?Uu ÂWz Ë WW? ÊUOJ}U?u W œU“ p|—Ëu? u Ë U~†W?ï

„W? wËu? —W?W v?Ä å”Uu? ÍW?W??W?ò «bJ?}U? W? ¨…ËWM?|dJ?—Ëu? p}?U?u? W? ÆX|d?A? W?…œ ˜˘d? Ë U~?†W?ï? Ë —Ëu? ?u? W W?? X|d?Ö…œ«œ w? …—W? wU?u? Ë ˙ïÖW? Ë Ë«—b}Ä wJ?} ”U?u W U? …œ…ËW bW? Í“«ËUO? ÍWW?W «bJ}?U

vÄ ”Uu? ÍWW?W ¨…ËW ?} …—UËËœ W?AOW? WOO? p|—WËW Ë W?OO wUW?UW Íñ—…œ W? X|d?Ö…œ«œ Ëu…Ë…—UËËœ Ë ˙ï?ÖW Ë wW?AO?W w?J|—WËW? wËu —W?W Í“«ËUO ÍWWW ÆW«b«Ë…œ—W w W?…ËWËu…—UËËœ w ˘œW Ë WU…˙ wJ}WIO W ÍW??W??W? ¨«b??O?~…˙…d?? Ë w?~…œ …d?? Ë w?MW?Ç…d?? ÍËË˙W W?…Ë«d?? w W?…˛˘d?Ä Æ«œË«d «œ Ë w AÖ Ë …—ËWÖ wJ}Uu ÍËË˙W …Ë«d «œ w WW“U ”Uu dœ—Ë ÊU? ¨X|ËW? …œ«œ …ËW?à~O? W wU?u? „U ÍW? ˘dO? «b?OW?W? Íd?JO? W è~?O Í˙…ËU?W ÆW?O?O?Uu? „U? ÍWW??W? wu?WK?W? sd? ~?d?Ö è~?O ¨5?|Ëb Ë U…œ Í…u?|˙W «˙…Ë…ËUW w?Ëœ—WÖ ÍW†u? „W —Ëu? u ¨W?W wJ˛ï? „W ËËó}? w?U??? U??U? d???O?~? ???A??Ö w?J?O??? ?J?}??U?œ w?J?}?J??˛ï? …u??}???A?U??W?? W? ‘U?~?†W???ï??


239

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

W W X|d …œ w? AÖ Íe} „W W W «b?WU ˘œ ÂWz ËuW W ÆU …bU?AOM …œ ËU? …e?} ÂW?z è~?O ¨Íï? W? ?|d?Ö…œ “«ËU?O? w?—ï? «bU? U?O??U?O? W?OËËó?}? W?U? ÂüW ¨W?Uu? „W «˅œ—W Ë …˙ï?ÖW ÍW …—W?ËW W?˘˙ ÂWz ¨åU…˙ w˘˙òX?}…œ Æ…“«ËUO «œËËó} W wU WËW —…œ wAOe—U OU?ï Í…ËUÇ—WW Ë W ï U WOOà~O …bœ ÂW ÊUI?}z —W U —UOœï W «bOJO J}Uœ ÍdJO W åw ï? Uò wJWÇ WWWW ÂWz Í…ËWœdJËË˙ ï ÆX}…œ«œ …Ë…—U??O?œu? ÍôW? ÆU?? …œ œ—Ë«—W «b?“«ËU??O?? ÍW??W???W?? W? åÍ“«ËU?O??ò w?J?W?Ç å«b?OJ?O? J}?Uœ w? ï? Uò wJ?WÇ Ë åÍ“«ËU?O?ò wJ?WÇ Ê«u?}? W w …—W? Í“«ËU?O? ÂüW ¨X|b?}Ä wUï «b|u? åwJ} A?ÖòËUW WAO?W wJO ?J}Uœ w ï U W? W«œ…ËW ÆX} ?}Ä wUï Ë Èd ËU?W «b|u w WOO? } AÖ ÊU? ¨XAÖ ËUW X}«uU? åÍ“«ËUOò wJ?}J˛ïò W? Íó X?}«u…œ «bJ?}L? ?O? ËUW U?NW åÍ“«ËU?O?ò W«Ë Í«˙ —UO?œu W? p}J˛u? ÍUU? gO«—uK?Ä wJ˛ï Æw?JO? J}U?œ wJ}?J˛ï „W ¨X?}W åw«—u?KÄ ¨…ËWU? W?ï «œË«d?M}ÄW? Ë Ë«d? —U?OMA?}?Ä Ë Ë«dJ ?Ë—œ w?J}? A?Ö W? ÊU W?O“«ËU?O? Ë s?…œU?U?z …ËW?? W?W Ë …ËW?? W? X?A?O?W? W Ë „W? ÙU?ÄW? W?«œ«“Uz X?|˙W?~?}? uJ?†W? u?J†W? ¨W?O?O? åÂW?—W?ò ÊU? åXA??Öò Í“«ËU?O? w?U? d?|˛ —U?Oœï? Íô Æs?|dW?ËUW? …ËW? W?W? «b?b…u?W?Ä Ë ¯ï?Uœ W? Ë „W? ÙUÄW? Í“«ËU??O? Ê«b?WÇ W?? åW?e??O?«—uK?Äò W ¨ÊU? d|˛ „…Ë wJO? J}Uœ w? ï U W? …“«ËUO ÊU? d|˛ „…Ë ÂeO?«—uKÄ Æ…ËWU? …œï

wJ?} ?A?Ö ËUW? «bU?O?WËËœ W ¨…ËW?MM}?…œ w?ËËbM“ W? ÊU W?O?“«ËUO? «bU?O?W? W «œW~ |Ë «Ëœ W pO WUœ —UOœu Í˙…ËU W Æs|d…œËUW «œåduËWJA}ÄòË d…—ËWÖ ÊUOJ˛ï „W Ë …ËWU? …œï «œdO~ AÖ Ë ËuâJ?|Ë w|u wJ}UNJ}Ä ËUW ÊU W?OO ï U ÊU?Oœd? —U Ë …ËUU? ï åÍ“«ËU?O?ò wJ˛ï Ë Âe?O«—u?KÄ ÂüW ¨X?}M}ÄW?…œ «œ—W?W vW Âe?O«—uKÄ ¨Íó? …ËWOd?O~ A?Ö ÍuœËW WJ?}J˛ï W ÊU?O«Ë…œ—W w? WOO? u?}Ä g?“«ËU?O? ¨…ËW?M?M}?0 Ë Íó X?}?«uU? ‰«—u?KÄ Ë w?J?˛ï…d?? wJ?}M?O?…“—W?? wËu? ÂüW ¨X?}…b? …œüU Ë ÈËW? …œ—W? åwJ˛ï? „Wò—U?«Ëœ «bJO? J}?Uœ W ÆU?…Ë—W Æ…ËW }M}…œ w«Ë…œ—W W wJ˛ï wWO«—uKÄ «b“«ËUO W Íô ¨X|b}áU?OUï «b˘˙ ÊU dJO Ë UW ÊU? WO“«ËUO Ë ÊU WOO? ï U è~O Íô Í“«ËU??O?? ÍW?W???W?? Íô ÂüW? ¨«b??O?W?üW?ï?? w?|u? w?J?}?U??N?J?}Ä ËU?W? f? —U?? wUœUOM? Í«ËœW uJ†W ¨WUM}Ä ÊUO?Uï Ë sÇUËUW ÊU W?O“«ËUO Ë ÊU WO?O ï U «bËU?W Í“«ËUO? wU˛…ËW?J}Ä Ë Í“«ËU?O wM? «—UÄ w?J˛ï W? s|˙WÖ…œ «b? WU?Oœ


240

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

ËUW Ë U…œ wU?W Ë …—W pO ? WUœ d«Ëœ WJ}U? è~O Íô ¨w ï U ÆX?}…œUUz Ë WO˛ïï Wz wJ|Ë«—b?}Ä —UOœu Íô Í“«ËUO ÂüW ¨…ËW }M|u ?…œ «œdüU wJ}UNJ}Ä W d? ?U ÊU d…—ËW?Ö wU?NJ?}Ä êO ËU?W Ë WU?M}?áUï? Ë ÈdUô p?|—ï?âO?W wœd?ô Ë …ËWb?«u ÍW? W?OO?U?O? …—U …ËË˙ —U?O?œu Í˙…ËU W? Æ…ËW? |uU? ¨«bï?

œ—u? Í—WM?|u ÍU?O?œ W d? J?e ¨U? …b? ?Ë—œ .eMO?U? Ë Âe?“U ÊU? W?O“«ËU?O? v?W? Âe?O?«—u?KÄ w?J?˛ï? wM? ??«—U?Ä ÂüW ¨U?? …b? ??Ë—œ Âe??O???W 5?}??à Èd?? …œ ôW? „U?? W? X?}ÇW?œU?W …ËW?z e?|˙W Í—W?M?|u? W?UJ?® ÆW?†U?W? W??O?«d? u?1œ WMO«Ëñ?} ÂWz «bJ}?U W ¨WO?O«d u?1œ wM˛Ëœ W …Ëœd ÍW?uWKW? ÂWz —UO? W Æ©U …œ WOO«d u1œ W ÙUJœ«˙ w WOdÖ—W ı «œW"OUAO w?«Ë…œ—W? W?? ‘W??O?U?…˙ ÂW??z Ë W?W? ÍU?…˙ w?J??}?Ëu? U?…˙ w?˘˙ è??~?O? Íô W ÆÍï W WWU?…˙ W˘˙ ÂWz wœd dO W? wU W—ï X|˙ïÖ…œ Í…ËWz ¨…ËW? }M}…œ Í˙ï?ÖW W? «bU? W?U? ËuW?W W? W?W Í˙ï?ÖW? wJ|—W?ËW? Õ˘˙ WJ?œ w W?UU? ÍWWÖ W dO? W Ë sWU—Ëu wU? è~O Íô ÊËu“«ËUO wU WU ¨…ËW? }M}…œ Í“«ËU??O?? è?~?O? Íô ÆW«b??«Ë…œ—W? w? W?W?†u?? W? W?? ÊW?? …œ ˙ï?ÖW? w?J?|—W?ËW?? Íï? ¨X}W Íï? W—W? Ë W U? wËu W?OO p?} ? ¨WO?O Ͳïï? Wz w W?W ˘d?O …dO? W Ë ËW? —…œ WAO?W Í“«ËUO? ¨X}U ?…Ë wï W—W?W Ë Íï w}Ä —W?W wJ?}? ? Íï? Í“«ËU?O? «œ—U?Oœu? ÍW?W?W? W ÂüW? ÆWU?…˙ W? WJ?œ wJ?}? ? W Í…Ë…—…œW? p}? ? W? Êœd? d?O? ?W ï? …ËW? |d? U? —u? WJ?}Ëu? Íï? ¨Wï? W?—W? Í“«ËU?O ï s?|u X}?…œ W ÍW?O?OU?O Ë wW?üWï? WL? ?O ËW?z Wï Æ«bï?

w W?W ˘d?O? X} p?}L? ??O ÊU? UJ ?“«ËU?O W? r…˙ W?OO? p}?L? ?O? …ËWU?J “«ËU?O? w?—ï? «œW?œd…u?|˙W ÍW?˘d?Ä ÂW Ë …u?|˙W? U? ?O d??O~? ?A?Ö Ë d?}? ?O?Uï? Í“«ËUO «b?O} WJ}L? O X|d?Ö…œe}Uz W Í“«ËU?O ÍWL ?O ËWz U ÆÍï W? |d~ „W? W? W?L?? ??O? w? …—W? ÍU??U W?ï? ¨wW?U?M? Ë wU?? d|˛ w?J?}?á?O??d?Ä Wï? ÆÍï Í“«ËUO Íœu W “«ËUO UJ p|—WËW W dO W W „WW ˘dO ï? X}?ÇWz «b?d|œ w?MO?«Ëñ?} W? —˘“ w W?…œ«˙ U Í“«ËU?O? ï? —U?Oœï? wM?O«Ëñ?}? W?? X?}?M?O?…œ W?†˘˙ ËW?z …Ë…ËË˙ —˘“W? ‘«b?d?|œ Íô Í“«ËU???O?? ÍW?? ˘d??O? ÆÍ“«ËU??O?? WMO?…“—W ËW WOO? d Í“«ËUO? «bdœ Íô ÆX}MO ?…œ f —U Íô ÊU d|˛ ÍW? ˘dO ¨WOO w …Ëô wJ|Ë«—b}Ä Í“«ËUO ¨…ËWU …œ WJœ wU? W ËuW ï s|u ÍWOO AÖ W?~d??Ö …Ë«bd?|œ ÍôW? Í…ËWz Æ©≤µ ‡≤¥ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® W?U?? W? ? Í…u??}Ç—«u?Ç u?J†W?


241

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

W?? W?J??u?Ç ¨W??O??O?? ÍË«d?J?—U?œ w?J?}???U?u?? Íï?? W??…u??}?Ç—«u?Ç ËW?z W??? W?…ËW?z ÙWÖW? W …ËWM?WJ«b}? ÍWU ? ËWz wM|u? 5«uU? ÍbOz wA? W ?}Ä ÊUL?J}U?u „…Ë ÊU? ¨…u?}?Ç—«u?Ç „…Ë Í“«ËU?O?? W?W?z Í«˙…—W?? ¨…ËW?d?ÖU?M? W «œW??U?u? ËW?z gO? WU?U? êOW? ¨X}M?}ÄW?…œ gO?J}?Uu? êO?W Ë W?Uu? W Íï? ¨ÊU? d|˛ Æ©≤µ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® …ËWJ?œ wU? …“«ËUO? W?Uu? ËuW ÍË—W?W W?O?O p}?Uu? W W…“Ë ¨s}…œœUOM —WW wUï wUu? WJœ wU …e} W W…e} ËWz Í“«ËUO XOu}Ä Ë W U wU UÄ ÊUOJ}? W—W W Ë U …œ «bU W ËuW Í—W W Õ˘˙ W

Í“«ËUO Æ©ÆÛ Æ” ÆÁ® X}?A W…œ ï W—W wM ?J|˙ï Ë Êœd W Ë d?O W ï ÆWO˛ïï Wz wJ}áOdÄ å«b“«ËUO ÍWWWò W Í“«ËUO WWUU ÂW ËWz W Âe?O —U? ¨WO—U? OUï? Ë…—W ¨«dJU «œ…d?} ÍWUU? ËW ¨WO?Oà~O —W?ÖWz W Í“«ËU?O? ÍdJ?O? Ë Í“«ËU?O «ËW?z ¨X}?œdJU?W?W?Ö WO?O?MOU? ? Ë…—W? «bF?O? «Ë w?U? …“«ËU?O? W?K?|œï? Ë r? ??O? Ë W??W??W? wœd?J?†UJ?œ«˙ Ë …ËW?«d? ÍW? ?«—U?z Ë b?œ ÍW?UM? W? ¨Í“«ËU?O? ÍW??W?W?? ‘WU?U? ÂW ÆU?? …œ—U? W?O?O?«d? u?1œ ¨WO?O WO?O«d? u1œ W ˛œ „W ¨W?U Wd|œï? XïÄ W?uWK?W W p|—˘“ w?ËuÇï u?J†W? ¨X?}?WW??Ö…b«˙ …ËW?U? W??O?O?«d? u?1œ …Ë«d??J?|˙ ͗˲ W? —U?O? ?? W? „U? „…Ë ÆWWUOO«d u1œ wJ˛ï Ë WOOà W wM «—UÄ w~dÖ w WUWM —Uu?O w?J}M?O«Ëñ?} bW?Ç ï Íœ wJ|—U? Ë …ËWM?WJ d?œ—Ë dU“ W?ËuÇï ÂW?z U Æ…ËWMO|˙W~

Ë WUO Í…ËWœdJ…˙ Wd|œï XïÄ U Uz ‡ 7 øWWOO«d u1œ Ë üW…œ WUO Ë —UuO ‡ 1.7 wW?OïÇ Í—U?OdÄ ¨W?W«œW Í—U?OdÄ «œ—U?uO ÍW?WW? W w …—W? Í—UO?dÄ WM|u} Ë W U wJ?|—…ËWËu „…Ë ˜˘d «bO} W …—…Ë—WáU w WU~?†Wï wUœUOM ©«œWd|œï? XïÄ w—WuW?® w } ? w WA}Ä W? —UuO …Ë…ËË˙ ÂW ÆÍó ÊW?LÖ…œ Ë w ôUÇ W «bb…uWÄ W X|dMœUOM —…Ë—WáU w WU~†Wï X|d …œ UUz ∫ X}Ëu…œ


242

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

(van Peperstraten, W?«—u?KÄ Ë W?? ??«—U?z…d? w? W??O?O?? ôU?Ç W?? ¨…ËW?O??O?? ??«“

—…Ë—Wá?U w WU?~†Wï? Ë sWJ W«œW? W ”U 5«u ? ÊïÇ W«Ë Æ1990: 26) w? ?Uz W? WU?W W?J}?U?N?O? W?L?}z w?U?N?O? W? 5«“…œ «b?J}?U? W s?WJ? ? ?Ë—œ ËUW 5}?MœUOM —…Ë—W?áU w WU?~†Wï 5?«u…œ ÊïÇ ¨Í“«ËUO W? …ñÄ «bAO? «“ ÂWz Í…ËW«bü…Ë ï ø…ËWOËU WïËW Œ—WÇËU wU?NO W «œWUO“«ËUO ËuW ËWz ¨w?U?O? Í—U? Ë W?U?O? ï s?WJ? —U?u?O w?ËuÇï? ÍU?U?W X?}…œ …—U?O?d?Ä Æ” ÆÁ® W…Ë«d wUO wJ?}L O X|e|—Uá…œ Ë U …œU?MO W«œW Í…ËWz WJuÇ W? —U?O? ? W? „U? W?? X}?ÇWœU? W? …ËWz e?|˙W? Í—WM?|u? W?UJ?® Æ© ≤∑ ‡≤∂ ‰ ¨ÆÛ ¨wWu?ËË W~dÖ W?uWK?W ÂWz Í…—U—…œ …ËuU? «bà W? W wïÇ Ë Íï? ÍËË“…—Uz p}? WW? gO?J} ? wÇ—W? Ë WO?O W†Ë…œ Ë üW?…œ Ë WU?O? W Í˙…ËU W«u?Ö Æ©…ËWU …b…˙ ¨X}W wWUÑ˘d ï Íœu Ê«u}? ÍWWÖ ¨W?WWÖ uJ?†W ¨WO?O WU —Uu?O Íô WU?O p}? ËuW? W —W WO“«u? «œ Ë ÊU …“«ËUO W ?Ë Ë ÊU …“«ËUO? W$UUz Ê«u} ÍW?WÖ ¨WU WO?“«ËUO W wJOUMœ w?J}WHO —UuO ¨åW?WÖò ï …ËW‡åWUò W …ËWM «uÖ W? ÆWU …“«ËUO W ÆX?}MO? …œ Í“«ËUO? Ë W†u? Ë Ê«˙ïÖ ñ?Ä w WO?O? ôUÇ „…Ë Ë «œWz wU?O Í—U?

wM? œ ï? W…Ë«d? w?U? …ËUÇ W? W?W?O?O?UO? ËW?z wx? W? w?U?O? —Uu?O? Í˙…ËU ËWz «b?O?}? W? W«b? W?…u}?Ç—«uÇ w?œd? —U?OM?A?}Ä w?†ËW W Ë ÊU? W?O?“«ËU?O? Ëu?W Æsó Ë s|Ëb? Ë s…œUUz …ËW WW? «bUOb…uW?ÄW Ë «b W ÙUÄW s?«u WUO“«ËU?O wJWÇ W p?|—ïâOW W?UO X|d U X}?†…œ …ËWU …œ d UJœ«˙ …bœ ÂW?z —UuO w? ˘œW? W?O??O?? ?d? Ë …—W?Ö“«ËU??O?? —W?ËW?? W W??U??O?? ¨…ËW? ?|d?? U??O?? Í“«ËU?O?? Æ©≥± ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® Æ«b W ÙUÄW Í“«ËUO p}†Wï Í…ËWËuï

Ë W?U??O? ï? W?W?U?M}?Ä ÂW?z W? X?}?«“…œ ‘U W??O?O?? ?«˙ ËW?z —Uu??O ÊU??u?~}? …ËW?z ¨«œWz ÊU? W??O“«ËU??O? wM? ???J?|˙ w†ËW? W? „W?O??O? ôUÇ W? w?œdJ?U?? W? W? Ë«d?J—U?œ w?J?}?U?M?}?Ä W?«Ë ¨Í“«ËU?O?? w?U? W??U?M?}Ä W? p?}?? W? W? X?}?W?W?ÖU? vU de}W? WJœ w«ËW ¨Í“«ËUO —WW Êœd W? wW U wJ}U“ Ë ÊU? WUM}Ä ï? W? U? wJ?}M?O«Ëñ?}? W?A?O?W? W? X}?«“…œ —Uu?O? ÆX}?M}?UM? ?…œW W?W1W? Ë W? p?}?œd??? U?M?|Ë Ë Í“«ËU??O?? —W???W? Êœd?? W???? w?W??? ?U? w?J?}?U???“ Ë Í“«ËU??O?? «œW?J?œ w??U?? W?U???“ Ë Êœd?? U?M?|Ë Ë W???U?M?}?Ä —W???W? ¨Í“«ËU??O??? w?U?? W?œd??? U?M?|Ë


243

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Ë ÊU?? W??O?“«ËU??O? ï? p?|—Ëu?M? ‘W??W? ¨U?? …œ«b?W?Ä W?W?1W Ë X?}?…b?? ??…œüU? ÂW? Ë U? …b?}? Íd??Ö—W —U?u?O? ÍW?~d??Ö W†U?? ËW?z ÆX}??A?}? …œ ÊU??OU?? W?O?b?…uW?Ä «œW?z Íï? wU? W?O?O?U?O? W?Ëu?Çï W? …—ËW?Ö w«d? u?1œ wJ?}?˘˙ ‘W?Od?Ö—W? Í“«ËUO? WO?O …ËWz ÍU?U ¨W?OO ÊU? WO?“«ËUO? wUï? ÍUU W?WW1W ÂW?z ¨W…ËWz WW1W wËu Ë—œ ÆÊË«d —W…—UÇ WUW?UW ï Ë Í—U W W ÊU W Ë …ËUW ï? WJ?b?O«ËW?z ÊU? W?UM?}?Ä W p?}?UM?}Ä «b?O?}? W? p?}? ˘œË—U ÍW?U? WM?U ÍU?U? @?d?Ö Æ©≥± ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® U? …œ Ë«d?? ??O?W? ÊU “«Ëô ¨@?…b?}? W? ?U w? W?…ËU? ÍWJœ w?J|“«u}? Ë X|dJ ÊËu“«ËU?O wU? Ë Í“«ËUO? W ÍdÖ—W «˅œ—W? W…ËWz d? O?«d? u1œ Ë d…Ë«d? W X?|d —U?OM?A}?Ä …ËWOb? WW? ÊU W?O“«ËU?O? wM ??J|˙ Ê«d?O? ?M˘˙ W? Í“«ËU?O? W? ÊœdJ?d?Ö—W? Ë 7«—U?Ä w —W?z —U?u?O …Ë…ËË˙ ÂW? ÆX}? Ë Í—U? O?Uï W?KW? W ˛œ Ê…b†ËW? «˅œ—W X}…œ Ê«d?O? M˘˙ X?}†…œ Ë X}?A? W…œ Í—U? ÆU WM?UdO?Ö«œ WöW? ÂWz X}? ÊUï W? ÊUUÖU?z Ë ÊWJ—U? ÊU W?OdO?~ A?Ö Ë Êœd?? W??? w?U? Ê«Ëu??W? U? Í“«ËU?O?? W? Êœd?Jd??Ö—W? W? W?O??O? ?d? d??O? ?M?˘˙ ©≥∏ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® ÆX}W ÊUïÖu HÖ ÂW?z ¨—Uu??O Íd?J?O? w?U? W?~d??Ö …—W W?WU? W? WJ?}? W? W?U??O? 5?MO?…œ „…Ë wU …—U ”W —˘“ W†U —W? …ËWWUO W «bOWW w U?z W …b…ËWz WuWKW W…œ…œ X?U? qïU?L?Oz Í—W?~M?˘˙ wu?WK?W? ÍW W?WW?M …˙ …˛˘dÄ Í—W? Ë«ËW? W wà W? W WM …˙ W …—UW? XU ÍW W?~dÖ …˛˘dÄ Í…Ë«d ó?|—œ W wW UW? ¨ÂW†W W ¨X}?†…œ wU W? —WÇËU U~†W?ï —W?W —Uu?O Í…ËWz Æ©≥≤ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® wU?O ÍW?«ËW?â?}?Ä W? Ë«ËW ¨ÊU?? …Ëu?ËWJ?A?}?Ä W?O?—«œW?U?—W? U?~?†W?ï?? —W?W? wW?? U? Ë W?O?O«d? u?1œ wU? «œËW W? W?ËuÇï p?}†W?ï? ¨…Ë…—U?O ? W „U? w?U W?W?ï w …—W? ÍWA?} X}†…œ —U?uO Æ…ËW?U …œd? ôUÇ «b?OU?O Í—U W? p†W Í—«b?W ÂW? w?—Ëu??U?z w?J?˛ï?? W?? W?«œ…ËW? ÊU??? W?? —W??ÇËU? W??O??—«œW?U??—W??? U?~?†W???ï??

ÂW ¨U? …œ ÊU“Ëô Ë«ËW ÊU ¨U …b?~…b} W?Jœ wU WJ?˛ï WJ—W? «œWUU~†W?ï

w?W???O??O?? ???…œüU? ÂW? Ë X?…œüU? w?W??U?J?O?? W??ï? W?U??—W??? «œW?U?U?~?†W???ï??

ÂW?z Í…ËWœd?J?ËË˙ ï —U?u??O Æ©≥∂‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® Æ…Ëu?? ?u? ÍW?J?œ wU?? W?WU?J?O? wËu? ?†«“ Ë WU?O—«œW?U?—W Í—Ëu?Uz ÍW?á†W? wJ?˛ï Í…bW?…˙ „U W?O?O? ?…œüU Ê«u} Íb…uWÄ W ”U «œW?Jœ wU WO—Wu Ë wWW Ë wWüW?ï WJ˛ï —WW


244

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

ÊËuW W†W ï W?U—W w«Ë…œ—W w†ËW —UuO Í˙…ËU W ÆU? …œ W~M˛ Ë WU—W ÍËË˙WËË˙ wW?UÑ˘d Ë U? …b«d|Ë W~M?˛ WJ—W ÊËuœU?“ Ë Êœd …—UbW?Ç ï Ë Íï? W?ï? W?U??—W??? w?œd?? œU?“ w?J?˛ï? ¨…ËW?U?? …œ …b?M?u?? Ë …—ËW???Ö ÍW??A??}??

w Uz W ÍW?U~…œ ËWz W«œ…ËW ‘W WA?} ÆgOUNO? Í…—ËWÖ wJ}W wËu? Od Í…ËWœd?JW?«œ ÈuW?—W Í«Ë«œ ÍW?U~?…œ ËWz ¨Êe?|—Uá? W~?M˛ Ê“«u? …œ «bU?N?O? «œWU—W wJ˛ï Ë WU—W w~…œ Â…œ—WW ¨ÊW …œ wWüWï wUU Ë …Ë—W ©ÆÛ Æ” ÆÁ® …Ëœd «bWÄ «œWJœ wU W~…œ —WW w …œüU WU—W w~…œ ¨Ê“«Ëô wœd?JA?O?z wW?O?ïÇ W? Ë ÊU? W? —WÇËU U?~†W?ï? W? —Uu?O? ÍWM? …˙ …Ë…ËË˙ ÂW ÍU~?†W?ï? W X?}Ç…œ f? —U? ÍWM? …˙ W —˘“ w W?…œ«˙U «b?UU?O? Í—ËuU?z wJ?˛ï f? —U?? W? «œW?W?M …˙ ÂW? —U?u??O? Í…ËW?z ÂüW? ÆÍï?? w?U??…œ—W? Í—«œW?U??—W?? ÍU?~†W??ï? ò W? …—UW?? W??? —U? w?U? U?L??Ö˘œ Í…ËWœd?? W?…—UËËœ …ËW?U? …œU??O? ÂW? ÍWJ?œ w ? Ë åW?†Ë…œ wU?ï? òË åU?—U? ?O˘ñ?Ä wW?—ïU? ?J?œò Ë åw ??O?ï?ï?

ÆÁ® WWO—W—W W ˛œ ÊUI?}z —WU ÂüW ¨WOO ÂeOUOï? W Í˙…ËU —UuO ÆWWU wW?UÑ˘d? X?}†…œ W? f —U? ÍW~?UËUW? W ?˙ ËW? WU?L}? WW? ?˙ ÂWz Æ©ÆÛ Æ” ÍW?«ËW?â?}ÄW? ÆXd?|ó? †W? ÊU?OJ?}? W? «b?e?OU?O?ï? Ë W?—W—W? Ê«u?} W? X}?…œ —UuO WJuÇ ¨X}MOU? WO—W—W wçOU—W Wz „…Ë ÂeOUOï? ¨—UuO ¨…ËW —U wU?M}?N?W—W? ÍËËó?}? «bW? ??O Í…œW?W? Âe?OU?O?ï? ÍËËó}? W? W?«Ë Í˙…ËU Í«ËœW? —Uu?O? Âe?OU?O?ï? w?UW? ÆW…“«b?W?"?} w?W?O—W?—W w?W? U? wJ?|“«u?}? Í“«ËU?O?? wJ?˛ï Ë Í“«ËU??O? ÍW?U?M —W??W W?? X|˙W??Ö…œ «b«—u?KÄ w?J?}?L? ???O? ÆX}?W wU? …“«ËUO? Wœd? UM|Ë Ë ÊËu?Çï Ë bœ w?œdJ†Ëu? ÍU?«u Ë X}?«dœUO?M W X}Ç…œ WWM? …˙ ËW …Ë…ËË˙ —˘“W ÊU˘ñWz Í—UÖ˛˘˙ W —UuO? ÍWM …˙ WUU ÂW wJ˛ï? W ˛œ bWÇ f —U? Æ…Ëud?Ö Íï Í—UÖ˛˘˙ W? «œËœ—Ëu«˙ Í…œW W f? —U ÙWÖW? …“«bW"?UW W g?—UuO? ¨…Ëu «b~W? W Í—«œWU—W? wW…œ“ï? Í…œW XïÄ Íd?JO …Ë…d?} ÆW«b~?W W «b—«œW?U—W? ÊUW wW? ?O Í…œW w?J˛ï u?J?†W ¨W??O??O W??O??«d? u?1œ W? ˛œ „W? …ËW?O??O?U??O?? ÍËË˙W —U?u??O? Íô Êd|œï?? Ë WU?O wœd? —U ÍW? ˘ñWz w—W?uW W? W†Ëu ÍWU?OO?«d u1œ w W?WM …˙ «œWË…˙ ÂW ÆÍ—«œWU?—W ÍU~†Wï? ËU wU W ?…œüU WOO?UO UÖ“…œ wœd?JAOz W? W???O???O?? ?d?? W?d?|œï??? X?ï??Ä X?}?†…œ ¨ÊU???W?u??? Í—U? ¨Íb?W??†ï? w?u???W?K?W???


245

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Í—WM|u WUJ® (Kunneman, 1995: 247) ÆWOO«d u1œ wœd …eOUJœ«˙ Ë U?U??L?}? W?W??ï? ËW? W? œ—Ë«—W? —U?u??O? Íd?J?O? ÍW?«œU?? W??U?$…—…œ ÂW?z e?“U?z Æ©…uOU«œ ÍWuWKW ÂWz ÍdJO ï —UO W „U ÍWôu"WU UW? Ë r ?O? W W ? W?—W wJ?}œdJ?O ï? «œ Í“«ËUO? W —Uu?O w?œdJd?Ö—W Êd|œï wW†Ë…œ ÍW?UO“U Ë Í—U OU?ï WKW ËWz Íï —W? «—W W ÊU WO?O«d u1œ ¨WW?UO?“U Ë Í—U? ?OUï? wKW? Íd?~†W Êd?|œï w?W†Ë…œ X|d?uÖ…œ W? ÆW?Ud~?†W ¨WUO?“U Ë Í—U OUï? wJ}W†Ë…œ W ?}…œ w9W W WW†Ë…œ ÂW?z WOO …ËWz ÍUU? WWz ÂüW ¨W?…—ËW?Ö w W?W†W? W?O—U? ?O?Uï? W Êd?|œï? wW?†Ë…œ ÍU…˙ w?œdJ?U?? W w?—U?? ?O?U?ï? w?J}?W?†Ë…œ ï? Êd?|œï?? wW?†Ë…œ w?«˙W??Ö—…Ë Í—W??ÖWz W? ÊËu?U??ÖU?"??}? wK?W? wËu W? —Uu?O? w ?WW? ÆW?O?OU?O? Ë w ö? W?z Ë wH?dW? w?J}Ëu?d|u?

W ÊËu? Í—WÖW?z Íd~†W? WW?†Ë…œ ÂWz W? W…ËWz Êd?|œï w?W†Ë…œ Íô WU?O?—U ?OU?ï wW? ?U w?J}?KW? «b?d|œï? wJ?}W?†Ë…œ Ëu?W ÍËU?W W? ¨WO?—U? ?OU?ï w?J}?W†Ë…œ ÂWz w?œd W?W—W? W sd?~|˙ ï ¨W?…œUUz W?O—U? ?OUï ï? …ËWM˙W?Ä Ë ÍdO?~ A?Ö Ë ÊËu?“«ËU???O?? w??U?? Ë Í“«ËU???O??? W? Íd??Ö—W?? «˅œ—W? X?}??…œ l?O??? «Ë ï? W?K?W??? W?O“U? ÆX|dJ? üW?…œ wœd? …œU?OÄ wW?Oï?Ç Íd|œËU?Ç Ë üW…œ w?œdJ?W«œ wL? ?O? w ?AÄW ¨W?U W?O“«ËU?O w?œdJ W?U ?} Ë 7?u Íd?OÖ˙W?Ä …—W w—ï? w?ËW? ¨«œU~?†W?ï? W W?O?“«ËU?O? wU?W? wËW? W? W?…œU?Uz p?}ËW? …ËW?W?O“U? ÍW ?W W ÊU?ËuW ¨sâ? WW w?U W«b?Wz ËuW W? „WU~†W?ï wœdJ? Ë—œ w?b?U?ÄW??? W??O?“U? ÆÊW??J? ??O?U??W?? «b?e??O?? ÍU?˛ï??ï?b?U?z Ë »e??O??? Ë „˘—W?? ËW Æ«b?“«ËU?O W? ñÄ w? WU~?†Wï? —W?W W?O?“«ËUO??} w?WüW?ï? w WW?…b?W …—W?ËË˙ ÂW ÆW?~W? Í—W?ÖW?z w …—W? Í—W?ÖW?z X|d? …b?O?W? Í“«ËU?O? W? «œWM?|u? ÍW? WO?O?WüW?ï W?W?W?ò ∫X|d?uÖ…œ —U?u?O ÍdJ?O Ë —U?uO? Í…—U—…œ «œW?W ?U ÍU?U?? w? ?d?J?ï??? W? ‘W??W?z ÆX?|Ëb? Íï?? Í“«ËU??O?? W?«œ…ËW??z w?†ËW?W? —U?u??O? Ë Êœd W? Ë sñ—…œ «˙ Íœ«“Uz wU W wW ?UW ¨˜˘d wU WU W? ÊœdJdÖ—W —UuO (van Peperstraten, 3 8 ) ÆåX|e|—UÄ…œ ¯ïUœ wU U«u ÍWL O ËWz wüW…œò X}…œ ËU? ˜˘d wU WU ÍW?UMUW Ë X}M}*W…œ WËu?Çï ÂWz wï

©ÆÛ Æ” ÆÁ® Æåw~…˙…d Ë Í“«ËUO


246

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

W? ˛œ p??}??u???W?K??W?? „W?? ¨W??O??“«ËU???O?? w??u??W??K?W??? ¨—U?u???O? ¨5?M??O?…œ „…Ë „U? ÍW?U?U?M? ?}? Ë UU??L?}? WW?ï? ËW?z Íï? Ë …ËW?W Ë W?†Ë…œ Ë W?O??O?«d? u?1œ ÍWM …˙ W?W @dÖ Ë W?MO W? «˙ wu?WKW ÂW? ÊUu~}? Æw†UÄ W«bU?…œ —UO ? W W s?d?ÖWM? …˙ ÂüW ¨X?}W? «ËUz˛˘˙ ÍW? ˘ñ?W?z w«d? u?1œ wL? ??O? W? wW? ?U Ë WJ} WL O ÂWz wU WO˙u uW wœd —W…—UÇ ï Ê«b†ËW Ë WOO«d u1œ ÆWWJœ wJ} WOO«d u1œ W ÊUW˙…ËU Ë …ËWœdJ…˙ ÍWWW W†Ë…œ Ë W?U?O? Ë ÊU?NO? ï? Êd|œï? Xï?Ä Íbœ Í…—ËW?Ö wJ?|ñ «b?O? ?«˙W «b?eO?? —U? wU? WU??Wz Ë rÖ˘œ Í…Ë…—…œW? W W?ÄWÇ Íd?O? M˘˙ p?}†W?ï? Íbœ W ÊU? Wd?|œï? XïÄ W?u?WKW? Í—˘“…—W ÍW?—˘“ Æs|˙W?Ö…œ «b|u? ÍUU? Í«ËœW W? Âe??O??? —U?? ÍW…—ËW??Ö W?«d?W? ËW?z ¨…ËW?J?|—W??W ÂüW? ¨ÊËu? w??? —U? è?W?z ÍW?«—ËW?Ö …—…ËW?Ö W«˙ï??Ö ËWz ¨…ËW?W?Jœ w?J?|—W?W Ë X?}…b?—UÇËËœ «b?U? U? ?W? ¨X|œ «bU? WOÄË—ËWz U?~†Wï? wU WO?O~W—W? Ë wUO? Ë wWüWï? UWM —W?W WU?~d?Ö …d?O? ?M˘˙ Ë wW?üW?ï? U«“ Ë ·u?WK?W? ËWz Í—˘“ w? W…—U?˛ U? …œ«Ë W? W?…ËW ÂW?z Íô Âe??O??? —U?? W ÊU??W?˙…ËU? ÆX}?M?}?W? Âe??O??? —U?? W ÊU?˙…ËU? …—ËW?Ö wU?u?Ö p?}†W?ï? ÍW?U? WM?U W? WO?|˙ËU ÊU? W?d|œï? X?ïÄ W?u?W?KW? wU? …—W?ÖW?z Ë …œó? Ë U~?†W?ï? Ë ËËó?} ï? Âe?O?? —U? ÍW«ËW?«bJ?} ËW?z Í…—U—…œ Ë Âü…Ë «bO?} W? …ËWU W?U „WUO?œ ¨Ëu ‚W Âe?O —U? W ˙…ËU W? ÆWW w?«˙ïÖ …ËW?eO?? —U w?MËW? Í«Ëœ W Í…ËWz ÆËu?UW U?O Íd?O~? A?Ö Ë …œU?Uz Í—W?…—UÇ wMO?«uW ÍWWW? ¨ÊW …b?} ÍdÖ—W ÊU? Wd|œï Xï?Ä WuW?KW Í—˘“ wJ}?W w?Uï? Æ«œË«d?J?—Uœ w?W??W? w?J|e??} ËU?W W?U? …—U?O??dÄ Ëu??W Í…ËW?«b?ü…Ë Ë wW??W? W?W? ÂW ¨W?O?O?W?W? Ë Í˛ï?ïbU?z Íd?O~? ?A?Ö Ë ÍdJO? Íd?O?~ ?A?Ö Æ” ÆÁ® Æ4}…b?W—W Wd|œï? XïÄ wU …e?} WJbO«ËW?z Ë —UuO W«œW?OOHd?W ©±≥ ‰ ¨ÆÛ ÊU?I??}?z —W? U W?J|b?œ W?U?O? ï W?O?—Uu?O? …bœ ÂW?z X}?MO?…œ „…Ë —WM?|u?

„W? Ë w…—u??O „W? Ë Íe?}? „W ÍW?W?1W Ë W??O—U?? ?O?Uï? W ˛œ Ë w?«d? u?1œ ¨U? U W?O?O?«d? u?1œ wœd?JO?W«˛œ „W …b?œ ÂWz ÆÍ—u? ? «d? ? „W? Ë wËu?Çï „W? ¨U??? ?? W?Ä W??O?O??«d?? u?1œ X|ËW??O? W?J?|b?œ Ëu?W? Í…ËW?Ëu?Ç«ó??ÖW u?J?†W?


247

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

—W?W W?üW?…œ wœd?JW?«œ Í…˛˘dÄ Íd?~†W? uJ?†W ¨W?O?O? üW?…œ Í…ËWœd?J…˙ ÍdÖ—W? uJ†W …ËW?U UM?…˙ ËËó} „W? ¨«bU …“«ËU?O W?WIO? W Ë ÊU? …“«ËUO? W~…œ X|ËW?…œ d}? OU?ï w W?OËËó}? W U? …œ WU?OU?O W?OËËó}? …“«u}? ËWz Ëu?WW ÊU? W?O?O?W?W? W?MO?A?}?Ä „W ¨…ËW? ?}?M}?? ?}? ÊU?Oœd? W?? w?U? Ë UJ?U?O~?…b?} ÆU …b}á …œ …ËW U W W WWOOWW Wà} ËWz w«Ëœ—W uJ†W ¨…ËWU UM…˙ —W U? A?} —U?O ? W „U? —WÖ W?UËu/ Ëu?W ÂW?z w«bU?AO? Í«Ëœ d ?Oz U? ?}z U ¨Íb?O?«ËWz Ë ï? ï? Ë —U?Oœï? Ë —Uu?O Í…—U?—…œ Íï? wU? W?Wï? —W?W …—Ëu? X?ï?Ä W??u?W?K?W?? W? Íœ w?J}?? W? Íb?œ W?«b? !—W?? «bU??L?†W??ÖW? Ë X?|u?—W??H? W? X?}?U?O?M?†œ …ËW? U ¨ÊU?? W?O??O?U??O? W?K?|œï? Ë W??U?O?? Í…—U?—…œ ÊU? W?d?|œï? ÆW?U? ? u Ë W?ï? Ë W†W? …uËË …ËW?O?O?W??W? W? ?«—Uz ÂW?z Í…—U W? w W?O?O?Ç—W wU? WMO«Ëñ}? W p|bWW p?}$—W b?WÇ Â“«u …œ W ‘W?uWKW? ËW r W?W W Ë UJdWz wU W~?dÖ WuWKW W WJ} W W ˘ñ?Wz W ¨W©w—˘˙ œ—Uâ˙® ¨s…b Æ…Ëœd —…œ w~UËU Êd|œï XïÄ wJ}uWKW „…Ë «bUNO

Êd|œï XïÄ wWUO Ë w—˘˙ œ—Uâ ˙ ‡ 2.7 w?—˘˙ œ—U?â˙ åøW?U? W?U?O? ï Âe??Od?|œï? Xï?Ä UU?zòÍËUW? «bJ?|—UËËW? ËW?z ÆU? …œ W??U?O? Ë Êd?|œï?? Xï?Ä Íd?JO?? Ê«u?}? Íb?…uW?Ä W? ”U? Íó|—œW? X?ï??Ä U?U?z ∫W?W???W?z …ËW?«b?? w?ü…Ë X?|“«u??? …œ «œ…—U?ËË ËW? w??—˘˙ Í…—U??O???d?Ä w—˘˙ Í…—UËË ÂWz w AÖ w W…ËWbM|u øU ÊU X|œ WUO wJ†W W ÂeOd|œï ï? Æ…ËW«œW?"?ü…Ë v?†W? W …—U?O?d?Ä ËW?z W?u?WK?W? ÂW?z W? «œW?"U??A?O ÊU?…ËW?z ∫…ËW?U?? …œU?O?? Íb?? WW? …˛˘d?Ä ËËœ «œ…—U?ËË ËW? w?—˘˙ ‘W?ü…Ë ÂW?z w?œd?? W†üW??Ö ÍW? W?O?O?W??W? …˛˘d?Ä ÊU?O?W?ËËœ ¨W?O—W?~M?˘˙ ÍW? W?O?O?U?O?? …˛˘dÄ ÊU?O?W? W? W«Ë ¨ÊU?O?W? W? ÆÊ“«ËU?O? Íb? WW W?…˛˘dÄ ËËœ ÂW?z w—˘˙ Í˙…ËU?W ÆW?O?—W~?M˘˙ ¨ÍË…“ —W?W «œW?z XW?W w?UœU?O?M w?†ËW ¨w?—W~M?˘˙ ÍW? W?O?O?U?O? …˛˘dÄ Í…ËW?œd??? ??J?W??? w??Ç—W? Ë Íœ«“U??z w?œd??? …—ËW???Ö d?U??“ w?Ç—W?? w?†ËW?? œu??? U? ÍW? W?O?O?W??W? …˛˘d?Ä W«Ë ¨ÊU?O??WËËœ «b?J}?U? W Æ«œW?z ÊU??MO?z wœd?J d?M}? b…Ë«œu wJ?WÇ W s|u XËd wJ?WÇ Ë è W wJWÇ X|“«u? …œ ¨w—W~M˘˙ W? Êd|œï? X?ïÄ Íd?J?O? ÍWM? …˙ w—˘˙ …Ë…d?}? (Rorty 1997: 9) ÆÊW?J ?†ïÇ


248

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

¨w—W?~M˘˙ w?U …—ËW?Ö W?OO?W?W? WWU?JO? wU?OM†œ W? W«Ë ¨ÊU?OW?ËËœ Í…˛˘dÄ …˛˘dÄ Ë Ë«—“W?«œ Ë U?Ö“…œ ËW? WM …˙ W?«Ë ¨ÊU?O?W? W Í…˛˘dÄ W? WM? …˙ W X?|ñ…œ«œ ÍW…œW? v ÂWz ÍËËó}? W —˘“ U ÂW W? …ËœdJ—U?OMA}?Ä Í—W~M˘˙ ÍWO?OU?O Æ…Ë«d …œUOÄ «b«Ëœ «b?U ??}z W ¨Í—W?~M˘˙ ÍW? W?OO?U?O …˛˘d?Ä ¨ÂW W? Í…˛˘dÄ w—˘˙ Í˙…ËU? W ï? W«b?«Ë…œ—W? wU?O?? wJ?}†ËW? W ‘W? ˘˙ ÂW?z U ÊU??M?Oz Ë …Ëb?M“ w? W…˛˘d?Ä Ë w Ë…˙œW Ë —«“Uz ËWz Íñ Í…ËWœdJW? ï ÂWJOô ÊU ¨XWW W ÍË…“ wœd

Í…˛˘d?Ä ÂüW? ÆX?|—b?? ??U??$W?z ÊU???M?O?z W ‚W?—…œ X?}??…œ W?? ÍW?U??O?—U?? W?Ä«d??

‘W«dW? ÂWz Íœu? Ë W«b«dW? W ¨Í—W~M?˘˙ ÍW W?OOW?W? …˛˘dÄ ¨ÊUO?WËËœ Æ…ËW?O—W~?M˘˙ ÍW? W?OO?U?O …˛˘d?Ä wœd? —U w?WO?ïÇ Ë U?«u W W?O?O Íb…u?WÄ …˛˘dÄ W?OO? …ËWz ÍUU? Í—W~?M˘˙ ÍW W?O?Ox? WË wW?W? …˛˘dÄ W? WM …˙ …Ë…d?} ¨…Ëu? w??O?K?H?O?z w?Ëu? ÊU? …ËuU??N??}Ä w?U?ï?? Ë WU? p?†W?? W ÍW?? W??O?O??U?O?? sd? ? ôUÇ Ë sd? ?U ˘ñ?Wz ÂWz U? Í—W~M?˘˙ ÍW W?OO?U?O …˛˘d?Ä …ËW«ËW?â}?ÄW …e?} w?Ç—W?ÖWz ¨X?}U?M}?N?«œ Ë …ËW? ?}œd?J}?Kd?O? wW?U?Ñ˘d? W?O?O?U?O? w W?…˛˘dÄ Æ©≥µ‰ Û Æ” ÆÁ® Ͳ…œ Íï? w?Ëud??OÄ w?U? W?U?ï? Í—W?~M?˘˙ wU? W??O?O?W??W? WËW? Ë Â—ï W«b«d?W W ˘ñ?Wz Í…ËWzò ∫X}u?…œ «œWËuÇï ÂWz Íó?|—œ W w—˘˙ ©≥µ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® ÆåwWW WOOWW …˛˘dÄ uJ†W ¨WOO Í—W~M˘˙ wU WOUO ı W øW?«b?OÇW? Í—W~?M˘˙ ÍW?O?O?W?W? W?«dW? ÂW?z wU? W?ËW? —…œ ï? «œ ÂüW «œW«—U?Od?Ä ÂWz wü…Ë W? øW«b«dW? W Í—W~?M˘˙ ÍW? WO?OW?W? …˛˘dÄ „WUU? —W?W Í—W?~M?˘˙ wU?u?WK?W? …ËW?OO?W??W ÍËË˙W? W? U? …œ …ËW ”U? w—˘˙ W W?A}? ÂüW ¨ÊËu WM?O W? «˙ wWM? …˙ wJ|bœ Íd?~†W Ê«ËWz ¨ÊËu? ?«˙ ÍU~|˙ ÂW XWW ÂüW Æ7˘˙W WOWM …˙ U?~|˙ ÂWz wUï «Ëœ U ÊU …—W~M˘˙ W«œ…ËW ÍWUN?O ËW «bUW?M …˙ W ÊU …—W~M?˘˙ X}†…œ «bü…Ë W w—˘˙ øW?OOÇ WM ?A˘˙W ËËœ «œË«d?ô Í«œu? wM?|u? W? ÂüW ¨œd?ô p?}? W?àu?? „…Ë ÊU«œu? ÊU?˛…œ «b?O?}? w? W?à?u? ÊU?O??WËËœ Ë è? W? w? W?à?u? ÊU?O??W? W? ∫œdJ? ?Ë—œ ÊU?WJ?œ w? W?à?u? «bU?W? WO?WM? …˙ W?OO?W?W? W?Ë…˙ W ÊU? …—W~?M˘˙ W?Jœ w W?UU? W? ÆW ?Ëd? ËËœ w«—W~ Wàu ÍWW?W Ë dJO W ÊUM}NUï wUW ÂüW ¨Xu? ÊUOJ} Wàu ÊU?O? ??Ëd? Ë è? W? Ë œd? d?O??Ö—UW? ÊU?b?…Ë«œu? Æœd?J ?Ë—œ ÊU?W?Jœ w? W?à?u?


249

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

w?W??W?? ÍœU??O?u ÊU??W? ‘W??W Æœd?J?}??W?? ?A??O? b?…Ë«œu? w?M?|u?? ÊU?W?W? ï …ËWUO? «uÖ ÊULU?z —WW …ËW Wàu? wœd W W? Ë «b}Ä…ó|—œ ÊUO«—W~ W?àu ÊU? Wd|œï? XïÄ ˘ñ?Wz Í…ËWz w—˘˙ Í˙…ËU? W ÆÍË…“ —W?W ‚Wà?u wœd? W? W —W? «—W ÊU …—W?~M˘˙ Íï wU? W WW? ËWz ÊUW? 5œdJ}W? } w?J—W

W? ÂüW w?«—W~? W?à?u? w?œd? UM?|Ë Ë b?œ wœd?ËUW? ∫œd? ÊU?O?}??W? ?}? b?…Ë«œu?

XËd? w?œd? WM? …˙ ÍUU? ‘W?W?z ¨…ËWW?ËU W? …ËW? W?à?u? ËËœ ËW «b?b…u?WÄ w WôW WI?O W Ë è W Ë WHdW? Íd~†W „…Ë ÊUMOz wœd? WM …˙ Ë …ËW WôW WO?O d 5?œdJ}W? } wJ?—W s „…Ë wU?W Ë s Í…ËWz X}?†…œ w—˘˙ Æ…ËWJœ ÂüW? ¨d??Ö…œ ÊU«œu?? W? ÊU?? …—W~?M?˘˙ ÍW?U?M? …˙ ËWz ÊU??W? Í…ËW?œd? “—W? W? ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® Æ«bWIO W wJWÇ Ë XËd wJWÇ Ë è W wJWÇ ÍËË˙W …—UWz ©≥µ W è? W Ë X?Ëd «b?O?}W? Í—W~M?˘˙ wU? W?OO?W?W? UW?M w—˘˙ Í˙…ËU? W ÊUï åwËËó} ‡ ÊUò Ë åwUMOz ‡ ÊUò ÍUWM „…Ë —˘“ w Wœ«˙ U ¨ÊË«dJ Wàu ÆU?~†W??ï? Í…Ë…—…œ Ë ÊU??M?O?z Í…Ë…—…œ Ë ËËó?}? Í…Ë…—…œ w? ? „…Ë ¨Ê…œW??"?U?A?O? ÍW?M …˙ „…Ë p?|˙ ‘W?U?O?ËËó??}? ‡ ÊU? Ë wU???MO?z ‡ ÊU? U?W?M? ÂWz w?œd?? WM? …˙ ‡ ÊU? wJ?}Ëu? W? b…Ë«œu? ÍW? ˘d?O? W Ë ÊU?ï? W —W? ÍdJ?O? W W?U? …—W~?M˘˙ ÊU Wd|œï? XïÄ wMdÖW?M …˙ WUU ÂW ÆËu«d?A W }?Ä wËËó} ‡ ÊU Ë wU?MOz Í—W?~?M?˘˙ ÍW??W??O??O???˘˙ ËW?z ÊU??W?W? Í—W?~??M?˘˙ ÍW?? W??O???O??W???W??? …˛˘d?Ä W? …Ë«d?u?Ö Ë b?…Ë«œu? W Ë Íï?? W —W? w? ? …ËW?U? W ÍW?M? …˙ W? X?|—œW?"?U?$W?z XïÄ ÍdJ?O ÍW WO?OWW? WWOó?O«d ‘WU?U ÂW Æ…ËudÖ W?Jœ wU …dO?~} ÊU?OU? Wœd? WM? …˙ wWU? ÂüW ¨W«—W?~M˘˙ w?W?W Íó?O«d? ? ÊU?W Êd|œï? XïÄ ¨«b?U$W?z wMOU?z ÍdJO? wËu ? Wàu? W ÊUW?M …˙ ÊU …—W?~M˘˙ ÆÊ“«ËU?O ÆÊd?Ö…œ ÊUM?Oz wœdJ? Wà?u W Ë X?Ëd wœd?J Wà?u W? W WM …˙ ÊU? Wd|œï? W?? ÊW? …œ Ë«ËW? W??O??O??W??W?? W?Ë…˙ ËW?z ÊU? W?d?|œï?? X?ïÄ W??u??W?K?W? W?«ËW??

…ËWz ÍUU? p|—ï?âOW W?OOW?W W?M …˙ ÂWz ÂüW ÆœdJ}?áUO? …œ ÊU …—W?~M˘˙ 5«u?…œ p}U? w—˘˙ Í˙…ËU W? ¨…ËU ?…Ë Í—W~M?˘˙ ÍW W?OU?O? …˛˘dÄ W? WO?O Ë …˛˘d?Ä Ëu?U? —W?Ö s?W?J? Í—W?~?M˘˙ ÍW?? W??O??U?O?? …˛˘d?Ä W? ÊU?M}?“«Ë W? ”U? Í…˛˘d?Ä W Í…˛˘d?Ä Ë W?O??O ÙU?? wF??O? «Ë W?W?z ÂüW ¨X?}?W ÊU??d? ?U? w?J}?K?|œï? ©≥∂ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® ÆWOO «b …œ—WW ÊUd U Í—W~M˘˙ wUO


250

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

ÍW? W?O?O?U?O?? …˛˘dÄ W? Ê«œW?W?Ö Ë 7«—U?Ä Ë ÊœdJ?†Ëu? ? «b?A?uœËW?z ÍuœW? ¨5? Êœd? WM? …˙ wK?O?U? wU? W??O?O?W??W? U?WM? W? W?O?O? …ËW?z ÍUU? Í—W?~M?˘˙ …ËW?J}?Ä ÊU? W?O?O?U??O? …˛˘dÄ Ë ÊU?? W?O?O?W??W? …˛˘d?Ä W?O?OM?—W? w?—˘˙ Í˙…ËUW? ÊU? WO?OU?O …˛˘d?Ä p} ? ËuW? W —W Æ…ËW?MW U?O ÊU?OJ?} X|d? W Ë sË«—b|d?Ö ¨Êd? W?U?—u? Í…˛˘dÄ ÊU? W?O?O?W?W? …˛˘dÄ ÂüW? ¨sWU? ó?|—œ Í…˛˘dÄ W?A?O?W Ë d? †Ëu? X˘b?U?MOz Ë ÂW? ? Ë Íó?OËbu? v w W?U?OËËœ wb?UI?u w? ?u?}Ä ˜˘d „WUOœ wUœUOM ©≥∏‰ Û Æ” ÆÁ® ÆwW?W w W…˛˘dÄ —W W …d WU ó|—œ X|Ë…œ ÍdU“ —˘“ w?J}U X|d W? —W «—W Í—U? WÄ«d Ë Íe|ñ} Ë w?MdOU «b?O} W?J?œ wW???W? w? W?W?U??U?u?? ï …ËW??O??O?W???W? w? W?W?U??U?u?? W Í…ËW?z U? ÍUU? ÊU? W?O?O?W?W? W?U?U?u? Ë WW??W? w«˙ï?Ö d? ~?d?Ö ‘W?W ¨…ËW?M“«u?~ ÍWWW? WOOM—W ¨X}?WWÖU ÊU WO?OUO WL ?O Ë UÖ“…œ Ë WU?O w«˙ïÖ WHdW wU d|˛ Ë rO Wz X}†…œ ï ï W ÆX} Èu wWUO ÍUU WAOW Èu X?}?…œ W??O??O? …ËWz ÍU?U?? W??W?z ¨X?|˙ï??Ö…œ Ë«d?? W? Ê«Ë˙…ËU?Ç w? W…u??}??W? Ë ñ?ÄW? bW?Ç ÂW ©≥∏ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® ÆX?}? ?J«œ W? WU?O? ÍW?Jœ w W?…u?} ï? ËW? ?«˙ Ê«bW?Ç «be?O«d? ?O wU? U?Ö“…œ Ë ÂeO?«d ?O wL? ?O? ËUW? —W «b?O«Ëœ ÍW…œW? WU?OO?WW? W«˙ï?Ö ÂWz Í…ËW"?}W ¨ÊËu? ?Ë—œ …—ËWÖ …—ËW?Ö wW?W Í—UJ?«˙ïÖ Âe?O«d? ?O? wL? ??O? W? X}?WU?U?Ö“…œ Ë r ??O?ËWz w?œdô Ë …ËW?œdJ?…˙ ÍUU? w?—˘˙ ÆX?}W?J?œ ÍU?Ö“…œ w?œd?J? ?Ë—œ Ë ÊU?M?}?«œ ÍUU?? œu?? U ¨ÊËœd?J?O? ??Ë—œ ¨w«d u1œ wL O ÊU ¨w«d u1œ ‰UOï? wL O 5}†…œ W p}U W«uO}Ä d O?x W ÊUOW? W ÍW«ËWz WOO …ËWz —W?W …d U Âe“U ÊU Âe?OU wL ?O W ÊU?O?O? …ñ†œ Ë Íó?O?Ëbu? 5W? W? ÍW«ËW?z W…ËW?z W? WW?W? ¨U? ¨Êd? ?O? ?Ëd? ÊU Ë U U? ÊUM?Oz W wWU? Ëu W? ÍWL? O? ËWz …Ë…d}? Æ©¥¥‰ Û Æ” ÆÁ® …d ?W

wL? ?O? W? WW?UU? ÂW ¨…d? ?U WJ?œ wU? WL? ?O? W ¨X?}…œ«œ ÊU˛ ï? e|˙ ©¥¥ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® Æ…d U WJœ wU WOOUO WL O W w«d O «b?d?|œï? X?ï?Ä Íd?J?O?? Ë Í—W?~M?˘˙ Í…˛˘d?Ä Ê«u??}? W? w?—˘˙ W«d?J?U?z „…Ë w…ËW?z ¨wW«˛œ „W U? …œ—UO?MA}?Ä w~WU?zËU ¨Ê«ñ«œ „W X?}MO…œ w?«Ë…œ—W WO?Ox W w?U UWM —W?W W …˛˘dÄ ËËœ—W W?ËWz U …œ —W?W WOO?«Ë…œ—W ÂWz


251

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

wL?OKW ÊU?MOz WO?O …ËWz ÍUU W?OOx? W «œWu?WKW ÂWz Íb?œ W ÆÊË«—“W«œ W? ÍW?UU??U ËW?z wL??OK?W W?Ëu?/ ï ¨«b?ï? ÊU??MO?z Í…Ë…—…œW X?}? „WU?U? w?bW??…—W?Ä wU?? U?U?ò ÊU? åËËó?}?? wU?? W?O??OW?U? U?U?òW? W?W??W?? p?|bW? ÙWÖW? X}«b}? ÊUL?ÖïUœ ÍU«u Í…ËW?z ÍUU ÊËu? Ox? W ÆÊW…b?ËU åwWüW?ï

ï? W?O??O p?|“«d??Uz «œW?Ëu?Çï ÂW? è? W? ¨«b?U?—W?Ë—Ë…œ w?U?N??O? ÙW??ÖW Ë d?? ? W? ï WJ?|“«dUz uJ?†W ¨ÊU …Ë«d?JU1dÖ W?OOW?U UU Í…ËW?M“˘œ Ë lO? «Ë wœdJH?W

wüW?…œ ÆsËWJ?J|˙ ÍUW?M —WW? wï Í—U?ñ W 7A?WÖ Ë ¯ïU?œ w«bU?$Wz ï? ÊU??L??F??O?? «Ë X?}?«u?…œ è? W?? W??«u??Ö W?? …Ëu?U? …u?|ËW? p?|—W?~?M?˘˙ Íô è? W?? X} b?ËW ÊUL|uÖ U? …œ«Ë W W«œ…ËW w—˘˙ Íô è W? wüW…œ ÂüW ¨UJ ?HW

W?L?}z Æs?ËWJ ?|˙ ÊU? W ? Ë ÊU?N?O? Ë lO? «Ë w?U U?U? —W?W «b?O†W?ÖW w?ML?}?W Ë „W e?O?Ö—W l?O? «Ë WJu?Ç sËW?J|˙ lO? «Ë w?U U?U? —WW? s—U?ÇU Ë WU?L? ?u?}Ä 5?«Ë˙ „W? ï?? ÊU?? W?M??O?«Ë˙ Ë ”U?M?}?Ä „W?? ï? e??O???Ö—W? ÊU??N???O?? Ë W???O??O? ÍU??U?? W? …—U?W?? w?—˘˙ ÍW?U?Ëu?Çï? ÂW?z e?|˙W? Í—W?M?|u?? W?U?J?® Æ…ËW?? ?|d?? U?M?—Ëu??

W?? W?? œ—Ë«—W? W?U? ÊU??W? Í…—U?—…œ ”U??—W?U w?U?? W?Ëu?Çï? W? W??O?x?? W?? „U? wÇW? ¨sJe? Íb W?W bW?Ç …b ?$—W? Ë œdJU?L?U «œd? A?}Ä w?U …˙W?ÄôW Æ©Íd W wM˛Ëœ W wËœd —UO W ÍW? W?O??O?U?O? Í…˛˘d?Ä Ë wW??W? …˛˘d?Ä Í…ËWœd?? U?O? W? W?L?}?z X}?†Wz w?—˘˙ «b?O?} Í…ËW?z wUW? p}? ˘œ ¨…u?|u w?J}? ˘œ Â…œ—W W?MËW? …œ Íb? W W? Í—W~?M˘˙ ÊU9W?UJO? ËËœ ¨wU?MOz wM?ËWJA?}Ä Ë Íœ«“Uz Í…—U—…œ X?}W ÊU9W?UJO? „W ËWz wW?UJO ¨W?OO?UO w?J}WUJ?O ÊUO?W W w?WUJO? ©≥∏ ‰ Û Æ” ÆÁ® X}…œ Ùu? U?? w? WU?~?†W?ï?? «œ˘ñ?W? ÍW? ??U?z ËWz W?˘b?U?W?Ö ÍW?L??}?z W? W?W?MËW?J?A?}?Ä ÙUÄW ÂüW? ÆÊW W ÊU?MO?z W —W ?«—W wW?—u?} ÊU? UÖ“…œ «b?O} W? sWJ? Ë—œ W …—UW? WW gOW?W wJ?}WUJO? W ÊUL ?u}Ä «œW?OOU?O WWUJ?O ÂWz w?UM?}?N?W?—W Ë …ËË˙ Êœd? W?W??Ö Ë sËW?JA??}Ä W? …—UW? p?}?WU?JO? ¨Íœ«“U?z ‘W?WU?J?O? ËËœ ÂWz ©≥∏ ‰ Û Æ” ÆÁ® Æg? W? ??U?N?KO?z Ë —WJ?“«˙ w? W?O?MO?? U?N??O? ÆÊ“«ËUO WW w??U??? …“«ËU???O???? …“«u???}??? W?? ÊU??ï??? w??U??˛ Êï?Ç p??†W??? Í…ËW??z w??W?U??J??O??? Í…ËW?z wW?UJ?O? W …“«ËU?O? ¨…ËW?˘œdJ? UÄ ÊU??MO?z W —W? ?«—W? ÊœdJ?OW?—u??}?


252

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

W? UM}?—…œ WUËu?ÇïËd?O ËW?z w ?…œd|˛ W ÊU?O“W? Í—Ëu? u? ÊïÇ ÊU?u?WKW? ï wUO wUW WJœ w WUU W ÆÊËu ÊU WOU…—W …—UÖ˛˘˙ Ë —Ëu u W —W W?U?W? ËW? …“«ËU??O?? ÊU??M?O?z w?U?˛ w?—W?u?W? w?œd?? d? ?«u?? Ë Êœd?? d? ??U? ËËœ ÂWz w?œd? Ë«ËW W?ï Æ…Ëu?U?N?W—W? Èu w?J|—Ëu? u? …ËW?ïW? ÍW?O?O?W?W? „W? „…Ë Ë Ê˘ñ w?«d?}? ÊU??WW? Ë 6 W? w?U?W? ?U? W?O?O? ×W? ‘W?W?UJ?O? Æ©≥π ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® s}M ËU~W WW?UJ?O W? Êd|œï? Xï?Ä ÍdJ?O ÍW?M …˙ «œW?u?WKW? ÂW?z Íbœ W ¨w?—u? W W ˛œ Êd?|œï X?ïÄ ÍdO? W W?O?O WUU? ËW e?O?Ö—W Í—W~M?˘˙ wU? WO?OW?W? —WW XA? wWUÑ˘d W…œW b?WÇ p}L ?O ¨WOO«d? u1œ wUO wL ?O ÍW? W?O?U?O? …˛˘dÄ wËËb?M“ ÂüW? ÆU? …œ ÍUM?O wU?—u? Í«Ëœ wU?—u? Ë XA?

wËËb?M“ X?|“«d? ‘W?W ÆW?O?O ÍW? W?O?O?W?W? …˛˘dÄ w?ËbM“ ÍU?U? Í—W~?M˘˙ w?W e??O?Ö—W? Íb?O?z W??O?O? …ËWz ÍU?U?? «œ˘ñ?W? Í—W~?M?˘˙ ÍW? W??O?O?U??O? …˛˘d?Ä üW?…œ wU? W?W?—u?}? …“«u?}? Í…ËWb?«˙W?Ö Ë wU?O? ÍW? Wï? Í…ËW?b«˙W?Ö ÆWOO «œ«—UzW Ë Âe?“U? wM?ËW?? Í«Ëœ ¨«œ˘ñ?W? Í—W?~M?˘˙ w?U?O?? Í…˛˘d?Ä w—˘˙ Í˙…ËU? W? ÊUNO Í—WU—W Ë «d} w«˙ïÖ Í…—ËWÖ ÍåÊËW ò ËËœ ÊUO ËËœ—W W ÂeO —U W«d? O W?OUO? …bœ ËWz wœd? …œUO?Ä ï …Ëu ?ï ï «b?…œ—WW dU“ ÍU?~|˙ ¨ÊËu ËU~?W Í«Ëœ ËU~W? Ë ⁄Uï? W ⁄Uï? Ë ï —W?W ÊU? W«˙ï?Ö U …œ …ËWz Í«Ë«œ W?

Ë W?O?—ïU? ?Jœ W? ˛œ W? W…˛˘d?Ä ‘W«d? ?O? …˛˘dÄ ÂW?z Æs|d? ?…u|˙W? Ë s|d?J…œU?O?Ä üW?…œ ÍWU?O?O?«d? u1œU? Í“«u?} Í…ËW?b«˙W?Ö Í—W?ÖWz ÂüW? Æw«—W?~üW?…œ 5 ”W? gO?W?I?O? W Ë X?Ëd? Ë è W? w?œd? WM? …˙ U?NW? ¨W…œU?U?z wJ?|—W?ÖWz ÂW s?d?ÖWM? …˙ ¨X|d?O?~ üW?…œ wU? W? U?Md W?—ï? Í…ËW?«˙W?ÖW È˙ Í…ËW?zï Âe—U ?OUï Ë WO?—ïUJœ Ë w«—W~?üW…œ W ˛œ Í…˛˘dÄ WO?O…ËWz ÍUU W?UJWÇ ÍW?M? …˙ …Ë…d??}? ÆÊ“«ËU??O?? Íb?? W? W? W?…˛˘d?Ä ËËœ ÂW?z X?}?†…œ w?—˘˙ ÆX?}?? ??…Ë…œ W? üW??…œ ÍWö?W? ËW? WM? …˙ W? X}?? U??ËU X?}?…œ Í—W~?M˘˙ W? w?W??W? ©≥∂ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® ÆWO«—W~üW…œ W ÊUËË˙ —W ?«—W X} ?OJdWz w?d|œï XïÄ w?uWKW s?d ~d?Ö wËuÇï WW?z —WÖWz X}M}?…œ˙u …ËW Í—W —W?M|u ÍbOz ¨Í—W?~M˘˙ Ë WUO? Ë WOO«d? u1œ W


253

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Ë w?U??O? Ë Íd?J?O?? W?W???W?? Ë ÊU?? ?? u? Ë W??ï Ëu??W? ËW?z —U??O?? ? W? „U??

Ë Êd|œï XïÄ wUuWKW Ë dJO ÙUÄ WO?OWË«œ Ë …ËUM} …u|u W ÍWUOOHdWU ÆX}«“U wU U…—W ÍU…—W W X|Ëb p}WU W …Ëœd wWz—u ÊïÇ

WUO Ë ÊUËU bïL~ “ ‡ 3.7 bïL?~“ ¨Êd|œï XïÄ ÍdJ?O ÍWJœ wJ}?uWKW …ËWW?UO W «bb?…uWÄ W ÊU?ËU wËu?ÇïW? ÆU …œ w?UO? Í—U? Ë W?UO? W ”U? W…u?}? ÂW ¨ÊU?ËU w? W?W?W???W?? ÊU? W?U? ÍËU?W? W???A??O??W? «œW?d?|œï??? w?U?ï?? W? W???U??O?? …Ëu „W?WW?W? W?A?O?W? ‘W?O?O? …—W W?W?W? ÂWz ¨…Ëœd?JW?? å…ËW?O?O? …—W?ò Ë W?«œWW?W?W? ËWz ÙW??ÖW Í…ËW?z ∫„WW? ˛œ Í…—W ËËœ ï? …Ëœd?JW?«œ ÍU~?†W?ï?

˘ñ?W?z ÊU?ËU w?ËuÇï?W (Beiharz, 2000: 26) ÆWW?WW?W? ËW? ˛œ Í…ËWz ÍWWôËËœ w}öLK w?UW ˘ñWz ¨…ËUW wËu W…—ËWÖ WWôËËœ v?öLK ËWz ÍbOz ‘W??W?z Æ©≤∂ ‰ ÆÛ Æ” ÆÁ® W?«œ«—U?z W? s?W?Ç W??W? Ë “«ËU???O?? w?}?ö??L?K? …—ËW??Ö …bW?…˙ Ë WW? Íï —W?W W? wW?üWï? w W?O?O? ôUÇ W? }? W?U?O U? …œ«Ë ï WW? …Ë…ËË˙ ÂW Æ…ËW ?} ?Ëx «œU~†W?ï Íœu? Ë wWüWï? wU˛ w?U …“«ËU?O ÊU? …ËœdJÇï? …—UJ|d? wU?…dUz W? ÍdÖ—W? ÍWWW? ï W?W ¨U? …œ ˙W W~?M˛ W Íd?Ö—W? Â…—«uÇ ¨WüU?M w—W?u?W wœd?J U?Ç w†U? —W ÂW?N?}? ¨U …b?UW?

Í…ËWz ï W†Ë…œ w?œd —UÇU ï W?œd —U wJ?—W ÂWM?}Ä ¨U …œ Ê«dO?Ä Ë Ê«—UJ} «œWz …ËWz w?†ËW ÂWW? ¨s|dJU?AOM ?…œ Êœ—«ó †W W? ÊU WO?O«Ë…—U w? ˘—W w?—W?u?W? wœd?J? UÇ ï? U?W? ÂW?ËW?? ¨X|d??˘d?W? Í—Ëu?Uz w? ?A??Ö w?—W?

W? Íd??Ö—W? ÂWï? ¨U?? …œ «˅œ—W? w?˘b?«d?H?˙ Í«Ë«œ ÂW?? ??W? ¨U? …œ Êb?M?|u??

ÂW…œ“U? ¨U? …œ ÊU?O«b?M“ w?—W?uW? wËu? ?U? Í«Ë«œ ÂW…œ ¨U? …œ …b?WU?WÄ W?UO? WU?U ÂW? Æb ? ÆÆÆ U …œ Êb?M|u? w—W?uW w?œdJO?«d? u1œ Í«Ë«œ ¨U? U—U Í—«œW?U—W? W ˛œ Âe?Oï?ï ¨Í“«Ë˛—ï W? ˛œ U—U ?O˘ñ?Ä ÍËUW Íb?OÇ W ÍWU~?dÖ Ë w†U ï? W dÖ Ë W?A} ËW?z Íï ï …ËW |d? …œœ—Ë «œ…bœ ÂW WU?O W? «œWW? ËW s? ÆW…œU?Uz «bU? W? —WÇËU? U~†W?ï? W „W?U~†W?ï? —W ÍËU?W W?W?U? ÂW?z ï?? ÂW?? …œ ï?? ï?? q?}??A???O?? Íô w?†U?? ï? w?üW???…œ Ë üW??…œ W? ”U? W …ËWO?OUO Í—U? wœdJ}W ?} wWOïÇ W? «bb…uWÄ W …bœ ÂWz Ë …ËW?L|˙WÖ…œ Æ…ËW…œ…bJ} «bU œ—u


254

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

øW Wd|œï Í…ËWœdJ…˙ Wd|œï XïÄ U Uz ‡ 8 Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï Ê«u} Íb…u WÄ Ë —UuO ‡ 1.8 Íb?OÇ …Ëœd? “ï?†Uz ÍU?O?œ „W…u?}?W? Wd|œï? W?«Ë Í˙…ËU —U?u?O ÊU?9ËË W?L?}z ËuW? „W…—uO W? U ¨«b |d?Ö …ËW WW ÊU? W ? ËuW p|—u? «d ? W U X|d? U …u|˙W? ÊU W?U Ëu?W g?OJ}?J˛ï W? U Ë U?JW?Ñ«˙ ÊUN?O? wU? UO?U?O …b?W…˙ WW?UJ?Oò U? …œ«Ë W?W“ï?†Uz ÂW?z Ë …“ï†Uz w? WU?Oœ «œ—U?uO? Íbœ W? UO?œ ÆU? —Ëu «d? „W Ë p˛ï „W W W? WUOœ wËu wWU?JO W ¨Wd|œï? ÍåÊU …—ËWÖ ÂW?z Íœu? —W? «b?O? ??«˙W ÆX?|ËW?J ÊU??O? W?Ä ¨…ËW?L? ???O? „W? Ë W? ??«—Uz „W? Ë Íb WW Wd|œï X?ïÄ wU…œ—W Ë Wd|œï wU…œ—W —Uu?O U …œ«Ë WWO“ï†Uz “ï?†Uz w? W?W?d|œï?? „…Ë W?d|œï?? X?ïÄ —U?u??O «b??W?—U? U??O? ÂW? ¨…ËW?UJ?U??O? …ËWï? Í«ËœW? Í“ï†U?z Ë Ê«˙ïÖ Ë Êœd? W?W?Ö …œW? v W? „W?Wd|œï? ¨X?}M?O…œ Ê«u} W „WO?b…uWÄ ı ¨WW w WUU ı W…ËWœd? UO ÂWz UUz ÂüW Æ…u A?}N}W —U?O? ? W „U? „…Ë ¨W?WW?W? ÂWz U?Uz ¨U? …œ—U?O?MA?}Ä W?d|œï? X?ïÄ Ë W?d|œï? Ë W…—ËW?Ö w?J}?ËuÇ«œuW?W? W?Wz ÊU? WWd?|œï? Í…ËWœd?J…˙ ÍWW?W? ¨X?}†…œ Íub?Wz p}? W? —UO? W „U? Íô WœdJM?O†ïÄ ÍW…œU? WL? ?O ËWz w?W—W ø…ËuUW wMOUz wœdJMOïÄ wL O X?ïÄ W?«u?O?}?Ä —U?u?O ¨…Ë…—U??O? ? W? ôW? „U? w?M ??AW?~}? ÍW?«ËW?â?}?ÄW Ë«ËW? ¨WO?O Wd|œï Í…ËWœd?J…˙ ÊU Wd|œï? wUï ÊU Wd?|œï Í«Ëœ wUï ¨W?d|œï (de …ËWï Wd|œï? W WO|u w WOb…u?WÄ wËu«bWÄ Ë WU WMU w?…œ—W uJ†W Wd?|œï Í«Ëœ W? WO?O WU?ï ËWz W?d|œï X?ïÄ wUï? ÆCosta, 1989: 30) p?|d~?UÄ ¨X?|œ d«Ëœ ÍU?U?W W? ¨X?ïÄ Íd?~U?Ä ¨Wd?|œï? Í…ËWœd?J…˙ ï? X|œ uJ?†W ¨UJ w?W…“ w?J}MU?«b W?O«ËœW W? ”U ¨«bW? WO?OW?W? W ?Uz W? ¨WO?O w?W? U? wU?ï? ËËœ Ê«u?}W? U? …œ Ë«dJ?—U?œ w W?O?b…u?WÄ ï? U?L?} W?J|d?~U?Ä Êd|œï XïÄ w—WuW? Æ«œWHdW Ë ÊUNO wœd WÑ«˙ Ë Êœd? UM|Ë Ë …ËWœd dO «b?O?}? W? W?W?—W?u?W ËW?z uJ?†W ¨«b?ï? W?d|œï? Í…Ë…—…œW? W?O?O? p?}?—W?uW? wU? WO?“ï†Uz W? „WOb?…uWÄ ¨U? …œ«bWÄ «b?ï ÙW?ÖW Èu w W?Ob…u?WÄ Wd|œï? …œó? Ë …—ËWÖ W?WUJ?O Ë r…Ë Í…Ë…—…œW? Ë …ËUÇ—WW? ÍWH?dW? Ë dJ?O Ë ÊU?NO? Íb?œW ¨W?d|œï?? Xï?Ä ÆX|Ëœ…œ «œW?d?|œï? wU?? …d~?O? ?A?Ö W?ËW? Ë w?˛ïï?bU?z


255

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

¨X}«Ë˙…œ Íï W “«ËUO w W…u}W W? WWd|œï ÂüW ¨WWd|œï Íœu ¨«œ—UuO Wd?|œï? ÂWz ÆU? …œ Íï? wU? W?WUJ?O? Ë …œó? Ë dJO? ÍU?M|Ë W?Jœ w W?…u?}?W «b?O?}? W? W?O??O W?Wd?|œï? ËW?z ¨X?}…b?}? ÍW?d|œï? X?ï?Ä ÍËU —U?u?O? W? ¨W…“U? ÍËU?W? Ë Ê«Ëu??W? ï? Ë Ê«Ëu???W? w?U?W? ÊU?? …—ËW??Ö W?W?U?J?O?? W?? p?}?W?U?J?O?? Ë Ëœ—Ëu?«˙ Ë ÊU?N?O? Ëu?W «b? ?ï? W W?U? ËW?z p}?WU?JO? ¨X?|Ëb …ËW?«Ëu?W ÊUW? Ë …œó ÊU?W Ë p˛ï ÊU?W Ê«ËuW? W ¨…ËW«b ?J}ï ÊU?…bMUz Ë U? ?}z W Êœd W? Í«œËW W? WWd|œï ¨W…“U? Wd|œï ÂWz …ËW«ËW?â}ÄW Æ«b ?O«Ë˙…ËUÇ w~…b} Wd|œï? wd|œï XïÄ W —W wM A?W~} W X}A WWz WU? ËWz ËuW …Ë…ËË˙ ÂW Æ…ËWOO?U …—u «d wU?—u Ë g} Ë dW d|˛W w?Ëuœd Ë ÊËuœd

wU? WUï? 5W«Ëœ W? „WWd|œï? W WO?O wO? d Wd?|œï Xï?Äò ∫X}†…œ —Uu?O ‘W?WJ?A??} ËW? e?O??Ö—W? Ë W«œW?J?A?}? W? „WW?d?|œï? W? W?O?? d? u?J†W? ¨«b??OU?˛ Í…˛«ËW??? ??…œ W? —U??u??O? w?? ??W?W??? (Lyotard, 1987: 25) åÆ…Ë…—…œW?W?U? ÊU …—ËW?Ö WWUJO wU?—u W WW?d|œï Í…“«u} ËW?z ¨å«œWJA}W „WW?d|œïò w?U?ï?? W ÊU?Ëu??W? ¨…Ëœd?? W?d?O?Ä ÍËËó??}?? Ë p?˛ï? Ë d?JO?? w?U?? …—u?? ? «d?? ?? Ë d?J?O?? Ë ˜˘d?? Ë U?~?†W?ï?? Ë ÊU??N??O?? ï? Ê«œW?†u?? ñ?Ä Ë Èu? w?J}?œd?? U??U??W? Ë vM}?…œ«˙ ÊUN?O W …ËW?OO†UM? ÍËUÇW W? WWd|œï? å«œWJA}? W Wd|œï?òÆ—Wu —u «d wËu? Ë—œ W —W W X|e|—UÄ…œ WO˙…ËU } Ë ÊU?uÖ Ë —UOdÄ w˘˙ ËWz ï …bœ ÂWz —U?uO ÆW…œUU?z «bï Wd|œï? ÍËUW W ÊU …—ËW?Ö WWUJO? ÍdW Ë «b?? ??J?} ÊU??W?W W?d?|œï? X?ï?Ä W? …ËWd?|œï?? Íb…u?W?Ä ï? Ë Wd?|œï?? Xï?Ä X …u?A}?Ä W ¨X?} Êd|œï? X}«u?…œ p}U? p}? ò∫X?}u?…œ …ËWU? …œ d †U?Jœ«˙ Êd?|œï? Í…ËWz ÍU?U? ‘W?Wz (Lyotard, 1987: 25) ÆåX|Ëu? Êd|œï? X?ïÄ ¨ÊU? …d?O?~? ?A?Ö Ë Í—U? ?O?Uï? W?U?W? W W?…ËW?Ëu? ËË˙ ÍU?U? W?MO? W?? ?«˙ wËu? Wd?|œï X}?…œ W ÊU?NO? W W?O—ËuUz Ë w?UO? Ë wJOM? W wW—W?—W wMO?†U«œ ÍUU? Wd|œï? wœd?Jd|œï?L ?ïÄ W ÆU?J«d|u?}Ä wU?NO? Ëu?W ÂW Ë Íï? ÂW „U „…Ë ÊU ¨Í“UWAOÄ Í«Ëœ w?Uu ï …ËWO“UWAOÄ wUï W W?L}z ¨WOO …ËWz Æ…ËW?W?M?Ëu?˙W?Ä åW?? W? U?? Íu?b?ËW?zòï? å…ËW?? W?? U?? Íu?œòÂW? X?}†…œ —U??O?? ?? W? „WW?d|œï? w?UM?}?N?W—W? ÍUU? W?d|œï? w?œdJ?d|œï? X?ïÄ W? …ËW«ËW?â?}?ÄW W? ?}? ? X}?…œ W? Í…ËW? ¨wU? …u?|“œ Ë Ê«u? …—W?ÖW?z W —U?O?ËË ¨Íï? W? —U?O?ËË w?K?O?U?? W? p?}?? ?? Ëu??W? X?}?? J?|e??}? X?}??…œ W?? ‘…ËW? Ë —W?J«d?|Ë w?J?|e??}?


256

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Í…ËWœd W?UM}Ä ÈuW?—W WUU ÂW? ÊËu Êd|œï XïÄ ÆU?J«u ¨X}œd?J«u ¨W?Wd?|œï? wU? …Ë«—b?}?Ä Ë p?˛ï Ë W?U1d?Ö Í…ËW?ËuÇU??OÄ Èu?W —W? ¨W?Wd?|œï? WW?UJ?O w?Ö—W? Í«Ëœ wW—W? W? Èu w W?—UO?ËË W? WWd?|œï? wœdJ?ËU?Ö—U Ë Í“ï†U?z W ÊU?N?O? W«bU?«uW W? …“ï?†Uz w W?O?—UO?ËË w?œdJ ?Ë—œ ¨WU? …—ËW?Ö Ë Êd|œï w W…—uO Ë e?} êO W U~ } …ËW ¨X}MO «bO?Ëu“«ËUO Ë ÊËuÇ«bJ}Ä Ëu??W? X?}??«u?U? W?d?|œï?? w?U??? …—ËW??Ö W?˛ï?ï?b?U?z W??W?U?J?O?? W? p?}??? W? ê?O? W? Wd?|œï?? Í…ËWœd?J? UÄ W? W??O?O? ?d? W?d|œï?? X?ïÄ ÆX?}?à?? ?}?Ä ÊU?L??O?U? W?O?M?}?N? Í—W?ÖW?z Ë ÁUu??Ö W Ë«d?†U?«œ W? W?Wd?|œï? ‘W?MO? W? ??«˙ ÍWd?|œï? ¨w?U? WU?u?Ö ÆÊœd UNuÖ —Uu?O ÍW?ËuÇï ÂW?z X}«“…œ ¨U?~ ?} ÊU? W ? wW?JOô X?}…œU?Uz p}?W? ï …ËW?O?b? W?W Íb?u W? W?d|œï? X?ï?Ä Ë Wd?|œï? ÊïÇ —U?u?O? X}?M?O…œ ¨w?Ç wU? —Uu?O W? Í…ËW …—UW? —U?O ? W „U? ¨WU?OO? «˙ ÂW?z w U—W? ÂüW Æ«œ…b|d?Ö ¨«œWJA?} W W?Wd|œï? ÊU ¨«bOU? U…—W? W WWd?|œï Íœu W?d|œïL? ï?Ä X}†…œ ©≥≥± ‰® Æåwb?U*W? „W WW? }?d|œï? Í…ËWœdJ?…˙ d ?†u W?WuÖ ÂW?zò ∫X}?u…œ Ùu? —˘“ W ?u?}Äò ∫X}?†…bO?}Ä Ë U? …œ —Uu?O wW?O?W —U?O ? W „U? «œ…d}? —W w ËU W Íï —UuO? ¨…dW w «˙W ©≥≥± ‰® ÆåW }d|œï XïÄ w?JWÇ W }«Ëñ ¨«œWW?W? W WWJW?Ç ÂWz Í—WM}?«œ Íï ¨…Ë«d«œ åW? }d?|œï XïÄò ÍW?W?W „U? wÇW? ¨…u?O?Ëu? WJ?WÇ ÂW?z wU? U?U? Í…ËWœd?JËË˙ —W?W? w ?}? ? Ê«b?WÇ U …œ WuWKW ÂWz wWOW ¨W«b Uz sd eW wWW Í—UO«“ W ¨—UO W W Íï? W åW ?}d|œï? XïÄò wJW?Ç wU UU? W }?«Ëñ åÙËu ò X}?…œ X}†…bO?}Ä Ë „U? sW? U?UW? Ë 5M}?N? W ?UW? W? ?|u†W? ÂW “«ËU? Æw |—W?M}«œ «œW?W?W? Íåd †u ò Í…ËWœdJ…˙ —U?uO Í…bœ ÂWz X}M}*W…œ „W…u} ı W? Ë ÊïÇ —UO W ï? ø…ËU??W?«˙ WJ?W?Ç ÂW? ÙËu?? W??u?W?K?W?? ÂW?z X?}M?}?*W???…œ Êï?Ç Ë W?Wd?|œï?? —WW WOO†U W U …b}á …œ WOUAMOz W ˙ ÂW Íe|˙W …—UOdÄ ÂWz Í…ËW«bü…Ë ÊUuÖò —Uu?O ∫X}u…œ —UO W „U? ¨p} M}uÖ—Wz Ë Êœd W?Ñ«˙ Ë …ËW«bJ} Ë UU Íï ÍW WWW? W …—W WÇ ¨…ËW WUuÖ w«˛ ËU W Ë W }?d|œï Íœu ËU WU …œ ¨WœdJUuÖ Wd|œï wU WOO …—W …—W …—W …—U W p} W È—U ©≥≥± ‰® ÆåU …œ «œU?OU?O? w ?Uz Ê«b?WÇ W w?AO?U W?Uu?Ö Ë …—WJ?Uu?Ö wJ?}?à W?z Êd|œï? wà? Wz Íï W? å…ËW Od|œï?ò Íœu ËU WU …œ ÊU?uÖ —UuO ÊïÇ Íb?Oz ¨X}…œW ?W—W


257

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

ÍW?Ob…u?WÄ ËW …—U?W? ÆWWd?|œï w?U W?~d?Ö …—W ? «—U? W p?} W? «b…˙WM? W W? W?O?O? ?d? Wd?|œï?ò X?}?Ëu…œ ©w? ?öœ® ¨ …ËW?? ?}? ?W?…œ …ËWU??u?Ö W? Wd?|œï? …bW…˙ Ë «œËW? Í…—U—…œ ÊU?uÖ ¨…ËWU? WU …—ËW?Ö …—ËWÖ wU?uÖ «b?O}? „W…˛˘dÄ Ë üW?…œ Ë WH?dW? ∫wU? …—«u W? wU?MOz Í…d? ?O Ë ÊËu?“Wz w?U W?~d?Ö…—W (Delanty, 2000: 1) Æåœu ï «bM AW~} W —WJU?uÖ w W?O—UOË wËu? J«œW W W?OO d? „˘—…ËUW Wd|œï? 5MO…œ „…Ë w —W…—W? wWHO? ¨Íï Íœu ï ÊU?MOz wM ?AO~} W? Ë üW…œ W ¨WHd?W …Ë…ËË˙ ÂW? ÆWW? ?W?—W? «œW?O?—U?O?ËË ÂWz w?Ëu? ?O?WM? …˙ W ‘W??O—U?JU?u?Ö ÂW?z Ë s}?†…b?}Ä ÊU?—˘“ w? ÊËu?—W~?M˘˙ Ë Í—W?~M?˘˙ Í…—U—…œ XU? w?U? WËu?Çï w …—W? …—W wW?HO? Êd|œï? Í—UO?ËË wËu—W?ÖWM …˙ W? Ê…œW?"UA?O ÊU?…ËWz ÆWO—W~M˘˙ wJ}?Uï „…Ë Í—W?~M˘˙ Ë 7AW~?} wW ?U wJ|“«u?} „…Ë Í—W~M˘˙ X?U

¨s˛U «œ—W~?M˘˙ wJ}…œ—W? W WL}z v?†…œ XU Æ…ËWU …œU?O Íb WW? Ë«dJ—Uœ wJ?|—U?Ö˛˘˙ s˛…œ «b?O?}? WL?}?z Í…—U?Ö˛˘˙ ËWz Æs?˛…œ «b—W~?M˘˙ w?Uï? W? uJ?†W „…Ë Í—W?~?M?˘˙ ÂüW? ¨W?O??O? X?…œüU? Íb?œ Í—W~?M?˘˙ Íb?œ Ë W??O??O —W?~?M?˘˙ W…œU?Uz U«“ Ë ·u?WK?W p}?†Wï? wA?ï Ë ÙËW „…Ë ¨Íd?JO? w WWU?Uu? Í—˘“ U A?} ˜˘d W U …œ …ËW ”U «œ ±∑∏¥ w†U? W XU Æ©±± ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® W?W??W? W? W?M?O? W?? ??«˙ Ë ÊW?ôW?W? w? W?…u??}?W? Íï?? w?à? W?? X?}?«u? ? …ËU?? ÆX}?WJœ w?J}? W wO?U?ËUÇ W w? ?u}?Ä Í…ËW"?}W? ¨X}M?}N?—U W? «bU? WO?OM?Uz …u??}?? ÂW?z Ë W?…ËW?œd?? d??O? ÍË«d?J?—U?œ w? W?…u??}?? Í—W?~?M?˘˙ …ËW?? ?U?? ÍôW? W ‘W?˘˙ ÂWz ©±±‰ Û Æ” ÆÁ® ÆU? …œ ÊU? W? Wd|œï? w˘˙ W? ‘W…ËWœd? d?O v?W W??à? W? Íï?? W—W?? wU?M?}—U?? W ÍU?«u ÊU??O?W? W? W?W? ?W??—W «b?? ?ËËœ w?Ëu ÊU??O?W?ËËœ Æs|ËœW?z …ËW?W?I?O?? W? ÍËUW? ÍW?U?U? ËU?Ç ËW?z ï …ËW?b?«˙W?Ö w …—W wLË—œ …Ë…d} Æw?ï W—W W è W wUM}—U W ï W?OOW«“Uz Ë Wz—u ÆåWM?}N—U? W wï? W—W?W ï w?à W? …d|u ËW .U? ËUÇò W W?OO? d Í—W?~M˘˙ W? W?? U?? …œ „W?U??Öœ«œ w?œd?J ??Ë—œ Í«Ë«œ «œ±∑∏± w?†U??W? X?U?? ©ÆÛ Æ” ÆÁ® ¨W U w W…u}W ¨WL}z w…œ—Wò∫X}u…œ XU ¨U…bËU sdÖWM …˙ ÍUÖœ«œ


258

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

ÆÛ Æ” ÆÁ® ÆåX}? sd~}?WM …˙ wK?OU X?}…œ p}? Ëu?W ¨WMd?ÖWM …˙ w?…œ—W XU? å∫X?}?Ëu…œ WM? …˙ W …—U?W X?U? ÍWËu?Çï ÂWz Í…—U?—…œ w ?öœ ©±≤‰ ËW WUM«œ ËWz Íô WM …˙ ÆX|ó|˙…œ«œ WM …˙ Í…dJO W W…—ËWÖ wuWKW 5W W Í…ËWz Í…—U?—…œ Êœd ó?O? …ó?O „W? ¨Ê—«œ—ËuM W?Hd?W? wU? U«u W? «œW?O?O ?«˙ …ËW?z —W?W? v?Ä —˘“ X?U? Æ©ÆÛ Æ” ÆÁ® åW?U?…˙ Ë W?O??O? Í—ËuM? W??H?d?W?? W«u??Ö wô W?«œ…ËW ‘…—ËW?Ö wd?W Ë W?W ÍË«d?J—Uœ w?J|—Ëu?M è W? W? X|d?Ö…œ«œ …—W W?W?HO? W p?}? W WU?U? ÂW Æ©±≤‰ Û Æ” ÆÁ® «b? }? p}? ? ËuW? wM?O«“ Ëu?W W 7?AW?Ö W è W? wU? U«u? W Wœd?JU?uÖ Êd?|œï Í—U?O?ËË wU? W~d?Ö ÂW?z ÆX|d? ?ËU ‚W??àu? w?W?I?O? W? W? X}?…œ W? ‘…ËW? 7?AW?Ö Ë ÊU? W?W?I?O? W? W W†ï W WJ} W W sdÖWM …˙ Í…˛˘dÄ Ë W?M …˙ ÍWUM WUJ…œ XU WWœdJUuÖ ©±≤ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® ÆWd|œï …ËWA|ËW Ë Í—W~M˘˙ wU WO …—W …—W ¨ÊU?uÖ W? Ê«u?} Ê«u?} ÊUï? Wd?|œï Í…˛˘d?Ä Ë Êd|œï? Í—UU?ËË 5M?O…œ „…Ë ËWz Wï ÆÊËu Êd|œï? Ë Wd|œï wU W?OO …—W …—W WWH?O W WJ} W Êœd?JUuÖ ÂW Ë …ËW }d|œï ËU Wï? wUuÖ —UuO W«uÖ ¨X}†…œ W —UO? W „U ÍWU ¨…ËUM}?—…œ å°°°°…ËWU WU?uÖ w«˛ò ËU? W ÍWd|œï X?ïÄ å°°° Í…—W WÇòw?…—U

Ë Wd|œï W —W «—W „UMd wJ}Ëu O†UœW Ë „˘—…ËUM} w WOËuUAMOz W W~ Í…˛˘d?Ä Ë Êd?|œï? Í—U??O?ËË X?}?«“W? p?}? W? Æ5? W?Jœ w?J?}?? ? W?d?|œï? X?ï?Ä ÍWUu?Ö ÂWz Ë …ËuU —Uu?O X}«uO?}Ä Ë Ê—WJUuÖ w? W…˛˘dÄ Ë Í—UOËË W?d|œï ÍdJ?O Ë W?W?W? W wU?…—W ÍW?«Ë W…ËW w ?u?}Ä …ËW?…˛˘dÄ ÂWz ËU? Wï? ?

åÙËu? —˘“ò X}?…œ X}?à? O?}Ä Ë U?J —U?uO? wW??O?W „W ¨X?|d~—…Ë «b?O?W?W? ÆåW }d|œï XïÄò wJWÇ W }«Ëñ Êd|œï W }…œ p}U p} U …œ…ËW bW w«dJUz W —˘“ —UuO ÊU9ËË „…Ë W? Wd?|œï? Xï?Ä Ë W?d|œï? ‘W?ËuÇï? ÂW? Ë X}? Êd|œï? X?ïÄ X? …u?A?}?Ä W?

—U?O? ? W „U? wÇW? ¨«œ…b?|d?Ö …ËW? WW ÊW?ôW?W Ë ËW? ?Ä Ë wU?Ö—ïz w? W…u?}? ÆU …œ˘—œ —UuO Ë WWd?|œï Í…ËWœdJ…˙ Wd|œï XïÄ ¨öO Ë ö?Oz ¨d} W X}†…œ U? ??}z U? ¨«bU?A?O ÊU?—U?O? ? W? „U? Í…bœ ÂW?z w ?«˙U «œu?A?}?Ä wU? …˙W?Äô W Ë Í—«œW?U???—W??? Íb?…u??W?Ä Ê«u???}?W? Íe??|˙W? ÍW?Ëu???â?J??|Ë ËW?z W??M?…b??? ??$—W???


259

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

¨—U?u?O Íô …ËW?d?|œï? X?ïÄ Ë W?d|œï?? Íb…u?WÄ Ë f? —U? Íô …ËW?e??OU??O?ï? Íô Wd|œï X?ïÄ Ë Wd|œï Ê«u}? Íb…uWÄ W«Ë Í«˙ —UO ? W „U ÆU …b?O Ë—œ ¨«b? —U? Íd?JO? W W«Ë Âe?OU?O?ï? Ë Í—«œWU?—W Ê«u?} Íb?…uW?Ä „…Ë —Uu?O XïÄ W«ËW X}…b? Ë—œ Í—«œWU—W Í…ËWœdJ…˙ —WW ÂeOU?Oï w W«œU ©≥≥≤ ‰ W«Ëñ® ÆX}…b Ë—œ Wd|œï Í…ËWœdJ…˙ —WW ‘Wd|œï Ë Í—«œW?U?—W?? Ê«u?}? Íb…u?W?Ä Ê«u?}? W? —U?O? ?? W? „U? W? W?b?«Ëu?â?J?} ÂW?z ËWz Ë W?W†W? —WW?—W ¨U? …b?O? ?Ë—œ «œWd?|œï? XïÄ Ë W?d|œï? Ë Âe?OU?O?ï? ËWz ÆU? …œ „WWW?W ı Ë wÇ wU? X}“U Íe|˙W? W «œW?"UA?O ÊUW?OO? «˙ Xï?Ä X …u?A?}?Ä X}?…œ X}? ?d|œï? Í…ËW?z ï p?}? ? X}?†…œ W? —Uu?O? ÍWËu?Çï Wd|œï X?ïÄ Ë Wd|œï Ê«u} Íb?…uWÄ W «œW"U/U?AO «dJUzW ¨X?} Êd|œï W?? W?O??O? wW??…“ w?U?ï? ËËœ Ê«u??}? Íb?…uW?Ä W?«Ë ¨W??O?O? w?W?…“ w? W?W?W?W?? W?Ob?…uW?Ä ÂWz —W?Ö ¨X?} ÊUW?Jb?ËWz w?MU?N?OU?ï? ÍUU? ÊU?OJ?}? W ÍW?U? WM?U Xï?Ä d ?A}?Ä W Wd?|œï p}?U p?} ? 5}?à «d …œW? W«u wW?…“ w W?Ob…u?WÄ Æ…ËW?Ëu Êd?|œï? g?}Ä W? ?|ËW? …œ ÊËu? Êd|œï? X?ï?Ä «œ…d?} W?Ju?Ç ÆX?} Êd?|œï? w?J˛ï? wU?U??O? s?d? ?W?? Ë X}?—WW? w—…“ w?…ËœW? p?}†U?M? Ëu?W ‘W?W?z ÆWOOM «˙ X}«“…œ ¨«bU$Wz wU WJWÇ W Êd «Ë«d—W —˘“ Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï wU WJWÇ ‘WW W~ Ë Í—Ëu?Uz w?U?N?J?}Ä Âe??OU??O?ï? Ë Í—«œW?U?—W?? ÆÂe?O?U?O?ï?? Ë Í—«œWU??—W? ÂüW ¨s?W?U?O? Ë Í—ËuU?z Ë U~?†W?ï? wM? ??J?|˙ wW? ?U w?K|œï? ¨5?WüW?ï?

wU?O wK|œï? Ë W U w?WüWï? Ë Í—ËuUz wU?NJ}Ä Wd|œï? XïÄ Ë Wd?|œï W? œU?“ X?}??…œ W?? ÊW?U«Ë«d??—W? W??O?ËËó??}?? …u??}?Ç—«u?Ç ËW?z uJ?†W? ¨5? W?? ?U? ÊUOO?UO wJ}K?|œï W œU“ Ë wWüW?ï wJ}UNJ?}Ä W œU“ Ë Í—ËuUz wJ}U?NJ}Ä wUï? ¨s«Ë«d—W wËËó?} w—WuW? Wd|œï XïÄ Ë Wd?|œï ÆX}…œUU?z «b} ÂW ÆW?«b?} ÊU?O? WW? ˛œ Ë „ï U? w ? U…b?WÇ W? sW? ?U w?U…œ—W? ¨Ê…—ËW?Ö „WW? wW?üW?ï Ë Í—Ëu?Uz w?UN?J}?Ä ËËœ „…Ë ¨Í—«œWU?—W? ÂW Ë Âe?OU?O?ï? ËU? w}?W?? ?A?O ¨w?U?O? Í—U?? Ë 7??J?|˙ Í“«ËU?O? wK?|œï? ËËœ „…Ë Ë „ï? U? Í“«ËU?O? w—ï? W Ë W?d|œï? ËU wU? …—W?ÖWz W? sJ?}W? ¨sï? Wd?|œï w?Uï?


260

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

ÂW Ë Í—«œW?U—W? ÂW UU? ÊUWW? ÆÊËW …œ—…œ «œ—Ëu? u Ë W?UO? Ë W†Ë…œ Í…—U˛ ˘ñWz ¨Wd?|œï XïÄ w…œ—W ËU wU …—W?ÖWz W sJ}W gOeO?UOï W ÊU˙…ËU «bd|œï XïÄ wUï ÍUÄË—ËWz W ÍWUOOUO Ë wWüWï …e} ËWz ÊU˙…ËU «b —U wU…œ—W W ÍW«e} ËWz Í…—U˛ W 5 d W WW ÂeOUOï Í…œW? W? Í…ËW? …Ë…“«ËU?O?? Ë«ËW w?J?}? ˘—…ËU? Ë …u?}?? W p?|˙…ËU? ÂüW ¨…Ëu?? ?}?Ä Æ…Ëu«œ«—Uz W «bW…œ“ï wM? ?J?|˙ Í“«ËUO? Í“«u}? Âe?OU?Oï? Ë Í—«œWU?—W? «b? —U Íd?JO? W ÊU??O?b?ËW?z ÊU??O??W?z Ë s? W?W? ˛œ ¨Ê—Ëu?? ?u?? Ë W??U??O?? Ë Í—Ëu?U?z Ë U?~?†W??ï??

«œWd|œï? Í…˛˘dÄ ËUW Ë Wd|œï? Í…˛˘dÄ W sJ}?W ÊUO? ËËœ—W ÂüW ¨U …b?OW ÍWU?O?ËËó?}? …—WÖW?z ËW s?J}?W? ÂeO?U?O?ï? ÂW Ë Í—«œWU?—W? ÂW? ¨Ê…œU?Uz ÂW Ë Í—«œW?U—W? ÂW ‘…u}? ÊUW? W ÆÊËud?~O†W «b?ï ÍËUW? W Wd|œï? W?UU? ÂW? ¨Wd?|œï? Xï?Ä wU?…œ—W? ËU? wU?? …—W?ÖWz W? sJ?}?W Âe?O?U?O?ï? Ë Wd?|œï? wU? …“«ËU?O? …—U?? Ë˙ W? Ê—U? Ë˙ ËËœ Í—«œW?U?—W? Ë Âe?OU?O?ï? w?? W???«ËU??z˛˘˙ Êd???|œï???? X???ï??Ä Í«ËU??z˛˘˙ ˘ñ?????W???z Æ…ËW??J??}???Ä W??d??|œï????? X???ï??Ä ¨Ëu Í—«œW?U?—W w? W«ËUz˛˘˙ g?Od?|œï Í«ËU?z˛˘˙ Êïâ? …Ë ¨W?WU?O—«œWU?—W? ˘ñ?W?z ¨…Ëu Êd?|œï? Í«ËUz˛˘˙ ËU? wU? …—W?ÖW?z W p?|—W?ÖWz b?WÇ g?O?e?OU?O?ï? w—Ëu W? ÆWAOd|œï? XïÄ Í«ËUz˛˘˙ ËU wU? …—WÖWz W WJ|—W?ÖWz …“«bW"U?WW u?J?†W? ¨5 „W?W? ˛œ w?W?üW?ï?? Í—Ëu?U?z w?U?N?J?}?Ä ¨W?d|œï?? X?ï?Ä Ë W?d|œï?? Xï?Ä Í…u?}Ç—«u?Ç Ë Wd?|œï? Í…u?}Ç—«u?Ç Ê«u}? Í“«ËU?O? ¨sËËó?}? Í…u?}?Ç—«uÇ WO“«ËUO? ÂWz …ËW«ËWâ}ÄW ¨U …b?OW ÊUOWËËœ ÊU?OW W W WOO? «œ…ËW Wd|œï wUï ÆX}M…œ wW?—W ÊUOJ} W—W W W«œWUO“«ËU?O ËWz Íñ Ë Í“ï†Uz Íñ W Ë d W?ôWW Ë d—˘“ w W?O“ï†Uz W ÂüW ¨W?Wd|œï wUï? ÊUW Wd|œï? XïÄ Æ…Ë…d «Ë«d—W W? W?«Ë ¨«œ˘ñ??W? ÊU?? W??O?«ËU?z˛˘˙ U?~?†W??ï? Í—˘“ w?J?}??W? Í—W?? ?? «—U?? —W??ÖW?z wU?ï ï? …ËWO?“UW?A?OÄ wU?ï W? X}…ËW?M ?«uÖ ¨«b?d|œï? XïÄ w?U…œ—W? wUï? W X?}WWÖU? …ËWz „WUU? êOW W?…ËWM ?«uÖ ÂWz «ËWz ¨Í“U?WA?OÄ Í«Ëœ Âe??O?U?O??ï?? Êï?â?? …Ë ¨…ËW?? ?}?œd?J?…˙ Í“U??W?A??O?Ä w?Uï?? ¨Í“U??W?A??O?Ä Í«Ëœ Í“U?WA?OÄ W?O?O …ËWz ÍU?U Í“U?W?AO?Ä Í«Ëœ wUï? Æ…ËWU? …b…˙ Í—«œW?U—W?


261

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

ÍW?U? …“ï??ò ÍW«Ë…˙ X?}?«u…œ —U??O? ?? W „U?? Ë …ËU?W? ÍËU? Ë …ËuU??N?}??á?O?U?ï?

…—W w?M}?N?W—W? «ËUz˛˘˙ ˘ñ?W?z X}«“…œ p?}†U?M Ëu?W ÆU?J åÊU?O?UM}?N?W?—W wU?ï W? ÊUO?U U~?†Wï? «bJ?}U? W ¨WU?NO? wU? W?O“U?WA?OÄ W?W—W Í…—ËW?Ö ÍW?«d?}??U?z ËWz Íï?? Í—˘“ w?J?}?W? 5?«“…œ Ê«Ëu?W? Æs?˛…œ «b?“U?W??A?O?Ä Í«Ëœ «ËU?z˛˘˙ Ë v?M?}?…œ ÊU??O??W—W? «ËU?z˛˘˙ s?|d?M?}?…b??W?—W? «b?U??N??O? W? W?? ˘ñ??W?z wUï X}«uUL}Ä WËu O†UœW …ËWz ÆX}˘dHU…œ «ËUz˛˘˙ Ë U …œ…u}Ä ÊUOUÖ—“U Âe?OU?Oï? Êï?â …Ë ¨W?O“U?W?AOÄ w?Uï? Í…ËWœdJ?…˙ ÍUU? Í“UW?A?OÄ Í«Ëœ ÊU?W? W? ¨Í“U?W??A?OÄ Í«Ëœ w?U?ï? W?«ËW?â?}?ÄW ÆW?O?—«œW?U?—W? Í…ËW?œdJ?…˙ ¨WO?“UWA?OÄ w|u Í“«u?} Ê«bWÇ wËu? J«œW wU?u ¨WWd?|œï XïÄ wU?ï ¨…ËuW ÊUOËu «b“UW?AOÄ wUï W W …“«ËUO Í“UWAOÄ p?}†Wï ÍWU WMU Í…u} ï ÊË«˙ïÖ wJOM W Í—«“u~We Ë pO?M W Ë Í—UO«“ Íœu «bO} WJ}Uï ï? …ËW? ?}—W? ?MO?z W Èu? Íb…u?WÄ ÍU?˛ïï?M W? Ëu?W ¨Í“U?W?A?O?Ä w|u? Ë @d?Ö Í«Ëœ wU?ï wW?—W Èu Íd?}U?z Ê«œW Ë ÊU?…œ Ë w …œ w?ïW?W Ë XôUU? w?Uï? Í…ËW?œdJ?…˙ Í“U?W?A?OÄ Í«Ëœ w?Uï?? Êï?â? …Ë w—u? W? Æs“U?W?A?O?Ä Í…ËWœdJ…˙ Ë wUï? ÍUU Wd|œï XïÄ wUï …u?}AUWW ¨WOO Í“U?WAOÄ Íe?|˙W W?? …Ëud??Ö Í…ËUÇ—W? …u?|ËW? —U?O? ?? W „U?? ÍWW?†W? ÂWz ÆW?O??O W?d?|œï? X}?«“U Ë vM}?…œ—U W W?†W W sW? W ?}? w ?AÄ…ññ? W p}?JWÇ ËËœ sd? ~d?Ö Æsœï O Ë wWW Ë ÍdJO w WUL} Ë Wô…œ Ë UU ı Íd~†W

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï Ê«u} Íb…u WÄ Ë ÊUËU bïL~ “ ‡ 2.8 …ËWU …b…˙ WO—UuO WËuÇï ËWz Ë U U —UuO W ˙…ËU —UO W ôW „U —WÖWz ÊUL?$—W U ¨«œWJA?} W ÂüW Wd|œï? Íœu W W?OO d W?d|œï XïÄ X?}†…œ W

wJ}U?M†Wï Ë ·uWKW? ÊUËU ÆÊUËU bï?L~“ wU WËuÇï Íô ï? …ËWM“«u~ «œ…—W? ?K?~?MO?z W? ËËœd? «˙ w? WW?? W?u? „…Ë w?U˛ Í—˘“ …—W? ÍW?—˘“ Ë W?O?b?W†ï?Ä W W?UËœd? «b?O«Ëœ ÍW?†U …œ ÂW? W? W~d?Ö w? ?} ? p?} ?˙ w?…ËU ¨—W? W?˘œd w?U? U…—W? Ë ÂW? ??O? Í…œW? w?U? W?OU?ï? wU?? …—ËW?Ö …—W …—U?d?O W? p}? W? ÆÊW?…œËU ÍåW?d|œï? X?ïÄ Í—W? ??W?G?}Äò W? ”W? p|b?W ÆÂW?? Wu? ??O? Í…œW? (Smith, 1 9 9 9 )

Wd|œï? XïÄ ¨X}†…œ Wd|œï? XïÄ Ë Wd|œï? Ê«u} Íb…uWÄ Í…—U?—…œ ÊUËU


262

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

W ¨«b?ï? wËu? ?àU? …—W? wUï? W? X}W?d|œï? Í…ËWz „…Ë X?|dM?O ? «Ë X}?…œ Íï? wU? W?O—U?O?dÄ—W? Ë UJ? ï? Í—W? ? …—U? Ë XËd? W X?W «bJ?}?Uï? W W?Wd?|œï? ¨Wd?|œï? Xï?Ä ÆX}?U?M ¨…ËW?U?U?…œ ÍWU?U?$…—…œ ËW? —W? ?«—W w«ó?|—œ W ÍWW?UœdJ}?—U Ë ÂU?$…—…œ ËW «b?OU?UO?áO?«œ Ë …ËWMO?U w ? …ËWU? w? ?? …ËW?U?? W? W??W?d?|œï?? ¨W?d?|œï?? X?ï?Ä ÆÊËU?M?}? w?W??—W? Íï?? ÍËËó??}?? wËu—UÖ“˙ Í«Ëœ W?Wd|œï ¨Wd|œï? XïÄ ¨Íï W «œWUO?WM …˙ wJ}œd U?UW (Bauman, 1993: 32) ÆwU WL…Ë W ÊU?ËU ¨…ËW?ïËx? «œ ±ππ± w†U? W W? ¨©«b?O?U? WO?“ï†U?z Ë Wd?|œï® w? ?}? ? W …—U?ËËœ W?d|œï?? X?ï?Ä Ë Wd?|œï?? Ê«u??} Íb?…u?W?Ä W? …—UW?? ÊËu?Çï? ÊU?W? „W…˛˘dÄ êO? ¨X}ÇU—WW «œËËó?} W ÍË«ËW W p}? êOòX}u?…œ Ë …ËWU …œ ÆåWU?L†W?ÖW ‘U? ?}?z U Wd?|œï ©ÆÆÆ® ÆW?UM?}Ä wU?ï Ë Èd? UM?}W? ?} ÍË«ËW?W U? W?d??|œï??ò Í…˛«ËW?? ???…œ W? ÊU???ËU? w? ??W??W?? (Bauman, 1991: 270) wU? WOO?dW ÂW Ë Wd?|œï wU …œó? ÂW U ?A} W W?…ËWz åWUL†W?ÖW ‘U ?}z ÆsU?L|˙ËU ÂeO?U ÂW? Ë WOO?«d u1œ ÂW? ‘WUU ÂW? ¨W«b†W?ÖW ÊUWd?|œï «b?ï? ÍËU?W W? W? …—«œU?ÖU?z …ËW? Wd?|œï? W?? W…ËW?z …Ë«˙ï?Ö «œU? ???}?z W Í…ËW?z wœd? WM …˙ vW? WO?OJ—U ÂW?z Í…ËWËuËx W s?d~|˙ Ë WW? wJ—U p?|—…uA?O

W??O?b?…u?WÄ ËW?z W?d?|œï?? X?ï?Ä W?U?U? ÂW? ÆW?†U??W?? W?d?|œï? Íœu?? w?«Ë…œ—W? Æ«œ…b|dÖ …ËWï W Wd|œï W WWOWM …˙ Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï W …—UW ÊUËU ÍWUuÇï ÂWz W p} W «bO «˙ W Ë X}?«bW?Ä —U?O ? W? „U? „…Ë wJ}?W? X?}…œ w?Wu?O?«“ X}«“…œ«Ë …ËW? ?M|u? …œ ÆUJ?—U? «ËU? UU?L?} Ë „˘—…ËU?M}? w ? W Ë …ËW?«œ…bJ?} Û«d? W? wU? W? ?WW? Íï Ë W?d|œï Í…ËW?œdJ…˙ Wd|œï? XïÄ W? sW d?UOM?†œ —UO ? W „U? Í…ËWzï X}†…œ W? s…b ÊUËU ÍW?ËuÇï ÂW !—W«Ëœ U? ¨WOO Íe|˙W? ÍWJœ wU W?Wï wUï? W X}Wd|œï ÊU? ¨wËuËWJï W? W WOO Wd?|œï ÍUU Wd|œï? XïÄò ¨Íï? wU? U«u Í—«œ—Ëu?M W W?à? W w?œd —…œ w?Uï? Wd|œï? Xï?Ä ¨«b«dW? ÊU?W W?d|œï? Xï?Ä ¨Wd|œï? Í—U?Ö˛˘˙ wU? W?L…Ë W? WÑ˘d? w?œd —…œ w?Uï? (Bauman, 1993: 32) ÆåWd|œï wU WL…Ë vW ÂüW WWd|œï


263

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Í…ËWœdJ…˙ Wd|œï W Wd|œï XïÄ ÍWM…˙ U Uz ‡ 9 øW Wd|œï wU WËWJ…œ ÊUËU bïL~ “ w˘œ ÆX} ©W?d|œï Ë X?ï ï†ï® w? } ? ÊUËU? ÊïL~“ w? } ? sd? ~UËUW? W~…˙ wU? W?O?O?WüW?ï? W? ?«“ w ?}? ? s?d? U? wüW? «œ ±π∏π w?†U? W W? ?}? ? ÂWz ï ÊWôWW? Ë ÙËu —U~} w W?…ËWbM|u «œW ?} ÂW ÊUËU Æ…Ë«—«b?}Ä ÍUÄË—ËWz ‘W W œU“ wM uJ†Wï W wU…—U? Xï ïï® ¨U …œ Xï ïï wU…—U

Æ©«b“U ÍUOUL†Wz W WW Wu ÊïOK „…Ë ÊU?W?U??…—U?? ÂW?z ÊË«d??u? X?ï?? ï?†ï?? —W??W? ÍW?U?? ??}?? ?? ËW?z ÍW?—˘“ Í—Ëu u? Ë ËËó} W …Ë«bU?OO|dÖ ï ËW? «˙ Ë …uOMO W? Wu W W ?U w W…œ—Uœ Ë Xï? ï†ï® w? }? ? W ¨ÊUËU? ¨…ËW ?…œüU …Ë…b?œ ÂWz ÍW«ËW?â}?ÄW Æ…ËU?OUL?†Wz ÊU “U wJ} „…Ë Ë U U Xï ïï ÍË«œËË˙ w |bW9W U W ”U ©«œWd|œï Ë ËËó?}? W W? ?W«Ë p?} ? ÊU? ¨˜˘d p?}†W?ï? wW? U? wO? ? WœW? ÊU ËW?J|˙ Í—W?ÖWz …ËW?A|ËW? ¨Xï? ï†ï? ËWz …ËW«ËW?â?}ÄW? ÆX}M?O? U ¨…ËU?O?UL?†Wz Í—Ëu? u?

Ë U~†W?ï Ë W?d|œï ËU? wU …ËËb?M“ Ë …œUUz …—W?ÖWz W p?|—WÖWz „…Ë ¨b?UïM?O «b?U?ËU? Íb?œ W ÆX?}?M?O…œ Êd?|œï? w?O?U?N??O? ÍW?U?O?«d?? ˘d?O? ÍœU?O?u? Ë Ù«—ï? ¨X?|d~? wU??L†W?z ÍU?~†W?ï?? Ë —Ëu? ?u? ÍW? W? U?N?W W?O??O p?|Ë«œËË˙ X?ï? ïï? X?ï? ï†ï? ¨X}? U?OU?L?†Wz w?W? U? ÍËËó?}? Ë —W? ? «—U? w? |b?W9W?U ÍW? ?W?«Ë ËW?z Ë X?|d??Ö…œ Êd?|œï? w?U??N??O?? Ëu?W? Ë w?W?U??Ñ˘d?? Ëu??W ÍW?? W? W?J?|Ë«œËË˙ W WJ?}W X?ï ï†ï W?UU ÂW Æ5?Ëœ—WÖ Í—U?OdÄ …ËWU?U…œ W? ‘W«—UO?dÄ «bU?ËU Íb?œ W Æ…ËW?d|œï? wU? U«u?W …Ë«—b|d?Ö ï? ËW? «˙ Ë W?d|œï? wU?NJ?}Ä X«“ ¨WOU —U? ¨Êœd …eOd|œï ÍW˘dÄ Í…—U—…œ ÊULJ}W?UJO Xï ï†ï ËW?z Í…—U—…œ Ë ÊU?ï?? Í…—U—…œ p?}W?UJ?O? ¨X?}†…b??}Ä w?WüW?ï?? ÍW?…bW? Ë (Beilharz, 2000: 90) Æs˛…œ«bO} ÍWd|œï WUNO Xï? ïïò ∫W?WWz ©«œW?d|œï Ë X?ï ï†ï?® w }? W? ÊUËU w? …—W Í…e?} Í—Ëu u WKW wË…˙ Í…Ë…—…œW 5«uU? Ë Wd|œï w W…œ—Uœ …Ë…—W «—U ÍËË˙W (Bauman, 1989a:xiii) ÆåsW~? } ?O} «œWd|œï? wU W?O˛ïïM W W?ËWJ…œ Ë


264

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

ÍU«u ‘…b…ËWz ¨W?W wWOOU? —U wUM?}NW—W ÍU«u? bWÇ Êd|œï wU?NO Ë w? ?˘b?U??M?O?z wœd?? e?}?W? ÍU«u? b?W?Ç ¨WW? w?W?O?—W?—W w?U?M?}?N??W—W? wœdJ?«d|Ë Ë ÙWï? W wM u? Ë wM}?âÖ—W Í—W?ÖWz ‘…b…ËWz ¨W«b?} w ?˘bU˛ W WJ}M}U Wd|œï W sWWÖU …ËWz WUOO «˙ ÂWz ÂüW Æ…Ëud~†W wFWW …œ Í—U?? WÄ«d?? Ë w?F?W??W?? ?…œ Í—U?? ?u?? Ë b?U?ï?M?O?? wJ?O?U??ïï?z w? W?…u?}?? s?«u?…œ p??}?U?? W??d?|œï?? w?U??? W?J?—U?? …ËË˙ …ËW?«ËW??â???}?ÄW? ÆX?}??M?}?…b???W?—W? W?UJ?—U …ËË˙ ËW?z X?|“«u? X?}?…œU?Uz åw?U?O? w? W…œ«d??Ozò W? s?…b? ?…œüU? w?J}?Ëu? W? ¨Ë«œËË˙ WU?J? …Ë…—W?ÖW?z W ¨ÊU?? W?Ä«d? …—W?ÖW?z „W?…œ«d?O?z ¨˙W?ÖW?U?? ï? …Ë…d??}?? ÆË«d?? …œU??O?ÄË ËU??Ç—W? Ë w? …—…œ w?J?}?Ëu? W??U?J? ¨…ËW?U??N??W?Ä Ë w? …ËU? U«u? Ë w ö? W?z …—W?ÖWz Ë Í—Ëu? ?u? WK?W? wËu? ÙUÄ W? ¨Xï? ï?†ï w?«b?U?$Wz ÂW?z ÂüW ¨Ëu? X?u?}?Ä g?OW??O“U? w?U?O? Í…œ«d?O?z ¨«œW?d|œï?? ÍW? W˛ï?ï?M W? Ë ⁄U w WU~†Wï wUœUOM wËW Íd~†W Ë Wd|œï w W…œ«dOz wï W…œ«dOz Í…ËWz ÆX} J?«œ W Ëu †UW Wd?|œï wU U«u Ë ÙUW? vW W WW†WN?} Ë ËuâJ|Ë wU?NO? wU WU?uÖ W W?WO?O «˙ ËW?z UJ«dJ?Uz X|“«u …œ «œW? }? ÂW ÊU?ËU w?U?O? ö? W?z Ë w …ñ?†œ Ë Íó?O?Ëbu? ¨6U? …Ë…Ëœ—Ëu?«˙ W 5? p}?U?u?Ö Œ—WÇËU? Ë Íó?OËb?u W W?UU?uÖ ÂW?z …ËW«ËW?â?}ÄW ¨5? —U?Od?Ä—W W?UUu?Ö ÂW? Ëœ—Ëu«˙ ÂW ÆW?d|œï? w?W—W?—W Ë Íó?O?Ëbu? W? …Ëud?~U?…ËUÇ—W? …u?|u w?J}?W—W?—W uJ?†W ¨W?OO? Ëœ—Ëu«˙ —U? Uu?Ö wJ?}U?N?O W?U …œ Œ—W?ÇËU wU?N?O Í…ËW?z WUU? «b?|ËW X?}? |u? W? Wd?|œï? W«Ë Í˙…ËU? ÊU?ËU Æw?Wï? W?d|œï? w?U? WJ?—U …ËË˙ @…“Ëd?…“ ÍU˛ï?ïM W? Èu W? ¨W…œU?Uz Êd?|œï w?W—W?—W Ë Íó?OËbu? Í—W?ÖWz ¨s?W? Êœd?J?M?O?K?á??œ Ë Êœd?J?†˘d?? ?ï?? w?U?? W?U??Ö—ï?z ¨X}?W? „W?Ç ¨X?}?…œU??U?z e|˙W? Í—WM|u? WUJ?® ÆW…œUU?z bU?ïMO? Í—WÖWz «b?|ËW ¨X}?W WO?O?«d ˘d?O X|d …œ ÊËu…œUUz Í—WÖWz W ”U «œ…d?} ¨…b å—WÖWzò ÍWËË W w…Ë«ËW w$—W w W…u?}W? Wd|œï W? WUM …˙ ÂW?z ÊW wö?Oz wW?ô p|bW ÆW?OO9W? „W W U «bJ}U? W ¨WWd|œï wçOU—W ?Wz ÂöOz s}à Í…ËWzï 4}?…œ—U W wÖïÖU1œ W?«Ë ¨W?d?|œï?? ï …b?œ ÂW?z ©w?W?ï?? W?d?|œï?? Íœu? W?d?|œï?? w?J?}??ç??OU?—U?? ?W?z WUU ËWz „W…u}AâOW ¨wœd WM? …˙ Ë Wd|œï wU W UMd —WÖWz wœdJAU/ wW?I?O W? ¨X}M?|bW?—W bU?ïM?O w?9W w? W…u?} W? Wd|œï? W? X}?A W?U UN?W bUïM?O ¨WO?O bUïM?O ¨5|Ëb W?IO W w?U“ W X}?A —WÖWz ¨Wd?|œï


265

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

wËuU?Ä—W W È˙ w…ËW?z ¨Êd|œï w?UN?O Ë Wd|œï? ËU wU? …—WÖW?z W WJ|—W?ÖWz ÍW?W??W??—W??W? vÄ W?? W?W?d?|œï?? ÍW??W? ËW?z …ËW?U???œ X?|d?Ö…œ b?U??ï?M?O?? Âe??O«—u?K?Ä Ë ˜˘d? w?U?? Ë üW?…œ w?œd?JW?«œ Ë Í“«ËU??O? Ë W??O?O??«d? u?1œ ÊU?…œ Íd~?†W W? Íœ w?J?}M?Uz —W? ÊU W??O??O?W? ÊU? Âö??O?z „W ¨X?|d?Ö…œ«œ W WO?O ÊU W Wd|œï? w—u W ÆÊóOËbu? Ë ÊU WU Ë w«d? u1œU ÍbW…˙ uJ†W ¨UOW W? WO«d u1œ W WOO ÊU? W ¨UJO Ë—œ X}…œ ÂüW? ¨bUïMO w?UœU?O?M? ï —U?? W?O?O? p}? ??WW? Í…œó? U?N?W? ¨W?A?O?W?O?U? Í—W??ÖWz Íd?~†W? ÆX}? ? Ë—œ 5?à}W? X}…œ WJ?}W?WW ÍW?…˙W uJ?†W ¨sWJ? ÍWUO?MO…“—W? p}W?OU? —U? ËuW ¨W?OU? —U?ò ¨X}†…œ Ë U? …œ ddO?~ A?Ö …bœ ÂWz ÊU?ËU —…œW WU?U ÂW Wd|œï ¨Êœd?J«d|Ë ÍU«u ‘…b…ËWz WW? wUœUOM ÍU?«u bWÇ (Beilharz, 2000: 91) ÆåWOO We?OUJ?O w«bU?AO W? WO?O d ©W?d|œï Ë X?ï ïï® w? } ? w …—W? w —Wz wM? ?u ÍW?UN?O? ËWz w?U …“«ËU?O? …—U? ËË˙ w«bU?A?O ¨W?d|œï? wU? …—WJ?«d|Ë Ë Ë«d?? …e??O?U??L?? ????O?? Ë Ë«d?? …ó?|ñ?öÄ w?J?|Ë«œËË˙ W?? ??}?…œ «b??}? w?F??W??W?? ??…œ «œWL}?z wx W Ë Êd|œï? ÍU~†Wï W X?ï ïïò ∫X}u…œ ÊU?ËU ÆË«dJ}W? } w?…œ—W? W Ë «b?W?O?O?U? ?—U?? Í“—W w?J}??Uï? W? ¨X?|d? …œ…œU?O?Ä Ë v…b?J«œW? ÍWA?} Xï ï†ï ÍW?A} WW?z—WW Æ«bU …—ËWÖ W?OOUM?Oz WO—Ëu u? WËWJ…œ (Bauman, 1 9 8 9 ÆåWW?d|œï …—Ëu? u? Ë WO?U ?—U Ë Êd?|œï U~?†Wï? ÂWz Ë Íó??O?Ëb??u? Ë w?…b?˙œ W? W??O???O? w?O?? ?d? b?U???ï?M?O?? «b?U???ËU? Íb?œW? a:x) wJ} …ËWU W WOOU —U w…—W W X}dO W ÊU ¨wx W U wJ}W—W—W W«ËWâ?}Ä W ÆX}W …ËWËu…—U?ËËœ wKOU X} W? U w WW†W œu? U ¨«œË«dJ—Uœ w?†œ ËU?W? ¨b?U?ï?M?O?? Í«d?J?U?z w? W?W?Ëu/ „…Ë g?O?? ??ï?? ï?†ï? ¨b?U?ï?M?O?? Ë U?~†W??ï? s?d? ?O?W?W??W?? Ë sd?u?ËWJ?A?}?Ä W? p}?? W ËU?W? Ë W?O?O?U? ??—U? WM u ÆWOOU?L†Wz wWKKO Ë U~†Wï W ¨…Ë«bË˙ «œW…d} W?z ÂWz —W wU WWKKO Íœï } sduËWJA}Ä Ë sd…“U W ¨…ËW ï ï†ï W ¨Œ—WÇËU wUNO wU WOï

…ËWU? W?M ?u w?œd? …œUO?Ä w ?AÄW? ÍW†UW? ËW?z ÆÊË«d …œU?OÄ W?U?OU? —U? w?|u wWU?W ËW?z Ë —U WM|d? …œ ÊUO?œd …œUO?Ä ïW ÍW?UU«u Ë “«d?Uz ËWz ¨W…œU?Uz wWO—W W ‘WU?OUU Ë wOU Ë wWüWï …—uO Ë e} ËW?z Ë 7…b†WNO}ÄW

Æsd|œï? ÍU˛ïïM W Ë dJO? Ë ÊUNO w?~dÖ wJ}W? ÊUËuW —W ¨sA? W…b}Ä


266

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Ë W ?U …ËWbM|u? Ë …ËW«bJ}? …—ï ÂWz wU?z—u ©«b? ï ï?†ï Ë Wd|œï?® w }?

ÆWWd|œï ÍW~dÖ Íï W?AO?W W W?«œ…ËW Wd|œï? wU …—ËW?Ö WA}? W p}? W ÊUËU? Í˙…ËU W Ë ‚ö? W?z w?MËW?J?A?}?Ä wU?ï? „…Ë Íï?? ¨«œW?"U??A?O? ÁUu?~?} w?J?}?U?ï? „…Ë ¨U? …œUM|Ë wJ?OM W? Ë Í—Ëu u? Ë wU?O w?MËWJA?}Ä Ë w?WüWï? wM?ËWJA?}Ä Ë …ËW˘b?W ÊU?M?Oz W w?W—U?O?dÄ—W Ë ‚ö? Wz …Ë…ËË˙ —˘“W? Wd|œï? «bJ?}U? W d|˛W? ÊU …—U?ñ «b?WUU?Ö“…œ ÂWz ËU?W ÆÊd|œï? ÍUÖ“…œ p?}†W?ï w? …œ W?WË«œ Ë r u? ÍWU? W? „W ¨s|d? …œ—…œ «œWU?O«d? ˘d?O w?œd…u|˙W? wU? U?U ÍWU? ¨WO?O ‚ö Wz Êd?|œï Í—«bOz ÍW?WW? ËU w …—W wá?dÄ Æ«bO? ö Wz wb?U d W??U???U? ÂW??z ÆW??U??? …—U??? w??b?«˙W??Ä«˙ w??«d???}??? Ë w?? ôU?Ç Ë w??W???«—U??? u??J?†W?? w?U?O? ö? W?zò w?M|u? W?? ?}?â? …Ë…ËË˙ —˘“W åW??O?«d? ˘d?O? wU??O? ö? W?zòU? …œ«Ë wJ?OU?ïïz w?J}W?H?O X?} ?…b†W?NU?O?}Ä ÊU?MO?z W ÍW?U —W?z ËWz Ë åwW?üWï?

e|˙W? Í—WM?|u? WU?J® ÆÊËW? —…œ «œ åV«Ëòw?œd? …œU?OÄ Í…u?}? W Ë ÊU?ï? Wd?~ wUO ö? Wz Ë UW X}†…œ W ”U?—WU ÍWËuÇï ËW WJ œ—Ë«—W ÊU?ËU Í…bbWz ÍdJO W WMO W?OOJe ËWz ¨…Ëœd …eOUOïï wU WU?MOz ÍW«˛˘˙ wU˛ r O Æ©«œ…b|dÖ …ËWU—WU ÍdJO W ÊUËU wU?M?Oz w†U?W? W Í…ËWœd?JJe? Ë ÊUËU? ÍW~d?Ö …e?} ÂW?z Í…ËWœdJ?ËË˙ ï œ—u «b? «d} W p?}U Æ…ËWMO?M}N ‚«d}? w —WÇËU ÍËËó?} W „WWËu?/ U œ—u

Ë U…œ …ËWU?LU?z W “UÖ ¨Ê«d? …b«d|Ë ÊU? WJǢ—U? Ë buÖ Ë —U? ¨«d …œ ‰U?HWz ÊU ?…b†W W«—U? ÂW ÍW«ËWz ¨Xu? …œ w†UM Ë Ê˛ Ë ËU?OÄ «bU? WJ—U WU? d|˛ W ¨ÊËu ÊU?ï? ÊU ?œ—u? wJ?†W? W p}?W? Ë w «d?}? ÍU~?†Wï? Í…œU? wU?J†W?

—U? ?«ËU W? …ËW?O?O?? ö? Wz ÍËË˙ W? ÊU?ï? œd? …b?}?W? ??}? ÊUW?U?«ËU ÂW?z ÍW«ËW?z ÊUW? …—U? ÍËUU?Ä …ËW ¨w«“…œW? ÊœdJU?HWz Í—U?ñ w…ËU? W ÊU?ï ¨w?«“…œW W Ë ÊUï? ÍËË—W W W? ÊW …œ…œUO?Ä p} «Ë ÊU? dWz U?NW Ê«ËWz W«u?Ö …ËW«œWz «bUW?«˛˘˙ wU˛ W X}?…œ W ¨WU?UMO?z ÂWz Æ…ËuU …ËWU? WO«d? ˘dO U?Ö“…œ ËU Ë ÊU?? ?œ—u?? w?œd?J?«d|Ë w?U?? W? ¨s? g?O?I??U?? Ë r?…˙W Ë w?U??U?z w?U?W??

wJ|e} Íd~†W ¨«buÖ Ê«—«“W wU? Ë˙ Ë p†W —«“W Ê«œW Í—˘“W Í…ËWM «uÖ w …ËW?U W Í…ËWz ¨Ê…œWMU?$Wz …—U ÂWz X|d?~…ËW È˙ ÊËuW w …ËU w? ö Wz …—U˛ w? OzU? Í…ËWz Ë åWW?UOO?«d ˘d?O wUO? ö W?zò W…œUU?z «bUHW?z wœd …œU?OÄ


267

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Ë WOO«d ˘dO «bU? …—WJUHWz Íbœ W ÆåWOOWüWï Ë wUM?Oz wUO ö Wzò W W ÊïÇ Ë Èd?J wÇ …Ëœd? ÊUOU?AO?M …œ Ê«ËW?z ¨Ê—UO?dÄ—W w«d? ˘dO? wL ?O? WW? —W «œWœdJ«d|Ë ÍWA? W ÂW Æs|—bU?$Wz ÊU …—U „W…“«bW?z ı W Ë ÈdJ ËW?z «œ…—ËuM? ËW Ë …u??O«“ Íï?? wU?O??ôW? Ë W—U??O?d?Ä—W Í—Ëu?M Íœ—ËW? Ë d?œ—Ë wJ?}??$—W? —W??Ö Æ…Ë«dJ?U??A?O?M? ?…œ Íï? W? …Ëœd?? …œU?O?Ä w?U?H?W?z ÍW?W? …bUïMO? ÍW˘dÄ ÂWz 5MO…œ ¨s…b ‰UU?Wz wU …—UôWÄ wœd …œUO?Ä wWOïÇW ËW p}W —W ¨…ËuU?NJ}Ä w …Ëô Ë w …—W Í—Uñ Í…—ËWÖ —U~?} w W…—U˛ W Ë …Ëœd?J?U?—…œ ÊU??? W??O??O??«d?? ˘d???O? U??Ö“…œ W? „W?U??Ö“…œ Ë ÊW?ô Ë e???}? W?«—U?ñ? …œd —W? WJ|—Uñ ÊU ?œ—u wU …b?uÖ ÍbU Ë˙ Íd?Wz wœd —…œ Æ…ËœdJU?…œUOÄ w? ??u??}?Ä …—Uñ? ÂW?z w?œd?J}??W?? ?}?? ÂüW? ¨ÊW? …b?—…œ f?W? wU?? W??O?O??U?O?? wJOM W w? WU«u Ë «d ˘dO p|d?JW Ë WJœ w Ëuâ Í—Uñ? ÊU…œ wœd —…œW ‰UH?Wz ÆWW wW?†Ë…œ Ë wWüWï? ÍË«—“W«œ Ë U?Ö“…œ Ê«bWÇ wM ?J?|˙ Ë …—ËWÖ w?MO??…“ Ë ÊU?…“ Ë U?? Ë U? W? W? —˘“ Í—U?ñ? p}?? ?˙ W? W?O??O? ?d W?U?U? ÂW? ÍW WU Ë˙ Í—Uñ wœd —…œ Í«Ëœ p|bu?Ö wbU Ë˙ WËu/ ï ∫ÊË«d —…œ «œ“«ËUO Í—Uñ? p}†W?ï? wœd? —…œ W w? ?u}?Ä ¨…ËW?W w?UO? w?W«œd? —W ÊW?ôW Ë d?J?W? w?œd?? …œU??U?z W?Ëu?/ï? ¨W??O??O??U??O?? …—U?ñ? ËW? “«ËU??O?? …Ëu?W? W?J?œ Ë 7?«—U?Ä Íe?}? w?œ—U? Ë d?}??ï? w?œ—U? Ë Êœd? …œU??U?z Ë è?ï? w?œd?? …œU?U?z Í…ËWM ?«uÖ ï WJœ Í“U—W? wM}U Ë q?“ Ë UçOz ÊU…œ w?M˙u} Ë Êœd? …œUUz Ë U?ÖËœ—ï?z Ê«bW?Ç w?UœU??OM? wU??—W? wœd?? —…œ ¨s|—e?|u?Ö…œ«˙ W? ÍW?U?W? ËW?z Æb? ì ÊU?O?œdJ?«ËW?UÄ Ë ÊU? …Ë«—e|u?Ö«˙ Í—˘“W? Í…ËWœd? ï? ï W? ?U w?M|u? ËU w?U …œU? W?Ñ˘d? W ÊU?OœdJ?}W? ?} W? WJ?œ Í—Uñ? Ê«œW Ë ÊU?…œ Ë WU?Wz ÍWU?OO?«d? ˘dO w?J}œd? …œUO?Ä wË…˙ W ÊU?ËuW ¨…Ë«d?A? W w «d?} ÍU?~†Wï?

uJ†W ¨5 «œ—Uñ „W Â…œ—WW WL}z «œW«Ë«d W˘dÄ ÂW ÆÊË«dJ}W } «bU …—Uñ W W?«—Uñ ÂW? gOJ}?W —W? ¨s«b?O«d ˘d?O w?«œ—Uñ Íó?|—œ wJ}? ˙ Â…œ—W?W ÊË«d …œU?Uz “«ËU?O wU?J†W Ë ÊË«—œ …“«ËU?O wU?W ÊWôW? Ë “«ËUO? wJ}M?|u Ë W?O—UO?dÄ—W? WO?O«d? ˘dO w?U U?U w?}ÄW gO?J}?W —W ¨ÊU?Oœd? …œUO?Ä ï Æ…Ë«—œd}áO}Ä W …Ëb«˙WÄ«˙ ÍW —Wz ËWz Ë …uO«“ Íï wWOôW Í—Uñ ÍWUW? ËWz ¨WËu/ ï ¨U …œ«Ë W«—Uñ ÂW?z ÍWUOO«d ˘dO Í—W? …—U

…ËWMM|“u?Ö…œ ÊU …buÖ ËU ï ÊU W?àÑï W ÍWU?W ËWz Ë Ê…œWz ÊU Wà?Ñï wœ—U


268

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

ÍËË˙W? ¨…Ë«—œd??}??á????O??}?Ä ÍW?M?|u??? ËW?z w?œU?M? Ë˙ ï? X?|˙u?? …b??O??}? W?? Í…ËW?z Ë w«d? ˘dO? ÍdW?z p}†W?ï U?NW ÊU?Wz Æs«“W? —UO?dÄ—W W? ÊUï …ËW?O?O ö? Wz Æs«“U —U?Od?Ä—W W «œW«—U? ËWz w«b?U$Wz —W? «—W W? ÊUï Ë ÊW? …b}?W ?} Í—U?ñ Ê«œW? ï? …ËW…Ë«d? œ—Ë W?œdJ?«d?|Ë ÍË«œËË˙ ¨…ËWJ?|—W?W ¨«œW?W?˘dÄ ÂW? wJ?|—WW ¨X?|dMO? p}? ?AÖ „…Ë W? WU?…—U Íï? X}?à}?U W w? …Ëô ÍUO?UO? UN?W W«uUO?}Ä sJ—W? …ËWUOW«˛˘˙ …—U?ñ ÂWz wœd …œU?OÄ W ÍW«ËWz ¨…ËW?WJœ „WUU? êOW Ê«ËW?z Ë …ËuU …ËWUï? Í…Ë…—WW W? ÊW …œ…œUO?Ä p} «Ë Ë d?Wz WOO? d Wd|œï wU W?OOdW W p}? W W«uO}Ä ÊUËU bï?L~“ Æ5 —UOdÄ—W? O} ËU Í—˘“ w?J}?U?W U? …œ«Ë W? w?WüW?ï? w ö? Wz ÍW?œd? …e?O«d? ˘d?O W? ÂW ËWz „W ¨…u|˙W? U UO WO?«d ˘dO wU U?U Êd|œï wUN?O wU UOU?O UÖ“…œ ÊU?M?Oz Íô ÊËu?—U?O?dÄ—W? w ?W? X}?…œW? ÍW?O?W? W? U W?O?O? ö? W?z W? ?W WWW?W ÂWz ÊUËU w?ËuÇïW ÆÍ—U WÄ«d? wœd …œUOÄ W? X}d~|˙ Ë UJ ? Ë—œ W? wM?O??A? W? Ë ÊU??O?z W? ‚ö? W?z Í…ËW?bW?? „Wu?Ç ¨W??O?O? …œU? w?JW?W??W? Ë Xï? ï†ï?® w ?}? W? ËWz ¨Wd?|œï? wU? W~d?Ö W?e?OUJ?O W? WJ}? W? ÊU U?Ö“…œ W? Ë U? …œ —W? ?}?Ñ f? U? Íô W?O??«d? ˘d?O Í…—u??O W? ”U Íó?|—œW? ©«œWd?|œï? Â…ËWz Í«œËW? «œ…d} s …ËW? «œ W® ÆX|ËœWz W?Ox? W Ë …—uO? ÂWz Ê«u} Íb?…uWÄ ï X}?…œ —WM|u W? WW ÂW?z ï ¨Â…bUA?O œ—u Í—WM|u? W WU ? ÂWz Íï W?OO Æ©…ËW |˙W~ Íï W W } Íœu

ËËœ wU? W?ËuÇï W? W? ¨ÊU?ËU ¨‚ö? W?z —WW? «bO?œd? W? wË…˙ ÊU?W? W W p?} WW? …ËWU U?Ö“…œ W ‚ö? Wz Í…ËWM? W W? U …œ W?d|œï Í…—ËW?Ö Í—Ud?O Íô Æb˘d Ë .UN —˘œ W 5 d ‘…—UdO ËËœ ËW?z ¨s«“Wz Wd|œï wU W~dÖ W —Wz …—…ËWËu ÂW?z X}…œ Í…ËWz Ë W†«—ï?L} wJ|—…ËW?Ëu «b—WËW W? ÊUMOz .U?N —˘œ ÊUMOz wœd? ÍWWW gb˘d Íô ÆÊWd?|œï wU UÖ“…œ w†«—ï wJ}?W WUJ W? ÊU??MO?z —Ëu? ?u? ¨X?}? ?…b?†W?N??O?}Ä —Ëu?? u?? WJ?}? —W?z w?†«—ï? wJ?|—…ËW?Ëu W? w?U?NJ?}Ä ËU?W ÍW?†…˛Uz ËW?z Ë w†«—ï? w?J|—…ËW?Ëu W?U? …œ …ËW†«—ï?L?}? wJ?|—…ËWu? Æw?U? ??—U? w?J?|—…ËW?Ëu —W?? W? ?|˙ï??Ö…œ W«b?J?}?W?? —W? Ͳïï?J?U? Ë w?˘˙ U?NW b?˘d? Ë .UN? —˘œ «bJ?}U? W X?}†…œ ÊU?ËU (Bauman, 1989: 18-19) W Ù«—ï wMOA W? W ÊËuW—«œUÖUz …ËW ¨…uOMO ÊUOW˘dÄ ÂW?z wU WçO…“ïÄ …ËË˙ …—ËW?Ö wU?…—U X?}?…œ ¨Íï ÊU?M?Oz W w? |—U?Od?Ä—W Í…ËW?bW? Ë ÊU U?Ö“…œ


269

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

¨W?OO? Wd|œï? Í…ËW?œdJ…˙ „W?UU? êOW? ÊUËU? ÍWM? …˙ 5MO?…œ „…Ë Æ…ËWU? Í…ËWM? W W? WW?UO?dW? ËWz wœd? «dJU?z uJ†W ¨…Ëu? ?O†U —U?O? W „U? „…Ë ÆÊW …bO Ë—œ …ËW WW WOO«d ˘dO Ë ‚ö Wz Xï?Ä ÍdJ?O W? ÍWU?~d?Ö W?OO? ö? Wz W?M …˙ ËW W?J}? W ÊU?ËU ÍW?WM? …˙ ÂWz Ë ˜˘d …ËW WËË˙ b?WÇW Êd|œï wUM ö? Wz —WÖWz ¨X|dÖ…œ ÍWd|œï? W Êd|œï Í…ËW?b?«˙W??Ö w??†ËW? Êd?|œï?? X?ï?Ä Íd?J?O??? ¨ÊU?? U??Ö“…œ w? ??…œ W??«b? ‚ö?? W?z W? Íï? ÊU??MO?z Í…ËWœd?? ÆÊUï? ÊU?? WU??M?Oz Íœu?? ï «œW?z W—U??O?dÄ—W? Í…ËWz wUAOËU d|˛W W—UO?dÄ—W W wœd W«˙ Ë Ê«œ—Uñ Ë ‚ö Wz Í…ËUÇ—W wU?u~} w?J|—W? …œUOÄ w?†˘˙ UN?W ËWz Ë ÊËu?U …Ë…ËWz ÍË—W?W ÊU? …—Uñ W«u?Ö ÆÊUËU Íô Êd|œï XïÄ w ö Wz ÍWWW wU WOO ö Wz WUÄ W WJ} W ¨…uOMO ¨U? …b?} Íb?W? ©«œWd?|œï Ë X?ï? ï†ï?® w ?}? ? W ÊU?ËU W? WJ?œ wJ?}†U?

‘W?Wz ¨«œ år? ?O?òË åÊËu? W?òË åw ?}? WòÍ«ËœW W?Wd|œï? w?«Ë…œ—W w«˙W?Ö ËW? ˛œ W? X}? WU?O?O?U?? wJ?|“W?Ö…˙ Ë —W?ÖWz Íd?~†W? W?A?O?W? Wd?|œï? U? …œ«Ë X|ËWUU? Ë ÊW …œ ÊUï wËu?“«ËUO W Íd?Ö—W Ë Êd~ W X|ËW?UU W WWU? Ær OW p}W WM w?†U?M? W?? ¨Í“U??W???A??O?Ä ÍU?~?†W??ï?? ¨…“ï?†U?z w? W?…˛˘d??Ä W?d?|œï?? ÊU??ËU? Íô w?M ????J|˙ w?W? ?U? Í“«u?}? ËËœ …ËW??OËËó??}? ÍËË˙W? ¨WW?d?|œï? Íï? ËW?? ?«˙ U~?†W?ï? ÊU?O?W? W ¨…ËU?M}?N?W—W? ÍU~?†W?ï? Í—Ëu ?u? Ë wW?üW?ï? Ë wU?O? Ë ÊU?W?—WÄ w?L? ??O? Ë œ«“U?z Í˙«“U W? W«ËU?z˛˘˙ ÍUÄË—ËW?z w?U? W?O—«œW?U?—W? W W?üW˛˘˙ w ïK w?U W?OO ?OU?Oï? U~†Wï? ÊUO?WËËœ ¨…Ëï W?—W ÍUb?O ËËœ ÂW?z Æ«œW?z Ê«Ëu??W? w?U?W? Ë Ê«Ëu??W? ï? —U?ñ? «˙…Ë…—W??W? W?†Ë…œ «b??O??}? wL O ÍËUW ¨p—U ÍËË˙ ÂW ¨…ËuW ÊUOUMOz Ë ‘WÖ ÍËË˙ ÂW ‘WL O Âe“U? Ë Âe?OU? w?L ??O? ÂW Ë —ï??W w?W†Ë…œ ÂW? «bO?ÄË—ËWz Í—«œWU?—W? wËWJ?…œ p|bW ÂW «b?AOU? WOO?üW˛˘˙ U~†W?ï wL? O? ËUW ¨X}…b?J«œW W W?O?O?«d? u1œ Ë Âe?O?U? Ë ÂeO?MO?U ? ¨ÊU?ËU ÆÂe?O?MO?U ? ÂW? Ë wWüW?ï?

W?OOËËó?}? …˛˘dÄ ÂWz Í“«ËU?O wW?—W ÊU?OJ}?—W W«u?O}?Ä ¨…ËWU U?UO? Wd|œï? ÂeOU W U? …œ ÊUËU W «Ë ©«œWd|œï Ë Xï ï†ï® w }? W …bœ ÂWz ÆÊW~dÖ wU? W?OO?J˛ï? …—WÖW?z W p}? W „…Ë u?J†W ¨X?}MO?W Í—«œW?U—W? W p?}«œô „…Ë W?—ï ËW s?—ï ËËœ gO?eO?MOU? Ë Âe?OU? ÆX}?UMO Í—«œW?U—W? wL ?O?


270

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

ÆX}M}N UOW?—W X}«u…œ Wd|œï …ËWA|ËW Ë Í“UWAOÄ ÍU~†Wï? ÍWUOOUO (Bauman 1 9 8 9 )

Ë Âe?O«d? ?O Ë W?O?O«d? u?1œ ÍËËó}? ï? UN?W W?d|œï? ÍËËó}? X?|d U? …Ë…d?} ï UNW W?d|œï W…—ËWÖ w WW†W ÊU?ËU Í˙…ËUW Æ…ËWMWJ—Ëu ˜˘d w?U WU Ë wW«œW?U W w? |ñÄ «œ˘ñW? ÍWUO?œ ËWz Ë …ËW |d?J—Ëu wU? WWô W? ÊWô „W W? p?|b?W?…˙ W? b?U??ï?M?O?? Í—W???ÖW?z Ë ˙W?? Ë 7?u?? Ë Í—«˛W? Ë w?U???? W?U? Æ…ËWMW UO Wd|œï ÍËËó} W Ë Wd|œï wU …bW…˙ ¨…ËUW ÍËU ¨…Ëu Ë«ËW Wd|œï? WOO …ËWz ÍUU Wd|œï W W?UM …˙ ÂWz ÊUu~} Wd|œï? v WL?}z ∫X}†…œ ÊU?ËU ¨…Ëu ?O†U W†W? W —UO ? W „U „…Ë ¨…ËW?…Ë«dJ…˙ ¨«bULAOUAO? «bAd A}Ä ÍWÖñ W „…Ë ÆåWUL†WÖW U A?} Wd|œïò Ë sW UM†W W W?Wd|œï? Íœu? uJ†W ¨W?O?O Wd?|œï Í…ËW?œdJ…˙ ¨ÊU?ËU Íô ¨Wd?|œï X?ïÄ «bOJ?|uœW Wd|œïW ÊU?ËU ÍWM …˙ WUU? ÂW Æ…ËWï W «b?OWM …˙ w WO?b…uWÄ ÍW …uœW ¨Wd|œï? wU We…˙ Ë wUO Ë w—Ëu? u …d} OUï W?KW W WWM …˙ Ë ‚ö W?z Ë WI?O W Ë üW?…œ Ë WHd?W Wd?|œï ÍWU?A}? ËU ËW WW?M …˙ «bœ ÆU …b} wU …—UuÖ ËWz Wd|œï wUO? Ë wWüWï Ë wWW ÍËËó} Í…œU? wJ|—WM|u ËuW w?œd? WM? …˙ ÍËËó?}? —˘“ w? W?…œ«˙ U …ËËó?}?? ÂWz W? X?}«“…œ W?…œU? W?O??O? ?«˙ Êd|œï? ÍU~†W?ï? Ë Êd|œï Í—U?O?ËË wU? WO?O …—W? …—W WU?Ä ¨wWï? Wd|œï? ÆÊ…œUUz «bOWM …˙ Íbœ Ë WM …˙ ËUW X?ïÄ ¨Êœd?J?U?L?U? …Ë…—W?W? W? W?d?|œï? ÍWU?W? ?U? …bW?…˙ ËW? —W? ?«—W? ¨5 Ë«dU? Ë —U U Ë …œU? Â…œ—W ÊU W ? W U …b?}á ?…œ …ËW†U ËW W?d|œï Æ…ËWM?M}?…œ ‘W?…u?}? ËW «˅œ—W? Ë ÊË«d?UW? Ë “ï†U?z Ë ÊWô …d? ÊW? X —˘“ ÍdJO W «œUM}Ä Í…—uM} U«u ËWz ÂüW ¨W?†Ëu wà W wüW…œ Wd|œï XïÄ ÊWö} wJ|“«dUz „…Ë è W Êd|œï XïÄ ÍdJO WWz Í«˙…—W ¨«œW"O}Ä Êd|œï X}MO …œ „WUÖ“…œ „…Ë uJ?†W ¨X} U WOOWU WOO ?«˙ Í…ËWM“˘œ Í—U W X}MOU W ÊULU «œuA?}Ä wU …˙WÄô W WL}z® Æ«büW…œ Ë e} wU? WOb…uWÄ ËUW r Ëu …ËWœd?JUÄËËœ W? Xu?}Ä «œ…d?} Ë œd? WWW?W? ÂWz ï —U?uO Ë ”U?—WU? Íbœ W?O?U??OM?†œ W? p?|bW? —˘“ w? W…œ«˙ U? W?J?}?U?ï? W?d?|œï? X?ï?Ä …Ë…d?}? Æ©U? U?


271

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

ÊUuÖ Ë wUOM†œU W p|—ï «bOM|u? W Ë …Ë…—UOdÄ d|˛ WU …œ Wd|œï wU …œU ÂWz ÆU …œ d…—ËWÖ ÊËu“«ËUO Ë Êœd —UO?dÄ Ë ÊËu wU …—ËuM W U …b Ë—œ «œWO? «˙ ËW ÊUM?«œ W WJ|—ï? uJ†W ¨W?OO è W? wœdJ WU? } Ë Ê«b?|ñ WUU?uÖ Íï wW? U Í—ËuM è? W W «œ…ËW WU?M«œ ¨5O U…˙ ÍU«u è? W wU U?«u W

w?U? Í…ËW?«˙W?Ö «œW?U?O?? ?«˙ ÂW? ÊUM?«œ ¨5? d?O?~? ?A?Ö w?A?O?U? W??L? u?? Ë WW? ÂWz ¨WËu“ï?†Uz ÂWz Í…ËWz vW ¨ÊU …œ—U?œ Íï ï Ë U~†W?ï ï Ë UOœ ï W?Ëu“ï†Uz wœd?J~…b?} Ë …ËWM?ñ Ë ÊœdËU?W Í—U ï? ¨ÊU …œU? WU?M}Ä W? WËuWM?LOK?W åÊœ—u? ?} w?Uï? ò„…Ë Wd?|œï? ï?Ä wU?ï? ÊU?ËU …Ë…ËË˙ ÂW Æs?WU?“ï†U?z ËWz è W wU …œU WA W ËU WMÇU W ÍWUO“«ËUO ËWz wœdJ†Ëu wUï ¨X}MO…œ Æ…ËW? ?…œüU? w ö? W?z Í—Ëu? u?? wU? W?O?—U? «Ë«œ Ë U~?†W?ï? w?U? …ËU W?U?M}?Ä Ë wJ?}«b? WU w?Uï? „…Ë Wd|œï? Xï?Ä wUï? U? …œ ÊUËU? W «Ë W?WW?z—W Ë …ËW?b?«˙W??Ö w?U?ï? „…Ë W??U?ï?? ÂW?z —U???J?|b?W? Ë X?}?M?O? ? Ù«—ï?? W? …—ËW??Ö (Beilharz, 2000: 19) ÆUJUM}Ä Ù«—ï Í…ËWU˛ ÈuW—W w…ó?|˙ Í«“ËW Ë Í“ï†U?z ËU ï U?Oœ Í…ËW«˙W?Ö ÍUU? Wd|œï? Xï?Ä WUU? ÂW W Ë éO?dÄ „W ï …ËWM|dJ?—u X|d U W? ¨ÊU WO“«ËUO? Í…ËWËuóO Ë ÊU? W …b?œ ÂW ¨Êd?|œï? Xï?Ä Íd?JO? Æs?|d? b?W «b?O?x? W? Íb?œ „W Ë …—u?O? „W ËU? Ë U?…˙ wW?I?O? W? W 7?AW?Ö ÍU?«u W? —W? ?«—W —U?JU?u?Ö W?J|d?JO? ¨«œW?O?U?ËU ËWz Wd|œï X?ïÄ ÆU…˙ wWOOï?—U Ë Â“W Ë Â«eO wœdJ Ë—œ Ë ËU?…˙ wMOU Ê«œ Ë s}…œ «œU?Oœ Í“ï†Uz W Ê«œ W?OOx W? Ë è W «bO?} W WWW? U W—W?uW …ËWU?O A?Ä W 5U w?KOU w?9W wJ}?J˛ï WA?OW? ÊU …Ë«œËË˙ W s?}…œ «œ…ËW —WW Èu?W—W Ë Â«Ë…œ—W X}…œ «b?O} ÊUM?Oz WWUï ËW?z Wd|œï XïÄ ¨W?OO «œWJ?bO?«ËWz ÙW?ÖW ÈuW?—W ¨U?J ¯ïU?œ ÊU W?UM?}Ä Ë ÊU? UU? Ë ÊU W?O?O ?«˙ wU? W?œd? UM|Ë Ë ÊËu?Çï w?Ëu? O?…ó|˙ X?}…œU?U?z Ë X|ËWJ?J|˙ ÊU?O?U U?U? —W?W ¨Ê«Ëu?W ï W«Ëu?W w?œd W? w—W?uW? Êd|œï X?ïÄ w—W?uW ÆX?}MO? Ë ÊU? UU? —W?W? W?«Ë…œ—W w?MËW?JJ?|˙ Ë …ËWœd? W?U?M}?Ä ÈuW?—W? w—W?u?W ©≤∞ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® ÆÊU WO «˙ X|d?«uU? X|dJ? ?U p}?ïÇ—W?Ë X|dJ? ?} w W?O?OÇ—W? Wd?|œï «b?A?OU?ï? W ÂW?z —W? w?U?? U?~†W??ï?? Í—˘“ ÍW—˘“ w?U?˛ Í…u?}?Ç—«u?Ç W?d?|œï? ¨…ËW?? ?|dJ? ?…˙ W Æ…ËWUJ…˙ Íï? wU˛ wU …u}Ç—«uÇ X}?«u…œ ˜˘d „WUU ıW ¨WW…d?} Wz


272

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Í…ËWz w?UW? WO?O? p|e?} Ë wU?O? Ë ·uW?KW? êO «œU?O?œËuW? W «b?O ?«˙ wL?…Ë Í«ËœW W? X}W? wMUz w?†uu?z p|bW? —WÖW? ¨…ËWU?J…˙ Wd|œï? X}?W ÆÊU …“˘dOÄ WOOMUz W …œ ËU ï ÊuËW ÊUNO Í…ËWb«˙WÖ

ÍËË˙W W …ËW«b~…˙ Wd|œï XïÄ U Uz ‡ 1 0 ø«bWËËœ wUNO w~W

Êd|œï XïÄ ÍdJO wU WO ËËó} …ËUÇ—W W Êd?|œï Xï?Ä ÍdJO? —U?O ? W „U? ¨«bU/U?AO? «œWW? ÂWz ÍU…—W?W „…Ë ËWz ÍËË˙W? …ËW«œ—U? ï ÍW? …ËUÇ—W? Ë …ËW ?}? W…œ …ËW?WËËœ w?UN?O? w~W? ÂW Íe|˙W W? …ËWM…bUA?O …ñ|œ bWÇ ËWz W?Jœ wJ|—U U Æ…ËW? }M|˙WÖ…œ «œW?~W wJ}M?O WàÇ«˙ Í…ËW«œ—U? „…Ë ÂWËœ w~W Í«Ëœ ÍWW?Wò ∫wWu?OËu …Ë…ËË˙ ÍW?W??W?? ÍW?Öd?}? «œU??OU??L†W?z W? ¨wW? W??U?$…—W? Æ«—Uz W?M?U Ͳï?ï?L? ??W?z Í«Ëœ ¨‘W?Wz Í«Ëœ ¨œd? ÍU/u?W? Í—WÖœU?O?u «œU?…—W? W? ¨UI?u? —ïH?J«d? XïÄ W?A«—bWWÖ Ë …ËWËWJ?} ÊUWJœ ÍWW?W wÄïÄuI? gOUUÄ ¨Í—WÖœU?Ou ÍdJO wU …ËU?Ç—W Í…—U—…œ —UO W „U Í…ñ|œ bWÇ ÂW?z ©≥∂ ‰® Æå‘W Od|œï wU?$Wz W W«u?O}Ä Íe|˙W? ÆWOO? «b} ÊU?O WO?“ï†Uz êO Ë Ê«d?JUz Êd|œï? XïÄ Í«Ëœ Ë Í—W?ÖœU??O?u U??…—W?? W «b??W?ËËœ wU??N?O? w?~?W? ÍËË˙W? «œ…ËW?«œ—U?

WJ?œ w WU«ËW? Æ…Ëu«bW?Ä Wd|œï? XïÄ Ë d? åwÄïÄ Ë oò p?|bW Ë Í—W?ÖœUO?u w?U??N??O?? w~?W?? ÍËË˙ W? W?…ËW?«œ—U?? ËW?z ÊU??W? Í…Ë«d? ó?|—œ W?d?|œï?? X?ï?Ä ¨…ËW?U? W…ËU?M}? w?J}? ? Ëu?W? «œU??…—W? Í…Ë…—…œ Ë U??…—W? W W? «b?W?ËËœ ÆgOd?|œï XïÄ ÍdJ?O Ë Í—WÖœU?Ou Í«Ëœ ¨Í—WÖœU?Ou ¨—ïHJ?«d ÍWU?Uu WMdÖ«b?}Ä ¨s…bOUA?O —UO W? „U ÍWËuÇï ÂWz —WW p?}$—W sd ?OU…—W —UO ? W „U ÍWœdJU?AOM …œ ÂWz «b?O «˙ W ÆWU? ÂWz w «˙U Ë W?†W —WW g?}??Ä ÂüW? ¨W?W??†W? …Ë…—W??? —˘“W? Êd?|œï??? X?ï?Ä Íd??J?O??? w?U??? …ËU?Ç—W??? ï? s…b WM}˙u—W åWOWWM—Ëu ò ËW !—W U U…—W WüW ËWz Í…ËWœdJ «˙ åwW?W?M—u? ò W? Íœ—u? ÍWM? …˙W? —U?O? ? W „U? ÆW?…œU?Uz «œ…ñ?|œ bW?Ç ÂW W?

ËW?z w?œd??? —W??…—U??Ç ï? p?}?«b??†ËW? „…Ë Íï?? ÍW??? W?? ???}?? ??? Ë U?? …œ —U??? ?«ËU? Í…ËUÇ—W? «œñ|œ v U? ËËœ W …ËWU? U …ËW è ¨U? …œ—UO?MA}?Ä å°°°WO˙u? uW? ò


273

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

wJ?|—WM|u? ËuW ÆU?JUA?OM ?…œ ÊWôW?W Ë “ï†Uz w?WW? ÍWU?Uu? —«uÇ WU?Uu? ËW p?} W—W? wU? …“«ËUO? …ËUÇ—W? wœdJ?UA?OM ?…œ X}«“…œ …œU? ËW ÊU?Oœd e?˙ ¨WW @d?Ö w ?«“ Í…ËWMO†ï?J} Ê«bW?Ç W ÊUO? u?}Ä WU?OdJ?O ÆWMOWJ}Ä ÍWU ¨«œuO Ë W ˙ ËËœ W WOd}UJ—U …u} ôW? „U?? Í…Ë…—W? ÍW?U??? ÂWz w?U? W?†W?W p?}?W? «œËu??A?}?Ä wU?? …˙WÄô W? W W? WU?L? u? ÂWz W? …Ë…œd? —«œU?ÖUz …ËW? ÊU?—WM?|u Ë …Ë…œd?J ?«˙ ÊU?—U?O? ? W ÊU?L?â??O …ËW?O?O??W?W?? Ë ÍdJ?O? w? ˘—…ËU ÍËË˙ W? W ¨7?«˙ …ËW?O?ËËó?}? ÍËË˙ ËW? —WM?|u? Â…œW??"†ËW? «œW?W? ÂW? Æs}?†…b?}?Ä WU??Od?J?O? W?U??Uu?? ËWz Í…—U?—…œ W Ë W?W ÍWJ?œ Í…ËUÇ—W? Êd|œï? Xï?Ä ÍdJ?O W? …ËW?W? —«œUÖU?z WU?O?O ?«˙ wUNO w~W? W W Ë WW åW˛ïïL Wz wMO WàÇ«˙òW? Íb…uWÄ W „WUU êO w??~?d????Ö w?? W?…ËU??Ç—W???? —W? W????W??…œ U?W??Ä ‘W???? ???W??W??? ÂW??z ï?? Æ…ËW???W??ËËœ wJ|—ï?O˘ñÄ wMOËu? W Êd|œï XïÄ Íd?JO wU WA?˙uÖ…˙ wœdJUA?OM …œ —«uÇ W Êd?|œï Xï?Ä ÍdJO? …˛ïïO?ï ÂWz Í˙…ËU? W Æ…—Ëu ?u ÍU˛ï?ïO?ï ÍdJ?O? wU? …bW?…˙ W p|b?W…˙ ÊU?O?J}? W—W? W …Ëu?U …Ë…“«ËU?O? Í…ËUÇ—W? ÊU …ËUÇ—W (Wilterdink, 2000: 11-17) ÆÊW …bUAO?M …œ Êd|œï XïÄ ∫W 5 d ÍWKÄ W ¨…—Wu ÍWU Êd|œï XïÄ ÍdJ?O wW W Í…ËUÇ—W ∫—Wu ÍWU ‡± ÍU?…—W?? W? Æ»…œW?z Ë U?? U???O??ï?? Ë w?K?O?J?W? Ë Í“U??U?M?O? Í—W??u? g?O??W?? W? Í—Wu? Ë U?IO?u? Ë »…œWz w?U? …—«uW —˘“ w?J}?W—W? «œ«ËUz˛˘˙ W …ËW?U? WO?O? Æsd?|œï? Xï?Ä Í—W? ? …—U? Íd~?†W W? ÊËu?UN?W?—W «b?“U?UM?O Ë Í—U? …u?}? s ÆÊd|œï Í“UUMO Ë »…œWz Ë UIO?ï Ë —Wu W Ê“«ËUO …Ë…ËË˙ —˘“W ‘WUWz WW—W W?JuÇ ¨r …ËU Êd|œï? XïÄ ÍdJO ÍW~?dÖ …ËUÇ—W ÂWz —W?W «œ…d} Í—WM?|u W? —˘“ w W…œ«˙ U? Wd|œï? Xï?Ä wU W?O?O…œWz Ë Í—W?u Ë w—Ëu? u?

ı —ËËœ W ı ¨œ—u wUUz wJ|—WM|u —W „…Ë ¨g?—UO W „U Ë ÊUMUz U œ—u

«b?OW? W? ?} ? W Ë W?O?O Wd?|œï X?ïÄ ÍW?O—W?u …bW?…˙ ÂWz Í—«œU?ÖUz pe? W ÍbW? W~dÖ «œ…d}? Í…ËWz Æ…Ë«œWM}Ä w W?OO~dÖ ê?O Ë …Ëœd wï«—W? ÍË«ËWW W …ËW?W?ËËœ wU?N?O w?~W? W —W? Í—U?Ö˛˘˙ W —Wu? ÍWU? W? W…ËW?z sWJ? ?} ÆX|d…œ«œ Êd|œï XïÄ ÍdJO wU W~dÖ …ËUÇ—W W p} W


274

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Ë —u?O Ë e}? ËWz Êd|œï? XïÄ ÍdJ?O wW?ËËœ Í…ËUÇ—W ∫W?W?W ÍWU? ‡≤ …Ë…—U?u?O? «u??«d? w??…—W? w?u?W?KW?? W W?? WW?W? ?U? W?O??O?W??W? …“«u??}? W?J?œ ÍU?«“ Ë ·u??W?K?W?? Ë —W??Ëu? —˘“ Íd?J?O? ËU? ï? d?«Ëœ Ë U?? …b??}??á?? ??…œ W?W—W ËWz w?œd …e?—uO w?U$…—…œ „…Ë X?}…œ ÊUW?…ËUÇ—W? ÂWz Æ…ËW ?|˙WÄ…œ W?W—W W?†W?ï ËW?z ÆÊœdJ}?Ä ÊUU?L?} «b?W? W w†U? W W? 5?MO? O? WU?O—Ëu? u?

¨ÊœdJU?LU? «bW W? w†U W? ÍWOO?|u WO“U?UMO? Ë wIO?u Ë w…œW?z Ë Í—Wu ÆX|d? …b ?Ë—œ ï ÊUO?OW?W w W?UWM Ë s?|d …œ …e—u?O «œ—Uu?O w …œ—W?W W Æ…ËW? |d ?«uÖ…œ W?WW? ÍWU ï …Ë…—W?u ÍWU W? ÂeOd?|œï XïÄ ‘W?W wIO?ï Ë w…œWz Ë Í—W?u wW—W „…Ë U…—W? Êd|œï Xï?Ä wMO«Ëñ}? w—u

ÂW ¨Èd? …œ…e—u?O «bO?dJO? Ë wW?W w ?Uz W d?«Ëœ ¨X}…bJ?«œW Í“UU?MO Ë W Êd?|œï? XïÄ Íd?JO? wU? W?O?O?W?W W? …œ 5?W W? W«œW?W ?U W?œd …e?—u?O ÂW Æ…ËW }…œËx? «bU WOOWüWï W? «“ Ë WWW ÍWU? ËUW d«Ëœ Ë s…bJ«œ ÆX|—œd}˛…œ Wœd …e—uO ÂWz wU WOO …—W W W†ï W „WW W†ï W —UuO …Ë…ËË˙ XïÄ ÍdJ?O ÍWU W?MU wWN?} Í…ËUÇ—W ∫ÊU?J|u WO?OWüWï? …ËWMËe ‡≥ Ë wU?MOz W ?«“ W ÍWUO?OWüWï? …ËWMËe ËWz wËu? Ë—œ W W?OO d? Êd|œï ‘W«ËWMËe? ÂWz Æ…Ë«dM} ÊUåÊU?J|u WO?OWüWï? …ËWMËeò ÍËU «bU? WOWüW?ï

…—W WËd?Ö «bO?} W? UOU?O w?WüWï? Ë wU?O Í…ËWMËe? p}†W?ï W 5? d wW? U w?Uu Ë @?…œ Ë e} Í«ËœW? U~†W?ï ËU w?U …Ë«dJ?á Ë @…b?} Ë “«Ëô ËW?z Ë U~?†W?ï? w?U?NJ?}?Ä W —U? Ê…ËW?z Í—U“«u?? ‘W«˙W?Ö ÂW? Æs?|˙W?Ö…œ «bU?ï?

Æ…ËœdJUu?A} Ë @…b}? Ë e|Ë«—WÄ w«ËWz W ÊWJ? üW…œ ÍWU …œüU? …“«u} ÍËË˙ W? WüW?…œ Ë U?~†W?ï? Í…ËW?œd? WW?U?O|u? …ËWM?Ëe ÂW?z w …—W? w?$U?Uz wJ}œdJdÖ—W w|˙W? ‘…—U ÂWz wœdJ}W } Æ«bO~…˙…d? Ë w~…œ…d Ë Í“«ËUO Ê…œW"U$Wz …ËWUËdÖ ËWz Ë ÊUï wW ?U wUu Í…ËWA}ÄWUM} Ë X W—W W?«ËWM?Ëe? ÂWz w? ?A??Ö w W?…u?}??W? ÆÊË«dJ?U?U? Ë Ë«d?J~?…b?}? Ë Ë«d?M}?ÄW?Ç W?

WOM?Wz ¨ÊU…dUz Í…ËWMËe? ¨ÊU~†Wï ËU w?U …Ë«d e|Ë«—WÄ Ë “«Ëô …e?} Í…ËWMËe ¨ÊU WOOW«ËWW WW Í…ËWMËe ¨ÊU …Ë«d œUW …—Ëu u ¨ÊU …Ë«dJ~…b} Ë „Ëuâ «œU?~?†W??ï? W? Í…ËW? “«ËU??O?? w??J?}? w?U?˛…u??}?? w?U?? wœd?? «Ëœ Í…ËW?M?Ëe? w WÇ Í…ËWU ?…Ë ˛œ Ë Ù…˛Uz W ÍdÖ—W ¨W~M˛ w?M «—UÄ Í…ËWMËe ¨…Ë«d«b?}áO«œ


275

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

WOdÖ—W W«e} ÂWz w …—W ÍóO«d ÆWWU ÂW Í…ËWMËe Ë ÍdO~UNO Ë ˛u ï

wU?u? W Íd?Ö—W «b?J}?U? W WU?W?z W…ËW?z ÍUU? ‘W?Wz ¨ÊËu?“«ËUO? w?U? W W ÊW …œ ‘WJœ wJ|e} —W wUW gOd?Ö—W «bUJUWW ÊW …œ ÊUï wW U Í«Ë«œ Ë s?Uï? w?W? U? wU?u? wM? ?«—UÄ Ë 7??J?|˙ Ë Ê«bU?A?O? Í—U“«u?

ÆÊW …œ ÊUï Íe…˙ Ë Í—Ëu u Ë wWüWï Ë wUO wU UÄ wM ??J|˙ Ë WO?Ox W? w|u wJ?|“«u}? Í«Ëœ ÊW …œ W~M?˛ W ÍdÖ—W? ÍW«ËWz Ë œdJ?Çï W?OMWz W? ÍdÖ—W ÍW?«ËWz ¨ÊW …œ „ö?NO? ?Oz Ë Í—ËuU?z wUM}?NW?—W wU?u? Ë …ËWW Ë U?~†W?ï? w|u? wJ?}U?M}?Ä Í«Ë«œ ÊW …œ ÊU? …“«ËU?O? …—Ëu? u?

Í«Ë«œ ÊW? …œ W?? U? w?M? w?J}?U?˛ wU?? W Íd??Ö—W ÍW?«ËW?z ¨ÊW? …œ w?…ËWW? Æ…ËWW? …œ d} Ë d}? Ë v Ë d} Ê«u?} wM Íb?…uWÄ Í…ËWœd W?UM}Ä ÈuW?—W W?d|œï? X?ï?Ä wU?? …e?} W? ÊU?…—ËW?Ö w?J|œu? W?«ËW?MËe? ÂWz w?~?d?Ö w?J}?W? ÍËË˙W Ë …u?d?Ö—…Ë wUU? …d? Ë wW?I?O W? …d? Ë w~…œ …d? Ë Í“«ËU?O? Í…—U—…œ ÆÊUï wW U wUu W ÊœdJdÖ—W ï …ËUM}NU—U W …ËWOUO W? ¨“«ËU?O? Ë W?? U? w?Uu?? W ÊU??O?«Ëœ—W? w?œdJ?d?Ö—W? W? W«ËW?M?Ëe ÂW?z W? ˛œ „W? ¨ÊU??? …“«Ëô Ë @?…b??}? Ë e?|Ë«—W?Ä …e???}? W? ¨W?? ?U? Íb?œ Ë ÊU??˛…u??}?? wU˛ wM ?J|˙ wU …“«u?} Ë ÊU We?OUJO Ë ÊU U?U uJ†W ¨5 WO?«d u1œ W?üW?…œ …u?}?? ËW? ˛œ W«ËW?M?Ëe ÂW?z Æ…ËW?˘œd? d?? †Ëu?? Ë d? ?†Ëu? ÊU??O?«d? u?1œ „W Ë w?Uu? „W w?œd? UM|Ë Ë b?œ ÍW?UM? —WW? W? ÊW«—UJ?«ËUÄ Ë X?…œüU «b?Ëu?“«ËU?O?? w?U?? Ë Í“«ËU?O?? ó??ÖW ¨Í—Ëu?? ?u?? „W Ë w?U?M?}?Ä „W? Ë wU?U?? Æ…ËWMÇ…œ Í…œW? w?U? W? ??O?Uï?O?U? …ËW?MËe? ÙW?ÖW W?«ËWM?Ëe? ÂWz w? …—W? Í“«ËU?O? wUu? U…bWÇ ï ÊW? …œ WW?—W w…ËWW wU?u ÊUWz W?«œ…ËW «œËœ—Ëu«˙ W? ÆÊW? …œ W?U?O?O?†U? ï? WËu? ÂWz w?Ëu?“«ËU?O? w?U? W? Íd?Ö—W? Ë „Ëu?â w?†U? ï? w†U ï? Ë wW …œ w?Uu U…bWÇ ï? «bO…ËWW wU?u wœdJW?«œ ÍW˘dÄ Ë w?W?üW??ï?? Ë w?U??O?? U??Ö“…œ Íï?? Ê…ËW?z Í—U?“«u?? W?«e??}? ÂW?z ¨@?…˙W??W? ÆÊU WO“«ËUO wœdJ†Ëu ï ÊWJUü«Ë ÊW d O«d u1œ ÊU WOO~W—W Xï?Ä ÍdJ?O w?…—«uÇ Í…ËU?Ç—W ∫ÊU? W?O?OH?d?W W?U? Í…—ËWÖ w?Ëu“ï?†Uz ‡¥ Ë ÊU W?OOWüWï? W «“ ÍWW?ôWW Wœd W?WÖ Ë ÊËu“ï†Uz ËW? WOO d? Êd|œï


276

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

w?U?N?O? W Æ…u?O?M?O …ËW?Uï? W? w ??«“ Ë w?W?W? Íd?JO? w?U? U?O?U?O? W?U?

¨«bU? W?U? W „W?WU? —W ËU?W ¨«b?U? UO?U?O? W? ?«“ u?}?W ¨«œ˘ñ?Wz w?Hd?W? X|d? U W? ¨ÊËu? ?Ë—œ „WW? ˛œ —U—˘“ Ë “«ËU?O Í…—u?O Ë e?} Ë œï? ?O …b?…ËWz …ËWU W…ËUM} wJ}—WuW W ˘œ ÂWz ¨…ËWM?|d ï ËuâJ|Ë w AÖ „W ï ÊUËuW e} Ê«bWÇ «bJ} ?«“ W U ËUW „W…œ—Uœ W U Í…ËW«bJ} ï ¨W?Ëu/ ï ¨«bO} W

X?|d? W …Ëœd?J«Ë ‘W??Wz ÆX?}…œU??Uz „ï? U? Ë “«ËU?O? w?W?N?W? Íbœ Ë …—u?O? Ë Ë œï? O? „W Ë U?U „W w?Ëu W ”U? «bU? W ?«“ W? X«“ „W ËU? W WU?W «b?U?Oœd? œ—Ë«—W? W Ë «b?U? …“«ËU?O? W? ??«“ Ê«u?}W? …ËWz ¨X?|dJ? W?I?O? W „W? „W d?|˛W ÊUËu?W W?†UW? W? W…—ËW?Ö …b…ËWz WU?O“«ËU?O? ÂWz wU? U?Ä Íb W?W wU? W ?«“ ÂW W?Ëu“ï†Uz ÂW?z Æ…ËWM|d? ï «b?OH?dW? Ë Íœï ?O Ë Íd?JO Íd?WÇ Ë ÊËu?Çï? Ë b?œ W? …Ëœd? ñ?Ä Íb?? W?W? «b?U?O?œd?? œ—Ë«—W? W? ÂW? Ë «b?Uï?? ËU?W? ÂWz Í«˙…—W? Æ…ËW?ï ?A?}W? wU?U „W? ï „W«œËW? ê?O W? “«ËU?O w?U?$…—W œï O Ë WI?O W wœdJ«ËUÄ —WW ÊU UO?UO W «“ Ê«u} w} —W? } ¨WËu“ï†Uz Ë v?à? Íï? w?W?? ?U? w?«—ï?Ö Ë W?? ???«“ —W …Ëœd?J?«Ë ¨Êœd?? W??Ñ«˙ Ë …ËW«b?J?}? Ë Í…ËW ¨Êd|œï XïÄ ÍdJO ÆUJ Íï wU WW? U WWIO W W ”U ÊUOJ} W—W w W?Ob?…uWÄ W ¨X?|dÖ…œ«œ ÊU? UU? Ë WI?O? W Ë X?«“ wËu w…ó?|˙ —WW? vÄ wU? U?OU?O? WU? u}? W …ËWU?“«ËUO? Ë Í“ï†U?z ËuW? ÂWz wËu?«bWÄ W? W«œËW? Ä Æ«bU WOOWüWï Ë wUMOz W «“ ÂW?z Ë WW? w?W? ?U? Í…ËU?Ç—W? p?}†W??ï? Êd?|œï? X?ï?Ä Íd?JO?? 5?MO?…œ „…Ë åoò ËW W ¨WW …ËWWËËœ wU?NO w~WW W ÊUO WO?b…uWÄ êO ‘W«ËUÇ—W Ë wW?üW?ï? WJM? WU?W W?~ ÆU? …b?UO?U? —U?O ? W? ôW „U? W? …ËW?«åÛïÄò Ë W?O??OW?üW?ï? …ËW?M?ËËe ËW? 5?O? d? Êd?|œï? X?ïÄ Íd?JO?? wU?? W?O?˛ïï?O??ï? Ë üW??…œ Ë w«d?? u?1œ w?L? ???O?? Íd?U?“ Í…ËW«d?? Í—U?“«u? W?? ÍW?U?O?|u? Ë 5«d u1œ Í…ËWM?Ëe ‘W«ËWMËe ÂWz ¨sUu wU?M}NW—W wU …—u? «d wÇW ÆÊ«b?WO«d u?1œ wU …e…˙ Ë ÊU? «œËW Ë ÊU UU? wœdJ«Ë«d—W w?W W UW?M ËWz ÂW Ë ÊU?OU W?OO«d? u1œ W$U?Uz ÂW Ë ÊU …ËW?MËe ÂW —U?O W? „U

¨Wd|œï XïÄ ÍdJ?O r WW ¨ÊW«ËWMËe ÂWz Íd?JO wU d|˛ W ÍWUO?OWW ¨U?? …œ ÊUW?U?? …“ï? ÍW?«Ë…˙ Ë ”«d? u?1œU? Íe??} Ë W?? W?ï? p?}?†W?ï?? WU?? …œ


277

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

U ¨r}?†U êO s —U?O W „U? ÍWM}˙u?—W WOd?JO WO?O W?—…b} ÂW —W? «—W Æ«b Íï wL u Íï —WM|u

øW‡WN} wUNO Ë œ—u W ˛œ Wd|œï XïÄ U Uz ‡ 1 1 W W?«ËUz˛˘˙ w?UM«œ w?Uï? Wd?|œï? XïÄ w?Uï? ¨…ËWU? …—W? W p?|—W? W ËW?z wËu?W? ??W?—W Ë Êœd?J?†Ëu? ? Ë 7?œ w?Uï?? ¨«bï? Í…Ë…—…œ w?U? …“«ËU??O? ÊU?? U??~?†W??ï?? Ë —Ëu??? ?u?? Ë ÊU???N??O?? w??U?? …“«ËU??O??? W??W? W?? W??W?U??O?“«ËU???O?? ¨Êd?|œï? Xï?Ä ı Ë Êd|œï?? ı ¨·u?WK?W? —˘“ w?ËuÇï?W Æ…ËW?U? …œU?O??b? WW? W? W? ¨…bœ „W? Ë W? ?«—U?z „W w? W…˛˘d?Ä ¨…ËW? W?…ËË˙ bW?ÇW ¨W?d|œï? Í…˛˘d?Ä W? XW?W? ÆWW? ?W?—W? ©«b?O? ??—W? M?}? ˘d?Oz® w?«—W~?OÄË—ËW?z wJ?|bœ w?—ï? w?U??MO?z Íbœ W? U?N?W? W? W?…ËWœd? d??O ÍW?W? ?U …“«u??}? ËW?z Âed?? M?}?˘d?O?z Ë …ËU?ÄË—ËWz ÍËËó?}? w?ËuÇ…ËW?A?}?ÄË…—W Ë Ê«˙ï?Ö w?W?Oï?Ç W U?N?W ¨…ËW?O?O?ÄË—ËWz Ë ËËó}? Ë U~†W?ï Ë ÊUN?O W …ËW?OO?ÄË—ËWz wU?MOz wU? Wœd UM?|Ë ÍU~|˙W U?NW b?W?Ç W ¨W?d?|œï?? Í…˛˘d?Ä WU?U?? ÂW? ÆX?OM?}??«˙ U?ÄË—ËWz Í…Ë…—…œ w?U?? …—Ëu?? u??

ËWz U …b? Ë—œ åÍbO«ËWzò ï ÍWU?M|Ë ËWz ¨W d ?M}˘d}z w W…˛˘d?Ä ¨…ËWJ|—W w W?«œU ¨WËu/ ï? ¨«œW"?OUA?O Íï wU? WM|Ë wç?OW~?} Íuœ „…Ë W ÊW?UM|Ë W ÍW?UM|Ë ËWz ¨U? …œUM|Ë wx W? w WËËó?} „…Ë Íï «ËU?z˛˘˙ wd|œï ÍËËó?} w? W?O?ËËó??}? ÍW?M?|Ë X?u??}ÄW? U?? …b? ??Ë—œ Íï? Í…Ë…—…œ w?ôW?Ö ÍËËó??}? ï? W~?d?Ö WO?dJ?O …e?}? ÂW Ë«ËW w?M ?AW?~}? ï e|˙W? Í—WM?|u W?UJ? ® Æ5x? W?U ∫ w? ?}? ? ËËœ—W? wW? ?U?W b?O??W? œ—«Ëb?Oz ÍW?? W~?d?Ö —˘“ W? ?}? ?? ï …Ë…d?|˙W~? Æ©ÂeOUdáLOz Ë —Ëu u ¨ÂeOU U—ïz wUï? ¨WWJœ wU? UOœ w?MUW? W wUï? WWd|œï? XïÄ wUï? wÇ—W U Ë w?ÄË—ËWz U? wôW?Ö Ë ÊU?W? Ë ÁËd?Ö ÊWôW? Wœd? W?? w?U w?UM?}?N? ?…œW wU? W?WI?O? W? wMU?W? W? Ë W?I?O W? wœd?JW? ?W w?…œ—W ¨…ËW?O?«ËUz˛˘˙ w?“«ËU?O?? w?Uï?? Êd?|œï? X?ï?Ä w?Uï?? Í…ËW?z w?L? u??W ÆW?«ËU?z˛˘˙ Í…Ë…—…œ ¨Í“«ËUO? W WUe?|˙ ÍdJO Êd?|œï XïÄ Íd?JO W? ‘…ËWz wL u?W ¨W~…˙W?W ¨«ËUz˛˘˙ Í…Ë…—…œ ÍU?Oœ …Ë…d} ¨W?W wœd W? wU? “«ËUO w?J}~…œ ËuW? Wï v?Ä Ë s|Ëb? WW? ÊU?…ËWz w?U? Ë«d?J~?…b?}? wôW?Ö ÍU??Oœ ¨Ë«d? e?|Ë«—W?Ä W ÍU?O?œ


278

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

ÆÊd????Ö«œ ÊU??ï???? Íd?? w??U???? W??“«ËU????O??? Íï???? Ë —Ëu???? ??u???? Ë ”U??u???? —W????W?? Í…Ë…—…œ wôWÖ ÍWMUW? W ÂWz …ËW «œW® (Featherstone, 1995: 117) W Íï? WïdÖ ÍWU?OMOUz wJ}M?UW W Í…u?} ÊUU? }z ÍWU? ÂWz U «ËUz˛˘˙ sd?—Uœ «bO?«œu Ë w?U~Wz Ë w?«d}?z wËu“W?z w—ï W? wö?Oz w?WO?O†u?uz Æ©wWOU WËu/ ï? «ËUz«˛˘˙ w?Ëu?—UÇU? W«Ë ¨W?~?d?Ö W?«˙ï?Ö ÂW?z wU? W?~?d?Ö …—U? ï? W p?}? W? Ë ˜˘d? wÇï? ¨sœdJ?Çï w?KOU? W? ÍWU ? ËWz Ëu?W w?Çï ÆW?Çï ¨s?d~|u?Ö ËWz sd? ~dÖ W p}? W «bO«Ëœ ÍW†U? …œ ÂW Ɖu u Ë W?M|Ë Ë WU—W Ë —Ëu? u

Ë …ËWbM|u? Ë 5U ï ¨X—u?O Ë ”UM†Wï? Ë ·uWKW p?}†Wï W ÍW?UWU wU …“«ËU?O …—U ËË˙ Í…ËWbM?|u ¨sJ—W?…u}Ä ¨Êd|œï Xï?Ä ÍUOœ wM A?W~} ËUW “«ËUO ÍUO«d?Öu Ë —Ëu u Ë ÊULO AO W —W wÑ˘d? ÊUïOK wËu ÆWÇï

¨«œ«ËUz˛˘˙ W? v ÍU?O?œ ÍdO? ?M˘˙ U?…œW Ë U?W…œ w?Ëu ¨«œUJ?d?Wz Ë U?ÄË—ËWz …ËWU W…ËUM} ÊU?OJ} ˘œ ¨—ïË«—ï Í—Wu Ë Í—Ëu u Í—W? M} Ê«—«“W wËu …Ë…ËË˙ ÂW? Æs?W? W…d??}?? ??Wz ÂW?z —W?? Í—W?? W??? W?? U? ÊU? W??O?ÄË—ËW?z Íb?O?Ç W??

ÍË—«u Ë —ËËœ wüW˛˘˙ Ë wMO ?WW Ë w —U Ë wU UÄ Ë ÍbM?O w«dO M˘˙ Í…Ë…—…œ wU?N?O? W @…œ w?MO?A W? W …u?OM?O ÊU…—ËW?Ö —U~?}? wJ}?†˘˙ U?Id?Wz ¨UWUW wï ¨„U?çOá ÍdUWÖ ¨b?OW œ—«Ëb}z ¨wWU W w«d?O M˘˙ Æ«ËUz˛˘˙ W ¨Íœ w?«bW?Ç Ë wuW?z t“W Ë œW?W?z ‰ôW ¨Êu? —Uz œW?W? ¨œW?L?Wz “U??F?Oz Ë w? ??«“ ÍdJ?O?? —W?W? ÊU…—ËW??Ö Ë —…œW…œ«˙W? w? W?O?—W~?—U?? ¨…ËWU?? U? ?W? wÖ…œU?Uz X?}†…œ ©@M?O w?ï ?Wz® …Ë…ËË˙ ÂW? ÆWW Ë …Ëu?W «œUÄË—ËW?z W wW?W? «œU?ÄË—ËWz ËU?W? …Ë…—…œ ÍU?O?œ ÍW?«“«ËU?O?? W~?…œ ÂW?z Ë W«Ëœd?J?Çï? …—W??Ëu ÂW?z «œW?d?|œï?? X?ïÄ Íd?W?Ç d?|˛W? —U??«Ëœ W?? …ËW?U? W?U?M?}? ÊU??O?|u? w W?—U??O??ËË ©±±∑ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® Æ…ËWWË«d ï

Ë wHdW? WáOdÄ w?}ÄW W W…dJO ËW?z Êd|œï XïÄ ÍdJO ¨Íœ w? WUU W «ËUz˛˘˙ Í…Ë…—…œ wU?NO? ¨wU WO?—Ëu u? Wœd UM?|Ë Ë wUO …b?œ Ë Í—uO U?WM ÍU~OW?ïÖ W U U …œ«bWÄ Êœd? W Í—WÖWz Ë U«u? Ë ·U U ËuWW d? UUz ï W?O?O? ï W? W? U ÊU?u?~}? W ¨…ËW?W? U? ï W? ÂW? ÆX}?M}?«˙ ÊU?NO?W? …ËWï?

«ËU?z˛˘˙ W?O?O p?|dJ?O? Êd|œï? X?ïÄ Íd?J?O? ¨Êd|˘b? X?ïÄ Íd?JO? Í…ËW?bM?|u?

Í…—ËWÖ wJ?}W wÖ…œU?Uz wU$…—…œ …Ë…ËË˙ —˘“W W?J|dJO uJ?†W ¨X}œdJO? Ë—œ


279

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

»UNOz Ë bO?W œ—«ËbOz WOO«˙ï W ¨«œ«ËUz˛˘˙ ËUW W?«ËUz˛˘˙ Í…Ë…—…œ w«dO M˘˙ ÆÊË«dU Êd|œï XïÄ ÍdJO Í…—ËWÖ Í—UdO ËËœ „…Ë ÊWW ËW?z ï? Ê«—W?M?|u?? w?$—W?? …ËW??—W?? W «œ…d??}? s? …Ë…œ—u?? W? «b?b?…u?W?Ä W? ¨«œËœ—Ëu«˙ w†U ZM}Ä W ¨œ—u wJ|—WËu „…Ë s W rA} …œ«˙ W…œU WOO «˙ —UËË U?W…œ ¨…Ëœd? «b?WÄ Íb?W†ï? wU?“ W? rMO?Ëu? ÍU«u? W? …ËWU? ËW? W«Ë Ë 5 ÍW?A?}? Ë Í—ËuU?z ÍWW?W? Ë ÊU…d?U?z ÍWW?W? Ë œ—u? ÍWW?W? —W?W r…—U? ÂW? ¨…u?O?Ëu Íb?W†ï? wU?“ W? WJ?œ wW?U Ê«b?WÇ Ë …b?WU?WÄ w?U˛ W WUA} ÂWz —WW +«u…œ p|œ—u „…Ë «bW†ï W ÍWUW ËW p} W WWËu —W?W? «b—Ëu? ?u? Ë ÍdJ?O? Ë wU??O? wÖï?Uœ Ê«b?WÇW? Í…ËW W?~ W?W?z ÆÂWJ? Í—UËË Ê«b?WÇ Ë ÂËu?—«b?W ¨sU?z Ë Í—Ëu? u? …d? ÍU~?†Wï? Ë w?UO? ÍWW?W? ÍW ?W«Ë U?NW W WM?UN~?…œW Ë Êœd W? wU? ÂWz ÊUu?~} Æ…u?OËu ÂU?OU?O ËW X?|dJ?U ÂüW ¨W?O?O Êd?|œï? XïÄ Íd?JO? w?U W?~d?Ö W?á?O?dÄ W? p}†W?ï?

ÆWd|œï XïÄ ÍdJO Ë ÊUNO ÍËU W X|ñ«œ ‘…dJO Ë ÊUNO ¨wWËbUI†u ÍW?OdJO Ë wdO M˘˙ «“W ËWz Ë Wd|œï X?ïÄ wUï w—u W «ËUz˛˘˙ ËU?W s?«u ? W? v wU?N?O? w«d?O? M˘˙ w?…œ—W W?ï ?? Í…ËWz w?W XïÄ U }zU …Ë…ËË˙ ÂW ÆÊWJ ÊUï wUNO wU WA} W ”U Ë W WM} «bï

ÍU«u «ËUz˛˘˙ W —W «—W? Ë «œ«ËUz˛˘˙ ËUW åÍbO«ËWzò «bO} WJ}Uï? W U Wd|œï W …Ë…ËË˙ —˘“W W? ÊWJ W?IO? W p}†W?ï W gd?Ö—W Ë vœd? «bWÄ ÊU?Oœd W? W? ˘œ ÂWz X}W?WÖU? …ËWz ÍUU? WWz ÂüW? ¨…ËWd?ÖUM W «ËU?z˛˘˙ ËU wU? WW?IO? W ÆWOO Êœd e|Ë«—WÄ Ë WA} Ë Xd~}

ÂU$—…œ ‡ 1 2 ¨WU Wï WOU?OM†œ Ë WUW wËu«ËUz wUï Wd|œï X?ïÄ wUï UU—˘“ W WW?UJ?O? W s?Uz w?U? …—ËW?Ö WW?UJ?O? «b?O?} W? W?J|d?JO? w?Ëu? J?«œ W w?Uï? Íï? w?U? …—ËuM? è W? «b?O?}? ¨ÊËu ıËu?ÄW?U? Wd?|œï? wU? …—ËW?Ö W?O?˛ïï?bU?z W ÆX?}—U? W ? …œ W?UA? W? U“ X?}…œ W? …—«œUÖU?z ‘WU?OO? «˙ ËW? Ë X}?U…œ X?}«u?U ¨„W?W?W?W? ê?O W? ¨X?«“ W? ¨sU?z W «b?d|œï? X?ïÄ w?—W?uW? ÊU? W?A?}? Ëu?W ï g?—W?—UÇ Ë …ËW?«b ÊU??MO?z wU? …—U?O?dÄ Ëu?W? wü…Ë


280

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

«œd?J??O??? W? ‘W??b?W??…˙ …d?? Ë w??“ï?†U??z ÂW?z Ë …Ëu?? “ï?†U??z ÊU??N???O??? Æ…ËW??? ??|“˘b? wœd UM?|Ë X|duÖ…bUO}?Ä W …ËœdJ Ë—œ ÍWUW? U Wœd UM|Ë ËWz Ë …ËW?…Ë«bO~…˙ ÆÊd|œï XïÄ …b…ËU? Ë U~O? U ÂW ¨¯ï?ÖUM“ Ë ËW?Öe Ë W?O?W ÂW «b?OW?UÑ˘d? ÍËËó}? W Í…œó? ÊU??O?W?? W? ¨…ËœdJ? ??Ë—œ wW?U??Ñ˘d? ï? ÊU…—ËW??Ö ÍW?A??}? ÊU?? W?O?? ??«“ ÂüW Æ«œW?z wM?O…“—W? wJ?}? W?W Í…œó? ÊU?OW?ËËœ Ë wU?L?Uz wJ?} ?W?W ÊU?O?MO??…“—W? w?J}?W?W?W? W? œU“ «œ“«ËU?O?? w…œ—W? Ë ⁄U?ï? W? ÊU?O? ËËœ—W? Ë ÊU?˛ w?œd?J?J?W?z Ë s?ñ?—W? Ë d??O??H?? W? w?W?W?W?? ÊU?? WM?O?U?z Æ…Ëœd?J? ??Ë—œ ÊU?O?˛ïï?U? w ?}? «˙ Ë ÍËU?U?L?O?? w W?Ç Ë wï?W?z w ?ï? w?WW?W? ÊU? W?~O? U? w?W?e? s?Uz Ë X?«“ W?? W?O?O? …ËWz ÍU?U? W?U?? ÂW?z ÊU?u~?}?® Æ…ËœdJ? ?Ë—œ w?œd?J? ?Ë—œ ï? W?«b?†ËW? s? w? ?W?W?? ¨…ËËb?U?W?ÖW? w?W?U??Ñ˘d??W ÊU?…—…ËW??Ö ÂW Æ©…ËW?U?OU? WW?—W Ë s?Uz Ë X?«“ W «b?Ob?…uWÄ W? wW?M …˙ w W?O—U?O?ËË W? …—«œU?ÖUz …ËW? ÊU?M?Oz «b?O?}? W? W…—U?Ö˛˘˙ ËW?z Êd|œï? X?ïÄ Í—U?Ö˛˘˙ …Ë…ËË˙ —WÖ ¨W«b?JOM W wWWW? Ë 5Uz wWWW? ËU WMËW Í—W?ÖWz Â…œ—WW WA?OW ÍU~†Wï wU …u|“œ …—U ËË˙ W X}W «œW«˛˘˙ wWM …˙ w WOb…uWÄ W W«—UOËË ÍWU?NO? ËWz Ë Íï w?U˛ wU? …—ËWÖ …—W?ÖWz W WJ}? W ÂWW?W wU?œUOM? ¨…u|u ÆͲ…œ «bO} W ¨ÊU …—U? U …œó W Í˙…ËU Íb?OÇ WJ}U?MOz Êd|œï X?ïÄ wUï wU?MOz U˛ï?ïb?Uz Ë 5U?z wU? W?OW?U?W?z W? ?WW W? Ë ÊU? …—ËWÖ W?O?˛ïï?bUz W?M}?†W ‘W?Ö—W? ÂWz ¨W?Ñ˘d? Êï?O?K œW? W? œU“ w?Ö—W w?WU? ÂW? ??O? Í…œW? ¨…ËU?W ÍU˛ïïM W? Ë ÊU …dO~ A?Ö U˛ïïbUz ËU ÍWU?Wz w«œ«bJ}Ä Ë ˙W? wU$…—…œ ñÄ wJ?|—…ËWËu Wï? Êd|œï X?ïÄ wUï? wU?MOz W…Ë…d?} ÆW†W?ï W? wM ?u

Ë …ËWUJ wU UÖ—…œ p}WWW …ËWOA}Ä W X}…œ W WOO «˙ ËW —œUÖUz Ë ÊUuÖ Wd|œï XïÄ wU?ï wU WOOdW Æ«b? Ëu WUW UWï p} A?Ö „…Ë ÊUNO ¨…Ë…Ë«dJ—U?œ w W…ËWW? Ë W†Ë…œ Í—ËuM W? …ËWM|d ?WU Ë 5?ËËœ—WÖ wd?W w?—ï? ¨W~?M˛ w?Ëu? ??OÄ w?—ï? X}??…œ ‘W?O…b?MU?z W?WW?W? ÂWz w?U? …u?}? w?œd? u?}? W W? ÍË…“ wU? U?«u w?œdJ?†ï?JM? w—ï? ¨w?ïW?z w~?W? wËu?UÄ—W? ËU w?U W?†Ëu W? W?W Ë ˘d? O? ËUW s?d…˛ Í“U?Ö Í…ËWœd? Ëx w—ï? ¨«bU?M?Oz wüËËU Íï W „WOOUO wËu«bWÄ w—ï? ¨«œUOœ wU U~†Wï sduËWJA}Ä


281

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

«œW?M|u? ËW?z Í…Ë…—…œW w?UJ?|˙ËU Ë X?˘œ Ë Ù«bM? Ë ÙU? ¨X}? wÄË—ËW?z wJ?}üË «b} wMOM|u? Í˙W …Ë…˙…ËU Ë ÂöOz Ë «œu ÍËUW Ë U …œ«b} w?L u W só ¨ÊU???ËU? Ë —U?u???O? Íô w?W??? ?U?? W? ¨W?d??|œï?? X?ï??Ä ÍW??W????W??? ÆU?? …œU??Ä—W? Ë wW?AO?W w W?OU?OM†œ w?ËuW W Ë ÊU?˛ ÍWb˛«d …—W?ÖWz ÂW W?…ËWËu—«œU?ÖUz ï Êœd? «˙W W W?UWz Ëu?W ÂüW Æ«b?U …ËU? uÄ Ë Êï W?WUW? —WW? sËW W?ñ

uJ†W ¨«bU? WOOW?W …—uO Ë V}? Í…˙WÄô u}W …ËW?œ—Uï Ë w†UW w? WUOœ W ÊU…ËWËu—U~…—W Ë Œ—W?ÇËU wU˛ W p}W „…Ë WôWW ÂWz w?œdJ†Ëu W ÍW?Ëu?/ s?d?? ??U ï?? ï?? w?U?? …—U?? Ë ÊU?˛ …Ë…ËË˙ ÂW? Æ«œËU??$u?Ö w?U?? Ë U??

ÂWz wU? WMdOU? …—U ËË˙ ÙWÖW …Ëu «b?«Ë…œ—W Í˙W W W«˛˘˙ W? sJ}uW?KW Æ«œW…“U WUNO ÊU? …œ—Uœ Ë ÊU?NO? Ë U~†W?ï? ï WO?O?W?W …bœ ÂW?z UUz 5?dÄ…œ «b?OUï? W Ë Wï?U W?L}?z W WW?W?W? ÂWz X}†…œ —U?O? W? „U „…Ë ÊU? ¨X|œ œ—u w?J†W? W w? W …—U?˛ W? W? «bJ?|—UË W? s ÆåW? W? U? Íu?œËWzò W?MW?~ …ËU? ÊU?—˘“ W?L?}?z Í˙W? w?U? …—U? ï? W p?}? W? …ËW˘œd?JËx? ±ππ∂ w?†U?W Í ©b?W?…˙® Í—U?Ñï?Ö Í“«ËU?O?? W?O??O …œU??Uz «b?U? ??œ—u? W? p?|e?}? êO? W? …ËW?…Ë«b?J?} …ËW? Âï? ËU? …ËW W?W Í“«ËUO ËËœ w?œd WM†W „…Ë r?A˙W Íœu? ÆX}M}*W? WJœ ÍW …e?} wW?OO?x W? Ë WW?W? w UMd? wËuW…œU?Uz W? rU «œ…—UË ËW? Æ…ËœdJUM?}Ä wU W?~dÖ …—U ï? W p} W „…Ë Ë …Ëœd? Í“«ËUO W ÊUe?˙ Ë Í“«ËUO Í—Ëu? u

U??N?W „W? «b??O?? ?«˙ W? Æ…Ëb?U??U? +U? ??œ—u?? w?U? W??O?“—…Ë …˙W?? wËu?U?Ä—W? uJ?†W ¨…ËW?O“«ËU?O? wœd? WM†Ëu? ? W Ê«œï? ËW? «˙ w? WO?b…uW?Ä W ÊU?/U …˙W? «bAO?UO Ë wWüWï? Ë Í—Ëu u w—ïH?˙ p}†Wï wœd …œU?OÄW ÊULOU«u? } ÍbW p}†Wï ï X…œ 5«uU WL}z W Æ…“«u“«ËUO wJ|bœ wËuW ÍW W«Ë Â…œ—WW? W?L?}z W? …Ëu?d?Ö Í…ËUÇ—W? …u?|ËW W?Wz ¨s?W? w?…œW? w†«u?W?z ÍU?U Ë X}?W ÊU?˙…ËU „W? Ë 5â? W?W U? …œ ÊU?—UÇU W? s?«bO?MUz w?J}? …œ Íe?} …u|ËW? W†Ë…œ W? sU?z Í…ËWœd? U?O? ÆX|—b?M}?ÄW? «b?UËu?W? —W?W r? u? „W ËuW —W?W «bUAO åw? AÖ wJ}W?ËUò „…Ë Íï X}«uU W?†Ë…œ W …ËuU w?J}?«uó?ËU X?}«u?U W?†Ë…œ ¨…ËWU? W?O?O?U?O? Ë Í—Ëu? ?u? Ë wM?Uz W?O?“«ËU?O? W??O??O?MU?z Ë Í—Ëu?? ?u?? Ë w?U??O? Ë w?W?üW??ï?? …—W?? W?W??Ö Ê«u??}?W? X?}? ?W?ö??}?


282

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

Ê«Ëu??W? W? œd?? W? W?«d??O?~? ?A??Ö …b?œ ËW? w?«ËU??"†U?? Ëu?U?—W??Ö ¨«b?U? …“«ËU??O?? ÊU?W W ÊU?ËË˙ Ë X}?W ÊU?˙…ËU „W „…Ë Ë …ËWM?WJd?O „W? „…Ë U …œ—U?ÇU ÂW X?}?…œ W?IO? W? ï Êd|œï? X?ïÄ Íb?œ Ë Í“«ËUO? ÍW?W?W? ÆX?} ?U?L?Uz ÆÍ“«ËUO ÍWWW Ë dJO W Ê«œWWÖ ï X} ~dÖ —U~} wJ|—…œ…b—U …Ë…ËË˙ W W …ËW?W —«œUÖUz W…œU? WOO ?«˙ ËW —UO W? ôW „U ÂW …œ“W? «œ…d} —W …ËW?d?|œï? X?ï?Ä ÍbœW? W??O?O? ÊU??—W?Ëu? „W? «b?U? ??œ—u? Ëu??W? W …ËW?? «œ U WO?O ÊULJ}?W ÆX}«Ëñ Íœ—u? ÍU~†Wï ËU? wU …œ—Uœ Ë U~†W?ï Ë ÊUN?OW W ÍWWWW ÂWz wU WU1dÖ Ë Ë«duÖ Ë UWM X}«œ ÍWMO W «˙ wJ}†ËW U }z ÊU? Wd?|œï? Xï?Ä W?u?WK?W? Í—UËË ËËœ U? ??}?z U ¨X?}b?U?U œ—u? Í—W?M|u?

Êd|œï X?ïÄ ÍdJO —W?W wWW? Ë ‰WWËd}? wWU ËËœ ¨Íœ—u W? ÊË«d W Í«“WuÖ Ë UWW u? wœd e˙ „W WWMO W «˙ wMOËu? r WW ¨ÊË«duW w?U?? …ËWW? «b?J?}?U?? W W??W?z Æ«b?? W? Í«ËœW ÊU?? W??u?W?K?W?? ÍËU? Ë Ë«d? W?W??Ñ«˙ X?ï?Ä W??u??W?W?? w?M?O?Ëu? Ë ÊËu?Çï? Ë d?J?O?? w?~d??Ö w?J?}??W? ÊU?L??}??Ë«—œ W Êd?|œï X?ïÄ ÍdJ?O ÆÊUï? w…ËW?W wU?“ —W? W…Ë«ñ?}Ö—…Ë ÊU?OU? Wd|œï? gO?W? ÆW…œU?Uz Ë«dJ?—Uœ w W?…œ«˙ U «b?O—U? Ë w…—W? ÍdO? M?˘˙ ÍWU? ËU Í…ËW?W Ë ”—U? Í…ËW?W ï? 5d?W? wM?|u? …u?}?z X}?à? W«—W?Ëu? ËW …u?UW? w?—U? Ë w?…—W? w?üW?…œ X?|ËW?U…œ Ë …u?? ?˘d? ÊU?ï? w?U?L??O? ??A?O? ¨»…—W? ÆÊWJuU W…œU? WO?O ?«˙ ËW …ËWU?bM|u? wUW Íb?W…˙ Í—UÑï?Ö —UO? W? „U —W?ÖWz ÂW W?Jœ wJ}?MOËu? êO ¨X}?W s wW? wJ}?MOËu? bWÇ U?NW W? XWÖ…b?} ÊU W?O—Ëu u Ë wU?O Ë wWüWï? …œ—Uœ W …ËWO“«ËU?O ÍW ˘dO W? ¨«œ…—UÑïÖ «b?W…˙ W? WJ?œ wJ?|—W?Ëu ê?O ¨s? wW? w?J}?MO?Ëu? bW?Ç W W?~ Æ…ËU?W?«˙ …ËWz ÍU?U W?Wz r}†…œ g?Wz W Æ…Ëu?WM†U? —W …ËW?O“«ËU?O Ë W?IO? W ÍW?A}? W ËW? r?J?}?? W s? …ËW?«ËW??â??}?Ä W? ¨+d?|œï? X?ï?Ä Ë @?d??Ö w?J?|—W??Ëu? s W??O??O? «bd?JO? w? WW? ?«—Uz Ë W?U?U?u? Ë WA? W? êO? ËUW? X|ËW?U W? ÍW?«—W?Ëu Í—U? W?? «œW?O?dJ?O? …œï?? ?O? ËW?z Í…ËW?œd? “U? wW?? W «˅œ—W? ¨r? ?}?W?? ?A?O? bW?Ç ï dJO? Í…ËWœdJ?—Ëu Ë rË—œ Ë ÊU?A?OËU v ‘W? W?W ÂWzï? ¨ÂW …b?}Ä Ë e}? ¨p}JW?Ç ¨p}ËuÇï? œdJL? W «b?A|u W? Ë …ËWLM?|u …œ …œU? wJ}? }? WWz wU? …bW…˙ W p?|bW…˙ Í…ËWbM?|u ï «œW?z rOW?—U Ë X|œ rJ†W? W „W…—u?O


283

Wd|œï XïÄ Ë Wd|œï

WUUu ËWz ÍËU ÂWJ…ËWz ÍUUW Í…ËW"?} ¨Íœ—u Í—Ëu u Ë U~†Wï Ë ËËó} wï? ÍdJO? Í—U? Â…œW"†ËW? Ë ÂdÖ…b?—…Ë ¨4}…b—U? W W? 5OÇ W?Uu?WKW? Ë ÍWU? W ?}Ç…œ uJ?†W ¨…ËWd|œï? XïÄ Íd?JO ÍW?U W? }ÇU? „W ‘WW?z ÆÂWJ ?}Ä ÍWU? W ?}Ç…œ ¨…ËWM?OËu? Ë ÊËudO? M˘˙ Ë d?JO w?Md?Ö—…Ë Íb W Ë Í—ï?W?

ï WJ}«b†ËW ¨X«˙U ÍdO~ AÖ Ë v}? w«bL u Ë wËuUAMOz W …ËWMËW —Ëœ Ë w?Ëu?U??A?M?Oz «b?J?|b?…ËU? W? ¨5?Ëu? ï? U?W? Ë W??—u? Ë e?|˙ Í…ËW?b?«˙W??Ö ÆwWËËbU ËñÄ ÍdJOH} Ë Íœï OL} ı ¨wWu? u? wuU?AMOz ÍdJ?OH}? Ë Íœï O?L} W? ¨Íœ—u Íd?O M?˘˙ —U«Ëœ ¨U?J—U?? Êd?|œï? X?ïÄ Íd?J?O? w?U? …“«ËU??O? …œï? ??O? W? X?|ËW? …b?}? w?J?}U?“ ¨5Ëu ï? ÊUW«œe|˙ Ë wï?Ö…œU Ë WO?OW?NWU W? WL Ëu? W WL?}z ÍdO? M˘˙ W |dJ X|d …œ ÊïÇ ¨WWU ÂWz ÍËUÇ—W w WWËu/ Íï —UO W „U ÍW W }

WO?œï ?O …“«u?} Íï? W X|d? W bW?W†Ë…œ —WÖ —«œUU? Ë dO?~K}? w WO?dO? M˘˙ ÆwWüWï Ë wWW Ë w «“ ÍdJO wM UOUO wœd?JOW«˛œ Ë w? UÄU Ë W?UO? ¨X} „W?OO?Ç—W ÊËu Êd|œï? Xï?Ä ÊUu~?} Ë œ—u? wœd?ËUW? Í…˛˘dÄ „W? ¨W?O?O œ—u? w«—W?M|u? Ë Íœ—u? w?Ëu?“Wz Ë œ—u?

W —UO? W „U „…Ë ¨W?OO Íœ—u w|u? Í…ËW w†UW Ë è W? w«bJ} Ë ÊU ?œ—u

«œW?L?}?z Íd?O? M?˘˙ W —W?ÖW?z ¨uJ?†W ¨X?}W?W~? w«—W?M|u? W? X|ËW?…œ …ËW? ?WW? ï? Ëu…œ Èu? Ë WM?O? W? ?«˙ Ë d?O~?K}? Íd?JO? w?J}? ??|u†W? U? ËWz ¨W?«u…œU?U?z Ë Íd?J?O? Ë w?W?üW?ï?? Ë wU??O? Í…œ—U?œ p?}?†W?ï?? w ??Ë—œ w? W…ËW?b?M?|u?

X?}?…œ ¨W«u?W? —W?Ö ¨WU?d?|œï? Xï?Ä ÍËU?~W? ÆÍœ—u? ÍU~?†W?ï? w?—Ëu? ?u?

wU W?OdJO Ë Íœï? O Ë Í—u?O U«u wœd b?WW†Ë…œ ï W«u W?MO W ?«˙ ÍËU~W U «bU? œ—u? W W ˘ñ?Wz ÍW…ËW? ËWz w†UW? wd b?WW†Ë…œ Ë Íœ—u? ÍdO? M˘˙ ÆwËuUAOz Ë wïÖ…œU W …—«e} ÊUI}z —W Ë “«Ëô WW?ô —WW «œW?W ÂW s? W…ËWz r?}à?O X|ËW?0 «œ…d} p?}†U 5?W«Ëœ Ë ÍdJO Ë Íœï? O WA} ËW? ¨Â«ËœW Êd|œï XïÄ ÍdJO? wU WOdO~ ?AÖ Ë …œU ÂWU?M …˙ ËWz ¨X}?M}N?…œ «bï?†WÖW? Êd|œï X?ïÄ ÍdJO? W? «˜W WU?OO?WW? „U wU W W…ËWz wW ï ¨s|dO?Ö…œ Êd|œï XïÄ ÍdJO W W …Ë…œd W—WW s ¨Êï?Ö…œU? Ë w? ?«“U? Ë W†W? …b…ËW?z Êd|œï? X?ïÄ Íd?JO? —W?W? —U?O? ? W —W „…Ë ¨Êd|œï? XïÄ ÍdJO? U…œ Æ-ËW ÊU…ËW?œdJ «˙ ÍUd? W UNW? «œ…d}


Wd|Ĺ“ĂŻ XĂŻĂ„ Ă‹ Wd|Ĺ“ĂŻ

284

W? —W?z Ă‚Wz ÆW??O?O?WM? ‌˙ Ă?‌Ë‌bM?|u? Ă‹ W?M ‌˙ w?K?OU? ‌Ë‌ËË˙ —˘“W? ¨W?JĹ“ w?J?|dJ?O? œ—u w—W?Ă‹u w|u Ă?‌ËW W s—œu?O Ĺ“u U ¨WJ?Ĺ“ wU Ă‹ U ĂŻ sd?Ö‌b†W Ă?b?Ĺ“ p}?†W?ĂŻ? W? W?L?}?z Ă?d?O? ?M˘˙ Ă‹ ĂŠW?J}?W?? ?}? ‌—U? Ă‚W?z 6ÂŤb?WĂ„ p?}?U?W?

ÆÊWJbWW†Ë‌œ Ăˆu wWM ‌˙

ÊU ‌ËUÇ—W 1- Buman, Z. Modernity and the Holocaust, Oxford, Polity 1989. 2- Bauman, Z. Modernity and Ambivalece, Oxford, Polity 1991. 3. Bauman, Z. Postmodern Ethics, Oxford, Polity 1993. 4-Beiharz, Peter, The Bauman reader, (Ed), Blackwell Publishers UK, 2000 5-De Costa, Denise, sprekende stiltes, een postmoderene lezing van het vrouweljke schrift van Irigaray-Kristeva- Lyotard, Kok 136- Delanty, Gerard, Modernity and postmodernity, SAGE, London, 2000. AgoraKampen 1989. 7- Doorman, Maarten & Pott, Heleen, Filosofen van deze tijd, Bert Bakker, Amsterdam, 2000. 8-Featherstone, Mike, Scott, Lash, and Robertson, Roland, Global Modernities, Sage, Londen 1995. 9-Joyce, Peter, An Introduction to Politics, Hodder & Stoughton, England 1999. 10-Kunneman, H. Brons, R., Lyotard lezen, Ethiek, onmenselijkheid en sensibiliteit, Boom, Amserdam, 1995. 11- Lyotard, Jean Francois, Het postmodernisme uitgelegd aan onze kinderen, Kampen, Kok Agora, 1987.


285

Wd|Ĺ“ĂŻ XĂŻĂ„ Ă‹ Wd|Ĺ“ĂŻ

12-Lyotard, J,-F., The postmodern condition, Minneapolis, Minnesota University Press, 1984. 13- Muilwijk, Rita, Michel Foucault, Waarom is de waarheid zo weinig waar? Dater, Bergen op Zoom,1991. 14-Nash, Kate, (edt), Reading in Contemporary Political Sociology, Blackwell, USA, 2000. 15-Rorty, Richard, Truth, politics and ‘post-modernism’, Spinoza Lectures, Van Gorcum, 1997 16- Smith, Dennis, Zygmunt Bauman, prophet of Postmodernity, Polity Uk, 1999. 17-van Peperstraten, Frans, Esthetiek, politiek en pluralisme, het postmoderne denken van J.F. Lyotard By, (red) van Ludwig Heyde, Henk Visser Tilburg universiteit press 1990 18-van Gils, Wouter, Realiteit en Illusie als Schijnvertoning Over het werk van Jean Baudrillard, Sun Nijmegen 1986 19- Wilterdink, Nico, In deze verwarrende tijd, een terugblik en vooruitblik op de postmoderniteit, Vossiuspers, AUP, Amsterdam.

¨bW?‌˙ Ă?—UĂ‘ĂŻ?Ă– ƍbd?|Ĺ“ĂŻ X?ĂŻĂ„ Ă?U?OĹ“ W w?UM Ăś? Wz âˆŤl?OU? U—Ë ĂŠÂŤu—W? â€Ąâ‰¤âˆž ƹπππ bu ¨r†ïN ĂŻ âˆ? ‌—UË›


ÂWM}Ä wW

ïï q}AO ÍUb˛«d W

«œ—UOW ôW „U ÍWW } ¨sWJ W «bW ÙWÖW ÊU“ ÊUW W «˅œ—W WL}z —WÖWzò å…ËWMWWz …—UËËœ ËËó} ÊUW UËWz Í«—U~dOz ¨ÂWJ? WI?OW ÍW?W W? W ”U …Ëu?W …ËWz s w?

WW?ò W?IO?W X?}†…œ ÊU?L}?Ä W? ÂWJ W? W? ËW ”U W?L? ?Ë s W?I?O??W X?}? «u …œ W?«u?O?}?Ä W? ÍW? W? ËW?z W?O??O?}? ÆW?O?O?Ç åÆ…ËW üW …œ W W«bWOb …uWÄ ı W Ë ©ÆÆÆ® …ËW |ñ}~ ïï q}AO


287

ïï q}AO ÍUb˛«d

W ÆÊWJ?OÇ X}?…œ X}à p?†W W W?OO …ËW?z dO?M˘˙ w†˘˙ò w?—W?z ÆÆÆÆøU?J? …—U?? ÂW?z W?W? Íï? d?O? ?M?˘˙ p?}? U?? ı Íœ w??U?? ? W?? ? w?? U?? ? O? ? Í…œ«d?? ?O? ?z W?? ?O? ? O? ? …ËW??z d?? ?O? ? ?? M? ˘˙ ËW?z ÍW?U??O? ? W? W?…ËW?z d??O? ? M?˘˙ w?—W?z ªU?J?U??A? ?O?M?? …œ —U ¨«œWz ÊU?O U$Wz «bOœd?—U ÍWU W W …ËW«ËW?MO†ïJ} „…Ë W?? …ËW?U?J? W?U?? ? ËW?z ÍËË˙W??ËË˙ —U??O? ? d?Ä —U?? Í«Ëœ wU?W?O?O?à?W? Ë ÍdJO? W?…œU? ¨…ËuU?N?} ÊU?O??ËW?W~?†W Ë …ËW?W?…œ ÊU?W?? W d?O? …ËW?Uï? W ÍW?«“«u?}? ËWz p?†W? WU? ÊU u?Ö ¨…Ë…—UO? dÄd|˛ WU? ¨Ê…œW? U$W?}Ä ÊU?OU?…—U ÈuW —W ¨ÊË«dJ†Ëu? Ë Ë«d U Ë wU Uz W …ËW?U ËWz ËU ¨…Ë…ËWœd?JO?U Ë …ËWM?O d?á?} d?|˛ WU? ÊU?UÖ“…œ Ë ÊU?U? U ËWz w†˘˙ W? ¨‘W«ËWËuÇ«b?}Ä ÈuW —W? ÂWz w U Wz …—W? W wœdJ Ë—œ W X?}—«bW ¨ÊWWzW W—W? p|dOM˘˙ „…Ë „W?O?OüËU „…Ë Íï? w?†˘˙ «bU?O W? «b?O U?O? wW?…œ«d?Oz åU…b}W} ïï q}AO

U…—W ‡1 W? —U?O??W ôW? „U? ÍW?O?b˛«d? W? Ëu …—U?Ç ËW Ê«Ëb?}? ï W? U?—W W? W? ÂWz —WW Æ «œW?z ¨w …—W wu? WKW? ¨ïï q?OAO? ÍWW? W Ë ÊU˛ Ë œï?O ËdJ?O ∫ÂW…œ «œ—UOW ôW „U ÍWW} W ïï w Ëu …—UÇ W W ‘ï ËËœ sd?—˘“ —UO?W? ôW „U? WJ?œ w U?Wu? WKW? W w? œdœ—Ë«—W? W ∫ÊUO?W?W wW?OO~? dÖ W «œW? UA?OM«Ë Ë …Ëœd?J U—W W?u W?KW ÂWz ï? ÍWW?}? Í…˙WÄô ÆX}«b}Ä wWU Íï?ï?? ÍdJ?O? W?«u?Ö X?} W?W?Ö…œ —W?M?|u?W? «Ë —U?O???W ôW? „U?? ∫ÊU?O?W?ËËœ „W?…u?}? W? ‘W?W W?? W? ÂW?z Æ…Ëœd? åÍËW?Ë ÊW? òË åÙU??u??A??ò Ë …ËW˘b?M?|u? ÍdJO? W«uÖ Í…ËW? U…œ —U? «ËU …ËW Íœ—W œW?LWz w?MO|˙ „U? …ËWA?}ÄW?}M|œ


288

ïï q}AO ÍUb˛«d

¨—UO?W ôW „U U?…Ë—W Æ…ËWU…bU?Ç W b «u} ËW?z Íe|˙W Ë …Ëb «u} Íï?ï …ËW s? ı Ë 5|˙ „U? ı X}ÇU ÍœU?W ¨…ËWu? WK?W ÂWz Íd?JO W? «bb …uW?Ä W 5|˙ „U? Ë s „…Ë å…ËWM|—bM?|uU «ËUz ÊU?WOO?W W? W W W?ò W …ËWU—«œU?ÖUz g—W?M|u? ÂW Ë s? ÂW Ë 5?|˙ „U? ÂW U?…b? …œ ËW?z Wï? ¨…ËWW? UËb?M|u? W ÊU/U?…Ë«dJ U1dÖ W b «u?} Ë W†W Ë …ËWMO?M|u Wu? WKW ÂWz ÊïÇ U?…œd} „U ÍW U? ÂWz 5 «e U ÂüW Æ…ËWU…bU?Ç ¨…ËWu WKW ÂWz ÍdJO? W Íb …uWÄ øWW «œWu WKW ÂWz ÍdJO W wWO«“…—U ı …e|˙W ÂWz Ë 7 «˙ b WÇ —UOW

øWOO} ïï ‡ 2 —U?O?W ôW? „U ï?«œ W…ËW?z sWJ?}?á? …œ …ËW?OO?} p?|—UO? dÄ s?d?OU…—W? Ë ÊËuÇï? Ëd?O „W…u?}? ı W Ë …Ëb? U U? œ—u? Í—WM|u? W Êï?Ç Íï?ï q?OA?O? —U?O?W „U? 5|˙W?~} U? ø…Ëœd åÙU? u??Aò ÍW?u? WKW? ÂWz w? œdU? Íœï?O? X}? u …œ ï?ï q?}A?O Í…—U?—…œ «bWW??}? Í ≥∑≥ …˙WÄôW Íe?|˙W ∫X|Ëb Íï? ©≤≤® Í«Ëœ Ë …ËbM?|u ÍW?W? W ©Êï?—ï ® Íï?J «“ W Æ…ËU?O œ W?ïU U? …—W? W ò w~? WA?}Ä Ë —W~?—U ÍW?W? W Âe?O ï?ï «œW?…ËU ËW Æ…u?dÖ—…Ë w? U?O ¨ÙU? ©±πµ±® w?†U?? Ë …ËW??????O? ï??ï?? w?e??O?? Íe?˙ W?ï?Ç ï??ï?? ¨…Ëu? ÊU??W?†U?J?œ«˙ «b?} wA?O? U?O Ë ÊU?WO?˛ï ïJ?U W? W W? W…Ë«bu? WU?ËWz —W Æ…ËU?M}?N“«Ë W? Ê«˙W?Ö Í«Ëœ Æ…u?d?Ö—…Ë w? ËË—…œ w U?M? U˛ —W?? W? wï?K?œ W??Wz ‘U?Ä Æ…ËU?M}? ©w??}? ® Í…—U—…œ Èu? wJ?|e?} W? «b?Ö—ï??U Íï?J «“ W? ¨W «Ë Í…ËW?Mu?Ö Ë ÊU?üË Æ©≥∑≥ ‰ ¨—UOW ôW® Æå dÖ—…Ë w «—ïœ w U?…—U Ë ÊU?˛ W wU…—W? wW?«“…—U Ë …ËW?}M?|u? W «ñ|œ ÂWz p?} W?—W ÍW UOU…—W WO—UO «“ ËWz Ë U…b? «˙ —UOW ôW „U X} «“…œ«Ë X}W «œïï W? p?}?W? d??U?z Æ7? «˙ ÊU?—W?W —W?? X?}??A??W…œ Í—W?M?|u?? W? «œW??«d?Ö…—W?Ä W? Æw«œW ÍW†W? Í—UO «“ W…ËWz X?|d~ w U…—WM?|u Íe|˙ W p|—W? Ëu w UW?—W ï …ËW «˙WÖ ï «b wU?…—W wJ}†ËW Ë UËËb U Íï p}†U?“ï p}W ï ÂüW Í—˘“…—W w? W W X?}…œ«dJ? Uz Íï ï?ËW? «˙ ¨ï?ï q}?A?O w? U…—U? Ë ÊU˛ —˘“ ÍW?†W? ¨ÊW?†W? ÊËœdJ?e?˙ «œW? «ñ?|œ ËW? —U??O???W? ôW?? „U?? ÍW? U—U??O? «“ ËW?z ∫s…b Ê«—WM|u Ë —UOW ôW „U w UAO W üW ËWz U ÆsAO…“


289

ïï q}AO ÍUb˛«d

U˛ï ïJU ¨ËËó}? uJ†W …ËbM|uW ÍWW W UN WW? Êï—ï ÍïJ «“ W ïï ‡« X}? uM?…œ ±πµ¥ w†U W? W ï?ï? w}?? ÂWW? Æ…ËbM|u? wA?OO?ï ïU?ÄïJU? Ë (Weiland 1999: 315® ÆWOOï ïUÄïJU —W W w?†U? W u?J†W? …ËUM?}W? X?O? ï?ï? w—U?Ä W Í“«Ë «œ ±πµ± w?†U? W ï?ï? ‡ » Æ…ËUM}N“Ë «œ ±πµ≥ W? W? W? W…Ë«œW? Íu? ¨«œ ±πµ± w†U? Í—W?Ë—Ë…œ W W?«Ë ¨«œWU? ËW? ï?ï? ‡ à ͗«u? W …Ëu?«—ï??œ w?U?u? u?J†W? ¨…ud??ÖW —…Ë w?? U??O? Ë ÊU?W?O??O?ï ï?J?U? Æ«b˛ï ïJU ËW Æ…uO? Ëu w «ËËœ uJ†W …u?O Ëu W Í«—ï?œ ÍWU «Ëñ? „W UN W W ï?ï ‡ œ ËËœ «—ï??œ ÍW?U «Ëñ? wM?dÖ—…Ë ï? W«u?…œ «—ï??œ wW?O?OU?u? Ëu?W «œ…—U?Ö˛˘˙ ÊU?W?Jb?ËW?z Ë W?«—ï???œ w…—W?? ÍW??U ÊU??O?J}??W? ¨X?}? Ëu?M? «—ï???Ëœ ÍW?U?

Ë wW? «u|œ ÍËËó?}? Í…—U?—…œ ÍW?W?OO?…—W? W?U? «Ëñ ï?ï? ÆW?O?O?…Ëô wW?O?W?U

(Didier Eribon 1989:Æ…u?O? Ëu? ¨X U? ÍU?˛ï ï?Ģd? W?z —W? W ÍW?W?O?O?…Ëô 132)

Êï?—ï? Íï?J «“ W? u?J?†W …u?d?ÖW? —…Ë Í«—ï???œ ¯—ï??U? Íï?J? «“ W ï??ï? ‡ “ Æ…ud~—…Ë ÊüU?Jœ«˙ w?~ W?A?}?Ä Ë —W~?—U? ÍW?W?? W? U?N W?W? Âe?O ï?ï? «œ…—U?Ö˛˘˙ ËW? ‡— Ë w ËË—…œ Í…ËW œdJO Ë WOœu?Ë Ë U˛ï ïMOïMO «beO ï?ï ÙUÄW uJ†W ¨…ËuW

«b U?WO?O?W W? …b …ËU W? ÂeO? ïï? Í…“«b Wz ÊU?WW Ë ÊËu?~ d?Ö —˘“ W?Oà~?O ÆÊËu…œUUz W? W…ËWz X?}…œU?Uz «œ—U?O?W „U? ÍW?«d?Ö…—WÄ ËW W?O?O? «˙ W?U wM?O…œ „…Ë Ë w?A?Ö …b? …ËWz ‘W?O—U?O? «“ ÂWz ¨…ËU?O œ W?ïU? U? …—W? W ï?ï? q?}A?O? X?}†…œ —UO?W? ôW „U? W«œ…ËW dW? ÆXO?}à Í—WM?|u W U?U …ËW X?u}?Ä WO?O…Ëô ËWz W?U«u~? U0 U? …ud?Ö—…Ë …u}? ÍW U?O—U?O «“ ËW?z W? X}†U?M}Ä ÊU?W?…ËUÇ—W? ËWz W ÆW?…Ë«dW?M U …ËU?Ç—W ËW?z Í—W Ëu? w Ë 5O —U?O?W? ôW „U? w W? üW ¨ U?…œ —U? «ËU Íï? —UËËœ —U?O?W? ôW „U? W?…ËUÇ—W? w œd?WM U?A?OM? …œ w U?AO?M …œ Í…ËW? ÊUO?WËËœ Í—U? ¨ «œ…b}Ä ÊU?W†W Í—U?O «“ Í…ËW ÊU?OJ|—U? Æ UU w UWO—UO «“ Í…ËUÇ—W


290

ïï q}AO ÍUb˛«d

Ë W~?†W …Ë…—W? ÍW üU ËW?z w b U?*W ï? Ë ÂW?W —U?O?W „U? „…Ë gOM? U (Didier Eribon) ÍW??W???}??? r?A?O? U?W?~?†W? Í…ËUÇ—W?? ÆÂ…b? U?A??O? …ËUÇ—W?? X|d …œ«œ W U?~ dÖ W?} ËW p}?WW W ïï? qOAO? w U…—U Ë ÊU˛ W? …—UW (Didier Eribon 1989) ÆÊË«d Ëu ïï w U…—U Ë ÊU˛ —W W W

ÂeOïï Ë ïï ‡ 1.2 ÂüW ¨W?—u w?WO?b …u?WÄ w? …—W w??O ï?ï? w—UÄ Ë ï?ï? Ê«u?} Íb …u?WÄ W ïï Æ…uUWM}?Ä wUï ±πµ± w†U W U…bO U W†WW —U?OW ôW „U „…Ë w??O ï?ï w?—UÄ W «b? Wz W?}…œ «œd?}? ï? Uz Í—W~?—U d?|˛W Ë «œ ±πµ∞ w†U? wWO|˙ËU? «bUJ UWW …Ëu ï?ï ÍU ï?U W Í…ËW W~ d?} ï Uz ¨«bO? …—W Ë X?}M?}…œ X??O ï?ï?? Í—UÄ W? “«Ë ±πµ≥ w†U? W? ï?ï? p?}U? Æ…Ëu? wA?O?Je?

«œd}? ï Uz ÙW?ÖW wWO?|˙ËU Íb …uWÄ X}?M|ñâÄ…œ …ËW?eO?—U W Íï Íb? …uWÄ (Didier Eribon 1989: 75) ÆX}…œ «˅œ—W —W w?—UÄ W? ÊU1ï? w? UM?}“«Ë w?˘d?OÇ Êï?Ç 5? «e s?d~? Íï? ï?ï? W Èu?Ö U? wO? ïï w—UÄ W “«Ë s Wò∫X?}†…œ ïï ¨…ËW|ñ}?Ö…œ ï w …—W w?O ïï W 5? U W ˛œ Ëu? ÊU…—ï?œ w öOÄ ÍW?W~ UËU? W …Ë«œËË˙ Í«Ëœ UM} w? …—W «˅œ—W? W? ËuW? …Ë…ËW? Íb …u?WÄ +U?M?}“«Ë Æ«b?ËË˙ «œ ±πµ≤ w†U? w? U?? “ W? …Ë…ËuËx ”Uu~ …œ 5 U? wÖ—W W —W —u wW…ËU ÆËuW? rO«“…˙U w W —W??—u?Ñ È—b? Uz Æ…u??? ˙«œ ÊU?OM?O U?? w?M?? u? w ö?O?Ä —ï??œ p?}†W?ï? W?«u?Ö w? U?«b W?z ï w?W…ËW? uï? ©ï?J «“ W? ï?ï? ÍW?W?O?e?O? W U? Í—U?J? —W?Ä—W? ® Æ…ËWU?J? ËË˙ ï ÍË«ËWW? ÊU?WW? ö?OÄ ÍW W? W? Í…ËWz ï? œdJ? Ë—œ ÊU?W?W U?

WU? W «b U?Ë«ËW w†ËW? ÂüW ¨ËuW ËW?z w U…ËU? UÄ W ÊU?˙…ËU WL?}z wÇ—W?ÖWz WOO?†W«ñ|uÖ ÂWz ÆX|duÖ…œ ÊU?L}Ä W …Ëu W…u?} ËW WW W? W W 5M}N ÊU?ï W Í—«b?O dW? wW?Ob …uW?Ä W U??}z s W? WWO?b …uWÄ …—ï? ËW —W? WW «d|u? WW? «d|u? WO?O†W«ñ?|uÖ ËW?z Æœd…œ .Ë…ñW?Ä «œWU?ËW Âï? s ÂüW ¨ÂW?…b Ëu? ËU

w?Ö—W? Í«Ëœ p}?~ U? b? WÇ ÂüW? ©ÆÆÆ® Æ«be??O? ËU W? Â…ËW U? ï? Ëu s? wu?K u?z wJ}? Ë«d W?†W wW˘—œ W W~ ÊU?…—ïœ w ö?OÄ W …Ë…ËuËx Ù«ËW 5 U? ÊUW?W W W? ËWz ï w Ëu ÊU?WW U w?˘—W ï ÊUL?WWU W?L}z Æ…ËuW? WJœ ÂW?z Í«ËœW? s? Íb??Oz ©ÆÆÆ® Æ…ËW?d??ÖW? —…Ë ÊU?2ü…Ë e??O??Ö—W? ÂüW ¨…ËW?U?J?? ËË˙ ï?


291

ïï q}AO ÍUb˛«d

µ W 5 U? wW…œU Æ©∑µ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® å…ËW?—ËËœ »eO W Âï …ËWO?O~ …b} Æ…ËUM?}N“«Ë „W?…ËU W …ËËó?}? ËWz Í«Ëœ ïï? W«ËW? …Ëœd «œ ±πµ≥ w?†U w—U? Ë «œ ±πµ≥ w†U w U? “ ÊU sËU W ïï X} …œ WWU?M U˛ Í—W Ëu Í˙…ËUW Æ©ÆÛ Æ” ÆÁ® X}UM}N“«Ë 5 U w œd Í«Ëœ «œW…œU? W?O—U?O «“ ÂWz Í…ËW?M? «uÖ W? —UO??W ôW? „U X?}MO?…œ „…Ë —WM|u? W ï?ï? w? UM}?“«ËW Íb? …uW?Ä W …Ëœd?J U?A?OM?? …œ wW?ËËó}? Ë …Ëu?Ç «œW†W?W …ËœdW ÍW…ËU?Ç—W ËWz w UAO?M …œ Í…ËW W~ W?Wz ¨WOO …ËW?O ïï w?eO Ë s?d?—U??U??? Íï??ï? ‘W??W?z Æ…ËW?ï????? «u??Ö …u??}? ÍW???? «˙U? …ËËó???}?? ËW?z W?? ÆWOO «“ wMO Ëu wáO dÄ sdOU…—W

Êï—ï Ë ïï ‡ 2.2 Ë U˛ï? ïJU? Ë W?W? W? uJ†W? …ËbM?|uW? ÍWW?? W U?N W?W Êï—ï? W? ïï? ÙU?—W?W ÆÊœd?J?}Ä ÂU?L?}? …Ë…—W? W? W? …Ëb?M|u? w? W?Jœ ÍW? U?? ËW?z Ë ËËó?}? Ë …Ëb?M|u? w? U?˛ï ï?JU?? X}?†…œ «œW?«d?Ö…—W?Ä ËW —U??O??W? ôW? „U? w?W?«œU? ÂW WWA?} ÂüW ¨5 ïá ÍWW†W ÂW ËU?Ç X} …œ …ËUM} «b} wïK?œ Ë f UO W? Ë «œW??«d?Ö…—W?Ä ËW? —W? —U??O???W? ôW?? „U? W?J? u?Ç W?U?MO?U?ï?? W?M?O? ï?ÄËU?Ç —WM|u? W ÍW†W wWO?—UO «“ b WÇ …ËW U?œ …ËU˛ï ïJU? ÍW W W W «b?b …uWÄ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® s|u? f? U?O? „W W«—ï??œ w?Uu? «œ ±πµ± w†U? W ï?ï? Æ…Ë«œ ËWz ¨WW? W „W X} Ëu?M U˛ï ïJU —W? W «d…b «Ë˙…ËUÇ«Ë w W?«—ïœ Æ©µµ ÍU˛ï ïJU W —Ëu u wJWÇò W WOO?d X}…bJ—W Í…u}Ä «œWU ËW w WWU d?«Ëœ Ë X}?…b?J?—W? …Ë…e?}? ÂW? p?}†U?? Í…ËU? Æ©µ∂ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® å«b??—WÇËU? „U? ÍW åW?UËW?z —Wò W W?«Ë ¨«œ ±πµ± w†U? W ïï? w—Ëu?W ÆX?}M}?…b}?K“«Ë w?J—W?? Ë …Ëu«—ï???œ wU?u? u?J?†W ¨…ËU?M?}W? w? U???O? „W ¨«œ—U?O???W? ôW? Æå«b—WÇËU ÍU˛ï ïJU W —Ëu u wJWÇò —W W …Ëu Êœd—U

¯—ïU ÍïJ«“ Ë ïï ‡ 3.2 Æ…udÖ—…Ë ¯—ï?U ÍïJ «“ W? Í«—ïœ ÍWU? «Ëñ ïï X}†…œ —U?OW ôW? „U W s W«Ë …ËW?z „…Ë p|˙ W…—ËWÖ …b …ËW?z wWW†W —U?OW ôW? „U ÍWW? ÂWz ÊU? œ—u? w U?L?O?A?O w?}?W w?W«œd?—W w?«b Wz ï? r}?à —U?O?W? ôW „U?


292

ïï q}AO ÍUb˛«d

«bO? «˙ W ÆXO U?A}JW?L…“ ÊU XO? UO ï w?eO ÊU w?O—UÄ w uJ†W ¨X?OO

œ—UO fu? ò w†ï W ±π∂± w†U w"M}?Ä w~ U ≤∞ wËWJ|˙ ¨W2W? Ͳ˘˙ W ïï W? U?…b??? …œ ˘˙…u??O? «Ëœ Íu?O? Ë „W? U?W?? Íd?}??ó?U? Êï?—ï?? ÍïJ? «“ W? ò W?U «Ëñ? ËW Íd?Ö—W? —U? 5W?W ÆÍW?«—ï??œ ÍW?U «Ëñ? ËËœ—W W? ÊœdJ?d?Ö—W ÍËËó?}??ò W Íd??Ö—W ‘…ËW?z Í«Ëœ Ë w?Wu??O? Ëu? X? U? —W? W? W? U??…œ W?u?â? w?W «u?|œ ÍËËó?}?? W Íd??Ö—W —W? W??|œW?? Æ©±≥∞ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® U?…œò w?W «u?|œ wW «u?|œ—W W Í…ËW?zïò ∫ U…b?}á? …œ W?…u}A?W ÍW?WOd?Ö—W ÍW? ˙ 5W?W ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® åW?W Ê«d??O?U? Í…d?W? ËU «u? W? w??u?}?Ä ÊU??M?Oz X?|d?JW??? Íï?ï? ÍW?«—ï?œ ÍW?U? w? —WÄ—W? W? Í…—ï??O˘ñ?Ä ËWz«œW?U?ËW Æ©±≥±‡±≥∞ ÆÁ® åW«b?} WU «u Ë …dW? ËWz ï ÂüWò ∫X}†…œ Ë X?|ñ…œ ïï W? ÊUW? …Ëœd —œU? w…—œu? W Íï?ï? «œ…d}? —UO??W ôW? „U? W«dJ? Uz „…Ë Æ©±≥± ‰ ¨ÆÛ Æ” ÍËU W? UN? W „W? —UO??W „U? ¨U?O U?L†W?z W ¯—ï?U? ÍïJ? «“ ÍËuÇ—…œ W …Ëœd? Æ«b WWüË ÍËU W uJ†W …ËœdJW†W «œWïJ «“ p}†Wï? uJ†W ¨…ËuW ÊUW?†UJœ«˙ ÍË…ñA}Ä U?N WW ÂeO ïï? «œ…—UÖ˛˘˙ ËW ‡ œ Ë «œW?J??œ w? U??…˙W??ÄôW? s? W??? ÊËu?«œ«—U?z W? W??J?œ w? Ëu?Çï??Ëd??O? Ë W???W???? W?? ÆÂ…œWz Í—WM|u w UAO «œïï q}AO ÍdJO w U…ËUÇ—W w œdJ UW w U?A?O d«Ëœ „…Ë ¨W?O?O «œ…ËW U?N W?W —U?O?W? ôW „U? ÍW?A}? 5M?O…œ „…Ë ï?ËW?? «˙ Ë …Ëb? «u?}? Íï?ï? Íd?O w? U?W?O?O?W?? W? Ë ÍdJ?O? …ËË˙ W? ¨s…œW?z «b? W «œU? W?O?—U?O «“ ËW? W U W? ËWz ¨…Ë«Ëœ …Ëï?ï? w? U?W? W?W? ÍW «ËW?â?}?ÄW Æ UJ? UU? X|d~? 5 Ëu? Íe|˙ Ë —WM?|u? Íe|˙ p}?W?W? p}? W? W …Ëœd?JW?†W W sW?—UO?W ôW „U? w U…—ËWÖ W†W? ÍU UW Ë 5?M}N W W?ô ÂW “«Ë U ÂüW Ͳï ïb?Uz w} ö?LK Ë w? «˙ „…Ë Ë 7 ñ«œ …ËW?OO? …—W W?u W?KW ÂW?z ÍËU W ÆÊËu ˘d wAœ—u Í—WM|uW

Í—WW ÍbO«ËWz wUWO —W~ —U Ë ïï ‡ 3 —W? W Í…—ËWÖ Í—W?~—U? v Í…ËW …—U?W ÊW “«ËU?O? w ËuÇï?Ë«˙ ÊUu~?} Æ…ud?Ö ÊU…ËUÇ—W W?u WKW? ÂWz ÍdO w U?WOO?AÖ W?à} …u|u?W Ë …ËuW ï?ï W? U?“ W …ËW?MO?†ïJ?} U?…b W?Ç Ë V}?? U?W…œ Ë —U?ËË Ê«œW? W W?WU? ÂWz —W? W?


293

ïï q}AO ÍUb˛«d

ÂW? p}??W ê?O? ï „W? —U??O??W? ôW? „U?? ÂüW ÆÊË«d?? Ëu U??O œ w? U??U?O?U??O? Ë wHdW wW…ËWMOWà êO v Ë Íï ÍËË“…—Uz W uJ†W …ËW|˙WÖU W «ËUÇ—W ÂW?z —W? W? Í—W?~?—U? v? U??…œ ï? ÊU?…ËW?z w? U «œñ?|œ u??O? v W? w?W??N W?? ÍW UW?L…“ W?OdJO? …—U ËW p?}W W?ËW W?~†W Æ…ËuW W?OO? …—W W?u WK?W w UWOdJO WO—W~—U w œdJ UAOM …œ ÍW W W «b…—WW Íï „W…Ë…—W†ïJ} wJ}˘œ W ÆWJ?œ wJ}u WKW Ë —W Ëu? b WÇ —W W WJ}u WKW? Ë —W Ëu b WÇ …ËW?J?|—W? W? ÆX?}?W? ÍË«ËW? w?W?O?«“…—U?? …Ë…ËË˙ ËËœ W? X?}?…œ …Ë…—W†ï?J?}? «œ«Ë —W? W ÊU—W~?—U W«u?Ö W? X}W «œW? «ËWz ËuW? ÍdJO? W ÍË«ËW w?WO«“…—U?

X?}??…œ …ËW?? W??J?œ w?W?ôW?? ¨…Ëu?W? ÊU?? W?W? ·u??? W?K??W?? —U?????O??? ÊU? Êx??? W?«u?Ö W? X?}?W «œ…—W? Ëu? ÊU? ·u? W?KW?? ËWz Íd?J?O? W ÍË«ËW? w?W?O?«“…—U?

ËWz w œdJË…ñWÄ W Ë «œWW?U ÂW wJ}˘œW UN W Æ…—W W ÍWJb?O «ËWz w—W~—U Ë«dJ?—Uœ wJ?} U W? w U?W?O—W~?—U W —W?M|u? X} «u?…œ p|—W Ëu? ¨W—W? ËËœ Íœï??O? W? w??u?}Ä ‘W??Wz ï? Æ UJ? U?A?OM?? …œ W?Jœ w?J}? W? Íd?JO? —W? W? w?—W~?—U?? Ë X?J?} Í…ËW? b?M|u?? Íœï???O? Ë w?ËËó?}?? Íœï??O?? Ë Í—U?œ—Ë«—W? «b} Í…Ë…—W? ÍW—W ËËœ ËWz …Ë…—W?†ïJ} —WÖ ï? ÆWW ¨ÍbW—W? W ÊUW?J} X?}…œ ÂW?JO? ô «ËW?z ¨ÊËuW? ËWz w? œd?—U? Í—«u? W…ËW?M?O†ï?J}? …u?}? ÂW?z Ë ËuW?

…Ë…ËË˙ ÂW? Ë Ê«e??} «œ…—«u? ËW? W?? W?J?œ wJ?}? U?? W?? Í…ËW?MO?†ï?J?}? ï? …ËW??|˙W?~? …ËW «ËW?MO†ï?J} …—ï? ÂW ÍW «ËW?z 5 ÂW? «bA—W? W Íd?JO? ÍËËó}? W ÆÊË«d? U

ÊUWu WKW W? p}u WKW wMO U ï ÊUï w WW? Íó|—œ wJ} üU Ë sJ—W —U?O???W ôW? „U?? ÆÊW?…b U??—W ÊU?W??Od?J?O? W U??U?u? W? „WW? U??Uu? ÊU? w?WJ?O ô Í…ËW???}W? Ë X?}«b?}? Í…Ë…—W? ÍW? U?—W? ËW? p}??W ê?O Í…ËW???}W? Í…ËW????}?W? Ë v??˙W??á??}? «b?†U?W?? W? ÊœdJ?L?? U? ÍW? «œï????O?? ËW? Í…ËW? œd??d??O? «bW?W?} ≥∑≥ …˙W?Äô W w U? Uz W —˘“ X?}œd w?W…ËUÇ—W? WU? w UA?OM? …œ ∫X} Ëu …œ …ËuW ïï ÍdJO Ë ïï —W W ÊU—W~—U ÍW «ËWz Í…—U—…œ Æ…ËWüW …œ Ë …ËW œddO ÍËË˙W f—U Æ…ËWHdW Ë ”…ËW Í…—UW b˘d Æ üW …œ wKW Í…—«bOz Ë X «“ Í…—U—…œ ‘WAO w«—U ÍW UO—W~—U ÂWz W? …ËWW…œ —«œUÖUz …ËW —WM|u «œ…d} s p?} ËuW g}Ä ÊW†W ÂWJO ô ¨ÊW†W ÊUO?J} —W U…b UO U «œ…ñ|œuO v ÂW —U?OW ôW „U


294

ïï q}AO ÍUb˛«d

—W? W??L?}? Í…ËW??A??}Ä ÆÊËu??? ñ?«œ «œ…d?} —U??O??W? ôW? „U?? W? «œW?…u?}? ËW? W?? …ËW??WJ? …ËW?z —W?? W? b??#W? W?J?œ w?J?|—U?? X|ËW??…œ W? üW? ËW?z w? «b? U?A??O?

Í…—U?—…œ …—U?O? d?Ä ¨ U?J Í—U?O???W? ôW? „U? W? —W?M|u?? p|—U?O?? dÄ s?d?…œU? ôW „U? X} «“U ”W ÆÊËœdJ?e˙ «œ…ñ|œ uO v ËW ÍW? UO—UO «“ ËW?z Í…ËUÇ—W —UO?W ôW „U Ë WJ?}U$—…œ WWz U?Uz ¨…ËUM} …u|u W ÍW? U—UO «“ ÂWz —UO?W Íd?J?O?? w? œd??œ—Ë«—W? Ë ï??ï?? Ë W??A????O? Ë b?˘d?? Ë f?—U?? Í…ËW? b?M?|u?? Í«Ëœ Ë „Ëu ËWz Ë WW?Jœ wJ} W Í«˙ œu?U ¨…uAW~O?}Ä ¨ÊUbËW W UW p?}W—W U?J? U?A??O?M?? …œ ÍW??…ËUÇ—W?? Í…ËW???}? Ë W??O?}?? X?}?à??? U?L??}?Ä Í…ËW???}? ÊU? U?z V} ÂU W Ë ÍW Ë Êï?Ç f—U …ËWUUMO ËË˙ —UOW ôW „U Æ…ËW?OOWu «uÖ b?˘d? ÍWz Æ…Ëœd? ï?ï? W? Í—U? å…ËWüW? …œ Ë …ËW? œd?d?O ÍËË˙ò W? «bM?O? Ëu Ë Í—W?~—U? å…ËW?H?d?W? Ë ”…ËW? Í…—U W? ò «b??}?? ÂU? W? Ë Èu?W Ë ÍW? Ë Êï?Ç w U?WO—W?~—U Ë W?A?O W?O W? ‘W «—UO? dÄ ËWz ÊU?W ¨…ËuW ï?ï —W? W W??O—W?~?—U?? ËW?z W? W?…ËW?z d??Ä«d?? ‘W? U?W? Æs?ü…u??}? ï?ï?? —W? W? …ËW??A???O?

X «˙ ¨ U…b UO U? b˘d Ë f—U W …—UW —UOW ôW? „U ÍW «Ë«dJ U1dÖ Í—W?~?—U? W?? 5 «œW? U?U? «“ Ë ·u? W?K?W? ËW?z Íe?˙ W b?˘d?? W f?—U?? W Æ5?

Íœï???O? f—U?? Íœï??O? ÆX?}?ËuW? ï?ï? Íd?J?O? —W? W? ÊU?O? œdJ? U? w U?U?

—W? U ‘W? «ËËœ ÂWz ¨W?O?O? Ë—…œ Í…ËW œd?JO? b?˘d w? Ë pO??J}? Uœ w?e?O U?dU? ÆÊïï? w œd—U? Íœï?O W? Ͳï ïO?—Uz Ë wï U?MO Íœï?O W? sïU? ÊUI?}z ¨Ë«dJ—U?œ wJ|œï?O? W …—Ëu? W?AÄ «œ…ËW? œdd?O ÍW ˘dÄ W? p}u? WKW? —W ¨X}?†…œ —U?O??W „U? „…Ë ¨ï?ï? X}?…œ Ëu«ËW? ÆWW?«—u? œï??O? v …ËW? œd?d?O …œï??O? ÂW?z Í—W~?—U? d|˛W? ÊU …ËW? œd?d?O? ï X?}U?M}?—U?W w??—U? Íœï??O? ÍU ı ¨v?W ïï? —W W Í—U?O «“ ÙU“ï „W? Í…ËWz Æ…ËW?}œdJd?O «œWO?O?—U Íï?? wU????O? W? —U??O???W? ôW? „U?? „…Ë X}?œd?? åËW? Ë ÊW?? ò ÍËW?z Íd?JO?? ÆWOOHdW Ë ÍdJO wJ|du WWz X} «“…œ ¨wWËœd WAO W W «˙ WM|u ËWz U —UOW ôW „U ÍWW ‘ ©WAO ® W …—UW w U?W?W—W Ë ï?ï? —W W? ÊU…—ËW?Ö Í—W~—U? ÍW U~? dÖ W?u? WKW? ËW W?J}?W —U??O???W? ôW? „U?? Í…ñ?|œu?O? ËW? W? U?~ d??Ö W??O—W?~?—U?? ËWz ÂüW? ¨…Ëu?W? ï?ï?? «bW?W?}? ÍU…—W? W —U?O?W ôW? „U? W…ËWz dW? ® …ËW?|—œUMJ?} wW?uO? Ëu

W ”U «œ…ñ|œuO v W Íï wÇW ¨ U…œ—U? «ËU w WWM—u W Íœ—u ÍWM…˙


295

ïï q}AO ÍUb˛«d

w?«—U?ò Í…˛«ËW?? …œ +«“U? …ËW?—U?AU? s? Æ©°° U?…œ ·u? WK?W? —«u?Ç ÍdJ?O? ÂWz Íe?|˙W «d?…œW ¨w?â?O U å üW? …œ w?KW? Í…—«b?Oz Ë X? «“ Í…—U—…œ W?A??O

W?O—W~?—U ÂW?z wW?OO?Ç Ë wW?O ïÇ W? —WM|u? Ë …ËWU?J?O p?}JW? …“ï†U?z W? ˙ å U?—UÖ“˙ò w W?WM—u? W WJ?œ wJ|—U? Íœ—u ÍWM?…˙ ‘WW Ë …ËW?U—«œU?ÖUz ø°°° Ë ·u WKW ËWz Ë ïï ÍdJO w U?…ËUÇ—W W W ”U ÍW «ËWz ËuW ÙU—WW Ë«ËW w?J}? ¨…ËuW W?u? WKW? ÂWz ÍdJO? —W W? ÊU—W~?—U W? ÊW…œ W U?U «“ —WM|u? W «Ë«œ U…—W? „…Ë s Æs}†…b?}Ä —UO?W? ôW „U ÍW? U ËW? ÊU“«ËU?O w?—W~?—U? Í…—U?—…œ Íï? ËW?z 5? «e Ë s?d?~? Íï? ï?ï?? W Èu??Ö …ËWJ?}?Ä ÂW?…œ —W WL?|œ …ËWz Í«Ëœ ¨X}†…b}Ä ÊU?LOÇ w UW Ëu?ÇïËdO —W W W?Jœ w UWu? WKW ËËœ—W?W? ¨W? U??O?—W?~?—U?? ÂW?z Í…—U?—…œ @? U??ËU? W? w?J?}?? U? ï??ï?? w? Ëu?Çï? Ë«˙ ôW? „U Í…ñ|œu?O v ËW?z Ë s w U?WU?$…—…œ ÂW…œ —W?M|u W? «Ë«œ «b W?…—U Ë ÊU??…b U?~? W???†W w?J?A?Ä—W? W? v?? Íï?? Ë UJ?œ—Ë«—W? Íb??WW? —U??O???W? «b U œ—u Ë œ—u ÍËUM?}Ä W —UOW ôW „U ÍWO˛ï ïbU?z WUW ËWz w b Ud

Æv…Ë«bO …œ w U…—W Ëu Ë b W…˙ W ˛œ ∫X}†…bOÇ Íï ïï 5 «e U U…—W ÊUu? WKW w UW?O—W~—U Ë ÊU?…ËUÇ—W Í…—U—…œ «bJ?|—UO dÄ wü…ËW ï?ï sò …ËW?«œ…b?ü…Ë «ËU?z Íï? w? U?W? Ëu?Çï Ëd??O? Ë dJ?O? —W?? W d? w? «—W? Ëu? Ë W «—W? Ëu ÂWz ÆÍœdï ÂW? ÍUU Ë ï?A ö Ë WA?O w U?WO—W~?—U Í…—U—…œ ÍW «—W Ëu ËW wWUW ¨ÂWJ—UÖ“˙ WJœ Í—W Ëu —˘“ W Âï +«u «b UOW—U g˛ï ïMOïMO Ë è~O Í…—U—…œ ÆÊËu ÂU ïU «œïJ «“ W «b UU$WÄ ÍU…—W W åÊËu U?? …—W? w U?ï?J «“ w b?M|u? Í—W?ËW? …ËW?W—W? W W? U?Wz ¨ ËË r?J}??

«œ…˙WÄô ÊU?WW? Ë W U? ÂWz Í«Ëœ p?|ñ|œ b W?Ç —W Æ(Foucault 1985: 17) ËW?z …ËWW?~?|˙ ÂW Ë U?˛ï? ïM?O?ï?M?O? Ë W?O??à~?O —W?? WU??…œ gO?W?O?œu?Ë ï??ï? ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® X}…bJ«œW ËWz ÍdJO «bO} W U…b? UAOM …œ WOdJO …u}Ç—«uÇ «bO?} …Ëu „WUO œ «b U?U$WÄ W U? …—W w UïJ? «“ ËU ÍdJO ÍUO? œ W«ËW Æ©±∑ ËW ï?ï ÆÊËu ÍËU? w UW?OO?…—W …“U?|˙ W?OœuË Ë U?˛ï ïMO?ïMO? ¨ WO?Oà?~O p?|“«u?}?? „…Ë Íï?? W?O??à?~O?ò ∫X?}?†…œ Ë «œ…œ è?~O?W? w?~? d?Ö d?U?“ «œW?U?O? œ


296

ïï q}AO ÍUb˛«d

…ËWMWJ WUb?˛«d ËW dO w xW wW…u?} W …Ë…ËWz w|˙W 5 «u W «œW? UAO

w UNO? w~ W Ë Âe“U ÍUb˛«d w? WW ® ËuËu Í…œ˘dOÖ WL?}z g}Ä Í…ËW W åœd…œ Í…ËW? Ëu…—UËËœ Èu W? —W ÍW? …˙W «bUJ U?WW „W?Ub˛«d ¨©W?WËËœ W? U?Od?JO? W? U?U?u? Ë “U?|˙ ËW? ”U «œ…d?}? ï?ï? w—u? W? Æ©±∏ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® „…Ë ËW?z Ë ÊËu??…œU??U?z «œ…—U???Ö˛˘˙ ËW? «œU???? …—W??? w? U???ï?J? «“ ËU?? W? W?? U???…œ …Ëu ”U ı «b UïJ «“ Í…Ë…—…œW 5 «e U ÂüW Æ…ËuUM Uz ÊUO}Ä ïJ «“ wWOOUu Í…Ë…—…œ W ò ∫X?}†…œ ï?ï? ÆÊËu«œ«—U?zW Íd?JO? wW?O?O?ôUÇ Ë e?} Ë —U? …—ï? ı Ë gO?? ïÄï d?O? ÆËu??? …œüU œu? Í…—U—…œ …ËW?WW?W? W? W? —W—U? «b U?ï?J «“ Í…ó|—œ W? Æ©ÆÛ Æ” ÆÁ®ò ËuU?? …Ë W?Oœu?Ë Ë W?O?à~?O w?Mñ??W w?W? —W? W «b?—Uñ «œW?Od?JO U?«—ï U?Ä ÂWz w…œ—W? W sò ∫X?}†…œ ï?ï «œW U?? ËWz ÊU?W «œWJ?œ wJ?}? Í«ËœW? «b?—Uñ …ËW? W?Jœ w?WôW ¨W?W? W? Í—ï??O?˘ñÄ W?0W

w U ÂïA ö Ë ÍUU s …u|ËW Uz Æ WO?œuË ¨w«—W~ Ëu ¨W “«ËUO Ë«ËW r|˙W~ «œW?—Wu? W ËW ï?«œ ÂüW Æ©ÆÛ Æ” ÆÁ® åw? U ÂW?A?O …ËW?AO? «ËW w|˙W? —W Ë w~ d?Öò ∫X}†…œ «bü…ËW ïï? ¨…Ëu«bOÇW ï?ï ï WA?O Ë ïA ö Ë ÍUU? w~ dÖ Ë œu? w?J?WÇ Í…ËW?zï? œdJ?…Ë«œ ÊU?O?M ÊU??Wz «b??O?? «˙W? øËu??O?Ç s?ï W? U?W?z Æ©±∏‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® å…Ë…—UO dÄ Ë …ËWMO†ïJ} —W WW œu wWOËW ËWz ¨…ËuW? ï?ï? ÍdJ?O —W? W? ÊU…—ËW?Ö Í—W~?—U? «b U?U?$WÄ W? ÍW «ËW?z W«ËW? ÂW?z Í…Ë…—…œW? Æè~?O? g?O?W?…œ«˙ U? Ë W?A????O Ë ÍU?U? ¨ ï?A? ö? W? ÊËu???O??d? ÊËu?—W~?—U?? …ËW?O?dJ?O? ÍËË˙W? «œU?? …—W?? w U??ïJ? «“ W? ÍW? «ËWz «œW? «—W? Ëu?

W? U??Uu?? ÂW W?? ï?ï? Æ W??Oœu??Ë Ë W?O?K~?O Ë U?˛ï? ïM?O?ï?M?O? W? ÊËu??O??d? ËW ÍU …—W w U?ïJ «“ ËU w1œUWz ÍWW W? w W W ¨W U …œüU WO?OW W d?|˛ Wï?ËW?? ï?ËW??? «˙ W? U?W?z w?U?W Æ…Ëu?—«e??} ¨…Ëœd?J? U?A??O?M?? …œ «œW? üU? ËW?z ï «œ…—U??Ö˛˘˙ ËW? ‘W U??Wz w?~? d?Ö ¨…ËW??A??O? Ë ï?A? ö? Ë ÍU?U Í—W?~?—U? ÊWôW? «œ…—UÖ˛˘˙ ËW ÍW? UO|˙ ËW? W~ …Ë«b? UA?O ÊUW?Jœ wWU?~|˙ W …Ëu?«œ…ËW ï?ï? 5MO?…œ „…Ë ÆÊËu«d?J U?AO?M? …œ …ËWW?O?œuË Ë U?˛ï ï?MO?ïMO? Ë W?O?à~?O Í…—U—…œ ‘W?AO w?«—Uò W ”UW Ë b?˘d W ”U W Ë f?—U W ”U W «œ…d?} ËWz —U?O??W? ôW? „U? X}? «“U ”W? Ë U?…œ å üW? …œ wK?W? Í…—«b?Oz Ë X? «“ Æ…ËUM} …u|u W ÍW U


297

ïï q}AO ÍUb˛«d

W „W?…u?}? W U?$W?Ä w üU? w U?W?u? W?KW? ÍW—˘“ „…Ë ï?ï? ÊU?u?~}? ÂüW ¨ÊU?9u?Ö „…Ë ¨ï?ï? W?W? W~? ¨…ËuW? …ËW??—U? Íd?JO? W? Íb? …uW?Ä ÊU?…u?}?

ÊU?…u}? W „W?…u}? W X?}…œ X|d?ÖUM?†W ÊU?uÖ W?ï ¨…Ëu X?O? ïï? „W…ËU? ı Ë …Ëu? w??Ç W??O?b?? …u?W?Ä ËW?z ï???«œ ÆX?}??Ëu?W? …ËW???e??O?????—U??? W? Íb? …u??W?Ä Ë Íï?? Íb …u?W?Ä Í…—U?—…œ Íï? ï??ï? 5? «e? U?…—W? U? ø…Ëu?W? wW?W??? «—U?z W? r? «b?—U?ñ? ±πµ∞ w†U?? p}?U? s?ò ∫X?}†…b?}?Ä ÊU?L??OÇ Âe??O ï??ï? Ë f?—U? -W?Oà?~O s?W? …Ë…ËW ÂüW ¨w? U …œW ‘U? r?—U X?O? ïï? w?eO? w«b? Wz W? r?? «b??—U?ñ? ¨ÂËu???“«˙U? g?O?W??O?œu???Ë W? —W????«—W? U?…Ë—W? Ëu?W?M?†Ëu???? …u|ËW X?O ïï? W ïï w Ëu? WJœ wWU U?W Æ©≤± ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® åXO ï?ï W? ËW?z …ËW? «ËW?â??}?ÄW? ¨…Ëu «œ f?—U?? Íd?J?O? w?—W?~?—U? d?|˛W? ËW?z W?? …uU?W?

Ë X?O ïï? W …Ëu …ËWW?Oœu?Ë W —W?«—W ÊËu?“«˙U Ë WO?à~O Í…ËW? œdJ…˙ Æ…Ë«ñ| w~ dÖ wJ}†˘˙ «œd} ï Wz ¨ÊU9ËË „…Ë ¨…Ë…ËË˙ ÂW …ud?~—…Ë …ËW?Jœ w?M|u? W? ÍW U?O?—W~?—U? ËWz ÍW?Jœ w?W…ËU?Ç—W? Í…—U—…œ Æ©≤∂ ‡ ≤µ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® U…œ X «“ ÍËËó?} Ë X «“ W …ËW œddO w? U ïï Í…—U—…œ ÊU—˘“…—W? ÍW—˘“ ÊUWO?—uO …ËWMO?†ïJ} «œ…—UÖ˛˘˙ ËW? ò X} u …œ ï?ï Ë X? «“ w? U??U?W?M? Í…—U—…œ ÊËu? —U?O?? d?Ä ÊU?…—U?O?? d?Ä ∫ÊËu X?? «“ w?WU? ï?ï? «b? …—«u ÂW? Æ©¨ÆÛ Æ” ÆÁ® å W?O?O x?W? ÍËËó?}? Ë W?O?O? x?W? w U?U?W?M …ËWz …ËW?A?O W X}†…œ Íï? „…Ë WJ u?Ç ¨…Ëu «œWA?O Í—W?~—U d|˛W? ïËW? «˙ ¨å, WI?OW? ÍËËó}? wJ—W? ¨, X «“ ÍËËó}? wJ—W?ò Í…ËWz wU?W ÂËud?} ‡ ≤π ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® WIO?W ËuW „W Ë WIO?W W WJ} W UN W? X «“ WJ uÇ Æ©≥∞ w? «ñ«œò ÍW?˘d??O Í—W?~?—U?d|˛ W??|ËW?…œ ï??ËW?? «˙ ï?ï?? «œ…—U?Ö˛˘˙ËW —W? ¨rNKu~ U ×ï Íô W UO˛ï ïU Í…ËWMO†ï?J} Ë —ö U Êï UÖ Íô åͲï ïLWz ÂW ï?ï w U?WMO «Ëñ?} —W W? …—ËWÖ Ë ÙËu —˘“ w?WO—W~?—U W?u WKW? ËËœ ÂWz ¨rN?Ku~ U? ×ï w? UW Ëu?Çï wW?UW Æ©≥± ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ Æs?à}…b?}W? «œ…—«u Æw W«—ïœ ÍWU «Ëñ Í—UO —WÄ—W W}…œ d«Ëœ W ËWz Ë X?}†U?M}Ä ÊU?L?â?O ï?ï? WO?O? ËË—…œ Í…ËW œdJ?O? Ë b˘d? Í…—U—…œ w?Ç—W Í—W~—U? Ë b˘d? Í…—U—…œ „W…u?} êO?W X}?à U…œ «œ…—«u ÂW? w W U?W W?


298

ïï q}AO ÍUb˛«d

W? —W?? w?? …—W??? w?J?|—ï????Ëœ W?? W?‡©ÊU??ô „U??® Í…—U??—…œ u?J?†W? ¨5? b?˘d?? Ëu W «ËW? p}W Ë Í˛ï ï?JU wJ?|—ïœ ÊU?ô ÆWOO? Ë—…œ Í—WÖ—UJO? ÍW UU?u Í…—U—…œ ï?ï 5? «eU ¨œd?…œ b˘d? w U…e?} ï? Í…ËW b «˙W?Ö Í«Ë«œ Íb u W W? ñÄËñÇ w?W…u}? W  ©ÊU?ô® sò ∫X}†…b?OÇ W?Ob˘d? …—ï?œ ÂWz Ë Íï Íb? …uWÄ s Æ…uUN} ÊU…dO W p|—ï „…Ë sï w U…—U r}à +«uU Wï ¨…ËW˘bM|uW

ï? W? «d?J U?z w?WW? W? W?? Æ…ËW˘b?M?|u? +U?ô w?W? w?J?}M?O? Ëu? b? WÇ U??N W? X}?â X?}…œ ˜˘d? ¨5 ”W w U?WM?O Ëu? Í…ËW bM?|u U?N W ÊU?ô W 7?AW~?} ‘«d —W?Ö Ë «b w U?…—UMOL?O Ë ˙ï? W —W ¨X?|d~ w ïJ? «“ w UW «Ë W? ÈuÖ Ë „˘d? ÊU?ô W? g? ±πµµ w?†U? Æœd?W ÂW? U?? ÂW?z Ëu?W s? Æ…ËW?«b? U?O?J}? Æ©≥¥ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® åÂËuUW U …—W W s ¨œd…œ—UOMA}Ä Íï ÍdJO Í—WËW ËWz ËuW UUM UO U «b…Ë…—W ÍW U ËWz Íï W ïï Í…ËWz W«dJ Uz „…Ë Í«Ëœ ËWz Ë Êïï? ÍdJO Í…ËUÇ—W? —UOW ôW? „U wU?O W W WW «ñ?|œ uO

„…Ë Æ…Ëœd? Íd?O??M? ˘˙ ÍW U?…“ï? ÍW? «Ë…˙ ÊU?WM?O?W?? «˙ w? œd? åËW? Ë ÊW? ò Ë å…ËWüW …œ Ë …ËW œd?dO ÍËË˙ò W f—U Í—W~—U? W W W ïï «b U?/UAO

‘W??A???O w?«—U??ò W Ë å…ËW??H?d?W?? Ë ”…ËW?ò Í…—UW? …b?˘d? Í—W?~?—U? W? W?

—UOW ôW? „U X} “U ”W Æ U…œ å üW …œ wKW? Í…—«bOz Ë X «“ Í…—U—…œ W W? üW W?O?—U?O «“ ÂW?z …Ë«bï?W ÍW?U? ËW?z ÊïÇ Ë …ËU?M} …u?|u?W ÍW? U?? ÂWz Í—W~?—U? …ËWüW? …œ ÍËË˙W „ W f?—U? Â…œWz w U?A?O d?«Ëœ s Æ «b —W?M|u? Í…—u??O ÍW? «ËW??â?}?Ä p?|˙ ï??ï? Íô üW?? …œ Í…—u??O u?J?†W? …Ëu?W ï??ï?? —W? W? p?|˙ gO?W?O U??M Ë f?M ÍËËó?}?? ï ï?ï? Í…ËW? bM?|u? Æf—U? Íô W?üW? …œ Íó|—œ W «œ å WO? UM ÍËËó}ò w?} W ïï? Ë Êb˘d w UW ËuÇï ÍW? «ËWâ}Ä w? œd?W??#…œW? Ë w??M w? …ËW? w? œdJ?u?—W?? Í…—U?—…œ ÊU?W?b?˘d? W? U?1d?Ö ¨X}?†…œ Íï? ï?ï „…Ë ¨„ï? ï? ‘W?A?O? w~? d?Ö Æ…ËW?}?M}? …Ë…b†W? Íb?W—W?W WIOW W WM…˙ Ë …Ë«Ëœ «œ åœuò ÍWW? W Í…Ë…—…œW …Ëu p}u WKW W«œ…ËW Ë “ï†U?z …ñ|œu?O? ËWz „W ¨…Ëœd? ÍW?A??O Ë …—W W?O?W? w UM?}?N?—W w?L??O? Ë Í…—U—…œ ‘WAO w«—U?ò X} …bËU —UOW ôW „U Í…Ë«dJ U?AOM …œ Ë —UœU

å üW …œ wKW Í…—«bOz Ë X «“ ÊU1ï wd?JO w U…ËUÇ—W? Ë UU ÙWÖW ÊU?L «˙ ïï? 5}M«b«Ë U U?}z ı W Ë ·u? WK?W ÂU? X?} «“…œ d? U? ïï? W —U?O?W? ôW? „U Ë …ËW?|—U? …b?}


299

ïï q}AO ÍUb˛«d

‘WO|˙ ÂWz Í…ËWzï ÆWW Ë …ËuW ËWz ÍdJO —W? W ÊUO—W~—U «b|uW Ë «bJ}U ÍW?I?O? —W W? ËWz W? …ËW?MW?—«œU?ÖUz …ËW? —WM?|u Ë s?d~? —U?O?W? ôW? „U? W w Ëu?Çï W? —U?O??W ôW? „U? w? U?W Ëu?Çï U? ¨ U?…œW?? …ËWï?W? Ë Ê«—…œ«d ÊUW W U ïï? ÂWz ï«œ 5 «e s…b†ËW Ë sWJ œ—Ë«—W @ UËU W w?J} U ïï ïï ÂWz ÆX}†…b}Ä ÊU“«ËUO Ë«ËW wJ} ÊU …ËWU…œ —UOW ôW „U w UW W «ËU?Ç—W? ÂWz X?}†…œ Ë U?…b? U?A?OM? …œ ï?ï? Íd?JO? ï? …ËUÇ—W? —«u?Ç W? U

(Danaher 2000) ∫…ËuW ïï ÍdJO —W W ÊUO—W~—U Ë ©—W?ÖbU? s—U?® w?«—W?ÖËËó?}? ÊU ¨w?ËËó?}? Íbœ Í—W?~—U? d?|˛W ï?ï? ‡ « „W…—uO? Ë e} Ë WI?OW ËuW? ïï «œWO?—W~—U ÂWz d?|˛W ÆËu «œ ©r}N u?~ U® w UWW W W …ËW}M} …b} ÊUWOU…˙ ËWz ‘WW ¨wËËó} wWW W W WU…œ rOÄWz® s|˙ïÖ…œ ÊUWLOÄWz W? X}MO…œ ïï ÆËuuOAW ÊUW UJWÇ ÂW WJœ w U?M}?NW?—W w? UU?Ö“…œ ¨©…ËW?W…b? ËË˙ W†U? ÂWz d«Ëœ s? ¨WO?O? U˛ï ï?L??ÄWz Wï ¨s|˙ï?Ö…œ ÊUW œd?UM|Ë Ë bœ ¨s|˙ïÖ…œ ÊU?WOO? «“ …—uO? ¨s|˙ïÖ…œ WHd?W X|dJ ÍœWWz Ë wËËó} ÊU wJ}J˛ï ÊU U…˙ wW?OO «˙ W ”U X|dU W«uO}Ä …u|ËW Ë Í˛…œ «b U?WOËËó?} Ë Í—Ëu u? Ë wWüWï? …—UËË˙ Í…Ë…—…œW W«u?Ö W ËËó?}? ï „WU? U? X|d?U Í…ËW? W~? WW?z Æ U?…œ W? «—U?z ÊU…Ë«œËË˙ Ë ËËó?}? X} «“…œ U—Ë Í—WM|u® ÆX|d?J «b†WÖW ÍW†WU U…˙ wWO?O «˙ „…Ë Ë …ËW|—“˘b Ë wWU wJ?}WIOW? W WeO?—U w UW ËuÇï? W ˛œ Ë«ËW WIO?W ï …bœ ÂWz Æ© U…b UAOM …œ ËËó} ï ˙ïÖW wJ}$UUz Ë W «—Uz ÊU?W? W W? gO ËË—…œ Í…ËW? œdJO? ÍW U?Uu? Ë Í—W?ÖœUO u? Í—W~—U? ‡ » f?u Ë —U? Êü˘˙ Í—W~?—U? …Ë…ËË˙ ÂW? Æ…Ëu…œU??Uz ï?ï? q?}?A?O?? —W? W «ËœW? …Ëu ï?ï ÍU? ïU W? d}? ï Uz W?U W ¨s U?«ñ} Ë !—W? wM|u? d} ï? Uz Í—W?~?—U? W? ”U? W? «œ…d??}? «b?…ËWz w?$—W?? —W?M|u??® Æ(Danaher 2000:7) b˘d? Í—W~—U? W W? p?|—ï"?âOW? X|d…œ w? ËË—…œ Í…ËW œdJ?O ÍW U?Uu? q}A?O W U?…œ WOO? «˙ ËW UL?} W}? ÂWz Í—W Ëu? «œ…d} —W ÂüW Æ©X?|dU

ËËœ ÂW WW?A} ÂWz …—W? Ëu ËWz Æ…ËuW «b?—WÖœUO u? ÙWÖW Í…—ËWÖ ÍW?A} ï?ï X?}?? «u?U?? Í—W???ÖœU???O? u?? ∫ÊU???O??W???W?? ©∏ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® Æ…ËW?U???…b??—u??? «œW?†U???


300

ïï q}AO ÍUb˛«d

ÍœU?O u? Í…Ë…—…œ WM?|d?…œ «bËËó?}? w?J}??…ËWU? W? ÍW U?? ËW?z «b? U?/U?A?O

5Ç øs…œU?Uz s†WU? ÊUW? …œüU …œUO? u ÍW U? ËWz 5Ç ÆÊW U?U …ËW? …œüU øÊËËœdJ U?O~ …b} ÊU?…—UuÖ W? ÍW U ËW?z 5Ç øÊË«dM}ÄWÇ Ë @? …b} ÍW U? ËWz W W «—U?O dÄ ÂWz Í…ËW «b?ü…Ë ï W U—W ïï? ÍdJO Í…—ËWÖ w?J} W «bO? «˙W ï???ï?? —W??? W? Í—W??ÖœU???O? u? Í—W??~?—U?? …Ë…d???}? Æ…Ëu?ÇW?? «b? U?ôW? Í—W???ÖœU??O?? u? X?} «u?U Í—W?ÖœU?O? u ∫ÊU?O?W?ËËœ ÆW W?U?—u? Ë Íe?|Ë«—WÄ Ë “«Ëô w?W?O—W?~—U? øX|œ …u|u W Ê«˙ïÖ UUz …ËW«b …—UO dÄ ËWz wü…Ë ∫ïï —W W WAO Í—W~—U ‡ à wW?…u}? W ËËó?} W?«uÖ Í…ËWz ÍW?˘d?O W? ÍW Uu? WK?W ËW W?J}?W W?A?O

W«u?Ö W?O?O? ÙËu? w? WW?˘d?O? ËWz U?…Ë—W ¨…ËW?U…b?…˙ …u|˙W? X}?Ç…œ w x?W? …ËW w˙…ËU W?AO? ‘W UWz Í«˙…—W? Æ «Ë˙…œ Ë«dJ—Uœ wJ}?$UUz Ë …—W ËËó?} Ë Âe wJ?}WOO? xW W? X}«Ë…œ—W? wJ} ËuÇ…ËW?A}ÄË…—W ÍW? ˘dÄ ËËó}? W WO?O

e} W W?«Ë Í˙…ËU WAO …ËW «ËW?â}ÄW Æd…—ËWÖ Ë d“—W w?WOO xWï? …ËWËuâ W?ï ¨Ê…ËW? U?…—U?ñ Ë Ë«œËË˙ w??A?Ä W ¨W?H?d?W? ÊU? W?I?O??W „W? ¨ üW? …œ Ë ˙W w UÄ…˙ïÖ uJ†W ¨WOO èW ÍW W?Ö Ë …ËW «bJ} Ë w xW Í—U wW—W ËËó} «œËËó}W? WAO Í˙…ËUW ÆW?üW …œ w U…“«ËUO? …œ«dOz Ë XË Ê«u} w}? öLK Ë Ë ÊU?M??}???N????? …œW? ï?? Ê«b???}? ö???L?K?? W? üW??? …œ w?W?…œ«d???O??z b? W?Ç W???A???O???W? p}?†Wï? uËW—W? wW…œ«d?Oz W?AO?W ÆÊU?W UM?}Ä Ë ÊU?U U w? œd…e?O ïÄï ï? p}?†W?ï? W?AO?W? ¨ «œWz ÊU?O? œdJ?~ …b?} w?†ËW ÊU? U?…b~ …b?}? WJ?œ Í…œ«d?Oz Êb «Ëœ Ë Êœd?W?? wU? Ê…œWz …ËW?z w†ËW? W Ê«œ«—U?z W gË«d?J~? …b}? Í…œ«d?Oz …œ«d?O?z w «œ«b?J?}Ä Ë ˙W? W? W?A??O? …ËW?e?O???—U? ÍW? «ËW?â?}?ÄW Æ4?}?N??? …œW? wWUJO WA?O Íô WOO9W ¨ UU p}WOO9W …—ï? êO W ”U «b U…“«ËUO ÆÁ® X}? ÍWW?U$…—…œ W?O?O9W W? wW?U wJ?}J˛ï „W? ¨W U?…œ«dO?z W p}?W ËËó} Ë üW …œ Ë W?IOW Í…—U—…œ WAO ÍW? U ËuÇï ÂWz ËuW Æ©±∞‰ ¨ÆÛ Æ” ï?ï? Íd?JO? —W? W? ÊU?…—ËW?Ö Í—W~?—U? ÊU?…œ«d?Oz Ê«u??} Í˙W? Ë W?O? x?W? Ë w«—U?ò X}?†…œ W —U?O?W? ôW „U? ÍWu?N?WU? Ë —UœU W?? ˙ ËWz „W ¨…Ëu?W X}? «e «œu —W? —WÖW? W å üW? …œ wKW? Í…—«bOz Ë X? «“ Í…—U—…œ ‘W?A?O

ÆwÇ w U


301

ïï q}AO ÍUb˛«d

w?W???U?W ¨w?—W?~?M? ˘˙ W? W??O??O??d? ï??ï?? Íd?J?O?? ÍW?Jœ w?W?…ËU?Ç—W?? ‡ œ Ë —W? Ëu? ËW W?M…˙ ï?ï? Æ©ÆÛ Æ” ÆÁ® Í—W?~M? ˘˙ Í…—U—…œ X? U? w U?W? ËuÇï? W?«u?O?}Ä ËW?z ÆÊW?…œ—U? «ËU? Ë ŒWU??}? Í—W~?M ˘˙ Ë«ËW? W? X|d?Ö…œ W? U?u? WK?W? Æ” ÆÁ® w?WW?W??OW?M?…˙ WK?W? ÊU? WM?…˙ w—W?~?M ˘˙ Í…—ËW??Ö …—W w?ËWJ? …œ w ËuWW†W œuU? ¨„WW˘dO ¨„W…—uO W WOO wO?d ïï Íô Í—W~M ˘˙ Æ©¨ÆÛ uJ†W ¨W?OO —ËuÄW? W Í—W~M ˘˙ ¨«b?W—W W U?Ö“…œ Ë WHdW? p}†Wï? w«Ë…œ—W W ¨5?Ç WL?}z W? Í…ËW X?|dO?Ö…œ WM…˙ «b?O?} W? p}W?O?Oö?Wz Ë qW? W W?O?O?d «b? U?—W? W W? ÍW? «—Ëu?M ËW?z Í…—U—…œ W?O?ËËó?}? w?W…ËW?MO?†ï?J}? «bU?J U?W? …—Ëu?M? ËWz w? b? «˙W?á??}? Í—W?ÖW?z Í…—U?—…œ W?A??O?J}? u??“W?z U…Ë—W? ¨ÊË«d?M?}ÄW?? Æ©±± ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® W «ËUÄW w?WM?…˙ wJ?}???|u†W? W? W?O?O??d W? «—W?~M? ˘˙ w??|u?†W W?Jœ w?W?U U? W? U~†Wï —W W «œË«dJ—Uœ wJ}U W ÍW «ËUÄW W …œüU W U Ëu ËWz Í…—U—…œ Íœ«“U?z w «œ—«ó??†W? ï X?|d …œ«œ p?|—Ëu?M ‘W??W Ë X?|dM?}?ÄW? …œ «b U??W? W? Ë W? W?O?O??d? W «—W?~?M ˘˙ w???|u†W? «b?UJ? U?W? W ÆÍËU? w? U?W? W? Ë U?~?†W?ï? …—ËuM ËWz w? b «˙Wá} w†ËW? W WU w? Ëu“Wz p}†Wï? ÍWUW UM}? w «b†ËW WJ u?Ç ¨Í—W~M ˘˙ Í…—U—…œ ï?ï w U?W ËuÇï —W …ËW?L|œ d«Ëœ Æ «b W «ËU?ÄW w UWËWJ …œ Ë w—W~M ˘˙ W ˛œ W«uÖ U…œ—U? «ËU …ËW ïï —UOW ôW „U ÆWïï ÍdJO w UW~ dÖ …ËUÇ—W W p}W Í—W~M ˘˙ «bJ}UW ¨WO—W~M ˘˙ ÍdJ?O w U?…ËUÇ—W? W ”U W? ¨W U? ïï? ÂWz W Ë Íï? ïï? W 5M?O…œ „…Ë w? …ËW?z ¨ÊW??U? f?—U? Ë b?˘d?? W? ”U? p?e? W? W? Ë —ËËœ W? W ¨ÊW??…œ ï??ï?? „U? Í…“ï?†U?z Ë —UœU? …ñ?|œ u?O? ËW w?W?O?b? …uW?Ä êO? s?}?à?…œ W?A???O Í…—U?—…œ W —U?O??W? ôW? „U ÍW? U?O—W?~—U? ËWz w?—u? W Ë Íœ—u? W? ÆW?OO? …Ë…—U?O??W bœ ÙWÖW W? p|—ï"âOW? Ë ÊW†W ÊUËuW—W U?…œ ÊUO UAOM? …œ «bWW?} Æs U? ïï? W «b? W «ËWz w? ÙWÖW? W ¨…ËW?|dÖ…b?W «b?ï ï?ï w? UW Ëu?Çï Ë w? U??W??—W? ï? p?|e?|˙ ê?O? w? U? «œ v? Ë Íï? ÍËË“…—U?z W? —U??O????W ôW?? „U?? w? U?W?á?O? d?Ä sd??O?U…—W? W? p?}?W w? œdJ?Ë…ñW?á?}? Ë w?? «“ Í…ËWM?O†ï?J}?


302

ïï q}AO ÍUb˛«d

ÍU?O?UO? Í—…Ë«œ ¨W? UW?O—U?O? «“ Í…ËUÇ—W? ÍËU w? œdJ U?A?OM? …œ W? ¨5? Ëu

Ë Ë«d??J?}??Ä˙…ËU? w??????? «“ Í…ËW?M??O?†ï??J??}? Ë W???I???O????W? „…Ë W??†W? ñ??Ä Ë X? «˙U??

Í«Ëœ —WM|u ÍbOz U?}z ÆX} ˘d…œ —WM|u W Íœ w UJ?†W ÍW†W Í…ËW œdJ «˙ W ¨e|˙W Í«d? ∫X} dá —U?OW „U W? wWï wU W? UOO? «˙ ËWz ÍËW œdJ ËË˙ d?JO?? w œd? ËW?? Ë ÊW? U?Uz ¨…Ëœd? ï??ï? Íd?JO? ÍËW?? Ë ÊW? ï? „WU? U? ı p}?? ˙ w? œd?e˙ W? WO?O??d Êœd?ËW? Ë ÊW? ¨wW?Ëœd? e|˙W? „…Ë X}?…œ«ËUz W??O—U??O? «“ ËW?z e|˙W? Í«d? U?U?z X|“«d??? ‘W U??W? ø«b?W? Í«ËœW? v?W?U ÍW?†W? ËW?z W? …ËœdJ? U?A??OM?? …œ W?O?…ËUÇ—W?? ËWz ÍËU? ï Ë …ËU?M?} …u?|u? W? W üW? øÊËœd“—W …u} W U ÆX} —…Ë«œ Íï —WM|u U r}†U êO s «œW UOOHdWU …—U…˙ …—ï ÂWz Â…œ—WW

ÍbO«ËWz w ÊU ïï ÍdO ‡ 4 ¨”U???O??I?O?z ¨p?|Ë«d?O?Ö—…Ë b? WÇ «b?W?W???}??? wJ?}M?|u? b? W?ÇW —U??O??W? „U? …Ëï?ï W W? «Ë«dO?Ö—…Ë ËWz W«u?Ö U…b? Ë—œ —W?M|u Íô W? W? ËWz Ë «œW? UA?O

Íñ|œ v «œ ≥µ∞ …˙WÄô W ¨ÊËWz w UW ËuÇï Ë d?O Íñ—…œ ÂWJO ô ÊU ¨ÊË«dOÖ—…Ë ÍË«d?O??Ö—…Ë ËËœ Ë ÊW W?Jœ Íu??O Ë ñ?|œ ‘W? «b?? ≥∑¥ …˙WÄô W? ¨ÊW Ë«d??O?Ö—…Ë ÆÊW «œ ≥∑∂ Ë ≥∑µ …˙WÄô W ‘WJœ Êïï w W UW?z ï«œ X} «“U —WM|u W«œ…ËW W «Ë«dOÖ—…Ë ÂWz w?…—W ÍWA} ¨W? Ëu/ ï? ¨ÊWJ?œ w? U? W? w? ÊU ÊË«d??O?Ö—…Ë …Ë…ËW?z w U?…—U?? W ï??ËW?? «˙ Ë ”U???? œ w? ÊU? w?Wï?? ï??ï?? w? ≥µ∞ …˙W?Äô W? ÂW??W? ÍË«d??O?Ö—…Ë W??O??O? —U?œ ÙUÄ W?«b…œ ≥∑¥ …˙WÄô W —U?O?W ôW? „U W? ‘…uO Ë ñ?|œ ‘W ËWz ÆW?dNÇu?M Ë ÊUW? ËËò w?}? w ËuMO?WA?}Ä åÍbH?( ŸUDò w? Ë 5 ËWz w ï?ï q?}A?O 5O? «dJ? Uz g ≥∑∂ Ë ≥∑µ …˙W?Äô Í…Ë«d?O?Ö—…Ë ËËœ ÆWï?ï? q}?A?O? Í åÊUW??

Ë w«d?~U? ò w?}? Í—W Ëu åÍu? «d q?}A?Oò Í«˙ ÊU s?ï ï?ï w ï?«œ …Ëœde˙ ÍW «Ë«dOÖ—…Ë ÂWz ÙWJ}Äu†WJ} —˘“ wW…u?} W —UOW „U ÆåsJO ud ÆÊËU"M}N†W …u} ÍW†W wU$…—…œ d ï w ËuWW Ë UÖ…b?} X}W ïï? ÍdJO Ë ïï? —W W w«“…—U? wWJO ô p} W?—W ÂüW U†W? …œ «œW «Ë«dO?Ö—…Ë ËW ¨5 ï?ï w? ÊË«d Ëu «œW «Ë«d?OÖ—…Ë ËW? ÍW U? ËWz


303

ïï q}AO ÍUb˛«d

Ë V} êOW ïï «bJ}UW ¨…Ë«d—UOMA}Ä ÊœdJu—W Ë Êb UÄWÇ ï p|e} „…Ë W Ë U?U ÊU?W Êœd?Ju—W? Ë Êb UÄW?Ç W üW? …œ «bO?WïÖu?H?Ö Ë s}? Ëu

«œ…d}? …—ËWÖ ÍUb?Oï? ÆòW œd?W#…œW? üW …œ Í—U U?N Wò X?}†U «bJ?}M|u? êO ËW?z Í…ËW? Ëu?Ç«ó???ÖW? ï? W? U??—W? ï???ï?? Íd?J?O??? Í…—ËW??Ö w?J?}?? W? W??? W?«œ…ËW? WJ}W ï?ï ¨ÊW…b UW ÊœdW?#…œW Ë ÊœdJu—W W üW …œ W ÍW? UO «Ëñ} ¨p|—ï"?âOW Ë WW üW …œ ï? wU"Oz wJ?}MO «Ëñ} W ÍW? U~ dÖ Wu W?KW ËW ÆòW œdJu?—W «bOUï W üW? …œò Í—U WOM«uO?}Ä ¨X}†…œ —UO?W ôW „U „…Ë ÍW? U?1d??Ö w? œd??W?M?†Ëu???? W? ï???ï?? Íô üW?? …œ Í…—u??O? w?…—W?? …—W? w?†U?? X}†…œ W? …Ë«d U …b?œ ËWz Í—WJdÖ—W? „…Ë ïï ¨W?«b œdW?#…œW Ë ÊœdJu?—W U?Ö“…œ ÂW? Ë W?H?d? W? ÂW? Ë œu? ÂW? ¨—WJ?u?—W? „W? ¨WM?}?N??W—W? üW? …œ …ËW??L|œ d?«Ëœ W? üU? ÂW?z® s? d?|œï? w?üW? …œ w?W?—W? ¨ÊUËu??W? ¨ÊU?W? d?|œï? w œdJ? U?W wMO? «Ëñ} —U?O?W ôW? „U W? W«œ…ËW …—ËW?Ö ÍUb˛«d Æ©ÊU?—W ïï? q}A?O ÙUÄ W«œ…œ Í—«œ—˘“ Í—˘“ W ¨Êœd?Ju—W Ë Êœd?W#…œW W? üW …œ Wu WKW ÂWz ÍdJO Í…—U—…œ Í—UO «“ sdU…—W W X}M}*W…œ w …—U ÂW Ë ÍdJ?O W …—ËW?Ö wW?OUÖU?}? Ë Íï ÍËË“…—Uz Ë W?†W W W~? X}à?…œ Í…ËWz Ë WO?O

W ôW? W ÂW Íó?|—œ W «œd«Ëœ w U?…˙WÄô W s ÆW?OO W?Jœ wJ}? Wu? WKW? ÂWz ÆÂW…b UAOM …œ rAO UW Í…ËUÇ—W ÊUu~} Ë r|ËœWz

w W«u|œ ÍËËó} ‡ 5 ”U U…—W U?JW ïï Íô üW? …œ Í…—uO —W W Í…ËW?A}Ä —UO?W „U ∫X?}? Ëu? …œ W???}??? ÂWz Í…—U?—…œ Íe?|˙W? Æ U?…œ åw?W? «u|œ ÍËËó??}?ò w??}??? W? wW «u|œ ÍËËó}? ∫ WOO U —U? Ë w} ¨ïï? wW—W sd—W~—U Ë sd?~ dÖò Ë èW?z wMËW?—…œ WW?—W ÂWz w?~ dÖ Ë w?…—W w?WU ©±π∂±® è?Wz w…œ—W? W p?†W? w?J|ó?|u w? b? «˙WÄ—…œ w? ï?Ç ÊïÇ Ë ¨Í—W?~M? ˘˙ w?W?—W? W? W?O?O??à?Wz v? W“W? ÂWz —W W? —UO?W ôW? „U ©≥∑¥ ‰® ÆåèW?z Íe#u? W ÊUW?}? wW?UW Í—ï?O? W˘œd?? ÍW…ËW?M?˛ï ÂW?z …Ë…˙…ËU ËW? ¨ï?ï?ò X?}? Ëu? …œ Ë X?}…b?«Ë…œ—W? w???}?? ¨Í—W?~?M? ˘˙ wW??O??O? x??W?z Ë è?W?z w? œd??«b?W?Ä ŒWU? g?}?Ä W?«u??Ö ¨Íï?? w?à?W?z w «b?†W—W?? Í«Ëœ ÂüW Æ…Ëu?W? …ËW?H?d?W? W? wJ?O? U?Ö—ï?z wW?O?b? …uW?Ä


304

ïï q}AO ÍUb˛«d

w ï?W Ë w}? Ê«u} W Íb?Oz ¨…Ë…d} ÆÈd?…bu—W? w} w? Ëu“Wz b W…ñ?U Í—U?O???W ôW? „U?? ÍËË˙WËË˙ «œ…d?}? —U?O? d?Ä 5W??W Æåv?…b?? Ë—œ Íb? …uW?Ä w} Í…—U—…œ «œW«dÖ…—WÄ ËW ÍW U ËWz Í…ËUÇ—W Í…—U—…œ …—UO dÄ …ËWMWJ UU?z ¨…ËUM}? …u|u?W ÍW? U? ÂWz X?}†U?M U?L}?Ä Íe|˙W Æ U?J U…œ w?W «u?|œ ÍËËó}? ¨W} ËWz Í…ËW bM|u Í«Ëœ wW «u|œ ÍËËó}? w} ï wWï Í…ËW œdJ—u WWz ı —W? W Ë ÊïÇ X?}†UM? UL?}Ä wW?ï w? —WÖ ÆW?WJœ w?J} W? Í…ËW œd?J—u? ÊU ÂWz w?Çï ¨Wï?ï? w?}? sd?~? dÖ Ë s?d—W~?—U W??}? ÂWz w?Çï Ë p}? U? Wz ÍU˛ï? ï?O?—Uz® w??}?? W ÊU ©ÊU?W?? Ë ÊU?W? ËË® w??}? W? ¨W Ëu?/ ï ¨W??}?? W ÊU? ©—Uu?Ö wL??O ® w?}? W? ÊU ©«e? Ë Íd|œËUÇ® w?}? W? ÊU ©WH?dW? —U«Ëœ Æ…d?~ d?Ö Ë d—W~—U? © WO?O «u?JO ÍËËó?}® w?}? w U…“«ËU?O W?Ö—W —W W ¨«bOHdW? Ë ÍdJO ÍWU ÂUW øv —W W Ë wÇ —W W V?} sd—W~—U ÍËË˙W ÊU? W~? dÖ …ËW?Oœï??O? ÍËË˙W W??}? ÂW?z UUz ø5? «Ëñ?} Ë …—u?O Ë e?} ÂU? w?W?O ï?Ç ÊU? W~? d?Ö W?W???}?? w?WU? ø…ËW?O?O? U?W?O?d?JO?? Ë wËËó?}?? W?U?$…—…œ W U?OU…—W …—U?O dÄ Ëu?W ÂWz 5M?O…œ „…Ë øWWU ÂWz w? œdW†W?U Ë …ËW bM?|u Ë d?J?O? w? U?M?}?N??W?—W w?W??W? ÍËU~? W? Ë 5??? «“ w?M?O? Ëu? ÍU? Ë n? Wz W?? ÊœdJ UAOM …b?} Ë Âü…u} «œ—UOW ôW „U ÍWWMO? Ëu W ÍË«ËWW ÊWHdW ÂWz w}? sd~ dÖ W?} ÂWz X}? u …œ ïËW «˙ ËWz ÆÊË«dà?}N}W Êb U?*W} Ë ÍUb?O?ï? Æ UJ†Ëu??I?O?} U…˙ w?W?OO?? «˙ „…Ë X}?…œ g—WM?|u? Ë WW?u W?KW? ¨ U?…œW†W? «b?W??}?? wW?U w? œdJ? UA?O?M? …œ W? —U?O??W „U? W?«œ…ËW …—ËW?Ö UN? WW ¨X}†…œ —U?OW „U? „…Ë ¨wW «u|œ ÍËËó?} w}? Æ‘…—ËWÖ —˘“ w?WW†W w?J?W?Ç W ”U? W????}??? ÂW?z ¨ U??U? «b?—W~?M? ˘˙ w?…œ—W?? W? w?W «u?|œ W? ”U? ∫ U…œ «œ“«ËUO w…œ—W v W wW «u|œ W? —W …œW?? ËËœ U?U? U?O?? Èb W? W? W? ¨W?? U???O?M?|˙ Í—U?Ö˛˘˙ ∫ÊU?O??W?W? ÆWO—W~M ˘˙ ±∏∞∞ W Ë U?…b}á? …œ …Ë ±∂µ∞ ÍWJ?e W W ¨W?JO ö? Í—UÖ˛˘˙ ∫ÊUO?WËËœ ÆWO—W~M ˘˙ Í—UÖ˛˘˙ —˘“ wW…œ«˙ U WWz ¨X|b}áOUï «œ ÆWW d|œï Í—UÖ˛˘˙ ÊU pO ö Í«Ëœ Í—UÖ˛˘˙ ∫ÊUOWN} —˘“ ÂWJO ô ÊU …ËW?W«bM|u ÍW?} ÂWz —WÖ —U?OW ôW „U? WOO UO w? UuÖ W? wW? «u|œ w? U U?N? W?W w? «e…œ U?ËW?z ¨…ËW?W«b?†W w? U?…˙WÄô W? U?O?O?}?Ä—W?


305

ïï q}AO ÍUb˛«d

‘WJ?œ w…œ—W ËËœ «b?—W~M? ˘˙ w…œ—W? ÙUÄW Ë U?U «b—W?~M ˘˙ w…œ—W? sd~ dÖ W«uÖ «œWz ‘…—Uñ ËWz W ¨…ËWïM|u?W ÍWW} W ËWz ÂüW ÆÊ…œUUz wW?uO? Ëu W??}? ÂWz Í…—U?—…œ ÍW U? ËW?z WUM?Ou?O?}Ä W?«u…œ ¨Wï?ï? w?}? W? ÂdÖ…œ«œ W…ËU?Ç—W ËWz w? œdJ U?AO?M …œ —W? W v?Ä —˘“ s Æw ËUM?} …u|u?W ËW Íe?|˙W ÍW?…ËW œdJ?—u ËW?z WJ? uÇ ¨…ËWï?? «u?Ö…u}? w U?W?? —UO??W „U? b? WÇW? Ë W U??Ëu? —˘“ wW?…ËW œd?J—u? ¨…Ë«œ w? «—WM?|u? w U?A?O? «œ…ñ|œ b? WÇ ÆWW W W ÂWz —W WL|œ Íó|—œW d«Ëœ ÆWW†W …ËWAOJ|—W W??}? ÂW?z X}?†…œ W? œdJ†Ëu?? ÊU?—U?O??W ôW? „U? ÍW«˙ ËW?z WL?}?z —W?Ö ÂüW …Ë«œ ÍïW w|˙ ÊïÇ ÍbO?z ¨…“ï†Uz wJ}u WKW ‘ï?ï Ë Wïï w}? sd~ dÖ gOW?…ËW œdJ—u Æ…ËW?UJ—u ñ|œ ‘W? U ZM}Ä ï W?O…˙WÄô œW v? W}? ÂWz ï? —U?O??W? ôW? „U? ÍW? b? U? U ÂW?z —W? W? r$—W?? 5W??W ÆW?W†W? -ËË „…Ë p?}?? W?? ¨WW? U?d??}?U?J?—U?? wJ?}? b? U?? U? W?? W?…ËWz w?W? «u?|œ ÍËËó??}?? w??}???? ËWz —W? W p}?u WKW? ÊïÇ UÖU?M} …ËW?}M|u? —U?OW? ôW „U ÍW?W b U? U

sd??~ d?Ö W p?}W? W X?}…œ W??}? ËW?z ÊïÇ Ë X|d?Ö…œ—…Ë «—ï??œ W «d?W W?? WWz—u ËWz W$—W wM?|u …ËWM ÍôW Í…ËWz ÆÂWO Í…œW w UWOd?JO W} s?d?~? d?Ö W p?}?W? ÍdJ?O? W?O?O? U? Uz ËW? W? …—U?O??W? ôW? „U? ÍW?O?O?H?d?W? ËWz w? U?W?}?? sd??~ d?Ö W p?}?W w˘—…ËU? Ë ÂW??O? Í…œW w? U?W?u W?KW? Ë ñ|œ ZM}Ä W Ë X}M|u?} …œ wHdW wW…ËWMOWà êO? v Ë WO…œU ËW W…œW w$—W? W?Jœ wJ?|—U? ÂW…œ“W? «œ…d?}? ® ÆßX}M?}? U …œß Íœ—u? Í—WM?|u W? «œu?O

«b?W?W??}?? ÍU?…—W? W? —U?O??W? ôW? „U? W? r?A?}?«˙ W?O?O??? «˙ ËWz ï?—WM?|u? —W?M|u?? d?O?…Ë …ËWz Ë U?…œ—U?? «ËU? w? W?W?M—Ëu?? W Íœ—u? ÍW?M?…˙ wM?O? Ëu?

wMO Ëu W …Ë«bO†ËW Ë …Ëœd WOO W?WM—Ëu ÂW w W ËË“ ËWz W«uÖ …ËW}M}…œ v w~ d?Ö Ë “ï†Uz wW W wJ?}} …ËW?UU …ËW è wÇW Æ UJ?—W …—UÇ ó|—œ ©°°° …ËWUJ—u uO Ë ñ|œ ZM}Ä ï w…˙WÄô œW W —˘“ «œ…d} Â…œW?†ËW ¨…ËWWJ—«œUÖUz W?} ÂWz w~ dÖ W —W?M|u Í…ËWz ï s W W??}?? ÂWz ÍW?Jœ w?J}?U—W? W b? WÇ Ë W?W??}?? w U?W?O?O?…—W …e?}? w—u? ËW …—ËWÖ w?J}L†Ë“ W…ËW œd?J—u ÂW ÂUO?M†œ Ë«ËW wÇ—WÖ ¨rM?} UM œ—u Í—W?M|u


306

ïï q}AO ÍUb˛«d

Í…ËW? œd?J?—u?? ÍW?J??œ w?J?}?†ËW? —W? „…Ë ¨g?O?M? ÍW?†ËW? ÂW?z Ë ÂW??…œ W?????}???? —WM|u? W?}? ÂW w…Ë«ËW? wM?AW~}? ï ÆX}U? Í˙uu?W v ¨ï?ï w? UW?}? …ËW? «bJ?}? Ë U? W??U u?? ËW?z w U? w?J}?? W? ÂW Ë W??W???}?? Íœu?? ÂW? X}?…œ Æ…ËW}M|u ¨WW} w uÇ—…œ Í«Ëœ ÍW UUOUO ÆWï?ï ÍW«—ï?Ëœ wO…—W? ÍWU «Ëñ åw?W «u|œ ÍËËó}?ò w}? ÊU9ËË „…Ë —˘“W Ë …ó?|—œ wJ?}?˘d?OÇ «—ï??œ ÍW?KÄ W? w œdJ?†Ëu?? Ë WW?U? «Ëñ ÂW?z wM?O? Ëu

w? …œüU ÍdJ?O ÙW?ÖW ÊU?ïï? ÍdJO? w U?…“U …ËË˙ w}? öL?K w˘d?OÇ …Ë…ËË˙ —˘“ W?W?U «Ëñ? ÂW?z W? sW?J??}?á?? …œ …ËW?†U? ËW? U Æ «œW?? U?A??O «œ…—U?Ö˛˘˙ ËW?z U …—W w? UïJ «“ ÍWUËWz w U?…—ïO˘ñÄ Ë U ï?U Ë X|d…b†Ëu? WL…“W ÂWz wÇ—W?Ö ïï? ÆÊWÖU?M} ïï? ÍW?}? ÂWz ËU w U?WO?—UJ|u Í…—ËW?Ö wJ}? WW Ê«u??}? W? ËW?z ÂüW? U???…b?? W?J?A??}?Ä U??? …—W?? W? «œ ±π∂∞ w?†U??? W? W?W??U? «Ëñ? W?U??Ö…œ ¨X?}?…b?J?—W?? …ËW?W?U? ÂW?? Ë X?}?W?z b?u?? W? W?? ¨±πµ∏ U? ±πµµw?†U?? ï??ï? ÂüW? Æ (Eribon 1989: 103) W????}??? ÂW?z w?M?O?? Ëu w?U?ï?? w? U??W?#U? ï?? ÍË«ËW ¨«b W?†ïÄW ¨ÈËW Íb?Oz Ë «b W?†ïÄ ï X}?ÇWz Ë X}?à}…b?}W? bu Í…ËW?«Ëœ (Foucault 1985: 12) U…œ ¨ UJ? WJA?}Ä bu? W ôU?Äïz Íï?J «“ W ÍW?WU? «Ëñ X|“«u?…œ U…—W? ïï? ÊW?ôW? W? w?W?O? …ËU?? ËW?z ÍW?M?O?? Ëu? Ë …ËW œd??d??O? …u??}?? ËWz X?}? «“…œ W?J? u?Ç ÂüW Æ(Eribon 1989: 104) ÆX|d?UM?†Ëu? …ËU? …—W? w U?W?Ob?OKW? …—ï?O?˘ñÄ ïï W? X}U d U W? Ëu …—UÇ ËW „WU U êOW b?u W W}? ÂWz w Ëu …—UÇ b W?Ç ïï? ÍW?Obu? …—ï?O?˘dÄ ËW?z Æœd…b «Ë˙…ËU?Ç ÍW?}? ÂW?z ï U? …—W? W Í…ËW œd?d?O? Ë 5 Ëu Í“«u?}? W? Ë«ËW X? …œ—W WU?…œ ÍW?W?U «Ëñ? wJ?}? W U sJe …ËW…œWz W dU“ W «e} ÂWz X}?…œ«Ë Í˙…ËU ËWz ÂüW ¨X}…bU —W ïï wW?U? ï?U? Íï …—ï??O˘d?Ä ËWz Æ U?UM?†Ëu? ï?ï ÍW?W?U «Ëñ? Wï ¨X? «“ ï?ï? ÍW?W??}?? ËU w U?W?O?—UJ?|u W? X}? «uU? Ë X}?…œ ÍbO?KW? w??O?ç?O?…“ïÄ w?? «“ ÍËËó?}?? sò X?}†…b?O??}Ä Ë X?}? u …œ ï? wW?W?U? ï?ï? —U?«Ëœ Æ U?~?}? WM?|Ë ËWz ÍËËó?}? ¨wö?Wz Ë w?WüW?ï? ÍËËó}? u?J†W ¨…ËW?L? Ëu U? U˛ï ï?JU? ÆÁ® å…ËœdJW W?Ö Ë …ËWUWïU U˛ï? ïJU w? «“ «bO} W …ËW?L u …œ WOO?UO «b W ï?Ä ï wAO Ëu?Ç Ë bu wM?A}N?}W w U?…—Uï W p?}W Æ©±∞µ ‰ ¨ÆÛ Æ”


307

ïï q}AO ÍUb˛«d

ÙU? Ê«b WÇ Æb?u W? wW «u|œ ÍËËó?}? w?}? ÍW œd?WM?†Ëu? ÂWz ï …ËW?|˙W?Ö…œ Í…—ï????O??˘d?Ä ËW?z «b? U??N??O? W? ï??ï?? w? Ëu???~? U?ËU? W? Í«Ëœ Ë …Ë«œËË˙ ÂW?z Í«Ëœ ÊWôW ¨ «b? ïï W «—ï?œ ôU?Äïz W X}UM?“«˙ Ë U…œe…˙ ï?ï ÍWW?U «Ëñ Í…ËW?z wW?KÖ «œW?…ËWM?O? d?á?}? ËW ÆX?}?…œ …ËWM?O? d?á?}? w Ëu? …ËôU?Äï?z ÍïJ? «“ w U?WOdJO? WO?O~ dÖ Ë …Ëœd?e…˙ ÍWM|u?W Ë @ d?Ö «Ë wJ}…œ Êï?Ç W X|d…b?} ©±∞∂ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® Æ…uOMOW

W? WW?O?b?OKW? …bœ ËW? ˛œ WJ?}?}?? ÂW?W ÍW?KÄ W? ©wW? «u|œ ÍËËó?}?® w?}?? Ë èW Ê«u} Íb …uW?Ä W «bW…bÑW Í…œW W ÍW «—ËWÖ …—ËWÖ W «˙ï?Ö ËWz W«uO}Ä ÍWUWMU Ë wöWz w?J}MËWJA}Ä W ÊdOW «b˘—…ËU W? ¨…ËWUWM|œ «bOW «u|œ ÍWUWMU W «bOW «u|œ ÍËËó?} W ïï Æ©W UO UuO® W U? ˘b UMOz wWUO œ Ë üW? …œ Ê«u?} w|u? wW?Ob? …uW?Ä Ë üW …œ w?|u w?J|“«u?}? Ë Èu wW?U?O œ …ËW UO UW ïW W ÊU…—ïœ W X|ËœWz W?Ob …uWÄ ËW W} ÂWz ÆX|ËœWz WHdW „…Ë g?O U?W?? ï?W Ë üW?? …œ Ë èW? Í—W?M?|u „…Ë ÊU?…—ï???œ ¨…ËW??}?? W?…œ w|u wJ}?K|œï ÍWUWM?U ÍUWM W?}…œ WWU W?Ob …uWÄ ÂWz ÆwW? «u|œ Í—WM|u

ÂW? ÆX}?M?}?á?? W?Ç…œ ÊU?W?O??O? U??M?Oz W???? «“ —W? W? Íï? w? U??WU?Ä W?? üW? …œ W? X|ËœWz W?O?O?öW?z Ë wHd?W? Ë wW?üWï? W?—Wu? W ËW ï?ï? «œW?Ob …u?WÄ ÆX}…b?J«œW U˛ï ï?JU w? «“ ÍWU?WMU w U?U U Ë wW? «u|œ w UU? U «bO?} w U? u ÍW?UWM?U ï w?W «u|œ W? X|ËœWz W? U~ d?Ö U U? ËW Íó|—œË—Ëœ W? ïï? Æ…ËuW WOO xW ÍWW W ËuW Ë èW Ë «bW…b?ÑW Í…œW W W? …ËW«œ…bJ} Ë U?…b UAO?M …œ W?…ËWU ËWz ï?ï «b??O?W?? «u?|œ Ë è?W?? Ê«u??}? W?? …—ËW??Ö w?W?…ËW? œd??U???O?? Ë ÊËu???? W??«œ «b?J?|ñ?ÄW? W U? W 5WW Ë Íï?W|dÖ…œ wU?Ö“…œ wW…u} W? Ëu W«œ ÂWz ÆX}?…b Ë—œ ÍËËó?} W —U? 5W?W ï ÆX?|d…b? Ë—œ w?˘˙ w «—UL?O Ë w? ËË—…œ w ïW? ï p}?WU? WM?…œ wO? ËË—…œ w—U?L?O Ë w?˘˙ w—U?L?O «œW? U U?? ï?W ÂW? «œ«ËUz˛˘˙ „…Ë ¨U??Ö“…œ „…Ë W? U??????}?? ¨6?J?—W?? Í…u??}?Ä Ë ÊW?J?—W?? W? Í—U?? ÊU??…—ï????œ ÍW «ËW?z Í…ËW œdU?O Ë …ËW? œ—U ï p?}M|u? „…Ë ¨U~†W?ï W? Ë«ñ«œ wJ|Ë—“W?«œ ÆX|d…b Ë—œ ¨s|d…œËU —ULO W


308

ïï q}AO ÍUb˛«d

ÂW s?|d?…b? Ëu ËU W? «u|œ W? ÍW «ËW?z —U? 5W?W ï? «œWU? ÂW X?}†…œ ï?ï? w u??u? WM…œ ÊU?W U??}? Æ…ËW?M|d?…œï «b?A?OJ}?M|u? W ÂW? Ë …ËWM|—œ—U? …œ Ë èW? wMO?…“—W W?}…œ gO? UW U??} Í…Ë…—…œ Ë U?~†Wï? ÍWW? ïW W? W Ê«u?} W? “ï†U?z Ë W «ËW?â?}Ä w?Wb …u?WÄ —U? 5?W?W ï Ë «œW?U? ËW Æ W?O?O x?W? Ë vM}*W Íï w UU U Ë ÊUWM|Ë Í…ËW?z ï èW ¨X}…b Ë—œ «bOW «u|œ Ë èW WU?…œ w?W «u?|œ ¨ UJ? U?A?OM? …œ X? …œüU w? U u? „…Ë Íï? w? U u? …u?|ËW Ë …ËW|—UA…œ Ë …ËWU…bï «bJ}M?|u W Ë U…b Ë—œ ï ÍUÖ“…œ Ë Íï Íuœ…˛œ U~†W?ï «œ«ËUz˛˘˙ ÍËËó}? W …—U"MO?WW WW?z ïï w ËuÇï?W Æ U…œ wMOK?ᜠÂW? Ë …ËW???|—U?? …œ Íï?? W? p?}?? W? Ë«d?J?—U?œ w?J?}?? U? u?? W? Êœd?J?d??Ö—W? ï? «œd??A?}?Ä w U?W?#U? ï? W W? …ËW?ï? Í…Ë…—…œ W«œ…œ˙Ëu? „WU?O? œ w W?…ËW œ—U?

U?Ö“…œ ËW?z ËU? W? Ë «b?W?…b?ÑW? Í…œW? W? ÆÍï? U?~?†W?ï? Íœu?? W? …Ëu p?}? W? f?—UÄ w?J†W?? w W?? „W ”W? œW?? W ¨ «œW?z ÊU/U??A?O ï??ï? „…Ë ¨«œW? U?O|u?

W U?} ËW p}?WW Ë s|dOÖ…œ «b?W wJ}~ U? b WÇ Í…ËU W …ËWO?W «u|œ ÍËU W Æ…ËWM|d…œï «œW «—˘“ „…Ë W? «“U? W??O?—U?J? «˙ï??Ö ÂW?z «b?b??O?K?W?? w?ö??W?z Ë U?˛ï? ï?J?U?? ÍËËó??}?? W? w?J?}?? Ëu?Ç…ËW??A???}?ÄË…—W? Ë —Ëu???? u?? W? „W??W?? W??Ö Ë ‚ö???W?z W? p??}?M?ËW?J?A???}?Ä W œdJ? UuÖ «œW? U/UA?O «œW?}? ÂW ïï? Í…ËWz ÆÂW†W W?M|—œWz W U? ˘b U?MOz w U?MO?z W Ë«dñ?Ä Ë Ë«d«œ U?Ö“…œ ËWz w U œU?OM Í…ËW? W œdJ U?uÖ ¨W? ôW W? ÂW ÍW ˘d?Ä Ë ‚öWz w œd?W W?Ö ÍW ˘dÄ W X?}J}? W …ËWO?W «u|œ ÍËU W U?OU?O ÊUuÖ ïï w W UuÖ ÂW Æw ˘b U?MOz ÍWUWMU Ë X «“ w ËuÇ…ËWA}ÄË…—W ÍWU WMU ïï? Í˙…ËUW Æ U…œ w«ËUz˛˘˙ ÍdJO Ë WW W? Í…—ËWÖ wJ} W W Ë ‚ö?Wz ÍW? WÖ Ë Âe?O U?u?O W 5? p}? W «b?W…b?ÑW Í…œW? W W? U «˙ï?Ö ËWz Ë üW?? …œ w?|u? w?W?…u??}?? ÍW?U??W?M?U? ï? ÊU?L??}? u?J?†W? ¨—Ëu??? u?? ÍW?? W??Ö W}?…œ w ËË—…œ w œdJ†˘d ï Ë 5?Káœ Ë Íd|œËUÇ «bO?O} W „WUO œ w? ËuJ«œW w œdJ Ë—œ wAÄW ï?ï Í˙…ËUW Æw UWOOHdW Ë w~ W?—W Ë wWüWï WUÄ Í…˛˘dÄ u?J†W? ¨W?O?O …œU?U?z wJ?Ae?Ä w?? «“ wM?ËWJ?A?}Ä U?N? W …ËW? U?W U???}?

ÍËU W? W? W…œU?U?z ‘U~?†W?ï? ÍW W? ËWz Í…ËW? œ—U? Ë Êœd?d?O?Ö˙WÄ Ë Êb? «ñ«œ ÍËËó?} w?}? Æ…ËW «Ë«dJ? Ë—œ …“U W?O?OJAe?Ä UÖ“…œ ËWz ËU? W} d?…œ …ËWOW? «u|œ


309

ïï q}AO ÍUb˛«d

ÊU??W? U?????}?? Í…ËW œd?? W? w?…—W?? w?? W?W?? W?? «œW?? U?/U??A??O w?W? «u?|œ ÍU~|˙ —W ï? W UW ßwU UzU? ß W W Í…ËW «ñ}?Ö ¨ßWOU Uzß w U?MOz w UM}?NW—W ÍW?…“U …u??}? ÂW?z …Ë ï?ï?? Íbœ W? Æßw?U? U?z w U?? W?ß W? W? U…ËW? œd? Ë X? «˙ Í«d?J U?z w?W?U?L??} «b?U?J? U?W?W? w ËË—…œ w? «—U??L?O? Ë ‘ï?W? w? œd?W?†W??U? w?O?˘˙ w? œd?J?d|œËU?Ç w?…—W? Í—U?? W?? WüW?? …œ w?|u w?J?|—ï? ÍW?U??WM?U? …ó?O«d? W? Í…—ï ËW W?W˘˙ ËW?z wO…ËU? w œdJM?OKá?œ Ë Ù˘d? ï? Ë ÊUM?Oz W? —U?«Ëœ W? WüW? …œ Í…ó?O?«d?? ÂWz ÆÊ“«u??…œ üW? …œ w U?J|u? Ë X …œüU? W „W? «b…u?}? s?dd?O?Ö˙WÄ r?}†…œ ¨«b?…u?} s?dd?O?Ö˙W?Ä W Ë «b?W???O Í…œW? wüW? …œ …u} «œW?K|œï ÂW Æ…ËW?|ËW…b?} weO? U Ë Âe“U? ¨«bO U?…u} Ëu?W —W? W W? üW? …œ ÍW?…“U W?K|œï? ËW?z W?}?…œ …ËW? ï?W W? «bb? …uW?Ä W —ï??œ w?W??U? wJ?|“«u?}?? Ë U?…b??}Ä Í—U?? ÊU?W?Ëd?Ö Ë „U? w? œdJ?M?OK?á??œ ÍW??#UM? g?ßÊËu???O?U? U?zß w?W??U? w?J?}K?|œï?? Ë X?}M?}?…b??W—W? w?W?W?U? Ë ”W??W?U? ÍWO?O|u …“«u?} ÂWz ÍW?UWM?U W«œ…ËW ï?ï ÍW?}? ÂWz w~? dÖ Æ U…œ—U?OMA?}Ä W? „W…u??}? „…Ë ¨…ËW? U?W???O?? U??u?O? ÍW «ËW??â?}?ÄW? ¨ÊU?W? «u|œ w? œd??W†W??U? ËWz ÍWUWM?U …ËWOOAÄW? uJ†W ¨X}MOU ÁU u?~} wUÖ“…œ Ë wöWz w œd?W WÖ «b|u ÍW?Hd?W Ë WO?O P?àW Ë è?W ÙUÄ W W? X}M?O…œ üW …œ ÍW d?|œï …u?}

Æs}…bW—W ÊœdJd|œËUÇ Ë Ù˘d ï Ë ÊœdJMOKᜠw UWeO UJO ôW? „U? „…Ë ¨ W?U? w??O??}? ÍU? U? W? U?N? W W? ï?ï? Íô w?W? «u|œ Ëu?«ËW? W p?}˘œ W? X|œ W U? ËW?z ËuW ÍU? U W? uJ†W ¨…u??AW~O?} W†W? W —U?O?W Æ «œWW†W? W ÍU UL} W U? U w UW˘œ W p}?˘œ Ë w xWU W èW? w UW˘œ ÙUW Ë …ËW œdd?O Ë dJO Ë ‚öWz W p|—ï? ÍU U wW «u|œ ©±¥± ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® ÆX}?$u?ÖW «bW?OO? xW? Ë ÙUW? Ë ‚ö?Wz Ë U U? w U?W? …œüU W?—ï ÙW?ÖW W? w?J}? œd??UM?|Ë Ë …ËU?~?†W?ï? Íe?|Ë«—W?Ä W? ËW?…œ W? ÍW? «ËW?z Íb?œ ÍU U?? w?W «u?|œ w UW …œüU W œdUM|Ë W …“«ËUO ÊU „ïU W WW ÊU…œ—Uœ Ë UO œ ï ÊUWJœ ËWz W? …ËW?L?M}…œ —W?M|u? d?O…Ë …ËW?z «b? …d}? —W Æw?OËËó?}? wJ?}?…ËW?U? ËU

5KᜠÍUÖ“…œ Ë œd…b? Ëu ËU ÊËu} W wW «u|œ «œUÄË—ËWz ËU W ÍW?WOO xW Í…Ë…—…œW? ¨…ËW?W…œ“ï? Í…œW? W? ¨œd?…b?? Ë—œ ï? w? œdJ?d|œËU?Ç Ë Ù˘d?? ï? Ë W? ÂW†W? W?«œ…œ W «u?|œ Ë wO x?W? U? w ôW?Ö W? ÊUU?O œ w? ôW?Ö ÍW—˘“ ¨«œU?ÄË—ËWz


310

ïï q}AO ÍUb˛«d

w U?M?Ozß W s?|dJ? Ë X «˙ w|˙ —W? …ËWM?|dM}?N …ËW?e?O U?O ï? ï ÍU?~|˙ W X?}…œ W???}…œ b??O?W? œ—«Ëb??}z Íô —U??«Ëœ Wï??ï? Íd?J?O? ÍW?~ d??Ö W†U?? ÂWz Æßw?U? U?z W? «Ë Ë «œ…b?|d?Ö …ËW?üW?˛˘˙ W «ËU?z˛˘˙ ÍW?b? …uW?Ä ËW?z Í…ËW? bM?|u?? wW??N? W? ¨X} uM? ÂWO Í…œW? ÍWJœ w UW~ d?Ö …—W W} W? p}W U…œ gb?OW ÆWåw UMüW˛˘˙ò ÊU åÂeO U U—ïzò w} r WW Í…ËWz ï …ËWOO}} ÍUO œ ËU WU U?U «bOW «u|œ ÍËËó} w}W ïï Ëu«ËW «b?O}? W? …ËWMO?…“—W? ËWz ËU W?U? U0 X?|“«u…œ ËW?z U ¨èW? —W? WU?J ‘d?} w?J}? U? u? „…Ë Íï? w U? u? w? U œU?O?M ï? ¨Ë«dJ?—Uœ w? x?W? w?J|ó?O?«d?? ÆwW? «u|œ X}? …bËU Ë U?…b? Ë—œ «b?ï Í…Ë…—…œW „W?UO? œ ¨X …œüU w? xW? W??O??O????? «˙ ËW? ÂüW? ¨W??O??O?? W??O??O? x??W?? Ë è??W?? W? ˛œ „W?U? U?? ê?O?W?? ï??ï?? Ë Íd|œËUÇ w U…óO«d …ËWàW w œd?—U wAÄ W X} …œ W …ËWU…b U—«œUÖUz Û«d W üW …œ ÍW «óO«d ÂWz W U W ï?ï Æs…œUUz ÊœdJMOKáœ Ë Ù˘d ï Ë ”WWU W süW …œ ÍW «“U …u}? ÂWz —W «œËWz Íbœ W WJ uÇ ¨ UUM Ëu ËU

¨ÊW…bW«—W «bOWUÑ˘d ÍËËó}W WJœ wËWJ …œ —˘“ Ë ÊUWOOWüWï W «“ W p}üW …œ ï WüW? …œ ÍW…“U …u} ÂWz w «˙ïÖ U…œ wW«˛œ ï?ï ÍW ËWz ÍË«ËW w?WW W1W? w—ï W? Íï Ë …ËW?}M?}W? ÊdJd?Ö—W ï p}?†U êO? «bO?} Æ U…œUUz «b œdJMOKᜠÍW U—UO Uï wJOMW Ë Ë«d«œ ÍUÖ“…œ wJ}? è?W W W?…ËWz «bO?W «u|œ ÍËËó}? w?}W? ïï? ÍWJœ w~ d?Ö wJ|e?} W? «bb? …u?W?Ä W Í…—U??—W? Ë WW? ÍËËó??}? W?Jœ w??? —˘“ „…Ë Ë W?O??O ‚W??à?u? Í…Ë…—…œW èW? «œWz ÊU/U?AO? ïï? Æ U…b—U?œ Íï w U? u …ËWJ?œ wJ}?

…u???u?W? Ë …u?O? «u??W? W? …Ëœd?J?? Ë—œ wW??U? w?J}??à?W??U W??A?O?W? «b?ï? ‘W xWU ËWz Íœu ïï Í˙…ËUW ÆX|d~W «b?O†WÖW W UOJOJ} Uœ wW…u} W ËW W?OO?d w?W «u|œ WU? U ÂW ÆW?W ÊUO?WU? wWËËó?} Íï? èW Íœu? „…Ë Æ…ËWU?…œU?O? Íï Í…Ë…—…œ W? vÄ Íï? w U?WU? Ë 5?…“—W è?W W? Í…—Ëu?M W} X}U W WWU U ¨èW Í…Ë…ËU W} X|—œUM}Ä w|˙ W WW…Ë…—…œ ËWz wW «u|œ «œ…Ë«dJ—Uœ wËËó} wJ}…ËWU W W …ËW «Ë«dJ†Ëu Ë Ë«d UOá «œ U U ËWz Íe˙ «œ…d} …ËW?WJ pe œ—u Í—WM?|u w†UW W wW? «u|œ w UU U Í…ËW?zï ÆÊ…œUUz 5 «“…œ ÊUËuW Æ…ËWLM}…œ fW wüW …œ Ë wœ—u wdÖ—W Íb …uWÄ ÍW Ëu/


311

ïï q}AO ÍUb˛«d

Ë Í—W?~?O??U? Ë W? U?O?? W? «œ œ—u?? w? «—U?J?d??Ö—W? w? œd??—U?? «ËU? ÙU?ÄW? f?W? ËW WJ?}W ©5 U?" W ˘b® ÆÊU?O†UÄW…Ë«œ wA?OW «u|œ wW?ï WA?OW ¨wW«—W?ï

«b?«d}? W Íœ—u? ÍdÖ—W? w œdW? UM?}Ä ï «˅œ—W f?W ÍW U?W?U …˛«ËW? …œ ÂW?z …Ëu?U …u?|ËW? ¨«b???W? Íb?œ W? ¨w?œ—u? Íd??Ö—W? w?W? «u|œ Æ…ËU?M?}??N?—U?W? ÙWÖW W? WWJœ wO~? W—W Ë wWüWï? Ë w UO w?J}WIO?W Íd~†W WO?dÖ—W W …—ï? ËËœ ÂWz ÆX}?$uÖU? «b?W w~ W?—W Ë wW?üWï? Ë w UO? wW?IO?W «œWUO? ÂW ÆÊ«œ—WJOW ÍbW? Ë —WJOW«˛œ Ë —WJ} öL?K wWb …uWÄ W WI?OW …ËWO?AÄW W? WJ} U? ËU wW «u|œ uJ?†W ¨WO?O wàW?F} ÊU w?}?} ÍU U w?W «u|œ w—Ëu? u Ë w?WôWï? Ë w UO? wWI?OW p?}†Wï? X|ËWU Ë«d?J—Uœ wJ|e?} p?}U? Æ5? d?O?~ U?W? «bï?? w U?W??? …œüU W?W?I?O?W? ÙW?ÖW W? U?J?†Ëu?? WJ?œ wW «u|œ W ïËW «˙ U?U ÙËu Íœ—u ÍdÖ—W wWO xW ÂeO?W wW xW W?O? U?à?W? W? p}? W? „…Ë w Ëu? w?U? w W? œd?—U?? «ËU ÂW? ¨ U?…œ Í—U? «ËU? W? ÍW? «—W? ï?J}? ËWz Ëu??W 5? «“…œ W?O?O??? «˙ ËWz ÊU?L?? Ëu?W Æ…ËW???}M?}? …b?}? „…Ë Ë Ê«d?…œ b? W? «œW?O??O?ö???O?z w «b?M?“ W Êœd??…œ w «b?M?“ f?W Ë Ê«d??O?Ö…œ …ËWM «bW w? UW «bM“ W W«u…œ Ë Ê«d…œW†WU W «u|œ Ë Í˛ï? ïJU w ïW

wWU …u} ÂWz Í…ËWMO†ïJ} wKO"MOz wW «u|œ ÍËËó} w} ÆßwU Uz ß wÑ˘d W Ê«u???}?? Íb? …u??W?Ä ¨«œ«ËU??z˛˘˙ ÍËËó???}??? W?? W???O??W? «u??|œ Ë è?W???? Ê«u???}? Íb?? …u?W??Ä Íï?W? W?O U??à?W? Í—U?U?z wM?O?A?W? ï W? U?†W? …œ wW??U? wJ?}W?ó?O?«d?? Æ Ub Ë—œ W «u|œ „…Ë e} p}†Wï «˅œ—W WMW? w—u W w U?U U Ë …ËWMW?J—Ëu W?} ÂWz 5? «u WWL?…“ -uÖ „…Ë w~? dÖ Ë «e?#W W? W —U?O?W ôW? „U W«d?J Uz „…Ë ÂüW? ¨Ê«—WM|u? w? …œ—W Ë Ê«b|uW w UWOO?W W Ë ÍdJO UWM X} «“…œ W Ë …uAW~} ï?ï ÍW} ÂWz ÆÊ«b|u W w UWOœïO WOO~ dÖ Ë wWM…˙ W˘˙ W …—«œUÖUz W

Ë w?W «u?|œ ÍËËó?}?? w??}??? ÍW…—ËW??Ö W b? «u?}?? ÂWz Í«Ëœ —U??O???W ôW?? „U? ÂW ò ∫X?} Ëu? …œ Ë X}?…b«Ë…œ—W? WM}?˙u? —W …ñ?|œ b WÇ ËW?z ï Í…ËW? œdJ—Ëu? WU?Ç «Ë ¨©Ê«u—W ‡ WO?W «u|œ ÍËËó}? w}? w UM}Ä w? WW® …ËW?W UM}Ä W?—u åWWW U w?…—W w WW W ¨ üW …œ —W? W ïï ÍdJO Í—WËWÖ —W? WMO} ï Wïï? wMO «Ëñ} ÍW W? W —UOW? „U Íô w…—W ÍW W W? W«ËW ©≥∑¥ ‰®


312

ïï q}AO ÍUb˛«d

Í—WËWÖò Íe|˙W W?…ËWz w|˙…ËUÇ —WM|u ÍbOz …ËW «ñ?|œ ÂWz Í«Ëœ W Wï ¨ üW …œ …ËWUJO ï ÍW «“U W ËuÇï ËWz ¨…ËWUJ?O ï üW …œ Í…—U—…œ Íïï åÍdJO ËW?z Ë w? U??…u??}?? Ë Êœd??—U?? w? U??W??e??O? U?J?O?? Ë üW?? …œ Í…—U?—…œ ï??ï?? W?? ÂWJO ô ÊU? ¨…ËW«bJ} ï?Æ «œ…b|dÖ …ËWWW? WHdW Ë üW? …œ W ÍW UO?b …uWÄ ËWz Ë «b? UAO? ïï Íô üW? …œ Í…—uO w U?WOO?AÖ W?à} w?AÖ wW…u?} W —W?Ö ÊU? Æ U?…œ —W? W ÊU?W?? ï?ï? W? ËË˙ WU?? üW? …œ ÍW «“«ËU?O? W?—ï? ÍdO? W üW …œ Í…—U?—…œ ïï? ÍdO «b|u? W X}?à? UL}?Ä ÂWJO ô U?U ‘W U?Wz Ë w…—W ÍWWW W UWU ÂWz Í…—U—…œ dUz Æ…“«ËUO Íï W —W w UWu WKW ÆÊË«d? Ëu ‘U w?J}?MO? Ëu b W?Ç «bA?œ—u? ÍWW?W? W Ë V?}? W? ÊñÄ w —U? Ë U?…œ …—ËW?Ö w?W?O?b?}?uzU? w? Ëu —W?M|u? «b? …d??} —U?O???W ôW? „U? ÂüW? gO UW? U ïï Ë …uñ?—…œ «œ…˙WÄô U…œW W ïï? W ¨òïï ÍdJO? Í—WËWÖò ÂW «œñ|œ v W —WM}˙u —W wW…u} W ¨…uO Ëu …—U—…œ ÊU…˙WÄô Ê«—«“W W w UOÖ Ë Í—W~M ˘˙ w…œ—W? W} «Ëñ W…u} ËW „Wïïò ∫…ËWU?…b—u W…u}

W w} Ë X} w œd u—W W …ËuW w …œ Í—W~M ˘˙ v«Ë w}Ä WW} d|œï WW?U ÂW Íe?} Æ…ËW U?WO?O ï?W W …ËW?OWu? W Ë …Ëu?ñ«œ ËËœ—u«˙ ÍW?HdW? w?üW? …œ ¨ÊU?W?O?O??…Ëô W?O?O?†U?ï? WüW? …œ w? œd?JO?W«˛œ W? W?~ w?}?à? ï ï?U?z ©≥∑¥ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® Æåøv ‘U vÄ w UO W?Wz ¨ï?ï? ÍdJ?O Í—W?ËWÖ —W? W? …—UO??W „U? ÍW?? ËuW? …ñ|œ—«u?Ç ÂWz —UO?W „U Æ UJ U?…œ ïï Íô üW …œ Í…—u?O —W W W? wWW U ËW?z ËuW ÊWôW? W? …ËW?}?M}?…œ ÍuO? Ë ñ|œ u? w?J|Ë«d?O?Ö…Ë «bï? Í…ñ|œ —«u?Ç ÂWz ÙU?ÄW ÂW?z Æï?ï? w? WU?J…œ Í—«œ—˘“ Í—˘“W? Ë v?M}?…œ ¨…Ë«d? u? …ËW ©Íb??H?( ŸUD?® ÆW?OO ¨ï?ï? Íô …ËWüW? …œ Í…—uO W? Íb …uW?Ä pe W? ı —ËËœ W ı ‘…Ë«dO?Ö—…Ë ËWz —W? W ÊœdW? W? Íb …uWÄ ¨ï?ï Íô „W ¨©Íb?H( ŸU?D Íô …Ë«dO?Ö—…Ë ÂWz ÆÊ…œ…b|d?Ö …ËU?˛ï ï?MW? W ÊU?W?O?O U??MO?z W?? «“ W? WW? …ËW «“ï?†Uz W?O?b …u?WÄ ÍbH( ÍWO?dJO WA} ÂWz X} «“…œ ï?ï w W Ë ZM}Ä W…—…œ wJ|—W?M|u ËuW Íô üW …œ Í…—u?O W w?WU?W Ë üW …œ ÍW?A}? W …“«ËU?O Ë«ËW U?…bO? U …Ëï?ï? W wW?O?b …uW?Ä ı X}?†…œ w ïÇ Ë X?}†…b?OÇ ©Íb?H?( ŸUD?® —U«Ëœ Æï?ï? wA?O œd?W?? Ë …dO?Ö˙W?Ä w…—W? wJ}???O U ï?O? U W? …Ë«d? U …ËW? ŸUD ¨W?W


313

ïï q}AO ÍUb˛«d

w—u? W Æ«ËUz˛˘˙ W? »…—W ÍW U??O U ï?O? U ÍWM…˙ W? WO?O Ë«ñ«œ ï?ï —W? W ï …ËW?|˙W~? «b†W Ë U?ËËb U? Íï p?}†U“ï? Í…ËWz wU?W —UO??W ôW „U? Í…—u?O w U?Wà?} Ë Ê…˙WÄô U?…œW W? ¨ üW …œ —W? W Íï? ïï? w U?WMO? Ëu

Ë ÍbH?( ŸUD wJ|ñ|œ b W?Ç —W W}?Ç…œ wÇW ¨ «b U?AO …ËWO|˙ËW? ÊU9üW …œ ‘W?UbO?ï ¨ üW? …œ —W W? ïï? qOA?O w? ËuÇï Ë«˙ WU?J…œ Í—«œ—˘“ Í—˘“W ï?ï Íô …ËWüW? …œ Í…—u?O W ÊU?b …uWÄ p?e W ı —ËËœ W? ı W «ñ|œ ËWz W?«œ…ËW W U Wô ÂW? “«Ë U ÂüW Æ üW …œ ÍW?A} W —ËËœ s|ËœW?z WJœ wWWA?} W Ë W?OO

—U?O???W? „U? W? s?W?J …Ë…—W?? ÍW?«d?Ö…—W?Ä ËW?z ÍU? U?W? Ë 5?M}??N ÊU?Ëu?W? ÆwWuO Ëu

w U?W†W Ëu?W Í…ËW œdJ? «˙ W W?W†W …b …ËW?z —UO?W „U? ÍW«d?Ö…—WÄ ËWz W? üW ÂW?z Í…ËW? œd?JU?Ç r?}?†…œ W? ÂW??U ÍË…˙…b?|“ ÆX?|Ë…œ w?J}???}??? w?M?O? Ëu?

…ËWUJUÇ W«dÖ…—WÄ ÂWz Í…ËWz ï ˜˘d WJ uÇ ¨WW p}} wMO Ëu W wu}Ä êO? v «œ…ñ|œ b W?Ç ËW —U?O?W „U W? …ËW?}?â «œW U?JWÇ ËWz Ëu?WW …—U?ÇU

w? U?WJ?WÇ ‘W? UJ?WÇ ËW? r?? WW? ÆÊË«d?M}?—U?W w?Hd??W? wW?…ËWM?O?W?à? ¨W??H?d??W?? ¨Êœd?J?u??—W?? ¨‘ï?W? ¨W? d?|œï?? ¨Í—W?~?M? ˘˙ ¨ üW?? …œ ¨w?W? «u?|œ WJ?WÇ ËWz Í…—ËW?Ö wJ}? W W UJ?WÇ ÂWz ÆW?OO? UO? wüW …œ Ë w?†Uï w?üW …œ Wà?} …ËW U?ïW Ë ÊËœd—W? W Í—U? «bOJ}?}? W? œU“ W ïï? W ÊW? UOO?W? W ÍU U? ï?ï? Íô W U?JW?Ç ÂW p}?W?—W Æs?Ë«b U?A?O Íï? ÍdJ?O? w U?W?OO??A?Ö ÊU…œ W sËUÖ—U «œWu? WKW ËWz ÍdJO wLO Ë …—…ËW ËU? W Ë WW ÊUOWU —W?M|u?? Ë W?O?O? +U?O? «b? U?A?O? Í«œËW? «œ…d??} s? …ËW?«œW? W? U??O?U?O?? wW? ô…œ „U? ÆX}??«dJ? Uz ï? ÍW UU? U? ËWz ï?ï? w U?W??}?? ï …ËW? b «˙W?Ö W? X}? «u…œ Ë Íb??W? ÙU??Ä W?«œ…œ w?W??…˙W? w??W?…u??}?? W?? W? U?J?W?Ç ÂW?z Ëu???W? —U??O?????W? Íe|˙W? Í…ËW W?~ W?W?z Æ U?UM? U?A?OM?? …œ ÊU?O U?W?W ô…œ Ë U? U? p|—ï?"?â?O?W «b U?O U?WOW? «˛˘˙ W UM?}—UW? wË…˙ W Ë ËË˙ ÍW? ËË „…Ë ÍW UJ?WÇ ÂWz Ëu?W ËW?z ÊU?W?Od?JO? Ë w?W? W? W?…œ ÍW?MO?W?? «˙ w?J|—W?M|u? Ëu?W? Æ…ËUM?}—U?W? w? U?“ ËU ÍW?? ËË „…Ë «b U?W?? ËË ÍU U? Ê«u??} W? W? X?} «“…œ W?…œU? W?O??O?? «˙ ÊU?W?O?O??W? W? W??…œ ËU w?JW?Ç W s?…œ p?}U? ÊU?O? U?U? U? Ë W «˛˘˙ Íï??Öu??H?Ö W…œ ËU? ÍW W? WUO W? «˛˘˙ ÍW ÆW?W …—ËWÖ w ô…œ Ë w?HdW w?WWU? W


314

ïï q}AO ÍUb˛«d

Æw? U?WJ?W?Ç W??}?A?W?…œ W??U w?W?U U? p?}?u? W?KW?? —WË ÊU?W??O?O?W?? W? W WW? ËË w œd—U? uJ†W ¨W?OO W? «˛˘˙ wËË˙ ÍW? pWÇ gO?A?Ö wW…u}? W wJ?WÇ p}?†Wï? wW ô…œ Ë U? U W? «bb …u?WÄ W W?U? wW ô…œ Ë U U? p}?†Wï? …“«ËUO—˘“ ïï? Íô üW …œ wJWÇ w UU U Ë WO?O ËË˙ ÍW ËË pWÇ ¨…ËWJœ …Ë…—W W „…Ë ¨w?W «u|œ Æ«bWW «˛˘˙ W? UM}—UW W üW? …œ ÍW ËË w UU? U W Ë p?WÇ W? X}?…œ W? ï?ï? Íô Ë W?W w?W?U U? «œW? «˛˘˙ w U?“ W? ¨«b? U/U?A?O?

Ë ÍdJ?O W?O?O? «˙ ÂW? ÈuÖ „W? —U?O?W ôW? „U? ÆÍï? W?|dÖ…œ W?Jœ w?WU U? ËWz w UWOOAÖ U U W ÊïÇ Íï ËW?z uJ†W ¨ «œU W «—UU Ë …œU …—W WOœïO s?d????~? d???Ö W? p?}???W? Íd?J?O??? —W?? W?? w? Ëb? U?ÄW??? ‘«ËU?z ¨ U???Ö…b??}? W?? U?? ËË W W U?W —UO?W ôW „U? Íô W wW «u|œ Æ«b?WN?O Í…œW w? UWu W?KW Ë üW?? …œ w?|u w?J?|“«u??}?? ï U??L??}? «b?UJ?W?W? W?J?}?JW?Ç ï??ï?? Íô ¨w??}??

Ë WHdW Ë üW …œ Ê«u?} wWU wWOb …uWÄ Ë WHdW ÍË«d?J—Uœ wJ}UNJ}Ä Ë wbOKW wöWz Ë œu? wJWÇ W W U…œ wW W Ë wWüWï? wJ}|u†W W«œ…ËW —UOW? ôW „U ÍWA} Æ UUM}á? …œ …ËWOOW Ëu wO? UuO wJ|bœ W?…œ Íœï?O? Í…ËW bM?|u ÍU??H Wz W? —W W? UU? W U~? dÖ W?O“«ËU?O? ÂW „—…œ ÆW UUOUO WOOW W Ë wdJO ZM}Ä W? Ë …uAW?ÖWM} wW «u?|œ ÍËËó} w?} W W? —UO?W ôW „U w?—uW ï?ËW?? «˙ ¨ U?…œ wdM?} Ë ŒW?U??} —WM?}˙u? —W? w?W…u?}? W Ë «œu?O? Ë ñ|œ w˘d?W ‘W?Wz Ë ïï? Íô üW? …œ Í…—uO —W? W?}Ç…œ Ë …ËW?|“«u?Ö…œ WWW?U Ë ñ|œ Z?M}Ä ÂW?z —W —UO??W ôW? „U W«œ…ËW? dW? ÆÂW†W? W«œ…œ Íï ÍW?W? U ïï w ËuÇï? Ë «˙ Í…ËUÇ—W WU…œ WOW «u|œ ÍËËó?} w} Í…Ë«dJ—u? W …uO

Ë ñ|œ Z?M}Ä ÂWz —U?O?W? ôW „U? W«Ë ÆßåWW??} d|œï?ß w U?OÖò Ë Í—W?~M ˘˙ —W? W „…Ë WJœ wJ|—U ¨X}M}?…œ—UW wW «u|œ ÍËËó} w} w b U? U ï p|—U …uO

WJ?œ wJ?|—U Ë Í—W?~M? ˘˙ W —W??«—W ï?ï? Í«˙ Ë d?O wM?O? U ï „W?…ËUÇ—W? ÆWW?O? d|œï? w U?O?Ö W —W??«—W? ïï? w? ËuÇï? wM?A?W~}? ï „W?…ËUÇ—W? „…Ë ZM}?Ä W X} «uWz …ËW?z —W ¨W«œ—UO?W ôW „U? ÍU «u W —W «Ë w? «bO? «˙W W ï?ï? Íô W X}? ËuM? W «—ËW?Ö WO?OW? W? WA?}? ËuW? ËWz —W W? «œuO? Ë ñ|œ e|˙W? Í—WM|u? WU?J® ÆÊËœdJ?} Íd?O?W? ÍË«ËWW U? …Ëu?Ë ÊU?…˙WÄô U…œW?


315

ïï q}AO ÍUb˛«d

ÍWM?…˙ W Í…ËW? —W?«—W W?«“…˙U —˘“ —U?O?W ôW? „U W? X}?ÇW œUW? …ËWz wJ|—WM|u ï ÊU?u~} Æ©°°° Uó|—œ ï w WW U …uU ÂWz Ë W? WWM—Ëu Íœ—u ï? Ë Ê“«ËU?O? w?WU? W? UW?U ÂW? p?}?W?—W W? W?«d?J U?z ï?ï? Íd?J?O? Í…œU? Í—˘“ w?J?}?? W? ï? …ËW? «˙W??Ö W? ÊU??L?????u?}?Ä ÊU??O?J?}??W?—W? —W?? W? Êœd??W???? ÆWW ïï w UWMO Ëu

Ë «œñ|œu?O W —U?OW? „U ÆsW?J}?á …œ Í—W?~M ˘˙ ï …Ëï?ï wM?O «Ëñ}? W U W«uÖ …ËW˘œd?J—u …ËWz ï Í—W~M ˘˙ ï ï?ï wMO «Ëñ}? Íd}UJ—U wW…u?} W Æ…uñ«œ Ëœ—Ëu«˙ ÍWHdW W w} Ë «b UW} w œdJu—W W …ËuW w …œ Ë Í—W~M? ˘˙ Í…—U—…œ WO?O p}?} w?W «u|œ ÍËËó}? w}? p}? ËuW? W —W Í…—U?—…œ ï?ï? w??|u?†W W? 7A?W~?}? ï ¨Í—W?~M? ˘˙ —W? W ï??ï? w??|u†W? ïËW? «˙ W ïï ÍWJœ wM?O Ëu p}†Wï ï? …ËWMO|˙W~ X}…œ WL?}z Í—W~M ˘˙ W „…Ë Æw? uO? Ëu Í—W?~M ˘˙ w?~ d?Ö Ë Í—W~?M ˘˙ w U?U U? Ë Í—W~?M ˘˙ —W? W ÍdJ?O w? U?W~ d?Ö …ËUÇ—W? W? p}?W Í—W~?M ˘˙ «b U?/U?AO? «œuA?}?Ä w U?…˙WÄô ÂWz È—U? U ÂüW? Æ…—W~M? ˘˙ wJ?}u? WK?W ÍW?W åX? Uò U? UW? ï?ï Ë W?ïï? Æ5M}«˙ —UOW „U Í…ñ|œ b WÇ ËW ïËW «˙ Ë d«Ëœ ï sd~†W WW W W X}†…œ ËWz ¨ U…bu—W? ÊUW} Í—W~M ˘˙ X}†U ïï? ÊU9ËË gdA}Ä „…Ë W …ËWUW?|œ üW …œ w|u wW…u} «b—W~?M ˘˙ Í«Ëœ Ë Í—W~M ˘˙ Í—UÖ˛˘˙ W 5Káœ Ë Íd|œËUÇ w? UWeO UJO ÙUÄW Ë W«b U?WOO UMOz W? «“ ËU W w UWUÄ Ë Íd??|œËU??Ç ÆÊœd???J??u????—W????? „W?? ¨ U????…œ—U???? «œ…ËW??? œ—U???? Ë …ËW?? œd?????ï???? Ë wWU W wWU w?J|—ï w UM}NW—W uJ†W ¨5O ÊœdJu—W? gO œdJMOKᜠW? 4}?…b?W—W? ÊËu??OU? U?z U Ë ÊËu??OU? U?z ï W??U w?J}?K|œï? Ë W?W?O«“ Ë wW?ËuË ïï? W«u?Ö X}†…œ —U?O?W ôW „U? ÆWO?O …ËW œd?Ju—W? W ÊUb? …uWÄ —U?O??W ôW? „U? Í…ËW?z ÂüW ¨…u?ñ«œ Ëœ—Ëu?«˙ ÍWH?d?W? W w??}? Í—W~?M ˘˙ Ë WW?U? Ë WO?O?Ç WW?Hd?W ÂW?z ¨… åËËœd«˙ ÍW?Hd?W?ò UU?MO? U Ë W~? …b?}?O?} W wWO?b …uWÄ ı WW W W ÂW?z Ë …Ëb UW~U$Wz W ÍW «ñ?«œ ÂWz ÊïÇ Í—W~M ˘˙ Æsü…u} «œ—UOW ôW „U ÍWJ U W W ôW W ÂWz ËuW ¨WW …ËWOW «u|œ


316

ïï q}AO ÍUb˛«d

w?â??O? U? +«“U? Ë ÂW??ÖU??M?}? —U??O????W? ôW?? „U?? ÍW?W????? ˙ ÂW? s? ÙU??—W?W? ÂWÖUM} WW? ˙ ÂW r}†…œ W s Æå…uñ«œ Ëœ—Ëu«˙ ÍWHdW W? w} Í—W~M ˘˙ò wWU wJ|—UuÖ W? d|œï wWËuuÖ «bWU wJ}UO W? ïï +«“…œ «bUJ UWW Æ…Ëu«œ«—UzW W d|œï W —W Í…—UuÖ ËW …“«ËUO …ËWU W…ËUM} wW «u|œ Í…—U—…œ ÊœdUM|Ë Ë …ËW? œddO ËuW W? W UW ïï? Íô W ¨wW «u|œ «œWO|u? …—UuÖ ÂW wW?I?O?W Ë Êœd?UM?|Ë Ë U“U? U? Ë …ËW œd?d?O ÙW?ÖW W? p?}W?I?OW? Ë U“U? U? Ë …ËW œdï Ë …ËW œ—U? ÍUÖ“…œ Ë wJAeÄ wWW W? W W}…œ ¨X}$u?ÖW U …œüU wW «u|œ w œd Ë W UO|u UÖ“…œ ÂWz ÍWUW?MU ïï ÆX|d…b Ë—œ ï Í…ËW «bKÖ Ë U˛ï? ïJU? w? «“ W w W?…—W …—UÇ w?MOA?W Ë Í˛ï ï?JU w?WO?O ï?W W «b?d«Ëœ w? U?W??}?? W üW? …œ Í…—U?—…œ W? ÍW?O|u? …—u?O ËW?z ÍU…—W? W?U?…œ …—u?O Ë e?} Ë Êd?|œï ÍW?Hd?W? ËU W w? U?WUÄ W? p}?üW …œ ¨X?}M}?…b?OW?—W ÂüW Æ«b «œ«e? Ë ÊœdW#…œW? Ë ÊœdJu—W? w U…ó?O«d? ËU W „W W«b U?…“U X}?†…œ W? Èu? W W œd?J}?á?˙U?W?†U?Ö ËWz Ë Èu?W ï?ï? ÍW? U?O—U?…“U ÂW?z Ëu?W ÂWz Í…ËW? «bü…Ë ï? s ÆÊU?W?}? w œd?Ju?—W ÍU? U? …ËUO?Ä ÂWz Íô Í—W~?M ˘˙ —W W ó|—œ w?J} U …Ë Â—UÇU W?u WKW ÂW?z ÍdJO W —UO?W „U ÍW œdW?†UÖ Í—W~M ˘˙ ï?ï Ë UJ «˙ —U?OW ôW „U? w}à ï dUz Ær? …Ë«˙ Í—W~M ˘˙ W X?}??O?d ï?ï? Íô Í—W?~M? ˘˙ w}?àï? ø U?…bO? U? ËWz W? X?}MO?? …u?}? ËW ¨Í—W~M ˘˙ Í…—U—…œ X U? w UW ËuÇï w}àï? øÊUW} w œdJu?—W Í—UÖ˛˘˙ ÊËuÇï p?}†Wï? ¨Í—W~M ˘˙ Í…—U?—…œ Êïï? w ËuÇï ÊU?W —˘“ wW…œ«˙U? W Í—W~M ˘˙ X}†…œ W X}O «˙W —UOW „U? w}àï øw}} Ë X} —W«—W s Â…œ—WW Ë «œ…d}? …ËW—UAU s øÊUW?} Ë w}? w œdJu—W ÍU U? ïï Íô Ë …—ËW?Ö w?H?d?W? w?W?O?O? «œ—W?ÖU?? UÄ W? W~? «œ—U?O???W? ôW? „U? ÍW? U?? ÂW?z wW?O—U?O d?Ä—W Í“«u?} s?d…œU w? Ëu? ËË Ë dJO? W —ËuM?}? wW?OOW?Uu? W U?? ˙ …—ï?"W?z W Í…ËW? ÂW?…œ —W «b?A?O? «˙ W? ÆrMO?U Íb?O?âO? wH?dW? d??U?z ÆÊË«d?? Ëu s? ÍW??W? U??L??O???A??O? Í—W?M?|u?? ï? Ë s? ÍW??…ËWW? w? U??“W? Íï?Öu???H?Ö w? U?W?~? d?Ö W?WU? W? W?J}??W Í—W?~?M ˘˙ —W?? W ï??ï? w? ËuÇï?Ëd?O? Ë —UËË UW?…œ ‘WW W W? ÂWz —W? W ÆÊUU? W Ë ÊU?UW? wdJO? Ë wW? W WM?O Ëu Ëu?W ÂWz w?}à ï? ÆÊË«d Ëu U?O œ w U?UO?UO? W U?“ W V}? U…b? WÇ øX}? wu?—W W? UJ U??W Í—W~M? ˘˙ W X?}«d? u WO?˙UW?†U?Ö ËWz —W? W


317

ïï q}AO ÍUb˛«d

‘W U?œ—u …—U?ËË ËWz ï? …ËUA?}?W w? …ËWz wW?L?…“ W U? W —U?O?W? ôW „U? Í—U?Ñï?Ö W? ® ¨Ê…œU?U?z «bœ—u? ÍW? U???}??? W W? UW?U? ÂWz —W? W? W? …ËW??|˙W~? —W?? W? X? U? ÍW??W?~? U?ËU? W? …—U?ËË ÂW? «œ ±ππ¥ w?†U? Í—«u?ÇÆ …—U??˛ ©Íœ«“U?z Í—W~M? ˘˙ ï Ë X U Í…—U?ËË ËWz ï ïï? wMA?W~} ÂW Ë Í—W?~M ˘˙ w UU? U …—U?˛ W ¨Íœ—u? w U?“ —W W?W Ë«—ñ?}Ö—…Ë …ËW?Oœ«“U?z Í—UÑï?Ö w «—W? Ëu ÊW?ôW Íœ wJ?|—U? s Ë w?K…u?O? —«u?|˙ „U? «b?A?O?—U?L?O «œ Í©…“«Ë—…œ® Í—U?Ñï?Ö ÍËËœ Æ©…Ë«ñ}Ö—…Ë Íœ—u w U“ —W ï ÊUW…—UË ËËœ—W W? Í—W?~M? ˘˙ ï? ï??ï? w?M???AW?~?}? —W? W? —U??O???W? ôW?? „U? ÍW? U??? ÂW?z …ËW UOO?W W Ë ÍdJO W «Ëb}? Ë ïÖuHÖ ËWz Ë ïï? ÍdJO W …Ë…—ËWÖ wWOU?ÖU} Â…œW??†ËW «œËu?U«œ w?†U? W? s W?ï ÆÊ«œ«—U?z W? W†U? X??O? W œU?“ W? …ËuU? gd?«Ëœ Ë r|Ëb? Í—W~?M ˘˙ w U?…d?ÖW?M…˙ Ë Í—W?~M ˘˙ W? w?A?Ö wW?…u?}? W «b?A??O?Uï?? W? ÆWW? Í—W?~?M ˘˙ ï? w?J?}M??A??O?~}? Ë b?œ ı ï?ï?? Â…b? w U??A?O?

wM?A?W~}? Ë ïï? w?M?AW~?} Ê«u?} W W? ÂW?…œ WO?O?ïU? ËW «d?}? wWU?L?} ï ÍW?O?O?? «˙ ËW?z —WM?|u? —«œ«u?O r? …—U? ÂWË W?W Í—W?~M? ˘˙ ï «œ“U?—W?U åÊW ò „W …Ëœd Wu WK?W ÂWz ÍdJO W wWUËu —UO?W „U W X}«dJ Uz ïï w? œd—U «ËU W —U?OW „U? w…—W w WW? ÊUu~} ÆX}?œd åÍËWò Ë Ë s Ë Íœ—W œWLWz wMO|˙ „U W«uÖ ¨…ËuU …u|ËW Í—W~M ˘˙ w œdJOW«˛œ W wW?«œU ¨sï?ï ÍdJO? W —W w?A?Ö wW…u}? W b W…˙ ÍW?Jœ w U…—W? u

Ë Í—W?~?M? ˘˙ W? ˛œ ‘W??L??}?z Íd?W?M?????? W? W?«ËW?? ¨W??O?—W?~?M? ˘˙ W? ˛œ ï??ï?? Í…ËWz Ë …—W~M ˘˙ Í…ËWz «bAuœËWz ÍuœW Æsœ—u? ÍU~†Wï Ë œ—u wMËWJA}Ä Íœ—u ÍU~†Wï? ‘…ËWz Ë U…œó|—œ ï w WW Ë X|œ …ËWOœ—u? ÍWM…˙ w~ WW 5 «e? Ë 5M?}?N WU?b?O?ï ÂW? “«Ë U Æw?Wï? —U?O??W ôW? „U? ¨…ËWU?…b?M ˘˙ øW ïÇ Í—W~M ˘˙ Ë ïï q}AO Ê«u} Íb …uWÄ

wU…dÖWM …˙ Ë Í—W~M ˘˙ ‡ 6 ÍW U?~ d?Ö W?u W?KW? ËW W?J}?W ï?ï? W? sWJ??}á?? …œ …ËW†U? ËW U? U…—W? W?O?O? p|—u?ÄW W? Í—W?~M? ˘˙ W s?d?ÖWM?…˙ ÂüW Æ…Ëu?d?Ö Í—W~?M ˘˙ W? ÊUW?M…˙ ÊU?…—W?~M? ˘˙ Ë WW? Íó|—œ w?WËËó?}? Í—W?~M? ˘˙ W W?M…˙ ¨X?}U?M}?N?«œ ï?ï?


318

ïï q}AO ÍUb˛«d

Í…—ËW?Ö wJ?}? W g?O «ËW?z Í«Ëœ ¨…ud?Ö Íb?W W? ÊUW?M…˙ «b U?ï? u?} W? ÊUï? Ë Êœd?UM|Ë W? WM…˙ W? W?OO?d? «bW?…œ“ï Ë …œ˛W Í…œW? W w?WU?Ñ˘d? ÍdJO? ÆËËó??}?? Ë ‚ö??Wz ¨X?? «“ ¨è?W?? ¨ÊU???M?O?z Í…—U?—…œ Í—W?~?M ˘˙ w? U??W? Ëu?Çï? U…—W? “«u?…œ ¨Â…b Ê«—WM?|u w U?A?O W U?M…˙ ËW „W?W Ëu/ b? WÇ Í…ËW?A?}Ä w U?W?Od?JO? W œd?UM|Ë Ë W? U1d?Ö sd?~? dÖ w?—u W? —˘“ Ë w?A?Ö wW…u?}? W ÂU? Ë v Ë wÇ w? U X}? «e —WM?|u Í…ËW?zï ¨rM?} U?M Ê«—WM?|u W? w—W~?M ˘˙ w «d?ÖWM…˙ ï? …ËWL|˙W?Ö…œ …ËWz Í«Ëœ ¨sW?…œ p}?…œ—W Ë —U?Ö˛˘˙ ı Ë 7AW~?} ÆÍ—W~M ˘˙

øW WU Í—W~M ˘˙ w…œ—W ‡ 1.6 Ë wW? W W?MO «Ëñ?} W†Wï? ËWz Íï?W Í—W~M? ˘˙ p|b W w?AÖ w?W…u}? W Ë ÂW…bÑW Í…œW W …ËW?u WKW p}†Wï ÊW?ôW W s}†…œ W UOOHd?W Ë ÍdJO …ËW? œd?d?O? W U?N? W? Í—W~?M ˘˙ W?J?œ w W? p?|b W? ÆÊË«—b? U?A?O? «b?W…œ˛W? Íï W Í—W~M? ˘˙ ÊW WJœ wJ} U W ¨s}? …œ«œ ÂW…œ˛W Í…œW w UWOO?W W Ë ±∂∏∏ w?†U? Íe?OK?~M?Oz w? ˙ï? Ê«u?}? W W? ÊW?…b? U??W? W U? ËuÇï?Ëd?O ËW?z Æ (Delius 2000: 62) …ËW?U??? W?W?? Ëu?U? ±∑∏π w??†U??? w?? …—W??? w? ˙ï???

Í—W??~??M?? ˘˙ Í—U????Ö˛˘˙ ÍU??…—W???? W??W????L????…“ W???? W??«Ë ÊU??«˙ W??J??œ w??J??|b?? W?? WW?? W?—W? «b? U? w U?L?†Wz w?u? WK?W W? ÍW?W?OU?ï? ÂüW ¨sW?J U?A?O?M? …œ ï?? „W???O??U??ï???? Ë U?…—W???? W?? œU??“ 5?M??O??…œ „…Ë Æ (Floscheid 1998: 43) Í—W~M ˘˙ ÍW ËË UN? W …d“ï†Uz …ËW —˘“ WW W W Ë WW Í—W?~M ˘˙ w U…œ—W Æs?W?…œ —U??Ö˛˘˙ Ë Â…œ—W?? ÂU? Ë v? Ë w?Ç w? U? 5 «“…œ 5? «e?«Ë Ë 5?M?}?—U?W? w? U?…œ—W? 5?}?à? «œ…Ë…—W? ÍW? U? œdJ? U?A??OM?? …œ ËW?z ÙU?ÄW X?}? …œ ÙU??—WW? Ë …b??ÑW Í…œW?? W? W? «“«ËU??O? w? Ëu?ÇïËd??O? p}?†W??ï? W? W?O??O??d? Í—W?~M? ˘˙ W??O??O???W??? W?? Ë Íd?J?O?? W???˘—…ËU? ÂüW? Æ…ËW?U?? W?ï?U? «ËU??z˛˘˙ W? «b??W?…œ˛W? ø5Ç W U ËuÇïËdO ËWz w UWOOAÖ w?…œ—W? w? «—W?~M? ˘˙ w? U?W? Ëu?Çï? Ë bœ w???A?Ö w?W…u??}? W? W??L?}?z X?}? …œ (De Costa 1989: 15-20) ∫…ËWMWJ—u W…u} ÂW Í—W~M ˘˙ Í…ËW? «bJ?} w? U?U?W Ë Â—ï? ËuU? —W?Ö Ë W?O?O? x?W? w?J|—…ËW? Ëu ÊU??MO?z ‡ ± w UWA} ÂW X} …œ ¨s|dJ…œUOÄ «b U…œ—Uœ Ë ÊUMOz Ë U~†Wï —W W W UOàW


319

ïï q}AO ÍUb˛«d

ÂW…bÑW Í…œW? w «—W~M ˘˙® Æs|dJ—W? …—UÇ ÊUMOz w U?WA} ÂW Ë U~?†Wï …ËWU?W} p?|—UÖ˛˘˙ X} …œ W? ËuÇ…œW …ËWz ï ÊU?dO p|—ï?"âOW? ÂW…œ˛W Ë ï? …—ËW?Ö …—ËW?Ö ÍW?A?}?? Í…ËUÇ—W? W?M? ÊU?ï? è?W? w U??W?W—W? Ë è?W? W? Ë ÍËU??O?L??O?? wW?Ç Ë w?ï?W?z w??ï? W? Ëu?/ ï ¨X? Ëd?? Ë ÊU??M?O?z Ë U?~?†W?ï?? wU?$—…œ „…Ë «b ˘“ïz Íó?|u W Êu? w Ëu? Ë—œ Ë W?~M˛ wU?M d wJ?} œdJ?OÄ Æ©Œ—WÇËU ÍU˛ï ïMW w UM}—UW wW?…u}? W Ë w «“…œ p?}WI?O?W ËuW? Í…ËUÇ—W? W ÊUO?à?W Ê«—W~?M ˘˙ ‡ ≤ Æ…ËWU W}?U «bàW Í…Ë…—…œW …ËuW ÙËu ÊU?OWIOW wW…u} ê?O gOAÖ WO U˘˙ ÍW?W W Ë W«b u wWWM…˙ d|˛W …ËW?W…œ˛W Í…œW W …bœ ÂWz® ©W…dOÖ˙WÄ WO«—W~àW ÂWz Í…ËW ËuÇ«óÖW ïËW «˙ Ë …œ—U?œ Ê«u?}? ÍU «u?W? Ë ÊWö??} w?J?}?W??W? è?W? «b? «—W~?M? ˘˙ ÍbœW? ‡ ≥ w?W?…œ«d??O?z Ë e??}? Ë üW?? …œ —W? Í…Ë…—…œW? W?J?}????? Ë W? U??U??O??U??O?? …Ë«œËË˙ ©WM…˙ —W WËW «bWœ“ï Í…œW W ËË“—W ‘W uÇï ÂWz® ÆW«bWU X} …œ Wï ¨W? ÊUW X} p}M|u? Ë v —WW Ë WOO Ëœ—WÖ wJ}? èW ‡ ¥ „…Ë ÊU?MO?z Ë „WW? X}? ÊU?N?O Ëu?W W?O?O Ëœ—W?Ö W?á?O? dÄ ÂWz ÍU?W?M —W? W ÊU? …ËW?W? w?«b? Wz „…Ë „W? ¨X?|d?J? «b?†W??ÖW? ÍW?†W?U?? w? U??N??O?? w?W?O??O?üËU? wUï? w UW?—WÇËU …bU? ïMO? Ë dOÖ˙W?Ä weO U? ïO U? ® ÆË«dJ—Uœ wJ?}W†Ë…œ ˘—œ W? ÂW?b? W?Ç Í—U? ï? ÊU?—W?~?M? ˘˙ ÍW?M?O??? ï?? …b?œ ÂW?z ÂW?????O? Í…œW?? Æ©…ËW W W?$UUz ËWz Ë…—W? Ë WW wJ}?$UU?z ËËó} W? Ëu«Ë ÊU˙…ËU Ê«—W?~M ˘˙ ‡ µ W p?}W ÊËu?Ç…ËWA?}ÄË…—W? ÍW˘d?O ÆW«b?«Ë…œ—W wJ?} ËuÇ…ËW?A?}ÄË…—W Ë W†u? ÊWôW Ë «œW?L?O Í…œW W WW?˘dO ÂWz ® ÆWO?—W~M ˘˙ w U?W~ dÖ …—W W?˘dO wWWM…˙ w uWÇ d|˛W? «˅œ—W …ËW UWOO—ïHJ «d Í…Ë…—…œ Ë ÊUW?OO—ïHJ «d ©…Ëu«b†Ëu ÍdJO Ë wW W w «“ Ë wàW wMËWJA}Ä wW—U?W ¨«œ…—«b$UUz …ËËó} ËWz ËU W ÊUNO ‡ ∂ U???O?? œ ËW? ¨Ê«Ëu???W?? w? U???L???O??????A???O?? ï? X??|˙ï???Ö…œ Ë X?}??…œ —e? w?? U???…—Ëu?M?? W?O?O ï?—U Ë …ËW?UW??|œ W «œW? Ë Í—W? U—W? wW?O?O? U?z «œWO?O??O ï?ÄïL? ï? W? X?u??}?Ä «œ…d?}? W? W??? «˙U? …b? …ËW?z ÊUW?†U?? ÂWz® ÆX?}?? ïÄ…œ«œ U??O? œ Ëu?W? Æ© UU …ËW UM}W Ëu/


320

ïï q}AO ÍUb˛«d

X|d…œ U?…œ ÊU—UOM?A}Ä Í—W~M? ˘˙ W ÍW üU ËW? p}W—W ï? 5MO…œ „…Ë «œWW?? «—Uz ËW? W wW?UÑ˘d? ÍËËó?}? X}M?}*W?…œ W? …ËWM?}M}?N? W Ëu/ Ê«b? WÇ ÊUï? w? «˙ ‘W? U U1d?Ö ËWz W? Ë œd…œ ÊU?O «Ë˙…ËU?Ç ÊU?…—W~M? ˘˙ W X?A˘˙ UUz ¨W?O—W~M ˘˙ wUï? ÍU U WWz U?Uz ÂüW Æœd…b}? ÊUdÖ—W Ê«ËWz W b? U*W W?L?}z Ë …u?˙W?á?} Ë«ËW w?J}?? ÊËu?—W~?M ˘˙ Ë Í—W?~M ˘˙ W? W?…ËWz ÍU? U? W?Wz ı «œ˘ñ??W? ÊËu?—W?~?M? ˘˙ U?U?z øs?ËU????? …Ë«˙ Í—W?~?M? ˘˙ Í˙ï??Ö —W?? W? «œ˘ñ??W? ÆøWW wWU U p?}?†W??ï?? „…Ë Ë Í˛ï? ï?b?U?z ÍW? U?1d??Ö p?}?†W??ï?? „…Ë Í—W?~?M? ˘˙ ÊU??u?~?}? „…Ë Í—W~M ˘˙ ÂüW ¨…u?UN}Ä wUï w?ËËó} ÍW UO˛ï ˘b?Uz Í…˛˘dÄ Ë w «Ë˙…ËUÇ W p|—ï? „…Ë ¨ÍdJO w œd—U? ÍË«dJ—Uœ wJ}?KW „…Ë ¨wW? W wJ}?|u†W ÊUNO Ë ÊUMOz Ë U~†Wï Ë dJO W s?dÖ—…u|u†W Ë ÊœdW†WU Ë ÊœdU UW WU? U? ÂW Í—W~?M ˘˙ W? 7AW?~}? ï «œ…d?} s Æ…d?ËbM?“ p}U? Ëu?WW? ˘ñ?Wz —WM|u W X U? qï ULOz w UL†Wz w?u WKW w UW ËuÇï w—u? W —˘“ Â…œW†ËW —W?? W ï??ËW??? «˙ W? ÍW? «—ËW??Ö …—W?~M? ˘˙ ËW? W?J}??W? X? U? W?J? uÇ ¨r?M?}? U?M? Æ…ËœdJ—U ÊËu—W~M ˘˙ Ë Í—W~M ˘˙ w UU U w œdJ UAOM …œ

øÍ—W~M ˘˙ Ë XU ‡ 2.6 WW UM}Ä ËWz X}«d Í—W~M ˘˙ ï «bOW W ÍdJO W „WW UM}Ä sd~ UËU W ÂWz -ËË „…Ë® ¨ UJ…œ «œ åøWO?OÇ Í—W~M ˘˙ò Í—UËË W «œ ±∏∑¥ w†U W? X U W W? …Ë«d? …Ë…b W?…˙ Í—U?Ñï?Ö Ë Íœ«“U?z Í—U?Ñï?Ö w «—W?? Ëu ÊW?ôW —U? ËËœ …—U?ËË Ë«dJ—U?œ wJ|—U?Ö˛˘˙ Ë ⁄U ï W —W? Í—W~M? ˘˙ X U ÍW?W UM?}Ä w}ÄW? Æ©Íœ—u wJ}˘—…ËU W? ÊœdJdÖ—W ¨WOO g?OWU wW W? ÊU Ͳï ïbUz wJ|“U?|˙ ¨WOO

W WOdJO? wJ} ËuàU ÍU U? Í—W~M ˘˙ …ËW «ËWâ}ÄW ¨WOO? Ë«dJ—Uœ Ͳï ïbUz «bO} W UJ W?UO œ ËWz Ë Íï ÍU UW …ËW «dÖWM…˙ wJ|b?œ W UJ} «Ë ÊUMOz w?#U ï? ï? ÊU??MO?z wM??A?}??N?}?Wò W? W?O?O??d? Í—W~?M ˘˙ …ËW?? U? ÍôW? ÆͲ…œ ÊU?O}? Íï ÊU?MO?zò W „W?O?Oà?U?U Ë wW? W?«Ë ¨òwà?W w?àU?U Ë wW?? W«Ë W? ˜˘d?? w?üW? …b??}? ÍU? U?? ‘W?O??O??à??U??U Ë ÊËu?W???? W?«Ë ÂW?z Æò…—U?O?? d?Ä—W? Íï w?àW ÊU?MOzò Í…ËW?z ÍU U ÊËu?à?U v†…œ X U? ¨«œïW—W? Í…ËW œdd?O w? U?M?}??W? —U??W? Æ åX?}?M?}??—U??W? Íœ w?J?}??W?? Íd??«ËW?z v?W? Ë w?ï???W?—W?? W?


321

ïï q}AO ÍUb˛«d

¨…Ëu?d~?…ËPÇ—W? …ËW? d? Ë w?…d?O?G?}? W …Ë…ËW?z ÍôW g?O?à?W? ÍW? Uï?W?—W? wJ}?W w UW?OOW Ëd?Wz W wu?}Ä WA?OW …dO?G} Ë ËU d? w UMO?z WJ uÇ wL Ë—œò ∫X}†…œ Wï ÆX}M}N—UW Íï w?àW wïW—W W X|d|ËU Ë WW WJœ (Delius åWM?}—U?W ï?W—W? ï w?àW? …d|u Ë W?«“Uz ∫W W?O?O?d Í—W~?M ˘˙ Æ 2000: 62)

w?˘—…ËU? W? …ËW?????}????? W?U? Í—W?~?M? ˘˙ «œW?W??? U?M?}?Ä ÂW? X? U??? 5?M?O?…œ „…Ë „…Ë ï?ËW? «˙ uJ?†W ¨…ËWW?U? Ͳï ïb?Uz wW?…˛˘dÄ Ë Ë«dJ?—Uœ wW?WW? W? «b? U??…œ—U?œ Ë U??O? œ —W???«—W?W? w?à??W?? Ë w?ö??W?z Ë w?W??? W? w?J?}?????|u?†W? Ë W? «œ«“U?z ÍU «u? W? «œ…b?|d??Ö Í—W~?M? ˘˙ X? U? «œW? Ëu?Çï? ÂW? Æ U?…b??O?? UM?}?Ä Æ«b? U?W??O??…—…œ W?O??O?W? Ë d?W?z Í…Ë…—…œW? …ËW?ï? è?W?? w? UM?}?—U??W? ÍW «d?|u? W? w?? U?? d?W?? Ë ï??W?—W??? Í…ËW? œd???d??O?? W? è?W??? ÍU? «u? ÍU?? U?? Í—W?~??M? ˘˙ …—U?? w˘—…ËU? w? U? W??O?O? p?}?? UM?}?Ä W?W? U?M?}?Ä ÂW?z W?«dJ? U?z ÆÊËu?ï??W—W?? w?J|“U??|˙ W? Íd?Ö—W? ÊU ¨ U?J ÂW?…œ˛W? Ë ÂW…b??ÑW Í…œW? w? U?W?O??O?W?? W? Ë ÊU??M?Oz —W? W? p?}W??I?O?W? W?U? „…Ë Ë UJ? W??U Íd?J?O? ÊU Ͳï? ï?bU?z wW?Ob? …uW?Ä W ”U X?|“«u…œ W?J}? UM?}Ä uJ?†W ¨X}?M}?ÄW?O «œËËó?}? Ë U~?†Wï? w …ËU W WW W ËWz —W~M? ˘˙ Æ UJ Íœ«“Uz Ë üW …œ Ë èW Ê«u} ÍË«dJ—Uœ X|Ëb W? «œ«“Uz «büW …œ Ë ÊU?NO w…œ—W?W X|d|Ë…œ Ë X|ËW…œ Ë …œ«“U?z wJ}à?W WàU w?J} W —W~M ˘˙ Æ…ËWUJdO? WJœ wJ} W wW Ë dWz w?}ÄW X}UM“«˙ Ë ÂW ÆX?|d?Ö…œ…ËUÇ—W? …ËW?Oà?W? w U?M}?—U?W w Ëu?ï?W—W? W w?AO? Ëu?à?U? Ë œu?U? ¨W?O?O Ë«d?J—U?œ wW?…Ë…—W?d?O? Ë ·u? WK?W? wW?—W Í—W?~M? ˘˙ WU? U? u?J?†W? ¨W?O??O? «œW??W?? W?? ÍËËó??}? W? Ë«d?J?—U?œ w?J?}?…œ—W?? w?W?—W? U?N? W?W? ÂW —W~?M ˘˙ Æ«bï ÊU?MOz w«“ Ë dJ?O Ë UO? œ —W«—W W? WOO?àW w?J}?|u†W ï Íï? Ë …ËWUJ?dO? Íï ï Íï? X}? «u…œ Ë Èd|Ë…œ W? WW W? ËWz «œW?W UM?}Ä «œU ‘…ËW? È˙ Ë ˙W?Ö WU?? Íï? w U?W?O?O?? W? Ë w«—b?O?z U «u? Ë èW? Íï? w UW? œd«Ë«œW p}?W Æ…ËWUJdO? …Ë…ËWz ÍËU W ËWz ï Ë ËWz w?UW WJœ wJ?}W …Ë…Ëœ—u«˙ W W …Ë…—UO d?Ä d|˛ WU W U ËWz ËuW W W?…ËWz —W~M ˘˙ W X U «b—W W ÊUOLu 5W«Ëœ Íï Ë X}W ÊU?O UWLu wLOK W Ë …ËW…ËU Íï w? U?W?—W?z W? p}??W X? U? W?U? U? ÂW? ©∂≤ ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® Æ…ËWU?J?d?O? W «œ«“U?z Ë dO Ë b?œ ËWz Í…ËW ËuÇ«b}Ä Ë …ËW œd?W UM}Ä Ë …ËW b?M|u Èu W —W W? Í—W~M ˘˙


322

ïï q}AO ÍUb˛«d

ï W?˘ñWz Ë ÊËu«œ«—Uz W? WL}z W? —W W X} «“…œ W? U œdUM|Ë Ë …˛˘d?Ä Ë ÊËuÇï Ë W?? Í…Ëœ—Ëu«˙ ËW?z Ë Íï?? wU???}?z Ë W?? W? —W? U??…b? «Ë«œ ¨…ËW?W? ËU? W??L?}?z Æ…ËW}M|u W UïW—W Ë W «dÖWM…˙ …ËUM}NW—W ÍU}z w?|u†W Ë Í—W?~M ˘˙ w U?AO?M …œ «b?O} W? ¨X U? Íô @ dÖ ÍW?Jœ wJ}?†U …ËW b#W «bü…Ë W? X U ø„WOœ«“Uz ı ÂüW ÆÍœ«“Uz W WOO?d ¨ U…œW «—W~M ˘˙ Ëu?W? W? è?W? W?? «œ…ËW X?}?œ«“Uz ÊU???MO?z Í…ËW?z ÍU U?? Í—W?~M? ˘˙ W?? U?…œ X U? ÆXOM}?N—UW 5?ï Ë ”d Ë …ËW œ—U? v Ë w«dJ? Uz Í˙WÄËW Ë «b U?…—«u W?U?J?…œ W?? X?}M?}??N?—U??W? Íï?? w?à?W?? W?…œ«˙ ËW?z U? X?}?…œ ÊU???M?Oz W?«u??O??}?Ä «b?$—W? —WM|u? ÆX|Ëb åU?O œ Ëu?W w «—WM?|u Í—u?NL? ï W? p|dJH?M ˘˙ò w?J|b? W?…˙ w? W œd?J? U? ÂW Ë U??…œ w? U?N??O? Í—W?M?|u? W? ”U? «œ…d?}? X? U? Í—W~M? ˘˙ X}à X|“«u?…œ X U WJ?œ wWU U W? Æ «œWz Í—W~M ˘˙ W w? ËËœ—WÖ ËWz ï sd?ÖW «ñ|uÖ Ë«b? U…—«u ËuW W? …ËWMO†ïJ} Íœ«“U?z W p|—ï w Ëu? ÍU U «b?UJ? U?W?W? Æs«d??—U?O?MA??}Ä ËU??O? W? Ë Â«—W? Ë u?U „…Ë X?}? …œ W?? ÍW U???

wJ|—u?NL ï W W?«œËUÇ—WW Í…ËWz WA?OW W X?}MO…œ W W ËW?z „…Ë —W~M ˘˙ «œ—WËW? W dJO? Ë —uN?L ÍW? Ëu w U?NO?W ÂWz Æ U?…œW? w Ëœ—WÖ Ë w? UN?O ÍËU W? —W~M ˘˙U? w U? W X}? …œ W? WW U?O—Ëu? u Ë w?†Uï? …d~|˙ ËWz w? œdô Ë d?J?O? ï? d?~?|˙ „…Ë …ËW??O?ËU ËW?? Ë Ë«d???? «u? ÍW??W??? W? Ë ÃW??N? W?? Ë dJ?O?? wJ?|b W…˙ W?AO?W X? U Íô ÊËu—W?~M ˘˙ ÆÊW?JO? Ë—œ W «—W?~M ˘˙ w?|u?†W ÆWW w UNO WàW w UM}—UW ÍU U ÂWW ÍW?KÄ W «œWO U W ËuÇï ÂW Í—W~M ˘˙ w—uW Ë «œËW Ëu?WW è?W w U?M}—U?W ï Íœ«“Uz w? Ëu d«Ëœ ¨ï?W—W w?W…u}? W W? W??O?O? U??N??O? w?J?|b? W?…˙ w? Ëu ÂW??N??}? ¨w?«d?J? U?z W? «b?O??F??O??«Ë wJ?|—U??ËË˙ Æ«bàW w UM}—UW W —W? WO?O p}? Ë W«b U?L†WÖW? WA?OW WJ?} Í—W?~M ˘˙ W?OO? U U U? ÂW W? Íï? ï?ï? …ËWU?~O? W? ï?Ö ÂW p?|˙ ÆX}? ËuU?N?}?á?O?Uï? w?ËËó?}? wW?Ë—u«˙ W X? U? ÍWM…˙ Ë X? U Í…˛˘d?Ä W w?«Ë…œ—W W? X}? «“…œ W «—W~?M ˘˙ ËW p?}?W w œd?J U? g}Ä ÂüW? Æ «œWz ¨«b? UN?O? ËU W? èW? w? œd—U? Ë ÊU?N?O? Ë U~†W?ï? W U1dÖ ÍËË˙WËË˙ W s…b W UM…˙ ËW p}?$—W U WW W W ÂWz ÍdU“ wÇ—W


323

ïï q}AO ÍUb˛«d

W WW†U ‘W ËWz ËW?z r WW ¨…ËWW Ë«d Í—W~M ˘˙ w UW?O˛ï ïbUz Ë ÍdJO ÆÊ«b U/UAO «œduA}Ä ÍWÖñ W Ë W?W? W? ÍËËó?} Ë w??AÖ W? dJ?O ÍËËó?}? Í«“…—U? p}?W?W? p}? W? —W ÍW U ËuÇï? ÂWz W X} «“…œ WO?O «˙ ËWz ¨X}? wWUW ÊU?WOOWüW?ï WOO? «“ p}?†W?ï? ÊWôW? ËË“—W ËËó?}? w?W?OO?U? Ë èW? w?†˘˙ Ë ÊU?M?Oz ï? Í—W~?M ˘˙ Æ…ËW??W? Í…ËW ËuÇ«b?}?Ä Ë WM?…˙ —W WM?ËW? …ËW?OO?WüW?ï? ÍU «“ Ë ·u? W?KW? Ë Í—W~?M ˘˙ ÍW U U?1dÖ ÂWz ÍU? UW? W «dÖW?M…˙ W W?OO? p} W? 5W?W ïï? ï …ËW?~MO?KO? W ¨ÂW…œ“ï? Í…œW w? UL?†Wz ÍW?W? W? ËuW? Æ U…œ ÊU?O U?U U? wW?WM…˙ Ë Í—W~?M ˘˙ Í…bœ ÂW? ˛œ WWW?W? W è?~O ï …ËW? Wï?Ö W Ë Wï?Ö «œ…d} s ÆX}AW…œ wàW W Í—W~M? ˘˙ Í…—ËuM} …˙…ËU ËWz Íï W …dO~AÖ Â…œW†ËW? ÂüW ¨Â…b UA?O W UM…˙ ÂWz w U?WOO?AÖ W?à} WO?O Â…ËWz wM|u? Ë U ï Í—W?~M ˘˙ ÍW?W?U …bœ ÂW?z w «d?ÖWM…˙ s?d~? UËU W? W ”W? v W U?L?} W? sd?ÖW?M…˙ ÍW?J?œ Í“«u?}? U…b? W?Ç W “«Ë «œËW? w? ËuW? —W?W Ë ÂW?J è?W? X} «“W «Ë —UOW ôW „U Í…ËWzï ÂW…œ Wï ‘W UWz ËuW ÆrM}…œ Í—W~M ˘˙ „…Ë Ë …ËW??W?ËËœ w? U?N??O?? w?~? W?? Í«Ëœ W? WJ?}???? Í—W?~?M? ˘˙ W? sd??ÖW?M?…˙ ÍW U?U?u? ÙWÖ «œW?ÖW W? ËW?z ÍËË˙W åͲï ï?L??Wz w?MO?W?àÇ«˙ò Ë å…ËW «œ—U?ò W? s?d??ÖW?M…˙ ¨X?}?…b?J?«œW? «œï??ï?? ÍdJ?O?? ÙW??ÖW? g?ËW?z Í«Ëœ Ë —ï?H?J? «d?? Í—W~?M ˘˙ w U?…œ—W? ï ÊU?OJ|b? W W?WW? Íb W?W†Ë…œ wJ?|—uÄW W? Í—W~?M ˘˙ ÂW?…b? U?O? U? «b?W?W? U? ÍW? W ÂW? s? Í…d?ÖWM?…˙ v ËW?z Æ…ËW??|˙W?Ö…œ Íï? W ÊU?b u ÍW?M…˙ Ë s U?L?†Wz ÊU?OJ}? —W W? ¨b˘d? Ë W?A?O? Ë f—U? W 5?d (De Costa 1989: 15-16) ∫…ËuW Í—W~M ˘˙

Í—W~M ˘˙ W WAO Ë b ˘d Ë f—U ÍWM …˙ ‡

3.6

W…Ë«d «b U…œU? WO˛ï ïbUz …ËW bM|u? W wÇ—WÖ …“ï†Uz wJ}u W?KW f—U Í—W~?M ˘˙ W? f—U? w??|u†W ÆËËó?}? w? UW? U? Uz …—W? Wu? W?KW? W p?}?W ËW —W Ë …—W~M ˘˙ wJ}u WKW ÊUU U? W „WU U W ËWz ¨WUËËœ wJ}|u†W «œWJœ wJ|uœW ÂüW ¨ U…b}á …œ …ËWW?…bÑW Í…œW W W WO—W~M ˘˙ ÍWà} øÊïÇ ÆèW ï Í—W~M ˘˙ w UW U1dÖ Ë Í—W~M ˘˙ W ˛œ WJ}u WKW


324

ïï q}AO ÍUb˛«d

ÍïW? —W w «—W~?M ˘˙ ÍW—˘“ „…Ë ÍWU? U ËW …—W?~M ˘˙ wJ}?u W?KW f?—U …ËWz w? U1d?Ö å«bM?ËWJA?}Äò ÍW?˘d?O ÙU?ÄW Ë ËËó?} ï? WM?O? W?Ö wJ?|bœ Íd~?†W ËWz w«Ë…œ—W w ËuÇ…ËWA}ÄË…—W? ÍËËó} ÊUWOO UMOz U~†W?ï ÍËËó} W U…œ w UW Í…—U—…œ W?…—ËWÖ …—ËWÖ Í…œó U…b WÇ Íd~†W ‘…bMUz Ë W?W UU~†Wï Íœ«“Uz Í—U?Ö˛˘˙ f?—U Í˙…ËU?W Æw?UW?UW Ë ÊW?ö?W Í“«d?—W? Ë Íœ«“Uz Ë wJ?|ËU?OÄ „…Ë ¨W…ËW? U?L?A}?Ä W w?ïU?M}? ÍËËó}? Ë Í“«ËU?O?"?} ÍU?~†W?ï? Ë U…˙ W p}?A?Ö „…Ë wWUÑ˘d? W œd…œ w?MO…“—W? wJ}? WW w «Ë˙…ËUÇ —W?~M ˘˙ ï? …ËW??O—U?ÇU? w?M?O??…“—W? W? ÊU???M?O?z ¨X?} W?W?~? w?W??A?O??W? w?W??O…œu?? U?z w? U??W Ë Ê«Ëu?W? w U?L?O???A?O W??}?? ÊU?N?O? ¨X?}M?|“W«œ Íœ«“U?z wM?O?…“—W? ÊUI?}z —W U f—U WU? U ÂW Æ…ËW|d~ w U?WM˛u Ë Êu ËuW? Í—W U—W w U?…—ËWÖ …œó? Ë WA?W Ë U?u WK?O w?}ÄW …—W~?M ˘˙® …—W~M? ˘˙ wJ}?u WK?W Æ©Í—W~M ˘˙ „…Ë ¨U?…˙ w?J}??? „…Ë è?W?? W«u??Ö ÍW?†U? ËW? «b?O? Ëu?W? ˙…ËU W? f?—U? ÂüW? W??A?}?? X}? «u?…œ ÊËu?Ç…ËW?A??}?ÄË…—W? Ë Ê«˙ï?Ö ï? p?|“«d?U?z ¨ÊW?ö?}? w?J?|“«d?U?z W …˙…ËU Í…ËW? b W ”W? Æ UJ—W? …—UÇ ÊUW?OO~? W—W Ë w? UO? Ë wWüW?ï f—U? U…—W ÆÍ—W~M? ˘˙ Í…Ë…—…œ wJ}u? WKW W?}…œ f?—U wU…˙ W è?W wWüWï w?FO«Ë w UAOM? …œ èW W U…œ W~ dÖ WO?œïO WáO? dÄ ËW b#W è??W??? Í—W?ËW??? Ë U?? «u? Ë —Ëu??M? w??W?üW???ï??? w??F???O???«Ë …ËW?z u??J?†W?? ¨ U???U?

ËW …ËW??}?? W…œ Í—U?O? ËË Ë èW? ï?ËW? «˙ f?—U «œ…d?}? Æ U…b? U?AO?M? …œ ÂW? Ë Í˛…œ «b??} w? U???M?Oz W?? …ËW??O?O?~? W?—W?? Ë w U??O?? Ë w?WüW??ï?? W?MO??…“ ÊU??O?}?Ä Ê«—W?~?M ˘˙ W?? …ËW???}?M?}? …œ è?W?? W W??O??Oï??W?—W? ËW?z ‘W?…ËW?M?? W? ÆËuOAW è?W? —W??«—W? Ê«—W?~M? ˘˙ w Ëu?Çï? W f?—U? ÍW?M…˙ w?~ d??Ö ÍWJ?œ w?J}?†U? p}#U ï —W W «b—U Íbœ W ¨WOO? èW w}W W Í˙…ËU f—U W W«œ…ËW p}?àW W? œU“ èW? „W wUW «b?OWüW?ï w œd?W WÖ w? UU?OUO? W#U ï? W …ËWM…œUO? ÍbWW ÊUUOU?O WOOWU?MOÇ …—ËuM w}ÄW ‘W xW? ÂWz ¨W…œ«—UzW Ë w?ï?U Ë w?W«˛œ «b? W? «“«ËU?O? W? W ËW?z Ê«u?} W? ¨s…b? W?? W? «˙…Ë…ËU W? Ë Æ WO ï—U „W WW v öLK


325

ïï q}AO ÍUb˛«d

ÍW UO?O…ËU w Ëu? W«œ W Ë èW W? wïW—W Í…ËW? b W W f—U w?—u W wW?W “UÄW? ¨w}? —WJó?ËU Ë w W?ö}? w†˘˙ Í…ËW b W? W Ë w? UU?O?UO? W? W p?}??W?W?? W?? «œW?z è?W? ï? Í—W?~?M? ˘˙ Í…b?œ ËW? …—ËW?Ö w?W??? W?? Ë ÍdJ?O?? Í—U?O? ËË Ë è?W? W ÊËu??ï? ïï?z Ë wï?W?—W? f—U? Æœd?J U?L? U? g}?ÄËW?W U «u? w†˘d? ï? W …Ë…—U?œU W?O—Ëu?Uz W U?d|˛ ËW? …ËW?}? W??…œ Ë …ËW?}M?}? …œ Æ U…œ ÊUO Ëu…œUUz w U…óO«d Ë Í—UO ËË w U…“«ËUO W˘—…ËU Ë ÊUWOOàW ¨Í˛…œ «b??O??}? ÍW??O??O? U?d?U?? U??O?? œ ËW?z Íb? W?U?Ä W????}?…œ f?—U?? Íô è?W?? Í…ËW? ‘W?W ÆwW?O Ëu—WJ?óËU Ë è?W w Ëu??ï ïïz …ËW?|—bM?} …b?O}? p}?AM?OW?W Ëu?WM? W?«œ Ë Âï ï?ï?z wJ?|e?}? „…Ë èW?? ï …—W?~?M ˘˙ W?M??AW?~?} ËW?z f?—U? W ˛œ p}?u WK?W W?}…œ w …—U? ÂW Æ…—ËWÖ wWüW?ï wW?WM…˙W —WJ?óËU Ë ÍW? U? Wö??}? Í…ËWM?????J?|˙ W è?W?? w†˘˙ Ë è?W?? ï Í—W?~?M? ˘˙ w U??W? U1d??Ö Æ«b UNO Ë …—W «˅œ—W wJ?} œdW WÖ „…Ë ËËó?} ï f—U? wMO «Ëñ} w?MO WÖ w?—u W —W? w U?W?$U?U?z W d?uËW?J?A?}Ä W?A?O?W? w Ëœ—W??Ö wJ?}?$U?Uz W? ËË˙ Ë ÙU?W? Ë è?W? W w?ï? ïï?z Í…ËW b? W? ÂüW? ¨—W~?M? ˘˙ wJ?}?u? W?KW? W?U?J…œ ¨Íï?W? W „W ¨…u}? öLK W ñÄ Í—ËuUz w?J} Ud|˛ W ÊUM?Oz w U…Ë…œdË—U Í…ËW?M W f—U? W?U U? ÂW? Æ…ËWU?…b?—ËËœ ÊU?…—W~?M ˘˙ W Ë«ËW? ¨…Ëï?W—W? w?J}?à?W? ÆW«b…Ë…—…œ W ÍWJœ ÍWWO}Ä Ë W«b—W~M ˘˙ ËU W wWO}Ä WJ}u WKW w U?WM?…˙ ÍW? «—Uz W? “«ËUO? wW?W? «—Uz W? Í—W~M? ˘˙ W W?A?O ÍW?M…˙ ËWz ¨ U…b?}á …œ …ËW U?MOz w œdW U?M}Ä W WAO? ÍWM…˙ ÆX|˙WÄ…b} «b?—U Æ…ËW}M} …œ w UMOz W WA?O sAW…œ w UMOz W Í—W~M ˘˙ Ë —UJœ ÍWM|u

ÙUÄW WJ|—…ËW Ëu uJ†W? ¨WOO ÍË…“—W Í—…ËW Ëu sdüU ÊUMOz W?AO Í˙…ËUW ÆX}W “˘dOÄ wJ} „WU U êO?W ÊUMOz U…œ«Ë ‘WWz ¨«œWJœ w U…—…ËW Ëu W?? ¨èW?? ¨Íœ w? U?…—W?W?K? U?O??Ö Ëu??W „…Ë W?J?|—W?WK? U??O?Ö W??A???O? Íô ÊU??M?O?z Íô ¨U? …œ«œ WJ?œ w U?…—…ËW? Ëu? W ÊU?O? U??MO?z Í…Ë…—W?U?O? w?†U? W Ê«—W?~M? ˘˙ ÆX} ÊU?WOO? «˙ Ë WIO?W Í…ËWM“˘œ Í—U? W WOO? WU u~} …“«d?Uz ËWz WA?O

Ë üW? …œ Ë e?} W? …ñÄ ¨Íï? l?O?«Ë Íœu? „…Ë ¨WJ?}MO?…“—W? W?A??O? Íô èW? «bFO?«Ë W b WÇ W W1W Ë v ö?LK Ë üW …œ Ë e} w U?U U Æ—ïWW w}? öLK


326

ïï q}AO ÍUb˛«d

p}àW? WAO Í˙…ËUW ÆÊ…œU?Uz «bAOà?W w U…—U Ë èW ËU? W ‘«ËUz ¨Ê…œUUz «bËU W Ë «b?O†UÄW WOO? p}àW ¨X}?W w Ëu «œe} w U?WOb …uWÄ Í…Ë…—…œW W?OO

WW?…œ«dOz W? Ëu Í—WËW? W U†W? …œ Í…œ«dOz ¨X?}W …œU?Uz üW …œ w?W…˛˘dÄ —˘“ èW ï WA?O wMO «Ëñ} «œW†U ÂW «b?O «˙W ÆWW W—W «b?àW ËU W Ë«ËW W??M??…˙ „W? ÊU????O???Ëœ—W?? —˘“ w??W??…œ«˙ U?? Ë X?}??Ç…œ f??—U???? w?M??O?? «Ëñ???}?? W?? Ͳœ WA?O? Æ«œ“«ËUO? w UO? Ë wW? W Í…˛˘dÄ ËËœ ËU? W ÂüW ¨…ËW W?…œ…—UËËœ wW?IOW? W 7AW?Ö Ë …ËWM“˘œ ÍU «u è?W W«uO?}Ä W W?WO—W~?M ˘˙ W˘d?O ËWz X?}W? Í…ËW?z ÍU «u? U?…b??}K?«Ë ‘W? U W?ö??} ÂW?z Ë W? Wö??} w?J?}?W?W?? ¨WW? WA?O Í˙…ËUW? ÆÊ«b|u W WÄ«d? Ë W U Ë W?OOÇ W†W? Ë WWU? w «˙ X}?à UL?}Ä Ë ÊœdJ?A?Oz Í«Ëœ Ë X}? èW? W?O?O p}?? W?IO?W? ¨WO?O? èW? Í…Ë«—“˘œ w? «˙ Ë WO?OWüWï? wWW W? W WI?OW …ËW «ËW?â}ÄW? ¨…ËW|“˘bO? Ê«˙WÖ Ë …ËWMO†ï?J} wW?O? ïÇ Ë w?W?O?OÇ Ë ÊU?U? U? —W? W —˘“ w?W?OO?}? ö?LK? Í«Ëœ ÊU?U?O?U?O? …e?} Í…œ«d?O?z W? s?A??W…b??O?}?Ä ÍW?—ï? ËW?z Ë ÊËW?…b?|˙ Í…ËW? œd?Ëx? Ë ÊU?M}?—U?W? w?J}?? u?J†W? ¨W?O?O U?…˙ wJ?}?? W?I?O?W W?U U? ÂW? ÆwW?O?—U“«u? üW? …œ f—U Íô® ÆX|d?…b UAOM? …œ …ËW UUOU?O …e} ÊWôW Ë «˙…Ë…—…œW? Ë WO…ó|˙ W? W?A??O Íô ¨…ËW? U?W?O?O?WüW?ï? W?M?OÇ W? …ËW…Ë«d?? W? ï?ËW?? «˙ W?I?O?W? w?W?—W? W??I??O???W? «b?? W??…—U? ËËœ—W?W? ¨…ËW??F??O??«Ë ËU? w?? U??…e??}? Í…œ«d??O?z «bO «˙W ÆW «œ«bJ}?Ä Ë v öLK wU$—…œ uJ†W ¨WOO èW ÍW U W?ö} wJ} œd—U Æ©X} Wö} wàW ÍËU WOO p} WAO Íô ı Ë f—U Íô ı U? U? W? W?O??O x??W? Ë è?W? w?J?WÇ Â“W? ÊU?W? —W?? W g?b?˘d? b? ï?L?~?O? w U…Ë…œd Ë —U? Ë —Uñ Í…ËWz b˘d Í˙…ËUW ¨WM…˙ —W W«œ…œ ÍW?WO—W~M ˘˙ p—U WOO ËË—…œ WMO…“—W? ËWz uJ†W ¨WOO èW UN W W U…b U?AOM …œ ÊUMOz ÂW ¨«b?O?UÖU?zU ËU? W ÆwU?ÖU?zU ÊU? X W X?} …b?ËU W? W? …Ë«d«œ Ë Ë«d? U? W Ë ÙUÄW? uJ?†W ¨W?OO? ÂW?W Í—W?W? „W? èW? ¨«œWW?U? WO?˛ï ï?JU? WMO?…“—W? w?????Ë Ë Ë«d?J?u??—W?? ÍË“…—U??z Ë w? x??W??U? Ͳï?? ï?J?U?? Í—W?M?†U??Ä Ë …e?—W??# ÆW…œUUz ¨«œË«dM}ÄWÇ …e???}? Ë ÊU????M??O?z w?? U??…ËW?? œd???d???O? Ë X???|u?†W?? w????A?ÄW?? f?—U??? —W???ÖW?z „W ¨X?}??OM?O w? Ud?U Ë Í—Ëu?Uz w?J}? U?d|˛ ÊU? p|œU?O? u …ËW U?W?O?O?WüW?ï?


327

ïï q}AO ÍUb˛«d

w?J?|œU??O? u? b?˘d? «b?˛ï? ï?J?U?? w??? U?z W? «ËW?z ¨è?W?? ÍW? U??? W?—W?? Í—U?ñ? ÊU?MOz w? U…Ë…œd? Ë —U Ë —U?ñ W —U? W U?…b U?AO?M …œ U?ÖUzU? Ͳï ïJU? ÊW?M?…˙ ËËœ è?W??? W? b?˘d?? ÍW?M?…˙ Ë f??—U?? ÍW?M?…˙ «b?? W?†U??? ÂW? Æ U??…œ w?M|u? …d?}?z W? Ê“«ËU?O? «œW?Jœ w?†U? —˘“W ÊU??u~?} ¨s?Ç…bJ?} —˘“ w?W…œ«˙U? w? U?…—U?ñ Ë …Ë…œd?? Ë —U? w??A?ÄW f?—U? —W?ÖW?z w?—u?W? ÆW?O?O? ÊU?O? œd?J U? …ËW? U?? ÂW?z w??AÄW? b?˘d? ¨X?}M?O?? Ë«dJ?—U?œ wW?W U??OÇ w?J?|œU?O? u …ËW?à??W? W Ë —W?W?W?Ö W?U? W è?W? «b? W?…—U ËËœ—W?W ÆX?}M?…œ Ͳï ï?JU? w?J|œU?O? u ¨Ëu —W~M ˘˙ ÊUU U? W „WU U W f—U ÊïÇ „…Ë ÂüW ÆW Wö?} W Ë ïW—W —W?~M? ˘˙ W?U?…œ b?˘d? Í…ËW?z Æ…—W~?M? ˘˙ ÊU?U U?? W „W?U? U? W? gb?˘d? «ËU?z b˘d? p?|—W~M? ˘˙ „…Ë ¨«bœ«“Uz W? 7A?WÖ W? ÊU?MO?z ÍU «u? W wW?O?O Ëu?˙…ËU Ë Íœ«“U?z ÂW?z w? …ËW?z ¨X?}??ï??W?—W?? Ë œ«“U?z X?}? «u?…œ ÊU????M?O?z …Ëu?«Ë Í˙…ËU? w ˙ï? Ëu?«u?O?}Ä W? …ËW??—U? ÍW? «ËW?â}?ÄW ¨ U?…b?W?«—W? ï ÍW?O?ï?W—W? ÆW?O?˛ï ï?JU?? w ˙ï? W?«Ë ¨5 ËË—…œ Í…ËW? œd?JO? w? U?…œï??O? ¨W?O??OW?üW?ï? Ë lO«Ë ÙW?ÖW Ë Íï ÙWÖW? X} «u…œ …ËW «œï?O ÂWz w|˙W? ÊUMOz b˘d? Í˙…ËUW w ËË—…œ w?dÖ Ë v? öLK Ë W?A}J?} ‘WW?z Í«Ëœ Ë …ËW}?? Uz «b—WË—Ë…œ ÙW?ÖW Íô U—U?O ˘ñÄ W 4OWz W?†˘˙ ËWz b˘d Íô w ËË—…œ Í…ËW œdJ?O w U…œï?O ÆÍó Ë Í—W~?M ˘˙ ËU? W w?WO?}?Ä f—U? „…Ë gb?˘d? W…u?}? ÂW ÆX?}MO??…œ f—U? ÆW«b—W~M ˘˙ Í…Ë…—…œ W ÍWJœ ÍWWO}Ä ËWz Í…ËW œd?J…˙ …ËW}? W…œ …ËW?WW b˘d? Ë WA?O Ë f?—U Í…ËWz w—u? W Ë —W?W? 5W«Ëœ „…Ë Ë W?IO?W Í…ËU?Ç—W „…Ë è?W W? WW?O—W~M? ˘˙ …bœ ËWz w? U?WU?Ä …ËWJ}?Ä W?u? WK?W v? ÂWz Æ «œW?? UA?O? ÊWö?}? wJ|—W?W?W?Ö „…Ë Ë è?W? Ë «“ w? U??W?JW?Ç «b? U?U?O? W?? Êó?|˙…œ«œ W?O?œï???O?? Ë w?W?? W?? …“U??|˙ WOd?JO …—ËuÄW W ÂW?z Æ5 w UWO?O…—W Ë @ dÖ …—W? …Ë«—«“ Ë pWÇ WOO x?W Ë W?W? ÂW???????O? Í…œW?? Íd?J?O?? Í…—ËW??Ö w?J?}?? W? —W??? W? Í…—ËW??Ö Í—W?~?—U?? ÆX}à|b?}W W…œW ËW?z wWüWï w U?O ÍËËó} —W? W ‘…—ËWÖ wWO?—W~—U ËW?z W…—ËW?Ö …—U?d?O? v ÂW?z W? s?WJ? W?O?O?? «˙ ËW? b?#W? X?}?…œ «b? …d?} —W? ÙU?Jœ«˙ w?W…u??}? W W?W w? U??MO?z Ë ËËó?}? Ë U?~?†W?ï? ï Í—W?~?M ˘˙ ÍW? UM?|Ë ÆÊ˙ïÖ…œ


328

ïï q}AO ÍUb˛«d

w?J?|—WJ? U??A?O?M?? …œ „…Ë Íï?? wM?|u?? …—Ud??O? v ÂW?z Íô è?W? w?W??«œU? W?J?œ Íe?}? U?…b W?Ç …ËW??à?W?? w??A?ÄW Ë è?W?? ÙUÄW? ¨ «œW????? …œW ï??W?—W? Wï? ¨WW? ÊU?MO?z w U?WËW?u?†W? —W? W ÊU…—ËW?Ö Í—W?~—U? W? Ê…œW? U?A?O

ÍœU?O? u Ë Í—u?Uz ÍœU?O? Ëu? Í…Ë…—…œW œ«“U?z wJ?|—WJ? „…Ë Íï? w?M|u? ÊU??MO?z Íbœ W „ïU Ë«ËW WJ|b?œ ‘WWz ¨ «œW …œW «büW …œ w U?…óO«d ËË“…—Uz ÆÍ—W~M ˘˙

Í—W~M ˘˙ Ë ïï ‡ 7 Ë w?—W?~M? ˘˙ w?~? d??Ö Ë 5|Ëb? Í—W?~?M? ˘˙ ï? ï?ï?? Íb?œ —W? W? Í…ËW????A?}?Ä W?Jœ w?J?|—U? U ¨5? U?M —W?M?|u? W W??u? W?KW? ÂW?z ï? W «—W?~?M ˘˙ w???|u†W? ¨Í—W~M ˘˙ ï ïï Íbœ —W W —UOW ôW „U ÍWJœ wJ}Lu b WÇ ÍU UW —UO?W? ôW „U? W …ËWM?W—«œU?ÖUz …ËW —WM|u? s“«u?…œ ÊUL? …—U ÂW Æs?WJ —W? W wL?u? «ËUz …ËuU? «b†UW? W w? ïÇ Ë w«“…—U? wW?JO ô v? Ë …ËWï?W Æ…Ë«œ «œWu WKW ÂWz ‡ Ud?H® w UW?˛ï ïO—U?z …—U ÍË«ËWò X}? u …œ ïï Í…—U?—…œ —UO?W „U wU?O W p}?UUz WU?Ö…œ ïï Íô ÂU$…—W? ¨WW W? Ë dJ ÍËËó} ©5?†ïJ†W UJeOU?O Í—Ë…œ W W…ËW «˙u ÍËuW —W Í—W~M ˘˙ w…œ—W ÍU?˛ï ïLÄWz w?}?O? «u Í…ËWz v?W ÆwW?UÑ˘d? Ë ˜˘d w?|u Í…Ë«—«“ —W? W w?}M? W? ‚WÇ Ë v?M}?N?«œ ÙW?ï? w W? ‘W —W? W? Ùu? Ë U?O? U?O? Ͳï? ï?L??W?z wJ?}?L???O? …ËW —W?M|u? U…—W? Æ©≥∑µ ‰® åw?ËËó}? Í—U?ï? wL? …˙ wU??O? W …ËW?|ËW?—Ëœ ôW „U? Í«œWW? Ë …ËœdW Í…—ï? ÂW ÍW? «bJ}M?|u êO?W ïï? ÂW…œ U?OM†œ w?U??O?ò W?? w?}??u?Ö «b??O?}? …ËW??}?M}?N? ï? Âï?ï? w?J}?M?O? Ëu ÂW??…œ —U?O??W? U…—W ÆUJeOU?O Í—Ë…œ W W…ËW «˙u ÍËuW—W å° Í—W~M ˘˙ ÍU?˛ï ïLÄWz wU??O?ò W? W? «b?J}?M|u? êO? W ï?ï? W? …ËW?W?—«œUÖU?z …ËW —W?M|u? ÈËW?…œ Í…˛«ËW …œ ∫…œU —˘“ wW?ï —W W UU åÍ—W~M ˘˙ w…œ—W ÍU˛ï ï?LÄWz øÊïÇ ÆWU UL} wW…˛«ËW …œ åÍ—W~M ˘˙ w…œ—W ÍU˛ï ïLÄWz wUOò wJWÇ Ë »UO wJWÇ W w WW X}†U ÊU?L}Ä —UOW ôW „U WAOW „…Ë


329

ïï q}AO ÍUb˛«d

wJ}?W“Wz ÂüW øX}?M}…b U?—UW „W…u?} ı W Ë Êï?Ç ËWz Ë WO?OÇ U˛ï ï?L?ÄWz ÍW? Ë …œU? ÍW? ËË „…Ë W U?JWÇ ËW?z Ëu?W Íe|˙W? sW~??} …ËW X?|ËU Í—˘“ ÆË«dJ—Uœ wW ô…œ Ë U U Íd~†W wW W wJWÇ „…Ë „W ¨X}M}…œ—UW W «˛˘˙ W?u? …u?} ËW? wÇ w U? U˛ï? ïL??ÄW?z wJW?Ç WU?O «e?O —W?Ö —U?O?W? ôW „U? wJ|—WM|u? —W ¨WW W?—W «œ…Ë…—W Í…Ë«dOÖ—…Ë ËW? „…Ë UM}…œWM—UW …e?}Uz W UU W?W†W ËWz ÊUWOOW?üWï W «“ Ë W?W W w"M}Ä …d?u Ë —«uÇ …du

ôW? „U? ÆwW?Ëœd? «œU˛ï? ï?L??ÄW?z wJ?WÇ w U?M}?—U?W W? —U?O??W ôW? „U? UO?ò ÍWHdW? w UM}N?W—W W Ͳï ïL?Wz wL?O? Ë U˛ï ïL?ÄWz —UO?W ı U˛ï? ïL??ÄWz «bJ?}U?W Æ…u?A?W~}? åÙWï? w W? W ‘W —W? W ÙËu? Ë UO? w W? W ‘W Í…—U—…œ …ËW?Hd?W w? UM}?NW?—W W Íb …u?WÄ pe W? ı Ë —ËËœW ôW „U „…Ë ¨U~†Wï —W W WOO ÊœdW w? «“ U˛ï ïLÄWz ÆWOO …ËU~†Wï —W? W W œd?W? w?? «“ uJ†W? ¨X} W?W~ Í—W?M|u? W X|ËW?…œ W†W W? —UO??W ï? Ë sW??W W??? …ËW U??ï?W? U ÆW?H?d?W?? w U?M?}?N?W?—W w?W?O? ï?Ç Ë W?Hd??W? —W …ËW?MO|˙W~ Ͳï ï?L?Wz wL?O? Ë U˛ï ïL?ÄWz ÍU? U w œdJ? UAOM? …œ Æ«œ…—«u ÂW Ë«dJ}Ä˙…ËU Í…ËUÇ—W w? U?W?—W?? Ë W?A??}? Ë …ËU?Ç—W? Í…—U?—…œ W? W?W??? «“ ËW?zò U?˛ï ï??L???ÄW?z U˛ï ï?L?ÄWz w? U…—uO? …Ë…d} Æ…ËW?}?†ï…œ WH?dW? w UM}—U?W Ë ÊUM?}N?W—W Ë ÊU?u?Ö ¨ W?I??O?W Ë …ËW?MU?œU? ¨Í—U?O? ËË ¨Êœd?J? W? w U??W W? W? Í…—U?—…œ wJ?} W W? —UO?W „U?® Æ (Spectrum 1999: 126) òs|Ëœ…œ Êb? U~ W?†W Íï??W? ËËó???}???? W? U??Ëu????????Ë s??˙W?Ä«˙ Í«Ëœ Í…ËW?? U???…œ …ËW??z w? U?? «œW?J??œ W 7A?OÖWM} ï W?«dJ Uz wWUL?} …ËW Uœ ‘W?Wz ¨…ËWMM|u? …ËU˛ï ïL?ÄWz X}?†…b U?L?}?Ä ÍW?? «“ ËW W?O?O?d? U˛ï? ïL???ÄWz Æ©U˛ï? ï?L??ÄWz w?JW?Ç ÍU U? Ë 5Ç w? UM?}N?W?—W w U?W?—W? ¨ÊW U?U? w U?…ËUÇ—W? ¨X|œ …u?|u W? Í—U?O «“ U˛ï? ï?L??ÄW?z «œW ôW? W? ÂWz Í…ËW? bM?|u W? ÆW?W…u?}? ı W? w U?W U?M}?—U?W W? 5?d W?? «œWz W?H?d?W?? w U?M}??N?W—W? w? U?…“«d?U?z W …—ËW??Ö wW?O??O~? d?Ö …ËW ËuÇdO Ë …ËWMU?œU w UWeO UJO ¨ÙU?W ¨…dO«“ ¨èW ¨ÊUMOz w? UW W w UUOUO W W —W W WHdW w UM}?NW—W W WOO wd U˛ï ïLÄWz ÆbÆÆÆ W? «“ ÍW?Jœ w U?W W Ë U?˛ï ïĢd? Wz Ë U˛ï? ïO? ï Í—U? ÊUWW?z ¨U~†W?ï ôW „U ÆX|d…œËU U˛ï ïL?ÄWz W W WW W ÍW W ËWz „W ¨W U?WOOWüWï


330

ïï q}AO ÍUb˛«d

ÊU?WO?OWüW?ï W?? «“ Ë WW? W w? Ëu? W«œ Í…—U?U U Ë n? Wz ÂWz —U?O?W Ë U˛ï? ï?L??ÄW?z Wï??}? ÍU˛ï? ïĢd?? Wz Ë U?˛ï ï?O? ï? Ë …ËW?U?U U?O? Íb?W?W «bW?WO?W «˛˘˙ W? Uz W? —UO?W? ôW „U? ÍWW†W? ÂWz ÆͲï ï?L?Wz w?L?O? W? w «—ï?Ö Ë ÊU?d?Ö ÊU …e?—W? Ë ÊU?˘˙ ¨WJ? U Ë W? U Í—U? p}?W? W«Ë …ËW?z „…Ë Æ…ËWUW UO ÍbW uJ†W ¨ U?U U˛ï ï?LÄWz W? ”U Í—W~M ˘˙ —W? W «bO œdW? W ï?ï d«Ëœ W W? ¨U˛ï ï?L?ÄWz Ê«u}? W WO“«ËU?O ÂW?z ¨ U…œ Episteme rO?ÄW?z W ”U ÆW~ d?Ö —U~"} åë?dFLK? ëO)? « ëOM? «ò ¨rO?ÄWz ÙWÖW W åë?dF*« ëdE? ò w…—W Êï?Ç W???H?d???W?? X?}??†…b? U??L???}?Ä W??? W?W?????? «“ ËW?z U??˛ï? ï??L???????ÄW?z ÊU?9ËË „…Ë wW?O? ïÇ Í…—U?—…œ “«ËU?O? ÍW…—u?O? U…b? WÇ Íï? W W?O?O??d ¨X?|dM?}…b?W?—W Ëu?W ÍWO?dJO? W U?d|˛ ËWz ÍU U? rO??ÄWz «bJ}?U W? ¨WHd?W? w UM}?NW?—W W? «b? «ñ?«œ Í…u???}?? W? W??A??O???W? Ë …Ë«d? œU??O?M? —W?? W? ÍW???H?d??W?? w? U???…u??}??

—WÖWz Æ (Karskens 1986: 42-43) …ËW??}…œU?O Íï?W? —W w U?W?L?O??ÄWz ËWz rOÄWz «ËWz ¨WHdW w UM}NW?—W Í…—U—…œ X}…—uO p}†Wï U˛ï ïLÄWz ÍWJ?œ Í…—uO? U…b? WÇ Ë W «—u?O ËW?z ÍWU?WMU? w W? W W?WO?O?Hd?W? W U?d|˛ Ë ÊU?1d?Ö ËW?z Íï? W? W?O?O??d? r?O???ÄW?z Æ U?…b?W?«—W? Ë«d?J?—Uœ w?J?|«—U?Ö˛˘˙ …u?} ÍW?U?WMU? w—W?u W «b? U?WU? W p}?U W? ÍW U?Od?JO? W??ËW W~?†W W WOOd U˛ï ïLÄWz ÂüW ¨ U…bW«—W? ÊU…—uO Ë e} Ë WHdW w UUOUO WOOd rOÄWz w—u W ÆWHd?W w UM}NW—W wWO ïÇ Í…—U—…œ WU Í…—uO ÍWU?WMU w?—Wu W? «œË«dJ—Uœ wJ?|—UÖ˛˘˙ W ÍW?O…—W? Ë wA?Ö …œUO? u ËW w?? «“ U˛ï ï?L??ÄWz «b?J}?UW? ¨ U…œ ÂU?«—W? WH?dW? w? UU?O?U?O …“«u?}?

w?} Ëu?W ÆÍ—UO «“ w? UM}N?W—W wW?O ïÇ Ë “«u}? Ë “«dUz —W? W W œdW? w U?…“«ËUO W?—ï Í…ËWMO?†ïJ} ï W? U—W ïï? q}A?O Í åÊU?W Ë ÊU?W ËËò v «œW?}? ÂW ïï? ÆW d|œï? w…œ—W U? …ËW U?OM|˙ w? U…œ—W W? rO?ÄWz Ë …ËWU?…œU?O? Íb?J}? ¨“«ËU?O? wH?d?W Í—U?Ö˛˘˙ v? W«Ë ¨w?…—W? wL?O???ÄWz wW?ËËœ wà? W W? ÆX}MO?…œ ÊWôW?W Ë ÙËu? wJ}? «ñ«œ «b U?OJ}?W—W? Ê«u}? W W …ËWz Í«Ëœ ¨ U…œ f UOM|˙ w U…œ—W wLOÄWz W ”U «b UW Ë ÊUW ËË —˘“W W ¨ U?…œ pO ö Í—UÖ˛˘˙ w?LOÄW?z W ”U ÂW W U …ËW?WN} w?à W wLO?ÄWz W ”U «œW?Jœ w UWà? W W ‘…ËWz Í«Ëœ ¨WO—W?~M ˘˙ Í—UÖ˛˘˙ …Ë…ËË˙


331

ïï q}AO ÍUb˛«d

ôW? „U? ÍW U?? ËWz w?—u? W Æ (Foucault 1984) U?…œ W d?|œï Í—U?Ö˛˘˙ ÍW?u? W?KW?? ÂWz Íd?JO? Í—«œ—˘“ Í—˘“W? Ë ï?ï? w?…œ —W? W?U? U?…œ —U?O??W? ËWz sd?OU…—W W 7A?WÖWM} Ë …—ËWÖ w?J} ËuÇ«œuW W W? W~ ¨X}M|u}? …b}Ä Ë U?…b??}?Ä ÊU—U?? «bï?? Íd?JO?? w U?M?}?N??W—W? W? W?u?? WK?W? ÂW?z ÍW? U?JW?Ç U…œ Wï? ‘W UWz ËuW ¨W?OO WJœ wJ?} ¨ÊUW? w W?I Wz W wJ} b «u?}

˛œ w U…—W? Ëu Ë b W…˙ Í—UÑïÖ W? X} WW~ —WM|u? W «Ë¨ÊU9ËË „…Ë ¨Í…ËWz ï «œ…—UÑïÖ ÂW WJ? uÇ ¨s WJœ wJ} Ëu?W Ë Í—W~M ˘˙ Ë ÊULOA?O W Ë œ—u W W?u W?KW? ÂWz w ËuÇï? p|b W? W œËu? …ËWJ|—W? Ëu b? WÇ ÊWôW p?|—Ub? WÇ Æ…Ë«dOÖ—…Ë Í—W~?M ˘˙ W? WW?O?O?«˙ ËWz s…b?O? UA?O? X}…œ «œ…d?}? W W?Jœ w?~ d?Ö wJ?}†U? …Ëb? UU? Í…œW? ËËœ ÍW?Je? ÊËuÇï? p|b? W? w}?ÄW W? …Ë«d?J—U?œ wJ?}?…œ—W? W? œU??“ «œW???#U? ï??? ÂW? ¨©W???O???O? ÍW???W???O??ò X? U???ò U? U??? W? «œ…d???}?? Í—W?~??M? ˘˙® w U?…œ—W W W?Jœ wWU U?W Æ»U?O „W? „W ¨…uUN?W—W „WU?O˛ï ï?L?Wz Ë W?U?W?M?U? wW??O? ïÇ Í…—U?—…œ Ͳï? ï?L????W?z w?W…—u??O? W œU?“ «b?—W?~M? ˘˙ Ë X U? W? WW? Í“«ËU?O? wJ?}U??O? Âu?O Æ…Ëu? «œ«—UzW? W?Hd?W? w U?M}?N?W?—W ÂW p}?W—W w? UW œd?UM|Ë Æsu?O W e?MO?O Ë e?ï W ï? ˘˙ Ë è~O W? —UJœ Ë Íb?ËW? …“«ËU??O? W??H?d??W? w? U?M?}??N??W?—W ï? W? «—W?~?M? ˘˙ U? «“ Ë ·u? W?K?W?? Ë WW?U Ͳï? ïL??Wz wW…—u?O Íd?~†W ÊU?…u}? W „W…u?} W? ÊUO?J}W?—W ÊU?MOz Í…dJ?O X}?†…œ ïï W? «˙ ÆU?˛ï ïL?ÄW?z „W ï …ËWM?WJ UO?—u X|d?U

w??}?? W? W? ï?ï? ÂüW? ¨«b—W?~?M ˘˙ w? U?…œ—W? Íd?JO?? W W?~ d?Ö w?W?…dJ?O? Í…dJO X?}†U ¨…ËW}Ç…œ «b U?WOO U?MOz W «“ ÍËËó}? W å«b UW? Ë ÊUW ËËò «b˛ï ï?L?Wz ÍWM…˙ W W?W W~ Æ…Ëu p?eOU?O W? Uu WK?W ÂWz Íô ÊU?MOz ËW? W? U?…œ W U?L?O???ÄW?z ËWz w? «˙ï?Ö w U? uJ?†W ¨ U??U ÊU??MO?z w U? ï?ï? Íó|—œË—ËËœ W ¨…ËW?ïdÖ w? UWJb?ËWz wM|u? ÊUOJ?}W Ë ÊËu?…œUUz «œW? «—UÖ˛˘˙ ÊU?W?LO??ÄW?z w «˙ï?Ö wW?O ï?Ç Ë WH?d?W w? UM}?N?W—W? w U?W?eO? UJO? w? U Èu? wL??O???ÄW?z «b—W?~?M ˘˙ w? U??…œ—W? W? ÊïÇ «œW?? U??A?O? ÊU?…ËW?z ¨ U?…œ wWU —U?OW „U —W?ÖWz Æ…ËW|dÖ…œ Íï?W —W wLO?ÄWz wM|u Ë X}?…b Ë—œ W«œdJ Íïï q}AO Í åÊUW Ë ÊUW ËËò w} w}Ä—W wWU UW W«uW ÆwWËœd «œ…Ë…—W ÍWMdÖ—…Ë ËW „…Ë œd…œW Í«Ë ÍW


332

ïï q}AO ÍUb˛«d

wW?Ëuu?Ö ï?ï? W?«u?Ö X}?†…œ W? …Ë…—U?O?W? ôW? „U? ÍW?W?? ÍW «ËW?â?}?ÄW w?}? W? ïï? ¨…ËU?M}W?MW—W? Í åÙËu ÍU?˛ï ï?L?ÄW?z wL??O? ò Í—W~?M ˘˙ Í—W?~??M? ˘˙ W??? U??…œ…ËW? ”U?? «œ…˙W?Äô Ê«œW??? W? «œ åÊU???W????? Ë ÊU??W??? ËËò WJ?œ wWU U?W ÆU˛ï? ïL??ÄWz „W r?O?ÄWz ¨…ËWU?W…ËU?M} w|u? wJ}?LO??ÄWz Í…“U Í…—u?O? «œU˛ï ï?L??ÄW?z w? Uz W U?N? W „W Í—W?~M? ˘˙ W«Ë Í˙…ËU ï?ï? w? WJ?œ w? œd?UM?|Ë Ë b?œ U…b? W?Ç Ë èW?? Ë ÊU?M?O?z wJ?W?Ç Ë …ËWU?W?…ËU?M}? wLO?ÄWz W«Ë® …u˙ïÖ w WH?dW w UM}N?W—W w Ud|˛ ËuW u?J†W ¨…ËUM}«œ ï?ï? åw? U?W??? Ë ÊU?W? ËËò w??}??? w U?…˙W?Äô ÍW?—˘“ W…ËW?z ‘ï? Æ©…u?˙ï?Ö d?«Ëœ W? W??O??O|u? W??L?O????ÄW?z ÂW?z ÍW?U?W?M?U? w?W?O? ï?Ç w? œdJ? U? ï? W? U?—W? —U?O?W ôW? „U Æ U?…bW?«—W ÊU?WO?O U?MOz W?? «“ ÍWU?WMU? w—Wu? W X|ËWJ—…œ Íï Í…ËWz ï UJ W} ÂWz wO?}Ä—W wWU UW …ËuW Í…ËWz wWU Æ…ËUM}N WMW—W ßw†Ëu ÍU˛ï ïLÄWzß Í—W~M ˘˙ …uËuW eOÖ—W ïï W wL?O ò Í…˛«ËW …œ W? …ËWW—«œUÖUz W†U? ËW —WM|u X|ËW…œ «b? …d} —W ÊU ÙËu? Ͳï ï?L?Wz w?L?O? ÆWW? UL?} wW?…˛«ËW? …œ åÙËu Ͳï? ïL??Wz Ë w?M?u???O? ÍU?˛ï? ï??L??????ÄW?z Ë w??—U?J?œ ÍU?˛ï? ï???L?????ÄW??z ¨W??O??O? w?? Ëu? p? W? …ËW?O??O??? «“ ÍËË˙W? ¨ÊW? w??—U? ÍU?˛ï? ï?L????ÄWz Ë w?? U? ÍU?˛ï ï??L???ÄW?z ÆW?O?O W?Jœ w?J}?? U U?L?}? wW?…˛«ËW? …œ W? W~? p W? Ë ÙËu ÍU?˛ï ï?L???ÄWz W? Ëu/ ï? ¨s?W?JM?O? ï?Ä ‘WJ?œ w?W?…u?}?? W ÊU??W?O?˛ï? ï?L????W?z …—u?O? X?}? …œ W U…ËWM? W r WW? ¨…ËWï w? «“ ÍdJO w U?…—ËWÖ …“U|˙ W …ËW?MO W? UO Æ W?O???d?W? ¨…ËW?O?—W?~? u?“W?z w? U?…“U??|˙ Ë W? x?W?? w? U?…“«ËU??O? …“U??|˙ W? w?W—W? W?H?d?W? W?«u?O?}?Ä Ë U?…b??}?á?? …œ …ËW? Ëu?“W?z W W?W? U˛ï? ï?L???ÄW?z ÍU?˛ï ï??L????ÄWzò X?|d?u?Ö…b??O?}?Ä W?U˛ï? ï?L????ÄW?z ÂW?z ¨W U??M?O?z w? U?W? Ëu?“W?z ÆWWW UUu ÂW —W? ÂuO ÍU˛ï ïLÄWz W Ëu/ ï ¨ò WO?dW ¨w—W~ Ëu“Wz Ë V†U ËWz Ë èW? W uJ†W ¨ UUM}á? …œ …ËW Ëu“Wz W WW gd ÍU˛ï ï?LÄWz wJ|Ë«—b}?Ä „…Ë «b Ëu“Wz Í…Ë…—…œW W U…b?}á …œ …ËW U?OOàW …Ë«d?uÖ Ë pWÇ X|d?uÖ…b?O?}Ä ‘WU?˛ï ï?L?ÄW?z …—ï ÂWz ¨Ê…œU?Uz «b? U?MOz w?àW? ËU W? 5A?}Ä ÆWWU˛ï ï?LÄWz …—ï ÂW —W w? U ÍU˛ï ïL?ÄWz ¨òw xW ÍU˛ï ïL?ÄWzò ÂWz ¨X?|d?U ÙËu? Ë p? W ÍU?˛ï ï?L??ÄW?z W W?? «œW?W?˘œ ËËœ—W?W W?«dJ? Uz ËWz r?AOË „…Ë ÆX?|ËW…b? …œ —U?O?W ôW „U? Íô UN? W WU˛ï? ïL?ÄW?z …—ï


333

ïï q}AO ÍUb˛«d

q}?AO? ÙUÄ WO?WË«œ «œ ≥∑¥ …˙WÄô wUï? W —U?OW? ôW „U? Í…uO Ë ñ?|œ ‘W

Ë 5 ïï w ¨WWO xW Ë Í—W~M ˘˙ W ˛œ ïï W«uÖ X}M}*WO Í…ËWzï ¨ïï ÂWz —U?O??W ôW? „U? Æs åÍb?H( ŸU?Dò ¨ï?ï? ÍW?W?}?? w Ëu w?WA?}?Ä w w? ï?? ÍËË“…—U?zW?? Ë ï??ï?? w? W? …Ëœd??? —W?M?|u?? W? åÍb??H???( ŸU?D?ò ÍW? «ñ?|œ Æ…ËWW …Ë«bOJ} Ë @ d?Ö ÍWW? W Ë dJ?O Ë …—u?O Ë WH?dW Í—W?~M ˘˙ …uu?~W eO?Ö—W ï?ï ÂWz wJ}?—W WU w «u…œ —U?OW ôW „U? WÖ“ï ¨…ËUM}WMW?—W w†Ëu Ë …“U ËdW? W?? ËW?z W? «b? U?A?O ÊU?1ï? ï?ï? wW?…ËUÇ—W? Ë XM?}*W?? W U?? Ë e?} Ë Í—U?O «“ Í—W?~M? ˘˙ …uu~?W e?O?Ö—W ï?ï? ÆX}?«d Ëu? «b?} ÍW «—W?W? W?O?—U?O «“ ËW?z w U?M}?N?W?—W 5? «uU? X}?†…œ ï?ï? ¨…ËUM?|W?NM?W—W? w|u? Í…—u?O w…“U Æs?ñ«œ üW? …œ w UJ?|u …óO«d? W? ÊËUM}N?OW?—W Í—W~M? ˘˙ ÍW «“U Ë d?JO? W? W?«œW?O?O? U?Ö—ï?z W?Ob? …uW?Ä ËW?z Í…ËWM?“˘œ W ï?ï?? w U?W?O?d?JO? …e?}? Æ…ËW?} W…œ …ËW?üW …œ w U…“U? WeO U?JO W ÊU?UOU?O …—uO Ëe?} Ë WHd?W W? Ê«œW? W??Ö vW? «œW?z ÊU/U??A?O? W? W?«œ…ËW? W?u?? WK?W?? ÂWz Íd?J?O? w?~? d?Ö Ë Ê«bM?“ w|u w?J}?O? —Wz w UM?}«œ vW? ¨ÊœdJ†˘d? ï Ë 5?Ká?œ w U?WJOM?W v?W ¨ÊËu?…œU??UzU? Ë ÊËu?…œU?U?z w? …ËœW? w? UM?}?«œ vW? ¨W??Ö—U? Ë W? U??U?u? —W? W? 5 Ëu?MO?MO??}? Ë ÊUM?}?N?W—W? w? œdJ?d|œËU?Ç w U?W??A?W? u?} Í—U?O? «“ Ë „u????â? w?? W????…“ ï? ÊW????…“ w?? œd?J?? W??«œ v??W?? ¨Ê«—U?J??|d???? w?ËW????u?????†W?? ¨s|d?J?}?W??}? X?}…œ «œW? U?Ëu?à W? W?…“ ËW ÍW? U?O?ôUÇ ËW?z w œd?J U?A?O?M? …œ «d?…œW? ÊœdJ?MO?Ká??œ ÍW? U?O|u? WJ?O?MW? Ëu?W ÂW?z w œd?W?? W?Ö vW? w—u?W? WWU Íœ—ËË w? œdJd|œËUÇ Ë wM?O} vW? X «“ Æ6J«œW ÊU?WOO U?MOz W? «“ ÊœdJOM?O} w|u w?JOMW UW…œ Êd?|œï wüW …œ ¨…ËWU? WWU ÊU…Ë«d?W «dœ p}†Wï ÍWUWMU Í—…œ…b—U W Ëu ï?ËW «˙ W …ËWU WUM} w œdJd|œËUÇ Ë Ë ÊU?M?Oz —W? W? W?O—U?O? «“ Í…ËW œd?ï? Ë 5 U? Ë …ËWM?O†ï?J}? ÊU—U? W? X? «“ Ëu?†UW ÊU?WOO U?MOz W? «“ ÍWU?WMU WU? U ÂW Æw U?WWu?†W Ë X Ë…˙ ÊU?MO?z …ËW Uï?W ÍW U?W?U W?eO? UJO? ËuW? ËWz w U?M}«œ Ë Êœd?W? WÖ v?W Ù˘d ï?ò w}? …Ë…ËË˙ ÂW ÆË«dMO Ë Ë«dJd?|œËUÇ Ë Ë«dJOMO?} wJ|—…ËW Ëu W?}…œ ï?ï «b?OJ?O?}? W? œU“ W ÆW?W «“U …ËW? «bJ}? …—ï ÂW?z wKO?"M?Oz ï?ï Í å«e? Ë


334

ïï q}AO ÍUb˛«d

Ë ÊU??W??O??O U???M?O?z W????? «“ ÍW?U?W?M?U? Ê«u??}? W? @? d??Ö Ë b? Ëu? wW??O?b? …u?W?Ä ÊU?W U??MOz Í…ËW?z wU?W p?}üW? …œ ¨X}?MO?…œ «b d|œï? w?üW? …œ w U?WJ?OM?W Ë 5?K??á????œ Ë Íd??|œËU?Ç «œW?????†ËW? ¨ «b?? ÊU???O?W?????? W??? Í«e??? Ë U????ËU?? W? Ë UJ? Ue}?W «œW?†ËW ¨ U?ôWôW ÊU?W? W Í…ËW?z wUW ¨ U?J Uï?W? …œ Ë 5 «Ëñ?} Ë Íd|œËUÇ ÂW Æ U?JœU“ «b} ÊU?O Ëu?ôUÇË ÊUO? UM}N?W—W w U?U «u Ë«ËW Í—UO «“ Ë …ËWU W?M|œ ÊUWOO UMOz W? «“ W«bÑ˘d ÍW«Ë…œ—W W œdJ?OMO} Í…ËWz Íœ wWU U? W Æ4}…bW—W w? UËË“…—Uz Ë u Ë X Ë…˙ Ë ÊUM?Oz —W W Í«ËœW 5 Ê«˙WÖ wW—W p|—ï êOW dJO Ë X «“ W…ËWz X}àO X|ËW…œ ïï Ë p?O?M?W?? W? Ê«œËW???Ä w?W???O?b? …u?W?Ä W? u??J?†W? ¨«œW?…˙ w?W?U? w??J?}?W??I???O??W? Æ…ËWüW …œ w U…óO«d W «œW U?dJO WU?$…—…œ ÂWz w œdW? ÊU ÊœdJ†Ëu? W …œ«“Uz ”W—W ÊU?u~} ÍU? «“ Ë ·u? W?KW?? Ê«b? WÇ g?ËW?z Í«Ëœ Ë ÊœdJ?}?Kd??Ö—W œd?? U ï??ï? q?}?A??O? w$—W w} Í…ËWz ÂüW ¨ÊW…b?}K UdÖ—W ÊW w UO wOç?OWz Ë wWüWï ı Ë …uËË w?Ç Ë …ËœdJ?OÇ ï?ï? v? «“U W? —U?O??W ôW? „U? W?W?O?O?? «˙ ËWz W?M ÍdJO? Ë ÍœïO W?O—U…“U ËuW ËW? WUÖU}? W ¨WW Í—W~M ˘˙ —W? W wW«˙ wJ?˛ï W? …ËWU?U? …ËW è? wÇW? ¨ÊË«b?O?U?$Wz W?u? W?KW? ÂWz ÍW? U?O?W? W? Ë WU? Íd?}UJ—U? Ë wHd?W U? Ë W†W w Ëu?Çï Ê«b WÇ …œU?—W Í…œU? ÍW? …ËWM? ÍôW Í…ËW?z ÆÂW???O Í…œW? w? U?W~? dÖ W?u? W?KW? W? p}?W? w…œ —W? W?? W?W?W?z—u?? ËW?z W…—ËW??Ö w?J?}?? d? ÍW?U?? «b??A??O??? «˙W? Ë w? «—W?~?O? ÍW?U?? «b? U??W??O??O?e??O?? …ËW? Ëu?ï?? W?? Êï?Ç „…Ë Í…ËW?z ï? «œW?z Íï??W? „W??O??O?? U??O?? «b?A—W? W Íd?JO? w U?WW?L?…“ Ë “ï†U?z WU? ËU W? …u}? ÊU?WW? ¨ «œWzW?u? ÂW?…œ WW? ÂW?z W? s ÊU?u~}? Æò U ÍËW? Ë ÊW? ò X}?†…œ Íï „…Ë Ë È˙W?á?} eOÖ—W U ¨X|d?U @ dÖ Ë ‘U ÍW «b UWO?OeO …ËW uï W r}à WO?O r WW ËU? ÍW?? W? ÂW?J W?O??O?? «˙ ËW? Íd?Ö—W X?|ËW?…œ ÂüW? ¨rM?}*W?? U …b?œ ÂWz s? —ï?ËËœ wW?N? W? Ë wW? W? Ë Íd?JO? w? UM?}N?W?—W Ë ÊU?W?O?Oe?O? …ËW? Ëuï? Ë WW ÊU?ï wW?U w WW? Ë ÂeO UJ?O Ë p˛ï ÊU?OJ}W—W? ÆÊ“«ËUO ÍW? b W?Ç ¨ÆWA?O U?O w?J}U? uÖ ÂW Ë Íd?JO? wJ}U? uÖ ÂW? ÍbWW? ÊUO? œdJ†WJ?} ÆX} WWÖ…œ W UO W ÊU“ ‘…b …ËWz X} WWÖ…œ dJO W ÊU“


335

ïï q}AO ÍUb˛«d

Í—Uu?Ö wWËuuÖ ï?ï W«u?Ö X} u …œ «œ…˙WÄô ÊU?WW —W —U?OW ôW? „U …ËW U??œ s Æ…ËWï?ËWW? —ËËœ åwËËó?}? Í—Uï? wL? …˙ wU??O? W ò Í—W~?M ˘˙ w?}O? Ëu «bO}? W …ËW?|“˘b ï Âïï? wJ|ñ|œ ÂW?…œ —UO?W ôW „U Í«œW?W W ïï? Æ…ËWïËWW —ËËœ åwËËó} Í—U?ï wL …˙ wUO W? ò Í—W~M ˘˙ Í—UuÖ ¨…u˙ï?Ö wüW? …œ w U?…óO?«d? Ë ÊU?WU?O? UN? W „W Í—W?~M ˘˙ W?«Ë Í˙…ËU ¨…u˙ï?Ö ¨wA?O?Hd?W? w UM?}N?W?—W Ëu?W w U?d|˛ W?«Ë ¨rO??ÄWz Íœu? uJ?†W w?«Ëœ Æ…ËWï?ËW?W —ËËœ åw?ËËó?}? Í—U?ï w?L? …˙ wU??O? W? ò X}?†…œ ÊïÇ Íb?O?z ÊïÇ „…Ë —U?O?W ôW? „U …ËW?«œW øwâ?O U ßw?ËËó}? Í—Uï w?L …˙ wU?O?ß ÂWz ¨…Ëu?A?}N}?W p} œd?J—W Ë …ËW? «bJ} êO? v Í…—ï ÂW ÍW? ˙ U?…b WÇ ¥≥∞ ÍW?W?}? Í…—UW? «bJ}U?W W?Wz ¨…ËW˘œd?WM? ËË˙ w …“ï†Uz Ë —U?œU W? ˙ wU??O? W W? ËWz d?U?z ÆW «ËW? œdJ ËË˙ …—ï? ËW?zï UJ?O U?—W «d?…œ ËW?…˙WÄô Í…ËW?z w?|“W?z «u…œW? U?…œ ï? ÊU?ï?ï?? ÍdJ?O? w?W?…—ËW W? œU“ w? U? Íï? ïï «b?|uW «b U/UA?O Ë …ËW|˙W~ Íï? ïï w U?WMO Ëu ï Ë Íï?—W WW«b —W?ÖWz W?W?z d?Uz Æw?…œ —W? WU?…œ —U?O??W? „U W? …Ëœd? ÍW? U?? …—ï? ËW W??W?z —W???ÖW?z ¨X?}?W? w???? «“ Í…ËW??M?O?†ï?J?}? w?—W??? s?d?…œU?? w? œd?J?K?}???A??}?Ä „U? Æ…d? wÇ ¨X?}?W w? U «œ ÊU?? Uz Ë „Ëu? W? Ë 5 Ëu? Í…—ËW?Ö w?J}?M?d?ÖW e?|˙ Ë 5|˙ „U? ÍW†W Ë …ËWU?…bO W?u WK?W ÂWz ÍdJO? Íï wU?O? W —UO?W Ê«u??}? Í“«ËU??O?? w??ÇW?? ¨…ËW?U??…b???? «˙ W??u?? W?K?W??? ÂW?z Íd?J?O?? Í…—U?—…œ s? Íb?W?W? ‘U?˛ï ï??L???ÄW?z Ë r?O???ÄW?z Ë U?U? U?˛ï? ï?O? ï?? Ë U?˛ï ï??L???ÄW?z Ë ÊU?W Ëò w?}? W ï?ï W?J|—U? sd?~ dÖ W?O“ËU?O ÂW?z «bJ}?UW ¨ U?…b†WJ?} Æïï ÍdJO w~ dÖ wJ} W W WMAW~} wWW ÍËU~ W Ë w}œd «œ åÊUW

…ËWMO|˙W~ Ë 5?M}N —UOW ôW? „U ÍW U b «u} Ë W†W? ËuW ÂW “«Ë U ÂüW Í—W~M? ˘˙ Í…—U—…œ ïï ÍW? U ËW?z 5 «e Ë Í—W~M ˘˙ ï? ïï w?MAW~?} ï ôW? „U? e?|˙W W? W?W …ËW? U?? ËW? ÊU?Ob? …u?WÄ p?e ÊU? —ËËœ W ı X?}?à U?…œ Í—«“ —W WOWO Ëu? „WO—UO dÄ—W êO?N} Ë ÊËËœdJe˙ «bWW}? W —UOW ÆWOO …—W …ËUOÄ ÂWz w?M?O? «Ëñ??}? Ë b?œ W? ”U? W?? «b??O?~? d?Ö Ë @? U?ËU? W? —˘“ w?J?}?M?}?? u? W? ï??ï?? W Íï? w UW? WW? «dJ Uz W? Ë U…œ Í—W~M? ˘˙ ï X U w? UL†W?z wu WK?W ÂWz ÊU9ËË „…Ë® …ËW?U…œ ÊËË˙ Í—W~?M ˘˙ ï «b? U ÍW?W UM?}Ä ÙUÄW Í—W?~M ˘˙


336

ïï q}AO ÍUb˛«d

¨Íœ—u? W ÊË«d? «œ…“«Ë—…œ Í—UÑï?Ö W ÂW? Ë Íœ«“Uz Í—U?Ñï?Ö W ÂW ï?ï? Í…—UËË w U?W Ëu?Çï d?A?}Ä W?L?}z Æ©…ËW?|ñ?~ W…ËU?Ç—W ËËœ ËW?z ï ÂW?…œ —WM|u? W U?J WWOO «˙ ËWz r}àO ÈËW…œ «œ…d} Í…ËWz ¨…Ë…œdJ ËË˙ Í—W~M ˘˙ Í…—U—…œ ÊUL U ÍË«ËWW? Ë U…œ Í—W?~M ˘˙ ï? X U w? UW? ËuÇï W? Ë«ËW wW?Od?Ö—W ï?ï W? ËW?z Í—W~?M? ˘˙ W X? U? w??? WW?? W«u??O?}?Ä ï?ï? Æ U??…œb? W? W?Ä W U? Ëu?Çï ËW?z WM?…œ U?}?z w U?WA?} W? Ë U??}z W …ËW œd?d?O «b?O} W? WW?W?U W?…ËWU? W «b U?/UAO d?A}Ä W?L}z Æ«bO?WUÑ˘d ÍdJ?OW wW? W wWW W? W sd?~ dÖ w Ëu?ïW—W? ÍW W? W X U? Íô W «—W?~M ˘˙ Í…ËW œd?dO? w…—W Í—W?«—U? w? U?M?}?—U???W? ÍU?~?|˙W? W? U??N???O?? Í…ËW? Ëu?—U?~? …—W? w? «d?|Ë Ë W??z—u?? Ë è?W?? ËWz Í—W~M ˘˙ Í…ËWz „…Ë …ËW«œ…bJ}? «Ë WOO U …bœ ÂWz ïï Æ…ËWà?W ÍïW—W Í—U? WJ?œ w «—U?dO? Ë ÊU?u W?KW? Ë W?W? W? «b?O?} W? X?}WW??U W??…ËWU? ËW? ¨ÊW?J?J—W?? …ËU?????}?z Í…ËW? «b?J}? Ë Êœd??W??Ñ«˙ Ë 5 U? W? ÊU?ï?? w…—W?? ÍU? UW W? «dÖWM?…˙ wW…u?} W Ë W?…œUUz d?JO «b?O}? W …ËWW?U W?…ËW?U w? Ëu?…œU??Uz ÍW?W???U? W?U?? ËW?z w U??…“«ËU??O?? W?U??NJ?}?Ä Ë U?~?†W??ï?? Ë ÊU?N??O?? Ë ÊöÄ Ë «œu? W? ÊUO? U d?JO? Ë W?W? W? Í—W~M? ˘˙ W —W® Æ U?…œ ÊU?O?ËËœ—W „…Ë ¨ÊËu??O?W?Ëu W? Ë U???}?z «œ…d?JO? …u?}? ËW? ¨œd?…œ ÊU?W?O?«œu? W?? W?W? Í…Ë«dó|—œ „…Ë W?AOW? U}?z Æ…ËuW ÊUïW—W? wJ} Ëu ¨w?W W wJ?}WU ïW?—W wJ} W?…“ „…Ë „W ¨…Ë«dU? UW o—U?u wWU?O œ Ë sUz Ë pe?OU?O Æ© «b w œdWÑ«˙ Ë 7AW~} Ë …ËW bM|u w†ËW dJO W Í—W?~??M? ˘˙ …ËW???? U??? w? U???W? Ëu?Çï? ÍU??~?|˙W? Ë «œ…Ë…—W??? Í…—U?Ë ËW?? ï??ï??? Ë —W?ÖW?z Ë Œ˘œË—U ËW?z Ë U???}?z ÍW «d??ÖWM?…˙ wW?…ËW? bM?|u? W U??…b U??W? W ÊU?MO?z w œdJ? W W W? U?W Í—W~M? ˘˙ ÆÊ«œ«—Uz W «œU??}z W ÍW «—Ëu?M —W?«—W W «dÖW?M…˙ Ë ïW—W? wWOb …u?WÄ w œdJ? Ë—œ Ë Íï w Ëu?OU?}z ÊœdJd?Ö—W ÍU U? ¨X U Íô „…Ë Ë«ËW ¨ï?ï Íô Í—W~M? ˘˙ W«ËW ÆWU??}z ËW wJ?}??|u†W W? W?OO??d uJ?†W ¨Ë«d?J—Uœ Ͳï? ïbU?z ÊU Íd?JO? wJ?|e}? W W?O?O

w????|u?†W? «œ…b?œ ÂW? ÆU??????}?z W? —W???«—W? Ë«d?J?—U?œ w?W??? W?? Ë w?H?d??W?? Ë U?}z Í—UôWÄ «bOïW—W? Í˙WÄËW dJO «bO?} W WW|u†W? ËWz W «—W~M ˘˙ Ë „U ËË˙ W Wô Ë v UM W U ÂWz «œW†ËW ¨ «œW?z Íï Ë ÊUNO w ËuWËu W W Æ U?J UA?OM? …œ w «˙ï?Ö w U?…—ËuM Ë U? «u ¨w U?…—WÖW?z Ë dW ¨w? UWJ?—U


337

ïï q}AO ÍUb˛«d

W —W??«—W WW «d?ÖWM?…˙ wJ}??|u†W W? WO?O?d W «—W?~M ˘˙ w?|u?†W w—u? ÆÊ…œUUz «b UU}z w ËuWu W W W ÊËu ÍW «u} ËWz Ë U}z w…ËWU ¨X}M?O…œ wW? W w?|u? W wW?U wJ?|“«u}? „…Ë Í—W~M ˘˙ ï?ï Ëu?«ËW WUÄ ÊËu?WËu W? W Ë U?}z w U?…Ë«—b}Ä W W? «dÖWM…˙ wW?…ËW œdd?O «bO}?W ÆX}?†…œ —UO??W ôW? „U „…Ë w?}? w œd?Ju—W? „…Ë „W ¨w?WO? UW?O?O…—W? W? W?O?Oà?W? w? UM}?N?W?—W Ë ÊU?«ñ?} Ë …ËW? œd?dO? wW??U wJ?|—ï? Í—W~?M ˘˙ ÆÊËu?O?WM…˙ Ë ÊËu?ïW?—W ∫W?W w~? dÖ Ë w?…—W Í—U?Uz ËËœ è?W «b? UU?O W W?OWM…˙ wW?Ob …uW?Ä ¨lO«Ë W —W?«—W W?ïW—W? wJ}?|u†W Í—W?~M ˘˙ U «u? ÍU~?|˙ W W? U?N?O? w WôW?W? wW?O?…ËW Ëu?—U~? …—W ¨…ËU???}z w??…ËWU? Ë wW? W? Ë ÍdJ?O wJ?}˘—…ËU? ï Êœd?…b W?ÖUÄËdÄ „W? ¨…ËWà?W w? UW?OW?M…˙ Ë X?…u??A??}?Ä Í˛ï? ï?b?U?z w?J?}?K?W?? W? Êœd?J?d??Ö—W? ÊU? Ë«d?J?—U?œ Ͳï? ï?b?U?z ÊUU˛ï ïb?Uz ¨s|˙ïÖ…œ ÊUW˘—…ËU ÆË«d?«œ Ë dO~AÖ wJ?}dJO W ÊËu?LOK W Í…ËWz Ë X}? «˙ ˘ñWz WOO ×W …Ëu? «˙ vM|Ëœ Í…ËWz ¨…ËW dÖ…œ Íb?W ÍU~} w…d?W? vMW?? X?} …œ 5?A?W…b?}Ä w? Uï? Í˙…ËU? …ËWO?O?? «˙ ÍËU W? ˘ñ?Wz Ë lO?«Ë —W?«—WW? dJO? W W?W UW?U W??|u†W ËW?z …ËW?}M}?…œ Í…ËWz Æs?WJ?} w?J}??˘˙ W è?W?? ï?«œ W?…—U?O? d?Ä ËW?z ¨Êd?Ö…b?—…Ë «b? U?N?O?? —W???«—W W? è?W? ËWz w?L?OK W? Íï? w œd?—U? ÍËWà? œu?U …Ëu?…œUU?z …Ë…“«u? «˙ï?Ö Ë wW?M…˙ åÊUO#U ËUÇò w†˘˙ …ËWWU wWW W? W ÍËU W Ë …—U—W W …Ëœd åW U#U ËUÇò W WOdJO? Ë wàW w|u†W ÍWW?U …“«u} ËWz Í—W~M ˘˙ Æ…uO?AW ÊUïW W ¨ U~?} «b U?WOb? …uWÄ Ë UO? œ ËËó} u?} W WL?}z w Ëu?OW?Ëu W W «œW?†ËW W X}? «Ëñ W UOO?~ W—W Ë wWüW?ï Ë w UO? WA}?ËU ËW …ËWOWM?…˙ wJ|bœ Æs?A??W?…œ W?L??}?z w? Ëu? W? W???U? w?W…u??}?? «œË«d?J?—U?œ w?J?}???…ËW?U?? W? W WW…ËWU ËWz ÍW UOWM…˙ w?J} œdWÑ«˙ Ë …ËW œdJO Ë …ËW «bJ} Í—W~M ˘˙ Æ…ËW œdd?O wWU W WW?U ËWz w U…—W?ÖWz Ë —ËuM Ë WA?} w œd ¨s˛…œ «b?O} Í—W?~?M? ˘˙ Í…—U?—…œ «œ…—U?Ë ËW? ï???ï?? W?? W??O?—W?~?M? ˘˙ ÍW? U??O???? U?? U? U?? ÂW?z ÂW w? WÖ—U?O d?Ä W W?OO?d? W «—W~?M ˘˙ Í—UO? dÄ ï?ï? Í˙…ËUW Æ U?…b}?Kd?Ö—W UUz øs?˛Wz «bËU W ÊU?ËuW? W WO?OÇ ßWU?}?zß ËWz øWO?OÇ WL?}z ÍU?}z ∫W?WU ÊU?LJ}? U? u ı Ë 5?Ç ¨«œWW?U W?O?ËËó}? W?…ËW?U? ÂW ¨ß«œWU??}?zß ÂW W?L?}z «œW??U???????????}??z ÂW?? p??}??†˘˙ ı X??}???? …œ d?J??O???? ÂW?? Ë ÊU????ï???? ÂW? U??U??z øW??W??


338

ïï q}AO ÍUb˛«d

«b?OW?? W Íd?JO? W ÍW «ËW?z ï?ï Í˙…ËU? W (Linssen 1992: 369)Æ5MO? W 5?d …Ëu? ˙«œ ÊU?WO?…ËW œdd?O ÍW?W?U …“—W ÂWz Ë W?Od?JO? …—ËuÄW W? ÂWz Ë —W1UN?—ï ¨ÍUU ¨—W?}Ñ fU? ¨WA?O ¨f—U ¨ÊU?…Ëô WOO?à~O ¨è~O? ¨X U Æ©≥∂π ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® Æè} ÊUW —W WU…œ w ï ïï ¨ï —˘œWz w U?…ËW œd?dO? W W «—W?~M ˘˙ Í…ËW? œdd?O ÍW?O“«ËU?O ËW?z ïï? w ËuÇï? W ï? Æ«œU????}z W? W?O?—W?~M? ˘˙ ÍW? «Ë«d?—W? …ËW œd?J? …ËU ÂW?z …ËW?U?…œU?O?? WJ?œ Íô åsò Æ…ËW?U…œU?O Íb?W W? åsò —ï ËËœ ï?ï? ‘WO“«ËU?O? ÂWz w «b? UA?O

w? ËuÇï? W? Æw? U? Íås?ò ÊU ¨X? U? Íô ås?ò W? ¨w—U?Jœ Íås?ò ÊU? ¨ —UJ?œ Ë U?? Ë U? Í…Ë…—…œ ÍU?…˙ w?J?}?M? ¨W?O?ËËó??}?U? w?J?}?M? w—U?J?œ w?M? ï?ï?? ËU? ÍË«d?J? U??A??O?M???? …œ w?J?}?M? w?? U?? w?M? ÂüW? ¨…Ë«d?J?—U??œ w?J?}?M?O??…“—W?? w?M? ÊU?O??W??W w?M? Æ©≥∑± ‰ ¨ÆÛ Æ” ÆÁ® Æ…Ë«d?J?—U?œ wËËó??}?? wJ?}????…ËWU?? Ë ”U Ë v öLK? Ë WA} ËU W rËu W?J}M ÊUOWËËœ wM ¨W?M|u Ë U Í…Ë…—…œ wL?Ëu ÊUO?WËËœ ¨W«œU??}z Í…Ë…—…œW ÊU?OW?W ¨«bï Í—U?Ö˛˘˙ w U?W? «u ÆwWï w ËuWËu W Ë U}z ËËU

Ë X?}????A?W~?}? Í—W?~M? ˘˙ ï? ï?ï?? Íbœ W? —W?M|u?? —«œ«u?O? Íb?O?z U????}?z X?}†…œ W? U?œ—Ë«—W? —U?O??W ôW? „U? ÍW?…—ËW?Ö W??u ËW? ¨…bœ ÂW?z —«œ«u?O Ͳï ï?L??Wz w?L??O? ÊU ¨…Ëu? ÊUW??}? w œdJ?u?—W w?J—W? Í—W~?M ˘˙ Æ…ËWïËWW —ËËœ åwËËó} Í—Uï wL …˙ wUOò W ÊU ¨…ËUM}WMW—W w†Ëu

ïï Íô üW…œ Í…—uO ‡ 8 ï?ï q?}A?O —W? W —U?O?W ôW? „U? ÍW†W ñÄ w? œdW?? ÍWJœ wW?…—…ËW —U?O??W ôW? „U? Æ üW? …œ ï W?W?u? WK?W? ÂWz wM??AW?~}? Ë üW? …œ Í…—ËW Ë åÊW? ò Ë …ËWïÇ üW? …œ —W? W «œï?ï Í ¢ÊU?W?A|b? Wz¢ W W? «œW? U?AO?M«Ë Í—WËW? ï?ï åÍW? UA?|b Wzò ÂW?z Íe|˙W w?U?O? W ÆÊËËœd? w…Ë«ËW Í åËW?ò ÂW?z Í…—U?—…œ s w? U??W?MO? «Ëñ??} Ë 5??|˙ „U?? w U??W? Ëu?Çï ï? …ËW?z ÍW?W??ü…Ë w?JW?Ç ï Íï?ï? w?M??AW?~}? 5?|˙ „U? W? W?«u?O?}?Ä —U?O??W? „U? ¨WW? W? W? ¨r}?à…œ üW …œ Í…—U—…œ «œW?u WKW? ÂWz ÙUÄW s w? …ËWz Ë …Ëb «u}? üW …œ


339

ïï q}AO ÍUb˛«d

…ËWz «b?WW? U ÍW? W ÂW s Æ…ËW?OO? dW? WU…œ œ—u? Ͳ˘˙«Ëœ Ë WU?M d —˘“ Ë X? WW?? Ë U? U? ÍW? «ËW?â??}ÄW? Ë«ËW? —U?O???W? „U?? W? Â…œW?z —WM?|u?? w U??A?O?

—W W? Wïï? åw UW?A|b Wzò X?}uÇW «bôW? Í…ËWz Ë …Ë«Ëœ …Ëïï? w UW? ËuÇï åw UW?A|b Wzò —W W «œW?z —WM|u W …ËWz w?M}†W W —U?OW ôW „U? Æ üW …œ W?? U?…b??? Ë—œ —W?M?|u? Íô W??O?O? «Ë˙…ËU?Ç ËWz ¨X?|Ëb? üW? …œ Í…—U?—…œ ï??ï? W? X}M}?*W?O w …ËW œd?JO? Í«Ëœ ¨…ËWUJO? ïï? Íô üW …œ Í…—u?O ÂWJ?O ô Êœd?J??u??—W??? W? üW??? …œ ¨…ËW?U???…b?…˙ üW??? …œ w? U???…u??}??? Ëu??W?? ï??ï??? ôW? „U? ÂüW? ÆW?A?“W?—W? Ë w U?O?? Ë w†U?ï? wüW?? …œ Ͳœ Ë U?…b U??W? Íu? „…Ë uJ?†W ¨ U?UM?}W??}? W U?OU?…—W? W?OO?H?dW? W?—Wz ÂW?z „W —U?O??W ÂW ¨…Ë…Ë«—b?M}?*W? W Ë W?†W w?J}?L?u? b? WÇ w?|˙W Ë p?|ñ|œ b? WÇ W? ÍW?A?O?W Í…—u?O? —U?O??W ôW? „U? 5? «e U? U…—W? Æ U?Wz «œW?†WW? —WM?|u? ÂW Ë Íï? W…œU W?OO? «˙ ËW X}…œ —WM|u? «œ…d} ® U…œ—U? «ËU wÇ W ïï? Íô üW …œ ï? …ud?ÖW? —…Ë …ËW?ï? ï?ï? W? ÍW? ËË „W U??N W? —U?O??W? „U? W? X?}—«œU?ÖU?z W ÊË«dOÖ—…Ë ËËœ w UW? ï …ËUÇ—W W wWËœd ËWz Í…ËWz ¨w UW? w b U*W Íe|˙W W 4?}*W …œ WW W W ËW?z ÍW «ËWâ}Ä p|˙ W …Ëu?M}«˙ Ë ”ïH—œ wJ}?} ÂWz —W? …ËW?L|œ d?«Ëœ s Æ «b?O U?A?O ï?ï? Íô üW? …œ Í…—u?O —W? W X?|ËW…œ ∫ U…œ—U «ËU wÇW ïï —UOW „U 5 «e U}z U Æ©WW W W wüW? …œ ï?ïò X?} ËËu …œ —U?O?W? ôW „U? ∫…ËWU?…b…˙ üW? …œ ïï? ‡ ± u?J†W? ¨—U?JW??? w?üW? …œ —W? „W W?«Ë Æ…ËW?U?…b?…˙ ‘W??}? d?|œï? w?…œ—W? ò U W ËuÇï? ÂWz Í…ËWz Í«˙…—W ® Æ©≥∑∏ ‰® å…ËWU…b?…˙ g—UJ†W—W? wüW …œ «bO} W «œU? ÊUAO ÊUïï wJ|ñ|œ W?U —UOW ôW „U ¨WW†W ÊU?I}z —W ©X}M}*W W uÇï ÂWz Æ…—U—ï U Ë —WW#…œW Ë —WJu—W p}M|u ËuW W üW …œ ‡≤ ôW? „U ∫W?O“W—W? wüW? …œ W ˛œ ÂW Ë w?†Uï? wüW …œ W? ˛œ ÂW ïï? ‡≥ wA?O? UO? wüW? …œ Ë ÊUW?O?O†U?ï WüW? …œ wW«˛œ ï?ï?ò X}? Ëu …œ —UO??W U? U?? W? ÊU???W??O??O?†U??ï? W?üW??? …œ —U??O????W? ôW?? „U??? …d?W?? Æ©≥∑¥ ‰® å…Ëœd?? W «œ…œËË˙ «b?†U?ï W Í…ËW?z W«u?O?}Ä ï?ï «b?J}?UW? ¨X|ñ…œ«œ ÊU?O? UW?O?O? UO? ÍWO—U?UO …—ï ÂWz W? WW Uu W?KW ËW p}W ï?ï ÆWOO? UO „WU U? ËuW ÆWOOM†Ëu w†Uï wüW …œ Ë w UO wüW …œ Ê«u}


340

ïï q}AO ÍUb˛«d

…ËW?z wW??L?…“ —U?O???W? „U? ÂüW? ÆW?O??O ‘U???}?Ä w U??O? w?üW? …œ ï??ï? ‡¥ ÂW?z ï ¨«b?J}??#U ï? Ë Â—ï?? ı W Ë w? U?O? w?üW? …œ ÂU? X?}?à?? U?L??}Ä X?}?A?}?U?

«bO} «œUM UAO ÊUïï wM?O Ëu „W …ËW W~ WWz ÆWOO ‘U …ËôW ÍWüW …œ ÆW?O?O? ‘U??}Ä r?O? U?O? wüW? …œ ÊU? ¨rO? U?O? w?üW? …œ W ˛œ s? w?}??O? Ëu?

Íbœ W Íb …uWÄ Ë WW#UM?} wWW —UOW „U ÍWW? ÂWz X|“«d ‘W UW ÆWOO üW …œ ï …Ëïï ≥∑∑ …˙W?ÄôW —U?O???W? ôW? „U? ∫…ËW?U?U? U?O? Íb?W?W ÊU??WüW?? …œ ï?ï? ‡µ —W? W UÄ«—W? wüW …œ ¨…Ëœd? ÊUL? U d?A?}Ä „…Ë ï?ï ¨U?O? «˙ W ò ∫X}? u …œ w†…œ Ë U?U g?O UW?üW …œ ËU? W Í“«ËU?O Æ…ËW?U…œ …˙ ¨ÍW?…˙…ËUËd?O w"?M Æås UW ÊUWüW …œ ËuW ÆX|dÖ…œ WHdW Ë X «“ wMOàW W È˙ üW …œ ‡∂ X}M?}*W? UO «œU?O œ W W?OO? e} ÊU?u~}? W ¨…Ë…—W? ÍW üU ËW?z w b U*W?