Page 1

١

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@ @ìímóØŠó@ì@ìíiŠb ŒŠ@ðÜóàüØ@ñŠòìbiìi @ @HQI@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@ñŠòìbiìi @@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷ @@ @@

HóÈbávÜaì@óşå₣Üa@Þèc@ò‡ïÕÈI @@ @@

@@ŒŠói@óîbq@ñbäaŒ@ïìíä

@ @µáïrÉÜa@|Üb–@æi@‡á« @@ŒŠói@óîbq@ñbäaŒ@ð䆋Ø@•óÙ“Žïq

@ @Œbi@æi@a@‡jÈ@æi@îÉÜa@‡jÈ @@bnüàbà@ðäa‹Žï Šòì ‫ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳـﻢ‬

@


‫@@@@@‪@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪‬‬ ‫‪@ @‹Žï Šòì@ôØó“Žïq‬‬

‫ﺴﻨ‪‬ﺎ ‪‬ﻭﻣِـ ‪‬ﻦ‬ ‫ﷲ ﻣِﻦ ﺷ‪‬ﺮ‪ ‬ﻭ ِﺭ ﹶﺃ‪‬ﻧ ﹸﻔ ِ‬ ‫ﺴ‪‬ﺘ ‪‬ﻐ ِﻔﺮ‪‬ﻩ‪ ‬ﻭ‪‬ﻧﻌ‪ ‬ﻮ ﹰﺫ ﺑِﺎ ِ‬ ‫ﺴ‪‬ﺘ ِﻌ‪‬ﻴﻨ‪‬ﻪ‪ ‬ﻭ‪‬ﻧ ‪‬‬ ‫ﺤ ‪‬ﻤﺪ‪‬ﻩ‪ ‬ﻭ‪‬ﻧ ‪‬‬ ‫ﷲ ‪‬ﻧ ‪‬‬ ‫ﳊ ‪‬ﻤ ‪‬ﺪ ِ‬ ‫ِﺇﻥﱠ ﺍ ﹶ‬ ‫ﻱ ﹶﻟﻪ‪. ‬‬ ‫ﻀِﻠ ﹾﻞ ﻓﹶﻼ ﻫ‪‬ﺎ ِﺩ ‪‬‬ ‫ﻀﻞﱠ ﹶﻟﻪ‪ ‬ﻭ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ‪‬ﻳ ‪‬‬ ‫ﷲ ﻓﹶﻼ ﻣ‪ِ ‬‬ ‫ﺕ ﹶﺃ ‪‬ﻋﻤ‪‬ﺎِﻟﻨ‪‬ﺎ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ‪‬ﻳ ‪‬ﻬ ِﺪ ِﻩ ﺍ ُ‬ ‫‪‬ﺳ‪‬ﻴﺌﹶﺎ ِ‬ ‫ﺤﻤ‪‬ﺪﹰﺍ ‪‬ﻋ‪‬ﺒﺪ‪‬ﻩ‪ ‬ﻭ ‪‬ﺭﺳ‪ ‬ﻮﻟﹸﻪ‪. ‬‬ ‫ﻚ ﹶﻟﻪ‪ ،‬ﻭﹶﺃ ‪‬ﺷ ‪‬ﻬﺪ‪ ‬ﹶﺃﻥﱠ ‪‬ﻣ ‪‬‬ ‫ﷲ ‪‬ﻭ ‪‬ﺣ ‪‬ﺪﻩ‪ ‬ﻻ ‪‬ﺷ ِﺮ‪‬ﻳ ‪‬‬ ‫‪‬ﻭﹶﺃ ‪‬ﺷ ‪‬ﻬﺪ‪ ‬ﹶﺃ ﹾﻥ ﻻ ِﺇﹶﻟ ‪‬ﻪ ِﺇ ﹼﻻ ﺍ ُ‬ ‫ﻖ ُﺗﻘَﺎ ِﺗ ِﻪ َو َﻻ َﺗ ُﻤ ﻮ ُﺗﻦﱠ ِإ ﱠﻻ َوأَﻧ ﺘُﻢ ﱡﻣ ْﺴِﻠﻤُﻮ َن{‬ ‫ﺣ ﱠ‬ ‫ﻦ ﺁ َﻣ ُﻨ ﻮ ْا ا ﱠﺗ ُﻘ ﻮ ْا اﻟّﻠ َﻪ َ‬ ‫}ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ َ‬ ‫]ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ‪. [١٠٢‬‬

‫ﺟ َﻬ ﺎ‬ ‫ﻖ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َز ْو َ‬ ‫ﺧَﻠ َ‬ ‫ﺣ َﺪ ٍة َو َ‬ ‫ﺲ وَا ِ‬ ‫ﺧَﻠ َﻘﻜُﻢ ﻣﱢﻦ ﱠﻧ ْﻔ ٍ‬ ‫س ا ﱠﺗﻘُﻮ ْا َرﺑﱠ ُﻜ ُﻢ اﱠﻟﺬِي َ‬ ‫}ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎ ُ‬ ‫ﺣ ـﺎ َم‬ ‫ﻷ ْر َ‬ ‫ن ِﺑـ ـ ِﻪ وَا َ‬ ‫ﻻ آَﺜِـﻴـﺮًا َو ِﻧـ ﺴَﺎء وَا ﱠﺗ ُﻘ ـﻮ ْا اﻟّﻠ َﻪ اﱠﻟ ﺬِي َﺗ ﺴَﺎ َءُﻟـﻮ َ‬ ‫ﺟـﺎ ً‬ ‫ﺚ ِﻣ ْﻨ ُﻬﻤَﺎ ِر َ‬ ‫َو َﺑ ﱠ‬ ‫ﻋَﻠ ْﻴـ ُﻜ ْﻢ َ‬ ‫ن َ‬ ‫ن اﻟّﻠ َﻪ آَﺎ َ‬ ‫ِإ ﱠ‬ ‫رﻗِﻴﺒًﺎ{ ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ‪. [١ :‬‬ ‫ﻋ َﻤ ﺎَﻟ ُﻜ ْﻢ‬ ‫ﺢ َﻟ ُﻜ ْﻢ َأ ْ‬ ‫ﺼِﻠ ْ‬ ‫ﺳ ﺪِﻳﺪًا ُﻳ ْ‬ ‫ﻦ ﺁ َﻣ ُﻨ ﻮا ا ﱠﺗ ُﻘ ﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ َوﻗُﻮُﻟ ﻮا َﻗ ْﻮًﻟ ﺎ َ‬ ‫} َﻳ ﺎ َأ ﱡﻳ َﻬ ﺎ اﱠﻟ ﺬِﻳ َ‬ ‫َو َﻳ ْﻐ ِﻔ ْﺮ َﻟ ُﻜ ْﻢ ُذﻧُﻮ َﺑ ُﻜ ْﻢ َوﻣَﻦ ُﻳ ِ‬ ‫ﻄ ْﻊ اﻟﱠﻠ َﻪ َو َرﺳُﻮَﻟ ُﻪ َﻓ َﻘ ْﺪ َﻓ ﺎ َز َﻓ ْﻮزًا َﻋﻈِﻴ ًﻤ ﺎ{‬

‫]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ‬

‫‪ ٧٠:‬ـ ‪. [٧١‬‬

‫ﹶﺃﻣ‪‬ﺎ ‪‬ﺑ ‪‬ﻌﺪ‪... ‬‬ ‫ﷲ ‪‬ﻋﹶﻠﻴ‪‬ـ ِﻪ‬ ‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍ ُ‬ ‫ﺤ ‪‬ﻤ ٍﺪ ) ‪‬‬ ‫ﻱ ‪‬ﻫ ‪‬ﺪﻱ‪ ‬ﻣ‪ ‬‬ ‫ﷲ ‪‬ﻭ ‪‬ﺧ‪‬ﻴ ‪‬ﺮ ﺍ ﹶﳍ ‪‬ﺪ ِ‬ ‫ﺏﺍِ‬ ‫ﺚ ِﻛﺘ‪‬ﺎ ‪‬‬ ‫ﳊ ِﺪ‪‬ﻳ ِ‬ ‫ﻕﺍﹶ‬ ‫ﺻ ‪‬ﺪ ‪‬‬ ‫ﹶﻓِﺈﻥﱠ ﹶﺃ ‪‬‬ ‫ﺤ ‪‬ﺪﹶﺛ ٍﺔ ِﺑ ‪‬ﺪ ‪‬ﻋ ﹲﺔ ‪‬ﻭﻛﹸﻞﱠ ِﺑ ‪‬ﺪ ‪‬ﻋ ٍﺔ ﺿ‪‬ـﻼﹶﻟ ﹲﺔ‬ ‫ﺤ ‪‬ﺪﺛﹶﺎ‪‬ﺗﻬ‪‬ﺎ ‪‬ﻭﻛﹸﻞﱠ ﻣ‪ ‬‬ ‫‪‬ﻭ ‪‬ﻋﻠﹶﻰ ﺁِﻟ ِﻪ ‪‬ﻭ ‪‬ﺳﻠﱠ ‪‬ﻢ( ‪‬ﻭ ‪‬ﺷ ‪‬ﺮ ﺍﻷُﻣ‪ ‬ﻮ ِﺭ ﻣ‪ ‬‬ ‫‪‬ﻭﻛﹸﻞﱠ ﺿ‪‬ﻼﹶﻟ ٍﺔ ِﻓﻲ ﺍﻟﻨ‪‬ﺎ ِﺭ ‪.‬‬ ‫‚‪@Žði@ói@oŽïäaímóä@óØ@òì솋Ø@o슆@ÛóîòíŽï’@ói@ðÄû‹à@òŠìó @õaí‬‬ ‫‪@†í‚bî@oŽïi@oaŠ@óØòŠòìbiìi@bîb÷@ï÷@Lo‬‬ ‫‪@ ŽîŠói@Šóói@çbîˆ@Šòìbiìi‬‬

‫‪@béäóm@ãłói@Lò@ Šòìbiìi@a‡îü‚@óÜ@õü‚@”îŠòìbi@Žð i@póäbäóm@LóÜóè‬‬ ‫‪@óïõ‬‬ ‫‪@ nî‹i@a‡îˆûŠaì†@ì@bïäì†@ôäb@îˆ@óÜ@pbÙi@Šòìón‚ói@Ä@ û‹à@óØ@ÚŽîŠòìbiìi‬‬ ‫‪@óÜ@óîóè@Šòìbiìi@ôšŠóè@óÙäíš@Ló@ Èbàóu@ì@óåäí@ôÝèó÷@õŠòìbiìi@ZóÜ‬‬ ‫†‪@ôäìíšüi@ìi@õìa‹våŽïÜóè@ì@@Ä@ û‹à@ônò†@õìa‹äa†@õìíàóèŠóè@a†bïäì‬‬


٣

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@üi@Šó ó÷@Lõ @ ìaìómbä@ì@ñŠíØíàóØ@óÜ@óîô @ ä@Š@ ò†ói@”ïàó÷@óØ@Lò†aïàò†b÷ @òì@Lò@ ìb−í óä@‹m@ôàò†Šó@bèò‡äóš@üi@aìó@÷@oŽïi@ìb−í @ÚŽïàò†Šó @‹m@ôäbmóÝÝïà@ì@‹m@ôäbóØ@üi@aìó÷@oŽïiìbï’@ÚŽïóØ@óÜóàüØ@üi@Šó ó÷ @ãó÷@óÙäíš@LoŽïióä@óÈbàóu@ì@óåäí@ôÝèó÷@õŠòìbiì@ i@béäóm@Lòìbï’bä

‫@)ﺫﻭ‬õ @ óØòŠóåŽîŠŒóàa†@óØ@óïõä@HQI@Hx@ Šaìó‚I@õŠòìbiìi@íØòì@òŠòìbiìi

@óØ@óïõä@Hô÷óióI@ñŠòìbiìi@íØòì@†í‚bî@LoŽïi@(‫ـﺼﺮﺓ‬ ‫ﺍﳋﻮﻳــ‬

@íØòì@†í‚bî@LoŽïiHRIHó@ ØóÜíu@ô÷óió@ñŠíØ@õ@a‡jÈI@õóØòŠóåŽîŠŒóàa† @†í‚bî@–@óîíåI@õóØòŠóåŽîŠŒóàa†@óØ@óîôä@HõŠò†óÔ@I@ñŠòìbiìi

@óØ@óïõä@Hô @ áèóu@I@õŠòìbiìi@íØòì@†í‚bî@Lo @ ŽïiHSIHŠ@ ìb @õ–@æí

@ì@æî†@óÜ@çbïäìíšŠò†@ñüè@ói@HçbØòìíšŠò†@I@xŠaìó‚@oŽî‹mìò†@çbïŽïq@óîüi@M١ @òì@Lìíi@HI@ðÝ@È@ôàbáï÷@óÜ@çbïäì횊ò†@ãóØóî@òì@LçbäbáÝíà@ôåî’bi@óÜ@çbïäì횊ò† @‘óØ@HQPI@ò†@béäóm@ìíióä@Œ@ biŠò†@ŽðÜ@çbïóØ@òì@熋Ø@ñŠbn’íØ@HI@ôÝÈ@ôàbáï÷ @@@NoŽïióä @ôÝÈ@ôàbáï÷@óÜ@†‹Ø@õìòŠ†bîŒ@òì@Lòìíi@çbáÝíà@óØ@a‡äb“ïä@õaì@ìíi@óØóÜìíu@ôÙŽîìbïq@MR @õŒaìóäbi@òì@L@ óîaí‚@ômìì@bm@†‹Ø@a‡Žïm@õìòŠ†bîŒ@‹mbîŒ@çb’bq@LòŠójàóÍŽïq@ômìì@bm@HIa† @†‹Ø@ôäbàŠóÐ@”îìó÷@HI@ôÝÈ@ôàbáï÷@ón“îó @çbîóØó“ï÷@bm@L†‹Øò†@òŠòìbi@ìi@ãó÷@üi @@@N@æmbéÜóè@çbï“ïÙŽï’ói@òì@Lç‡äbmìí@ŽðÜ@õŠûŒ@ôÙŽï’ói@òì@a†‹ b÷@ìbä@óÜ@çbïä‡äbmí@ói @ó@Ü@ìíi@ÚŽîìbïq@Za@†Šò†óÔ@óÜ@†‹Ø@õóÔ@óØ@‘óØ@ãóØóî@Zo @ ŽîíàŠóÐò†@ôÈaŒìó÷@ôàbáï÷@M٣ @ói@òìòìíi@çb’bq@Lìíi@çbáÝíà@çb’bq@ìíi@Šìb @óØ@HæíI@a‹mìò†@ôŽïq@×a‹ŽïÈ@ôÙÜó‚ @Z@óäaì‹i@Np @ ‹ Šòì@ôàóÜ@”îHçþïÌI@òì@Lp‹ Šòì@Ž¶@õòŠòìbiìi@ãó÷@H‫ )ﻣﻌﺒﺪ ﺍﳉﻬﲎ‬ò@ ì@LŠìb  .(١٥١-١٥٠/ ١) : (‫ﻣﻮﻗﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﺪﻉ‬I


٤

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@Lo @ Žïi@HTIH@çaíÑ–@ñŠíÙõáèóu@ì@â芆@ñŠíØ@õ‡ÈóuI@õóØòŠóåŽîŠŒóàa† ‫@) ﻭﺍﺻﻠﻰ‬õóØòŠóåŽîŠŒóàa†@óØ@óïõä@HUIHóÝîŒónÈíà@I@ñŠòìbiìi@íØòì@†í‚bî

@@@N@‡nè@NNNNNNNNNNñŠòìbiìi@íØòì@†í‚bî@LoŽïi@( ‫ ﻋﻄﺎﺀ‬õŠíØ @òìa Šòì@Œûq@ôäb÷ŠíÔ@óÜ@ó@ Èbàóu@ì@óåäí@ôÝèó÷@ñŠòìbiìi@íÙÜói ‫ﻦ‬ ‫ﻭﻟﹶﺎ ِﻣ‬ ‫ﻳ ِﻪ‬‫ﺪ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻴ ِﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺎ ِﻃﻞﹸ ِﻣ‬‫ﻳ ﹾﺄﺗِﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟﺒ‬ ‫@} ﻟﹶﺎ‬Zo @ ŽîíàŠóÐò†@õòŠbiŠ@ ò†@òŠìó @õaí‚@óØ @@N[٤٢ :‫( ]ﻓﺼﻠﺖ‬٦){ ‫ﺣﻤِﻴ ٍﺪ‬ ‫ﺣﻜِﻴ ٍﻢ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻨﺰِﻳ ﹲﻞ ِﻣ‬‫ﺗ‬ ‫ﺧ ﹾﻠ ِﻔ ِﻪ‬ ‫ﻋ ِﻦ‬ ‫ﻨ ِﻄﻖ‬‫ﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ﻭﻣ‬ }@Za@ìóØ@òìa Šòì@HIa@†í‚@õŠójàóÍŽïq@ômóåäí@óÜ@òì @@N@[٤-٣ :‫( ]ﺍﻟﻨﺠﻢ‬٧){‫ﻰ‬‫ﻮﺣ‬‫ﻲ ﻳ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻮ ِﺇﻟﱠﺎ‬ ‫ﻯ ِﺇ ﹾﻥ ﻫ‬‫ﻬﻮ‬ ‫ﺍﹾﻟ‬ @HIŠ@ ójàóÍŽïq@aìóØ@òìa Šòì@æî‡’aŠ@õbÐóÜí‚@ômóåäí@óÜ@òì ‫@))ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺴﻨﱵ‬Zo @ ŽîíàŠóÐò†@óØ@õòíŽïq@æm‹ @oò†@ói@pbØò‡Žïq@çb¹bàŠóÐ @@N(٨)((‫ﺎ ﻭﻋﻀﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺟﺬ‬ ‫ﻭﺳﻨﺔ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﺍﳌﻬﺪﻳﲔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ ﲤﺴﻜﻮﺍ‬

@õ @ aŒóÙ’íƒõ(‫@)ﻃﺎﻟﻮﺕ‬ó@ Ü@”îìó÷@Lp‹ Šòì@Hç@ bÉ@æi@çbicIó@ Ü@õòŠò@ ìbiìi@ãó÷@H‡ÉuI@M٤ Z@óäaì‹i .†‹Ø@HI@ŠójàóÍŽïqóÜ@õìì†bu@óØ@p‹ Šòì@Šó ìì†bu@õóØóÜíu@õ(‫)ﻟﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻷﻋﺼﻢ‬ .(١٥٤/١) : (‫)ﻣﻮﻗﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﺪﻉ‬ @ôäbØóŠò†@ò−Œ@óÜ@Hö@ bÈ@õŠíØ@ôÝ–aìI@óÙäíš@Hó@ ÝîŒónÈíàI@a‹mìì@çbïŽïq@óîüi@MU @òìòìíi@bïu@ôŽõÜ@çb’bq@ãýói@Lo“ïäò†a†H@oŽïi@Ž¶@õaí‚@ômó¼òŠIa†Hõ @ ‹–ói@ôäóóyI @@Nòìò†‹Ø@ìþi@õü‚@õa‹àí @õŠòìbiìiì@o“ïäa†@bïuóiì@p‹ @õŠbäóØì @õûŠ†ói@oŽïäaímbä@õü‚@•bq@†í‚bî@õü‚@”Žïq@ôÙŽïØímŠóq@ïè@Œûq@ôäb÷ŠíÔ@Oó@ maì@MV @óÙäíš@LpbÙi@†bîŒ@üi@ôÜbmói@†í‚bî@pbÙi@ãóØ@Ž¶@ôÙŽïÔóy@oŽïäaímbä@çbnîó’@†í‚@ bî@Lòìómb£ @@@Nòìa‹åŽîŒóia†@òìòìa‹Ø@‘bqíì@ŽôuóiŠbØ@ôØóîaí‚@çóîýóÜ @ÛóïõšŠóè@íÙÜói@LoŽïÜbä@òìóîü‚@õìŒòŠb÷@ìaìóèóÜ@ÚŽïn’@ïè@HI@ŠójàóÍŽïq@Oó@ maì@M٧ @@NpbØbä@ãóØ@ì†bîŒ@Ž¶@ôÙŽïn’@ïèì@LoŽî†@õüi@òìòŠìó @õaí‚óÜ@•ì‹ói@oŽïÜò†


٥

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@çbîòŠbiŠò†@HIŠó@ jàóÍŽïq@aìóØ@çbØóØbš@óåï“Žïq@ôån“îóŽïm@ói@òì

@ @N@(٩)((‫ﻢ‬‫ﻢ ﰒ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮ‬‫@))ﺧﲑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺮﻧـﻲ ﰒ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮ‬ZoŽîíàŠóÐò†

@óàþï÷@ìóÜ@Zóïõnî‹i@ó@  Èbàóu@ì@óåäí@ôÝèó÷@õŠòìbiìi@ómaìóØ @Šóè@La@‹ÙŽïm@ói@ômóîbÄû‹à@üi@ômóîì솊bä@òŠìó @õaí‚@óØ@õóîóåïÔónaŠ @ì@pb@ì@pbØ@ìíàóè@üi@ì@ò@ ìb−í @a‡Äû‹à@ôn’ì‹@ì@pòïÐ@ÿó óÜ@óîüi @ì@oŽî‹Ùi@ò†bïq@oŽî‹äaímò†@ì@òŠbióÜ@ì@ìbï’@ì@ìb−í @Ûóîòìómóä@ì@æŽîí’ @@@N@oŽî‹Ùi@Šóiónò†@Žðq@õŠòìón‚ói @õìòŠ†bîŒ@çaíŽïä@óÜ@ò‡äòìbåàbà@ó@ Èbàóu@ì@óåäí@ôÝèó÷@ñŠòìbi@ìi@òì @‘óØ@Š@ óèòì@L‹@ m@ôäbØòŠòìbiìi@ì@tì‹ @ì@âÔbm@ô䆋Ø@õìòŠ@ãóØ@ì@ç†‹Ø N@òìa‡Žïq@ñü‚@ôÐbà@Ûóîòìómóä@ì@o’@ì @ã@ ói@çbîŠûŒ@ŠbvØóî@ôØóïõä‹ @a†òŒbmì@çüØóÜ@çbîbäaŒ@óîüi@Šóè@ @õìa‹äa†ì@Lòìómû†‹Ø@çbîìþi@a‡ïÙÜó‚@ìbäóÜì@òìa†@ò†ŠóŽïi@óØbq@òŠòìbiìi @L@ òìómòìa†@çbî‹m@ôäbØòŠòìbiìiì@çbàí @ôàýòì@ì@L@ òìbäa†@õŠóóÜ@çbîŠûŒ @@Npóåäíì@çb÷ŠíÔ@õóÜóiói@çì솋Ø@çbïmíÙàò†ì @òìa‹äa†@a†òŠaíi@ãóÜóØ@õóäbØbqì@†ìíói@óØìímŠóq@ìóÜ@ÚŽïØóî @çììŠ@a‡Žïm@çbb÷@ôÙŽîŒaíŽï’@ói@õóÈbàóu@ì@óåäí@ôÝèó÷@õŠòìbiìiì @b–@æi@‡á«I@„Žï’@Œóióîbq@õbäaŒ@õòìa‹äa†@ãó÷@Lòìómòìa‹Ø @ãýói@õóØòŠbióÔ@ðØ@ ìí›i@Žßó óÜ@óØ@LHo @ Žïi@Ž¶@õaí‚@ômó¼òŠIòHµáïrÉÜa @óîòíŽï’@ãói@a†òŠìó @ôØímŠóq@ŠûŒó@ Ü@óîóäaìóÜóØ@L@ òŽïqói@ŠûŒ@õóØóØûŠòìbä ،HI‫ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺮﺑـﺎﺽ ﺑـﻦ ﺳـﺎﺭﻳﺔ‬.(٥٥٥٠)‫ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ‬،(٣٢٩)‫ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ‬،(٤٦٠٧)‫ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ‬-٨ . (٢٥٤٩/١) :‫ ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ‬،(٢٧٣٥/٦) :‫ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬:‫ﻭﺍﻧﻈﺮ‬ . HI‫( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ ﺣﺼﲔ‬٢٣٢٣) ‫ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ‬،‫( ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ‬٣٤٥١) ‫ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬-٩


٦

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@õ‡Žïàí÷ói@ôäa‹Žï Šòìói@ãbnóè@óîüi@Šóè@LòìónŽïia‹Øóä@çììŠ@çaíu @çbï䆋Ø@æ’ûŠ@ìbš@ìa‡ïÙÜó‚@ìbäóÜ@óØbq@òŠòìbiìi@ãó÷@õòìó䆋Øìþi @óØbq@òŠòìbiìi@ãóÜ@ôîaŒòŠb’óä@ŠóióÜ@óîóè@aì@ôÙÜó‚@óÙäíš@LôŽõq @Žôiói@ò@ ìíi@õóØòŠòìbiìiói@ìýóÙŽïm@‹m@ôäíšüi@ìŠòìbiìi@†í‚bî@Lòìa‡îý @a‹àí ì@ç횊ò†@ŽõŠóÜ@ìíàóè@õóåï›åi@”îóàó÷@óØ@LpbÙi@oóè@óØ@õòìó÷ @@NóÙŽïäìíi @ŠóióÜ@béäóm@çbà‹m@ôäbØòŠbØ@ìíàóè@ìòŠbØ@ãó÷óØ@òŠìó @õaí‚óÜ@ãŠbØaìa† @çbäbáÝíà@ô䆋Ø@aŒòŠb’@üi@oŽïi@ÚŽîŠbØüè@ì@oŽïi@ìó÷@õ‡äóàaŒòŠ @@. ‫@ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ‬oŽïäóîói@Žðq@çbî†ìíòì@LçbîóØòŠòìbiìióÜ @æàì@µÉ»c@êjz–ì@êÜe@ôÝÈì@‡á«@båïjä@ôÝÈ@âÝì@a@ôÝ–ì @@Næî‡Üa@ãíî@¶g@çbyhi@âéÉjm @@ @@ @@‹Žï Šòì ÛQTRV@O@ãóØóî@õ†b»@O@RX@ó¿ó’@Žô @@ŒRPPU@O@Œíàóm@O@U@ŠójàaŠói @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@


٧

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi @@

 @@熋Ø@•óÙ“Žïq . ‫ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻧﱯ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ‬ @õbäaŒ@çbàa‹i@óØ@†‹Ø@ãómŠíØ@ó‚‹äói@òŠòìbiìi@ìó÷@õb’bàóm@Za‡äb’bqóÜ @ônïi@e @ í òì@Lòìómòìì†@ ‹Ø@õüØ@Hµ @ áïrÉÜa@b–@æi@‡á«@I@„ @ Žï’@ŒŠói@óîbq @ó@ Èbàóu@ì@óåäí@ôÝèó÷@õŠòìbiì @ i@õòìó䆋Ø@çìì@Š@óØ@âïåïi@Lãìí@ i@õìíàóè @òì@LôäbØómbÑïììbä@ì@ @òŠìó @õaí‚@ônŠóqaíƒØóî@Zô @ äbØòŠaíi@óÜ@õü‚@ónŽî‹ ò† @õˆû@Š@ì@çaŠójàóÍŽïqì@çbØóØìímŠóq@ì@ @çbØón“î‹Ð@ói@çbåŽïèŠòìbi@ZôäbØòŠaíióÜ @õ†ìí@ì@òìómû†‹ØüØ@ôäa@íu@ônaŠóiòì@Lõ @ Šó’@ì‹Žï‚@Šò†óÔ@íõîaì† @ó@ Ü@oŽïi@ônîíŽïq@Ú@ ŽïäbáÝíà@ìíàóè@ì@ @oäaŒ@ôibmíÔ@óØ@õòìó÷@òì@Lòìì‡äbîó  @ì@ @ôäaŠójàóÍŽïq@ì@ @ôäbØóØìí@ mŠóq@ì@ô @ äbØón“î‹Ð@ì@ò@ Šìó @õaí‚@ói@ôäbåŽïèŠòìbi @ŠûŒ@a‡“îóàó÷@ÿó óÜ@Lòìì@ †‹Ø@ðbi@õŠó’@ì@õ‹Žï‚@Šò†óÔ@ì@ôîaì†@õˆûŠ @ðbi@ì@ô @ Übq@ó@ ïõnŽîìa†@oŽïióè@òìòŠòìbiìiói@çbï@ õ‡äòíîóq@ó@ Ø@‹m@õ†ìí @L@ oŽîìóØóä@oò†@a†Šòìbiìi@óÜ@ì@ a‹äa†@ôØìí@ mŠóq@ŠûŒóÜ@óîóäaìóÜ@óØ@Lòìì†‹Ø @óiòì@LpbÙi@†bîŒ@ô @ móîa‡ïè@ì@oäaŒ@òì@Lò@ ìóma‡i@õóØbš@ôn’a†bq@òŠìó @õaí‚ @òì@Lçbäbá@ Ýíàói@oŽïäóîói@†ìí@ @õ‹m@ôäbØòìa‹äa†@ìíàóè@ìóîóÙÝïàbä@ãó÷@õüè @õý@üi@ŠóØŒaìóäbi@LŠò†@póîa‡ïè@õŠóØ@ôîbáåŽî@Šói@pbÙi@çb¹bîa‹i@ìíàóè@ìóáŽï÷ ‫ ﻭﺻﻠىﺎﷲ‬،ó@ Ùîä@ì@ òŠóïi@ìó÷@Šóè@Lôîbå’û@Š@ìbš@ì@oäaŒ@ŠóóÜ@òŠìó @õaí‚ @ . ‫ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ‬

@@¶bÉm@a@¶g@ÕÑÜa@êïÝ¿@êÜbÔ @@Ha@ê«bI@Œbi@æi@a‡jÈ@æi@îÉÜa‡jÈ @ †b’Šfiaì@òíȇÜaì@öbnÐýaì@óïáÝÉÜa@tízjÜa@paŠa†ý@ãbÉÜa@ï÷‹Üa


٨

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@@Šóäa†@ðØó“Žïq âïy‹Üa@漋Üa@a@âi

‫ ﻭﺃﺷﻬﺪ‬،‫ ﻭﻻ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺎﳌﲔ‬،‫ ﻭﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ‬،‫ﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ‬  ‫ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭ‬ ‫ ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃ ﹼﻥ ﳏﻤـﺪﹰﺍ ﻋﺒـﺪﻩ‬،‫ﺃﻥ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳊﻖ ﺍﳌﺒﲔ‬ ‫ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ‬،‫ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺧﺎﰎ ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ ﻭﺇﻣﺎﻡ ﺍﳌﺘﻘﲔ‬ .‫ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ @òì솊bä@@õHI‡@  á«@õóØòŠójàóÍŽïq@òŠìó @õaí‚@Za‡äb’bqóÜ @ìaìó“Žïqòì@Lç@ béïu@ìíàóè@üi@pó¼ò@Š@ìŒü@íØòì@oa@Š@ôåî†@íõîbáåŽîŠói @ìó÷@õüèói@LçbÙ@ Üó‚@ìíàóè@ü@ i@çbèŠíi@ìó@ Üóiòì@Lç@ bîbäaŒ@üi@Ö’óàŠó @ìíàóè@òŠìó @õaí‚@póåä@í@ì@çb÷ŠíÔ@óÜ@òíîŒóia†@ìó÷@Šó@üi@õòìó÷ì @õŒb@Øbš@ì@õìaŠŒóàa†@ì@çbØò‡äói@õ‡äòìòˆŠói@óØ@òìómû†@ ‹Ø@çìì@Š@ôÙŽïn’ @Ûbš@õòìò†‹Ø@ì@oaŠ@õŠòìbi@ìi@óÜ@a‡äbîbïä†@ì@æ@ î†@óÜ@oŽïia‡Žïm@ôäbïÜby @fuói@õóØòìómóä@@HI@ŠójàóÍŽïq@LŒ@ Šói@ôia†b÷@ì@çaíu@ôn’ìòŠ@ì @ÚŽïóØ@ïè@LóØbäììŠ@ˆû@Š@íØòì@õìó’@Ûbq@ôr@ôØóîbŽî@Š@ŠóóÜ@òín“Žïè @óØ@õóîòìómóä@ìó÷@òì@Lo @ Žïióä@ìíš@ìbäóÜ@ôÙŽïóØ@béäóm@pa†bäý@õ@ŽðÜ @óØ@´“îû@Š@ón’@ãó÷@ŠóóÜ@ìòìóîa†@HI@ç@ bîóØòŠójàóÍŽïq@ìaí‚@ôàłòì @õóäaìó÷@ì@çaìí@ mìóØ@æŽîí’ì@çłòìbè@óÜ@çìíiìa‹Ø@o슆@æî @ ’bi@”ïäbàó÷ @póÉîŠó’@ô䆋Ø@fuóifuói@çbnóè@Lçìí@ mìóØ@çbïåŽîí’@óØbš@ói @ói@p‹ @ŽðÜ@çbïqóÔ@LòìóîóØómóåäí@ói@p‹ @çbïnò†òì@LõóØbbîì @ìói@çìíi@çbàó÷@Lòìóiò†ó÷@ì@ @o’ìò@Š@ö@´ @ Šóq@ì@Šòìbiì@ iói@çbïäbØójÜóØ @oŽïäóîó bä@fq@çbïäbîŒ@Lça‹Ù’b÷@×óy@ŠóóÜ@ãaìò†Šói@aìóØ@õóÜóàüØ


٩

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@ìó÷@bmóè@pbÙi@çbîóäaìó›Žïq@†í‚@bî@pbÙi@çbî@Šü’@Šó@oŽîìóïi@õòìó÷ @@N@çòŒaíŽï’@ãói@çbàó÷@oŽî†@póàbïÔ@óØ@õòˆûŠ @ói@Læ@ îû@Šò†@çaìó÷@õŠaìóåŽîí’@ŠóóÜ@M@aí‚@üi@‘bqí@M@óáŽï÷@òìJ @ón’@ãó÷@Læ@ î‹ ò†Šòì@ôîbáåŽî@Š@póåä@í@ì@çb÷ŠíÔói@çbîóØón“rÜbq@óäbîˆ @íØòìòì@Lò@ Šìó @õaí‚@ôäbØó““‚ói@ô䆋Ùbi@íØòì@µŽïÜò† @@@N@oŽïi@ŠóóÜ@ôÙŽïäbáÝíà@ìíàóè@ónîíŽïq@óØ@õòìó÷@õòìó䆋ÙäììŠ @pbÙi@ìaŠŒóàa†@çb¹bØóäbáÝíà@a‹i@ìóáŽï÷@óØ@òŠìó @õaí‚@óÜ@æîŠbØaìa† @çbáïîòŒói@òìóîü‚@ôäóîýóÜòì@La‡mó@ àbïÔ@ìbïäì†@ôäbîˆ@óÜ@ìaŠŒóàa†@õómìì@ói @@N@òŠó“‚ói@ìó÷@Šóè@oŽï“‚óji@fq @ôÙÜó‚@õìì@ ŒòŠb÷@õŠüuìaŠüu@íõŒaìbïuì@ómóibi@ãó÷@ôä‹ @ŠóióÜ@òìJ @ì@ @óåäí@@ôÝèó÷@õ@Šòìbiìi@M@çbàóØòŠòìbiì@ i@óØ@ìíi@•ü‚@âŽïq@a‡ïŽïm @õaí‚ó@i@çbåŽïè@Šòìbi@óÜ@óïõnî‹i@óØ@âìí@ åi@ómŠíØ@òŒaíŽï’@ãói@M@óÈbàóu @Šò†óÔ@ì@ôîaì†@õˆû@Š@ì@ôäaŠójàóÍŽïq@íõäbØóØìí@ mŠóq@ì@ôäbØón“î‹Ð@ìòŠìó  @oŽïi@ìó÷@õìì@Š@ŠóióÜ@béäóm@ó@ n’@ãó÷@òŠìó @õaí‚@óÜ@ãŠbØaìa†@Lõ@Šó’@ì‹Žï‚ @@N@ôäbØò‡äói@üi@oŽïi@”‚ói@†ìí@ì@õóØóïõ‡äóàaŒòŠ@ÿó óÜ@oŽïi@ìb−í @ì @@ @@ @@ @@ @@ @@


١٠

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@ @@çbàŠòìbiìi

@íõäbØón“î‹Ð@ìòŠìó @õaí‚ói@óäbåŽïèŠòìbi@ZçbàŠòìbiìiJ N@õŠó’@ì‹Žï‚@Šò†óÔ@íõîaì†@õˆûŠ@íõäaŠójàóÍŽïq@íõäbØóØìímŠóq @ìó÷@Šóè@Zómaì@Lò@ Šìó @õaí‚@ônŽîŠb †ŠòìŠóqói@ZµåŽïèò†ŠòìbiJ @”ï÷@ìíàóè@õŠóåŽî@ŠíÜóè@õŠa‡äòìb‚@õŠóÙn슆@õŠb †ŠòìŠóq @@N@óîòŠòìóäìíi@ãó÷@ôäbØòŠbØì @õìaŠóq@ìó÷@Šóè@Zó@ maì@LòŠìó @õaí‚@ônŽîìaŠóq@ói@ZµåŽïèò†Šòìbi@òìJ @@N@æÜóšìíq@ì@ÿbmói@ìóÜ@óu@õ‹m@ôÙŽîìaŠóq@ìíàóè@ìóånŠóq@ôäbîb’ìóÔóy

@@N@òŠìó @õaí‚@ôäbØómbÑï@ì@ìbäói@ZµåŽïèò†ŠòìbiòìJ @@N@óîóè@ôäbØòŒŠói@òìaìóm@ómbÑï@ì@çaíu@òìbä@òŠìó @õaí‚@Zómaì @ïè@ómaì@Za@†óäbn’@ãóÜ@òŠìó @õaí‚@ôîbéäómì@Ûbmói@Zµ @ åŽïèò†Šòìbi@òìJ @ó@ ä@òì@La‡õnŽîìaŠóq@óÜ@óä@ò@ ì@La@‡õnŽîŠb †ŠòìŠóq@óÜ@ó@ ä@óïõä@ô’óiìbè ‫ﺎ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ﺽ‬ ِ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﹾﻟﹶﺄ‬‫ﺕ ﻭ‬ ِ ‫ﺍ‬‫ﺎﻭ‬‫ﺴﻤ‬  ‫ﺏ ﺍﻟ‬  ‫ﺭ‬ @}@Zo @ ŽîíàŠóÐò†@òŠìó @õaí‚@La@‡ïäbØómbÑï@ììbäóÜ  ‫ ﹶﻟﻪ‬‫ﻌ ﹶﻠﻢ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻫ ﹾﻞ‬ ‫ﺩِﺗ ِﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﺮ ِﻟ ِﻌﺒ‬ ‫ﺻ ﹶﻄِﺒ‬  ‫ﺍ‬‫ﻩ ﻭ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ ﻓﹶﺎ‬‫ﻬﻤ‬ ‫ﻨ‬‫ﻴ‬ ‫ﺑ‬ @@@@@.[٦٥ :‫ﺎ{@]ﻣﺮﱘ‬ً‫ﺳ ِﻤﻴ‬

@óÜ@õòìó÷@ì@õìòŒ@ì@çbØóäbb÷@õŠb †ŠòìŠóq@òŠìó @õaí‚@Z@ómaì @óÜ@ói@ãaìò†Šói@ì@ónŠóri@òŠìó @õaí‚@HI@‡á«@õó÷@üm@Lóîa‡äbïäaíŽïä @oŽïióè@ô’ó@ iìbè@ìòíŽï’ìbè@òŠìó @õaí‚@oïäaŒò†@bîb÷@La‡ïånŠóq @@N@_óî@HaI@óØ@a‡îóØòìbäóÜ ‫ﻡ ﻻ‬ ‫ـﻮ‬‫ﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻴ‬ ‫ـ‬‫ﻮ ﺍﹾﻟﺤ‬ ‫ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﻫ‬ ‫ﻪ ﻻ ِﺇﹶﻟ‬ ‫@}@ﺍﻟ ﱠﻠ‬Zò@ Šìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbàŠòìbiòì@J ‫ ِﺇﻟﱠﺎ ِﺑِﺈ ﹾﺫِﻧ ِﻪ‬‫ﺪﻩ‬ ‫ﻨ‬ ‫ ِﻋ‬‫ﺸ ﹶﻔﻊ‬  ‫ﻳ‬ ‫ﻦ ﺫﹶﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻱ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺽ‬ ِ ‫ﺭ‬ ‫ﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ﺕ‬ ِ ‫ﺍ‬‫ﺎﻭ‬‫ﺴﻤ‬  ‫ﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟ‬‫ ﻣ‬‫ ﹶﻟﻪ‬‫ﻮﻡ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﻻ‬‫ﻨﺔﹲ ﻭ‬‫ ِﺳ‬‫ﺬﹸﻩ‬‫ﺗ ﹾﺄﺧ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻴ‬‫ﺮﺳِـ‬ ‫ﻊ ﹸﻛ‬ ‫ﻭﺳِـ‬ ‫ﺎ َﺀ‬‫ﺎ ﺷ‬‫ﻦ ِﻋ ﹾﻠ ِﻤ ِﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ِﺑﻤ‬ ‫ﻲ ٍﺀ ِﻣ‬ ‫ﺸ‬  ‫ﺤِﻴﻄﹸﻮ ﹶﻥ ِﺑ‬‫ﻻ ﻳ‬‫ﻢ ﻭ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺧ ﹾﻠ ﹶﻔ‬ ‫ﺎ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻳﺪِﻳ ِﻬ‬‫ﻦ ﹶﺃ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻣ‬‫ﻌ ﹶﻠﻢ‬ ‫ﻳ‬  ‫ﻌ ِﻠ‬ ‫ﻮ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻭﻫ‬ ‫ﺎ‬‫ﻬﻤ‬ ‫ﻩ ِﺣ ﹾﻔ ﹸﻈ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﻳﺆ‬ ‫ﻻ‬‫ﺽ ﻭ‬  ‫ﺭ‬ ‫ﺍﹾﻟﹶﺄ‬‫ﺕ ﻭ‬ ِ ‫ﺍ‬‫ﺎﻭ‬‫ﺴﻤ‬  ‫ﺍﻟ‬ @@. [٢٥٥ :‫ﻢ{@]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‬ ‫ﻌﻈِﻴ‬ ‫ﻲ ﺍﹾﻟ‬


١١

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@óïõä@×óy@õ‹m@ôÙŽîìaŠóq@ïè@óØ@óîóîaí‚@ìó÷@òŠìó @õaí‚@Z@ómaì

@õŠóåŽîŠìí@ Üóè@ìòìì‡@ åîŒ@ãaìò†Šói@óØ@ìóÜ@óu@oŽïi@´Šóq@ôäóîb@’@óØ @óÜ@ôšŠóè@Læ@ mìóÙŽïÜìó‚óä@òìómbjîò†@òŒìóäòì@óä@LóîòŠòìóäìíi@ãó÷ @pbÙi@bÙm@oŽïäaíni@óîóè@fØ@Ló@ îaí‚@ôÙÜíà@õìíàóè@óîa‡îìòŒ@ì@çbØóäbb÷ @ì@ìím@bèa†@ô @ šŠóè@Lo @ Žïióä@õü‚@ôäa‡Žïq@bŽî@Šói@béäóm@òŠìó @õaí‚@õýóÜ @õŠìò†@æäaímbä@ça@ìó÷òì@Lo @ ŽïäaŒò†@õìíàóè@ônŽïäbØòìa‹Ùn슆@õì솋iaŠ @Lo @ Žïióä@õü‚@ônîìói@béäóm@æäaïi@ì@çò‡i@òŠìó @õaí‚@ô @ näaŒ@óÜ@ÚŽïn’ @Lõ @ ìòŒì@çbØóäbb÷@ôäaìa‹Ð@ói@óäaìa‹Ð@ŠûŒ@òŠìó @õaí‚@ôŠíØòì @Šóè@òì@Lõ @ ýóÜ@óïõä@‘ŠíÔ@ì@pbØbä@póyŠbä@òŠìó @õaí‚@çbïånaŠbqòì @‘óØ@ìíàóè@óÜ@òì@Lô @ äbØòìò†‹Øì@pbÑï@ììbä@öõ @ ü‚@õ†í‚@òŒŠói@ìó÷ @@N@ò‹mòŠìó  ‫ﻮ‬ ‫ـ‬‫ﺩ ِﺓ ﻫ‬ ‫ﺎ‬‫ﺸﻬ‬  ‫ﺍﻟ‬‫ﺐ ﻭ‬ ِ ‫ﻴ‬ ‫ﻐ‬ ‫ ﺍﹾﻟ‬‫ﺎِﻟﻢ‬‫ﻮ ﻋ‬ ‫ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﻫ‬ ‫ﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻻ ِﺇﹶﻟ‬ ‫ﻮ ﺍﻟ ﱠﻠ‬ ‫@}ﻫ‬Zó@ Ø@óîaì@çbàŠòìbi@ò@ ì@J ‫ﻴ ِﻤﻦ‬ ‫ـ‬‫ﻤﻬ‬ ‫ ﺍﹾﻟ‬‫ﺆ ِﻣﻦ‬ ‫ـ‬‫ﻡ ﺍﹾﻟﻤ‬ ‫ﻼ‬‫ﺱ ﺍﻟﺴ‬  ‫ﻭ‬‫ﻚ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺪ‬  ‫ﻤ ِﻠ‬ ‫ﻮ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﻫ‬ ‫ﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻻ ِﺇﹶﻟ‬ ‫ﻮ ﺍﻟ ﱠﻠ‬ ‫ﻢ ﻫ‬ ‫ﺮﺣِﻴ‬ ‫ ﺍﻟ‬‫ﻤﻦ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺭ ﻟﹶـ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺼ‬  ‫ـ‬‫ ﺍﹾﻟﻤ‬‫ـﺎ ِﺭﺉ‬‫ ﺍﹾﻟﺒ‬‫ﺎِﻟﻖ‬‫ﻪ ﺍﹾﻟﺨ‬ ‫ﻮ ﺍﻟ ﱠﻠ‬ ‫ﺸ ِﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ ﻫ‬  ‫ﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ﻋﻤ‬ ‫ﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺒﺮ‬‫ﺘ ﹶﻜ‬‫ﺭ ﺍﹾﻟﻤ‬ ‫ﺎ‬‫ﺠﺒ‬  ‫ﺰ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻌﺰِﻳ‬ ‫ﺍﹾﻟ‬ .[٢٤-٢٢ :‫ﻢ{@]ﺍﳊﺸﺮ‬  ‫ﺤﻜِﻴ‬  ‫ﺍﹾﻟ‬

‫ﺰ‬ ‫ﻌﺰِﻳ‬ ‫ﻮ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻭﻫ‬ ‫ﺽ‬ ِ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﹾﻟﹶﺄ‬‫ﺕ ﻭ‬ ِ ‫ﺍ‬‫ﺎﻭ‬‫ﺴﻤ‬  ‫ﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟ‬‫ ﻣ‬‫ ﹶﻟﻪ‬‫ﺒﺢ‬‫ﺴ‬  ‫ﻰ ﻳ‬‫ﺴﻨ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﺎ ُﺀ ﺍﹾﻟ‬‫ﺳﻤ‬ ‫ﺍﹾﻟﹶﺄ‬

@óïõä@×óy@õ‹m@ôÙŽîìaŠóq@ïè@óØ@óîóîaí‚@ìó÷@òŠìó @õaí‚@Z@ómaì @ôåŽïéä@ón’@õbäaŒ@óØ@Lò@ Šìó @õaí‚@óÜ@óu@oŽïi@´Šóq@ôäbîb’@óØ @ìó÷@òŠìó @õaí‚@òì@Ló@ ïõîòŒóiì@âyò@Š@ìŒüói@ìó÷@Šóè@óØ@óäbØa‹Ù’b÷ì @oŽïi@´Šóq@ôäbîb’@óØ@óïõä@×óy@õ‹m@ôÙ@ŽîìaŠóq@ïè@óØ@óîóîaí‚ @ãóØ@ìíàóè@óÜ@óØbq@ìòŠòìóäìí@ i@ìíàóè@õŠa‡äòìb‚@óØ@òŠìó @õaí‚@óÜ@óu @òì@Lp @ bÙi@ŽðÜ@çbïàón@óØ@õòìóÜ@çìíi@ìaŠŽîŠbq@ôÙÜó‚@òì@LÛóïõŠíØì @òì@Lç@ bîüi@ôäbØòïvÈíà@ô䆋Ø@a‹Ù’b÷@ói@óäaŠójàóÍŽïq@õŠóäa†@oaŠói


١٢

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@ìŠa‡młóò†@ì@ÿaŒòì@Lç@ bîŠóóÜ@ò‹Žî†ìbš@ìòìóïõäbØò‡@ äói@Šóói@óîò†bàb÷ @ãóØ@ìíàóè@ob÷óÜ@óîòŠìó @òì@ Lô @ äbØòìa‹Ùn슆@ìíàóè@Šóói@óîbäaímói

@óØ@õóäbn’@ìóÜ@òŠìó @õaí‚@üi@õ†Šó @fi@ì@Ûbq@ LÛ@ óïõŠa†óØóÜ@íõŠíØì @óØ@óîóîaí‚@ìó÷@òŠìó @õaí‚@òì@Lò@ Šìó @õaí‚@üi@•óiìbè@ói@çóÙîò† @Lo @ Žïi@ŽðÜ@ônîì@óØ@óÙŽïn’@ìíàóè@õŠóåŽïèa†@ì@çìíi@óäbå@ Žïè@ìŠóÙn슆 @õìbä@ôšŠóè@LônŽïäbØòìa‹Ùn슆@õòíŽï’@ôäìíi@óäbåŽïè@ì@”ŽïØóåŽîìòì @óîa‡îìòŒì@çbØóäbb÷@óÜ@ôšŠóèòì@Ló@ îòŠìó @õaí‚@üi@õìíàóè@óîóè@çaíu @Šóè@Ló@ Ô@ôäbàŒ@ói@çbî@ÿby@ôäbàŒ@ói@ç‹ ò†a@Š@Ûbq@ói@òŠìó @õaí‚@ìíàóè @ N@óîfuói@ŠbØ@ì@płóò†@ói@ìó÷ @@Zóîóè@õìòŒ@ì@çbØóäbb÷@ôÙÜíà@òŠìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òì@J ‫ﺍﻧـﹰﺎ‬‫ﻢ ﹸﺫ ﹾﻛﺮ‬ ‫ﻬ‬‫ﻭﺟ‬ ‫ﺰ‬ ‫ﻭ ﻳ‬ ‫ﺭ ﹶﺃ‬ ‫ﺎ ُﺀ ﺍﻟ ﱡﺬﻛﹸﻮ‬‫ﻳﺸ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻤ‬ ‫ ِﻟ‬‫ﻬﺐ‬ ‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ‫ﺎﺛﹰﺎ‬‫ﺎ ُﺀ ِﺇﻧ‬‫ﻳﺸ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻤ‬ ‫ ِﻟ‬‫ﻬﺐ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺎ ُﺀ‬‫ﻳﺸ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻣ‬‫ﺨﻠﹸﻖ‬  ‫ﻳ‬@}@ .[٥٠-٤٩ :‫{@]ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ‬‫ ﹶﻗﺪِﻳﺮ‬‫ﻋﻠِﻴﻢ‬ ‫ﻧﻪ‬‫ﻋﻘِﻴﻤﹰﺎ ِﺇ‬ ‫ﺎ ُﺀ‬‫ﻳﺸ‬ ‫ﻦ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﻌﻞﹸ‬ ‫ﺠ‬  ‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ‫ﺎﺛﹰﺎ‬‫ﻭِﺇﻧ‬

@Ø@õü‚@ônîìói@LpbØò†@ôn슆@oŽïióè@ô @ šóÜ@ônîì@òŠìó @õaí‚@Z@ómaì

@LoŽï“‚óiò†@Žðq@çbî@ŠíØ@†í‚@bî@LoŽïj@ŽïÜ@ônîì@ó@ Ø@ÚŽïóØŠóè@ói@oŽï“‚óiò† @oŽï“‚óibä@Øóä@ŠíØóä@oŽïi@ŽðÝõnîì@LoŽï“‚óiò†@fq@çbï›Ø@ìŠíØ@†í‚bî @@N@a‡ÙŽïn’@ìíàóè@Šóói@ómłóò†ói@ìbäaŒ@òŠìó @õaí‚@ônaŠói@Lçbîfq

@ @@ZòŠìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ ‫ﻕ‬  ‫ﺯ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻂﹸ ﺍﻟ‬‫ﺒﺴ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺽ‬ ِ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﹾﻟﹶﺄ‬‫ﺕ ﻭ‬ ِ ‫ﺍ‬‫ﺎﻭ‬‫ﺴﻤ‬  ‫ ﺍﻟ‬‫ﻣﻘﹶﺎﻟِﻴﺪ‬ ‫ ﹶﻟﻪ‬‫ﺼﲑ‬ ِ ‫ﺒ‬‫ﻊ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺴﻤِﻴ‬  ‫ﻮ ﺍﻟ‬ ‫ﻭﻫ‬ ٌ‫ﻲﺀ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﺲ ﹶﻛ ِﻤ ﹾﺜ ِﻠ ِﻪ‬  ‫ﻴ‬ ‫}@ﹶﻟ‬ .[١٢ :‫{@]ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ‬‫ﻋﻠِﻴﻢ‬ ‫ﻲ ٍﺀ‬  ‫ﺷ‬ ‫ ِﺑ ﹸﻜ ﱢﻞ‬‫ﻧﻪ‬‫ ِﺇ‬‫ﻳ ﹾﻘ ِﺪﺭ‬‫ﻭ‬ ‫ﺎ ُﺀ‬‫ﻳﺸ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻤ‬ ‫ِﻟ‬ @ì@Š@ óïi@òŠìó @õaí‚@ò@ ì@Lo @ Žïšbä@òŠìó @õaí‚@óÜ@ÚŽïn’@ïè@Z@ómaì @ìóåŽîŒó‚@Ló@ ïõåŽïéä@ìa‹Ù’b÷ì@Ûí›i@ìòŠìó @ôÙŽïn’@ìíàóè@õŠóåïi @üi@Lò@ ìó÷@ônò†ói@ìòìó÷@ôÙÜíà@õìíàóè@õìòŒ@ì@çbØóäbb÷@ôäbØóÝïÝØ


١٣

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@”ïÙŽïóØ@Šóè@üi@òì@Lpb@Øò†@çaìa‹Ð@õŒû@Š@oŽïi@ŽðÜ@ônîì@óØ@ÚŽïóØ@Šóè @ói@óîbäaŒ@òŠìó @õaí‚@ôna@Šói@Lp @ bØò†@Úóm@õ@@ŽðÜ@oŽïi@ŽðÜ@ônîì@óØ @@N@ÚŽïn’@ìíàóè ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠـ ِﻪ‬ ‫ﺽ ِﺇﻟﱠﺎ‬ ِ ‫ﺭ‬ ‫ﺑ ٍﺔ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ‬‫ﺍ‬‫ﻦ ﺩ‬ ‫ﺎ ِﻣ‬‫ﻭﻣ‬ @}@Zò@ Šìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbàŠòìbiòìJ ٍ ‫ِﺒ‬‫ﺏ ﻣ‬ ٍ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﹸﻛ ﱞﻞ ﻓِﻲ ِﻛﺘ‬‫ﻋﻬ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺘ‬‫ﺴ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺎ‬‫ﺮﻫ‬ ‫ﺘ ﹶﻘ‬‫ﺴ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﻌ ﹶﻠﻢ‬ ‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ‫ﺎ‬‫ﺯ ﹸﻗﻬ‬ ‫ِﺭ‬ .[٦ :‫ﲔ{@]ﻫﻮﺩ‬

@õaí‚@þï@ ÷@õìòŒ@õììŠ@ŠóóÜ@óïõä@ÚŽîŠóióÜ@çbï ì@Žßòˆb÷@ïè@Z@ómaì @ôåŽîí’@oŽïäaŒò†@òì@Ló@ îòŠìó @õaí‚@õý@çbîŒûŠ@öpa†ò†@õŒûŠ@òŠìó  @Ló@ îeíØ@ô“ï䆋à@ì@´“îû@Š@ôåŽîí’@Lì@ @óîeíØ@ôäìíifuón“ïä@ì@òìóäbà @@N@çìa‹ìíä@a†@(‫@)ﻟﻮﺡ ﺍﶈﻔﻮﻅ‬óÜ@óäbn’@ãó÷@ìíàóè @ @@ZòŠìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ ‫ﻂ‬ ُ ‫ﺴ ُﻘ‬ ْ ‫ﺤ ِﺮ َوﻣَﺎ َﺗ‬ ْ ‫ﺐ ﻻ َﻳ ْﻌَﻠ ُﻤﻬَﺎ ِإﻟﱠﺎ ُه َﻮ َو َﻳ ْﻌَﻠ ُﻢ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺒ ﱢﺮ وَا ْﻟ َﺒ‬ ِ ‫ﺢ ا ْﻟ َﻐ ْﻴ‬ ُ ‫ﻋ ْﻨ َﺪ ُﻩ َﻣﻔَﺎ ِﺗ‬ ِ ‫}@ َو‬ ‫ﺲ ِإﱠﻟ ﺎ ِﻓ ﻲ‬ ٍ ‫ﺐ وَﻻ َﻳ ﺎ ِﺑ‬ ٍ ‫ﻃ‬ ْ ‫ض وَﻻ َر‬ ِ ‫ت ا ْﻟ َﺄ ْر‬ ِ ‫ﻇُﻠ َﻤ ﺎ‬ ُ ‫ﺣ ﱠﺒ ٍﺔ ِﻓ ﻲ‬ َ ‫ﻦ َو َر َﻗ ٍﺔ ِإﻟﱠﺎ َﻳ ْﻌَﻠ ُﻤﻬَﺎ وَﻻ‬ ْ ‫ِﻣ‬ ٍ ‫ِآﺘَﺎ‬ @@.[٥٩:‫ب ُﻣﺒِﻴ ٍﻦ{@]ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ‬

@ïèì@ @ó@ îòŠìó @õaí‚@õý@çbØóî@ô @ åŽïéä@ì@kîóÌ@õŠbïäaŒ@ôÝïÝØ@Z@ómaì@

@a†@çbØbîŠò†@ì@ô @ äbÙ’ìì@óÜ@õòìó÷òì@Lo @ Žïióä@õü‚@béäóm@oŽïäaîbä@ÚŽïóØ @õaí‚@þï@ ÷@o @ ŽîŠòìbä@@ÚŽîŠa†@ïè@õ @ ýó ò@ ì@Ló@ îóè@õìíàóè@ói@õŠbïäaŒ@óîóè @ÛóîóÝŽîìóäa†@ïèòì@Ló@ îóè@õóØóåîŠòì@ôåŽîí’@ì@pbØ@ó@i@õŠbïäaŒ@òŠìó  @ó@ Ü@óäbàó÷@ìíàóè@þï@ ÷@Ú’ì@†í‚bî@Šóm@†í‚bî@õìòŒ@‹Žîˆ@ôÙîŠbm@óÜ@óïõä N@òìómóäìa‹ìíä@a†(‫)ﻟﻮﺡ ﺍﶈﻔﻮﻅ‬ @ @ZòŠìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ ‫ﺎﺫﹶﺍ‬‫ ﻣ‬‫ﻧ ﹾﻔﺲ‬ ‫ﺪﺭِﻱ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ﺎ ِﻡ‬‫ﺭﺣ‬ ‫ﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ‬‫ﻢ ﻣ‬ ‫ﻌ ﹶﻠ‬ ‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ‫ﺚ‬ ‫ﻴ ﹶ‬ ‫ﻐ‬ ‫ﺰﻝﹸ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻨ‬‫ﻭﻳ‬ ‫ﻋ ِﺔ‬ ‫ﺎ‬‫ ﺍﻟﺴ‬‫ ِﻋ ﹾﻠﻢ‬‫ﺪﻩ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻪ ِﻋ‬ ‫}@ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ‬ @@.[٣٤ :‫{@]ﻟﻘﻤﺎﻥ‬‫ﺧِﺒﲑ‬ ‫ﻋﻠِﻴﻢ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺕ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ‬  ‫ﻮ‬‫ﺗﻤ‬ ‫ﺽ‬ ٍ ‫ﺭ‬ ‫ﻱ ﹶﺃ‬  ‫ ِﺑﹶﺄ‬‫ﻧ ﹾﻔﺲ‬ ‫ﺪﺭِﻱ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ ﻏﹶﺪﹰﺍ‬‫ﺴﺐ‬ ِ ‫ﺗ ﹾﻜ‬


١٤

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@õü‚@Šóè@ìóîòŠìó @õaí‚@õý@póàbïÔ@ôåmbè@ôäbØóïõŠbïäaŒ@Z@ómaì

@oŽïäaŒò†@õü‚@Šóè@òì@LoŽïäaŒò†@ @æîŠbi@çaŠbi@ômbØ@õü‚@Šóè@òì@LoŽïäaîò† @òì@Lt @ a‹‚@†í‚bî@ó’bi@L@ Ø@†í‚bî@òŠíØ@bîb÷@óîa‡mò‹Ðb÷@ô¼ò@Š@óÜ@õòìó÷ @òì@Lo @ Žïiò†@ôš@ô’ìí@ m@ì@oŽïåŽî†@oò†ói@ô @ š@õój@oŽïäaŒbä@ÚŽïÐóä@ïè @ôna@Šói@Lo @ Žïióä@òŠìó @õaí‚@béäóm@oŽî‹àò†@a‡ŽîíØ@óÜ@oŽïäaŒbä@ÚŽïÐóä@ïè @@N@òió‚@ì@bäaŒ@òŠìó @õaí‚ @ŽðÜ@ônîì@óØ@õòìói@pbØò†@óÔ@òŠìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ . [١٦٤:‫ﷲ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﻜﻠﻴﻤﹰﺎ{]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ُ ‫ﻢ ﺍ‬ ‫@}ﻭﻛ ﹼﻠ‬ZoŽîíi@ôäüš@ì@oŽîìóïi@óØ@ÚŽïmbØ@Šóè@oŽïi

@@NóåïÔónaŠ@ôÙŽï䆋Ø@óÔHI†‹Ø@ôíà@ÿó óÜ@õóÔ@òŠìó @õaí‚@Z@ómaì

@@N@[١٤٣ :‫{@]ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ‬‫ﺑﻪ‬‫ﺭ‬ ‫ﻤﻪ‬ ‫ﻭ ﹶﻛ ﱠﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﻰ ِﻟﻤِﻴﻘﹶﺎِﺗﻨ‬‫ﻮﺳ‬‫ﺎﺀ ﻣ‬‫ﺎ ﺟ‬‫ﻭﹶﻟﻤ‬ }@ZoŽîíàŠóÐò†@òì@ @òŠìó @õaí‚@ì@ @pbè@a@†ìa‹Ø@õŠbî†@ômbØ@óÜ@HI@ô @ íà@ÚŽïmbØ@Z@ómaì @@N@†‹Ø@a‡Üó óÜ@õóÔ . [٥٢ :‫ﺎ{@] ﻣﺮﱘ‬‫ﺠﻴ‬ ِ ‫ﻧ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑﻨ‬‫ﺮ‬ ‫ﻭ ﹶﻗ‬ ‫ﻤ ِﻦ‬ ‫ﻳ‬‫ﺐ ﺍﻟﻄﱡﻮ ِﺭ ﺍﹾﻟﹶﺄ‬ ِ ‫ﺎِﻧ‬‫ ﻣِﻦ ﺟ‬‫ﺎﻩ‬‫ﻳﻨ‬‫ﺩ‬ ‫ﺎ‬‫ﻭﻧ‬ }@Z@oŽîíàŠóÐò†@òì

@ôna@Š@õýóÜ@†‹Ø@ÿó óÜ@çbàóÔì@HI@†@ ‹Ø@çbà@HôíàI@ôäbi@Z@ómaì @†‹Ø@a‡Üó óÜ@çbàóÔ@bmóè@òìò†‹Ø@Úîä@çbàóîbq@ìóÝq@òì@ L‫@ﻃﻮﺭ‬õbïš @@N@ìíi@Šb †ŠòìŠóq@õóÔ@óÜ@õeí ì ‫ﺒ ﹶﻞ‬ ‫ﺮ ﹶﻗ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﺒ‬‫ﺪ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻨ ِﻔ‬‫ﻲ ﹶﻟ‬‫ﺭﺑ‬ ‫ﺕ‬ ِ ‫ﺎ‬‫ﺍﺩﹰﺍ ِﻟ ﹶﻜ ِﻠﻤ‬‫ﺮ ِﻣﺪ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﺒ‬‫ﻮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ‬ ‫@}@ ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﻟ‬Zó@ Ø@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ .[١٠٩ :‫ﺩﹰﺍ{@]ﺍﻟﻜﻬﻒ‬‫ﻣﺪ‬ ‫ﺎ ِﺑ ِﻤ ﹾﺜ ِﻠ ِﻪ‬‫ﺟ ﹾﺌﻨ‬ ِ ‫ﻮ‬ ‫ﻭﹶﻟ‬ ‫ﻲ‬‫ﺭﺑ‬ ‫ﺕ‬  ‫ﺎ‬‫ﺪ ﹶﻛ ِﻠﻤ‬ ‫ﻨ ﹶﻔ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﹶﺃ ﹾﻥ‬

@”ïìíåŽïq@L‘ìí@åŽïq@üi@æi@lóØòŠóà@çbØbîŠò†@õìb÷@Šó ó÷@Z@ómaì

@ì@oŽïiò†@Ú’ìì@çbØbîŠò†@õìb÷@aìó÷@æìíåi@òŠìó @õaí‚@ôäbØó’ìì @@Npóîbä@ôîbmüØ@çŠûŒ@ò‡äòìó÷@òŠìó @õaí‚@ôäbØó’ìì@ì@oŽî†@ôîbmüØ


١٥

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

‫ﻦ‬ ‫ ﻣِـ‬‫ﺪﻩ‬ ‫ﻳﻤ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﺒ‬‫ﺍﹾﻟ‬‫ ﻭ‬‫ﺮ ٍﺓ ﹶﺃﻗﹾﻼﻡ‬ ‫ﺠ‬  ‫ﺷ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺽ ِﻣ‬ ِ ‫ﺭ‬ ‫ﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ‬‫ﻧﻤ‬‫ﻮ ﹶﺃ‬ ‫ﻭﹶﻟ‬ @}@Zo @ ŽîíàŠóÐò†@bèòìŠóè

.[٢٧ :‫{@]ﻟﻘﻤﺎﻥ‬‫ﺣﻜِﻴﻢ‬  ‫ﻋﺰِﻳﺰ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺕ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ‬  ‫ﺎ‬‫ﺕ ﹶﻛ ِﻠﻤ‬  ‫ﺪ‬ ‫ﻧ ِﻔ‬ ‫ﺎ‬‫ ٍﺮ ﻣ‬‫ﺑﺤ‬‫ﻌﺔﹸ ﹶﺃ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻌ ِﺪ ِﻩ‬ ‫ﺑ‬

@oŽïi@‘ìí@ åŽïq@õ @ ìíàóè@õìòŒ@õìì@Š@ŠóóÜ@óîóè@Ša†@ôšŠóè@Šó ó÷@Z@ómaì

@õaí‚@ôäbØó’ìì@ãłói@Læ@ iò†@ìaìóm@aìó÷@oŽïi@lóØòŠóà@çbØbîŠò†@õìb÷@ì @”î‹m@õbîŠò†@pìóy@a‡äb’bqóÜ@Šó ó÷@ò‡äóšŠóè@LoŽïibä@ìaìóm@òŠìó  @ì@ @płóò†ói@òŠìó @õaí‚@ôna@Šói@Læiò†@ìaìóm@”ïäbàó÷@çò‡i@ômóàŠbî @@Nóîfuói@ŠbØ @Lçó’ìì@æî‹mìaìóm@òŠìó@ @õaí‚@ôäbØó’ìì@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ @La@‡äbØóÔ@óÜ@æäaíu@La@‡äbØóáØíy@óÜ@çŠòìŠóq†a†@La@‡äbØóÜaìóè@óÜ@´aŠ . [١١٥ :‫ﻻ{@] ﺍﻻﻧﻌﺎﻡ‬ ‫ﺪ ﹰ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺪﻗﹰﺎ‬ ‫ﺻ‬ ِ ‫ﻚ‬  ‫ﺑ‬‫ﺭ‬ ‫ﻤﺖ‬ ‫ﺖ ﹶﻛ ِﻠ‬  ‫ﻤ‬ ‫ﺗ‬‫ﻭ‬ }@ZoŽîíàŠóÐò†@òŠìó @õaí‚

@çŠòìŠóq†a†@La‡äbØóÜaìóè@óÜ@´a@Š@Lçìaìóm@pŠb †ŠòìŠóq@õó’ìì@Z@ómaì @@. [٨٧ :‫ﺣﺪِﻳﺜﹰﺎ@{@] ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬  ‫ﻦ ﺍﻟ ﹼﻠ ِﻪ‬ ‫ ِﻣ‬‫ﺪﻕ‬ ‫ﺻ‬  ‫ﻦ ﹶﺃ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻭ‬ }@ZoŽîíàŠóÐò†@òì@L@a‡äbØóáØíy@óÜ

@@_oŽïi@naŠ@òŠìó @õaí‚@õóÔ@óÜ@õóÔ@óîóè@fØ@Z@ómaì @ói@óîòŠìó @õaí‚@õóÔ@Œûq@ôäb÷ŠíÔ@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ@@ (‫@)ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ‬Þîu@ói@ônŽîìa†@òì@Lò@ ì솋Ø@fq@õóÔ@ôîóåïÔónaŠ @ @LHI@ŠójàóÍŽïq@ô܆@Šó@üi@òìì‡äaŒójîa†@”îìó÷ @ @. [١٠٢ :‫ﻖ@{@]ﺍﻟﻨﻤﻞ‬ ِ ‫ﻚ ﺑﺎﳊ‬  ‫ﺭِﺑ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺱ ِﻣ‬ ِ ‫ﺡ ﺍﻟ ﹸﻘﺪ‬  ‫ﻟﻪ ﺭﻭ‬‫}@ﻗﻞ ﻧﺰ‬ @(‫@)ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟـﺴﻼﻡ‬Þîu@óäb÷ŠíÔ@ãó÷@fÝi@HI@‡á«@õó÷@Z@ómaì @@N@×óy@ói@òìómŠb †ŠòìŠóq@çóîýóÜ@æà@ô܆@Šó@üi@òìì‡äaŒójîa† ‫ﻚ‬  ‫ﻋﻠﹶـﻰ ﹶﻗ ﹾﻠﺒِـ‬ ‫ﺡ ﺍﹾﻟﹶﺄ ِﻣﲔ‬  ‫ﻭ‬‫ﺰ ﹶﻝ ِﺑ ِﻪ ﺍﻟﺮ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﲔ‬  ‫ﺎﹶﻟ ِﻤ‬‫ﺏ ﺍﹾﻟﻌ‬  ‫ﺭ‬ ‫ﻨﺰِﻳ ﹸﻞ‬ ‫ﺘ‬‫ ﹶﻟ‬‫ﻧﻪ‬‫ﻭِﺇ‬ @}@Zo @ ŽîíàŠóÐò†@òì .[١٩٥-١٩٢ :‫ﲔ{@]ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ‬ ٍ ‫ِﺒ‬‫ﻲ ﻣ‬ ‫ﺮِﺑ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺎ ٍﻥ‬‫ﻦ ِﺑ ِﻠﺴ‬ ‫ﻨ ِﺬﺭِﻳ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻦ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺘﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣ‬‫ِﻟ‬


١٦

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@óØ@Lóäbéïu@ìíàóè@õŠb †ŠòìŠóq@õìa‹åŽîŒóia†@òŒûq@óäb÷ŠíÔ@ãó÷@Z@ómaì@

@”îüm@bm@o܆@Šó@ómû‡äaŒójîa†@( ‫@@) ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ‬Ûbq@oò†@ôÝîu @òìónîóÙi@çbîŠa†b b÷@ì@oïåŽïi@fq@ôÙÜó‚ì@çaŠóåŽï‹m@óÜ@ÚŽïØóî@ói@oïji N@òíîŒóia†@a‹Ù’b÷@ôiòŠóÈ@ôäbàŒói@òì@Lõfq @a‡ïäbØòìa‹Ø@o슆@Šó@ói@òŒŠói@òŠìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ @ @@ZoŽîíàŠóÐò†@òŠìó @õaí‚@óÙäíš@Lô“ïäbØómbÑï@ì@õü‚@õ†í‚ . [٢٥٥ :‫ﻌﻈﻴﻢ@{@] ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‬ ‫ﻲ ﺍﻟ‬  ‫ﻌﻠ‬ ‫}@ﻭﻫﻮ ﺍﻟ‬ @@N@ôäbØómbÑï@ììbäì@ñü‚@õ†í‚@óîòŠìó @쌊ói@òŠìó @õaí‚@Z@ómaì . [١٨ :‫ﳋﺒﲑ{@]ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ‬ ‫ﻢ ﺍ ﹶ‬ ‫ﳊﻜﻴ‬ ‫ﻕ ِﻋﺒﺎ ِﺩ ِﻩ ﻭﻫﻮ ﺍ ﹶ‬  ‫ﺮ ﹶﻓﻮ‬ ‫@}ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎ ِﻫ‬ZoŽîíàŠóÐò†òì

@LóîòìóïõäbØò‡äói@õììŠóó@ Ü@ìòŒŠói@ìóÜaŒ@ìómłóò†@ói@òŠìó @õaí‚@Z@ómaì N@óîbäaŒ@ìfuóiŠbØ@òŠìó @õaí‚òì ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﻯ‬‫ﺘﻮ‬‫ﺳ‬ ‫ﻢ ﺍ‬ ‫ﺎ ٍﻡ ﹸﺛ‬‫ﺘ ِﺔ ﹶﺃﻳ‬‫ﺽ ﻓِﻲ ِﺳ‬  ‫ﺭ‬ ‫ﺍﹾﻟﹶﺄ‬‫ﺕ ﻭ‬ ِ ‫ﺍ‬‫ﺎﻭ‬‫ﺴﻤ‬  ‫ﻖ ﺍﻟ‬ ‫ﺧ ﹶﻠ‬ }@Zó@ Ø@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ ِ ‫ﺮ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺍﹾﻟ‬ .[٣ :‫ﺮ{@]ﻳﻮﻧﺲ‬‫ ﺍﹾﻟﹶﺄﻣ‬‫ﺑﺮ‬‫ﺪ‬ ‫ﺵ ﻳ‬

@La†ˆû@Š@•ó’@óÜ@†‹Ø@o슆@õìòŒ@ì@çbØóäbb÷@òŠìó @õaí‚@Z@ómaì

@ãó÷@õŠóåŽîŠíÜóè@ìó÷@Š@ óè@ì@•ŠóÈ@Š@ ó@üi@òìòìí@ i@ŒŠói@çb’bq @@N@óîòŠòìóäìíi @ói@õŠó@üi@ômóîòìóäìíiŒŠói@Zõ @ óØó’ŠóÈ@Šó@üi@õòìóäìí@ iŒŠói@òì @íõŒûq@ói@oŽïi@ìbï’@ììb−í @óØ@pójîbm@ôØóîòìóäìíiŒŠói@õü‚@õ†í‚ @ôäb@Øòìa‹Ø@o슆@óÜ@ÚŽïóØ@ïè@õòìóäíiŒŠóióÜ@Lò@ Šìó @õaí‚@ôîòŠìó  @@N@oŽïióä@õü‚@béäóm@oŽïäaŒbä@õóØóïõnŽïäüš@ÚŽïóØ@ïèòì@LoŽïšbä @õü‚@òì@Lô @ nŽïäbØòìa‹Ùn슆@ÿó óÜ@òŠìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ @Lì@ @oŽïnïiò†@çbïäbØómìì@ì@Lç@ bïÜbyói@óîóè@õŠbïäaŒ@ômóîóØó’ŠóÈ@ŠóóÜ


١٧

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@õŒûŠ@LoŽïåŽîŠìí@ ò†@ÿóè@çbîŠbØì@”ï÷@òì@Lo @ Žïåïiò†@çbïäbØòìò†‹Ø @Šóè@ói@pa†ò†@ÚÜíà@òì@Lò@ ìómbØò†@Ûbš@çaì@ bÙ“ÙŽïmì@pa†ò†@çaŠaˆóè @ŽðÜ@ônîì@óØ@ÚŽïóØ@ŠóèóÜ@òìónŽïäóîò†@òì@Lo @ Žïi@ŽðÜ@ônîì@óØ@ÚŽïóØ @õŠa‡młóò†@aìó÷@pbÙi@Ša‡młóò†@ÚŽïóØ@Šóè@oŽïi@ŽðÜ@ônîì@òì@LoŽïi @ì‹Žï‚@LpbØò†@õ @ aíîŠ@ì@Šü’@Šó@oŽïi@ŽðÜ@ônîì@ô“îòìó÷@òì@LpbØò† @ìíàóè@Šóó@ i@ômłóò†@ìbäaím@ìó÷@Šóèòì@Lòìó÷@ônò†@ói@Šóè@óØbš @óåïÔóna@Š@ôØóîòíŽï’@ói@oŽïi@ô“ï÷@óàó÷@ÚŽïóØ@Šóè@òì@Ló@ îóè@a‡ÙŽïn’ @õóØó’ŠóÈ@ŠóóÜ@óîòìóäbîìì@ ŠóóÜ@ò‡äóšŠóè@L@ ônŽïäbØòìa‹Ùn슆@ÿó óÜ :‫ﻊ اﻟ َﺒ ﺼﻴﺮ{@@]ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ‬ ُ ‫ﺴﻤﻴ‬ ‫ﺷﻲء وهﻮاﻟ ﱠ‬ َ ‫ﺲ َآ ِﻤ ْﺜِﻠ ِﻪ‬ َ ‫@}@ﻟﻴ‬ZóåïÔóna@Š@ôØóîòíŽï’@ói .[١١

@òŠìó @õaí‚@ì@oŽïšbä@òŠìó @õaí‚@óÜ@ÚŽïn’@ïè@Z@ómaì @@NóÙŽïn’@ìíàóè@õŠóåïi@ìŠóïi @õaí‚@ Zµ @ ŽïÜbä@çaìóÜ@óu@ì@çbØóïõáèóu@óÜ@(‫ ) ﺍﳊﻠﻮﻟﻴﺔ‬í@ Øòì@óáŽï÷@òì @óØ@óîaì@çbà@Šòìbi@òì@Lõ @ ìòŒ@õìì@Š@ŠóóÜ@ônŽïäbØòìa‹Ùn슆@ÿó óÜ@òŠìó  @õaí‚@ðÑòì@óÙäíš@Ló@ îa‹àí @†í‚@bî@ò‹ÐbØ@aìó÷@oŽïÝi@aì@ÚŽïóØ@Šóè @@N@óïõä@òŠìó @õaí‚@ôäbîb’@óØ@ŠíØì@ãóØ@ômbÑï@ói@òì솋Ø@õòŠìó  @óØ@æîìa‡Žïq@ôÜaìóè@HI@õ @ óØòŠójàóÍŽïq@óØ@õòìói@óîóè@çbàŠòìbi@òìJ @Ûóî@I@ôØóî@f@ó@ Ø@ÚŽïmbØ@bïäì†@ @ôäbb÷@üi@oŽîŒóiò†a†@ÚŽîìó’@ìíàóè ‫ﺘﺠﻴﺐ ﻟﻪ ؟‬‫ﺳ‬ ‫ﻋﻮِﻧﻲ ﻓﺄ‬ ‫ﻳﺪ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ))@Zo @ ŽîíàŠóÐò†@òì@oŽïåŽïàò†@ìó’@H@õf@ŠóóÜ  ‫ﻳ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻄﻴﻪ ؟‬ ‫ﺴﹶﺄﹸﻟِﻨﻲ ﹶﻓﹸﺄ‬  ‫ﻳ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ @@N@(١٠)((‫ﻐ ِﻔﺮﱐ ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻏ ﹶﻔﺮ ﻟﻪ؟‬ ‫ﺘ‬‫ﺴ‬ ‫ ﻭﺍﻟـﺪﺍﺭﻣﻲ‬،‫( ﺑﺎﺏ ﺃﻱ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺃﻓـﻀﻞ‬١٣١٥)‫ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ‬،‫( ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻠﻴﻞ‬٥٩٦٢) ‫ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬-١٠ .HI@‫ﻭﻛﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ‬، ‫ ﻭﻏﲑﻫﻢ‬،(٤٩٨)‫ ﻭﻣﺎﻟﻚ‬،(١٤٧٩)


١٨

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@pbØò†@ŽðÜ@ãaìa†@fØ@_ò@ ìóàò‡i@ôàłòì@bm@òìónŽî@Šbqò†@âŽïÜ@fØ@Z@ómaì

@@N@_@•ü‚@õ@ŽðÜ@bm@pbØò†@ŽðÜ@ìíj’üƒŽïÜ@õaìa†@fØ@_â“‚óji@õfqbm @ça†Šbî@‹i@üi@oŽî†@a‡móàbïÔ@õˆû@Š@óÜ@òŠìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ @ @@ZoŽîíàŠóÐò†@óÙäíš@a†@çbØò‡äói@çaíŽïäóÜ ‫ﻢ‬ ‫ﻨ‬‫ﻬ‬ ‫ﺠ‬  ‫ﻣِﺌ ٍﺬ ِﺑ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻭﺟِﻲ َﺀ‬ ‫ﺻ ﹼﻔﹰﺎ‬  ‫ﺻ ﹼﻔﹰﺎ‬  ‫ﻤ ﹶﻠﻚ‬ ‫ﺍﹾﻟ‬‫ﻚ ﻭ‬  ‫ﺑ‬‫ﺭ‬ ‫ﺎ َﺀ‬‫ﻭﺟ‬ ‫ﺩ ﹼﻛﹰﺎ‬ ‫ﺩ ﹼﻛﹰﺎ‬ ‫ﺽ‬  ‫ﺭ‬ ‫ﺖ ﺍﹾﻟﹶﺄ‬ ِ ‫ ﱠﻛ‬‫} ﹶﻛﻠﱠﺎ ِﺇﺫﹶﺍ ﺩ‬ @@.[٢٣-٢١ :‫ﻯ{@]ﺍﻟﻔﺠﺮ‬‫ﻛﺮ‬ ‫ ﺍﻟ ﱢﺬ ﹾ‬‫ﻰ ﹶﻟﻪ‬‫ﻭﹶﺃﻧ‬ ‫ﺎ ﹸﻥ‬‫ﻧﺴ‬‫ ﺍﹾﻟِﺄ‬‫ﺘ ﹶﺬ ﱠﻛﺮ‬‫ﻳ‬ ‫ﻣِﺌ ٍﺬ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻳ‬ @oŽî†@ÚŽïmbØ@óÙäíš@oŽïi@ò@ ŒaíŽï’@ìói@çbnäbØòìò†‹Ø@oŽïibä@‹Žï‚óä@Z@ómaì @òŠìó @õaí‚@òì@LÛ@ óî@õaì†@óÜ@Ûóî@oŽïÙ’ò†@ì@oŽîˆóèò†@ì@oŽîŒŠóÜò†@õìòŒ @òì@Læ@ Žî†@ßüq@ßüq@”ïäbØón“î‹Ð@òì@La@‡äbØò‡äói@çaíŽïäóÜ@ça†Šbî@‹i@üi@oŽî† @Äû‹à@ómbØ@ìó÷@LæåŽïéîò†@ì@æ“ŽïØò†aŠ@…òŒû†@çbØón“î‹Ð@a†òˆûŠ@ìóÜ @ì@ôäbáï’óq@ãłói@Lõbïäì†@ôäbØóqa‹‚@òìò†‹Ø@óÜ@òìónŽïiò†@çbáï’óq @@N@a†òˆûŠ@ìóÜ@oŽïäóîó bä@fq@õ†ìí@ôäaìbm@õòìó䆋؆bî .[١٠٧ :‫ﻳ ِﺮﻳﺪ{@]ﻫﻮﺩ‬ ‫ﻌﺎﻝﹲ ِﻟﻤﺎ‬ ‫@}@ ﹶﻓ‬ZòŠìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òì*

@ónò†@óïõä@‘óØ@ì@p @ bÙîò†@oŽïi@ŽðÜ@ônîìì@oŽîíi@ôšŠóè@Z@ómaì @@@@@@@@NpbÙi@ôäbnòì @ôäìóØ@ZçbïàóØóî@Zò@ Šüu@ìì†@òŠìó @õaí‚@ônîì@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ @óØ@óïõä@xŠóà@òì@Lpa†ò†@ììŠ@òŠìó @õaí‚@ônóióà@òìóîüèói@óØ@(‫ﻛﻮﻧﻴﺔ‬I @õaí‚@íØòì@،(‫@)ﺍﳌﺸﻴﺌﺔ‬oŽî†@oîì@õbäbà@ói@óØ@oŽîíi@ô’ü‚@òŠìó @õaí‚ @@. [٢٥٣ :‫ﻳﺮﻳﺪ{@]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‬ ‫ﻞ ﻣﺎ‬ ‫ﻌ ﹸ‬ ‫ﻳ ﹾﻔ‬ ‫ﷲ‬ َ ‫ﻦ ﺍ‬ ‫ﷲ ﻣﺎ ﺍﻗﺘﺘﻠﻮﺍ ﻭﻟﻜ‬ ُ ‫@}ﻭﻟﻮ ﺷﺎ َﺀ ﺍ‬ZoŽîíàŠóÐò†@òŠìó 

@çbîØóî@õŠbn’íØ@aìó÷@óîaíjŽïÜ@ônîì@òŠìó @õaí‚@Šó ó÷@Z@ómaì @@N@pbØò†@õfuóifu@oŽîìóïi@õòìó÷@òŠìó @õaí‚@ãłói@L†‹Øò†óä .[٣٤ :‫ﻜﻢ{@]ﻫﻮﺩ‬ ‫ﺑ ﹸ‬‫ﺭ‬

‫ﻮ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻳ ﹸﻜ‬‫ﻐﻮ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺪ ﺃ ﹾﻥ‬ ‫ﻳﺮﻳ‬ ‫ﷲ‬ ُ ‫@}@ﺇ ﹾﻥ ﻛﺎ ﹶﻥ ﺍ‬ZoŽîíàŠóÐò†@òì


١٩

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@òŠìó @õaí‚@Šó ó÷@oŽïäóîó bä@Žðq@çbm†ìí@æà@õŠb ˆüàb÷@Z@ómaì

@íõîbáåŽî@Š@ìóäbmŠb †ŠòìŠóq@ìó÷@Šóè@óÙäíš@Lp @ bÙi@çbma‹àí @oŽîìóïi @@N@òìó÷@ônò†@ói@Šóè@ôîa‹àí  @ò@ ì@LoŽïi@fuói@fu@ônóióà@óïõä@xŠóà@óØ@ôÈŠó@ ’@ônîì@Zçbïàòìì† @ @@ZoŽîíàŠóÐò†@íØòì@õüi@oŽïiò†@ìaîí’ü‚@béäóm@a‡ïŽïm@ô“ïnóióà @@N@{‫ﻋ ﹶﻠﻴ ﹸﻜﻢ‬ ‫ﺏ‬  ‫ﻳﺘﻮ‬ ‫ﺪ ﺃ ﹾﻥ‬ ‫ﻳﺮﻳ‬ ‫ﷲ‬ ُ ‫ﻭﺍ‬ @} N@oŽïi@•ü‚@çbnŽïÜ@oŽîìóîò†@òŠìó @õaí‚@Z@ómaì @üi@òìónŽî@Šó ò†@(‫@)ﻛﻮﱐ ﻭﺷﺮﻋﻲ‬ô @ nóióàì@oîì@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ @õaìa†@†í‚@bî@Lo @ Žïia†@Šó@óÜ@ôäìóØ@õŠbî@‹i@óØ@õòìó÷@Zò@ Šìó @õaí‚@ôîbäa† @ói@ìóïõîbäa†@ò@ ìó÷@Hb@È‹’@I@ôäb@Øòìa‹Ø@o @ 슆@óÜ@oŽïi†‹Ø@fq@ôånŠóq @fq@õóq@çbüè@ó“îóè@LìóäbàíïäaŒ@óîóè@ï÷@Ló@ ïõîbäa†@õò‹Žîí  @@@Nòíïäaîóä@ìòì솋ióä . [ ٨ :‫ﻛ ِﻤﲔ{@] ﺍﻟﺘﲔ‬ ِ ‫ﺣ ﹶﻜ ِﻢ ﺍﳊﺎ‬ ‫ﷲ ِﺑﺄ‬ ُ ‫ﺲﺍ‬  ‫ﻴ‬ ‫}@ﺃﹶﻟ‬ @òì@_ó@ ïõä@‹@ mŠòì†a†@çbØòŠòì†a†@ìíàóè@óÜ@òŠìó @õaí‚@bîb÷@Z@ómaì @ @@ZoŽîíàŠóÐò† .[٥٠ :‫ﻥ{@]ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ‬ ‫ﻮ ﹶ‬‫ﻮ ِﻗﻨ‬‫ﻮ ٍﻡ ﻳ‬ ‫ﺣﻜﹾﻤﹰﺎ ِﻟ ﹶﻘ‬ ‫ﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ‬ ‫ ِﻣ‬‫ﺴﻦ‬  ‫ﺣ‬ ‫ﻦ ﹶﺃ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻭ‬ @} @üi@òŠìó @õaí‚@õŠbî@‹i@óÜ@oŽïi’bi@õŠbî@‹i@ì@âØíy@óîóè@fØ@Z@ómaì @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@_oŽïióè@çbî@ôîbïå܆@óØ@ÚŽïäbóØ @ôäbØbšìbïqì@‘‹m@aí‚óÜ@ôäaŠa†@Šòìbi@òŠìó @õaí‚@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ @@N@oŽîìò†@•ü‚@çbî@òŠìó @õaí‚@”ïäaìó÷@ì@oŽîìò†@•ü‚ @ @@ZoŽîíàŠóÐò†@íØòì @@. [٣١ :‫ﷲ@{@] ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ‬ ُ ‫ﻢ ﺍ‬ ‫ﺒ ﹸﻜ‬ ‫ﺤِﺒ‬  ‫ﻳ‬ ‫ﻌﻮِﻧﻲ‬ ‫ﺗِﺒ‬‫ﷲ ﹶﻓﺎ‬ َ ‫ﺒﻮ ﹶﻥ ﺍ‬‫ﺤ‬ ِ ‫ﺗ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺘ‬‫ﻨ‬ ‫}@ ﹸﻗ ﹾﻞ ِﺍ ﹾﻥ ﹸﻛ‬


٢٠

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@•ü‚@çbmòŠìó @õaí‚@òíŽï÷@Šó ó÷@fÝi@çbïŽïq@HI‡@ á«@õó÷@Z@ómaì

@@N@oŽîìò†@•ü‚@õòíŽï÷@”îòŠìó @@õaí‚@LçìóÙi@æà@ôåŽîí’@aìó÷@oŽîìò† . [ ٥٤ :‫ﻪ@{@] ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ‬ ‫ﻧ‬‫ﺒﻮ‬‫ﺤ‬ ِ ‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺒ‬‫ﺤ‬ ِ ‫ﻳ‬ ‫ﷲ ِﺑ ﹶﻘﻮ ٍﻡ‬ ُ ‫ﻳﺄِﺗﻲ ﺍ‬ ‫ﻑ‬  ‫ﺴﻮ‬  ‫@}@ ﹶﻓ‬ZoŽîíàŠóÐò†@òì

@ì@oŽîìò†@ôäbï’ü‚@óØ@o @ ŽïåŽïèò†@‹m@ôÙ@ŽïäbóØ@òŠìó @õaí‚@aìó÷@Z@ómaì @@N@oŽîìò†@•ü‚@çbîòŠìó @õaí‚@”ïäaìó÷ . [١٤٦ :‫ﺐ اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ{@] ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ‬ ‫ﺤ ﱡ‬ ِ ‫ﷲ ُﻳ‬ ُ ‫@}@وا‬ZoŽîíàŠóÐò†@òì

@@N@oŽîìò†@•ü‚@ôäa‹àaŠb÷@òŠìó @õaí‚@Z@ómaì . [ ٩ :‫ﺴﻄﻴﻦ{@@] ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ‬ ِ ‫ﺐ اﻟ ُﻤ ْﻘ‬ ‫ﺤ ﱡ‬ ِ ‫ﷲ ُﻳ‬ َ ‫نا‬ ‫ﻄﻮا إ ﱠ‬ ُ‫ﺴ‬ ِ ‫@}@ َوأ ْﻗ‬ZoŽîíàŠóÐò†òì

@•ü‚@ôäaŠòìŠóq†a†@òŠìó @õaí‚@ôn@a@Šói@æiŠòìŠóq†a†@òíŽï÷@Z@ómaì @@N@oŽîìò† . [ ٩٣ :‫ﺴﻨﲔ{@] ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ‬ ِ‫ﺤ‬  ‫ﺐ ﺍ ﹸﳌ‬  ‫ﺤ‬ ِ ‫ﻳ‬ ‫ﷲ‬ َ ‫ﻨﻮﺍ ﺇ ﱠﻥ ﺍ‬‫ﺴ‬ ِ ‫ﺣ‬ ‫ﻭﺃ‬ @}@ZoŽîíàŠóÐò†@òì

@•ü‚@ôäaŠbØóØbš@òŠì@ ó @õaí‚@ôna@Šói@óÙäíš@çóÙi@óØbš@ Z@ómaì @@N@oŽîìò† @òìbåîa†@óØ@õómóÉîŠó’@ìóÜ@óïõŒa@Š@òŠìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ @Lò@ ì솋Ø@õóÌò†óÔ@óØ@õóäbn’@ìóÜ@óî@õŒa@Šbäòì@Lç@ bØómì@ì@çbØòìò†‹Ø@óÜ ‫ﻭﺍ ﹾﻥ‬ ،‫ﺮ‬ ‫ﺿﻰ ِﻟ ِﻌﺒﺎ ِﺩ ِﻩ ﺍﻟ ﹸﻜ ﹾﻔ‬  ‫ﺮ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻭﻻ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻨ ﹸﻜ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﷲ ﹶﻏِﻨ‬ َ ‫ﺮﻭﺍ ﹶﻓﺎ ﱠﻥ ﺍ‬ ‫ﺗ ﹾﻜ ﹸﻔ‬ ‫@}@ﺇ ﹾﻥ‬Zo @ ŽîíàŠóÐò†@Zó@ äaìóÜ  ‫ﺮ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺮﻭﺍ‬ ‫ﺸ ﹸﻜ‬  ‫ﺗ‬ @@N [ ٧ :‫ﻪ ﹶﻟ ﹸﻜﻢ{@@] ﺍﻟﺰﻣﺮ‬ ‫ﺿ‬ @ìò‡äóàóÜìò†@òŠìó @õaí‚@ôna@Šói@aìó÷@çóÙi@‹ÐíØ@ @òíŽï÷@Šó ó÷@O@ómaì

@óïõä@”îŒa@Š@ãłói@Lç@ óÙi@ôbqí@ö´Šórïi@óØ@óïõä@òíŽï÷@ói@ônîíŽïq @ói@aìó÷@çóÙi@òŠìó @õaí‚@ôbqí@Š@ ó ó÷@òì@Lô @ äbØò‡äói@üi@‹ÐíØ@ói @ N@çbnŽïÜ@óïõŒaŠ@熋Ø@‘bqí


٢١

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@{‫ﻦ‬ ‫ﻊ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎﻋِـﺪِﻳ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻭﺍ‬‫ﻌﺪ‬ ‫ﻭﻗِﻴ ﹶﻞ ﺍ ﹾﻗ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺒ ﹶﻄﻬ‬‫ﻢ ﹶﻓﹶﺜ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺎﹶﺛ‬‫ﻧِﺒﻌ‬‫ﻪ ﺍ‬ ‫ﻩ ﺍﻟ ﱠﻠ‬ ‫ﻦ ﹶﻛ ِﺮ‬ ‫ﻭﹶﻟ ِﻜ‬ }@Zo @ ŽîíàŠóÐò†@òì

.[٤٦ :‫]ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ‬

@æšŠò†@çbØòìì@Š@ìì†@óØ@ìíi@•ü‚bä@õfq@òŠìó @õaí‚@ãłói@Z@ómaì @ón‚@ôån“ïäa†@ì@p‹ @ôäbîa@Š@óîüi@Lç@ †‹Ø@†béïu@üi@çaŠa†@Šòìbi@ÿó óÜ @ÿó óÜ@æ“ïäa†@a‹mìì@çbïŽïq@ì@Lçbîüi@Ûóïõ@Šü’Šó@ìíØòì@òìóäbï܆ @ì@pò‹Ðb÷@ì@•ü‚óä@ì‹ŽîíØ@óÜ@óîóè@çbî(‫)ﻋﺬﺭ‬ó@ Ø@õóäaìó÷@I@çbØòìín“ïäa† @@N@H@ÿa‡åà @óØ@õóäbóØ@ìóÜ@oŽïiò†@õŒaŠ@òŠìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ @@Zòì솋Ø@çbïØbš@õòìò†‹Ø@ì@òìbåŽïè@çbîŠòìbi .[٨ :‫رﺑﱠ ُﻪ{@]ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‬ َ ‫ﻲ‬ َ‫ﺸ‬ ِ‫ﺧ‬ َ ‫ﻦ‬ ْ ‫ﻚ ِﻟ َﻤ‬ َ ‫ﻋ ْﻨ ُﻪ َذِﻟ‬ َ ‫ﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َو َرﺿُﻮا‬ َ ‫ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ‬ َ‫ﺿ‬ ِ ‫@}@ َر‬ @òìò†‹Øì@çbåŽïèŠòìbi@õüè@ói@ìíi@õŒaŠ@çbïŽïÜ@òŠìó @õaí‚@Z@ómaì @òŠìó @õaí‚@óÜ@çìíi@õŒa@Š@”ïäaìó÷@òì@LHç@ łòìbè@ZómaìIòìóäbïäbØóØbš @üi@óàó÷@óØ@La@‡n’óèói@óÜ@a†@ @ôäbïŽïq@óØ@õóäb““‚ói@ìíàóè@ìó÷@õüèói @@@@@@@@@@@@@@@@@@@NòìóïõŠbïäaŒ@ói@oŽïi@òŠìó @õaí‚@óÜ@óÙŽïóØ @óØ@ÚŽïóØ@óÜ@oŽïiò†@òŠìí@m@òŠìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbà@Šòìbi@òìJ@@ @ @ZçaìóÜ@óu@ì@ça‹ÐbØ@óÜ@LoŽïi@çìíiòŠìím@ôäbîb’ @@. [٦ :‫ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ{@@]ﺍﻟﻔﺘﺢ‬ ُ ‫ﺐﺍ‬  ‫ﻀ‬ ِ ‫ﻭ ﹶﻏ‬ ‫ﺴﻮ ِﺀ‬  ‫ﺮ ﹸﺓ ﺍﻟ‬ ‫ﺩﺍِﺋ‬ ‫ﻋ ﹶﻠﻴ ِﻬﻢ‬ ‫ﺴﻮ ِﺀ‬  ‫ﻦ ﺍﻟ‬ ‫ﷲ ﹶﻇ‬ ِ ‫ﲔ ِﺑﺎ‬  ‫} ﺍﻟﻈﺎﻧ‬ @熋i@çbàí @Iç@ óiò†@òŠìó @õaí‚@ói@ta‹‚@ôäbàí @óØ@õóäaìó÷@Z@ómaì @óäbàí @ìó÷@óäaìó÷@H@a‡àþï÷@õó’ìì@Šó@ói@‹ÐíØ@õó’ìì@ôåmìóØŠóói @”îòŠìó @õaí‚ì@oŽïiò†@çbîü‚@ô’ìí@ mì@òìónŽî@Šó ò†@çbîü‚üi@çbîóqa‹‚ @@N@òìíi@òŠím@çbïŽïÜ


٢٢

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

‫ـﺬﹶﺍﺏ‬‫ﻢ ﻋ‬ ‫ﻭﹶﻟﻬ‬ ‫ﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ‬ ‫ ِﻣ‬‫ﻀﺐ‬  ‫ﻢ ﹶﻏ‬ ‫ﻴ ِﻬ‬ ‫ﻌ ﹶﻠ‬ ‫ﺭﹰﺍ ﹶﻓ‬‫ﺻﺪ‬  ‫ﺡ ﺑِﺎﹾﻟ ﹸﻜ ﹾﻔ ِﺮ‬  ‫ﺮ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ @}@ZoŽîíàŠó@Ðò†@òì

.[١٠٦ :‫{@@]ﺍﻟﻨﺤﻞ‬‫ﻋﻈِﻴﻢ‬

@ô܆ì@oŽïi@çaìa‹Ð@ô“ïåïì@ãò†@ói@pbÙi@‹ÐíØ@ÚŽïóØ@ãłói@Z@ómaì

@ôäìíi@òŠìí@ m@óäbóØ@ìó÷@aìó÷@L@ ômóîìì†@ ‹Ø@óØ@õò‹ÐíØ@ìói@oŽïi@•ü‚ @@N@óîóè@üi@çbîòŠìó @ŠûŒ@ôØóîa@ì@òŠó@óÜ@çbîòŠìó @õaí‚ @ói@òìa‹Ø@ÒòìóØ@óîóè@ôØóîìì@Š@òŠìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbà@Šòìbi@òìJ :‫ﻭﺍﻻﻛﺮﺍﻡ{@] ﺍﻟـﺮﲪﻦ‬ ‫ﻝ‬ ِ ‫ﳉﻼ‬ ‫ﻚ ﹸﺫﻭ ﺍ ﹶ‬  ‫ﺑ‬‫ﺭ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﻘﻰ‬ ‫ﻳ‬‫ﻭ‬ }@Zo @ ŽîíàŠóÐò†@óØ@Žî@Šói@ìŒûq . [ ٢٧

@pŠb †ŠòìŠóq@õìì@Š@béäóm@Lo @ ŽïåŽïàbä@ì@oŽïšò†@ìbäóÜ@ÚŽïn’@ìíàóè@Z@ómaì @@oŽïåŽïàò† @@N@òŽîŠóiì@Œûq@ôØóîììŠ@óØ@õòìói@òìa‹Ø@Òòì@óØ @óîóè@õòŠìó @õŒûq@ônò†@ìì†@òŠìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ@@@ @õóØóïõnŽïäüš@”ïóØ@ì@Lo @ Žïšbä@ôäbØòìa‹Ùn슆@óÜ@ïè@ônò†óÜ@óØ ‫ﻒ‬  ‫ـ‬‫ ﹶﻛﻴ‬‫ﻨ ِﻔﻖ‬ ‫ﻮﻃﹶﺘﺎ ِﻥ ﻳ‬‫ﺒﺴ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺪﺍﻩ‬‫ﺑ ﹾﻞ ﻳ‬@}@Zo @ ŽîíàŠóÐò†@óØ@Lo @ Žïióä@õü‚@béäóm@oŽïäaŒbä @@.[٦٤:‫ﺸﺎﺀُ{@]ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ‬‫ﻳ‬

@oŽïjŽïÜ@@oîì@ôäüš@çòìa‹Ø@òŠìó @õaí‚@ônò†@ì솊óè@íÙÜói@Z@ómaì

@@@NoŽï“‚óiò† ‫ﻣ ِﺔ‬ ‫ﺎ‬‫ﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻪ‬‫ﻀﺘ‬  ‫ﺒ‬ ‫ﺟﻤِﻴﻌﹰﺎ ﹶﻗ‬ ‫ﺽ‬  ‫ﺭ‬ ‫ﺍﹾﻟﹶﺄ‬‫ﺪ ِﺭ ِﻩ ﻭ‬ ‫ﻖ ﹶﻗ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻭﺍ ﺍﻟ ﱠﻠ‬‫ﺪﺭ‬ ‫ﺎ ﹶﻗ‬‫ﻭﻣ‬ @}@Z@ oŽîíàŠóÐò†@òì . [٦٧ :‫ﻥ{@]ﺍﻟﺰﻣﺮ‬ ‫ﺸ ِﺮﻛﹸﻮ ﹶ‬  ‫ﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ﻋﻤ‬ ‫ﺎﻟﹶﻰ‬‫ﺗﻌ‬‫ﻭ‬ ‫ﻧﻪ‬‫ﺎ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻴﻤِﻴِﻨ ِﻪ‬‫ ِﺑ‬‫ﺎﺕ‬‫ﻣ ﹾﻄ ِﻮﻳ‬ ‫ﺕ‬  ‫ﺍ‬‫ﺎﻭ‬‫ﺴﻤ‬  ‫ﺍﻟ‬‫ﻭ‬

@óØ@õóïõîòŠìó @ìói@òíïbäóä@òŠìó @ói@çbîòŠìó @õaí‚@Z@ómaì @òìóïõn“à@ómbØò†@a‡móàbïÔ@õˆû@Š@óÜ@õìòŒ@ìíàóèóØ@LônŽïäóîb’ @ônò†@ói@pbØò†@ßìí@ Ü@”ïäbØóäbb÷òì@Hp @ b‚ò†@õa†@ì@òìóïõnò†I


٢٣

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@òŠìó @õaí‚@üi@ôîòŠìó @íõ†ŠóŽïi@ì@Ûbq@Lóîa†@ôna@Š@ônò†@óÜ@íõnaŠ @@N@çò†ò†@Šbî‹i@õüi@óØ@õóäa†Šbî‹i@•óiìbè@ìóÜ @óÜ@óØ@óîóè@õóåïÔóna@Š@õìbš@ìì†@òŠìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbà@Šòìbi@òìJ @oŽïäaŒbä@õóØóïõnŽïäüš@”ïóØ@ì@oŽïšbä@ôäbØòìa‹Ùn슆@óÜ@ïè@õìbš @@.[٣٧ :‫ﺎ{@]ﻫﻮﺩ‬‫ﺣِﻴﻨ‬‫ﻭﻭ‬

‫ﺎ‬‫ﻴِﻨﻨ‬‫ﻋ‬ ‫ﻚ ِﺑﹶﺄ‬  ‫ﻨ ِﻊ ﺍﹾﻟ ﹸﻔ ﹾﻠ‬‫ﺻ‬  ‫ﺍ‬‫@}ﻭ‬ZoŽîíàŠóÐò†@óØ@LoŽïióä@õü‚@béäóm

@òì@Ló@ áŽï÷@õìbš@”Žïq@óÜ@óÙi@o슆@óØóïõn’óØ@HI@@ íä@õó÷@Z@ómaì @• @ ì‹ó@ i@óáŽï÷@óØ@óÙi@ôn슆@òŒaí@Žï’@ìói@òì@LæîóØò†@oî‹Žî†ìbš@óáŽï÷ @@@Nòì솊bä@çb¸üi ‫ﺕ‬  ‫ﺒﺤﺎ‬‫ﺳ‬ ‫ﺖ‬  ‫ﺮﹶﻗ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻪ ﻷ‬ ‫ﺸ ﹶﻔ‬  ‫ﺭ ﹶﻟﻮ ﹶﻛ‬ ‫ﻨﻮ‬‫ﻪ ﺍﻟ‬ ‫ﺑ‬‫@)) ِﺣﺠﺎ‬ZoŽîíàŠóÐò†@HI@ŠójàóÍŽïq@òì  ‫ﺑ‬ ‫ﺘﻬﻰ ﺍﻟﻴ ِﻪ‬‫ﻧ‬‫ﺟ ِﻬ ِﻪ ﻣﺎ ﺍ‬ ‫ﻭ‬ @@N(١١)((‫ﺧ ﹾﻠ ِﻘ ِﻪ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻩ ِﻣ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺼ‬ @ôÜóè@ì@oŽîŠójîý@Šó ó÷@òŠìí@ ä@õŠó’üqa†ì@òŠìó @õaí‚@õò†Šóq@Z@ómaì @ôäbØò‡äói@òŠìó @õaí‚@õìbš@ÚŽî‡äóš@õìì@Š@õŒûq@ìŠìí@ ä@aìó÷@oŽî‹i @@NoŽïåŽïmìíò†@õìíàóè@oŽïåïji @Lóîóè@õìbš@ìì†@òŠìó @õaí‚@óØ@õòìó÷@ŠóóÜ@çüØ@óåäí@ôÝèó÷@òì@ @óØ@ßbuò†@õòŠbiŠò†@pbØò†@“rÜbq@HI@” @ îŠójàóÍŽïq@õóØò†ìíàŠóÐòì @ N@(١٢)@((‫ﺑ ﹸﻜﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻋﻮﺭ‬‫ﺭ‬ ‫ﻮﺭ ﻭﺇ ﱠﻥ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻪ ﺃ‬ ‫ﻧ‬‫@))ﺇ‬ZoŽîíàŠóÐò†

@õìbš@ìì†@òíŽï÷@ñŠb †ŠòìŠóq@ôna@Šói@Lì@ ò‹ŽîíØ@ôÙŽîìbš@ßbuò†@Z@ómaì N@óïõä@‹ŽîíØ@ôÙŽîìbš@ïè@ìóîóè ‫ﺭ‬ ‫ﺎ‬‫ـﺼ‬‫ ﺍﹾﻟﹶﺄﺑ‬‫ﺪ ِﺭﻙ‬ ‫ﻮ ﻳ‬ ‫ﻭﻫ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑﺼ‬‫ ﺍﹾﻟﹶﺄ‬‫ﺪ ِﺭﻛﹸﻪ‬ ‫@}ﻻ ﺗ‬Z@ò@ Šìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbà@Šòìbi@òìJ @@@@.[١٠٣ :‫{@]ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ‬‫ﺨِﺒﲑ‬  ‫ﻒ ﺍﹾﻟ‬  ‫ﻮ ﺍﻟ ﱠﻠﻄِﻴ‬ ‫ﻭﻫ‬ .(١٩٥)‫ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ‬،HI‫( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ‬١٧٩)-٢٩٣‫ ﻣﺴﻠﻢ‬-١١ .(٥٥٧٨/٢) :‫ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ‬-١٢


٢٤

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@õaí‚@ãłói@La@†bïäì†@ @óÜ@çóØbä@òŠìó @õaí‚@ói@oóè@çbØòìbš@Z@ómaì

@ïè@ìóîóè@çbïŽïq@õŠbïäaŒ@ì@pbØò†@çbØòìbš@ìíàóèói@oóè@òŠìó @ôäbb÷@ói@çbØóïõåŽïéä@òŠìó @õaí‚@Šóè@LòìónŽîŠ†Šb’bä@Žð Ü@ôÙŽïn’ @@N@oŽïäaŒò†@ôåŽïéä@ìa‹Ù’b÷@ìóîóè@ÚŽïn’@ìíàóèói@õŠbïäaŒ@ì@oŽïäaŒò† @õˆû@Š@óÜ@æåïiò†@çbîŠb †ŠòìŠóq@çaŠa†@Šòìbi@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ .[٢٣ ‫ ـ‬٢٢ :‫ﺮﺓﹲ{@]ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ‬ ‫ﺎ ِﻇ‬‫ﺎ ﻧ‬‫ﺑﻬ‬‫ﺭ‬ ‫ ِﺇﻟﹶﻰ‬، ‫ﺓ‬‫ﺿﺮ‬ ِ ‫ﻣِﺌ ٍﺬ ﻧﺎ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻳ‬ ‫@}@ﻭﺟﻮﻩ‬Za†@póàbïÔ

@ÚŽïmbØ@Lóä@aíu@ìòìónŽï’ó ò†@çaŠa†@Šòìbi@õìì@Š@a†@póàbïÔ@õˆû@Š@óÜ@Z@ómaì N@æåïjîò†ì@çóØò†@çbîŠb †ŠòìŠóq@õb’bàóm@óØ @ŠóióÜ@óïõä@õóåŽîììbè@ì@ òíŽï’ìbè@òŠìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbàŠòìbiòìJ @@. [١١ :‫{@] ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ‬‫ﺼﲑ‬ ِ ‫ﺒ‬‫ﻊ ﺍﻟ‬ ‫ﺴﻤِﻴ‬  ‫ﻮ ﺍﻟ‬ ‫ﻭﻫ‬ ٌ‫ﻲﺀ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﺲ ﹶﻛ ِﻤ ﹾﺜ ِﻠ ِﻪ‬  ‫ﻴ‬ ‫@}ﹶﻟ‬ZôäbØómbÑï@ônŽîìaìóm

@òŠìó @õaí‚@õóåŽîì@ó@ Ü@ì@ @oŽïšbä@òŠìó @õaí‚@óÜ@ÚŽïn’@ïè@Z@ómaì @ì@oŽïnïiò†@ÚŽïn’@ìíàó@  è@ìòŠóåïi@ìòŠóïi@òŠìó @õaí‚@òì@Lóïõä @@N@oŽïåïiò† . [٢٥٥ :‫ﻧﻮﻡ{@]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‬‫ﻭﻻ‬ ‫ﻨﺔﹲ‬‫ﺳ‬ ِ ‫ﻩ‬ ‫ﺧ ﹸﺬ‬ ‫ﺗ ﹾﺄ‬ ‫@}ﻻ‬ZòŠìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ

@ŠóióÜ@LoŽîìó‚ò†óä@òì@òìómbjîò†@òŒìóäòì@óä@òŠìó @õaí‚@Z@ómaì @@N@ôäbØòìa‹Ùn슆@ôä‡äaŠíÜóè@ói@ôäbnóè@íõnŽîì‡åîŒ@íõnŽîìaìóm @ŠóióÜ@pbØbä@ÚŽïóØ@ïè@óÜ@ãón@òŠìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ @õòìò†‹Ø@óÜ@óïõä@b b÷fi@@òŠìó @õaí‚@òì@LõŠòìŠóq†a†@ônŽîìaìóm N@ôäíjŽïÜ@b b÷@ì@õ‹Žî†ìbš@ônŽîìaìóm@ŠóióÜ@ôäbØò‡äói @pbØbä@çbnòì@ónò†@òŠìó @õaí‚@ÚŽïn’@ïè@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ @ @@Z@ômłóò†@ì@õŠbïäaŒ@ônŽîìaìóm@Šói@óÜ@LõìòŒóÜ@óä@ì@çbØóäbb÷@óÜóä


٢٥

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi @@. [٨٢ :‫ﻥ{@]ﻳـﺲ‬ ‫ﻴﻜﹸﻮ ﹸ‬‫ﻦ ﹶﻓ‬ ‫ ﹸﻛ‬‫ﻳﻘﹸﻮ ﹶﻝ ﹶﻟﻪ‬ ‫ﺌﹰﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ‬‫ﺷﻴ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍ‬‫ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﺭ‬‫ﻩ‬‫ﻣﺮ‬ ‫ﺎ ﹶﺃ‬‫ﻧﻤ‬‫}@ِﺇ‬

@oŽïi@ÚŽïn’@óÜ@ônîì@Šó ó÷@óØ@óîaì@òŠìó @õaí‚@ô“ï÷@béäóm@Z@ómaì @@N@oŽïiò†@ŠóØóî@”îìó÷@óji@oŽîíàŠóÐò†@õfq @ônŽîìaìóm@ŠóióÜ@oŽïibä@µäaímóä@ì@çìíiìì@ ‡äbà@ô’ìí@ m@òŠìó @õaí‚@òì ‫ﺎ‬‫ﺴﻨ‬  ‫ـ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ﺎ ٍﻡ‬‫ﺘ ِﺔ ﹶﺃﻳ‬‫ﺎ ﻓِﻲ ِﺳ‬‫ﻬﻤ‬ ‫ﻨ‬‫ﻴ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ﺽ‬  ‫ﺭ‬ ‫ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ‬ ‫ﺕ‬ ِ ‫ﺍ‬‫ﺎﻭ‬‫ﺴﻤ‬  ‫ﺎ ﺍﻟ‬‫ﺧ ﹶﻠ ﹾﻘﻨ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻭﹶﻟ ﹶﻘ‬ }@Zô @ młóò†@ìŽïè ٍ ‫ﻮ‬‫ﻦ ﹸﻟﻐ‬ ‫ِﻣ‬ @ @@@@@@@@@@@.[٣٨ :‫ﺏ{@]ﻕ‬ @óÜ@õòìó÷ì@õìòŒ@ì@çbØóäbb÷@óáŽï÷@òìóïõìa‹ØŠ@ óóÜ@o‚óu@ @ói@Z@ómaì

@ì@çìíiìì‡äbà@ô’ìímòì@a†ˆû@Š@•ó’@óÜ@†‹Ø@çbán슆@óîa†@çbïäaíŽïä @@N@µmbèóä@µäaímóä @õóäbmbÑï@ììbä@ìó÷@ìíàóè@ô䆋Øfuóifu@ói@óîóè@çbàŠòìbi@òìJ @†í‚bî@Lò@ ì솋Ø@õŽïu@õü‚@õŒûq@ôÐóä@üi@õü‚óØ@òŠìó @õaí‚ @çbàü‚@ì@æîóØò†@pó÷aŠói@óáŽï÷@ãłói@Lòìì@ †‹Ø@Žïu@õüi@HI@ŠójàóÍŽïq @@@ZóÜ@µnî‹i@óØ@òŠìó @õìa‹Ø@ŽðÜ@õŠa†b b÷@ìì†@óÜ@æî‹ ò†@Šìì† @oŽïÝi@ôäbàŒ@ói@†í‚bî@ô܆@ói@@Ä@ û‹à@óØ@@(‫ﺗﻤﺜﻴﻞ‬)@ç‡äaí›ÙŽïÜ@ZãóØóî @@@Lóîaì@ôäbØòìa‹Ùn슆@ômbÑï@ìíØòì@òŠìó @õaí‚@ômbÑï @Zo @ ŽïÝi@ôäbàŒ@ói@†í‚bî@ô܆@ói@Ä@ û‹à@Zómaì@@HÒïïÙnÜaI@ônŽïäüš@Zãòìì† @@N@óîóîòíŽï’@ãói@ìóîòíŽï’@ãói@òŠìóõaí‚@ômbÑï@ônŽïäüš @ómbÑï@ìó÷@ìíàóè@ô䆋Øóä@Žïu@ì@熋ÙïÐóäói@óîóè@çbàŠòìbi@òìJ @†í‚bî@õü‚@óÜ@òì솋Ø@ôÐóä@òŠìó @õaí‚@óØ@õóäaŠíØ@ì@ãóØ @ó@ 䆋Ø@ôÐóä@ãó÷òì@LòŠìó @õaí‚@óÜ@òì솋Ø@Àóä@HI@õóØòŠójàóÍŽïq @@@õóØòˆ†@õìaìóm@ômbÑï@ô䆋ØŽïu


٢٦

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@òŠìó @õaí‚@óÜ@õóØò†@ta‹‚@ôÙŽïmbÑï@ôÐóä@óØ@Zómaì@I@õü‚@ónŽî‹ ò†

@µäaŒóä@ôÐóä@óØ@óäí¹@üi@Lòì솋Ø@Žïu@oîóØóØbš@òˆ†@ @ómbÑï@ómaì @ãón@ôÐóä@óØ@Lò@ ì솋Ø@Žïu@òŠìó @õaí‚@üi@oîŠbïäaŒ@ómaì@oîóØò† @@N@H@òì솋Ø@Žïu@òŠìó @õaí‚@üi@oîŠòìŠóq†a†@ómaì@oîóØò† @ôŽõÜ@HI@õóØòŠójàóÍŽïq@ìaí‚@óØ@õóäbmbÑï@ìóÜ@µiò†@Âäò‡Žïi@òì @@NŽïuóä@ìòì솋Ø@çbïÐóä@óä@Lóäìíi@Âäò‡Žïi @oŽïiò†@Šóè@ìónîíŽïq@óîbŽîŠ@ãó÷@ŠóóÜ@´“îûŠ@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@ò@ ì@J @õü‚@ôÐóä@üi@òŠìó @õaí‚@óØ@õóäbmbÑï@ìó÷@óÙäíš@Læîû‹i@õŠó@óÜ @ôÜaìóè@òŠìó @õaí‚@ìóÙŽïÜaìóè@aìó÷@òì솋Ø@ôÐóä@†í‚bî@òì솋Ø@õŽïu @‘óØ@ìíàóè@óÜ@òŠìó @õaí‚@óØ@õü‚@ôÐóä@õòŠbiŠò†@æîìì‡äbîó a@Š@Žðq @õóÔ@ìò‹m@o@a@Š@õómìì@‘óØ@ìíàóè@óÜ@òì@Lõ @ ü‚@ôÐóä@ói@ò‹mbäaŒ @ìó÷@òì@LòŠìó @õaí‚@õòŠbiŠò†@óïõä@çbîŠbïäaŒ@çbØò‡äóiòì@Lòäaíu @ôÐóä@†í‚bî@òì솋Ø@Žï u@õüi@HIõ @ óØòŠójàóÍŽïq@óØ@õóäbmbÑï @õaí‚@õòŠbiŠò†@æîìì‡äbîó a@Š@õfq@HIŠ@ ójàóÍŽïq@ìóÙŽïÜaìóè@aìó÷@òìì†‹Ø @ói@çbØòìa‹Ùn슆@óÜ@óóØ@æî‹mbäaŒ@HIŠójàóÍŽïq@óØ@LòŠìó  @óÜì@Lò@ ì솋Ø@ôÙÜó‚@õŠb ˆüàb÷@‹mbîŒ@çbîìíàóè@óÜ@òì@õŠb †ŠòìŠóq @@N@ò‹m@ìaŠbq@çbàŒ@çbîìíàóè@óÜ@ìò‹münaŠ@çbîìíàóè @ô @ na@Š@ì@ @õ @ ŠbïäaŒ@ônŽîìaìóm@HI@õ @ óØòŠójàóÍŽïq@ìaí‚@õóÔ@óÜ@òì@ @oŽî‹ óä@õŠòì@ó@ Ø@ó@ ïõä@Ú@ ŽïóØ@ïè@üi@ìíäbïi@óîüi@Lóîa‡Žïm@õòìó䆋ÙäììŠ @@N@ôåm‹ Šòì@óÜ@oŽïi@Žß†ìì†@†í‚bî

@@


٢٧

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@ @Þ—Ð@

@ì@õ @ ‰ŽîŠ†@ói@†‹Ø@çbbi@óØ@òŠìó @õaí‚@õóäbmbÑï@ìó÷@ìíàóè@òì@@J @ôäb÷ŠíÔ@ói@òìínói@çbán“q@a†ón’@ìóÜ@óáŽï÷@aìó÷@LômŠíØ@ói @ôäbØóåï“Žïq@õòìó÷@òì@LHI@çbàŠójàóÍŽïq@ômóåäí@ì@çbàŠb †ŠòìŠóq @@N@çìín“îûŠ@õŠóóÜ@çaìó÷@•bq@óÜ@póîa‡ïè@ôäbîaìó“Žïq@ì@ómó¿í÷@ãó÷ @ŠóóÜ@póåäí@ö@ç@ b÷ŠíÔ@ôäbØóÔò†@ónîíŽïq@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òì@J @õóïõnŽïna@Š@ìó÷@ŠóóÜ@æî‹i@ôÜóè@òì@L@ æîóÙi@‘bi@õóØa‹Ù’b÷@òŒaíŽï’ @æî‹ ò†@Šìì†@çbàü‚@ì@æîóØò†@pó÷aŠói@òì@Lò@ Šìó @õaí‚@üi@òìb−í @óØ @Ûóîbäbà@üi@ç@Šü ò†@òŠìó @õaí‚@ôäbØómbÑï@õbäbà@óØ@õóäaìó÷@õbŽî@Š@óÜ N@çóØò†@õ(‫)ﺗـﺤﺮﻳﻒ‬òìíióä@çbïnóióà@@HIõóØòŠójàóÍŽïq@ìaí‚@óØ @çaìí@ n‚ŠbØ@óÜ@õbŽî@ŠóÜ@æî‹ ò†@Šìì†@çbàü‚@ì@æîóØò†@pó÷aŠói@bèòìŠóè @@póÜýò†@ìóÜ@çó‚ò†@ŠbØóÜ@òŠìó @õaí‚@ôäbØómbÑï@óØ@õóäaìó÷@L(‫)ﺍﳌﻌ ﹼﻄﻠﲔ‬ @ N@òìíi@çbïnóióà@HI@õóØòŠójàóÍŽïq@ìaí‚@óØ@õòìa‹Ø@ŠóóÜ

@õbŽîŠ@óÜ@æî‹ ò†@Šìì†@çbàü‚ì@æîóØò†@pó÷aŠói@bèòìŠóè @ói@òìì‡äaìí@ š@çbîòŠìó @õaí‚@ôäbØómbÑï@óØ@õóäaìó÷@LçaŠóÙîìòŠ†bîŒ @óÜ@òì솋Ø@çbîìòŠ†bîŒ@†í‚bî@،(‫@)ﺍﳌــﺸﺒﻪ‬ô @ äbØòìa‹Ùn슆@ômbÑï @@N@òŠìó @õaí‚@ôäbØómbÑï@ônŽïäüš@óÜ@熋؊bï‹q @La@†òŠìó @õaí‚@ôäb÷ŠíÔ@óÜ@ó@ Ø@õ @ òìó÷@õbïå܆@õŠbïäaŒ@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òì@J

@ôÙŽî‡äóè@ì@óÔóy@òìó÷@òìímbèHIa@‡îó@ ØòŠójàóÍŽïq@ômóåäí@óÜ@@†í‚bî ‫@}ﹶﺃﻓﹶـﻼ‬Zo @ ŽîíàŠóÐò†@òŠìó @ @õaí‚@óÙäíš@L@ òìónŽïåŽï’òìbåÜóè@õ‹m@ôÙŽî‡äóè @@. [٨٢ :‫ﻛﺜِﲑًا{@]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫ﺧﺘِﻼﻓﹰﺎ ﹶ‬ ‫ﻭﺍ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍ‬‫ﺟﺪ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻴ ِﺮ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﻟ‬ ‫ﻨ ِﺪ ﹶﻏ‬ ‫ﻦ ِﻋ‬ ‫ﻮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣ‬ ‫ﻭﹶﻟ‬ ‫ﺁ ﹶﻥ‬‫ﻭ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ‬‫ﺑﺮ‬‫ﺪ‬ ‫ﺘ‬‫ﻳ‬

@@@Lçó bä@Žðm@ôŽïÜ@ì@æäaìŠbä@õfm@ìòìóåÜüØbä@çb÷ŠíÔ@óÜ@üi@òìó÷@Z@ómaì@


٢٨

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@ì@òìím‹Øóî@õìíàóè@çb÷ŠíÔ@ôåïj@ äbmò†@aìó÷@óîbån“îói@@Žðm@ðŽïÜ@Šó ó÷ @õŒaìbïu@aìó÷@óîaíi@òìò@ Šìó @õaí‚@óÜ@óu@çóîýóÜ@Šó ó÷@òì@Lóïõä@Œaìbïu @@N@ôåïiò†@a‡Žïm@çbmŠûŒ@ôØóîòìóä‡äb’òíÜóè@ì @oîíŽïq@aì@‹m@ôÙŽî‡äóè@üi@ÿaìóè@ÚŽî‡äóè@õòìóä‡äb’òíÜóè@óÙäíš@òì @ŠûŒ@”îóàó÷@óØ@Lò@ ìóäó£@ûŠ†ói@çbî‹m@ôÙŽî‡äóè@çbïÙŽî‡äóè@óØ@pbØò† @òì@LHI@õóØòŠójàóÍŽïq@ìòŠìó @õaí‚@ôÜaìóè@óÜ@oŽï−í bä@ìòŠìì† @ômóåäí@óÜ@†í‚bî@a†òŠìó @õaí‚@ôäb÷ŠíÔ@óÜ@oŽïÝi@ÚŽïóØŠóè @õòìóä‡äb’òíÜóè@ì@Ûóîói@ˆ†@a‡äbïäaíŽïä@óÜ@†í‚bî@HI@a‡îóØòŠójàóÍŽïq @óiüm@bi@L×óy@óÜ@ômóï@ ܆@ôäa†ý@íõqa‹‚@póïï@ ä@õüèói@aìó÷@óîa‡Žïm@õØóî @òì@LçìíšŠò†@e@Š@óÜ@oŽïåŽïéi@Œaì@ì@òŠìó @õaí‚@õý@üi@òìónŽî@Šói@ì@pbÙi @õØóî@õòìóä‡äb’òíÜóè@ì@Ûóîói@ˆ†@óØ@oŽîŠói@çbàí @aì@ÚŽï óØŠóè @õüèói@çbî@aìó÷@L@ óîóè@a†@çbïäaíŽïä@óÜ@†í‚bî@óîóè@a‡móåäí@†@ í‚bî@çb÷ŠíÔóÜ @õüè@ói@†í‚bî@LônŽïån“îóŽïm@ô @ àóØ@óÜ@†í‚bî@óîòìóïõŠbïäaŒ@ôàóØ @a‡õŠbïäaŒ@õaì†ói@oŽî@Šóibi@Lµäaì@‹Žïm@ìòìó䆋Øi@óÜ@ômóïõàó‚ŠónàóØ @LòìónŽïiò†@çììŠ@ü@ i@ðÔóybm@a†òìóåïÜüÙŽïÜ@ìòìó䆋Øi@óÜ@pbÙi@”’üØì @ì@õóØbäaŒ@õý@üi@òìónŽîŠóibi@aìó÷@òìòìíióä@çììŠ@üi@ôÔóy@Šó ó÷òì ‫ﺎ ِﺑ ِﻪ‬‫ﻣﻨ‬ ‫@}ﺁ‬Zo @ ŽïÝi@a‡näaŒ@óÜ@çaìaŠŒóàa†@ìíØòì@bi@ö熋i@@çbàí @óÜ@oŽïnòíiaŠ @@N@[ ٧ :‫ﺏ{@] ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ‬ ِ ‫ﺎ‬‫ﻭﻟﹸﻮﹾﺍ ﺍﻷﹾﻟﺒ‬ ‫ﺮ ِﺇ ﱠﻻ ﹸﺃ‬ ‫ﻳ ﱠﺬ ﱠﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑﻨ‬‫ﺭ‬ ‫ﻦ ﻋِﻨ ِﺪ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﹸﻛ ﱞﻞ‬

@ìóîòìóäbàŠb †ŠòìŠóq@ôäóîýóÜ@õìíàóè@ìbåŽïè@õfq@çbàŠòìbi@æŽïÝi@Z@ómaì

N@ónaŠ@ì@×óy@õìíàóè @çaíŽïä@óÜ@ì@óïõä@a‡Žïm@çbïØóî@ói@ˆ†@íõŒaìbïu@póåäíì@çb÷ŠíÔ@oŽïäai@bi@òì @@N@òìóååŽï’òìbä@ÿóè@õØóî@ì@óïõä@a†


٢٩

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@@{çbØón“î‹Ð@ói@çbáï÷}@

‫ﺩ‬ ‫ـﺎ‬‫@}@ ِﻋﺒ‬ç@ aìó÷òì@Lò@ Šìó @õaí‚@ôäbØón“î‹Ð@ói@óîóè@çbàŠòìbi@òìJ @@@.[٢٧-٢٦ :‫ﻥ{@]ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ‬ ‫ﻤﻠﹸﻮ ﹶ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻣ ِﺮ ِﻩ‬ ‫ﻢ ِﺑﹶﺄ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻮ ِﻝ‬ ‫ﻪ ﺑِﺎﹾﻟ ﹶﻘ‬ ‫ﻧ‬‫ﺴِﺒﻘﹸﻮ‬  ‫ﻳ‬ ‫ﻮ ﹶﻥ ﻻ‬‫ﺮﻣ‬ ‫ﻣ ﹾﻜ‬ @ÚŽïn’@ïè@òì@LçòŠìó @õaí‚@õìa‹åŽïÜŽî@Š@õò‡äói@çbØón“î‹Ð@Z@ómaì @çbïäbàŠóÐ@†í‚bî@oŽïÝîóä@òŠìó @õaí‚@bmóè@a†@òŠìó @õaí‚@”Žïq@óÜ@æŽïÜbä @óÜ@ÚŽïn’@ïè@ì@çóØò†@ŠbØ@òŠìó @õaí‚@ôäbàŠóÐ@ói@çaìó÷@òì@LpbØóä@fq @@N@çóØbä@òìóäbîü‚ @õaí‚@ôånŠóq@ói@çìbnóè@”ïäaìó÷@ìòì솋Ø@ôäbïn슆@òŠìó @õaí‚ @ @@Zçìíi@òŠìó @õaí‚@ô䆋Ø@ôÜóîa‹Žîí @ôšóÙÝà@ìòŠìó  ‫ﻻ‬‫ﺩﺗِـ ِﻪ ﻭ‬ ‫ﺎ‬‫ﻦ ِﻋﺒ‬ ‫ـ‬‫ﻭ ﹶﻥ ﻋ‬‫ﺘ ﹾﻜِﺒﺮ‬‫ﺴ‬  ‫ـ‬‫ ﻻ ﻳ‬‫ﺪﻩ‬ ‫ـ‬‫ﻦ ِﻋﻨ‬ ‫ـ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ﺽ‬ ِ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﹾﻟﹶﺄ‬‫ﺕ ﻭ‬ ِ ‫ﺍ‬‫ﺎﻭ‬‫ﺴﻤ‬  ‫ﻦ ﻓِﻲ ﺍﻟ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻭﹶﻟﻪ‬ @} @@.[٢٠-١٩ : ‫ﻭ ﹶﻥ{@]ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ‬‫ﺘﺮ‬‫ﻳ ﹾﻔ‬ ‫ﺭ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻨﻬ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻴ ﹶﻞ ﻭ‬ ‫ﻮ ﹶﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ‬‫ﺒﺤ‬‫ﺴ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻭ ﹶﻥ‬‫ﺤ ِﺴﺮ‬ ‫ﺘ‬‫ﺴ‬ ‫ﻳ‬ @ì@ç‹ bä@òŠìó @ói@çbîü‚@a†@òŠìó @õaí‚@ôånŠóq@óÜ@çbØón“î‹Ð@Z@ómaì @L@ ç‹ ò†a@Š@ôØbqói@ì@´Šóqò†@òŠìó @õaí‚@ãaìò†Šói@íÙÜói@L@ æibä@ìì‡äbà @@N@òŠìó @õaí‚@ôånŠóq@óÜ@æibä@ŠaŽïi@ì@æibä@Œaìý@ˆûŠ@ói@ììó’@ói @õaí‚@óîóäaìóÜ@òì@Lµåïi@çbîbä@ìóá@Žï÷@óÜ@òìóïõnŽïäbî솊b’@òŠìó @õaí‚ @LoŽïia†@ôäbïäb“ïä@öôäbØò‡äói@óÜ@e‡äóè@üi@oŽïi†‹Ø@ôäbîa‹Ù’b÷@òŠìó  @•ó’@õí‚@õòíŽï’@ŠóóÜ@( ‫@) ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ‬ôåïi@ôÝîu@HI@ŠójàóÍŽïq @(‫@)ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟـﺴﻼﻡ‬Þ@ îu@òì@L@ òìòíjm‹ @ôäbb÷@óØ@ìíióè@ôÜbi@H@VPP@I@†ó @@N@†‹Ø@a†@õØóî@ÿó óÜ@çbîóÔ@ì@ãóîŠóà@üi@ìaìóm@ôÙŽïÄû‹à@ói@†‹Ø@õü‚ @õòíŽï’@ŠóóÜ@ìíiýóÜ@ôäłòìbè@óØ@HIŠójàóÍŽïq@õý@üi@pbè@òì @õŠaìóåŽîí’@óäòì@LHæ@ båïi@bm@ìíióä@óåî†óà@ôÙÜó‚Ia‹bäò†@ó@ ä@óØ@ÚŽîìbïq @óÜ@ôr@ŠûŒ@ôÙŽïÝu@LHo @ Žïi@õìaŒümíqómì@ìì‡äbàI@ìíi@Šbî†@òíŽïq@õŠaíjŽîŠ


٣٠

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@òì@LHI@ŠójàóÍŽïq@õýóÜ@o“ïäa†@Lìíi@•òŠ@ŠûŒ@õ‰Ôòì@Lìíi@a†Šói @ì솊óè@òì@LHI@ŠójàóÍŽïq@õüäˆó÷@ì솊óè@ÿbq@óîa†@õüäˆó÷@ì솊óè @LHI†@ ‹Ø@ŠójàóÍŽïq@ÿó óÜ@õü ínÑ @íõäaŠ@ì솊óè@Šóón‚@ônò†ìbä

@ói@HI@Š@ ójàóÍŽïqòì@L†@ ‹Ø@a†ìó÷@Žßó óÜ@õü ínÑ @HI”îŠójàóÍŽïqòì .(‫)ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ‬ìíi@Þîu@òìó÷@óØ@‡äbîó aŠ@ôäłòìbè @õaí‚@óØ@óîóè@çbïÙŽîŠbØ@‡äóš@çbØón“î‹Ð@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òì@J @( ‫@) ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ‬Þîu@Zó@ äaìóÜ@çóÙi@õfuóifu@óØ@çìì@ †‹Ø@ŽðÜ@õaìa†@òŠìó  @õ @ a†@òìòŠìó @@õaí‚@ôäóîýóÜ@LòìaŠ†‹Žïr@fq@ô ’ì‹@õŠbiìŠbØ@óØ @@N@òŠìó @õaí‚@ônîì@ói@óäaìaŠ†‹Žïä@ìŠójàóÍŽïq@ìó÷@Šó@üi@oŽïåŽîŒóiò† @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@N@òìaŠ†‹Žïr@Žðq@ôØòììŠ@ì@çaŠbi@õŠbiìŠbØ@óØ@ZÞï÷bÙïà@òì @póàbïÔ@ômbØ@óÜ@òìaŠ†‹Žïr@Žðq@õHŠí–Iói@熋ØìíÐ@óØ@ZÞ@ ïÐa‹ï÷@òì @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@N@çbîòìóäìíi@ìì‡åîŒ@ômbØóÜ@òö@LoŽî‹àò†@ôÙÜó‚@ìíàóèóØ @ôäb“ŽïØ@çbï @óØ@ZH@pí¾a@ÚÝàI@çb“ŽïØ@çbï @õón“î‹Ð@òì @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@N@a†@熋à@ômbØ@óÜ@òìaŠ†‹Žïr@fq@ôäbØòìa‹Ùn슆 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@N@òìaŠ†‹Žïr@fq@ôäbØbïš@óØ@ZçbØbïš@õón“î‹Ð@òì @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@N@ó‚òŒû†@ôäaìb Šò†@óØ@ZÚÜbà@òì @@@@@@@@@@@@@N@òìaŠ†‹Žïrfq@çbïmò‹Ðb÷@ô¼òŠ@ìbä@õóqŠüØ@óØ@õóäbn“î‹Ð@ìó÷@òì @@@N@çŽîŠbqò†@Äû‹à@óØ@õóäbn“î‹Ð@ìó÷òì @@@@@@@@@@@@@N@òìaŠ†‹Žïr@fq@çbïÄû‹à@ôäbØòìò†‹Ø@ôåïìíä@óØ@õóäbn“î‹Ð@ìó÷òì ‫ﲔ‬ ِ ‫ﻴ ِﻤ‬‫ﻋ ِﻦ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺎ ِﻥ‬‫ﺘ ﹶﻠ ﱢﻘﻴ‬‫ﻤ‬ ‫ﺘ ﹶﻠﻘﱠﻰ ﺍﹾﻟ‬‫ﻳ‬ ‫@}@ِﺇ ﹾﺫ‬ó@ îa†@Žßó@  óÜ@õón“î‹Ð@ìì†@ÚŽïÄû‹à@ìíàóè@òì @@@.[١٨ : ‫{@]ﻕ‬‫ﻋﺘِﻴﺪ‬ ‫ﺭﻗِﻴﺐ‬ ‫ﻳ ِﻪ‬‫ﺪ‬ ‫ﻝ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﻟ‬ ٍ ‫ﻮ‬ ‫ﻦ ﹶﻗ‬ ‫ﻳ ﹾﻠ ِﻔﻆﹸ ِﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻣ‬‫ﺎ ِﻝ ﹶﻗﻌِﻴﺪ‬‫ﺸﻤ‬  ‫ﻋ ِﻦ ﺍﻟ‬ ‫ﻭ‬


٣١

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@ïè@Lçìí@ n“ïäa†@ôqóšì@oa@Š@õýóÜ@ça‡Äû‹à@ÿó óÜ@ón“î‹Ð@ìì†@ Z@ómaì

@ì‹Žî†ìbš@óîón“î‹Ð@ìì†@ìó÷@þï@ ÷@oŽïšbäŠò†@òìóÄû‹à@ôàò†@óÜ@Ûóîómìì @@@@@@@@@@@@@Næìíåîò†ì@çò†bàb÷ @óÜ@òìaŠ†‹Žïr@fq@çbîì솋à@óÜ@熋Ø@Šbï‹q@óØ@õóäbn“î‹Ð@ìó÷@òì@ @ç@ óØò†@@ŽðÜ@õŠbï‹q@ì@õý@üi@æŽî†@ón“î‹Ð@ìì†@óØ@Lô䆊br@Ûb‚@ói@@•bq @ @@Z”îòŠìó @õaí‚@òì@LHIõóØòŠójàóÍŽïq@ì@µîb÷@ìŠb †ŠòìŠóq@õòŠbiŠò† ‫ﻪ‬ ‫ﻀ ﱡﻞ ﺍﻟﻠﱠـ‬ ِ ‫ـ‬‫ﻭﻳ‬ ‫ﺮ ِﺓ‬ ‫ﻭﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺂ ِﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﻧﻴ‬‫ﺪ‬ ‫ﺎ ِﺓ ﺍﻟ‬‫ﺤﻴ‬  ‫ﺖ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ‬ ِ ‫ﻮ ِﻝ ﺍﻟﺜﱠﺎِﺑ‬ ‫ﻮﺍﺑِﺎﹾﻟ ﹶﻘ‬‫ﻣﻨ‬ ‫ﻦ ﺁ‬ ‫ﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻳ‬ ‫ ﺍﻟ ﱠﻠ‬‫ﺒﺖ‬‫ﹶﺜ‬‫}@ﻳ‬ @ @.[٢٧ :‫ﺎ ُﺀ{@]ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ‬‫ﻳﺸ‬ ‫ﺎ‬‫ﻪ ﻣ‬ ‫ﻌﻞﹸ ﺍﻟ ﱠﻠ‬ ‫ﻳ ﹾﻔ‬‫ﻭ‬ ‫ﲔ‬  ‫ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ‬ @ìbä@óÜ@a†ˆû@Šaì†@ìbïäì†@ @óÜ@pbØò†@ìaŠŒóàa†@çaŠa†Šòìbi@òŠìó @õaí‚@O@ómaì @aíƒØóî@õüè@ói@çóØò†@Žð Ü@çbîŠbï‹q@óØón“î‹Ð@ìì†@óØ@ÚŽïmbØ@Šü  @óÜ@çü@ š@a†@”î@Šü @ìbä@óÜ@óØ@@‫@ﻻ ﺇﻟﺔ ﺇ ﱠﻻ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ‬ôåmìì@íõnŠóq @ãłó@ i@L@ õìaŠŒóàa†@ói@òìóäò†ò†@óØón“î‹Ð@ìì†@ôàłòì@aìb÷@óäbîìímì@bïäì† @òŠìó @õaí‚@óÙäíš@òìóäò‡i@óØón“î‹Ð@ìì†@ôàłòì@æäaímbä@çaŠbÙàón @oŽïi@ŽðÜ@ônîì@òŠìó @õaí‚@õòìó÷@òì@Lõ @ òìóäa†@ãłòì@óÜ@pbØò†@çbïÝŽîì @@N@pbØò†@õfuóifu @ @@ZòìaŠ†‹Žïrfq@çbïäbØóïõn’óèói@óØ@õóäbn“î‹Ð@ìó÷@òì ‫ﺟ ِﻬ ْﻢ َو ُذ ﱢر ﱠﻳ ﺎ ِﺗ ِﻬ ْﻢ‬ ِ ‫ﻦ ﺁ َﺑ ﺎ ِﺋ ِﻬ ْﻢ َوَأ ْزوَا‬ ْ ‫ﺢ ِﻣ‬ َ ‫ﺻ َﻠ‬ َ ‫ﻦ‬ ْ ‫ﺧﻠُﻮ َﻧﻬَﺎ َو َﻣ‬ ُ ‫ن َﻳ ْﺪ‬ ٍ ‫ﻋ ْﺪ‬ َ ‫ت‬ ُ ‫ﺟ ﱠﻨ ﺎ‬ َ @} ٍ ‫ﻦ ُآﻞﱢ ﺑَﺎ‬ ْ ‫ﻋَﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ِﻣ‬ َ ‫ن‬ َ ‫ﺧﻠُﻮ‬ ُ ‫وَا ْﻟﻤَﻼ ِﺋ َﻜ ُﺔ َﻳ ْﺪ‬ @@@. [٢٣ :‫ب@{@]ﺍﻟﺮﻋﺪ‬ @õý@óåšò†@òìón’óèói@ôäbØb Šò†@ìíàóè@óÜ@çbØón“î‹Ð@Oómaì@ @óÜ@çìíi@ìaŠŽîŠbq@òíŽï÷@oŽïi@ŽðÜ@çbnàýó@Zæ@ ŽïÜò†@çbïŽïq@ì@ @çbØóïõn’óèói @óîüi@Lç@ b‹m@aí‚@óÜ@ì@´Šóq@ŠóóÜ@bïäì†@ óÜ@çbnåm‹àaŠb÷@õüè@ói@a @HI@ŠójàóÍŽïq@òì@Lón’óèói@óØ@óåŽîí’@æî’bi@çbnàb−òŠó@ì@çbn’a†bq


٣٢

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@bnÐ@ óy@Ú@Žîˆû@Š@ìíàóè@ìóäbb÷@óÜ@H@Š@ íáɾa@oïjÜa@I@óØ@òì‡äbîó a@Š@ôäbáŽïq @ç@ óØò†@a‡Žïm@õ‰Žîíä@a†‹m@ôÙŽïmó@îaíî@Š@óÜ@Lò@ ìóïõìbä@óåšò†@ón“î‹Ð@ŠaŒóè @@N@òìóåŽîŠó bä@ìòìòŠò†@óäóîbä@çb’bq @@ @@{@òìì‡äaŒójîa†@aí‚@óØ@ñóäbjŽïnØ@ìói@çbáï÷@} @HđêđÝ@ ž Šž I@ô @ äaŠójàóÍŽïq@üi@ôØìí@ mŠóq@òŠìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ @ói@oŽïjiòì@Lò@ ìóïõÙÜó‚@ìíàóè@Šóói@óÜói@ói@oŽïji@bm@òìòŠaí‚@ómû†Šbä @õ‹ŽïÐ@ôÙÜó‚@çaŠójàóÍŽïq@òìóîüèói@óØ@ôÙÜó‚@ìíàóè@üi@óÜói@ôåŽîí’ @@N@õfq@òìóäóØò†@çbïØbq@ì@çóØò†@ôîfuóiŠbØì@ôîbäa† @Hß@ íŠI@a‡ÙŽîŠójàóÍŽïq@ìíàóè@ÿó óÜ@òŠ@ ìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbàŠòìbiòìJ @@N@òìì‡äaŒóia†@ôÙŽïØìímŠóq ‫ب‬ َ ‫ت َوَأ ْﻧ َﺰ ْﻟ َﻨ ﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟ ِﻜ َﺘ ﺎ‬ ِ ‫ﺳ َﻠﻨَﺎ ﺑِﺎ ْﻟ َﺒ ﱢﻴ َﻨ ﺎ‬ ُ ‫ﺳ ْﻠﻨَﺎ ُر‬ َ ‫@}@َﻟ َﻘ ْﺪ َأ ْر‬ZoŽîíàŠóÐò†@óÙäíš .[٢٥ :‫ﻂ {@]ﺍﻟـﺤﺪﻳﺪ‬ ِ‫ﺴ‬ ْ ‫س ﺑِﺎ ْﻟ ِﻘ‬ ُ ‫ن ِﻟ َﻴﻘُﻮ َم اﻟﻨﱠﺎ‬ َ ‫وَا ْﻟﻤِﻴﺰَا‬

@ói@òìì@ †Šbä@çbàü‚@ôäaŠójàóÍŽïq@óáŽï÷@òìóïõìa‹ØŠóóÜ@o‚óu@ói@Z@ómaì

@ôØìímŠóq@a‡äbîóØóîŠóè@ÿó óÜòì@La‹Ù’b÷@ômóÉîŠó’@öçììŠ@ômaïvÈíà @ôäbîü‚@ôäbîˆ@ôÙÜó‚bm@ Lòìì‡@ äaŒóia†@çbºŠòìŠóq†a†@õìì@ ŒaŠóm@íõäbb÷ @@NõŠòìŠóq†a†@ói@æåŽîŠŒó·a†@ŠóóÜ @@ZµäaŒò†@óäbØìímŠóq@ãó÷@õìbä@òì @óØ@HI@ôíà@üi@òìì‡@ äaŒójîa†@òŠìó @õaí‚@óØ@ZpaŠìóm@@@ Q ‫ـﻮ ﹶﻥ‬‫ﻨِﺒﻴ‬‫ﺎ ﺍﻟ‬‫ ِﺑﻬ‬‫ﺤﻜﹸﻢ‬  ‫ﻳ‬ ‫ﻮﺭ‬‫ﻭﻧ‬ ‫ﻯ‬  ‫ﺪ‬‫ﺎ ﻫ‬‫@}@ﻓِﻴﻬ‬ó@ Ø@Ló@ Ýï÷a‹ï÷@ôäói@ôØímŠóq@æî‹mòŠìó  :‫ﺏ ﺍﻟﻠﱠﻪ{@]ﺍﻟـﻤﺎﺋﺪﺓ‬ ِ ‫ﺎ‬‫ﻦ ِﻛﺘ‬ ‫ﺤ ِﻔﻈﹸﻮﺍ ِﻣ‬  ‫ﺳﺘ‬ ‫ﺎ ﺍ‬‫ﺭ ِﺑﻤ‬ ‫ﺎ‬‫ﺣﺒ‬ ‫ﺍﹾﻟﹶﺄ‬‫ﻮ ﹶﻥ ﻭ‬‫ﺎِﻧﻴ‬‫ﺮﺑ‬ ‫ﺍﻟ‬‫ﻭﺍ ﻭ‬‫ﺎﺩ‬‫ﻦ ﻫ‬ ‫ﻮﺍ ِﻟ ﱠﻠﺬِﻳ‬‫ﺳ ﹶﻠﻤ‬ ‫ﻦ ﹶﺃ‬ ‫ﺍﱠﻟﺬِﻳ‬

@@.[٤٤


٣٣

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@ói@ça†ò†‰à@óÜ@óïõnî‹i@óØI@ìíi@a‡Žïm@ôØbäìì@Š@öpóîa‡ïè@paŠìóm@Z@ómaì

@ôä@báÝíà@ôäaŠójàóÍŽïq@óØ@Hô @ åmìóÙåŽîí’@ônŽïnîíŽïq@ì@HI@‡á«@ôåmbè @öçbïäaìí@ mìóÙåŽîí’@ói@çbïäbàŠóÐ@òì@L†@ ‹Øò†fq@çbïáØíy@Þï÷a‹ï÷@ôäói @ö熋ÙîŠbÙnò†@óÜ@çŽîŠbri@paŠìóm@óØ@†‹Øò†@çbïäbîbäaŒ@öçbØbäa†@bäaŒ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NôåîŠü @oaŠ@ói@óØ@HIôïÈ@üi@òìì‡äaŒójîa†@òŠìó @õaí‚@óØ@ZÞïvåï÷@@@ R ‫ﺎ‬‫ﻗﹰﺎ ِﻟﻤ‬‫ﺼﺪ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻮﺭ‬‫ﻭﻧ‬ ‫ﻯ‬  ‫ﺪ‬‫ﻧﺠِﻴ ﹶﻞ ﻓِﻴ ِﻪ ﻫ‬‫ﻩ ﺍﹾﻟِﺄ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻨ‬ ‫ﺗ‬‫ﺁ‬‫@}@ﻭ‬Zò@ ìíi@õŠóØìaìóm@öpaŠìóm@õŠóäa†

 ‫ﺘ ِﻘ‬‫ﻮ ِﻋ ﹶﻈ ﹰﺔ ِﻟ ﹾﻠﻤ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻯ‬  ‫ﺪ‬‫ﻭﻫ‬ ‫ﺍ ِﺓ‬‫ﻮﺭ‬ ‫ﺘ‬‫ﻦ ﺍﻟ‬ ‫ﻳ ِﻪ ِﻣ‬‫ﺪ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺑ‬ @@@ .[٤٦ :‫ﲔ{@]ﺍﻟـﻤﺎﺋﺪﺓ‬ @a‡Žïm@ôØbäìì@Š@öpóîa‡ïè@óØ@HI@ôïÈ@ói@òìa†@çbáÝïv@ åï÷@óáŽï÷@Z@ómaì

@òì@HI@‡@ á«@ôåmbè@ói@ça†ò†‰à@óÜ@óïõnî‹i@óØI@òìíi @öpóîa‡ïèì@ Lò@ ìíi@paŠìóm@õŠóäa†@oaŠ@ói@òì@HôåmìóÙåŽîí“õnŽïnîíŽïq @ @@@@N‘‹m@aí‚@óÜ@ôäbóØ@üi@òìíi@õŠb ˆüàb÷ ‫ﻋَﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ@{@]ﺁﻝ‬ َ ‫ﺣ ﱢﺮ َم‬ ُ ‫ﺾ اﱠﻟﺬِي‬ َ ‫ﻞ َﻟ ُﻜ ْﻢ َﺑ ْﻌ‬ ‫ﺣﱠ‬ ِ ‫@}@ َوِﻟُﺄ‬Zo @ ŽîíàŠóÐò†@òŠìó @õaí‚@òì .[٥٠ :‫ﻋﻤﺮﺍﻥ‬

@çbmŠóóÜ@óØ@õóäbn’@ìóÜ@e‡äóè@bm@òìíàŠóÐ@ôäbnŽïq@HI@ôïÈ@Z@ómaì @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Na‡Ýïvåï÷@óÜ@ãóÙi@ôÜłóy@òìa‹Ø@ãaŠóy @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NHI†ìa†@üi@òì‡äaŒójîa†@òŠìó @õaí‚@óØ@ZŠìíiòŒ@@S @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.(‫@)ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ‬ôíà@ö@âïèa‹ig@ôÐíyí–@@T @ôîbmüØ@Šó@üi@òì‡äaŒójîa†@òŠìó @õaí‚@óØ@Œûq@ìòŠìó @ôäb÷ŠíÔ@@@ U @ @.[١٨٥ :‫ﺮﻗﹶﺎ ِﻥ{@]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‬ ‫ﺍﹾﻟ ﹸﻔ‬‫ﻯ ﻭ‬‫ﻬﺪ‬ ‫ﻦ ﺍﹾﻟ‬  ‫ﺕ ِﻣ‬ ٍ ‫ﺎ‬‫ﻴﻨ‬‫ﺑ‬‫ﻭ‬ ‫ﺱ‬ ِ ‫ﺎ‬‫ﻯ ﻟِﻠﻨ‬  ‫ﺪ‬‫@}ﻫ‬óØ@HI@‡á«@çaŠójàóÍŽïq

@Lô @ ÙÜó‚@üi@òìíi@póîa‡ïè@çaŒóàòŠ@ôäbà@óÜ@çb÷ŠíÔ@ôåîŒóia†@Z@ómaì @@@@@@@@@@@Nòìíi@ÿbmói@ö×óy@çaíŽïä@õòìòŠóØbïuòì@Lómóîa‡ïè@ìóÜ@ìíi@òìòŠóØ@çììŠö


٣٤

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@.[٤٨ :‫ﻪ{@]ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ‬‫ﻋ ﹶﻠﻴ‬ ‫ﻴ ِﻤﻨﹰﺎ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻭﻣ‬ ‫ﺏ‬ ِ ‫ﺎ‬‫ﻦ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘ‬ ‫ﻳ ِﻪ ِﻣ‬‫ﺪ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﻗﹰﺎ ِﻟﻤ‬‫ﺼﺪ‬  ‫ﻣ‬ }@Zçb÷ŠíÔ@óØ

@ó@ i@óØ@pŠó@óm@Žì‡äaŒóia†@çbàóäb÷ŠíÔ@ìó÷@óáŽï÷@HI@‡á«@õó÷@Z@ómaì @a‡äbîŠóói@óÜaŒì@Lô @ móîü‚@”Žïq@ôäbØóïõäbb÷@óØìí@ mŠóq@õŠóäa†@oaŠ @ìíàóè@ó@i@ô䆋Ø@”ï÷@öâØíy@òìóäb÷ŠíÔ@õüè@ói@òŠìó @õaí‚@óØ @õónÜb @óÜ@ôånaŠ@ bq@ói@òìa†@ôäbºóq@@òì@Lò@ ìómòíî‹@‹m@ôäbØóØìímŠóq @@ça횊ò†@eŠ@óÜ@ôäa†ý@óÜ@òì@LçaŠbuónÜb  @@ . [٩ :‫ﺎ ِﻓﻈﹸﻮ ﹶﻥ{@]ﺍﻟـﺤﺠﺮ‬‫ ﹶﻟﺤ‬‫ﺎ ﹶﻟﻪ‬‫ﻭِﺇﻧ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺎ ﺍﻟ ﱢﺬ ﹾﻛ‬‫ﺰﹾﻟﻨ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺤﻦ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫@}@ِﺇﻧ‬ @Lòìì‡@ äaŒóia†@çb¹b÷ŠíÔ@çbàü‚@óáŽï÷@òìóïõìa‹ØŠóóÜ@o‚óu@ói@Z@ómaì @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NæîŽîŠbrîò†@çbàü‚@óáŽï÷@òìóïõìa‹ØŠóóÜ@o‚óuói@òì @@@@@@@@@@@@@@NpóàbïÔ@õˆûŠ@bm@óÜói@íØòì@òìóïõÙÜó‚@Šóói@òìónŽïåŽïàò†@óÙäíš @íõŠbî†@ôÙŽïmbØ@ói@çìíi@ìa‹ÙõŠbî†@çb÷ŠíÔ@”Žïq@ôäbØóØìí@ mŠóq@ãłói @Lò@ ìóïõ‹ò†@õòìó÷@óØ@‹m@ôÙŽïn’@õòìòŠaí‚óåmbè@ói@çìíšò†Šóói @íõŽõÜ@óäìíióä@ìaŠŽîŠbq@óîüi@òìò†‹Øò†@çìì@Š@a‡Žïm@õŠbÙäaŠü @íõŠbÙnò†ì @òŠìó @õaí‚@La‡ äbïŽïm@òìa†@õììŠ@†bîŒ@öãóØ@öçaŠü @ì@õŠbÙnò† @@N[٤٦ :‫ﺿ ِﻌ ِﻪ{@@]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ِ ‫ﻦ َﻣﻮَا‬ ْ‫ﻋ‬ َ ‫ن ا ْﻟ َﻜِﻠ َﻢ‬ َ ‫ﺤ ﱢﺮﻓُﻮ‬ َ ‫ﻦ هَﺎدُوا ُﻳ‬ َ ‫ﻦ اﱠﻟﺬِﻳ‬ َ ‫@}@ ِﻣ‬ZoŽîíàŠóÐò† @çbïmaŠìóm@õŠbÙnò†@óØ@óäìíióè@ÚŽïäbóØ@a‡äbØóØóÜìí@ u@ìbä@óÜ@ Oómaì@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NòíîŠü @çbïäbØómóîb÷@ôåŽîí’@ì@òìì†‹Ø ‫ﻨ ِﺪ‬ ‫ﻦ ِﻋ‬ ‫ﻫﺬﹶﺍ ِﻣ‬ ‫ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻢ ﹸﺛ‬ ‫ﻳﺪِﻳ ِﻬ‬‫ﺏ ِﺑﹶﺄ‬  ‫ﺎ‬‫ﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘ‬‫ﺘﺒ‬‫ﻳ ﹾﻜ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻳﻞﹲ ِﻟ ﱠﻠﺬِﻳ‬‫ﻮ‬ ‫@}@ ﹶﻓ‬Z@o @ ŽîíàŠóÐò†@òì :‫ﻥ{@]ﺍﻟﺒﻘـﺮﺓ‬ ‫ﻮ ﹶ‬‫ﺴﺒ‬ ِ ‫ﻳ ﹾﻜ‬ ‫ﺎ‬‫ﻢ ِﻣﻤ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻳﻞﹲ ﹶﻟ‬‫ﻭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻳﺪِﻳ ِﻬ‬‫ﺖ ﹶﺃ‬  ‫ﺒ‬‫ﺘ‬‫ﺎ ﹶﻛ‬‫ﻢ ِﻣﻤ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻳﻞﹲ ﹶﻟ‬‫ﻮ‬ ‫ﻼ ﹶﻓ‬ ‫ﻨﹰﺎ ﹶﻗﻠِﻴ ﹰ‬‫ﻭﺍ ِﺑ ِﻪ ﹶﺛﻤ‬‫ﺘﺮ‬‫ﺸ‬  ‫ﻴ‬‫ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﻟ‬

@@ .[٧٩ @ônò†ói@Hp @ aŠìómI@óØóØìí@ mŠóq@óØ@õóäbóØ@ìó÷@üi@çìí@ šìbäóÜ@Z@ómaì @ói@bm@òìímbè@òìòŠìó @õaí‚@çóîý@óÜ@óàó÷@æŽïÜò†@çb’bq@öæìíäò†@çbîü‚


٣٥

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@Lo @ ŽîìóÙi@oò†@çbïàóØ@ôÙŽïn’a†bq@ö…‹ä@òìóäbîóîòŠìó @óäaìbm@ãó÷@õüè @çbîü‚@ônò†@ói@óØ@õón’@ìó÷@õüè@ói@çaìó÷@üi@çìíšìbäóÜ@òŠbiìì† @üi@çìí@ šìbäóÜ@òì@Lò@ ìímbè@òìòŠìó @õaí‚@çóîý@óÜ@æŽïÜò†@ìóäbîíïìíä @@NæåŽïèò†@ônò†óióØ@õón’@ìó÷@õüè@ói@çaìó÷ ‫ﺱ‬ ِ ‫ـﺎ‬‫ﻯ ﻟِﻠﻨ‬  ‫ﺪ‬‫ﻭﻫ‬ ‫ﻮﺭﹰﺍ‬‫ﻰ ﻧ‬‫ﻮﺳ‬‫ﺎ َﺀ ِﺑ ِﻪ ﻣ‬‫ﺏ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺟ‬  ‫ﺎ‬‫ﺰ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘ‬ ‫ﻧ‬‫ﻦ ﹶﺃ‬ ‫ﻣ‬ ‫@}@ ﹸﻗ ﹾﻞ‬Zo @ ŽîíàŠóÐò†@òì

@@@@@@.[٩١ :‫ﺨﻔﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻛﺜِﲑﹰﺍ{@]ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ‬ ‫ﺗ‬‫ﻭ‬ ‫ﺎ‬‫ﻧﻬ‬‫ﻭ‬‫ﺒﺪ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺲ‬  ‫ﺍﻃِﻴ‬‫ﻪ ﹶﻗﺮ‬ ‫ﻧ‬‫ﻌﻠﹸﻮ‬ ‫ﺠ‬  ‫ﺗ‬ @óØ@òìì‡@ äaŒóia†@õóØìí@ mŠóq@ìó÷@fØ@Zf @ Ýi@çbïŽïq@HI@‡@ á«@õó÷@Z@ómaì @æäaíni@bm@òìòŒaìbïu@ôÙŽïØìí@ mŠóq@‡äóš@óäóÙîò†@óØ@ônŽîìbåŽïè@HI@ôíà @a‡Žïm@HIõ‡á«@õìa‹Ùbi@ômóÑï@öçŠüïi@öçóÙi@õŠbÙnò† @NN@òìóäŠb’ò†@ô“îŠûŒ@öçóØò†@a‹Ù’b÷@paŠìóm@óÜ@ÚŽî‡äóè@óØ@LòìóäŠb“i ‫ﻦ‬ ‫ ﻣِـ‬‫ﻮﻩ‬‫ﺴﺒ‬  ‫ـ‬‫ﺘﺤ‬‫ﺏ ِﻟ‬ ِ ‫ﺎ‬‫ﻢ ﺑِﺎﹾﻟ ِﻜﺘ‬ ‫ﺘﻬ‬‫ﻨ‬‫ﺴ‬ ِ ‫ﻭ ﹶﻥ ﹶﺃﹾﻟ‬‫ﻳ ﹾﻠﻮ‬ ‫ﻢ ﹶﻟ ﹶﻔﺮِﻳﻘﹰﺎ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻭِﺇ ﱠﻥ ِﻣ‬ @}@Z@o @ ŽîíàŠóÐò†@bèòìŠóè ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ‬‫ﻭ‬ ‫ﻨ ِﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ‬ ‫ﻦ ِﻋ‬ ‫ﻮ ِﻣ‬ ‫ﺎ ﻫ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ﻨ ِﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ‬ ‫ﻦ ِﻋ‬ ‫ﻮ ِﻣ‬ ‫ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻫ‬‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬ ِ ‫ﺎ‬‫ﻦ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘ‬ ‫ﻮ ِﻣ‬ ‫ﺎ ﻫ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ﺏ‬ ِ ‫ﺎ‬‫ﺍﹾﻟ ِﻜﺘ‬ ‫ﻳﻘﹸـﻮ ﹶﻝ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻮ ﹶﺓ ﹸﺛ‬ ‫ﺒ‬‫ﻨ‬‫ﻭﺍﻟ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺤ ﹾﻜ‬  ‫ﺍﹾﻟ‬‫ﺏ ﻭ‬  ‫ﺎ‬‫ﻪ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘ‬ ‫ ﺍﻟ ﱠﻠ‬‫ﻴﻪ‬‫ﺆِﺗ‬ ‫ﺸ ٍﺮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ‬  ‫ﺒ‬‫ﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻟ‬‫ﻮ ﹶﻥ ﻣ‬‫ﻌ ﹶﻠﻤ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬  ‫ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺬ‬ ِ ‫ﻭ‬‫ﻦ ﺩ‬ ‫ﺎﺩﹰﺍ ﻟِﻲ ِﻣ‬‫ﻮﺍ ِﻋﺒ‬‫ﺱ ﻛﹸﻮﻧ‬ ِ ‫ﺎ‬‫ﻟِﻠﻨ‬ . [٧٩-٧٨ :‫ﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ {@]ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ‬

@öpaŠìóm@õŠbÙnò†@óØ@çóè@ÚŽïÜóàüØ@a‡äbØóØóÜìí@ u@ìŠìb @ìbä@óÜ@Zómaì

@çbïäbàŒ@òìóååŽîí²ò†@óØ@”ïÙŽïmbØ@Lòìì†@ ‹Ø@†bîŒ@çbîüi@ ìòìì@ †‹Ø@çbïÝïvåï÷ @õaí‚@ãłói@Lò@ ì‡äaŒójîa†@òŠìó @õaí‚@óØ@çaiaì@ @bm@çóØò†@Šaí‚@ößìíÜ @Lò@ íîŒóia†@òìòŠìó @õaí‚@çóîý@óÜ@@óàó÷@æŽïÜò†@òì@Lòìì‡@ äaŒóióåîa†@òŠìó  @üi@´óiò‡Üóè@ûŠ†@òì@Lò@ íîŒóióäa†@òìòŠìó @õaí‚@çóîýóÜ@ò‡äóšŠóè @ïè@üi@óïõä@o슆@òì@LóîûŠ†@æäaŒò†@çbï“îü@ ‚@ò‡äóš@Šóè@òŠìó @õaí‚ @ói@çb’bq@fma‡i@ômóîaŠójàóÍŽïq@öâØíy@öÛìí@ mŠóq@òŠìó @õ @ aí‚@óØ@ÚŽïóØ @ãó÷@N´Šóqóà@aí‚ì@´Šóri@æàòì@Læà@õò‡äói@ói@³i@òíŽï÷@oŽïÝi@ôÙÜó‚


٣٦

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@HIò@ íõïÈ@ãò†ói@oójÜóè@çbîûŠ†@óØ@õŒóia†@çbØòŠìb @ŠóóÜ@ómóîb÷

@@Nòì솋Øóä@çbîaì@õóÔ@‹m@ôäaŠójàóÍŽïq@ïè@óä@öãó÷@óä@óØ ‫ﻢ‬ ‫ﻦ ﹶﻟﻜﹸـ‬ ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ﻳﺒ‬ ‫ﺎ‬‫ﻮﹸﻟﻨ‬‫ﺭﺳ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺎ َﺀ ﹸﻛ‬‫ﺪ ﺟ‬ ‫ﺏ ﹶﻗ‬ ِ ‫ﺎ‬‫ﻫ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘ‬ ‫ﺎ ﹶﺃ‬‫@}ﻳ‬ZoŽîíàŠóÐò†@ @òŠìó @õaí‚@òì ‫ﻣِﺒﲔ‬ ‫ﺎﺏ‬‫ﻭ ِﻛﺘ‬ ‫ﻮﺭ‬‫ﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻧ‬ ‫ﻢ ِﻣ‬ ‫ﺎ َﺀ ﹸﻛ‬‫ﺪ ﺟ‬ ‫ﲑ ﹶﻗ‬ ٍ ‫ﻦ ﹶﻛِﺜ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻌﻔﹸﻮ‬ ‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬ ِ ‫ﺎ‬‫ﻦ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘ‬ ‫ﺨﻔﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣ‬  ‫ﺗ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺘ‬‫ﻨ‬ ‫ﺎ ﹸﻛ‬‫ﹶﻛﺜِﲑﹰﺍ ِﻣﻤ‬ ‫ﺩ ﹶﺃ ﹾﻥ‬ ‫ﺍ‬‫ﺌﹰﺎ ِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﺭ‬‫ﺷﻴ‬ ‫ﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ‬ ‫ ِﻣ‬‫ﻤ ِﻠﻚ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻢ ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﻓ‬ ‫ﻳ‬‫ﺮ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺑ‬‫ﺢ ﺍ‬  ‫ﻤﺴِﻴ‬ ‫ﻮ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻪ ﻫ‬ ‫ﻦ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ‬ ‫ﺮ ﺍﱠﻟﺬِﻳ‬ ‫ﺪ ﹶﻛ ﹶﻔ‬ ‫ﹶﻟ ﹶﻘ‬ ِ ‫ﺭ‬ ‫ﻦ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﻪ‬ ‫ﻭﺃﹸ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻳ‬‫ﺮ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺑ‬‫ﺢ ﺍ‬ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.[١٧-١٥ :‫ﺟﻤِﻴﻌﹰﺎ{@]ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ‬ ‫ﺽ‬  ‫ﻤﺴِﻴ‬ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ‬  ‫ﻬ ِﻠ‬ ‫ﻳ‬ @òìóïõìa‹Ø@ŠóóÜ@o‚óuói@aìó@ ÷@çbØóØóÜíu@ìŠìb @õó÷@Zómaì

@òíŽï÷@óØ@õóäbn’@ìóÜ@ŠûŒ@óØ@çbmý@üi@pbè@H@‡á«I@çbàŠójàóÍŽïq @ŠûŒ@óÜ@òì@Lò@ ìómbØò†@çìì@Š@çbmüi@ãó÷@a‡Ýïvåï÷@öpaŠìóm@óÜ@òìóäbmìíi†Šb’ @òìòŠìó @õaí‚@ôäóîý@óÜ@òìóïõìa‹ØŠóóÜ@o‚óuói@òì@LoŽîŠìíi@ò†@çbnn’ @òìóîüè@ói@óØ@òìím@bè@üi@çbma‹Ù’b@÷@ôÙŽïäb÷ŠíÔ@ì@H@‡@ á«I@ôØbäììŠ @ôäbØbŽîŠ@ì@L@ çbïŽïÜ@óïõŒaŠ@óØ@pa†ò†@óäbóØ@ìó÷@ômóîa‡ïè@òŠìó @õaí‚ @pbØò†@çbîŠò†@ì@ @o’óèói@ónŽïäóîóäbîò†@óØ@Šói@ó@ ä‹ ò†@a@óÜ@õìaŠŽîŠbq @Lõ @ Šb †ŠòìŠóq@ôäa‡Žïq@óŽîŠ@ói@ãþï÷@ôØbäìì@Š@üi@‹ÐíØ@ôäbØóïõÙîŠbm@óÜ @òìóïõìa‹ØŠóóÜ@o‚óuói@òì@Lo @  aŠ@õbŽîŠ@üi@pbØò†@çbïîbáåŽîŠ@òì @çbïŽïq@òì@Ló@ äìíi@‹ÐbØ@çbîóîóÔ@ãói@óîaí‚@HIô @ ïÈ@çbïmìì@óØ@õóäaìó÷ @ŠóóÜ@ôšŠóè@ö@ô @ Ùîa†@ì@HIô @ ïÈ@oŽîìóïi@òŠìó @õaí‚@Š@ ó ó÷@ŽôÝi @òŠìó @õaí‚@õóÌò†óÔ@oŽïäaíni@óîóè@fØ@oŽîŠói@ìbäó@ Ü@çbîìíàóè@óïõìòŒ @@NA_oŽïÝŽïèóä@öpbÙi @@ @@ @@


٣٧

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@@{@aí‚@ðäaŠójàóÍŽïq@ói@çbáï÷@}@

@õý@üi@òì솊bä@ôäaŠójàóÍ@Žïq@òŠìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ ‫ﺪ‬ ‫ـ‬‫ﺑﻌ‬ ‫ـﺔﹲ‬‫ﺣﺠ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ‬ ‫ﺱ‬ ِ ‫ﺎ‬‫ﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﻟِﻠﻨ‬ ‫ﻦ ِﻟﹶﺌﻠﱠﺎ‬ ‫ﻨ ِﺬﺭِﻳ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺸﺮِﻳ‬  ‫ﺒ‬‫ﻣ‬ ‫ﻼ‬ ‫ ﹰ‬‫ﺳ‬‫@}@ﺭ‬ZôäbØòìa‹Ùn슆  ‫ﻋﺰِﻳﺰﹰﺍ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ‬ ‫ ِﻞ‬‫ﺮﺳ‬ ‫ﺍﻟ‬ .[١٦٥ :‫ﺣﻜِﻴﻤﹰﺎ{@]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬

@õóÜói@ïè@ôÙÜó‚@bm@µÙÜó‚@õŠóåŽï‹m@ìŠò†ò‰à@çaŠójàóÍŽïq@Oómaì @òì@Lç@ aŠójàóÍŽïq@ô䆊bä@•bq@óÜ@a‡móàbïÔ@óÜ@òŠìó @õaí‚@õý@óÜ@oŽïåŽïàóä @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NóîfuóiŠbØ@öpłóò†@ói@òŠìó @õaí‚ @‡á«@çbï“@ïî@bmüØ@òì@òìíi@íä@ìaŠ†‹Žïä@ãóØóî@óØ@óîaì@çbàŠòìbiòìJ @ @@N@H‫ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﲨﻌﲔ‬I@òìíi @@.[١٦٣ :‫ﻌ ِﺪ ِﻩ{@]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﲔ ِﻣ‬  ‫ﻴ‬‫ﻨِﺒ‬‫ﺍﻟ‬‫ﺡ ﻭ‬ ٍ ‫ﻮ‬‫ﺎ ِﺇﹶﻟﻰ ﻧ‬‫ﻴﻨ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺎ ﹶﺃ‬‫ﻚ ﹶﻛﻤ‬  ‫ﻴ‬ ‫ﺎ ِﺇﹶﻟ‬‫ﻴﻨ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺎ ﹶﺃ‬‫}@ِﺇﻧ‬ @çbàbïä@çüš@íØ@ òìŠóè@†Šbä@püi@çbàbïä@óáŽï÷@HI@‡á«@õó÷@Zómaì @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@N@”îìó÷@õaì†@ôäaŠójàóÍŽïq@üi@òì@HI†Šbä@íä@üi ‫ﻦ‬ ‫ﻭﹶﻟﻜِـ‬ ‫ﻢ‬ ‫ـﺎِﻟﻜﹸ‬‫ﻦ ِﺭﺟ‬ ‫ﺣ ٍﺪ ِﻣ‬ ‫ﺎ ﹶﺃ‬‫ ﹶﺃﺑ‬‫ﻤﺪ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ‬‫@}ﻣ‬Zo @ ŽîíàŠóÐò†@òŠìó @õaí‚@òì  ‫ﻴ‬‫ﻨِﺒ‬‫ﻢ ﺍﻟ‬ ‫ﺗ‬‫ﺎ‬‫ﻭﺧ‬ ‫ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ‬‫ﺭﺳ‬ @@@@.[٤٠ :‫ﲔ {@]ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ‬ @õìaŠ†‹Žïä@íÙÜói@Lóïõä@òíŽï÷@ôäaìbïq@óÜ@ãbØ@ïè@ôØìbi@HI@‡á«@Zómaì

@@NóäaŠójàóÍŽïq@ôîbmüØ@ì@óîòŠìó @õaí‚ @ôíà@çb’bq@âïèa‹ia@çb’bq@òH‡á«I@çbïåî’bi@óØ@óîaì@çbàŠòìbiòì@J @a†ó@móîb÷@ãóÜ@òŠìó @õaí‚@óØ@(‫@)ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ‬ôïÈì@íä@çb’bq@ @ì ‫ـﻰ‬‫ﻮﺳ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺍﻫِﻴ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻭِﺇ‬ ‫ﺡ‬ ٍ ‫ﻮ‬‫ﻦ ﻧ‬ ‫ﻭ ِﻣ‬ ‫ﻚ‬  ‫ﻨ‬ ‫ﻭ ِﻣ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﲔ ﻣِﻴﺜﹶﺎ ﹶﻗ‬  ‫ﻴ‬‫ﻨِﺒ‬‫ﻦ ﺍﻟ‬ ‫ﺎ ِﻣ‬‫ﺧ ﹾﺬﻧ‬ ‫ﻭِﺇ ﹾﺫ ﹶﺃ‬ @}@Zp @ bØò†@çbïbi

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.[٧ :‫ﻢ ﻣِﻴﺜﹶﺎﻗﹰﺎ ﹶﻏﻠِﻴﻈﹰﺎ{@@@]ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺎ ِﻣ‬‫ﺧ ﹾﺬﻧ‬ ‫ﻭﹶﺃ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻳ‬‫ﺮ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺑ ِﻦ‬‫ﻰ ﺍ‬‫ﻭﻋِﻴﺴ‬ @òŠìó @õaí‚@ôånŠóq@Š@ óóÜ@p‹ Šòì@çaŠójàóÍŽïq@óÜ@çb¹bºóq@Zómaì@ @ì@âïèaï÷@öíä@óÜ@ì@‡á«@õó÷@üm@óÜ@Lç@ bïäbØòìómóä@ô䆋Ø@Œaìóäbi@ì


٣٨

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@Ž¶@çbán‚ó@ôÙŽïäbºó@q@òì (‫ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﺍﻟـﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟـﺴﻼﻡ‬I@ô @ ïÈ@ì@ôíà @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NçóÙi@õfuóifu@óØ@æm‹ Šòì @õóØbš@HI@‡á«@õóàbäŠói@öpóÉîŠó’@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òì@J

@òŠìó @õaí‚@óÙäíš@õü‚@ómüm‹ @õóäaŠójàóÍŽïq@ìó÷@õóàbäŠói@öpóÉîŠó’ @ @@ZoŽîíàŠóÐò† ‫ﻢ‬ ‫ﺍﻫِﻴ‬‫ـﺮ‬‫ﺎ ِﺑ ِﻪ ِﺇﺑ‬‫ﻴﻨ‬ ‫ﺻ‬  ‫ﻭ‬ ‫ﺎ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ﻚ‬  ‫ﻴ‬ ‫ﺎ ِﺇﹶﻟ‬‫ﻴﻨ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﺃ‬ ‫ﻮﺣﹰﺎ‬‫ﻰ ِﺑ ِﻪ ﻧ‬‫ﻭﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ ِﻦ ﻣ‬‫ﻦ ﺍﻟﺪ‬ ‫ﻢ ِﻣ‬ ‫ﻉ ﹶﻟ ﹸﻜ‬  ‫ﺮ‬ ‫ﺷ‬ @} ‫ﻪ‬ ‫ﻴ ِﻪ ﺍﻟ ﱠﻠ‬ ‫ﻢ ِﺇﹶﻟ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻮ‬‫ﺪﻋ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ﲔ ﻣ‬  ‫ﺸ ِﺮ ِﻛ‬  ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺮﻗﹸﻮﺍ ﻓِﻴ ِﻪ ﹶﻛﺒ‬ ‫ﺘ ﹶﻔ‬‫ﺗ‬ ‫ﻻ‬‫ﻦ ﻭ‬ ‫ﻳ‬‫ﻮﺍ ﺍﻟﺪ‬‫ﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃﻗِﻴﻤ‬‫ﻭﻋِﻴﺴ‬ ‫ﻰ‬‫ﻮﺳ‬‫ﻭﻣ‬

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.[١٣ :‫ﺐ{@]ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ‬  ‫ﻳﻨِﻴ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻴ ِﻪ‬ ‫ﻬﺪِﻱ ِﺇﹶﻟ‬ ‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ‫ﺎ ُﺀ‬‫ﻳﺸ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻴ ِﻪ‬ ‫ﺘﺒِﻲ ِﺇﹶﻟ‬‫ﺠ‬  ‫ﻳ‬ @La@‡åî†@óÜ@òì@ bäa†@òíŽï÷@üi@ômóÉîŠó’@òŠìó @õaí‚@HI‡@ á«@õó÷@Zómaì @õüm@üi@• @ ì‹@ó@ i@óØ@õòìó÷@òì@Lò@ ì솋Ø@ôyíä@õŠb ˆüàb÷@óØ@õòìóÜ @ìaŠŒóàa†@æî†@óØ@òì솋Ø@fq@ôõïÈ@öôíà@õŠb ˆüàb÷@õòìó÷òì@Lòì솊bä @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NçóØóà@a‡Žïm@ôîóšŠbq@óšŠbq@íõŒaìbïu@òì@Lç‹iaŠ@ì@çóÙi @ìa‹Ø@o슆@öçìíi@@Ä@ û‹à@çaŠójàóÍŽïq@ìíàóè@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òì@J @òŠìó @õaí‚@Lò@ ìíióä@çbïnŽîŠb †ŠòìŠóq@ôØóïõ‡äó¸ójîbm@ïè@Lçìí i ‫ﻢ‬ ‫ﻻ ﹶﺃﻗﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻟﻜﹸـ‬‫@}@ﻭ‬Zômóîìí@ àŠóÐ@òìíi@ìaŠ†‹Žïä@ãóØóî@óØ@HI@íä@õòŠbiŠò†

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.[٣١ :‫{@]ﻫﻮﺩ‬‫ﻣ ﹶﻠﻚ‬ ‫ﻲ‬‫ﻻ ﹶﺃﻗﹸﻮ ﹸﻝ ِﺇﻧ‬‫ﺐ ﻭ‬  ‫ﻴ‬ ‫ﻐ‬ ‫ ﺍﹾﻟ‬‫ﻋ ﹶﻠﻢ‬ ‫ﻻ ﹶﺃ‬‫ﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻭ‬ ‫ﺍِﺋ‬‫ﺧﺰ‬ ‫ﻨﺪِﻱ‬ ‫ِﻋ‬ @æà@âŽïÝ“îbä@òì@Ló@ åà@õý@òŠìó @õaí‚@ôäbØóåŽîŒó‚@âŽïÜbä@@çbnŽïq@æà@Zómaì @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Nãón“î‹Ð@æà@âŽïÝ“îbä@òì@LaŒò†@ôåŽïéä@õŠbïäaŒ @@ôîbmüØ@óØ@HI@òì솋Ø@”îH‡á«I@ói@ôäbàŠóÐ@òŠìó @õaí‚@òì ‫ﻲ‬‫ﻻ ﹶﺃﻗﹸﻮ ﹸﻝ ِﺇﻧ‬‫ﺐ ﻭ‬  ‫ﻴ‬ ‫ﻐ‬ ‫ ﺍﹾﻟ‬‫ﻋ ﹶﻠﻢ‬ ‫ﻻ ﹶﺃ‬‫ﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻭ‬ ‫ﺍِﺋ‬‫ﺧﺰ‬ ‫ﻨﺪِﻱ‬ ‫ﻢ ِﻋ‬ ‫ﻻ ﹶﺃﻗﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻟ ﹸﻜ‬‫@}@ﻭ‬Zo @ ŽïÝi@óäaŠójàóÍŽïq .[٥٠ : ‫{@]ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ‬‫ﻣ ﹶﻠﻚ‬


٣٩

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@æà@âŽïÝ“îbä@òì@Ló@ åà@õý@òŠìó @õaí‚@ôäbØóåŽîŒó‚@â@ ŽïÜbä@çbnŽïq@æà@Zómaì

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Nãón“î‹Ð@æà@âŽïÝ“îbä@òì@LaŒò†@ôåŽïéä@õŠbïäaŒ @ @@ZoŽïÝi@óØ@òì솋َïq@ôäbàŠóÐ@òì @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ .[١٨٨ :‫ﺎﺀَﺍﷲ{@]ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ‬‫ﺎ ﺷ‬‫ﺮﹰﺍ ِﺇﻟﱠﺎ ﻣ‬ ‫ﺿ‬  ‫ﻻ‬‫ﻧﻔﹾﻌﹰﺎ ﻭ‬ ‫ﻨ ﹾﻔﺴِﻲ‬‫ ِﻟ‬‫ﻣ ِﻠﻚ‬ ‫}@ ﹸﻗ ﹾﻞ ﻻ ﹶﺃ‬ @öç‡äbîó fq@†ìí@ @õbäaím@öÚÜíà@æà@fÝi@çbïŽïq@HI@‡á«@õó÷@Zómaì @òì@N@oŽïi@Ž¶@ônîì@òŠìó @õaí‚@Šó óà@óïõä@âàü‚@ôä‡äbîó fq@çbîŒ .[٢١ :‫ﺪﹰﺍ{@]ﺍﳉـﻦ‬‫ﺭﺷ‬ ‫ﻻ‬‫ﺮﹰﺍ ﻭ‬ ‫ﺿ‬  ‫ﻢ‬ ‫ ﹶﻟ ﹸﻜ‬‫ﻣ ِﻠﻚ‬ ‫ﻲ ﻻ ﹶﺃ‬‫@} ﹸﻗ ﹾﻞ ِﺇﻧ‬ZŽðÝi@óØ@òì솋Ø@fq@ôäbàŠóÐ

@†@ í@öçbîŒ@ôÙÜíà@öaímbä@æà@Žô Ýi@çbïŽïq@HI@‡á«@õó÷@Zómaì @@Nóïõä@ãòíŽï÷@ôä‡äbîó fq @õaí‚@ôäbØò‡äói@óÜ@óäìíi@ò‡äói@çbîìíàóè@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òì@J @ói@ç@ ì솋Ø@ôÑòì@òì@Lã@ bîóq@ói@çbåŽõÜ@õŽîŠ@òŠìó @õaí‚@òì@LòŠìó  @La@‡äbï䆋Ùbi@•bi@ômbØ@óÜ@òì@a‡äb@îóîbq@ìóÝq@æî‹mŒŠói@óÜ@熋Ø@ômóîa‡äói ‫ﻊ‬ ‫ـ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﻤ ﹾﻠﻨ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻳ ﹶﺔ‬‫ﺭ‬ ‫@}@ ﹸﺫ‬ZoŽîíàŠóÐò†@HI@òHíäI@óØ@çbïàóØóî@õòŠbiŠò†@òì @@.[٣ :‫ﺷﻜﹸﻮﺭﹰﺍ{@]ﺍﻻﺳﺮﺍﺀ‬  ‫ﺪﹰﺍ‬‫ﻋﺒ‬ ‫ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ‬‫ﻧﻪ‬‫ﺡ ِﺇ‬ ٍ ‫ﻮ‬‫ﻧ‬

@ìbä@óÜ@p‹@  @çb¹bnÜóè@a†@íä@ÿó óÜ@ó@ Ø@õóäaìó÷@õó÷@Oómaì@

@ôbqí@ŠûŒ@ìíi@ŠaŒí @‘bqí@ôØóîò‡äói@íä@ônaŠói@a†óØóïõn’óØ @@@@@@@@@@@Nç@ ìóÙi@ôåŽîí’@öçóÙi@ìóÜ@ìbš@”îò@ íŽï÷@ómaìóØ@õò†@L†@ ‹Øò†@õŠb †ŠòìŠóq @ @@ZoŽîíàŠóÐò†@HIò‡á«@óØ@çbïõîbmüØ@õòŠbiŠò†@òì @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.[١ :‫ﻧﺬِﻳﺮﹰﺍ{@]ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ‬ ‫ﲔ‬  ‫ﺎﹶﻟ ِﻤ‬‫ﻴﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﻟ ﹾﻠﻌ‬‫ﺒ ِﺪ ِﻩ ِﻟ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺮﻗﹶﺎ ﹶﻥ‬ ‫ﺰ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ ﹸﻔ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﻙ ﺍﱠﻟﺬِﻱ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗﺒ‬@} @üi@‡@äaŒóia†@õóäb÷ŠíÔ@ìó÷@óØ@òŠûŒ@ÚŽïÜó @óîaí‚ìó÷@õóØbšì‹Žï‚@Zómaì @Ša†b b÷@ói@oŽïji@çb éïu@ìíàóè@üi@bm@HI‡á«@õü‚@õò‡äói@Šó @@N@ŠóåŽï‹m@ìòìòŠóØ


٤٠

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@ @@ZoŽîíàŠóÐò†@‹m@ôäaŠójàóÍŽïq@õòŠbiŠò†@òì @@. [٤٥ : ‫ﺎ ِﺭ{@]ﺹ‬‫ﺑﺼ‬‫ﺍﹾﻟﹶﺄ‬‫ﻳﺪِﻱ ﻭ‬‫ﺏ ﺃﹸﻭﻟِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ‬  ‫ﻌﻘﹸﻮ‬ ‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ‫ﻕ‬  ‫ﺎ‬‫ﺳﺤ‬ ‫ﻭِﺇ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺍﻫِﻴ‬‫ﺑﺮ‬‫ﺎ ِﺇ‬‫ﺩﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﺮ ِﻋﺒ‬ ‫ﺍ ﹾﺫ ﹸﻛ‬‫}@ﻭ‬ @ì@×bzï÷@öâïèa‹iaI@óáŽï÷@ôäbØò‡äói@ôbi@üm@HI‡@ á«@õó÷@Zómaì

@Zó@ maì@I@Ló@ äìíi@ìbš@öoò†@ôäòìb‚@óØ@(‫@)ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ‬óÙi@HlíÕÉî @@N@HòŠìó @õaí‚@ô’ì‹@ói@óäìíi@bå’ûŠ@ìbš@ìóäìíi@Œaí‚‹Žï‚@ìŠbØóØbš @ @. [١٧ : ‫{@]ﺹ‬‫ﺍﺏ‬‫ ﹶﺃﻭ‬‫ﻧﻪ‬‫ﻳ ِﺪ ِﺇ‬‫ﺩ ﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟﹶﺄ‬ ‫ﺍﻭ‬‫ﺎ ﺩ‬‫ﺪﻧ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺍ ﹾﺫ ﹸﻛ‬‫}@ﻭ‬ @ó@ Øbš@óØ@óÙi@HI@†ìa†@óáŽï÷@õò‡äói@ôbi@üm@HI‡@ á«@õó÷@Zómaì @@@@@@@@@@@@@@@NòìòìíiaŠó @òŠìó @õaí‚@õý@üi@òì@Lòìíi@Œaí‚@‹Žï‚@ìŠbØ . [٣٠ : ‫{ ]ﺹ‬‫ﺍﺏ‬‫ ﹶﺃﻭ‬‫ﻧﻪ‬‫ﺪ ِﺇ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻢ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻥ ِﻧ‬ ‫ﺎ ﹶ‬‫ﻴﻤ‬ ‫ﺳ ﹶﻠ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻭ‬‫ﺎ ِﻟﺪ‬‫ﺒﻨ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭ‬ } @ìò@ ìíi@ò‡äói@æî’bi@óØ@HI†@ ìa†@ói@ô“‚ói@HI@ç@ b¹bºóÜí@Zómaì @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NòŠìó @õaí‚@õý@üi@òìíiòìaŠó  @ @@ZoŽîíàŠóÐò†HIâî‹à@æia@ôïÈ@õòŠbiŠò†@òì @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.[٥٩ :‫ﺮﺍﺋﻴ ﹶﻞ{@]ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ‬‫ﺒﻨِﻲ ِﺇﺳ‬‫ﻣﹶﺜ ﹰﻼ ِﻟ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﺎ‬‫ﻌ ﹾﻠﻨ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻴ ِﻪ‬ ‫ﻋ ﹶﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﻤﻨ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻧ‬‫ ﹶﺃ‬‫ﺒﺪ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻮ ِﺇﻟﱠﺎ‬ ‫}@ِﺇ ﹾﻥ ﻫ‬ @Lo @ Žïióä@òŠìó @õaí‚@õò‡äói@béäóm@óïõä@ÚŽïn’@ïè@HIô @ ïÈ@Zómaì @üi@‡äóq@ìóäb“ïä@ói@óäbàì솋Ø@òì@La@‡îŠóói@òì‡äaˆŠ@çbàü‚@ô““‚ói@òì @@Næbåi@òŠìó @õaí‚@ômłóò†@bm@Þï÷a‹ï÷@ôäói @ói@òìbåŽïè@çbØóàbîóq@ói@ôîbmüØ@òŠìó @õaí‚@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òì@J @õaí‚@óÙäíš@Lô @ ÙÜó‚@ìíàóè@õý@üi@ômóîì솊bä@òì@HI@‡á«@ôàbîóq @ @@ZoŽîíàŠóÐò†@òŠìó  ‫ﺽﻻ‬ ِ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﹾﻟﹶﺄ‬‫ﺕ ﻭ‬ ِ ‫ﺍ‬‫ﺎﻭ‬‫ﺴﻤ‬  ‫ﻚ ﺍﻟ‬  ‫ﻣ ﹾﻠ‬ ‫ﺟﻤِﻴﻌﹰﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﻟﻪ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻴ ﹸﻜ‬ ‫ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﺇﹶﻟ‬‫ﺭﺳ‬ ‫ﻲ‬‫ﺱ ِﺇﻧ‬  ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺍﻟﻨ‬‫ﻳﻬ‬‫ﺎ ﹶﺃ‬‫}@ ﹸﻗ ﹾﻞ ﻳ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻮ‬‫ﺗِﺒﻌ‬‫ﺍ‬‫ﺎِﺗ ِﻪ ﻭ‬‫ﻭ ﹶﻛ ِﻠﻤ‬ ‫ ﺑِﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ‬‫ﺆ ِﻣﻦ‬ ‫ﻲ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻳ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻲ ﺍﹾﻟﹸﺄ‬ ‫ﻨِﺒ‬‫ﻮِﻟ ِﻪ ﺍﻟ‬‫ﺭﺳ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻮﺍ ﺑِﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ‬‫ﺖ ﻓﹶﺂ ِﻣﻨ‬  ‫ﻳﻤِﻴ‬‫ﻭ‬ ‫ﺤﻴِﻲ‬  ‫ﻳ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﻫ‬ ‫ِﺇﹶﻟ‬ .[١٥٨ :‫ﻥ{@]ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ‬ ‫ﻭ ﹶ‬‫ﺘﺪ‬‫ﻬ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻌ ﱠﻠﻜﹸ‬ ‫ﹶﻟ‬


٤١

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@õaí‚@õìaŠ†‹Žïä@æà@ôÙÜó‚@õó÷@ŽôÝi@ôÙÜó‚ói@HI@‡@ á«@õó÷@Zómaì

@õìòŒ@ì@çbØóäbb÷@ôÙÜíà@óØ@õóîaí‚@ìó÷@Lç@ bmìíàóè@õý@üi@ãòŠìó @óu@oŽïi@´Šóq@ôäóîb’@óØ@óïõä@×óy@õ‹m@ôÙŽîìaŠóq@ïè@óØ@Lóîóè @ói@æåŽïéi@Šòìbi@òíŽï÷@Lô @ móîü‚@ônò†óiŠóè@熋à@ìòìó䆋Øìì‡åîŒ@LìóÜ @òìb@åŽïè@õŠòìbi@ìóïõä@õŠaìóåŽîí‚@óØ@HI@õóØòŠójàóÍŽïq@ìòŠìó @õaí‚ @òŠójàóÍŽïq@ìó÷@ôåŽîí’@òíŽï÷@òì@Lò@ Šìó @õaí‚@ôäbØó’ìì@ìòŠìó @õaí‚@ói @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NòìòŠìó @õaí‚@ôäóîý@óÜ@æŽîŠ†ò†@póîa‡ïè@íÙÜói@çìóÙi @ãþï÷@ôåî†@óÜ@óïõnî‹i@õóØóàbäŠói@öpóÉîŠó’@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òì@J @ïè@òŠìó @õaí‚@òì@Lô @ äbØò‡äói@üi@ôŽõq@òìíi@õŒaŠ@òŠì@ ó @õaí‚@óØ @Lp @ bØbä@ÿíióÔ@öoŽî‹ bäŠòì@ÚŽïóØ@ïè@óÜ@ãþï÷@óÜ@óu@‹m@ôÙŽïåî† .[١٩ :‫ﻼﻡ{@]ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ‬‫ﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺍﹾﻟِﺄﺳ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻦ ِﻋ‬  ‫ﻳ‬‫@}@ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﺪ‬ZoŽîíàŠóÐò†@óÙäíš

@õaí‚@õý@ìíi@õŒa‹ŽõÜ@öoaŠ@ôåî†@ò@ ìóïõìa‹ØŠóóÜ@o‚óuói@Zómaì @@@Nãþï÷@óÜ@óïõnî‹i@òŠìó ‫ﺖ ﹶﻟﻜﹸﻢ‬  ‫ﺭﺿِﻴ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻤﺘِﻲ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻢ ِﻧ‬ ‫ﻴ ﹸﻜ‬ ‫ﻋ ﹶﻠ‬ ‫ﻤﺖ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺗ‬‫ﻭﹶﺃ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻨ ﹸﻜ‬‫ﻢ ﺩِﻳ‬ ‫ﺖ ﹶﻟ ﹸﻜ‬  ‫ﻤ ﹾﻠ‬ ‫ﻡ ﹶﺃ ﹾﻛ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻴ‬‫@}@ﺍﹾﻟ‬Zo @ ŽîíàŠóÐò†@òì @ .[٣ :‫ﻡ ﺩِﻳﻨﹰﺎ{@]ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ‬ ‫ﻼ‬‫ﺍﹾﻟِﺄﺳ‬

@‡@ äaˆŠ@ìaìóm@ãü‚@ô““‚ói@ì@L†@ ‹Ø@ìaìóm@çbmüi@ãóØóåî†@û‹àó÷@Zómaì

@@NoŽïi@òíŽï÷@ôåî†@ãþï÷@óØ@ãìíi@õŒaŠòì@La‡äbmŠóói ‫ﻞ ِﻣ ْﻨ ُﻪ َو ُه َﻮ ِﻓ ﻲ‬ َ ‫ﻦ ُﻳ ْﻘ َﺒ‬ ْ ‫ﺳ ﻼ ِم دِﻳﻨ ًﺎ َﻓَﻠ‬ ْ ‫ﻏ ْﻴ َﺮ ا ْﻟِﺄ‬ َ ‫ﻦ َﻳ ْﺒ َﺘ ِﻎ‬ ْ ‫@}@ َو َﻣ‬ZoŽîíàŠóÐò†@òì

@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ . [٨٥ :‫اﻟْﺂ ِﺧ َﺮ ِة ِﻣ َﻦ ا ْﻟﺨَﺎ ِﺳﺮِﻳ َﻦ{@]ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ‬ @ôŽõÜ@aìó÷@ãþï÷@ôåî†@óÜ@óu@ói@pbÙi@õŠa‡åî†@ÚŽïóØ@Šóè@Zómaì N@çbØò‡äóàŠòŠòŒ@ììaŠû†@óÜ@oŽïiò†@ÚŽïØóî@a†ˆûŠaì†@óÜ@ì@oŽî bäŠòì


٤٢

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@ìŽïu@õ‹m@ôÙŽïåî†@oŽïÝi@û‹àó÷@Ú@ ŽïóØŠóè@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òì@J

@óóØ@ìó÷@aìó÷@ãþï÷@ôåî†@óÜ@óu@òŠìó @õaí‚@õýóÜ@óîóè@ìa Šòì @ó’bi@òìóîaŠó @솋Ø@õóiüm@Šó ó÷@Lo @ Žî‹Øò‡ŽõÜ@ô䆋Øóiüm@õaìa†@ìò‹ÐbØ @ûŠ†@ói@ôäb÷ŠíÔ@óÙäíš@oŽîŠˆíØò†@æî†@óÜ@ôîòìaŠóÜóè@ói@aìó÷@bä@Šó ó÷ @@Nòìómün‚ @ôàbîóq@óØ@õòìói@oŽïióä@õŠòìbi@ÚŽïóØŠóè@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òì@J @ìíàóè@ói@òì솋Ø@õ‹ÐíØ@òìó÷@a‹ÙŽïm@ói@óïõÙÜó‚@ìí@ àóè@üi@HI‡á« @ãŠòìbi@oŽïÜò†@õü‚@õóÔ@ói@óØ@ô“îòŠójàóÍŽïq@ìói@póäbäóm@çaŠójàóÍŽïq @ @@ZoŽîíàŠóÐò†@òŠìó @õaí‚@óÙäíš@LãìímìóØ@ôåŽîí’ì@òìbåŽïè@fq @@.[١٠٥ :‫ﲔ{@]ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ‬  ‫ﺳ ِﻠ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺡ ﺍﹾﻟﻤ‬ ٍ ‫ﻮ‬‫ﻡ ﻧ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺖ ﹶﻗ‬  ‫ﺑ‬‫} ﹶﻛ ﱠﺬ‬ @@N@òìón‚@ûŠ†@ói@çbïäaŠójàóÍŽïq@ìíàóè@íä@õòìómóä@Zómaì @òìómün‚@ûŠ†@ói@çbïäaŠójàóÍŽïq@ìíàóè@óØ@òìbäa†@ôäbîaì@òŠìó @õaí‚ @óÙäíš@[ò@ ìíióä@‹m@ôÙŽîŠójàóÍŽïq@ïè@a†@íä@”Žï q@óÜ@õòìó÷@ÿó óÜ @@NóäaŠójàóÍŽïq@ìíàóè@õòìóån‚ûŠ†ói@ÚŽîŠójàóÍŽïq@béäóm@õòìóån‚ûŠ†ói ‫ﻭ ﹶﻥ ﹶﺃ ﹾﻥ‬‫ﻳﺮِﻳـﺪ‬‫ﻭ‬ ‫ ِﻠ ِﻪ‬‫ﺳ‬‫ﻭﺭ‬ ‫ﻭ ﹶﻥ ﺑِﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ‬‫ﻳ ﹾﻜ ﹸﻔﺮ‬ ‫ﻦ‬ ‫@}@ِﺇ ﱠﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻳ‬Zo @ ŽîíàŠóÐò†@òŠìó @õaí‚@òì ‫ﻚ‬  ‫ﻦ ﹶﺫِﻟ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺨﺬﹸﻭﺍ‬ ِ ‫ﺘ‬‫ﻳ‬ ‫ﻭ ﹶﻥ ﹶﺃ ﹾﻥ‬‫ﺮِﻳﺪ‬‫ﻭﻳ‬ ‫ﺾ‬ ٍ ‫ﻌ‬ ‫ﺒ‬‫ ِﺑ‬‫ﻧ ﹾﻜﻔﹸﺮ‬‫ﻭ‬ ‫ﺾ‬ ٍ ‫ﻌ‬ ‫ﺒ‬‫ ِﺑ‬‫ﺆ ِﻣﻦ‬ ‫ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻧ‬‫ﻭ‬ ‫ ِﻠ ِﻪ‬‫ﺳ‬‫ﻭﺭ‬ ‫ﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺮﻗﹸﻮﺍ‬ ‫ ﹶﻔ‬‫ﻳ‬  ‫ﺎ ِﻟ ﹾﻠﻜﹶﺎ ِﻓﺮِﻳ‬‫ﺪﻧ‬ ‫ﺘ‬‫ﻋ‬ ‫ﻭﹶﺃ‬ ‫ﺣ ﹼﻘﹰﺎ‬ ‫ﻭ ﹶﻥ‬‫ﻢ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎ ِﻓﺮ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻚ‬  ‫ﻼ ﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ‬ ‫ﺳﺒِﻴ ﹰ‬ @@.[١٥١-١٥٠ :‫ﻣﻬِﻴﻨﹰﺎ{@]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫ﻋﺬﹶﺍﺑﹰﺎ‬ ‫ﻦ‬

@ôäaŠójàóÍŽïq@ìòŠìó @õaí‚@ói@çóØò†@‹ÐíØ@óØ@õóäbóØ@ìó÷@Zómaì

@熋Ø@‹ÐíØ@ói@bäa†@õóàó÷@òŠìó @õaí‚@ÚŽîŠójàóÍŽïq@ói@†‹Ø@çbî‹ÐíØ@ÚŽïmbØI @ì@òŠìó @õaí‚@çaíŽïä@óäó£@õŒaìbïu@oŽîìóäbîò†@òì@LHç@ aŠójàóÍŽïq@ìíàóè@ói @”î‹ÐíØ@öµåŽî†@çaŠójàóÍŽïq@óÜ@ÚŽî‡äóè@ói@Šòìbi@æŽïÜò†ì@LòìóïõäaŠójàóÍŽïq @ôÙŽïåî†@a†‹Ðí@ Ø@ìŠòìbi@çaíŽïä@óÜ@oŽîìóäbîò†ò@ ì@Lç@ bî‹m@ôÙŽî‡äóè@ói@æîóØò†


٤٣

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@õa@ça‹ÐbØ@üi@óáŽï÷@òì@a‡ïn@ aŠ@óÜ@ç‹ÐbØ@óäbàó÷@Læ@ Žïåia†@õ‡äòìbåàbà @@Nòìbäa†@çbàŠóØaíîŠ @ïè@HI@aí‚@õŠójàóÍŽïq@õ‡á«@•bq@óÜ@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ @õó’óäbi@ìó÷@•bq@óÜ@”ïÙŽïóØ@Šóè@Lóïõä@‹m@ôÙŽîŠójàóÍŽïq @pbÙi@õó’óäbi@óØ@oŽïäai@oaŠ@ói@ÚŽïóØ@†í‚bî@pbÙi@ômóîaŠójàóÍŽïq @ôäb@îbäaŒ@ôäò‡Øóî@ì@HIõóØòŠójàóÍ@Žïq@ìaí‚@óÙäíš@Lò@ ‹ÐbØ@òìó÷ Nòìómün‚@ûŠ†ói@ôäbäbáÝíà @HIò@ ìíióè@õ@(‫@)ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ‬HIŠ@ ójàóÍŽïq@óØ@óîaì@ @çbàŠòìbi@òìJ @Œaìóäbi@öoäaŒ@ói@a‡îóØómó¿ @ í÷@óÜ@òì솋Ø@çbïõåï“ïå@ Žïu@õü‚@•bq@óÜ @ói@çbïåî‹mìbï’@öçbïåî’biòì@Lç@ bäbáÝ íà@ô䆋Ø@ôn’ŠóqŠó@ì ‫@)ﻋﺜﻤـﺎﻥ‬ç@ b’bq@ò@( ‫@)ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎﺏ‬ç@ b’bq@ò( ‫@)ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ‬ôåï“ïåŽïu @óÜ@óånƒÙ@ŽîŠ@ãói@çüšòì@LHIò(‫@)ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ‬ç@ b’bq@ò(‫ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ‬ @ãói@Šóè@”ïÜŒóÐ@ìóîbq@ìóÝqóÜ@”îò@ íŽï ’@çbàóèói@çìíi@a‡åï“ ïåŽïu @ôÙŽîìbïq@@@ òìó÷@üi@ìaìóm@ôîbäa†@@ òŠìó @õaí‚@òì@Lçìíi@óånƒÙŽîŠ @a‡@Žïm@çbïÙŽïóØ@óØ@a‡àò†Šó@ö@…@ bš@æî’bi@Šóói@µ“ïå@ Žïu@ói@†‹Øò†óä @@N@ôåï“ïåŽïu@ói@oŽïi@äbîb’@öoŽïi@’bi@ìóÜ@oŽïi @bïu@óîóäaìóÜ@òàóØ@õóîbq@ìóÝq@òŠaíš@ãóÜ@õòìó÷@óîaì@çbàŠòìbi@òì@J @õòìó÷@Šóói@oŽîìóØŠó@òìóîüèói@óØ@Ûóïõ‡äó¸ójîbm@ói@òìónŽî‹Ùi @oŽïibä@õbèòì@õóîbq@ìóÝq@òìóàó÷@õüèói@ãłói@Lò@ ‹mbîŒ@ã@ óÜ@õóîbqìóÝqóØ @ìóÝq@óØ@õóäbn’@ìó÷@óÙäíš@Lò@ ìíi@‹mbîŒ@õóîbq@ìóÝq@ãóÜ@õòìó÷@Šóói @@NçŠüuìaŠüu@ìŠûŒ@òìóäóØò†@ŒŠói@õóîbq


٤٤

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@õýóÜ@ómóàí÷@æî‹mŒŠói@öæî’bi@ómóàí÷@ãó÷@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òì@J

‫ﺱ‬ ِ ‫ﺎ‬‫ﺖ ﻟِﻠﻨ‬  ‫ﺟ‬ ‫ﺧ ِﺮ‬ ‫ﻣ ٍﺔ ﺃﹸ‬ ‫ﺮ ﺃﹸ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺧ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺘ‬‫ﻨ‬ ‫@} ﹸﻛ‬Zo @ ŽîíàŠóÐò†@òŠìó @õaí‚@óÙäíš@ Lò@ Šìó @õaí‚

ِ ‫ﻭ‬‫ﻌﺮ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭ ﹶﻥ ﺑِﺎﹾﻟ‬‫ﻣﺮ‬ ‫ﺗ ﹾﺄ‬ @@.[١١٠ :‫ﻮ ﹶﻥ ﺑِﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ{@]ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ‬‫ﺆ ِﻣﻨ‬ ‫ﺗ‬‫ﻭ‬ ‫ﻨ ﹶﻜ ِﺮ‬ ‫ﻋ ِﻦ ﺍﹾﻟﻤ‬ ‫ﻮ ﹶﻥ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺗ‬‫ﻭ‬ ‫ﻑ‬ @òìbåŽïè@çbmŠòìbi@óØ@õòìòˆûŠ@ìóÜ@ãþï÷@ômó@¿í÷@õó÷@òíŽï÷@Zómaì

@ói@çóØò†@çbàŠóÐ@óÙäíš@Lô @ ÙÜó‚@üi@³mìóØŠò†óØ@æmóàí÷@ôåî’bi @@NæåŽïèò†@aí‚@ói@Šòìbi@öçóØò†@óqa‹‚@õóÌò†óÔ@ìóØbš @çb’bq@LHIæ@ äłòìbè@ómó¿ @ í÷@ãó÷@ôåîØbš@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ @ãaìò†Šói@òì@Læäaìím@ìóØ@æŽîí’@ôäaìím@ìóØ@æŽîí’@çb’bq@öçaìímìóÙåŽîí’ @çbîaí@ îŠ@oŽîìóïi@õòìó÷@ça‹Ù’b÷@öæÔóy@ŠóóÜ@ómó¿ @ í÷@ãóÜ@ÚŽïÜóàüØ @õˆûŠ@bmóè@Lo @ Žïäóîóifq@çbïäbîŒ@oŽïäaímbä@pbÙi@çbîóäaìó›Žïq@†í‚bî@pbÙi @@N@×óy@ŠóóÜ@æiò†@ãaìò†Šói@çbàó÷@póàbïÔ @HIa@‡äłòìbè@çaíŽïä@óÜ@òìa†@õìì@Š@óØ@õóäbånïÐ@ìó÷@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ @ìì†@óäbîìbÙŽïq@õóäaìó÷@òì솋Ø@a‡Žïm@çbï“’üØ@òìíi@ÚŽï䆋Ø@Þîìdm@òìó÷ @òì@Lòìíió@ è@çbïÙŽïn’a†bq@òì솋Ø@çbîóÜóè@õóäaìó÷òì@ Ló@ îóè@çbïn’a†bq @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Nòìíi@•üƒŽõÜ@çbîóØóÜóè @óÜ@µi@Âäò†fi@öæî‹jÜóè@oò†@ónîíŽïq@óØ@óîaì@çbàŠòìbi@òìJ @óØ@oŽïióä@óäaíu@óÑòì@ìó@ i@béäóm@æîóØóä@çbïbi@òì@çbïäbØóqa‹‚ @LçbïÙ@ŽïØóîŠóè@ói@ŠójàaŠói@óåïØ@ö×@Š@óÜ@òìóåîóÙi@Û@ bq@çbá܆@òì@Lµäóîb’ ‫ﻦ‬ ْ ‫ﻖ ِﻣ‬ َ ‫ﻦ َأ ْﻧ َﻔ‬ ْ ‫ﺴ َﺘﻮِي ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َﻣ‬ ْ ‫@}@ﻻ َﻳ‬ZoŽîíàŠóÐò†@çbîòŠbiŠò†@òŠìó @õaí‚@óÙäíš ‫ﻋ َﺪ‬ َ ‫ﻦ َﺑ ْﻌ ُﺪ َو َﻗ ﺎ َﺗﻠُﻮا َو ُآّﻠ ًﺎ َو‬ ْ ‫ﻦ َأ ْﻧ َﻔﻘُﻮا ِﻣ‬ َ ‫ﻦ اﱠﻟﺬِﻳ‬ َ ‫ﺟ ًﺔ ِﻣ‬ َ ‫ﻈ ُﻢ َد َر‬ َ‫ﻋ‬ ْ ‫ﻚ َأ‬ َ ‫ﻞ أُوَﻟ ِﺌ‬ َ ‫ﺢ َوﻗَﺎ َﺗ‬ ِ ‫ﻞ ا ْﻟ َﻔ ْﺘ‬ ِ ‫َﻗ ْﺒ‬ @@.[١٠ :‫ﺴﻨَﻰ{@]ﺍﻟـﺤﺪﻳﺪ‬ ْ‫ﺤ‬ ُ ‫اﻟﱠﻠ ُﻪ ا ْﻟ‬


٤٥

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@ìòíï“‚ói@çbïÜbà@ó ÙØ@ óà@ô䆋؆aŒb÷@”Žï q@óÜ@óØ@õóäaìó÷@Zómaì

@õóäaìó÷@ÿó óÜ@µä@çbØóî@La@†òŠìó @õaí‚@õìbåŽïq@óÜ@òì솋Ø@çbîŠbn’íØ @óÜ@òìì@ †‹Ø@çbîŠbn’íØ@ì@òíï“‚ói@çbïÜbà@ó@ÙØ@ óà@ô䆋Ø@†@ aŒb÷@•bq@óØ @ì솊óè@ói@ôn’óèói@ôäbºóq@òŠìó @õaí‚@ò‡äóšŠóè@La†òŠìó @õaí‚@ìbåŽïq @óáŽï÷@õòŠbiŠò†@òì@Lo’óèói@ôäbØóÝq@õŒaìbïu@ÿó  óÜ@òìa†@çbîý @ @@ZoŽîíàŠóÐò† ‫ـﺎ ِﻥ‬‫ﺎ ﺑِﺎﹾﻟِﺄﳝ‬‫ﺒﻘﹸﻮﻧ‬‫ـ‬‫ﻦ ﺳ‬ ‫ﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ‬‫ﺍِﻧﻨ‬‫ﺧﻮ‬ ‫ﻭِﻟِﺈ‬ ‫ﺎ‬‫ﺮ ﹶﻟﻨ‬ ‫ﺎ ﺍ ﹾﻏ ِﻔ‬‫ﺑﻨ‬‫ﺭ‬ ‫ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻌ ِﺪ ِﻫ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺎﺀُﻭﺍ ِﻣ‬‫ﻦ ﺟ‬ ‫ﺍﱠﻟﺬِﻳ‬‫} ﻭ‬ @@.[١٠ :‫{@]ﺍﳊﺸﺮ‬‫ﺭﺣِﻴﻢ‬ ‫ﻭﻑ‬‫ﺭﺅ‬ ‫ﻚ‬  ‫ﻧ‬‫ﺎ ِﺇ‬‫ﺑﻨ‬‫ﺭ‬ ‫ﻮﺍ‬‫ﻣﻨ‬ ‫ﻦ ﺁ‬ ‫ﻨﺎ ِﻏ ﹼﻠﹰﺎ ِﻟ ﱠﻠﺬِﻳ‬‫ﻌ ﹾﻞ ﻓِﻲ ﹸﻗﻠﹸﻮِﺑ‬ ‫ﺠ‬  ‫ﺗ‬‫ﻻ‬‫ﻭ‬ @óÜ@ìóáŽï÷@óÜ@óîaí‚@ZæŽïÜò†@æmbè@çłòìbè@•bq@óØ@õóäaìó÷@Zómaì @ö×@Š@ïè@òì@L´ @ “îûŠ@òìòŠòìbi@ói@òìóáŽï÷@”@ŽïqóÜ@óØ@ói@•ü‚@çb¹bîa‹i @õó÷@Ló@ äaŠa†Šòì@ bi@ìó÷@ŠójàaŠói@òìóäbá@ ܆@òŠó‚óà@Ûóïõ†ìí@ óy@ìóåïØ @@NoïîòŒói@ìŒü@ói@üm@ônaŠói@Šb †ŠòìŠóq @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@


٤٦

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@@{@ðîaì†@ñˆûŠ@ói@çbáï÷@}

@õ‹m@ôÙŽîˆûŠ@ïèì@ómó@ àbïÔ@õˆûŠ@óØ@ôîaì†@õˆûŠói@óîóè@çbàŠòìbi@òìJ @õòìóäbà@üi@òìómbØò†@ìì‡@ åîŒ@ôÙÜó‚@òŠìó @õaí‚@ÚŽïmbØ@Ló@ ïõä@•bqóÜ @@NõìaŠaŒb÷@ña@óÜ‹q@ô‚òŒû†@óÜ@†í‚bî@a‡n’óèói@óÜ@çbî@ôîó“ïàóè @õòìó䆋Øìì‡åîŒ@óØ@Lò@ ìóäìíi@ìì‡åîŒ@ói@óîóè@çbàŠòìbi@òìJ @@Za†HŠí–I@ói@pbØò†@ãòìì†@õìíÐ@ÞïÐa‹ï÷@ÚŽïmbØ@óäbØòì솋à ‫ﻢ‬ ‫ﻪ ﺛﹸـ‬ ‫ﺎ َﺀ ﺍﻟ ﱠﻠ‬‫ﻦ ﺷ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺽ ِﺇﻟﱠﺎ‬ ِ ‫ﺭ‬ ‫ﻦ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺕ‬ ِ ‫ﺍ‬‫ﺎﻭ‬‫ﺴﻤ‬  ‫ﻦ ﻓِﻲ ﺍﻟ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻖ‬ ‫ﺼ ِﻌ‬  ‫ﻮ ِﺭ ﹶﻓ‬‫ﺦ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼ‬  ‫ ِﻔ‬‫ﻭﻧ‬ @}@ @@@.[٦٨ :‫ﻭ ﹶﻥ{@]ﺍﻟﺰﻣﺮ‬‫ﻨ ﹸﻈﺮ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺎﻡ‬‫ﻢ ِﻗﻴ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻯ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ‬‫ﺧﺮ‬ ‫ﺦ ﻓِﻴ ِﻪ ﹸﺃ‬ ‫ ِﻔ‬‫ﻧ‬ @óÜ@ôšŠóè@a†HŠ@ í–Ió@ i@pbØò†@ãóØóî@õìíÐ@ÞïÐa‹ï÷óØ@ÚŽïmbØ@Zómaì @òŠìó @õaí‚@õòìó÷@béäóm@ç‹àò†@ŠóØóî@õìíàóè@óîa‡îìòŒ@öçbØóäbb÷ @LHo @ Žî‹àò†@a‡äb’bq@óÜ@”îìó÷@ômóîü‚@ÞïÐa‹ï÷I@óØ@oŽî‹àóä@oŽïi@Ž¶@ônîì @çbïäbØóîfq@ŠóóÜ@çbîìíàóè@ôÙÜó‚@pbØò†@a‡@Žïq@ôàòìì†@õìí@ Ð@çb’bq @ãó÷@õeŠòìbš@†í‚bî@oŽî‹mìò†@fq@çbïš@ @æäai@çóØò†@b’bàóm@ö´òìò†aŠ @@N@çóØò†@ón’ @ìíàóè@õŠb †ŠìŠóq@üi@´ò‡Üóè@çbïäbØòŠü @óÜ@õìíàóè@ôÙÜó‚@òì @òì@LÊóiöÞu@fiói@íõmììŠói@Lì⁄Žï q@fiói@íõìb‚@õfqói@çbéïu @@@õìa‹Øóä@óäómó‚ói @@.[١٠٤ :‫ﲔ{@]ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ‬  ‫ﺎ ﻓﹶﺎ ِﻋ ِﻠ‬‫ﺎ ﹸﻛﻨ‬‫ﺎ ِﺇﻧ‬‫ﻴﻨ‬ ‫ﻋ ﹶﻠ‬ ‫ﺪﹰﺍ‬‫ﻭﻋ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻧﻌِﻴ‬ ‫ﺧ ﹾﻠ ٍﻖ‬ ‫ﻭ ﹶﻝ‬ ‫ﺎ ﹶﺃ‬‫ﺪﹾﺃﻧ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫}@ ﹶﻛﻤ‬ @ô@Žõqóiì@Lô @ mììŠ@ói@†‹Ø@çb¹bîŠò†@çbïÙîa†@ôÙ@óÜ@bmòŠó@çüš@Zómaì @çbîìì‡@ åî@Œ@ìòìóåïåŽîŠóäbîò†@”îò@ íŽï’@çbàóè@ói@õìa‹Øóä@óäómó‚ö@Lômóq @õfuóifu@ìŠó@óåîójîò†@ìóäbàìa†@óáŽï÷@ìóÙŽïäbºóq@óàó÷@LòìóåîóØò† @@NæîóØò†


٤٧

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@oaŠ@ônò†ói@æŽîŠ†ò†@óØ@çbØòìò†@ ‹Ø@õóàbä@ói@óîóè@çbàŠòìbi@òìJ

@@N@tóš@ônò†ói@æŽîŠ†ò†@òìón“q@óÜ@†í‚bî ‫ﻭﺭﹰﺍ‬‫ﺴﺮ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﻫ ِﻠ ِﻪ‬ ‫ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ‬‫ﻨ ﹶﻘ ِﻠﺐ‬ ‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ‫ﻳﺴِﲑﹰﺍ‬ ‫ﺎﺑﹰﺎ‬‫ ِﺣﺴ‬‫ﺳﺐ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳﺤ‬ ‫ﻑ‬  ‫ﻮ‬ ‫ﺴ‬  ‫ﻴﻤِﻴِﻨ ِﻪ ﹶﻓ‬‫ ِﺑ‬‫ﺑﻪ‬‫ﺎ‬‫ﻲ ِﻛﺘ‬ ‫ﻦ ﺃﹸﻭِﺗ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫}@ ﹶﻓﹶﺄﻣ‬  ‫ﺼﻠﹶﻰ‬  ‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ‫ﻮﺭﹰﺍ‬‫ﻮ ﺛﹸﺒ‬‫ﺪﻋ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻑ‬  ‫ﻮ‬ ‫ﺴ‬  ‫ﻬ ِﺮ ِﻩ ﹶﻓ‬ ‫ﺍ َﺀ ﹶﻇ‬‫ﻭﺭ‬ ‫ﺑﻪ‬‫ﺎ‬‫ﻲ ِﻛﺘ‬ ‫ﻦ ﺃﹸﻭِﺗ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻭﹶﺃﻣ‬ N[١٢-٧:‫ﺳﻌِﲑﹰﺍ{@]ﺍﻻﻧﺸﻘﺎﻕ‬

@çbïnaŠ@ônò†ói@oŽîŠ†ò†@çbïäbØòìò†‹Ø@õóàbä@óØ@õóäaìó÷@Zómaì

@ôØóîòìóåï‹q@@ŽðÜ@òìónŽï‹qò†@çbï@ŽïÜ@òŠìó @õaí‚@aìó÷@HæäaŠa†ŠòìbióØI @•ü‚@çbïŽïÜ@òŠìó @õaí‚@çb’bq@ì@oŽîŠ†ò†@çb“ïä@çbïäbØóqa‹‚I@çbb÷ @a‡äb’bqóÜ@LHo @ Žî‹Ùi@a‡Üó óÜ@çbîò@ ìóåï‹rŽïÜ@õü ünÑ @õòìó÷@fiói@oŽïiò† @ç@ bîü@ i@óØ@çbïä@bØóïõŠüy@õýüi@†í‚bî@çbïä@bØóÜa‡åà@öçaŽï‚@õý@üi@æšò† @õóàbä@óØ@õóäaìó÷@ãłói@Lòìóïõ’üƒ܆@ói@a‡n’óèói@óÜ@òìa‹Øò†bàb÷ @òìaói@çbïnaŠ@ônò†@óÙäíšIo @ ŽîŠ†ò†@fq@òìón“q@óÜ@çbïäbØòìò†‹Ø @ói@çó@ Øò†@Šaìbè@aìó÷@Hóîòìón“q@óÜ@çbïqó›õnò†òì@LòìóäbïÝà@ói @@Nòìó‚òŒû†@õ‹ b÷@óåšò†@ì@çíšììbäóÜ ‫ﺎﺑﹰﺎ‬‫ﻣ ِﺔ ِﻛﺘ‬ ‫ﺎ‬‫ﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻳ‬ ‫ ﹶﻟﻪ‬‫ﺨ ِﺮﺝ‬  ‫ﻭﻧ‬ ‫ ِﻘ ِﻪ‬‫ﻨ‬‫ ﻓِﻲ ﻋ‬‫ﺮﻩ‬ ‫ﻩ ﻃﹶﺎِﺋ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣﻨ‬ ‫ﺰ‬ ‫ﺎ ٍﻥ ﹶﺃﹾﻟ‬‫ﻧﺴ‬‫ﻭ ﹸﻛ ﱠﻞ ِﺇ‬ @}@Zo @ ŽîíàŠóÐò†@òì

@@.[١٤-١٣ :‫ﺣﺴِﻴﺒﹰﺎ{@]ﺍﻻﺳﺮﺍﺀ‬ ‫ﻚ‬  ‫ﻴ‬ ‫ﻋ ﹶﻠ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻴ‬‫ﻚ ﺍﹾﻟ‬  ‫ﺴ‬ ِ ‫ﻨ ﹾﻔ‬‫ﻚ ﹶﻛﻔﹶﻰ ِﺑ‬  ‫ﺑ‬‫ﺎ‬‫ﺮﹾﺃ ِﻛﺘ‬ ‫ﻮﺭﹰﺍ ﺍ ﹾﻗ‬‫ﻨﺸ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻳ ﹾﻠﻘﹶﺎ‬ @öŽß†@ôØbš@õüèói@óîa‡îü‚@ô䆊ó óÜ@õü‚@ô’ói@ÚŽïÄû‹à@ìíàóè@Zómaì @ôäbØòìò†‹Ø@ôØìímŠóq@a‡móàbïÔ@õˆûŠóÜ@Lòìóïõqa‹‚@†í‚bî@õòìò†‹Ø @Lò@ ìómòìa‹ìí@ ä@a‡@Žïm@ôäbØóqa‹‚@öÛbš@òìò†@ ‹Ø@ìíàóè@óØ@æîò†ò†@çb“ïä @óØ@ónói@Lò@ ìòŠóåŽîí£@pü‚@õóØóØìí@ mŠóq@pü‚@oŽî‹mìò†@õfq@çb’bq @@Na†òˆûŠ@ìóÜ@a‡mü‚@Šóói@oîò‡i@Šbî‹i@pü‚ @òì@Læ@Žî‹äò†@ a†@a‡móàbïÔ@õˆûŠ@óÜ@óØ@çbØòììŒaŠóm@@ói@óîóè@çbàŠòìbi@òìJ @ @@ZoŽî‹Øbä@Ž¶@ôÙŽïàón@ïè@ÚŽïóØ@ïè


٤٨

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@@N[٨-٧ :‫{@]ﺍﻟﺰﻟﺰﻟﺔ‬‫ﺮﻩ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺮﹰﺍ‬ ‫ﺷ‬  ‫ﺭ ٍﺓ‬ ‫ﻤ ﹾﻞ ِﻣ ﹾﺜﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺫ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺮﻩ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺮﹰﺍ‬‫ﺧﻴ‬ ‫ﺭ ٍﺓ‬ ‫ﻤ ﹾﻞ ِﻣ ﹾﺜﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺫ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻤ‬ ‫}@ ﹶﻓ‬

@a†ˆûŠ@a@ì†@óÜ@aìó÷@pbÙi@óØbš@ڎó @ô“ŽïØ@a†bïäì†@óÜ@ÚŽïóØ@ Šóè@Zómaì @óÜ@aìó÷@pbÙi@óqa‹‚@ڎó @ô“ŽïØ@a†bïäì†@ @óÜ@ÚŽïóØ@ Šóè@òì@LòìónŽïåïjîò† @@@NòìónŽïåïjîò†@a†ˆûŠ@aì† ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻮ ﹶﻥ‬‫ﻤ ﹾﻔ ِﻠﺤ‬ ‫ﻢ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻚ‬  ‫ ﹶﻓﺄﹸﻭﹶﻟِﺌ‬‫ﻪ‬‫ﺍﺯِﻳﻨ‬‫ﻣﻮ‬ ‫ﺖ‬  ‫ﻦ ﹶﺛﻘﹸ ﹶﻠ‬ ‫ﻤ‬ ‫@}@ ﹶﻓ‬Zo @ ŽîíàŠóÐò†@òŠìó @õaí‚@òì ‫ﻢ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺎ‬‫ ﺍﻟﻨ‬‫ﻢ‬‫ﻫﻬ‬ ‫ﻮ‬‫ﻭﺟ‬ ‫ﺗ ﹾﻠ ﹶﻔﺢ‬ ‫ﻭ ﹶﻥ‬‫ﺎِﻟﺪ‬‫ﻢ ﺧ‬ ‫ﻨ‬‫ﻬ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﻢ ﻓِﻲ‬ ‫ﺴﻬ‬  ‫ﻧﻔﹸ‬‫ﻭﺍ ﹶﺃ‬‫ﺴﺮ‬ ِ ‫ﺧ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻳ‬  ‫ ﹶﻓﺄﹸﻭﹶﻟِﺌ‬‫ﻪ‬‫ﺍﺯِﻳﻨ‬‫ﻣﻮ‬ ‫ﺖ‬  ‫ﺧ ﱠﻔ‬ ‫ﻮ ﹶ‬‫ﺎ ﻛﹶﺎِﻟﺤ‬‫ﻓِﻴﻬ‬ . [١٠٤-١٠٢ :‫ﻥ{@]ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ‬

@‘ŠíÔ@ôäbØóØbš@òìò†‹Ø@õìì@ ŒaŠóm@a‡móàbïÔ@õˆûŠ@óÜ@ÚŽïóØŠóè@Zómaì @õììŒ@ aŠóm@ÚŽïóØŠóè@ãłói@Lç@ Œa‹ÐŠóì@ìímìóØŠó@óäbóØìó÷@aìó÷@oŽïi @ìó÷@aìó÷@ôäbØóqa‹‚@òìò†‹Ø@ŠójàaŠói@oŽïi@Ûìí@ôäbØóØbš@òìò†‹Ø @a@‡‚òŒû†@õ‹ b÷@óÜ@õ‹àóä@óiòì@ Lòìì‡@ äaŠû†@çbîü‚@öç‡äóàŠòŠòŒ@óäbóØ @óÜ@çaìó÷òì@Ló@ äbîììŠ@óØ@oŽïåŽïmíò†@çbïåŽîí’@æî‹mŽîŠói@‹ b÷@LòìóååŽïàò† @@N@oŽîìóØò†Šò†@çbïäbØóäa††@ìòìónŽî‹Øò†@çbïäbØòíŽïÜ@a†ó−óÙ’ó÷@ìŠaŒb÷ ‫ﺴ ﱢﻴ َﺌ ِﺔ ﻓَﻼ‬ ‫ﻦ ﺟَﺎ َء ﺑِﺎﻟ ﱠ‬ ْ ‫ﺸ ُﺮ َأ ْﻣﺜَﺎِﻟﻬَﺎ َو َﻣ‬ ْ‫ﻋ‬ َ ‫ﺴ َﻨ ِﺔ َﻓَﻠ ُﻪ‬ َ‫ﺤ‬ َ ‫ﻦ ﺟَﺎ َء ِﺑﺎ ْﻟ‬ ْ ‫@}@ َﻣ‬Zo @ ŽîíàŠóÐò†@òì

@@.[١٦٠ :‫ﻈَﻠﻤُﻮ َن{@]ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ‬ ْ ‫ﺠﺰَى ِإﻟﱠﺎ ِﻣ ْﺜَﻠﻬَﺎ َو ُه ْﻢ ﻻ ُﻳ‬ ْ ‫ُﻳ‬ @ôn’a†bq@ò‡äòìó÷@ò@ †@aìó÷@pbÙi@ÛóîóØbš@ÚŽï óØŠóè@Z@ómaì@ @õ @ ò‡äòìó÷@béäóm@o @ ŽîŠ†bä@a@pbÙi@Ûóîóqa‹‚@ÚŽïóØŠóè@òì@LòìónŽîŠ†ò† @@N@oŽî‹ØbåŽõÜ@çbïàón@óäbàóÜ@ãbØ@ïè@òì@LoŽïióä@õóØóqa‹‚ @LHI@a@í‚@õŠójàóÍŽïq@üi@òŠìó òŠóè@ô䆋ØbÙm@ói@óîóè@çbàŠòìbi@òìJ @öãóÌ@ô’ím@ÚŽïmbØ@a‡ïäbØò‡äói@çaíŽïä@óÜ@pa‡i@Šbî‹i@òŠìó @õaí‚@õ @ òìó÷@üi @ãò†b@÷@õý@üi@æšò†@òì@Ló@ ïõä@a‡äbîbäaím@óÜ@óØ@óäìíi@Ûóïõ’ü‚bä@ìòŠaˆóq @üi@çb’bq@ôíà@õý@üi@çb’bq@âïèaï÷@õý@üi@çb’bq@íä@õý@üi@çb’bq


٤٩

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

‫)ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﺍﻟـﺼﻼﺓ‬a@í‚@õŠójàóÍŽïq@õý@üi@æŽî†@a‡ïîbmüØ@óÜ@bmóè@ôïÈ@õý @@NpbØò†@üi@çbîbÙm@òì@(‫ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ‬ @ómóäíš@óØ@õóäaŠa†Šòìbi@@ìó÷@üi@熋ØbÙm@ói@óîóè@çbàŠòìbi@òìJ @ì‹m@ôäaŠójàóÍŽïqì@HIŠójàóÍŽïq@üi@ó䆋Ø@bÙm@ãó÷@óØ@Lòìó‚òŒû† @…òŒû†@óÜ@çaŠa†Šòìbi@óÜ@ÚŽïäbóØ@òŠìó @õaí‚@òì@Ló@ äbØón“î‹Ð@öçaŠa†Šòìbi @@Nçbîüi@熋ØbÙm@fiói@õü‚@ôîòŒói@ìóØbš@öÿŒóÐ@ói@pbØò†Šò† @óÜ@õóØòìb÷@óØ@HIa@í‚@õŠójàóÍŽïq@õŒìóy@ói@óîóè@çbàŠòìbi@òìJ @Lò@ ’ü‚@ç@ üi@Úïà@ôäüi@óÜ@òì@Lò@ åî’@æîíäóè@óÜ@òì@Lò@ ‹m@ôr@’ @ìó÷òì@Lò@ íŽï’@çbàóèói@ô“@îóØóïõä@bq@ìóÙŽïäbà@õòìbà@õóØóïõ‰ŽîŠ†òì @ôäbØò‹Žïnó÷@í@Øòì@õŠóóÜ@òìónŽîŠí‚ò†fq@õìb÷@óØ@õóäb⁄ @ötbÔ @HI@‡á«@ômó@¿í÷@óÜ@çaŠa†Šòìbi@Lò@ ìóïõäaíu@ìòŠbàˆ@õìì@Š@óÜ@æäbb÷ @oŽïibä@õíåïm@ï Šóè@òìó÷@•bq@ @óÜ@paí£@ôŽõÜ@ÚŽïóØŠóè@Lõ @ Šó@óåšò† @@N @ôÙÜó‚@L…@ òŒû†@Šó@óÜ@òìa‹äa†@óØ@õò†‹q@ìó@ i@óîóè@çbàŠòìbi@òìJ @Šóói@ãóØóî@ôÜóàüØ@çbïäbØòìò†‹Ø@õò‹Žîí @ói@òìóäŠóqò†@bîŠóói @ói@çb’bq@LHb@iI@ôîa‹Žï‚@ói@çb’bq@L@ Ú“ïm@ôîa‹Žï‚@ói@òìóäŠóqò†@a†óØò†‹q @ŠóóÜ@HIŠójàóÍŽïq@òì@Lôîa‹Žï‚@ó@i@ìbïq@ôån“îûŠ@ì@ò‡åÜbi@ôîa‹Žï‚ @@N@(١٣)((‫ﺏ ﺳﻠﱢﻢ ﺳﻠﱢﻢ‬  ‫@))ﻳﺎ ﺭ‬ZoŽîíàŠóÐò†@ìòìbnòìaŠ@óØò†‹q

@ìbä@óäìóØóä@óÙi@çbîìaŠŽîŠbq@ìòŽîŠbräbïi@Šb †ŠòìŠóq@õó÷@Z@ómaì @@Nòìó‚òŒû† .(٨٠٢٧/٢) :‫ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ‬-١٣


٥٠

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@Lp @ aìŠò†@ôåï@ŠóóÜ@óîóè@Lo @ Žïiò†@ãóØ@ôÙÜó‚@ôØbš@õòìò†‹Ø@bmóè

@óîóè@ìa‹Ø@fq@çbàŠóÐ@õìa‹aíÜóè@ôqýí@ Ô@”îó@ Øò†‹q@õýì솊óèóÜ@òì @õ‹ b÷ìbä@óma†ò†@õe‹Ð@öoŽî‹îò†@oŽî‹ifØ@oŽî‹Ùi@fq@ôäbàŠóÐ @õìíàóè@ô’óÜ@òìb“ŽïØ@çbîaŠ@çbØóqýíÔ@ò‡äòìó÷@óîóè@Lòìó‚òŒû† @õe‹Ð@öômóîìím‹ @ó“îóèòì@Lò@ ìómòíîŠóq@ìòìíi@õŠb ŒŠ@ãłói@Lòìa‹äŠa† @@N@HòŠìó @õaí‚ói@æî‹ ó÷@bäóqIòìó‚òŒû†@õ‹ b÷@ìbä@ómòìa† @ìòˆûŠ@ìó÷@õòŠbiŠò†@õóäłaìóè@ìó÷@ìíàóè@ói@óîóè@çbàŠòìbi@òìJ @òŠìó @õaí‚@La‡móåäí@öçb÷ŠíÔ@óÜ@oŽïjmbè@õóØóïõ’ü‚bä@öôn‚ó @@N@a‡îŠóói@pa‡i@çbáïmóàŠbî @óØ@o’óèói@ôÙÜó‚@üi@HIŠ@ ójàóÍŽïq@ô䆋ØbÙm@ói@óîóè@çbàŠòìbi@òìJ @ói@ómójîbm@ó䆋ØbÙm@ãó÷@óØ@Lòìóïõìbä@ó@ å›i@oŽîŠ‡i@çbîbŽîŠ @@NHIŠójàóÍŽïq @ôåŽîí’@o’óèói@óØ@L…òŒû†@öo’óèói@ói@óîóè@çbàŠòìbi@òìJ @ôäaŠa†Šòìbi@üi@òìì@ †‹Ø@õò†bàb÷@òŠìó @õaí‚@óäbØóïõ’ü‚@ö”“‚ói @Lôn@Žîíïåïi@ÚŽîìbš@ïèóä@óîa‡Žïm@õaì@ô““‚ói@óØ@L@ ŽîŠbq@ü‚@ô‹m@aí‚óÜ }@Zò@ ìímbè@a‡“ïÙŽïóØ@ïè@ô܆ói@ó@ äòì@Lômóîìí@ nïi@Ûóîeí @ïèóäòì :‫ن{@]ﺍﻟـﺴﺠﺪﺓ‬ َ ‫ﺟ ﺰَا ًء ِﺑ َﻤ ﺎ َآ ﺎﻧُﻮا َﻳ ْﻌ َﻤُﻠ ﻮ‬ َ ‫ﻦ‬ ٍ ‫ﻋ ُﻴ‬ ْ ‫ﻦ ُﻗ ﱠﺮ ِة َأ‬ ْ ‫ﻲ َﻟ ُﻬ ْﻢ ِﻣ‬ َ ‫ﺧ ِﻔ‬ ْ ‫ﺲ ﻣَﺎ ُأ‬ ٌ ‫ﻓَﻼ َﺗ ْﻌَﻠ ُﻢ َﻧ ْﻔ‬ @@.[١٧

@óÜ@òìómû†Šb’@üi@ôš@òŠìó @õaí‚@oŽïäaŒbä@ÚŽîŠa†Šòìbi@ïè@Zómaì

@òìò†‹Ø@ôn’a†bq@óÜ@çbï’ü‚ÿ@ †@öôîbå’ûŠìbš@õüè@ónŽïiò†@óØ@a‡n’óèói @@NçbïäbØóØbš


٥١

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@òìì@†‹Ùõò†bàb÷@òŠìó @õaí‚@óØ@óäa†a@ôåŽîí’@Z” @ ï‚òŒû†@õ‹ b÷@òì

@óØ@Ló@ îa‡@Žïm@õŠaŒb÷ö”Žï÷@ìa@bèòŠüu@óØ@LçbØ@ òŠbÙàón@òŠòìbifi@üi ‫ط ِﺑ ِﻬ ْﻢ‬ َ ‫ﺣﺎ‬ َ ‫ﻦ َﻧ ﺎرًا َأ‬ َ ‫ﻈ ﺎِﻟﻤِﻴ‬ ‫ﻋ َﺘ ْﺪﻧَﺎ ﻟِﻠ ﱠ‬ ْ ‫@}@ِإ ﱠﻧ ﺎ َأ‬Zòìímbèóä@a‡ÙŽïóØ@ïè@ôÜbîó‚ói ‫ب‬ ُ ‫ﺸﺮَا‬ ‫ﺲ اﻟ ﱠ‬ َ ‫ﺟ ﻮ َﻩ ِﺑ ْﺌ‬ ُ ‫ﺸﻮِي ا ْﻟ ُﻮ‬ ْ ‫ﻞ َﻳ‬ ِ ‫ﺴ َﺘﻐِﻴﺜُﻮا ُﻳ َﻐ ﺎﺛُﻮا ِﺑ َﻤ ﺎ ٍء آَﺎ ْﻟ ُﻤ ْﻬ‬ ْ ‫ن َﻳ‬ ْ ‫ﺳ ﺮَا ِد ُﻗﻬَﺎ َوِإ‬ ُ .[٢٩ :‫ﺮ َﺗﻔَﻘ ًﺎ{@]ﺍﻟﻜﻬﻒ‬ ْ ‫ت ُﻣ‬ ْ ‫َوﺳَﺎ َء‬

@òŠìó @ôÙŽî‹ b÷@òìì†@ ‹Øò†bàb÷@çb¹aŠbÙàón@öçaŠòìbifi@üi@óáŽï÷@Oómaì

@çóÙi@ìb÷@õaìa†@ @óØò‹ b÷@ôàŠó @ŠóióÜ@Šó ó÷@òì@Lò@ ìónŽî‹ ò†@çbîŠìò†@óØ @óÜ@òìaìí@ m@õ†‹ ü @öà@ôàŠó @íØ@ òì@oŽîŠ†ò†@fq@çbïàŠó @ôÙŽîìb÷@aìó÷ @æîqa‹‚@óàó÷@óØ@LoŽïåŽïmìí@ ò†@çbîìì@Š@a‡ïàŠó óÜ@òìóäü²ò†@óØ@La†‹ b÷ @@Nóîòìóäbà@öça†ìí“q@õbŽïu@æîqa‹‚òì@Lóîòìó䆊aí‚ @öæšbä@ìbäóÜ@óîbmóè@bm@óè@òì@çóè@bnï÷@…òŒû†@öo’óèói@òì ‫ﺻ ﺎﻟِﺤًﺎ‬ َ ‫ﻞ‬ ْ ‫ﻦ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ َو َﻳ ْﻌ َﻤ‬ ْ ‫ﻦ ُﻳ ْﺆ ِﻣ‬ ْ ‫@}@ َو َﻣ‬Zo @ ŽîíàŠóÐò†@òŠìó @õaí‚@LòìóååŽïàò†

@{‫ت َﺗ ْﺠﺮِي ِﻣ ْﻦ َﺗ ْﺤ ِﺘﻬَﺎ ا ْﻟَﺄ ْﻧﻬَﺎ ُر ﺧَﺎِﻟﺪِﻳ َﻦ ﻓِﻴﻬَﺎ َأﺑَﺪًا َﻗ ْﺪ َأ ْﺣ َﺴ َﻦ اﻟﱠﻠ ُﻪ َﻟ ُﻪ ِرزْﻗ ًﺎ‬ ٍ ‫ﺟﻨﱠﺎ‬ َ ‫ﺧ ْﻠ ُﻪ‬ ِ ‫ُﻳ ْﺪ‬

.[١١ :‫]ﺍﻟﻄﻼﻕ‬

@pbÙi@Ûbš@õòìò†‹Ø@ì@ò@ Šìó @õaí‚@ói@oŽïåŽïéi@@Šòìbi@ÚŽïóØŠóè@Zómaì @Lp @ aìŠò†@a‡ïäbØó‚bi@‹Žîˆói@Šbiìì@Š@óØ@òìón’óèói@ómbÙîò†@òŠìó @õaí‚@aìó÷ @ö”“‚ói@òŠìó @õaí‚@òì@LòìóååŽïàò†@a‡îìbäóÜ@ôîó“ïàóè@ì@õ‹àóäói @@NpbØò†@çaìa‹Ð@a‡n’óèóióÜ@çbïõŒûŠ ‫ـﺪﹰﺍ ﻻ‬‫ـﺎ ﹶﺃﺑ‬‫ﻦ ﻓِﻴﻬ‬ ‫ﺎِﻟﺪِﻳ‬‫ﺧ‬،‫ﺳﻌِﲑﹰﺍ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺪ ﹶﻟ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻭﹶﺃ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻦ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎ ِﻓﺮِﻳ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻪ ﹶﻟ‬ ‫@}@ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ‬Zo @ ŽîíàŠóÐò†@òì ‫ـﺎ‬‫ﻌﻨ‬ ‫ﻭﹶﺃ ﹶﻃ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺎ ﺍﻟﻠﱠـ‬‫ﻌﻨ‬ ‫ﺎ ﹶﺃ ﹶﻃ‬‫ﺘﻨ‬‫ﻴ‬ ‫ﺎ ﹶﻟ‬‫ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻳ‬ ‫ﺎ ِﺭ‬‫ﻢ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻮ‬‫ﻭﺟ‬ ‫ ﹶﻘ ﱠﻠﺐ‬‫ﻡ ﺗ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻧﺼِﲑﹰﺍ‬ ‫ﻻ‬‫ﻴﹰﺎ ﻭ‬‫ﻭِﻟ‬ ‫ﻭ ﹶﻥ‬‫ﺠﺪ‬ ِ ‫ﻳ‬ @ .[٦٦ -٦٤ :‫ﻮﻻ{@]ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ‬‫ﺮﺳ‬ ‫ﺍﻟ‬


٥٢

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@óÜ@òì@La@†bïäì†@ @óÜ@çaŠòìbifióÜ@òìì†@ ‹Ø@ômò‹Ðóä@òŠìó @õaí‚@Z@ómaì

@ì@õìa‹›ióä@öõ‹àóäói@óØ@Lç@ ìbäa†@üi@õŠóåŽïmìí@ @ôÙŽî‹ b÷@a‡“îaì†@õˆûŠ @ì@oŽïi@çbïäaíïn“q@ÚŽïóØ@æåïibä@òì@LòìóååŽïàò†@a‡ïŽïm@ôîó“ïàóè @óÜ@òì@Lô @ ŽõÜ@pbÙi@çbîŠb ŒŠ@öoŽïi@çbîŠó‚Šó@†í‚bî@Ló@ Øa@óÜ@oŽîŽîŠbräbïi @ìaí‚@ôÜóîa‹Žîí @ó Œü‚@æŽïÜò†@ ”ïäaìó÷@Lò@ ìónŽîŠ†‹Žï ò‡Üóè@çbîìì@Š@a‡‚òŒû† @@Nóîa†‹Ùi@HI@çbºóØòŠójàóÍŽïq @öçb÷ŠíÔ@óØ@ÚŽï óØ@ìíàóè@üi@o’óèói@ói@æîò†ò†@ôèaìó @òìJ @õóäaìóÜ@Lçbï䆋Ø@Òòì@†í‚bî@çbïäbåŽïèìbä@ói@Lo @ Žïia†@üi@ôèaìó @póåäí @ì@HI@( ‫ـﺎﻥ ﻭ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ ﻭ ﻋﻮﲦـ‬ŠóàíÈ ‫ـﺮ ﻭ‬ ‫ـﻮ ﺑﻜـ‬ ‫@)ﺃﺑـ‬Zòìa‹åŽïè@çbîìbä@óØ @Òòì@óÜ@òì@Lò@ ìbåŽïè@ôäbîìbä@HI@Š@ ójàóÍŽïq@óØ@õóäaìóÜ@çbîòíŽï’ìbè @òì@LÚ@ Žï‹m@aí‚@óÜ@†í‚bî@ÚŽîŠa†aì‹i@ìíàóè@üi@æ@îò†ò†@ @ôèaìó @Zç†‹Ø @çbïèaìó @póåäí@öçb÷ŠíÔ@óØ@ÚŽïóØ@ìíà@ óè@üi@…òŒû†@ói@æîò†ò†@ôèaìó  @çbîìbäó Ø@õóäaìóÜ@Lç@ bï䆋Ø@Òòì@†í‚bî@çbïäbåŽïèìbä@ói@LoŽïia†@üi @òì@Lç@ bîòíŽï’ìbè@ì@(‫@)ﺃﺑﻮ ﻟـﻬﺐ ﻭ ﻋﻤﺮﻭ ﺑـﻦ ﻟﹶــﺤﻲ ﺍﳋﺰﺍﻋـﻲ‬Zòìa‹åŽïè @ôÙŽîŠò†Šbî‹i@•óiìbè@†í‚bî@ÚŽî‹ÐbØ@ìíàóè@üi@ça†@ôèaìó @Lç@ †‹Ø@ÒòìóÜ @@N…òŒû†@ói@ììŠìì†@†í‚bî@òŠìó  @óÜ@óïõnî‹i@óØ@Z@Šü @ìbä@õòìó䆋ÙïÔbm@ói@óîóè@çbàŠòìbiòìJ @öæî†@ì@Šb †ŠòìŠóq@õòŠb@iŠò†@a‡îóØòŠü @ìbäóÜ@ì솋à@óÜ@熋؊bï‹q @@@ZóØ@LHIõóØòŠójàóÍŽïq @{@‫ﺖ ِﻓ ﻲ ا ْﻟ َﺤ َﻴ ﺎ ِة اﻟ ﱡﺪ ْﻧﻴَﺎ َو ِﻓ ﻲ ا ْﻟ ﺂ ِﺧ َﺮ ِة‬ ِ ‫ل اﻟﺜﱠﺎ ِﺑ‬ ِ ‫ﻦ ﺁ َﻣ ُﻨ ﻮا ِﺑ ﺎ ْﻟ َﻘ ْﻮ‬ َ ‫ﺖ اﻟﱠﻠ ُﻪ اﱠﻟ ﺬِﻳ‬ ُ ‫}@ ُﻳ َﺜﺒﱢ‬ @@.[٢٧ :‫]ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ‬


٥٣

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@ìò@ ímìì@çbî@H‫ﻻ ﺇﻟ ﹶﺔ ﺍ ﱠﻻ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ‬I@óØ@õóäaŠa†Šòìbi@ìó÷@Zómaì

@çbîìaŠŒóàa†@póàbïÔ@ì@ Šü ìbä@ìbïäì†@ @óÜ@òŠìó @õaí‚@Lòì@ 솋Ø@Žôq@çbîŠbØ @@N@òìóäò†ò†@ãłòì@ôäbb÷@ói@oŽî‹Øò‡ŽõÜ@çbîŠbï‹q@ÚŽïmbØ@òì@LpbØò† @ì@óàŠb †ŠòìŠóq@aI@Zo @ ŽïÜò†@a†óØón“î‹Ð@ìì†@ôàłòì@óÜ@Ša†aì‹i@ôÄû‹à @@NóàŠójàóÍŽïq@HI‡á«@ìóáåî†@ãþï÷ @ôÙÜó‚@ìíi@Ž¶@âŽîí @aŒbä@ZoŽï@Üò†@ììŠ@ìì†@ìŠòìbifi@ôÄû‹à@ãłói @@Nòìómìíàò†@çaìó÷@íØòì@”ïåà@pììò†@çbïÙŽïn’ @@@N@çaŠa†Šòìbi@üi@Šü @ìbä@ô’ü‚@ói@óîóè@çbàŠòìbi@òìJ ‫ﻴﻜﹸﻢ‬ ‫ﻋ ﹶﻠ‬ ‫ﻼﻡ‬‫ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﺳ‬ ‫ﲔ‬  ‫ﻴِﺒ‬‫ﻼِﺋ ﹶﻜﺔﹸ ﹶﻃ‬‫ﻢ ﺍﹾﻟﻤ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻮﻓﱠﺎ‬ ‫ﺘ‬‫ﺗ‬ ‫ﻦ‬ ‫@}@ﺍﱠﻟﺬِﻳ‬Zo @ ŽîíàŠóÐò†@òŠìó @õaí‚

@@.[٣٢ :‫ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ{@]ﺍﻟﻨﺤﻞ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺘ‬‫ﻨ‬ ‫ﺎ ﹸﻛ‬‫ﻨ ﹶﺔ ِﺑﻤ‬‫ﺠ‬ ‫ﺧﻠﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍ‬ @ón“î‹Ð@ÚŽïmbØ@a‡äbîòìò†‹Ø@ìómìì@óÜ@æØbq@óØ@õóäbóØ@ìó÷@Z@ómaì @Zæ@ ŽïÜò†@çbïŽïq@ì@çóØò‡ŽõÜ@çbïàýó@öfäò†ò†@çbîò†‰à@oŽï“ŽïØò†@çbïäbï @@NòìóäbnäbØòìò†‹Ø@õüè@ói@òìón’óèói@óå›i @õaí‚@ZçbØòŠòìbi@fi@òŠ@ bÙàónüi@Šü @ìbä@õa@ói@óîóè@çbàŠòìbi@òìJ ‫ﺎﺳِـﻄﹸﻮ‬‫ﻼِﺋ ﹶﻜﺔﹸ ﺑ‬‫ﺍﹾﻟﻤ‬‫ﺕ ﻭ‬ ِ ‫ﻮ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺕ ﺍﹾﻟ‬ ِ ‫ﺍ‬‫ﻤﺮ‬ ‫ﻮ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﹶﻏ‬‫ﻯ ِﺇ ِﺫ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟﻤ‬‫ﺗﺮ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻭﹶﻟ‬ @}@Zo @ ŽîíàŠóÐò†@òŠìó  ‫ﻖ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﺮ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﻏ‬ ‫ﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺘ‬‫ﻨ‬ ‫ﺎ ﹸﻛ‬‫ﻮ ِﻥ ِﺑﻤ‬‫ﺏ ﺍﹾﻟﻬ‬  ‫ﻋﺬﹶﺍ‬ ‫ﻭ ﹶﻥ‬ ‫ﺰ‬ ‫ﺠ‬  ‫ﻡ ﺗ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻴ‬‫ ﺍﹾﻟ‬‫ﺴﻜﹸﻢ‬  ‫ﻧﻔﹸ‬‫ﻮﺍ ﹶﺃ‬‫ﺧ ِﺮﺟ‬ ‫ﻢ ﹶﺃ‬ ‫ﻳﺪِﻳ ِﻬ‬‫ﹶﺃ‬ ‫ﻭ ﹶ‬‫ﺘ ﹾﻜِﺒﺮ‬‫ﺴ‬  ‫ﺗ‬ ‫ﺎِﺗ ِﻪ‬‫ﻦ ﺁﻳ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺘ‬‫ﻨ‬ ‫ﻭﻛﹸ‬ @ .[٩٣ :‫ﻥ{@]ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ‬

@çbï @ôn‚ó@ômbØ@óÜ@oïåïiò†@çbØòŠòìbifi@òŠbÙàón@Šó ó÷@Zómaì

@ì@çbïäb“ŽïØ@çbï @üi@òìómû†@ ‹Ø@çbïnò†@çbØón“î‹Ð@óØ@La‡äb“ŽïØ @oaŠ@Šó ó÷@ZæŽïÜò†@çbïŽïq@óîòìóäbïnò†@ói@æb÷@ô’íØóš@òì@Lçbïäa†a @ãóÜ@çóÙi@õŠb ŒŠ@ìóáŽï÷@ônò†@óÜ@çóØŠò†@çbmü‚@ôÐóä@çóØò† @ôØóîa@ói@òìóåŽîŠ†ò†@a@òíŽï÷@û‹àó÷@Lç@ ìímìóØ@õfm@õóïõ’ü‚bä


٥٤

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@òì@Lô @ naŠ@ö×óy@fiói@òŠìó @õaí‚@ÿbq@óån@ ‚@ó@ Ô@õüè@ói@ôîaíîŠ @çbmŠòìbi@ì@òŠìó @õaí‚@ôäbØómóîb÷@ob÷@óÜ@ôäaŒò†@òŠìó @ói@çbmü‚@òíŽï÷ @@N†‹Øò†óä@õfq@çbn“ï÷@ì@båŽïèò†óä@õfq @ŠóóÜ@ónîíŽïq@óîüi@Lò@ ìa‹äaŒ@ìòŠûŒ@òìóîòŠbi@ãóÜ@‹m@õò†ìíà@ ŠóÐ@òì @óÜ@óØ@õóäaŠbî†bä@ón’@ìó÷@ìíàóè@ói@pbÙi@Šòìbi@óØ@Ša†Šòìbi@ôÄû‹à @óØ@õóäbn’@ìó÷@ŠóióÜ@pbØóä@çbïnÜóèŠói@òì@Lò@ ìímbè@a‡móåäí@öçb÷ŠíÔ @óÙäíš@Lb@ïäì†@ @ôn’ói@oŽîŠíŽïqbä@ˆûŠ@a@ì†@ôn’@óÙäíš@oŽïåïjîò†@a†bïäì†@ @óÜ @@.‫@ﻭﺍﷲ ﺍﳌﺴﺘﻌﺎﻥ‬Lóîa‹Ù’b÷@a‡äbïäaíŽïä@óÜ@òŠìó @õŒaìbïu @@ @@{@Šò†óÔ@ì@aŒóÔ@ói@çbáï÷@} @õaí‚@õìa‹äa†@óØ@Lõ @ Šó’@ì‹Žï‚@Šò†óÔ@ìaŒóÔ@ói@óîóè@çbàŠòìbi@òìJ @õaí‚@õìí@ “Žïq@ônäaŒ@õò‹Žîí @ói@Lç@ bØòŠòìóäìí@ i@ìíàóè@üi@óîòŠìó  @@NôîfuóiŠbØ@ì@ôîbäa†@ìòŠìó  @@Zóîóè@õóÝq@Šaíš@Šò†óÔ@òì @ói@óîbäaŒ@òŠìó @õaí‚@óØ@õòìói@óîóè@çbàŠòìbi@ZõŠbïäaŒ@Zã@ óØóî@õóÝq @õaí‚@oŽïiò†@çüš@ @òì@Lpa†ò†ìì@Š@õòìó÷@ìòìa†@õìì@Š@õòìó÷@ÚŽïn’@ìíàóè @ïè@LõóØóïõîó“ïàóè@óïõÜŒó÷@óïõŠbïäaŒ@ói@òí ïäaŒ@õìíàóè@òŠìó  @òìóäìí@ šióÜ@ô’ìí@ m@òì@µäaŒóä@•bq@óÜ@ò@ ìónŽïibä@òŒbm@üi@ôØóïõŠbïäaŒ @@NõŠbïäaŒ@•bq@óÜ@oŽïibä @ô @ šŠóè@òŠìó @õaí‚@óØ@õòìói@óîóè@çbàŠòìbi@Zµìíä@Zã@ òìì†@õóÝq @õaí‚@a†@(‫@)ﺍﻟﻠﻮﺡ ﺍﶈﻔـﻮﻅ‬ó@ Ü@òíïìíä@õìíàóè@póàbïÔ@õˆûŠ@bm@çìíiónŽî†


٥٥

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

‫ﻚ ﻓِـﻲ‬  ‫ﺽ ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺫﻟِـ‬ ِ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﹾﻟﹶﺄ‬‫ﺎ ِﺀ ﻭ‬‫ﺴﻤ‬  ‫ﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟ‬‫ ﻣ‬‫ﻌ ﹶﻠﻢ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻢ ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ‬ ‫ﻌ ﹶﻠ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻢ‬ ‫@}@ﹶﺃﹶﻟ‬Zo @ ŽîíàŠóÐò†@òŠìó .[٧٠ :‫{@]ﺍﻟـﺤﺞ‬‫ﺴﲑ‬ ِ ‫ﻳ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ‬ ‫ﻚ‬  ‫ﺏ ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺫِﻟ‬ ٍ ‫ﺎ‬‫ِﻛﺘ‬

@õóäbn’@ìó@ ÷@ìíàóè@ói@óîóè@õŠbïäaŒ@òŠìó @õaí‚@óØ@oïäaŒbä@bîb÷@Zómaì

@õý@ça†@(‫@)ﺍﻟﻠﻮﺡ ﺍﶈﻔﻮﻅ‬ó@ Ü@õìíàóè@óäbn’@ãó÷@òì@Ló@ îa‡îìòŒ@öçbb÷@óÜ@óØ @@Nóäbb÷@òŠìó @õaí‚@õý@óäbïõŠbïäaŒ@ãó÷@ônaŠói@LòŠìó @õaí‚ @öçbØóäbb÷@óÜ@ôšŠóè@óØ@õòìói@óîóè@çbàŠòìbi@Zoîì@Zã@ óîf@õóÝq @fiói@ÚŽïn’@ïè@òì@Lç@ óè@óîüi@òìíjŽõÜ@ônîì@òŠìó @õaí‚@óîa‡îìòŒ @Lò@ ìíi@òìíjŽõÜ@ônîì@òŠìó @õaí‚@õòìó÷@òì@L@ oŽïibä@òŠìó @õaí‚@ônîì @@N@òìíióä@òìíióåŽõÜ@ônîì@òŠìó @õaí‚@ô“îìó÷@òì @òŠìó @õaí‚@óØ@õòìói@óîóè@çbàŠòìbi@Zç@ †‹Ø@o슆@Zã@ òŠaíš@õóÝq @oŽïåŽî@Šíò†@çbïÜóè@öoŽîŽîŠbräbîò†@õü‚@òì@ Ló@ ÙŽïn’@ìíàóè@õŠóÙn슆 @ôÙÜíà@NNN@Lô @ îòŒói@ì@õŒûŠ@íõìòŒ@öçbØóäbb÷@ôÝïÝØ@òì@L• @ óiìbè@fiói ‫ﻣﻘﹶﺎﻟِﻴـﺪ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻭﻛِﻴـﻞﹲ ﻟﹶـ‬ ‫ﻲ ٍﺀ‬ ‫ـ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛ ﱢﻞ ﺷ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻭﻫ‬ ‫ﻲ ٍﺀ‬ ‫ﺷ‬ ‫ ﹸﻛ ﱢﻞ‬‫ﺎِﻟﻖ‬‫ﻪ ﺧ‬ ‫@}@ﺍﻟ ﱠﻠ‬Zó@ îòŠìó @õaí‚ ِ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﹾﻟﹶﺄ‬‫ﺕ ﻭ‬ ِ ‫ﺍ‬‫ﺎﻭ‬‫ﺴﻤ‬  ‫ﺍﻟ‬ .[٦٣-٦٢ :‫ﺽ{@]ﺍﻟﺰﻣﺮ‬

@óÜ@óØ@ÚŽïn’@ìíàóè@òìóïõìa‹ØŠóóÜ@o‚óuói@óïõn“ @óîóÝq@Šaíš@ãó÷ @ìómìì@ìíàóè@óØ@òìóïõäbØò‡äói@óÜ@çbî@pa‡iììŠ@òìò@ Šìó @õaí‚ @õìíàóè@æå@Žïèò†@Ž¶@õŒaì@†í‚@ bî@´ò‡Üóè@ôŽõq@çbØò‡äói@óØ@Ûóîòìò†‹Ø @õaí‚@Lò@ ìa‹Ùn슆@ì@ òìaîì@ ì@ ò@ ìa‹ìíä@ì@òìa‹äaŒ@ Zò@ Šìó @õaí‚@õý ‫ن َﻳ ﺸَﺎ َء اﻟﱠﻠ ُﻪ‬ ْ ‫ن ِإﱠﻟ ﺎ َأ‬ َ ‫ﺴ َﺘﻘِﻴ َﻢ َوﻣَﺎ َﺗﺸَﺎءُو‬ ْ ‫ن َﻳ‬ ْ ‫ﻦ ﺷَﺎ َء ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َأ‬ ْ ‫@}@ِﻟ َﻤ‬Zo @ ŽîíàŠóÐò†@òŠìó 

@@.[٢٩-٢٨ :‫ب ا ْﻟﻌَﺎَﻟﻤِﻴ َﻦ{@]ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﺮ‬ ‫َر ﱡ‬


٥٦

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@òì@Lo @ Žïióè@õìaŠŒóàa†@óÜ@ônîì@óØ@òí@Žï÷@óÜ@Ú@ ŽïóØ@ìíàóè@üi@Z@ómaì

@çbéïu@ìíàóè@õŠb †ŠòìŠóq@õòŠìó @õaí‚@Šó óà@óïõä@çbnn @ îì@ïè@òíŽï÷ @@@N@oŽïjŽõÜ@ônîì .[٢٥٣ :‫ﺪ{@]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‬ ‫ﻳﺮِﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ﻌﻞﹸ ﻣ‬ ‫ﻳ ﹾﻔ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ‬  ‫ﻭﹶﻟ ِﻜ‬ ‫ﺘﻠﹸﻮﺍ‬‫ﺘ‬‫ﺎ ﺍ ﹾﻗ‬‫ﻪ ﻣ‬ ‫ﺎ َﺀ ﺍﻟ ﱠﻠ‬‫ﻮ ﺷ‬ ‫ﻭﹶﻟ‬ @}@ZoŽïàŠóÐò†@òì@@

@çbîØóî@õŠbn’íØ@aìó÷@óîaíjŽõÜ@ônîì@òŠìó @õaí‚@Šó ó÷@Zómaì @@NpbÙîò†@oŽîìóïi@òŠìó @õaí‚@õòìó÷@ãłói@†‹Øò†óä @@.[١٣٧ :‫ﻭ ﹶﻥ{@]ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ‬‫ﺘﺮ‬‫ﻳ ﹾﻔ‬ ‫ﺎ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻩ ﹶﻓ ﹶﺬ‬ ‫ﻌﻠﹸﻮ‬ ‫ﺎ ﹶﻓ‬‫ﻪ ﻣ‬ ‫ﺎ َﺀ ﺍﻟ ﱠﻠ‬‫ﻮ ﺷ‬ ‫ﻭﹶﻟ‬ @}@ZoŽîíàŠóÐò†@òì @ò‡åîŒ@çbïäbØóÜa‡åà@aìó÷@óîaíjŽõÜ@ônîì@òŠìó @õaí‚@Šó ó÷@Z@ómaì @õaí‚@üi@çbïånójÜóè@ûŠ†@ö@ çbîü‚@óÜ@óåŽïéi@Ž¶@çbîŒaì@L†‹Øò†óä@@ÿbšói @@NòŠìó  .[٩٦ :‫ﻥ{@]ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ‬ ‫ﻤﻠﹸﻮ ﹶ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺧ ﹶﻠ ﹶﻘﻜﹸ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺍﻟ ﱠﻠ‬‫@}@ﻭ‬ZoŽîíàŠóÐò†@òì@

@@N@òì솋Ø@o슆@ôäbnäbØòìò†‹Ø@öçbmü‚@òŠìó @õaí‚@Z@ómaì @òŠìó @õaí‚@óØ@õòìói@óîóè@çbàŠòìbi@a‡“îóàó÷@ÿó óÜ@ãłóiJ @Lpa†ò†@ãb−ó÷@òìò†‹Ø@òìóäbîüè@ói@óØ@Ä@ û‹à@ói@òìa†@õbäaím@ö熊a‰jÜóè @íõmóîü‚@õbäaím@ö熊a‰jÜóè@ói@Ä@ û‹à@õòìò†‹Ø@óØ@õòìó÷@ŠóóÜ@óÜóiòì @@ZóÙŽïn’@‡äóš@a‡ïŽïm@ónóiŠó .[٢٢٣ :‫ﻢ{@]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‬ ‫ﺘ‬‫ﺷ ﹾﺌ‬ ِ ‫ﻰ‬‫ﻢ ﹶﺃﻧ‬ ‫ﺮﹶﺛ ﹸﻜ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻮﺍ‬‫@}@ ﹶﻓ ﹾﺄﺗ‬ZoŽîíàŠóÐò†@òŠìó @õaí‚@ZãóØóî*

@@NômóïŽõÜ@çbnîì@çüš@òìóåjiüØ@çbnäbØóäaŽï‚@Žßó óÜ@Z@ómaì

@@.[٤٦ :‫ﺪ ﹰﺓ{@]ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ‬ ‫ ﻋ‬‫ﻭﺍ ﹶﻟﻪ‬‫ﻋﺪ‬ ‫ﺝ ﹶﻟﹶﺄ‬ ‫ﻭ‬‫ﺨﺮ‬ ‫ﻭﺍ ﺍﹾﻟ‬‫ﺍﺩ‬‫ﻮ ﹶﺃﺭ‬ ‫ﻭﹶﻟ‬ @}@ZoŽîíàŠóÐò†@òì @aìó÷@熋Ø@†béïu@üi@æšŠò†@óîbnîíäbïi@çbØòììŠìì†@Šó ó÷@Z@ómaì @@@N†‹Øò†@ò†bàb÷@üi@çbîü‚


٥٧

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@ônîì@óØ@pbØò†@Žïu@ò‡äói@üi@@oîì@a†ómóîb÷@ìì†@ãóÜ@òŠìó @õaí‚ @@N@ômóîü‚ @Šó ó÷@óØ@Lò@ ‡äói@üi@ô䆋ØóÌò†óÔ@öçbàŠóÐ@ô䆋ØónaŠb÷@Zãòìì†J @óØ@ÚŽï䆋Øaìa†@ói@ìíiò†@ó䆋Ø@ó@ naŠb÷@ãó÷@aìó÷@óîaíióä@õbäaím@ö熊a‰jÜóè @õaí‚@ôîòŒói@ì@ôï@ŽõuóiŠbØ@íõîbäa†@óÙŽïn’@”îóàó÷óØ@Ló@ îaíióä@a‡îbäaím@óÜ @ôšŠóqŠói@ô“ îóØónaŠ@óÜaìóè@bèòìŠóè@LòìómbØò†@ômòŠ@òŠìó  @ @@ZoŽîíàŠóÐò†@óØ@Lòìómòìa† .[٢٨٦ :‫ﺎ{@]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‬‫ﻌﻬ‬ ‫ﺳ‬  ‫ﻭ‬ ‫ﻧﻔﹾﺴﹰﺎ ِﺇﻟﱠﺎ‬ ‫ﻪ‬ ‫ ﺍﻟ ﱠﻠ‬‫ ﹶﻜ ﱢﻠﻒ‬‫}@ﻻ ﻳ‬ @õbäaím@õò‹Žîí @ói@béäóm@pbØbä@ÚŽïóØ@ïè@óÜ@aìa†@òŠìó @õaí‚@Z@ómaì @@NoŽïióä@õü‚ @Lì@ @õ @ óØóØbš@ŠóóÜ@ŠbØ@ óØbš@ô䆋Ø@‘bi@•bi@öça‡Üóèa‡Žïq@ZãóîfJ @öo’a†bq@òì@Lõ @ óØóqa‹‚@ŠóóÜ@ŠbØóqa‹‚@ô䆋Ø@‘b@i@ta‹‚ö@ç@ †‹Ø@ãòŒì @òìò†‹Ø@Šó ó÷@óØ@Lô @ nŽïäóîb’@óØ@õóîòíŽï’@ìói@çbîóØó@ îŠóè@õòìóäa†a @ŠbØóØbš@ô䆋Ø@‘bi@öça‡Üóèa‡@Žïq@aìó÷@óîaíióä@ò‡äói@ô䆊a‰jÜóè@öoîìói @öÛbq@òŠìó @õaí‚@óØ@Lì@ íiò†@ãó@ n@”îŠbØóqa‹‚@ôäa†a@òì@Lìíiò†ónÜb  @@N熋Ø@ãón@ìónÜb @óÜ@ò†ŠóŽïi @bm@ŠóåŽï‹m@ìŠò†ò†ˆíà@ói@òì솊bä@ôäaŠójàóÍŽïq@òŠìó @õaí‚@ZãòŠaíšJ @õaí‚@õý@oŽïióä@çbïØóîóÜói@ïè@ôÙÜó‚@çaŠójàóÍŽïq@ô䆊bä@•bq@óÜ @@@Za‡móàbïÔ@õˆûŠ@óÜ@òŠìó  @@.[١٦٥:‫ﻞ@{@]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ِ ‫ﺮﺳ‬ ‫ﺪ ﺍﻟ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺠﺔﹲ‬  ‫ﺣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ‬ ‫ﺱ‬ ِ ‫ﺎ‬‫ﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﻟِﻠﻨ‬ ‫ﻦ ِﻟﹶﺌﻠﱠﺎ‬ ‫ﻨ ِﺬﺭِﻳ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺸﺮِﻳ‬  ‫ﺒ‬‫ﻣ‬ ‫ﻼ‬ ‫ ﹰ‬‫ﺳ‬‫}@ﺭ‬ @ói@aìó÷@óîaíióä@õü‚@ô䆊a‰jÜóè@öoîì@ói@ò‡äói@õòìò†‹Ø@Šó ó÷@óØ @@Nòìòìíiò†óä@ÿbmói@ò‡äói@ôäbØóÜói@çaŠójàóÍŽïq@ô䆊bä


٥٨

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@õŒaì@†í‚bî@pbØò†@Ûóîòìò†‹Ø@Šóè@ÚŽï óØ@ìíàóè@ZãóvåŽïqJ

@õfq@ŠûŒ@ói@óØ@pbØbä@ÚŽï䆋َïÜŠûŒ@ïè@ói@oóè@óØ@oŽïäaŒò†@oŽïåŽïèò‡ŽõÜ @ónŽî†@Lo @ Žï“ïäò†a†@ì@oŽïnò‡Üóè@óäìí@ ¹@üi@Lõ @ ü‚@ônîì@fiói@oŽî‹Ùi @oîì@õŠóqìói@oŽïiò†@Žïu@ì@pbØò†@ŠóÐó@ì@oŽïšò†Šò†@ìòìòŠìˆ @íÙÜói@LpbÙjŽõÜ@õŠûŒ@ÚŽïóØ@óØ@pbØbä@oóè@òì@Lõü‚@ônóiŠóì @öoîì@ói@ÚŽïn’@óØ@õòìó÷@çaíŽïä@óÜ@pbØò†@õìa†ììŠ@ôØóïõŒaìbïu @õüè@ói@pbÙi@ÚŽïn’@óØ@õòìó÷@çaíŽïä@óÜ@òì@LpbÙi@õü‚@ô䆊a‰jÜóè @óÜ@òìì@ †‹Ø@õŒaìbïu@”ïÈŠó’@òíŽï’@çbàóè@ói@Lò@ ìóÙŽîŠa†ŠûŒ@ô䆋َïÜŠûŒ @Ú@Žï“ï÷@óØ@oŽî bä@ÚŽïóØ@óÜ@óîüi@Lf @ uóiŠbØ@ôØóïõŒaìbïu@ói@a‡äbïäaíŽïä @@N@oŽïia‹Ø@Ž¶@õŠûŒ@óØ@a†òŠìó @õaí‚@ôÐbà@óÜ@pbÙi @üi@Šbjäaìbm@üi@óïõä@óÜói@òŠìó @õaí‚@õŠò†óÔ@óØ@óîaì@çbàŠòìbiòì@J @ô䆊a‰jÜóè@öoîì@ói@pbØò†@çaìbm@Šbjäaìbm@óÙäíš@L@ ôäbØóäaìbm@ôä†‹Ø @óÙäíš@Lôn@Žîíïìíä@õŠóóÜ@òŠìó @õaí‚@óØ@oŽïäai@õòìó÷@fiói@õü‚ @ @oŽïióä@ôäa†ììŠ@•bqóÜ@béäóm@oŽïäaŒbä@òŠìó @õaí‚@õŠbî‹i@ÚŽïóØ@ïè .[٣٤ :‫ ﻏﹶﺪﹰﺍ{@]ﻟﻘﻤﺎﻥ‬‫ﺴﺐ‬ ِ ‫ﺗ ﹾﻜ‬ ‫ﺎﺫﹶﺍ‬‫ ﻣ‬‫ﻧ ﹾﻔﺲ‬ ‫ﺪﺭِﻱ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ﻭﻣ‬ @} @Šóói@ôš@öoŽïåŽî†@oò†ói@ôš@fåîój@oŽïäaŒbä@ÚŽïóØ@ïè@Z@ómaì @@NoŽî† @óÜói@ó@ i@õòìó÷@óØ@ónaŠ@ÛóîóÜói@ói@òìóäbåŽïè@óÜói@çüš@ï÷ @ìíäbïi@ómbÙîò†@óØ@õòìó÷@ómbØò†ìì@Š@óØ@ÚŽïmbØ@Lo @ Žïäaîbä@òìónŽïåŽïéîò† @ @@ZoŽîíàŠóÐò†@óØ@òìómbØò†@ÿbmói@óîóÜói@ãó÷@òŠìó @õaí‚@òì@LõŠóóÜ


٥٩

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

‫ﻚ‬  ‫ﻲ ٍﺀ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺎ ِﻣ‬‫ﻣﻨ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻻ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﺅﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﻻ ﺁﺑ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﺮ ﹾﻛﻨ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﺎ ﹶﺃ‬‫ﻪ ﻣ‬ ‫ﺎ َﺀ ﺍﻟ ﱠﻠ‬‫ﻮ ﺷ‬ ‫ﺮﻛﹸﻮﺍ ﹶﻟ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻦ ﹶﺃ‬ ‫ﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﱠﻟﺬِﻳ‬‫ﺳ‬ @}

‫ـﻮ ﹶﻥ‬‫ﺘِﺒﻌ‬‫ﺗ‬ ‫ﺎ ِﺇ ﹾﻥ‬‫ﻩ ﹶﻟﻨ‬ ‫ﻮ‬‫ﺨ ِﺮﺟ‬  ‫ﺘ‬‫ﻦ ِﻋ ﹾﻠ ٍﻢ ﹶﻓ‬ ‫ﻢ ِﻣ‬ ‫ﺪ ﹸﻛ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻫ ﹾﻞ ِﻋ‬ ‫ﺎ ﹸﻗ ﹾﻞ‬‫ﺳﻨ‬ ‫ﺑ ﹾﺄ‬ ‫ﻰ ﺫﹶﺍﻗﹸﻮﺍ‬‫ﺣﺘ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺒ ِﻠ ِﻬ‬ ‫ﻦ ﹶﻗ‬ ‫ﻦ ِﻣ‬ ‫ﺏ ﺍﱠﻟﺬِﻳ‬  ‫ﹶﻛ ﱠﺬ‬

@@.[١٤٨ :‫ﻮ ﹶﻥ{@]ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ‬‫ﺮﺻ‬ ‫ﺨ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻢ ِﺇﻟﱠﺎ‬ ‫ﺘ‬‫ﻧ‬‫ﻭِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃ‬ ‫ﻦ‬ ‫ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟ ﱠﻈ‬ @ó@ä@aìó÷@óîaíjŽõÜ@ônîì@aí‚@Šó ó÷@æŽïÜò†@çaŠò†Šbî‹i@•óiìbè@Z@ómaì @ïè@òì@La†ò†ó@ä@Šbî‹i@aí‚@üi@çbóiìbè@çb¹aqbi@öÛìbi@óä@ìóáŽï÷ @õaí‚@L†‹Øó@ä@çb¿aŠóy@ò솋Ø@ôÜłóy@òŠìó @õaí‚@óØ@õòìóÜ@”ïÙŽïn’ @óîóÜói@ãói@çbàó÷@”Žïq@õóäaìó÷@òíŽï’@çbàóèói@oŽîíàŠóÐò†@”îòŠìó  @õó@÷@üm@Lo @ ’óš@çbîóáŽï÷@õa@bmóè@òìón‚ò†@ @ûŠ†@ói@çbïäaŠójàóÍŽïq @•óiìbè@ìó÷@ŠóóÜ@óîfq@çbnîŠbïäaŒ@ìóÜói@ïè@bîb÷@ŽôÝi@çbïŽïq@HI‡á« @çbàí @ôåŽîí’@béäóm@òíŽï÷@íÙÜói@_çò‡i@ôäb¹b@“ïä@bm@çbmóäa†Šbî‹i @@Nçóiò†@çbàí @béäóm@òì@LçìímìóØ @õóØó䆋Ø@ç@ aìbm@ŠóóÜ@óÜói@ómbØò†@Šò†óÔ@óØ@õòŠbÙäaìbm@ì@ ói@òìJ @aí‚@óØ@oïŽïåia†@aì@òì@oîóØbä@òŠìó @õaí‚@ôÜóîa‹Žîí @ôšüi@ZµŽïÜò† @ìóÜ@ôÜóîa‹Žîí @öçaìbm@çaíŽïä@óÜ@óïõä@õŒaìbïu@óÙäíš@Lò@ íïìíä@ômŠóóÜ @ô䆋Øfuóifu@”Žïq@òìaŠ†@ Šbî‹i@õüi@óØ@õòìói@óäaŒóä@Ä@ û‹à@óØ@òìòììŠ @ÚŽïØóîŠóè@ìíàŠóÐ@ôäłòìbè@ói@HI@ŠójàóÍŽïq@ÚŽïmbØ@óîüi@òì@LõóØòìò†‹Ø @ÿbq@bîb÷@Zç@ bïmìì@…òŒû†@óÜ@öo’óèói@óÜ@òìa‹Ø@õŠbî†@ôåŽîí’@òí@Žï÷@óÜ ‫ﻖ‬ ‫ﺧِﻠ‬ ‫ﺮ ِﻟﻤﺎ‬ ‫ﺴ‬  ‫ﻴ‬‫ﻣ‬ ‫ﻤﹸﻠﻮﺍ ﹶﻓ ﹸﻜ ﹼﻞ‬ ‫ﻋ‬ ‫@))ﻻ ﺍ‬Zõ @ ìíàŠóÐ@_µåŽïéi@òìò†‹Ø@óÜ@Œaì@ìòìóåîò‡i @@N(١٤)((‫ﻪ‬ ‫ﹶﻟ‬

.@HI ‫ ﻭﻣﺴﻨﺪ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ‬،(٥٨٦٣) : ‫ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬-١٤


٦٠

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@oŽïia‹Ø@o슆@eíØ@üi@ÚŽïóØ@Šóè@çóÙi@òìò†‹Ø@L‹Žï‚óä@Z@ómaì

@@NoŽî‹Øò†@çbb÷@üi@õóåŽîí’@ìó÷@õòìò†‹Ø @õóØó䆋Ø@ç@ aìbm@ŠóóÜ@óÜói@ómbØò†@Šò†óÔ@óØ@õòŠbÙäaìbm@ì@ ói@òì* ZµŽïÜò† @ôÙŽïóØ@Lo @ Žïióè@bŽîŠ@ìì†@ìóÙØóà@üi@oîóÙi@ŠóÐó@oŽîìónni@@üm@Šó ó÷ @öµàó÷@çbî‹m@õìó÷ì@óŠíÔ@öÛbå‹m@çbïØóîóŽîŠ@oŽïÝi@oŽïq@ünaŠ @ónî‹i@ãóØóî@õbŽî@Š@oŽïibä@ìŠói@ónî‹ ò†@ãòìì†@õbŽîŠ@üm@aìó÷@Lóäbb÷ @aìó÷@†‹Ø@paì@Šó ó÷@Lò@ ìa‹Ø@õŠbî†@ãüi@ìòìa‹ìí@ ä@ãŠó@óÜ@Zo @ ïŽïÝi@ìŠói @@N@çò†ò†@oàóÜóÔóÜ@oŽï’@ói@ôÙÜó‚ @çbïÙŽïØóî@oŽî‹Ùi@•óÙ“Žïq@o“ï÷@ìì†@Šó ó÷@Zµ @ ŽïÜò†@ôŽõq@çbî†J @õóØóšìíà@óØ@oîóØò†@ó“ï÷@ìó÷@üm@aìó÷@Lo @ Žïi@‹mbîŒ@çbî‹m@õìóÜ@õóšìíà @ãóØ@pˆûŠaì†@ô“ï÷@üi@çüš@ï÷@õó÷@LóØóàóØ@óšìíà@Ûóä@ò‹mbîŒ @ãŠóóÜ@oïŽïÜò†@ìóÜói@ói@oîóØò†@Šò†óÔ@çb’bq@oî‹Žî‰iò‡Üóè @@NA_òìa‹ìíä @pó’ý@ô’ü‚óä@ô’ìím@ÚŽïmbØ@µåïjmò†@ZµŽïÜò†@õfq@bèòìŠóèJ @ãaŠb÷@òì@Lo @ 䆋Ø@ŠóòŠbš@üi@oîò†ò†@ÚŽïÙ“îq@ìíàóè@õb Šò†@óÜ@oïiò† @íØòì@üi@õó÷@Lç@ bàŠò†@ôÜbm@íõŠó Šón’óä@õŠa†‹Ø@õŠaŒb÷@Šó @ óÜ@õ‹ ò† @@N_ô›ŽïqŠó@öçaìbm@ói@o܆@ô’ü‚óä@üi@oîóØbä@óàó÷ @ônŽîìaìóm@ŠóióÜ@òŠìó @õaí‚@Žßbq@ónŽîŠ†bä@Šó’@óØ@óîaì@çbàŠòìbiòìJ @((‫ﺮ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻴـﻚ‬ ‫ﺸ‬  ‫@))ﻭﺍﻟ‬Zo @ ŽîíàŠóÐò†@HI@ŠójàóÍŽïq@Lô @ îfuóiŠbØ@ì@ôîòŒói @@Nüm@Žßbq@ónŽîŠ†bä@Šó’@Šb †ŠòìŠóq@õó÷@Z@ómaì@، ‫ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬


٦١

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@óÙäíš@[ô @ îó“ïàóè@ói@óïõä@a‡Žïm@õŠó’@ïè@òŠìó @õaí‚@õŠbî‹i@õ†í‚

@Šó’@íÙÜói@Lò@ Šìó @õaí‚@ôîfuóiŠbØ@íõîòŒói@ìŒü@ @óÜ@òìí@ šŠò†@óÙŽîŠbî‹i @óØ@a‡míäíÔ@õbÈì†@óÜ@HIŠójàóÍŽïq@Ló@ îóØóäa†Šbî‹i@õŒaí‚a†@öônîíŽïq@ @óÜ @@N((‫ﻀﻴﺖ‬  ‫ﺮ ﻣﺎ ﹶﻗ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻭِﻗﻨﺎ‬ ))@ZoŽîíàŠóÐò†@†‹Ø@‹ŽïÐ@ôäóóy @Žßbq@óma†ò†@Šó’@ò‹ŽïÜ@Lò@ ìa†@pŠbî‹i@óØ@õòŠó’@ìóÜ@òŽîŠ@ bräb·@Z@ómaì @pìì@Š@ìaìóm@ôÙŽîŠó’@a‡“ïäbØòŠbî‹i@óÜ@Šó’@a‡“îó@ àó÷@Žßó óÜ@LõóØòŠbî‹i @ôåŽîí’@óÜ@†í‚bî@Lò@ ‹Žï‚@òìòõØóîý@óÜ@ìòŠó’@òìóØóîýóÜ@íÙÜói@Lóïõä @ì@ôÙ’ìì@ @óÜ@a‡îìòŒ@óÜ@lìí@ ’b÷@Lò@ ‹Žï‚@a†‹m@ôÙŽïåŽîí’@óÜ@ìòŠó’@a‡îü‚ @õaí‚@La@†‹m@ôÙŽïåŽîí’@óÜ@ò‹Žï‚@ãłói@Lò@ Šó’@‘‹m@íõŠaˆ@ óè@íõ’ü‚óä @ @ZoŽîíàŠóÐò†@òŠìó  ‫ﺾ اﱠﻟ ﺬِي‬ َ ‫س ِﻟ ُﻴ ﺬِﻳ َﻘ ُﻬ ْﻢ َﺑ ْﻌ‬ ِ ‫ﺖ َأ ْﻳﺪِي اﻟ ﱠﻨ ﺎ‬ ْ ‫ﺴ َﺒ‬ َ ‫ﺤ ِﺮ ِﺑﻤَﺎ َآ‬ ْ ‫ﻇ َﻬ َﺮ ا ْﻟ َﻔﺴَﺎ ُد ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺒ ﱢﺮ وَا ْﻟ َﺒ‬ َ @} @@.[٤١ :‫َﻋ ِﻤُﻠﻮا َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻬ ْﻢ َﻳ ْﺮ ِﺟﻌُﻮ َن{@]ﺍﻟﺮﻭﻡ‬ @HNNNã@ ón@íõ‹ŽîŠ@ö‘‹m@íõŒûŠ@ôàóØ@íõÙ’ììI@lìí’b÷@Z@ómaì @bm@Lò@ ìóäa†Šbî‹i@•óiìbè@öçaìbm@õüèói@a†bîŠò†@íõìòŒ@óÜ@òìímìóØŠò† @íÙÜói@òìóma‡i@çbïäbØóqa‹‚@òìò†‹Ø@óÜ@ÚŽî‡äóè@õa@òŠìó @õaí‚ @@N@ça†Šbî‹i@•óiìbè@öçaìbm@óÜ@ç‹ ò‡Üóè@oò†òì@LòìóåŽîŠó ò† @쌆@ói@pòŠbió@òŠó’@ŠóØbåîŒ@ô䆋Ø@âuòŠ@쌆@ônò†@ôåî‹i@òì @ôØóîý@óÜ@çbîüi@ò‹Žï‚@ãłói@Lçb“ŽïØ@çbï @öoò†@ôåî‹i@óÜ@óØòŠóØbåîŒ @ìbïäì†@õa@óÙäíš@Lç@ bîóØóäaìbm@õòìóåî‹ @õüè@ónŽïiò†@óØ@òìò‹m @óÜ@oŽî‹åŽïò‡ŽõÜ@õóÜüm@bïäì†@óÜ@õòìó÷@òìónŽî‹ØbäüØ@òìóÙŽïq@póàbïÔ @ónŽïiò†@óÙäíš@ò‹Žï‚@a‡“î‹m@ôÙŽïåŽîí’@óÜ@bèòìŠóè@Lo @ ŽîŠ†bäa@a‡móàbïÔ @@NÛóÜóšòŠ@ìóšóåi@ö‘ìíàbä@ì@ÿbà@ôånaŠbq@õüè


٦٢

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@@

@@{@óäbáï÷@ãó÷@ðäbØóàìíiìŠói@} @õü‚@ónŽî‹ ò†@óäaŠìó @óåï›åi@ãó÷@óØ@òŒŠói@òŠòìbiìi@ãó÷@J @@ZóäaìóÜ@LpbØò†@Šóiónò†@õóØóäòìb‚@üi@òŠìó @ìŒûq@ŠûŒ@ôàìíiìŠói @ò‡äói@üi@õóØóàóèŠói@ôäbØómbÑï@ììbä@ìòŠìó @õaí‚@ói@çìíiŠòìbi * @@Ä@ û‹à@óÜ@aìóØ@òŠìó @õaí‚@ôåïäaŒ@òŠìó ói@íõnîìó’ü‚@óÜ@óïõnî‹i @Šìì@ †@ì@òŠìó @õaí‚@ôäbØóäbàŠóÐ@ô䆋Øfuóifu@ói@oŽïnóè@çóØò† @íõnŽîìaìóm@õüè@ónŽïiò†@”îóàó÷@óØ@LôäbØòìa‹ØóÌò†óÔ@óÜ@òìónŽîìóØ @òŠìó @õaí‚@Lÿ@ óàüØ@öÛbm@üi@a†ˆûŠaì†@ìbïäì†@óÜ@Äû‹à@õŠòìón‚ói ‫ﺣ َﻴ ﺎ ًة‬ َ ‫ﺤ ِﻴ َﻴ ﱠﻨ ُﻪ‬ ْ ‫ﻦ َﻓَﻠ ُﻨ‬ ٌ ‫ﻦ َذ َآ ٍﺮ َأ ْو ُأ ْﻧ َﺜ ﻰ َو ُه َﻮ ُﻣ ْﺆ ِﻣ‬ ْ ‫ﻞ ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ ِﻣ‬ َ ‫ﻋ ِﻤ‬ َ ‫ﻦ‬ ْ ‫@}@ َﻣ‬ZoŽîíàŠóÐò†

@@.[٩٧ :‫ﻃﱢﻴ َﺒ ًﺔ َوَﻟ َﻨ ْﺠ ِﺰ َﻳﱠﻨ ُﻬ ْﻢ َأ ْﺟ َﺮ ُه ْﻢ ِﺑَﺄ ْﺣ َﺴ ِﻦ ﻣَﺎ آَﺎﻧُﻮا َﻳ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن{@]ﺍﻟﻨﺤﻞ‬ َ @ÚŽïuŠóàói@pò‹Ðb÷@†í‚bî@ìbïq@óÜ@pbÙi@Ûbš@õòìò†‹Ø@ÚŽïóØŠóè@Z@ómaì @ói@òìóåîò†ò†@çbïn’a†bqòì@Lµ @ åŽî‰îò†@•bi@ôÙŽïäbîˆ@aìó÷@oŽïi@Ša†Šòìbi @@Nçbîü‚@ôäbØòìò†‹Ø@óÜ@‹m@•bi ZçbØón“î‹Ð@ói@çìíiŠòìbi@ôäbØóàìíiìŠóióÜ@òì@* @ômłóò†@ìbäaím@ìŽïè@íõîòŠìó @ŠójàaŠói@õŠb ïäaŒ@ZãóØóî@J @@N@HòŠìó @õaí‚I@çbîóØòŠóÙn슆 @ôäbØò‡äói@ói@ôäa‡õä‹ @ŠóóÜ@òŠìó @õaí‚@ô䆋Ø@‘bqí@Zãòìì†@J @óu@ì@ç@ bïäbØòìò†‹Ø@ôåïìí@ ä@öçbïånaŠbq@üi@òìbäa†@õóäbn“î‹Ð@ìó÷@óØ @@NçbïäbØóî@ñ‡äòìòˆŠói@óÜ@óäaìóÜ


٦٣

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@õaí‚@õóånŠóq@ìó÷@Šó@ó@ Ü@çbØón@ “î‹Ð@ôånîí’ü‚@Zãóîf@J

@@@õaìa†@Šó@óÜ@òì@LçóØò†@õfuóifu@òíŽï’@æî‹maìóm@Šó@óÜ@óØ@òŠìó @@NçaŠa†Šòìbi@üi@çbïäìíj’üƒŽïÜ MZçbØóïõäbb÷@óØìímŠóq@ói@çìíiŠòìbi@ôäbØóàìíiìŠóióÜ@òì@* @o슆@ói@òŠìó @õaí‚@ôäa†@…óîbi@íõîòŒói@ŠójàaŠói@õŠbïäaŒ@ZãóØóî @çbïõîbáåŽîŠì@òìì‡äaŒóia†@ôÙŽïØìí@ mŠóq@Ûóîòìómóä@Šóè@üi@óØ@L@ôäb Øòìa‹Ø @@NpbØò†

@a‡ÙŽïØìí@ mŠóq@ŠóèóÜ@óØ@Lò@ Šìó @õaí‚@ôïŽõuóiŠbØ@ôåmìóØŠò†@Zãòìì† @ãó÷@ôîbmüØ@óØ@Lç@ bØòìómóä@üi@oŽï−íi@óØ@òìbä@a†@ôØóîbbî@öpóÉîŠó’ @óÜ@çb@Øòìa‹Ùn슆@ìíàóè@üi@òìb−í @óØ@ò@ Œûq@ôäb÷ŠíÔ@óäbØìímŠóq @@NpóàbïÔ@õˆûŠ@bm@a‡ÙŽïåŽîí’@ìíàóè@óÜ@ìa‡ÙŽïàò†Šó@ìíàóè Nón’@ãó÷@ŠóóÜ@òŠìó @õaí‚@ô““‚ói@ô䆋Ø@‘bqí@Zãóîf@J @@MZçbØòŠójàóÍŽïq@ói@çìíiŠòìbi@ôäbØóàìíiìŠóióÜ@òì@J @ói@òŠìó @õaí‚@ôäa†@…óîbi@íõîòŒóiói@çìíi@õŠbïäaŒ@ZãóØóî@J @öpóîa‡ïè@üi@Lç@ ì솊bä@üi@õóäa@ŠójàóÍŽïq@ìó÷@óØ@LôäbØòìa‹Ùn슆 @@NçbïõîbáåŽîŠ @@NóîòŠìó @ó““‚ói@ìó÷@ŠóóÜ@òŠìó @õaí‚@ô䆋Ø@‘bqí@Zãòìì†@J @çbï䆋Ùbi@•bi@ì@çbïäbåŽïÜŽîŠ@ì@çaŠójàóÍŽïq@ôånîí’ü‚@Zãóîf@J @õaí‚@ômójîbm@õò‡äói@ììaŠ†‹Žïä@çaìó÷@óÙäíš@Lµ @ äóîb’@óØ@õóîòíŽï’@ìói @Lõ @ óØóàbîóq@ôä‡äbîó ì@ Lò@ Šìó @õaí‚@ôån@Šóq@ Zó@ i@çìbnóè@LçòŠìó  @@Nçbïäa†ŠaŒb÷@ŠóóÜ@æm‹ @ãaŠb÷ì@LôäbØò‡äói@ô䆋Ø@õŠb ˆüàb÷ì @@Zôîaì†@õˆûŠ@ói@çìíiŠòìbi@ôäbØóàìíiìŠóióÜ@òì@J


٦٤

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@õ‡Žïàí÷@ói@òŠìó @õaí‚@ô䆋Ø@ôÜóîa‹Žîí @@ŠóóÜ@çìíiŠìí@ZãóØóî@J

@@NòˆûŠ@ìó÷@õa@ô‹m@óÜ@çaìbm@óÜ@òìóåmìóØŠìì†@òì@LòˆûŠ@ìó÷@ôn’a†bq @íõ’ü‚@ôäbmìóÐ@öça‡nò†@óÜ@ômbØ@óÜ@Ša†Šòìbi@õòìóäa‡܆@Zãòìì†@J @ôn’a†bq@íõ’ü‚@ö”“‚ói@ôŽîŠòìbš@óØ@õòìói@bïäì†@ôäbØòììŒòŠb÷ @@NpbØò†@ˆûŠaì† @@ZŠò†óÔ@ìaŒóÔ@ói@çìíiŠòìbi@ôäbØóàìíiìŠóióÜ@òì@J

@LŠ@ bØüè@ô䆋Ø@ fuóifu@ômbØ@óÜ@òŠìó @õaí‚@ói@´ói@o“q@ZãóØóî@J @ói@çbïØ솊óè@Hp @ bØò†@õfuóifu@õòìó÷I@õóØóäòìb‚@ìŠbØüè@óÙäíš @@NçòŠìó @õaí‚@õŠò†óÔ@ìaŒóÔ @óàó÷@ôäaŒ@óØ@ÚŽïmbØŠóè@óÙäíš@Zô @ àaŠb÷@ÿ†@öÐóä@ôäa†ìí“q@Zãòìì†@J @ìó÷@Lpa†ò†ìì@Š@Šóè@óØóïõ’ü‚bä@òì@Ló@ îòŠìó @õaí‚@õŠò†óÔ@ìaŒóÔ@ói @õŠbî‹i@ói@oŽïiò†@õŒaŠ@öoŽïiò†@ãaŠb@÷@ô܆@òì@Lpa†ò†ìí@ “q@ôÐóä@ómbØ @oŽïi‹m@ãaŠb÷@ì‹mŽïèói@ì’ü‚@ôäbîˆ@óïõä@ÚŽïóØ@ïè@óîüi@LŠb †ŠòìŠóq @@Nóîóè@Šò†óÔ@ìaŒóÔ@ói@õŠòìbi@óØ@õóóØ@ìóÜ @Lo @ óióà@ôäbåŽïè@oò†ói@ômbØóÜ@Ðóäói@çìíió@ ä@ãbŠó@Zãóîf@J @õŠbî‹i@ìó÷@ìóîòŠìóõaí‚@ôÙŽï““‚ói@oóióà@ôåmìóÙnò†@óÙäíš @òŠìó @õaí‚@ôbqí@”îìó÷@Lò@ ìóåmìóØŠó@ì‹Žï‚@õŠbØüè@õüèói@òìa† @@Nõü‚@ôÐóäói@çìíi@ãbŠóóÜ@oŽïåŽïèò†Œaìòì@Lón’@ìó÷@Šó@óÜ@pbØò† @ômbØ@óÜ@póÐó‚@öô܆@ìì†@ìfØìaŠó܆@óÜ@çbåŽïèŒaì@ö熋؊ò†@ZãòŠaíš@J @óÙäíš@Lô @ ’ü‚bä@ói@çìíi@•ìí@ m@†í‚bî@oóióà@ôäbmìóÐì@ç@ a†@oò†óÜ @õìòŒ@öçbØóäbb÷@ôÙÜíà@óØ@LçòŠìó @õaí‚@õŠò†óÔ@ìaŒóÔói@óäaìó÷


٦٥

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi

@õe@Šòìbš@ì@oŽî‹ ò†@ãaŠb÷@”îìó÷@Ló@ ïõä@õòìóäaŠó @òì@òìóøõè@õìíàóè @óØ@òìì†@ ‹Ø@ón’@ãó÷@üi@õòˆbàb÷@òŠìó @õaí‚@Lò@ Šìó @õaí‚@óÜ@pbØò†@ôn’a†bq @ @ZoŽîíàŠóÐò† ‫ﻞ‬ ِ ‫ﻦ َﻗ ْﺒ‬ ْ ‫ب ِﻣ‬ ٍ ‫ﺴ ُﻜ ْﻢ ِإﱠﻟ ﺎ ِﻓ ﻲ ِآ َﺘ ﺎ‬ ِ ‫ض وَﻻ ِﻓ ﻲ َأ ْﻧ ُﻔ‬ ِ ‫ﻦ ُﻣﺼِﻴ َﺒ ٍﺔ ﻓِﻲ ا ْﻟَﺄ ْر‬ ْ ‫ب ِﻣ‬ َ ‫}@ﻣَﺎ َأﺻَﺎ‬ ‫ﺣ ﻮا ِﺑ َﻤ ﺎ‬ ُ ‫ﻋَﻠ ﻰ َﻣ ﺎ َﻓ ﺎ َﺗ ُﻜ ْﻢ وَﻻ َﺗ ْﻔ َﺮ‬ َ ‫ﺳ ﻮْا‬ َ ‫ﻋﻠَﻰ اﻟﱠﻠ ِﻪ َﻳ ﺴِﻴ ٌﺮ ِﻟ َﻜ ﻴْﻼ َﺗ ْﺄ‬ َ ‫ﻚ‬ َ ‫ن َذِﻟ‬ ‫ن َﻧ ْﺒ َﺮَأهَﺎ ِإ ﱠ‬ ْ ‫َأ‬ @@.[٢٣-٢٢ :‫ﺁﺗَﺎ ُآ ْﻢ وَاﻟﱠﻠ ُﻪ ﻻ ُﻳ ِﺤﺐﱡ ُآﻞﱠ ُﻣ ْﺨﺘَﺎ ٍل َﻓﺨُﻮ ٍر{@]ﺍﻟـﺤﺪﻳﺪ‬

@þï@ ÷@p @ a‡iìì@Š@a‡äbmü‚@óÜ@öõìòŒ@ŠóóÜ@óïõä@Ûóïõ’ü‚bä@ ì@ łói@ïè@Zómaì

@Læ@ îóÙi@o슆@õìòŒ@õòìó÷@”Žïq@òìómòìa‹ìíä@a† (‫@)ﻟﻮﺡ ﺍﶈﻔﻮﻅ‬ó@ Ü@õìíàóè @çbàón’@ãó÷@òì@Lõ @ üi@óïõä@‘ŠíÔ@ì@òŠìó @õaí‚@õý@óäbb÷@ôÙŽïn’@óàó÷ @ì@oŽï›i@çbnnò†óÜ@óØ@bïäì†@ @óÜ@ÚŽïn’@üi@çü‚óä@póÐó‚@öãóÌ@bm@‡äbîó aŠ@çbnŽïq @Lòíï“ @ ‚ói@çb¹bnŽïq@a†bïäì†@ @óÜ@óØ@õóäbn’@ìói@æióä@•üƒ܆@bm@òì@LoŽïmìóÑi @pbÙi@õŒbäb’@ì@oŽïäai@òŠìó @ói@õü‚@óØ@oŽîìbä@•ü‚@ôÙŽïóØ@òŠìó @õaí‚òì @@Nòìóîü‚@ói @öãóèŠói@òì@Lò@ Šòìbiìi@ãó÷@ŠóóÜ@pbÙi@çbàìaŠŒóàa†@òŠìó @õaí‚@óÜ@æîŠbØaìa†J @fq@çbºü‚@ô““‚ói@öÿŒóÐ@‹mbîŒòì@L@ pbÙi@Šóiónò†@üi@çbáïäbØóàìíiìŠói @òì@La@†@ôäb¸óîa‡ïè@óØ@õòìó÷@•bq@óÜ@pa†óäý@×óy@ŠóóÜ@çb¹bØó܆@òì@LoŽï“‚óji @@NòŠó“‚ói@ìó÷@Šóè@LoŽï“‚óji@fq@çbºü‚@ôîòŒói@ìŒüóÜ

@êÜe@ôÝÈì@‡á«@båïjä@ôÝÈ@a@ôÝ–ì@µ¾bÉÜa@lŠ@@‡á¨aì @@Nçbybi@â@µÉibnÜaì@êibz–cì @@ò†íói@óÙÝïàbä@ãó÷@ôäa‹Žï Šòì@óÜ@ãìíi@ìaìóm @@ó¿ó’@Ûóî@õˆûŠ@óÜ ÛQTRT@çbjÉ’ õSP @@HŒRPPSOQPORV

@I@ŠójàaŠói

@@@âî‹ÙÜa@‡jÈ@æî‡Üa@þ–@O@bnüàbà

@ @ÿbàó›àóš@ñóÙšûŠb’


٦٦

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñŠòìbiìi@@@@@

@@

@@ÛûŠòìbä @ @S@@@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@‹Žï Šòì@ôØó“Žî @ @X@@@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@熋Ø@•óÙ“Žïq @ @Y@@@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Šóäa†@ðØó“Žïq @ @QQ@@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@çbàŠòìbiìi @ @RX@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Þ—Ð @ @SP@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ çbØón“î‹Ð@ói@çbáï÷ @ @SS@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@òìì‡äaŒójîa†@aí‚@óØ@ñóäbjŽïnØ@ìói@çbáï÷ @ @SX@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN@aí‚@ðäaŠójàóÍŽïq@ói@çbáï÷ @ @TW@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ ðîaì†@ñˆûŠ@ói@çbáï÷ @ @UU@@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ Šò†óÔ@ì@aŒóÔ@ói@çbáï÷ @ @VS@@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@óäbáï÷@ãó÷@ðäbØóàìíiìŠói @ @VW@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ÛûŠòìbä @@

بيروباوه‌ڕی ئه‌هلی سونه‌و جماعه‌ت  

IóÈbávÜaì@óşå₣Üa@Þèc@ò‡ïÕÈH ïìí䌊ói@óîbq@ñbäaŒ@@@ ŒŠói@óîbq@ñbäaŒ@ð䆋Ø@•óÙ“Žïq@@ @ @I@@@@@@@@@@@@@@@@@@QH@@ @@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñ...

بيروباوه‌ڕی ئه‌هلی سونه‌و جماعه‌ت  

IóÈbávÜaì@óşå₣Üa@Þèc@ò‡ïÕÈH ïìí䌊ói@óîbq@ñbäaŒ@@@ ŒŠói@óîbq@ñbäaŒ@ð䆋Ø@•óÙ“Žïq@@ @ @I@@@@@@@@@@@@@@@@@@QH@@ @@óÈbàóu@ì@óåäí@ðÝèó÷@ñ...