Page 1

@– ÑGÏcÐÔ ÓÍËh¶Ì­ ÒÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ ÒgÐLÁÐk ÑÁ@µÏÉ?hµÉðÛGй %0- &ÒÏŠi IâÌLµ %.2&ÒÏeØhO ÑÁch¶ÌLogÐOgÐk ÏO ¼@½ÐS B â¼ÊkÏg ’HâËg BÏcgʵ »Ì¥@¾lÌÔ Ñk@Âð¹Ð½Ùµ 7 IâÌLµ ÒÉ@Á ¿Ëgе ѱ@G g@Lk 7gÐkÉÊÁ ÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ 7 NÐG@G â¼ÊkÏg c@¾Ì¥ 7’Âw MÌO Ïcgʵ »Ì¥@¾lÌÔ 7 gÐG ӒÁ?jËc .--- 7e?K Ïg@ÂËc %/---& Ñ_hÁ /--1 hâ̹ÉÐÅ 7ÀеÐË ÑO@w

¼Z´B«`¯R§ ¿Ëgе ѱ@G g@Lk

ÀеÐË ÍO@w /--1 hâ̹ÉÐÅ

ÏÉ?gjâËg@O @– Òg@¡Ù} ÙG ÒÏÉÐÁ?dO@wй Ñ­@½ Í


7ÐG ÐoжpâÌO

¸ØgÏÊâÌÁ

¹ ®¨¿Yu `] ­`§_y`¹Z·`]

±Z§  ¹º¯`·`]

2+++++++++++ÒgÙÌK ѵÐËÏÉÐÂËfâËÊK Ä@µÐÌÌKÐËðÚнٵ ÐKÉÉhk ' Ä@µÐÌK@½ÙkÙ¶Ë@k ÐÌÌoÙ_ÐÁ ÑÁ@µÐÌKÐËðÚнٵ Ïg@µÙÅ' /4++++++++++++++++++++ÐÌÌð¹@¶Ëd̽ ÙÌkÙk ÑËgÙÌK ѵÐËÏÉÐÂËfâËÊK .--++ +++++++++++++++++++++++++++++++Ò}g@½Ïc ÓÃâËÊ_Ò@ËeÙ¹ÙËdË@Ô '

Ñ

Ð


й ÐÂËh¶®âÌK ÒÐkØhO ÀÐÔ Ñ½@ŠÐÔgÏc ?Éc ÐG âÒhµÏc )ÃâËhk@ÁÏc ÑÂÌË@Ô ÑKÉÉh]k ÙG @ÌS @ÌS ÒÏÊâÌ]oÐG ÏÉÐ]Á Ò?Éc ÏÉÐ]Á rÐ]Á@½ÐÔ )M]âÌG ÑKÐË@¡Øh]½ ÒÐËÐÂ]Ëfâ̽ )MâÌGÐÁ ÏÉÐpËc@ËiÐG gÐ}ÐÔ ´ÏcÉ@±ÏcÐÁ@ËеÐËgЊе )ÏÉÊLpâÌÅ âÑSÐG Ä@˵Ð]Ë @KÏgÐk âÑGÏc ?cÏhâ̹ )ÄÉÉch¶â̹ Ä@ËÉÏöhâÌO É?h¶Ëg@Ëc ÑK@µ ÓÃâËÊo ÒÏh]âËÊ}ÐG ?ÉÐ]Ô ÐÁÉÊwÙG Éй âÒhµ@Á& жÁÊw )ÃËжHâÌPL]kÏc ÏÉÐKÉh]k ÑÂÌ]k@Á Ð]Kgʵ âÒdÁÐ]Åй Ð]]]G @ÅÏÉgÐ]]]Å )g@]]]Ëc@Á ѽÏcgÐ]]]k ÏÉÐL]]]âÌÂâËögÐ}Ïc NÉÉh]]]k Ð]]]µ )ÏÉÐÂ]]]ËÉжGgÉÉc âÒhÁ?ÊLG е )ÐÌÌÁ ?dÁ@–@µÐÌËg@ÌÁ?i Ò@Á?ÊKй ÀðÚÐG )N@µÏc Òg?dËdÁÏÊâÌ]O ÐÁ@]l­ÐÔ Ð¡Øh]]o ÀÐ]]Ô Ò@]]Á?ÊK ÒÙ]]_ @Ì]]ÁÐK NÉÉh]]k gÐ]]Šʶð¹Ð]]G )ÃËÐ]]¶G СØh]]o NÉÉh]]k ÓÐ]]]]wÐÂG Ð]]]G ÐÁ@]]]]l­ÐÔ @Ì]]]ÁÐK ÏÉÏÉÉög ÀÐ]]]]¹ âÒh]]]µ@Á )%.& Ð]]]]ËÐÅ ÒÐÌËÐÁ@]]]l­ÐÔ NÉÉhk Ä?ÊâÌÁй ÐËÐÅ ÉÐLO ѵÐÌËdÁÏÊâÌO жÁÊ]w )’Á?j]G NÉÉh]k Òg?dËdÁÏÊâÌ]O )â¼@ËÐ]]_ Ò?öh]]âËÉ Ð]]µ )?cÐÁ@]]l­ÐÔ â¼Ð]]}й ÑL]]k?ög Ð]]¹ ÏgÉÉc ÓÐ]]ð¹@ËÐ_ @Ì]]ÁÐK Ð]]µ ÓM]]k?ög@Á Ñð¹@ËÐ]]_ Ð]]¹ ÐÌ]]ÌÁ rÐ]]G âÑ] G NÉÉh]]k Ð]]K?É)ÐË?dâÌ] K ÑL]]k?ög ÒÏÉÐÂ]]ÌÁÙÅ zÌ]]Å Ð]]µ ÏÉÐ]]ð¹@ËÐ_ ÒÐ]]ïâËög Ð]]¹ NÉÉh]]k ÒÏÉ@]]wgÐk N@]]µ gØi Ð]]ËÙG )ÏÉ?h]]ÁÙÅ )ÏÉÊK@Æâ̹ Ò?É@K )ÏÉ?hµ ÙG ÑkhK ÓÒg@¶Á?ÊS ʶð¹ÐG )ÏÉÊGÐÁ ÒÐÂ̱ÐLk?ög ѶâÌ]ÁÉÊG ögÏÉ@G ¸ÐËÏc?ög@K Ä@Ë ÑËÐÁ@l­ÐÔ ÑµÐËÏÊâÌwg?Êw ÐÁÐ`ÌG Óâ¼@ËÐ_ Ð]ÁÏdG ·âÌ]ÁÉÊG ÉÊK@Å?c ÑÁ@µÏÉÐÁ ÓÑKÐ]ËðÚнٵ ѵÐËÏch]µ Ð]KÐÁÉÊG Ä@µÐKÉÉh]k h]K?Éc )É?h¶âÌ]O Ñ]]wgÐ}ÐÔ& ÄÉ?h]]µ ÉÏöhâÌ]O r@]]ÅÏög ÒÏÊâÌ]oÐG N@]]µgØi )nÐ]]G ÓÏÉÉch]]µ Ä@ËÉÏöhâÌ]O ÑÁ@]]µÏÉ?cÉÉög ÀÐSgÐ]]k ÑÂ]]ÌÁ?i ÓÏÉÐÁch¶L]]k?ög Ò@]]Á?ÊK ÑË@KÏgÐ]]k ÒØh]]½ Ñðº±Ð]]Ô ÓÒÊâÌ]]pO Ñ]]Á?cÉÉög Ù]]G g@]]µÙÅ Ð]]KÏÉÊG )?dËÐ]]_ØcÉg@GÉй ÓÏÉÊGÐ]]Á ÒgÐ]]GÉgÉÏc +%/&%Ä@µÏÉ?cÉög @K ÏÉ@Á?c Ðð¹@W ÀÐÔ ÙG ѵÐË@½ÐÂG dÁÐw ÑÁ@Á?c Ñð¹ÉÐÅ ?dÌË@}@Ô@Á ÑKÐ]ð¹@Wй ¡Øh]½ rнÐÔ âÑÂG?c Ä@µÐÌ̶ËjÌ­@L̽ ÏÉ?cÉÉög Ù]G ·âËgÉÊÂ]k ?d]ËÙ_ Ògj]Å Ð]¹ âÑÁ?ÊL]G rÐ]]½ÐÔ Ïg@]]Ëc )ÄÉÊ]]G É@½?d]]oØc ÓÏc?]]Ô âÑ] G Ä@µÐ¡Øh]]½ Ð]]µ Ð]]Ë@Á Ð]]Ë@Á@½ ÉÐ]]G ÐG ÃKÐHË@K е ÒÐÁ@PÌlÁÏöhO Àй ÐïS ÒÐÁ?É?cÉÉög ÉÐÔ ÙG ÏÉÊG Ðð¹ÐÅ ÒÏÉÐÁ?d¶âÌ]¹ ÉÐ]]¹ gÐ]]¹Ù½& )ÄÉÊGÐ]]Á hKÑ]]xÌÅ É?h]]¶Ëg@Ëc ÒÐ]]ÁÙGй Ä@Ì]]ÁchµÉÏöhâÌO ÓNÉÉh]]k ÀðÚÐG )ÏÉÊGÐÁ MkÉgc rÙÅÐ]¹ hKѶâÌL]o zÌ]Å Äch]µ M]kÐÅ âÑ]G Ð]µ Ð]Ë?cÏögÏÉ@G Ó

Ä@µÐÌÌKÐËðÚнٵ ÐKÉÉhk ÒgÙÌK ѵÐËÏÉÐÂËfâËÊK

ÑÁÐ]]ËÚ Ù]]G )NÉÉh]]k ÑÁ?d½@ŠÐ]]Ô ÓÄ@]]µÏcg@Ëc Ù]]G ¸@]]K Ñ]]ÁÉÊG |Ð]]¶º½ ÒйÐ]]kн ÑÂÌHpâÌO Ó⻱Х ÑKðÚÐkÏc й rÐ]½ÐÔ Ð]µ )ÏÉÐL]âËögÐ}Ïc ¡Øh]½ Ѷ]pâ̽ ÑË@]}@Ô@Á ÉÐ]]Ô ÑÁch]]µ Ð]]µÐð¹Ðµ Ð]]G ÐL]]kÏÊËÐO ейÐ]]kн ʶð¹Ð]]G )ÏgÏcÐ]]G Ñ]]¶ËeÙ¹ ÑÁch]]µ ÑKðÚÐ]]]kÏc ÄÐ]]]ËÚй Ä@µÐ]]]µ@K Ògj]]]Åй Ð]]]µ ÒÐÁ@Ì]]]ÌHËЩ ÐÁÉÊ]]]wÙG ӒÁ?ÉöhâÌ]]K ÑÂËÏi ÒÐp_ÐÁ й ÏÉÐÌÌKÐËðÚнٵ ÒÏcgÏÉgÐO ÑâËög Ð]¹ ÏÉ@ïð¹Ð]½Ùµ ÑË?gÐ]ïð¹Ð½Ùµ ?dKÏögÐÂGй ÑKÐËðÚнٵ ÑKÉÉhk Ò?g@Ô ÐÂK@Å ÒйÐkн )MâËhµÏc g@½ÙK ?dÁ@µÐ]µ@K ÒÏÉÐ]]ÔgÐGй )ÄÉÊGÐ]]KÙK@Å ?dÁ@µÐ]]pâ̵ ÓM]]­h} gÐH]]Á?gÐGй ¸Ð]]ËÏÉÐÁ?d½ðÚÏÉ ¸ÏÉ ÐËÙG )ÄÙ_Ïc} ?dÁ@Ë@ÌK qÌÁ@µÐµ@K ÓÄÐ}Ïc ÄÉÊ]G M]kÐG ÃGÐ]G Ä@µÐ]pâ̵ âÑK@]µ ÑÁdÁ@]]]²ð¹Ê_ Ó¸Ð]]]ËÚй nh]]]K ÒÏÉÐÂL]]]l_gÉÉc Ù]]]G Ð]]]µ ¸Ð]]]ËÏÉÐÁ?d½ðÚÏÉ ¸ÏÉ igЭ ?dÌKÐË@¡Øh½ ÒݱХ gÐkÐG ÒÙ_ NÉÉhk )ÏÉÏhK ѵÐËÚй ÑWØög ÑË?ÉÐÂð¹c +N@µÏc

Ä@µÐÌÌKÐËðÚнٵ ÐKÉÉhk

Ä?ögÐ} ÓÃËh¶®âÌK Ò@ËgÏc Ñpâ̶¹ÐO ¡Øh½ )Ä@µÐÌËg@ÌÁ?i ÓÄÉʽiÐÔ ÑÁÉÊG Ð]µÐð¹Ðµ ÉÐ]]Ô Ñ½@ŠÐ]]ÔgÏc rÐ]]½ÐÔ Ïg@]]Ëc )N@]]µÏc ?ch]]K ÒЮËh]]¥Ð½ ÑËg@Ì]]oÙÅ Ò?ÉcÐ]]G ÐÌ]]]]ËdÁÏÊâÌO ѽ@ŠÐ]]]]Ô Ð]]]]¹ Ð]]]]µ ÐËÐËÉÉfâÌ] ]]½ Ïf]]]]âËgcÉgÉÉc Ð]]]]kØhO ÉʽÐ]]]]Å ÑËdÁÏÊâÌ]O Ð]]K?É )ÊËcÉÐ]]Ô ÑÁ@]]µÏgÏc Ð]]G Ïcg@]]Ëc Óâ¼Ð]]½Ùµ Ä?ÊâÌ]Á ÑÁ@µÐÌ]]¶âÌL¶Ì¹@Ëc Ó¡Øh½ ÑÁ@Ëe ÐÂK@Å ÑK@k й gÐÅ )âÑGÏc M]kÉgc %ÑÁ@Ì]} ÓÒcc@]½& ÑÁÐ]ËÚ Ä?ÊâÌ]Á âÑw Ä@µÐÌ]̶ËjÌ­@L̽ ÏÉ?cÉÉög Ù]G Ð]pâËdÁÐÔ Ó¿]ÅÏÉ @]ÅÏgÙS )Ä@Ì]Á@Ëe â¼Ð]½ÙµÐG ÒÐK@ƶâÌ] O ÑïÁh]]} ѶâÌ] ÁÐËÚÐG Ð]]µ )Ä@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ @ÌÁÙ½gÐ]]k ÓNÉÉh]]k )?h]]µ Ò


Òg@]]µÙÅ ÓÏÉ@]]wgÐk Ò?ÉcÐ]]G Ð]]µ ÉÊGÐ]]Á ÑÁ?g@µÉÏöhâÌ] O gÐ]]kй NÐ]]Á@ÁÐK )ÏÉ@]]½ÙG Ä@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ ÐKÉÉh]]k& Ð]]µ )’Á?j]]G âÑ] GÏc Ð]]K?Éе )%4&%Ã]]xG Ä@Ì]]ÁchµÉÏöhâÌO ÉÏöhâÌ] O ÏÉÐÁ@µÐÂ]]ÌË@Ô ÒÐÁ@Ì]]½Ð¹ °gÊ]]¥ @]]Ë @]]k@Ë ¸ÏÉ Ð]]µ ÒÐL]]k@Ô ÉÐ]]¹ ‘Ì]]LËhG ÏgÙS ÓÏÊâÌo ÀÐG ÐLlËÊâÌO qÌ]µ@K gÐ]kй )ðÚ@]G ÏgÐ]Å ÒÐ]ÁÉʖ ÐÂ]GÏc ÓÃâËh]µÏc ÒÏÉÐÁch]]µ Ïg@]]GÉÉc )%5&%M]]âÌG M]]kÏÊËÐO ÒÏÊâÌ]O ÓM]]âÌG Òi?ög NÉÉh]]k ÒÐÁ?g@L]]­Ïög ÏÊâÌ] O Ó@]]ÅÏög ÑÁchµÉÏöhâÌ]O ÒÐÁ@Ì]]½Ð¹ Ïg@]]S ÀÐ]]Ô )ÐÁ@µÐ¡Øh]]½ ÑÁ?cÏÉÐL]]kÏcÐGÙ_ Ò@]]lâËög ÉÐ]]Ô& Ð]]µ )ÄÉ?h]]k@Á ÏÉÐ]]G h]]K@Ëi rÐ]]½Ð¹ )Ä@µÐKÉÉh]]k Ñ]]ÁÉÊG M]]kÏÊËÐO ÏögÏÉ@]]]G ÓÄ@]]]µÏiØO ÐL]]]o Ð]]]G ´Ð]]]ÅgÏc ÐL]]]lËÊâÌO ¡Øh]]]½ gÐ]]]kй )ÄÐÁ?g@L]]]­Ïög ÐLo ÑLoÉhk ÒöhGgÏc ÐÂGÏc е )rÐÂÌÁ?ÉöhâÌK ÉÐÔ )N@]¶G Ä@ËÉÏöhâÌ]O Ä@µÐÌ]ÌÂÌË@Ô Ó¡Øh]]½ Ä?ÊâÌ] Á ÒÐÌ]]̶ÌLµÐ¹@Ëc ÐÌ]]ËdÁÏÊâÌO ÀÐ]]Ô ÒÙÅÐ]]G NÐH]]ð¹ÐÅ +%6&%Ä@]]µÏiØO ѽ@ŠÐÔ Ð¹ %Ä@µÐKÉÉhk& Ð]Á@½ÐÔ ?cÏhâÌ]¹ @]K )ÄÐ]µÏc ¡Øh]½ Ð]¹ ?É Ä@]Ëe ÑL]oÉhk ÑËdÁÏÊâÌO ÒÙÅÐG qÌÁ?ÉÐÔ )ÃGÏc M]kÉgc nh]K ÓÐ]oÏögÐÅ Ñ]ÁÉÊG ÓÏÉÐÁch]µG ÓigÐG Ä@µÐLo Ð]µ@K gÐ]kй Ѻ]½ Ú âÑ]G ÄÐ]µÏc ?É ¡Øh]½ Ñ]ÁÉÉgÏc Óâ»±Ð]Ô Ä?ÊâÌ]Á gÐÅ gÐH½?gÐG ÄеÏc ⓠÑÁÉÊGg?cgÐG M]kÏc Ò?É?c N@]µ gØi Ïh]ïG )âÑÂ]â̔ iØ]O Ä@½ÊïâÌ] G +âъÊ}Ð]]Á ?dËеÏi?ÊâÌ] o ÓеÐKÉÉh]]k â¼Ð]]}й Ð]]µ ¸ÐËЮËh]]¥Ð½ ÏgÙ]]S Ð]]µ@K Ó%ÒÉÏigÐ]]k ÑÁ@]]Ëe& Ñ}ÏdÂ]]Ëi ÑÁ@]]Ëe ÒÐïð¹j]]Áн ?Éc ÐL]]]âËhµÏc NÉÉh]]k ÓÒcc@]]]½ Ð]]]ÁÐËÚ ÉÐ]]]Ô ÑËgÐ]]]ïËg@µ Ñ]]]ÁÉÊG M]]]kÉgc Ð]]]K@}Ïc g@]]]µ )rÏÉ@]]]wgÐk Ù]]G )Ä@µÐL]]kÏc ÏgÉÉc ÐÌ]]Ë@KÙµ âÑ] G ÐL]]o Ò?ögÏgÐ]]k )ÃâËhÂÌG@ÁÉ@]]wÐG ÒÐÁ@Ì]]ÌWØög е Ä@µÐÌÌÁ@WØög ÐÌÌÂ̲¹ÐK Ðïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@Ëe ѽ?ÉÏcgÐG ѵÐËÐpâ̵É@Å ÑÂLl_gÏc ÐÁdÁ?ÊÁ Ñ̽gÐÁ ÓÄ?c Ä@pÌÁ ¸@O Ù_ ÓÏÉÐ]ÁdµgigÐG M]kÏc ÒÐ]pâ̵É@Å qËÉÐ]Ô Ò@LlâÌÔ gÐ}ÐÔ& +MâËgdG ¬É@± Ð]¹ N@]µÏc â»±Ð]¥ Ð]¹ ?É )Ä@µÏÉ?g@]o ÏjâÌ]Å gÐH]Á?gÐG )ÏÉÐLâÌÂÌGÏc ÏḏÐÔ ·âÌð¹Ð½Ùµ й ÒÙ_ ·âÌLo gÐÅ qâÌO Ð]µ ÃËÐ]¶G hËÐ]k ’Ë@]Ô ?dÌKÐËðÚнٵ ÑKÉÉhk ÒÏÊâÌoй е NÉÉhk ·âÌð¹Ð½Ùµ й ÉÊG ÑL]ËhG Ä?g@]S ?ÉÐ]Ô Ä@Ì]]Á@µÏdÁÏÉ?Ê_ Ð]]¹ ÏÉÐ]]ÁÉÊG ·Ëj]]Á Ù]]G Ä@ËÐÁ@KÉÉh]]k ÀÐ]]Ô qÌ]]¶ð¹Ð_ Ïg@]]Ëc )ÉÊ]]G ÒÏÉÐÁ@½ ÒÉ@ÂâÌO й ¡Øh½ Ð]µ )%ÑÂ]ËÉg?c& ÒÏÉÐÁ?d¶âÌ]¹ ÒÏÊâÌ]oÐG )%.-&%ÏÉ?c À@ŠÐ]Ô ÒÐ]]ïâËög Ð]]¹ ¡Øh]]½ ÒÏÉÐ]]Ô Ò?Éc Ïg@]]Ëc )gÐGÐKÏÉÊKh]]} ÒÐ]]ïâËög Ä?gÙ]]S )Ä@]]Ëe Ð]]¹

É@KÐ]Å ¸ÏÉ ÐÌ]ÌÁ ÑÂ]Kh} Ò@]Á?ÊK )Øh]½ ÑL]kÏc Ð]µ M]o âÒdÁÐ]ÅÐG Äch]µ M]kЊй Ä@Ë?É ÑpÌÁ@µÏcg@Ëc ÓÄch]µ M]oÐG M]kÐÅй ÑË@]KÙµ Ñ©@]ÁÙ± ÏdÁ@ËÐ]} ÒØh]½ +%0&%N@¶G ÃK@ÅÐÁ ÑË@KÙµ ÐG MkЊе chµ ¡Øh½ )chµ ÒÏgеÐw ’±ÐË ÐÂLpËÐ} ÙG ЭÐl¹Ð­ ÒgjÅ ÓNÉе Ä@½Ê} Ò?ÉcÐG ¡Øh]½ ÓÑË@]]}@Ô Òg@]]G Ð]]¹ @]]Ë M]]kÐÅ âÑ]G ÓM]]kÐÅÐG ÒÐ]]Á?É?cÉÉög ÉʽÐ]]Å ÉÐ]]Ô ÒÐÁ@Ì]]½Ð¹ ÀðÚÐG )âÑÂG?c ÙG Ä@̶âÌLk@Ô ÓN@ïG ÏcgÐO ÊËc Àй âÑÁ?ÊL]G@K )?cÏc Ä@]ËÉÉög ÑË@]}@Ô@Á ÒÏÉÐÔ ÒÐïâËög Ä@ËÏÉÐÁchµ âÒÊÁ ÓÄ@µÏÉ@G ÐKÉÉhk ÑÁÉÊw?c?ÉcÐG ÓÄ@Â]âÌÅ?c Ïg@]Ëc ÒöhG ÑÁchµ ’G?c ÙG ¸ÐËÏfËÐO Ä@Ë ÐºÌkÏÉ ÐÁжG ÐÁ@KÉÉhk ÀÐÔ @K Äch]µöhG âÑ]O ÏögÏÉ@]]G ÓNÉÉh]]k ÉʽÐ]]Å& Ð]]µ )Ð]]Ë?cÏögÏÉ@G ÉÐ]]¹ gÐ]]ºË@K )ÑË?ÉÐÂ]]ð¹c ÒgØi Ä@]]Ë ÀÐ]]µ ÒÏcg@Ëc âÒdÁÐÅ ÑLogÐOgÐkй е õÐËÐð¹ÐÅ Ð]ð¹Ð½Ùµ ѽ@ŠÐ]ÔgÏc )Ä@µÐÌ]ÌÂÌË@Ô )Ä@]]]Ëe ÓÄch]]]½ ÓÄ?ögiÉÐ]]]_ ÓÃKÉÐ]]]µ rÙ_Ð]]]Á ӒÂ]]]ÌG ÄÉÐ]]]_ ¸ÏÉ Òg@]]]Ëc ÀÐÔ )’Ë@Ô ÑÁ@ÂâÌÅ?c ÓNÉÉhk ÙG ÏÉ@wgÐkÐG ÉÊ]G Ð]ð¹ÐÅ Ð]K?Éе )%1&%ÄÉÊKÉÐ]µgÏc )Òcc@½ ÒÏÉÐÁ?dïÁÏög ÒÐkØhO ÐK?É )ÏÉÊG Ä@µÐð¹ÐÅ ÒÏÉÐÁch]µöhO Ù]G Ä@Ì]oÐËÐïâËög ÀÐ]]]Ô âÒh]]]µÏc )É?h¶âÌ] ]Kg@µÐG Ä@]]]ËÙ_ rÐ]]]ïð¹Ð½Ùµ Ó¡Øh]]]½ ÓgжâÌ] ]Kg@µ Ð]]]G ÉÊ]]]G ?Éc ¸ÏÉ Ä@µÐ¡Øh½ ÑwgÐ}ÐÔ )’k@ÂG g@w@Á ÓÒdÁÏÉ@Á ѵÐ]ËÐïâËögÐG ÐÁcg?fH]ð¹ÐÅ ÓÄ@Â]]âÌÅ ögÏÉ@]]G gÐ]]k ÐL]]pËÐ} g@]]µ NÐ]]Á@ÁÐK )gÐGÏch]]G Ä@Ë@ÁÐ]]O ÑË?ÉÐÂ]]ð¹c ÒÐïâÌ]O 7âÑð¹Ïc hlÂHk NhGhÅ %ÀÐKÉÐK& ÃâÌð¹Ïc Ä@ÌâÌO е g?c Óâ¼Ïe@]Ô âÒdÁÐ]Å ÑÁch]µiØO ÐÁ?É@G ÑÂLkgÐO жÁÊ]w )d]ÁÏÉ?cÊ_ ÐÂ]HG Ä@µÐ]WØög âÑ]GÏc )M]âÌG ·âÌÁÙ]w gÐ]Å&& Ä@µÐÂ̽еÐË ÐÁ?É@G ÑÁ@½ÐÁ Ïg@Ëc )%2&%öâÌÂÌË@Ô ÉʽÐÅ ÒÏÉ@wgÐk Ä@µÐÂ]̽еÐË MâÌG %Ä@µÐÁ?É@G& Ä@Ìð¹c ÑÁchµ Òi?ög ÑLkÐGн ÙG gÐ}ÐÔ )MâÌG ¸ÐËÉÊÁ@Ì]G gÐ]ÅÐG ÀÐÔ ÑKÐÁ@ÌWØög ÐG Äch]µ M]kÐÅ rÐ]½ÐÔ Ò?ögÏgÐ]k )ÏÉÊ]G M]lËÊâÌO Ä@ÌÂL]kgÐO й nhK& ÒÙ_ hlÂHk NhGhÅ gЊжÁÊ]w )Ä@ÌÁÉÊ]wÉ@Áй ÓÄch]½ Ò?Éc )Ð]Á?É@G ÑkhK й Ä@µÐÁ?É@G ÑÁchµ iØO ÐK?Éе )%3&%M]âÌÁ?iÏc ’Ë@]Ô ÒÏÉ@]wgÐkÐG Äch]½ +ÏÉ?c nðÚн Ä@ËÙ_ )?dÁ@µÏÉÉdÂËi ÒgjÅ ÓÐpâËdÁÐÔ Ð¹ е )ÐËÏÉ@¾âÌS ÐWØög ÀÐ]Ô ¸ÐËй нÏcgÐk ÑË?fâËgcÐG )ÄÉ?hk@Á ’Ë@Ô ÑµØhµ ÐG е Ä@µÐKÉÉhk ?cÏhâÌ]¹ @]S ÓdÌ]]º±ÐK Ð]]G ÉÊ]]G NÉÉh]]k Ì]]Ô& )ÑKÐË@¡Øh]]½ Òg@]]ËÉ@Å ÓÀÏcÉ@]]Å Ð]]ÁÉÊG Ä@µ@Ì]]S

Õ

Ô


Ò?Écй ¸ÐË ÐÌÌÁ?cgÐ}gÐ]k Ò?Éc Ä@µÐKÉÉh]k ÑÁch]µ §Ì]±?ÉÐG +ÏÉÐL]kÏcÐG ?cÐ]Á @LpâÌÅ ?dÁ@µÐKÉÉhk â¼Ð}й ÐËÙG )ÏÉÏÉÊGÏc Òg@wÉÉc ¡Øh½ е )M]âËc ÏÉÐ]Á@µÐµÐË ÀÐ]]Ô ’Ë@]]Ô ÑÁ@Â]]âÌÅ?c Ñ]]wgÐ}ÐÔ )ÉÊ]]G À?ÉÏcgÐ]]G ÓN@ÅÐ]]Á ÑË@]]KÙµ Ä@]]½Ê} Òg?Ê]]G ÐG Òg?ÊG Ä@µÏÉ?cÉÉög ÒÏÉÐÁÉÊG Ïg@S dÁÐw ÓÏg@]GÉÉc ÀðÚÐ]G )M]pâÌÅÐÁ ÒÐ]Á@½Ê} Ñ̵ÏgÐ]]k ÑÁÐ]]ËÚÉÉc Ð]]¹ ’Ë@]]Ô ÏÉ?h]]Á?i ¸ÏÉ ÀðÚÐ]]G& )ÏÉÐ]]Ë?c Ä@µØh]]½ ÑÁ@]]½Ê} ÑÌ]]HËЩ ÑÁ@ÆÌ]]S Ð]]G Ïg?dËdÁÏÊâÌ]O ÀÐ]]µÐË ÑÁÐ]]ËÚ )âÒd¶âÌ]O NÉÉh]]k ÓѶÌ]]K@¾}Øc Ð]]]ð¹Ð½Ùµ Ð]]]µ )ÑÂ]]]ÌË@Ô ÑKÉÉh]]]k ÑÁÐ]]]ËÚ ÓM]]]oÉhk ÊËcÉÐ]]]Ô ÒjâÌ]]Å Ä@]]]Ë iØ]]]O ÓÄеÏc ÒjâÌÅÐG ·ð¹Ð_ ÊâÌÁ й ÓÐ]Á@Ë@¾}Øc ÉÐ]Ô Ù]G M]pPð¹@O ÐÂ]GÏc õÐËкÌ]kÏÉ gÐLÁÐkÐG )%.0&%+ÄеÏc c@Ëi ÒµÐËÐG ÄÉÊG MkÏÊËÐO ÓÄchµ Òg@µÉ@ÅÐ]G M]kÐÅ ÒÐ]]wÐÂG@K ÏÉÐL]]âËh¶G f]]âËgc ÑÂ]]ÌË@Ô ÑL]]kÐÅ ch]]µ Ò?É )’Ë@]]Ô Ù]]G NÉÉh]]k Ñ]]ÁÉÊG ÒкÌkÏÉ ÒÐïâËög й rнÐÔ )N@¶G Ð]¾µÙK ’Ë@]Ô Ù]G ·ð¹Ð]_ ÊâÌ]Áй Ä@µÐÌ]ËdÁÏÊâÌO ÀÐSgÐk ÑÂKh}Ù_ й ÙG ’Ë@Ô ÒÏi?ÉgÏc ÑÁchµ ðÚ@¡ Ò?ögÏgÐk е ÏÉÏgÙ]SÉ?gÙS ÏÉ?ho@K?c ж½Ðw ÓÐÁÉÊHð¹Ð¶âÌK ÀÐ]Ô Ò?Éc )Ä@µÐÌ]ËÏÉÐKÐÁ ÓÑKÐ]ËðÚнٵ ÐKÉÉh]k Ä@]]Ë âÒÊ]]Á Ù]]G ÄÙ]]µ ÒÏÉÐÁch]]µ NÏög ÒgÙÌ]]K ÓÐ]]pâ̵É@Å ’âÌ] ðºG âÒh]]µÏc )%’Ë@]]Ô& )ÄÉÊG Mµ?lGÐÔ É?ÉÐK ÒÐÁ@Ë@ïð¹Ð½Ùµ Éй rнÐÔ)gеïâÌS ÑâÌS й gеïâÌ]S Ù]]G ’]]Á ?dÁ@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ Ïg â¼Ð]]}й M]]âÌGÐÁ ÀÐ]]µ ѶâÌL_ÏÉÐK@]]k Ù]]G gÐ]]}ÐÔ ÐG Ä@ÌLkÏc Ä@̶âÌÁ@¶ð¹Ð_ gÐ}ÐÔ )?dÌË?É@ÔeØög Ò@ïð¹Ð]½ÙµÐ¹ Ñ]wе& )Ä@Ì]Á?d½@ŠÐÔ ÀðÚÐ]]G )ÏÉ@]]Á Ù]]G ÓÐLµ?]]lGÐÔ ÑµÐËÏÊâÌ] oÐG @Ì]]ÁÐK ?ÉÐ]]Ô )âÑH]]Kh} ÏÉÐÁ@ËеÐÂ]]ÌË@Ô ÑÁ@µÐÌÌKÐËðÚнٵ ÐÁÙG ÓNÉÉhk й hK@Ëi ÓÙ_ÉÐLk?ög Òg?doÐG ?doÏÉÐÔ â¼Ð]}й Äe Ñ©@ÁÙ± ÐÁÉÊ]w Ä@]Ë ÄÉÊ]G â¼?dÂ]½ ÑK@µÐ]¹ Ð]µ ÑKÐ]ËðÚнٵ ÒÏÉÐÂL]k?Ê} ¸ÏÉ ÑÁÐ]]ËÚй Ð]]µ ÃËÐ]]¶G ÏÉÐ]]Ô ÒÐÁ@—h]]} ’]]Á?ÊKÏc @ÅÏÉgÐ]]Å ÄÐ]]µÏc Äch]]½ ÓÄ@Â]]âÌÅ ÐÁ?É?cÉÉög ÀÐÔ Ðµ )ÄеÏc MkÐÅ rÏÉÐÔ Ò?ögÏgÐ]k )Ð]oÙ_ ѶâÌL]o ÏÉÐÌ]ÌÁÉÉgÏc ÑË@Á@]]kÐG gØi )Ñ]]WØög Òн@Â]]k@ÁÊo Ð]]K?Éе %.1&%ÃÂ]]Kh}jâËög ÓÒiØ]]O ÒÐL]]lË@o ÒÐ]]kØhO ÑK@]]k Ð]]¹ Ä@ÌÂL]]l_ögÐ}ÏÉ ÃKh]]}ögÐO ÓÒiÙð¹@]]Ô Ð]]¹ gÉÉc âÒh]]µÏc Ïc@Ì]]O ÓÏÉÐÁch]]]µ c@]]]Ë ÏÉÐÂ]]]âËc Ä@]]]µÏÉ?cÉÉög ÑË@L]]]Á@O ?cÐ]]]K@µÉй gÐ]]]Å )?dÁ@µÐKÉÉh]]]k ÐKÉÉh]]k Ð]]ð¹Ð½Ùµ ÀÐ]]Ô Ñ]]Á?c À@ŠÐ]]Ô Ð]]¹ bgÐ]]wÉ@ŠѵÐ]]ËÐÁÉʖÐG qÌ]]Á@µÏgжG

Mk@Ô Ð¹ Ä@µÐËc@½ ÐL]o ÒÐ]GgØi ÓM]oÉhk ÑÁch]µ â¼Øö]ÁÙµ @]Ë Äch]µ M]­ÏigÐG âÒdÁÐ]]Åй ÒÙ]_ ?c Ñð¹ÉÐ]]Å Ð]ËÙG )?h]µÐÁ Ù]]G Ñ]xÌÅ )Äch]]½ ¸ÏÉ ÒÏcg@]Ëc âÒdÁÐ]Å ¸ÐÌÌLlËÊâÌO ¸ÏÉ NÉÉhk& ¿Ë@µgØc )MâÌÂHâ̹ Ä@ËÉ@Á ÓÏÉÐK@€ ·ËjÁ ¸@Ái Ój½Ïög ÐK?É )¸ÐË@ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@¶ð¹Ð_ ÊâÌÁ й µÐËÐG ‘kÐG M]pO ÓÏÉÐÂ]ËögÙ} Ù]G âÑÂ]ÌGÏc âÑGÐ]]Á ·âÌ]L_ÏÉ ÐK@]]kÙG Ä@µÐ¡Øh]]½ ÑÂ]]Khï¡ÐÅ )%..&%ÒÙ]]_ @ïð¹Ð]]½Ùµ Ä?ÊâÌ]Áй gÐ]]ŠѶâËdÁÐÅй ÓÄÉÊ]G Òg@]Ëi?Ê_ Ä@µÐ¡Øh]½ Ð]µ N@]¶G ÐÁ@L]o ÉÐ]Ô ÑÂ]½?i ÑÁ?ÊL]ËÐÁ @K )ÃGgÉÉc Ä@µÏg@w âÑG ÐK@kÏg@µ ÓÄch½ Ð]¹ ÒÏÉÐ]ÔÙG )M]k?g@OÏc Ä@]ËÙ_ qËh]K ÑÁchµ rжpâÌO hK?Éc )ÄchG ÏceÊk ÓÏÉÐÁch]µigÐG M]kÏc gÐ]k ÐL]pËÐ}Ïc g@]µ ÑÁch]]]µ rж]]]pâÌO Ð]]]¹ ’Ë@]]]Ô Ò@KÏgÐ]]]k& m]]] Ã]]]lKhGØg ÒÚÐ]]]G )ÑÁ@]]]Ggʱ âÑÁ?ÊL]]G@K @Â]]âÌÅ?c Ò%’Ë@]]Ô& Òж½Ð]]w ÀÐ]]Ô qÌ]]¡Øh½ gÐ]]Å )ÉÊ]]G ÏÉÐÁ@µÐÌ]]ÌÁ@Ggʱ Ä?ÊâÌ] Á Ð]]¹ Ó¸Ð]]ËÚй Ä@µÐÌ]]̱jÌ­@L̽ ÏjâÌ] Å ÓÒÙ]]_ Ä?ÊâÌ]Áй ÒdÁÏÊâÌ]O ѶâÌ]ð¹@_ й )%./&%ÄÙ_Ïc еÐÌÌÁ@Ggʱ ÑLoÙ} е ÒÐÁ?ÉÐÔ ÑKÐHË@KÐG âÑÂ]G?c @ïð¹Ð]½Ùµ Ó¸@]K ·âÌLkÐGн gÐÅ ÙG ÏÉÏhK ÑÁ@¡Øh½ ÄÐËÚй ¡Øh½ ÒÐoÚ ÑÁcg?Ê_ ?d]ÁÙµ ÑÁ@]½Ïi Ù]]G ÄÉÊGÐ]Å hKѶâÌÁ@]kе Ð]]ð¹Ð½Ùµ ÀðÚÐ]G )ÏÉÊ]G ÑË@]]k@Ô Ñ¶âÌL]o ÏÉÐ]Á@ËÚÐG )M]âÌG )ÏÉchµ rж]pâÌO Ä@Ì]ÌÁ@Ggʱ )·âÌK@]kÏg@µ gÐ]Åй Ä@ËÏÉÐÁch]µgÉÉcÙ_ ÑL]kÐGн ÑKÐHË@KÐG ÏÉÐÌ]ËiØcÏc %ÑÁ@]Ggʱ& ¡Øh]½ Ð]¹ ÒÙ]_ ?c@KÏgÐ]kй Ð]K?É g@]SgØi Ð]µ ¸ÏÉ r@LlâÌÔ@K ÏÉÐKÐÁ Ó¼Ð} gØi ÊâÌÁй ÏögÏÉ@G ÀÐÔ ’âÌðºG âÒhµÏc )Ä@]xµ ÒiÐ]}Ïög ÓMâÌGÏc gØi g@GÉÉög ÒÉ@Ô âÑK@]µ Ä?cgÊ]µ ÊâÌ]Áй Ð]ÁÉʖ Ù]G )ÏÉÐ]KÏÉ@½ ·âÌÁÉÊ]wÙG ÑÁ@¶Â_ ?cÐK@µÉй )MâËÉÏc ÑÂâËÊ_ ÓN@µÏc g?É@Å g@GÉÉög ÃâÌð¹Ïc MâÌL]kÏdð¹ÐÅ É@]­Ú ÀÐÔ )ÐÌÌÁ hK ÑxÌÅ )âÑGÐ]Á ÐÁ@]l­ÐÔ rÐ]½ÐÔ Ð]µ )ÏÉÐÂ]ÂâÌÅÏc É@]k@O Ð]G ·âÌ]kе Ïg@Ëc )СØh]½ ÑÁ@µÐÌ]Ëdâ̽ÊÔ âÑ]G ЮËh]¥Ð½ Ñ]ÁÉÊG Ð]µÐð¹Ðµ ѽ@ŠÐ]ÔgÏc rÏg@]µ ¸ÐÌÌLlËÊâÌO chµ Ò?É ÐÁ@K@kÏg@µ ÉʽÐÅ ÀÐ]Ô ÀÏcgÐ]Gй ÑÌ]½ÐµÐG Äch]µ M]kЊе )ÏÉÐK?dG ÐÁ@ÌÌoÙ_@Á ÉʽÐÅ ÀÐ]Ô ÒÉÊGÏgÐ]± Ð]µ )M]o âÒdÁÐ]ÅÐG âÑ]G M]kÉgc ÐK?É )ÏÉÐÁÉÊGÏc Òg@]wÉÉc N@]}Ïc @L]lâÌÔ Ð]G @]K ÉÉch]G?ög ѽÏcgÐ]kй Ä@µÐ¡Øh]½ ÑÂ]]ËögÙ} Ð]]¹ É@]]wgÐG ÑËcc@]]½ ѶâÌ]¦Ì±?É ¸ÏÉ ÄchGÏceÊ]]k ÓÏÉÐÁch]]µigÐG M]]kÏc ÒhK ѶâÌLo zÌÅ Ä@µÐKÉÉhk ÑÁchµgÐGй Ӓ²¹ÐK ÓN@̹@l̽ ÙG Òcc@½ ѦÌ]±?É

ÎÍ

Ö


NÉÉh]]k& Ð]]µ )Ð]]ËÏÉÐÔ ÄÐ]]µÏc ÐÁÉÊ]]wÙG ÀÐ]]Ô ÑL]]pPð¹@O ÒÐ]]Á@Ë?ög ÓÄÉÊ]]wÙG ÉÐ]]¹ ÒÉ?h]]¶Ëg@Ëc Ñ]­gÊ¥ Ð]G M]]pO Ð]µ ÒÐÌ]ÌWØög ÏÉ?h]]¶Ëg@Ëc ÐÌ̵Ú@]w ÉÐ]¹ ÐÌ]ÌLËhG Ù]]_ Ód]]ÁÏÉ?Ê_ ÒiÙ]]k ÑÁch]]µ qâÌ] µ Ñ]]p̊@½@Ô )âÑL]]kÐGÏc â¼Ð]]½Ùµ ÑÌÁ@L]]kg@o ÃËöhGgÏc ÑÁ@µÐºÌkÏÉ Ðµ ’Á?jG rÏÉÐÔ âÑGÏc )ÒеÐÌ]ËÏögÉÊK Ð]¹ ÐËÏÉÐÁch]µgÉÉc É?h]]¶Ëg@Ëc ÒÏÊâÌ]]wg?Êw ÒÏh]]âËÊ} Ð]]G h]]KѵÐËÐïð¹Ð½Ùµ Ù]]G ÏÉÐ]]µÐËÐïð¹Ð½Ùµ Ð]]¹ Ä@µÐÌÌÂÌË@Ô ÐKÉÉhk ÀÐSgÐk ÑÁ?g@µÉÏöhâÌO& е )âÒÉеÏcgÏc ?cÏhâ̹ )%.3&%Ã]âËögÙ}Ïc ?É Ä?ÉÐÔ Ð¶ÁÊw =dÁÏÉ?Ê_ ÒÚй ÐÁ@ÌÁchµ MlËÉÐoÙ_ Ù_ Ó¸Ð]ËÏÉÐÁÉÊG ·Ëj]Á Ð]]¹ )%.4&%ÏÉÐ]]KÏÉ@½ÐÁ ?d½ÏcgÐ]]Gй Ð]]½Ð¹ Ð]]ïS Ä@Ì]]µÐË@}gÏc zÌ]]Å Ð]]µ )Ã]]wÏc ÒÙ]]G ÒÐÁ@Ì]]½Ð¹ ÑKÐË@¡Øh]]½ Ð]]µ )ÒÐÌ]]Ì®Ëh¥Ð½ ÐÁ?h]]Ëб ÓÏfïÁÐ]]K ÀÐ]]Ô ÑÌ]]½?ÉÏcgÐG ÐK@¶G Ä@µÐKÉÉhk Ð]µ ch]µ Ò?É )NÉÐ]µ ÑâÌ]K ÑÁ@]Ëe ÑË?fâËgcÐ]G )@]ÅÏög ÑKÐ̹@Ì]l½ ÏÉÐ]]ËÐïâËögй ÓÑÁ@µÐÁ@ªÌ]]­ Óc?c ÒÏÉ@]]wgÐk Ð]]ÁdÁ@ËÐ} Ù]]_ Ù]]G ÏÉÐÂ]]ËögÐO Òch]]O ÀÐ]]Ô ÓÐ]]Á@½Ê} ÉʽÐ]]Å ÀÐ]]Ô Ñ½@ŠÐ]]ÔgÏc )ÒÙ]]_ ÐLâÌ]p_ÐHG ¸ÐÌ]]Ë?ÉÐÂð¹c ÓdâÌ]½ÊÔ ÑwgÐ}ÐÔ )MâËh¶G hâÌK Ñ®Ëh¥Ð½ ÑÁÐËÚ ÏÉ?hÁ?ÊKÐÁ @L]pâÌÅ )ÑKÐË@¡Øh]½ ÒÏg@Ëöh]G ÊâÌÁй ÃG ÑÏè÷èg@Á Ä@Ë ÑÏög @S ÑÁ@µÏÉ?giн?c ÓÄ@µÐKÉÉhk ÉÊËc ÉÐÔ ÑÁÉÊGÐG ÑKÐð¹@Wй ÐËÙG )âÑÂâÌHð¹ÐÅ âÑO ÒÉ@ïÁÐÅ ÑKÐË@¡Øh½ hK@Ëi нй ?h]Á?ÊKÐÁ )@ïð¹Ð]½Ùµ ÑÂ]]ÌË@Ô ÒÚÐ]]G )M]]âËh¶G dâÌ]]½ÊÔ öh]]O Ù]]_ ?h]]Á?ÊK @Ì]]ÁÐK )ÐÁ@KÉÉh]]k ÏgÙ]]S ÀÐ]]Ô ´ÏcÉ@]±Ïc rÐ]½ÐÔ )ÏÉÐKÏÉ?gj]âËÊ} ÑÁ@µÏÉÐ]ÁÙG ÀÏc@]Ô ÒÐ]µÐË@KÐ_ )ÏÉÐÌÌXÌ]kн ÓâÑ] Á?iÏc g@H]]Å@ÁÊ}ÐG ÒÙ]]_ Ä@]]Ëe ÑË?fâËgcÐ]]G âÑK@]]µ )жËj]]Á ¡Øh]]½ ÒÐ]]Á@½Ê} ÀÐ]]¹ gÐH]]Á?gÐGй ÓN?d]]G Ä@]]pÌO ÒÙ]]_ ÑÌ]]Å@ÁÊ} âÑ] G ÒÏÉÐ]]ÔÙG N@]]µÏc ·âËg@]]µ ÉʽÐ]]Å ÐËÙG )ÐL]kÐS Ù]G qËÉ@]Ô ÓÏÉÐÁch]µ ¸@]O ^Øög Ù]G NÉÉh]k N@]µ ÒÐ]GgØi ?cÏÉÐ]Ô ÒÐ]]]GgØi )MâËgÙ]]]oÏc É@ÔÐ]]]G ÉÉch]]]½ )Äch]]]½ ÑK@]]]k ?ÉcÐ]]]¹ NÐ]]]Á@ÁÐK ’Â]]]ÌGÏc Ïg@Ëc& =ÏÉÐÁÉÊG ¸@O ÓÄ@Ëe ÙG ÄеÏc É@Ô ÑËiØO gÐ]kй M]_ÐS qÌ]Á@µÐÂÌË@Ô ÀÐ]]Ô %ÉÉdÂ]]Ëi Ä@]]Ë ÉÉch]]½& Ð]]kе ÀÐ]]Ô Ð]]µ Ä?cÏögÏÉ@]]G ÉÐ]]¹ Ä@µ@ïð¹Ð]]½Ùµ ÒÐ]]GgØi ÓÏÉÐLâÌGÏc Ñoйй )ÏÉ@Ô ÀÐG Ñoй ÑÂLoÉÊo ÐG ÑKÐËÉÉchµ ÒÐÁ@Ì̵@O@Á ÓÈ@ÁÊ} +%.5&%ÏÉÐLkÐS ÒÏÉÏgÏc ÐLâËögÐOÏc ÎÏ

¸ÏÉ Ð]]]µ )ÄÐ]]]µÏc Òg?d]]]oÐG )Ä@Â]]]âÌÅ Äe ÓÄÊ]]]G â¼?dÂ]]]½ ¸ÏÉ ÒÐÁ@Ì]]]ÌKÐËðÚнٵ ÑÁÐËÚ ÉÉcgÐÅ ?cÐÁ?ÉÐÁchµc@Ë ÀÐÔ ÑK@kй )M]âËhµÏc qË@]– ¸ÐËÏÉÐÁch]¶âËÊÁÙ_ ÙG ÐËÏÉÐÂL]k?Ê}Ù_ M]kÐÁ Òg?d]oÐG ÑL]kÐGн )Ã]GÏc g?d]oÐG )M]kÐÅ ÓM]kÐÁ ÐÂwÏc ѵнÐÅÐG Ä@µÐµ@K ?cÐ]K@µÉй )ÄdÁ@OÐ]wй âÑ]G öh]O Ð]ïÁÏög Ð]µ hKѶâÌK@]k )Ä@ËÐÁ?eØög ÑÁ@Ëe ÑÁ?dËн й ögÐPâÌK ÓÑK@µ ÒhK ѵÐËÏÊâÌ]o @]Ë h]K ѶâÌ]©@ÁÙ± ÀÏc Ónh]]]K ¸ÏÉ Äh]]]}Ïc Ù_Ð]]]¹ gÐL]]]µ@­ ÉÉc Ä@µÐKÉÉh]]]k ÀÐSgÐ]]]k ’âÌ]]ðºG âÒh]]µÏc Ä@LËÐo ÑÁchµ@ÂâËÉ )Ïg@Ëc ¡Øh½ ÑËÐw@O ÐLkÏc ?cg@G ÉÉcgÐÅй Ð]µ )ÑÂ]âËÉÏöh½Ð_ NðÚÐ]]kÏc ÒÏc?]]Ô âÑ] G ÓÄ@½?d]]oØc ÒögÐ]]OÉÐÔ Ù]]G ÒÏÉÐÂL]]k?Ê} Ó¡Øh]]½ ÑÂ]]ËÏiй ÓÄcg?fH]]ð¹ÐÅ Ð]]G ¸@]]K ÑÁdÁ@ËÐ]]} Ù]]G еÐËÏÉÐÂL]]k?Ê} rÐ]]½ÐÔ Ð]]µ )ÒgÐH]]½?gÐG ÀÐÔ ÑÁchµ MkÉgc й ÒÙ_ е )hKѵÐÌËgÐkÏg@w @Ë ·âÌ]ÂâËÉÏöh½Ð_ ÑÁch]¶Ëg@Ëc gÐ}ÐÔ )ÐO?h_ Ä@Ë Ä@LËÐo Ïec ÙG ·âÌ¢ÌK@ÁgÐL¹ÐÔ ÐK@¶ÌG ÓÏÉÐLâÌÂÌGÏc ÐÁ@KÉÉh]k ÓÏÉ?gc nðÚÐ]]½ nh]]K ÒÊ]]Ëc ÀÐ]]¹ Ð]]µ )M]]âÌG ·âÌ] ÂâËÉÏöh½Ð_ Ónh]]K Ê]]µÏÉ ’Ë@]]Ô rнÐÔ Ðµ )ÏÉÐÁh}Ïc ’Ë@Ô ÒÐïâÌS Ä@µÐKÉÉhk& ?ÉÐÔ )ÏÉ?h]Á N@Ì]ÂG Ñ]pËgÐkй MkÐGн жÁÊw )âÒÉеÏc g@ËcÐG Ä@µÐÌËeÙ¹ÙGØÁÐÔ ÏgÙÌK ÓÉ?hkÉÊÁ ÒÐGgØi Ð]¹ ·âËj]]]½Ïög Ê]]]µÏÉ Ð]]]µ ÒÐÁ?g@L]]]­Ïög ÉÐ]]]¹ ÐÌ]]]ÌLËhG %nÛ]]]}Øc +À& ÒÚ NÉÉh]]]k Ð]]]¹ Ð]]]K?Éе %.2&%Ä@µÐÌË@KÏgÐ]]]k Ð]]]ïð¹Ð½Ùµ ÒÚÐ]]]¹ Ä@]]]µÏiØO ÐÂ]]]ÌÔ@µ Ð]]]G ÐL]]]kÏÊËÐO Ïg@]]µ ÀÐ]]Ô Ù]]G ·âËgÏdÌ]]Kнg@Ë ¸ÏÉ NÉÉh]]k ӒË@]]Ô Ð]]¹ ‘]]k?g@OÙ_ Ù]]G ÃKh]]}jâËög ѵÐÌËdÁÏÊâÌO ÓÏÉ?g@Ô ÐKÏÉÊK@Å NÉÉhk ÓögÏÉ@GÉG ¸ÏÉ ’Ë@Ô Ïg@]Ëc )ÏÉ?h]Gg@µÐG е )ÐË?cÐHð¹@± ÉÐ]¹ gÐ]Å qÌÁ@µÐKÉÉh]k Ñ]ËiØO ÓÐ]ËÐÅ ?dÁ@Ì]Á?ÊâÌÁй ÉÐL]O Ïh]­ ÐÂÌÔ@µ ÓNÉÉhk ÑÁ?gжG Ä?ÊâÌÁй ÒdÁÏÊâÌO ÒÐÁi@G ÑÁch¶Ëg@Ëc ÙG ·âËj½Ïög Ê]µÏÉ ÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ ÐKÉÉh]]k Ð]]¹ Äch]]µ Ñ]]ð¹Ù¶Á ÀðÚÐ]]G )ÏÉ?h]]µ Òg@]]Ëc ?dÁ@µÏÉ?h]]µiØO Ù]]]G ÏÉÉch]]]µ M]]]kÉgc Ñ]]]âËÊÁ Ѷ½Ð]]]w Ð]]]ïð¹Ð½Ùµ É@]]]Á ÑÁ@µÐÌ]]]̺ºÌ½ ÓÒgÉÊL]]]¹Êµ Ð]]G Ð]]µ++++É?öh]]½Ê} Ó³]]ËdÁi Ê]]µÏÉ ÐÁ@KÉÉh]]k ÀÐ]]Ô ÀÏc ÑÁ?g?ÊH]]âËög ÑÁch]]µcÏiÉ@Á ?cÐð¹@W Àй )ÃâËhµÏc g@HÅ@ÁÊ} Ðïð¹Ð½Ùµ ÑÁdÁ?ÊâÌpâ̹gÐk ÓÄdÁ@ËÐ]} Ä@]Ëi ÒÉÊÁ@Ì]G ÄжG MkÉgc ÑïÁÐkÉ@Å )·ð¹Ð_ ÑÁ?doÙS ÒÐïâËög й Ä@µÐÌÌÂÌË@Ô ÐKÉÉh]k âÑ]GÏc ÃKÉеgÏc ÐÂâËc Ä@µÐKÉÉhk ÒÉÏöhâÌO ÒÐÁ@̽й rнÐÔ NÐH]ð¹ÐÅ )ÐÁ@ËÉÉch]µ ¸ÏÉ ÎÎ


)ÑÁ@Ggʱ ÐK@¶Ì]G ÓMâËöGgÐ]k ?Ê]_ ÑÁ@½gÐ]­ gÐ]kй ÒÐ]µÏögʵ @]K ?gc %¿ÌÅ?]ÌÔ& ¸ÏÉ ¡Øh]]½ ?dÁ@Ë@Ì]]K Ð]]µ Ä@µÐ]]ÁÙµ Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÒÚÐ]]¹ Ð]]ËÏcg@Ëc ÀÐ]]Ô ÑÁch]]¶ËcÐG Ð]]¹& Ò?É Ð]]½ÐÔ )?h]]µÏc rж]]pâÌO ÏgÏÉÐ]]ÁÉÊG ÃË_Ð]]ÁÐG ÓÃËh]]KÏgÉÐ} ÑÁ@]]Ggʱ Ñ¡Øh½ ÑÁch]µÐ©Ïcб Òg@Ëöh]G i+R Ò%64& Ð]¹ Ð]µ ch]µ @]½Øg Ñ]Á?O ÑÁÐ]½ÊŠÐÔ Ù]]G M]]âÌG?ögÙ} ·âÌL]]kÐGн gÐ]]Å Ù]]G rÐ]]pË@– ÑÁ@]]Ggʱ ÀÐ]]Ô %/-& %?cÑÁ@]]Ggʱ ¸ÏÉ É@]]G ѶÌ]]K@¾}Øc ÑÁÐ]]ËÚ h]]K@Ëi Ð]]µ Ð]]khO Ä@]]G ÄÉÊH]]¶Ë?cй ÑK@µÐ]]¹ ¸ÏÉ )â¼Ïe@]]Ô ÑKÉÉh]]]k Ù]]]G ÒÐÌ]]]Á@Ggʱ ÉÐ]]]Ô Ä?ÊâÌ] ]Áй Ð]]]ËÐÅ ´Ïi ѵÐÌ]]]Ëi?É@ÌS ÏÉÐL]]]âËh}Ïc )ÑKÐË@¡Øh½ ÒÐGgØi ÊâÌÁ ÒÏÉ@PkÐw ÏögÏÉ@]G ÉÐ]Ô ÃâËh]µÏc Ð]khO Ä@]Ë ÄÉÊH]¶Ë?cй ?dÌâÌK ÐÁ@Ëe ÀÐ]¹ е@L]lâÌÔ ÒÏÉÐ]¹ Â]âËÉ@_ ѶâÌ]Á@ÆÌS ÑÁch¶L]kÉgcÐG ÏdÁÐ]G Ð]µ ÒÉÉg Ä?ÊâÌÁй е ÐËÐð¹@KÐG ÐïâÌS ÉÐÔ Ð]K?É %ögÊ]µ& )Ä@µÐÌËgнÙ]k ÒÚÐ]¹ +ÐÁ?ÊÌ]½ ÀðÚÐG )âÑwÏcgÏc ÏÊâ̹ ÑÁ@µÏÉÉch½ ÒgÐHâÌ]k ?dÌ]âÌK Ð]µ Ð]Ë?d½ÐµÐË Ò@]ËgÏc ÓÒÉÏi .*67& @̦o? h®k й Ð]½ÐÔ âÒh]µÏc )ÐË?dâÌ]K Ñ]pÌÁ@Ëe Ð]¹ ·]âËgÙS ?d]oнÐÔ â¼Ð]}й ÏögÏÉ@G ÀÐÔ ¸ÏÉ ÑÂLo@Á Ò?Éc ÉÉch½ ÒgÐHâÌk ÒÏÉÐÂK@Å ^ØgÐG %/.& %âÒh]¶G ÒcÐ]G âåÒh]]µÏc qË@]]– ÑÂËgÐ]]kй âÒh]]µÏc ¸ÐËÉÉch]]½ ÒögÙ]]} ÑÁ?cgÐ]]k âÑK@]]µ Ð]]Ë?É ÏÉ@]]G gØi ?cоâÌÔ ÊâÌÁй rÐ]½ÐÔ Ð]µ )·Ëj]Á ÑK@]Ëcc@½ Ù]G ^Øg ÑÂ]ÌÂÌG Ò@½ÐÂ]G gÐ]kй )ÃËÐ]]GÏcg@µÐG %gÊ]]µ& Òh]]Gй ögÙ]]} ÒÐ]]oÉ q]]Ëcgʵ ÒоâÌ] Ô ?cÏÉÐ]]Ô â¼Ð]]}й )ÏÉ@]]G ÑÁ@½ÐÁ Ò?Éc )ÉÉch½ ÓÉdÂËi Ä?ÊâÌÁ ÒdÁÏÊËÐ]O ÒÏÉÐ]ÁÉÊG Ù_ÉÐL]k?g@Á ÒÐÁ@Ì]½Ð¹ Ð]µ )Ð]khO )É@]G ÑL]kÐÁ ÒÏÊâÌ]oÙG ?ögÙ]} Ð]ËdÁÏÊËÐO ÀÐ]Ô Ð]µ )Ù_ÉÐL]k?g ÑÂ]ÌÂÌG âÒgcÏc À@ŠÐÔ ÉÉch½ ÙG е )âÒh]k@ÁÏc Ð]ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ]Á ÑÁ@]µÏÉ@G Ïcg@ËcÐ]¹ âѵÐ]ËÐG е rÐkе ÉÐÔ ÑWØgй Ä@Ââ̹jâËg ÙG )Ðïð¹Ð½Ùµ Ѷâ̽?dÁÐÔ ÑÁÉÊG@ÁЭ Ò?Éc Ð]K?É ÓÐ]]]khO ÑÁ@Á?cÐ]]]¹ ѵÏgÐ]]]k ѽ@ŠÐ]]]Ô ?dÌL]]]k?gй )Ä?d½@ŠÐ]]]Ô ÐL]]]âËc ÏÉÉch]]]½ ÐÌ]]]]]ÌLËhG еÏÉÉch]]]]]½ Ñ]]]]]kеÓÀj_ ÑÁ@½?dÁÐ]]]]]Ô ÀÐSgÐ]]]]]k ÑÁchµÒg?d]]]]oÐG )Ä@µÐÌÌKÐË@ð¹Ð½Ùµ ÐÌËdÁÏÊËÐO ÒÏÉÐÁchµ âÒÊÁйgÐk ÓÑKÐË@ð¹Ð½Ùµ Ѷâ̽?jÌLºÌÔй ÓM]]k?Ê_й ÏgÏcÐ]]G ÓÏÉ?hÂâÌOÐ]]k ѶâÌL]]o rÐÁch¶Ëg?d]]oÐG ÉÐ]]Ô ÐË?h¶]]o@Ô Ð]]µ +¸@K ÑLlËÉ ÎÑ

ÑÁch]]µÐÁ Òi?Ê]]pâÌO ?ÉÐ]]Ô )ÒÏÉÐ]]ÁÉÊG ¸@]]O Ò?Éc ÐL]]kÐS ÑË@]]k@Ô Òg@]]G Ò?öh]]âËÉ N@]]µ@Á Òi?Ê]]pâÌO ÀÐ]]Ô Ð¶ÁÊ]]w )g@H]]Å@ÁÊ} ÓmÌ]]O ÐL]]kÐS ÑÁ@]]kей Ïd]]ÁÏÉ?Ê_ ¸ÏÉ É@Ôй ¡Øh½ Ñ]ÁÉÊG M]kÉgc Ò?ögÏgÐ]k )Ä@µÏg@H]Å@ÁÊ} ÓrÉÐ]_ öh]O СØh]½Ð¹ @]]K?É )ÏÉ@]]Ô ÀÐ]]G ÐÂËgÙ]]o Ð]]µ Ä@]]Ëe ÑË@]]KÙµ Ð]]G ÐË@KÏgÐ]]k ÀÐ]]Ô ÑµÐ]]ËïÁ@µÐË )^Øg ÓÐLkÐS ѵ@O ÒÉ@Ô ÑÁchµÉðÚжâÌK ÄÉ?h¶LkÉgc É@ÔÐ]¹ Ä@ÌL]p} Ä?gÏÉÏdÂ]Ëi ÑÁ?h]]]]ïð¹ÐÅ âÒh]]]]µ@Á ?ÉÐ]]]]Ô )Ä@µÐKÉÉh]]]]k ÒÐ]]]]kØhO ÒÐÁ@Ì]]]]½Ð¹ rÏÉÐÁch]]]]¶µ@O ÒÏÉÐÁ?jâËÊ}ÐG Ä@ËögÏÉ@G е )âÒh¶G rÙ½?gЭ %^Øg ÒÏÉÐÁÉÊGÑOÙµ& ÑÁÉÊ]wÙGÉG %ÏögÏÉ@GÉG ÀÐ]Ô Ñ]Á?cÊ_& %^Øg ÒÏÉÐ]ÁÉÊGÑOÙµ& ÒÏh]âËÊ}ÐG жÁÊ]w )Ð]ËÐÅ ^Øg âÒhÁÏcⓠÄ@ËjâËg rÏÉÐG ÄоâÌÔ ÒO@G Ó¸É@G ÃGÏc ·Ë?cÐ]¹ ÒÐÁ@ð¹?dÂ]½ ÉÐ]Ô ?ÉÐ]Ô ÒÊâÌ] ÁÐG ÉÊ]]G ·Ë?cÐ]]¹ Ïi@]]K Ñð¹@Â]]½ ÑÁ@Â]]â̹É@Á )%.6&%ÃâËh]]¶G ÏÉÏ%Ä?É@]]G& ÒÉ@ÁÐ]]G Ð]]µ ÑÂLk?g@O â¼Ð]}й ÏÉÐL]âËögÐ}Ïc ÐÁ@ÌËf̹@L]kÙÁ ÒÐ]¥iÐÁ Ñ]ÁÉÊG Ù]G ÏÉÐ]Á?O@GÉÉ@G rнÐÔ )?dÁ@µÏÉÊKÉе?Éc ÓÑË@KÏgÐk ÒÐïð¹Ð½Ùµ ÑKÐÌ]º±Ð¥Ð¹ NÐ̭йÐ]k Ñ]WØg Ñ]]ÁÉÊG ÀÏcgÐ]]Å NÐ̭йÐ]]k Ò?Éc ÒÏÉÐ]]Á Ð]]µ ÏÉÐL]]âËögÐ}Ïc ÏÉÐ]]ÔÙG ?dÌ]]Ë@}@Ô@Áй ѾµÊWÐ]]G )ÏÉÐL]]âÌÂÌGÏc ?dKÐ̭йÐ]]k Òf]]âËÊK Ä@]]G ÑÂÌ]]w ÑÁÉÊGÐ]]¹ ÒÙ]]_ ÒcÊ]]_ Ò?ögÏgÐ]]k )ÐL]]kÏÊËÐO Ä?ÉÐ]]Ô ÑL]]kÏcÐG gi@]]W Ñ]]ÁÙµ Òg@KÊ}Ð]]G À?ÉÏcgÐ]]G ÒÏÉÐ]]Ô Ñð¹@WÐ]]]¹ ÉÉch]]]½ ÑÁdÁ?iÐ]]]G?c Ð]]]K?É ¸ÐËÐïð¹j]]]Áн ÑÁch¶L]]]kÉgc Ù]]]G Ä?dð¹ÉÐ]]]Å Ä@ÌÁ?g@S ÒеÐïÂâËÊo ÑÁchµiØO )É@wgÐG ÑË@}@Ô ÑµÐËÐïð¹j]Áн Ù]G ÏÉÐÌ]Ë@}@Ô@Á ÄöhO е Äch½Ð¹ gÐG Ò?jÁ ÓNÐÌkÏÉ ÒÉ@¾âÌSÐG ÑÁÉÊG MkÏÊËÐO rÐ]Á@½ÐÔ Ò?Éc ÑÁ@Ëe ÒÏÉÐÁchµfâËgc ÓÄch]½ÐG Äch]µÐÁiÐW Ò?ögÏgÐ]k )ÃâËÉj]G M]kÐÅ ÒÐ]oÉй ÒÏÉÐÂLk?Ê} hK?Éc )ÉÉch]½ Ñ]kеÐG É?hÂ]â̹É@Á Ñð¹?dÂ]½ ÑÁdÁ?Ê]x¶âËÉ @]K?É ÉÉch]½ ÒÉÉögй rÐ]Á@ÁÉ@Á ÀÐ]Ô )еÏÉÊH]¶Ë?cй Ù]G ÉÉch]½ ÑÁ@]µÏg@µ@Ô ÓNÐðº]kÐ_ Ó¿]ÅÏÉ MkÉgc ÙG ÒÉ?gdâÌO ÒÌ­@Á ѶâÌKЮÌ]k ÏgÙ]S ÉÉdÂ]Ëi Ñ]kе Ù]G ÏÉÐËeٹٶG@]k Ù_ ÒÐïâËg Ä@µÐÌKÐË@ð¹Ð½Ùµ ÐÌËÏÉÐKÐÁ ÐKÉÉhk Ä?ÊâÌ]Á ÒdÁÏÊËÐ]O ÒiÙð¹@]Ô +N@]µÏc ÉÊ]]G Ä@Ì]]Á?ögÙ} ÓÄ?gc ÒÏÊâÌ]]wg?Êwй h]]K?Éc Ð]]µ ?cÑÂ]]ÌË@Ô ÑKÉÉh]]k ÑÁdÁ@OÐ]]k ?dÌ]]Á@µÏÉ?giн?c ÓÐ]]ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ] Áй ѶÌ]]Á@¶Ì½ ѶâÌ] ð¹Øg ’Ë@]]Ô Ð]]K?Éе )â¼@WÐ]]½ÐG ÑKÏgiÐW ÑÁ@Å Ð]µ ÉÊGÑÂ]ÌË@Ô Ñ]¶âËdËc ÑÁÉÊ]wÙG ÓÑË@Â]oØg h]âËeй gÐ]Å )ÑÂ]ÌG ÎÐ


Ò@ÌÁc hK?Éc ÓÄch½ ÑK@µ ?dÁ@µÐÌkhKн öhO ÐK@k ÏgЊй Ïg@Ëc )%/1&MâËhµÏc ÒÙ]G ÉÐ]]Ô ÃËh]]KÏgÉÐ} ÏgÐ]]Åй ÏÉÐL]]âÌÂÌGÏc ?dL]]oÐÅÐG ÓbÏiØcÐ]]¹ ÒÙ]]_ Ð]]µ )Ê]]Ëc ÉÐ]]Ô ÓNÉÉh]]k ÀÐSgÐ]]k Ù]]G Ó@]]k@O Ä?gÙ]]S )ch]]µÑKÐË@¡Øh½Ð¹ Ä@]]Ë?É Ð]]µ ÄÐÁ@Ì]]khKн )еÏg@G ÉÉcgÐÅ ÙG бÏcÐk ÓÉch½ ÙG ÑÁ@Ggʱ rÐËÙG )ÏÉÐL]âÌÂâÌÆG Ä@µ@ÌÁÙ½gÐ]k Äch½ ?cÐK@µÉй )ÑÁch¶½?ÉÏcgÐG ÏÊâÌo ÓÄ@Ëe ÒÙ½@ÂË?cÐG Ä?d̽?ÉÏcgÐG ÙG @Ì]ÁÐK ÒhâÌ­ g@µ Ä?gÙS Ñâ̹ ÃKh]}gÉÉcÐG Ù]_ Ónh]K Ð]µ )âÑÂ]ÌGÏc Ä@]Ëe ÑKÐÌ]¹@Ô Ñ]ð¹Øg ÀÐ]]Ô ÒÐÁ@Ì]]½Ð¹ Ä?ÉÐ]]Ô ’Á?Éöh] G É@]]G Ñð¹@ËÐ]]_ Ä@½Ð]]ÅÐG gÐ]]Å gÐ]]}ÐÔ )@]]µÏc ¡Øh] ½ ÑÁÉÊGÐG M]kÐÅ âÒh]µÏc ÉÉch]½ Ù]G Ð]µ ?cÐ]khO ÓÑÁ@]GgÙ± ÑKÉÉh]k ÒÐËÐ]kØhO ÓÐpâËdÁÐÔ ÑÁÉÊG MkÏcðÚ@G Ó⻱Х ÑÁÐ]ËÚй gÉÉc ÃËÐ]µÏc Mµ?]lGÐÔ Ñ]Á?cfËÉ ÐLâÌGÏc ÐLkÐS е )^Øg ÓÐLkÐS Ä?ÊâÌÁ ÒÏÉÐÁÉÊG@ÌS µÐË Ð]¹ ÃËh¶®âÌ]K ÓiÙ]k Ð]]¹ ÒÐ]]Á?ögÙ} ÀÐ]]Ô qÌ]]Á@µÐÂÌË@Ô Ïg@]]Ëc ¸ÏÉ )dÁÐ]]O ÓÄÉʽiÐ]]Ô Ù]]G ·â̹ÊH¾Ì]]k ·âËdÁÐÅ& )^Øög ÑÁÉÊwgÏc ÙG ·âÌ]µ@Ái Ð]ÁеÏc M]âËhµÏc ÒcÐ]G ÉÉch]½ Òg@]l_Éög ÉÐÔ ÑÁdÁ@¶p¶âÌK ÑKÉÉhkÐG 7Òi?Ê]G )ÄÐ]GÏcÉ@Á ÏÉÐÂ]KhïµÐËÐG ÑÁ@]Ggʱ ÑKÉÉh]k âÑwÏc ÙG Ò?É qÌ¡Øh½ )Ð]Ë?dÁ@Ëe ÒÐK@ƶâÌ]Oй Ð]µ âÑ]ÁÏc?c ÒÏÉÉdÂ]Ëi ÏgÏÉÐ]ÁÉÊG gÐk ÐK@¶G g@µ ÓâÑÂâÌÆGg@µÐG NÉÉhk ¸ÐËкÌ]kÏÉ Ê]µÏÉ âÑ]Á?ÊKÏc Ð]ËÐïâËög ÀÐ]¹ Ð]µ е ÒÐÁ?öh]G?c ÉÐ]Ô Ð]G ÏÉÐ]ÁdÁ@ËÐ} Ù]_ )%/2&%gj]G @]Ë M]oÉhk Ê]Ëc ÉÐ]Ô ÑÁ@µÏjâÌ]Å ÑâÌ] SÐG ÉÉch]]½ Ð]]µ ÑÁ@µÐÌ]]ËgÏÉÏc@Ë ÓÒg@]]}c@Ë ÒÐÁ@Ì]]½Ð¹ N@]]µÏc c@]]Ëi Ñ]]½eÉgÉ ÐK?É )âÑGÏc âÑw ÉÉch½ Ó ÉÉdÂËi Ä?ÊâÌÁй ^Øög ÒÏÉÐÁÉÊGÐLâËÉ@Ô ?cÏhâÌ]¹ )ÏÉÊL]pâÌŠе NÉÉhk âÒdÁÐÅ ÒgжG ÐLâÌGÏc Ù½ÐÂË?c ¸ÏÉ @LlâÌÔ )ÉÊG ÉÉdÂËi ÉÉch½ Ä?g@]S @Ë ‘k?g@OÙ_ÙG Ñ]w@S )ÒeÏc Ä@µÐ]kе Ñ]Á?cfËÉ ÓÄÉÉgÏc Óâ¼cÐ]¹ ÏÉÐ]ËÐïâËög Ð]¹ Ð]]K?Éе )?cÉÉch]]½ â¼Ð]]}й M]]âÌGЊѵÐÌ]]ËdÁÏÊâÌO NÐ]]Á@ÁÐK Ä@]]Ë âÑ] G Äch]]µg@}iög ÃËdÁÐwй жâËiÐ}Ïög ʶð¹ÐG )NÉÉhk й ÐÌÌÁ NÐHË@K Ñ]¶âËgÙS ÑÁ@]Ggʱ ÑKÉÉh]k ÛµÐË ÐÌâÌÁÛ¾º½ ÓÐpâ̵ ÀÐ]¹ ÒÙ]_ ÏÊÌ]Á?ÊLËÐÁ ¡Øh]½ ÐïÁ?cÊâÌ]O ÀÐ]G )?dËÐK@ƶâÌ]O Òöh] G ÏdÁÏÉÐ]]Ô Ä@µÐ]]ð¹@ËÐ_ ÒÐ]]¡?ög ÓÄÉÊ]]wÙG Ä?ÊâÌ] Á ÑâÌ] ÁÛ¾º½ Ð]]G Ð]]µ )ÏÉÐ]]K@¶G ÓM]]kÐÅ ÊâÌ] Áй rÐÁdÁ@¶]]p¶âÌK ÀÐ]]Ô Ä@]]½Ê} âÑ] G )âÒh]]µÏc cÏiÉ@]]Á ÏhâÌ] Ô@K ÏÉÉch]]µ й е Ð]Á?ögÙ} ÏÊâÌ]o ÀÐ]Ô ÀðÚÐ]G )âÑG@]Á ÐL]kÐSgÐG ⓠÑ]xÌÅ âÒh]µÐÁ ¸@]K ÑL]kÐÁ

ÑKÐ]]ËðÚнٵ Ò?j]]k Òg@]]wÉÉc )N@µÐ]]Á ?dâÌ]]K Òg?d]]oÐG ¸@]]K gÐ]]}ÐÔ ÏÉÐ]]ÔgÐGй Äch¶Ëg@}jâËg@O ÙG жâËgÐLµ@­ )ÒeÙ¹ÙOØÁÐÔ ÑµÐËÏÉÐÁ?d¶â̹ ¸ÏÉ Ð½ÐÔ ÏÉÐL]âÌGÏc ÀðÚÐ]]G )ÀÐL]]lÌk ÒgÏÉgÐ]]k ÑÁ@µÏïâÌ]]S ÐÌ]]KÐËðÚнٵ ÐÌ]]ËdÁÏÊËÐO ÒÏÉÐ]]Á@½Ð¹ ÐÌÌLËhG qËÉÐÔ âÑÂÌGÏc g?d_Ð]Ë@G ѶâÌ]Š@½@Ô ÏÉÐÌËeٹٶG@]k ÒÐ]ïÁ?Éögй Ä@]lËc Ñ]]]kе ÄÐ]]]ËÚй b@]]]Á Ñ]]]ËðÚʱ ÓM]]]kÐÁ ÓM]]]kÐÅ ÒÏÉÐÁÉÊ]]]w?dâÌO âÒÊÁйgÐ]]]kй Ð¥iÐÁй gØi ?cÐËÏÉ@½ Àй N@µÏc?É rнÐÔ Ðµ )ÐKÉÉhk ÏgÙS ÉÐ]Ô ÒÉÊGg?d]oÐG ÒÙÅÐG ?ÉÐÔ )ÐËÐÅ ?d¡Øh½ Ñ_@Á É@Áй ÓÐÌË@]k@Ô Ñ¶âÌL]o ?ÉÐ]µ )Ä@µÐÌËjâÌïÁ?ögÐ]o b@Á ÓMâËhÂâÌOÐ]wÏc ÐÁ@KÉh]k ÏgÙ]S ÀÐ]¹ g?d]oÐG ѵ@]K ÄÐ]ËÚй ÏÉÐK@]kÏg@µ ÀÐ]Ô ÐL]]âÌGÏc ÏÉÐL]]kÐÁ ÓM]]kÐÅ ÒÐ]]ïâËgй ÉÉch]]½ Ì]]Ô )ÏÉÐL]]âÌGÏc ¸@]]O âÒÊÁйgÐ]]k ÓgjÅй Ächµ}?c ÑË@LÁ@O Ð]K?É ÀÏcÉ@]½Ïc Ñð¹@ËÐ]_ ÓÄ?ÉÐ]o ÑÁÉÐ]_ ÒgÐL]µÏg@µ Òg@ËöhG ?cÐK@µÉй gÐÅ )нiÏÊâËc ÐL]âÌGÏc N@]µgØi ÉÉch]½ Ñ]ð¹Øg ?cÏhâÌ]¹ )Ð]pâËdÁÐÔ ÐL]]âÌG ÉÉch]]½ âÑK@]]µ ÑKÐH]]Ë@KÐG )M]]âËgcÏc ÑÁ@]]Ggʱ ÑÁch¶]]oжpâÌOй Äch]]µÐ¹ÐO ÉÉch½Ð¹ gØi ÑË@KÏgÐk Ѷð¹Ð_& )N@HÌG ?dËÙ_ â¼Ð}й MâËÉÐÌG Ó·âÌ]kе ÑÁÉÐ]_ ÓNÉh]]k Ð]]Ë@K@ÆG gÐ]]}ÐÔ =?j]]k ÓN@ð¹Ð]]_ ÐL]]âÌGÏc ÏÉÐ]]Á@ËÚÐG жÁÊ]]w Ä@]]khKÏc ÉÉch]]½ Ð]]µ ÉÊGÉ@]]G?É rÏÉÐ]]Á@ËÚÐG )ÐË?ÉÊG?gcÐÁi@]]k Ù]]G Ä@Ì]]KÐHË@K Ò@ÌÁÙ½gÐ]]k ÏÉÐ]]Á@ËÚÐG rÐKÉÉh]]k ÀÐ]]Ô ÑÁ?d½@ŠÐ]]Ô )ÏÉÐÌ]]Ëdâ̽ÊÔ@Á Ð]]K@€ ÉÉdÂ]]Ëi âÑ] Á?ÊKÏc ÓÄ@µÏÉÉdÂËi ÒÏÉÐÂL]l_gÉÉc @ÅÏÉgÐ]Å )ÉÉch]½ Ñ]WØg gÐ]kй Ð]ËÐÅ ÒgÐ]ïËg@µ ÑÁ@]]]Ëe ÀÏcgÐ]]]Gй ÉÉch]]]½ ÒÏÉÐÁch]]]µfâËgc )%//&%Ä@Ì]]]½?g@Ô ÓÑÂ]]]¾âÌÅ ÑÁch¶Â]]]ÌG?c gÐÅй Ä?dÌÁ@Ggʱ ÓÏÉÐÁ?ög@Oй Ä@ËÙ_ Ä@kе Ä?ÉÐÔ Òg?chµÐ]wgÐO ÓÄ@µÏÉÉdÂ]Ëi Ò?Éc& Ð]]µ ÉÊGÉ@]]G?É Ä@µÐ]]ÁÙµ ÐÌËh]]l̽ ÒÚÐ]]¹ )ÏÉÐÂ]]ÂÌGÏc M]]âÌG ¸ÐËÏÊâÌ] wg?Êw ÏÉÐÁ@ËÚÐG жÁÊw )ÑÁ@Ggʱ ÐLâËh¶G ·âË%ögн Ä@Ë @ïÁ@½ ÉÉch½ ѽgÐK ÒÏÉÐÂL]l_ ÒÐËÙÅ ÉÐÔ Ä@Ë ÑoÙ_ÐÁ ÉðÚÐG ÒÙ_ Ò?ÉÉc ÉÉch½ ?ÉÐÔ ÐË?hµÐÁ Ïg@µ ÀÐÔ gÐ]}ÐÔ *Ä?ÉÐ]]Ô& M]]kÐGн Ä@½Ð]]Å Ù]]G gÐ]]Å )%/0&%ÏÉÐL]]âÌÁÏc )ÑÁch]]½ ÒÐïÁÙ]]k Ð]]G ÉÊ]]G ѶâËjâÌÅ ÐLâÌGÏc ÐÁch]µÑÁ@Ggʱ ÀÐ]Ô Ð]µ )ÏÉÐË?cÏd¶âÌ]¹ Ä@]Ë?É *Ä@µÐ]ÁÙµ ÐÌËh]l̽ @­ÏÉ ÓÄ@—ÐO ÒÏÉÐÁch¶âËÊÁ ÐLâÌGÏc rÐ]½ÐÔ Ò?ögÏgÐ]k )h]KÑÁ@µÐµ@K Ù]G Ñ}ÏdÂ]Ëi ?dÌÂLo@Á ÑK@kй ÒÐÁ?fâËÊÁ ÉÐ]Ô ÓÑÁ@]Ggʱ ÒÐ]ïâËgй Ä@Ì]Ách¶Ëi?g ÓÄ@µÐ]WØg Ù]G

ÎÓ

ÎÒ


Òâ dÁÐÅй Ä@¾âËÊ} g@SgØi Ä@Ë âÑÂÌGÏc ÉÉdÂËi ÒÐ]µÐ}g?iн gÐ]kй ÉÉch]½ Ð]Ë?Ê} Ð]]]ÁdÁ@¶¹ ÀÐ]]]Ô )M]]]âÌG ·âÌL]]]kÐGн gÐ]]]Å Ù]]]G @]]]S )M]]]âÌGÏc %Òh]]]½ÐÁ& ¸ÏÉ ÒÐ]]oÉ Ð]]µ )Ñð¹@]]O ÐL]]âËgcÏc ÉÉdÂ]]ËiÐG ÐL]]kÐS ÑKÐÁ@Ì]]WØög ÑÁ@½Ð]]Á Ò?Éc Ð]]µ ÒÐÌ]]̾ÅÏÉ ÓâÒh]]} ÏÉÐ]]ËÐïâËög ÀÐ]]¹ ÏÉ?cg@]]oÐW ÒÙ]]_ ?dÁ@µÐ]]µ@K ÑË@]]}@Ô@Á Ð]]¹ gØi rÐ]]½ÐÔ âÑGÙ_ ÙG ÄÐ_ÏcgÏc ÏÉ?hÂâÌOÐw ?dL]kÐÁй Ð]µ Ä@Ì]Á@µÐÌËgÏÉÏc@Ë ÊâÌ]Á ÑÁ@µÐ]pâ̵ NÐÁ@ÁÐK )ÏÉÐKÏÉ@½ ÓÏÉ?gcg@oÐW ÐLkÐS й ÒеÐWØög ÉÉch½& )Ä?dÁ@]pÌÁ È@]ÁÊ} е ÏÉÉchµ Ò?É qËÐ]WØög ÀÐ]Ô gÐ]Å )M]âËhµÏc ÒÙGÐ]µ N?Ê]_Ïc ÐÁ@Ì]ÌÁ@Ggʱ ÉÐ]¹ ÐpâËdÁÐÔ )%/5&%ÃG ·âÌLo ÉʽÐÅ Òg?c@}@Ô ÓâÒöhGÐÁ?c ÏÉÐÌËÉÏi gÐ]kÐG Ä@Ì]ËdÁÏÊâÌO ÐÂâËhµÏc Ð]µ )N@]µÏc ÒcÐ]G ÐÁ@Á?cgÐ]k ÀÐ]Ô ÑÁchµÐL]kÐSgÐGй ÒÙ]_ ÑKÐ]Ëcc@½ )ÒÙ_ÐG N?cÏc ѽ?ÉÏcgÐG ÐÌËdÁÏ)âÍ]O ÒÐ]Ái@G ÀÐ]Ô @]K?É )ÉÉch]½ ÒÐ]}g?iн gÐ]k +%Äch½& qÌÁ@ÁögÙ} й Ò?Éc@K )Ï%Ächµ NÐÂÁÊk& ÑKÉÉhk )MâËhµÏc ÒcÐG ?dâÌK ÑÂLoög Ã]âËÊ_ Ð]µ hKѶâÌKÉÉh]k ÑÂËo ÓÄ?ci@k ŸÁÐ]Å@Ô Ð]G âÒh]µÏc M]kÏc )Äch]µÐÁÐKÐ_ ÒÐ]kØhO Ò?Éc Ð]K?É Ã]]Á?iÏc ÃKh]]ïµÐË Ñð¹@]]_ Ð]]G Äch]]µ NÐÂÁÊ]]k ÏÉÐ]]Á@µÐµÐ¹ÉÊS ÒÚÐ]]G& )’]]p_ÐG ÒÐïâËögй qËÉÐÔ )MâËc ÐL]kÐS ÒÏÉÐÁch]¶µ@O Ù]G ÐKÉÉh]k ÀÐ]Ô Ó%?ÊÅ@]Ë& â¼Ð]}й Ã]]âËÊ_ ÒÐ]]ïâËögй жÁÊ]]w )âÑ]wÏcgÏc ÏÊ]]âËiÉ?i ÒÐ]]½?dÁÐÔ ÉÐ]]¹ Ð]]µ )ÏÉÐÂ]âËÊ_ ÉÐ]]Ô ÑKÉÉh]]k Ð]]G ÐKÉÉh]]k ÀÐ]]Ô q]]Ë*dËØh]]­ )âÑ] wÏcgÏc Ð]]lÌO Ï%^Øög& ÉÐ]]Ô ÏÉÐÂL]]oög й ÒÏdÁÏÉÐÔ ÐÌÌÁ Ñl¶âÌk ÒЮËh]¥Ð½ ÒÐ]µÐËÙÅ ÏÉÐ]ËÚÐG ÓN@]GÏc É@]Á Ñ]l¶âÌk âÑ]]]G Ù]]]_ Òh]]]K ѵÐË@KÏgÐ]]]k )%/6&%ÑL]]]p}ÐG ÐË?dÌ]]]KÐËðÚнٵ ÑÁ@]]]Ëe ÒÉ@Â]]]âÌO )Éch½ @ÅÏÉgÐÅ ÉÉdÂËi ÑÁÐËÚÉÉcgÐÅ ÙG ÑÁ@Ggʱ Ò?ÉcÐ]¹ Ä@µÐ]µ@K ÑÁch]¶W@ÁÊ} Ò?ögÏgÐk Ð]µ )âÑ]GÏc ?cÐËÐ]kØhO ÀÐ]¹ rÉÐ]_ âÑ]G Ó¸@]O Ñ]WØög â¼Ð]}й ÃKh]ïµÐË ÐL]]kÐGн ?dÌ]]âÌKе )¡Øh]]½ ÒÚÐ]]¹ Ð]]kÏÉÐÅ ÒigÐ]]G ѵÐ]]ËÏfâËög ÑÂL]]oʵ rÐ]]½ÐÔ ÑkÏÉÐÅ ÑÁdÁ@kÐ_ gÐH]Á?gÐG )É@]wgÐG Ð]KÏÉ?gc h]K@Ëi еÐÌ]Ëg@Ëe ÓÑKÐ]ËðÚнٵ ÏögÏÉ@GÐ]]¹ ?ÉÐ]]Ô )ÏÉ?gc ÑÁch]]µÐ©Ïcб Òg@Ëöh] G Ä@]]KðÚÉ gØi Ð]]¹ Ñ]]wgÐ}ÐÔ )c@GgÐ]]G )ÏÉ?]]]} ⓠÒj]]]âËög ÓâÒh]]]k@ÁÏc iØ]]]O ѶâËg@µÐ]]]G Ä@µÏdÌ]]]±ÐÔ @]]]Ë Ä@µÐÌ]]]ÌÂÌË@Ô Ð]]G Ä@Ì]]Áchµ fâËöh]ïÁÏög ӒË@]]Ô Ñ¶]]k ÊâÌ]Áй Ä@µÐÌ]]̺ºÌ½ ÐKÉÉh]]k ÒÏÉÐÁchµhâÌ]º} ÎÕ

ÑÁ@Ggʱ )@Á?i ÒgÙºË@K )âÑG@Á MkÉgc ÑË@Á@]kÐG ÓÐÁ?h]} âÑ]GÏc M]kÉgc ÄdÁ@¶]p¶âÌK âÑK@µ )ÏÉÐË?cÏc ·â̹ g?c@Á@½ ѵÐËÏcg@ËcÐG ÑÌÁ@Ggʱ ÑÁchµ rжpâÌO Ð]K?É Äch]µ rж]]pâÌO ÑÁ@]]Ggʱ ?dK@]µ âÑ]kй Ä@µÐ]]Á@¾ð¹ÐÔ ÒÚÐ]¹& )?h]]µÏc Ä@µÐ]]WØög Ñ]oжpâÌO @ÅÏÉgÐ]]Å )?j]]ÁÉ@¶K ÑÌ]]Á@Ggʱ ÓqË@L]]k Ón@OÊ]]k ÑÌ]]Á@Ggʱ Ä@Ì]]¶â̵ÐË )âÒh]]µÏc Ð]]¹ )%/3&%M]]âÌG ÏÉÐ]]ð¹Ð½Ùµ Ä@]]Ë ¸@]]K ÄÐ]]ËÚй gÐ]]}ÐÔ )qÌ]]Å@ÁÊ} Óh]]­Êµ ÑÌ]]Á@Ggʱ Ä@µÐÌÌL]]oÉhk ÏÉ?cÉÉög Ð]]µ ÃËÐ]µÏc ÏÉÐ]]Ô ÒÐÁж]]kÏc ?cÐÁ@ÁÉÊ]]wÙG ÀÐ]]Ô ÒÐÁ@Ì]]½ Àй ÃËh¶®âÌK Ù]G ÒÏÉÐÁch]µ g@Ì]oÙÅ Ó¡Øh]½ ÑÁ@Â]âÌÅ@}@ÔÏÉ Ù]G ¸Ð]ËÙïÁÏc Ð]ÁÉÊG ^Øög ÑÁ?dLkÏc й ÑKÐH]Ë@KÐG )Ä@]µÏÉ?cÉÉög ÒÏcgÐ]O M]pO ÑÁ@µÏgÐ]¶G ÓÐ]Á?É?cÉÉög ÓÄ@µh} ÓN@kÏg@µ ÓÏÉ?e@Ô Ñ½@ŠÐÔ Ð¹ ÒСØh½ ÉÐ]Ô )ch]µ h]K@Ëi ÑÁ@]½Ê} Ónh]K ÏÉÏhïð¹ÐÅ ÒÏÉ@wgÐk Ò?ÉcÐG Ä?ögÐ} Ñ]pâ̶¹ÐO Ñ¡Øh]½ hKÑÁ@µÐÌÌL]oÉhk Ïcg@]Ëc qâ̶WØög ÒgÐ]¶G Ð]¹ ÒÙ]_ Ð]µ ÐËÐ]pâ̵É@Å ÀÐ]Ô Ñ½@ŠÐ]Ô Ð]K?É )qÌ]¶âÌWØög Ä@]Ë Òg?ÊG ÐÂLl_Øh½ ÓÄ@½Ê} ÑÁchµ MkÉgc ÒÙÅÐ]G ÉÊ]G )ÉÉch]½ ÒÐL]kÐS â¼Ð]}й ÀÐ] Ô Ù¹Ð]]} ÀðÚÐ]]G )?h]]µ Ä?c ÑÁ@]]GgÊ±Ó ÏÉÐ]]Á?ög@OÐG M]]kÏc rÏÉÐK@]]kÉй )ÑË@]]}@Ô@Á ÒеÐWØög й ÒÙ_ Ð]µ ÉÉch]½ @]Ë qâÌ]¶WØög ?h]µÏc Ä@ËÐ]½@µ Ù]G ÐÁch]µ ÑÁ@]Ggʱ ÐÂâËÊoй ÉÉch½ @K ÐËÏÉÐÔ ÙG ÑÁ@Ggʱ& е )Ð]Ë?É ÄÉÊ]wÙG ·âËdÁÐ]Å )ÏÉÐÌ]ËiØcÏc Ä@ÌÁ@]]k?gÐÅ ÓÏÉÐL]]âËÉжG gÉÉc ÒgÐ]]GÉgÉÏc ÑÁ@]]kе Ð]]¹ Ä@]]Ë Ð]]µÏÉ?eög ⓠÃ]]âËÊ_ Ò@]]]Á@½ Ñ]]]Á?eög Ã]]]âËÊ_ Ó·âËgÏÉÐ]]]¹ÐO ÑÂ]]]ËöhG gÐ]]]k@Ë ‘]]]oʵ жÁÊ]]]w )N@µÐ]]]Á ÑÁch]]½ Ò?Éc ÉÉdÂ]]Ëi Ð]]K?Éе +%/4&%Ð]]ËÏÉ?e@Ô ÉögÐ]]o %ÑÁch]]µÉÊG@K& ÑÁch]]µÐ©Ïcб MâÌGÐÅ ¸ÐÌËi?É@ÌS ÒÏÉÐÔ âÑG ÐïÁÏög )Ä@µÏÉÉdÂ]ËiÑÁchµ Ä@]k?gÐÅ ÒÐ]Ë@½ Ð]âÌ]HG ÉʽÐ]]Å Ð]]K?Éе )ÏÉ?e@]]Ô ÓÑKÐ]]½@ÅÐÁ Ù]]G ÄÏÉ@]]wgÐkе ÒÏÉÐ]]G )Ä@µÏÉÉch]]½ Ù]]G ÑÁ@Ggʱ ÀÐÔ ÑwÙG @ÂÌ}ÐÔ )ÏÉÐLâÌÁÏcgÐ]k rÐ]½ÐG gÐ]Å ÓÏg@H]Å@ÁÊ} ¸ÐËÉÉdÂ]Ëi +ÐÁ@Á@pµ?c ÓÄ@p¶ð¹ÐÅ öhO н?ÉÏcgÐG ÏÉÐÁ?ög@O ÓÐÁchµ й ÉÊG ÑLËhG ÏhâÌÔ @K Ä@µÐ¡Øh½ ÒÐÁ@½?ÉÏcgÐG ÑÁch]µÐGÉÐK ӑ]kgÐO ÒÐ]kØhO ÉÉdÂËi ?dÁÉÐ_ ÒÐÁ@̽й âÑK@µ ÑKÐHË@KÐG )ÉÉch½ Ñð¹c ÑÁch]µ Òi?ög Ù]G Ä?dð¹ÉÐ]Å ÊâÌ]]Áй ÏögÏÉ@]]G ÀÐ]]Ô Ò?ögÏgÐ]]k )N@]]µÏc ’H]]ÁÉÐ_ Ð]]¹ ÑKÐ]]½g@Ë Ò?É?c ÓÏÉÐL]]âÌGÏc Ð]]µ Ð]]ËÐÅ ÐÁÉÊ]]wÙG ÀÐ]]Ô ?ÉÐ]]Ô )h]]KÑÁ@µ@ïð¹Ð½Ùµ ÒÐ]]GgØi ÓÎg?ÉÏcgÊ]]µ Ò@ïð¹Ð]]½Ùµ ÎÔ


е )ÄÐÌ]ÌÂÌË@Ô ÏÊâÌ]wg?Êw ÉÐ]¹ )ÄÐ]¶ËÏc Ä@µÐ]pâËÉgÏc ÓgÐïÌ­Ù]k Ð]¹ ¸ÐËÐL]kÏc й gÐÅ ÐÁ@½Ð¹ )µÐËй ÐË@ÌS Ä@ÌÌKÉÉhk Òg@µ@Ô ÏÊâÌ]o )Ð]µÏgÙS ÉÉcgÐ]Å ?dÌ]âÌK Ä@]]ËÙ_ ÐÁdÁ?ÉÏh]]k gÐ]]ŠÐ_ Ó gÏi ÓÄcg?Ê]]_ Ð]]oÊo h]]K?Éc ÓÄch¶âÌ] O M]]kÏc ÐG ÄеÏc MkÏc Ä?ÉÊGÏc@]½@Ô Ð]µ )?c%?gÉÊ]o@¥& ÒeØög ÑKÉÉh]k Ð]¹ ¸ÏÉ )µÐ]Ëй ÒcÐ]]G ÒdÂ]]ÌÅ ÒÐ]]­ÐË@K âÒdÁÐ]]Å ÄÐ]]ËÚй qÌL]]o Ä@½Ð]]Å )Ä?cÙ_Ð]]¹ ÓÄ?cg?i@]]ÔÙ_ ѵ@K ÒÚ Ð¶ÁÊw )ÐËÐÁ@ÌÌKÉÉhk Òg@]µ@Ô ÑÂL]l_gÏc Ù]G Ð]Á?cÙ_й ÀÐ]Ô& )âÒh]µÏc ÓÏÉÐK@µÏc öhO ÑïÁh} ѶâÌÁÐËÚ )ÑKÉÉhk ѶâÌpË@– gÐÅ ÙG еÐKÉÉhk й g?doÐG ÓÐKÉÉhk ÀÐÔ Ä?ÊâÌÁ Ò?cÊS Ñð¹@_ )%00&%ÐËÐkØhO ÀÐÔ ÑÌLâËgÐïËg@µ ÐG ?cÏc ÑïÁh} hâËeй ?cÏhâ̹е )Ä@µÐ¡Øh½ ÒÙ_ÉÐLk?ög ÑÁ?cg?i@Ô Ð]¹ ÐÌ]ÌLËhG gÐ]GÉнй ÑÁ?ÉÐ]Ô )Mk?ögÏÉ@Á ÒÐÁi@G ÐLâÌGÏc ÓÃGÏc g@µÐG MkÏc %aÌo& O @Ë Ð²ð¹ÐÔ gÐ]k ÑÁ@½gÐ]­ +%Ñ­Ùk Ä@Ë qâËÉgÏc& Ä@µÐkе Ó?Ê_ Ä?ÊâÌÁй ÑÁ@µÐKÐÌk@_ й ·â̵ÐË Ð¶ÁÊw )ÐÁdÁ@ËÐ}?ög ѵÐËÙÅ NÉÉhk е ÐË?É ÑâÌ]O zÌ]¹& Òg?d]]oÙÅ ÀÐ]]Ô )%01&%ÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ Òg@L]]­Ïög ÓÉ?cÉÉög gØi Òöh]]GgÏc Ð]]µ )Ð]]ËÏÉÐÔ ÐÁ@Ì]]̱@­ÉÉc ʶð¹Ð]G nÐ]]G ÓÐÌ]ÌÁ d]ÁÏÉ?Ê_ ÓcÊ]]_ Ù]G gÐ]]Å )ÐËÙ_ÉÐL]k?ög ÐÁch]µ Ð]]G M]]kÐÅ ÐKÉÉh]]k ÑÁÐ]]—c ÀÐ]]Ô Ù]]G ÑÂ]]ÌÂÌG Ò?öh]âËÉ rÐ]]ïð¹Ð½Ùµ Ð]]µ )N@]]µÏcg@µ +@ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌÁ ÒÐÁ?É?cÉÉög Óg@L­Ïög ÀÐG ´ÐÅgÏc )N@¶G ÏÉÐÁÉÊGg@ÌoÙÅ - ÄdÁ@]]oÏÉ  gÏi @]]Ë Ä?cg?i@]]Ô Ù]]_ ÒÐÁ@KÉÉh]]k ÀÐ]]Ô ÑÁÐ]]—c Ð]]¹ Ä?dŠgÐ]]k Ð]]G µÐËй ÑÌLâÌ]lÌO ÓÑL]â̵@O Ð]µ )Ð]ËÏÉÐÔ Ù]G M]âÌG qÌ]½Ðµ gØi gÐ]}ÐÔ %Ã]âËÊ_& )ѵÏgÏc ÒÐLkÐS Ó^Øög Ä@Ë ÐLkÐS Óâ¼c ÑÁchµ ŸÁÐ]kg@O Ð]K?É )ÏÉÐ]K@¶G âÒÊ]S ÐL]âËÉеÏc ¸@K N@µgØi& ÐÁ@KÉÉhk ÏgÙS ÀÐÔ ÑÁ?d½@ŠÐÔ ÑK@kй Ð]K?É ?cÐ]K@µÉй ÓжoÏögÉ@w ÓÃKh} ÀеgÐO ÓÏÉÐÁ@oög NÐÁ@ÁÐK ÄÉÊ]wgÏc M]kÏcй Òg@]oÊ} h]âËe hËÐ]]k %Ñ]]lÌK@Â}ʽ Ñ]]ÁdÁ?ÊÁ& Ê]]µÏÉ Ð]]Á?cg@Ëc ÀÐ]]Ô N@]]µgØi Ð]]µ )Äch]]µ ж]]pâÌO ÒÚй ÀðÚÐ]G )ÐÌË@]k@Ô Ñ¶âËg@]µ ÐKÉÉh]k ÀÐ]Ô ÑÁ@µÏg?d]oÐG Ð]kе ÒÚÐ]G )ÃâËh]µÏc Ù_ÑKÏh]]kÐW )%02&%Ñðº±Ð]]¥ ÓÑ]]ÁÉÉgÏc ÑÌ]]oÙ_ÐÁй ÐÌ]]ÌLËhG ÉÊL]]pËÐïâÌO ÑÁÚÐ]]} h]]âËe ÐÂ]]KÉе ÓM]]kÐÁ ÑÁÐ]]ËÚ Ð]]ÁdÁ@ËÐ}Ù_ ÓѦÌ]]±?É ÑÁ@ÆÌ]]S Ð]]¹ ÏÉÐÁch]]µgÉÉc ÑÁ@]]½Ê} ÓâÑ]]GÏc M]]kÉgc Ñðº­@]]© ÑÁ@]]Ëe Ð]]¹ ·]]âËgÙS Ð]]K?É Ä@µÐÌ]]ÌWØög Ïg@]]oÊ} ÏÍ

й ÑKÉÉhk ÐÁ@½Ð¹ )ÏÉÐLâËG Ѷð¹Ð_ Gй ?ʹÐ]Á )Ä@Ì]Á?dHð¹@± Ð]¹ ÓÑÂ]ÌË@Ô ÒÐ]ËÙG )?dK@]]µ Ä@½Ð]]Åй )M]]âËgcöhâÌ}Ïc ŸÁÐ]]Å@Ô ÓÏÉÐLâËh]]p_ÐGÏc ÑÂË]]o )ÄÉÊ]]G ·]]Ë?c ÐLâËh_Ïc iØO ÑHâÌLµ Ä@Ë gЊÐ_ Ä@Ë Ù±Ð]w @]S | ÏÉÐ]ÁÉÊGg@ïÁÏgÐG “âÊH¾Ì]k )mÌ]O ÒÉ@]w Ä@]Ë ÏÉÐ]oй ÑÂ]Kh}gÉÉcÐG ÑL]kÐGн Ù]G )ÉÊH]¶Ë?c Ð]¹ ÒgÐ]k h]âËe Ð]]}gÏcgÐGй eØög %»]]w& ÒÏÉ@]]½ Ù]]G )âÑ] GÏc Ä@Ì]]ð¹?d½ âÑK@]]µ )?cÐïâÌ] S âÒdÁÐ]]Åй& ÐÁ@µÐµÙÂS ÑÁdÁ@khK ÑLkÐGн Ù]G rÐ]½ÐÔ )ÃÂâÌKÉÊ]kÏc g?ch]}@Ô ÑµÐËÐLÌðºO@]o ÒеÐð¹@Â]]½ ÒÉ@ÁÐ]]G ·âËgÏÉÐ]]¹ÐO M]]âËc ¸É@]]G @TÂ]]ÌÔ ¸ÐËÐL]]­ÐÅ Ò?Éc )%ÐÁ@µÏÊâÌ]_& еÏÉÊH¶Ë?cй Ðð¹?d½ eØög %Ñ]k& ÒÏÉ@]½ Ù]G ÐÌ]ÌÁ ·âÌ]ð¹?d½ zÌ]Å Ù]G ÓâÒöhGÏcgÐ]k +%0-&%MâÌÂÌHG )ÐËÏÉÐÂLk?Ê} ÑKÉÉhk %5LWHV3DVVDJH & ÒÏÉ?g?i ÑÁÏÉ@]_ Ð]µ Ä@]­ dð¹ÙÁg@]Ô& Ð]]K?É Äch]]µÏc@½@Ô )âÒh]]}Ïc Ù_Ð]]¹ ÄÐ]]ËÚ âÑ]k )ÄÉÊ]]G ·]Ë?c йÐKÉÉh]]k ÀÐ]]Ô 7âÑ]ð¹Ïc Ä?ÊâÌÁй Ñ®ÌK@¥ ÓÑÂËÏi ÑÁÉÊG ÏÉеÐËÐG ÓÄ@]ŠÊ} Ù]G Ä?dð¹ÉÐ]Å ÓÄch]µ M]kÉgc ÑKÉÉhk Ò?ögÏgÐk )N@µÏc ⓠÒi?ÊpâÌO ÑÁ@Ëe ÒÏgÐGÙÁй е )ÒеÐÌâËÊÁ ÐË@O Ó¸@K )%0.&%?cµÐ]]Ë â¼Ð]}й nÐ]µ Ä@]]Ë ÄÐ]ËÚÉÉc ÑÁdÁ@]ŠÊ} Ù]]G жâÌ]ð¹ÉÐÅ Ð]µ Ä@Â]âÌÅ Äe NÉжâËög Ä?gÙS е )ÄÉÊw gÉÉeÉÏgÐ]G ÑK@]kй ÏÉÐÁch]µ âÒÊ]ÁÙ_ ÓÄÉÊ]G ·Ë?cÐ]¹ ÑKÐÌ]]¦Ì±?É ÓâÑ]GÏc âÑ]w ?cÏhâÌ]¹ )âÒÊ]]Á ѶâÌ]©@ÁÙ± ÉÏgÐ]]G ÐËÏÉÐÂL]]k?Ê} )N?cÏcÉÉög )Ä@µÐÌË?É@ÔeØög @Á?i й gØi& )ÑÁdÁ?ögÐPâÌKÐG N@µÏc ÀÉʶWн ÐËÐkØhO ÀÐÔ ÑÁ@]Ëe )ÄÐGÏc É@Á ÑÁ@Ëe ÑÁ?hËбÐG MâÌG ÄÉÊG ·Ë?c й Ä@Ë ÏÉÐÂLk?Ê} @]S ÐKÉÉh]k ÀÐ]Ô +%0/&%MâÌwÏc hKѶâÌkÉÊÁÏg@w ÉÏgÐG ÓâÑGÏc ögÐPâÌK ¡Øh½ жÁÊw ÀðÚÐG )ÏÉ?gc g@oÐW ÑwgÐ}ÐÔ )еÏgÐ} ѶâÌkÉÊÁÉg@w ·âÌ©@ÁÙ± gÐÅ ÑÁdÁ?ögÐP]âÌK ÀðÚÐ]]G )ÏÉÐÂ]]ÌGÏc h]]K ѶâÌ] Á?hËб Òg@]]wÉÉc )ÐÁ@µÐÁ?h]]Ëб ÑÁdÁ?ögÐP]]âÌK N@]]µ gØi ÓÄÉÊG ·Ë?cй ÑËdÁÏÊâÌO ÑKÐ̽jÌÁ@¶Ì½ ÑÁÉÊHâÌw Ð]¹ ÐËÐ]kØhO ÀÐ]Ô Ñ½?ÉÏcgÐ]G ÐÂ]]ÌË@Ô gÐ]]}ÐÔ )M]]âÌGÏc ÏÉÐÌ]]ËdÁÏÊâÌO ÀÐ]]Ô ÒÐ]]ïâËögй ¸@]]K ÑÁdÁ@›Ð]]kÙ_ h]]K?Éc gÏcÐG ÒhK ѶâÌKÉÉhk ÉʽÐÅ ÏhïG ÉÐG gØi Ð]¹ Äch]µ Ñ]ð¹ÉʶÁ Ð]G Ä@µÐÌ]ÌÁ@@Ô Ä@]]ËÙ_ )NÉÉh]]k âÒdÁÐ]]ÅÙG É@]]k@O ÄÐ]]Å ·âÌÁ@]]kе N@]]µgØi ?ÉÐ]]Ô )@]]¶G ÒÙ_Ð]]¹ Ä@Ë fâËÊKй еÐËgÐÅ ÒÐÁ@ÂKh} â¼@W ÀÐÔ Ïg@Ëc )ÏÉÐÂÂÌGÏc ?cÐÁÙG ÓeØög âÒdÁÐ]Åй ÎÖ


Ä@µÐKÉÉhk Ócgʵ

ÐKÉh]]k ÀÐ]]Ô ŸÁÐ]]KÐG gØi Ð]]µ ÃËh]]}gÏÉ ¸Ð]]ËÐÁÉʖ ¸ÏÉ cgÊ]]µ “Ð]]} âÒh]]µÏc ÐKÉÉh]]]k ÒÏf]]]âËög ?dÌ]]]âÌK )ÐÌ]]]ËgÏcб ÑÂ]]]̲¹ÐK ѵÐ]]]ËÐïð¹Ð½Ùµ Ð]]]µ )Ð]]]ËÏÉÐÁ?É@G rÏÉÐ]]]Ô ÒÙ]]]Å )ÑÁ@µÐÌ]]]ËÏÉÐKÐÁ ÐKÉÉh]]]k É@]]]wй Ïh]]]K@Ëi â“Ð]]]} ÑÁ@µÐÌ]]]ÌÂÌË@Ô ÀÐ]]Ô +ÏÉÐL]]âÌÂÌGÏc ’Ë@]]Ô Ð]]¹ h]]K@Ëi ÒÙ]]_ Ð]]µ ÑL]]p} ÒЮËh]]¥Ð½ Ù]]G ÏÉÐL]]âËögÐ}Ïc NÐ]]]Á@ÁÐK ÓNÉÉh]]k ÑL]]]kÏÊËÐO ÒÙ]]_ )ÃËh¶®âÌ]]K Ó@]]}@Ô âÑGÐ]]]G @L]]lâÌÔ@K gÐ]]}ÐÔ iØ]]O ѶâÌL]]o Ð]]G M]]_Ïgc ?c*ÑL]]oÏcgÏi ÑÂ]]ÌË@Ô Ð]]¹& )ÏÉÉch]]µ qÌ]]KÐ̽ÐKÉÐK +%04&%m_ÐoÐG ÄÉÊG ÏgÉÐ} ÑL_Ïgc â“Ð} ÏgÙS ÀÐG @S )ÏÉ?hÁ?c @Ì}Éf} âÒdÁÐÅ ÑÁchµ iØO ÒÐÁ@̽ й N@µ gØi ÐËÏcg@Ëc ÀÐ]Ô ÑÁch]µ ѦÌ]±?ÉÐG ÓM_Ïgc ÉÐÔ ÐÁ?Éй )MâÌG ¸ÐËÏÉÐÁ@ÂâÌÅ É@k@O gÐ]Å h]âËeй @]S )âÒÉÐ]µÏc É@]wgÐG ÒÏi?dÁÐÔ @K ÑwgÐ}ÐÔ ÃâËhÂÌGÏc O @Ë nе âÒdÁÐÅ ÒögÙ]} gÐ]kй ÒÐÁ@Ë@Ì]}Éf} Ð]]G NÏg@GÐ]]k Ð]]ËÐÅ Ð]]µ ?cÏögÏÉ@]]GÉG ÉÐ]]Ô â¼Ð]]}й g@]]SgØi ÀðÚÐ]]G )ÐÌ]]ÌÁ ‘]]kgÐO )@µÏc ÑÁ?gÐïÌÁ ÓâѵÉ?ögÐð¹c ÑoÊK ¡Øh½ ·âËÉ@k@O ¸ÏÉ ÐË?Ê} е )@Ì}Éf} Ñ]Ácg?Ê_ g?chµÐ]]wgÐO ¸ÏÉ @L]]lâÌÔ ÒÏÉÐ]]Ô )?c%еÏÊâÌ]]k& M]]oÐÅÐG Òg?c Ñ]]ËiØO â¼Ð]]}й ÉÐ]]Ô )N@]]GÏc Ä@]]¾âËʵ ÉÏgÐ]]G Äch]]¶µgÏc Ïg@]]S ÀÐ]]Ô @Â]]Ì}ÐÔ )âÒh]]¶G hËÐ]]k âÒh]]µÏc ÉÐ]]Ô ÉÏgÐ]]G )Ð]]ËÐÅ ?dÁ@]]Ëe ѦÌ]]±?É ÓgÐH]]½?gÐG â¼Ð]]}й ¡Øh]]½ ÒÐÌ]]̵@K Ð]]¥iÐÁ ÉÐÔ ÐK?É )ÏÉ?gc ÑÂ̲¹ÐK gÐGÉнй ÑÁ@µÐÁ?Éй е N@GÏc ÒÐÌâ̵É?ögÐð¹c ÓÑÁ?gÐïÌÁ Òg@wÉÉc )ÏÉ?hµ iØ]O ѶâÌ]L_Ïgc ѽÉÊGÉgÐ]G Ñ]Ácg?Ê_ ѽ@ŠÐ]Ô Ð]¹ ÒÏg@]oÊ} ÑL]]kÐGн Ù]]G Ñ]]w @]]S âÒh]]µÏc iØ]]O ·]]âËögÙ} gÐ]]k Ò@Ì]]}Éf} Ä@½Ð]]Å& ÏÉÐL]]âÌGÏc )N?dG ÙG ÑÁ@Ggʱ âÑSgнÐG ¸ÐÌÌoÙ_ÐÁ gЊй ÏÉÐÁÉÊG ¸@w Ä@Ë ÄÉÊG â¼?d½ +%05&%N@¶G еÏÉÉch½ ÏÉ@ÌO ÒÉ@ÁÐG еÐð¹?d½ Ä@Ë Ð]]¹ ÐïÁh]]} ѶâÌ] ð¹@_ )Ä@Ì]]Á@ÂâÌÆâÌSÐG ÓÄ@µÐÌ]]ÌÂÌË@Ô Ð½?jÌ]]LºÌÔ Ð]]G ÄÊ]]G M]]kÏÊËÐO ÑÁ@Ggʱ Ò?ögÏgÐk qÌÁ@Ââ̹ É@Á )ÄÉÊG â¼?d½ Ä@Ë ÏÉÐÁÉÊG ¸@w Òdâ̽ÊÔ ÐÂL]pËÐ} )%ÒеÏögÙ}& ÏÉÉch½ ÉÐ]Ô Òе@]w gÐH]Á?gÐG ÏÉÊ]G ·Ë?cÐ]¹ Ñð¹?dÂ]½ ÑÁ@]ÁÉ@Á Äch]µ ÄÉÊ]]wÙG âÒdÁÐ]]Å )%ÐÌ]]âËÊ_& ÀjÌ]]½ÐKÉÐK ÒÐÌ]]ÌÂÌË@Ô Ïcg@]]Ëc ÀÐ]]Ô Òh]]K ѶâÌ] ÁÐËÚ ÐðºâÌ_ ÒÚÐG Àj̽ÐKÉÐK ÒÐÁ@pÌÁ ÃËhKg@Ëc& 7âÑð¹Ïc е )ÐÁÐÅ Ïcg@Ëc ÀÐG NÏg@GÐk ÏÏ

ÓÏfïÁÐ]]]]K ÑÁÉÊGc@ËiÐ]]]]G Ä@]]]]½Ê} âÑ] ]]G )rÏÉÐÁÉÊH]]]]µ@O Ñ©@]]]]ÁÙ±?Éc ÐÂL]]]]pËÐ} MkÐÁй ¸@K âÑK@µ )âÑGÏc c@Ëi ÐÁ@KÉÉhk ÏgÙS ÀÐÔ ÒÉÏhG Ðïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐÁ?h]Ëб ÐL]]oÐG ÄÉÊ]]G M]]kÏÊËÐO gÐH]]Á?gÐG ÓâÑ]]GÏc h]]K@Ëi ÑK@½?jL]]ºÌÔ âÑ]]GÏc }Ð]]oÙ} Ñ©@ÁÙ± ÐÁÉÊ]w ÓÄch]µGйÙ_ Ñð¹ÉÐ]Å Ì]Ô )nh]K Ñ]ÁÉÊG M]kÉgc ÓÄ@]µÏiØO ÐÁch]]µÙ_ Ò?ögÏgÐ]]k )%@]]µÏc M]]kÉgc& ?cÏcÉÉög ?cÐÌ]]¦Ì±?É ÐÁ@ÆÌ]]S ÀÐ]]¹ ÑË@]]}@Ô@Á ÒÐÁ@]]]kе ÉÐ]]]¹ gØi NÐH]]]ð¹ÐÅ& )ÏÉÐ]]]ËÐïâËög ÀÐ]]]¹ ÏÉÐÁÉÊH]]]µ@O ѽ@ËÐ]]]O ÓNÏ]]]Ì¥ ÑKн@ÅÐÁ ÓÐpâ̵ Òg@wÉc gÐGÉнй öâÌÁ@kе ÄÐ]µÏc ÐÁ@KÉÉh]k ÀÐ]¹ Òg?d]oÐG Ï]]O ÀÐ]]Ô ÒÚÐ]]¹ Ä@µÐ]]pâ̵ âÑK@]]µ Ð]]ËÙG )ÏÉÊGÐ]]Á Ä@ËgÐ]]kÏg@w Ò@]]Á?ÊK ÓÄÉÊK@]]Å hïð¹ÐÅ NвËgÐK Ä@Ë qâËÉgÏc Óg@µÐ]GÙK Ð]KÐÁÊG ?ÉÐ]Ô )ÄÉ?h]µ gÐ]kÏg@w Ï%aâÌ]o& ÑÌoÙ_ÐÁ ÐG rÏgÙS ÀÐÔ )ÐË?Écй ÑKÐH}ÐÁ Ä@Ìâ̹ Ä@ÂâÌÅi?É Ä@Ë ÏÉÐÁÉÊG@ÌS Ð]µ Ð]]]¹ Ïc?]]]Ô Óg@µÐ]]]GÙK ÑË@]]]Á?ÊK âÑ]]]G )%03&%âÒh]]]GÏc É@]]]Á Ñ]]]ÁÉÉgÏc ÑLµ?]]]lOÐÔ ÙG ÑKÐÌÁdÁ@ËÐ}?ög qËÉÐÔ Ðµ hKѶâÌ]©@ÁÙ± ÐL]âËÉеÏc h]K?Éc Ð]ËÙG )ÑKÐÌ]ÁchµG ÉÐðºS ?cÏhâ̹ @Ô )ÑÁ@ÂâÌÅ âÑO NÐ¥@Áб Óh]K ÑÁ@]kе M]kÏc Ð]Á?cÙ_ ÓÄch]µÐGÉÐK âÑL]]o ÉʽÐ]]Å ÓÐ]]pâËdÁÐÔ Òg?Ê]]G ÐÂ]]wÏc )ÄÐ]]µÏc ögÙ]]o gÏcÐ]]± ÓÄ@Ì]]Á@µÏjËgЩ Ù]]G Ä@ËеÏÉÐÁÉÊG gÐH]Á?gÐG Óg@]µ ÐÂ]Á?ÉögÏc ÐÁ@Ì]Ì®ËiÏÉ ÓÄÐ]µÏc M]kÏÊËÐO µÐ]ËÐG g?dËdÁÏÊâÌO ÒcÊ_ ÙG ÏÉÐÂÂâËögÐïËÏc ÏÉÐL]âÌGÏc Ä@ËÉÉögÐ]GÉÉög Ð]µ ·âÌL]ogÐÅ Ð]K?É ÑpËg@wÉÉc е ÒÏÉÐÔ )ÏÉ?gjâËg@O g?dËdÁÏÊâÌO Ñkе ÃâÌ]ð¹Ïc Ð]ËÙG )NÐÌ]Á@WØög Ð]G ÓÄ@½Ê} Ò@½ÐÂG ?cÏhâ̹ ÐK?É )ÏÉÐL]âËâgÐ}Ïc ÏcÊ]_ ÉÐ]Ô ÑËögÏÉ@]G ÀÐ]µ Ù]G ÏÉÐL]âÌGÏc Ïg@µ @Ë ÐÁ@Ë?jk ÀÐ]¹ ÏÉÐÂ]KÉеgÉc Ù]G rÏÉ@]wgÐk Ð]µ@K ÓÃ]GÏc h]KÏh­ À?jÌ]LºÌÔ Ä@Ë Ä?dËgʽ ÓÄ@pâËÉgÏc ÒÐLkÏc â¼Ð}й ÐÁÉÊGÉðÚжâÌK @Ë ÄÉÊG}Ð]oÙ} ÐÁ@O?h]_ ¿ËiÐL]]¹Ê½@Á ÑÁ@]]kе gÐ]]k ÐLâËhÂâÌOÐ]]kÏc Ð]]ÁÐËÚÉÉc Ò?j]]k Ð]]ËÙG )Ä?gÐïÌ­Ù]]k ÊâÌ]Áй rÐ]]½ÐÔ ÐÌ]ÌKÐËðÚнٵ ÑL]]pÁÏigÐk Ð]]µ Ä@]pâËÉgÏc ÓÒgÐïÌ­Ù]]k ÑKÉÏögÐ]G ÓdÁÏÉ?Ê_ ÄÐËÚй ÑWØög ѾµÊW Ò?ögÏgÐ]k )ÏÉ@]G h]K@Ëi Ä@µÐÌ]Ëd̺±ÐK Ð]ïð¹Ð½Ùµ +ÏÉÐLâÌÂÌGÏc %aâÌo& O й ÒÙ_ N@µ gØi )еÐKвËgÐK ÒÐðº­@± gÐk

ÏÎ


)ÐË?cÐ]]oÏögÐÅ ÀÏcgÐ]]Gй ¡Øh]]½ Ñ]]WØög À?ÉÏcgÐ]]G Ð]]ËÙG )ÄögÙ]]}Ïc ¡Øh]]½ ÑÁ@]]Ëe ?d¡Øh]]]½ ÒcÊ]]]_ ÒÏÉÏÉ@]]]Á Ð]]]¹ À?ÉÏcgÐ]]]G )Ä@µÐÌËjâÌïÁ?ögÐ]]]o Ð]]]¥iÐÁ ѾµÊWÐ]]]G ’½Ïi ÒÉÉög gÐk й е ÐËÐïð¹ÐG ÃËo@G )ŸÁÐS Ñ]Á?cÉÉög +Ð]ËÐÅ Ä@Ì]ÁÉÊGÏc@½@Ô Òg@]]]]KÊ} ÐÁ@Ì]]]]Kн@ÅÐÁ ÉÐ]]]]Ô gÐH]]]]Á?gÐGй ÒÏÉÐ]]]]ÔgÐGй )ÏÉ?c ÒÉÉög À?ÉÏcgÐ]]]]G ¡Øh]]]½ Ð]]]ËÙG )ÏÉÊGÐ]]]Á ÑÁÉÊGÏc@]]]½@Ô ÏÉÐÌ]]]ËÏchµ ÒÉÉögÐ]]]¹ N@]]]µ gØi )Ñ®Ëh]]]¥Ð½ É?kÐHð¹ÐÅ ÓÑHËЩ ÒögÏÉ@GÉG âÒdÁЊѾ̺kÐK ÒÙ_ ÏÉÐÌË@}@Ô@Á й Òg@]w@ÁÐG MkÐÅ É?ÉÐK е ÒÐÁ@K@µÉй rнÐÔ )MâÌÂâÌÆG ÒÙ_ ÒcÊ_ ÐG NÐ¥@Áб@K ÏÉÉchµ ÏÉÐÁÉÊG ¸@OÐG ÑLlËÊâÌO ÏÉÐ_@Áй )ÒÙ_ ÒcÊ]_ ÑÁ@µÐ]ÁÐËÚ Ð]¹ ·âÌ]ÁÐËÚ N@]µÏc ÏfïÁÐK ÓâÒh}й Ñ_@Á @K ÑÁ?d½@ŠÐÔ gÐG ÐK@GÏc @Á@Å ÐLkÐGн ÀÐÔ ÙG @]S )Ð]ËÐÅ +ÏÉÐLâÌG Ñð¹@_ ÄÉchµ ÑLkÉgc bØcÉg@G ÑKÐËhGÐS е )Ä@µÐÌÁÉÉgÏc ÒÉ@]]G ?dÁ@µÐË@KÏgÐ]]k @ïð¹Ð]]½Ùµ Ð]]¹ h]K@Ëi NÉÉh]]k Ѷ½Ð]]w ÐÁch]]µÙG Ïe@]]½@Ô ÑâÌ]S ÒÏÉÐÔ Ñ¾µÊWÐG )âÑÂâËc MkÏcÐG ÃKÉеgÐk ÐËÐkØhO ÉÐ]Ô qÌ]½?ÉÏcgÐG ÓÐ]ËÐÅ ÑÌKÐÌÁÙ]]wÐG ейÐ]]kн rÏÉÐ]]Ô Ò?Éc )Ð]]ð¹?i ?dÁ@Ì]]Á?ÊâÌÁй ÑË?gÐ]]ïð¹Ð½Ùµ Ñ]]WØög ÄÉÊGðÚ@G Ó¡Øh½ ÒÏc?Ô ÀÏcgЊе )ÐL]kÏÊËÐO ÏÉÐÁ@Ì]ÌÂËÏi ÒÐ]p_ÐÁ ÑÂL]oög?c Ð]]]Á@K@µÉÐÔ ¡Øh]]]½ ?dÌL]]]k?ögй жÁÊ]]]w )ÃâÌ]]ÁÏc?c Ä@µÐÌ]]]Ëcc@½ ÐL]]]o ÒÏÉÏgÐ]]]kй Ѷ½Ð]]]w )M]]âÌG ÄÉÊGÙ½@]]Á ÑKÐ]]ð¹@W Ñ]]oÉÊK Ð]]µ )âÑ]]GÏc NÉÉh]]k Ð]]G ÑL]]lËÊâÌO @]]]S )ÑKÐ]]]ËðÚнٵ ÒÐÁÉÊÂ]]]Ëе Ð]]]¹ ¡Øh]]]½ ÑÂ]]]Ìð¹@½?c Ð]]]¹ ÐÌ]]]ÌLËhG qÌ]]]ÁÉÊGÙ½@Á Ä@]]Ëe â¼Ð]]½ÙµÐG ÓÄÉÊ]]G M]]kÏÊËÐO Ñ]]WØög )ch]]µ Ù]]G Ä@]]½Ïe@½@Ô ¸ÏÉ ÒÏÉÐ]]ÔgÐGй NÉÉhk ÒÐkØhO е )ÐË?cÏhâ̹ ейÐkн ?ÉÐÔ )ÏÉ@G ?dË@KÏgÐ]k ÒÐ]ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ]Áй ÏgÐLµ@­ Éй âѵÐË )Ä?c À@ŠÐÔ NÉÉhk ÏÉÐ]ÔgÐGй )âÑÂ]âÌÅÏc M]kÏcÐG ÃKÉеgÐ]k ÏgÙS gÐÅй ÓâÒjâËg@OÏc Ä@µÐÌÌKÐËðÚнٵ нÐLlÌk ÑËgÏÉgÐk ?Éе ÐËÐÁ?jâÌ]ÅÐG ÑÂ]]Kh}?ög Ù]]G жâËh]]}?ög ÓâÒjâËg@P]]Á@ËÏc ¸ÐËÏÉÐÁdÁ@]]oÏÊð¹ÐÅ ÓÄ?i?¶âÌ] ¹ ÓÐ]]oÏögÐÅ ÉÏgÐ]]G ÉÉfâÌ]]½ Ñ]]KÉÏög ÑKÉ?j]]G rÐ]]½ÐG )Ä@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ нÐL]]lÌk ÒÏi?]]o Ó?ÊÌÅ ÒÉÙK ÑÁdÁ@w ÙG ÏgÏdÌKнg@Ë Ñ¶âËg@µÙÅ NÉÉh]k жÁÊ]w )âÑ]wÏc ÏÉÐ]pâÌO ÓÄ?c?c ¸Ùw ÑÁ@µÏÊâÌo ÉʽÐÅй ÑKÐË@¡Øh½ ÒÏÉÐÂLl_gÉÉc ÓÏdÂË@Ô Ð]G UÁ@]½@Ô )Ð]]Á?c ¿]]µÊW ÏgÙ]]S ÀÐ]]Ô ?ÉÐ]]µ Ð]]ËÏÉÐÔ qËÉÐ]]Ô )Ð]]ËÐÅ ¸ÐÌÌL]]k?ög ÀðÚÐ]]G )ÃKÉÐ]]µ ++++ÐËÏÉ@ËeÙ¹ÙOØÁÐÔ ÒÐïÁ?Éögй ÒÉʽÐÅ ÏÑ

iØ]]O ÑL]]o ÉÉcÐ]]G Ã]]k@Ô ÓâÒÊ]]_ r@L]]lâÌÔ@K Ð]]µ )Ð]]ËÏÉÐÔ ÏÉÐ]]Á@µÏc?eÐÁ ÑËg@]]Ô ÑSgн )âÒÊ_ ÑÁdÁ?eöhO ÑK@k й gжG ѵ@]K ÑÁchµg@H]Å@ÁÊ} â¼Ð]}й )%06&%Ã]Á?iÏc @Â]]Ì}ÐÔ ÏÉÐL]]âËhïG Ñð¹Ð]]Å É@]]w ÑïÁ?eh]]GÐG âÑ]GÏc Ð]]µ )âÑ]ÁÏcÏc ÒÏÉÐ]]Ô Ñ]]khK Ä@]]Ë ÄÉÊ]]G ·Ë?cÐ]]¹ ÑL]]_Ïgc ÑÁch]]µiØO )M]]âÌGÏc @Ì]]Ác ÉÐ]]Ô ÑÅ@]]ÁÊ} ÉðÚÐ]]G Òg@]wÉÉc ?c*ÑXÌkн ÑÂ]ÌË@Ô Ð]¹ rÐ]½ÐÔ Ð]µ )ÏÉнjÌ]½ÐKÉÐK ÓmËd±Ð]K ÒÐ]Á@_ ÐLâÌ]wÏc ÓâÒhµÏc âÑw ÐÁðÚ@k ÒÉ?h¶Ëg@Ëc ѶâÌKÉÉhk ÓÐÁÙG Ð]¹ Ð]µ )Ïg@]Ëc ÓÉ@]wgÐG h]K@Ëi ÐÁÉÊ]]wÙG ÀÐ]]Ô ÒÏÉÐÁch¶L]]k?ög Ù]]G )âÒh]]µÏc ÏeØög ÀÐ]]Ô ÑË@]]GiØO ÏÉÐÌ]]Ëg@Ëc Ð]]G жâÌLo rнÐÔ )ÏÉÊG ÑKÐË@¡Øh]½ ÑL]p} ѶâÌ]ÂÌË@Ô NÐÌ]½ÐKÉÐK 7âÑ]ð¹Ïc ¿Ë@]µgÉc& @Ì} ÐTÂG âÒdÁÐÅ ÓögÙ} gÐkй Òg@Ëc ¸ÏÉ ¸ögЮL½ ?cÐËÐÁ@̽ ÀÐ]¹ )%1-&%ÏÉÐKÏÉ?öh]G Ä@ËÐÁ@ÂâËÊ]]o ÉÐ]]Ô âÒh]]µÏc ÑÁ?cgÐ]]k Ð]]µ )âÒh]]µÏc Ð]]¶ð¹Ð_ ÉÐ]]G rж]]pâÌO g?c Ä@]]Ë iØO ÒÐ]Á@_ ÐÂ]wÏc Ä@̽ÐSgÐ]k Ð]µ )ÃGgÉÉcÐ]G ðÚÐ]G ÓÏfïÁÐ]K Ð]¹ @]K ÏÉÉch]µ Ð]]¹ ÑKÐH]]Ë@KÐG cgÊ]]µ ÓÑL]]p}ÐG NðÚÐ]]ÅeØög ÒÐ]]Á@Ë@ïð¹Ð½Ùµ ÀÐ]]Ô Ð]]ËÙG @]]S )Äch]]µ Òg?cgÐHL]]kÏc qËÏÉÐ]]Ô gÐH]]Á?gÐG )ÄÉ@]]½ mÌ]]Kб ?dÌ]]WØög ÒÏdÌ]]±ÐÔ ÑKÐ]]ð¹@W Ù]]G ÃâÌ]]ÁÏc É@ïÁÐ]]Å ÏÉÐ]]k@K Ð]]G gØi @]]Ë )ÄÉÊ]]G Ä@µÐÌ]]âËÊÁ ÏögÏÉ@]]GÉG ÒÐÂ]]ËgØi ÙG ÄchµögÙo ÉÐðºS ÓÑÂÌË@Ô Òg?châËe й Ächµ ÑË@}c?c Ä@Ë )Ä@Ì]â̹ ÏÉÐÂ]KÉеgÉÉc ?cÉ?h_?c ѵÐËÐÁi@G й ÐK?É )Ä@µÐK@kÏg@µ ÒÏÉÐ]ÁÉÊGÏg@GÉÉc ÓiÙ]k Ñ]ð¹?i ÑL]kÐÅ ÉʽÐ]]Å Ù]]G Ä?cÏÉÐL]]kÏcÐG Ù]]_ )gÐ]]kÏg@w Ð]]µ@K Ð]]½ÐÔ gÐH]]Á?gÐG )ÏÉÐÂ]]â̹Ê_Ïc +MâËc ÀеÐË ÒкOÐG ÑÂÌË@Ô Ñ¶âÌKÉÉhk

À@ŠÐÔgÏc

Њ@½@Ô ÓNÉÉhk ÒÐwÐÂG ÒÏg@Gй ?dÁ@µÐÌËg@µÐ¡?ög ӒÁ?ÉhâÌK ÀÐSgÐk ÒÙ]µ Ð]¹ NÉÉh]]k ÑÁ@µÏÊâÌ] o ÉʽÐ]]Å ?ÉÐ]]µ ÒÐ]]½@ŠÐÔgÏc ÉÐ]]Ô ÐÂ]]ËÐ}Ïc )Ä@µÐ¶Ëj]]Á ÓgÉÉc Òg@µÙÅ ?Éе ÐËÏÉÐÔ )ÃËжG ÒС?ög ÓÏÉÐÂ]ËÏdG ѶâÌ]¹ Ñ]¶ËeÙ¹ ѶâÌ]Á@½iÐG gÐ]}ÐÔ Ð¹ е Ä@µÐÌÌKÐË@¡Øh½ @ïð¹Ð½Ùµ Mp}й NÉÉhk ÑÁÉÊG À?ÉÏcgÐ]G ÓÄÉÊ]G M]kÉgc ÉʽÐ]]Å Ð]]¹ gÉÉc )ÏÉÐL]]âËögÐ}Ïc ¡Øh]]½ ÑÌ]]WØög ÑÁÐ]]ËÚ ÒgÐ]]ÅÉÐ} Ù]]G ?dKÏögÐÂ]]G @TÂÌÔ ^Øög й ÐÌÌLËhG ¡Øh½ ÒgÐÅÉÐ} жÁÊw )Ä@½É@]wgÐG ÑÁ@µÐÌ]Ëc@½ йÐ]kн ÑL]]kÏcðÚ@G ÒjâÌ] Å ÉÉcgÐ]]Å Òg@]]p­ h]]âËeй À?ÉÏcgÐ]]G ¡Øh]]½ ÒÏÉÐ]]Ô Ñ]]¾µÊW Ð]]G ÒÐLk?g@Ô Ä@µÐÌËg@¶Á?ögÙ} ÀÐSgÐk ?dK@µ Ä@½ÐÅй )ÒeÏc ÑKÐ]ËðÚнٵ ÓÑL]oÉhk ÏÐ


ЦS?h]]½ É ¿]]Ëd²K )h]±@G Ç]]} Иh]]K )Ï?gÊL]¹? “?h½Ê]]k ^?Ê]]¹? Ã]½ )¥h]]µ »ÌÔʾ]s */. +/3.v ).645 ). )Îh`­ d™? +15 v )%/& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *// +.5v )%/-& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ * */0 +16v ).64-   )ht½ )°g@¦›? g?c )ÐÌSʹÊGÉÁ N@k?gc )J@p†? d™? +c */1 +./4v )%.4& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ * */2 +./6v ))%.4& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ */3 +.04v ))%.4& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ */4 +.1/v ))%.4& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ */5 +.1/ )%.4& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ */6 +2/2v %/1& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *0+/41v )%./& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *0. +/3-v%.-& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *0/ /23v )%.-& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *00 +/20v%.2& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ ÐÑ +.55v ).65. )c?dªG ).  )ÐÌt`p¹? É Ïg@x…? )Îgʹ? m̱ +c *02 +05*04v ).64/*.*¨ )ÐÌ¥@¾LSÚ? Àʺ¦¹? к‡ *03 +30¼ ).612 )4e )fâËÉÚÐ} Òg@¡Ù} *04 ÉÐÌH¦p¹? N?d²L¦¾º¹ ͥʹ? ¯ÌÂtL¹? )ÐÌSʹÊGÉÁ N@k?gc )J@p†? d™? +c *05 +164v ).64- )ht½ )°g@¦›? g?c )ÐËgʺ¶º®¹? +/26v )§¾L?É ÃËd¹? )J@p†? d™? +c *06 +/26v )%06& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *1-

ÏÓ

Ä@µÏjâËÉ?gÐO ÉÏÉ@wgÐk

ИhK )’k@ÁÚ? ÐËh¢Á  ’ÌÔ?dH¹? ÐÁ@ËcÉ ÐÌ]¦¾L? ÐÌ]k@ÁÜ? )cg@]pLÁhG j]Á@®Ë? Î +/.2 v ).64/ ). )ÍlH± ÃlW ).640 ).  )ht½ ÐHL¶½ )v@t²¹? d¾ˆ +c ИhK )ÐÌÔ?dH¹? Ð̺²¦¹? »ËhG Ñ¢Ì]¹ *Ï +15 v +.44 v )%.& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ c@pLÁhG jÁ@®Ë? Ð ÏB]]p½ )d]]Ëi Ê]]G? d]]™? +c Иh]]K )ÐÌ]]¥@¾LSÚ? @Ì]]SʹÊGÉÁÚ? )cg@]]pLÁhG j]]Á@®Ë? Ñ +3-v ).625 ).  )ÐËgd¶kÚ? )°g@¦›? .46v )%.& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ )c?dªG Ц½@S ). )ÐÌ¥@¾LSÚ? N@Ëh¢Â¹? )Ìl…? ¿¦Â›?dH¥ +c )Îgʹ? m̱ +c *3 +6. v ).652 +.24v ).640 ).  )Ðxƹ? ÐHL¶½ )@ÌSʹÊGÉÁÚ? )ÐÁ@±ig ¿ÌÅ?hG? +c *4 v ).65. ).  )c?dªG Ц½@S )@Ì]SʹÊGÉÁÚ? nʽ@]± )¿Ìº]k Ñ®ï]t½ hµ@]o +c *5 +14/ +//v )%.& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *6 )¿Ìºk Ñ®ït½ hµ@o +c ИhK )ÐÌ¥@¾LSÚ? @ÌSʹÊGÉÁÚ?  нd²½ )½ Íkʹ *.+/1-v ).650 ).  +/1. v )%.-& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *.. +/4/v ).65/ )»sʛ? Ц½@S ).  )Ä@lÁÚ? ¿º¥ “? »_d›? )Îgʹ? m̱ +c ÎÏ +/41*/4/v )%./&ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *.0 +/3-v ))%.-& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *ÎÑ .65- c?dªG )Ãl…? d]¾ˆ Ä@]lW? Иh]K)¨@¾L]SÚ? ¿º]¥ ¿]T¦½)»Ì]p̽ öÂ]Ëc *.2 /20v) +/41v )%.-& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ * *.3 +..6v )Ëd¹? ¨@¾LSÚ? ¿º¥ ÓÒc@H½ )¿k@± cʾˆ +c *.4 +..6v )%.4& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *.5 +.1/ v )%.4& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *.6 Ð]]xƹ? ЦH]]ï½ )N?c@]]¦¹? É dÌ]]¹@²L¹? É ¿¢Â]]¹? I]]Ô?h© )?É dW?ʹ?dH]]¥ Í]]º¥ +c */+6.v ).641 )ÐËht›?

ÏÒ


Ó?h]]pâ̶ð¹ÐƶâÌK ÒÐ]]µÐË âÑ]]k Ð]]ïð¹Ð½Ùµ Ó¸@]]K ÓNÐÌÁ@L]]kg@o Ð]]µ ’Á?j]]G âÑ]]GÏc +Äh}Ïc ÏÉ@wgÐk ÐÁ@K@ƶâÌO ÓÄÐËÚ Àй qÌÁ@µÐpâ̵ ÓáØh½ ÑÁ@Ëe ÒÉ?h]µöhGÐÁ?c ÑwgÐ} Ä@½W ÓMGе Ð]G ýʶWÐ]½ @L]lâÌÔ Ñ½ÏcgÐ]kй ÒÐ]K@µÉй Ä@µÐ¡Øh]½ M]]âÌG ¸ÐÌ]]ð¹Ð¶âÌK âÒh]]µÏc ÀðÚÐ]]G )Ð]]ËÑÁ â¼@WÐ]]½ ѶâÌL]]o r@]]ÅÏg Òc?i@]]Ô Òg@]]µ?É?c âÑ] GÏc ÀðÚÐ]]G )Ð]]ËÑÁ @]]ÅÏg Òc?i@]]Ô gÐ]]} жÁÊ]]w )É@Ì]]o Óâ¼@WÐ]]½ ÑÁÐ]]ËÚÉÉcgÐÅй ÉÏöh] ËÐO Ä@µ@ïð¹Ð]]½Ùµ ÒÐ]]GgØi Ð]]¹ Ä@µÐÌ]]Ëc?i@Ô Ù]]G @]]ÅÏg ÑÁch]]¶KÉÏi Ð]]µ ’Á?j]]G ÓÑKÐ]]]ËðÚнٵ ÐÌ]]]oÙ_ÐÁ ÓögÐ]]]o ÉÐ]]]pâ̵ ÉʽÐ]]]Å ÀÐ]]]Ô M]]âÌGÐÁ?É gÐ]]]} )âÒh]]]µÏc е ÑK@½ÙkÙ¶Ë@k )Äh}Ïc ÏÉ@]wgÐk ÏÊâËʵÐ]¹ ÑK@½Ù]kÙ¶Ë@k ÑL]p}ÐG ÐÁ@Ì]ÁÉÉgÏc ÀÐÔ ÒØh½ ÍÁ@ÆÌS ÒÉðÛGgÐ]G ѵÐËÐ]pâ̵ ¸ÏÉ ÐËÏÉÐÂ]ËfâËÊK ÀÐ]Ô ÑKÐ]G@G ѵØöh]µ ÐÌoÙ_ÐÁÐG ÄÉÊG@ÁЭ ·ËjÁ ѶâÌÁ@ÆÌS ÓrÙ_ÐÁ ѵÐËÐïð¹Ð½Ùµ ÑïÁÏi нÏcgÐk ѽ@ŠÐ]]Ô Òg@]]µÙÅ ÒСØh]]o ÓâÒöh]]wÏc Ä@½Ð¶]]xâËÊ}ÐG Ä@µÐÌ]]ÁÉÉgÏc ÓÒeÙ¹ÙË@]]G ÓÒcgÉ ÒögÐ]]OÉÐÔ @]]K ÏÉ?gdð¹ÉÐ]]Å )N@]]µÏc?É?c ⓠÄ@–@µÐÌK@½Ù]]kÙ¶Ë@k ÐÌ]]oÙ_ÐÁ ÒÐÌoÙ_ÐÁ ÓÐGÊo@Ô ÉÐÔ ÒÙÅÐ]G M]âËh¶G Ð]KÐG@G ÀÐ]Ô â¼Ð]}й Ð]ð¹Ð½@½ ÑËв̹Ð]k É?h¶]]oÙO NÏh]]­ÐÁ ѶâÌ] Kо¦ÌÁ Ð]]G ÑKÐÌÁ@L]]kg@o ÓÏÉÉch]]µ Ä@] k?gÐÅ ÑÁ@µÐ]]µ@K Ä@µÐÌoÙ_ÐÁ ÀðÚÐG )âÑwÏc ¸ÊxG Ñ]¶âËdÁÊ} ÉÏgÐ]G Ä@ÆÌ]S ?d¶âÌ]K@µÐ¹ )ÏÉÉdÁ@]k@Á ÉÏgÐG öËgÐ_ Ä@µÐÌ]ÌÁÉÉgÏc ÓÒeÙ¹ÙË@]G ÐÌ]oÙ_ÐÁ NÐH]Ë@KÐG ÐÁ?ÉÐ]xâÌO É?ÉÐ]K ÒÐ¥iÐÁ ÓâÑÁÛ¾º½ ÏgÙS ÃËdÁÐwй Ä@ËÙ_ Ð]µ ÄÉÐ]¶GgÏc ÐÁ@ÆÌ]S ÀÐ]¹ h]KÏgÉÐ} ÒÐL]]kÐS Ñ]]oÙ_ÐÁ Ð]]µ Ä@Ì]]Á@µÐ½@ŠÐÔ ÓÄ@]]ËÙ_ Ð]]µ ÏÉÐL]]âÌÂÌGÏc ÑKÐ]]ËðÚнٵ еÊ]]xG Ïd]]ÁÊ} ÀÐ]]Ô Ò@O?gÐ]]k ÓÑ]]½gc ѶâÌL]]o ÐÂ]]HG Ð]]Ë%ÑK@½Ù]]kÙ¶Ë@k& Ñ]]ÁÉÉgÏc )¸@Ì]]]ºK )’]]]oÙÁ ÒÐ]]]½& Ê]]]µÏÉ ÑÁ@µÐÌ]]]KÐËðÚнٵ ÓÑ]]]ÁÉÉgÏc Ð]]]pâ̵ ÑÁ@L]]]ð¹Ð_ +ÏÉÐK@¶G hKÑÁ?dÁÐw Ò?ögÏgÐk %ÑLâÌo )Ò}g@½Ïc

ÏÕ

ÑÁ@µÐÌKÐËðÚнٵ Ïg@µÙÅ Ä@µÐÌK@½ÙkÙ¶Ë@k ÐÌÌoÙ_ÐÁ ÐÌÌð¹@¶Ëd̽ ÙÌkÙk ÑËgÙÌK ѵÐËÏÉÐÂËfâËÊK ¸@Kй ?dpÌK@µ Ä@½ÐÅй ?ÉÐÔ )ÄеÏc Ä@ÌÁ@µÐÌoÙ_ÐÁ ÐG ¸gc Ä@µÐ¡Øh½ Ñ]wgÐ} Ïg?d]]oÐG dÁÐ]]ÅÏg ÃËdÁÐ]]w ?d¶âÌ]K@µÐ¹ )ÃâËögÐ]]}Ïc Ä@ËgÐ]]kÏg@w Ù]]G ÏÉÐ]]¶âËdÁÐÅÏg Ä@µÐ¡Øh]]]½ gÐ]]]kй N@]]]µÏc M]]]lËÊâÌO Ð]]]µ ÐÁ@Ì]]]oÙ_ÐÁ ÀÐ]]]Ô Ñ]]]ÁÉÊG M]]]kÉgcй ÓNÐ]]]G@G ÉÐ]]]Ô ÓÑ]]]oÙ_ÐÁ ÒÐ]]]wÐÂG Ò?ÉcÐ]]]G ÏÉÐÌ] ]Áchµ ÑÂ]]]ÌHâÌK ÓÑËÐÂâÌ] ]oÐG ÑÁ?ÉÐÂ]]]]G ÓUÂ]]]]G ÐLâÌ] ]]wÏc ÓN@]]]]µÏc Ù]]]]G Ä@ÌÁ@µÐ]]]]pâ̵ ÒСØh]]]]o ÒÐÁ@L]]]]lÁ?i ÏgÐ]]]Å Ð]]]¹ ·âÌ] ]µÐË ÃâËögÐ]]]ïG ÏÉÐL]]]âËiØcÏc Ù]]]G Ä@ËgÐ]]]kÏg@w ÓÄ@ÌÁ@µÐÌ]]]oÙ_ÐÁ ÀÐSgÐ]]]k ÐL]]âËÉ@ÆG ÙOʹÐ]]]O ÑKÐËÊÌ]]Á?ÊKе ÐÌ]]]Á?jð¹Ð½Ùµ Ä@µÐL]]lÁ?i ÃËÌ]]ËØh½ )ÏÉ?cÑÁ@µÐÌÌoÙ_ ÒögÐOÉÐÔ ÑÁchµgÐGÐLkÏc Ñð¹ÉÐÅ ÓÑKÐË@¡Øh½ ÑÁ@Ëe ÑÁ@µÐ]ËÚ ÑÁ@]]]Ëe ÒÐÁ@L]]]kÉgc ѶâÌÁchGÏÉÐ]]]pâÌOÉÏgÐG ÓÒi@]]]lµ@w ÑÁ@Â]]]âÌÆËcÐG Ò?ögÏgÐ]]]k Ð]]]µ Ð]]]Ë?cÐK@µÉй rÐÌSÙ¹ÙÌ]]]kÙk â¼Ð¶ËdÌ]]]½ ÏÉÐÂ]]]ËfâËÊK ÀÐ]]]Ô +Ä@µÐ]]]ïð¹Ð½Ùµ Ù]]G Ð]µ ÒÐKÐÌÁ@L]kg@o ÉÐ]Ô Ð]]Ë?c?g@Ôй Ä@µÐKÐÌÁ@L]kg@o ÑÁ?c?dµÐ]ËÐG ÑL]pâÌÆïÁ@G Ä?c ÓÃKh]]]}gÉÉcÏÉÙ_ ÒögÐ]]]OÉÐÔ Ò?É?c ÑKÐ]]]ËðÚнٵ ӓ?ögÙ]]]½ Ñ]]]khO âÒdÁÐ]]]Å ÒÏÉ@wgÐk ÐKÙG Ó@µÏc ÑÁ@µÐ½?dÁÐÔй MGе ’âÌ]ðºG @]Ë ÒgÐ]k@K ѶâÌ]ÂKh}?cÙ_ÐG ÒÉÉfâ̽ÐG Ä@¶âÌÁÛ¾º½ âÑK@µ ’âÌðºG âÎhµÏc )Ñ]ÁÉÉgÏc ÓÑKÐ]ËðÚнٵ Ñ]oÙ_ÐÁ gØi âÒhµÏc cÏiÉ@Á ¸@K ÓÐïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐÁ?ögÙ} ÒÙ½ÐÂ]Ë?c Ð]G ÓÃâËhÂ]â̶¹Ïc ÑKÐË@¡Øh]½ ÙG ¸ÐËÏÉÐÁй ÏÉÐKÏÉ@½ ÙG NÐ]k?hËÉÐG Ä@ËÏÉÐÁ@]kÉÐw Ä@µÐ¡Øh]½ ’Á?j]G âÑ]GÏc Ñð¹ÉÐ]]Å g?d±Ð]]ÁÉÏg Òc?i@]]Ô Ñ]]Égc ÓâÍÁÛ¾º]]½ÐG ÓM]]âÌÂâ̽Ïc âÑSÐ]]G hKѶâÌ] µÐË +ÄеÏc Ä@¶âÌÁÛ¾º½ÐG Ä@ÂâÌÅ ÑË@KÙµ ÉÐpâ̵ gÐkй ri@k ÏÔ


Ä@Ë@Á?ÊK Ä@µÐ¡Øh½ Ä?g@S е )ÐË?É Ð]½Ð¹ÉÐ¥ ѶâÌ]½ÐÅgÐG ¸ÏÉ Ð]½ÐÔ ’âÌ]ðºG gÐ]} ÀðÚÐG )ÄжG |Ùµ À?g@Ô Ñ¶âÌÂâËÊ]o ÉÏgÐ]G ÓÃðºâÌ]ÆGâÑS Ä@µÐ]pâ̵ öh]O ÐÂâËÊ]o ÉÊGÐ]Å ÒÙ]]_ ÑL]]kÐGнÙG ÓâÑLâÌHL]]pËÐ}ÐÁ Ñ¡Øh]]½ ÑL]]kÏc ÏÉ@]]½ ÃâËÊ]]o ÀÐ]]µ Øöh]]½ÐÔ ÑÁÉÊG@KÐ]]]O Ð]]]G hKjâÌ] ]ÅÐG ÒÉʽÐ]]]Åй rÐ]]]Á@½ÐÔ â¼Ð]]]}й âL] ]l_ÐÁ âÒögÐ]]]}gÏÉ ÑÂKÉжpâÌO ÑKÐË@¡Øh½ е ÐË?d¶âÌK@µÐ¹ )ÐÁ@µÐÌ]ÁÉÉgÏc ÓÑKÐ]ËðÚнٵ ÐÌÌ]oÙ_ÐG ÒÙ]]_ÙG ÒÏgÉÐ]]} ÒÐ]]pâ̵ ?d]]pÌK@µ Ä@½Ð]]Åй ?ÉÐ]]Ô )ÏÊ]]Ëc ÏÉÐ]]ËÙ_ÐG ÑÁiÐ]]½ Ïh]]­ ÒgÐkÏg@w ÒÙÅÐG ÐË?cÐÁ?eØg ÑÁÉÊGеÐð¹Ðµ ÓÄ@lËðÚЊй Ä@ËÐGgØi е ÏÉÐKÏÉ@Á ÓNÐÌÁ@Lkg@o ÒÏhâËÊ}ÐG Ä@µÐÌÌKÐË@ð¹Ð½Ùµ Ð]pâ̵ Ä@½ÊïâÌ]G )ÏÉÐ]}Ïgй gÉÉc ÑK@]µ Ð]]¹ Ä@]]ËÙ_ Ä@ËÐ]]GgØi Ð]]µ M]]âËgÙ}Ïc hKѶâÌ]µÐË Ù]]G ¸Ð]]ËÐïð¹Ð½Ùµ gÐ]]Å ÒÐK@ƶâÌ]O +ÏÉÐÂ]]ÂÌGÏc ?dÁ@µÐ]Ë%ÑK@½Ù]]k Ù¶Ë@]k& cÊ_@]Ë Ä@µÐÌ]]ÌÁÉÉgÏc ÓÑKÐ]ËðÚнٵ Ð]pâ̵ MâÌHKÉеgÐG ÐÁ@ÌÌ]oÙ_ÐÁ ÀÐ]¹ Ä@˽Ð]µ ÒÏf]âËög âÑ]oÏc Ä@µÐÌ]Ëd̺±ÐK Ð]ïð¹Ð½Ùµ ·âÌÁ@ÂâÌÅ?c gÐÅ â¼Ð}й ÑKÐË@¡Øh½ ÏÉÐËÙÅ ÀÐG )Ä@µÏÉÊKÉж]pâÌO Ð]ïð¹Ð½Ùµ É@]wй ÑÂKÉж]]pâÌO ÒÐ]]±ÐKÙG ÊâÌ]]Á ÐL]]]âÌÁÏc ÒеÐÌÌKÐË@]]kе ÓÒÙ]]_ ÑKðÚÐ]]kÏc h]]K@Ëi ÓÄÉÊG ÒgÐk?cÉÐk ÓÄ@½?c rØc ÑoÉÊK ÐK@µÉй )É?hµ ÐSнgÐG Ñðº±Ð¥ ÓÒcc@]½ h]]K@Ëi ÒÐ]]pâ̵ @]]ÅÏgÙS ÃËdÁÐ]]w Ñ]]oÉÊK M]]âËc ⓠÒ?É@]]K )ÏÉÐL]]âÌGÏc ÄÉÊGÙ½@]]Á Òg@]]wÉÉc rÐ]]ïð¹Ð½Ùµ âÑK@]]µ )Ñ]]ÁÉÉgÏc ÓÐL]]kÐS ÑÁ@]]µÏÉÉög ÉʽÐ]]Åй ÏÉÐL]]âÌHG Ä@ËÙ_ Ñð¹Øög ÐG ÏÉÐÁ@ËÙ_ ÑÁÐËÚй rÐÁ@½ÐÔ ÏÉÐLâÌGÏc Ä@µÐpâ̵ Òg?i@]Ô ÓM]­h} ÑÁÐ]]ËÚ ÉÉcgÐ]]Å Ð]]¹ N@]]µÏc Ä@µÐ]]µ@K Ð]]¹ g@]]µ ѶÌ]]Á@¶Ì½ ѵÐËÏÊâÌ]]oÐG Ã]]GÏc?ög Ò?É@K )ÏÉÐÂGÏc %ÑK@½ÙkÙ¶Ë@k& ÑoÙ_ÐÁ ÑoÉÊK ÑLp}ÐG %ÑÁÉÉgÏc ÓÑËÐLkÐS& Àй NÏh­ÐÁ Ä@ËÊâÌÁй ÑKÐHË@KÐG Ä@µÏÉÊHoÉÊK СØh½ ÓÑLp}ÐG Ðïð¹Ð½Ùµ MâËc ⓠÓÑKÐË@¡Øh½ ÒÏdÂË@Ô gÐk Ù]G ÃÁ?j]G ѵÐËÐ]oÏögÐÅÐG ÓÄÐ]¶G ÐÂKÉж]pâÌO ÏgÙ]S ÏÉÐ]]_ÐË@G Ð]]G gØi h]]K@Ëi ÑÂKÉж]]pâÌO É@]]wй Ä@µÐ]]pâ̵ ?cÏhâÌ] ¹ @]]S )ÒеÐïÂ]]Ëe ÒÏhK@Ëi ÐÁ?c ÑïÁh} ÀÐÔ É@wй ÏÉÐLâËgiØcÏc Ù]G Ä@ËgÐ]kÏg@w ÀÐ]µ ÓÃâË}@Â]ð¹ÐÅ qÌÁ@µÐÌÌ]]]oÙ_ÐÁ Óh]]]K@Ëi Ä@µÐ]]]pâ̵ Ð]]]ËÙG )âÒgcÏc Ð]]]ïð¹Ð½Ùµ ÑÂKÉж]]]pâÌO Ð]]]G â¼Ð]]]]}й ÄÐ]]]]µÏc µÐ]]]]Ëй g@]]]]µ ÐÁ@Ì]]]]̹ÏcÐS ÓÏÉÐ]]]]ïâËög Ð]]]]ÁØögÏc I]]]]ËgÐKÉ@Å +Ä@µÐÂKÉжpâÌO

?dÁ@µÐKÐÌÁ@L]]]kg@o ÒÏgÉÐ]]]} ÑÂKÉж]]]pâÌOй ÒÙ]]]_ Ð]]]µ ÑKÐË@¡Øh]]]½ ÒØöh]]]½ÐÔ ÀÐ]]Ô Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ] Á ÑÁ@µÐÌ]]âÌÁÛ¾º½ Ñ]]ÁÉÊG ÒÐ]]ïâËgй ’âÌ] ðºG âÒh]]µÏc ÏÉÐL]]âÌÂÌGÏc ÑKÐÌÁ@Lkg@o ÒÐÂKÉжpâÌO ÀÐÔ Ä@½ÊïâÌG )ÏÉ?gdâÌO Ä@ËhK@Ëi ÑÁ@µÐ]K ÐÁ@ÂKÉж]pâÌO ÑÁ?gÏiÊïoÙ_ â¼Ð}й @K?É )ÐËÏgÐk ÉÉc е ÐLlËÉÐÁ Ðïð¹ÐG ѶâËg@µ ÑKÐË@¡Øh½ @]Ë @K )N@µÏèc kögʱ Ä@µÐ¡Øh½ ÑÁ@ogÐk ѵgÐ]Ô ÓN@µÏcg@H]½Ð¥ qÌ]Kн@ÅÐÁ ?ÉÐ]Ô )Ã]]G À@]]kgÐk ÒÐÁ@ÂKÉж]]pâÌO ÓNÉжL]]kÏc ÀÐ]]Ô gÐH]]½?gÐG Ä@µÐ¡Øh]]½ M]]âËdâ̹ Ò?É ÑÁ@µÐpoÙµ Óâ¼ÉÐÅ Ä?ÊâÌÁй âÑÂâËÊÁÏc ÒÙ_ À?ÉÏcgÐG ÑïÁÐkÉ@Å@Áй ·âËgÙS Ð]K?É ÀÐÔ ÒеÐÌËÉÉfâ̽ ÐkØhO ÒÐÁ@̽й ÒÐÁ@ÂKÉжL]kÏc ÀÐ]Ô Ó¸Ð]ËÚй ÑKÐË@¡Øh]½ ÏÉÐÔ Ò@Á@½ нÐÔ +hK ͵ÐËй MâËÉеÏc Ä@ÌLkÏc ÐÁÉÊw âËÊÁ ÉÏgÐG ÓÃKÉжpâÌO ÑâÌÁÛ¾º½ ÓÐpâ̵ й gÉÉc @L]lâÌÔ ÒÐÁ@ÂKÉж]pâÌO ÀÐ]¹ gÐ]G ÑÁ@µÐ]©@ÁÙ± Ð]µ Ð]ËÑÁ @K ÐÁÉÊG ÃKÉжpâÌO Ñ]¶âËgÙS Ð]Á@©@ÁÙ± ÀÐ]Ô ÒcÊ]_ жÁÊ]w )Ð]ÁÉÊG ÑKÐ]ËðÚнٵ ÑÂKÉж]]pâÌO Ò@L]]lâÌÔ É@]]wй Ð]]µ ’âÌ]]ðºG âÑ]]oÏc ÀðÚÐ]]G )Øöh]]½ÐÔ ÒeØg ÐÂL]]pËÐ} Ä@µÐ¡Øh½ ÒcÊ_ ÙG ÑL­h} ÓÐpâ̵ ÐËÏi?dÁÐÔ ÀÐ]G ÏdÂ]âÌÅ Äh]âËcÙ½ ÓÑKÐË@¡Øh]½ ÑÁ@Ì]]]} ÓÒcc@]]]½ ÑÂKÉж]]]pâÌO ÑÁÐ]]]ËÚ gØi ÒÏÉÐ]]]Ô â¼Ð]]]}й +ÏÉÐ]]]KÏÉ@ÁÐÁ Ä@]]]ËÙ_ )áØh]]½ ѽ@]]kgÐk ÒÐïâÌ] S Ð]]µ )âÒÉÐ]]µÏc É@]]wgÐG Ä@Ë@L]]lâÌÔй gÐ]]G ѽÏcgÐ]]kй qÌ]]Á@µÐËdÁÏÊËÐO ÒgÙ]]S Ói?ÊâÌ] o ?cÐL] âÌÁhâËcÙ½ ÓbgÐ]]wÉ@ŠѽÏcgÐ]]kй ÀðÚÐ]]G Ñ]]Á?ögÙ} Òg@]]wÉÉc ÓÐ]]ÁÉÊG ´Ð]]¹âÑS ÑL]]p}ÐG ÏÉÐÌ]]ËØh½ ÓÑKÐ]]ËðÚнٵ ÑÁÐ]]ËÚй Ò?ögÏgÐk rÐÁ@½ÐÔ Ðµ )ÏÉÐKÐÁÉÊG Ä@ËÙ_ Ä@µÐ¡Øh½ ÒcÊ]_ ÒdÁÏÉÏegÐ]Gй gÉÉc ÑKÐÌÁ@L]]]kg@o ÑïÁh]]]} ѵÐËÐL]]]pËÉ@ÅgÏc ÓÏc?iÐ]]]G h]]]KÑÁ?ögÙ} gÙ] ]S ÃËdÁÐ]]]w ÒgÐHâÌ]]k h]]âËeй ·âÌ]]K@µÐ¹ +M]]âËhÁÏc?c ÑKÐË@¡Øh]]½ ÒнÏcgÐ]]k ÀÐ]]Ô ÒÉ?h]]µiÙð¹@Ô ¸ÉÊxG ÉÏgÐG Ä@µÐLo ÉʽÐÅ ÑKÐË@¡Øh½ ÒÐïð¹Ð½ÙµÐ¹ ÓbgÐ]wÉ@Å ÑKÐÌÁ@L]kg@o É@ïÁÐÅ ÑËÏgÉÐ} ÉÏgÐ]G Ä@ÌÁ@µÐL]lËÉ ÓM]k?Ê_ ÏÉÐ]Ô gÐH]½?gÐG Ã]wÏc ÏÉÐ]ÁÉÊG +ÀÏcgÐk ÒÉ@µiÙð¹@Ô ÑÁ@Ëe ÑÁ@µÐÌLlËÊâÌO ÒÏhâËÊ}ÐG ÃGÏc c@Ëi ÓÃâÌÁÏc

ÐÍ

ÏÖ

Ä@µÐÌK@½ÙkÙ¶Ë@k ÐÌoÙ_ÐÁ ÓÄ@µÐÌKÐËðÚнٵ Ðpâ̵


Ñ©@ÁÙ± Òg@]wÉÉc Ð]µ ÒÐÌË@]k@Ô @]Á Ïg@]G ÉÐ]¹ ’L]ËhG Ä@µÐÌ]ÌÁÉÉgÏc ÐÌÌ]oÙ_ÐÁ ѶâÌ] ]½@ŠÐÔgÏc ¸ÏÉ g@]]]µÙÅ ÃËdÁÐ]]]w ÒÐÁ@Ì]]]½Ð¹ )ÏÉÐL]]]âÌGÏc Ä@µÐ¡Øh]]]½ ÑÁ@]]]Ëe )ÑËÐïÂËe )ÑËÏÉ@½ÙG Òg@µÙŠʵÏÉ ÒÙ_ ÉÊG rÉÊK Ñkе @Ë Ðïð¹Ð½Ùµ Ñ_ØcÉg@]G Ð]]G ÄÊ]]G rÉÊ]]K ÒÙ]]Å ÐÂ]]GÏc ÏÉÐ]]Á@ËÙ_ ÄÐ]]ËÚй rÐ]]Á@½ÐÔ Ð]]µ )ÑKÐ]]ËðÚнٵ gÐ]]kй Ð]]Á?g@µÙÅ ÀÐ]]Ô ÑµÐËÐL]]pËÉ@ÅgÏc ¸ÏÉ ÑÂ]]KÉеgÏc ÓÑ]]ÁÉÉgÏc ÑÌ]]oÙ_ÐÁ âÒÊ]]Á ÑL]]­h} ÓÐ]]pâ̵ Òg@]]wÉÉc ÉÊ]]G rÉÊ]]K ?d½@ŠÐ]]Ô Ð]]¹ )еСØh]]½ ÒÐL]]kÐS )ÒеÐÁ?jâÌ] _ ÓÐ]]ïð¹Ð½Ùµ Òg@]]G ÑÁch¶]]kgʱ ÐL]]âÌGÏc ?dËÐÁ@Ì]]½ Ð]]¹ Ð]]µ ÏÉÐL]]âÌGÏc +ÒÙ_ ÒcÊ_ Ò?ögÏgÐk 7gÐk ÐÂGÏc rÐG?c qÌÁ@µÐÌÌÁÉÉgÏc ÐÌÌoÙ_ÐÁ е ÏÉÐLâËh}Ïc ÐÁ?g@µ@Ô ÉÐÔ ÀÐSgÐk ÐËÏÉ?g?i ÀÐÔ 7Òg@µ@Ô %ÑÁ?eÐðºo& ÄÉÊ]x¶âÌK *. ÓMoÉÏögÉÊ_ â¼Ð}й ÐK?É )ÐË@GÐK@Á ÓâъÊ}@Á ÑKÐËðÚнٵ Ò@ÅÐG ÓMoÉÏög â¼Ð}й @Ë ÉÊx¶âÌK Òg@µ@Ô %cg@L]µ )À )A& @]Á?i ÒÚÐ]G )еÐÌÁÊ]w@Á Ð]ïð¹Ð½Ùµ ÑL]ËgÐÁ ÓJ?c ÐK?É )ÏÉÐK@µÏc ÑKÏög Ðïð¹Ð½Ùµ ÐÁÉÏjâÌ]± Ð]ïð¹Ð½Ùµ ÄÐ]ËÚй Ð]ËÏg@µ@Ô ÀÐ]Ô Ð]Á?gÏcÚ Ó°gÊ¥ ÓÄÉÊwÙG Ïec жÁÊw )âÒhµÏc hËÐk ¸ÉÊk ѶâËÉ@wÐG Ð]ïð¹Ð½Ùµ ÄÐ]ËÚй ӒKÐ]]ËðÚнٵ ÀÐ]]µÐË ÒÐ]]ºO Ð]]G rÐÁ@ÌÌ]]oÙ_ÐÁ )Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÑKÐ]]ËÞнٵ Ò@ÅÐ]]G )ÒjâÌïÁ?ögÐo ÑKÐË@kе& gÐ]k ÐÂ]GÏc rÐ]G?c @ÅÏÉgÐ]Å %3&’]ÁÉÉgÏc ÀÏÉc ÒÐ]ºOÐG +%4& %+++Ñl¶âÌk ÑÁ?cÚ )qâ̵ ¸@̺K ӒoÙÂËн ÐÁ?É@G ÐÌËÐLkÐS ÓÑÁÉÉgÏc ÐÌÌ]oÙ_ÐÁ ÉÐ]Ô 7Ä@µÐÌÌK@½Ù]kÙ¶Ë@k ÐÌÌ]oÙ_ÐÁ */ )Ã]]GÏc M]]kÉgc Ñ]]ÁÉÉgÏc ÓÑKÐ]]ËðÚнٵ Òg@]]µÙÅ ÉÉcgÐ]]Å h]]âËeй Ð]]µ )ÏÉÐL]]âËh}Ïc ѵØh]]µ )ÄÉÐ]]µÏcgÏc ÐL]]kÐSgÐkй ÓÄ@µÏÉÊKÉж]pâÌO Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ]Áй NÐH]Ë@KÐG +ÒgÐk ÐÂÌâËc ÑË?Éc ÒfâËgc ÐG )ÐËÐËÏÉÐÂËfâËÊK ÀÐÔ ÒÏÊâÌ]]]oÐG Ð]]]µ )ÐËÐL]]]k?g@Ô ÒgÙ]]]]S ÃËhKgÏd¶âÌ]]]K 7%Ò}g@]]]½Ïc& ÐÌG@]]]t¦¹? *0 )%5& N?cÏdð¹ÐÅgÐ]]k Ä@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵÐOÉÉh} ÑÁ@½?dÁÐ]]Ô ÊâÌ]Áй Äch]]µ ÑKÐË@Â]]½eÉc ÏÉÊKh} Ä@ËgÏÉ ÒÐÌÌKÐËðÚнٵ ÐÁ@ÂâÌÅ?ög ÓÏcgÏÉgÐO ÉÐÔ ÒÐïâËög й Ä@½?dÁÐÔ Ð]K?É ÀÐÔ ÑÁ?ögÙPlO ÀðÚÐ]G& )Ã]Á?ÉögÏc Ä@µÐ]khOй Ð]Á?ÉÏögdÁÊK ÓÏÉÐÁch]µG ÏÊâÌ]o ÀÐ]G )Ð]]Ë%ÑÂ]ËÏi ÓÑ]]ÁÉÉgÏc Ò}g@]]½Ïc& Ð]]µ ch]]µ ’]]ð¹ÙO ?É Ä@ËÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ ÀÐ]]Ô Ïg?Ê]]G ÐÏ

Ä@µÐÌÌÁÉÉgÏc ÐÌÌoÙ_ÐÁ

*@ÌÁ@¾ð¹ÐÔй*dËØh­ dÁÙ¾ïÌk ÑLkÏcgÐkй Ä@µÐÌÌÁÉÉgÏc ÐÌÌoÙ_ÐÁ ÒÏÉÐÁ?d¶âÌ]¹& ÒÏÊâÌwg?Êw ÐK@Œ@ÌG ?c Ñð¹ÉÐÅ %.6& ÒÏcÐk ѽÏÉÉc ÒÏÊÌ]Áй âÑK@]µ )ÏÉ?g@]Ô Ð]K@Å Äch¶]]k@G ÓÏÉÐÁ?d¶âÌ]]¹ Òg?Ê]]G Ð]]G ÉÊ]]G ÏÉ@]]k ÉÐ]]¹ Ì]]Ô ÏÉÐÁ@µÐÌ̶]]pËjO ÏÉ?g?i @K ÒÙG ¸ÐËÐk@ÂâÌO ÑÁ@Á?cÐG NÏg@GÐk ÀðÚÐG )ÏÉÐÂËfâËÊK ӒkÉÊÁ ÑÁ@µÏdÁÏÊâÌ]Áй ÐÌÌ]]]oÙ_ÐÁ ÒÐÁ?ÉÐ]]]xâÌO Ð]]]G ·âÌ] ]ÂKÉжâËög ÐKÐÁÉÊL]]]pËÐ}ÐÁ Ä@µÐ¶]]]pËjO @L]]]lâÌÔ ÓѵÐÌÁÊ]]w@Á ÉÐ]]Ô Ù]]G %Ñ]]oеÐÂKÉежâËög Ð]]K?É& Ñ]]pËеÙÅ Ð]]µ )Ä@µÐÌ]]ÌÁ@}gÙÔ Ð]]µ ÏÉÐL]]âËögÐ}Ïc Ïg?Ê]]G ÀÐ]]Ô ÑÁ@¶]]pËjO ÓÄ?ögÙP]]lO ÑÁ@µÏj]]Ëög ÊâÌ]]Á ÒÐÌ]]Ë@GÐK@Á ¡Øh½ ÒÐÁ@ÌÌL]oÉÉhk ÐÁÉÊ]xð¹ÐÅ ÓÐÁ@ÌÌ]oÙ_ÐÁ ÀÐ]Ô Ù]G ·âËgÉÊÂ]k ÏÊÌ]Á?ÊLÁ@ËÐÁ +%.&% ÑKÐËðÚнٵ ÓÑÁÉÉgÏc ÓÑËÏÉ@½ÙG Òg@µÙÅ ÃËdÁÐw ÑÁÉÊG Ò?ögÏgÐk )ÃâÌÂG?c Ó@]]Á?ÊK ÑÁÉÊGÐ]]Á& Ð]]¹ ’L]]ËhG Ä@µÐÌ]]ÌÁÉÉgÏc ÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ ’âÌ]]ðºG âÒh]]µÏc ÀðÚÐ]]G ÐïÂ]]Ëe ÉÐ]]Ô Òg@]]µ@Ô ÓÄÉÉgÏc Ä?ÊâÌ]Áй ÑïÁÐ]]kÉ@Å ÑÁ@]]Á?c Ù]]G Ä@µÐ]]µ@K ÑÌ]]}Ïc@½@Ô Ð¹ Ð]µ ÒÐÌ]Ì®ËiÏÉ ÐÁ?eÐðº]o& ÉÐ]¹ ÐÌ]ÌLËhG cÊ_@]Ë %/&%ÒeÏc ?dÌ]âÌK ÒÐÌ]KÐËðÚнٵ ÑâÌÁÛ¾º½ ÏÉÐÁ@ËÉÉgÐkй âÑGÏc MkÉgc g@µÙÅ ÃËdÁÐw ÑÂKÉе ?dµÐËÐG ѽ@ŠÐÔ +%0&% ÏÉÐÌÌLâÌð¹?d½ ѽÏcgÐkй ÑLkÐÁ ÀÐ]]µ Ð]]G Ò?ögÏgÐ]]k )Ð]]µ@K ÑÂ]]¾âÌÅ Óѽ?g@]]Ô ÑÁÉÊ]]x¶âÌK Ð]]G Äh¶L]]kÐÅ @ÅÏÉgÐ]]Å ÓÐ]]]ïð¹Ð½Ùµ ѶâÌ]]½?dÁÐÔ ¸ÏÉ %ÑÁ@µÐ]]]½ÐÅgÐG& ÑÁ@µÐ]]]KÉе M]]]kÏc ÑÁchµhËÐ]]]k ?dÌð¹Ð}й ÐÌËdÁÏÊâÌO ÉÐÔ ÓÄ@ÆÌS Ó·ð¹Ð_ ÐG NÏg@GÐ]k ÑÁ@µÐÁÉÊ]wÙG ÑÁÉÊ]x¶âÌK ÑÁ@k@ÂLkÉgdÁÐK Ón@ÂÁÉÉgÏc @Á?i ?cÐÁ@½ÐÔ ÉʽÐ]Å â¼Ð]}й ÀðÚÐ]G )%1&Ð]ËÐÅ Ñ]pÌÔ ÐÌÌ]]]]oÙ_ÐÁ Ð]]]]µ ·âÌ] ]]ÂKÉж¶âËög ÐÂL]]]]pËÐ} Ñ]]]]ÁÉÉgÏc ÑÁ@¶]]]]pËjO ÓÑ]]]]ÁÉÉgÏc Ð]]G ÑKÐË@]kе Ð]¹ Ñ]®ËiÏÉ ÑµÐÌËg@]kÚ ÓÄ?eÐðº]o gÐ]Å& Ð]¹ ’L]ËhG Ä@µÐÌ]ÌÁÉgÏc ÐÌÌoÙ_ÐÁ rÐË@Á@½ ÀÐÔ ÒÏhâËÊ} ÐG )âÒgchâ̽eÏc ÑÁÉÉgÏc ÑÌ]oÙ_ÐÁ ѶâÌ]KÐð¹@W ѶâÌ] ½?dÁÐÔ Ñ½Ð_gÐL]]½Ðµ @]]Ë Ñ¶Ì]]Á@}gÙÔ Òg@µÙÅÐ]]G g?dËdÁÏÊâÌ] O ÑÁ@µÐÌ]]Ìðº±Ð¥ Ð]]µ ÃÂâ̛Ð]]kÏc ÏÉÐ]]Ô Ä@µÏÉÐÁ?d¶âÌ]]¹ ÓÄÉÊ]]wÙG ÀÐSgÐ]]k )%2&%ÏÉÐL]]âËh}@Á ·]]pâ̽ ÐÎ


ÊâÌÁ ÒÐÌ]̦½ÐS ÐL]kÏc âÍÁÛ¾º]½ ÓÒcgÐ]­ Ð]¥iÐÁ ÉÐ]Ô Ñ¶âÌ]½@ŠÐÔ ¸ÏÉ rÐ]½ÐÔ +ÐËÐïð¹Ð½Ùµ gÐGÉнй ¸ÏÉ )ÐÌË}g@½Ïc ÑÁ@µÏgÙS Ã˵@Â]khK ÏgÐ]Å Ð]¹ ·âÌ]µÐË 7Ä?ÊâÌ]o *1 ÑÂKÉжâÌK @Ë Ïd]ÁÊK Óâ¼ÉÊ]± ÑÁÉÊ]x¶âÌK& Ò@]K?É Ð]ËÏÉ?g?i ÀÐ]Ô )ch]µ Ù]G Ä@]½Ïe@½@Ô Ð]]µ N@]]µÏc ?É qËÐ]]½ÐÔ )Ä@µÐ¡Øh]]½ Ñ]]Á?cfËÉ @]]Ë ÏÉÐÁch]]µG Òg?Ê]]G Ð]]¹ Ð]]ËÐð¹ÐÅ NÐ]]Á@ÁÐK )M]]âËögÙïG ÑL]]p}ÐG Ä@]]Ëe ÓÄ@ÆÌ]]S Ù]]G ÉÊ]]G rÉÊ]]K ѵ?gdÌ]]Ô ÓÐ]]}dËc Ð]]K?É )%.0&%¸@Â]]khK ѵÐËÏÊâÌ]oÐG ÑÁ@µÐ]]½ÐÅgÐG Óg@]]µ@Ô ÑL]]oÉhk gÐ]]k Ð]]K@µÏcg@µ ÓÑ]]ÁÉÉgÏc Òg@]]µÙÅ Ð]]G M]]âÌGg?dËdÁÏÊâÌO N@µÊ½Ð]]Å ÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ ÀÐ]]Ô ÐÌ]]ÌÁ VgÐ]]½ )âÒhµÏc ÒcÐG ?dâÌ]K gжâÌ]Kg@µ ¸ÏÉ ÒÐ]Á?g@µÙÅ ÀÐ]Ô Ñ±ÏiÐ]G gÐ]}ÐÔ )ÑKÐ]ËðÚнٵ ÑÁÊwÙG ÒÏhâËÊ}ÐG ÐËÙG gÐ]Å ÃËÐ]¶G rÙ½?gÐ]­ ѶÌ]Á@}gÙÔ Òg@]µÙÅ âÑG@]Á ÀðÚÐ]G Ð]]K?É ÒÉ@Ì]]¾Ìµ âÑ]oÏc ÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ ÀÐ]Ô Òg@]]µÙÅ Ñ]]ÁÉÉgÏc ÑÁ@¶]]pËjO Ð]]¹ âÒdÁÐ]Å& ÒÐïð¹ÐG ÑÁÉÊGÐÁ gÐGй ÐËÙGgÐÅ )ÐÌËÏÉ@½ÙG @Ë Ä@Ì]Á@µÏcc@½ ÓÄ@µÐ]Á@_ ÒÐK@ƶâÌ]O ѶÌÁ@}gÙÔ ÐK?É %Ñ®ËiÏÉ& ÐG ÐÌÌoÙ_ÐÁ ÀÐÁ?ÉÐÔ )ÐÁ@ÁÉÊwÙG ÀÐ]G M]kÉgc É?ÉÐ]K ÑÌoÙ_ÐÁ ѵ@ÂkhK ѵÐËÏÊâÌ]o rÙ]Å ÑÁÉÊ]x¶âÌK Ñ]oÙ_ÐÁ Ð]K?Éе )%.1&%âÑGÏcÉ@]Á ÐËÙG )MâÌGÐÁ ÑÁÉÉögÐG ÑÂËöhGgÏc ÑLkÐÅ NÐÁ@ÁÐK N@µÏc ¡Øh½ Ð]¹ ?É )ÐÌ]ÌÁÉÉgÏc ÐÌÌoÙ_ÐÁ ÀÐÔ Ðµ ’âÌðºG ÐL]lËÊâÌO& )ÑÁ@]µÏg@µ ÓgÐ]GÉgÉÏc ÐL]âÌÁ?ÉögÏc ÐÁ@ÂÌH]oÏög Òi?É@ÌS ÑwgÐ}ÐÔ ÏÉÐLâËh}Ïc Òi?É@ÌS âÑG Ðïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÏfâËÊK Ӓ]w ÀÐSgÐ]k ÑÁÉÊGÐÁ ÒÙÅÐ]G Ä@µÏg?eÐ]Å ÐÂÌ]w )Ð]ËÐÅ ?dÁ@Ì]pÌKÐËðÚнٵ ÒÐK@ƶâÌ]O ÒgÙSÐ]¹ qÌL]]k?ögÏÉ@Á ÑÂÌ]w )ÑKÐ]ËðÚнٵ ÒhâËcÉ@]w ÑÁÉÊGÐ]]Á ÓÒg@¶âÌ]G ÓÑKÐ]½?gÏc ÀÐ]µ ðÚ@G ÑÂÌw ÀðÚÐG ÄÉÊ]G nÛ®Ì]Ô ÓðÚ@]G ÑÂÌ]w Ñ]Ëg?cgØi Óög?i@]G ÑËgÐ]G@µög ÒÙÅÐ]G gÏcÐ]]]GÏc?ögй ÒÏÉÐ]]]Ácg?Ê_ ÓÏÉÐÁch]]]µGgØi ÓÒÉðÛHL]]]kÏc ÓÑð¹ÐH]]]½ÐK ÒÙÅÐ]]]G Ò?ögÏgÐk )Ïg@Ëc ѱÏiÐG Ä@µÐÌÌKÐËðÚнٵ Ïg@µÙÅ ÑLkÏc ÃâËÊo %.2&%Ã]GÏc Ñ]oÉÊK Ó·]]pâ̽ gÐ]]k ÐÁch]]µg@µ ÓrÙ_Ð]]Á ѵÐ]]ËеÐË ÑÁ@Â]]âÌƶâÌO ÓÑ]]ÁÉÉgÏc ÒÏÉÐ]]Á?g@µ ÑÁ@ÁgÏcÏÉ ÐG ÏÉÐK@µÏcöhw еÐð¹Øög h]K@Ëi rÐ]ïð¹Ð½Ùµ Ì]Ô )ÑÁ@µÏÉÊK@ƶâÌ]O Ð]Á@_ %++++⻱Х âÑG )MâÌo& ʵÏÉ É@ÌoÐÁ ÒÉ@Á ÏgÙS ·â̹Ð} ÑÁchµ MkÉgc @]Ë ÊH]oÉÊK +ÉÊK@Å rÉÊK ÑÁÉÉgÏc gÐkй N@µÏc hK@Ëi еÏÉÐÁ?cg@µ е ÐÑ

J@t¥& е ÉÊG ?cÏögÏÉ@G Éй g@S ÀеÐË dËØh­ )%6&%ÐÁ@ÌÂ˵@ÂkhK Ä@ËgÙS ÀÏÉÉc ÓÑ]]l¶âÌk ÑË@]]k@Ô ÑÁchµÐ]]oÐ} ÑÁ?ÊâÌ]]o ÓÄÉÊ]]x¶âÌK ѽ@ŠÐ]]Ô Ð]]¹ %1HXURVLV ÀÐ]]Ô Ð]]µ M]]lgÏc h]]K@Ëi ?dÌ]]Ë?Écй ÀðÚÐ]]G )M]]âÌGÏc M]]kÉgc ÏÉÐÌ]]ÌÁ@µÐ©@ÁÙ± MkÉgc IËcÙÔ ÑâËh} ÑLkÉgc ÓMk?ög ÑÁchµÐÁgÐkÏg@w ѽ@ŠÐÔ Ð]¹ ÐÌÌ]oÙ_ÐÁ ¸ÐË %J@t¥& е ÒÐË?ög ÉÐÔ ÐLpËÐ} ÑÁ@µÐÁÉÊwÙG ÓG ѽ@ŠÐÔ Ð¹ hK?Éc )âÑGÏc ÐG ÒeÙ¹@Ë@G )m¶âÌk& ʵÏÉ Òg@]µÙÅ ·âÌ]ð¹Ð½Ùµ ѽ@ŠÐ]Ô Ð]¹ ʶð¹Ð]G )ÐÌ]ÌÁ Òg@]µÙÅ ÀðÚÐ]]]G )âÑ]]]GÏc M]]]kÉgc ÀÏÉÉc ÒÐ]]]ºOÐG ÑËÐïÂ]]]Ëe ÒÏcgÏÉgÐ]]]O ÓÀÐ]]]µÐË ÒÐ]]]ºO NÐH]]ð¹ÐÅ )%.-&%M]]âÌÁÏc?c Ä@µÐÌ]]ÌÁÉÉgÏc ÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ ÑL]]pO ÒÏöh] GöhGÐG Äch]]µÐ­Ð_ MkÉgc й ѵÏgÐk Ñð¹Øög ÑËÐïÂËe ÓÑÁ?jâÌ_ ÑËÏcgÏÉgÐO ÓÑKÐËðÚнٵ ÑÁ@Â]âÌÅ?ög ÉÏgÐ]]G ¸@]]K @KÏgÐ]]kй Ð]]K?É )Ð]]Á@µÏÉÉiÏg@Ô ÓiÐ]]W ÑÁch]]µÐ­Ð_ Òg@]]µ@Ô ÑÁch]]µ ÒgÏc ÓÏÉÐLâÌÂâËÊLG âÑGÏc ÒÐLkÐS ÊâÌÁй ÑÁ@µÏg@Ì]khO ÓN@]GÏc ѵÏÉ@]Á ÒÐ]¥iÐÁ ÐÁ?ÉÏögdÁÊK ÓÐÁ?ïºâÌo ÑÂLl_gÏc hK?Éc ÓÑÁÉÉgÏc ÒÏÉÐÁ?cg@µ Ð]½ÐÔ @]K âÒöh]GÐÁ )ÏÉ?h]]µÐ­Ð_ Ð]]K?É@Ô ÓiÐ]]W Ð]]G ‘]]pËÐ} ÑL]]kÐGнÐG Ä@ÁÉ@ïÁÐ]]Å ÓÏÉÐÁch]]µG ?É qËнÐÔ âÑÁÐKÏc ÄÉÉgÏc )ÄÉÊxð¹ÐÅ Ò?ögÏgÐk ÑÁ?gÐïÌÁ ÓÒ}g@]½Ïc qËÐ]½ÐG Äch¶L]]]kÐÅ ÓÑKÐ]]]ËðÚнٵ ÓÑ]]]ÁÉÉgÏc ÑÁ@ŠÊ}Ð]]]Á Ð]]]G& N@]]]µÏc rÙ_Ð]]]Á Ð]]]¹ ÑÁ@¶pËjO Ón@ÂÁÉgÏc )ÏÉÐLâËhk@ÂG ѵÙÂ]khK ÓÑ]ð¹cÉÉc ÓÑÂ]Ìï½Ð© ÓÑË@Ì]ÁÐKÐG Ñ]]ÁÉÉgÏc ÑÌ]]oÙ_ÐÁ Ã]]wÏcÙG Ò?É Ñ]]ÁÉÉgÏc ÑL]]kÉgdÁÐK ÑÁ@]]Ë@Á?i ÓÑ]]ÁÉÉgÏc gÐH½?gÐG й ÀðÚÐG& )%..&%ÑKÐË@kе ÑÌ®ËiÏÉ ÑÁÐËÚй Ä?cÚ @Ë Ä?eÐðºo Ð]¹ ÐÌ]ÌLËhG ¸@w ѵÐËÏÊâÌoÐG Ä@ËÙ_ Òg@µ ÓqÌÔ ÐÁ@kе Àй gØi е ’âÌðºG âÑ]GÏc ?d]oнÐÔ hK@Ëi ÐËÙG )ÄhKÉÊKÉеgÐk Óo@G Ä@Ì]Á?g@µÉ@Å Ð]¹ Ä@Ì]pËgØi )ÄÐ]µÏc âÑSÐH]âÌS ÏÊâÌ] o ÀÐ]]Ô )%./&%M]]âËÉеÏdð¹ÐŠⓠÄ@Ì]]o@Á?i g@]]S âÒdÁÐ]]Å ÓÄg?cÉ@]]Á Óg@]]Ëc Ѷð¹Ð]]_ й ÒÏÉÐÁcg?Ê_ Ù_ ÓcÊ_ Òg@µ Ò@K?É gÐÅ )Äch¶Ëg?d]oÐG Óg@]µ ÒÐ]ÁÉÊG ÑË@]k@Ô Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ]Áй ÒÙ]]_ ÒÏÉÐ]]Ô â¼Ð]]}й ÏÉÐL]]âËh}Ïc ÑKÐ]]ËðÚнٵ ÑÁ@]]Ëe ѶâÌ]wÉÊk ÑÁ?gÐïÌ]]Á öh] O ÓÒ}g@]]½Ïc ÑL]]lâËÊð¹ÐÅ âÒdÁÐ]]Å Ð]]µ ÐÌË@]]k@Ô Ñ¶âÌL]]o Ð]]ËÙG )ÒeÏc rÐK@µ Àй еСØh½ ÑÌKÐË@kе ÐK?Éе )MâÌG MkÉgc ÉÊG rÉÊK Ñkе ÄÐ]ËÚй +Ðïð¹Ð½Ùµ ÊâÌÁй ÑÁ@µÏÉ?hµ ЭÐ_ ÐK?É@Ô ÓiÐW ÒÏÉÐÁ?c ÀðÚÏÉ ÙG ÐÌËÏfâËög ÐÐ


е âÑGÏc ?d¶âÌK@µÐ¹ rнÐÔ ÀðÚÐG )ÏÉÐK@µÏc ѽ?g@Ô@Á Óg?i@]Ô Òg@]wÉÉc ÓÐ]ïð¹Ð½Ùµ Ñ]]wgÐÅ ÀðÚÐ]]G )âÒÉÐ]]¶GgÏc Ð]]Á?cg@Ëc ÓÐÁ@]kе ÏgÙ]]S ÀÐ]]¹ ¿±@]]K ÓÐL]]kÏc ÓRÉh]} gÐH½?gÐG ÐÁÉÊKÉеgÏc ¸ÐËÏÉÐÁ?c ÀðÚÏÉ ¸ÏÉ ÐÁ@µÏi@]lµ@w Óâ¼@]¶Ëc?ög ÏÉÐÂ]KÉÉjG Ð]]¹ Ð]]Á@½ÐÔ ’âÌ] ðºG âÒh]]µÏc Ð]]ËÙG )ÏÉÐKÙKh]]} ÒÐ]]ïð¹Ð½Ùµ ÒÐÁ@]]oÏögÐÅ Óg?i@]]Ô ÉÐ]]Ô ÒÏÉÐÔ ÙG )ÃÁ?ögÐ]}?c?ÉcÐG ÓgÐ]kÏg@w ?d]pÌK@µ Ä@½Ð]Åй ?ÉÐ]Ô ’]oÙ_ÐÁ ?d¶âÌ]K@µ )ÃâÌ]ÂG?c Ð]]Á?cg@Ëc ÀÐ]]Ô ÑÁ@µÐ]]oÏögÐÅ N@]]µ Ä@½Ð]]Å Ð]]¹ Óg?i@]]Ô Ù]]G ·âËgÊÂ]]k ÃÁ?ÊL]]G MâÌG ·âËÉ@Á Ó@Á@½gÐ]ÅÐG N?cÏcÉÉög ·âÌÁ?dÁ@]pÌOÙ_ âÑK@]µ ’âÌ]ðºG ’]Á?ÊKÏc @Â]Ì}ÐÔ ÓеÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ Ð]]µ ÒÏÊâÌ] o ÉÐ]]G Ã]]âËgcÏc ÒgÐ]]kÏg@w Ù]]G ÒÐ]]ÁðÚÉÐÅ ÉÐ]]Ô ?ÉÐ]]Ô Ó m̹ÙO ÒjâÌÅ ÑÁ@Á?c ?ÉÐÔ )ÏÉÐKÙKh]} ?cÐ]ïð¹Ð½Ùµ Ð]¹ ѶâÌ]¶ð¹Ð_ @]Ë ¸Ð]ËÐð¹Ð½Ùµ ÐËÏgÐk ÉÉc еÐÁch¶âÌKg@µ ÐK?É )ÐÌÌoÙ_ÐÁ q̽ÐÔ Ä@ÌÁgd¶âÌOÏÉðÛG ÙG qË@]k@Ô ÑË@k@Ô@Á ѶâÌKÐð¹@W& й ÐÌÌLËhG @ËeÙ¹Ù]k@O ÒhK ѵÐËÐk@ÂâÌO й +ÐË%ÐÁ@Ì̹ÏcÐS& ÐïÂ]]Ëe â¼Ð]]}й ÓN@]]µÏc Òg?d]]oÐG ?dÌ]]âÌK ¸@]]K Ð]]µ ÐÁ@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ ÐÌ̵Ú@]]w ѶâËg@]]µ@Ô ÑKÐ]]ËðÚнٵ ÑÌ]]oÙ_ÐÁ ÑL]]p}ÐG )M]]âÌGÏc Ïj]]âËÉ@Ô ÒеÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ Ó¸@K gÐk ÐK@µÏc Ð]oÏögÐÅ Ð]µ ÑKÐ]ËðÚнٵ ѵÐËÐ]pâ̵ ¸ÏÉ ÏgÐÂ]âÌ_Éög ÓR?h]_ е ÃËÐïG âÑK ÏÉй ’Á?ÊKÏc ÐËÐk@ÂâÌO ÀÐÔ ÒÏhâËÊ}ÐG )%.4&%âÒhµÏc hËÐ]k Ð]ïð¹Ð½Ùµ ÑpËеÐïð¹Ð½Ùµ ÓÒÙ_ ¸@KÐG ÄdÁ@ËÐ} Ä@Ëi ÒÉÉög Ð]¹ dÁÐ]½gÏgÏi ѶâËg@]µ@Ô gÐ]Å @ÅÏÉgÐÅ +ÏÉÐLâËgdH¶â̹ ÏÉÐÌÌKÐËðÚнٵ ÒÉÉögй rÙ_ÐÁ ÓÐLlË@o@Á ѶâËg@µ@Ô Ð]G Òg@l_Éög ÒÐK@ƶâÌO Óg@µÙÅÐG g?dËdÁÏÊâÌO ÒgjÅ @ÅÏgÙS& й ÐÌÌLËhG @ËeÙ¹Ù]]k@O %ÐËÐÅ ?dÌoÙ_ÐÁ ÑÁ@ÆÌS ÒÉ?h¶Ëg@Ëc ÑKÐÌÌÁ@Lkg@o ÒÐïÂËe й е Ä@µÏÉ?cÉÉög

+%.5&

Òg@µ@Ô ÓÑoÙ_ÐÁ& ÒÉ@ÁÐG ÒеÐHâÌLµÐ¹ %@¡& ÑÁ?jð¹Ð½Ùµ Ò@Á?i Ð]K@µ ÀÐ]¹ gÐ]Å âÑwÏc ÑKÐËðÚнٵ ÑoÙ_ÐÁ Ù]G ?É ÏÉÏch]¶ËÉðÛG %.641& Ñð¹@]kй Ð]µ %ÑKÐ]Ë@ð¹Ð½Ùµ )ÏÉÐLâÌÂâ̽Ïc rÐËÏÊâÌ]o ÀÐ]G gÐ]Å )ÑKÐËgжL]kÉgc ÒÙ]_ Ð]ïð¹Ð½Ùµ Ð]µÐËÏcg@Ëc& Éй %.6&%ÐËgÉgÏi ?cÏeØg Àй rÙ_ÐÁ ÒHÂoØg ÒdÁÉ?hïµ@G е ?d¶âÌ]K@µÐ¹ Ð]½ÐÔ ÄöhâÌ}Ïc â¼Øg ÒеÐÌKÐË@kе ÓÒHÂoØg ÒdÁÏÉ?h]ïµ@G Ó¡Øh]½ ÒcÊ]_ Ð]µ ÒÐ]K@µ ÒgÐ]]]ïËg@µ Óâ¼Øg ?ÉÐ]]]Ô )ÑKÐ]]]ËðÚнٵ Ò@ËeÙ¹Ù] ]k@G Ñ]]]oÙ_ÐÁ Ñ]]]ÁÉÊG M]]]kÉgcй ÑÁ@Ì]]} gÐ]]k ÒÐÁÐËÚÏh]]­ ÐÌ]]KÐËgÐïËg@µ ÉÐ]]Ô ÒÙÅÐ]]G ÏhKÉ@]]wgÐG gØi Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÐÓ

Ä@µÐÌÌKÐËðÚнٵ ÐÌÌoÙ_ÐÁ

Òg?Ê]]]G Ñ]]¶âËÉ?gi?Ê_ Ð]]]ËÏÉ?g?i ÀÐ]]Ô %Ä@µÐÌ]]]ÌKÐËðÚнٵ ÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ& @ËeÙ¹Ù]]]k@G )âÒhÂâÌÅÏcg@µÐG Ä@Á?jð¹Ð½Ùµ ÄÐËÚй Ïg?ÊG ÀÐÔ ÒhK ÒÏÉ?g?i gØi ¸ÏÉ ÐÌ]ÌSÙ¹ÙË@G ÏÉÐ]]µÐË@Á?i ÄÐ]]ËÚй Ð]µ N?cÏc ÐÁ@Ì]]Ì®ËiÏÉ Ïgj]]Å ÀÐ]Ô Ò@]]Á@½ ÑÁ@Â]]âÌÅg@µÐG ÀðÚÐ]G +MâÌkÉÊÂG ÒgÐkй е ?d¶âÌK@µÐ¹ âÒgcöhGÏcgÏc )Òic ÓÄ?É@]]K Ӓ]]oØÊÂËн& Ð]]µ ÒÏÉÐ]]Ô gÐ]]kй Ã]]µÙµ õ@]]Á?i ÓgÏf]]âËÊK ÒÐ]]GgØi Ä@½ÐÅй ?ÉÐÔ ’KÐËðÚнٵ ÒÏcg@Ëc е ?d¶âÌK@µÐ¹ )ÑÁ?iÙ]k )Äch]µ â¼?Ê]k )Òg@]kÚ +ÄÉеÏc É@wgÐG ѱÏiÐ]G нÏcgÐ]k ÀÐ]Ô ÒÐ]ïð¹Ð½Ùµ Ð]¹ Ð]µ %ÃËeÙ¹Ù]lO@O& ?dK@]µ Ä?jâÌ_ ÓÐïð¹Ð½Ùµ ÐÌÌoÙ_ÐÁ ÀÐ]Ô Ð]µ Ð]Ë?cÏÉй Ïg?Ê]G ÀÐ]¹ ÏÉÐÂ]ËfâËÊLâ̹ ÑÌ]ïÁh} gÐk ÐÁеÏc ÐoÏögÐÅ %Ä@µÏg@kÚ Óg@HÁ?É@K& Ð]ÁÉʖ Ù]G )ÏÉÐ]K@µÏc M]­h} Ñ]oÉÊK ÓÑÁ?gÐïÌÁ ѶâËiÐ}Ïög ÐÂGÏc )?dK@µ Ä@½ÐÅй Ä@µÐkе ÒÉÊK@Å?c ÓÐïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@]Ëe qËнй )ÏÉÐÂâÌÁÏc ŸÁh} ÑKÐËðÚнٵ ÓÒgÉÊG@Ô ÑµÐËÐpâ̵ ÐÁ@½ÐÔ ÐK?É )Ä?eÐðºo ÓÄ?d¶âÌ]]K Ù]]G h]]KÏgÉÐ} ѶâËg@]]µÙÅ Ù]]G ŸÁh]]} ѶâÌ]]ð¹@_ ÐÂ]]GÏc Ð]]Á@½ÐÔ ïÁh]]} ÀÐ]]Ô Ð]]µ Ð]]K@µÉй Ð]]½ÐÔ )ÒgÉÊG@]]Ô ÓÑKÐ]]ËðÚнٵ Òc@Ì]]ÁÊG ÒÏi?]]o ÑÁdÁ?öh]]xO ÀÐ]]Ô Ð]K?Éе )Ð]]ËÐÅ ÃKhïâÌ]¹ qâÌ]O Ð]G Ä@ÌL]]lËÊâÌO ÓÐ]Á?dÁÉÊGc@Ëiй ÐÁ@ÌÌ]oÙ_ÐÁ @Á Äi@o ÓÐËÏÉ?h¶KÏög Ðïð¹Ð½Ùµ ÊâÌÁй Äh}Ïc Ä@ËÙ_й ÐÁ@ÌÌ]oÙ_ÐÁ ÀÐ]Ô ÒÐ]Á?g@µ ÙG Ò?É ·âËdÁÐ]Å +ÑË@]k@Ô ÒÐ]ïð¹Ð½Ùµ É@]Á ÒÉ@]G Òg@]µ@Ô ÓM]oÉÏög â¼Ð]}й ÃâÌ]ŠÊ} @OÉgÉÐÔ Ð¹ е ÒÐÁ@ÌËÉÏiÉЭ ÓÐÁ@ÌÌð¹@¶Ëc?ög ÓÒi@lµ@w ÏÉÐÂ]KÉjG ÉÐ]Ô Ð]µ Ã]wÏc Ä?cÊ]]_ Ð]]µ ÏÉÐÂ]]âËhµÏc@ÌS ÏÉÐ]]G ÐÁ?ÉÐÂ]]KÉjG ÀÐ]]Ô ?ÉÐ]]Ô ÉÊGÉ@]]G ·âÌ] ½Ïc gÐ]]kй ÄÙw ʵÏÉgÐÅ )Ðïð¹Ð½Ùµ ÒÐLkÐS gÐk Ð]K@µÏcg@µ жÁÊ]w )’]oÙ_ÐÁ ÑKÐÌ]k@_ ÀÐ]]]Ô Ñ]]]Á?cÊ_ ÒÐ]]]kе ÉÐ]]]Ô )еСØh]]]½ ÒÐL]]]kÐS gÐ]]]k Ð]]]K@µÏcg@µ Ñ]]]oÙ_ÐÁ ÒеÐH]]]]âÌLµ Ð]]]]¹ ÏÉÊ]]]]G %N¾Ì]]]]¹& @]]]]Á?i ch]]]]µÏc ÑKÐË?chµgÐ]]]]k Ó ÊGÐÁÉÊ]]]wÙG ’Á?ÊKÏc ÑKÐËðÚнٵ ÑoÙ_ÐÁ ÒÐÁchµïLp} ÀÐÔ )%.3&%ÐÌ]¥@¾LSÚ? @Ì]SʹÊO@H¹?& ÊâÌ]]Á ÐL]]âËögÐOÏc ÓM]]âÌÂâËiÐGÏc nÐ]]µÐµ@K ÒgÉÊÂ]]k Ð]]µ ÐËÐL]]kÐGн ÉÐ]]G ’âÌ]]ðºG ÐÒ


ÉÐ]]Ô Ä@]]Ë Ñ]]oÙ_ÐÁ ÑÁÐ]]ËÚй N?c@]]Á ¸@]]K Ñ]]ÁÉÊG rÉÐ]]_âÑG Ò@Á@½Ð]]G Ñ]]ÁÉgÏc 7й ’LËhG е ÐËÐÅ hKÑKÐÌk@_ÐG ÑLlËÊâÌO ʶð¹ÐG Äi@o ÒÐÁ@Á@pÌÁ Ò@]]Á?ÊK åâ¼Ð]]}й Ä@µ@Ì]]S ÐÌ]]ÁÉgÏc Ð]]®ËiÏÉ Ä?ÊâÌ] Áй âÑSÐ]]G É?ÉÐ]]K ÑKÐÌ]]ÁÙ½g@Å*. ¡Øh]]]½Ð¹ Ð]]]µ Ä@µÐÌË@]]]k@Ô Ð]]]ËÑÁÉÉgÏc ÐÁ?h]]]Ëб Ù]]]G ¸@]]]K ÒÏÉÐ]]]ÁÉÊGÉÉögÐGÉÉg +ÄÉеÏcgÏc +ÐËÑÁ @ÅÏg ÉÐËÑHlÁ ѶâÌLo ÑÁÉgÏc ÑLkÉgdÁÐK*/ ÑÂLpËÐïâÌO ÓÑKÐË@kе ÑÁÉÊG »±@¥ й ÐËÑLËhG ÑÁÉgÏc ÑL]kÉgdÁÐK ÑSgÐ]½*0 +Ä@µÐÁÊxð¹ÐÅ ÑLk@Ô ÙG n@̲½ ÓgÏÊâÌ]O ÐL]âÌGÏc )ÏÉÐËhâ̽egÐ]k ÒÉÉgÐ]¹ Ä@]ŠÊ} ÑÂL]pËÐïâÌK*1 Ð]]ïð¹Ð½ÙµÐ¹ ÒÐÁ@]]kе ÉÐ]]Ô ÒÐÂ]]ËgØiй ÒÏÉÐÁÉÊH]]¶ËjÁ â¼Ð]]}й ·âÌ] kе ÑÁ@]]ŠÊ} +ÃËeÏc ?dÌð¹Ð}й %/.& %ÏÉÐK@µÏc ѽ?ÉÏcgÐG ÑKÐÌk@_ gÐkй M_ÐS ÑÁÉÉgÏc ÑLkÉgdÁÐK*2 Ïg@p­ ÓÑKÐË@ð¹Ð½Ùµ Ðð¹Ð½@½ ÉÐÔ ÒgÙS Ói?ÊâÌ]oÐG ÐL]kÏÊËÐO Ñ]ÁÉÉgÏc ѽÐðº©@]k ÓÑÁÉÉgÏc ÑÁÉÊHïÁÐK ÐG ÄÉÊHoÊK h]K?Éc Ó¸@]K gÐ]k ÐÂ]âËh_Ïc ÒÐÁ@Ì]KÐËðÚнٵ Ñ]]ÁÉÊG M]]kÉgc ÒÙ]]Å ÐÂ]]GÏc ÏÉÐ]]Á@ËÙ_ ÄÐ]]ËÚй rÐ]]Á@½ÐÔ Ð]]µ )ÑÁ@µÐÌ]]oÙ_ÐÁ Ð]]]K@µ ÉÐ]]]¹ ÑL]]p}ÐG Ð]]]µ )ÒÙ]]]_ ÑKÐ]]ËðÚнٵ ÑÁ@ŠÊ}Ð]]]Á ÓÑ]]]ÁÉÉgÏc Ñ]]oÙ_ÐÁ )ÄÉÊH]]]]oÊK ÒÐ]]]]oÏögÐÅ gÐ]]]]G ÐL]]]]âËÉеÏc ÓM]]]]âÌGÏc i?ÉÚ Ñ]]]]ÁÉÉgÏc ѽк©@]]]]k Ñ]]ÁÉÉgÏc ѽк©@]]k Ù]]G ÑKÐð¹ÉÏcÊâÌ] Á ÑL]]kÉgdÁÐK ÒÉ?h]]`¶âËg Ð]]µ ¸ÐËÐ]]k@ÂâÌOй ÓÑðº±Ð]]]¥ ÓÑËÐL]]]kÐS ѽк©@]]]k Ñðº½@]]]µ ѶâÌL]]]k@Ô& Ð]]]µ ÐË?ÉÑâÌ] ]O ÑKÐËÉch]]]µ ÑKÐËÚй MâÌG Òi?ÉÚ Ä@Ë ÑKgʵÓÀе Ä@Ë rÉÐ_âÑG @Ì]ÁÐK ʵÏÉÐ]Á )ÐÌ]KÐËðÚнٵ %//& %ÏÉÐÌoÙ_ÐÁ ÓÑËÐLkÐS cÏögÐ]]Sʽ Ä?h]]GÉ@Á ÑKÐ]]ËðÚнٵ Ñ]]oÙ_ÐÁÐG gÐ]]GÉнй ÒÐ]]Á?ÉÐÔ âÑ] o@Á Ð]]K?Éе Ä@Ë Ñðº±Ð¥ ÑoÙ_ÐÁ ÑÁÉÊG ÒÊÁ@ÌGÐG ÏÉÏjâËÉ?gÐO ÐÂ]âËh€ ÓÃâËh]¶G %Mµ?]lGÐÔ& ÓÒh}gÐG Ò@Á?ÊK ÑÁÉÊGÐ]Á Ò?ögÏgÐ]k Ä@ÌL]kÉgdÁÐK ÉÑËÐL]kÐS ÒÉÉögÐ]¹ Ä@]Ëi?ÉÚ ÀÐ]]Ô ÒcÙ]]½ ÒÏÉÐ]]Ô â¼Ð]]}й Ð]]½ÐÔ Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÒÐÂ]]ËgØi â¼å Ð]]}й Ä@Ì]]ÁdÁ@ŠÊ}Ù_ жÁÊ]]]w )Ã]]]Á?iÏc g@Ëöh]]]G ÓNðÚÐ]]]kÏcÏh­ ѵÐ]]]Ë@}c?c Ð]]]G Ð]]]ïð¹Ð½Ùµ rÐÁ@]]]kе

Ñâ oÏc е g@L­Ïg @ÅÏgÙS gÐ]G Ð]K@GÏc@ÁÐO ¡Øh]½ rÐ]½ÐÔ gÐH]½?gÐG )ÑKÐ]ËðÚнٵ Éй ÐËÙG ÃâËhµÏc cÏiÉ@]Á gÐÂ]âÌ_Ég Òg@]µ@Ô Ð]G ÓÐ]ïð¹Ð½ÙµÐG ÃGÙ½@]Á Ä@Ì]¶âËdÁÐÅ ÑÁÊ]]wÙG Ói?ÊâÌ]]o @]]ÅÏgÙS ÐÌ]]L¶â̹@Ëc ÐÌ]]LâËgÐïËg@µ ÀÐ]]Ô Ñ½@]]ŠÏgÏc ¸ÏÉ Ð]]K@µ ÏigÐ]]¹Ð½ÐG Ê]]µÏÉ ÑL]]oÉhk ÑK@]]kÏg@µ ÑK@µÐ]]¹ Ð]]ÁʖÙG )N?cÏdð¹ÐÅgÐ]]k Òh¶Ì]]­ ’Ë@Ô Ñ¡Øh½& rÐÁ?Éй ÄÏcÏdð¹ÐÅgÐk Ù½@Á ÒgjÅ Ä?cÊ_ ÑËØh½ Òg@µ@Ô @]ÅÏgÙS Ñ¡Øh½ )Òög?i@G Ñ¡Øh½ )Ðïð¹Ð½ÙµÐG Ù½@Á Ñ¡Øh½ )gÚ@k Ñ¡Øh½ )%ÃËdL]½& gÏÉgÐ]O ÓÐLk?ög@Ô ÒÏÉÐÁchµÐÁ?ÉÐxâÌO ÒÐÁ@̽й Ä@̽ÐSgÐ]k rÐ]Á@½ÐÔ Ð]µ %+++i@]lpË@– ÑL]]]]oÉhk Ò@O?gÐ]]]]k )ÑKÐËеÐÌ]]]]KÐËðÚнٵ Ð]]]]Á@Ëe ÓÐ]]]]ïð¹Ð½Ùµ É@]]]]Á ÑÁ@µ@ÅÐ]]]]G ÒgÙS @ÅÏdÁÐw ’kÊÁ ÐÂK@Å ÏÉÏgÐk ÒÐÁ@½ÐÔ ?d¶âÌ]K@µÐ¹ )%/-&%É@]G ÑKÐÌÁ@L]og@k Ñ]]oÙ_ÐÁ ÑÁ@µÐ]]k@ÂâÌO ÓÄÉÊ]]wÙG ÒÏh]]âËÊ}ÐG Ð]]ËÐïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ]]Á ÑËÙ½@]]Á Òg@]]µ@Ô Ñ]]kg@½Ê½ ѵ@]]K ÒcÊ]]_ Ù]]G ÃâËh]]ÁÏc?c R?h]]_ Òg@]]µ ÓgÐÂ]]âÌ_ÉögÐG ÑKÐ]]ËðÚнٵ ¸@K ÑÁchµÐÁ À@TÌlÂÌÔ Ä@Ë Ä@ŠÊ}ÐÁ е ?d¶âÌK@µÐ¹ Ä@ËÐ]½ÐÔ )ÑL]p}ÐG Ð]ïð¹Ð½Ùµ ÉÐ]]Ô ÓÐ]]ïð¹Ð½Ùµ Ñ]]ð¹Øg Ò?ögÏgÐ]]k ÓÐ]]ïð¹Ð½Ùµ â¼Ð]]}й M]]âÌG ÑL]]p}ÐG ·âÌ] ð¹Ð½Ùµ @]]Ë ÑwgÐÅй ÓÃÁ?jG ÒÙ_ÉÐLk?ög@Á @Ë Ù_ÉÐLk?g ÒÉ?h]khPâ̹ÐG Ä@]ËÙ_ ÒÐ]Á@½?dÁÐÔ ÀÐÔ ÐÂoÐw Àй MâÌG ¸ÐËÊÁ@ÌG gÐÅÐG ?ÉÐÔ )ÃG Ä@µÐÌKÐË@ð¹Ð½Ùµ @]}iÏc ѶâÌ]ð¹@Áе ÐG hK?Éc е )ÐÁ@µ@K Àй ÑÁch¶âÌKg@µ Ò?Éc rнÐÔ jâËÉ?gÐO ÐÁÐ_Ïc h]K@Ëi Ð]Á@µ@K ÒÉÉögÐ]]¹ Ð]]Á@½ÐÔ @]]Ë@Ô )ÃâËh]]µÏc cÏiÉ@]]Á É?gcÊËh]]­ Ä@]]Ë ÉÊ]]wÐLp_й @]]Ë Ó@]]ŠÊ} жÁÊw hâÌ_ÐÁ Ä@½ÊïâÌG )Ðïð¹Ð½Ùµ gÐ]kÐG ÑÁ?h]}g@G Ð]ÁÉÊG ÓÄÉ?ÉÐ]K@Á ÏÉÐÌ]º±Ð¥ ÑL] kÉgdÁÐK Ò@]]K?ÉÉ@ŠеÐÌ]]LËðÚнٵ ]]kÉgdÁÐK& Ð]]G Ä@ÌL]]lËÊâÌO Ð]]Á?g@µ ÀÐ]]Ô )ÑKÐËðÚнٵ ÒÉ@G ÑLlâËÊð¹ÐÅ â¼Ð}й ¸@K ÑÁdÁ@ŠÊ}Ù_й ÐËÑLËhG е Ð]ËÑÁÉgÏc qËÉÐ]]Ô ÓµÐ]]Ë â¼Ð]]}й Ð]]ËÐÅ Ä@ËÉÐL]]O ѵÐ]]ËdÁÏÊËÐO Ð]]ËÏÉ?g?i ÉÉc ÀÐ]]Ô ÐµÊ]w ÒÏÊâÌ] wg?Êwй gÐ]]} âÒhÂ]]âÌÆHËcÐG âÒh]]Á?ÊK@Á ÄdÁ@]]ŠÊ}Ù_ ?dÌ]]âÌKÏ ÐËжâÌ] L¶â̹@Ëc ÓQÌ]]]lÁhO ÉÐ]]]Ô ÑÁÉÊH]]]ð¹ÐË?öhâËÊ} ÓÄ@]]ËÙ_ ÒiÐ]]]W Ð]]]G Ä@µÐ¡Øh]]]½ ÑÁÉÊH]]]ð¹Ð½Ùµ е )âÒhÂâÌOÐ]kÏc ?dËgÐ]kÐG ÏÉÐÌ]KÐËðÚнٵ ÑÁ@]Ëe ÓÐ]ïð¹Ð½Ùµ ÄÐ]ËÚй ÒÐ]Á?dÁÐG ÑLkÉgdÁÐK ÐK?Éе )N@µÏdËg@Ëc NÐÌ]ÁÙ½g@Å ÓÄdÁ@]ŠÊ}Ù_ Ò@]Á?ÊK ÓjâÌ]Å ?dÌ]âÌK

ÐÕ

ÐÔ


rögÙo ÒеØG ÓÏÉÉchµ â¼ØöÁÙµ ÒнÏcgÐ]k ÀÐ]Ô ÑÁ@µÐ¡Øh]½ ÑÁ@]Ëe ÀÐSgÐ]k Ä@µÐïÌ]]]S ÒÐ]]]GgØiй @Â]]]Ì}ÐÔ MâÌ]]]wÏcgÏcⓠÑÁ@µÐÌ]]]Ëd̺±ÐK Ð]]]ïð¹Ð½Ùµ É@ÁÐ]]]¹ ÐËÏÊâÌo ÀÐG еÐ_ØcÉg@G ÒÏÉÐÂLpâÌÅÐG Ïe@½@Ô ·âÌLo ÉʽÐÅ Ñwе )ÏÉÐKÏÊËöh]k âÒdÁÐÅ âÑK@µ chµ %R¾Ì¹& ÒеÐÁÊwÙG ÐG Ä@½Ïe@½@Ô qËgÐGÉнй ¸ÏÉ +ÄÐ]µÏc Ïg@]]Ëc )@]]Á?c ÑKÐ]]ËðÚнٵ Ò@Ì]]SÙ¹ÙK@O Ð]G Ñ]]wÏÉ?e@Ô ÓÒi@]]lµ@w ӓ@]]¶Ëc?g Ñ¡?j]]G ?cÐÁ@¡?j]]G ÀÐ]]Ô ÊâÌ] Áй ÉÏögd]]ÁÊK ÑÁ@]]kе ÐÌË@]]k@Ô@Á Ïg@]]G ÉÐ]]Ô ÑL]]kÐGн qÌ]]½ÐÔ Ïh]]ïG @]]Ë §Ì]]±?Éй gÏcÐ]]G Òg@]]µ?É?c ÓÏcg@]]Ëc ÓÃGÙ½@]]Á Ð]]ïð¹Ð½ÙµÐG âÑ]oÏc ÓÃ]]ËeÏc ÑÁch¶LkÉgc ÑLkÐGн Ù]G Ä@µÐ¡?j]G âÑ]oÏc ?cÐ]K@µÉй )ÄÐ]¶G?É?c ÐÁ@Ì]¶ËjÌ­@L̽ ÑâÌ]]ÁÛ¾º½ ÉögÐ]]o Ä@]]Ë ÒfÌ]]KÉdÁÊK ÒÐ]]ïâËg NðÚÐ]]kÏc ÑL]]kÏcÐÂKh} Ä@]]Ë Ä?ögÙ]]} ÓÐ]]ïð¹Ð½Ùµ gÐ]]kй Ñ]]ÁÉÉgÏc ÒÏÉÐ]]Á?cg@µ rÐ]]½ÐG Ð]]µ gÐGÐÁh]]ïG ÏÉÏgÐ]]µÛµÐË M]]kÉgc Ð]]pâ̵ ÓMâËÊâÌ] oÏc Ñ]]ÁÉÉgÏc ÑL]]kÉgdÁÐK Ð]]K?É )M]]âÌðºâÌÅÏdâÌS ÑÁ@µÐ]]µ@K ÑL]]]ËgÐÁ ÓJ?c âÒdÁÐ]]]Åй ÐÁ?ïºâÌ] ]o ÑÁch]]]µ Ñ]]]µÙµ?c N@]]]µ gØi âÑ] ]oÏc )âÑ] ]GÏc ѵÐ]]]]Ë@KÐO& ¸ÏÉ ÒÏÉÐÁ@L]]]]kÏÉÏec ÓÄ?ögÙ]]]]} gÐH]]]]½?gÐG ÑÁ@µ@ÅÐ]]]]G ÓÐ]]]]ïð¹Ð½Ùµ )MâÌGÉÊG ÐË@KÐO ÀÐÔ Òg@wÉÉc Ðïð¹Ð½Ùµ ÒÐGgØi ÐïÁÏg е )’]k@ÂG %ÑKÐ]ËðÚнٵ ÀðÚÐG )âÑGÏcâÑw âÑÁÛ¾º½ ?dËÐÁ@̽й ÐÁ?ögÙ} ÑÁ@LkÏÉÏec ÓÄchµ Òh]}gÐG ÀÐ]Ô @]S Ä@µÐ¡Øh]]]½ ÑL]]]lËÉй Ð]]]µ âÑ] ]GÏc M] ]kÉgc ÏÉÐ]]]K@µÉй Ä@µÐ]]]Á?ögÙ} ÑÁÉÊHL]]]kÉgc À@kgÐk Ä@µÐ¡Øh½ е ÏÉ?g@]Ô ÐL]âËc ÙKÉÐ]Ô Ògj]Å Óg@]µ@Ô Ð]ËÙG +Ð]ËÑÁ ?cÑL]p}ÐG Ä@ÌÌÁÉÉgÏc ÓÑKÐËðÚнٵ Ò@KÐ]O Ä@]Ë cgÏc @TÂ]ÌÔ ÓÐ]pâ̵ Ñ]oÉÊK h]K?Éc ÓN@]µÏc ÙG ÓÐ]ËÏÉÐïð¹Ð½Ùµ Ð]¹ ÑKÐ]ËðÚнٵ Ò@ËeÙ¹Ù]]k@O ’âÌ]ðºG âÒh]µÏc ÉÊ]G ?ÉÐ]µ )N@]µÏc ÐÁ@L]]­h} ÓÐ]]pâ̵ ÉÐ]]G ÑKÐ]]ËðÚнٵ Ò@ÌSÙ¹Ù]] k@O ’]]Á?ÊKÏc Ð]]K?Éе +Ð]]ËÐïð¹Ð½Ùµ ÏÉÐÁ@ËÙ_ ÑÁÐËÚй ÓÏÉ?dð¹ÐÅ Ä@ËgÐk ÏÉÐÌâ̹ Ä@Ë ÄÉ@G ?cÐ]ïð¹Ð½Ùµ Ð]¹ Ð]µ ’]k@ÂG й rÐ]½ÐÔ )Ñ]ÁÉÉgÏc ÓÑL]kÉgdÁÐK ÑË@]k@Ô@Á ѶâËg@]G ÑÁch¶L]kÉgc ÒÙ]Å ÐÂ]GÏc ÓÐ]]ïð¹Ð½Ùµ Òg@]]G ÑÁch]]µÁ?h} ÓÄch]]µ M]]kÉgc ÒÙ]]Å ÐL]]âÌGÏc ÏÉÐ]]ËÙ_ ÄÐ]]ËÚ ÐÂGÏc Ðïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐÌË@k@Ô Ðµ@K ?dËÐÁ@̽й е )ÑKÐËðÚнٵ ÑÌoÙ_ÐÁ ÒÏÉÐ]Á@Á Ïcg@]]Ëc ÉÐ]]Ô ÑKÐ]]ËðÚнٵ Ò@ËeÙ¹Ù]]]k@O 7’âÌ]]ðºG ’]]Á?ÊKÏc Ä@]]Ë )ÑÁ@]]Ggʱ Ñ]]wÙ± ¸Ð]]ËÏg?Éб Ä@Ì]Á?cÉÉög ÑK@]]kй ÓÄ@]Ë?Ù_ Ò?ÉcÐ]]¹ Ð]µ ÏÉÐL]]âËh}Ïc ÐÁ@Ì]ÌKÐËðÚнٵ ÑÍ

¸@K ÙG âÑÂâËc ÀÐÅgÐG ðÚ@G ÒÐÁʖ е ÒÐKÐð¹@W Éй& ÐÌÌLËhG Ñðº±Ð]¥ ÑL]kÉgdÁÐK â¼Ð}й MâÌGÉ@ŠÊ} е ÙKÉÐÔ ÑµÐËÏÊâÌoÐG )ÏÉÏiÙk ÓÒgjÅ ÓÑËÐL]kÐS ÑÁÐ]ËÚй ’]]Á?ÊKÏc ÐÁ@Ì]]KÐG@G ѵÐ]]ËÐïÁ?Éögй ?cÏhâÌ] ¹ )%/0&%Ð]]ïð¹Ð½Ùµ Òh]]KÑÁ@µÐµ@K ÓÀ?dÁÐ]]Ô É@]]ŠÊ} ÓÑË@]]k@Ô gØi ѶâÌ]ð¹Ð½ÙµÐG âÑ]oÏc Ä@]]ËÙ_ ÊâÌ]Áй Ð]]ð¹Ð½Ùµ ÀÐ]]Ô Ð]]µ ’âÌ]ðºG ÀðÚÐG )ÐËÐÅ ÒµÐË ÒÉ?ÉÐK Òg@µÉ@Å ÓQÌlÁhO Ä@ËÙ_ ÊâÌÁй е )ÃËÏdG ÀÐ]ð¹Ð±Ð¹ ÓM]]kÉgdÁÐK@Á ѶâÌÁ@]]kеÐG Ð]]Á@½ÐÔ ÑL]]p}ÐG ÏÉÐÌ]]KÐË@ð¹Ð½Ùµ ÑKÐ]]G@G ÒÉ@]]wй ÒÏh]]]âËÊ}ÐG Ä@Ì]]]Á@ŠÊ} Ò@]]]Á?ÊK Ð]]]µ ÃâËgchâÌ] ]½eÏc ÏÉÐÌ]]]ðº±Ð¥ ÒÉÉgÐ]]]¹ É@Ì]]]oÐÁ ÓdËcÐ]]¹ ÀðÚÐ]]G )Ð]]ËÑÁ Ð]]ïð¹Ð½Ùµ É@]]Á ÑÁ@]]µÏÉ@G @ÅÐ]]G ÓM]]ËgÐÁ ÓJ?c ÓQÌ]]lÁhO е ÃÂÌGÏc Ä@ÌÁ@µÐL­h} ÓÐpâ̵ ÒÏÉ@wgÐk Ðïð¹Ð½Ùµ ÏÉÐ]Á@ËÙ_ Ä?ÉÐ]Ô ÑÁÉÊ]wÙG ÏÉÐÌ]]ËÏchµ ÑÁÐ]]ËÚй Ð]]Á@½ÐÔ @Â]]Ì}ÐÔ )Ñð¹Ð]]}й Ä@ÌïÁÐ]]kÉ@Å Ò?öh¶âÌ]]K ÒÙÅÐ]]KÙG qÌ]]K@µ gØi âÒh]]µÏc ÀðÚÐ]]G )ÄÏcÏc À@ŠÐ]]Ô ÏÉÐÌ]]Ë@Á?i ÓÑÁðÛ±Ð]]¥ Ð]]G Ä@ÌÁ@µÐL]]o Ä@µÏÉÏchµ ÒÐK@ƶâÌO ÀÐSgÐ]k rÐ]½ÐÔ ÀðÚÐ]G )?dÁ@ËgÐ]kÐG âÑH]ð¹?i M]kÐÁ ÑÁÐ]ËÚ Ñ½Ðº©@k ÙG ÒÐÁ@k@ÂâÌO ÀÐÔ ÀÐSgÐk е ÃËжG ÏÉÐG Ïe@½@Ô )âÑGÏc ?cÏhâÌ]¹ )Ð]ËÑÁ *ÏgÉÐ]]} Ò@]]Á?i ÒÐ]]k@ÂâÌO ÀÐ]]¹& ÏÉ?h]]µ ÏÉÐÌ]]Á?jð¹Ð½Ùµ ÑÁÐ]]ËÚй Ñðº±Ð]]¥ ÓÑ]]ÁÉgÏc ÎÏfâËg ÓÑL]â̽?ÉÏcgÐG ÑKЮÌ]k gÐ]kй M]_ÐS ?dÌ]âÌK Ð]µ ÏÉ?hTÂ]âÌÆð¹ÐÅ *j]ºïÁÐÔ Ñ¶âÌ]KÐð¹@W& N@]µÏc ÒÐ]k@ÂâÌO ?É ÀÐ]]Ô )¸@]K ÄÐ]ËÚй N@]]µÏc Ñ]ÁÉÉgÏc ÑL]kÉgdÁÐK ѵÐËÏÊâÌ] oÐHLâÌGÉ@ŠÊ} ¸@]]K Ð]]µ ¸ÐËÏÊâÌ] oÐG Ð]]½?ÉÏcgÐG Ñ]]ËÏfâËg ÑK@]]µ ÉʽÐ]]Å Ó·âÌL]]ogÐÅ ÑÁch]]µ@ÅÏg Ð]]G )%/1&%Ä@µÐÌ]]oÙ_ÐÁй âÑG@]]Á ÒgÐ]]GâÑG gÐ]]Å ÀðÚÐ]]G)r@]]G ÓÄ@ŠÊ} Òg?ÊG âÑoÏc ¸ÐËÉÉiÏg@Ô ÓiÐW ÓÏcg@Ëc gÐÅй ÐÂoÐw ÀÐG ÑÂLpËÐïâÌK N@µÏc MlËÊâÌO ?cÏhâ̹@S ÏÉÐK@¶G ·kÐKgÐG ÑË@]k@Ô ÑÁ@]Ëe â¼Ð]}й ‘]l`¶âËg Ù]_ е Ð]ËÐK@µÉй rÐ]½ÐÔ )Ã]Ëi?ʀ Ä@µÐÌ]Ëg@µ?É?c ÓÄ@]ŠÊ} Ñ]khO Ñ]ËÏfâËg Ð]G Ð]µ âÒh]]]µÏc ÀðÚÐ]]]G )Ä@µÐÌ]]]ÁÉÉgÏc ÐÌ]]]oÙ_ÐÁй ÏÉÐL]]]âËÉжG gÉÉc ·âËg@SÐ]]]G âÒh]]]µ@Á ¸@]]K жÁÊ]]w )ÏÉÐÂ]]ËжGG hKÐÁ@ÌË@]]k@Ô ÉÏögd]]ÁÊK Ó}g@]]½Ïc ÑÁ@]]kе âÒdÁÐ]]Åй Ð]]¹@ËdË@Ôй ¸Ð]]ËgÐÅ )ÀÏcgÐ]]k ÒÏdÂ]]oʵ ѵÐÌ]]oÙ_ÐÁ Ð]]KÙG ¡Øh]]½ ÒdÁÐ]]ÅÏg ¸@K ÑoÊK Ä@Ì¡Øh½ @ÌS@ÌS ѵÐËÏÊâÌoÐG Ä@µÐKÐÌÁ@Lkg@o Òjâ̽@Ô ÊâÌ]Á ÑÁ@]µÏÉ@G ÒeÙ¹ÐÂ]]µÐK ÑKÐÌ]]Áð۱Х )ÏÉÉch]]µ Ä@ËgÐ]]GâÑG âÑL]]o ÉʽÐ]]Åй )ÏÉÉch]]µ ÒdÁÐ]]ÅÏg ÐÖ


ÑKÐ]]ËðÚнٵ Òg@]]µÙÅ gÐ]kй âÑ]O h]K ѵÐ]]ËÐð¹Ð½Ùµ ÀðÚÐ]G %ÒjâÌïÁ?ögÐ]]o Óm¶âÌ]k& ÃËdÁÐw ÀÐÔ Ðµ MâÌw@ÁgÏc ÏÉй À@ŠÐÔgÏc ÐÁ@½ÐÔ ÉʽÐÅ â¼Ð}й ÀðÚÐG )Äh]}Ïc?c ÏÉÐÔ gÐGй )ÄÙ_ÉÐLk?ög Òg@]µÙÅ ÓÐ]ËÐÅ Ä@Ì̵ÏgÐ]k Ñ]ð¹Øög Ä?h]µ n@]G ÒÏg@]µÙŠжÁÊ]]w )ÃËÐ]]¶G СØh]]o ÏÉÐ]]¶âËg@µÙÅ Ð]]µ@Kй @Ì]]ÁÐKÐG ÐÁ@ÌÌ]]oÙ_ÐÁ ÀÐ]]Ô âÒh]]µ@Á ÓÑ]]ÁÉÉgÏc ÓÑËÐL]]kÐS ÒÉÉögÐ]]¹ g@]]µÉ@Å Ó⻽@]]µ É?ÉÐ]]K ѵÐ]]ËеÐË Ð]]¹ qÌ]]¡Øh½ ?ÉÐ]]Ô ÉÏÉÊGg?i@]]Ô Òg@]]wÉÉc ·âÌ]]½?dÁÐÔ gÐ]]} NÐ]]Á@ÁÐK )M]]âËc ·âÌ]]O ÑKÐ]]ËðÚнٵ Ð]K?Éе )Òg@]¶ÁÉʌ ÉÐ]o Óhï¶]pâÌÔ ÐÂ]GÏc ÐL]kÐS Òh]K ÑÁ@µÐ]½?dÁÐÔ ÀÐSgÐ]k ¸Ð]]ËgÐGй ÐÁ@ÌËögÙP]]lO ѵÐËÏÊâÌ]]o Ð]]G ?d¶âÌ]]Áchµ СØh]]o gÐ]]Åй ¡Øh]]½ âÑ]]o@Á Òh]]K ÑÁ@µÐ]]ÁÐËÚй ÓâÒh]]¶G hËÐ]]k ÏÉÐ]]¶âËdÁÐÅÏög ¸@KÐ]]¹ Ð]]K?É )ÏÉÐLâËhÂâÌ]oÏÊHð¹ÐÅ Ðð¹ÐÅ ÃËhKÏgÉÐ} е ÐË?É ÑâÌ]O ÄÉÊKÛ­Ð]Ô& @KÏÉÐ]Ô )âÒh]¶G dËh]SÐK ÒеÐK@ƶâÌ]O @Ì]]SÐG ^Øög ÓÐL]]kÐS Ð]]µ Ð]]Ë?cÏÉй M]]âËh¶G ?dÁ@µÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ ÑÁchµgÐ]]kÏg@wй ÓÄÉÊKÛ­ÐÔ â¼@O ÐK?cÏc ÒÙ_ Ñ]ïÁÏc dËØh]­& ?cÏÉÐ]Ô â¼Ð]}й )%/4&%M]âËh¶G hËÐ]k ÓÑËÐL]]kÐS нjÌ]]¹?ÉÉc Ð]]¹ @Ì]]SÐG Ð]]µ ch]]µÏc ÒÐ]]ÁÙµ ÐÁÉÊ]]wÙG ÀÐ]]Ô ÑÌ]]KÐË?ec +%/5& %âÑÁ?ÉögÏc еÐÌÌÁÉÉgÏc ÓÐLkÐS ÙG ÑËØh½ ÒÐK@ƶâÌ]O ÑÁch]µÐÁ NÐ]¹ÉÉc gÐ]k ÐË?h]µ M]_ÐS ?d¶âÌ]K@µÐ¹ Ñðº±Ð¥ Ñð¹Øög ÐG Ä@ËÏe@½@Ô ÐÁ@½ÐÔ ÀðÚÐ]G )Ä@]ËÙ_ Ù]G É@]ŠÊ} ѽhâÌ]K ÑÁ@]Á?c Ó^Øög Ä@ËÏe@½@Ô hâËeй ’âÌðºG âÒhµÏc ÀðÚÐG )Ù_ÉÐLk?ög ѵÐËÏÊâÌo ÐG )?cÐÁ ÒÙ_ ÑËØh]½ й âÑÂÌGÏc ѵÏgÐk ѶâÌð¹Øög ⻱Х жÁÊ]w )ch]µ Ä@Ì]oÙOÏcgÐO ^Øög ÓÐL]kÐS Ù]G )ÒÙ_ ⻱Х ÒcÊ_ NÐ]Á@ÁÐK ¡Øh]½ Ñ]ÁÉÉgÏc ÓÐL]kÐS ÑÁch]µ R?h]_ Ä@]Ë r@]G ¸@]]K ÑÁdÁ@]]ŠÊ}Ù_ Ù]]G É@]]ŠÊ} ÑÌKÐÌÌÁÙ]]w ÑÁ?dÁ@]]pÌÁ ÓÄch¶]]oÙ_ Ð]]ïâËög ¸ÏÉ ÑË@ËeÙ¹Ù]]]]k@O ÒÏg@GÐ]]]¹ gÐ]]]GÉнй ¸ÏÉ ÒÐ]]]µÏgÐGÉÉgÉgÏc ÓÐ]]]ïð¹Ð½Ùµ â¼Ð]]]}й Ñ]]]Á?ögÙ} ÒÐÁ@Ì]]½Ð¹ Ä@½ÊïâÌ]]G )ch]]µ Ä@]]@G Ñðº±Ð]]¥ ÑL]]kÉgdÁÐK ÓÑKÐ]]ËðÚнٵ ÒÐÁ@_ ÊâÌÁ ÐË@ÂâÌÅ Ñ]âËÊÁ ѽhâÌ]K Ä@µÐÌËg@µÐ¡Øh]o ÓÄÉÊ]wÙGÏÊâÌo Ä@µÐ½ÏcgÐ]k ÄÙS Ó»k?ög dÁ?hKhG& ’ÂÌGÏc ÙÅ Ä@½Ð]Å gÐ]GйgÐÅ )Ïg?Ê]G ÀÐ]Ô ÑÁ@µÏÉÐÂ]ËfâËÊK ÑÁ@Á?c ÙG Ächµ ÑKÐË?ec gÐkй õٵ ÃâËÊÁ ѽÏcgÐk ÒdÁнgjÅ ÉÉc Ð]µ %ÒÊ]Ëc й ÏÉÐÁchµ@ÌS ÀÐÔ ÏÉÐÁ@ËÚÐG жÁÊw )ÐLkÐS Ó⻱Х Ä?ÊâÌÁ ÒÏÉÐÁchµ@Ì]S Ä@]Ë

Ñ]]]]ÁÉÉgÏc ÑÌL]]]]kÉgdÁÐK Òg@]]]]G ÑÁ?eÐðº]]]]o ÓÑKÐ]]]]ËðÚнٵ ÑË@]]]]k@Ô@Á Òg@GÐ]]]]¹ е MâÌðºâÌÅÏc âÑS ÑÁ@µÏÉÊGg@wÉÉc н?dÁÐÔ ÓÑLp} Ð]G Ð]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐµ@KgÐ]kй +âÑpâ̵Ïc ÏfâËgc @KÐO ÒÏÊâÌoй Ó ÉðÛGgÐG ѵÐËÏcg@Ëc ÐLâÌGÏc @LËÐO @LËÐO ÑÌoÙ_ÐÁ ÐG NÏg@GÐk ÑÁ@µÐÁÉÊwÙG ÑÂLpËÐïâÌK ÐÁ@Ë@½ÐÂ]G ÀÐ]Ô ÑâÌ]OÐG Ð]K?Éе ÓÒg@ÌoÙÅ ÓÒHÂoØög ÑL]k@Ô ÒÏh]âËÊ} Ð]G Ð]K?É Ä@Ì]S Ó¸ÐÌÁÊ]w@Á ÑKÐ]ËðÚнٵ ÏÉÐÂ]]]]]]ËfâËÊK rÐ]]]]]]Á@½ÐÔ Ä@½ÊïâÌ] ]]]]G )Ã]]]]]]âËögÙ}Ïc Ä@µÐÌ]]]]]]ËÉÉfâ̽ нÏcgÐ]]]]]]k +ÐÁ@ËÉÉdÁ@›Ðk Ä@µÐÌÌSÙ¹ÙOØhlÁÐÔ

ÑÏ

ÑÎ

ÑÁÉÉgÏc ÑÌoÙ_ÐÁ ÐÂGÏc ÒÐÁ@ÌÌKÐËðÚнٵ Ïg@µÙÅ ÉÐÔ

)ÐÁ@Ì]]oÙ_ÐÁ ÀÐ]]Ô ÏÊÌ]]Á?ÊLÁ@ËÐÁ Ä@µÐÌL]]lÁ?i ÏÉÐÂ]ËfâËÊK ÉÏÉÐÂ]]Ìð¹Ù¶â̹ @L]]lâÌÔ @]]K rнÐÔ )ÄжG Ä@ËСØho @K?É +ÏÉÐÁжGÛµÐË Ñ¶ËeÙ¹ ÓÑLlÁ?i ѵÐË@½ÐÂG gÐ]kй ögнй Òg@ËöhG ÑÁ@]k@ÔÐG M]âËhÁ?ÊK@Áе ¡gÙ]½ ÒiÙð¹@]Ô ÒÐK@ƶâÌ]O ÑL]oÉhk ÒÙÅÐ]G Ð]]½ÐÔ Ä@½ÊïâÌ]G %/2&+’L]]kÏÉÏc Ä@L]]kÏÉÐLkÏc ‘]]pËÐïâÌKйg@SgØi NÐ]]Á@ÁÐK)âÎgdG ÑÁ@Ëe Ó¡Øh½ ÑLoÉhk ÒiÙð¹@Ô öhO Ù¶ð¹ÐG DÁÐËÐ}@Á Ä@µÐ¡Øh½ ÓMlÁ?i ÍË@Á?ÊK âÍG ÒÏÐÂËiØc Òg@]Ëi?Ê_ Ð]µ ÑÁ@µÐÌ]oÙ_ÐÁÉg@µÙÅ gÙ]S ÃËdÁÐ]w ÑÁÉÊG)N@]_ÏcgÏc ÐÌ]]]ËÐ}ÐÂËe ÐÌ]]]ËÏÉ@½ÙG Ïg@]]]µÙÅ Ò?ögÏgÐ]]]k Äh]]]KcgÉ ÒСØh]]]o É]]]âËÊÁ ÒÐ]]]ïâËg е chµ %0RQWDJLJQH*ÑÁ@LÁÙ½& @]Á?i Ð]¹ Ò?É qËÐ]½ÐÔ gÐ]Å +Ä@]µÏgÙSÉ?gÙS Ð]µ ÏïâÌ]S@Á ÙKÉÐ]Ô ÑµÐËÏÊâÌ]oÐG )ÐÁ@½ögÊ]kgÐk ÒÐïâÌ]S Ð]Ë@µ ¸ÏÉ ¡Øh]½& âÑ]ðºG е ch¶Ë?É Ð½ÐÔ )%/3&%ÐÁ?h} ѶâËg@µ ÑÁ@µÏg@µ@Ô ÙG ¸ÐÌÌL]k?ög ÑÁ@Á?cÐ]G ‘]pËÐ} ÓÄ@µÐÂ̱ÐL]]k?ög Ïg@]]µÙÅ ÑÁch]]¶Ëg@Ëc ÒÏg@GÐ]]¹ M]]âÌG M]]kÉgc i?É@Ì]]S ÑÁÉÊ]]wÙG ÐÌÌL]]]lÁ?i ÐÌÌL]]]k?ög ÑË@Â]]]oØög h]]]âËeй еÐÌÌ]]]oÙ_ÐÁ Òg@]]]µÙÅ ÑÁchµÐ¡Øh]]]o Ó Ó@µiÙð¹@Ô ÐÁ?g@µÙÅ Ä?dÁÐw ÀÐÔ Ð¶ÁÊw )%MkÐGн& NÐÌÌÁ ʵÏÉ ÐÁ Ä@µÐÌË@ÅÏög Òg@]]µÙÅ gÐ]]kй M]]_ÐS Ä@]]µ@Á?i Ð]]¹ gØi Ð]]µ ’âÌ] ðºG rÏÉÐ]]Ô âÑ] GÏc )ÄÉ?eöh] x¶âÌK ÐÌÌoÙ_ÐÁ ÀÐÔ ÑÂKÉеgÏc ÓÄÉÊG MkÉgc ÙG ѶÌ]Á@}gÙÔ â¼Ð]}й ÄÐ]µÏc ÑËÏÉ@]½ Ð]]G ÏÉÐÂL]]kÐGÏc Ä@µÐÌ]]ÌÁÉÉgÏc ÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ Òg@]]µÙÅ h]]K ѶâËdÁÐ]]Å )ÐÁ@Ì]]ÌÁÉÉgÏc


gÐ]]ÅÐG @TÂ]]ÌÔ )N@]¶G Ñ]]ÁÉÉgÏc ÑÌL]kÉgc ÓÑË@Ì]]Âð¹c Óѽ?g@ÔÐ]G M]]kÐÅ ÓMâËi@]lG ÓÐoÏögÐÅ ÀÏcgÐG ÐL]âËÉеÏc N?cÏc M]kÏcй ÒÐ]µÐË@OÉкO âÑK@]µ )M]âÌG ¸ÐËÏÊâÌ]o nÐ]]µ âÒdÁÐ]]Å Ð]]ïÁÏög ?cÏhâÌ] ¹@S )·ð¹Ð]]_ ÒÐ]]l± ÓÑKÐ]]ËðÚнٵ @]]}iÏcʽ?c ÑËÐ]]º} ѽÐ]]µÐG M]]kÐÅ ÒÏÉÐ]]Ô Ò?öh] âËÉ )%0-&%‘]]oʵÙ_ gÐ]]GÐÁgÐG @ÁÐ]]O ÓÄh]]}ÐÁ Ð]]}gÐG ÒgÙ]]S ÓÒеÏÉÊ]]w M]]kÏcйÏg@µ ÓеÐ]]kе Ù]]G ·ð¹Ð]]_ Òd]]Ëc Ñ]]Á?ögÙ} ÓN@]]µÏc ÒfâËgcÐ]]G ?cÏhâÌ] ¹ +ÒеÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ ÒgÙ]]S ÒÏÊâÌ] wg?Êw Ð]]¹ ?dÌ]]ð¹Ð}й Ä@ËÐ]]ð¹Ð½@½ ÑÌoÙ_ÐÁ ÒÙÅ ÐÂGÏc ÒÐÁ@ÌÌKÐËðÚнٵ Ïg@]µÙÅ ÉÐ]Ô ÃËïÁh]} Ñ]k@GgÐk ÐÂ]ÌâËc +ÑÁÉÉgÏc ÐÕpL¹?& ÒÏÉ?g?i ÀÐÔ g@S ÀеÐËÙG ,ÑÁ?jâÌ_ Òg@µÙÅ ÓÑKÐËðÚнٵ ÑÁ@ÂâÌÅ?ög *. Ñð¹@k й %Òj̺ïÂÌÔ& ÑGÏcÐÔй %6RFLDOL]DWLRQ*ÐÌ¥@¾LSÚ? Ð]]µ ÒÐ]]Sgн ÉÐ]]G ÉÊ]]G ¸@]]K ÑÁch]]µÏc@½@Ô ?dÌ]]âÌK M]]kÐGн Ð]]µ N@Åg@µÐ]]G %.5/5& ÀÐG ÒeÏc ?dÌ]âÌK @]Ë âÑ]GÏc Ä@Ì]ð¹Ð¶âÌK ÒÐÌ]ÌKÐËðÚнٵ ÐïÂ]Ëe ÉÐ]Ô â¼Ð]}й âÑ]ŠÊïG Ð]]G Ð]]µ@K Ñ]]Á?c ’²¹Ð]]K& Ð]]µ M]]âËhµÏc Ð]]k@ÂâÌO ?É ÑKÐ]]ËðÚнٵ ÑÁ@Â]]âÌÅ?ög ÐËÏÊâÌ] o е ¸ÐËÏÊâÌoÐG )ÏÉ@G Òе@ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌÁй ÒÐÁ@¶½Ðw É@ÅÐ]G ÓgÏÊâÌ]O ÉÐ]Ô ÒÏh]âËÊ} )%0.& %ÒÐÁ?eØög Òg@µ@Ôй É?h¶Ëg@Ëc ÑÌKÐËðÚнٵ Ñð¹Øög dÁÐw ÑÂ]ÌÂÌG Ð]¹ âÑG?hÂ]âÌÅ?ög )ÐÌÌKÐËðÚнٵ ѶâËgÏÉÐÁÉÊG е ÏÉ?hk@Á ?É ¡Øh½ )Ä@µ@Á?iй gØi ÒÚÐ]¹ ?d¶âÌ]K@µÐ¹ ÑKÐËðÚнٵÐG ÀÐÔ âÑ]oÏc Ïg@]µ ÀÐ]G M]âÌGÐÁ ?cÐ]ïð¹Ð½Ùµ Ð]¹ gÐ]} ?dÌL]k?ögй ÀðÚÐ]G @]]Ë )Ð]]µ@K ÑÁch]]µ ÑKÐ]ËðÚнٵ Ð]]G ÑKÐ]]ËðÚнٵ ÑÁ@Â]âÌÅ?ög Ð]]ËÙG )N?cÐ]]ÁÉÉög Ð]ÁÉÊG ÒÐÁ@Ì]]]½Ð¹ ÑKÐ]]]ËðÚнٵ ѶâËgÏÉÐ]]]ÁÉÊG Ù]]]G ÐÌ]]]ÌSÙ¹ÙË@G ѶâËgÏÉÐ]]]ÁÉÊG ÑÂ]]]ËögÙ} @K е@K ÀÐÔ ÒÐÁ?eØög Òg@µ@Ô Óg?chµ й ÒÐË@O Óâ¼Øög Ã˵ÉÊ]xG gÐ]kй ÑÁ@Â]âÌÅ?ög âÑÁ?ÊKÏc ÓâÑGÏc ÑÁ@ŠÊ}Ù_ Ò@Á?ÊK ÓÐ]ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ]Áй âÑ]GÏc É@Ì]o Ð]µ M]âËc ⓠÒ?É Ð]]½@ÁgÐG ÓÑKÐ]]ËðÚнٵ @]]}iÏc Ð]]G ‘]]kÐG M]]pO Ð]]G rÐ]]½ÐÔ )M]]âÌG Ä@ËÏj]]âËÉ@Ô ÒÐËÏÊâÌo ÉÐG Ð]K?É Ä@Ì]âÌO ÑÁch¶]oÙ} ÓÐ]ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ]Á ÑÁ@µÐÌ]Ëd̺±ÐK ÓÉ?ögf]âËög?c Ð]]]¹ ¸@]]]K ’âÌ] ]ðºG âÒh]]]µÏc NÐ]]]Á@ÁÐK )M]]]âËhïGgÏÉ â“ ÒcÉÊ]]]k âÑ] ]Á?ÊKÏc Ð]]]ïð¹Ð½Ùµ ÏÊâÌo ÀÐG Ðïð¹Ð½Ùµ ÐËÙG )ÐË?dÌKÐË]xâÌÁ Ð]ÁÉÊG ÑK@]µ ÃËÌË@KÏgÐ]k ÓÃËhKÏc@]k rÐÁ@Ë@}iÏc ÀÐÔ ÒdÁÏÊâÌ]Áй Ä@½ÊïâÌ]G +ÑKÐÌ]µÏgÐ} ÒÙ]_ Ð]µ N@]µÏc ÒÏcgÏÉgÐ]O

ÑÁÐËÚй ý?ÉÏcgÐG ÒÐkØhO ÉÉc ÐÁ@½ÐÔ ÏÉÐÁ@ËÚÐG )ÐwÉÊO Ó@]Á@½ âÑ]G ?cÐ]wÐÂG ÉʽЊ⻱Х Ä@½ÊïâÌG )%/6&%ÑLlÁ?i ÒÏÉÐÂËfâËÊK hâËe ÐÂwÏc ÓÑðº±Ð¥ ÓÑËÐL]kÐS ÑË@]]]k@Ô ÑµÐËÏÊâÌ] ]oÐG ÓN@]]]µÏc â¼Ø]]]ÁÙµ ¡Øh]]]½ ÑÁ@µÐÌ]]]ÌK@µ ÓÐ]]]Á?eØög Ð]]]kØhO ÓÑïÁÐ]]kÉ@Å ÑÁÉÊ]]x¶âÌK Ä@]]Ë Ñ]]µÏgÏc ѶâËg@]]µÙÅ gÐ]]ÅÐG gÐ]]} ÏÊ]]âËög ÐK@H]]Á@ËÏc ѵÐÌËdÁÏÊâÌO ÑwgÐ}ÐÔ â»±Ð]¥ âÑ]oÏc Ð]ËÙG )âÑ]wÐÁ ·âÌ]K ÒÉ@Ì]¾Ìµ @]Ë ÑËÏÉ@]½ÙG ÑÁch¶ð¹ØÁÙµ ÑïÁh} ÓѵÏgÐk Ñð¹@]_ Ð]G ?ÉÐ]Ô Ð]ËÐÅ ÄÉÉgÏc â¼Ð]}й ÒiÙð¹@ÔÏh]­ Ѧ̱?É ÓÄÉÉgÏc ÒÉÐðºS âÑÁ?ÊKÏc ÉÐÔ gÐÅ @TÂÌÔ âÒhk@ÂG Òh}gÐG Ó¡Øh½ Òg@]µ@Ô +N@¶G еСØh½ ÑKÐËðÚнٵ Ä@µÐÌÌoÙ_ÐÁ ÙG Ä@µÐÌÌKÐËðÚнٵ Ïg@µÙÅ ÑÌïÁh} ÒÐÁ@̽й %jÁÊ]kg@G Nʶ¹@]K& N@µÏc ÏÉÐÔ ÙG Ïe@½@Ô %Ð]ïð¹Ð½Ùµ Ð]¹ rÙ_Ð]Á Ñ]ð¹Øög& ÒÉ@ÁÐ]G ѵÐËÏÉÐÂ]ËfâËÊK Ð]¹ âÒögÙ}Ïc ÒеÐÌÌKÐËðÚнٵ Ðð¹Øög ?ÉÐÔ ÏÉÐLâÌGÏc ÑoÙ_ÐÁ Òg@wÉÉc ·âÌ]kе âÑK@]µ Ò?öh] âËÉ )rÙ_Ð]]Á Ñ]]ð¹Øög Ù]]G ögÊ]]µ Ä@]]Ë ¸É@]]G Ä@]]Ë gÐH]]Á@½gЭ @]]Ë g@¶âËh]]µ Ñ]]ð¹Øög Ð]]¹ +ÉÊH]]ËÐÅ ÒÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ ÓÑËÐ]]pÌO ÐÌÌLâËÉ?h]]khPâ̹ ÉÐ]]¹ rÙ_Ð]]Á ÑÂÌ]]p_ÐG ÓÏÉÐÁÉÊGg@]]wÉÉc ÒÐ]]ïâËög ?ÉÐ]]Ô Ñ]]oÙ_ÐÁ ÒÏÉÐÁch¶Ì]]o Ó¸@]]K Ñ]]ð¹Øög ÑÂL]]l_gÏc Ñ]]]ð¹Øög ÒÏÉÐÂL]]kÙ±ÐG ÒÐ]]]K@µÉй Ð]]ïð¹Ð½Ùµ Ð]]G ÏÉÐLâÌL]]]kÐGÏc Ñ]]pÌÂK@Å rÉÊ]]K ¡Øh]]½ ?d¶âÌ] K@µÐ¹ Ð]]½ÐÔ )ÄÐ]]µÏc h]]K@Ëi ÉÊK@]]Å rÉÊ]]K ÑKÐÂ]]Ëн Óg?i@]]Ô rÙ_Ð]]Á MâËÉÐË@Á ÒеÐÌÌKÐËðÚнٵ ÐË@O Óâ¼ØögÐG ÐÂKhïLkÏc ÓÏÉÐÁ@½ Ñð¹ÉÐÅ Ð]¹ ÀÏcgÐ]Å Äch¶Ëh}gÐG ÒÉ@ïÁÐÅ @KÏgÐkй ÐK?É )M]âÌG ¸Ð]ËÙÅ Ñ]wgÐÅÐG @]S M]âËi?G ÑâÌ]¹ Ð]]µ Ù_gÐ]]kй Ä@]]Ë ?d¶âËöh]O Ð]]¹ ÀðÚÐ]]G )M]]âËÉ@ÅÏc ÒеÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ Ð]]Ë@OÉкO ÉÐ]]¹ ?ÉÐÔ ÏÉÐLâÌGÏc ÑKÐËðÚнٵ NÐÁ@ÁÐK Ä@Ë Ñ]ÁÉÉgÏc ÒÐL]kÐS Ñ]oÙ_ÐÁ Òg@]wÉÉc ÐK?É g@µgÐk ÙG ÏÉÐ]Á?ögÐ} Ñð¹@]_ Ù]G ÏÉÐL]âÌGÏc ÉÉeÏÉ@]Ô ÐÁch]¶Ëh}gÐG Ñð¹@]_ ÀÐ]Ô ¸ÏÉ ÑµÐ]]ËÚй ÒеÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ ÓÄÉÉgÏc ¸ÏÉ ÒÙ]]_ Ä?ÊâÌ]Áй âÑÁÛ¾º]]½ ÐL]]âËÉеÏc Ó°ÉÊ]]kкËЭ ÓÄ?j]]ð¹Ð½Ùµ ÒÐ]]GgØi& )ÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ ÀÐ]]G ÑÁÉÊH]]oÉÊK Ù]]G ·âËg@]]µÙÅ ÓÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ ѶâËgÏÉÐ]]ÁÉÊG ?d¶âÌ] K@µÐ¹ ¡Øh]]½ Ð]]µ Ä?cÏögÏÉ@]]G ÉÐ]]¹ Ä@Á?j]]ÁÉÉgÏc MâÌÁ?ÊLG ʵÏÉ@K MâÌGÐÅ ÒjâËögÐG ÓÉ@Ìo ÑÌKÐËðÚнٵ ÑïÁ@]GÉ@Á ÓÐ]Ë@OÉкO M]âÌGÏc ÒÙ_ ÒеÐïð¹Ð½Ùµ ¸ÐKй ÓMâËöhâÌïG ÒÙ_ Ñð¹Øög ÑKÐ]ËðÚнٵ ѶâËgÏÉÐ]ÁÉÊG Ê]µÏÉ

ÑÑ

ÑÐ


ÑËØögÏgÐ]]k ÓÑËðÛð¹ÏögÐ]]G ÓÒic ÒiÐ]]W ÓâÑÂ]â̽ÐÁ ·ð¹Ð]]_ Ó¸É@]]G Ó·]]Ë?c gÐH]]½?gÐG MpO âÑGÏc â¼?d½ ?d¶âÌK@µÐ¹ %01&%Ä?É@K Ñ]Á?c À@ŠÐ]Ô Ò?ögÏgÐ]k ?dH]ð¹ÐÅ gÐ]k ÒÚÐ]¹ MpO ÉÐÔ ÙG MâÌG g@Gй qÌÁ?jâÌ_ ÒÐïÂËe âÑGÏc ?dK@µ Ä@½ÐÅй âÑL]kÐHG ÒÙ_Ð]G )ÑÁÉÉgÏc ÑÌoÙ_ÐÁ ÒÙÅ ÐÂGÏc е ÒÐÁ@ÌÌÁÉÉgÏc ÏÉÐÂKÉеgÉÉc ÓÐÂL]kÐGÙ_ÐG ÉÐ]Ô ÓÄ?jâÌ]_ ÒÙL]kÐÔ Ð]¹ ¸@]K ÑÁ@Â]âÌÅ?ög ÒÙ_ÉÐL]k?ög ӟÁh]} ѶâÌ]oÐG жÁÊ]w Ñð¹ÉÐÅÐG rнÐÔ âÒhµÏc ÑoжpâÌO ÏdÁÏÉ)ÍÁ Àй е ÐË?cÐÌÌKÐËðÚнٵ ÐÁ@Â]âÌÅ?ög É@Á ÑL­h} ÓÄ?i?¶â̹ й MkÐGн& Ä@µÐÌÌÁ?hâÌ_ Ðpâ̵ ÓÏÉ?e@Ô Ð]¹ ÃKh]}gÉÉcÙ_ ÓÐpâ̵ ÑÁÉÊG MkÉgc ÒÙÅ ÐÂGÏc е ÏÉÐLâËh}Ïc ÐÁ?g@µÙÅ ÉÐ]Ô ÀÐSgÐ]k Ä?jâÌ]_ ÒÐpâ̵ ѽ@ŠÐÔ Ä@]ËÙ_ gÐ]Å NÐ]Á@ÁÐK Ä@]Ë Ä?jâÌ]_ ÑÁ@½?dÁÐ]Ô Ä?ÊâÌ]Áй âÑÁÛ¾º]½ ÐïÂËe ÓÄ?jâÌ_ ÊâÌÁй ¸@K ÑÁ@µÐÌËg@µ?É?c ÓÑL]lËÉ?dâÌO ÑÁchµÐÁhâÌ]K Ð]Á?Éй Äh]K +%02& +%ÐGÉÊo@Ô ÓögÐo ÓÏÉÐÁÉÊG@Ì]S Ó´ðÚÐ]K ÒÐ]pâ̵ Ò?ögÏgÐ]k ÒеÐÌ]ÌKÐËðÚнٵ @K MâËÉÏc Ñ©@k ѶâÌoй ÓMkÉgc ѶâÌðº±ÐÔ ÒµÐË ÐG Ä@µÐpâ̵ ÑÁÉÊG MkÏÊËÐO ÑL]]]k@Ô â¼Ð]]]}й ÓN@]]]¶G ÏcgÏÉgÐ]]]O É@]]]ŠÊ} ѵÐËÏÊâÌ]]]oÐG Ä@µÐð¹?dÂ]]]½ âÑÁ?ÊL]]]G @ÌÁÐK ÐGgÐÅ ÑKÐËðÚнٵ ÑÁ@Â]âÌÅ?ög Ïg@]Ëc )M]âÌÂâ̊ÊïÁ@ÌG ÑÁ?jâÌ]_ ÓÑKÐ]ËðÚнٵ Ñ©@]]ÁÙ± ʶð¹Ð]]G )ÏÉÐL]]âËh}@Á M]]âÌGÏc ÏgÉÐ]]} @]]K ÏÉÐÌ]]ÁÉÊH¶Ë?cй ÑK@]]µ Ð]]¹ â¼?dÂ]]½ @Â]]Ì}ÐÔ )Ð]]ËÐÅ ÐÁ@Ì]]Ìðº±Ð¥ ѶâÌ]]Á?dÁ@Å ÓÒhâËcÉ@]]w Ð]]G ÑL]]lËÊâÌO qËg@µÏigÐ]]ŠжÁÊw )ÏhKcgÉ Óжk@Á Ñð¹?d½ Ñ©@]ÁÙ± ¸ÏÉ ’âÌ]ðºG âÒh]µÏc Òg@µÏigÐ]Å Ñ©@]ÁÙ± ÒÐÁ@̽й @Á?i Ò*n?hïÌG )N@µÏc ÏgеÐw ’k@ÁÙ_ ÓâÑÁÛ¾º½ Ñðº±ÐÔ Ð©@ÁÙ± ÀÐ]¹ ÓiÙ]]]k Ð]]]¹ ÄÉÊ]]]G rÐ]]]G& âÑ] ]G Ð]]]µ ÒÐÌÌL]]]k?ög ÉÐ]]]Ô ÐL]]]pËÐ} ?dÌ]]]µÐËÏÉÐÂËfâËÊK ÃËïÁh]]} Ð]]¹ ¸É@]]G â¼Ð]]}й ÒdÁÏÊâÌ]O ÑÁÉÊ]]x¶âÌK @]]Ë ÑÁ?ÊâÌ]o ·]]Ë?c ÑL]]lËÉÐoÙ_ @}iÏc ÓÄ?jâÌ_ Ñð¹Øög ÐK?Éе %03&%Ä?g@µÏigÐÅ ÒfâËÊK ÒÚй ÐÂLoʵÙ_ ÑÁ@]µÏg@µÙÅ Ñð¹@]]k UÂ]]âÌO )âÑG@]]Á É?ÉÐ]]K @Ì]]ÁÐKÐG ÑKÐ]]ËðÚнٵ ÑÁ@Â]]âÌÅ?ögÐG ÑÁ@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ MËжG ’k@Á ӒÁ?i ÏhâÌ­ â¼?d½ ÒÏÉÐÔ ÙG жk@Á gØi ѶâÌ©@ÁÙ± â¼?d½ ѽеÐË ?dÁ@ÂâÌÅ?ög Òg?ÊGй âÑGÐÁ ÐËÏÊâÌo ÀÐG âÑoÏc g@µÏigÐ]Å ÀðÚÐ]G )NÙ]_ ÒÉÉiÏg@]Ô Ð]G )ÐË?dËÙ_ ÑÌKÐË@kе ÑÁch]µ M]kÉgc ÓÄdÁ@›Ð]kÙ_ Ñð¹ÉÐ]Åй g@µÏigÐ]ŠжÁÊ]w MâËh}g@½& @KÏÉÐÔ ·âËgÙlÁ@k ÓÒg@}eÙ½@Ô gÐ]Å Ð]¹ ÏÉÐL]âËÉеgÉÉc M]âËÉÐËÏc Ð]K?É ÑÓ

ѵÐËÏÊâÌ]]oÐG âÑÂ]]ÌGÏc Ð]]ð¹Øög ÀÐ]]Ô Ð]]µ âÒh]]ÁÏc?c @]]}iÏc ÃË̵ÏgÐ]]k Ð]]G Ä?jâÌ] _ ÒÐ]]Á@€@Kʱ ÑÁ@]]µ@Á?i Ð]]¹ ·âÌ] ð¹Ð½Ùµ& ÑÁ@µÐ]]½?dÁÐÔ Ñ]]Á?c ’²ð¹Ð]]K Ð]]¹ Ù_ÉÐL]]k?ög ÉʽÐÅ ÑÁch¶âÌSÐHâÌS Óâ¼?d½ ÐG Ä?ci@Á c@Ëi е ÐË?É Ä@]ËÚ Ñ]ÁÉÉgÏc Òg@¶Ì]o ÐïâËög ÐLâÌGÏc ÒÙ_Ð]G ‘]kÐG M]pOÐG Ä?cÐ]ïâËög âÑ]G ÑÁ@µÐÌÌL]lËÉ?dâÌO ÓÒg@]µ?É?c & %Ò}g@½Ïc ÓÑÁ?gÐïÌÁ @Ë @ËlÌÅ ÑÌoÙ_ÐÁ ÐG â¼?d½ ÑÁÉÊHoÉÊK ÙG gж]oÙ_ ÑÁÉÉgÏcй е ÐÁ?dâÌ]O i@]Á gØi Òg@]µÙÅ ÉÐ]Ô ÏÉÐL]âËögÐ}Ïc qËÐ]½ÐÔ Ä@½ÊïâÌ]G& %0/ ÏÉÐÔ gÐkй M_ÐS Ä@µÐk@ÂÁÉÉgÏc @]Á?i ?cÏhâÌ]¹ )@]µÏc M]kÉgc ¸ÐÌ]âËh} ?dð¹?dÂ]½ Ù]]]G JÐ]]±Ð¹ ÓÉ@]]]Á @]]ÅÏgÙS ÑÁdÁ@]]]¶¹ ÓÑÁdÁ@¶]]oÐÁ â¼c ÓÄ?dð¹ÐÅ@Ì]]]O Ð]]µ ÄÐ]]µÏc ÐK?É %ý& ÑÁchµöhk ÒÙÅ ÐLâÌGÏc ÒÙG )hK ÑÁ@kе ÑÁdÁ@]ŠÏög â¼c ÓÒеÐÌ]ÌÁ?ÊS 00& %ÑLkgÐOÙ_ ÓÑlSgÐÁ ÃâÌð¹Ïc ÑâÌO е âÑGÏc ÐÌâËh} ÉÐÔ Òg@wÉÉc â¼?d½ ?cÏhâ̹ )ÙLkÐÔ ÐLâËh}Ïc â¼?d½ ÑÁchµÏcgÏÉgÐO ѵgÐ]Ô Ð]µ ?d¶âÌ]K@µÐ¹ Ä?jâÌ]_ NÐH]ð¹ÐÅ % qËеÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ ÐÁ@Â]]âÌÅ?ög âÑ]GÏc ʶð¹Ð]]G )âÑG@]]Á ¸?gÙ]]_ ÑÁ?dâÌ]O ѵgÐ]]Ô @Ì]]ÁÐK ÒÐïâËög @ÅÏgÙS ÐG ÏÉÐLâÌÂÌGÏc е@K ÀÐÔ ÑÁch¶]oÙ} Ð]¹ ÒÙ]_ Ð]µ É@]wgÐG Ð]K?dG ÀðÚÐG )âÑLkÐHG ÒÙ_ÐG M]pO ÑL]lËÊâÌO âÑK@µÐ]¹ åâÑÁ?ÊL]G ¸@]K ʵÏÉ@]K ÑËÏcgÏÉgÐ]O & MâËh¶G rÐG âÑ]G ¸É@]G Ó·]Ë?c ÒiÙ]k ÓM]kÐÅй â¼?dÂ]½ âÑG@]Á ?d]oÏÉÐÔ â¼Ð]}й ·â̵ÐË ÑÁch½ M]âÌG ·]âËÉ?cÉÉög gÐ]Å ÒÐÁ@Ì]½Ð¹ @]S %3DUHQWDOGHSULYDWLRQ ÑÂLpâÌÅ âÑSÐG Ó´ðÚÐ]K Ä@]Ë Ä@Ì]Á?ÊâÌÁ Òöh½ÊL]p½ ÓÐ]pâ̵ gØi @]Ë Ñ]¶Ë?c Ó¸É@GÐ]¹ Ó·Ë?c âÒhµÏc ?É ÑK@kй жÁÊw )hK@Ëi @Ë Ä@ÂâÌÅÐÁ Äe ¸ÐË ÓÄchµÐÁÉÊ]o Ó¸Ð]Ë Ì]]]Ô )ÄÐ]]]µÐÁ еÐð¹?dÂ]]]½ â¼Ð]]]}й ÑL]]]lËÉÐoÙ_ ÓÐ]]]ð¹Ð½@½ Ä@½Ð]]]Å âÒÊ]]]Á ѵÉ@]]]G Ò?ögÏgÐk )N@µÏc ÏgеÐw еÐð¹?d½ ÒÚй Äch]µ ÑH]ËgЩ Ð]G M]kÐÅ ÓÄÉÊGÙ½@]Á Ù]]G @ÁÐ] O ÄÐ]]µÏc â¼?dÂ]]½Ð¹ ?ÉÐ]]µ ÄÐ]]Ë@_fâËgc ÑÌ]]oÙ_ÐÁ âÒdÁÐ]]Å Ð]]G ÑÁÉÊH]]oÉÊK â¼?dÂ]]½ ÒÚÐ]]¹ ÙKÉÐ]]Ô Ñ¶âÌL]]o Ð]]Á@½ÐÔ ÀÐSgÐ]]k Ä@½ÊïâÌ] G )N@H]]G Òg@]]µ@Ô ÑËg@]]kÚ ÑL]]k@Ô @]]K âÑ] GÏc rÉÊ]]K ÒÙKÉÐ]]Ô ÑâÌ] µÉ?ögÐð¹c Óg@]]µÙÅ ÑË?ÉcÐ]]¹ Ð]]µ ÃÂ]]â̲ð¹Ê_Ïc @Á?i Ò%%RZOE\ ÑH¹ÙG& ÐËÙG )ÑÁÉÉgÏc ÑÌoÙ_ÐÁ ÐG ÑÁÉÊGg@wÉÉc ÓÑÁ?gÐïÌÁ )âÒö]]G?c ѵÉ@]]G Ó·Ë?cÐ]]¹ f]]âËgcÉgÉÉc ѵÐ]]ËÏÉ@½ Ù]]G â¼?dÂ]]½ gÐ]]}ÐÔ& Ð]]Ë?É ÑâÌ] O ÒiÙ]]k ÓM]]kÐÅ N@]]µÏc ?É Ð]]½ÐÔ )ÑÁÐ]]½ÐK ѽÐ]]µÐË Ñð¹@]]k %2& ÒÏÉ@½Ð]]¹ NÐH]]Ë@KÐG ÑÒ


ÓÑÁ?gÐïÌ]]Á ÓÄ@]]_ÉÉög?c ÓÒdâÌ] ½ÊÔ@Á )Ð]]Á?Éй )¸@KgÐ]]kй ÃðºâÌ] ÅÏc âÑSÐ]]G R?h]]_ )¸É@G Ó·Ë?c ÑÁ@ŠÊ}ÐÁ ÐÁ@½ÐÔ Òg@µÙÅ ÃËhKÉ@G ÏgÐÅй е ÑÂÌHoÏög Óâ͵É?ögÐð¹c )ËÉÐ]]Ô Ó·âÌ] ð¹?d½ Ä?ÊâÌ] Áй Òi?É@Ì]]S ÑÁ@]]Á?c @]]Ë â¼?dÂ]]½ ÑÁch¶]]oÙ½?gЭ )´ðÚÐ]]K Òg?cÐ]]Á Ò?ögÏgÐ]]k Ð]]½ÐÔ )M]]âÌGÏc ÑO?h]]_ ÒÏÉÐ]]Á?cg@µ qÌ]]Á?dâÌOi@Á gØi NÐ]]Á@ÁÐK ÓÐÁ@ÁÉÊwÙG ÀÐÔ ÒÐÁ@̽ й ÐK?Éе %Ä@Ëe Ä@µÐÌÌLlËÉ?dâÌO й Ñ]oÐG âÑ]G ÓÑ]Ë?g?c ÐLkÏÊËÐO ÀеÐË ÒкO ÐG Ñ]ÁÉÉgÏc ÒÐ]pâ̵ Ð]µ ÒÏÉÐ]Ô ÐÂÌL]pËÐ} ÐÁ?ÉÐÁch¶Ì]o ÑÁ@Â]]âÌÅ?ög ÒÐÁ@Ì]]½Ð¹ ÒÐÌÌL]]lËÉÐoÙ_ ÓiÙ]]k ÓÑKÐ]]½g@Ë ÉÐ]]Ô ÒgÙ]]S ÓÄ?jâÌ] _ÐG ¸ÏÉ ÐÁ?jâÌ_ ÒÙLkÐÔ gÐ]kй rÐ]½ÐÔ Ä@½ÊïâÌ]G )M]âËhµÏc rж]pâÌO ÑKÐ]ËðÚнٵ ÓÀ?c ÓÐïÂ]]Ëe @TÂ]]ÌÔ Ð]]Á@µÐð¹Øög ÒgÐÂ]]âÌÅgÐGÏÉ Ð]]µ ÑKÐ]]ËðÚнٵ ѽÐ]]µÐË Ò@]]}iÏc ÓÑLp}ÐG ¡Øh½ ÒÚй N@kÏg@µ ÃËhKÏgÉÐ} жÁÊw )Ðïð¹Ð½Ùµ ÊâÌÁ ÒhK ÑÁ@]µ@}iÏc Ä?ÊâÌÁй ÑKÐÌ]Áchµ Ñ]oÙ½?gЭ ÓN?cÐ]Á âÑ]O Ñ]âËÊ} ÑKÐH]Ë@KÐG g@µÏigÐ]Å Óâ¼?dÂ]½ ÑL]]kÐÅ ÑÁch¶âÌ] w ÒÙ]]Å ÐÂ]]GÏc rÐ]]Á@½ÐÔ Ð]]µ h]]K ÒÐ]]Ë@OÉкO ÓnÐ]]µ âÑð¹Ð]]½Ùµ Ñâ̹ ÑÁ@µÐÁ@pÌÁ ÉÐLâÌGÏc ÑoÙ_ÐÁ Òg@wÉÉc ÒÐK@µ ÉÐÔ @K gÙ]SÉ?gÙS ÑÌ]ÁÉÉgÏc +MâÌGÏc dÁнgÏgÏi ÉÊK@ÆoÉÊK Ñkе ÓÐïð¹Ð½Ùµ qËнÐG +ÄÉеÏcgÏc @]]K ÓÄi?É@Ì]]S Ä@]]µ@Á?i ÒÏÉÐ]]Ô â¼Ð]]}й ,ÑKÐ]]ËðÚнٵ ÑâÌ] ÁÛ¾º½ ÓNÐÌÌÁ@L]]kg@o */ )ÄÉÊKÉеÐÁ ·âËög %&XOWXUH& ÒÏÉ?g?i ÙG ¸ÐËÐk@ÂâÌO ÑÁch]¶Ëg@Ëc gÐ]kй @L]lâÌÔ ÀÐ]]Ô Ù]]G Ä@ÌÂËhKÉ?h]]k@Á É@Ì]]o Ð]]G âÒh]]µÏc %gʺË@]]K cg?ÉdÌ]]Ô& ÒеÐ]]k@ÂÌO ÀðÚÐ]]G ÉÐÔ NÐÌÌÁ@Lkg@o âÑð¹Ïc gʺË@K )ÏhKÐÁ@Ì̦̱?É ÓhïLp} hK@Ëi е âÒhk@ÂG ÐËÏÉ?g?i )âÒc ·âÌ] O M]]oÉÏög ÓgÐ]]ÁÊÅ ÓÏdÌ] ±Ð¥ ÓЮËh]]¥Ð½ ÀÐSgÐ]]k Ð]]µ Ð]]ËÏiÙð¹@Ô ÐL]]p} ÃÂâÌÅÏc ÑL]kÏcÐG Ä@µÐ¡Øh]½ ÒÐ]Á@Ë@Á?ÊK ÀÐ]Ô ÀÐSgÐ]k ÓM]ËgÐÁ ÓJ?c Ò?ögÏgÐ]k ÑÁÐËÚ ÉÉc й NÐÌÌÁ@Lkg@o ÐK?É )Ðïð¹Ð½Ùµ ÊâÌÁй Ä@ËÐÌÌLâ̽?dÁÐÔ ÉÐÔ ÒÐÁ@Ì]½Ð¹ 7ÄÐÁ@½ÐÔ Ðµ MâËc ·âÌO i?É@ÌS @ÅÏÉgÐÅ ÑÁ@µÐ½ÐÅgÐG ÓÑSÙ¹ÐÂ]µÐK ÐK@ƶâÌ]O ÀÐSgÐ]k Ð]µ ,“@Ëh]K@½ ÑÁÐ]ËÚ *. +ÏÉÐLâËh}Ïc Ä@µÐ¹ÐOʹе Óhâ̽@Ô ÓÄ@µÐ]]]]Ë@ÅÐG ÓÒgÐ]]]]ÁÊÅ ÓÑ­Ð]]]]l¹Ð­ ÐHÌ]]]]lÁhO ӒË@]]]]Ô ,ÑÁ@Ì]]]]} ÑÁÐ]]]]ËÚ */ ÑÁ@Ì} ÓÒcc@½ ÑÁÐËÚÉÉcgЊѵgÐÔ @S +âÒh}ÏcÙ_й °gÊ]¥ ¸ÏÉ Ä@Ì]Á@µÐK@ƶâÌO ÑÕ

ÑKÐËðÚнٵ ÑÁ@ÂâÌÅ?ög ÓÄ?jâÌ_ Ä?ÊâÌÁ ÑËdÁÏÊâÌO ѵÐËÏÉÐÁch]µ â¼Ð¶âÌ]K ¸ÏÉ %dÌ]½ ÒÙG ѵÐËÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ ÐG )MâÌG g@µÏigÐÅ @Ë â¼?d½ @S hK ѵÐËÚй ¸@K Ó¸Ð]ËÚй Òg@¶Â]]]½eÉc Ѻ]]]Ëн ÏÉÐ]]]ËÙ_ ÒgÐ]]]GÉgÉÏc ÓÐïÂ]]]Ëe Ð]]]¹ â¼?dÂ]]]½ Ð]]]µ& NÉÐ]]]µgÏc gÐkй е ÑÁ@µÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ й qË%i¹?É& @ÅÏÉgÐÅ )âѲð¹Ê_Ïc ÒÚй ÓM]âËh}ÏcgÏÉ Ð]]µ N@]]µÏc ÏÉÐ]]Ô Ù]]G Ïe@]]½@Ô ÑÁÉÉgÐ]]G )ÏÉ?c ѽ@ŠÐ]]Ô ÏÉÐÁch¶ÌË@]]kÚ Òg@L]]­Ïög Òg@L]]­Ïög ÉÏgÐ]]G â¼?dÂ]]½ )ÒfÌ]]KÉdÁÊK ÓÒjâÌïÁ?ögÐ]]o ÑÁÐ]]—c Ó¿º]]Ì­ ÑÁchµhËÐ]]k Ò?Écй N?cÏc À@ŠÐÔ ÐµÐÁ?É@K е ÒÐkе ÉÐÔ gÐ} NÐHË@KÐG )N@GÏc ÐÁ?g@¶Â]½eÉc ÓÏÉÐ]]]Á?cg@µ )%04&%N?d]]]GÉÉög ÏÉÐÁ?ÉÐ]]]xâÌO Ð]]]G ʶð¹Ð]]]G )M]]]âËgcÐÁ ?j]]]k ÒÏg@]]]µ ÀÐ]]]Ô ÙKÉÐÔ ÑÌKÐË@Ì]kе ÑÁ@Â]âÌƶâÌO Ù]G ÄöhâÌ]}Ïc ŸÁh]} Ñ]ð¹Øög À?ÉÏcgÐ]G g?chµÐ]wgÐO M]]âÌG g@GÐ]]¹ ÑÁ?jâÌ]]_ ÒÐïÂ]]Ëe âÑK@]]µ Ð]]ËÙG )âÒÉÐ]]ËÏc bØcÉg@]]G Ð]]µ ÒÏÉÐ]]Ô ¸ÏÉ )ÏÉ?e@Ô ÓÒi@GеÐð¹ÐK й âÑG öhO ÓÐL_@k ÑKÐ]ËðÚнٵ ÒgÐ]GÉgÉÏc ÏÉÐ]Ô gÐH]½?gÐG )¸Ð]]ËÏec ѽjÌ]]¹?ÉÉc ÉÉc Ä?ÊâÌ] Á ÑâÌ] ÁÛ¾º½ ÓögÐ]]o ÐL]]âËÉеÏc Ð]]K@µÉй ¸@]]K ?ÉÐ]]Ô Ä?jâÌ_ âÑK@µ )âÑGÏc MkÉgc ¸@K gÐkй R?h_ gØi ÑÁÉÉgÏc ÒÏÉÐÁ?cg@µ qËÐ]½ÐG ÑÁ@ÆÌ]]Sй ÒÐÁ@L]]o ÉÐ]]¹ gØi âÑ] GÏc )N@]]µÏc ¸@KÐ]]¹ r@]]G ÑL]]oÉÏög Óе@]]w Ò?É?c Ä@]]Ë N@]]¶G ÀÐ]]Å?gЭ ѵ@]]K Ù]]G âÑ]GÏc Ä@]]Ë ÒеÐ]]o@G ÏÊâÌ]oй Ð]]ËÐÅ ?dµ@]]K ÒÏÉÏgÏc ÐïâËög Ð]µ ÒÐïÂ]Ëe ÒÙKÉÐ]Ô Ñ¶âÌ]Á@ÂâÌƶâÌO ÒÐ]ïâËög Ð]¹ N?d]GÙG ÑÁch]µGй Ñð¹ÉÐ]Å ÑÁÉÊGÏjâËÉ@Ô ÓÄÉÊ]G â¼Ð¶âÌ]K ÒÐ]ïâËög Ð]¹ ¸@]K @Â]Ì}ÐÔ )Ïg@]µ ÀÐ]Ô Ù]G MâÌGgж]oÙ_ dÁÐ]]½gÏgÏi ÓÑÁ?jâÌ]_ Ò@]]Á?ÊK Ð]]¹ gÏcÐ]]G Òi?Ê]]_?c Òg@]]wÉÉc âÑ]oÏc ÑKÐ]]ËðÚнٵ ÐÁ@LkÏc ÓÐð¹Ð½Ùµ ÀÐÔ Òg@KÊ} Óg@L­Ïög Ä?ÊâÌÁй ¸Ð̵ÐÌÁÉÊw@Á gÐÅ @S +ÏÉÐL]âÌHG ÓеСØh½ gÐk ÐK@µÏcg@µ Ù_ÉÐLk?ög ?ÉÐÔ )MâÌGÐÅ ?dÌKÐËðÚнٵ ÒÐïÂ]Ëe â¼Ð]}й Ð]]]K?Éе )ÏÉÐ]]]K@¶G ÑKÐ]]]ËðÚнٵ h]]]K?Éc ÓÑ]]]ÁÉÉgÏc ÑÌ]]]oÙ_ÐÁ @]]]ÅÏgÙS Ñ]]]oÉÊK ÓÄchµhâÌ]]]]­ ÓÄÉÊGhâÌ]]]]­ ÒÐ]]]]]kØhO Ð]]]]]¹ ÐÌ]]]]]ÌLËhG& ÑKÐ]]]]]ËðÚнٵ ÑÁ@Â]]]]]âÌÅ?ög Ó¸@]]]K ÒÚ ÑKÐ]]]ËðÚнٵ Òg@]]]µ@Ô ÑÁ@Â]]]âÌƶâÌO ÒÙ]]]Å ÐL]]]âÌGÏc Ð]]]µ Äch]]]µÏcgÏÉgÐO Ð]]]]¹ ÑÂ]]]]ËögÙ} ÓÑKÐË@]]]]kе Òc@Ì]]]ÁÊG Ð]]]]¹ ÑKÐ]]]ËðÚнٵ ÒHÂ]]]]oØög ÑÂÌ]]]p_ÐG ѶâÌKЮÌ]]k Ä@Ì]]oнÐG ÑKÐ]]ËðÚнٵ ѶâËgÏÉÐ]]ÁÉÊG Ù]]G ÑSÙ¹ÙË@]]G ѶâËgÏÉÐ]]ÁÉÊG ÑÁÉÉgÏc ÒÏÉÐÁ?cg@µ É@ÌoÐÁ ÓÑË@k@Ô@Á ѶâÌÁ@ÂâÌÅ?ög gÐÅ @]S )M]âËh}ÏcgÏÉ ÑËØh]½ ÑÔ


ÑKÐËðÚнٵ ÑÁ?ögÙ} ÑÁ@µ@k@Ë @ÅÏÉgÐÅ )NÐÌÌÁ@Lkg@o ѶâÌÁÐËÚ gÐÅ Ð]¹ N?cÏcÉÉög @Ë ÏÉÐÂLl`¶âËög й ÐÌÌLËhG ÑKÐËðÚнٵ Ñ]Á?ögÙ} Ð]µ ?d¶âÌ]K@µÐ¹ )ÏÉÐL]âËh}Ïc ÒÙ]_ ÑÁÐ]]ËÚй Ä@Ì]]pËнÐÔ ÓN?cÏcÉÉög ÑKÐ]]ËðÚнٵ Òc@Ì]]ÁÊGй Ð]]µ ÏÉÐÁch]]µ »Ëd¥Ð]]K & Ä?ögÙ]]} Ð]µ ’Á?j]G âÑ]GÏc& )N@]µÏc ÒÏÉÐ]Á@½ Óѽ?ÉÏcgÐ]]Gй Òg@}j]âËg@O ÏÉÐ]ËÙ_ Ïg@Ì]]]]¦½ ÓgÏÊâÌ]]]O Ó@]]]]lâËög É@ÅÐ]]]]G Ð]]]]¹ Ð]]]]µ ÑÁ@µÐ]]]]Á?ögÙ} ÀÐSgÐ]]]]k %&KDQJH *ÄÉÊ]]]G ÑÁ@L]]]kg@o& Ñ]]]wе )ÏÉÐL]]]âËh}Ïc Ä@µÏhïâÌ]]]S ÐÌ]]]ËÏfâËög ÐÌ]]]ÌKÐËðÚнٵ Ñð¹@µÊLpµ ÐÁÉʖ ÙG Ä@Ë Ñ¶âËg@µ й ·ð¹Ð]_ ÒÏÉÐÂL]k?Ê} Ð]K?É %XUEDQL]DWLRQ Äg?dËdÁÏÊâÌO rÐKÐð¹@W ÀÐG ÒÐÁ@pâ̵ ÉÐÔ Ðµ )Òi@kÐpÌO ÒhK ѶâËg@µÙG ÑL]p}ÐG ?dK@]]µ Ä@½Ð]]Åй ÀðÚÐ]]G )M]]âËÉ?c ÑÁ@L]]kg@o ÒÉ@ïÁÐ]]Å ÓÃKÉж]]pâÌO ÒÏÉÐ]]Ô â¼Ð]]}й ÑïÁÐ]]]]Å@½ÐÅ ÒÐ]]]]ïâËögй ÏÉÐL]]]]âÌÁÏc Ð]]]]ïð¹Ð½Ùµ Ù]]]]G iÙð¹@]]]]Ô ÑL]]]]­h} ÓÐ]]]]pâ̵gØi @S %06&%ÒеÐKÐÌÌÁ@Lkg@o ÓÐïð¹Ð½ÙµgÐkÐG MlÁ?i Ó@ËeٹеÐK Ä?ÊâÌÁÑÂKÉж]pâÌO ÑLk@Ô @Ë ÄжGhâÌK Ä@µÐ¡Øh½ ÒÉÉiÏg@Ô Ä@ÌÌÁ?ÊK ÐÁ@ÂKÉжpâÌO ÓÄ?ögÙ]} ÀÐ]Ô âÑK@]µ ÐL]]âËiÐG?c Ð]]ïÁÏög ÒеÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ ÐïÂ]]Ëe ÓcÊ]]_ ¸ÏÉ ¸@]]K Ä?ÊâÌ] Á ÒжâÌ] ÁÛ¾º½ ÀÐ]]Ô ÃÁ?ÊK@]Á Ä@µÐ]]Á?ögÙ} Ð]]µ ÒÐ]]K@µÉй ÀðÚÐ]]G )âÑÂ]]â̽Ïc gÐ]]Å Ñ]]wgÐ}ÐÔ ÏÉÏg?Ê]]_ ÑÁ@µÐ]]]]©@ÁÙ± ÓN@]]]]µ ÑÁÉÊGögÐP]]]]âÌK ÑâÌ]]]OÐG ÄÐ]]]]¶G ’]]]]G?c ÐÁ@L]]]]lËÉ ÓM]]]k?Ê_ )r@G @Ë R?h]_ @]S Ñ]w Ã]wÏc É?ögÙ]} ÑL]lâËÊð¹ÐÅ ÉÏgÐ]G ÐÁ@H]ËgÐK qÌ]Á@µÐ¡Øh½ ÓѵÏgÐk ÒjâÌÅ ÓÙ½ÐÂË?c ÐG chµ Ä@]@G gÐ]GÉнй ¸ÏÉ âÒh]µÏc ÄAögÙ]} жÁÊ]w âÑ]]GÏc NÐÌÌÁ@L]]kg@o qËÐ]]½ÐG Ð]]µ )’Á?j]]G ÒÐ]]ïð¹Ð½Ùµ ÓÑKÐË@¡Øh]]½ ÒÉÉdÂ]]Ëi )Òg@]]µÉ@Å ÓÐ]]ïð¹Ð½Ùµ ÒÏÊâÌ] wg?Êwй ¸@]]K ÑÁchµhâÌ] K Ù]]G N?d]]G Ä@]]pÌÁ Ñ}Ïc@]]½@Ô ÒеÏÉÐÁ@½ ÓNÐÌÌÁ@Lkg@o ÒÐÁ@—h} @ÌÁÐK âÑG@Á жÁÊw )Ä@µÐµ@K Ä?ÊâÌ]Á ÑÁ@]ŠÊ} ÒcÊ_ gЊе ÒеÐÌËc@½ Ïg?ÊG ÓÒÉÐ¥н ÐK@ªÌ]ºGÐK Ӓ²ð¹Ð]K ÒÏÊâÌ]w g?Ê]wй ¸ÏÉ )ÃËÐ]¶G )ÀÐ]ÅgÐG ÐÂ]ÂâÌÅÏc ]âËÊÁ ÑÂ]ÌÂÌG ÓÄ?ögÙ]} Ä@]o@O ÓâÑÁÛ¾º]½ Ð]Á@½ÐÔ Ñ½Ð]]]]ÅgÐG Ð]]]]G ¡Øh]]]]½ %ÑÁ@L]]]]kg@o Òg@]]]]µÙÅ &XOWXUHIDFWRU& Ð]]]]µ ÒÏÉÐ]]]]Ô qÌÂKÉж]]pâÌO )N@]]µÏc g@L]]­Ïög qËÉÐ]]Ô ÒÏh]]âËÊ}ÐG ÓâÑ]]ÁÏc?c ÒеÐKÐÌÌÁ@L]]kg@o ÙG Ä@]µÏg?c@Á?ÊK кÌ]kÏÉ ÀÐSgÐ]k Ñ]Á?ÊK NÐÌÌÁ@L]kg@o âÑK@]µ N?cÏcÉÉög Ð]K@µÉÐÔ +%1-& N@¶G ÀÐÅ?gЭ ÐÁ?ögÙ} ÀÐÔ ÒÍ

?dÁ@µÐÌ]]ÌÁÉÉgÏc Ä@µÐÌ]]SÙ¹ÙË@G ÐÌÌL]]lËÊâÌO ÉÉiÏg@]]Ô ÓiÐ]]W ÄchµhâÌ] K Ð]]¹ ÒÙ]]_ ÃwÏc ÏÊâËögÐG Ä@µÐÌ]ÌKÐËðÚнٵ @]}iÏc ÒÐÁ@Ì]½Ð¹ rÐÁchµhâÌ]K ÀÐ]Ô )ÏÉÐL]âÌÂÌGÏc Ò@Á?ÊK â¼Ð}й )MâËhµÏc ÒcÐG ¡Øh½ Òg@]µ@Ô ÑÁch]¶Ëg@Ëc gÐ]kй Ä@ËÏÉÐ]Á?cg@µ Ð]µ )N@]]¶G hâÌ]]K ÑÁ@µÐÌL]]lËÊâÌO ÒÏÉÐ]]ÔÙG ÑKÐ]]ËðÚнٵ ÒÐïÂ]]Ëe â¼Ð]]}й Ä@]]ŠÊ}Ù_ Òg@Ì]]¦½ ÓgÏÊâÌ] O ÃËdÁÐ]]w Ñ]]ÁÉÊG ¸ÏÉ Ä@µÐÌ]]ÌÁÉÉgÏc ÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ N@]]µ ÒÐ]]GgØi ÒÐ]]GgØi Ó¸Ð]]ËÚй Ð]]½ÐÔ +ÄÉÐ]]µÏcgÏc ѦÌ]]±?É ÑÁ@]]Ëe â¼Ð]]}й ¸ÐÌÁÉÊ]]w@Á ÓgØi ѵÐ]]ËÚй Ä@µÐ]]Š@½@Ô ÓÄ@]]µÏÉÉiÏg@Ô ÒgÙ]S ÃËdÁÐ]]w ÓÄ@µÐÌÌL]]lËÊâÌO ÓNÐ]S@W ѽ@ŠÐ]]Ô Ð]]¹ ¸@]]K ÑÌKÐË@]]kе ÑÁ?eÐðº]o ÓÄÉÊ]]x¶âÌK ÒÙ]]Å ÐÂ]]GÏc Ð]]Á@½ÐÔ @]]S )h]]K )ÏÉÐLâÌGÏc ÒÉÉögÐGÉÉög Ä@]Ëe ÑÁ@µÐ]©@ÁÙ± ÒÐÁ@Ì]½Ð¹ Ð]µ ÑÁÉÊGdâÌ]½ÊÔ@Á ÓnÏgÐ]Å g@]]]µÙÅ âÑ] ]k ¡Øh]]]½ ÑL]]]oÉhk& âÑ] ]ð¹Ïc @]]]Á?i Ò*ÄÊL]]]¹ ¯]]]¹?ög )rÐ]]]Á@½ÐÔ â¼Ð]]]}й е N@_ÏcgÏc нÐÔ hK?Éc %NÐÌÌÁ@L]kg@o )Ð]ïð¹Ð½Ùµ )¸@]K& N@]µÏc ÑË?ÉÏöh]Á@½gЭ )ÐÌ]]]ÌÁ Ä@Ì]]]ÌËi?É@ÌS Ó%Ð]]]ËÐïð¹Ð½Ùµ& ÒÐ]]]oÉ Ò@]]]K?ÉÉ@Å %NÐÌÌÁ@L]]]kg@o& ÒÏÉ?g?i Ðïð¹Ð½Ùµ âÑG qÌKÐÌÌÁ@Lkg@o ÓâÑG@Á À?ÉÏcgÐG NÐÌÌÁ@Lkg@o âÑG Ð]ïð¹Ð½Ùµ жÁÊ]w е ÄжG MkÉgc ÙG Ä@Ì]âËÊÁ ÒÏcg@]Ëc Óg@]l_Éög N@]µÏc ?É rÐ]½ÐÔ )ÐÌ]ÌÁ Ñ]ÁÉÊG Ð]]µÐð¹Ðµ ÀÐ]]Ô )%05&%ÄdÁÐ]]kÐoÐ} ÃKÉж]]pâÌO ÒÐÁ@Ì]]½Ð¹ âÒh]]GÏcÉ@Á ÄÉÊ]]G Ð]]µÐð¹ÐµÐG ÑÁ@L]]kg@o ѶâËg?ÉÐ]]k@Ô @]]µÏc ÒÙ]]_ Ò?ÉcÐ]]¹ ÄdÁÐ]]kÐoÐ} ÓÃKÉж]]pâÌO ÒÐ]]ÁÉÊG ÉÐ]]Ô ÒÙÅÐ]]G )N?cÏc Ð]]ïð¹Ð½Ùµ Ñ]]Á?ögÙ} ÑÁÐ]]½ÐK Ð]]G Ïf]]âËgc âÑðºâÌ]]ÅÏc Ä@Ì]]âÌSÐG й ÐËÐÅ ?cÐ]ïð¹Ð½Ùµ ÓNÐÌÌÁ@L]kg@o ÒÐK@ƶâÌ]O ÉÉcgÐ]Å Ä?ÊâÌ]Áй ÒÐÌ]ÌïÁÐÅ@½ÐÅ ’Á?j]]G âÑ] GÏc Ñ]]wgÐ}ÐÔ )Ä?ögÙ]]} ÑÁch¶L]]kÉgc Ù]]G Äch]]µ µÐ]]Ëй g@]]µ ÒÐ]]ïâËög ÙL]]kÐÔ ÐL] ]âËÉеÏc ÑÁ@µÐ¡Øh]]½ ÑÂ] ̲ð¹ÐK ÑKÐÌËg@Ì]]khOgÐG âÑK@]]µ NÐÌÌÁ@L]]kg@o й ÓÄhïGgÉcÐG NÐÌÌÁ@L]kg@o ÒÐÌ]ËgÐïËg@µ ÓÐ]ð¹Øög ÀÐ]¹ Ù]_ ÃÁ?ÊK@]Á Ä@µÐ¡Øh]½ âÑGÏc ÐK@µ Àй ¡Øh½ @S )ÃâÌÂGgÏcÏÉ ÑÁ@ËÙ_ ÑÁ@µÐÌËg@µ@Ô ÓÑÁÉÉgÏc ÒÏÉÐ]Á?cg@µ N@¶G hâÌK Ä@µÐÌÌLlËÉ?dâÌO ÀÐSgÐk âÑÁ?ÊLG @K âÑÂâ̊ÊïG Ä@µÐÁ?ögÙ} ÀÏcgÐGй Ù_ ÑKÐËðÚнٵ Òc@ÌÁÊG ÒбÐKÙG ÊâÌÁ ÑÁ@µÐÌ]ÌKÐËðÚнٵ @]}iÏc gÐ]kй rÐ]½ÐÔ Ð]µ й ÏÁ?É?h­ gÐG gØi ÑÁ@Lkg@o ÑÁ?ögÙ} ÐÁchµÙG Ïe@½@Ô ÑÁ@Ë@o )ÐË?dKÐÌÌÁ@L]kg@o Ð]]µ N@]]µÏc Ð]]Á@Á?ögÙ} ÉÐ]]Ô ÀÐSgÐ]]k Ð]]¹ n@]]G Ä@ËÉÐ]]Ô Ð]]µ ÑKÐ]]ËðÚнٵ Ñ]]Á?ögÙ} ÑÖ


Ñ]]Á?ÊK ·âÌ] K@µ ÒcÐL]]âËc ÑÁ@µÐ]]K?É@Ô ÓâÒgj]]âËg@OÏc ÑÁ@µÐÌ]]ËdÁÏÉÏegÐG Ð]]µ ÒÏögÏÉ@]]G Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ] Áй âÑÁÛ¾º]]½ Ä@½ÊïâÌ] G )M]]âËgÐGÉ@Áй %ÒÐ]]µÏgÐG@µög& ÒеÏgÐH]]½?gÐG M]]âËögÐOÏdâÌK @Ì]]S Ñ©@]]ÁÙ± Ä?ÊâÌ] Áй âÑK@]]µ )Ð]]ËÐÅ ÒgÙ]]SÉ?gÙS Òi?ÊâÌ] o ÃËdÁÐ]]w Ð]]G Ä@Ì]]Á?dð¹ÉÐÅ ÓÄ@µÏg@ËÐ]]Á ÒÐL]]kÐS gÐ]]kй Ñ]]ÁÉÉgÏc ÒÏÉÐ]]Á?cg@µ NÐ]]Á@ÁÐK Ògj]]Å ÓÄÉÉgÏc ÊâÌ] Áй Ä?dâÌ] ÁÛ¾º½Ð¹ ÀÏcgÐ]]Å Ð]]µ M]]âËhµÏc âÑ] O M]]kÐÅ ÑÁ@]]k@Ô Ä@ËеÏgÙS qËнÐÔ Ðµ Ã]ËfG âѵÉ?ögÐ]ð¹c ÓÑÁ?gÐïÌ]Áй N@]µÏc ⓠÄ@]Ë?É@K Ä@]ËÙ_ ÐÁ@ÌLo@Ô ÀеÐË Ñ©@Áٱй е жâÌÁÛ¾º½ ÒÏÉÐpâÌO ÉÏgÐG ÑÁ?ögÙ} â¼å Ð]}й âÒögÙ]}Ïc ÓÏÉÐÁchµ Ðð¹ÙK ÓÒfÌKÉdÁÊK Óg@½ÚÐO ÑÁ@ÂâÌÅg@µÐG Ñð¹ÉÐÅ h]K?Éc ÉÊ]wÏc ÏÊâËögÐ]G ÀÐÔ ÙG Ó@k@O ÒÏÉÐÁ@Â]âÌÅ ÓÐ]Š@½@Ô ÑÁdÁ@ËÐ]}?ög ÓâÑÁÛ¾º]½ ÑÁch]µ ?h¶]o@Ô h]K?Éc ¸ÏÉ )âÑ]]]GÏc ÑKÐ]]]ËðÚнٵ ÓÑ]]]ÁÉÉgÏc ÒÏÉÐ]]]Á?cg@µ qËÐ]]]½ÐÔ @]]]S )ÐÌ]]]âÌÁÛ¾º½ ÃÁ?ÊKÐ]]Á Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÓNÐÌÌÁ@L]]kg@o ·âÌ] K@µ @]]S )ögÐ]]oÐG rÙ_Ð]]Á ѵÐ]]ËÐïð¹Ð½Ùµ Òg?ÊG жâÌÁÛ¾º½ ?ÉÐÔ N@¶G hâÌK Ä@ÌÁ@µÐ½?dÁÐÔ @]Ë Ä@Ì]Á@µÐµ@K ÑÁ@µÐL]lËÉ ÓiÐ]W Ð]]µ ÐÌ]]ÌÁ ÏÉÐ]]Ô Ò@]]Á@½ rÐ]]½ÐÔ )âÑ]l_ÏögÏc Ù]]G h]]K@Ëi ÑÂ]]KÉеgÏc ÓÏÉÐ]]ÁÉÊG ´Ïi âÑÂÌGÏc ?É ÒÙ_ ÐK@k Éй ¡Øh½ NÐHð¹ÐÅ )ÃÂâ̽@Á qÌÁ@¶âÌÁÛ¾º½ )ÄÉÊGhâÌK ÑK@µÐ¹ âÒi?Ê]]_Ïc Ð]]µ ·âÌÂÌ]]w ÓÐ]]ïð¹Ð½Ùµ @]]Ë NÐÌÌÁ@L]]kg@o ÄÐ]]ËÚй ÓÐ]]½ÉʶWн Ð]]µ gÐ]]kй M]]_ÐS iʵg@]]½ Nh]]GhÅ& )N@]]¶G Ñ]]KÉÏi @]]Ë ÏÉÐLâÌÂâÌ] lG ⓠÑÁ@]]µÏÉÉiÏg@Ô â¼ÉÊH]]± ÀdËØh]]­ ÒÐ]]Á@KÐG@G ÀÐ]]Ô Ð]]µÐËÏÉ@½ âÑ] ð¹Ïc ÓN@]]µÏc dËØh]]­ ÒеÐÁÉÊ]]wÙG ¡Øh½ ÑÁ@µÏÉÉiÏg@Ô Ðp̽ÐÅ Ð]µ N@]µÏc Ä@µÐKÐÌÌÁ@L]kg@o ÒhËÐ]k ?ÉÐ]µ ÏÉÉch]µ ÐÂÌ]]]]w Ä?ÊâÌ] ]]Á ÑÁ@µÐÌ]]]]ËdÁÏÉÏegÐG ÑÂ]]]]KÉе?dµÐË Ð]]]]G %10&%ÄÉ?h]]]]µ â¼Ø]]]]ÁÙµ ÑL]]oÉhk Òg@Ëöh] Gй qËÐ]]½ÐÔ )âÑ] GÏc M]]kÉgc ÏÊâÌ] ¹ ÑâÌ] ÁÛ¾º½ Ä@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ Ä@ÂâÌÅ ÀÐÅgÐG ÑÁ@µÐËÙÅ â¼Ð}й ÒÙ]_ ¡Øh]½ Ð]µ Ä@Â]âÌÅ ÀÐ]ÅgÐG ÑÁ@µÐÌ]ËdÁÏÊâÌO Ð]]¹ À?ÉÏcgÐ]]G ÑÌKÐË@ÂÌ]]w ѵÐÌ]]âÌÁÛ¾º½ ÐL]]âÌGÏc ÓâÑ]]GÏc M]]kÉgc âÑÂ]]âËc ѶâÌ]]O MâËh¶G i?ÉÚ ÐLlËÊâÌO ÏjâÌ]Å ÀÐ]Ô )N@]GÏc i?ÉÚ Ñ­@]½ jâÌ]ÅÐG )ÐË?cögÐ]o ÓâÑÁÛ¾º]½ NÉÏi ⓠÑ]]Ë?g?c Ó°@]]½ ÏÊâÌ] o Ä@½Ð]]ÅÐG ÓâÒÉÐ]]µÏcgÏc hKjâÌ] ÅÐG ѶâÌ] kе ?cÏhâÌ] ¹ ÒgÐkÐÂLl_ Ò?ögÏgÐ]k ch]µ Òj]GÊÅ ÒÐÁÉÊ]wÙG ÀÐ]Ô ÑL]pPð¹@O %Ã]ËÉg?c& )N@]µÏc ÀÐ]]Ô )Ð]]ËÏÉÐÁ@½ ÒÉ@Â]]âÌOй âÑÁÛ¾º]]½ @]]Ë ÐÁ@µÐµ@]]wÙG ÏÉÐ]]Á@½ Ð]]µ Ïc@]]Ëi âÒdÁÐ]]Å ÒÏ

ÒÏÉÐ]]Ô )Ã]Á?iÏc ËÉÐ]]Ô ÒgÐÂ]]âËÊÁ Ð]]G Ä@]]ËÙ_ Ä@ËÐ]]µÐËgÐÅ ¡Øh]]½ ÓNÐÌÌÁ@L]]kg@o ÑKÐËеÐïÂ]]]Ëe ÓÒÙ]]]_ ÑÁchµµ@]]]w Ó]]]o@G ÑÁ@Â]]]âÌÅgÏc ÓÑKÐ]]]Ëg@µ?É?c ¡Øh]]]½ Ð]]G Ä@µÐ¡Øh]]½ Ð]]¹ ÐÁch]]µ À?jÌ]]LºÌÔ Òg@]]Ëi?Ê_ NÐÌÌÁ@L]]kg@o qËÏÉÐ]]Ô gÐH]]½?gÐG е ÐË?d¶âÌK@µÐ¹ rнÐÔ )ÃËeÏc ?dÌâÌK ÒÐKÐÌÌÁ@Lkg@o ÀÐ]Ô ÑÁ@µ@½ÐÂ]G ÓIÌ]lÁhO ÑÁ@µÐK@½?jÌ]]]]LºÌÔ ÊâÌ] ]]Áй ÓM]]]]âÌÂâÌð¹ÉÊ~ Ä@µÐ¡Øh]]]]½ M]]]]âËÉÐËÏc gÐÂ]]]]ð¹@O ÒjâÌ]]]Å ÑÁ@]]]]µ?É?c ÓÐK@ƶâÌ]]]O ÒÐÁ?ÉÐ]]]]xâÌO rÐ]]]]½ÐÔ Ð]]]]µ )M]]]]âÌG Ñ_@]]]]Ë NÐÌÌÁ@L]]]]kg@o ·âÌ]]]ÂKÉеgÏc ÏÊâÌ]]]o жâÌ]]]ÁÛ¾º½ Ð]]]K?É )ÑL]]]p}ÐG Ð]]]ËÐïð¹Ð½Ùµ ÓNÐÌÌÁ@L]]]kg@o Ð]]µ )Ä?ögÙ]} ÑÁ@µÐºÌ]kÏÉ ÑÁch]µ ’]G?c Ò?ÉcÐ]]¹ h]K@Ëi ÑÂKÉж]pâÌO Ù]G âÒh]}ÏcgÏÉ ?dÁ@]]Ëe ÑÁ@µÐÌÌL]]lËÉ?dâÌO Óg?Ê]]G ÒögÊ]]µ ÓÀÐ]]µÐ¹ ÒÙ]]_ NÐ]]Á@ÁÐK âÒh]]µÏc rÐ]]½ÐÔ gØi й Ïg@Ì]khOgÐG Ð]µ âÑK@]µ N@]µÏc g@H]Á?É@K NÐÌÌÁ@L]kg@o dËØh]­& )ÏÉÐL]âÌÂÌHG ÑG@lÌW gÐkй NÐÌÌÁ@Lkg@o жÁÊw =Ñ]ÁÉÉgÏc ÓÑKÐ]ËðÚнٵ ÑÌ]oÙ_ÐÁ Ó@KÐ]O ѶâÌÁÐËÚ Ð½ÐÔ âÑK@]µ %1.&%ÏÉ?giÐ]½?c ¡Øh]½ ÑÁ@µÐÁÐ]kÏög ÐÌÌL]oÉhk ÐÌÌL]lËÉ?dâÌO @ÌS ÒÐð¹Ð½@½ ÏÊâÌo âÒhµÏc ¡Øh½ ÒcÊ_ ?ÉÐ]Ô âÑÁÐ]ËÐ}Ïc?ög NÐÌÌÁ@L]kg@o ÑO?h]_ ÑâÌ] ]ÁÛ¾º½ Óh]]]K@Ëi Ñð¹ÉÐ]]]Åй ÏÉÐ]]]Ô âÑ]]GÏc ÀðÚÐ]]]G )N@]]]¶G ?dÌ]]]ÁÐËÚ ÀÐ]]]Ô â¼Ð]]]}й Ó¿±@]]]K ÓÐL]]]kÏc @]]]Ë Ä@µÐ]]]µ@K ÊâÌ]]Áй @]]]S Ñ]]]w Ð]]]ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ]]Áй Ð]]]Ë?d½?ÉÏcgÐG )âÑK@ïÁ@Ë@Á е @ÅÏög ÑÁÉÊGc?i@Ô ÙG qÌ¡Øh½ ÒÐ]ÁðÚÉÐÅ ÉÐ]Ô â¼Ð]}й )âÑG?dÁ@µÐÂÌ]w Ä?ögÙ} @ÅÏgÙS ÑÁ@ÂâÌÆËcÐGй Ä@ËÙ_ е )Ãpâ̵Ïc ÏfâËgcgÐ]Å qÌ]Á@¶âÌÁÛ¾º½ ÀðÚÐ]G ÑâÌ] ]]ÁÛ¾º½ ÑÁ@µÐKÐÌÌ]]]]k@_ ÃËïÁh]]]]} ÏÉÐ]]]]Á@ËÚÐG Ä@Á?j]]]]ð¹Ð½Ùµ& ÏÉÐÂ]]]]ÂÌGÏc ÓgÐ]]]Gg@µÐGй ·âÌ] ]µÐË )Ð]]]ÁAögÙ} ÑÁ@Â]]]âÌÆËcÐG Ñ]]]âËÊÁ ѽÏcgÐ]]]k Ð]]]¹ ÑKÐ]]]ËðÚнٵ ÒÚÐG е )Ä%»—i VgÙ]S Ómµg@]½ ¼g@]µ& %.6& ÒÏcÐ]k ÒÏg?Ê]G ÀÐ]Ô ÑÁ@]µÏfâËÊK Ðïð¹Ð½Ùµ й ÃÁ@µÏg@µ âÑÁÛ¾º½ ÏjâÌŠѽÐÅgÐG ÑKÐËðÚнٵ ÑLp} ѾLlÌk »—i& Ä?ÊâÌÁй @Ë Ä@µÐð¹Ð½Ùµ ÓÄ@µÐ]µ@K Ä?ÊâÌ]Áй rÐÌ]âÌÁÛ¾º½ ÀÐ]Ô )@GÐ]K@ÁÉ@GÐK Ä?ÊâÌ]Áй ÑKÐË@Â]]½eÉc ÓÑKÐÌ] âËögÉ@Å Ð]]µ Ð]]pâÌÁÛ¾º½ gÐ]]Å )N?cÏdð¹ÐÅgÐ]]k Ä@µ@Ì]]S Ð]]ð¹Ð½Ùµ )ÐÌ]]]ÌKÐËðÚнٵ ÑÁch¶âÌ] ]¹g@µ ѶâËi?ÊâÌ] ]o âÑÁÛ¾º]]]½ ÒÏÉÐ]]]Ô gÐ]]]Gй %1/&%@]]]µÏcg@Ëc ѶâÌL]]lâËÊð¹ÐÅ Ð]]µ N?cÏdð¹ÐÅgÐ]]k Ä@µÐÌ]]ËdÁÏÉÏegÐG ÑÁ@_@]]pð¹ÐÅ ·âÌ] O ѽ@µ@ÔÐ]]¹ ÉÐ]]Ô â¼Ð]]}й âÑ]k@ÁÏc ÒÙ]]_ ÒÐ]]µÏgÐG@µög ·âÌ]µÐËgÐÅ ÉϵÐ]]Ë ÑÁch]]µ âѵögÐ]]Gеög ÒÎ


Ñð¹ØögÐ]]]]G NÏg@GÐ]]]]k @]]]]pâ̵ Ä@]]]]ËÏfâËgc Ä@µÐÁÉÊ]]]]wÙG ÓÏÉÐÁ?d¶âÌ] ]]¹ ÏdÁÐ]]]]wgÐÅ Ñ]]Á?ögÙ} Ð]]¹ Ä@Ì]]ð¹Øög Ð]]µ ÏÉÐÌ]]ËÉ@Á ÒеÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ âÑÁÛ¾º]]½ ÓNÐÌÌÁ@L]]kg@o ÑÁÉÊwÏÉÐpâÌOÉÏgÐG ÓÄ@Ëe ѶâÌKÐ̕ÐW ¸ÏÉ R?h_ @Ë r@]G ÒÏÊâÌ]oÐG Ð]ïð¹Ð½Ùµ Ò@Á@½ ?dËеÐÌÌSÙ¹ÙÌkÙk ÐÁÐËÚй ÐÁ@ÌâÌÁÛ¾º½ ÀÐÔ Ðµ ÐËÐÅ ?dÌKÐË@¡Øh½ ÑÁ@]Ëe )hK ѶâÌLk@Ô ÙG ·âÌLk@Ôй M]âÌÁÐËÐ}Ïc ¸ÐËÐ]pâ̵ ÒÏÉÐÂL]k?Ê} ÓÄch¶âÌ]O M]kÏc Ó¸@]]]K ÑÁ@]]]Ëe ѶâÌ] ]KÐÌ̕ÐW âÑÁÛ¾º]]]½ Ð]]]µ ch]]]µ Ù]]]G ÀÏe@]]]½@Ô gÐ]]]GÉнй ¸ÏÉ Ð]]]]µ âÒÉÐ]]]]µÏcgÏc Ä@]]]]½ÙG rÐËÏÉÐÁ?d¶âÌ]]]¹ ÀÐ]]]]Ô ÒÐÁ@Ì]]]]½Ð¹ gÐ]]]]Å )Ð]]]ËÐïð¹Ð½Ùµ ÙG ÄеÏc MkÉgc %·âËgÉ@wʵ& ¸ÐËж]wʶâÌk %¸@]K ÓÐ]ïð¹Ð½Ùµ ÓNÐÌÌÁ@L]kg@o& ÑÁ@Ëe ÑïÁÐÅ@½ÐÅ ÐG Ð]µ ÐK@ƶâÌ]O âÑ]kgÐÅ Ä?ÊâÌ]Áй ÐL]lËÊâÌO Ð]µ ÒÐ]Á@ŠÊ} ÉÐ]Ô ÓJ?cÐ]]¹ gØi& жÁÊ]]w Äh]ïGgÉÉcÐG ÑÁ@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ ÓÑ]ÁÉÉgÏc Ð]]pâ̵й ¡Øh]½ )Ð]]ËÐÅ Ä@Â]]âÌÅ?ög ÓÄ@]]ŠÊ} ÒÐ]]kØhO Ð]]G Ä@ÌÌL]]lËÊâÌO â¼Ð]]½Ùµ ÑÁ@]]µ@}iÏc ÓM]]ËgÐÁ âËÊÁ ÑÁ@ÂâÌÅ?c Ð]µ âÑ]GÏc ?É g@]S âÒdÁÐ]Å rÐËÐ]kØhO ÀÐ]Ô ÑÁ@µÐÁ@Â]âÌÅ?c â¼Ð]}й â¼Ð}й )ÏÉ?h¶âÌO ögÙ}Êð¹@Ô ÑËdÁÏÊâÌO й жâËögÙK NÐÌÌÁ@Lkg@o жÁÊ]w )ÏÉ?g@]Ô ÐL]âÌG Ñ]]Á?ögÙ} Ù]]G Äg@]]µÙÅ ÃËïÁh]]} ÏgÐ]]Å NÐÌÌÁ@L]]kg@o ÊâÌ] Á ÑÁ@µÐ]]Á?ögÙ} ?d]]oнÐÔ Ð]]]ïâËög Ä@Â]]]âÌÅ?c ÓÄ@]]]ŠÊ}Ù_ ÒÏÊâÌ] ]oÐG ¸@]]]K ÑÁch¶Ëg?d]]]oÐG %14&%ÑKÐ]]]ËðÚнٵ âÑ] GÏc ?cÐ]]Á@½ÐÔ ÒÐÁ@Ì]]½Ð¹ )âÒh]]}Ïc Ä@µÐÌ]]ÌÁÉÉgÏc ÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ ÓÐ]]pâ̵ ÀÏcgÐ]]Gй ÑKÐ]]ËðÚнٵ ÒjâÌ]Å ÉÉc ÑÁ?d¶âÌ]¹& Ð]]¹ ÐÌ]]ÌLËhG ÑKÐ]ËðÚнٵ ÑâÌ]ÁÛ¾º½ Ð]]µ ’âÌ]ðºG Ð]]ð¹ÉÐÅ ÀÐ]]Ô âÑK@]]µ ÀðÚÐ]]G )ÄdÁ@]]ŠÊ}Ù_ Ù]]G жâÌ]]ð¹ÉÐÅ ?dK@]]µ Ä@½Ð]]Åй ¸Ð]]ËÏec ÒÙÅÐG )âÑGÏc nÏgÐ]Å ÓÒdâÌ]½ÊÔ@Á Òg@]wÉÉc ¸@]K ?ÉÐ]Ô âÒÉе@ÁgÐ]k ÓâÒh}@ÁgÐ]k ÑÂ̵Ððº] ]w?g Óg@]]]p­ ?cÏhâÌ] ]¹@Ô )Ä@µÐÌ]]]ÌKÐËðÚнٵ ÏgÏÊâÌ] ]O É@ÅÐ]]]G ѵÐÌÁÉÊ]]]w@Á ?dÌ]]]oÙ_ÐÁ Ð]]]¹ ÒÙ]]]_ ÑÁ@µÐÁ@]]]pÌÁ Ð]]]µ âÑ]]GÏc M]]]kÉgc ¸@]]]K gÐ]]]kÐG Ñ]]]ÁÉÉgÏc ѵÐÌÌ]]]oÙ_ÐÁ ÐL]]]âÌGÏc h]]]K?Éc Ð]]]µ Ñ]]]ÁÉÉgÏc ÑÌ]]]oÙ_ÐÁ Ð]]]K?É %ÏÉÐL]]]âÌÂÌGÏc ++Ðïð¹Ð½Ùµ ÊâÌÁй ÑÁdÁÐkÏgÐO ÓÑKÐËðÚнٵ ÑÁ@µÏcg@Ëc ÃËhKÉ@GÏgÐŠй ·â̵ÐË 7ÑKÐËðÚнٵ ÑKÉ?jG ÓÐïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐÂÌ]w *0 ÑKÐËðÚнٵ ÑKÉ?jG ÓÑKÐË@ÂÌw й ÒÙ_ Éfâ̽ ÑË?fâËgc ÐG ÑKÐË@¡Øh½ ÒÐïð¹Ð½Ùµ ÒÐ]]]ïð¹Ð½Ùµ Ð]]]¹ ж½Ð]]]w ÀÐ]]]Ô ÑÁch]]]µ ÒcÐ]]]G ӑ]]]pËÐïâÌK ÀðÚÐ]]]G )ÏÉÐ]âÌ] ]ÂÌGÏc ÒÑ

ѶâÌKÐð¹@W й ÐÌÌLËhG ÏÉÐÌKÐË@¡Øh½ ÒiÐ}Ïög ÄÐËÚй âÒgcÏc À@ŠÐ]Ô ÒÐÌ]âÌÁÛ¾º½ ÀÐ]]]Ô ÀÐSgÐ]]]k +ÏÉÐ]]Á@½ É@Â]]]âÌOй âÒh]]µÏc âÍSÐH]]]âÌS ѽ?ÉÏcgÐ]]G Ð]]]µ ÑL]]oÉhk оLlÌk ÊâÌ]Áй M]âËÉcÏc ÏÉÐÌ]âÌÁÛ¾º½ NÐ]G@Gй Ð]µ ÐÁ@Â]KÉе ?dµÐ]ËÐG ÓÄÉÊ]wÙG ÑÁ?jð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐ¶½Ðw ÓÒgÙÌK Ñ]ð¹ØÁÙµ @L]lâÌÔ@K rÐ]½ÐÔ Ð]µ еÐÌ]ÌKÐËðÚнٵ %0LFURVRFLRORJ\ *ÑSÙ¹ÙÌ]]kÙk Øh]]¶Ë@½ @KÏÉÐ]]Ô& )%11&%ÏÉÉch]]µ Ñ_gÐ]]wÉ@Å ?dÁ@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ ÐÌ]]ËdÁÏÊâÌO Óâ¼Øög Ä?ÊâÌ]Áй Ð]]µ N?cÏc ÐÌ]]âÌÁÛ¾º½ ÉÐ]]G ÑïÁh]]} qËh]]K ѵÐ]]ËÚй ÏÉÐLâÌL]]kÐGÏc ÏÉÐ]]µÐË Ð]]G ?d¶â̾L]]lÌk Ð]]¹ ÑÁ@µÐ]]ð¹Øög Ð]]µ Ð]]ËÐÅ ?dÁ@µÐÌÌKÐËðÚнٵ ÓÑÁ@Lkg@o оLlÌk Ä?ÊâÌÁй е N?cÏc ÐÌâÌÁÛ¾º½ ÉÐG ÑïÁh]} ÓÑKÐË@¡Øh]]½ ÑËÉÉfâÌ]]½ ѵØh]]µ Ð]]G Ä@¶âÌ]]ÁÛ¾º½ mµg@]]½ ÒÐ]]K@µÉй )%12&%Ð]]ËЊӓ@Ëh]]]]K@½ h]]]]K@Ëi ѶâÌ]]]]ÁÐËÚÐG N@]]]]µÏc ÑL]]]]kÏÊËÐO ÓâÑÂ]]]]ÌGÏc ÑKÐ]]]]ËðÚнٵ ÑËcc@]]½ ÒjâÌ]]Å gÐ]]kй M]]_ÐS %j]]GÊÅ& qËÏÉÐ]]Ô gÐH]]½?gÐG )Ä@µÏÉ@]]wgÐGÐLo gÐH½?gÐG ÓÏÉÐÁ@½ É@ÂâÌOй âÑoÏc @ÌÁÐK Ä@¶âÌÁÛ¾º½ Ð]Ë?É ÑâÌ]O ÓN@]µÏc Ä@µÐ¡Øh]½ âÑ] oÏc âÑÁÛ¾º]]½ ?d¶âÌ] K@µÐ¹ Ð]]µ )gÐH]]½?gÐG Ñ]]Ë?g?c Ó°@]]½ ÑÂKÉжL]]kÏc qËÏÉÐ]]Ô Ñ¶âËiÐ]]W ¸ÏÉ )M]]âÌG ÑÁchµögÙ]]o âÑOgÐ]]k @]]Ë ËÉÐ]]Ô ÑÁch]]µ â¼Ø]]ÁÙµ É@Â]]âÌOй Ð]]]Ë?dËÙ_ ¡Øh]]½ ÊâÌ]]Áй ÒÐÌ]]ÌÁÉÉgÏc ÐL]]]kÐÅ ÉÐ]]Ô Ò?ögÏgÐ]]]k )¡Øh]]½ Ñ]]ÁÉÉgÏc ÀðÚÐG )ÏÉÐL]âÌÂâ̽Ïc rÉÊKÉеhâËe )ËÉÐÔ ÑÁchµ â¼ØÁÙµ ÓâÑÁÛ¾º½ ÐG NÏg@GÐ]k hK@Ëi mµg@½& е âÑwÏc NÐÌÌlµg@½ ÙG iÙµg@½ NhGhÅ ÏÉÏhâ̹ )ÑËÐLkÏc h]âËeÐG Ð]]]ËÙG ÏÉ?c ¡Øh]]]½ ÑÁch]]]µc?i@ÔÐG ÑïÁh]]]} ÏÉÐÌ]]]ÌKÐËðÚнٵ ÓÒgÉÊG@]]]Ô ÒÉÉg Ð]]]¹ ÒÐË@K?É ÉÐG )ÏÉÐK?cÏc Ѷâ̹ @ÌS ѵÐËÏÊâÌoÐG ÓdËØh­ gÐG ÐK@GÏc @ÁÐO %iÙµg@]½& c?i@Ô ÑÁ@µÐÌËcc@½ ÐSgн qËнÐG )ÏÉÉchµ rÙ½?gЭ Ñ]ÁÉÉgÏc ÑÁÐ]ËÚ mµg@]½ Ñ]]µÏÉÚ Ñð¹@]]_ âÒdÁÐ]]ÅÐG Ïe@]]½@Ô ÒÏÉÐ]]Ô â¼Ð]]}й +ÏÉÉch]]µ Òg@]]Ëc Ñ¡Øh]]½ ÑÁch]]µ â¼Ð}й )N@µÏc ÏÉÐÌÌÁÉÉgÏc ÑÁÐËÚй ¡Øh½ ÑÁchµ c?i@Ô ÐG NÏg@GÐk NÐÌÌ]lµg@½ Ð]]¹ ÐÌ]]ÌLËhG Ð]]µ ÉÉfâÌ] ½ÐG NÏg@GÐ]]k mµg@]]½ ÑÁ@µÐÁÉÊ]]wÙG ÑL]]pPð¹@O ?d]]oÏÉÐÔ Ðµ M]âËh}Ïc?c ÏÉÐ]Ô gÐ]kй âÑ]O iÙÌ]µg@½ ÀðÚÐ]G )N@]µÏc Ä@µÐÂÌ]w ÊâÌ]Á ÑâÌ]ÁÛ¾º½ +%13& +%ÏÉÉchµÐÁ ÑÁÉÉgÏc ÑÁÐËÚ Ñk@G ÑLp}ÐG mµg@½ ÒÐ


й ÐÁ@½ÐÔ Ðµ ÏhK@Ëi %ÐËÉʹ? *Ä@µÐÌ̵É@Á& ÐÁ?jâÌ_ й ÀðÚÐ]G )ÏÉ?h]¶Ëg@Ëc ÑKÉ?j]G ÓÒgÉÊG@Ô ÑÂKÉжpâÌO й Ò?É qËнÐÔ gÐÅ )âÒc ·âÌO Ä@ÌÁ@µÐð¹?d½ Ó·Ë?c Ó¸É@]G Ù]]G ÏÉ?h]]µfâËgc ÑÁ?jâÌ] _й Ð]]µ ch]]µ %.6& ÒÏcÐ]]k ÑÁ@µÐÌËi@]]kÐpÌO Ð]]KðÚÉ Ògj]]Å %2-& %ÐË?dÌKÐËðÚнٵ ÑKÉ?j]G ÑÁÉÊGc@]Ëi Òg?Ê]G rÐ]½ÐÔ Ð]µ Ã]xG ѵÉ@]Á ÑÁ?jâÌ]_ Ä@µÐÌËc@½ Ïg@µÙÅе âÒh}Ïc ÏÉ@wgÐk Ïg@±@Ô ÉÐ]¹ Ä@¶âÌ]ÁÛ¾º½ ÑË@KÏgÐ]k Ñ]GÉʃ rÐËÙÅ Àй gÐG ÀðÚÐG ÏÉ?g@]Ô ÐL]âËc âÑÁÛ¾º]½ ?cÏhâÌ]¹ Ã]GÏc rÐ]G?c ÑÁ@]lµÐË@Á Ð]G âÑG hK ѵÐË@ïð¹Ð½Ùµ zÌŠе ’âÌðºG âÑ]oÏc âÑGÐ]Á Ÿ]ÁÏc âÑ]G ÒÐ]ïð¹Ð½Ùµ âÒdÁÐ]Åй À?ÉÏcgÐG ÑKÐËðÚнٵ ÑKÉ?jG ÏÉÉch¶Ë?É rÐÌâÌÁÛ¾º½ ÀÐÔ gÐ]Å )ÏÉÊGÐ]Á âÑÁÛ¾º]½ ÙKÉÐÔ Ñð¹Øög ÓÐË@OÉкO ÑÁch¶LkÉgc Ò?ögÏgÐk )MâÌG I]ËgÐKÉ@Å Ä@µÐ]Á?ögÙ} â¼Ð]}й âÒÊÁ ѽÏcgÐk ÒÙÅÐG ÄжG ÏÊâÌO ÑËi@Á@o ÏÉÐÁ@Ëg@µ@Ô ÒÐÁ@Ì]½ Ð]¹ Ä@µÐ¡Øh]½ Ð]µ rÐG?c Ð]K?É Ä@µÐÌ]ËØh½ ÐÌ̵Ú@]w ÓgÙ]S ÓÉi@]G ÓjâÌ]Å Òg@]µ ÓÐ]pÌO ÑÂ]Kh}gÏÉ ÒÏÉÐ]]Á?cg@µ ch]]¶Ë?É Ð]]µ N@]]µÏc Ñ]]k@G %gÐH]]Ì­& ÒÏÉÐ]]Ô ¸ÏÉ Ä@µÐ¡Øh]]½ ÑÁch]]µ ÀÐSgÐ]]]k Òg?Ê]]]G NÐ]]]Á@ÁÐK ÓÐ]]]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@]]]Ëe ÒÉÉög gÐ]]]kй M]]]âÌGÐÅ ÑÁiÐ]]]½ qÌKÐËðÚнٵ ÑKÉ?jG Òg?ÊG Ò?ögÏgÐk qÌÁ@µÐÌÌÁÉÉgÏc ÓÑKÐËðÚнٵ ÐÌÌoÙ_ÐÁ +N@µÏc Á?É?h­ Ó´Ïi hK@Ëi е ÑÂÌw ÉÉc ÑÁÉÊG Ð]G Ä?c mµg@]½ ÒеÐÁÉÊ]wÙG ÒÐÁ?ÉÐ]xâÌO Ð]G %gÐH]Ì¡ mµ@]½& е ÐËÐÅ ÑKÐ]ËðÚнٵ ÑÂÌ]w ÃËdÁÐ]w Ð]µ Ð]Ë?É ÑâÌ]O ʶð¹Ð]G âÑÁ@]Á?c ÑKÐ]ËðÚнٵ ÓÏcgÏÉgÐO )ïÁh} Ä@ËÉʽÐ]Åй ‘]kÐGÏc ïâÌ]S ÓÉ?h]¶Ëg@Ëc Òg@Ì]¦½ Ð]G M]pO )ÐÁ?eØg ÑÁ@Ëe ÒÏÊâÌo ÑKÐÌÁÙw ÓNÐÌ]̶ð¹Ê½ @ÅÏÉgÐ]Å N@]Å?c ÓÐ]pÌO ÓÄchµhâÌ]­ Éй rÐÌËgÙÌK ÀÐÔ )ÐÁ@ËÐŠе ‘kÐGÏc ÐÌÌKÐËðÚнٵ Ðð¹Øg ÉÐG MpO rÐ]Á@½ÐÔ )N@µÏc ?dâÌK Òg@µ е ÐËÐÅ ÑÌ®ËiÏÉ ÓÑKÐËðÚнٵ ѶâÌð¹Øg ÑKðÚÉ@Šе ÐË?cÏögÏÉ@G âÑG Ðð¹Øg ÉÐÔ ÒÏhâËÊ} ÐG ÒеЭ@½ ÐK?É âÑGÐÅ Ñ­@½ Ó¸gÐÔ N@µÏc ?É rÐ]ð¹Øg ÀÐ]Ô Ðïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐÂÌw Ä?ÊâÌÁй е Ð]Ë?É ÑâÌ]O qâÌ]ÁÛ¾º½ Ð]G NÏg@GÐ]k )ÑKÐ]ËÐÅ Ð]µ )N?cÏcÉÉög Ä@Ì]]]Á@µÐÌÌ®ËiÏÉ ÓÑKÐ]]]ËðÚнٵ Ð]]]ð¹Øg Ä?ÊâÌ]]]Á Ð]]]¹ ʶð¹Ð]]]G N?c@]]]ÁÉÉög ÐÌÌÁ ÄÉÉög Ä@µÐÂÌw Ä?ÊâÌÁй ÑÁÉgÏc ÓÑKÐËðÚнٵ ÒgÉÊÂ]k Ð]µ âÑK@]µ NÐH]Ë@KÐG Éй Ñð¹Ù¶Á ’Á?ÊK@Á %6RFLDO 0RELOLW\& ÑKÐËðÚнٵ ÑKÉ?jG ÒÙÅÐG qËнÐÔ ÒÓ

Ïi@]]]]]K Ä@]]]]]Ë Ä@µÏÉÊKÉÐ]]]]]µ?Éc Ð]]]]]ïð¹Ð½Ùµ É@]]]]]wй Ïh]]]]]KÉ@G ÓhK@ËiÒi@]]]]]kÐpÌO ѵÐÌÁÉÊ]]w@Á ÓÒi?É@Ì]]S Ù]]G ÏÉÐL]]âËögÐ}Ïc ÒÐ]]µÐËÙÅ rÐ]]½ÐÔ )Ä@µÏÉÊL]]pËÐïâÌO ÑÁ@µÏi?ÊâÌo Ò?ögÏgÐk ÑÁ@L]kg@o ÓÑKÐ]ËðÚнٵ ÒHÂ]oØg ÓÄ@]Ëe ÑL]k@Ô ÓN@]Å?c Ó ÉÉgÉÉe& ÑKÐ]]]ËðÚнٵ ÑKÉ?j]]]G ÉÉcgÐ]]]Å ÒÐÁ@Ì]]]½ Ð]]]¹ Ð]]]ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ] ]Áй Ä@]]]Ëe MkÉgc NÐÁ@ÁÐK qÌÁ@µÐÂÌ]w Ó¸@]K ÒÐK@ƶâÌ]O ÓÐ]Ë@O Ð]¹ Òg@]¶Á?ögÙ} r%ÉÉg?Ê]_ Ð]]µ@K ÓÐ]]ïð¹Ð½Ùµ gÐ]]kй h]]K?Éc Ó@]]kÉÐÔ ÑÌ]]ÁÉÉgÏc ÒÏÉÐ]]Á?cg@µ Ð]]½ÐÔ @]]S N@]]µÏc Ò@½ÐÂG gÐkй qÌÁ@µÐk@ÂÁÉÉgÏc @Á?i ÑÁÉÊwÙG& âÒÉеÏcgÏc ÑÁ@]µÏg@µ Òg?d¶]pO gЊе âÑGÏc MkÉgc ·âÌÂÌw ÑÁ@½?dÁÐÔ ÒÚй ÒÐLkÐÅ ÉÐÔ ÐK?É ÐÁch]µ M]kÐÅ )Ä@µÐÌÌKÐË@ÂÌw ÐLk?ög@Ô ÓÑKÐË@ÂÌw ÐÌËdÁÏÊâÌO ÑÁch¶Ëg@Ëc ÒÙÅ ÐLâÌGÏc qËÉÐÔ )%15& %N@µÏc Ñk@G ÑKÐË@ÂÌw ÑËg@ÌoÙÅ Òcc@½ ѵÐËÐÂÌxÂG gÐkй mµg@]½ ÀðÚÐ]G gÐ]]k ÒÐ]]Á?ÉÐÔ ÃâËh]]µÏc ÒcÐ]]G Ä@µÐ¡Øh]]½ gÐ]]kй Ä@µÏgj]]Å ÓÄÉÊ]]wÙG ÉÉcgÐ]]Å ÒÚй g@µ@Ô gØi ÑÁÉÉgÏc ÒÏÉÐÁ?cg@µ жÁÊw )Ã]G ¸ÐËÐL]kÏc Ó¿±@]K Ä@]Ë ’]wÐG ÑÁÉÊG âÑG âÒhµÏc ?dpÌK@µ Ä@½ÐÅй ÀðÚÐG )N@µÏc M]kÉgc ÑÁ@µÏgÐÂ]âÌƶâÌO СØh]½ ѶâÌÂÌw Òg@µ@Ô Ð¹ ·â̵@K ÒÐÁ?eØg ÑKÉеÊlð¹ÐÅ §Ì±?É Ð]¹ Ð]ïS ·âÌ]¹@ËhK@½ zÌ]Å @ÌS ÑÁÉgÏc Òg@µÙÅ ÑÁÉÊG ÒÐïâËög й rнÐÔ )N@¶G MkÏcðÚ@G @Ë ÉÊLpËØög MkÏc ÉÐG ‘kÐG MpO ÐG нÐÔ )ÐlËg@½Ê½ е@K ÀÐÔ ÑÁ@Ëe ÒÐÂ̱ÐLk?ög Ѧ̱?É É@]wй ÑÁch]]]µ M]]]kÐÅ Óg@]]]µ@Ô ÑÁÐ]]]ËÚ gÐ]]]kй M]]]_ÐS Ð]]]µ& ÒÐÌÌKÐË@ÁÙ]]]w ÏgÏÊâÌ] ]O Ä@]]]]]ËgÉÏc ÓÑKÐ]]]]]ËðÚнٵ ÒÐ]]]]]Ë@OÉкO Óâ¼Øög ѵÐÌÁÉÊ]]]]]w@Á @]]]]]Ë ÑKÐ]]]]]ËðÚнٵ )%16&%ÏÉÐÁеÏc ÒÉÉeÏÉ@]Ô Ä@µÐÌ]ÌÁÉÉgÏc Ïg@]µÙÅ Ð]µ Ð]Á?eØg ÑÁ@]Ëe ÑÁ@µÏi?ÊâÌ]oй Ð]]¹ ÑKÐ]]ËðÚнٵ ÑÁ@Â]]âÌÅ?ög gÐ]]} âÑG@]]Á M]]kÉgc ÑÁ@]]k@Ô Ð]]G ÏdÂ]âÌÅ ÐL]]lâËÊð¹ÐÅ ÀÐ]]Ô ÓJ?c ÀÐSgÐ]]k жÁÊ]]w )?cÐ]]Á ѽ@ŠÐ]]Ô ÒеÐÁ?jâÌ]]_ ÊâÌ]]Á ÒÏcgÏÉgÐ]]O ÒÐÁ@Ì]]½ Ä@µÐð¹?dÂ]]½ Ù]]G ÏÉÐ]]Á?É@G Ð]]¹ ÏÉÐL]]âËgi?Ê}Ïc Ä@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ ÐÌ]]ËdÁÏÊâÌO ÓM]]ËgÐÁ )ÐÁ@ËÐÅ ÒÐÂÌw ÀÐ]¹ Ð]µ@K ÑÁchµïâÌ]S N@]µ Ä@½Ð]Åй ÓÄdÁ@]k@ÂâÌO Ù]G rÐ]½ÐÔ Ñð¹Øög Ïhâ̹ MâËögÙ}Ïc еÐÌÌÁ?jâÌ_ ÐïÂËe ÒÐÁʖ ÒÏhâËÊ} ÐG ÑpÌLâËgÐïËg@µ Ïg@]Ëc ÙG& ’w Òc@ÌÁÊG й Ä?ögÙ} ÑÁchµ MkÉgc ¸ÏÉ âÒhµÏc âÑ]O ÑL]kÐÅ c@]Ëi NÉ?j]G ÒÏcg@Ëc %ÏdL¾›? кÔ@¦¹?& ÃËÏÉжâÌ]O ÑÁ?jâÌ]_ Ä?cÊ]_ ÒÐ]Á@ËÐïð¹Ð½Ùµ ÉÐ]Ô Ð]ÁÉʖ ÒÒ


Ð]¹ ÒÏÉÐ]Ô ¸ÏÉ Ä?g?eÐ]Å Òj]Ëög ÐÂ]âÌG Ä?g@]S ÑÁ@µÐL]kÏcgÐk ÐÂÌ]w ÒÏÉÐ]Ô ÒÙ]Šй ÑÁchµc?i@Ô Ò?Éc й @lÁÏh­ Ó@Ì]Á@LËgÐG Ð]¹ ÑÁ@ÆÌ]S ѽÐ]µÐË ÑïÁÐ]S ÒÐÁ@Ì]½ Òj]]]Ëög ÐL]]]âÌG ch]]]µ M]]]k?ögÏÉ@Á ÑÂÌ]]]w Ð]]]¹ Ò?ÉÐ]]]µ ?c ÒÉÉög Ä@µÐ]]]Á@¾ð¹ÐÔ M]]]kÏc +%21& %Ä@pâ̶KЙÏi ¸ÏÉ qËÐ]]]½ÐÔ Ã]]]GÏc â¼Ð]]]½Ùµ Ӓ]]]w gÐ]]]k Ñ]]]oÐG?c Ä@µÐÌ]]]ËØh½ Ð]]]ïð¹Ð½Ùµ ÑKн?gе ÓMoÉÏög ÉкO qËнÐÔ ÒÏhâËÊ} ÐG Ä@Ëe й ÐË?É ÑËØh]½ ѶâÌKÐÌÌ]k@_ ÓdÁÏÉ@Á ÀÐÔ â¼Ð}й ÒÏÉÐÔ ¸ÏÉ âÒhµÏc g@Ëc N@]µ gØi qÌ]Á@µÐµ@K Ïh]ïG @]Ë ’]w ÒÏÊâÌ]]o gÐ]]kй rÐÂL]]l`¶âËög ÀÐ]]Ô Ïg@]]Ëc )M]]âÌG@KÉ@Å N@]]µÏc ⓠÒg@]]µ ÒÐ]]®ËiÏÉ ÒögÐOÉÐÔ Ä?cÊ_ е ÑKÐË?chµgÐ]k ÒgÐLÁÐ]k ¸ÏÉ M]âÌGÏc ѽÏgÐ]Å @]Ë ¸Ð]wÉʱ ÑÁ@µÐÌ]]ÌÂÌKØög Ð]]ºO ÑL]]k@Ô Ð]]K@}Ïc @]]K N@]]Å?c ÓÄ@½@]]k Ò?ögÏgÐ]]k Ð]]pË@Lk Ój]]âËög ÑÁÉÊG rÐG?c ѾLlÌk ÐG MpO Ñ]®ËiÏÉ ÑÁ@µÐ]ºO Ä@½ÊïâÌ]G @]S ÀÏgÐ]Å ÒÏdÌ]¥@± Ò?ögÏgÐk ÑLlÁ?i ÓÒgÐÁÊÅ ÑË?iÏg@o Ð]G ÑL]lËÊâÌO qËÐ]½ÐÔ Ð]µ MâÌL]kÐGÏc g@]µ ’Á?jG âÑGÏc Ä?hµ n@G ÒÐÁ@ÁÉÊwÙG ÀÐÔ ÒÐÁ@̽ й )ÐËÐÅ ÑËÏchµ ÓÑLlÁ?iÒкO Ä@µÐ]]µ@K gÐ]]} NÐ]]Ë@Á ·âÌ] O ÐÌ]]ËÉ@µ@Á Ð]]¹ ÓÑÁ@]]k@Ô ÀÐ]]G ÑKÐ]]ËðÚнٵ ÑKÉ?j]]G Ð]]µ ÑKÉ?j]]]G Ð]]ËÙG )ÃGÐ]]Á ÏcgÏÉgÐ]]O ÓÑË?iÏg@]]o ÓÒHÂ]]oØg Ð]]¹ ·âÌ]]oÐG Ñ]]Á?cÊ_ ÓÄ@µÐ]]]µ@K ÒÉÏöhÁ@Ì]]]½ ÑÁÉÊGÐ]]]¹ ÐÌ]]]ÌLËhG ѵÏgÐ]]]k ѶâÌ] ]Sgн qÌ]]]KÐËðÚнٵ Óâ¼Øög ÉкO ÒgÙS qËн ÐG ÄжG NÉ?jG ?dÌ]âÌK ÑÁ@]k@Ô Ð]G ÃÁ?ÊL]G@K Ä@µÐ]ð¹Ð½Ùµ Ð]]]µ âÑK@]]]µ @]]]S )Ã]]]âËögÙ}Ïc qÌ]]]Kн?gе ÓÑKÐ]]]Ëg?cÉ@Á Ó°ÏögÐ]]]o Ò?ögÏgÐ]]]k Ð]]]Ë@O ÑKÉ?j]]G ÒÐ]]ïâËög Ð]]¹ ÓÒÙ]]_ ÒеÐL]]k@Ô Ð]]¹ ·âÌ]]µ@K @]]Ë ·âÌÂÌ]]w @]]Ë ¸Ð]]ËÐð¹Ð½Ùµ Ð]]]¹ ÒÏÉÐ]]]Ô ¸ÏÉ âÑ] ]GÏc ÃËiÐ]]]G?c @]]]Ë ÑËÙ]]]k@Ô ÑKÉ?j]]]G Òg@]]]wÉÉc ÑKÐ]]]ËðÚнٵ ÐK@µÉй @Ô MâÌG ÑËÙk@Ô @Ë Ñð¹É@]o ÑKÉ?j]G ÑL]k@Ô Ð]¹ @]S N?cÏcÉÉög ·âËgÐH]Á@½gЭ Òg@]]wÉÉc ·âÌÁ@]]kе âÑK@]]µ @]]S )M]]âËc ?cgÐ]]kÐG Ä@Ì]]Á?ögÙ} qÌ]]Á@µÏg@̦½ ÓgÏÊâÌ] O ÑÂ̵Ððºw?ög ÓÑÁÉÉgÏc ÑÁ?eÐÅ Òg@wÉÉc ÃGÏc %gÉÉe ÐÂKÉеgÐk& Ñð¹É@]o ÑKÉ?j]G Ð]]pâ̵ жÁÊ]]w )Ã]]GÏc ÑËÙ]]k@Ô ÑKÉ?j]]G Òg@]]wÉÉc ÒÐ]]Á?ÉÐÔ É@]]w Ð]]¹ Ã]]GÏc h]]K@Ëi ÑKÉ?j]]G& ÏÉ?cÉÉög ÀÐ]]Ô Ù]]G ·ð¹Ð]]_ Òd]]Ëc ÒÙÅÐ]]G Ïh]]KiÙð¹@Ô gØi еÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ Ïd]]Ëc ÀÐ]]Ô Ð]]µ ÑKÐË@Â]]½eÉc ÓÐÂ]]̵ Ó´ög Ð]]¹ ÑKÐËöh] O Ð]]µ %ÃKÉеgÐ]]k @]]Ë Ñð¹É@]]o

ÃËжG ÑKÐËðÚнٵ ÑÁ?ögÙ} ÓÑKÐË@ÂÌw Òc@ÌÁÊG Ä?ÊâÌ]Á ÒÐÌ]¶âÌL¶Ì¹@Ëc ÐÌ]ËdÁÏÊâÌO Ð]]ïð¹Ð½Ùµ Ä@½ÊïâÌ] G )ÏÊ]]âËög Ð]]ÁØögÏc ÐÁ@Ì]]ÌHËgÐK Óâ¼Ð¶âÌ] K Ð]]Á?Éc ÀÐ]]Ô ÒÏÉÐ]]Ô ¸ÏÉ ÄÏcÏc Ä@ËÙ_ ÑÁнÐK ÐG ÏfâËgc ÑKÐËðÚнٵ ÒhK ÑÁÐËÚÉÉc ¸ÏÉ ’]w @ÅÏÉgÐ]Šй ·âËgÙS ÐÁ@½Ð¹ ·â̵ÐË gÐÅ Ð]µ ÄÐ]GÏc ÒÏÊâËögÐ]G ÒÐÌ]âÌÁÛ¾º½ ÉÐ]Ô ÒÐÁ@Ì]½ Ð]¹ É@ÂâÌO й Ä@ÌâÌÁÛ¾º½ Òg?ÊG е ÃÂâ̲ð¹Ê_Ïc Ä@ËÙ_ ÑÁ@½?dÁÐÔ Ù]G NÐðº]kÐ_ É@¾Ì]k ÒÙÅÐ]]G ÀðÚÐ]]G )N?cÏc rÙ]]S h]]K@Ëi h]]KigÐG ÒÐ]]Ë@OÉкO Ù]]G ÃKÉеgÐ]]k ÓÏÉÐ]]Á@½ ÑÁch¶ð¹ÐLÌo À?ÉÏcgÐG ÑKÐ]ËðÚнٵ ÑKÉ?j]G ÓÑ]ÁÉÉgÏc ÑÁÐ]ËÚ ÒiÙð¹@]Ô ÓÑË?hâÌ]_ жÁÊ]]w ÐÌ]]ÌÁ Ä@]]k@Ô ?É Ñ¶âËg@]]µ ·âÌ] µ@K gÐ]]Å ÑÁ@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ Ð]]Ë@OÉкO Óâ¼Øg ÒÐÁ?gÐÂ]]K@ÌÂG Ñ]]ð¹Øg Ò?ögÏgÐ]]k Ð]]½ÐÔ )MâÌL]]kÏÊG ѶÌK@L]]k ÑKÐ]]ð¹@Wй âÒh]]Á?ÊK@Á ÑÁ@Â]]âÌƶâÌO ÓÐ]]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐÂÌ]]w ÑÂ]]ËögÙ} ÓÄ@Â]]âÌƶâÌO Ð]]¹ ÑKÐ]]ËðÚнٵ ÑKÉ?j]]G Òi?ÊâÌ] o ÓgÙ]]S gÐ]]k ÐÁch]]µg@µ h]]K?Éc â¼Ð] ½Ùµ @]]Ë ¸@]]K ÑL]]k@Ô gÐ]]kй âÑÁÛ¾º]]½ ÐÌÌLËhG ÏÉÐËÚÐG ÑKÐ]ËðÚнٵ ÑKÉ?j]G ’µÉgÊ]k& )Ä@µÐ]ð¹Ð½Ùµ Ó¸@]K ÒÐ]Ë@OÉкO rÐËÐk@ÂâÌO ÀÐÔ )ÑKÐËðÚнٵ Ò?iЭ й ¸@]K ÒÏÉÐÂL]k?Ê} @]Ë ÑÁÉÊ]w ÒÐ]kØhOй ÓÐLkÏc Óâ¼Ð½Ùµ ÑKÉ?jG ÐG ÑïÁh} ÒÏdÁÏÉÐÔ ÏÉ?cÐÁ Ä@µÐµ@K ÑKÉ?j]G Ð]G ÑïÁh]} ÒÏh]]]âËÊ} Ð]]]G )%2/&%ÏÉ?c ÑKÐ]]]ËðÚнٵ Òc@Ì]]]ÁÊG ÒÐÁ@Ì]]]½ Ð]]]¹ Ð]]]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐ]]]¾±@K ÑKÉ?jG Ä@½ÊïâÌG )ÑKÐËgÙP]lO ÒÐK@ƶâÌ]O Óg@]µ ÑÁÉÊH]oÐG?c ÓÄ@µÐÌ]ÌK?i âÑÁÛ¾º]½ ÐG ¡Øh]½ жÁÊ]w )âÑ]wÏc Ä@µÐ]¾±@K ÓÐ]ð¹Ð½Ùµ ÉÏgÐ]G ÏÉÐ]Á@µÐµ@K Ð]¹ ÑKÐ]ËðÚнٵ е Ä?cÏögÏÉ@G Éй Ä?gÏfâËÊK й gØi& )âÒhÁÏc?c jâËg@O ·]ð¹Ê½ ÓM]kgÐO Ù]_ ѶâÌ]µ@K Ð]]K?É )M]]âËögÙ}Ïc ÑËÉÉfâÌ] ½ Ñ]]Á?cÉÉög ÒÙÅÐ]]G g@]]S gØi Ä@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ ÐÂÌ]]w ÒÏfËÐ]]]O gÐ]]]k ÐÂKÉеgÐ]]]k Ù]]]G iÉÊ]]]®Á ÓNÏÉgÐ]]]k ÓjâÌ] ]Å ÑÁch]]]µc@Ëi ÒÙÅÐ]]]G %h]]âËe ÐÂ]]ËiÐG?c& ÏÉÏg?Ê]]_ Ù]]G Ð]]K?É )N?cÏcÉÉög ÐÁ?ÉÐ]]xâÌO Ð]]G cÊ_@]]Ë ÑKÐ]]ËðÚнٵ ÐK?É )N?cÏc ÑKÐËðÚнٵ ÒÐË@OÉкO ÑÂËiÐG?c Ò@Á@½ rнÐÔ %ÃKÉеgÐk& ʵÏÉÐÁ ÉÏgÐG ¸ÐËÐLkÏc @Ë ·âÌÂÌw g@S âÒdÁЊе ÐËÐÅ ÑKÐËðÚнٵ ÑKÉ?j]G gÙ]S ÉÉc й N@µÏc hKdÁÊK жâÌÁÛ¾º½ Òg?ÊG qËн Ð]G MâËÉеgÐ]k igÐ]G ѶâÌÂÌ]w ÑL]k@Ô gØi ѵÐ]]ËÐË@OÉкO Ð]]¹ ·âÌÂÌ]]w @]]Ë ·âÌ] kе ’Â]]ÌGÏc cÊ_@]]Ë ÒеÏgÐH]]½?gÐG Òec Ð]âÌGÏc Ð]ËÏÉÏg?Ê_ ÐÂ]ËiÐG?c ÀÐ]Ô N@]µ âÒdÁÐ]Å& %20&%ÏÉÏg?Ê]_ ÐL]âËiÐGÏc?c igÐ]G

ÒÕ

ÒÔ


âÒdÁÐ]]Å ÑÁÉÊ]]wgÏc ѽ@ŠÐ]]Ô Ð]]¹ Ð]]ËÐÅ Ù]]G Ò@¾Ì]]LÂÌÔ ¸@]]K Ð]]µ ÒÐ]]ð¹Ð½Ùµ ÉÐ]]Ô +%22& %hK ÑÁ@µÐOÉÉh} ÙG Ä@ÌÁÉÊw ÓÄ@µÐµ@Kй ÓNÐÌÌÁ@L]]]]kg@o ÑÂKÉж]]]]pâÌO ÒÏh]]]]âËÊ} Ð]]]]G ÐÁ@Ì]]]]ÌLâËgÐïËg@µ ÀÐ]]]]Ô Ä@½ÊïâÌ] ]]G ÀðÚÐ]]]G M]]]âËögÙ}Ïc Ñ]]]pËеÏÉÐÁ?cg@µ ÏÊâÌ] ]o Ä@½Ð]]]Å Ð]]]G Ã]]]âËögÙ}Ïc ÑÁ@µ@ïð¹Ð]]]½Ùµ ?ÉÐ]]Ô âÑGÐ]]Á q̽ÐL]]kÐÔ gÐ]]}ÐÔ âÑÁÛ¾º]]½ Ӓ]]w âÑ] G ѵÐ]]ËÐïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@Â]]âÌƶâÌO ÑÁÐËÚÉÉc gÐÅ ÐLpËÐ} жÁÊw ÐËÐïð¹Ð½Ùµ ÑÁchµ “@l̽ ÐGÓÐÌÌÁ Ä@k@Ô Ñ¶âËg@µ жÁÊw )ÐËÐÅ Ð]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐ]µ@K ÑËHÂ]oØg ÑËg@Ì]oÙÅ Ð]G ÑL]lËÊâÌO Ð]ïð¹Ð½Ùµ ѵÐÌËHÂoØgй Ð]µ Ð]ËÐÅ ?dÁ@µÏigÐ]G ÐÂÌ]w ÊâÌ]Áй NÐ]Á@ÁÐK Ð]½ÐÔ ÒÐÁ?ÉÐ]xâÌO rÐ]]½ÐÔ Ð]]µ )ÐÌ]]ÌÁ h]]K@Ëi еÐÂÌ]]w “@Ëh]]K@½ ÑÁ@ÆÌ]]S Ð]]G NÐH]]Ë@K É?h]]¶Ëg@Ëc ÑÌ]]oÙ_ÐÁ Ð]]G ÄÉÊ]]G rÉÊ]]K Ð]]ËÙG âÑÂ]]âËc ·âÌ]]O ÐÁ?j]]âËg@O Ù]]_ ѵÐÌËHÂ]]oØg ÐÁ@ÂÌw ÀÐÔ ÙG NÐHË@KÐG g@Gй ÒgÐkÏg@w Ñ]ÁÉÊG â¼Ð]}й ÑKÐ]ËðÚнٵ ÑÌ]ÁÉÉgÏc ÓNÉ?jG ÀÐÔ ÒÐÁ@̽ й qËнÐÔ Ðµ )ÏigÐG É@]µ@Á Ð]¹ Ä@ÌÁÉÊH]oÉÊK ÒÏf]âËög ÀðÚÐ]G hK ÑÁðÚнٵ й ’w ÐÁ@ÁÉÊwÙG ÀÐÔ ÒÐÁ@̽ Ð]¹ @]S )âÑ]GÏc M]kÉgc ÐÁ@Ì]âÌÁÛ¾º½ g@µÙÅ @ÅÏgÙSÐG rнÐÔ Ðµ )ÏÉÐÂâËhµÏc @ÌS ÑKÐ]ËðÚнٵ ÑL]k@Ôй Òi?É@Ì]S Ð]G ÓJÐkÐÁ ÓÄdÂâËÊ_ ÑLk@Ô ÓÑËÐ]pÌO ÑÌKÐËgÙP]lO ÓN@]Å?c Ê]µÏÉ )âÒh]µÏc Òg@]Ëc )ÐËÐÅ ?cÐ]ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ]Áй Ð]µ Òi?É@Ì]S ÒÙ]Å ÐÂ]GÏc Ð]µ ÒÐ]Á?ÉÐÔ ÉʽÐ]Å ÓiÐ]}Ïög ·Ë?cÐ]]¹ ÓiÐ]]}Ïög ӟ]]ÁÏög ӒË@]]Ô ÒÐ]]ïâËögй Ð]]µ Ð]]­ÐË@K ÒÐÁ?ÉÐ]]xâÌO Ð]]G rÐ]]½ÐÔ Ð]]µ Ð]]ËÏÉÐÔ ÏÉ?h]]µ ÑÂ]]ÌHâÌK Ð]]µ Ñ]]pËÏÉÐÔ )ÏÉÐÂ]]âËhµÏc @Ì]]S h]]K ÑÁ?ÉÐ]]¹ ÏÉÐ]]ÁÉÊG ÐËÐÅ Ä@µÏi?É@ÌS ÐÂÌw Ä?ÊâÌÁй ÑKÐ]ËðÚнٵ ѵÐÌ]ËÉÏöhÁ@̽ ?dÁ@µÐÂÌ]w Ä?ÊâÌ]Áй ÓÐK@ƶâÌO ÀÐ]¹ ·âÌ]µÐË zÌ]Å Ä@½ÊïâÌ]G +?hâÌ]_ ÑKÐ]ËðÚнٵ Ñ]Á?ögÙ} Ñ]ÁÉÊG ÒÙÅÐ]G À?ÉÏcgÐG qÌÁ@¶âÌÁÛ¾º½ ÐËÙG )ÐÌ]ÌÁ Òi?ög Óï½@±Ð]k ÒÐ]µÐË@O ÓÐ]ºO Ð]¹ ÐÁ@ÂÌ]w ÑÁ@ÂâÌÅ â¼Ð}й Ä@]Ëe ÑÁ@µ?hâÌ]_ Ð]Á?ögÙ} Ñ]ÁÉÊG I]ËgÐKÉ@Å Ò?ögÏgÐ]k Ð]½ÐÔ )Ã]GÏc ÐÁ@µ@K Ó¿±@K Ӓw Àй ?É @K )hKigÐG ÓâËÊÁ ÒÐË@OÉкO ÑÁch]µ M]kÉgc ÓÄ?ögÙ]} Ñ]]]khK Ð]]]¹ ÑKÐÌ]]]â̵É?ögÐð¹c ÓÑÁ?gÐïÌ]]]Á ÓÑ]]]ð¹cÉÉc Òg?Ê]]]G Ð]]]ÁÉжG Ð]]]µ N@]]]µÏc ÐÂÌ]]w ÑÁ@]]Ëe ÒcÊ]]_ Ð]]ËÙG Ð]]Á@ËÐÅ Ð]]µ Ä@ËÐ]]ÁðÚØög ÓÐ]]Ë@OÉкO ÀÐ]]Ô ÑÁ?dL]]kÏcй

rÙ_ ÐÁ@kе ÀÐÔ ÀÏcgÐGй ÐïâËög rÐÁ@½ÐÔ )ϽÐ]µ ÊËiÐ]G?c ÑÁ@]kе gÐH]½?gÐG ÉÉcgÐÅ Ð]µ ’âÌ]ðºG ÏÉÐ]Ô âÑ]GÏc )ÏÉÐÂ]HG Ñ]ÁÉgÏc ÑÌ]oÙ_ÐÁ Òg@]wÉÉc @]K ÄÐ]µÏc Òg@wÉÉc Òе@K @Ë ÒÐÂÌw ÉÐÔ )ÏÉÐÂâÌÁÏc Ä@ËÙ_ ÙG Ðpâ̵ Ä@]ËÙ_ â¼Ð]}й NÉ?j]G ÑÁÉÉgÏc ÑKÐð¹@SÐ_ Óѽе ÐG MkÐÅ ÀÏcgÐÅ âÑ]GÏc ÃËiÐ]G?c ÑKÉ?j]G ÑK@]kÏg@µ @]]Ë â¼c ÑÁ@L]]kÏÉ ÑÌ]]oÙ_ÐÁ Ñ]]oÉÊK ÐÁ@]]kе ÀÐ]]Ô N@]]µgØi qÌ]]½Ðµ Ð]]G N@]]µÏc âÑK@]]]µ NÐH]]]Ë@KÐG Ã]]]GÏc ‘]]]oʵÙ_ @]]]Ë Ã]]]âËÊ_ ÒÙL]]]kÐOÐð¹@O ÒÏÉÐ]]]ÁÉÊGigÐG qËнÐÔ ÏÉÐÁжG Ä@ÌâÌÂâËÉc ÒÐË@O Óâ¼Øög ÓNðÚÐkÏc ÓÄ@ËÙ_ й G ÐÁ@Ëf̹@L]kÊÁ ÙG ÐËÐïð¹Ð½Ùµ ÒÐÂÌÂÌG Àе ÓÑKÐËðÚнٵ ÐLkÐÅ ÓÑÁÉÉgÏc ÏÉÐÁ?cg@µ ÉÐ]Ô Ò?Éc ÓÑ]]ÁÉgÏc Ð]ÁÉÊG M]kÏÊËÐO ÉÐ]Ô ÒÐÁ@Ì]½ Ð]]¹ qËÐ]½ÐÔ Ïg@]Ëc )ÐÂÌ]w ÓnÐ]µ ÀÐ]Ô ŸÁÐ]]]]]K Ð]]]]]G ’]]]]]w Ó¸@]]]]]K N@µÏc?ÉÐ]]]]]µ M]]]]]âËc ÐÌÌKÐË@ÂÌ]]]]]w ÐÌ]]]]]ÌKÐËðÚнٵ Ð]]ËÙG gÐ]]Å )M]]âÌG Ñ]]OÙµ Ä@Ì]]ÁÉÉgÏc Óg@]]µ@Ô gÐ]]kй ÓÃ]]G ÏÉÐÁ@Ì]]Á@µÐÌËdÁÏÉÏegÐG )Ïi?É@ÌS ÑË@k@Ô @Ë ÏÉÏhâËe Ѷð¹Ð]_ É@]wй rÐÁ@ÂÌ]w ÀÐ]Ô ÑÁ@]Ëe ÏÊâÌ]o NÐ]Á@ÁÐK ÉʽÐÅ ÀðÚÐG Ðïð¹Ð½Ùµ ÊâÌÁй Ä@µÐÂÌw ÒgÙS ÓÐK@ƶâÌ]O Ä?ÊâÌ]Áй Òi?É@Ì]S Ò?öh]âËÉ ÊâÌ] ]Á ÑÌKÐË@ÂÌ]]]w ÑâÌ] ]ÁÛ¾º½ ÓÑKÐ]]]ËðÚнٵ ÑKÉ?j]]]G ÑÌ]]]KÐËgÐïËg@µ ?d]]]oÐÁ@½ÐÔ ÑH]]ËgÐKÉ@Å Ð] ¹ ?ÉÐ]]Ô ÃÂ]]ÌHG ÏÉÐ]]Á@ËÙ_ Ð]]G qËjâÌ] ÅÐG ÓÑL]]lk gÐ]]}ÐÔ Ð]]ïð¹Ð½Ùµ dÁÐ]]w gÐ]]Å Ð]]ËÙG )ÏÉÐ]]ÁÉжGgÉÉc µÐ]]Ë Ð]]¹ ÃÁ?ÊK@]]Á Ä@Ì]]ËdÁÏÊËÐO Ó ÃKÉж]]pâÌO Ä@µÐÂÌ]]w ÊâÌ]Á ÑâÌ]ÁÛ¾º½ ÓÑKÐ]ËðÚнٵ ÑKÉ?j]]G ӓ@Ëh]K@½ ÑÁÐ]]ËÚ Ð]¹ ÄÉжH]pâÌO ½Ðµ ÒÙKÉÐÔ Ñw Ä@µÐµ@K ÑÁÉÉgÏc gÐkй ÑKÐËðÚнٵ ÑKÉ?jG ÑËgÐ]ïËg@µ ?ÉÐ]Ô ÓÑKÐ]]ËðÚнٵ ÑâÌ]]ÁÛ¾º½ É@]]wй ÏÉÐÌ]]ÌÁ@µÐµ@K ÓÐ]]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@Ì]]} gÐ]]kÐG âÑG@]]Á %Äh]]âËcÙ½& ?d]]âËÊÁ ÒÐ]ïð¹Ð½Ùµ ѽÏcgÐ]]k Ð]¹ Ð]]µ Ð]]Ë?É ÑâÌ]O ’µgÉÊ]]k& )ÑKÐË@ÂÌ]w âÑðºâÌ]]ÅÏc âÑSÐ]]G Ð]]ïð¹Ð½Ùµ gÐ]]kй ÒgÐ]]ïËg@µ ÏgÙ]]S ÉÉc ÓÑKÐ]]ËðÚнٵ ÑKÉ?j]]G ÏgÐ]]]ïËg@µ )ÐO?h]]]_ Ñ]]]®ËiÏÉ ÒgÐ]]]ïËg@µ ÓÐ]]]o@G Ñ]]]®ËiÏÉ ÑËgÐ]]]ïËg@µ )qÌ]]Á?ÉÐÔ ÓÑKÐ]]ËðÚнٵ ÑÁ?öh]]G?c Òg@]]wÉÉc Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐ]]µ@K Ä@µÏgÏd¶âÌ]]K ÓÄ@µÐO?h]]_ ÑKÉ?j]]]G Ñ]]]ð¹Øög Ò?ögÏgÐ]]]k Ð]]]½ÐÔ )N@]]]µÏc qÌÂL]]]oʵÙ_ NÐ]]]Á@ÁÐK Ó@ËeÙ¹Ù]] ]k@G )N@µÏc ÏÉÐÁdÁ@oÏÊð¹ÐÅ Òg@wÉÉc Ä@µÐÌËd̺±ÐK Ðð¹Ð½Ùµ ?hâÌ_ Ñð¹É@o ÑKÐ]ËðÚнٵ

ÓÍ

ÒÖ


Ä@ÌÁ@µÐÌËi?É@ÌS ÏgÙS ÉʽÐÅÐG chµ Ä@@G ÏÉÏgÐkй е Ð]ð¹Ð½Ùµ âÒdÁÐ]Å ?ÉÐ]Ô ÑÁ@µÏg@±@Ô ÑÁch¶Ëg@Ëc ÓÑKÐË@kе ÑÁ?dâÌOÐoÐ} Ó¸@K ÑÁ@ÂâÌÅ?ög gÐ]k Ð]ÁеÏcg@µ )M]]âÌG É@]ŠÊ} ÑKÐ]ËðÚнٵ ÑL]oÉhk ÓUÁ@]½@Ô ÓgÏÊâÌ]O â¼Ð]}й Ð]µ ÒÐËÏÊâÌ]o ÉÐ]G ÐÁ?ÉÐ]]xâÌO Ð]]G Ä@L]]kgÐOiÐ}Ïög @]]Ë Ä@]]µÏg@¶Ëg@Ë Ð]]K?É ÐÁ@OÉÉh]]} ÀÐ]]¹ âÒdÁÐ]]Å ÀðÚÐ]]G Òg@wÉÉc ¸@K е É@Ìo @]Ë ÑË@]k@Ô ÑµÐÌÌKÐË@]kе ÑÁch¶L]kÉgc Ð]¹ h]ïâËög ÐÂ]GÏc )Ã]]GÏc M]]kÉgc ?dÌ]]ÁÉÉgÏc ÒÙL]]kÐOÐð¹@O ÒÐÁ@Ì]]½Ð¹ Ð]]µ ÄÐ]]µÏc Ñ]]ÁÉÉgÏc ÑÁ?eÐ]]Å Ä@µÐÁ?ÊâÌ] o %Ä@µÐÌ]]ÌÁ@ÅÏi& ÓÑG@]]t¥ ÐÌÌ]]oÙ_ÐÁÐG ÑÁÉÊH]oÉÊK ÒÐ]]ïâËög rÐ]]½ÐÔ Ð]]]¹ M]]]lâÌO rÏög É ÑP]]]k Ä?ÊâÌ] ]Á Ð]]]¹ ÒiÐ]]]}Ïög ÑËi?É@Ì]]]S ¸ÏÉ N@]]]µÏc rÙ]]]_ ¸@]]K Ð]]µ ÑKÐ]]Ë@¾âËgÐÅ É ÑÂ]]ÌË@Ô É Ñ®Ë@]]K ѵÐÌÁÊ]]w@Á ÒÏögÏgÐ]]k Ð]]½ÐÔ+@¶Ëh]]½ÐÔ Ä@½ÊïâÌG)N@µÏc âѵÉ?ögÐ]ð¹c É ÑÁ?gÐïÌ]Á Ê]µÏÉ Ñ]ÁÉÉgÏc ÑÁ@µÐÌÌ]oÙ_ÐÁ Òg@]wÉÉc Òg@wÉÉc ¸@K е ÐËÐÅ ÑKÐËðÚнâʵ ÑÁ@ÂâÌÅ?ög ÐG ÒÙ_ÉÐLk?ög ÑËdÁÏÊâÌ]O rÐ]½ÐÔ Ð]]¹ ·]]âËgÙS Ð]]µ Ä?jâÌ]_ ÒÐ]]ð¹ÐÅ ÒÏcgÏÉgÐ]]O ÒÐÁ@Ì]]½Ð¹+@]]µÏc ÑKÐË@]]kе ÑÁ?eÐðº]o Ò?É @K Ðïð¹Ð½Ùµ ÒÉ@G ÑKÐÌÌÁ@Lkg@o â¼Ð}й ÏÉ@ÌoÐÁ е M]âÌGÏc hâÌ]­ g@]µ@Ô É@ÅÐ]G gÐ]]kй ÒÏÉÐ]]Á?dïÁÏög rÐ]]½ÐÔ ÓâъÊ}Ð]]Á Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÒÐÂ]]ËgØi â¼Ð]]}й M]]âËc ⓠÒg@¶p_ÐO ÐLâÌGÏc Ä?jâÌ_ ?cÏhâÌ]¹ )ÑÁ@]Ëe ÑÁ@µÐ]©@ÁÙ± ÒÏh]âËÊ} Ð]G @]µÏc M]kÉgc É@ÅÐG ÑÂKÉе?dµÐË ÐG hK?Éc ÓÐïð¹Ð½Ùµ ÙG ÏÉÐpËÉй Ó¸@K ÙG É@ŠÊ}ÐÁ ъ@]½@Ô Ðµ MâËhµÏc âÑO ÑLkÐÅ hK@Ëi нÐÔ ?d¶âÌ]K@µÐ¹ +Ä@]Ëe ÑÁ@µÐÌ]Ëg@µ@Ô ÏgÏÊâÌ]O Óâ¼Øög â¼Ð¶âÌK MkÉgc É@ŠÊ} g@µ@Ô ÓMoÉÏög Ä?cÊ_ ÒhK ѶâÌkе Ð]ïð¹Ð½Ùµ â¼Ð]}й ¸@]K ÄdÁ@ŠÊ} Ù_ Ñð¹ÉÐÅ ÓÒcgЭ ѵÐËÐ¥iÐÁ gÐG ÐLâËÉеÏc ¸@K ÐK@µ ÉÐÔ @S )âÑ]GÏc Òg@wÉÉc N@µÏc ⓠÒ?É@K N?cÏc Ïg@µ ÀÐÔ ÑÁ?c À@ŠÐÔ ÙG r@Á?ÊK ÑÁÉÊGÐÁ â¼Ð]}й rÐ]]½ÐÔ gÐH]]½?gÐG )Ñ]]ÁÉÉgÏc Òd]]ÁÊK ÑÁ?eÐ]]Å Ò?ögÏgÐ]]k ÏÉÐL]]âÌGÏc @ÌÂËh­ØjÌ]]o ÒÐ]]±ÐKÙG ÊâÌ]Á ÐK@`Ì]]G ÒÏÉÐ]]ÔÙG N@]]µÏc Ñ]]pâ̶¹ÐO À?ÉÏcgÐ]]G ÑKÐ]]ËðÚнٵ Òg@]]p­ ÀÐ]]¹ ¸@]]K ÐËÏÊâÌ] o ÀÐ]]G )ÒÐ]]µÏÉ@ŠÊ} ÐKÐÌÌÁ@L]]kg@o ÓÉ@]]G ÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ Ïg@]]µ@Ô )ÑLp}ÐG rÐïð¹Ð½Ùµ ÓÄ?jâÌ_ ÓÒÙ_ ÑÁ@µÐð¹ÐÅ ÑÁ@]Ggʱ Ñ]wÙ± ÐL]âÌGÏc ÏdÁÏÊâÌ]Á ÐË?dË@Á?ÊK й е ¸ÐÌÁÉÊw@Á Ó@ÌS ÑOÉÉh} ÃËdÁÐw Ù]G ¸@]K Ò@¾Ì]LÂÌÔ ÑL]p}ÐG hâÌK Ä@µÐÌÌKÐËðÚнٵ ÓÑÁÉÉgÏc Ïg@±@Ô â¼Ð]}й ÑÁ@]µÏÉÉiÏg@Ô ÓM]lËÉ ÓiÐ]W âÑ]G ÓÏ

h]]K@Ëi Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ]]Á ÑÁ@µÏigÐ]]G Ð]]Ë@OÉкO ÓÄ@ÌÁ@µÐÌ̵ÏgÐ]]k Ð]]µ@K ÓÄ@µÏigÐ]]G +ÏÉÐÂGÏc ÑÁÉÉgÏc Ñâ̵É?ögÐð¹c ÓÑÁ?gÐïÌÁ ÒÉÉögÐGÉÉög ÄÐ]ËÚй g@‡Ð]µÐË Ð]ËÏÉ?g?i ÀÐ]Ô *5HIUHQFH *URXS Ñ¥Ð]Sgн ÑOÉÉh]} *1 Ðð¹Ð½Ùµ ÒÏÉÐÂËfâËÊK ÒÐÁ@̽ й ?hÂâÌÅ g@µÐ]G ÏÉÏ%¯ËgÐ]o gÐ]®­Ïiʽ& gÙ]lÌ­ØhO ?dÌâÌK е )ÏÉÏchµ ÒÉðÛG %.615& Ñð¹@]kй Ð]µ ÒеÐH]âÌLµ Ð]¹ Ä@Ì]pËÉÐÔ Ä@µÐµÉÊ]xG ÑOÉÉh]]} )N@]]µÏc %ÑÁ@]]}gÙÔ ÑOÉÉh]]} ÓÑ¥Ð]]Sgн ÑOÉÉh]]}& Ä?ÊâÌ] Áй ÑËi?É@Ì]]S Ù]]G Ò@¾Ì]]LÂÌÔ ¸@]]K Ð]]µ ÐËÐOÉÉh]]} ÉÐ]]Ô %0HPEHU *URXSVKLS& ÑÁ@]]}gÙÔ ÑLoÉÏög Ó¸@K Òg@µ@Ô Ð¹ gØi е ÐËÐOÉÉh} ÉÐÔ Ñ¥ÐSgн ÑOÉÉh} ÀðÚÐG )N@]µÏc ÐËÐÅ ?cÐÁ?ÉÉc ÀÐÔ Ä?ÊâÌÁй ÉÐLO ѵÐËdÁÏÊâÌ]O ?cÏhâÌ]¹ Ïg@]Ëc Ê]µÏÉ )âÑÂ]âËc ·âÌ]OÙG âÑGÏc À?ÉÏcgÐG ÒÐK@µÉÐÔ @K ÒÚй Ñ¥ÐSgн ÑOÉÉh]} ÐL]âÌGÏc ÑÁ@]}gÙÔ ÑOÉÉh]} âÑO Òg@Ëc Òg@µ@Ô Ð¹ ·]âËgÙS ?dËÐÁ@Ì]½Ð¹ ÓÒÐ]Á?eØg Òg@]µ@Ô gÐ]kй ÒgÐ]ïËg@µ Ð]¹ Òg@µ@Ô ÒÐÁ@Ì]½ Ð]¹ Ä@µÐOÉÉh]} ÒÐK@ƶâÌ]O ÉÉcgÐ]Å ÒÏÉÐ]Á?cg@µ )%23& %âÑ]p_ÐGÏc Ò@]]}iÏc ÃËdÁÐ]]w ÓÄ?jâÌ] _ ÓâÒögÉ@]]Å ÒÐ]]ïâËögй rÐ]]½ÐÔ )âÒh]]µÏc ÒcÐ]]G Ä@µÐ]]µ@K ÐÁÐ_Ïc ¸@]K ÓM]âËc ⓠÄ@Ì]ÌÁÉÉgÏc ѵÐËÏch]µ ¸ÏÉ h]K?Éc Ð]µ )h]K ÑÌ]KÐËðÚнٵ âÑS Ä@o@O ÓÒÐÁ?eØg ѽ?ÉÏcgÐG ÑÁ@Ëe ÒÐkØhO ÒÐïâËögй ÑÁchµÏjÌ]Lµ?hO ÑH]ð¹@± MâÌG ·âÌÁÙ]w gÐ]ŠжÁÊ]w )ÒgÐ]kй ÑKÐ]ËðÚнٵ ÓÑ]ÁÉÉgÏc Òg?ÉÐ]k@Ô ÑÂL]pâÌÅ ÓÑKÐËðÚнٵ ÑÁ@Ëe ÑÁÉÊGÉðÚжâÌKй MâËhïG gÉÉc ÐG ÒÙ_ âÑÁ?ÊL]G ÐÌ]ÌÁ ·âÌ]kе )ÏÉÐïâËög ÐK?ÉögÏc ÐÁ@Ì̹ÏcÐS еÏÉÐÁ?cg@µ Ð]K?É )N?cÐ]Á Ä@Ì]âÌO ÓM]âËhïGgÏÉ Ä@Ì]â̹ ÐÌ]]ËdÁÏÊâÌO ÒÐ]]ïâËögй Ð]]µ ÒÐÁ@]]kе Ð]]ð¹Ð½Ùµ ÉÐ]]Ô Ñ¥Ð]]Sgн ÑOÉÉh]]} Ð]]K?Éе ÒdÁÏÊâÌO й ·âËgÙS )É@G ÑLËgÐÁ ÓJ?c É@ÅÐG ÐG Ä@µÏÉÊLkÐG MpO ÐÌÌKÐËðÚнٵ Ó¸@]]]K Òg@]]]µ@Ô ÑÁ@Â]]]âÌƶâÌO ÒÙ]]]Å ÐL]]]âÌGÏc rÐ]]]½ÐÔ )ÏÉÐLâÌL]]]kÐGÏc Ä@Ì]]]µÐË Ð]]]G ÑÌLp} ÑLkÐŠй ·âËgÙS N@µÏcⓠÒ?É@K ÑÁ@µÏÉÉiÏg@Ô ÓiÐ]W â¼Ð]}й ÑÁ@]µÏg@±@Ô )ÐÁ@€@Kʱ )Ä?jâÌ_& ʵÏÉ âÑG MkÉgc ÒÚй rÐGÉ@Å ÑËdÁÏÉÏegÐG ÐG g?dËdÁÏÊâÌ]O ÓÑÂ]]]ÌË@Ô ÓM]]]kgÐOc?eÐÁ ÓM]]]kgÐO iÐ]]]}Ïög Ð]]]ð¹Ð½Ùµ )Òg@]]]Ë ÑÁ@Ì]]]âËögÉ@Å )âÑ]]kÉ@Å N@µÏc ¸@K й g@µ ÑKÐËðÚнٵ ÒеÐË Ã˵ÉÊxG ʵÏÉ qÌ]Á?jâÌ_ )Ä@µÐÌ]G@GÏgÐG )?cÏc À@ŠÐÔ Ïg@µ ÀÐÔ Ä?jâÌ_ âÑK@µ Ä@½ÊïâÌG )MâÌGÏc ÏgÉÐ} ʵÏÉ@K ÏÉÐÌ]Ìð¹?d½ Ð]¹ ÓÎ


ÑÂ]]ÌË@Ô +ÏÉÐL]]âÌÂÌHG ·âÌÁÉÊ]]wÙGÉG gÐ]]Åй ÒÙ]]_ @]]S Ð]]ïð¹Ð½Ùµ É@]]Á ÑÁ@]]µÏÉ@G ÑÁÐËÚÐG ÐLkÏÊËÐO qËÉ?ÉÐK ÏhïG ÓhK@Ëi ’Ë@]Ô Ð¶ÁÊ]w %“@Ëh]K@½ @]Ë ÑÁ@]@Ô& й е ÒÐÌËg?ciÙk ÓÑWâØg ÐÌËdÁÏÊâÌO Éй ÐÌÌLËhG qÌÂÌË@Ô )ÏÉÐïð¹Ð½Ùµ ÑÌWØög ÉÐÔ Ä?ÊâÌÁй еÐÌËdÁÏÊâÌO cÊ_@Ë )Ð]ËÐÅ ?dÁ@µÐÌ]̲ËjÌ­@L̽ ÏjâÌ]Å Ó¡Øh]½ Ä?ÊâÌ]Á ÒÏc@Ì]]O ÓÉÏhâÌ] O ?d]]pÌÁ@Ëeй ÓN@]]µÏc Ù] G Ò@ÌÁÙ½gÐ]]k âÑL]]kgÐPËÏc ¡Øh]]½ ÒÐ]]Ë@µ rнÐÔ ÏÉÐïâËög Àй ÐÁ?jâÌÅ ÀÐÔ â¼Ð}й ÃKh} ÒdÁÏÊâÌO ¸ÏÉ N@µÏc ÑÁ@µÐHÌ]lÁhO ѵÐ]]ËÏcg@Ëc ’Ë@]]Ô )%24&%ÑKÐ]]ËðÚнٵ ѾL]]lÌk ÑÁch]]µ I]]ð¹@± Ð]]G ÒÙ]]Å ÐL]]âÌGÏc ÒÙ_ ÉÏgÐG ÓN@µÏc ]} gÐ]l½ÐS Ð]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@½?dÁÐ]Ô ÀÐSgÐ]k ÐÌ]ÌKÐËðÚнٵ ÐHÌ]]lÁhO ÑÁchµÏc@Ì]]O ÓÄ@Á?dâÌ]]PÁ?c ÓögÏÉ@]]G ÒÐ]]ïâËögй qÌ]]µ@K )âÑ]]pâ̵Ïc Ä@]]Ë?ög Ò@ÅÏög ѶâÌÁÉÊwÙG ÓÏdÂË@– ÐG nе gØi É?cÏc âÑO ÑKÐÌ¥gÐo Ä@µÐÌÌKÐËðÚнٵ @Ëh]]}ögÐO ÐÂ]]GÏc ÓÃ]]wÏcgÏc ögÏÉ@]]G ÑË@]]k@Ô Ñ©@]]ÁÙ± Ð]]¹ M]]âËc ⓠÄ@]]Ë?É@K Ã]]Á?iÏc NÊ]]]± M]]]lÁ?i gÐH]]]½?gÐGй ’Ë@]]]Ô Ð]]]µ ’âÌ] ]ðºG rÏÉÐ]]]Ô âÑ] ]GÏc )ÀjÌ]]]¹@LÁнÏdÁЭ Ä@½ÊïâÌG N?cÏdð¹ÐÅgÐk Ú ÉÉcgÐÅ ÑÁ?g?cögÏÉ@G Ä?ÊâÌÁ й âÑÁÛ¾º]½ @]S )ÏÉÐL]âËhµÏc gØi ÓÏhK@Ëi ’Ë@Ô Ñð¹Øög qÌÁ@µÏÉ?h_?c Ðx¾ÌÁ NÐ]Á@ÁÐK ÓÒdÌ]º±ÐK Ð]ïð¹Ð½Ùµ Ð]¹ ÒÐïâËög й ’Ë@Ô gÐG ÐÁÐGÏc @ÁÐO ѶpËjO ÒgÐkÏg@w ÒhGй Ðïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@kе й ’]]]k@ÂG rÏÉÏg?Ê]]]_ ÒÏÊâÌ] ]o ÀÐ]]]G ’Ë@]]]Ô ’]]]Á?ÊKÏc Ð]]]K?Éе )ÑÂ]]]ÌË@Ô ÑÁ?É@Ì]]]O ÒÐ]]ïâËög Ð]]¹ Ä@µÐ]]µ@K Òg@]]µ@Ô ÑÂL]]l`¶âËög Ù]]G ÏgÐ]]ïËg@µ ÑKÐ]]ËðÚнٵ Ѷâ̾L]]lÌk& ÉÐÔ ÑÁ@Á?c ÙG Ä?dÌKнg@Ë ÒÙÅ ÐLâÌGÏc qËнÐÔ )Mo?c@O Ó?jk ÑHÌlÁhO ÉÉcgÐÅ âÒh]]Á?ÊK@Á Ð]]½ÐÔ âÑGÐ]]G )ÄÐ]]_Ïd¶âËög Ä@µÐ]]µ@K ÑËdÁÏÊâÌ]]O Ð]]µ ÒÐÁ@Ë@]]k@Ë Ó@]]lâËög ÒÐÁÉʖ ÒТw@O е ÐpËнÐÔ gÐÅ âÑGÉ?gjâËg@O ÑÁ@µÐµ@K ÓÐïð¹Ð½Ùµ ÑËÉÊKhïµÐË hK ѵÐËÚй ÑKÐËg?ciÙ]k Ó¸Ð]ËÚй Ð]ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ]Á ÑÁ@µÐÌÌL]oÉÏög Ð]}Ðð¹Ùµ ÓðÚ@]G âÒÉеÏcgÏc ¸@K Ð]G @]Á?ÊK ÓjâÌ]ŠѶâËgÐ]p_ÐG ¸ÏÉ ’Ë@]Ô Ñ]ð¹Øög ?cÏhâÌ]¹ )%25&%@]µÏc â¼?i ÙG Ä@µÐÌÌKÐËðÚнٵ ÓÑÁÉgÏc ÐÁ?hËб ÓÏfïÁÐ]K ÒÏÉÐ]ÁÉÊGÉÉögÐGÉÉög ÑK@µÐ]¹ ÀðÚÐG )ÒigÐG M]oÉÏög ÓÑL]lËÉÐoÙ_ ÒÙ]K ÑÁdÁ@]w Ò?ögÏgÐ]k )?dÁ@ËgÐ]kÐG ÄÉÊ]G ÑËdÁÏÊâÌ]]O Ä?cÊ]]_ ÑÁ?ÉÐ]]Ô @]]Ë Ä@µÐÌ]]ÌÂ̲¹ÐK ÓÒdÌ]]º±ÐK Ð]]ïð¹Ð½Ùµ Ð]]¹ Ð]]Á@½ÐÔ ÑÂÌË@Ô Òg@KÊ} Óâ¼Øög е ÄhâËcÙ½ ÓbgÐwÉ@Å ÒÐïð¹Ð½Ùµ É@wй ÏhK@Ëi ’¶Ì]Á@¶Ì½ ÓÑ

ÃGÏc ÑÁÉgÏc ÑÁÉÊx¶âÌK ÓÒdâ̽ÊÔ âÑ]G Òg@]wÉÉc ¸@]K ÏÉÐ]ËÙ_ ÑÁÐ]ËÚй )N@µÐ]Á +ÏÉÐK?cÏc ŸÁÏög еÐkе й Ä@ÂâÌÅ nÏgÐÅ ÓÄÉÊG dâ̽ÊÔ âÑG hK?Éc ÃËdÁÐw ¸ÐËÐïð¹Ð½Ùµ gÐ]Å Ð]¹ 7ÃK@ÆL]kÏcÏÉ ÓUÁ@]½@Ô Ä?ÊâÌ]Á Ð]¹ âÑ]µ gÐH]Á?gÐG *2 +ÐËÐÅ Ä@µÏÉÉiÏg@Ô ÓMlËÉ ÓiÐW ÑÁchµhâÌ­ ÓÏcgÏÉgÐO ÙG @Ì]S Òi?ÊâÌ]o ÓÐ]ïâËög ÐK?É )igЭ ÒÏÊâÌ]oй ÑKÐ]ËðÚнٵ ÒÉ?hµcÙL]̽ÐG Ó@]ÅÏög ÒÐ]ïâËög Ò?ögÏgÐ]k Ð]½ÐÔ Ð]]µ ¡Øh]]½ ÒÐÁ@L]]lËÉ ÓiÐ]]W ÉÐ]]Ô ÑÁ@ÂâÌÆL]]kÏcÐG Ù]]G É@]]ŠÊ} ÒÐ]]ïâËög ÒgÐGÐÂ]]Kh} е ÐË?É ÑâÌO %ŸÁÊË& ÏgÉÐ} Ò@]Á?i )Äg@Ì]khOgÐG ?dÌ]âÌK NÐÌÌÁ@L]kg@o ÓÐ]ïð¹Ð½Ùµ Ù]]G ÃÂ]]ÌGÏc ÄiÐ]]½ ѶâÌ]]ð¹Øög ÓÄh]]}Ïc ŸÁh]]} ѶâÌÂâËÊ]]o Ä@µÐÌ]]ËÏcgÏÉgÐO @]]}iÏc ÓÄÉÊG ÏgÉÐ} ÑLk@Ô ÐK@}Ïc @K ÏÉÐÌÌð¹?d½ Ñ©@ÁÙ± й gÐÅ ¸@K ÑÁ@Ëe й Ächµg@µ ÓÐ]]pÌO Ó¸gÐ]]Ô ÉÐ]]Ô ÒÏc@Ì]]O ÒÏÉÐ]]ÔÙG ÑÁch]]µ Ïc@]]½@Ô ÒÐÁ@Ì]]½ Ð]]¹ ‘]]pËÐïâÌO ÒÉ@]]]ŠÊ} ÓÑË?iÏg@]]]o ÉÐ]]]Ô ÑË?iÏg@]]]o â¼Ð]]]}й ÏÉ@]]]ŠÊ} Ð]]]µ N@]]]¶G ÒÐÌË?iÏg@]]]o ÒÉÉgÐk ÐLâÌwÏc ÑLlÁ?i ÑÁÉÊGhâÌ­ ÑLk@Ô âÑK@µ +ÏÉÊKhïËgÏÉ Ñâ̹ е ÒÐËÉÊK@Æâ̹ ÐïâËög Ó¸@K gÐk ÐG Ä?h} ѶâËg@G Ð]âÌGÏc ?ÉÐÔ ÑÂ]ÆËi Ò@]Á?ÊK ÓÑKÐË@]kе ÒÏh]ÅÐG ÑÂK@ÅÐÂËcÏÉй ÀðÚÐG )N@µÏc rÙ_ ÑÁÉÉgÏc ÑÌoÙ_ÐÁ ÐG ÄÉÊG rÉÊK ÀÏcgÐGй ÑïÁÐkÉ@Å ÑÁchµÐÁ ÓÄchµ ѽÐ]µ Ð]G M]kÐÅ ¸@]K Ä@]µÏÉÉiÏg@Ô ÓUÁ@]½@Ô ÓiÐ]W @]]Ë Ñð¹ÉÐ]]Å âÑK@]]µ NÐH]]Ë@KÐG âÒh]]ÁÏc â¼@]]O Ñðº±Ð]]¥ Ò@]]Á?ÊK ÓÑL]]lÁ?i ÒÐ]]ºO Ä?ÊâÌ] Áй ¸@]]K rÐ]]½ÐÔ )MâÌG@]]l_ÏögÐÁ Ù]]G ÑÁch]]µÉ?ÉÐK @]]Ë ÄdÂ]]âËÊ_ gÐ]]G ÐÁÉÊ]]w ÑKÐ]]­gÏc Ð]]¹ ѽ@ŠÐ]]Ô ¸ÏÉ )âÑ]]ÁÏc â¼@]]O Ñ]]ÁÉÉgÏc ÑâÌ]]ÁÛ¾º½ Ð]]¹ Ä@]]ÁÉÉög Òg@]]±@Ô ÉÏgÐ]]G qËнÐÔ Ðµ Òg?jâÌG Ó´ög Ð]¹ ¸Ð]ËÏg?Éб ÐL]âÌGÏc h]K?Éc dâÌ]½ÊÔ É?ÊÌ]Å ÑÁ?dL]kÏc ÒÐÁ@pÌÁ ÑÂKÉеgÏc ÓÑKÐ]ËðÚнٵ ÑË}Ð]oÙ} ÓÐÁ@¾L]½ ÑÁch]¶ÁÉ ÒÙ]Å ÐL]âÌGÏc hK@Ëi rÐÁ@½ÐÔ NÐH]ð¹ÐÅ )ÐL]kÐS gÐ]kй ÒÏÉÐ]Á?cg@µ h]K?Éc Ób@]Á Ð]¹ Ñ]oÙ_ÐÁ ¸@K ÑÁ@µÐÌËж¹Êk@½ ÓÒgjÅ @Á?ÊK â¼Ð}й е ÃâËhµÏc ÒcÐG ÐÁ@®ËiÏÉ ÀÐ]Ô â¼Ð]}й +Ãâ̊Ê}@Á @Ë Ðïð¹Ð½Ùµ âÑ]o@Á Ð]ÁÉÉcgÐ} ÀÐ]Ô Ñ¶âÌ]wÉÊk zÌ]Åй 7ÑÂ]ÌË@Ô Òg@]KÊ} Ñ]Ëi?ÉÚ *3 жÁÊw )·âÌÂÌË@Ô ÓögÏÉ@G ÓG gÐ]Å @]Ë ÏdÌ]±ÐÔ Ð]¹ gÉÉc ÃGÐ]Å ·âÌ]¾±@K @]Ë ÐL]kÏc ÏögÏÉ@G ÓIÌlÁhO ÐG ÄÐ]µÏc M]kÏÊËÐO Ä@]ËÙ_ ·]âËgÙS Ð]G ÑKÐË@¡Øh]½ ÀÐSgÐ]k ÓÐ


¸ÏÉ @Ë ÐËÐÅ ?dËÏÉÏhâËe ÑÁ@µÐÂÌw Ó%@¾Å?hG& ÑÂÌw Ä?ÊâÌÁ Ð]¹ Ä@L]kdÂÌÅ Ñ]KðÚÉ Ñð¹ÉÐŠе ’Á?jG âÑGÏc )ÐËÐÅ ?c@¶Ëh½ÐÔ ÑÁ@µÐLlâÌO rÏög ÓMlâÌO ÑPk Ä?ÊâÌÁ Ð]¹ ÑÁch]]µ rÙ]]} ÑÁÉÊ]]wÙG ÓÐL]]k?g@Ô ¸Ð]]ËÐG Ù]]G Ð]]¹ ÐËÏÉÐÁ@]]lO âÑ]G NÐÌÌÁ@L]]kg@o Àй NÐÌÌÁ@Lkg@o ÑÁ@µÏdÁÏÊâÌÁй Ä@µ@ÅÐG ÑâÌÁÛ¾º½ ÐËÙG gÐÅ Ðïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐ]µ@K ·Ë?cÐ]]¹ âÑK@]]µ â¼?dÂ]]½ ÏÉÐÌ]]Ë@ÌÂð¹cÐG& +âÑ]GÏc À?ÉÏcgÐ]]G ÓâÑ]pâ̵Ïc Ïf]]âËgc ÏÉÐïÁÙ]k ÒÏÉÐ]]Ô âÑ] G ·âÌKÐÌÌÁ@L]]kg@o gÐ]]Å ÑÁch]]µ ngÐ]]Å ÓÃKh]]}gÏÉÐG Ïg?c@]]Á?ÊK âÑ] GÏc ÐËÏÉÐÔ gÐGй )MâÌG?hµÏc@½@Ô É?h¶Ëg@Ëc ÑÁ@L]kg@o ¸Ð]Ë ÑÂ]Kh}gÏÉ Ù]G gÐ]GÉнй ÒÐïð¹Ð½Ùµ й е ÒеÐKÐÌÌÁ@Lkg@o ÒgÙ]S ÒÏh]âËÊ}ÐG â¼?dÂ]½ @]Ë ¸@]K ÑKÐË@]kе ÓâÒh]]µÏc rÙ]]} rÏÊâÌ]wg?Êw ÀÐ]]¹ gÐ]]Å âÒh]]µÏc Òg@]]Ëc ÏÉ@]]G ÒеÉÊ]]xG @]]Ë ÏgÉÐ]]} Ä@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ ÓÑ]]ÁÉÉgÏc ÐL]]lâËÊð¹ÐÅ ÀÐSgÐ]]k Ð]]K?Éе +%26&%âÒh]]µÏc ÏcgÏÉgÐ]]O ÑÁ@Â]]]]âÌÅ?g ÑÁÐ]]]]ËÚй ÒÐÌ]]]]ïÁh} ÀÐ]]]]Ô Ò?ögÏgÐ]]]]k )ÏÉÐÂ]]]]GÏc hâÌ] ]]º} ÏÉ@]]]]Á ÀÐ]]]]¹ ÓÑKÐËðÚнٵ ÒÉ@Ì]o Ògj]Å Ó@ÅÐ]G ÑÁdÁ@]w ¸ÏÉ M]âËgcÏc ÑâÌ]O ÏÉÐÌ]ÌKÐËðÚнٵ Mk?ög Ó·âËög ÑÁchµÏcgÏÉgÐO @S )+++UÁ@]½@Ô öh]O ÓM]kÉgc ÒðÚ@]G ÒÐ]ÁÉʖ ӒË@]Ô ++ÒеÐÌËÏÉÐKÐÁ @Ë ÑÂÌË@Ô ÐÌÌKÐË@½Ðµ ÒcÊ_ ÒÏÊâÌwg?Êw ÊâÌÁй ’ÂÌG ÐLâËÉеÏc ?dK@µ Ä@½ÐŠй Ó@µÏc hK@Ëi ÒеÐÌÌKÐËðÚнٵ ÓÒcgЭ ÒÐ¥iÐÁ Òg?Ê]G ѵÐÌÁÉÊ]]w@Á ÀÐ]]Ô Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÒcÊ]]_ ÊâÌ] Á Ð]]¹ @Ì]]S@ÌS ÒgÉÊL]]¹Êµ ÃËdÁÐ]]w Ä?ÊâÌ] Á ÓâѵgÐH]]Á?gÐG Ð]]G h]]K@Ëi ÑÁ?d]]oÙS ÓÑÁ?gÐïÌ]]Á ÑÁch¶âÌ] w Ò?öh] âËÉ ÒÐÌ]]ËgÉÊL¹Êµ ÐÌÌoÙ_ÐÁ ÐG ÏÉÐÁÉÊG Ïg@GÉÉc ÙG Ù_ÉÐL]k?ög ѵÐ]ËÙÅ ÐL]âÌGÏc ÒcgÐ]­ ÒÐ]¥iÐÁ ÄÉÊ]]xð¹ÐÅ Ê]]µÏÉ ¸@]]K ÑÌKÐË@]]kе gÐ]]kй ÏÉÐ]]Á?cg@µ qËÐ]]½ÐG )Ä@µÐÌ]]ÌÁÉÉgÏc ¸ÏÉ ÐÌ]]ÌÁÉÉgÏc ÑÌ]]oÙ_ÐÁ ÑÂ]]KÉеgÏc rÐÌ]]ÌLâËgÐïËg@µ ÀÐ]]Ô )N@]]µÏc M]]kÉgc ÑÁ@]]Ëe ÑL]]oÉhk â¼Ð]]}й É@ŠÊ}Ð]]Á Ó@Ì]]S ÒgÏÊâÌ] O ÃËdÁÐ]]w Ñ]]ÁÉÊG ѶâÌ] ½@ŠÐÔ ¸ÏÉ Ä@µÐÌÌSÙ¹ÙOØh]]]lÁÐÔ Ð]]]¹ gØi )Ã]]]ËeÏc ?dÌ]]âÌK Ä@µÐ¡Øh]]]½ Ð]]]µ ÑKÐ]]ËðÚнٵ ÒÐÁ@̽ Ð]¹ %ÄÊL]¹& )?c À@ŠÐ]Ô Ä@Ì]µÐËÏÉÐÂËfâËÊK ?cÏg?Ê]G ÀÐ]¹ %M]µdÂG ÓÄÊL]¹& Ð]]]ÁÉÊG @ÌÂËh­ÉjÌ]]]o Òg@]]]wÉÉc ÒÐ]]]Á?ÉÐÔ Ä@µÐÌ]]]Ìð¹@LÌÔ âÑ] ]ð¹Ïc ѵÐËÏÉÐÂ]]]ËfâËÊK âÑ] ð¹Ïc %M]]µdÂG nÉg& gÏf]]âËÊK ÓÄ@¡gÙÌ]]K ÀðÚÐ]]G )ÃâËh]]k@ÁÏc ÑÁ?ögÐ]]o ÓÑÔ@©ÉÐ]]© Ä@Ì]]k@G }g@]½Ïc ÑKÐË@]kе Ð]]G ?cÐ]Áе Ð]¹ %ÒdÂ]]ÌÅ*Ѻ]Lµ?ʵ& ÒiÙ]Å ÑÁ@½?dÁÐ]Ô

ÑË@ÌÁc ÑkÏÉÐÅ ÓÒcc@½ ÒÐ]¥iÐÁ Ù]G @]µÏc â¼Ù]w âÑ]S Ð]K?É Ã]wÏc Òi?ÉÚ ÉÏgÐ]G ÐG igÐG Ñð¹Øög ÓÐË@O ÓкO ’Ë@Ô âÑoÏc )Ä@µÐÌËg?ciÙk ÐLkÐÅ ÑÁchµhâÌ]K É@Â]âÌOй ÓÑÔ@²ºÌ]]K ѵÐËÏÊâÌ] oÐG Ð]]K?É )N?d]]G Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ] Á ѶâÌÂÌ]]w @]]Ë ¿±@]]K ÓÐL]]kÏc й ÒÏÉÐÔ ¸ÏÉ ÃðºâÌÆG âÑ]S µÐ]Ë Ù]G ÐÁ@Ì]ÌKÐËðÚнٵ Ð]ð¹Øög ÓÐ]Ë@O ÀÐ]Ô ÑËÏÉ@]½ÙG ÏÉÐLâÌÂÌGÏc %+++Úн )dËÐk )aâÌo& й ÒÙ]_ Ð]µ NðÚÐ]ÅeØög ÑÁ@]KðÚÉ ÓdÂ]ÌÅ Ñ]KðÚÉ Ó¿±@K @]Ë ÐL]kÏc ÀÐ]Ô ÑËdÁÏÉÏegÐ]G Ù]G ÏÉÐL]âËgiÙ±Ïc Ð]Á@½ÐÔ ÒÚÐ]¹ ’Ë@]Ô âÑK@]µ ÑÁ@½?dÁÐÔ Ð¹ ?É MâÌGÏc hKdÁÊK ÒcgЭ ÒÐ¥iÐÁ ÓÑÁÉÉgÏc ÑâÌÁÛ¾º½ Ì]Ô )ÐÂÌ]w Ä@Ëe ÑÁ@µÏiÙð¹@Ô ÓÄ?h} Ð]µgÐÔ ÑL]lð¹ÐÅgÐG M]âÌGÐÁ Ä@]Ë@Á?ÊK Ð]µ N@]µÏc Ð]ïð¹Ð½Ùµ MkÐÅ ÓÑÂÌË@Ô ÑÁÉÊG Ù½@Á Ò?öhâËÉ ÒgÏcб ÐK@¶Á@ËÏc qËÐ]½ÐÔ gÐH]½?gÐG ÓÄÐ]¶G Ð]âÌGÏc rнÐÔ ÒÙ_ ¸@K ÓcÊ_ ÐG ÐÁ@¾L]½ ÑÁch]¶ÁÉ ÓâѵÉ?ögÐ]ð¹c ÓÑÁ?gÐïÌ]Á Ð]G +ÑÁÉÉgÏc ÒhK ÑÌoÙ_ÐÁ ÓÒ}g@½Ïc ÑoÙ_ÐÁ ÐG ÄÉÊG rÊK ÒÙÅ ÒgÙ]]S Ói?ÊâÌ] o ÃËdÁÐ]]w Ñ]]ÁÉÊG Ð]]K?É %6XE&XOWXUH& Ñ]]µÏÉÚ ÒHÂ]]oØög *4 ÑKÐ]]Ë@½Ðµ ÃËdÁÐ]]w Ð]]µ ÒÐ]]ïð¹Ð½Ùµ ÉÐ]]Ô Ð]]¹ ¸ÐÌÁÉÊ]]w@Á ÓgØi ÑKÐÌÁ@L]]kg@o Ó@ÌÁÙ½gÐ]]]k ÓNÉÉh]]]k ÒÉÉögÐ]]]¹ M]]]âËd¶âÌO @Ì]]]S ÒiÐ]]]}Ïög ÑËÏÉÐ]]]KÐÁ ÓÑÂ]]]ÌË@Ô Ä?ÊâÌÁ й ÑâÌÁÛ¾º½ ÑÁÉÊG M]kÉgc ÒÙ]Å ÐL]âÌGÏc rÐ]½ÐÔ )dÌ]¹@±ÐK ÓM]ËgÐÁÓJ?c ÑKÐÌÁ@L]]kg@o ÒHÂ]]oØg Ó¸Ð]]ËÚй Ð]]Á@ÁÐËÚнÐÅ ÐÌÌLâËdÁÐ]]w ÓÒHÂ]]oØög ÀÐ]]Ô ÒÙ_ â¼Ð}й À?ÉÏcgÐG ÑËg?jâÌG Ó´ög @ÅÏgÙS е )h]K ѵÐ]ËÚй ÏgÉÐ]} ÒÐ]ïð¹Ð½Ùµ Ä@ËÙ_ ÑÁ@µÏgÏÊâÌO É@ÅÐG ÒÚÐG Ä@µÐÌÌKÐË@½Ðµ ÒÏÉÐÁ ÒÐK@µÉй NÐHË@KÐG âÑÂ]âËc )@L]]lâÌÔ @]K ÏÉÐÌ]Ìð¹?d½ Ð]¹ gÐ]Å Ð]ÁÉÊK@Å?ög ÏÉÐ]¹ rÐ]Á@½ÐÔ Ð¶ÁÊ]w )ÏÉÐÂâ̶]oÏc?c Ä?ÊâÌ] Áй Ä@µ@ÅÐ]]G ÑâÌ] ÁÛ¾º½ qËÐ]]½ÐG )%Ä@µ@ÅÐ]]G Ñ]]kÏgÐÅ& ÒÙ]]Å Ð]âÌ] GÏc h]]K?Éc @ÅÏÉgÐ]]Å )?cÏdð¹Ð]]Å gÐ]]k ÒeÏc ?dÌ]]âÌK ¸@]]K Ð]]µ ÑÁ@µ@Ì]]S %ÏgÉÊL]]¹Êµ& ÒHÂ]]oØg ÑL]]oÉÏög É@ÅÐ]]G Ä?ÊâÌ] Áй ÒÐÌ]]Ëi?É@ÌS ÉÐ]]Ô ÓÄ@µÏÉÐ]]Á Ó¸É@]]G Ä?ÊâÌ] Á ÑâÌ] ÁÛ¾º½ ÒÙÅ ÐLâÌGÏc qËÏÉÐÔ Ä@½ÊïâÌG +Ð]ËÐÅ ?dÁ@µÐÌ]̺¦­ Ó%Ä@]µÏÉ?}gÏÉ& Ä@µÏÉÊGhâÌ]­ Ð]]¹ Ð]]µ %)UXVWUDWLRQ& ÄÉÊGdâÌ] ½ÊÔ@Á ѽ@ŠÐ]]Ô ¸ÏÉ ÒjâÌïÁ?ögÐ]]o ÑÁ?dð¹ÐÅgÐ]]k fâËgc ѶâÌÁÉÊxð¹ÐÅ ¸ÏÉ Ä@µÐµÐËй gÉÉc ÓÄ@µ@ÌS ÐÌÌKÐËðÚнٵ Òg@p­ ѽ@ŠÐ]Ô Ð¹ ÒÏÉÐÔ ¸ÏÉ )Ä@µÐÌÌÁÉÉgÏc ÐÌÌoÙ_ÐÁ ÀÏcgÐGй M_ÐK ÒÐïâËög ÐLâÌGÏc ÄÐ]Ë@_

ÓÓ

ÓÒ


е N@µÏc ÏÉÐÔ gÐkй M_ÐS %Í¥@¾LSÚ? ªL¹?& ÒеÐH]âÌLµ Ð]¹ ÄH]}ÙÔ ÀÐÌ]¹É Ñð¹c ÉÉc ÓÄ@½Ê} âÑG?ÉÐÔ MâËc?cgÐkÐG ÑÁ?ögÙ} NÐÌÌÁ@Lkg@o ÑËcc@½ ÑÁÐ]ËÚ âÑK@]µ â¼Ð}й Ä@ŠÊ} ÒÏÉÐ]ÔÙG ÒÉÐÂ]¥Ð½ ÑÁÐ]ËÚй Ä?ögÙ]} ÑÁch]µ M]kÉgcÒÙÅ ÐL]âÌGÏc Ù_gÐkй ÐÁ@ŠÊ} ÀÐÔ âÑoÏc )âÑG MkÉgc ÒеÐÂKÉжpâÌO ÓеÏÉ@G ÐKÐÌÌÁ@Lkg@o É ÐµÏÉ@G ÐKÐÌÌÁ@Lkg@o â¼Ð}й Ä@ŠÊ} ÒÏÉÐÔ ÙG ÒÉÐÂ]¥Ð½ ÑÁÐ]ËÚ Ð¶ÁÊ]w)M]âÌG ÑÁÐËÚ Ð¶ÁÊw)MâÌG Ù_gÐkй ÐÁ@ŠÊ} ÀÐÔ âÑ]oÏc)âÑ]GÏc M]kÉgc ÒеÐÂKÉж]pâÌO ѶÁÐkÉ@Å N@]µÏc ?É rÐ]½ÐÔ ÒÉÐÂ]¥Ð½ÑÁÐËÚ É@]w Ð]¹ âÒögÙ]}Ïc hK?hâÌ]_ Òcc@]½ ÄH}ÙÔ)%ÒgÉÊL¹Êµ&ÑÁ@Lkg@o Òigc Ñ]ÁÉÊG M]kÉgc É Ä@Ì]Á?ÊâÌÁ Ð]¹ MâÌ]xG ·âÌ]K ѵ@Â]]khK ÒÐ]]pâ̵ ÑÂ]]KÉеgÏc Ò?ögÏgÐ]]k+âÑ] ÁÏc?c ÑÁ@L]]kg@o ÑÂ]]KÉе?ÉcÐG Ð]]½ÐÔ Ð¹ ÐË@ÌSе N@µÏc ÍÁ@Lkg@o Ñ]âËÊÁ ÒÏÊâÌ]o Ò?É?c rÐ]½ÐÔ Ä@½ÊïâÌ]G)ÑKÐ]ËðÚнٵ ÑÁÉÊGi@oÐÁ ÒÙÅ ÐL]âÌGÏc rÐ]½ÐÔ gÐ]GÉнй ÑÁ@µÏÉ?h]ÁÙÅ ÐL]ËgÐÁ É J?c É@ÅÐ]G ѵÐÌÁÊw@Á @]Ë 9DOXH&RQIOLFW

é Ä@µ@ÅÐ]G ÑâÌ]ÁÛ¾º½ ÒÐË@]k h]âËeй Ä@µ@ÅÐ]G Òg@]]w@Á rÐ]½ÐÔ Ð]µ ÏÉÐL]]âÌÂÌGÏc Ñ]ÁÉÉgÏc ÑÁ?eÐðº]o gÐH]]½?gÐGй ÒÙ]_ ¸@]K Ä@]Ë É ŸÁÐ]]kÉ@ŠѵÐËÐ]kØhO ÑÁch]]µ M]kÉgc É ÄdÁ@]ŠÊ} Ù_Ð]]G N@]µÏc ѽʶWÐ]½ Ò?Éc Ð]]ÁdÁ@ŠÊ} Ù]]_ ÀÐ]]Ô NÐH]]ð¹ÐÅ)Ä@µÐ]]ÁÙµ É Ä@]]¶âËÊÁ @ÅÐ]]G Ä?ÊâÌ] Áй ÑÁÙ½ög@]]Å É ÄÉÊ]]G â¼ÐLÌ]]o Òg@]]wÉc Ð]]µ ÏgÙ]]SÉ?gÙS Ñ]]ÁÉÉgÏc ÑÁ?eÐ]]Å ÑÁch]]µ M]]kÉgc Ê]]µÏÉ ÑÁ@µÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ ÀÏcgÐ]]Gй Ð]]ïâËög rÐ]]½ÐÔ N@]]µÏc âѵÉ?ögÐ]]ð¹c É ÑÁ?gÐïÌ]]Á É â¼Øög ÑÂKÉе?dµÐË ÐG @ÅÏÉgÐÅ)N@µÏc rÙ_ Òg@µ@Ô ÑÁ?cÚ É Ò}g@½Ïc )Ä?ÊâÌ]o Òg@wÉÉc ¡Øh½ g@SgØi )N@µÏc ⓠÄ@ËÉÏöhâÌO Ä@ÌÁ@Ëe ÒÐÁ@̽ й ¸@]K Ð]µ Ä@µ@ÅÐ]G )?d¶âÌ] ]K@µ Ð]]]¹ h]]]K@Ëi â¼Øög ¸Ð]]]Ëй ÑÂ]]]ÌÂÌG ÒÙÅÐ]]]G N@]]]µÏc Ñ]]]ÁÉÉgÏc ÒÏfïÁÐ]]]K rÐ]]½ÐÔ Ä@GÐ]]K@Á Ó¸ÐÌÁÊ]]w@Á Ð]]ÁðÚØög ÀÐ]]Ô Ð]]µ M]]âËÉеÏc ·]]âËög ?É qËg@]]SgØi +Ä@µÐÌÌoÙ_ÐÁ ÒÐÁ@pÌÁ ÑÂKÉеgÏc ÙG жâËgжoÙ_ ÐïâËög ÏhïG ÓжâËgÏdÌKнg@Ë Ð]]¹ ÐÌ]]ÌLËhG ÑKÐË@¡Øh]]½ Ò@L]]lâÌÔ Ñ½ÏcgÐ]]k 7Ä@µÏÉ@ÁÐ]]¹ ÏÉ?cÉÉög ÓN@]]kÏg@µ *5 Ð]]Á?ögÙ} ÓÄ@_gÐ]]wÏÉ Ñ½@ŠÐ]]Ôй qËÉÐ]]Ô ÑKÐ]]ËðÚнٵ ÑâÌ]]µÉ?ögÐð¹c ÓÑÁ?gÐïÌ]]Á й ÐoÏögЊе ÑGØh¶Ì½ ÓѽÙKÐÔ ÑïÁÐS Ò?ögÏgÐk Ä@µÐÌ]ÌKÐËðÚнٵ ÓÒgÉÊG@]Ô Ä@µÐÌÌL]]oÉhk ÏÉ@]]wgÐk Ñ]]Á?cØö­ Ð]]G Ñð¹ÉÐ]]Å ÓN@]]µÏc ¡Øh]]½ Ñ]]šÊK ÓiÐ]]}Ïög ÓÕ

Ä?cÊ]]_ Ä@µÐÌËeÙ¹ÙOØh]]lÁÐÔ Ð]]¹ âÒdÁÐ]]Å Ð]]µ Ð]]oÐË@½ÐÂG ÀÐ]]Ô gÐ]]kй )N@]]µÏc ÓÑÁ@µÐÌÌSÙ¹ÙOØh]]lÁÐÔ Ä?cÊ]]_ Ó%¿Ë@]]ÅÉög& Ê]]µÏÉ Ñ¶Ì]]Â̺µ Ñ]]ÁÉÉgÏc ÒÐL]]k?ög@Ô NÐÌÌÁ@Lkg@o й ÑoÐG ÃËdÁÐw ÃâÌ]ð¹Ïc %h]Ácg@} @]Á?i& Ê]µÏÉ Ñ¶Ì]Â̺µ ÑÁ@¶]pËjO âÑ] G ÓM]]Gе ѽ@ŠÐ]]Ô Ð]]µ M]]âÌÂG?c Ä@Ì]]oÐGÉ@Å Ò}g@]]½Ïc ÒiÐ]]}Ïög Ð]]G ’]]Á?ÊKÏc ÐÁÉÊwÙG Àй*Ñð¹?d½ Ñ©@Áٱй NÐHË@KÐG Ä@µÐ]kеgÐk Ð]¹ ÏÉ@OÐ]k?c ÑÁch¶]oÐG ÄÉÊ]]G rÉÊ]K Ð]¹ ÐËÙ_ÉÐL]k?ög NÐÌÌÁ@L]]kg@o ÑKÐÌ]ËgÐïËg@µ Ð]µ ’âÌ]ðºG ’]Á?ÊKÏc ÓÀgÙ]]­ Ù]]G ÏÉÐL]]âËögÐ}Ïc ѵÏgÐ]]k ѵÐËÏÊâÌ] oÐG rÐ]]½ÐÔ Ñ]]ÁÉÉgÏc ÑÌ]]oÙ_ÐÁÐG M]]kÉgc âѵÉ?ögÐ]]ð¹c ÓÑÁ?gÐïÌ]]Á ÓâÑÁÛ¾º]]½ Ð]]µ ÑKÐ]]ËðÚнٵ ÓÑÁ@L]]kg@o ÒÐ]]ÁÉʖ ¸@]]K ÒÏÉÐ]]Ô ¸ÏÉ ÒеÐÌ]]ËgÉÊL¹Êµ ÐK@ƶâÌ] O ÓNÐÌÌÁ@L]]kg@o NÐH]]ð¹ÐÅ )%3-&%N@]]µÏc âÒÉÐÁ@ËÏc ÓÄеÏc ÒÉ?ög ·âËxâÌÁ ¸ÏÉ ?dK@µ Ä@½ÐÅ Ð]¹ )ÄÐ]µÏc rÙ]} ÓÏcgÏÉgÐ]O ÒÐÁ@ÌËi?Ê_?c ÓiÐW Éй âÒdÁÐÅ ÑÁchµ ’G?c gÐH]½?gÐG ÄÐ]¶G Ù½ÐL]kÏc Ñðº±Ð]¥ ÏgÉÊL¹Êµ ÒÉÉögÐGÉÉög âÑK@µ ÀðÚÐG )?cÏc Ä@ÌÁ@ÂâÌÅ MkÏcÐG Ñð¹ÉÐ]Å ¸@]K ÒcÊ]_ Ð]µ ÀÐ]]]G M]]]kÐÅ N@µÉÐ]]]Ô ?ÉÐ]]]Ô ÏÉÐL]]]âÌGÏc NÐÌÌÁ@L]]]kg@o Ä@½Ð]]]Å ÊâÌ] ]Á ÑÁ@µ@Ì]]]S N@µÏc ÒеÐKÐÌÌÁ@Lkg@o ÒеÐÌËgÉÊL¹Êµ ÐK@ƶâÌO ÊâÌÁ ÒÐ]ËÐ¥iÐÁ ÓѵÐÌÁÉÊ]w@Á dËØh­ ÐËÙG )N?cÏcÉÉög ÐÁ?ÉÐxâÌO Äch]µ M]Gе ÀÐ]µ ÓÄch]µ ’]G?c gØi Òh]Gйе ѽ@ŠÐÔ Ð¹ âÒc ·âÌO @ËdËe?hK ?dËÙ_й ÑËØh]½ ѦÌ]±?É ÑL]oÉhk& Ð]µ Ð]Ë?É ÑâÌ]O ÙG ¸ÏÉ ÒµÐË ÙG Ä@ÌKÏgÉÉgÏi ѾµÊW ÐG Ä@µÐµ@Kе ÑÁ@Lkg@o ÒgÙS ÃËdÁÐw ÙKÉÐÔ ÒiÐ}Ïög й qËнÐÔ )Ðïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@Ëe ÐG Ä?c ÏfâËgc Ù]G ÃðºâÌ]ÅÏc ÑâÌ]S ÏÉ@]½ й ÑSÙ¹ÙË@G ÒgÐÂð¹@O âÒdÁÐÅ â¼Ð}й âÑGÐÅ gÐ]Å Äch]µ M]Gе âÑ]GÏc Ð]µ âÒc ·âÌ]O Ð]]]µ Ð]]]Ë?É ÒÚ dËØh]]]­ Ð]]]ËÙG +ÒjâÌïÁ?ögÐ]]]o ÓÑ]]]l¶âÌk ÒgÐÂ]]]ð¹@O Ä@]]]Ë ÑµÐ]]]pâÌO ÑÁ@µÐÁÐ]]kÏög ÐÌÌL]]oÉhk ÐÌÌL]]lËÉ?dâÌO Ó¸Ð]]½Ïög ÑG@]]lÌW gÐ]]kй NÐÌÁ@L]]kg@o ÏÉ@wgÐk ÏÉнй @ÌS ÒgÉÊL¹Êµ ÙG ¡Øh½ ÑÁch]µ Òg@]µÉ@Å )%3.&%ÏÉ?hÂ]K@ÌÂG ¡Øh]½ ÒgÉÊL¹Êµ ÑÁ@µÐÌÌL_ÏÉ qâÌO ÐÌËg@}eÙ½@Ô ÓÐKÊ} Ñð¹ÐË?öhâËÊ} Ä@µÐµ@K Ð]µ âÒh]}Ïc Ä@Ì]]â̹ ÓM]]âÌG ÑËÏÉÐ]]KÐÁ @]]Ë ÑKÐ]]Ë@½Ðµ ÒgÉÊL]]¹Êµ ÓÑL]]p} ÒÐ]]ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ] Á ÒÉ@]]G ÄÉÊwÉ@Á й gÉÊL¹Êµ ÑÂLk?g@O ÙG ÐÌÌLoÉÏög ѶâÌHÌlÁhO ¸ÏÉ rнÐÔ )âÑwÐÁgÏc +ÐÌ̕ÐW ѶâÌLo qËнÐÔ âÒögÙ}Ïc gÐÅ ?ÉÐÔ âÑwÐÁ É@Áй gÐ} нÐÔ ÑwgÐ} ÓÔ


ÃËÉhG ÓÛʵ& @Á?i ÉÉcgÐÅ qËÐ]µÐÁ?cÉÉög Ò?Éc ÓÄ?cÉÉög ÑK@µÐ]¹ N?d]G M]kÏcй %@KÏgÐk ÙG ÏÉÐ]Á?ögÐ} Ó@XÌ]Ô Ð]G ÄÊ]G Òi?ög )¸Ù]o& ¸ÏÉ N@]kÏg@µ Ù]G ¬@]ÁÙ± âÑ]k É?öhxPð¹ÐÅ ¸ÐËй ÑÁÉÉgÏc ÑËÏiöhPo ѶâËg@G Ä@µÐKÐð¹@W ÀÐSgÐkй )ÄеÏc Òg@Ëc Ù_ ÐK?É ÀÐÌâÌk Ñ©@ÁÙ± ÙG ÏÉÐLâËögÐ}Ïc ÒÐ]K@µÉÐÔ @]K âÑ]GÏc M]kÉgc Ä@µÐ]µ@K Ù]G й öhO ѶâÌKÐð¹@W ÑÁch]µ M]kÉgc Ò?öh]âËÉ Ð]½ÐÔ N@]kÏg@µ Ò?Éc Ù]G ÏÉÐÁch]µÏc@½@Ô M]]kÉgc Ò?ögÏgÐ]]k )ÉÊGÐ]]Á ?dµ@]]K ÒÚÐ]]¹ N@]]kÏg@µ Ð]]¹ gÐ]]Gе Ñ]]ÁÉÉgÏc ÑÁÉÊ]]xð¹ÐÅ ÀÐ]]©ÐG M]]kÐÅ ÓÑ]]ÁÉÉgÏc ÑïÁÐ]]kÉ@Å ÑÁÉÊ]]x¶âÌK ÓÑ]]ÁÉÉgÏc ÓÄ?eÐðº]]o ÑÁch]]µ g@]]µ âÑ] G N@]]kÏg@µ ѽ@ŠÐ]]Ôй ÒÐÁ@]]kе ÉÐ]]Ô %30&%h]]KÑÁ@¶ð¹Ð_ Ð]]¹ Ä?öh] G?c ÓÄch]]µ ÑÁ@µÐ]]ÁЗc g@]]Ëc Ð]]G Äcg?Ê]]_ ÀÐ]]©Óg@µ ÑÁch]]µ?dËÐO ÑÌÁ?ÉögÏÉ@]]wй ÏÉÐÂ]]Ââ̽Ïc ÒÏÉÐ]]]ÁÉÊG µ@]]]w ÒdâÌ] ]½ÊÔÐG ÓM]]]o Ñ_h]]]Á ÒÏÉÐ]]]ÁÉÊGigÐG ÓN@]]]kÏg@µ Ò?Éc âÑG ÓMâÌGÏc ÑÂÌHoÏög ÑoÉÊK ¡Øh½ ?ÉÐÔ N@kÏg@µ Ò?Éc ÑÁ@Ì} ÓÒcc@½ Ñ_ØcÉg@]G Ó´Ð]]]ð¹Ù½ Ð]]]G ÑÁ@µÏdâÌ] ]½ÊÔ ÒÐL]]]k@Ô ÉÐ]]]Ô @]]]K N@]]]µÏc ÏgеÐ]]]w ÒÚÐ]]]¹ ÒdâÌ]]½ÊÔ ÒеÏgÙÌ]]K ÒÐÁ@Ì]]½Ð¹ %Ë@]]½ dâËh]]®¹ÐÔ& @]]Á?i ÒÚÐ]]¹& )ÏÉÐÂ]]Ââ̽Ïc ÒÉ?]]kÐHð¹ÐÅ Ä@µÐÌ]]ÌÁÉÉgÏc ÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ ÑÁch]]µ СØh]]o gÐ]]kй M]]_ÐS %ÐËeÙ¹ÙË@GÙ¶Ë@]]l¹?& ÓÄ@µÐÌÌKÐËðÚнٵ ÓÑÁÉÉgÏc ÓÑSÙ¹ÙË@G Ïg@µÙÅ ÑÂLpËÐïâÌK ÐG MpO Ð]µ N@]µÏc ÓѶÌ]]Á@}gÙÔ ÐÌÌ]oÙ_ÐÁ ÓÑKÐÌ]]Ìð¹?d½ ÓÄchµÊâÌ]_ÐG )Òöh]O ·]k ÑÁ@]]Ëe ÓÏÉ@]½ÙG й ¸ÏÉ qÌoÙ_ÐÁ )âÑLkÐGÏc gÐGÉgÉÏc Òeh]} Ñ_ØcÉg@]G ÓÄ@]Ëe ÑÁ@µÐ]ÁÉʽiÐÔ ÑÁ@ÂâÌÆâÌO nÏgÐÅ ÒÙ]Å ÐÂ]GÏc Ð]µ ÐËÏÉÏgÐ]k ÒÐ]Á?g@µÙÅ ÀÐ]Ô Ñ¶âËg?ch]µ Ð]wgÐO е ÒÏÉÐÔ ¸ÏÉ ÏÉÏgÏc ÑÁ@ÆÌS â¼Ð}й cÊ_ ÑLoÉhk ÐG ÄÉÊ]G Òi?öggÐ]kй ¡Øh]½ ÒÙÅ ÐLâÌGÏc rнÐÔ )ÑÁ@µ@Á?ÊK ÓUÁ@½@Ô â¼Ð}й ÄÉÊG@GÐ]K ÓÄ@]ŠÊ} â¼Ð]}й Ð]ËÐÅ ÓÙL]]kÐOÐð¹@O ¸ÏÉ ÑÁ@µÐ]]½@ŠÐÔ ÓÄ@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ ÐÌÌ]]oÙ_ÐÁÐG ÄÉÊ]]G rÉÊ]]K %’ð¹@ÂËgcÐÔ& ÑÁÙ½gÙÅ ÑÁÉÊGc@Ëi gÐk ÐK@µÏcg@µ rнÐÔ )ÑÁÉÉgÏc ÑÁÉÊGÉdÁ@]½ ÒÙ]]]Å Ð]âÌ]]GÏc ÑÂL]]]oögc@Ëi ÀðÚÐ]]]G )âÒgcÏcgÏc rÐ]]]¹Ð¹ ÑL]]]oÉhk ѵÐËÏÊâÌ]]oÐGе ÑÁ@½gÏc @Ë& ÑÁÙ½gÙÅÐG ÏÉÐ]ÔgÐGй Ñ]ÁÉÉgÏc ÑÁÉÊGÏiöhP]o ÓÐL]kÐS ÑÁÉÊ]x¶âÌK ÓÃ]]]âËÊ_ ÒÙL]]]kÐOÐð¹@O ÑÁÉÊGc@]]]Ëi ÒÙ]]]Å ÐL]]]âÌGÏc жÁÊ]]]w )âÒh]]]ÁÏc?c %Òg?c@]]]}@Ô @]]S )ÏdÁÐ]]G Äd]]Á?eÉÉgÉ ÑÁ@µÐ]]ÁÐËÚ ÉʽÐ]]ÅÐG Ð]]µ ÒÏÉÐ]]Ô ¸ÏÉ â¼c ÑÁ?dâÌ]]¹c@Ëi ÔÍ

¼â Ð]]]}й N?cÏc ÒеÐïÂ]]]Ëe ÓÑKÐË@¡Øh]]]½ ÑWØögÐ]]]G ÒÐ]]]Á@Ëe ÉÐ]]]Ô Ò?öh] ]âËÉ N?cÏc Äch]]µ M]]kÐÅ @ÅÏgÉÐ]]Å )ÉÊK@]]Å?c Òf]âËÉ ÑÁ?dð¹ÐÅgÐ]]k ÀÏcgÐ]]Gй Ä@]]Á?c ŸÁÐL]]k@Ô ÑÁ@]]µÏÉ@G ÐÌÌL]]oÉÏg ÏgÏÊâÌ] O Óg@Ì]]¦½ ÑÁ@¶]]p¶âÌK ÓÄÉÊGdâÌ] ½ÊÔ âÑ] G ÓÄÉÊ]]G âÑGÐ]]G Ñ_h]]Á ÒÏÉÐÁch]]µigÐG ÓÒg@¶âÌ]G ÒÏÉÐÁch]]µÉðÛG Ò?ögÏgÐ]]k& Ä@ÌÁ?ÊâÌ]o ÓÐ]]ïð¹Ð½Ùµ ¸ÐË gÐGй ÓÄ@ŠÊ}ÐÁ ÒÐ]ïâËögй Ð]µ ÑKÐ]ËðÚнٵ ÒÐ]pâ̵ Ä?dÁÐ]w Ó¸Ð]½ ÓM]o ?É rÐ]]½ÐÔ ÑKÐ]ËðÚнٵ Ñ]pË@k@Ô ÓÑÂ]¾âÌÅ ÑÁ@½Ð]Á ÓÄ@Ì]ËdÁÏÊâÌO ÒÏÉÐÁ@]oÏÊð¹ÐÅ ÀÐÔ ÃËfG ?dâ̵É?ögÐð¹c ÓnhK Óѽ?g@Ô@Á ÑKÐ]ð¹@W Ð]¹ N@]µÏc Ð]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@½?dÁÐ]Ôй ÓÑk@Ìk ÐÁ?hËб ÓÏigйнÉÊG ÓÒgÉÊG@Ô ÑÂÌOÐK?c ÑK@µ Ð]¹ ÑÁÉÉögÐ]G rÐ]KÐð¹@W ÓÐÁ?gÙÌ]]]K ÀÐ]]]Ô ?h]]]KÉ ÒÐ]]]Á@½ÐÔ ÒÏh]]]âËÊ}ÐG )âÑ] ]GÏc g@]]]Ëc Ä@µÐÌÌLâÌ] ]khG Ó@KÐ]]]O ÙG ÄÉÊG ⻽@µ ÑLk@Ô ÐÁÐïG ÏÊÌÁ?ÊLÁ@ËÐÁ @Ì]ÁÐKÐG Ä@]Ë Ñ¶âÌ]µÐË zÌ]Å ÐÁ@ÁÉÊ]wÙG @Ì]]]ÁÐKÐG ?dÌ]]]âÌK Ð]]]µ )?cÐ]]]Á@½ÐÔ ÒÉ@]]]wй ÐÌ]]]ÌÁÉÉgÏc ÐÌÌ]]]oÙ_ÐÁ ÑÁchµÐ¡Øh]]]o ÓÏÉϵÐ]]Ë Ð]]G Äg?dËdÁÏÊâÌ] O ÐïÂ]]Ëe ÓrÙ_Ð]]Á жÁÊ]]w )ÃÂ]]ÌG@Á â¼Øög Ä@Ì]]¶â̵ÐË ÄöhâÌïËÏc gÐGÉgÉÏc ÓÐïÂËe ÒÐð¹Øög ÀÐÔ )%3/&%ÐÁ?h} ѶâËg@µ ¸ÐËй Ä@ËÏÉÐÁchµ@Ì]S Ò?Éc Ä@ËÐ]]½ÐÔ Ð]]µ M]]âÌG ?d½?ÉÏcgÐ]]G ÒÐ]]¥iÐÁ ÑKÐ]]ð¹@Wй @]]Ë N@]]µÏc ¡Øh]]½ Ð]]¹ ?É ?dÁ@ŠÊ}Ù_ ÑKÐð¹@Wй âÑGÏc @Ë âÑpâ̵Ïc ÏfâËgc Óн?ÉÏcgÐG ¡Øh½ ÑÁ@Ëeй ÓNÐ]Ë@Á rÏÉÐÌ]]]ËÏfâËög ÀÐ]]]¹ ÀðÚÐ]]]G )ÏÉÐÌÌH]]]lÁ ѵÐ]]]ËÏfâËög ÐLâÌ]]wÏc qËÐ]]]½ÐÔ Ð]]]µ M]]]âÌG Ä@ÌÁÉÊGg@wÉÉc ÓMlËÉ ÓiÐW âÒdÁÐÅ ÑÁ?c MkÏcй й ÃG@Á rÐG âÑG Ä@µÐ¡Øh]½ ÑÁch]]µ ·âÌ] ¹g@µ ѽ@µ@ÔÐ]]¹ qÌ]]¡Øh½ ÑÌKÐË@]]kе )Ä@µÐÌ]]ÌÁÉÉgÏc ÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ Ð]]G ÐÁ?ögÙ} ÀÐÔ ÒÐïâËögй ÐËÙG )N@µÏc ÐoÐ} ÓâÒc ·âÌO ÒÐïÂ]Ëe Ó¸@]K ÒÐÁ@ÌÌL]oÉhk ÑÌKÐË@]]kе gÐ]]k ÐKcØh]]µ Òg@]]µ bgÐ]]wÉ@ŠѽÏcgÐ]]k ÒÐÁ@µÐÌÁÉÊ]]w@Á Ó?hâÌ] _ ¡Øh]]½ Ä?ögÙ]]} âÒdÁÐ]]ŠжÁÊ]]w )ÏÉСØh]]½ ÑËÐL]]kÐS ÓÑ]]ÁÉÉgÏc ÑÁÐ]]ËÚÉÉcgÐÅ )ÏÉÉch]]]µ ÏdÂ]]]Ë@ÔÐG ÑÂÌH]]]oÏög ÓÒdâÌ] ]½ÊÔ âÑ] ]G ÓÐ]]]pâ̵ Ñ]]]oÉÊK ?d]]]ËÙ_ â¼Ð]]]}й ѵÐËÏÊâÌoÐG е ÒÐÁ?É?cÉÉög ÉÐÔ ÀÐSgÐk& й ÐÌÌLËhG ?dËÙ_Ð]¹ Ð]µ qÌK@]kÏg@µ ÒÐÁ@K@]]kÏg@µ ÀÐ]]Ô âÑÂâËÊâÌ]oÏc Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÑÂ]]ÌKØög ÑÁ@]]Ëe ÄÏcÏcÉög öhOÊL]]µ ÓÉ@µ@ÁÐ]]¹ âÑG %++¼ÉʹÏcgÐ} ÓÉ@­Ú& ʵÏÉ ÑLoÉhk @]Ë Ã]G %+++‘]oʵ )@H]½ÙG& Ê]µÏÉ ÑËØh]½ MogØi ÄеÏc q̵@K й ?É ÄØögÏc ?c@ÌS Ñ©@ÁÙ± ÃËdÁÐ]wÐG rÐ]Á@½ÐÔ NÐH]ð¹ÐÅ ÓÖ


Ð]]¹ ÒÐ]]K@µ ÉÐ]]¹ ¡Øh]]½ %32&%ÐÁ@ÌÌ]]oÙ_ÐÁ ÀÐ]]G ÄÉÊ]]G rÉÊ]]K Ù]]G M]]âÌGÐÅ ÒÐÌ]]L_ÏÉ ÑÁ@µÏÉÊK@Å?ög ÐLËgÐÁ ÓJ?c É@ÅÐG ÀÐSgÐkÐG ÐË?d½?ÉÏcgÐG ѶâÌÂKhïLkÏc Ñð¹ÉÐÅ ÉÏgÐG @¶G |Ùµ ·âÌÂâËÊoй ÓMâËögÙïG bØcÉg@G dÁÐwgÐÅ @S ·]Ë?c ÒÐ]ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ]Á É@ÅÐG ÀÐG ÑÁÉÊÌLkÏÊËÐO ÑÁÉÊH½?ÉÏcgÐG ÓÏÉÐÂLpâÌÅ Ñð¹ÉÐÅ ?ÉÐ]Ô h]K ѶâÌÂâËÊ]o ÄÉÊ]]G M]]kÏÊËÐO Ñð¹ÉÐ]]Å h]]K@Ëi ÑË@]]k@Ô@Á ÑK@µÐ]]¹ Ð]]ËÙG )N?cÏc ÐÁ@L]]ËgÐÁ ÓJ?c )M]]âÌGÏc âÒÊ]]Á ÒgÉÊL]]¹Êµ ÓNÐÌÌÁ@L]]kg@o Ñð¹Ð¶âÌ] K âÑK@]]µ NÐH]]Ë@KÐG N?cÏc ÏÉÐÌ]âÌO MkÏcй ÓâÒÊÁ ÒgÉÊL¹Êµ ÒÐLkÏc Ð]Á?cÐÁÙ_ ÓÐÁch]µ ÑL]lð¹ÐÅgÐG ÀÐ]Ô Ä@½ÊïâÌ]G h]]K@Ëi ÑÁÉÊGÙ½@]Á ÑK@]kй gÐ]GÉнй ÒеÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ Ò@ÅÐ]G ÓgÊL]¹Êµ ÑÁ?cÐ]Á gÐk ÙG ÐoÏögÐÅ ÐG âÒÊÁ ѵÐËÏcg@Ëc ÉʽÐÅ ÓâÑÂÌGÏc ÀÐ]µÐG ÒÙ]_ ÓâÑ]GÏc d]ÁÊK ÐK@µÉй ÐËÙG gÐÅ )âÑÁ?iÏc ÒÐïð¹Ð½Ùµ hK?Éc ÓÑÁ?jâÌ_ ÓÒgÉÊL¹Êµ Òc@ÌÁÊG ÓжÂ]G Ð]]]G ÄÉÊ]]]G rÉÊ]]]K ÓÄÉÊ]]]x¶âÌK ÓÑÁ?gÐïÌ]]]Á ÓÄ?eÐðº]]o ÑÁ@]]]ËögÉÉc Ð]]]]âËÉеÏc ¸@]]]K ⻱Х h]K?Éc ÓM]âÌGÙ½@Á ÐL]kÐS Ð]G ^Øg ÒÏÉÐ]Ô ¸ÏÉ Ä@µÐÌ]ÌÁÉÉgÏc ÐÌÌ]oÙ_ÐÁ ÒеÐÌÌKÐË@kе ÓÑKÐËðÚнٵ ÑÁÉÉgÏc Ó⻱Х Ó^Øg ÑÂâËÊo ÐLkÐS ÓN@¶G gjG ·âÌÁ@]]kе Ñ]]oÉÊK ÐÌ]]ÌÁÉÉgÏc ѶâÌ] KÐð¹@W ÄÉÊGÙ½@]]Á âÑ] ð¹Ïc Ã]]l¾Ìk& +ÏÉÐL]]âËhïG ÏÊâËögÐG ?dÌð¹Ð}й ÓÄögÙïG Ä@ËÙ_ ÑKÐËðÚнٵ Òg@G ÃÁ?ÊKÐÁ N@µÏc ⓠÄ@Ë?É ÓâÑGÏc Ó|Ù]]µ ÀÐ]]¹ ¸@]]K Ð]]µ Ð]]Ë?dÁ?ögØc ÒÐ]]khKÉй Ä@]]ŠÊ}Ù_ Ò@]]Á?ÊK ÑÁÉÊGÐ]]Á )%Ã]]xG ÒÐÁch¶]]wÙµ ÀÐ]]¹ gÐ]]G gÐ]]wÙµ Ñ]]kе âÑ]oÏc )N@]]µÏc ÑâËögÏÉ@]]w ÐÌ]]âËÊÁ ÏgÉÊL]]¹Êµ СØh]]½ ÀÐ]]Ô ÑÁ?dËÐ]]½ ѦÌ]]±?É ÀðÚÐ]]G )âÑGch]]µÐÁ Ð]]oÉÏög ÀÐ]]G Ñ]]µgc @]]Ë ÑL]]kÐÅ hKÐÁ?ïºâÌo ÓhKdÁÊK еХiÐÁ rнÐÔ â¼Ð]}й ÏÉÐL]âËiÙ±Ïc ·âË]xâÌÁ ÓжºËÉ@]k ÑKðÚÐ]]]kÏc ÒÏÉÐ]]]ÁdÁ?ögÐO Óh] ]KdÁÊK ÑÁch]]]µ} ÉÐ]]]ðºS Ñð¹ÉÐ]]]Å ÓâÑ] ]GÏc Ä?É?h]]]­ @]]K Ä?jâÌ]_ ÑÁ@½?dÁÐ]]Ô gÐ]]kÐG gj]]ÅÒ@ÅÏög ÒdÁÐ]]ÅÏög ¸@]]K ÑÁdÁ@OÐ]]k ÓÒgÙK@L]]¶Ëc ÒÉ@]]G ÑL]]ËgÐÁ ÓJ?c Ó@ÅÐ]]G Ù]]G ÑL]]k?ögÐG Ä@Ì]]½ðÚÏÉ ÓÄ@]]ËÙ_ Ñ]]ÁÉÊG M]]kÏÊËÐO ÑÁ@ŠÊ}Ð]]Á Òg@]]wÉÉc Ä@µÏgÐH]]wÙµ ÓÙ½@]]Á ÑÁ@]]kе @]]S& )ÃÂâ̛Ð]]lG Ä@Ì]]Á?g@S Ä@µÏgÏÊâÌ]O É@ÅÐ]]G ÑÁch]]µ ÑKÐ]]Ë?ec ÓѵÐÌÁÉÊ]w@Á ÒÙÅÐ]]G ÏÉÐÂ]]GÏc ÑKÐ]]ËðÚнٵ ÑL]]lËÉÐoÙ_ ÓiÙ]]kй Äch]]µ ѽÉÉh]]Wн Ð]]G M]]kÐÅ Ò?ögÏgÐ]]k Ä@]]ËÙ_ ÊâÌ] Áй ÑÌ]]KÐËðÚнٵ ÑËdÁÏÊâÌ] O ÑÁ@Â]]âÌƶâÌO Òg?Ê]]G ÑÁ@]]l_ÏögÐÁ @ÅÏÉgÐ]]Å Ä@Ì]]Á@µÐÁ?hâÌ_ ÔÏ

е âÑwÏc %0DVFDOLQH& ’¹@¶l½ ÒÏcc@½ й ÐÁÙ½gÙÅ ÀÐÔ ÑËÉ@̵̾ ÒÐK@ƶâÌO +%31& %nÉÛÅ& Ächµ ÐÂâËögÉ ÑÂKÉеgÏc ÒÙÅ ÐLâÌGÏc еÐËÏc@½ ?dK@µ Ä@½ÐÅй ÀðÚÐG )ÏÉ?hk@ÁÑKÐËðÚнٵ ѶâËgÏÉÐÁÉÊG ¸ÏÉ ¡Øh]½ 7Äch¶]wÙµ *6 ÀÐÔ @S )N@µÏc ÄAögÐ} Ó|Ùµ ÐG iÐW ÐK?É ÏÉ?c ÑwÙµ ÒÏdð¹?c ?dËÙ_ ÑL]oÉhk Ð]¹ еÐ]]wÙµ ÒgÙ]]S Ò?ögÏgÐ]]k M]]âÌG ÏÉÏgÐH]]wÙµ ÒÉÉiÏg@ÔÐ]]G @]]Ë gØiÐ]]G ÐÁch¶]]wÙµ ÑL]]p}ÐG ÐÁch¶]]wÙµ ÐÁ@¾L]]kÐGн ?cÏhâÌ] ¹ ÒÏÉÐ]]Ô @]]S )M]]âÌG À?ÉÏcgÐ]]G @]]Ë ÒigÏÉ ÑÁÉÊw й ÐÌÌLËhG ÑKÐËðÚнٵ ѵÐËÏcg@Ëc ¸ÏÉ |Ùµ )ÒÐ]µÐ½?ÉÏcgÐG NÐH]Ë@KÐG ·âËgÙS rнÐÔ hK ѶâÌÂâËÊo ÙG ·âÌÂâËÊoй Ä?ÊLpÌÁ?c @]Ë ·âÌ]µ@K ÒÏÉÐÂL]k?Ê} @]Ë ÒÐkØhO ѶâËgÐ]µÉ?ÉÐK ¸ÏÉ Ð]µ M]âËÉÏc ÑKÐ]ËðÚнٵ ÑÁ@]ŠÊ}Ù_ ÓÏÉÐ]ÁðÚÉÊSй ÓhKÉÉi MâËhµÏc âÑO Ä@ÌwÙµ Ñð¹?d½й ÒÐÁ@kе ÀÐÔ )MâÌÂâËÊÁÏc ÒÙ_ ÃKÉж]pâÌO Ð]]kе É@]]wй ÃâÌ]]ŠÊïG ÓÃâÌ]]G?ög âÒÊ]]Á ÑKÐÌÁ@L]]kg@o â¼Ð]]}й Ã]]Á?ÊKÏc hK?hâÌ]]_ h]]K ѶâÌ]]µÐËÙG ·âÌ]]¡Øh½ Ð]]¹ qËÐ]]½ÐÔ Ñ]]wgÐ} ÏÉÐ]]ÁнÐK ÒÉÉgÐ]]¹ Ä@µÏgÉÐ]]} ÓgÐH]]wÙµ Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ] Á ÑÁ@µÐÌ]]ÌÁ?dËн ÐÌ]]Ëg@µcgÉ?gÐG ÏÉÐÂ]]ËfâËÊK& )M]]âËögÙ}Ïc ÑÁÉÊHoÉÊK ÐG Ïe@½@Ô @¶Ëh½ÐÔ ÑÁ@µÏÉÊKhïµÐË ÐKðÚÉ ÊâÌÁ ÑÁ@µÐÁÐ]kÏög âÑSÐL]pÌÁ ÀÐ]]]Ô ÊâÌ] ]Á ÒеÐÌËgÐH]]]wÙµ Ð]]]¶ð¹Ð_ É@]]]Á ÑÁ@µÐÌ]]]ÌÁÉgÏc ÐÌÌ]]]oÙ_ÐÁ Ò@]]]SÉÉc ¸ÏÉ rнÐÔ )ÄÐ]µÏc Ä@µÐÁÐ]kÏög @]Ë ÒgÐ]wÙµ @]Á ÐÁ?ÊL]pÌÁ?c É@]wй Ð]ËÐïð¹Ð½Ùµ ÒÙ]]]Å ÐL]]]âÌGÏc Äch¶]]]wÙµ Ð]]]µ ÒÐÌÌL]]]k?ög ÉÐ]]]Ô ÑÁdÁ@›Ð]]]k Ù]]]G жâÌ]]]Kв̱ÐÅ Ò@kÉÐÔ Ó@LlâÌÔ ÑÁ@µÏgÏÊâÌ]O É@ÅÐ]G ѵÐÌÁÊ]w@Á ÒÙÅÐ]G ÑKÐË@]kе ÑÁÉÊGÏiöhP]o ÓÐïÂËe â¼Ð}й âÑÂâ̊ÊïG ÒÙ]_ âÑÁ?ÊKÐ]Á N@]µÏc ¸@KÐ]¹ ?ÉÐ]µ ÒÐ]µÐÁÙµ Ð]ïð¹Ð½Ùµ ÑËÏfâËög ÒÏÉÐÁchµigÐG ÙG )ÄÉÊGÙ½@Á Ñð¹Øög ’Á?ÊK@Á ?cÏhâ̹ оâÌÔ )жâËÊÁ Ð]ïð¹Ð½Ùµ h]]]K ÑÁ@]]]kе ÓÄ@]]ËÙ_ ÓÄÉÊ]]]G Ù½@]]]Á ÒcÊ]]_ ÊâÌ]]Áй Ä@µÐÌ]]]ÌÁÉÉgÏc ÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ @]]Ë @]]}iÏc ÓÀ?c ÊâÌ]]Áй Ñ]]w ÐÁch¶]]wÙµ ÓÄÉÊGÙ½@]]Á ÀÐ]]Ô @]]S ÃËÐ]]¶G rÙ½?gÐ]]­ Ä@½ÊïâÌG )MâÌG NðÚÉ ÒÏÉÏÉ@Áй @Ë ÏÉÏgÏcй ÐÁ@½ÐÔ @Ë âÑG Ð]Á@€@Kʱ Ð]¹ Ð]ïÁ@½gЭ ÀÐG ¸@]K ÑÁÉÊH]oÉÊK Ù]G ÄgØi ѵÐÌ]ËgÐïËg@µ Ä?cÊ]_ ÄÉÊ]G ÒgÐH]wÙµ Òg@]µÙÅ gÐkй Ächµ MkÉgc g@p­ ÒÙ]Å ÐÂ]GÏc жÁÊ]w )ÄÉ@]G ÒÐÁ@Ì]ÌÁÉÉgÏc ÐÌÌ]oÙ_ÐÁ qâÌO ÑÁÉÊGÏc@½@Ô gÐHwÙµ âÑK@µ NÐHË@KÐG )еÐïð¹Ð½Ùµ ÓÒÙ_ еÏgÐHwÙµ ÑÁ@Ëe ÔÎ


ÌÔ& Ð]ËÙG âÑG@]Á ÑKÐ]ËðÚнٵ ÒÏÉÐ]ÁÉÊG gÐH]Á?gÐG âÑ]G ÒÙ]_ ÑÁÉÊ]wÙGÉdËc Ð]¹ @K )N@¶G gÐkÏg@w ÑKÐËðÚнٵ Ñð¹ÏdÁÐ} ѾL]lÌk âÑÁ?ÊK@]Á ¸@]K âÑ]ð¹Ïc %ÄÉÉd¹Ð]_ )%35&%ѽÏcgÐ]]Gй ÏÉÐLâÌL]]kÏÊG Òg@]]µÉ@Å âÑ]G M]]kÏcÐG ÉÐ]]ðºS ÑKÐ]]ËðÚнٵ ÒjâÌ]Å ‘]]]oʵÙ_ Ð]]]¹ gÐ]]]G ѽ@ŠÐ]]]ÔgÏc ?Éc Ñ]]]ÁÉÉgÏc Ñ]]]oÙ_ÐÁ ÑÁÉÊGg@]]]wÉÉc ¸ÏÉ ÑKÐËðÚнٵ ÑKÐË@KÐO @Ë Ïcg@Ëc ʵÏÉ ÐÁchµ |Ù]µ g@]S ·âÌ]¹Ð} cÊ_@]Ë Ð]ÁÉÊGÙ½@Á нÐÔ )gÐG Ð]K@GÏc Ò@ÁÐ]O ÑÁ@µÐÁÉÊ]wÙG ÑÁÉÊHL]kÐG UÂ]G @]Ë Òg@]w@ÁÐG ¸@]K Ð]µ rжpâÌO й É@G ÑKÐËðÚнٵ ÑKðÚÐkÏc @ÅÏÉgÐÅ Ðïð¹Ð½Ùµ й ÄÉÊGdâ̽ÊÔ âÑG Ò?Éc Ù]]]G Ä@µÐÌ]]]ÌKÐËðÚнٵ ÓÑ]]]ÁÉÉgÏc ÐÌÌL]]]lËÉ?dâÌO ÑÁch]]]µÐÁ ÀÐ]]]Å?gЭ ÓÄch]]]µÐÁ ÑKðÚÐ]]kÏc ÑÁchµÏc@Ì]]O ÓÄch]]µ qË@]]– ÐÁ?ÉÐ]]xâÌOÐG ʶð¹Ð]]G )Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐ]]µ@K +?dÁ@ËÊâÌÁй

ÑK@½ÙkÙ¶Ë@k

Ä@½ÐÅÐG )ÑÁ@¶âËÊÁ ÐÁ@ÂâÌÅ?c ÓÑËØh½ ÑKÐÌÌÁ@Lkg@o ÑÁÉÊwÏÉÐpâÌO ÉÏgÐG â¼Ð]}й ÀÐÔ Ðµ ÐË?d¶âÌK@µÐ¹ rнÐÔ )Ä?dÁÉÊGc@Ëiй qÌ¡Øh½ ÑÁ@Ëe ÑÁ@µÐ]pâ̵ gÐH]½?gÐG )ÑKÐË@¡Øh½ ÒÐïð¹Ð½Ùµ ÑLp} ÑÁch]¶Kнj_ Ù]G ÏÉÐKÐÁÉ?hKiÙ±ÐÂ]ð¹ÐÅ Ð]Á@KЭgÏc ÑLlâËÊð¹ÐŠе ÀÐÅgÐG ÐKÐÁÉÊK@Å ÙKÉÐÔ Ò@H]½ÙG Ó¸Ð]w ÏÉÐ]Ô gÐH]½?gÐG жÁÊ]w ÑKÐË@¡Øh½ ÐËÙG )Ä?ÉÐÔ É@wй не gØi hK ÑÁ@µÐ¡Øh½ ÑËi@lµ@w ÓÐÁ?i?Ê`µ@]w Ä@µÐ¡Øh½ й Ò?É NÐÁ@ÁÐK )ÏÉÐKcØhµ ÏgÉÐ} ÑÁÉÉcgÐ]} ÒÐ]pâ̵ Òg@]wÉÉc ÒÙ]_ ÑÁ?ÉögÏÉ@]]w Ð]]¹ @]]Ë Ã]]ËfG?c À?ÉÏcgÐ]]G ÑâÌ] µÉ?ögÐð¹c ÓÄ?gÐïÌ]]Á ÑKÐ]]ð¹@W Ð]]¹ ÏÉÉch]]µ ÑËÐLkÐS ÑÁÉÉgÏc ѵÐÌÌoÙ_ÐÁ ʵÏÉ ÑK@½ÙkÙ¶Ë@k )ÄgÐGgÐkÐG Ä@]Ëe %ØcÙ]}& Ä@µÐ¡Øh]]½ ÑL]]p}ÐG N?cÏdð¹ÐÅgÐ]]k ÐËÏÊâÌ] wg?Êw ÀÐ]]¹ ÓÐ]]ïð¹Ð½Ùµ ÒcÊ]]_ ÊâÌ] Áй )Ä@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ ÐL]]kÏc Ó¿±@]]K Ӓ]]w Ò@Ì]]S ÑËÏfâËögÐ]]G ÀðÚÐ]]G )ÏÉÐL]]âËh}Ïc )%’ÁÉÉgÏc ÓÒеÐÁÉÊ]xð¹ÐÅ ÓÑðº±Ð]¥& Ä@Ì]Á@µÏg@µÙÅ ÐÁ@ÌÌ]oÙ_ÐÁ ÀÐ]Ô Ä@½ÊïâÌ]G g@ËcÐG ÐLkÐS й ÄÉÉgÏc Ñ©@ÁÙ± ÑÁÉÊG â¼Ð¶âÌK @Ë ÑÂËöhG Ò?Éc ÑÂKÉеgÏc ÀðÚÐG )’]]âËÉcÏc ÑÁ@]]µÏgÙS Ð]]¹ ÒfâËgcÐ]]G h]]K?Éc Ð]]µ ÐÌ]]̶ÌÁ@}gÙÔ ’âÌ] ðºG @]]Ë M]]âËÉеÏc Ò@]]Á@½ Ð]]µ %3V\FKR& ÑÁ@]]ÁÙË ÒÐ]]oÉ ÉÉcÐ]]¹ q]]ËÏÉ?g?i Ê]]µÏÉ& ÑK@½Ù]]kÙ¶Ë@k& Ä@Ì]]Á?d¶â̹ ÓâÒc ·âÌ]O âÑÁÐ]]ËÐ}Ïc ÐL]]kÐS Ð]]µ %6RPD& @ÅÏÉgÐ]]Å )N?cÏc ÄÉÉgÏc ÔÑ

ÓÑKÐËðÚнٵ Òg@p­ е ÐpËÉ?hÁ?i ¸ÏÉ +Òcc@]½ ÒÐ]pâ̵ Ð]G Ä@ÌÁÉÊH]oÉÊK ÓâÒÊ]Á ÏÉÐÁchµ À?g@Ô Ù_ Òg@µÙÅ Ò?ÉcÐG N@µÏc Ä@Ì]¶âËdÁÐÅ Ð]¹ ?É Ñ]ÁÉÉgÏc ÑL]âËÉÉdÁ@½ ӒoÙÂËн gÐGÐÁÐGÏc@ÁÐO ÐËÙG )ÃâËögÐïG ?dâ̵É?ögÐð¹c ÓÑÁ?gÐïÌ]Á ÒÏÉÐÁch]µ ÀÐ]µ ÀÉÉh]]Wн ÓÄch]µÐ­Ð_ ÀÐ]¹ Ä@]ËÙ_ Ð]ËÙÅ ÀÐ]G @]K )ÑË@]k@Ë@Á Ñ]l¶âÌk ÑËdÁÏÊâÌ]O +%33& %ÏÉÐÁЀgÉÉc Ä@ÌÁ@Ëe ÒÐÁÉÊG ÒgÐ]]kÏg@w ÑÁ@µÏj]ËgЩ ÓnÏÉÐ]Å Ù]]G ÄchµögÙ]o ÉÐ]ðºS ӒÂ]]ÌG M]kÐGgÐk Ù]_ Ðpâ̵ ÐÁ?ÉÐxâÌO ÐG ʶð¹ÐG )@µ@Á NÐÌÌÁ@Lkg@o ÓÐ]ïð¹Ð½Ùµ Ó¸@_Ð]G ÑËÙ½@]Á ÒcgÏc ÉÏgÐG hK@Ëi ¸@K ÓâÒögÙ}Ïc hK@Ëi rÐÂ̱ÐLk?ög ÒÐ]ïð¹Ð½Ùµ Òd]Ëc ÓN@]µÏc Á?h]} N@]]GÏc ÄÐ]]kÏög ÒÐ]]ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ] Áй ÄÉÊGj]]âËÉ?gÐO ÓÑKÐ]]ËðÚнٵ ÒÏÉÐÂL]]l_gÉÉc ÙG ¸ÐËÐïâÌS ÏÉÐKÏÉ@oÏÊð¹ÐÅ ¸ÐËgÐGй Ðïð¹Ð½Ùµ N@µÏc MkÐÅ ?É %¸@K& qËÉÐ]Ô ÑŠ@]]½@Ô ÓdâÌ]½ÊÔ ¸@]]K& Ð]ËÙG ÏÉ@½Ð]Á ÒÐ]]µÏg@µ@Ô ÓÑÁ@]¶âËÊÁ Ïgj]]Å ÉÐ]Ô ÑËÏjÌ]µ@O ÑÁ@]]ŠÊ} Ù]]_ Ò@]]Á?ÊK ÓâÑÂ]]â̽@Á gÐ]]Å @]]Ë âÑ]GÏci?ÉÚ ÑKÐ]]ËðÚнٵ Ñ]]ÁÉÊG â¼Ð¶âÌ]KÐG ÓÄch¶µ@]]wÙ_ Ù]]G N@]]µÏc ÒÐÌ]]Ë@Á?ÊK âÑ]G ÀÐ]]G M]]kÐÅ âÑK@]]µ @]]S )N?cÏc M]]kÏcй ÑÁch¶µ@]]w Ù]]G Ñð¹Ð]]wÉÊO Ñð¹ÉÐ]]Å @ÅÏÉgÐ]]Å Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ] Áй ÑÁÉÊ]]wgÏc r@]oÐG âÑ]]G ÓÒdâÌ] ½ÊÔ âÑ]]G Òg@]]wÉÉc ?cÏhâÌ]]¹ N?ÉögÏc Øö­Ð]]G ]]o@G ÉÏgÐ]]G rÐ]]ïð¹Ð½Ùµ âÑ] GÏc ÑÂÌH]]oÏög ÓѵٽÐ]]_ Ñ]]oÉÊK Ð]]K@µ ÉÐ]]¹ gÐ]]Å )ÏÉÐL]]âÌÂâ̽Ïc ?ÊÌ]]Å ÓUÁ@]]½@Ô +%34& %ÄеÏc qâ̶¹ÐO ‘oʵÙ_ ÉÏgÐG ¸@K ÐÁ@½ÐÔ ÉʽÐÅ ÐËÙG ÑÁ@Ëeй M]]kÏc ÓÄ@]]½?c rØc Ð]]¹ cÊ]]_ ÑÁchµÐ]]w@O ÐL]]kÏc ÓÐ]]ïð¹Ð½Ùµ ÑÂ]]ÌÂÌG R?h]]_ÐG Ä@µÐ¡Øh]]]½ ÒÙ_gÐ]]]kй ѵÐ]]]ËÏÉÐÁ?ÊK Ð]]]ËÙG )âÑÁÐ]]]ËÐ}@Á Ì]]]w ÙÁeÐ]]]Ô gÐ]]]kй ÓÏÉÐÂËÉжGgÉc %Ä@½Ê}& й âÑG@Á ?cÏhâÌ]¹ оâÌ]Ô )‘]oʵÙ_ Ð]K@}Ïc@K ÓÏÉÐL]âËh}Ïc ÀðÚÐG )âÑGÏc ÏÉÐÁ@½Ê}й ·âÌÂKÉжpâÌO ÉʽÐ]ŠжÁÊ]w )’Á?j]G ÑO?h]_ ѶâÌL]oÐG } ÉÐðºS Ä@½Ê} ÒÙ]_ ʶð¹Ð]G )Ä@]½Ê} M]kÏc Ð]K?cÐÁ ÒÙ]_ ¡Øh]½ ÒÐ]Sgн ÉÐ]G ·âËgÙS ÓÏÊâÌo gÐÅÐG ¸@K )MâÌG ?dÌÁ@µÐð¹ÉÐÅ ÑÂL]l_gÐk Ñð¹ÉÐ]Åй @TÂ]ÌÔ N@]¶G ⓠÒcÊ]]]_ ÑÁ?dð¹Ð]]]ÅögÉÊK Ð]]]ïð¹Ð½Ùµ Ù]]]G qÌ]]]µ@K ÑL]]]lð¹ÐÅgÐG )âÑL]]]kÏÉ@Á M]]]âÌG ÑÁchµ}ÉÐðºS ÓÄchµÙ½ÐLkÏc ÙG Ðïð¹Ð½Ùµ rÐð¹ÉÐÅ ÀÐÔ gÐH½?gÐG )ÏÉÐLâËÉеÏc rÐïð¹Ð½Ùµ ÑÁch¶µ@w ÓÄchµg@}igÙ_ ÙG ¸@K Ñð¹ÉÐÅ rÐ]½ÐÔ â¼Ð]}й ÑKðÚÐ]kÏc ÔÐ


еÏÉÐÁ?cg@µ ?ÉÐÔ @pâ̵ ÒÏfâËgc Ïg@G ÀÐÔ gÐ}ÐÔ @]S ÏÉÐ]K@µÏc öh]O M]âÌG ѶâÌÁÉÊ]w )ÒеÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ ÑÁ@]]µÏgÙS Ð]]¹ ·âÌ]]µÐË ÒÐÁ@Ì]]½ Ð]]¹ g@]]Ëc ÑÁ@µÐÁ@]]pÌÁ ÐL]]âÌGÏc ÒhÂ]]Å& Ñ]]ÁÉÉgÏc Ѷ]]pËjO Ù]G “icÊ]]½ ÒÐÁ@`]]oÙ_ÐÁ ÓÐ]]ïÁ@—ÐO ÒgÐÂ]]âËgiн?c& )ÏÉÐ]âËiØcÐÁ É@w ÑÁ@µÐ¶lâ̽h­ ÙG ·âËÉÏöhâËög ÒÐKЭÐ_ ÓÀЩ ÉÐ]Ô âÑ]ð¹Ïc %“icÊ]½ â¼Ð]]}й Ä@µÐ¡Øh]]½ ÑÁ@]]Ëe ÒÉÏöh] âËög %4.&%ÃËh]]ïG ÐL]]kÐS ÑÁ@µÐ]]½?dÁÐÔ âÑ] GÏc ?ÉÐ]]Ô Ð]]¹ N@]]µÏc Äch]]µ ngÐ]]Å Ò?É?c Ð]]µ ÑÁ@µÐ¢Ì]]KÐïâÌÁ Ó£Ì]]KÏiÙO ÐK@ƶâÌ] O ÉʽÐ]]Å Ä@µÐÌÌKÐËðÚнٵ ÓÑÁÉÉgÏc ÑâÌ]ÁÛ¾º½ ÒhKÐ]w h]âËeй Ä@µÐÂâËÊ]o ÓN@]µ Ñ]Ë?fâËgc Ð]]Á@½ÐÔ Ð]]ËÙG )Ä@µÐL]]lËÉ ÉiÐ]]W ÑÁch]]µÐ­Ð_ qËh]]K?Éc ÓÒdâÌ]½ÊÔ âÑ]G Ò?ögÏgÐ]]k й ÐïS ÄÏdG MGе ÓÀЩ ÒÐk@ÁÐÅ ÏÉÐÁ@ÌâÌO е ÏÉÐÁiØc@Á hK@Ëi ÏÉй ·âËÉÏöhâËög ÓÐLkÐS ÒÐÁ@̽й Ð]Ë?Écй Ñ]oÙ_ÐÁ qËÐ]½ÐÔ Ð]µ âÑGÐ]Á ÐL]kÐS ÑÁ@µÐ]½?dÁÐÔ Ñ­ÉÊ]]kкËЭ Ó@]]Á?i gØi Ñ]]wgÐ}ÐÔ )еСØh]]½ Ñ]]ÁÉÉgÏc ÓM]]kÐÅ ÑÁ@µÐ]]½?dÁÐÔ ÓÄÉÉgÏc ÒdÁÏÊâÌ] ]O Ò?ÉcÐ]]]G ÑÁ@]]]Ëe ÑÁ@µ@Ì]]]S Ð]]]©@ÁÙ± ÑË?fâËgcÐ]]]G ŸÁ@GÉ@ÁÐ]]]G ÏgЊй& ÏÉÉchµ Ä@ËÏÉÐÁ?d¶â̹ ÏÉÐÁ@ËgÐkÐG Ä@µÐÁÉÊ]xð¹ÐÅ ÑËgÐ]ïËg@µ ÓÐL]kÐS ѽjÌ]]¹?Éc gÐ]]kй M]]_ÐS Ð]]µ %ÄÊKÛ­Ð]]Ô& Ê]]µÏÉ ÃÁ@µÐÌ]]̲ËhªÌÔ Ä@ËеÐÂÌ]]pâÌO %^Øög& @]]Ë ÄÉÉgÏc Ñ]]KÉ âÑK@]]µ %ÙL]]kgÐÔ& Ð]]¹ qËh]]K?Éc ÓN@]]µÏc ^Øög ÓÐL]]kÐS Ð]]½ÐÔ )M]]âÌG ¸ÐËÏÊâÌ] o gÐ]]ÅÐG @]]S ÐÌ]]ÌÁÉ?öhG?c ÐL]]kÐS Ð]]¹ ÓСØh]]½ ÒgÐ]]ÅÉÐ} ÐÌÌoÙ_ÐÁ Ñk@G ÑÁÉÉög ÐG%ÄÊÁ@²¹?& ÒеÐHâÌLµ ÒÐÁ@̽й е @ÂÌk ÌÔ Ò?ögÏgÐk ÀÐ]]]Ô ÉðÛGgÐ]]]G ѵÐËÏÊâÌ]]oÐG нÏcgÐ]]]k ÀÐ]]¹ ÀðÚÐ]]]G )N@]]]µÏc Ä@µÐÌÌK@½Ù]]]kÙ¶Ë@k h]]K ѶâÌ] ©@ÁÙ± gÐ]]Å É@]]wй h]]K@Ëi ch]]µ Ä@ËÐÁÐ]]oÐK ÑâÌ] ¹ ÑÂL]]pËÐïâÌK Óж½Ð]]w ÓÑ]]]ÁÉÉgÏc Òg@]]]p­ ÑËgÐ]]]ïËg@µ ÓÄÐ]]ËÚ gÐ]]]kй M]]]_ÐS ÒÏÉÐ]]]Ô Ò?Éc rÐ]]½ÐÔ ÒÚй ÑËÐLkÐS ÑÌoÙ_ÐÁ âÒdÁÐÅ Ñ]ÁÉÊG M]kÉgc gÐ]kй âѵÉ?ögÐ]ð¹c ÓÑÁ?gÐïÌ]Á %4/& %NÉеgÏc ¡Øh½ ÀÐÔ ÒcÊ_ е ÐË?cÏÉй ÏÉ?gc ÐÁ@ÌÌoÙ_ÐÁ ÀÐG ÐËÏcÐk Àй ÒÐÁ?dâÌO ÑïÁh]} ÀÐ]Ô ÀÐÔ ÑÁÐËÚй ÐÁ@µÐ¹Éʦ­Ð½ gÐk ÒÙ_ÉÐLk?ög ÒgжG ÏhïGÓgе MkÉgc Ð_gÐ]w ÓÑÁch]]]]GÉ@Áй Ù]]]]G qËÏgÉÐ]]]]} ÑÂKÉж]]]]pâÌO ÒÏÉÐ]]]]Ô â¼Ð]]]]}й )ÏÉÐÁ@ÌÌ]]]]oÙ_ÐÁ rÐ]]G?c ?d¶âÌ] K@µ Ð]]¹ ’âÌ] ðºG âÒh]]µÏc ÀðÚÐ]]G ÏÉ?h]]Á Ä@µÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ ÑÁchµgÐ]]kÏg@w ÔÓ

ÏÉÐÌ̶ÌÁ@}gÙÔ ÑÁÉÉgÏc ÒÉÉgй Ãðº½@µ É?ÉÐ]K ¡Øh]½ ÑÁ@µÐ]®ËiÏÉ Ò@]Á@½ ÑL]p}ÐG Ð]]]¹ ÏÉÐ]]]k@ÂâÌO ÑÁÐ]]]ËÚ Ð]]]¹& )%36&%âÑL]]]kÐGÏc ËÉÐ]]]ÔÐG M]]]pO Ä@Ì]]]¶â̵ÐË gÐ]]]Å Ù]]]G ÐÌËÐL]]]kÐS ÒÏÉÐ]]]Á?c ÀðÚÏÉ& ’]]]k@Á Ð]]]KÙK@Å?É ÑÁ@L]]]ËhG Ò@ËdÌOÙº¶]]]lÂÌÔ ÑËÐL]]kÐS ѶâÌÁÉÊ]]x¶âÌK @]]Ë Ñ¶âÌÁÉÊGÏiö]]o ÒÏÊâÌ]]o Ð]]µ ÄÉÊ]]xð¹ÐÅ ÑÁ@µÏg@]]p­ Ð]]]ïð¹Ð½Ùµ gÐ]]]k ÐÂ]]]âËh_Ïc ÒÐÁ@Ì]]]̵ÏgÏc Ïg@]]]p­ ÉÐ]]]Ô Ð]]]K?Éе )%4-&%M]]]âËh}ÏcgÏÉ ÓÑËÐLkÐS ÑÌoÙ_ÐÁ ÑÂËöhGgÏc ÏÊâÌo Ä@ËÏÉÐÁ?dïÁÏög ÑKÐH]Ë@KÐG ¸@]K ÓÑL]p}ÐG ÑË@]]KÙµ ÀÏcgÐ]]Gй ÏÉÐL]]âÌÂâ̽Ïc Ïg@]]w âÑ] G ¸@]]K ÒÏÉÐ]]Ô Ò?Éc ÏÉÐL]]âÌGÏc Ñ]]ÁÉÉgÏc ÒÐÁ@Ì]]½Ð¹ rÐ]]½ÐÔ Ä@½ÊïâÌ]G )ÒеÐ]]pâ̵ @]]Ë ÒеÐÌ]]ÌÁÉgÏc ÐÁÉÊ]]xð¹ÐÅ Ð]]G Ä@Â]]âÌÅ âÑGÏc MkÉgc ¸@K ÑÁÉÉgÏc gÐkй ÑKÐËðÚнٵ ÒgÐGÉgÉÏc @]Ë ÐïÂ]Ëe ÒÏÉÐ]Á?cg@µ g@p­ÏÉÏgÏc й ÒÐÁ@K@kÏg@µ ÓN@ÅgÐkÐG ÓÏÉ?cÉÉög ÉÐ]Ô Ù]G ¸Ð]ËÏÉÐÁ?c ÀðÚÏÉ ¸ÏÉ ÐLkÐS Ѷâ̽?dÁÐÔ gÐÅ ÑËi?ÉÚ Ð]µ Ð]Ë?É ÑâÌ]O gÐ]¹c@Ô dâËh]®¹ÐÔ +ÄÐ]µÏc M]kÉgc )ÒеÏg@µ ÑÁ?c À@ŠÐ]Ô Ò@]Á?ÊK ÑÁÉÊGÐ]Á Ù]G Äch]µ ѽÐ]µÐG M]kÐÅ ÒÙ]Å ÐL]âÌGÏc rÙ_ Ä@µÐÌÌK@½Ù]kÙ¶Ë@k ÐÌÌ]oÙ_ÐÁ Ð]G ÄÉÊ]G rÉÊ]K ÀÏcgÐ]Gй Ð]ïâËög rÐ]½ÐÔ ÑµÙ]]oе Ã]]wÏc Ù]]G Ò?É Ñ]]ÁÉÉgÏc ÑÁch¶ð¹ÐLÌ]]o ÒÐ]]Á@€@Kʱ ÑÁ@]]µ@Á?i )N@]]µÏc ÄÉÊG rÉÊK ÙG ÄgÏc ÑKнg@Ë dÁÊK ÓgØi ÑÁchµÐ­Ð_ @ÅÏÉgÐ]Å É@µ@ÁÐ]¹ ÓÒcc@]½ ögнй Òе@ÂkhK Ðð¹Øög ÉÐÔ â¼?d½ gÐkй ÐïÂËe Ñð¹Øög Ò?ögÏgÐk )ÐÁ@ÌÌoÙ_ÐÁ ÀÐG )ÙGÏög& rÐÁ?Éй ÑK@½ÙkÙ¶Ë@k ÑÌoÙ_ÐÁ ÑÁ@µÐÁ@pÌÁ ÑÂKÉеgÏc ÐG ÄÉÊG rÉÊK ´Ïög ÓÄÉÊGeh]]} )M]]pO Ñ]]Á?e )Ä@µÐ]ï½ÊS ÑÁch]]µÉÐÅ )Ñ]]ÁÉÉgÏc Ñ]]Á?e )gÐ]kбÐo @ÅÏÉgÐ]]Å Ñ]]l¶âÌk ÑËcg@]]k ѵØiÐ]]Á )Òf]]âËÊÁ âÑ]G ÑÁÉÊ]]x¶âÌK )Ä@µÐ¶¹Ê]]k@½ Ñ]]ÁÉÊG Ñ]]]oÙ_ÐÁ Ð]]]G Ð]]]ÁÉÊG rÉÊ]]]K ÑÁ@µÐÁ@]]]pÌÁ ÑÂ]]]KÉеgÏc Ä@ÌL]]]p} )hKÑÁ?dÁÐ] ]w ÑÁ?jâÌ_ ÓÑKÐËðÚнٵ ÒÐïÂËe ʵÏÉ Òg@µÙÅ ÃËdÁÐw ÒÐÁ@̽й е ÑK@½ÙkÙ¶Ë@k É@_ ÐLkÐS Ѷâ̽?dÁÐÔ gÐ]Å Òg@]µ Ä@µÐÌ]ÌÁÉÉgÏc ÏÉÐ]Á?cg@µ âÑK@]µ )âÒÉÐ]µÏcgÏc ÐÁ@ÌÌ]]oÙ_ÐÁ ÀÐ]G ÄÐ]]µÏc rÙ]_ ÄÉÊ]G rÉÊ]]K ÒÐ]ïâËög ÓÄÐ]µÏc M]]lk @]Ë ÄÐ]µÏc ÄÐËÚй rнÐÔ ÐLkÐS ÑÁ@µÐ½?dÁÐÔ Òg@µ ÑÁ?c À@ŠÐÔ Ñ¶âËög@]Á ÒÙÅÐ]G rÐ]½ÐÔ hK?Éc ÓÄÉÉgÏc Ó⻱Х ÓN@µÏc Á?h} ÐLkÐS ÒhK ÑÁ@µÐ½?dÁÐÔ Òg@]µ )ÏÉÐ]ËÙ_ gÐ]]Å ÓÑKеÐ]]oÐG Ïi?ÉÚ Ð]]½?dÁÐÔ ÀÐ]]Ô ÒÏÉÏhïâÌ]]S Ð]âÌ]]GÏc Òh]]K ÑÁ@µÐ]]l± Ð]]G ÔÒ


Ð]]Á?ögÙ} ÉÐ]]Ô âÑ] ð¹Ïc %Ò?dÌ]]¹@Å m¾âÌ] S& gÙL]]µc qËÐ]]½Ð¹ c@] Ëi )ÄÐ]]¶G rÙ½?gÐ]]­ ÑÁÉÊGc@Ëi ÒÙÅÐG ÉÊG ?dËÉÉög ÉÉchG?ög ÒÏcÐk ÒÏÊÌÁй ÒÐÌË?hâÌ_ ÐÌ]ÌKÐËðÚнٵ %Ò?d̹@Å& е ÒÐÌËg@½@Ô ÏÉÐÂ]ËfâËÊK ÀÐ]Ô )Ä@µÐÌÌK@½Ù]kÙ¶Ë@k ÐÌÌ]oÙ_ÐÁ ÒÏf]âËög ÑÁÙ½gÙÅ ÓÏcÐ} ÒÏÉÐÁ@KÉÊk ÑoÙ_ÐÁ ÒÏÉÐÁÉÊGÉðÛG ÙG Ïe@½@Ô MkÐG âÑO ÑL]pO 41&%ÄеÏc Ä@µÐÌË?É@ÔeØög ÊâÌÁй igÐG ÑLk@Ô gÐkй ÃâËÊ_ ÒÙL]kÐOÐð¹@O ÓÑ]±ÏgÏc ÏÉ?dËÉÉög ÒеÐKÐÌÌÁ@L]kg@o Ó¡Øh]½ Ð]G ´Ð]ÅgÏc ÒÐÁ?g?chµÐ]wgÐO Óg@]µ ÀÐ]Ô )% gÐÂK@ÌÂG ÒgжG й ÒÙ_ qÌ¡Øh½ ÒcÊ_ ÓNÐÌÌÁ@Lkg@o Ñð¹Øög Ñ]Á?ögÙ} Ò?ögÏgÐ]k Ó@]]]Á?i NÐH]]]Ë@KÐG Ð]]]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁch]]]µ rÐ]]]G?c cÊ_@]]]Ë gÐÂ]]]âÌ_ÉÉög ÒgÐ]]]¶G ÉÏgÐ]]]G ÒhK@Ëi ÑÂKÉжpâÌO É@ÂâÌOй g@¶âÌÁÛ¾º½ Ó¸ÐËec ÑoÐGÉÉc gÐ]kÐG Ä@µÏdÁнgj]Å ÒÏÉÐÁÉÊGigÐG ÙG ¸ÐËÏg@w gÐ} ÑKÐË@¡Øh½ Ñ_ØcÉg@G âÒhµÏc Ð]µ NÐÌÌÁ@L]kg@o ÐLâÌwÏc Ä@µÐÌÌoÙ_ÐÁ ÒÏfâËög ?ÉÐÔ âÒhÁÐÁ?c Ä@µÐpâ̵ ÓÑoÙ_ÐÁ ÒgÏcÐ]GÏc?ög Ð]¹ Ïh­ ѵÐËØöh½ÐÔ ÓÏc@k ѵÐÌâÌÂâËÉc )Ä@µÐÌÌSٹеÐK ÐÂKÉжpâÌO ÑLk@Ô ÊËc ÀÐ]Ô Òg@Áей ÒÏÉÐÔ ¸ÏÉ ÏÉÉchµ dâ̽ÊÔ âÑG ÑÁ@µÐ¡Øh]½ ÄÉÉög@]Á ѵÐËÏdÂ]Ë@Ô ÓiÙð¹@]Ô ÐoÏögÐÅ ÑKÐËðÚнٵ ÒÏÉÐÁdÁ@oÏÊð¹ÐÅ ¸ÐËgÐGй ÓÑÁ?gÐïÌ]Á ÀÏcgÐ]Å ÃG?dïÁÐ]S âÑG Ð]ïð¹Ð½Ùµ ÒÐÁÉÊ]x¶âÌK ÓÄ@]oÏÊð¹ÐÅ ¸Ð]ËgÐGй ÀÐ]Ô @]S )N@]µÏc Ä@µÐ¡Øh]½ Ð]¹ )’]]Á rÐ]]G âÑ]]G Ä@Ì]]â̹ Ð]]Á@Ë@ïð¹Ð½Ùµ ÓNðÚÉ ÀÐ]]Ô ÑÁ?g?dKðÚÐ]]kÏc ÓÐÌ]]ÌÁ g@]]µÙŠе ?gc À@ŠÐÔ %ÄÉʗн& gÐGкÁ@Ì} ÉÉc gÐkй Ð]µ ¸ÐËÏÉÐÁch¶Ì]±@K ÒÐÁ@Ì]½Ð¹& ÓÄÉÊL]]pÌÁ?c µÐ]]Ë ¸Ð]]K Ð]]¹ %Ð]]ÁÉʗн& ÉÉc ÀÐ]]Ô )ÉÊ]]G ÑL]]lÁ?i ѶâÌ] ÁÉʽiÐÔ Àй ·â̵ÐË gÐkй )?hµÏc ÐLk?g@Ô Ä@Ë@GÏg@µ ÒÉÉiÐK ·âËg@]S %еh]w/-& ÒÏÉ@½Ð]¹ Òе@GÏg@µ ÏÉÉiÐK е ÒÐËо}Éc ÀÐÔ gÐ]k ÐL]âÌÂG M]kÏc Ð]µ ÉÊ]G Ð]ÁÉʗн ÉÉc Òg@wÉÉc Ä@Ì]p̽ÏÉÉc ÒÉÐ]Ô ËÉÐ]Ô ÑÁch¶Ëg?d]oÐG âÑ]G Ïg@]µ ÀÐ]¹ @]S ?cÏc ÑâÌ]¹ )ÉÊGÐÁ ÀÐÅÉÉc ÒÏÉÐÔ gÐ]kй ÑËgÐ]ïËg@µ ÒÏdÁÏÉÐ]Ô ÀðÚÐ]G )ÏÉÏÉÊ]GÏc ’µÐðº]w?ög ÒÏÉÐÁ@KÉÊ]]k Òg@]]wÉÉc Ð]]µ NÉÐ]]µgÏc ?dÌ]]Ë@Kٵй Ð]]µ ÀÐ]]µÐË ÒÏÉÐ]]Ô gÐH]]½?gÐG ÑpÌÁ@µÏgжG ÓögÐo ÒÐoÏögÐÅÐG ÐÌ]Ë@GÏg@µ ÒÉÉiÐ]K ÀÐ]Ô âÒh]µÏc %42&%ÏÉÊGÏcÐ]} ÉÐÔ ÐËÙG )’ÂâËÊxG еÏögÐo ÊâÌÁ ÑÁ?g@¶Ëg?doÐG NÐHË@KÐG ÓÐÌËØh½ Ðïð¹Ð½Ùµ ÀÐG h]]]K@Ëi Ð]]]Ë?d½?ÉÏcgÐG ÑÁ?ÉögÏÉ@]]]w ÓÑÁ?gÐïÌ]]]Á ÓögÐ]]]o Òg?ÊâÌ]]]¹Ð¹ ÒÐ]]]ËÐïð¹Ð½Ùµ

Ä@µÐÌÌoÙ_ rÏÊâÌo Ä@½ÐÅÐG ÐËÐÅ g@µ ÙG е нÏcgÐk Àй ÑKÐËgÙP]lO ÓÄÉÊ]G ÏÉÐ]]]¹ âÑG@]]]Á& ÄÉ?h]]]µ NÐ]]]¹ÉÉc Ð]]]K?É â“Ð]]]} Ð]]]¹ qÌ]]]Á@µÐ¡Øh½ ÓÄÉ?h¶]]]oÐG?c )ÏÉÊK@ƶâÌO rÙÅ ÓÄÉÉgÏc ÓÐLkÐS й ÐËÏg?Éб ¸ÐË ¡Øh]½ Ð]µ ÏÉÐL]ËÉжGgÉÉc ÙG )ÃÂÌGÏc gÉÏc qÌÁchµÐÁÐoÐ} ÓpâÌO ÑË?iÏg@o )ÐK@ƶâÌ]O )ÏÉ@]½ÙG ÓÑËÏc@]½@Ô ÑµÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ zÌ]]ÅÐG Ä@Ì]]ËdÁÏÊâÌO Ð]]ïÁÏög Ð]]µ ÐÁ@ÌÌ]]oÙ_ÐÁ ÀÐ]]G ÄÉÊ]]G rÉÊ]]K ÑÁÉÊxð¹ÐÅ Ä?ÊâÌÁй ÒÐð¹ÙK ÓdÁÊK ÐÌ]ËdÁÏÊâÌO ÉÐ]Ô @ÅÏÉgÐ]Å M]âÌGÐÁ ÏÉÐÌËÐL]kÐS ѵÐËÏÊâÌ]]]oÐG Ñ]]]ÁÉÉgÏc Òg@]]]µÙÅ )Ð]]]ËÐÅ ?dÌËÐL]]]kÐS ÑÁÉÊ]]]xð¹ÐÅ ÓÑ]]]ÁÉÉgÏc ÓÑ®ËiÏÉ ÑÁ?eÐðºo gÐk ÐK@µÏc ÏgÉÐ} ѵÐÌËgÐïËg@µ Ù_ÉÐLk?ög@Á Ä@]Ë Ù_ÉÐL]k?ög ÑÁ?h]]} Ð]]G ÓÄiÙð¹@]]Ô gØi ÐÁ@ÌÌ]]oÙ_ÐÁ ÀÐ]]Ô Ð]]µ ’Á?j]]G rÏÉÐ]]Ô âÑ]GÏc )ÑSк]]kЭ ÑKÐH]]Ë@KÐG )ÐÌËÐL]]kÐS Ä@ËÐ]]½@µ ÓÑ]]ÁÉÉgÏc Ä@ËÐ]]½@µ Ð]]µ ÃâËh]]µÏc Ä@]]pÌÁ M]]kÏc ’ÂÌGÏc @Ë âÑG@Á ÏÉ?ÉcÐG Ä@ÌÌÁÉÉgÏc ÑÁÉÊ]xð¹ÐÅ Ä@µÐÌËÐL]kÐS ÐÁÉÊ]xð¹ÐÅ âÑK@]µ ŸÁÐ]]]K Ð]]]G ]]]âËi ÓÏÉÐÂ]]G@Á ¸@]]]w Ѷ]]]pËjO ÒgÐ]]kÏg@w Ð]]]G ÐÁ@ÌÌ]]]oÙ_ÐÁ ÀÐ]]Ô ÑÁ@]]Ëe Ð]]µ ÒÐÌ]]ËiÙð¹@Ô ÉʽÐ]]Å ÀÐ]]Ô â¼Ð]]}й )%40&%Ã]]âËc ÏÉÐÌ]]ÌÁÉÉgÏc ÒgÐ]]kÏg@w ÀÐSgÐ]]]k Ïh]]ïG ÓÒÏdÂ]]Ë@Ô Ð]]¹ Ä@]]½Ê} Ð]]KÙKÉе ¡Øh]]½ )ÏÉÊKh]]}?c ÑKÐË@¡Øh]]½ ÊâÌ] Á ÑÁ@¶âÌ] ÁÛ¾º½ ÓÐ]]pâ̵ Òg?Ê]]G ÏÉÐ]]ËÙÅ ÀÐ]]G gÐ]]Å Ñ]]pËgÐGÉgÉÏc ÑÁ@µÐ¡Øh]]½ @]]Ë ÏÉ?e@ÔÓögÐ]]o ·âÌÂâËÊ]]o Ð]]¹ gÐ]]} ÑKÐË@¡Øh]]½ Ä?g@]]S Ð]]ÁÉÊG Á?É?h]]­ ÄÉÉcgÐ]]} Ð]]]G ÒÙ]]]_ Óch]]]µÏc Ñ]]]wÙµ h]]]K ѵÐËÐ]]]wÉ@Á ÉÏgÐ]]]G ?ÉÐ]]]Ô Ð]]]Ë?ÉÊGÐÅ N@]]]kÏg@µ ÒÐ]]]pâ̵ ÒeÐ]]]K ÒÏÉÐ]]]ÁÉÊG ¸ÉÊ]]]xG ÀÐ]]]G ÐL]]]lâÌÔ ÑÁ@ÆÌ]]]S ÀðÚÐ]]]G )Nh]]]}ÏcgÉÉc Ä@µÐ¡Øh½ ÑÁÉÉgÏc ÓM]kÐÅ Óâ»±Ð]¥Ð¹ g@]µ Ð]Á@½ÐÔ ÀÐSgÐ]k Ð]ËÙG Ð]ÁÉÊGÏgÉÐ} ÏgهÐG )N@¶G À?ÉÏcgÐG ѵÐËÐoÏögÐÅ ÐG MkÐÅ ÀÏcgÐÅ ¡Øh½ N@]µÏc ?É ÄÐ]µÏc NÐÁ@ÁÐK )ÏÉÐÁiØc@Á Ä@ÌÌÁ?gÐïÌÁ ÓÑKÐÂËн Óg?i@Ô ÒÏÉÐÁch]µ Ñð¹@]_ Ù]G ·âÌÂâËÊ]o g@Ëc ÐG hï¶pâÌÔ ÐLâÌHG ÓMâÌG ?dÌo@GÏc@½@Ô ÑKÐð¹@W й ÏÉÉch]µ Ä@µÐ¡Øh]½ Ð]¹ Ò?É gÙL]]µc )ÏÉ?e@]]Ô ÓögÐ]]o ÀÏc ÒÐ]]µÏg?cÏcgÏc ÐÁ@ÆÌ]]S ÓÐ]]ïð¹Ð½Ùµ ÓcÊ]]_ Ñ]]oÙ_ÐÁ NÏh]]­ÐÁ ѶâÌ]Kо¦ÌÁ ’]]k@ÂËÏc Øöh]½ÐÔ ÒÐKÐÌÌÁ@L]]kg@o ÀÐ]]Ô âÑ]ð¹Ïc %ÄÙ]]kdð¹@ÁØc& Ñ]]Á?gÏiÊ} rÙ]]_ Ù]]G ÒÐÁ@ïÁh]]} ÐKÉжL]]kÏc ÓÃKÉж]]pâÌO c@]]Ëi ÀÐ]]Ô +ÏÉ?h¶âÌ]]¹ ÐÁ?c V@G ÀÐ]Ô ÃÁ?ÊKÐ]Á N@]µÏc Ä@µÐ¡Øh]½ ÒcÊ]_ Ð]¹ ?É )ÒcÐ]KÐÁÉÊK@Å Ä@µÐ¡Øh]½

ÔÕ

ÔÔ


g@]]µ Ð]]µ M]]âÌGÏc ÑËÙ_É@]]Á Ñ]]Á?ögÙ} gØi Òg@]]wÉÉc ¡Øh]]½ Ä@µÐL]]kÐÅgÐG ÓM]]kÐÅ ÑÁ@]]Ëe ÒÐÁ@Ì]]½ Ð]]¹ qÌ]]¡Øh½ )âÑÂ]]âÌð¹ÉʍÏc ?ögÏÉÐ]]_@Á Ð]]¹ ÓÒеÐÁ@Ì]]µ Ð]]k Ð]]K@µÏc ÒÏÉÐÁÉÊG@ÌS& ʵÏÉ ÏÉÐLâÌGÏc ÑÁÉÉgÏc ÑÁ?hËб ÓÐ]pâ̵ gØi Òg@]wÉÉc ÒÐ]Á?eØög Ð]]¹ ·âÌ] µÐË Ñ]]wÙµ Ä@]]Ë )M]]lËÉÐoÙ_ ѶâÌ] kе Ñ]]Á?c M]]kÏcй @]]Ë )¸É@]]G Ó·]]Ë?c ѵÙo ÒÙÅ ÐÂGÏc rÐÁ@½ÐÔ %ÑË?g?c ÓÄ@½@k Óâ¼@½ ÑÁ?dLkÏc й cÊ_@]Ë Ä@]¶âËögÉ@Å ¸ÐËÏÊâÌoÐG ¸@K ÑÁÉÉgÏc gÐk ÐÁеÏcg@µ ÓÐpâ̵ ÐÂGÏc ÐÁ@½ÐÔ ÉʽÐÅ )ÑÁÉÉgÏc gØi ?d]]oÏÉÐÔ gÐH]]½?gÐG Ð]]¹ )âѵÉ?ögÐ]]ð¹c ÓÑÁ?gÐïÌ]]Á ÒÙ]]Å ÐL]]âÌGÏc Ð]]µ ËÉÐ]]Ô Ä@]]Ë ÒÐ]]ïâËögй Ð]]Á?g?Éec ӟÁÐ]]K ÐL]]kÐÅ ÓÀÐ]]© ÀÐ]]Ô ÑÂ]]ËöhGÐÁgÏc Ù]]G ÄÐ]]Å M]]kÐGgÐG ÉÏgÐ]]G g@]]½Ïc ѽ?dÁÐ]]ÔÙµ Ð]]¹ ÏÉÐÁch]]¶ð¹@KÐG @]]Ë ÏÉÐ]]ÁðÚÉÊS @]]Ë Ä@]]½i ÑÂ]]ËöhGgÏc ÒÐK@ƶâÌ]]]O Ä@½ÊïâÌ]]]G )âÑ]]]wÏc Ä@µÏgÐH]]]ÂâËÊ_ ÓÐL]]]kÐS ÑÁ@µÐÌ]]]ËögÙG ÓÀ?dÁÐ]]]Ô ÒÐ]]]oÐ} ÑÁ@L]]]kÏÉ ÓÄ@µÐÌË@KÏgÐ]]]k ÐÌË?iÏg@]]]o â¼Ð]]]}й ÑËÏÉ@]]]½ÙG ÓÑKÐË@]]]kе g@µ rÐÁ@½ÐÔ )ÑÁ@LkÏÉg@µ й ÓÄ@µÐ½?dÁÐÔ Ð¹ ·â̽?dÁÐÔ ÑËi?ÉÚ cÊ_@Ë Ñ]ÁÉÉgÏc Ó@ÌÁÐK ÐG ¡Øh½ âÒhµ@Á ¸ÐËÏÊâÌo zÌÅÐG Ð]K?Éе %45&%ÄÐ]µÏc ÐL]kÐS ÒÐ]oÐ}й ÐÌÌ]]]]]]oÙ_ÐÁ ÒÏÉÐÁ?d¶âÌ] ]]]]¹ Ù]]]]]]G ÒеÐKÐÌÌÁ@L]]]]]]kg@o ÓÐ]]]]]]ïð¹Ð½Ùµ Ð]]]]]]¹ gÉÉc +MâËh¶G ÒÏÉÐÁch¶Ìo ÐG MkÏc Ä@µÐÌÌK@½ÙkÙ¶Ë@k ÒÙÅÐG ÃÂ]âÌÅÏc ·âÌ]O ¡Øh]½ Ð]µ ÉÊKh]ïµÐË ÑµÐ]ËеÐË Ð]Á@½ÐÔ ÀÐSgÐ]k жÁÊ]w ÙË@G ѶâÌkhO ÐK?É ÐÌÌÁÉÉgÏc ÓÑËÐL]kÐS ѵÐËйÐ]kн ÑL]kÉgdÁÐK Ð]µ ÒÏÉÐ]Ô ÏiÙð¹@Ô Ñ¶â̹g@µ ÑÁÉÊG ѽ@ŠÐÔ Ð¹ qÌkее@K ÑLkÉgdÁÐK ÑKÐ]ð¹@W ÓÐÌ]ÌÁÉÉgÏc %ÃËÙÔ& @Á?i ÒÏÉÐ]Ô ¸ÏÉ Mð¹@L]pS ÒÐ]Á@€@Kʱ ÑÁ@½?dÁÐ]Ô ÒÚÐ]G& +âÍ]GÏc M]kÉgc ïâÌS@Á ÑïÁÐkÉ@Å ÑKÐð¹@Wй ÏiÙð¹@Ô Ñ̶̽@ÂËc ѶâÌËÐË@µ ¸@]K ?ÉÐ]Ô N@]GÏc ÒÉ@]Á +ÐË?d½?ÉÏcgÐG ÒÉÊKhï½?g@Ô @Ë @ÅÏÉgÐÅ âÑGÏc ÐLâËÉ@Ô ?dËеÐïÂ]Ëe Ð]¹ Ñ]ÁÉÉgÏc ÑÁ@]µÏögÙïG â¼Ð]}й Ð]pËÉÐÔ gÐ]Å Ïg@GÉÉc Ð]kØhO ÓM]o Ä@½Ð]Å ?d]ËÙ_ ÒgÐ]GÉgÉÏc ÒcÊ]_ É@]Á ÑÁ@]µÏögÙïG â¼Ð]}й ÐËÐË@µ ÀÐÔ ÑÁÐËÚ gØi ÑïÁÐ]kÉ@Å ÑÁÉÊ]x¶âÌK ÓÄ?eÐðº]o ÑK@]kй Ð]ËÙG )ÏÉÐ]K@µÏc ѶâÌÁ?eÐðº] o @]]Ë ¸ÐËÐ]]kØhO Ð]]¹ n@]]G âÑK@]]µ ÏÉÐ]]Ô gÐ]]Gй )âÑ]GÏc ÄÉÊ]]x¶âÌK Ñ]]oÉÊK @ÅÏgÙS й n@G оâÌÔ ÐK?É ÃËеÏc ÑËÐLkÐS ÓÑðº±Ð¥ ÑÌ]SÙ¹ÙËjÌ­ @]Ë Ñ]ÁÉÉgÏc ÕÍ

ÓgÐïLËgÐÁ Ðïð¹Ð½Ùµ NÐHË@KÐG ÏÉÐÂGÏc ÐÁ@ÌÌoÙ_ÐÁ ÀÐÔ Òg@]wÉÉc ÑÁ@µÐ]½?dÁÐÔ ÀÐÔ ÒÏfâËög âÑoÏc Ä@µÐÌ]Ë?É@ÔeØög Ð]ïð¹Ð½Ùµ Ð]¹ ’Ë@]Ô ÓM]ËgÐÁ ÓJ?c Ð]G ÓÏögd]ÁÊK ÑÁÉÊGÐÁ ÓÄ@Ëe ÑKÐÌÌÁ?cgЭ ʵÏÉ ÏÉÏhK Ò?g@µ gØi ÒÙÅÐG Ã]G ]O ÐÁ@ÌÌ]oÙ_ÐÁ й Ò?É rнÐÔ gÐÅ& )hK ÑÁ?dÁÐ]w+++Ä@µÐÌ]ÌKÐËðÚнٵ ÐKÉ?j]G ÑË?hâÌ]_ ÓÄ?jâÌ]_ ÓÏÉÊK@Å ÑË@KÙµ ÑË?É@ÔeØög ÑKÐÌÌÁ@Lkg@o âÑ]ðºG Ð]µ ch]µ %mÌ]kÙG )Òc )Ñ]S& @]Á?i ÓÄÉÊ]]]]wÉ@Áй Ñ]]]]¾µÊW h]]]]âËeй @L]]]]lâÌÔ ÓÏÉ@]]]]pâ̵?c gÐ]]]]kÐG Ñð¹@]]]]G ѵٽÐ]]]]_ Ð]]µ Ð]]Ë?É ÑâÌ] O ÄÉÉd¹Ð]]_ Ì]]Ô Ð]]µ ÐÁch]]µ Ù]]G Ïe@]]½@Ô ÑâÌ] S )%43&%Ð]]Ë?dÁÉÊG@ÁЭ MoÉhk ÐG ¡Øh½ ÐK?É )ÐÌËgÉÉgÏi ÓÑLoÉhk ѶâËg@µ Ä@µÐ¡Øh½ ÑÁ@Ëe ÏÉÐ]µÐËÐG ·âËg@]]µ ÉʽÐ]]Å Ð]]¹ Ä@µÐ¡Øh]]½ ÑË?É@]]ÔeØög ÒÐ]]ïð¹Ð½ÙµÐ¹ Ñ]]wе )ÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ )Ä@ÌÁ@µÐÌËdÁÏÊâÌO ÒÐÁ@̽й ѶâÌ]Á@}gÙÔ ÒÏÊâÌ]oÐG ÀðÚÐ]G )ÄÏcÏc µÐ]Ë ÑÌ]Kнg@Ë âÑÁÛ¾º½ е âÑK@]µ N@]µÏc NÐÌÌÁ@L]kg@o ÑÁÉÊ]wÉ@Áй Ð]G Ïe@]½@Ô ÄÉÉd¹Ð]_ Ð]ËÙG Ù]]]]G N@]]]]µÏc â¼Ù]]]]w âÑ] ]]S Ò}g@½ÏcÓâÑÂ]]]]â̽@Á %NÏÉ?cÐ]]]]G& Ä@Ëg@]]]]o Ä?ÊâÌ] ]]Áй Ä@Ì]]]Á@µÏÉÉiÏg@Ô ÉÏgÐ]]]G Ä@µÐ¡Øh]]]½ ÏÉÏhâÌ]]¹ M]]]kÏÉÐÅ ÓÑ]]]oÙ_ ÓNÐÌÌÁ@L]]kg@o %44&%ÏÉÐLâÌGÏc Ä@½Ð]Á ÓÄÉÊ]wÉ@Áй Òg@]wÉÉc NÐÌÌÁ@L]kg@o qËÐ]½ÐG )ÄÐ]µÏc?ög Òg@]]wÉÉc ½Ð]]µ Ð]]ð¹?i ?dâÌ] K Ä@Ì]]̶ÌÁ@¶Ì½ ÑËdÁÏÊâÌ] O ÒÐ]]Á@Ë@ïð¹Ð½Ùµ ÉÐ]]Ô Ð]]K?Éе ÒdÁÏÊâÌ] ]]O Òc@Ì]]]]ÁÊG ÑËÉÐL]]]]O ÒÙÅÐ]]]]G ÏÉÐÂ]]]]GÏc NÐÌÌÁ@L]]]]kg@o ÑÁÉÊ]]]]wÉ@Áй ÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ Ð]]G ÄÉÊ]]G rÉÊ]]K ÓÄ?cÐ]]ÁÉÉög Ò@]]Á@½ Ð]]½ÐÔ ÀðÚÐ]]G )Ä@Ì]]ÌKÐËðÚнٵ е @µÏc NÐÌÌÁ@Lkg@o ÑÁÉÊwÉ@Áй ÐG Ïe@½@Ô ÀðÚÐG )âÑÁÐËÐ}@Á Ä@µÐÌÌK@½ÙkÙ¶Ë@k ÒÐÁc]]ÁðÚ@KÐG ÓÃKh]]}?c gÐ]]kÐG M]]kÏc ÉÐ]]Ô Ñ½@ŠÐ]]Ô Ð]]¹ ’âÌ]ðºG âÒh]]µÏc ÒÐ]]µÙÅ ÑÌ]]oÙ_ÐÁ Ð]]G ÐÁ@Ì]]Áchµ rÉÊ]]K qËÏÉÐ]]Ô gÐH]]½?gÐG ÓÐ]]Á@µÐµ@K ÑL]]lËÉ ÓiÐ]]W M]]kÏc ÉÐ]]Ô ŸÁÐ]]KÐG Ä@µÐ]]µ@K h]]K?Éc Ð]]µ Ñ]]ÁÉÉgÏc ÓÑËÐL]]kÐS ÓÑKÐ]]ËðÚнٵ öh]w Ä@Ì]]Ìð¹ÉÐÅ Ð]ËÙG ÃÂ]]â̽@Á ÏÉÐ]]Á@ËÙ_ ÒÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ ÓÑÁ@L]]kg@o ÐÂ]]Kh}ÏÊâÌO й ·âÌð¹Ð½Ùµ- +Ä@ÌËdÁÏÉÏegÐG ÓÏdÂË@Ô ÑÁch]µ ’]G?c ӑ]k?g@OÙ_ Ù]G ÏÉÐ]ÁеÏc ÉÐÔ Ð]µ ÒÐË?Éöh]G ÉÐ]Ô ÐÂL]pËÐ} À@ŠÐ]Ô ÓÏÉÐÂ]ËfâËÊK ÃËdÁÐ]w Ò?ÉcÐ]¹ Ä@¶]pËjO rÉÊK ÒЩ@ÂG ÒcgÐGÐG Ð]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐ]kе gÐ]k ÐL]âËhµÏc ÒÐÌ]ÌÁÉÉgÏc Ïg@]p­ ÒÐïâËög й )ÐÌÌÁÉÉgÏc ÒеÐwÐÂG е MâËhÁÏc?c ÑËÐLkÐS ÑoÙ_ÐÁ gØiÐG ÄÉÊ]G ÔÖ


gÐ]]k Ù]G ÐËÐ]oÏögÐÅ M]âÌG ¸Ð]ËÙÅ ÓÑ]]oÙ_ÐÁ Ñ]wgÐÅÐG ¡Øh]½ Ñ]ÁÉÊG rÉÊ]K )% Òg@]]wÉÉc Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÏÉÐ]]oÏhâ̹ )ÑKÐH]]Ë@KÐG ¸@]]K ÓÑL]]p}ÐG ÑKÐË@¡Øh]]½ ÑÁ@Ì]]µ СØh]]]]½ Ù]]]G ¸ÐËÏg@]]]w Ð]]]ïâËög ÑÁ@]]]]Á?c Ù]]]G ÏÉÐL]]]âÌGÏc ÑKÐ]]]ËðÚнٵ ÑÁ?h]]]Ëб ?cÏhâÌ] ]¹ Ð]]]K?É )Ä@µÐÌÌK@½Ù]]]kÙ¶Ë@k ÓÑ]]]ÁÉÉgÏc ÐÌÌ]]]oÙ_ÐÁ ÀÏc ÑÁ@µÏÉÊH]]]oÉÊK ÓÄ@ÌÁ@ÂâÌÅ?ög ÓÄchµÊâÌ_ÐG Òg@wÉÉc ÑÁ@]µÏÉÊG rÉÊ]K Ð]µ@K ÒÐ]ïâËög Ð]¹ Ð]ïð¹Ð½Ùµ )ÄжG Ä@Ëe Ðïð¹Ð½Ùµ â¼Ð}й ÐÁ@ÌË@ËdË@Ô ÒÏÉÐÔ ÙG gÐkÏg@w ÒÏÉÐÂËiØc Ò?ögÏgÐ]k rÉÊ]]]K СØh]]]½ ÒcÊ]]]_ Ó ¸Ð]]]ËÚй ÄÐ]]]Å ÒÐÁ@]]]pâ̵ ÀÐ]]]Ô ÏÉÚÉÉcgÐ]]]Åй Ð]]]K?É )ÑÁ@µÐµ@K ÓÐïð¹Ð½Ùµ ѵgÐÔ ÑÁchµ Ä?h} ÒÙÅ ÐÂGÏc ÏÉÏhK ѵÐËÚй qÌ]Á@µÏÉÊG Ù]]]]G ÄÉ?h]]]]Á ÏÉÐÌ̶]]]]pËjO ÒÉÉögÐ]]]]¹ ÒÐÁ?É@]]]]wgÐG ÐÂKÉж]]]]pâÌO ÉÐ]]]]Ô â¼Ð]]]]}й& ÒÙÅÐ]]]G )Ä?cÉÏh]]]Gй Ñ]]]wе )Ä@µÐÌÌK@½Ù]]]kÙ¶Ë@k ÐÌÌ]]]oÙ_ÐÁ ÑÁchµgÐ]]]kÏg@w ÒcÊ]]_ Ù]]G еÏgÐ]]kÏg@w Ñ̵ÏgÐ]]k Òg@]]µÙÅ ÒÏÉÐ]]Á?ögÐ} ÓÄ@ÌËgÐ]]kÏg@w ÑÌ]]½Ðµ Øöh½ÐÔ âÑðºG chµ %TÌ]½ ¿Ì]¹É& gÙL]µc Ó@]Á?i Ð]¹ Ò?É rÐ]½ÐÔ )Ä@]ËÙ_ Ä@µÐ¡Øh]½ @¶Ëh]]½ÐÔ Ð]]¹ Ä@µÐÌËhâ̽egÐ]]k )ÑK@½Ù]]kÙ¶Ë@k Ð]]KÐÁÉÊG Ä@µÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ ÀÐSgÐ]]k ÏÉÐÁ@ÌÌ]]oÙ_ÐÁ ÀÐ]]Ô M]]kÏcÐG Ä?ÉÊL]]pÌÁ?c Ò"2- Ð]]¹ Ð]]µ ÄÐ]]µÏc ÏÉÐ]]Ô Ù]]G Ïe@]]½@Ô Ð]]¹ Ä@]]Ë ÏÉÐ]]ð¹@½Ð¹ Ñ]]w @]]S ÄÐ]]µÏc Ä@µÐ¶]]pËjO ÑÁ?cgÐ]]k ÐÁ@L]]­ÐÅ ÓÃÂ]]âÌð¹@ÁÏc +%5/&%MâÌG ÏÉÐÁ@ÌÁ@µÏc@Ì¥ Ò?ögÏgÐ]]k Ä?jâÌ] _ Ñ]]Á?c M]]kÏcй ÓÑÌ]]KÐËðÚнٵ ÒÏÉÐÁdÁ@]]oÏÊð¹ÐÅ ¸Ð] Ë gÐ]]Gй Äch¶LkЊѵÏgÐk ÑLo gØi ÑÁ?c MkÏcй ÓÑË@Ì]ÁÐK ÓÑËÙ½@ÁÐ]G Äch]µ M]kÐÅ ÓÏÉÐÁcg?Ê_ gÐG ÐÁchG@ÁÐO ÓÏÉÐÂKÉеgÉÉc Òg@w@Á ¡Øh½ ÓâÑÂâ̲ð¹Ê_Ïc ѽÐ]µÐG ÄÉÊG rÉÊK ÒÐïâËög À@ŠÐÔй @K MâÌG@Á gÐk @K qËÐ]½ÐÔ Ð]µ N@]µÏc Ä@]pâ̵ ¸@Ì]ºK Ð]]¹ °Ùº­@]]G nÉÉög Ò@]]Á?i ÏgÉÐ]]} )âÑ] GÏc ðÚ?É Ä@µÐÌÌK@½Ù]]kÙ¶Ë@k ÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ Ð]]G е ?c ѽ@ŠÐÔ Ð]kÉÉc Ù]G Ð]µ g?dSgÐ]½ Ñ]wgÐO ѵÐËÏÉÐÁch]µ ѱ@]K ÒÐÁ@Ì]½ Ä@o@O )âÑK?dG Ä@ÌÁcg?Ê_ ÒеÐïÁÏi ÑïÁÏc â¼Ð}й е ÉÊG@ÂâÌÅ?ög Ñ}Ðk ¸Ð]ËÏg@½e Ä@µÐ}Ðk ÌÔ )âÑÁ?cÏcÐÁ ÑÁ@ËеÐÁcg?Ê_ ÀðÚÐG )ÃK@ÅÏc Ä@µÐ}Ðk Ó?cÏdâÌ]¹ Ñ]ïÁÏi ÐG Ìw ÐËÙG NÉеÐÁ MkÏc Ä@ËhK Ñ]xÌÅ ‘]oög ·Ì]¹ Ð]¹ Ð]ïS ÓÄÉÊG?ÊÌ]Å âÑ]G ÐwgÐO ÒÙÅÏÉÊG ÓÑSgн Ѷâ̹ʾHÌk ÏÊG rнÐÔ )ÄÉÊwÏcÐÁ ÏÉÐ]µÐïÁÏi Ò?Éc ÕÏ

е ÓÐLO ÒÉÊKhïµÐË Ñ¶âÌËÐË@µ й ’Á?ÉöhG ¸ÐËÏcg@Ëc й ÒÏÉÐÔ ÙG ÃËеÏc ÐïâËög ÀÐ]]Ô âÒh]]µ@Á )%46&%ÏÉÐL]]âËh¶G @Ì]]S ¸Ð]]Ëй @]]Ë )ÏÉÐLâËhÂâÌ] oÏÊHð¹ÐÅ ¸Ð]]Ëй âÒh]]µ@Á е ’âÌðºG âÑoÏc ÐËÙG )ÏÉÐÂËжG @ÌS µÐË Ð¹ rÐÌËhïLp} ÐÌ̹ÏcÐS ÐÌËdÁÏÊâÌO ÀÐ]]Ô ¸ÏÉ )âÑG@]Á Ñ]ÁÉÊG ·âÌ]ÁÉÊG M]kÉgc zÌ]Å µÐ]Ë âÑ]G ÓÐÌ]Ì®ËiÏÉ ÐÌ]ËdÁÏÊâÌO ѵÏgÐk Ò@½ÐÂG ÓÏÉÊKhïËgÏÉ ^Øg е ÐËÐË@µ ÉÐÔ ÐLkÐS )%m¾Ìºµ& ÒÐÁÉÊ]wÙG ÒÉ?hÂw ÒÐL]kÐS ѶâÌ]¹Ð¹Ð_ Ð]¹ qÌÁ@µÐÌÌK@½Ù]kÙ¶Ë@k ÐÌÌ]oÙ_ÐÁ )ÐËÐL]kÐS Ïh]]K ѶâÌ]Ách¶L_ÐS rÐ]]½ÐÔ )%5-&%ÐÌ]]ÌÁ h]]K Ñ]]xÌÅ h]]K@Ëi Ñ]]ÁÉÉgÏc ÑÁÉÊ]x¶âÌK âÒh]]]]µ@Á Ð]]]]ËÙG )ÄÉÉgÏc ÓÐL]]]]kÐS Ä?ÊâÌ]]]]Á ÑïÁÐ]]]]Å@½ÐÅ ÑPÌ]]]]lÁÏöhO gÐ]]]]kй )ÏÉÐÂ]]ÌðºâÌÆG ÒÐL]]kÐS h]]K?Éc ÓÑ]]ÁÉÉgÏc ÒÏÉÐ]]Á?cg@µ âÑ] G ÐïÂ]]Ëe ÑÌ]]KÐÌËgÐïËg@µ ÑÁÉÊHLkÉgc ÓÑÁchµÐÁÐoÐK й ÑK@½ÙkÙ¶Ë@k ?cÐ]Á@½ÐÔ ÉʽÐ]Å â¼Ð]}й Ä@½ÊïâÌ]G ÒÐÁ@̽ й )ÑÁ@µÐÌÌoÙ_ÐÁ ÑÁ@µÏgÙS Ói?ÊâÌo ÑÁchG ÏÉÐpâÌO ÉÏgÐ]G Ð]¹ Ð]Ë?dâËÊÁ gÐkй âÒhµÏc qÌÁ@µÐKÐÌÌÁ@Lkg@o ÑÁ@µÏÉÊK@ÆËcÏÉ Ð]Á?ögÙ} ÓâÒÊ]Á ÑKÐÌÌÁ@L]kg@o Éнй ¸ÏÉ N@µgØi е âÒh¶G ?ÊâÌ]O “?gÙ]½ @TÂ]ÌÔ Ó“@Ëh]K@½ ÑÂKÉж]pâÌO Ò@½ÐÂ]G ÑLk@Ô ÉÉcй ʶð¹ÐG )’Á IËgÐKÉ@Å ÐK@ƶâÌO ÉÉc ÀÐ]Ô ch]µ Ù]G Ä@]½Ïe@½@Ô qËgÐ]G ÏÉÐÔ â¼Ð}й )ÐË?dËcc@½ ÑÂKÉжpâÌO ÑLk@Ô ÃËh]KigÐGй Ð]ËÐÅ Ð]ïð¹Ð½Ùµ )Ä?c@Ì]S Ð]]]]ïð¹Ð½Ùµ )ÏÉ?dL]]]]kÏcй Ä@ÌÁ@µÏdÁнcÉÊ]]]]k ÐL]]]]ËgÐÁ ÓJ?c É@ÅÐ]]]]G ÀÐSgÐ]]]]k Ð]]¹ ·]]âËgÙS ·âÌKÐÌÌÁ@L]]kg@o ÉʽÐ]]Å Ð]]K?É ÄÐÁ?ÉÐ]]xâÌO É?ÉÐ]]K qÌ]]Á@µÐÌËd̺±ÐK Ò?öhâËÉ )ÏÉÊKhïð¹ÐÅ ÑÁ?dð¹?d½ й ÑLp}ÐG ÑK@½ÙkÙ¶Ë@k ÓÑKÐ]ËðÚнٵ ÑÌ]oÙ_ÐÁ ÒÐÁ@Ì]]]½ Ð]]¹ ÏÉÉcg?Ê]]_ ÑïÁÐ]]]O ?dÁ@µÐ]]µ@K ÑL]]kÐÁй Ð]]]µ ÒÙ]]_ ÑÁÉÊ]]wÉ@Á Ð]]¹ Ã]]GÏc NÐÌÌÁ@L]]kg@o Òg?cgÐ]]G M]]kÏc g@]]w@Á Ä@Ì]]Á@µÏÉÉiÏg@Ô ÓiÐ]]W ÑÁchµÐÁhâÌ]K gÉÉcÐG Ðïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÏÉ@G Ðpâ̵й Ä@ËÙ_ ÓÄжG hâÌK Ä@ËÉÉiÏg@Ô ÓiÐW ÒÏÉÐ]ÔÙG ÐX]]t¹?& Ä@ËеÐH]]âÌLµ Ð]]¹ %jL]]Á@Ë@½ ÓiÊ]]Ëc ÐÌ]]ÂËg& gÏf]]âËÊK ÉÉcgÐ]]Å Ð]]ËÙG& )Äh]ïG ¡Øh]]]½ ÑÌL]]]kÉgdÁÐK Òg@]]]wÉÉc ÒÐÁ@Á?h]]]Ëб ÉÐ]]]Ô ÓNÐÌÌÁ@L]]]kg@o Ð]]]¹ %|h]]]›?É ÒÐÁ@Á?h]]]]Ëб ÀÐ]]]]Ô Ð¶ÁÊ]]]]w )ÏÉÐÂ]]]]ð¹ÙµÏc ÏÉÐÌÌ]]]]khKн Ð]]]]ÁЌ@ËÏc ÓÏÉÐÂ]]]]GÏc Ð]]¹ ÐÌ]]ÌÁ ½Ð]]µ zÌ]]Šѵ@Â]]khK ÏÉÐÂ]]GÏc Ä@µÐ¡Øh]]½ ÑÌL]]kÉgdÁÐK ÒÉÉögÐ]]GÉÉög 5.&%Ä@µÐÌËÉ@ËjÌ­ ÓÒÉ@̵̾ Ïg@µÙÅ @ÅÏÉgЊѵ?gÙ_cÐG ÓÄ@µÐkØhË@¡ Ó@˵Ð]G ÕÎ


ÉÐ]]Ô ÒÐÁ@Ì]]½Ð¹ )%51&%M]]âÌG@Á ÒgÏÉ@]]Ë ÃKÉеgÐ]]k ÓÏÊ]]âËög ÐLâÌ]]w@Á NÐÌÌÁ@L]]kg@o ’âÌ]]ðºG âÒh]]µÏc NÐÌÌÁ@L]]kg@o ÓÐ]]ïð¹Ð½Ùµ Ä?ÊâÌ]]Á ÒÐÁÉÊGÐL]]âËÉ@Ô ÓÐÁÉÊGÉðÚжâÌ]]K ÒÐoÏögÐÅ gÐ]G ÐL]âËÉеÏc âÑK@]µ Òcc@]½ ÑÁÐ]ËÚй Ï]O Ñ]ð¹Øög gØi Ñ]ð¹?ögÙ½ ÑÁÐ]ËÚ ÑÌKÐËðÚнٵ ÒgÐËÉÊG е ÃËжG c@ËÐ]¹ rÏÉÐ]Ô âÑG@]Á ÀðÚÐ]G )ÄÉÊ]wÉ@Áй ÓÄ?ögÙ]} ’Á?ÊK@Á ÓÄcÉÊkÐG ÐÁÐËÚÉÉcgÐÅ ÀÐÔ ÐK?É N@µÏc Òg@Ëc ÑKÐ]ËðÚнٵ ÑËg@Ì]oÙÅ NÐÌÌÁ@Lkg@o ÒÐK@ƶâÌO ÑÌïÁh} ÀðÚÐ]G )’Â]ÌHG gÐ]ïËg@µ Ð]G @Ì]ÁÐKÐG Ä@Ì]̶â̵ÐË ÓÒcc@½ ÑÁÐËÚ ÉÉcgÐÅй ÒеÐÁ@̵ ÓÐïð¹Ð½Ùµ е âÒÉеÏcg@ËcÐG hK@Ëi ÐK@k ÉÐ]¹ еÏÉÐÁ@]]oÏÊð¹ÐÅ ¸Ð]]ËgÐGй Ä@]]Ë ÄÉÊ]]wÉ@Áй ÒÐ]]oÏögÐÅ gÐ]]G Ð]]ÁÉеÏc ÒÉÐÂ]]¥Ð½ Ñ]]]oÙ_ÐÁ ÒÏÊâÌ]]oй Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐ]]µ@K Ñ]]ÁÉÉgÏc gÐ]]kй R?h]]_ ÒÏÉÐ]]Á?cg@µ nÏgÐÅ ÙG ÏÉÐLâËögÐ}Ïc NÐÌÌÁ@Lkg@o ÑÁÉÊx¶âÌK Òg@µÙÅ& ÑKÐËðÚнٵ ÓÑÁÉÉgÏc @ÅÏÉgÐÅ )ѶÌK@½ÙKÙÔ ÑÁchµd̺±ÐK ÓÑ]µÏgÏc ÑËfâËgdL]kÏc gÐH]½?gÐG Ð]¹ Ä@Â]âÌÅ ÏÉÐÁch]]µ âÒÊ]]Á ÑL]]kÐGн Ù]]G Òi@]]lµ@w ögÐ]]½Ð¹ Ä@µÐ]]ÁÙµ ÏÊâÌ]]wg?Êw ÑL]]l¶o ögÏÉ@GÉG Ñ̽е Ä@Ë Òi?ÉÚ Ò?ögÏgÐk Ä@Â]âÌÅ?c Ù]G @]Á?ÊK Ñ]Á?c M]kÏcй Ò?ögÏgÐ]k N@µÏc Ä?ögÙ]} ÑL]lð¹ÐÅgÐG Ð]µ ÒÏÊâÌ]wg?Êw ÉÐ]Ô %52&%ÐÁ@PÌ]lÁÏhO ÓÏdÌ]±ÐÔ ÀÐ]G ÒÐ]]}gÐG Ä@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ ÐÌ]]ËdÁÏÊâÌO ÑÂ]]KÉжâÌKigc Ä@]]Ë Ñ]]Á?c M]]kÏcй Ò?ÉcÐ]]¹ ÑÁ@ÂâÌÅ?c Ò@Á?ÊK rÐK@µ Éй gÐÅ )âÑÂâ̽@Á Òi@]lµ@w Ò@]Á?ÊK ÓM]âËhµ@Á ͽ?ÉÏcgÐ]G Ä@Ë âÑÂâÌÆG?c ·âÌLo zÌÅ âÑÁ?ÊK@Á âÑGÐÁ ÒdÌ]º±ÐK ÒÏÊââÌ]o Ð]G gÐ]}н âÑÂ]â̽@Á âÒÊ]Á ÓcÊ_ ÐG ÐËÐÁ@¾L½ Ó?ÉöhG ÑÁÉÊGjµ Ä@Ë ÑÁ?c M]kÏcй ÒÙÅÐ]G rÐ]½ÐÔ âÒh]ïGgÏÉ NÐÌÌÁ@L]]kg@o ÓÐ]]ïð¹Ð½Ùµ еÐËÐÂ]]âËÉ@Ô ¸@]]K ÑKÐË@]]kе жÁÊ]]w )ÑÁ@µÐPÌ]]lÁhO Ð]]µ Ä@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ Ïg@]]µÙÅ h]]KѵÐËÚй Ó¸Ð]]ËÚй Ð]]½ÐÔ N@]]µÏc ÐÁ?ÉÐ]]xâÌO +ÑKÐË@kе ÑÁ?eÐðºo ÙG g@µÙÅ ÐÂGÏc N@µ gØi ÃKÐÌÌÁ@Lkg@o ÒÏÉÐÁ?dïÁÏög Ä@µÐÌÌK@½ÙkÙ¶Ë@k ÐÌÌoÙ_ÐÁ ÒgÙS ÃËïÁh} 7ngЊѽ?dÁÐÔÙµ ÑÁ@µÐÌÌoÙ_ÐÁ *. ÒÏÉÐÁcg?Ê_ Ù_ÐG ÐÌÌoÙ_ÐÁ ÀÐÔ âÒdÁÐ]Å %Ïd]¦›? ÐWh]±& ÏcÐ]} ÒÏÉÐÁ@KÉÊ]k *A ÊâÌÁй ÐÌÌoÙ_ÐÁ ÑËÏfâËög ÒÉðÛGgØi ÏÉ?h]µ ÑÂ]ÌHâÌK ÒÏÉÐ]Ô )ÄÏcÏc ÀÐ]ð¹Ð±Ð¹ ÏcÐ]} +Ä@KÏh­@Ô É@wй Ä?É@ÌO ÕÑ

Ð]]wgÐO ÒÏÉÐÂËöh] k Ð]]K?É ÐÂ]]K@ÅÐÁ ÏÉÐ]]ïÁÏcÐG ÀÐ]]Ô )ÉÊ]]G ‘]]oög ·Ì]]¹ Ð]]µ g?ch]]µ ¡Øh½ Ñ]lâÌkØÁ ¸ÏÉ Ð]½ÐÔ NÊ]ËÏc )ÏÉÐÁch¶Ì]±@K Ñ]lâÌkØÁ @]ÁÉ@Á ÑÁ@µÏg?ch]µ Ð]]µ @]]_ÏcgÏc Ð]]Á@KйÚÏc ÉÐ]]¹ ·âÌ]]µÐË Ð]]½ÐÔ Ä@½ÊïâÌ]]G %Ä@]]lÁÚ? J@]]t¥& Ð]]K?É Ù]]]]G ÃÂ]]]]ÌGÏc gÐ]]]]ïËg@µ ѶâÌ] ]]ð¹Øög Ð]]]]µÐÁ@—ÐO ÓÃâÌ] ]]ð¹ÐG ÑÁch]]]]µÐÁ ÑâÌ] ]]SÐHâÌS ÑKðÚÐ]]kÏc ?cÏhâÌ]]¹ âÒh]]µÏc )ÑËÐÁ@¾L]]½ ÓÒögÏÉ@]]G âÑ]]G ÓÒdâÌ]]½ÊÔ@Á ÒÏÉÐ]]ÁÉÊGÉðÛG ÐÁ?cÚ @Ë Ä?É@K ÑÂLpâÌÅÐÁ ÑÂâÌð¹ÐG âÑK@µ ’k@ÂG ѵÏgÐk ѶâËjâÌ]Å ¸ÏÉ ÄdÁ@ËÐ]}?ög Ðïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐµ@K ?cÏhâ̹@Ô âÑÂâÌÅÐÁ Ä@ÌâÌSÐG ÓN?d]G Ä@µÐÌ]ÌLËgÐÁ ÓÑKÐ]ËðÚнٵ ÃÂâËgÏiÊ}Ïc Ä@Ëe ÄÉÊ]xð¹ÐÅ öh]O ѵÐÌÌÁ?ÉögÏÉ@]w ÓÒg?Ê]k Ð]k@ÁЊѶâÌ]KÐð¹@W Ð]¹ ⓠÒÐÁ@ÌÌ]]]]oÙ_ÐÁ ÀÐ]]]]Ô À@ŠÐ]]]]Ô ?Éc ÀðÚÐ]]]]G )еÐ]]]]oÉÏög ÑÁch¶µ@]]]]w Ò?ÊÌ]]]]ÅÐG Ò?ögÏgÐ]]k ÑKÐ]]ËеÏiÙð¹@Ô Ð]]_ØcÉg@G ÓNÐÌÌÁ@L]]kg@o ѽÐ]]ÅgÐG Ð]]µ ÏÉÐL]]âËÉеÏc ÐÌÌLâÌÁ@Lkg@o ÓÑKÐËðÚнٵ ÐÁÉÊw ÏÉÐpâÌO ÉÏgÐG ÓÄ?ögÙ} ÉÐÔ& À?ÉÏcgÐG ÑÁ?ögÙ} е ÏÉÐLâÌÂÌGÏc ÙKÉÐÔ Ñµ@ÂkhK ÒÐpâ̵й ÒÙ_ е Ä@ÌÁ@µÐL]pËÉ@ÅgÏc ÓÐÁ@Ë?hâÌ]_ ÒÚй qËнÐÔ )ÏdÂË@Ôй nhK ÀÏcgÐG ÐK@Œ@ËÏc ÓN@µÏc ¡Øh½ ÑÁ@ËeÐ]¹ Ð]oÏögÐÅ gÐ]]k Ð]]K@µÏcg@µ ÓÄÉÊ]]xð¹ÐÅ h]]K?Éc âѵÉ?ögÐ]]ð¹c ÓÑÁ?gÐïÌ]]Á ÒÙ]]Å ÐL]]âÌGÏc ÏÉÐ]]ËÙ_ ÑÂKÉеgÏc ÓÄÉÊG rÉÊK ÙG N@µÏc rÙ_ Ð]ïâËög ÓÐL]kÐS ÑÁ@µÐÌ]ËÉ@̵̾ Ïcc@]½ жÁÊ]]]]]]w )Ñ]]]]]]ÁÉÉgÏc Òg@µÙÅÐ]]]]]]G Ä@µÐÌ]]]]]]̶ÌÁ@}gÙÔ ÐÌÌ]]]]]]oÙ_ÐÁ ÒÐÁ@]]]]]]pÌÁ ÑÁchGÉ@Áй Òg@ËöhG Ä@½ÐµÐÌÌLâÌÁ@Lkg@o âÑð¹Ïc %ÑHÂËÊK& ¸ÏÉ Ä@½ÐµÐKÐÌÌÁ@Lkg@o ÓÏÉÐÁÉÊHÌ]]]o ÒÐ]]]ïâËög Ð]]]¹ M]]]âËögÐOÏc âÑ] ]K ÃËiÐ]]]G?c Ñ©@ÁÙ±Ð]]]G r@L]]]lâÌÔ )ÏÉ?gc ÓÑKÐÌ]]]k@_ %50&+%ÏÉÐ]]]KÏÉ@½ÐÁ ?dÌ]]½ÏcgÐGй ÑÁch]]]µ?ög ÒÐ]]ïâËög Ð]]]µ ÑÁ@]]oÏÊð¹ÐÅ Ä@Ë Ù_ÉÐLk?ög Ð]Á?ÉÉc ¸ÏÉ ÏÉÐ]µÐË gÐ]kÐG ÒеÐKÐÌÁ@L]kg@o Ó¡Øh]½ ÑKÐðº]kÐ_ Ä?jâÌ] _ ÒÏÉÐ]]Ô ¸ÏÉ )ÐÌ]]̕ÐW qËÐ]]½ÐÔ Ð]]µ ÄÐ]]µÏc µÐ]]Ëй g@]]µ Ù_ÉÐL]]k?ög@Á âÑÂÌGÏc ÒÙ_ Ñð¹Øög qÌKÐÌÌÁ@Lkg@o ?ÉÐÔ ÐÌÌKÐËðÚнٵ ÒgÐÂâÌÅ?ög ÀеÐË ÓÐïÁh} âÑk %ÄÊL¹ ¯¹?g& ÐËÙG )Ðïð¹Ð½Ùµ É@Á ÒÉ@Ìo Ògj]Å Óg@]µ@Ô ÓÏÊâÌ]o ÑÁ@Â]âÌƶâÌO Ð]¹ )Ð]]]ïð¹Ð½Ùµ )¸@]]]K& Ð]]]µ N@]]]µÏcg@Ëc ¡Øh]]]½ ÑL]]]oÉhk gÐ]]]k ÐÁch]]]µg@µ Ù]]]G g@]]]µÙÅ Ò@K?É É@Å NÐÌÌÁ@Lkg@o ÒÐoÉ& е Òн@ŠÐÔ ÉÐÔ ÐK@}Ïc h]K?Éc )Ï%NÐÌÌÁ@L]kg@o âÑ]]]G Ð]]]]ïð¹Ð½Ùµ ÓÄ@Ì]]]]Á?ÊâÌÁй ÐÌ]]]]ÌÁ ¸ÐÌ]]]]Ëi?É@ÌS zÌ]]]]Å ÓÐ]]]]ËÐïð¹Ð½Ùµ ÒÐ]]]]oÉ ÕÐ


ÀÐ]]]µ @]]]Ë ÑÁ@½Ð]]Á gÐ]]]Gй rÐ]]½ÐÔ âÑ]]oÏc )%56&%ÄÐ]]]µÏc ?cÐ]]K@µ ÀÐ]]]¹ Äcg?Ê_Ð]]Á )MâÌG Ä@µÐ¶¹ÉÊk@½ ÙG Ä@ÌÁÉÊw ÓÏcÐ} ÓÐð¹Ùög ÑÁ@µÏg?ÊËc Ð]¹ Ã]âËÊ_ ÒÏÉÐ]ÁÉÊG ÀÐÔ @K N@¶G ÒÙ_ ÑÁÉÉgÏc Ñð¹ØÁÙµ N?dG â¼ÉÐÅ âÑGÏc Äcg?Ê_ ÒöhGй ¸@]K Ð]ËÙG ngЊѽ?dÁÐÔÙµ ÑÁ@µÐÌÌoÙ_ÐÁ ÑLp}ÐG& âÑpâ̵ÐÁ ÏfâËgc ÐÌÌÁÉÉgÏc ÑËeh}g@G ÓâÒh] ]} Ïci?Éc Ð]]]ð¹Ùög ÑÁch]]]µÉÐÅ Ê]]]µÏÉ Òh]]]K ÑÌ]]]oÙ_ÐÁ âÒdÁÐ]]]Åй Ä@]]]ËÙ_ ÀÐ]]Ô ÒÏÉÐ]]Á?c ÀðÚÏÉ Ñ½@ŠÐ]]Ô Ð]]¹ ÄÙ]]ð¹Ù± ÑÁch]]µÉÐÅ ÓÑÁch]]µ ¿âÌ] µ ÓÄÉÊGÉÐ]]ð¹Ð± Óg?ÊËcÐ]]¹ g@]]µ Ð]]µ N?cÏc âÒöh] ­ ÒÙKÉÐ]]Ô Òк]]o Ð]]µ ÐËÐÁ@ÁÉÊ]]xð¹ÐÅ ÓÄÉÊ]]G rÉÊ]]K ÀðÚÐG )ÀÉÊkgÐS Ó@˵ÐG ÑÂâËÊo ÐLâÌGÏc rÏgهÐG N@]µÏc ÄÙ]ð¹Ù± ÑÁ@µÐK@ƶâÌ]O %6-&%âÑG@Á ÒÏÉÐÁ?c ÀðÚÏÉ ÄÙð¹Ù± еÐ_ØcÉg@G ÒÏh]âËÊ} Ð]G ѽ?g@]Ô ÑÂ]¾âÌÅ ÑK@µÐ]¹ +%6.&%Äcg?Ê_ ÒÐoÐw ÑÁÉÊGÐÁ )·k ÑÁ?e )À?ÉÏcgÐG ÑËjGб ÑpÌÁ@µÐÁ@pÌÁ й& 7ÒgжËÐO ÓÑËж¹Êk@½ ѽ?dÁÐÔÙµ ÑÁ?eÐðºo */ 7Ä@µÐ¶¹Êk@½ ÑÁÉÊG ´Ïög ÓÄÉÊx¶âÌK @Ë Ä?eÐðºo *A Ä@µÐ¶¹Êk@½ й ?É ÑKÐËðÚнٵ Òg@]µÙÅ Ñ]ÁÉÊG Òg@]p­ h]âËeй ÄÉÉgÏc ÑÁÉÊ]xð¹ÐÅ Ïg@p­ ÀÐG ÄÉÊxð¹ÐÅ ÑK@µÐ¹ Ä@ÌÁÉÊGeh} ÒÙÅÐG G ÄÉÊ]G ´Ïög Òg@]wÉÉc N@]µÏc +%6/&%ÐÌ̵ÏgÏc ÒÙÅÐ]]]G N?cÏcÉÉög M]]]pO ÒÏöh]]]GöhG ÒÏÉÏg?Ê]]]_ Ð]]]¹ Ä@ËÐ]]]½ÐÔ 7M]]]pO Ñ]]]Á?e *J Ò?Éc %60&ÄÉÊxð¹ÐÅ Ò?ögÏgÐk ÑËÐL]kÐS ÓÑ]ÁÉÉgÏc ÑÁch]µeh} ÓÄch]µÉÉdÁ@½Ù_ й ÉÊG rÉÊK Ñkе ÌÔ MâËh}ÏcgÏÉ ÒеÐÌ]ÌÁÉÉgÏc ÐH]ð¹@± Ð]µÏg@µ ÏÉ?cÉÉög ÀÐ]Ô Ñ¶âÌ]]khK ¸ÏÉ +Ð]]]Ë?cg@Gй Ð]]]Á?e ÀÐ]]]G ÒÏÉÐÁÉÊGg@]]]wÉÉc Ñ]]]khK ·âËg@]]]µ ÉʽÐ]]]Å +ÑÁÉÉgÏc ÓÑËÐLkÐS 7â¼c ÑË}g@½Ïc *0 ÐG Ä@Ë@Á?i Ð]¹ gØi NÐ]Á@ÁÐK )ÐËнÏcgÐ]k ÀÐ]Ô Ñ]ÁÉÉgÏc ÑÌ]oÙ_ÐÁ ÃËh]KÉðÛGgÐG ÀðÚÐG )Ä@µÐÁÉÊ]wÙG Ó]G ÑËi?É@Ì]S ÓÒgØi â¼Ð]}й )ÄÐ]GÏcÉ@Á ÑÁ?gÐïÌ]Á ÒÏcÐ]k â¼Ð}й %61&ÄеÏc ÑKÐËðÚнٵ ÑÁ@ÂâÌÅ?ög Ñð¹Øög ÑÌïÁh} gÐkй M]_ÐS Ä@ËÉʽÐ]Å ¸ÏÉ ÏÉÐ]]Á?cg@µ ÀÐ]]Ô Ä@]]µÏgÙSÉ?gÙS ÐÌ]]ÌÁÉÉgÏc âÑÁÛ¾º]]½ ÒÐÁ@Ì]]½Ð¹ ?d]]oнÐÔ ÕÓ ÑÁ@µÐÁ@pÌÁ Ä@Ë@ÌK ÓÄg?doÐG ·âÌKÐÌk@_ й Ä@ËÉʽÐÅ Ð]µ âÒÉÐ]µÏcgÏc Ñ]oÙ_ÐÁ

@K ÏcÐ} ѵÙð¹ÐohK ÑÂLoög c@Ëi й ÐÌÌLËhG ÏÉÏÉ@Áй ÑpËеÐÁÉÊG rÉÊK Òg@]µÙÅ ÏcÐ]]} ÓÑL]]p}ÐG ngÐ]]Šѽ?dÁÐ]]ÔÙµ ÑÁch]]¶ð¹ØÁÙµ ÑÁ@]]µÏg@½Ïc ÑL]]k@Ô Ð]]K@}Ïc ÓÑ]]ÁÉÉgÏc ÑÁ?eÐðº]]o Ê]]µÏÉ Ñ]]µÏgÏc Òg@]]µÙŠѽ@ŠÐ]]Ô Ð]]¹ rÐ]]½ÐÔ NÐH]]Ë@KÐG Ä@µÐ¡Øh½ ÒÉÉögÐ]GÉÉög ÒÐÁ@Ì]Ì®K@¥ еÙ]o ÉÐ]Ô Ñ]ËdÁÊK Ð]¹ Ð]ïS ÑÁ@µÐÁÉÊ]xð¹ÐÅ ¸ÐËнcÐk ÓÐoÏögÐÅ gÐÅ ÒÉÉögÐGÉÉög Ä@µÐ¡Øh½ ?d¶âÌ]K@µÐ¹ Ð]K?É %53&%ÏÉÐL]âÌGÏc ѵÙð¹ÐohK ÑÂLoög ÐG MkÏc ÏcÐ} ÓâÑGÏc MkÉgc ÑÁÉÉgÏc ÒÏÉÐÁ?cg@µ ?ÉÐÔ ÃGÏc ÓMkЊѶâÌ]ÂËöhGgÏc ÓÒh]}gÐG ¸ÏÉ N@]µÏc c@]Ëi ÑL]lËÊâÌO ÑL]k@Ô É@]wй ÏcÐ]} ÒÏÉÐÁ@KÉÊ]]k ?ÉÐ]]Ô @]]pâ̵ ÒÏf]]âËgc ÏÉÐ]]Á?cg@µ ÀÐ]]Ô gÐ]]} Ñ]]wе )ÐL]]kÐS Ù]]G iÙ]]k %ÃâÌ] ]ð¹@ÂËgcÐÔ& Ñ]]]ÁÙ½gÙÅ ÑÂL]]]oög c@]]]Ëi ?cÏhâÌ] ]¹ Ð]]]K?É- +ÏÉÐL]]]âËÉеÏc ⓠÒÏcÐ]]]} ÏÉÐÌÌÁÉÉgÏc ÐÁ?eЊй öh]O Ð]½@µ@Ô ÉÐ]Ô ÓÑKÐ]ËðÚнٵ Òg@]p­ Ñ]ÁÉÊG ѽ@ŠÐ]Ôй Ñ]]ÁÉÊG M]]lk Ä@]]Ë ÑÁ@L]]kÏÉ ÒÙ]]Å ÐL]]âÌGÏc rÐÂL]]oög c@]]Ëi ÀÐ]]Ô @]]K âÑ]GÏc M]]kÉgc M]]lËÊâÌO ÑÂ]]âËÊ_ ÒÏf]]âËög ÒÏÉÐ]]ÁÉÊG ÀÐ]]µ @ÅÏÉgÐ]]Å )Ä@µÐ]]ð¹Ùög ÓÏcÐ]]} ѵÚ@]]w gÐ]]k ÐÂL]]l_ ÙL]]kÐOÐð¹@O ÓÄ@Ì] ÁÉÊG Ð]]µÐð¹Ðµ ÓÄ@µÐ]]ð¹Ùög ÓÏcÐ]]} ÑÁ@µÏg?ÊËcÐ]]¹ Ñð¹?ÉÐ]]Å ·âÌ] kе âÑK@]]µ %54&%Ã]]âËÊ_ Òg@]]p­ ÒÏÉÐ]]ÁÉÊGigÐG ÒÙÅÐ]]G Ä@µÐ¶¹Ê]]k@½ ÓâÑGÏc É@µÙoÐO )N@}Ïc âÑO ÑÁ@½@k Óâ¼@½ @Ë Ñ¶âÌkе ÑÁ?c MkÏcй @Ë ÄÉÊwÉ@Áй hK?Éc ÓÑÁÉÉgÏc ÐLâÌGÏc ÐÌÌKÐËðÚнٵ ÏÉÐÁ?cg@µ ÀÐ]Ô Ð]ËÙG )âѵögj]GÏdð¹ÐÅ Ñ]ïÁÏög À@ŠÐÔ MlËÊâÌO ÒÏÉÐÁ?cg@µ qÌ]Á@½ÐÔ ÓN@]µÏc ÑÁ@µÐ]½?dÁÐÔй ÓÐL]kÐS Ð]¹ g@]µ ÒÐ]]K@µ ÉÐ]]¹ @]]S& M]]âËgÊ_ÐÁ Ð]]kе ÀÐ]]Ô Ù]]G qÌ]]µ?gÙ_ âÑ] oÏc NÐ]]Á@ÁÐK )ÄÏcÏc ÒÉÉögÐ]]GÉÉög ?dK@]]µ Ä@½Ð]]Åй Ã]]GÏc ÐÁ@K@]]kÏg@µ Ó¸Ù]]o ÀÐ]]Ô Òg@]]wÉÉc Ä@µÐ¡Øh]]½ Ä@Ìâ̹ ÒÙ_ ÓN@HG Ä@ÌÁchµgÏc ÙG @ÁÐO ÒÏÉÐÔ âÑG ÏÉÐÂ]GÏc ÄÉÊ]xð¹ÐÅ ÓÑÁ?gÐïÌ]Á ÒÏfâËög Ä@½ÊïâÌG )N@µÏc Ïcc@½ ÀÐÔ ÑÁchµgÏc ÐG MkÏc ÏcÐ]} g@]w@Á )N@]¶G g@]}iög âѵÉ?ögÐ]]ð¹c ÓÄ?gÐïÌ]]Á ӟÁÐL]]ð¹c ¡Øh]]½ ÒÐ]]K@µ ÉÐ]]¹ N@]]µÏc c@]]Ëi ÐÁ@Á@]]pÌÁ ÀÐ]]Ô ÓÑïÁÐL]]]ð¹c ÓÐÌÌ]]]oÙ_ÐÁ ÀÐ]]]Ô ÑÁ@µÐÁ@]]]pÌÁ Ð]]]µ ’Á?j]]]G âÑ]]GÏc& )%55&%âÒhïH]]]Ë?c ·k& ʵÏÉ ÒhK ÒÐÁ@pÌÁ Ä@Ë ÒÏcg@Ëc âÒdÁЊй ÒÙ_ ÐÁÉÊG}g@½Ïc ÓÑÁ?gÐïÌ]Á Ñ]]Á?e )@½gÐ]]} ÒÐ]]ºO ÒÏÉÐ]]ÁÉÊGigÐG )ÏÉÐÁ@] ÕÒ ]oög )Äcg?Ê]]_ ÒÐ]]oÐw ÑÁ@½Ð]]Á )ÄÉÊ]]w ÐG ÉÊxð¹ÐÅ Ñkе ÑËg@}eÙ½@Ô Ä@¶]pËjO Ð]ËÙG %ÏÉÐL]âÌÂÌGÏc ÒÙ]_ ÑL]p}ÐG Ä@Ì]}


ÓÀÏc ÑÁch]]µ ·]]oÉ ÒÙ]]Å ÐL]]âÌGÏc rÐ]½ÐÔ @]]µÏc ·]]oÉ Ä@µÐ]]Á@_ ÓâÒf]]½Ïc Ä@ËÊâÌ]Á À?ÉÏcgÐG ÑÁchµ MkÐÅ Ò?ögÏgÐk Ächµj̽?hâÌ_ ÓÑÂâËÊâÌoÐG Äch]µ M]kÐÅ ÓÊâÌ]¹ +%65&ÑKÐÌÌkhG ÐG 7âÒiÉ?i ѽ?dÁÐÔÙµ ÑÁ@µÐÌÌoÙ_ÐÁ *3 ÓÑ]]ÁÉÉgÏc Òg@]]µÙÅ N@]]µgØi 7%66&ÐÂ]]ËhâÌÁ Ñ]]âËiÉ?i ѽ?dÁÐ]]Ô Òg@]]G ÑÁÉÊ]]x¶âÌK *A NÐH]]Ë@KÐG M]]âÌËÐÁ?ög ÒÙ]]_ Òg@µÐ]]G N@]]µÏc ÐÂ]]ËhâÌÁ ѽ?dÁÐ]]Ôй g@]]µ ÑKÐ]]ËðÚнٵ +MâÌGÐÅ Ñð¹Øög nhK âÒhµÏc N@µ Ä@½ÐÅй )ÑKÐË?É?i ÒÉÐoй h]]K Ñ]]Å ÓÄÉÊ]]G nÉ@]Ô Ð]]¹ Ñ]]ÁÉÉgÏc ÑÌ]]oÙ_ÐÁ Ónh]]K ÒÙÅÐ]]G 7iÉÐ]]W Ñ]]Á?e *J +Ä@KÏh­@Ô ÒÚй iÉÐW й Ä?e ÑÁÉÊG MkÉgc ÒÙÅ ÐLâÌGÏc +%.--&É@ÌO @Ë NÏh­@Ô ÒÚй Ñl¶âÌk ÑËcg@k *V 7MlâÌO ÑÁ@µÐÌÌoÙ_ÐÁ *4 ÐG MkÐÅ ¡Øh½ âÑK@µ NÐHË@KÐG âÑÂÌGÏc ŸÁh} ѶâÌð¹Øög M]lâÌO 7M]lâÌO Ñ]Á?gÊ_ *A @ÅÏÉgÐ]]]Å Ónh]]]K ÑK@µÐ]]]¹ @]]]Ë âÒögÐ]]]}Ïdð¹ÐÅ gÉÊ]]]k qËÐ]]]K@µÉй ÓN@]]]µÏc ÀgÐ]]]o +MâÌGÏc â¼Ð}й ÑLlâÌO ÑÁ?gÊ_ gØi ÐK@µ Àй @S )ÄÉÊxð¹ÐÅ +Ächµ бÏg@Ô ÏdâËi *J Óѽ?g@Ô ÓÑÁÉÉgÏc ÒÙ_ÉÐLk?ög Òg@G Ð]G ÒdÁÏÊËÐ]O qËÐ]½ÐÔ 7ÃËgÏÊð¹Ð]Å f]± *V )%.-.&gØi ÑÁ?ÉögÏÉ@w ÓÑÁ?gÐïÌÁ @ÅÏÉgÐÅ ÑË?ÉÐÂð¹c ÓqË@k@Ô Ð]G Äch]µÐÁ M]kÐÅ Ä@µÐÌÌÁÉÉgÏc Ïg@µÙÅ ÒÏÉÐÁ?dïÁÏög ÐG qÌÁÉÊG ÑPk f± ÒÏcg@Ëc âÒdÁÐ]Å âÒh]µÏc Ä?hµ n@G ÒÐÁ@½ÐÔ )hK ѶâÌÁ@}gÙÔ ÓÄнÐK Òg@µÙÅ Ñ]ÁÉÊG Ò?öh]âËÉ Ð]½ÐÔ )’Á?j]G ÑÁÉÊG й Ä@ËÙ_ ÀðÚÐG )ÄÉ?hk@Á ÑÁ@}gÙÔ @]Ë ÑËÐL]kÐS ÑÌ]oÙ_ÐÁÐG ?d¶âÌ]K@µ Ð]¹ ÏÉÐ]]µÐËÐG Ð]]µ )ÏÉÐÂ]]ÂÌGÏc NÐH]]Ë@KÐG Ñ]]ÁÉÉgÏc ÓÑL]]p}ÐG ÑKÐ]]ËðÚнٵ Òg@]]µÙÅ ÓÑKÐ]]]ËðÚнٵ ѵÐ]]]Ë@ËeÙ¹ÊË@G ¸ÏÉ ÄÐ]]]µÏc M]]]kÉgc ÑK@½Ù]]]kÙ¶Ë@k ÒÐK@ƶâÌ]]]O âÑ]]GÏc NÐH]]ð¹ÐÅ ?cÏg?Ê]]G ÀÐ]]¹ ÓÑËØh]]½ Òg@]]µ@Ô Ð¶ÁÊ]]w )Ñ]]ÁÉÉgÏc ÓÑËÐL]]kÐS ѵÐËÏch]]µgÏc ¸ÏÉ h]]K?Éc ÓN@]]}Ïc Ð]]©@ÁÙ± ÕÕ ÀÐ]]G @]]K N@]]¶G M]]kÉgc ¸ÐËÐL]]k?g@Ô Nʶ¹@K& )¸@]K Ñ]ÁÉÉgÏc ÓÐL]kÐS Ð]¹ ÄÐ]µÏc Ä@ËÐ]G Ä@]ËÙ_ ÑKÐ]ËðÚнٵ ѦÌ]±?É âÑk ÑÁch¶Ëg@Ëc gÐ]kй M]_ÐS @Ì]SÙ¹ÙOØÁÐÔ Òg?Ê]G Òh]K ÑÁ@]µ@Á?i ÓjÁÊ]kg@G

@ÅÏÉgÐÅ )ѽ?g@Ô@Á ÓѵٽÐ]_ÐG M]kÐÅ ÓÑÁ?gÐïÌ]Á ÓÐL]kÐS ÑÁÉÊ]x¶âÌK gÐ]kй âѵÉ?ögÐð¹c Ónh]K Ò?ögÏgÐ]k â¼Éʱ@]½@Á Ò@]ÅÏög ѶâÌ]Á@½Ê} ÓgØi ÏgÐ]ŠѶâÌKÐ]k@Ìk Ñ̽е @Ë ÑLlk Óѵ?gÙ_ Àе ÓÄ?ögiÉÐ_ ÒÙÅ ÐÂGÏc Ä@Ì̽ÐSgÐ]k Ð]µ )ÄÐ]µÏc Òg?i@Ô Óâ¼c ÑÁ?dâ̹ ·âËög@Á ÓÑïÁÐLð¹cÐG MkÐÅ Ð]K@µÉй rÙ_Ð]Á )Ä@Â]âÌÅ ÀÐ]ÅgÐG g@µ Ã˵ÉÊxG â¼Ð}й âÑGÏc nЭÐÁÐïÁÐK @ÅÏÉgÐÅ )N@µÏc ÑÁ@µÏÉÊG ´Ïög Ð]wÉ@Á Ð]]¹ ÉÊ]]G rÉÐ]]_ âÑ] G ѶÌ]]Â̺µ ÑÁÐ]]ËÚй Ð]]ð¹@W ÀÐ]]¹ gÐ]]}ÐÔ )âÑ] GÏc ÉÉdÁ@]]½ ÉÉi й е âÑÁÐËÐ}Ïc â¼c ÑË}g@½Ïc ÐG ÄÉÊG rÊK Ò@Á@½ ?ÉÐÔ â¼c ÑÁ@]}gÙÔ Ñ]oÙ_ÐÁ +%62&âÑGÏc MkÉgc Ä@µÐÌÌÁÉÉgÏc ÐÁ?hËб ÓÑÁÉÉgÏc âÑÁÛ¾º½ Óg@p­ ѽ@ŠÐÔ 7ÃâËÊ_ ÒÙLkÐOÐð¹@O ÑÁ@µÐÌÌoÙ_ÐÁ *1 Ä@µÐÌÌKÐËðÚнٵ Ðpâ̵ ÒÐÁ@Ì]½Ð¹ Ä@µÏÉ@µ@ÁÐ]¹ ÓÑ]ÁÉÉgÏc ÐÁ?h]Ëб N@]µ ÒÐ]GgØi ÑÁÉÊG À?ÉÏcgÐG й ÃâËÊ_ ÒÙLkÐO Ðð¹@O ÒgÏcÐGÏc?ög Ð]¹ ѵÐ]ËÏÉÐÁÉÊGigÐG ÐÂ]GÏc Ã]]âËÊ_ ÓÃ]]âËÊ_ ÑÁ@µÐÌ]]ËögÙG Ñ]]ÁÉÊG ÃËgÐ]]G ÓÑ]]ÁÉÊG ÄÐ]]Ë@_fâËgc ÒÙ]]Å ÐL]]âÌGÏc )ÑoÙ_ÐÁ ÐG rкÌwgÊ} ÑÁÉÊG rÉÊK Óâ¼c ÑÁÉÊGÉÉdÁ@½c@Ëi Ó·pâ̽ ÑÁÉÊGgÐ]G Òg@]]µÙÅ ÀðÚÐ]]G )ÐÌÌ]]oÙ_ÐÁ ÀÐ]]Ô Ù]]G ÑÁ@]]}gÙÔ Òg@]]µÙÅ âÒdÁÐ]]Å Ñ]]ÁÉÊG â¼Ð]]}й +%63&ÐË?dð¹@O й ÑÌÁÉÉgÏc 7%Ä@µÐÌÌÁÙ½gÙÅ ÐÌÌoÙ_ÐÁ& *2 ÓÑÁ?gÐïÌÁ ÓÄÉÊxð¹ÐÅ â¼Ð}й ÑÂÌKÐG ѵÐÌ]ËdÁÏÊâÌO 7Ñ]±ÏgÏc Ñ]ÁÙ½gÙÅ Ñ]Á?eög *A ÑÁÉÊGÐ]]µÐð¹Ðµ ÓÏÉÐÁÉÊGhâÌ] º} ÒÙ]]Å ÐÂ]]GÏc Ä@µÐÌ]]ÌÁÉÉgÏc Ð]]pâ̵ )Ð]]Ë?dÁÉÊGÏögÉÊK Ñpâ̵ ¸@K N@µÏc?É N@µÏc c@Ëi %’lµÉO Ñ]Á?eög& qËÐ]½ÐG ÓÑ]±ÏgÏc Ñ]ÁÙ½gÙÅ %qËgÏiÐ]]}& Ñ]]ÁÙ½gÙÅ )âÑ] GÏc ’±ÙOÉ@]]w ÓÑKÐ]]WÏög@Á Òg@]]wÉÉc ÓM]]âÌG ¸ÉÊ]]k Ä@Ì]]µÉÉcgÐÅ ÑËgÐ]]ïËg@µ Ð]]µ h]]K Ñ]]ÁÙ½gÙÅ ÃËdÁÐ]]w Ò?ögÏgÐ]]k )ÏÊâÌ] o Ä@½Ð]]ÅÐG +%64&ÐËÏÉÏgÐkÐG ÒÙÅÐG ÄÙ½gÙŠѽ?dÁÐÔÙµ ÑÁ@µÐÌÌoÙ_ÐÁ й ·â̵ÐË ¸ÏÉ 7ÏhµÐo Ñ]oÙ_ÐÁ *J Ð]]]pâ̵ ѵÙ]]]o ÒÐ]]]ïâËögй qËÐ]]ÕÔ ]½ÐÔ )¸?gÙ]]]_ Ð]]]¹ iÙ]]]µÙº} Ò@]]]KÉ@Å ÑÁÉÊ]]]x¶âÌK iÙ]]]µÙºµ ÒÏf]]âËög ÏgهÐ]]G )N?cÏcÉÉög ÄÉÊ]]xð¹ÐÅ ÓÄ@µÐÌ]]ÌÁ?gÐïÌÁ ÓÑKÐ]]ËðÚнٵ ÑÁнкo ÃâËÊ_ ÐËÙÅ ÀÐG )ÒеÐÌÌLoÉhk ÏfâËög É@wй ÃâËÊ_ Ój̽й N@]µÏcc@Ëi


ÒÏfâËögÐG ÀðÚÐG )ÄÏcgÏc ÀÐÔ ÒÏcØ} ÚÉÉcgÐÅ ÐÁÐËÚ Àй ÏÉÐÔ )âÑG ?dÂKÉе?Éc ŸÁÏgc ÓÉÉi ÓÄ@µÏÉÊHoÊK ÑÁнÐK ÑLk@Ôй Òi?É@ÌS Ò?ögÏgÐk нÐÔ +@ÌS ÑÌLâËdÁÐw ÓÑKÐÌÁÙw ÓÑKÐË@kе Òi?ÊâÌo ÓgÙS ÓÄ@µÐpâ̵ ÐG Ächµ MkÐÅ

ÓÐpâ̵öhO Ѧ̱?É ÑÁ@ÆÌS ÊâÌÁй ÏÉÐÁÉÊHð¹@± Ó@Ëi@LÁ@­ â¼Ð}й ÄchµÐð¹Ð½@½ е “@l̽ É?ÉÐK ѵÐËØh½ ÓѦ̱?É É?ÉÐK ѶâÌ¡Øh½ Ä?ÊâÌÁй ÐK?É )ÒgÐkнgÐw ÀÐÔ ÒgÙS ÓÄÐËÚ âÒdÁÐÅ ÒÏcØ} ·âËgÙS ÐG ÏÉÐÁ@ËÙ_ ÑÁÐËÚ ÉÉcgÐÅ

Ä@Ë ÑÁ@µÐkе gÐ} )?c Ä@ËÙG Ä@¾ÌÅ?ÉÐ} gÐGÉнй е ÏÉÐÂGÏc ÐÁ@ÌÌoÙ_ÐÁ ?ÉÐÔ ÃËhïGgÏÉ ÐÌËgÙÌK ÏÉÐÂËfâËÊK ÀÐÔ ÑµÐËÐÂËÐ¥ ¸ÏÉ Òg?ÉÏcgʵ ÒÐïð¹Ð½Ùµ Ñ¡Øh½ е ÐË?É ¿âÌO )ÐË?dâÌK ÐÁ@ÌÌoÙ_ÐÁ Àй ÒÏfâËög ÃËhKigÐG ’âÌðºG âÑoÏc ÒÐð¹Ð½@½ жÁÊw )ÏÉÊG ·Ë?cй ÏÉÐÌâÌO е MâËh½Ïc ÏÉÐÌÌLâÌð¹?d½ ÉÐG cgʵ ÒÐoÏögÐÅ ÀÏcgÐÅ ÒЦ̱?É ÉÐÔ É@wй ÏÉÊG hK@Ëi gØi â¼@ËÐ_ ÑÁ@ÆÌS â¼Ð}й жkÉhK É@wй ÒhK@Ëi gØi ÑÁchµ MGе ÓÄchµgÐkÐG MkÏc ӑoʵ ÓÄ@ÁÉcÏög ÉÐG Ä@Ëe ÐLâÌÁ?ÉögÏc ÐÁ@ÌÌð¹@ËÐ_ cgʵ ѵ@K ÒÐGgØi +ÏÉÉch¶â̹ ?É?c Ä@µÐÌËc?i@Ô ÐG ÒÐïð¹Ð½Ùµ ÀÐÔ +N@¶G ÀÐÅ?gЭ ÒеЦ̱?É É@wй oÙ_ ѶâÌÂâËÊo ÒÏdâ̽ÊÔ ÓÄÉÊwØög ÒÏdÁÏgÐ_ й ÀÏcgÐÅ ÓÏÉÊKh} Ѷwh­ ÄÉÊG ÀÉÉhWн Ó¿ð¹Éi

ÐG ÄÉÊGÙ½@Á ÓÏdÂË@Ô ?Éc ѽ?ÉÏcgÐG ÑÁ?ÉögÏÉ@w Ò?ögÏgÐk )ÐÁ?dÁÉÊG@ÁЭ ÐÌÌoÙ_ÐÁ ÒÏfâËög ÐïÁÏög âÑð¹ÐG )Ä?g@µ}?c ÑLlâËÊð¹ÐÅ Ó¸@_ ÑÁchµ}?c й&++++ÒÏÉÐÁ@KÉÊk ÓÃâËÊ_ ÒÙLkÐOÐð¹@O )ÏhµÐo )â¼c& ʵÏÉ Ä@µÐÌÌK@½ÙkÙ¶Ë@k Ù_й À?ÉÏcgÐG ÑÁdÁ@khKÉ@wй ÒÐÁch¶pË@– ÉÐÔ ÒÙÅÐG ÃG?dËigÐG ÑKÏögÐÅ ÓQÌlÁöhO Ä@½ÐÅ ÑÁ?cÐÁ MkÏcй ÙG Òcgʵ ÒÐïð¹Ð½Ùµ ÒÏÉÐÁchµ Ïg@GÉÉc )N@µÏc Ä@ËÏc@ÌO ÓÏÉÉchµ ÑÁ@ËigЭ É@G ÒÐïð Ö͹нٵ е ÑÁ@µÐÌËgÐïLËgÐÁ ÏḏÐÔ Ä@½ÐµÏÉÐÂËfâËÊK ÒgÐGÉнй ¸ÏÉ Ä@½ÊïâÌG )@ÅÏög ѵÐËÏÊâÌoÐG Ä@µÐµ@K gÐkÐG

)Ñðº±Ð]]¥ ÒÐK@ƶâÌ] Oй ÒÙ_Ð]]µ Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐ]]µ@K Òg@]]µ@ÔÉ@Å Ù]]G ÄÐ]]µÏc iÐ]]}Ïög +%.-/&%ÏÉÐLâÌÂÌGÏc %ÑËÏchµ& Òg@µ@Ô )ÑÁ?cfËÉ ËÉÐ]]Ôй g@]µ Ä@Ì]¶â̵ÐËgÐÅ Ð]µ Äg?dËdÁÏÊâÌ]O ÏdÂ]]âÌÅ ÏiÐ]}Ïög âÑ]k ÀÐ]Ô Ä@½ÊïâÌ]G Àй ¸ÐËgЊжÁÊw )Ð]ËÐÅ Ä@Ì]̶ÌLµÐ¹@Ëc ÓÑ]®ËiÏÉ ÑµÐÌ]ËdÁÏÊâÌO Ïh]ïG N@]µÏc ·âÌO Ðïð¹Ð½Ùµ й Ä@µÐµ@K Ñðº½@µ Òg@µ@ÔÐ]¹ Ñ]ËÏfâËög ѵÐËÐK@ƶâÌ]O ÏÊâÌ]o Ð]Á?iÐ}Ïög е ÏÉÐLâËhÂÌGÏc ¡Øh½ Ð]¹ ?É ÄÉÊ]xð¹ÐÅ ÑK@µÐ]¹ %Ñðº±Ð]¥& Ê]µÏÉ Ñ¶âËiÐ]}Ïög )âÑÂ]âËc ÄchµÐ¹ÐO É?hâÌ_ @Ë Ä@µÐLo й ÃËh¶­ÐÂâÌK MkÉgc ÒÙÅÐG qËнÐÔ )ÐÌÌÁ ÑÁÉÊG Ñ]]]wgÐÅ )Ä@µÐÁÉÊ]]]xð¹ÐÅ gÐH]]]½?gÐG Ñ]]]ÁÉÊG Ð]]]w@OÐLkÏc Ïh]]]ïG ÓÄ?cg@Ëöh] ]G Ð]]]¹ Ð]]K@µÐÁg@µ ÏÉÐL]]âËh}Ïc ÑËÏch]]µ ÑÁÐ]]ËÚ h]]K@Ëi Ð]]µ %ÐÌ]]Ëg@µ@Ô& Ê]]µÏÉ Ñ¶âËiÐ]]}Ïög ÒÙ]]]G еÏgÐÂ]]]ð¹@O @]]]Ë ÐµÐÁÉÊ]]]xð¹ÐÅ Ð]]]µ N@]]]¶G g@]]]µ ÐËÏÊâÌ] ]o ÀÐ]]]G Ð]]]µ ¸@KgÐ]]]k Ê]]]µÏÉ ÑL]]]o âÒdÁÐ]]]Å Ð]]]¹ âÒh]]]µÏc %Ñ]]]Á?cfËÉ& ÒdÁÐ]]]ÅÏög ÀðÚÐ]]]G )âÑÂâÌ] ]l_ÏögÏc É?cÉÉög Ê]]]µÏÉ ·Ëj]]]Á ÑL]]]o âÒdÁÐ]]]Å Ä@]]]Ë ÑÁ?gÐïÌ]]]Á Ónh]]]K Ä@]]]Ë Ä@½ögÊ]]]kgÐk& ÓÑðº±Ð¥ ÑÌïÁÐ]kÉ@Å ÄÐ]µÏc ?É Ä@µÐÌ]ÌLâËgÐïËg@µ ÏgهÐ]G ÃËÐ]¶G ÒÐL]kÐSgÐG Òg@]]wÉÉc ÓÄögÙ]]ïG Ä@µÐ¡Øh]]½ Òg@]]µ@Ô ÑÌ]]µÏgÏc ÒÏÊâÌ] o ÓÑËÙ_É@]]Á ÑÌKÐË@]]kе ÑÂKÉеgÏc ÒÙÅ ÐLâÌGÏc @K ÏÉÐÂHG ÑÁÉÉgÏc ÑÁ?hËб hK?Éc ÓÑKÐËðÚнٵ ÒÐ]pâ̵ +?hµÙG Ä@ËÏe@½@Ô gÐGÉнй ÒÐÁ@ÌÌK@½ÙkÙ¶Ë@k ÐÌÌoÙ_ÐÁ Éй ·â̵ÐË

ÑÅ@½Éc ÒÏÉÐÁchµgÐkÐG

Óg@µÙÅ ÒÐGgØi gÐkй ÑL_ÐS ÏÉÐÂËfâËÊK ÀÐÔ ·âËÉ?cÉÉög ÒÏŠi ʵÏÉ ÑK@½ÙkÙ¶Ë@k ÑLp}ÐG ÓÄ@µÐÌÌKÐËðÚнٵ ÓÑÁÉÉgÏc ÐÌÌoÙ_ÐÁ ÑÁ@µÐK@ƶâÌO ÑËØh½ Òg@Ëe ÒØöh½ÐÔ ÑÁ@µÏÉðÛG Ïh­ ÓÄhâËcÙ½ Ðpâ̵ й ·â̵ÐËÐG е )chµ Ѷâ̵ÐË ÙG ·âÌKÐÌÌÁ@Lkg@o й ÓhK Ѷâ̵ÐË ÙG ¸ÐËÐïð¹Ð½Ùµ й ÑwgÐ} )âÒhÁÏc?c gÐ}ÐÔÙ_ )ÏÉÐKÙG Òg@wÉÉc ÑKÐË@¡Øh½ ÑLp}ÐG ÀðÚÐG )Ïi?É@ÌS É?ÉÐK hK ÕÖ ÒögÐOÉÐÔ Ð¹ hK Ѷâ̵ÐË ÓNÐÌÌÁ@Lkg@o ÑÂKÉжpâÌO ÒögÐOÉÐÔ ¸ÐËÐïð¹Ð½Ùµ


ÐG Ðïð¹Ð½Ùµ ÊâÌÁ ÑÁ@¶âÌÁÛ¾º½ ÓögÐo е MâÌGgÐGÏÉ â“ ÑµÐËÐïð¹Ð½Ùµ Ñw âÑGÏc ÒhËÐk gÐ} +ÃÂÌGÏc ÐÁ@ÌÌoÙ_ÐÁ Àй ѵÏgÐk Ñð¹Øög ÑÂâÌÆÁ Ó?h¶o@Ô ÐÁнÏi й öâ̵ÐË Ðµ ÃËжG ¼@®ÁÐÔ Ä@Ë Ð~Ðð¹ÐŠʵÏÉ ÑÁ@µÐK@kÏg@µ

ÒÐïð¹Ð½Ùµ ?ÉÐÔ chµ ÑÁ@µÐðºw?ög ÓÑÁÉÉgÏc Òi?ÊâÌo ÓN@kÏg@µ Ñð¹ØögÐG Ä@½Ïe@½@Ô ÒÐïð¹Ð½Ùµ е ÐÌËdâ̽ÊÔ@Á ÓÏÉÐÁ@lð¹ÐÅ ÓMkÙµ ÃËdÁÐw Ä?cÊ_ ÑËg?ÉÏcgʵ Ä@µÐ¡Øh½ й ÑoеÐÌËdâ̽ÊÔ@Á ÓÏÉÉch¶âÌO ÑËg?doÐG ?dËÙ_ â¼Ð}й ÑLp}ÐG

¸@K ÑwÙµ Ó|ٵйÐ} ÏÉÐoÐËÐïð¹Ð½Ùµ Àй gÐÅ )ÏÉÐÂâËhµÏc qË@– ÉÊK@ÆoÉÊK Ä@ÌwÙµ Ä@Ë ÄеÏc |Ùµ е ÒÐÁ?ÉÐÔ )ÐÁÉÊG?cg@µÐ¹ À?ÉÏcgÐG g@p­ hâËeй gØi ÐG ¸ÐËgÐGй ÓÄÉÊGÙ½@Á Òg@wÉÉc MâÌG qËеÐKðÚÉ ÒcÊ_ ÊâÌÁй gÐ} MâËhµÏcâ ÑO N@µgØi qËнÐG ÃGÏc Ä@ÌÁ@µ@ÅÐG ÓÑKÐËðÚнٵ Òc@ÌÁÊG ÓÄ?jâÌ_ ÒÏÉÐÁ@oÏÊð¹ÐÅ

Ä@½Ù_ ÒcÊ_ ÓÏdÂË@Ô Ð¹ ÏÉÉch¶Ë?É Ð½ÐÔ âÑpâ̵Ïc Ä@½ÐµÐïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐµ@K ’½ÐµÐË qËнÐÔ Ðµ µÐË gÐH½?gÐG ’G qËÐÁ@¾L½ âÑG Ä@½Ê} ÐÂËÉжG ѽ@ŠÏgÏc ¸ÏÉ Ä@ËнÐÔ Ðµ ?cÏc ÑKÐËðÚнٵ ÒÏÉÐÁ@oÏÊð¹ÐÅ ¸ÐËgÐGй ÒÐÁ@pÌÁ Òc@ÌÁÊG gÐkй N@µÏc MkÉgc ÏÉÐÁ?dïÁÏög ch¶LkÏc Ä@Ë ÑLoÉhk ѶâÌK@kÏg@µ

ÓÐLkÐSgÐG Ðïð¹Ð½Ùµ Ѧ̱?É ÒÐÁ@̽ й Ó·âÌkе ÉʽÐÅ ÑLkÐÁ ÑÁ@µÏÉÊGÏc@½@Ô Ä@µÐpâ̵ qËнÐG ÏÉÐK@µÏc ÉÉdÂËi Ä@µÐÌËgÏÉÏc@Ë ÑË@LÁ@O ÓÏÉÐLâËhµÏc Ïg@GÉÉc ÑÁ@kе ÑLp}ÐG Ðïð¹Ð½Ùµ ÒG ÏÉÐÂK@Å ÓÄchµg?dÂËhG ÙG gÐkÏg@w âÑG

е@K ¸ÏÉ ‘oʵ Ù_ NÐÁ@ÁÐK Ä@Ë Òic ӒoÙÂËн ÓÑl¶âÌk ÑËg@kÚ ÒÏcg@Ëc É?ÉÐK Òg?ÉÏcgʵ ÒÐïð¹Ð½Ùµ е ·âÌK@µ й нÐÔ )UÁ@½@Ô ÐLâÌGÏc gÐkÏg@w ÒÐLkÐS е N@µÏc §Ì±?É â¼Ð}й Ðð¹Ð½@½ rÐÁ@ÌËgÐïLËgÐÁ Ó¸@_ÐG ÐLkÏÊËÐO Ïc@Ëi ÄÉÉgÏc ÑÁ@µÐÁÉÊxð¹ÐÅ qËнÐG ÓâѵÐkÏc ^Øög ÐG Ù½@Á Ѷâ̵@_ й Àй rнÐÔ )N?cÏdð¹ÐÅgÐk hK ѵÐËÚй qÌKÐËðÚнٵ ÑÁ@ŠÊ}ÐÁ ÓÄеÏc

Òi?É Ðµ qËнÏcgÐk Éй ÑKÐHË@KÐG )ÏÉ?gdâÌO ÒÏfâËgc À?ÉÏcgÐG ?cÐËÐïð¹Ð½Ùµ Òhâ̽@Ô ÑÁ@ÂâÌÅ?c ÒÐÁ@̽ й ÓÏÉÊKh} ÑpÌÁ@µÏgÐGй е ÑSٹеÐK ÑLlÁ?i âÑS Ä@µÏg@o ÊâÌÁй NÐHË@K ÐG Ä@µÏÉ@G ÐÌÌKÐËðÚнٵ ÐÌËdÁÏÊËÐO ÏÉ?hÁ?ÊK ÙKÉÐÔ Ð¹ Ðð¹@k Ä?dÁÐw ÑÁ@µÐÌÌLlËÉÐoÙ_ ÓiÙk ÓMkÐÅ ÀÐSgÐk ÓN@¶G ´Ð¹ ÃËdÁÐw NÏh­@Ô ÓÏÉÐLâËh¶G öhO MâÌÁgÐLÁÐÔ Ä@Ë Ä٭йÐK ÀÏc ѵйÊ_ ÃËdÁÐw ÄchµÐl± ÐÌËdÁÏÊâÌO ÀÐÔ ÒÐÁ@̽ й ÑÁ@µÐð¹Øög ·Ë?c ÓÒеÏgÐkÉ@Å ÑËgÉÉc â¼@k Ä@Ëg@}iög Ä?ÉÐÔ ÐÁ ÉÐÔ ÐÁ ÒÏÉÐÁ?ögÐ} ÑÁ?ÉögÏÉ@w й jÌ}gÐÅ ÀðÚÐG )ÏÉÐLâÌÂâËÉÏöhG ÖÏ

hK@Ëi ÄÉÊG rÐG âÑG ÓMGе ÒÐÁ@̽ й NÐHË@KÐG Ä@̶âËdÁÐÅ ÓÑLp}ÐG е ÒÐK@µ Àй ÐËÙG )ÏÉÐKÐÁÉÊG ÐÁ@ÌÌK@½ÙkÙ¶Ë@k ÐÌÌoÙ_ÐÁ ÀÐÔ ÒÉÉögÐGÉÉög gÐkÐG Ñð¹@G ѽ?g@Ô âÑG ÓÑÁ?gÐïÌÁ ÓnhK е MâÌG ¸ÐËÐïð¹Ð½Ùµ gÐÅ @S Ðïð¹Ð½Ùµ

Ñâ G ÑÌoÙ_ÐÁ ÐG Ðïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@½?dÁÐÔ ÑÁch¶oÉÊK hK?Éc ÓÑKÐËðÚнٵ ÑLp}ÐG Ðïð¹Ð½Ùµ @LËÐO @LËÐO е ÙKÉÐÔ ÑÌÁÉÉgÏc ÒhK ÒcgÏc ÓÐk@K ÓÑËÐÁ@¾L½ ÀÐÔ Ðµ )ÏÉÉchµ Ä@Ë?É Ä@²lâÌÔ Ñ_Ù½gÐk @K ÐÁ@K@kÏg@µ ÓögÐo ÀÐÔ )ÏÉÐLâËh}Ïc ÓÑLp}ÐG ÒÙ_ Ðïð¹Ð½Ùµ ÒÏÉÐÁ?cg@µ ÒÐïâËög й ÐÁ@ÌËgÏcб ÐËÐïð¹Ð½Ùµ Àй ÑÌoÙ_ÐÁ gØi ÒgÐkÏg@w Ñð¹ÉÐÅ ÑKÐHË@KÐG ÒеÐÌÌð¹?ögÙ½ ÐKÐÌÌÁ@Lkg@o

ÊâÌÁ ÒÐÁ@Ì̺̽ ÓÎgÏcб ÏgÐkÏg@w ÀÐÔ +ÏÉ?c ÑâÌO ÑK@½ÙkÙ¶Ë@k ÒÐKÐG@G ÒÏÉÐÁchµ âÒÊÁ À?ÉÏcgÐG ÓÑÁ?ÉögÏÉ@w Òg?É ÒеÏgÉÊLºµ ÒеÐÌÌð¹?gÙ½ бÐKÙG â¼Ð}й ÏÉÉchµ Á?É?h­ gØi Ä@µÐÌÌLk?ög ѽ?ÉÏcgÐG ÑÁchµ MGе Ódâ̽ÊÔ ÐµÐÌÌoÙ_ÐÁ À@ŠÐÔ Ð¹ @K ÄÐË@_fâËgc Ñâ̵É?ögÐð¹c ÓÑÁ?gÐïÌÁ ÐG Ä?cÏfâËgc @S )ÐLkÐS Óâ»±ÐÔ ÑÁ@µÐÌ̶ÌÁ@¶Ì½ ЮËiÏÉ gÐk ÐK@µÏc g@µ ÓÑÁ@}gÙÔ ÐLâÌGÏc ÒgÉÊG@Ô ÓÑÁÉÉgÏc ÓÒg?dµÐw ÑÁ@µÏi?ÊâÌo ÓgÙS ÉʽÐÅÐG ögÐo ?dÌâÌK Ðïð¹Ð½Ùµ ögÐo ÒÙÁ@o ÊâÌÁ ÒÏÉÐÂLpâÌÅ gÐH½?gÐG N@¶G Ä@ËÏc?Ô âÑGÓN@¶G qË@– ÒÙ_ ÖÎ


ÀÏcgÐGй Ð}gÏc ÑÁÉÊGðÚ?É hK?Éc ÓÐLkÐS ÑÁ@µÐ½?dÁÐÔ ÓgjÅ ÒÏÉÐÁÉÊGÉ@_ ·âÌkе zÌÅ ÑwgÐ} )Ä@µÐÌËeÙ¹Ù]Ë@G ÓÑÁÉÉgÏc ÐÌÌoÙ_ÐÁ ѽ?ÉÏcgÐG ÑohâÌÅ rнÐÔ â¼Ð}й ÓÐÌÌÁ ?dËÐLkÐS ÓÄÉÉgÏc ѽк©@k ѽÏgЊѶOØhK й

ÒdÁÊ} Óg@o ÊâÌÁ ÑÁ@µÐÌÌÁ@Lkg@o ÓÑKÐËðÚнٵ âÑÁÛ¾º½ ÐïâÌO rнÐÔ )MâÌG@Á Ðïð¹Ð½Ùµ Ñ©É@± й Ä@µÐÌÌKÐËðÚнٵ ÐKÉ?jG ?hÁ?ÊK ÓÏÉÏchµ ´Ïi hK@Ëi ÓÑÁ@ÌG ÒÉ?gc ÓÃâÌÂG ?hâÌ_ ÒÉ@ïÁÐÅ ¸ÐËÏi?dÁÐÔ @K еÏÉ?h_?c Ðx¾ÌÁ ÐÌËd̺±ÐK

ÒÐð¹Øög ÉÐÔ ÑÁchµ âÑSÐHâÌS Ò@Á?ÊK ÑÁÉÊGÐÁ ÐG Ächµ MkÐÅ ÒÐïâËögй ѵٽÐ_ ÓÉ@_ rй ?dÌâÌK е ÐÌ̕ÐW ѵÐËÏcg@Ëc qËO )ÉÊHËЊе ÑÁ?g@S Ò?ögÏgÐk )âÑÂâ̽@Á ÑËh}gÐG Ò@Á?ÊK MlâÌO @ÅÏÉgÐÅ ÓMlk ÑÁ@µÐ½?dÁÐÔ ÑÁ@µÐÁÙ½gÙÅ Óж¹Êk@½ ÒjâÌÅ ÒÉÐÁÉÊG Àе ÓÄ@µÐÌËgÉÐw ÐÁ@_ ÑÁÉÊGc@Ëi

)N?c@Á ÑÁ@µÐ½?dÁÐÔ ÐG ·âËg@µ ÉʽÐÅ ÒÐïâËög е Ä@µÐ½Ê¶½ ÓMkÉgc ÐÌÌÁ?jâÌ_ ÐPÌlÁÏhO ÓMËgÐÁ ÓJ?cй ÄÉÊG ?dËh}gÐG ÒgÐïÁÐkй е ÒÐËÐïð¹Ð½Ùµ ÀÐÔ @S @LËÐO @LËÐO ÑÁ@µÏjâ̽@ÔÉ@pâ̹ÐG ÐÁ?ögÙ} gÐH½?gÐGй ÑÁ@µÐÌÌÂ̲ð¹ÐK @ÅÐG öhO Àй ÏÉ@½ gØi ÑwgÐ} )?cÉ@OÐk?c ÒgÐËÉÊG ÐG Ä?dº½ ÓÄ?ögÙ} ÉÏgÐG ÑpËÙ_

ÐÌÌoÙ_ÐÁ ÀÐÔ ÒÏfâËög Ä@½ÊïâÌG )ÐË?cÐoÏögÐÅ ÓÒh}gÐG ÀÏcgÐGй À?ÉÏcgÐG @Ë Ä@µÐÁнÐK ÐG ÄÐËÚй ÑK@½ÙkÙ¶Ë@k ÑLp}ÐG ÐÁ@ÌÌKÐËðÚнٵ ÐÌÌÁÉÉgÏc ÓÑÁ?gÐïÌÁ ÑÁdÁÐkÏgÐO ÒÙÅÐG rнÐÔ É@wgÐG ÒÏÊâÌoÐG ÏhKigÐG Ä@µÏO

ѽ@ŠÐÔ Ð¹ g@½Ïc ÑÁ@µÐÁ@_ ÒiÙð¹@Ô ÒhK ÑÁ?ögÙ} Ä?dÁÐw @ÅÏÉgÐÅ Ñl¶âÌk âÑG Òg@wÉÉc ?d½@ŠÐÔ Ð¹ )ÄÏcÏcgÏc ÒÉ@̵̾ ÒÏcc@½ ÒÐÁ@ÂâËeög ÀÐÔ ÑÁÉÊx¶âÌK g@½Ïc ѽ?dÁÐÔÙµ й g@µ qËнÐÔ ÏÉÐLâÌGÏc Äcg?Ê_ ӒTlµÙÔ Ñ̽е ÓÒjâÌÅ ÑÁch¶ð¹ØÁÙµ ÑÁ?c MkÏcй ÓÄÉÊxð¹ÐÅ Òg?ÊG qËнÐG âÑGÏc i?ÉÚ @K N@µÏc ÐÌÌoÙ_ÐÁ ÐG ÐÁÉÊG rÉÊK Ñ̵ÏgÐk ÒÏÉ@wgÐk е Ä@µÐÁÉÊGÏögÉÊK ÓN?i

ÑÁ@½ÐÁ )ÑïÁÐK Ðk@ÁÐÅ )ÃâËÊ_ Òg@p­& ʵÏÉ ÑÁ@µÐÌÌÁÉÉgÏc ÓÑËÐLkÐS +%+++â¼c )ÏhµÐo ÓÑl¶âÌk ÒÐoÐw

ÖÑ

Ä@µÏjâËÉ?gÐO ÓÏÉ@wgÐk

ÓÄ@½Ê} ÐÂKÉе ÓÄÉÊG Ä@½ögÊkgÐk нÐG ÓN@¶G hK@Ëi nее@K ÑK@ÆLkÏc Ä?cÊ_ ÑÁ@kе ÓÑLp}ÐG Ðïð¹Ð½Ùµ gÐkÐG @pâ̵ Ñð¹@G hK@Ëi ÑÁ?gÐïÌÁ ÓÑð¹cÉÉc ÐÌËÏcgÏÉgÐO ÐÁ@ÂâÌÅ?ög Ä?cÊ_ ÑKÐHË@KÐG )Ä?HÂoØög ÉÊLpËÐïâÌK Óн@Á?ÉöhG

ÑÁ@ÂâÌÅ?ög ÑÁ@µÏÉ@ïÁÐÅ ÀðÚÐG )MâÌG ÒcÐG Ä@µÐÁ?ögÙ} â¼Ð}й ÐÌËg?iÊ}?ög Щ@ÁÙ± ʵÏÉ ÑKÐËðÚнٵ ÑÁ@ÂâÌÅ?ög ÑÁ@µ@}iÏc ÏÉÐoÐËÙÅ ÀÐG gÐÅ )gÐGÐKÙKh} Ñð¹Ð½Ùµ ÑËg@}eÙ½@Ô ÑÁ@µ@}iÏc Òg?ÉÐÂKÉе %+++ÄdÁ@ËÐ}?ög )ÐïLkgÐO )ÐÁ@€@Kʱ )Ä?jâÌ_& ?dËÙ_ ÒÉ@G Ò@ËdË@Ô ÓÄÉÊwÙG â¼Ð}й е ·âËi?ÊâÌo ÓgÙSÐG ¸ÐËgÐÅ ÀðÚÐG )g@µ Àй igÐG ÒÏfâËög Ä@µÐÁÐË@_fâËgc ÐÌÌoÙ_ÐÁ е ÐÌË@k@Ô Ñ¶âÌLo ÐËÙG )âъÊïG

ÐG ÒÐK@µ Éй nhK )MâËhïG ?cÐÌÌÁ?gÐïÌÁ ÓnhK ÓÐpâ̵ ÒeÐK Ðïð¹Ð½Ùµ hK?Éc )?cÏcgÐO ÒÉÐo й Ä?jâÌ_ Ó·ð¹Ð_ ÒÐl± й nhK )MâÌk@ÁÏc Ä@¾Ì¶Ëg@K Ò?öhâËÉ )Ä@ÂâÌÅ ÀÏÉÉc ÑÁe Ó´ðÚÐK ÓÄÉÊGÐÁ â¼?d½ ÓÑâ̵É?ögÐð¹c ÓÑÁ?gÐïÌÁ ÓnhK )оâÌÔ Ðµ Ä@µÐÌ̕ÐW ÏiÐW Ódâ̽ÊÔ ÐG ‘pËÐ} ÒÐïâËög ÒÏÉÐÁchµ ·kÐKgÐG ÑK@kй gЊжÁÊw )âÑÂËÐïÁ@ÌG gÏcб ÓÏÉÐÁ?éög@O ÒjâÌÅ hâËeй âÑGÏc Ä?É@G й É@w ⓠÄ@½ÏÉÐÁÉÊGÉÉögÐGÉÉög ÓÒh}gÐG ÖÐ ÒÏc?Ô Ä@¾ÌKÐËðÚнٵ ÑÁ@ÂâÌÅ?ög ѽеÐË ÓÑLlk ÑÁchµÐÁÐoÐK ÀÏcgÐGй ¸ÐËбÚÏc ÐLâÌGÏc rнÐÔ Ðµ ÏÉÐLâËhÁÐkÏc


о¢Â]]½  Àd]²½ Q]] )ÐÌ]º²¦¹? ÐX]]t¹? Ð]Ë@¥g  ÍÔ@]]±Ê¹? »]¾¦¹? ÍÔc@H]]½ )¼@]¾µ )A ÏÏ +24v ).65. ).640 )Ð̺²¦¹? ÐXt¹? N@½d†? ¿Ì¢ÂK ¼ÊW Ð̛@¦¹? ÐXt¹? +25v )%/.& Ïg@½e ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *ÏÐ /6v ).65 )ÐËgd¶kÚ? )c@Ƅ? ЦHï½ ht¦¹? |?h½A ) Ùh¹?dH¥ )ÎÊl̦¹? ÏÑ +.--v ).642 )ht½ )°g@¦›? g?c . )¨@¾LSÚ? ¿º¥  нd²½ )jºŠ? )m¶Ì¹? */2 +.-.v )%/2& Ïg@½e ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *ÏÓ ’º¶Á?h]]­ Ð]]lkÙ½ )Í]]¾Æ­ @Ëh]]µi ,N )@]]›@¥ É @]]„@¦½ I]]ÌHï¹? )ͺ]]pK? )É@]]Á?c *ÏÔ +5v ).631 )ÏhÅ@²¹? )hp¹?É Ð¥@Hﺹ g?c+++ÄÉh]]_? É cÊ]¾ˆ ͽ@]]k ,Ä )Í]l®Â¹? »Ì]]ºXL¹?  j]Sʽ )dÁʾTÌ]]k )dËÉh]­ ÏÕ +01*/4v ).64- )ht½ °g@¦›? +.1*./v )%.-& Ïg@½e ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ )ÍÁ@l®Â¹? Iï¹? ¼Ês?) Îh`­ )¬@Gd¹? */6 +12v ).653 )/  NÉG )Ц̺ï¹? g?c )?g@ÌL_? Nʛ? ) Îh`­ )¬@Gd¹? ÐÍ +0/5v )%4& Ïg@½e ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *0. )»®ï¹? ÐÌt`o Ѻ]¥ ÈOB]KÉ »]®ï¹? »Ì]¹dK  |?h]­Ú? ) n@H]¥ Ä@]Ád¥ )ͺ]x­ ÐÏ +/-v ).645 /¸ )%04/& )cd¥ )»®ï¹? к‡ & cd¥ )»]®ï¹? É ÀÚ? Ð]º‡ )@ÌH]t¥ ·]º®} B]pÂËÚ )Í]¶¹ ) n@H]¥ Ä@]Ád¥ )ͺ]x­ ÐÐ +1-v ).642 /N )%014 +24v ).65- )NÉG )Í¥@¾LSÚ? m®Â¹? ¿º¥  ) cʾˆ n@H¥ )|Ê¥ ÐÑ 64v ).653 )ÏhÅ@²¹? )ÍGh¦¹? h¶®¹? g?c )Ð̺²¦¹? ÐXt¹?  ) d¦k )¼ÛS *02 g?c )J@H]]p¹? É ÏÊL]]®¹? É Ð]]¹Ê®ï¹? ÐÌSʹʶÌ]]k @]]¦½ )ÎÉ@]]¾¢¦¹? ¿¡@]]µ )¿Ì]]Å?hG? *ÐÓ +045v ).655 )c?dªG )н@¦¹? ÐÌ­@²P¹? ÄÉÊÕp¹? )Ïh]]Å@²¹? )ÐËg@TL]]¹? À?h]]ÅÚ? §G@]]ï½ ).À )%m®Â]]¹? ÀÊ]]º¥ Ï]]_e&)»½@]]µ )ͱÊ]]kd¹? *ÐÔ +3-2v ).655 g?c )Ä@H]]]º¹? Ùh¹?dH]]]¥ ,N )%ÐÌ]]]t`pº¹ ÐËg@]]]x…? ¼Ê]]]sÚ?& )ÄÊL]]]Â̹ )¯]]]¹?g ÐÕ +2-*//. ).631 )NÉG )ÐÌGh¦¹? Т²Ì¹? )Ð]]¦½@„? ЦH]]ï½ ÐËh]]Ëd½ )ÐÌ]]¥@¾LSÚ? @Ì]]SʹÊGÉhPÁÚ? )Ä@¾º]]k »]]¥ dH]]¥ )Ä@¾º]]k *ÐÖ +/./2 ).652 )»sʛ? ).646 )c?dªG )ÍÁ@¦¹? ЦHï½ )/  )ÐÌ¥?gj¹? Ðk@Ìl¹?) hï½ J@Åʹ?dH¥ )ÎhÅ?d¹? ÑÍ +/4*//2

ÖÓ

+03v ).634 )NÉG )Ð̱hoh¹? g?d¹? ). )m®Â¹? )¼@¾µ Ѻ¥ )¼@¾µ +c *Î ).650 )c?dªG Ц½@S )ÇSÛ¥ ´h}É ÐG@HkA ͹ÊX¶¹? Ä@½cÚ? )S ZÌHs )¦¶¹? */ )1-v )Ð¥@Hﺹ ¿k@²¹? g?c )jËj¦¹?dH¥ d™A*c*N )e?Êp¹? m®Á ¿º¥ )ÄÉdºÌo )Ä?d]o@µ Ð +25v ).644 )MËʶ¹? +.6v ).641 )»sʛ? ЦHï½ )ÍÁ@l®Â¹? Iï¹? ¼ÊsA Îh`­ )¬@Gd¹? *1 +.16v ).655 )c?dªG )m®Â¹? ¿º¥  »_d›? )¿k@S ¿o@Å )ÍÔ?h½@l¹? *2 +32*30*25v )%0& Ïg@½e ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ )Ä?do@µ Ó g?c )Ãl…? d¾ˆ Ä@lW?*N )¨@¾LSÚ? ¿º¥ ¿]T¦½ )%gÊ]ḽɹ?& »Ì]p̽ )öÂ]Ëc Ô +.-1*.-0v )c?dªG )Ð¥@Hﺹ ÐËh…? +.1*e ).63Ú )ÑKÐË?hG ÒgÐLÁÐk Õ +.2-v )%2& Ïg@½e ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ ÍÔ?h½@l¹? Ö ).644 )/  )»sʛ? Ц½@S )ÍÁ@l®Â¹? Iï¹? ¼Ê]sA )%gÊL]µd¹?& Îh]`­ )¬@]Gd¹? ÎÍ +/6v ͺË?É ÄÊS ЦHï½ )/  )m®Â¹? ¿º¥ »_d½ )nd¥ Ùh¹?dH¥ É ÃËd¹? ͈ ´Ê]K *.. +042v ).651 ¸gÊËÊÌÁ )ÇÁ?Ê_A É +.2-v )%2& Ïg@½e ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ ÍÔ?h½@l¹? *ÎÏ .32v )%2& Ïg@½e ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ ÍÔ?h½@l¹? ÎÐ +.32v )%2& Ïg@½e ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ )ÍÔ?h½@l¹? ÎÑ +216v )%.& Ïg@½e ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ %gÊLµd¹?& ͺ¥ )¼@¾µ ÎÒ /6/v )%4& Ïg@½e ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ )öÂËc )»Ìp̽ ÎÓ )Ð¥@H]]]ﺹ Ó@Â]]]? g?c )2  )Í¥@¾L]]]SÚ? m®Â]]]¹? ¿º]]]¥) ÀÛ]]]l¹?dH¥ d½@]]]W )Ä?h]]]Åi ÎÔ +046v .651 ÏhÅ@²¹? ’]]½? 7N )Ñ]]wh›? ÀÊ]]Æ®½ “? ÐÌ]]¥@¾LS? Ïh]]¢Á )JÊÌ]]µ qÌ]]ºËjÅ )j]]ÁÛ­ dËh]]®Á@½ *ÎÕ +//v ).645 )0/ )cd¥ )ÐÌ¥@¾LSÚ? Àʺ¦º¹ Ð̹Éd¹? к? )¯Ëhp¹? cʾˆ +/0v )%.5& Ïg@½e ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ )JÊ̵ q̺ËjÅ )jÁÛ­ dËh®Á@½ *.6 +05v )/1 cd¥ )@²P¹? ¯±Ê›? к‡ *ÏÍ  ÐÌ¥@¾LSÚ? нd†? Ðkg@œ );ƭ d¾ˆ Ð̽@k ÏgÊLµd¹?É d¾ˆ ¼@H]±? )]pG ÏÎ +.-*6v ).652 )QËd…? Í¥@¾„? IL¶›? )Íl®Â¹? ¼@?

ÖÒ


+14 v %.& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *32 ).623 )c?dªG )ÍÁ@¦¹? ЦHï½ )ͱ?h¦¹? §¾L? ЦÌH} )%gÊLµd¹?& ͺ¥ )Îcgʹ? *ÓÓ +0/.v +/2- v %15& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ ) d¾ˆ Ä@lW? )Ãl…? *ÓÔ .2. v %26& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *35 Т̲̹? g?c )Îc@Ëj¹? d¾ˆ,N )%e?Êp¹? m®Á ¿º¥& )ÄÉh_? É V¹? É »Ì­Êµ ÓÖ +.02v ).635 )ht½ ÐÌGh¦¹? +.5. v %2& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ )%m®Â¹? ¿º¥ “? »_d›?&) ¿k@S ¿o@Å )ÍÔ?h½@l¹? ÔÍ /-v ).664 )%56& cd¥ Àʺ¥ к‡ ÔÎ +.5- v %2& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *4/ +042v %.& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *40 Ð¥@Hﺹ ’º¶Á?h­ ÐlkÙ½ )ѺÌx­ d¾ˆ,N )¿l„? É m®Â¹? )A )@Kg@½ É c?ÊÅ ÔÑ +34v ).642 )ht½ )ÏhÅ@²¹? hp¹?É +04v )ЦG?h¹? ÐÂl¹? ).666 )/N ).¸ )%/1& cd¥ )@²P¹? ¯±Ê›? к‡ ÔÒ )Ïh]]Å@²¹? )·Áh]]¶¹?g?c )ͦH]]ï½ Í]]¦› )N )Ïg@]]x…? »H²L]]l½ )m]]ËÊG )Òc )Ñ]]S ÔÓ +.42v ).63. +60v %15& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *ÔÔ +.5/v %2& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *45 +/-v %4.& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *46 /1v %4.& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *5+/3v ).64- )aÌïH¹? ÍÁ@Å+c ,N%§¾L? É ÐXt¹?& )hÂLÌG@Ë@½ )iÊËc ÐÌÂËg ÕΠХ@Hﺹ ’º¶Á?h­ ÐlkÙ½ )¯Ì¢Á d¾ˆ +c,N )QËd…? Iï¹? )¸gÛµ MËgÊSg@½ *5/ +.50v ).630 )ÏhÅ@²¹@G hp¹? É +.-6v %43& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *ÕÐ +2-*/.v %04& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *51 +6.v %04& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *52 +//v %4.& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ )Àʺ¦¹? к‡ *53 +05/v %.& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *ÕÔ +.5/v %2& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *55 +651v %.& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *56

ÖÕ

)c?d]]ªG Ð]]¦½@S )n@Ì]]²¹? É ¢Â]]L¹? ’]]G ÐÌ]]t`p¹? )@]]s ’]]lW ¿]]k@± )@]]s *1. +../v ).655 )͹@¦¹? ¿Ìº¦L¹? ЦHï½ v ).652 )ht½ )Àd²L¹? ЦHï½ )§¾L? É Iï¹? )%ÄÉh_?É& d¾ˆ ͺ¥ )d¾ˆ ÑÏ +3 +06v )Ïg@x…? É I…? )NhGhÅ )iʵg@½ *10 +.4v )%1/& Ïg@½e ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ )ÄÉh_? É d¾ˆ ͺ¥ )d¾ˆ *ÑÑ +44v )%4& Ïg@½e ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *12 +1-v )%10& Ïg@½e ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *13 .65/ ÐÌ¥@¾LSÚ? N@Ëh¢Â¹? )Ìl…? ¿¦Â›?dH¥ *c É %gÊLµd¹?& m̱ )Îgʹ? *ÑÔ +/01v )»sʛ? Ц½@S ) +04v ).650 %ÐÌ¥@¾LSÚ? вHï¹?& )ÐÌ惡? ÐËiÊ­ +c É d¾ˆ Ä@lW? )Ãl…? ÑÕ +04 v %15& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ ÑÖ +04 v %15& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *2v hp¹? É Ð¥@Hﺹ о¶…? g?c )%Í¥@¾LSÚ? h¶®¹? c?Ég& ) d¾ˆ Ä@lW? Ãl…? ÒÎ +.66. )0.3 ))0.2*0.1 +1-6 v %2.& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *ÒÏ +//3v %15& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *20 +.40 v %15& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *ÒÑ +1.2 v %2.& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *22 +/15 v %4& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *23 +30 v %06& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ )Ä@¾ºk *24 )ht” Ð¥@Hﺹ ͽ@? g?c )%Ëd¹? ¨@¾LSÚ? ¿º¥& )%gÊLµd¹?& d™? )J@p†? *ÒÕ +.44 v .631 É Ð¥@Hﺹ ’º¶Á?h­ ÐlkÙ½ )%ÐÌt`p¹? É Ïg@x…?& )%gÊLµd¹?& m̱ )Îgʹ? ÒÖ +..-v ).655 )»sʛ? hp¹? +.5-*.40 v %26& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *3+../ v %1.& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *3. +./1 v %05& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *3/ +.666*/N ).¸ )04 )03*02v )/1 )cd¥ )@²P¹? ¯±Ê›? к‡ ÓÐ +.34 v %0& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *ÓÑ

ÖÔ


Ò}g@½Ïc ÓÃâËÊ_ Ò@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÀÐÔ Ñ¶â̽@ŠÐÔ ÊµÏÉ ?ÉÐÔ ÓÄ?ögÙ} ÒÉðÛâÌk gÐG ÐLâËÉеÐÔ Ð]ïð¹Ð½Ùµ Ð]µ ?d¶âÌ]K@µÐ¹ ÑKÐËðÚнٵ ÒjâÌÅ @]ÅÏgÙS M]âÌG Ð]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@]Ëe ѶâÌ]ÁÐËÚ gÐ]Åй @]S Ð]Á@Á?ögÙ} +ÄÏcÐÕð¹ÐÅ gÐk ÄchG ÏÉÐpâÌO ÉÏgÐG ÓâÒÊÁ ÑÁ?ögÙ} ÓÄiн ѵgÐÔ Ä?cÊ_ M]]kÏcй Ð]]ïS ÏÉÐL]]âÌÂâ̽@Á âÑL]]o Ä@µÐÌËØögТ]]o@O ÏjâÌ]Å ÀÏcgÐ]]Gй Ð]]K@µ ÉÐ]]¹ @]]S hK ѶâÌK@k gÐÅй hK@Ëi е Ä@Ì]Á@µÐÁÙµ @ÅÐ]G â¼Ð]}й Ä@]Ë Ä?c nðÚÐ]½Ù_ ÓÃKh]} â¼Ð]]]}й ÄÐ]]]µÏc âÑ]]w ÄÙÌ]]]k@ï̹c Ïh]]]ïG @]]]Ë ÄÐ]]]µÐÔ Ð]]]ð¹ÉÊS ÐÁ@̽jÌK@¡hâÌ]]lÁÙµ ÑÂLk?g@O ÙG ÐÁ@ËgÙ­@L̽ @Ë À?ÉÏcgÐG ѶâÌÂËöhGgÏc ¸ÏÉ rÐ]Á@½ÐÔ +Ä@Ì]Á@µÏGÉ@Å ÐÁÉʖ ÉʽÐÅgÐG ÐÁchG@ÁÐO â¼Ð}й ÄÉÊG N@µÉ@ÅÐG âÑGÐ]Ô Ä@ËdÁÏÉÏegÐ]G ÓÄÉÊ]G Ïg@G ÀÐÔ Òg@p­ ÑÁch¶µÉÊk ÓÏÉÐÁchµgÊâÌÅ cÊ_ ÙG ÑË@}@Ô ÑÁ@µÐ½gÙ­ Ó¸Ð]ËðÚ@G Ñð¹Øg ÑÁÉÊG âÑG Ðpâ̵É@Å ÀÐÔ Ä@½ÊïâÌG )ÏÉÐL]âÌGÐÔ Ä@ËÉÉögÐ]GÉÉög ÒÐ]Á?ögÙ} ÀÐ]Ô @]Ë Òi?ÊpâÌO ÙG ÏhKÉ@wgÐG Ä?ÉÐÔ Ñð¹Øg жÁÊw âÑGÐÔ â»½@µ N?c?c NðÚÐkÏc ÓNÐk@Ìk NÐk@Ìk ·âÌkе ÉʽÐÅ ÒÐK@µÉй rнÐÔ Ð]Á@Á?ögÙ} ÀÐ]Ô ÑÁch]µ ÑL]lð¹ÐÅgÐG @]Ë Ñ¶âÌð¹Ïe@Ô Ðµ âÑk@ÁÐÔ ÏÉÐ]G ¡Øh]½ ÙL]kgÐÔ ?d¶âÌ]K@µÐ¹& )@]}@Ô âÑ]G @]Ë @}@ÔÐ]G N@µÐ]Ô ÀÐSgÐ]]]k Ù]]]G âÑÁÐ]]]Ô?c @]]]oc@O Ð]]]G qÌKÐ]]]k@Ìk ?ÉÐ]]]Ô )ÒÙ]]]_ÙG ÐÌ]]]ÌKÐËðÚнٵ +%Ä@µÐLlÁ?i â¼Ð]]}й âÑÁ?ÊL]]G ¡Øh]]½ @]]K Ð]]µÏgÐ} ÑKÐ]]k@Ìk ÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ ÐÁch]]¶Á@Ëe ÀÐ]]Ô Ð]]K?É ÐÁch¶KÐk@Ìk ÀÐ]Ô @]S )ch]µÙ_ ÑKÐ]ËðÚнٵ ѶâÌ]kе ÐL]âÌHG ÓÒf]G h]K ÑÁ@]kе Ѻ¥ gÙLµc*ÐÂËh¶®âÌK ÓÄchµg@µÏgÙS ÀÐ]Ô Ù]G )M]âÌG ѵÐ]½ÏögÐÅ @]Ë M]âÌG ÑL]lÁ?i Ðïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@Ëe ÒgÐïËg@µ hâËeй ÐK?É )%âÒhµÐÔ ÑKÐ]ËðÚнٵÐG ¡Øh]½& âÑð¹Ð]Ô ÒcgÉ ÓÄ@ÂâÌÅ?ög Ñ]ð¹Øög Ð]µ ÑKÐ]ËðÚнٵ ѶâÌ]ÂÌÔ@µ ÐL]âËhµÐÔ ÑKÐ]ËðÚнٵ@Á ѶâÌ]ÂÌÔ@µ Ð]¹ ÑLlËÊâÌO rнÐÔ Ðµ @Ë@ÌK âÒhµ@Á rÙ½?gЭ ÑKÐ]ËðÚнٵ ÑKÐÌÁÙ]w ÑÁchµÉÏöhâÌ]O NÐ]]k@Ìk ÑÂÌ]]k@Á ÑâÌ] OÐG +Ð]]ËÐÅ ÑKÐ]]ËðÚнٵ ÒÐÁ?g@Ì]]oÙŠѶâÌÁch¶KÐ]]k@Ìk Ð]]G Ð]]¹ ÑKÐ]]ËðÚнٵ ѵÐ]]Ë@}iÏc ¸ÏÉ Jj]]W Ñ]]ð¹Øg âÑ]]o@Á )ÏÉÐGj]]W ÒÏÊâÌ]]wg?Êwй ÎÍÍ

+.5/v %2& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *6+//v %4.& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *6. +//v %4.& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *6/ +/0v %4.& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *60 +046v %.4& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *ÖÑ +50v %2& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *62 +.50v %2& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *63 +.51v %2& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *64 +.51v %2& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *65 +/0v %4.& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *66 +/0v %4.& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *.-+/0v %4.& ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ *.-. ù¢ëÂèó¡Á¡½ ÎÖÖÓ ÏÕ ¥Â¬ó¡ Æèüó¡ öôß ? ÂÈm¡ Æìô¥ ¾g—  êç« ßÂ÷ ÎÍÏ ÑÒÖÍ ÞÃ¬ó¡  ÂÌüôó

ÖÖ


ÒеÐK@ƶâÌO ÓJjW ÒÉÉfâ̽

Ä@µÐÌÌ]]]]k@Ìk ÐGj]]]]W Ð]]]]µ ÒÐÁ@Ì]]]]ÌKÏögÐÂG Ð]]]]Ëg@¶Á?ögÙ} ÉÐ]]]]Ô â¼Ð]]]]}й N@]]]]µÉ@Å ÒÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ ?ÉÐÔ )ÏÊËc ÏÉÐÁ@ËÙ_ÐG ÑKÐHË@KÐG ?É@]ÔeØg ÓÑL]p}ÐG Ä@µ@ïð¹Ð]½ÙµÐ¹ ÒÙÅÐ]]]G ÏÉÊ]]]Ëc ÏÉÐ]]]Á@ËÙ_ÐG Ä@µÐÌ̵ÏgÐ]]]k Òg@]]]¶Á?ögÙ} qÌÁ@µÐÌ]]]k@Ìk ÐGj]]]W ÐKÉÏög й Ä@ÌÁÉÊG Òi?É@ÌSÐG ÓÄ@µÐGj]W ÑÁ?dð¹ÐÅgÐ]k ÓÄÉÊ]G M]kÉgc Òi?É@Ì]S ögнй Ä@µ@Á?i ÒdÁÏÊâÌÁ ÏÉÐKÏÊËögÐO ÐÌËi?É@ÌS ÀÐÔ Ä@ÌÁ@µÐÁÉÊ]wÙG Ó]G ÓÒh]¶­ Ð]]Á?Éй )Ä@µÐGj]]W ÑËÉÉfâÌ]]½ ÑÁ?dð¹ÐÅgÐ]]k ÓÄÉÊ]]G M]]kÉgc ÑÁÐ]]½ÐK âÑLâËdÁÐ]]w ѽÏcgÐ]]kй @Ì]]Á@LËgÐG Ñ]]KðÚÉ Ù]]G ÏÉÐL]]âËögÐ}ÐÔ Ä@µÐGj]]W ÑÁ?dð¹ÐÅgÐ]]k ÒÉÉfâÌ] ½ ÓÄ@½Ð¹gÐO ÊâÌÁй ѵٵ@Á ÑÁÉÊG M]kÉgc Ò?Éc ).316*.3/2 ÀÐ]µÐË Ñ]l¹g@w ·Ì]¹Ð½ rÐG?c r@O +·Ì¹Ð½ ÑÁ?ÏgÏjâËg@O ӷ̹н Òg@¶Llð¹ÐÅgÐG gÐkÐG Ä@ÌÁÉÊG rÐ]G?c ÑL]]p} ÑÁÐ]]½ÉʊÐÔ h]]K?Éc )ÄÐ]]½ÉʊÐÔ Ä@½Ð]]Å Ä?ÊâÌ]]Áй ÐÁ@Ì]]GÐÅiн Ñ]]ÁÉÊG й @K Ä@µÐpâ̵ ÒÏÉÐÁchµÛµÐË ÙG ?c Ò@OÉÊk ÑÁchµ MkÉgc Òg@Ëöh]G %Ä@½Ð]¹gÐO& /¸ 0- Ð]]¹ .316 Ð]]¹ ÓN@]]¶G ïL]]kÏc m¹g@]]w ·Ì]]¹Ð½ Ñ]]Á?ÊK ÐË@OÊ]]k ÀÐ]]Ô .314 h®Ì¹É?& е Òg@½Ùµ ÐG ÉÊG @ÌÁ@LËgÐG ·Ì¹Ð½ ÑÁ?cÏg?dâÌ]kй Ò?Éc )?d]G ÒÏg?dâÌ]kй ÑÁch]]½ @]]K ÐL]]kÙO ÀÐ]]Ô ?h]]p_кG âÑ]]O Òg@]]½Ùµ ÒgÏj]]âËg@O ÑL]]kÙO %»ËÙ½âÉh]]µ ?dËg@ËöhG ÑÁ@LËgÐG ÑÁ@½Ð¹gÐO %.426& й Ò?Éc )@pâ̵ ÒÏf]âËgc .325 Ð]¹ %»ËÙ½Éh]µ& )M]]kÏc ÐL]]âËhïG NðÚÉ Ñ]]ogÐ¥ ÉÊG@®ÁÐ]]½Ð¹ Ð]]µ ÀÐ]]µÐË Ñ]]l¹g@w ÒögÊ]]µ m¹g@]]w ÑÁ@¾ÌL]]pÌÁ ѵÐË@ïL]]kÏc ÒеÐL]]_ÐK Ð]]µ ?dËg@Ëöh]]G ÏÉÐ]]ËÙ_ ÄÐ]]ËÚй qËÉÐ]]Ô ÑÁ?g@L]]Á@½Ð¹gÐO еÐÌ]]ÌGÐÅiн Ð]]pâ̵ ÀðÚÐ]]G )Ä?ÉʽÐ]]Å ÒÚÐ]]¹ MâÌGÉ?hµdÂ]]kÐO ÉÊG %m¾Ì]S& ÒÉ@ÁÐ]µ ÀÐ]ÅÉÉc Ñ]l¹g@w Ò?h]G Ð]µ ÒÏÉÐ]Ô ÒÙÅÐ]G ch]µ Ä?gÐïÌ]Á Ð]]]]KðÚÉ ÀÐ]]]]Ô Ñ¶ð¹Ð]]]]_ ÒÐ]]]]GgØi ÀðÚÐ]]]]G +ÉÊGcg?fH]]]]ð¹ÐÅ %Ѷ̹Ù]]]]k@µ& ÑGÐ]]]Åiн ÀÐ]]¹ nh]]K Ð]]ËÙG ÄÉÊ]]G %ÑÁ@¶Ì]]ºïÁÐÔ& ÑGÐ]]Åiн ÑËÉÊKÉÐ]]µ ÃâËÊ]]o %Ð]]Kек½Ð½& +âÑGÐÔ MkÉgc ÙG Ï%m¾âÌS& ÄÐËÚй ÐGÐÅiн й %m¾âÌS& ÑÁchµ ÀÏhWн ÙG ¸ÐË@k@Ë Ä@µÏg@L]Á@½Ð¹gÐO Ð]µ ch]µ Ò?É rÐ]½ÐÔ Ðµ ÉÊG %N@½h? ÄÊÁ@±& %Ä@µÐÁchµ ¬@k@Ë Ò@]k@Ë& ÒÉ@ÁÐ]G Ð]µ ÄÐ]¶GgÏc rgÐ]¥ ÀÐÔ )ÏÉÐ]âËhïG Ò?hG Ò%m¹g@w& ÒÐïâÌS %m¾âÌ]S& ÉÊGÏcÐ]Á Ïg@Ëöh]G ÀÐ]Ô ÑâÌ]O Ð]G ÎÍÏ

Ñâ G Ðïð¹Ð½Ùµ É@Á ÑÁ@µÐkе ÍÁchµ ·ËgÐKÚ NÐÁ@ÁÐK cÊ_@Ë Äch]µ ÑKÐ]ËðÚнٵÐG É@Â]]âÌOй âÒöhâÌ] ïG ðÚ@]]G ѶâÌ] ð¹Øg âÑGÐ]]Ô Jj]]W ÑKÐ]]k@Ìk жÁÊ]]w )ÃËh]]ïð¹ÐÅ dÁÐ]]Å âÑ]G?c Ä@Ì]KðÚÉ@Å ÉʽÐ]]Å ÒdÁÏÉÏegÐ]Gй Ð]µ Ò}@O@KgÐ]]k ÑKÐ]k@Ìk ÑÁchµÉÏöhâÌ]O ÐÌÌLp} ÐLlËÉ ÀÐÔ %’Lp} ѶâÌLlËÉ ÄÏÉ@_ ÒÐÁ@ÌKðÚÉ@Å ÉÐÔ& âÑð¹ÐÔ Ù]kØg*Ê]µÏÉ @Ë qÌGjW ÑÁchµ MkÉgc ÏhïG ÓÑKÐËðÚнٵ ÒdÁÏÊËÐO ÑÁch]µ M]kÉgc ÒÐ]ïâËg À@ŠÐ]]Ô âÑð¹Ð]]Ô Ù]]kØg ¸ÏÉ ÑL]]oÉhk ÑÁcg?fH]]ð¹ÐÅ h]]âËeй %·Ì]]¹Ð½& ÑÁcg?fH]]ð¹ÐŠʶð¹ÐG âÒh}@Á MâÌG?c ÑLp} ÒdÁÏÉÏegÐG Ó·ð¹Ðµ É@ÂâÌOй âÑK@µ +âÑÂ]âËc ·âÌ]O M]âËgdG ÓÄ@µÐÌËdÁÏÊËÐO ÒgÙ]S ÓÏÊâÌ]o ÒÏÉÐ]Ô â¼Ð]}й +qËgÏcÏdËg@]Ë ÓM]pPð¹@O ÐL]âÌGÐÔ ÓÉ?h]]`¶âËög NÐ]]Á@ÁÐK ÓRÉh]]} Ó¿±@]]K ÓÐL]]kÏc Ð]]¹ gÐ]]Å Ä@Ì]]Á@µÏgÐÂâÌƶâÌO ÐH]]ð¹@± hKѶâÌ]]]µÐË Ù]]]G ¸ÐËÐ]]]wÉ@Á Ó·âÌ]]]KðÚÉй Ä@ËÉ@]]]wgÐG Ñ]]]Á?ögÙ} Ïh]]]ïG qÌ]]]GjW gÐH½?gÐG ÏÉÐpÌÁchµg@µ Ñ]âËdÁÐw ÓÑKÐÌÁÙw Òi?ÊâÌoй NÐÁ@ÁÐK ÏÉÊK@Å?cgÐ]kÐG Jj]]W ÑÁ@]]khK NðÚÐ]]kÏcй +Ä@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ?É?c ÓM]]lËÉ Ù]]G Ä@Ì]]½ðÚÏÉ ÓÄ?ögÙ]]} )ÏÉÐL]]âËÉÏögÏc Ñ]]ÁÉÊG NðÚÐ]]kÏcÐG ÑK@]]kй@ÆÁÐK ÑÁch]]µg@}ig Ù]]_ Ó·âÌ]K?½ Ð]]KÙG ÓÄ?ögÙ}й nhK rÐ]ËÙG +âÑ]G h]KÉ@ŠÊ} NðÚÐ]ÅeØg ÑÁ@ÆÌ]Sй h]K@Ëi Ð]½ÐÔ Ð]ïÁÏög ÒÐÁ@ÆÌ]]S ÀÐ]]Ô Ñ]]Á?ögÙ} ÑÁ@µÏÉ@ïÁÐ]]Å É?hâÌ] _ ÑÁ@Ì]]â̵É?ögÐð¹c ÓÑÁ?gÐïÌ]]Á NðÚÐ]]kÏc rÐ]]½ÐÔ ÓÒg@L]]̹@KÙK ÑÁ@µÓh]]K?gÐ} Ð]]KÙG Ð]]khK ѽÙKÐ]]Ô ÀÐ]]Ô ÏÉÉch]]µ M]]lk ÓÐË@µ ÀÐSgÐk ÙG ÄеÐÔ â»±ÐÁ ÐÁchµ ¿Ë@± âÑO âÑS ÓÐkhK ÀÐ]Ô ÒÙ]_ ÒgÉÏcÐ]G ÐkhK ÀÐÔ ÒÏÉÐÂLk?Ê} й Ä@ÌÁchµ ¿Ë@± Ù]_ Ð]K?Éе )Ä@µÐÌ]ÌKÐËðÚнٵ бÐ]kÐÁ Ñð¹ÉÐ]]Åй ÏhKjâÌ]ÅÐG NðÚÐ]kÏcй ÏÉÐ]Á@½ Ñð¹ÉÐ]]Å Ð]K?Éе )ÏÉÐÂ]ÂÌGÐÔ Ð]ËÑËÏÉ@½ÙG ѵÐ]]Ë@}iÏc ¸ÏÉ ÑÁ@µÐK@ƶâÌ] O ÓJj]]Wй ‘]]pËÐïâÌK Ð]]ËÙG )NðÚÐ]]kÏcÐG ‘]]pËÐ} NÐHË@KÐG âÒgcG ¸ÐËg@Gй ÓâÒh¶G СØho ÒcgÉÐG âÑGÐ]Ô ÑKÐ]ËðÚнٵ ÓÒg@Ì]½?ög +ÐËÏÉÐÂËfâËÊK ÀÐÔ ÑµÏgÐk Ñð¹@_ ÓNÐG@G е )ÒеÐK@ƶâÌO ÑÁ@µÐÌ̵ÏgÐk ÐÁÐËÚ

ÎÍÎ


ÑÁ@µ@ïð¹Ð½Ùµ ÒÏcg@Ëc ?cÐÂÌxÂGй Ä@µÐÌÌKÐËðÚнٵ С?j]G Ä@½ÊïâÌ]G ÉÉögÐKÏÉ?h]_ С?j]]]]]G ÒÉÉfâÌ] ]]]½& ÒеÐH]]]]]âÌLµ Ð]]]]]¹ ÃË@L]]]]]lÁ@­ jÂ] ]]]âËgʹ )ÄнÏcgÐ]]]]]k ÀÐ]]]]]Ô ÊµÏÉ ÑKÐ]ËðÚнٵ Ñ¡?j]G& âÑð¹Ð]Ô %Øöh]½ÐÔ @]K .456 Ð]¹ @]lÁÏögЭ ÑÁ@µÐÌ]ÌKÐËðÚнٵ ?c@Ëg@L̹@KØhO ÑKÐË@ÂÌw ÑK@GÐ_й ÑKÐËðÚнٵ ÒhK@Ëi ÑËÙ_ÐGgÐ]k Ù]G N@GÐ]_ С?jG â¼Ð}й ÐÁÉÊG N@µÉ@Å Ä@µÐÌËg@L̹@KØhO С?jG Ñð¹Øög Ð]K?É +%Ð]¶KÉʹ Ð]K@}Ïc ÏÊÌÁ?ÊLÁ@ËÐÁ qÌ]Á@µÐÌÌKÐËðÚнٵ С?j]G )ÄÉ?h]µ qâÌ]¶ð¹ÐƶâÌK ÓÄ@µÐÌ]ÌKÐËðÚнٵ ¸ÏÉ Ä@Ì]]ÁÉÊG ÒgÏÉ@½Ð]]SÐGÙ_ Ð]]ïÁÏög )ÏÉÐ]]ÁЀgÉÉc Ñ]]k@Ìk ÒÐ]]Kgʲð¹ÐÅй Ù]]_ Ògj]]Åй rÐ]]½ÐÔ Ð]]µ ÏÉÐÂ]]ÂÌHG ?c@Ëg@L]]̹ÉhG Ð]]¹ Ñ]]k@Ìk ÑKÐ]]ËðÚнٵ ѶâÌ] ¡?jG ÐGj]]W ÓÑKÐ]]ËðÚнٵ С?j]]G M]]âÌG ·âÌÁÙ]]wgÐÅ +M]]âËÉеÏc É@]]wgÐG gØi mµg@]]½ ÓÄchµc?i@Ô ÓÐïð¹Ð½Ùµ ÑÁchµ Ñ]k@ÌkÐG Òg@µÐ]¹ ÉÉfâÌ]½ ÑË?fâËgcÐ]G Ä@µÐÌÌ]k@Ìk ÒÐïâËgй ÏÉÉchµ qË@– Ä@ÌKÐk@Ìk i?ÊâÌo @ÅÏgÙSÐG Ðïð¹Ð½Ùµ ÒÏÉÐÁchµg@Ì]oÙŠѶð¹Ð]]]_ Ù]]]G ÏÉÐ]]]Á@ËÙ_ ÒcÊ]]]_ ÊâÌ]]]Áй ÏÉÐÁ@Ì]]]Á@µÐÌÌ¥gЭ ÓѵÏgÐ]]]k @]]]}iÏc Ä@½ÐµÏÉÐÂËfâËÊKÐG ÀÐ]KÐG@G ÀÐ]Ô ÑµØh]µ ÃË]kÏÊËÐO ?cÏhâÌ]¹ @]S +Ä@ËÐ]µ@ïð¹Ð½Ùµ ÐÌËdÁÏÊËÐO Mk@Ô Ð¹ NÐHË@KÐG ÑKÐ]ËðÚнٵ ÓÒg@Ì]½?ög ѵÐ]Ë@}iÏc ¸ÏÉ Ï%Jj]W& +Øöh½ÐÔ Ò?hâÌ_ Ò@ÌÁc ÑÁ@µÐËÑËÙ_É@Á ÓÑÁ@ÆÌS

ÑÁ@µÐK@ƶâÌO ÓJjW ÑKðÚ@ËÐ_

ѽ?ÉÏcgÐ]]]G ÒÏÉÐÁch]]]¶âËÊÁÙ_ Ó¬@]]]ÁÙ± ÃËdÁÐ]]]wÐG ÑKÐË@¡Øh]]]½ ÑÁÉÊGögÐP]]]âÌK ÑÁchµ MkÉgcй Ð]ÁÉÊGgÐïËg@µ ѵÐ]ËÙÅ ÑÁ@]µÏfâËgc ÓgÉÉc ÐÌ]ËÉÉfâ̽ Ð]kØhOй Ó ÏÉÐÁÉÊGg@ÌoÙÅ Ñ©@ÁÙ± ÐÂLpËÐ} ÓÄchµ ÑLkÏc hâËeÐG MkÐÅ ÓÒc?i@]Ô Ògj]Å ·âÌLkÐGн gÐÅ ÙG @S Ng@]O Ó ¡?j]G @]ÅÏgÙS Ñ]ÁÉÊG M]kÉgc ÒÙ½ÐÂ]Ë?cÐG ÄÉÊ]G ÒgÐ]]¶Ëg@Ëc ÑKÐ]]ËðÚнٵ ѦÌ]]±?É& gÐ]]kй M]]_ÐS mµg@]]½ âÑK@]]µ +M]]âÌG?hÂâÌƶâÌO âÑ] w “ÏcÐ]]S ѵÐÌ]]ËdÁÏÊËÐO ?ÉÐ]]Ô N@µÐ]]Ô Ð]]Ë%ÑKÐ]]ËðÚнٵ Òg@Ì]]oÙÅ @]]Ë Ògj]]ŠЦ̱?É ÀÐ]¹ Äch]µi@GgÏc Ù]_ ÑÂ]ÌÁ?ÊKÐÁ ÓÄ@½?öhâÌ]K Ñð¹@]W Ð]K@_ÐÔ ¡Øh]½ ÓN@]µÏc ÎÍÑ ÓÏÉÐÁchµg@ÌoÙÅ Ù_й Ð]ïS ÉÐÔ ÒÚÐGе )nÏögc@Ëh­ ѶâÌkеÐG cÊ_ ÑÁdÁ@ËÐ} ÒÐïÁ?Éögй е ÐËÏÉ@kÉÐw ÒÐïð¹Ð½Ùµ ÀÐSgÐk ÓrÐGÉ@Å ÑLkÐGн ÙG %mµg@]½&

ѵÐ]]ËÏÉÐÁ?cg@µ ?d½@ŠÐ]]Ô Ð]]¹ Ð]]µ ÏÉÐË?h]]µigÐG %.35. ).35- ).346& Ð]]¹ Ð]]µ ÐË@]]k@Ë ÓM]]pPð¹@O ѶâÌ]ð¹@G )ÏÉÐ]]oÐG ÉÉcÐ]]G âÑH]]G Ä@½Ð]]¹gÐO ch]]¶Ë?É ch]]µ M]]kÉgc ÑO?h]]_ ÑÁÉÊG rÐG?cÐG ÄÉÊG ÐÁ@½ÐÔ Ðµ %·ËÉ ÓÒgÙK& ÒÉ@ÁÐG е )ÄÉÊGec Ä@Ì]pËËÉÐÔ ÑGj]]W ?h]]Á@ËÉ@Á Ðð¹@]]k ÀÐ]]¹ Ð]]µ %.50-& @]]K @]]pâ̵ Ä@]]ËÏfâËgc ÐGj]]W ÉÉc ÀÐ]]Ô )ÑGj]]W @]]]]lÁÏögЭ Ð]]]]¹ Jj]]]]W ÑÁchµÏgеÐ]]]]w ÀðÚÐ]]]]G +%Ä?g@}j]]]]âËg@O& Ó%Ä?i?ʏc?i@]]]]Ô& Jj]]W ÄÊ]]lµ@S ѽÏcgÐ]]kй qÌ]]Á@µÏÉÊKhïµÐË Ð]]KðÚÉй )%.456& Ù]]G ÏÉÐL]]âËögÐ}ÐÔ Ä@µÐÌÌ]]k@Ìk ÐGj]]W ÒÐÁ@ËgÐ]]k@KgÐk ӓÐ]]Wgн ÐÂ]]K@Å?dâÌO ÀÐ]]Ô +%?dð¹Ð]]Å ÒgÐ]]k ÑLk@Ô gÐkй ÑKÐËðÚнٵ Ñ¡?jG Ä?ÊâÌ]Á ÒdÁÏÊËÐ]O ÑÁÉÊGÐ]Á @]Ë rÙ½?gÐ]­ Ò@]Á@½ ÓN@GÐ_ ÙG ÑÁch¶âÌPLkÏc @Ë Ächµ MkÉgc ѵÐËÏÊâÌo ¸ÏÉ ÑKÐËðÚнٵ ÓÑk@Ìk qÌÁ@µÐÌÌKÐËðÚнٵ С?jG ʶð¹ÐG +âÑÁÐËÐ}@Á Ðïð¹Ð½Ùµ ÊâÌÁй JjW ÑÁchµ MkÉgc )ÏÉÊGÐÅ Ä@ËgÐïËg@µ Ñ]ð¹Øög ?dÁ@µÐGj]W â¼Ð]}й ÄÐ]ËÚ âÒdÁÐ]Åй Ä@Ëi?É@Ì]S Ò?öh]âËÉ ÏÉÐ]]pâÌO ÉÏgÐ]]G Ù]]G ÒiÏÉÏgÐ]]ŠѶâÌ] ð¹ÉÐÅ& Ð]]¹ ’Ì]]LËhG Ä@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ С?j]]G rеС?j]]G ÒcÊ]]_ Ð]]µ ?dµÐ]]Ë@ïð¹Ð½Ùµ Ð]]¹ ÑÂ]]Khïâ̹ Ð]]ïâËög @]]Ë Òg@]]¶Á?ögÙ} ÑÁch]]G +ÏÉ?hµ ¡?jG ӟÁÏc ÓMlâËÊð¹ÐÅÐG ÐËÐïð¹Ð½Ùµ ÀÐÔ ÊâÌÁй ÐK?É +%@Ë@ÌK жâÌoÐG )Ñk@Ìk ÑGj]W ÓÑKÐ]ËðÚнٵ Ñ¡?j]G Ä?ÊâÌ]Áй M]âÌG ÏÉÏgе@Ì]S Ñð¹@]_ Ð]µ ÒÏÉÐ]Ô @Ë@ÌK& ÐËÐÁ?Éй е MâËh}Ïc Ù_й ÑËÏÉ?h`¶âËög ½Ðµ ÑKÐðºkÐ_ Ä@̽еÐË ÒÏÉÐÔ ÏÉ JjW ÒÐk@ÂâÌO NÐÁ@ÁÐK @Ë ?h¶o@Ô @Ë ·âÌO Ó·]âËög ѵÐÌ]ÌLâ̽?dÁÐÔ ÏgÙ]S zÌ]Å ÏÊâÌO )%@Á@Ë@Ì]K ÐÌ]ÌÁ ÑKÐË?chµgÐ]k ÒÐL]̽ٵ @]Ë JÐL]µÐ½ ÒÉ@ÁÐ]G ·âÌL]o Ñ]ÁÉÊG ÑKÐ]]]ËðÚнٵ ѶâÌ] ]ÂÌÁ?ÉöhâÌKй Òh]]]ïÁÐËÚ Ù]]]G ÏÉÐL]]]âËögÐ}Ïc qÌ]]]ÁÉÊG M]]]kÏÊËÐO @]]]]Ë Ä?dÁ@]]]]pÌOÙ_ ¸ÏÉ Ä@µÐL_ÏÊ]]]]pâÌO ÐÌ̵Ú@]]]]wй Äch¶Ëg?d]]]]oÐG ÓNÐH]]]]Ë@K ʵÏÉ Ä@µÏÉ?h`¶âËög ÐÌÌ]k@Ìk ÐOÉÉh]} ÏÉÐ]Ô gÐH]½?gÐG )ÏÉÐ]Á@ÁÏÉ?e@Ô ÓÏÉÐ]ÁÉÊGÙµ С?j]]]]]G ÀðÚÐ]]]]]G )ÄÐ]]]]]µÏcg@µ ?dKðÚÐ]]]]]kÏc ÒÉ@Â]]]]]âÌOй Ù_ÉÐL]]]]]k?ög Ä@µÐGj]]]]]W е ÒÏÉÐÔ Ò?ögÏgÐk )ÃÂâËÊÁÐÔ ÑµðÚ@]w h]KÉðÛGgÐG ѵÐËÏÊâÌ]oÐG Ä@µÐÌ]ÌKÐËðÚнٵ Ò?h¶o@Ô Ðx¾ÌÁ ÒgÙSÉ?gÙS ÑOÉÉh]} ÑÁch]µ M]kÉgc Ñð¹ÉÐ]Å Ä@µÐÁ?É?h]­ С?j]G @Ë@ÌK е Y%.6& ÒÏcÐkй Òg@¶âËh]µ Ñ¡?j]G[ Ê]µÏÉ ÄÏcÏc ?dÁ@]ËÙ_ ÊâÌ]Áй Ñ]k@Ìk ÎÍРжâÌÂÌ]]]w ÓJj]]]W Ä?ÊâÌ] ]Á ÒdÁÏÊËÐ]]]O Ð]]]µ ÐÌ]]]ËdÁÏÊËÐO ÀÐ]]]Ô Ñ]]]lµg@½ ÒgÙÌ]]]Kй


ÑÁÉÊGÐLkÐSgÐG ÓÏÉÐÁdÂâËÊ_ ѽ@ŠÐÔgÏc Ѧ½ÐS ÐLkÏc ѶâËg@µ ¸ÏÉ qÌGjW ÒÐL]]kg@Ô Ð]]G Ä@µÐÌ]]ÌKÏögÐÂG ÐL]]o ÓÄ@]]µÏögÙ} Óâ¼@]]Ô Ð]]¹ ÐÂ]]Kh}gÏÉ ·ð¹Ð]]µ Óâ»±Ð]]¥ ÓÄ@µÐÌ]]]ËgÐG?gÐG@Á Ïcg@]]]Ëc Ù]]]G jâÌ]]½@ÔÐÂ_Ïög ÓÒhï]]]p} Ñ]]]âËÊÁ ѵÐËÏÉÐÁdÂ]]]âËÊ_ Ñk@Ìk Ò?iÐ]­ Ð]¹ ‘]l_gÏcÙ_ ÓÃKÉÐ]µgÏc Ù]G g@]Ëc ÑPÌ]lÁhO ÑÁ@]Á?c ÓÄ@]µÏec ÀÐ]]¹ )Ä?d_Ð]]Ë@G ÑâÌ]SÐG ÉÊ]]G Ä@µÐGj]]W ѵgÐ]]Ô Ð]]µ ÉÊ]]G rÏhâÌ]¹ gÐ]]Å )Ð]]ïð¹Ð½Ùµ h]]]âËe Ð]]]KÉеÐÁ ¸@]]]K cÊ_@]]]Ë i?É@Ì]]]S Ò@]]]}iÏc ÓÀ?c ¸ÏÉ Ä@µÐGj]]]W ÏÉÐ]]]ïÁ?Éög ÉÐ]]Ô É@ÁÐ]]¹ ÄöhâÌ]}Ïc i?É@Ì]]S Ñ]]ð¹Øög Ð]]µ ·âÌ]Á?gÐLµÐÔ Ê]]µÏÉ Ê¶ð¹Ð]]G ÏÉÐÁchµÐ¡Øh]]o Ó·âËÉ?h`¶âËög cÊ_@Ë ·âÌGjW zÌÅ NÐH]ð¹ÐÅ +ÏÉÐKÐÁÉ?]kÐG ÒÏÊâÌ]O Ð]µ ÒÐ]ð¹Ð½Ùµ ÓfÌK?k ÓNÐk@Ìk gÐGÉgÉÏc ÑK@½?jÌLºÌÔ ÐG Ä?d_ÐË@G âÑGÐG âÑÁ?ÊK@Á ·âËgÐL]µÐÔ Ðµ ÒÐÁ@ÌÌKÏögÐÂG ÐÌËg@¶Á?ögÙ} ÉÐÔ â¼Ð}й N@]µÉ@Å )N@]¶Gg@Ëc ÒÙ]_ Ñ]k@Ìk Òg@]µ ÃÂÌGÏc ÏÉÐÁ@ËÙ_ÐG ÏÉÏchµ ÐG ?dÁ@µÐÌË?É@ÔeØg Ð]ïð¹Ð½Ùµ Ð]¹ Ä@µÐÌÌ]k@Ìk ÐGj]W Ðïð¹ÐG ѶâÌLo Ïg@Ëc )ÏÊËc Ù_Ð]G Ä@]Ëg@¶Á?ögÙ} qÌ]Á@µÐGjW Ñ]k@Ìk ÒÏÉÐÂ]Ìð¹Ù¶â̹ ÒÐïð¹Ð½Ùµ й ÐKÐk@Ìk ÑÁchµÏc@ÌO ÒÏi@K ѶâÌ]µgÙ½ Jj]W ’âÌ]ðºG gÐ]} ÐL]lËÉÐÁ ÑLlËÉ ÓMk?Ê_ ÑÁchµ ’]G?c h]K@Ëi ÑL]kÐGн Ïg@]Ëc )?dËg?cÐË@½gÐ]k Ò?É@]ÔeØg Ñð¹ÏdÁÐ} @Ë ÑlâÌðºw âÑK@µÐ¹ ¸ÐËÏi?dÁÐÔ ÑÁ@Á?c ÑL]kÐGнÐG Ð]ïð¹Ð½ÙµÐ¹ Ð]Á@µÐµ@K Ê]]]]µÏÉ Ä@]]]]Ë ÑÁ?dâÌOÐ]]]]oÐ} Éh]]]]K ÑGj]]]]W ÑÁ@Á?cÐ]]]]G qËÉÐ]]]]Ô NÐ]]]]ð¹ÉÏc Ñ]]]]ÁÉÊG +ÉÊK@Å?c ÙG ·âÌ¢ÌK@ÁgÐLð¹ÐÔ É@ïÁÐ]]Å ÒÙÅÐ]]G ÏÉÐL]]âÌGÏc ½Ð]]µ qÌ]]ÁÉÊG ÒgÙK@L]]¶ËcÐG ÒÏÉÐ]]Á@½ Òg?Ê]]G Ïg@]]Ëc ÀÐG )Ä@ÌÁchµ âÑSÐHâÌS ÓÄ@µÐÌËØh½ ÏeØöhO ÑÁch]µ ÑÁðÛ±Ð]¥ÐG ÉÏgÐ]G Ä@Â]âÌÆð¹ÐÅ âÑk ÑÁ@ÆÌS ÑÁ@KðÚÉй ÀðÚÐG ÏÉÐLâËhµÐÔ @ÌS Jj]W ÑÁ@µÐ]½@Åн Ó¸gÐ]Ô ÐËÏÊâÌ]o ÐÁÉÊwÐG N@µ âÒdÁÐÅ ÐËÐÅ %ÒÉÏcÐ]G& ÑË?gÐ]G ÒÏÊâÌ]o ÑGj]W Ñ]ïÁÏi Óh]GÏi Ð]µ @Á Ó?ÉÏög@Á ÐKнÙK Ñð¹@O Ð]Á?cÐG cÊ_@]Ë gÐ]G@µög ÑÁ@]Ëe ÑÁ@µÐ]ÁÐËÚ ÃËKÐH]Ë@K É@]Á +ÄÏcÏc Ä@ËеÏgÐG@µög ÑÁchGÚ Ñð¹ÉÐÅ Ä@µÐÌÌk@Ìk ÒÐÁðÚнٵ Éй ’LËhG Ä@µÐGjW& âÑð¹ÐÔ ?dÌk@Ìk ÎÍÓ ÑGj]W ÒÐ]k@ÂâÌOй ]Ì¡ mµ@]½ ÄÏcÐ]]]]]Ô â¼ÉÐ]]]]Å Ä@Ì]]]]pÌÁ@µÐ½?dÁÐÔ ÓÃ]]]]]âËc ·âÌ]]]]O Ä@Ì]]]]Á@½?dÁÐÔ ÒÉÉiÏg@ÔÐ]]]]G ¸ÏÉ ÒÉÐ¥н ÓÒcc@½ ÑK?i@ÌL¾ÌÔ ÒÏÉÐÔÙG NðÚÐkÏc ÐÂ]ÁÐËÐïG Ä@ÌÁ@µÐ]khOgÐG

ÑÁ@¶ð¹Ð]]_ @]]Ë ÒÐ]]ïð¹Ð½Ùµ Ð]]¹ ÏÉÐÁÉÊGg@Ì]]oÙÅ r@]O @Ë@Ì]]K Ð]]µ Ïg@¶âËh]]µ ÑÂÌ]]w ÉÐ]Ô +ÏÉÐLâÌGÐÔ @ÌS ÑË@k@Ô Ñk@Ìk ÓÑKÐ]ËðÚнٵ Òg?Ê]G ѵÐ]ËÐKÉеgÏc ¸ÏÉ qÌ]¡?jG NÐ]Á@ÁÐK Ê]µÏÉ Jj]W gÐ]]Åй Ð]]µ âÒÉÐ]]µÐÔgÏc ÐÁ@Ì]]Ì®Ëh¥Ð½ ÐÌË@]]oÙG ÓѵÐÌÁÉÊ]]w@Á ÉÐ]]Ô ÒÐÁ@Ì]]½Ð¹ ÐK@µÉй Ä@µÐÌÌKÐËðÚнٵ %Ïigc@Ë& ÑË@oÙG жÁÊ]w +ÄÏcÐÕð¹ÐÅgÐ]k ¸Ð]ËÐïð¹Ð½Ùµ ÓcÊ]]_ Òh]]K@Ëi ÒÏÉÐÁchµg@Ì]]oÙŠӑ]]l`¶âËögÙ_ÐG ÏÉÐ]]¶ð¹Ð_ âÑð¹Ð]]½Ùµ ÄÐ]]ËÚй ÙG Ä?cÙ_ÐG Ð]ïâËg ÓÄch]µ M]kÉgc NÐÌÌ¥gÐ]o ÒÏÊâÌ]wg?Êwй ·ð¹Ð]_ ÑÁ@]pâ̵?ög ´Ð]]ð¹Ù½ ÓÒgÐ]]kÏg@w âÑGÐ]]¹ ÒÙ]]_ Ð] µ ÒÐÁ@Ì]]ÌKÐËðÚнٵ Ïigc ÉÐ]]Ô ÒÏÉÐÁch]]µöhO Ä@µÐÌ]]]]ÌKÐËðÚнٵ й@Ëh]]]]K@½ ÐÌÌL]]]]lËÉ?dâÌO ÑÁÉÊGÐ]]]]Á ÐL]]]]kÐSgÐG ÓÄ@L]]]]kÏÉ Ù]]G Ng@]]O Ó ¡?j]]G Ò?ögÏgÐ]]k gj]]Å ÓÄÉÊ]]wÙG @]]ÅÏgÙS Ð]]K@µ ÉÐ]]¹ @]]Ô +ÏÉÐL]]âÌÂÌGÏc ѽÐ]]µ Óigc Ñ]]ð¹Éʱ Ó·âÌ]]kÏögc@Ëh­ ¸ÏÉ ÄÉÐ]]µÏcgÏc Ð]]Á?igc ÀÐ]]Ô ÒÏÉÐÂL]]kÙ± ÓN@]]]S@W ÑÁÉÊGc@]]]Ëi gÐH]]]½?gÐG )Ïh]]]K@Ëi ÐÁ@]]]pâ̵ öh]]O Ð]]]ð¹Ð½Ùµ ÀÐ]]]¹ Ñ®Ëh]]¥Ð½ Ð]]]¹ “@]]]ËdË@Ô ÑÁÉÊ]]]wÏÉÐpâÌO ÉÏh]]]G Ù]]]G ðÛð¹Ð]]]±ÐK ÓÄÉÊGc?i@]]]Ô ÑÁ@µÐ]]]K?gÉÉgÏi Ñw ÐÌÌ®Ëh¥Ð½ ѶâËg@µ нÐÔ ÐK?Éе +Ä@µÐÌ]ÌK@ËÐW й@Ëh]K@½ ÑÁchµÐL]kÐSgÐG ¡Øh½ ÒÐïð¹Ð½Ùµ MoÉhk Ä?ÊâÌÁй cÊ_@]Ë ÏÉÐ]ËÙ_ еСØh]½ ÒcÊ]_ Ä?ÊâÌ]Áй @]S ѵÐËЮËh]]]¥Ð½ Ð]]]G Ð]]]K?É h]]]K Ñ®Ëh]]]¥Ð½ ѵÐËÏÊâÌ]]oÐG ?cÏhâÌ]]¹ âÒh]]]µÏc +ÒÙ]]]_ е ÃËжG %ÏÊSЭ& @Ë Ä@µÐÌÌKÐËðÚнٵ Ïigc ÒÏÉÐÁchµG Ð]¹ n@]G ÑKÐ]ËðÚнٵ е ¡Øh½ ÑÁ@µÐÌË?iÏg@o ÓÒg@ÌÁ?i ÑÁÉÊG Ð]µÐð¹Ðµ Ð]¹ ÐÌ]ÌLËhG& ?cÏhâÌ]¹ ЮËh]¥Ð½ ÑKÐË@¡Øh]]½ ÑÁ@µÐ]]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐ]]½?dÁÐÔ ÑL]]lâËÊð¹ÐÅ ÓNÉÐ]]µ Ómð¹Ð]]Šѽ@ŠÐ]]Ôй M]]]kÐÅ Ä@½ÊïâÌ] ]G +%ÄÉÊK@]]]Å M]]]kÏcÏÉ ?cf]]]âËgcÉgÉÉc ÑËÉÉfâÌ] ]½ ѵÐËÐ]]]kØhOй Òg@GÉ@wй âÒÊÁ ÒкÌkÏÉ ÓÄ@ÂâÌÅ?c й G ÒÏÉÐÔÙG £Ì]KÙ½ Ð]âÌ]GÐÔ ÄchµÐ]pâ̵ÐG Ù]]G ÄÏd]]G £Ì]]K@ÁgÐLð¹ÐÔ ÑÁch]]µ M]]kÉgc Ñð¹ÉÐ]]Å @Ì]]S Ñ]]½gÙ­ Ói?ÊâÌ] oй Ó@L]]lâÌÔ ÑÁchGÏÉÐ]]]pâÌO ÉÏgÐ]]G @]]Ë Äch]]µc?i@Ô cÊ_@]]]Ë ÃKh]]}gÏÉ NÐÌÌ¥gÐ]]]o ÑL]]kÐGн ÀÐ]]G âÑ] GÏc M]]kÏÊËÐO Jj]]W Ñ]]ÁÉÊG M] ]kÉgc Ð]]ËÙG +?cÏÊâÌ] wg?Êw ÀÐ]]¹ Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÎÍÒ ÑÁ@ÁÏÉжâÌ] ]O ÓÄch]]]µ M]]]kÉgc ÑKÐ]]]ð¹@W ÐÂL]]]pËÐ} ÓÏÉÐ]]]pâÌO ÐÁÉÊ]]]w ÓÐ]]]KÐð¹@W +JjW @Ë É?h`¶âËg Ó¡?jG ÓÐð¹Ð½Ùµ


ÙG ÒÏe@½@Ô @Ë@ÌK е @lÁÏöh­ ѽÏÉÉc Òg@½Ùµ É@Áй ¸ÐËÏÉÐÂËfâËÊK Ñ]Á?c À@ŠÐ]ÔÐG ÒÐïð¹Ð½Ùµ É@Á ÑÁ@µÏÉ?g@o ÑâÌÁÛ¾º½ ÒÐ]ÁÉʖ ÐÁ@Ì]k@Ìk Ð]ð¹@G ÉÐ]Ô Ð]µ ch]µ ÏÉÐ]Ô ÐOÉh]]]} ÓJj]]]W Ð]]]µ M]]]l_gÏc ÒÏÉÐ]]]Ô mµg@]]]½ h]]]K ѵÐ]]]Ë@K?É Ð]]]G Ä@]]]lÁÏögЭ Ä@ËgÐ]]]k Ð]]]ïð¹Ð½Ùµ É@ÁÐ]]]¹ Ð]]]µ ÄÐÁÉÊ]]]xð¹ÐƶâÌK ÉÐ]]]Ô ÒÏÉÐ]]]Á?dïÁÏög Ä@µÐÌÌ]]]k@Ìk ÑKÐËðÚнٵ ÑÁÐËÚÐG ÑïÁh} hK@Ëi ÏÉÐÂËfâËÊK ÀÐÔ Ðµ ’âÌðºG ÏÉÐÔ âÑGÏc +ÏÉ?dð¹Ð]Å +Ä@ËgÐkй ÏÉÐÂËfâËÊK ÓÄ@µÐGjW ÑÁch¶Ëg@Ëc ÙG ÏÉ?c ÏÉÏg?Ê_ ÒÐÁÉÊ]wÙG ÀÐ]¹ Ä@µÐÌÌ]k@Ìk ÐGj]W ÒÐ]k@ÂâÌO ’]Á?ÊKÏc qËÐ]½Ð¹ c@]Ëi Ð]]µ ’ÂâÌ]oÏÊHð¹ÐÅ µÐ]]ËgÐGй qÌ]]µÐË@}iÏc ¸ÏÉ Jj]]W ÓÏÉÐÂ]]ËжG ÄÉÉög h]]K@Ëi ÀÐÔ ÏÉÐLâËh}Ïc ·âÌkе Ðð¹Ð½ÙµÐµ ÒÐÂLl`¶âËg Éй& ÐÌÌLËhG Ñk@Ìk ÑGjW @Ë@Ì]K Ò?ög ÑÁchµ MkÉgc É@ÂâÌOй ÄеÏcg@µ ÓÐ]ËÐÅ Ä@]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ¸Ð]Ë Ð]kеÐð¹Ð½Ùµ Ñk@Ìk ÑGjW ÒÐK@ƶâÌOй â¼@_ âÑk ÐËÐk@ÂâÌO ÀÐÔ ÒÐÁ@̽й %NðÚÐkÏc Ù]G ÑL]p} JjW Ò@½ÐÂG ÓЩ@ÂG ÃËhKÏgÉÐ}ÐG е ‘l`¶âËg Ä@̽еÐË )ÃËеÏc ÐL]kÐSgÐG âÑk Ä@½ÊïâÌG )ÏÉ@LkÏÉ ÑÂLl`¶âËg й ·âÌGjW gÐÅ ÑÂKÉеgÐk Ò@]Á?ÊK )M]âËhÁÐÔ?c )Jj]]W ÑÁ@½?dÁÐ]]Ô )ÏchµgÐ]]k& Ä@µÐÌÌ]]k@Ìk ÐGj]]W Ð]]¹ Ð]]ËÐÅ ‘]]l`¶âËg ÒÐ]]ºO +%JjW ÒgÏÉ@½ÐS qËÉÐ]]Ô )NðÚÐ]]kÏcÐG ‘]]pËÐ} Ù]]G жâÌ] GjW ÉʽÐ]]Å Ñð¹ÉÐ]]Å Ð]]µ NðÚÐ]]kÏc )ÀÏÉÉc Ä@]]]]o@O ÓÒÐ]]]]µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÏÉÐÁch]]]]µÉðÛG ÓgÏÉ@½Ð]]]]S ÑÂL]]]]l`¶âËg ÒÐ]]]]ïâËgй +ÏÉÊLoöhË?c е Òн@ÁgÐG ÉÐÔ ÒhK@Ëi ÑÁch¶Kнj_ ÏÉÐÂ]]]]]]ËfâËÊK ÀÐ]]]]]]Ô Ñð¹@]]]]]]_ ÃË̵ÏgÐ]]]]]]kÐGе Ð]]]]]]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô )Ä@̽ÐÆâÌ] ]]]]k @ÂÌ}ÐÔ )MâÌG dÁÐG ÏÉ@ËeÙ¹ÙËdË@ÔÐG âÑGÐ]Ô Jj]W ÑÁ@µÐÁÉÊ]wÙG ÉʽÐ]Å%M]âËhÁÐÔ?c Ӓ]]k@ÁÏÊâÌo @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ä@½ÊïâÌ]]G )M]]âÌGÐÔ ÑHº]]k ÒÏÉÐ]]Á?cg@µ ÑâÌ]]¹ ÄÉÊ]]wgÏc ÏÉÊK@Å?cgÐ]]kÐG Ñ]]Á?ögÙ} N@]]µ ÑÁÉÊGögÐP]]âÌKÐG qÌ]]Á@½ÐÔ ÏÉ?öh]G âÑ]O ÒgØi Ñ]]k@ÂâÌO Ó¡Øh]½ÐG NÏg@GÐ]k gj]Å ÉÉ?ögÉ]G ·âÌÎÍÕ ]ð¹Ð½Ùµ Ò@]Á@½ Ä@]µ?ögÓG ÑL]lÁ?i ÑK@Ì]Sй âÒcg@µÐG @Á@½ ÏÊâÌo ÉÉc ÐG @ËeÙ¹ÙËdË@Ô& âÒh}Ïc ÏÉÙ_ÐG JjW ÑÁ@ÆÌS ÓÐ]ïð¹Ð½Ùµ Ó϶Ëj]]Á ÒеÐÌË@KÏgÐ]]k ж½Ð]]wй Ð]]µ Ð]]oÉÉ Òg?cgÉÊÂ]]k Ò@Á@½Ð]]G Ä@Ì]]½ÐµÐË )ÀjÌo@­ )Àj̹@Ì]kÙk& Ê]µÏÉ ÑÁ@]µÏÉÏögdÁÉÊK ÓÐL]k?ög Ïgj]Å Ä@]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô @ÆÁÐ]K

ÑÁ@Â]]]]âÌÅ M]]]]kÏcÏÉ cÊ_@]]]]Ë Ä@]]]]ËÙ_ ÑÁ@µÐÌÌ]]]]k@Ìk Ð]]]]½@ÁgÐG ÑÁch¶âÌ]]]SÐHâÌS +%ÄhïGgÏÉ Ä@̵ÉÉcgÐÅ @Ë Ä@ÌÌKÐHË@K ÒdÁÏÉÏegÐG rÐG %0& gÐk ÑoÐG?c NðÚÐkÏc @Ë@ÌK Ð]µ NðÚÐ]kÏc gÐ]kй ]Ì¡ ÒÐÁÉÊ]wÙG ÀÐ]Ô Ð]]]¹ ÑL]]]kÐGн ?cÏhâÌ] ]¹ Ð]]]µ )Ð]]]Ë%ÒdÌ]]]º±ÐK Óѽj]]]Ëg@µ ÓÑÁðÛ±Ð]]]Ô& Ð]]]µ N@]]]µÏc ’G?c gÐH½?gÐG )âÒh¶G Ä@pÌÁ MkÏc ÑÁ@µÐ½?dÁÐÔ ÑK?hµÊ—c ÐG Ð]µ %ÐÌ]ÌÁðÛ±ÐÔ& JjWй gÏcÐG ÑÁ@kе Ñð¹Øög Ì¡ mµ@½ +ÚÉÉcgÐÅÙG ÒdÁÏÉÏegÐG âÒdÁÐÅ ÑÁchµ gÐH]]½?gÐGй ÀðÚÐ]]G )âÑG@]]Á ÑK?h]]µÊ—c ÒÏÊâÌ] oÐG Ä@Ì]]Ácg?fHð¹ÐÅ Ñ­@]]½ ÓâÑÂ]]âÌ_hÁ@Á ÀðÚÐG JjW ÑÁdÁ?giÐ]½?c Ù]G Ä@µÐ]kеÐG N?cÐ]Ô ÑL]kÐGgÐk ÓÉÉiÏg@]Ô qËÏÉÐ]Ô ÓÏÉÐLâÌÂâ̽ÐÔ JjW ÑÁ@µÐ½?dÁÐÔ ÒcÊ_ ÊâÌÁй gÐ]Å Äcg?fH]ð¹ÐÅ ÒÐ]kØhO ÓÐ]pâ̵ MâÌG ÐÌËgÐïËg@µ ÓÒïLpO ÉÐÔ Ð½ÐÔ ÒÙÅ ÐïÁÏög )ÃGÐÔ ŸÁÏc âÑG ÑÁ@µÐÌÌGjW@Á +ÄchµÐÔ â“ ÒïpO ÏÉÐÁ@µÐÌÌÁ@LlKØhO ?jÂË@Ô ÄÐËÚй е ÐGj]]]W %ïÁjºâÌ]]o& ÒÉ@ÁÐ]]G ÉÊ]]]G*]]Ì¡*ÒgÐ]]ïËg@µ h]]]âËeй Ð]]µ h]]K ѶâËgÐð¹Ù¶âÌ]]¹ ‘pËÐ} Ù]G ·âËhâÌ]½@ÔÐG É?cÐ]Ô ÀÐ]ð¹Ð±Ð¹ %Äcg?fH]ð¹ÐÅ ÒÐÂ]̵н& Ð]G Ä@µÐÌÌ]k@Ìk ÓâÑÂâËcg@µÐG %Ñk@Ìk Ò@ÌÁ@P½Ùµ& ÒÏÉ?g?i qËÉÐÔ gÐÅ )N@]GÏc Ä@]ËÉ@Á NðÚÐ]kÏcÐG ÐGj]]W ¸Ð]]ËÐïð¹Ð½Ùµ gÐ]]}ÐÔ )%âÑÂâÌÆGÊ]]oÏc ÒÐ]]¶Ëc ÑÁ@µÐÌ]]ËgÉÊG@Ô @Ì]]Á@P½Ùµ Ð]]G )Äcg?fH]]ð¹ÐÅ ÒÐÂ]]̵н ÐL]]âÌGÐÔ ÄÙ]]w @]]Ë@Ô M]]âÌG ÒgÙK@L]]¶Ëc ÓÏöh] µ@K ÒеÐÌ]]k@Ìk h]]K ѵÐËÏÊâÌ]oÐG @]]Ë +Ä@µÐ]]ïÁÏc ÑÂ]]Ëög@Å ÒÐÂ]]̵н ÐL]]âÌGÐÔ ÏÉÐÁ?ÉÐ]]xâÌOÐG ʶð¹Ð]]G ÑÁ@ÆÌSй Øöh½ÐÔ Ðµ ÒÐÌÌLk?ög ÉÐÔ Ò?ögÏgÐk )i?ʃ?hµÊ—c ѶâËg@L̹@KÙK ÐL]âÌGÐÔ ÑµÐË@ÌÁ@P½Ùµ Ð]¹ Jj]W ÑÁch¶]pË@– ÓNÉжL]kÏcй âÒÉÐ]µÐÔ É@]wgÐG Ä@µÐGj]W â¼Ð¶âÌ]K ѵÐ]]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]]¹ ÐGj]]W ÒÏÉÐÂL]]l_gÉÉc rÐ]]½ÐÔ NÐH]]ð¹ÐÅ )ÒgÉÊG@]]Ô ÓÏchµgÐ]]]k ÑL]]]kgÐP¹ÐŠѶâÌL]]]lâËÊð¹ÐÅÐG Ð]]]ïÁÏög qÌ]]]lµg@½ ÒÚÐ]]]G Ñ]]]wgÐ} ÓIð¹Ð± ѶâÌLoÐG mµg@½ е ’Á?jG ÏÉÐÔ âÑGÏc )ÀÐð¹Ð± Ð]âËgdG JjW ÑÁ@µÐ½?dÁÐÔ ÒöhOÉ?öhO ÒgÉÊG@Ô Ñ¶âÌL]kÐGн Ð]G ÐÁÉÊ]wÙG ÎÍÔ ÀÐ]Ô âÒh]µÏc +ÀÐ]ð¹Ð± Ð]K?cÐÔ â¼@ËÐ]_ Ñk@Ìk ÑGjW ÑÁdÁ@k@ÁÐG NÏg@GÐk gÐÅ +JjW ÑÁ?dð¹?dÂ]½ ÊâÌ]Áй ÀÐ]ð¹Ð± ÐÂ]ËÏdG ÑKÐËðÚнٵ Ѧ̱?É&- âÑð¹ÐÔ Ðµ âÑK@µ ÃËжG mµg@½ ¼g@µ Ñð¹Øög ÙG Ïe@]½@Ô âÒh]µÏc @]]lð¹ÐÅ Ð]]µ âÑK@]]µ NÐH]]Ë@KÐG %ÑKÐ]]ËðÚнٵ Òg@Ì]]oÙÅ ÑÁch]]¶Ëg@Ëc ÒÙ]]Å ÐL]]âÌGÐÔ


Ñ] ÁÉÊG ¿Ìº]]kÐK Óâ»±Ð]]¥ ÑÁch]]µ ÒeÙ¹ÙËdË@]]Ô Ð]]G Ò@]]Á@½ â»±Ð]]¥ Ñ]]ÁÉÊG} ÉÐ]]ðºS gÐ]]Å ÀðÚÐ]]G )ÐÌ]]ÌÁ @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁðÛ±Ð]]¥@Á Ò@]]Á@½ Ð]]½ÐÔ +âÑÁÐ]]ËÐ}ÐÔ Ä@µÐ]]kе Ñðº±Ð¥ ÑÁch¶Ëi?ög Ù]G Ä@µÏÉ@]k@O )@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÊâÌ]Áй Ä?ögÐ]} ÓÃËh¶®âÌ]K ÀÐ]µÐËй @]]]]Ë ÄÉÊ]]]]wgÏc Òg?Ê]]]]G ÓÏÉÐ]]]]µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÐ]]]]±ÐKÙG Ð]]]]ÁÐ_ÐÔ Ä@µÏg@Ì]]]]khO )Ñ]]]o@­ )Òi@]]]Á& Ò@]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ê]]]µÏÉ )ÏÉÐL]]]âÌGÐÔ ·]]]kÐKgÐG Ä@µÐÁchµg@Ì]]]khO )ÏÉÐïâËög ÐK?Éög@Á @ËeÙ¹ÙËdË@Ô âÑG Ä@Ëe rнÐÔ â¼Ð}й ÀðÚÐG )%+++ÑÂ]ÌË@Ô )ÀjÌ]Áʽʵ ѽÐ]]µ ÒÏÉÐÂ]]ËfâËÊK ÓÏÉÐÁ?d¶âÌ]]¹ rÏÉÐ]]Ô â¼Ð]]}й ÏiÙð¹@]]Ô ÏdÂ]]âÌÅ r@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ¼g@]]µ*жËj]]Á µÐ]]Ëй Ä@ÌÁ@µÐÁÉÊ]]wÙG M]]âÌGg?c qÌ]]½@ŠÐÔ ÒÏÉÐ]]Ô )ÏÉ?hµgÐ]]kй ÒÏÉÐÂËiØc й ÐÌÌLËhG оâÌÔ ÒÚÐG @ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑµÏgÐ]k ÒiÐ]}Ïg& âÑð¹Ð]Ô ¿Ë@]ÆÁ@½ ÓqâÌ]¶ð¹ÐƶâÌK ѵÐËÏÊâÌ]oÐG ‘]kÏÊËÐO %NÐ]k@Ìk Òh]¶­& Ð]G Ð]µ ÒÐÌÌL]k?ög ÉÐ]Ô Ñ¦Ì±?Éй @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÓNÐ]k@Ìk âÒh]µ@Á @]K?É +%ÑKÐ]ËðÚнٵ ÑÁ@]Ëe â¼Ð]}й É?ÉÐ]K +ÏÉÐÂâËh¶G âÒÊS Ä@Ìpâ̶ð¹ÐƶâÌK ÓÑKÐËðÚнٵ ÓUÁ@½@Ô Ð]µ )Ð]ËÐÅ ÑKÐ]ËðÚнٵ ѶâËjâÌ]Å Øöh]½ÐÔ Ñ¶âËgÙÌ]K gÐ]Å& ¿Ë@]ÆÁ@½ ÒÚÐ]G ch]]µÙG ÀÏe@]]½@Ô @KÏgÐ]]kй ¸ÏÉ )%Äöh]GÏcgÏc NðÚÐ]]kÏc Ѿ±@]]K ÓÐL]]kÏc ÑL]]kÐGн Ä@ËgÐk Ðïð¹Ð½Ùµ ÊâÌÁй âÒÊÁ ÑÁÉÊwÙG ÓâÒÊ]Á Ògj]Å ÀÏcgÐ]k ÑÁ@µÐ]Á?ögÙ} â¼Ð]}й ÓJj]]]Wй ÒÙ]]]_ Ð]]]µ ÏÉÏÉ@ÁÐ]]]¹ ÃG?hÂâÌOÐ]]]k Ð]]]Á@Ëg@¶Á?ögÙ} ÀÐ]]]Ô Ñ]]]w@S )?dð¹Ð]]]Å Òi?Ê]]pâÌO Jj]W âÑK@]µ +M]âÌG ÏÉÐÌ]]̵ÏgÏc ÒÐ]ïâËgй @]Ë ÏÉÐL]âÌÂÌGÏc ÒеÐKðÚÐ]kÏc ÒcÊ]]_ÙG Ð]µ âÑÂ]]âÌÆG Ä@Ëg@µÐ]G ¸ÐËÏÊâÌ]o Ð]G N?cÐ]]Ô â¼ÉÐ]Å ÓN@µÐ]]Ô Ä@µÐ]Á?ögÙ}й Ó@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁchµ ¿oÉgcÐG ÒÐïâËgй rнÐÔ M]âÌG dÁнcÊ]k Jj]W ÑKðÚÐ]kÏc е ÏÉ?c ÑÁ@pÌÁ g@}eØg е& ¸ÐËÏÊâÌoÐG )UÁ@½@Ô ÓgÐkÏg@w ¸ÏÉ ÒÏÉÐÁchµgigÐG ÃË] o@G Ð]]¹ ¿]]oÉgc )ÏÉÊGÐ]]Á Ä?ögÙ]]} Ñ]]Égc ѦG@]]K Ð]]p̽ÐÅ Ä?ögÙ]]} ÒÐ]]kØhO ÉÊGÐÁ Vgн hK?Éc @ÂÌ}ÐÔ )N@]¶G g@]Ëc Ä@µÐ]ÁAögÙ} ÒÐL]k?g@Ô ÑKÐËÊÌ]Á?ÊK ?dKÐ]ð¹@W +%ÏÉÐÉgcÎÎÍ ÑHð¹@± É@Á ÐLâÌGÉÊw ´ÏcÉ@±Ïc Ä?ögÙ} е ÑÁ@µÐ]]]½gÙ­ ÓðÚ@]]]G ѵÐ]]]ËÐÁÉʖ ÉʽÐ]]]Å gÐ]]]G ÐL]]]âËgchGÐÔ @ÁÐ]]]O ?cÏhâÌ]]]¹ @]]]S Ä@ÌoÙ_ ÓÄ@µÐÉgc Ñ]±Ïc É@±ÏcÐÂ]HG ·ð¹Ð]_ ÒÏÉÐ]Ô Ù]G ·ð¹Ð]_ ÑÁdÁ@ËÐ}ÏdâÌ]K ?d¶âÌK@µÐ¹ нÐÔ )ÄgÐGÏÊâËögÐG Ä@ËÙ_ ÒÉÉiÏg@Ô Ð]G @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô )Ð]Ái@G ÒÏÉÏgÏcÐ]¹

ÏÉÐL]]âËh}Ïc Ä@]]µÏÉÏögdÁÊK ÐOÐ]]w ÐÁÉÊ]]wÙGÉ?ög Ó]]G @]]Ë %ÏÉÐL]]âËh}Ïc Àj̹@ÁÙÌ]]k@Á Äögʶ½ ÉÏögd]ÁÊK Ð]µ ÄÉ?hÂâÌ]k@Á?É Ð]Á@Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÀÐ]Ô Ä?cÊ]_%ÀjÌ]Áٽٵ& Ê]µÏÉ ÄÉÊ]]]]]wÙG Ä@½Ð]]]]Å )ÄÐ]]]]µ@Á ri@]]]]k Ä@Ì]]]]Á@µÐËeÙ¹ÙËdË@Ô ÐÁÉÊ]]]]wÙG gÐ]]]]kй Ä@½ÊïâÌ] ]G )âÒÉÐ]]]µÏc É@]]]wgÐG ÑÂ]]]ÌË@Ô ’âÌ] ]ðºG ’Á?ÊL]]]G gÐ]]]}ÐÔ Ò@ËeÙ¹ÙËdË@ÔÓÐ]]]¹ е жoÉ Ó·kÐKgÐG ÑHð¹@± ÒgÐÂâ̲ð¹Ê_ ÒÙ]_ ÑGj]W @]Ë ÒeÙ¹ÙËdË@]Ô ÒÏcgÏÉgÐ]O gÐH½?gÐG й Ðð¹ÐÅÐG ?É ÑÁ@kе ÐK@µ Àй ÄеÐÔ rÙ} ÏÊâÌo ÀÐG ÑÁ@µÐ]kе @Ë@Ì]K ѶâËgÙS& Ä@ËÏgÙS ÀÐÔ gÐH½?gÐG й )ÃÂÌGÐÔ Ä@ËÙ_ ÒÚй Ä@µÐÌÌLk?ög ÓÃÁ?ÉögÐ]Ô ÑµÐËgÊÕ]]ÌK ÏgÙ]]S gÐ]]Å ÐËÐ]]oÉÉ ÑÁ?É?h]]­ Ò@Á@½Ð]G Ð]]µ Ð]]ËÐÅ @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]]¹ h]K Ðð¹Ð½Ùµ й ÑLlÁ?i ÒÏÉÐÁchµ ·ËjÁ ÙG ·âÌ]ð¹ÉÐÅ gÐ]Å @]Ë g?cÐL]k?g@Ô Óg@¶ÂâËÊ]pâËög ?dËÙ_ ÑL]p} Ò@Á@½Ð]¹ @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô hKѶâÌ]ÂËöhGgÏcÐG )ÒÙ]_ ÐL]âËh}Ïc ¸Ð]Ë?ögÉG ÉÏöhÁ@̽ @]Ë ÓÏögd]ÁÊK Ñ]w @]S ÒÙ_ÐL]âËh}Ïc Ñ]k@Ìk ѵÐ]ËÐÁ@€@Kʱ ÏgÙ]S gÐ]Šѽ?ÉÏcgÐG ÐG Ä@µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÐpËÉ?hÁ?i ʵÏÉ %Ä@µÏg@µjÌ­@Wʽ ÓÀj̹?]̹ Ê]µÏÉ Ä@ËÙ_ ÃÁ?ÊK@Á ÐË ÙG ÐËÐÅ ?c%ÑÁ@@Ô @Ë ÑÂ̽Ïi& ÑÁ?öh¾µÊW â¼Ð}й Ä@Ëg@µÉgÐ]k Ð]]]µ ÉÊ]]]G ÏÉÐ]]]½ÐÅÏciÙÁ ÒÏcÐ]]]k Ò?ÉcÐ]]]¹ gÐ]]]Å )ÄjâËg@P]]]G ÄÊ]]]G NÐ]]]k@ÌkÐG Ð]]]¹ %Ä?g?c NðÚÐkÏc ÑKÐk@Ìk ÐG ÄÉÊG Ä@µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Jj]]W ÄÐ]]ËÚй NðÚÐ]]kÏc ÑÂ]]Kh}gÏÉ ÑïÁh]]} ѶâËiÐ]]}ÏögÐG @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]]K?Éе NÐk@Ìk JjW ’âÌðºG âÒhµÏc )?h¶k@G JjW ÒÐK@ƶâÌOй gÐGÉнй Ê]µÏÉ âÒh]k@ÁÐÔ JjW @ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÐK?É )MâÌG ¸ÐËÏÊâÌo gÐÅÐG @]S N@GÐ]Ô ÏÊâËögÐ]G @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]G ÀÐ]]Ô ·Ëj]]Á ÓgÉÉcÐ]]¹ ÒÏÉÐ]]ÔÙG )N@]]µÏc Ñ]]pÌLkÉgc Ïh]]ïG ÓN@]]µÏc NÐ]]k@Ìk Ð]]G +N@]]¶G ÉÏöhâÌ] O Jj]]W ÑKÐ]]k@Ìkй ·Ì]]Lµ@K @]]Ë fÌK?]]k ÒÏÊâÌ] oÐG Ð]]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô @]]Ë âÑG@]]Á ÒÉðÚжâÌ] K Ñ]]wgÐ} )N@]]µÏc NÐ]]k@Ìk ÑKÐÌâÌ] kÉ@Å @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð¶ÁÊ]]w& ÒdÌ]]Ô Ð]]µ N@]]µÏc }ÉÐ]]ðºS â»±Ð]]¥ ¸ÐËÏÊâÌ] oÐG @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô )ÏÉÐL]]âËÊK@Á @ËÉ@ÁÐ]]¹ ÏÉÉög ÉʽÐ]]]]]]ÅÐG ÑÁ@µÐ¹Ð]]]]]]kн ÒÏÉÐÁch¶Ì] ÎÍÖ ]]]]]o ÓÄch]]]]]]µ ÑâËÊKÉ@]]]]]]K Ò@]]]]]]Á?ÊK ʶð¹ÐG ÐLKеgÉÉc @]Ë âÑÁÐ]ËÐ}@Á I]ÌKgÐK Ò@]Á@½ Ð]½ÐÔ )%âÑÂ]â̽@Á ÏÉÐÌ]Á@µÐËi?É@ÌS NÐk@Ìk )ÃËжG Ä@ËhËÐk @ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÓNÐk@Ìk Ä?ÊâÌ]Á ѶâÌ]KÐÌÁÙ½g@ÅÐG âÒh]µÏc +âÑGÐÁ @ËeÙ¹ÙËdË@Ô gÐ} ÀÐÅgÐG ÐLâÌG NÐÁ@ÁÐK@Ë âÒh¶Gg@Ëc âÒhÁ?ÊKÏc ÄÙw


Ð]]Á@Ëe ÏÉÐ]]µÐËÐG ÑL]]k@Ô gÐ]]kй Ä@Ì]]ÁdÁ@ŠÊ} @L]]lâÌÔ @]]K Ñ]]wе %+++)ÑL]]l̹@ÌkÊk ÑÂL]]l`µÐË Ò@]]Á@½ Ð]]½ÐÔ ÀðÚÐ]]G )hïL]]p} ѵÐ]]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑL]]k@Ô gÐ]]kй ʵÏÉÐ]]Á @]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑµÏgÐ]]]k Ò?É?c ʶð¹Ð]]]G )ÐÌ]]]ÌÁ ÑL]]]p}ÐG Ä@µÐ]]]ÁÐËÚ Ò@]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑµÐÌÁÉÊ]]w@Á Ð]]¹ Ä?ögÙ]]} ÓÃKÉж]]pâÌO Ð]]µ ’âÌ] ðºG rÏÉÐ]]Ô âÑ] GÏc +еÐÌËhâÌï]]oögÙo +ÐËÏÉÐÁ@µÐLo ’Ë@]]Ô Ó@ÅÐ]]G ÓM]]ËgÐÁ ÓJ?c ÑÁchµÉ@]]wÏg Ð]]µ NðÚÐ]]ÅeØgй NÐH]]Ë@KÐG g@]]SgØi )’Ë@Ô& ÒÙ_ ÐLâËh}ÐÔ Ðïð¹Ð½Ùµ @Ë ¼Ð} ÑÁ@µðÚ@G @ÅÐG ÉʽÐÅ JjW Ïg@Ëc ѱÏiÐ]G ÏÉÐLâËh}Ïc JjW ÑLlâËÊð¹ÐÅ @ÆÁÐK qËg@S ·âËdÁÐÅ%+++MoÉÏg )ÏÉÐ]KÐÁ )NÐ]k@Ìk +Ä@µÐÌÌk@Ìk ÐL­h} ÓÉ?cÉÉög gÐH½?gÐG @Ë Ñ¦Ì±?É Ä@µÐÁÉÊwÙG @S )MâËhµÏc ÐÂâËÉ Ä@µÐÁÉÊwÙG е ÐË@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]¹ gÐ]Å ÑÁ?gÐÂ]]âËgiн?c& Ä?g@]]¶ËeÙ¹ÙËdË@Ô ·âÌ] K@µÐ¹ ’]]khPG âÒh]]µÏc +Ã]]G jâÌ] ½@Ô â¼@ËÐ]]_ Jj]]W h]]K?Éc ÐË?cÏÉÐ]]pâÌO ÏgÐ]]Å Ñð¹@_Ð]]¹ Ä@½ÊïâÌ] G Ä@]]Ë dÁÏÉÏegÐ]]G %@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒcÊ_ ÑÁ@Ëeй UÁ@½@Ô ÐG ‘pËÐ} Ó?ÊÌÅ ÑÁÉÊG âÑK@µ @Ë@Ô )JjW ÑÁ@½?dÁÐÔ @TÂÌÔ ÐÁ?dÂLoʵÐG Ù_ ÓÒÉÏögdÁÊK ÓÃËh¶®âÌK ÐÁ@ËhâÌïºâÌ]o ÀÐ]Ô @]Ë@Ô )M]âÌG ÏÉеСØh]½ âÑð¹Ð]]Ô Ñº]]ºÌ¡@̵@½& =ÏÉÐL]]âÌðºâÌÅÐÔ Ä@µÏg@¶L]]_ÐGÙ_ ъ@]]½@Ô Ù]]G ¸ÐËÐïâÌ] S Ñ]]w +%ÐKÐk@Ìk ѵÏgÐk Ò@lâËg ÒdÁÏÉÏegÐG ÀðÚÐG )NÐHË@K ÑÁ@Ëe â¼@O ÐLâÌ]wÏc ÑL]k?ög g@KÊ} ÑÁÏÉ@_ Ïc@½ ÃËïÁh} й жâ̵ÐË ÒeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁch]µ ¨@Â]²ÌÔ ’âÌ]ðºG âÑ]GÏc ÒÐÁ@Ì]]½Ð¹ N?cÐ]]Ô â¼ÉÐ]]Å Ñ]]k@Ìk ÑKðÚÐ]]kÏc +M]]âÌG++++ ÑÂ]]ÌË@Ô @]]Ë Ñ]]k@Ìk @]]S Ñ]]w ÓN@¶G ¸ÐÌÌÁ?dÂËiÐG Ä@µÐ]µ@K Ѷ]pâ̽ ÉÐ]oÚ ÒÙ]_ Ñ]k@Ìk ÒeÙ¹ÙËdË@]Ô Òg@]KÊ} âÑGÐ]]Á ÑKÐ]]ËÙ_ NðÚÐ]]kÏc ÒÐ]]µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô gÐ]]Å Ð]]µ ÏÉÐKðÚÐ]]kÏc Ѻ]]̺µ ÒÐ]]ïâËgй ÀðÚÐ]]G )âÑÁ?iÐ]]Ô â¼@ËÐ]]_ ÓÐL_@]]kÐG @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô mµg@]]½ Ñ]]wgÐ}ÐÔ +ÏÉÐL]]âËhµÐÁ ÒÐïð¹Ð½Ùµ ÑÁch¶Á@lµÐË ÓÄdÁ@Ëe ÙG âÑÁ?iÏc Ò@ÅÏögÐG ÒÐÂÌw ÉÐÔ rÏÉÐÔ â¼Ð}й ÓÏÉÐÁÉÊGg@Ì]]oÙŠѽ@ŠÐ]]Ôй rÐ]]½ÐÔ Ð]ÎÎÏ ]µ Ð]]ËÑÁ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô âÑG?ÉÐ]]Ô ÑKÐË@¡Øh]]½ Ä@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ ÐÌ]]ËdÁÏÊËÐO ÒÏÉÐÁch¶]]k@¶Ì¦ÂÌÔ ÒÐ]]kØhO ÓÄÉÊ]]G ÑÁðÛ±Ð]]¥ ¸ÏÉ ÐÁ@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ ÐÌ]ËdÁÏÊËÐO ÒÏÉÐ]ÁÉÊGÉÉeÏÉ@Ô ÒÐ]]kØhO ¸ÏÉ& Ð]µ âÑGÐ]Ô Ð]]µ ¸ÐËÐL]]kÏc @]]Ë ¸Ð]]ËÐð¹Ð½Ùµ @]]Ë ·âÌÂÌ]]w ÒdÁÏÉÏegÐ]]G ÓiÐ]]W Ù]]G ·âÌ] ÂËöhGgÏc

ÓÏÊâÌ] oй Ð]]Á@ËðÚ@GÐÁÉʖ ÓÒg@Ì]]oÙÅ ÀÐ]]Ô Ð]]K?É +M]]âÌG Ä?ögÙ]]} ѦG@]]K ¿]]oÉgc Ð]]µ qË@– ÒÐÁ@½gÙ­ ÓUÁ@]½@Ô ÀÐ]Ô Ä@½ÊïâÌ]G +M]âËhµÐÔ ’]k@ÁÐG @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ñ]½gÙ­ ÏdÂ]]âÌÅ Ä@Ì]]âÌO ‘]]pËÐ} ÀðÚÐ]]G ÑKÐ]]ËðÚнٵ ѦÌ]]±?Éй ÃG@]]Á Mµ?]]lGÐÔ M]]âËhµÏc ÀðÚÐ]]G )M]]âËÉÏc ѽ?ÉÏcgÐ]]G ÒöhâÌï]]oögÙo Ò@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]]µ )ÐÌ]]ÌÁ Ä@]]k@Ô Ó·Ëj]]Á ÓÒeØög?Éc Ó@LlâÌÔ ÙG %Ä@µÐ¡Øh½& Ä@µÐkе Ñð¹@ËÐ_ Ä?cÊ]_ ѾµÊWÐ]G ÏÉÐÁ@]lËc ÓâÑGÐÔ ÐPð¹ÐÅ Òg@wÉÉc ÐÁ?iØO ӟÁh} Њ@½@Ô ÀÐÔ gÐH½?gÐGй ÒÏÉÐÂËiØc Ù_ Ò?ÉcÐ]]]G Ä?ögÐ]]]} Ù]]]G ·âËgÐÂ]]]ð¹@O ÐL]]]âÌGÐÔ rÐ]]]½ÐÔ Óâ¼@ËÐ]]]_ ÒÉ?fâÌ] ]} ÐL]]]âËÉеÐÔ qË@]]– É Ð]]Á@Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÏÊâÌ] o @]]Ë ÏgÙ]]S ÀÐ]]Ô @]]S )Ñð¹Ð]]}й É@Ì]]o Ò@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô @]]Ë â¼@ËÐ]]_@Ë ÄÉÉ ÒÐ]]ÁÉʖ& Ð]]G âÒdÁÐ]]Å ÏÉ?h]]µÙG ÒÏÉÐÁ?d¶âÌ] ¹ @]]ÅÏgÙS Ä@Ì]]Áchµ ÑÁÉÊ]]]]wÙG ÒÉÉögÐ]]]]¹ @]]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÏÉÐ]]]]ËÚÐG %H]]]]ËÚ& ÃâÌ]]]]ÁÐÔ?c %Ò@Ì]]]]OÙKÙË â¼Ð]]}й Ð]]Ë@GÐK@Á Ð]]µ ÐÌ]]Ìð¹@ËÐ_ É?ÊâÌ]]o ÓâÑSÐ]]G@Á ѶâÌ]]Áchµ@ÂâËÉ ÏÉÐÌ]]Ì®Ëh¥Ð½ ÓM]]kÉgc ?dËÏÉÐÂ]]ÌÁÙÅ ÑK@µÐ]]¹ ¸Ð]]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÉʽÐ]]Å +%ÑKÐ]]ËðÚнٵ ѦÌ]]±?É ÑÁchµ âÑSÐHâÌS Ò@Á?ÊK ÑÁÉÊGÐÁ ÀðÚÐG )Ä@Ì]ÌKÐËðÚнٵ ѦÌ]±?É â¼Ð]}й ÄÙïL]k?g ѶâÌÁÐËÚ gÐÅ @Ë JjW е@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ñw @S ÒgÐÂâËgiн?c ÑÁ@kе Ó@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô )MâÌGÐÔ ÒÉ?ÊâÌo Óâ¼@ËÐ_ ÓMl¶o Òg@wÉÉc ?ÉÐ]Ô âÑG@Â]Á@Ë?c h]K ѵÐËÏdÌ]±Ð¥ h]K ÑÂ]]K@ÆËcÏÉ Ð]]µ ÏÉÊKh]]ïð¹ÐÅ ÒÙKÉÐ]]Ô Ñ]Égc ÑÁ@]]µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]]¹ Ð]]p̽ÐÅ cgÊ]µ âÑK@µ ÀðÚÐG+++ÓÄ@½ÐÁ@Ë Ä@Lkcgʵ @]Ë ÓNðÚÉ ÑÁ@µÐ]Égc Ð]¹ gÐ]Å )âÑGÐ]Á ’]¶½Ê½ gØi ?ÉÐ]]Ô )ÑËÏÉÐ]]KÐÁ ѵÐ]]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÐ]]±ÐKÙGй ÏÉÊ]]G UÁ@]]½@Ô ÓN?É@]]Ô Ð]]½ÐÔ ÊµÏÉ ÐË@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÀÐÔ gÐ}ÐÔ +Ä@ÌÌÂK@ÅÐÂËcÏÉ ÀÏcgÐGй ÐÁÉÊG MkÐGgÐG g@]µÙÅ gØi ?ÉÐ]]]Ô ÃGÐÁÉÐL]]]O?ÉöhGй ÑÁ?h]]]ïÁÐËÚ ÓÄ@]]]kеgÐ} ÐË?dËhâÌï]]]oögÙo ÑK@]]]kй MËжG ·â̾LlÌk ÒögÐo ÒÏÉйgÐG âÑð¹ÐÔ ÙµÙ­& )hKѶâÌÁÐËÚ ÐÁжGÉÉg )ÐËÑË@]k@Ô ÏÉÐÁchµG ÒÐïâËg ÏÉÐÁch¶Ìo NÐHð¹ÐÅ )%ÏÉÐL]ËжG Ñ]o оL]lÌk ÉÐ]Ô ÐL]lËÊâÌO Ò?ögÏgÐ]]k M]]âËc ÏÉÐÁch]]µ ·Ì]]Lµ?hO Ð] ]¹ M]]kÉgc ÑÂÌ]]k@Á жÁÊ]]w )N@]]µÏc Á?É?h]]­ ÎÎÎ +ÐË?c âÒögÙ}й ÒÙ_ еоLlÌk ÊâÌÁй ÀÐLlÌk Òec й ögÐo ÒÏÉÐÔ )ÏÉÐÌ]]]Á@µÐÉgc Ó@]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÉÉögÐ]]]¹ cgÊ]]]µ ÑÁ@µÐ]]]oögÙo ’Â]]]ÌGÐÔ rÐ]]]ËÙG )Ñ]]lµg@½& Ê]]µÏÉ ÐÁÉÊ]]w ?c@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÓN@GÐ]]_ ÑÁ@µÏi?ÊâÌ]]o ÓgÙ]]S ÉʽÐ]]ÅÐG


¸ÏÉ Ä@ËÐ]]µÐËgÐÅ Ð]]µ ÏÉÐË@µÐÂ]]Ëc Ä@ËÐ]]k@ÂâÌO ÉÐ]]¹ NÐ]]Ëi?ÊSgÙG ÓNÐÌ]]lµg@½ ÐÁ@ÌLo@Ô ÑÁ@Ëe ÏÉеÐËÐG Ѷ½Ðw ?doÏÉÐÔ â¼Ð]}й& +Òöh]GÐÔ Ä@]ËgÏc @Ì]SÙ¹ÙËdË@Ô âÒhµ@Á ÑLp} ÐG ÐËÙG )@ÌSÙ¹ÙËdË@Ô ÊµÏÉÐÁ NÐk@Ìk Òg?ÊGÐG Ïg?dËdÁÏÊËÐO hK@Ëi Ïg@Ëc )%MâÌG âÑw Ò?ÉÐLo@Ô Ñ¶âÌÁ@Ëe Òg@L̹ÉhG @]Ë Òg?cÐË@½gÐ]k ÒgÐ]k ÒÐË@]kй gÐ}ÐÔ ÏÉÐLâÌðºâÌÅ@Á ÌÁ?ÉÐÔ ÀÏcgÐGй ¼ÐÅ N@µÐÔ Ð¶½Ðw ÀÐÔ Ñk@G âÑK@µ mµg@]½ ÀÐ]]]Ô â¼Ð]]]}й Äch]]]µÐð¹Ð½@½ Òi?ÊâÌ]]o âÒh]]]µÏc ?cÏhâÌ]]¹ ÀðÚÐ]]]G )Äh]]]¶®G ÐÁ@Ì]]]Á@WØg ÑâÌ]]ÁÛ¾º½ жÁÊ]]w )Ä@ËеÐÌËHÂ]]oØg ÏÊâÌ]]o Ù]]G âÒgcögÙ]]ïG Ð]]Á@ËeÐÁ ÏÉÐ]]µÐËÐG ÉʽÐ]]]ÅÐG qËHÂ]]]oØg ÏÉÐ]]]Ô â¼Ð]]]}й âÑÂ]]]â̽ÏcgÐÅ ÑSÙ¹ÙËdË@]]]Ô ÓÒHÂ]]]oØg Ñ]]WØg Òg@Ì]]oÙÅ Ñ]]wgÐ}ÐÔ& ÀðÚÐ]]G ÏÉÊKh]]}Ù_й Ä@]]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÏÉÐÌ]]Á@µÏgÙS ÎeÙ¹ÙËdË@Ô ÑâÌÁÛ¾º½ mµg@½ ?doÐÁ@½ÐÔ â¼Ð]}й +%ÏÉ@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÐ]Á@_ ÐLâÌ]w@Á ÓѶÌL̵й@Ëc ÑKÐÌËc@½ ÑÁ@µ@k@Ë ÒÉ?ÉÐK ÑÁchµÏjÌLµ?hO& Ð]¹ ÐÌ]ÌLËhG ÏÉÐ]ËÚÐG ÑÁ@µÏi@GgÐ]]]]k ÒögÐ]]]]o Ð]]]]¹gÐG Ä@µÏgj]]]]Å ÒögÐ]]]]o& âÑð¹Ð]]]]Ô »ïÌ]]]]Å )%ÑËÉÉfâÌ] ]]½ âÑÁÛ¾º½ ÐÂÌw Ä?ÊâÌÁй ÒdÁÏÊËÐO ѵÐÌÁÉÊw@Á Ñ]ÁÉÊG ÒÙÅÐ]G ÏÉ )N@µÏdâÌPL]kÏc ÏÊâÌo ÀÐÔ Ä@½ÊïâÌG )%âÑGÐÔ ÑÌâÌÁÛ¾º½ ѵÐÌËdÁÏÊËÐO ÑoеÐÌËdÁÏÊËÐO N@]µÏcg@µ ÒdÁÏÉÏegÐ]]G É@Â]]âÌOй ÓâÎÊ]]Á Ò@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÀÏcgÐ]]Å Jj]]W ÏÉÉch]]¶Ë?É ÐÌ]]âÌÁÛ¾º½ ÒÐkØhO ÐË?h¶o@Ô +MâÌÁÐËÐïG ÑÁ@µÐ½?dÁÐÔ r?É ÓN@¶G q_ÐO ÒÏÉÐ]Á@½ ÓÒÙ]_ ÓgÏÊâÌ] ]O ÐÂ]]]GÏc ÃÂ]]]ÂÌG Ä@]]]ËÏc ÏÉÐ]]]Á@ËÙ_ÐG Ä@]]]µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÐÌ]]]âÌÁÛ¾º½ ÀÐ]]]Ô @]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ñ]]]ÁÉÊG M]]]kÏcðÚ@G ÒÏÊâÌ]]wg?Êwй еÐ]]]kØhO ÑÁdÁ?Éj]]]G ÒÙ½ÐÂ]]]Ë?c ÒÉÉögÐ]]]¹ qÌÁ@µÐÌÌ]]]k@Ìk Ïg@]]]Ëc )g@¶L]]]lð¹ÐÅgÐG Ñ]]]kе @]]]Ë ÑGj]]]W ѵ@KgÐ]]]kÐG ѵÐËÐLk?g@Ô JjW ÐK@µÉй MâÌG dÁнcÉÊk ·ð¹Ð_ ÑÁch]µÉ?h`¶âËg ÓÏÉÐÌ]Ëc@ÌÁÊG @Ë @ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁÉÊG Ñð¹@ËÐ_ÐG ÓÄ?ögØc ÄÉÊ]wÙG âÒdÁÐ]Å +âÒh]}ÏcgÏÉ Ñ¶Ì]K@¾}Éc ÑKнj]]]_ Ð]]]K?É @]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ñ]]]ÁÉÊG ÑGj]]]WÐG Ù]]]G ÏÉÐL]]]âËögÐ}Ïc ÑÁÉÊG@Ì] ]GÙKÙË ÊµÏÉ ÑµÐËi?ÉegÙG ÒÚÐG @KÏÉÐÔ )·âÌGjWÎÎÑ @Ë ·âÌÂÌw ÒdÁÏÉÏegÐ]G Ù]G @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô )ÐÌÌGjW жÁÊw =âÑ]G ÐÁ@ÌÌL]lÁ?i ÓÐÁ@Ì]ÌKÐG@G âÑÁ?ÊK@]Á @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô& Ѷ]lÂÌ_ÊG ÑLlÁ?i ÓÑ­Ðl¹Ð­ ÒеÐÌ]ÌKÐG@G ÏÊâÌ]o ÉʽÐ]Å Ñ]ÁÉÊG ÑKÐÌ]GjW ÒÏÉÐ]ÔgÐGйÏÉ ÀðÚÐG ÏÉÐKÙGÐÁ M]k?g @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑL]lÁ?i@Á ÓÑL]lÁ?i @L]lâÌÔ @]K )%ÏÉÐ]K@µÏc NÏg

qË@– ÐLkÐSgÐG ѶâÌLo Ê]µÏÉ Ð]½ÐÔ )%Ð]ËÐÅ ÑGj]W ÓÑKÐË@ÂÌ]w ѵÐËÐK@ƶâÌ]O )âÒgdÂâÌk@ÁÐÔ ?É Ä@µÐ½jÌ]Áٽٵ ÓÄ@µÐOÐ]w ÏjâÌ]Å Òg@ËÐ]K ÄÐ]ËÚй Ð]K?É )âÒh]µÐÔ Jj]]W ÓÒeÙ¹ÙËdË@]]Ô Ñ]]k@ÂâÌO ÒÉÉögÐ]]¹ ÃÂ]]ÌGÐÔ ¸Ùµ@]]Á Ð]]G Ä@]]ËÙ_ Ð]]Á@½ÐÔ ÀðÚÐ]]G ÒÐ]]kе ÃËdÁÐ]]w ÉÐ]]¹ ÉÊ]]G ·âÌ] µÐË Ð]]µ& ¿Ë@]]ÆÁ@½ ÒÏÉÐ]]Ô ¸ÏÉ ?ÉegÙ]]G gÐH]]½?gÐG ÓG N?cÐÔ â¼ÉÐÅ ¿Ë@ÆÁ@½ )%chµÏc Ä@Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÏÉÐÁÉÊG â¼Ð]wÉÊO ÒÐ]oÐïÁ@G ¿Ë@ÆÁ@½ )ÏÉÐK@¶G Mk?g @ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁÉÊG MkÉgc ögнй %mµg@½& ÑÁ@µÐÁÉÊwÙG е ÐË?É ÑâÌ]O ÉÐ]Ô )ÃÁ@µÐÌ]ÌKÐËðÚнٵ ÐÌ]ËdÁÏÊËÐO ѽÐ]ÅgÐG @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô& âÑ]ð¹Ïc ·]]âËgØi @]]K ÀÐ]]µ Ð]]µ N@]]µÏc Ð]]oÐ} ÐÁ@Ëh¶Ì]]­ оL]]lÌk ÉÐ]]¹ @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÏÉ?g?i Ñð¹@ËÐ_ е âÑGÐÔ ÐLkÐSgÐG ÐÁ@¾LlÌk Éй @ÌGÙKÙË ÒÏÉ?g?i ÀðÚÐG )Äg@µjÌ]­@Wʽ ÏjÌK@¾L]]lÌk ÐÁ?gj]]Å ÀÐ]]Ô ·âÌÂÌ]]w @]]Ë ¸ÐËÐL]]kÏcй Ð]]K?É %Ð]]ËÐÅ Ä@ËöhâÌï]]oögÙo ÉʽÐ]]Å ¿Ë@]]ÆÁ@½ ¼g@]]µ )âÑGÐ]]Á ÏÊâÌ]]o ÀÐ]]G âÑK@]]µ ÉʽÐ]]Åй Ð]]ïÁÏg Ð]]µ ÃâËh]]µÐÔ Òg@}jâËg@O ÐËÏÉÐÔ ÑŠ@½@Ô ÑÏögÐG Ó?h¶o@Ô ÑµÐËÏÊâÌo Ð]G Òh¶Ì]­ Ѷâ̾L]lÌk ÑL]]]]kÐGнÙG M]]]]lËÊâÌO ÒÉ@]]]]k@O ÒÏÉÐÂ]]]]ËiØc ÏÉ N@]]]]¶G @L]]]]lâÌÔ Ñ_ØcÉg@GÐ]]]]¹ ÒÚÐG gЊе )ÐË@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÉÐÔ ÒÚÐ]G rÐ]½ÐÔ M]kÏcgÐk ÑÂÌ]w ÒdÁÏÉÏegÐ]G +%ÑKÐHË@K ÓÑLp}& @ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð¹ ÐËЊѵÏgÐk ÒgÙSÉÉc ¿Ë@ÆÁ@½ ÀðÚÐ]]G )Ñ]]ÁÉÉgÏc ÑÁdÁ@KÐ]]ð¹Ð`ð¹ÐÅ ÏÉ Ògʦ]]o Ñ]]Á?cfËÉÒØgc Ð]]¹ ÐÌ]]LËhG ÑKÐH]]Ë@K hK ѵÐËÏÊâÌoÐG е N@µÏdâÌ]¹ Ò?É NÐH]Ë@K Ò@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ¸@]K Ñ]ÁÉÉgÏc ÑL]oÉhk Ð]]]]¹ ÀðÚÐ]]]]G )ÏÉÐ]]]]K?dG ÐÁch]]]]¶ËïÁÐËÚ ÓÒ}g@]]]]G ÉÐ]]]]Ô Ñ¢]]]]kgÐG ÏÉÐ]]]]K@¶GG ÒÏÊâÌ]]]wg?Êwй ÏÉÐÁch]]]µGй ÐÌ]]]ÌÁ M]]]kÐGgÐk ¸@]]]K ?dÌL]]]p} Ò@]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÊâÌ]]Áй h]]K@Ëi ¿Ë@]]ÆÁ@½ +%M]]âÌGÐÔ ÄiØgc Ñ]]Á?cfËÉ ÏÉ âÍGÐ]]Á ÑL]]p} Ò@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÏÉÐÁch]]µG Ð]]Ë?É ÑâÌ] O ÉÐ]]Ô âÑ] ÁÏc?c Òi?É@Ì]]S ?dÁ@µÐÌ]]ÌKÐHË@K ÓÑL]]p} ж½Ð]]w Ä@µÐÂÌw ÉʽÐ]Å ÀðÚÐ]G )ÃâÌ]Á@Á?c g?dKðÚÐ]kÏc ÑÂÌ]w Ù]G gÉÊÂ]k Ä@µÐÌ]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ·âÌ]]ð¹Ð½Ùµ ÓNÐH]]Ë@K ÓÑKÐ]]ËðÚнٵÎÎРѵÐ]]ËÐïÁ?Ég ÓÄ@ËÙ_Ð]]G NÐH]]Ë@K ÑÁÉÊ]]wÙG ʽÐ]]]Å ÄÐ]]]ËÚй ÒÐÁ@ÁÉÊ]]]wÙG ÉÐ]]]Ô Ð]]]ËÙGgÐÅ )Ð]]]ËÐÅ Ä@Ì]]]ÌKÐHË@K ÒdÁÏÉÏegÐ]]]G Ó¼Ð]]Å ¿Ë@]]ÆÁ@½ Ò?gÐ]]G )’L]]lÌSÙ¹ÙËdË@Ô ÒÉ?ÉÐ]]KÐG ÏÉ?g@]]Ô ÐÂ]]âËc ÏÉÐÁ@µÐÂÌ]]w Ð]]¹ Ð]]µÐËgÐÅ ÒÏÉÐÂ]]ËiØc )%ÄÐ]]µÏc M]]kÉgc Ä@µ@Ì]]SÙ¹ÙËdË@Ô Ä@]]Ëe ÑÁ@µÐ]]Sgн


Ð]]ËÐÅ gØi ѵÐÌ]]Ëi?É@ÌS& âÑ] ð¹Ïc ¿Ë@]]ƵgÉc Ê]]µÏÉ Ä@µÐÌ]]ÌKÐËðÞнٵ ÐÌ]]ËdÁÏÊËÐO ÐÌ]]]]]ËdÁÏÊËÐO Ó %ÎÊ]]]]]x¦¹? ý@¢L]]]]]¹?& ѶÌ]]]]]Á@¶Ì½ ÒdÁÐ]]]]]GÉ@Å ÒdÁÏÊËÐ]]]]]Oй )Ð]]ïð¹Ð½Ùµ Ð]]G ÏÉÐLâÌL]]kÐGÐÔ ¸@]]K ÐÁ@Ì]]̶ÌÁ@}gÙÔ ÑµÐËÏÊâÌ]]oÐG Ä@µÐÌ]]¶ÌÁ@}gÙÔ %Ä@µØög& )%ÃâÌÂG ?dÌk@Ìk ÑÁdÁÐkÐoÐ} ÑÁ?gÙPlO й âѵÐËÐG âÑoÏc JjW rÐËÙG M]]]kÏc ÏÉ@ïð¹Ð]]]½Ùµ É@]]]Á ÑKÐ]]]Ë?gÐG@µg ÓâÍÁÛº½Ð]]]¹ ?d]]]ËÙ_ ÑÁ@µÏÉÐÂ]]]Ìð¹Ù¶â̹ Ð]]]¹ Ð]]ïð¹Ð½Ùµ É@]]Á ÑÁ@µÐÌ]]ÌÂâÌÆÁ Ïigc ѽ@ŠÐ]]ÔgÐGÐG ÑÁ@µÐÌÌ]]k@Ìk ÐGj]]W ÓN@µÏdâÌ]O ÑKÐËðÞнٵ Òg@ÌoÙÅ ÑKÐ]ËðÚнٵ ÒgÐ]ËÊG& âÑð¹Ð]Ô mµg@]½ Ê]µÏÉ Ð]K?É %M]âÌÁÐÔ?c ѵÐ]]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Óh]]K@Ëi ѵÐËЭÐ]]l¹Ð­ Ñð¹ÉÐ]]Å ÀÏcgÐ]]Å mµg@]]½ )N@]]µÏc Òg@]]Ëc Ò?ÉcÐ]]G Ä?ögÐ]]} ÓÄ@]]½Ê} ÓÃËh¶®âÌ]K Ñð¹@_Ð]]¹ Òg@Ì]]oÙÅ rÐ]]K@µÉÐÔ )?cÐ]]Ô Ò½Ð]]µ Nв̱ÐÅ Ò}@ÁÐO Ò?ÉcÐG ÓÄ?ögÐ} Ñð¹ÉÐÅй ¡Øh½ ÓâÑGÐÔ Ä?cgÐ}gÐk NвÌ]±ÐÅ @ÅÏÉgÐ]]Å Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÓM]]oÉhkй ÃKÉж]]pâÌO ÓÄ?ögÙ]]} ÓÐ]]ð¹ÉÊS& N@µÐ]]Ô Ñ]]pâ̶¹ÐO ‘]]pËÐïâÌK Ù]]G Ä?c â¼ÉÐ]]Å âÑð¹Ð]]Ô ’Â]]̹ )Ð]]Á@µÏec ÑâÌ]]ÁÛ¾º½ ѽ@ŠÐ]]Ô h¶Ì]]­Ð¹ )Ä@]]]µÏg@µ âÑÁÛ¾º]]]½ Ð]]]oÐG ÑÂÌ]]]k@Á ÓÄ@ËÏÉÐÁdÁ@]]]oÏÊð¹ÐÅ µÐ]]]Ëй ÓÄ@µÐL]]]oй ÏgÐÅ ’âÌâ̹ÐÁ gÐ}ÐÔ Ð¶ÌL¶â̹@Ëc ÒеÐÌ̵ÏgÐ]k Ð]µØgÏÉ@Á ѶâÌ]oÐG @]Ë Ð]µØögÏÉ@Á ÓÃKÉжpâÌO Ù]G еÐË@]k@Ë Ä@]µÏec ÑâÌ]ÁÛ¾º½ ÓM]oÉhk ÑL]â̵ÐË)ÐÁ@ÌÂË̵ÏgÐ]k +% ЮËh¥Ð½ ÙG ÒeÙ¹ÙËdË@Ô Ñ½gÙ­ âÑ] ]GÏc ÑL]]]ËhG @]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÏÉÐÂ]]]ÌÁÙÅ ÓÄ@Â]]]K@ÌÂG Ð]]]¹ Jj]]]W Ñð¹ÉÐ]]]Å Ð]]]K?Éе )ÊËd½ÐÔ Ê¶ð¹ÐG @ÁhK Ѷâ̦̱?É ÙG ÑÁ@µÐ½?dÁÐÔÐG ÄÉÐ_ @Ë dâÌ]½ÊÔ ÑÂÌ]p_ÐHâÌOй ÑÂ]]ËögÙ} Ð]]K?É N?iÙ]]G âÒögÙ]]ïG %ch]]­& ¸@KÐ]]¹ ¡Øh]]½ âÑ]Á?ÊKÏc @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô& ]]kÊL¹? Ä@µ@ÅÐ]]G ÑÂ]]Kh}gÏÉ Ù]]G Ïc@]]½@Ô Òg@Ì]]oÙŠѶâÌ]K?i Ù]]G ÏÉÐ]]ðº­@© ѶâÌ]ÁÉÊGй ¡Øh]]½ й Ñð¹Ù¶Á %?cÐïð¹Ð½Ùµ й н?g@µ Òg@ÌoÙÅ ÑLkÐGgÐk ѶâÌK?i ÐLâÌGÏc ?d]pÌË@Kٵй Ò@ËeÙ¹ØdË@Ô ÑÂ]ÌÂÌG M]k?ög @ÆÁÐ]KÐG ÎÎÓ É?h¶]oÙ} ÒÉ?gdH]ð¹@±Ð¹ ѵÐËÏÉÐÁÉÊGg@Ì]oÙÅ )ÏÉÐ]]]µÐË@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÓJj]]]W ÒÐ]]]ïâËgй qËÐ]]]½ÐÔ )ÒеÐKÐ]]]k@Ìk ÓJj]]]W Jj]]W ÐG @]Ë ÄjâËg@P]G ÄÉÊ]G Ñ]k@ÌkÐG Ð]¹ Ä@]ËÙ_ Ä?ÊK@]Á qÌ]Á@µ @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ä@½ÊïâÌ]G& ÑÁ@µÐÌÌKÐHË@K ÐÁÉÊwÙG ¸ÐË@ËeÙ¹ÙËdË@Ô gÐÅ ÏÉнÐÅÏd¡ÐW ÒÏcÐkй )ÄhïGgÉc

)MâÌG ÑLlÁ?i@Á âÑoÏc ÒÐÁ@Ì̶ÌK@¾}Éc ÑÁchµÉÏöhâÌO ÒÙÅÐ]G Jj]W ÒÏÊâÌ]wg?Êwй Ómµg@]]½ ÓÑL]]p}ÐG Ä@]]µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ä?ÊâÌ] Á ÑâÌ] ÁÛ¾º½ ?d]]oÐÁ@½ÐÔ â¼Ð]]}й ÀðÚÐ]]G )ch]]µ M]]kÉgc gÐ]]GÉgÉÏcй ÓÄ@ËÙ_Ð]]¹ Ä@]]ËgØi Òg@]]¶Á?ögÙ} NÐH]]Ë@KÐG Òi?ÉegÙ]]G Ä@Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁÉÊG ÑGjW Ð]µ ÒÐ]Á?ÉÐÔ Ä@µÐÌ]Ëi?ÉegÙG ÒcÊ]_ ÊâÌ]Áй NÐ]Á@ÁÐK Ñ­ÉÊ]]kкËЭ @KÏÉÐ]]Ô )ÏÉÐÁÉÊGiÐ}Ð]]o@O Ä@]]ËÙ_ gÐ]]Å)?cÏc ÀÐ]]ð¹Ð±Ð¹ ÑL]]lÁ?i@Á Ð]]G zÌ]]]]Å& âÑð¹Ð]]]]Ô ÒgÐ]]]]GÉнй ÑÁÉÊ]]]]wÙG ÒÐÁ?ÉÐ]]]]xâÌO Ð]]]]G %n]]]]k@Ë& ÑÁ@¾ð¹Ð]]]]Ô Ñ]]wе %Ã]]G NÐ]]k@Ìk ÑÁ@Â]]âÌÅ ÀÐ]]ÅgÐG âÑ] GÏÉ )NÐ]]k@Ìk âÑ] G ÐÌ]]ÌÁ ¸ÐËЭÐ]]l¹Ð­ ÉÉc ÑÁÉÊG ÐG Ïe@½@Ô r@O ’Â̹ %ÉÊ]G ЭÐ]l¹Ð­ Ñ]ÁÉÊG ÑGj]WÐG Òec gÐ]GÉнй Ó@ËeٹپLlGÐÔâÑð¹ÐÔ )N@µÐÔ ÏÉÐÌÌ­Ðl¹Ð­ ÒÉÉögÐ]¹ ¸ÐÌÁÉÊ]w@Á Ó¸Ð]ËÐGec ÑðºâÌ]Å @]]Ë â»âÌ]Å ÉÉc r@L]lâÌÔ @]]K ÏÉÐ]]ÁÙµ Ð]¹ gÐ]]ŠЭÐ]]l¹Ð­Ð¹ Jj]W ÑL]]lÁ?i ÒЭÐ]l¹Ð­ âÒÉÐ]]Á@½@Á оâÌ]Ô %ÄÉÊ]]G ÄÊ]]KÛ­? ÓN?h]]±Ê—c ) Ä@Ì]]pËÉÐÔ ÄÉÊGg@¶âÌ]ÁÛ¾º½ ÑGj]]W ÐLlËÊâÌO е ’âÌðºG ÏÉÐÔ âÑGÏc ÀðÚÐG )ÃËжG @ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑLlÁ?i@Á Ó ÑLlÁ?i Ñk@G ÐLâËh_ÐÔ @ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]µ ÒÐÌ]âÌOÉÐG )Ä@]µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]pâ̵ ÐÂ]ÌÁ?ÉöhG ÐÁ@Ì]ÌKÐG@G Ä@½ÐÅй ÓMâËhÂâÌÆGg@µÐG еÐÌÌLlÁ?i@Á @Ë ÑLlÁ?i @Á@½ÐG ÐïÁÏg ·âÌGjW Ñ]âËÊKÉÉc ?dK@µ Ä@½Ð]Åй qÌKÐË@ÂÌ]w ÒdÁÏÉÏegÐ]G ÓÑL]p} ÒdÁÏÉÏegÐ]G ÑK@ªÌ]ºGÐK ?dK@]µ M]]âÌG Jj]W ÒÏÉÏgÏc Ð]¹ @]Ë Jj]W ÒÏÊâÌ]wg?Êwй @]S ÎeÙ¹ÙËdË@]Ô Òg@]KÊ} )N@]¶G ÓÐ]]wÐÂG ÎeÙ¹ÙËdË@]]Ô Òg@]]KÊ}& ÀðÚÐ]]G )N@]]µÏc Òg@]]Ëc NÐ]]k@Ìk g@]]µ ÒÏÊâÌ] wg?Êw ÑK?i ѲÌ]Áн Òg?cgÐH]kÏc âÑK@]µ )@]µÏc ÄÉÉ Ñ]ÁÉÊG ÒÉ@]k@O ÓÒÙ]_ ÑL]âËgÐïËg@µ ÄÉ ÑKÐÌÌ¥gÐo ÑLlÁ?i Òg@KÊ} ÄÙw ¸ÏÉ )@µÐÔ c@ÌÁÊG M]lÁ?i ѲÌ]LÁн ÓâÑGÐ]Ô %MâÌGÐÔ ÒÙ_ Òg?cgÐHkÏc Ó@µÐÔ c@ÌÁÊG @ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ñ²ÌLÁн âÑK@µ @µÏc M]]kÉgc ÓÐL]]O gØi ѵÐÌ]]pâ̶ð¹ÐƶâÌK ÎeÙ¹ÙËdË@]]Ô ÓÒHÂ]]oØg ÑKÐ]]k@Ìk g@]]SgØi ÎÎÒ Òg?ÊG ÐK@ÐÔ É M]âËh}ÐÔgÏÉ ÐÌ]k@Ìk ÐÌËHÂ]oØg ÀÐ]¹ cÉÊ]k qÌ]GjW ÓÄÐ]µÐÔ ÑL]]kÐGн Ù]]G N@_Ð]]ÔgÏc @Ì]]K Ñ]]ÁÉÊG ÑÁðÛ±Ð]]¥ÐG @Ë@Ì]]K Ð]]µ ÏÉÐÁ?d¶âÌ]¹ ÓÙ}ÊL]]®} M]]kÏc ÑK@]]kй Ä@½ÊïâÌ]G )%Ïh]]K ÑÁ@¶ð¹Ð]]_ ÓHÂ]]oØg Òh]]KÉÉi Ñ]]wgÐÅ ÑÁ@]]pâ̵?ög MkÉgc Óâ¼Ð½Ùµ ÊâÌÁ ÐÁÉÊG Ñð¹ÉÐ]Å @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÏÉÐÂ]ÌÁÙÅ ÓJj]W ÑÁÉÊGg@µÐ]G ÑwgÐ} )ÑÁ@µÐÌÌKÐËðÚнٵ ÐÌËdÁÏÊËÐO ÊâÌÁ ÐLâÌÂ_@ÕG ÒÙ_@K N?cÐ]Ô igc ÑÁch]µ


É@k@O ÐLâÌGÏc еÏg@KÉ ÐK@µ ÉÐÔ )@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÙG âÒögÙ}ÐÔ ÑKÐËðÚнٵ Òg@KÊ} âÑK@µ +ÐÁ?g?dKðÚÐkÏc ÉÐÔ ÑÁ@µÐŠ@½@Ô ÑÁch¶Kнj_ ÓÑk@Ìk Ñ]ðÚÐkÏc ÙG ÐÁ@µ@O ÙG Ù]]]G ÐÁch¶]]]pÌÔ @]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑµgÐ]]]Ô ÓÄdÁ@]]]kÊÁ Ð]]]¹ ÐÌ]]]ÌLËhG ÑL]]]k@Ô ÀÐÌâÌ] ]k Ä@µÐÂÌpâÌO ÏÉ?cÉÉög ÑËÐÂÌxÂG ÓÒÉÐ¥н Ò@ÅÐG ʵ@K Ùµ ÒgÉÏc @Ë ÑÁchµjâÌ]ÅÐG Òg?ch]]µ Ð]]K?É )Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÉÐ]]Ô ÑÁ@µÐ]]µ@K ÉʽÐ]]Å ÒögÏÉ@]]G Ó%Ä@¾Ì]]Ô& ÑL]]k@Ô Ð]]K@ïG M]]âËhµ@Áh½ÐÁ Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐ]]µ@K ÄÐ]]ËÚй ÏÉÐL]]âËögÐ}@Á h]]K ѶâËg@]]S gÐÂ]]âËgiн?c Ïg?ch]]µ ÀÐ]]Ô À?ÉÏcgÐ]]G ?dË?ÉcÐ]]¹ Ð]]µ M]]âÌGÐÁ ÏÉжâÌ]KÛËÊÔÐK dÁÐ]]w ÒÙÅÐ]]G @ÆÁÐ]]K +%ÏÉÐLâËfâËgÏc?c ÐÌ̵ÏgÐk NÏg@GÐ]]]]k ögÏÉ@]]]]G ÓÄ@¾Ì]]]]Ô ÏÉ@]]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÐ]]]]ïâËgй ÑKÐË@¡Øh]]]]½ ÒÐ]]]]ïð¹Ð½Ùµ ÒÏi?ÊâÌo âÑk ÀÐÔ ÒÐïâËgй ÏÉ )N@µÏc MkÉgc ÒÙ]_ ÑKÐH]Ë@K ÒcÊ]_ Óн@Â]k@ÁÐG ’G?c ÒÏÉÐÁ@½ ÓN@]¶G h]K jâÌ]ÅÐG ÑKÐË@¡Øh]½ ÒÐ]ïð¹Ð½Ùµ âÑ]Á?ÊKÏc ÏÉ@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô @Ì]]GÙKÙË ÑµgÐ]]Ô rÏÉÐ]]Ô gÐH]]½?gÐG )ÐË?dÌ]]âÌK Ð]]µ ÏÉÐL]]â̺âÌÆG ÒÐ]]_Øc ÉÐ]]¹ N@]]¶G ЦÌ]]]±?É ÑÁ@µÐ¶]]]kÐK ÏgÉÊÂ]]]kй ÑKÐ]]]ËðÚнٵ Ñð¹@ËÐ]]]_ ÑÁch]]]µg@}ig ÐL]]]]âÌGÏc ÑÁchµ ѶÌK@¾}âÉc ÐG ÐË@K?É ÀÐG %§Ì±?É& ÒÏÉÏgÏc ÙG â¼@ËÐ_ ÑÁ?dâËh]­ ÓÐ]µÏc@½@Ô Ð]]]K@µÉй )ÄÐ]]]µÏc Ñ]]]p_ÐOе Ð]]]ËÐÁ@Ë@}iÏc ÉÐ]]]Ô ÉʽÐ]]]ŠѵgÐ]]]Ô @]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô NÐHË@KÐG )ÏÉÐLâËÉеÏdâ̹ ÒÉÏögdÁÊK ÓÒgjÅ ÒÏÉÐÁchµ ·]kÐKgÐG ÑÁch]µ@¾}ØcÐG ÒÏÊâÌwg?Êwй ÐÁ@Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÀÐÔ gÐ}ÐÔ Ä@½ÊïâÌG +Ä@µÐÌ]ÌÁ@WØg @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]¹ Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÉʽÐ]]Å Ð]]ïÁÏg Ð] ïð¹Ð½ÙµÉʽÐÅ ÏÉÐË@Ì]]Âð¹cÐG ?h¶]]p_ÐO ·âÌ] GjW Ð]]µ@K âÑÁ?ÊKÏc ÐLk?g )Ä@µÐÌÌ­Ðl¹Ð­ СØh½ ÓÄ@µÏg@¶Á@½Ê} NÐHË@KÐG ÓâÑG@Á Ñð¹ÐË?öh]âËÊ} е ÐÌÌÁ@ÌK ÑÁ@½Ê} ?ÉÐÔ âÑG qËg?dKðÚÐkÏc gÐ}ÐÔ ÓN@¶G Òi?g ·âÌ¡Øh½ ÉÐ]ð¹Ð½Ùµ Ñk@Ìk ѾLlÌk ʵÏÉ ÏÉÐLâÌðºâÌÆG âÑGÐÁgÐÅ ?dÁ@Ë@LlâÌÔ Ñð¹@Wй Ä@µÐ¡Øh½ âÑ]Á?ÊKÏc ÓÃâËh]]µÐÔ qâÌ] ¶¹ÐO ѶÌ]]K@¾}Éc ÉÏgÐ]]G Ä@µÐ]]µ@K qÌ]]K@µ ÉÐ]]Ô Ð]]µ )?dKðÚÐ]]kÏc Ð]]¹ âÒhµÏc& ÐK?É +Ä@Ë@LlâÌÔ ÒÐÌË@}@Ô âÑG ÉÐÔ ¸ÏÉ ÎÎÕÃGÐÔ ÄÉÊG ¿Ìº]kÐK Ù]_ Òg@]wÉÉc ÏÉÏg@KÊ} ÒÐïâËgй )âÑkÉÊÁÏc ÐoÚ ÑÁ@µÏögÐOÚ gÐkй ÒÙ_ ѱÏc NðÚÐ]kÏc ’âÌ]ðºG )?dÁchµÐl±Ð¹ Ä@µÐoÉÉ ÒÐÁ@ËgÐÁÊÅ ÑÁ@ÂâÌÅg@µÐG ÑK@]kй âÑGÐ]Ô Ñ]pÌÁÉÊGÏc@½@Ô Ïg@]]µ ÀÐ]]G g@]]KÊ} rÐ]]K@µÉй Ð]]µ âÒögÐ]]}ÐÔ Ñ]]Á?ÊS ÓNÏiÐ]]¹ Ò?ÉcÐ]]G Ð]]oÚ Ð¶ÁÊ]]w

Ð]]µ ÉÊ]G .6 ÒÏcÐ]kй gÐ]Å ?dÌL]k?gй )N@]µÏc ÐL]kÐSgÐG NÐ]k@Ìk ögÐ]½Ð¹ ÒÙ]_ +%Ä?g?dKðÚÐkÏc ÑKÐk@Ìk ÐG ÄÉÊG Ä@µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÐGgØi âÑG ?ÉÐÔ MâÌG?ögÙ}ÐÁ NðÚÐ]kÏc Ò?Éc ÑÁ@Â]âÌÅg@µÐG Òi?ÊâÌ]o gÐ]}ÐÔ ?dK@]µ Ä@½Ð]Åй ÑÂ]]Kh}gÏÉ Ù]G )Ð]K@µÉй Jj]W Ñ­Ð]]l¹Ð­ ѶâÌ]½jÌÁ@¶Ì½ Ð]KÙG @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ä@]½Ê} )ÏÉ?gcögÙ} %ÑGjW& ·ð¹Ð_й ÑpÌÁ@µÐÁdÁ@ËÐïâÌK ÓÄchGg@µÐG ÏÊâÌo ÐËÙG +NðÚÐkÏc ÏÉÐL]]âÌÂâ̽Ïc ÑÁ@µÐ]]½?dÁÐÔ Ó·ð¹Ð]]_й ÑÁdÁ@ËÐïâÌ]K ÓÏÉÐÁch]]µÉðÛG ÒÐ]]ÁÉʖ Ð]]K?É ÒÏÉÐÁÉÊGÉðÛG ÀÏcgÐG ÐLâËc ÒÐÁ@ïÁÐLk@Ô Éй ·â̵ÐË& )JjW ÒÉÏöhâÌ]O ÏÊâÌ]o gÐ]k ÀÐÔ %i?Ê_gÏÉgÐOc?c ÒgÙK@L¶Ëc Ògj]Å Ð]¹ ÐÌ]ÌLËhG @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁÉÊH]Á?É?h­gÐG Ðïð¹Ð½Ùµ ѲÌLÁн ʵÏÉÐÁ ÑËÙ_É@Á ѵÐËÏec ѵÐËÐpâ̵ ʵÏÉ Ä@½ÊïâÌG rÏh¶Ì­ ÒjâÌÅ ÏÉÐÂËiØc Ù]G M]lËÊâÌO Ñð¹ÉÐ]Å ÒÏÉÐÁch]¶KÏg Ò?ögÏgÐ]k )ÏÉÐ]K@µÏc ¸ÉÊ]xG ÏgÐ]]]]]¶G Òg?cgÐH]]]]]kÏc ÏÊâÌ]]]]]o ÀÐ]]]]]G )ÑÁ@µÐÂL]]]]]l`¶âËg É?g@]]]]]µ ÑKÐ]]]]]ËðÚнٵ @ÆÁÐ]]K Ä@µÐ]]½?dÁÐÔ Ð]]Ë?Ê} Ð]]µ ÒÐÁÉÊ]]wÙG ÀÐ]]Ô ÑâÌ] OÐG )âÑ] GÏc Ä@µÐÌ]]ÌKÐËðÞнٵ ÐGj]]W ÑÁ@½?dÁÐ]]Ô ÑÁchµÐ]]o?ÉÐw ¸Ð]]ËÚй Ð]]½ÐÔ %ÃÁ@µÐÁ@½h]]­ Òg@¶âÌ]]SÐHâÌS Ð]]]o@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÐÂ̱ÐL]]]k?g ÑKÐðº] ]kÐ_ ÑÂL]]]l_gÏc )Ó@]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÐ]]]ïâËgй жÁÊw )NÐk@Ìk ÙG MâÌG Ä@µÐLkeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÐïÁ?Ég нÐÔ âÒhµÏc )?dK@µ Ä@½Ð]Åй )Ä@ËgÐH½?gÐG ÑÁ@µÐLo ÉʽÐÅ ÒÏÉÐÁch]¶KÏg Ð]¹ ÉÊ]G Ëh]G NÐ]k@Ìk Ä?ÉÐ]Ô ÒÚ ?d¶âÌK@µÐ¹ Ӓ¶Ëg@K Ò@oc@O Ä@µÏÉ@G ÐKÐk@Ìk ÏÉеÐË@ËeÙ¹ÙËdË@Ô gÐÅ ÒÐïÁ?Égй& )%?cÐ]]Á@Ë@¶Ëg@K ÉÐ]]Ô gÐH]]Á?gÐGй ѵ@]]ÁÉÉg Ù]]G öâÌ]]ð¹ÉÐÅ @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÓNÐ]]k@Ìk ÑÁ?ögÙ} ÃËdÁÐw ?dGjW ÓNÐk@Ìk Òg?ÊG Ð]¹ @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁ@Â]âÌÅg@µÐG ?dÌL]k?gй Ä@µÐL]]]]oе Ð]]]]Ë?cÏÉй @]]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÐÁ?hâÌï]]]]oögÙo ѵgÐ]]]]Ô )ÏÉÊK@Å?cgÐ]]]]kÐG âÑLkÏÉ?g %gÐk& gÐkй ÏÉ?hÂâÌÅ?g ÒÏÉÐÔ ÓÄ@ËÙ_ ÒÐÂ̱ÐLk?g ÑÂâËÊo ÏÉÐL]âÌÂâÌÆG ÙG ÑLk@Ô âÑk gʶËg*¼ÙO& %âÑLkÏÉ?g ÑÁ@µÐâÌOgÐkй ÓÑLoÉhk Ñ_Øc ÏÉÐL]âËögÐïG Òj]]âËÉ?gÐO ¸ÏÉ@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ?dÁ@Ë@Ì]ÎÎÔ ]K Ä@Ì]]½ÐµÐË ÒÐL]]k@Ô Ð]]µ ÏÉ@]]Á?c @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒgÙÌK ÄÏÉ@_ ÑÁ@µ@Á?i ÑÁÉÊ]wÙGй rÐ]½ÐÔ Ð]µ âÒÉÐ]µÐÔgÏc ÐL_@]k Ó gÐÂâËÊâÌ]o ÏÉÐÁ@µÐÌÌlµg@½ ÒÚÐG Ð]µ Ã]wÐÔ @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô %ÒÏÉÐ]ÁÉÊG |ÉÊ]O& ÏÉÐÁ@]oÏÊð¹ÐÅ& %hËK*É@k@O& ÐLâÌGÐÔ @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ?d½Ð]ÅÉÉc ÑL]k@Ôй )Ð]ËÐÁ@Ëi?ÊSgÙG ѶâËgÙÌ]K


Ñðº±Ð¥ ѶâÌ¥ÐSgн ÐLâÌGÏc ÓMâËögÙ}Ïc ÒÙ_Ðkе ÀÐ]Ô Ñ]K?iÙG ¸@]K ÑÂL]pËÐïâÌK %âÒÉеÏcgÏc NÐÌ̹@l̽ ÓNÐÌËc@½ й е ÒÏÉÐÔ ¸ÏÉ rнÐÔ ÒÐÁÉʖ й )âÒÊÁ ÉÊG ÐËÏi?dÁÐÔ âÑG ÐÌâÌÁÛ¾º½ ÉÐÔ ÑÁ?gÐïÌÁ ÓâѵÉ?ögÐð¹c ÐLl_ ÑKÐË@¡Øh]½ ÒÏÉÐ]Ô @OgÐG @ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑGjW ÒÏÊâÌwg?Êwй ÐLkÏgе ʵÏÉ ¡Øh]½ ÒcÊ]_ Ä?ÊâÌ]Áй Ð]µ ÒÏÉÐ]]Ô Ò?ÉcÐ]]¹ )¡Øh]]½ Ñðº±Ð]]¥ ÓM]]kÐÅ gÐ]]kй §Ì]]±?É ÒÏÉeÏÉ@]]Ô ÀÐ]]Ô Ò?öh]âËÉ Ê]]G ÐÁÉÊwÙG Ógj]Å Ä?cÊ]_ )N@]Å ÑË@]KÙµ Òi?ÉegÙ]G Òg@ËÐ]Á ÒgÐ]l½ÐS ÃËh]KÏgÉÐ} @ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÓÐË@ÌSٹеÐK ÒÏcÐ]k @L]lâÌÔ Ð]µ ?dÁ@ËÏÉÐ]Ô Ñ©ÚÐ]G Ä@µÐÌ]Ëi?ÉegÙG жâËgÙS ÒÙ_ÙG @ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁchµ?Êkg @Ë ÑÁÉÊwgÐkÐG Ïg@]Ëc& Ð]µ )ÉÊ]wgÐkÐG ÐG âÑHG âÑ]oÏc ÒdÌ]±Ð¥ Ògj]ŠѵÐËÏÉÐÂ]ÌÁÙÅ gÐ]Å Ð]Ë@K?É ÀÐ]G %@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]¹ ÒÏÉÐÁÉÊG â¼ÐwÊO ÒgÙÌK& ÑLpâÌÆïÁ@G âÑK@µ ÀjÌ]¹@LÌOе ÑÁ?dÁÐ]½G )@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]]]]]µÐË@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÏÉÐÂ]]]]]ÌÁÙÅ ?dËÙ_Ð]]]]]¹ ÒÙ]]]]]_ ÄÐ]]]]]µÐÔ %Ä@]]]]]µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁchµÐSнgÐGÐG& ‘kÐGÐÔ MpO ?c Ä@ËÏgÙÌK Àй е )ÐÂÌw ÀÐÔ ÒdÁÏÉÏegÐGй Ïg@]]]GÉÉc @]]]S )gÐ]]]¶Á?É@O Òg?dKðÚÐ]]]kÏc ÑÂÌ]]]w Ù]]]G )Ñ]]]k@Ìk ÑL]]]lÁ?i ѵÚ@]]]w ÓÏÉÐÁÉÊGÉÉgÐGÉÉg Ù]G ÑÁch]µÏc@½@Ô ÓÒi?ÉegÙ]G Ò@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÏÉÐÁch]µgжËÐO hK ÑÁ@µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÏÉÐÁ?ÉÐÔ ÒÚÐG е %ÒеÏgÐH½?gÐG Ò@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁ@L]kÏÉ ec ÐÂâËÉ ÓÑÁdÁ@]ŠÊ} Ó§Ì]±?É â¼Ð]}й Ä@Ì]ÁdÁ@ŠÊ} Ù]G жâÌ]ð¹ÉÐÅ @]Ë )ÄÉ?ÊâÌ]o Ó|ÉÊ]O ÒÚй ÄÉÊwÙG @]ÅÏgÙS Ð]µ ÉÊ]G Ð]K@µÉйgÐÅ )gÐ]GÉнй ÒеÏÉ?h]pâ̵ ÐÌ]Ìð¹@ËÐ_ ÒÏÉÐÁÉÊG â¼ÐwÉÊO gÐkй Ä@ÌL_ÐS hK@Ëi е ?dð¹ÐÅ Ä@ËgÐk ?É@ÔeØg ÑÁ?dÁÐ]½G Ð]]GÉÊG @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ù]]µÙ­ ÒÚÐ]]¹ Ð]]ÁÉʖ Ù]]G )ch]]µÏc @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÐÂ̱ÐL]]k?g ÒеÐKÐÌÌ¥ÐSgн е ÐHð¹Ð± ѵÐÌËg@ÌoÙÅ ]kÊL¹? ÒÚÐ]¹ )@]ÅÏög ѵÐËЮËh]¥Ð½ ¿Ë@]]ƵgÉc ÒÚÐ]]¹ )ÑËÐÁ@]]l­ÐÔ Ñ¶âËgj]]Å Ð]]¹ ÉÊ]]G ÑL]]ËhG nÉ?]]o ÒÚÐ]]¹ )ÐÌ]]Ë@}@Ô@Á ÒÏÉÐÁÉÊG â¼ÐwÉÊOÐG gÐk е rÐÁ@Ë@Á?i ÀÐÔ ÉʽÐÅ ÒÉÉgÐ]kй )%^@H]o?& Ð]GÉÊG ÎÏÍ Ð]¹ n@]G ¿Ë@]ÆÁ@½& ?ÉÐ]Ô ÃËeÙ¹ÙËdË@]Ô ÒÏcg@Ëcй жâËgÙS е ÏÉÐK@µÏc @ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÓÃËgÐ]]G âÑ]]G ÑâÌ]]¹ ·ð¹Ð]]_ ÒgØi ѶâÌ]]oÐGÏÉ ÑKÐ]]ËðÚнٵ ÑÁ@ËeÐ]]¹ ÑKÐË@ÂÌ]]w@Á Óh}dË@Å& @ÅÏÉgÐ]Å %Ä@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô âÑ]G ·ð¹Ð]_ ÒgØi ѶâÌ]oÐG Ð]K?Éе )Äh]}@ÁgÏÉ +@Á?c Ä@ÌpË%gÐH½?gÐG& Òg@ÌoÙÅ& ÐG %¿Ë@ÆÁ@½

)ÑÁchµ}?c ÓÄ?ögÐ} ÓÄ@ÁÉ?g ÙG жâÌÁ@¾L]pÌÁ Ð]oÚ ÏÉÏg@]KÊ} ÒÚÐ]G& )âÑL]kÏdð¹ÐÅ Ò?ögÏgÐ]]k )‘]]l`¶âËg ¿L]]lÌk ÑÁ@Â]]âÌÅ ÀÐ]]ÅgÐGÏÉ Òg?Ê]]G ÐKÙ]]w Ð]]µ Ð]]oÐoÚ gÐ]]Å +%Ä@½i Ѷ̵ÐKÒÐïâËgй ÐÌË?ÉÏöhÁ@½gЭ ÑKðÚÐkÏc ÑÁch¶âÌSÐHâÌS ÑKðÚÉ ÒÏÉÐÔ M]]kÐG É@]]w ÓÄchµ]]xâÌÁÐGÙG жâÌ] ð¹ÉÐÅ @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ’âÌ] ðºG âÒh]]µÏc ?cÏhâÌ] ¹ Ð]]K?É @Ë ÑLlÁ?i ѵÐ]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô @]S Ñ]w ·âÌ]Ách¶âËÊ} Ð]¹ Ð]²¹ÐÔ Ò?öh]âËÉ ¸@]K ÑÁch]µ )@Á Ä@Ë MâÌG ÏÉÐGjW ÒÏÊâÌwg?Êwй )M]âÌG Ñ]k@Ìk Ïh]ËЩ ÓÑ]k@Ìk @]Ë )ÑL]lÁ?i@Á ÑL]]o ÒÐ]]µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÐ]]Ái@GÉÉc ÉÊËd½Ð]]¹ ?cÐ]]Á ¸@]]K Òg?Ê]]G Ð]]ËÏÉÐÔ ŸÁh]]} ÒÏdÁÊK ÐÌ]âÌÁÛ¾º½ ÉÐ]Ô ÒÙÅÐ]G Ä@½ÊïâÌ]G )]ÁÉÉg Óµ@]O ÓÑLâÌP]k Ð]G âÑL]lÌGÐÁ ÒÉÉfâÌ]]½ÏgÐÅ Ð]]¹ ÑKÐË@¡Øh]]½ ÑÂKÉж]]pâÌO Ñ]]KÉÏg ÑÁch]]µ M]]kÉgc ÒÙ]]Å Ð]]KÙG )ÏÉÊ]]G ÐÂKÉж]]pâÌO ÉÐ]]Ô ÒÙ½ÐÂ]]Ë?c ÑKÐË@¡Øh]]½ Ògj]]Å Ó@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô )ÏÉÐÂ]]ËhâËc ÒÏÊâÌ]wg?Êwй @]]S ÓÐ]]Ë?ÊG ¸Ð]]ËÐïð¹Ð½Ùµ gÐ]]Åй& ?h]]µÐÔ Ïc@Ì]]O âÑK@]]µ @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÉÉcgÐ]]Å ÏÉ )ÏÉ?h]]µÙG Ò@Ì]]S ÑÁ@Â]]âÌÅg@µÐG Ó@Ì]]S ÒÏÉÐÁ?d¶âÌ] ¹ @]]Á Ä@]]Ë âÑ] G Jj]]W Ñwе )ÄÉ?hk@Á ¸ÙºG ÉÉc ÐG е ÀjËi?ÉegÙG ÓÀj̹@ÌkÊk Ä@ÆÌS ÒеÏÉ?h¶oÐG?c )ÉÉögÐÂLl_Ïc Ä@ÌÁ@µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑâËÊKÉÉc й ÉÊKhïµÐË ÑµÙºG ÉÉcgÐ]Å ?dÌL]k?gй ÑKÐË@¡Øh½ ÑÁ@µÐËdÁЕÐH]Ë@KÓ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]¹ ¸ÐËÏÊâÌ]oÐG Ä@ËÐ]µÐËgÐÅ Ñ]wgÐ} ÒÏÉÐÁdÁ?ÉÏg ÑKÐð¹@Wй r@LlâÌÔ Ó@kÉй qÌ]Á@µÐ¡Øh½ +ÏÉÐÌ]ÂÌGÏc ÑKÐË@ÂÌ]w @]Ë Ñ¶â̹g@µ ?cÏhâ̹@Ô )Ä?ögÐ}Ïc Ä@ËÙ_ ÒgÐk?cÉÐk Ò?ÉcÐG ’±ÐË Ð]G ‘]pËÐ} Ä@]½Ê} Ð]]kØhO ÀÐ]]Ô Ñ]]ÁÉÊG M]]kÉgc Ð]]G ÉÊ]]G §Ì]]±?É ÓÄ@µÐ¡Øh]]½ Ä?ÊâÌ] Áй ѶÌ]]LµÐ¹@Ëc ÓÑLâËdÁÐw ÒgÏÊâÌO ÓÙ½ÐÂË?c ÐÁÉÊG qÌÁ@µÏi?É@ÌS ÓѦÌ]±?É ÐÌ]âËÊÁ Ð]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑâÌO MâËÉÐËÏc ¡Øh½ ÒÐÁ@ÆÌ]S ÉÐ]Ô& Ù½@]µ )ÐËÐ]kØhO ÀÐ]Ô ÑÂL]l`pâÌO ÑKÐÌÁÙ]w ѽ?ÉÏcgÐ]]G ÑÁÉÊGÐ]]ÁÏc@½@Ô ÀðÚÐ]]G )ÐËÏc@]]k ѶâÌ]Á@ÆÌS N@]]¶G?g ÑL]]kÏcй @]]Ë N@]]ïG е ÒÏÉÐÔ ÒÙÅ ÐÂGÏc ÑÁ@ÆÌS Ò?iÉЭ ÓÃKhïµÐË ÙG Ä@µÐÌÌðº±Ð¥ @]Á?ÊK ÑL]lËÊâÌO @Ë Ð¦Ì±?É Àй MâÌG gÏcÐGgÏc @Ë M]âÎÎÖ ÌG gÐ]kÐG M]kÏc @]Ë Ð¡Øh]½ ÀÐ]Ô @]Ë Ð]µ@K ÀÐ]Ô +%âÒeʶG ÒÙ_ @Ë ÐKв̱ÐW Òg@Ì]]]]oÙÅÐG Ð]]]]ËÐÅ ÒÙ_ÉÐL]]]]k?g ÒdÁÏÊËÐ]]]]O âÑ]]]G ѶâÌÁÙ]]]]wgÐÅ @]]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÓÐ]]]kе ÉÐ]]]Ô Ñ]]]ÁÉÊG ÒdÁÐ]]]ÅÏg @]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]]]µ ÒÏÉÐ]]]Ô ÒÙÅÐ]]]G ÉÏÉÐ]]]Á@µÐµ@K


ѶâÌOÉh} )ÏÉÐÁ@ËеÐKÐð¹ÉÏc Ò@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÊËc ÀÐ]¹ ’Â]ÌGÐÔ ÃËÐ]¶G %Ä@µÐ]ËcÊÅÐË Ä@ËÐ]]]½Ð¹ âÑ]]oÏc )ÄÐ]]]µÏc Ä@ÌKÐË?chµgÐ]]]k ÑÂ]]]ÌË@Ô Òg@]]]p­ ÄÏÉ@]]]_ ÎeÙ¹ÙËdË@]]]Ô )MâÌGÐÁ?ÉgÐ} жÁÊw )MâÌÂG?c ÐÁi@G ÒÏÉÏgÏcй %»ÌÔ?hlÌÔ& Ð]ÁÐËÚ ÀÐ]Ô Ð]½Ð¹ÉÐ¥ @Ë ·âÌKÉÐ}j½ ÒÏÉÐÁchµ ·ð¹Ê½Ð]G gÐ]kй ÑÂ]ÌË@Ô Ò@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒögÐ]o ?d¶âÌ]K@µÐ¹ Òög?i@]]G ÓÄ@KÐ]]ð¹ÉÏc ÑÂ]]KhïµÐË ÓgÉÊÂ]]k ÑÂ]]Khïð¹ÐÅ ÒÐ]]ïâËög ÄÙ]]w Ì]]Ô )жâÌ] µ@_ ÑâÌ]]]]ÁÛ¾º½ ѽ@ŠÐÔgÐ]]]]]k ’âÌ]]]]ðºG âÒh]]]]]µÏc )M]]]]]âÌÁÐËÐ}ÐÔ?g c?i@]]]]]Ô Ñ]]]]]oÐGÉ@Å ÓÏÉÐL]]âËh¶G öh]]O Nн?ögÐ]]k öh]]O ѵÐ]]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]]¹ âÒh]]µ@Á Ä@µÐKÐÌÌÁ@L]]kg@o cg@]]k ÒögÐ]]o ÑâÌ]ÁÛ¾º½ ’âÌ]ðºG âÒh]]µÏc Ð]]µ ÏÉÐL]]âËÉжG ⓠÒÉ@Â]]âËÊ_ ѵÐÌ]]âÌÁÛ¾º½ ÒÏÊâÌoÐG ÒÐÌËeÙ¹ÙËdË@Ô ÐÌ]âÌÁÛ¾º½ ÀÐ]Ô âÑ]oÏc жÁÊ]w )N@]Å ÑË@]KÙµ µÉÊ]kÐG ÑÂ]]ÌË@Ô ÑÁ@µÐ]]kÏcбʽ Ïj]]½Ïg ÓÐÁ@]]l­ÐÔ ÑÁÉÊGgÐ]]ïËg@µÐ¹ Ã]]wÐÔ ÏÊâËögÐ]]G ögÐ]]o ÓÑÂ]]ÌË@Ô Ñ½@ËÐ]]O ’]]Ë?Éc Òh]]ïð¹ÐÅ Ó%?cÊ]]_ ÒÉ?gchâËfH]]ð¹ÐÅ “Ð]]}& ʵÏÉÒcÊÅÐ]]Ë Ächµ NÐÌlSgÐÁ ÐG Ù_ gÐkй ÚÉÉcgÐÅ )Ä@Á@¾ð¹Êkʽ ÒÚй ÑÁchµ ÑKÐÌ]ÁÏÉ@_ @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑË@]]KÙµ ÒgÙÌ]]K ÄÏÉ@]]_ jðºâÌ]]o cg?ÉdÌ]]Ô& )ÄÏdH]]âÌO Ïf]]âËgc еÏögÐ]]o ÑÁ@µÏÉ@]]wgÐk& M]]oög?c ÒÏgÙÌ]]K ÀÐ]]Ô cg@]]k ÒögÐ]]o ѽÏcgÐ]]kй й?]]̹ ѵÐ]]Ë@Á?i ÏhâËcÉ@]]w ÒÐ]]GgØi ?d¶âÌ] K@µÐ¹ %Ä@]]µÏi@K Ïcg@]]Ëc ÀÏcgÐ]]G Ð]]¹ ÄÉ?h]]_?c @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô É@wgÐG ѵÐËÏc?gÐG %.62-& ÒÐËÏcй Ä@µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ðµ ÉÊG?É Ä@Ì]âÌO Ä@µÐÌÌ]k@Ìk Ð]]µ ÉÊ]G?É Ä@Ì]âÌO )ÄÐÁÉÊ]wÙG ÀÐ]]Ô ÒÐÁ?ÉÐ]xâÌO qËh]K ѶâÌ]ð¹Ð½Ùµ )ÏÉÐÂ]â̵h½Ïc?c qÌÁ@µÐÌ̵ÏgÐ]]k ÐGj]]W ÊâÌ] Áй @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÏÉÐÁÉÊGÉÉdÂ]]Ëi @]]Ë ÏÉÐÁ?dð¹ÐÅgÐ]]k âÒhÂ]]ÌGÐÔ @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÏÉÐÁÉÊGÉÉdÂ]]Ëi ?dÁ@µÐ]]ð¹Ð½Ùµ ÊâÌ]]Áй ÀÐ]]µ Ñ]]ÁÚ âÑGÐ]]Á ѽÏcgÐk @L]pâÌÅ Ð]µ Ä@ËdÁ@›Ð]k ÏÉÐ]µÐËÐG Ä@]µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÀÐSgÐ]k ?dÌ]Ë@Kٵй ’âÌðºG ?hµÏc @Ë@Ô ÐË@KÉжGgÐk NÐÌÌlµg@½ gÐ}ÐÔ %ÏÉÊK@ÅÐ]Á @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑË@]KÙµ ÑLlÁ?i ÓѲÌKн Ð]G Ä@ËÐ]µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]K?É Ä@]ËÙ_ Ð]µ Òi?ÊSh]G Ò@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô NÐÌÌ]]]lµg@½ ÒÚ âÑ]]oÏc )ÏÉÊK@]]]Å âÑ]]OÎÏÏ Ä@Ì]]]Ë@KÙµ ÓÏÉ@½Ð]]]Á Ä@]]]ËÉ@G Ì]]]Ô ÃÁ?iÐ]]]Ô Òg@ïÁÏgÐG ÑKÐËÊÌ]Á?ÊK ÄÙ]w ÒÐ]Ô ÀðÚÐ]G )âÑ]G Ð]Á@ËeÙ¹ÙËdË@Ô jÌ]}gÐÅ Òi?Ê]SgÊG ÑÁ@k@ÔÐG ?É âÒhµ@Á â¼@WgÐ]ÅÐG =M]âÌGÐÁ Ò@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô gÐ]} ÏÉÐL]âÌHG NÐÌÌ]lµg@½ h]]]K ѵÐ]]]Ë@K?ÉÐG ¸ÏÉ ÃËÐ]]]¶G ÉÉfâÌ]]½ ÑË@]]]KÙµ Ó@]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑË@]]]KÙµ Ð]]]G ögÏÉ@]]]G

ÑKÉжkÏc ÉÉcgÐÅ ÒÏÉÐÁch¶Ì±@K ÓâÑÁÛ¾º½ ÑË@KÙµ ѽ@ŠÐÔgÏc ÐÁ@½ÐÔ Ä@½ÊïâÌG ÑË@KÙµ )@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÏÉÐÁÉÊG â¼ÐwÉÊO& ʵÏÉ Ò@ÌS ÒÉ@ÁÐG е ÉÊG Ä@Ì]Á@µÐP½@µ Ò@]]ÅÏg ѵÐËÏÉÏhïÌ]]S ¸ÏÉ ÏÉ?g@]]Ô ÐÂ]]K@Å %Ä@µÐKÐÌÌÁ@L]]kg@o ÑÁ?c?d¶âÌ]O )ÉÉfâÌ]½ ÀÐ]]]¹ âÍÁÛ¾º]]]½ Ð]]]K?Éе +++@]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÐÌ]]]ÌÁ@ÆÌS ÐÌ]]]âÌÁÛ¾º½ ÀйÉÊKÉеgÐ]]]k ÒÙ]]_ÙG qËg@ïÁÏgÐ]]G âÑ]]G ÑÁ@L]]kÏÉ NÐ]]Á@ÁÐK жÁÊ]]w )Ð]]Ë@Á ÑË@]]KÙµ rÐ]]ÁÐËÚ %Ñ¥ÊÌ]]o ÒÐ]ïð¹Ð½Ùµ- Ð]G NÐÌ]lµg@½ Ò@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ’âÌ]ðºG gÐ]} @]Ë )ÐÌ]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁ@½Ð]]Á Ò@]]Á@½ ?ÉÐ]]Ô )N@]]Å ÑË@]]KÙµ Ä@ËÐ]]µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÂKÉеgÐ]]k ÓÒgÐ]]k@KgÐk M]]kÏc ðÚ@]]G ʶð¹Ð]]G +N?c@]]Á qËg@ËÐ]]Á ÑÂÌ]]w ѵÏg@TµÐ]]Ë NÐ]]Á@ÁÐK Ó@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑK@ªÌºGÐK ÒdÁÐw r@LlâÌÔ ÑK@kй )ÐËе@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁÉÊG dÁÐ]ÅÏög ¸@]K ÓÄÉÊ]G ÑË@]]KÙµ Ò@]]Á@½ ?ÉÐ]]Ô âÒh]]¶G @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÏÉÐ]]ÁÉÊG â¼Ð]]wÉÊO @]]Ë ÉÉfâÌ] ½ ÑË@]]KÙµ ÒÉÉfâ̽ mµg@½ ÒcÊ_ жÁÊw )N?c@Á hK Ѷâ̵ÐË gÐÅ @Ë ÑLÌlµg@½ Ò@ËeÙ¹ÙËdË@Ô âÑG?ÉÐ]]µ +Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ] Áй âÑÂ]]ÌGÏc ÏÊâÌ] ÁÛ¾º½ ÒÐ]]ïâËgй ÑKÐË@¡Øh]]½ ÑÂKÉж]]pâÌO âÑK@]]]µ )жâËgj]]]Å ÉʽÐ]]]Å Ñ]]]ÁÉÊG M]]]kÉgc ѵÏgÐ]]]k Ñð¹@]]]_ Ó£Ì]]]KÙ½ âÑÁÛ¾º]]]½ Ð]]K@µÉй ?ÉÐ]]Ô @µÐ]]Ô Ä@µÐKÐÌÌÁ@L]kg@o ÑÁ?c?d¶âÌ]O ÓâÑÁÛ¾º]]½ Ñ]]k@G %ÄÙL]¶ÂÌLÁ@Å& ÒÏc@Ì]]]k ÓÏÉ@]]]pâ̵ ÑÁ@ÆÌ]]]S ÒÏc@Ì]]]k gÐ]]]kÐG Ñð¹@]]]G ѶËh]]]½ÐÔ ÑµÐ]]]ËнйÉÐ¥ Ð]]]ÁЗÐÅ Ïc@Ì]]]k ÒÐïâÌ]]Sй ʶð¹Ð]]]G ÏÉ@½Ð]]]Á ’âÌ]]ð¹ÐÁ gÐ]]]} ÏÊËöh]]G ÑÁ@µÐ]]]KÐð¹ÉÏc ÙG M]âÌG ·âÌ¢]kgÐG ¸ÏÉ Ð]½ÐÔ âÒh]µÏc Ð]µ ÏÉ@½gÐ]ŠжâÌ]ÁÛ¾º½ ÓÏÉÊ]G M]kÏcðÚ@G ÑÁ?c?d¶âÌO ÓâÑÁÛ¾º½ ÒcÊ_ жÁÊw )%@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÏÉÐÁÉÊG â¼Ð]wÉÊO& ÒеÏgÙÌ]K @L]]]]lâÌÔ Ð]]]]µ Òg?cÐË@½gÐ]]]]k Ò@]]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁch]]]]µÐÁЗÐÅ ÓÄ@µÐKÐÌÁ@L]]]]kg@o ÀÐ]]]¹ gÐ]]]Å rÐ]]]Á?ÉÐÔ Ò?ögÏgÐ]]]k @]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô N@]]]µÏc ÑKÐË?gÐÂ]]]âËÊÁ %Ð]]]½Ð¹ÉÐ¥& ÀÐ]]]Ô ÑÁ@µÐÌ]]ÌÂÌË@Ô @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒögÐ]]o âÒh]]]µÏc ÑË@Á@]]kÐG ?É ÄÙ]]w ÏÊâÌ]]wg?Êw )’L]]]]]]]]kйЭ )Ä@]]]]]]]]pÌo )@¡Ê]]]]]]]]kʵ& Ê]]]]]]]]µÏÉ ÐÁ?ögÐ]]]]]]]]oнgÐ} ÒögÐ]]]]]]]]¡Ïc ÀgÐ}gÐ]]]k ѶËgÐ]]]_ Ïi@]]]K Ð]]]Á@½ÐÔ Ð]]]K@µÉй âÒh]]]¶G %+++ÐËcʦ]]]k)´?hâÌ]]¥ÊÂÌH̺­ ÎÏÎ ÉÐ]]Ô Ò?öh]âËÉ Ð]]Á@½ÐÔ Ð]]µ )Ñ]]k@Ìk ѽÛ]]lÌÔ ÒÉ@ÁÐ]]G Ä@Ì]]Á@µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÏÉÐÁch]]µ %Ä@µÐÌLÌK++Ô?jS+++)hl̽ )@ÌkÊÁdÁÐÔ )?dÁÉg& ÑÁ@KðÚÉй ÒÐÁ@ËgÐ}ЭÐË@K Ð¥iÐÁ ӒL]]kйЭ& ÑâÌ]ÁÛ¾º½ ÒhËÐ]]k gÐ]]}ÐÔ )=’Á@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]]Á@½ÐÔ @]]Ô )Äg?gÐ]]±gÐG


@Ë Ä@µÐKÐÌÌÁ@L]kg@o ÑÁ?c?d¶âÌ]O Ð]¹ Ð]µ ·âÌL]ogÐÅ @]Ë ÉÉfâÌ]½ @]Ë ·âÌÂÌ]w ÑË@]KÙµ )N?cÐÔÉÉög Ä@ËÙ_ Ä@µÐKÐÌÌÁ@Lkg@o @Ë ÑÂÌË@Ô )Ñ]k@Ìk )ÎeÙ¹ÙËdË@]Ô ÑÁ@¶âÌ]ÁÛ¾º½ й âÑG@Á g?d¶pO ¸ÐËÐïð¹Ð½Ùµ gÐÅ ÑKÐÌÌÁ@L]kg@o ÒgÉÊL]ºµ Ð]¹ ·âÌ]oÐG ¸ÏÉ @]Ë@Ô Ð¹ ÏÉÐLâËÉе@ÁgÉÉc NÐ]Á@ÁÐK rÐ]K@µ ÉÐ]¹ Ä@½ÊïâÌ]G ÑKÐ]ËðÚнٵ ѦÌ]±?É ÑÂ]ËögÙ} @]]Ë qâÌ] O ÏÉÏgÐ]]G Ù]]G £Ì]]Kâʽ ÓÙ½ÐÂ]]Ë?c Ê]]µÏÉ Ä?ögÙ]]} ?d¶âÌ] K@µÐ¹ ÃK@]]Å ÑË@]]KÙµ ÓâÒÊ]]Á Ògj]]Å Ó@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÐ]]Ë@µ ÐÁ@Â]]âÌÅ ÒÙ]]Å Ð]âL]ÌG@Á Ä@]]µÏÉ?cÉÉög ÒÏÉÐ]]Á?ögÐ} ÐÁ@pÌÁй ·â̵ÐË ¸ÏÉ âÒh¶G âÑk ÑÁ@ÆÌS ÐG Ïe@]½@Ô âÒh]µÏc Ð]µ ÄÉÊG@ÅÏögÐ]¹ gÉÉc ’âÌ] ðºG âÒh]]µÏc h]]K Ñ]]KðÚÉ âÒdÁÐ]]Å Ð]]µ ÒÏÉÐ]]Ô Ò?ögÏgÐ]]k Ð]]½ÐÔ +Ä@µÏÉ?ïâ̹Ï]]k ÒÐïâÌS @Ë Ñð¹Øög @Á @Ë ÃË%JjW& е )ÏÉÐÂGÐÔ ÐÁ?c?d¶âÌO ÀÐÔ Òg@]wÉÉc Ù_ÉÐL]k?g ÑÁ@µÐGjW ÐK?É rÐÁ@GjW ÀÐÔ ÊâÌÁ ÑïÁÏiÉhGÏi Ä@½ÊïâÌ]G )ÏÉÐKÙKh]} Ñ]kÏögc@Ëh­ ÀÐÔ @S )ÏÉÊKh}ÏÉÐËÙ_ ÐG %ÎÉdG& ÑË?gÐG ÒÏÊâÌo âÑk ’âÌð¹ÐÁ gÐ} %g?Êw& Ò@ÌÁc +JjW ÒÏÉÏgÏcй @Ë JjW й À?dÁÐÔ ÑÁ@¶ð¹Ð_ â¼Ð}й ÐKÉе Ómð¹ÐÅ

nÏögc@Ëh­ ÑKÐk@Ìk

gÐ]]Å h]]âËeй ¡Øh]]½ ÒÏÉÐÁÉÊGg@Ì]]oÙÅ ÓÑKÐË@¡Øh]]½ ÑËÉÉfâÌ]½ ÑÁ@µÐ]]Á?ögÙ} â¼Ð]]}й Ѧ½ÐSÐL]]]kÏc ÒÏÊâÌ]]]oй Äch]]]µg@µ Ð]]]K@µÉй @]]]Ô M]]]âÌG ·âÌ]]]Ách¶âÌKg@µ ÏgÙ]]]S Óâ¼@ÔÐ]]¹ ÐÂ]]Kh}gÏÉ ·ð¹Ð]]µ Óâ»±Ð]]¥ ÑÁchµÐL]]kÐSgÐG ÓÏÉÐÁdÂ]]âËÊ_ ѽ@ŠÐ]]ÔgÏc ÑÁ@µÐ] Sgн Ó¼Ð]]Å Ó?ögÉ]]G ÑÁch]]µ qâÌ] ¶ð¹Ð¶âÌK )Ä@µÐÌ]]ÌKÏögÐÂG ÐL]]o ÓÄ@]]µÏögÙ} ÓÐÌÌpâ̶ð¹Ð¶âÌK Àй NÉÐ]µ M]kÏc Óg@Ì]oÙŠѶâÌ]KÐÌðº±Ð¥ÐG Äch¶âÌ]Og@µ ÓÄ@]ŠÊ} ÑSgн ӼЊе ÒÐ]Á@ÁÐËÚ ÉÐ]Ô ÓÄÐ]ËÚ ÀÐ]¹ Ä@]Ëe Ñ]âËÊÁ ÑÁÉÊ]wÙG ÑKÉж]kÏc ÒÉÉögй NÐk@Ìk Òg?ÊG ÑÁch¶Á?É?h­ Ò?ögÏgÐ]k )ÄÐ]¶Gg@Ëc Ð]ËÐÅ Ä@Ì]KÐG@G ÓÑ]K?i )Ä@µÐÌËhâÌï]]]oögÙo Ð]]]ïÁÐÅgЭ Ð]]]G Äch¶µÐ]]]w öh]]]O Ù]]]_ Ð]]]K?É ÏÉÐÌ]]]ÌïÁÐÅgЭ gÐ]]Å Ñ]]k@Ìk ÑïÁÐ]]ÅgЭ ÑÁ@µÐµÚ@]]w@ÁÎÏÑ ÏiÐ]]}Ïg Ò?ÉcÐ]]G Ä?ögÐ]]} ÓÏÉÐÁÉÊ]]w@ÌO ÒcÉÊ]]k ÉÊK@]]Å?c Ù]]G âÑ] Á?ÊKÏc M]]âÌG q̶âÌL_ÏÉÐK@]]k Ù]]G ·âÌKðÚÐ]]kÏc @]]Ë ·âÌ] GjW ÒiÐ}Ïg ÙG ÑÂËögÙ} gÐkй ÑÂ]Kh}?dâÌO ÓÏÉÐÁÉÊ]w?dâÌO Ñð¹@WÐ]¹ ÏÉ âÒgcïGgÏÊâÌ]¹

ÉÉfâÌ]]½ ÑË@]]KÙµ NÐÌÌ]]lµg@½ ’âÌ]]ðºG ÐL]]lËÊâÌO r@L]]lâÌÔ Ð]]µ Ä@]]•ÉÉ gÐ]]GÉнй qËÉÐ]]Ô Ð]]µ ÏÉÐ]]ËÙ_ mµg@]]½ ÒÐ]]µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒcÊ]]_ ÓgÙÌ]]K Ð]]G ÏÉÐLâÌL]]kÐGÐÔ ÒÉÉfâÌ] ½ ѶÌ]]LµÐ¹@Ëc ÒÐ]]kØhOе& ÒÐ]]K@µÉй )Ï%ÀjÌ]]Áٽٵ& Ñ©@]]ÁÙ± ÐÂL]]pËÐ} е *ÀjÌÁٽٵ*ÉÉfâ̽ ÑË@KÙµ Ñ©@ÁÙ± ÐK@}Ïc ÒgÉÊG@Ô ÑKÐÌ]•ÐW Ò@½ÐÂ]G gÐ]kй Ӓw âÑG ѵÐËÐïð¹Ð½Ùµ ÓMâËdâÌO ÑË@]KÙµ ÉÊ]pâÌO ÑÁ@µÐÌ]Ëi?É@ÌS ÓÒg@]µec @Ë@Ì]K %âÒÉеÐÔgÏc Ä@µÐLo gÐkй ¡Øh½ ÑÁ?öh¾µÊW ÓNÐð¹ÉÏc ÑÁ@µÐÂÌ]]]w Ä?ÊâÌ]]Áй ÓÐ]]]Ë@ÅÏög ѶâÌ]]Kв̱ÐW âÑÁÛ¾º]]]½& mµg@]]]½ ÒÐ]]]Ë@K?É ÀÐ]]]G Ñ©@]]]ÁÙ± ÐÂL]]]pËÐ}ÐG @ÆÁÐ]]]K ÏÉÐL]]]âÌG@ÌS ÑâÌ] ]¹ âÒh]]]µ@Á )ÑKÐË@¡Øh]]]½ ÒÐ]]]ïð¹Ð½Ùµ +%ÀjÌÁٽٵ ÒÐïð¹Ð½Ùµ& )âÑG ÑË@KÙµ %ÀjÌ]Áٽٵ ÒÐ]ïð¹Ð½Ùµ&Ñ]ÁÉÊG M]kÉgc Ð]G Ä@µÐÂÌ]w ÑâÌ]ÁÛ¾º½ gÐ]} ÒÚй ?ÉÐÔ âÑGÐÁ qÌð¹Ð½Ùµ ÒÏÊâÌwg?Êw Ð]¹ gÐ]}ÐÔ @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÐÌ]ÌÁ VgÐ]½ ?ÉÐ]Ô âÑG ÑË@KÙµ Ä@µÐÌËdÁÏÉÏegÐG ÓÑKÐËðÚнٵ ÑËÏchµ ÒÐïâËg й Ð]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐ]µ@K )ÐÌÌÁ ÑâÌ]O ÒögÏÉ@]G ÓN?c@]Á ÑKÐË@ÂÌ]w ÑâÌ]ÁÛ¾º½& Ð]G Ïe@]½@Ô ]Ì¡ mµ@]½ @KÏÉÐ]Ô Ð]]Ë@O Óâ¼Øög gÐ]]kй Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐ]]µ@K ÊâÌ]Áй âÑÁÛ¾º]]½ Ð]]µ Ð]]Ë?cÏögÏÉ@GÉй ʶð¹Ð]]G ÓMk?ögÏÉ@Á ÑÂÌw ÄÊâÌÁй âÑÁÛ¾º]½ @ÅÏÉgÐ]Å )N?cÐ]ÔÉÉög Ð]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐÌ]Ì®ËiÏÉ Ä?ÊâÌÁ ÑÁÉÉgÏc ÓÒc@½ ÓÑKÐËðÚнٵ ÒgÉÊÂk е NÐHË@KÐG ÐÌÌÁ ?cg@¶âËh]µ ÑÂÌ]w %6RFLDOPRELOLW\& ÑKÐËðÚнٵ ÑKÉ?jG ÒÙÅÐG ÐÌÌÁ ?h¶o@Ô ÓÄÉÉg Ä@µÐÂÌ]w ÓNÉеgÐk g@¶âËhµ ÑÂÌw Ò@ËeÙ¹ÙËdË@Ô gÐ]} âÑÁÐ]ËÐ}ÐÔ?ög mµg@]½ ÒÐ]K@µÉй @]Ë@Ô ÑâÌÁÛ¾º½ ögнй Ð]µ ]Ì¡ ÒÏgÙÌ]K ÀÐ]G Ä?c @]kÉÐÔ @]Ë@Ô ÑË@]KÙµ Ñ©@]ÁÙ± ÐL]pËÐ} mµg@]]½ ÒcÊ]]_ ·âÌ]K@µÐ¹ )M]]âÌÁÐÔ?c ÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ ÒÐ]]Ë@O Óâ¼Øg gÐ]]kй Ð]]Á@µÐµ@K ÑKÐÌ]]]̶̽@ÂËc âÑð¹Ð]]]Ô ¿Ë@]]]ÆÁ@½ ¼g@]]]µ& )N@µÐ]]]Ô Ä@µÐÂÌ]]]w ÑÁ@½Ð]]]Á Ð]]]G Ïe@]]]½@Ô )ÏÉÐ]âÌG@Á Ïg@GÉÉc rÉÉfâ̽й ·âÌ_ØcÉg@G ÉʽÐÅй ÓÐË@ÅÏög ѶâÌL]o ÑKÐ]ËðÚнٵ rжpâÌO ÏÉÐLâÌG@Á Ïg@GÉÉc jÌ]}gÐÅÎÏÐ @]ÅÏög Ñ]âËÊÁ ѶâÌL]o ·âÌ]K@µÉʽÐÅ qÌ]Á@ÆÌS %âÑGÐÁ ·âËg@S @ÆÁÐK ’Lkè?g Ä@µÐKв̱Ње ÐÌÌÁÏÉÐÔ Ò@]Á@½ rÐ]Á@½ÐÔ )N@]µÏc ¸ÐËÐïð¹Ð½Ùµ gÐÅ ÒÐÌk@Ìk ÓÑKÐ]ËðÚнٵ ÐKÐÌ]̶̽@ÂËc ÀÐ]Ô ÒÐÁ@Ì]½Ð¹ Ð]K?Éе @S Ñw ÃK@Å ÑË@KÙµ ӑkÐG UÂ]G ¸Ð]Á Ð]Á?ögÙ} qËÉÐ]Ô N?cÐ]ÔÉÉög ·âÌ]KÐ̕ÐW


ÒÐÂ̱ÐLk?g ѽØh®Ëg @Ë ÑLl̹@ÌkÊk ѵÐ]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ñ]âËÊKÉÉc ÐLâÌ]wÐÔ âÑK@]µ ÏÉÐL]]âÌGÐÔ M]]kÉgc Ä@]]½Ê} Ä@]]lËc âÑK@]]µ ÀðÚÐ]]G )Ñ]]lµg@½ ѽjËg@L]]̹@KÙK Ð]]¹ gÉÉc ?dÁ@µÐÌ]]ÌKй?cÐ¥@Á gÐH]]½?gÐGе âÒÉÐ]]µÐÔgÏc hïL]]p}й еÐÌ]]KÐË%Ñ_@]]Ë& Ð]]K@µÉÐÔ ¡Øh½ âÒdÁÐÅ JjW Ñk@Ìk Ò@ËeÙ¹ÙËdË@Ô @Ë Ðïð¹Ð½ÙµÐ¹ ÐÁÉÊG Ñ_@Ë ÀÐÔ )%@Á& âÑðºG Àй ÏÉÐÂKÉеgÉÉc ÓÏÉÐÂËiØc Ù]_ ÑL]kÐGнÐG qÌ]¡Øh½ )@]µÏc ÑËÙ½@]Á Ñ]oÉÊK Ù_ ÀÐÔ ÑÁch¶½?ÉÏcgÐG ÒÙ½ÐÂË?c ÐK@µÐÔ ·âÌÁÉÊwÙG @Ë @ËeÙ¹ÙËdË@Ô %Ð]ÁÉÊGÙ½@Á& ÒÏÊâÌ] wg?Êwй ’âÌ] ðºG âÒh]]µÏc ÀðÚÐ]]G )cÊ]]_ Ñðº±Ð]]¥ÐG ÒÐÁ?dâÌOÐ]]oÐ} ÉÏÉÐÂ]]ËiØc й @ÆÁÐK ¸@Kе ÙKÉÐÔ Ò?Éc Ið¹@±Ð¹ ѵÐËÏÊâÌwg?Êw ÐL]âËh_ÐÔ â»±Ð]¥ @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ðµ )âÒhÂâÌkÐ_ÐÔ â»±ÐÔ ÒÐË@K?ÉÉÐG )N?ÉöhG Òе@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ñk@Ìk ÒÐïâÌO ÒcÊ]_ ·â̵ÐË ÒÉ?hµÏÊâÌwg?Êwй ÀðÚÐ]G ÐËÏÉÐÂ]ËiØc Ù]_ ÒÏÊâÌ]wg?Êwй gÐ]Å qËÐ]½ÐÔ Ñ¶â̵@K ÙG ÑSÙ¹ÙË@G ÒÏÊâÌo й е@K ÑÂËögÙ} ÑKÐËðÚнٵ ÑÁ@Â]âÌÅ?ög ÑÁ@µÐ]µgÐÔй Ïg?ÉÐÂâËÊ]]oй жâÌ] µÐË Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ] Á Ù]]G nÐ]]µÐµ@K ÑÁÉÊ]]w ÀðÚÐ]]G ÑKÐ]]ËðÚнٵ ÙG ÏÉÐLoÉhkй& nее@K ÒÏÉÐÂLk?Ê} ÏÉ ·âÌGjWй ÄÉÊG À?dÁÐÔ ÑÁ@µÐÌ]̵ÏÉÚ ÑÁ@]]]pâ̵?ög&)Ä@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ ÐOÉh]]]} ÉʽÐ]]Å ÑÁ@µÐ]]]µgÐÔй жâÌ]]µÐË %gÉÊL]]¹Êµ жâ̵ÐË Ðïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐL­h}ÐG ÒÏÉÐÂLkÐG ÓÒjâËgÐO ÏgÉÉc ÑÁ@ÆÌ]Sй nÐ]µÐµ@K ÑÁ?gÙP]]]lOй жâÌ] ]µÐË Jj]]]W ’âÌ] ]ðºG ’]]]Á?ÊKÏc )ÑÁdÁÐ]]]kÐoÐ} ÑÁ@µÐ]]]½@ŠÐÔй %Ñk@Ìk ÑÁdÁÐkÐoÐ} ÒÙ_ е JjW Ñk@Ìk Òg@KÊ} ÐG Ä@ÂâÌÅögÏÉ@Gй JjW ÙG ¸@K ÒÐÁchµ@¾L]ÂÌÔ ÀÐ]Ô ¸ÐË ÑwgÐÅgÐG Ð]¹ @]S ÐÌËg@]w@Á ¸ÏÉ ÏÉÐL]âÌÂÌGÏc @]µÏc qË@]– @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]¹ ÑÁ@µÐKÐðº]kÐ_ Ð]]¹ ·âÌ]µÐË Ä@½ÊïâÌ]G %Ð]]Á?c?i@Ô @]]Ë gØiÐ]]G ѶâÌ]Ô@¾LÂÌÔ Ð]]K?É& M]]âÌG ÏÉÉchG?g Ò@ËdË@Ô Ñ]wgÐÅ ÑÁch]µgÏc Ó¸@]K ÑÁch]µ}ÉÐðºS Jj]W Ò@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô âÑÁ?ÊLG жâÌ]¡Øh½ ÑÁ@Â]âÌƶâÌO Ð]K?É ÐGj]W Ò@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÂ]ÌÂ_@Ô âÑ]K É ·]pâ̽й Ä@]]µÏgÙSÉ?gÙS Ð]]KÐG@G ÒеÐGj]]W Ò@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÓÑGj]]W ÒÐL]]k?g@Ô Ä@½Ð]]ÅÐG ÎÏÓ ÒÏgjÅ ÉÐÔ Ðµ ÐËÏÉÐÔ ÑLp}ÐG Ä@µÏdÌ]±ÐÔ Ó@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑŠ@]½@Ô& âÑÂâÌïÁÐ]lð¹ÐÅ ÒÐ]]µÐSÐÆÁн â¼Ð]]}й ÃÂâ̛Ð]]lG ÑKÐ]]ËðÚнٵ ѦÌ]]±?É ÑÂ]]ËögÙ} Ð]]G Ïg?dËdÁÏÊËÐ]]O

ÑÁchµµðÚ@w ÑLkÐGн ÙG âÑÂG N@ÌÂG ÉÐLO Ñk@Ìk ѵÐË@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]µ ÙKÉÐ]Ô @]]Ë Jj]]W ÑKÐ]]k@Ìk Ñ]]Á?ögÙ} Ð]]¹ g@]]µ gØi Ð]]µ ÒÏÉÐ]]Ô& ÒеÐKðÚÐ]]kÏc ÏÉ Jj]]W Ò?ögÏgÐk )ÏgÐGÉgÉÏc ÓÄ@Ëe ÑÁ@µÐÌÌLlËÊâÌO N@µÏc ÑL]p}ÐG ÑGj]W Ò@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÉÐÔ ögнй ÑKÐËðÚнٵ Òc@ÌÁÊG Ò@Á?ÊK h]K?Éc ÓÑ®Ëh]¥Ð½ ÓÒh]¶­ ÑÁÉÊGÐ]µÐð¹Ðµ ÒÏÉÐ]]Ô â¼Ð]]}й )Ïc@Ì]]ÁÊG ÀÐ]]Ô â¼Ð]]}й ÃâÌ] ŠÊ}ÐÔ dÁÐ]]w@K ÄÏcÐ]]Ô ÉÉög ÒÐ]]Á@Á?ögÙ} Ä@½Ð]]Åй ÀðÚÐ]]G )ÏÉÊGÐ]]Á M]]kÉgc Òg@Ì]]L_ÐG Ù]]G Ä@]]Ëe Ð]]µ Ð]]Ë?É ÒögÏÉ@]]G %»ïÌ]]Å& ÉʽÐ]]Å ÉÐ]]Ô Ò?Éc ’±Ð]]Ë ÐÂL]]pËÐ} ÓÒg@Ì]]L_ÐGÉ@ÂâÌOй Ä@]]Ëe ÑÁ?ögÐ]]} ?d]]pÌK@µ ÏgеÐ]]w Ä@½?öhâÌ] KÉgjÅ ÉÐ]]Ô ÒÚÐ]]¹ ÓM]]âËh}ÐÔ Ä@]]ËgÏÉ Ä@ËeÐ]]¹ ¡Øh]]½ ÒÐ]]Á@Á@½Ê} jâÌ]Å ÉÉc ÑâÌ]ÁÛ¾º½ »ïÌ]]Å ÒÚÐ]]¹ âÑGÐ]]Ô g@Ì]]oÙÅ âÑ]O ÒÙ]]_ ÒÐ]]K@µÉÐÔ @]]K )ÄÐ]]µÐÔ ÑKÐËdËe?h]]K ÑKÐÌ]]•ÐW Ð]]K?É ÑKÐÌ]]•ÐW ÓÐ]]Ë@Á ÑË@]]KÙµ %Ð]]ºËÙµ ÄÏÉ@]]_ )Ð]]ºËÙµ& ¸ÏÉ Ð]]ºËÙµ Ñ]]ÁÉÊG ÑKÐÌ]]•ÐW Ò@]]Á@½ Ð]]½ÐÔ )%¡Øh]]½ ÒÏÉÐÁdÁ@]]kÉÐw& ÉÉfâÌ]]½ Òc?i@ÔÐG Ò?ÉöhG )ÏÉÐÁÉÊG@}@ÔÐG ѾµÊWÐG Ð]ºËÙµ )âÑÁÐ]ËÐ}@Á ÑÁ@L]kg@o ѶâÌ]µgÙ½ ÓÄch½Ð¹ nhK ÀðÚÐG )âÑGc?i@Ô ÐLlËÊâÌO ÓÏÉÐ]Ô Ñ]¶ð¹Ê½ Ä@ÆÌ]S Ð]µ âÑÁ?iÐ]Ô )Ð]ËÐÅ @]]Ë N?i Òc?i@ÔÐ]]G ögÏÉ@]]G Ð]]µ N@]]µÏc ⓠÒ?É hKѶâÌ]]ïÁÐSÙG ÒÏÉÐ]]ÁÉÊGÉÉögÐGÉÉög кËÙµ Ò@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÙG Ïe@]½@Ô »ïÌ]Å ?cÏhâÌ]¹ Ð]K?É +âÑGÐÅ?dËÏÉÐÁch]µGй Òc?i@]Ô )Ñ­Ðl¹Ð­ ѵÐ]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÓÄ@]Ëe ÐLâÌ]wÐÔ ÐÁ@Ì­Ð]l¹Ð­ ¡Øh]½ qÌ]¶âÌK@µ )%@µÐ]Ô ÊµÏÉ@K )MâÌG @ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒeÐK ʵÏÉÐ]Á Ù_ÐL]âËhïG Ñ­Ð]l¹Ð­ ÑÁÐ]ËÚ ÒÐ]Ë@Á@½ÉÐG *N@]]¶G ÀÐ]]Å?gЭ еÏdÁнgj]]ŠСØh]]½ ÒcÊ]]_ Ù]]G Ä@ËeÐ]]¹ h]]K@Ëi Òc?i@]]Ô ÓÒc@]]o ÐK?É )N@GÐÔ Ä@½hKigÐG ѶâÌ©@ÁÙ± ÉÏgÐG Òg@]¶Á@½Ê} Ò@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁ@µÐÌ]̵ٵ@Á ÏÉÐÂËiØc Ù_ ÙG ÐK?É %»ïÌ]Å Ò?ögÐ]G )ÑÂ]ÌË@Ô ÒögÏÉ@]GÉG gÐ]GÐK@GÐÔ @ÁÐ]O Ð]ºËÙµ Ð]ðÚÐkÏcÐG ÐÁÉÊG ¿ÌºkÐK е hK ѶâÌÁÉÊG кËÙµ gÐG ÐK@GÐÔ @ÁÐ]O )Ð]ºËÙµ Ñ¡Øh]½ ÒеÐHâÌLµÐ¹ Ù½@µ hâÌH¹ÐÔ )ÒеÐÌÌKÐËÛËÙµ ÑKÐËgÙS ÒÏÉÐÂËgÙ} @Ë Ä@µÐÌ]ÌHËЩ ÉÏ]]k?ög Ò@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô âÒdÁÐ]]Åй ÎÏÒ ÒÉÏöh]ËÐO ÐÌÌÁÐ]]kе ÉÐ]]Ô Ñ_@]]Ë âÑð¹Ð]]Ô %Ñ_@]]Ë& ÒÚÐ]]¹ ¸ÏÉ )%@]]Á& âÑ] ðºG ?dÌ]]Kй?cÐ¥@Á gÐH]]½?gÐGй âÑ] Á?ÊKÏc жâÌ] kе ʶð¹Ð]]G )N@]]¶G ѵÐË@ËeÙ¹ÙËdË@Ô gÐG ÐK@GÏc @ÁÐO ÒÙ_ ÒÐÁ?ÉÐÔÙG %кËÙµ& ¡Øh½ Ò@¾ÌLÂÌÔ »ïÌ]Å ÏÉÐLâÌÂâËÉÏgÐÔ Ä@½Ê} Ä@½ÐÅ %Ù½@µ&*N@GÐ]Ô ÑÂ]ÌË@Ô ÒögÏÉ@]GÉG h]K?Éc Òg@]¶Á@½Ê}


ÒйÐkн jÌ}gÐÅ Ä@µÐÌ̶̽@ÂËc ÄÏÉ@]_ Ð]ïð¹Ð½Ùµ )Ð]ËÏeÐïÁÐK Ñ]ÁÉÊG ÒÐÁ@]pÌÁ ÏgÙ]]S ÀÐ]¹ Ä@¾]]pÌÔ ÏdÁÐ]wgÐÅ ÏÉÐ]]ÔgÐGй Ä@]ËÙ_ ÀÏcgÐ]]G Ð]ÁÐ_@Á ÐÂ]]oÐw ÀÐ]¹ ÒеÏÉÉch]]]G?ög ÉÏgÐ]]G ÒÙ]]]_ ÒÉÉög h]]K ѶâÌ]]K@µ Ù]]]G ÏÉжâÌ]]K@µÐ¹ ?cÐ]]Á@ËÐïð¹Ð½Ùµ ÏÉÐ]]K@µÉй Ð]]ïð¹Ð½Ùµ Ð]]µ N@]]}Ïc âÑKÏÉÐ]]Ô M]]kÏc ÓÀÏc ÀðÚÐ]]G )MâÌÂâÌ_gÐ]]wÏcgÏÉ ÐÂ]]Á?ÉögÏc Ñ]]ð¹cÉÉc ÒÏÊâÌ]oÐG Ä@µÏÉ?h]]µ}?c Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÀðÚÐ]]G )ÏÉ?ögÙ]]} gØi @L]]lâÌÔ@K %ÏÉÐÁiØdËÐÔ Ä@½ÐÔ ÓÏÉÊHÁÉÉ Ñ¶âÌKо¦ÌÁ ÒÏÉÐÔ ¸ÏÉ Ä@ËеÏÉÉchG?g ÒcÊ_ N?cÐÔ â¼ÉÐ]Å ¸@]K )ÐËеÐÌ]k@Ìk ÏfïÁÐ]K ÑÁ@]oÉ@Å Ð]ËÏfïÁÐK ÀÐ]Ô Ð]K?Éе ÒÙ_ âÒi?G ÐÌ]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÏÊâÌ]wg?Êw ÀÐ]¹Ðµ N@µÐ]Ô M]kÐÅ?É )N@¶H]Ëg@Ëc ÒÙ]_ gÐ]]kй ÒÉÉch]]G?g ʵÏÉ@]]K ÏÉÐL]]âËiØc@Á ÒÉÊK@]]Å?c rÏÉÐ]]Ô Ò?ögÏgÐ]]k ÓN@]]µÏc ÄÉÉ ’âÌðºG âÒhµÏc )Ïg?gбgÐG g?Êw ÓâÑk Ò@ÌÁc ÑÁ@KðÚÉй hK@Ëi нÐÔ Ð]µ )âÑÂ]G N@Ì]ÂG Ð]]®ËiÏÉ Ò@]]Á@½ ÐÁch]]¶ð¹@ËÐ_ ÀÐ]]Ô @Ë@Ì]]K Ð]]µ %M]]âËc ⓠÑð¹@ËÐ]]_ ÒÙ]]µ& Ê]]µÏÉ Ð]]½ÐÔ )âÒh]]µÐÔ M]]kÉgc ⓠÒ@]]Á@½ @]]Ë NÐÌ]]¹Ê²¥Ð½ ÒÏÊâÌ] ¹ Ð]]µ ¸Ð]]ËÐïâËg ¸ÏÉ ’]]p_ÐG @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô M]]âÌG ·âÌÂÌ]]o@K?c @]]Ë M]]âÌG ¸ÐËÏÉÐÂ]]ÌÁÙÅ gÐ]]Å ÒÏÊâÌ]wg?Êwй gÐ]]}ÐÔ ÙG ÐÂÌo@K?c@ÅÐG ÐK?É N@µÐÔ ÐÁð۱Х ÐG ⻱Х ÉÐÔ @Ì]GÙKÙË @]Ë â¼@ËÐ]_ ÒÐ]ïâËgй ÒÐ]]ð¹Ð½@½ ÑË@]]ÅÏg rÐ]]½ÐÔ Ð]]µ )?cÏdÂ]]Ë@Ôй ÑÂKÉеgÐ]]k Ó@L]]lâÌÔ ÑK@]]kй ÄÉÊ]]G ÉÏgÐ]]G ÓâÑGÐ]]Ô â¼?i @L]]lâÌÔ gÐ]]kÐG@ÌGÙKÙË ÒÏÉÐ]]Ô â¼Ð]]}й& âÑÁÐ]]ËÐ}ÐÔ @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÏÉÐÂ]]]ËiØc Ù]]]G ·âÌ]]ð¹ÉÐÅ Ð]]]¹ @]]]µÏc ÄÉÉ @L]]]lâÌÔ @]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÉÐ]]]Ô )âÑ]]wÐÔ eØg?Éc Ñ]]lµg@½ ÓÑÂ]]ÌË@Ô Ä@Ì]]Á?ÊâÌÁй @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô gØi âÑ]]oÏc %ÉÉch]]G?g ÒÏÊâÌ]]wg?Êwй @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô j]]ºŠ?*mµg@]]½ âÑK@]]µ )ÃâÌ] ÂGgÏcÐG ÐÁ@Ë@Ì]]GÙKÙË ÓÐ]]ð¹@ËÐ_ ÀÐ]]¹ Ä@]]ËÙ_ jºŠ? ÒÚÐG ÐK@µÉй )ÄеÐÔ gjÅ ÓÒÉÉfâ̽ Òc@½ Ñ_Øc Óg@GÐG ÄеÐÔ M]kÏÊËÐO ÀÐÅgÐG ÓÄch¶pË@– Ä@½ÊïâÌG ÑKÐËÙ_ gjÅ ÑÁ@µ@k@Ë ÓÄ@ÆÌS ÒgjÅ ÑKÐG@G Ð]µ@K ÑKÐ]]]ËðÚнٵ ÓÑ]]]k@Ìk ѶâÌ]]]Ách¶Kн ÏÊâÌ]]]o ¸Ð]]]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô gÐ]]]Å ÑÁ@Â]]]âÌÅ ¸ÏÉ ÒÐK@ƶâÌ] O ÉÐ]]Ô ÒÙÅÐ]]G )ÐË@Ì]]K ÒÏÉÐ]]Á@µÐµ@K gÐ]]kÐG Jj]]W ÒÏÊâÌ] wg?Êwй )ÐÁ@µÐÁ@KÏgc âÑG ÓÏÉ@kÉÐw Ðð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐŠ@½@Ô ÎÏÕ ÓM]k?Ê_ ÒgÐÂ]âÌÆËcÐG ѶâËjâÌ]Å Ñ]]]k@Ìk ѶâÌ]]]GjW gÐ]]]Å Ñ]]]Á?cÙ_ Ð]]]G NÐÌ¥gÐ]]]o ·âÌL]]]o zÌ]]]Åй gÐ]]]G Ð]]]K?É Òg@µÉ@Å ÓÒg?d¶pO ÑLkÐGнÐG +âÒÉеÏc g@ËcÐ]G ÒÐ]µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÏÊâÌ]wg?Êwй

%ÐÂËöhGgÏc& ÑKйÚÏc ÒÐÁ@_й ÉÊwÐÁgÏc “@ÂïËgÊÔ Òc@ÌÁÊG ÑÁdÁ?giÐ]½?c cÊ_@]Ë %Ä@µÐÌÌ®Ëh¥Ð½ ÑÁÉÊ]]wÙG ÓÐ]]}dËc Ð]]µ ?cÉÉfâÌ]]½Ð¹ ÐÌ]]ÌÁ ¸Ð]]ËÐïð¹Ð½Ùµ zÌ]]Å ?d]]oÏÉÐÔ â¼Ð]]}й =âÑGÐÁ @ÌK ÎeÙ¹ÙËdË@Ô ÃËhKgØi ÓâÒh}ÏcgÏÉ Ñ¦½ÐS ÐLkÏc ÒÏchµg@µ ѶâÌKЮÌ]k ÀÏcgÐ]Å @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô& ÒÏe@]]½@Ô ÒÐÌ]]ÌLâËh¶ÁÙµ ÏÊâÌ] wg?Êw ÉÐ]]¹ Ä@µÐ¡Øh]]½ Òg@µÐÂL]]l_ Ù]]G ?cÐ]]Ô â¼ÉÐ]]Å ÐG ögÏÉ@G ÑÁ@µÐµ@K @Ë@ÌK е N@µÐÔg@µ Ò?É ?dK@µ Ä@½ÐŠй ÏÉ %@µÏc Òg@Ëc& @]µÏcÙG @H]]̽ÐÔ ÒÏÊâÌ]]oй M]]âÌG ÑKÐ]]ËðÚнٵ @]]Ë Ñ]]k@Ìk ÑGj]]W Ñ]]w @]]S @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô âÑð¹Ð]]Ô Ñ]]p½?h} ÑÁ?ÊL]]Á?& еÏc@]]k Ð]]¶ð¹Ð_ ÑÁ?dÁ@]]Å ÑL]]kÐGн Ù]]G Ð]]¹ÊSÐÁÉжG ʵÏÉÐÁ âÒc ⓠÑÁchµg@µ ѵÐËÏḏХ ʵÏÉ Ðµ ÐÁ@ÆÌS ѶâÌÁchµ@ÂâËÉ @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð¶ÁÊ]]w )ÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ ѾL]]lÌk ѵÏgÐ]]k Ñð¹@]]W rÐ]]½ÐÔ Ð]]µ g@]]µ ÑÂ]]ÌG qâÌ] O ÑKÐÁЗÐÅ gÐkй ʶð¹ÐG ‘kÏÉ@Á ÑïÁÏi ÓhGÏi gÐkй @ÆÁÐ]K Ð]ïð¹Ð½Ùµ ÓNÐ]ð¹ÉÏc ÓÏÉÐÁch]]]]]µ þâÌ] ]]]Å Ù]]]]]G @Ì]]]]]SÙ¹ÙËdË@Ô gÐ]]]]]}ÐÔ )%‘]]]]]kÏÉÐÔ qÌ]]]]]SÙ¹ÙËdË@Ô ÒÏÉÏgÏcÐ]]]]¹ Ä@µÏögÐ]]]]o âÑG?ÉÐ]]]]µ )âÑ]]]G ŸÁÏiÓh]]]]GÏi ÓÏÉ?e@]]]]Ô ÒÏÉÐÂL]]]]l_gÉÉc ÐÁ@ÌË@ÅÏg ÓâÒh]¶G gÐ]kй Ñ]oi@k âÒh]µÏc @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]K?É )ÃGÐ]Ô ÏÉ@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÓÐÌËeÙ¹ÙËdË@Ô Ò@½ÐÂG gÐkй Ä@µÐÂÌw ÊâÌÁ âÑÁÛ¾º½ ÀÐÔ @ÂÌ}ÐÔ )âÒgdÁ?ÉögÐÁ ÑâÌ]¹ @ËeÙ¹ÙËdË@Ô %ÑÁ?g?c?ÉÐÅ @Ë& ÏÊâËögÐG ÄÐHËÐÔ Ä@µÐµ@K rÐÌâÌÁÛ¾º½ ÀÐÔ Ñ½jÌÁ@¶Ì½ )ÄdÁ?ÊâÌ]]o& Ð]]]µ ?c@]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒеÐL]]]k@Ô âÑ]]kÐG ÒÏe@]]]½@Ô gÊ]]]¶Ëg ¼Ê]]]O& Ê]]]µÏÉ ÓögÏÉ@G ÏÉ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÙÅÐG Ðïð¹Ð½Ùµ е ’âÌðºG âÒhµÏc ?ÉÐÔ %ÄdÁ@]kÊÁ )Ä?cÉ@]k@O ÀÐÔ ÐïâËgй ÓN@µÏc M]kÉgc ÒÙ]_ ÑKÐH]Ë@K ÒcÊ]_ Óн@Â]k@ÁÐG NÏg@GÐ]k Ä@¾Ì]Ô ÒÏÉÐÁ@½ ÓN@¶G ÉÐLO ÑKÐË@¡Øh½ ÒÐïð¹Ð½Ùµ Ñ]Á?ÊKÏc @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÏÉÐËÏÊâÌ]o âÑ]k ?cÏhâ̹@Ô )ÑKÐË@ÌK е ÏÉÐLâÌðºâÌÆG?c ÒÐ_Øc ÀÐ]¹ Ñ]Á?ÊKÏc ?d]pÌË?Écй ÓN@]¶G ’]G?c ÉÐ]]]]l± ÒÐÁ@Ì]]]]½Ð¹ @Ì]]]]GÙKÙË ÒÐ]]]]µgÐÔ ÀÐ]]]]Ô =%Ñ]]]]w ÐL]]]]âÌGÐÔ @Ì]]]]GÙKÙË ÑµgÐ]]]]Ô Òg@µÐG ¸ÐËÏÊâÌwg?Êw gÐÅй @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÎÏÔâÑK@]µ )ÏÉÐL]âÌGÐÔ ÄÉÉög Ä@–?ÉÐÂ]Ìð¹Ù¶â̹ =ÐÁ?hËб ÑÁÉÊG Ò@Á@½ ?ÉÐÔ )âÑlð¹ÐÅ cÊ_ÐG ögÏÉ@G ÓÄ@¾Ì]Ô ÑÁchµÉÐL]O Óн@Â]k@Á N@]]µ ÉʽÐ]]Å ?dËÙ_Ð]]¹ ÒÙ]]_ Ð]]ËÊ?& н@Â]]k@ÁÊo gÐ]]kй Äch]]µ M]]_ÐS жÁÊ]]w&


ÓÄ?öh¾µÊW ÑÂÌ]w ÑÁ@µÐ]Á@½gЭ ÑÁch¶ð¹ÊH]± Ù]G ÒÐ]¶Ëc ÑÁ@µÐÂÌ]w ÑÁch]µ »Ë@]± ѵgÐÔ âÑk ÏÉ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÐïÁ?Éög Àй ÐËÙG )âÑ]GÏc Ä@Ì]Á@µÏg@ËöhG ÑÁch¶âÌ]SÐHâÌS gÐ} ÐÌÌÁ@ÌK ÑÁ@]½Ê} %‘]l`µÐË )Òi@]kÐÁ@l­ÐÔ )Ä?c NÐÌ¥gÐ]o& Ð]ËЊѵÏgÐ]k gÐ]]Å Ñ]]k@Ìk ÒgÐH]]Â̽й ¸Ð]]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô gÐ]]Å ÑÁch¶]]p_ÐO ÓÏÉÐÂ]]ÌÁÙÅ ’âÌ]ðºG ÀÏÉÐ]]Ô ÒÐL]]lË@o Jj]]W Ê]]µÏÉ %Ã]]½& Ð]]µ âÑÁÐ]]ËÐ}ÐÔAög ÏÉÐ]]Ô M]]âÌG ÏÉжâÌ]]GjW ÒÉ@]]]wй ÉÊK@]]]Å?c )Ã]]]k@ÂG nÏcÐ]]]±Ê½ ¿]]]oе@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÓÏÊâÌ] ]Ô ÒÏchµgÐ]]]k @S ÉÉchG?ög ÓÒi@kÐÁ@l­ÐÔ ÑKÐÌðº±ÐÔ ÙG ÏÉÐÁ?ögÐ} ?cÏhâ̹ +ÃÂÌHG %ý& ÒеÐGjW Ó ÏÉÐÌËi@]]]kÐÁ@l­ÐÔ ÀÐ]]]Ô ÒÐ]]]ïâËgй âÑ]]Á?ÊKÏc Ð]]]K?É +M]]]âÌG ·âÌ]]Áchµ?É?c gÐ]]]ÅÐG ÐK?Éе +ÏÉÐK@¶G dÁÐG j]Ëög?c ?cÉÊK@Å?cÐ]¹ ÒÙ]_ ÑÁ?g?cögÏÉ@]G ÓÀ?dÁÐ]Ô ÑÂL]l`µÐË ÐK?É )ÏÉÐpâÌO ÐLâËc “Ð]Gб Ò}g@]½Ïc ÓÃ]âËÊ_ ÑGÐ]kÐÁ Óâ»]kÐÔ N@]µgØi ?cÏhâÌ]¹ âÑK@]]µ )ÐÌ]]ÌÁgÏcÐG ÑâÌ] ¹ ÐÁ@]]l­ÐÔ Ð]]µ ÏÉÐL]]âËhÁÙÅÐÔ Ù]]G ѵÐÌ]]Ìð¹Ð¶âÌK @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ñk@Ìk @Ë ÑLlÁ?i@Á @]Ë ÑL]lÁ?i ÒÏÊâÌ]oÐG Ð]ïÁÏgе âÒgj]Å Ð]ð¹Ð½ÙµÐ¹ @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô qËÏÉÐ]]]Ô gÐH]]]½?gÐG +ÏÉÐL]]]âËhÁÙÆG ·âÌÂâÌ]]lâÌ¢ÌÁ@½ ÒÏÊâÌ]]oй Ñ]]]k@Ìk@Á NÐ]]Á@ÁÐK ʵÏÉ g@S âÒdÁÐ]Å âÒh]µÏc Ð]µ M]ËgÐÁ ÓJ?c ¸ÏÉ @]k@Ë Òc@Ì]ÁÊGй @ÆÁÐ]K ÐÁ@]l­ÐÔ ÓÏchµgÐ]]]]k Ñ]]]]ð¹Øg Ä@½ÊïâÌ] ]]G +M]]]]âËh¶G n@]]]]G @]]]]Ë )MâËh¶GÐ]]]]kg@œ %°gÊ]]]]¥& ÓÐ]]½@ÁgÐG ÑÁch]]µ â¼Ð¶âÌ]K ÉÏÉÐÂ]]ÌÁÙÅ ÑKÐÌÁÙ]]wй âÑGÏcg@]]Ëc ]]O ÒÐ]]µÏgÐGÉgÉÏc ÑÁ@pâ̵?gй âÒöhâÌ}ÐÔ gÉÏc NðÚÐkÏc Ñk@Ìk Òg@KÊ} ÐK?É )ÒеÐGj]W Ò@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô N@µÏc MlËÊâÌO ?cÏhâ̹ )JjW ÑÁ@½?dÁÐÔ @Ë Ñ¶ð¹Ð_ ÓgÏÉ@½ÐS ъgÐk ÓÑÂÌGcgÉ ÑwgÐ} ÃG ÄÐËÚ âÑG @Ë Ã]G h]K ѶâÌ]GjW Ð]¹ Ñ]w@S ÑGj]W@Á ÑÁ@]kе Ù]G Ïe@]½@Ô Ó@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ä?cÊ]]_ õÐ]]Ë@}iÏc ÉÐL]]kÏc qÌ]]Á@µÐÁÐËÛÌG ÒcÊ]]_ ’âÌ]ðºG âÒh]]µÏc ÓÄ@Ìâ̹ ·ð¹Ð_ ÒgØi ÑÁ@]½Ê} gÐ]Gй ÀðÚÐ]G )ÄÐ]¶G qÌ]k@Ìk Òg@]µ N@]µgØi Ð]ïÁÏg ÒÏÊâÌ] ]wg?Êwй @ÆÁÐ]]]K Ð]]]ïÁÏg @]]]Ë ÑGj]]]W Òg@]]]µÙG Ä@Ì]]]Á@½?dÁÐÔ ÒÏf]]]âËg ѽÐ]]]µ е ÒÏÉÐG Ä@µÐË%b@½& gÐk ÐK@µÏc rhâÌÅ ’Â̹& +âÒögÐOÏdâÌ]K Ä@ËÐ]µ @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑGj]]W@Á ÑÁ@]]kе âÑð¹Ð]]Ô ’Â]]̹ Ð]]ËÙG )ÐÌ]]ÌÁ ÄÉÊ]]G ÑGj]]W ?cЭÐ]]l¹Ð­Ð¹ ÃâÌ]]ðºÔ %Àdâ̽ÊÔ âÑG Ä@Ìâ̹ NÐk@Ìkй ʵÏÉgÐÅ )Ä@Ìâ̹ Àdâ̽ÊÔ âÑG ÓÄÏf½Ð} ?cЭÐl¹Ð­Ð¹ ÎÐÍ

ÑLâËg?dKðÚÐ]]kÏc& ]]Ì¡*¸ÏÉ Jj]]W Ñ]]k@Ìk ÑKðÚÐ]]kÏc ÑÁch]]µ M]]kÉgc ÄÐ]]ËÚй ÒÚ M]]âÌGÐÅ ÒÏÉÐ]]Ô Ñ]]lÁ@o Ð]]µ É?h]]¶Ëg@Ëc ÓNÐH]]Ë@K ѶâÌ] µØögÏÉ@ÁÐG жâÌ] Á@½gЭ Ò?öhâËÉ %ÏÉÐÁiØdG ÙG Ñwжº½ ÓÑð¹ÐË?hâËÊ} %ÏÉÏhâËe& É?hµgÏc ÙG Ä@½gÐ]­ ÑÁ@]kе ÑÁch]]µ ÓcÊ]]_ Ù]]G ÑÁch]]µ Ó@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÏÊâÌ] wg?Êwй ¸@]]K ÑÁch]]µÐÁÐðº±Ð¥ÐG ÓÏÉ@]]]wgÐkе @]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑKÐËfÌK?]]]kÐG É@]]]ŠÊ} É?hµÐL]]]k?ög@Ô Ñ¶âËcÙL]]]̽ÐG ÙG е@K ÒÏÉÐÁ?c ÀðÚÏÉ qÌK@µ Ä@½ÐÅй )ÑKÐÌ]Ách¶âÌO |Ð]¶º½ ѵÏgÐ]k ÑL]kÐGн ÒÏÉÐ]]Á@½ ÑL]]kÐGнÐG Jj]]W Ò@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑKðÚÐ]]kÏc gÐH]]½?gÐG Ñ]]ÁÉÊG |Ð]]¶º½ Ñ]]p_ÐO ÑÁ@µ@Ì]S@ÌS Ð]ð¹@Áе ÒÐ]ïâËgй ?cÐ]]Ô â¼ÉÐ]Å ÀÏcgÐ]Å ÓNðÚÐ]kÏcй gÐ]k@K ÓN@]]]¶G M]]]kÉgc ÑL]]]p}ÐG ·ð¹Ð]]]_ ÒÚÐ]]]¹ Ñ]]]k@Ìk Ñ]]]Á?cfËÉ Ñ¶âÌ] ]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÓÒ?öh] ½Ê} Ò@]]Á@½ gÐ]]kй ÄchµÐ]]p±@½ Ð]]µ )N@]]¶G ÒhKÉÐL]]O ÒÙ]]_ ÑÁ@µÐ]]½?dÁÐÔ ÃËÐ]]]¶G c@ËÐ]]]¹ ÏÉÐ]]]Ô âÑG@]]]Á ?dÁ@½Øöh]]½ÐÔ Ñ½ÏcgÐ]]]kй +âÑÂ]]]âËÊÁÏc ÄdÁ@KÐ]]]ð¹Ð_Ù_ ¼Ð} ÑÁ@µÐËi?Ê_?c ÉÏc?ÔÉgjÅ ÀÐSgÐk ÃÁ?ÊK@Á ·âÌ]GjW Ð]ð¹Ð½Ùµ @]Ë ·âÌ]GjWе Ð]]µ ÏÉÐ]]ÁiØcÐÔ ÐL]]kÐGн ÀÐ]]Ô Ù]]G Ð]]ïâËög Ã]]ËKgʵ ÀðÚÐ]]G ÊÁÐ]]¶G ÑKÐË?gÐÂ]]âËÊÁ Ñð¹@]]_ ’âÌ] ðºG âÒh]]µÏc Ð]]µ ÐÁ?h]]} ÑÁchµÏjÌ]]Lµ?öhO Ñ]]w gÐ]]}ÐÔÐKÐË%Ñ]]k?hµÊ—c& е ÀÐÌâÌk ÑÁ@ÆÌS ÑÁ@KðÚÉй& +ÐËØöh]½ÐÔ ÑÁ@µÐËÑ]k@Ìk Ð]Kg@O ÒÐ]GgØi Ñ]oÐGÉ@Å ÄÉ@]]½ mÌ]]Kб ¸@]]_ ÓÑËÏÉÐ]]KÐÁ ÑÁdÁ@›Ð]]k ÒÏÊâÌ]]wg?Êwй Ä@µÐ]]pâ̵ @L]]lâÌÔ@K е Ä@µÐÌËÏÉÐKÐÁ ÓÑKÐËðÚнٵ ÐÁ?öhG?c жÁÊw )ÏÉÐÂ]ÂÌGÐÔ Ð]Á@½ÐÔ qÌ]Á@µÐGjW ÓÑKÐ]]]ËðÚнٵ ÒÐ]]pâ̵ gØi ÒÉÉögÐ]]GÉÉög ÏÉÐ]]]KÏÉ@½ Ä@]]ËÙG ÏÉÐ]]Á@µÐÁÙµ ÏcÐ]]kй Ñ]]µÙµ?c âÑK@]]µ ÏÉÐÂ]]GÐÔ ÑïÁÐ]]K Ñ]]oÉÊK Ä@µÐGj]]W N@]]µgØi +ÏÉÐ]]K@µÐÔ Ä@Ì]]k@Ìk ÒÉ?ÉÐKÐG е ÄÏcÐÔ Ä@pÌO?É rÏÉÐ]Ô gÐH]½?gÐG )ÄÐ]µÐÔ ÑKÐË@ÂÌ]w @]Ë ·âÌÂÌ]wй ÓÀ?h]]}ÉhO @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ?cÏð¹@]]Ô %ÃâÌ]ŠÊ}Ïc Ä@µÐÌ]]ËÏÉÐKÐÁ ÐÌ]]ËdÁÏÉÏegÐG â¼Ð]]}й ÒïÁÐ]]ËÚ ÏÉÐ]]Á?gÏdïÁÏc ÒÐL]]kÏc ÒÐ]]ïâËögй Ð]]µ N@]]µÏc Òg@]]Ëc Jj]]Wъ@½@Ô ÑµgÐ]]]Ô& +Jj]]]W ÒgÙL¶K?]]]k Ñ]]]Á?ögÙ} gÐ]]]k Ð]]]K@µÏcg@µ qÌ]]]½ÐÔ ÓM]]]âËhµÏdâÌO ÒÐÁ@Ì]]ÌKÐËðÚнٵ Ð]]SgнӼÐÅ ÉÐ]]Ô ÐËgÙK@L]]¶Ëc Ñ]]_Øc ÑÂL]]k?g@O @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô âÑÂâÌk@ÂÁ@ËÏc Ó¡Øh½ ÑÁ@µÏï½@±Ðk ÐKÐðºkÐ_ ÒÉ@ÁÐG ÏÉÐK@µÏc gÐkй Ä@ÌL_ÐS ÒÐïâËgй qËÐÁchµ ÑÁ?ÊÌLpO ÀÐÔ @µÏc Ä?öh¾µÊW ÑÂÌwй ÑÁ?ÊÌL]pO @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÎÏÖ


ÒÏÊâÌ] o %?É?c ÓqË@]]–& ÑÁ@µ@]]k@Ë ?d]]oÏhâ̹ ÓÄÐ]]µÏc ¿]]µÊW Ä@½Ð]]Å qÌ]]Á@µÐGjW ѵÐËÏÉÐÁ?d¶âÌ]]¹Ð¹ qÌ]]]Á@µÐµ@K )ÄÐ]]]µÏc Òg@]]]Ëc ÏÉÐGj]]]WÐG Ä@µÐ]]]µ@K ÒdÁÏÊËÐ]]]O Ì¡ ÒÚй Ä@µÐ]µ@K ÒÐ]ÁÉÊG ÑÁðÛ±Ð]¥ÐG ÀÐ]Ô %ÄÐ]µÏc Ä@µÐGj]W Ð]¹ ÉÉög â¼Éʱ@]½ )ÏÉÐÁеÏcG Ä@µÐÌËcgЭ ÐÌËdÁÏÉÏegÐG Ò@½ÐÂG gÐkй ÓÐÁÚ@ËhK@½ Ð]µ Ð]Ë?cÏÉй ]]Ì¡ gÐ]]Å )ейÐ]]kн Ù]]G Ð]]ËÐÁ@Ëi?ÉegÙG ÐÂ]]Ëh¶®âÌK ѾL]]lÌk ÀÐ]]Ô Ä@½ÊïâÌ]G Ð]]µ Ä?ÊâÌ] Á ÑâÌ] ÁÛ¾º½ÐG Ò?Éöh] G ʶð¹Ð]]G )ÐÌ]]ÌÁ ÑKÐË@ÂÌ]]w ÑâÌ] ÁÛ¾º½ÐG Ò?Éöh] G Ñ]]pËÙ_ MkÏc ÃG ÓMkÏcgÐk Ä?ÊâÌÁ ÑâÌÁÛ¾º½ âÑð¹Ð]Ô j]Ág@G& )Ð]ËÐÅ Ä@µÐ]µ@K Ñ]ð¹Øg ÓÐ]Ë@O )Äcg?fH]]ð¹ÐÅ ÑÁ@µÐ]kØhO ÓÑGj]W Ñ}Ù¹@]Ëc ÒÙÅÐ]G ÏÉ@½Ð]ÁÒÉ@G âÒÊ]Á ѽÏcgÐ]kй ÐLlËÊâÌO ʶð¹ÐG )н?ÉÏcgÐG gÐÅ ?dÌL]k?gй Ñ]wе ÉÏÉ@½Ð]Á Ð]½ÐÔ Ñ¶ð¹Ð]_ ÒÚÐ]G )ÐÌË@]]k@Ô Ñ¶âÌL]]o ?É@]]ÔeØg ѽjÌ]]¹@ËhK@½ ÑÁ@ÆÌ]]S ÙGÐ]]½ÐÔ %âÑGÐ]]Å ÐÌ]]âÌÁÛ¾º½ ÀÐ]]Ô ¸Ð]]w öh] O Ù]]_ ÒÉÉögÐ]]¹ @ÆÁÐ]]K Ð]]µ оâÌ] Ô Ê]]µÏÉ ÑKðÚÐ]]ÅeØg ѶâÌ] Á@ÆâÌS Ù]]G ÀðÚÐ]]G ÐÁ@Ì]]Á@WØg Ä@²]]lâÌÔ Ñ]]_Ù½ gÐ]]k@K @Â]]Ì}ÐÔ )ÏÉÐ]]ÁеÐÔ ]]G ÐÁ@Ì]]¹@ËhK@½ ÏÉÐÁch]]µ rÏÉÐHLkÐÅ âÑ]oÏc ?É@]ÔeØg ÒÐÁ@ÆÌ]S ÀÐ]Ô ÊâÌ]Áй )ÄÐ]µÏc §Ì]±?É â¼Ð]}й Ð]ð¹Ð½@½ Ò%.2É.1& ÑÁ@µÏcÐkй ?ÉÐÔ ’GÐÁ qËÏÉ?Écй @LpâÌÅ gÐ}ÐÔ ÐïÁÏg оâÌÔе ÃËÐ]¶G ÒÏÉÐÂ]]ÌÁÙÅ ÏÉÉch]]¶Ë?É Ä@½Ð]]µÐïð¹Ð½Ùµ ÒÐ]]ÁÉÊG ÑÁ@]]WØg ÀÐ]]Ô )ÃËeÐ]]Ô ÑOÉgÉÐ]]Ô Ïg@]]Ëc& ?É@]]ÔeØg É@]]wй оâÌ] Ô )âÑ] wÐÁgÏc ÐËÏÊâÌ] wg?Êw ÀÐ]]¹ Ä@¾]]pÌÁ@µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑKÐk@Ìk ÑÁchµÏc@ÌO ÒÏi@K Ѷâ̵gÙ½ JjW ’âÌðºG gÐ]} ÐL]lËÉÐÁ Ð]ïð¹ÐG ѶâÌL]o M]]kÏc ÒÏÊâÌ] wg?Êwй gÐ]]Å gÐGÐKÙKh]]} ?dËg?cÐË@½gÐ]]k Ò?É@]]ÔeØg ÒÐ]]ïð¹Ð½ÙµÐ¹ ÓÄÐËÚй ÑKÐËðÚнٵ ÑÁ@½@k ÓNÏÉgÐ]k ÒÐ]GgØi ÑÁch]¶ð¹ØÁÙµ ÓÑÂKh}?gÐ]kÐG Ògж½?i е@K ?cÐKÐð¹@W Àй )ÒÏÉÐÁch¶oÐG?c âÒÊÁйgÐk ÑLkÐGнÐG ÏÉÐ]KÐð¹ÉÏc ÑÁÉÊGЊѽ?i е@K NÐð¹ÉÏc Ñ]lÌðºw ÒÏÉÐ]ÁÉÊG ÉÉgÐ]GÉÉgй ÑKðÚÉ@]Å ÑÁ@µÐ]­@½ Ѻ]]Ëн ÑÁ@]]µÏgÙS ÏÊâÌ] o ÉʽÐ]]Å ÒÏÉÐ]]Ô Ù]]G Ð]]Ë%ÑGj]]W ѽjÌ]]¹?gÙ¹ÊO& ÃËdÁÐ]]w ÙG Ò@ÁÐO ?dËÙ_ Ðïð¹Ð½Ùµ ÒÏÊâÌwg?Êwй Ð]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐ]µ@K Òg?dÁÐ]ËÚ ÓÑ]k@Ìk É?gÙS& %N@¶G Ä@½fâËg ŸÁÏg âÒÊÁ ÑïÁÏg Óq_ÐÁ ÃËdÁÐwÐG ÓÏÉÐ]K@¶GÙµ ÄÐ]GÏc Ù]]]G ÏÉÐL]]]âËögÐ}Ïc ?É@]]]ÔeØg ÑKÐÌ]]]k?hµÊ—cÎÐÏ ÑÁ@µÐÌ]]]ÌGjW нÐL]]]lÌk Ñ]]]ÁÉÊGgÙS ÑÁ@µÐ¾L]]]lÌk ÒcÊ]]]_ ÓÄ@µÐÌ]]]ËÉÉfâ̽ ÓÑïÁÐ]]]ÅgЭ ÓÑKÐ]]]ËðÚнٵ ÑL]]]âËgÐïËg@µ

JjWй gÉÉc ÒÐÌÌKÐËÏf½Ð} ÀÐÔ NÐHË@KÐG ´?¥ ÓNðÚÐÅeØg ÑÁ@]KðÚÉ Ð]¹ âÑ]oÏc Ì¡ mµ@½ ÒÏÉÐÔ Ò?Éc& +ÏÉÐLâËh¶G öhO ¸ÐÌËÏdÂp_ÐG Ê]µÏÉ ÐÌ]µiÐK @]Ë ÀgÙ­Ð]G ?c NÐk@Ìk Òg?i@Gй Ð]µ ÒÐÁ@Ë@Ì]Á@P½Ùµ ÉÐ]G ÄÉÊ]G Ä@µÐGj]W Ð]µ ch]µ ÑÂÌH]pâÌO Ñð¹@kй g@T¾µÐË ÙG &%ÏÉÐÁе@Á hK ÑxÌÅй ]G g@Ëöh]µ ÑÁ@]pâ̵?g UÁgÐ]kй Ð]ïS е Ä@µÐLlËeÙ¹ÙËdË@Ô ÐGjW ÑÁÐ]½ÐK Ì]Ô Ð]µ dÁ@ËÐ]ïË?g %h—@Æ]o h]µÊKÊÔ& .633 É?ÉÐ]]K )ÄÉÊ]]G .62- ÒÐ]]ËÏc ÑÁ@µÏÉÊKÉеgÐ]]k ÐGj]]W %ÐÌ]]Sh­Éc m]]Ëgʽ& Ò?gÐ]]G Ò?gÐG %ÄchGÏc ÒÉ@Á }@O@KgÐk& ÑGjW Ð]Gе ÐÌ]âËÊÁ ÑGj]W ÒgÉÉc Ì]Ô )ÏÉÊ]G ÑÁÊG i?ÉÚ Ó?É@ÔeØg ÑKÐËðÚнٵ Ñk@Ìk Òg@]¶Á?ögÙ} ѽ@ŠÐ]Ôй ÐÁ@Gj]W ÀÐ]Ô ÉÐ]Ô Ä@ËgÐ]]]k ?cÐ]]]Á@Ë@ïð¹Ð½Ùµ ÉÐ]]]Ô É@ÁÐ]]]¹ @]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô )ÑKÐ]]]ËðÚнٵ ÑÂÌ]]]w Ѷ½Ð]]]w ÒdÁÏÉÏegÐG ÐG bÐË@G ÒÏÉÐÔ ÒhGй %}@O@KgÐ]k ÑGj]W& ÐÁ@Gj]W ÀÐ]Ô +ÏÉ?dð¹Ð]Å ÐÁÏcÏc UÁgÐ]k h]K@Ëi ÄÏd]G É?h]¶Ëg@Ëc ѵÐ]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô @]Ë Ä@µÐÌ]ÌKÐHË@K ÐÂÌ]w ÒÐ]]Á@Á?ögÙ} ÏÊâÌ]]o ÀÐ]]Ô %Äi?ʉ@ŠÐ]]Ô gØi Ä@]]ËÙ_ ÑÁ@µÐ]]½@ÁgÐGй ÓÄ?gÏd]]ïÁÏc ÉʽÐÅ gÐk Ïchµ ÒÏgÉÐ}Ïh­ ѶâËg@µ ?É@ÔeØgй N@Å?c @ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÓJjW gÐ]kÐG Ä?dïÁÏc ?cÏhâ̹ ÐK?É )ÑË?É@ÔeØg ÒÐ]ïð¹Ð½Ùµ ÀÐSgÐ]k ÑÂ]ËögÙ} ÓÄ@]Ëe ÑÁ@µÐ]ÁÐËÚ ?d¶âÌ]]K@µÐ¹ )ÑÁÉÊGgÏÉ@½Ð]]S ÓJj]]W ÑÁdÁ@ïÁÐ]]lð¹ÐÅ Ó¸Ð]]Wн ÑïÁÐ]]k ÐL]]âÌGÏc Øh]]½ÐÔ )ch]]µ ÑË@GÏdâËiÐ]]G ÒÏe@]]½@Ô )g@]]µ ÑâËh]]µ ÑÁch]]µ rÐ]]G?c ÒÉÉgÐ]]¹ mµg@]]½ ÑÁ@]]µ@}iÏc ÓÀ?c ÓJj]]W gÐ]]k Ð]âLËhÂâÌOÐ]]kÐÔ ÏÉÐ]]¶ð¹Ð_ÒÚй Ò@]]GÏdâËi ?É@ÔeØgÐ] ¹ ÀÐ]]]]Ô ÒÉÉögÐ]]]]¹ Ð]]]]K?É %N?cÐ]]]]Ô qÌ]]]]lµg@½ Ò@]]]]Á@½ Ä@½Ð]]]]Å Ñ]]]]wgÐ}& NÐ]]]]ð¹ÉÏc ÑLkÙO ÙG ÃKÉðÚ@OÙ_ ÓÄcg?fHð¹ÐÅ ÒÐÁ@̽й ÑÁ@]µ@}iÏc ÓJj]W ÒÐÁch¶]pË@–Ù_ ÓNÐð¹ÉÏc ÑÁ@µ@}iÏc ÓÄ@µÐGjW ÄÐËÚй е ÑÁ?ÉÏg@o ÑÁcg?fHð¹ÐÅ @Ë ÑKÐË@µØgÐ]k ÄÐËÚй Òg@µ?É?c qËÉÐÔ gÐH½?gÐG âÒhµÐÔ qË@–ÉÉg ÐËÑÂLl_ NÐð¹ÉÏc ѵØgÐk @ÆÁÐK Ð]K?É ÏÉÐL]âËh}Ïc Ä@]Ëe ÑÁ@µÐ]ÁÐËÚ ÉʽÐ]Å ÒÐïâÌ]S Ïd]âËi Ïh]ïG ÓgÏÉ@½Ð]S Òg@]]µÏdâËi Ò?É?c Ѷð¹Ð]]_ÐK?É )N@¶ËÐ]]Ô Ð]]Á?eØg ·âËg@¶âËh]]µÐµ âÑG@]]Á mÌ]]Kб g@µÐ]]¹ Jj]]W âÑð¹Ð]]Ô ]]Ì¡& ?d]]oÏhâ̹ )N@]]µÏc ÑÁ?ÉÏg@]]o ÑÁÐ]]½ÉʊÐÔ Ó¸ØgÐ]]kй h]]K@Ëi â¼Ð]]}й h]]K ÑÁ@µ@Ì]]Á@P½Ùµ ¸ÏÉ )NðÚÐ]]kÏcÐG ÎÐÎ ÐÂL]]pËÐ} ъ@]]½@Ô ÓеÐË@Ì]]Á@P½Ùµ gÐ]]kй )Ð]]ËÐÅ g?i@]]G gÐ]]kй ÒÐÁ@Ë@]]k@Ë ÉÐ]]Ô )N@]]µÏc âÑÁÛ¾º]]½ ÑÁ@µÏgÐH]]½?gÐG


ÐKÐÁ@ËÉÉchµ Ñk?hµÊ—c ÓÑÁÏcн ÑÁchµ?É?c rÐ]K@µ ÉÐ]¹ @]Ô )N@µ@ÁögÐP]âÌK h]K@Ëi ÑÁ@µÐLkÏcÐG NðÚÐkÏc Ð]KÐð¹ÉÏc ÀÐSgÐ]k Ñ]Á?c â¼?dÂ]½Ð¹ ?d¶âÌ]K@µÐ¹ )@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð¶ÁÊw +ÏÉ?hÂ]w ögÐ]o ÓÒgÙK@L]¶Ëc Ñ]šÊK ÒÉÙ]K ÓÏgеÐ]w NðÚÐ]ÅeØg ÑÁ@ÆÌ]S ÃÁ?ÊK@Á ӒÂÌË@Ô ÓÒ}g@½Ïc ÓÃ]âËÊ_ ÓÐÁ@]l­ÐÔ ÑÁÉÊH]¶Ë?cй Ä@Ì]Á@µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô â¼Ð]]]}й âÒÉÐ]]]µÐÔgÏc Ä@ËÐ]]]µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ñ]]]ËÉÉögÉÉc ?cÏhâÌ] ]¹ )Ã]]]xGgÏc Ä@ËÐ]]]½Ð¹ gÐ]]]k Ð]]]K@µÐÔ R?h]]]_ ÒÏÉÐ]]]Á?cg@µ ÑKÐÌÌÂÌ¡Ê]]]o& Ð]]]Á@KðÚÉ ÀÐ]]]Ô ÑÁ?g?dKðÚÐ]]]kÏc ÓÑKÐË?dÁÐ]]w Ò]]G M]]]âËÉÐËÏc Ð]]½ÐÔ Ð]]µ ÑÁÏcÐ]]½ ÒÐ]]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐÌ]]ËdÁÏÊËÐO ÒÐ}gÉÉc ÑÂÌ¡Ùo Ä@½ÊïâÌG @ËÙ_É@Áй âÑÂâÌxG q̵ÐÌÁÉÊw@Á NÐÁ@ÁÐK ÑKÐ]Ë?gÙS Ð]]µ )â¼Ð]]½Ùµ ÑÁ@µÐÂÌ]]w Ó¸@]]K Ä?ÊâÌ]Áй ?cÐ]]Ô ÀÙ]]𺵠ÄÉÊ]]wÙG ÒÏÉÐÂ]]ËögÙ}Ó Ê¹@Ëc ÓÏḏХ й âÒh]}ÐÔ gÐLÁÐ]kе )ÏgÐH]½?gÐG ÒÏÉÐÁch]¶KÏg ?dµØgÏÉ@ÁÐ]¹ ÑÂÌ¡Ù]o %âÒhïð¹ÐÅ hK@Ëi ÐÌËÏḏХ @ËeÙ¹ÙËdË@Ô Àй ¸@K âÑðºâÌÅ@Áе )cÊ_ @Ë @ËeÙ¹ÙËdË@Ô âÑ]]k ÀÐ]]]¹ ·âÌ]]µÐË gÐÅgÐ]]]k Ð]]]¹ gÐH]]]½?gÐG ÒÏÉÐÁch]]]¶KÏg ÓÐÁÉÊHÌÂâÌ¡Ù]]]o ÀÐ]]]Ô @]]]Ë JÏgÐ]]]¥& ÒÏÉÐÁch]]]¶KÏg )ÐÌ]]]ÌÁgÏcÐG ch]]]µÙG ÀÏe@]]]½@Ô gÐ]]]GÉнй ÒÐË@½ÐÂ]]]G %+++ÓÑL]]]H̱ ÓÒgÐ]]]GgÐG& ÒÏÉÐÁch]]]¶KÏg @ÅÏÉgÐ]]]Å )µÐ]]]Ë Ù]]]G %Ä@µÐÌ]]]ËcÊÅÐË %ÑÂÌ¡ÐÔ cÊ_& @Ë )MâÌGÐÁ ѵÐðºâÌ_ @Ë ÑÂÌË@Ô ÑµÐË}g@½Ïcй gÐ} MâËc ÏÉÐÌÌwй ÒÙ} gÐkй ?Ê_ ÒÏcg?fHð¹ÐÅ ÃË_hÁÐG ӒË@]Ô ?Éc Ñ]Á?cÊ_ ¸ÏÉ Ä?g?dKðÚÐ]kÏc ÑÁ?g?dKðÚÐkÏc ÎeÙ¹ÙËdË@Ô ÒgÐÂâÌƶâÌO ѶâÌð¹@_ Ð]KÙG ÐÁ@]l­ÐÔ ?cÏhâÌ]¹ Ð]K?É )ÒÉÏi ÉÊG ÑÂÌ¡ÐÔ cÊ_ ÑâËh})ÏÉÐKÏÉ@½ @LlâÌÔ ÙG qËdÁÐG ÐÁ@l­ÐÔ Ó%N?½Ð]G& ÉÊ]pâÌO Ä@Ëe ÙG ¼Ð} ÃËhKÉ@Ìo е ÉÊGchµ MkÉgc Ä@]ËÙ_ ÒÚÐ]¹ Ä@µÐÌ]Ëi@Á ÓhºL]ÌÅ Ð]µ Ð]]]Á@½ÐÔ )ÄÏÉÐ]]]¶âËiÐ}Ïg ÉʽÐ]]]Å ÒÉÉgÐ]]]kй Ä@µÐ]]]Á@¾ð¹ÐÔ @]]]Ë )+++ÃÁ@µÐ]]]Á@¾ð¹ÐÔ @]]S ÏÉÐ]]K@¶G ÑÁ@ÆÌ]]S ÒögÐ]]o Òg@]]wÉÉc Ä@ÆÌ]]S Ó@Ì]]Á@¾ð¹ÐÔ @]]K @Â]]ð¹@O Ä@ËgкL]]ÌÅ ÐÂ]]]HG ÓÐ]]]oÐïÁ@G âÑ] ]oÏc ÄÙ]]]w “Ð]]]Gб ÓÀjÌÂð¡Ù]]]o Ò?gÐ]]]} Ä?cÊ]]]_ ѶâÌ] ]ÁÚÐ} ÑL]]p}ÐG Ä@µÐÌ]]k@Ìk ÐGj]]W ?d¶âÌ] K@µÐ¹& NÐÌ]]K?hµÊ—c ÓNÐÌ]]ÁÏcн ÒgÐÂ]]âÌÆËcÏÉ ·âÌL]]o ÉʽÐ]]Å qâÌ] Oй c@Ì]]ÁÊG ÄÏÉ@]]_ ÑÁÏcÐ]]½ ÑKÐ]]ËÐïð¹Ð½Ùµ Ñ]]ÁÉÊG Ä@ÆÌ]]Sй ÀðÚÏÉ Ò@Á?ÊK ÑÁÉÊGc@Ëi ÒÙÅ Ð]âLÌGÏc жÁÊw ÎÐÑ=ÐË@ÌK ÑÁ@µÐÌ̽ʶW @]}iÏc ÒcÉÊ]k

%M]]âÌGÐÅ ÏÉÐÁcg?fH]]ð¹ÐÅ ÑÁ@µÐ¾L]]lÌk Ð]]G ÒdÁÏÊËÐ]]O ÐÌ]]âÌS ÉÐ]]Ô @]]K )Äcg?fH]]ð¹ÐÅ Ä@µÐÌKÐHË@K ÐËh¶Ì­ нÐLlÌk ÉʽЊй Ächµ Ä@½Ê} е ’âÌðºG âÒhµÏc ÑKgʵÐ]G Ä@µÐÌ]]]ËÏÉÐKÐÁ Ð]]ð¹Ð½Ùµ Ó¸@]]K Ñ­@]]]½ Ó ¡Øh]]½ Ñ­@]]½ gÐ]]]kй Äch]]µ M]]_ÐSÐG %Ñ]ðÚÐÅeØg& ÑGÏgÐ¥ ÑKÐÌÁð۱Х ÀðÚÐG )NÐÌÁð۱Х Ñ©@ÁÙ± ÏdÁ@ËÐ]} ÑË?É@]ÔeØg ÒÉ@ÁÐ]]G ÏÉÐË@Â]]âÌÅ Ù]]G ÒÉ@]]k@O Óch]]µ ÒhïâÌ] S ÓNh]]}gÏÉ ÒнÐL]]lÌk ÀÐ]]Ô @KÐ]]Å h]]]K ѶâËg@]]]S )ÃKÉжâÌ] ]O ÒÉ@ÁÐ]]]G âÒg@]]]S )ÒgÐ}Ù¶]]]o@O ÓÄh]]]âËcÙ½ Ѷâ̾L]]]lÌk %ÏÉÊ]]G ¡Øh]]½ ÑL]]kÐGgÐk Òec ÀÏcgÐ]]Å Ä@ËÉʽÐ]]Åй ÀðÚÐ]]G ÑKÐ]]G@G ÒÉÉfâÌ]]½ÐG r@L]]lâÌÔ@K âÑ] k ÑÁ@ÆÌ]]S ÓNðÚÐ]]ÅeØg ÑÁ@ÆÌ]]S ѶâÌ] Á@KÚÉ ¸ÏÉ ÑGÏgÐ]]¥ ÑÁ@ÆÌ]]S ÑÁ@µÐGjW ÒÐGgØi Ò@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÏhïG ÓÃÂâ̵ÐðºxG?g nhK Ð]¹ Ä@]ËÙ_ ÏÊÌ]Á?ÊLËÐÁ ѵÐðºâÌ] _ Ò@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]]G qÌ]]Á?ÉÐÔ Ä@½ÊïâÌ] G Ð]]µ Ä@ÌÁ@µ@]]oc@O @]]Ë g?dKðÚÐ]]kÏc ѶÌ]]]kÛµ ÑGj]]]W ÒÏÊâÌ] ]oй Ä@]]]ËÙ_ )ÄÐ]]]µÐÔ “?cÊÌ]]]­ Ñ]]]¾µÊW Ð]]]µ âÑL]]]kÐGÐÔ ’âÌ]]ðºG âÒh]]µÏc )Ã]]G ÒdÌ]]º±ÐK ÀÏcgÐ]]Å ?dKÐ]]k@Ìkй ÄÏcÐ]]Ô â¼ÉÐ]]Å ÓÏÉÐÂ]]ÂÌGÐÔ gÐ]]ïËg@µ Ñ]]k@Ìk ÑGj]]W ÏÊÌ]]Á?ÊLÁ@ËÐÁ âÑ] k Ò@Ì]]Ác ÑÁ@]]KðÚÉ ÑÁ@µÐ¡?j]]G ÀÐSgÐ]]k ÉÐ]]]Ô @]]]Ë )Ä@µÐËi@GgÐ]]]k ÐH]]]_ÊÁ M]]]kÏc Ð]]]KÐÁÉÊKÉе Ð]]]ËÙG )ÄÐ]]]¶G M]]]kÉgc ÉÐ]]Ô Ð]]K?Éе )ÄÉ@]]_ÉÉög Òi@GgÐ]]k Ò@KÏcʵÐ]]¹ Ð]]µ ÏÉ@Â]]âÌÅ Ä@Ì]]¶âÌO ÒÐ]]Á@KнʶW ÐÌËöhâÌï]]oögÙo @]]Ë ögÐ]]o Î@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÀÏcgÐ]]Å ÏÉ@]]G ?cÐ]]wÉ@Á ÀÐ]]¹ ÒÐ]]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁ@ÆÌ]]Sй ?d¶âÌ]K@µÐ¹ %++Óï½@±Ð]]k Ò@ËeÙ¹ÙËdË@ÔgÐ]]kй ÒgÐ]]kй ÏgÐ]]€ Ïc@]]Ëi& Óc?i@Ô Òg?i@G ÒÏÉÐÁ?hµ ÓÄÉÊ]G Äh]âËcÙ½ ÑL]pâÌÆïÁ@G qËg?Ê]w ÓâÑ]k ÓNðÚÐ]ÅeØg ÐÁÉÊw @Ë Ð½Ð¹ÉÐ¥ ÑkhKнй rÏÉÐÔ â¼Ð}й )ÄеÐÔ Ðïð¹Ð½ÙµÑÁch]µ ÑÁÏcÐ]½ÐG Ñk@Ìk ÓÑGjW ÑKðÚÐ]kÏc gÐ]kй ÒÏgÉÐ]} ѵÐÌ]ÌÁ?gÐïÌÁ Ð]kgʱ Ïg@]G ÀÐ]Ô h]âËe ÑÂâÌÆÁÐG ?ÉÐÔ âÑGÐÁ r?h¶o@ÔÐG gÐ}ÐÔ ÏÉÊL]pâÌÆâÌS Ð]Á@KðÚÉ ÀÐ]Ô ÑÁ@µ?ÉÏh]Á@½gЭ Ñð¹@WÐ]]]¹ r@L]]]lâÌÔ @]]]K )ÏÉÐËÐ]]]kØhO ÀÐ]]]Ô ÀÏcgÐ]]]G Ð]]]ÁÐ_ÐÔ ÏgÐ]]]}ÐK ÓQ]]]kÙµ gÐH]]½?gÐG )ÄÙ_Ð]]Ô »]]K ÑÂ]]ÌË@Ô @]]Ë Ñ½ÉÐ]]± @]]Ë Ò}g@]]½Ïc ÓÃ]]âËÊ_ Ò@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑGj]]Wй Ä@ËÑKðÚÐ]]kÏc ÉʽÐ]]Åй Ñ]]wе ÄÐ]]µÐÔ ÑK?h]]µÊ—c ÑL]]pâÌÆïÁ@G rÏÉÐ]]Ô ÒgÙS Ò?ögÏgÐk +N@]µ@Á ögÐP]âÌK ÑGj]W ÒÏÊâÌ]wg?Êwй Ä@Ì]pÌÁchµ qË@]– ÓÀj]_ ÎÐÐ %Ä@]]µÏg@½Ùµ ÑÁÉÊGÐ]]k?hËÉÐG& NÐ]]Á@ÁÐK @]]Ë ÑKÐË@]]oc@O @]]Ë “?cÊÌ]]­ ÐKðÚÐ]]kÏc ÉÐ]]Ô


¸@]]K Ñðº±Ð]]¥ ÒÐ]]wÐÂG Éc?i@]]Ô ÒÏÉÐÁch]]µG ÀÏcgÐ]]Gй âÒh]]}ÐÔ @]]ïâËög @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÉÏgÐG ¸@K ÏhïG ÓN@µÐÔ ÃËh¶®âÌK @ÅÏög ÓÄÉÊG MâËh¶ÁÙµ ÑoÉÊK Ñk@Ìk @Ë ÑGjW ·âÌ] ]K@µ NðÚÐ]]]kÏc Ñ]]]k@Ìk Òg@]]]KÊ} ?cÏhâÌ] ]¹ @]]]K?É )N@GÐ]]]Ô ÒÉÏög d]]]ÁÊK ÑÁ@ÆÌ]]]S ÐL]]]kÐSй ?É& Ð]]]K@µÉй ÑË@]]]k@Ô Ñ¶ð¹Ð]]]_ ÓÄ@½?dÁÐ]]]Ô ÐLâÌ] ]p_ÐGÐÔ @]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô @ÆÁÐ]]K NðÚÐ]]kÏc жÁÊ]]w )NðÚÐ]]kÏc ÑÁÉÊGgÐLÁÐ]]kÐG Ù]]G Ð]]µÐËÏgÊ­@Áе âÑÁ?ÉögÐ]]Ô )ÏÉÐLâËiÙ²G ÐLkÐS ÑË@oÙG )ÒÙ_ Ѷð¹Ê½ ÐK@µÐÔ ÐLkÐS ÉÏÉÐLâÌGÐÔ Ù]µ Ð]K@µÉÐÔ ÀÐ]]]Ô ÉʽÐ]]]Å ÒÏÉÐÂ]]]ËiØc )%M]]]âÌGÐÅ Òg@]]]KÊ} Ð]]]µ Ïg?dKðÚÐ]]]kÏc Ð]]]kеÉÐÔ @]]]K?É )Ä@ËgØi ѶâÌð¹ÉÐÅ Ò?Éc ÐÁÉÊG dâ̽ÊÔ âÑG ÑâÌ]¹ Ð]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐ]µ@K Ð]µ ÒÐ]Á@Š@½@Ô Ä@ËÏÉÐÁchµÉÉdÂ]]]Ëi Ñð¹ÉÐ]]]Å @]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁchµg?dKðÚÐ]]]kÏc ÒÐ]]]ïâËögй Ð]]]K@µÉй ÒÏÊâÌoй MâÌGÐÔ MkÉgc Ä@µÐkе Òdâ̽ÊÔ ÙG ¸ÐËÐ_ÙÔ ?cÐ]KÐð¹@W ÀÐ]¹@Ô )N?cÐ]Ô ÑÁÉÊG XWRSLD @ÌGÙKÙË )Ïi?É@ÌS ÃË?Éc Ñâ̹ gÐGÉнй ¸ÏÉ %@ÌGÙKÙË& )%@Ì]OÙKÙË& Òg?c& Ò@]]K?É ÐËÑ]]oÐGÐW ÒdÂ]]ÌŠѵÐËÐ]]oÉÉ ?dKÏögÐÂ]]Gй WRSLD ÀðÚÐ]]G )ÐÌ]]ÌÁ â¼@WgÐ]]]]ÅÐG& )%Ð]]]]ËÐÅ ÒcÊ]]]]SÉ ÏÉÐÌ]]]]ÌÂË@Ô ÑÁÐ]]]]ËÚйе )N?cÐ]]]]Ô %M]]]]oÐÅÐG )É@]]]G ѽÐL]]]lÌk ÒÐ]]]oÐ}ÐG ÏdÁÐ]]]G @Ì]]]GÙKÙË Ñ½ÐL]]]lÌk ÒÐ]]]oÐ} ÑÁ@Â]]]âÌÅg@µÐG %É@]]]G ѽÐL]]]lÌk É@Ì]]]OÙKÙË& ÒdÁÏÊËÐ]]]O Ð]]]µ âÒÉÐ]]]µÏcgÏc ÏÉÐ]]]½Ð¹ ‘]]]pËÐïâÌKÐG ÑÁÉÊG MkÉgc ÑlÁ@w ·â̽ÏcgÐk gÐÅ @K?É Ò%¼ÏcÐS& ѵÐËdÁÏÊËÐO й ÐÌÌLËhG ÉʽÐÅ Àй ?dµØgÏÊâÌÁйе N?cÐÔ ÐÁ@ÁÉÊ]wÙG @]Ë Ð]Á@Ë@ÅÐG @]Ë ÐÁ?gj]Å ÏgÙ]S ÀÐ]Ô ÄÉÊK@ÅÐÁ ÒcÐG ÑÁ@µÐµ@K @Ë â¼Ð½Ùµ Ä@ËÚйе ÃâËc ·âÌO ÐÁ@Lk?g@Ô ÉÉiÏg@]Ô ÉiÐ]W ÒiÐ]]Wй NðÚÐ]]kÏc ÀÏcgÐ]]Å @]]K?É %öâ̽ÏcgÐ]]k ÉʽÐ]]Å ÑL]]lËÊâÌO rÐ]]Á@½ÐÔе Ä@µÐµ@K ÐËÙG )ÒÙ_ ÑLlËÊâÌO ÑK@]kÙG âÒh]}ÏcgÏÉ cÉÊ]k ÉâÑ]GÏc À?ÉÏcgÐ]G ÏÉ?g@]o Ä@ËgjÅ ÑÁÉÊG MlÌkÐG ÓÄ@½?öhâÌK ÒÐÁ@_ Ð]ÁÉеÐÔ ÓâÑGÐ]Ô gØi Ä@Ëgj]Å Óâ¼@ËÐ]_ @ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÊËc Àй @ÌOÙKÙË Ðµ Ä@ÌÁ@µÐK?É@Ô ÒcÐÂK@ÅÐÁ ÑÁÉÊGÐ]Á M]kÉgc gÐ]Gй ÐË@Ì]]OÙKÙË ÏgÙ]]S ÀÐ]]G& +ÏÉÐ]]K@µÐÔ öh] O ÐÌË@]]oÙG ÀÐ]]Ô @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Òg@µÉ@ÅÐ]]G @]]Ë ÉеÏc@½@Ô Ð¦Ì±?É ÑÁ@µÐ¶kÐK ÏgÉÊÂkй ÑKÐËðÚнٵ Ñð¹@ËÐ_ ÑÁchµg@}iög ÐL]âÌGÏc É?h¶Ëg@Ëc ѶâÌÂâËÊo §Ì±?É ÒÏÉÏgÏcÐ]¹ ÀðÚÐ]G )§]±?É ÒÏÉÏgÏc Ù]G â¼@ËÐ]_ ÑÁ?dâËh]­ ÒÚй ÓâÑGÏc À?ÉÏcgÐ]G ÑâÌ]¹ ÄÉÊGÐ]Á dâÌ]½ÊÔ âÑ]G ÓÄ?ögÐ]}?ÉcÐG Ñð¹ÉÐ]Å @]K?É %ÐÌ]ÌÁ

Ñk@Ìk ѾâËeg ÑLlËÊâÌO ÓgÐGÉgÉÏc ÑÁ@µÐÁ@pÌÁ Ù]G %?ÉÏh]Á@½gЭ& ¿]âËeg ÒÏÉÐ]Á?c %Ñk@Ìk Ѷâ̾âËegÐG Ä?c NÐÌ¥gÐo ÑkÉÊÁÏg@w ÑÁch¶Ëg@Ëcй gÏÉ@½ÐSÐG ÏögÏÉ@GÉ@ÅÐ]]Gй ¿L]]lÌk âÑ] k ÑÁÉÊGÐL]]âËÉ@Ôй ÒÙ]]_ Ò@½ÐÂ]]G ÑÁÏcÐ]]½ ÒÐ]]ïð¹Ð½Ùµ É@ÅÐ]]G ÀÐ]]Ô ÑÁ@¾º]]¥ )Òg?cÐË@½gÐ]k )“?]]̹& Ð]]¹ ’L]ËhG Ð]]µ ÏÉÐL]]âÌÂÌGÏc Ä@]µÏÉ@G â¼Ð}й )ÒHÂoØg )ÐÌ]KÐËðÚнٵ )ÒgÉÊG@]Ô ÑKÐ]k@Ìk ÑÁÐ]ËÚ âÑ]kgÐÅÐG Ð]Á?ögÏÉ@G %Mâ̊Ê}@Á ѽÛlÌÔ ÑLp}ÐG âÑk ÑÁ@KðÚÉ Ò@ÅÐG @]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô )N@µÐ]]]Ô ÑÁÏcÐ]]]½ ÒÐ]]]ïð¹Ð½Ùµ ÑKÐË@Â]]]½eÉc ÒdÁÉÊKÐ]]]G @]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô )Ð]]µÏgÐ} ÑËÙïL]]k?g Ó@­ÏÉÐ]]G Òh]]ïÁÐËÚ Ê¶ð¹Ð]]G =âÒÉ@]]Á Òj]]ËgЩ ÓÏc@]]k Òh]ïÁÐËÚ )ÏÉÉchµÐ]]o?ÉÐw Ä@Ì]]ÁÏcн ÒÐ]]ïð¹Ð½Ùµ ÒÐÂ̱ÐL]]k?g Ѷ½Ð]]w Ä@µÐL]]lËeÙ¹ÙËdË@Ô Ä@Ë Ä@µÐÌÌGÐÅiн ÐOÉh} ʵÏÉ Ðïð¹Ð½Ùµ ÒgÙSÉ?gÙS Òi?ÊâÌ]oÙG h]K ѵÐ]Ë@K?ÉÐG %ÐÁ@ËÊËgÙ} Ä@µÐËi@GgÐk ÐH_ÊÁ ÉÐLkÏc â¼Ð]]wÉÊO& @ÅÏÉgÐ]]Å %ÄÉÉfâÌ] ½ ÑË@]]KÙµ& ÒgÙÌ]]K ÑÁ?h]]ïð¹ÐÅ ÑÁÉÊ]]wÙG ´Ïc Ð]]½ÐÔ ÀÐ]]Ô Ê¶ð¹Ð]]G ÐÌ]]Á ¸ÏgÐ]]} Ä@½ÏÉÐ]]Ô ?cÏhâÌ]¹ оâÌ]Ô ÀðÚÐ]]G )%Ä@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÏÉÐÁch]]µ Ù]]G Ð]]µ ÐÁ@ÆÌ]]S ÀÐ]]Ô ÑÁ@µÐÌÌ]]k@ÌkÐGjW ÄÐ]]ËÚй Ð]]µ ÐÌ]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÐÁÉÊGgÉÊ]]k É@]]w ¸Ð]]ËÐG gÏÉ@½Ð]]S @]]pÌoеÉÉögй ÓÄÐ]]µÏcg@µ ·âÌ]¾±@K ÓÐL]]kÏc ÒdÁÏÉÏegÐ]]G ÑKÐ]]ËÐÅ ÒÐ]]µØögÏÉ@Á Ó?j]]©Ð½ ÉÐ]]¹ ’]]oÙOÉ@wÐG r@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô )ÄÐ]]µÏc hËÐ]]k ÏÉ?hµg@ËÐK âÑÂ]â̲ð¹Ê_Ïc ?dÌ]Ë@¾}Øc Ñðº±Ð]¥ ѶâËc@Ì]ÁÊG @]Ë Ñ¶âËgÙLµ?]k Ð]p̽ÐÅ ÉÉögÐGÉÉögй ÐÁ?hâËʵ Ò}g@½Ïc ÒÏÊâÌo ÃËdÁÐ]wе Ñðº±Ð]¥ ѶâÌKн?gÐ]k gÐ]kÐG ÀÐ]]]¹ âÒögÙ]]]} ÐL]]]âËc?c %¯ºL]]]‰ h]]]_Ú?& %ÒÙ_Ð]]]¹ i?É@Ì]]]S& Òh]]]KÒÉÐÔ ÒÏÉÐ]]]ÁÉÊG ÓÏÉÐÁchµj­Ïg ÐK?É hKÒÉÐÔ ÒÏÉÐÂËh]k Ù]G Ð]µÐËÙÅ Ð]µ ŸÁÏiÉh]GÏi ?d]oÐKÐð¹@W N@µÏc cÏiÉ@Á @¾}Éc qÌ]µØg& + Ù¹@]Ëc Ù]G ·âÌ]¢ÌK@ÁgÐLð¹@Ô Ð]L]âÌGÏc ÑÁch]µ Ñ­Ð]Á ÓN@]]µÏcg@µ ÐL]]k?g@Ô ¸Ð]]ËÐGе Ñðº±Ð]]¥ ÑKн?gÐ]]k@Ë ÒdÁÐ]]ÅÏg ¸@]]K Ѷ½Ð]]wÐG M­h} ¸ÐËÙG É ?dK@µ ¸ÐËйе ÐÌÌÁ ÑËÐÌ]®Ëh¥Ð½ Ð]Ë@µ ÉÐ]Ô ÑÁdÁ@]²¹Ê_ Ò@]Á?ÊK +ÏÉÐLâËiØdG ÙG ÒgÐïËg@µ ÒgÐkÏg@w ÉÏÉÐLâËiØdG ·âËgÐkÏg@w dÁÐw MâÌLkÐGÏc %ögÏÉ@G ÓÄ@¾ÌÔ& ѽj̹?Éc ÐG MpO ?dKÏögÐÂGй r@¾}Øc Ñðº±Ð]¥ Ïg@]Ëc& ÑÁÉÊG@¾}ØcÐ]]G ?cÏhâÌ]]¹ @]]Ô +%’]]p_ÐGÐÁ Ӓ]]p_ÐG @]]Ë ögÏÉ@]]G âÑ]]G ÓÄ@¾Ì]]Ô âÑ]]G


ÑÁchµ ri@kÐG Ä?cÐ]ïâËg âÑGÐ]G ѵÏÉ@]Á ÓÑ]µÏgÏc ÑKÐ]k@Ìk gÐH]½?gÐG ÃKh]}gÏÉ ÒÏcgÏÉgÐ]]O ÓNнj]]_ ÓÒdÁÏÉÏegÐ]]G ÑÂKh}É@]]wgÐGй Ð]]G @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô gÐ]]kй +%Ä?g@¶âËhµ& Ä@pâ̶KЙÏi )âÑÂ]]ÌGÐÔ ÑÂ]]ÌË@Ô ÑµÐ]]ËЮËiÏÉ ¸ÏÉ mµg@]]½ ÒÚ @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÐ]]®ËiÏÉ ¿Ë@]]µgÉc& gÏcÐG ѵÐËg@ÌoÙŠѽÐLÁʽ ѽ?i gÐ} ÐK?É %N?c@Á Ä@½Ê} @]Ë Ù}ÊL]®} Òg?ÊGÐ]µ ÏÉе@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÐïÁ?Égй ?ÉÐÔ MâÌÂâÌÆG MkÏcÐG ÒеÐË@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Òg@ÌoÙÅ Ð]¹ ÑÁÉÊGÉögÏÉ@G âÑG ÓÑÁ?cÚ ÑÁ@½Ê} ÓâÒhÁÐÔÚÏÉ Óâ¼ÏdÁÐ} ѶâÌkе ÐLâÌGÏc ÐK?i ÀÐ]Ô ÑKÐÌk@_ @ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÐK@µ Éй ’âÌðºG âÒhµÏc )â¼@]O ÐL]âËh_ÐÔ ÒÐ]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÀÐ]¹ NÏg ÀÏcgÐÅ ÑÁÐËÚ âÑG ÓÑGjW@Á ÑÁÉÊwÙG ’Â̹& Ð]ËÙG )âÒh]}ÐÔgÏÉ Ñ¶Ì]K@¾}Éc ÓÐÁ@Ë@}iÏc Àй ÐÌÌÁ ÑÁÉÊG ÑGjS@Á @Ë ÄÉÊG ÄÐËÚ âÑG âÑð¹ÐÔ ÐËÙG gÐÅ )ÏÉÏch]µÐÔ )ÃâËh]]µÐÔ ÐL]]k?g@Ô g?dKðÚÐ]]kÏc ÑÂÌ]]w ÄÐ]]ËÚй ÐËÐÁ@²Ì]]­@Áʽ ѶâÌ] ÂËöhGgÏc Ð]]½ÐÔ ÑGjW@Á Ñk@G ÒÐÁ@kе ÉÐÔ ÐK?Éе )Ä@µÐÌÌGjW ÑL]k?g ÒÏÉÐÁcg@]o ÑL]kÐGнÐG жÁÊ]]]w Ã]]]ÁiØgc ÓÄÉÉögÉÉc ÓiÙ]]]lð¹c@Á ѶâÌ] ]Á@¶ð¹Ð_ @ÆÁÐ]]]K ?ÉÐ]]]Ô ÄÐ]]]µÐÔ ÄÉÊ]]]G Ñ]]k@Ìk ÑÁ@]]Ëe gÐ]]kÐG Ä@µÐÌÌ]]k@Ìk ÐGj]]W ÑÁÉÊH]]ð¹?i& %ÏÉÐÁg@]]oÐÔ Ä@Ì]]ÌLâÌGjW й MâÌG ÒdÁÏÊËÐO ѵÐËкÌkÏÉ Øgc âÒhµÏc )Ñk@Ìk ÐÂÌGÐÁ @µÏc Ä@½g@w@Á ?cоâÌÔ ÐLâÌÁÐËÐ}ÐÔ ¡Øh]½ Ð]µ ÐÌËÙïL]k?g @ÆÁÐ]K ?dÌ]Ë@Kٵй ÀðÚÐ]G )?dGj]W ÓоâÌ]Ô Ä?ÊâÌ]Á Ó¿ÅÏÉ ÓÃkhKÐÔ Òc?i@Ô Ð¹ gØi ѶâÌÁ@¶ð¹Ð_ ÐÁchµÐ¡?g ÑâÌS ÒÏÉÐÔ ÀðÚÐG )Òc?i@Ô %’ÂâÌOÐkÐÔ ?cgÐkÐG Ñð¹@ËÐ_ ÓÑLp}ÐG Ðïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐÌË@¾}Øc ÐÌËg@ÌoÙÅ @Ë Ñk@Ìk Òg@ÌoÙŠй cÉÊ]k Jj]W ÓÑKÐË@GjW ÐÌËg@ÌoÙÅ ÒÐïËgй ÑÁ@µÐ]µ@K M]âËÉÐËÐÔ âÒh]}ÐÔgÏÉ ÑKÐH]Ë@KÐG ¸@]K )ÒÙ_ ÑÁ@µÐ½?h}ØhO Nнj_ ÐK@Œ@ÌG ÓN@¶G Ù½ÐLkÏc ÒÙ]_ ÑÁ@µÐ]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ¼ÙO qâÌOÉнй ¸ÏÉ )ÐË?c%¸@K& ÉÐÔ ÑKнj_й н?h}ØhO ÀÐÔ ÒÏÉÐÔ Ñð¹@ËÐ]_ÐG ÒÏÉÐÂLpâÌÅ& Ð]Á?Éй ÑKЮÌ]k ÃËdÁÐ]w Ð]µ ch]µ @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]G ÒÏe@]½@Ô gÊ]¶Ëg Ù]]G @ÆÁÐ]K @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁch¶âÌ]w Ð]]K?É )ÐKðÚÐ]kÏc ÑÁ?cÉ@]]k@O ÓÒÙ]_ ¸ÏÉ Ð¦Ì]±?É )âÑÁÐËÐ}ÐÔ Ñk@Ìk ÑKðÚÐkÏc ӧ̱?Éй ÑÁÉÊG ÓÒÏÉÐ]Á@½ ÓJj]W Ñ]ÁÉÊG ?Òg@Ëh]G ?cÐ]]Ô â¼ÉÐ]]Å ÒÙ]]_ ÑKðÚÐ]]kÏc ÒЮËh]]¥Ð½ÎÐÕ ÑÁch]]¶Ëg@Ëc Ù]]G NðÚÐ]]kÏc ?cÏhâÌ]]¹@S

)@ïð¹Ð]]½Ùµ ÑÁ@µÐ]]µ@K Ò@]]}@Ô ÏÉÐL]]âÌÂâÌÆËÏc Jj]]W ÑKÐ]]½g@ËÐG @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÓÄ@µÐ]]µ@K ÑS?ÉÏg É@G ѵÐËÏÊâÌoÐG ?dÁ@ÌÁ@µÐÌÌk@Ìk Ïg@KÊ} Ón@Gй Ä@µÐËeÙ¹ÙËdË@Ô Ïg@KÊ} ÑâÌ]]OÐG ÒÐ]]Š@½@Ô ÀÐ]]Ô )Ð]]Ë?dð¹Ð}й Ä@]]Ëc?i@Ô Ó°@]]½ ¸ÏÉ Ñ¶½Ð]]w ÑÁ@Â]]âÌÅg@µÐG zÌ]]Å Ä@½ÊïâÌ]]G âÒgcÏc ÏÉÏg@GÐ]]¹ Ä@Ëg@Ëh]]G Ä@µÐËѦÌ]]±?É ÓѶÌ]]Lµ?hO ÑKÐ]]k@Ìk ÒÉÉgÐ]]¹ gÐ]]ïËg@µ Ó@]]Á@½ öh] O ѶâÌ] ïÁÐÅgЭ Ñ]]ÁÉÊG âÑGÐ]]G âÑÁ?ÊK@]]Á ¸Ð]]ËÐïð¹Ð½Ùµ âÑGÐ]]Ô dÁнcÉÊ]]k É@]]G Ò@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÐÂ]]oÐw ÀÐ]]G )M]]âÌGÐÅ ÒÐïâÌ]]O ѱÛ_Ð]]Ô Ïg?Ê]]G ÀÐSgÐ]]k ÑÁ@µÐ_h]]ÁÐG @ÅÐ]]G É@]]wgÐG Ïg@]]µ@Ô ÓÐ]]ïð¹Ð½Ùµ ÑK@Ì]]±Û_ÐÔй N@Ì]]ÂG ÀÊ]]¶½ ѵÐ]]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÏÊâÌ] o ÀÐ]]G @]]Ô Ð]]ËÙG Ð]]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐÌ]]ÌKÐËðÚнٵ )Ä@µÐÌÌKÐËðÚнٵ ÓÑk@Ìk бÛ_ÐÔ ÒÏÉÐÁchµ VgнÐG âÒÊÁÐ]¹ gÐ]k Ù]G )âÒh]ÁÐÔ ÐÁ@µÐÌÌk@Ìk ÐÁÉÊwÙG ѵÏgÐk Ò@½ÐÂG @ËeÙ¹ÙËdË@Ô& +MâÌG qÌ]oеÉÉgÐG gÐ]}ÐÔ Ù]]G Ä@µÐÌ]]ËḏХ ÐL]]lâËÊð¹ÐÅ ÒÏh]]âËÊ}ÐG Ñ]]k@Ìk Òg@]]µ@Ô ÓM]]lâËÊð¹ÐÅ @Ë@Ì]]K Ð]]µ @ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÐG ÙG еÐËкÌ]kÏÉ qËÉÐ]Ô gÐ]Å )N@µÐ]Ô Òg@]Ëc NÐ]k@Ìk ѵgÐÔ ÒÉÉgÐ]¹ NÐ]k@Ìk& %âÒÉÐ]µÐÔ É@]wgÐG bgÐ]wÉ@Å ÑKÐ]k@Ìkй rÐ]½ÐÔ Ð]µ Òi?É@Ì]]S gÐ]]}ÐÔ ŸÁÏiÉh]]GÏi ÑÁch]]µÐ©Ïcб Ù]]G ·âËgÐ]]ÁÊÅй ÐÌ]]ÌLËhG )ÏÉÐ]]ËÙ_ ?ÉÐÔ ÏÉÐÌÌ¥gÐoÐG ѵÐËÐïð¹Ð½Ùµ ÐG âÑG É@¶¹ ÏÊâÌ]O ѶâÌ]µgÙ½ ÑË?gÐ}@Ì]S ?ögÓ]G ÐK@ïG ÒgÐ}@ÌS âÍðºâÌÅ@K е Ð]ËÐÁ@½ÐÔ Ñº]̺µ ÑÂ]½?i ?ÉÐ]Ô NÐ]k@Ìk rÐ]Ë@Á@½ ÀÐ]G âÑG ÄchµgÐkÏg@w ÓÏÉÐÁchµgÊâÌÅ ÒgÐ]ÁÊÅ NÐ]k@Ìk âÑK@]µ %ŸÁÏiÉh]GÏi Ñ©@]ÁÙ± ѶâÌÁ?dâËh} е ÐË?É ÑâÌO NÐÌlµg@½& +MâÌG ÒgÐ]µÉ?ÉÐK r@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô âÑGÐ]Ô ?ÉÐ]Ô ÑKÐË@ÂÌ]]w ÑâÌ]ÁÛ¾º½ Ó@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÓNÐ]]k@Ìk Ä?ÊâÌ]Áй ѶÌ]]LµÐ¹@Ëc ÓѶÌ]]Á@}gÙÔ ÓѶ̽@ÂËc ÑKÉ?jG& ÑLâËÉdÂËi Ä?ÊâÌÁ ÒdÁÏÊËÐO Ò?ögÏgÐ]k ÐÌ]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÓÑ]k@Ìk ÒÐkØhO ÒÐÁ@Ì]½Ð¹ )N@µÐ]Ô Ä@Ëh]K ÒÏÉÐ]Ôй g@]µ Ä@]Ë Ñ¶âÌ]µÐËе Ð]Ë%ѶÌ]LµÐ¹@Ëc Ñ¡?jG ÑÁ@µÐïÁh} Ïgj]Å ÑâÌ]ÁÛ¾º½ Ógj]Å É@Â]âÌOй N@GÐ]_ ?d½@ŠÐ]Ôй ÓâÑÁÛ¾º]½ ÑKÐË@ÂÌ]]wÏÉ Ñ]]k@Ìk ÑK@GÐ]]_ ÑÁ?É?h]]­ ѶâÌ] Á?dËн ÐL]]âÌGÐÔ @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ñ]]k@Ìk ѵÐÌ]]]]ÌÁ?h} %Ñ]]]]k@½ÊºGc& Ñ]]]]µÏgÏc ÓÙ_É@]]]]Á NÐH]]]]Ë@KÐG NÐ]]]]k@Ìk )ÑL]]]]p}ÐG ÒÏÉÐÁch¶Ì]]oÐG ÀÏcgÐ]]Å @]]µÏc M]]lËÊâÌO )âÒÉÐ]]Ô ÒgÙÌ]]K ѵÐË@½ÐÂ]]G ÓÎeÙ¹ÙËdË@]]Ô ÎÐÔ MlâËÊð¹ÐÅ ÓÏÉÐÁch¶ÁÉÉögÐG ’lð¹ÐÅ Ä@µÐ]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]kØhO ÓÏcg@]Ëc Ù]G Ñ]k@Ìk


@]]Ë ÐµÐKðÚÐ]]kÏc @]]Ë ÐµÐGj]]W ÑÁ?dð¹?dÂ]]½Ð¹ NÏ]]oÐ¥ @]]Ë â»âÌ]]_ ÒÐÁ@ËgÙK@L]]¶Ëc +NðÚÐkÏc ÑÁch¶K?½ÐG @Ë Ù_É@Á ÑÁcg?fHð¹ÐÅ ÐG Ñw@S ÏÉÊKhïð¹ÐÅ ÓÐð¹@½ÐÂ]]G Óâ»âÌ] _ gÐH]]½?gÐG NÐÌ]]lµg@½ ÑL]]lâËÊð¹ÐÅ Ïec ÓÑ]]ÁÉÊGÉÏgdÁÉÊK âÑ] oÏc ÓÒ}g@½ÏcÐ]]]]¹ “?cÊÌ]]]]­ Óâ»âÌ] ]]_ ÒjâÌ] ]]Å Ð]]]]µ âKh}ÒÏÉ@]]]]wgÐk ÏÉÐ]]]]¹ iÙ]]]]Å +ÃÂ]]âËÊÁÐÔ Nн?gÐ]]k Ä@ËеÐÌ]]ðº±Ð¥ Ð]]ÁÐËÚй Ð]]K?É )âÑH]]Kh} ÒÏÉ@]]wgÐkÏÉÐÂâËÊ_ ÐLlËÊâÌO е ÐËÒ}g@½Ïc ÑKÐËðÚнٵ Ò@k@Ë ÃË̵ÏgÐ]k âÑð¹Ð]Ô ÄÉd¹Ð]_ Ì]Ô& Ò}g@½Ïc gÐ}ÐÔ )N@¶G ÒÉÏhâÌO ·âËgÏÉgÐO ’Ë@]Ô @]Ë NЦËgÐ]o Ä?cÊ]_ ÉÉʽÐ]Å ÉʽÐ]]]Å ÑÂKÉеgÐ]]]k ÄÉd¹Ð]]]_ NÐ]]]Á@ÁÐK& %âÑÂ]]]â̽@Á qÌKÐÌÌ¥gÐ]]]o ?ÉÐ]]]Ô @½Ð]]]Á ÒÐïâÌS ÑGÏgÐ¥ ѵÐðºâÌ_ ÒÐïð¹Ð½Ùµ ÐËÙG )Ò}g@½Ïc Ð]G ÏÉÐLâÌL]kÐGÐÔ ·âÌÂâËÊ]o ÀÐ]]]]Ô %Ò}g@]]]½Ïc ÓÃ]]]]âËÊ_ ÒdÁÏÊËÐ]]]OÐG N?cÐ]]]]Ô Ä@µÐÌ]]]ËgÉÊG@Ô ÐÌ]]]ËdÁÏÊËÐO )ÄÐ]]µÐÔ N?]]½ ÓÏÉ@] ½ÙG gÐ]]kй g@]]µ ÄgÐïL]]ËgÐÁ r@L]]lâÌÔ@K Ð]]µ ÒÐ]]Á@Ë@ïð¹Ð½Ùµ ÑËÉÉgÉÉc ÓÄchµgjGÙ_ Òg@wÉÉc Mk?ögÏÉ@Á ÑKðÚÐÅeØg ÓâÑk ÑÁ@ÆÌS ÑKÐHË@KÐG ӒË@ÔÐG ÏgÊLkÐÔ MpO ÐÌ̶ÌK@¾}Éc Ä@ÌÁÐkÏg Ò@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð¶ÁÊw )ÏÉÐKÐÁÉÊG )ÏÉ?hÂK@ÌÂG qËhK@Ëi ÓÐË@½ÐÂG ÀÐÔ gÐkй qÌÁ?cgʵ ÊâÌÁ Ò@ËeÙ¹ÙËdË@Ô )ÐÁ@]l­ÐÔ Ù]]]G g@]]]µ Ð]]]µÐïð¹Ð½Ùµ ÒcÊ]]]_ Ð]]]µ âÑ] ]wÐÔÏÊâËgÐG ·âÌ] ]¦±?Éй еÐÌ]]]âÌÁÛ¾º½ Ð]]]K?É Ó°Ð¹Ðk gÐkй ÄÉÊGgÉÊk ÌÔ )Ä@ÌLk?gй ÃÁ@½ÊïâÌG е ÄеÐÔ ¸ÐÌ]̲ËjÌ­@L̽ gÐÅ Ä@µÐÌ̶ÌÌK@¾}Øc @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÉʽÐ]Å Ä?ÊâÌ]Á ÑÁ@¶âÌ]ÁÛ¾º½ ÑÁch]µÐÁк±Ð¥ÐG Ñ]]Ë?Éc ÒÐð¹@]]k M]]lÌG ÀÐ]]Ô ÒÏÉ@½Ð]]¹& )%Ä@µÐ]]GÏgÐ¥ ÓcÊÅÐ]]Ë+++Ä@H]]̹@K Ó?iÊ]]G& Ð]]¹ â¼@G @L]ËÐO @L]ËÐO Ð]¶ËgÐ_ ÓÏÉ?dð¹Ð]Å ÎgÐ]k ѲËjÌ]­@L̽ ÑâÌ]ÁÛ¾º½ Ð]µ ’Â]ÌGÐÔ Ðµ ÒgÉÊG@]Ô ÓÑKÐ]ËðÚнٵ ÓÑ]k@Ìk Òh]¶­ ÑÁ@]µÏg?ÊG ÀÐSgÐ]k gÐ]kÐG âÑ]pâ̵ÐÔ rÐ]]½ÐÔе )ÏÉÐL]]âÌÂÌGÐÔ Ñð¹Ê]]kÊÔ Ñ½Û]]lÌÔ cÊ_@]]Ë Ñ]]k@Ìk ѽÛ]]lÌÔй ÒÙ]]_ %âÒh}Ïc ÏÉ@wgÐk IËЩ ÙG ÏÉÐÁ?ögÐ}й gÐ]]]]Å ÒÏÊâÌ] ]]wg?Êwй ÒögÐ}ÐÂL]]]]l_ ÓÄchµÐÁ@]]]]l­ÐÔÐG Ð]]]]¹ M]]]]kÐGн Ïg@]]]]Ëc ÐÌË@LÁ@O ÉÐÔ ÒÏÉÐÂLkÙ± ÓÑKÐËÑÁchµjâÌÅÐG ÑLkÐGн Ù]G M]âÌG ¸Ð]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ò?Éc Ó.634 ÑÁ?h]]ËÏiÊW ÑïÁÐ]]Sй& )Ð]]ËÐïð¹Ð½Ùµ ÊâÌ] Á ÑH]]ËЩ ÒögÏÉ@]]G ÒÐÁ?É?h]]­ -ÑLl¶o ÐKÐð¹ÉÏc ÀÐÔ Ò@kÉÐÔ ÑÁ@µÐÌ̽ÛlÌÔ ÐLkÏcÐGg@µ *hs@¹?dH¥± Ñ]Á?gØc ÎÑÍ

Ïi?ÉÚ Ð]]]]]]ð¹@_ ÑKÐH]]]]]]Ë@KÐG Ð]]]]]]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÏi?É@Ì]]]]]]S ÐÁÉÊ]]]]]]wÙG ÓÄÐ]]]]]]ËÚй âÑoÏc ·âËi@HâËg ÉʽÐÅ Ð]K?É )ÏÉÐL]âËiÙ²G Ð]ïð¹Ð½ÙµÉ@Á ÑÁ@]kе ÑÁ@µÏÉÊK@ÅÐÂ]ËcÐG )MâÌGÐÔ Ð®Ëh]¥Ð½ ÑKðÚÐ]kÏc Òg?cgÐHL]kÏc âÑK@]µ NÐH]Ë@KÐG @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÐL]âËh¶G ?É@ÔeØg ÑÁ@KðÚÉй +ÏÉÐKðÚÐkÏc ÒЮËh¥Ð½ Ñ®â̵g hâËe ÐLâÌwÐÔ rÏÉÐ]Ô gÐH]½?gÐG Ð]]¹ ÉÊ]]G NÏg@H]]Ì¥ Ä?g@]]S Ð]]µ @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÄÉ?ögÙ]]} É?ÉÐ]]K ÑKÐË@Gj]]W ÓNÐ]]k@Ìk ÓÒgÉÊG@]]Ô Ð]]KÙG Ò@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô @L]]lâÌÔ ?ÉÐ]]Ô ÏdÌ]]±Ð¥ ÓÄÉÊ]]wÙG Ógj]]Å âÑð¹Ð]]½Ùµ ÐÌÌLËhG @LlâÌÔ NÐk@Ìk ’âÌðºG âÒhµÏc )Ù_ÐLâËhïG qÌKÐk@Ìk ÒÉÐðºS ÑKÐËÊÌÁ?ÊK ÓâÑk Ò@ÌÁc ÑÁ@µÏÉÊKÉе?Éc Ðïð¹Ð½Ùµ й Ñwе %¯P¶½& öhO Óöhw ѵÐËgÉÊG@Ô Ð]¹ ÉÏgÐ]]]G â¼Ð]]]l̵ ÑÂL]]]pËØg gÐ]]]kй ÓÒgÐ]]]} M]]]ËgÐÁ É?ÉÐ]]]K ÑL]]]p}ÐG NðÚÐ]]]ÅeØg d¾ˆ Ò?gÐG е +M]âÌGÐÅ Ä@Ì]½ðÚÏÉе ?d¶âÌ]K@µÐ¹ Ð]½ÐÔ ÃâÌ]ÁÏc É@ïÁÐ]Å Ä@µÐ]Á?gÙ} M]]]âËc ÏÉÐÌ]]]ËÉÏöhµ@K ÒGÐ]]]¹ @]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ògj]]]Å ÑÁch]]]µ ÒgÉÊG@ÔÐ]]]G& Òh]]]G@„? Ä@ÆÌS ÉʽÐÅ gÐkÐG ÒÙ_ ÓN@¶G bØcÉg@G Ñ]ð¹ØÁÙµ ÏÉÐïÁÙ]k ÀÐ]¹ M]âËÉÐËÏcе %âÑÂâÌOÐlG Ð]]KÙKÉе ÏgÐ]¡Ïc ÀÐ]Ô Ñ]wе NðÚÐ]ÅeØg ÒÏgØi Ð]ËgÉÊG@Ô ÉʽÐ]Å ÀÐ]Ô gÐH]½?gÐG )âÒhµÏc ÑÁch¶âÌSÐHâÌS ÙG g@µ Ä@Lk@Ô gØi Ð]¹ Øh]½ÐÔ Òн?h]}ØhO ÉÐ]¹ Ñ]khKн Ð]]µ ÑKÐÌ]]Á@µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÓÑ]]k@Ìk ÑKðÚÐ]]kÏcй NðÚÐ]]ÅeØg Ñ]]khK ’âÌ]ðºG ’]Á?ÊKÏc Ðkd±Ê½ Ðïð¹Ð½Ùµ ÀÐÔ gÐ]k Ù]G Òf]âËgc M]kÏcÐG ·âÌ]Á?gÙ} ѶÌ]K@¾}Øc ÓÑÁ@]WØg ÊâÌÁ й â¼?iÑÁ@µÐ_ÐË@GÐG ÐLËgÐÁÙG @ÁÐ]O Ð]K@µ ÉÐ]¹ ÏÉÐÂ]GÐÔ Òg@ïÁÏgÐ]G ÓÃÁ?iÐ]Ô Ä@µÐLkgÐO MËgÐÁ Ðïð¹Ð½Ùµ %Ì¡ mµ@½& ÑÁÉÊwÙG ÑÂ]ËÐG Ð]G ÄÐ]GÐÔÐïð¹Ð½Ùµ ÑKÐ]]½Ê¶W )ÒgÚ@]]k ¸É@]]G )ÒgÚ@]]kO& Ã]]wÐÔ ÏÊâËgÐ]]G ÓÄÐ]]µÐÔ Ä@]]Ëi ÏÊâÌ] o ÀÐ]]G Ð]]]K?Éе %Òg@L]]]̹@KÙK ѾL]]]lÌk ÓÒg?dÂ]]]̽Ïi ÑKÐ]]]½Ê¶W )ѵÐ]]]¹Ð½ @]]]Ë N?]]]½ ÀÐÅgÐG Ïg@GÉÉc ÐÁ@ÆÌS ÀÐÔ @]Ë Ð]¾âËgÐÅ ÀÐ]¹ Ñ]k@Ìk Òg?dKðÚÐ]kÏc Ò@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÉÉgй hKÉðÛG gÐGÏÉ hKðÚ@G ѶâÌKðÚÐkÏc ÒÏÊâÌoй ÐÌ̵ÐðºâÌ_ Ñðº±Ð]¥ ÒÏÉÐÁ@Â]âÌÅ ÑÁ?g?dKðÚÐ]]]kÏc ÑÁ@]]]µÏÉ@G @]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÉʽÐ]]]Å Ð]]]K?Éе )ÏÉÐÌ]]]Ë@LÁ@O ÓÏg?ÉÐ]]]± ÑKðÚÐ]]]]kÏcй ѶâËdÁÏÉ?h]]]]ïµ@G @Á@Ì]]]]ÁÏÊâÌÁй q]]]]Ëcgʵ ÑKðÚÐ]]]]kÏc NðÚÐ]]]]ÅeØg ÎÐÖ


ÒÐïð¹Ð½Ùµ ÄÐËÚй Ä@µÐÌËHÂoØg ÐËÑË?É@ÔeØg ÒgjÅ ÑÂ]Kh}gÏÉ I]ð¹@±ÐG Ïg@]Ëc& ѵÐ]]]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÐH]]]ÁÉÊG ÐÌ]]]Ë?É@ÔeØg ÐÌËHÂ]]]oØg Ógj]]]Å ÀÐ]]]Ô ÏÉÐÌ]]]ÌGÏgÐ¥ Ò?öhâËÉ )%⻱Х ÑÁcÁðÚ@KÐG Ð]K?É )âÒÊ]Á Ñ]¶âËgÙS Ð]¹ Ñ]­?gÊ_ Ñ]KÊÅÚ ÑÁðÛ±Ð]¥@Á ÑËÐ]]ð¹ÐÅÐG ÑÁ@Â]]âÌÅg@µÐG ÓgÐ]]G rhâÌ] ŠѦÌ]]±?É â¼Ð]]}й ÐÁch]]µÐð¹Ð½@½ ÑÂ]]ÌÁ?iÐÁ ÉÊKÉÐ]]µ?Écе ÒÐÂKÉж]]pâÌO ÓÄch]]GÏÊâËgÐG ÏÊâÌ] o ÉÐ]]¹ Ð]]pÌkhK ?ÉÐ]]Ô )ÐÁ@µÐL]]o Ò?Éc É?dÁе ÑïÁÐS ÒÐÁ@̽й gÐÅ +ÏÉÐLâÌÂÌGÐÔ @ÌK ÒÙ]_ ÉÊKÉж]pâÌO gÐH]½?gÐG ÒÐïâËgй ÉÊHLpËÐ} ÑKðÚÐÅeØg ÑËØh½ ÑKÐÌðº±Ð¥ Ð]¹ ?É@]ÔeØg ÑÁdÁ@ËÐ]}?g ÒÏÉÐ]Ô ·âÌKÏh­@Ô& âÑð¹ÐÔ @Ë@ÌK е ÏÉÐË@Á Ä@ËjâÌÅÐG ѵÐ]ËÏÉ?e@Ô %*XDUGLDQ& ÒÐ]½@ÁeØg Ï%NÏh­@Ô& ÉÐÔ gÐ}ÐÔ ÏÊKÉÉ Ä@ÌâÌO Ä٭йÐKÐG @Ë@ÌK е ÏÊÌÂÌG ÑÁÉÐ]_ mÁÉÊKÐ]¹ ?ÉÐ]]Ô ÏÉÐÌ]]ËiØc Ä@]]Ôgʱ ÒÉ?h]]¶Ëg@Ëc ѶâÌ]KÐË@Ô ÒögÐ]]Ocбй %Ñ]]¶âËÉ?c& ѶâËʽÐ]]ð¹@K @}@ÔÏÉ ÑÁ@ËÐG âÑK@µ )âÒÉеÐÔgÐk É?dÁе ÑïÁÐ]Sй ´?]¥ ÑKÐ]½Ê¶W Ð]Ë?É Ò@]Á@½ ѵÐËÙ} ŸÁÏcÐGÉÊG ÐKðÚÉ Àй Ì]Ô %Ð]µÏÉʽÐð¹@K& ÑÂ]ÌG ÒÐ]½ÐÔ ÐµÐKÏh]­@Ô N@]Å %Ïg@]]Ëc ÓÏÉ?h]]kÉÊÁ Ð]]Á?ÉеÉÉc Ä?ÊâÌ]]Áй ´?]]¥ ÑÂKÉеgÐ]]k Ì]]Ô Ð]]Ë?Ê} igÐ]]G ·âÌ] ð¹@_й @]]Ë }Ð]]oÙ} ·âÌ] ¡Øh½ gÐ]]Å Ê]]µÏÉ Ð]]Á@KðÚÉ ÀÐ]]¹ Ñ]]k@Ìk Ò@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ¡Øh½ Ñâ̹ Ä?cÚе ÏÉ?g@o ѶâËjâÌÅ ÐLâÌGÐÔ Ê¶ð¹Ð]G )Ð]o@G ÑâÌ]O Jj]W Ð]µ âÒh]}ÐÔ?g ?d¶âÌK@µÐ¹ )ÐÁ@ÌÌHËЩ ÓÐÁ@ÌWØg ÑÁchµ â¼Ð¶âÌK ÐK?É ÏÉÐK@µÐÔ Ñ]oÙ_@Á Òg@]wÉÉc n@G ÏdÁÏÉÐÔ ÐËÐÅ%ÒgÉÊG@Ô& Ñk@G ӟÁÏc ÒÏdÁÏÉÐ]Ô @L]lâÌÔ ?dKÐ]k@Ìk Òög?i@GÐ]¹ ѶâÌLo ÉʽÐÅ N@ÌÌHËЩ ÒÐÁ@ÆÌS ÀÐÔ ÀðÚÐG +âÒhµ@Á ÏÉÏh]K ѵÐ]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]¹ ÐÌÌÁ ÏÉÐÔ Ò@Á@½ rнÐÔ )ÐÌÌÁ ŸÁh} ÏÉÚÐG Ò@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ?ÉÐÔ MâÌG ŸÁh}ÏÉÚÐG ÒjËgй %gÉÊLkÐÔ Ò}g@]½Ïc ÓÃ]âËÊ_& Ð]G M]pO ÑÁ@µÐÌ]ÌKÐËðÛâÌ_ ÐÌ]ËdÌÁÏÊËÐO Ä@ËÐÌHËЩ ÐÁ@ÆÌS ÀÐÔ %É@OÐk?c& ?hµigЭ ѵÐËÏÊâÌoÐG ʶð¹ÐG )ÄÏÉÐË@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð¶ÁÊw )ÃâÌ]Á@Á Ñ]pÌÁÉÊG @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]G Ä?c ÒÏÉÐ]Ô â¼Ð]}й @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÐKØch]µ е ÐÌÌÁ hK@Ëi ÏÉй gÐÅ ?dËÊâÌÁй â»Ì_ ÒÏÉÐÂËiØcÙ_ ÓNÐÌÌHËЩ ÑÁÉÊGÐ]âL]âËÉ@Ô ÑÁÊGg?cgÐHL]]kÏc ÓÏÉÐ]]Á?ögÐ} NÐ]]Á@ÁÐK ÏÉÐ]]Ô )Ã]]G ÑË@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÐKÐÁ@Ì]]WØg ÀÐ]]G ÑÁÉÊGhKjâÌ]]]ÅÐG Ó]]]]ð¹Éʱ Ó]]]]ð¹?i @]]]]Ë ÑÁÉÊGg?gÐ]]]]±gÐG ÓJj]]]]W Ò@]]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÎÑÏ Ð]]]]KðÚÉ JÐ]]]kÐÁ Óâ»]]]kÐÔ @]]]Ë Ò}g@]]]½Ïc ÓÃ]]]]âËÊ_ ÒgÐïL]]]ËgÐÁ Ò@]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô

gÐH½?gÐG )ÐËÏchµgÐk ÀÐÔ ÑÁ?cÚ âÒgÐ]¹ É?Ê]_ ÑKÐÂ]¥Ð¹ gÐ]k ÏÉÏch]G Ä@]Ë*h]s@Á ÒÏÉÐÁch]]µÉðÛGÐG @]]lð¹ÐÅ ÑL]]H̱ ÒÐ]]lÌÁе Ð]]Ë?ÊKЭ ÀÐ]]Ô ÒÏÉÐ]]Á?dKÏg Ù]]G ÏÉÐ]]Ô Ä@ÌÁ?c ÑÏög@ÁÐG NÐð¹ÉÏc ÑÁ@µÐÁdÁ@ËÐ}?ög @}iÏc ÓÀÐËgн ÑKÏgiÐ]W ÑÂ]KÉеgÏc Ð]]µ ÏÉÐL]]âÌG â¼Ð]]wÉÊO Ä@µÐÁ@¾ðº] kʽ ÒÐ]]Ë?ÊKЭ ÀÐ]]Ô ÒÏÉÐ]]ÔÙG )@]]Á ÑÂ]]KÉеgÏcÐG %ÑKÐËÙ_ Ò@Á?ÊK Ó¡Øh½ MkÏcй Ä?gØc ÓMl¶o ÐK?É ÄdÁÐG ÐÁ@l­ÐÔ gÐkй rÐËÐwÉ@Á ÀÐÔ ÑÁ@µÐïÁÐS ÒÐGgØi ’âÌ]ðºG ’]Á?ÊKÏc ÐËÐËØgdÁÊK ÓÄÉÊGgÉÊk ÉÐÔ @ÆÁÐK ÐÁ@l­ÐÔй MkÐGн ¿ÂâÌOÐ]kÐÔ @]Ë ¿Ââ̛Ð]kÐÔ âÑ] oÏc ʶð¹Ð]]G )âÒh]]µÐÔ ÉÏöhâÌ] O %++ÀÛ]]lÌÔ*NÐÌÌXÌ]]kн*NÐ]]ËcÊÅÐË& ÄÐ]]ËÚй Ð]]µ @KÏÉÐ]]]Ô M]]]âÌG?hÂ_@Ô âÑ] ]K Ä@ËÐÁ@]]]l­ÐÔ Ñ]]]kØhË@¡ qËh]]]K Ò@]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô âÒdÁÐ]]]Å gÙ}ÊL]]®} Òg?Ê]]G Ð]]µ âÑÂâÌ] k@ÁÐÔ Ñ¶Ì]]K@¾}ØcÐG Ñ]]lµg@½ Ò@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ¿Ë@]]ƵgØc& ѵÐ]]ËЮËiÏÉ ¸ÏÉ Ð]]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÀÐ]]Ô ÒÐ]]µÐ®ËiÏÉ âÑð¹Ð]]Ô Ð]]ËÙG )N?c@]]Á Ù¹@]]Ëc ÑÁ@µÏi?ÊâÌo ÐÁ@Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÏgÙS ÀÐÔ ÑÁÉÊGg?gбgÐG ÒÐË@]kй @]Ë %Ð]Ë?É ÑÂ]ÌË@Ô Ñ¶ÌÁ@¶Ì½ ÒdÁÏÊËÐO& ÒÐÁ@_ ÐLâÌwÐÔ ÓÏÉÐLâÌÂâ̽ÐÔ NÐÌËd̺±ÐK Ð]¹ qËdÁÏÊËÐ]O ÓÑKÐË?iÙÅ ÒdÁÏÊËÐO ÐG ÑLpO е N@µÐÔ ÒcÐ]G Ð]Á@ËÐïð¹Ð½Ùµ ÉÐ]¹ ¿Ë@]ƵgÉc Ð]µ ÐKÙG е ÑË?gÐ}iÙk ÒÏḏХ ÓögÏÉ@G ÓG ÑÁÉÊG â¼?i ÓѦ½ÐS ÐL]kÏc Ñ]Á?cfËÉ +%Ä@ÌÁ?ÊâÌÁй g@Ëc Ѷâ̱ÐkÐÁ ÓNðÚÐkÏc ѶÌÁ@¶Ì½ Òg@]µÉ@Å ¸Ð]ËÏŠi ¸ÏÉ ÐÌ]ËdÁÏÊËÐO ÏÊâÌ]o ÀÐ]Ô Ä@½ÊïâÌ]G +ÏÉÐKÙKh} ?d]Ëcgʵ ÑG?j]WÐÔ ÓNðÚÐ]ÅeØg ÑÁ@ÆÌ]Sй Ñ]oÏÉÏhâËe ÑÁ@µÐ]Ë@O Ïh]ïG ÃËжG Ä@µÐÂËgÐO?g ÒÏg@GgÏc ÑË@KÙµ âÑG ÒÐl± ’]Á?ÊKÏc âÑð¹Ð]Ô »ËÉgÊ]k VgÙ]S& ÑwgÐ} )ÃËжG ÒöhâÌïogÙo ѵÐËÏÉÐÂKÉjG zÌÅÐG Ïe@]½@Ô N@µÉʽÐ]Å ÒÏÉÐ]Ô âÑ]G ÏÉ?h`¶âËg ÉÐÔ »ËÉgÊ]k ÒÚÐ]G Ð]½ÐÔ +N@]¶G Ä@Ì]ð¹ÊGб gÏÉ@½Ð]S Ð]µ ’ÁÐÁ@]l­ÐÔ ÒjâÌ]]Å ¸ÏÉ ÐL]]lËÊâÌO M]]âÌÂâËc ·âÌ]]O ÒhâÌï]]ogÙo ÑÁ@µÐÁ@]]l­ÐÔ Ð]]µ ÄÐÁ@Ì]]ËÐÂâËÉ âÑ]]Á?ÊKÏc ÏchµgÐ]]k »ËÉgÊ]]k ÒÚÐ]]G NÐ]]Á@ÁÐK %ÃâËhÂ]]G?c ÐÂ̱ÐL]]k?g ÑËÉÉfâÌ]]½ Òj]]]½Ïg ÓÐÂ]]]âËÉ ÑÁ@Â]]]âÌÅg@µÐG ÒÙÅÐ]]]G )ÏÉÐ]]]K@¶GÙµ ÒÙ]]]_ ÒgÉÏcÐ]]]¹ gÏÉ@½Ð]]]S ÙG N@¶G Ä@Ìpâ̵ ÒÙ_ÙG Ó@¶G ·ð¹Ð_ й g@µ âÑ]Á?ÊKÏc Ð]µ ÑËÐÁ@]l­ÐÔ ÒÉ?h]¶Ëg@Ëc ÎÑÎ%·âËg@µgЊй Ä@Ë ÑÁ@ÂâÌÅg@µÐG ÑLkÐGн


N@µgØi ÐK?É )N@µÐÔ âÍO MkÏc ÏÉÐK@kÉй gÐ]Å q]Ë%Àj]_ ÑGj]W& ÑÁch¶L]kÉgc ÒgÏdâÌ]]O Ïf]]]âËgc gж]]]oÙ_ÐïâËg ÓÏÉÐÁdÁÐ]]]kÐð¹ÙK ÓÒ}g@]]]½Ïc ÓÃ]]]âËÊ_ ÑÂL]]]og е ÐË?cÏÉй ¸@K ÒÏÉÐÁ@½ @¾L]ÂÌÔ âÑ]G Ð]K@µ ÉÐ]¹@Ô )ýj]_ ÑGj]W Ñ]ÁÉÊG M]kÉgc й Ù_ÉÐLk?g@ÁÐG ?cÏÉÐÔ â¼Ð}й Ñ]wgÐ} )Ïj]âËÉ?gÐO ÐÂ]âËh€ M]kвÁÐÔ ÑL]kÏcÐG ÏÉÐÔ â¼Ð]}й )Ä?cj]âËÉ?gÐO йh]K ѶâÌ]kе ÉʽÐ]Å âÒi?]G Àj]_ ÑGj]W ÑÁ@½?dÁÐ]Ô ÒÐ]]kе ÉÐ]]Ô& Ð]]µ âÒh]]µÐÔ Ð]]k@ÂâÌO ÏÉÐ]]G ÑÁÐ]]ËÚ âÑ]G ÀjÂ]]ÌÂ̹ ÓÀjÌ]]lµg@½ ÒÚÐ]]¹ ÓÒg@}j]]âËg@O ?ÉÐ]]Ô )N@]]ïG ÒÐ]]Ë@Á@½ ÀÐ]]¹ ÒÏÉÐ]]Ô âÑ] G N@µÐ]]Ô ÑGj]]W@Áй Òg@}j]]âËg@O ÄÉÊ]]G ÑGj]]W ÏÉÐ]]Á?ÉÐÔ ÒÚÐ]]G жÁÊ]]w )N@µÐ]]Ô g?dKðÚÐ]]kÏc ÑGj]]WÐG Nнj]]_ +%ÐÌËÉÉfâ̽ ѶâÌSgн ÀÐÔ )âÑG?c ÃKh}gÏÉ MlâËÊð¹ÐÅй âÑGÐÔ ÀÏcgÐÅ ¡Øh½ е N?cÐ]Ô ÏÉÐ]Ô Ò@]K?É Ð]½ÐÔ JjW âÑG ¸@K ÐK?É )âÑGÐÔ gÐ]lËн Jj]Wй Ä?ÉÐ]Ô ÒÚÐ]G rÐÂ]Kh}gÏÉ M]lâËÊð¹ÐÅ ÑGjW ÙG Òh}gÐG ÒgÐïÁÐk ÐLâÌGÐÔ ÒÐÌÌÁÐËÚ âÑG ÀÐG ÓÏjâÌÅ âÑ]G %ÑKÐÌ]½?dÁÐÔ& âÑ]]o@Á âÒh]]µÐÔ ¸@]]K Ò@¾L]]ÂÌÔ ÓJj]]Wй n@]]G ?d¶âÌ]]K@µÐ¹ Ä@½ÊïâÌ]]G )g?dKðÚÐ]]kÏc ÃËhKigÐG ÐÁ@ËÊÌÁ?ÊK ÐÁ@½ÐÔ ÑwgÐ} )ÃâËhÂGÚ ÏÉÐÁÐËÚ Àй Ä@Lkcgʵ ÑÁ@µÐGj]W gÐ]]kÐG ÒÐ]]Á@Á?ögÙ} ÀÐ]]Ô â¼Ð]]}й ÓÄÐ]]¶G qâÌ] µ Ä@]]ËÙ_ÙG âÑÂ]]âËÉcй ·ð¹Ð]]_ ÒÏf]]âËg gÐH½?gÐG ÄÉÊGgØi âÑGÐÁ @¾LÂÌÔ ÐG gÐ} Ä@µÐÁÐËÚ âÑG?ÉÐÔ N@ÅÐ]KðÚÉ ÀÐ]Ô Ñ¦Ì]±?É ÑŠ?i@± ÏÉÐÁ@½ @¾LÂÌÔ âÑG жÁÊw +ÉÊwgÉc Mk?g Ä@µÐLlÌlµg@½ ÑÁ@µÐ]l± ÏÉÐ]Ô ÑÁÐËÚ ÒÐË@K?É ÀÐG )Ä@ÌÁнÐK ÒÏÉÐÁchµfâËgc ÓÄ@µÏg?dKðÚÐkÏc ÐKg@O ÐË q_Ð]G ÀÐÔ ÑLkÐGнÐG Ð]½ÐÔ âÒh]µÏc Ð]µ ch]µÐÁ M]kÉgc Ð]ËÑÁÐËÚ âÑ]G ÀÐ]G Ä@̽ÐÆâÌ]k й ÐË?c À?ÉÏcgÐG ѶâÌ]Á?gÙ}й ÒcgÊ]µ ÑGj]W& ’Á?j]G ’Â]̹*mµg@]½ ÒÐÁÉÊ]wÙG ÏÉеÐËÐG ÙG еÐÌÌLlËÊâÌO е ÑKÊÅÚ Òн@Âk@ÁÊo ÒÏÉÐÁch¶âËÊÁ Ù_@]Ë ÄÉÊ]wÙG %ÑKÐË@ÂÌ]]w )ÐÕ]]­ )“Ð]]Gб& Òн@Â]]k@ÁÊo Òh]]K ÑÁ@µÐ]]½gÙ­ ÀÐSgÐ]]k ÑÁ?dâËh]]} ?cÏhâ̹@Ô %ÑðºµÐo ÑÂËögÙ} ÓÏgÏÉ@]Áʽ Ù]G ÏÉÏgÏdâÌ]O @]Á?ÊK Ð]µ Ñ]k@Ìk ѵØgÏÉ@ÁÐ]¹ Ä@µÐËcgʵ ÐKg@O gÐkÐG ÑGÏgÐ¥ ÑÁ@ÆÌS ÑÁ@µÐGjW ÓNðÚÐkÏc ÒÐkØhO Ä@½Ð]Å ÏÉÐÂGÐÔ ÑÁ@Lkg@o ÑÂKÉе?Éc Ñ]oÉÊK Ð]K?É )ÄÉÐ]µÐÔgÏc ÓÏÉÐ]ÁеÏc qË@]– Ù]_ ÎÑÑ

)ÏÉÐL]]âÌÂâ̔ Ñ]]k@Ìk ÒÙÁ@]]o gÐ]]kй ·âËh]]ïK?½ ʵÏÉ@]]K ÏÉÐKh]]} Ñ]]pÌÁ@µÐÌËg@½Ùµ ÒÐïÁ?Égй е âÍOÐlGgÐkÐG Ò%?g@H½Ê¹@O*ÂË@­& ÒеÏgÙÌK â¼Ð}й ÐïÁÏg rÐ]½ÐÔ ÑÁÐ]]½ÐKÐG âÑGÐ]]Á M]]kÏÊËÐO âÑ]]oÏc Ð]]µ ÒÐK@ƶâÌ]]OÉй ÐÌ]]ÌLËhG Jj]]W& Ä?ÉÐ]]Ô âÑH½?ÉÏcgÐG âÑÁ?ÊLG âÑkе qÌÁ@µÏchµgÐ]k ÑÁch]½ Ò?Éc âÑ]Á?ÊKÏc ÓÄ@µÏchµgÐ]k Ä@µÐÌÌk@Ìk ÐGjW ÑÁÉÊG ÒЭÐl¹Ð­ ÐK?É %?c%JjW& ?d]ËÙ_ ÒÏÉ?h]`¶âËg Òg@µÐ]¹ ?cÏhâ̹е )âÑGÏÉÐÁ@µÏg?cðÚÐkÏc ÒcÊ_ ÊâÌÁй @Ë âÑGÐÁ Äcg?fHð¹ÐÅ âÑoÏc ÐÁ@KðÚÉ Àй âÒi?Ê]]€ ѭйÐ]]k ÒÐK@ƶâÌ] O ÓJÐ]]kÐÁ â»] kÐÔ ÒÉÉgÐ]]¹ ÒhâÌ] ½?ÊS ÓiØ]]O Ñ]]ð¹Øg ÙG ¸Ðð¹Ð]wÏg ÒÏÉÐ]ÁdÁ?gÐ} ÒÐ]ïâËgй Äch]µiØO @]Ë ’Â]ÌGiØO Ù]_ NÐH]Ë@KÐG ÑÂG& ÐÁÉʖ Ù]G )Zð¹@]l¹ÐÔ °Ð¹Ð]k Ê]µÏÉ Òg?cÐ]Ë@O @]Ë ÑÂ]ÌË@Ô Ñ¶âÌ]kе ÍGÐ]kÐÁ ÏÉÏchGÐÔ ÒÙ_ ѵÐð¹ÐwÏg qË%´?¥& ѵØgÐk N@Æâ̹ Ò?É@K %+++cʦk ¼@Ô )¿]o@Å ÒÚÐ]]Gе %¯Ëh]]o @] Ë dÌ]]k& ÑKÐH]]ËÐÅ ÑÂ]]Kh}gÏÉ @]]Ë )gÐH]]½ÐªâÌO ÒÐð¹@½ÐÂ]]G gÐ]]k ÓUÁgÐ]]k ÑÁ@]]pâ̵?g ÑL]]kÐGн Ù]]G rÐ]]Á@½ÐÔ )ÄiØ]]O ӟÁh]]} gØi ЦÌ]]o Ѻ]ÅÐÔ )âÑÁÐËÐ}@Á hK ÑxÌÅ hK@ËiÑk@Ìk ÑÁÐËÚ Ð¹ ÐK?É hK@Ëi hK ÑÁ@¶ð¹Ð_ ÓЦÌo ÒiÙk е ѽÛlÌÔ %Òg@½Ùµ& ÑÁdÁ@ËÐ]}?g ÓÑÂ]ËнÊ_ ÒÚÐ]¹%Ð]º¹? Ð]Ë?& ÑÁ@Â]âÌÅg@µÐG @]Ë gÐÅ ÐÁ@½ÐÔ Ä@½ÊïâÌG )ÏÉ@ŠÊ}ÐÁ Òg@½Ùµ N%н@½?& É NÐ]­ÚÐ_ ѵØgÏÉ@]Á â¼Ð]}й ÉÐ]]ºO ÑL]]kÐGн Ù]]G нÛ]]lÌÔ ÑÂ]]ÌË@Ô Ò@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁch]]¶Kнj_ÐG Ä@ËÉʽÐ]]Å Ä@½ÊïâÌG ÀÏcgÐk â¼Ð}й ÐÁdÁ@ŠÊ}Ù_ ÑLlËÉ ÑLkÐGн ÐG жâËÉ@k@O ÏhïG ÓÐ]Ë@O âÑG@Ág@µÐG MkÏc ÏÊâÌo ÀÐG Ù_ÉÐLk?g @ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÒÐÌÌk@Ìk Ð]p_ÐO ÏÊâÌ]o ÀÐ]Ô âÒh]]µÐÔ âÍSÐH]]âÌS Ñ]]Ïg Ò@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]]¹ gÉÉcÐ]]G ʶð¹Ð]]G @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÊâÌ] Áй qËhK ѵÐËÉÉög ÑÁdÁ@]pÌO ÓNðÚÐ]kÏcй ÑÁ@µÐ¶Ëj]Á ÐL]kÏcÐGg@µ Ð]¾±@K ÄÐ]ËÚй ÙG е ÒÐËÏÉ?hÁÙÅ ÐÁiØgc @ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÀÐ]G ögÏÉ@]G ·ð¹Ð]_ ÒÐ]K@µÉÐÔ @]K ·ð¹Ð]_ÐG Ä@µÐÌÌLk?g ÐÁÐ}ÐÔ ÐK?É ÄÐ]µÏc ÐËÐÅеÏg?dKðÚÐ]kÏc Ð]¾±@K Ӓ]w ÒdÁÏÉÏegÐ]G âÑoÏc )N@µÐ]Ô Ä@Ì]â̵É?gÐð¹c ÓÑÁ?gÐïÌ]Á Ñ]oÉÊK NÐÌ]ÌHËЩй nh]K Ä@]lËc ÀðÚÐ]G ÑÂâÌÆÁÐG âÑÂâ̽@Á âÑLo ÐK?É Ñ]Ïg Ð]âÌ]GÐÔ âÑK@]µ @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁch]µ ÑL]lð¹ÐÅgÐG е Ï%’Ë@]Ô& Òec Ð]Ë?Ê} )ÄÏd]G ÀÐ]ð¹Ð±Ð¹ %Ïcg& ÒÏÉÐÂ]KÉjG Ïh]ïG Ó^@ÁÊ}Ð]G ?ÉÐ]Ô Ò@½ÐÂ]]]]G Ïg@]]]]Ëc *ÏÉ@TÂ]]]]âÌÆð¹ÐÅ ÉÐ]]]]¹ ÎÑÐ Ä@ÌKðÚÐ]]]]kÏc ÒÐ]]]]Ë@O ÓÄ@ËÐ]]]]µ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô


g@µÐoÏögÐÅ ÒjâÌÅ ÑÁchµ M]kÉgc ÓÄ?cÏf]âËgc Ù]G âÑ]G qÌL]k?gÏÉ@Á ÑKðÚÐ]ÅeØgй ÑLkÏcÐÂKh} ÑLkÐGнÐG Jj]W Ð]K?É )ÏÉÐ]½?dÁÐÔ ÒÉÉgÐ]¹ ÀÐ]µ ÒjâÌ]Å gÐH]½?gÐG )N?d]]]G À@ŠÐ]]]Ô h]]]K ÑÁ?dÁÐ]]]w ÓÏg@]]]µ ÀÐ]]]Ô ÑÁ@½?dÁÐ]]]Ô ÑÁch]]]µgØi ÓNðÚÐ]]]kÏc ÐÁ?g@p­ ÏgÙS ÀÐÔ âÑ]GÏc MâËÉжGgÐ]k ÒÏÉÐ]ÔÙG Jj]W% É?h]G& ÑÁÊ]wÙGÐGÐÁ?Éй )ÑL]]]]p} Ò?g ÑÁch]]]µ M]]]]kÉgc )g@]]]µ ÒÏÉÐÂ]]]]ËiØc )Ïg@]]]O& Ð]]]]Á?Éй âÑÂ]]]âÌÆGg@µÐG rÐ]]½ÐÔ %+++Ä?c NÐÌ¥gÐ]]o ÒÐ]]Á@ÅÐG ÑÁch]]µ M]]kÉgc )NÐÌ]]½jËg@µ ÑÁ@Â]]âÌÅg@µÐG Ò@ÌÁ@P½ÙµÐG& Ä@µÐGj]W âÑK@]µ ÏÉÐL]âËh}ÏdµÐË *]Ì¡*ÒÐÁÉÊ]wÙG ÉÐ]Ô â¼Ð]}й ´Ïc Ä@µÐµ@K ÒdÁÏÊËÐO ÏÊâÌo *Iºï¹?É |h¦¹?*ÑÁ@µ@k@Ë ÓâÑÂâÌÆGÊoÐÔ ÒgÉÊG@]Ô Ó%Ñ]k@Ìk +%ÄеÏc Òg@Ëc ÏÉÐGjWÐG ÑÁchµ MkÉgc âÑGÐG ÐïÁÏg ?ÉÐÔ ÃËжHâÌO MkÏc ÏÉÐ]½Ð¹ÉÐ¥ ѽÏcgÐ]kй gÐ]}ÐÔ ÓMk?g Ä@µÐÌÌk@Ìk ÐGj]W ÒcÊ]_ ÊâÌ]Áй @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ñ]ÁÉÊG ÒgÉÊG@]Ô gÐH]½?gÐG ÑKÐH]]Ë@KÐG ?É@]]ÔeØg ÑÁ@ÆÌ]]Sй ?dÁ@½Øöh] ½ÐÔ Ñ½ÏcgÐ]]kй жÁÊ]]w )M]]âÌG M]]kÉgc ÉÐÔ ÒÏfâËgÐG ÏdÁÐ]G ÑÁÉÊ]wÉ@Áй ÓÏÉÐ]Á@½ ÓN@]µÏc Òg@]Ëc NðÚÐ]kÏc Äcg?fH]ð¹ÐÅ ÓÑÁ?É?h]]­ Ò?ögÏgÐ]]k )ÑÁ@]]lµÐËÐG N@]]µÏc Ѷð¹Ð]]_ Ñ]]oжpâÌO Jj]]W Ð]]µ ÒÐ]]Á?g@µ gÐkÐG ⻱Х ÑÁÉÊG â¼?i ÀðÚÐG ÐËÐÅ ?dÁ@µÐGj]W Ä?ÊâÌ]Áй ÒжâÌ]ÁÛ¾º½ Ñ]ð¹ÉʱgØi ÒögÙ} Äcg?fHð¹ÐÅ ÓÄ?c ŸÁÏc ÙG ÏÉеÐwй âÑÁÛ¾º]½ ÑÁ@µÏÊâÌ]o Ñ]Á?ögÙ} ÓЮÌ]K@¥ gÐkй âÍÁÛ¾º½ й ÐÌ]ÌLËhG @ÆÁÐ]K NÐ]k@Ìk ÑK?h]µÊ—c Ò@L]lâÌÔ Ñ¶½Ð]wй Ð]ËÙG JjW е ¸gÐÔ ÃËïÁh} âÑð¹ÐÔ ÐÌ]Sh¡Éc m]Ëgʽ& ¸ÏÉ )Äcg?fH]ð¹ÐÅ ÑÁ@µÐ]ïÁÏc +%NðÚÐkÏcÐG ÐÂLpËÐ} N@¶G ÑâÌSÐHâÌS âÒÉÐËÏc âÍSÐH]]âÌS ÐÁ@Ì] k@Ìk ÒÐ]]ïâËgÐG NðÚÐ]]ÅeØg ÑÂâËÊ]]o âÒdÁÐ]]Å Ó?É@]]ÔeØg ÑÁ@ÆÌ]]Sй ÒÉ@¶o?gÐG ÉÉfâ̽ÑKÐk@Ìk ÓÑk@Ìk ÒÉÉfâ̽ жÁÊw Äcg?fH]ð¹ÐÅÐG Ð]K?É ÃâËh]µÐÔ ÒоâÌÔ ÑÁ@ÆÌSй ÀðÚÐG )ÏÉÐLâÌÂÌGÐÔ ?dKðÚÐkÏc ÑLkÏc ÐÂKh} й JjW ÒgÐ]ÅÉÐS ÄÐ]]¾}ÏcÐG Ä@µÏÉÉdÁÐ]]kÏgÐO ÐGj]]W NÐH]]Ë@KÐG ÄÐ]]¾}ÏcÐG Ä@µÐGj]]W& NðÚÐ]]ÅeØg Ð]]¹ Ò?É §Ì]]±?É Ñ]]Á?gÙ} Ð]]ïÁÏg %ÒеÐÁ?É?h]]­ @Á@½Ð]]G ÏÉÐÂ]]Ââ̽Ïc ?dGj]]W ÒÏÊâÌ]oй %ÒgÉÊG@Ô Ò@ÌÁ@P½Ùµ& ÐG еÐËÒ*Ì¡± Ïi?ÊâÌo ÓÐð¹Ð½@½ ÏÊâÌ]o ÉÐ]Ô âÑGch]µ Jj]S ÉʽÐÅ ÀÐÔ ÒÐË@]kй Jj]W Ñ]k@Ìk ÑKðÚÐ]kÏc @ÆÁÐ]K @Ë@Ì]Kе *âÑH]Kh}gÏÉ @]GÏcÉ@Á ÎÑÓ

ÑÁ@¶âËÊÁ ÐðºâÌ_ ÑÁÉÊG ·Ë?cÐ]¹ ÑL]k?g ÓѵÐðºâÌ]_ ÑÁÉÊG?É@]ÔeØg ÒÏeØh]O& Ä?ÊâÌ]Áй +%Òcgʵ ÑÁ@̵ ÑËðÚʱ й %g@o ÒÉÊLpÌÁ?c ÑÁ@µÏiÙÅ& ÐK?É NÐÌÁÏcн ѽj]]_ Ò?ögÏgÐ]]k )Ð]]Ë?c?g@Ôй Àj]]_ ÑGj]]W ÒÏeØh]]O @L]]lâÌÔ Ð]]µ ÐË?d¶âÌ] K@µÐ¹Ð½ÐÔ Ðµ NðÚÐkÏc @Ë JjW ÑÁÉÊGÙ_ÐG Ù_ÙG ÐËÏÉÐÁ@ÂK@ÌÂG Ä@½ÐÅ Ä@ËнÐÔ Ð]µ Jj]W %JjW ѽj_& âÒhµ@Á ÀðÚÐG )@¶G MkÉgc %Àj]_ ÑGj]W& â¼Ð]}й ·âÌ]ð¹Ð¶âÌK âÒh]µÏc Jj]]W ѽj]]_ жÁÊ]]w )ÏÉÐËÊâÌ] Á Ð]]K@¶G Ïic @]]Ë M]]kÏc Ð]âËh]]ïG NðÚÐ]]kÏc ÒÉÐ]]ðºS жâ̵ÐË ÄchµÏg?É@Ô )ðÚ@G ÑKðÚÐkÏc ÒÏÉÏhâËe ÑÁ@µÐÂÌw ÐG ÐKÐH]Ë@K ’âÌ]ðºG âÒh]µÏc ÑKнg@Ë ÏgÙS ÀÐÔ ÀÛlÌÔ ÑÂÌË@Ô Ïg@Ëc )ÐËÏcg@Ëc ÀÐ]Ô ÑÁ@¶âÌ]SÐG ÏgжL]kÉgcй ÓâÑÂÌGÐÔ ?ÉÏgÐG ÀеÐË ÒкO ÐG Àj_ ÑÂK@Å ÏÉÐ]ïÁÐKÐG ÓÄch]µ M]kÉgc @]Ë Ð]Á?c )?cÐÔ Ä@Å hK@Ëi ÑpÌÁ@µÐÌ̽ÛlÌÔ ÐðºâÌ_ ÓiÙÅ ÊâÌÁй ÄchµÊo ÓÄ@ÂâÌÅ Äe ÒÐ]ïâËg ÑÁ@ÆÌSй ÀðÚÐG )ÄhâËcÙ½ ѶâÌÁÉÊG ʵÏÉ N@µ@Á %Jj]W& Ð]G Ïe@]½@Ô Ñ]wgÐ} Ð]½ÐÔ ÊâÌÁй NÐH]Ë@KÐG âÒh]¶G ÉÏöhâÌ]O ÑË@]}@Ô âÑ]G @]Ë ÑË@}@ÔÐ]G âÑ]oÏc NÐ]k@Ìk ÒØöh]½ÐÔ qÌÁ@µÐLlÌÁٽٵ ÐKg@O Ò?ögÏgÐk нÐÔ Ñ½Û]lÌÔ ÑÁ@ÆÌ]S ÑÁ@µÐ]Kg@O ÓNðÚÐ]kÏc ÉÐ]]]¹ ¸Ð]]]ËÏfâËg& âÑð¹Ð]]]Ô Ó@µÐ]]]Ô Ïe@]]]½@Ô Ä@µÐÌÌ]]]lÁÏgЭ ÏgÐð¹Ù¶âÌ] ]¹Ð¹ âѵÐ]]]Ë@KÏÉÐÔ ÑÁ@—ÐO ·âÌð¹@k r@O @lÁÏgЭ ÑLlÌÁٽٵ ÑGjW ÊâÌÁ ÐKÐÁÉÊK@Å Ïi@K ÒÐ]Á@½?dÁÐÔ ÒÏÉÐÂËiØc е ÏdÁÐ}?gÐO ÉðÛGgÐG ѵÐ]ËÐïð¹Ð½ÙµÐ¹ )ÄÏcÐ]Ô µÐ]ËÐG ÑLâËgÐ]kÉ@Å ÒÏÉÐÂ]]ËiØc ÑÁ@µÐïÂÌ]]kÉÊÁ ÒÐ]]GgØi ÓÐÌ]]ÌÁ Ä@]]k@Ô Ñ¶âËg@]]µ É@Ì]]o ѶâËgÐ]]kÉ@Å ÒÏÉÐÂËiØc ’âÌðºG âÒhµÏc )ÄеÏc Ä@­} ÒÏÉÐÁch]µhO Ð]¹ ]G @Ì]ÁÐK qËgÐ]kÉ@Å qÌ]]pâ̵?hŠgÐk Ñð¹@]]_ )Jj]]W ÑÁ@µÏÉ?g@]]o Ð]]µgÐÔй жâÌ] µÐË rÚÐ]]GÐG gÐ]]kÉ@Å ÃwÏcgÏc JjWй Ächµchâ̽ @Ë Ä@ÂâÌÅ Äe r@O ÐÁ@kе Éй ¸ÐËÏfâËg Ð]µ Ð]ËÏÉÐÔ +%ÄÉÊLpËÐ} Ä@ËÙ_ ѵÏgÐk ъ@½@Ô ÐG ÑâÌðºG ¸ÏÉ É âÒhµ@Â]]]ÁÉÉ Jj]]]W ÒÐ]]]ïâËg dÌ]]]µ@KÐG âÑGÐ]]]Å Jj]]]W Ð]]]¹ qÌ]]]Á@ÂâÌÅi?É gÐ]]]}ÐÔ âÑGÏc ÒеÐËÑk@Ìk ÐKðÚÐkÏc ÓJjW Ïg@Ëc ÏÉÐLâÌÂâ̽ÐÔ gÐ]Å Ñ]WØg ѵÐË@¾L]ÂÌÔ âÒhµÏc rнÐÔ Ðµ ÄÏcÐÔ À@ŠÐÔ ?É Ñ¶âËg@µ ÐËÙG âÑGch]µ Ð]_ØcÉg@G ÀÐ]G Ä@Ì]µgc ¸ÏÉ g@]]]]p­ ÑÁch¶L]]]]kÉgc ÓJj]]]]W ÒiÊ]]]]®Á ÑÁch]]]]µc@Ëi Ù]]]]G ·âÌ] ]]ÂÌÁ?Ég ¸ÏÉ gÐ]]} @]]Ë Ä?d]]ïÁÏc Ð]]¹ Ïf]]âËg ÃËh]]KigÐG ÒÏÉÐ]]ÔÙG ÀÏcgÐ]]k ÑGj]]W ÑâËÊÁѵÐ]]ËÐïâËg ÎÑÒ


¿]]]x¹?& ÏÉÐ̵g@¾]]]lG ÒÐ]]]ïâËgй ÏÉ?c Ä@ËÙ_Ð]]]G Ä@Ì]]]pÌÁchG ÄðÚ@KÐ]]]G Ñ­@]]]½ Ð]]]ËÙG ÀÐ]]Ô NÐ]]Á@ÁÐK )ÏÉÊ]]G »âÌ]]LµÙµ ÏÊâÌ]]o cgÊ]]µ Ò@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô rÐ]]ËÙG ) %Îh¶]]l¦¹? Ò@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÐG ÒÙ_ N@µgØi ÏÉÉh]µ Òg@]w@Á Ä?gÐ]µ}?c ÒÉÏögd]ÁÊK ÏgÐH]½?gÐG gÐH]]]½?gÐGй ÏÉÉch]]]µ ÑËÙ½@]]]Á Ñ]]]oÉÊK rÐ]]]½ÐÔ Ð]]]µ )ÏÉÐLâÌL]]]kÐHG Ò?É@]]]ÔeØg ÓÒdÁЕÐH]]Ë@K& N@]]µ âÒdÁÐ]]Å ’Â]]ÌGÐÔ Ð]]ËÙG Ä@—Ð]]OÉ@Å ÒdÌ]]º±ÐK ѵÐ]]ËÐïð¹Ð½Ùµ ÑâÌOÐG ÑÁ@µÏg@µ ÑÁ@ŠÊ} rжËc ѵÐËÚй Ó¸ÐËÚй @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]¹ ÒfÌ]KÉdÁÊK ·âËgÙSÐG @ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁ?gÐÂâËgiн?cй âÒdÁÐÅ )MâËcg@µÐG Ä@µÐÌËi@GgÐk ÏcÙL]̽ )Òh}gÐG )N@GÐ_ ʵÏÉ ÒÏÉ?g?i Ð]p̽ÐÅ )ÏÉÊKh]} ÏÉÐÌËi@GgÐ]k ÑÁ@½iÐ]G Ä@]ËÊ_ +%ÃÂâÌÅÏcg@µÐG ÄÉÊG â¼?i ÓÃKÉеgÐk )rhâÌÅ ÒÏÉ?g@o ÒÊËcÉÐÔ ÑÁch¶pË@– @Ëf¹ÙËdË@Ô ÐÌËi@GgÐk Ð]Á@½i ÀÐ]Ô ÒÐÁ@Ì]½Ð¹ Ïg@]Ëc )ÑÁ?h]]ïÁÐËÚ ÓÀ?dÁÐ]]Ô ÑÁ?d]]oÙS ÓÑÁ?dÁ@]]pÌÁ Ò?ögÏgÐ]]k Ð]]Á@µ@Ëf¹ÙËdË@Ô ÉʽÐ]]Å Ä@Lk?c ÒÏÊâÌoÐG JjW ÒÉfâ̽Òecе Ä@]½Ù_ ÒÚÐ]¹ NÐH]Ë@KÐG g@]SgØi Ä@½ÊïâÌ]G ?cÏhâ̹ ÐËÙGÐÁ?ÉÐð¹@O ÓÄ@½Ïg@±ÐG ÑLlËÊâÌO qÌÁ@Lk?c NÐHð¹ÐÅ )ÏÉÐLâËhµÏc qË@]– ÐÂ]]GÐÔ @µÏcÑÁ?g@¶L]]_ÐGÙ_ ÉʽÐ]]Å ÏÉÐL]]âËhµÐÔ Jj]]W ÑÁdÁ?giÐ]]½?c Òc@]]Ë âÑK@]]µ ÒÉ@]]Ô ÐL]]âÌGÐÔ Jj]]W ?cÏhâÌ] ¹ Ð]]K?É )N?cÐ]]Ô Ä@ÌÁ@]]pÌO dÌÅÐ]]o Óh]]½ÐÁ ÓÄ@]]½Ïg@± Ä@½Ð]]Åй Ð]]Ë?c Jj]]W Ñ]]ÁÉÊG À?dÁÐ]]Ôй ÄÐ]]½ÐK Òh]]½ÐÁ ÓÏÉÐÁch]]µfâËgc ÓN@ËÐ]]W qÌÁ@µÏchµgÐk ÏÉÐÔ gÐH]½?gÐG Ӽʦ­Ð]½ Ñ]_Øc Ð]ÁÉеÐÔ ÑÁ@µÐ¡Øh]½ ?d]pÌK@µ dÁÐ]]]w ÀÐ]]]Ô ÒÏÉÐÁch]]]µ Ïg@GdÁÐ]]]w ÀÐ]]]Ô NÐH]]]ð¹ÐÅ +%$FWLYH& »¥@]]]­ ÐÂ]]]GÐÔ ÐL]]âÌGÐÔ NÐH]]Ë@KÐG ÑÁ?g@µÏigÐ]]Å ÓÑL]]p}ÐG Jj]]W ÑÁ@½?dÁÐ]]Ô Ù]]G ÐÁ?e?ÉÐL]]kÏc ÒÐÌkÉÏc­ @ÌÁc Àй ÏÉÐÂËiØc Ù_ ÓÄÉÊGg?doÐG Ù]G ÀÐ]µÐË ÑSgÐ]½ ѶâËg@]µÙÅ ÓgÐ]]ïËg@µ Òg@]]µÙÅ& ÒÏÊâÌ] oй Ð]]Á@½ÐÔ ÀÐSgÐ]]k ’âÌ] ðºG âÑ] oÏc )Jj]]W ÒÊËcÉÐ]]Ô Ã½eÉc gÐH½?gÐG Ó%ÑK@µ ÑH]½ÊG& Ð]G N@]¶G Ä@µÐ]µ@K ÒÏÉÐ]ÔÙG Ä?c %Äch]¶ËÉ@}g@G *ÒeÊ]]]µÙ_ ÑL]]]lÌG âÒÊ]]]} N@]]]µgØi Ð]]]ËÙG +ÏÉÐÂ]]]Ââ̱ÐLÌG âÒÉÐÁ@Ì]]]G âÑK@]]]kgÐÅ ÓnеgÐÅе %dÌÅÐo& @Ë NÏc@ÅÐo ÒкO ÐÂLpËÐ} ÑLkÐGнÐG %ÏÉÐÁdÁ@±ÐKÙ_& Ð]]µ ÐÌ]]ÌÁ ÏÉÐ]]Ô Ò@]]Á@½ Ð]]½ÐÔ +Ð]]ËÐÅ ?c ÐÂL]]oʵ ÓÏg@]]µ ÀÐ]]Ô Ù]]G ÒÉ@]]k@O ·âÌ]ÁÐËÚ ·âËÉ@ÁgÐÅ ÓÐÁÙG gÐÅй ÒÏÉÐÁchµc@Ë Ê¶ð¹Ð]G Ð]ËÐÅ ÒÉÉfâÌ]½ ÓÐ]Á?ÉÐð¹@O %É?geÊ]µ& ÎÑÕ

ÒgÉÊG@Ô ÒÏÉÐÁ@Â]âÌÅ ÀÐ]ÅgÐG ÑL]kÐGн Ù]G ÄÐ]µÏcg@µ ÐË@Ì]Á@P½Ùµ ÀÐ]¹ ÒÐÁ@]kе )Äcg?fHð¹ÐÅ ÒögÐo ÙG Òg?dµÐw ÒögÐo ÒhGй ÑÁ@µÐ½?dÁÐÔ ÒögÐ}ÐÂLl_ ÐK?É )âÑG ÄÏÉ@_ @Á@Ë@ÌK À?dÁÐÔ ÑÁ@kе @Ë ÃG @ÌÁÐKÐG Ä@µÐGjW Ñw ÐÁ@½ÐÔ ÉʽЊжÁÊ]w Ð]]ËÐÅ ÐL]]oÉÐÔ Ò@ÅÐ]]GÐG Ä@]]ËögÏÉ@G Ä@½ÊïâÌ] G )Ã]]oÐGÉ@Å ÓѵÏgÐ]]k ÒdÁÏÉÏegÐ]]G ÒÏÉÐÁ@Â]]]âÌƽÐÅgÐG ÒÙ]]Å Ð]âÌ]]GÏc Ä@ÌÁÉÊ]]]w?dµÐËf} Ð]]]G ÏÉ ÃµÙµ@]]]Á ÒgÐ]]]kйе ÓNðÚÐÅeØg ÑÁ@ÆÌSй ÄÏc@Á @ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁ@½ÐÁ @Ë Ä?gÙ} Ò@Á@½ ÐÁ@½ÐÔ )NðÚÐ]kÏc Ð]]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ñ]]âËÊÁ Òi?ÊâÌ]o ÑÁch]]Gg@µÐG ÓÏÉÐÂL]]kÙ± ÑKÐÌÁÙ]]w ʶð¹Ð]]G ?É@]]ÔeØg Ð]]x¾ÌÁ Ð]]ïð¹Ð½ÙµÐ¹ ÀðÚÐ]]G )ÒеÐKÐ]]k@Ìk ÓJj]]W Ñ]ðÚÐ]]kÏc Ñ]]k@Ìk ÒÐ]]ð¹Ð½@½Ð¹ @Ë â»âÌ_ Òн@Âk@ÁÊo É@G Ò@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô @L]lâÌÔ@K Ð]µ cgÊ]µ ÒеÐÌ]̵ÐðºâÌ_ É?h]_?c Ä@Lkcgʵ Ògе}?c ÑÁ@KðÚÉй ·â̵ÐË zÌÅ ?cÏÉÐÔ â¼Ð}й )ÏÉÐK@µÏc qË@]– iÙ]Å ’Ë@Ô âÑGÐÁgЊжÁÊw )Äе@Á NÐð¹ÉÏcй ’Ë@Ô ÒÏÉÐÁchµ@ÌS Ñk@G ÐÌÌw ·âËeØg Ð]]]]]]G ÏÉÐÌ]]]]]]ÌËÉ@¶¹ÐG Ä@L]]]]]]kcgʵ ÒÏÉÐÂL]]]]]]pâÌÅ Ù]]]]]]G ·âËÉ@]]]]]]k@O Ð]]]]]]ÁеÐÔ NÐÌ]]ÌÁÏcн ÓÄh]]âËcÙ½ ÑKðÚÐ]]kÏc Ò?É?c ÏÉÐ]]Ô gÐH]]½?gÐG& Ä@ÌÁ@µÏÉ?hµ}?cÐ]]oÐG ÒÏeØhO ÒÐ}gÐSй cgʵ âÑK@µ %âъÊ}@Á ÐË@½ÐÂG ÀÐÔ â¼Ð}й jÌ}gÐÅ Ð]µ ÄÐ]µÐÔ ÏÊÌÁ?ÊLÁ@ËÐÁ @LlâÌÔ @K @ËeÙ¹ÙËdË@Ô Òg?ÊGй ?ÉÐÔ M]ËeÐÔ?c ÑÁ?gÐ]µ}?c ÑÁðÛ±Ð]¥@Á Ä@µÐ]]]Ëcgʵ ÐGj]]]W Ð]]]ËÙG )Ïg?Ê]]]G ÀÐ] ]¹ Ã]]]G âÒg ¸Ð]]]Ë ÓÄÐ]]]¶G n@Â]]]âÌO Ä@]]]ËÙ_ G Ä@ÌÁ?cÉÉg йgÐG Ä@ÆÌS ÑÁ@µÐÌËg@¶Á?gÙ} Òec Ӓk@Ìk Ñ]KÉÉg ѵÐËÐK@ƶâÌ]O ’âÌðºG âÒhµÏc ÐËÙG Ä@µÐÌÌk@Ìk @KÐO Òec ÏÉÐÁе@Á Ächµ %Z̲ºK*%Ä@Kʵ& Ù]_ Ð]¹ Ѻ]]]âÌLµÙµ ѵÐËÐK@ƶâÌ] ]O Ð]]]µØögÏÉ@Á âÑ] ]G ѶâËÉ@]]]Á @ÆÁÐ]]]K Ä@L]]]kcgʵ Ð]]]¹ Jj]]]W& ÒÉ?hµigЭ Ò@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Óâ»âÌ_ Ò@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ä?ÊâÌÁй ÐÌÌKÐËÛâÌ_ ÒÐ]ÁÐËÚнЊѵÐ]]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô gÐ]]Å ·âÌ] K@µÐ¹ ÒcgÊ]]µ ÑGj]]W %ÏÉÊH]]ÁÉÉ ?dÌ]]ÁÏcн ÒÐ]]ïð¹Ð½Ùµ ÀÐ]]]]¹ Ð]]]]ÁÉÊGÉÏgdÁÉÊK Ð]]]]µ @]]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑµÏgÐ]]]]k ѶâÌKÐðº]]]]kÐ_ âÑH]]]]Khïð¹ÐÅ Ð]]]]ËÙG M]]]]âÌGÐÁ ÒеÐðºâÌ] ]]_ @]]]]Ë iÙ]]]]Å Ò@]]]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô @ÆÁÐ]]]]K )ÏÉÊGÐÁ?cÐÁ@Gj]]]]W ÑL]]o@Ô Óѵ@]]O NÐÌ]]ÌÁ ÒÉ@ÁÐ]]G ÏÉÉch]]µ ÒеÏgÐH]]½?gÐG â¼Ð]]}й Ñ]]oi@kÉÉigÐÅ @]]Ë ÐÁ@]]l­ÐÔ Ò@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]]G ‘]]kÐG M]]pOÐG Ä?gÐ]]µ}?c Ñ]]wе )ÑKÐ]]Ëi?Ê_ ÏÉ?c ÀÐð¹Ð±Ð¹ Ä@µÏÉ?gÐïðºÅ ÒÏÉÐÂKÉjG ÐG Ä@Ë ÑKÐ]Ë?cgʵ ÒÏÉÐÂ]KÉjG NÐÌ]ÌHËЩ ÎÑÔ


Òg@]]KÊ} rÐ] ËÙG %ÃâËh]]µÐÁ Ð]]¹Ð½gÙ­ ÓÃâËgcöh] GÐÁgÏc ÏÉÐ]]ïð¹Ð½Ùµ ÑL]]p} ÄÐ]]ËÚй ÏÊâÌo Ä@½ÐÅÐG rÐ]½ÐÔ Ð]µ )Ïg@]Ëc ÏÊâÌ]O ÒïâÌ]S@Á Ó¸gÙ]½ Ä@½Ð]Å Ä@¾]pÌk@Ìk rÐ]]ËÙG )ÏÉÐ]]K?cÏc Ÿ]]ÁÏg Ä@–@µÐ]]kе ÑKÐ]]ËðÚнٵ ѦÌ]]±?É É ÄÉÉgÏc gÐ]]kй +%N@µÏcg@µ Ñk@Ìk ъ@½@Ô ÒÐÁ?ÉÐxâÌO Ä@µÐGjW Ò@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ]]G ÒÏÉÐ]]Ô Òh]]Gй N@µÏdâÌ]]O M]]kÏc cgÊ]]µ ѽj̹@ÁÊÌ]]k@Á Ò@ËdËe?h]]K ÏÉÏhâÌ]]¹& ÒhGй ÒÙ_ÙG âÒgÐ}ÐÔ ?dÌ]­?gÊ_ ѵÐËÉÉfâÌ]½ Ò?ÉcÐ]G )ÏÉÐ]K@¶G ÒÙ]_ Ò@L]lâÌÔй Ñwе MâÌG ÒÙ_ Ò@ÌÁÉc Òögʵ ÒÙ_ )N@¶G ÒÙ_ Ѧ̱?É ÒÏjËgÙÌK ÒÙ_ ÒÏÉÐ]Ô +%MâËögÐ}Ïc ѾÅÏÉ Ñ¶â̵É@G ÙG ÉÉchG?gй ѶâÌ] ¦Ì±?É Ñ]]oÉÊK âÑ] k Ò@Ì]]ÁÉc ÑÁÚÐ]]} ÏÉÐÌ]]ÌSÙ¹ÙÂ̽ÙÂÌ­ ÒcÙL]]̽ ÒÉÉgÐ]]¹& Ä?gÙ]]} â¼Ð]]}й ¸Ð]]ËÚй À?ÉÏcgÐ]]G ÒÏÉÐ]]ÁÉÊGÉÉgÐGÉÉg Ó¸Ð]]ËÚй )ÐÁÉÊGÉ@OÐ]]k?c Òg@]]wÉÉc @]]S ÏÉÐL]]âÌGÐÔ ÒÉÉgÐ]]GÉÉg ÏÉÏgÏcÐ]]¹ rÐ]]½ÐÔ NÐH]]¹ÐÅ )h]]KѵÐËÚй Ð]µ ?cÏhâÌ]¹@S )ÃÂ]âÌð¹@ÁÐÔ ÒÐ]µÐÁнÏi ÓЦÌ]±?É ÀÐ]Ô M]kÏc Ð]G @µÐ]Ô %ѶâÌ]Á?dÂËi& Ó%ÒÉÏcÐG& Òi?ÊâÌo Ä?ÊâÌÁй )âÒÊÁ ÓÄÙ]µ Ò@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ä?ÊâÌ]Áй ?cÐ]ÔÉÉg âÑÁÛ¾º]½ ÏÉ?hk@Á ÏÉÐG ÒеÐËgÐïL]ËgÐÁ Ò?öh]âËÉ q]Ëcgʵ “Ð]} %ÑSÙ¹ÐÂ]µÐK& ÑÁch]µ}?c ·âËgÙS qËнÐÔ Ð]µ )h]K ѶâÌ]K@µ Ù]G ·âÌ]K@µÐ¹ ÏÉÐ]K?cÐÔ Ä@µÐ]Á?ögÙ} Ñ]½ðÚÏÉ ÉÉi )âÑÂâÌÁÐÔ ÒÙ_ g@]l_Ég ÒÏÊâÌ]oй h]K@Ëi еÏÉÐL]âÌÁÐÔ ÑÁ?gÐïÌ]Á ÓÒï½@±Ð]k@Áй ÒкOÐG @ÌÁc ÑÁ@µÐËg@¶Á?ögÙ} â¼Ð}й ÑÁ@µÐGj]W ÑÁdÁ@]ŠÊ}Ù_& NÐ]Á@ÁÐK rÐ]ËÙG â¼Ð]]]}й ¸Ð]]]Á NðÚÐ]]]kÏc ÑÁ@µÐÌ]]]âËÊÁ ÐÌ]]]ËdÁÏÊËÐO â¼Ð]]]}й Ð]]]ÁdÁ@ŠÊ}Ù_ ÀÐ]]µÐË ÑµØgÏÉ@ÁÐ]]¹ ЮËh]]¥Ð½ âÑ]]oÏc жÁÊ]]w @Ì]]Ác ÑÁ@µÐÌ]]Ì®Ëh¥Ð½ ÐËgÙÌ]]K Ó·½Ð]]w +%É?hµ@}iÏcÐG ÒhïâÌS Ѷâ̽ÐLlÌk ÐLâËh¶G ÓÏÉÐLâËh¶G ¸@KÐG ÒÙ_ ÒÏÉÐÁÚÊS ÒÉ?hk@Á @Ë É@G Ò@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁchµÏc@ÌO ÙG ·âÌ]ÁнÏi @]Ë ·âÌÂâËÊ]o Ð]K@µÉй gÐ]Å %hï¶pâÌÔ Ò@ËeÙ¹ÙËdË@Ô& ÙG @ÁÐO ÀÏcgЊʶð¹ÐG ÏÉÐL]âÌÂâ̽@Á Jj]W ÑÁ@½?dÁÐ]Ô ÊâÌ]Á Ñ}Ù¹@Ëc ÓÄÉÊwÙG ÙG ¸ÐËÐïâÌ]S Ð]K@µÉй ÄÐ]GÐÔ Ïc@]½@Ô @]Ë ÑK@]µ Ó%É@µ@ÁÐ]¹& Ð]G ÄÉ?hÂâÌÅ?g?É gÐGÉнй Jj]W Ò@ËeÙ¹ÙËdË@ÔйжÁÊ]w )ÏÉÐL]âÌÂâ̽@Á À?dÁÐ]Ô @]Ë ¸@]K M]]k@Ôй ѵÐËÐ]]l± Óg@]]µ@Ô ÉʽÐ]]Å ÓM]]âÌGÐÅ Ä@ËѽÏh]]WнÐG ѶâÌ] K@½?jLºÌÔ Ð]]µ ÐË?Ê} е ÐÁdÁ@ŠÊ} Ù_ É@ÂâÌOй rgÙo @Ë JjW ?cÏhâ̹ @K?É )MâÌG Vgн ÐG Jj]W ÎÒÍ

еÏÉÐK@¶G qË@– âÑO ÒÙ_ ÑÁ?eØg ÒgÏÉÏc@Ë ÓqË@Lk @Ìð¹@O й JjW @K Ð]ËÏÉÐÔÙG ÒÉÙK ÑÁdÁ@w ÙG ÏÉÐLâËiÙ±Ïdð¹ÐÅ rÏÉÐK@k Éй ÓM]âËh}ÏcÙ_й ÑÔ@]pÁ? ѶâÌ]Á@½i Ä?ÉÐð¹@O& âÑÁ?jG JjW rÏÉÐÔ â¼Ð}й âÑGÏc ÒÐ]µÏec gÐH]½?gÐG ÑÁ?d]oÙS Ó%Ð]ð¹ÙK& n@½ÙK ʵÏÉ ÐÌÌÁ Ä?ÉÐð¹@O ÒÉÉfâ̽ rÉÉfâ̽ @ÅÏÉgÐÅ ÓÉÉfâÌ]½ ÒÙ½ÐÂ]Ë?c ÐL]âÌG@Á ÒÊËc ÀÐÔ Ó ÑKÐËðÚнٵ ÒÉÉfâ̽ÐG ÐL]kÏÊËÐO ʶð¹Ð]G Ð]pLÌÁ ·ËgdËh]­ )»ËÚg@]µ %Ä?ÉÐð¹@O ÓÉ?cÉÉög ÒgжLkÉgc ÐÂGÏc е )ÐÌÌKÐËðÚнٵ ÏjâÌÅ ÉʽÐ]Å ÀÐ]¹ ÉÉfâÌ]½ ÐË?d¶âÌK@µÐ¹ нÐÔ )ÏÉÐK@µÏc Ïg@GÉÉc ÉÉfâÌ]½ Ð]µ Ã]wÏcÙG Ò?É âÒdÁÐ]Å ?cÏhâÌ]¹ @]S âÒÊ]]Á ÒÙ]]_ Ä?ögÙ]]} âÑ] G rÉÉfâÌ] ½ Ä@½ÊïâÌ] G )Ð]]Ë?c Ä?ögÙ}Ð]]¹ Ä@ÆÌ]]S À?ÉÏcgÐ]]G Ð]]µ jÌ}gÐÅ ÒÙ_ ¸ÏÉÒÏÉÐÁchµ Ïg@GÉÉc ÒÐïâËg ÉÉfâ̽й ‘pËÐïâÌK ÐK?Éе ÏÉÐK@µ@Á ·âÌogÙo ÓN@GÐ_ ÓÄ@Lk?c ÉʽÐÅ ÏÉÐÁ@½ÚÐG ÃËÐ}ÐÁ ÉÉfâ̽й gÐ} ÐËÙG )ÄÏc@]Á ѱÏiÐGgØi Ä@µÐËcgʵ ÐKg@O ÒÚй hK@Ëi rнÐÔ Ð]µ +ÏÉÉfâÌ]½ ÒÏÉÐÁch]¶âËÊÁÙ_ rÐ]]½ÐÔ %Ïg?dKðÚÐ] kÏc& ѵÐ]]ËÏiÉ @]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô& Ð]]KðÚÉ ÀÐ]]¹ жÁÊ]]w âÒÉÐ]]µÐÔg@Ëc Ð]]]Š@½@Ô ÒÐÁ?ÉÐ]]]xâÌOÐG Ð]]]µ ÏÉÐKÐÁÉch]]]µ ÑÁchµÏjÌ]]]Lµ?hO ÑÁ?h]]]Ëб Ïg@]]]wÉÉc е JjW ÒÏjÌLµ?hO ÓgÙÌK Ä?ÊâÌ]Áй ÄÉÊGÙ½@]Á Ð]K?É %N@]µÏg@µ ÏÉÐÁ@ËеÐÌÌ]k@Ìk ÑLkÐGн ÙG ¸ÐËÏiÉ ¸ÏÉ âÑÂâÌÅÏcg@µÐG @]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÏÉÐKðÚÐ]kÏc ÀÐ]Ô ÒÐÁ@Ì]½Ð¹ @ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ð]¹Ðµ ÐËh]}gÐGÏiÉ ÉÐ]Ô ÑÁch]µgjG ÒÐ]ïâËgй ÄÐ]½ÐK ÒÏÉÐÁch]µfâËgc MkÐÅ cgʵ ѵ@K ?cÏhâ̹@S )g?dKðÚÐkÏc ѵÐËÏiÉ Ù]G ÒÏÉÐÂ]ËögÙ} ÓâÒh]µÐÔ ÒcÐ]G gÐH½?gÐG ÓÑÁÉÊHÁÉÐG MkÐÅ ÓN@µÏc ÒÙ_ ÑKÐË@kе ÑÁdÁ@¶p¶âÌK ÓÄÉÊGÙ½@ÁÐG ÒgжG& %¼ÊƇ »¥@­& ÐK@µÉйе ÑKÐËÙ_ cgÊ]µ Ñ]K?i Ò?ÉcÐ]G Ä?ögÐ]}ÐÁ rÏÉÐ]Ô ÓÑÁ?gÐïÌ]]Á ÉÐ]]Ô Ù]]G Ð]]µÐËÏe@½@Ô ÏÉÐ]]_@Áй& cgÊ]]µ ÒÙ_Ð]]GÙ_ ÒögÐ]]o )%Ïgj]]G ÉÊG ¸ÐËÐÁ@_ ·ËjÁ ѽÏcgÐkй е ÒÏÉÐÔ ¸ÏÉ cgʵ ÒÉÉfâÌ]½ Ä?ÊâÌ]Á ÒÐÌ]ð¹cÉÉc Ó¸Ð]]]ËÚй %ÐÌÌ]]]kÉ?o ѵÐ]]]ËÏÉ?g?i& cg@]]]k ÒÐ]]]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐ]]]ÁÙµ ÐL]]]ËgÐÁ Ù]]]G âÑ] ]G Ñð¹ÉÐ]]]Åйcgʵе bgÐ]]]wÉ@Å ÑÁ@ÆÌ]]]S ÒÉÉfâÌ] ]½ Ä?ÊâÌ]]Áй qËh]]]K ѵÐ]]]ËÚй Ò?É@]]]]]]ÔeØg gÐH]]]]]]½?gÐG Ð]]]]]]µ ÒÙ]]]]]]_ ÑÁch]]]]]]µÐÁʖÐG Ù]]]]]]G ÐË?cÏÉÐÁ@]]]]]]lO Ð]]µ ?d¶âÌ]]K@µÐ¹& %ÐÌ]]ÌKÐË@¡Øh½ ÑÁ@µÐÌÌL]]p} @ÅÐ]]G ÒgÐÂâÌÆL]]kÏcÏÉеÏÉÊKhïð¹ÐÅ gÐ]]}ÐÔ )§Ì]]±?É ÒigÐ]]Ô gÐ]]k ÐL]]âËgchâÌ}gÏÉ âÒh]]µ@Á Ä@µÏÉÐÁch¶Ì]]±@K @]]Ë ÄÉʽiÐ]]Ô ÎÑÖ


@o@½ÐK dâ̽ÊÔ Ù]G ·âËjâÌ]Å ¸ÏÉ Ä@¾]pÌÁ@µÐkhK )M]âÌGÏc Ð]ËÙG )ÏdÂ]Ë@ÔÐG g@Ëc@ÁÐ]G е ÐËÐ]kеÉÐÔ ÐÂ̱ÐL]k?g ÒdÁÐ]½gÐÁÊÅ âÑð¹Ð]Ô %q]Ë& nжâÌ]G ÙµhâÌ]o +%ÃËÐ]¶G ÐË@ÌÁc ÉÐÔ )âÑÂÌHG ÏÊâÌÂËÐHkÐG ÄÉÐ]_ ʶð¹Ð]G âÑGÐ]Á Òi?g ÒeÐ]Ô @Ë@Ì]K ÒØh]½ÐÔй +%ÒeÐÔ ?dË@ÌK ÒÐË@ÌÁc ÀÐÔ ÊµÏÉÐÁ ÑKÐÌâÌO Ò?ÉhG е âÑÂG N@ÌÂG ÒÏÉÐÂKÉ ÓÎÙïL]k?g ÓÐÁ@¾L]½ ÑÁÉÊGÐ]Á M]kÉgc ѽ@ŠÐ]ÔgÏc Ä@Ì]oнÐÔ Ð]K?Éе âÒh]]µÏc Ð]]µ )@]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁ@µÐÁchµÏc@Ì]]O ÏÊâÌ]]o ÓJj]]W ÊâÌ]]Áй Ð]]Ë@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÓJj]]WÐG Ñ]k@Ìk ÑËÊKÉÐ]µ?Éc Ñ]ÁÉÊG â¼Ê]± ÀðÚÐ]G )âÒh]ïGgÏÉ Ñ]ËÏfâËg ѵÐËÏÊâÌ]o ÑÁ@½?dÁÐÔ @Ë ·ð¹Ð_ ?d¶âÌK@µÐ¹ N?cÐ]ÔÉÉg Ä?ÉÐ]Ô Ê]Ëc ÀÐ]¹ âÑL]o Ñ]w )@]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÉʽÐÅ ÓJjW Ò@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ñ±Ïc ÊâÌÁ ÑÁ@µÏÉ?hµ ¯ÌogÐÔ ÐÌËg@ÌoÙÅÐG ÃG Òi?g ÓÑË?öh] ]]½Ê} ?cÐ]]]]KÉжâËg ÀÐ]]]]¹@Ô )Jj]]]]W Ò@L]]]]lâÌÔ Ñ½ÏcgÐ]]]]k ÑÁ@µÐµ@]]]]wÏcgÉÉ ÒÐïâÌO ÓNðÚÐkÏc ÒÐË@O й ÏÉÐ]Á@½ÙG кÌ]kÏÉ ÃË]o@G ÐL]âÌGÐÔ ÄchµÐ]o?ÉÐwÙ_ ÓJjWй ÏÉÐÁ@ËÙ_ÐG ÄAöhG?c ÑÁÉÐ_ ÃÁ?ÊK@Á ÐÁ@kе ÏgÙS ÀÐ]Ô Ð¶ÁÊ]w =Ñ]k@Ìk ÓÃÁ?iÐ]]Ô Jj]]W ÒÐ]]}gÏcgÐG ÒgÊâÌ] ‡ÐG Ä@]]ËÙ_ ÀÏcgÐ]]Å ÃÂ]]ÌHG Ä@ËеÐKðÚÐ]]kÏc +ÏÉÐÂÂâËÉÏgÐÔ ÐËÐïâËg Àй Ä@ÌLoÐÅÐG ÐÁÉÊw ÑÁ@½Ê} Ä@µÏjâËÉ?gÐO ÓÏÉ@wgÐk %dog ÃG? ÑLW ³Ëh©Ú? f½ &Эh¦›? Ð̏g@K )cʾˆ ḋ )Iºï½ *Î

ÒhpH¹? »²¦¹? йjƽ )Òcgʹ? Ѻ¥ +c )Òcgʹ? */ ʱh± Ä@±Ée *N )Ñ¥@¾LSÚ? d²¦¹? )ÊkÉg ¸@S Ä@S )ÊkÉg *0 ÐÌk@Ìl¹? J?jWÚ? Ï@pÁ )»Ì˜ ’lW ) »Ì˜ *1 hÅ@ï¹? »Ìº„?dH¥ +c*N )ÐÌÔ@GÊï¹?É @ÌSʹÊËdËÚ?)¿Ë@ÆÁ@½ ¼g@µ )¿Ë@ÆÁ@½ *2 ۛ? c@Ëi*N )ÑSʹÊËdËÚ? ¨?ht¹? ¼ÊW )Ò—c )°Ê`Ìo *3 »²¦¹? ¼@ÌL©? )Ä@ÅhG)ÄÊ̺©*4 ÏdËdS ÐÌk@Ìk Э@²O ʋ )»Ìº_ d¾ˆ »Ì˜ +c *N)Òh®Ì­ +J ?iÉg)ÄÊ®¹@®Â¹*5

)%// &cd¥ )ÐÌHÂSÚ? Э@²P¹? к‡ +ÏÉÛW hs@Á+c *N )nÉ?o dÂ¥ ÏgÊïkÚ? ÐÌÂG +dÁʽc? )‘ÌÂ̹*6 .66.

ÎÒÏ

Ð]]K@µÉй Ð]]K?É M]]lâËÊð¹ÐÅ ÑÁch¶L]]kÉgc ÑL]]kÐGнÐG ÐGj]]W ѶÌ]]Lµ@K ÓÐKÐ]]k@Ìk qËÉÐÔ Ðµ ÏÉ?g@Ô ÐLâËc %JjW ÑÁ@½?dÁÐÔ& @Ë â¼Ð½Ùµ ÑÁchµ M]kÉgc ÑÁ@µÏi?h]½@Ô ÏÉÐÌ]]ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑÁch]]¶Ëi?g Òg@]]KÊ} ÒÐ]]ïâËgй cÊ_@]]Ë Ÿ]]ÁÏi Óh]]GÏi ÒÐ]]ïâËgй Ä@ËÏÉÐÁchµÏc@½@Ô ÑLkÐGн ÙG Ä@½?dÁÐÔ ÑÁÉÉgÏc ÓMkÐÅ ÑÁdÁ?eÉgÉÉ Ò?ögÏgÐk Jj]]W ÒgÉ@½Ð]]S ÒÏÉÐÁch¶âÌ] O NÐ]]¥@Áб ÏÊâÌ] o ÀÐ]]G +Jj]]W ÊâÌ] Áй h]]K ѶâËg@]]S @K âÒhµ@Á Ä@µÐË@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÐÌÌw É@k@O ÓMkgÐOÙ_ Ѿ±@K ÑÁ?dð¹ÐÅgÐk ÒÐïâËgй ÓN@¶G Gй ÑÁ@µÐÌ̹Ð} ÓÑËÏÉÐKÐÁ Ð]Sgн ÉʽÐ]Å Jj]W ÒÐL]k@Ô ÉÐ]Ô Ð]K@}ÐÁ )ÑLkÐGgÐk& ÙG ÒÐÁ?ÉÐÔ ÑŠÏg ÑÁÉÊwgÏcÐÅÐG ÓÄÉÊG ÒÉ@]GÙKÙË Òg?É ÐL]âËÉжG rgÙo ?cÏhâ̹@Ô MoʵÐG ?c %+++NÐÌ¥gÐo @Ë )ÑËÙ_ÐGgÐk @]Ë )NðÚÉ ÑÁ@Â]K@ÌÂG @]Ë Ä@½ÊïâÌGе âÒÉеÐÔgÏc ÒеÐÁÉÊG %@ÌGÙKÙË& Ð]G Ð]µ ÏÉÐL]âÌGÏc â¼@]µ Ð]¶½@½Ïc ÉÐ]¹ й öhO ÒÐÁ?hâÌïogÙo ÐÌÌk@Ìk Ïg@KÉ ÉÐÔ ÉʽÐÅй ÑÁ?h]ð¹@½?c ѽ@ŠÐ]Ôй rÐ]½ÐÔ Ð]]ËÙG ÒgÐ]]GÉнй ÉÊH]ËÐÅ Ð]]µ ÒÐÌ]]ÌGjW ÓÒgÏÉ@½Ð]S ÒÐÁ@Ì]]Ìð¹@¶Ëc?g ÑL]lâËÊð¹ÐÅ ÓÑ]]k@Ìk Ñ]]kÏgc@Ëh­ ÓJj]]W Ñ]]ÁÉÊG Ä@½hOÊ]]kÐG ’âÌ]]ðºG gÐ]]}ÐÔ ÐÌ]]ÌÁ hËÐ]]k §Ì]]±?ÉÐGй Ä@]]½Ê} ÑÁÉÊGc@]]Ëi ÓÄch]]µÐ¡?g ÓСØh]]o gÐ]]G ÐL]]âËÉеÏc ÑKÐ]]ËðÚнٵ Ñw @S ÒÊâÌÁ ÒÐÌÌLkgÐPð¹ÐÅ ÉʽÐÅ ÀÐÔ â¼Ð}й JjW ÑÁÉÊG MkÉgc ðÚ@G ÓÄÉÊ]G ÑlkgÐÁ ÓgÙ_Ðp½ ÑOÉh} ÑÁ?dð¹ÐÅgÐk MâÌGÏÉÐKðÚÐ]kÏc ѽj]Á@Ë igÐ]G ÑL]k@Ôй е MâËc ⓠÒ?É@K N@µÐ]Ô c@]Ëi g@Ì]oÙÅ ÑÁ@]kе Ù]G ÏÉÐÂ]KÉеgÉc ÓÄ@]½Ê} Òg?Ê]G ÐÂâËgÉ ÏÉ@ÌGÙKÙË ÐG Ä@ËÙ_ ÙG @Ë )ÃGÒi?g gÐGÉнй Ò@Ì]GÙKÙË Ð]G gÐ]Å Ä@µÐ]kе Ð]]¹ ÐÁ@Ì]]GÙKÙË Ñð¹Ð]]½Ùµ )Ð]]ËÐÅ M]]Ëh¶ÁÙµ Ò@Ì]]GÙKÙË Ð]]G Ä@¾L]]lËÊâÌO оâÌ]Ô& ÃGg@]]µ @LlâÌÔ Ð¹ MâÌ]oÏc Ð]µ ÏÉжâÌ]oÉÐ_й )ÏÉÏg@Ì]khOй ʶð¹Ð]G )M]âÌG Ð]ÁÏÉ@ËeÙ¹ÙËdË@Ô Ód]]]Ëc É@ÁÐ]]]¹@G âÑGÐ]]]Á zÌ]]]Å ÀðÚÐ]]]G )ÃÂâÌ] ]xG @Ì]]]K âÑGÐ]]]Á Ä@]]]ËÉÏi âÑL]]]lGѾLlÌk +++ÃËhïHð¹ÐÅ Ä@¾ÂÌÁ?ÉöhâÌK )ÐÂÌÂÌG ÄÉÐ]_ É?h]_?c ѵÐ]ËÐÁi@G ¸ÏÉ ÑKÐÌ]âÌO ÑL]lËÊâÌO оâÌ]Ô Ñ]k@Ìk ÒÏÉÐ]Ô Àй q̽ ÏÉнg@pË@Á )ÃËеÏc ÄÉÉ Ä@–@µÐÁÉÐ_ е ÐËÐK@µÉÐÔ ÏgÉÐ} Ñ]khKн ѽеÐË ÒÉ@ïÁÐ]Å ÒÙ]_ nh]K ÀðÚÐ]G )¿]khKÏc ÏdâÌ]½ÊÔ ÑÂ]̽ÐÅ?Éc Ñ]kÉÊÁÏg@w ÎÒÎ +@ÌÁcÐG ÐËÐÁðÚ@¶Ëc?g ÑÁchµïâÌSÐG


/--1 @– ÒgÐLÁÐk ÑÁ@µÏÉ?h¶O@w h¦Ìo Ò@ÌÁc ÙG ¸ÐËÏÉÐÁ?ögÐ} ÓNÐk@Ìk Ò@ÌÁc й DÁ@¶lO?g*. ÒgÉÊÁ dÌS@½ ++ÑGÏcÐÔ ÒÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ gd_ ¿ÌÅ?ÌÔ â¼?eе ) h¦Ìo ) gн ÑÁeÐS*/ Ñ­ÏgÐo aâÌo mËgdÌÔ 7É 7qâ̽@ïº}*0 )ögÏÊ}Ðk Ò@LlâÌÔ ÓÀÏÉÉcй )ÀеÐË ÑK@¶ÂâËÊo *1 +Ûð¹ÉdGÐ¥ IÌð¹ÐKʛÉdGÐ¥ )ÑGÏcÐÔ ÒÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ ÏÉÐÁch¶Ìo ÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ g@KÉ )ÑÁ?jÁÉgÏc *2 cнÐW Ä@Ê¥ ¯kÊË Ð¾âÌÔ ÑÁ?gÐïÌÁ ÓÄ?ÉÐÔ ÑKÐÌÌÁ@›Ð¥*3 Ïcgʵ »Ì¥@¾lÌÔ ÃÂâ̽Ïc?g ÀÐÌâÌk ÒÏg?iÐÅй Ä?dÁнG *4 »Ì¥@¾lÌÔ â¼ÊkÏg ’HâËg ÑÁ@µÐÌËgÐïËg@µ ÓNÐÌÁ@›Ð¥*5 ÏO ¼@½ÐS Ñ­ÏgÐo aâÌo mËgdÌÔ ) Nв̱ÐW ÓNÞÐkÏc *6 NgÙ®¶Á?h­ ÒÐÁ@€@Kʱ )n@½hG@Å @K ÏÉÏgЗ@ƵgÙÅй *.ÏO ¼@½ÐS )Ïcgʵ »Ì¥@¾lÌÔ ¼ÚÐS Ùk@Ô )?É@ÔgÙ_ ÓNÞÐÅgÙ_*.. »Ì¥@¾lÌÔ â¼ÊkÏg ’HâËg 7â»ïÌÅ*./ ÍË@G@G cʦkн 7É 7 ´Ïc ÒС?g ÉÐK@ƶâÌO*.0 ¿Ëgе ѱ@G g@k 7 Ñk@Âð¹Ð½Ùµ *.1 ÎÒÑ

Jh¦¹? Ñk@Ìl¹?h¶®¹? Ñ­ Э?h†?É ÐÌÁÛ²¦¹? @¦½+@­ )g@H„?dH¥*.йÉd¹?É ÐÌHt¦¹? )d¾ˆ )ÒhG@„?*.. ÑGh¦¹? »²¦¹? ÃËʶK )d¾ˆ )ÒhG@„?*./ ÄÉdº_ ÃG? нd²½ Ñ­ dËdS )Ùh¹?dH¥ d¾ˆ )@HWh½*.1 Э@²Pº¹Ð̺½@¶K Ïh¢Á ʋ )d¾ˆ )ÛÌHk*.2 ÑÁd›? §¾L? Ð̹@¶o? )¿Ëhµ +c )ÏÉÛWÊG?*.3 ÑlÌH¶¹? Ѻ¥ d¾ˆ+c*N )J@ï†? @ÌSʹʶK )»Ìp̽ )ʵʭ*.4 Ñk@Ìl¹? ¨@¾LSÚ? ¿º¥ )d¾ˆ Òg@̱*c )»Ì¥@?*.5 ’˜›? ý Хʾ‡ *N )ÐÌlµg@¾º¹ Òc@̲¹? gÉd¹? ¼ÊW )ÑSgÊS )¼jK?*.6 Ñ¥@¾LSÚ? h¶®¹? c?Ég+d¾ˆ Ä@lW? )Ãl…?/ÐÌk@Ìl¹? ¿¢Â¹? ) ¿¡@µ)ÑÁ?dÆp›?*/. %16 )15 &c?d¥Ú? )Uƹ? к‡*// %/3. &cd¥ )ÏdËd„? Э@²P¹? к‡*/0 %3/&cd¥ )g@›? к‡*/1 %25 &cd¥ )Jh¦¹? к‡*/2 ¼@½ÐS À?g@Ô ,ÓbgÐwÉ@Å ÑGÏgÐ¥ ÑÁ@ÆÌS “@ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÓÒHÂoØög ) )’½?*/3 ѺËÏÊÌk g?ÊHâËg ,É )Ä@µÐµÊxG ÐLo Ò@ÌÁÉc )’º¶Á?h­ )’½@ÌÂG*/4 %1 ) 0 )/&ÑÁ@µÏg@½e J?gÐk Òg@¡Ù}*/4 %5\4&Ïg@½e )g@KÊ}*/5 %/ & e)dÁÐÅÏg*/6 %./3 & e )Ä?Ég@µ*0%.6 & e )cgʵ Ò@LkÙ½@½*0. %.6 & e )âÒÊÁ ÒG*0/ %/& e ) gjÅ*00 %.1 )./ )1 ). & e )ÑKÐË?hG ÒgÐLÁÐk*01 %/11 & e ) ÄðÚÊ}02

ÎÒÐ

komalnasi  

@ÑGÏcÐÔÓÍËh¶Ì­ÒÏÉÐÂÌð ¹ Ù¶â Ì ¹ÒgÐLÁÐkÑÁ@µÏÉ?hµÉð Û Gй ÒÏi & 0- % ÏÉ?gjâ Ë g@O@ Òg@¡Ù}ÙGÒÏÉÐÁ?dO@wйѭ@½ ÀеÐËÍO@w hâ Ì ¹ÉÐÅ /--1 ÒÏeØh...

komalnasi  

@ÑGÏcÐÔÓÍËh¶Ì­ÒÏÉÐÂÌð ¹ Ù¶â Ì ¹ÒgÐLÁÐkÑÁ@µÏÉ?hµÉð Û Gй ÒÏi & 0- % ÏÉ?gjâ Ë g@O@ Òg@¡Ù}ÙGÒÏÉÐÁ?dO@wйѭ@½ ÀеÐËÍO@w hâ Ì ¹ÉÐÅ /--1 ÒÏeØh...