Page 1

@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@

@ŠómíïràüØ@ôäbå@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ ïŽ @ èŠbØói@ôäìíi‹@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ ïŽ @ Ð@ @ Computer using with windows xp

@@ @󬋉òi@áí‰ò×@üòß@åà@ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @@ @ @ @@ @ îfl@ ç @ Hemn_barznji@yahoo.com hemnbarznji@netscape.net

-1-


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@

Z@òiò‘òØ’@ @ @ @ @ @ @ îfl@ q@ òßòç‰òi@âòö@

Nåßñ…@‰ò@ôbí‡ûÛòä×òm@åí@ @ @ @@ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @@ @ @ ífl@ ìã@ôñ†í@ @ @ @@ @ @ @ ‰@ò@ôòãaëòö@ëìßòç @ @ @@ @ @ @@ @ @@@ @ @ @ @ J@ N@bØ@ @@ ífl@ ‰@ëbç@pòjíbmòi@æìníë@á‘û@o@ @ @@ @@ @ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @@ flî@ i@“îØ@ @ @@ @ @ îfl@ mb@ûi@ôòãaëòö@ëìßòç @ @@ @@ @ @@ @ @ @@ @ @@@ @ @ @ @ J@ @åí‡ëbçLñ…b‘Z@@@pòjíbmòiL@ñëìiòç@æbíûi@áäíëòö@o@ @ @ @ @@ @ @ @@@ @ @ @ @ @ @@ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @@@ flî@ i@“î×òíbİîã@òi@ôòãaëòö@ëìßòç @ @@ @ @ @ @ @@ @ @ @@ @ @@ @ @ @@ @ @@@ @ @ @ @ J @@Nô fl@ ‰òÛL @ @ @@ @†àªN…Lë@æb¹‰òã@æa‰ûZ@pòjíbmòiLâòİj@ @ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ îfl@ q@æû @ @@ @ @™@â…ŠØãbíŠ@ @@ @ @ @ @ @@ @ îfl@ Ï@ôòãbíbnûßbß@ëòö@ë @ @@ @ @ @@ @@ @ @ @ @@ @@ @ @@@ ìßòçJ @@N†àª@ŠØiìia@´yìßN…Lë‹Å‚

@@ @@ @@ @@ @@ @@@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @Z@ój@ @ îfl@ n× @@ @@@󬋉òi@áí‰ò×@üòß@åà@ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @@ @ @ @@ @ îfl@ ç @ Zóã…Š×ñ…bßböë@´ëìã @@óãbîİä™@æbib‘@æaìuZ´äšnîq @@ózîiñ‹@ô@@ a‹ú@ @ ‰@@Zñëñëbã@ô‹bò’òã @@2005Z@ó@Û@@@ b @@@òãa…1000Z‡am @@ @@ @‰òëìã@ój@ @ @ @ @ @ @@ @ îfl@ n×@óßòç‰òi@´ßòçñ†Ãòç @ @ @@ @ @ @@@ @ @ @ @@ @ @ @@@ @ @ @@@ @ @

-2-


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@

Slide ruler

MZôîì쉎ïà@ôØóîómŠíØ@ @LìóäüØ@ ò@‹Ð@@ @ @熊bàˆ@ @ @@ @@@ @ôäbØò‹@ @@ @ @ @ ïŽ@ àb÷@ @@ @@ ôäa‡@ @ @@@ Ü@ óèŠó@ @ @ @@ @ @ õìì‰@ @ @ @ @ ïŽ@ à@ @õò†óóÜ@ ôšóØ@ N@”@ïŽ@ qìóàóÜ@ @ @ @ @@ @@ @ò†ó@ @ @ @ @ @æî‡äóš@ @@ @@ @ @ @üi@@@ @òìón@ @ @ @ îŽ@ Š@ ó ò† @ @@@ @@@õŠbØ@ @@ @ @ @üióØ@ @@ @ @ ìa‹Ùn슆@ @ @@ @ @ @ @ @@ @ òŒbm@ @@@ @ @ ôÙ@ @ @ îŽ@ ‹@ @ ïŽ@ àb÷@ @@ @@ a‡åïîaŒ@ @@ @ @ @@@@ ôàóèò‡Äóè @ @@ @ @@ @ @ @ @õbäaŒ@ MŒ@ 1960@ ô@ @ Ü@ b@ @ @ @ òì@ @ @ @ Lpbèò†ŠbØói@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @@ óäbïîŠbØi @ @@ @ @@@ @ @ @ @H@熊bàˆ@ @ @@ @@@ õóna@ @ @ @ @ @Š@ I@ @õìbäói@ @ @ @@ @@ ôÙ@ @ @ îŽ@ ‹@ @ ïŽ@ àb÷@ @@ @@ †‹mü÷@ @ @ @ @ @@ ãbïÝîì@ @ @ @ @@@ @ õïÝåï÷ @ @ @ @@ @ @ @ @òìíjn“îó óä@ HãbïÝîìI@ @õóna@ @ @ @ @Š@ @ ôäóàóm@ @ @@ @@ @ @ bn“@ @ @ @ ïŽ@ è@ @ @ L솋Ùn슆 @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @Šóè@솋Ùn슆@ôäbiìbäói@ôÙ@ @@@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @@ @ @@ @@ @ @@ @@@ @ îŽ@ ‹@ @ ïŽ@ àb÷ @@ @ @HÿbÙbqI@óØ@ÿb@Hò†I Pascal @–@@@ßbÙbq@õŠò‹@ @ @ @ @ @ @@ @@@ ïŽ@ àˆ @@ I@@@bå@@ Ž@ïÜ@õìbä@òìóïõ’ü‚@õìbäói @@@ @ @ @@@@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @@ @ @@@ói@@@ ô䆋؊ò‡@ @ @@ @ @ @@ @ ïŽ@ Ü@@@ ìòìó䆋ØüØ@ @ @@ @ @@ @ @ @ @ @ õŠbØ@ @ @@ @ @ óØ @ @ @ Hcalculator @@@ôäbá@ @@ @ @Ü@ó÷@õbäaŒ @@@ @ @@@ @HõåjïÜI@õómbØìó÷@bmóè@L‡äbîó ò‡àb−ó÷ @@@ì@@ ça‡Ù@ @ @@ @ ïŽ@ Ü@@@ õŠa†‹Ø@ @ @@@ @ @ @ Lìa‡ @ @ @@ ïŽ@ q@ @ @ @õòŠóq@ @ @@ @ @ a† @@ HŒ@ 1673I@ @ô@Ü@ bóÜ @@ @ @ @ @N@ìí“@ @ @ ïŽ@ @q@õóØòŠa†‹Ø@ìì†@ÿbq@ón‚@ô䆋ْóia† @@ @ @ @ @@@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @@ @@ @ @ @ @ @@@ a@†HŒ@ 1823I@ @ô@Ü@ bóÜ @ @ @ @ @ H@•bibi@ @ @@ @@ @@@Ü@@Šbš@ I@ õïÝåï÷@ õbäaŒ @õ@‹@ïŽ@ àb÷ @@ @ I@ Z@bå@@ ïŽ@ Ü@@@ õìbä@ @ @ @ @@ @L솋Ùn슆@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ ôÙïäbÙïà@ @ @ @ @@ @ @ @@ ôÙ@ @ @ îŽ@ Šò‹@ @@ @ ïŽ@ àˆ @@ @ 1890 I@@@ô@Ü@ bóÜ @ @ @ @ @ H@î‹Üüè@çbà‹@ @@ @@ @ @@ @ @@ ïŽ@ è@ I@Šün؆@òì@Hòìó䆋Ùï’ @í@Øòìbm@ @@ @ @ @ Šò‹@ @@ @ ïŽ@ à@ @@ˆ@ ôÙ@ @ @ îŽ@ ‹@ @ ïŽ@ àb÷@ @@ @@ ô䆋Ùn슆@ @ @@ @ @ @ @ @ @@ @ óîa†@ @ @@@ @ ônò† @ @ @ @ @ @ HŒ N@ @pbÙi@ @ @ @@ @üi@@@ çbïäbb÷ŠbØ@ @ @ @ @@ @ @ @@@ @ @ @@a†bÙî‹àó÷@ @ @ @@ @@ @@ @ô䆋Ùî‹@ @@ @ @ @@ ïŽ@ àˆŠó@ @@@@ @ @ õŠa†‹ØóÜ @ @@@ @ @ @ @ H@ @p‹@ @ Ž@ï@Ùï÷@ì@ôÝ’@ìüà@çíu @ @@@ @@ @@ @@ @ @@@ @ @ I@bäaŒ@ì솊óè@La†@Œ@ 1946@@@ô@Ü@ bóÜ @@ @ @ ã@ óØóî@ çbïäaím@ H@bïäbÅÝå@ @ @@ @ @@ @ ïŽ@ q@ @ @ õüÙäaŒ@ @ @ @ @@@@ óÜ@ @ @@ @@ŠbîŒa‡äó÷@ @@@@ @@ @@ õ@ @b@å@Ž@ï@@Ü@ çbîìbäóØ@ @ @ @@ @ @@ @ @ @LçóÙi@ @ @ @ @@ @o슆@ @ @ @@ @ ôäûÙÜó÷@ @ @@ @ @ @@ @@ õŠómíïràüØ @ @@ @ @ @ @ @@ @ IENIAC@ZôäbØó’ì@ õòìa‹ÙmŠíØ@ óØ@ H Ielectronically numerical integrator and calculator@çbàóèóÜ@ òì@ H I@ @ôäbØò‹@ @@ @ @@ ïŽ@ àb÷@ @@ @@ a‡mbØ @@ @ @ @ EDSAC, EDVAC, UNIVAC@H@bïì@ @ @ @ Š@ @ ìbä‹Ð@ @ @ @ @@ @ @ ìbïäbnî‹i @ @ @ @@ @ @@ @ I@ Z@ôäbm@ @@ @ ý@ ìì@ @ @ @ óÜ @ @@ H Na‹Ùn슆

-3-


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ ü@ @@@ i@òìón@ @ @ @ îŽ@ Š@ ó ò†@ŠómíïràüØ@ói@ça‡ïä‹ @a†û@ @ @ @@ @@@ @ @ @ @ @@ @ @@ @@@ @@ @ @ @@ @ @@@ @ ‹@ àó÷@õbïäì†óÜ @@ @@@ @ @ @@ @ @ @ @ì@æîä‹ @a†ò‹@ @@ @@ @ @@ @ @@@ @@ ïŽ@ Ü@ìòŠûŒ@ôØóîòŠbàˆ@óØ@ôäbØóïî‡äó¸ójîbm @@@ @@@ @@@ @ @ @@@@ @@@@ @ @@ @@ @ @ @ @@ @@ @ @ @ @@ @ MZçóäbàó÷óØ@æîóØò‡bi@çbïåî‹m@ôn“ @ N@@a‡ä†‹ØŠbØ@óÜ@ôîa‹@ @@ @ @ @@ @ @@ @@@ @@@ ïŽ@ ‚@ @ @M1@ Na†ŠbØ@óÜ@õ†Šìì@M2@ Nòìó䆋ØòŠbiìì†@M3@ N@çbØóïîŠbïäaŒ@õòìóäa@ @ @ @ @ @@@ @ @@@@@ @ @ @ @@‹@ ï@Ž  @ì@´aŠbq@ì@æm‹@ @ @@ @@ @ @@@ @ @@ @@ @ @ @ Ü@ óè@ @ @ @M 4 @ ó@ Ü@@ô@Ü@ bnï°†@ôÙ@ @ @ @ @ @ @@ @ îŽ@ ‹@ @ ïŽ@ àb÷@Ûòì@ŠómíïràüØ@ôäbå@ @@ @@@ @@ @@@ @ @ @ @ @@ @ @@ @@ @ ïŽ@ èŠbØói@ @ @@ @ @ @@M5 N@@a‡@îŽ@ íä@õ‡äòíîóq @ @@@ @ @@@ @@ @ %%%%%%%%%%%%%%@

@ @ŠómíïràüØ@ôäbØó’ói

@@@@ @@ @@@ @ @@ @ @ @@@ @ @@ @ @@ @ @@ @@ @ @ @ @ @ ïŽ@ q@•ói@@ @òˆbàb÷@ômŠíØói@óä‹ @óØ@LòìímbéÙ@ @ @@ @ @@Žô @ óÜ@ŠómíïràüØ @ @ @@@@ @ @ @ @ @@ @ @@@õòìó÷üi@ @ @ @ @@ @@ @â@îŽ@ ì‡i@ @ @ @@ çbîŠóóÜ@ @ @ @@@ @ @ @@ ômŠíØóiì@ @ @ @@ @ @ @@ @ ãóÙi@ @ @ @ @@ çbîóØóîŠóèói @ @ @@ @ @ @@@ @ @ @ @@@íõäai@ @ @@@ @@ @çbïäbØòìbä@ @ @ @@ @ @ @ @ @@ @ãóØ@ @ @ @ @ôäý@ @@ @ @@Šóå@@ ïŽ@ èŠbØói@ @ @@ @ @ @@ õüm@ @ @ @ @ o@ @ ïŽ@ ióä@ @@ @@ ïè @ @@ @ @N@oïji‹@ @ @ @@ Ž@ïÐ@òìóäbîòŠbióÜ@Ú@ @ @@ @ @ @@ @@@@ @@ @@@ ïŽ@ àóØ @@ @ Hardware@–@@@çbØóÔò@ @ @ @ @ @ Š@ @ó @@ ’ói@OãóØóî @@@õ‹@ @ Ž@ï@@àb÷@óØ@çóäbmbéÙ@ @@@ @ @@ @ @@ @ @ @ @ Ž@ï@q@ìó÷@ìíàóè@çbØóÔò@ @@ @ @@@ @ @@ @ @@ @ @ @ @ @ Š@ @ó’óióÜ@oóióà @@ @ @ @@ @@@ @ @ @@ @ @@@ì@µåïi@çbîò†@Lì@ça†ìbšŠóióÜ@Lìòìbå@ @@ @ @ @@@ @ @@@ @@ @ @@ @@ @ @ @ @@ @@ @@@ @ @@ @ @ ïŽ@ éÙ@ @ @ ïŽ@ q@çbîóØòŠómíïràüØ @ @@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @ @@ @ @@@íõ†Šìì@ói@Šó ó÷@óØ@LæîóØò‡@ @ @ @@ @ @@ @@@@ @ @ @@@ @ @@ @ @@ @ @@ ïŽ@ q@çbïnóè@çbïäa‡@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @@@ ïŽ@ Ü@oò†@ói @@@ @ @ @ @@ @ @@@õü‚@ @ @ @ @üi@@@ @óÙäíš@ @ @@ @ @ Læîó bäa@ @ @ @@ @ @ @@Š@ @ ô @Ž q@ @ @ aìó÷@ @@ @ @@ µ@ @ îŽ@ ì‡i@ @ @ @@ çbï@ @ @ @ ïŽ@ Ü@@@ õìaìómói @ @ @@ @ @ @ @ @@@ãŠbšbä@ @@ @ @ @@ @ãłói@ @ @ @@ Lóïõmójîbm@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ ôÙ@ @ @ ïŽ@ j@@ ïŽ@ nØ@ @ @ @ õón@ @ @ @ @ Š@ @ óØ@ @ @ @ ‹@ îŽ@ 솊bè @ @ @@ @ @@@oïi@ @ @@ bå’b÷@ @ @ @ @ @@ Œaí‚‹@ @@@ @ @ ïŽ@ Ð@@ @ õüm@ @ @ @ @ õòìó÷üi@ @ @ @ @ @@ @@ ãóÙi@ @ @ @ @@ çbïbi@ @ @ @ @ @ @@ ômŠíØói @ @ @@ @ @ @ @ôn“ @ ì@ çbïåîä‹ @ òìòŠaí‚@ õóäbàó÷@ óØ@ çbï›ïq @ @MZæäbïåî‹m @ @NÚîa†@õüÝibm@–@ãýa@óyíÜ@–@Motherboard@M1 @@@‹@Ž@î@솊bè@ @ @@ @ @ @õó’ói@ @ @ @ @@ @ãó÷@ @ @@ ôØòŠó@ @ @ @ @@ @ @ ôäbàŠóÐ@ @ @@ @@@ @ @ õòìó÷@ @ @@ @ @@ ÿó óÜ @ @ @@ @ @@@ôšóØ@LóîóÙî†@ @ @ @ @@ @ @@ @ @@ @ ôäbØóšŠbq@ôåm‹@ @ @@ @ @ @ @@ @ @@ @ @ @ @ Ü@ óè@ @ @ @ ôØòŠó @ @ @ @@ @@@ @ôØóîòí@ @ @ @@@ ïŽ@ ’ói @@@ @Z@óØ@o@ @ @@ îŽ@ ‹äò†a†@‹@ @ @@@ @@ @@ îŽ@ 솊bè@ôäbØóä‹ @ó’óióÜ@Ú@ @ @ @@ @ @@ @@ @ @ @ @@ @ @@ @ @ @@ @@@ ïŽ@ Øóî@ói @ @ @@@ @

-4-


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @ @

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

The CPU and Primary Storage@

Keyboard@

@HNNN@ ì@ Âäò†@ ômŠbØ@ –@ ó’b’@ ômŠbØ@ –@ @ãa@@Š@ @ M@@Šó@ @ ïŽ@ û‹q @ @@ @ I @ @N@@òìím‹@ @ @ @ @ Ü@ óè @@ Central Processing Unit@]@CPU@M2 @HbrainI@@@ôÙ“@ @ @ ïŽ@ à@ói@óØ @@@ @@@ @ @@@o@îŽ@ ‹Øò†@‡äòŒìbä@•ói@æîä‹ @ói @ @ @@ @@ @@@@ @ @@@ @ @@@ @@ @ @@ @ @@ @ @@@õióÜ@ @ @@ @@ @óîóàbäŠói@ @@ @@ @@@ @@ @ôåm‹@ @ @ @ @ Ü@ óè@ @ @ @ õŠbØ@ @ @@ @ @ Lìòìa‹bä@ @ @ @@ @@ @ @ @@ ŠómíïràüØ @@ @ @ @ @ @@ @ @HC.P.UI@ õü‚@ Lì@ HMain memoryI@ a‡ïØòŠó @õóØóî@ çbî@ LŠómíïràüØ@ ôîóåï›åi@ õóØóî@ õbäbàói @ @Z@óÜ@òìímbéÙ@ @@@ @ @ @ @ @ @ ïŽ@ q@óØ@Lo@ @ @@ @ @@ @ îŽ@ †@õ‡äòìbä@ô䆋؊óòŠbš @ @@ @ @@@ @ @@@ @@ @ @ @@ @ @ @@ @ Control Unit@]@C.U@Næm‹ aŠóói@oò†@õóØóî@J A.L.U@NÖnäóà@ì@熊bàˆ@õóØóî@J Main @ ]@ M.M.U@ NôØòŠó@ õi@ õóØóî@ J Memory Unit @ @N@熋Ù@ @ @ @ Ý@Ìa†@ôäbØóØóî@ @ @@ @@ @@ @ @ @ @ @@In put Unit@M3 ò@ ìóîüèói@óØ@óîóäb’ói@ìó÷@熋Ù@ @ @ @@ @ @ @@@ @ @@ @@ @@ @ @ @@@ @ @@@ @ @ @ Ý@Ìa†@ôäbØóØóî@óÜ@oóióà @ @@ @@ @@ @ @ @ @ @@@ @@@ @ @ @@ @ ó@ i@ ŁÌa†@ óäbàóè@ óØ@ õóäbîbma†@ íõŠbïäaŒ@ ìó÷@ µäaímò† ì@ òìóØòŠómíïràüØ@ ìbä@ óåîóÙïi@ ì@ æîóÙi@ õóØòŠómíïràüØ @a@†óØòŠómíïràüØ@ @ @ @@@ @ @ @ @ @@ @ @ ìbäóÜ@ @ @ @@ @@ @o@îŽ@ ìóäbàò†@ @ @ @@ @@ @ @ õòŠbØìó÷@ @ @ @@ @ @ @ @@ •óà @ @ @ ói @@@òìóua‹ƒï÷@ @ @ @ @@ @ @ @@ ôäbØóØóî@ @ @@ @ @ @ @ @@ õüèói@ @ @ @ @ @@ ”ïäb’bq@ @ @ @@ @ @ @ @ óØ@ @ @ @ o@ @ îŽ@ Š†ò‡àb−ó÷ @@ @ @ @@ @ @ @ Out put Unit@Nòìóåïåïji@ õóØóàb−ó÷@ µäaímò†@ @ç@bïäaì†@ @ @@@ @ @ @@ŠóóÜ@ @ @ @@ béäóm@ @ @ @@ @ @ @óá@ @ ïŽ@ ÷@@@ @¶ Ž @@òì@@ LçŠûŒ@ @ @ @@ @@ @熋Ù@ @ @ @ Ý@Ìa†@ @ @@ @ ôäbØóØóî @ @@ @ @ @ @ @ @ô‚óîbi@ @ @ @@ @@ õó@ @ @ @ ïŽ@ u@ @ @ ìa‡Ù@ @ @@ @ Ü@ ó‚@ @ @ @ ìbäóÜ@ @ @ @@ @@ çìbi@ @ @ @ @@ ŠûŒ@ @@ @@ óØ@ @ @ @ µ@ @ îŽ@ ì†ò† @ @ @@ @oï@Ž ióè@ @@ @ @ ôîaŒòŠb’@ @ @@@@ @@ @ @ ì@ @ @ o@ @ ïŽ@ båäbïi@ @ @ @ @@ @ @@ o@ @ ïŽ@ iò†@ @@@ @ ìòŠ @ @@ @óå@@ ïŽ@ èŠbØói @ @@ @ @ @ b@ éäóm@ µä@ Âä‹ @ ŠûŒ@ óØ@ õ†@ ôäaìó÷@ ãłói@ LòìóäbîòŠbióÜ MZ@óîòí@ @@@ ïŽ@ ’@ãói@LæîóØò†@çbïäbØòìbä@ói@òˆbàb÷ @ @@ @ @@@ @ @@ @ @@ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @@@ @@@ @@ @@ @ @ @ @ZKey board@–@†ŠüjïØ@@ @ŠûŒ@ìóîa‡äbánò†ŠóióÜ@ó“ïàóè@óØ@‹@ @ @@@ @ @@@ @@ @ @ @ @ @ @@ @@ @@@ @ @ @@ @ @@ @ @@ îŽ@ 솊bè@óÜ@óîó’ói@ìó÷ @ @ @@ @ @@ @@@ @@ @ @ @@@ @ @ ó@ i@ 熋Ùî‡ä@@òíîóq@ @@ @ @ @üi@@@ æî‹ ò†Šòí@ @ @@ @ @ @ @@ @ ïŽ@ Ü@@@ õ†ìí@ @ @ @ @ @ @ ì@@ @ µå@ @ @ ïŽ@ èò‡îŠbØói @ @@ @@@ @ @ @ ò@ ŠóóÜ@ @@ @ @ @@ õóá ì†@ @ @ @ @ @ @ @ @@ŠûŒ@@@ @ôØóîòŠbàˆ@ @ @ @@@@ @@@ LìòìóØòŠómíïràüØ@ @ @ @@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @@ @ @ õ‹@ @ @ ïŽ@ àb÷ @@ @ @@@Ûóîóá ì†@‡äóš@çbî@óîóè@õü‚@ôäbå@ @ @@ @ @ @ @ @@ @@ @ @@ @ @@@ @@ @ @@ @ @ @@ @@ @ ïŽ@ èŠbØói@ìóØóîŠóèóØ @ @@ @ @ @@@ @ @ @ @@@ @ @ @ @ @

-5-


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@

@ @‘ìbà@@@M@@@@@Mouse

@@@@@@@@@@@@@@@@@

@ @AANNN@ÚïÝØ@ôäbØòŠüu@õòìó䆋Ùäì@ @ @@ @@ @@ @ @@@ @ @@ @@ @ @@ @ @ @@ Š@

right click@–@@@oa@ @ @Š@ @ôÙïÝØ @@ @ @ @@

click@M@ÚïÝØ

@ @@@óØ@Ú@ @ @@ ïŽ@ @@äbå@@ Ž@ï@èŠbØói@‡äóš@çbî@Lóîóè@çbïÙ@ @@ @ @ @@@ @@ @ @@ @ @@@ @ @@ @ @@ @ @ @ ïŽ@ äbå@ @@ @ ïŽ@ èŠbØói@òìóÙ@ @ @@ @ @ @@@@ @ @ ïŽ@ q@ @ @N@o@îŽ@ Š@ ü ò†@çbØóàbäŠói@õŠüu@ì@çbàóØòŠbØ@ôå@ @ @ @@ @@ @ @ @ @@ @@@ @@@ @@ @ @@ @@ @ @@ @ @ @@ @ @@ @ îŽ@ @í’@õò‹@ @ @@ @ @ îŽ@ í ói @ @@ @ @Z”ïäaìó÷@ Lóîóè@ õŠüu@ ìì†@ ôn“ ói@ †ŠüjïØ Mechanical Keyboard, Capacitive I @ @@HKeyboard Mouse@–@‘ìbà@@ @ŠómíïràüØ@ôîóåï›åi@õóØóîói@òìa‹äóîó @ôØìí›i@ôÙ@ @@@ @ @ @ @ @@ @ @@ @@ @ @ @ @ @@@ @ @ @ @@ @@@ @ @@ @@ @@ @ @@ @ @ @ @ @@@ @ îŽ@ ‹@ @ ïŽ@ àb÷ @@ @ @@@óØó’b’@ @ @ @ @ @ @ @@ŠóóÜ@ @ @ @@ Ú@ @ ïŽ@ áèó@ @ @ @ @ @ ôä‡äłíuói@ @ @@ @@ @ @ @ @@ óØ @ @ @ HC.P.UI @@@çbàóØòŠbØ@õòí@ @ @@ @ @@@ @ @@ @ @ ïŽ@ ’@ì@çbàóØòŠbØ@ôå@ @ @@ @@ @ @@ @ @ @@ @ @@ @ îŽ@ í’@òìóî @ @ @@ @ @ @ @üèói@óØ@o@ @ @ @@@ @ @@ ïŽ@ Ü@ íuò† @ @ @@ @ @@NæîóØò‡îŠbî† @ @MZ@òìímbéÙ@ @ @ @ @ @ @ ïŽ@ q@ÚïÝØ@@ @ @@ @ @@ @Žô@ óÜ@ôn“ ói@‘ìbà @ @ @@@ @ @ @ @ @@@ @ @ @ @çbäó−óq@ ì@ õŠóóÜ@ 熋Øóm‹Ø@ ói@ óØ@ Ltóš@ ôÙïÝØ@ M1 @ @NClick@@@ÚïÝØ@o@ @ @@ @@ îŽ@ ‹mìò†@a‡îbïq @ @ @ @@ @@@ @@ @ @ @a‡îbïq@ @@@ @@ @ @ @ @çbäó−óq@ @ @@ @ @ @ @ @ì@@ @ô䆋Øóm‹Ø@ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ói@@@ @óØ@@ @ Loa@ @ @ @ @Š@ @ ôÙïÝØ@ @ @ @ @@ @ M2 @ @NRight Click@@@oa@ @ @Š@ @ôÙïÝØ@o@ @@ @ @ @@ @@ îŽ@ ‹mìò† @ @ @ @@ @@@ìa‹ÙîŠbî†@õò@ @@ @ @@@ @@ @@ @ Š@ óqý@µäaímò†@òìó’ói@ãó÷@õüèói@Lÿû @ @ @ @@ @@@ @ @@ @@ @ @ @ @ @@@ @ @@@ @ @ @ @@@ @ @ ‹@ Ù@ @ @ @ M3 @@@óÜ@@@ @@òì@@ @óîóè@ @@ @ @ @@a†@@ ‘ìbà@ @ @ @ @@ @Ú@îŽ@ ‡äóè@ @ @@ @ @ óÜ@ @ @@ ó’ói@ @ @ @ @@ ãó÷@ @ @ @@ óØ@ @ @ @ Lµå@ @ @ @ ïŽ@ Ü@ í¡ @@ @@@ìóá ì†@ @ @ @ @ @ @ ì@ @ @ çbØó’ói@ @ @ @ @ @ @ @@ óØ@ @ @ @ bn@ @ @ @ ïŽ@ ÷@ @ N@óïõä@ @ @ @@ a†óÙî†@ @@ @ @ @@ @ ôìbà@ @ @ @ @ @@ @Ú@îŽ@ ‡äóè @ @@ @ @@@ì@@ @çbå@ @ @ Ž@ï@èŠbØói@ @@ @ @ @@ òìóäbîüèói@ @ @ @ @@ @@ @ @ @@ o@ @ ïŽ@ iò†@ @@@ @ ôäaŒ@ @ @@@@ çbìbà@ @ @ @ @ @ @@ ôäbØóÙïÝØ @ @@ @ @ @ @ @@ @a‡äbàŠóÐ@ŠaíšóÜ@õü‚óØ@æîóÙi@õŠbî†@”ïìbà@ôäbØóäbàŠóÐ @ @MZóîòí@ @ @@@ ïŽ@ ’@ãói@Lòìón@ @ @@ @ @@@ @@ @ @ ïŽ@ åïiò† @ @ @@@ @ôqóš@ ôÝïÝØ@ ói@ óäbäó−óq@ ì@ 熋Øóm‹Ø@ Z@ Click@ M1 @@@ômójîbm@ @ @ @ @@ @ @ ôäbà‹Ð@ @ @@ @@ @ @ @ìŠbØ@ @@ @ @ Ú@ @ îŽ@ ‡äóè@ @ @@ @ @ üi@ @ @@ ìa‡äbØóìbà @ @@ @@ @ @ @ @ @ @ @OK@ @çbî@ @ @@ @Lo@ @ ïŽ@ i@@@ oïÜ@ @ @ @ @@ õòìó䆋Ø@ @ @ @ @ @@ @ @ @ bîb÷@ @ @@ @@ bu@ @ @ @ Lo@ @ @ îŽ@ ‹å@ @ @ ïŽ@ èò†ŠbØói @ @@ @@ @ @ @ @a‡óÙî†@ @@@ @ @ @ @@ @ @ôäbØóàóèŠói@ @@ @ @ @@ @ @@ @@ ìój@ @ @ @ ïŽ@ @nØ@@ @ ãó÷@ @ @ @@ @ôäbØó’óióÜ@ @@ @ @ @ @ @@ @@ óØ@ @ @ @ ç†‹Ø @ @@ @ @ @Nò@ìón@ @ @ ïŽ@ iò‡äìì@ @@@ @@ @ Š@ @püi@ôäaíuói @@ @ @@@ @@@ @ @ @ @óäaì†@ LÚïÝØ@ Łiò†@ óÜ@ oóióà@ ZDouble click@ M2 @ôqóš@ ôÝïÝØ@ ói@ çbäó−óq@ Šbu@ ìì†@ Zómaì@ Ló䆋Øóm‹Ø @ŠóóÜ@ó䆋Ø@ÚïÝØ@Šbu@ìì†@µ@ @@@ @ @ @@@ @@ @ @ @@ @ @@ @@@ @ @@ @ @ @@ ïŽ@ Ý@ i@µäaímò†@çbî@LóØóìbà @@@ @@@ @ @ @ @@ @ @@@ @ @ @ @ @ @ @

-6-


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @@@@òìómbØò‡äìì@ @ @ @ @ @ @@ @@ @ Š@ @@Drag and drop @@ @@ @@ case@M@îóØ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@@ôäbàŠóÐ@ @@ @@@ @ @ @ó䆋Ø@ @@ @ @ @ @ÚïÝØ@ @ @@ @ @óäaì†@ãó÷@ôn“ @ @@@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @ ôØóîòí@ @ @ @ @@@ ïŽ@ ’ói@óØ@ @ @ @@@ @ @ Ûóî @ @@ @ @Npa†ò‡àb−ó÷@HOpenI@òìóä†‹Ø @@@ô@ïŽ@ Ü@oóióà@óØ@oa@ @@@ @ @ @@ @@@ @ @@ @ @Š@ @ôÙïÝØ @@ @ @ @@ @Zómaì@ZRight click@ M3 @@@üi@@@ @•óàó÷@ @ @@ @@ ìa†óØóìbà@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ ôna@ @ @ @ @Š@ @ õóá ì†@ @ @ @ @ @ @ @ ói@ @ @@ óäbäó−óq @ @@ @@ @ @ @ @@@熋Ø@ @ @ @ @ @ôqüØ@ @ @ @ @ @bu@ @ @ @Lo@ @ îŽ@ †ŠbØói@ @ @@ @ @ @@ òìa‹ @ @ @@ @ÙîŠbî†@ @@@ @@ @ ônóióà@ @ @ @ @ @@ @@ @Ú@îŽ@ ‡äóè @ @@ @ @@@ôÙ@ @ Ž@ïnïÜ@Šóè@çbî@L @ @ @ @@@@ @ @@ @ @@@ @HOpenI@@@òìó䆋Ø@çbî@Læî@ @ @ @@ @ @ @@ @ @@@ @ @‹@ i@çbî@Lo@ @@@ @ @@@ @ ïŽ@ i@ @óØ@Lµäóîó ò†@ôàb−ó÷ói@a†ómbØìóÜ@õòŠbØìói@Ša‡î‡äòíîóq @ @N@@òìón@ @ @ ïŽ@ iò‡äìì@ @@@ @@ @ Š@ @‹mbîŒ@a‡äbØóàbäŠói@ô䆋Ùbi@óÜ@‹maì† @@ @ @ @@@@@ @@ @ @ @@ @@@ @@@ @@ @ @ @ @ @@@ @@@ @ @@ @ @@@õòìóånaí @ì@æm‹@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ @@ @ @ @ Ü@ óè@üi @ @ @@ @ @Z@ Drag and Drop@ M4 @@@óÜ@@@ @o@îŽ@ ‹å@ @ @ ïŽ@ èò†ŠbØói@ @ @@ @@ @ @ @@ póÙmŠü’@ @ @ @ @ @@ @ @ ç@ @bî@@@ Šò‡@ @@ @ Ü@ üÐ@ @ @ @ çbî@ @ @ @@ LÞîbÐ @ @ @@ @ @ŠóóÜ@æm‹ a†@ó−óq@ói@òŠbî†@L‹m@ôÙ@ @@@ @ @ @@@ @ @ @ @@ @@ @ @ @ @@ @@@ @@ @@ @@ @ @ @@ @ ïŽ@ å@@ îŽ@ í’@üi@òìóÙ@ @ @ @@ @@@ @ @ @ ïŽ@ å@@ îŽ@ í’ @@ @@@ìa‹ÙîŠbî†@ @@ @ @@@ @@ @ @ôå@@ îŽ@ í’@ @ @ @ bm@ @ @ @ ón’ìó÷@ @ @ @ @ @ @@ ôåm‹@ @ @ @ @ @ Ü@ óè@ @ @ @ ì@@ @ çb“@ @ @ @ ïŽ@ Øa@ @ @Š@ ì@@ @ ÚïÝØ @ @ @@ @ @Npb ò‡àb−ó÷ói@ÚïÝØ@ŠóóÜ@熋iý@ó−óq@çb’bq @ @@熋Ù@ @ @ @ @Ý@Ìa†@õóÙî†@ôäbØò‹@ @@ @@ @ @ @@ @@ @@ @ @ @ ïŽ@ àb÷@ @@ @@@ @@@ô’ói@ì‹@ @ @ @@@ @ ïŽ@ àb÷ @@ @ @H†ŠüjïØ@ì@‘ìbàI@@@ @òìòŠó@õó@ @@@ @ @@ @ Ü@ b‚@ìì†@ìóÜ@óu @ @ @@ @ @ @@ @ @@@ @ @ In put @ @熋Ù@ @ @ @ Ý@Ìa†@ @ @@ @ õóØóî@ @ @ @ @ @@ ón@ @ @ ïŽ@ iò†óØ@ @@@ @ @ @ òŠûŒ@ @ @@ @@ çbóÙî† @ @ @ @ @ @@ @@@ì@æîóÙi a†@òí@ @@ @@ @ @@ @ @@ @@ @ ïŽ@ q@çbïå@ @ @@ @ @ @ îŽ@ í’@a†ò‹@ @ @ @@@ @@ ïŽ@ Ü@pbØbä@oîí@ @@@ @ @ @ @@@ @ @@ ïŽ@ q@ì@ @ @@ @ Unit @@@üi@ã‹ ò‡@ @@@ @ @ @@ Ü@ óè@çbîìaìóm@ô䆋Ùbi@ì@ãóØò‡@ @ @ @@ @ @@ @@ @ @ @@ @@ @ @ @ @ @@@ @@ @ @ @ @ ïŽ@ q@çbîòˆbàb÷@béäóm @ @@ @ @@@@ @@ @@@ @ @@ @ @ @MZ@óîòí@ @@@ ïŽ@ ’@ãói @ @@ @ @ @NNN@@@óÙî†@ôÙ@ @ @@ @@ @ ïŽ@ å@@ îŽ@ í’ @@ Scanner@ŠóäbÙ@M1 Touch Screen@M2 Optical Character Recognition@M3 Magnetic Ink Character @ M4 @ @Recognition (MICR) Pen-based in put@M5 Audio in put@M6 Sensors@M7 Radio Frequency identification @ M8 @ @(RFID)

@ @îóØ@Case @M4

-7-


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@

@ @@@@òìómbØò‡äìì@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ Š@ @Re-start@ì@power @óîó@å@Ž@îì@ãó÷ @ @@ @ @

Re-start

power

@ @@@òìómbØò‡äì@ @ @ @ @ @@ @@ Š@ @tüm@Úî†@ôäìíi@Ûýbš @@ @ @ @@ @ @@ @@ @@ @ @@@ @ @ @

@@ @ @@@ @@ @ @ @ @@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ @ îŽ@ ‹ ò†@Šómíï @çbî@ôäbØóšŠbq@ìíàóè@óØ@òìón@ @ @ @ @ @@@ @ @ @ ràüØ@õó’ói@ìó÷ @@@o@îŽ@ ‹ ò†@ @ @ @@ @ ü‚óÜ@ @ @ @ @@ ŠómíïràüØ@ @@ @ @ @ @ @@ @ @ LôäbØóšŠbq@ @ @ @@ @ @ @ @@ @ @ õóiŠûŒ @ @ @@@ @ @ Z@â@Ž@ï@Ýi@@@ òa@ @ @ @ @Š@ @a†ò‹@ @@@ @@ ïŽ@ Ü@@@ óØ @ @ @ NNN@ ì@ Mother board@ ì@ C.P.U@ Ûòì @@@ìa‡ï@ @@ @ Ž@ï@q@@ @çbáØóîòˆbàb÷@ @ @ @ @ @@@@ @@ @@ @ómŠíØ@ @ @@ @ @ @“@ @ ïŽ@ q@ @ @ óÙäíš@ @ @ @@ @ @ æîóØbä@ @ @@ @ @ @@ çbïbi @ @@@ @ @ @õŠbi@Šó ó÷@LæîóØò†@ôbi@õ†Šììói@a‡“ïmójîbm@ôàóèŠóióÜ @@@õa†í‚ói@o“q@Lo@ @@ @ @ @ @@@ @ @ @@ @ ïŽ@ ióä@âÙ@ @@ @@@ @ Ž@ïnЋ @ïè@ì@o@ @ @ @ @ @@ @ @ @@ @@ ïŽ@ iìaìóm@ @@ @@ @ @ @âïn슇äóm @@@ì솊óè@ @ @ @@ @ @ ói@ @ @@ òˆbàb÷@ @ @@ @@ @@ ónîí@ @ @ @ @@ ïŽ@ q@ @ @ a†ò‹@ @@ @@ ïŽ@ Ü@@@ ¶ @Ž òì@ @@ @ LçbÄü܆@ @ @ @ @ @ @@ @ ì@@ @ çŒóà @ @@ @ @HîóØ-Case I@ õó’ói@ ãó÷@ ŠóóÜ@ ãò‡i@ Âä‹ @ õóá ì† @ @MZ@µå@@ ïŽ@ èò‡îŠbØói@óäaˆû@ @ @@ @@@ @ @ @@@ @@@@ Š@ @ìóä‹ @óØ@óØò‹@ @@ @ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ @ ïŽ@ àb÷ @@ @ Power@OãóØóî @óØ@ a†@ Power@ ç‡äb a†@ õóá ì†@ ói@ çbäó−óq@ ói @aìó÷@HC.P.UI@òìòŠómíïràüØ@ôîóåï›åi@õóØóîói@òìaói @@@ìbä@ @ @@ @ón@ @ ïŽ@ @šò†@ @@ @ @‹m@ @ @ @ôØóîbäbà@ @ @ @@ @@ @@ ói@ @ @@ Lo@ @ @ ïŽ@  ò†a†@ @ @ @ @@ @@ @ óØòŠómíïràüØ @ @ @@@ @ @ @ @ @@ @ @@@tüm@ @ @ @ @Úî†@ @ @@ @ @ôäaì@ @@@ Š@ òìbš@ @ @ @ @ @ Ú@ @ ïŽ@ àóØ@ @@ @ @ •bq@ @ @ @ @ ìòìóû‡åîì@ @ @@ @ @ @ @ @ @@ @ õóàbäŠói @ @ @@ @@@ @ @ @@N@o@ïŽ@ @@@ iò‡Øýbš@ @ @ @ @ @Desktop @ @Z@Re-Start@Oãòìì† @@@óØ@óîóØóîóØ@Šó@ô‚óîbi@@ @ @@ @@ @ @ @ @@ @ @@@ @ @@ @ @ @@ @@‹@ q@ì@Âä‹ @ŠûŒ@ôàòìì†@õóá ì† @ @@ @@ @@ @ @@@ @@@ @@@ @ @ @@ @ @ @ @ @ @Z@ómaì@ @ @@ @ Lpa†ò‡àb−ó÷@ @ @ @@ @@ @@ @ @ @@ òìó䆋Ù@ @ @ @ @@ @ @ ïŽ@ rnò†@ @ @ @ @@ @ òŠ @ @ biìì†@ ôäbàŠóÐ @@@ãó÷@óØ@L熋؊bØ@ói@òìómbØò‡nò†@óØòŠómíïràüØ@õ†@ôÙ@ @ @@@ @ @@ @ @ @ @ @@ @ @@ @@@@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @@ @ @@ @ @@ @ îŽ@ Šbu @@ @ @@@ôäìíjàbu@ @@ @ @ @@ @ @ Ûòì@ @ @@ @ o@ @ îŽ@ ‹å@ @ @ ïŽ@ èò†ŠbØói@ @ @ @ @@ @ @ @@ @@a‡ïmójîbm@ @ @ @ @ @@ @ @ @ômbØóÜ@ @ @ @ @ @@ @óîóá ì† @@ @ @ @ @ @ @NóØòŠómíïràüØ@õ@HçbnòìI @ôäbØóîüè@çbî@LôäbØóØóî@Z@Out Put devices@M5 @@@o@îŽ@ ‹mìò @ @ @ @ †@ óäbšŠbq@ çbî@ óäb’ói@ ìói@ õŠbïäaŒ@ ôua‹ƒï÷ @õòìó÷@ õaì†@ Lòìóäbîüèói@ óïîŠbïäaŒ@ ôåm‹ Šòì@ çbîŠbØóØ @@@õŠbØ@”îìó÷@ìóØòŠómíïràüØ@ìbäüi@熋Ù@ @@ @ @@ @@ @ @@@ @ @ @@@ @ @ @ @ @@ @ @@ @ @@ @@@ @ @ @ Ý@Ìa†@çb¹bØóïîŠbïäaŒ @ @@ @@ @ @ @ @ @ @ @@@ @ @@@ @ôàb−ó÷@ óØ@ óîóäb’ói@ ìó÷@ Zómaì@ L†‹Ø@ ŠóóÜ@ õìaìóm @@@béäóm@ @ @@ @ @ @ã@@ýói@ @ @@ LæØóîóäa†@ @ @ @ @ @@ @@@ @ ‡äóš@ @ @@ @ @ óØ@ @ @ @ µåïiò‡@ @ @ @ @@@ ïŽ@ q@ @ @ ôäbØòŠbØ @ @@ @ @ @@ @ N@æîóØò‡@ @@ @ @ @ ïŽ@ q@çbîòˆbàb÷@ômŠíØói @ @@ @ @@@@ @@ @@@ @ @@ @ @ @

@@

-8-


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@

Monitor @ @Speaker

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ speaker@M@òŠóióØíà@–@@@ü ‡å@ @ @ @ Ý@i@ @@

ZMonitor@@

@User@@@ @Šóå@@ ïŽ@ èŠbØói@óØ@ @ @@ @ @ @@@ @ @ Screen@Ûóîó’b’@óÜ@óïõnïî‹i @ìó÷@Z@ómaì@Lo@ @ @@ @@ @ îŽ@ ‹iŠòì @ @ @@@@ @@@Lì@o@ @ @@ ïŽ@ åïji@õŠbïäaŒ@o@ @ @ @ @@@ @@ @ @@@@@ ïŽ@ äaímò†@òìóîüèói @@@ @ @@ @@ @ @ @@ @ @ @ @@@µäaímò†@pb ò‡àb−ó÷ói@a†ŠómíïràüØ@ìbäóÜ@õóäbïîŠbÙäa@ @@@ @ @@ @@ @ @ @ @ @@ @ @ @@ @@@@ @@ @ @ @ @ @@ @ @@ @ @@ @@@ @ @@ @ @@@ @ @@Š@ ü  @@ @ @@Nòìóåïåïjïi@òìò@Monitor@@@õó@ @ @ îŽ@ Š@ óÜ @@ Printer@@ @@@çbØóïîŠbïäaŒ@ @ @ @ @ @@@ @ @@@@ @ì@@ @ÞîbÐ@ @@ @ @ @òìóîüèói@ @ @ @@ @ @ @@ @óØ@ @ @ @óîò‹@ @@@ ïŽ@ àb÷@ @@ @@ ìóÜ@ @ @ @@ oóióà @ @ @ @@ @ @@@üi@@@ @ìaìóm@ @@ @ @ @ ôäbb÷ŠbØ@ @ @@ @ @ @@@ @ @ @ì@@ @o@îŽ@  ò†Šòí@ @ @ @ @ @@ @ ïŽ@ Ü@@@ õ†ìí@ @ @ @ @ @ @ ì@ @ @ o@ @ îŽ@ ‹Øò‡qbš @ @@@ @ @ @ @ @N@pbØò†@Šóå@ @ @ @@ @@@ @ ïŽ@ èŠbØói @ @@ @ @ @ @ @MZ@”ïäaìó÷@Lóîóè@çbàŠónä‹q@Šüu@@ @ @@@ @ @@@ @ @@ @ @@ @ @@@ @ @@ @ @@@ @ @Žô@ @ @ @ôn“ ói Dot Matrix Printer@J Line Printer@J LaserJet Printer@J @@@ô’ói@ @ @ @@ @ì‹@ @ ïŽ@ àb÷@ @@ @@ Ú@ @ îŽ@ ‡äóè @ @@ @ @ H@@Šónïäüà@ @ @ @@ @@ ì@@ @ Šónå@ @@ @ @ îŽ@ ‹q @ @ I@ óÜ@ óu@ @ Out @ @xa‹ƒï÷@ @@ @ @ @@ @ôäbØóØóî@ @@ @ @ @ @ @@ @õóäb‚@ @ @@ @ @ @‹@îŽ@ ˆóÜ@ @@ @@ óØ@ @ @ @ óîóè@ @ @@ @ @ çbàóÙî† @ @ @@ @ @@ @ @MZ@”ïäaìó÷@Lòìón@ @ @@@ @ @@@ @@ @ @ ïŽ@ iò†@çbîó@ @@@ @@ @ @@ @ Ž@ïu@a†@ @ @@@ @Put Unit @ @@Plotter@M1 @ @Speaker@M2@ @ @@Cathode ray tube (C.R.T)@M3@@ @ @@Printers@M4@ @ @Audio out put@M5@ @ @õ‡äòíîóq@ôäbØóîüè@M6@ @ @EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

@çbØóàbäŠói@–@Soft ware@Oãòìì† @ @ZHçbØóàŠóä@ó’óiI

@óØ@ óîóäbàbäŠói@ ìó÷@ ìíàóè@ çbØóàŠóä@ ó’ói@ óÜ@ oóióà @ì@pbØò†@†bîŒ@çbîòŠbàˆ@ˆûŠ@ @ói@ˆû@ @@ @@@@ Š@ @Lì@æîóØò‡@ @@ @ @@ @@ @ @@ ïŽ@ q@çbîŠbØ@óäaˆû@ @ @@ @ @@@ @ @@ @@@@ Š@ @@@”ïàónï@ @ @@ @ @ @ @ @ @µnîòŠóqü÷@ @ @@@@ @ @ @@ @óÜ@@@ @óu@ @ @ @ @óàó÷@ @@ @@ @Læšò†@ @ @ @@ @ @”ï“@ @ @ ïŽ@ q@ @ @ ìòŠói @ @@@ @ @ @@ìíàóè@òì@Lóîa†@Soft ware@@@çbØóàbäŠói@õî@ @ @ @ @@ @@@ @@@ @ @Š@ óÜ@Šóè@óØ @ @@@@ @ @@ @

-9-


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @ @@çbØóàbäŠói@óÜ@Ú@ @ @ @@@ @ @@ @ ïŽ@ ÷@õû‡åîì @@@ @ @ @ @@ @ @ @ @@ @@@ @@@ @@@ ïŽ@ Øóî@ôq@Ù@

Power point

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@ @çbØóàbäŠói@óÜ@ÚïØóî

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

hard ware @ @‹@îŽ@ 솊bè@ @ @ @@ @ @ õŠbØ@ @ @@ @ @ óØ@ @ @ @ •óäbå“îóÙïÝqó÷@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @@ @ @@ ìó÷ @@ @ @@@LìòŠûŒ@ŠûŒ@‹@ @ @@@ @@@@ @@@ îŽ@ ì@oÐü@ô’ói@üi@óäìí¹ @ @@ @ @ @ @@ @ @ @@@ @@@ @@ @ @ @NçóØò‡n슆@work @@@‹mbîŒ@ @ @ @@@ @üi@@@ @µìíäò†@ @ @ @ @@@ @ ÛóîóàbäŠói@ @ @ @@ @@ @@@ @@ ‡äóš@ @ @@ @ @ õìbä@ @ @ @ @@ béäóm@ @ @ @@ @ @ óá@ @ @ ïŽ@ ÷@ @Z@Ûòì@ @@ @ @Loîìó’ü‚@ @ @ @@ @ @ @ @ @ õŒaíƒnäaŒ@ @ @@@ @ @ @ @@@@ LìŠóå@ @ @ @@ @ îŽ@ í‚@ @ @ @ õüm@ @ @ @ @ õbå’b÷ @ @@@ @ @ Word- Excel- NT workstation- I windows 95-windows 98windows xp- windows me- Nets CapCommunicatorAdob @ @HAcrobat Reader- Dos, … @ @EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

@ @MZ@‹@îŽ@ ì@ã‹@ @ @@ @ ïŽ@ Ð@@ @–@Firm ware@O@ãóé@ @ @ Ž@ï@

@ì@H@çbØóÔò@ @ @ @ @ @ Š@ @ó’ói @@ @ @ @ I@@@‹@îŽ@ 솊bè@ôåm‹Øóî@‹@ @ @ @@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@@ îŽ@ ì@ã‹@ @ @@ @ ïŽ@ Ð@óÜ@oóióà @ @@ @@@ @ @ @@ @ @ôäbØóä‹ @ Chips@ órš@ ìbäóÜ@ òHçbØóàbäŠóiI@ @‹@îŽ@ ì@ @ @ oÐü @ @@ @ @óØ@ a†@ micro computer a†ŠómíïràüØ@ û‹Ùîbà@ ìbä @@@ó’ói@ @ @ @@ @Ûòì@ @ @ @ oîóÙj@ @ @@ @ @ ïŽ@ q@ @ @ ônóè@ @ @ @ @ @ @ çbî@ @ @ @@ Loîò‡j@ @ @ @@@ @ ïŽ@ Ü@@@ ô@ nò†@ µäaímò† @a‡äbØóàbäŠói@ ÿó óÜ@ ãłói@ LHard ware@ @çbØóÔò@ @ @ @ @ @ Š@ @@@ô@ïŽ@ q@ @ @ õòìó÷@ @ @ @ @ @@ óåîó ò†@ @ @ @@ @ @ @ @ a‡àb−ó÷@ @@ @@ @ @ @@ óÜ@ @ @@ òì@ @ @ @ a‡äbîìbäóÜ@ @@ @@ @@ @ @@ @@ µìíäò† @ @ @ @ @@@ @ @NFirm ware@@@‹@îŽ@ ì@ã‹@ @ @@ @ ïŽ@ Ð@µ@ @ @@ ïŽ@ Ý@ i@ @@@õòŠbióÜ@ @@@ @@ @@ @ìíi@ @ @@ @ôîìì‰@ @@ @ @ ïŽ@ à@@@ ôØóîómŠíØ@ @ @ @ @@ @ @@ @ @ Lì@ @ @ @ ç‡äbbä@ @ @ @@ @ @ @@ ò‹@ @ @ ïŽ@ ÷@@@ bm @@ @µäai@ pbØò†@ oî@í@Ž@ï@q@@ õ‡ï÷@ @ @ @ @@ LìòìóïõäbØó’ói@ @ @ @@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @@ ìŠómíïràüØ @ @@ @ @ @ @ @@ @ @@@çüš@ @ @ @ @ì@@ @µå@@ ïŽ@  ò‡îa†@ @ @ @ @ @ @@@ @ çüš@ @ @ @ @ ì@@ @ µå@ @ @ ïŽ@ èò†ŠbØói@ @ @ @ @@ @ @ @@ ŠómíïràüØ@ @@ @ @ @ @ @@ @ @ çüš @ @@ @@@õòìó÷ŠóióÜ@ @@ @ @@@ @@ @@ @óØ@@ @ æîóØò†@ @ @@ @ @ @ @ a†ìbäóÜ@ @@ @ @ @@ @@ @õŠbØ@ @@ @ @ @çüš@ @ @ @ @ìòìóåïå@ @@ @ @ @ @ îŽ@ ˆíÙîò† @@ @ @@@ @@@oäaŒ@ @ @@@@ õó@ @ @ @ îŽ@ Š@ @ ôÕ’b÷@ @ @ @ @ @@ õümói@ @ @ @ @ @@ æîò‡i@ @ @@@ @@ õŠbïäaŒ@ @ @@ @ @@@@ æî‹mŠûŒ @ @@ @ @@ @ @@@óØ@@ @ æî‹iŠòì@ @ @@ @ @@@ @ @ @ôäbéïu@ @@ @ @ @ @ õŠbØ‹@ @ @@ @ @ ïŽ@ Ð@@ @ ôàŒóä@ @ @@@ @@ óÜ@ @ @@ †ìí@ @ @ @ @ @ æîò†ò‡@ @ @@@ @@ Ü@ ìóè @@ @ @@@ôäbå@ @@ @ Ž@ï@èŠbØói@ @@ @ @ @@ üi@ @ @@ çb¹a‡@ @ @ @ @@ Ü@ ìóè@ @ @ @ @ @õa@@Š@ òŠó@ @ @@ @ @ Lóïîóå@ @ @ @ @@ @ îŽ@ ì@@ @ ô䆋؋@ @ @@ @ @ @ ïŽ@ Ð@ @@@Äû‹à@ @ @ @@ Ú@ @ ïŽ@ mbØ@ @ @ @ @ óÙäíš @ @ @@ @ @ N@@@ Œaí@ïŽ@ ’@ @ @ æîäbb÷@ @ @@ @@ @ @ @@ ìó@ @ @ @ îŽ@ Š@ @ æîmŠíØ @ @@ @ @@ @ @Œü@Ü@ b÷@ @@@ @ @@ ì‰@ @ @ îŽ@ Š†@ @@ @ ìŠìì†@ @ @@ @ @ @ õó@ @ @ @ îŽ@ Š@ ói@ @ @@ Œóy@ @@ @ @ óîa‡äìíi‹@ @ @@@ @@ @ @@ ïŽ@ Ð@@ @ õbmòŠóóÜ @ @ @ @@@ @ @ @ @ @N@o@ïŽ@ iò†@‹@ @@@ @@ ïŽ@ Ð@ì@pb ò†@ô@ @ @@ @@ @ @ @@ @@ ïŽ@ m@äòŠ†@õòìó÷ŠóióÜ@LpbØbä @ @@ @ @@@@ @@ @ @ @ @@@ @@ @@@ @ @ @ @ @ @@ @@

- 10 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @çbØómóÙmŠü’@ì@çüÙîb÷@ôåmìóØŠò† @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@ @1@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@

@@ @@ @@ @@

@ @ŠómíïràüØ@ôä‡äb a†

@@@ @ @ @ @ @@ @ @@ @@@ îŽ@ Šbq@óØ@‡äb a†@çbàóØþq@ìó÷@õòìó÷@õaì† @ŠómíïràüØ@õŠò@ @@ @ @@ @ @@ @@ @ @ @ @@ @@ @ @@ @ @ @ @@ @ @@@ @@ @ @@@ @@ @ @@@óØ@ @ @ @õóØþq@ @ @ @ @ @ @ìó÷@ @ @@ ôä‡äb a†@ @ @@ @@ @ @ @ @@ @ @çbî@ @ @@ @Lóîòí@ @ @@@ ïŽ@ q@ @ @ õ@ @ HU.P.SI @@@ó−óq@ @ @ @ @ @Lóîòí@ @ @@@ ïŽ@ q@ @ @ ôäbàóØòŠómíïràüØ@ @ @@ @@ @ @@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ói@@@ @pójîbm@ @ @ @@ @ @ ôáïÔóm @ @ @@ @ @ @ @@@LóØó@ @ @ @ @ ïŽ@ ÷@ @Nôq@Níî@Power@@@ôä‡äb a†@õóá ì†@ói@µ@ @@ @@ @ @ @ @@ @@ @ @ @ @ @ @@ @@@ ïŽ@ äò† @@@ @@@õóá ì†@ @ @ @ @ @ @ @ói@@@ @µ@ïŽ@ äò†@ @@@ @ ó−óq@ @ @ @ @ @ çb’bq@ @ @ @ @ @ @ LóØóáïÔóm@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ çbî @ @@ @@@óØ@@ @ LóØóîóØ@ @ @ @ @ @ @@ @ @ õìì@ @ @ @ Š@ @ Šó@ @@ @ @ õ@ @ @ Power@ ç‡äb a† @@@õóá ì†@ @ @ @ @ @ @ @ìbšóÜ@ @ @ @ @@ @óîòŠìó @ @@@@ @ @ @ Ûóîò†a@ @ @ @@@ @Š@ @ bm@ @ @ @ ôØóîóá ì† @ @ @ @@ @ @ @ @ @@@óîbá@ @@ @ ïŽ@ è@ãó÷@óØ@ @ @@ @ @@@ @ @ @@@@õbá@ @ @ ïŽ@ è@ì@ @ @@ @ Re-start@@@ @a†òìó䆋Ù@ @@ @ @@ @ @ ïŽ@ @rnò† @@ @@ @”ïäb’bq@ ìóîóè@ ç‡äb a†@ ôØóîóá ì†@ ìíàóè@ ŠóóÜ @a†óØó’b’@ @@@ @ @ @ @ @ @ @ @ôä‡äb a†@ @@ @@ @ @ @ @@ @ @õóá ì†@ @ @ @ @ @ @ @ói@@@ @µ@ïŽ@ äò†@ ó−óq @@@õóá ì†@ @ @ @ @ @ @ @ói@@@ µ@ @ ïŽ@ äò†@ @@@ @ ó−óq@ @ @ @ @ @ õòìómbØìóÜ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ N@ Monitor @pbØò†@ oò†@ óØòŠómíïràüØ@ a†óØóîóØ@ Šó@ ôä‡äb a† @Loading …@ @æm‹@ @ @ @ Ü@ óè@ @ @ @ õŠa†‹Ø@ @ @@@ @ @ @ õbmòŠó@ @ @ @ @@@ @ @ ì@ @ @ 熋؊bØói @ @ @ @ @@ @ @ @ @@@ìbä@ @ @@ @ón@@ ïŽ@ šò†@ @ @@ @ íØòìbm@ @ @ @ @ @ @ @ æîóÙj@ @ @@ @ @ îŽ@ Š@ òìbš@ @@ @ @ @ Ú@ @ ïŽ@ àóØ@ @@ @ @ pbØò†@ @ @ @ @@ @ oîí@ @ @ @@ ïŽ@ q@ @ @ óØ @@ @@@ì@@ çüÙîb÷@ @ @ @ @@ @@ ì@ @ @ o@ @ ïŽ@ iò†@ @@@ @ Ûýbš@ @ @ @ @ @ óØó’b’@ @ @ @ @ @ @ @ õ@ @ìì@@ Š@ @ ìòìû‡åîì@ @ @@ @ @ @ @@ @ õóàbäŠói @ @ @@ @@@ @ @ @@NçìóØò†Šò†@çbØómóÙmŠü’ @ @@ó’b’@õìì@ @ @ @ @@ @ @ Š@ @Šó@ôäbØóäüÙîb÷@õòìóä†‹Ø @@@ @ @@ @@ @ @ @@ @ @@ @@@ @ @ @ @@ @ @ @‡äóš@òìómòìa‹Ùäbàüi@õ@ Desktop@@@óØó’b’@õìì@ @ @ @ @ @ @@ @ @ Š@ @ŠóóÜ @@@ @ @ @ @óØ@óîóè@shortcut@@@ìaŠ†@ @@@ ‹@ i@õòìa‹ÙmŠíØ@ì@ @@@ @@ @@ @ @ @@ @ @@ @Icon@çüÙîb÷ @@@ì@@ o@ @ ïŽ@ iò†@ @@@ @ ô@ @ ïŽ@ q@ @ @ çbánîí@ @ @ @ @ @ @@ ïŽ@ q@ @ @ çb¹†‹ØŠbØ@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ õò‹@ @ @@ îŽ@ í ói@ @ @ @ @@ ìóäaˆû@ @ @ @@@@ Š@ @ìì†@ ìóäbb÷@ ŠûŒ@ óØ@ LòìóåîóÙäbîò†@ çüš@ µäa@i@@@ @o@ïŽ@ iò† @@@ @ @MZ@@@ òŠbØ@ãó÷@ôäa‡àb−ó÷@üi@óîóè@çbàó@ @ @@ @ @@@ @@@ @@ @ @ @@@ @@@ @@ @ @@ @ @@ @ îŽ@ Š@ Recycle @ ÿü‚@ óØóäóm@ ŠóóÜ@ óäìí¹@ O@ãóØóî@ @ @ @ @@ õó@ @ @ @ îŽ@ Š@ @ @Z@bin @@@óØ@LóØó@ @ @@ @ @ @ Ü@ ü‚@óØóäóm@õbá@ @ @ @@ @ @ @@ @ @@ @ @ ïŽ@ è@Šó@òŠóji@óØóìbà@ôáèó@ @ @@@ @ @@ @@ @ @@@ @ @ @ @ @ @@@ @ @ @ @ @ M1 @N@Recycle bin@@@òìa‹ìíä@a‡î‹@ @ @@ @ @ @ @@@@ @@ îŽ@ ˆóÜ @@ @ @ @1@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@ @@

- 11 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@ @2@õóå@ @ @ îŽ@ ì@

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@LóÙi@ ŠóóÜ@ double click@ ôÙïÝØ@ óäaì†@ çb’bq@ M2 @N@@òìón@ @ @ Ž@î‹Øò†ì@ @ @ @@ @ @ @o@ïŽ@ iò†@ @@@ @ Ûýbš@ @ @ @ @ @ óØó@ @ @ @ Ü@ ü‚@ @ @ @ óØóäóm@ @ @ @ @@ @ @ ôäüÙîb÷@ @ @@ @ @@ @@ ôåïiò† @ @ @ @@@ @ @2@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@óäaì@ @ @@ @@@ ‹@ i@ My @ ãóØòŠómíïràüØ@ ŠóóÜ@ óäìí¹@ O@ãòìì†@ @@ @ @ @ õó@ @ @ @ îŽ@ Š@ @ @MZcomputer My @ãóØòŠómíïràüØ@@õbá@ @ @ ïŽ@ è@Šó@òŠóji@óØóìbà@ôáèó@ @ @@@ @ @@ @@ @ @@@ @ @ @ @ @ @@@ @ @ @ @ @M1 @ @@Ncomputer @ @@N@óÙi@ŠóóÜ@ôna@ @ @@@@ @ @ @@@ @ @ @Š@ @ôÙïÝØ@ @@ @ @ @@ @M2 @òìómòìa‹Ø@püi@òìóàòìì†@ô@ @@@ @ @ @@ @@ @ @@ @ @@@ @ @ @@ @ @ @ @@ Ü@ b‚@õüèói@õóï@ @ @ @@ @ @ @ @@@ @ @ îŽ@ íä@ónïÜ@ìóÜ@ @ @@@ @ @ @ @@@ @ @@M3 @@@òìó䆋Ø@ @ @ @@ @ @ @ @ô’ói@ @ @ @@ Šó@ @@ @ @ òŠóå@ @ @@ @ ïŽ@ éi@ @ @@ óØóìbà@ @ @ @ @ @ @ @@ ôáèó @ @@@ @ @@@o@ïŽ@ iò†@Ûýbš@óØóäüÙîb÷@ôåïiò† @@@ @@ @ @ @ @@ @ @ @@ @ @@ @@@ @ @ @@@ @NóÙi@ŠóóÜ@ôÙïÝØLOpen @ãói@ @Lòìón@ @@ @ @ îŽ@ ‹Øò†ì@o@ @ @ @ @ @ @@ ïŽ@ iò†@Ûýbš@ŠómíïràüÙîbà@Ú@ @@@ @@ @ @ @ @@@ @ @ @ @ @@ @ @@ @@@ ïŽ@ àóØ@•bq@ì @@ @ @@ @ @ @@ @ @@5ì4ì3@@@ôäbØóå@ @@ @ @ @ îŽ@ ì@óäaì@ @ @@ @@@ ‹@ i@ N@óîòí@ @@@ ïŽ@ ’@ @ @EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

@ @@çbØóàbäŠói@õòìó䆋Ø

@shortcut@ õìaŠ†@ @ @ @@@ ‹@ i@@@ õòìa‹ÙmŠíØ@ @ @@ @@ @ @ @@ @ @ Šó ó÷@ @@ @ @ @@ òŠbî† @ @@ @@ @@@µäaímò†@ @@@ @ @@ @ @@aìó÷@ @ @@ o@ @ ïŽ@ ióè@ @@ @ @ óØó’b’@ @ @ @ @ @ @ @ õìì@ @ @ @ Š@ @ ŠóóÜ@ @@ @ @ @@ çb¹bØóàbäŠói @ @ @ @ @ @ @@ @@@ @ @@@õòìó÷@@ @ @ @ @@Žô @ i@òìóåîóÙäbïi@çbØóäüÙîb÷@õòìó䆋Ø@õó@ @@@ @ @ @ @@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @@ @ @@ @@@ @@ @ @@ @ @ @@ @ @ îŽ@ Š@ @ìì†@ìói @@ @ @ @@ @ @ @Šó ó÷@ @@@ @ @ @@ ãłói@ @ @ @ @@ Lµå@ @ @ @ ïŽ@ éiŠbØói@ @ @@@ @ @ @@ òìòŠaí‚@ @@ @@@@ @ @ õóîó@ @ @ @@ @ îŽ@ Š@ @ ãó÷ @@ @ @@@æîóÙi@o슆@õüi@o@ @@ @ @@@ @ @ @@ @@ @ @@@ ïŽ@ iò†@çbî@aìó÷@ìíióä@çbà @@@ @@ @ @@@@ @ @@@ @ @@ @@@ @ @ –@shortcut @@@ôäbØóäüÙîb÷@ @@ @ @ @@ @ @@ @@ õòìó䆋Ø@ @ @ @ @ @@ @ @ @ õóØó@ @ @ @ @ @ îŽ@ Š@ @ ìì†@ @ @ @ @ óÜ@ @ @@ Ú@ @ ïŽ@ Øóî@ @ @ @@ µäaíni@ @ @@@ @ @@ bm @@ @@@õó@ @ @ îŽ@ Š@ @ ãó÷@ @ @ @@ o@ @ ïŽ@ iò†@ @@@ @ çbî@ @ @ @@ Lµå@ @ @ @ ïŽ@ éiŠbØói@ @ @@@ @ @ @@ óØó’b’@ @ @ @ @ @ @ @ õìì@ @ @ @ Š@ @ Šó @@ @ @ @@MZ@óîòí@ @@@ ïŽ@ ’@ãói@µå@ @ @@ @ @@@ @ ïŽ@ éiŠbØói@òìòŠaí‚ @ @@@ @ @ @@@ @ @@@@ @ @start@@@熋Ù@ @ @ @ ïŽ@ rnò†@õóá ì†@Šó@óji@ @ @ @ @@ @@ @ @ @ @ @ @@@ @ @@ @ @@ óØóìbà@ôáèó@ M1 @@@óØó’b’@ @ @ @ @ @ @ @õìì@ @ @ Š@ @ õ@ @ @ Task bar@ ô’ói@ @ @ @ @@ ón@ @ @ îŽ@ ìóØò†@ @ @ @ @@ @ óØ @@ @ @6@õóå@ @ @ Ž@îì@ @NDesktop @ói@ óØ@ click@ a‡qóš@ @@ @ @ @ @ ôÙïÝØ@ @ @ @ @@ @ ói@ @ @@ ô @Ž åi@ @ @@ ó−óq@ @ @ @ @ @ çb’bq@ @ @ @ @ @ @ M2 @N@@òìón@ @ @ îŽ@ ‹Øò†@ @ @ @@ @task menu@@@çbØóïõnîí@ @ @ @ @ @ @ @ @@ ïŽ@ q@ônïÜ@òìóîüè @ @@ @ @ @ @@@ @ @ @@ @ @ @7@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@óäaì@ @ @@ @@@ ‹@ i@

- 12 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @5ì4ì3@@@ôäbØóå@ @@ @ @ @ îŽ@ ì@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@çbØóàbäŠói@ ìíàóè@ ô’ói@ Šó@ òŠóji@ óØóìbà@ ôáèó@ M3 @òìóîüèóióØ@ óÙi@ ŠóóÜ@ ôÙïÝØ@ ì@ all@ programs @ @8@õóå@ @ @ îŽ@ ì@óäaì@ @ @@ @@@ ‹@ i@ @N@@òìón@ @ @ îŽ@ ‹Øò†@@ @ @ @ @ @Žõ@ íä@ôÙ@ @ @@@ @ ïŽ@ nïÜ @@ @@ @@@o@Ž@î@ìómò†@óØ@õóîóàbäŠói@ìó÷@Šó@óji@óØóìbà@ôáèó@ @ @ @@ @@ @ @@ @ @@ @@ @@@ @@@ @ @@@@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @ @ @@@ @ @ @ @ @ M4 @óîüi@ òìóåîóÙi@ †ŠìŽ@ @ õóàbäŠói@ @ @ @@ @@@ @@ o@ @ îŽ@ ìóäbàò†@ @ @ @@ @@ @ @ óá@ @ @ ïŽ@ ÷@@@ Lòì @ @@ ónîóÙïi @çb’bqóØ@ office 2003@Šó@óåîóiò†@óØóìbà@ôáèó @@@ôäbØóàbäŠói@ @@ @ @ @@ @@@ @@ @óØ@ @ @ @òìón@ @ @ @ îŽ@ ‹Øò†@ @ @ @ @ @ @üi@@@ @çbáØìí›i@ @ @ @ @ @ @ @@ @õòŒbm@ @@@ @ @ @ôÙ@ @ ïŽ@ nïÜ @@ @@ @Šó@óåîóiò†@óØóìbà@ôáèó@Lóîa†bïm@õ@ 2003@ôïÐü÷ @ŠóóÜ@click@ôÙïÝØ@ì@Microsoft Word@õóàbäŠói @@@üi@@@ @çbáåïìíä@ @ @ @ @ @ @ @ @@ ói@ @ @@ pójîbm@ @ @ @ @@ @ @ õóàbäŠói@ @ @ @@ @@@ @@ óîòí@ @ @@@ ïŽ@ ’@ @ @ ãói @ @ @ @ NæîóØò† @õóàbäŠói@óØ@LóØó’b’@ @õìì@ @ @ Š@ @ŠóóÜ@o@ @@@ @ @ @@@ ïŽ@ iò‡Øýbš@ìòìón@ @@@ @ @ @ @ @@ @@ @ @ îŽ@ ‹Øò† @ @@@ @ @@Nóî@Microsoft Word 2003 @üi@óØ@HM4@L3@L2@L1I@@@òìòŠó@õó@ @ @@@ @ @@ @ Ü@ b‚@Šaíš@ãó÷@ @ @ @@@@ @ @@ @ @@ MZwäŠó @@@üi@@@ @õŒaìbïu@ @@@ @ @ @ @ ô @Ž i@@@ Lbå@ @ @ @ ïŽ@ è@ @ @ çbàŠbØói@ @ @ @@@ @ @ @@ @çbØóàbäŠói@ @ @ @ @@ @@@ @@ @õòìóä†‹Ø @ @ @ @@ @ @ @@@ìó÷@ @ @@ @bu@ @ @ @o@îŽ@ Š@ ü bä@ @ @ @ @@ ì@ @ @ o@ @ îŽ@ †ŠbØói@ @ @@ @ @ @@ @ÛóîóàbäŠói@ @ @@ @@ @@@ @@ ìíàóè@ @ @ @@ @ @ @õòìóä†‹Ø @ @ @ @@ @ @ @ lû†ó÷@ @ @ @ @ @@ õbïäbràüØ@ @ @ @ @@ @ @@ @ @ ôäbØóàbäŠói@ @ @@ @ @ @@ @@@ @@ çbî@ @ @ @@ o@ @ ïŽ@ i@@@ õŠbî@ @ @@ @@ óîóàbäŠói @ @@ @@ @@@ @ @‘ò‹îbÄ@ ônäó÷@ çbîAdobe Photoshop CS @æm‹ aŠóói@ oò†@ õóyìóÜ@ çbî@ L@ NNN@ ì@ Panda My @ì@ My Document@ì@ Control Panel @Šóè@ çbî@ L@ NNN@ ì@ Search@ ì@ Run@ ì@ computer @@@çbî@ @ @@ @L@ô Ž@ i‡äaŒójäbàa†@ @@ @@@@ @ @@ @@@ @ çbàü‚@ @ @ @@ @ @ óØ@ @ @ @ óÙî†@ @ @ @@ @ @ôØóîóàbäŠói@ @ @ @@ @@ @@@ @@ @ìó’ói @@@@ @ @@N@o@ïŽ@ @@@ i@ô@ïŽ@ q@çbàŠbØ @ @@ @ @@@ @ @ @@çbØóàbäŠói@ôån‚a† @@@ô@Ž@ï@q@@ @pŠbØ@ @@ @ @ @ìòìónîóØò†@ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ÛóîóàbäŠói@ @ @@ @@ @@@ @@ @õòì @ @ @ó÷@@@ @õaì†@ @@ @ @ @çbàí@ @ @@ @ ïŽ@ i@ @@@õó@ @ @ Ž@î@Š@ @‡äóš@ @@ @ @ @•ónóióà@ @ @ @ @ @@ @@ @ãó÷@ @ @@ @üi@@@ @Lòìónîóƒjîa†@ @ @ @ @ @@ @ @ @@@ @ @o@ïŽ@ iò†@ @@@ @ o@ @ ïŽ@ ibä @@ @ @@@µìíä@ @ @ @ @@ @õóàbäŠói@ @ @@ @@@ @@ @@ŠóóÜ@ @ @ @@ óäb@ @ @@ @ îŽ@ Š@ @ ìó÷@ @ @ @@ óØ@ @ @ @ Lóîóè@ @ @ @@ @ @ Œaìbïu @@@ @ @ @ @ @MZ@óîòí@ @@@ ïŽ@ ’@ãói@æîóØò†@@ @ @@ @ @@@ @@ @ @@ @Žô@ uój@ @ @ @ ïŽ@ u@ @ @Word @ônî‹’@ ôån‚a†@ ôäbàŠóÐ@ õüèói@ O@ãóØóî@ @ @ @ @@ õó@ @ @ @ îŽ@ Š@ @ @@ìòŠó−óq@ìíàóè@ì@†ŠìŽ@ @õóàbäŠói@óÜ @@ @ @@ @@@ @@@ @ @Nòìóäb“ïäìbä @@

- 13 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @ @8@õóå@ @ @ Ž@îì@

@ @9@õóå@ @ @ Ž@îì@

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@ @ @ @ @@ @ @@@ @ @@ @ @@ @@@ @ @@ @@ @ @@ ïŽ@ ’ói@a‡’óÙî†@ôäbØóàbäŠói @çb“ïäìbä@ônî‹’@ói@óØ@óîóè@Ú@ @ @ @@@@ @ @ @ @@ @@ @@ @ @ @@ @@@ @ @@@çbî@LóîóàbäŠói@ìó÷@õìbäóÜ@óu@ì@o@ @ @@@ @ @@ @@ @@@ @@@ @ @@@ @ @ @@ @@@ @ @ @@ @@ îŽ@ ‹bäò†@ @ @ @ @@@ @ Title Bar @@@üi@çbïàóØóî@óØ@òŠóóÜ@ô’óá ì†@@ @@@ @ @ @@ @ @ @@@ @ @@ @@ @ @ @@@ @ @ @ @ @ @ @Žô @ @@ónå@ @@ @ @ ïŽ@ àíïØû†@ìòŠó−óq @@ @ @ @ @ @@ @@@ @ @ @ @õ†ìí@ óîòŠó−óq@ çbî@ LóîóàbäŠói@ ìó÷@ ôån‚a†@ ônóióà @ @MZ@óîòí@ @@@ ïŽ@ ’@ãói@LõŠóóÜ@熋Ø@ÚïÝØ@ói@”îìó÷@o@ @ @@ @ @@@ @ @@ @ @ @@@ @ @ @ @@ @ @@ @@ @@@ @@ @ @@@ îŽ@  ò†Šòí@ @ @ @ @ @@ @ ïŽ@ Ü@ @õ@ Close@@@ôån‚a†@õbá@ @ @ @ @ @@ @@ @ @ ïŽ@ è@Šó@óji@óØóìbà@ôáèó@ @ @@@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @ @ @@@ @ @ @ @ @ M1 @ @@N@Title Bar@çb“ïäìbä@ônî‹’@Šó @ @8@õóå@ @ @ îŽ@ ì@óäaì@ @ @@ @@@ ‹@ i@ @•óàói@ a†@ click@ @ÚïÝØ@ @ @@ @ ói@ @ @@ ô @Ž åi@ @ @@ ó−óq@ @ @ @ @ @ çb’bq@ @ @ @ @ @ @ M2 @@@õìì@ @ @ Š@ @ Š@ @óóÜ@ @ @ @@ ì@ @ @ o@ @ îŽ@ ‹‚ò†a†@ @ @ @@ @@ @ óØòŠó−óq@ @ @ @ @@ @ @ @ @ çbî@ @ @ @@ LóØóàbäŠói @ @ @ @ @@ @@@ @ @ @@N@o@ïŽ@ @šò†ý@ @@ @ @Desktop@óØó’b’ @Šóè@ NòìóØóàbäŠói@ ôäì횊ò†@ ôäbàŠóÐ@ õüèói@ O@ãòìì†@ @@ @ @ @ õó@ @ @ @ îŽ@ Š@ @@@ói@@@ @pójîbm@ @ @ @@ @ @ óîóè@ @ @@ @ @ a‡@ @@ ïŽ@ m@ @ @ ôÙ@ @ @ ïŽ@ äbàŠóÐ@ @@ @@@ @ @ òìónîóÙi@ @ @ @ @ @@ @ @@ ÛóîóàbäŠói @ @ @@ @@ @@@ @ @õóàbäŠói@ ìóîóàbäŠói@ ìóÜ@ Exit@ çì횊ò†@ Lìòìóån‚a† @ @MZ@óîòí@ @@@ ïŽ@ ’@ãói@óäbàŠóÐ@ãóÜ@óïõä@•ój@ @ @@ @ @@@ @@ @@@ @ @@ @ @@@ @ @ @@@ @ @ ïŽ@ i@”@ @@@ @@ @ îŽ@ ì@ @ônî‹’@ óÜ@ File@ ôäbàŠóÐ@ Šó@ òŠóji@ óØóìbà@ ôáèó@ M1 @ @@Na‡äbØónïÜ @ @9@õóå@ @ @ Ž@îì@ @@@oÙ@ @ ïŽ@ @nïÜ@ @ @ @@ òìóîüèóióØ@ @ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @óÙi@ @ @@ File@ ôäbàŠóÐ@ ŠóóÜ@ ÚïÝØ@ M2 @ @N@@òìón@ @ @ îŽ@ ‹Øò†@üi @ @ @ @ @@ @ @ @10@õóå@ @ @ Ž@îì@ @ôÙïÝØ@ ì@ Exit@ @ôäbàŠóÐ@ @@ @@@ @ @ Šó@ @@ @ @ óå@ @ @ ïŽ@ éi@ @ @@ óØóìbà@ @ @ @ @ @ @ @@ ôáèó@ @ @ @ @ @ @ M3 @@@ìòìón@ @@ @ @ îŽ@ ‹‚ò†a†@üi@†‹@ @ @ @@ @@ @@ @@@ @ îŽ@ ì@õóàbäŠói@•óàói@LóÙi@ŠóóÜ@ @ @@ @ @@ @@@ @@@ @ @@ @@@ @ @ @@@@ @ @ @@ click @ @@N@o@ïŽ@ å@@ ïŽ@ @@àbä@ì@o@ @@@ @@ ïŽ@ šò†ý@óØó’b’@ŠóóÜ @ @@ @ @@ @ @ @ @ @ @@@ @ @ @ @ @òìò†ŠüjïØ@ôäbØóá ì†@õüèói@O@ãóé@ @ @ ïŽ@ @õó@ @ @@ @ @ îŽ@ Š@ @üi@ µäaímò†@ çbØòŠó−óq@ ìóàbäŠói@ õòìóån‚a†@ üi @ôäbØóá ì†@óÜ@†ìí@çbØòìbäóè@õòìó䆋ÙmŠíØ@Lì@ôäbb÷ŠbØ @õóá ì†@ ì솊óè@ ói@ çbäó−óq@ ói@ ”îìó÷@ æî‹iŠòì@ †ŠüjïØ @ @@@@ói@@ @@Žô @ åi@oØóîó−óq@bmòŠó @ @@@ @ @ @@ @ @ @ @@ @ @@@ @ @Z@ómaì@LòìóÙ@ @ @@ @@ @@ @ @ ïŽ@ q@ @ @F4@ì@Alt @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- 14 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @Alt@@@õóá ì†@Šó@õó−óq@õòìóø@ @ @ @ @ @ @@@ @ @@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ ïŽ@ i@çb’bq@ìa†@ @@@ @ @ @ @ @@ @@ @ Alt@õóá ì† @ @@Na†@F4@@@õóá ì†@ói@@ @ @ @ @ @ @@ @@Žô@ åi@óÙî†@ôØóîó−óq@oîójiý @ @@@ @ @@ @@ @ @ @@ @ @ @ @@ @@ @ @@ @@@õŒaìbïu@@ @@@ @ @ @ @Ž@ô@@@ i@çbØóàbäŠói@ôån‚a†@õóîó@ @ @ @ @@ @@@ @@@ @ @ @ @ @@ @@ @ @@ @ îŽ@ Š@ @@@Žô@ @ãó÷@ @ @@ @ @@MZwäŠó @ @N@o@îŽ@ ‹å@ @ @ ïŽ@ èò†ŠbØói@ÛóîóàbäŠói@ìíàó @ @ @ @@ @ @ @@@ @ @@ @@ @@@ @@@ @ @@ è@ôån‚a†@üi @ @EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @11@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@

@Šò‡@Ü@ üÐ@ô䆋Ùn슆 @@@@ @ @ @@ @@ @ @ @ @ @ @@ Folders @@

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@ @12@õóå@ @ @ îŽ@ ì@

@@ @@ @@ @@ @@ @@

@@

@@ @@ Ú@ @óÜ@ @ ïŽ@ Øóî@ @ @ @@ óÜ@ @ @@ çbî@ @ @ @@ LóØó’b’@ @ @ @ @ @ @ @ @ @õìì@ @ @ Š@ @ ŠóóÜ@ @@ @ @ @@ o@ @ îŽ@ ìómò†@ @ @ @ @@ @ Šó ó÷ @@ @ @ @ @@@óäaìbäóè@ @@@ @ @ @@ @ @ @ãó÷@ @ @@ @@aìó÷@ @ @@ LoîóÙi@ @ @ @@ @ @@ o슆@ @ @ @ @@ @ Ú@ @ îŽ@ Šò‡@ @@@ Ü@ üÐ@ @ @ @ a‡äbØò†Šbè @@ @@ @ @ @ @@ @ @ôn슆@ Desktop@ óØó’b’@ @ @ @ @ @ @ @ õìì@ @ @ @ Š@ @ ŠóóÜ@ @@ @ @ @@ æàóØ@ @ @@ @ @ Šóiò‹i @@ @@@ @ @ @ @MZ@óîòí@ @@@ ïŽ@ ’@ãói@L @ @@ @ @@@ ãóØò† @@@oa@ @ @@Š@ @ôÙïÝØ@ @ @ @@ @ a†óØó’b’@ @@ @ @ @ @ @ @ @ Šó@ @@ @ @ ô@ @ Ü@ üš@ @ @ @ ôÙ@ @ @ ïŽ@ å@@ îŽ@ í’@ @ @ @ ŠóóÜ@ @@ @ @ @@ M1 @ @@NóÙi@Right click @@ @ @11@õóå@ @ @ îŽ@ ì@óäaì@ @ @@ @@@ ‹@ i@ @@ @òŠóji@óØóìbà@ôáèó@òìón@ @@@@ @ @@@ @ @ @ @ @ @@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ îŽ@ ‹Øò‡müi@õóï@ @ @ @@ @ @ @@@ @ @ îŽ@ íä@ónïÜ@ìóÜ@ @ @@@ @ @ @ @@@ @ @@ M2 @@@üi@çbáØìí›i@ôÙ@ @@@ @ @ @ @ @ @ @@@ @ ïŽ@ nïÜ@òìóîüèói@óØ@ @ @ @ @@@@ @ @@ @ @ @@@ @ @ New@Ž@@õ@ íä@ô’ói@Šó @ @@@ @ @ @@@@ @ @ @N@@òìón@ @ @ îŽ@ ‹Øò† @ @@@ @@ @ @12@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@óäaì‹i @ @@ @@@ @ @ @@ @óØóìbà@ ôáèó@ òìómòìa‹Ùäbàüi@ õóØìí›i@ ónïÜ@ ìóÜ@ M3 @ @@NóÙi@ŠóóÜ@ôÙïÝØ@ì@Folder@Šó@óji @@ @ @13@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@óäaì@ @ @@ @@@ ‹@ i@ @@

- 15 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @ @14@õóå@ @ @ îŽ@ ì@

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @@ó’b’@õìì@ @ @ @ @@ @ @ Š@ @ŠóóÜ@Šò‡@ @@@ @ @ @@@@@ Ü@ íÐ@ôäìíjn슆 @ @ @@ @@ @ @ @ @ @ @@ @@ New folders computer using @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@o슆@ Desktop@ @óØó’b’@ @ @ @ @ @ @ @@ŠóóÜ@ @ @ @@ @Ú@îŽ@ Šò‡@ @@ @ Ü@ üÐ@ @ @ @ oïåïiò†@ @ @ @ @ @@@ @ @oïäaímò†@ì@ New Folder@@@òìa‹ìíä@a‡î‹@ @ @@ @ @ @ @@@@ @@ îŽ@ ˆóÜ@óØ@o@ @@ @@@ @ @@ ïŽ@ iò† @@@ @óåïìíä@ ãó÷@ ŠóóÜ@ double click@ ÚïÝØ@ óäaì† @@@Lì@ @ @ @o@ïŽ@ @@@ iò‡Øýbš@ @ @ @ @ @ •óàói@ @ @ @@ @@ @óØ@@ @ æîóÙi@ @ @@ @ @@ New Folder @@@ó−óq@ @ @ @ @ @‹maì†@ @ @@ @ @ ì@ @ @ µìíåi@ @ @ @ @ @ @@ õó@ @ @ @ ïŽ@ u@ @ @ óÜ@ @ @@ ô@ @ îŽ@ íä@ @ @@ ôÙ@ @ @ îŽ@ ìbä@ @ @ @@ µäaímò† @ @@@ @ @ @ @ @@@@õòìó÷üi@a†óØò†ŠüjïØ@õìì@ @@ @ @@ @@@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @@ @ @ Š@ @Šó@õ@ @@@ @ @@ @Enter@@@õóá ì†@ói@µ@ @ @ @ @ @ @@ @@@ ïŽ@ åi @@ Computer @ @bå@@ ïŽ@ Ü@@@ çbàìbä@ @ @ @@ @ @@ óá@ @ @ ïŽ@ ÷@@@ Lo@ @ @ ïŽ@ ji@ @ @@ @ @ @ ïŽ@ u@ @ @ òìbä@ @ @ @ @@ ìó÷ @@ @ @N@µ@ïŽ@ äò†a†@ @@@ @@ @ bïm@ @ @ @ @ õój@ @ @ @ ïŽ@ nØ@ @ @ @ ã@ ó÷@ ôäbØómóibi@ óÙäíš@ N@ using @ @14@õóå@ @ @ Ž@îì@ @@@ãó÷@ @ @@ onîì@ @ @ @ @@ @ ŠómíïràüØ@ @@ @ @ @ @ @@ @ @ õŠóå@ @ @@ @ ïŽ@ èŠbØói@ @ @@ @ @ @@ õüm@ @ @ @ @ Šó ó÷@ @@ @ @ @@ MZwäŠó @@@óÜ@@@ óäìí¹@ @ @@ @ @ @ üi@ @ @@ oîóÙi@ @ @@ @ @@ @o슆@ @ @ @@ @ a†óÙî†@ @@ @ @ @@ @ ôÙ@ @ @ ïŽ@ å@@ îŽ@ í’@ @ @ @ óÜ@ @ @@ òŠò‡@ @ @@ @ Ü@ üÐ @@ @@@ïè@La‡ïqüÝÐ@óÜ@çbî@La‡’þÐ@óÜ@çbî@La‡äbØò†Šbè@óÜ@Ú@ @ @ @@ @@ @ @ @ @@ @@ @@@ @ @@@ @@ @ @ @ @@ @@@ @ @@@ @@ @@ @ @ @ @@ @ @@ @@@ ïŽ@ Øóî @@ @ @@@ôäbØó@ @@ @ @ @ îŽ@ Š@ @óÜ@Ú@ @@ @@@ ïŽ@ Øóî@õüèói@õòìó÷@õaì†@ìóïõä@ôØóïîŒaìbïu @ @ @@@ @ @ @ @@@ @ @ @ @@@ @@ @ @@ @ @ @ @@@ @ @ @ @@@@ @ @ @ @ì@ •þÐ@ çbî@ Lòìò†‹Ø@ çbàóØò†Šbè@ òìóäbØóäüÙîb÷@ õòìó ä†‹Ø @ @N@æîóØò†@@ @@ @ @@ @Žô@ uój@ @ @ @ ïŽ@ u@ó@ @ @@ Ü@ b‚@@ @ @ @Žô@ @ãó÷@Lòìò†‹Ø@çbàóØóïõqüÝÐ @ @@ @ @@@ @@ @@ @ @ @@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @@ @ @@@@óØòìíjn슆@òŠò‡@ @ @@ @ @ @ @ @ @@ @@ @@ @ Ü@ íÐ@õìbä@ôå @ @ @@ @ @ @@@ @ @î@Š@ @ü @õbmüØ@õóå@ @ @@ @ @ @ @ @@ @ @ îŽ@ ì@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

- 16 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@ô䆋Ùn슆 @ @Shortcut @@ @ @ @ @@ @ @ @ @õóØó@ @õòìó䆋Ø@ @ @ @ @ îŽ@ Š@ @ ìì†@ @ @ @ @ õüèói@ @ @ @ @ @@ µäaíni@ @ @@@ @ @@ õòìó÷üi @ @ @ @ @@ @ @@@ôØóîòìa‹ÙmŠíØ@o@ @ @ @@@ @@ @ @ @@ @ @@ ïŽ@ iò†@LòìóåîóÙi@çbØóàbäŠói@òìóäbØóäüÙîb÷ @@@ @@ @@ @ @ @@ @ @@@ @ @ @ @@ @@@ @@@@ @ @@ @ @ @@ @ @@ @ @bm@ LæîóÙi@ o슆@ óîóàbäŠói@ ìó÷@ üi@ shortcut@ @ìaŠ†@ @@@ ‹@ i@ @@@çbºŠbØìbè@ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ì@@ @o@ïŽ@ ióè@ @@ @ @ Desktop@ a†óØó’b’@ @@ @ @ @ @ @ @ @ @õìì@ @ @ Š@ @ ŠóóÜ @@ @ @ @ @ @@MZ@óîòí@ @@@ ïŽ@ ’@ãói@ @ @@ @ @@çb¹bØòŠbØ@óÜ@pbÙi @@ @Start@@@熋Ù@ @ @ @ ïŽ@ rnò†@õóá ì†@Šó@óji@óØóìbà@ôáèó@ @ @ @ @@ @@ @ @ @ @ @ @@@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @ @ @@@ @ @ @ @ @ M1 Task @ Úbm@ ônïÜ@ òìóîüèói@ óØ@ LóÙi@ ŠóóÜ@ ôÙïÝØ@ ì @ @N@@òìón@ @ @ Ž@î@‹Øò†@üi@çbà@ @ @ @ @@ @@@ @ @@menu @ @1@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@

@@ @@

@@ all @çbØóàbäŠói@ìíàóè@ô’ói@Šó@óji@óØóìbà@ôáèó@ M2 @òìón@ @@@ @ @ Ž@î@‹Øò†@ @ @@ @ @üi@@@ @çbá@ @ @ îŽ@ íä@ @ @@ ôÙ@ @ @ ïŽ@ nïÜ@ @ @ @ @@ òìóîüèói@ @ @ @ @@ @ @ @@ óØ@ @ @ @ program @ @N@o@îŽ@ ‹ ò†@ü‚óÜ@çbØóàbäŠói@ìíà @ @ @ @ @@ @ @ @@@ @ @ @ @@ @@@ @@@ @ @ óè@óØ @@ @ @2@õóå@ @ @ Ž@îì@ @@ @@@Lo@ @ îŽ@ ìómò†@óØ@õóîóàbäŠói@ìó÷@Šó@óji@óØóìbà@ôáèó@ @ @ @ @ @ @@ @ @@ @ @@ @@ @@@ @@@ @ @@@@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @ @ @@@ @ @ @ @ @ M3 @@@ôna@ @ @ @Š@ @ @ôÙïÝØ@ @ @ @@ @ ì@ @ @ oîóÙjn슆@ @ @@ @ @ @ @ @ @@ @ üi@ @ @@ shortcut@ õòìa‹ÙmŠíØ @@@ôÙ@ @ Ž@ï@nïÜ@ @ @ @@ @òìóîüèói@ @ @ @@ @ @ @@ óØ@ @ @ @ LóÙi@ @ @ @ @@ ŠóóÜ@ @@ @ @ @@ Right click @ @N@òìón@ @ @ @ îŽ@ ‹Øò†@üi@çbáØìí›i @ @ @@ @@ @@@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @3@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@ @@

- 17 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@óØóìbà@ ôáèó@ òìómòìa‹Ùäbàüi@ õóØìí›i@ ónïÜ@ ìóÜ@ M4 @ @@NóÙi@ŠóóÜ@ôÙïÝØ@ì@Create shortcut@@Šó@òŠói @@ @ @4@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@óäaì@ @ @@ @@@ ‹@ i@ @@ @@@õüèói@ @ @ @ @@ @µäaímò†@ @@@ @ @ @ @ @óØ@@ @ @o@ïŽ@ iò†@ @@@ @ o슆@ @ @ @ @@ @ Ú@ @ ïŽ@ móØ@ @ @ @ @ pŠü’@ @ @@ @ @ óîòí@ @ @@@ ïŽ@ ’@ @ @ ãói @@ @ @@@óåïå@ @ @ @ Ž@ï@éïi@ @ @@ drag and drop@ @@òìóäb“@ @ @@ @ ïŽ@ Øa@ @ @Š@ @ ì@@ @ æm‹@ @ @ @ @ Ü@ óè @@ @ @Ndesktop@@@óØó’b’@õìì@ @ @ @ @ @ @@ @ @ Š@ @Šó @@@ @ @@ @ @5@@@õóå@ @ @ îŽ@ @ì@óäaì@ @@ @@@ ‹@ i@ @óØ@ ì@ send to@ ô’ói@ Šó@ óji@ óØóìbà@ ôáèó@ çbî@ @@@ónïÜ@ @ @ @ @@ @ìóÜ@ @ @@ @ìòìón@ @@ @ @ Ž@î@‹Øò†@ @ @ @ @ @üi@@@ çbàØìí›i@ @ @ @@ @ @ @ @ @@ ôÙ@ @ @ ïŽ@ nïÜ@ @ @ @ @@ òìóîüèói @ @ @ @@ @ @ @ @ @NóÙi@Desktop@ŠóóÜ@ÚïÝØ@a†òØìí›i @@ @ @6@õóå@ @ @ îŽ@ ì@óäaì@ @ @@ @@@ ‹@ i@ @@ @@ @ŠóóÜ@o@ @@@ @ @ @@@ ïŽ@ iò†@o슆@üi@çbáÙ@ @@@ @@ @ @ @@ @@ @@@ @ @ @ îŽ@ –@ shortcut@@@óîòí@ @@@ ïŽ@ ’@ãói@ @ @@ @ @@ @@@ìòí@ @@ ïŽ@ ’ói@ @ @ @@ µäa @ @@ímò†@ óîóîŽ@ Š@ @ ãóÜ@ @ @ @@ óu@ @ @ @ @ òŠbî† @@@ @@ @ N@óØó’b’@ @ @ @ @ @ @ õìì@ @ @ @ Š@ @@@óá@ @ ïŽ@ @@÷@ @õóîòí@ @ @@@ ïŽ@ ’@ @ @ @ãó÷@ @ @@ ãłói@ @ @ @ @@ LæîóÙi@ @ @ @@ @ @@ ôn슆@ @ @ @ @ @@ @ •óÙî‡ @ @ @ @@ @õó@ @ @ Ž@îŠ@ @oïäaímò†@ bäò†@ Lóäbïåî‹mìbi@ ìóäbb÷@ ŠûŒ@ òì솋Ø@ çbbi @@@oa@ @ @Š@ @ôÙïÝØ@ @@ @ @ @@ @ Desktop@@@ó’b’@õìì@ @ @ @ @@ @ @ Š@ @ô@ @@ Ü@ üš@ôÙ@ @ @ @@ @ ïŽ@ å@@ îŽ@ í’@ŠóóÜ @ @ @@@ @ @ @ @Šó@óå@ @@@ @ @@ @ ïŽ@ éi@óØóìbà@ôáèó@çb’bq@ìóÙi@ @ @@@ @ @ @ @ @ @@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @@ @ @ @@ Right click @ìói@ ì@ create shortcut@ çb’bq@ ì@ New@ ô’ói @ @Z@óîòí@ @@@ ïŽ@ ’@ @@ @@ @@ @@

- 18 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@@ôäbØóäüÙîb÷@ôånƒÙ@ @@ @ @ @@ @ @@ @@@ @ @ @ @ @ îŽ@ Š@ @ @@ó’b’@õìì@ @ @ @ @@ @ @ Š@ @Šó @@@ @ @@

@ìòŠbióÔ@ óÜ@ ó’b’@ õìí’Š@ Šó@ ôäbØómóÙmŠü’@ Lì@ çüÙîb÷ @@@ó’óàó÷@ŠóióÜ@Šóè@LçŒaìbïu@a†‹m@ôn’@ŠûŒ@ìŠüu@ììbä@ìòí@ @ @ @@ @@@@ @@ @@@@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @@@ @ @ @@ @ @ @@@ @@@ @@ @ @@ @ @ @@@ @@ ïŽ@ ’@ @@@çbîî@ @ @@ @@Š@ì@æîó£@çbïÙ@ @@ @@ @ @@ @ @ @ îŽ@ Š@ @óäbïîŒaìbïu@ìó÷@õò‹@ @@ @@ @ @@@@ @ @ @ @@ @ @@@ @@ îŽ@ í ói@µäaímò† @ @ @ @@@ @@@ @ @ @ @ @MZ@@òìòŠaí‚@õóîòí@ @@@@ @ @@ @ @@@ ïŽ@ ’@ãói@óØó’b’@õìì@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @ @ @@ @ @ Š@ @ŠóóÜ@æîóÙ @@@ @ @ @@@ @@ @ i @@ @Desktop@@@óØó’b’@õìì@ @ @ @ @ @ @@ @ @ Š@ @Šó@ô@ @@@ @ @@ Ü@ üš@ôÙ@ @ @ @@ @ ïŽ@ å@@ îŽ@ í’@ŠóóÜ@ @ @ @@@ @ @ @@ M1 @@@çbáÙ@ @ @ @ Ž@ï@nïÜ@òìóîüèói@óØ@LóÙi@ @ @ @@@ @ @ @@ @ @ @@@ @ @@ @ @ @@Right click@@@oa@ @ @@Š@@@ôÙïÝØ @ @ @@ @ @N@@òìón@ @ @ îŽ@ ‹Øò†@üi @ @ @ @ @@ @ @@ @ @1@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@ @@ @@@ói@çüÙîb÷@ôånƒÙ@ @@@ @ @ @@ @@@ @ @ @ @ @ îŽ@ Š@ @ô’ói@Šó@óå@ @@ @ @ @@@@ @ @@ @ ïŽ@ éi@óØóìbà@ôáèó@ @ @@@ @ @ @ @ @ @@@ @ @ @ @ @ M2 @@@üi@@@ @çbá@ @ @ Ž@îíä@ @ @@ ôÙ@ @ @ ïŽ@ nïÜ @ @ @ @ @ òìóîüèói@ óØ@ Arrange Icon: @ @@N@óîòí@ @@@ ïŽ@ ’@ãói@òìímbéÙ@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @ @ @ ïŽ@ q@Ûóîòí@ @ @@ @ @@@ ïŽ@ ’@‡äóšóÜ@óØ@Lòìón@ @ @@ @@ @ @ @@@ @ @@ @@ @ @ îŽ@ ‹Øò† @ @@@ @@ @ @2@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@ @@ @@@ãóØóî@õò‹@ @ @ @ @@@ @ @ îŽ@ í ói@aìó÷@æîóÙi@ @ @ @ @@@@ @ @@@ @@ @ @@Name@ŠóóÜ@ÚïÝØ@Šó ó÷@J @òìa‹ìíä@ @@@ @@ @ @ @ @@ @@a†óØóäüÙîb÷@ @ @ @ @@ @ @@ @@ @‹@îŽ@ ˆóÜ@ @@ @@ @õòìbä@ @@ @ @@ @ìó÷@ @ @@ @ônïq@ @ @ @ @ @ãòìì†@ @@ @ @ @ ì@ @ @ oïq @ @@ @ôäbàŒ@ õ@ ABCD@ @õò‹@ @@ îŽ@ í @ @ @ @ ói @ @ @ Z@ómaì@ @ @@ @ @LpbØò†@ @ @ @ @ @ @ @î@@Š@ @ çbàüi @ @ @@ @ @ @NõïÝåï÷ @@ @ @3õó@å@îŽ@ ì@ @@

- 19 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@@õò‹@ @@ Ž@îí ói@ @ @ @ @@ @@aìó÷@ @ @@ æîóÙi@ @ @@ @ @@ Size@ ŠóóÜ@ ÚïÝØ@ Šó ó÷@ J @ @N@pbØò†@î@ @ @ @ @ @@ @Š@ @üi@çb¹bØóäüÙîb÷@çbïäbØó»óy @@ @@@ @ @ @ @ @ @@ @ @@ @@@ @ @ @@ @ @ @ @ @ @@ @@ @ @4@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@ @@ @@ @@@õò‹@ @ @ îŽ@ í ói@ @ @ @ @@ aìó÷@ @@ @ @@ æîóÙi@ @ @@ @ @@ Type@ ŠóóÜ@ ÚïÝØ@ Šó ó÷@ J @ @N@pbØò†@î@ @ @ @ @ @@ @Š@ @üi@çb¹bØóäüÙîb÷@çbïäbØòŠüu @@ @@@ @ @ @ @ @ @@ @ @@ @@@ @ @ @@ @ @ @@ @ @@ @@ @ @5@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@ @@ @@ @@ @@@õò‹@ @@ Ž@îí ói@aìó÷@LæîóÙi@ @ @ @ @@@@ @ @@@ @ @@ @ @@ Modified@ŠóóÜ@ÚïÝØ@Šó ó÷@J @ @N@pbØò†@Ú@ @ @ @@ @@ îŽ@ Š@ @üi@çb¹bØóäüÙîb÷@´ƒÙ@ @@ @@@ @ @ @ @ @ @@ @ @@ @@@ @ @ @ îŽ@ Š@ @µàóèaì†@õŠaìŠói @@ @@ @ @@ @ @@ @@@ @@ @ @@ @@ @@ @ @6@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@ @@ @@ @@ @aìó÷@ LæîóÙi@ Auto Arrange@ ŠóóÜ@ ÚïÝØ@ Šó ó÷@ J @üi@ çb¹bØóäüÙîb÷@ HôÙïmbàümü÷I@ @ôîü‚@ @@ @ @ ôØóîòí@ @ @ @ @@@ ïŽ@ ’ói @@@ @ @N@pb‚ò‡Ù@ @ @ @@ @ îŽ@ Š@ @@ @@ @ @7@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@

- 20 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@aìó÷@ æîóÙi@ Align to Grid@ ŠóóÜ@ ÚïÝØ@ Šó ó÷@ J @ @N@çbØò‡îa‹ @üi@pb‚ò‡Ù@ @ @ @ @ @@@ @ @@ @@@ @ @ @@ @ îŽ@ Š@ @çbØóäüÙîb÷ @@ @ @ @ @@ @ @@ @ @@ @@ @ @8@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@ @@ @@ @Show Desktop Icon@ ŠóóÜ@ ÚïÝØ@ Šó ó÷@ J @Desktop@ @óØó’b’@ @ @ @ @ @ @ @õìì@ @ @ Š@ @ Šó@ @@ @ @ ôäbØóäüÙîb÷@ @ @@ @ @ @@ @ @@ @@ aìó÷@ @@ @ @@ æîóÙi @ @@ @ @ @ @N@@òìóäaìó›@ @ @@@ @ @ ïŽ@ q@ói@òì @ @@ @@@ @ @@@o@ïŽ@ iò†Šbî†@ì@o@ @@@ @@ @@ @@ @@ îŽ@ Š†ò‡äb“ïq @@ @@ @@ @ @ @ @@ @@ @ @9@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@ @@ @@ lock Web Items On @ŠóóÜ@ÚïÝØ@µäaímò†@J @@@ôäbØó @ @@ @ @ @ ‹@ i@@@ ôäa@ @ @@Š@ ü óä@ @ @ @ @@ ì@@ @ 熋Ø@ @ @ @ @ @ ÛüÜ@ @ @ @@ üi@ @ @@ æîóÙi@ @ @@ @ @@ Desktop @ @N@Desktop@@@óØó’b’@õìì@ @ @ @ @ @ @@ @ @ Š@ @ŠóóÜ@k@ @@@ @ @ @@@ îŽ@ ì@ @@ @@ @ @10@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@ @@ run desktop cleanup @ŠóóÜ@ÚïÝØ@µäaímò†J @üi@çbàóØüi@ÃüÜóîa†@ãó÷@òìóîüèóióØ@æîóÙi wizard @Úó@ôäbØómóÙmŠü’@òìóîüèói@µäaímò†@@@ìòìón@ @@ @ @ îŽ@ ‹Øò† @ @@@ @ @N@@@æî‹@ @@ îŽ@ ‰j@ @ @ Ü@ óè@ì@æî@ @ @ @@ @@ @Š@ üi@tüm @ @ @@@ @ @ @@ @@ @ @õbmüØ@õ@óå@@ îŽ@ ì@ óä@@aì@‹@ i@ @@

- 21 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@ @1@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@ @2@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@

@ônïÜ@ôäbØóäbàŠóÐ @ @Úbm Task Menu @Šó@ Start@ @ô䆋Ù@ @@ @ @ ïŽ@ rnò†@ @ @ @ @@ @ õóá ì†@ @ @ @ @ @ @ @ ŠóóÜ@ @@ @ @ @@ ÚïÝØ@ @ @ @@ @ Šó ó÷ @@ @ @ @ @@@üi@@@ @çbáÙ@ @ @ @ ïŽ@ nïÜ@ @ @ @ @@ aìó÷@ @@ @ @@ LæîóÙi@ @ @ @@ @ @@ Task bar@ Úbm@ ônî‹’ @@@µ@ïŽ@ Ý@ i@o@ @@@ îŽ@ ‹Øò†@L @ @ @@ @@ Task Menu@ZæïŽ@ Ü@ ò†@ô@ @@ @@ ïŽ@ q@óØ@òìón@ @ @@ @ @@ @ @ @ îŽ@ ‹Øò† @ @@@ @@@óäbØóàbäŠói@ìíàóè@ônïÜ@”ïäaìó÷@LòìímbéÙ@ @@ @ @ @@ @@@ @@@ @ @@ @ @@ @ @ @ @@@ @ @@@ @ @@@ @@ @ @ @ @ @ ïŽ@ q@•ói@ìì†@óÜ @ @@ @ @@@ @ @ @@ @ @ôäbØòŠa‡î‡äòíîóq@ óäbàŠóÐ@ ÿó óÜ@ All program @XP@@@õŒû‡åîì@a†ò‹@ @@ @ @ @@ @@@ @@ ïŽ@ Ü@óØ@óØòŠómíïràüØ@ôàónï@µnîòŠóqü÷ @@@ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @@ @ @@ @@ @ @ @ @ @@ @ @@@@ @ @ @ @ @Nóî@– @@ @ @1@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@óäaì@ @ @@ @@@ ‹@ i@ @@ @”ïä@b’bq@ @ @ @ @ @ì@@ @çbîó’ói@ @ @@ @ @ @@ @@Šóè@ @ @ @ôØýbš@ @ @ @ @ @ ìŠbØ@ @ @@ @ @ óÜ@ @ @@ ´“îó@ @ @ @@ @ ïŽ@ m@ @ @ üi@ @ @@ @òìóäìí¹@ @@@ @ @@ @ @ @ @ói@@@ @ì@@ @ômŠíØói@ @ @@ @ @ @@ çbïÙ@ @ @ @ @ ïŽ@ ’ói@ @ @ @@ Šóè@ @@ @ @ ìbä@ @ @ @@ ôäbàŠóÐ @ @@ @@@ @ @ @@MZ@òìóåîóØò‡äìì@ @ @ @ @@ @ @ @ @@ @ Š@ @çbïÙ@ @@ @ @ @ îŽ@ ‡äóè @ @@ @ @ @@All program@çbØóàbäŠói@ìíàóè@ônïÜ@OãóØóî@ô’ói @ŠóóÜ@ ÚïÝØ@ µäaímò†@ Lòìò†‹Ø@ çbáÙbm@ ônïÜ@ õòìó÷@ õaì† @òìóîüèói@µäaímò†@óØ@æîóÙi@HçbØóàbäŠói@ìíàóèI@ô’ói@ãó÷ @@@óÜ@@@ @ì“@ @ @ ïŽ@ qóÜ@ @ @ @@ Ûòì @ @@ I@ N@@òìóåîóÙïi@ @ @ @@ @ @ @@ @o@îŽ@ í@ i@ çbáØóîóàbäŠói@ Šóè @ @NH@@òìò†‹Ø@çb¹ìì@ @@ @ @ @@ @ @ @ @ Š@ @a‡äbØóàbäŠói@õòìóä†‹Ø @@@ @@ @ @ @@ @@@ @@@ @ @ @ @@ @ @ @@ @ @2@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@ @@ @@

- 22 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@

@ @3@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@

@ @4@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@ @ãónï@µnîòŠóqü÷@ói@‡äòíîóq@ôäbØóäbàŠóÐ@Oãòìì†@ô’ói @õ@ Start@@@ô䆋Ù@ @@ @ @ ïŽ@ rnò†@õóá ì†@ŠóóÜ@çbáÙïÝØ@õòìó÷@õaì† @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @@@ @ @ @@@ @ @ @ @ @@ @@ @ @ @ @@@ @@ @ @ @@çbáÙbm@ônïÜ@†‹Ø@Task bar@Úbm@@ônî‹’@õìì@ @ @@ @ @@ @ @ Š@ @Šó @@@ @ @@@ìíàóè@ @ @@ @ @ ô’ói@ @ @ @ @@ óÜ@ @ @@ óu@ @ @ @ @ óØ@ @ @ @ òìón@ @ @ @ @ îŽ@ ‹Øò†@ @ @ @ @ @ üi@ @ @@ Task Menu @@@óÙî†@ @ @@ @ ôäbàŠóÐ@ @ @@ @@@ @ @ Ú@ @ ïŽ@ Ü@ óàüØ@ @ @@ @ @ All program@ çbØóàbäŠói @ @@o@îŽ@ ‹ ò†@ü‚óÜ @ @ @ @ @@ @ @ @ @@ @ @3@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@óäaì@ @ @@ @@@ ‹@ i@ @@ @@ @ @MZ@@òìóåîóØò†@çbïäìì@ @ @ @@ @ @ @ @@ @ @ @@ @ Š@ @ômŠíØói@óØ@ @@ @ @@ @ @ @@@ @ @ @@ @ @ZRun…@M1 @pb@Øò†ŠbØ@òí@ @@ @@ @ @@@ ïŽ@ ’@ŠûŒói@ì@o@ @ @@@ @@ @@@ @@ îŽ@ ‹åïiò‡@ @ @ @ @@@ ïŽ@ Ü@õ†ìí@ŠûŒ@óäbàŠóÐ@ãó÷ @@@ @ @ @ @ @@@ @@@ @@ @@@ @ @@ @ @ @ @MZÛòì @@ @@ @@ @ @N@ôn@ @ Ž@ïäŠónåï÷@õŠór@ @@@ @ @ @ @@@ @@ @ Ü@ bà@õòìó䆋Ø@üi @ @@@ @ @ @ @@ @ @ @@ @ @J @ @Zóäìí¹üi@ @ @www.Yahoo.com @ @NóÙi@OK@ìóìíåi@a‡îìbäóÜ@ @@ @@ @ @4@@@ @@õóå@ @ @ îŽ@ ì@óäaì@ @ @@ @@@ ‹@ i@ @@ @@ @@ @@ @@

- 23 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@

@ @5@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@

@ @6@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@ @@@ó“@ @ ïŽ@ Øý @ @ @ ìbäóÜ@ N@û‡åîì@ @ @ @@ @ ôäbØò†bîŒ@ @ @@ @ @ @ @ @@@ @óÝîbÐ@ @@@ @ @ @õòìóåî@ @ @ @ @ @‹@ @ @ @ üi @ @@ J @%temp%@ çbî@ prefetch@ óìíåi@ a‡îóØóØìí›i @ìíàóè@ •óàói@ óÙi@ Enter@ çbî@ LóÙi@ OK@ ôÙïÝØ@ çb’bq @@@õüèói@ @ @ @ @@ @µäaímò†@ @@@ @ @@ @ óØ@ @ @ @ õ@Ž ìóØò†Šò†@ @ @ @ @@ @@@ @ üi@ @ @@ oäbØò†bîŒ@ @ @@ @ @@ @ @@@ óÝîbÐ @ @@@ @ @@@ói@çbäó−óq@ói@ì@oîóÙi@oÙ@ @@@ @ @@ @ @ @ @@ @@@ @@ @@ @ @@@ @ ïŽ@ Üó@çbîìíàóè@ @@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ Cntrl+A @@@õìíàóè@ @ @ @@ @ @ @@a‡’óØò†ŠüjïØ@ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @õìì@ @ @ Š@ @ Šó@ @@ @ @ õ@ @ @ Delete@ õóá ì† @ @N@æÙ@ @ Ü@ óÙ@ @ @ ïŽ@ i@ìò @@@ @ †bîŒ@óÙäíš@N@@òìónî@ @ @ @‹@ i @@ @@ @@ @@ @ @7@ì@6@ì@5@@@ôäbØóå@ @@ @ @ @ îŽ@ ì@óäaì@ @ @@ @@@ ‹@ i@ @@ @@ @@ @@ @ @7@õóå@ @ @ Ž@îì@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

- 24 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

Word @ o@ @ îŽ@  ò†Šòí@ @ @ @@ @@ @ ïŽ@ Ü@@@ õ†ìí@ @ @ @ @ @ @ •óàbäŠói@ @ @ @@ @@@ @@ õòìó䆋Ø@ @ @@ @ @@ @ @ @ üi @ @@ J @NóÙi@OK@@@ìóìíåi@a†óØó“@ @ @ @ @ @ @@@@ @ @ @ @ ïŽ@ Øý@ìbäóÜ@ @ @ @@ @ @@ @@Pad @ @9@ì8@@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @@N@o@îŽ@  ò†Šòí@ @ @ @ @ @@ @ ïŽ@ Ü@õ†ìí@óàb @@@ @ @ @ @ @@ @@ äŠói@Setup@ôä‡äaŒóia†@üi@J @ @ZSearch…@M2 @@@üi@@@ @o@îŽ@  ò†Šòí@ @ @ @ @ @@ @ ïŽ@ Ü@@@ õ†ìí@ @ @ @ @ @ @ a‡Ù@ @@ @ ïŽ@ n’@ @ @ @ õaì†ói@ @ @@ @ @ @@ ça@ @ @Š@ ó @ @ @ @ ônóióà@ @ @ @ @ @@ @@ üi @@ @ @@N@‹m@ôÙ@ @ @@ @ ïŽ@ @n’@Šóè@çbî@ìóå@ @ @@@ @ @@ @ @@@ @ @ îŽ@ ì@çbî@LÚ@ @ @@ @ @@@ @ ïŽ@ ÝîbÐ@óäìí¹ @@@ @ @@ @@ @ @ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @ZHelp and Support…@M3 @@@Šó ó÷@ @ @ @ @@ óØ@ @ @ @ Lo@ @ @ ïŽ@ iò‡Øýbš@ @@@ @ @ @ @ @ ômóàŠbî@ @ @ @ @@@ @@ ô’ói@ @ @ @ @@ ô䆋Ø@ @ @@ @ @ @ ÚïÝØ@ @ @ @@ @ ói @@ @p†ìí@ a†Šbi@ ŠûŒóÜ@ o@ @ ïŽ@ ióè@ @@ @ @ oîïÝåï÷@ @ @@ @ @@ @ @ @@ ôäbàŒ@ @ @@ @@@ ôîaŒòŠb’ @ @@@@ @@ @ @ @@N@o@îŽ@ ìóØò†@pbî‹Ðói@ì@pbØò†@oØóàüØ@ì@o@ @ @ @ @@ @@ @ @@ @ @ @@@ @@ @ @ @@ @@ @ @ @@ @ @@ @@ ïŽ@ äóîó ò‡@ @@ @@ @ @@ ïŽ@ q@

- 25 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@ @ @ZControl Panel…@M4 @oò†@ói@pójîbm@õòŠó−óq@ó’ói@ãó÷@ŠóóÜ@熋Ø@ÚïÝØ@ói @@@üi@@@ @çb¹bØómbéÙ@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Ž@ï@q@@ @ì@@ ôØýbš@ @ @ @ @ @ @ @ìŠbØ@ @@ @ @ @õóiŠûŒ@ @ @@@ @@ @ôåm‹ aŠóói @ @ @ @ @@@ @ @ @ @ @@@@ôÙ@ @ ïŽ@ mbØ@óÙäíš @ @ @ @@ @ @@ @ @N@æîóÙi@çbïbi@a†ò‹@ @@ @ @@@ @ @ @ @ @@@@ @@ ïŽ@ Ü@o@ @@@ îŽ@ ‹Øbä@óØ@Lòìón@ @ @ @ @@@ @ @@ @@ @ @ îŽ@ ‹Øò† @ @@@ @@@ãłói@ @ @ @@ @Lónîí@ @ @ @ @@ ïŽ@ q@ @ @ õò@ @ @Š@ óqý@ @ @ @ @ ”îŠûŒ@ @ @@@ @@ ôØóîòŠbàˆ@ @ @ @ @@@@ @@@ ì@@ @ o@ @ îŽ@ ìò†@ @ @@ @ õŠûŒ @ @@ @ @ô’ó@@ióÜ@@@ óØ@ @ @ @ ãò†ò†@ @ @@ @@ @ oäaŒ@ @ @ @@@@ ôäbÕ’b÷@ @ @@ @ @ @ @@ ì@ @ @ çaŠóå@ @ @@@ @ îŽ@ í‚@ @ @ @ ói@ @ @@ æ@ @ ïŽ@ Ü@ ói @@ @òìóàóØò†@çbïäìì@ @@@ @ @@ @ @ @ @@ @ @ @@ @ Š@ @@@õ†Šìì@ói@a‡õrÙ@ @ @@ @ @@ @@@@ @ @ @ @ Ž@ï@@@ ÷@õŒû‡åîì@ôj@ @@ @ @ @@ @@ @ ïŽ@ nØ@ôàòìì† @ @ @@ @@ @ @ @ @ @N@o@ïŽ@ @šò†Šò†@a†ò‡åïîb÷óÜ@óØ @@ @@@ @@@ @@ @ @ @@ @@ @@@ @ @@ @@ @@ @@ @@ @ @ZMy Network Place…@M5 @ói@ pójîbm@ õòŠó−óq@ Ló’ói@ ãó÷@ ŠóóÜ@ 熋Ø@ ÚïÝØ@ ói @@@õ@Š@ üm@ @ @ @ çbàóØòŠómíïràüØ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @@ @ @ Šó ó÷@ @@ @ @ @@ Lo@ @ @ ïŽ@ iò‡Øýbš@ @@@ @ @ @ @ @ çbØò@ @ @ @ @ Š@ üm @@ @ @@N@o@ïŽ@ @@@@ i@ŠóóÜ@ @ @ @@@õŠómíïràüØ@Ú@ @@ @ @ @ @ @@ @ @@ ïŽ@ Ü@ óàüØ@õ@ @ @@ @ @@ Š@ üm@çbî@Lo@ @ @ @@ @ @@@ @ ïŽ@ äŠónåï÷ @@@ @ @ @ @ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @ZMy Computer@M6 @ŠûŒ@óØ@òìón@ @@@ @@@ @ @@@ @ @ îŽ@ ‹Øò†@üi@çbàŠómíïràüÙîbà@ô’ói@ô䆋Ø@ÚïÝØ@ói @ @ @ @ @@ @@@ @ @@@ @ @ @ @ @@ @ @@ @@@ @ @ @@@ @@ @ @ @@ @ @@ @@ @ @@@óÜ@@@ óîüi@ @ @@ @@ Lçbánò†Šói@ @ @ @ @ @ @ @@ @@ @@ @ón@@ îŽ@ ìóØò†@ @ @ @ @@ @ ì@@ @ o@ @ ïŽ@ iò†@ @@@ @ çbánîí@ @ @ @ @ @ @@ ïŽ@ q@ @ @ Šbu @@ @ @a‡ÝîbÐ@õòìó䆋Ø@ì@•þÐ@íõ‡ï@íõqüÝÐ@ói@熋؊bØ@ômóibi @ @@NæîóØò†@çbïbi @@

- 26 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @ @ZMy Music…@M7 @熋Ø@ ÚïÝØ@ ói@ ì ôÙîŒüà@ ômþîbÐ@ ói@ ómójîbm@ ó’ói@ ãó÷ @N@o@ïŽ@ @@@ iò‡Øýbš@õŠóóÜ @ @ @ @ @@ @@ @ @ @

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @@

@@ @ @@ZMy Picture@M8 @熋Ø@ ÚïÝØ@ ói@ ìóåîŽ@ ì@ @ @ ômþîbÐ@ @ @ @ @@ @ @ @ói@@@ ómójîbm@ @ @ @ @ @@ @ @ @•ó’ói@ @ @ @ @@ @ãó÷ @@ N@o@ïŽ@ @@@ iò‡Øýbš@õŠóóÜ @ @ @ @ @@ @@ @ @ @

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ @ZMy recent Document@M9 @@@ü‚óÜ@ @ @ @@ @óäbnå@ @@ @ @ ïŽ@ àíïØû†@ @@ @ @ @ @ @ ìó÷ @ @ @ @ H@bØòŒbm@ @ @ @@@ @ @ @ónå@ @ @ ïŽ@ àíïØû† @@ @ @ @ @ I@ ô’ói @@@óÙî†@ @ @@ @ ôÙ@ @ @ îŽ@ Šbu@ @@ @ @ òìò‹@ @ @ @@ ïŽ@ Ü@@@ µäaímò†@ @ @@@ @ @ @ @ ì@@ @ çòŒbm@ @ @@@ @ @ ì@@ @ õ@Ž íä@ @ @@ óØ@ @ @ @ o@ @ îŽ@ ‹ ò† @ @@@ NòìóåîóÙäbïi NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@@

@ @ZMy Document@M10 @ìó÷@ @ìíàóè@óØ@o@ @ @@ @ @@ @ @@ ïŽ@ iò‡Øýbš@õŠóóÜ@熋Ø@ÚïÝØ@ói@ó’ói@ãó÷ @@@ @ @ @ @ @@ @@ @ @ @@@ @ @ @ @@ @ @@ @@ @@@ @ @ @@@ @ @ @N@@òìbä@çbàa†@a†ò‹@ @ @@@ @ @@@ @@@ @@ ïŽ@ Ü@çbàü‚@óØ@o@ @@@ @ @@ @ @@ @ @@ îŽ@ ‹ ò†@ü‚óÜ@óäbnå@ @ @ @ @ @@ @ @ @@@ @@ @ @ ïŽ@ àíïØû† @@ @ @ @ @

@@ @@

- 27 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@@ôäbå@ @@ @ ïŽ@ èŠbØói @ @@ @ @ @ @ @ôqüÝÐ

@@@õòìóånaí @ @@ @ @ @ @ @@ @ @ @üióØ@ @@ @ @ õóäaŠò‡ïmóàŠbî@ @ @ @@@@@ @ @ @ @@@ @@ óîüè@ @ @@ @ @ ìóÜ@ @ @ @@ óÙ@ @ @ ïŽ@ Øóî@ @ @ @@ ôqüÝÐ @ @ @ @@ @ @@@@õ†ìí@‹m@ôÙ@ @ @ @ @ @@ @ @@ @ îŽ@ ŠómíïràüØ@üi@òìóÙ@ @@ @ @ @ @ @@ @ @@ @@@ @ @ @ îŽ@ ŠómíïràüØ@óÜ@õŠbïäaŒ @@ @ @ @ @ @@ @ @@ @@@ @@ @ @@@ @ô’óØó‚‹ä@ì@o@ @@ @ @ @ @ @ @ @@@ @@ îŽ@ ‹ ò†@ãóØ@•ó@ @ @ @@ @@ @ @ @@ @ @ ïŽ@ u@ìóØìí@ŠûŒ@ì@o@ @ @@ @ @ @ @ @ @@@ @@@ @@ îŽ@  ò†Šòí@ @ @ @ @ @@ @ ïŽ@ Ü@ @@@Lì@ @ @ @o@ïŽ@ iò†@ @@@ @ ta‹‚@ @ @@ @ @ ììŒ@ óØ@ óîóè@ õòìó÷@ ônЋ @ ãłói@ LóäaŒŠóè @@@ì@@ o@ @ îŽ@ ‹å@ @ @ ïŽ@ èò†ŠbØói@ @ @@ @@ @ @ @@ ãóØ@ @ @ @ @ ôØóîòìbà@ @ @ @ @@@ @ @@ üi@ @ @@ ìŠbu@ @ @@ @ @ ô @Ž @ @ @ ìì†@ @ @ @ @ üi@ @ @@ béäóm @ @ @@ @ @@@ìóàóØ@õóØòŠbióÔ@”ïØóîò†a@ @ @@ @ @@ @ @ @ @@ @@ @ @@ @ @ @ @@@ @đŠ@đ @bm@Lì@o@ @@ @ @@ @ @@ îŽ@ Š‡i@@ @@ @@Žõ@ ‹@ Ð@o@ @ @@ ïŽ@ iò†@‹maì† @@@ @@ @ @@ @ @ @N@o@îŽ@ ‹ ò†@õŠbïäaŒ@ @ @ @ @ @@ @@ @ @@@@MB@1.44@béäóm @@@ôånaŠbq@ @ @ @ @@@ @ @ @ì@@ @æm‹@ @ @ @ Ü@ óè@ @ @ @ ôn@ @ @ ïŽ@ äüš@ @@ @ @ óÜ@ @ @@ ‘bi@ @ @ @@ ômŠíØói@ @ @ @@ @ @ @@ a†ò‹@ @@ @@ ïŽ@ Ü@ @ìòìó䆋Ø@ òìLõŠóóÜ@ æîóØò†@ õŠbïäaŒ@ ì@ póibi@ HsaveI @@@õòìóåî@ @ @ @ @ @‹@ @ôn@ @ @@ @ ïŽ@ äüš@òì@a†óÙî†@ôÙ@ @@ @ @@ @ @@@ @ @ @@ @@ @ ïŽ@ å@@ îŽ@ í’@ì@pbØ@óÜ@ôäbå@ @ @ @@ @@ @ @ @@ @@@ @@ @ ïŽ@ èŠbØói @ @@ @ @ @ @ @N@@òìóåîóØò‡äìì@ @ @ @@ @ @ @ @@ @ Š@ @ô䆋Ø@pbàŠüÐ@íõìbä@ôäbØómóibi@ìíàóè @@ @@ @ @ @@ @ @@@ @ @@ @ @ @ @@@ @@ @ @ @ @ @@ @@@ @ @@ @ @ @òìóïõqüÝÐ@õüèói@õŠbïäaŒ@õòìóånaí @OãóØóî @ói@ LòìóØóÅîaŠ†@ ôqüÝÐ@ ìbä@ òŠó£@ póØóïõqüÝÐ@ M1 @ @N@ü‚ŠóóÜ@ì@ônäaŒ@ôØóîòí@ @ @@ @ @ @@@ @@ @ @ @@@@@ @ @ @@@ ïŽ@ ’@ @@ @@ @@@o@îŽ@ ìómò†@óØ@óîa‡@ @ @ @ @ @ @@ @ @@ @@@ ïŽ@ m@õóØóïîŠbïäaŒ@ì@pói @ @@ @ @ @ @ @@@ @ @@@@@ @@ @ @ bi@õò†Šbè@ìó÷@ M2 @ @@NòìòŠóÙïi@óØóïqüÝÐ@Šó@ónîóƒïi @@ @@ @@ @@ @@

- 28 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@ @@ Mìa‹ìíä@ M@óå@@ îŽ@ ì@ I@ óØóÝîbÐ@ Šó@ óji@ óØóìbà@ ôáèó@ M3 @ @@N@óÙi@ŠóóÜ@ôna@ @ @@@@ @ @ @@@ @ @ @Š@ @ôÙïÝØ@ì @@ @ @ @@ @@ @HNNN@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @send to@@@ô’ói@Šó@òŠóå@ @ @ @@@@ @ @@@@ @ ïŽ@ éi@óØóìbà@ôáèó@çb’bq@ @ @@@ @ @ @ @ @ @@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @M4 @@@óØ@õónïÜ@ãóÜ@Lìòìón@ @ @@ @ @ @ @ @@@ @ @@@ @ @@ @ @ îŽ@ ‹Øò†@üi@p‹m@ôÙ@ @ @ @ @ @@ @@@ @ @ @@ @ ïŽ@ nïÜ@òìóîüèói@óØ@ì @ @ @ @@@@ @ @@ @ @ @@@ @ @@ @ @@NóÙi@Floppy A:@ôÙïÝØ@òìóîa‹Ùmüi @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @LóØóïõqü@@ÝÐ@@ @@Šó@ @ @ @ón@@ ïŽ@ šò†@ @ @@ @ óØóÝîbÐ@ @ @ @ @@@ @ @ ôäaì@ @ @@@ Š@ òìbš@ @ @ @ @ @ Ú@ @ ïŽ@ àóØ@ @@ @ @ •bq@ @ @@@ @@@õòìóånaí @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ õbá@ @ @ @ ïŽ@ è@ @ @ ôØüi@ @ @ @ @ @@ ÛüÜóîa†@ @ @ @@ @@@ @ ôäìíšý@ @ @@ @ @ @ @ õaì†@ @ @@ @ @ òŠbî† @ @@ @@ @ @NóØóïõqüÝÐ@ìbäüi@óØóÝîbÐ @@ @@ @@ @@

- 29 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@õòìó䆋Ø@Oãòìì† @ @ôqüÝÐ

@@ @ @ Ž@ï@@@ @bn@ ÷@LóØóïõqüÝÐ@Šóüi@òìónaí @çbàóØóÝîbÐ@õòìó÷@õaì† @ @ @ @ @ @ @ @@ @@@ @ @ @@@ @ @ @ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ @@@ @ @@ @ @ @ @@@ @@ @ @@@o@îŽ@ òìóäbàò†@ @@ @ @@ @@@ @ óØ@ @ @ @ õòŠómíïràüØ@ @ @@@ @ @ @ @ @@ @ @ ìó÷@ @ @ @@ Šó@ @@ @ @ óåîóiò†@ @ @ @@ @@@ @ óØóïõqüÝÐ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @MZ@óîòí@ @@@ ïŽ@ ’@ãói@òìóåîóÙîò†@Lì@æîóÙi@ŠóóÜ@õŠbØ @ @@ @ @@@ @ @ @ @@ @ @@@ @@ @ @@ @@ @ @@@@ @ @ @@@ @@ @ @@@ìbä@óåîó‚ò†@o슆@ìü‚ŠóóÜ@ôØóîòí@ @ @@@ @ @@ @ @@ @@ @ @ @@ @@ @ @ @@ @ @ @@@ @ @ @@@ ïŽ@ ’ói@óØóïõqüÝÐ@ @ @ @@@ @ @ @ @ @ @ @@ @ M1 @ @NòìóØóÅîaŠ†@ôqüÝÐ @@ @@ @@ @@ @@ @ô’ói@ óÜ@ ÛòìI@ òìòŠóÙi@ My Computer@ ô’ói@ M2 @ @@ó’b’@õìì@ @ @ @ @@ @ @ Š@ @Šó@ôäbØóäüÙîb÷@õòìó @@@ @ @@ @@ @ @ @@ @ @@ @@@ @ @ @ ä†‹Ø task @ Úbm@ ônïÜ@ ôäbØóäbàŠóÐ@ ì@ Desktop @ @NH†‹Ùäbbi@a†@menu @@ @@ @@ @ô’ói@ ŠóóÜ@ double click@ ÚïÝØ@ óäaì†@ M3 @ @NóØóïõqüÝÐ@õòìó䆋Øüi@LóÙi@Floppy A: @@ @@ @@ @@

- 30 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNN @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@ @ @ @@ ŠóóÜ@ @ô’ói@ @@ @ @ @@ ÚïÝØ@ @ @ @@ @ çb’bq@ @ @ @ @ @ @ ìóÙi@ @ @ @ @@ ŠóóÜ@ @@ @ @ @@ ôna@ @ @ @ @Š@ @ ôÙïÝØ@ @ @ @ @@ @ çbî @ @@ @@@òìóna@ @ @ @ @ @Š@ @ôÙïÝØ@õüèói@óØ@õóØóï@ @@ @ @ @@ @@ @ @ @ @@@ @ @@ @ @ @ @ îŽ@ íä@ónïÜ@óÜ@óÙi@ @ @@@ @ @ @ @@@ @@@ @ @@ open @ @Nòìóîa‹Ùmüi@Right click @óØ@µåïiò†@óäþîbÐ@ìó÷@ìíàóè@òìóîa‹Ø@üi@çbàóØóïõqüÝÐ@óØ @ìíjm‹äbáÜ@ óè@ @ @ @ @çbî@ @ @@ @LõŠó@ @ @@ @ @ @üi@@@ òìóäbàìíjnaí @ @ @ @ @@ @@ @ @ @ @ @@ @ @ “@ @ @ ïŽ@ q@ double @ ÚïÝØ@ óäaì†@ ói@ óØ@ LõŠóóÜ@ çbàìíjnaŠbq @ @@N@o@ïŽ@ iò‡Øýbš@ìòìón@ @@@ @ @ @ @ @@ @@ @ @ îŽ@ ‹Øò†@çbïÙ@ @ @ @ @ @@ @ @ @ ïŽ@ àbØ@Šóè@ŠóóÜ@ @@ @ @@@ @ @@@ @ @ @@click @@

@@@ôånaŠbq@ì@æm‹@ @ @ @ @@@ @ @@ @@ @ @ @ Ü@ óè @ @ @O@ãóé@ @ @ ïŽ@ @ @ @ôqüÝÐ@ŠóóÜ@õŠbïäaŒ

@@ @ @ @ @@ õŠbïäaŒ@ @õüèói@ @ @@ @ @@@@ ôånaŠbq@ @ @ @ @ @@@ @ @ ì@@ @ æm‹@ @ @ @ @ Ü@ óè@ @ @ @ çaí@ @ @@ ïŽ@ äóÜ@ @@ @@ õŒaìbïu @ @@@ @ @ @ @òìóïõqüÝÐ@ õüèói@ õŠbïäaŒ@ õòìóånaí @ ÿó óÜ@ òìóïõqüÝÐ @@@ü‚ìóna@ @ @ @ @ @ @Š@ @a‡åm‹@ @@@ @ @ @ @ Ü@ óè@ì@´aŠbq@óÜ@ìa†òŠbi@ãóÜ@óØ@óîa†òìóÜ @ @ @@ @@ @ @@@ @ @@ @@@ @@ @@@ @@@ @ @@@ @ @@ @@@ @@ @ @ @üi@ LæîóØò†@ Save@ Æîó@ ôqüÝÐ@ ŠóóÜ@ óØóÝîbÐ @ @MZ@æîóØò†@†‹@ @@ @ @@ @@ @ îŽ@ ì@ôÙ@ @ @@ @ ïŽ@ ÝîbÐ@ŠóóÜ@ŠbØ@óîòí@ @@@ @@@@ @ @ @@@@ @ @@ @@@ ïŽ@ ’@ãó÷@õòìó䆋Ùäìì@ @ @@ @ @@@ @@ @ @@ @ @ @@ @ Š@ @@@óØóìbà@ @ @ @ @ @ @@ ôáèó@ @ @ @ @ @ @ L†‹Øò†bàb÷@ @ @ @ @ @@ @ @@ @@ çbáÙ@ @ @ @ @ ïŽ@ ÝîbÐ@ @@@ @ @ õòìó÷@ @ @ @ @ @@ õaì†@ @ @@ @ @ M1 @óØ@ æîóØò†@ ŠóóÜ@ ôÙïÝØ@ ì@ File@ @ô’ói@ @ @ @@ Šó@ @@ @ @ óåïå@ @ @ @ @ ïŽ@ èò† @ @@ @ @N@òìón@ @ @ @ îŽ@ ‹Øò†@üi@çbáÙ@ @ @ @ @ @@ @@@ @ @ @ ïŽ@ nïÜ@òìóîüèói @ @ @ @@@ @ @ @@ @ @ @ @@ @@ @@ @@ @çbî@ Save@ ŠóóÜ@ ÚïÝØ@ òìóîa‹Ùäbàüi@ õónïÜ@ ìóÜ@ M2 @çbáÅîó@ôØüi@ÃüÜóîa†@òìóîüèóióØ@LæîóØò†@Save as @ @N@@òìón@ @ @ îŽ@ ‹Øò†üi @ @ @@ @ @ @@ @@ @@

- 31 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@õ@ look in@ ô’ói@ õóØóØìí›i@ óáèó@ ŠóóÜ@ ÚïÝØ@ M3 Floppy @ òìóîüèói@ ì@ æîóØò†@ Save@ ôØüi@ ÃüÜóîa† @ @@N@õŠóóÜ@熋Ø@ÚïÝØói@òŠbî†@Læî‹@ @@ @ @ @@@ @ @ @ @@ @ @@ @ @@@ @@ @@ @@ @ @@ îŽ@ ‰iò‡@ @ @@@ Ü@ óè@ @ @ @A: @@ @@ @@ @File name@@@ô’óióÜ@µìíäò†@óØóÝîbÐ@üi@Ú@ @ @ @@ @@@ @ @ @ @@@ @@ @ @ @@@ @ @@ @@@ îŽ@ ìbä@‹maì† @ @ @@@ @ @@ @ @óØóÝîbÐ@ õŠüu@ a‡“î@ File as type@ ô’óióÜ@ ìa† @ @@NæîóØò‡îŠbî† @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@@Ú@Ž@ïàóØ@•bq@ì@æîóØò†@ @@ @ @@ @ @ @@ @@ @@ @ @@ @ Save@ŠóóÜ@ÚïÝØ@a‡ïîbmüØ@óÜ@ M4 @ @@N@óØóïõqüÝÐ@ŠóóÜ@o@ @ @ @ @ @ @ @@ @@@ @ @ @@@ ïŽ@ iò†@Æîó@üi@çbàóØóÝîbÐ@ôäaì@ @@@ @@ @@ @ @@ @@@ @ @@ @ @ @@@ @ @@ @@@ Š@ òìbš @@@ @ @@ @@ @ @@µäaímò†@óØóïõqüÝÐ@õòìó䆋Ø@ìóØómóibi@ôånî†@üi@ @@ @@ @óØ@ æîóÙi@ ô @Ž uój@ @ @ @ ïŽ@ u@ @ HôqüÝÐ@ õòìó䆋Ø@ Oãòìì†I@ ôäbØòìbäóè @ @N@†‹Ùäbbi@“@ @ @ @@ @ @ @@@ @ ïŽ@ q@ @@ @@ @@ @@

- 32 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @4

@@

@@ @@ @ @ @‹@ @ @OãòŠaíš @ìòìóåî@ @ @ôqüÝÐ@ômbàŠüÐ

@póØóïïqüÝÐ@ ìbä@ ôäbØóÝîbÐ@ ìíàóè@ ŠbvØóîói@ õòìó÷üi @Ž@@ô @ uój@ @ @ @ ïŽ@ @u@óäaìbäóè@ãó÷@ónîí@ @@ @@@ @ @ @@ @ @@ @ @@@ @ @ @@ ïŽ@ q@oîóÙi@ômbàŠüÐ@ìòìónî@ @ @@ @@ @ @@@ @ @ @@@ @ @@ @@ @ @ @‹@ i @@ @ @MZoîóÙi @ @NòìóØóÅîaŠ†@ôqüÝÐ@ìbä@òŠó£@óØóïõqüÝÐ@M1 @@ @@ @@ @@ @@ @@@òìó“@ @ @ @ ïŽ@ qóÜ@Ûòì @ @ @@@ @@ I@òìòŠóÙi@ My Computer@ô’ói@ M2 @ @NHa‹Ùbi @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ôÙïÝØ@ Floppy A:@ô’ói@Šó@óji@óØóìbà@ôáèóM3 @ @N@óÙi@ŠóóÜ@ôna@ @ @@@@ @ @ @@@ @ @ @Š@ @@ @@ @@ @@ @@

- 33 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@ @@ @@@òìóîa‹Ùmüi@ @ @ @@@ @ @ @ @@ òìóØóna@ @ @ @ @ @ @ @ @Š@ @ óÙïÝØ@ @ @ @ @@ @ õüèóióØ@ @ @ @ @ @@ @ @ a†ónïÜ@ @@ @ @ @ @ @@ ìóÜ@ @ @ @@ M4 @ @NóÙi@Format@ôäbàŠóÐ@ôÙïÝØ @@ @@ @@ @@ @@ @bm@ ónòìíi@ ìóÙi@ start@ õóá ì†@ ŠóóÜ@ ÚïÝØ@ M5 @ @@óØómbàŠüÐ @@ói@ ó£a†@ óØóØüi@ @ÃüÜóîa†@ @ @@ @@@ @ a‡ïîbmüØ@ @@ @ @@ @ @ @ @ óÜ@ @ @@ ì@@ @ o@ @ ïŽ@ iò†@ @@@ @ ìaìóm @ @@ @ @ @ @N@Close@ŠóóÜ@ç†‹Ø @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@@õüèói@ @ @ @ @@ @õŠbïäaŒ@ @@ @ @@@@ @õòìóånaí @ @@ @ @ @ @ @@ @ @ @üi@@@ @õóîòí@ @ @@@ ïŽ@ ’@ @ @ ìóÜ@ @ @ @@ óu@ @ @ @ @ MZwäŠó @@@ói@@@ @üi@@@ çbàŠbØ@ @ @ @@@ @ @ çbàóè@ @ @ @@ @ @ @óØ@@ @ •óÙî†@ @ @ @ @@ @ õòí@ @ @ @ ïŽ@ ’@ @ @ LòìóïõqüÝÐ @ @@ @ @ @ @ @ @@ @ @MZ@óîòí@ @@@ ïŽ@ ’@ãói@Lo@ @ @@ @ @@@ @ ïŽ@ äóîó ò‡àb−ó÷ @@ @@ @ @ @ @@ @ @ @ @@@ôáèó@ @ @ @ @ @ @çb’bq@ @ @ @ @ @ òìòŠóÙïi@ @ @ @@@ @ @ @@ óîa‡@ @ @@@ ïŽ@ m@ @ @ õóØóÝîbÐ@ @ @ @ @ @@@ @ @ õò†Šbè@ @ @@ @@ @ @ ìó÷@ @ @ @@ M1 @ @@N@óÙi@ŠóóÜ@ôna@ @ @@@@ @ @ @@@ @ @ @Š@ @ôÙïÝØ @@ @ @ @@ @ìóØóÝîbÐ@Šó@óji@óØóìbà @@ @@

- 34 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@ @@ @@ @ìóÜ@ LóÙi@ Cut@ çbî@ LCopy@ ô’ói@ ŠóóÜ@ ÚïÝØ@ M2 @ @Nòìóîa‹Ùmüi@òìó@na@ @ @@Š@@@ôÙïÝØ@õüèóióØ@a†ónïÜ @ @ @@ @@ @ @ @ @@ @ @@@ @ @ @ @ @ @@ @@@óØ@@ @ @pìóÙnò†@ @ @ @ @ @ @ @ @ póÝîbÐ@ @ @ @@@ @ @ ìó÷@ @ @ @@ ôØóîóƒìíä@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @@ •óîòí@ @ @ @@@ ïŽ@ ’@ @ @ ãói @@ @ @@@ìbä@ @ @@ @òŠóÙi@ @@ @ @@ @óØóïõqüÝÐ@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @bn@ @ @ ïŽ@ ÷@@@ óîüi@ @ @@ @@ Lòìóåî@ @ @@ @ @ @@ îŽ@ íïi@ @ @ @ @@ o@ @ îŽ@ ìóäbàò† @ @ @@ @@ @ @@@‹maì†@ìóÙi@oa@ @ @@ @ @@ @ @ @@@ @ @Š@ @ôÙïÝØ@çb’bq@ìòìòŠóÙïi@òìóØóÅîaŠ†@ôqüÝÐ @@ @ @ @@ @@ @ @ @ @ @@ @@ @@@ @ @ @@@ @ @ @ @ @ @@@@ @@ @ @ @@ @@@ìó÷@ @ @@ @•óîòí@ @ @@@ ïŽ@ ’@ @ @ ãói@ @ @ @@ óÙi@ @ @ @@ Past@ ô’ói@ ŠóóÜ@ ÚïÝØ @@@ìòìóåï@ @@ @ @ @ ïŽ@ äò‡îa† @@@ @@@ @ a†óØóïïqüÝÐ@ óÜ@ pìóÙäbánò†@ õóîóƒìíä @ @@N@òìóåî@ @ @ @ @@ îŽ@ íi@óÝîbÐ@ìó÷@µäaímò†@bn@ @ @ @@@ @@@ @ @@ @ @@@ @@@ @ @@ @@ @ @ ïŽ@ ÷@ @@ @@ @ŠóóÜ@ @@@ @ @ @@ @熋Ø@ @ @ @ @ @ÚïÝØ@ @ @@ @ @óÜ@@@ @µšóä@ @ @ @@ @@a†ó@ @ Ü@ óèói@ @ @ @ @@ õòìó÷üi@ @ @ @ @ @@ @@ MZwäŠó @@@çaí@ @@ Ž@ï@@äóÜ@õŒaìbïu@µäai@ónîí@ @@@ @@@ @ @ @ @@ @@@ @@@ @ @ @@ ïŽ@ q@ @ @ Cut@çbî@ Copy@ô’ói @Copy@ôqüØ@ŠóóÜ@熋Ø@ÚïÝØói@òŠbî†@_óïõš@a†óäaì†@ìó÷ @óØóÝîbÐ@õ@òìó÷@@ @ @ @@Žô@ i@o@ @@@ îŽ@ ìóØò‡nò†@çbàóÝîbÐ@ìó÷@ôØóîóƒìíä @ @ @ @@ @ @ @@ @@ @ @@ @@@ @ @@ @ @@@ @ @ @@ @ @ @ @ @ @aìó÷@ Cut@ ŠóóÜ@ @@ @ @ @@ @熋Ø@ @ @ @ @ @ÚïÝØ@ @ @@ @ ói@ @ @@ @ãłói@ @ @ @@ @Lo@ @ ïŽ@ iŠóói@ @@@ @ @ @@ ô›ïè @ @ @@ @@@béäóm@ @ @@ @ @ @ì@@ @o@ïŽ@ šò†ý@ @ @@ @ @ Lí@ @ @ õŽ@ å@@ ïŽ@ àbä@ @@ @@ õü‚@ @ @ @ @ õó@ @ @ @ ïŽ@ u@ @ @ óÜ@ @ @@ óØóÝîbÐ @ @ @ @@@ @ @ @N@õ›ïè@ì@o@ @ @ @ @ @@ @@ îŽ@ ìóØò†@oò†@ô@ @ @ @ @ @ @@ @ @@ @@ ïŽ@ Ü@çbá@ @@@ @ @ îŽ@ íä@ôØóîóƒìíä @ @@@ @ @ @@ @ @ @ @ @ CD@@@õ†@ô@ôäbå@ @ @@ @ @@ @@ @ ïŽ@ èŠbØói @ @@ @ @ @ @@@ì@@ æm‹@ @ @ @ @ Ü@ óè@ @ @ @ íõŠbïäaŒ@ @ @ @@ @ @@@@ õòìóånaí @ @ @@ @ @ @ @ @@ @ @ üi@ @ @@ ôqüÝÐ@ @ @ @ @@ @ Ûòì@ @ @@ @ ”î‡ï @ @@ @ @ @@@Lo@ @ îŽ@  ò†Šòí@ @ @ @@ @@ @ ïŽ@ Ü@@@ õ†ìí@ @ @ @ @ @ @ õŠ @ @ óóÜ@ õŠbïäaŒ@ Save@ ôånaŠbq @õ@CD…Write@@@çbàóØòŠómíïràüØ@o@ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @@ @ @@ ïŽ@ iò†@a†òŠbjàóÜ@ãłói @@@ @@@ @@@ @ @@ @@@ @ @ @ @@ @@ @ @ @@ŠûŒ@@@ @óÙäíš@ @ @@ @ @ @ôn@@ îŽ@ ŠóóÜ@ŠómíïràüØ@ãóØ@ @@ @ @ @@@@ @ @ @ @ @@ @ @@ @ @ @ óØ@Lo@ @ @ @@ @ ïŽ@ i@ŠóóÜ @@@@ @ @ @ @Âä‹ @ @@@Lo@ @ Ž@î@‹å@@ ïŽ@ èò†ŠbØói@ @ @@ @@ @ @ @@ õŠbïäaŒ@ @ @@ @ @@@@ õòìóånaí @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @üi@@@ @àóØ@ @@ @ @ @óîüi@ @@ @@ @óïõä @@ @ @@@ìó’bi@ @ @ @ @@ @@ŠûŒ@@@ õŠbïäaŒ@ @ @@ @ @@@@ ôåm‹@ @ @ @ @ @ Ü@ óè@ @ @ @ ì@@ @ ´aŠbq@ @ @ @@@ @ @ ônóióà@ @ @ @ @ @@ @@ üi@ @ @@ ãłói @@ @ @ @@@ìbäóÜ@ @ @@ @@ @çbØóÔò†@ @ @ @ @ @@ @ @Lìóå@ @ @ @ îŽ@ ì@@ @ LìóàbäŠói@ @ @ @ @@ @@@ @@ ìbÕï @ @ @ @ üà@ ì@ âÝïÐ@ õóiŠûŒ @ @N@æîŠ@ @@@ îŽ@ Šbqò†@ì@æ@ @@ @ @@ @@ @@ îŽ@  ò‡@ @ @ @ @ Ü@ óè@a‡î‡ï @ @ @@@ @@ @ @

- 35 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@ @@ @@ @@ @@ @óØ@ æîóØò†@ õ†@ @ô@ @ @ @ôäbå@ @@ @ ïŽ@ èŠbØói@ @ @@ @ @ @@ óÜ@ @ @@ Ú@ @ ïŽ@ Øóî@ @ @ @@ ôbi@ @ @ @ @@ a†ò‹@ @@ @@ ïŽ@ Ü@@@ @óØ@ õóäbn’@ íõŠbïäaŒ@ ìó÷@ ôåïåïi@ üi@ ômóîòìóä†‹Ø @ôäbåî‹Ðó÷@ ”Ôóä@ õ‡ï@ •ónóióà@ ãó÷@ üi@ Lóîa‡îìbäóÜ @ @MZ@µå@@ ïŽ@ èò†ŠbØói@ôŠbÐ @ @@ @@ @ @ @@@ @ @@ @ @@ @@ @ @@NòìóØóÅîaŠ†@õ‡ï@ìbä@óåîó‚ò†@çbåî‹Ðó÷@”Ôóä@õ‡ï@M1 @@ @@ @@ @ @@NòìóåîóØò†@My Computer@ô’ói@M2 @@ @@ @@ @@@õóå@ @ @ Ž@î@ì@óØ@ @@ @ @ æîóØò†@õ‡ï@ói@pójîbm@ô’ói@ŠóóÜ@ @ @@ @ @@ @@ @ @ @ @@ @@@ @ @ @@ @ @@ @ @ @@@@ @ @ @@ ÚïÝØ@ @ @ @@ @ M3 CD Drive @òìa‹ìíä@a‡ïn“ïäóm@óÜ@ìóîa†bïm@ôØóïî‡ï @ @@(F:) @@ @@ @@@ìbä@ @ @@ @õómbéÙ@ @ @ @ @ @ ïŽ@ q@ @ @ ìòìómbØò†@ @ @@ @ @ @ @ @@ @ üi@ @ @@ çbàóØóïî‡ï@ @ @ @@ @ @ @ @@ @ @ @ óîòí@ @ @@@ ïŽ@ ’@ @ @ ãói @@ @ @ @@NæîóÙi@ŠóóÜ@õŠbØ@µäaímò†@ì@µåïiò†@óØóïî‡ï @@ @@ @@ @@

- 36 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@ @@ @@ @@ @@ @ @´aŠbq@õó’b’@ôäbäa†@NNN@@@ìó’b’@õ‡äòìa‹Øbi@ôåî@ @ @ @ @ @@ @ @@@ @@ @ @ @ @@@ @ @Š@ ü @@ @@@o@ïŽ@ i@‡äòìa‹Øbi@ôØóîòí@ @@@ @@@ @@ @ @ @ @@@ @ @ @@@ ïŽ@ ’@ìóå@ @ @@ @ @ îŽ@ ì@óÜ@ãŒóy@æà@óäò@ @ @@ @@@ @@ @ @@ @@@ @ @@ Š@ @OãóØóî @@@õ†@@ @ @ôÙ@ @ ïŽ@ Øóî@ @ @ @@ Lo@ @ @ ïŽ@ i@@@ ‹m@ @ @ @ ôØóîòí@ @ @ @ @@@ ïŽ@ ’@ @ @ ìóå@ @ @ @ îŽ@ ì@@ @ óÜ@ @ @@ pŒóy@ @ @@ @ @ üm@ @ @ @ ãłói @@ @ @ @@@çüš@ @ @ @ µäai@ @ @@@ @@ @óá@ @ ïŽ@ ÷óÜ@ @@ @@ ÛóîŠóè@ @ @ @@@ @ @ ónîí@ @ @ @ @@ ïŽ@ q@ @ @ óîüi@ @ @@ @@ òí@ @@ ïŽ@ ’@ @ @ çbàóèói @ @ @@ @ @ @ @@@õüèói@ @ @ @ @@ ìóäbb÷@ @ @ @@ @ @ @@ ŠûŒóØ@ @@ @@ @ @ Læî@ @ @ @Š@ ü ò†@ @ @ @@ @ çbàóØó’b’@ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ õ‡äòìa @ @ @@@ @ ‹Øbi @ãó÷@ oïäaímò†@ òìòŠaí‚@ õóäaìbäóè@ ãó÷@ ôä‡äbîóàb−ó÷ói @ @MZoîóÙi@òŠbØ @@ Right @@@oa@ @ @Š@ @ôÙïÝØ@a†óØó’b’@õìì@ @@ @ @ @@ @@@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ Š@ @Šó@ôÙ@ @@@ @ @@ @ ïŽ@ å@@ îŽ@ í’@óÜ@ @ @ @@ @@ M1 @ @NóÙi@click @@ @@ @@ @@ @ì@Properties@@@ô’ói@Šó@òŠóå@ @ @ @@@@ @ @@@@ @ ïŽ@ éi@óØóìbà@ôáèó@ @ @@@ @ @ @ @ @ @@@ @ @ @ @ @M2 @@@üi@@@ oÙ@ @ @ ïŽ@ Øüi@ @ @ @ @@ ÃüÜóîa†@ @ @ @@ @@@ @ ò@ ìóîüèói@ óØ@ óÙi@ ŠóóÜ@ ôÙïÝØ @ @N@@òìón@ @ @ îŽ@ ‹Øò† @ @@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

- 37 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ Browser @ @ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@ @@ @@ @@ @òìóîa‹Ùmüi@ õóØüi@ ÃüÜóîa†ìó÷@ õòìòŠó@ ô’óióÜ@ M3 @ @NóÙi@Desktop@ôÙïÝØ @@@ìóå@ @ @ Ž@î@ì@@ @ìó÷@ @ @@ ôÙïÝØ@ @ @ @ @@ @ a†@ @@ @ Background@ ô’óióÜ@ çb’bq@ @@@ói@@@ õóîóäa†@ @ @ @@ @@@ @ ìó÷@ @ @ @@ óåîó ò†@ @ @ @@ @ @@ @ bm@ @ @ @ çìa‹äa†@ @ @ @@ @@@ @ î@ @ @Š@ ói@ @ @@ óØ@ @ @ @ óÙi@ @ @ @@ óäaí@ @ @@@ ïŽ@ ’@ @ìíióä@ÿ†@ói@póäaìóÜ@ãbØ@ïè@Šó ó÷@òì@Lòìb−í @ @pý@ìón@ @ @@ @ @ Ü@ †@ @@@ìóå@ @ @ Ž@î@ì@@ @ @ @ @òìò @ @ –@ Browser@ ô’ói@ õüèói@ oïäaímò† @@@óÜ@@@ @çbî@ @ @@ @Lóîa‡ïqüÝÐ@ @ @@@ @ @ @ @@ @ óÜ@ @ @@ bu@ @ @ @ oïå@ @ @ @ ïŽ@ @éïi@ @ @@ óï@ @ @ ïŽ@ Ü@@@ Œóy@ @@ @ @ oØóîòí@ @ @ @ @@@ ïŽ@ ’@ @ @Nóïä@Âä‹ @ïè@a‡äbØò†Šbè@óÜ@çbî@La‡’þÐ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@@üi@@@ ò‹@ @@ îŽ@ ‰j@ @ @ Ü@ óè@ @ @ @ Ú@ @ ïŽ@ mó@ @ @ Ü@ by@ @ @ @ a†@ @@ @ Position@ ô’óióÜ@ M4 @òìò@ Browser@õüèói@õóäaìó÷@pójîbmói@óØò‡äòìa‹Øbi @ @@N@@ò‹@îŽ@ ‰j@ @ @ Ü@ óè@Ú@ @ @ @@ ïŽ@ äò@ @ @@Š@ @a†@ @@@ @Color@@@ô’óióÜ@òì@Lµå@ @ @ @@ @@@ @ @@ @ @ ïŽ@ éäbîò† @ @@ @@@ @@ @@ @•óàói@LóÙi@Apply@õóá ì†@ŠóóÜ@ÚïÝØ@a‡ïîbmüØ@óÜ@M5 @ŠóóÜ@ @@@ @ @ @@ @òì솊a‰jn@ @ @ @ @@@ @ @ Ü@ @óè@ @ @ õóîòí@ @ @ @@@ ïŽ@ ’@ @ @ ìó÷@ @ @ @@ oîóÙi@ @ @@ @ @@ OK@ õòìóÜŠói @@@ôäaímò†@ @@@ @ @@ @ @ìíióä@ @ @@ @@ @o@Ü@ †@@ @ ói@ @ @@ Šó ó÷@ @@ @ @ @@ óØ@ @ @ @ L@ @ õŽ@ ìóØò†Šò†@ @ @ @ @@ @@ @ @ óØó’b’@ @ @ @ @ @ @ @ õìì@ @ @ @ Š@ @ @@NoîóÙi@OK@çb’@bq@ì@oî@ @ @@ @@ @Š@ üïi @ @ @@ @@ @@

- 38 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@

@@@ @@@ @ îŽ@ ŠbØ@a‡Ù@ @ŠûŒ@ôÙ@ @@ @ @@@ @ îŽ@ ‹@ qóÜ@ìòìón@ @ @ @@@ @@ @ @ ïŽ@ i†‹Ø@oØóîóàbäŠói@óäò@ @@ @ @ @@ @ @ @@ @@ @@@ @@@ @ @@ Š@ @Oãòìì† @@@Lòìónîó£a†@óØóàbäŠói@pbØóä@oîí@ @@ @ @ @@ @ @@ @@ @ @ @@ @@@ @@@ @ @ @ @@@ @ @@ ïŽ@ q@òìó“@ @ @@ @ @ @ ïŽ@ q@ón@ @ @@ @ ïŽ@ i@Âä‹ @@@ @@ @ @@@†ìí@ @ @ @ @ a†ómbØ@ @@ @ @ @ @ @ ìóÜ@ @ @ @@ @@aìó÷@ @ @@ òìónïå@ @ @ @ @ @ @ îŽ@ ˆíÙi@ @@ @ @@ óØòŠómíïràüØ@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @@ @ @ çbî @ @@ @oî‹ ò†Šòì@ Screen Saver@ ´aŠbq@ õó’b’óÜ @@@‘óØ@ @ @ @ @póØòŠbØ@ @ @ @@@ @ @ @@Šó@ @ @ @òìónï@ @ @ @ @ îŽ@ Š@ ó ò†@ @ @ @ @ @ õómbØ@ @ @ @ @ @ @ ìó÷@ @ @ @@ bm@ @ @ @ õòìó÷üi @ @ @ @ @@ @ MZ@óîòí@ @@@ ïŽ@ ’@ãói@Lo@ @ @@ @ @@@ @ ïŽ@ åïjîóä @ @ @ @@ @ @@ @ôÙïÝØ@ Desktop@@@óØó’b’@õìì@ @ @ @ @ @ @@ @ @ Š@ @Šó@ôÙ@ @@@ @ @@ @ ïŽ@ å@@ îŽ@ í’@ŠóóÜ@ @ @ @@@ @ @ @@ M1 NóÙi@Right click@@@oa@ @ @Š@

@ì@ Properties@@@ ô’ói@ @ @ @@ @@Šó@ @ @ óå@ @ @ ïŽ@ éi@ @ @@ óØóìbà@ @ @ @ @ @ @ @@ ôáèó@ @ @ @ @ @ @ M2 @NóÙi@ŠóóÝõÙïÝØ

@@ @ô’ói@ õ@ Screen Saver@ ô’ói@ ŠóóÜ@ ÚïÝØ@ M3 @Zòìómòìa‹Ùmüi@óØ@óÙi@óØüi@ÃüÜóîa†@ìó÷@õòìòŠó

- 39 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@

@@ @@@õóå@ @ @ îŽ@ ì@ @ @ ‹@ @ îŽ@ ˆ@@@ õ@ @ @ Screen Saver@ ô’óióÜ@ M4 @@@ŠóóÜ@ÚïÝØ@oïäaímò†@ì@ò‹@ @ @ @ @@@ @ @@ @@ @ @@@ @ @@ @@ @@ @ îŽ@ ‰j@ @ @ Ü@ óè@Ûóîòí@ @ @ @@ @ @@@ ïŽ@ ’@a†óØòŠómíïràüØ @ @@@ @ @ @@@ @ @ @ @ @@ @ @@@õóîòí@ @ @@@ Ž@ï@’@@ @ìó÷@ @ @@ ôäa‡äb“ïq@ @ @@@ @@ @ @ @ @ üi@ @ @@ oîóÙi@ @ @@ @ @@ Preview @ói@ì@oîa†@ôäb“ïq@óØ@LoîóÙi@ OK@õòìóÜŠói@òìì†@@@ Ša‰jn@ @ @ Ü@ óè @@ @@@óØóØüi@ @ @ @ @ @ @@ ÃüÜóîa†@ @ @ @@ @@@ @ õòìó÷üi@ @ @ @ @ @@ @@ óå@ @ @ ïŽ@ Ü@ ìí¡@ @ @ @ @ óØóìbà@ @ @ @ @ @ @ @@ ìíi@ @ @ @@ o@ @ Ü@†@ N@@òìón@ @ @ îŽ@ ìóÙiŠò† @ @ @ @@@ @

@‡äóš@•bq@óØ@óÙi@õŠbî†@ Wait@@@ @a‡ïäaì@ @ @@@ Š@ òìbš@ô’óióÜ@ @@ @ @ @@ @ @ @@ @@ M5 @@@òŠò@ @@@ îŽ@ Šbq@ @@ @ @ õó’b’@ @ @ @ @ @ @ ìó÷@ @ @ @@ õŠóóÜ@ @ @@ @ @ @@ 熋ØóäŠbØ@ @ @ @ @ @ @@@ @ @ óÜ@ @ @@ óÕïÔò† @ @ @@ @@ @Nò@ì솊a‰j@ @ @ @@@ @ Ü@ óè@çbàóÔò†@ @ @ @@ @ @@ @ @ @ @15@@@óá@ @ ïŽ@ ÷@Lo@ @@@ @ îŽ@ ìóØò†Šò† @ @ @ @@ @@ @

NóÙi@OK@ŠóóÜ@ÚïÝØ@a‡ïîbmüØ@óÜ@M6

- 40 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @@

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@óî@ @ônîí@ @ @ @@ ïŽ@ q@ @ @ óÜ@ @ @@ @óÙ@ @ ïŽ@ Øóî@ @ @ @@ óàbäŠói@ @ @@ @@@ @@ @ôä‡äaŒóia†@ @@ @@@@ @@@ @ @ômóïïäüš @ @ @ @ @@ @ @@@o@Ž@ï@@@ äaïi@ @ @@ @o@ïŽ@ @@@ iò†óØ@ @ @ @ õómíïràüØ@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @õŠóå@ @@ @ Ž@ïèŠbØói@ @ @@ @ @ @@ ôäbØóä‹ òŠóè @ @@ @ @ @ @@ @ @@@ @ @óïï@@ä@ a‡äbØóä‡äaŒóia†@ @@ @@ @ @ @@ @@@@ @@@ @ @çaí@ @@ ïŽ@ @@äóÜ@@@ @•ümìó÷@ @ @ @ @ @@ ôØóïîŒaìbïu@ @ @ @ @ @@@@ @ @ @ @ Lì @@ @@@óÜ@@@ @‘bi@ @ @@ @@a†ò‹@ @@ ïŽ@ Ü@@@ óá@ @ @ ïŽ@ ÷@@@ L@ @ @ o@ @ ïŽ@ ióä@ @@ @@ ãóØ@ @ @ @ @ ŠûŒ@ @@ @@ ôØóïîŒaìbïu@ @ @ @ @ @@@@ @ @ @ @ Šó óà @@ @ @ @ Adobe @ @ìì†@ @ @ @ @@ïŽ@ ÷@@@ ô@ @ @ @ tü’ümüÐ@ @ @ @ @ @ @ @ @ õóàbäŠói@ @ @ @@ @@@ @@ ôä‡äaŒóia† @ @@ @@@@ @@@ @üi@ Ûóîóäìí¹@ Ûòì@ æîóØò†@ photo shop cs 2 @@@”îŒaí‚‹@ @@@@ @ @ Ž@ï@Ð@@ õüm@ @ @ @ @ õóîaíïè@ @ @ @@@ @ @ @ @ìói@ @ @@ @çbØóàbäŠói@ @ @ @ @@ @@@ @@ ôä‡äaŒóia† @ @@ @@@@ @@@ @ @@Z@óîòí@ @@@ ïŽ@ ’@ãóiL@òìónîóÙjõÔbm@óÙî†@õóàbäŠói@ŠóóÜ@oïäaíni @ @@ @ @@ @@@ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ @@ @ @@ @@@ @@@@ @ @ @@@ @ @@@ @ @ @@@ìbä@ @ @@ òŠó£L@ @@@ @ @ @ ð @Ž ÷@@@ ð@ @ @ @ tü’ümüÐ@ @ @ @ @ @ @ @ @ õóàbäŠói@ @ @ @@ @@@ @@ õ@ ‡ïM1 @ @N@òìóØòcdrom @@ @@ @@ @@ @@@óØó’b’@ @ @ @ @ @ @ @õìì@ @ @ Š@ @ Šó@ @@ @ @ óÜ@ @ @@ my computer @ ô’óiM2 @òìtask menu@ õüèói@ çbîIN@ òìòŠóÙidesk top @ @HòìòŠóÙïi@@òì @@ @@ @@ @@ @@ @@@ñ†@@ @ ð@ @ @ @ @õóå@ @ @ îŽ@ ì@@ @ óØL@ @ @ @ @ óÙi @ @ @ cd @ ô’ói@ ŠóóÜ@ ÚïÝØ@ óäaìì†M3 @óØL@ óØóïî‡ï@ ìbä@ õóàbäŠói@ õòìó䆋Ø@ üi@ òŠóóÜ@ ôØóî @@@óØóî@ @ @ @@ õ†@ @ @ @ ð@ @ @ @ õóå@ @ @ @ îŽ@ ì@@ @ a†ò‹@ @@ @ @ ïŽ@ Ü@ @ I@ wäŠóN@ @ó@ @ ïŽ@ ÷@@@ ð@ @ @ @ tü’ü @ @ @ @ müÐ @ @H@óîóØóqü’ümüÐ@õ‡ï@óØ@Ûóîíäb‚@õóå@ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @@ @ @@ @ @@ @@ @ @@ @ @ îŽ@ ì@üi@òìa@ @ @@ @@@ @ @Š@ ü  @@

- 41 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@ Ž@ï@’ói@ @Ú@ @ @@ ‡äóš@ @ @@ @ @ óÜóØ@ @ @@ @ @ òìón@ @ @ @ @ îŽ@ ‹Øò†@ @ @ @ @ @ üi@ @ @@ çbàóØóïî‡ï@ @ @ @@ @ @ @ @@ @ @ @ çb’bq@ @ @ @ @ @ @ M4 @@@ó’ói@ @ @ @@ ìó÷@ @ @ @@ óá@ @ @ ïŽ@ ÷L@ @@ @ ì@@ @ òŠbî†@ @@@ @@ @ a†óØóå@ @@ @ @ @ @ îŽ@ ì@@ @ óÜ@ @ @@ Ûòì@ @ @@ @ @ òìímbéÙ@ @@ @ @ @ @ @ ïŽ@ q@ @@@o@Ž@î@ìóäbàò†óØ@ @ @@ @@@ @ @ @ æîóØò†@ @ @@ @ @@ @ ŠóóÜ@ @@ @ @ @@ @ôÙïÝØ@ @ @ @@ @ @ì@@ @æî‹@ @@ îŽ@ ‰iò‡@ @ @@@ Ü@ óè @@ @ @N@@@ó@ @ ïŽ@ ÷@ð@tü’ümüÐ@a†ò‹@ @@@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@@ @@ ïŽ@ ÜóØL@µå@ @@ @ @ @@ @ îŽ@ Œójîa† @@ @ @@@ @@óîòí@ @@@ ïŽ@ ’@ìói@L@ì@òìóîa‹Ø@üi@çbàóØóïî@‡ï@Šó ó÷ @ @@ @ @@@ @@ @@@ @ @@@ @ @@ @@@ @ @@ @ @ @ @@@ @ @ @@@ @ @ @ @I@Z@wäŠó @aìó÷L@ @@@ @ @@ @ @ìíiŠò‡@ @ @@@ @ Ü@ íÐ@ @ @ @ õòí@ @ @@ ïŽ@ ’ói@ @ @ @@ ìL@ @ @ @ òŠbî†@ @@@ @@ @ a†óØóå@ @@ @ @ @ @ îŽ@ ìóÜ@ @ @ @@ óØ@ @ @ @ @ ìíióä @ @ @@ @ @@@óØ@@ @ @æîóØò†óîóàbäŠói@ @@ @ @ @ @ @@ @@ @@@ @@ @ìó÷@ @ @@ õŠò‡@ @ @@ @ Ü@ íÐ@ @ @ @ ŠóóÜ@ @@ @ @ @@ ÚïÝØ@ @ @ @@ @ óäaìì† @ @@@ @ @ @@@æîóØò†@ @@ @ @ @ @ ŠóóÜ@ @@ @ @ @@ ôna@ @ @ @ @Š@ @ ôÙïÝØ@ @ @ @ @@ @ çbîL@ @ @ @@ @ µå@ @ @ îŽ@ Œójîa†@ @@ @ @@@ @ o@ @ îŽ@ ìóäbàò† @ @ @@ @@ @ @@@õóî@ @ @@ õ@Ž íä@ @ @@ ónïÜ@ @ @ @ @ @@ ìóÜ@ @ @ @@ æîóØò† @ @@ @ @ @ open @ ôÙïÝØ@ çb’bqLì @ @H@@@òìómòìa‹Ø@çbàüi@òìóna@ @ @ @ @@ @@ @ @@ @ @@ @@@ @ @ @ @ @Š@ @ôÙïÝØ@ñüèóióØ @@ @ @ @@ @@ @ @ @ @@ @ @@ install Adobe @ô’ói@ŠóóÜ@çbáÙïÝØ@õòìó÷@õaì†@M5 @@@ón@@ îŽ@ †@@ @ õ@Ž íåõÙ@ @ @ @ @ îŽ@ ìbäóèL@ @ @ @ @@ @ @ @ †‹Ø @ @ @ Photoshop *9 CS2 @@@ô@ @ @ @tü’ümüÐ@ @ @ @ @ @ @ @ @õóàbäŠói@ @ @@ @@@ @@ @ôä‡äaŒóia†ói@ @@ @@@@ @@@ @ @@ @ómójîbm@ @ @ @ @@ @ @ @óØ@ @ @ @òìó“@ @ @ @ ïŽ@ q@ @@@üi@@@ @çbàóØòŠómíïràüØ@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @ @@ @ @ @õŠbØò†bàb÷@ @@ @ @ @ @ @@ @@ @õìbäóè@ @ @ @ @@ @ @ @óØ@@ @ @@ïŽ@ ÷@ NóØóàbäŠói@ôä‡äaŒóia† @@ @@ @@ @@ @@@ÃüÜóîa†@ @ @@ @@@ @ @óØL@ @ @ @ @æîa†@ @@@ @ õ@Ž íä@ @ @@ ôÙ@ @ @ îŽ@ ìbäóè@ @ @ @ @@ @ @ óÜ@ @ @@ óØìíäóè@ @ @ @ @ @@ @ @ M6 @@@ôá ìì†@ @ @ @ @ @ @ @ôÙïÝØ@ @ @ @@ @ @o@ïŽ@ iò†L@ @@@ @ @ ì@@ @ òìómòìa‹Ø@ @@ @ @ @@ @@ @ @ üi@ @ @@ çbáÙ@ @ @ @ @ ïŽ@ Ø @ @ üi @ @@N@”@ïŽ@ q@óåï›i@Ú@ @ @@ @ @ @ @@@ îŽ@ ìbäóè@õòìó÷@üiL@æîóÙi @ @ @ @@ @ @@ @ @ @ @@@ @@ @@ @@ @ @ next @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

- 42 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@õóØóØüi@ÃüÜóîa†@óÜnext @õóá ìì†@ô䆋Ø@ÚïÝØói@ M7 @ŠóóÜ@ @@@ @ @ @@ @òìón@ @ @ @ îŽ@ ‹Øò†@ @ @ @ @ @ üi@ @ @@ çbáØí›i@ @ @ @ @ @ @ @@ ôÙ@ @ @ ïŽ@ Ø@ @ @ @ üi@ @ @@ ÛüÜóîa†L@ @ @ @@ @@@ @ @ a†ìí“@ @@ @ @ @ ïŽ@ q@ @@@ôäìíi@ @@ @ @@ @ãaìò†Šói@ @@ @@ @@ @@ @üi@@@ @o@ïŽ@ iò†óØL@ @@@ @ @ @ @ @ìí“@ @ @ ïŽ@ q@ @ @ õóØóØüi@ @ @ @ @ @ @ @ @@ ÃüÜóîa† @ @ @@ @@@ @ @N@æîóÙiyes@Šó@óÜ@ÚïÝØ@çbàóØòŠbØ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ôàaìò†Šói@ üi@ óÙiaccept@ õóá ìì†@ ŠóóÜ@ ÚïÝØM8 @ì@ æîò‡jàb−ó÷@ çbàóØòŠbØ@ òìóîüèói@ oïäaínibm@ çbàóØòŠbØ @ @N@@@µå@@ îŽ@ Œóia†@óØóàbäŠóiL @@ @@@ @@ @ @ @@ @@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@@ÃüÜa†@a†ìí“@ @ @@@ @@@ @ @ @ Ž@ï@q@ô@ @@ Ü@ b‚@óÜ @ @ @@ @ accept @ŠóóÜ@熋Ø@ÚïÝØóiM9 @@@õóØóàbäŠói@ô@ @ @ @ @@ @@@ @@@ Ü@ óî@o@ @ @@ @ @@ ïŽ@ iò†óØ@òìón@ @@@ @ @ @@ @ @ @ îŽ@ ‹Øò†@üi@o@ @ @ @ @ @@ @@@ îŽ@ íä@ @ @@ @ôÙ@ @ ïŽ@ Øüi @ @@ @ @ @N@oîóÙinext @õóá ìì†@ŠóóÜ@ÚïÝØ@çb’bqL@oïìíåibïm @@ @@ @@ @@ @@ @@

- 43 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@ @ @@ @@@ @ @ãó÷@ @ÃüÜóîa†@ @ @@ @@a†ìí“@ @ @ @ Ž@ï@q@@ óÜ @ @ next@ ŠóóÜ@ 熋Ø@ ÚïÝØóiM10 @@@ôäbäa†@ @@ @@@ @ @ôå@@ îŽ@ í’@ @ @ @ @@a‡îbïm@ @@ @ @ @ @óØ@@ @ @òìón@ @ @ @ îŽ@ ‹Øò†@ @ @ @ @ @ üi@ @ @@ póî@ @ @ @@ õ@Ž íä@ @ @@ óØüi @ @ @@ @ @óØL@ a†óØòŠómíïràüØ@ ìbäóÜ@ òíïìíä@ püi@ õóØóàbäŠói @@@ô’üàaŠóÐ@ @ @ @@@@ @ @ @çbîL@ @ @@ @ @oî@@Š@ üïi@ @ @ @ @@ pü‚@ @ @ @ @ ônaí‚@ @ @ @ @@ @ @ ói@ @ @@ oïäaímò† @ @ @@@ @ @ @ @õóÙî†@ôäbØóàbäŠói@ônïÜ@ómb‚ò†@püi@õü‚@óÙäíšNoîóÙi @ @N@òìómóØòŠómíïràüØ@ìbä @@@õü‚@ @ @ @ @õóØóå@ @ @ @ @ îŽ@ í’@ @ @ @ ò’biaì@ @@ @ @ @@@ @ óØL@ @ @ @ @ @oîò†bä@ @@@ @ @@ @ãb−ó÷@ @ @ @ @@ @ça@@Š@ ü @ @ @ @ Šó ó÷ @@ @ @ @ @óäíš@ üiL@ oîóÙinext@ @@ŠóóÜ@ @ @ @@ @ÚïÝØ@ @ @@ @ @oïäaímò†L@ @ @@@ @ @ @ @ @ @oî@@Š@ ü óä @ @@ @ @ @N@@@‹m@ôÙ@ @ @@ @ îŽ@ ìbäóè@õòìó“@ @ @ @ @@ @ @@ @ @ @ @ ïŽ@ q@ @@ @ @N@æîóØò†next @ŠóóÜ@ÚïÝØ@çb’bqM11 @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@@óÜ@@@ ÛòìL@ @ @@ @ @ æîa‡îbmüØ@ @ @@@ @@ @ @ @ @ ”@ @ ïŽ@ q@ @ @ ôØ@ @ @ @ @ üi@ @ @@ ÃüÜa†@ @ @ @@@ @ óÜ@ @ @@ bn@ @ @ @ ïŽ@ ÷@ M12 @@@ÃüÜóîa†@aìì†L@ìbäóè@aìì†@óåîói@õòìó÷üi@L@òŠbî†@a†óØóå@ @ @@ @@@ @@@ @ @ @ @@ @ @ @@ @ @@@ @ @ @@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @@ @@@ @@@@ @@ @@@ @ @ @ @ îŽ@ ì@ @@@ôÙïÝØ@ @ @ @@ @ @o@îŽ@ Œójia†@ @@ @ @@@ @ ìaìóm@ @ @@ @ @ @ óØóàbäŠóiL@ @ @ @ @@ @@@ @@ @ ì@@ @ Øüi @ @@ @ @ @N@æîóØò†Install @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

- 44 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@@õóàbäŠói@ @ @@ @@@ @@ @ôä‡äaŒóia†@ @@ @@@@ @@@ @ @ói@@@ @pbØò†@ @ @ @ @ @ @oò†@ @ @ @ @ @óØòŠómíïràüØ@ @ @ @@ @ @ @ @ @@ @ @ @bn@ @ @ ïŽ@ ÷@ N@tü’ümüÐ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @N@óÙifinish @õóá ìì†@Šó@óÜ@ÚïÝØ@a‡îbmüØ@óÜM13 @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@@üi@@@ @oïäaímò†L@ @ @@@ @ @ @ @ @ @ì@@ @pbè@ @ @ @ @õbmüØ@ @ @ @ @ @ @óØóàbäŠói@ @ @ @@ @@@ @@ @ôä‡äaŒóia†@ @@ @@@@ @@@ @ @@a†ò‹@ @@ ïŽ@ Ü@ @ @@oîóÙitask @ônïÜ@ôäa†Šó@tü’ümüÐ@ôåïåïi @@ @@ @@ @@

- 45 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@

ôÙïåØóm@õòìa‹Øìþi

@@ @@ @@

çbØóïíØ@ónîb@õŠójŽîŠ

Kurdish site guide@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

çbØóïíØ@ónîb@õŠójŽîŠ@Z@ôjŽïnØ ô−ŒŠói@âîŠóØ@ýóà@æáŽïè@Z@ô䆋Øò†bàb÷@ 2004Ztbš@ôÜb@ @óäa†1000Zˆam@ Æîóq@Z@õóäbƒqbš@ òìaŠ‡qbšóÜ@Šóìíä@ôØŠó÷@ŠóóÜM@ @Šóìíä@ôjŽïnØ@ôàóèŠói@ãóØóîM@ @ @@ @@

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

õ@ Šüm@ôäbåŽïèŠbØói@ôäìíi‹ŽïÐ oŽïäŠónåï÷

oŽïäŠónåï÷@õŠüm@ôäbåŽïèŠbØói@ôäìíi‹ŽïÐ@ZôjŽïnØ @ô−ŒŠói@âîŠóØ@ýóà@æáŽïèZ@ôåïìíä 2005@Ztbš@ôÜb @óäa†1000Zˆam ÆîóqZ@õóäbƒqbš @Šóìíä@ôjŽïnØ@ôàóèŠói@µàóèòäb’ óîa†ŠaŒbi@óÜ@óØìíäóè

- 46 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@

ôÙïåØóm@õòìa‹Øìþi @@

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

- 47 -

@ @o’óè@–@Žï÷@ô@tü’ümüÐ

@ @Ho’óèI@Žï÷@ô@tü’ümüÐ@Z@ôjŽïnØ @ @@ô−ŒŠói@âîŠóØ@ýóà@æáŽïè@Z@ôåïìíä @ @@óäa†1000Zˆam @ @ÆîóqZ@õóäbƒqbš @ @2005Ztbš@ôÜb @ @@æáŽïèZòìòìbä@õŒbó“‚óä @ @çþî†@õóäbƒqbš@Z@Êói@õŒbó“‚óä @@ @ @@Šóìíä@ôjŽïnØ@ôàóèŠói@ãòìì†M @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@ @@ @@ @@ @@ @@@õìb‚@ì@pbØò†@‘ŠíÔ@póØòŠómíïràüØ@ŠûŒ@õóàbäŠói@çbàí@ @ @ @ @@ @@ @ @ @@ @@ @@ @ @@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @@ @ @@@ @@@ @ @@ @@@ @@@ @ @@ @ ïŽ@ i@ @@@ói@pŠbØ@õòìó÷@õaì†@óîüi@o@ @@@ @@ @ @@ @@ @ @@@ @@ @ @@ @@ @@@ ïŽ@ äóîó ò‡@ @@ @@ @ @@ ïŽ@ @q@ôäbîŒ@çbî@LòìómbØò† @@ @@ @@@@ @ @@@ @@ @ @ @ @ @ @ @@@ôØóîòìbà@üi@çbî@Lo@ @ @ @@@ @ @@@ @@@ @ @@@ @ ïŽ@ i@ôîó“ïàóè@üi@bu@Lbàóä@ÛóîóàbäŠói @@@ @@ @ @ @@ @ @@ @@@ @ @@ @ @@ @@@ @ @@ @@ @@@ @ @@@ìó÷@ @ @@ ò’bi@ @ @ @ @ @@ aì@ @@ @ LoîóØóå@ @ @ @@ @ @ @ ïŽ@ q@ @ @ õŠbØ@ @ @@ @ @ @ì@@ o@ @ ïŽ@ ibàóä@ @@ @@ @@ ô@ @ ïŽ@ q@ @ @ pŠbØ@ @ @@ @ @ ŠûŒ @@ @ @ @@•òŠbØ@ãó÷@óØ@Lòìónî@ @@@ @ @@ @ @@@ @ @@ @@ @ @ @‹@ i@a‡móØòŠómíïràüØ@óÜ@óîóàbäŠói @ @@@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @@ @ @@ @@@ @@ @@ @@@ @ @òìòŠaí‚@õý@õóäłb‚@ãó÷@ôä‡äbîó@ @@@ @@@@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ @@ @ @@@ @@ @@ @@ @ ïŽ@ uói@õüèói@ìóäbb÷@ŠûŒ @ @ @@@ @ @ @ @@@ @ @@ @ @ @@@@ @ @ @MZ@o@îŽ@ ‹Øò†@òí@ @ @ @@ @@ @ ïŽ@ ’@æîäbb÷@ói @ @@ @@ @@ @ @ @@@ @ @@ @@ @@@õìì@ @ @ Š@ @ Šó@ @@ @ @ @ón@@ îŽ@ ìóØò†@ @ @ @ @@ @ óØ@ @ @ @ My Computer@ ô’ói@ M1 @ @@NòìòŠóÙi@Desktop@óØó’b’ @@ @@ @@ @@ @@@ôå@@ îŽ@ í’@ @ @ @ ŠóóÜ@ @@ @ @ @@ ÚïÝØ@ @ @ @@ @ a†@ @@ @ other place@ ô’óióÜ@ M2 @ @NóÙi@control panel @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

- 48 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@ @@ @@ @@ @@óäaìì†control panel@õòŠó−óq@õòìóäa‹Ø@õaì†@ M3 add or remove @ ô’ói@ ŠóóÜ@ ÚïÝØ @ @@NóÙi@programs @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@@òìónî@ @ @ @ @‹@ ïi@ @ @ @@ o@ @ îŽ@ ìómò†@ @ @ @ @@ @ ì@@ @ oîóØbå@ @ @@ @ @ @ ïŽ@ q@ @ @ ŠbØ@ @@ @ @ óîóàbäŠói@ @ @@ @@ @@@ @@ ãbØ@ @ @ @ @ M4 @ @N@óÙi@ŠóóÜ@ôÙïÝØ@ì@Šóóå@ @ @@@@ @ @ @@@ @ @ @@ @@ @@@ @ @ @ ïŽ@ éi@õ @ @@@ óØóìbà@ôáèó @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ì@ Remove@ @õóá ì†@ @ @ @ @ @ @ @@Šó@ @ @ óå@ @ @ ïŽ@ éi@ @ @@ óØóìb @ @ @ @ @ @ à@ ôáèó@ M5 NóÙi@ŠóóÜ@ôÙïÝØ @ìì†@ óÜ@ óØ@ òìóîa‹Ø@ üi@ oØìí›i@ ôØóîòŠó−óq@ Šó ó÷@ @Yes@ôÙïÝØ@aìó÷@ìíia†bïm@ õ@ –@ No@ì@ Yes@@@ô䆊a‰j@ @@ @@@ @ Ü@ óè @@ @NóÙi

- 49 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@

NNNN@Œì‡@åîì@æî@ @@ @@ @@ îŽ@ íä @@

- 50 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@

@ @Z@@@ @Šói@óåî‹ ò†@óäaìbäóè@ãó÷@pbØ@ìŠaìŠói@ôåî@ @@@ @ @@ @ @ @ @@ @@@ @ @ @@ @ @@ @ @@@ @ @ @@ @@@ @@ @@@ @ @ Š@ ü @üi @ @ @@ @ task @@@ @Šó@õóØò‹@ @ @@ @ @ @@ ïŽ@ àˆ@pbØ@õbá@ @@@@ @ @ @@ @ @ ïŽ@ è@ŠóóÜ@ÚïÝØ@óäaìì†@ @ @@@ @ @ @@@ @ @@ @@ @@@ @ @ @M1 @ @Z@æîóØò†bar

@Ûòì@òìón@ @ @ @@ @ @ @ îŽ@ ‹Øò†@üi@çbáÙ@ @ @ @@ @@ @@@ @ @ @ ïŽ@ Ø@üi@ÃüÜa†@òìóî @ @ @@ @@@ @ @@@ @@ @ @ @ üèói@M2 Z@@@ òŠbî†@a†óØóå@ @@ @@@ @ @ @ @ îŽ@ ìóÜ @@ @

- 51 -


@‰òmìîrßû×@óãbä@ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ îfl@ ç‰b×òi@óãëìiŠ@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ @ @ îfl@ Ï@

@@@ìˆû@ @@ Š@ óÜ@ça@ @ @@@ @Š@ ü @òì @ @ @@ @ date and time@ô’ói@õüèói@M3 @ @N@ìíió@ @ @@ @Ü@óè@Šó @æîóØò†@a‡mbØ @ @@@ @ @@ @@ @ @@ @@@ @ @ @ @pbØ@oïäaímò†L@òìòMtime zone@ô’ói@õüèóiM4 @@@óiL@o@ @@ @@ îŽ@ ìómò†@pü‚@õóm@ @ @ @ @@ @@ @ @ @@ @ @ ý@ ì@ìó÷@õò‹@ @ @@ @ @@@ @ @ îŽ@ í ói @ @ @ @ L@oîóÙi@õŠbî† @ @ N@óïïäbéïu@ôÙ@ @ @ @@ @ @ @ @@ @ îŽ@ Šòí@ @@ @ ïŽ@ q@óØ @ @@ @ GMT@@@õòí@ @@ ïŽ@ ’@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @oïÔìóm@pbØ@µäaímò†@òìòMinternet time@õüèói-5 @ @N@@@òìón@ @ @ @ ïŽ@ äŠónåï÷@õüèói@æîóÙi @@@ @ @ @ @@@ @ @ @ @@@ @@ @ @ @@ @@ @çbîL@æîóÙiok @@@ @ŠóóÜ@ÚïÝØ@o@ @ @ @@@ @ @@ @@ ïŽ@ @@@ iò†@a‡äb¹bØòŠbØ@õbmüØóÜ @@@ @@ @ @ @ @@@ @ @@ @ @ @ @ @ @ J @çbàóØòŠbØ@ôàb−ó÷@õòìó÷@üi@æîóÙi@ÚïÝØApply @ŠóóÜ @ŠóóÜ@ÚïÝØ@çb’bqL@ìok @@@ @ŠóóÜ@熋Ø@ÚïÝØ@”@ @ @ @@@ @ @ @ @@ @ @@ @@ ïŽ@ q@µåïji @ @@ @ @ @ @ @ @N@@@ìíj@ @ @ @Ü@†ói@çbàóØóàb−ó÷@Šó ó÷L@æîóÙi @ @@@ @ @@ @ @ @@ @ @ @@@@ @ @ @@ @@ @@ @ @ ok

ôîbmüØ

- 52 -

ferbunikompiuter  

hemnbarznji@netscape.net 󬋉òi@áí‰ò×@üòß@åà@îç@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fl@@@@ Hemn_barznji@yahoo.com - 1 - ‰òmìîrßû×@óãbä@îç‰b×òi@óãëìiŠ@îÏ@@@@@@@...