Page 1

wUWO«˙ Ë UÄË—ËWz

wMËW?? Í—U??ï W???}?? p}??ËuW?? U˛˘˙ W??O??O d W?? wJ}??? «œU?ÄË—ËWz W ò p|d “…Ë «bï e?O W W W ÊU ï œ«˙ W w W?dÇ bWÇ wW W U—W Ë p}?W uJ åUJ —U W …ËWUAJ…œ Ë ÊUM}“«Ë W —UÇU p|d “…Ë bWÇ ÊU

wœdJK}A?}Ä wUW Êï?â…Ë ©ÆÆÆ® ÊïËWz wJ|e?} w…ËU UÄË—ËWz wU?UÖœ«œò Ë …ËWMO??d??á?}? wU?…—Ë˲ ËU? WW?…b??A??}J WÄ ÊU??…œU?? W?O??OüËËU «œU??U

W??O?O??U?O?? Ë d “…Ë Ë —U? ï?? „…—W?? s«u…œ ‘«ËUz ¨…Ë«dJ U?z wœdJ —…Ë«œ åÊWJA}J WÄ s|u ÊU W ï ÊU…—ËWÖ

wüËU ÍW U˛˘˙ ÙWÖW sËWJ}ÄËUÇ ÊULu ÊUœW ∫w«œ“U ≤∞∞≤ w†U wM}Ä w~U «œd Wz

∂∂


W?? W W „W …œ—U œ ÊU?? W?ï??Öu???H?Ö w˘d?? ËU WMO??â Í…ËW???A??}Ä ∫—U?O??dÄ ¨s«“Wz ÊU?…dO?Ö˙WÄ …Ë…ñ?«˙ wMËW—W? wU…—U?ï W p}W W? ”W—˘“ p|—ï???W ¨«œUÄË—ËWz w?UüË ÍW—˘“ W W«b?~…œ wËu—«b??? W w W??? g ËWz Ê«œWM|u?Ö —˘“ wW …œ«˙U Ë W «bËu? W W ÙU? Í«Ëœ W ÙU Ê«b~…œ w?Uz W ÊW…œ Íd W? «Ë p|bW ÆW «œ«—UzW Êœ—«ó†W W —W «—W w W—W? W Ë ÍWUA?O W gOJ|bW Ë W?OO?«du1œ wL?O? wËudO~?} ÍWUA?O …ËWz W …œ—U? œ ÂWz ÊïÇ …u????}z ¨4?O…œ wL???????????O??? ÊU???? W w«d? W??? Ë ÊU???????…Ë ø…ËWMM|u…œ «bU?W?O?OÄË—ËW?z WüË ÍËËó?}? w «Ëœ ÍW†U? …œ ÂW W? W???«˙ ÊU? u~} ∫Âü…Ë W? Ë Ê«b?~?…œ Ë ÊËu?—«b?????????? W? W? ËU?Ç—W w?J?}?Ëu?“«Ëô Ë …ËW?M?ËW??????????—ËËœ ÍWOO~d?Ö ËWz …Ë…ËË˙ —˘“ W ÆX|d…œ wMO} ¨«bOU?O wôUÇ wËuÇ…ËW …œ W «—œWz wU?O? wËu—«b? W W «b?UU?? W Ë ÊU?U?? W Ë ÊU?W??W? W

Ë W?OO?A?Ö wW …œ—U œ ‘W …œ—U œ ÂWz ¨«œW?…œW Íï? Íe} «bU?…œ…ËW WüË ÍW?—˘“ uJ†W? ¨wÄË—W?z wüË ËWz ÊU? üË ÂW W???? U W????O????O p?}??????? w†U?? ÍU?OU??L†Wz w??A?Ö wœ—«ó??†W W WËu/ ï Æ…ËW?ïd?Ö wU??W?O??OÄË—ËWz ÊU???O~…œ Ë ÊËu?—«b??? W …ËuW ÊU???O«b?~…œ w U??? ÍW«ËW?z •π∞ W «œ ±π∑≤ W ‰U??Öu—uÄ W? ¨•∑∏ ï X|“W…œ«œ «œ ±ππ¥ w†U?? W W? …ó|˙ ÂWz wÇW?? ¨…Ë«œ ÍWJ e «b? WJ? œ wU?WM|u? Ë UJO?'W Ë «bW†ï? W ¨•∂∏ ï X|“W…œ«œ •π≤ wW U Í…ËW?Ëu?? W? Í…œ—U? œ ÊU? u~} ÆÊ…b??~…œ ÊËuW…œU? U?z p†W? •≥∞ ÍW«“«u}? ËW uJ†W ¨WO?O W?W—W «bU?…—…b~…œ w W W U?NW WU?O «b W??W??O b?O?KW …u??}? W W??U??O? w?œd?—U?? W?? W W???W??—W «b?? WJ œ Í—WM}˙u??—W?? Ë …—ËW?Ö wM? “W«œ …ËWU??O? Ëu?? W g}Ä W ¨X?}M|bU —U??W „…Ë wJ?}M|u??? W Æ«bU???W???O??O???U???O?? We???O??? W s «b?Wz ÍW«ËWz Í…—U??? ˛ ÂWz «bW†ï W? ¨5U?O? we??O? w «bWz wJ†W?? •±\∂ W U?NW «œ…—W??K~MOz ¨«œUÄË—ËWz W W …ó|˙ s d…—ËWÖ W ¨b? u W Ë •∂ W UJO'W W ¨ •≤\≤ W …ó|˙ Æ•±¥\µ ÊU??…d??O??Ö˙WÄ …Ë…ñ????«˙ …e??} wËu?e??}W ÂW??U XW s? X|Ë…œ X??«˙ ∂∑


ÍWW U …“«u} ÂWz ¨X}W …ËWWU?O Í…ËUÇ—W vAW UÄ ÂW ÊUO b…u WÄ ÂWz ÊU u~?} Æ…ËW|dÖ…œ gO?O?«˙ ÂW Ë ÛWÇ ÂW Ë WO?OA?Ö ÊœdJ}A?W UÄ Íñ—…œ «œ—W?ËW??? W ÂüW …Ë«d?JOMO??????}? Ë ‚…“ wW …œ—U? œ W???O???}???A???W??? UÄ Ëu? W Ë W?OO?U?O? Í—U? wœd…u|˙W Íb?OKW w —ï? p}†W? ï w?}A?W? UÄ ÍWUUz ËW? WUO W?«˙ W«Ë Æ…ËW|dÖU WU?O wœd—U wU?…u} W «b?Wz W ÊËu? Ë Ê«b~…œ w????U?z W W«Ë ¨…Ëœd???? w}???? WJ U?Ä «œ…Ë…—W??? wUO wœd?—U wUW?Uz Ëu W WUUz ËWz ÂüW ¨«bU?WOOUO? WeO We????O??? Í—ËuM? W U???N?W W «b?ÄË—ËWz W w?U???O??? Í—U???? Æ«œUÄË—ËWz W? 5 uJ†W ¨W?OO bW—ËuM «bœ—«ó?†W p|—U ÙU—«u?Ç Í—ËuM Ë ÊUWO?OU?O p}†W?? ï?W Íï??ËWW?«˙ wW??O b…u WÄ W?? W W wA d? ÍbW…˙ p}†W?? ï? «œ…d?} s ÆW? W …ËWU?W?O?OÄË—ËWz U?~†W? ï? ËU wW ô…d? Ë …—ËW??Ö Í—UJ«˙ï?Ö ∫ÂW…œ WU —UJ«˙ïÖ ËW p|bW wUW~dÖ …—UËË˙ ï UL} wU???…Ë…ñÄWÇ Ë Ë…ñ?????«˙ …e??} Ê«u???} w ˛ï ï b? Uz Í“«ËU??O??? wËu“«Ëô ‡± w «ó|—œ W? Ë «œ«bW†ï „…Ë wJ?}üË W ÆÍd????W W? ÊU …ËWËu??J e? Ë UÄË—ËWz ÙW?ÖW ¨ÊË«d??U ÛWÇ Íe?} „…Ë W?? ¨ÊU?W«d?u?1œ ‰U?O?ï? ¨ÙU?? X W ÂWz ÆœdJU —U? «b?O? uJ ÍW?MOU? „W W ¨ÊË…ñ??«˙ Íe?} W? ¨«bU?W «d??O

¨…Ëu ÙU?W? U?NW „W «bU?U? W Ë ÊU?U?? W Ë ÊU?W?W? W W W W?W? Ë ÛWÇ ÍWO ˛ï ï b Uz …ËWËu?J e ÂWz Æ…Ëu ‘…—ËWÖ wUO? wJ}UuÖ uJ†W v X?}W @d???Ö ÊW~ …˙…ËU? ËW ”W?? —˘“ …Ëœd??? wJ|—U??? Íb??W? W X«˙ Í«˙…—W?? W??? Wz Æ…ËWU?…œ ÊU??W~?…œ ÍW—˘“ v Ë X…œ W???|d???Ö…œ üW??…œ WWËu ÊU? ï? UÄË—ËWz w«—«œW?9W?U?O?? W «Ë ÊU?O??}Ä W? ÊW? p}«—˘“ Í…ËWz …e?????} W? ÊU ï?ËWz w?W?????O b?…u W?Ä Ë åï?????W—W????? w?W üW????? ï????? w?J|ó?|uò Íô ÍW?W ËWz ‘W? Wz Æ…ËU W …ËW?UOU?U~†W ï? ËU Íd wU?WO?OW üW ï? Êœ—«ó??†W ï ÊËu?ÇW Ë ÊËuÇ W?? …ËœdJ??Ë—œ WUüË ÂW?z Í…œU? w?U??MOz Ë WU?O «œU? ¨sÇ…bJ} X«˙ Ë ÛWÇ Â«œU ¨X|˙ï?ÖW ÊUW WW? W êO U~†W ï? W ÊUW?OOU?O «œU? ¨X|b} ÊUO?W „…Ë X|œU ÊUOU?U U ˛ï ï b Uz Íb œ W ÆX?}M|˙˘b …œ v Ë …ËWU?…œ Êœ—«ó??†W v W??O?O? @d?Ö W? ï ¨ÊË«ñ«œ Ë sÇ…bJ} ÊU?W?O?O?U?O? …e?} ÍW—˘“ «œWUüË ÂWz w?J†W? w~d?Ö wJ}? W ∂∏


ÆÊ“«ËUOJ} «bU…œU WO —U…œ—Ë Ë qOU W W UNW «b??˘œ s d??? U W Ë W?O??O X«˙ w U?…˙ W …Ë…—W? ÍW†U?? ËWz ÊU?? u~} ‡≤ W ÊœdJ}??A?W?? UÄ ï …Ë«dJ —U œ wW? üW? ï? Íe??} Ë ÁËd?Ö p|bW? Í—WM†UÄ W W?O??«d?u1œ wL????O? W? W …ËW?z WJ œ wW?O?O???«˙ Æ«b?O?U??O? wU ˛ Ë ‘W?«œ wüW?????…œ p?|—ï?????W? Ë …ËœdJ? W????? W?????Ö „W? …u?????}????? W? «œUÄË—ËW?z X}?A W? WJ œ wW? U w†UW? Ê«bWÇ wËu???Ë—œ Íï Wï ¨…ËW˘œd?Ëx ∫‘W«ËW ¨wUO w«œ—U ñ —W W|dJ —U …ËWUO|˙W

W ¨w W?M…˙ —U??—˘“ Ë @…œ…d?? Ë ÊW ô…d?? wW U b??O?? wÖ…œU?? Uz Ë ÊËu ‡ « Æ«b b…u W?Ä Í…“U wJOMW Ë ÈËœ«˙ Ë Êï? e?O?? W W Ë —U?Ñï??Ö Ë W? U˛˘˙ w? —ï? «œW«e} ËWz Ë wU?O ÍW?u Ë W†Ë…œ —W «—W? W ïËW?«˙ W U b b ÂWz W?O?O d W? wJ}?? «œUÄË—ËWz W ¨ÊW…œ…u|˙W wU?O? w«œ—U ñ W? W …œU? Uz w WdÇ bWÇ wW W U—W ¨p}?W uJ wMËW Í—Uï W}? p}ËuW U˛˘˙ Ë ÊUM?}“«Ë W —U?ÇU p|d? “…Ë bWÇ ÊU? p|d “…Ë «b?ï e???O??? W? W ÊU ï? œ«˙ W

ÆUJ —U W …ËWUAJ…œ W†UW? W ÊU?OJ}?W —W W? U?O?U?O? wW üW? ï Í…ËWM?Ëe Ê«bWÇ wËu ‡ » wU??O?? w«œ—U ñ? —W?W? …—ËW??Ö Í—W~ —U?? s«u…œ …ËWU? ï? w?U??WW?? U ¨“ËW? w? U?z® „…Ë w~d?Ö wW …ËWMËe? «œËœËu«˙ w†U?…œ W Æsà?}?N???}?W W~M ˛ W? Íd?Ö—W Í…ËWMËe ÊU? ¨w??OM?O?L?}? Í…ËW?MËe ÊU ©Green peace wU?«bö?Ä Ë wU????O???? w?«œ—U ñ? wW????O?ïÇ —W????W ÊU? …—ËW????Ö Í—W~? —U???? ÂW?z ÆW W? Ë …ËuW? w …œ—…Ë—W?Ä Ë Í—Ëu?????? u????? ÍW?????? U—W? Ë wW? üW?????? ï????? ¨5 W??W?—W «œË«d??#J|˙ wU?O? wËd?Ö Ë »e?O? w —ï? W? ‘W«ËWMËe ÆW W ÊUOœd—U Ë 7#J|˙ ÍWJ œ Í“«u} uJ†W wœdJ??Ë—œ W w?? u??}Ä W W?? ÊœdJW?U??O?? w|u w —ï?? Í…ËWM “˘œ ‡ à s d—U œ …—W ¨gOU?O wW U ˛ï ï b Uz W W Ë W W …—ËW?Ö wUO we?O W? ÍWW?U?O? …—ï? ËW W?O?O? d wU?O? Í—U? ÍW …“U …u?}? ÂWz ÍWËu/ „W wW??U??O?? W XWW?? Æ©w W W W??W?? „W wW??U??O?® X|d?u?Ö…b??O??}Ä W ¨Ë«d?O?—U? œ wJ}ÄËd?Ö «b?O?}? W? ÊœdJW?U?O?? W W W …u?}? ËWz w? W W?W? …Ë…Ë«dJ? —U œ ÍW W????W??? „W W U????NW Íï??? «œË«d?J —U œ w?J}??????…ËW?U??? ∂π


ËW W?? «œWz WU???? d?Ö Ë W??A??}? ËWz w?œd?—W??…—UÇ w†ËW Ë U??…bJ —W?? ÊU WËd??Ö ËWz Íb?Oz WU??A?}?? ÂWz wœd?—W??…—UÇ Í«Ëœ ÆÊËüUz …ËW W W??W? wW W??A???}??W Íï?? Ë X}…œ «˅œ—W? ÊU ¨…ËW????}?? …Ë…b†W „W? —WW Íï?? ÆU…bJ —W …ËWJ œ W Ë W†Ë…œ W W? ¨ïW—W? w UÖœ«œ wJ}?L?O? wËu X}ÇW ÊU d?OW ‡ œ wJ|—U?? ¨X}W Í—W?W? ÊU …—ËW?Ö Í—W~ —U?? s«uU W?U??O? W Ë »e??O? ÊU??…u??}?? W „W …u??}?? W ÊU ¨s U??L??} ÊW??…b????W ÍWU??W?? ËWz …Ëœd?? ÊU??O?O??WU »e??O?? Ë W??U?O?? Ë W†Ë…œ ÊU ¨ÊË«d??W W†W?? U?? W«—…Ë—WÄœ«œ «b|ËW Ë U?Öœ«œ w …œ—W? WW…œ ÊU?OU?W W?W? ï?ËW???«˙ ¨ÊËËœd? —W?? «—W W ÊïËW?z wJ|e} w…ËU? UÄË—ËWz wUU?Öœ«œ Æs|˙WÖ…œ «bU ï w? U Í«ËœW «œU?U Ë —u???…œ ÙW?ÖW W?? …ËWbM}? …u?†W WU?O?O??U?O? …—U ñ? ËWz s«u…œ ÊU??…œU??? W??O??O?üËËU «œU??U w?œdJK}???A??}Ä w?U??W Êï??â???…Ë ¨s}??$u???ÖU ‘«ËUz ¨…Ë«dJ U?z wœdJ —…Ë«œ Ë …ËWMO??d?á??} wU??…—Ë˲ ËU WW??…b?A??}J WÄ s|u?? ÊU??? W ï ÊU??…—ËW??Ö W??O???O??U??O?? Ë d “…Ë Ë —U?? ï?? „…—W??? s«u…œ ÆÊWJA}J WÄ Ë wU??O? Ë wU???—U? wJ}??—W? u W …ËW??W —W?W W?ôW?W? ÂWz Ëu?? W X u}Ä X}A?W ÊUWËdÖ Ë „U W …ËWz w W W? …ËbUI u ÊUO?OW üW ï ¨«b«b?~…œ W s?W ÊU s—«b??? W? ¨»e???O??? ËWz ÊU? ÂWz w «bW?z WM? U???W Ë W†Ë…œ wœd??—U?? —W??W Ë wU??O? Í—U? ñ —W?W? ÊU?O? —W~ —U?? Í…ËWzï Í…ËWz «œW?U U~?†W??? ï??? ÂW ÆX?}W U~?†W??? ï??? wœd?…u|˙W w?W???Oï?Ç —W???W

¨W†Ë…œ W ¨»eO? W W …e?}W „W …u} W? ©w…œW ÍU~†W ï?® X|duÖ…b?O}Ä ÂWz …ËW?«ËW??â???}ÄW ÆU?JO?????O?KH???Oz Ë @…b???} X}?«uU WJ? œ wJ|e???} êO?W w~?…œ Í…ËWz ï W W? ÊU “«ËU???O?? w e???OU?JO??? Ë U~|˙ Ê«bW?Ç WU U~?†W?? ï??? Æ…ËW“˘b ÊU??OU?W?A??}? ï p|—W?…—UÇ Ë s?W W~ …Ë…—…œW Í“«˙U wU??MOz ÍW????W«Ë ¨wJ?}?? W ¨«b«b~?…œ W ÊËuW—«b?? W Ë w? W??—W???? W?? ¨W«ËW?? Íœ w?J}????? W? ¨«œWU?üË ËW W???????????«˙ Ë ÛWÇ Íd?U “ X?|œ UW? wËu?????â?J}?

…u|˙W wUO wU ˛ «œUÄË—ËWz W ÍW?OOUO …ó|u ËW WU? W˙…ËU ÍWW«Ë ÍWJ œ ÍW?üUW?? Ëu??? W ËWz w?Ëu ÍW?????W«Ë ¨w WJ? œ ÍW??W??? W ¨U…œ ∑∞


Ë ÂW??W —W?ÖWz ÆÊœd?J}Ä ÊU? U??L??} W? W??O —W~ —U?? wœd??…œU?OÄ Ë Êœd??W??? ÊU?O? WËËœ ¨X|ËW??—…œ «bW?O?«d?u1œ W Ê«d W? W p?|—ï? „…Ë ÊU?O? WËËœ ÆWWO«du1œ wLO wËue}W Ë ÊbUáWÇ w U$—…œ ¨©˘d?}z® «b WËU ÍË«—œ Ë U?ÄË—ËWz w}?W Ë Íd?O~UN?O? w«—Ë…œ W ∫—UO?dÄ WM} W …u?}? ËW ÊUW??O Uï?O?U Ë Ë…˙bu …e}? W WU? ˙u?—W ÍU~}? W …œ—U? œ ËWz Êï?Ç …u?????}z ¨4?|˛W????N? UÄË—ËW?z ÍW—˘“ Ë w?U?????O???? w?UÄ…˙ï?????Ö ËWz Íœu?? U? Uz ø4OW?z «b??OÇ W wU???W??O??O??…—W?? …—U??ï? Ë 4}~W???…b†W W«e?} ÂWz w W?A ñ?} Ë Í“«Ëô Ë w W?%UM?} ÍWU?A?O ‘W«˛W Ë w U?—W? ø«bOÄË—ËWz ÍU~†W ï W 5O ÍW«Ë«œËË˙ ËWz —W?? «—W? X}«œ«—Uz W ÊU? ˙u?—W? W? p|—ï? X}? …œ ∫Âü…Ë w?«“«d?????????????W —W?W? Í…œ—U œ …ËW?J?|—W??????W? ¨Ê…œ…œËË˙ «œU?ÄË—ËWz W? ˘ñ?????? W?z «bUJU? WW wÇW? ¨W «œ«—UzW Ëud~W ÍUÄË—ËWz wËu…—ËW?Ö Ë Âe?O UïO?U ÍUÄË—ËWz W? ÆX}…bJ «œW Âe??O U?ï?O??U w? U?O?ï? Ë d??O??Ö˙WÄ Í…u??}?? Ê«bWÇ p}†W ï WU eO UïO?U w Ë…˙bu Í…œ—U œ wœdW WÖ Ë ÊËue}W «œ˘ñ Wz Ë ”U ÊU?????OU????W~?d????Ö …—W «œ…d????}? s W???? W? W ÍU????O????U????O????? Í—U????ï ∫ÂW…bUAOM…œ ∫ÍdO~UNO ‡± Ë UU? „W Ë —U?U? Í…œ—U œ ¨˘d}?z Ë UÄË—ËWz w?}W? Ë ÍdO~?UN?O? ÊU? u~} Í…ËWM ñ??? Ë —ËuM wb«“W? Ë …ËW«d?? Íd~†W U???NWW ¨5 W?????«—Uz „W

„W Ë w?«Ë˙…ËUÇ „W Ë ÂU???$…—…œ „W „W UU??? êO?W ¨5 ÊU???W??O? “ËU??O??? bWÇ ¨ÊUU? …d? Ë ÊW ô …d? Ë “ï†Uz Í…œ—U œ W«œ—U œ ÂWz ÆW?O?OM}Ä ÊU?O? …œó? wJ|b? œ Íd~†W b?WÇ Ë ÊW??…b?????Ë—œ …—ËW??Ö w U???UÄ bWÇ ¨ÊW?…œô —ËuM —ËuM w|u Í“«u}? Í—WJË—œ ‘…“«bWz ÊU? WW ¨5UNO? wO ïÄïL?ï W ÆsJW—W Í—Ëu? u? Ë wMWz wUu? Ë w†U?ï Íb œ Ë „Ëu?â w U?UÄ Ë Ë Âe???O?????O ïÄï???L???ï?? ¨Ê«d???«œ Ë …ËW«d??? Í…œ—U œ «b d???O~?U??N???O?? ÍËU?W «bU ÊU WW ÆÊ˘˙…œ ÊU? WU Í—Ëu u? „U Ë Í—Ëu u …d ¨Âe?O UïOU Í—W??ÖW?z ‘…b…ËWz U??…œ…œU? “ ÊËu…u??}??? ËU Í—W??ÖW?z bWÇ Íd??O?~U??N???O?? ∑±


Í—W??ÖW?z ‘…b…ËWz U??…œ œU? “ W??O??«d???u1œ Í—W??ÖW?z bWÇ ¨ÊËu“«ËU???O?? ‘…“«bWz ÊU?? WW W??O?OU*W?? wW …ËW«d?? Í—W??ÖWz Íd~†W bWÇ ¨W??O? U?? bWÇ ¨WO?O UÖ˘œ Ë …˙bu? w öOz w†u?uz wJ}M} U? wM˙W?Ö…Ë Í—Uï W«Ë ÆX?}M?|b???? W—W? ıï???? wœd?JO?W «˛œ ‘…b?…ËWz ¨U????…b?????????Ë—œ ıï???? ËWz «b?? U?ÄË—ËWz W ¨X}M?}…b?? W—W „W W? ˛œ Ë „ï??U w?? Íd??O?~U??N??O?? ˘d}z ÂW ¨X W?…b}Ä ÊU U?L} «bW…—U?OdÄ W ï W U?…b?Ë—œ WUOO?ïU ÆÂeO«˙ ÂW Ë Í—Ëu u…d ÂW ¨s}Äï Í—U ÊU ÂW U…bË—œ Ë Íd?O~U?N?O? wbW?…—WÄ ÍW??W«Ë ˘d?}?z ÍW U?WMU …Ë…ËË˙ —˘“W W??«˙ vöLK W …ó|—œ X}«u? W e}W Í—ËuUz wJ}?ïK „…Ë W UÄË—ËWz wMd~W

¨«bUNO ÍWJ œ wU?…—ËWÖ WïK ÙWÖW «b ËuËW—W Í—ËuUz w}?—W} Ë Ë Í—ËuUz Ë w?W üW?? ï?? Íe??} —˘“W? …—ËW??Ö wJ}??$«“U?? W???˘œ ÂWz W????«˙ ¨U…œ Ê«Ë«d? Íœ«“Uz Ë ÊËu†W?J} Ë —W W? wU«œËW ¨X?}W WÖ…œ Í—Ëu? u Ë WM?|Ë Ë ˜˘d?? ÍW?†u??? ¨«œ…b|d???Ö …ËUÄË—ËWz Í—W??? ËW U?ÄË—ËWz Í—W??? ÂWz W —˘“ wJ|ñ? «bUJU? WW ÂüW? ÆU?…bU?Uz ‘WJ? œ wU?W?? Ë W? U? —W? ÍË«ËWW «b?????Uz p}†W?? ï?? W? Ë …ËWU??…b?? W?? w …ËW?W wW†Ë…œ wU???U«u wœdJ? d|œËUÇ ÍW W??W??? W w …ËWW w?W†Ë…œ w U«u?????} ÆU??…œ w??OK?H??Oz Ë ”Uu? ÍW†u Ë WM|Ë ÍW†u? Ë ıï Ë ‰ËuÄË…—UÄ wU?…˙«“U Ë ÊUM}N? W—W ÍdO~U?NO? W«Ë Æs dO~U?NO wU?W U?$—…œ s d—U œ ¨«œ—Ëu u wËu?†WJ} Ë U?Ö“…œ ËWz w?…œ WU?# …œ Ë …ËW?}M}?…œ w …ËWW wW?†Ë…œ W U«u p|bW ÊU? u~} Æ4|“W…œ w …ËWW wW†Ë…œ wU?…—ËuM W? ÍWU? eOU?JO Ë ÊU?Ö—ïz ÂüW ¨WU e}? ÂWJOô ÊU ¨‘U ÊUWO?OÄË—ËWz ÍW—˘“ ï W W˘dÄ ÂW?z wJ} W W Íd?O?~U?N?O?? p}? U??$…—…œ s d?Ä«d? W?~…˙ ÆW?A?W??U “ ÍWJ œ wJ?}? W „…Ë WW†Ë…œ wU?U?«u wœd?“«Ëô ¨…ËW?O?O??}????? «bU?W?O?OÄË—ËW?z U~†W? ï? W?? e??O?UJO?? W p?|bW Æ…U?? d? « W Ëœ ¨«—W??ÖœËuM u??? Ë —ï??#?? W?? wJ?}W†Ë…œ ËWz Í—˘“ w?J}??? W X?}«uW W?†Ë…œ ÊW???…œ«Ë Íd???O~?U???N???O??? wU???WW???? U …e?} W Ë U~†W ï? W d?A?}Ä W? UJ WJA}Ä W?UO?OW üW ï? W?O —«“u~W e? wËu????Ë—œ Íï W??}…œ ‘W? Wz ¨œd?…b?? WJA?}Ä wU?…“«Ëô W?O??OW üW? ï? W XAÄ WËue|Ë«—WÄ ËW ÊËu?Ç—…œ ï s«uU W Ë«d?e|Ë«—WÄ Íe?} p}†W ï? ∑≤


Ë Í—uU?z Ë wW üW???? ï??? w?J}???d? ÍËË˙WËË˙ W«e????} ÂW?z Æ7W???? W†Ë…œ wU???O??? Íe??}? p|bW ÍU?~|˙W ‘W???d ÂWz Æ…ËW?M…œ …—ËW???Ö Í˛ï ïJ U??? ÍU ˛ï? ï b? Uz w? —ï???? s d?Ë…˙bu? …ËW ïW? Ë ÈdM?}…œ—U????W? …Ë…Ë«dJ? —U œ ËWz …d??O??Ö˙WÄ Ë Ë…˙bu W?? e??O Uï??O??U ÂWz Æ…ËW??|d??…œËx w????O Uï??O??U …ËW«œ…bJ} «Ë U…b?Ë—œ Í«—WÖœËuM ï wW†Ë…œ ï Íd?O~UNO ÍWU?A} ÊU ¨v wU??N?O? Í—«˛W? wJ†W? w«Ë«d?? —W wÇï? w? U?$…—…œ Í…ËWz „…Ë ¨⁄U?U Í—W?Çï? ¨…bWUWÄ Í…u?}? W ¨«ËUz˛˘˙ ËU ï ¨X}? Ë…“ Íï?Ö Í—«u? W ï W†Ë…œ s}†…œ W?«e}? ÂWz Æ«œWJ œ wW …u?}? —W ÊU ËœdJÇï? Í—UJ|d? ÊU Ëu? W Ë ÊËuU —˘“ wU?O wJ?}J†W? WJuÇ U?u?}?W U~†W? ï? X}«uU W†Ë…œ U?????…œ«Ë ‘W???? Wz ¨Êd????Ö…œ—…Ë W?W†Ë…œ ÂW w?W???? —U Ë Í—U?J}? Í…—UÄ wJ}J†W?? ÊU?O? …—U? ÂW ÆUJu?}?W? Íï? W?WüË wà?Wz wJ†W?? X}«uW wJ}? e?O Uï?O?U ÍdWÇ d|˛ W Ëue|Ë«—WÄW Ë ËU?d Ë Ëu??A W~}?áU “ Í—˘“ WU???W??? ËWz Ëu??? W X}??? …œ ‘WU~?} ÆÊW???…bJ|˙ WU?~} ͲœW «œd???O???Ö˙WÄ wJ?†W??? ÂW? X}??? …œ W?«Ë ¨5 WüË ËW?z wJ†W???? „W†W?Ç…˙ W W??? …ËW????|d?~ W W?? W …Ë…d??} Æs ÊUJ?}?Ë«—œ W??O??OÄË—ËWz WüË wJ?†W? ÂW Ë v? wU??N?O?? ÊU bMO W —Wu?O?á ï? w«e} Í…ËW?z wUW X|duÖ…œ «b?OU?L†Wz „…Ë wJ}üË wU????W†UM? W …—UÄ U? ¨W«“—W? wËu???â????} W??? ¨5?M}????N …ËWJ? œ wJ}?üË —W ¨s WJ —Wu?O?á ï? wUM}?—UW wW?OïÇ Íd?}? Ê«ËWz Ë s WJ? —W «b?U ï? Í…ËUÇ—W? s wËuÇïW ÆX}Ç…b?} ÍdU “ —˘“ wW …—UÄ …—U? ÂWz wÇ—W?ÖWz W???? U???$…—…œ W? W«ËÆW «œ…d????} w?ÄË—ËWz ÍË…˙bu? w e????O Uï????O???U? w W????W

Ë s…œe|Ë«—W?Ä ÍWU??O??O??? U†W?? ï?? …e??} ËW?z ï W «b d??O?~U??N??O?? wU???WÄ«d?? Æ…Ë…Ë…ñ«˙ Íe} p}†W ï ÊW ôW W—W u W ÂWz Í…ËWMï ∫w —Ëu u Í“«ËUO Í—UuÖ Ë —Ëu u Í—UuÖ w…œüU ‡≤ Ë wW üW?? ï? vö??LK W?? …u??A??}?N??}?W ÍW??%Uï? ËW?z W …œW? u??O UÄË—ËWz wU? U?? Ë …Ë—W? Í…ËWœdJ W?«œ wW?OïÇ —W??W wU?…—ËW?Ö W??O?O?U??O? …e??} Ë «—W??ÖœuM ï?? w?W†Ë…œ …ËW?? WËËœ w~W?? Í«Ëœ W ¨X?} wW üW?? ï?? ÂWz wJ?†W? Í—˘“…—W ÍW?—˘“ W? …Ëœd?? ÊU??OJ|—U?? WJ œ wU??W??O?OW? üW? ï?? ÍWËu“«Ëô ÂW?z ÆX}«b?????…œ—WW ÊU ˛ ï? ÊU —ËuUz ÍU«u? w WJO?ô WUüË ∑≥


Í—Uï W?}…œ «bU…œ…ËW Ë ÊUU W Ë ÊUU? W W ÊUWO —ËuUz WO?OïU Ë UW Í“«ËU?O? —W?W sd?Ö«b}Ä «b U?O W? Í—Ëu? u? wJ|—Uu?Ö wËu?J «œW

W wÄË—ËWz wU?MOz W«Ë ÆX}?MO w?…—W Ë …—ËW?Ö wJ}†˘˙ Êï?O? œ«d Ë Œd wW U? WM W?? wW UMOÇ Í“«ËU?O? ï …ËW?|˙W?ÖU? «b “«ËU?O? Í«ËœW «b?O«˙W?Ö wW U? WM d?U “ W? w —Ëu? u? Í“«ËU?O? ï …ËW?|˙W?Ö…œ uJ†W? ¨W W Í—ËuUz W????????O Uï???O??U? …e??}? «œ…—Uu??Ö ÂW?z ÙUÄW ÆW W? wM Uz Ë w? …ËWW Ë wM?Wz Ë ÊUWO?OÄË—ËWz WüË wàWz w«u?AO«œ Ê«u}W w†uU? wJ}à} ÊU…d?OÖ˙WÄ ¨W??O??OMWz ÍU?? WM —W??W —U?? p|bW? ‘W?à??} ÂW?z ¨sA??}?…œ «bU??WU?~} —Ëu?? u??? ÍU?? WM —W???W g —U???J|bW Ë s U?z ÍU?? WM —W???W —U??J?|bW W??˘œË—U ËWz Æ…ËWJ}?Ä ÊU?O?J}?—W? ÍU? W?M —W?W? g —U??—˘“ ¨X|d??A?}??…œ ÂeO Uï?OU W Èu wJ|—ï? …ËœdJOË—œ «œUÄË—ËWz W g d?O~UN?O ÍW …“U u X|œ U Ë X|dÖ…œ«œ W?O —Ëu u Wu W«œ ÂWz —W?W vÄ W X}M}…b W—W Ë …ËWU…œóO ÊUW —u Ëu WOOïU W eO UïOU ÂWz ÆU…œ «bOU…—U …œ W «b —Ëu?? Ëu? wï??U w —ï?? W ‘WJ œ wU??W?O?W üW? ï?? W?O??ï?U U??…œ«Ë Í—WM?}«œ Ë W????O????O? ÍdJ?O???? wJ?}????˘—…ËU W???? e????O? Uï????O????U? ÂWz ÆÊËW???—…œ Ë ”UËu W ”U ÊËu—«e} v WJ|e} uJ†W ¨WOO gOW U wW U ˛ï ï b Uz W? e?O Uï?O?U ÂWz «b?O??«˙W ÆU?…œ W? U wd? ËUW Ë s Uz Ë —ËËu? u? ¨v?Ë«˙W?†œ Ë w??†œËËœ Ë ”d? W? W? W?«˛˘˙ w??J?}?œd?J?????????????W? Í…ËW??«b?~?…˙ wU…œU? WU uÖ Ë „Ëu?â WOO «—UzU Ë ÊU?…—UU …Ë«œËË˙ W wU?…ËUÇ—W Æ…Ë…ËWÄ Í˛ï? ï b Uz wW WMO …“ Ë WMO?A}Ä W „W ¨X}†u?…b†W …ËW«˛˘˙ wU ˛ wU…œ…ËW Ë ÊUU? W W UÄË—ËWz wU…dOÖ˙WÄ …Ë…ñ?«˙ …e} s wuÇïW s dd???O??Ö˙WÄ W Ë …ËW?ï“ï?? ÍË«ËWW ÊU? W W??˘dÄ ÂW?z «b?? W???????O Í…œW?? Æ4}…b —UW «bO —ï Ë wU?O?? Íe?} p}†W?? ï? Íd?O~U??N?O? ¨«bU???œ—u? W W«Ë ¨‘W??L?}z Íô Íb œ ÊU??? W W W?? …Ëœd?J??Ë—œ ÍË…ñ?????«˙ Íd??O???M ˘˙ Ë —«œW9W??U???O?? …e?}? Êï?â?…Ë Æs«Ë˙…œ U?~†W? ï? Ë ÊU??N?O?? Ë Íd?O~U??N?O? W? …ËW?O —Ëu?? u? Ë —W?…—U? w«b?…œW ï? …ËWW…b—u? Íd?O~UN?O? UÄË—ËWz wU?…Ë…ñ?«˙ Íœ Ë —…b U Ë s}Äï? „…Ë wJ}U?W? Êï?â?…Ë ¨w …ËWW? wUu? Ë —WËW? ∑¥


Í«Ë«œ Ë U?Oœ wœdJ UJ d? Wz W ÍW˘dÄ W ÊW?…bU?W Íd?O~U?NO? —WMO?Ñ Ë W?L}z Íô ‘«ËUz ¨ÊW?…œ w …ËWW Í—Ëu? u Ë s Uz Ë w?W UW…˙ wM?«—UÄ wU…dOM ˘˙ Ë —«œ«ËW Ë wU?O w öOz wU…e} «bAO…—W? wUNO W

Ë s«Ë˙…œ ÍdO~UNO? W p ˛ï ÊU W W ÊU…dOÖ˙WÄ WO …ËW?W Ë W öOz ÂWz wUN?O wU…Ë…ñ?«˙ W?O UïO?U W UU ÂW ÆÊW…b W?Ñ«˙ …Ë…b œ ÊU WW

wU?…“«u#W?…˙ «—W?Ö—Ëu u? ¨ÊU? ï Íô w?UW?O U?LÖ˘œ W?O?O uuz ¨»…—W? «b} ÍW W? UÄË—ËWz wU…Ë…ñ«˙ W ÊW?…œW W «b ïÖ ÊU? WW ¨Íœ wUM|u W Ë —Ëu? u? w«b???…œW Ë wW UW?…˙ wËu?ËË W? ”U ÊU Ëu? W ÆÊW?…œ wU?UU? W 5«u…œ …ËW U?~OW? ï?Ö ÂW —W ÆÊW?…œ ÊU?N?O? wËu??O UJ d? Wz „…Ë wJ|—ïU?J? œ W ÍËU?? W Í“U Í—…b U sÖ—ï „…Ë w?J}?W? w«œ—W? ‘WËU? wJ}???à???} 5?«u…œ …ËW??? …b œ ÂW —W? ¨s W~????} s W???u??? «œW??? ËU Ë W??W u?? wM U?z ËU wU??…Ë…˙bu …e??} wW??O u??uz Ê«u??} W …ËW?M “˘b wËu Í…œ«˙ U ¨åÊËu UJ d? Wz ‡ W ‡ ˛œò Æ«œ˘ñ Wz w ö?Oz ËU Ë WO?(O?W wUO …—W…—U s d~dÖ W p}W ¨w —Ëu u Ë Í˛ï ïJ U wJ}Uu W Íb œW ÆÊU?ÄË—ËWz Í…Ë…—…œ Ë UÄË—ËWz w?UJ|u …Ë…ñ?????«˙ wU??W??O —Ëu??? u?? Ë Ë ÊËuÇËU?W Í—U???O???d?Ä—W Í…ËWz ¨«œU??????? W Ë U UU????L†Wz w?U???…Ë…ñ??????«˙ W ÍW????˘d?Ä Ë UJ? d??? W?z ¨W????O????OU????L†W?z Í—Ëu???? u???? Ë Œd Ë U?W w?Ëu“«Ëô Ë UJ d? Wz …Ë…—WM}˙u?—W? wW?O …œU? W W«Ë…ñ??«˙ ÂWz ¨WËu??O UJ d? Wz ‘…—Ëu? u? ÂWz Ë …ËWW??…b—u? b U˘b?U? Í—Ëu? u? ï wJ? d? Wz Í—Ëu? u? Ë W??L???}z wüË W W W???˘dÄ ÂWz ÆÊW??…œ ŒW? U????} Ë Œd?M} Ë «u??? ˙ ÍË«ËWW Ë ÂU?L??Oz p}†W? ï?? Ë wU?O?? wJ|e?} bW?Ç Ë W …œU? Uz «bU??L?A?OU?J}?Ë«—œ Ë Ë…ñ???«˙ Íd?O?M ˘˙ „W W???u Ë wÇ«uW?? „W W??…œ Ë üuW U?z p}Ëd?Ö p†W? W? …ËW?O?OW UW??…˙ W ÊœdJ d?Ö—W ÍËU? W …b œ ÂWz W? ÊW w U??L?Ö˘œ W??? U wU?u?? Ë s U?z Ë —Ëu?? u??? W ”U W?«e|˙W ÂWz Ëu??? W Æs ˘d??? …œ W??L?}z ÍU?W ¨Ê«ËWz Í—Ëu?? u? W? —W??? «—W W??L?}?z Í—Ëu? u?? W ”U ¨ÊW??…œ W Ë ÊW…œ Ê«ËWz ÍËËó}? W —W «—W WL}z ÍËËó}? Ë Ê«ËWz ÍUW W —W «—W ÂW†WW ËxÖ W Íb ËWz Ë “˘dOÄ W œu «bA Ë«d«œ wO—U wJ}U—WÇ—…Ë ÆÊ…œWz ∑µ


ËUW? U???NW W «œU?ÄË—ËWz Í…Ë…—…œW ı Ë U?ÄË—ËWz W ı W?«Ë…ñ?????«˙ …e???}? ÂWz ËWz ÊU ÂWz ÍW“U ËU W? ÊU ¨«bO?U?O? wJ}? e? bWÇ ÊU p}e?O? ÍW“U Ë WU?#ÄUÇ Ë ÊU??Ö—ïz p|˙ï W 5 d uJ?†W ¨5O d?O~}? «b —Ëu?? u? wËd?Ö ÂWz w…—W Í—U? Æ—ïW W wËd?Ö Ë dO?M ˘˙ Ë —WËu Ë —UÑï?Ö Ë W U˛˘˙ wJ}? U ÍWUWU ËWz Íï —W?W uU wMd~†W W W?OO? d «œUÄË—ËWz W …˙ï …ËW —W? W«e?} ÂWz WËu/ ï ¨W W? «bOÄË—ËW?z wU?MOz Í—…Ë…œU W ÊU?O†U wœdJOW «˛œ ¨WU~} wœdJOW «˛œ ¨W “U Í…ËW«˙WÖ w u}Ä W ”U ÊWU ¨Ëud~W? ÍUÄË—ËWz W ÊœdJU?? u?Ö ¨ÊËu???O UJ d?? WzW W sËW??? Ë UJ d?? Wz wU«b??W U???} Ë „Ëu?âW ¨˜˘d?? wU?W?? U? wËu???OËœ—W??Ö W ÊœdJU?? u?Ö ÂüW? ÆÆÆÊWJ? ¨W?WU? ÂW? ÍWJ? œ wW?U? Ê«bW?Ç Ë W?J œ w?U??????…—Ëu???????? u?????? W W? W?OO W …œ«˙ ËW U?ÄË—ËWz ËU ÍW«Ë…ñ?«˙ WËd?Ö ÂWz Íe?} WüU?( ï? W œdJ —UJ Uz U…—W ÍWO «Ëœ ÂWz wUWœ—«ó†W ¨X|d…œ ”U «bUU bO uJ†W? W«Ë…ñ????«˙ …e??} ÂW —W???? «—W? W??O “«˙U „W U???…—W?? wJ†W?? •∏≤ Ë ÊËu???O†U?? ï?? ï Ê«b?} W??àÄWÇ ÙU?ÄW ¨…˙ï ÂWz ‘W??L?}z Íô ÆÊU??O??} s …˙Ëu W ˛œ Í—Uu???Ö ï …—ËW??Ö w?W …bW???ÖUÄËñÄ ¨«bW??? U wU?u?? Ë wW U?W??…˙ W U WJ e …ËW?O ˛ï ïJ U w|d?Ö W dU “ W U…œ ÊËu? UJ d WzW Ë U?J d Wz Æ…ËWO dJO Ë Í—Ëu u Ë wUO Í…ËW«bJ} s d…œU ∫ıï ‡≥ W†U? W p}?W ¨WÇï? Íd?O~U?NO? wU?W~d?Ö W? U?$…—…œ W p}?W W dJ Uz ıï? Æ«bÇï ÙW?ÖW …˙W? ‘UÄË—ËWz wU?…dO?Ö˙WÄ …Ë…ñ?«˙ wU?W~d?Ö …—W W??}u? ÊU?…—ËW?Ö W?O?OÄË—ËWz …—U? W? p}?W —W ©w?A?Ö w? U?W? ® …ËœdJ «Ë W ÍW?O?O???A?Ö «“W? ËWz Íï? W W??O?O? d w?A??Ö w U?W? ¨©ÙWJ} wJ?} U?W? ® ÆÆb Ë WUUÇ Ë WU Ë ÂUW? Ë ŒU WËu/ ï ¨W …œU Uz «œË«dJ —U œ wJ|—U Ë wMWz wËd?Ö U?W …œ Ë …ËWW œW? W œU “ «b? «œd??? Wz „…Ë w?J}M|u? W

Ë Œd Ë U?W ËW???W —W WU??? W?z ¨s ˛…œ …ËWJ}?Ä “«ËU??O??? Í—Ëu??? u??? Ë wM? Uz «bW???? U? w˘œ p?|bWW? ÆW W Íï???? w?W???? U wW? —W Ë »«œ Ë —Ëu???? u???? 4ËWJW —W Í—Uï W«“«ËU?O …—Ëu u Ë W —W ËUW Ëu? W ÂWz wÖ…œU Uz ∑∂


¨ÊU??#?? UÄ ¨ÙU W?? ¨ÊU ˛ w?U?…“…ËU??O?? …“«u??}?? wMËW??W? —W ¨«b??W ÙW??ÖW

Â…˛U Uz «b? WW Í—UOd?Ä w ü…Ë W „…Ë ÂüW ÆÆÆb Ë Í—…Ë«œU Ë w«Ë˙…ËUÇ ¨ÊU??L?? U?????}z ÍW?U? ÂW?z U ¨«œWUüË ÂW W??O??«d??u1œ wU??W UÄ œd?J}Ä ËWz Ëu???? W w?M|u??? «œ…u????}Ç—«u?Ç „W W W???? W …Ë«d???? Ë ËW???Ä „W? …u???}???? W «bJ}?U W? ËË˙W?â?L?O wÄ—ËWz wJ?}/U? Êï?â?…Ë ¨…ËW˘œd? ÍWU??O “«ËU?O? W gO ïÄWÇWÄ w?ULà?u wJ}â? ‘«ËUz ¨—ï —W W«œ…œ Íï Ë X}?A…œ«˙ Í˙W? ÊU…Ë…ñ??«˙ «œU??}z W Í…ËWz ÆX}?AO…œ«œ …ËW ôËW? Ë «bU ÊU? W Ë sd??Ö«—W???W??????…œ Ë W???O??O????A???Ö «“W?? ÂWz wœd???dJO??Ö«œ ÊW???…œ —W??W

ÊW…b} ÍdÖ—W? ‘WMOW«˙ w«dOM ˘˙ Í…ËWz ¨wW?OO…Ë«ËW wœdJ†ïÄïï ï Êœd??…bW?ÖU?ÄËñÄ „W ¨W W …Ë«d?? W?O??O???A??Ö «“W? ÂWz wM??«—UÄ Ë …ËW«d?? Ë X|˛u??…œ “«ËU??O? w?J}Ëu…ËWJ?}Ä Ëu?? W wJ ˛ï W?? ˘—œ wW??O??OW UW??…˙ ÆrÖ˘œ „W? Ë U ˛ï ï b? Uz „W Ë e???} „W w???…œ W«œ…œ åw???A???Ö w U??W??? ò Í—U??WÄ«d? Ë Êœ—ËüW Ë Âe??O?«˙ W?? W?O??O …ËWz ÍUU?? WU??? ÂWz ÊU?? u~} ÂWz wJ†W? Í…“«bW?U? WW gOU? Wz Ë W?O?O«œ«—Uz W Ê«—W?Çï? W —W?? «—W ¨W «b …œ—WW ÊUOU?W wMËWJA}Ä Ë ÊœdW? WÖ Ë ÊËu—«b W w W WUüË Í“«d????? Uz ÂüW ¨Ê…œU????? Uz W?U????ç?????OW?~}? …œ—U œ ÂW?z Ëu???? W? …ËW«ËW?????â????}?ÄW W W??O?O????«˙ ÂWz —W ÆÊ…œU?? Uz ÊU?O?? WËu—U?~…—W ÍU«u Ë …ËWËu?—U~…—W ¨Íó Ë«d??W?MOMO?????A??}Ä Ë —W??ÖW?z…d?? Ë …Ë«d?? wW???O ËËó??}?? U?ÄË—ËWz U??…œ«Ë ÆWOO W …ËW«d ËWz Íd~†W WW ËËó} W WL}z ÍËËó} W œ—Ë«—WW WOO d UÄË—ËWz wU?…dOÖ˙WÄ …Ë…ñ«˙ …e} wËue?}W ÍWJ œ wJ|—WU ‡¥ U~†W?? ï?? W «œËœ—u«˙ w†U?? w W ÍW?U?O? W?A ˙ Ë …—ËW??Ö …—ËW??Ö W«˙ï??Ö ËW

w%Uï?® W …ËWM??«u?Ö W —W?Ëu p|bW Ë …ËW U?WWËu?U «bU?W?O?OÄË—ËWz ï ¨W …ËWM«uÖ ÂWz ÆÊW…b ËU ©Í“U?WAOÄ Í«Ëœ® w%Uï ï ©…ËWO “U?WAOÄ ÍW U????W?MU W? WU???? ËU ¨Ë«d?J —U? œ wW üW???? ï???? Íó?|u Ë ÁËd????Ö p|b?W W XW?W? ÆX?W?? åwW üW?? ï?? wJ}M?ËW??U?O?Wò W ÙËu?? wJ}?œdJ??W Ë wW üW? ï Ë Í˛ï ï?J U W?˘œ ËWz åwW üW? ï wMËW?U?OWò Í…˛«ËW?…œ ÊW ô …d Ë w W?A ˙ Ë ñÄW w«˙ïÖ p}†W ï? wËuUÄ—W Í«Ëœ W W WO —Ëu? u Ë Ë«dU WUNO ËWz W«ó|u ÂWz ÆX|ËW…b} wUWOOW üW ï …ó|u W p} W ∑∑


Ë ıï Ë Íd?O~UN?O W —W w%Uï?W W X}ÇW?…œW ÊU? WO bOKW? Ë W U Ë 4|˙˘œWz ÊU ï?? ÍË«dJ}?ÄWU?L???? wU?N??O?? Æ…Ëu«œ«—Uz W «œd w?U?W«˙ï??Ö ¨…ËW ËU WËW…œ W s}$u~ «œW …“U WUNO? ËWz wU…Ë«—b}Ä ÙWÖW s«u U wMËW??U?OW W Ë ÊËu?e|Ë«—WÄ W Ë Ê«ñ«œ W ÊœdJ??W W«e?}? ÂWz Íô W ï …Ë…ñ?«˙ W WUÄËd?Ö ÂWz w«b~…œ «œW?—W? u W ÂW ÆX}…œe?}W wW üW ï? Íï? Ë —Ëu u? Ë …ËWW Ë XA?Ö ÍËUW W ÍW«e?} ËW W«b~…œ ÊU?…dO?Ö˙WÄ WMËW U?OW ÂWz wœd—W?…—UÇ Í…œó Ë s|ËœWz …ËWJ œ w?UWO W?…œ W? ÆÊ…œW}Ä ÊU WOOW üW ï …Ë…ñ???«˙ …e?} wËue??}W W …—UW? «œ…d??} X|ËW0 p}†U?? 5 W«Ëœ ‡µ Í…ËW wËu?e??}W W? W WËue???}W ÂWz Íb…u? WÄ ¨ÂWJ???O??U ÊU??…d???O??Ö˙WÄ ÊW…œ—U «b?OÄË—ËWz wüË —˘“ W ˘ñ Wz W …ËW«—WÇï ËWz w W?N} Ë ÂWËËœ Ë ËU? Ê…ËU????? Ë U«u?W w?U?????O????? Ë —W?????Ëu? Ë ”ËuW????? U?˛˘˙ ÊU …œ W? Ë W ¨WU U~†W? ï? ËWz wüËËU „…Ë ¨W?«“U …ËW ÂWz Æ…ËUM}?N? W—W ÊU —W~ —U? wU ˛ wU?UO?UO? …—«u W ÊU —W~ —U? Ë @dÖ w}? Ë s|u Ê«œW? Ë ÊU …œ ï Í…Ë«d?? w?J}??—W?? u W ‘W???˘œ ÂWz Æ…ËUM}??N?????…œW «œWU U~?†W?? ï?? ËWz wËu?? “Wz X}? …œ W?? …ËœdJ ï? Í—Ëu?? u? Ë Íe?? …˙ w«œ«bJ}Ä Ë w}ö??LK ÆX}M} W—W WO U „W ¨…ËWUd†u WO«du1œ ¨WO?OdW wM|u? W«dOÖ˙WÄ …Ë…ñ?«˙ …e} ÂWz w …ó|˙ wËue?}W ÊU u~} p|bWW ¨ÊËud«Ë«d? Ë d…—ËWÖ WUO?OdW ÂWz …Ë…—W?L}á?} ±± Í«Ëœ W

Ë ˜˘d???? wU????W???? U??? w?~d????Ö wJ?}??? W? «bW???? U? w˘œ Ë s|u???? Ë U???? Í…ËWz ï ÂüW Æ…u?}?Ä d|˛ WWË«d? W?O?«d?u?1œ Ë wU??W wU?W?á??O?dÄ wUW? U Íœu ï X}…œ ¨s W?JU —U«ËU Ë 5MO WUM?#?}Äd|˛ ËWz 5«u ÂWz Íe??} ¨…ËWM?O|˙W~ W??O??«d??u1œ Ë wU????W wU??W??á??O??dÄ Ë ˜˘d?? Ë Ê«œ˘—U WÖ ÍU«u W W «œ…ËW WO«du1œ wL?O Íe} Ë WWOU—U d??ÖWM?…˙ Íe??} gO?? «Ë…œ—W? Ë W W ÊU W?U??O??O??dW??? ÂWz wœd??…e??O? UW?? ÂWz wM? d??O?? U …—U???ËË˙ ÙW??ÖW Ê«b?? «Ë…œ—W? wJ|˙W?? W? W?? 4}…b??? W—W Æ«œWU U~†W ï ¨«d?—˘d??} «œW«˛˘˙ ÂW «bW†ï wU??…Ë…ñ??«˙ Í—W«˙ 5«“…œ „…Ë ∫—U??O?dÄ ∑∏


ï? „WÇ ï? ÊœdU?W?Ä ¨b«˛W? ÍbW?†ï? ÍU~?†W?????? ï?????? ÂW??????—W?????? ‘W?????? W?z WJ} W Ë WU? ï ˙W W wUüË w—ï U?}z U ÊUW?OOïU Í…ËWœd?üUW

ËWz wU?W? U Wœd?—˘d?} ÂWz 4?O…b «Ë p|bW ÆW?L??}z wU?O? Í—Ëu?? u? W

«œWüË ÂWz wU?O? wU ˛ W gO†u? Í—UJ«˙ïÖ Ë U?Wze?}W …Ë…˙bu …e?} Ë …Ë«œËË˙ ÂWz wU??W? U?U?z Ë WU?A?O? Í«ËœW …ËWJ eW W?? …u?}z ÆX}M}?…bJ}Ä ÂU?Uz WM«Ë˙…œ ÊïÇ øÊW…œ W?˘œË—U ÂWz Íd W ÊïÇ ¨Ê«b? W…œ—U œ Íœu? øwUWW ô…œ Ë «œ«bW†ï W wU?O Í—˘d?} uA?}Ä ÍW W? U …ËW W…œ“U? Í…œW W ∫Âü…Ë Í—˘d} W WOO†U WüË ÂWz wUO ÍËËó} W …œW —«uÇ W œU “ ¨…Ë«œW ÍËË˙ WËd??Ö Ë —W??Ëu Ë d??O???M ˘˙ ËWz ÍW—˘“ «œu??A??}Ä w?U??…œW?? W ¨wU??O?? Ë ÍdJO?? Í“«ËU?O?? ÍW W?W?? —W?W? «œd wU?W??O?OÄË—ËW?z WüË W ÍWU??OM Uz «bW†ï? ï ¨ÊËuU wW???…˙U w Ëu wU???O?? wMO«Ëñ???} Ë wM Uz w?ËuÇï Í…b…ËWz …ËWM? “˘œW p}WKK?O? «bU??N?O?? wJ}M|u?? êO W W~?…˙ ¨…ËœdJU «˙ —WJ†Ëu Í“«ËUO Ë Ë…ñUO Ë œ—u} wJ}WKKO „…Ë „…Ë ÊU ï ÊUWO bW†ï wU???W??O dJ?O?? Ë wU??O??? WËuÇï —W???W …ËU??OÄ ÂW?z wM?? u??? W ï ¨4O??? wM? u ÂüW ÆœdJ?Ë—œ ÍË«dWM«Ë˙…ËUÇ Ë —…œW…œ«˙ W Ë WM|u?} wJ}«˛W ËW W?O?O ÍbW†ï wU?O? Í—Ëu? u? wœdJU??W „W UU? êOW ÊËU —ï?Ñ wJ}? W W Ë W?L?}z Íô ÍW?O óOËb?u Ë ÊöOÄ Ë —˘d?O ñÄ W?O?O?U?O …—Ëu? u? ÆW …œU Uz «b} wUNO Í…—ËWÖ ¨Ëu U ˛ï ï?O?ï Í—ï?O ˘ñÄ èWz W? ¨ËuW wUO? …Ë…ñ«˙ …ËU?OÄ ÂWz —WËW? W gO~U? v U ¨ËËu? 5Ëu wJ —W? dU “ «b?A?O «Ëœ ÍWüU? ÂW

Æ«œ«bW†ï wU?—WM|u? …d …—U?Ñï?Ö W p}W W Ëu? WU? W wJ}?u ÊËu? wAOe?O W ËuW weO? W …ËWWUO? wUNO? ËU W}?â «œ wA —U ñ W Ë Íï? ï Êœd?W?A?}~U WËW? Ë UM}?NJ}?Ä wW? U wJ}???O ËWz ¨œdJ?Ë—œ Ë Êœ«“Uz —˘“ wW …œ«˙ U? WUüË ÂWz ÍU b??O? Í…ËWz w?L?u?? W ÆÍW?W?????O

¨Ëu ÊW?L?Ö…œ wJ|Ë«œËË˙ gO?ËU —ï?Ñ ¨s|˙W?Ö…œ «bU?WW?L?Ö…œ …Ë«œËË˙ Í«ËœW Ë Íï? W —˘“ wJ}~…œ w«u …ËU b?O ÍU~|˙W Ë «b?—u —˘“ wW …ËU? W W ï ¨ÊU…u?}Ä«˙ w}ÄW ÆUJU …œU?OÄ XOu …œ W? …ËWUï? WUËuÇï ËWz Í—Ë…œ W

∑π


ÍbW†ï wU? W —WÄ wUWO?O—u? Íï W w«u? …œ ¨U«—˛u W —W?Ö ¨…ËUOÄ ÂWz ¨ÊËU —uÑ wM u? Í«Ëœ® ÆX}M}N…œW w—u? ≤∞ U ±∏ ¨5—u ±µ∞ W p}†U Ë UM} ÊU?OO—u ≤∂ …ËWœ—«ó†W WËuÇ …Ë…ËWz ÍËU?W ÍWWÄËdÖ ËWz Ë Ù«bUJ p?}†W? ï? Í«Ëœ ¨œdJU??O?L?u?? «bU?W?O??O?(?O??W? Ë ‰«d??O? ÙW?ÖW

wœ—«ó??†W W Æ…ËW U?? …u†W „W? —WW W??WW? u?J ¨…—ËW?Ö wU?? ÍW??A?}?? ©UM} ÊUO—u ∑ UNW WÄËdÖ ÂWz «œ…“U ËWz ¨Ëu bu wW WM…˙ ÊU?W?…œüU WO?OU?O We?O W …ËU?OÄ ÂWz ÍWM…˙ ¨ÊË«ñ«œ U~†W?? ï? W W?? œd?—U??«ËU …ËW ÍW???…œüU W??O?O??U?O?? …ó|u ËWz Íï?W—W?? Ë«ËW wJ|e?} W?WËu Ë …ËU? W wU??W?? d??Ö Ë W?A?}? W ÊU? U?ÖUz ÍWüU? ËW p}?W ÆWüË ÂW?z wU?OüËU ÍW«˛˘˙ wU ˛ wU?W?A?}? Í…Ë…—…œ ¨«bW†ï W W? ö?Oz Ë WU~} ÍW W?W «b?}Ä wW? U wWO?O~d?Ö …ËUOÄ ÂWz W? …Ë…—W?L}?á} ±± Í«ËœW wW? UW Ë «bO «Ëœ ÍW†U …œ ÂW W W W?W ËËœ ÂWz ÂWz Í˙…ËU W Æ…—ËW?Ö w?U?O? Ë ÍdJO? vö??LK Ë ñ? u??A? wM?|u? WWËu Ë …d? Uz W ˛œ ÊUz—u? ¨W?W U? W? Ë Âe Ë UU?L?} wJ|—Ëu? u? Âö?Oz …ËU?OÄ w W«ËWz ¨X}$u?ÖU «bWOO«du?1œ ÙWÖW ÂöOz ¨WO —…Ë—W?Äœ«œ Ë wUW

ËUW w}ÄW Ë …ËWM|u? «b bW†ï ÍU~†W ï? ËUW X}Wz sU?Làu? «bW†ï W

w…d????? Uz W???? Ëu?…ËW ˛œ ÊËU?—u????Ñ Æ…ËWM?}†u????? WüË ÂW?z Í—ËuÄW W????? Ë Œd W ÊU Ëu? W ÊU??WU~} Ëu …ËWz Ͳœ ¨X}?? ï?á WÇWÄ «œ«bW†ï W ÊU??L?à?u? ¨Èu Í…bWUWÄ Íb?OÇ X Ë…b W ¨…ËWMï? «bJ e „W W w…˙W?Ö p}†W ï? wU??U?U W? œd??…œ Í…ËWz Í«Ë«œ ¨…Ë«bW†ï ËU? W??}? ¨ÊU?L?à??u? W?? UW wÄWÇ Í…ËWz Æ…ËWM|dJdbu —˘“ Ê«e} wœdJË—œ Ë w …bWUWÄ wMdÖ—…Ë Í—˘“ wJ} W W W …ËWz œdJ«—W~O ÍWJ œ wUW?OO«du1œ …e} Ë ÍbW†ï «œWüË ÂW? W?? ÊW?U???O œ«“Uz ËWz Ë Íb?W†ï Í—u??????…œ W ˛œ W?U —U???«Ë«œ ÂWz Ë q …—ï?? ı …œ«“Uz ÊU??MO?z U?U? w}ÄW WËu?/ ï ÆX|e|—U??áU …œ —u????…œ ”W?? Ë W??O?O??W??W??U wJ?|—U ñ U ÊU XO???? ïÄ WÇW?Ä ¨U?…œ—W?W p}??Ö—W ÊW ôW ÊËU —u?Ñ wU?WËuÇï W ï ÆX}M}ÄW??O —˘“W Ë «˙…Ë…—W?W X}«uU «œ…d?} X?}…œ Æ«d?OM…œ —u???…œ —W? WœdJ? ó|—b??…œ Ë —U?? ôWÄ „…Ë …ËWÄWÇ W W? s WJ WU?O U?L?Ö˘œ W U?L?Oz ËW p|bW wÄ«d? w†˘˙W «d?}? wW …˛U? Uz ∏∞


Í…ËWœdËx Ë Êœde}W W ¨Ê—UW…œ «œ«b?W†ï wUWULàu wËWÖe ÊU ï? Íô wU…Ë…˙bu WO?OÇ«uW W WU U?LOz ÂWz Æ«œ…ËUO?Ä ÂWz wUWËuÇï wJ|“—W? ï ÊU …bMÖUÄËñ?Ä «b?O «Ëœ ÍW?†U? bW?Ç ÂW ¨Êd???O U??L??Ö˘œ Ë d?Ä«d?? Ë p —U? Ë X—WÄW?ï??? wW W?M|Ë Ë …Ëœd??? Âö??????O?z ÍË…˙bu Ë w? U??? U???Ö˘œ ÊU???O?? …—U??? ÂW ¨…Ë«b?U??A???O ÍbW?†ï ÍU~†W??? ï??? W ÊU W?M œ ÂWz ÍUU???L???} Æ…ËœdJ ï …Ë…˙bu WOOUO ÂWz wUWËuÇï ï ÊU —UW wW WMO …“ —˘“ wJ?}J†W??? ¨ËuW w?dW??? wM|u??? Ëu«—˛u???W …ËU???OÄ ÂWz ÍW?U?? ËW?z U wœdJ}??á???…œ ÍU…—W?W w?W? U W? ¨U…œ wU?WËu?Çï Ë«˙ W ÊU W??†U?Ö ÍWU Wz Í—W?…—U …ËW WWM u Ͳ˘˙W ÂüW ¨«b WWœ—«ó†W ÍU?OUá U wM ñ—…œ«˙ Ë ÊU? W Íœ«“Uz Íb?OW? Ë d?JO? Íb?OW?? wW U?W?? ¨…ud?Ö—…Ë W ËWz Íe??} Ë Èd??…œ «b†W??ÖW ÍW†W?? U? Ë«—˛u?? wJ}??(??O?W?? „…Ë ¨…Ë«—b??}Ä ÍW??? U??? ËUW? Ë ËuËbM? “ p}U??? ËWz Íe???}? W …d…—ËW???Ö —˘“ «b? W???…dW??? …ËUOÄ ÂWz W WËu `OW? W Ë WU Wz W ÂWz Æ«ËœWz p†W ï …ËWU?W˘eO W W Ê«dOM? ˘˙ W …Ë…ñ«˙ Wu ËWz Æw?dW wM|u wJ}W? W˘œd Í…Ëœd ÂWz Íb? œ ÊU???? W Ë ÊW? «œ«bW?†ï W W???? Ê«—W?????Ëu Ë ÊU????ËuW????? U˛˘˙ Ë ÆÊd??|eW U? Ëu?? WW ¨…Ë…ËU??OÄ ÂWz wM?? u? Í«ËœW ¨W W? ÊU W?O??O?U??O? wMOËu Ë —UËË ÊU? …œ W«˛˘˙ …Ë…ËWz wUWËuÇïËdO W Êœd?J dÖ—W ÍËUW ÂWz wÖ—W? ÆÊ—˘“ wJ}U?W w? —«e} ÍW U? W? …ËW?}…œËx …“WK}? Ë ÂU?} w??A?Ö Í«“W?? …ËœdJ «Ë …Ë…ñ???«˙ W???u ÂW?z w«Ë«d? —W w?Ö…œU? Uz Ë …ËU??OÄ ≥∞ W œU “ X?}?? …œ …ËU???OÄ ÂWz w?????O ÊU???…u??}Ä«˙ w?}ÄW ÆX|u???}??A «b?W†ï Æ«bW†ï wUO weO s d…—ËWÖ W}A W~…˙ Ë X}M}N ÊU W —WÄ w—u ÂWz wM??? u?? Ͳ˘˙ W ¨WJ —W?? …ËW W? W??W?? ÂW «bW†ï Ëu?? W? «œWU?? ÂW

w†U??—W??? ÊU??W??O —U??O«“ Ë Íd?JO?? Ë Íd??O??M? ˘˙ …—W??M}?? ÍW?—˘“ …Ë…ËU??OÄ w~…œ ÊU?? U??????}?z ÍWU?? ÂWz U ¨ÊW …œ—U? œ ÂWz Í…ËWœdJO?? Ë …ËW?bM|u?? Í…ËWz Ë W «b d?Ö—W ÍWU? W ÍbW†ï wÄWÇ ¨W??…œüU w~…œ ÊU?…Ë…ñ?«˙ wJ —W? «b W«˛˘˙ wU ˛ W W? ¨WÄWÇ wJ}??O?çO??Wz œd—˘d?} w …ËU?OÄ ËWz ÂWz wM u? WOO U?O wU u?Ö ÆW W~M ˛ wM«—UÄ Ë Ù…˛Uz w U? W ÊœdJ dÖ—W ÂWz W «u???L??}?Ä s ÂüW ¨…Ëœd??e???}W Í…b?W†ï wU???…Ë…ñ?????«˙ …e??} …ËU???OÄ ∏±


W W? W WOF? WW?…œ W?O ˛ï ïJ U W?˘œ ËWz ÍW?W«Ë Ë WO?OU WËue?}W ÂW W??O?O p|e??} êO X|“«d?? ‘W? W Æ…Ëu?????Ë—œ …Ë…ËU?OÄ ÂWz w?œd? Í«Ëœ —u?…œ …d?} ¨UJL?u «Ë X|Ë…œ w?ïÇ Ë Íï ÍËË“…—Uz W X}«u? «œWüË Íe????}? ¨W W œ«“U?z ÍU b????O????? Ë U????Öœ«œ ¨X|d?J Í—U????Öe?|—UÄ X?}…œ W???? W? W —WÖ «b? …ËWz ÙWÖW ÂüW Æs?|de|Ë«—WÄ X|d?U W W W wU?O Ë wW üW? ï «œWüË ÂW ”W??—˘“ wU ˛ X?}? …œ ¨…ËW?W?? Êœ—«ó??†W ÊU?…Ë…ñ????«˙ …e??} r}†…œ W?? ÆÊU?WU?~} wU ˛ …ËW??A?O«Ëu?? W g}ÄW ¨ÊWJ W??L?…“ Ë ‘ï??U ‘W«ËW Ë ÊUWU~} wU ˛ r}?à WOO rWW ¨X}…œ W?L…“ Ë ‘ïU ÊU ˛ X|ËW? …œ s Í…ËWz ÆX|d…b?}Ä ÊUO?OW UËu? Ë vÇ…bJ} WüË ÂWz wU?…œ—u wËu???Ë—œ Íï W?}?…œ ÊU…Ë…ñ??«˙ wL?u? —W? WMU W? W …ËWz r}?à?O wJ}«u?O? Ë XO WüË ÂWz wJ†W? W? X WJ??W «˅œ—W «b?O} W? „W «“W? êO? «bW†ï? W W~? W??? ¨WU?~} W? —˘“ wW …—U???? ˛ ï ‘W??? Wz ÆX?O???}???W?U W W …ËW ËWz ï wW? UW ¨W?W? w˘˙ wJ}?˘œ ¨WO?O ÊU d wJ}U?LO?A?O «bW?†ï W? Ë ÊËu?????J «œW? «bW?†ï W? W???? ÊU?????…ËœdJ?Çï???? …—U?J|d????? w†U?M wU???L??O?????A??O Íœ—u?«˙ Ë ËËó??}?? W ¨s?«“…œ ÊU??OJ? «œ wU?? “ W ¨ÊËu?…—ËW??Ö Æ…ËWOO†U W WULOAO ËWz WïËWW ÊUO|˙ X}W g —W W W ¨ÊUOAOËU …ËU ËW wËue}W Ë ÊËU? —uÑ wËuË—œ Íœu X?} …œ …ËWJ œ wJ|—WW

Í…œ—U œ ¨5MO?? «œWüË ÂW W??O?«d??u1œ Íe??} ï „W U??L?} „…Ë «œW—u?? «œWüË ÂW p}??W? êO? s «b?OU??A?O …ËU??OÄ ÂWz wœd??W? W??Ö Ë ÊËu????Ë—œ „W W“U X}«uU ”W? ¨UJ†ïÄïï? üW…œ Ë W†Ë…œ Ë W?UO? X}«uU «b|ËW? U???NW Ë X?}???A???}J «b W???W?†U??? WM Ë Âe??? Ë È˙ËU? Ë Íï??? Í—Ë…œ W «bOUAO …ËU?OÄ ÂWz wËu “Wz ¨s|dM}N W—W Ê«—«büW?…œ Ë Ê«—«œW9WUO W «œWUW ËWz wœdJ?Ë—œ W W U«uW Ë œ«“Uz Ë …Ë«d bWÇ W U~†W ï ÂWz Ë »eO?(} WU?O ÊïÇ ¨W …Ë«d? bWÇ üW…œ ÍW“U «œ wU?AO ¨X|ËW …œ ”W? ÊïÇ ¨X|d??…u|˙W X}? …œ …—ËW?Ö wU??Ö—ïz v Ë wU?O? wW???W? v w …œd???—W?? W? —W X|d???L?? W?z UW Ë X}???J? «œ W …œd??W??? „…Ë X}«u?U «œWüË ÂW wU??O?? wJ|—Ëu?? u? «b??OU??A?O …ËU??OÄ ÂWz w?Ëu? “Wz Æ…ËW????}M}0 ∏≤


…ËWœ—«ó?†W w|˙W W? W WUW? ËWz Í—U ñ «b?O} p?}? s d?~dÖ W …œU? Uz Ë ÊUz ı W ¨UJ?L?u? Ë«dJ —U? œ wW …ËU? ï v ÊW?…œ …ËWz wU?A?OM?…œ ø«Ëñ ï Ë «Ëñ «bJ}U

∏≥

bexteweriubedengi6  

wMMËW?? ͗U??Âïï W????}???? p}???ËuuW??ÄUU˛˘˙ W??O??OO ddW??? wJ}????? «œU?ÄË—ËWz WÃò p|dd“…Ë «bbïïe?OOWÃWW Wà ÊUU ï˙ Wà wwW?ÂdÇ bbWÇ wÂ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you