Page 1

∫w—uu ÍUOMd˘eO WO—Ud UÄ Ë wï~ «˙ Ë Ê«e} Í…—U —…œ

Ê«e}? ¨v Ë d} Ê«u} wU?WOb…uWÄ p|—ï?W WL}z ÍU~†W?ï «bO? «˙ W ò ¨r}à Èd?…œ ¨…u ? J|˙ wUW?OOM}?N W Ë «dJU?z W ¨Ê«e?} Í…Ë…—…œ Ë ÆwMd??˘e?O? W«Ë ¨å—W?? ?«—U? Ëu?ò w?J|—…ËWËu W˘œd? ÍW??L?}z wUM? ?Oz ÊU???OJ}???W ¨Íó «b???ï???U Ë „WW ˛œ w?U??N???O??? ËËœ W «˅œ—W p}?U?? M?Oz Ë Íï ï ÊUbËWz ¨ÊUW …œüU WO—Ëu

u UW Ë »eO Ë sUz Ë U~†Wïï W«dJUz wJ}UNO? ÊUOWW wUN?O ÆwUWOOM}N W? Ë Ë Ë“…—Uz Ë “W ï …ËWËu ï? Ë ˙ï? Ë ËW??Öe? Ë Ê˘e?O?W W Ë ïœ«˙ Ë W?U?˛˘˙ ÍU~|˙W W«˛˘˙ Ë wW…u} W Ë W W—W Ë WOOM}N ÊUbËWz ¨…ËW? |dM}…bW—W «bUWOO AÖ ï WU?N??O? ÊU?O?W?W wU??N?O? Æ…ËW? |—U?…œ w?U?U?O?U?O? WËW??—…œ W?U ÂüW ¨ÊU…Ë«dJ†Ëu Ë ‘WËË˙ Ë ÍbOKW W wM «—UÄ ï WUNO ¨ÍbO«ËWz Ë wö????Wz Ë Í—Ëu????

u???? W????«—W??? w?œd???…œU????OÄ w?U???N????O??? ÊU????O????WËËœ «b? Uz —˘“W ÂüW W?«dJUz wJ}U?NO? wÇ—W?Ö ÊUO?W?W ÆWUW?O?OWüWï? UU —˘“W ÂüW ¨WO?OM}N Ë «dJUzU wJ}UN?O wÇ—WÖ ¨ÊUOWËËœ ¨WW? U åWUW W ÍWMOW «˙ wUNO

ÊüïÖ Í—UÑïÖ ÙWÖW sËWJ}ÄËUÇ Ê«—WU w«œ“U «œd Wz ≤∞∞≤ Í—UW

≥∂


w«e}? ÍËË˙W ËË˙ ˘ñWz ÍWUUœW?W ËWz sd UM d Ë s?d ~dÖ ∫—U?O dÄ wWüW?ï? wFO?«Ë wU?W«dW? Ë WA?}? Ë U?LO? ø5Ç …ËWWËu Í—«Ë…œ—u? øXOMO …œ ÊïÇ Íœ—u w«e} ÍU }z w«bW?? Í…ËWM?O†ïJ} w?Ëu v W Ë œ—Ë Í—U??O«“ wËu? v W WW??L??…“ ∫Âü…Ë Â…œW?†ËW «b…ËW?z ÙWÖW ÂüW ¨…ËWM…b? …—UO? dÄ ÂWz ÍWMO?W? «˙ wJ}?ü…Ë W«uL?}Ä W ÂWJUAOM ? …œ …—ËWÖ Í«œWW ËËœ ÊU w dW ËËœ w ?AÖ W —˘“ ÍU~†W??ï? W @?d?Ö wWüW??ï? w?WU?Ö“…œ „…Ë Ê«e??}? ÍËË˙W ËË˙ «œ˘ñ??W

∫W 5 d ‘W«œWW ËËœ ËWz Æ…ËWï ¨«œWL}z ÆÊ«e} wUM}NJ}Ä Ë ÊœdJ Ë—œ ï U«u wËu W ∫ÂWW ÆÊ«e} W ÊUM}NUï˘ wWüWï wWz—u ÊU Ê«d|Ë wËu W ∫ÂWËËœ ËWz Í«˙…—W??? ¨Ê«e??}?? ÍU???Ö“…œ ˘ñ??Wz ∫sW?J??}??á??? ?? …œ …ËWU???O??W??W? W U ÍœU?O?u ÍW?A?}?? „…Ë ¨wW—UÇËËœ «˙…Ë…ËUW ÍW?«—ËW?Ö…—ËW?Ö W??A?}?Ëu??W Ë „Ëu?â Ë …—ËWÖ Ê«u?} wU ?WU ¨Ê«e?} ÍWU?OO? «du1œU Ë —W~üW? …œ ÂWz W?˘ñ?Wz W«—ËW?Ö W?A}? ÂWz Í«˙…—W? r}†…œ ¨v W? d} Í…—ËW?Ö Í“«ËU?O? U«u wËu W ÍWA?}ò W X}…œ W? W«œd…—ËWÖ wWWA}? Â…œ—W W WUÖ“…œ W Ê«e?} ÍU?Ö“…œ 5«“…œ ÊU?Ëu?W ÆsWJO? ËuËU åÊ«e}? wœdJ ? Ë—œ ï wœd?J ????? Ë—œ W????? ÍWU?~d?????Ö U????Ö“…œ ËW? WJ?}????W? «œW?????L????}?z ÍU~?†W????ï????? wJ?}W????H???O???? g—˘“ wW?…œ«˙U Ë …Ëu? åwWüW????ï??? w?J}???? ??? ?ËWW~?†W ò ˜˘d W?OO? Ëd Ë wU? Uz bWÇ «œWL?}z Í—Ëu

u W ¨…ud?Ö—…Ë åwO ?Ëd ò W??O??O??? ??Ëd?? ‘«ËUz ¨Íó «b?J}M|u??? W Ë v «œ—W W w?Ö—W uK Ë v? W ÍËU —«“W Ê«—«“WW Ë W«b«dW W åWOO Ëd ò …Ë«—b}Ä ÂWz ˘ñWz Æv W w«e} ÍËËó??}?? W WW«ËW ÆÊW?J?? ?? Ë—œ Ê«e?}?? s«u?U W?? ÊW êË ˙u?? w$W??Ö w$W??Ö W??˘ñ?W?z Í…“«bWzW e??O?Ö—W? «b?O?U? ?? œ—u?? ÍU~†W??ï? w?—WÇËU W~ Ê«e?}? wœdJ ? Ë—œ …—Uœ Æ…ËWM“˘œW Ê«e?}? wœdJ ? Ë—œ W b?}?u??} WW? …—ËW???Ö ÍœU??? Ë Í—Ëu U?z ÍU«u W w?«Ë…œ—W wW????O???O??? ??? u???}?Ä Í…ËW

wAU Uz Ë wWüW?ï ÍWUL? Ë wË—…œ ÍdO~}? W w u?}Ä «bUJUWW

W «bU? œ—u?W ˘ñWz ÍW?$WÖ …ËW ËW?z ÆWW gO˘˙ wÖ…œu? Uz Ë w UO? ËW p}?W êO wWJ?Oô Íd~†W W«b«e?}? wœdJ ? Ë—œ Ë ÊUœU?OM wUï? —U~"?}? wW…—U?˛ W?˘ñ?W?z ÆW?O?O WU?OË—…œ Ë w?˘˙ Ë ÍœU? W?O?O? ?? Ë«b?}Ä ≥∑


…ËWz wU? U?…b«b?WÄ Í…ËWz X} W w?A—U? ¨…—U?J} W??L?}z w?$W?Ö Í…—ËW??Ö ¨UJMO? «b?}Ä w«e??}? wUœU??OM wU??W?OœU?? W?O??O? ?? Ë«b?}Ä sd?…œU? W?O??O …b…ËWz Ͳï ïJ?U? Ë wWüW?ï?? Ë w U?O? wJ}??—W?u W X} W? wW?Wz ÆX|˛u?…œ Ê«e} w?œdJ Ë—œ w ? Ë ¨W«œ«—Uz W Ë«dWM}ÄWU?L ? Ë dO~}?U W???˘ñ???Wz ÍWU???A???}??? ËWz sd?…—ËW???Ö W p}???W r?}†…œ s W??? WW?UU??? ÂW Ë Êœd?J ????? Ë—œ ÍU?«u? wËu? W …ËW????? ??????} …œ Ê«e??????}????? ÍU?????Ö“…œ ÍËË˙W? ËË˙ œU“ W?? «œW??L??}z ÍËËó??}?? W X} —U?? ÊU??O??W?W? W?W?z W~…˙ ÆwW??OUM?}?N?J}Ä Æs «œW…—ËWÖ «œWW ÂWz Â…œ—W W „W…ËWW

W ÊUM}NU?ï ï WO?OWüWï wWz—u? wËu W ÍWA?} ÊUO?OWËËœ ÍWA?} Ë X|d ô WU?Ö“…œ ÂWz W?O?O …ËWz åÊ«e?}?W? ÊUM}?N?OUï?ò W r ? W W? ÆÊ«e?}? wœdJ? Ë—œ w†ËW ”W?? r}??à? ÊU ¨…ËW?? |—bM?}?? ????} Í…ËWU?? Ë ÊËu? wU?? W s w ?? W W? ¨U? ÆX|dJ U?U??W UU??L?} Ë „u?? wJ}? ?? „…Ë ÊU ¨«œW W ËUOÄ Ë Ê˛ p}U W…ËWz Ê«e?} W ÊUM}NOUïï? wWüWï w«d|Ë wËu W W?OO «b?…œ—W W ÊU…ËWz Íœ«“Uz Íb?Oz ¨œdJ ? Ë—œ ÊUO«e?} «œW?L?}z ÍU~†Wï? ÂWz Í…ËW???????} W …ËW?M U????O???"J?} ¨só? …ËWJ}?Ä w«u??? U?WË X ?uUW? —W???Ö Ë WKÄ W? Ë «b ÊU—˘“ wJ?|—«“Uz …ËW??O???OWüW???ï?? ÍËË˙W W…ËW?Ëu «œu??"?J}

Í…ËWz ÍUU? ‘W?Wz Æ…ËWUJW? ÊU?OU? ?MOz Ë Í—Ëu?

u? Ë wWüW?ï? ÍWUÄ W?? ??}? Ê«e??}?? sà??}W W?? W??O??O «b??…œ—W W ÍWU??—W?? ËWz W??L?}?z wU? ?MOz …ËW?OËU W?? ?OËW?W? —W? ¨Í—Ëu?

u? Ë w˛ï ïJ?U? Ë wWüW?ï? w?J}«bM“ g?—˘“ wW?…œ«˙U Ë W?????L??????…“ w}? ÊËu “U? —…œ Ë …Ë…—…œWM?U Ë ÊËu?Ç—…œ Ë w…—Ëu??? „…Ë ÊU…ËW?Ëu U???O??? W?? ¨ÊU?…d??U?z ï wW???U?W ¨X}???†U???W??? wM ?? «—UÄ ï Ê—UÇU ÊU…d?U?z ÍW —˘“ Wï ÆX|dMO? …œ wö?Wz wJ}U?? …—U? wJ}W ÊU—Uu? W Ë ÊUï Í—Ëu

u Ë wU MOz Ë w W?WU w}Ë s|u wU???NJ}?Ä ËUW W??? ÊWJ†Ëu?????? W???Oe??…˙ Ë w?Ue???O?? W???Oó???OËbu? ËWz Í—˘“ wJ|—U??O?? dÄ ÍWU?A??O Êd|ËW? Ë W…œU?Uz «b?œ—u? w«e??}?? ÍWU?O??O??—UdUÄ Ë wU??? MO?z Ë wWüW???ï?? w?U??W??? Ë WKÄ W?«dJUz Æ…ËW?WJ “—W? —W?????«—W —W ÍWU? —U—˘“ ¨We bWÇ «œW?L}z wüË W …Ë…Ëu U?O w…dUz Í—Ëu?

u Ë ËU w?Ëu —«b?Md Í…ËU?Ç—W???? ¨W…—ËW????Ö wJ?}Ëu????????Ëu??? Ë …ËW?bU?J Ë W WWW†UWM ËWz Íe…˙ ÍWU—W wM WÄ ¨…—Uu W Ë Ê«e} w~U ËU ≥∏


ÍU«u W??AËU??OÄ wÇ—W? Æs Wz …ËWËu U??O?? wËu ÊU??OU??…Ëœd??Ëu? W??â?? wJ|—U Ê«e?} w|uW —W? Í…ËWœdJ Ë—œ X}«“…œ WJuÇ W?OO Í…ËWËu U?O ÆW†UW Ê«—˘“ ï …ËWO—Ëu Uz ÍËË˙W ÂWJOô Ë WWL…“ ÂW Ë ÊœdJ Ë—œ ÍW?A} ÂW «œW?L}z wüËW Ê«e}? w…—W ÍWA}? …Ë…d}

ÊW Ê«e?} ÂW Ë 5 „Ëu?â ‘WW?A} ËËœ ÂW?z ÆwWOUM}?N}?áOUï? ÍWA?} «œW?L?}z w?üË W d?OÄ Í˙u? Ë ê Í…—U?˛ ÆX}? W…œ˘d?O?Ö …ËWU?OJ?}?W X …œW W wWñÄ ÊU?LO? A?O ¨W…—ËWÖ Í—Ëu?

u Ë w?U MOz Ë wWüW?ï wWW?A}? ËU wWüW??ï? wU?O??ö?Wz w U? ??O? Ë »U? ?O?? w}ÄW W? U?N?W Í˙u? Ë ê WWË«b˙u ïËW ? «˙ ‘WWz Æ…ËuÇ—W W ÊUOUM}N˛ Ë Êœdu? wU…œ—W W p}U UO «bUOJ}?W—W wUW Ë …Ë…bMu wË—…œ Ë w˘˙ wWOUMW ËU W?L?}z wüË «b?AuœËWz Íuœ W Æ…ËœdJ ? Ë—œ ÍË«—˛u? w ? Ë Ë“…—Uz Ë “W? só …ËW?WW «b«e?} Í…u?}Ç—«uÇW Ê—UÇU W? ËU?OÄ Ë Ê˛ Ê«—«“W W wWñÄ …ËWJ}Ä W?? ÊW???J Íœ wJ}? ?? ÊU w ? ?ËW?ï? wW?? wô Í…ËW???} W W

Ë s|u??? wËu? —«bMd W? ”d Ë Í—UÇU? Ë Íó??O?Ëbu W? W~ ¨…ËWU?JUï??? ÆwWüWï Ë w UO Ë Í—Ëu

u w} «b WUÑ˘d? ËuW ËW wU —u W…œU?Uz WL}z ÍU~†W?ï W«œ…ËW ‘WWA?} wUï? s«uU …ËWJœ wJ|—W W Ë ÊWJ ? Ë—œ Ê«e}? s«uU …ËWJ|—W? W W “˘d?OÄ ÍUW „…Ë W? wMUz Ë Í—Ëu?

u? ÍUW p|bW wM ? —UÄ ï ¨4}?N??}Ä ÂWz wM ? «—UÄ W? 5?MO? W?O?O? ? «˙ ËWz X|ËU Í—˘“ wJ}W?L?…“ ÆÊË«d?J UM}Ä Ê«—“W w†U?%ï Ë w…œu? Uz Ë Í—…ËW ?W W ˛œ „WUU Ëu?WW WUUW ÆsU MOz «—“W @d?Ö wWU…—W W? ? u}Ä W…—ËW?Ö W?A}? ËËœ ÂWz wÖ…œU?Uz Ë ÊËu W«uL?}Ä Í—U“«u W? Èu Í—Ëu

u? Ë wWüWï? wW…ËWMËËe wËu? Ë—œ ï X} Ë ÊœdËu Ë Ê«e} wœdJ Ë—œ wUUUW X} WMOW «˙ wW…ËWËuÇ«b}Ä ËWz X|d|u? „WËWMËe Æ«b|u? wW…ËWœdJ}??á? ?? …œ Ë …ËWËu U??O? Ë ÊUM}??N˛ w†ËW Ë 5?…œu?? Uz Ë Í—…ËW?? ??W wM ??u?? ÍUU?? W?? U?J WM…˙ WU?UW Í—…ËW ?W W Ê«bOU —u? wU W W «b Èu ÍUW p}†Wï? wœd—U?OMA}Ä WU?O—Ëu?

u? Ë wWüW?ï UW? ËWz ÍbW…˙ p|bWW wU —u? ÊU?WU? MOz w˘œ W W??L??}z wWüW??ï?? w†UW?? «œW?? ?? Uz ÂW …ËW??«œW ÆÊ…œU??Uz W?? «b ≥π


„Ëuâ ÊUWOOWüWï W?Oœ«“Uz Í—ËuM gO |œU ¨W«bO dWñÄ wJ}Ëu ñ Ê«bWÇ wËu? e?}W wU??$…—…œ ï?ËW? ?? «˙ ‘W?Wz Æ…ËW?? ?} …œ d? ?J W—W Ë WËWJ …œ ËWz ÍËUÇ—W? wJ}?W W? «bU? œ—u?W …e?|—UÄWï? wOMUz wËd?Ö ¨Ëu UM?}?N?U?O?? ?? …œ W «œËœ—Ëu? «˙ w†U?? w W W??L??}z wU??$W??Ö ÍWU??Ëu??â d??? ?J W—W? wWüW????ï??? Ë w W????W???U Íœ«“U?z wU???…—Ëu?M Ë U …œËU?W

Æ…ËWU…œ ÍU~†W?ï? w}? Ë d?} Ê«u?} Íb…uW?Ä W …—ËW?Ö wW?OU?ï ˘ñ?Wz UU?—˘“ W Ë Èu Í—U«Ë«œ p?}†Wï W ‘W?OUï ËWz Í…ËWœd?ñÄ wU W Ë WW «œW?L}z d?} Ê«u} Íb?…uWÄ ÍWUOU? MOz wW?…ËWM ?J|˙ ï WMO?W? «˙ wJ}†ËW W wU? W Æ…ËW…Ë«d???ñ?Ä wMUz w?UJW?z Ë Ë«uW??? Ë rÖ˘œ W? —˘“ wJ|ñ W? ¨vË Ë w M WA?} wœd—W? …—UÇ wU W Ë ÊU$WÖ w˘˙ w ? Ë—bW wM «—UÄ Ë Í˛ï ïJU?? Ë w˘˙ W??OU?OW ËW? ÊUM}?N??OUï?? wU W ¨ÊU??OU?W??O?O Ud?U? wM ??? «—UÄ Í—U???Uz W dU“ ÊU???W†ËW ¨5?…œ˘d??O??Ö ÍW?…bMu?? W???OËWM?'W?? wJ?|d~|˙ ÊUï??? W??? Ê˘˙…œ «b???O?WËu??? wö???Wz w?—ï Ë UW? p}†W???ï??? wU M?Oz wWOb…uWÄ wœdJ ? Ë—œ Ë Ê«e}? wœdJ Ë—œ Âœ—W W 5O?…—W Æ«œWL}z ÍU~†Wï w} Ë d} Ê«u}W «b Ë—bW Ë @W ËU Ë W…ËWz WJœ w~dÖ wWWA} ÊœdJL U …Ë…—W W ÍW~dÖWA} ËËœ ËW W~ U w?b…uWÄ Ë Ê«e???}?? w?U??W†Ëu??? W«dW??? W??L???}z wd???O???M˘˙ U?? ??? ??}?z U wW U W˘œd?W w}? Ë d?} Ê«u} w?bUÄWÇ Ë ÊœdJu?—W ñÄ ÍW?UO?OU? MOz ÂW W?? p} W??ÖW??A??}? W?WËu W WôW?? W?? ÂWz Ë WMO??W?? ?? «˙ wWï??Öu? ??H??Ö ÍU~†W?ï? w ?? …œüU Ë «dJUz wU?O?ö?Wz ÂW Ë —Ëu??

u? ÂW Ë W? U?O? W !W?Ö wâ Ë ˙u? Ê«—«“W W Í…ËWz Í«˙…—W? ¨ Æ…Ë…—UO? dÄ d|˛ WW? WL?}z UW? wÇW??? W??O???O ÊU?b??O?KW w«e???}??? wœdJ? ?? Ë—œ ÍU?«u «œW???L??}?z wüË ÆÊË«d? de}?W uJ†W ¨…Ë…—UO? dÄ d|˛ WWË«d?W „W Ê«e?}? wUW?Ob?OKW ÆW «˙ —W gO«e} wUM}N}áOUï ÍW W Wï bœ ÊUW W??O??O??…—W?? …—U??O?? d?Ä ËËœ ÂWz …ËuU …ËW?z wU?? «œW??—W??u W ÂW?z Â…œ—W W

∫sWJ ÊUïW

¥∞


W?? …ËW? ??}M}0 ÍU?? ?? ?}?z ÍW…u?}?? ÂW Ê«e??}?? ÍU?Ö“…œ W?? ?? u?}?Ä bWÇU ‡± Í—ËËuM W? WüË ËWz w$W???Ö Í…—ËW??Ö w?J}??W ï? wUœU???OM Ë ÊœdJ? ?? Ë—œ ø…ËWïJe ÙUW ¨…ËWUJ …“U Ê«e?}? ÍU?Ö“…œ …ËWJ|—W? W W…œUUz W?L?}z ÍU~†W?ï? bWÇU ‡≤ ÍW W?? W? Ë vË d??} Ê«u?}? Íb…uWÄ ÍWJœ Í“«u??}? …ËW??WJœ wJ|—W?? W

øUJ†Ëu Ë X Ë—œ ÊUOËu …ËWJ}Ä UW Ë Â—ï?? W?? ÊËu W…u??}?? ËW ÊU??Wœ—«ó??†W ÊU??U? ?? ??}z ÍWU?? ??Wz U Í—«“Uz —W??? W “U Ë Êe|—U???á ¨…Ëu p?}??d —WW? ¨Ê«e??}??? wU??W???Ob??O?KW «œËUJA?J} Ë b??}?u?zU w$W??Ö —«“W Ê«—«“W w˘˙ Ë wËË—…œ Ë w?W? ?? W?? ÆÊ…b W W??L?}z wU??W?O??OWüW??ï? W«dW?? Ë W?A??}? Í…ËUÇ—W?? ï Í«˙W ∫—U?O? dÄ Ë w…œ—…Ë—WÄ W???L?? ?? ??O?? ËW?z ÂW??—W?? W œu??U? ¨Íï?? Ê«e??}??W ¨W?«b|u?? øs˛…œ «bWU W W ÍWO—ËËu

u Ë wOWüWï wU?W??O?OWüW?ï? W?«dW? Ë W?A?}??ò Í…˛«ËW? ? …œ W X ?? W W? +«“U ∫Âü…Ë U È˙W~}? ÆXW?…œ sW Ê«dW?? ÂU? Ë W?A??}? ÂU?? Í—U?O? dÄ Ë W??O?OÇ åW??L?}z wü…ËW W? s?WJ —«œ—ËuM «œW? ?d?Ö b?WÇ ËWz Í…u?}Ç—«uÇ W ÊU/U??W?A?}? ÍU«u wËu? W ÍW W? W?? r ? W W?? ÆÊœd? +U?A??OM ? …œ «œu??A?}Ä Í—U??O? dÄ ÍW W? W ¨Ê«e?} W WUM}?NO?Uï Ë ÊœdJ ? Ë—œ ÍœU Ë Í˛ï ïJU? Ë w˘˙ —W??«—W …—ËWÖ wJ?}Ëu~?…b} wÖ…œU?Uz Ë ÊbUÄW?Ç Í—˘“ wW…“«bWz wËu Ë Í—Ëu

u Ë wWüWï ÍïÖu HÖ wW U? W ÊUOœdW Ë Ê«e} wUWA} W ÍËUM?}Ä W W???L??}z w?$W??Ö wU?˛ W Ê«b??O?U —u?? g?d«Ëœ Ë «dJU?z w U??O??? Æ«bWU wMœ Ë wöWz Ë Í—Ëu

u ÍUW p}†Wï wM «—UÄ wWüWï wW?UÖ“…œ „…Ë wWï Ê«e} ÍW?A} bWÇ WUA}? ÂWz ÊUu~} ¨U?Ö“…œ „…Ë W«e?}? wU?W?OO?…ËU W?eUJ?O Ë —u? ?«d? ? ÍW? ? W «Ë bWÇ Ë w†U?W??ò W??? WWU??? UM?}Ä Ë 5«Ëñ???} Ë Êœd???UM?|Ë ËWz ÍW?? ??? W «Ë ‘…b?…ËWz Ë Ub?O? Ë …œ—…Ë—WÄ w?U?U?Ö“…œ ËUW Ë «b«e?}? Í…Ë…—…œW W?L?}?z åwWüW?ï? 5«uU? ÆX}M}…bU??O??W—W å«b??O?? ??A??Ö Í«“W?ò Ë ËW??Öe?? Ë »e??O?? Ë sUz Ê«e} ËU wUOöWz ¨U~†Wï wUWA} W «bU œ—u W Ê«e} wUWA} ¥±


ÊU1—Ëu?

u wœd?UM|Ë W Ê«e}? ï ÊU/œdUM|Ë Ë wWüW?ï wU?Oö?Wz W

«b?OW?üW?ï? Í…—u??O p|bW W W?? ? «˙ Æsñ «œ wW?üW?ï? wËu …ËW?J}Ä ï ÂüW ¨X|d …œËU åw ?A?Ö w? U?Wò W? U~†W?ï? Ë åW?U w U?W?ò W Ê«e?}? Íb???W? W W«ËËœ ÂW?z …ËWM“˘œ…œ ”UM?U??? M?Oz Ë ”UM?†W???ï??? ÂW??? W???˘ñ????Wz W Ë U~†W?ï? W Ë W? U?O? W w ? MO?L?}? ÍWM…˙ «b?O? ? «˙ W ¨…ËWWJ U?O? w«e} Í…Ë…—…œ Ë Ê«e?} Ë …u ?WÄ ÍW…ËWœdU"bJ} ÂWz …ó?}W W†Ë…œ Æ…Ë«b|dÖ …ËWWW Íbu W ËWz Í«˙…—W?? wÇï ∫W…ËWz 5 d??á wU?ï??W W«Ë…˙ «œ…d??} Í…—U?O?? dÄ ËWz ÍË«du?Ö WWËu W wU?WA?} Ë Ê«e?}? wÇW ÊœdJU?L U? ÍWUA?} Ëu?W w UO? Íñu ?A Ë Í—Ëu

u w?«Ëb} Ë Êœd—W W ¯ï? Uœ wW U Ë ÍdJO W«b|u W WOO?~…b} ÂWz wUWÖ…˙ ï«œ ø«bU œ—u? W «dJUz wWüWï Ë s«uU Ë Êd|ËU ï ¨ÊWW?A} w…ËU? W ÊU$W?Ö wWUW ¨WL?}z wU MOz Ë øs|Ëb ÊUOU…ËË“…—Uz Ë “W Ë WA} Ë ÊUï W

ÂW Ë WU? Uu Í—Ëu? «d ? ÂW Ë Ê«e}? Í—Ëu ?«d ? ÂW s wËuÇï W wJ}?W Í—u? ?«d ? ÂW Ë ËW?Öe? Í—u? ?«d ? ÂW Ë »e?O? Í—u? «d? ? wœdJ~…b??} —W? W W?L?}?z ÍU~†W?ï? Íd wU??W?O?OWüW?ï?? U?Ö“…œ Í…—ËW?Ö wM ?? ??WÄ Ë ÊbU?? d Ë ÊœdJ~…b?}? X}ÇW d?O W Æs?˛…œ W?L?}z wU?? MOz wL? ? O? wœd?—U? wU?W?OO?U? …“«d?Uz sd? ~d?Ö W Êœdd?O??'W ÍU«u …—ËuÄW W? ËW? U? ?A?} W?L?}?z ¨Íœ«“UzW ÙU? …œ Í«Ëœ Æ«b?«d?}??' W ÊËu f'W W ¨…Ëu W ÊU—U?Ö“˙ WOe…˙ Ë w—Ëu?

u Ë w…œ—…Ë—WÄ …œUOu ËW Ë W?ïW Í…ËWM J|˙ wWOïÇ Ë Ê«e}? Í…ËWUœUOM wWOïÇ ÍW W WW «bb…uWÄ Í«“W??ò W åW???U Í«“W??ò Í…ËW?M ?? W Ë v? Ë d??} Ê«u??} w?U??W??Ob?…uWÄ wWüWï? w†UWË —Ëu? «d ? Ë œUOu ÊU?W ËUW ‘U ? }z U å…ËWO?O ?AÖ Æ5}†u…œ «b—Ëu

uË ¨…œ«dOz Ë wWU W Ê…ËU? w†UM «œWL}z w—Ëu

u Ë w…œ—…Ë—WÄ wL? O W

w WU w UËu Ë ÊËuÇï Ë Ë«˙ Ë ÙUW? Ë ÊËW W ÍdÖ—W X} d?} p}†UM Ë w…œ—…Ë—W?Ä wJ}? W???W??? „…Ë ¨Íb???O«ËW X?} “«ËU???O??? p}?†UM ¨U?J Íï??? W?L}z ÍU?~†Wï? wU?…—WÖ…œ«d?Oz W†UM ÆX|d?…œU?U?W wöWz Ë w?—Ëu

u? ÊUUW Ë Ê«e?} Ë w…œ—…Ë—WÄ wL ? O wM?U«bïÇW Ë sËW ÍU?L} „…Ë ¥≤


W????—ï Ë U???? U Ë U?W W? rOK? W X?} W…œU????U?z p}???? W???? wËu Æs?|dM?O …œ ËW?z Ë „ËU? Ë p«œ Í…ËW?z „…Ë X?|d????????…œU?M?|Ë «Ë ¨X}? ÊU????????W???????? ???????? …œüU? UW? ËWz wb?UÇ W? 6ËW????W—W???? ¨…Ëœd???? ÊU…œ—…Ë—WÄ ÍW?UU???? ???? ï???U???? wJ|—…ËWËu? W W?L??}z wU?? MOz W?? «œWU??O…œ—…Ë—WÄ Ë wO??ö?W?z Ë w—Ëu?

u?? …Ë…œ«“Uz wW?O?OU?W? W? W ¨ÙW«ñ|u?Ö wJ|—…ËWËu ï? X|˙ï?Ö…œ …Ë…—W?Ö…œ«d?Oz wJ}˘˙ ï X|˙ï~…œ …ËW W —W wJ}?˘˙W Ë ïJUÄ wWOOWU W WUJ…œ Ë w—Ëu

u Ë w…œ—…Ë—WÄ wL? O ÍW W ËWz Í…ËWz Í«˙…—W? WWz ÆËU d „…Ë ¨U“«Ëô Ë @?…b} Í…œ«d?Oz X}?O«u W Ë v œd?W ÍïW? …œ wö?Wz wU?UW Ë ‚ö?Wz Ë —Ëu?

u? ï WO?O? dW? wM|u? W? X|dMO …œ p|—W~O?U wœdJ†u?? Í—U“«u W? s|dMO …œ „WW«u?|œ „…Ë WU W? …—ï?"Wz ÆU?~†Wï? X}? …œW??? „W?W«u|œ ¨5? X œüU w?—ï ËUW? Ë —Ëu??? ? u??? Ë W????Ox???W????' Ë èW?????' Ë ÙU?W????? ÍË«ËW w?W????O?—UJ? …œ Ë X «˙ w?|˙ —W????? …ËWM?|dM?}?????N ÆX|dJ ÊUOUWœdWÑ«˙ W?L}?z w$WÖ W? rM}*W? WËuÇï ËWz X?|ËWU ÂW?…œ ÊœdJ~…b?} W ”U W? W ¨…Ë«—b?KO?K ÍË«ËW?W w?à?????W?????' Ë ÙUW????? Ë Â…œ Ë ÊU?????“ Ë W?~…b?????}? Ë«ËW WœdJ~…b} Ë 5Ká? œ wJOMW Íd~†W ÊïÇ „WU~†Wï Ëu?W ¨…ËW«ËWâ}Ä …“«u?}? ËWz ÂüW ÆWM?U?N~…œW Ë Êœd?W? ? wW?U Í“«u??}? Íd~†W ‘«ËUz WM|u? ËWz U s?J|“«u?}? Ê…œU?Uz «œW?L?}z ÍU~†W?ï? W Êœd?W?? ? ÍWUW?U wW??A˙ w«˙ï?Ö ÍW??…˙W W ÊU?W?? ? …œüU …—u?? ?«d?? ? W? s?|d?…b†Ëu??? w ? ?|u†W Ë ¯ï Uœ Ë W?? ? ï Í…e|Ë«—WÄ ËWz «œW??L?}z ÍU~?†W?ï? W ÆÊe?|—U?á Ë W?Ëu?â? —U~"?} wJ|e?|Ë«—WÄ ¨WW “«ËU?O? Ë Ë«d??Wï?W? ? …œ wW?üW?ï? ï wU???U«u W?? ¨…ËW?…Ë«d??ñÄ X …œüU? wœd??W?? ??? Ë —Uu??Ö W p?|—ï??W W??˘ñ?Wz 5«“…œ ÊU??Ëu?W Æ…Ëu? “«Ëô —˘“ WMO?W?? ? «˙ w?«˙ï?Ö wœd??UÄ—W WW? …—ËW??Ö w?WU???O—ïË«—W «b?«e???}?? w?U??…—ËW???Ö W«d?W?? Ëu???W ÙU?ÄW

wJ}~…œW~?…œ ¨wœ—u? wWUW? …˙ Ë —Ëu?

u? Ë UW wM ? «—UÄ W …—U W? åwËu—«Ë…œ—uò Ë åÊËu?W …˙ò Ë åÊËuO†Uï?ò Í…—U —…œ W«œ«—UzW VOW' «b?WUÖ—…œ —W wM ? ?«œ W 4O …œ …—ËWÖ wJ}†˘˙ …ËW?W—W? W W ¨ÊU?UW wJ?}†˘˙ «b?UJ?U????W?W ¨«œW?MO?????W????? ???? «˙ w?«˙ï????Ö ÍU?«u Ë —W?????ÖW?z ÍËË˙W Ë wË—…œ Í—«“U?z Íñ Ë ÊbU?ÄWÇ Íñ w?œd???œU“ W 4?O …œ g—«b???O???? dW??? ¥≥


W ¨w?WUW …˙ Í…—U —…œ …—Uu?Ö ÂWz Æ«œWL?}z wU$W?Ö w Ë—bWU wà~M?}Ö Ë wMœ Ë X «˙ Ë ÛWÇ W? p|—Uu?Ö Wï «b?O U?O? wö ?Oz Í—W~—U? d|˛W

w M WA?} —W W WMO?W «˙ wœd?W X}?à}U ¨…ud~U?O†W wMœ …dW X}??à??}??N???U Ë …ËWU??W?? ??} W???L??}z wU?? M?Oz wU??W??OW??? ?? W?? Ë w ??Ë…˙ Ë «œWOb?OKW …—Ëu

u? ËWz ÙWÖW X}?? Ë—œ WMO?W «˙ wW?O…ËWËu ËË˙W ËË˙ —W W ‘UUL?} —˘“ wJ|—UuÖ Í…ËW W~ WWz Æ…ËœdJ Ë—œ ÍWUA?} ËWz W Í…ËWz „…Ë W?«œ«—UzW ËË“…—U?z W Ë ó???}Ç W? Ë ‘W W s?ËW??? ??? Ë ÊœdJ?u??? ÍËUW p?|—Uu??Ö ÆX}???d??Ö—…Ë wU??W??U?? Ëu???W «bU?? ?? œ—u?? W? W?? ?? W?? W WL?}z wUN?O W? X|ËœWz …Ë…—WM}ÄWÇ Ë W ?U w«—W~W?Ëu wJ}W?OU˘˙ ÆX}…œ…u}†UÄ Íœ wWOOMdOU ï …ËWWOOMdOU Ë Ê«e} ¨v Ë d} Ê«u?} wUWOb…uWÄ p|—ïW WL}z ÍU~†Wï? «bO «˙ W

¨r}?à Èd?…œ ¨…u ? ?J|˙ wU?W?OOM}?N W? ? Ë «dJUz W? ? ¨Ê«e}? Í…Ë…—…œ ÆwMd??˘e?O? W«Ë ¨å—W?? ?«—U? Ëu?ò w?J|—…ËWËu W˘œd? ÍW??L?}z wUM? ?Oz ÊU???OJ}???W ¨Íó «b???ï???U Ë „WW ˛œ w?U??N???O??? ËËœ W «˅œ—W p}?U?? M?Oz Ë Íï ï ÊUbËWz ¨ÊUW …œüU WO—Ëu

u UW Ë »eO Ë sUz Ë U~†Wïï W«dJUz wJ}UNO? ÊUOWW wUN?O ÆwUWOOM}N W? Ë Ë Ë“…—Uz Ë “W ï …ËWËu ï? Ë ˙ï? Ë ËW??Öe? Ë Ê˘e?O?W W Ë ïœ«˙ Ë W?U?˛˘˙ ÍU~|˙W W«˛˘˙ Ë wW…u} W Ë W W—W Ë WOOM}N ÊUbËWz ¨…ËW? |dM}…bW—W «bUWOO AÖ ï WU?N??O? ÊU?O?W?W wU??N?O? Æ…ËW? |—U?…œ w?U?U?O?U?O? WËW??—…œ W?U ÂüW ¨ÊU…Ë«dJ†Ëu Ë ‘WËË˙ Ë ÍbOKW W wM «—UÄ ï WUNO ¨ÍbO«ËWz Ë wö????Wz Ë Í—Ëu????

u???? W????«—W??? w?œd???…œU????OÄ w?U???N????O??? ÊU????O????WËËœ «b? Uz —˘“W ÂüW W?«dJUz wJ}U?NO? wÇ—W?Ö ÊUO?W?W ÆWUW?O?OWüWï? UU —˘“W ÂüW ¨WO?OM}N Ë «dJUzU wJ}UN?O wÇ—WÖ ¨ÊUOWËËœ ¨WW? U ⁄U? U wO? ? ËW?ï? ÊU?O?W?W wU?N?O ÆW?UW? W? ÍWMO?W? ? «˙ wU?N?O? ͢—œ «bW?W W ¨X}A?W …b}Ä wM}?N wWOU? UÄ ÊUOWËËœ wU?NO? ¨U…œ Ë dWMOW ? «˙ ÊUW «b?WËËœ W ¨X|d…œ wöWz Ë w UO? Ë w—Ëu

u ¨˘—œ w ? ËWï? WJ}UN?O ÊU?OW?W ¨s …œ…œUOÄ d? OU? MOz Ë d ?AW? “ï «bJ}U??W ¨«dJU?z wW…u?}??W ÂüW ¨«b??} ÍW? ??U? ÍËË“…—Uz ¨˘—œ Í“W?? ÍËË“…—Uz Ë W?MO???W?? ??? «˙ Í“W??? ¨WMO???W??? ??? «˙ w ??? ËW???ï?? ÊU???O???WËËœ ¥¥


WW†Ëu?? W?O??O?ï??U ÂWz Æw…Ë«—U?? W Ë wM}??N W ÂüW ¨W«b??} ÍWMO??W? ?? «˙ Ë X} «b?WW ˛œ Ë „ïU Í—W? «—U? ËËœ Ê«u}?W W«b}?uzU ÊU MOz U?…œ«Ë ÆÍó «bOU MOz Ë wË—…œ w˘œ sd Ä«d W Ë X}â ¨…Ëu? ?J|˙ «bU? œ—u? W ÍWï?U WU?NO? ËËœ ÂWz Ê«u?} Íb…uWÄ Í…ËWz ÍW?? W?ËWz ÆÍe??…˙ Íó?OËb?u ÂW Ë wUe??O? Íó??OËbu ÂW ¨W??Oó??OËbu W???«—W???? X|ËW???O ¨U?J†WJ?} Íb???W?W WU????N???O??? ËËœ ÂWz Í—Ëu?M X|ËW????O ï X|ËWO ¨…ËW? |“«u~ «dJUz wU?NO ï …ËW?OM}N wU?NO W ÊU?WO—Ëu?

u Ë wMœ Ë w?ö??Wz wJ|—U???ËU „…Ë ¨UJ w ?? ?ËW??ï?? «dJUz W? WËu/ ÍWW?I†W ËWz W? ?} …œ ”d Wï? ÆX|—œ…œ XW? Í«e? Ë X|dMO …œ Í—Ëu?

u? WU?N?O? ËWz wW?JOô gOJ}U? —W ¨«œ…b|d?Ö …ËW?W?W WU?N?O? ËËœ ËWz W? Ë U~†W?ï? wœd?W? ? wU?“ W? ?} …œ Íó?OËbu Íb?Oz ¨X?}? «dJUz W?O?OM}?N ‘U ?}z U X}ÇW ÊUdO W Æ«œWL?}z wU MOz ÙWÖW W U?O Ë sœ Ë ‚öWz p}/U?? ¨X|—˛u?J X}??…œ Í—«b†œ wWW??U—W?? W p|ó??O?? «œW??L?}?z wüË W

„WO?O}? Ë d} wËu …ËWJ}Ä ¨X|dJ?}Ä ÍUOœ wW?áWÄ X}…œ p}MOWJ?}Ä —W W

…ËœdJ«Ë WôW?? W? ÂWz Ëu??W Æ…ËW? |ËWJ??} Í…—ËW?Ö w?W?OWUM˛Ëœ X?}?…œ Ë Ë«dJ†Ëu? Ë «dJUz ÊUOJ}W ¨X}?OUNO ËËœ wWU~†W?ï WL}z ÍU~?†Wï WL O Ë WL}z ÍU~†Wï ÆË«dJ}K…dW Ë ⁄U U Ë wM}N ÊUbËWz ¨Ë«dUOá«œ «˅œ—W …Ëœd—UÇU ÊUW?L}z wU MOz ¨ÍW?WOO U?O Ë wöWz Ë w—Ëu?

u Í—UJOM}?N? Ë …ËWœ—U? Ë Êœd?˘—œ Wï ¨Íó «œW?ï?U „WW? WU?N?O?ËËœ ËW

ËËœ ÂWz Ê«u}W w?b…uWÄ wœdJ Ë—œ ï ÊU ?MOz p}WóO«d ? WU W? } …œ ÆU ï ÍUWÄ «œWïU WUNO wW«“W?? wœdJ ? Ë—œ v W ¨Íb??WW WU?N??O? ËËœ ÂWz Í…ËWœdJ ??Uz v W wW?Ob…uWÄ W WU?NO? ËËœ ÂWz «bO?} W? …Ë«d wMUz Ë Í—Ëu?

u? Ë w UO? wMO???…“—W?? w?MO??A???W Ë ÊU??…ËË“…—U?z wœd??«dJ?Uz v W ¨s? «b??Oï???—U ï Èu? wJ}?W??? U????O??? wU?M}???N????W—W? v W ¨ÊU????O???}Ä W????U w?œd???d????} …—W ?…—U ÂW wUï WW?L…“ ¨Í—Ëu

u w«—W? Ë ÙüW wœdJUA?OM …œ Ë Í—Ëu?

u?? Ë wWüW?ï?? w ? Ë—bW? W p|ËU~W Ë 5M?}?N W?O??OMd?˘e??O? Í…—ËW???Ö wJ?}œdJ—U?J …œ v W? W†U???W??? ‘W???Wz Æ…ËWMËW?JJ?e wU??? M?Oz Æ«œWL}z ÍU~†Wï W sUz Ë W UO Ë —Ëu

u Ë …œ—…Ë—WÄ wL O ¥µ


wWU~?†W?ï?? «b—U??ËË˙—˘“ W ‘U? ?? ??}z U Í—«Ë…œ—u? ÍU?~†W?ï?? ∫—U?O? dÄ «b?OU?W?«b?Wz Ê«u?}W wWüW?ï? w?W? ? W «Ë W? ¨W?O?O†U?u? ??A? ©wï?ËU® Ë ÊËu?OU?NO? W wU…œ—U?œ ‘WU ?Wz U wÇW ¨W«b?†ï Ë bu wJ} ? UzW

ïËW?z wW????O—U?J«˙ï????Ö …u????O«u???? ?UW ¨Êœd?Jb?…uWÄ Ë Í—U????O?«“ w˙ï???? WMM}??N «œU~†W?ï? wU??W?O?OWüW??ï? Wï?O? œ«d? W ¨Ê«e?}? wU?…œU??Ou W

øÍWJ WW W WËW W Èd…œ ÆÆÆWU ¨åw†U?u? ?A??ò wWU~†W?ï? Íœ—u? ÍU?~†W?ï? W?O?O«u?L??}Ä s U…—W? ∫Âü…Ë ¨«bU?? ? œ—u?? W 6UM}??N?W—W w?W?W Íe??} Ê«—U?Ou?? Ë X} åwï??ËUò wU?…“«ËU??O? W?O??OWüW?ï?? …e?} w~d??Ö wJ}?W ˘ñ??Wz X|“«d? ‘W?U?W

W? ÍWW UM?}Ä ËWz Æs˛…œ «œ«ËUz˛˘˙ wU…—ËW?Ö …—U? ËU W Íœ—u? ÍU~†Wï? w U X ?O ï —W?Ö ¨U …œËU? w†U?u? ?A? wWU~†W?ï? W W?L?}z ÍU~†W?ï? wU??…—U?ôWÄ Í«ËœW ÆW??O?OM? ? «˙ U?? ? ?}?z ï ¨X} Ëu??? ? «˙ —W? ËW?W p}?†U? W? ÍW?U?N??O? ËWz W«Ë ¨W?«d|Ë «bU? ?? œ—u? W Ê«—U??Ou? w?U?N??O? …ËW U??HWz ï ˘ñ?Wz Æ…ËU??W wËu w†U?u? ??A? wWU~†W??ï? …œd?…œ ÍW?L?}z ÍU?~†W?ï? wJWÇ Ë b?œ Ë ”UM}Ä W ÊU??L? ?? u??}Ä Íœ—u? ÍU~?†W?ï?? —W? W Êœd??W? ?? Í…—U???O??? dÄ ÂWz w?ü…Ë ÍU«u Í…Ë…—…œ W??? |ËW???…œ ÊU???Oœd?J U W??? ¨WW?Jœ Æ…Ë…u}z wU«bWz Ê«u}W? ÊUWOb…uWÄ w†ïËbu Ë wWüWï? wW W «Ë Í…—U —…œ W? W?OO? «b†ïËbu W? U?z ËW WOW? ? W «Ë ÂWz ¨W«Ë «˙ s ¨«b?œ—u w«e?}? wUW«bWz WJ}«e} W«uÖ W ¨Íœ—u w«e} ï WWM|Ë ÂWz ÆX|d…œ—UOMA}Ä wWW?M|Ë ¨«b?W??O†W??ÖW Ê«b~?W? ËU? Ë ÙïËbu Ë wï??—U wW??Ob…u?WÄ W

Ë w UO Ë Í˛ï ïO ï Ë Í—Ëu

u wW˘—œ Íñ —…œ …Ë…ËË˙ —˘“W Ë W «˙U w«e?} wOï?—U ÍWM|Ë w ?AÄ W Æd?ÖWM†W ÊUu?Ö wW?OO? ? «˙ „W ¨WO?OMUz ÂWz W?? WW Í—U??WÄ«d?? Ë wW?U?Ëu?? Ë Íó??OËbu? —˘“ wJ|ñ ¨…ËW??Oœ—u?? ËWz X?|˙W???ÖUM?} W~?W???W??? W?M|Ë ÂWz Æw?MO???ï?Ä«œ Ë …ËWœ—U??? ï? X|œ WW?M|Ë Ë Ë«d?WMd|œËUÇ WüW? …œ ËWz ¨X|d?…œ …dUz W «b?«e}? W ÍW?OO?WUËu? ¨v W —W???«—W d?}? ¨Ê«Ëu?W W —W???«—W „ËU W?? …ó?OËbu Ë ÊW?ôW?W Ë ‚˙ ËWz X}??à??}U? WWM|Ë ÂWz ÆX?|dMO?? ¨wW?W „Ëu??â W —W????«—W …—ËW??Ö ¥∂


Í—˘“ w?J?|ñ? …Ë…d|˛ W? W?«—U?œU? W???????? s? «d?J?Uz W?U?????????O«“…˙U? Ë w?…˙Ëu? WO?—Ëu

u ˘—œ ÂW?z …ËœdJ«Ë w…ËWz ÆU …œ…u|˙W Ê«e}? ËU wUW?Ob…uWÄ Ë …ËW??? ????}M}?0 «œW???L???}?z ÍU~†W????ï??? W Ê«e????}??? Í…ó|—œ ÍËËó????}??? w«ó?|—œW «˙…Ë…ËU W Ê«e?}? W? WW…bMu? W?OóO?Ëbu ËWz ÍW? W? «Ë ¨X|W W«dJUz ÆÊUWOb…uWÄ w†ïËbu „W ¨«œ…b|dÖ …ËWWW p} AÖ „…Ë W?O?ËU?Ö—U „W…œ«˙ W? Ë WM}—U?A?? Ë X …œüU Ë Ù«“ „W…u??}?W W?WM|Ë ÂWz ÍUOœ W Ê«e}? ËU wUWMOW ? «˙ WM|Ë Ë UJWM…˙ X|d|ËW ”W ¨”dW Ë „Ëu??â wJ?}†ËW bWÇ W W?~ «b??A??O …œWz W WU?W Æ«b??U??A??O …Ë…—…œ œ«“d?}? „…Ë wJ}U? W? Íô ¨W?O?O?…ËU WU?N?O? ËWz w«b?U?A?O ï WUM—W? ¨WJœ wW? wJ|—W? Ëu bWÇ Ë —u W? Âö?Wz Ë Ídu? œW?W%? Ë ÊW W? ËWz s«u 5 …b…ËWz ‘WüËW? ÂWz ÊUu~} ¨…Ë«duÖW —W? W Íï˘Wz wâO Æ…ËWMM}…u†W ÍbW—W W wUUWM Ë ÊW«dJUz ÍË«ËW W WOO—Ëu

u ˘—œ Ë “ï?? w?MO??…“—W??? „…Ë Íï?? «b?UU??O Ê«e???}?? W??? …ËWUM?|Ë ËWz w ???AÄ W

Ë r†Ë“ Ë wd??O?UW? —˘“ wJ|ñ ¨«œW??U?A?O? W?O??Oï?—U Ë w ?? ËW??ï? Ë ÊœdJOWU WJ} Ë Êœd?J~…b} wWU we?OUJO ¨WW —ï…d? ÍóOËbu …ËWz wU? ¨WW Íe?…˙ ÍóOËb?u Ë wUeO? Íó?OËbu ¨WW Êœd?…œ«d?O?} wUWMd?OU WWUJO Ë s…bUA?O …Ë«dïÄ«œ Ë ÂWJW WUN?O ÂWz …ËuU Ë …ËW???? ?????}????? …“U Ë È˙ï?~ X}? —UÇU? «˙…Ë…ËUW? sW?J p|—U????? ¨…ËWM?ñ????}?~ wËu v W W†U?W? ‘W?Wz ÆX?|dÖ—…Ë W?U?OU? MOz Ë ”«d?u1œ wJ|—W? ?«—U? Êd|Ë…œ ÍW«ËW?z ÍU?ÖU?WÄ WM W?? w U??O?? Ë wWüW??ï?? ÍU??Ö“…œ p}†W??ï?? ËU wU??W?Md??O??U WWUJ?O?? Êd|Ë…œ W?? Ê…b W…ËW ËW?z Í…b†«œ ¨ÊWJ W?? ?? wüW …œ W? WW Èu ÍU U p}†Wï? W ÊUL ? u}Ä ¨…ËWñ}~ ï ÊU/«e?} Ë X}M «œ WüW? …œ ËWz ï p|—ËuM ¨…ËWOd|œËUÇ d|˛ WU? «b«e}? ËUW d} d?? ~d??Ö ‘WU??W ÆÍó «œËU??OÄ w˛ï ïJ?U? w?L?…˙ d|˛W? Ê«e?}?? X}??à??}W d?O~K} w ? ?OMOL?}? Ë wdO?M˘˙ wW…ËWMËe w?ËuJ«œW W ÊU?L? u?}Ä Ê«e}? ËWz ÊU ÂWz wWU ÍW W? W W ÊU?WO—UWÄ«d? Ë ÈËb X|d|u ¨WW Í—W …—UÇ Í«Ë«œ Ë wWüWï? ÍW W W WUJ …ËW WWU —U? O ÊU Êx Ë wJ W Í—Ëu?M W ÊU?W? ?? X} …œ w—u??W ¨UJ ï ÊU?O?? U?O? Ë w?U? U Æw AÖ Í—Ëu

u Ë wWüWï ÍW W W W s|dJ Ë …Ë…—…œ W |dM}N Ê«e} ¥∑


ÊUï w U ¨s|Ëb s d?} X} …œ WL}z wU?$WÖ Ë ÊU…dUz ‘W ? W W ÂWz ï Í…œ—WÄ d|˛W? W?? …ËWñ??}?~ WU??O?e??…˙ Ë wUe???O?? W??O?ó|—b?? ?? …œ ËW?z ¨ÊWJ Ë ÊUu?Ö w U ¨ÊU—W W? |d…œ «b«e?} wW?Oï—U Ë “ï? Ë w ËW?ï Ë w˘˙ Í—U??A? w? U ¨ÊWJ ÊU??OU?W??O??O«Ë˙…ËUÇ Ë w†œËËœ Ë !U??Uz Ë ”d w«˙u Ë ÊUâ ¨ÊWJ wUWU ?WU WOb…uWÄ Ë Ê«e} ËU Íe…˙ Ë wË—…œ ÍW«˛˘˙ wU˛ wU??W? ?—œ Ë œ—Ë W? ?? w U s d?}? X?} …œ W?L?}z ÍU~?†W?ï? Ë ÊUï? ¨ÊU?O?ËU Ë ÊUï? w?«u?} wU? ?WU Íb…uWÄ w? U ¨ÊWJ ÊUï? W?? ?? …ËuU …ËW?z wU?? ÆÊWJ ÊU??OU??…Ë«d?? U Ë Âe?? Ë ÊU?ï?? ¨ÊU??OU??«d wU?W UM}Ä W? sW~} …ËW ¨5?MO w U?O w ? „…Ë ÊUWW?U Ë wO W? w ??A?ÄW Ë 5 U??O??? w UM}Ä v? Ë d??} ¨wËu???â Ë w…—ËW??Ö ¨Ê«e???}?? ¨ÙU?? «œWL?}z ÍU~†Wï? W W W…œU?Uz üW …œ wW?U wJ|“«u}? …ËWUOJ}?W—W ÆWW ÍóOËbu Ë ÊU WU Ë ”«du1œU ÍW«d} w—UdUÄ wW…u} Ë X} —…b??OW??—U Íd?O?~U?N??O?? X}?…œ «œW?MOMO??ËW? Ë Ê«˙ï??Ö ÍW?? ˘dÄ ÂW

ÍU???Ö—…œ Ë X} …—ËW???Ö wJ?|d~|˙ X}???…œ ÂüW ¨U???d??? U??? Uz ÊU???—W??? …—UÇ U WËuÇï ÂW?z Í…ËWœdJËË˙ ï Æ…ËWUJ —W? W ÊU?d…—ËW??Ö wW?Ob?}?uzËU Íd~†W …ËWL}z ÍU~†Wï W «bb…uWÄ W Ë wâ?OU ÍdO~UNO 5«e U…—W øWWO—UWÄ«d Ë b}uz Ë WA} Ë —WÖWz ı Ë ÊUM?} Ë sñ???? ï …ËW?…Ë«dJ—Ëu???? W???L????}z Íô Íd????O~?U???N????O??? …ËW????«œW ÊW ”W???—˘“ ¨ÊU?? ?? œ—u??? ï ÊU??…“U? W??O˛ï ï?MW …“«d???Uz Í…ËWM ??? «u??Ö «bU? ? œ—u?W XôUU? Ë qO ï? wï?W W Ë —Wu?O?á?ï? wW?«œU? W«uU?O?}Ä wJ}MO«Ëñ?} Íd?O~U?N?O? ï WMO«Ëñ?} ÂWz ÆW…œU?Uz Íd?O~U?N?O? W«ËW? ÊW ËWz «œU? ÊU????…ËWz w?W????—U „W?…u????}???? êO?W ¨W…œU????? Ë Íd????}UJ?—U???? WW W~ ÆÊËœdJ…œUOÄ «œW?L}z wUNO W Íd?O~UNO W 5MO? WUO—UJ«˙ïÖ Ë ÊËu????O?†U??ï?? ÍËUW «˅œ—W? ÊU??OJ}??W? ÊW ÁËd??Ö ËËœ «bU?? ??? œ—u?? W

W W U??…b??OU?? ??W Ë «œWz Íd??O~U??N??O?? W u??}M …ËWMU?z Ë wWUW?? …˙ Ë œ—u?? Í—W??—U???Ö“˙ Íd??O~U???N??O?? X}«“…œ«Ë ÊU?WJbËWz ¨ÊËu?????OUJ?d??Wz ÂWz ÆU…b Ë—œ ï «œd} ËW Ë „ïœ Ë wUL?}K W ÊUL WW Ë WU œ—u Æ7 «˙U Ë ÊWöW Ë …œU Íbœ …bœ ËËœ

¥∏


W «bOb…uWÄW ÂüW ¨WOO Íd?O~UNO —W W ÊœdW ? wM|u …d}z …ËW«œW r|Ëb Íd??O~?U?N??O?? w~?d?Ö Íb?W…˙ËËœ W Â…œW??†ËW …Ë…u??}z ÍW??…—U??O?? dÄ W?Ob…u?WÄ Ë Ê«e?}? Ë U~†W??ï? —W? W ÊUï?ËW?W? «˙ Í—W~—U? W«u?L??}ÄW? ÊUOWW ÍbW…˙ ÆWW Ë …Ëu W WL}z ÍU~†Wï wU?WOO UO Ë wWüWï ÊU???O??W?ËËœ ÍbW…˙ ¨W? åw…ËWW Í—…Ë—W??? ò wJ?WÇ wËu “«Ëô Íb?W…˙ ÆWÇï w …œd|˛ Wï wU œ—u ©…ËWU UO w u …œ—WÖ® w~W Í«ËœW ÊUOWW …Ë…Ë…—…œ wU???N??O??? ÊWôW W?WÇËU ÂWz ‘U??? ?? ???}z U Ë ÊU???W??O?œ—u?? …e???} «ËUz˛˘˙ Ë…—W wU? ? œ—u? wJ†W? Í…—…ËW?Ö wW…—U?˛ ÊU?O?WËËœ Æ…Ë«—e|—UÄ ÍËx? Ë ‘—WÄ «œ“«ËU???????O??????? ÍWÇËU? Ë —U?????? Ë üË ÊU?…œ —W??????? W Ë …Ëœd? ÆÊU$WÖ …ËWUOËuW g}ÄW ¨…ËWWËœd ÍW U Ë W…—ËWÖ wËËó?} wJ}ËWJ …œ …Ë…ËË˙ —˘“W ÊU œ—u wËu œ“Uz «bU?JU??W?W ÂüW ¨W??? ???W?? —W??? Ë ÊUÇu???} wJ?}œdJ}? Íd??Ö—W Ë 7? —UÄ …ËWUËuW g}ÄW ¨W?…—ËWÖ …—ËWÖ ÍWA?} p}†Wï ÍWU?WMU Í…ËUÇ—W ÊU?…˛˘dÄ Ë U«u Ë e?} ËuW wJ? W—W w UO? wJ}œdJW??W ÍW?A}? W?W?…œ«˙W WËu???W??W ÂW?z Æ«b e?O?? ËWz ÊU ÂWz w U?O?? w†UW? —W?? W «œËud?~W wW?üW???ï??? wW…ËW?MËe —W? wËu?????? ??? Ë—œ ÍËË˙W ÍU???Ö—…œ ÊU?W?O†U?ï W?O?O? U?O W?A?}?ËU Ë »e?O? Ë WÇËU wU?…—uM W? …u? ? ?«œ W ÊU?O Uu? Ë ÊU?$W?Ö Ë ÊU…d?Uz w ?A?Ö wW?O…ËW?MËe WËu/ï ¨U?˙W?á?} Í…Ë…—…œW ÊWJ ÊU?OU?W?A?}? Ë ÊUï? W? Íd?Ö—W …Ëu WM ? Ë—œ «bU? ? œ—u? uJ?†W ¨W???Wz —W „W ¨«b?U??W???O???O e???O?? Ë w?WÇËU Ë w? U??O??? WœdJ?W «œ W? ÊË«dM}Ç «œWU??$W?Ö …e?} ÂWz u?}W p|—ï?W ÊU?W?O??O? U?O? WËu??W «œ ÙËW Ë U? Ë U ¨ïW? —W wWüW?ï Í…ËWMËe „…Ë ÊU…ËWMU—W W?W ÆX|Ë…œ Í—˘“ —U~"} wJ}Aï Ë wJ}Ëu e?}W? «œËœ—Ëu «˙ ÍW†U? …œ W WËu?“Wz ÂWz wç?OW~}? ÍWJœ wJ}†U? w U?O? wJ|e?} êO «bU? œ—u?W ¨W?O?OMUz ÍW??u ÍWWôW?W Ë ËUÇ—W ÊU X} W? wW?U wÇ«uW?? Ë ôW? Ë ËW?Öe?? ¨…ËWM“˘œU wU? —u?? Ê…ËU? Ë …Ëœd??e?}W w?MUz wJ}Ëd??Ö w U??O? w?J} e?O?? —W ¨X}? œd?W w ?? Ë—œ U??Ö“…œ ¨sUz Ë W?? U???O?? W??U wW…u??}??W? ÊU??OJ}??W —W? ¨U??…œe??}W ¥π


wËu e?}W? —W?Ö ÆU?…b†WJ} Íb?WW? sUz Ë ÊU˛ ¨sUz Ë ÊU?W?O??OWüW?ï? Ë w U?O?? Ë Í—Ëu?

u?? WU?Ö—ïz wËu œU?“ Ë w U?O? w?ö? ?Oz w˛ï? ïbUz wÇï sWÖ…b} UËWz ¨WW1œ ÂWz —W WMW ‘WÄËdÖ ÂWz wUWOOWüWï W …Ëu …—ËWÖ p|—ïW sUz w«ËUOÄ Íe} Ë sUz Íe} «bœ«“Uz ÍW†U …œ ÂW

Ëu?W ÆX} Ëu W ÊUU? ? ?}z Í…e} ÂW?z «bA?O?W…œ“ï Í…œW? W W?OO«u?L?}Ä W?? …ËœdJ ?? Ë—œ ÊUe|—UÄWï?? wö??Wz wW«“W?? «bU?? ? œ—u?? W ‘WU??Wz ‘…e|—UÄWï? W?O?OMUz W?O?O?ö?Wz «“W? ÂWz ÆËu W? wËu —W ËW?W ÙU? X ?O wU??W??Ob?…uWÄ wœdJ?O?? «d??u1œW W ˛œ Ë Ê«e??}?? Í…ËW?«d?? W ˛œ X «˙ ÍU~†W?ï W WU?WO?O…œW W?Oœ«“Uz wU? UÄ wËu œU“ W ˛œ Ë v Ë d} Ê«u?} W ˛œ W w«ó|—œ U sUz r}à W?OO r W W r}†Wz WWz W ÆU?…œ—U «œWL}z W? ?? «˙U Ë …œU? …bœ ËW?z X|ËW?U ¨W??O?OU?? ?W Ë …ËW«d?? Ë W?O? «d??u1œ Ë wO«u??? Íd~†W Ë …—u?M ??} wW???O—U??WÄ«d?? s?Uz W«u??O??}?Ä W?? rM}?*W?? ÍW ˘d?ÄW @dÖ wJ}†˘˙ X}?…œ sUz …ËW«ËWâ?}ÄW ¨WO?O Êœ—u?} Ë W W?W wJ|—U??ï X}??…œ ¨X}MO?? «b—Ëu??

u?? Ë wö?W?z Ë wWüW??ï? Í…ËW«d?? wœd?bWW†Ë…œ W Ë «b?Ñ˘d wU?WO?O˘˙ …—U?O dÄ Í…ËWœdJ†Ëu? W X}~?dÖ ÊU???N??O??? W …ËWM?Uz Í…—W???$WÄ W W??? «œWU??? W??W???U ËWz w?…ËU wËu???“Wz W s?Uz Í…—W????b?W????W?†Ë…œ Ë w˘˙ Ë …Ë«d???? …“«u????}????? ÂWz ÂüW Æ4?}????…œ«˙ wÇ«uW? Íô Ë ÊUW?O?Oö? ?Oz …e}? Íô ÍWMUz ËWz ¨WO?O …œU?Uz «bU? œ—u? WJ}MUz ¨ÊU˛ —W ï W«œW«d|u? wJ}d} W ¨W…œUUz ÊUWO?OU*W' …e} ËU Wï Æ«œWz ÊU?N?O? Ë U~?†W?ï? Ë ÊU? MOz wœdJMd?O?U w«Ë…œ—W? wJ}†ËW Ë Íœ«“Uz Ë …ËW«d? ÙUÄW W? W?OO s?Uz ÍW~dÖ …u?}? ËWz sUz W W…u?}? ÂWz Ë Íb…uW?Ä w—W??u W Íd??O~U??N??O?? W?? Í…ËW W~ W??W?z ÆX} «b??OU?? ??W Ë wW?ÇËU …e??}? Ë ÊU??W???O??OW?†Ë…œu??} W???O???O??ö??? ??Oz …e???} Ê«u???} wW???—U …ËWU œ ÊU?AOWz W …ËW˘œd d? †Ëu Ë d WôWW Ë d? U Uz wUWO?O†Uï

wU˛ wU??U?O?U?O? «“W? w?œdJOMUz W W X?}MO …œ Ë …u?OMO Í…—ËW??Ö wJ}†˘˙ Æ«b—Ëu

u Ë w UO Ë wWüWï !WÖ …e}ËWz w$«“U W ¨ï?ËW «˙U Ë ïËW «˙ ¨ÍdO~U?NO WUUU ÂW «bU? ? œ—u W ÊUï? w ?}?$WÖ «œËœ—Ëu «˙ w†U? …œ W W? …Ëu W «œWU?O|u Ë ÊWôW ÊU??O?U??W??O??OWüW??ï?? …ËWMËe? …ËWJ|—W?? W p}?U??$W??Ö ¨—W?? W˘œd µ∞


ÊU?OËu? ï?W —W? w?J}W“—Wz Ëu?W? Ë …Ë«d? WÇ—UÄWÇ—UÄ Ë d??O?Ö«œ …ËW e??O? W??O??O?? W??W???U W??Oœ«“Uz Ë W?«˛˘˙ wU˛ …ËWJœ w?J|—W?? W ¨…ËW…Ë«—b?W?? ??}

«œ…Ë«d?«œ W?O?OMUz W??u ËWz ÍW«d|u? wd?}? Â…œ—W W ÊU?O?A?OU?WôïJâ wJ}ËWÖe WWJ? ÊU œ—u ÊËu …ËWz w†U—W? «œËœ—Ëu «˙ w†U …œ W W …Ëu Æ…—ËWÖ W «bb…uWÄ W ¨sWJ w?UW?U$—…œ W p|bW Ë ıï? ÍUU?W —WÖ U? ?}z …ËWU œ ¨…ËW?Oœ—u w«e}? w—UdUÄ wUNJ}Ä wM˙ïÖ Ë wö?Wz Í…ËW«d w$W?Ö Í—˘“ wW…—U?˛ 5«“…œ W?L?}z ÆsW?Ö…œ íO?W~} wU?$…—…œ ÊU?WW wU W ¨«bUï wFO«Ë ËUW ÊUï wU?WA} Í…ËWËu ËË˙W ËË˙ wU W œ—u ¨dU“ Í…ËW?«d??W Íœ—u?? w?W?? U??O?? Ë —Ëu???

u?? Ë U~?†W??ï?? wœd???—UÇU ÂüW ¨Ê—˘“ œ—u? w$WÖ wMd~†W—W? wU?…—Uï ÊU?u~} Æd~†WNU—W? W?A}? Í—W? …—UÇ Í«ËœW WU?$WÖ w?«˙WÖ ÍW? ? W «Ë ÊUOM?d ~d?Ö W p}?W d W Ë U U Í…Ë…—…œ W p|—W? …—UÇ ¨«bUOUWOO? M Ë wË—…œ Ë wWüWï W?WMd?~†W—W? Íœu? Æ«bï? Íœ—u? ÍU?~†W?ï? wU?…—WM?}?ËñÄ …—ËuM Ë Ë Í…Ë…—…œ W ÊU?…ËœdJ?Çï? U?U —W?Ö X}? W …—ËW?Ö wWW?A?}?? X}?…œ Íï? Í…ËWM ?? ??J|˙ ï Èu w?W…˛˘dÄ Íd~†W p?|e?} W? WUËu?? «bU?? ? œ—u?? Ë d?} Ê«u?} Íb…uWÄ w†Ëu? wJ}?œdJ—UJ …œ Ë ÊU?W?O?OWüW?ï? W?Ob…uWÄ …e} ÂWz —WÖ œuU ÆÍœ—u w«e}? ÍWUOOWËu ÍœUOu wœdWM…˙ Ë v w} Ë d?} wËu …ËWJ}Ä Í“«u}? ÍWJœ wWWËu/ «bÇï wU?…ó|—œ W†U W

«œËœ—Ëu «˙ w†U? …œ W ıï? ¨…ËW«ËW?â?}ÄW ÆW«b?U?A?O Íœ—u? ÍU~†W?ï? W wWOïÇ Æ…Ëœd?W Í“«Ëô ¨…Ëœd de}W Íœ—u? w«e} ÍWUb?OKW ÍœUOu wW????O?ïÇ ¨…ËœdJ?U???O?Çï???? ÍW«ËW —«“W? Ê«—«“W w?œd???Ëu???? Ë ÊUM?}????N˛ Ë p«œ —U?—˘“ ¨Íœ wJ} W? W? …Ë…ËWz w|˙W wW?UW Ê«e?} wœdJ ? Ë—œ p}…dU?z ¨p|Ë«d U ÊU „WO?O|˙ËU g—U"J|bW Ë «d Ë p?u ÊU ¨„ËU wW?…ËWËu e???}W? Íï Wï ¨Êd???}?M ÊUï? Ë …ËW“˘b ËœdJ?Çï??? w W??? ï W???W…œW??? W œU?“ ÍWU???OW?üW???ï?? W??? ???Ë…˙ ËW?z Í—˘“ wJ}???W ÍËU?Ç—W Ë ÊU??U? ??W W Ë ÊW??…œ ÊUWM…˙ ÊU?? ?? œ—u? wU??WMO??W?? ? «˙ …d??O??M˘˙ W —˘“ wW…—U??˛ Íô Ê«e?}? wUœU?O?M ÆÊËu d“«Ëô ˘ñ?W —˘“ «bU?U?? ?W Ë w ??? ËW??ï??? ÍW W??? W?? W W???O??O Íï?ËWz wW???Ob…uW?Ä ÊU??…ËœdJ?Çï?? µ±


ÊœdJ Ë—œ Ê«e} …ËW«ËW?â}ÄW ¨…ËWOOU MOz wJ}M ?AW~} J} Ë 5 UMbW p|bWW Ë W?L?Ëu? «bœ—u? ÍU~†W?ï? wU?…ËU Ë Íb?OKW? U? U ËUW Ë«ËW Ëu «uU?L}Ä W «œU?W p|bW Í…ËWœdËËbM“ W …u?OMO w~dÖ wJ?}†˘˙ «b˘œ Íï?ËW? ? «˙ wW…ËW«˙W?Ö ‘WU?Wz Ëu?W Æ…uU?N?}?áU?OUï? Ë ÊËuÇ—W? W Ê«bWÇ W ÍWOOWËu WœdJ Ë—œ Ê«e?} Ë ÊUM}N˛ Í“«u} ËWz ï bUI u Ë ÊU??N??O?? W wJ}?M|u?? „WUU?? êOW Ë W?…œU??Uz «bU?? ?? œ—u?? W W…œW?? wœdJ ?? Ë—œ ÍWW?U …u?}?? ÂWz ÆW?O?O «b??—WÇËU wœd?UM|Ë Ë w?—U?O?ËË W …Ë…œdËbM“ Íb?OKW w«e} ÍW«—UUz Ë …œU' Ë U?NJ}Ä ËW —˘“ ¨Ê«e} ÆÊËu Ëu “«Ëô —˘“ wW…œ«˙ U «bUU W Ë ÊUU W W

¨åWb??OKW Í…ËWœd??ËbM“ò ÍW?A??}? r}…bËU? sW? ¨«œWW??A?}?? ÂWz ÙUÄW

WJ?œ w«dW???? ÍËË˙W ËË˙ «œU?ÄË—ËWz W? Íœ—u??? w?«e???}???? w~?d???Ö w?J}????W W?…ËWz ÊU? ÊU??????…Ëœd?J?Çï?????? W?«e??????}??????? ÍËU?Ç—W w?W?…—U??????˛ ¨…ËW?WËu? ï ÊU? …ËWM}????…Ë…b†W????N???W?—W W? WJ—W???? ÊU ¨…ËW?WËU???…u?†W???N????W—W? W

W Í…ËW? …ud??Ö—…Ë ÊU?d?? ?b??O?KW wJ?}??—ï??? …ËWbU???…u†W? W 7 «—UÄï??? ËuW 5«e «Ë Ë s|dd?O~ AÖ X|dU WU ÂWz ÊUu~?} ® ÆWW «bU œ—u W?? s«dW?? Í…“U w—ï?? WU??Wz ÂüW ¨Ê«œWU?«dW?? ÂWz Â…œ—W W p}«e??}?? wU?$…—…œ —U?"?J|bW ‘WU«dW? ÂWz Æ©ÊËœd?JO? ? Ë—œ ıï? Ë Íd?O~?U?N?O? «œ…d?} s …ËW?«œW W? …ËW? |ËW?…b?} ÊU?OÄ«d? wU?$…—…œ —U?"J|bW Ë ‘U ÆWOO +UOœdJ U Í«œËW W …ËœdWM?˙Wá} …ËW «bU œ—u?W ÍdO~UNO? w…œUUz U ?}z U w—ËuW w—ï??? W wA?—˘“ wJ|œ—u??? Ë WüË ËWz W??? ??}???U? Èu Íd??}???Uz p?}†W??ï??? W? «b??WU?A?}?? ËWz ÙUÄW ÊU??u~} ® …ËW? ??} œd?Ëx «bU??N?O? W «œ…b?WUWÄ Æ©Êœd ÊU/UAOM …œ …Ë…—W W

«bU? œ—u? W s Ê«˙ïÖ Í—…b?OW—U X?}…œW? ÍdO~U?NO? ÍW«bW…˙ ËWz ÍU~|˙W ¨Íœ—u?? wJ}ÄËd?Ö X|ËW?…b|˙ ÊW??L?Ö…œ W ¨WËu/ï ¨Ê…œU?U?z d? ?W? ÍU~†Wï Í…Ë…—…œ Íœ—u…dW wJ}ÄËd?Ö ÙWÖW X} «bb…uWÄW ¨…ËW }—W MOz ÊU????OU????W???O????O«Ë˙…ËU?Ç Ë bœ Ë ÊËuÇï? Ë ÊËu???“W?z …ËWW~?|˙ ÂW Ë «bœ—u???? wËu? ? Ë—œ Íï WWu W Íd?O~U?NO? wU?WO?OJOMW …b?W…˙ ÆÊW˙ï?Öï†Uz Íï WWËu? uJ†W ¨«bï? Í…Ë…—…œ Ë W??L?}z ÍU~†W??ï? Ê«u?}W Èu? Íb…uWÄ µ≤


¨ÊU? ? œ—u Í…Ë…—…œ ï ÊU? ? œ—u? wUW?A?}? Í—˘“ wJ}?W Í…ËWW ? «u?Ö …ËW…u“˘œW ÊUW?«e?} ËWz U? ? ?}z U Íb…uWÄ ÍU˛ï ï?MW ÍWJœ wU?…ËË˙ ÊU?u~} ÆwËËó?} wËWJ …œ p}?†Wï? —W W?ñ}?Ö—…Ë ÍdO?~UN?O? s«u W? ”WW?U p|bW Íô Ë «bM|u? p|bWW X}…œ Ë 5…ó|˙ WU? A?Wz ËuW Æ…ËWM“˘b WUçO…“ïÄ W«˙ïÖ …—ï ÂWz ÍWJâ|˙ ÛËdÖ Ë W wüW˛˘˙ w«e?}? Í—˘“ wJ}?W W W? …ËËœd? ÂW?Wz wMO??} s ∫—UO? dÄ U Æ«œ˙u Ë „ËU Ê«u?}W WW wïU Ë ÊU$uÖW ©‘W?L}z wüË W ® «bUËU W W??Wz U?Uz ÆX|ËW??…œ—…œ U??O??U??O?? Í—U???ËË˙ Ë …u??}?? W W??O??O??}ö??L?K ÂWz U øX|d?…œ«œ ÊU?…ËW? Ê«u?}? w}ö??LK Ë wWüW??ï?? w}ö??LK? wU??U?L??O?? ï ÊU ÆÆÆÍœ—u? Ë wüW˛˘˙ w?«e?}? ͢ñ?Wz wU?W«dW?W W?J}?W ‘W?Wz øs˛Wz UËUW WL}zW …ËW |˙WÖ…œ WL O ËWz wUW«dW w|ï ÂWz wü…Ë ¨—˘“ U ÂW? ¨«œËu?A?}Ä w?U?…—U?O? dÄ wü…Ë W ÂW?…b? ? W ∫Âü…Ë W W…ËWz ÂWJ œU“ ÍWUü…Ë ËWz ï «œ…d} X|ËW?…œ Í…ËWz Æ…ËW } «œ Â…—UO dÄ W ¨˙u??? Ë „ËU Ê«u??}? w}ö??L?K W«Ë ¨XW???…œ w U ï ÍW???O??O???}ö??L?K ËWz ¨…Ëb«e W w«e?} Í—ËuM ‘U ? }z U Ë WO?O…ËU wW?OO}ö?LK «bU ? œ—u W …u?O«u? W Ë …ËW?L}z ÍU~?†Wï? w ?A?Ö Í«“W ËU W?…u“W W«œ W?WO?}ö?LK w ? Uz ï …ËW? |—e|u~ ¨…ËWW?W UÖU??} Ë Ë«ñ «œ w W?WU w}ö?LK w ? Uz Í«Ë«œ „W?O}ö?LK Wï W ¨ËUÇ—W Ë w A?Ö Ë «dJUz wWüW?ï wW?O}ö?LK ¨„ËU Ë p«œ Ë ÙUM Ê«u?}? Íb…uWÄ wM ? ?J|˙ ï UJ? Èu ÍU? U wU«œ Í«“W?? W? gOU…d???Uz UJ …ËW?z Í«Ë«œ œu??U ÆËU???OÄ Ë Ê˛ ¨„Ëu??â? Ë …—ËW??Ö v Ë d?} wËu …ËWJ}Ä ï w ?AÖ wM|u? ¨X} W ÊU?OËu …œUUz wU? «bO? A?Ö ÆX} W 7AW~} J} Ë ¯ï Uœ Ë ÊœdW wU ¨X|dJ Ë—œ Í…ËW«œ—U??? w?MO???…“—W??? ‘U??? ??? ???}z U W???O???O???}?ö???LK ËW?z …ËWJœ wW?ôW

ÍW??A??}? W? ¨W? U??O?? wM?O?…“—W?? ï …ËW?…u˙WÄW Ë …Ëb«e W? Ͳï ïJU?? …ËWU??W???Ñ˘d?? w«d|Ë w?˘˙ ËUW ¨U~†W???ï?? ÍW??A??}?? W?ï W …ËW?? W???W??U Ë U~†Wï Í…ËWËuÇ«b?}Ä ï w AÖ wWWU—W W p}W W? } Ë —…œWïUW Í…ËW«b?ü…Ë Ë …—ËW??Ö wJ}? d wËu W~?…˙ ÆW? U?O? Ë ‚ö?Wz Ë —Ëu??

u? wËU W ¨w?U?W?O?—U?«Ëœ W Ë W??O?}ö??LK ÂW ÊU??…“«ËU?O?? W?ËU Íó??OËbu µ≥


W«ËWM˙WÄ ËWz X}?à}W? Ë X}? A?}NW ¨wMœ Ë w? UO? wËU ï …ËW˛ï ïU UJ d?? ??U wW…bMU?z ï U?L??} W?? „W??O—U?O??ËË wËu W? W~…˙ ¨Ê…b ËË˙ Ë U«u W X} WU?L ? w«b? …œW Ë ÊU?W˙…ËU Ë Íb}?uzU W~…˙ ¨X} —U?ï 5«uU W?? Í…ËWz ÂüW ÆÊW …œ…u?|˙W W?L??}z ÍU~†W??ï? ÍW«e??} ËWz Í…œ«d??Oz ï U?L?} W?«—U?ï ËW p}?W—W W? W?WW?O? ? «˙ ËWz sW?“U —…b??} wU?ï? Ë Í—Ëu??

u?? Ë w U?O?? wL?? ?? ?O?? Íï?? W U??…œ …—ËW?Ö wJ?}«dW?? wËu Æ«œWL}z w…œ—…Ë—WÄ ¨W?OO wW?A?OW Ë Í—…œW? Ë Íd?%O? wJ}?˘œ WOËU«dW? W?˘œ ÂWz ÊUu?} ¨…ËW? ?|dJ …“U wU??…Ë«—b?}Ä Ë ”UM}?Ä Ë WU1d?Ö Ë X|—œ˙ï?~ X|d?…œ WJ?}?˘œ W W?˘ñWz WW…ËW ËWz Íd?O~K}? Ë w…œUUz Íñ ÍW? W «Ë W«˙ï?Ö ÂWz ÂüW X}?…œW ÍWU?OO? ?AÖ W†U?ËWz ¨W…œ˘d?OÖ …ËWU?A}?ËWz X …œW «bU? œ—u? ∫W 5 d WUA} ÂWz Í…ËWËu ËË˙W ËË˙ ï 6U wWU…—W W wW U W ÊUOœd Ë Ê«e} Í—ËuM W WU?O}öLK Ë WA} ËWz wœd—…œ »eO? ËWz ÍUbO? ÍU~|˙ W ÂWJOô ¨«bï U~†W?ï ËUW w ?AÖ wœd?—W W

ÆÊWJ —U Ë s|Ëb WUA} ÂWz —W W Ê…œUUz W …ËWUOO UO WËdÖ Ë ËWz wœd…e—u?O «bO} W? …ËW«dOM˘˙ W «b|u wW?Ob…uWÄ Í«ËœW Ê«˙WÖ Æ@dÖ wWüWï Ë ÍdJO wJ}—Wz W } WUA} w«bU???A??OÄï?? Ë …ËWœd??ï???ï?? Ë WU??A??}?? ËW?z —W?? W «˅œ—W wM?O?? Ëu Ë W Ä ÂüW ¨wWM?…˙ wWOb…uWÄ wœdJ Ë—œ ÆWU?ML} Ë Â«Ë…œ—W w«“…˙U wœU??Uz «bU??W?? ?? …œüU W??O?O?? U??O?? …e??} ËUW W?? …ËWU?? W?? ËW ¨e??}W W«Ë ¨s?—UJ«˙ï????Ö p|bW? wœd???…œU????OÄ Í—U“«u???? Ë W«b????} ÊU???O?Md~?|u???Ö Æ«bUW …œüU Ë Ê«ñLu W eO ËUW ÊU$WÖ ï „WOO ï wœdJ Ë—œ WU Íb…ËU Ë UÖ“…œ p}†Wï wœdJ Ë—œ ï Ê«b†ËW d ~dÖ wËuWW

ÆX|dJ W WUA} ÂWz —W W W«œ«“Uz «bO} X}A W ÊU$WÖ W ¨d} wüW? …œ «bAd «Ë«d wJ|uœ W ¨„ËU wüW? …œ W WOO«u? }Ä ∫—UO dÄ W «Ë X|dU Wï ¨v Ëu …˙ «bWU?ó|—œ ÍœdËËó} wWW? ˘dÄ W WL}z Íô „ËU UUz øX?}M}?N W??O?O?ËËó?}?? …“U?O? ??L?O?z Ë W~}Ä Ë Ù˘˙ ËW “«Ë „ËU wU?? Uz ÍË«ËW «bJ}U?W ¨UJ Íï? ÍWW~}Ä Ë üW? …œ ËW Íd?Ö—W —W? U v«u…œ µ¥


wU???…œ—Uœ wU???W??O?—W~—U??? d|˛ WWËu?ËW?? «bU???W?? ??? Uz Ëu???WW U???Oœ Ë …ËWËu ó?|—œ ¨„ËU ¨ÍË…ñ??U? wüW?? …œW??? W??O??O?«u?? ??}?Ä øÊËu????O?U??N??O???W øWU~†WïËU wUWU Ë ÂW O ÊUW Í…ËW«b~…˙ …—U???ï W p?}??W? ÂüW ¨WW? Í—U??ï? —˘“ „ËU wüW??? …œ Í…ËWU??? ∫Âü…Ë ÍWM|Ë Ë „ËU ÍWM|Ë W?L}z Í—Ëu

u? ‘U ?}z U ÆWO?OMœ wJ|—Uï wU?W†Ëu wüW? …œ ï …—Ëu??

u? ÂWz ÍWœd?UM?|Ë ËWz ¨…ËW˘œd?WU?O? Íb??WW Í«œu? Ê«e?}? ÆWW Íb…Ë«œu? wüW? …œ ï W? WWœd?UM|Ë ËW?z ÊU?W WW wËU «b?OüW?? …œ W «œu? Êï?â??…Ë ÆW«œu? wJ†u?? ÊU? MOz Êï??â?…Ë W?ËU w?Jà? W «b?b…u?WÄ W „ËU? ‘«ËUz ¨WW? wW????àu???? wW?U«u? «bU???? MO?z —W???? W ï …ËWWU Wœd?UM|Ë ÂWz w AÄ W ÊU?u~} ÆWU«u ÊUW Íd~†W …ËW«e?} ÂW Ë „ËU ÂW? «b?…ËËó??}?? ÂW ¨W…œU??Uz ó|—œ wWËËó??}?? „ËU wüW?? …œ w…ËWz ÆÊËu WWM|Ë ËW?z Í…Ë…—WËx Ë —…e|—U?Ä Ë s}N?W—W WMd?} Í“W?Ö…˙ ÊU ¨„ËU «b?O}W? üW? …œ W W…“«u}? ËWz ¨…Ë«—e|—UÄ …ËWWM|Ë ÂWz w ?AÄ W

wU?? sJ}? W?? W?U g—U??—˘“ Ë ÂW?W Í—W??W? ? ¨w?U?…—WM|u ÊU ¨ËU??OÄ ÆWW ÊUO«œ—Uñ Ë ÊœdW ï ÊU????WüW??? …œ ÂWz Íd????O~U???N????O??? UU?z øs˙ï~? WüW??? …œ ÂWz Êï?Ç ÂüW W “«Ë …ËW?ï??W ”W??? W?? s?WJ}???á?? ??? …œ …ËW†U??? ËW U U?…—W?? øX|˙ï???Ö…œ W…œUUz p}U? wO U?O Ë wWüWï? wJ|e} —W ¨X}M}U Íï? wüW …œ ¨ÊUM?}“«Ë W X}? «d???—UÇU W??? X?}M}???N? Íï??? wüW??? …œ W p}???W? W “«Ë Í«Ë«œ W???? «œW«e???}?ËWz ÙW????ÖW WüW???? …œ ËWz w?œdJW? «œ W X}? «d???—U?ÇU ‘W?????O—UJ?«˙ï????Ö ÂW?z w«b?????U????$W?z ï ÆÊW?????…œ üW???? …œ Í…ËW?œdJ?W «œ W W???U? wJ}†˘˙ Íd???O~?U??N???O??? X}???…œ ¨W???O??O? —W?? …—U?Ç Íd??O?~U???N??O??? wU?? W Êœd?J ?? W Ë vM?O?? «œW??L??}z wU?? ?MOz Í—U??O??ËË wËu???«Ë«d??—W wW…u}W ÍdO?~UNO ÂüW ¨UJ …—ËWÖ ô wËu “«ËUO? wU Ë wïW —W wü…Ë W s ÆüW?? …œ W WK|œï? ÂWz wËu “«Ëô Í—U??ï W? ?} U wJO?U?ïïz ÍdO~?UNO? wUWÄ«d? WU?$…—…œ W p|bW ï r$—W «œdu?A}Ä Í—U?O dÄ W? Â…bU?A?O WU?OO? ? «˙ ËWz Ëu …ËWz WU?$—W ËW s w? W W? ¨ÊU?A}?«˙ ÍW«—U?OËË wœd?—U wU?$…—…œ W ¨U?…œ«bWÄ UU? p}U Ê«˙ï?Ö Í…˛˘dÄ Ë X} w…—…œ wJ|ËU?A?} „W ¨«œËËó}? Ë ÊU?NO? Ë U~†W?ï ËUW X}?U? MOz µµ


wU?$…—…œ W? «b?U?$Wz —U? p}†W?ï? X}«e Íï?W Í…ËW??} ÊU ¨U??O ÆUJ e}W WbOKW Ë …ËWU Û«d ËWz «˅œ—W X} …œ «bœ—u? ÍU~?†Wï? W „ËU? wüW …œ W? ÊUL?M ?AW~} ï Ë —Ëu??

u?? W WüW?? …œ ÂWz w?…—W? Íó??O?«d? ?? W?? X}? ËUÇ—W W ÊU??W†U?? wJ}?üW?? …œ „…Ë w«Ë…œ—W? W Íï?? W??? WU???NWÄ «œ…ËW «œW???L??}?z ÍU~†W???ï?? „…Ë Ë«ËW ÆX|dMO?? gO? ?Ëd? wJ}üW? …œ „…Ë Ë «b??U?A?O åw ?Ëd? ò …u????}???? W WüW???? …œ ÂW?z «ËUz 5M?O …œ XËd???? W? p}????W „…Ë Ê«—U? ÊïÇ wÇ Æ5M?O?? ÊU?? MOz ÍWU??O?? ??Ëd?? wËu W p?}?W? „…Ë «bW??W??O?—U?dUÄ W ÊUWüW œ Í—˘“ …—W wW W …d O Ëd Ë d OU Uz …ËW «bU œ—uW

wJ|—U?O? dÄ êO? X}?W X} p}üW? …œ „ËU wüW?? …œ ¨X} «b?ËU w ? …œ Ë @?U????? Ë ˛˘˙ Êï?????â?????…Ë ¨X?}??????U?????L?†Ëu?????????? Ë s?d~?—…Ë ÆsW?J …—U? —…œ Ë ÊœdJO? ?Ëd? W? ï? ÂWz ÆW†Ëu?? ÊËœ—W?Ö W p}?W „…Ë ÊU?/U?…d?}? ? Wz Ë åÊËu??O?U? UzUò p}? ?? ˙ WWôW?W Ë d??O~ ?A?Ö „W…u??}?W WËu???OU? Uz p}? ?? åsd? U?? UzUò …—W W~…˙ ¨…ËW?ï? ? ?? Í…—ËW?Ö åwËu???O? ??Ëd? Uò wU…—ËuM —W«—W ÊUuÖ sd ?W Ë —UO dÄ sd OU…—W sd|u X} …ËWz W „ËU w?üW? …œ W? p}œd??—U??O?? dÄ Ëu??W ¨…ËWMWJ? “—W „ËU wüW?? …œ „…Ë W??…—W?—U??O? dÄ W?? …Ë«—œ˘—U?W??Ö WU?ç??OW~}? wö?Wz ÍU?W p}†W?ï?? ÆU…œ œ…“ËU p}öWzœW ¨X|—b??U??$Wz «œW?üW?? …œ ÂWz ÙW??ÖW X}??A? „W??O??O??}ö??LK 5?W??W …Ë…d??}

wU W ¨w}? WËu??O? ?Ëd? Ë ÊËu??O?O? Uz Í—W? ?…—U? Ë W?H?O? Í…ËWbW? Ë w U?O? wJ}üW? …œ „…Ë wW?Oœd?W?Ñ«˙ Ë ÊœdJ UM}Ä Ë Ê«bU?A?O ‘W?Wz ÂWz wU??U?WM? Í…ËWM ? «u??Ö ÊU2W??W Í—U? W«Ë ÆÍ—Ëu??

u?? Ë wWüW?ï?? ï …ËW? ??Ëd? ÍU…˙ wW?…“ W? Ë U~†W?ï? ï …ËW?? ?Ëd? ËUW W?WüW? …œ 5 …œU?Uz W??L?}z W? X} …œ—W? W?? p}U? ‘…—U? ÂWz ÆËËó?}?? w…ó|˙ wW?…“ wWüWï wWWW „…Ë uJ†W ¨˙ïÖW w ?Ëd wJ}UNJ}Ä „…Ë „W ¨Ê«e} WA} W …ñÄ «˙…Ë…ËUW W „WW?W „…Ë ¨5MO ÊœdJ—UJ …œ Ë Ê«˙ïÖ wKO U wW??OïÇ —W?? W Íe??…˙ Ë w U?dU?? Ë Í˛ï ïJU?? w}??—W????}?? Ë vö??LK Ë wW???O?ïÇ Ë ÊU???…œ—Uœ w?UËU w?W???OïÇ Ë ÊU???W???O?b…uW?Ä wœd???W??? UM?}Ä wüW??? …œ 5«u?U sW???W W«—U??? ÂWz Æ«b?ËUW ÊU???WüW??? …œ wœdJ?W «œ µ∂


¨UÄË—ËWz W ÊU só ÊU ? œ—u W ¨X} WË X} W Íd?O~UNO? ¨s˙ï~ ÊUËU W ÊW«e} ËWz w…œU?Uz WOOWüWï wWOJO?UMœ Ë Ê«˙ïÖ Í…ËUÇ—W Í…ËWz W üW …œ Í…ËWM «uÖ ÆW«˙ïÖ ÍW ? W «Ë ÊUO…œu Uz Ë Í—…ËW W Ë !«“U Ë Ê«ËuW Í—UJ—U Ë Ê«ËuW ÍW WMU? W w u}Ä Ê«ËuW ï …ËWËU ÆÊ«˙ïÖ ï WW Ê«ËuW wÖ…œUUz p} ? sd MdO?U …ËUM}NW—W wJ|—Ëu?

u «œWL}z w?UNO W Í—ôU? ËU ÆwWW «b«e?}?W „ËU W? W?WM|u? ËWz Ë ÙU? Ë Ê«e?}? wœd?WM…˙ «bU?O Í…ËWœ—U????? Ë ÊœdJ~?…b????} Ë 5?ïÄ«œ Í—Ëu???? ? u???? w—U?dUÄ Í—Ëu???? ? u???? W WWüW? …œ ËWz Í—UO d?á} wJ}œdJ†u? Í—Ëu

u? ¨W«e}? ËU wUWA?} WJW?Ç sd?? ~d??Ö ÆwWW??…—WËW?? Êœd|ËüW Ë wU?? ??WU Ë W??O??—«d??O Ë U??Ö—…œ wM? ?? ??«œ —W?? W W??O??—U?dUÄ wL?? ?? ???O?? ËU wU??W??O???O??ö??Wz œu W Ê«bOU —u? Ë p«œ wM —WÄ Ë „ËU wœdWWM…˙ Ë ÙU? wU…—W$WÄ ¨U…Ë ¨‚öWz ¨·…—W ¨W?—u ¨UW ¨ÍW W W Æ…Ëu ? Ë—œ «b«e} ËUM}ÄW

Ë Ê«e} wU…—ËuM? wM «œ ÍË«—b|dÖ ïËW «˙ ÊUËu?W ¨WÄ«d ¨WUÇ „…Ë s†U?? Ë Ê«e?}?? w«bU??A?O ÍW?? ? W «Ë ¨«œ…Ë…—…œ w?U?N??O? ÍËË˙W s†U?? ÂW? w ? …œ U? ? }z U? ÆwU …d?NO? Ë w ? ËW?ï? Ë wï?—U ñÄ wJ}U?N?O? w«e} ÍËUW Í…Ë«d«œ WUNO ËWz ËU Wï? AWÖ WL}z Í—W Ëu Ë dOM˘˙ ËWz wUUÖ—…œ wbUJ ï wU…—W ÍËU~W uU A} …Ë…ËË˙ ÂW Ë WOœ—u Ë WU????N???O???? ÂWz w?U???U???Ö—…œ Í…ËW?œd??? W?ï Æ…Ë«dW? ¨…Ë«d???«œ W?U???N????O??? Ë w U????O??? Ë w?WüW???ï???? Í…œ—Uœ „…Ë ÍËU? wU???…œ—U?œ wœd????W??? UM?}Ä wU???W??O?W«˛˘˙ WJO?MW Ë …—ËW???Ö …ó??O?«d?? ??? W ÊU…ËW?M ?? W? Ë Í—Ëu??

u??? @W? ËUU WüW? …œ ËWz w«˙ïÖ ï Ê«b?†ËW ï WW?W ÍËU~W ¨…ËWüW? …œ ÆW…œUUz «b«e} W ÍWU WU Ë wœdJWJ?A?}Ä ¨wU?…œ—Uœ Í…ËWœ—U? ¨Ê«e?}? w…ËU w?U?N?O? wM ? ?«œ ÂWz w?œdJËU???Ö—U ¨w? ???Ëd??? Íb…uWÄ „…Ë Ê«e???}??? ËU? wU???W???Ob…u?WÄ W?? …ËœdJ ?? Ë—œ wJ|—Ëu??

u?? ¨wM?œ wW…“Ë W ‘WU??O?? ??Ëd? W??Ob?…uWÄ W?—W ÂWz ÆsWJ?O ËuËU Í—Ëu?

u? w—W ÊU —W? Í—Ëu?

u W X}?…œ «b?Ñ˘d? ËU?W ÊËu?~…b?} Ë Êœd??W? ? ÍU«u wW??U wJ|“«u?}? WJ?}?—W? wËu? “«ËU???O??? Ë s?ñ —…œ«˙ Ë Êœd????W??? ??? w?W???Oœ«“U?z Ëu???W? W??? vM?}Ç…œ µ∑


ñÄ wU??N???O?? ¨X}??†œËËœ ¨UJ??—W??? ¨Xd|ËW U??…œ«Ë ¨…ËW?? ??}M?}?? ?? …b??}

Ë ˙ï?? ËUï ¨U~?†W??ï?? w ??A??Ö Í«“W? ËU?ï …ËW?? |e|u~ Ê«e??}?? w?ó?O?Ëbu X}?…œ W? WJœ ÍWUU?Ö“…œ ËWz Ë UÖœ«œ w†ï? ËU ï ¨ÊUW?O?O? A?Ö …ËWËu ï? ÆX} W WUA} ËW p|bW wœd—W …—UÇ —W W ÊUOçO…“ïÄ wW—W~—U W WWôu?LO ËWz Í—˘“ wJ}W wœdWM…˙ Ê«e}? wœdWM…˙ ÊUu~} „ËU wœd???WM…˙ ¨ÊË«dJ U?M}Ä “˘d??OÄ Í—…ËW?Ëu „…Ë «œW??L??}z Í—Ëu?? ? u??W

Ë ÊU????…œd???—W???? «b«e????}??? Í…Ë…—…œ W W???? W????WUU?W ËWz w?œd???W?M…˙ W? WW?M…˙ ÊU?W Ê«e?}??W WM…˙ ¨sUd~?†W sUz w«ËU?O?Ä Ë Ê«—«büW? …œ wU?WOOW?üWï U?Ö“…œ Íï W Ë WU? Uu W? ¨ËWÖe W? ¨»eO W X?}…œ Æsd~ ÍWJœ „ËU w?—ôU?? ËU???O?Ä Ë w†«“ËU???OÄ wüW??? …œ ËWz w?ÇW ÊïÇ Ë ÍW??? ∫—U???O??? dÄ wüW?? …œW ÊU?L?? ? u??}Ä —W …—Ë—…“ W UUz øv?Ë˙…œ «œW?L??}z ÍU~†W?ï??W

Í«“ËW??? v˘ñ W?üW??? …œ ËWz wU???WU?Ä —W??ÖW?z W«u??? ???}Ä øWW? ËU??O?Ä Ë „ËU øWOOÇ íOU—W

Wz W«ËW ø«œ…œËË˙ wWüWï Íï??? wüW???? …œ W “«Ë …ËWï???W? p|e???} ê?O -ËË gd??? ????A???}Ä „…Ë ∫Âü…Ë «b—ôU?? ?ËU? Ë w†«“ËU?O?Ä ÙW?ÖW X?}?A g?O?W??O?O??}ö??LK 5W??W ¨X}?M}U Í—W? ??…—U? Ë W?H??O? Í…ËWbW? ¨«bd?JO? w ? U?z W ÂWJOô ¨X|—b??U?$Wz ÂWz Í…ËWËu?Ç«ó?ÖW ÍW?Jœ wJ}??W ÆWUW ÍW?üW? …œ ËW W?Ëu???O?? ?Ëd?? Í…ËWœd??W? U?M}Ä ÈuW —W?? W w ?? u??}Ä W?O??O??—«d?O Ë w? W?W??U WK|œï?? Ê«e?}?? ¨Â—W? ¨U??…Ë ¨wUÄU ¨©U?L??O? MO?z® ÙUÄW«œ ¨—Ëu?

u?? ¨ÙU? wU??WJWÇ ÊU?OœdW —uu? Ë ÊU?WO?O «d?u1œ UU? W WUJWÇ ÂWz wœdJËU?Ö—U ÆWW ÂWz Æs?~d???Ö —U~?"???} Í—U??? ˜˘d??? wU???W???U??? ÍW????UMUW? wU???…bW? W ÍU~†Wï? wœd…eO«d?u1œ W ÍW ˘dÄ ÍË«—b|dÖ ï?ËW «˙ ‘WW W? W Ë U…Ë Ë ÙU?ÄW«œ Ë —Ëu

u? Ë ÙU w|u wJ|—ï? «bO?} W p}? A?Ö „…Ë WWL?}z ÊU??ï?? Í—Ëu? ? u? Ë s?Uz Ë W?? U?O?? X?} …œ ÆX}????? ?? Ë—œÆÆÆb?? Ë Â—W?? v W s?†U??W??? WU??Wz ÂüW? Æs|Ëb ˜˘d??? wU??W???U?? wU???“ W sW???—UÇU Ë e?'…Ë Ë W? ? W ¨X|˙ï?ÖU W? ? W ÊU?N?O? ¨d?O~K?}? wWüW?ï? Í…ËWMËe …ËW“˘œWz W ÊU?LJ?}?Ñ˘d? «bU?N?O? wJ}M ˛u? êO W U? ?? ?}z W«u W?%?O? W µ∏


W ÊU?…—W …—UÇ …ËW?«œW ÆvM}N WJœ wJ}?Ñ˘d ÍW?$WÄ W s|u X} …œU?Uz sW?J ??? Ë—œ Èu? wW?U~†W????ï??? Í…ËWzï? ¨…ËWU????WWU? ÊœdJW????%???O???? W X} W ÊU??L?A?|u wW? U??O? Í…ËWzï? ¨WW Èu wW?? U?O?? W ÊU?L?? ? u??}Ä ÆWW Èu Í—Ëu

u Ë …ËWMËe Ë …˛˘dÄ W ÊUL u}Ä «˙…Ë…ËUW W? W…“«u} ËWz wW?O}Ä ÊU?L ? u}Ä ˘ñ?Wz ÍWüW …œ Í“«u?} ËWz Ë e|˙ Ë …œ«d?Oz Ê…ËU? wJ?|—…ËWËu „…Ë Ë X}?A?W …œ W?L?}z wU? ?MOz W e?} v «œWL}z ÍU~†Wï wJ}Çu? W wJ}W —W p}üW …œ ÆU…bUM|Ë ËuU«œ X} ËuW «œ ¨X} …ËWU?WOOWüWï …e}W p|e?} w …œ W wJ}W —W Ë ËWz ÊU ÂWz w? ? …œ W ÍËu??W „W ¨«b??OWüW??ï? ÍW?? ? W?? Ëu?W —W?? W Í…ËWz Æ…ËW? ?} «d??ï? «b e?O? ËWz ÊU ÂWz Ë ÊWô —U? ??O? ÊU Êx? ¨…œd?—W? w «du1œU wJ}üW? …œ W ¨WOO W?UËU wüW …œ wWO?}Ä ÊUL u?}Ä ˘ñWz W p}? W? —W W? üW? …œ W W…“«u?}? ËWz uJ†W ¨…—…œ«e? Ë w W?W?U Ë «b?} Íï? wUW?$U?Uz Ë w«Ë˙…ËUÇ Ë …œ«d?OzW p}?W Ë v«e Íï? wJ†u? Í«“ËW??? ÍËË˙W ËË˙ WU???ËU w?üW?? …œ v? W X}†…b?U??L???}Ä Í…ËW?z Æ…ËW?? ?|“˘b ÍU~†W??ï? W? W?Wï? WU??N?O? ËWz Í…ËW?U? Í—U“«u? ¨…ËW?MO Wz wWüW??ï? ÍW???L???}z w? ???A???Ö Ë w W???W???U Í…œ«d???O?z W??? ¨Ê«dW??? W …Ëœd???ñ?Ä ÍW???L???}z Â…œ—W W wUËuW —U—˘“ W sËUM}NW—W ï wWËËó} Ë …ËœddOÖ—UW W???O??O???—UdU?Ä wËu “«Ëô Í«Ëœ Í«“ËW??? W ”U Í…ËW?z Æ…Ë«b|ñ??? «bËu UW??? Ë Œ—WÇËU wUN?OW p}W W X}? WL}z wUN?O X|“«uU WJ} W? U…œ ÆUJ Íï wWU W Ë …«œdOz Ë e} W X W wKO …“ wU W WL}z wU MOz ÍW˘ñWz w?öWz Ë w UO Ë wWüW?ï Í«“ËW Í—˘“ wJ}W «b?O «˙ W

wU?N?O? W WW?L?…“ ÆWO—ôU? ?ËU w ? …œüU wU?$…—…œ Íœ—u? ÍU~†W?ï? p}? W?? W?U W wU??WW†W? …œ Ëu??W X}?“«˙ …ËWM?“˘b p}WKKO?? «œ˘ñ?Wz …ËW ?} U ÍË«dWMW «œ W «œW? …œ WU ËW WüW? …œ ËWz W ÂüW ¨X}A?W W?O—UdUÄ W? …ËuU …u|ËW uJ†W ¨X|Ë…œ ÊU…ËW?z p†W W? …ËuUW …Ë…ËW

…ËW êO «bd|œï? wU?N?O? W ÆX|d?Ö…œ ÊËu?W «œ Ë …ËW«d? Ë Ê«˙ï?Ö W —W Ë U??Ö“…œ Ë U??? UW wU???U??WM Ë X?|d??WMW? «œ üW?? …œ W??O??O? d?? JU??? d ÍËU W Í…ËWz ÆX|—œW ˘—U?WÖ wW?üWï? wœdJd|œËUÇ wW?U weOUJO? wU?…“«u?}? Í…ËWËu? …“U W È˙ …ËW?O?OWüW?ï? Í«“ËW? wËu? UÄ—W W ”d µπ


sd?…œ U U…b?} ÊU«Ë«œ Í…ËWz ¨X|d?Ö…œ wœdJO ?«dÄ wWOï?Ç Ë üW …œ ¨5à?}?}W w†UM? wUï Ë 5 …—ËW?Ö X|ËWU ¨WU?ËU wüW …œ ï 5 U?…ËW Æ˘ñWz wUNO ËU wàU wJ|—…ËWËu WMO X|“«uU «b«e?} ÍU? ?}zW ¨œd}? W Ê˛ ¨„ËU W ˙u? ¨ê W p«œ Íb…uWÄ ∫—UO? dÄ Ê«u?} Íb…u?WÄ „…Ë œd?}?Ë Ê˛ Íb…uWÄ w?MO U Í«Ë øXOMO …œ ÊïÇ W??L?}z Íô wç?OW~} wJ}†˘˙ Íï œ—u? w˛ ï?«œ øËUÇ g}Ä W ?} ÍWWW?O'…˙ Ë—«œ—W? X}«uU WL?}z ÍËUOÄ wÇï øWW «b«e}W wA?U wJ}†˘˙ W «œ…ËW X}MO U ÍWUNOz W? X W Í…ËW} W ¨vM Ê˛ wUW?OOWüWï Ë wU M?Oz WUW e|˙ øUW Íï w…ËUOÄ …Ë«dJU? ?W ¨wWËu/ w?J|—ËWËu W…Ë«d? «œW?L?}z Í—Ëu?

u? W p«œ ∫Âü…Ë 5«Ëñ WUœdJU? ?W ÂW dœ—Ë —WÖ ÂüW? ¨ÍË…“ W ¨ÊUL?O ?A?O W ¨…ËWW W X} …œ WJ}J«œ ¨W?OOWU? WJ} Ë @…b} wJ}J«œ W?OWËËu/ WJ«œ ÂWz 5MO …œ W ¨U?J œUW w?U???…ËË“…—Uz Ë X ?Ë Ë Íï??? ¨«b wU? —u?? w?«Ë˙…ËU???â???} ÊUu?~} ÆwWU ?Wz wJ} UbUz W ?} …ËW?OOMO?…“—W Ë wU? Uz wJ|—…ËWËu ÂWz ¨W?O?O wWËu/ wJ}J«œ „WUU? êOW ÂüW ¨W?WU w?J}J«œ WJ«œ ÂWz wW?O?—UdUÄ wU?W?W†ï? wM ? «—UÄ ÍU«u W? W?OWËu?/ WM|u?ËWz U WJ«œ W????????Ob?…u?W?Ä Í…ËWU?M?}???????N????????W?—W Ë s?d????????Öe|˙ Ë 7? «—U?Ä ÍU?«u ¨W?W? Í…œ«d?Oz ¨…Ë«dM} d ¨W?~…b} ÍWM|u? ËWz U ¨WW wüW? …œ wU?WU ?WU b«“W ÍWU?Wz W ÂüW? ¨WOWËu/ ¨W«b?ËU wU?W†u?L?O Ë „ËU w ? …œ W

wJ?«œ ÍWM?|Ë w ????A?ÄW w?—u????W ÆX?} W? wWËu?/ U????N?W WJ?}???? ????Ëu?????W ÆW…œUUz ”UuA} Ë Ë«dJ~…b} ¨Ë«dJ"OKHOz wJ|—…ËWËu …ËWOWËu/ wËu?LOK W Ë ÊËu?~…b} ÍUU ¨—˘“ wW…œ«˙ U ¨W?L}z w…d?Uz wËu œ—u W «b?b…uWÄW? ¨ÊËu œ—u?? ÆËU???OÄ Í…œ«d???Oz Ë Ë“…—Uz Ë X? Ë W …—…ËWËu? ÂWz Ë«d«œï e|˙ wU MOz wJ}Ëu U WJe …ËWËu WKï? W dU“ ¨…Ë…œ—u w…dUz «˅œ—W X?} …œ X|ËW????—…œï ÊU???W…œU???? W???O???O??? ???? «˙ ÂWz Í…ËWzï? Æœ«“Uz Ë Æs…b|d??Ö …ËW??WW «œW??L?}z Í—Ëu??

u?? W …d?U?z wU?W?M|Ë Ë p«œ wU??WM|Ë ï ÍW???O??O?? ???A??Ö WM?|Ë ËW Ë«ñ «œ p«œ ï? X} W ÊU9W???U w?WWM|Ë 5?«uU W??O???—UdU?Ä W?? WW??? ?? «˙U W???O“«u??«œ ËW?z W«ñ «œ ÂWz ¨W?…œU??Uz …d???Uz ∂∞


W s?WÖU WO?—Ëu

u ˘—œ ËW? …ËWWW WWM|Ë ËËœ ÂWz w«b|d?Ö v W ÆX|ËW…œ W˘œdJ?}Ä w…d??Uz «b?UJU??WW? ÂüW ¨…Ëœd?? “˘d??OÄ v?Ä wJ«œ W??O??—U?dUÄ ÊU…œ W?O?—U?dUÄ W? WW…d?Uz ËW?z ÊU?W p«œ d?Uz ÆËËœ WK?Ä wJ|—…ËWËu Í…ËWM˙ï?Ö —W? W W? WW…d?Uz ËWz ÊU?W ¨…ËœdJ ? Ë—œ ï wMd?O?U ÍWM|Ë ËU?OÄ W WA?OW W? W…—…ËWËu ËWz ÊUW? ¨X|˛uJ…œ w ËW?ï wWW?U ÆX|d…œ«b†WÖW ÍËËœ …—U˛ wJ} W ÍW†WU Ë X|d…œ«œ d W W W œd???}??? Ë Ê˛ Ê«u???} Íb?…uWÄ Í…—ËW???Ö wJ?|ñ XW???…b??? ??? «˙ ï ÊU???u~?} 5«Ëñ dœ—Ë p}?W?W —W?Ö ¨WW?O'…˙ Ë —«œ—W? Ê«u?} Íb…uWÄ «bU? œ—u? ÂW ÆsÇ…bJ} —˘“ «œW?L?}z wüË W WÖ“U —W? wK|œï? Ë Ê«e}? wK|œï? 5MO …œ ËWz X?} …œ Æ“U? —W???? „Ëu????â? Ë v Ë Ê—W???? W?????Wz …—ËW????Ö Ë d????}? «œWK?|œï???? w ? ËW?ï? …—W w?K|œï? W?Ö“U —W? wK|œï? W? X}ÇW?d?O W ÊU?W?O?O? ? «˙ «b??O?WüW??ï?? w?WWU?? Ëu???WW X|d?J —W??Ö WW?K|œï?? ËWz ¨W?W??O??—U?dUÄ Ê˛ …“«bWz ÊUWW ¨sU W —W ?Wz Ë “U —W bWÇ «œWK|œï ÂW ÆX}M}â…œ wJ}œdJMOKá œ wK|œï WÖ“U —W wK|œï WWz Í«˙…—W ÆsU W gËUOÄ Ë w—UdUÄ w«e}? WUU ÂW ¨WOœ«“Uz «b?O} ÂWW ÍË«—˛u? W WO—W? U—W p}WW X} …œ ÊUu~?} ÆX}à}N} Íœ«“Uz ï X u}Ä wU ?UÄ WOO p}«e} W??? …ËWMO???à??}???N Íb…uW?Ä ÍWJœ ÍW«“«u???}?? ËW?z ï p|e|Ë«—W?Ä Ë 5??O?…ó|˙ sd?? ??—UdUÄ W W?«Ë ÆWW ÊU…Ë«d?? Ë “«u??U?? ?W? Ë wU?? MOz wJ}??—ï?? —W WM?O??W??? ?? «˙ Íœ«“Uz Ë “ï??? Ë wJe ï? p|e|Ë«—WÄ W???A??O???W «b«e???}?? ï W???O??O??…ËU? wW«œW??W? W?? W«œ…ËW? ‘…e|Ë«—WÄ ÂWz w?~d??Ö ÆX}? …b?? Ë—œ W «œWUAO Ê«e} ÍW?Jœ wJ}K|œï …e|Ë«—WÄ ÂWz ¨wUU U Ë WO—UdUÄ —U~"} wËu? ÂüW ¨WËuâ …e|Ë«—WÄ ÂWz W? «˙ ¨U U Í…u|˙W W?O—UdUÄ Íd? d??F?O? Ë d?? «u? Ë d? ?O?U? MOz wJ}?K|œï? wËu ï U??L?} WJuÇ W?~d?Ö ÆU…œ Ê«e} ËW —W??«—W WW—U?O? dÄ—W W p}?W? Íd~†W Íï? œ—u? w…d?Uz ÊU?u~} W†˘˙ ËW?z wL??O?K W U?U??L???} wW?…œ«˙ W WJ?uÇ ¨…uËWJ?O??}? Í…—U W U W???˘œ W Ë …ËuÇW—…œ W†˘˙ ÂW ‘U ? }z U ¨…ËU«œ Íï WO—UdUÄ W …Ëu? WçOW~} —W?«—W —UO? dÄ—W wJ|—W?W wU?“ ï …ËWï ? «u~W …ËW?OOU —u? wU“ W?A??O?W X} …œ ÂüW? Æ…Ë«bU˘—U?W??Ö W? «œWU?A??}? ËW Íï?? w†˘˙ Ë ÊËu W ∂±


ËW —W???????«—W ÊU…d????Uz wœd????—U???O??? dÄ—W? W W s?˘˙W —˘“ Ë 5 —«œU????ÖUz W?? X} ËU?Ç—W W ÊU??WW? W?? W?? ËWz X} …œ ¨W«œ«—U?zW Í…—U W U W???—W??u W W?W…œ«˙W Íó?OËbu Íñ ÆW?J W —˘“ W?L?}z w…d?Uz Íd?Ö—W Ë —U? Í—ËuM ÆW…ËWU??? wJ|ó???O«d?? ?? W???U —U??—˘“ ¨ÊËu?????L??O?K W ÊU ÊËu???~…b??}? W?? ¨…ËUO?UO? ÍU~|˙W …dUz Ê«bWÇ «bU? œ—u? W W«˛˘˙ X}ÇW ÊUL?AœUW

w—W?u W W —W?«—W ÊUï? w ?}˘dÄ Ë w«“…˙U ¨U?Ö…œ 7uï? W U W? ÊU…d?Uz w?Ëd?Ö p|bW wËu Í«˙…—W? W?Wz ¨Êñ? …œ—…œ ÊU?OËu Ë ÊU˛ ÊU???OU???W†ËW? Ë wôUÇ «b???U w?WW??? ??? «—Uz W Ë ÊW???…œ—U??? W«—U???O???ËË Æ˙WÖWW…œ W ÊU?M}????NU?ï??? ÍW? W???? W??? W?…ËWz Wœd?J}? b???W???? wU?U???? «œ…d???}? Í…ËWz Ë —U??? U????NW „W?UU??? ê?OW ¨U????—…Ë—W??? W???O???—U?dUÄ p?}???—W???u? W Ë —«Ë…bM|u?? W???u W??UW ¨œ—u?? ÍËU??OÄ ÆW?O??O ÊU…d??Uz wW—U??O?? dÄ—W v W ÆÊ—U?O? dÄ—W …“«bWz ÊU?WW ¨ÊU?$W?Ö ‘W«ËW ¨ÍW…Ë«d? Ë d?O?M˘˙ W«Ë ¨X}…b??} w|u åwËËó??}? wJ}??ïK ò ÈËU wA?«d??Ö Í…ËWz wËu??? ? Ë—œ W ÊU???…“«u??M?ËWJA??}?Ä Ë X ˘bU??? MOz Ë Êd?|œï?? …e??}? Í…ËWËu ï??? v W v W? Ë «bW????U? w—Ëu????

u???? Ë wW?üW????ï??? Ë w? U????O??? w?J|ó????O«d???? ???? Ë w?—Ud?U?Ä Ë Íb???????O?KW? …e???????}? ÍW?«˛˘˙ Ë Â«Ë…œ—W w?W?…ËWËu?Ç«ó???????ÖW? wüË W sËW?JA?}Ä w? W ¨s|˙ï~ s —U?ÇU ÍW…“«bWz ËWz U ¨ÊU??W??O?O†u?? uz ÆWËuâ —˘“ «œWL}z X W Í…ËW} W X|d~ …dUz Íe|˙ X}«uU W?L}z ÍËUOÄ ï Í…ËW …—U W ËWz ÍW? ?? W «Ë WW W? W? ÂWz ÂW??…b? ? W ¨U?W? Íï? w…ËU?OÄ ÍWU??N?Oz W ÊU åwW?U˛ò Ë åw…ËU??OÄò w?U??WJWÇ ï? W??L??}z Í—Ëu?? ? u?? W?? WWU?? U?M}Ä …˛œ „…Ë W? w«ó|—œ W w…ËUOÄ «œ…œ—Ëu?

u? ÂW ÆU…œ Ë …Ëœd? Í åÊËu ˛ò ¨w†œËËœ ¨Í“«Ëôï? X}? U?????L?????} ÊËu?????˛ —W?????ÖW?z ¨…Ë«dJ? UM?}Ä ÊËu??????˛ Íuœ ¨e??} ¨w1U?ËU?Ç ï WU?L??} w…ËU??OÄ «ËWz ¨wU??W g—U??—˘“ Ë ÍbW?“ï?? ËUOÄ X?O}†…œ ÍbOKW? wJ|ËUOÄ W p}U? …Ë…d} ÆWO?xW' Ë wW«“Uz ¨w?UOM†œ W? …ËW?? |ËW?…œd??O ÍWUÄ«d?? W? UM}Ä Ë WM?|Ë ËWz ï?ËW?? ? «˙ ¨sU? ??W Ê˛ Ë wËu ËU?OÄ —W? W? ÍWUM|Ë ËWz ‘W?W ¨WW wËu??˛ Ë Ê˛ ï W?L?}z Í—Ëu?

u? W???? ?|ËW????…œ W????? W???? ËWz Í…ËW?z ÍUU????? ‘W????W?z ÆX} …b?«d|Ë w?WW? Íï???? ∂≤


W ¨…ËW |“˘œU w…ËUOÄ wU?WObOKW UU «bO} W? …ËUU w|u wJ}MO…“—W ÆX}M|˙˘œ…œ p}?U? MOz „…Ë Ë p|ËU?OÄ „…Ë Íï? w UËu? «d??W ï wW?Wz ï ÊU«œe?|˙ —W?? W p}?œd??W?? ??? Ëu??W ¨Íb???OKW ÍËU???OÄ U??…œ«Ë WW???Wz Ë ÊËu ËU???OÄ —W??? ï —U???ôWÄ Ë W???…˙W Ë ‘d???} „…Ë ¨…d???Uz wU???W??U??? Ë WM?|Ë Ë ”UM}?Ä êO …ËU????OÄ ÂW?z wW???«œU???? ÆX}?MO???? Íï??? w?Ëu???U???? M?Oz Ë WM?|Ë W W~ W???O???O «b??? ??? …œ—W W Íï??? w…ËU???OÄ ï? ÍWJœ wJ?}M ???AW~?} “«Ëô Ë wx?W'U Ë ÂU?W W …d?Uz W? WO?—UdUÄ wU?W U?M}Ä Ë 7AW~} W gO«œô Ë w…ËUOÄ W Ê«œô W? } …œ WUM|Ë ËW p}«œô —W Wï ¨U?…b UM}Ä ÆÊËuU MOz W Ê«œô W } …œ w…ËUOÄ …e?} Ë ÊU…d?Uz Í…ËWMËe Ë W?L}z w«d?O?M˘˙ —W? W W˘ñ?Wz Í…ËWz …Ë…d?}

wU?WJWÇ Í…ËWœd?W UM?}Ä ÈuW —W ¨W? ? u}?Ä Íœ—u ÍU~†W?ï? wUJ|u wU??? W ÊU??Oœd?JËU??Ö—U ÍW??? ?? «—Uz W? WËu???U?? MO?z Ë ÊËu??˛ Ë w…ËU???OÄ …e???} Ë Ê«d???O???M˘˙ ˘ñ???Wz ÆWW?ôËËœ wMd???Öe|˙ Ë Íœ«“Uz Ë ÊËu???U??? ???W W …ËWW?J «œW«ËWz ËuW Â…œ—W W UU? ï Èu wMO…“—W? X} …œ ÊUW?$WÖ «bW?O?—UdUÄ ÙU?ÄW U?NW Ë Êd?Ö…œ—…Ë W?O?—UdUÄ W ÊUb?œ Ë fU?}Ä Ë WM|Ë ÂüW ÆÊ…b ÊU—W Ë—…œ wU?W ? Ë ÊUN?O Ë ÊU?ï wËu W „WUU? s«u…œ W UU? wUM}N?W—W wL ? O? ËuW wœdJ—UJ …œ v W? W†UW …—U? ÂWz ÍWUU?U? Ë p?WÇ Ë ‰ï???L??O?? ËWz Íï?? Í…ËWËuÇ«b??}Ä v W ¨«b?U? ?? œ—u?? w˘œ˘—U ÍW?MO??W?? ?? «˙ wœd??—W?? …—UÇ …Ë…d???} ¨ÊË«dM}??N??W—W? d?? ??A??}Ä ï W??L?}z ÍW?UM|Ë ËWz wœdJ—U?J …œ v W ¨gO«ËU??OÄ w ÊU??u~} ¨ÊU…d??Uz Ë ÙUM ¨Ê˛ ¨ËU?OÄ ¨w—Ëu?

u wWËu? ¨w…ËWW ÍËËó?}? ¨ÊUL?O? A?O ¨…ËWW ÍWM|Ë WU?M|Ë ÂWz Í—˘“ …—W ÍW —˘“ ÆW†U??W? wJ|—U?? ¨WU?W g?œ w«bWÇ Ë …Ëœd?JU?—…Ë—W??????? Ê«ËU??????O?Ä Íe???????} Ë üW??????? …œ Ë ÙUW??????? Ë ÊW?«ËU??????O?Ä ÍËËó?}? ¨wÇ wU ÊËu? œ—u s}†…b?UL?}Ä ÊWU«ËU?OÄ WM|Ë ÂWz ÆÊW?…b—…Ë—W? ÆwÇ ÍUU? WL?}z w…d?Uz wËu œ—u? ¨WO?OÇ W?L}z Í—Ëu?

u? ¨WWU? w…ËWW ¨X}??ïÇ X} …œ W??L?}z wö??Wz wU˛ ÊW??…œ …ËWz wU?A??OM ? …œ ÊW?UM|Ë ÂWz ¨5Ç wö??W????} Ë ‚ö??Wz ¨X}? W wJ}??˘—…ËU Ë Â—ï?? ı ÊU??L??O??˘˙ wU˛ X} Wz Ë W??O?OÇ ê ¨s}?? —U?«ËU Ë X «˙U Ë „UÄU? ¨W?O?O?}?? —…Ë—W?áU?L? ??A?O ÊïÇ ÙUM Ë ÊïÇ ËUOÄ Ë ÊïÇ …d?Uz ¨X} …—U ı X} …œ Ë WïÇ ˙u? ¨X}ïÇ ∂≥


XO?…b?OÇ …ËW??O“œ W s}†…bU?L?}?Ä ÊWUM|Ë ÂWz «b?O? ? «˙ W? ÆÆb? ÊïÇ !W?Ö Ë Ë ÂU???L???Oz Ë U???Ö“…œ Ë U~†W???ï??? wU???A???OÄ wö???Wz w?J|ËUÇu???…œ ÂüW ¨WJ?O Æ…b ÊU…œd—W Í…ËWzï sWJ wÇ øwMO …œ ÊïÇ Í—«Ë…œ—u w«e} Ͳ˘˙«Ëœ Íï Uz ∫—UO dÄ ø5}MUOM Œ—WÇËU Í—…ËW W wJ}«e} WW? W ËWz ËuW ¨5 ËuM Íb?Wï WWÇ…˙ W WOO p}? Í—UO? W ∫Âü…Ë W W~ W??O?O?}?Ä Í—U?O? ??W ï ÊU?O?? ?A?Ö ÍWW?Ç…˙ W? ‘WU˛ï ïb?Uz Ë sUz Ë Íd~?†W Íï????? p?|—…ËWËu? —W Æ4?}U?MW?—W Íœ w?â?????O Âe?—U????? ?????O U?ï wÇW? Ë —U??O??? ???W w?ÇW X}«“…œ Íï??? ¨w?Wï??? w ???W œW Ë Í—U???O??? ???W ÆX} …œUU??L??} wÇW Ë —«œUU?? wÇW ¨œU??U wÇW Ë œU??A†œ wÇW? ¨XW œW w UO Ë wWüWï? wW…u}Ç—«uÇ W w u}Ä WAOW Í—U?O W ÊUu~} X}«u?? ¨WËu/ ï ¨«b??O?} ˜˘d?? „W…u?}Ç—«uÇ ¨W?W Ë«dJ—Uœ Í—Ëu? ? u?Ë ÍW†W????U???? ˜˘d??? „…Ë ¨X?|d???O?~????} Íe|˙ ¨X?|d|ó????†W ÊU????W???? ??? W?«œ«“Uz ‘WU?Wz ÆX?|d?W—«bMd ÍË“…—Uz Ë …œ«d??Oz Ë ÊËu ¨X|—˛u?W ¨X|dJ? «b†W?ÖW

Í—U??O?? ?W? WJœ wWUU??W ÆÈu? wJ}U??N??O?? wœdJ ?? Ë—œ v W WW??L??…“ w W? ÊU??? MO?z W X}????A WW????U wW?«“W??? wËu? ÍW??? ??? W «Ë ”W???W????U ÆX}AW ÊËu —UO W …ËW??…ËË˙ ÂW ÆW†U??W?? «bU??L?O?MO??U?N??O??W Ê«˙ï??Ö v W gO?«e?}?? w«˙ï??Ö Ë U~†W?ï? Ë ÊU?N?O? ï …œ«“U?z ÍWô«d??O wJ|bœ w«b?}Ä…—W?Ä W ÊU?L? ? u?}Ä ÊËu ïW —W ÍW?˘dO Ë ”WU ÍW˘d?O «bO} UW sd d?Ö p|bœ ¨ÊU MOz Ê«Ëu??W ¨…ËWU?W?U?O??"J} WU??O?? dÄ—W ÍW?˘d??O Ë Íœ«“Uz ÍW??˘d??O ¨X} ï …ËW«˙W?Ö v W ‘W?Wz Æ«b?OWüW?ï? w«œóË Ë U? U Â…œ—W W UJU? ?W …ËWOËËó} ÍËË˙W ÆW†U?W Âe«dO wUWOO…—W Ë …œU? WÄWO dÄ Ë U…—W W U?O ÍW«—ôU? ËU Í…—u?O Í…ËWœdJ…˙ „…Ë Âe?O «dO? w UO Í…—u?O —W? W W? U?œUÄ W?Ëu/ï ¨”W? ÈbW «b—ôU? ?ËU Í…—u?O? W Æ…Ëu?J«œW

Ê«ËWz ¨Íb?O«ËW Êd—…Ë—W? «bUï? Íœu? W ¨U?…œ—U? „ËU ÍWM|Ë ÊU?W ‘WW??UM ÂWz —W?? W ¨…d“—W ÊU??O??A?OM?|u? Ë ÂU??W? Ë W?W ÊUdU“ wU?? wüW??? …œ Í…Ë«d??ó|—œ „…Ë W??? ÊW??…œ U?…˙ Ë —ËuM ???} wJ}?üW?? …œ Í«Ë«œ ∂¥


wUò Í…e?} —W W WO—ôU ?ËU …bœ ÂW ˛œ p|˙ ¨ÊUW «d?O ÆX} b…Ë«œu W ÊW?…œ WËuÇï ËW ÍdÖ—W «œW…—u?O ÂW ÊUW «d?O ¨ÊW?…œ—U åw ?Ëd œ«“Uz „W œWW Ë ÊU ?W „W œW W …ËWOO Ëd? ÍËË˙ W p}U MOz ËuW W W«bWU~†W?ï wUœUOM w†ËWW ÂeO «dO Í…—u?O ÆÊ—…Ë—W „W œWW Ë w—W?u W g?O«Ëu?W W Ë X|dM «bJ?}? W? —W ÍbW9W?U? W Ê«œ «b?O?} «b?WU~†W?ï? W? Í—U?O? ?W ÆX|d?A?W? ÊU? ?W wM ?A?W~}Ä Ë Êœd?W?W?Ö ÍËË˙ W«˛˘˙ ˜˘d??? w?Ëu ï???W —W??? Ë Íœ«“Uz Íñ? W??? X} …—ËW???Ö X}?«u…œ ÆU…œ …—ËWÖ w W œW W X|d ô W—Wu W ËWz Ë X}Ëu œU“W

wWU~?†W?ï? Í…ËW???} W s?WJ? ?? Ë—œ —…ËW? ?W? w«e?}? 5?«u? WW??L?…“ W? X} œdJ ? Ë—œ ÊU??L?WU~†W?ï? ÂWJOô ÊU ¨X}? œdJ ? Ë—œ ÊU?…—ËW? ?W ÆX} W wËu …—ËWÖ Ë ÊU˛ Ë ÊËuJ«œW ÍU«u Í—…ËW W «bO} sWJ „WU~†Wï wUœU?OM ï —U 5«u…œ «bO…—W w ? Uz—«uÇ W W«uL}Ä ∫Íó X}«u ¨…ËW…dUz W Ë Ê«e} W «bb…uWÄ W ¨«bO} Í—…ËW W W W? X} W wœd?—U wU? ?W wU? ÊUW d?Uz «bU?O ¨Í—Ëu Uz w ? Uz ‡± ËWz Íï?W Ê«œW?W?Ö Ë ÊËu d?}? Ë ÊbM|u? wU? ÍU?U? ‘W?Wz ¨wWW ËU?OÄ W—W?? W X}«u?? Í…ËWzï X}?M}?N??U??O? ?? …œW X} …œ …d??Uz W? ‘W?UU«u ÆUJ —U «bUUOUO WO—Ëu Uz ï Êœ—«ó†WïË Ê«b~…œ ï ‘W ËU w UO wU wËu ∫w UO w Uz ‡≤ ï U W??? v W ‘W??Wz Æ«büËW? w U??O?? wWW?UÄ Ë WKÄ Ë vË s?|u?? —W ÆX}}W} W†UW èU Ë ÊU W wüËËU ÍW˘dO wbUÄW W? ÍWU?O˛ï ïJU? W?eUJO? Ë œU?Ou ËW? ÊËu œ«“Uz ∫Ͳï ïJU? w ? Uz ‡≥ Æ„Ëuâ wJ|—…ËWËu WW…œ ÊU MOz W? «œW?U—Ëu?

u?? W?O—…Ë«b??A?}?Ä ËWz Íï? ÙW??ÖW ˙W? ∫Í—Ëu??

u? w ?? Uz ‡¥ U?…œ—UÇU ÊU?Ëu??W Ë X}M}? U…œ ËËœWKÄ Ë “«Ëô wJ?|—…ËWËu „…Ë …d?Uz Æsó «bWW ˛œ Ë „ïU wUNO ËËœ W

∂µ

bexteweriubedengi5  

∫ww—uuÃu ÍUOMMdd˘eOO WO—UUddUÄ Ë wwï~~~«˙ Ë Ê«e}} Í…—UU—…œ ≥∂ —U~~?}?? wÂWW…—U?IJ W?¢ñ?ÄW?z ÆW?O?OO WWU?OOË—…œ Ë w??˘˙ Ë ÍœU?Ä W?O?O?????...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you