Page 1

E s for ç i tal en t n as cu t s a Catal un ya ⁄ E sf ue rzo y tale nt o nac id os en C atal uñ a

Sorprèn i admira que d’un país com Catalunya, petit i discret, hagin sortit tants fets i personatges singulars i notoris, capdavanters en els seus sectors i reconeguts internacionalment per la seva aportació al món, des de l’esforç i el talent, d’una dimensió artística, tècnica, científica, esportiva, econòmica... d’immens valor. Aquest llibre vol ser un recull, un catàleg, no pas complet ni exhaustiu, sinó representatiu, de cada element i àmbit. Aquí figuren fets i personatges de la nostra història i de l’actualitat. Segur que l’esdevenidor n’hi podrà afegir molts d’altres. Catalunya no s’atura en el moment de tancar aquesta edició, ans al contrari: el nostre país vol ser present i protagonista del constant progrés de la humanitat. Un futur BORN IN CATALONIA en serà testimoni. Es sorprendente y admirable que de un país como Cataluña, pequeño y discreto, hayan surgido tantos acontecimientos y personajes singulares y notables, pioneros en sus sectores y reconocidos internacionalmente por su aportación al mundo, desde el esfuerzo y el talento, desde una dimensión artística, técnica, científica, deportiva, económica… de un valor inmenso. Este libro pretende ser una recopilación, un catálogo, ni mucho menos completo ni exhaustivo, sino representativo de cada elemento y ámbito. Aquí figuran acontecimientos y personajes de nuestra historia y de la actualidad. Seguro que el porvenir podrá añadir muchos más. Cataluña no se detiene en el momento de cerrar esta edición, todo lo contrario: nuestro país quiere estar presente y ser protagonista del constante progreso de la humanidad. Un futuro BORN IN CATALONIA será testigo.

It is surprising and enlightening to discover that a tiny, humble little country like Catalonia should have produced so many outstanding and out-right famous events and individuals, leaders in their sectors and internationally renowned for their contribution to the world through their hard work and talent, their invaluable prowess in the field of art, technology, science, sport, finance and so on. This book is an anthology, a catalogue, neither complete nor exhaustive, but representative of each subject, each sphere of activity. It contains descriptions of phenomena and personalities both historic and contemporary. No doubt many more will be added in years to come. At the time of going to press, Catalonia had not come to a stop. On the contrary, our country continues, as ever, to play an important role in the advancement of humanity. As future editions of BORN IN CATALONIA will demonstrate.

Il est surprenant et admirable qu’un pays comme la Catalogne, petit et discret, ait vu naître tant d’événements et de personnages singuliers, notoires, avant-gardistes dans leurs domaines et reconnus dans le monde entier, par l’effort et le talent, une dimension artistique, technique, scientifique, sportive, économique…d’une immense valeur. Ce livre est un recueil, un catalogue, ni complet ni exhaustif, mais plutôt représentatif des divers éléments et secteurs. Des personnages historiques y figurent, mais aussi ceux issus de l’actualité, et on pourrait certainement en ajouter bien d’autres. La Catalogne ne s’arrête pas avec cette édition, bien au contraire: notre pays veut être présent et protagoniste du constant progrès de l’humanité. Un prochain BORN IN CATALONIA en sera le témoin.

BORN IN CATALONIA

BARCELONA'S COUNTRY

EDICIÓ PROMOGUDA PER:

Fundació de la Comunicació Associació Empresarial de Publicitat Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques EDITA:

ARA Llibres, sccl Pau Claris, 96, 3r 1a 08010 Barcleona www.arallibres.cat

Bornincatalonia_promoció v3 11-10-16.indd 25

F orc e et tal en t n é e n C ata logn e / E ff ort a nd ta le nt b or n i n C ata lo ni a

11/10/16 13:10

Bornincatalonia_promoció v3 11-10-16.indd 14

11/10/16 13:10


Naturalment, a Catalunya hi ha molts més personatges, entitats, esdeveniments i empreses, notoris i singulars, que els que recull aquest llibre. Els promotors, però, hem hagut de fer una selecció d’aquells que, sense ser potser més valuosos que d’altres, són representatius d’aquest univers de talents i iniciatives que han fet del nostre país un bressol d’excel·lències que, sovint, han meravellat el món. Preguem, doncs, que ens excusin tots aquells que mereixen plenament ser-hi i que no apareixen encara en aquesta primera relació. No els oblidarem en les pròximes edicions.

Naturalmente en Cataluña

Naturally, there are in Catalo-

Il y a bien sûr bien plus de

hay muchos más personajes,

nia many more outstanding

personnalités, entités, événe-

entidades, acontecimientos

and renowned individuals, or-

ments et entreprises, notoires

y empresas, notables y singu-

ganisations, events and com-

et singulières que celles pré-

lares, que las que recoge este

panies than are mentioned in

sentes dans ce livre. Néan-

libro. Los promotores, sin em-

this book. However, the pro-

moins, il nous a fallu faire une

bargo, hemos tenido que ha-

moters needed to make a se-

sélection représentative de

cer una selección de aquellas

lection of those that, although

l’univers des talents et initia-

que, sin ser quizá más valiosas

perhaps not more valuable

tives qui font de notre pays un

que otras, son representativas

than others, are representative

berceau d’excellences, souvent

de este universo de talentos e

of the universe of talent and

reconnues mondialement.

iniciativas que han hecho de

initiatives that has made our

Nous prions tous les absents

nuestro país una cuna de ex-

country a cradle of excellence,

de ce projet de nous excuser,

celencias que, a menudo, han

frequently admired around

nous sommes conscients qu’ils

maravillado al mundo. No po-

the world. We therefore ask

méritent leur place. Nous ne

demos sino rogar que nos dis-

all those that fully deserve to

les oublierons pas lors de pro-

culpen a aquellos que merecen

be included here but do not

chaines éditions.

plenamente estar y que no apa-

appear in this first anthology,

recen todavía en esta primera

to forgive us. We will not forget

edición. No los olvidaremos en

them in future editions.

La marca del oso

The bear brand

La marque de l'ourson

Fundada en 1920, fue bajo el liderazgo de Rosa Oriol y Salvador Tous cuando la marca inició su ascenso al apostar por un concepto de joyería innovador que se desmarcaba de la alta joyería tradicional. TOUS se ha convertido en una marca joyera «lifestyle», con sus líneas de bolsas, fragancias, relojes, gafas y accesorios, con un posicionamiento de lujo asequible. Con presencia en los cinco continentes y más de 500 tiendas en ciudades como Barcelona, Madrid, Nueva York, Miami, Shanghai, Tokyo, Moscou, México DF y Dubai, TOUS se consolida como marca global.

This firm, founded in 1920, really began its ascent under the leadership of Rosa Oriol and Salvador Tous, who adopted an innovative concept that enabled the brand to become differentiated from traditional high jewellery. TOUS has now become a «lifestyle» jewellery brand, presenting lines of handbags, fragrances, watches, glasses and accessories to occupy a leading position in the affordable luxury sector. Today, with a presence in five continents and more than 500 boutiques in such cities as Barcelona, Madrid, New York, Miami, Shanghai, Tokyo, Moscow, Mexico City and Dubai, TOUS has become established as a truly global brand.

Fondée en 1920, par Rosa Oriol et Salvador Tous, la marque a choisi de miser sur un concept de bijouterie innovant qui se distingue de la haute joaillerie traditionnelle. TOUS est devenue une marque de luxe accessible, tendance «lifestyle», avec ses lignes de sacs, de parfums, de montres, de lunettes et d'accessoires. Présente sur les 5 continents, avec plus de 500 boutiques dans des villes comme Barcelone, Madrid, New-York, Miami, Shanghai, Tokyo, Moscou, Mexico DF ou Dubaï, TOUS s'affirme comme marque globale.

próximas ediciones. TO US

Bornincatalonia_promoció v3 11-10-16.indd 15

11/10/16 13:10

Bornincatalonia_promoció v3 11-10-16.indd 24

95

11/10/16 13:10


T O US La marca de l'ós

El llibre recull personatges, institucions, esdeveniments, empreses… notoris i singulars, generats a Catalunya.

Fundada el 1920, va ser amb el lideratge de Rosa Oriol i Salvador Tous quan la marca va iniciar l'ascens, en apostar per un concepte de joieria innovador que es desmarcava de l'alta joieria tradicional. TOUS s'ha convertit en una marca joiera lifestyle, amb línies de bosses, fragàncies, rellotges, ulleres i accessoris, amb un posicionament de luxe assequible. Amb presència als cinc continents i més de 500 botigues en ciutats com Barcelona, Madrid, Nova York, Miami, Xangai, Tòquio, Moscou, Mèxic DF o Dubai, TOUS es consolida com una marca global.

TAL ENT I E SFORÇ NASCUTS A CATALUNYA BORN IN CATALONIA

Edita Ara Llibres, sccl Promouen l’edició FUNDACIÓ DE LA COMUNICACIÓ ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE PUBLICITAT COL·LEGI DE PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

Un volum de 200 pàgines en format de 19 x 24 cm. Coberta de cartolina de 300 g, troquelada i amb solapes grans. A tot color, en paper interior offset blanc. Més de 80 ítems o temes destacats.

L'osset de Tous neix el 1985 fruit d'un viatge de Rosa Oriol, quan veu en un aparador un ós de peluix que li porta tot de records d'infància.

En quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès. Amb l’assessorament de Vicenç Villatoro, autor del pròleg.

El osito de TOUS nace en 1985, fruto de un viaje de Rosa Oriol, cuando ve en un escaparate un oso de peluche que le despierta un sinfín de recuerdos de infancia.

A la venda a llibreries generalistes, especialitzades i de museus. Primera edició de 2.000 exemplars. Campanya de publicitat de llançament.

TOUS's teddy is born in 1985, fruit of Rosa Oriol's trip, when she sees a bear of felt that wakes up an endless number of memories of her infancy.

Finançament a càrrec dels promotors del projecte.

L'ourson de Tous, né en 1985, est le fruit d'un voyage au cours duquel Rosa Oriol est transportée dans ses souvenirs d'enfance devant l'ours en peluche d'une vitrine de magasin.

94

La publicació és un esplèndid i rigurós aparador del millor que Catalunya ha donat i dona al món, en diferents sectors; un conjunt de les nostres excel·lències que, per la seva universalitat, han de reforçar la nostra autoestima. Un dimanitzador internacional de la imatge i els valors de Catalunya.

BORN IN C ATALO NIA

Bornincatalonia_promoció v3 11-10-16.indd 23

11/10/16 13:10

Bornincatalonia_promoció v3 11-10-16.indd 16

11/10/16 13:10


14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

ÍNDEX temàtic

ÍNDICE temático

Arquitectura Arquitectura Architecture Architecture

Empresa Empresa Business Enterprise

Lluís Domènech i Montaner Font de Montjuïc Antoni Gaudí Gran Teatre del Liceu Palau de la Música Josep Puig i Cadafalch Romànic Sagrada Família Josep Lluís Sert Seu Vella de Lleida Ciència Ciencia Science Science

34 36 38 40 42 44 46 48

Barraquer Santiago Dexeus Valentí Fuster Joan Massagué Narcís Monturiol Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) Sincrotró Alba Joan Oró Disseny Diseño Design Création

50 52 54 56

080 Barcelona Fashion Ildefons Cerdà Custo Derbi, Montesa, Ossa i Bultaco

58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96

Borges International Group CaixaBank Chupa Chups Rosa Clará Codorníu Danone Desigual ESADE Fira de Barcelona Freixenet Gallina Blanca Mango Mobile World Congress Moritz Natura Bissé Grupo Planeta Port de Barcelona Vins Torres TOUS Laboratoris Uriach Escultura Escultura Sculpture Sculpture

98 100

Jaume Plensa Josep Maria Subirachs Esport Deporte Sport Sport

102 104

Mireia Belmonte Circuit de Barcelona-Catalunya

Catedral de la luz

The Cathedral of Light

Cathédrale de lumière

Basílica y a la vez imponente poema místico, la Sagrada Familia es la obra magna de Antonio Gaudí. El genial arquitecto combinó diferentes estilos. El impresionante edificio, todavía inacabado, es uno de los reclamos de la ciudad de Barcelona, con más de cuatro millones de visitantes procedentes de todos los países para admirar las delicadas torres ornamentadas que hay alzadas, a la espera de completar las 18 que tendrá en total el conjunto. La Sagrada Familia es el monumento más visitado de Cataluña y parada obligatoria para los visitantes internacionales: tres de cada cuatro personas que se acercan vienen de fuera de España. Actualmente, los trabajos para completarla los dirige el arquitecto Jordi Faulí.

A basilica and an awe-inspiring mystical poem, the Sagrada Família is Antoni Gaudí finest masterpiece. The great architect fused several different styles in his design. The impressive building, still unfinished, is one of the city of Barcelona's most outstanding attractions, receiving more than 4 million visitors from around the world every year to admire its graceful, beautifully-decorated towers already completed of the 18 that will adorn the basilica once finished. The Sagrada Família is the most visited monument in Catalonia and a truly unmissable attraction for international visitors: three out of four people who tour the site are from outside Spain. Work to complete the church is currently directed by the architect Jordi Faulí.

Basilique et ode mystique, la Sagrada Família est l'oeuvre maîtresse d'Antoni Gaudí, au sein de laquelle l'architecte de génie a joué de l'imbrication de différents styles. l'impressionnant édifice encore inachevé éblouit plus de 4 millions de visiteurs venus du monde entier avec ses tours ornées qui s'élèvent, attendant de compléter la formation de 18 tours que prévoit l'ensemble. La Sagrada Família est le monument le plus visité de toute la Catalogne, c'est une escale obligatoire pour les touristes du monde entier: trois visiteurs sur quatre viennent de l'étranger. Actuellement, les travaux visant à compléter la basilique sont menés par l'architecte Jordi Faulí.

S ag ra da Fa mí lia

Bornincatalonia_promoció v3 11-10-16.indd 17

11/10/16 13:10

Bornincatalonia_promoció v3 11-10-16.indd 22

29

11/10/16 13:10


S ag r a d a Fa m í l i a Catedral de la llum

106 108 110 112 114 116

Basílica i alhora imponent poema místic, la Sagrada Família és l'obra magna d'Antoni Gaudí. El genial arquitecte hi va combinar diferents estils. L'impressionant edifici, encara inacabat, és un dels reclams de la ciutat de Barcelona, amb més de quatre milions de visitants vinguts de tots els països per admirar les delicades torres ornamentades alçades, a l'espera de completar les 18 que tindrà tot el conjunt. La Sagrada Família és el monument més visitat de Catalunya i parada obligada per als visitants internacionals: tres de cada quatre persones que s'hi atansen vénen de fora d'Espanya. Actualment, els treballs per completar-la els dirigeix l'arquitecte Jordi Faulí.

TABLE OF CONTENTS

INDEX THÉMATIQUE

FC Barcelona Pau i Marc Gasol Kilian Jornet Márquez, Pedrosa, Espargaró Laia Sanz Gemma Mengual

Natura Naturaleza Nature Nature

Gastronomia Gastronomía Food and Drink Gastronomy 118 120 122

Ferran Adrià Germans Roca Carme Ruscalleda Literatura Literatura Literature Littérature

124 126 128

130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150

El papa Benet XVI la va consagrar i va atorgar-li el títol de basílica menor el 7 de novembre del 2010. El papa Benedicto XVI consagró el templo y le otorgó el título de «Basílica Menor» el 7 de noviembre de 2010. Pope Benedict XVI dedicated the site to worship and granted it the title of Minor Basilica on November 7 2010. Le Pape Benoît XVI a consacré le temple au culte le 7 novembre 2010 en lui octroyant le titre de Basilique Mineure.

Montserrat Caballé Josep Carreras Pau Casals Xavier Cugat Victòria dels Àngels Enric Granados Primavera Sound Jordi Savall Joan Manuel Serrat Alicia de Larrocha Albert Guinovart

Baqueira-Beret Costa Brava Montserrat Pintura Pintura Painting Peinture

158 160 162 164 166

Salvador Dalí Joan Miró Museu Picasso Antoni Tàpies Ramon Casas Teatre i cinema Teatro y cine Theatre and Film Théâtre et cinéma

Quim Monzó Mercè Rodoreda Manuel Vázquez Montalbán Música Música Music Musique

28

152 154 156

168 170 172 174 176

Comediants Núria Espert Àlex Rigola Margarida Xirgu Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya Tradició Tradición Folklore Tradition

178 180 182

Castellers Diada de Sant Jordi La Rambla de Barcelona

BORN IN C ATALO NIA

Bornincatalonia_promoció v3 11-10-16.indd 21

11/10/16 13:10

Bornincatalonia_promoció v3 11-10-16.indd 18

11/10/16 13:10


Pau C a s a l s Música pER a un món MILLOR Pau Casals (1876 - 1973) va ser el violoncel·lista més brillant del segle xx i se li reconeix haver renovat la tècnica per tocar aquest instrument amb moviments inèdits fins aleshores. Va establir-se també com a referent ètic, la qual cosa el va dur a ser convidat a interpretar la seva música davant de nombroses institucions i governs internacionals, incloent-hi dues visites a la Casa Blanca. A més, va compondre l'himne de les Nacions Unides i va rebre la Medalla de la Pau d'aquesta institució. En acceptar el guardó, va pronunciar la cèlebre frase «What's more, I am a Catalan» i va recordar la cultura de la pau que ha definit el país, ja des del segle xi. Va ser, també, un aclamat director d'orquestra.

Música para un mundo mejor Pau Casals (1876-1973) fue el violoncelista más brillante del siglo xx y se le reconoce haber renovado la técnica para tocar este instrumento con movimientos inéditos hasta entonces. Se estableció también como referente ético, algo que lo llevó a ser invitado a interpretar su música ante numerosas instituciones y gobiernos internacionales, incluyendo dos visitas a la Casa Blanca. Además, compuso el himno de las Naciones Unidas y recibió la Medalla de la Paz de esta institución. Al aceptar el galardón, pronunció la célebre frase «What's more, I am a Catalan» y recordó la cultura de la paz que ha definido al país, ya desde el siglo xi. Fue, también, un aclamado director de orquesta.

134

Music for a better world Pau Casals (1876-1973) was the greatest cellist of the twentieth century and is famed for having revolutionised how the cello is played, introducing movements hitherto unknown. Casals was also an exemplary figure in the field of ethics, and this led him to be invited to perform his music before many international bodies and governments, including two visits to the White House. He also composed the Hymn of the United Nations and received the UN Peace Medal. In his acceptance speech he uttered the famous words «What's more, I am a Catalan», reminding all assembled that peace had defined Catalonia since the eleventh century. Casals was also an acclaimed orchestra conductor.

De la musique pour un monde meilleur

El compromís de Pau Casals amb la llibertat el va dur a rebutjar invitacions per tocar en països on no es respectaven els drets democràtics.

Pau Casals (1876-1973) fut le plus grand violoncelliste du XXème siècle, et on lui doit d'avoir modernisé la technique de l'instrument, avec de nouveaux mouvements jusqu'alors inédits. Il devient également une référence éthique, ce qui l'amènera à se produire devant un certain nombre d'institutions et gouvernements internationaux, dont deux visites à la Maison Blanche. Il a composé, en outre, l'hymne des NationsUnies et a reçu la médaille de la paix de cette institution. En acceptant ce prix, il prononça la célèbre phrase « what's more, I am a Catalan » et a rappelé la culture de la paix qui a défini son pays depuis le XIème siècle. Il a également été un chef d'orchestre célèbre.

El compromiso de Pau Casals con la libertad lo llevó a rechazar invitaciones para tocar en países donde no se respetaban los derechos democráticos. Pau Casals' commitment to freedom led him to turn down invitations to play in countries that did not uphold democratic rights. L'engagement de Pau Casals envers la liberté l'a amené à refuser des invitations à se produire dans les pays où les droits démocratiques n'étaient pas respectés.

PAU CA SA LS

BORN IN C ATALO NIA

Bornincatalonia_promoció v3 11-10-16.indd 19

11/10/16 13:10

Bornincatalonia_promoció v3 11-10-16.indd 20

135

11/10/16 13:10

Un tast del llibre BORN IN CATALONIA  

Fes un tast del que hi trobaràs al llibre 'Born in Catalonia' que recull fets i personatges singulars i notoris, capdavanters en els seus se...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you