Page 1


Ourbr and Chameaเ ป นแ บร นด ki t chenwar e ที มี ่ พื นฐา ้ นมา จา กควา มเ ร ยบง ี า  ยแ ละ ใ ส ใ จ ใ นคุ ณภา พเ น นไ ปที ควา ่ มปลอดภั ยใ นกา ร ใ ช ง  า นแ ละ ใ ส ควา มสนุ กลง ไ ปเ พื อใ ่ ห กา ร ทำ อา หา ร นั นเ ้ หมื อนสนา มเ ด็ กเ ล นที ทั ่ ง ้ ผู ใ  หญ แ ละ เ ด็ กๆสา มา ร ถร วมกั  นทำ อา หา ร ที พวก ่ เ ข า ต อง กา รแ ละ ไ ด ใ ช เ  วลา ร วมกั  นอี กด วย โ ดยผลิ ตภั ณฑ ส วนใ หญ เ น นไ ปที กา ่ ร ใ ช สี  แ ละ ลู กเ ล นที สร ่ า  ง ควา มสนุ กสนา นใ ห กั บผู  ใ ช  แ ละ ยั ง สา มา ร ถสร า  ง ควา มน า สนใ จใ ห กั บผู คนที  พบเ ่ ห็ นด วย

ourbr and

chameagui del i nesbook


l ogos

01 col orpal et t e

02

table of content

gr aphi c

03

howt ous e

04

gr i ds ys t em

05

S t at i onar y& Adver t i s ement

06

cont ent s

chameagui del i nesbook


Logo

s t r uct ur e แ บบตร า สั ญลั กษณ ข อง แ บร นด ใ นร ปแ ู บบต า งๆกั นไ ปท่ จ ีะ เ พื อสร ่ า  ง ควา มยื ดหยุ นใ  นกา ร ใ ช ง  า นซ ง ่ ึ สา มา ร ถใ ช ง  า นไ ด หลา กหลา ยแ บบทั ง ้ ตั ว

01

wor dmar kเ อง แ ละs y mbolสา มา ร ถจะ แ ยกใ ช ไ  ด โ ดยไ มผ ิ ดเ พี ยน ้

x

x

x

x

s t r uct ur e

meani ng

pos i t i v e/ nagat i v e

l ogo

1

chameagui del i nesbook


01 Logo&S ymbol ตั วwor dma r kเ ก ดจ ิ า ก ก า ร น ำ ส ว  น ข า แ ล ะ ข อต  อข อง ก ง ้ ิ ก  าc ha mel eonม า เ ป น  ต น แ บ บน ำ ม า ป ร ะ ย ก ุ ต ใ ห ม  ี ค ว า ม เ ข า  ก น ั ก บ ั ตั ว อั ก ษ ร ท ป ่ ี ร ะ ดษ ิ ฐ ข  น ้ ึ ใ ห ม  แ ล ะ ป ร บ ั ใ ห ม  ี ค ว า ม ล ง ตั วส ว ย ง า มแ ล ะ เ ร ย ี บ ง า  ยโ ดน เ น น  ค ว า ม ห น า แ ล ะ ป ล า ย ท ม ่ ี น ข อง อั ก ษ ร เ พื อท ่ จ ่ ี ะ ส ร า  ง ค ว า ม ร ส  ู ก ึ ท เ ่ ี ป น  ม ตรน ิ า  ใ ช  แ ล ะ ย ง ั ดู ม ค ี ณภ ุ า พม ค ี ว า ม น า  เ ช อถ ่ ื อ ิ

ใ นส วนของs ymbolเ ป นกา ร นำs hapeของ บร เ ิ วณดวง ตา แ ละภา พของ ช อนซึ ง ่ มี ลั กษณะ ที คล ่ า ยคลึ ง กั นมา ผสมผสา นกั น ทำ ใ ห ไ ด เ ป นs ymbolร ปช ู อนที มี ่ ลั กษณะ ของ ตา ของ กิ ง ้ ก า ที มี ่ แ ละ ใ ช ลา ยเ ส นที เ ่ ป นกา ร ตู  นที เ ่ ร ยบง ี า  ยเ พื อที ่ จะ ่ ทำ ใ ห ตั วL ogo ดู เ ป นมิ ตร มา กขึ นแ ้ ละ ไ ด แ สดง ออกถง ึ กลุ มผู  บร  โ ิ ภคซึ ง ่ ส วนใ หญ เ น นไ ปที ผู ่ ปกคร  อง ที ต ่ อง ดู แ ลบุ ตร หลา น

l ogo

ng 2 meani

chameagui del i nesbook

wor dmar k

symbol


col or pal l et e

สี ข อง แ บร นด เ น นเ ป นสี โ ทนสว า งไ ปทา ง โ ทนร อน  เ พร า ะ สี โ ทนร อนนั  นสา ้ มา ร ถใ ห ควา มร สึ  ู กที ่ ร า  เ ร ง ิ สนุ กสนา นแ ละ กร ะ ฉั บกร ะ เ ฉงซ ง ่ ึ เ ข า  กั บคอนเ ซ ป ็ ข อง แ บร นด มา กกว า สี โ ทนอื นๆอี ่ กทั ง ้ ยั ง สา มา ร ถ สร า  ง ควา มน า สนใ จใ ห กั บเ ด็ กๆอี กด วย

02 col or

กา ร ใ ช สี  จำ เ ป นต อง อยู ใ  นสี ที ร ่ ะ บุ ใ นgui debook หา กใ ช สี  อื น ่นอกเ หนื อจา กนี ้ นอกจา กสี ดำ แ ละ ข า ว ซ ง ่ ึ ต อง ใ ช ปร  ะ กอบกั บพื นหลั ้ ง ที มี ่ ควา มcont r as t จะ เ ป นกา ร ใ ช สี  ที ผิ ่ ดไ ปคอนเ ซ ปข ็ อง แ บร นด

1

chameagui del i nesbook


02 ex ampl ecol or us ef orl ogo

col or

2

chameagui del i nesbook


t ypef ace1

gr aphi c

Y i k esr egul ar abcdefghijkl opqrstuvwxyz

03

ABCDEFGHIJKLM N OPQRSTUVW XYZ

AaAa AaAa

t ypef ace

pi ct ogr am

cl oud t ypef ace2 gr aphi c

1t ypef ace

chameagui del i nesbook


03 pi ct ogr am ส วนข องpi ct ogr am ข อง แ บร นด มี กา ร ใ ช เ  ส น ที เ ่ ร ี ยบง า  ยสะ อา ดแ ละสื อควา ่ มหมา ยไ ด ช ดเ ั จน แ ต ไ ด ใ ช ร  ปแ ู บบที มี ่ ควา มทา ง กา ร มา กข นเ ้ ึ พื อที ่ จะ ่ สื อสา ่ ร ไ ด ทา ง กา ร แ ละ ช ดเ ั จนข น ้ ึ

gr aphi c

ct ogr am 2 pi

i ns t r uct i on

was hwi t hwat er

par ent

k eepa wa yf r om f i r e

chameagui del i nesbook

k eepa wa yf r om s unl i ght

Chamea  
Chamea  
Advertisement