Page 4

3UyORJRVGHODV$XWRULGDGHV(VSDxRODV\$UDJRQHVDV

œŠȱ™ž‹•’ŒŠŒ’à—ȱœŽȱŽ’Šȱ™˜›ȱŽ•ȱ ˜‹’Ž›—˜ȱŽȱ›Šà—ǰȱŽ— Œ˜•Š‹˜›ŠŒ’à—ȱŒ˜—ȱŽ•ȱǛŒž•˜ȱŽȱ›Šà—ȱŽȱžŽ—˜œȱ’›Žœǰ Œ˜—ȱ–˜’Ÿ˜ȱŽ•ȱşŖķȱ—’ŸŽ›œŠ›’˜ȱŽȱœžȱž—ŠŒ’à—ǯ ŗĶȱŽ’Œ’à—ǰȱŘŖŖś

’Š ˜‹’Ž›—˜ȱŽȱ›Šà— Ž™Š›Š–Ž—˜ȱŽȱ›Žœ’Ž—Œ’Šȱ¢ȱŽ•ŠŒ’˜—Žœȱ —œ’žŒ’˜—Š•Žœ ’œŽÛ˜ȱŠ™Š  ȩ’œŽÛ˜ȱƸȱ˜–ž—’ŒŠŒ’à—   ǯ’—Š–˜Œ˜–ž—’ŒŠŒ’à—ǯŒ˜–ǯŠ› ’œŽÛ˜ȱ’—Ž›’˜›ȱ¢ȱ–ŠšžŽŠŒ’à— ȱ’œŽÛ˜ȩ’œŽÛ˜ȱ’˜›’Š•    ǯ”Š›’—‹›Ž–Ž›ǯŒ˜–ǯŠ› –™›Žœ’à— —œ’ž˜ȱŠ•Žœ’Š—˜ȱŽȱ›Žœȱ ›¤’ŒŠœ ˜—ȱ˜œŒ˜ȱŚŖśřȱȮȱǻŗŘŖŜǼȱžŽ—˜œȱ’›Žœ

ŽȱŒ˜–™•ŠŒŽȱ™˜Ž›ȱ’œ™˜—Ž›ȱŽȱŽœŽȱŽœ™ŠŒ’˜ȱšžŽȱ–Žȱ‹›’—Š—ȱ™Š›Šȱ’›’’›–ŽȱŠȱ˜Ȭ ˜œȱ•˜œȱœ˜Œ’˜œȱ¢ȱŠ–’˜œȱŽ•ȱǛŒž•˜ȱŽȱ›Šà—ȱŽȱžŽ—˜œȱ’›ŽœȱŽ—ȱŠ—ȱ’–™˜›Š—Ž ŽŒ‘Šǰȱ•ŠȱŒŽ•Ž‹›ŠŒ’à—ȱŽȱ•˜œȱşŖȱŠÛ˜œȱŽȱœžȱŽ¡’œŽ—Œ’Šǯȱ˜Šȱž—Šȱ›Š¢ŽŒ˜›’ŠȱšžŽȱ‘Š œŽ›Ÿ’˜ȱ™Š›ŠȱšžŽȱŠšžŽ••˜œȱšžŽǰȱ™˜›ȱ’œ’—˜œȱ–˜’Ÿ˜œȱžŸ’Ž›˜—ȱšžŽȱŽ“Š›ȱ—žŽœ›Šœ ’Ž››Šœǰȱ–Š—Ž—Š—ȱœžœȱ›ŠÇŒŽœȱ¢ȱœžœȱœŽÛŠœȱŽȱ’Ž—’Šǯ ›¤œȱšžŽŠȱŽœŽȱŠÛ˜ȱŗşŗśǰȱŽ—ȱŽ•ȱšžŽȱžœÇ—ȱ•Š—Œȱ•˜›Š‹Šȱ™˜—Ž›ȱŽ—ȱ–Š›Œ‘ŠȱŽœŽ ǛŒž•˜ȱŽȱ›Šà—ǰȱšžŽȱ—˜ȱœ’—ȱ–žŒ‘˜ȱŽœžŽ›£˜ȱ¢ȱŒ˜—ȱ›Š—ȱ’•žœ’à—ǰȱ‘ŠȱŒ˜—œŽž’˜ ›Žž—’›ȱŠȱ›Š—ȱŒŠ—’ŠȱŽȱŽ–’›Š—ŽœȱŠ›Š˜—ŽœŽœȱŒ˜—Ÿ’›’·—˜•ŽœȱŽ—ȱž—Šȱ’–™˜›Ȭ Š—ŽȱŠ–’•’ŠȱŠœŽ—ŠŠȱŽ—ȱ›Ž—’—Šǯȱ ’“˜œǰȱ—’Ž˜œȱ¢ȱ‹’£—’Ž˜œȱŽȱšž’Ž—Žœȱ—˜ȱ‘Š— šžŽ›’˜ǰȱŽ—ȱ—’—ø—ȱ–˜–Ž—˜ǰȱ˜•Ÿ’Š›ȱœžœȱ˜›ÇŽ—Žœȱ¢ȱšžŽȱ‘Š—ȱ™žŽœ˜ȱ˜˜œȱœžœȱœŽ—Ȭ ’˜œȱŽ—ȱ›Š—œ–’’›ȱ•ŠȱŒž•ž›Šǰȱ•Šȱ‘’œ˜›’Šȱ¢ȱ•Šȱ–Š—Ž›ŠȱŽȱœŽ›ȱŽȱ›Šà—ǯȱ—Šȱ•Š‹˜› Ž—ȱ•ŠȱšžŽȱœ’—ȱ—’—ž—ŠȱžŠȱ‘ŠȱŽ—’˜ȱž—ȱ™Š™Ž•ȱ›Ž•ŽŸŠ—ŽȱŽ•ȱǛŒž•˜ȱŽȱ›Šà—ȱŽ žŽ—˜œȱ’›Žœǯ Šȱœ˜—ȱşŖȱŠÛ˜œȱ•˜œȱšžŽȱŒž–™•Žȱž—’Ž—˜ȱ•Š£˜œȱŽ—›Žȱ›Šà—ȱ¢ȱ›Ž—’—Šǯȱ àŸŽ—Žœ ¢ȱ–Š¢˜›Žœȱ•˜ȱŒŽ•Ž‹›Š—ȱŠ•ȱ˜›˜ȱ•Š˜ȱŽ•ȱ•¤—’Œ˜ȱ¢ȱŠ–‹’·—ȱŽœŽȱ›Šà—ǯȱŽœŽ ŽœŠœȱ’Ž››ŠœȱšžŽȱ˜œȱŸ’Ž›˜—ȱ–Š›Œ‘Š›ȱž—ȱ‹žŽ—ȱÇŠǰȱŒ˜—–Ž–˜›Š–˜œȱ•ŠȱŽ¡’œŽ—Œ’ŠȱŽ• ǛŒž•˜ȱŽȱ›Šà—ȱšžŽȱŽœŽȱœžȱ—ŠŒ’–’Ž—˜ȱ‘Šȱ‹›’—Š˜ȱ˜˜ȱœžȱŠ™˜¢˜ȱŠȱ•˜œȱ›ŽȬ Œ’·—ȱ••ŽŠ˜œǯȱ—ŠȱŽ—’ŠȱšžŽȱŠ•ž’—ŠȱŽ—ȱ•ŠȱŠŒžŠ•’ŠȱŠȱ–¤œȱŽȱřŖŖȱœ˜Œ’˜œȱ¢ȱšžŽ Ž—ŒŠ›Šȱœžȱžž›˜ȱŒ˜—ȱ›Š—ȱ’•žœ’à—ǰȱŒ˜—ȱŽ•ȱ—˜–‹›ŽȱŽȱ›Šà—ȱŒ˜–˜ȱŽ–‹•Ž–Šȱ¢ȱŒ˜— ˜˜ȱ—žŽœ›˜ȱ›Žœ™Š•˜ǯ œȱ’—Ÿ’˜ȱŽœŽȱŠšžÇǰȱ™›ŽŒ’œŠ–Ž—ŽǰȱŠȱŒ˜–™Š›’›ȱŽ•ȱ–˜–Ž—˜ȱŽȱŽœ™ŽŒ’Š•ȱ›Š—œŒŽ—Ȭ Ž—Œ’ŠȱšžŽȱŠ›ŠŸ’ŽœŠȱŽ—ȱ•ŠȱŠŒžŠ•’Šȱ—žŽœ›ŠȱŒ˜–ž—’ŠǯȱŠȱ¡™˜œ’Œ’à—ȱ —Ž›—ŠȬ Œ’˜—Š•ȱŘŖŖŞȱšžŽȱœŽȱŒŽ•Ž‹›Š›¤ȱŽ—ȱŠ›Š˜£ŠȱŒ˜—ȱœžȱ•Ž–ŠȱȃžŠȱ¢ȱŽœŠ››˜••˜ȱ˜œŽȬ —’‹•ŽȄȱœŽ›¤ȱž—Šȱ˜™˜›ž—’Šȱ’—–Ž“˜›Š‹•Žȱ™Š›Šȱ••ŽŸŠ›ȱŽ•ȱ—˜–‹›ŽȱŽȱ›Šà—ȱŠȱ˜˜œ •˜œȱ›’—Œ˜—ŽœȱŽ•ȱ™•Š—ŽŠǯȱ—Šȱ•Š‹˜›ȱŽ—ȱ•ŠȱšžŽȱ‘ŠœŠȱŠ‘˜›Šȱ‘Š‹·’œȱŒ˜—›’‹ž’˜ȱ—˜Ȭ Š‹•Ž–Ž—Žȱ–Š—Ž—’Ž—˜ȱ—žŽœ›Šœȱ›Š’Œ’˜—Žœȱ¢ȱŽ•ȱœŽ—’›ȱŽ•ȱŠ›Š˜—·œǯ Š‹ŽȱšžŽȱŽœŽȱ›Šà—ȱœŽȱ˜œȱŒ˜—Ž–™•ŠȱŒ˜—ȱ˜›ž••˜ǰȱŒ˜—ȱŽ•ȱŽœŽ˜ȱŽȱž—ȱ™›˜—˜ȱ›ŽȬ Ž—ŒžŽ—›˜ȱ¢ȱ•ŠȱŽœ™Ž›Š—£ŠȱŽȱšžŽȱœ’¤’œȱ›Ž˜›£Š—˜ȱ•˜œȱŸÇ—Œž•˜œȱŽ—›ŽȱŸžŽœ›Šȱ’Ž››Š Žȱ˜›’Ž—ȱ¢ȱ•ŠȱšžŽȱ˜œȱŠŒ˜Žǯȱ˜œȱœŽ›ŸÇœȱŽȱŽ“Ž–™•˜ȱ¢ȱ—˜œȱ–˜œ›¤’œȱŽ•ȱŒŠ–’—˜ȱŽ—ȱŽœŠ •Š‹˜›ȱŽȱŸŽ›Ž‹›ŠŒ’à—ȱŽȱŽ››’˜›’˜ȱ¢ȱŽȱ•Šȱ™˜‹•ŠŒ’à—ȱšžŽȱŠ—˜ȱ—˜œȱ™›Ž˜Œž™ŠȱŽ—ȱž—Š Œ˜–ž—’ŠȱŒŠŠȱŸŽ£ȱ–¤œȱŽ—ŸŽ“ŽŒ’ŠȱšžŽȱŠŒ˜ŽȱŒ˜—ȱ•˜œȱ‹›Š£˜œȱŠ‹’Ž›˜œȱŠȱšž’Ž—Žœ ••ŽŠ—ȱŽ—ȱ‹žœŒŠȱŽȱž—ȱžž›˜ȱ–Ž“˜›ǯȱ•˜ȱšžŽȱœ’—ȱžŠȱœŠ‹·’œȱ–ž¢ȱ‹’Ž—ȱŸ˜œ˜›˜œǯ œȱ›Ž’Ž›˜ȱ–’ȱŽ•’Œ’ŠŒ’à—ȱ™˜›ȱŽœ˜œȱşŖȱŠÛ˜œȱšžŽȱŽœ™Ž›˜ȱœŽŠ—ȱ–žŒ‘˜œȱ–¤œȱ¢ȱ›ŽŒ’‹’ ž—ȱžŽ›ŽȱŠ‹›Š£˜ȱŽœŽȱŸžŽœ›Šȱ’Ž››ŠȱšžŽȱ—˜ȱ˜œȱ˜•Ÿ’ŠDZ

˜œ·ȱ—Ž•ȱ’Ž•ȱ’ŸŽ›Š ’ŒŽ™›Žœ’Ž—Žȱ¢ȱ˜—œŽ“Ž›˜ȱŽȱ›Žœ’Ž—Œ’Šȱ¢ Ž•ŠŒ’˜—Žœȱ —œ’žŒ’˜—Š•ŽœȱŽ•ȱ ˜‹’Ž›—˜ȱŽȱ›Šà—

Presencia Aragonesa en Buenos Aires 1915-2005  

Escrito por Fabián San Miguel Círculo de Aragón de Buenos Aires. http://www.aragonbuenosaires.org.ar

Presencia Aragonesa en Buenos Aires 1915-2005  

Escrito por Fabián San Miguel Círculo de Aragón de Buenos Aires. http://www.aragonbuenosaires.org.ar

Advertisement