Page 1

‫راهکارهای پیوسته کسب و کار‬


‫ورود بــه بــازار و حفــظ و توســعه جایــگاه کسـب‌وکار تنهــا از طریــق نــوآوری‬ ‫بــه معنــای تعریــف مزیــت رقابتــی و ارائــه ارزش‌هــای جدیــد بــه مشــتریان‬ ‫محقــق می‌شــود‪ .‬امــا پیــش نیــاز تحقــق نــوآوری‪ ،‬درک درســت و عمیــق‬ ‫نســبت بــه نیازهــای بــرآورده نشــده مشــتریان و چالش‌هایــی اســت کــه‬ ‫مشــتریان بــا آن هــا مواجــه هســتند و دســت یافتــن بــه آن تنهــا از طریــق‬ ‫تحقیقــات بــازار و تحقیقــات بازاریابــی حاصــل می‌شــود‪.‬‬

‫و این همان کاری است که ما انجام می‌دهیم ‪...‬‬

‫نوآوری‬ ‫در توسعه بازار‬


‫پیام مدیرعامل‬

‫بــا بــاال بــودن هزینه‌هــای راه‌انــدازی و توســعه کســب‌وکار‪ ،‬رشــد ایده‌هــا و خالقیت‌هــا در فضــای رقابتــی و افزایــش‬ ‫ریسـک‌ها‪ ،‬دیگــر نمی‌تــوان بــا ســعی و خطــا قــدم برداشــت‪ .‬هــر روز بســیاری از کسـب‌وکارها بــا انــرژی بــاال و بــا امیــد بــه‬ ‫رشــد و پیشــرفت پــا بــه عرصــه فعالیــت می‌گذارنــد و در مقابــل‪ ،‬بســیاری دیگــر پیغــام شکســت خــود را بــرای مشــتریان‬ ‫و رقبایشــان مخابــره می‌کننــد‪ .‬بنابراین‪ ‬بــرای نپیوســتن بــه لیســت کس ـب‌وکارهای ناموفــق‪ ،‬تنهــا یــک راه چــاره وجــود‬ ‫دارد و آن هــم هوشــمندانه گام برداشــتن اســت‪.‬‬ ‫دســتیابی بــه ایــن هوشــمندی نیازمنــد کســب اطالعــات مختلفــی از شــرایط اقتصــادی‪ ،‬تصمیمــات حاکمیتــی‪ ،‬قوانیــن و‬ ‫مقــررات‪ ،‬رفتــار مشــتریان‪ ،‬تــوان اقتصــادی مــردم‪ ،‬نیازهــا و مالحظــات مشــتریان‪ ،‬رقبــا و نحــوه ارائــه خدمــات آنهــا‪ ،‬قیمــت‬ ‫خدمــات و محصــوالت مشــابه داخلــی و خارجــی‪ ،‬تــوان رقابتــی مــا‪ ،‬شــیوه تبلیغــات موثــر و هدفمنــد و بســیاری عوامــل‬ ‫دیگــر و در ســطحی باالتــر‪ ،‬نیازمنــد دســتیابی بــه بینشــی براســاس مجموعــه ایــن اطالعــات بــه منظــور تصمیم‌گیــری در‬ ‫مــورد کس ـب‌وکار اســت کــه تنهــا بــه لطــف تحقیقــات بــازار و تحقیقــات بازاریابــی قابلیــت اکتســاب دارد‪.‬‬ ‫شــرکت آرادفــن امیــدوار اســت برپایــه تجــارب و دانــش فنــی بدســت آمــده در طــی فعالیت‌هــای خــود‪ ،‬بتوانــد گامــی در‬ ‫جهــت هوشــمندانه کــردن فعالیت‌هــا و کاهــش هزینه‌هــا و ریس ـک‌های کس ـب‌وکار شــما بــردارد‪.‬‬

‫شــرکت‬ ‫راهکارهــای پیوســته‬ ‫کســب‌وکار آرادفــن (ســهامی‬ ‫خــاص) بــا ماموریــت ایجــاد‬ ‫ایــن هوشــمندی بــرای مشــتریان‬ ‫خــود و ارائــه راهکارهــا و خدمــات‬ ‫مبتنی‌بــر آن‪ ،‬در ســال ‪ 1396‬ثبــت‬ ‫گردیــد تــا فعالیت‌هــای چندیــن‬ ‫ســاله تیــم مدیریتــی خــود‬ ‫را در قالــب مجموعــه‌ای‬ ‫حقوقــی منســجم کنــد‪.‬‬


‫ارزش‌های بنیادین آرادفن ‪...‬‬

‫تمایز کلیدی آرادفن ‪...‬‬

‫پیوســته بــودن راهکارهــا و خدمــات‪ ،‬تجــارب مشــاوره و راهبــری کسـب‌وکارهای مختلــف در فضــای‬ ‫اقتصــادی ایــران‪ ،‬اطــاع دقیــق از نیازهــا و چالش‌هــای بنگاه‌هــای اقتصــادی در مراحــل مختلــف‬ ‫چرخــه عمــر آنهــا و درک درســت از ســازوکارهای تاثیرگــذاری حاکمیــت بــر زیس ـت‌بوم کس ـب‌وکار‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن از راهکارهــای شــدنی ســخن می‌گوئیــم!‬ ‫مــا بــا نگــرش سیســتمی بــه مجموعــه بازیگــران و عوامــل بــازار نــگاه می‌کنیــم تــا قواعــد حاکــم‬

‫شناخت صحیح از چارچوب اداری و مدیریتی کشور و نقش آن ها بر کسب و کارها‬ ‫اشراف و دسترسی به اطالعات صحیح‪ ،‬با دقت باال و به روز به منظور تحلیل درست بازار‬ ‫انجــام نوآورانــه تکنیک هــای تحقیقــات بازاریابــی مبتنــی بــر مطالعــه شــرکت های برتــر تحقیقــات‬ ‫بازاریابــی در دنیــا‬

‫بــر رفتــار بــازار‪ ،‬ارتباطــات و تاثیرگذاری‌هــای آن هــا را درک کنیــم‪.‬‬

‫ارائه راهکارهای افزایش فروش و توسعه بازار مبتنی بر تحقیقات بازاریابی‬

‫در نگــرش خــود فرضیــات ســاده را کنــار گذاشــته‌ایم تــا بتوانیــم از داده‌هــا رمزگشــایی کنیــم و‬

‫دراختیــار داشــتن شــبکه تامین کننــدگان خدمــات بازاریابــی و برندینــگ بــه منظــور اجــرای بهتــر‬

‫بــه واقعیت‌هایــی دســت پیــدا کنیــم کــه زیربنــای رشــد پایــدار کسـب‌وکار محســوب می‌شــوند‪.‬‬ ‫و در مســیر دســت یافتــن بــه ایــن واقعیت‌هــا‪ ،‬کیفیــت‪ ،‬صداقــت و تعهــد را ســرلوحه‬ ‫فعالیت‌هــای خــود قــرار داده‌ایــم‪.‬‬

‫راهکارها‬


‫تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی‬ ‫تحقیقــات بــازار‪ ،‬فرآینــد گــردآوری و تفســیر نظام‌منــد‬ ‫اطالعــات دربــاره ویژگی‌هــای بــازار‪ ،‬ســازوکارهای‬ ‫تاثیرگــذاری سیاســت‌های دولــت بــر زیســت‌بوم‬ ‫کســب‌وکار‪ ،‬بازیگــران و عوامــل تاثیرگــذار در رقابــت‪،‬‬

‫بازار ‪...‬‬

‫ماهیــت رقابــت‪ ،‬محصــوالت و خدمــات و مشــتریان بــا‬ ‫اســتفاده از روش‌هــای کمــی و کیفــی و تکنیک‌هــای‬ ‫تنهــا اجتماعــی اســت کــه هزینــه کــردن بــرای‬

‫علــوم اجتماعــی و اقتصــادی‪ ،‬بــه منظــور کســب بینــش یــا‬

‫شــناخت دقیــق آن بــه دلیــل تاثیــر مســتقیم‬

‫پشــتیبانی تصمیم‌گیــری اســت‪.‬‬

‫بــر جریــان مالــی بنگاه‌هــای اقتصــادی‪ ،‬همــواره‬ ‫مــورد پذیــرش صاحبــان و مدیــران آنهــا‬ ‫بــوده اســت تــا از ایــن طریــق نــه تنهــا نســبت‬ ‫بــه تغییــرات بــازار غافلگیــر نشــوند‪ ،‬بلکــه‬ ‫بتواننــد جایــگاه بهتــری در بــازار بــرای خــود‬ ‫ایجــاد کننــد‪ .‬دســتیابی بــه ایــن هوشــمندی‬ ‫نیازمنــد کســب اطالعــات راستی‌آزمایی‌شــده‬ ‫و سازماندهی‌شــده از بــازار در دو ســطح‬ ‫دارد؛ کــه ســطح اول توســط تحقیقــات بــازار و‬ ‫ســطح دوم توســط تحقیقــات بازاریابــی تامیــن‬ ‫می‌شــود‪.‬‬

‫در ســطحی عمیق‌تــر‪ ،‬تحقیقــات بازاریابــی قــرار دارد کــه‬ ‫هــدف آن برقــراری ارتبــاط بیــن مشــتری یــا مصرف‌كننــده‬ ‫و بنــگاه از طریــق شناســایی و تولیــد اطالعــات و شناســایی‬ ‫راهکارهــای مرتبــط بــا بهره‌گیــری از فرصت‌هــای بــازار‬ ‫اســت‪ .‬تحقیقــات بازاریابــی می‌توانــد دربــاره تبلیغــات‪،‬‬ ‫فــروش‪ ،‬رقبــا‪ ،‬کانال‌هــای فــروش و نظایــر آن باشــد‪.‬‬ ‫دســتیابی بــه بینــش دربــاره تکنیک‌هــای متنــوع تبلیغــات‬ ‫و تاثیراتــش ســازمان را قــادر می‌ســازد تــا دربــاره‬ ‫موثرتریــن آمیــزه اســتراتژی تبلیغاتــی تصمیــم بگیــرد‪.‬‬


‫راهکارها‬ ‫راهکارهای مبتنی‌بر تحقيقات بازار‬

‫اطالعات ثانویه و اولیه گردآوری شده از تحقیقات بازار این امکان را فراهم می‌کند‬ ‫کــه به تناســب نیازهای مشــتریان‪ ،‬راهکارهای مختلفی را تعریــف کرده و ارائه نمود‪.‬‬

‫انجام مطالعات اکتشافی و شناسایی اولیه بازار‬

‫اندازه‌گیری سهم بازار و اندازه بازار بالقوه‬

‫تحلیل اکوسیستم بازار‬

‫تعیین جایگاه برند‪ ،‬محصوالت و خدمات‬

‫شناسایی ساختار قدرت در بازار و ارائه راهکارهای راهبری فروش‬

‫تعیین تغییرات ارزش برند‬

‫پیش بینی میزان مصرف و تقاضا‬

‫تجزیه و تحلیل میزان فروش برند‬

‫امكان‌سنجي ورود محصول جديد به بازار‬

‫بررسي كانال‌هاي توزيع در مقايسه با رقبا‬

‫شناسایی فناوری مناسب مورد نیاز صنایع‬

‫شناسایی بازار مناسب برای توزیع و فروش محصوالت و خدمات‬

‫شناسایی تامین‌کنندگان مناسب‬

‫تحلیل بسته‌بندي محصوالت‬

‫شناسایی فرصت‌های جدید در بازار‬

‫شناسایی شرکای تجاری مناسب جهت توسعه کسب‌وکار‬


‫راهکارها‬ ‫راهکارهای مبتنی‌بر تحقيقات مشتریان‬

‫بررسي علت و انگيزه‌های خريد مصرف‌کنندگان و عادات موثر در انتخاب‬ ‫بررسي نيازها‪ ،‬خواسته‌ها و انتظارات مشتريان از محصول‬ ‫تحقیقات در خصوص وفاداری مشتریان‬ ‫تحقیقات در زمینه ارتباط موثر با مشتریان‬ ‫بررسي ميزان رضايت مشتريان از محصوالت و خدمات‬ ‫تعيين جايگاه شرکت‪ /‬محصول در بازار از ديد مصرف‌کنندگان‬ ‫بررسي ويژگي‌هاي جمعيتي مشتريان محصوالت و خدمات‬ ‫ارائه راهکارهای پیشبرد فروش‬ ‫ارزیابی برنامه تبلیغاتی‬ ‫تحقیقات در خصوص بازاریابی الکترونیکی‬ ‫کاربرپژوهی برای طراحی تجربه کاربری‬

‫‪،،‬‬ ‫شــناخت دقیــق مشــتریان یعنــی توجــه بــه انتهــای‬ ‫فرآیندهــای کس ـب‌وکار و گــردآوری اطالعــات بــرای‬ ‫بهبــود آنهــا‪ .‬بنابرایــن تنهــا بنگاه‌هایــی موفــق‬ ‫هســتند کــه بــا مطالعــه دقیــق مشــتریان خــود و‬ ‫مبنــا قــرار دادن اطالعــات حاصــل از آن‪ ،‬درصــدد‬ ‫بهبــود روزافــزون کســب‌وکار خــود هســتند‪.‬‬


‫راهکارها‬ ‫راهکارهای مبتنی‌بر تحقيقات محصوالت‬

‫ارزشگذاری فناوری و محصول‬ ‫بررسي ويژگي‌هاي محصول در مقايسه با رقبا و نیازهای مشتری‬ ‫بررسی کیفیت محصول (رنگ‪ ،‬فرم‪ ،‬بسته‌بندی و ‪)...‬‬ ‫هدف‌گذاری و موقعیت‌یابی بازار فروش محصول‬ ‫پيش‌آزمون محصول جهت دستيابي به سليقه مصرف‌كنندگان‬ ‫بررسي شاخص‌هاي محصول شامل سهم بازار‪ ،‬سهم در اذهان‪ ،‬نفوذ در مخاطبان‪ ،‬ترجيح محصول‬ ‫تحلیل داده‌های فروش (براساس خریدار‪ ،‬منطقه جغرافیایی‪ ،‬نوع محصول‪ ،‬دوره‌های زمانی‪)...،‬‬ ‫تعیین مشخصات محصول جدید (مشاوره به واحدهای تحقیق و توسعه)‬ ‫معرفی کاربردهای فناوری در صنایع مختلف‬ ‫ارائه مشاوره درخصوص چرخه عمر محصول و توسعه آن‬

‫‪،،‬‬

‫انتخــاب محصــول مناســب برپایــه‬ ‫تحقیقــات بــازار و تحقیقــات مشــتری‬ ‫در کنــار تحلیــل فرآینــد توزیــع و‬ ‫فــروش‪ ،‬حلقــه دیگــری از فعالیت‌هــای‬ ‫یــک بنــگاه موفــق محســوب می‌شــود‪.‬‬ ‫مــا بــا تســلط بــه اجــرای تحقیقات بــازار‬ ‫و تحقیقــات مشــتری‪ ،‬می‌توانیــم از‬ ‫منظــری درســت ‪ ،‬بــه تحلیــل و ارزیابــی‬ ‫محصــوالت و خدمــات بپردازیــم و‬ ‫برپایــه ایــن بینــش‪ ،‬راهکارهایــی‬ ‫قابــل اجــراء ارائــه کنیــم‪.‬‬


‫راهکارها‬ ‫راهکارهای سازمانی‬

‫جمع‌آوری و تحلیل اطالعات محیط بیرونی برای تدوین استراتژی‬ ‫تحلیل عملکرد واحدهای فروش نسبت به سایر رقبا‬

‫حکمرانــی شــرکتی خــوب و تدویــن سیاسـت‌های اجرایــی مناســب بــرای بنــگاه‪،‬‬

‫ارائه گزارش جانمایی جغرافیایی و بازار هدف در مرحله ایجاد کسب‌وکار‬

‫نیازمنــد دریافــت بــه موقــع اطالعــات درســت از بــازار‪ ،‬عوامــل تاثیرگــذار بــر‬

‫ارزیابی قوت و ضعف فرآیندهای کسب‌وکار به منظور بهره‌گیری از فرصت‌های بازار‬

‫بــازار و واقعیت‌هــای مبتنی‌بــر رفتــار مصرف‌کننــده اســت‪.‬‬

‫ارائه مشاوره درخصوص تعیین سیاست‌ها و استراتژی‌های فروش‬

‫راهکارهــای ســازمانی آرادفــن کــه بــه اتــکای تحقیقــات بــازار و تحقیقــات‬

‫ارائه مشاوره به مدیران پروژه به منظور معرفی ریسک‌های استراتژیک پروژه‬

‫بازاریابــی ارائــه می‌گــردد‪ ،‬پاســخگوی مناســبی بــرای نیازهــای بنگاه‌هــا اســت‪.‬‬

‫تدوین استراتژی روابط عمومی تجاری به منظور حفظ و ارتقای جایگاه برند‬

‫‪،،‬‬


‫راهکارها‬ ‫راهکارهای صادراتی‬

‫‪،،‬‬

‫ورود بــه بازارهــای خارجــی از جملــه پیچیده‌تریــن تصمیم‌هــا در مرحلــه‬ ‫توســعه کسـب‌وکار محســوب می‌شــود‪ .‬بنابرایــن اجــرای مطالعــات و تحقیقــات‬ ‫پیــش از تدویــن اســتراتژی‌ها‪ ،‬از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫شــرکت آرادفــن بــه اتــکای شــرکای تجــاری خــود در کشــورهای مختلــف و‬ ‫بویــژه در کشــورهای منطقــه و بهره‌گیــری از نیروهــای بومــی متخصــص‬ ‫در هریــک از حوزه‌هــای فعالیــت‪ ،‬ایــن توانمنــدی را دارد کــه پروژه‌هــای‬ ‫تحقیقــات بــازار و تحقیقــات بازاریابــی خارجــی را در بهینه‌تریــن حالــت و بــا‬ ‫دقــت و صحــت بــاالی اطالعــات اجــرا کنــد‪.‬‬

‫گردآوری تمامی مالحظات مورد نیاز برای فعالیت در کشور هدف‬ ‫تحلیل تاثیرگذاری حاکمیت بر زیست‌بوم کسب‌وکار‬ ‫تحلیل نگاه به شرکت‌های خارجی در بازار هدف‬ ‫شناسایی و برقراری ارتباطات موثر‬ ‫شناسایی کانال‌های توزیع و فروش‬ ‫شناسایی محصوالت و رقبا در بازارهای هدف‬ ‫تعیین موقعیت مناسب جغرافیایی راه‌اندازی کسب‌وکار‬ ‫ارائه مشاوره درخصوص بسته‌بندی محصوالت‬


‫خدمات‬ ‫تیــم آرادفــن ایــن توانمنــدی را دارد کــه خدمــات مرتبــط بــا تحقیقــات‬ ‫بــازار و تحقیقــات بازاریابــی را بــه آن دســته از مشــتریان کــه بخشــی‬ ‫از زیرســاخت‌ها و توانمندی‌هــای مــورد نیــاز را دارنــد‪ ،‬ارائــه دهــد‪.‬‬

‫تحقیقات کیفی‬

‫تحقیقات کمی‬

‫گروه‌های کانونی‬

‫خرید همراهی شده‬

‫مصاحبه‌های گروهی‬

‫تست محصول‬

‫مصاحبه عمیق‬

‫جلسات طوفان ذهنی‬

‫مصاحبه حضوری‬

‫بازرسی خرده فروشی‬

‫مطالعه عمیق‬

‫مشاهدات ساختار یافته‬

‫مصاحبه خانه به خانه‬

‫پیمایش‌های پانلی‬

‫خرید مخفیانه‬

‫مصاحبه کیفی در منزل پاسخگو‬

‫مصاحبه و پرسشگری رو در رو‬

‫پرسشگری پستی‬

‫مصاحبه‌های کامپیوتری‪ /‬تلفنی‬

‫مصاحبه در محل مرکزی تست‬

‫مصاحبه‌های درون مغازه‌ای‬

‫مصاحبه‌های آنالین و موبایلی‬


‫خدمات‬

‫مشاوره‬ ‫اســتفاده از تجربــه همــواره ارزشــمند بــوده اســت و هنگامــی کــه در مــورد کس ـب‌وکار و بقــای آن صحبــت‬ ‫می‌کنیــم‪ ،‬اهمیــت آن چنــد برابــر می‌شــود‪ .‬همــکاری بــا بنگاه‌هــای اقتصــادی و آشــنایی بــا چالش‌هــای آنهــا‬ ‫از یــک طــرف و اشــراف بــه ابزارهــا و توانمنــدی در طراحــی و پیاده‌ســازی راهکارهــای مبتنی‌بــر تحقیقــات‬ ‫بــازار‪ ،‬داشــته‌های مــا بــرای ارائــه مشــاوره بــه بنگاه‌هــا و کاهــش هزینه‌هــا و ریســک‌های آنهــا اســت‪.‬‬

‫خدمات تحلیلی‬ ‫تحلیل زیست‌بوم بازار‬

‫تحلیل سهم از بازار‬

‫تهیه طرح کسب‌و‌کار‬

‫تجزیه و تحلیل رقبا‬

‫تحلیل بخش‌بندی بازار‬

‫تجزیه و تحلیل مشتریان‬

‫تحلیل جمعیت شناختی‬

‫تجزیه و تحلیل محیطی‬

‫تحلیل قوت‪ ،‬ضعف‪ ،‬فرصت و تهدید‬

‫تحلیل بازار و صنعت‬

‫تدوین استراتژی رشد‬

‫طراحی پرسشنامه‬

‫تحلیل و ارزیابی فرصت‌های بازار‬

‫تهیه ارائه و گزارش‌های تحلیلی‬

‫تحلیل پتانسیل بازار‬

‫تهیه نقشه راه ورود به بازار‬

‫تدوین برنامه‌های ورود به بازار‬


‫خدمات‬ ‫ایجاد و استانداردسازی واحد تحقیقات در سازمان‬

‫برخــی از بنگاه‌هــا بــه داللیــل مختلفــی عالقمنــد هســتند تیــم تحقیقــات‬ ‫بازاریابــی داشــته باشــند‪ .‬یکــی از دالیــل ناکارآمــدی ایــن تیم‌هــا‬ ‫را می‌تــوان در اســتاندارد نبــودن فرآیندهــای کاری آنهــا برشــمرد‪.‬‬ ‫آرادفــن بــه اتــکای تجــارب کاری مرتبــط بــا انتخــاب اســتاندارد مناســب‬ ‫و متناسب‌ســازی آن بــا نیازهــای پروژه‌هــا‪ ،‬ایــن توانمنــدی را دارد کــه‬

‫تحقیقات کتابخانه‌ای‬

‫اجــرای هریــک از پروژه‌هــای تحقیقــات بــازار و تحقیقــات بازاریابــی شــامل دو مرحلــه اســت کــه‬

‫تیم‌هــای تحقیقــات بــازار و تحقیقــات بازاریابــی موجــود در بنگاه‌هــا را بــه‬ ‫حــد مطلوبــی از عملکــرد برســاند‪.‬‬

‫در مرحلــه اول اطالعــات ثانویــه بــا اســتفاده از رویکــرد کتابخان ـه‌ای گــردآوری می‌شــود‪ .‬ایــن‬ ‫اطالعــات مقدم ـه‌ای بــرای تحقیقــات اولیــه محســوب می‌شــوند کــه روش گــردآوری آن‪ ،‬خــاص‬ ‫هــر پــروژه طراحــی و اجــرا می‌شــود‪.‬‬

‫خدمات مرتبط با داده‬

‫گــردآوری اطالعــات و اســتخراج بینــش از میــان حجــم انبوهــی از داده‌هــای‬ ‫محیطــی یکــی از چالش‌هــای بنگاه‌هــای بــزرگ و یــا بنگاه‌هــای فعــال در بازارهــای‬ ‫داده‌محــور و یــا بازارهایــی بــا تغییــرات گســترده محســوب می‌شــود‪ .‬آرادفــن بــا‬ ‫همــکاری شــرکای تجــاری خــود و اشــراف بــه ســناریوهای تحلیــل داده‌هــا‪ ،‬ایــن‬ ‫توانمنــدی را دارد کــه بینش‌هــای مناســبی را اســتخراج و ارائــه کنــد‪.‬‬


‫حوزه های فعالیت‬

‫تســلط بــه ابزارهــا‪ ،‬برخــورداری از زیرســاخت‌های دانشــی و بهره‌منــدی از تجــارب‬

‫‪،،‬‬

‫نساجی و پوشاک‬

‫رسانه‬

‫استار تاپ ها‬

‫فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات‬

‫فناوری های‬ ‫دانش بنیان‬

‫سالمت و درمان‬

‫و مشــاوران خبــره‪ ،‬تیــم آرادفــن را قــادر ســاخته اســت تــا راهکارهــا و خدمــات‬ ‫خــود را در حوزه‌هــای مختلفــی بــکار بگیــرد و پاســخگوی نیازهــای مشــتریان باشــد‪.‬‬

‫لوازم خانگی‬

‫ورزش‬

‫بازی و سرگرمی‬

‫غذا و نوشیدنی‬

‫چاپ و بسته بندی‬

‫آرایشی و بهداشتی‬

‫مواد شیمیایی‬

‫سازمان های‬ ‫مردم نهاد‬

‫خودرو‬

‫بیمه و بانکداری‬

‫گردشگری‬

‫انرژی‬


‫گستره هدف‬

‫فعالیت‌هــای آرادفــن به درخواســت مشــتریان داخلــی و در حوزه‌های‬ ‫مختلف شــروع شــده اســت و امید آن می‌رود که در کوتاه‌ترین زمان‪،‬‬ ‫امــکان ارائــه راهکارهــا و خدمات در کشــورهای منطقه فراهم شــود‪.‬‬


‫بخشی از مشتریان ما‬

‫‪،،‬‬

‫بــه اتــکای تجــارب حاصــل شــده از مشــاوره و اجــرای پروژه‌هــای تحقیقــات‬ ‫بــازار و تحقیقــات بازاریابــی و قــرار گرفتــن در کنــار بــزرگان حــوزه‬ ‫تحقیقــات بازاریابــی در انجمــن تحقیقــات بازاریابــی ایــران‪ ،‬راهکارهــا و‬ ‫خدمــات ارائــه شــده از ســوی شــرکت آرادفن‪ ،‬مــورد پذیرش ســازمان‌ها‪،‬‬ ‫شــرکت‌ها و کســب‌وکارهای مختلفــی قــرار گرفتــه اســت کــه بــه دلیــل‬ ‫امضــای تفاهم‌نامــه عــدم افشــای راز‪ ،‬امــکان معرفــی همــه آنهــا وجــود‬ ‫نــدارد‪ .‬از جملــه مشــتریان آرادفــن می‌تــوان به مــوارد روبرو اشــاره کرد‪:‬‬

‫سازمان تامین اجتماعی‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس‬ ‫پارک علم و فناوری پردیس‬ ‫اتاق بازرگانی ایران‬ ‫باشگاه کارآفرینی تیوان‬ ‫ورزش مارکت‬ ‫بو‌کارآنالین در حوزه اسب‌ سواری)‬ ‫سایت چهارنعل (کس ‌‬


‫با ما در تماس باشید ‪...‬‬ ‫نشــانی‪ :‬تهــران‪ ،‬بزرگــراه خرازی غرب‪ ،‬شــهرک شــهید‬ ‫باقــری‪ ،‬گلســتان هفتم شــرقی‪ ،‬بلــوک ‪ ،18/4‬واحد ‪2‬‬ ‫تلفــن ‪021-44705844 :‬‬ ‫فکــس‪021-42693391 :‬‬

‫‪www.aradfan.com‬‬

Aradfan Catalogue (FA)  

In this catalog, you can get acquainted with Aradfen Company and its range of activities in market research, both in Iran and foreign countr...

Aradfan Catalogue (FA)  

In this catalog, you can get acquainted with Aradfen Company and its range of activities in market research, both in Iran and foreign countr...

Advertisement