Page 1

" ถึงเวลาคลาไคลวัยเกษียณ แต่ใจจักอยู ่ใกล้ไม่หน่ายหนี ทัง้ ห่างไกลโรคภัยภยันตราย ล่วงเกินโปรดให้อภัย

ได้หมุนเวียนเปลีย่ นมาต้องลาพัก ขอจงมีความสุขกายสุขใจ ชี วิตภายภาคหน้าจงเจริญสิง่ ทีไ่ ด้ ส่งใจถึงใจให้กันตลอดไป " คิดถึง "พีอ่ วย" เสมอ

ปุ ้ม (นิภา ใจสมคม) หัวหน้าห้องผ่าตัด โรงพยาบาลชุมพร


" ทุกครัง้ ทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง ในชี วิต คือ การเรืม่ ต้นใหม่ "

ขอบคุณส�ำหรับโอกาสอันยิง่ ใหญ่ ทีม่ อบให้ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี ความรู้สึก ณ เวลานีพ ้ ีอ่ วยคือญาติผู้ใหญ่คนหนึง่ จริงๆ "ทุกครัง้ ทีม่ ีการเปลีย่ นแปลงในชี วิต คือการเรืม่ ต้นใหม่ ทีอ่ วยท�ำหน้าที่ ตลอดมาอย่างสมบู รณ์แบบทีส่ ุดกับการเป็นพยาบาลซึ่ งเป็นอาชี พทีต่ ้อง เสียสละเป็นอย่างมาก ได้ช่วยคนให้พ้นทุกข์ ถือเป็ฯการสร้างกุศลอันยิง่ ใหญ่ ขอคุณงามความดีทสี่ ร้างสรรนี ้ จงเป็นวิถีทางทีด่ ีให้ "พีอ่ วย" มี ความสุขในการใช้ชีวิตวัยเกษียณกับครอบครัวอย่างยัง่ ยืนตลอดไป "

สมนึก วงษ์สมิง


"

..เชื่ อว่าไม่ได้บังเอิญ...ทีไ่ ด้มารู ้จัก… พีอ่ วยพร ...คนที.่ ...ยิม้ เก่ง...กระฉับกระเฉง...มีนำ� ้ ใจ...ไม่ถือตัว ...ติดดิน...เป็นผู ้ใหญ่ใจดี...ไม่มีเก๊ก...ง่ายๆ....เป็นกันเอง... ใครอยู ่ด้วยแล้วสบายใจ... และอืน่ ๆอีกมากมาย…


...ขอให้พอี่ วยของน้องๆ มีความสุขกับทุกขณะ ...แจ่มใส...สุขภาพดี..แข็งแรง..พร้อมต่อการท่องเทีย่ วเสมอ

"

รัก&เคารพ


" ขอมอบพรทีป่ ระเสริฐ อันล�ำ้ เลิศสว่างสดใส ส่องทางให้ท่านเดินไปสู่ความสบาย ทัง้ ใจกายมีเวลาทีเ่ สรี " ขอให้พอี่ วยมีความสุขในวันทีเ่ กษียณครับ

It's time to relax !!

ด�ำรงค์ ภุมรินทร์


กระผมขอขอบพระคุณทีไ่ ด้รับเกียรติให้เขียนแสดงมุทิตาจิต แด่คุณพีอ่ วยพร ปั ทมาศ ในโอกาสทีจ่ ะ เกษียณอายุ ราชการ ตัง้ แต่ทีไ่ ด้รู้จักพีอ่ วยพรมาก็ปาเข้าไปประมาณสิบกว่าปี แล้ว ท�ำให้รู้สึกใจหายเหมือนๆ กันทีม่ าวันนี ้ พีเ่ ขาจะเกษียณแล้ว แต่ในอีกมุมหนึง่ ก็ภาคภูมิใจและดีใจ ทีไ่ ด้รู้จักพีอ่ วยมาทัง้ ๆ ทีโ่ ดยหน้าทีก่ ารงานของกระผมคือผู ้ ขายและพีอ่ วยคือผู ้ซื้อ แต่พอี่ วยก็ไม่เคยวางตัวเป็นผู ้ซื้ออย่างเดียวแถมยังวางตัวเป็นพีส่ าวทีน่ ่ารักและน่า เคารพทีส่ ุดคนหนึง่ และจะเคารพตลอดไป


จากวันนีไ้ ปภาคหน้าถึงพีจ่ ะไม่ได้อยู ่ในภาพข้าราชการทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ ีของน้องๆ แล้วก็ตามแต่พี่ อวยก็จะเป็นพีส่ าวแสนดี ทีก่ ระผมและครอบครัว จะเคารพนับถือและคิดถึงเสมอๆ ต่อไปพีอ่ วยคงจะมีเวลา อยู ่กับหลานๆและท่องเทีย่ วอย่างสนุกสนาน อย่างน่าอิจฉา สุดท้ายนีก้ ระผมและครอบครัวขอให้พีอ่ วยพร มี สุขภาพพลานามัยทีแ่ ข็งแรงไร้ทุกข์โศกโรคภัย อยู ่เป็นร่มโพธิไ์ ทรแก่น้องๆหลานๆยิง่ ยืนนาน

ขอขอบพระคุณยิง่

จากวิชา สมชาติ/ครู อ้อย/น้องฟ็ อกซ์


" ถึงเวลาคลาไคลวัยเกษียณ แต่ใจจักอยู ่ใกล้ไม่หน่ายหนี ทัง้ ไกลโรคภัยภยันตราย สิง่ ทีไ่ ด้ล่วงเกินโปรดให้อภัย

ได้หมุนเวียนเปลีย่ นมาพีล่ าพัก ขอจงมีความสุขกายสุขใจ ชี วิตภายภาคหน้าจงเจริญ ส่งใจถึงใจให้กันตลอดไป "

แอร์ (ปรินทร สุขศีล)

25


" ให่พสี่ ุขีหมั่น แข็งแฮ็ง .....บ่มีเก่า ได้หุ้มห่อลูกเต้า เป็นโซนเถ่า ให้ลูกหลาน....พุ ้นเด้อ เทิงเพือ่ นผองหมู ่น่ัน อย่าให้. ได้เจ็บป่ วย ให้รำรวยล้ �่ นๆ จนคนเอิน้ ว่าเศรษฐี... ประสงค์ ลาลงแล้ว ลาลง ไปสาก่อน ขออวยพรซ� ้ำท้าย สาบายพี่ ให้โชคดี ทุกข์อย่ามีมาต้อง ผองภัย อย่าได่ผ่าน ให้ส�ำราญอยู ่สู่มอื ้ คือจังพี่ ปรารถนา......เด้อครับ"


ตัง้ แต่ กิก๊ รู ้จักพีอ่ วยมา พีอ่ วย เป็นทุกอย่าง ของกิก๊ ไม่ใช่ แค่ ลูกค้า กับ คน ขายของ ให้กันเท่านัน้ พีอ่ วย ให้ ความรู ้ ให้ค�ำแนะน�ำ ให้ โอกาส ดีๆ กับ กิก๊ มาตลอด ่ อี่ วย เกษียร อายุ ราชการ กิก๊ อยาก ขอบคุณ พีอ่ วยมาก ในวาระ ทีพ ถึงเวลาที่ พีอ่ วย จะได้ พักผ่อน และท�ำสิง่ ทีอ่ ยากท�ำ ว่าง ๆ กิก๊ จะไปเยีย่ ม นะครับ... รักและเคารพ กุ๊กกิ๊ก


Great friends are hard to find, difficult to leave, and impossible to forget

www.math.com www.filth.com

Photo book hafr02  
Photo book hafr02  
Advertisement