Page 1

บริษัท ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวสิ เซส จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป

2552


“ มุงมั่นพัฒนา รูคุณคาพลังงาน บริการดวยใจ หวงใยสิ่งแวดลอม ”


หนา ขอมูลทางการเงินโดยสรุป

1

สาสนประธานกรรมการ

2

สาสนกรรมการผูจัดการ

4

คณะกรรมการ

6

ขอมูลทั่วไปของบริษัท

11

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

13

โครงสรางบริษัทและภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

19

ปจจัยความเสี่ยง

20

โครงสรางการถือหุน

22

โครงสรางการจัดการ

23

รายการระหวางกัน

40

คําอธิบายและวิเคราะหฐานการเงินและผลการดําเนินงาน

41

งบการเงิน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

44

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

45

งบการเงินของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

46

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

54


ขอมูลองคกร ขอมูลทางการเงินโดยสรุป สาสนประธานกรรมการ สาสนกรรมการผูจัดการ คณะกรรมการ

1 2 4 6


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ข อ มู ล ท า ง ก า ร เ งิ น โ ด ย ส รุ ป 2550

2551

2552

ผลการดําเนินงาน สินทรัพยรวม

(ลานบาท)

1,459.82

2,553.45

3,048.25

หนี้สินรวม

(ลานบาท)

761.34

1,728.40

2,152.87

สวนของผูถือหุน

(ลานบาท)

698.48

825.06

895.38

รายไดจากการขาย

(ลานบาท)

2,438.13

3,411.97

2,597.46

รายไดรวม

(ลานบาท)

2,479.94

3,447.53

2,643.22

กําไรขั้นตนจากการขาย

(ลานบาท)

750.95

1,053.55

530.11

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

(ลานบาท)

360.95

402.94

88.31

อัตรากําไรขั้นตน

(รอยละ)

30.80

30.88

20.56

อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิตอรายไดรวม

(รอยละ)

14.55

11.69

3.34

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (เฉลี่ย)

(รอยละ)

63.47

52.91

10.20

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (เฉลี่ย)

(รอยละ)

31.15

20.08

3.15

กําไรตอหุน*

บาท

2.58

2.72

0.58

มูลคาตามบัญชีตอหุน*

บาท

4.99

5.47

5.89

อัตราสวนทางการเงิน

*มูลคาที่ตราไวเปน 0.50 บาทตอหุน

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

1


ส า ส น

ประธานกรรมการ ป 2552 เปนปที่อยู ในความทรงจําเนื่อ งจากเปน ปที่เศรษฐกิจ โลกอยู ในภาวะถดถอยมากและไมสามารถ คาดการณไดอยางแมนยํา แตจากผลของความรวมมือในการดําเนินนโยบายจากภาครัฐในหลายๆประเทศ เศรษฐกิจไมไดถดถอยรุนแรงตามทีค่ าดการณไวตงั้ แตตน โดยในชวงไตรมาส 3 และ 4 ของป 2552 เปนตนมา เราเริ่มเห็นสัญญาณทางเศรษฐกิจที่มีแนวโนมฟนตัวขึ้นเปนครั้งแรก จากผลของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจดังกลาว เศรษฐกิจของประเทศไทยเขาสูภาวะถดถอยเชนกัน โดย ธนาคารแหงประเทศไทยไดป ระเมิน วาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยจะติดลบ รอยละ 2.3 ซึ่งการเจริญเติบโตที่ติดลบนี้สงผลใหความตองการในหลายๆธุรกิจปรับลดลง เชน ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส และภาคการทองเที่ยว เปนตน

เนื่องจากความตองการถานหินในภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง สงผลใหบริษัทฯมีรายไดใน ป 2552 เทากับ 2,643.22 ลานบาท ลดลงรอยละ 23.33 ในขณะที่ป 2552 บริษัทฯ มีกําไร สุทธิเทากับ 88.31 ลานบาท ลดลงรอยละ 78.08 เมื่อเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิในป 2551 โดยกลุมที่ลดการใชถานหินลงมาก คือกลุมลูกคาขนาดใหญ โดยเฉพาะกลุม ปูนซีเมนต ซึ่งเปนกลุมที่สรางรายไดหลักใหกับบริษัทฯ ในชวง 2 ปที่ผานมา โดยบริษัทฯ ไดปรับกลยุทธเพื่อขายถานหินใหกับกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็กมาก ขึ้น แตไมสามารถชดเชยรายไดสวนที่ขาดไปจากกลุมลูกคาหลักนี้ได ดานจํานวนลูกคาของบริษัทฯ ในป 2552 เพิ่มขึ้นไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับในชวงป 2549 - 2551 ซึ่งการเติบโตของบริษัทฯ อยางแข็งแกรงนั้นมาจากฐานกลุมลูกคาขนาดกลางและขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากการเปลี่ยนหมอไอน้ําน้ํามันเตามาเปน หมอไอน้ําถานหิน ซึ่งสามารถลดคาใชจายของลูกคาลงไดมาก โดยในป 2552 ลูกคาใหมที่จะใชถานหินเพื่อทดแทนน้ํามันเตานั้นมี จํานวนลดลง เนื่องจากกลุมลูกคาจํานวนมากหยุดการลงทุนลงเพื่อพิจารณาสถานการณทางเศรษฐกิจวานาจะกลับมาฟนตัวเมื่อใด ในขณะที่ราคาน้ํามันเตามีราคาที่ปรับลดลงมาในระดับ 9.55 บาทตอลิตร สงผลใหแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนหมอไอน้ําน้ํามันเตาเปน หมอไอน้ําถานหินลดลงไป อยางไรก็ดี จากราคาน้ํามันดิบซึ่งปรับเพิ่มขึ้นสูระดับ 80 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลในปจจุบัน และเศรษฐกิจ ที่มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น จะชวยหนุนใหบริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกคาใหมไดมากขึ้น ซึ่งคาดหวังไดวาจะเริ่มทยอยเขามาได ในชวงครึ่งหลังของป 2553 เปนตนไป อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ ปรับลดลงจากระดับรอยละ 30.88 ในป 2551 เหลือรอยละ 20.56 ในป 2552 เนื่องจากปจจัยหลาย ประการ ประการแรก แนวโนมราคาถานหินในตลาดโลกปรับลดลง ประการที่สอง การแขงขันในการตัดราคาจากผูแขงขันรายใหมๆมี มากขึ้น และประการที่สาม บริษัทฯไดทําสัญญาคาระวางเรือไวลวงหนาสําหรับป 2552 ในราคาที่สูงกวาราคาตลาด เนื่องจากในป 2552 ราคาตลาดของคาระวางเรือ (Spot freight rate) ปรับลดลงคอนขางมาก ซึ่งสัญญามีผลตอเนื่องมาถึงเดือนกุมภาพันธป 2553 โดยนโยบายของบริษัทฯ จะจองคาระวางเรือโดยอางอิงกับราคาตลาด และจากปจจัยตางๆรวมกันนี้สงผลใหป 2552 ถือวาเปนปที่ไมดี นักของบริษัทฯในรอบ 5 ปที่ผานมาหลังจากที่บริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ดี จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่ม ปรับตัวดีขึ้นในป 2553 เราเชื่อวา ลูกคาจะเริ่มกลับมาสั่งซื้อถานหินจากบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ในดานงบดุลของบริษัทฯ ปริมาณสินคาคงคลังไดปรับเพิ่มขึ้นจาก 964.24 ลานบาท ณ สิ้นป 2551 เปน 1,546.54 ลานบาท ณ สิ้นป 2552 เนื่องจากบริษัทฯ ตองนําเขาถานหินตามสัญญา จํานวน 1 ลานตัน ในขณะที่ปริมาณขายลดลงต่ํากวาคาด โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปรับลดปริมาณถานหินในคลังสินคาลงโดยการทําถานปนเม็ด ซึ่งขณะนี้อยูในชวงสุดทายของการเตรียมความพรอม ของเครื่องจักร นอกจากนี้ เราคาดวาจะไมมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญในชวง 2-3 ปขางหนา

2

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

สําหรับภาพรวมอุตสาหกรรมการใชพลังงานของประเทศไทยในป 2552 มีการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงประมาณรอยละ 19 ของ ปริมาณการใชพลังงานทั้งหมดของประเทศ ซึ่งถือวาเปนสัดสวนที่ไมมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยสวนใหญประเทศไทย พึ่งพาการใชพลังงานจากกาซธรรมชาติและน้ํามันเปนหลัก ดังนั้นประเทศไทยมีนโยบายที่จะกระจายการใชพลังงานอื่นๆเพิ่มเติม โดยในชวงที่ 5 ปผานมา การใชถานหินมีแนวโนมการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 16 ตอป ซึ่งถานหินเริ่มเปนพลังงานที่ยอมรับของ ภาคอุตสาหกรรมตางๆอยางกวางขวาง เนื่องจากถานหินที่ประเทศไทยนําเขาสวนใหญมาจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีคาซัลเฟอร ต่ํา สงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมนอยและอยูในมาตรฐานที่หนวยงานราชการกําหนด ซึ่งแตกตางจากถานหินประเภทลิกไนตที่ใช ในการผลิตไฟฟาของการไฟฟาแหงประเทศไทย ที่อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ซึ่งมีคาซัลเฟอรสูงกวามาก นอกจากนี้ ราคาตอคา ความรอนในการผลิตไอน้ําของถานหินถูกกวาน้ํามันเตาประมาณรอยละ 70 ดังนั้น การใชถานหินในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด เล็ก ไดแก อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมกระดาษ จึงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดพัฒนาศักยภาพในการแขงขันอยางตอเนื่อง โดยมีจุดแข็งในการดําเนินธุรกิจที่สําคัญ ไดแก ทีมงานที่มี ประสบการณ ความรู ความเขาใจในอุตสาหกรรมถานหินมามากกวา 15 ป ตนทุนทางดานโลจิสติกสถานหินที่ถูกกวาคูแขงขัน เนื่องจากคลังสินคาที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอยุธยาเปนแหลงกระจายสินคา ซึ่งมีพื้นที่ใกลกับโรงงานอุตสาหกรรมของลูกคารวม ถึงคลังสินคาทั้งสองแหงมีทาเทียบเรือ ซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพในดานการขนถายถานหินของบริษัทฯ ราคาถานหินในชวงครึ่งปแรกของป 2552 มีแนวโนมปรับลดลง โดยปรับลดลงต่ําสุดที่ระดับ 61.50 ดอลลารสหรัฐตอตัน หลังจาก นั้น ราคาถานหินไดทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นสูระดับ 80 ดอลลารสหรัฐตอตันในชวงสิ้นป 2552 และเชื่อวาแนวโนมเศรษฐกิจในป 2553 จะ ดีขึ้นกวาป 2552 ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหราคาถานหินในป 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้นตอไป จากปริมาณการใชที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง ตอเนื่องเปนอยางมากทั้งในประเทศจีน และอินเดีย ซึ่งเปนประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ในขณะที่แนวโนมทางดาน อุปทานเพิ่มขึ้นไมมากนัก เนือ่ งจากปญหาดานการขยายการลงทุนดานสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ รองรับการขนสงถานหินทีเ่ พิม่ ขึน้ ยัง ไมเพียงพอ อยางไรก็ดี ถึงแมบริษัทฯ จะมีจุดแข็งในหลายๆดาน แต บริษัทใหมหลายรายไดเริ่มเขามาทําธุรกิจการจัดจําหนายถานหินมากขึ้น โดยในชวงปลายป 2552 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (TTA) ไดเขามาเปนผูถือหุนใหญรอยละ 89.55 ซึ่ง พัฒนาการในครั้งนี้จะชวยเสริมศักยภาพใหกับบริษัทฯอยางแนนอนในดานธุรกิจและการเงิน สงผลใหบริษัทฯ มีความสามารถในการ แขงขันเพิ่มขึ้นในอนาคต โดย TTA สามารถเขามาชวยในดานการจัดหาและจัดสงถานหินเขามาจําหนายในประเทศไทย นอกจากนี้ เราพยายามที่จะเพิ่มศักยภาพของเรือลําเลียงซึ่งบริษัทฯ มีอยูแลวจํานวนทั้งสิ้น 12 ลําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น จากการมีสินคาแหงเทกอง สําหรับขากลับมากขึ้น บริษทั ฯ สามารถทีจ่ ะพัฒนาใหดขี นึ้ ไดในอีกหลายๆดานอยางตอเนือ่ งและจะยังคงทําตอไปอีกในอนาคต โดยเราคาดวาจะนําทีมงานมือ อาชีพที่มีความรูความสามารถ ประสบการณในธุรกิจตางๆที่หลากหลาย มาผนวกกับความรู ความสามารถ ประสบการณของทีมงาน ของบริษัทฯ เพื่อที่จะสรางบริษัทฯใหมีศักยภาพที่ดีขึ้น และจะสงผลดีตอผูถือหุนทั้งหมดในระยะยาวตอไป ในนามของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณลูกคาและผูที่เกี่ยวของทุกทานที่ใหการสนับสนุนการ ดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งผูบริหารและพนักงานทุกทานที่ไดทุมเทการทํางานใหบริษัทฯอยางเต็มที่ จนทําใหบริษัทฯ มีผล ประกอบการที่เปนบวกทามกลางสถานการณทางเศรษฐกิจที่ทาทาย

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

3


ส า ส น

ก ร ร ม ก า ร ผู จั ด ก า ร

เรียน ทานผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูคา และมิตรสหายทุกทาน ป 2552 เปนปที่มีความทาทายในการบริหารจัดการเปนอยางยิ่งเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก สงผลใหกําลังการผลิตของอุตสาหกรรมตางๆโดยรวมปรับลดลง และราคาสินคามีความผันผวนทัง้ ราคาถานหินและคาระวางเรือ อยางไรก็ดี บริษัทไดวางแผนลวงหนาเพื่อปรับตัวใหเขากับวิกฤตการณ ดังกลาว ซึ่งชวยใหบริษัทสามารถผานพนปดังกลาวไปไดดวยดี โดยการวางแผนลดคาใชจา ยตางๆ ใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ ลดโครงการลงทุนทีใ่ ชเงินทุนสูง สงผลใหบริษทั มีรายไดและกําไรใน ระดับที่นาพอใจ และบริษัทยังคงรักษาฐานลูกคาซึ่งเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก จํานวนมากกวา 450 บริษทั สวนใหญอยูใ นกลุม อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ อุตสาหกรรม สิง่ ทอ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ไมไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจมากนัก เนื่องจากเปน อุตสาหกรรมพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต สวนกลุมลูกคารายใหญซึ่งมีลูกคานอยราย ไดแก อุตสาหกรรมปูนซีเมนต มีรายไดลดลงในป 2552 แตคาดวาจะมีรายไดฟน ตัวดีขนึ้ ใน ป 2553 เนือ่ งจากไดรบั ผลบวกจากโครงการกอสรางของภาครัฐเปนจํานวนมากและอุปสงค ทีส่ งู ขึน้ ในภาคอสังหาริมทรัพย ในปที่ผานมา บริษัทมีนโยบายในการลงทุนทรัพยสินถาวรในดานการปรับปรุง เครื่องจักรและอุปกรณเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในชวง ป 2551 - 2552 บริษัทไดดําเนินการลงทุนขยายธุรกิจไปมากทั้งการกอสรางคลังสินคาและ ทาเทียบเรือที่จังหวัดสมุทรสาครและอยุธยา โดยบริษัทสามารถใชศักยภาพจากคลังสินคา ทัง้ สองแหงไดเปนเวลาอีกหลายปโดยไมตอ งลงทุนเปนจํานวนมากในปตอ ๆไป ซึง่ ชวยใหบริษทั สามารถลดตนทุนดานการขนสงลงและเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันเพิม่ ขึน้ ตอไป สําหรับธุรกิจการจําหนายถานหินในประเทศไทยอยูในชวงที่มีการแขงขันเพิ่มสูงขึ้น โดยมีทั้งผูประกอบการรายใหมที่มเี งินทุน สูง และผูป ระกอบการรายยอย ดังนัน้ บริษทั มีความจําเปนในการปรับกลยุทธการแขงขันเพื่อใหธุรกิจมีขีดความสามารถในการแขงขัน เพิ่มขึ้นโดยการหาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในสวนที่บริษัทยังขาดอยูทั้งในดานเหมืองถานหินและเรือขนสง เพื่อเสริมสรางศักยภาพ ดังกลาว บริษัทไดประสบความสําเร็จในการเจรจาพันธมิตรซึ่งมีศักยภาพ ไดแก บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (TTA) ซึ่งประกอบธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง โดยเขามาเปนผูถือหุนใหญของบริษัทในสัดสวนรอยละ 89.55 ในชวงปลายปที่ผานมา การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลใหบริษัทมีฐานเงินทุนทีแ่ ข็งแกรงขึน้ และเปนการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันรวมกันทัง้ บริษทั และ TTA โดย TTA เปนบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทีม่ ฐี านะการเงินแข็งแกรงสําหรับประโยชนทบี่ ริษทั จะไดรบั จากการปรับโครงสรางการถือหุน ไดแก บริษทั มีทางเลือกในการนําถานหินจากประเทศฟลปิ ปนสซึ่ง TTA ไดเขาไปลงทุนกอนหนานี้มาจัด จําหนายในประเทศไทย นอกเหนือจากการนําเขาถานหินจากประเทศอินโดนีเซียในปจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทสามารถใชบริการเรือขนสงของ TTA ซึ่งมี ความชํานาญในดานนีไ้ ด ซึง่ จะสงผลใหบริษทั มีตน ทุนสินคาทัง้ ถานหินและเรือขนสงทีส่ ามารถแขงขันในตลาดได และบริษทั ไมจําเปนตอง ใชเงินลงทุนเพิ่มทั้งในสวนของเหมืองถานหินและเรือขนสง ในนามของบริษทั ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวสิ เซส จํากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณลูกคาและคูค า ทุกทานทีใ่ หการสนับสนุนการดําเนินงาน ของบริษทั เปนอยางดียงิ่ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมา รวมทัง้ ผูบ ริหารและพนักงานทุกทานทีไ่ ดทมุ เทการทํางานใหบริษทั อยางเต็มที่ จนทําให บริษทั มีผลประกอบการทีน่ า พอใจทามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจทีผ่ า นมา

นายชัยวัฒน เครือชะเอม

4

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


ขอมูลกรรมการบริษทั คณะกรรมการ 6

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

5


ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ประธานกรรมการ อายุ 43 ป คุณวุฒกิ ารศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of California, Berkeley, USA  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร University of Minnesota, USA หลักสูตรการอบรม  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 70/2006 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  เดือนตุลาคม 2552 ถึง ปจจุบัน ประสบการณการทํางาน  บริษัท เจพี มอรแกน สแตนเลย (สิงคโปร)  ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารแหงอเมริกา ซานฟรานซิสโก (สหรัฐอเมริกา) ฮองกง และกรุงเทพมหานคร การดํารงตําแหนงกรรมการอื่นในปจจุบัน  บริษท ั จดทะเบียนอื่น - กรรมการผูจ ัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซีส - ประธานกรรมการ บมจ. เมอรเมด มาริไทม (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร)  กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน กรรมการ - บจ.อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด - บจ. บาคอน โค โซลีอาโด โฮลดิ้งส พีทีอี แอลทีดี JSSI Holdings, LLC บจ.โทรีเซน (กรุงเทพ) บริษัทยอยในกลุม บริษัทโทรีเซน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/กิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท - ไมมี การถือหุนของบริษทั (ณ วันที่ 7 มกราคม 2553) - ไมมี การเขารวมประชุม ป 2552 (รับตําแหนงเดือน ต.ค. 2552)  2/2 ครั้ง    

6

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

นายชัยวัฒน เครือชะเอม กรรมการ / กรรมการผูจ ดั การ อายุ 50 ป คุณวุฒกิ ารศึกษา  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี หลักสูตรการอบรม  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 41/2004 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)  Finance for Non-Finance Director 9/2004, สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)  การบริหารความเสี่ยงสําหรับองคกร รุนที่ 5/2548 จากสถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร แหง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พัฒนาผูนําตามแนวพระราชดําริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุนที่ 1 จากคลังสมองวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรเพื่อสังคม ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  พ.ศ. 2547 ถึง ปจจุบัน ประสบการณการทํางาน  ผูจัดการฝายขายเคมีภณ ั ฑ บมจ. ยูนิคแกส แอนดปโตรเคมีคัลส  ผูจัดการโรงงาน บจ. โพรเทค  วิศวกร กระทรวงอุตสาหกรรม การดํารงตําแหนงกรรมการอื่นในปจจุบัน  บริษท ั จดทะเบียนอื่น -ไมมี  กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน กรรมการผูจ ัดการ - บจ. ยูเอ็มเอส ไลทเตอร - บจ. ยูเอ็มเอส ขนสง - บจ. โคลบริคเครท - บจ. ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/กิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษทั - ไมมี การถือหุนของบริษทั (ณ วันที่ 7 มกราคม 2553)  หุนสามัญ 4,000,000 หุน (2.63%) การเขารวมประชุม ป 2552  8/8 ครั้ง


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

นางฐิตมิ า รุง ขวัญศิรโิ รจน กรรมการ อายุ 48 ป คุณวุฒกิ ารศึกษา  ปริญญาโท บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตรการอบรม  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 66/2007 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  เดือนตุลาคม 2552 ถึง ปจจุบัน ประสบการณการทํางาน  ผจก.สายบริหารการลงทุนตราสารทุน ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  Group Chief Financial Officer บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  ประธานเจาหนาที่การเงิน หรือ ตําแหนงผูบริหารสายการเงินและบัญชี ในกลุมตางๆ ดังนี้ - บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) - บริษัท อีสต เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย เอกเอเชีย จํากัด (มหาชน) การดํารงตําแหนงกรรมการอื่นในปจจุบัน  บริษท ั จดทะเบียนอื่น - ผูชวยกรรมการผูจ ัดการใหญกลุมการเงินและบัญชี บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซีส  กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน กรรมการ - บจ.อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด - บจ. ยูเอ็มเอส ไลทเตอร - บจ. ยูเอ็มเอส ขนสง - บจ. โคลบริคเครท - บจ. ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/กิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท - ไมมี การถือหุนของบริษทั (ณ วันที่ 7 มกราคม 2553) - ไมมี การเขารวมประชุม ป 2552 (รับตําแหนงเดือน ต.ค. 2552)  2/2 ครั้ง

นางเพ็ญรุง สุวรรณกูฏ กรรมการ อายุ 46 ป คุณวุฒกิ ารศึกษา  ประกาศนียบัตรสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตรการอบรม - ไมมี ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  เดือนตุลาคม 2552 ถึง ปจจุบัน ประสบการณการทํางาน  ผูอํานวยการอาวุโสฝายทรัพยากรมนุษย บุคคลธนกิจ ธนาคาร สแตนดารดชารเตอรด จํากัด (มหาชน)  ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย ธนาคารแหงอเมริกา การดํารงตําแหนงกรรมการอื่นในปจจุบัน  บริษท ั จดทะเบียนอื่น - ผูชวยกรรมการผูจ ัดการใหญกลุมทรัพยากรมนุษย บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซีส  กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน กรรมการ - บจ.อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด - บจ. ยูเอ็มเอส ไลทเตอร - บจ. ยูเอ็มเอส ขนสง - บจ. โคลบริคเครท - บจ. ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/กิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท - ไมมี การถือหุนของบริษทั (ณ วันที่ 7 มกราคม 2553) - ไมมี การเขารวมประชุม ป 2552 (รับตําแหนงเดือน ต.ค. 2552)  2/2 ครั้ง

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

7


นายพงษศกั ดิ์ อังสุพนั ธุ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ อายุ 72 ป คุณวุฒกิ ารศึกษา  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี่ นิวซีแลนด  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตรการอบรม  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 10/2004 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  พ.ศ. 2547 ถึง ปจจุบัน ประสบการณการทํางาน  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการลงทุนประจํา Sydney และ New York  รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  กรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงมหาดไทย การดํารงตําแหนงกรรมการอื่นในปจจุบัน  บริษท ั จดทะเบียนอื่น กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง - บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - บมจ. ศูนยบริการเหล็กสยาม - บมจ. ที.ซี.เจ. เอเชีย  กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน กรรมการ - บจก. สาระกรุป - บจก. ดี-จิ๊ก การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/กิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท - ไมมี การถือหุนของบริษทั (ณ วันที่ 7 มกราคม 2553) - ไมมี การเขารวมประชุม ป 2552  8/8 ครั้ง

8

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ อายุ 51 ป คุณวุฒกิ ารศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ปริญญาโท พัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หลักสูตรการอบรม  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 10/2004 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 3/2004 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  พ.ศ. 2547 ถึง ปจจุบัน ประสบการณการทํางาน  อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม การดํารงตําแหนงกรรมการอื่นในปจจุบัน  บริษท ั จดทะเบียนอื่น - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ยูนมิ ติ เอนจิเนียริ่ง  กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - กรรมการผูจ ัดการ บจ. เอ็กเซลเลนท บิสเน็ส แมเนจเมนท - กรรมการผูจ ัดการ บจ. เอ็กเซลเลนท เอ็ดดูเคชั่น แอนด เทรนนิ่ง - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บจ. คิว.ที.ซี.ทรานฟอรเมอร การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/กิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท - ไมมี การถือหุนของบริษทั (ณ วันที่ 7 มกราคม 2553) - ไมมี การเขารวมประชุม ป 2552  8/8 ครั้ง


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

นายสุชาติ ธรรมาพิทกั ษกลุ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ อายุ 60 ป คุณวุฒกิ ารศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เนติบัณฑิตไทย  ปริญญาโท นิติศาสตร มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรการอบรม  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 60/2005 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 61/2005 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  พ.ศ. 2547 ถึง ปจจุบัน ประสบการณการทํางาน  คณบดี คณะนิตศ ิ าสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  นายกสมาคมทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศไทย  อุปนายกฝายวิชาการ สภาทนายความ  ประธานคณะกรรมการอํานวยการ และ ผูอํานวยการสํานักฝกอบรม วิชาวาความ แหงสภาทนายความ  อุปนายกฝายนโยบายและแผนงาน สภาทนายความ  กรรมการฝายกฎหมาย และอนุกรรมการฝายสัญญา  สํานักงานคณะกรรมการคุม  ครองผูบริโภค  สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  กรรมการกํากับมาตรฐาน คณะนิตศ ิ าสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  คณะกรรมการจัดทํากฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน สํานักงานปลัดสํานัก นายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล  คณะกรรมการเครื่องหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย  คณะกรรมการลิขสิทธิ์ กรมทรัพยสน ิ ทางปญญา กระทรวงพาณิชย การดํารงตําแหนงกรรมการอื่นในปจจุบัน  บริษท ั จดทะเบียนอื่น กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง - บมจ. โมเดอรนฟอรม กรุป - บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - อุปนายกฝายนโยบายและแผนงาน สภาทนายความ - ศาสตราจารยพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร (นิดา) - อาจารยพิเศษ คณะนิตศิ าสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - ผูอํานวยการสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ - ผูอํานวยการสํานักฝกอบรมวิชาวาความ สภาทนายความ - กรรมการ เนติบณ ั ฑิตยสภา เลขาธิการสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบณ ั ฑิตยสภา - President Thailand Group สมาคมทนายความสิทธิบัตรแหง เอเซีย (Asian Patent Attorneys Association) - Country Head (Thailand Group) สมาคมทรัพยสนิ ทางปญญา แหงอาเซียน (ASEAN Intellectual Property Association) การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/กิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท - ไมมี การถือหุนของบริษทั (ณ วันที่ 7 มกราคม 2553) - ไมมี การเขารวมประชุม ป 2552  8/8 ครั้ง 

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

9


ขอมูลองคกร ขอมูลทั่วไปของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสรางบริษัทและ ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท ปจจัยความเสีย่ ง

11 13 19 20


ข อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง บ ริ ษั ท ชื่อบริษัท

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เลขที่ 36/83 อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร ชั้น 24 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ที่ตั้งคลังสินคา

1. คลังสินคาชัยมงคล เลขที่ 20 หมูที่ 2 ตําบลชัยมงคล (บานบอ) อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 2. คลังสินคาสวนสม เลขที่ 88/9 หมู 5 ตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 74120 3. คลังสินคานครหลวง เลขที่ 108 หมู 2 ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา 13260

เลขทะเบียนบริษัท

0107574700099

ทุนจดทะเบียน

105,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 75,986,771.50 บาท แบงเปนหุนสามัญ 151,973,543 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 0.50 บาท โทรศัพท

(+662) 664-1701-8

โทรสาร

(+662) 664-1700, (+662) 259-2467

โฮมเพจ

www.umspcl.com นายทะเบียนหลักทรัพย

ชื่อบริษัท ที่ตั้งสํานักงาน

โทรศัพท โทรสาร

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน เลขที่ 2/7 หมูที่ 4 (โครงการนอรธปารค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (+662) 596-9000 (+662) 359-1259 ผูสอบบัญชี

ชื่อผูสอบบัญชี ชื่อบริษัท บริษัท ที่ตั้งสํานักงาน โทรศัพท โทรสาร

นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4996 สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 (+662) 587-8080 (+662) 586-0301

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

11


“ มุงมั่นพัฒนา รูคุณคาพลังงาน บริการดวยใจ หวงใยสิ่งแวดลอม ”


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ บริษัทฯประกอบธุรกิจการนําเขาถานหินคุณภาพดี มีคา พลังงานความรอนปานกลาง และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย โดย นําเขาจากประเทศอินโดนีเซียเพือ่ จัดจําหนายใหกบั โรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพ และ ปริมณฑลรวมถึงจังหวัดใกลเคียง บริษทั ฯมีอุตสาหกรรมที่เปนเปาหมายหลักในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กไดแก อุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดืม่ อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยบริษัทฯ มีกลยุทธนําถานหินดังกลาวมาทําการคัดเลือกและ ปรับปรุงคุณภาพ เพือ่ ใหถานหินมีคณ ุ ภาพตรงกับคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหมอไอน้ําของแตละโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเขารวมประมูลขายถานหินใหกบั บริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต และอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาทีม่ ีการประมูลจัดซื้อถานหินอีก ดวย เปาหมายการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯมีเปาหมายในการเปนผูนําการขายถานหินสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย โดยการ คัดเลือกถานหินที่มีคุณภาพดี ตรงกับความตองการของโรงงานอุตสาหกรรม และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย บริษัทฯมีเปาหมายที่จะ มีรายไดเติบโตอยางตอเนื่อง โดยการขยายฐานลูกคาไปในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใชน้ํามันเตาใหเปลี่ยนมาใชถานหินเปน เชื้อเพลิงแทน โดยนําจุดเดนของถานหินที่มีตนทุนการใชงานที่ต่ํากวาน้ํามันเตาและการใหความรูความเขาใจที่ถูกตองของการใชถานหิน เปนกลยุทธในการขยายฐานลูกคา รวมทั้งเนนการกระจายความเสี่ยงทางดานรายไดของบริษัทฯโดยไมพึ่งพาโรงงานอุตสาหกรรมขนาด ใหญเพียงตลาดเดียว แตจะเนนการขยายตลาดไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก และกระจายไปยังหลายอุตสาหกรรม เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบจากวัฏจักรของเศรษฐกิจ ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ ถานหินเปนเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งมีปริมาณสํารองอยูมาก โดยแหลงถานหินกระจายอยูในประเทศตางๆมากกวา 100 ประเทศทั่วโลก ทําใหถานหินเปนเชื้อเพลิงที่มีความมั่นคงสูง ราคามีการแขงขันกันสูง สงผลใหมีราคาถูกกวาเชื้อเพลิงชนิดอื่นโดยเฉพาะอยางยิ่ง กาซ ธรรมชาติและน้ํามันเตาโดยถานหินเปนเชื้อเพลิงธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งมีสถานะเปนของแข็งและมีแรธาตุที่สําคัญ คือ คารบอน โดยทั่วไป แลวถานหินจะมีสีดําหรือสีน้ําตาลเขมและแบงไดหลายประเภท ซึ่งถานหินแตละประเภทมีคุณสมบัติที่สําคัญตามตารางดานลาง ประเภทของถานหิน

คาความรอน (กิโลแคลอรี/กิโลกรัม)***

ความชื้น ( เปอรเซนต)*

ปริมาณเถา (เปอรเซนต)*

ปริมาณกํามะถัน (เปอรเซนต)

แอนทราไซต บิทูมินัส ซับบิทูมินัส ลิกไนต

6,500 - 8,000 5,500 - 6,500 4,500 - 5,500 3,000 - 4,000

5-8 8 - 15 24 - 30 30 - 38

5-12 1-12 1-10 15-20

0.1-1.0 0.1-1.5** 0.1-1.5** 2.0-5.0

* แสดงคาเปอรเซนตโดยน้ําหนัก ** ปริมาณกํามะถัน 1.0 เปอรเซนต จะกอใหเกิดคาซัลเฟอรไดออกไซดโดยเฉลี่ยประมาณ 500 ppm (อางอิงจากถานหินประเภทบิทมู นิ ัสและซับบิทูมนิ สั ของบริษัทฯ) *** คาพลังงานความรอนของถานหินมีหนวยเปนกิโลแคลอรีตอกิโลกรัม

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

13


จากตารางขางตน จะเห็นไดวาถานหินที่มีคุณภาพดีที่สุดเรียงตามลําดับ ไดแก แอนทราไซต บิทูมินัส ซับบิทูมินัส และลิกไนต โดยบริษัทฯเนนการนําเขาถานหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส เนื่องจากเปนถานหินที่มีคุณภาพดี มีคาความรอนในระดับปานกลาง คาความชื้นและปริมาณเถาที่ไมสูงมากนัก รวมถึงมีปริมาณกํามะถันต่ําใกลเคียงกับน้ํามันเตา (น้ํามันเตามีปริมาณกํามะถันประมาณ 0.13.0 เปอรเซนต) ทําใหมีมลภาวะกับสิ่งแวดลอมนอยมาก โดยสวนใหญบริษัทฯจะนําเขาถานหินประเภทซับบิทูมินัส และมีการนําเขาถาน หินประเภทบิทูมินัสเปนครั้งคราว (Spot) ตามคําสั่งของลูกคารายใหญเทานั้น เนื่องจากถานหินประเภทบิทูมินัสมีราคาแพง สวนถานหิน ประเภทแอนทราไซต บริษัทฯไมไดนําเขาถานหินประเภทนี้เนื่องจากมีราคาสูงกวามาก บริษัทฯจึงไมไดเนนทําการตลาดสําหรับถานหิน ประเภทนี้ สวนถานหินประเภทลิกไนตเปนถานหินคุณภาพต่ํา มีปริมาณกํามะถันมาก ทําใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูง ดังนั้นถานหิน ประเภทนี้จึงไมเปนที่นิยมของลูกคา มาตรฐานคุณภาพอากาศจากปลองระบายซึ่งกําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดใหสารมลพิษที่ปากปลองระบายของโรงงาน อุตสาหกรรม เชน คาซัลเฟอรไดออกไซด มีคา ไมเกิน 700 ppm (part per million) ในขณะที่ถานหินของบริษัทฯ เมื่อนําไปใชในโรงงาน อุตสาหกรรมและวัดคากาซที่ปากปลองระบายไดคาซัลเฟอรไดออกไซดไดนอยกวา 100 ppm ดังนั้นถานหินที่บริษัทฯจําหนายจึงไม กอใหเกิดปญหากับสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานที่ราชการกําหนด สรุปขอเปรียบเทียบของการใชเ ชื้ อ เพลิ งทั้ง 3 ประเภท แสดงดังตาราง หัวขอ

ถานหิน

น้ํามันเตา

กาซธรรมชาติ

ตนทุนเชื้อเพลิง

ต่ํา

สูง

ปานกลาง

การลงทุนในหมอไอน้ํา

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

ความยากงายในการใชงาน

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

การบํารุงรักษา

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ต่ํา-สูง *

ต่ํา-ปานกลาง *

ต่ํา

* ขึ้นกับคุณภาพของถานหินหรือน้ํามันเตา ที่มา : บริษัทฯ

1 4 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

บริษัทฯไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน 4ฉบับ มีสาระสําคัญดังนี้ สิทธิประโยชน บัตรสงเสริมเลขที่

1532(2)/2549

1192(2)/2551

บริการดานขนถายสินคา กิจการผลิตถานอัดกอน สําหรับเรือเดินทะเล ประเภท 1.16 ประเภท 7.1

1499(2)/2551

1047(2)/2552

กิจการขนสงทางเรือ ประเภท 7.2

บริการดานขนถายสินคา สําหรับเรือเดินทะเล ประเภท 7.1



ประเภทกิจการ



ไดรับการยกเวนอากร ขาเขาสําหรับเครื่องจักร

ตามที่คณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ

ตามที่คณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ

ตามที่คณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ

ตามที่คณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ



ไดรับการยกเวนภาษี เงินไดนิติบุคคลสําหรับ กําไรสุทธิที่ไดจากการ ประกอบกิจการที่ไดรับ การสงเสริมรวมกันไม เกินรอยละ 100 ของ เงินลงทุน ไมรวมคา ที่ดินและทุนหมุนเวียน

เริ่ม 24 พ.ค. 2549 สิ้นสุด 23 พ.ค. 2557

เริ่ม 14 ส.ค. 2550 สิ้นสุด 13 ส.ค. 2558

เริ่ม 31 ต.ค. 2550 สิ้นสุด 30 ต.ค. 2558

เริ่ม 16 มิ.ย. 2551 สิ้นสุด 15 มิ.ย. 2559



ไดรับการยกเวนไมตอง นําเงินปนผลจาก กิจการที่ไดรับการ สงเสริม ไปรวมคํานวณ เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติ บุคคลตลอดระยะเวลาที่ ผูไดรับการสงเสริม ไดรับการยกเวนภาษี เงินไดนิติบุคคลนั้น

เริ่ม 24 พ.ค. 2549 สิ้นสุด 23 พ.ค. 2557

เริ่ม 14 ส.ค. 2550 สิ้นสุด 13 ส.ค. 2558

เริ่ม 31 ต.ค. 2550 สิ้นสุด 30 ต.ค. 2558

เริ่ม 16 มิ.ย. 2551 สิ้นสุด 15 มิ.ย. 2559

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

15


ภาวะการแขงขันและแนวโนมอุตสาหกรรม 

ภาวะการแขงขัน การจําหนายถานหินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเปนธุรกิจที่มีผูประกอบการประมาณ 20 ราย โดยบริษัทฯมีคูแขง ในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ คือ บริษัท บานปู จํากัด(มหาชน) และ บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด(มหาชน) สวนโรงงาน อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กบริษัทฯมีคูแขง เชน บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด(มหาชน) เปนตน และผูประกอบการ นําเขาถานหินรายกลางและรายเล็กอีกประมาณ 15-20 ราย ซึง่ บริษัทฯเปนผูนําตลาดในกลุมนี้ บริษัทฯเนนเพิ่มลูกคาในกลุมโรงงาน อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กมากกวากลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการแขงขันทางดานราคา ปริมาณ (ลานตัน) 2551

2552

อัตราการเติบโต (รอยละ)

18.53

17.85

-3.7

ผลิตกระแสไฟฟา (กฟผ.)

16.41

15.82

-3.73

อุตสาหกรรม

2.12

2.03

-4.4

15.98

15.67

-1.9

ผลิตกระแสไฟฟา (SPP และ IPP)

5.05

5.12

+1.37

อุตสาหกรรม

10.93

10.55

-3.6

34.51

33.52

-2.9

ประเภท การบริโภคลิกไนต

การบริโภคถานหิน

ความตองการโดยรวม ที่มา : สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

แนวโนมอุตสาหกรรม - การใชถานหินและลิกไนต ในป 2552 ปริมาณการใชถานหินและลิกไนตรวมประมาณ 33.52 ลานตัน ลดลงรอยละ 2.9 จากป 2551 ซึง่ มีปริมาณการใช รวมประมาณ 34.51 ลานตัน การใชลิกไนตในป 2552 ประมาณ 17.85 ลานตัน แบงเปนภาคการผลิตไฟฟาของ กฟผ.จํานวน 15.82 ลานตัน และอีก 2.03 ลานตัน นําไปใชในภาคอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก การผลิตปูนซีเมนต กระดาษ อาหาร โดยการใชใน ภาคอุตสาหกรรมมีนอย เนื่องจากอุปทานในประเทศลดลงจากการที่บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) หยุดผลิต ในขณะที่ การใชถานหินนําเขาในป 2552 ประมาณ 15.67 ลานตัน ลดลงรอยละ 1.9 เปนการใชในอุตสาหกรรมจํานวน 10.55 ลานตัน ที่ เหลืออีกประมาณ 5.12 ลานตันใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาของ SPP และ IPP เนื่องจากบริษทั ฯมีกลยุทธในการขยายฐานลูกคารายใหมโดยใชขอ ไดเปรียบในดานราคาของถานหินทีต่ ่ํากวาน้ํามันเตา ดังนั้น ลูกคาหลายรายจึงมีแนวโนมในการเปลี่ยนจากการใชน้ํามันเตามาใชถา นหินเพิ่มขึน้ เพื่อลดตนทุนการผลิต และเสริมศักยภาพ ในการแขงขันระยะยาว จากตารางปริมาณการใชน้ํามันเตาในประเทศไทย พบวาในป 2551 มีปริมาณการใช 3,287 ลานลิตร สวนใน ป 2552 และ 2553 คาดวาจะมีปริมาณการใชน้ํามันเตา 2,644 และ 2,501 ลานลิตร ตามลําดับ ซึ่งมีแนวโนมลดลงเนื่องจาก น้ํามันเตาเปนพลังงานทีม่ รี าคาสูงกวากาซธรรมชาติและถานหิน ทั้งนี้ หากคิดมูลคาการใชน้ํามันเตาเฉลี่ยของน้ํามันเตาขายสงที่ โรงกลัน่ ในป 2552 เทากับ 13.99 บาทตอลิตร (ทีม่ า : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน) ดังนัน้ มูลคาตลาดของน้ํามันเตาในป 2552 และ 2553 จะมีมูลคาประมาณ 36,990 และ 34,989 ลานบาท ตามลําดับและหากแปลงเปนมูลคาตลาดของถานหินจะได

1 6 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ประมาณ 12,947 และ 12,246 ลานบาท ตามลําดับ (สมมติใหราคาพลังงานของถานหินต่ํากวาน้ํามันเตารอยละ 65) ในขณะที่ รายไดในการขายถานหินของบริษัทในป 2552 ประมาณ 2,600 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯยังมีชองวางการตลาดในการที่จะชักจูงให ลูกคาเปลี่ยนจากการใชน้ํามันเตามาใชถานหินซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไดอีกมาก ซี่งจะชวยในดานการลดตนทุนของลูกคาลง ปริมาณการนําเขาถานหินประเภท coal solid fuels มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในชวงป 2548-2552 โดยมีปริมาณนําเขาเทากับ 8,006 พันตัน 10,551 พันตัน 13,778 พันตัน 15,679 พันตัน และ 15,587 พันตัน ตามลําดับ ในขณะที่มูลคาการนําเขาถานหินมีแนวโนม เพิ่มขึ้นเชนกัน โดยมีมูลคานําเขาในป 2548-2552 เทากับ 13,167 ลานบาท 17,014 ลานบาท 24,770 ลานบาท 34,089 ลานบาท และ 33,448 ลานบาท ตามลําดับ พันตัน

ลานบาท

ปริมาณการนําเขา Coal Solid Fuels

มู ล ค า การนํ า เข า Coal Solid Fuels

ที่มา : สํานักงานนโยบาย และแผนพลังงาน ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

17


จากขอมูลอุปสงคที่กลาวแลวขางตน จะเห็นไดวาแนวโนมธุรกิจถานหินยังมีแนวโนมที่สดใส โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในภาวะที่ โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ มีการแขงขันสูง การควบคุมตนทุนในการผลิตจึงเปนปจจัยสําคัญในการแขงขัน การใชถานหินจึงมี แนวโนมที่สูงขึ้นแทนพลังงานอื่น เชน น้ํามันเตาซึ่งมีราคาสูงกวาและมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงเปนโอกาสของ บริษัทฯ ในการขยายตลาดไดตอไป กราฟแสดงการเปรียบเทียบราคาตอคาความรอนของเชื้อเพลิง 3 ชนิด ราคา (บาทตอ 1 ลานกิโลแคลอรี่)

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนงาน www.eppo.go.th , กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ www.dmf.go.th และ UMS ที่มา : 1. ราคาน้ํามันเตาขายสงเฉลี่ยที่โรงกลั่น : www.eppo.go.th 2. ราคากาซธรรมชาติ : www.dmf.go.th 3. ราคาถานหินนําเขาเฉลี่ย : www.eppo.go.th

ราคาตอคาความรอนของถานหินยังคงต่ํากวาน้ํามันเตาและกาซธรรมชาติ (ราคาถานหิน น้ํามันเตา และกาซธรรมชาติดังกลาว ไมรวมคาขนสง) ดังนั้น บริษัทฯยังคงสามารถขยายตลาดการใชถานหินไดอยางตอเนื่องจากจุดเดนดังกลาว 

การพัฒนาผลิตภัณฑใหม ปจจุบัน บริษัทฯไดเริ่มจัดตั้งทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเมื่อตนป 2550 เพื่อใหสามารถประยุกตใชถานหินไดอยาง กวางขวางมากขึ้นในหลายๆอุตสาหกรรม โดยโครงการที่พัฒนาแลว ไดแก การวิจัยและพัฒนาถานอัดกอน (Briquette) เพื่อให สามารถใชไดกับหมอไอน้ําประเภท Stroker ของลูกคาใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น และเปนการเพิ่มมูลคาของถานหิน นอกจากนี้ ทีมงานวิจัยและพัฒนาอยูระหวางการศึกษากระบวนการแปลงถานหินใหเปนกาซ (Coal Gasification) โดยจะนําไป ทดแทนกาซหุงตม (LPG) หรือกาซธรรมชาติ (NGV) ที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระเบื้องและแกว ซึ่งกาซทั้ง 2 ประเภทมีราคา พลังงานตอหนวยแพงกวาถานหิน ทั้งนี้ ทีมงานวิจัยและพัฒนามีแนวทางในการศึกษาเทคโนโลยีการใชถานหินจากตางประเทศเพื่อนํามาประยุกตกับอุตสาหกรรม ในประเทศอยางตอเนื่อง

1 8 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

โ ค ร ง ส ร า ง บ ริ ษั ท แ ล ะ ภ า พ ร ว ม ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ บริษัทฯประกอบธุรกิจการนําเขาถานหินคุณภาพดี มีคาพลังงานความรอนปานกลาง และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย บริษัทฯมี อุตสาหกรรมที่เปนเปาหมายหลัก คือ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต และอุตสาหกรรม สิ่งทอ โดยบริษัทฯมีกลยุทธนําถานหินดังกลาวมาทําการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพเพื่อใหถานหินมีคุณภาพตรงกับคุณสมบัติเชิง วิศวกรรมของหมอไอน้ําของแตละโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัทยอยทั้ง 4 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษทั ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวสิ เซส จํากัด (มหาชน) 99.99% บริษทั ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด

99.99% บริษทั ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด

99.99% บริษทั ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด

99.99% บริษทั ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวสิ เซส จํากัด



บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ดําเนินการผลิตถานอัดกอนใหกับลูกคาอุตสาหกรรมที่ใชไอน้ําในกระบวน การผลิต



บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550 ดําเนินธุรกิจดานการขนสงและขนถายทางน้ํา ไดแก การขนสงทางเรือขนาด ประมาณ 500 - 2,500 ตันตอลํา



บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550 ดําเนินธุรกิจดานการขนสงและขนถายทางบก ไดแก การขนสงโดยรถบรรทุก



บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 ดําเนินธุรกิจดานทาเทียบเรือ ที่อําเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

19


ป จ จั ย ค ว า ม เ สี่ ย ง 1. ความเสีย่ งจากตนทุนสินคามีราคาแปรผันไปตามราคาซือ้ ขายของตลาดโลก ตนทุนราคาถานหินที่บริษัทฯนําเขามีองคประกอบหลัก คือ ราคาถานหิน คาระวางเรือ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งปจจัยเหลานี้จะมีราคาผันแปรไปตามราคาตลาดโลก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงดานราคาขององคประกอบเหลานี้จึงมีผลกระทบ โดยตรงกับตนทุนสินคาของบริษัทฯ โดยหากราคาถานหิน คาระวางทางเรือมีการปรับราคาขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนมีการออนคาลง จะสงผลใหตนทุนสินคาของบริษัทฯ สูงขึ้นดวย ราคาถานหินและคาระวางเรือมีการปรับตัวขึ้นลงตามปจจัยดานอุปสงคและอุปทานในตลาดโลก ทั้งนี้ บริษัทฯมีทีมงานในการ ติดตามขอมูลของราคาถานหินและคาระวางเรืออยางใกลชิด เพื่อใหบริษัทฯสามารถบริหารตนทุนสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการที่บริษัทฯ นําเขาถานหินจากตางประเทศทั้งหมดและจําหนายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ สงผลใหบริษัทฯ มีตนทุนเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา และรายไดสวนใหญเปนสกุลเงินบาท ทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เกิดขึ้นหากคาเงินบาทมีการออนคาลง สงผลใหบริษัทฯมีตนทุนที่สูงขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีการปองกันผลกระทบจากความ ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) ของราคาตนทุนสินคาที่นําเขาทั้งหมด ดังนั้นจากนโยบายดังกลาวทําใหบริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนลงได 2. ความเสีย่ งจากการพึง่ พาผูจ ดั จําหนาย/ผูผ ลิตรายใหญ ปจจุบัน บริษัทฯนําเขาถานหินจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งเปนแหลงสงออกถานหินที่ใหญติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ทั้งนี้หากผู จัดจําหนาย/ผูผลิตหลักยกเลิกการขายถานหินใหกับบริษัทฯอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจโดยตรง อยางไรก็ตามผูจัดจําหนาย/ ผูผลิตเปนผูผลิตถานหินขนาดใหญของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงและฐานะการเงินที่มั่นคง โดยเปนเหมืองถานหิน ขนาดใหญติดอันดับ 1 ใน 5 ของเหมืองถานหินในประเทศอินโดนีเซีย สามารถผลิตถานหินคุณภาพดีและมีคุณสมบัติเปนที่ตองการ ของลูกคาในประเทศ โดยบริษัทฯ คาดวาเหมืองถานหินหลักแหงนี้ยังคงสามารถผลิตถานหินใหกับบริษัทฯไดมากกวา 25 ปขึ้นไป นอกจากนี้ปจจุบันผูจัดจําหนาย/ผูผลิตหลักสามารถผลิตถานหินไดประมาณ 14,000,000 ตันตอป และมีการสํารวจเหมืองถานหินใหม อยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มปริมาณสํารองถานหินสําหรับจัดจําหนายในอนาคต โดยปริมาณถานหินที่จัดจําหนายใหกับทางบริษัทฯ คิดเปน ประมาณรอยละ 2-3 ของกําลังการผลิตทั้งหมดเทานั้น ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความมั่นคงในการนําเขาถานหินเขามาจัดจําหนายใหกับ ลูกคาในประเทศ บริษัทฯมีนโยบายในการจัดซื้อถานหินจากผูจัดจําหนาย/ผูผลิตถานหินรายอื่นเพิ่มเติมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกรณีผู จัดจําหนาย/ผูผลิตหลักไมสามารถสงถานหินใหกับบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจไดโดยไมเกิดปญหา ซึ่งในป 2552 บริษัทฯพยายามลดการพึ่งพาผูจัดจําหนาย/ผูผลิตรายดังกลาว โดยบริษัทไดทําสัญญาซื้อถานหินจากผูจัดจําหนาย/ผูผลิตในประเทศ อินโดนีเซียเพิ่มเติมอีกหลายราย เพื่อทดลองใชถานหินดังกลาว ในสัดสวนรวมประมาณรอยละ 75 ของคาดการณปริมาณการนําเขา ถานหินทั้งหมดในป 2552 สวนอีกรอยละ 25 เปนของผูจัดจําหนาย/ผูผลิตหลัก ดังนั้น บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงในดานการพึ่งพาผูจัด จําหนาย/ผูผลิตลดลงมาก และในปตอๆไป บริษัทฯมีนโยบายที่จะมีผูจัดจําหนาย/ผูผลิตหลายรายโดยมีสัดสวนการซื้อกระจายกัน ออกไป ไมพึ่งรายใดรายหนึ่งมากเกินไป 3. ความเสีย่ งจากผูป ระกอบการรายใหม ธุรกิจการนําเขาและจัดจําหนายถานหินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศเปนธุรกิจที่ผูประกอบการรายใหมไมมีความ จําเปนที่จะตองลงทุนในอุปกรณเครื่องจักรมากนักและเปนตลาดที่มีผูแขงขันนอยราย ทําใหมีโอกาสที่จะมีผูแขงขันรายใหมเขามา ประกอบธุรกิจนี้ได ซึ่งปจจุบันมีคูแขงเขามาแขงขันเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ซึ่งมีผลกระทบตออัตรากําไรขั้นตน ดังนั้นบริษัทฯจึงไดมี

2 0 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

การวางกลยุทธที่สําคัญทางดานผลิตภัณฑใหแตกตางจากบริษัทคูแขงทั่วไปเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มและสามารถสนองความตองการของ ลูกคาไดมากที่สุด โดยจะตองอาศัยประสบการณและความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถานหินดังกลาวรวมถึงจะ ตองมีความรูที่จะสามารถใหคําแนะนํากับลูกคาใหใชถานหินใหเหมาะสมกับประเภทของหมอไอน้ําที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูจําหนายถานหินในประเทศไทยที่มีการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถานหินใหเหมาะสมกับหมอไอน้ํา สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเผาผลาญเชื้อเพลิง และสามารถลดตนทุนการ ผลิตของลูกคาไดเปนอยางดี ทําใหลูกคาใหความไววางใจในการสั่งซื้อสินคาจากบริษัทฯ ในปจจุบันบริษัทฯมีลูกคาเปนจํานวนมาก ทํา ใหบริษัทฯสามารถนําเขาถานหินดวยเรือขนาดใหญ สงผลใหบริษัทฯมีคาระวางเรือที่ถูกกวาคาระวางเรือในกรณีที่นําเขาถานหิน จํานวนนอย ซึ่งผูประกอบการรายใหมไมสามารถนําเขาถานหินจํานวนมากในคราวเดียวกันสําหรับชวงเริ่มตนการดําเนินกิจการ ซึ่งเปนขอไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 4. ความเสีย่ งดานพลังงานอืน่ ทดแทนและการขยายฐานลูกคา โดยทั่วไป เชื้อเพลิงหลักที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะมีอยู 3 ประเภทใหญๆ คือ น้ํามันเตา กาซธรรมชาติ และถานหิน น้ํามันเตาเปนแหลงเชื้อเพลิงที่โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญเลือกใช เนื่องจากการจัดหาซื้อทําไดสะดวก การใชงานที่ไม ยุงยากและการบํารุงรักษาหมอไอน้ําทําไดงาย สวนกาซธรรมชาติสวนใหญจะใชในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา เนื่องจากมีราคาถูกกวา น้ํามันเตา สวนการใชถานหินยังไมเปนที่แพรหลายในอุตสาหกรรมตางๆ มากนักเนื่องจากผูใชยังขาดความรูในการใชถานหินไดดี เพียงพอ จากอดีตจนถึงปจจุบันถานหินมีจุดเดนในเรื่องของการเปนเชื้อเพลิงที่มีตนทุนต่ํา อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากน้ํามัน เตาเปนถานหิน โรงงานอุตสาหกรรมจะตองมีการลงทุนเปลี่ยนหมอไอน้ําจากที่ใชกับน้ํามันเตาเปนหมอไอน้ําที่ใชสําหรับถานหิน แต เมื่อพิจารณารวมถึงผลกระทบ เชน ดานตนทุนเชื้อเพลิงรวมถึงคาใชจายในการดําเนินงานและการบํารุงรักษาหมอไอน้ําแลว ลูกคามี ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยประมาณ 9-24 เดือน ขึ้นอยูกับปริมาณการใชถานหินและประเภทของหมอไอน้ํา ดังนั้นในภาวะปจจุบันที่ โรงงานอุตสาหกรรมตางๆจําเปนตองลดตนทุนการผลิตเพื่อใหมีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น ในหลายอุตสาหกรรมจึงเริ่ม พิจารณาการใชถานหินเปนทางเลือกหนึ่งแทนน้ํามันเตา ประกอบกับถานหินเปนเชื้อเพลิงซึ่งมีปริมาณสํารองอยูมากเมื่อเปรียบเทียบ กับกาซธรรมชาติและน้ํามันเตา อีกทั้งแหลงถานหินยังกระจายอยูในประเทศตางๆมากกวา 100 ประเทศทั่วโลก ทําใหถานหินเปน เชื้อเพลิงที่มีความมั่นคงสูง บริษัทฯจึงคาดวาการใชถานหินในอนาคตมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม 5. ความเสีย่ งดานสิง่ แวดลอม ถานหินที่นํามาใชในโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท ไดแก แอนทราไซต บิทูมินัส ซับบิทูมินัสและลิกไนต เมื่อนําถานหิน มาเผาไหม ออกซิเจนในอากาศจะทําปฏิกิริยากับถานหินที่มีสวนประกอบของกํามะถัน ทําใหเกิดกาซพิษออกมา ไดแก กาซซัลเฟอร ไดออกไซด ทําใหปอดอักเสบ และฝุนละอองของถานหินอาจทําใหเกิดโรคภูมิแพ โดยเฉพาะถานลิกไนตจะกอใหเกิดมลภาวะกับ สิ่งแวดลอมสูง ในขณะที่ถานหินประเภทอื่นๆจะกอใหเกิดมลภาวะกับสิ่งแวดลอมนอยมาก ปจจุบัน บริษัทฯนําเขาถานหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส โดยถานหินทั้ง 2 ประเภทเปนถานหินที่มีคุณภาพดีและมี กํามะถันในระดับต่ํา (ปริมาณกํามะถันอยูในชวง 0.1-1.5 เปอรเซ็นต ในขณะที่น้ํามันเตามีกํามะถันอยูในชวง 0.1-3.0 เปอรเซ็นต) ทํา ใหมีผลกระทบกับสิ่งแวดลอมนอยเมื่อนํามาใชงาน และจากการที่บริษัทฯมีระบบในการจัดเก็บถานหินอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดยมีมาตรการในการควบคุมฝุนอยางรัดกุม เชน การจัดใหมีผาใบคลุมรอบกองถานหิน การฉีดน้ําดักฝุนไมใหฟุงกระจาย การสรางรั้ว รอบคลังสินคา และรถที่บรรทุกถานหินจะมีผาใบปดคลุมมิดชิดไมใหเศษถานหินตกพื้น เปนตน ทําใหไมเกิดปญหากับสิ่งแวดลอมจาก ถานหินของบริษัทฯ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

21


โ ค ร ง ส ร า ง ก า ร ถื อ หุ น รายชื่อกลุมผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 7 มกราคม 2553 แสดงดังตารางดานลาง (มูลคาที่ตราไวเทากับ 0.50 บาท) รายชื่อผูถือหุน

จํานวนหุน

รอยละ

1. บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด

136,083,041

89.54

2. นายชัยวัฒน เครือชะเอม

4,000,000

2.63

500,000

0.33

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

474,966

0.31

5. นายวิรัช

บรรยงคนันท

324,400

0.21

6. น.ส. รัตนา

มาลีนนท

200,000

0.13

7. นายนิธัช

สุมิตร

200,000

0.13

8. นายแสงชัย

วสุนธรา

200,000

0.13

9. นายพินิจ

ทัศนาภิรมย

176,500

0.12

10. นายวศิน ผูถือหุนรายอื่น

ดลรึเดช

160,000 9,654,636

0.11

151,973,543

100.00

3. นายไพศาล

ติยะวานิช

รวมผูถือหุนทั้งสิ้น

6.36

ที่มา : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก

นโยบายการจายเงินปนผล บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหักสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ตอง ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถ ือหุนดวย เวนแตบริษัทฯมีความจําเปนตองใชเงินเพื่อการขยายกิจการ

2 2 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

โ ค ร ง ส ร า ง ก า ร จั ด ก า ร โครงสรางการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ พิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ ฝายตรวจสอบภายใน (วาจางบริษัทภายนอก)

รองกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายการเงินและบัญชี

ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายขายและการตลาด

ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายการผลิต

ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายพัฒนาการลงทุน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายบริหารทั่วไป

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

23


โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ม.ล.จันทรจุฑา นายชัยวัฒน นางฐิติมา นางเพ็ญรุง นายพงษศักดิ์ นายณัฐพล นายสุชาติ

จันทรทัต* เครือชะเอม รุงขวัญศิริโรจน* สุวรรณกูฏ* อังสุพันธ ลีลาวัฒนานันท ธรรมาพิทักษกุล

ประธานกรรมการ กรรมการ / กรรมการผูจัดการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : * ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมือ่ วันที่ 23 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแตงตั้ง - ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต เปนประธานกรรมการ แทน นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร - นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน เปนกรรมการ แทน นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร และ - นางเพ็ญรุง สุวรรณกูฏ เปนกรรมการ แทน นายพงษระพี เครือชะเอม

กรรมการผูมีอํานาจลงนามไดแก ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต นายชัยวัฒน เครือชะเอม นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน นางเพ็ญรุง สุวรรณกูฎ กรรมการสองในสี่ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ และมีนางสาวจรัสศรี เทียนทิพศิริ ทําหนาที่เปน เลขานุการบริษัทฯ ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้ 1. อํ า นาจหน า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด และกฎหมายอื่ น ใดที่ กํ า หนดให เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ข องกรรมการหรื อ คณะกรรมการในบริษัทมหาชน 2. อํานาจหนาที่ตามขอบังคับของบริษัทฯ ที่กําหนดใหเปนของคณะกรรมการ 3. พิจารณาอนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณ และงบลงทุนประจําป 4. พิจารณางบการเงินประจําป 5. พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจําป งบประมาณจายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สําคัญของผูบริหาร นําเสนอเบี้ย ประชุม และบําเหน็จกรรมการ และอัตราจายเงินปนผลตอผูถือหุน 6. พิจารณาโครงสรางบริหาร แตงตั้งคณะผูบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 7. ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ อื หุน ทั้งนี้ กําหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับ บริษัทฯ ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากนั้นในกรณีตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2 4 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

    

การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวของการใหเชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขา จัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัทฯ

2. คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้ 1. นายชัยวัฒน เครือชะเอม ประธานกรรมการบริหาร 2. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต* กรรมการบริหาร 3. นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน* กรรมการบริหาร 4. นางเพ็ญรุง สุวรรณกูฏ* กรรมการบริหาร หมายเหตุ : * ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมือ่ วันที่ 23 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแตงตั้ง - ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต เปนประธานกรรมการ แทน นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร - นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน เปนกรรมการ แทน นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร และ - นางเพ็ญรุง สุวรรณกูฏ เปนกรรมการ แทน นายพงษระพี เครือชะเอม

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 1. มีอํานาจสั่งการวางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด 2. กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 3. กําหนดแผนเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัทฯ 4. มีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน คาตอบแทน เงินโบนัส สําหรับพนักงานระดับผูชวยกรรมการผูจัดการและผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป 5. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคลองกับกฎหมายที่บังคับใชอยู 6. พิจารณาวาระตางๆกอนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 7. มีอํานาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพยสินถาวรของบริษัทฯ การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา หรือการทํานิติกรรมใด ๆ ที่ เกี่ยวของกับธุรกิจการคาโดยปกติและตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยการอนุมัติดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและ ดําเนินการของบริษทั ฯ ซึง่ ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั แลว ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารขางตน จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่กําหนดใหตองขอความ เห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

25


3. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้ 1. นายพงษศักดิ์ 2. นายณัฐพล 3. นายสุชาติ

อังสุพันธุ ลีลาวัฒนานันท ธรรมาพิทักษกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ 1. สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเพียงพอ 2. สอบทานใหบริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี ประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของ บุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาด หลักทรัพยฯ ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดัง กลาวตองลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ (ค) ความเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลัก ทรัพยและตลาดหลัก ทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาดหลัก ทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน (ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน (ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter) (ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ 7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจแตงตั้งใหกลับมาใหม ได ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทฯแตงตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด โดย บุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

2 6 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้ 1. นายสุชาติ 2. นายพงษศักดิ์ 3. นายณัฐพล

ธรรมาพิทักษกุล อังสุพันธุ ลีลาวัฒนานันท

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1. กําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 2. พิจารณาปญหาหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 3. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง 4. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 5. ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเปาหมาย และการดําเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ 6. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานของแตละฝายงาน 7. ความเสี่ยงดานการรายงาน รวมการรายงานทั้งภายในและภายนอกองคกร 8. ความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ และกฎหมาย 5. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้ 1. นายณัฐพล 2. นายพงษศักดิ์ 3. นายสุชาติ

ลีลาวัฒนานันท อังสุพันธุ ธรรมาพิทักษกุล

ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯ มีหนาที่ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณีดังนี้ 1. เสนอแนวทางการจา ยคา ตอบแทนและผลประโยชน อื่นใดแกคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการยอยคณะตางๆที่ คณะกรรมการบริษัทฯแตงตั้ง 2. เสนอแนวทางการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดแกประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหาร โดยคํานึงถึงหนาที่ ความรับผิดชอบและผลการดําเนินการของบริษัทฯ 3. เสนอแนวทางการกําหนดผลตอบแทนหรือผลประโยชนอื่นใดแกพนักงานของบริษัทฯ 4. พิจารณางบประมาณในภาพรวมเกีย่ วกับการขึน้ เงินเดือนและเงินรางวัลประจําป ตลอดจนผลประโยชนอนื่ ใดของพนักงานบริษทั ฯ 5. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหคณะกรรมการพิจารณา คาตอบแทนฯดําเนินการดังนี้ 1. ในการปฏิบัติตามขอบเขต อํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนฯเชิญใหฝายจัดการหรือหัวหนางานเขารวมประชุม เพื่อชี้แจง หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได 2. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯอาจจางที่ปรึกษาหรือใชจายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ โดยบริษัทฯเปนผูรับผิดชอบ คาใชจายดังกลาว

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

27


6. คณะผูบ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ คณะผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยผูบริหารจํานวน 8 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้ 1. นายชัยวัฒน 2. นายพงษระพี 3. นางสาวบุศรา

เครือชะเอม เครือชะเอม ธงทองทิพย

4. 5. 6. 7. 8.

ถนอมเวช ชินพฤทธิวงศ ตันธนพิพัฒน เธียรชีวะ คงเดช

นายชาญยุทธ นายสุชาติ นายปยะ นายบุญยง นางสาวสุกัลยา

กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงินและบัญชี และ รักษาการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารทั่วไป ผูชวยกรรมการผูจดั การสายการผลิต รักษาการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายขายและการตลาด รักษาการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายพัฒนาการลงทุน ผูจัดการฝายการเงิน ผูจัดการฝายบัญชี

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 1. เปนผูตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญของบริษัทฯ กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทางตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกํากับดูแล การดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธกับลูกคา และตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ 2. มีอํานาจอนุมัติคาใชจายในการดําเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯในวงเงินไมเกิน 1 ลานบาท 3. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 4. มีอาํ นาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน คาตอบแทน เงินโบนัส สําหรับพนักงานระดับต่ํากวาผูชวยกรรมการผูจัดการลงมา 5. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของ และเปนประโยชนตอบริษัทฯ 6. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆที่จําเปนตอการดําเนินงาน 7. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ 8. ดําเนินกิจการอื่นๆที่คณะกรรมการบริษัทฯและหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย แตทั้งนี้ การอนุมัติรายการของกรรมการผูจัดการขางตน จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่ทําใหกรรมการผูจดั การหรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่กําหนดใหตองขอความ เห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯในเรื่องดังกลาว คุณสมบัติของผูบริหาร ผูบริหารขอรับรองวา เปนผูมีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจ มีการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและ ระมัดระวังเพื่อประโยชนของบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง มีความเขาใจและรับผิดชอบตอสาธารณชนและไมมี ลักษณะตองหามตามขอ 17 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและ การอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 7. การสรรหากรรมการและผูบ ริหาร การคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯไมไดผานขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อยางไรก็ตาม บริษัทฯได กําหนดแนวทางในการแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

2 8 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

วิธีการแตงตั้งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะทําหนาที่เปนคณะกรรมการสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมี การพิจารณาจากความรูค วามสามารถและประสบการณทเี่ กีย่ วของกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผูถ อื หุน รายใหญของบริษทั ฯที่มีประสบการณ อยางไรก็ตาม การแตงตั้งกรรมการใหมจะผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริหารรวมอยูดวย นอกจากนี้การแตงตั้งคณะกรรมการจะตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนตามขอบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ขอบังคับของบริษัทฯกําหนดใหที่ ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ (ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง (ข) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบง คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได (ค) บุคคลผูซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง เปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจด ทะเบียนบริษัทฯนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออกสวนปหลังๆตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 8. คาตอบแทนผูบ ริหาร 8.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 2551 2552 ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง คาตอบแทน คาเบี้ยประชุม คาตอบแทน คาเบี้ยประชุม (บาท/ป) (บาท/ป) (บาท/ป) (บาท/ป) นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร ประธานกรรมการ 252,000 105,000 126,000 70,000 นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร กรรมการ 252,000 140,000 126,000 70,000 นายพงษระพี เครือชะเอม กรรมการ 252,000 140,000 126,000 70,000 นายชัยวัฒน เครือชะเอม กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 252,000 140,000 252,000 140,000 นายพงษศักดิ์ อังสุพันธุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 140,000 300,000 140,000 นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 300,000 140,000 300,000 140,000 นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 300,000 140,000 300,000 140,000 ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต* ประธานกรรมการ 126,000 70,000 นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน* กรรมการ 126,000 70,000 นางเพ็ญรุง สุวรรณกูฏ* กรรมการ 126,000 70,000 รวม 1,908,000 945,000 1,908,000 980,000 หมายเหตุ : * ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมือ่ วันที่ 23 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแตงตั้ง - ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต เปนประธานกรรมการ แทน นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร - นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน เปนกรรมการ แทน นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร และ - นางเพ็ญรุง สุวรรณกูฏ เปนกรรมการ แทน นายพงษระพี เครือชะเอม

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

29


8.2 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส (ไมรวม ผูจัดการฝายการเงิน และผูจัดการฝายบัญชี) ในป 2552 จํานวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 14,497,959.34 บาท (นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร ตั้งแตมกราคม – ตุลาคม 2552) 8.3 คาตอบแทนอื่น ๆ บริษัทฯไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงานบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนในอัตรารอยละ 5 รอยละ 7 และรอยละ 10 โดยในป 2552 ผูบริหารทั้ง 7 ราย ไดรับเงินสมทบจากบริษัทฯทั้งสิ้นจํานวน 795,564 บาท 9. การกํากับดูแลกิจการ หลักการประพฤติปฏิบัติและจรรยาบรรณ บริษัทฯไดปฏิบัติตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดมีการจัดแบงหมวดหมูออกเปน 5 หมวด ตามแนวทางของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เนื่องจากการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะชวยใหบริษัทฯมีความนาเชื่อถือเพิ่มขึ้นสรางความสามารถ ในการแขงขันระยะยาวกับบริษัทอื่นๆได โดยมีรายละเอียดแตละขอดังนี้ หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน บริษทั ฯใหความสําคัญสิทธิของผูถ อื หุน จึงไดกาํ หนดแนวทางดําเนินการตางๆเพื่อสรางความมั่นใจวาผูถือหุนไดรับการคุมครองสิทธิขั้น พื้นฐาน อันไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การไดรับขอมูลของบริษัทฯอยางเพียงพอ การเขารวมการประชุมผูถือหุนรวมถึงการใชสิทธิ ลงคะแนนในเรื่องที่สาํ คัญๆของบริษัทฯ รวมทั้งการมีสวนแบงในกําไร เปนตน ดังนี้ (1) จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางครบถวน โดยหนังสือเชิญประชุมมี รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระตางๆ พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือมอบ ฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเขา ประชุมแทนได รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุม จะแจงรายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุนจะตอง นํามาแสดงในวันประชุมดวย เพื่อรักษาสิทธิในการเขาประชุม รวมถึงขอบังคับบริษัทฯเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออก เสียงลงคะแนน นอกจากนี้ ผูถือหุนยังสามารถเขาดูขอมูลตางๆเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแตละครั้งไดทางเว็บไซตของ บริษัทฯเปนการลวงหนากอนไดรับเอกสารการประชุมดวย ซึ่งบริษัทฯไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยาง นอยหนึ่งชั่วโมง (2) กอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไวอยางชัดเจนในขอบังคับของ บริษัทฯโดยบริษัทฯไดดําเนินการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ยังไมไดลงคะแนนทุกระเบียบวาระในหองประชุมและแสดงผลสรุป ของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอยางชัดเจนในหองประชุม ซึง่ บริษทั ฯ จะจัดแยกการลงคะแนนเสียงสําหรับแตละเรือ่ งอยางชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหุนดวย (3) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และดําเนินการประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส โดยในระหวางการ ประชุม จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางทั่วถึง กอนจะใหลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแตละ ระเบียบวาระ (4) ใหสิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุมผูถอื หุน ภายหลังเริม่ การประชุมแลว มีสทิ ธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูระหวางการ พิจารณาและยังไมไดลงมติ (5) กรรมการทุกคนเขารวมการประชุมผูถือหุน โดยกรรมการที่ดํารงตํา แหนงในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตางๆ จะรวมชี้แ จง รายละเอียดที่เกี่ยวของของระเบียบวาระตางๆ รวมถึงตอบขอซักถามของผูถือหุน (ถามี) ดวย

3 0 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

(6) เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ สื่อหรือสิ่งพิมพตางๆ รวมทั้งเว็บไซต ของบริษัทฯ (7) จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงทาง E-mail Address ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ ผูถือหุนราย ยอยยังสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงจากเลขานุการบริษัทฯ หรือ หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (8) เปดเผยโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอยอยางชัดเจน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวามีโครงสรางการดําเนินงานที่มีความโปรงใสและ ตรวจสอบได (9) ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพในการสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนแกองคกร เพื่อใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บริษัทฯใหความสําคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยไดดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้ (1) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนไดลวงหนากอนการประชุม ซึ่งไดประกาศแจงใหทราบ โดยทั่วกันผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม รวมทั้งไดแจงใหทราบถึงหลักเกณฑใน การพิจารณาวาจะรับเรื่องที่เสนอมานั้นอยางชัดเจน โดยไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯดวย (2) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกเปนกรรมการ ซึ่งผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมีคุณสมบัติครบถวน ตามขอสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัทฯ และตองใหความยินยอมในการเสนอชื่อดวย เพื่อบริษัทฯจะไดดําเนินการตามกระบวน การสรรหาของบริษัทฯผานทางคณะกรรมการสรรหาตอไป ซึ่งบริษัทฯไดประกาศแจงการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑตางๆ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม โดยไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯดวย ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุมบริษัทฯจัดใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล (3) ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายทีจ่ ะไมเพิม่ ระเบียบวาระใน ทีป่ ระชุมโดยไมไดแจงใหผถู อื หุน ทราบลวงหนา เพือ่ ใหผถู อื หุน ไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบระเบียบวาระกอนตัดสินใจ (4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือหุนสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงไดเอง รวมทั้งเปน ทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกการมอบแกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง (5) สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่สําคัญๆ เพื่อใหผูถือหุน สามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกลาวในหองประชุม เพื่อนําผลคะแนนมารวมคํานวณกับ คะแนนเสียงที่ไดลงไวลวงหนาในหนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจงมติของคะแนนเสียงในหองประชุม และเพื่อความ โปรงใส บริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนเพื่อการตรวจสอบในภายหลังไดดวย (6) บันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน จัดสงรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. แลวหลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วัน และไดเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯดวย คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวของซึ่ง หมายถึง คณะกรรมการผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไม บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการหรือผูบริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ตองรายงานการถือหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการใหสํานักงาน ก.ล.ต.ทราบเพื่อเผยแพรตอสาธารณะตอไป หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders) บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายเพื่อประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน โดยการบริหารจัดการหรือการดําเนิน ธุรกิจของบริษัทฯไมวาในเรื่องใดๆ จะตองไมกระทบสิทธิหรือสรางความเสียหายตอผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ และกรณีที่เกิดความ เสียหาย บริษัทฯจะเปนผูกําหนดมาตรการที่เหมาะสมและเปนประโยชนกับทุกฝาย

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

31


บริษทั ฯไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



      

ผูถือหุน : นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับบริษัทฯ สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน และออกเสียง ลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน รวมถึงสิทธิทจี่ ะไดรบั ผลตอบแทนอยางเปนธรรมแลว บริษทั ยังไดให สิทธิผถู อื หุน ในการเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เกีย่ วกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯในฐานะเจาของบริษทั ฯผานกรรมการอิสระของบริษทั ฯ โดยทุกๆขอคิดเห็นจะไดรบั การกลัน่ กรองเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป พนักงาน : บริษัทฯถือวาพนักงาน คือ ทรัพยากรทีม่ คี า ทีส่ ําคัญยิง่ และยังคงดําเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับใหมขี ดี ความสามารถ ในการรองรับนโยบายในการขยายธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯยังคงมุงเนนการดูแลใหพนักงานปฏิบัติงานอยางมีความสุข โดย ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหปลอดภัย ทันสมัย ดูแลสวัสดิการทั้งดานสุขภาพ และ นันทนาการตางๆอยางเหมาะสม คูคา : บริษัทฯมีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาตอคูคาอยางยุติธรรม เจาหนี้ : บริษัทฯไดกําหนดเงื่อนไขกับเจาหนี้ทุกรายใหเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงิน ตามขอตกลง ลูกคา : บริษัทฯเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดยการจัดหาสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกคา และมี หนวยงานที่ติดตอกับลูกคา รวมทั้งรับฟงขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นจากลูกคา คูแขง : บริษัทฯประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง ชุมชน : บริษัทฯมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯจะปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและ กฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี ผูสอบบัญชีอิสระ : บริษัทฯใหความรวมมือกับผูสอบบัญชีในการเปดเผยขอมูลตางๆ อยางถูกตองและโปรงใส สังคม : บริษัทฯมุงจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณภาพของสังคมดานตางๆ เชน สิ่งแวดลอม การศึกษา การสรางอาชีพในชุมชน เปนตน (รายละเอียดอยูในรายงานประจําป CSR 2552)

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส การเปดเผยสารสนเทศ เปนหนึ่งในหลักการที่มีความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารที่ตอง แจงแกตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุน ทั้งในดานของความถูกตอง ความเพียงพอ ความรวดเร็วและความเทาเทียมกันของการใหขอมูล แกทุกกลุม โดยบริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลใน www.umspcl.com หรือ สอบถามไดที่คุณปยะ ตันธนพิพัฒน ฝายพัฒนาการลงทุน คอยดูแล ใหขอมูลและตอบขอซักถาม ซึ่งบริษัทจัดใหมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งในกรณีปกติและกรณีเรงดวน สารสนเทศที่สําคัญของบริษัทฯ ประกอบดวย ขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชทางการเงิน ในป 2552 การเปดเผยขอมูลทาง การเงิน โดยเฉพาะในสวนของงบการเงินนั้น ไดผานการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี วาถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทฯกอนเปดเผยแกผูถือหุน โดย คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเปดเผยรายงานความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินในรายงานประจําปดวย บริษัทฯไดเปดเผยรายการ ระหวางกัน บทวิเคราะหของฝายจัดการ รวมถึงรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 เปนตน ขอมูลตางๆของบริษัทฯ ที่ไดเปดเผยแกสาธารณชน รวมถึงผูถือหุนและนักลงทุนแลว จะเผยแพรไวในเว็บไซตของ บริษัทฯ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน รายงานประจําป แบบ 56-1 ขอมูลบริษัทฯ ในการจัดผลการดําเนินงานที่นําเสนอตอนักวิเคราะหราย ไตรมาส ขาวประชาสัมพันธ เปนตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงหนาเว็บไซตอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูใชสามารถรับขอมูลขาวสารได ทันตอเหตุการณ เขาถึงไดโดยสะดวก และไดรับประโยชนมากที่สุด บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส ซึ่งเปนสวนสําคัญของการกํากับดูแล กิจการที่ดีมาโดยตลอด และมีความมุงมั่นที่จะทุมเทในการดําเนินการอยางดีที่สุด

3 2 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (1) โครงสรางของคณะกรรมการ ก. องคประกอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ฯ ประกอบดว ยกรรมการจํ านวน 7 คน ซึ่ งเป น จํา นวนที่เหมาะสมกั บ ขนาดของกิ จ การ โดยมี องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหารและเปนกรรมการที่มีสวนไดเสีย จํานวน 4 ทาน  กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและไมมส ี ว นไดเสีย ไมมคี วามสัมพันธกบั ผูถ อื หุน ใหญ ไมเปนกรรมการ หรือผูบริหารของ ผูถือหุนใหญ หรือไมเปนผูบริหารหรือตัวแทนผูถือหุนของผูถือหุนใหญ จํานวน 3 ทาน 

ดังนั้น บริษัทฯมีกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารทั้งหมด 3 ทาน คิดเปนรอยละ 43 ของคณะกรรมการ ดังนั้นบริษัทฯจึงมี การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารของบริษัทฯไดในระดับหนึ่ง สําหรับกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารทั้ง 3 ทานมี คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ว า ด ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ละขอบเขตการดํ า เนิ น งานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ข. การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการและจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนไปดํารงตําแหนง คณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวยกรรมการ 7 คน เปนกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ซึ่งสัดสวนของกรรมการอิสระ มากกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดไวคณะกรรมการมีวาระการ ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการที่อยูในตําแหนงนานจะหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 และสามารถ กลับมาดํารงตําแหนงได นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเห็นชอบใหนําเรื่องจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนดํารงตําแหนงอยูมาเปนสวน ประกอบ สําคัญในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และไดเปดเผยรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละคนในบริษทั อืน่ ไว ในในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจําป รวมทั้งเว็บไซตของบริษัทฯ ค. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริษัทฯ กําหนดองคประกอบคณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 หรือไมนอยกวา 3 คนเสมอ และไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามการกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ ควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของ บริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะ ตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนราย ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา คู สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

33


4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ บริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่ มีนัย หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันที่ไดรับการ แตงตั้ง ความสัมพันธทางธุรกิจขางตน รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชา หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวย การรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปน ผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ ผูขออนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไป ตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑใน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง หนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี ของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแต จะไดพนจาก การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง 6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง 7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผู ที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปน หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ อยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท ง. การแยกตําแหนงประธานและกรรมการผูจัดการ รวมทั้งการกําหนดอํานาจหนาที่ บริษัทฯกําหนดใหประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการเปนคนละบุคคลกันเสมอ โดยประธานกรรมการจะเลือกตั้งมา จากกรรมการบริษัทฯ ในขณะที่กรรมการผูจัดการจะมาจากการสรรหา ประธานกรรมการเปนผูนํา และมีสวนสําคัญในการ ตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเปนผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไดพิจารณาและกําหนดเปาหมายทาง ธุรกิจรวมกับฝายจัดการ และเปนผูควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการ สนับสนุนและผลักดันใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการประชุม เชน การตั้งคําถามที่สําคัญตางๆ พบปะหารือ ชวยเหลือ แนะนํา สอดสองดูแล และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางกรรมการผูจัดการอยูอยางสม่ําเสมอ แตจะไมเขา ไปกาวกายในงานประจําหรือธุรกิจประจําวัน ที่ฝายจัดการมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบดูแล โดยมีกรรมการผูจ ดั การเปนหัวหนาของ ฝายจัดการ คณะกรรมการไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจ ดั การ หรือผูรักษาการแทนหรือผูรับมอบอํานาจเทานั้น เปน ผูที่มีอํานาจ ลงนามผูกพันแทนบริษทั ฯตามอํานาจทีม่ อบไว กรรมการผูจ ดั การไดมอบอํานาจใหกบั ฝายจัดการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดกําหนดไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ จะเห็นวาอํานาจของคณะกรรมการและฝายจัดการไดมีการ แบงแยกบทบาทหนาที่อยางชัดเจนไมกาวกายตอกัน 3 4 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

จ. เลขานุการบริษัท บริษัทฯ ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัท คือ นางสาวจรัสศรี เทียนทิพศิริ โดยกําหนดหนาที่ และความรับผิดชอบดังนี้  จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุน และรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร  ติดตอสื่อสารกับผูถือหุนและดูแลผูถือหุนอยางเหมาะสม  ติดตอสื่อสารกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ    

(2) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดใหมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในดานตางๆ เพื่อชวยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด และได กําหนด คุณสมบัติ และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไวอยางชัดเจนในระเบียบของคณะกรรมการ เฉพาะเรื่องแตละคณะ โดยมีสมาชิกสวนใหญประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งประธานกรรมการจะไมเปนประธานหรือสมาชิกของ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ อีกทั้งยังกําหนดใหกรรมการอิสระเปนประธานของแตละคณะดวย ยกเวนคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะรายงานผลการประชุมของแตละครั้งตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอยาง สม่ําเสมอ ปจจุบัน บริษัทฯมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจํานวน 3 คณะ ประกอบดวย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการ พิจารณาคาตอบแทน และ (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หนาที่ความรับผิดชอบ และ รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในขอ 3 ถึง 4 ตามลําดับ (3) จรรยาบรรณธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจไวในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อใชเปนวิถีทางชี้นําการ ดําเนินธุรกิจที่ดี โดยการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเสมอภาคเปนธรรม ตรวจสอบได และเคารพสิทธิของผูมีสวนไดเสีย ทุกฝาย ซึ่งจะสรางใหเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปรงใสของบริษัทฯ โดยประกอบดวย 8 หัวขอไดแก ความขัดแยงทางผลประโยชน  ความรับผิดชอบตอผูถือหุน  ความรับผิดชอบตอพนักงาน  ความรับผิดชอบตอลูกคา  ความรับผิดชอบตอคูคา  การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา  ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม  การติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติ 

(4) ความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯไดมีนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดกําหนดมาตรการใหกรรมการ และพนักงานไมใช โอกาสแสวงหาผลประโยชนสวนตน โดยกําหนดเปนขอปฏิบัติสําหรับกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ดังตอไปนี้

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

35


1) หามไมใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน นําขอมูลภายในของบริษัทฯไปใชเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของ บริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือนําขอมูลภายในของบริษัทฯใน การทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หรือทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 2) หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวของกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 3) หากมีการทํารายการเชนนั้นเพื่อประโยชนของบริษัทฯใหกระทํารายการนั้นเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ หรือพนักงาน ที่มีสวนไดเสียในรายการนั้น จะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ 4) หากบริษัทฯมีธุรกรรมที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว กําหนดให คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบในธุรกรรมดังกลาว ทัง้ นี้ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันจะไดรบั การพิจารณาจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯถึงความเหมาะสมของรายการ และคณะกรรมการ ตรวจสอบจะใหความเห็นชอบในการเปดเผยขอมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจําป (5) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการเปนผูกําหนดวันประชุมเองเปนการลวงหนาแตละป และมีการกําหนดระเบียบวาระประจําของแตละไตรมาสไว ชัดเจน สวนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการจะรวมกันพิจารณาตามความสําคัญและจําเปน อยางไรก็ดี กรรมการแตละคนก็สามารถเสนอเรื่องตางๆไดดวย การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใน ป 2552 ไดกําหนดใหมีทุก วันศุกรที่สองของเดือน และมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และขอมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาลวงหนากอนการประชุมเสมอ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามปกติแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งเลขานุการบริษัทฯเขารวมการ ประชุมดวยทุกครั้ง โดยเปนผูบันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บขอมูล หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอยางถูกตองครบถวน รวมทั้งใหคําแนะนําในดานกฎเกณฑตา งๆที่เกี่ยวของดวย รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครอบคลุมสาระสําคัญตางๆอยางครบถวน และเปนมติทเี่ ปนเอกฉันททงั้ หมด โดยมีการ บันทึกการอภิปรายของที่ประชุม รวมทั้งขอคิดเห็นของกรรมการไวอยางชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษทั ฯ และเอกสารประกอบอยางเปนระบบ มีการรักษาความปลอดภัยอยางดี โดยปกติคณะกรรมการ บริษทั ฯ เขารวมการประชุมทุก คนทุกครั้ง ยกเวนแตมีเหตุจําเปน ซึ่งหากทราบเปนการลวงหนาก็จะมีหนังสือแจงขอลาการประชุมตอประธานกรรมการเสมอ ทั้งนี้ รายงานการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษทั ฯในป 2552 มีรายละเอียดดังนี้ รายชื่อกรรมการ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

นายไพบูลย นายชัยวัฒน นายพงศเฉลิม นายพงษระพี นายพงษศักดิ์ นายณัฐพล นายสุชาติ ม.ล.จันทรจุฑา นางฐิติมา นางเพ็ญรุง

3 6 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

เฉลิมทรัพยากร เครือชะเอม เฉลิมทรัพยากร เครือชะเอม อังสุพันธุ ลีลาวัฒนานันท ธรรมาพิทักษกุล จันทรทัต รุงขวัญศิริโรจน สุวรรณกูฏ

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ป 2551 ป 2552 4/6 6/6 6/6 8/8 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 8/8 6/6 8/8 6/6 8/8 2/2 2/2 2/2

หมายเหตุ ลาออกระหวางป 23 ต.ค.2552 ลาออกระหวางป 23 ต.ค.2552 ลาออกระหวางป 23 ต.ค.2552

เขาระหวางป 23 ต.ค.2552 เขาระหวางป 23 ต.ค.2552 เขาระหวางป 23 ต.ค.2552


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

การประชุมคณะอนุกรรมการ ในป 2552 คณะอนุกรรมการ มีการประชุมสรุปไดดังนี้

ป 2552 1. นายไพบูลย

กรรมการ บริหาร

คณะอนุกรรมการ กรรมการ กรรมการ ตรวจสอบ บริหาร ความเสี่ยง -

กรรมการ พิจารณา คาตอบแทน -

เฉลิมทรัพยากร

10/10

2. นายชัยวัฒน เครือชะเอม 3. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร

12/12 9/10

-

-

-

4. นายพงษระพี

เครือชะเอม

10/10

-

-

-

5. นายพงษศักดิ์ 6. นายณัฐพล 7. นายสุชาติ ม.ล.จันทรจุฑา

อังสุพันธุ ลีลาวัฒนานันท ธรรมาพิทักษกุล จันทรทัต

2/2

5/5 5/5 5/5 -

3/3 3/3 3/3 -

2/2 2/2 2/2 -

นางฐิติมา

รุงขวัญศิริโรจน

2/2

-

-

-

นางเพ็ญรุง

สุวรรณกูฏ

2/2

-

-

-

หมายเหตุ ลาออกระหวางป 23 ต.ค.2552 ลาออกระหวางป 23 ต.ค.2552 ลาออกระหวางป 23 ต.ค.2552

เขาระหวางป 23 ต.ค.2552 เขาระหวางป 23 ต.ค.2552 เขาระหวางป 23 ต.ค.2552

(6) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ก. คาตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ไดพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดย คํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการดําเนินงาน รวมถึงความเหมาะสมกับการทํา หนาที่และความรับผิดชอบ และไดอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องป 2552 เปนตนไป ในอัตรา เทากับคาตอบแทนป 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้  คาตอบแทนรายป

กรรมการเปนผูบริหาร 252,000 บาท/คน/ป และ กรรมการอิสระ จํานวน 300,000 บาท/คน/ป  คาเบี้ยประชุม ครั้งละ 35,000 บาท/คน เฉพาะผูที่มาประชุมเทานั้น ทั้งนี้ รายละเอียดคาตอบแทนไดแสดงไวในหัวขอ 8.1 ตามลําดับ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

37


ข. นโยบายคาตอบแทนของกรรมการบริษัทยอย บริษัทยอยของบริษัทฯที่บริษัทฯจัดตั้งขึ้น หรือที่บริษัทฯเขารวมลงทุนโดยการถือหุนทางตรง เพื่อใหเปนกลไกในการ ดําเนินกิจการถานหินหรือกิจการที่เกี่ยวของ และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขทางธุรกิจตางๆถือเปนสถานที่ เก็บรวบรวมทรัพยสินเพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑทางกฎหมายหรือเงื่อนไขการลงทุนนั้น บริษัทยอยตางๆจะมีกรรมการ บริษัทฯนอยที่สุด เชน จะมีเพียงกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ กับผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบโดยตรง ในความสําเร็จของ โครงการลงทุนนั้นๆตามนโยบายและแผนกลยุทธของบริษัทฯ และจะใชระเบียบปฏิบัติงานของบริษัทฯเปนหลัก ซึ่งเปน รูปแบบและวิธีการบริหารทรัพยสินเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ดังนั้น กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงที่ไดรับ มอบหมายใหไปปฏิบัติงานแทนบริษัทฯในฐานะกรรมการบริษัทยอย จะไมไดรับคาตอบแทนเพิ่ม ยกเวนเบี้ยประชุมเทานั้น เพราะเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ซึ่งไดกําหนดไวอยางชัดเจนในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯดวย ค. คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ มีการกําหนดอยางเหมาะสมดวยความชัดเจนและโปรงใส โดยประธานกรรมการจะเปน ผูพ จิ ารณาคาตอบแทนของกรรมการผูจ ดั การ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมตามภาระหนาทีค่ วามรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ง. คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง กรรมการผูจัดการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดอัตราคาตอบแทนรายบุคคล ในการปรับเงินเดือน ประจําปของผูบริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยัง พิจารณาประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวลวงหนาของแตละสายงานดวย บริ ษั ท ฯได เ ป ด เผยค า ตอบแทนของผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง โดยรวมเป น ประจํ า ไว ใ น 56-1 นอกจากนี้ ได เ ป ด เผยการถื อ หลักทรัพยฯ และการไดรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯเปนรายบุคคล เพื่อความโปรงใส และเปนการเสริมสรางการ กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดวย (7) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการพัฒนาตนเองอยูเ สมอ โดยไดเขารวมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษทั ไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และนําความรูท ไี่ ดมาใช ประโยชนกบั บริษทั ฯ ตอไป (8) ผลคะแนนจากกิจกรรตางๆ ที่ไดรับในรอบป 2552 คือ  

IR Excellence Awards (mai) ไดรับคะแนนสูงสุดในตลาด mai AGM ไดรับคะแนนในระดับดีมาก และ การกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ไดรับคะแนนระดับดีมาก

(9) บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีพนักงานทั้งหมด 392 คน โดยเปนพนักงานประจํ าสํานักงาน 86 คน พนักงานทีค่ ลังสินคามีทงั้ สิน้ 214 คน และบริษทั ยอย 92 คน โดยแบงออกเปนฝายตางๆ ดังนี้

3 8 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ฝาย

31 ธันวาคม 2551

31 ธันวาคม 2552

1. ฝายบริหาร

12

9

2. สายการเงินและบัญชี

27

20

3. สายขายและการตลาด 4. สายการผลิต 5. สายพัฒนาการลงทุน 6. สายบริหารทั่วไป 7. บจ. ยูเอ็มเอส ไลทเตอร 8. บจ. ยูเอ็มเอส ขนสง 9. บจ.ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส 10. บจ.ยูเอ็มเอส โคล บริคเครท

12 209 2 51 25 47 -

12 191 3 65 18 47 9 18

385

392

รวม

โดยมีคา ตอบแทนของพนักงานของบริษทั ฯและบริษทั ยอยในป 2551 และป 2552 แยกตามลักษณะคาตอบแทนดังนี้ คาตอบแทน

ป 2551

ป 2552

เงินเดือน

54,358.79

62,764.84

โบนัส

14,899.29

15,298.63

เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพและเงินประกันสังคม

4,065.87

9,291.73

รวม

73,323.96

87,355.20

นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ไมมขี อ พิพาทดานแรงงานทีส่ ําคัญในระยะ 3 ปทผี่ า นมา (10) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน เพื่อเปนการเสริมสรางสมรรถนะขององคกรและบุคลากรของบริษัทฯ ใหพรอมสําหรับการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและ ตางประเทศ บริษัทฯ ไดปรับปรุงระบบและกระบวนการการฝกอบรมพัฒนาพนักงาน โดยนําแนวทางการฝกอบรมและพัฒนาแบบ มุงเนนสมรรถนะ (KPI Competency - Based Training and Development) มาใชอยางจริงจัง เพื่อเรงรัดการพัฒนาพนักงาน และ เพือ่ ใหการพัฒนาพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นีไ้ ดมกี ารจัดฝกอบรมพัฒนาพนักงานในแนวทางตางๆ โดยการจัดฝกอบรม ทัง้ ภายในและภายนอก บริษทั ฯ ไดจดั ฝกอบรมภายในใหแกพนักงานทุกระดับ รวมถึงระดับผูบ ริหาร รวมทัง้ สงพนักงานไปฝกอบรม สัมมนา กับสถาบันตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ในหลักสูตรตางๆ ทั้งทางดานเทคนิคและวิชาชีพ ความมั่นคง ความ ปลอดภัย สุขอนามัย สิง่ แวดลอม เทคโนโลยี สารสนเทศ ภาษาอังกฤษ และการบริหารการจัดการ เปนตน ตัวอยางเชน การขับเคลือ่ น CSR ขององคกร การจัดทําบัญชีครัวเรือน ความรูดานการลงทุน การประเมินผลงานอยางมีประสิทธิภาพ การสอนงานและการ ติดตามงานอยางมีประสิทธิภาพ Internal Auditor ISO 9001:2008 การดับเพลิงหนีไฟเบื้องตน การปฐมพยาบาลเบื้องตน ความ ปลอดภัยในการทํางาน และอืน่ ๆ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

39


ร า ย ก า ร ร ะ ห ว า ง กั น บริษัทฯ มีรายการระหวางบริษัทฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกันในป 2551 และ 2552 ดังนี้ บุคคลที่อาจมี ความขัดแยงกัน บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส โบรคเกอรส จํากัด

ความสัมพันธ มีกรรมการรวมกันคือ นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร

ลักษณะ รายการ คาประกันภัย สินคา

มูลคา รายการ ป 2551 (บาท)

มูลคา รายการ ป 2552 (บาท)

ยอดคงคางสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 2552 (บาท)

1,882,000

373,289

-

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส โบรคเกอรส จํากัด ดําเนินธุรกิจดานนายหนาประกันภัย โดยในป 2551 และ 2552 รายการประกันภัย ไดแก ประกันภัยรถบรรทุก รถกระบะ ประกันภัยทรัพยสินและประกันภัยสินคาทางทะเล โดยบริษัทฯไดทําการเปรียบเทียบทุนประกัน รวม ราคาเบี้ยประกัน และเงื่อนไขความคุมครองกับบริษัทนายหนาประกันภัยรายอื่น ซึ่งพบวาบริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส โบรคเกอรส จํากัด ใหเงื่อนไขโดยรวมที่ดีกวาบริษัทนายหนาประกันภัยรายอื่น ซึ่งถือวามีความสมเหตุสมผลในการทํารายการดังกลาว

4 0 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

คํ า อ ธิ บ า ย แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น แ ล ะ ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรวมในป 2551 และ 2552 เทากับ 3,447.53 และ 2,643.25 ลานบาท ตามลําดับ มีอัตราการลดลง ของรายไดเทากับรอยละ 23.33 และมีกําไรสุทธิในป 2551 และ 2552 เทากับ 402.94 และ 88.31 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงรอยละ 78.08 โดยอุตสาหกรรมการจํา หนา ยถานหินในชวงป 2552 มีแ นวโนม ลดลง โดยสาเหตุห ลักมาจากอุตสาหกรรมปูน ซีเมนต และ อุตสาหกรรมกระดาษ มีปริมาณการใชพลังงานในการผลิตลดลง ในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นๆ ไดแก อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมซึ่งสรางรายไดหลักของบริษัทไดรับผลกระทบไมมากนัก เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานของ การดํารงชีวิต ภาพรวมของผลการดําเนินงานทีผ่ า นมา ก. รายได บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายถานหินในป 2551 และ 2552 เทากับ 3,411.97 และ 2,597.46 ลานบาท ตามลําดับ มีอัตราการลดลงของรายไดรอยละ 23.87 เนื่องจากปริมาณการขายลดลงโดยเฉพาะกลุมลูกคาขนาดใหญ ไดแก อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต และอุตสาหกรรมกระดาษมียอดคําสั่งซื้อลดลงคอนขางมาก แตกลุมลูกคาขนาดกลางและเล็ก ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ มีปริมาณการขายเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นของกลุมอุตสาหกรรมขนาดกลาง และเล็กไมสามารถชดเชยปริมาณการขายที่ลดลงของกลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญได ข. ตนทุนขาย ตนทุนขายถานหินของบริษัทฯและบริษัทยอยมีองคประกอบหลัก คือ คาถานหินและคาระวางเรือ โดยในป 2551 และ 2552 บริษัทฯมีตนทุนขายเทากับ 2,358.42 และ 2,063.36 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 69.12 และ 79.43ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการขายปรับเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากบริษัทฯไดทําสัญญาคาระวางเรือในอัตราที่สูงกวาราคาตลาด แนวโนมราคาถานหินในตลาดโลกในชวงป 2552 ปรับลดลงจากป 2551 และมีคูแขงขันเขามาในตลาดการจัดจําหนายถานหินมากขึ้น ค. คาใชจายในการขายและบริหาร บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2551 และ 2552 เทากับ 401.86 และ 325.36ลานบาท คิดเปนรอย ละ 11.66 และ 12.31 ของรายไดรวม ตามลําดับ สัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอย โดย สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหาร ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาเสื่อมราคา เปนตน ซึ่งเปนคาใชจายคงที่เปนสัดสวนสูง ในขณะที่รายไดปรับลดลงอยางไรก็ดี บริษัทมีนโยบายในการลดคาใชจายในการขายและบริหาร ลดลงจากเดิม ซึ่งชวยใหบริษัทสามารถควบคุมคาใชจายได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ จํานวน 92.27 ลานบาท เนื่องจากปจจัย ราคาตลาดของถานหินที่ลดต่ําลง ตอมาในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของป 2552 บริษัทมีการโอนกลับรายการคาเผื่อการลดมูลคา ของสินคา โดยแสดงเปนรายการปรับลดบัญชีตนทุนขายจํานวน 28.65 ลานบาท สําหรับถานหินที่ไดขายออกไปในงวดในราคาขาย ต่ํากวาราคาทุน อยางไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 3 ของป 2552 ราคาขายของถานหินมีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งทําใหราคาทุนต่ํากวาราคา ขาย บริษัทจึงโอนกลับคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาที่เหลือทั้งหมดโดยแสดงเปนรายการลดคาใชจายในการบริหารสําหรับงวดเกา เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 จํานวน 63.62 ลานบาท ป 2552 บริษัทตั้งสํารองเผื่อมูลคาลดลงของถานหินเคลื่อนไหวชา โดย ฝายบริหารคาดวาจะสามารถทยอยขายถานหินออกไปไดอยางชาภายใน 2 ป โดยเกณฑการตั้งสํารองพิจารณาจากราคาทุนถัวเฉลี่ย คิดลดดวยอัตราคิดลดตนทุนทางการเงินของบริษัท บริษัทไดบันทึกคาเผื่อมูลคาลดลงของถานหินดังกลาวจํานวน 130.51 ลานบาท เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

41


นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยมีดอกเบี้ยจายในป 2551 และ 2552 เทากับ 44.51 และ 61.89 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.29 และ 2.34 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยดอกเบี้ยจายที่เพิ่มขึ้นมากในป 2552 เนื่องจากบริษัทฯมีการใชวงเงินกูเพิ่มขึ้นเพื่อเก็บ สินคาคงคลังและลงทุนในทรัพยสินถาวรเพิ่มขึ้น ง. กําไร ป 2551 และ 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 30.88 และ 20.56 ตามลําดับ อัตรากําไรขั้นตน ลดลง เนื่องจากบริษัทฯไดทําสัญญาคาระวางเรือในอัตราที่สูงกวาราคาตลาด แนวโนมราคาถานหินในตลาดโลกในชวงป 2552 ปรับ ลดลงจากป 2551 และมีคู แ ข งขั น เขา มาในตลาดการจัด จํ า หนา ยถ า นหิ น มากขึ้ น บริ ษั ท ฯและบริ ษั ทย อ ยมี อัต รากํ า ไรจากการ ดําเนินงานเทากับรอยละ 17.10 และ 6.85 ตามลําดับ และบริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 11.69 และ 3.34 ตามลําดับ จ. อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนในป 2551 และ 2552 มีคาเทากับรอยละ 52.53 และ 10.20 ตามลําดับ ในป 2551 บริษัทฯ จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.25 บาทตอหุน หรือคิดเปนรอยละ 46.80 ของกําไรสุทธิ สวนป 2552 บริษัทฯงดจายเงินปนผลเพื่อเก็บ เงินไวสําหรับขยายกิจการตอไป การวิเคราะหฐานะการเงิน 

สินทรัพย สินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2551 และ 2552 มีมูลคาเทากับ 2,553.45 และ 3,175.67 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยของบริษัทฯประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนเปนสวนใหญ โดย ณ สิ้นป 2551 และ 2552 มีมูลคาเทากับ 1,591.40 และ 2,076.52 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 62.32 และ 68.12 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการเก็บถานหินสํารองเพิ่มมากขึ้น สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ สิ้นป 2551 และ 2552 มีมูลคาเทากับ 962.06 และ 971.73 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยไม หมุนเวียนหลัก ณ สิ้นป 2552 ไดแก ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ จํานวน 962.91 ลานบาท ซึ่งทรัพยสินสวนใหญ ไดแก คลังสินคา ตําบลสวนสม จังหวัดสมุทรสาคร คลังสินคาอําเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา และเรือลําเลียง



คุณภาพของสินทรัพย ลูกหนี้การคา-สุทธิ บริษัทฯและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคา-สุทธิ ณ สิ้นป 2551 และ 2552 เทากับ 396.71 และ 341.60 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯ มีการขยายตลาดถานหินในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯและบริษัทยอยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในป 2551 และ 2552 ประมาณ 42 และ 52 วัน ตามลําดับ บริษัทฯและบริษัทยอยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยูในเกณฑที่กําหนด และมีนโยบาย ระยะเวลาการชําระคาสินคา 45 วัน สินคาคงเหลือ-สุทธิ บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือ-สุทธิ ณ สิ้นป 2551 และ 2552 เทากับ 964.24 และ 1,546.54 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยในป 2551 และ 2552 ประมาณ 105 และ 219 วัน ตามลําดับ บริษัทฯมีการเก็บถานหินใน ปริมาณสูง เนื่องจากบริษัทฯไดทําสัญญาจองปริมาณการขนสงไวลวงหนาในขณะที่ยอดขายลดลงจากภาวะเศรษฐกิจ สงผลใหบริษัท ฯมีถานหินเก็บไวในคลังสินคาเปนจํานวนมาก อยางไรก็ดี สัญญานี้จะหมดลงภายในไตรมาส 1 ป 2553 ดังนั้นปริมาณถานหินมี แนวโนมที่จะลดลงในป 2553 เนื่องจากบริษัทฯมีนโยบายนําถานหินในคลังสินคาออกขาย

4 2 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส



สภาพคลอง ในป 2551 และ 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.00 และ 1.34 เทา ตามลําดับ และมีอัตราสวน สภาพคลองหมุนเร็ว 0.36 และ 0.28 เทา ตามลําดับ บริษัทฯมีสภาพคลองอยูในเกณฑปานกลาง เนื่องจากบริษัทฯมีถานหินใน คลังสินคาเปนปริมาณมาก อยางไรก็ดี หากบริษัทฯสามารถนําถานหินในคลังสินคาออกขายไดมาก จะสงผลใหบริษัทฯมีสภาพคลอง ที่ดีขึ้น



ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน พบวา ณ สิ้นป 2551 และ 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอ สวนของของผูถือหุนเทากับ 2.09 และ 2.40 ตามลําดับ อัตราสวนนี้มีคาปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากสาเหตุหลัก คือบริษัทฯกูยืมหนี้เพื่อ นําเขาถานหินสําหรับเปนสินคาคงคลังสูงขึ้นและลงทุนในทรัพยสินถาวร

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

43


รายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย นายพงษศักดิ์ อังสุพันธุ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการตรวจสอบ นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท กรรมการตรวจสอบ ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหดําเนินการตามขอบเขตหนาที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทุกทาน เขารวมประชุมทุกครั้ง และไดประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ สรุปดังนี้ สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให มั่นใจรายงานทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวของกันจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามที่ควร พรอมทั้งใหขอเสนอแนะและ รับทราบแนวทางการแกไขปญหาใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ พิจารณากําหนดแผนงานการตรวจสอบภายในประจําป 2553 โดยจัดลําดับงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและเนนการปฏิบัติการให เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ และไดมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เสนอแนะเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2553 แตงตั้งนายขจร เกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3445 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูส อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760 และนางณฐ พร พันธุอุดม ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 แหง บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัดเปนผูสอบบัญชีสําหรับ ปบัญชี 2553 







(นายพงษศักดิ์ อังสุพันธุ) ประธานกรรมการตรวจสอบ

4 4 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ร า ย ง า น ข อ ง ผู ส อ บ บั ญ ชี รั บ อ นุ ญ า ต เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวน ของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถ อื หุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ งบการเงินดังกลาวจากผลการ ตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ซึง่ กําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให ไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการ ทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี ที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้นตลอดจนการประเมินถึงความ เหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ ําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชือ่ วาการตรวจสอบดังกลาวใหขอ สรุปทีเ่ ปนเกณฑอยางเหมาะสม ในการแสดงความเห็นของขาพเจา ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนีแ้ สดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดําเนินงานรวม การ เปลีย่ นแปลงในสวนของผูถ อื หุน รวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปสนิ้ สุดวันเดียวกัน ของ บริษทั ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวสิ เซส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย และฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและกระแส เงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ บัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30.1 และ 30.2 ในระหวางป 2552 บริษัทไดปรับปรุงยอนหลังเพื่อการแกไขขอผิดพลาดปกอน ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงคการเปรียบเทียบกันไดในเรื่องการ คํานวณภาษีเงินไดสําหรับป 2551 เนื่องจากการไมไดนําสิทธิประโยชนทางภาษี เกี่ยวกับการไดรับยกเวนภาษีเงินไดที่จายเพื่อการ ลงทุนในสินทรัพยถาวร และในป 2552 นี้บริษัทและบริษัทยอยไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินปกอน เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ กันไดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับผลประโยชนพนักงานดวย ซึ่งถือเปนการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาปฏิบัติ กอนถึงวันที่มีผลบังคับใช

(นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร) ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4996 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด กรุงเทพมหานคร วันที่ 10 กุมภาพันธ 2553 2010/069/8906 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

45


ง บ ดุ ล บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย ณ วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 สิ น ท รั พ ย บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม 2552

2551

2552

(ปรับปรุงใหม)

หมายเหตุ

2551 (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

4

88,331,591.66

180,170,726.25

57,736,685.36

144,735,888.20

ลูกหนี้การคา - สุทธิ

5

341,600,888.60

396,711,598.81

338,221,842.13

392,625,308.95

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย สินคาคงเหลือ - สุทธิ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพยหมุนเวียน

24 6 7

1,546,542,969.56 100,048,671.72

964,238,520.46 50,276,297.85

18,215,620.63 1,548,974,033.88 95,010,676.95

2,000,000.00 966,158,922.75 56,277,420.06

สินทรัพยไมหมุนเวียน เงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ สวนปรับปรุงที่ดินเชาและอาคารชั่วคราว บนที่ดินเชา - สุทธิ สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงาน - สุทธิ อื่น ๆ รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน รวมสินทรัพย

2,076,524,121.54 1,591,397,143.37

2,058,158,858.95 1,561,797,539.96

8 9

962,905,593.28

949,720,522.85

111,000,000.00 762,167,594.74

111,000,000.00 738,823,524.92

10

720,327.56

1,680,770.33

720,327.56

1,680,770.33

11 12

2,709,000.00 2,709,000.00 5,392,470.74 7,945,018.49 971,727,391.58 962,055,311.67 3,048,251,513.12 2,553,452,455.04

2,709,000.00 2,709,000.00 4,862,672.24 7,642,194.92 881,459,594.54 861,855,490.17 2,939,618,453.49 2,423,653,030.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4 6 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ง บ ดุ ล ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย ณ วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 ห นี้ สิ น แ ล ะ ส ว น ข อ ง ผู ถื อ หุ น บาท งบการเงินรวม หมายเหตุ

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551

2552

(ปรับปรุงใหม) หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน การเงินที่ถึงกําหนด ชําระภายในหนึ่งป หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึง กําหนดชําระภายในหนึ่งป หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อที่ถึง กําหนดชําระภายในหนึ่งป คาใชจายคางจาย ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย เงินคาหุนรับลวงหนา

13

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ รวมหนี้สินไมหมุนเวียน รวมหนี้สิน

(ปรับปรุงใหม)

1,309,162,168.45 1,384,412,673.89 53,726,695.59 2,824,747.14

15

85,140,000.00

12,082,000.00

66,660,000.00

1,302,000.00

16

6,946,070.38

6,520,165.10

2,043,214.71

1,923,604.80

17

7,155,124.42 26,862,856.62 48,835.14 72,268.56

4,762,203.93 44,687,697.91 51,629,171.13 8,621,299.99

1,001,830.56 37,119,490.88 72,268.56

801,095.58 57,271,112.70 51,629,171.13 8,621,299.99

30.1 21

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไมหมุนเวียน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน การเงิน - สุทธิ หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ

1,311,410,506.52 1,384,412,861.32 66,047,191.80 23,887,857.30

2551

3.12

15 16 17

6,415,166.83 4,646,160.26 36,022,936.19 44,752,175.90 1,546,120,956.46 1,586,001,592.84

586,243,000.00 6,626,566.66

5,714,417.30 4,311,563.75 33,921,454.50 44,670,715.78 1,509,421,540.55 1,557,767,984.76

104,220,000.00 13,572,637.22

13,878,245.97 14,127,715.52 606,747,812.63 131,920,352.74 2,152,868,769.09 1,717,921,945.58

506,663,000.00 2,137,660.97

4,180,875.77

1,580,580.04 1,797,391.36 510,381,241.01 5,978,267.13 2,019,802,781.56 1,563,746,251.89

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

47


ง บ ดุ ล ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย ณ วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 ห นี้ สิ น แ ล ะ ส ว น ข อ ง ผู ถื อ หุ น ( ต อ ) บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม หมายเหตุ

2552

2551

2552

(ปรับปรุงใหม)

2551 (ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน ทุนเรือนหุน ทุนจดทะเบียน

18, 33

หุนสามัญ 210,000,000 หุน มูลคาหุน ละ 0.50 บาท ทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลว

105,000,000.00

หุนสามัญ 151,964,985 หุน มูลคาหุน ละ 0.50 บาท หุนสามัญ 150,837,851 หุน มูลคาหุน ละ 0.50 บาท สวนเกินทุน

รวมสวนของผูถอื หุน รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

105,000,000.00

75,982,492.50

19, 20

75,418,925.50

229,561,429.34

220,607,475.53

229,561,429.34

220,607,475.53

10,500,000.00 579,338,822.19

7,251,405.00 532,252,703.43

10,500,000.00 603,771,750.09

7,251,405.00 556,628,972.21

895,382,744.03

835,530,509.46

919,815,671.93

859,906,778.24

3,048,251,513.12

2,553,452,455.04

2,939,618,453.49

2,423,653,030.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4 8 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

105,000,000.00

75,982,492.50 75,418,925.50

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ กําไรสะสม จัดสรรแลว สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร

105,000,000.00


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ง บ กํ า ไ ร ข า ด ทุ น บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย สํ า ห รั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 บาท งบการเงินรวม หมายเหตุ รายได รายไดจากการขาย รายไดจากการใหบริการ กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายไดอื่น รวมรายได คาใชจาย ตนทุนขาย ตนทุนคาบริการ ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร คาตอบแทนผูบริหาร 1 (ง) ผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 3.18 (ข) ขาดทุนจากการลดลงของมูลคาสินคา คงเหลือ (โอนกลับ) 6 รวมคาใชจาย กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได คาใชจายทางการเงิน กําไรกอนภาษีเงินได ภาษีเงินได กําไรสุทธิ การแบงปนกําไร สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) กําไรสุทธิ สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย กําไรตอหุนปรับลด (บาทตอหุน) กําไรสุทธิ สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

2552

2551 (ปรับปรุงใหม)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 (ปรับปรุงใหม)

2,597,460,660.42 3,411,966,488.34 20,430,418.19 12,670,250.80 20,888.84 9,441,834.50 1,288,824.64 15,867,267.09 21,600,654.99 2,643,221,069.04 3,447,526,218.77

2,597,460,660.42 3,411,966,488.34 20,888.84 15,138,060.03 9,441,834.50 1,288,824.64 14,278,458.06 22,251,731.76 2,621,201,841.82 3,450,645,104.77

2,063,355,164.24 2,358,416,135.18 9,736,321.36 11,271,613.14 221,291.92 123,180,359.32 174,291,417.80 179,717,164.94 205,695,152.69 20,695,698.90 21,878,290.77 1,769,006.57 1,288,692.25

2,069,882,409.55 2,367,199,416.57 126,819,060.27 176,649,169.26 165,677,042.73 194,822,567.28 20,597,698.90 21,762,290.77 1,402,853.55 1,113,799.98

66,889,693.74 92,272,400.94 2,465,343,409.07 2,865,334,994.69 177,877,659.97 582,191,224.08 61,885,771.69 44,512,098.85 115,991,888.28 537,679,125.23 27,683,651.27 120,909,074.07 88,308,237.01 416,770,051.16

66,889,693.74 92,272,400.94 2,451,268,758.74 2,853,819,644.80 169,933,083.08 596,825,459.97 53,949,390.27 42,704,713.91 115,983,692.81 554,120,746.06 27,618,796.68 120,119,196.47 88,364,896.13 434,001,549.59

88,308,237.01 88,308,237.01

416,770,051.16 416,770,051.16

88,364,896.13 88,364,896.13

434,001,549.59 434,001,549.59

0.58

2.81

0.58

2.93

22

-

-

-

-

0.58

2.81

0.58

2.93

0.50

2.22

0.50

2.31

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

49


ง บ แ ส ด ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ว น ข อ ง ผู ถื อ หุ น บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย สํ า ห รั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 งบการเงินรวม (บาท) สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ กําไรสะสม ทุนเรือนหุนที่ สวนเกินมูลคา จัดสรรแลว ออกและชําระ หุนสามัญ สํารองตาม ยังไมไดจัดสรร แลว หมายเหตุ กฎหมาย ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดจาก การบันทึกภาษีเงินไดสูงไป ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย บัญชีผลประโยชนพนักงาน ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ สวนเกินมูลคาหุนสามัญ กําไรสุทธิสําหรับงวด สํารองตามกฎหมาย เงินปนผล ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การบัญชีสุทธิจากภาษี ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย บัญชีผลประโยชนพนักงาน ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ สวนเกินมูลคาหุนสามัญ กําไรสุทธิสําหรับงวด สํารองตามกฎหมาย เงินปนผล ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

รวม

75,418,925.50 220,607,475.53 7,251,405.00 521,777,488.31 825,055,294.34 30.1 30.2

20 20

-

825,055,294.34

15,121,375.38

-

15,121,375.38

(4,646,160.26) (4,646,160.26) 75,418,925.50 220,607,475.53 7,251,405.00 532,252,703.43 835,530,509.46

-

(4,646,160.26) 835,530,509.46

563,567.00 563,567.00 8,953,953.81 8,953,953.81 88,308,237.01 88,308,237.01 3,248,595.00 (3,248,595.00) (37,973,523.25) (37,973,523.25)

-

563,567.00 8,953,953.81 88,308,237.01 (37,973,523.25)

75,982,492.50 229,561,429.34 10,500,000.00 579,338,822.19 895,382,744.03

-

895,382,744.03

70,000,000.00 134,230,000.00 7,000,000.00 486,934,054.77 698,164,054.77

-

698,164,054.77

320,746.51

-

320,746.51

(3,357,468.01) (3,357,468.01) 70,000,000.00 134,230,000.00 7,000,000.00 483,897,333.27 695,127,333.27

-

(3,357,468.01) 695,127,333.27

5,418,925.50 86,377,475.53 416,770,051.16 416,770,051.16 251,405.00 (251,405.00) (368,163,276.00) (368,163,276.00)

-

5,418,925.50 86,377,475.53 416,770,051.16 (368,163,276.00)

75,418,925.50 220,607,475.53 7,251,405.00 532,252,703.43 835,530,509.46

-

835,530,509.46

-

30.2

20 20

-

-

5,418,925.50 86,377,475.53 -

-

-

15,121,375.38

320,746.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5 0 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

สวนของ รวม ผูถือหุน (ปรับปรุงใหม) สวนนอย


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ง บ แ ส ด ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ว น ข อ ง ผู ถื อ หุ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย สํ า ห รั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ กําไรสะสม ทุนเรือนหุนที่ สวนเกินมูลคา จัดสรรแลว ออกและชําระ รวม หุนสามัญ สํารองตาม ยังไมไดจัดสรร แลว หมายเหตุ กฎหมาย ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดจาก การบันทึกภาษีเงินไดสูงไป 30.1 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย บัญชีผลประโยชนพนักงาน 30.2 ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ สวนเกินมูลคาหุนสามัญ กําไรสุทธิสําหรับงวด สํารองตามกฎหมาย 20 เงินปนผล 20 ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การบัญชีสุทธิจากภาษี ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย บัญชีผลประโยชนพนักงาน 30.2 ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ สวนเกินมูลคาหุนสามัญ กําไรสุทธิสําหรับงวด สํารองตามกฎหมาย 20 เงินปนผล 20 ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

75,418,925.50 220,607,475.53 7,251,405.00 545,819,160.58

สวนของ รวม ผูถือหุน (ปรับปรุงใหม) สวนนอย

849,096,966.61

-

849,096,966.61

15,121,375.38

15,121,375.38

-

15,121,375.38

(4,311,563.75) 75,418,925.50 220,607,475.53 7,251,405.00 556,628,972.21

(4,311,563.75) 859,906,778.24

-

(4,311,563.75) 859,906,778.24

8,953,953.81 88,364,896.13 3,248,595.00 (3,248,595.00) (37,973,523.25)

563,567.00 8,953,953.81 88,364,896.13 (37,973,523.25)

-

563,567.00 8,953,953.81 88,364,896.13 (37,973,523.25)

75,982,492.50 229,561,429.34 10,500,000.00 603,771,750.09

919,815,671.93

-

919,815,671.93

70,000,000.00 134,230,000.00 7,000,000.00 493,919,120.88

705,149,120.88

-

705,149,120.88

320,746.51

320,746.51

-

320,746.51

(3,197,763.77) 70,000,000.00 134,230,000.00 7,000,000.00 491,042,103.62

(3,197,763.77) 702,272,103.62

-

(3,197,763.77) 702,272,103.62

5,418,925.50 86,377,475.53 434,001,549.59 434,001,549.59 251,405.00 (251,405.00) (368,163,276.00) (368,163,276.00)

-

5,418,925.50 86,377,475.53 434,001,549.59 (368,163,276.00)

-

859,906,778.24

-

563,567.00 -

-

5,418,925.50 -

-

-

86,377,475.53 -

-

-

75,418,925.50 220,607,475.53 7,251,405.00 556,628,972.21

859,906,778.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

51


ง บ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย สํ า ห รั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 บาท งบการเงินรวม 2552 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กําไรสุทธิ รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน คาเสื่อมราคา หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) ขาดทุนจากสินคาสูญหายทางกายภาพ คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ (โอนกลับ) สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย (กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยังไมเกิดขึ้น ผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ รายไดดอกเบี้ยรับ คาใชจายดอกเบี้ยจาย คาใชจายภาษีเงินได กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย และหนี้สินดําเนินงาน สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง ลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) เจาหนี้การคา คาใชจายคางจาย หนี้สินหมุนเวียนอื่น เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน รับดอกเบี้ยรับ จายภาษีเงินได เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 (ปรับปรุงใหม)

2551 (ปรับปรุงใหม)

88,308,237.01

416,770,051.16

88,364,896.13

434,001,549.59

71,361,112.14 (11,763,314.04) 38,235,901.55 1,846,364.29 (20,888.84) (508,084.82) 1,769,006.57 (675,980.26) 61,885,771.69 27,683,651.27

42,218,049.00 33,927,483.78 740,895.46 92,272,400.94 929,777.98 221,291.92 (1,763,992.19) 1,288,692.25 (1,979,855.65) 44,512,098.85 120,909,074.07

50,318,763.57 (9,785,257.74) 38,235,901.55 1,711,339.22 (20,888.84) (508,084.82) 1,402,853.55 (926,190.13) 53,949,390.27 27,618,796.68

30,666,776.65 29,944,434.64 740,895.46 92,272,400.94 871,682.70 (15,138,060.03) (1,763,992.19) 1,113,799.98 (3,072,834.50) 42,704,713.91 120,119,196.47

278,121,776.56

750,045,967.57

250,361,519.44

732,460,563.62

47,220,161.82 (620,540,350.65) (30,675,895.07) 1,160,183.46

1,785,714.69 (642,156,812.79) (72,536,998.77) 3,074,681.40

46,684,789.89 (621,051,012.68) (19,109,500.50) 1,196,183.46

5,142,089.61 (643,257,530.57) (75,413,228.90) 1,600,187.40

41,954,018.77

10,156,621.93

50,696,632.72

1,940,075.21

(14,945,633.39)

(3,496,863.72)

(17,424,253.21)

1,078,214.57

(8,729,239.71) (306,434,978.21) 675,980.26 (81,281,093.24) (387,040,091.19)

11,153,834.53 58,026,144.84 1,979,855.65 (127,948,959.74) (67,942,959.25)

(13,323,750.89) (321,969,391.77) 823,474.39 (81,265,073.79) (402,410,991.17)

9,733,338.39 33,283,709.33 3,070,621.39 (127,159,082.14) (90,804,751.42)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5 2 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ง บ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย สํ า ห รั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 บาท งบการเงินรวม 2552 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดจายคาหุนในบริษัทยอย เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย เงินรับจากเงินใหกูยืมบริษัทยอย เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร เงินรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

2551 (ปรับปรุงใหม)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 (ปรับปรุงใหม)

(75,182,318.42) 34,357.46 (454,000.00) (75,601,960.96)

(488,716,221.19) 84,669.82 (2,939,120.00) (491,570,671.37)

(16,215,620.63) (71,738,593.70) 29,091.92 (128,000.00) (88,053,122.41)

(76,000,000.00) (112,500,000.00) 110,500,000.00 (319,703,143.41) 19,617,380.07 (2,742,842.25) (380,828,605.59)

(69,714,464.64)

847,217,706.98

(71,962,615.28)

847,217,519.55

เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ จายเงินสดปนผลหุนสามัญ เงินรับลวงหนาเพือ่ การแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ

604,543,000.00 (49,462,000.00) (6,520,165.28) (6,273,439.06) (37,973,523.25) 72,268.56

119,543,000.00 (10,483,000.00) (5,772,625.10) (2,136,242.70) (368,163,276.00) 8,621,299.99

604,543,000.00 (32,522,000.00) (1,923,604.89) (988,076.34) (37,973,523.25) 72,268.56

4,543,000.00 (10,483,000.00) (1,471,975.06) (602,075.21) (368,163,276.00) 8,621,299.99

เงินรับจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ จายชําระดอกเบี้ยจาย เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

896,220.82 (64,764,979.59) 370,802,917.56

49,057,551.03 (38,812,158.68) 599,072,255.52

896,220.82 (56,676,758.88) 403,464,910.74

49,057,551.03 (37,004,773.74) 491,714,270.56

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ

(91,839,134.59)

39,558,624.90

(86,999,202.84)

20,080,913.55

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป

180,170,726.25

140,612,101.35

144,735,888.20

124,654,974.65

88,331,591.66

180,170,726.25

57,736,685.36

144,735,888.20

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

ขอมูลงบกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1. ในระหวางงวดป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีการซื้อทรัพยสิน โดยการกอหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เปนจํานวนเงิน 8,416,890.00 บาท และ 972,000.00 บาท ตามลําดับ 2. ในระหวางงวดป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีการซื้อทรัพยสิน โดยการกอหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เปนจํานวนเงิน 3,240,081.67 บาท และ 2,760,163.58 บาท และหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เปนจํานวนเงิน 20,408,600.00 บาท และ 2,583,000.00 บาท ตามลําดับ 3. ดอกเบี้ยจายที่บันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยในป 2552 มีจํานวนเงิน 1,053,256.75 บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

53


ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 1. ขอมูลทัว่ ไป (ก) ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท บริษทั ไดจดทะเบียนเปนนิตบิ คุ คลประเภทบริษทั จํากัดกับกระทรวงพาณิชย เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2537 จากการประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2547 และครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2547 และ วันที่ 30 มกราคม 2547 ตามลําดับ ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหบริษัทแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจดทะเบียนเรื่องขางตนกับกระทรวง พาณิชยแลวเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2547 บริษทั มีทอี่ ยูต ามทีไ่ ดจดทะเบียนไวดงั นี้  สํานักงานแหงใหญ ตัง้ อยูเ ลขที่ 36/83 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร ชัน ้ 24 ซอยสุขมุ วิท 21 (อโศก) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  สํานักงานสาขา ประกอบดวย 1) เลขที่ 20 หมูที่ 2 ตําบลชัยมงคล อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย 2) เลขที่ 88/8-9 หมูที่ 5 ตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 74120 ประเทศไทย 3) เลขที่ 108 หมูที่ 2 ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 ประเทศไทย (ข) ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก เป น ผู นํ า เข า เพื่ อ การจํ า หน า ยถ า นหิ น เพื่ อ ใช เ ป น เชื้ อ เพลิ ง ภายในโรงงานอุ ต สาหกรรม ภายในประเทศ บริษัทยอยของบริษัทประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทไดแก ผูผลิตและจําหนายถานหินฝุนอัดกอน ขนสง ทางบกและทางน้ําและบริการทาเทียบเรือ (ค) จํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานจํานวน 412 คน และ 385 คน ตามลําดับ (ง) คาตอบแทนผูบริหาร คาตอบแทนผูบริห ารนี้เปน ผลประโยชนที่จา ยให แ กผูบริ หารของบริษัท ประกอบดวยคาตอบแทนที่เปน ตัวเงิน ไดแ ก เงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของ รวมไปถึงผลประโยชนตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผูบริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กําหนด ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดแก กรรมการผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอ จากผูจัดการลงมา (จ) ขอมูลเพิ่มเติมของคาใชจายตามลักษณะ รายละเอียดของขอมูลเพิ่มเติมของคาใชจายตามลักษณะสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้ บาท งบการเงินรวม 2552 คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

73,207,476.43 85,298,697.35

2551 (ปรับปรุงใหม) 43,147,826.98 81,128,416.43

คาตอบแทนผูบริหาร ผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ

20,695,698.90 1,769,006.57

21,878,290.77 1,288,692.25

5 4 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 52,030,102.79 68,258,281.93

2551 (ปรับปรุงใหม) 31,538,459.35 70,011,964.75

20,597,698.90 1,402,853.55

21,762,290.77 1,113,799.98


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 2.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกําหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดง รายการไดทําขึ้นตามแบบกําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน สําหรับบริษัทจํากัด ที่กําหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ การคา กระทรวงพาณิชย ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก งบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 2.2 มาตรฐานการบัญชีใหมที่ประกาศใชในระหวางป 2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 กําหนดใหจัดเลขระบุ ฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 2.2.2 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 86/2551 และ 16/2552 ใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ รายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม ดังตอไปนี้ ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป 1) แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) 2) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 การดอยคาของสินทรัพย (ปรับปรุง 2550) 3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (ปรับปรุง 2550) 4) แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเชา 5) แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตน ฝายบริหารของบริษัท ไดประเมินแลวเห็นวาไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน ข) มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 1) มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 20 การบั ญ ชี สํ า หรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลและการเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความ ชวยเหลือจากรัฐบาล (ใชบังคับวันที่ 1 มกราคม 2555) 2) มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 24 การเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น (ปรั บ ปรุ ง 2550) (ใชบังคับวันที่ 1 มกราคม 2554) 3) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (ใชบังคับวันที่ 1 มกราคม 2554) ฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีขางตน

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

55


ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 2.3 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวมและการดําเนินงาน 2.3.1 งบการเงินรวมนีไ้ ดรวมบัญชีตา งๆ ของบริษทั ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวสิ เซส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอยทีบ่ ริษทั ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวสิ เซส จํากัด (มหาชน) ถือหุน ทัง้ ทางตรงและทางออม ดังตอไปนี้ ทุนจดทะเบียนแลว (ลานบาท) บริษทั ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด บริษทั ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด

อัตรารอยละของการถือหุน ทั้งทางตรงและทางออม

2552

2551

2552

2551

20 70 18 18

20 70 18 18

100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00

ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจําหนายถานหินอัดกอน บริการขนสงทางน้ํา บริการขนสงทางบก บริการทาเทียบเรือ

2.3.2 บริษทั บันทึกบัญชีโดยวิธซี อื้ สําหรับการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ยอย 2.3.3 รายการบัญชีทมี่ สี าระสําคัญกับบริษทั ยอยทีร่ วมในงบการเงินรวมไดหกั กลบลบกันแลว 2.3.4 งบการเงินรวมจัดทําขึน้ โดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีทเี่ หมือนกันหรือเหตุการณทางบัญชีทคี่ ลายคลึงกัน 3. นโยบายการบัญชีทสี่ าํ คัญ 3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย บริษัทรับรูรายไดจากการขายเมื่อมีการสงมอบสินคาใหลูกคาแลวโดยบันทึกมูลคาใบแจงหนี้ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและหลัง หักสวนลดแลว บริษัทและบริษัทยอยรับรูรายไดจากการใหบริการขนสงเมื่อใหบริการแกลูกคาเรียบรอยแลวและตามเกณฑคงคาง บริษัทและบริษัทยอยบันทึกรายไดอื่นและคาใชจายตามเกณฑคงคาง 3.2 หนี้สงสัยจะสูญ บริษัทและบริษัทยอยตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนเงินเทากับผลขาดทุนโดยประมาณ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บ เงินจากลูกหนี้ไมได ผลขาดทุนโดยประมาณนี้กําหนดขึ้นจากการพิจารณาฐานะของลูกหนี้ในปจจุบัน 3.3 สินคาคงเหลือ สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ย บริษัทมีการพิจารณาตั้งคาเผื่อสินคาสูญหายทางกายภาพตามผลการตรวจนับไดจริง 3.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคาและการตัดบัญชี ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ แสดงในราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม ยกเวนเรือลําเลียงรถบรรทุก แสดงในราคาทุนหลังหักมูลคา ซากและคาเสื่อมราคาสะสม

5 6 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 คาเสื่อมราคาและการตัดบัญชีคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้  ที่ดิน ไมมีการคิดคาเสื่อมราคา  คาปรับปรุงที่ดินเชา ตามอายุสัญญาเชาที่ดิน 3 ป และ 10 ป  อาคารชั่วคราว ตามอายุสัญญาเชาที่ดิน 3 ป  อุปกรณ 5 ป  ยานพาหนะ 5 ป  เรือลําเลียง 5-10 ป  เครื่องใชสํานักงาน 5 ป  อุปกรณคอมพิวเตอร 5 ป 3.5 การบันทึกตนทุนการกูยืมเปนตนทุนของสินทรัพย บริษัทและบริษัทยอยบันทึกตนทุนการกูยืมที่เกิดจากเงินกูยืมเพื่อใชในการกอสรางเรือลําเลียงเปนตนทุนของสินทรัพย บริษัทและบริษัทยอยจะหยุดบันทึกตนทุนการกูยืมเปนตนทุนของสินทรัพยเมื่อการกอสรางแลวเสร็จ 3.6 เงินลงทุน เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยแสดงตามวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ในงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน 3.7 สินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงาน สินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงาน ตีราคาในราคาทุนหรือมูลคาที่คาดวาจะขายไดสุทธิ แลวแตราคาใดจะต่ํากวา กรณีมีขอบงชี้วา ดอยคา จะแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการดอยคาและบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน 3.8 ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี บริษัทและบริษัทยอยตัดบัญชีดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชีโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 3.9 สินทรัพยที่ไมมีตัวตน สินทรัพยที่ไมมีตัวตนแสดงตามราคาทุนหลังหักคาตัดจายสะสม คาตัดจายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยใชวิธี เสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังตอไปนี้ คาสิทธิ์ในการใชโปรแกรม 5 ป 3.10 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ รายการที่เปนเงินตราตางประเทศไดบันทึกไวเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สิน ที่เปนเงินตราตางประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุลไดบันทึกไวเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาไดบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในงวดปจจุบัน ในกรณีบ ริ ษั ท มี ข อ ผู ก พั น ตามสัญ ญาซื้ อ เงิ น ตราต า งประเทศล ว งหนา ที่ เ ป น ภาระเงิ น บาทเพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากอั ต รา แลกเปลี่ยนของหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ บริษัทรับรูโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาตามสัญญา สําหรับสวนเกินหรือ สวนลดจากการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายตามวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

57


ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 หนี้สินตามขอผูกพันในสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดซึ่งเปนจํานวนเงินตราตางประเทศที่จะ ไดรับจากธนาคาร ณ วันที่กําหนดจะปรับมูลคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศใชเปน อัตราอางอิง ผลตางจากการปรับมูลคารับรูเปนรายไดหรือคาใชจา ยทั้งจํานวน สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาที่คงเหลืออยู ณ วันสิ้นงวดจะแสดงหักกลบกันไวเปนบัญชีลูกหนี้หรือเจาหนี้ตาม สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 3.11 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไมวาจะเปน ทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่ เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มี สิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของ บริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของ ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 3.12 การใชประมาณการทางการบัญชี ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐาน หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพยและ หนี้ สิ น และการเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง อาจแตกต า งไปจากจํา นวนที่ ประมาณไว การประมาณการและขอสมมติฐานดังกลาวจะมีการทบทวนอยางสม่ําเสมอ ผลประโยชนพนักงาน บริษัทและบริษัทยอยมีขอผูกมัดในการใหประโยชนแกพนักงานหลังเกษียณอายุ มูลคาปจจุบันของหนี้สินประโยชนพนักงาน ไดถูกรับรูรายการในงบดุลไดถูกคํานวณดวยวิธีคณิตศาสตรป ระกันภัยจากหลายสมมติฐาน สมมติฐานที่ใ ชในการประเมิน คาใชจายผลประโยชนพนักงานสุทธิประจํางวดไดรวมถึงอัตราสวนลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการ เปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหลานี้มีผลตอประมาณการคาใชจายที่เกี่ยวของกับผลประโยชน พนักงานสุทธิในทุกป บริษัทและบริษัทยอยไดมีการทบทวนอัตราสวนลดที่เหมาะสมซึ่งสะทอนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนํามาใชใน การคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจายในอนาคตที่คาดวาจะตองจายใหกับพนักงาน ในการประเมินอัตราสวนลดที่ เหมาะสม บริษัทและบริษัทยอยจะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจายในสกุลเงินที่ไดรับประโยชน สมมติฐานทางสถิติที่สําคัญที่ใชในการคํานวณสรุปไดดังนี้ งบการเงินรวม

อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการตาย อัตราการลาออก

2552 (รอยละ) 4.50 6.00 0.01 0 - 50

2551 (รอยละ) 4.50 6.00 0.01 0 - 50

อัตราการลาออกของพนักงานจะลดลงตามอายุของพนักงานที่เพิ่มขึ้น 5 8 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 (รอยละ) (รอยละ) 4.50 4.50 6.00 6.00 0.01 0.01 0 - 25 0 - 25


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 3.13 สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาทรัพยสินที่ไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเปนเจาของในทรัพยสินใหกับบริษัท และบริษัทมีความ ตั้งใจที่จะใชสิทธิในการซื้อทรัพยสินเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดของสัญญาเชาถูกบันทึกเปนสัญญาเชาการเงิน ณ วันเริ่มตนสัญญาเชาทางการเงิน ตนทุนของทรัพยสินถูกบันทึกไวพรอมกับภาระผูกพันสําหรับการจายคาเชาในอนาคต โดยไมรวมจํานวนดอกเบี้ย คาใชจายทางการเงินบันทึกเปนคาใชจายในงวดปปจจุบันตามสัดสวนของยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี ตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตามอายุของสัญญาการเงิน 3.14 สัญญาเชาดําเนินงาน สัญญาเชาทรัพยสินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนแกเจาของทรัพยสินยังเปนของผูใหเชาจะถูกจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน โดยบริษัทจะบันทึกการจายชําระคาเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตลอดระยะเวลาของการเชา 3.15 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมีอายุครบกําหนดไมเกิน 3 เดือน โดยไมรวมรายการเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 3.16 ภาษีเงินได ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณขึ้นจากกําไรสุทธิสําหรับปปรับปรุงดวยรายการที่กําหนดภายใตประมวลรัษฎากร ไมใหหรือให ถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษีเงินได ในอัตรารอยละ 20 ตั้งแตป 2548 ถึงป 2552 (5 ป) 3.17 เครื่องมือทางการเงิน บริษัทและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็ง กําไรหรือเพื่อการคา 3.18 ผลประโยชนพนักงาน (ก) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทและบริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง เลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 โดยบริษัทและบริษัทยอยจะจายสมทบในอัตรารอยละที่กําหนดของเงินเดือนในแตละเดือนในอัตรา เดียวกันกับเงินสะสมของพนักงาน พนักงานจะไดรับการจายคืนเงินสะสมและเงินสมทบเมื่อสิ้นสุดการเปนสมาชิกภาพตาม ระเบียบขอบังคับของกองทุนฯ (ข) ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ คือ ผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งขึ้นอยู กับอายุและจํานวนปที่ทํางาน หนี้สินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุจะถูกรับรูในงบดุลรวมและงบดุลของบริษัท โดยคิดจากมูลคาปจจุบันของภาระ ผูกพัน ณ วันที่ในงบดุลและตนทุนบริการในอดีต ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุถูกคํานวณขึ้นทุกป โดยผูชํานาญทางสถิติ อิสระ โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุคํานวณจาก การคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายออกไปในอนาคตโดยใชอัตราดอกเบี้ยตามพันธบัตรรัฐบาลที่ใชสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของ ภาระผูกพันและมีอายุการครบกําหนดชําระใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองจายผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ กําไรขาดทุนทาง สถิติที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ และการเปลี่ยนสมมติฐานทางสถิติถูกบันทึกเขางบกําไรขาดทุน

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

59


ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 3.19 กําไรตอหุน กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกจําหนายอยูในระหวางป 3.20 การดอยคาของสินทรัพย บริษัทและบริษัทยอยสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วาราคาตามบัญชีของสินทรัพยมีมูลคาสูงกวามูลคาที่ คาดวาจะไดรับคืนซึ่งหมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา โดยฝายบริหาร จะเปนผูคํานวณมูลคาจากการใชโดยวิธีการประมาณการบนสมมติฐานที่กําหนดขึ้น ในกรณีราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทและบริษัทยอยจะรับรูขาดทุนจากการดอยคา ของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนและจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วาการลดมูลคา ดังกลาวไมมีอยูอีกแลวหรือมีอยูแตเปนทิศทางลดนอยลง 3.21 การบันทึกตนทุนการกูยืมเปนตนทุนของสินทรัพย บริษัทและบริษัทยอยบันทึกตนทุนการกูยืมที่เกิดจากเงินกูยืมเพื่อใชในการกอสรางอาคารโรงงานและเครื่องจักรสําหรับ โครงการเปนตนทุนของสินทรัพยโครงการ บริษัทและบริษัทยอยจะหยุดบันทึกตนทุนการกูยืมเปนตนทุนของโครงการเมื่อการ กอสรางแลวเสร็จ 4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย บาท

เงินสดในมือ เงินฝากสถาบันการเงิน - บัญชีกระแสรายวัน - บัญชีเงินฝากออมทรัพย

งบการเงินรวม 2552 2551 450,124.98 141,029.66 16,263,286.94 6,058,686.98 71,618,179.74 173,971,009.61

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 425,023.53 68,991.16 17,411,924.78 14,114,097.24 39,899,737.05 130,552,799.80

88,331,591.66

57,736,685.36

180,170,726.25

144,735,888.20

5. ลูกหนีก้ ารคา - สุทธิ ลูกหนี้การคา - สุทธิ ประกอบดวย บาท งบการเงินรวม 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551

2552

2551

เช็ครับลงวันที่ลวงหนา ลูกหนี้การคา หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

24,118,351.59 327,689,006.62 (10,206,469.61)

12,370,214.27 387,496,646.15 (3,155,261.61)

24,118,351.59 324,138,088.69 (10,034,598.15)

12,370,214.27 383,410,356.29 (3,155,261.61)

สุทธิ

341,600,888.60

396,711,598.81

338,221,842.13

392,625,308.95

6 0 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ บาท งบการเงินรวม

ไมเกิน 3 เดือน มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน มากกวา 12 เดือนขึ้นไป

จํานวน ราย 181 2 6 5

2552 จํานวนเงิน 317,691,254.45 715,141.37 6,794,818.12 2,487,792.68 327,689,006.62

จํานวน ราย 164 2 3

2551 จํานวนเงิน 385,028,532.91 273,527.68 2,194,585.56 387,496,646.15

บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 ไมเกิน 3 เดือน มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน มากกวา 12 เดือนขึ้นไป

จํานวน ราย 170 2 6 3

2551

จํานวนเงิน 314,312,207.98 715,141.37 6,794,818.12 2,315,921.22 324,138,088.69

จํานวน ราย 156 1 3

จํานวนเงิน 381,019,782.41 195,988.32 2,194,585.56 383,410,356.29

6. สินคาคงเหลือ - สุทธิ สินคาคงเหลือ - สุทธิ ประกอบดวย บาท งบการเงินรวม ถานหิน หัก คาเผื่อสินคาสูญหายทางกายภาพ คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา

2552 1,677,051,272.05 (130,508,302.49)

2551 1,056,510,921.40 (92,272,400.94)

รวม

1,546,542,969.56

964,238,520.46

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 1,679,482,336.37 1,058,431,323.69 (130,508,302.49) (92,272,400.94) 1,548,974,033.88

966,158,922.75

คาเผื่อการลดมูลคาของสินคามีการเปลี่ยนแปลงในระหวางป ดังนี้ พันบาท งบการเงินรวม ยอดยกมาตนป ยอดที่เพิ่มขึ้นระหวางป ยอดที่ลดลงระหวางป ยอดคงเหลือปลายป

2552 92,272,400.94 130,508,302.49 (92,272,400.94) 130,508,302.49

2551 92,272,400.94 92,272,400.94

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 92,272,400.94 130,508,302.49 92,272,400.94 (92,272,400.94) 130,508,302.49 92,272,400.94

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

61


ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ จํานวน 92.27 ลานบาท เนื่องจากปจจัย ราคาตลาดของถานหินที่ลดต่ําลง ตอมาในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของป 2552 บริษัทมีการโอนกลับรายการคาเผื่อการลด มูลคาของสินคา โดยแสดงเปนรายการปรับลดบัญชีตนทุนขายจํานวน 28.65 ลานบาท สําหรับถานหินที่ไดขายออกไปในงวดในราคา ขายต่ํากวาราคาทุน อยางไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 3 ของป 2552 ราคาขายของถานหินมีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งทําใหราคาทุนต่ํากวา ราคาขาย บริษัทจึงโอนกลับคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาที่เหลือทั้งหมดโดยแสดงเปนรายการลดคาใชจายในการบริหารสําหรับงวด เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 จํานวน 63.62 ลานบาท ป 2552 บริษัทตั้งสํารองเผื่อมูลคาลดลงของถานหินเคลื่อนไหวชา โดยฝายบริหารคาดวาจะสามารถทยอยขายถานหินออกไปได อยางชาภายใน 2 ป โดยเกณฑการตั้งสํารองพิจารณาจากราคาทุนถัวเฉลี่ยคิดลดดวยอัตราคิดลดตนทุนทางการเงินของบริษัท บริษัท ไดบันทึกคาเผื่อมูลคาลดลงของถานหินดังกลาวจํานวน 130.51 ลานบาทเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 แลว บริษัทมีการตรวจนับถานหิน ณ สิ้นงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และบันทึกปรับยอดทางบัญชีใหเทากับยอด ตรวจนับจริง จึงไมมีการตั้งคาเผื่อสินคาสูญหายทางกายภาพเกิดขึ้น 7. สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย บาท งบการเงินรวม ลูกหนี้กรมสรรพากร วัสดุสิ้นเปลือง รายไดคางรับ ลูกหนี้อื่น (ดูหมายเหตุขอ 27) หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้อื่น - สุทธิ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น รวม

6 2 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

2552 62,371,495.17 9,953,800.37 21,188,449.81 10,701,305.01 (10,701,305.01) 6,534,926.37 100,048,671.72

2551 23,550,475.10 3,850,224.60 14,661,259.94 30,355,167.44 (30,355,167.44) 8,214,338.21 50,276,297.85

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 61,771,522.06 22,950,501.99 8,225,156.78 3,277,331.25 21,188,449.81 14,661,259.94 8,868,183.63 26,372,118.30 (8,868,183.63) (26,372,118.30) 3,825,548.30 15,388,326.88 95,010,676.95 56,277,420.06


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 8. เงินลงทุนในบริษทั ยอย เงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน ประกอบดวย งบการเงินเฉพาะกิจการ ถือหุนรอยละ (%)

บริษัทยอย บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเคท จํากัด บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด

(พันบาท) ทุนชําระแลว

จํานวนเงิน - ราคาทุน จํานวนเงิน-วิธีสวนไดเสีย

ประเภทของธุรกิจ

ลักษณะ ความสัมพันธ

ผลิตและจําหนาย ถานอัดกอน เชาหรือใหเชา เรือขนถายสินคา เชาหรือใหเชา ยานพาหนะ บริการทาเทียบเรือ

ถือหุนของบริษัท

100

100

5,000

5,000

5,000

5,000

3,582

4,878

ถือหุนของบริษัท

100

100 70,000

70,000

70,000

70,000

66,172

70,176

ถือหุนของบริษัท

100

100 18,000

18,000

18,000

18,000

9,868

11,408

ถือหุนของบริษัท

100

100 18,000

18,000

18,000

18,000

25,657

17,886

111,000

111,000

105,279

104,348

2552

2551

2552

2551

2552

2551

2552

2551

เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 2 ลานหุน มูลคาหุน ละ 10 บาท มูลคาจํานวน 20 ลาน บาท บริษัทไดชําระมูลคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุนในบริษัทยอยนี้เปนเงิน 5 ลานบาท เงินลงทุนในบริษทั ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด เปนหุน สามัญจํานวน 7 ลานหุน มูลคาหุน ละ 10 บาท มูลคาจํานวน 70 ลานบาท บริษทั ไดชําระมูลคาหุน สามัญเพือ่ เปนการลงทุนในบริษทั ยอยนีเ้ ปนเงิน 70 ลานบาท เงินลงทุนในบริษทั ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด เปนหุน สามัญจํานวน 1.8 ลานหุน มูลคาหุน ละ 10 บาท มูลคาจํานวน 18 ลานบาท บริษทั ไดชําระมูลคาหุน สามัญเพือ่ เปนการลงทุนในบริษทั ยอยนีเ้ ปนเงิน 18 ลานบาท เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 1.8 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท มูลคาจํานวน 18 ลานบาท บริษัทไดชําระมูลคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุนในบริษัทยอยนี้เปนเงิน 18 ลานบาท

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

63


ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 9. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 51 ราคาทุน ที่ดิน ที่ดินของอาคารชุด สวนปรับปรุงพื้นที่ อาคารชุด อาคารสํานักงานคลังสินคา คลังสินคาและทาเทียบเรือ ยานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณ เรือลําเลียง คลังสินคาและทาเทียบเรือระหวางกอสราง เครื่องจักรระหวางติดตั้ง อุปกรณระหวางติดตั้ง เรือลําเลียงระหวางตอ สวนปรับปรุงพื้นที่ระหวางกอสราง ยานพาหนะระหวางติดตั้งอุปกรณ รวม คาเสื่อมราคาสะสม สวนปรับปรุงพื้นที่ อาคารชุด อาคารสํานักงานคลังสินคา คลังสินคาและทาเทียบเรือ ยานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณ เรือลําเลียง รวม สุทธิ ดอกเบี้ยจายที่รับรูเปนตนทุนของทรัพยสิน

อัตราการตั้งขึ้นเปนราคาทุนของทรัพยสิน (ตอป)

6 4 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

บาท งบการเงินรวม การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด จํานวนที่เพิ่มขึ้น จํานวนที่ลดลง

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 52

298,118,459.12 832,464.86 10,384,540.33 1,323,535.14 14,681,670.73 218,202,973.26 79,959,532.34 142,738,524.34 96,388,764.32 120,168,966.56 160,334.47 63,051,660.97 720,210.00 1,046,731,636.44

3,559,213.81 182,284.47 26,354,083.56 11,173,875.00 28,145,270.46 13,791,593.92 64,219,995.50 21,425,848.51 32,277,460.78 1,928,277.60 892,606.64 2,262,620.81 107,000.00 206,320,131.06

(137,769.25) (21,586,182.98) (32,277,460.78) (1,928,277.60) (63,897,386.47) (2,262,620.81) (827,210.00) (122,916,907.89)

298,118,459.12 832,464.86 13,943,754.14 1,323,535.14 14,863,955.20 244,557,056.82 91,133,407.34 170,883,794.80 110,042,588.99 184,388,962.06 46,881.14 1,130,134,859.61

(91,151.35) (254,191.33) (837,246.27) (4,466,386.98) (39,356,931.08) (13,182,356.13) (33,520,489.20) (5,302,361.25) (97,011,113.59) 949,720,522.85 -

(612,596.38) (66,176.80) (870,670.08) (11,600,647.09) (9,620,267.56) (15,019,042.02) (18,617,059.24) (13,935,994.20) (70,342,453.37)

124,300.63 124,300.63

(703,747.73) (320,368.13) (1,707,916.35) (16,067,034.07) (48,977,198.64) (28,201,398.15) (52,013,247.81) (19,238,355.45) (167,229,266.33) 962,905,593.28 1,053,256.75 (%) 4.26


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 51

บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด จํานวนที่เพิ่มขึ้น จํานวนที่ลดลง

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 52

ราคาทุน ที่ดิน

298,118,459.12

-

-

298,118,459.12

ที่ดินของอาคารชุด สวนปรับปรุงพื้นที่ อาคารชุด อาคารสํานักงานคลังสินคา

832,464.86 10,384,540.33 1,323,535.14 14,521,670.73

3,559,213.81 -

-

832,464.86 13,943,754.14 1,323,535.14 14,521,670.73

คลังสินคาและทาเทียบเรือ

218,202,973.26

26,354,083.56

-

244,557,056.82

ยานพาหนะ

17,226,094.40

1,221,775.00

-

18,447,869.40

เครื่องจักร

142,738,524.34

28,145,270.46

-

170,883,794.80

92,378,178.72

13,372,034.87

(132,169.25)

อุปกรณ

105,618,044.34

คลังสินคาและทาเทียบเรือระหวางกอสราง

-

21,403,898.51

(21,403,898.51)

-

เครื่องจักรระหวางติดตั้ง

-

32,277,460.78

(32,277,460.78)

-

อุปกรณระหวางติดตั้ง สวนปรับปรุงพื้นที่ระหวางกอสราง

-

1,928,277.60 2,262,620.81

(1,928,277.60) (2,262,620.81)

-

795,726,440.90

130,524,635.40

(58,004,426.95)

(91,151.35) (254,191.33) (814,746.24) (4,466,386.98) (5,286,501.26)

(612,596.38) (66,176.80) (759,083.49) (11,600,647.09) (3,466,871.57)

-

(703,747.73) (320,368.13) (1,573,829.73) (16,067,034.07) (8,753,372.83)

เครื่องจักร

(13,182,356.13)

(15,019,042.02)

-

(28,201,398.15)

อุปกรณ

(32,807,582.69)

(17,775,687.45)

123,966.17

(50,459,303.97)

รวม

(56,902,915.98)

(49,300,104.80)

123,966.17

(106,079,054.61)

รวม คาเสื่อมราคาสะสม สวนปรับปรุงพื้นที่ อาคารชุด อาคารสํานักงานคลังสินคา คลังสินคาและทาเทียบเรือ ยานพาหนะ

สุทธิ ดอกเบี้ยจายที่รับรูเปนตนทุนของทรัพยสิน

อัตราการตั้งขึ้นเปนราคาทุนของทรัพยสิน (ตอป)

738,823,524.92 -

868,246,649.35

762,167,594.74 1,053,256.75 (%) 4.26

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

65


ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 บริษัทมีที่ดินที่ใชดําเนินงาน ประกอบดวย 1) ที่ดินบริเวณตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 7 โฉนด จํานวนพื้นที่ 71 ไร 1 งาน 91 ตารางวา ใชเปนคลังเก็บ ถานหิน ทาเทียบเรือและอาคารสํานักงานราคาทุนทีด่ นิ ตามราคาซือ้ ขายรวมคาปรับปรุงทีด่ นิ เพือ่ การใชงานมีจาํ นวนเงิน 99.7 ลานบาท ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสรางบนทีด่ นิ ดังกลาวบางสวนราคาตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 241 ลานบาท ติดภาระค้าํ ประกันเงินกูย มื ระยะยาว กับธนาคารในประเทศแหงหนึง่ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 ในวงเงินรวม 200 ลานบาท 2) ที่ดินบริเวณตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14 โฉนด จํานวนพื้นที่ 112 ไร 0 งาน 17 ตารางวา ใช เปนคลังเก็บถานหิน และทาเทียบเรือ ราคาทุนที่ดินตามราคาซื้อขายมีจํานวนเงิน 200 ลานบาท ที่ดินและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินดังกลาวบางสวนราคาตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 229 ลานบาท ติดภาระค้ําประกันเงินกูยืมระยะ ยาวกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 ในวงเงินรวม 240 ลานบาท ในไตรมาสที่ 3/2551 บริษทั ไดจําหนายยานพาหนะใหกบั บริษทั ยอยแหงหนึง่ จํานวน 29 คัน ในมูลคายุตธิ รรมโดยราคาทุนของ สินทรัพยมจี ํานวนเงินประมาณ 31.36 ลานบาท บริษทั ไดกําไรจากการจําหนายยานพาหนะทัง้ สิน้ 15.40 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั มีอาคาร ยานพาหนะ เครือ่ งจักร และอุปกรณทคี่ ดิ คาเสือ่ มราคาหมดแลวแตยงั ใช งานอยู ราคาทุนของสินทรัพยมจี าํ นวนเงินประมาณ 33.23 ลานบาท และ 20.86 ลานบาท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เรือลําเลียงของบริษทั ยอยแหงหนึง่ ราคาตามบัญชี 177.34 ลานบาท และ 177.34 ลาน บาท ตามลําดับ และ ติดภาระค้าํ ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกูย มื ระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 ในวงเงิน รวม 125 ลานบาท 10. สวนปรับปรุงทีด่ นิ เชาและอาคารชัว่ คราวบนทีด่ นิ เชา - สุทธิ สวนปรับปรุงที่ดินเชาและอาคารชั่วคราวบนที่ดินเชา - สุทธิ ประกอบดวย บาท งบการเงินรวม ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 51

การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด จํานวนที่เพิ่มขึ้น

จํานวนที่ลดลง

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 52

ราคาทุน สวนปรับปรุงที่ดินเชา อาคารชั่วคราว รวม

7,442,661.83 10,513,111.87

58,216.00 -

-

7,500,877.83 10,513,111.87

17,955,773.70

58,216.00

-

18,013,989.70

(6,091,842.26) (10,183,161.11)

(877,223.53) (141,435.24)

-

(6,969,065.79) (10,324,596.35)

(16,275,003.37)

(1,018,658.77)

-

(17,293,662.14)

คาเสื่อมราคาสะสม สวนปรับปรุงที่ดินเชา อาคารชั่วคราว รวม สุทธิ

6 6 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

1,680,770.33

720,327.56


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 51

จํานวนที่เพิ่มขึ้น

จํานวนที่ลดลง

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 52

ราคาทุน สวนปรับปรุงที่ดินเชา อาคารชั่วคราว รวม

7,442,661.83

58,216.00

-

7,500,877.83

10,513,111.87

-

-

10,513,111.87

17,955,773.70

58,216.00

-

18,013,989.70

(6,091,842.26)

(877,223.53)

-

(6,969,065.79)

(10,183,161.11)

(141,435.24)

-

(10,324,596.35)

(16,275,003.37)

(1,018,658.77)

-

(17,293,662.14)

คาเสื่อมราคาสะสม สวนปรับปรุงที่ดินเชา อาคารชั่วคราว รวม สุทธิ

720,327.56

1,680,770.33

บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อเก็บถานหิน ดังนี้ 1) สัญญาเชาที่ดินตําบลชัยมงคล อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 21 ไร 1 งาน 86.7 ตารางวา โดยมีระยะเวลา สัญญาเชา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2549 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2552 จํานวน 13 ไร 3 งาน 70 ตารางวา โดยมี ระยะเวลาสัญญาเชา 10 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2545 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และจํานวน 10 ไร โดยมีระยะเวลา สัญญาเชา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 2) สัญญาเชาที่ดินตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 38 ไร 2 งาน 72 ตารางวา ซึ่งมีระยะเวลา สัญญาเชา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 11. สินทรัพยทไี่ มไดใชดาํ เนินงาน - สุทธิ สินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงาน - สุทธิ ประกอบดวย บาท งบการเงินรวม 2552 ราคาทุน - ที่ดิน (หัก) คาเผื่อการดอยคาของที่ดิน สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551

2552

2551

4,724,212.00

4,724,212.00

4,724,212.00

4,724,212.00

(2,015,212.00)

(2,015,212.00)

(2,015,212.00)

(2,015,212.00)

2,709,000.00

2,709,000.00

2,709,000.00

2,709,000.00

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

67


ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 สินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงานเปนที่ดินจํานวน 3 แปลง จํานวนพื้นที่ 22 ไร 2 งาน 30 ตารางวา ราคาทุนจํานวนเงิน 4.72 ลาน บาท ตั้งอยูที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งไดมาตั้งแตป 2541 ซึ่งมีที่ดินแปลงอื่นลอมทําใหไมมีทางเขาออกสูถนนสาธารณะบริษัทจึงเปนโจทก ยื่นฟองเจาของที่ดินขางเคียงเกี่ยวกับขอหาทางสาธารณะภาระจํายอมทางจําเปนตามคดีหมายเลขดําที่ 2239/2541 ตั้งแตป 2541 และคดีหมายเลขแดงที่ 1065/2547 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 โดยศาลพิพากษาวา อนุญาตใหบริษัทเปดถนนไดโดยจาย ผลตอบแทนแกที่ดินของจําเลยจํานวนประมาณ 500,000 บาท แตไมอนุญาตใหขยายเขตไฟฟา และไมอนุญาตใหมีระบบระบายน้ํา ดังนั้นบริษัทจึงนําคดีขึ้นสูศาลอุทธรณตอไป เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาใหบริษัทไมตองจาย คาตอบแทนใหแกจําเลยเจาของที่ดิน แตไมตัดสิทธิจําเลยที่จะฟองเรียกคาตอบแทนจากบริษัท เนื่องจากเปนอีกคดีหนึ่ง หากจําเลย ไดรับคาตอบแทนจากบริษัทแลวตองยอมใหบริษัทวางทอระบายน้ํา ตั้งเสาและพาดสายไฟฟาตามแนวทางจําเปนได เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 บริษัทไดใหบริษัท ชาเตอร เชอรเวเยอรส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระจากใน ประเทศทําการประเมินราคาที่ดินดังกลาว โดยวิธีเปรียบเทียบกับขอมูลราคาตลาดราคาประเมินที่ดินเปนจํานวนเงิน 2.71 ลานบาท และบริษัทบันทึกการดอยคาของที่ดินในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนจํานวนเงิน 2.02 ลานบาท 12. สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่ สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย บาท งบการเงินรวม เงินมัดจําอื่น คาสิทธิ์ในการใชโปรแกรม - สุทธิ คาเชาที่ดินจายลวงหนา

2552 2,177,698.79 3,168,217.72 46,554.23

2551 3,379,441.17 3,815,577.32 750,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 2,135,698.79 3,373,441.17 2,680,419.22 3,518,753.75 46,554.23 750,000.00

5,392,470.74

7,945,018.49

4,862,672.24

7,642,194.92

13. เงินกูยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย บาท งบการเงินรวม เงินเบิกเกินบัญชี ทรัสตรีซีท เงินกูยืมระยะสั้น รวม

2552 2,248,338.07 1,279,162,168.45 30,000,000.00 1,311,410,506.52

2551 187.43 1,384,412,673.89 1,384,412,861.32

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 1,279,162,168.45 1,384,412,673.89 30,000,000.00 1,309,162,168.45 1,384,412,673.89

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินกูยืมระยะสั้นดังกลาวอยูภายใตวงเงินสินเชื่อตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 14 และเปนสวนที่บริษัทมิไดนําทรัพยสินใดของบริษัทไปค้ําประกันการกูยืมหรือค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทแตอยางใด

6 8 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 14. วงเงินสินเชือ่ บริษทั และบริษทั ยอยมีวงเงินสินเชือ่ ตางๆ กับธนาคารในประเทศในวงเงินรวม 5,550 ลานบาท และ 15 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เฉพาะของบริษัทในวงเงินรวม 5,425 ลานบาท และ 15 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ประกอบดวย 14.1 วงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารสี่แหง ในวงเงินรวม 28 ลานบาท และของบริษัทยอยวงเงิน 5.0 ลานบาท 14.2 วงเงินตามสัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารเกาแหง ในวงเงินรวม 1,884 ลานบาท 8.5 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 14.3 วงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและเจาหนีท้ รัสตรซี ที กับธนาคารเกาแหง ในวงเงินรวม 2,159 ลานบาท 4.5 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 14.4 วงเงินตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารสองแหง ในวงเงินรวม 100 ลานบาท 14.5 วงเงินกูยืมระยะยาวในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงานกับธนาคารแหงหนึ่ง ในวงเงินรวม 4 ลานบาท ชําระ หมดแลว ปจจุบันวงเงินนี้ไมไดใชแลว 14.6 วงเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารสามแหงในวงเงินรวม 640 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 วงเงิน 200 ลานบาท) และ ของบริษัทยอยวงเงิน 120 ลานบาท 14.7 วงเงินหนังสือค้ําประกันกับธนาคารหนึ่งแหง ในวงเงินรวม 5 ลานบาท วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา วงเงินเลตเตอรเครดิตและเจาหนี้ทรัสตรีซีท วงเงินกูยืมตั๋วสัญญาใชเงิน และวงเงินหนังสือค้ําประกัน บริษัทมิไดนําทรัพยสินใดของบริษัทไปค้ําประกันการกูยืมหรือค้ํา ประกันโดยกรรมการของบริษัทแตอยางใด วงเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 440 ลานบาท ค้ําประกัน โดยที่ดินบางสวนพรอมสิ่งปลูกสราง (ดูหมายเหตุ 9) ค้ําประกันเต็ม วงเงิน วงเงินสินเชื่อของบริษัทยอย ค้ําประกันโดยเรือลําเลียงซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทยอยจดจํานองเปนประกัน มูลคาจํานอง 125 ลานบาท และประกันภัยยกประโยชนใหธนาคาร 15. เงินกูยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย บาท งบการเงินรวม 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551

2552

2551

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

671,383,000.00

116,302,000.00

573,323,000.00

1,302,000.00

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

(85,140,000.00)

(12,082,000.00)

(66,660,000.00)

(1,302,000.00)

586,243,000.00

104,220,000.00

506,663,000.00

สุทธิ

-

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

69


ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 15.1 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 บริษัทไดรับเงินกูในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงานจากธนาคารพาณิชยแหง หนึ่งในประเทศ จํานวน 4 ลานบาท เพื่อนําไปสรางเครื่องจักรลดความชื้นถานหิน (Rotary Drum Dryer) ซึ่งเปนโครงการรวม ระหวางธนาคารกับภาครัฐ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) โดยมีภาระดอกเบี้ยที่ตองจายทุกเดือนในอัตรา รอยละ 4 ตอป และจายชําระเงินตนงวดเดือนละ 170,000.00 บาท ภายในระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่มีการเบิกเงินกูครั้งแรก ซึ่งในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 บริษัทไดจายชําระหนี้ครบถวนแลว 15.2 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งในวงเงิน 120.0 ลานบาท เพื่อใชจายในการตอเรือและจัดซื้อเรือลําเลียง และไดขอรับเงินกูมาจํานวน 115.0 ลานบาท เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 และ 30 กันยายน 2551 บริษัทจะตองจายชําระเงินตนงวดละ 1.54 ลานบาท โดยจายชําระเงินตนงวดแรกเมื่อครบ กําหนด 7 เดือน นับจากวันเบิกเงินกูครั้งแรก และตองจายชําระคืนหนี้ตามสัญญาดังกลาวใหแลวเสร็จทั้งหมดภายในระยะ เวลา 7 ป นับแตวันที่เบิกเงินกูครั้งแรกและจายชําระดอกเบี้ยทุกเดือนในอัตราดังนี้  ปที่ 1 - 2 อัตรารอยละ MLR - 1.25% ตอป  ปที่ 3 เปนตนไป อัตรารอยละ MLR - 1.00% ตอป เงินกูยืมของบริษัทยอย ค้ําประกันโดยเรือลําเลียงซึ่งเปนกรมสิทธิ์ของบริษัทยอยมูลคาจํานอง 125 ลานบาท 15.3 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 บริษัทไดทําสัญญากูเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งในวงเงิน 200 ลานบาท เบิกใช แลวเต็มวงเงินเพื่อสรางอาคารโกดัง โรงงานใชเก็บถานหิน โดยมีภาระจายชําระเงินตนงวดที่ 1-59 งวดละ 3,330,000.00 บาท และงวดที่ 60 งวดละ 3,530,000.00 บาท นับแตวันที่มีการเบิกเงินกูครั้งแรก และจายชําระดอกเบี้ยทุกเดือนในอัตรา MLR 1.25% ตอป ซึ่งบริษัทไดนําที่ดินบางสวนพรอมสิ่งปลูกสรางตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร มาค้ําประกัน เต็มวงเงิน 15.4 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 บริษัทไดทําสัญญากูเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งในวงเงิน 240 ลานบาท เบิกใช แลวจํานวน 200 ลานบาทสําหรับโครงการกอสรางคลังสินคาและทาเทียบเรือ เงินกูจะปลอดการชําระคืนเงินตนโดยมีภาระจาย ชําระเงินตนงวดแรกในวันที่ครบกําหนด 13 เดือนนับแตวันที่มีการเบิกเงินกูครั้งแรกโดยชําระงวดละเทาๆ กัน ภายใน 72 งวด และจายชําระดอกเบี้ยทุกเดือนในอัตรารอยละของผลรวมของอัตราอางอิงกับ MARGIN ตอปซึ่งบริษัทไดนําที่ดินบางสวน พรอมสิ่งปลูกสราง ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาค้ําประกันเต็มวงเงิน 15.5 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552 บริษัทไดรับเงินกูในโครงการ Machine Fund จากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในประเทศจํานวน 4.54 ลานบาท โดยมีภาระจายชําระเงินตนงวดเดือนละ 125,000.00 บาท ภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่มีการเบิกเงินกูครั้งแรก และจายชําระดอกเบี้ยทุกเดือนในอัตรา MLR-2.5% ตอป 15.6 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 บริษัทไดทําสัญญากูเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศ แหงหนึ่งในวงเงิน 200 ลานบาท เบิกใช ครบแลวทั้งจํานวน สําหรับนําไปชําระหนี้และใชเปนทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยมีภาระจายชําระเงินตนเปนงวดรายเดือนงวด ละ 40 ลานบาท รวม 5 งวด เริ่มผอนชําระงวดแรกในเดือนเมษายน 2554 และจายชําระดอกเบี้ยทุกเดือนในอัตรา MLR 1.35% ตอป เงินกูยืมดังกลาวปลอดภาระค้ําประกัน เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวอยูภายใตวงเงินสินเชื่อตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14

7 0 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 16. หนีส้ นิ ตามสัญญาเชาการเงิน หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ประกอบดวย บาท งบการเงินรวม หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

2552 14,465,670.62 (893,033.58)

2551 22,088,174.78 (1,995,372.46)

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ

13,572,637.04 (6,946,070.38) 6,626,566.66

20,092,802.32 (6,520,165.10) 13,572,637.22

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 4,471,900.05 6,728,053.17 (291,024.37) (623,572.60) 4,180,875.68 (2,043,214.71) 2,137,660.97

6,104,480.57 (1,923,604.80) 4,180,875.77

บาท งบการเงินรวม เงินตน ถึงกําหนดการจายชําระหลังจาก หนึ่งปแตไมเกินหาป ถึงกําหนดการจายชําระเกินหาป รวม

2552 ดอกเบี้ยรอตัด

ยอดชําระ

เงินตน

2551 ดอกเบี้ยรอตัด

ยอดชําระ

6,626,566.66 -

216,599.80 -

6,843,166.46 -

13,572,637.22 -

893,033.47 14,465,670.69 -

6,626,566.66

216,599.80

6,843,166.46

13,572,637.22

893,033.47 14,465,670.69

บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ เงินตน ถึงกําหนดการจายชําระหลังจาก หนึ่งปแตไมเกินหาป ถึงกําหนดการจายชําระเกินหาป รวม

2552 ดอกเบี้ยรอตัด

ยอดชําระ

เงินตน

2551 ดอกเบี้ยรอตัด

ยอดชําระ

2,137,660.97 -

78,085.96 -

2,215,746.93 -

4,180,875.77 -

291,024.28 -

4,471,900.05 -

2,137,660.97

78,085.96

2,215,746.93

4,180,875.77

291,024.28

4,471,900.05

16.1 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 บริษัทไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงินกับบริษัทในประเทศ โดยมี มูลคายานพาหนะตามสัญญา 5,200,000.00 บาท (ไมรวมดอกเบี้ย) มีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวดเปนรายเดือนๆ ละ 123,317.76 บาท เริ่มผอนชําระงวดแรกวันที่ 25 กันยายน 2550 และงวดสุดทายวันที่ 25 กันยายน 2554 ภายใตเงือ่ นไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษทั มีสทิ ธิในการเลือกทีจ่ ะซือ้ เมือ่ สิน้ สุดสัญญาเชาเปนจํานวนเงิน 2,000,000.00 บาท ตอสัญญาและบริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดตางๆ ที่กําหนดไวในสัญญานี้

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

71


ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 16.2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2550 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงินกับบริษัทในประเทศเจ็ด สัญญา โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญา สัญญาละ 1,888,000.00 บาท (ไมรวมดอกเบี้ย) ทั้ง 7 สัญญามีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เปนรายเดือนๆ ละ 44,773.83 บาทตอสัญญา เริ่มผอนชําระงวดแรกวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 และงวดสุดทายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ภายใตเงือ่ นไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษทั มีสทิ ธิในการเลือกทีจ่ ะซือ้ เมือ่ สิน้ สุดสัญญาเชาเปนจํานวนเงิน 441,121.50 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอสัญญา และบริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอบังคับตางๆ ที่กําหนดไวในสัญญานี้ 16.3 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงินกับบริษัทในประเทศสาม สัญญา โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญา สัญญาละ 1,728,000.00 บาท (ไมรวมดอกเบี้ย) ทั้ง 3 สัญญามีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เปนรายเดือนๆ ละ 40,979.44 บาทตอสัญญา เริ่มผอนชําระงวดแรกวันที่ 25 ธันวาคม 2550 และงวดสุดทายวันที่ 25 ธันวาคม 2554 ภายใตเงือ่ นไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษทั มีสทิ ธิในการเลือกทีจ่ ะซือ้ เมือ่ สิน้ สุดสัญญาเชาเปนจํานวนเงิน 403,738.32 บาท (ไมรวมภาษีมลู คาเพิม่ ) ตอสัญญา และบริษทั จะตองปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและขอบังคับตางๆ ทีก่ ําหนดไวในสัญญานี้ 16.4 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงินกับบริษัทในประเทศ จํานวนหนึ่งสัญญา โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญา สัญญาละ 408,800.00 บาท (ไมรวมดอกเบี้ย) มีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เปนรายเดือนๆ ละ 10,840.79 บาทตอสัญญา เริ่มผอนชําระงวดแรกวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 และงวดสุดทายวันที่ 25 กุมภาพันธ 2555 ภายใตเงือ่ นไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษทั มีสทิ ธิในการเลือกทีจ่ ะซือ้ เมือ่ สิน้ สุดสัญญาเชาเปนจํานวนเงิน 109,532.71 บาท (ไมรวมภาษีมลู คาเพิม่ ) และบริษทั จะตองปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและขอบังคับตางๆ ทีก่ ําหนดไวในสัญญานี้ 16.5 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 บริษัทไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงินกับบริษัทในประเทศ สอง สัญญา โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญาสัญญาละ 1,278,504.67 บาท (ไมรวมดอกเบี้ย) มีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เปน รายเดือนๆ ละ 32,347.50 บาท เริ่มผอนชําระงวดแรกวันที่ 5 สิงหาคม 2551 และงวดสุดทายวันที่ 5 สิงหาคม 2555 ภายใตเงือ่ นไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษทั มีสทิ ธิในการเลือกทีจ่ ะซือ้ เมือ่ สิน้ สุดสัญญาเชาเปนจํานวนเงิน 342,000.00 บาท ตอสัญญา และบริษทั จะตองปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและขอจํากัดตางๆ ทีก่ ําหนดไวในสัญญานี้ 17. หนีส้ นิ ตามสัญญาเชาซือ้ หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อเพื่อซื้อยานพาหนะ ประกอบดวย บาท งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 2,798,202.00 2,866,943.87 (215,791.40) (268,456.93)

หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

2552 23,772,731.00 (2,739,360.61)

2551 22,423,300.87 (3,533,381.42)

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

21,033,370.39 (7,155,124.42)

18,889,919.45 (4,762,203.93)

2,582,410.60 (1,001,830.56)

2,598,486.94 (801,095.58)

13,878,245.97

14,127,715.52

1,580,580.04

1,797,391.36

สัญญาเชาซื้อ-ยานพาหนะ

7 2 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 บาท งบการเงินรวม เงินตน ถึงกําหนดการจายชําระหลังจาก หนึ่งปแตไมเกินหาป ถึงกําหนดการจายชําระเกินหาป รวม

2552 ดอกเบี้ยรอตัด

ยอดชําระ

2551 ดอกเบี้ยรอตัด

เงินตน

ยอดชําระ

13,878,245.97 -

1,153,481.03 15,031,727.00 -

14,127,715.52 1,901,259.48 16,028,975.00 -

13,878,245.97

1,153,481.03 15,031,727.00

14,127,715.52 1,901,259.48 16,028,975.00

บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ เงินตน ถึงกําหนดการจายชําระหลังจาก หนึ่งปแตไมเกินหาป ถึงกําหนดการจายชําระเกินหาป รวม

2552 ดอกเบี้ยรอตัด

ยอดชําระ

เงินตน

2551 ดอกเบี้ยรอตัด

ยอดชําระ

1,580,580.04 -

83,549.96 -

1,664,130.00 -

1,797,391.36 -

132,814.64 -

1,930,206.00 -

1,580,580.04

83,549.96

1,664,130.00

1,797,391.36

132,814.64

1,930,206.00

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาซื้อกับบริษัทในประเทศ จํานวน 30 สัญญา โดยสัญญาทั้งหมดมีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เริ่มผอนชําระงวดแรกวันที่ 26 สิงหาคม 2551 และงวดสุดทาย วันที่ 26 สิงหาคม 2555 ดังรายละเอียดตอไปนี้ มูลคาตามสัญญา (ไมรวมดอกเบี้ย) จํานวนสัญญา

มูลคาเชาซื้อ

คางวด/เดือน/สัญญา

1.

600,000.00

3

1,800,000.00

15,350.00

2.

880,000.00

4

3,520,000.00

22,514.00

3.

1,040,000.00

7

7,280,000.00

26,607.00

4.

303,999.00

7

2,127,993.00

7,778.00

5.

264,001.00

7

1,848,007.00

6,754.00

6.

624,800.00

2

1,249,600.00

15,360.00

30

17,825,600.00

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

73


ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาซื้อกับบริษัทในประเทศ จํานวน 4 สัญญา โดยสัญญาทั้งหมดมีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เริ่มผอนชําระงวดแรกวันที่ 1 มีนาคม 2552 และงวดสุดทายวันที่ 1 มีนาคม 2556 ดังรายละเอียดตอไปนี้ มูลคาตามสัญญา (ไมรวมดอกเบี้ย) จํานวนสัญญา

มูลคาเชาซื้อ

คางวด/เดือน/สัญญา

1.

1,926,451.20

2

3,852,902.40

46,347.00

2.

1,314,493.80

2

2,628,987.60

31,625.00

4

6,481,890.00

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาซื้อกับบริษัทในประเทศ จํานวน 2 สัญญา โดยสัญญาทั้งหมดมีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เริ่มผอนชําระงวดแรกวันที่ 1 มิถุนายน 2552 และงวดสุดทาย วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ดังรายละเอียดตอไปนี้ มูลคาตามสัญญา (ไมรวมดอกเบี้ย) จํานวนสัญญา 1.

481,500.00

มูลคาเชาซื้อ

2

963,000.00

2

963,000.00

คางวด/เดือน/สัญญา 11,584.00

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตามสัญญาเชาซื้อนี้จะโอนเปนของบริษัทเมื่อไดรับชําระเงินครบถวนแลว 18. ทุนเรือนหุน ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2550 มีมติอนุมัติใหบริษัทลดมูลคาหุนจากเดิมหุนละ 1.00 บาท เปนมูลคาหุนละ 0.50 บาท ทําใหจํานวนหุนที่มีอยูเพิ่มขึ้นเปน 140,000,000 หุน จากเดิม 70,000,000 หุน และมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุน จดทะเบียนจากเดิม 70 ลานบาท เปน 105 ลานบาท ซึ่งไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจํานวน 35 ลานบาทนี้ ไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนและหุนเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอผูถือหุนเดิมโดยกําหนดเงื่อนไขดังนี้ (1) อัตราสวนการเสนอขาย : 2 หุนสามัญเดิมตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ (2) ราคาใชสิทธิ : หุนละ 8.50 บาท และอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามหนังสือชี้ชวนสวนที่ 3 (3) อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน (4) วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 และ (5) วันที่ใชสิทธิครั้งแรก : วันที่ 28 ธันวาคม 2550 หากผูถือหุนใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญดังกลาว จะเกิดหุนสามัญจากการใชสิทธิ ดังกลาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 70 ลานหุน บริษัทไดรับอนุมัติการขออนุญาตเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนจํานวน 70 ลานหนวยและหุนสามัญของกิจการเพื่อ รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิตอผูถือหุนเดิมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลวตามหนังสือเลขที่ กลต.จ. 2193/2550 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2550

7 4 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ

หุน งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2551

2552

2551

210,000,000

210,000,000

210,000,000

210,000,000

หุนสามัญจดทะเบียน จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนป เพิ่มขึ้นเพื่อรับรองการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

-

-

-

-

210,000,000

210,000,000

210,000,000

210,000,000

เพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

150,837,851 1,127,134

140,000,000 10,837,851

150,837,851 1,127,134

140,000,000 10,837,851

จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายป

151,964,985

150,837,851

151,964,985

150,837,851

จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายป หุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนป

รายการกระทบยอดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ หนวย ยอดยกมาเริ่มแรก ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550

70,000,000

หัก

ยอดที่ถูกใชสิทธิแลวสะสม (ดูรายละเอียดขอ 21)

(11,964,985)

ยอดยกไปที่ยังไมถูกใชสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

58,035,015

การใชสทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพือ่ ซือ้ หุน สามัญของกิจการ ไดมกี ารดําเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง พาณิชย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 (ดูหมายเหตุขอ 21) หุนสามัญจดทะเบียนที่ยังไมไดเรียกชําระเปนหุนสามัญที่สํารองไวเพื่อออกใหตามการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน สามัญ 19. สํารองตามกฎหมาย ตามบทบัญญัตแิ หงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึง่ กําหนดใหบริษทั จัดสรรสํารองตามกฎหมายดวยจํานวนไมนอ ยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิทุกคราวที่มีการประกาศจายเงินปนผลจนกวาสํารองนี้จะมียอดเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสํารองดังกลาวจะ นําไปจายเปนเงินปนผลไมได 20. การจัดสรรกําไรสะสม สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2552 มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 อัตราหุนละ 0.25 บาท จํานวนหุนสามัญ 151,894,093 หุน เปนจํานวนเงิน 37,973,523.25 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 และที่ประชุมมีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เพิ่มเติมอีกเปนจํานวนเงิน 3,248,595.00 บาท

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

75


ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2551 เมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 2551 มีมติอนุมตั ใิ หบริษทั จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 อัตราหุนละ 1.50 บาท จํานวนหุนสามัญ 145,028,000 หุน เปนจํานวนเงิน 217,542,000.00 บาท โดย กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 20 มีนาคม 2551 และที่ประชุมมีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกเปน จํานวนเงิน 251,405.00 บาท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 มีมติอนุมตั ิใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงานงวดหกเดือนในอัตราหุนละ 1.00 บาท จํานวน 150,621,276 หุน เปนจํานวน 150,621,276.00 บาท โดย กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 11 กันยายน 2551 21. ใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน ใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน สามัญของบริษทั (ดูหมายเหตุขอ 18) ในระหวางงวดมีการเปลีย่ นแปลง ดังนี้ หนวย จํานวนใบสําคัญ แสดงสิทธิ คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประเภท ใบสําคัญแสดงสิทธิ UMS-W1

จํานวนใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที่มีการใชสิทธิใน ระหวางงวด

จํานวนใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที่หมดอายุใน ระหวางงวด

จํานวนใบสําคัญ แสดงสิทธิ คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

59,162,149

(1,127,134)

-

58,035,015

59,162,149

(1,127,134)

-

58,035,015

การใชสทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน สามัญในระหวางงวด ประกอบดวย จํานวนหุนสามัญที่ ครั้งที่ใชสิทธิ มูลคาตอ เกิดจากการใชสิทธิใน (ครั้งที่ / ป) หุนสามัญ (บาท) ระหวางงวด (หุน)

จํานวนเงิน (ลานบาท)

สวนเกินมูลคา เงินรับชําระคาหุน หุนสามัญ จากการใชสิทธิ (ลานบาท) (ลานบาท)

วันที่จดทะเบียน เพิ่มทุน

1/2550

5,028,100

0.50

2.51

40.22

42.73

11 มกราคม 2551

2/2551

987,107

0.50

0.50

7.84

8.34

10 เมษายน 2551

3/2551

4,606,069

0.50

2.30

36.59

38.89

9 กรกฎาคม 2551

4/2551

216,575

0.50

0.11

1.72

1.83

7 ตุลาคม 2551

5/2552

1,056,242

0.50

0.53

8.39

8.92

13 มกราคม 2552

6/2552

-

-

-

-

-

7/2552

55,284

0.50

0.03

0.44

0.47

10 กรกฎาคม 2552

8/2552

15,608

0.50

0.01

0.12

0.13

26 ตุลาคม 2552

5.99

95.32

101.31

11,964,985

7 6 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

-


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 เงินคาหุนที่ไดรับชําระแลวแตยังไมไดจดทะเบียนเพิ่มทุนในงวดที่รับเงินจะถูกบันทึกเปนหนี้สินหมุนเวียนภายใตชื่อบัญชีเงินรับคา หุนลวงหนา ซึ่งในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผูถ ือหุนเดิมมีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 8,500 หนวย เพื่อจองซื้อหุนสามัญ ของใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 จํานวน หุนสามัญ 8,558 หุน บริษทั ไดรับเงินคาหุนลวงหนาจากการใชสิทธินี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวนเงิน 72,268.56 บาท และบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนจากการใชสิทธิครั้งนี้ในวันที่ 6 มกราคม 2553 ทําใหทุนที่ ออกจําหนายและเรียกชําระแลวจากเดิม 75,982,492.50 บาท เพิ่มเปน 75,986,771.50 บาท 22. กําไรตอหุน กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกและเรียกชําระแลว ในระหวางป กําไรตอหุน ปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดว ยผลรวมของจํานวนหุน สามัญถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวาง ปกับจํานวนถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนักของหุน สามัญทีบ่ ริษทั ฯ อาจตองออกเพือ่ แปลงใบสําคัญแสดงสิทธิทงั้ สิน้ ใหเปนหุนสามัญเทียบเทาปรับ ลดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบการเงินรวม 2552 กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่บริษัทตองออกใหตามสิทธิ (หุน) - UMS-W1 จํานวนหุนสามัญที่สมมติวาออกใน มูลคายุติธรรม* (หุน) - UMS-W1 จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก รวมหุนสามัญเทียบเทาปรับลด (หุน) กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) กําไรสุทธิ กําไรตอหุนปรับลด (บาทตอหุน) กําไรสุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551

2551

88,308,237.01 151,925,896

416,770,051.16 148,148,363

88,364,896.13 151,925,896

434,001,549.59 148,148,363

58,074,104

61,851,637

58,074,104

61,851,637

(33,398,504)

(21,933,205)

(33,398,504)

(21,933,205)

176,601,496

188,066,795

176,601,496

188,066,795

0.58

2.81

0.58

2.93

0.50

2.22

0.50

2.31

* มูลคายุตธิ รรมของหุน สามัญทีน่ ํามาคํานวณอัตราปรับลดจํานวนหุน สามัญจากการใชสทิ ธิในใบสําคัญแสดงสิทธิไดมาจากการถัวเฉลี่ย ราคาปดของหุนสามัญทุกวันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ราคายุติธรรมถัวเฉลี่ยของหุนสามัญเทากับหุนละ 14.78 บาท และ 23.97 บาท ตามลําดับ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

77


ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 23. เครือ่ งมือทางการเงิน เครือ่ งมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ทีท่ ําใหสนิ ทรัพยทางการเงินของกิจการหนึง่ และหนีส้ นิ ทางการเงินหรือตราสารทุนอีก กิจการหนึง่ เพิม่ ขึน้ ในเวลาเดียวกัน ความเสีย่ งเกีย่ วกับเครือ่ งมือทางการเงิน (Financial Instruments) ทีม่ สี าระสําคัญ และนโยบายการบริหารความเสีย่ งของบริษทั มี ดังตอไปนี้ ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ (Credit risk) บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา โดยบริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายในการใหสินเชื่อ ที่ระมัดระวังและมีฐานะของลูกคาที่หลากหลาย โดยจํานวนที่อาจตองสูญเสียสูงสุดจากการใหสินเชื่อของบริษัทจะเทากับมูลคาตาม บัญชีของลูกหนี้ในงบดุล ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk) ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ นีเ้ กิดขึน้ จากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ในตลาดในอนาคต ซึง่ จะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและ กระแสเงินสดของบริษทั บริษทั และบริษทั ยอยมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ เนือ่ งจากมีเงินกูย มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินและเงินกูย มื ระยะยาว ซึง่ บริษทั และบริษทั ยอยจะตองจายชําระดอกเบีย้ ตามอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity risk) ความเสีย่ งดานสภาพคลองหรือความเสีย่ งในการระดมทุน คือความเสีย่ งทีบ่ ริษทั จะเผชิญกับความยุง ยากในการระดมทุน ให เพียงพอและทันเวลาตอการปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันทีร่ ะบุไวในเครือ่ งมือทางการเงิน ความเสีย่ งดานสภาพคลองอาจเกิดจากการทีบ่ ริษทั ไมสามารถขายสินทรัพยทางการเงินไดทนั เวลาดวยราคาทีใ่ กลเคียงกับมูลคายุตธิ รรม สินทรัพยทางการเงินของบริษทั และบริษทั ยอยประกอบดวยเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนีก้ ารคาและสินคาคงเหลือซึง่ มีสภาพ คลองและเปลีย่ นเปนเงินไดเร็วในมูลคายุตธิ รรม ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign currency risk) บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ เนือ่ งจากบริษทั มีเจาหนีท้ รัสตรซี ที ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในระหวาง งวดบริษทั ไดเขาทําสัญญาซือ้ เงินตราตางประเทศลวงหนาเพือ่ ลดความเสีย่ งทางดานอัตราแลกเปลีย่ นทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการจายชําระคืน เจาหนีท้ รัสตรซี ปี ต สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สรุปไดดงั นี้ สกุลเงิน เจาหนี้ทรัสตรีซีท

7 8 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ

จํานวนเงิน (USD) 500,000.00 500,000.00 503,829.40 300,000.00 420,850.00 1,000,000.00 380,707.20 283,901.80 775,390.00 500,000.00 1,442,722.60 6,607,401.00

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา (บาท / เหรียญสหรัฐ) 34.18590 34.15650 34.18761 33.44800 33.57310 33.57310 34.53351 33.40920 33.24424 33.21344 33.40824

วันครบกําหนดตามสัญญา นับจากวันที่ ในงบดุล 8 มกราคม 2553 11 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 9 เมษายน 2553 22 เมษายน 2553 22 เมษายน 2553 27 เมษายน 2553 13 พฤษภาคม 2553 7 มิถุนายน 2553 15 มิถุนายน 2553 29 มิถุนายน 2553


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษทั มีรายการคงเหลือของสัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาสรุปไดดงั นี้ สกุลเงิน เจาหนี้ทรัสตรีซีท

เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ เงินเหรียญสหรัฐ

จํานวนเงิน (USD)

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา (บาท / เหรียญสหรัฐ)

500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 293,173.45 364,245.80 327,086.53 406,380.23 1,167,794.20 1,000,000.00 91,937.20 1,161,540.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 511,335.42 499,317.29 500,000.00 410,350.00 278,800.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 232,011.95 500,000.00 1,000,000.00 652,506.60 17,896,478.67

35.32000 35.45000 35.58500 35.63500 35.68500 34.31440 33.81920 33.81920 34.25500 34.73000 34.31000 34.26500 34.18000 34.13000 34.09500 34.04000 34.08000 34.05000 34.06000 34.05000 35.04950 35.03980 34.90000 35.78870 35.66665 35.71665 35.60624 35.53450 35.03780 35.43310 35.41310 35.39310

วันครบกําหนดตามสัญญา นับจากวันที่ ในงบดุล 12 มกราคม 2552 12 มกราคม 2552 12 มกราคม 2552 12 มกราคม 2552 12 มกราคม 2552 12 มกราคม 2552 9 กุมภาพันธ 2552 9 กุมภาพันธ 2552 23 กุมภาพันธ 2552 11 มีนาคม 2552 19 มีนาคม 2552 23 มีนาคม 2552 14 เมษายน 2552 16 เมษายน 2552 16 เมษายน 2552 16 เมษายน 2552 16 เมษายน 2552 16 เมษายน 2552 16 เมษายน 2552 16 เมษายน 2552 4 พฤษภาคม 2552 6 พฤษภาคม 2552 13 พฤษภาคม 2552 2 มิถุนายน 2552 3 มิถุนายน 2552 3 มิถุนายน 2552 5 มิถุนายน 2552 9 มิถุนายน 2552 15 มิถุนายน 2552 15 มิถุนายน 2552 15 มิถุนายน 2552 15 มิถุนายน 2552

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

79


ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุตธิ รรม หมายถึง จํานวนเงินทีผ่ ซู อื้ และผูข ายตกลงแลกเปลีย่ นเครือ่ งมือทางการเงินกันในขณะทีท่ งั้ สองฝายมีความรอบรูแ ละ เต็มใจในการแลกเปลีย่ น และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท ไี่ มมคี วามเกีย่ วของกัน มูลคายุตธิ รรมไดมาจาก ราคาตลาดทีก่ ําหนดหรือกระแสเงินสดคิดลด สินทรัพยและหนีส้ นิ ทางการเงินของบริษทั และบริษทั ยอย สวนใหญมรี าคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุตธิ รรม ยกเวนหนีส้ นิ ตาม สัญญาเชาการเงินและเชาซือ้ ซึง่ ไมสามารถคํานวณหามูลคายุตธิ รรมได จึงไมมกี ารเปดเผยขอมูลดังกลาว 24. รายการธุรกิจกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน บริษทั มีรายการทีม่ สี าระสําคัญกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน ซึง่ รายการระหวางกันเปนไปตามขอตกลงปกติทางการคา ดังตอไปนี้ บาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ลักษณะของ ความสัมพันธ รายการระหวางงวด รายไดดอกเบี้ยรับ บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ กรรมการรวมกัน บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ผูถือหุนและ กรรมการรวมกัน รายไดคาเชาทรัพยสิน บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ กรรมการรวมกัน ผูถือหุนและ บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด กรรมการรวมกัน ผูถือหุนและ บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต กรรมการรวมกัน เซอรวิสเซส จํากัด รายไดจากการขายทรัพยสิน ผูถือหุนและ บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด กรรมการรวมกัน คาขนสงสินคา บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ กรรมการรวมกัน บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ผูถือหุนและ กรรมการรวมกัน ผูถือหุนและ บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต กรรมการรวมกัน เซอรวิสเซส จํากัด คาเชาทรัพยสิน บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ กรรมการรวมกัน คาประกันภัยสินคา บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส จํากัด กรรมการรวมกัน

8 0 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

นโยบายราคา / อัตราดอกเบี้ย

2552

2551

2552

2551

MLR MLR ราคาตกลงรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด ราคาตกลงรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด ราคาตกลงรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด ราคาตกลงรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด ราคาตกลงรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด ราคาตกลงรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด ราคาตกลงรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด ราคาตกลงรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด ราคาตลาด

-

-

123,953.45 1,233,273.56

-

-

325,336.12

60,443.99

25,000.00

37,367.50

-

-

-

-

540,000.00 2,562,850.00

-

-

720,000.00

-

-

-

-

74,076,854.95 91,703,302.78

-

-

46,988,695.19 32,095,486.11

-

-

8,397,055.19

-

-

-

140,000.00

-

373,289.00 1,882,000.00

-

19,532,710.25

373,289.00 1,882,000.00


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 บาท งบการเงินรวม 2552 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551

ยอดคงเหลือสิ้นงวด เงินใหกูยืม บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด

-

-

15,215,620.63

2,000,000.00

บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด

-

-

3,000,000.00

บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด

-

-

75,598.71

2,213.11

บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด

-

-

29,330.14

-

บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด

-

-

41,489.01

14,739.83

บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด

-

-

96,920.63

9,863,908.28

บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด

-

-

87,841.35

108,795.00

บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด

-

-

5,370,473.44

8,455,087.74

บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด

-

-

5,026,848.79

4,733,725.63

บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด

-

-

1,286,681.83

บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด

-

-

1,287,177.56

บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส จํากัด

-

-

ดอกเบี้ยคางรับ

เงินทดรองจาย

เจาหนี้การคา

-

คาใชจายคางจาย 301,495.82

-

1,793,244.72 301,495.82

25. สัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั มีสญ ั ญาทีส่ ําคัญๆ ดังนี้ (ก) บริษทั มีภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเชาทีด่ นิ กับบุคคลอืน่ มีระยะเวลา 10 ปทตี่ อ งจายคาเชาตัง้ แตป 2545 - 2554 บริษทั มีภาระ ผูกพันกับคาเชาทีย่ งั ไมถงึ กําหนดชําระจํานวนเงินประมาณ 0.77 ลานบาท เปนคาเชาสําหรับงวดที่ 9-10 ซึง่ มีกําหนดจายในป 2553 งวดละ 384,000.00 บาท (ข) บริษทั มีสญ ั ญาซือ้ ขายถานหินทีส่ ําคัญกับผูผ ลิตถานหินในตางประเทศโดยมีขอ ตกลงทีจ่ ะซือ้ ถานหินในป 2550 ถึงป 2552 ใน ปริมาณ ปละ 600,000 - 1,000,000 เมตริกตัน ปริมาณและราคาทีซ่ อื้ ขายทีก่ ําหนดแนนอนแลว ซึง่ สัญญาดังกลาวไดสนิ้ สุดลง ในเดือน ตุลาคม ป 2552 และไมมกี ารตอสัญญาใหม ตัง้ แตป 2553 บริษทั ไดเปลีย่ นลักษณะการซือ้ ขายถานหินไปเปนแบบ สัญญาระยะสัน้ อายุ 1 ป และอายุ 2-3 เดือน และซือ้ เปนรายครัง้ โดยบริษทั ซือ้ ขายถานหินจากผูผ ลิตถานหินหลายรายมากขึน้ (ค) บริษทั ไดทําสัญญาเชาทีด่ นิ กับบุคคลอืน่ ระยะเวลาเชา 3 ป นับแตวนั ที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยบริษทั ตองจายชําระคาเชาในอัตราเดือนละ 20,677.50 บาท ซึง่ ตองชําระคาเชาเปนรายปภายในวันที่ 15 มกราคม ของทุกป ทัง้ นี้ บริษทั ไดชําระคาเชาในปที่ 1 แลว เปนจํานวนเงินทัง้ สิน้ 0.25 ลานบาท บริษทั มีภาระผูกพันกับคาเชาทีย่ งั ไมถงึ กําหนดชําระ จํานวนเงินประมาณ 0.5 ลานบาท ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

81


ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 26. การจําแนกขอมูลตามสวนงานและตามภูมศิ าสตร บริษทั มีรายไดหลักจากการเปนผูจ ําหนายถานหินเพือ่ ใชในโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ โดยสวนใหญแลว บริษทั ดําเนินธุรกิจในสวนงาน ภูมศิ าสตรเดียวกันคือประเทศไทย แตอยางไรก็ตามบริษทั ยอยของบริษทั ประกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจหลักของบริษทั ไดแก บริการ ขนสงทางบกและทางน้ํา รวมถึงการใหบริการทาเทียบเรือจึงมีขอ มูลแยกตามสวนงานไดดงั นี้ บาท งบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม รายไดจากการขาย 2552 รายได ตนทุน กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน สินทรัพยถาวร-สุทธิ

2,597,460,660.42

2551 3,411,966,488.34

(2,063,355,164.24) (2,358,416,135.18) 534,105,496.18

1,053,550,353.16

รายไดจากการใหบริการ 2552 20,430,418.19

2551 12,670,250.80

รวม 2552 2,617,891,078.61

2551 3,424,636,739.14

(9,736,321.36) (11,271,613.14) (2,073,091,485.60) (2,369,687,748.32) 10,694,096.83

1,398,637.66

544,799,593.01 961,852,336.53

1,054,948,990.82 949,720,522.85

27. ลูกหนีอ้ นื่ 27.1 เนือ่ งจากบริษทั ยอยแหงหนึง่ ไดวา จางบุคคลธรรมดา (ผูร บั จาง) ในการบรรทุกสินคาดวยเรือลําเลียงตามสัญญาจางฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2550 ซึง่ ไดมกี ารจายเงินมัดจําตามสัญญาจางเปนจํานวนเงิน 7.0 ลานบาท ตอมาผูร บั จางไดผดิ สัญญาจางโดยไม สามารถหาเรือลําเลียงมาปฏิบตั งิ านตามสัญญาจางไดและไมสามารถหาเงินมัดจําตามสัญญาจางมาคืนใหแกบริษทั ยอยได ดังนัน้ บริษทั ยอยจึงไดบงั คับชําระหนีจ้ ากบริษทั สองแหงในฐานะผูค ้ําประกันการปฏิบตั งิ านของบุคคลดังกลาว ดังนี้ 27.1.1 ตามหนังสือรับสภาพหนี้ ลงวันที่ 24 กันยายน 2550 บริษทั แหงหนึง่ รับสภาพลูกหนีใ้ นวงเงิน 3.5 ลานบาท โดยผอน ชําระใหกบั บริษทั ยอยดวยวิธกี ารตัดชําระหนีค้ า บริการทีล่ กู หนีไ้ ดทํางานใหกบั บริษทั ยอย และการผอนชําระเงินงวดราย เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษทั ยอยไดรบั ชําระหนีม้ าโดยครบถวนทัง้ จํานวนแลว 27.1.2 ตามหนังสือเสนอราคาคาบริการและสัง่ ซือ้ สินคาเพือ่ การชําระบัญชี ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 บริษทั แหงหนึง่ รับสภาพ ลูกหนีใ้ นวงเงิน 3.5 ลานบาท โดยบริษทั ดังกลาวนีไ้ ดยนื่ ขอเสนอการชําระหนีต้ อ บริษทั ยอยโดยวิธกี ารตัดชําระหนี้ คาบริการทีล่ กู หนีไ้ ดทํางานใหกบั บริษทั ยอยตามเงือ่ นไขทีไ่ ดระบุไวในหนังสือเสนอราคานัน้ ปจจุบันบริษัทดังกลาวไดเลิกประกอบกิจการไปแลว สงผลใหหนังสือเสนอราคาคาบริการและสั่งซื้อสินคาเพื่อการ ชําระบัญชีดังกลาว ตกเปนโมฆะ ดังนั้น บริษัทผูรับสภาพลูกหนี้ในขอ 27.1.1 ยินยอมจายชําระหนี้แทนในมูลหนี้ที่ เหลืออีก 3.50 ลานบาท ดวยวิธีตัดชําระหนี้คาบริการเชนเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยไดรับชําระแลว ทั้งสิ้น 1.67 ลานบาท บริษัทยอยไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวท้งั จํานวน 7.0 ลานบาท และจะบันทึกรายการรับชําระหนี้เปน รายไดอื่นเมื่อบริษัทยอยไดรับชําระเงินจากบริษัทผูค้ําประกันทั้งสองแหงดังกลาวตามเงื่อนไขที่กําหนดไว อยางไรก็ ตามในป 2552 และ 2551 บริษัทยอยไดรับชําระหนี้แลวเปนจํานวนเงิน 2.15 ลานบาทและ 2.35 ลานบาท ตามลําดับ ดังนัน้ บริษทั ยอยไดบนั ทึกกลับรายการคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญใหลดลงในจํานวนเดียวกันและรับรูเ ปนรายไดอนื่ ในงบกําไร ขาดทุนสําหรับปสนิ้ สุดวันเดียวกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญมียอดคงเหลือเปนจํานวนเงิน 1.83 ลานบาท และ 3.98 ลานบาท ตามลําดับ

8 2 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 27.2 เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2551 บริษทั ไดใหธนาคารพาณิชยแหงหนึง่ ในประเทศจายเงินคาสินคาตามสัญญาเลตเตอร ออฟ เครดิต ใหแกบริษทั แหงหนึง่ ในประเทศ ซึง่ เปนคูค า ของบริษทั เปนจํานวนเงิน 26.37 ลานบาท ตอมาบริษทั แหงนีไ้ มสามารถสงมอบสินคา ใหแกบริษทั ได บริษทั จึงเปนโจทกยนื่ ฟองบริษทั แหงนีต้ ามคดีหมายเลขดําที่ 8219/2551 เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2551 ในขอหา รวมกันฉอโกงดวยการปลอมแปลงเอกสารและใชเอกสารปลอมเพือ่ ประกอบการขอเบิกเงินตามสัญญาเลตเตอร ออฟ เครดิต เปน เหตุใหธนาคารไดจา ยเงินตามสัญญาเลตเตอร ออฟ เครดิต ใหแกจําเลย ซึง่ ศาลกําหนดวันไตสวนในวันที่ 15 ธันวาคม 2551 แต เนือ่ งจากพนักงานสอบสวนไดตรวจสอบทรัพยสนิ ของจําเลยแลวพบวาจําเลยมีทรัพยสนิ เปนทีด่ นิ พรอมสิง่ ปลูกสรางจํานวน 20 แปลง ซึง่ เมือ่ พิจารณาการไดมาของทรัพยสนิ ดังกลาวแลว พบวาจําเลยไดทํานิตกิ รรมจดทะเบียนในวันทีใ่ กลเคียงกับวันทีจ่ ําเลยไดรบั เงิน ตามสัญญาเลตเตอร ออฟ เครดิตไป และจําเลยอยูร ะหวางดําเนินการจดจํานองทรัพยสนิ ดังกลาว ดังนัน้ เมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม 2551 บริษทั จึงไดยนื่ คํารองขอไตสวนฉุกเฉินขอคุม ครองชัว่ คราวศาลไดมคี ําสัง่ อายัดทรัพยสนิ ของจําเลยเปนทีด่ นิ พรอมสิง่ ปลูก สราง 20 แปลง เพือ่ เปนประกันการชําระหนี้ ทัง้ นีก้ ารอายัดมีผลจนกวาคดีจะถึงทีส่ ดุ เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม 2552 ศาลไดพพิ ากษาตามคดีแดงหมายเลขที่ 1148/2552 และตามเงือ่ นไขของสัญญาประนีประนอม ความกําหนดใหจําเลยชําระคาเสียหายเปนเงิน 3 ลานบาท ภายใน 15 วัน และตองสงมอบสินคาจํานวน 26.37 ลานบาท ภายใน 45 วัน หากผิดนัดชําระขอใดขอหนึง่ ถือวาผิดนัดทัง้ หมด และตองยินยอมใหบริษทั บังคับคดีในมูลหนี้ 46.25 ลานบาทพรอม ดอกเบีย้ รอยละ 7.5 ตอป ของเงินตน 26.37 ลานบาท นับจากวันฟองไปจนกวาจะชําระเสร็จสิน้ ตอมาในไตรมาสที่ 2/2552 จําเลยไดสง มอบสินคาใหกบั บริษทั จํานวน 8,638.73 ตัน คิดเปนมูลคา 17.50 ลานบาท สวนที่ เหลืออีก จํานวนเงิน 8.87 ลานบาท จําเลยยังไมสามารถสงมอบสินคาได และจําเลยไมสามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาประนีประนอม ความได ดังนัน้ บริษทั จึงไดยนื่ เรือ่ งขอบังคับคดียดึ ทรัพยของจําเลยทัง้ หมด รวมถึงดําเนินการสัง่ ฟองเปนคดีอาญาตอไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั ไดมกี ารตัง้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญไวทงั้ จํานวน 8.87 ลานบาท และ 26.37 ลาน บาท ตามลําดับแลว 28. สิทธิประโยชนทไี่ ดรบั จากการสงเสริมการลงทุน บริษทั ยอย 2 แหงไดรับสิทธิประโยชนจากการไดรบั การสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริมการ ลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการ ลงทุน ตามพระราชบัญญัตสิ ง เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จํานวน 2 โครงการ โครงการที่ 1 บัตรสงเสริมการลงทุน เลขที่ 1499(2)/2551 วันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ในกิจการขนสงทางเรือ ประเภท 7.2 กิจการ ขนสงมวลชนและสินคาขนาดใหญ สิทธิและประโยชนทไี่ ดรบั ไดแก การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครือ่ งจักร การไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล สําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวนั ทีเ่ ริม่ มีรายไดจากการประกอบกิจการนัน้ โครงการที่ 2 บัตรสงเสริมการลงทุน เลขที่ 1047(2)/2552 วันที่ 19 มกราคม 2552 ในกิจการขนถายสินคาสําหรับเรือเดินทะเล ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพืน้ ฐาน สิทธิและประโยชนทไี่ ดรบั ไดแก การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครือ่ งจักร การไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล สําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับจาก วันที่ 28 มกราคม 2552 และสิน้ สุดลงในวันที่ 27 มกราคม 2560 ผลการดําเนินงานของบริษทั ยอยจําแนกตามธุรกิจทีไ่ ดรบั การสงเสริมการลงทุนและทีไ่ มไดรบั การสงเสริมการ ลงทุน สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ปรากฏดังนี้

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

83


ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 บาท ธุรกิจที่ไมไดรับ สงเสริมการลงทุน

ธุรกิจที่ไดรับสงเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28) รายไดจากการใหบริการในประเทศ รายไดคาบริการผานทา รายไดคาขนถายหนาทา รายไดคาบริการชั่งน้ําหนักรถบรรทุก รวมรายได

5,689,388.31 1,163,296.63 301,104.56 7,153,789.50

11,062.71 11,062.71

รวม

5,689,388.31 1,163,296.63 312,167.27 7,164,852.21

29. ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการตางๆ ทีจ่ ะตองจายชําระในอนาคตมีจํานวนดังนี้ ลานบาท จายชําระภายใน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 ป

13.93

13.93

2 ถึง 3 ป

0.32

0.32

ภาระผูกพันขางตนนีไ้ ดรวมสัญญาเชาตามทีร่ ะบุในหมายเหตุขอ 25 (ก) และ (ค) แลว 30. การแกไขขอผิดพลาดในงบการเงินงวดกอน 30.1 ในไตรมาสที่ 2 ป 2552 บริษทั ไดแกไขขอผิดพลาดจากการคํานวณภาษีเงินไดสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 จากการ ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลสําหรับเงินไดทจี่ า ยเพือ่ การลงทุนในทรัพยสนิ ถาวรตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงิน ได (ฉบับที่ 56) และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 460) พ.ศ.2549 ดวยเหตุนที้ ําใหบริษทั มีภาษีเงินได ประจําป 2551 ทีต่ อ งจายชําระลดลงอีกจํานวนเงิน 15.12 ลานบาท บริษทั จึงไดคํานวณผลกระทบสะสมเพือ่ ปรับกําไรสะสมตน งวดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 ใหเพิม่ ขึน้ 15.12 ลานบาท และไดปรับปรุงยอนหลัง กําไรสุทธิในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ใหเพิม่ ขึน้ 15.12 ลานบาท กําไร ตอหุน สําหรับปเพิม่ ขึน้ 0.10 บาทตอหุน และกําไรตอหุน ปรับลดเพิม่ ขึน้ 0.08 บาทตอหุน 30.2 ภายใตรา งมาตรฐานการบัญชีเรือ่ งผลประโยชนของพนักงาน เงินกองทุนสํารองเลีย้ งชีพจะรับรูเ ปนคาใชจา ยในงบกําไรขาดทุนเมือ่ หนีส้ นิ เกิดขึน้ ภาระผูกพันในผลประโยชนของพนักงานเมือ่ ลาออกและหลังเกษียณอายุจะรับรูเ ปนหนีส้ นิ และคํานวณดวยวิธคี ดิ ลด แตละหนวยทีป่ ระมาณการไว โดยคิดลดดวยอัตราดอกเบีย้ ของพันธบัตรรัฐบาลทีใ่ ชสกุลเงินเดียวกันกับสกุลเงินของภาระผูกพัน และมีอายุการครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาทีต่ อ งจายภาระผูกพัน บริษทั และบริษทั ยอยบันทึกหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วกับผลประโยชน พนักงานเมือ่ มีพนักงานลาออกหรือเกษียณอายุ เริม่ ตัง้ แตป พ.ศ.2552 และรับรูภ าระผูกพันในหนีส้ นิ ดังกลาวดวยวิธที อี่ ธิบาย ขางตนและไดปรับปรุงงบการเงินของป พ.ศ.2551 ยอนหลังตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี

8 4 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 ผลกระทบตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั จากการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบตั ิ มีดงั นี้ บาท งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุเพิ่มขึ้น

4,646,160.26

4,311,563.75

กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรปลายงวดลดลง

(4,646,160.26)

(4,311,563.75)

สวนของผูถือหุนสวนนอยปลายงวดลดลง

-

-

3,357,468.01

3,197,763.77

(3,357,468.01)

(3,197,763.77)

-

-

1,288,692.25

1,113,799.98

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุเพิ่มขึ้น กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรปลายงวดลดลง สวนของผูถือหุนสวนนอยปลายงวดลดลง งบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 คาใชจายในการบริหาร - ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุเพิ่มขึ้น

-

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยลดลง กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง

-

(0.01)

31. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดมกี ารจัดประเภทใหมเพือ่ ใหสอดคลองกับการจัด ประเภทรายการบัญชีในปปจ จุบนั ซึง่ ไมมผี ลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถ อื หุน การจัดประเภทรายการใหมมดี งั ตอไปนี้ บาท งบการเงินรวม ตามที่จัด ตามที่เคย ประเภทใหม รายงานไว

งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่จัด ตามที่เคย ประเภทใหม รายงานไว

รายการบัญชี คาใชจายในการขายและบริหาร

-

401,864,861.26

-

393,234,027.31

คาใชจายในการขาย

174,291,417.80

-

176,649,169.26

-

คาใชจายในการบริหาร

205,695,152.69

-

194,822,567.28

-

คาตอบแทนผูบริหาร

21,878,290.77

-

21,762,290.77

-

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2

85


ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ( ต อ ) บ ริ ษั ท ยู นิ ค ไ ม นิ่ ง เ ซ อ ร วิ ส เ ซ ส จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 แ ล ะ 2 5 5 1 32. การเปลีย่ นแปลงโครงสรางผูถอื หุน รายใหญ เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2552 บริษทั ไดรบั หนังสือแจงจากผูถ อื หุน รายใหญ 2 รายวาไดเขาลงนามในสัญญาซือ้ ขายหุน และใบสําคัญ แสดงสิทธิกบั บริษทั เฮอรเมลิน ชิปปง จํากัด ซึง่ เปนบริษทั ยอยทีบ่ ริษทั โทรีเซนไทย เอเยนซีส จํากัด (มหาชน) เปนผูถ อื หุน อยูร อ ยละ 99.99 ตามสัญญาฉบับดังกลาว ผูถ อื หุน รายใหญ 2 รายตกลงขายหุน จํานวน 73,649,166 หุน ในราคาหุน ละ 23 บาท คิดเปนสัดสวน รอยละ 48.46 ของทุนทีช่ ําระแลว และใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 3,222,100 หนวย ในราคาหนวยละ 14.6579 บาท คิดเปนสัดสวนรอย ละ 5.55 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ทัง้ นีก้ ารซือ้ หุน และใบสําคัญแสดงสิทธิจากผูถ อื หุน รายใหญทงั้ 2 รายดังกลาว ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงผูถ อื หุน รายใหญในบริษทั เปน บริษทั เฮอรเมลิน ชิปปง จํากัด และทําใหสดั สวนการถือหุน ของเฮอรเมลินในบริษทั เกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุน ที่ ออกจําหนายทัง้ หมด ซึง่ ทําใหเฮอรเมลินตองทําคําเสนอซือ้ หุน และใบสําคัญแสดงสิทธิจากผูถ อื หุน และผูถ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ เหลือ ทัง้ นีจ้ ํานวนรวมของหุน ทีเ่ ฮอรเมลิน จะซือ้ จากผูถ อื หุน ทีเ่ หลือจะไมเกิน 78,315,819 หุน และเฮอรเมลินจะซือ้ ใบสําคัญแสดง สิทธิจากผูถ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทเี่ หลือไมเกิน 54,860,614 หนวย ซึง่ บริษทั ไดจดทะเบียนการเปลีย่ นแปลงรายชือ่ ผูถ อื หุน แลวใน วันที่ 26 ตุลาคม 2552 33. วันทีอ่ นุมตั งิ บการเงินเพือ่ เผยแพร งบการเงินทีไ่ ดรบั การอนุมตั จิ ากกรรมการของบริษทั ใหเผยแพรแลวเมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2553

8 6 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 2


บริษทั ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวสิ เซส จํากัด(มหาชน) 36/83 อาคาร พี. เอส. ทาวเวอร ชัน้ 24 ซอยสุขมุ วิท 21 (อโศก) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท : (662) 664 - 1701 - 8 โทรสาร : (662) 664 - 1700, (662) 259 - 2467

Unique Mining Services : Annual Report 2009  

Annual Report 2009

Advertisement