Page 1


5 3 d

M\IU~ ~ o Y i i n 1 ~ W 4 s 1 ~ s ~ 7 f i o ~ 1 ~ i ~.rzuuna~~uniulw ~ ~ 1 n i ~ G u a ~ ~.riuni-nzn-ii\rKu ~~~Gn nis&

rdonf

.r~uni~m~a~fiu fiou1T~~3 an:: doqdu~d o ~ m u ~ f i a r m a m m i i d ~ a i ~ ~ ~ m ~ n u ~ o ~ n w n~ufiirn7nfildLflun~i~L~u a o s n w n . r a u n i 3 m 3 ~ ~ w o ~ r ~ ~ u a h n l 3 z1m"6'9doldtf ~fiwdi~~ I. .riuuiu~uni~~uao~u~~~miuw%m"dium.ra~fi~u~~n::~u~a~~in~fi~ufiy~~~m"~uni~ nwn~~~nisriin'unn'nna'wd unz mnimnA'nnTwd nio (llhrinnu nnm.I1)~flu~uni~Gudrinaiu~n60~ nsuiiau m i ~ ~ $ n n i ~ 3 ~ " y % d ~ u~mt. ~ o ~rdud w " ardoiiolm" ~d 2. u5Gn~szuunisnauiiq~niu~ud~nui::~u LLR:LAU\~ ~ m d u ~ o u ~ d d i ~ l i ~ ~ ~ i d sLJU in~#oun~i~~ fii.rzh#~~ ~ ~ n w n ~ s u n i s m s a ~ ~ ~ u ~ ~ u o u ~ u i u " b w " ~ i u m ~ a ~ ~ ~ u n i u ~ u ~ o ~ ~ l ? ~ n ~ m " ~ i n i ~ 7zuuI~ocii\3wii~fiua Tmu~ni~ai~~~~uni3m~a~fiauiailn~a"i~u~~~nz~ 3. ~ ? ~ n r i n i 7 ~ ~ m i ~ n i 7 ~ d ~ u ~ ~ 1 d n \ ~ n ~ 7 t . ~ ~ u ~ 1 a a &.rau5uhriiwumaoil i ] ~ ~ a 0 i l i ~ 7 i "FlRlA 11ni7~~~~a~~ ntYnw5"w"w~i\3d7z~~filwu M%I ("mnn.") di~n~iunwn~~uni~n'in"u'v9$n~?~d~bnzmnimn$nn?w~ nw"ao("diGn\siu nnm:) 1 d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 N l ~ ~ d f i ~ ~ 1 ~ 1 ~ n " i ~ ~ ~ ' b ~ ~ d i i l ~ n f i ~ \ 3


uiun? ymsqunr Ilrzniunrsunir ~~nzn4runi'jGflrz 1.

I qq~munndnwi I inrnrruniflniqwfi3J'm4mfi~fi~Kn~ g w i n u n r d u ~ i i n u i (2502) l I in~nrrunifln~?w~~m~m~m uwiintli&ymi fiu8n~ (2541) I - hunimurorInrunir DCP jud I drznunirdnirGiaiu1urzuzm~nis 3 d d i w - 1 I 3 2550 fl9$h I iiuwliu : Ilrzmunrrunir uiGw intlddrnlr-n'rm'u di5m I 3 flTl9lk I i i u ~ w l i u: rlxeiiunrrrmir u5Gn ;~iuu JTmrmiinon d i h (uwim) I Ilszsiunssunis u%' ni~&ifluwau +it% (uniau) I Ilrnlr-aiunrrunisauimir~nusuinisiin'n (uw1.n~) I Ilszniunsrunir u G n TmG; maiIlo~s$uj u i h (uwiau) I h ~ m l i u: mrunir ~ 5 %u ~ m ~ ~ ~ i dirin riayi I nssunir UMB.fl~??uifldn I 9 I dim~wliu: drz~iunrruniruiGn u i ~ ~ r i 3 u n T w h ~ i IjuiEn mu I a I iim~niu: n r r ~ n i ~ u n : ~ ~ z a i u n r ~ o r n i ~ ~ u i ~ i r n ~ i ~ I n u -

22,2002

-

2547-

2545- 2546

2543- 2648

....................... 2

u i u i i a q3rmrwnini

nrrunir~a'nnis unznrrunir~~"ijdui9arruiu

-------------------------*---------------------------------------------------. I

I I I I I I I I

?yGimunirdnm - dszninCufhr wringmriiaruit$'uiwis - hunimurorInrunir DAP

jud

43

nwwirSa~~i~ai~~nznir3J'~~~winunr&~iinui

~ufli s ~(UMIFIN

2548

drz~unisdnir~iuiu1uszuz~~ai 5 3dciiuu-1

3 2543-fl9~3J'~ i i m ~ w l i u: nrrunir~$nniru i L ~ ~ ~ilbr~niinnn i u u di5n (umqu) nssornisQ$mnis u'iA amduu aunslbnY diEm nrrornirda'wnis u ? A 'k'oj,, ~orQu (inuunum') <it%


4. uiuP;js~~m qassmtbnid

1

qm-@iniuni-jWn~i

I The University of Birmingham plszm~Eunq~ - ciiunir~uraLsunirDAP jYf/ 44 7u-i 2 ~ u u i u u2548) I I rhz~unisninirriiuiu1uszuz~3~1 5 ilddiwn 1 4 2553 flq@4 siiundu : nnunir&nis u i a n !duu BunsiW diiin (umau) I I g 2548 2553 I ii~~nd : munn~nisia'mnis u (dauuiuw'wuiqsfi~) ~ ' 3 & !I~uI.( a'l& (NMITM) I : nssunis u%n i u n s i l c i E nU )N IM (I I I g 2543 - 3 2548 I i i u ~ d u: 4 ~ m n i A a hu i i ~~d u uiwn-jiTfi i i ~ m I 9 -3 iiundu : rouQ~nnisdiunirmnim u i L !~&u ~ n s n ku o u i ~um'am: d i R I ......................... t ............................................................................... 5. ms. ~ $ u uauAq?d I qm3dniunisWn~ nssunisu?wis I d ? r ~ ~ ~ ifinnssddfii ion The University of British Columbia dszrwflunuimi I diunisouaubnnis DCP jud 612001) I I I h z ~ u n i s h ~ n ? i u i u 1 ~ a ~ u5z ?lF/huui ~an~ I 3 2549(n.~.)-fl0~1J'u i i u ~ d u: n n u n i s u i i n s u i ~ rduu ~ ~ ~ S L R J R F611% IR N (U IY I)I I I 3 2548 D 2549 (n.w.) ~ ~ L L M:I nssunim?Gn A~ i d u u 3bs~ninoaiin'n (uniau) I I g 2541 - 3 2544 du wijwb441 671% (uwiau) I i i ~ ~ :~nmunis~PTG~ I 9 2541 - 2 2543 sii~mdu: nssunisu'iA wijn~d4iszua\ldiEn I uaznss~nis~~diui8auuiu

-

-

~ ~ F I S L F ~ ~ ~ O R

2534

2543

-

-

-

6. ui\stii?q~mi q~%ssMlaslim:

j

qy~miunislilnwi

I LIPSQQI~ P1plszninuflinmi uvli1J'mfim anifluflm~mwSiuu^s~isfli~mi ~ ~ n z n s s u n ~ s ~ ~ d ~ u i a n i l uI ~ u c~iunisouaubsenisDAP jud 45 T U ~27 i h u i ~ u 2548 I drz~unis~niliuiu1uszuz~aai 5 ildciiwn I 3 2548 fh~cI.4 ~ I L L M I A:~ r ~ ~ + ~ u n m u n i s ~( d ~ inun~iisu u) s n !duu ~Ths~milmon i i ~ (umau) m I 3 2536 - 3 2548 I' ~d~unssunis(~nnis

-

-

i i ~ ~ ~ 1 . :4 9rJ~mni&ah.

uiGn i ~ d u u~lms~mijman a'ih


u i s ~ i ~ ~ u z u "pssmwnmi un" ' Qd~"d7~nss~nis i0'mnis

7.

qnqimsnislnwi - M.B.A in Marketing University of New Haven, USA

r~nznssrrnis~i"ijdu1~n~uirr

- MSc, in Finance University of New Haven, USA - i i r m i s a u s ~ h ~ i r nDAP i s jud 42

~ud 1 ~JMIWN dszaunisninisn'i\~iu1u~zuz~~ni 5 D ~ d i u ~ i

2548

9 2548 - flq$h n'iu~tiil: ~dmnssrrnis(0'mnis(diu5~3rrnzni~ijn) U%Y- !tduu flTmsmilnon di5m ( r r ~ 1 . a ~ ) 9 2545 - 9 2548 F i i r ~ ~ d: ~ s ~ m n i s A i ~ 1 5 ~ 3 t r n z n~ ~ 1% s ~ FJL~EIU 3 t b TJTms~milmon i+im 8. UI~RI?~U~~I q?s~nrunin? qm;ltnisniaAnwi nss~nis~~nz~d~"d?unss~ni~~a"mnis - M.B.A University of New Haven, USA - FjiunisousuIn~snisDAP jud 43 ~ u d 19 3s~imu2548 daz~uni~~nisn'isiu1uszuz~ani 5 05/diu~i

9 2548 - fl9@4 iiarnlig : ~daunssunis[Tmni~ (d~usiuu'swisiriunm) pr'iG~qtduu flbllLn~W0R<I~@I(PIWI$M) : nssunis pr'iG~ZunsiTY GiEn trnz uPSGn T w E DLOL& ~

('~YIULLRU~) Giih

3 2545 - 3 2548 n'irmdg : $mnish'1d u5Gn Tn6'ou 9. uiuiiiswn q ~ a s m u n i d

+it%

gm~iwisnisAnwi

~d~unas~nis~0'(ilnn~ni's r~nznssrrnis~~iiui'iln~ui~

L E I L ~ U(dszrndnu)

- Master Degree in E-Business Management University of Surrey, U.K. - iitbnisousrrh~rrnisDAP jud 44 ~ u d2 dsz~unisninisn'iiliu1u~zuzr~ni 5 Dddiu~i

~YUUIUU

2548

9 2548 - flq$h n'irr~dil: ~ d - a ~ n s s r r n i s ~ (diunismnim) ~mni~ ~ 5 G n;~duu 9Tmsrnijmon 415m : nss~ni3u5Gn Tn6ou ~ o r h(lnuuau6) 4iCm fi

2546

-

9 2548

n'irmdg : Q'0'mnisdiowSiuuiqsfiq u5Gn !~dsu flmsrnilnon 41%

(NMI~A)


1 1. uiuynan$ m"u3niXu6 qqlni~ni~8n~ prni?nui~u~nwnswifinT' ns~uni-imsa~fiou ~ ~ n z n m n i ~ 3 a s z - d'iryryiTwuSnisgsfi~~n11J'1~4m - diunisousuhs\lnis DAP jud 51 7'ud 22 quni$uif 2549 ds~wunisdnisw'iiliu'1u~zuz~~ni 5 3 d d i ~ i 3 2548 - h?1J'u P ~ I L M ~ :\ ~l l S S M l l l S ~ T 2 ~ f i E 1 U EI% i ~ d ~ ~ ~ T F i ~ ~6F il fhf f(NM19U) l~n flqg Gu d m'iundg : nmnis~6iu2uni=d u%w fimfi~rpnisdiEm ( ~ i i s w ~ n ~ i n ~ n u i u ~ ~ n z d i u ' n i l i u 1 J ' ~ m'iundg : nssunis u'iGw O.usi~mo-fdiKm ( ~ d h w i n ~ ~ u i u r ~ o ~ ~ u G r y ~ n i ~ ~ l i n ~ )


~ T ~ ; F I T L R ~dirk R O A (NMIP' I)

?Iou%n

: u5Gn ;iduu

~1~dLffl

: 728

Hornepage

: http://www.unionpetrochernical.com

rnuwzrfiuuu5Gn

: n z ~ f i u ~ o~107574800391 ~n~n

d5z tnnqsiio

: m'i~Guqsiio~mdindiu imin'mfi

E ~ I " I S ~ L ~ U ~ L ~~ I ~~ ~ ~ 5 1 . 1 5 1 T f~1~11\1~1\1~1~~ 'VAib IPIFIUI\~W%' n~JWWNMltbflT10700 d

diu2ur~suz.aGn~a\1fud

PI (M 31 LYM~IRN

oanr~nz+inriidiu~"~w"~n~~m : fp~nifiy 660.000,ooo qnriidm5iIa"

: 0.25 uindafu

%W7hd

: 0-2881-8288

TW5fl15

: 0-2433-7243-4

2553)

: u3Gn IoEauradu ( I n o ~ m u i )-Sir%

: 728

a i ~ i s ~ ~ d ~ nuuu3~si.a.a~; ui&d LLY~\~UIJL~IM~ ~qmui\9~Km nqixnwwiums 10700

:m ' 1 L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d l ~ ~ ~ ~ f l ~ n ' M f i : 15,000,ooo uin

:

15,000,ooo

uin

: loo uindafu : 5auaz

99.99 (M 31 &R I-N

2553)

: Multi Kross Operation Limited : ramu^sni~~mdo\rn\r~~n\rni~ism~~~sz.ai.au~u : m'i~Guqsiio~m+inGiuiwin'~~~ : 10,ooo.-maniif dmne : 10,ooo.-maadif dam4

:

1

mondi%'tio\sn\l ma

: ?nun:

$A

99.99 (M 31 ~M-IIWN

2553)


dou5Gn finiudtq d5z tnnq~fi~ rpomnz~iluu yudi~zL L ~

: u5Gn p r r ~oniuonuoum' ~onlmofiin'm

: 728 0imia~~duu~8id nuuua~lai~'~~uQ LLV~QUIJE~I'V~~ LV~UIJW~TPI n ~ ~ m w ~ n 10700 iun~ : (ri7~fluq5fi~~1i~unza'mdinri7urowniuon* : 5,000,ooo uin

: 1,250,ooo UIVI

yndidm7il?" : lo uiwIIIofu ~ 8md?udu's~nouo: ~ounz99.99 (m 31 f u - ~ i n2553)


Multi Kross Operation Limited

uS13h glnu lsniusa asuh lsalmss' n'ifin

99.99%

99.99%

uiGm qrduu 8um%i%fi<in'" (PIMI-~IU)

Sfiniuz~duu~~nauua %mu u n~lba'ud 31 f u a i m ~2551 Syuqmnzbiiuu

rmzdi~zrrR"?fiu~u 78 ~1~7~1n~~nzia~u~~1~~5Gn~uE1'm~id~uT"aunz 99.99 m'i~fiuq~fi~~i~~id~aan~rn:di~lj7U~~~n'1lbpi"dfimfi~Hw

(Specialty Chemical) %M"n'un~rrqrnainn~~rrdi~~ ~m~u5Gw'n.il~~Cuni~n~zoiu3un"i~an~d~~n~~~mainn~~~dn"a~ni~~m~n"nb.n'

wT"i\rqm~n~wr~wizlM"n'uBun"i uan~induinauKsndiazr~u~fi~~snimil~nb.rl'~~~mfirmw$i~iilau~mnim~nd~~~~rcii~r"tau u%n l n h u ~ar%u(Tnuunum') +% I o~1n~~3uuunz.875:uhiiuau 1 5 Giuuin unz~afu%m~u5~n~~~m~idaufaunz99.99 d i r f i u g s i i ~ G i r h k a a n ~ ~ n z ~ i n ~ i u ~k m u ~j l nK e[ ~i ~ a o ~ n irii a ~ ~ ~ r u r i r d a a ' ~ 1 4 i s n r i i o ~ 5 7 i i n : n i u ~ m fSolvents) ir~~~~ecia1~

ded~u'tw~~fluai~in:niud~z~11n~01~fl~m~iu(p/afinmzu7m~a~ Multi Kross Operation Limited L ~ U U % Q U %Ilb 7'ud 31 ~ ~ I W2553 U ~ q ~ ~ ~ ~ z ~ ~ ~ ~ r b ~ z10,000 ~7zbl~a<lua rn%~mandi%ailn\r unz iafuTmuuiGm1uo'~5id7u5"aunz99.99 ii~fiuq~ii~Pi7~$i~rnzd~aanrmSn'~.n'


1. na1u$uuo1nn1s~ll~uuullaus1n15nq~u 3um"7bmiin"mddsz~nnni5vi7nzniu(Solvents) b~uwaw~m~a\r~m~iwn5~ui]bm~~miitun"u~~nz~unni\1 d\r%uqmainnssu 0 b m ¶ b ~ ~ u " ~ d i U ~ z ~ ~ 8 m n ' ~lkilrri f l ~Ri~n%%pr.aiciirHaa m%~~~PI (NGL) uudni (Naphtha) %aU~\9mouLmurdn (Condensate) d\r%m" ui~inn~u~pmi~nkuJifiuiu~~iP~~~u?'m~iuIuni~wijm ~\riu~imiTgnr7"un' ~muw"~~d4~iiuu~~~fi~1~~zud~w'umiu~imi~ifiuiu'Iumnim~ u a z n i ? z q n n i n n s ~ u ~ m ~b~n~u~~\r\riu~w3ni]bm~~mii~zr~u~dunuin~unisn'inum~imi~iu~1o~~~n~a"u~ ~mii odi\rl7fimiuu5gn

0orlundICmdiwdiu~iul~~~rnzSn~i~8~Cudo'u~Eu~w3m4~iil~~~15Gn~i~1ianu~i~Cmni~Eu~imi?'m~~ 2. ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ l n ~ l ~ ~ ~ ~ 1 l ~ d ~ d l ~ 1 ~ i l ~ 9 ~ n ' l u ' ~ ~ u ~ ~ n ~ i ~ ~ u b t b q ~ i i ~ ~ i ~ + i ~ ~ n z ~ n ~ i ~ ~ i u ~ (Solvents) u m ~ 7 1 md~\ r~u1~~G~n~r ~~ uz~mCnm n+ i i~~~~ii u~~zi nu Ii~uf l ~ " E u ~ w 8 m u a z ~ ~ m d i n d i u ~ u l nAo~ ~ ~ ~ T n n a uiw'n hu-r6u+ lilr% &rflw%n?o\9nt~ Mitsubishi Corporation slo\rdszmfidqu kuuiw'nIm"%ni~~~d~~~IM"rfluZ~~rnu

~ l ~ d l ~ U l ~ \2528 r11d~ b. ujgn ronT4 (dxrnmhu) - j 7 ~ n(HMI'U) d\1~8uu5~nslosnt+Exxon Mobil d a z m m m ~ f o ~ u j nInuu5GnrguZaunu i d l ~ d l ~ P I l l2529 fd~~~~ c. n+w%nlum?o dmn. 1m"uri u5Gn 'k~.oif.i.+.diEn (unim) u5Gn i f f fluon +iEm u%n dmn.~m9moad i h (uwim) u%n Aboa lnamoa +I% ~ i ~ u~ ~ ~ ~ i 9 ~ ~ 3 i ~ ~ d ~ ~ ~ i ~n i ni \ i9 r5~ ~n ~ m ~ i~~ ~1 u~ ~~~ ~n i ~ ~~ i dn ii~q~ranEi7u i ~i ~d+ni ~d i n i ~7 ~ ~ m ~ i u ~

3. naiu$uuoinn~sn%~Susio~ryryioin Supplier u%n ii Supplier nKnq lkri

nSn

~^sGnh u - r 6 ~ 9dlfim ~ U ~ ~ " ~ L I ~ I % U ~ J ~Authorized \ ~ ~ X L B UDealer rdo ?~pd 5 qn1mW 2528 2. u%n odd (d~zrnfi1nu)d i h (uni¶u) i\rudg 2529 Tmufi~~flulm"%ni~~~dili\rrBu Non-exclusive Branded Distributor 1.

L ~ F 2548 I ~

nt@u5Gnlu~m?odmn. 1m"rrri u5gn lo.oifi7.9. +it% (plwiau) u5Gn fluon diEm u5Gn dmn.lw9mon 671% (umqu) u5Gn AToB lnnnon d i r k ~ \ r i u u ~ ~ n o i o i i m a i ~ r d u ~ ~ i n n i ~ ~ dSupplier ~ ~ u ~ U1\1510 o ~ ~ ~ io'~i~)i i\ inl ~ fui ~m~i n~ i m a i u 8 ~ ~ " u i d cSupplier siEu ui~~u~z~z~~nio'uui~uiub~nz~~b~~uiw'n~6Cmm"~~1iu3Gn~dSd~z%d Supplier ~0jd08~~i~?ounr5n8~ryiEuuiw'n 3.


7. n a i u $ u u n s ~ n ~ u ~ 5 i o ~ u s i u T n ~ u i 50 nn~ua i l ~ g 1 J ' u u ? ~ v ~ n ~ r r ~ n ' 0 f uWFI5 i un?rrq?ssmunim? ~w~ d\1n'~fufuu?~ndazu11~~~1unz 57 ~leji\1laAmirrngnrriu M ~ Q fn5\1Kuriiwum1X uiw'nm"o\1lm"s'u~derj3 fu 4 Y I Q Q ~ ~ ~ ~ ~ P I Q R Qd+~$ ~ 1 1 d a z q ~ ~ n z i 3 n 3 ~ ~ n ~ d u ~ n ~ m z u u u 1 u ~ ~ o ~ d ~ n s ~ ~n'~1fer~ua'~~1i'ilfli~1i~n5~u5~~1mzuuudue~dam~~~flouunzr/7~~nfu~riim~~m" u%nlK~i~irunia

fix

1. ~ d \ 1 ~ \ l ~ ~ n ~ ~ ~ r n i 5 ~ 5 7 ~ ~ F3I Y~/ di u ~ ~~~7i i~ ~ 1 it m~ ~~~ ~~ 1f 0l 5 u n~ii ai ~~ia~ i 7 r~u ~ i u ~ ~ ~ u ~ ~ n

ud~$~n~~rrn15~jfl5z~inniuunn (~~rrnssrrnisms7~nouuk) diu7tb 4 Yiiu ~m~w"i3ni5~d\1~unfliu\1iu1J'~~u1J'~%id~n~~u i3ni5n5zoiuEiiuio~~ni5~^a~ia\1iu~~nzni5m"m~u~~n\1~d~tbdiu~nz~1~tbndi\1 niufuu%fimi~rmai~r~n~iz~rr 2.

3.

lfini~~m$i~7\u?~v~inniu~~1n~~~u~~m~i~l~unzm~i~diui~~iu~iil~zuum~~l~rrniu u n z ~ n i 5 o " 7 \ r ~ m n i n a d ~ m ~ i r r ~ m ~ i ~ f l i ~ i 5 n~~mi n~ '~i ~?~oi d~ ~o~uun i u ~ u ~ o ~ u ~ ~ ~ n 2549 r r iImuium~~~min ~~~~~~~~u~rrni 4.

nwna5~rni5m5~~fl~u~d~n'iniafl~uni~1fw"u~~vi3ni%~]~dmi~5zuum~u~~niu~u (Internal Control) w%i7i\ll7" uazni%maaanoUniu~u

(Internal Audit)

PU~Y~~(F/IJ~ -~~u$\~~Y~PI~ITu?~I~ d ~ ~ ~ i z ~ ~ u n z i i d 5 Jz 3~ vP~ I~ K1 nP

I K ~ ~ ~ ~ ~ ~ H ~ I ~ W ~ ~ P ~ F I ~


na'nnSwdusouSI5n ~ u o m n z ~ ~ u ~ ~ ~ n z y u s t i =m i z~~ ~ u a31 d~ o kaimu ~ u ' ~ 2553 ~ ~ n;~i\lX yuomz~iluu 206,250,ooo u i n 165,000,ooo UY I~ qudisunst~=izu~ M ~ lfltbf~diiklj U 825,000,000$4 y~~~dm5~%7"$.b~z 0.25 dtiuii7ami~m'

Qiisfiu ~iudoiii~uSnry'~o\~u%n a %nd

iidiu

2

4

lo l1 l2 l3

ru 31 s'u~inl~ 2553

s~u~s@iisfiu

I I1 11 1 1 1 1 1 1

I

1 1

6iu3uJldfio uia7Jniyoui ?a55munid UiURi~n=iOUnOUmam~ind uia7~aia356'nwniInuno\ri%qn uiuoyiii ronldu uon. hulfiui~ol; uia.1~aiaaCuiniYaaiir.drwffu% uia7JnunoT uiun;~mu ta7~~11?8niqa=i=imunid uia.1~aiaOuzGuVrqaximunid uiuislom qa55munid ui\raia%=mi qassmunid ~19d17~~%d% ?3%%mWllt# ~Jll UIU~~WR

? 7 5 5 ~ ~ 1 d

3 1 ~ u a i n u2553

I I I I I I I I I I I I I

I

336.600.000 30,497,000 30,008,100 25,000,000 21,051,400 20,400,000 16,740,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000

~ F I Z ~ ~ U 51 .OO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I

4.62 4.55 3.79 3.19 3.09 2.54 1.00 1.00 1.00 1.00 1 .OO

1.00


nnr:nssunisns3oasu (Audit Committee) fll

7l.d31

h71mH 2553 ~ W ~ ~ S ~ ~ ~ I ~3 ( Y/l~l~g\l(l/~hd ~ ~ ~ ~ ~ R Q E ~ ' I I Q \ ~ U ~ ~ ~

n'iunuu

n~:nssunisuSnis (Executive Board of Director) nr 7ud 31 fu7imu 2553 m ~ n s s ~ n i m ~ n i s ~ o ~ u ~ n i5i~/iu~mioIdX itb~u

a'ifiu

Go-aqa

n'iunuu


nisassninssunisua:ry'uSnis nisCm~~an~mmndoziiasm'iunpi~nssprniaaa~uigw ~pl'Im"diuniaCmimtdonaa~mwnssuniaasswi (Nominating Committee) adid5n"miu u5~nlm"n'inumr~u~ni~1unis~~d~m"~nssunis~l5Gnm'~u' I . mwnssunisuiGn~z~~u(w'oismim'm~R'anmipr~R'n~nm.n' dsznunisd m-~iuaiuisn1~nzqdG8uu n z ~ i ~ a u a d d s z ~ p r (iiafudold

2. ~ u n i s d 5 z ~ u a i ~ ' ~ d s z d i ~ ~ i i a ~ f ua ~ n ~ ~~u5~" 1i l~ a ~ u 5 ~ n ~ 1 w ~ 1 m ~ p s " n ~ s ~ n i ~ m " a ~ n 1 a a n ~ i n m ' i u ~ i ~ a d i ~ u " a ~ n nssunisdoz6ai~l\aanoinii1im~d~luil~im~n~~nzildaa~niu~R'~omnzim~uuu5~nu"u 1MYfid~uaninn"ua'iflmozniaan ~ R ' m i n i l d a a ~ ~~udiuld1finasprnia.~m'is~a~1um'i~~pi~ui(7~d~m~u~~u ( n i o o n o i n m ' i ~ ~d~i ~i ~T u n s a ~ l n i s d ~ i a a n m i ~ ~ i a z u " u a i o ~ n ~ ~ a n ~ ~ i ' 7 ~ i ZflY m'i5~m'iuniglnriflnmu ~1~a~~hua~u5w'nn'inum1~dd5z~pr~~o~u~ijann55~lni mi~rw~n~nmPiim~nz?dni~m'~daldu' Y

1.

~Rafum~~d~ljmz~~~~~Au~~YIi~u~d~~~da~d~~Au~

2. %ps"~Rafuaan~A~~~~mz~~uu~30nm"~naaunia~8usi~ymmn

3. y m m n ~ ~ ~ m " ~ u ~ z u u ~ 1 ~ d ~ ~ ~ ~ ~ m m i ~ f j i m ' u n ~ ~ l 1 ~ ~ u ~ m " ~ u n i 5 ~ ~ a n m " ~ ~ ~ ~ 1 n 5 5 u n i s ~ ~ i d i u 7 ~ n 5 5 u n i ~ o z

~unsddymmnd~~di?unis~~'anm"~~u~i~un"mn~uiimzuuta~du\r~viin'uimiiu~iu~unssrrni~doz~~~ban~~~um~~u"u 1ii(~Btadszniu ~8ta~aon~Aerd'uim

din?uni~n'mimdanynnrudozm'is~m'iuwd~r~unss~n~~ms~o~au~aeu?w'n loilm"w'iunis~mimdon~inmmznss~nis~s~ni adi~lsn*miuu~u"nT6n'intam1~u~ni\r~tanism"mimn'annssprnisms~oaau~munssprnisms~oaauadi~u"au 1 riiu ozdia\rtBu(im7iuf n i ~ K i u f l g 3 ~ ~ z / ~ ? a n din5ullnsauniamsaoaa~YIiuo"u~u^sw'n~fiunisasswi~dfiymm~dlj~~i~fm~ipr1i~ian~i~m"iun~~~iu isGu ~rnz/~~aidsz~unism"Ium"iuni~u?wi~~mun~~~lni~m~~~aauao~u5Gni~1sznism'is~iiund~msi~nz 2 il

3.

u i u n i ynaquna uiu?T% y 7 5 5 m ~ i d u i \ l n i ~ o u iq 7 s s m ~ i d

4.

~ 1 \ 1 ~ 1 7 q775blbWIld ~ ~ ~ 1

I. 2.

UI\~RI~T~.I~C"~~ qassm~i~3 ui\rni-Jfluzmi q - n s m ~ i d 7. u i u d s ~ nq~amunim3 8. uiu4anm qassmuniw3 9. UIUE~IU~ d?~%l6* lo. ma.duu 74d73u' 1 1 .IuluuWW% IYlWhiil* 12. uiuynfini PYu~~wEW'UL? 13. u i u a s ~ o i iq$wyn~h\l& 5.

6.


u T u u i u ~ d u a n ' n i i u ~ r ~ o i i ~ n i a u oqrduu~Tm~rndnon ~~ri~n <irYm (Prni.au) ~~miunknrhn'unian'in'uq~~nftania (Corporate ~ z omoimn~nw?wu'.l" rnm~nu d\rrflunis Governance) M% ussgnjiuin diw?uu%namnz~iuu 3 2549 u ~ ~ m n i m ~ k n n ? w u ' ~ ~ ~ ~ dw% ~if~l~\rdfiuToinnKnni~n'in"u~uon'onidm' 15 f o d D1lmoim~Knn?whll %~dsznimlflur~o~uim 2545 Pr Prld?~d~3~~dPl~dN~ib4 %mun'inumuTuPriunian'in'uquoii~nisuo~uiGn du 4 Mu?fofid I.3nEua~iiiofu unz

ni5dfi%do~~ofuodi~rni~~u~1n'u

2. u n u i n p I o ~ ~ 5 d ~ u ~ ~ r ~ u

3. n i a r ~ m r ~ u $ o y n u n z w ~ i P r ~ d i ~ ~ a 4.

nai~SuUimmuuo~mwnas~rnia

1. ZtnSuouI@fio~Quua: nis~J~~~eioI@fio~uodiu~rii~Ruun'u ui~nn'iwumlfir~uiynis~o~u3Snn'iwu"in"d~zfiiu~iun"u~~~u~iudrdu~~a~ uoz ti^@ luniaqun~un~o\l3nSuo~~iiofuynn~Pr QL~I~LY~IL~UH~YW rdu

~ n Z I u n i a a 8 u i u w ~ ~ n n~4n~Z~I udn i a T Y U r ~ u ~~uw ~ n~ ~ u n i a ~ s z ~nla~onrbu~rdorrfin\ln?1udnr~u u~iio~u ~ ~ ~ ~ ~ d ? ~ ~ ? ~ ~ ~ n i ~ ~ ~ i ~ ~ i d ~ ~ ~ ( r i ~ d d i n ' Q ~ ~ImunCqao ~ ~ d ~ d i ~ ? ~ d ~BsydazqurJfioy"Uu3Bnr~#jlfinaiu&~ a'u rani unz smiundszqu ~ i ~ z d s z n o u n i s d ~ zunz q u $aqodin'yr~uan'ur~o~.ii'rnuo wf~~$~aiunerZunfo~ndsznouniaw'~iami~d~~~iiu rflum"urrnz~ndel~~iiafuunzuiunz~~uunsi~ll~pta"aun11 7 Turiou7'udszqu ?'uriou7'udszqddu"ounii ~ u ' \ 1 d ~ W ' ~ w ' 3m%A' m d ~~ni u' o~n n d i ? n d d \ r I ~ ~ ~ ~ o d u l u irnz ~ M " l ~ ~ ~ i n ' i ~ ~ n n d i ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~3 ~ dsz~nm%nutuIfid~nijIdswriiei~\1nz~iluu d~um'iuondi~dd~lM"~iio~udi~d~z~'nmlfid~ni~~nsfii~ nyo ~~246; LLRZ IM"JniaijuU"uTmu niddswA&inimn\1nz~iiuu


4. n~ius'u~~usuusunru:nssunis Eiiuio~fidao\rmwn~-irrni~ o z ~ i i i J n ' \ r w ~ n n i ~ m i r r n+o1J' ~ w\~ 1Ku i u r r f i d d ~ z ~ o ~rnz f u ntYnni~riin"uqr~niioni~ Tmuii~fiuni~ sa~$\rn'in'u~un~M"nisu5ni~<mnis.ao\rdiu~wni~~~u~dmi~ aeii\rdo$miil8 qo5m u"o3u~ssuYuw^mmu uaz ~Tlm~wu+nqnoeii\r~df\rla r i l i n ~ i aL L A r~ i ~ ~ f l l ~ ~ d 3 z ~ ~ % 6 ~ \~a~n"\1daz~u~6?~\9~iidau~m"rdu~ndiu 1~PId~~n"~fH $\rd ~ ~ a ~ n ~ i ~ u ~ n i ~ W ~ mn ni si s ~ o ~ u ~ ~ n d ~ r d ~ ~ ~ u n ~ 1 n u i n ~ C i d ~ z ~ 1 i ~ d ~ z u i uunz n ~ ~nr~ r~ n~ in ~i u~ 5~ GC nm n i ~ o o n n ' u o eunz i i ~i ~n mi ~~'oj Y u IIWYljmwn~~~ni~~~wiz~~o\r lkiuri mwnssuni~ns7saourdonsaonour~nzrii~uni~iirfiu\riu.ao~u~~n uaz w^oi5nrifo'omuC\rni\rwndszbu.alI~dom'i5\r?nwil?Y d ~ s z u u n a u ~ u n i u 1 u d ~ ~ s z ~rdo'lw'kuldn" n~ern o i i ~ ~ ~ n ~ ~ n i i n i ~ ~ ~ ~ n . a ' o q a n naufi-m i ~ ~ ~ ~rrazr~uswodoz 'jii~ai~~~nm"o~ ~mumwn~~rrni~ ii5~Ynwil&~Yw;3~ unzr~o~~n~iuPmdo~r~o~o\rn'u~~~~~iimni~yo~w~?oni~m'i~fiuni~d~wdnfio~i\riai~zdiKry $off ~dod?um5aodourrnz nouniu 1fl\runisr~~~o\1u?Gn~3u%dmi~ nsaoaouodi\rcou 1 Y/iu oz~o\r~fltb~im~i~fn1\18iu1J'~~ uima8iuni~ry%d~usa\rw"7~flPbdszrnrn~~u %mardon~#u~uuiu1J'ry~drrwui:auraw:~odfi~o~i~~~i~n~o s7~~~H'ni~~ilmrwa~oqndi~ry

o~i\rr~u~~ol~nrriu~~~d~znou~uni~r~u w n o i n f f b~s~n%\ruo\rmmzn~~rrnisozm"o\rdsznou~dm"~o nlsrrni5o^a=izn"\rff adi\riioo n i ~ $ i ~ ? u d n ~ n rttnz/nio riu 31 Eu-nnrr 2553 u~~nH'mwn~~nisn"~du.u'iuau 12 WHb u i i dsznindrduaio\r T~IMHPI unz ijniari?\lqndiuiofi r~nzOL ~iunzriumt~u~~d n5~~nl5d~8~~~%Ii5 (Executive Director) 7 Y/MI n s a u n i s ~ u ~ 8 r 8 u ~(Non-Executive u~~ia Director) 5 Y/UI n~~un15drfluo^n~z (Independent Director) 4 d i u m"\li?uu5Gniinssrrnisd~3uo^a5:n"\rnum 4 i i u fimr3u&unz d u i s i n ~ s z ~ n q ~ s s m ~ ~l l l i dr n ~1 d ~ ~ ~ 1 H ~ n ~ -

-

-

33.33 '1lo\lns5rrnis$1~~mnssrrnis+uau 7

viiur8uns=irrnis

~ ~ n i 5~ viiu d ~ fimriIuYouaz ~ ~ ~ ~ 41.67 ~ ~ on ~~ ni ~~ a~ u\ n9 i ~~ ~~ ~~ 7n

u5Gnini5rrd\rEiiui~~~ni~oyfi~~~~di~qr8~niu~n~do'nnw~odi~~mr~~


t4nlalJin=iiTn" o'iCn ~8oflulndrra:nss~nis~a~~u

u5Gnun:u5Gndout"dW"udom7-jdi.u'n\tiu dinlaini~qdhm(lr1h) 8

8

nit81 2.65 1,520.00 uin iininiqdTnn 365,184.00 uin %aEaurodu (Tnuunum') $I% ~~^%Gwdou (u^%Gn?Io@uo'm~ii"ou~: 99.99) $o.aiuwijmn'asi (Taal5'uw') //IWYtdin~\t3~Ki //91uiY\tu757 ~:nii\lCu goihn"~ 18a,550.00 uin 31Ela~n"l

69,477,064.25 L I I W

$~n'\ru55~ .aiuiY\lussg IM;iini~\ltjwui'i

uin uin 150,ooo.oo uin 345,255.99

448,663.00

& ~ u iun~iTn"iih (uniqu) ~13Gwdou(u^%Gn?Iay"uoq~uo4il%ii"oua: 99.99) $o.aiuwijmfiasi (TaalTuw') PM"tdinij~fiufi5:nii~flu goihn"~ 457,476.00 uin 31Ela~n"l

8,742,862.00 LII'YI

Pi~Âśinij~fiui'-64 1,759.00 uin

uiul'13q iioq ns%unisuiGwuou iid~14nwu'iG'~1iou 25.0oo.00 uin


1uil 2553 u5Cn~nz~5Wn$auiin'il5qnE 82.24

huuin nqa~ddu32.69 kwin wya ~ d ~ ~ u l u o ' m ~ i f a65.98 unz L ~ O L L I ~ U ~ L ~ U ~ ~ u i2562 l Imu 2553 u ~ ~ n ~ n z u ~ n ~ ~ ~ i l ~ (EPS) m ~ i add ~ i 0.125 I ~ quiw/qu n ~ ~ Iu~lwd~mqrlli~i~~qn~~ia~u~a\1il i~~u 2552 &add 0.075 u ~ f i / q uImuIug 2553 L L ~ = g 2552 u ~ G n ~ ~ n = u ~~m ~~ ma~ui e r n m a u ~ n u F i a (ROE) ~ ~ u ~L~~I~UPI a ~ ~$nun= a ~ u 20.17

auil

LLRz

TBUOZ 14.25 ~ 1 6 1 R ' l ~ ~


~ ~ e n g p ~19.19 r \ o zeraeppiu! ~ U L ~ R L ,z~v . 0 8 ~n ~ ~ u . i n e n ~ p ~ ~ ~ n ~ i ~ j ~ ~ i i ~ y r ~ ~ p u ~ ~ ~ u ~ ~ ngnu u ~ n n ~ 99.9 y n _ ~ ~ u i f i ~ n ~ ~ n n ~ l n k u p ~unL gn n y~ z6 u c .T 9~ l 6n _ ~ ~ p ~ n ~ n ~ + n n ~ n k ~ZSGZ n g ppun~_n~unl ~ bW.OE ~e~i k

k

a

2OR@iflkHyl@jHMLITnL$ EO'LLZ YtJHMl MLITnL$ P8'0€6 n_UL~lNLLn~~kt(BQ~Uf$IT~PllUfiL_n €992 HMLLfli LC pYtk W


-

S A M MA#-NGAN A.M.C.

CO., Ltcl.


ÂśJ3Gvl i1Gfls1fd

48 1;al

6i

i1iYm

SAM NAK-NGAN A.M.C. CO.,Ltd.

dc;W

~ 1 ~ l b ; ~ ~ d ~ ~ ~ d l ~ A I ~ 0 ~ 1 ~ ~ ~ 1 ~ 0 ] 1 J~/iinuR~G#iwltiPIOP ~ ~ ~ 1 ~ f l 1 ~ ~ ~ ~ s J "

~ i ~ ~ i w u i i n z d ~ u k ' ~ i ~ 1 W a ~ l ~ " ~ ~ n a 1~~u ~n ~i 1oi 6j u~uonrni~~b~o2~in~d~~nmi i1~ 9 1 * ~ 1 ~ 0 0 7 ~ rnr:+i<qn;oW

nirm.raanounui;~nir14~~ni5w~noun~n~iudsznousiuni5kq6i~u~1uaul~u d.44

nirlil~au~oqnludunirl~u mr dr:lriun.numu1:nuvo~~n"nn15s~"q"11~nan1r"1~11~:d~:u1~n1r1~u3n'u B u s

B

n u m r m ~ n ~ r ~ u d ~ h : ~ ~ ~ q ~ ~m~a u o nr anu m i rsi~~~ ~u~ ~ r i u~~~~ ni a~1vu 1u~ u 1 : n u v ~ ~ n 1

numr A ~ ~ m u o l u c u n i ~ ~ u l b n iuwr a~~~~~ ~ ~ o i ~ m r m r a a n o u ~ ~ n d ~ a ~ ~ ~ ~ n ~ d d ~ d u ~ n ~

4ui( 4

th

10

4 mnrhurnu~n#lidin a d h a u n d a u

~~rnmnqq~nm h imw

Unit, lgm Floor, Silom Comp)ax Building. 191 Silorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

Tel : 662-231-3980-7Fax :662-231-

hd:mu%mc-rnn.corn Website : www.amc-rnri.com


2 บริษทั ยูเนีย่ น ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบการเงินรวม หมายเหตุ

2553

2552

(หน่ วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

สิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ ลูกหนี้กรมสรรพากร ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -สุทธิ ที่ดินรอการพัฒนา สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

53,103,708.89 5.1 และ 6 675,565,323.90 7 380,904,813.12 11,370,469.97 3,164,440.36 5.1 2,674,030.95 1,126,782,787.19 8 9 10

194,397,392.29 13,959,000.00 3,516,326.97 211,872,719.26 1,338,655,506.45

70,955,710.31 575,278,280.08 203,842,995.58 5,977,507.05 3,327,382.76 2,404,275.83 861,786,151.61

34,305,863.65 604,463,099.58 236,590,978.57 1,075,368.35 2,586,304.90 694,933.45 879,716,548.50

30,603,687.51 552,115,390.36 155,164,866.80 1,090,258.01 3,109,736.12 2,528,752.86 744,612,691.66

183,849,615.13 13,959,000.00 1,958,096.39 199,766,711.52 1,061,552,863.13

94,284,425.00 87,231,216.99 13,959,000.00 2,836,337.49 198,310,979.48 1,078,027,527.98

94,284,425.00 81,540,857.88 13,959,000.00 1,195,207.48 190,979,490.36 935,592,182.02


3 บริษทั ยูเนีย่ น ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบการเงินรวม หมายเหตุ

2553

2552

(หน่ วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี เจ้าหนี้อื่น ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11 5.1 12 5.1

410,747,390.05 480,416,034.03 3,649,920.22 11,744,115.54 13,373,716.49 5,456,359.29 925,387,535.62

276,363,992.88 412,076,463.80 3,736,354.45 8,107,088.87 6,595,203.15 3,494,139.85 710,373,243.00

276,756,054.46 427,506,090.68 2,528,212.34 11,296,511.35 9,011,165.89 1,801,940.99 728,899,975.71

217,163,377.66 396,115,381.98 3,259,884.97 7,798,837.10 3,350,886.13 1,706,863.54 629,395,231.38

12

5,455,416.37 5,455,416.37 930,842,951.99

3,441,041.22 410.00 3,441,451.22 713,814,694.22

2,962,691.89 2,962,691.89 731,862,667.60

3,230,450.21 3,230,450.21 632,625,681.59


4 บริษทั ยูเนีย่ น ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 (หน่ วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

งบการเงินรวม หมายเหตุ ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ทุนเรื อนหุน้ ทุนจดทะเบียน หุน้ สามัญ 825,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท ทุนที่ออกและชาระแล้ว หุน้ สามัญ 660,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

2553

13 206,250,000.00

206,250,000.00

206,250,000.00

206,250,000.00

165,000,000.00 46,680,000.00

165,000,000.00 46,680,000.00

165,000,000.00 46,680,000.00

165,000,000.00 46,680,000.00

11,058,112.14

11,858,112.14

11,058,112.14

ผลกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น ผลต่างจากการตีราคาสิ นทรัพย์เพิม่ -บริ ษทั ใหญ่

9

11,858,112.14

ผลต่างจากการตีราคาสิ นทรัพย์เพิม่ -บริ ษทั ย่อย

9

124,762.89

ผลต่างจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการ ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน กาไรสะสม จัดสรรแล้ว สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2552

-

3,730,313.34 19,970.99

3,730,313.34 6,948.40

19,774,900.50 160,624,494.60 407,812,554.46 1,338,655,506.45

16,500,000.00 104,762,795.03 347,738,168.91 1,061,552,863.13

-

-

-

-

14 19,774,900.50 102,851,847.74 346,164,860.38 1,078,027,527.98

16,500,000.00 63,728,388.29 302,966,500.43 935,592,182.02


5 บริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย งบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 (หน่ วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม หมายเหตุ รายได้จากการขาย ต้นทุนขาย กาไรขั้นต้น รายได้จากเงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์

2553

2552

2553

2552

2,554,041,710.69 2,052,277,634.33 2,173,344,946.55 1,797,226,200.27 7

(2,269,192,358.45) (1,816,052,064.87) (1,950,178,755.46) (1,617,549,212.16) 284,849,352.24 4,292,121.39

236,225,569.46 78,297.17

223,166,191.09 4,133,399.94

179,676,988.11 1,949,825.00 6,276.44

10,839,938.28 3,230,112.39

1,516,773.24 2,308,291.79

674,214.09 1,914,803.37

411,250.17 2,345,271.10

303,211,524.30 (64,148,689.57) (104,612,506.58) (17,468,326.00) (186,229,522.15)

240,128,931.66 (56,670,155.12) (91,746,232.56) (17,338,009.00) (165,754,396.68)

229,888,608.49 (41,855,179.91) (84,404,340.16) (13,232,000.00) (139,491,520.07)

184,389,610.82 (36,693,741.85) (77,551,997.74) (13,257,000.00) (127,502,739.59)

กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

116,982,002.15

74,374,534.98

90,397,088.42

56,886,871.23

ต้นทุนทางการเงิน กาไรก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ กาไรสาหรับปี

(9,488,875.94) 107,493,126.21 (25,256,876.04) 82,236,250.17

(8,783,339.62) 65,591,195.36 (16,044,426.46) 49,546,768.90

(7,139,482.14) 83,257,606.28 (17,759,596.23) 65,498,010.05

(6,795,260.70) 50,091,610.53 (10,477,208.31) 39,614,402.22

0.125 0.113

0.075 0.074

0.099 0.090

0.060 0.059

660,000,000 725,602,410

660,000,000 670,055,463

660,000,000 725,602,410

660,000,000 670,055,463

8

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้อื่น กาไรก่อนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร รวมค่าใช้จ่าย

กาไรต่อหุ ้น กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน กาไรต่อหุ ้นปรับลด

16

19

20

จานวนหุ้นสามัญขั้นพื้นฐาน (หน่วย : หุ้น) จานวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด (หน่วย : หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้


บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบการเงินรวม ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชาระแล้ว

ส่ วนเกิน มูลค่ าหุ้น สามัญ

หมายเหตุ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน รวมรายได้ที่รับรู ้ ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ กาไรสาหรับปี รวมรายได้ท้ งั สิ้ นที่รับรู ้ สาหรับปี เงินปั นผลจ่าย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผลต่างจากการตีราคาสิ นทรัพย์เพิ่ม ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน รวมรายได้ที่รับรู ้ ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ กาไรสาหรับปี รวมรายได้ท้ งั สิ้ นที่รับรู ้ สาหรับปี เงินปั นผลจ่าย จัดสรรสารองตามกฎหมาย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

14 9

14 14

ผลต่ างจากการ ตีราคาสิ นทรัพย์เพิม่ - บริษัทใหญ่ 11,058,112.14 11,058,112.14 800,000.00 800,000.00 800,000.00 11,858,112.14

ผลต่ างจากการ ตีราคาสิ นทรัพย์เพิม่ - บริษัทย่อย 124,762.89 124,762.89 124,762.89 124,762.89

ผลต่ างจากการปรับ โครงสร้ างภายในกิจการ ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน 3,730,313.34 3,730,313.34 3,730,313.34

กาไรสะสม ผลต่ างจากการ แปลงค่า จัดสรรแล้ ว ยังไม่ ได้จดั สรร งบการเงิน สารองตามกฎหมาย 3,172.68 3,775.72 3,775.72 3,775.72 6,948.40 13,022.59 13,022.59 13,022.59 19,970.99

16,500,000.00 75,016,026.13 49,546,768.90 49,546,768.90 (19,800,000.00) 16,500,000.00 104,762,795.03 82,236,250.17 82,236,250.17 (23,099,650.10) 3,274,900.50 (3,274,900.50) 19,774,900.50 160,624,494.60

317,987,624.29 3,775.72 3,775.72 49,546,768.90 49,550,544.62 (19,800,000.00) 347,738,168.91 924,762.89 13,022.59 937,785.48 82,236,250.17 83,174,035.65 (23,099,650.10) 407,812,554.46

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

165,000,000.00 46,680,000.00 165,000,000.00 46,680,000.00 165,000,000.00 46,680,000.00

ผลกาไรที่ยงั ไม่ เกิดขึน้

(หน่ วย : บาท) รวม


บริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบการเงินเฉพาะกิจการ ทุนเรื อนหุ้น ที่ออกและชาระแล้ว หมายเหตุ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 กาไรสาหรับปี รวมรายได้ท้ งั สิ้นที่รับรู ้สาหรับปี เงินปั นผลจ่าย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผลต่างจากการตีราคาสิ นทรัพย์เพิ่ม รวมรายได้ที่รับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น กาไรสาหรับปี รวมรายได้ท้ งั สิ้นที่รับรู ้สาหรับปี เงินปั นผลจ่าย จัดสรรสารองตามกฎหมาย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

9

14 14

46,680,000.00 46,680,000.00 46,680,000.00

กาไรสะสม ผลต่ างจากการ ตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม จัดสรรแล้ว ยังไม่ ได้จดั สรร - บริ ษทั ใหญ่ สารองตามกฎหมาย 11,058,112.14 11,058,112.14 800,000.00 800,000.00 800,000.00 11,858,112.14

16,500,000.00 16,500,000.00 3,274,900.50 19,774,900.50

43,913,986.07 39,614,402.22 39,614,402.22 (19,800,000.00) 63,728,388.29 65,498,010.05 65,498,010.05 (23,099,650.10) (3,274,900.50) 102,851,847.74

283,152,098.21 39,614,402.22 39,614,402.22 (19,800,000.00) 302,966,500.43 800,000.00 800,000.00 65,498,010.05 66,298,010.05 (23,099,650.10) 346,164,860.38

7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14

165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00

ส่ วนเกิน มูลค่าหุ้น สามัญ

(หน่ วย : บาท) รวม


8 บริษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย งบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบการเงินรวม 2553 2552 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน กาไรก่อนภาษีเงินได้ ปรับรายการที่กระทบกาไรสาหรับปี เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน รายได้เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย หนี้ สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ การค้า(โอนกลับบัญชี ) หนี้ สูญ ขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนของสิ นค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับ (โอนกลับบัญชี ) ขาดทุนจากสิ นค้าเสี ยหาย ค่าเสื่ อมราคา กาไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ขาดทุนจากการลดมูลค่าของที่ดิน สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนตัดจาหน่าย (กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ดอกเบี้ยจ่าย กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สินจากการดาเนิ นงาน สินทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง ลูกหนี้ การค้า สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้ กรมสรรพากร ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ อื่น หนี้ สินหมุนเวียนอื่น หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน จ่ายดอกเบี้ย จ่ายภาษีเงินได้ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่ วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

107,493,126.21

65,591,195.36

83,257,606.28

50,091,610.53

3,209,740.05 50,076.00 1,072,651.23 82,620.95 21,446,913.84 (4,292,121.39) 1,450.00 19,786.16 (3,966,798.82) 9,488,875.94 134,606,320.17

(16,748.55) 3,209,740.05 (2,978,350.76) 965,735.50 22,268,561.57 13,012,085.52 (78,297.17) (4,133,399.94) 9,514.19 11,949.99 511,046.81 (542,654.30) 8,783,339.62 7,139,482.14 94,090,261.07 102,920,545.24

(1,949,825.00) 23,697.45 (2,574,919.76) 16,131,032.36 (6,276.44) (140,342.93) 6,795,260.70 68,370,236.91

(103,546,859.87) (68,741,801.49) (55,557,449.27) (77,200,480.54) (178,217,089.72) (103,848,989.74) (82,391,847.27) (82,618,857.00) (5,392,962.92) (3,300,513.75) 14,889.66 (1,090,258.01) 162,942.40 (1,998,471.03) 523,431.22 (1,934,629.35) (269,590.80) (1,964,399.85) 1,833,819.41 (2,005,145.27) (685,736.94) (230,841.90) (694,080.00) 5,392.52 68,168,212.26 89,256,705.48 31,366,850.32 78,125,774.09 3,807,435.72 1,278,475.51 3,951,532.45 794,472.84 1,869,619.11 (3,831,869.64) (275,575.54) (2,561,961.48) (410.00) (162,048.00) (79,498,120.59) 546,506.66 1,692,116.22 (20,115,455.29) (9,396,275.61) (8,639,966.49) (6,768,829.15) (6,874,917.21) (18,478,362.70) (15,015,819.94) (12,099,316.47) (11,566,514.77) (107,372,758.90) (23,109,279.77) (17,176,029.40) (38,556,887.27)


9 บริษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย งบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบการเงินรวม 2553 2552

(หน่ วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซื้ อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย เงินสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

1,030,818.48 (1,249,925.00) (24,789,550.54) (11,606,968.40) (14,205,289.56) 4,486,993.82 163,704.49 4,181,994.87 (892,279.80) (959,000.00) (21,194,836.52) (10,412,445.43) (12,232,219.69)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จ่ายชาระเจ้าหนี้ คา่ สินทรัพย์ จ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าระยะยาว จ่ายเงินปันผล เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มขึ้นในผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

138,521,389.64 52,745,145.09 60,159,189.48 28,710,155.96 (218,109.05) (189,069.00) (150,683.20) (4,501,059.08) (5,832,336.58) (3,798,430.95) (4,774,024.06) (23,099,650.10) (19,800,000.00) (23,099,650.10) (19,800,000.00) 110,702,571.41 26,923,739.51 33,110,425.23 4,136,131.90 13,022.59 3,775.72 -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

(17,852,001.42) 70,955,710.31 53,103,708.89

(6,594,209.97) 77,549,920.28 70,955,710.31

3,702,176.14 30,603,687.51 34,305,863.65

(33,385,530.77) 63,989,218.28 30,603,687.51

ข้อมูลเปิ ดเผยเพิ่มเติม 1. รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด มีดงั นี้ - ซื้ อสินทรัพย์ถาวรโดยการทาสัญญาเช่าระยะยาว - ซื้ อสินทรัพย์โดยยังไม่ได้จ่ายชาระ - ผลต่างจากการตีราคาสิ นทรัพย์เพิ่ม - บริ ษทั ใหญ่ - ผลต่างจากการตีราคาสิ นทรัพย์เพิ่ม - บริ ษทั ย่อย - ลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อยโดยยังไม่ได้จ่ายชาระ - จัดสรรสารองตามกฎหมายจากกาไรสะสม

6,429,000.00 47,700.00 800,000.00 124,762.89 3,274,900.50

368,792.25 -

2,799,000.00 946,750.00 800,000.00 3,274,900.50

150,683.20 1,249,925.00 -

2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย - เงินสด - เงินฝากกระแสรายวัน - เงินฝากออมทรัพย์ รวม

483,272.27 787,086.26 51,833,350.36 53,103,708.89

208,159.48 433,271.57 70,314,279.26 70,955,710.31

150,000.00 418,167.59 33,737,696.06 34,305,863.65

150,000.00 227,664.77 30,226,022.74 30,603,687.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(980,940.40) 66,340.00 1,949,825.00 1,035,224.60


10

2554

บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หมายเหตุประกอบงบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 __________________________ 1. ข้อความทัว่ ไป บริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษ ัท จํา กัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามทะเบียนเลขที่ 0105524011161 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2524 และ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2548 ทะเบียน บมจ. เลขที่ 0107548000391 สํานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 728 อาคารยูเนี่ยนเฮ้าส์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบํา หรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ ประเทศไทย บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจนําเข้าส่งออกและจําหน่ายเคมีภณ ั ฑ์ 2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 2.1 งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจ การได้จัด ทํา ขึ้ นตามหลัก การบัญ ชี ที่รั บ รองทั่ว ไปภายใต้ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึ งมาตรฐานการบัญ ชีและมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินที่ก ําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพ บัญ ชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติ ให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อก ําหนดของสํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะเปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 2.2 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญ ชี ฉบับที่ 17/2553 และฉบับที่ 50-55/2553 ซึ่ ง ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใ ช้ม าตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงั ต่อไปนี้


11

2554

อ้างอิงมาตรฐาน แม่บทการบัญชี (ปรับปรุ ง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552)

เรื่ อง

วันที่ มีผลบังคับใช้ ทันที การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2554 สิ นค้าคงเหลือ 1 มกราคม 2554 งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2554 นโยบายการบัญชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญชี และ 1 มกราคม 2554 ข้อผิดพลาด มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2552) เหตุ การณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2552) สัญญาก่อสร้ าง 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552) ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2552) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2552) รายได้ 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552) ต้นทุ นการกูย้ ืม 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุ คคลหรื อกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่ อออกจากงาน 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552) เงินลงทุ นในบริ ษทั ร่ วม 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่ เงินเฟ้ อรุ นแรง 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2552) ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2552) กําไรต่อหุ ้ น 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2552) ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้ น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552) อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ น 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2552) การรวมธุ รกิจ 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2552) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้เพื่อขายและการดําเนิ นงานที่ ยกเลิก 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 1 มกราคม 2554 การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 สัญญาการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์ 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษี เงินได้ 1 มกราคม 2556 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) การบัญชี สําหรับเงิ นอุ ด หนุ นจากรั ฐ บาล และการเปิ ดเผยข้ อมูล 1 มกราคม 2556 เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ นตรา 1 มกราคม 2556 ต่างประเทศ


2554

12

แม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงินฉบับที่มีผ ลบังคับใช้ทันทีและเริ่ มมีผ ลบังคับใช้ใ นหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่ งผู้บริ หารได้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานดังกล่าวต่องบการเงินของ กลุ่มบริ ษทั สํา หรั บปี 2554 ดังนี้ (อธิบายเฉพาะรายการที่มีผลกระทบอย่า งมีส าระสํา คัญ ) อ้างอิงมาตรฐาน การเปลี่ย นแปลงและผลกระทบที่ มีส าระสําคัญต่ องบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการแสดงรายการใน “งบกําไรขาดทุ น” และ “งบแสดงการเปลี่ ยนแปลง 2552) การนําเสนองบการเงิน ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้ น” ซึ่ งจะแสดงเป็ น “งบกําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จ” และ “งบแสดงการเปลี่ ยนแปลง ส่ วนของเจ้าของ” แทน โดยนํากําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ น (รายการรายได้ แ ละค่ าใช้ จ่ายซึ่ ง ไม่อนุ ญาตให้ รับ รู้ ใ นกําไรหรื อขาดทุ น) ซึ่ งเดิ มแสดงอยู่ใ น “งบแสดงการเปลี่ ย นแปลง ส่ วนของผู้ถือหุ ้ น ” มาแสดงรายการใน “งบกําไรขาดทุ นเบ็ ด เสร็ จ ” และ “งบแสดงการ เปลี่ ย นแปลงส่ วนของเจ้าของ” แสดงรายการคงเหลื อเพี ยงรายการกับ ผู้เ ป็ นเจ้าของเท่ านั้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 กําหนดให้ กลุม่ บริ ษทั ต้องทยอยรับรู้ ค่าใช้จา่ ยและประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์ พนักงาน ผลประโยชน์ของพนักงาน ตามระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ พนักงานเริ่ มให้ บริ การ ซึ่ งกําหนดให้ มีข้อสมมติ ฐ านในการคํานวณ ตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเพื่อประเมินภาระผูกพันและค่ าใช้ จ่ายของผลประโยชน์ ระยะยาว รวมถึงกําหนดให้ ใช้วิธีการคิ ดลดผลประโยชน์เนื่ องจากกําหนดเวลาการจ่ายชําระ ผลประโยชน์ดงั กล่าวจะเกิดขึ้ นภายหลังจากที่ พนักงานได้ให้ บริ การเป็ นเวลานาน สํ าหรั บ การ ปฏิบตั ิ ในช่วงเปลี่ ย นแปลงมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 19 อนุ ญาตให้ บ ันทึ กประมาณการ หนี้ สินที่ คาํ นวณจากระยะเวลาที่ พนักงานให้ บริ การก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ได้สี่ทางเลื อก โดย กลุ ่มบริ ษัท อยู่ระหว่างการพิ จารณาและจัดทําข้อมูล เพื่ อประเมินผลกระทบและเลื อกแนว ทางการบันทึ กบัญชี ที่ เ หมาะสมกับ กลุ ่มบริิ ษทั มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง เพิ่ มเติ มการเปิ ดเผยข้ อมูลจํานวนค่ าตอบแทนที่ จ่ายให้ แ ก่ผู้บ ริ หารที่ สําคัญ 2552) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุ คคล หรื อกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน

ส่ วนมาตรฐานการบัญชีที่เหลืออยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในงวดที่เริ่ ม ถือปฏิบัติ 2.3 ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริ หารต้อง ใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาํ หนดนโยบายและการรายงาน จํานวนเงินที่เกีย่ วกับ สินทรัพย์ หนี้สิ น รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ ซึ่งประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรั บ ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคต ที่ได้รับผลกระทบ 2.4 งบการเงินนี้นาํ เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ใ นประเทศไทย และจัดทํา เป็ นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คนุ้ เคยกับภาษาไทย


13

2554

2.5 งบก ําไรขาดทุน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ ดังนี้ (หน่วย : บาท) สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

ก่อนจัดประเภท 57,462,563.27 92,091,958.41 16,199,875.00

งบการเงิ นรวม เพิ่ ม (ลด) (792,408.15) (345,725.85) 1,138,134.00

หลังจัดประเภท 56,670,155.12 91,746,232.56 17,338,009.00

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ ก่อนจัดประเภท เพิ่ ม (ลด) หลังจัดประเภท 37,326,150.00 (632,408.15) 36,693,741.85 76,919,589.59 632,408.15 77,551,997.74 -

งบดุลรวมสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้จดั ประเภทบัญชี เงินให้กูย้ ืมพนักงานไปยังบัญชี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จํานวน 0.17 ล้านบาท และบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่นไปยังบัญชีเจ้าหนี้อื่น จํานวน 0.17 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบกับงบการเงินสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่ งไม่มี ผลกระทบต่อก ําไรสําหรับปี หรื อส่วนของผูถ้ ือหุ้นตามที่ได้รายงานไปแล้ว 3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ 3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรั พย์ และกระแสรายวัน ที่ไม่ติดภาระผูกพัน 3.2 ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณขึ้นจากการคํานวณอัตรา ร้อยละตามอายุหนี้ที่คงค้างของยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้ นปี และพิจารณาจากลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้ รับชําระ 3.3 สิ นค้าคงเหลื อ บัน ทึกด้ว ยราคาทุนตามวิธี เข้า ก่อน-ออกก่อนสุ ทธิด้ว ยค่า เผื่อสิ น ค้า เสื่ อมสภาพและ เคลื่อนไหวช้า (ถ้ามี) ซึ่งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพพิจารณาจากสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าที่เกิดขึ้นจริ ง หรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 3.4 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิดว้ ยค่าเผื่อการด้อยค่า สะสม (ถ้ามี) และจะบันทึกรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบก ําไรขาดทุนเมื่อจําหน่ายเงินลงทุน หรื อเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า 3.5 ที่ดิน ณ วันเริ่ มรายการบันทึกบัญชีตามราคาทุนและเลือกที่จะตีราคาใหม่โดยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจาก ผูป้ ระเมินราคาอิสระและสุทธิดว้ ยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อเกิดข้อ บ่งชี้การด้อยค่า ซึ่ งบริ ษ ัทฯ และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายที่จะให้ผปู้ ระเมินราคาอิสระประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่า วในทุก 5 ปี และใน ระหว่างนี้หากมีปัจจัยอื่นใดที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อมูลค่าทรัพย์สิน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะ ให้มีการประเมินราคาใหม่ในปี นั้น ๆ ส่ วนที่เพิ่มขึ้นของราคาที่ประเมินใหม่จะถือเป็ นผลต่า งจากการ ตีราคาสินทรัพย์เพิ่มในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับส่วนที่ลดลงของราคาที่ประเมินใหม่จากราคาทุนจะถือเป็ น รายการขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สินลดลงในงบก ําไรขาดทุน


14

2554

3.6 อาคารและอุปกรณ์ ณ วันเริ่ มรายการบันทึกบัญชีตามราคาทุนและแสดงรายการสุ ทธิด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่ าเผื่ อการด้อ ยค่า สะสม (ถ้า มี ) โดยค่า เสื่ อ มราคาคํา นวณโดยวิธีเ ส้ นตรงตามอายุก ารใช้ง าน โดยประมาณดังนี้ - อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 10 และ 20 ปี - เครื่ องจักร 5-10 ปี - เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน 3-5 ปี - อุปกรณ์ไฟฟ้ าและเครื่ องมือเครื่ องใช้ 5 ปี - ยานพาหนะ 5 และ 10 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษ ัทฯ และบริ ษ ัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้งานและ ราคาซากที่คาดว่า จะขายได้เมื่อหมดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ดังนี้

ยานพาหนะ-โกดัง ยานพาหนะ-สํานักงาน

อายุการใช้งาน เดิม ใหม่ 5 ปี 5 ปี และ10 ปี -

เดิม -

ราคาซาก ใหม่ ร้อยละ 20 ของราคาทุน ร้อยละ 30 ของราคาทุน

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงประมาณการดังกล่าวจะมีผลให้ค่าเสื่อมราคาในงวดถัดไปลดลง ในงบการเงินรวม จํานวน 4.98 ล้านบาท ต่อปี และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 4.41 ล้านบาท ต่อปี - ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน งานระหว่างก่อสร้าง และสินทรัพย์ระหว่างทาง 3.7 สินทรัพย์ที่เช่า การเช่าซึ่ งบริ ษ ัทฯ และบริ ษ ัทย่อยได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการ ครอบครองทรั พย์สิ นที่เช่า นั้นๆ ให้จัดประเภทเป็ นสั ญญาเช่าการเงินหรื อเช่า ซื้ อ ยานพาหนะที่ได้มาโดย ทําสัญญาเช่าดังกล่าวบันทึกเป็ นสินทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ ง จ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อ ยค่า ค่าเช่าที่ ชําระจะแยกเป็ นส่วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทําให้อัตราดอกเบี้ย แต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาํ หรั บยอดคงเหลือของหนี้สิ น ค่า ใช้จ่า ยทางการเงินจะบันทึก โดยตรงใน งบก ําไรขาดทุน 3.8 ที่ดินรอการพัฒ นา บันทึกมูลค่า เริ่ มแรกด้วยราคาทุนสุ ทธิด้วยค่า เผื่อการด้อยค่า สะสม (ถ้า มี) 3.9 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่า ตัดจํา หน่า ยสะสมและ ค่า เผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้า มี) ของสินทรั พย์น้ นั โดยคิดค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุ การให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์น้ นั และจะทบทวน ระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้ แน่นอนทุกสิ้ นปี เป็ นอย่า งน้อย ค่ า ตัด จํา หน่ า ยรั บรู้ เป็ นค่า ใช้จ่า ยในงบกาํ ไรขาดทุน ตามอายุก ารให้ ประโยชน์ คือ 5 ปี


15

2554

3.10 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ โดยทุกวันที่ในงบดุล บริ ษ ัทฯ และบริ ษ ัทย่อยจะทํา การประเมินว่า มีข้อบ่งชี้ ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ดอ้ ยค่าลงหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะทําการประมาณ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และหากพบว่า ราคาตามบัญ ชีของสิ น ทรั พ ย์น้ นั มีมูลค่า สู งกว่า มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า จะ ได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก ําไรขาดทุน (มูลค่าที่คาดว่า จะได้รับคืน ของสินทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า) 3.11 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงมูลค่าราคาทุน 3.12 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงมูลค่าราคาทุน โดยบันทึกค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการเกิดหนี้สินเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับปี 3.13 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้า งแน่ของการเกิดภาระ ผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพัน ดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสี ยทรั พ ยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่า ยชํา ระภาระผูกพันและ จํานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชําระไปตาม ประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรื อบางส่วนอย่างแน่นอน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะรั บรู้ รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็ น สินทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกีย่ วข้อง และแสดงค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้อง กับประมาณการหนี้สินในงบก ําไรขาดทุนโดยแสดงสุทธิจากจํานวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้ 3.14 หุ้นสามัญ จัดประเภทเป็ นทุน ต้นทุนส่วนเพิม่ ที่เกีย่ วข้องโดยตรงกับการออกหุ้นสามัญ และสิ ทธิซ้ื อหุ้น รับรู้เป็ นรายการหักจากส่ วนของทุน 3.15 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ใน กรณีที่บริ ษทั ฯ เสนอขายหุ้นสู งกว่า มูลค่า หุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริ ษ ัท ฯ ต้องนํา ค่า หุ้นส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ น ทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้ 3.16 ผลต่างจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน เกิดจากผลต่างระหว่างเงินที่จ่ายซื้อ บริ ษ ัทย่อยกับมูลค่า ยุติธรรมของสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นของบริ ษัทย่อย (ราคาตามบัญ ชี) ซึ่ งแสดงใน ส่วนของผูถ้ ือหุ้น โดยส่วนเกินดังกล่าวจะลดลงหากบริ ษทั ฯ จําหน่ายหรื อลดสัดส่วนการลงทุนในบริ ษทั ย่อย 3.17 สํารองตามกฎหมายตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั ฯ จะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฏหมาย”) อย่า งน้อยร้ อยละ 5 ของกาํ ไรสํา หรั บปี หลังจากหัก ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า สํา รองดังกล่า วมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้ 3.18 เงินปันผลจ่าย บริ ษทั ฯ บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นหรื อคณะกรรมการ ของบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล


16

2554

3.19 รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือ ของสินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลก ําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนบันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบก ําไรขาดทุน 3.20 รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อภาษีขายอื่นๆ แสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า มีนโยบายดังนี้ 3.20.1 รายได้จากการขายสิ นค้า รั บรู้ ใ นงบกาํ ไรขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของ ความเป็ นเจ้าของสินค้าที่มีนยั สําคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้หากฝ่ ายบริ หารยังมี การควบคุมหรื อบริ หารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่แน่นอนที่มีนยั สําคัญ ในการได้รับ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านั้นหรื อไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที่ เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้า 3.20.2 รายได้จากการให้บริ การรับรู้เมื่อมีการให้บริ การ 3.20.3 รายได้ค่าเช่ารับรู้รายได้ตามระยะเวลาที่ให้เช่า 3.20.4 ดอกเบี้ยรับ รับรู้รายได้ตามงวดระยะเวลา 3.20.5 เงินปันผลรับรู้รายได้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล 3.20.6 รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) 3.21 ค่าใช้จ่ายมีนโยบายดังนี้ 3.21.1 ผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส สวัสดิการอื่น เงินสมทบกองทุน ประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 3.21.2 ค่าตอบแทนผู้บริ หาร ประกอบด้วย ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น ผลประโยชน์ตอบแทนที่ ให้ แก่ กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการ ลงมา ผูซ้ ่ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย 3.21.3 ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) 3.21.4 ต้นทุนทางการเงิน ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบก ําไรขาดทุนในปี ที่ค่า ใช้จ่า ยดังกล่า วเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่งของสิ นทรั พ ย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้ า ง หรื อการผลิตสิ นทรั พ ย์ดังกล่า ว ก่อนที่จะนํามาใช้เองหรื อเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินและ เช่าซื้อบันทึกในงบก ําไรขาดทุนโดยใช้วธิ ีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง 3.21.5 ภาษีเงินได้จะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อมีภาระต้องเสียภาษี 3.22 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและกรรมสิทธิ์ในสิ นทรั พย์ที่เช่าเป็ นของผู้ให้เช่าได้จัดประเภทเป็ น สัญญาเช่าดําเนินงาน ค่าเช่าที่จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานได้บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า


2554

17

3.23 บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้องกันกับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุม บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิพล อย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารที่ส ํา คัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษ ัทฯ และบริ ษทั ย่อยที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตลอดทั้ง สมาชิกในครอบครั วที่ใ กล้ชิดกับบุคคลดังกล่า วซึ่ งมีอาํ นาจชักจูงหรื ออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคล ดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจควบคุมหรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ โดยทางตรง หรื อทางอ้อม 3.24 ก ําไรต่อหุ้น - ก ําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารก ําไรสําหรับปี ด้วยจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและได้รับชําระแล้ว ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในระหว่างปี - ก ําไรต่อหุ้นปรับลด คํานวณโดยการหารก ําไรสําหรับปี ด้วยผลรวมของจํา นวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วง นํ้าหนักที่ออกในระหว่างปี กับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้า หนักของหุ้นสามัญ ที่บริ ษ ัทฯ อาจต้องออกเพื่อ แปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิน้ (ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ให้เป็ นหุ้นสามัญ โดยสมมติวา่ หุ้นสามัญ เทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็ นหุ้นสามัญ ณ วันที่ออกหุ้นสามัญเทียบเท่า 3.25 เครื่ องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบดุล ประกอบด้วยเงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่น เงินลงทุน เงินให้กยู ้ มื และเงินกูย้ มื นโยบาย การบัญชีที่สาํ คัญ และเกณฑ์การวัดมูลค่าของสิ นทรั พ ย์ทางการเงินและหนี้สิ นทางการเงินดังกล่า วได้ เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกีย่ วข้องแล้ว สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของ อัตราแลกเปลี่ยนโดยก ําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ จะได้รับหรื อต้องจ่ายชําระ ก ําไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จะบันทึกใน งบก ําไรขาดทุนเมื่อมีการจ่ายชําระ


18

2554

4. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 4.1 งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษ ัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํา กัด (มหาชน) และ บริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้ ชื่อกิจการ

ประเภทกิจการ

จัดตั้งขึ้ น สัดส่วน ในประเทศ เงินลงทุน (ร้อยละ) 2553 2552 บริ ษทั ไลอ้อน เอเซี ย (ไทยแลนด์) จํากัด จําหน่ายเคมี ภ ัณ ฑ์ ผลิ ต ภัณ ฑ์หล่ อลื่ น ไทย 99.99 99.99 ถ่านหินและอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ บริ ษทั ยูเนี่ยน อินทราโก้ จํากัด (มหาชน) จัดหาพัฒนาและจําหน่ายเคมีภณ ั ฑ์ ไทย 99.99 99.99 บริ ษทั ยูเคม เอทานอล แอนด์ เอสเตอร์ จํากัด ผลิตและจําหน่ายเอทานอล ไทย 99.99 99.99 (ยังไม่มีการดําเนินการทางการค้า) Multi Kross Operation Limited นําเข้าส่งออกและจําหน่ายเคมีภณ ั ฑ์ สาธารณรัฐ 99.99 99.99 ประชาชนจีน* * เขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ ซึ่ งถือเป็ นหน่วยงานต่างประเทศบันทึกบัญชีด้วยสกุลเงิน ดอลล่าร์ฮ่องกง ในการจัดทํางบการเงินรวม บริ ษทั ฯ ได้แปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนดังนี้ - สินทรัพย์และหนี้สิน แปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันสิ้นงวด - รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย - ทุนเรื อนหุ้น แปลงค่าด้วยอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินดังกล่าว แสดงไว้ในส่วนของผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบการเงินของ Multi Kross Operation Limited ได้ผ่า นการ ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่น ตามรายงานลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ตามลําดับ งบการเงินของบริ ษทั ดังกล่าวมีสินทรัพย์รวมเป็ นเงิน 0.29 ล้านบาท และ 0.37 ล้า นบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.02 และ 0.03 ของสินทรัพย์รวมในงบดุลรวมตามลําดับ งบการเงินของบริ ษทั ยูเคม เอทานอล แอนด์ เอสเตอร์ จํากัด ได้นาํ มารวมในการจัดทํางบการเงินรวมใน ไตรมาส 4 ปี 2552 เนื่องจากบริ ษทั ฯ เริ่ มลงทุนในบริ ษ ัทย่อยดังกล่าวซึ่ งก่อตั้งขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2552 โดย บริ ษทั ดังกล่าวยังไม่ดาํ เนินพาณิชยกิจ 4.2 บริ ษทั ย่อย เป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั ฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจควบคุม ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการก ําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริ ษ ัทนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่ ง ประโยชน์จากกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง


19

2554

4.3 รอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ย่อย สิ้นสุดวันเดียวกันกับบริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) 4.4 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 99 ในการจัดทํา งบการเงินรวม บริ ษ ัทฯ คํา นวณ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเสมือนหนึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 4.5 งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรื อเหตุการณ์ การบัญชีที่คล้ายคลึงกัน 4.6 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระสําคัญของบริ ษัทฯ และบริ ษ ัทย่อยตลอดจนยอดเงินลงทุน ในบริ ษ ัทย่อยในบัญชีของบริ ษ ัทฯ และทุนเรื อนหุ้นของบริ ษ ัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว 5. รายการกับกิจการและบุคคลที่เกีย่ วข้องกัน บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั และบุคคลที่เกีย่ วข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้น กลุ่มเดียวกัน หรื อมีกรรมการร่ วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สาํ คัญระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั และบุคคลที่เกีย่ วข้องกัน มีดงั นี้ 5.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

ความสัมพันธ์ - ลูกหนี้ การค้า บริ ษทั ยูเนี่ ยน อินทราโก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ไลอ้อน เอเซี ย (ไทยแลนด์) จํากัด บริ ษทั ย่อย รวม - ลูกหนี้ อื่น บริ ษทั ยูเนี่ ยน อินทราโก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ไลอ้อน เอเซี ย (ไทยแลนด์) จํากัด บริ ษทั ย่อย รวม - เงิ นทดรองจ่าย Multi Kross Operation Limited บริ ษทั ย่อย - มูลค่าการซื้ อสิ นทรั พย์จาก บริ ษทั ไลอ้อน เอเซี ย (ไทยแลนด์) จํากัด บริ ษทั ย่อย - เจ้าหนี้ การค้า บริ ษทั ยูเนี่ ยน อินทราโก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย - เจ้าหนี้ อื่น บริ ษทั ไลอ้อน เอเซี ย (ไทยแลนด์) จํากัด บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ยูเคม เอทานอล แอนด์ เอสเตอร์ จํากัด บริ ษทั ย่อย บริ ษทั เฟิ สท์ทราโก้ จํากัด บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน นายพีรเจต สุ วรรณนภาศรี บุ คคลที่ เกีย่ วข้องกัน รวม

งบการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552

(หน่วย : บาท) งบการเงิ นเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552

-

-

2,140,294.25 28,449,246.67 30,589,540.92

1,252,740.05 37,029,282.64 38,282,022.69

-

-

15,870.24 4,494.00 20,364.24

75,219.09 23,760.42 98,979.51

-

-

388,838.38

368,740.00

-

-

4,186,630.90

553,659.20

-

-

157,290.00

157,411.98

1,155,759.50 218,141.76 1,373,901.26

161,231.02 1,249,925.00 215,120.08 1,626,276.10

289,229.76 289,229.76

392,453.48 165,680.45 558,133.93


20

2554

5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน ความสัมพันธ์ - มูลค่าการขายสิ นค้าให้แก่ บริ ษทั ยูเนี่ ยน อินทราโก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ไลอ้อน เอเซี ย (ไทยแลนด์) จํากัด Multi Kross Operation Limited จํากัด รวม - รายได้เงิ นปั นผลรั บ บริ ษทั ยูเนี่ ยน อินทราโก้ จํากัด (มหาชน) - รายได้อื่น บริ ษทั ยูเนี่ ยน อินทราโก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ไลอ้อน เอเซี ย (ไทยแลนด์) จํากัด รวม - มูลค่าการซื้ อสิ นค้าจาก บริ ษทั ยูเนี่ ยน อินทราโก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ไลอ้อน เอเซี ย (ไทยแลนด์) จํากัด รวม - มูลค่าการเช่าอาคารสํานักงานจาก บริ ษทั เฟิ สท์ทราโก้ จํากัด - ค่าใช้จ่ายอื่น บริ ษทั ไลอ้อน เอเซี ย (ไทยแลนด์) จํากัด บริ ษทั เฟิ สท์ทราโก้ จํากัด นายวิรัช สุ วรรณนภาศรี นายวิษณุ มี อยู่ รวม

(หน่วย : บาท) งบการเงิ นรวม งบการเงิ นเฉพาะกิจการ สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 2553 2552

บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อย

-

-

บริ ษทั ย่อย

-

-

บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อย

-

-

641,759.00 448,663.00 1,090,422.00

720,868.00 357,625.00 1,078,493.00

บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อย

-

-

457,476.00 188,550.00 646,026.00

850,847.00 469,659.20 1,320,506.20

2,929,920.00

2,150,400.00

2,150,400.00

404,028.00 404,028.00

345,255.99 256,228.00 601,483.99

113,300.94 250,720.00 364,020.94

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน 2,651,520.00 บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน บุ คคลที่ เกีย่ วข้องกัน บุ คคลที่ เกีย่ วข้องกัน

365,184.00 460,000.00 25,000.00 850,184.00

8,742,862.00 69,477,064.25 78,219,926.25 -

7,902,009.60 67,883,981.74 479,289.60 76,265,280.94 1,949,825.00

นโยบายการก ําหนดราคาระหว่างกัน - รายการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อยเป็ นไปตามราคาที่ใกล้เคียงกับที่คิด กับบุคคลภายนอก - รายการซื้อและขายสินทรัพ ย์ระหว่า งกันของบริ ษ ัทฯ กับบริ ษ ัทย่อยเป็ นไปตามราคาที่ตกลง ร่ วมกันซึ่งสูงกว่าราคาทุน - รายได้ค่าเช่าโกดังเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน โดยบริ ษทั ฯ ทําสัญญาให้เช่าโกดังกับบริ ษ ัทย่อย 2 แห่ง มีรายละเอียดที่สาํ คัญดังนี้ 1) ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 อัตราค่าเช่าเดือนละ 12,500.00 บาท ซึ่งได้ทาํ การต่อสัญญาอีก 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 โดยมี อัตราค่าเช่าเท่าเดิม


21

2554

2) ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 อัตราค่าเช่าเดือนละ 26,875.00 บาท และต่อสัญญาอีก 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 โดยมีอัตรา ค่าเช่าเท่าเดิม อย่า งไรก็ตาม บริ ษ ัท ย่อยได้ยกเลิกสัญ ญาเช่า นี้แล้วตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2553 เป็ นต้นไปเนื่องจากได้ยา้ ยไปโกดังแห่งใหม่ 3) ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 อัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000.00 บาท โดยได้ต่อสัญญาฉบับใหม่เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 อัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นเป็ นเดือนละ 40,000.00 บาท เนื่องจากเพิ่มพื้นที่การเช่า - ค่าที่ปรึ กษาเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกันกับบุคคลที่เกีย่ วข้องกัน - ค่าเช่าอาคารสํานักงาน (อาคารยูเนี่ยนเฮ้าส์) และค่าไฟฟ้ าเป็ นไปตามสัญ ญาที่ตกลงร่ วมกันกับ บริ ษทั ที่เกีย่ วข้องกันแห่งหนึ่ง ดังนี้ 1) บริ ษทั ฯ ทํา สัญ ญาเช่า อาคารสํา นักงานบริ เวณชั้น 1 และ 2 มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 อัตราค่าเช่าเดือนละ 179,200.00 บาท 2) บริ ษทั ย่อย 2 แห่ง ทําสัญญาเช่า อาคารสํา นักงานบริ เวณ ชั้น 3 และ 5 มีระยะเวลา 3-4 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ชั้น 3 ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 อัตราค่า เช่า เดือนละ 55,680.00 บาท อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยได้ยกเลิกสัญญาเช่านี้แล้วในวันที่ 1 มิถุนายน 2552 เป็ นต้นไป เนื่องจากย้ายไปอาคารสํานักงานใหม่ - ชั้น 5 ตั้งแต่วนั ที่ 19 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 อัตราค่า เช่า เดือนละ 55,680.00 บาท โดยปลอดการชํา ระค่ า เช่ า ตั้งแต่วนั ที่ 19 ธัน วาคม 2549 ถึง วัน ที่ 31 ธันวาคม 2550 3) ค่าไฟฟ้ าเรี ยกเก็บตามที่ใช้จริ ง 5.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั และบุคคลที่เกีย่ วข้องกัน รายชื่อบริ ษทั และบุคคล บริ ษทั ยูเนี่ยน อินทราโก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จํากัด บริ ษทั ยูเคม เอทานอล แอนด์ เอสเตอร์ จํากัด Multi Kross Operation Ltd. บริ ษทั เฟิ สท์ทราโก้ จํากัด นายวิรัช สุวรรณนภาศรี นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี นายวิษณุ มีอยู่

ลักษณะความสัมพันธ์ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกีย่ วข้องกัน บุคคลที่เกีย่ วข้องกัน บุคคลที่เกีย่ วข้องกัน บุคคลที่เกีย่ วข้องกัน

เกีย่ วข้องโดย ผูถ้ ือหุ้นทางตรง ผูถ้ ือหุ้นทางตรง ผูถ้ ือหุ้นทางตรง ผูถ้ ือหุ้นทางตรง บุคคลที่เกีย่ วข้องกัน กรรมการบริ ษทั ฯ กรรมการบริ ษทั ฯ กรรมการบริ ษทั ย่อย


22

2554

6. ลูกหนี้การค้า-สุทธิ ประกอบด้วย

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการอื่นๆ รวม หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ สุทธิ

(หน่ วย : บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 2553 2552 30,589,540.92 38,282,022.69 681,039,371.18 577,542,587.31 579,347,605.94 516,097,674.90 681,039,371.18 577,542,587.31 609,937,146.86 554,379,697.59 (5,474,047.28) (2,264,307.23) (5,474,047.28) (2,264,307.23) 675,565,323.90 575,278,280.08 604,463,099.58 552,115,390.36

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดงั นี้ (หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 กิจการที่เกีย่ วข้องกัน ลูกหนี้ การค้าที่อยู่ในกําหนดชําระ ลูกหนี้ การค้าแยกตามอายุหนี้ ที่คา้ งชําระดังนี้ - ไม่เกิน 3 เดือน - มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน รวม กิจการอืน่ ๆ ลูกหนี้ การค้าที่อยู่ในกําหนดชําระ ลูกหนี้ การค้าแยกตามอายุหนี้ ที่คา้ งชําระดังนี้ - ไม่เกิน 3 เดือน - มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน - มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน - มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป รวมลูกหนี้ การค้า ลูกหนี้ เช็คคืน รวม หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ สุทธิ รวมทั้งสิ้ น

-

-

22,712,570.07 38,124,625.69

-

-

7,594,490.85 157,397.00 282,480.00 30,589,540.92 38,282,022.69

515,294,427.41 430,880,034.35

438,006,413.04 385,809,538.20

159,614,626.28 467,617.82 404.46 4,150,732.83 679,527,808.80 1,511,562.38 681,039,371.18 (5,474,047.28) 675,565,323.90 675,565,323.90

135,557,794.51 344,835.32 404.46 4,150,732.83 578,060,180.16 1,287,425.78 579,347,605.94 (5,474,047.28) 573,873,558.66 604,463,099.58

139,163,997.42 1,869,856.25 2,652,107.73 1,023,546.70 575,589,542.45 1,953,044.86 577,542,587.31 (2,264,307.23) 575,278,280.08 575,278,280.08

122,219,682.33 2,378,037.55 386,366.30 3,625,642.26 514,419,266.64 1,678,408.26 516,097,674.90 (2,264,307.23) 513,833,367.67 552,115,390.36


23

2554

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วันถึง 120 วัน ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้

ยอดต้นปี บวก สํารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ หัก กลับรายการค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ยอดปลายปี

งบการเงินรวม สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 (2,264,307.23) (2,281,055.78) (3,353,180.85) (261,697.45) 143,440.80 278,446.00 (5,474,047.28) (2,264,307.23)

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 (2,264,307.23) (2,240,609.78) (3,353,180.85) (261,697.45) 143,440.80 238,000.00 (5,474,047.28) (2,264,307.23)

7. สินค้าคงเหลือ-สุทธิ ประกอบด้วย

สินค้าสําเร็จรูป สินค้าระหว่างทาง วัตถุดิบ ถังบรรจุสารเคมี รวม หัก ค่าเผื่อมูลค่าราคาทุนของสินค้า หัก สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สุทธิ

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 323,480,336.69 185,456,560.90 50,335,370.04 11,396,090.15 7,668,080.69 6,738,029.60 690,957.00 449,595.00 382,174,744.42 204,040,275.65

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 201,417,384.07 146,717,081.08 35,732,226.67 8,273,844.39 545,847.00 312,685.00 237,695,457.74 155,303,610.47

(1,269,931.30) (197,280.07) (1,104,479.17) (138,743.67) 380,904,813.12 203,842,995.58 236,590,978.57 155,164,866.80

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็ นค่า ใช้จ่า ยและได้รวมในบัญ ชีต้นทุนขายสํา หรั บปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ตามงบการเงินรวมมีจาํ นวน 2,268.12 ล้า นบาท และ 1,819.03 ล้า นบาท ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีจาํ นวน 1,949.21 ล้านบาท และ 1,620.12 ล้านบาท ตามลําดับ


24

2554

ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายการเคลือ่ นไหวของค่าเผื่อมูลค่าราคาทุนของสินค้าสูงกว่า มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ดังนี้

ยอดต้นปี บวก สํารองค่าเผื่อมูลค่าราคาทุนของสินค้า สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หัก กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าราคาทุนของ สินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ยอดปลายปี

งบการเงินรวม สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 (197,280.07) (3,175,630.83)

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 (138,743.67) (2,713,663.43)

(2,961,177.33)

(1,880,036.89)

(2,819,840.86)

(1,849,729.34)

1,888,526.10 (1,269,931.30)

4,858,387.65 (197,280.07)

1,854,105.36 (1,104,479.17)

4,424,649.10 (138,743.67)

8. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย (หน่วย : บาท) งบการเงิ นเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ชื่อบริ ษทั

ทุ นชําระแล้ว 2553 2552 บริ ษทั ไลอ้อน เอเซี ย (ไทยแลนด์) จํากัด 15,000 15,000 บริ ษทั ยูเนี่ ยน อินทราโก้ จํากัด (มหาชน) 78,000 78,000 บริ ษทั ยูเคม เอทานอล แอนด์ เอสเตอร์ จํากัด 1,250 1,250 Multi Kross Operation Limited 42 42 รวม

สัดส่วนร้ อยละ 2553 การลงทุ น เงิ นลงทุน 2553 2552 วิธีราคาทุน เงิ นปั นผล 99.99 99.99 14,999,300.00 99.99 99.99 77,993,000.00 99.99 99.99 1,249,925.00 99.99 99.99 42,200.00 94,284,425.00 -

2552 เงิ นลงทุน วิธีราคาทุน เงิ นปั นผล 14,999,300.00 77,993,000.00 1,949,825.00 1,249,925.00 42,200.00 94,284,425.00 1,949,825.00

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 บริ ษทั ยูเนี่ยน อินทราโก้ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ย่อย) ได้ดาํ เนินการ แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด แก้ไขหนังสื อบริ คณห์ส นธิกบั กระทรวงพาณิ ชย์และเปลี่ยนแปลงมูลค่า ที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 1,000.00 บาท เป็ นหุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 78.00 ล้านบาท เป็ น 130.00 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 52 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้ นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ภายหลังจากที่บริ ษทั ย่อยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกาํ กับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ให้เสนอ ขายหุ้นเพิม่ ทุนแก่ประชาชนทัว่ ไปแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริ ษ ัทฯ จะได้รับสิ ทธิในการจองหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ จํานวนไม่เกิน 13 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้ นละ 1.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษ ัทย่อยทั้งหมด ภายหลังการเสนอขาย โดยราคาเสนอขายจะเป็ นราคาเดียวกับที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป


25

2554

9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ประกอบด้วย 9.1 งบการเงินรวม ที่ดนิ

ราคาทุน : ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 63,984,574.97 ซื้ อเพิ่ม โอนเข้า จําหน่าย โอนออก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และวัน ที่ 1 มกราคม 2553 63,984,574.97 ซื้ อเพิ่ม โอนเข้า จําหน่าย/ตัดจําหน่าย โอนออก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 63,984,574.97 ผลต่ างจากการตีราคาสิ นทรัพย์ เพิม่ : ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ตีราคาเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ค่าเสื่ อมราคาสะสม : ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี จําหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และวัน ที่ 1 มกราคม 2553 ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี จําหน่าย/ตัดจําหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ : ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกาไรขาดทุน สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

11,058,112.14 924,762.89 11,982,875.03

อาคารและ ส่ วนปรับปรุง อาคารเช่ า

เครื่องจักร

66,531,883.08 10,652,609.00 -

-

77,184,492.08 164,600.00 77,349,092.08

-

-

(17,250,113.56) (3,993,572.95) -

-

(21,243,686.51) (4,110,704.08) (25,354,390.59)

(1,450.00) (1,450.00)

75,042,687.11 75,966,000.00

-

55,940,805.57 51,994,701.49

16,582,447.14 16,582,447.14

-

(1,017,009.94) (1,017,009.94)

-

15,565,437.20

เครื่องตกแต่ ง และเครื่องใช้ สานักงาน

(หน่วย : บาท) รวม

ยานพาหนะ

งานระหว่างก่อสร้ าง และสินทรัพย์ ระหว่างทาง

10,381,770.31 18,419,659.42 1,808,484.47 1,314,557.78 668,271.02 (168,036.25) (72,660.88) -

87,396,911.93 -

20,589,910.70 8,852,718.40 (11,320,880.02)

267,304,710.41 11,975,760.65 11,320,880.02 (240,697.13) (11,320,880.02)

12,690,489.55 19,661,556.32 5,736,256.32 3,896,198.62 3,865,045.94 (2,041,878.36) (283,176.98) 16,384,867.51 27,139,623.90

87,396,911.93 18,692,181.60 (11,935,654.09) 94,153,439.44

18,121,749.08 2,777,014.00 (20,447,493.08) 451,270.00

279,039,773.93 31,266,250.54 20,447,493.08 (14,260,709.43) (20,447,493.08) 296,045,315.04

-

(6,234,142.88) (1,540,007.38) 96,645.17

อุปกรณ์ไฟฟ้ า และเครื่องมือ เครื่องใช้

-

-

-

11,058,112.14 924,762.89 11,982,875.03

(6,863,733.63) (3,473,643.31) 58,644.64

(53,787,009.11) (13,261,337.93) -

-

(84,134,999.18) (22,268,561.57) 155,289.81

(7,677,505.09) (10,278,732.30) (2,120,976.19) (4,743,427.01) 2,005,956.09 165,120.02 (7,792,525.19) (14,857,039.29)

(67,048,347.04) (9,454,796.62) 11,894,760.89 (64,608,382.77)

-

(106,248,270.94) (21,446,913.84) 14,065,837.00 (113,629,347.78)

-

(1,450.00) (1,450.00)

-

5,012,984.46 8,592,342.32

-

9,382,824.02 12,282,584.61

-

20,348,564.89 29,545,056.67

18,121,749.08 451,270.00

183,849,615.13 194,397,392.29

22,268,561.57 21,446,913.84


26

2554

9.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ดิน

ราคาทุน : ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 16,941,887.86 ซื้ อเพิม่ จําหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และวันที่ 1 มกราคม 2553 16,941,887.86 ซื้ อเพิ่ม จําหน่าย/ตัดจําหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 16,941,887.86 ผลต่ างจากการตีราคาสิ นทรัพย์ เพิ่ม : ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ตีราคาเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ค่ าเสื่ อมราคาสะสม : ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี จําหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และวันที่ 1 มกราคม 2553 ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี จําหน่าย/ตัดจําหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

11,058,112.14 800,000.00 11,858,112.14

-

อาคารและ ส่ วนปรับปรุง อาคารเช่ า

เครื่องตกแต่ ง และเครื่องใช้ สานักงาน

50,603,428.68 50,603,428.68 50,603,428.68

6,321,692.28 6,663,864.42 533,102.72 598,520.88 (62,000.00) 6,792,795.00 7,262,385.30 2,373,879.40 3,499,558.00 (2,018,922.39) 7,147,752.01 10,761,943.30

-

-

อุปกรณ์ ไฟฟ้า และเครื่องมือ เครื่องใช้

-

ยานพาหนะ

77,517,963.45 77,517,963.45 12,077,602.16 (11,008,075.17) 78,587,490.44

-

(หน่วย : บาท) รวม

158,048,836.69 1,131,623.60 (62,000.00) 159,118,460.29 17,951,039.56 (13,026,997.56) 164,042,502.29

11,058,112.14 800,000.00 11,858,112.14

(16,098,704.30) (2,829,747.20) (18,928,451.50) (2,674,299.75) (21,602,751.25)

(4,141,169.04) (795,377.14) 1,936.44 (4,934,609.74) (830,273.96) 1,993,955.52 (3,770,928.18)

(2,894,772.58) (1,042,877.58) (3,937,650.16) (1,504,858.31) (5,442,508.47)

(49,371,972.71) (11,463,030.44) (60,835,003.15) (8,002,653.50) 10,984,447.11 (57,853,209.54)

(72,506,618.63) (16,131,032.36) 1,936.44 (88,635,714.55) (13,012,085.52) 12,978,402.63 (88,669,397.44)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

28,000,000.00

31,674,977.18

1,858,185.26

3,324,735.14

16,682,960.30

81,540,857.88

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

28,800,000.00

29,000,677.43

3,376,823.83

5,319,434.83

20,734,280.90

87,231,216.99

ค่ าเสื่ อมราคาที่อยู่ในงบกาไรขาดทุน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

16,131,032.36 13,012,085.52

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ยานพาหนะ ในงบการเงินรวม ราคาตามบัญ ชี จํา นวน 17.87 ล้านบาท และ 14.19 ล้านบาท ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการ ราคาตามบัญชี จํานวน 11.10 ล้านบาท และ 12.21 ล้านบาท ตามลําดับ อยูภ่ ายใต้สัญญาเช่าระยะยาว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12 ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2553 และ 2552 ส่ วนปรั บปรุ งอาคารบนสิ ทธิ การเช่า ราคาตามบัญ ชีใ น งบการเงินรวม จํานวน 10.34 ล้านบาท และ 11.90 ล้านบาท ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการ จํา นวน 8.75 ล้านบาท และ 10.05 ล้านบาท ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าสินทรัพย์ดงั กล่าวตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่า ตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อที่ 5.2


27

2554

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีสินทรัพย์ถาวรในงบการเงินรวม ราคาทุน จํานวน 45.09 ล้านบาท และ 32.16 ล้านบาท ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการ ราคาทุน จํานวน 39.40 ล้านบาท และ 29.89 ล้านบาท ตามลําดับ ได้ตดั ค่าเสื่อมราคาหมดแล้วทั้งจํานวน แต่ยงั คงใช้งานอยู่ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ประเมินราคาที่ดินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีการเปรี ยบเทียบ ราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งหมายถึงมูลค่าของทรัพย์สินที่คาดว่าจะขายได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมนับจาก วันที่ประเมินมูลค่าในขณะที่ผขู้ ายเต็มใจและผูซ้ ้ือทราบถึงสภาพรายละเอียดของทรัพย์สินนั้นเป็ นอย่างดี ดังนี้ วันที่ประเมิน

บริ ษทั ใหญ่ วันที่ 1 มีนาคม 2548 วันที่ 31 สิ งหาคม 2553 บริ ษทั ย่อย วันที่ 6 ธันวาคม 2548 วันที่ 28 กรกฎาคม 2553 วันที่ 29 กรกฎาคม 2553

ราคาทุน

ราคาประเมิน

ผลต่างจากการตีราคา สิ นทรัพย์เพิม่ (รับรู้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ )

16,941,887.86 16,941,887.86

28,000,000.00 28,800,000.00

11,058,112.14 11,858,112.14

47,042,687.11 38,641,237.11 8,401,450.00

47,042,687.11 38,766,000.00 8,400,000.00

124,762.89 -

(หน่วย : บาท) ผลต่างจากการตีราคา สิ นทรัพย์ลดลง (รับรู้ในงบกําไรขาดทุน) 1,450.00

10. ที่ดินรอการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ทั้งจํานวนเป็ นการซื้อที่ดินจากบริ ษ ัทที่เกีย่ วข้องกัน เพื่อใช้ เป็ นศูนย์การวิจยั ในอนาคต 11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีท - เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีท-ตัว๋ สัญญาใช้เงิน - ตัว๋ สัญญาใช้เงิน รวม

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 41,720.36 2,952,336.77 161,245,952.00 71,459,717.69 178,000,000.00 410,747,390.05

54,695,448.75 48,716,207.36 170,000,000.00 276,363,992.88

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 9,313.87 2,952,336.77 38,860,464.14 67,886,276.45 170,000,000.00 276,756,054.46

44,211,040.89 170,000,000.00 217,163,377.66


28

2554

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินเบิกเกินบัญ ชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีวงเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ในงบการเงินรวม จํา นวน 699.96 ล้า นบาท และ 597.05 ล้า นบาท ตามลําดับ และใน งบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 655.00 ล้า นบาท และ 552.05 ล้า นบาท ตามลํา ดับ มีอัตราดอกเบี้ยร้ อยละ SIBOR+2.00 ถึง 3.00 ต่อปี และ SIBOR +2.00 ถึง 5.00 ต่อปี ตามลําดับ ซึ่งปลอดภาระคํ้าประกัน 12. หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ ประกอบด้วยจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว มีดงั นี้ งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 หนี้ สินตามสัญญาเช่าระยะยาว - ครบกําหนดไม่เกิน 1 ปี - ครบกําหนด 1-5 ปี รวมหนี้ สินตามสัญญาเช่าระยะยาว หัก ดอกเบี้ ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าระยะยาว มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้ สินตามสัญญาเช่าระยะยาว หัก ส่ วนของหนี้ สินระยะยาวที่ ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี หนี้ สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ

4,141,253.00 4,357,306.00 5,740,732.84 3,823,623.83 9,881,985.84 8,180,929.83 (776,649.25) (1,003,534.16) 9,105,336.59 7,177,395.67 (3,649,920.22) (3,736,354.45) 5,455,416.37 3,441,041.22

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 2,908,424.00 3,142,069.83 6,050,493.83 (559,589.60) 5,490,904.23 (2,528,212.34) 2,962,691.89

3,856,262.00 3,604,167.83 7,460,429.83 (970,094.65) 6,490,335.18 (3,259,884.97) 3,230,450.21

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ในงบการเงินรวม จํานวน 6.56 ล้านบาท และ 4.32 ล้า นบาท ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 2.95 ล้านบาท และ 3.64 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นหนี้สิ นตาม สัญญาเช่าซื้อในยานพาหนะกับสถาบันการเงิน 4 แห่ง จํานวน 12 ฉบับ และ 14 ฉบับ ตามลําดับ จ่ายชําระเดือนละ 0.44 ล้านบาท และ 0.45 ล้านบาท ตามลํา ดับ เป็ นเวลา 3-5 ปี และคํ้า ประกันโดยกรรมการบริ ษ ัทฯ ซึ่ งเมื่อ ชําระหนี้สินตามสัญญาครบถ้วนแล้ว กรรมสิทธิ์ของยานพาหนะดังกล่าวจะตกเป็ นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยทันที ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 2.54 ล้านบาท และ 2.85 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินในยานพาหนะกับบริ ษทั ลิสซิ่ง จํานวน 1 ฉบับ ชํา ระ ค่างวดเดือนละ 0.04 ล้านบาท เป็ นเวลา 5 ปี และคํ้าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่งกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะ ยังเป็ นของผูใ้ ห้เช่าจนกว่าบริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินซื้อตามภาระผูกพันในสัญญา


29

2554

13. ทุนเรื อนหุ้น ประกอบด้วย ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 1 มกราคม - หุ ้นสามัญ เพิ่ มทุน ลดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม - หุ ้นสามัญ ทุนที่ออกและชาระแล้ ว ณ วันที่ 1 มกราคม - หุ ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม - หุ ้นสามัญ

ราคาตาม มูลค่ าหุ้ น (บาท)

หุ้ น/บาท จานวนหุ้ น

มูลค่ า

จานวนหุ้ น

มูลค่ า

0.25 0.25 0.25

825,000,000 -

206,250,000.00 -

1,210,000,000 165,000,000 (550,000,000)

302,500,000.00 41,250,000.00 (137,500,000.00)

0.25

825,000,000

206,250,000.00

825,000,000

206,250,000.00

0.25

660,000,000

165,000,000.00

660,000,000

165,000,000.00

0.25

660,000,000

165,000,000.00

660,000,000

165,000,000.00

2553

2552

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 มี มติ อนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จาก 165.00 ล้านบาท เป็ น 302.50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 550 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท เป็ นเงิน 137.50 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํา นวน 330 ล้านหุ้น เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิม และจํานวน 220 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสํา คัญ แสดงสิทธิของบริ ษทั ฯ จํานวน 220 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษ ัทฯ ในอัตรา การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 3 หุ้นสามัญต่อใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 2 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0.00 บาท โดยดําเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ตามรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2552 มีมติให้ยกเลิก การเพิ่มทุน จดทะเบียนและการออกใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิดัง กล่า ว เนื่อ งจากสถานการณ์วิกฤตการเงินโลก (Global financial Crisis) ซึ่งส่งผลกระทบให้อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลกเข้าสู่ ภ าวะ ถดถอย อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงหดตัวต่อเนื่อง ทําให้บริ ษ ัทฯ ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ในการลงทุน ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่า ว โดยมีมติลดทุน จดทะเบียนจาก 302.50 ล้านบาท เหลือ 165.00 ล้านบาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่าย และบริ ษ ัทฯ ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552


30

2554

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 มีมติ อนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จาก 165.00 ล้านบาท เป็ น 206.25 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 165.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท เป็ นเงิน 41.25 ล้านบาท เพื่อรองรั บการใช้สิ ทธิตามใบสําคัญแสดง สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุ้นสามัญ ในราคาหน่วยละ 0.00 บาท โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิ ทธิซ้ื อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิ มีอายุ 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่ มการใช้สิทธิครั้งแรก วันที่ 30 ธันวาคม 2553 และครั้งสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริ ษ ัทฯ ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก ไ้ ข หนังสื อบริ คณห์ส นธิกบั กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 ในไตรมาส 4 ปี 2553 มีผมู้ าใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํา นวน 500 หน่วย เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริ ษ ัทฯ จํา นวน 500 หุ้นในราคาหุ้นละ 0.50 บาท เป็ นเงิน 250.00 บาท ซึ่ งบริ ษ ัทอยู่ ระหว่างดําเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้นงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จึงบันทึกรายการ ดังกล่าวในบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ จํานวน 164,999,500 หน่วย ที่ยงั ไม่มีผมู้ าใช้สิทธิซ้ือหุ้น 14. เงินปันผลจ่ายและสํารองตามกฎหมาย ตามรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจํา ปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.03 5 บาท จํานวน 660,000,000 หุ้น รวมเป็ นจํานวนเงิน 23.10 ล้านบาท ให้แก่ผถู้ ือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ตามรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดํา เนินงานประจํา ปี 2551 ในอัตราหุ้ นละ 0.03 บาท จํานวน 660,000,000 หุ้น รวมเป็ นจํานวนเงิน 19.80 ล้านบาท ให้แก่ผถู้ ือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ในปี 2553 บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรก ําไรสําหรับปี 2553 เป็ นเงินสํารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติ มหาชนจํากัด จํานวน 3.27 ล้านบาท 15. การบริ หารจัดการทุน วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซ่ึงความสามารถใน การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดํารงไว้ซ่ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม


31

2554

16. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารได้รวมค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ ที่เกีย่ วข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ดังนี้ งบการเงินรวม 2553 2552 4.28 -

สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 4.22 4.37

17. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ประกอบด้วย

ซื้อสินค้าสําเร็จรูป การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็ จรูป ผลตอบแทนผูบ้ ริหาร ผลตอบแทนพนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ค่าเช่า ดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม

(หน่วย : บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 2553 2552 2,387,445,506.03 1,913,840,727.63 1,991,651,102.42 1,702,206,851.57 (138,953,826.88) (100,638,258.67) (54,700,302.99) (82,618,857.00) 17,468,326.00 17,338,009.00 13,232,000.00 13,257,000.00 40,000,674.85 34,677,628.37 26,814,524.75 24,836,536.00 21,466,700.00 22,278,075.76 13,024,035.51 16,131,032.36 10,101,170.78 9,719,418.46 8,304,754.77 8,009,398.50 9,488,875.94 8,783,339.62 7,139,482.14 6,795,260.70 117,893,329.82 84,590,861.00 91,344,161.07 63,229,990.32 2,464,910,756.54 1,990,589,801.17 2,096,809,757.67 1,751,847,212.45

18. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประกอบธุรกิจหลักในการนําเข้าและจําหน่ายเคมีภ ัณฑ์เหมือนกัน จึงนํา เสนอ ข้อมูลทางการเงินเป็ นธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยยังดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่ใ นประเทศไทย เท่านั้น ดังนั้นรายได้ ผลการดําเนินงาน และสิ นทรั พย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกีย่ วข้องกับส่ วนงานธุรกิจ และส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น


32

2554

19. ภาษีเงินได้ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยคํานวณภาษีเงินได้ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 อัตรา ร้อยละ 20-30 จากยอดก ําไรก่อนภาษีหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการ คํานวณภาษี ซึ่ งส่วนใหญ่เป็ นค่าเสื่อมราคารถยนต์นงั่ ทีเ่ กิน 1 ล้านบาท อัตราภาษีที่ต่างกันเนื่องจากบริ ษทั ฯ ได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2544 ซึ่งก ําหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้เป็ นอัตรา ร้อยละ 20 ของก ําไรสําหรับปี เป็ นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน โดยเริ่ มใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี รอบแรกในปี 2550 20. ก ําไรต่อหุ้น สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ก ําไรต่อหุ้นคํานวณดังนี้ งบการเงิ นรวม สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 กําไรสําหรับปี จํานวนหุ ้น กําไร ต่อหุ ้น (บาท) (หุ ้น) (บาท) กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน กําไรสําหรั บปี ที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ 82,236,250.17 ผลกระทบของหุ ้นสามัญเที ยบเท่าปรั บลด ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะเลือกซื้ อหุ ้น - ผูถ้ ือหุ ้นเดิม กําไรต่อหุ ้นปรั บลด กําไรที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญสมมติวา่ มี การใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซื้อหุ ้นสามัญ 82,236,250.17

660,000,000

0.125

65,602,410

725,602,410

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 กําไรสําหรับปี จํานวนหุ ้น กําไร ต่อหุ ้น (บาท) (หุ ้น) (บาท) 65,498,010.05

-

0.113

65,498,010.05

660,000,000

0.099

65,602,410

725,602,410

0.090


33

2554

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ก ําไรต่อหุ้นคํานวณดังนี้ งบการเงิ นรวม สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 กําไรสําหรับปี จํานวนหุ ้น กําไร ต่อหุ ้น (บาท) (หุ ้น) (บาท) กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน กําไรสําหรั บปี ที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ 49,546,768.90 ผลกระทบของหุ ้นสามัญเที ยบเท่าปรั บลด ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะเลือกซื้ อหุ ้น - ผูถ้ ือหุ ้นเดิม กําไรต่อหุ ้นปรั บลด กําไรที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญสมมติวา่ มี การใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซื้อหุ ้นสามัญ 49,546,768.90

660,000,000

0.075

10,055,463

670,055,463

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 กําไรสําหรับปี จํานวนหุ ้น กําไร ต่อหุ ้น (บาท) (หุ ้น) (บาท) 39,614,402.22

-

0.074

39,614,402.22

660,000,000

0.060

10,055,463

670,055,463

0.059

21. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 21.1 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้ งบการเงิ นรวม งบการเงิ นเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 2553 2552 ล้าน USD ล้านบาท ล้าน USD ล้านบาท ล้าน USD ล้านบาท ล้าน USD ล้านบาท หนังสื อคํ้าประกัน 88.14 85.78 77.00 77.08 หนังสื อคํ้าประกัน (ยังไม่ได้เบิ กใช้) 196.86 199.22 190.00 189.22 เลตเตอร์ ออฟเครดิตและทรั สต์รีซีท (ยังไม่ได้เบิ กใช้) 843.36 741.59 778.25 669.32 สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า (ยังไม่ได้เบิ กใช้) 1.66 396.00 2.33 393.00 0.66 393.00 2.33 393.00 วงเงิ นร่ วมกันในสิ นเชื่อ (ยังไม่ได้เบิ กใช้) 115.00 115.00 100.00 100.00 Receivables Purchase Facility 150.00 150.00 150.00 150.00 Import Foreign Letter of Credit 0.91 0.28 0.83 0.05 Stand by Letter of Credit 2.00 -

21.2 สัญญาก่อสร้าง บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาํ สัญญาก่อสร้างถังผสมสีก ับบริ ษทั แห่งหนึ่ง มูลค่าการว่าจ้าง 1.20 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คงเหลือภาระผูกพันตามสัญญาที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกไว้ใ นงบการเงิน เป็ นจํา นวน 0.88 ล้านบาท และได้รับรู้ในงบการเงินแล้วในไตรมาส 1 ปี 2553


34

2554

21.3 บริ ษ ัทย่อยแห่ งหนึ่งทําสัญญาร่ วมโครงการห้องประชุมอัจฉริ ยะ (AGREEMENT FOR SUPPLY OF EQUIPMENT, SOFTWARE, AND SERVICES FOR INTELLIGENT MEETING SOLUTION) กับ บริ ษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด (TUC) และ DOSANET Co., Ltd. (ตั้งอยู่ในสาธารณรั ฐเกาหลี ) ซึ่งมีระยะเวลา 2 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 และสามารถต่ออายุสญั ญา ได้อีก 1 ปี หากยังไม่มีผใู้ ดบอกเลิกสัญญา โดยบริ ษทั ย่อยลงทุนในอุปกรณ์ (Hardware) ทั้งหมด รวมทั้ง ทําประกันภัยในสินทรัพย์ดงั กล่าว วงเงิน 5.00 ล้านบาท จ่ายค่าใช้จ่ายทางการตลาดให้กบั TUC เป็ นจํานวน 0.10 ล้านบาท ต่อปี และจ่ายค่าอบรมให้กบั DOSANET Co., Ltd. จํานวน 0.20 ล้านบาท TUC ดูแลค่าใช้จ่าย เกีย่ วกับการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตเพือ่ ติดตั้งกับระบบ I-Meeting Solution และจัดหาลูกค้า และ DOSANET Co., Ltd. จัดหาโปรแกรมและผูเ้ ชี่ยวชาญสํา หรั บระบบ I-Meeting Solution โดยแบ่งผลประโยชน์ตาม สัดส่วนรายได้ในอัตราที่ก ําหนดในสัญญา 21.4 สัญญาซื้อสินทรัพย์ บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาํ สัญญาซื้ออุปกรณ์ มูลค่าตามสัญญา 1.85 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คงเหลือภาระผูกพันตามสัญญาที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกไว้ในงบการเงิน จํานวน 0.96 ล้านบาท 22. เครื่ องมือทางการเงิน นโยบายการบริ หารความเสี่ยงทางการเงิน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีความเสี่ยงอันเกีย่ วเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดและจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ซึ่งบริ ษ ัทฯ และบริ ษ ัทย่อย จะพิจารณาใช้เครื่ องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริ ษ ัทฯ และบริ ษ ัทย่อย ไม่มีนโยบายที่จะถือหรื อออกเครื่ องมือทางการเงินเพื่อการเก็งก ําไรหรื อเพื่อการค้า ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงด้า นอัตราดอกเบี้ยเกิด จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยในอนาคต ซึ่ ง จะมี ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เนื่องจากมีหนี้สินระยะสั้นที่ต้อง จ่ายชําระดอกเบี้ยในอัตราปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (Floating interest rate) บริ ษ ัทฯ และบริ ษ ัทย่อยไม่ได้ใ ช้ เครื่ องมือทางการเงิน เพื่อป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าว


35

2554

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยส่วนใหญ่เกีย่ วข้องกับการซื้อขายสินค้า เป็ นเงินตราต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สิน ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งยังไม่ได้ทาํ สัญญาป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

สกุลเงิน พันดอลลาร์สหรัฐฯ สินทรัพย์ พันดอลลาร์สหรัฐฯ หนี้สิน

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 4 188 7,871 2,005

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 2,781 280

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริ ษ ัทฯ ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า กับ ธนาคารพาณิ ชย์สี่ แห่ ง เพื่อป้ องกันความเสี่ ย งจากอัตราแลกเปลี่ ยนในการจ่ า ยชํา ระหนี้ สิ นในรู ป เงินตรา ต่างประเทศ ซึ่งยังไม่ได้บนั ทึกสินทรัพย์(หนี้สิน)ทางการเงินดังกล่าวในงบการเงิน กาํ หนดชําระเงินของสัญญาซื้ อ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิ ดสถานะไว้มีอายุไม่เกิน 6 เดือน มีรายละเอียดดังนี้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวนเงินที่ทาํ สัญญา จํานวนเงินที่ได้ตามสัญญา (หน่วย : พันดอลล่าร์สหรัฐ) (หน่วย : พันบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 2553 2552 2,089 412 63,512 13,731 มูลค่ายุติธรรมสุทธิของอนุพนั ธ์ทางการเงิน ณ วันที่ในงบดุล มีดงั นี้

มูลค่ายุติธรรมสุทธิตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ การ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 (111) 57


36

2554

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ การขายส่วนใหญ่เป็ นลักษณะขายส่งให้กบั บริ ษทั ที่มีความมัน่ คงทางการเงินสูง มีความสามารถในการ ชําระหนี้ดี เนื่องจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ติดต่อค้าขายกับลูกค้าเหล่านี้มานาน และสําหรับลูกค้าใหม่บริ ษ ัทฯ และบริ ษัทย่อยได้พิจารณาการให้สินเชื่ออย่างรั ดกุม และมีการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเหมาะสม จึงเชื่อว่าบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้จะไม่ชาํ ระหนี้อยูใ่ นระดับตํ่า มูลค่ายุติธรรม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ส่วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ ืม มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ัทฯ และบริ ษ ัทย่อย จึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของ สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ 23. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กลุ่มบริ ษทั และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้ อยละ 2.00 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนอยุธยา จํากัด และจะจ่า ย ให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่า ด้วยกองทุนของกลุ่มบริ ษ ัท สํา หรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ตามงบการเงินรวม บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุน เป็ นจํานวนเงิน 0.47 ล้านบาท และ 0.43 ล้านบาท ตามลําดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุน เป็ นจํานวนเงิน 0.23 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี 24. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้มีการลงนามร่ วมกันในสัญญาความร่ วมมือในการดําเนินธุรกิจเพื่อกาํ หนด ขอบเขตในการดําเนินธุรกิจและเพื่อความร่ วมมือในการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตเพื่อให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษ ัทฯ และบริ ษ ัทย่อยได้รับผลประโยชน์ สูงสุด โดยสัญญาฉบับนี้มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ทาํ สัญญา สัญญานี้มีผลผูกพันตามกฏหมาย หากผูป้ ฎิบตั ิผิดสัญญา ต้องชําระค่าปรับและค่าเสียหายตามสัญญาดังกล่าว และแจ้งให้ผถู้ ือหุ้นของทั้งสองบริ ษ ัททราบโดยเปิ ดเผยไว้ เป็ นเรื่ องแจ้งเพื่อทราบในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจํา ปี ของทุกปี ที่เกิดรายการทับซ้อน


37

2554

25. การอนุมตั ิงบการเงิน คณะกรรมการบริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) ได้อนุมัติให้ออกงบการเงินแล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554


- -

SAM NAK

- NGAN

A . M . C . CO., Ltd.

-aU L L ~ ~ BM(RUNSY~ Z I

#ud 19 qiim 4 ~ I R I T ~ R U A O U L191 W~T~~

n y m w 10500

4Ih Unit, 19Ih Floor, Silom Complex Buildng, 191 Sibm a d , Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 66(0) 2231-3980-7 Fax : 66(0) 2231-3988 E-mail : am@amc-rnri.com www.amc-rnri.com

UKEM Anual report 2010  

UKEM Anual report 2010

UKEM Anual report 2010  

UKEM Anual report 2010

Advertisement