Page 1


รายงานกองทุนรวม สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2549 - 31 ธันวาคม 2550

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ


รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2549 - 31 ธันวาคม 2550

ารบัญ

หนา

สาสนจากบริษัทจัดการ

1

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ

2

รายการแสดงทรัพยสินที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลงทุนในหรือมีไว

5

รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน

6

รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย

6

รายละเอียดเกี่ยวกับการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

6

รายงานสภาวะของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและแนวโนม

7

ตารางแสดงคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

9

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม

10

ขอมูลการรับผลประโยชนตอบแทน

11

รายงานความเห็นของผูดูแลผลประโยชน

14

รายงานผูสอบบัญชีและงบการเงิน

15

ขอมูลบริษัทจัดการ


รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2549 - 31 ธันวาคม 2550 2 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ ชื่อยอ “TU-PF” บริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน อายุโครงการ ไมกําหนดอายุโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและตางประเทศ โดยนํา เงิน ที่ไดจากการระดมเงินทุนไปซื้อ เชา เชาชวง รับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาและ/ หรือสิทธิการเชาชวงอสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนทํา การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนไดลงทุนไวหรือ มีไว รวมทั้งใหเชา ใหเชาชวง และ/หรือขาย หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เพื่อ มุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนและผูถือหนวยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่น และ/หรือหลักทรัพยอื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด การลงทุนของกองทุน การลงทุนครั้งแรก : กองทุ น มี แ ผนการที่ จ ะระดมเงิ น ทุ น เพื่ อ นํ า ไปลงทุ น ในโครงการหอพั ก นั ก ศึ ก ษาและเซอร วิ ส อพารทเมนท ซึ่งกําลังจะกอสรางขึ้นบนที่ดินซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) เปนเจาของ เมื่อโครงการหอพักนักศึกษาและเซอรวิสอพารทเมนทดังกลาวแลวเสร็จ กองทุนจะดําเนินการเชา ทรั พ ย สิ น ที่ เ ช า จากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร โดยมี อ ายุ ก ารเช า ประมาณ 30 ป เพื่ อ นํ า มาจั ด หา ผลประโยชน โดยใหเชาชวงและบริการกับนักศึกษา คณาจารย และนักวิชาการตาง ๆ เปนหลัก ซึ่งใน เบื้องตน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเปนผูบริหารทรัพยสินในสวนของหอพักและเซอรวิสอพารทเมนท ดังกลาวนี้ใหกับกองทุน และกองทุนอาจแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายอื่นมาดําเนินการบริหาร จัดการในสวนพื้นที่เพื่อการคา ที่เปนรานคารวมผสม และพื้นที่สันทนาการ (ถามี) อาทิเชน รานคาปลีก ซูเปอรมาเก็ต รานอาหาร โรงภาพยนตร หรือโรงโบวลิ่ง (ถามี)ฯลฯ


รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2549 - 31 ธันวาคม 2550 3 ในระหวางที่รอใหโครงการหอพักนักศึกษาและเซอรวิสอพารทเมนทแลวเสร็จ กองทุนจะนําเงินไป ลงทุนในตราสารภาครัฐ ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตามที่เห็นสมควร (โปรดศึกษารายละเอียด “นโยบายการลงทุน” ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ) นโยบายการจายเงินปนผล โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 2 ครั้ง (1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในแตละป บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนไม นอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําป (2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไร สะสมได ทั้งนี้ กําไรสุทธิ และกําไรสะสม ดังกลาวขางตน เปนกําไรสุทธิ และกําไรสะสมที่เกิดขึ้นจริงที่ไมรวม รายการดังตอไปนี้ 1.

กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย หลักทรัพย และ/หรือ ทรัพยสินของกองทุนรวม

2.

รายจายในการเสนอขายครั้งแรก และการเสนอขายครั้งตอ ๆ ไป (ถามี) ที่ไดบันทึกเปนคาใชจายรอ การตัดบัญชีและทยอยตัดเปนคาใชจายตลอดระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากรายจายนั้น

บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นงวดป บัญชีหรืองวดการดําเนินงานอื่นใดที่จะจายเงินปนผล โดยกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปน ผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเปนลายลักษณอักษร ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวา หรือเทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและใหยกไปจายเงิน ปนผลพรอมกันในงวดสิ้นปบัญชี


รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2549 - 31 ธันวาคม 2550 4

จํานวนเงินทุนของโครงการ

:

1,065,000,000 บาท (หนึ่งพันหกสิบหาลานบาท)

จํานวนหนวยลงทุน

:

106,500,000 หนวย (หนึ่งรอยหกลานหาแสนหนวย)

ประเภทของหนวยลงทุน

:

ระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน

ผูดูแลผลประโยชน

:

ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน

:

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด

ที่ปรึกษา

:

ไมมี

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย

:

สํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาคารอินเตอรโซน เลขที่ 99 หมู 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท (02) 151-2999

บริษัทจัดการไดจัดทําและรวมรวมขอมูลตาง ๆ ของกองทุนรวม เชน หนังสือชี้ชวน ขอมูลทั่วไปของกองทุน ทรัพยสิน ที่กองทุนลงทุน ขอมูลผลการดําเนินงาน ขาวสารตาง ๆ ประวัติการจายเงินปนผล ฯลฯ เพื่อเผยแพรใหนักลงทุน ทราบ โดยนักลงทุนสามารถเขาดูไดที่ www.ingfunds.co.th ทั้งนี้ คาใชจายในการจัดทําและเผยแพรขอมูลดังกลาวจะ เรียกเก็บจากกองทุนรวม


รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2549 - 31 ธันวาคม 2550 5

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ รายการแสดงทรัพยสินที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลงทุนในหรือมีไว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 รายการทรัพยสิน

1. เงินฝากธนาคาร 2. เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารหนี้ ตั๋วสัญญาใชเงินสถาบันการเงิน ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินที่รับรองหรือรับอาวัลโดยสถาบันการเงิน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง รวม 3. เงินลงทุนในสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย รวม 4. สินทรัพยอื่น ดอกเบี้ยคางรับ เงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาว คาใชจายรอตัดบัญชี สินทรัพยอื่นๆ-สุทธิ รวม รวมมูลคาทรัพยสิน 5. หนี้สินอื่น คาธรรมเนียมและคาใชจายคางจาย เงินมัดจําการเชาอสังหาริมทรัพย หนี้สินอื่นๆ รวมมูลคาหนี้สิน มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน จํานวนหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุน

มูลคาตามบัญชี / มูลคาตามราคาตลาด (บาท)

รอยละ ของมูลคา ทรัพยสินสุทธิ

2,491,771.24

0.24%

829,573,737.45 829,573,737.45

0.00% 0.00% 79.80% 0.00% 79.80%

-

0.00% 0.00% 0.00%

10,819,298.15 173,500,000.00 23,417,391.97 411,657.70 208,148,347.82 1,040,213,856.51

1.04% 16.69% 2.25% 0.04% 20.02% 100.06%

(646,893.87) (15,284.97) (662,178.84) 1,039,551,677.67

-0.06% 0.00% 0.00% -0.06% 100.00%

104,229,800.0000 9.9736

หนวย บาท


รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2549 - 31 ธันวาคม 2550 6

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

- ไมมี -

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2550 - ไมมี –

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ รายละเอียดเกี่ยวกับการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2550 รายการ

(พันบาท)

การจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

ไมมี

หัก ราคาที่ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่จําหนาย

ไมมี

คาธรรมเนียมการโอนและคาใชจายในการจําหนายอสังหาริมทรัพย กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

ไมมี

ไมมี


รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2549 - 31 ธันวาคม 2550 7

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ รายงานสภาวะของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและแนวโนม ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน ปจจุบันภาวะความตองการที่พักอาศัยของนักศึกษามีความตองการที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตามภาวะเจริญเติบโตของสังคม และจํานวนประชากรที่มีการขยายตัว รวมทั้งนโยบายจากทางรัฐบาลที่ไดสนับสนุนทางดานการศึกษา ดังจะเห็นไดจากการ เพิ่มขึ้นของจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่จะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นกวา 48,900 คน เมื่อเทียบ กับของจํานวนนักเรียนที่ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2550 จาก 363,551 คน เปน 412,543 คน ขอมูลนักเรียนทั่วประเทศ

ปการศึกษา 2550

มัธยมศึกษาปที่ 6

363,551

มัธยมศึกษาปที่ 5

412,543

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่กลาวไดวาเปนมหาวิทยาลัยชั้ นนําของประเทศ และมีจํานวน นักศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษามากที่สุดเปนอันดับตนๆของประเทศ และปจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีนักศึกษารวม ทั้งสิ้น 28,917 คน (ขอมูล ณ มีนาคม 2551) โดยสามารถแบงเปนประกาศนียบัตร จํานวน 322 คน นักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 22,716 คน ปริญญาโทจํานวน 5,739 คน และ ปริญญาเอกจํานวน 140 คน นอกจากนี้ ในปการศึกษา พ.ศ. 2551 ที่จะถึงนี้ ทางมหาวิทยาลัยคาดวาจะเปดรับนักศึกษาใหมอีกกวา 3,900 คน ในระดับ ปริญญาตรี และ กวา 2,000 คน ในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี ซึ่งจะเห็นวาจํานวนนักศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกๆป

ระดับชั้นการศึกษา ปการศึกษา 2550 ปริญญาตรี

จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 22,716

ประกาศนียบัตร

322

ปริญญาโท

5,739

ปริญญาเอก

140

ที่มา: สํานักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอมูล ณวันที่ 18 มีนาคม 2551


รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2549 - 31 ธันวาคม 2550 8 ในสวนของตลาดหอพักนักศึกษาใหเชาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและพื้นที่ใกลเคียงนั้น พบวามีอัตราการเขาพักสูงมาก เนื่องจากไมสามารถรองรับจํานวนนักศึกษาที่มีอัตราเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปได โดยอัตราคาเชาเฉลี่ยของหอพักนักศึกษาของทาง มหาวิทยาลัยที่มีเครื่องปรับอากาศอยูที่ประมาณ 2,000 บาท ตอคนตอเดือน และอพารทเมนทบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยที่มี เครื่องปรับอากาศอยูที่ประมาณ 3,000 –10,000 บาท ตอหองตอเดือน จากการสํารวจหอพักนักศึกษาในบริเวณใกลเคียงนั้น พบวามีหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจํานวน 28 หลัง ซึ่งสามารถ รองรับนักศึกษาไดเพียงประมาณ 9,000 คน ซึ่งหอพักทั้งหมดมีนักศึกษาพักอาศัยเต็ม นอกจากหอพักนักศึกษาของทาง มหาวิทยาลัยแลวยังมีหอพักบริเวณรอบ ๆ อีกจํานวน ประมาณ 7 – 8 หลัง ซึ่งสามารถรองรับนักศึกษาไดประมาณ 2,000 – 2,500 คน นอกจากนี้ ยังมีหอพัก หองเชา และบานเชาอื่น ๆ ที่ไมไดประกอบธุรกิจอยางเปนทางการอีกจํานวนหนึ่ง โดย หอพักเกือบทั้งหมดจะไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาเหมือนกับที่หอพักของโครงการ อาทิเชน สระวายน้ํา รวมทั้งมีโทรทัศน เครื่องทําน้ําอุน เครื่องปรับอากาศ ระบบโทรศัพทและระบบอินเตอรเน็ตภายในหองพักในทุกๆ หอง

ชื่อที่พักบริเวณใกลเคียง

ประเภทหอง

อัตราคาเชา / หอง/ เดือน

คาประกัน

1. U – HOUSE

ปรับอากาศ

5,900 – 7,400

2 เดือน

2. ทวินทาวนอพารทเมนท

ปรับอากาศ

4,500

10,000 บาท

3. INTER PARK

ปรับอากาศ

5,000 – 5,500

3 เดือน

4. ทรงพิเชษฐ

ปรับอากาศ

4,200

2 เดือน

5. ม.ธ.แมนชั่น

ปรับอากาศ

4,800

10,000 บาท

6. หอพักสิทธิ

ปรับอากาศ

2,500 – 3,000

5,000 บาท

7. บราวนี่อพารทเมนท

ปรับอากาศ

5,500 – 10,000

3 เดือน

ที่มา: - สํานักบริหารทรัพยสินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอมูล ณ ธันวาคม 2550 - จากการสํารวจ จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาธุรกิจประเภทหอพักนักศึกษาและอพารทเมนทใหเชาสําหรับนักศึกษานั้น ยังคงเติบโต ในเกณฑดีตออยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากปริมาณความตองการที่พักอาศัยที่แปรผันตรงกับจํานวนนักศึกษาที่เรียนตอใน ชั้นอุดมศึกษาที่ มีจํ านวนเพิ่ มขึ้นอยางตอ เนื่องจากการที่รัฐบาลไดใหการสนับ สนุนทางดานการศึกษาเพื่อ เพิ่มคุณภาพ บุคลากรของประเทศไทย


รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2549 - 31 ธันวาคม 2550 9

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ ตารางแสดงคาใชจายทั้งหมดทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2550 คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) คาธรรมเนียมการจัดการ*

จํานวนเงิน หนวย : พันบาท

รอยละของ มูลคาทรัพยสินสุทธิ

6,860.02

0.65

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน*

486.62

0.05

คาธรรมเนียมนายทะเบียน*

823.20

0.08

คาใชจายจัดตั้งกองทุนตัดจาย*

7,590.69

0.72

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี*

173.00

0.02

98.44

0.01

114.47

0.01

64.41

0.01

16,210.85

1.55

คาที่ปรึกษาทางกฎหมาย* คาธรรมเนียมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตัดจาย* คาใชจายอื่นๆ* รวมคาใชจายทั้งหมด**

หมายเหตุ * คาธรรมเนียมและคาใชจายซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวดวย ** ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย


รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2549 - 31 ธันวาคม 2550 10

รายงานรายชือ่ ของบุคคลที่เกีย่ วของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม ภายใตการจัดการของ บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2550 ลําดับที่ 1

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม ผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนเกินรอยละสิบ ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม

2

กองทุนอื่นที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ

3

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย

4

นิติบุคคลที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยถือหุนหรือเปนหุนสวนเกินกวารอยละสิบ ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือจํานวนหุนสวน

5

บริษัทจัดการอื่นที่มีผูถือหุนเปนบุคคลที่ถือหุนของบริษัทจัดการเกินรอยละหา ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจัดการ

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการ (www.ingfunds.co.th) และสํานักงาน ก.ล.ต.(www.sec.or.th)


รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2549 - 31 ธันวาคม 2550 11

ขอมูลการรับผลประโยชนตอบแทน •

บทวิเคราะหซึ่งรวมถึง บทวิเคราะหในตัวบริษัทเชิงลึก การวิเคราะหภาพรวมและแนวโนมอุตสาหกรรม และภาวะเศรษฐกิจ การเมืองที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน การให ข อ มูล ที่ เ ฉพาะเจาะจง ได แ ก การร อ งขอให ขอ มู ล ตา งๆ นอกเหนื อ จากบทวิ เคราะห ป ระจํ า วั น ที่ ไ ดรั บ ซึ่ง เป น ประโยชนในการตัดสินใจในการลงทุน

การจัดทําประชุมทางโทรศัพทกับนักวิเคราะหในบริษัทที่กองทุนใหความสนใจ

การเขามานําเสนอประเด็นที่นาสนใจที่ทางบริษัทหลักทรัพยทําการศึกษา

รายงานขาวหรือเหตุการณทันดวนที่มีผลตอภาวะตลาดหลักทรัพยระหวางวัน

จัดสัมมนาตางๆ ทั้งกับตัวบริษัทที่เปนที่สนใจ รวมถึงประเด็นที่เปนที่สนใจ โดยใหผูดําเนินรายการเปนตัวบุคคลที่เกี่ยวของ กั บ ประเด็ น ดั ง กล า วโดยตรง เช น นั ก กฎหมาย หรื อ ตั ว แทนจากภาครั ฐ /องค ก รที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง จะให ข อ มู ล ในเชิ ง ลึ ก ประกอบการตัดสินใจการลงทุนในประเด็นดังกลาว จัดเยี่ยมชมบริษัทตามรองขอในตัวบริษัทที่กองทุนมีความสนใจ รวมถึงตองการทราบความคืบหนาในการดําเนินงานหรือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริษัทดังกลาว โดยบริษัทหลักทรัพยฯ จะจัดนัดใหพบ/เสวนา กับผูบริหารซึ่งสามารถให ขอมูลในฐานะผูประกอบการอยางแทจริง

รายชื่อบุคคลผูใหบริการที่ใหผลประโยชนตอบแทนแกกองทุน •

บริษัทหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยเครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด


รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2549 - 31 ธันวาคม 2550 12 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) บริษทั หลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย บารเคลย แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด •

ธนาคารพาณิชย - ในประเทศ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคาร แลนด แอน เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)


รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2549 - 31 ธันวาคม 2550 13 •

ธนาคารพาณิชย - สาขาของธนาคารตางประเทศ ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส ธนาคาร โอเวอรซี-ไชนีสแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด ธนาคารแหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด ธนาคาร ซิตี้แบงก เอ็น เอ. ธนาคาร คาลิยง ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด ธนาคาร ดอยซแบงก ธนาคาร มิซูโฮ คอรปอเรต จํากัด ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงคกิ้ง คอรปอเรชั่น ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส ธนาคาร แหงโนวาสโกเทีย

บริษัทอื่นๆ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)


รายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2549 - 31 ธันวาคม 2550

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด ประวัติ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2539 ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท ชําระแลวเต็ม มูลคา ไดรับ ใบอนุ ญ าตการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย ป ระเภทการจั ด การกองทุ น รวมจากกระทรวงการคลั ง ตาม ใบอนุญาตเลขที่ 011/2539 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2540 และหลังจากที่กลุมไอเอ็นจี ซึ่งเปนกลุมธุรกิจ การเงินของประเทศเนเธอรแลนดกลายเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ จึงไดดําเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัท เปน “บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด” เมื่อเดือนเมษายน 2542 และ ปจจุบันบริษัทไดเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด” เมื่อ เดือนพฤษภาคม 2546 ปจจุบันบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด นับเปนบริษัทในเครือขายของ กลุมไอเอ็นจี แหงประเทศเนเธอรแลนด ซึ่งดําเนินธุรกิจทางดานการธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจการ จัดการลงทุนทั่วโลก สถานที่ตั้งสํานักงาน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 130 – 132 อาคารสินธร ทาวเวอร 1 ชั้น จี และอาคารสินธร ทาวเวอร 3 ชั้น 15 และ 17 – 18 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8 www.ingfunds.co.th

TU-PF: Annual Report 2007  

annual report