Page 1


จุดเด่ นในการประกอบการของบริษัท ข้ อมูลพืน ฐานจากงบการเงินรวม อัตราส่ วนทางการเงินทีส$ ํ าคัญ สารจากประธานกรรมการ สารจากประธานเจ้ าหน้ าทีบ$ ริ หาร คณะกรรมการบริษัท การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลทีเ$ ปิ ดเผย รายละเอียดเกี$ยวกับผู้บริ หารและผู้มีอาํ นาจควบคุมบริษัท ข้ อมูลทัว$ ไป สิ ทธิของผู้ถือหุ้น ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้ างรายได้ ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน ปัจจัยความเสี$ ยง โครงสร้ างเงินทุน โครงสร้ างการจัดการ การสรรหากรรมการและผู้จัดการ การกํากับดูแลกิจการ บุคลากร รายงานกิจกรรมสอบทานระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน รายการระหว่ างกัน คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน งบการเงิน

1

2 3 4 5 6 7 8 9 17 20 21 23 24 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 42


(หน่วย: พันบาท)

รายการ

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

ปี 2549

รายได้รวม

1,258,060.00 1,157,125.00 1,014,621.00

982,262.00

ยอดขายสุ ทธิ

1,243,842.00 1,125,936.00

995,121.00

961,951.00

กําไรสุ ทธิ

36,870.00

9,482.00

-6,698.00

24,129.00

สิ นทรัพย์รวม

999,994.00

934,478.00

953,695.00

896,358.00

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

250,369.00

218,002.00

216,892.00

227,390.00

ทุนจดทะเบียน

80,850.00

80,850.00

80,850.00

77,000.00

8,085.00

8,085.00

8,085.00

7,700.00

มูลหุน้ ที0ตราไว้ (บาท)

10.00

10.00

10.00

10.00

ราคาหุน้ ตามบัญชี (บาท)

34.39

30.36

29.56

32.28

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้

6.14

1.57

-1.11

3.94

เงินปั นผล (บาท) ต่อหุน้

0.75

0.50

0.50

0.12

- 385,000 หุน้

700,000 หุน้

จํานวนหุน้ ที0ออกและชําระแล้ว (พันหุน้ )

หุน้ ปั นผล (หุน้ ) ราคาตลาดของหุน้ ณ สิ< นปี (บาท)

18.40

10.10

13.80

19.10

-16,324.00

-529.00

-722.00

-6.00

ระยะเวลาในการเรี ยกเก็บหนี<โดยเฉลี0ย (วัน)

57

57

58

53

ระยะเวลาการดํารงสิ นค้าคงคลัง (วัน)

37

39

41

37

ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากบริ ษทั ร่ วม

2


รายการ

ยอดขายสุ ทธิ

ปี 2552

1,243,842.00 1,125,936.00

995,121.00

961,951.00

19,500.00

20,310.00

1,258,059.00 1,157,038.00 1,014,621.00

982,261.00

รายได้อื%น ๆ รายได้ รวม

ปี 2551

(หน่วย : พันบาท ) ปี 2550 ปี 2549

14,217.00

31,102.00

ต้นทุนขาย

857,191.00

805,068.00

750,324.00

695,477.00

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

289,100.00

292,697.00

226,487.00

216,999.00

32,643.00

40,950.00

39,940.00

38,685.00

7,397.00

8,348.00

4,480.00

6,130.00

36,870.00

9,482.00

-6,698.00

24,129.00

ดอกเบี3ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

3


ปี 2552

กําไรขันต้นต่อยอดขายสุ ทธิ

ปี 2551

(หน่วย : พันบาท ) ปี 2550 ปี 2549

31.09

28.50

24.60

27.70

กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิต่อยอดขายสุ ทธิ

2.96

0.84

(0.67)

2.51

ผลตอบแทนต่อทรัพย์สินรวม

3.69

1.01

(0.70)

2.69

14.73

4.35

(3.09)

10.61

0.50

0.64

0.66

0.66

ระยะเวลาการเก็บหนี (วัน)

57.00

57.00

58

53

ระยะเวลาการดํารงสิ นค้าคงคลัง (วัน)

37.00

39.00

41

37

หนีส่วนรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

2.99

3.29

3.40

2.94

หนีสินรวมต่อสิ นทรัพย์รวม (เท่า)

0.75

0.77

0.77

0.75

ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย (เท่า)

3.42

1.45

0.95

1.80

อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร (ครัง)

1.91

2.40

2.14

2.08

อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม (ครัง)

1.24

1.20

1.04

1.07

ผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม อัตราส่ วนสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีสินหมุนเวียน (เท่า)

4


ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ผมขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ น้ และลูกค้าผูม้ ีอุปการคุณทุกท่าน ทีให้ความเชือมันและสนับสนุนกิจการของบริ ษทั ฯ ด้วยดีตลอดปี 2552 ทีผ่านมา ปี 2552 ถือว่าเป็ นปี ทีสภาวะแวดล้อมทุกด้านไม่เอื.อต่อการดําเนิ นธุ รกิจ อัตราการเจริ ญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศยังติดลบอยูป่ ระมาณร้อยละ 3.1 ปั ญหาความขัดแย้งทางการเมืองยังเป็ นปั จจัยทีเพิมความเสี ยง ให้กบั ผูป้ ระกอบการอย่างหลีกเลียงมิได้ ถึงแม้วา่ ในช่วงหลังของปี ตั.งแต่ไตรมาสที 3 เป็ นต้นมา เศรษฐกิจของ ประเทศดูเหมือนจะหยุดไหลลง และเริ มมีสัญญาณว่าอาจจะฟื. นตัวในปี 2553 ทีจะมาถึ ง ซึ งก็เป็ นภาวะการณ์ ที สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ปี 2552 ก็ถือว่าเป็ นปี ทีบริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จํากัด (มหาชน) มีความเปลียนแปลงในเชิงบวกมีการริ เริ มออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อเนื องและมีการดําเนิ นการเพือทําให้ผลิตภัณฑ์ อาหารของบริ ษทั ฯ เป็ นทียอมรับทั.งตลาดภายใน และต่างประเทศมากยิงขึ.น โดยเฉพาะอย่างยิงในสหภาพยุโรป ซึ งให้การตอบรับสิ นค้าของบริ ษทั ฯ เกินความคาดหมาย ผลจากการดําเนินธุ รกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคในฐานะผูผ้ ลิตอาหารสู่ ครัวของโลกทําให้ บริ ษทั ฯ สามารถเพิมยอดขาย และผลกําไรได้จากปี ก่อนหน้านี. ในอัตราทีน่าพึงพอใจตามทีปรากฎอยูใ่ นรายงานงบ การเงินของบริ ษทั ฯ ผลสําเร็ จดังกล่าวจะเกิดขึ.นไม่ได้ถา้ ปราศจากเสี ยซึ งความสามารถ และการทุ่มเททํางานของคณะ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษ ัท ฯ ทุ ก ท่ า น ผมจึ ง ขอถื อ โอกาสนี. ขอบคุ ณ ผู ้บ ริ ห าร และพนัก งานทุ ก ท่ า น มาด้วย ณ ทีนี.

(นายสมชาย สกุลสุ รรัตน์) ประธานกรรมการ

5


ปี 2552 ทีผา่ นมา ปั ญหาทางการเมืองยังคงเป็ นปั จจัยหลักทีกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เพราะ ได้ ก ระทบเป็ นวงกว้ า งถึ ง แหล่ ง ที ม าของรายได้ ป ระชาชาติ โดยเฉพาะภาคการท่ อ งเที ย ว และการลงทุน จาก ต่างประเทศ และสุดท้ ายก็ยงั กระทบถึงรายได้ และกําลังซื 3อของผู้คนในสังคม แต่อย่างไรก็ตาม ในวิกฤตมักจะแฝงมาด้ วยโอกาส เนืองจากคณะผู้บริ หารมีประสบการณ์ ในการจัดการ บริ หารองค์ประกอบของต้ นทุน อาทิ การเพิมผลผลิต การใช้ พลังงานทดแทน การใช้ เครื องจักรที มีประสิทธิ ภาพ สูงขึน3 ในขณะที ต้นทุนวัตถุบางชนิดก็ ไม่ได้ ขึน3 ราคา อันเนื องจากตลาดขาดอุปสงค์ ประจวบกับแผนการตลาดที สัมฤทธิ;ผลตามแผนการณ์ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกําไรทุกบริ ษัทโดยถ้ วนหน้ าเป็ นปี แรกในประวัติการ จัดตังบริ 3 ษัทฯ ผลของแห่งความสําเร็ จในปี ทีผ่านมาก็ต้องถือว่าเป็ นความสําเร็ จของผู้บริ หาร และพนักงานตลอดจนผู้ทีมี ส่วนสนับสนุนให้ บริ ษัทฯ ได้ ประสบความสําเร็ จ กระผมจึงขอกล่าวคํา “ ขอบคุณ ” ต่อทุกท่านด้ วยความจริ งใจ มา ณ โอกาสนี 3

............................. (เจริ ญ รุจิราโสภณ) ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

6


7


เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้ งบการเงินต่าง ๆ และข้อมูลทีสําคัญเกี ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ทีได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี พ.ศ.2552 ฉบับนี3 น3 นั คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การสอบทานและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวมีความถูกต้องเทียงตรงตามความเป็ นจริ งครบถ้วนและพอเพียง สําหรับการรับทราบฐานะ กิจการของบริ ษทั ฯ ณ วันทีในงบการเงิน และความเปลียนแปลงต่างๆ ทีกระทบถึงบริ ษทั ฯ ในรอบปี การเงินทีผา่ นมา ของผูท้ ีเกี ยวข้องทุกฝ่ าย โดยฝ่ ายจัดการได้เสนอคําอธิ บายและการวิเคราะห์ สถานการณ์ ภายนอกทีเกิ ดขึ3น และ แนวโน้มในอนาคตรวมทั3งแผนการและแนวทางการดําเนิ นการของบริ ษทั ฯ ในอนาคตทีจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุนโดยทัว ไป และผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกิจการของบริ ษทั ฯ ทุกฝ่ ายไว้เป็ นส่ วนหนึงของข้อมูลทั3งหมดด้วย

(นายเจริ ญพันธ์ พันธุ มงคล) ประธานกรรมการตรวจสอบ

8


62

61

1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการ

2. นายเจริ ญ รุ จิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าทีDบริ หาร

อายุ

ชือ / ตําแหน่ ง

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริ ญญาบัตร หลักสูตร การป้ องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่ วมเอกชน ปรอ. รุ่ น 14 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร - ประกาศนียบัตรการเงิน และ การธนาคาร สถาบันนายธนาคาร แห่ งประเทศอังกฤษ ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

วุฒิการศึกษา

- สามีของนางนิรมล รุ จิราโสภณ - พีDชายของ นายทรงเกียรติ รุ จิราโสภณ - อาของนายธนกฤต รุ จิราโสภณ

-

0.29

28.66%

ความสัมพันธ์ ในครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร

สัดส่ วน การถือหุ้น ในบริษทั

- แนวทางการจัดตัง และปฏิบตั ิงาน สําหรับ AUDIT COMMITTEE - DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)

ประวัติการอบรม เกีย วกับบทบาทหน้ าที และทักษะการเป็ น กรรมการ -

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - 2543 - 2545

- 4 พฤษภาคม 2548 - - ประธานเจ้าหน้าทีDบริ หาร ปัจจุบนั - 2546 - ประธานเจ้าหน้าทีDบริ หาร 3 พฤษภาคม 2548 และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - ประธานกรรมการ และ - 2527 - 2546 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการ

- 2547 - ปัจจุบนั - 2546– ปัจจุบนั

- 2545 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

ตําแหน่ ง

- 2547 - ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

บมจ. อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น

- บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรม นํามันปาล์ม - บมจ. เงินทุน กรุ งเทพธนาทร - บจก. ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ - บมจ. อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น - บจก. ฐานเศรษฐกิจ - บจก. เอส ซี เจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ - บมจ. ธนาคารทหารไทย

ชือหน่ วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี

รายละเอียดเกีDยวกับผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

บบแสดงรายการข้อมูลประจําปี สิ นสุด 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

9


43

58

3. นางนิรมล รุ จิราโสภณ กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าทีDบริ หาร (ด้านตลาด)

4. นายธนกฤต รุ จิราโสภณ กรรมการ และ ผูอ้ าํ นวยการกิจการผลิต

อายุ

ชือ / ตําแหน่ ง

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเครืD องกล มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

วุฒิการศึกษา

-

4.86%

สัดส่ วน การถือหุ้นใน บริษทั

หลานชายของ นายเจริ ญ รุ จิราโสภณ

ภริ ยาของ นายเจริ ญ รุ จิราโสภณ

ความสัมพันธ์ ในครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร

บบแสดงรายการข้อมูลประจําปี สิ นสุด 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

10 DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)

ประวัติการอบรม เกีย วกับบทบาทหน้ าที และทักษะการเป็ น กรรมการ DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM

- ผูอ้ าํ นวยการ กิจการผลิต - ผูจ้ ดั การทัวD ไป (งานโรงงาน) - 2545 - ปัจจุบนั - 2541 - 2545

- 2527 - 2546

บมจ. อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น

บมจ. อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น

- รองประธาน เจ้าหน้าทีDบริ หาร (ด้านตลาด) - รองประธาน เจ้าหน้าทีDบริ หาร (ด้านตลาด) - ผูอ้ าํ นวยการ สํานักการตลาด - กรรมการรองผูจ้ ดั การ (บริ หาร) และ ผูอ้ าํ นวยการ สํานักการตลาด - 18 กุมภาพันธ์ 2551 - ปัจจุบนั - 2546 – 17 กุมภาพันธ์ 2551

ชือหน่ วยงาน /บริษทั / ประเภทธุรกิจ

ตําแหน่ ง

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี


อายุ

27

ชือ / ตําแหน่ ง

5. นายจรัสภล รุ จิราโสภณ กรรมการ และ ผูจ้ ดั การทัว/ ไป งานการตลาด 3 (อาหารขบเคียว )

- ปริ ญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริ ญญาโท การบริ หารการตลาด Aston University, Birmingham, UK สตร์

วุฒิการศึกษา

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ การถือหุ้นใน ในครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร บริษทั 0.46%40.46% บุตรชายของ นายเจริ ญ รุ จิราโสภณ และ นางนิรมล รุ จิรา โสภณ

บบแสดงรายการข้อมูลประจําปี สิ นสุด 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

11 ของ คณะกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการอบรม เกีย วกับบทบาทหน้ าที และ ทักษะการเป็ นกรรมการ น -ปฏิบตั ิของ

- 01/07/52-ปัจจุบนั

- 01/01/52-30/06/52

- 01/10/51-31/12/51

- 16/03/51-30/09/51

- 01/09/50-15/03/51

- 18/09/49-30/08/50

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี ชือหน่ วยงาน / บริษทั / ตําแหน่ ง ประเภทธุรกิจ - ผูจ้ ดั การฝ่ ายประสาน งานการตลาด - ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ าย ประสานงานการตลาด และรักษาการผูจ้ ดั การ ทัว/ ไป(สาขาโปแลนด์) - รักษาการผูจ้ ดั การทัว/ ไป (สาขาโปแลนด์) - ผูจ้ ดั การทัว/ ไป บมจ. อุตสาหกรรม (สาขาโปแลนด์) อาหาร ส. ขอนแก่น - ผูจ้ ดั การทัว/ ไปงาน การตลาด 3 (อาหารขบ เคียว และอาหารพร้อม รับประทาน) - ผูจ้ ดั การทัว/ ไปงาน การตลาด 3 (อาหารขบ เคียว และผูจ้ ดั การ ทัว/ ไป โครงการ โปแลนด์


- ประกาศนียบัตรการบัญชี (ม.ธ.ก.) (ปริ ญญาตรี ) - ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริ หารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - บัญชีบณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

58

6. นางสาวปัญจมา วิภามาส กรรมการ (กรรมการผูม้ ี อํานาจ)

7. นายเจริ ญพันธ์ พันธุมงคล 78 กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา

อายุ

ชือ / ตําแหน่ ง

-

สัดส่ วน การถือหุ้นใน บริษทั 0.04%

-

ความสัมพันธ์ ในครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร -

บบแสดงรายการข้อมูลประจําปี สิ นสุด 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

12 - การกํากับดูแลกิจการทีDดี - DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)

ประวัติการอบรม เกีย วกับบทบาทหน้ าที และ ทักษะการเป็ นกรรมการ - แนวปฏิบตั ิของ คณะกรรมการตรวจสอบ

- 2541 - ปัจจุบนั

- 2542 - ปัจจุบนั

- 2539 - 2544

- 2546 - ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

- กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ - ทีDปรึ กษาด้านบัญชี และการเงิน - กรรมการผูจ้ ดั การ

- บจก. ช. สัมพันธ์การ บัญชี

- บมจ. อุตสาหกรรม อาหาร ส. ขอนแก่น - บจก. แอมเทล กรุ๊ ป (กรุ งเทพ)

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี ชือหน่ วยงาน / บริษทั / ตําแหน่ ง ประเภทธุรกิจ - บจก. คาราบาวแดง ตะวัน - ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน แดง - ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน - บจก. สยามเหล็กรี ด เย็นครบวงจร


-ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

59

40

10. นายตรงจิตร์ ฐานกุล ประธานเจ้าหน้าทีDบริ หาร การเงิน

-ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

61

8. นายประสาร มฤคพิทกั ษ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

9. นายชูศกั ดิ\ วิจกั ขณา กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา

อายุ

ชือ / ตําแหน่ ง

-

-

สัดส่ วน การถือหุ้นใน บริษทั 0.03%

-

-

ความสัมพันธ์ ในครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร -

บบแสดงรายการข้อมูลประจําปี สิ นสุด 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

13 -

-

ประวัติการอบรม เกีย วกับบทบาทหน้ าที และ ทักษะการเป็ นกรรมการ - DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)

- 2008-2009 - 1999-2008

- 2009 – ปัจจุบนั

- 2543 - ปัจจุบนั

- 2547 - ปัจจุบนั

- 2531 - ปัจจุบนั - 2524 - ปัจจุบนั

- 2541 – ปัจจุบนั - 2539 – ปัจจุบนั

- 2546 – ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

- CFO - Financial Controller

ทัวD ไป (งานบัญชีบริ หาร และงบประมาณ), รักษาการ ผูจ้ ดั การทัวD ไป (งานสารสนเทศ)

- CFO, รักษาการผูจ้ ดั การ

- Carlsberg Co., Ltd.. - CP Group Co., Ltd.

- บมจ.อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี ชือหน่ วยงาน / บริษทั / ตําแหน่ ง ประเภทธุรกิจ - หลักสูตรปริ ญญาโท - ผูบ้ รรยายพิเศษ บริ หารการจัดการ ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล - บมจ. ห้องเย็น ASIAN - กรรมการตรวจสอบ SEAFOOD - กรรมการ และ - บมจ. อุตสาหกรรม กรรมการตรวจสอบ อาหาร ส. ขอนแก่น - ประธานกรรมการ - บจก. ชีวิตธุรกิจ - ผูบ้ รรยาย - ภาคธุรกิจ, รัฐบาล และ รัฐวิสาหกิจ - บมจ. อุตสาหกรรม - กรรมการ และ อาหาร ส. ขอนแก่น กรรมการตรวจสอบ - บจก. พี.เอส.ดี. แอนด์ - กรรมการผูจ้ ดั การ แอสโซซิเอท - บมจ. โรงพยาบาลมหาชัย - กรรมการ


- การตลาดมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) - คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

38

14.นางสาวแววดาว ธนวัฒนเสถียร ผูอ้ าํ นวยการกิจการขาย (ต่างประเทศ II )

--ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจวิ มม มหาวิทยาลัยรามคําแหงชาชีพ อัสสัมชัญพาณิ ชย์

48

13.นาง ศิริลกั ษณ์ ชัยวัฒนประภา ผูอ้ าํ นวยการกิจการขาย (ในประเทศ) -

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อัสสัมชัญพาณิ ชย์

50

12. นางเพชรรัตน์ รัตน์วงศ์โสภา ผูอ้ าํ นวยการกิจการขาย (ต่างประเทศ I )

- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

53

11. นายทรงเกียรติ รุ จิราโสภณ ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีDบริ หาร (จัดซื อ 1)

วุฒิการศึกษา

อายุ

ชือ / ตําแหน่ ง

0.01%

-

-

-

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ การถือหุ้น ในครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร ในบริษทั 7% น้องชายของ นายเจริ ญ รุ จิราโสภณ

บบแสดงรายการข้อมูลประจําปี สิ นสุด 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

14 -

-

-

ประวัติการอบรม เกีย วกับบทบาทหน้ าที และ ทักษะการเป็ นกรรมการ -

- ผูจ้ ดั การการตลาด

- มี.ค’48 – 31/10/52

- ก.ค’44 – ก.พ.’46

- มี.ค’46 – 2548

- 2/11/52-ปัจจุบนั

- บมจ. อุตสาหกรรม อาหาร ส. ขอนแก่น

ชือหน่ วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ

--บมจ. อุตสาหกรรม อาหาร ส. ขอนแก่น สาห - บจก. นารายณ์อินเตอร์ ฟู้ ดตสาหาร - ออสเทรด (สถานฑูตออสเตรเลีย) ออ - บจก. แพลนครี เอชันD ขอนแก่นขอนแก่น

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (จัดซื อ) - ผูอ้ าํ นวยการกิจการขาย (ต่างประเทศ I ) - บมจ. อุตสาหกรรม - ผูจ้ ดั การทัวD ไปอาวุโส อาหาร ส. ขอนแก่น (งานขายต่างประเทศ) - ผูอ้ าํ นวยการกิจการขาย บม (ในประเทศ) - บมจ. อุตสาหกรรม - ผูจ้ ดั การทัวD ไปอาวุโส อาหาร ส. ขอนแก่น (งานขายในประเทศ)

- ผูช้ ่วยประธานฯ (จัดซื อ 1)

ตําแหน่ ง

- ผูอ้ าํ นวยการกิจการขาย (ต่างประเทศ II ) - ผูอ้ าํ นวยการตลาด/ผูจ้ ดั การ ทัวD ไป - ทีDปรึ กษาด้านพัฒนาธุรกิจ

- 2546 - 2551

- 2551 - ปัจจุบนั

- 2547 - 2551

- 1 กันยายน 2547 - ปัจจุบนั - 2527 1 กันยายน 2547 - 2551 – ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี


การดํารงตําแหน่ งของผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม หรือบริ ษัททีเ" กี"ยวข้ องฯ รายชื" อบริษัทย่ อย รายชื" อกรรมการ บริษัทฯ 1. นายสมชาย

สกุลสุ รรัตน์

2. นายเจริ ญ

รุ จิราโสภณ

3. นางนิรมล

รุ จิราโสภณ

//

4. นายธนกฤต

รุ จิราโสภณ

//

5. นายจรัสภล

รุ จิราโสภณ

//

บจก. ส. ปศุสัตว์

บริษัทย่ อย บจก. เอส เค เค ฟู้ ด

บจก. มหาชั ยฟู้ ดโปรเซสซิ"ง

X

X

X

//

//

//

X

6. นางสาวปั ญจมา วิภามาส

//

7. นายเจริ ญพันธ์ พันธุ มงคล

/

8. นายประสาร

มฤคพิทกั ษ์

/

9. นายชูศกั ดิ.

วิจกั ขณา

/

เครื"องหมาย : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

15

// = กรรมการบริหาร


วิสัยทัศน์ ของบริษทั ฯ โลกคือตลาดของเรา เราจึงมุ่งมัน ทีพฒั นากิจการของเราให้เป็ นครัวของโลกพันธกิจของเราบริ ษทั ฯ มุ่งมัน ทีจะเป็ นผูน้ าํ ในการผลิ ตและจําหน่ ายอาหารไทยทีมีรสชาติดี สด สะอาด และมีคุณค่าทางโภชนาการ ภายใต้ กรรมวิธีการผลิตแบบอุตสาหกรรมทีทนั สมัย ถูกสุ ขอนามัย โดยคํานึงถึงสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก บริ ษทั ฯ จะพัฒนาระบบการตลาดให้ท นั สมัย สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค สมัยใหม่ทีเปลียนแปลงอย่างต่อเนื อง โดยเฉพาะอาหารแนวสุ ขภาพจะอยูใ่ นกระแสทีจะขยายวงกว้างออกไปเรื อย ๆ ฉะนั4น อาหารทีเน้นความอร่ อยแต่เพียงอย่างเดี ยวจะไม่สามารถตอบสนองความพึงพอใจสู งสุ ดของผูบ้ ริ โภคในยุค หน้า นอกจากนี4การพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ทีมีความสวยงาม และมีศกั ยภาพในการถนอมอาหาร ให้มีอายุการเก็บทียืนยาว เพือการพัฒนาครัวไทยให้เป็ นครัวของโลก การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงอยูใ่ นนโยบายลําดับต้นๆ ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ เชือมัน ในปรัชญาการบริ หารทีโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงยึดถือการบริ หารทีเป็ น บรรษัทภิบาลอย่างเคร่ งครัดโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน และคู่คา้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นหลัก บริ ษทั ฯ เชือว่า การบริ หารงานทีมีบรรษัทภิบาลเท่านั4น จึงจะสามารถสร้างความมัน คงให้กบั บริ ษทั ฯ ได้อย่างยัง ยืน

16


ข้ อมูลทัวไป (1) บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่ น จํากัด (มหาชน) ทีต ( งั สํ านักงานใหญ่ : ประเภทธุรกิจ : ทะเบียนเลขที : โทรศัพท์ : โทรสาร : Website : Email : ทุนจดทะเบียน : หุ้นทีจ ําหน่ ายได้ ท( งั หมด :

เลขที 259/13 ซอยปรี ดี พนมยงค์ 13 ถนนสุ ขมุ วิท 71 (ปรี ดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110 ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปจากเนื4อสุ กร 0107537001811 0 2391 1010 0 2391 1792 http://www.sorkon.co.th president@sorkon.co.th 80,850,000.- บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 8,085,000 หุ ้น 8,085,000 หุ น้

(2) นิติบุคคลทีบ ริษัทฯ ถือหุ้นตั(งแต่ ร้อยละ 10 ขึน( ไปของจํานวนหุ้นทีจ ําหน่ ายได้ แล้ ว (2.1) บริษัท เอส เค เค ฟู้ ด จํากัด ทีต ( งั สํ านักงาน : เลขที 259/17 ชั4น 1 ซอยปรี ดี พนมยงค์ 13 ถนนสุ ขมุ วิท 71 (ปรี ดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110 ประเภทธุรกิจ : ขายส่ ง และขายปลีก อาหารทีเป็ นผลผลิตจาก บริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั มหาชัยฟู้ ดโปรเซสซิ ง จํากัด เฉพาะส่ วน ของตลาดสด และตลาดนอก MODERN TRADE โทรศัพท์ : 0 2391 1010 โทรสาร : 0 2391 1792 ประเภทของหุ้น : สามัญ จํานวนหุ้นทั(งหมด : 12,000,000 หุ น้ สั ดส่ วนการถือหุ้น : 11,091,017 หุ น้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 92.43 และทางอ้อมร้อยละ 3.49 รวมถือหุ ้นทั4งหมดร้อยละ 95.92

17


(2.2) บริษัท มหาชั ยฟู้ ดโปรเซสซิง จํากัด ทีต ( งั สํ านักงาน : เลขที 259/13 ซอยปรี ดี พนมยงค์ 13 ถนนสุ ขมุ วิท 71 (ปรี ดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110 ประเภทธุรกิจ : ผูผ้ ลิต และแปรรู ปอาหารทะเล เช่น ลูกชิ4นปลา ฯลฯ โทรศัพท์ : 0 2391 1010 โทรสาร : 0 2391 1792 ประเภทของหุ้น : สามัญ จํานวนหุ้นทั(งหมด : 17,000,000 หุ น้ สั ดส่ วนการถือหุ้น : 8,579,511 หุ น้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 50.47 และทางอ้อม 45.24 รวมถือหุ ้นทั4งหมดร้อยละ 95.71 (2.3) บริษัท ส.ปศุสัตว์ จํากัด ทีต ( งั สํ านักงาน : เลขที 44 หมู่ที 2 ตําบลพญาเย็น อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา ประเภทธุรกิจ : ฟาร์ มสุ กร โทรศัพท์ : 0 2391 1010 โทรสาร : 0 2391 1792 ประเภทของหุ้น : สามัญ จํานวนหุ้นทั(งหมด : 4,500,000 หุ น้ สั ดส่ วนการถือหุ้น : 4,050,000 หุ น้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 90 และทางอ้อม 3.08 รวมถือหุ ้นทั4งหมดร้อยละ 93.08 (2.4) บริษัท สี มุมเมือง จํากัด ทีต ( งั สํ านักงาน : เลขที 44/6 หมู่ที 13 ถนนประชาราษฎร์ อุทิศ ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประเภทธุรกิจ : จําหน่ายสิ นค้าบริ โภค ประเภทของหุ้น : สามัญ จํานวนหุ้นทั(งหมด : 1,250,000 หุ น้ สั ดส่ วนการถือหุ้น : 612,500 หุ น้ หรื อร้อยละ 49

18


(2.5) บริษัท ไทยโฮมฟู้ ด จํากัด ทีต ( งั สํ านักงาน : เลขที 259/320 ชั4น 3 ซอยปรี ดี พนมยงค์ 13 ถนนสุ ขมุ วิท 71 (ปรี ดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110 ประเภทธุรกิจ : ศูนย์จาํ หน่ายอาหาร และเครื องดืม ประเภทของหุ้น : สามัญ จํานวนหุ้นทั(งหมด : 1,470,000 หุ น้ สั ดส่ วนการถือหุ้น : 196,000 หุ น้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 13.33 (3) บุคคลอ้ างอิงอืน ๆ (ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์ ชื อ : บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ทีต ( งั : 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั4น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0 2359 1200 - 01 โทรสาร : 0 2359 1262 - 3 - ไม่มี -

(ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ค) ผู้สอบบัญชี ชื อ ทีต ( งั

: :

โทรศัพท์ ชื อผู้สอบบัญชี

: :

(ง) ทีป รึกษากฎหมาย ชื อ

:

บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ชั4น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิ สคอมเพล็กซ์ 193/136 - 137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุ งเทพฯ 10110 0 2264 0777 นายโสภณ เพิมศิริวลั ลภ ทะเบียนเลขที 3182 และ/หรื อ นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล ทะเบียนเลขที 3516 และ/หรื อ นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย ทะเบียนเลขที 4172

นายวิสูตร กาญจนปั ญญาพงศ์ สํานักกฎหมายธรรมนิติ ชั4น 4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ 2/4 ถนนวิทยุ กรุ งเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2252 1260, 0 2655 0711 (จ) ทีป รึกษาหรือผู้จัดการภายใต้ สัญญาการจัดการ - ไม่มี -

19


20


ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริ ษทั ฯ จดทะเบียนดําเนิ นธุ รกิจเมือปี พ.ศ. 2527 ดําเนิ นธุ รกิจเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหารสําเร็ จรู ป ตามตํารับอาหารไทยพื+นบ้านทีแปรรู ปจากเนื+ อสุ กร และอาหารทะเล ต่อมาได้แปรรู ปเป็ นบริ ษทั มหาชนจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมือปี พ.ศ. 2537 โดยออกหุ ้นใหม่เพือจําหน่ายให้แก่นกั ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เมือ เดือนเมษายน 2536 การดําเนิ นงานอยูใ่ นรู ปแบบของกลุ่มบริ ษทั โดยมีบริ ษทั ย่อย 3 บริ ษทั (ถือหุ ้นมากกว่าร้อยละ 50 ใน แต่ละบริ ษทั ) และบริ ษทั ร่ วม 2 บริ ษทั (ถือหุ น้ ตํากว่าร้อยละ 50 แต่ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ในแต่ละบริ ษทั ) บริ ษทั ย่อยและ บริ ษ ัทร่ วมได้รั บการก่ อตั+งเพื อทําหน้าที ป้ อนวัตถุ ดิ บหลัก ตามความต้องการของบริ ษ ัทแม่ และการจัดจําหน่ า ย ภายในประเทศในรู ปแบบต่าง ๆ การส่ งออก การวิจยั ตลาด และการแปรรู ปอาหารทะเล การประกอบธุ รกิจทั+งกลุ่ม จึงมี ลักษณะการประกอบการแบบเบ็ดเสร็ จ เป็ นกระบวนการทีครบวงจรตั+งแต่ตน้ ทางโดยเฉพาะอย่างยิง การทําฟาร์ มสุ กร พันธุ์ เพือมีแหล่งผลิตวัตถุดิบหลักเป็ นของตนเอง การแปรรู ปอาหารทะเลสด การคิดค้นผลิตภัณฑ์และการปรุ ง การบรรจุ และการจัดจําหน่ายทางช่องทางต่าง ๆ 3.1 การเปลีย นแปลงและพัฒนาการทีส ํ าคัญ บริ ษทั ฯ มีการเปลียนแปลงแนวทางการประกอบการและพัฒนาการทีสาํ คัญต่าง ๆ เป็ นลําดับดังนี+ พ.ศ. 2549 มีการลงทุนนําเครื องจักรทีทนั สมัยมาผลิตแหนมและหมูยอแทนแรงงาน ซึ งสามารถลดอัตรา แรงงานได้ประมาณ 25% ของอัตราเดิม พ.ศ. 2550 จัดตั+ง Franchisee ในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ เพือผลิตสิ นค้าภายใต้ตรา “ ส. ขอนแก่น ” และตราอืนทีบริ ษทั ฯ จะจดทะเบียนขึ+นในภายหลังเพือผลิต และจําหน่ายใน EU รวมทั+ง ส่ งออกไปจําหน่ายในประเทศนอกกลุ่ม EU ทั+งนี+ เป็ นการแก้ปัญหาเรื องข้อจํากัดการนําเข้า ผลิตภัณฑ์ทีแปรรู ปจากสุ กร และแก้ปัญหาเรื องค่าเงินบาทแข็ง ซึ งไม่เป็ นคุณต่อการส่ งออก พ.ศ.2551 ในประเทศ : - เปิ ดตลาดสถาบันขนาดใหญ่ในประเทศ เช่น วัดธรรมกาย - ขยายผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ ครัวการบินไทย - จัดส่ งวัตถุดิบให้กบั Dunkin Donut และแนวโน้มจะครอบคลุมตลาดสถาบันให้มากขึ+น ต่ างประเทศ : - ประเทศฮ่องกง เริ มนําสิ นค้าเข้าสู่ ตลาด Dim Sum, Seven – Eleven และ Fastfood chain เช่น Maxim และตลาดสด - ได้แต่งตั+ง DKSH (PRC) หรื อทีรู้จกั กันในนามบริ ษทั ดีทแฮล์ม เป็ นตัวแทนจําหน่าย อาหารขบเคี+ยวในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศเวียดนาม และประเทศ ไต้หวัน แต่ก็มีอุปสรรคเรื องมีขอ้ จํากัดด้านพิกดั ภาษีการนําเข้า จึงยังมิได้ดาํ เนิ นการเป็ น รู ปธรรม

21


พ.ศ.2552

ในประเทศ: เข้าซื+ อทรัพย์สินธุ รกิจอาหารแช่แข็งประเภทข้าวผัด / บะหมี / ขนมหวาน ฯลฯ ทีจาํ หน่าย ในรู ปแช่แข็งจากบริ ษทั นารายณ์อินเตอร์ ฟู้ดส์ จํากัด ซึ งมีกาํ ลังการผลิตอาหาร 3,000 ตัน/ปี ต่ างประเทศ: สํารวจหาลู่ทางตั+งบริ ษทั เทรดดิ+งในโปแลนด์ เพือเป็ นฐานกระจายสิ นค้าทีผลิตในโปแลนด์ เพือจําหน่ายประเทศในอียู

3.2 อํานาจการควบคุมบริษัท การบริ หารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ อยูภ่ ายใต้การกําหนดนโยบายของคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ งมีจาํ นวน 8 ท่านมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการบริ หารจัดการให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและ วัตถุ ประสงค์ ส่ วนงานด้านตรวจสอบก็มีการแต่งตั+งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ งประกอบด้วยกรรมการอิสระรวม ทั+งหมด 3 ท่านทําหน้าทีกาํ กับดูแลด้านการควบคุมภายใน และการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของทางการ และข้อบัญญัติของ กฎหมายต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เพือให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ โดยรวมอยู่ภายในหลักการของบรรษัทภิบาลทีดี มีความ โปร่ งใสตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3.3 ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม การประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ทั+งกลุ่มฯ ในภาพรวมมีลกั ษณะทีเป็ นการแบ่งแยกภาระหน้าที ซึ งมิได้เชื อมโยง กันโดยตรงออกจากกัน เพือความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ และเป็ นการกระจายความเสี ยงในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะ อย่างยิง ความเสี ยงด้านแรงงาน ความเสี ยงด้านการลงทุน และความเสี ยงด้านภาวะเศรษฐกิ จ ทั+งนี+ โดยมีเป้ าหมายรวม เพียงหนึงเดียว คือการเสริ มสร้างให้การประกอบการโดยรวมของบริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จํากัด (มหาชน) มีความมัน คงโดยทัว ไป ทั+งในด้านวัตถุดิบ การผลิต และการตลาด

โครงสร้ างการถือหุ้นภายในกลุ่มฯ สั ดส่ วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ร้ อยละ) ทางตรง ทางอ้ อม รวม

บริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม 1. บริ ษทั ส. ปศุสัตว์ จํากัด

90

3.08

93.08

2. บริ ษทั เอส เค เค ฟู้ ด จํากัด

92.43

3.49

95.92

3. บริ ษทั มหาชัยฟู้ ดโปรเซสซิ ง จํากัด

50.47

45.24

95.71

4. บริ ษทั สี มุมเมือง จํากัด

49

22

49


23

- อืน ๆ

- จําหน่ ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ

- จําหน่ ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ - อืน ๆ

- อืน ๆ

- ผลิตอาหารประเภททะเลแปรรูป

- ฟาร์มสุกรพันธ์ - อืน ๆ

- อืน ๆ

จากเนื+อสุกร - ผูจ้ าํ หน่ ายอาหารทะเลแปรรูป

- ผูผ้ ลิตและจํา หน่ า ยอาหารแปรรูป

สายผลิ ตภัณฑ์ /กลุ่ มธุรกิจ

รวม

บริษัท สีมุมเมือง จํากัด 49

0.02

0.02

-

213.65

95.92

รวม

343.43 215.22 (1.57)

95.71

9.27

334.16

บริษัท เอส เค เค ฟู้ ด จํา กัด

รวม

บริษัท มหาชัย ฟู้ ดโปรเซสซิง จํา กัด

116.40

92.93

รวม

940.99

3.28

703.84 233.87

ล้ านบาท

ปี 2551

114.29 2.11

100

ของบริ ษทั

% การถื อ หุ้น

บริษัท ส.ปศุสัตว์ จํากัด

รวม

บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่ น จํากัด (มหาชน)

ดําเนินการโดย

ในด้านรายได้น+ นั ทั+งกลุ่มฯ มีโครงสร้างรายได้ดงั นี+

100.00

100.00

-

100.00

100.73 (0.73)

100.00

2.70

97.30

100.00

98.19 1.81

100.00

0.35

74.80 24.85

%

ปี 2550

0.16

0.16

-

167.16

161.41 5.75

293.03

11.14

281.89

78.83

74.61 4.22

787.23

2.13

572.41 212.69

ล้ านบาท

รายได้

100.00

100.00

-

100.00

97.59 2.41

100.00

3.80

96.20

100.00

94.65 5.35

100.00

0.27

72.71 27.02

%

0.39

0.39

-

160.36

156.49 3.87

263.81

12.75

251.06

107.31

101.71 5.60

735.37

6.86

544.71 183.80

ล้ านบาท

ปี 2549

100.00

100.00

-

100.00

97.59 2.41

100.00

4.83

95.17

100.00

94.78 5.22

100.00

0.93

74.07 24.72

%


ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ การดําเนิ นงานในกลุ่มทําหน้าทีตามสายกิจการทีแบ่งแยกกันดังนี บริ ษทั แม่ :- บริษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่ น จํากัด (มหาชน)

มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เป็ นผู ้ ผ ลิ ต และผู ้ จ ํ า หน่ า ย ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปจากเนือสุ กร และเนือสัตว์ อืนๆ อาทิเช่ น ผลิ ตภัณฑ์อาหารพืนเมือง, ผลิ ตภัณฑ์ ขนมขบเคียว, ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน

บริ ษทั ย่ อย :- บริษัท ส.ปศุสัตว์ จํากัด

ผลิตหรื อเตรี ยมวัตถุดิบเพือสนับสนุ นการใช้วตั ถุดิบ ประเภทเนือสุ กรของบริ ษทั ฯ

- บริษัท เอส เค เค ฟู้ ด จํากัด

ทําหน้าทีจาํ หน่ายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ สําหรับลูกค้า รายย่อยทัว ไป

- บริษัท มหาชั ยฟู้ ดโปรเซสซิ/ง จํากัด

ทําหน้าทีผลิตอาหารทะเลแปรรู ป เพือให้บริ ษทั ใน กลุ่มจําหน่ายทังภายใน และต่างประเทศ

บริ ษทั ร่ วม :- บริษัท สี/ มุมเมือง จํากัด

ทําหน้าทีจาํ หน่ายสิ นค้าทีบริ ษทั แม่ผลิตขึนในตลาดล่าง

24


การตลาดและภาวะการแข่ งขัน 1) หมวดอาหารไทย (พืน5 บ้ าน) ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารไทย (พืนบ้าน) ปั จจุบนั มีความหลากหลายของชนิดสิ นค้าการผลิตและ การจําหน่ายมีท งั ในระดับผูผ้ ลิตรายเล็กในท้องถิน ไปจนถึงผูผ้ ลิตระดับอุตสาหกรรม มูลค่าตลาดรวมอาหารไทย (พืนบ้าน) ประมาณ 1,000 – 1,200 ล้านบาท (โดยประมาณ) โดยมีอตั ราการขยายตัวปี ละ 3 – 5% ซึ งมีแนวโน้ม ทีจะชะลอตัวลง เนืองจากการเปลียนแปลงพฤติกรรมการบริ โภค นิ ยมบริ โภคอาหารจานด่วนหรื ออาหารฟาสท์ ฟู้ ดซึ งในปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์อาหารไทย (พืนบ้าน)ประมาณ 70% ของตลาดรวม คนไทยเป็ นชนชาติทีนิยมบริ โภคอาหารรสจัด จึงนิ ยมปรุ งอาหารสดรับประทาน แต่เมือยุค สมัยเปลียนไป เนื องจากข้อจํากัดในด้านเวลาอันเป็ นสาเหตุจากสภาพจราจร ทีติดขัดต้อง สิ นเปลืองเวลาในการ เดิ นทาง รวมถึ งภาวะเศรษฐกิ จที บี บคันให้คนไทยต้องออกไปทํางานนอกบ้าน อาหารไทยชนิ ดพร้ อมอุ่ น รับประทานจึงเข้ามามีบทบาท ในสังคมไทย ซึ งบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักและ ปรับตัวเป็ นขัน เป็ นตอนควบคู่กบั การ ขยายฐานกลุ่มเป้ าหมายให้ครอบคลุ มช่ องว่าง ของตลาด เช่ น การขยายช่ องทางจัดจําหน่ ายของหมูหยองทีใช้ บริ โภคกับข้าวต้ม มาเป็ นตลาดเบเกอรี ที ใช้หมูหยอง มาเป็ นไส้ขนมปั งแซนด์วิช รั บประทานเป็ นอาหารเช้า ขณะทีหมูแผ่นถูกปรับเปลียนมาเป็ นอาหารขบเคียวทีแปรรู ปจากเนื อสุ กรภายใต้บรรจุภณ ั ฑ์ทีทนั สมัย และชื อ เครื องหมายการค้าทีเข้ากับสมัยนิยม ทีรู้จกั ในตรา “ ออง-เทร่ ” ซึ งบริ ษทั ฯ ได้แต่งตังบริ ษทั ชันนําด้านอุปโภคบริ โภคคือบริ ษทั ดี ทแฮล์ม จํากัด เป็ นตัวแทนจําหน่าย เฉกเช่ นอาหาร ขบเคียวยอดนิ ยมทัว ไป ไส้กรอกอีสาน ชนิด ทีจาํ หน่ายเป็ นอาหารสดก็ปรับเปลียนมาเป็ นชนิดพร้ อมอุ่นได้ในไมโครเวฟ เพือตอบสนองความต้องการ ของผูบ้ ริ โภคทีได้ปรับเปลียนไปตามกาลสมัย 2) หมวดลูกชิ5นทะเล และนํา5 พริก, นํา5 จิม5 นําพริ กถูกจัดอยูใ่ นหมวดอาหารทะเล เพราะมีฐานวัตถุดิบจําพวกกุง้ , ปลา ซึ งหาได้ ในจังหวัด สมุทรสาคร อันเป็ นจังหวัดทีต งั ของโรงงาน ปั จจุบนั โรงงานยังเป็ นผูผ้ ลิต ลูกชินทะเลรายใหญ่สุดของประเทศ โดยมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศมากกว่า 60% ขณะเดียวกันก็เป็ นผูส้ ่ งออกผูเ้ ดียวจาก ประเทศไทยทีส่งลูกชินปลา ไปต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา, ยุโรป, ญีปุ่น, เกาหลี โดยมีมูลค่าการ ส่ งออกปี ละประมาณ 70 ล้านบาท และ มีอตั ราการขยายตัวอย่างต่อเนือง ปี ละประมาณ 5% โดยเฉพาะ ประเทศในเอเชียทีอยูใ่ นเขตหนาวจึงนิ ยมบริ โภค อาหารจําพวกหม้อไฟ เช่น เกาหลี ส่ วนอาหารจําพวกนําพริ กนัน ก็มีตลาดกลุ่มเป้ าหมายทีนิยมซื อติดไว้ในครัว หรื อซื อไว้เป็ น กับแกล้มประจํามือ ซึ งบริ ษทั ฯ เน้นผลิตเพือจําหน่ายให้กบั ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายทีเน้นความสะดวก ซึ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้จาํ หน่ายนําพริ กรสชาติทีหลากหลายผ่านร้านสะดวกซื อและ MODERN TRADE ซึ งมียอดจําหน่ายปี ละประมาณ 20 ล้านบาท และมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนืองในช่องทางจัดจําหน่ายเดิม และช่องทางใหม่ภายใต้ เครื องหมายการค้า “ ไทยเดิม ” นอกจากนี ยังเป็ นสิ นค้าทีมี ENTRY BARRIER ตํา ส่ วนนําจิมนันเป็ นผลิตภัณฑ์ ทีบริ ษทั ฯ ผลิตเพือเป็ นสิ นค้าขายควบคู่กบั ลูกชินทะเลและเติบโตในทิศทางเดียวกับลูกชินทะเล

25


แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรม ความนิ ยมอาหารพืนเมืองจะมีแนวโน้มทีลดลงเนื องจากขาดความสะดวกในการบริ โภค แต่ คนไทยยัง คงนิ ยมบริ โภคอาหารพื นเมื องเพราะติ ดใจในรสชาติ แนวโน้ ม บริ ษ ัท ฯ ได้พ ฒ ั นาอาหารของ บริ ษทั ฯ เป็ นแนวพร้อมอุ่นรับประทาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทอาหารขบเคียว หมวดอาหารขบเคีย5 ว “ เป้าหมายผู้นําอาหารขบเคีย5 วประเภทโปรตีนจากเนือ5 สั ตว์ (MEAT SNACK)” ตลาดอาหารขบเคียวมีมูลค่าตลาดปี ละ 11,000 ล้านบาท และมีอตั ราการเจริ ญเติบโต ปี ละประมาณ 10 - 15% เป็ นตลาดทีมีขนาดใหญ่ แต่เป็ นตลาดทีมีการแข่งขันสู ง และ จากการศึกษาพบว่า อาหาร ขบเคียวประเภทเนือสัตว์แปรรู ปเป็ นทีนิยมบริ โภคเป็ นกับแกล้มคู่กบั เครื องดืมประเภท แอลกอฮอล์ นอกจากนี อาหารขบเคียวทีแปรรู ปจาก เนื อสัตว์ยงั เป็ นทีนิยมบริ โภคอย่างแพร่ หลายในประเทศทีพฒั นาแล้ว เช่ น ญีปุ่น สหรัฐอเมริ กา และยุโรป ส่ วนประเทศไทยนอกจากผูผ้ ลิตเป็ นอุตสาหกรรมครัวเรื อนแล้ว ยังไม่มีผปู ้ ระกอบการ รายใดผลิตในเชิงอุตสาหกรรม จึงนับว่าเป็ นตลาดทีมีโอกาสแจ้งเกิดได้สูง หมวดผลิตภัณฑ์ ทอี/ ยู่ในโครงการทีไ/ ด้ ดําเนินการไปแล้ วคือ 1. หมูแผ่นบาร์ บีคิวอบกรอบ รสคลาสสิ ค 2. หมูแผ่นบาร์ บีคิวอบกรอบ รสกระเทียมพริ กไทย 3. หมูแผ่นบาร์ บีคิวอบกรอบ รสนําพริ กเผา 4. หมูแผ่นบาร์ บีคิวอบกรอบ ผสมงาขาว 5. หมูแผ่นบาร์ บีคิวอบกรอบ ผสมสาหร่ าย

26


ปัจจัยความเสี ยง บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่ น จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ฯ ต้องรับปั ญหาความเสี ยงทีควบคุมไม่ได้ 2 ด้าน คือ ความเสี ยงด้านการเมือง ภายในประเทศ จากการทีรัฐบาลขาดเสถียรภาพ มีการชุ มนุ มของมวลชน ทําให้ผบู ้ ริ โภคขาดความมัน ใจในด้านการใช้จ่าย และส่ งผลต่อ กําลังซื2 อ ความเสี ยงประการทีสอง คือ ความเสี ยงด้านการผันผวนของราคาวัตถุดิบ ทีใช้ในการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิง ราคานํ2ามันเชื2 อเพลิ งและอาหารสัตว์ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้มีการติดตามประเมิน และบริ หารความเสี ยงทั2ง 2 ด้าน อย่างใกล้ชิด จึงทําให้ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นเกณฑ์ทีดี และไม่ถูกผลกระทบเป็ นนัยสําคัญ บริษัทย่ อย :บริษัท ส. ปศุสัตว์ จํากัด ในปี 2552 บริ ษทั ฯ ประสบภาวะทีคล้ายคลึงกับปี 2551 ภาวะราคานํ2ามันทีสูงขึ2นอย่างต่อเนื อง ก็มีผล คุกคามต่อธุ รกิจการเลี2ยงสุ กร ทั2งนี2 เนื องจากพืชไร่ ทีเป็ นวัตถุดิบหลัก ได้ถูกแย่งซื2 อไปผลิตเป็ นนํ2ามันไบโอดีเซล ทําให้ วัตถุดิบประเทศอาหารสัตว์ได้ถีบตัวสู งขึ2นกว่าร้อยเปอร์ เซ็นต์ นอกจากนี2 ต้นทุนยังสู งขึ2น อันเนื องจากราคาปุ๋ ยทีใช้ใน พืชไร่ และค่าขนส่ งตลอดเส้นทาง เป็ นเหตุปัจจัยให้ราคาเนื2 อสุ กรสู ง แต่เนื องจากตลาดยังขาดอุปาทาน เนื องจากโรค ระบาดในสุ กรยังคงเป็ นตัวคุกคามปริ มาณให้สุกร ทําให้ราคาสุ กรอยูใ่ นเกณฑ์ผเู ้ ลี2ยงมีกาํ ไรน่าพอใจ บริษัท มหาชั ยฟู้ ดโปรเซสซิ ง จํากัด ปี 2552 เป็ นปี ที น2 ํามันปรั บราคาขึ2 นอย่างต่ อเนื อง เป็ นผลกระทบต่ อกําลังซื2 อทัวโลก ส่ งผลให้ ต่างประเทศนําเข้าวัตถุ ดิบประเภทอาหารทะเลน้อยลง ขณะเดี ยวกันการบริ โภคภายในประเทศก็ถดถอยเช่ นกันแต่ สื บเนื องจาก อุปสงค์มีน้อยกว่าอุปทาน ทําให้ตน้ ทุนวัตถุ ดิบชะลอการขึ2นราคา และปลาบางชนิ ดก็ปรับราคาลงส่ งผล ให้ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นเกณฑ์ดีเช่นกัน

27


บริษัท เอส เค เค ฟู้ ด จํากัด ในปี 2552 ภาวการณ์ใกล้เคียงกับปี 2551 คือ เป็ นปี ทีน2 าํ มันได้กระทบต่อต้นทุนของผูผ้ ลิต และรายได้ ของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก เมือสิ นค้าราคาสู งขึ2น ขณะทีรายได้ของผูบ้ ริ โภคไม่สัมพันธ์กบั รายจ่าย ผูบ้ ริ โภคส่ วนหนึงจึง ได้ปรับเปลียนแหล่งในการจับจ่ายอาหารสดจาก Modern Trade ไปยังตลาดสด เนืองจากราคาสิ นค้าโดยทัว ไปจําหน่ายตํา กว่า Modern Trade ทําให้ตลาดสดลดต่อเนืองจากปี 2551 ขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ ก็ได้ออกสิ นค้าใหม่ในสนนราคาที สามารถสร้างมูลค่าเพิมได้มากขึ2น จึงถือว่าในปี ทีผา่ นมา บริ ษทั เอส เค เค ฟู้ ด จํากัด ได้อานิสงส์จากการทีผบู ้ ริ โภค ปรับเปลียนแหล่งซื2ออาหารสดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ปั จจัยความเสี ยงของบริ ษทั ฯ ก็จะมี ตวั แปรใหม่เกิ ดขึ2 น เนื องจากลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ น ร้านค้า และแผงลอยรายย่อยในตลาดสด ซึ งมีความเสี ยงสู งในเรื องหนี2สูญ แต่จากประสบการณ์ ในการบริ หารการขาย และความเป็ นผูน้ าํ ในอุตสาหกรรมทีมีอาํ นาจต่อรองเหนื อผูจ้ าํ หน่ ายปลีก ทําให้บริ ษทั ฯ ไม่ประสบปั ญหาเรื องหนี2 สูญ อย่างเป็ นนัยหรื อแทบไม่มีเลยก็วา่ ได้

28


โครงสร้ างเงินทุน (1) หลักทรัพย์ ของบริ ษัทฯ มีอยู่ประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยมิได้ออกหลักทรัพย์ประเภทอืน ทีเป็ นตราสารหนี! แต่อย่างใด บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และชําระเต็มมูลค่าแล้ ว 80,850,000 บาท แบ่ งเป็ น หุ้นสามัญ 8,085,000 หุ้น ราคาที/ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท บริ ษทั มิได้มีขอ้ ตกลงใด ๆ กําหนดไว้เป็ นหนังสื อ สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ (2) รายละเอียดเกีย/ วกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ 20 รายแรก ณ วันที/ 30 ธันวาคม 2552 มีดงั นี! ลําดับที/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ชื/ อ

อัตราส่ วนร้ อยละ ของจํานวนหุ้นทั:งหมด 2,317,500 28.66

จํานวนหุ้น

นายเจริ ญ รุ จิราโสภณ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก บริ ษทั เอส เค เค ฟู้ ด จํากัด นายทรงเกียรติ รุ จิราโสภณ บริ ษทั มหาชัยฟู้ ดโปรเซสซิ ง จํากัด นางนิ รมล รุ จิราโสภณ บริ ษทั ไทยฟู้ ดอินดัสทรี จํากัด นางยุวดี ทรัพย์รุ่ งทวีผล บริ ษทั ภพเทรด จํากัด THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รุ่งทวีผล บริ ษทั เมโทร อะโกรอินดัสทรี จํากัด นางประภาวดี เตียงลัดดาวงศ์ นายบุญเอก เตียงลัดดาวงศ์ น.ส. พัฒนา ขันทะชา นางมณวิภา อรรถยุติ นายชีวนิ ปุสสเด็จ น.ส.ดารารัตน์ อัสนี นายสุ รพันธ์ ปุสสเด็จ นางกนิษฐา ปุสสเด็จ รวม

29

2,223,963 1,622,550 565,950 435,000 393,277 278,244 40,425 40,425

27.50 20.07 7.00 5.38 4.86 3.44 0.50 0.50

18,085 17,325 12,820 11,550 9,240 7,414 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 8,022,643

0.22 0.21 0.16 0.14 0.11 0.09 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 99.22


(3) นโยบายการจ่ ายเงินปันผล ก. บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่ น จํากัด (มหาชน) จ่ายเงินปั นผลในอัตราร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ หลังชําระภาษีเงินได้ของแต่ละปี ยกเว้นมีเหตุจาํ เป็ น ข. บริษัท ส.ปศุสัตว์ จํากัด จ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากผลประกอบการ และ/หรื อสภาพคล่องหลังการตั!งสํารอง ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ว ค. บริษัท เอส เค เค ฟู้ ด จํากัด จ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากผลประกอบการ และ/หรื อสภาพคล่องหลังการตั!งสํารอง ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ว ง. บริษัท มหาชั ยฟู้ ดโปรเซสซิ/ง จํากัด จ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากผลประกอบการ และ/หรื อสภาพคล่องหลังการตั!งสํารอง ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ว

30


การจัดการ (1) โครงสร้ างการจัดการ การจัดองค์กรของบริ ษทั ฯ แบ่งออกเป็ นสองส่ วน คือ - ส่ วนการบริ หารระดับนโยบายและการกํากับดูแล - ส่ วนการจัดการ ซึ( งทําหน้าที(ดูแลการดําเนินการของบริ ษทั ฯ ในระดับปฏิบตั ิการ ส่ วนแรกประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2552 ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่านดังนี5 : 1) นายสมชาย สกุลสุ รรัตน์ ประธานกรรมการ 2) นางนิรมล รุ จิราโสภณ กรรมการ 3) นายธนกฤต รุ จิราโสภณ กรรมการ 4) นางสาวปั ญจมา วิภามาส กรรมการ 5) นายจรัสภล รุ จิราโสภณ กรรมการ 6) นายเจริ ญพันธ์ พันธุ มงคล กรรมการอิสระ 7) นายประสาร มฤคพิทกั ษ์ กรรมการอิสระ 8) นายชูศกั ดิB วิจกั ขณา กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท มีอาํ นาจหน้ าที ดังนี5 1. ปฏิบตั ิหน้าที(ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจน มติที(ประชุมผูถ้ ือหุ น้ 2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ 3. กํากับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที(กาํ หนดไว้อย่าง มีประสิ ทธิ ภาพ 4. คัดเลือกแต่งตั5งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอื(น 5. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และนําเสนอเรื( องต่าง ๆ ให้ที(ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณา 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ 1) นายเจริ ญพันธ์ พันธุ มงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ 2) นายประสาร มฤคพิทกั ษ์ กรรมการตรวจสอบ 3) นายชูศกั ดิB วิจกั ขณา กรรมการตรวจสอบ โดยนายเจริ ญพันธ์ พันธุ มงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู ้ และประสบการณ์ในการ สอบทานงบการเงิน 46 ปี โดยได้สอบทานงบการเงินของบริ ษทั ฯ มาแล้ว 9 ปี

31


คณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํ นาจหน้ าที ดังนี5 1. สอบทานรายงานและงบการเงินต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ให้ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื(อถือได้ 2. กํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที(มีความ เหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพ มีความโปร่ งใส 3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอการแต่งตั5งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ 4. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและกฎหมายที(เกี(ยวข้อง 5. ดูแลมิให้เกิดกรณี ขดั แย้งทางผลประโยชน์ภายในบริ ษทั ฯ 6. ปฏิบตั ิการอื(นใดตามที(คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ตามความเห็นชอบของ กรรมการตรวจสอบ 7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้านการกํากับดูแลกิจการ ของบริ ษทั ฯ และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบมีกาํ หนดการประชุมทุก ๆ 3 เดือน และ/หรื อ มีการ ประชุมครั5งพิเศษตามความจําเป็ น โดยในปี 2552 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวม 9 ครั5ง มีรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมดังนี5 ลําดับ 1 2 3 4 5 6 7 8

รายชื อ นายสมชาย สกุลสุ รรัตน์ นางนิรมล รุ จิราโสภณ นายธนกฤต รุ จิราโสภณ นางสาวปั ญจมา วิภามาส นายจรัสภล รุ จิราโสภณ นายเจริ ญพันธ์ พันธุ มงคล นายประสาร มฤคพิทกั ษ์ วิจกั ขณา นายชูศกั ดิB

ตําแหน่ ง ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ

เข้ าร่ วมประชุ ม / ครั'ง 9 9 9 9 9 9 9 9

เลขานุการบริ ษทั ได้แก่ นางกชกร วิฒิธามาตย์ สําหรั บส่ วนที( สองในการจัดองค์กรของบริ ษ ทั ฯ ด้านการปฏิ บ ัติ การนั5น บริ ษ ัทฯ มี ฝ่ ายจัดการที( ผูบ้ ริ หารระดับสู งที(เรี ยกว่า ประธานเจ้าหน้าที(บริ หาร (CEO) ซึ( งมีหน้าที(ความรับผิดชอบในด้านอํานวยการให้ การ ประกอบธุ รกิจของบริ ษทั เป็ นไปตามนโยบายที(คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดขึ5น และเห็นชอบโดยผูถ้ ือหุ ้น และมีอาํ นาจ บังคับบัญชาพนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกระดับชั5น

32


(2) การสรรหากรรมการและผู้จัดการ ในการสรรหากรรมการบริ ษทั ฯ นั5น คณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที(สรรหาผูท้ ี(มีคุณสมบัติเหมาะสม แล้วนําเสนอขออนุมตั ิและแต่งตั5ง ในที(ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ตามหลักเกณฑ์ดงั นี5 :1) ผูถ้ ือหุ น้ หนึ(งราย มีคะแนนเสี ยงเท่ากับ หนึ(งหุ น้ ต่อหนึ(งเสี ยง 2) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละราย จะต้องใช้คะแนนเสี ยงที(มีอยูท่ 5 งั หมดตามข้อ 1) เลือกตั5งบุคคลคนเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการบริ ษทั ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากหรื อน้อย เพียงใดไม่ได้ 3) การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั5งกรรมการ ใช้เสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ตดั สิ น หากคะแนน เสี ยงเท่ากันประธานที(ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี5ขาด ในการแต่งตั5งผูบ้ ริ หาร ใช้หลักเกณฑ์ดงั นี5 :1) ตําแหน่ งประธานกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั5ง 2) ตําแหน่ งกรรมการผู้จัดการลงมา จนถึงตําแหน่ งผู้จัดการฝ่ าย ประธานเจ้าหน้าที(บริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั5ง (3) ค่ าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารปี 2552 - ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ เป็ นไปตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ - ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที(คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด ซึ( งสัมพันธ์ กับผลการดําเนินงานของบริ ษทั และผลงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน โดยในปี 2552 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารดังนี5 :(3.1) ค่ าตอบแทนทีเ ป็ นตัวเงิน (ก) ค่ าเบีย' ประชุ มและบําเหน็จรวมของกรรมการบริษัท 870,000.- บาท 1) นายสมชาย สกุลสุ รรัตน์ 400,000.- บาท 2) นายเจริ ญพันธ์ พันธุ มงคล 240,000.- บาท 3) นายประสาร มฤคพิทกั ษ์ 104,000.- บาท 4) นายชูศกั ดิB วิจกั ขณา 63,000.- บาท 5) นางสาวปั ญจมา วิภามาส 63,000.- บาท (ข) ค่ าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวม 10 ท่าน รายการ จํานวนเงินรวม (บาท) ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 13,001,501.11,031,444.ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หาร ประมาณการค่าตอบแทนของกรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หาร 15,624,000.-

33


(3.2) ค่ าตอบแทนอืน บริ ษทั ฯ มิได้จ่ายค่าตอบแทนอื(นใดอีก (4) การกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิที(ดี (Code of Good Practices) ซึ( งตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง ประเทศไทยกําหนดเป็ นแนวทางไว้สาํ หรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน บริ ษทั ฯ ตระหนักเป็ นอย่างดีวา่ การ กํากับดูแลที( ดีมีความสําคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ฯ รวมทั5งการสร้างเสริ มความ เชื(อมัน( ของผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในกิจการของบริ ษทั ฯ ทุกฝ่ าย ทั5งนี5 โดยจัดให้การบริ หารงานมีความโปร่ งใสทุกขั5นตอน บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการโดยครอบคลุม หลักการสําคัญ ดังนี5 - การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม - คณะกรรมการมีความมุ่งมัน( ในการสร้างคุณค่าเพิ(มให้แก่กิจการในระยะยาว โดยบริ หารงาน อย่าง รอบคอบ ดําเนิ นงานทุกด้านเพื(อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุ น้ และดูแลป้ องกันมิให้ปัญหาความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ5น - การดําเนินงานมีความโปร่ งใสทุกขั5นตอนสามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ แก่ผเู ้ กี(ยวข้องทุกฝ่ าย - การดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ มีการคํานึงถึงความเสี( ยงในด้านต่าง ๆ อยูเ่ สมอ โดยมีระบบบริ หารและ ควบคุมความเสี( ยงที(เหมาะสม - บริ ษทั ฯ มีการกําหนดองค์จริ ยธรรมที(กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ จะต้องถือปฏิบตั ิ (5) การดูแลเรืองการใช้ ข้อมูลภายใน การดูแลเรื( องการใช้ขอ้ มูลภายในกําหนดไว้ดงั นี5 :- แจ้งให้ผบู ้ ริ หารรับทราบภาระหน้าที( และความรับผิดชอบ ในการจัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือ หลักทรัพย์ - แจ้งให้ผบู ้ ริ หารรายงานการซื5 อขายหลักทรัพย์ นับตั5งแต่ได้รับการแต่งตั5งเป็ นผูบ้ ริ หาร - กําชับให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรักษาข้อมูลภายในที(สาํ คัญเป็ นความลับจนกว่าจะได้รายงานต่อตลาด หลักทรัพย์ฯ

34


(6) บุคลากร โครงสร้างหน่วยงานของบริ ษทั ฯ จัดไว้ดงั นี5 :-

หน่ วยงานของบริษทั ฯ

Manpower

สํานักประธานฯ สํานักบัญชีและการเงิน สํานักทรัพยากรมนุษย์และธุ รการ สํานักการตลาด กิจการผลิต งานวิชาการ, วิจยั พัฒนาและควบคุมคุณภาพ งานจัดซื5อ งานงบประมาณ งานสารสนเทศ รวมพนักงานทั'งสิ' น

9 40 35 84 627 68 11 3 4 881

ค่ าตอบแทนทั'งหมดของบริษัทฯ ปี 2552 ปี 2551 จํานวนราย จํานวนเงินรวม จํานวนราย จํานวนเงินรวม (บาท) (บาท) 92,284,885.83,279,372.-

เงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนอื(น ๆ รวม

881 881

7,266,864.17,416,407.99 116,968,156.99

623 623

การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในปี 2552 บริ ษทั ฯ จัดให้มีการอบรม - การอนุรักษ์พลังงาน (Enegy Saving) - การวางพื5นฐานระบบ HACCP - Food Hygine Process นอกเหนื อจากการจัดอบรมขั5นพื5นฐาน - GMP - ความปลอดภัยในการทํางาน - กิจกรรมเพิ(มผลผลิต - ปฐมนิเทศก์ทวั( ไป

35

6,185,020.17,236,192.84 106,700,584.84


คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายเจริ ญพันธ์ พันธุ มงคล เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายประสาร มฤคพิทกั ษ์ และนายชู ศกั ดิ0 วิจกั ขณา เป็ นกรรมการตรวจสอบ ซึ3 งกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไม่ได้เป็ นเจ้าหน้าที3บริ หาร หรื อพนักงาน หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทาํ การสอบทานงบการเงินของบริ ษทั ฯ ตามขอบเขตหน้าที3 ความรับผิดชอบที3จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในด้านการดูแลรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ ให้มี ความโปร่ งใส เชื3 อถือได้และถูกต้องเพียงพอ ตลอดจนกํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุม และการตรวจสอบ ภายในที3เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพและมีการปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที3เกี3ยวข้อง รวมทั?งการให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ การตรวจสอบดังกล่าวสิ? นสุ ด ณ วันที3 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดทํารายงานทางการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที3รับรองทัว3 ไป โดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที3 และได้มีการประชุมร่ วมกับ คณะกรรรมการ ตรวจสอบ การตรวจสอบดังกล่าวเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ถูกต้องครบถ้วนเป็ นที3เชื3อถือได้ และรายงาน ทางการเงินได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมีระบบการกํากับดูแลกิจการที3ดี พร้อมทั?งระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที3เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ สอดคล้อง และ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที3เกี3ยวข้อง การบริ หารจัดการมีความโปร่ งใส และรายงานทางการเงินต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสม

…….………………………. (นายเจริ ญพันธ์ พันธุ มงคล) ประธานกรรมการตรวจสอบ

36


การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบภายในเป็ นระยะ ๆ ซึ3งสรุ ปได้วา่ บริ ษทั ฯ ได้ ดําเนินการที3มีความพอเพียง และความรัดกุมในด้านต่าง ๆ ดังนี? :- มีการกําหนดเป้ าหมายทางธุ รกิจที3ชดั เจน และวัดผลได้ - มีโครงสร้างองค์กรที3เหมาะสม โดยการแบ่งการดําเนินงานออกเป็ นสายงานต่าง ๆ มี - ผูบ้ ริ หารหลายคนแบ่งแยกกันรับผิดชอบแต่ละสายงานโดยตรง ช่วยให้ฝ่ายบริ หารระดับสู ง สามารถอํานวยการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีระเบียบงานและระบบปฏิบตั ิงานที3รัดกุมวางไว้ สําหรับสายงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านทรัพยากรมนุษย์และธุ รการ การบัญชีและการเงิน การ จัดซื?อการขายและการตลาด การงบประมาณ และการสารสนเทศ เป็ นต้น - มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที3ของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับในแต่ละสายงานอย่างชัดเจน - การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของทางการและตามบทบัญญัติของกฎหมาย อย่างเคร่ งครัด - เอกสารหลักฐานทางการเงินประกอบการบันทึกบัญชีมีครบถ้วนและจัดไว้เป็ นหมวดหมู่ - มีการวางนโยบายบัญชีตามหลักการและมาตรฐานบัญชีที3ได้รับการรับรองโดยทัว3 ไป - มีระบบควบคุมภายใน สําหรับการทําธุ รกรรมกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ กรรมการและผูบ้ ริ หาร ของบริ ษทั ฯ และผูเ้ กี3ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ คื อ บริ ษ ัท สํ า นัก งาน เอิ น ส์ ท แอนด์ ยัง จํา กัด ซึ3 งเป็ นผูส้ อบงบการเงิ น ประจําปี พ.ศ. 2552 ให้ความเห็นในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวว่า ได้ศึกษาและประเมินประสิ ทธิ ภาพระบบการ ควบคุ มภายในด้านบัญชี ของบริ ษทั ฯ ตามที3เห็ นจําเป็ นเพื3อประโยชน์ในการกําหนดขอบเขตของการปฏิ บตั ิงาน ตรวจสอบให้รัดกุม และเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่ องที3เป็ น สาระสําคัญของ ระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ที3อาจ มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญฯ

37


รายการระหว่ างกัน ในระหว่างปี 2551 บริ ษทั ฯ มีรายการธุ รกิจทีสาํ คัญกับกิจการทีเกียวข้องกัน โดยเกียวข้องกันดังนี' 1. การถือหุ้น 1.1 บริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ถือหุ น้ ใน :- บริ ษทั ส.ปศุสัตว์ จํากัด 93.08% - บริ ษทั มหาชัยฟู้ ดโปรเซสซิ ง จํากัด 95.71% - บริ ษทั เอส เค เค ฟู้ ด จํากัด 95.92% - บริ ษทั สี มุมเมือง จํากัด 49.00% 1.2 บริ ษทั มหาชัยฟู้ ดโปรเซสซิ ง จํากัด ถือหุ น้ ใน :- บริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จํากัด (มหาชน) 5.38% - บริ ษทั เอส เค เค ฟู้ ด จํากัด 6.92% 1.3 บริ ษทั เอส เค เค ฟู้ ด จํากัด ถือหุ น้ ใน :- บริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จํากัด (มหาชน) 20.57% - บริ ษทั มหาชัยฟู้ ดโปรเซสซิง จํากัด 48.94% - บริ ษทั ส.ปศุสัตว์ จํากัด 3.33% 2. กรรมการ กรรมการของบริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จํากัด (มหาชน) เป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อย ( บริ ษทั ส.ปศุสัตว์ จํากัด, บริ ษทั มหาชัยฟู้ ดโปรเซสซิ ง จํากัด และบริ ษทั เอส เค เค ฟู้ ด จํากัด ) 3. รายการธุรกิจร่ วมกัน การซือขายสิ นค้ า 3.1 ในปี 2552 บริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ซื' อสิ นค้าจาก บริ ษทั มหาชัยฟู้ ดโปรเซสซิ ง จํากัด จํานวนเงิน 179.4 ล้านบาท 3.2 ในปี 2552 บริ ษทั เอส เค เค ฟู้ ด จํากัด ซื' อสิ นค้าจาก :- บริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน 24.6 ล้านบาท - บริ ษทั มหาชัยฟู้ ดโปรเซสซิ ง จํากัด จํานวนเงิน 153.6 ล้านบาท

38


คําอธิบาย และ การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานในปี 2552 เปรี ยบเทียบกับปี 2551และงบดุล ณ วันที 31 ธันวาคม 2552 เมือเปรี ยบเทียบกับ งบดุล ณ วันที 31 ธันวาคม 2551 ทีผา่ นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตสรุ ปมีสาระสําคัญดังนี+ ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในปี 2552 จากงบการเงิ นรวม บริ ษทั ฯ มี ผลการดําเนิ นงานเป็ นกําไรสุ ทธิ จํานวน 37.40 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2551 ทีมีผลกําไรสุ ทธิ 9.45 ล้านบาท เปลียนแปลงเพิมขึ+น 27.95 ล้านบาท คิด เป็ นร้อยละ 295.90 ซึ งมีสาระสําคัญของการเปลียนแปลงดังนี+ 1. ในปี 2552 บริ ษทั ฯ มีรายได้ จากการขายจํานวน 1,243.84 ล้านบาท ซึ งสู งกว่าปี 2551 ทีมีจาํ นวน 1,125.94 ล้านบาท เพิมขึ+นจํานวน 117.90 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 10.47 เนื องจากมีรายได้จากการ ส่ งออกและยอดขายในผลิตภัณฑ์ใหม่เพิมขึ+น 2. รายได้ อนื มีจาํ นวน 14.22 ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับปี 2551 ทีมีจาํ นวน 31.19 ล้านบาท ลดลง จากปี ก่อน 16.97 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 54.41 เนืองจากในปี 2551 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจากอัตรา แลกเปลียน และได้รับค่าชดเชยจากการชนะคดีความของบริ ษทั ฯ 3. ต้ นทุนขายในปี 2552 มีจาํ นวน 857.19 ล้านบาท เมือเทียบกับรายได้จากการขาย 1,243.84 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 68.91 มีกาํ ไรขั+นต้นจํานวน 386.65 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 31.09% สําหรับปี 2551 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนขายจํานวน 805.07 ล้านบาท เมือเทียบกับรายได้จากการขายจํานวน 1,125.94 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 71.50 และมีกาํ ไรขั+นต้นจํานวน 320.87 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 28.50% บริ ษทั ฯ มี สัดส่ วนกําไรขั+นต้นสู งขึ+น 4. ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 289.10 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2551 ทีมีจาํ นวน 292.78 ล้านบาท ลดลง 3.68 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.26 มีสาเหตุสาํ คัญคือค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 5. ค่ าใช้ จ่ายทางการเงินของบริ ษทั ในปี 2552 มีจาํ นวน 32.64 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2551 จํานวน 40.95 ล้านบาท ลดลง 8.31 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 20.29 หากพิจารณางบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในปี 2552 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวม 940.99 ล้านบาท เมือเทียบ รายได้รวมของปี 2551 จํานวน 886.17 ล้านบาท รายได้รวมเพิมขึ+น 54.82 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.19 โดยรายได้ รวมแยกเป็ นรายได้จากการขาย ปี 2552 จํานวน 937.71 ล้านบาท ปี 2551 จํานวน 873.40 ล้านบาท รายได้จากการขาย ปี 2552 เพิมขึ+นจากปี 2551 เป็ นเงิน 64.31 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.36 ส่ วนค่าใช้จ่ายขายและบริ หาร ปี 2552 จํานวน 237.61 ล้านบาท เพิมขึ+นเมือเทียบกับปี 2551 จํานวน 239.45 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริ หารลดลง 1.84 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.77

39


ฐานะการเงิน ข้ อมูลสรุ ปจากงบดุล (เฉพาะกิจการ) ณ วันที 31 ธันวาคม 2552/2551 (หน่วย : ล้านบาท)

2552/2009 2551/2008 1. สิ นทรัพย์รวม 794.92 711.39 2. หนีสิ นรวม 523.80 454.09 3. ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 271.13 257.30 ข้ อมูลสรุ ปจากงบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2552/2551

ผลต่ าง เพิม (ลด) 83.53 69.71 13.83

เพิม(ลด) % 11.74 15.35 5.38 (หน่วย : ล้านบาท)

1. สิ นทรัพย์รวม 2. หนีสิ นรวม 3. ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

2552/2009 999.99 749.63 250.37

2551/2008 934.48 716.48 218.00

ผลต่ าง เพิม (ลด) 65.51 33.15 32.37

เพิม(ลด) % 7.01 4.63 14.85

จากข้อมูลสรุ ปข้างต้น ฐานะทางการเงินของบริ ษทั จากงบการเงินรวม มีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ นปี 2552 จํานวน 999.99 ล้านบาท ปี 2551 มีจาํ นวน 934.48 ล้านบาท เพิ5มขึน 65.51 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 7.01 และหนีสิ น รวมมีจาํ นวน 749.63 ล้านบาท ปี 2551 มีจาํ นวน 716.48 ล้านบาท เพิ5มขึน 33.15 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ4.63 ปี 2552 สัดส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เพิ5มขึน 32.37 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 14.85 โดยมีการเปลี5ยนแปลงในทรัพย์สิน และหนีสิ นต่าง ๆ ที5เป็ นสาระสําคัญโดยสังเขปดังนี

สิ นทรัพย์

ลูกหนีการค้าสุ ทธิ เพิ5มขึน 35.28 ล้านบาท สิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ เพิ5มขึน 16.49 ล้านบาท สุ กรพันธุ์เพิ5มขึน 1.31 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ถาวรสุ ทธิ เพิ5มขึน 180.80 ล้านบาท ซึ5 งเกิดจากการซื อทรัพย์สินเพิ5มขึน

หนีส2 ิ น

บริ ษทั ฯ มีหนีสิ นรวม 749.63 ล้านบาท เพิ5มขึนจากปี ที5ผา่ นมา 33.15 ล้านบาท หรื อ

คิดเป็ นร้อยละ 4.63 รายการที5สาํ คัญได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินลดลง ส่ วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2552 มีจาํ นวน 250.37 ล้านบาท เพิ5มขึนร้อยละ 14.85 เพิ5มขึนเนื5 องจากผลการดําเนินงานมีกาํ ไรสุ ทธิ เพิ5มขึน

40


งบการเงิน

41


บริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย รายงาน และ งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

42


รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที0 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ เปลี0ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ2 นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ของ บริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ กิจการของบริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ0 งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ น ผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี2 ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบใน การแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที0รับรองทัว0 ไปซึ0 งกําหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผน และปฏิบตั ิงานเพื0อให้ได้ความเชื0อมัน0 อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที0ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น สาระสําคัญหรื อไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ี การทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั2งที0เป็ นจํานวน เงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที0กิจการใช้และ ประมาณการเกี0ยวกับรายการทางการเงินที0เป็ นสาระสําคัญ ซึ0 งผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ดั ทําขึ2น ตลอดจนการประเมิน ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที0นาํ เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื0อว่าการตรวจสอบ ดังกล่าวให้ขอ้ สรุ ปที0เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี2แสดงฐานะการเงิน ณ วันที0 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการ ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ2 นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและเฉพาะของบริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที0ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที0รับรองทัว0 ไป

โสภณ เพิ0มศิริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด กรุ งเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2553

43


บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบการเงินรวม

หมายเหตุ สิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี'การค้า กิจการที+เกี+ยวข้องกัน กิจการที+ไม่เกี+ยวข้องกัน หัก: ค่าเผือ+ หนี'สงสัยจะสูญ ลูกหนี'การค้า - สุ ทธิ เงินให้กยู้ มื ระยะสั'น ดอกเบี'ยค้างรับ และเงินทดรองแก่กิจการที+เกี+ยวข้องกัน สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื+น ลูกหนี'อื+น - กิจการที+เกี+ยวข้องกัน ลูกหนี'อื+น - กิจการที+ไม่เกี+ยวข้องกัน ดอกเบี'ยค้างรับ อื+น ๆ - สุ ทธิ รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน เงินฝากธนาคารที+มีภาระคํ'าประกัน เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ เงินลงทุนระยะยาวอื+น - สุ ทธิ สุ กรพันธุ์ - สุ ทธิ ที+ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื+น ที+ดินรอการพัฒนา - สุ ทธิ อื+น ๆ รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน รวมสิ นทรัพย์

(หน่วย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551

2552

2551

2,183,778

2,895,936

524,871

620,485

7

214,493,669 (1,051,000) 213,442,669

179,479,950 (1,313,624) 178,166,326

3,297,504 206,880,339 (1,051,000) 209,126,843

3,248,465 171,110,198 (1,109,672) 173,248,991

6 8

4,198,260 94,551,053

31,849,852 78,061,498

35,819 57,264,085

155,938 46,839,979

6

6,534,721 7,574,624 9,916,995 338,402,100

6,634,721 98,483,347 11,525,447 7,913,844 415,530,971

6,534,721 5,363,772 6,216,011 285,066,122

6,634,721 5,830,186 5,495,578 238,825,878

9 10 11 12 13 14

2,266,411 2,740,121 15,748,484 302,197,037

1,163,375 29,549,384 13,520,854 14,433,815 257,660,006

223,077,559 6,544,155 213,528,717

223,077,559 10,021,152 172,605,142

15

332,979,701 5,660,399 661,592,153 999,994,253

196,720,269 5,899,806 518,947,509 934,478,480

61,060,000 5,648,399 509,858,830 794,924,952

61,060,000 5,799,806 472,563,659 711,389,537

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ+งของงบการเงินนี'

44


บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล (ต่ อ) ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบการเงินรวม

หมายเหตุ หนี.สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น หนี.สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั'นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี'การค้า กิจการที+เกี+ยวข้องกัน กิจการที+ไม่เกี+ยวข้องกัน รวมเจ้าหนี'การค้า ส่ วนของเจ้าหนี'เช่าซื'อที+ถึงกําหนดชําระภายในหนึ+งปี ส่ วนของหนี'สินตามสัญญาเช่าการเงินที+ถึงกําหนดชําระ ภายในหนึ+งปี ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที+ถึงกําหนดชําระภายในหนึ+งปี หนี'สินหมุนเวียนอื+น ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ภาษีมูลค่าเพิม+ ค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย อื+น ๆ รวมหนี.สินหมุนเวียน หนี.สินไม่ หมุนเวียน เจ้าหนี'เช่าซื'อ - สุ ทธิจากส่ วนที+ถึงกําหนดชําระภายในหนึ+งปี หนี'สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจากส่ วนที+ถึงกําหนด ชําระภายในหนึ+งปี เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที+ถึงกําหนดชําระ ภายในหนึ+งปี รวมหนี.สินไม่ หมุนเวียน รวมหนี.สิน

2552

2551

(หน่วย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551

16

455,973,445

471,220,745

274,419,829

254,569,470

6

117,395,316 117,395,316 2,677,654

83,814,230 83,814,230 2,358,490

12,534,371 80,727,783 93,262,154 1,689,808

12,736,520 49,735,183 62,471,703 1,555,290

17 18

3,802,051 50,148,473

3,198,821 52,111,909

3,423,663 45,749,342

2,878,448 46,785,766

4,619,841 5,881,804 34,948,251 4,959,209 680,406,044

5,019,130 4,684,873 27,109,250 2,210,106 651,727,554

3,205,198 4,201,902 29,704,685 3,002,966 458,659,547

2,719,574 3,061,473 21,426,186 1,504,664 396,972,574

4,467,028

2,941,882

1,876,390

2,551,284

17

4,383,973

4,980,570

3,586,906

4,837,618

18

60,368,099 69,219,100 749,625,144

56,826,581 64,749,033 716,476,587

59,673,915 65,137,211 523,796,758

49,728,268 57,117,170 454,089,744

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ+งของงบการเงินนี'

45


บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล (ต่ อ) ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบการเงินรวม

หมายเหตุ ส่ วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรื อนหุ ้น ทุนจดทะเบียน หุ ้นสามัญ 8,085,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว หุ ้นสามัญ 8,085,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น ผลกําไรที+ยงั ไม่เกิดขึ'นจริ ง ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที+ดิน ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที+ดินของบริ ษทั ย่อย หุ ้นทุนของบริ ษทั ฯที+ถือโดยบริ ษทั ย่อย กําไรสะสม จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยของบริ ษทั ย่อย รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น รวมหนี.สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

19

2552

2551

(หน่วย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551

80,850,000

80,850,000

80,850,000

80,850,000

80,850,000 50,281,000

80,850,000 50,281,000

80,850,000 50,281,000

80,850,000 50,281,000

75,918,420 10,904,024 (33,124,747)

75,918,420 10,655,836 (32,617,147)

75,918,420 -

75,918,420 -

8,085,000 51,983,272 244,896,969 5,472,140 250,369,109 999,994,253 0

8,085,000 19,635,181 212,808,290 5,193,603 218,001,893 934,478,480 0

8,085,000 55,993,774 271,128,194 271,128,194 794,924,952 0

8,085,000 42,165,373 257,299,793 257,299,793 711,389,537 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ+งของงบการเงินนี'

กรรมการ

กรรมการ

46


บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกําไรขาดทุน สํ าหรับปี สิ.นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551

งบการเงินรวม

หมายเหตุ รายได้ รายได้จากการขาย รายได้อื+น ดอกเบี'ยรับ กําไรจากอัตราแลกเปลี+ยน อื+น ๆ รวมรายได้ ค่ าใช้ จ่าย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร ค่าใช้จ่ายอื+น ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี+ยน ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื+น ขาดทุนจากการด้อยค่าของที+ดินรอการพัฒนา รวมค่ าใช้ จ่าย กําไรก่ อนส่ วนแบ่ งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ นิติบุคคล ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ นิติบุคคล ค่าใช้จ่ายทางการเงิน กําไรก่ อนภาษีเงินได้ นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคล กําไรสุ ทธิสําหรับปี

11.2

การแบ่ งปันกําไรสุ ทธิ ส่ วนที+เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่ ส่ วนที+เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยของบริ ษทั ย่อย กําไรต่ อหุ้นขั.นพืน. ฐาน กําไรสุ ทธิส่วนที+เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่

2552

2551

1,243,842,451

1,125,936,468

937,706,239

873,400,370

904,379 13,312,794 1,258,059,624

9,053,532 1,285,390 20,849,604 1,157,124,994

673,089 2,608,489 940,987,817

1,162,865 1,285,390 10,317,701 886,166,326

857,191,020 142,418,571 95,923,790 50,757,627

805,068,379 151,573,329 93,700,283 47,510,077

654,254,908 129,032,785 73,436,794 35,142,773

604,555,639 137,235,304 71,567,397 30,648,236

11,052,995 354,290 2,600,000 4,000,000 1,164,298,293

1,097,852,068

3,446,997 354,290 895,668,547

844,006,576

93,761,331 (16,324,214) 77,437,117 (32,642,884) 44,794,233 (7,397,337) 37,396,896

59,272,926 (528,742) 58,744,184 (40,950,424) 17,793,760 (8,347,638) 9,446,122

45,319,270 45,319,270 (20,420,918) 24,898,352 (5,006,201) 19,892,151

42,159,750 42,159,750 (25,398,154) 16,761,596 (5,168,700) 11,592,896

36,870,171 526,725 37,396,896

9,482,363 (36,241) 9,446,122

19,892,151

11,592,896

6.14

1.57

2.46

1.43

6,002,322

6,029,440

8,085,000

8,085,000

22

จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี+ยถ่วงนํ'าหนัก (หุ ้น) หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ+งของงบการเงินนี'

47


48 50,281,000 50,281,000 0 0

80,850,000 80,850,000 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี>

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2551 กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 24) เงินปั นผลจ่ายสําหรับหุ ้นของบริ ษทั ฯทีถือโดยบริ ษทั ย่อย เงินปั นผลจ่ายสุ ทธิ หุ ้นทุนของบริ ษทั ฯทีถือโดยบริ ษทั ย่อย ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยของบริ ษทั ย่อยลดลง ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2552

ส่ วนเกินมูลค่า หุ ้นสามัญ 50,281,000 50,281,000

ทุนเรื อนหุ ้นทีออก และชําระแล้ว ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2550 80,850,000 กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาํ หรับปี เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 24) เงินปั นผลจ่ายสําหรับหุ ้นของบริ ษทั ฯทีถือโดยบริ ษทั ย่อย เงินปั นผลจ่ายสุ ทธิ ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยของบริ ษทั ย่อยลดลง ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2551 80,850,000

บริ ษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่ น จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น สํ าหรั บปี สิ1นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

75,918,420 75,918,420 0 0

ส่ วนเกินทุนจาก การตีราคาทีดิน 75,918,420 75,918,420 10,655,836 248,188 10,904,024 0 0

(32,617,147) (507,600) (33,124,747) 0 0

8,085,000 8,085,000 0 0

19,635,181 36,870,171 (6,063,750) 1,541,670 (4,522,080) 51,983,272 0 0

งบการเงินรวม ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่ ส่ วนเกินทุน หุ ้นทุนของ จากการตีราคา บริ ษทั ฯที กําไรสะสม ทีดินของบริ ษทั ย่อย ถือโดยบริ ษทั ย่อย จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จดั สรร 10,655,836 (32,617,147) 8,085,000 13,167,538 9,482,363 (4,042,500) 1,027,780 (3,014,720) 10,655,836 (32,617,147) 8,085,000 19,635,181 212,808,290 36,870,171 (6,063,750) 1,541,670 (4,522,080) (507,600) 248,188 244,896,969 0 0

5,193,603 526,725 (248,188) 5,472,140 0 0

รวม ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนน้อยของ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย 206,340,647 10,550,978 9,482,363 (36,241) (4,042,500) 1,027,780 (3,014,720) (5,321,134) 212,808,290 5,193,603

218,001,893 37,396,896 (6,063,750) 1,541,670 (4,522,080) (507,600) 250,369,109 0 0

รวม 216,891,625 9,446,122 (4,042,500) 1,027,780 (3,014,720) (5,321,134) 218,001,893

(หน่วย: บาท)


49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี9

ยอดคงเหลือ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2551 กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) ยอดคงเหลือ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552

ยอดคงเหลือ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2550 กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) ยอดคงเหลือ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2551

ส่ วนเกินมูลค่า หุน้ สามัญ 50,281,000 50,281,000 50,281,000 50,281,000 0 0

ทุนเรื อนหุน้ ทีออก และชําระแล้ว 80,850,000 80,850,000 80,850,000 80,850,000 0 0

บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย งบแสดงการเปลีย" นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ) สํ าหรับปี สิ)นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

75,918,420 75,918,420 0 0

ส่ วนเกินทุนจาก การตีราคาทีดิน 75,918,420 75,918,420 8,085,000 8,085,000 0 0

42,165,373 19,892,151 (6,063,750) 55,993,774 0 0

กําไรสะสม จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จดั สรร 8,085,000 34,614,977 11,592,896 (4,042,500) 8,085,000 42,165,373

งบการเงินเฉพาะกิจการ

257,299,793 19,892,151 (6,063,750) 271,128,194 0 0

รวม 249,749,397 11,592,896 (4,042,500) 257,299,793

(หน่วย: บาท)


บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สํ าหรับปี สิ.นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบการเงินรวม

2552 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กําไรสุ ทธิก่อนภาษี รายการปรับกระทบยอดกําไรสุ ทธิก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน ค่าเผือ+ หนี'สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ) โอนกลับค่าเผือ+ หนี'สงสัยจะสูญของลูกหนี'อื+น ค่าเสื+ อมราคาสุ กรพันธุ์ กําไรจากการขายสุ กรพ่อพันธุแ์ ละแม่พนั ธุ์ ค่าเสื+ อมราคาอาคารและอุปกรณ์ บริ จาคอุปกรณ์ ตัดจําหน่ายอุปกรณ์ กําไรจากการขายอุปกรณ์ ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื+น ขาดทุนจากการด้อยค่าของที+ดินรอการพัฒนา ค่าเผือ+ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี+ยนที+ยงั ไม่เกิดขึ'นจริ ง ดอกเบี'ยรับ ค่าใช้จ่ายดอกเบี'ย กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี+ยนแปลงในสิ นทรัพย์ และหนี'สินดําเนินงาน สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม+ ขึ'น) ลดลง ลูกหนี'การค้า - กิจการที+เกี+ยวข้องกัน ลูกหนี'การค้า - กิจการที+ไม่เกี+ยวข้องกัน สิ นค้าคงเหลือ ลูกหนี'อื+น เงินทดรองจ่ายค่าโฆษณา สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื+น

2551

(หน่วย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551

44,794,233

17,793,760

24,898,352

16,761,596

(262,624) (359,086) 5,557,363 (1,026,693) 36,387,367 7,449 406,580 (735,924) 16,324,214 11,052,995 2,600,000 4,000,000 1,168,143 28,352 (904,379) 32,642,884

(509,586) 2,312,544 (1,728,986) 31,940,733 1,925,569 (190,055) 528,742 (188,022) (9,053,532) 40,950,424

(58,672) 26,898,001 43 403,197 (684,581) 3,446,997 28,352 (673,089) 20,420,918

32,000 22,937,316 1,914,839 (103,478) (188,022) (1,162,865) 25,398,154

151,680,874

83,781,591

74,679,518

65,589,540

(35,042,071) (21,665,893) 1,158,158 (1,499,150)

(3,948,993) 8,322,714 3,503,527 7,412,000 1,266,548

(49,039) (35,798,493) (10,424,106) 566,414 (720,433)

52,328 (6,134,987) 6,504,037 2,480,931 7,412,000 282,945

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ+งของงบการเงินนี'

50


บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่ อ) สํ าหรับปี สิ.นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบการเงินรวม

2552 หนี'สินดําเนินงานเพิม+ ขึ'น (ลดลง) เจ้าหนี'การค้า - กิจการที+เกี+ยวข้องกัน เจ้าหนี'การค้า - กิจการที+ไม่เกี+ยวข้องกัน ภาษีมูลค่าเพิม+ ค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี'สินหมุนเวียนอื+น เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ดอกเบี'ยรับ จ่ายดอกเบี'ย จ่ายภาษีเงินได้ เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินฝากธนาคารที+มีภาระคํ'าประกันเพิม+ ขึ'น เงินให้กยู้ มื ระยะสั'นและเงินทดรอง แก่กิจการที+เกี+ยวข้องกัน (เพิม+ ขึ'น) ลดลง เงินสดจ่ายซื'อเงินลงทุนระยะยาวอื+น เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน เงินสดจ่ายซื'อสุ กรพ่อพันธุแ์ ละแม่พนั ธุ์ เงินสดรับจากการขายสุ กรพ่อพันธุแ์ ละแม่พนั ธุ์ เงินสดจ่ายซื'ออุปกรณ์ เงินสดจ่ายชําระเจ้าหนี'ค่าเครื+ องจักร เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ เงินสดจ่ายค่าที+ดินรอการพัฒนา สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื+นลดลง เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ+งของงบการเงินนี'

51

2551

(หน่วย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551

33,581,086 1,196,931 7,795,438 2,749,103 139,954,476 699,068 (32,599,321) (7,796,626) 100,257,597

(7,298,109) 604,411 10,552,502 351,375 104,547,566 2,942,774 (40,877,402) (4,363,639) 62,249,299

(202,149) 30,992,600 1,140,429 8,206,537 1,498,302 69,889,580 673,089 (20,348,956) (4,520,577) 45,693,136

(5,332,848) (5,423,309) 203,240 9,993,369 (324,388) 75,302,858 1,162,865 (25,353,531) (2,478,943) 48,633,249

(1,103,036)

(3,520)

-

-

(507,600) 262,176 (4,330,987) 2,493,843 (74,099,136) 1,772,570 (1,080,700) 239,407 (76,353,463)

(1,777,107) (7,034,593) 3,745,961 (25,345,017) (3,039,870) 197,126 501,138 (32,755,882)

120,119 30,000 (64,805,438) 876,953 151,407 (63,626,959)

(153,225) (16,503,929) (3,039,870) 104,841 456,138 (19,136,045)


บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่ อ) สํ าหรับปี สิ.นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบการเงินรวม

2552 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั'นจาก สถาบันการเงินเพิม+ ขึ'น (ลดลง) เงินกูย้ มื ระยะสั'นและเงินทดรองจากกิจการที+เกี+ยวข้องกันลดลง เงินกูย้ มื ระยะยาวเพิม+ ขึ'น หนี'สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง เจ้าหนี'เช่าซื'อลดลง เงินปั นผลจ่าย เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม" ขึน. (ลดลง) สุ ทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม" เติม รายการที+ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย ซื'ออุปกรณ์โดยทําสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื'อ รับโอนที+ดินรอการพัฒนาจากการรับชําระหนี'

2551

(หน่วย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551

(15,247,300) 1,578,082 (3,432,367) (2,992,627) (4,522,080) (24,616,292) (712,158) 2,895,936 2,183,778 -

(40,998,195) 18,056,667 (2,475,193) (2,503,771) (3,014,720) (30,935,212) (1,441,795) 4,337,731 2,895,936 -

19,850,359 8,909,223 (3,074,497) (1,783,126) (6,063,750) 17,838,209 (95,614) 620,485 524,871 -

(48,106,665) (38,392) 26,514,034 (2,183,861) (1,630,971) (4,042,500) (29,488,355) 8,849 611,636 620,485 -

8,275,937 139,178,732

2,535,526 -

3,611,750 -

2,535,526 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ+งของงบการเงินนี'

52


บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สํ าหรับปี สิ#นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 1.

ข้ อมูลทัว$ ไปของบริษัทฯ บริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตังขึนเป็ นบริ ษทั มหาชนและ มีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรู ปจากเนื อสัตว์ โดยมีที4อยูต่ ามที4จดทะเบียนคือเลขที4 259/13 ซอยปรี ดี พนมยงค์ 13 ถนนสุ ขุมวิท 71 (ปรี ดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร เมื4อวันที4 20 ตุลาคม 2552 ที4ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครังที4 8/2552 ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ ลงทุนและจัดตังบริ ษทั ย่อย (S.Khonkaen (E.U.) Co., Ltd.) ที4ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ โดย บริ ษทั ฯจะเข้าถือหุ ้นจํานวน 500,000 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 1 สลอตี เป็ นเงินไทยจํานวนประมาณ 6 ล้านบาท คิด เป็ นร้ อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนในบริ ษทั ดังกล่าว ซึ4 ง ณ วันที4ในงบการเงิ น ยังอยู่ระหว่างการจด ทะเบียนจัดตังบริ ษทั

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนีจดั ทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี ที4กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และ การแสดงรายการในงบการเงิ นได้ทาํ ขึนเพื4อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จ การค้าลงวันที4 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที4บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว งบการเงิ นนี ได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุ นเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื4 นในนโยบายการ บัญชี 2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม ก)

งบการเงิ นรวมนี ได้จดั ทําขึนโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษทั อุ ตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่ น จํากัด (มหาชน) (ซึ4 งต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ4 งต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี

53


(หน่วย: ร้อยละ)

ชื4อบริ ษทั บริ ษทั ส.ปศุสัตว์ จํากัด บริ ษทั เอส เค เค ฟู้ ด จํากัด บริ ษทั มหาชัยฟู้ ดโปรเซสซิ4 ง จํากัด

ลักษณะของธุรกิจ ธุรกิจเพาะพันธุ์และจําหน่าย สุ กรพันธุ์ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร

อัตราร้อยละของ ร้อยละของสิ นทรัพย์ ร้อยละของรายได้ที4รวม จัดตังขึน การถือหุ ้นทังทางตรง ที4รวมอยูใ่ นสิ นทรัพย์รวม อยูใ่ นรายได้รวมสําหรับปี ในประเทศ และทางอ้อม ณ วันที4 31 ธันวาคม สิ นสุ ดวันที4 31 ธันวาคม 2552 2551 2552 2551 2552 2551 ไทย 93.08 93.08 8 8 9 7 ไทย

95.92

95.92

18

20

17

14

ไทย

95.71

95.71

17

20

1

1

ข)

บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงิ นรวมตังแต่วนั ที4ได้มา (วันที4 บริ ษทั ฯมีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย) จนถึงวันที4บริ ษทั ฯสิ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนัน

ค)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึนโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที4สาํ คัญ เช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

ง)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที4มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออก จากงบการเงินรวมนีแล้ว

จ)

ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยคือจํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที4 ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนรวมและส่ วนของ ผูถ้ ือหุ น้ ในงบดุลรวม

2.3 บริ ษทั ฯได้จดั ทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื4อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ4 งแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน 3.

การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชี ใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ฉบับที4 12/2552 เรื4 อง การ จัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ การอ้างอิง เลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนีได้ถือปฏิบตั ิตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกล่าว

54


สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ไ ด้อ อกประกาศสภาวิช าชี พ บัญชี ฉบับ ที4 86/2551 และฉบับ ที4 16/2552 ให้ ใ ช้ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีใหม่ดงั ต่อไปนี 3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ที$มีผลบังคับใช้ ใน ปี ปัจจุบัน แม่บทการบัญชี (ปรับปรุ ง 2550) มาตรฐานการบัญชีฉบับที4 36 (ปรับปรุ ง 2550) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที4 5 สิ นทรั พย์ไ ม่หมุ นเวีย นที4 ถือไว้เพื4อขายและการ ดําเนินงานที4ยกเลิก (ปรับปรุ ง 2550) แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการบันทึกสิ ทธิ การเช่า แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ขา้ งต้นถือปฏิบตั ิ กับงบการเงิ นสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที4เริ4 มในหรื อหลัง วันที4 1 มกราคม 2552 เป็ นต้นไป ฝ่ าย บริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที4 5 (ปรับปรุ ง 2550) และแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี สําหรับการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุ มเดียวกันไม่เกี4 ยวเนื4 องกับธุ รกิ จ ของบริ ษทั ฯ ส่ วนแม่บทการบัญชี (ปรับปรุ ง 2550) มาตรฐานการบัญชีฉบับที4 36 (ปรับปรุ ง 2550) และ แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี สําหรับการบันทึกสิ ทธิ การเช่ าไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ งบ การเงินสําหรับปี ปั จจุบนั 3.2 มาตรฐานการบัญชี ทยี$ งั ไม่ มีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน มาตรฐานการบัญชีฉบับที4 20 การบัญชี สําหรั บเงิ นอุ ดหนุ นจากรั ฐบาล และการเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี4 ย วกับ ความ ช่วยเหลือจากรัฐบาล มาตรฐานการบัญชีฉบับที4 24 การเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี4 ย วกั บ บุ ค คลหรื อ (ปรับปรุ ง 2550) กิจการที4เกี4ยวข้องกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับที4 40 อสังหาริ มทรัพย์เพื4อการลงทุน

วันที4มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2555

1 มกราคม 2554 1 มกราคม 2554

อย่างไรก็ตาม กิ จการสามารถนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที4 24 (ปรั บปรุ ง 2550) และมาตรฐานการ บัญชีฉบับที4 40 มาถือปฏิบตั ิก่อนกําหนดได้

55


ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที4 20 และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที4 40 ไม่เกี4ยวเนื4 องกับธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ส่ วนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที4 24 (ปรับปรุ ง 2550) จะ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปี ที4เริ4 มใช้มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าว 4.

นโยบายการบัญชี ทสี$ ํ าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้ ขายสิ นค้ า รายได้จากการขายสิ นค้ารั บรู ้ เมื4 อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนความเสี4 ยงและผลตอบแทนที4 เป็ น สาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน ใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ4ม สําหรับสิ นค้าที4ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว ดอกเบีย รั บ ดอกเบียถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที4แท้จริ ง เงินปั นผลรั บ เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื4อมีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคารและเงิ นลงทุนระยะสันที4 มี สภาพคล่ องสู ง ซึ4 ง ถึ ง กํา หนดจ่า ยคื นภายในระยะเวลาไม่ เกิ น 3 เดื อน นับจากวันที4 ไ ด้มาและไม่ มี ข้อจํากัดในการเบิกใช้ 4.3 ลูกหนีก# ารค้ าและค่ าเผือ$ หนีส# งสั ยจะสู ญ ลูกหนี การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที4จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื4อหนี สงสั ย จะสู ญ สํ า หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที4 อ าจเกิ ด ขึ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี ไม่ ไ ด้ ซึ4 ง โดยทัว4 ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี

56


4.4 สิ นค้ าคงเหลือและสํ ารองเผือ$ การลดมูลค่ าสิ นค้ า สิ นค้าคงเหลื อตีราคาตามราคาทุนถัวเฉลี4 ยหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที4จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ4ากว่า ต้นทุน สิ นค้าสําเร็ จรู ปรวมต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าโสหุ ย้ การผลิต สํารองเผือ4 การลดมูลค่าสิ นค้าจะตังขึนสําหรับสิ นค้าเคลื4อนไหวช้าหรื อเสื4 อมคุณภาพ 4.5 เงินลงทุน ก)

เงินลงทุนในตราสารทุนที4ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว4 ไป ซึ4 งแสดงใน ราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผือ4 การด้อยค่า (ถ้ามี)

ข)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที4แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย

ค)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที4แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี ราคาทุน

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้วธิ ี ถวั เฉลี4ยถ่วงนําหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน 4.6 ทีด$ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื$ อมราคา ที4ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที4ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื4 อม ราคาสะสม และค่าเผือ4 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ4 มแรกของที4ดินในราคาทุน ณ วันที4ได้สินทรัพย์มา หลังจากนัน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีการประเมินราคาที4ดินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและบันทึกสิ นทรัพย์ ดังกล่าวในราคาตีใหม่ ทังนี จัดให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นครังคราวเพื4อมิให้ราคา ตามบัญชี ณ วันที4ในงบดุลแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกส่ วนต่างซึ4 งเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี -

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที4เพิ4มขึนจากการตีราคาใหม่ในบัญชี “ส่ วนเกิ นทุ นจากการตี ราคาที4 ดิน” ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นในงบดุ ล ส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯใน ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ ตามสัดส่ วนที4บริ ษทั ฯถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยแสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “ส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคาที4ดินของบริ ษทั ย่อย” ในส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้นในงบดุลรวม อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น นั เคยมีการตีราคาลดลงและบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับรู ้ราคาที4ลดลงเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนแล้ว ส่ วนที4เพิ4มจากการตีราคาใหม่น ีจะ ถูกรับรู ้ เป็ นรายได้ไม่เกิ นจํานวนที4เคยลดลง ซึ4 งได้รับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนปี ก่อน แล้ว

57


-

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที4ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็ นค่าใช้จ่าย ในงบกําไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น นั เคยมีการตีราคาเพิ4มขึนและยังมียอดคงค้าง ของบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที4ดิน” อยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนที4ลดลงจากการตีราคา ใหม่จะถูกนําไปหักออกจาก “ส่ วนเกิ นทุนจากการตี ราคาที4ดิน” ไม่เกิ นจํานวนซึ4 งเคยตีราคา เพิ4มขึนของสิ นทรัพย์ชนิดเดียวกัน และส่ วนที4เกินจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน

ค่าเสื4 อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ งานโดยประมาณดังนี -

ส่ วนปรับปรุ งที4ดิน อาคาร สิ นทรัพย์ถาวรอื4น

20 ปี 20 ปี 5 - 20 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื4 อมราคาสําหรับที4ดินและงานระหว่างก่อสร้าง ค่าเสื4 อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน ส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคาสิ นทรั พย์ไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ น เงินปั นผลได้ 4.7 สุ กรพันธุ์ บริ ษทั ย่อยถื อว่าสุ กรพันธุ์มีอายุการใช้งานเท่ากับ 3 ปี และหลังจากนันจะสามารถขายต่อได้ในราคา ประมาณ 6,800 บาทต่อตัว สําหรับพ่อพันธุ์และแม่พนั ธุ์ 4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ$ กีย$ วข้ องกัน บุคคลหรื อกิ จการที4เกี4 ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที4 มีอาํ นาจควบคุ ม บริ ษทั ฯ หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน กับบริ ษทั ฯ นอกจากนีบุคคลหรื อกิจการที4เกี4ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ4 งมีอิทธิ พลอย่างเป็ น สาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที4มีอาํ นาจในการวางแผน และควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

58


4.9 สั ญญาเช่ าระยะยาว สัญญาเช่าเครื4 องจักรและยานพาหนะที4ความเสี4 ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้ โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่า ยุติธรรมของสิ นทรั พย์ที4เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิ นที4 ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่ มูลค่าใดจะตํ4ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะบันทึกเป็ นหนี สินระยะยาว ส่ วนดอกเบียจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที4ได้มาตามสัญญาเช่า การเงินจะคิดค่าเสื4 อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที4เช่า 4.10 เงินตราต่ างประเทศ รายการที4เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี4 ยน ณ วันที4 เกิ ดรายการ สิ นทรั พย์และหนี สินที4 เป็ นตัวเงิ นซึ4 งอยู่ในสกุลเงิ นตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้ อัตราแลกเปลี4ยน ณ วันที4ในงบดุล กํา ไรและขาดทุ นที4 เกิ ดจากการเปลี4 ยนแปลงในอัตราแลกเปลี4 ย นได้รวมอยู่ใ นการคํา นวณผลการ ดําเนินงาน 4.11 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ทุกวันที4ในงบดุ ล บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรื อสิ นทรั พย์ที4 ไม่ มีตวั ตนอื4 นของบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อย หากมี ขอ้ บ่ งชี ว่า สิ นทรั พ ย์ดงั กล่ า วอาจ ด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื4อมูลค่าที4คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ มีมูลค่าตํ4ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น นั ทังนี มูลค่าที4คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรม หักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการ ประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตที4 กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที4 สะท้อนถึงการประเมินความเสี4 ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี4 ยงซึ4 ง เป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที4กาํ ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ ขาย บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที4ดีที4สุดซึ4 งเหมาะสมกับสิ นทรั พย์ ซึ4 ง สะท้อนถึ ง จํา นวนเงิ นที4 กิ จการสามารถจะได้ม าจากการจํา หน่ า ยสิ นทรั พ ย์หัก ด้วยต้นทุ นในการ จําหน่ าย โดยการจําหน่ ายนันผูซ้ ื อกับผูข้ ายมี ความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี4 ยนและสามารถ ต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี4ไม่มีความเกี4ยวข้องกัน

59


บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน ยกเว้นในกรณี ที4ดินซึ4 ง ใช้วธิ ี การตีราคาใหม่และได้บนั ทึกส่ วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ขาดทุนจาก การด้อยค่าจะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ไม่เกินไปกว่าส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที4เคยบันทึกไว้ 4.12 ผลประโยชน์ พนักงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินเดื อน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่าย เมื4อเกิดรายการ 4.13 ประมาณการหนีส# ิ น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ ประมาณการหนี สินเมื4อมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ4 งเกิ ดจากเหตุการณ์ ใน อดีตและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที4บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะสู ญเสี ยทรัพยากรที4มีประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จเพื4อจ่ายชําระภาระผูกพันดังกล่ าวและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนันได้อย่าง น่าเชื4อถือ 4.14 ภาษีเงินได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้โดยคํานวณจากกําไรสุ ทธิ ทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี$ ํ าคัญ ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ที4รับรองทัว4 ไป ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ การประมาณการในเรื4 องที4มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี ส่ ง ผลกระทบต่ อ จํา นวนเงิ น ที4 แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้อ มู ล ที4 แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบ งบการเงิ น ผลที4 เกิ ดขึ นจริ ง อาจแตกต่า งไปจากจํา นวนที4 ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ ประมาณการที4สาํ คัญมีดงั นี สั ญญาเช่ า ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ าว่าเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าทางการเงิ น ฝ่ าย บริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื4 อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื4อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯได้ โอนหรื อรับโอนความเสี4 ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที4เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่

60


ค่ าเผือ$ หนีส# งสั ยจะสู ญของลูกหนี# ในการประมาณค่าเผื4อหนี สงสัยจะสู ญของลูกหนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ การผลขาดทุนที4คาดว่าจะเกิ ดขึนจากลูกหนี แต่ละราย โดยคํานึ งถึ งประสบการณ์การเก็บเงิ นในอดี ต อายุของหนีที4คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที4เป็ นอยูใ่ นขณะนัน เป็ นต้น มูลค่ ายุติธรรมของเครื$องมือทางการเงิน ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื4 องมือทางการเงิ นที4ไม่มีการซื อขายในตลาดและไม่สามารถหา ราคาได้ในตลาดซือขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื4 องมือ ทางการเงิ นดังกล่าว โดยใช้เทคนิ คและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ4 งตัวแปรที4ใช้ในแบบจําลอง ได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที4มีอยูใ่ นตลาด โดยคํานึ งถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และ การเปลี4ยนแปลงของมูลค่าของเครื4 องมือทางการเงินในระยะยาว ค่ าเผือ$ การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ บริ ษทั ฯจะตังค่าเผือ4 การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ4 ขายและเงินลงทุนทัว4 ไปเมื4อฝ่ ายบริ หาร ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและ เป็ นระยะเวลานาน การที4 จะสรุ ป ว่า เงิ นลงทุ นดัง กล่ า วได้ล ดลงอย่า งมี ส าระสํา คัญหรื อเป็ นระยะ เวลานานหรื อไม่น นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ทีด$ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื$ อมราคา ในการคํานวณค่าเสื4 อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการใช้ งานและมูลค่าซากเมื4อเลิ กใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่า ซากใหม่หากมีการเปลี4ยนแปลงเช่นนันเกิดขึน บริ ษทั ฯแสดงมูลค่าของที4ดินด้วยราคาที4ตีใหม่ ซึ4 งราคาที4ตีใหม่น ีได้จากประเมินโดยผูป้ ระเมินราคา อิสระ โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดสําหรับสิ นทรัพย์ประเภทที4ดิน ซึ4 งการประเมินมูลค่าดังกล่าว ต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ นอกจากนี ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่ วงเวลา และบันทึ กขาดทุ นจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที4 คาดว่าจะได้รับคืนตํ4ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ สิ นทรั พย์น ัน ในการนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุล ยพิ นิจที4 เกี4 ย วข้องกับ การคาดการณ์ รายได้และ ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ4 งเกี4ยวเนื4องกับสิ นทรัพย์น นั

61


6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ$ กีย$ วข้ องกัน ในระหว่า งปี บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี รายการธุ รกิ จที4 สํา คัญกับ บุ ค คลหรื อกิ จ การที4 เกี4 ย วข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื4 อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที4ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ บุคคลหรื อกิจการที4เกี4ยวข้องกันเหล่านัน ซึ4 งเป็ นไปตามปกติธุรกิจสามารถสรุ ปได้ดงั นี (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม 2551 2552 รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) ขายสิ นค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551

นโยบายการกําหนดราคา

-

-

24.6

25.8

รายได้ค่าเช่า

-

-

0.3

0.3

ดอกเบียรับ

-

-

-

0.1

ขายทรัพย์สินและพัสดุ ค่าบริ การและการจัดการจ่าย ค่าเช่าจ่าย

-

-

0.6 0.6

0.1 0.1 1.0

ซือสิ นค้า

-

-

179.4

175.6

ซือทรัพย์สินและพัสดุ ดอกเบียจ่าย

-

-

0.2 -

0.2 0.1

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม ดอกเบียรับ

0.2

1.6

-

-

อัตราร้อยละ 6.65 - 7.50 ต่อปี (2551: ร้อยละ 7.62 8.0 ต่อปี )

รายการธุรกิจกับกิจการที4เกี4ยวข้องกัน ดอกเบียรับ

0.1

-

-

-

อัตราร้อยละ 7.62 - 8.0 ต่อปี

62

กําไรขันต้นประมาณ ร้อยละ 10 - 20 ค่าเช่าเดือนละ 1,350 20,000 บาท อัตราร้อยละ 7.75 ต่อปี (2551: ร้อยละ 7.0 - 7.75 ต่อปี ) ราคาตามบัญชีสุทธิ ตามสัญญาที4ทาํ ร่ วมกัน ค่าเช่าเดือนละ 1,500 78,000 บาท (2551: 14,250 - 78,000 บาท) ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ4ม ร้อยละ 5 - 20 ราคาตามบัญชีสุทธิ อัตราร้อยละ 7.25 - 8.00 ต่อปี (2551: ร้อยละ 7.0 7.75 ต่อปี )


ยอดคงค้า งระหว่า งบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ที4 เ กี4 ย วข้อ งกัน ณ วัน ที4 31 ธั น วาคม 2552 และ 2551 มี รายละเอียดดังนี (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม 2552 2551 ลูกหนี#การค้ ากิจการที$เกีย$ วข้ องกัน บริษัทย่ อย บริ ษทั เอส เค เค ฟู้ ด จํากัด รวมลูกหนีการค้ากิจการที4เกี4ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551

-

-

3.2 3.2

3.2 3.2

-

-

-

0.1 0.1

-

23.4

-

-

3.0

-

-

-

-

8.4

-

-

1.2

-

-

-

4.2

31.8

-

0.2

ลูกหนี#อนื$ - กิจการที$เกีย$ วข้ องกัน บริษัทร่ วม บริ ษทั สี4 มุมเมือง จํากัด รวมลูกหนีอื4น - กิจการที4เกี4ยวข้องกัน

6.5 6.5

6.6 6.6

6.5 6.5

6.6 6.6

เจ้ าหนี#การค้ ากิจการที$เกีย$ วข้ องกัน บริษัทย่ อย บริ ษทั มหาชัยฟู้ ดโปรเซสซิ4ง จํากัด รวมเจ้าหนีการค้ากิจการที4เกี4ยวข้องกัน

-

-

12.5 12.5

12.7 12.7

เงินให้ กู้ยืมระยะสั# นแก่กจิ การที$เกีย$ วข้ องกัน บริษัทย่ อย บริ ษทั เอส เค เค ฟู้ ด จํากัด บริ ษทั มหาชัยฟู้ ดโปรเซสซิ4ง จํากัด บริษัทร่ วม บริ ษทั ส. กรุ๊ ป พร็ อพเพอร์ต ี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด บริษัทที$เกีย$ วข้ องกัน บริ ษทั ส. กรุ๊ ป พร็ อพเพอร์ต ี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ดอกเบีย# ค้ างรับและเงินทดรองแก่กจิ การที$เกีย$ วข้ องกัน บริษัทร่ วม บริ ษทั ส. กรุ๊ ป พร็ อพเพอร์ต ี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด บริษัทที$เกีย$ วข้ องกัน บริ ษทั ส. กรุ๊ ป พร็ อพเพอร์ต ี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสัน ดอกเบียค้างรับและ เงินทดรองแก่กิจการที4เกี4ยวข้องกัน

63


ในระหว่างปี 2552 เงินให้กยู้ มื ระยะสันกิจการที4เกี4ยวข้องกันมีการเคลื4อนไหวดังต่อไปนี (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2551 เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการที4เกี4ยวข้องกัน บริ ษัทร่ วม บริ ษทั ส. กรุ๊ ป พร็ อพเพอร์ต ี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

กูเ้ พิ4ม ระหว่างปี

23.4

รับชําระคืน ระหว่างปี

-

(20.4)

31 ธันวาคม 2552

3.0

ภาระคําประกันกับกิจการที4เกี4ยวข้องกัน บริ ษทั ฯมี ภาระจากการคําประกันให้กบั กิ จการที4 เกี4 ยวข้องกันตามที4 กล่ าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบ งบการเงินข้อ 25.3 (3) และ 25.3 (4) 7.

ลูกหนีก# ารค้ า ยอดคงเหลือของลูกหนี การค้า ณ วันที4 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายุหนี ที4คงค้างนับจาก วันที4ถึงกําหนดชําระได้ดงั นี (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม 2552 2551 ยอดคงค้างจากกิจการที4เกี4ยวข้องกัน ยังไม่ถึงกําหนดชําระ รวม

-

64

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551

3.3 3.3

3.2 3.2


(หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม 2552 2551 ยอดคงค้างจากกิจการอื4น ยังไม่ถึงกําหนดชําระ เกินกําหนดชําระ น้อยกว่า 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 12 เดือนขึนไป รวม รวมยอดคงค้างทังสิ น หัก: ค่าเผือ4 หนีสงสัยจะสู ญ ลูกหนีการค้า - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551

203.8

154.2

201.5

152.0

10.0 0.1 0.1 0.5 214.5 214.5 (1.1) 213.4

15.5 9.3 0.5 179.5 179.5 (1.3) 178.2

4.8 0.1 0.5 206.9 210.2 (1.1) 209.1

9.4 9.2 0.5 171.1 174.3 (1.1) 173.2

บริ ษทั ฯได้โอนสิ ทธิ เรี ยกร้ องในลูกหนี การค้าจํานวน 48.2 ล้านบาท (2551: 56.7 ล้านบาท) ให้แก่ สถาบันการเงินหลายแห่งเพื4อเป็ นประกันการกูย้ มื เงินระยะสันจากสถาบันการเงินเหล่านัน 8.

สิ นค้ าคงเหลือ (หน่วย: ล้านบาท)

ราคาทุน วัตถุดิบและวัสดุหีบห่ อ สิ นค้าสําเร็ จรู ป งานระหว่างทํา วัสดุสินเปลือง ลูกสุ กรระหว่างเลียง รวม

2552 45.0 19.8 8.4 1.7 21.7 96.6

2551 39.8 12.1 8.7 1.4 16.9 78.9

งบการเงินรวม ค่าเผื4อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ลดราคาทุนลงให้เท่ากับ มูลค่าสุ ทธิ ที4จะได้รับ ค่าเผื4อสิ นค้าเสื4 อมคุณภาพ 2552 2551 2552 2551 (1.3) (0.4) (0.7) (0.5) (2.0) (0.9)

65

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ 2552 2551 43.7 39.4 19.8 12.1 8.4 8.7 1.7 1.4 21.0 16.4 94.6 78.0


(หน่วย: ล้านบาท)

ราคาทุน วัตถุดิบและวัสดุหีบห่ อ สิ นค้าสําเร็ จรู ป งานระหว่างทํา รวม

9.

2552 34.2 16.0 8.4 58.6

2551 28.6 9.9 8.7 47.2

งบการเงินเฉพาะกิจการ ค่าเผื4อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ลดราคาทุนลงให้เท่ากับ มูลค่าสุ ทธิ ที4จะได้รับ ค่าเผื4อสิ นค้าเสื4 อมคุณภาพ 2552 2551 2552 2551 (1.3) (0.4) (1.3) (0.4)

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ 2552 2551 32.9 28.2 16.0 9.9 8.4 8.7 57.3 46.8

เงินฝากธนาคารทีม$ ีภาระคํา# ประกัน ยอดคงเหลื อนี คื อเงิ นฝากธนาคารซึ4 ง บริ ษ ทั ย่อยได้นํา ไปคํา ประกันหนัง สื อคํา ประกันที4 ออกโดย ธนาคาร

10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที4แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี (หน่วย: ล้านบาท) ชื4อบริ ษทั

บริ ษทั ส.ปศุสตั ว์ จํากัด บริ ษทั เอส เค เค ฟู้ ด จํากัด บริ ษทั มหาชัยฟู้ ด โปรเซสซิ4ง จํากัด รวม

ทุนเรี ยกชําระแล้ว 2552

2551

45 120 85

45 120 85

2552 ร้อยละ 93.08 95.92 95.71

2551 ร้อยละ 93.08 95.92 95.71

เงินปันผลที4บริ ษทั ฯรับ ระหว่างปี

ราคาทุน

สัดส่วนเงินลงทุน

2552

2551

39.8 108.5 74.7 223.0

39.8 108.5 74.7 223.0

2552

2551

-

-

บริ ษทั ฯได้นาํ เงินลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั เอส เค เค ฟู้ ด จํากัด ซึ4 งเป็ นบริ ษทั ย่อยไปจํานําไว้กบั สถาบันการเงินเพื4อคําประกันวงเงินสิ นเชื4อของบริ ษทั ฯที4ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งนัน

66


11. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม 11.1 รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม ชื4อบริ ษทั

จัดตังขึน ในประเทศ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เพรสซิ เด๊นท์ อินเตอร์เทรด จํากัด บริ ษทั สี4 มุมเมือง จํากัด

กิจการตัวแทน จําหน่ายสิ นค้า กิจการตัวแทน จําหน่ายสิ นค้า บริ ษทั ส. โปรดิaวส์ จํากัด จําหน่ายผลไม้ส่งออก บริ ษทั ส. กรุ๊ ป พร็ อพเพอร์ต ี พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด บริ ษทั บอสส์ โฮลดิง จํากัด ลงทุนในบริ ษทั อื4น

มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย

ราคาทุน

สัดส่ วนเงินลงทุน

2551 ร้อยละ 48.00

2552

2551

2552

ไทย

2552 ร้อยละ -

-

10.5

-

4.0

ไทย

49.0

49.00

12.5

12.5

2.7

6.3

ไทย ไทย

-

45.88 16.60

-

9.8 18.6

-

2.8 13.0

ไทย

-

19.26

-

8.4

-

3.4

12.5

59.8

2.7

29.5

รวม

2551

(หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื4อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เพรสซิ เด๊นท์ อินเตอร์เทรด จํากัด บริ ษทั สี4 มุมเมือง จํากัด

กิจการตัวแทน จําหน่ายสิ นค้า กิจการตัวแทน จําหน่ายสิ นค้า

จัดตังขึน ในประเทศ

ค่าเผือ4 การด้อยค่าของ เงินลงทุน

ราคาทุน

สัดส่ วนเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ

2551 ร้อยละ 48.00

2552

2551

2552

2551

2552

2551

ไทย

2552 ร้อยละ -

-

10.5

-

7.0

-

3.5

ไทย

49.00

49.00

12.5

12.5

6.0

6.0

6.5

6.5

12.5

23.0

6.0

13.0

6.5

10.0

รวม

11.2 ส่ วนแบ่งกําไร/ขาดทุนและเงินปั นผลรับ ในระหว่างปี บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกําไร/ขาดทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม และรับรู ้เงินปั นผล รับจากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี (หน่วย: ล้านบาท)

ชื4อบริ ษทั บริ ษทั เพรสซิเด๊นท์ อินเตอร์เทรด จํากัด บริ ษทั สี4 มุมเมือง จํากัด บริ ษทั ส. โปรดิaวส์ จํากัด บริ ษทั ส. กรุ๊ ป พร็ อพเพอร์ต ี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด บริ ษทั บอสส์ โฮลดิง จํากัด รวม

งบการเงินรวม ส่วนแบ่งขาดทุนจาก เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในระหว่างปี 2552 2551 (3.9) (3.6) (0.3) (2.8) (2.5) (0.2) (3.5) (16.3) (0.5)

67

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินปันผลที4บริ ษทั ฯรับระหว่างปี 2552 2551 -


ส่ วนแบ่งขาดทุนที4เกิดจากผลการดําเนินงานของบริ ษทั ร่ วมที4บนั ทึกอยูใ่ นบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงิ น รวมคํา นวณขึ น จากงบการเงิ น ของฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ร่ ว มดัง กล่ า วที4 ย งั ไม่ ไ ด้ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื4น 11.3 ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม ข้อมูลทางการเงินตามที4แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปมีดงั นี (หน่วย: ล้านบาท)

ชื4อบริ ษทั บริ ษทั เพรสซิ เด๊นท์ อินเตอร์เทรด จํากัด บริ ษทั สี4 มุมเมือง จํากัด บริ ษทั ส. โปรดิaวส์ จํากัด บริ ษทั ส. กรุ๊ ป พร็ อพเพอร์ต ี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด บริ ษทั บอสส์ โฮลดิง จํากัด

ทุนเรี ยกชําระ ณ วันที4 31 ธันวาคม

สิ นทรัพย์รวม ณ วันที4 31 ธันวาคม

หนีสินรวม ณ วันที4 31 ธันวาคม

รายได้รวมสําหรับ ปี สิ นสุ ดวันที4 31 ธันวาคม

ขาดทุนสุ ทธิ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที4 31 ธันวาคม

2552 -

2551 6

2552 -

2551 8.2

2552 -

2551 -

2552 -

2551 8.2

2552 -

2551 -

13 -

13 5 90

12.1 -

19.5 12.0 111.3

6.5 -

6.7 7.0 46.5

0.1 -

0.2 -

(7.3) -

(0.7) (0.1) (0.8)

-

18

-

14.4

-

-

-

14.3

-

-

12. เงินลงทุนระยะยาวอืน$ (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม 2552 2551 3.3 9.5 0.7 1.0 2.0 2.0 2.0 16.5 (2.0) (3.0) 13.5

บริ ษทั ส. โปรดิaวส์ จํากัด บริ ษทั ส. กรุ๊ ป พร็ อพเพอร์ต ี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด บริ ษทั บอสส์ โฮลดิง จํากัด บริ ษทั นิปปอนไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษทั ไทยโฮมฟู้ ด จํากัด รวม หัก: ค่าเผือ4 การด้อยค่า รวมเงินลงทุนระยะยาวสุ ทธิ

68

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 2.0 2.0 2.0 2.0 (2.0)) (2.0) -


13. สุ กรพันธุ์ (หน่วย: บาท) แม่พนั ธุ์ ราคาทุน 31 ธันวาคม 2551 รับโอนเพิ4ม/ซื อ จําหน่าย/โอน 31 ธันวาคม 2552 ค่ าเสื$ อมราคาสะสม 31 ธันวาคม 2551 ค่าเสื4 อมราคาสําหรับปี ค่าเสื4 อมราคาของส่ วนที4จาํ หน่าย 31 ธันวาคม 2552 มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2551

31 ธันวาคม 2552

พ่อพันธุ์

รวม

15,726,340 20,185,726 (15,014,266) 20,897,800

586,538 520,224 (602,598) 504,164

16,312,878 20,705,950 (15,616,864) 21,401,964

(1,678,579) (5,401,863) 1,517,722 (5,562,720)

(200,484) (155,500) 265,224 (90,760)

(1,879,063) (5,557,363) 1,782,946 5,653,480

14,047,761

386,054

14,433,815

15,335,080

413,404

15,748,484

ค่ าเสื$ อมราคาทีอ$ ยู่ในงบกําไรขาดทุนสํ าหรับปี 2551

2,312,544

2552

5,557,363

69


70 -

(2,444,537) (215,705) -

(2,660,242)

-

-

-

-

(3,737,052)

(3,737,052)

31 ธันวาคม 2552 ค่ าเผือ$ การด้ อยค่ า 31 ธันวาคม 2551

31 ธันวาคม 2552

ปรับปรุ ง (107,162,415)

(99,065,710) (8,716,625) 619,920 -

192,327,876

6,744,228

31 ธันวาคม 2552 ค่ าเสื$ อมราคาสะสม 31 ธันวาคม 2551 ค่าเสื4 อมราคาสําหรับปี จําหน่าย ตัดจําหน่าย/บริ จาค

131,563,659

165,275,905 25,913,600 2,161,488 (1,023,117) -

อาคารและ ส่ วนปรับปรุ ง อาคาร

6,744,228 -

ส่ วน ปรับปรุ ง ที4ดิน

116,075,659 15,488,000 -

ราคาทุน/ราคาที$ตีใหม่ 31 ธันวาคม 2551 ซื อเพิ4ม จําหน่าย โอน ตัดจําหน่าย/บริ จาค ปรับปรุ ง

ที4ดิน

งบการเงินรวม

14. ทีด$ ิน อาคารและอุปกรณ์

-

-

(5,864,690)

(5,437,302) (427,388) -

7,821,650

7,821,650 -

สิ ทธิการเช่า

-

-

(116,254,996)

(100,072,468) (17,461,731) 1,279,203 -

156,161,183

139,395,224 6,283,869 (1,293,546) 11,775,636 -

เครื4 องจักรและ อุปกรณ์

-

-

(2,747,217)

(2,716,039) (31,178) -

2,925,010

2,783,344 141,666 -

เครื4 องตกแต่ง สํานักงาน

-

-

(28,347,582)

(29,268,028) (1,279,111) 348,581 1,843,328 7,648

33,154,434

32,474,768 2,699,146 (512,320) 354,650 (1,854,155) (7,655)

เครื4 องใช้ สํานักงาน

-

-

(57,361,100)

(54,714,464) (3,058,189) 404,066 15,135 (7,648)

64,249,654

62,121,973 1,835,362 (404,496) 704,300 (15,140) 7,655

เครื4 องมือ เครื4 องใช้

-

-

(20,733,041)

(23,508,955) (3,877,825) 6,653,739 -

37,056,310

30,712,171 13,856,012 (7,511,873) -

ยานพาหนะ

-

-

(6,666,530)

(6,458,996) (207,534) -

7,044,573

7,016,173 28,400 -

คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์

-

-

(12,421,819)

(11,309,738) (1,112,081) -

17,416,318

14,539,662 448,351 2,428,305 -

อื4น ๆ

-

-

-

-

9,688,826

11,432,538 15,680,667 (17,424,379) -

งานระหว่าง ก่อสร้าง

(3,737,052)

(3,737,052)

(360,219,632)

(334,996,237) (36,387,367) 8,685,589 2,478,383 -

666,153,721

596,393,295 82,375,073 (9,722,235) (2,892,412) -

รวม

(หน่วย: บาท)


71

177,793

4,806,852

3,206,740 6,888,554

7,407,509

เครื4 องมือ เครื4 องใช้

16,323,269

7,203,216

ยานพาหนะ

378,043

557,177

คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์

4,994,499

3,229,924

อื4น ๆ

9,688,826

11,432,538

งานระหว่าง ก่อสร้าง

302,197,037

257,660,006

รวม

36,387,367

39,906,187

67,305

เครื4 องใช้ สํานักงาน

2552 (23.2 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที4เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

1,956,960

39,322,756

เครื4 องตกแต่ง สํานักงาน

31,940,733

85,165,461

4,083,986

127,826,607

31 ธันวาคม 2552 ค่ าเสื$ อมราคาสํ าหรับปี

2,384,348

สิ ทธิการเช่า

เครื4 องจักรและ อุปกรณ์

2551 (22.5 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที4เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

66,210,195

4,299,691

112,338,607

อาคารและ ส่ วนปรับปรุ ง อาคาร

31 ธันวาคม 2551

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

ที4ดิน

ส่ วน ปรับปรุ ง ที4ดิน

(หน่วย: บาท)


72 2,384,348

(51,786,013) (4,202,641) 619,920 (55,368,734) 20,572,751 42,193,813

-

-

(3,737,052)

(3,737,052)

89,675,999

105,163,999

31 ธันวาคม 2552 มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2551

31 ธันวาคม 2552 ค่ าเสื$ อมราคาสํ าหรับปี

3,035,320

2,030,342

-

-

(21,559,612)

3,098,066

3,816,108

-

-

(36,775,660)

(35,613,077) (1,559,877) 397,294 -

39,873,726

39,429,185 842,260 (397,719) -

เครื4 องมือ เครื4 องใช้

7,684,547

3,617,098

-

-

(12,703,693)

(14,008,576) (2,155,451) 3,460,334 -

20,388,240

17,625,674 6,400,474 (3,637,908) -

ยานพาหนะ

378,043

557,177

-

-

(6,666,530)

(6,458,996) (207,534) -

7,044,573

7,016,173 28,400 -

คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์

2,531,515

644,882

-

-

(4,555,206)

(3,986,583) (568,623) -

7,086,721

4,631,465 26,951 2,428,305 -

อื4น ๆ

8,599,719

11,274,636

-

-

-

-

8,599,719

11,274,636 12,011,824 (14,686,741) -

งานระหว่าง ก่อสร้าง

213,528,717

172,605,142

(3,737,052)

(3,737,052)

(229,059,918)

(209,119,554) (26,898,001) 5,350,650 1,606,987

446,325,687

385,461,748 68,417,188 (5,543,022) (2,010,227)

รวม

26,898,001

114,130

37,122

-

-

(2,286,082)

(21,945,130) (815,368) 213,819 987,067

24,594,932

23,975,472 1,820,419 (213,849) (987,110)

เครื4 องใช้ สํานักงาน

2552 (18.0 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที4เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

38,772,605

37,994,679

-

-

(83,279,711)

(2,266,699) (19,383) -

2,400,212

2,303,821 96,391 -

เครื4 องตกแต่ง สํานักงาน

22,937,316

1,956,960

(5,864,690)

(67,617,178) (16,941,736) 1,279,203 -

122,052,316

105,611,857 5,958,369 (1,293,546) 11,775,636 -

เครื4 องจักรและ อุปกรณ์

(หน่วย: บาท)

2551 (14.5 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที4เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

31 ธันวาคม 2552 ค่ าเผือ$ การด้ อยค่ า 31 ธันวาคม 2551

ตัดจําหน่าย/บริ จาค

(5,437,302) (427,388) -

7,821,650

97,562,547

108,901,051

31 ธันวาคม 2552 ค่ าเสื$ อมราคาสะสม 31 ธันวาคม 2551 ค่าเสื4 อมราคาสําหรับปี จําหน่าย

7,821,650 -

สิ ทธิการเช่า

72,358,764 25,744,100 482,800 (1,023,117)

อาคารและ ส่ วนปรับปรุ ง อาคาร

93,413,051 15,488,000 -

ราคาทุน/ราคาที$ตีใหม่ 31 ธันวาคม 2551 ซื อเพิ4ม จําหน่าย โอน ตัดจําหน่าย/บริ จาค

ที4ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ


ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริ ษทั ฯได้ซือที4ดินพร้อมสิ4 งปลูกสร้าง เครื4 องจักรและอุปกรณ์เพื4อประกอบ ธุ รกิจอาหารแช่แข็ง โดยสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีมูลค่าทังสิ น 48 ล้านบาท ณ วันที4 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอุปกรณ์ซ4 ึ งได้มาภายใต้สัญญาเช่าซือและสัญญาเช่า การเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี เป็ นจํานวนประมาณ 21.1 ล้านบาท (2551: 17.6 ล้านบาท) (เฉพาะ ของบริ ษทั ฯ: 13.3 ล้านบาท 2551: 14.3 ล้านบาท) ณ วันที4 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ4 งซึ4 งตัดค่าเสื4 อมราคา หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุ นก่ อนหักค่ าเสื4 อมราคาสะสมของสิ นทรั พย์ดังกล่ า วมี จาํ นวนเงิ น 203.4 ล้านบาท (2551: 190.3 ล้านบาท) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 138.2 ล้านบาท 2551: 126.4 ล้านบาท) บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ ที4ดินพร้อมสิ4 งปลูกสร้ างและเครื4 องจักรมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที4 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 297.5 ล้านบาท (2551: 140.7 ล้านบาท) ไปจํานองไว้กบั สถาบันการเงินเพื4อคํา ประกันเงิ นกูย้ ืมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 175.6 ล้านบาท 2551: 114.6 ล้าน บาท) 15. ทีด$ ินรอการพัฒนา (หน่วย: บาท)

ที4ดินรอการพัฒนา หัก: สํารองผลขาดทุนจากการตีราคาที4ดิน ที4ดินรอการพัฒนา - สุทธิ

งบการเงินรวม 2552 2551 358,190,635 217,931,203 (25,210,934) (21,210,934) 332,979,701 196,720,269

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 82,270,934 82,270,934 (21,210,934) (21,210,934) 61,060,000 61,060,000

ในระหว่างไตรมาสที4หนึ4งของปี ปั จจุบนั บริ ษทั มหาชัยฟู้ ดโปรเซสซิ4 ง จํากัด ซึ4 งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับ ชําระหนีจากลูกหนีเงินให้กยู้ มื และลูกหนีอื4นจํานวน 27.9 ล้านบาทและ 28.6 ล้านบาทตามลําดับ (รวม ดอกเบียค้างรับ) โดยรับโอนชําระหนี เป็ นที4ดินพร้อมสิ4 งปลูกสร้างมีมูลค่า 57.0 ล้านบาท ส่ วนเกินที4 ราคาที4ดินสู งกว่ามูลหนีของลูกหนีจาํ นวน 0.5 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระคืนเป็ นเงินแก่ลูกหนี ในระหว่างไตรมาสที4หนึ4งของปี ปั จจุบนั บริ ษทั เอส เค เค ฟู้ ด จํากัด ซึ4 งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับชําระหนี จากลูกหนี อื4นจํานวน 73.2 ล้านบาท (รวมดอกเบียค้างรับ) โดยรับโอนชําระหนี เป็ นที4ดินมีมูลค่า 75.3 ล้านบาท ส่ วนเกินที4ราคาที4ดินสู งกว่ามูลหนีของลูกหนีจาํ นวน 2.1 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระคืนเป็ น เงินสดจํานวน 0.4 ล้านบาทและส่ วนที4เหลือได้โอนเงินลงทุนระยะยาวอื4นซึ4 งมีมูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 4.0 ล้านบาทให้แก่ลูกหนี ทําให้มีผลขาดทุนจากการโอนเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 2.3 ล้านบาท

73


นอกจากนี บริ ษทั เอส เค เค ฟู้ ด จํากัด ได้ซื อที4ดินมูลค่า 7.9 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยชําระค่าที4ดินโดยการ โอนเงิ นลงทุนระยะยาวอื4นซึ4 งมีมูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 9.5 ล้านบาท ทําให้มีผลขาดทุนจากการโอน เงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 1.6 ล้านบาท บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ ที4ดินมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที4 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 196.5 ล้าน บาท (2551: 196.5 ล้านบาท) ไปจํานองไว้กบั สถาบันการเงินเพื4อคําประกันเงิ นกูย้ ืมของบริ ษทั ฯและ บริ ษทั ย่อย (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 61.0 ล้านบาท 2551: 61.0 ล้านบาท) 16. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยมื ระยะสั# นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบียร้อยละ (ต่อปี ) 2552 2551 MOR, MOR ลบ 0.5% MOR, MOR บวก 1% MOR ลบ 0.5% MLR ลบ MLR ลบ 0.75-1.5% 0.75-1.5%

รวมเงินเบิกเกินบัญชีและ เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม 2552 2551 84.0 109.4

(หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 42.5 46.8

372.0

361.8

231.9

207.8

456.0

471.2

274.4

254.6

วงเงินสิ นเชื4อของบริ ษทั ฯคําประกันโดยการจดจํานองที4ดินพร้อมสิ4 งปลูกสร้างของบริ ษทั ฯ นอกจากนี ได้ค าํ ประกันโดยการจํานําหุ น้ สามัญของบริ ษทั เอส เค เค ฟู้ ด จํากัด และคําประกันโดยกรรมการของ บริ ษทั ฯ วงเงินสิ นเชื4อของบริ ษทั ย่อยคําประกันโดยการจดจํานองที4ดินพร้อมสิ4 งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อย และ คําประกันโดยบริ ษทั ฯและกรรมการของบริ ษทั ย่อย 17. หนีส# ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน งบการเงินรวม 2552 2551 9.4 9.2 (1.3) (1.0) 8.1 8.2 (3.8) (3.2)

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน หัก: ดอกเบียรอการตัดจําหน่าย รวม หัก: ส่ วนที4ถึงกําหนดชําระภายในหนึ4งปี หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จาก ส่ วนที4ถึงกําหนดชําระภายในหนึ4งปี

4.3

74

5.0

(หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 8.0 8.7 (1.0) (1.0) 7.0 7.7 (3.4) (2.9) 3.6

4.8


บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเช่ า การเงิ นกับ บริ ษทั ลี สซิ4 ง เพื4อเช่ าเครื4 องจักรใช้ใ นการดําเนิ น กิจการโดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดื อน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี4ยประมาณ 3 ถึ ง 5 ปี ณ วันที4 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที4จะต้องจ่ายค่าเช่าขันตํ4าตามสัญญาเช่า การเงินดังนี (หน่วย: ล้านบาท)

ผลรวมของจํานวนเงินขันตํ4าที4ตอ้ งจ่ายทังสิ นตามสัญญาเช่า ดอกเบียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขันตํ4าที4ตอ้ งจ่ายทังสิ นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี 4.4 (0.7) 3.7

งบการเงินรวม 1 - 5 ปี 5.0 (0.6) 4.4

รวม 9.4 (1.3) 8.1

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลรวมของจํานวนเงินขันตํ4าที4ตอ้ งจ่ายทังสิ นตามสัญญาเช่า ดอกเบียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขันตํ4าที4ตอ้ งจ่ายทังสิ นตามสัญญาเช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ 1 – 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 3.9 4.1 8.0 (0.5) (0.5) (1.0) 3.4 3.6 7.0

18. เงินกู้ยมื ระยะยาว เงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที4 31 ธันวาคม 2552 ประกอบด้วย (หน่วย: ล้านบาท) จํานวนเงินกูย้ มื ระยะยาว ส่ วนที4ถึง ส่ วนที4ถึง กําหนด กําหนด ชําระภายใน ชําระเกินกว่า วันที4ทาํ สัญญา หนึ4 งปี หนึ4 งปี รวม บริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จํากัด (มหาชน) 22 มีนาคม 2547 22.4 18.2 40.6

ระยะเวลา เงินกู้

7 ปี

ทุก 3 เดือน

ทุก 3 เดือน

26 มีนาคม 2551 13 มีนาคม 2551 30 ธันวาคม 2551 26 พฤศจิกายน 2552

3 ปี 3 ปี 1 ปี 8 เดือน 6 ปี 2 เดือน

ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน (เริ4 มมิถุนายน 2553)

ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน

1.1 1.9 16.0 4.4

0.5 0.3 40.6

1.6 2.2 16.0 45.0

75

เงื4อนไขที4สาํ คัญของสัญญาเงินกูย้ มื งวดชําระ งวดชําระ คืนเงินต้น ดอกเบีย อัตราดอกเบีย

ปี ที4 1-2 ร้อยละ 4.0 ต่อปี ปี ที4 3-7 อัตรา MLR ต่อปี อัตราร้อยละ 7.6 - 8.4 ต่อปี อัตรา MLR ต่อปี อัตรา MLR บวกร้อยละ 1.0 ต่อปี อัตรา MLR ต่อปี


(หน่วย: ล้านบาท) จํานวนเงินกูย้ มื ระยะยาว ส่ วนที4ถึง ส่ วนที4ถึง กําหนด กําหนด ชําระภายใน ชําระเกินกว่า วันที4ทาํ สัญญา หนึ4 งปี หนึ4 งปี รวม บริ ษทั เอส เค เค ฟู้ ด จํากัด 20 กันยายน 2543 1.0 0.7 1.7 15 มีนาคม 2549 3.4 3.4 รวมเงินกูย้ มื

50.2

60.3

ระยะเวลา เงินกู้ 9 ปี 5 ปี

เงื4อนไขที4สาํ คัญของสัญญาเงินกูย้ มื งวดชําระ งวดชําระ คืนเงินต้น ดอกเบีย อัตราดอกเบีย

ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน

ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน

อัตรา MLR ต่อปี อัตรา MLR บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี

110.5

เงิ นกูย้ ืมระยะยาวของบริ ษทั ฯคําประกันโดยการจํานองที4ดินพร้ อมสิ4 งปลูกสร้ างและเครื4 องจักรของ บริ ษทั ฯ และคําประกันโดยกรรมการของบริ ษทั ฯ เงินกูย้ มื ระยะยาวของบริ ษทั ย่อยคําประกันโดยการจํานองที4ดินพร้อมสิ4 งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อย และ คําประกันโดยบริ ษทั ฯและกรรมการของบริ ษทั ย่อย ภายใต้สัญญาเงิ นกู้ บริ ษทั ฯต้องปฎิบตั ิตามเงื4อนไขทางการเงินบางประการตามที4ระบุในสัญญา เช่ น การดํารงอัตราส่ วนหนีสินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนีให้เป็ นไป ตามสัญญา เป็ นต้น 19. สํ ารองตามกฎหมาย ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ4 งไว้เป็ นทุ นสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี จนกว่าทุ นสํารองนี จะมี จาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายนี จะ นําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้

76


20. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที4สาํ คัญดังต่อไปนี (หน่วย: บาท) งบการเงินรวม 2552 2551 เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื4น ของพนักงาน ค่าเสื4 อมราคา ค่าเช่าจ่าย วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ไป การเปลี4ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและ งานระหว่างทํา

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551

180,674,070 36,387,367 10,861,266 675,523,254

169,939,639 31,940,733 9,471,639 633,786,093

117,912,421 26,898,001 10,768,833 559,688,684

107,381,807 22,937,316 9,368,123 527,686,859

(7,417,227)

(9,178,139)

(5,769,270)

(1,603,997)

21. การส่ งเสริมการลงทุน บริ ษทั ส.ปศุสัตว์ จํากัด ซึ4 งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการ ลงทุ น (พ.ศ. 2520) โดยการอนุ ม ตั ิ ข องคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ตามบัตรส่ ง เสริ ม เลขที4 1742/2537 ลงวันที4 4 ตุ ลาคม 2537 ทังนี ภายใต้เงื4 อนไขที4 กาํ หนดบางประการ สิ ทธิ พิเศษดังกล่ าว รวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที4ได้จากการประกอบกิจการที4ได้รับการ ส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที4เริ4 มมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน (วันที4 1 มีนาคม 2539) และได้รับลดหย่อนภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสําหรับกิ จการที4ได้รับการส่ งเสริ มในอัตราร้ อยละ 50 ของ อัตราปกติมีกาํ หนด 5 ปี นับจากวันที4พน้ กําหนดได้รับยกเว้นภาษี 22. กําไรต่ อหุ้นขั#นพืน# ฐาน งบการเงินรวม กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสุ ทธิ สําหรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลี4 ยถ่วงนําหนักของหุ ้น สามัญที4ถือโดยบุคคลภายนอกที4ออกจําหน่ายอยูใ่ นระหว่างปี โดยสุ ทธิ จากหุ ้นสามัญซื อคืนที4ถือโดย บริ ษทั ย่อย และได้ปรับจํานวนหุ ้นสามัญที4ถือโดยบุคคลภายนอกตามสัดส่ วนที4เปลี4ยนไปของจํานวน หุ ้นสามัญที4เกิดจากการออกหุ ้นปั นผล ซึ4 งได้ปรับปรุ งจํานวนหุ ้นสามัญโดยถือเสมือนว่าการออกหุ ้น ปั นผลได้เกิดขึนตังแต่วนั เริ4 มต้นของงวดแรกที4เสนอรายงาน

77


งบการเงินเฉพาะกิจการ กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสุ ทธิ สําหรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลี4 ยถ่วงนําหนักของหุ ้น สามัญที4ถือโดยบุคคลภายนอกที4ออกจําหน่ายอยูใ่ นระหว่างปี และได้ปรับจํานวนหุ ้นสามัญที4ถือโดย บุ ค คลภายนอกตามสั ดส่ วนที4 เปลี4 ย นไปของจํา นวนหุ ้นสามัญที4 เกิ ดจากการออกหุ ้นปั นผล ซึ4 ง ได้ ปรับปรุ งจํานวนหุ น้ สามัญโดยถือเสมือนว่าการออกหุ น้ ปั นผลได้เกิดขึนตังแต่วนั เริ4 มต้นของงวดแรกที4 เสนอรายงาน 23. ข้ อมูลทางการเงินของกิจการจําแนกตามส่ วนงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นกิจการส่ วนใหญ่ในส่ วนงานทางธุ รกิจการผลิตและจําหน่ายอาหารแปร รู ปจากเนื อสัตว์และเพาะเลียงสุ กรพันธุ์เพื4อจําหน่ าย บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ทังในประเทศไทยและต่างประเทศ และมีรายได้จากการขายสิ นค้าจากทังตลาดในประเทศและตลาด ส่ งออก ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที4 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีดงั ต่อไปนี (หน่วย: ล้านบาท) ส่ วนงาน ขายผลิตภัณฑ์อาหาร

การตัดรายการบัญชี ระหว่างกัน

ส่ วนงาน ขายสุ กรพันธุ์

2552

2551

รายได้จากภายนอก รายได้ระหว่างส่ วนงาน

1,129.5 -

1,042.6 -

114.3 -

83.3 -

-

รายได้ท งั สิ น

1,129.5

1,042.6

114.3

83.3

-

368.5

325.1

18.1

(4.3)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตาม ส่ วนงาน รายได้และค่าใช้จ่ายที4ไม่ได้ปันส่ วน: ดอกเบียรับ รายได้อื4น ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี4ยน ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ระยะยาวอื4น ขาดทุนจากการด้อยค่าของที4ดินรอการพัฒนา ส่ วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน บริ ษทั ร่ วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล กําไรสุ ทธิ

2552

78

2551

2552

งบการเงินรวม

2551

2552

2551

-

1,243.8 -

1,125.9 -

-

1,243.8

1,125.9

386.6

320.8

0.9 13.3 (142.4) (95.9) (50.8) (11.0) (0.3)

9.1 20.8 (151.6) (93.7) (47.5) 1.3

(2.6) (4.0)

-

(16.3) (32.6) (7.4) 37.4

(0.5) (40.9) (8.3) 9.5


บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามที4กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อ 6 24. เงินปันผล (หน่วย: บาท) เงินปั นผล เงินปั นผลประจําปี สําหรับปี 2550

อนุมตั ิโดย ที4ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื4อวันที4 23 เมษายน 2551

เงินปั นผลจ่าย

รวมเงินปั นผลสําหรับปี 2551 เงินปั นผลประจําปี สําหรับปี 2551

ที4ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื4อวันที4 22 เมษายน 2552

รวมเงินปั นผลสําหรับปี 2552

เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้

4,042,500 4,042,500

0.50 0.50

6,063,750 6,063,750

0.75 0.75

25. ภาระผูกพันและหนีส# ิ นทีอ$ าจเกิดขึน# ในภายหน้ า 25.1 ภาระผูกพันเกีย$ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน ณ วันที4 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ย่อยมีรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวนเงิน 9.47 ล้านเยน ที4เกี4ยวข้องกับการซื อ เครื4 องจักร 25.2 ภาระผูกพันเกีย$ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาจ้ างบริการ บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที4เกี4ยวข้องกับการเช่าที4ดิน พืนที4ในอาคารและสัญญาจ้างบริ การ อายุของสัญญามีระยะเวลาตังแต่ 1 ถึง 20 ปี ณ วันที4 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนเงินขันตํ4าที4ตอ้ งจ่ายในอนาคตทังสิ นภายใต้สัญญาเช่ า ดําเนินงานและสัญญาจ้างบริ การที4บอกเลิกไม่ได้ ดังนี ล้านบาท จ่ายชําระภายใน ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

8.5 22.5 10.8

79


25.3 การคํา# ประกัน (1)

บริ ษทั ย่อยได้นาํ เงินฝากธนาคารจํานวนประมาณ 2.3 ล้านบาท (2551: 1.1 ล้านบาท) ไปวางเพื4อ เป็ นหลักประกันหนังสื อคําประกันที4ออกโดยธนาคาร

(2)

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ ที4ดินส่ วนใหญ่รวมทังอาคารที4สร้ างขึนบนที4ดินนันไปจํานองไว้ กับสถาบันการเงินเพื4อคําประกันเงินกูย้ มื ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

(3)

บริ ษทั ฯมีภาระการคําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารของบริ ษทั ส. ปศุสัตว์ จํากัด ซึ4 งเป็ น บริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนรวม 2.0 ล้านบาท (2551: 2.0 ล้านบาท)

(4)

บริ ษ ัท ฯมี ภาระการคํา ประกัน เงิ น กู้ยืม จากสถาบัน การเงิ น ในประเทศของบริ ษ ัท มหาชัย ฟู้ ดโปรเซสซิ4 ง จํากัด ซึ4 งเป็ นบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวน 112.0 ล้านบาท (2551: 112.0 ล้านบาท)

(5)

ณ วันที4 31 ธันวาคม 2552 มี หนังสื อคําประกันที4 ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษ ทั ฯและ บริ ษทั ย่อยเหลื ออยู่เป็ นจํานวนเงิ น 4.8 ล้านบาท (2550: 2.1 ล้านบาท) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ จํานวน 2.2 ล้านบาท 2551: 1.5 ล้านบาท) ซึ4 งเกี4ยวเนื4 องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการ ตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

(6)

ณ วันที4 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั มหาชัยฟู้ ดโปรเซสซิ4 ง จํากัด ซึ4 งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้นาํ เช็คที4ได้ จากการรับชําระหนี จากลูกหนี การค้าจํานวน 4.68 ล้านบาท (2551: 14.1 ล้านบาท) ไปขายลด กับสถาบันการเงินแห่ งหนึ4 ง โดยมีเงื4อนไขที4สถาบันการเงินมีสิทธิ ไล่เบียกรณี ไม่สามารถเรี ยก เก็บเงินจากเช็คดังกล่าวได้

(7)

บริ ษทั ฯได้นาํ เงินลงทุนในหุ น้ สามัญของบริ ษทั เอส เค เค ฟู้ ด จํากัด ซึ4 งเป็ นบริ ษทั ย่อยไปจํานํา ไว้กบั สถาบันการเงินเพื4อคําประกันวงเงินสิ นเชื4อของบริ ษทั ฯ

26. เครื$องมือทางการเงิน 26.1 นโยบายการบริหารความเสี$ ยง เครื4 องมือทางการเงิ นที4สําคัญของบริ ษทั ฯตามที4นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที4 32 “การแสดง รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื4 องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด ลูกหนี การค้า เงินให้กูย้ ืม เจ้าหนี การค้าและเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ น บริ ษทั ฯมีความเสี4 ยงที4เกี4ยวข้องกับเครื4 องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี4 ยง ดังนี

80


ความเสี ยงด้ านการให้ สินเชื อ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี4 ยงด้านการให้สินเชื4 อที4เกี4 ยวเนื4 องกับลูกหนี การค้า เงิ นให้กูย้ ืม และ ลูกหนี อื4น ฝ่ ายบริ หารควบคุ มความเสี4 ยงนี โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุ ม สิ นเชื4อที4เหมาะสม ดังนันบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที4เป็ นสาระสําคัญ จากการให้สินเชื4 อ นอกจากนี การให้สินเชื4 อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื4 องจาก บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ฐานของลู ก ค้าที4 หลากหลายและมี อยู่จาํ นวนมากราย จํานวนเงิ นสู ง สุ ดที4 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื4 อคือมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี การค้า เงินให้ กูย้ มื และลูกหนีอื4นที4แสดงอยูใ่ นงบดุล ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี4 ยงจากอัตราดอกเบียที4สําคัญอันเกี4ยวเนื4 องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงิ นให้กูย้ ืม เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ น อย่างไรก็ตาม เนื4 องจากสิ นทรัพย์และ หนี สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบียที4ปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงที4ซ4 ึ ง ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี4 ยงจากอัตราดอกเบียของบริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับตํ4า ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน บริ ษทั ฯมีความเสี4 ยงจากอัตราแลกเปลี4ยนเงินตราต่างประเทศ เนื4 องจากบริ ษทั ฯมีลูกหนี เป็ นสกุลเงิ น ต่างประเทศ ณ วันที4 31 ธันวาคม 2552 สิ นทรัพย์ทางการเงินที4เป็ นเงิ นตราต่างประเทศที4มีสาระสําคัญซึ4 งไม่ได้มี การทําสัญญาป้ องกันความเสี4 ยงด้านอัตราแลกเปลี4ยนมีดงั นี สกุลเงิน เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เหรี ยญฮ่องกง ปอนด์สเตอร์ ลิง

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน (ล้าน) 0.1 2.2 0.1

81

อัตราแลกเปลี4ยนเฉลี4ย ณ วันที4 31 ธันวาคม 2552 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 33.22 4.27 52.66


26.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื$องมือทางการเงิน เนื4องจากเครื4 องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ ืม มีอตั ราดอกเบียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด บริ ษทั ฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื4 องมือทาง การเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที4แสดงในงบดุล มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง จํานวนเงิ นที4ผซู ้ ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี4 ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที4ท งั สอง ฝ่ ายมี ความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี4 ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิ สระใน ลักษณะที4 ไม่มีความเกี4 ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึนอยู่กบั ลักษณะของเครื4 องมือทาง การเงิ น มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่ าสุ ด หรื อกําหนดขึนโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที4 เหมาะสม 27. การบริหารจัดการทุน วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที4สําคัญของบริ ษทั ฯ คือ การจัดให้มีซ4 ึ งโครงสร้างทางการเงินที4 เหมาะสมและการดํารงไว้ซ4 ึ งความสามารถในการดําเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื4อง ตามงบดุ ล ณ วันที4 31 ธันวาคม 2552 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี สินต่อทุ นเท่ากับ 2.99:1 (2551: 3.29:1) และบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนเท่ากับ 1.93:1 (2551: 1.76:1) 28. การอนุมัติงบการเงิน งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้เผยแพร่ จากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯในวันที4 28 กุมภาพันธ์ 2553

82


S. Khon Kaen Food Industry Public Company Limited and its subsidiaries Report and consolidated financial statements 31 December 2009 and 2008

83


Report of Independent Auditor To the Shareholders of S. Khon Kaen Food Industry Public Company Limited I have audited the accompanying consolidated balance sheets of S. Khon Kaen Food Industry Public Company Limited and its subsidiaries as at 31 December 2009 and 2008, the related consolidated statements of income, changes in shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; equity and cash flows for the years then ended, and the separate financial statements of S. Khon Kaen Food Industry Public Company Limited for the same periods. These financial statements are the responsibility of the management of the Company and its subsidiaries as to their correctness and the completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audits. I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe that my audits provide a reasonable basis for my opinion. In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of S. Khon Kaen Food Industry Public Company Limited and its subsidiaries and of S. Khon Kaen Food Industry Public Company Limited as at 31 December 2009 and 2008, and the results of their operations, and cash flows for the years then ended in accordance with generally accepted accounting principles.

Sophon Permsirivallop Certified Public Accountant (Thailand) No. 3182 Ernst & Young Office Limited Bangkok: 28 February 2010

84


S. Khon Kaen Food Industry Public Company Limited and its subsidiaries Balance sheets As at 31 December 2009 and 2008 (Unit: Baht) Consolidated financial statements Note

Separate financial statements

2009

2008

2009

2008

2,183,778

2,895,936

524,871

620,485

-

-

3,297,504

3,248,465

214,493,669

179,479,950

206,880,339

171,110,198

Assets Current assets Cash and cash equivalents Trade accounts receivable 6

Related parties Unrelated parties Less: allowance for doubtful accounts

(1,051,000)

Trade accounts receivable - net

(1,313,624)

(1,051,000)

(1,109,672)

7

213,442,669

178,166,326

209,126,843

173,248,991

6

4,198,260

31,849,852

35,819

155,938

8

94,551,053

78,061,498

57,264,085

46,839,979

6

6,534,721

6,634,721

6,534,721

6,634,721

7,574,624

98,483,347

5,363,772

5,830,186

-

11,525,447

-

-

9,916,995

7,913,844

6,216,011

5,495,578

338,402,100

415,530,971

285,066,122

238,825,878

Short-term loans, interest receivable and advances to related parties Inventories - net Other current assets Other accounts receivable - related parties Other accounts receivable - unrelated parties Interest receivable Others - net Total current assets Non-current assets Restricted bank deposits

9

2,266,411

1,163,375

-

-

Investments in subsidiaries

10

-

-

223,077,559

223,077,559

Investments in associates - net

11

2,740,121

29,549,384

6,544,155

10,021,152

Other long-term investments - net

12

-

13,520,854

-

-

Breeding stocks - net

13

15,748,484

14,433,815

-

-

Property, plant and equipment - net

14

302,197,037

257,660,006

213,528,717

172,605,142

15

332,979,701

196,720,269

61,060,000

61,060,000

5,660,399

5,899,806

5,648,399

5,799,806

Total non-current assets

661,592,153

518,947,509

509,858,830

472,563,659

Total assets

999,994,253

934,478,480

794,924,952

711,389,537

Other non-current assets Land awaiting for development - net Others

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

85


S. Khon Kaen Food Industry Public Company Limited and its subsidiaries Balance sheets (continued) As at 31 December 2009 and 2008 (Unit: Baht) Consolidated financial statements Note

2009

2008

Separate financial statements 2009

2008

Liabilities and shareholders' equity Current liabilities Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions

16

455,973,445

471,220,745

274,419,829

254,569,470

6

-

-

12,534,371

12,736,520

117,395,316

83,814,230

80,727,783

49,735,183

117,395,316

83,814,230

93,262,154

62,471,703

2,677,654

2,358,490

1,689,808

1,555,290

Trade accounts payable Related parties Unrelated parties Total trade accounts payable Current portion of hire purchase creditors Current portion of financial lease payables

17

3,802,051

3,198,821

3,423,663

2,878,448

Current portion of long-term loans

18

50,148,473

52,111,909

45,749,342

46,785,766

Corporate income tax payable

4,619,841

5,019,130

3,205,198

2,719,574

Value added tax payable

5,881,804

4,684,873

4,201,902

3,061,473

34,948,251

27,109,250

29,704,685

21,426,186

4,959,209

2,210,106

3,002,966

1,504,664

680,406,044

651,727,554

458,659,547

396,972,574

4,467,028

2,941,882

1,876,390

2,551,284

Other current liabilities

Accrued expenses Others Total current liabilities Non-current liabilities Hire purchase creditors - net of current portion Financial lease payables - net of current portion

17

4,383,973

4,980,570

3,586,906

4,837,618

Long-term loans - net of current portion

18

60,368,099

56,826,581

59,673,915

49,728,268

69,219,100

64,749,033

65,137,211

57,117,170

749,625,144

716,476,587

523,796,758

454,089,744

Total non-current liabilities Total liabilities

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

86


S. Khon Kaen Food Industry Public Company Limited and its subsidiaries Balance sheets (continued) As at 31 December 2009 and 2008 (Unit: Baht) Consolidated financial statements Note

2009

2008

Separate financial statements 2009

2008

Shareholders' equity Share capital Registered 8,085,000 ordinary shares of Baht 10 each

80,850,000

80,850,000

80,850,000

80,850,000

80,850,000

80,850,000

80,850,000

80,850,000

50,281,000

50,281,000

50,281,000

50,281,000

Revaluation surplus on land

75,918,420

75,918,420

75,918,420

75,918,420

Revaluation surplus on land of subsidiaries

10,904,024

10,655,836

-

-

The Company's shares held by its subsidiaries

(33,124,747)

(32,617,147)

-

-

8,085,000

8,085,000

8,085,000

8,085,000

51,983,272

19,635,181

55,993,774

42,165,373

244,896,969

212,808,290

271,128,194

257,299,793

5,472,140

5,193,603

-

-

Total shareholders' equity

250,369,109

218,001,893

271,128,194

257,299,793

Total liabilities and shareholders' equity

999,994,253

934,478,480

794,924,952

711,389,537

0

0

0

0

Issued and fully paid 8,085,000 ordinary shares of Baht 10 each Share premium Unrealised gain

Retained earnings Appropriated - statutory reserve

19

Unappropriated Equity attributable to the Company's shareholders Minority interest - equity attributable to minority shareholders of subsidiaries

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Director

Director

87


S. Khon Kaen Food Industry Public Company Limited and its subsidiaries Income statements For the years ended 31 December 2009 and 2008 (Unit: Baht) Consolidated financial statements Note

Separate financial statements

2009

2008

2009

2008

1,243,842,451

1,125,936,468

937,706,239

873,400,370

904,379

9,053,532

673,089

1,162,865

-

1,285,390

-

1,285,390

13,312,794

20,849,604

2,608,489

10,317,701

1,258,059,624

1,157,124,994

940,987,817

886,166,326

Cost of sales

857,191,020

805,068,379

654,254,908

604,555,639

Selling expenses

142,418,571

151,573,329

129,032,785

137,235,304

Administrative expenses

95,923,790

93,700,283

73,436,794

71,567,397

Management benefit expenses

50,757,627

47,510,077

35,142,773

30,648,236

11,052,995

-

3,446,997

-

354,290

-

354,290

-

Loss on impairment of other long-term investments

2,600,000

-

-

-

Loss on impairment of land awaiting for development

4,000,000

-

-

-

1,164,298,293

1,097,852,068

895,668,547

844,006,576

93,761,331

59,272,926

45,319,270

42,159,750

-

-

Revenues Sales Other income Interest income Gain on exchange Others Total revenues Expenses

Other expenses Loss on sales of investments Loss on exchange

Total expenses Income before share of loss from investments in associates, finance cost and corporate income tax Share of loss from investments in associates

11.2

(16,324,214)

Income before finance cost and corporate income tax

(528,742)

77,437,117

58,744,184

45,319,270

42,159,750

(32,642,884)

(40,950,424)

(20,420,918)

(25,398,154)

Income before corporate income tax

44,794,233

17,793,760

24,898,352

16,761,596

Corporate income tax

(7,397,337)

(8,347,638)

(5,006,201)

(5,168,700)

Net income for the year

37,396,896

9,446,122

19,892,151

11,592,896

36,870,171

9,482,363

19,892,151

11,592,896

Finance cost

Net income attributable to: Equity holders of the parent

526,725

Minority interests of the subsidiaries

37,396,896

Basic earnings per share

(36,241) 9,446,122

22

Net income attributable to equity holders of the parent

6.14

Weighted average number of ordinary shares (shares)

6,002,322

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

88

1.57

6,029,440

2.46

8,085,000

1.43

8,085,000


89

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

0 0

0 0

50,281,000

-

Decrease in minority interest

-

-

-

-

-

50,281,000

50,281,000

-

-

-

-

-

50,281,000

80,850,000

The Company's shares held by its subsidiaries

Balance as at 31 December 2009

-

Dividend paid - net

shares held by subsidiaries

-

-

Dividend paid (Note 24)

Dividend paid in respect of the Company's

-

80,850,000

Balance as at 31 December 2008

Net income for the year

80,850,000

-

Decrease in minority interest

Balance as at 31 December 2008

-

Dividend paid - net

shares held by subsidiaries

-

-

Dividend paid (Note 24)

Dividend paid in respect of the Company's

-

80,850,000

0

0

75,918,420

-

-

-

-

-

-

75,918,420

75,918,420

-

-

-

-

-

75,918,420

surplus on land

Revaluation surplus on land

fully paid-up

share capital

0

0

10,904,024

248,188

-

-

-

-

-

10,655,836

10,655,836

-

-

-

-

-

10,655,836

of subsidiaries

Revaluation

Share premium

0

0

(33,124,747)

-

(507,600)

-

-

-

-

(32,617,147)

(32,617,147)

-

-

-

-

-

(32,617,147)

its subsidiaries

shares held by

The Company's

0

0

8,085,000

-

-

-

-

-

-

8,085,000

8,085,000

-

-

-

-

-

8,085,000

Appropriated

0

0

51,983,272

-

-

(4,522,080)

1,541,670

(6,063,750)

36,870,171

19,635,181

19,635,181

-

(3,014,720)

1,027,780

(4,042,500)

9,482,363

13,167,538

Unappropriated

Retained earnings

Consolidated financial statements Equity attributable to the parent's shareholders

Issued and

Net income (loss) for the year

Balance as at 31 December 2007

For the years ended 31 December 2009 and 2008

Statements of changes in shareholders' equity

S. Khon Kaen Food Industry Public Company Limited and its subsidiaries

Total

0

0

244,896,969

248,188

(507,600)

(4,522,080)

1,541,670

(6,063,750)

36,870,171

212,808,290

212,808,290

-

(3,014,720)

1,027,780

(4,042,500)

9,482,363

206,340,647

shareholders

to the parent's

equity attributable

0

0

5,472,140

(248,188)

-

-

-

-

526,725

5,193,603

5,193,603

(5,321,134)

-

-

-

(36,241)

10,550,978

of subsidiaries

shareholders

to minority

equity attributable

Minority interest -

0

0

250,369,109

-

(507,600)

(4,522,080)

1,541,670

(6,063,750)

37,396,896

218,001,893

218,001,893

(5,321,134)

(3,014,720)

1,027,780

-

(4,042,500)

9,446,122

216,891,625

Total

(Unit: Baht)


90 0 0

0 0

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

50,281,000

-

-

50,281,000

50,281,000

-

-

50,281,000

80,850,000

-

Dividend paid (Note 24)

Balance as at 31 December 2009

-

80,850,000

Net income for the year

Balance as at 31 December 2008

80,850,000

-

Dividend paid (Note 24)

Balance as at 31 December 2008

-

80,850,000

0

0

75,918,420

-

-

75,918,420

75,918,420

-

-

75,918,420

surplus on land

share capital

Share premium

Revaluation

0

0

8,085,000

-

-

8,085,000

8,085,000

-

-

8,085,000

Appropriated

0

0

55,993,774

(6,063,750)

19,892,151

42,165,373

42,165,373

(4,042,500)

11,592,896

34,614,977

Unappropriated

Retained earnings

Separate financial statements

fully paid-up

Issued and

Net income for the year

Balance as at 31 December 2007

For the years ended 31 December 2009 and 2008

Statements of changes in shareholders' equity (continued)

S. Khon Kaen Food Industry Public Company Limited and its subsidiaries

0

0

271,128,194

(6,063,750)

19,892,151

257,299,793

257,299,793

(4,042,500)

11,592,896

249,749,397

Total

(Unit: Baht)


S. Khon Kaen Food Industry Public Company Limited and its subsidiaries Cash flow statements For the years ended 31 December 2009 and 2008 (Unit: Baht) Consolidated financial statements 2009

2008

Separate financial statements 2009

2008

Cash flows from operating activities Net income before tax

44,794,233

17,793,760

24,898,352

16,761,596

Adjustments to reconcile net income before tax to net cash provided by (paid from) operating activities: Allowance for doubtful accounts (reversal)

(262,624)

Reversal of allowance for doubtful accounts of other receivables

(359,086)

(509,586)

(58,672)

32,000

-

-

-

5,557,363

2,312,544

-

-

Gain on sales of sows and boars

(1,026,693)

(1,728,986)

-

-

Depreciation - plant and equipment

36,387,367

31,940,733

26,898,001

22,937,316

7,449

-

43

-

406,580

1,925,569

403,197

1,914,839

Depreciation - breeding stocks

Donation of equipment Written-off of equipment Gain on disposal of equipment

(735,924)

(190,055)

(684,581)

(103,478)

Share of loss from investments in associates

16,324,214

528,742

-

-

Loss on sales of investments

11,052,995

-

3,446,997

-

Loss on impairment of other long-term investments

2,600,000

-

-

-

Loss on impairment of land awaiting for development

4,000,000

-

-

-

Allowance of diminution in value of inventory

1,168,143

-

-

-

Unrealised exchange (gain) loss

28,352

Interest income

(904,379)

Interest expenses

(188,022) (9,053,532)

28,352 (673,089)

(188,022) (1,162,865)

32,642,884

40,950,424

20,420,918

25,398,154

151,680,874

83,781,591

74,679,518

65,589,540

-

-

Income from operating activities before changes in operating assets and liabilities Operating assets (increase) decrease Trade accounts receivable - related parties

(49,039)

52,328

Trade accounts receivable - unrelated parties

(35,042,071)

(3,948,993)

(35,798,493)

(6,134,987)

Inventories

(21,665,893)

8,322,714

(10,424,106)

6,504,037

1,158,158

3,503,527

566,414

2,480,931

-

7,412,000

-

7,412,000

Other accounts receivable Advance for advertising expense Other current assets

(1,499,150)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

91

1,266,548

(720,433)

282,945


S. Khon Kaen Food Industry Public Company Limited and its subsidiaries Cash flow statements (continued) For the years ended 31 December 2009 and 2008 (Unit: Baht) Consolidated financial statements 2009

2008

Separate financial statements 2009

2008

Operating liabilities increase (decrease) Trade accounts payable - related parties Trade accounts payable - unrelated parties

33,581,086

(7,298,109)

(202,149) 30,992,600

(5,332,848) (5,423,309)

Value added tax payable

1,196,931

604,411

1,140,429

203,240

Accrued expenses

7,795,438

10,552,502

8,206,537

9,993,369

Other current liabilities

2,749,103

351,375

1,498,302

139,954,476

104,547,566

69,889,580

75,302,858

699,068

2,942,774

673,089

1,162,865

Cash flows from operating activities Cash received from interest income Cash paid for interest expenses Cash paid for corporate income tax Net cash flows from operating activities

(324,388)

(32,599,321)

(40,877,402)

(20,348,956)

(25,353,531)

(7,796,626)

(4,363,639)

(4,520,577)

(2,478,943)

62,249,299

45,693,136

48,633,249

(3,520)

-

-

(1,777,107)

120,119

100,257,597

Cash flows from investing activities Increase in restricted bank deposits

(1,103,036)

(Increase) decrease in short-term loans and advances to related parties

-

Cash paid for other long-term investment Cash received from other long-term investment

(153,225)

(507,600)

-

-

-

262,176

-

30,000

-

Cash paid for purchases of sows and boars

(4,330,987)

(7,034,593)

-

-

Cash received from sales of sows and boars

2,493,843

3,745,961

-

-

(74,099,136)

(25,345,017)

Cash paid for purchase of equipment Cash paid for account payable for acquisition of equipment Cash received from sales of equipment Cash paid for land awaiting for development

1,772,570 (1,080,700)

Decrease in other non-current assets Net cash flows used in investing activities

239,407 (76,353,463)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

92

(3,039,870)

(64,805,438) -

(16,503,929) (3,039,870)

197,126

876,953

104,841

-

-

-

501,138

151,407

456,138

(32,755,882)

(63,626,959)

(19,136,045)


S. Khon Kaen Food Industry Public Company Limited and its subsidiaries Cash flow statements (continued) For the years ended 31 December 2009 and 2008 (Unit: Baht) Consolidated financial statements 2009

2008

Separate financial statements 2009

2008

Cash flows from financing activities Increase (decrease) in bank overdrafts and short-term loans from financial institutions

(15,247,300)

(40,998,195)

19,850,359

(48,106,665)

(38,392)

Decrease in short-term loans and advances from related parties

-

-

-

1,578,082

18,056,667

8,909,223

26,514,034

Decrease in financial lease payable

(3,432,367)

(2,475,193)

(3,074,497)

(2,183,861)

Decrease in hire purchase creditors

(2,992,627)

(2,503,771)

(1,783,126)

(1,630,971)

Dividend paid

(4,522,080)

(3,014,720)

(6,063,750)

(4,042,500)

(24,616,292)

(30,935,212)

17,838,209

(29,488,355)

(712,158)

(1,441,795)

(95,614)

Increase in long-term loans

Net cash flows from (used in) financing activities Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

8,849

Cash and cash equivalents at beginning of year

2,895,936

4,337,731

620,485

611,636

Cash and cash equivalents at end of year

2,183,778

2,895,936

524,871

620,485

-

-

-

-

8,275,937

2,535,526

3,611,750

2,535,526

139,178,732

-

-

-

Supplemental cash flows information Non-cash items transaction Purchases of equipment by financial lease and hire purchase agreements Received settlement of account receivable by transfer of land awaiting for development

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

93


S. Khon Kaen Food Industry Public Company Limited and its subsidiaries Notes to consolidated financial statements For the years ended 31 December 2009 and 2008 1.

Corporate information S. Khon Kaen Food Industry Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled in Thailand. The Company is principally engaged in the manufacture and distribution of processed food products and its registered address is 259/13 Soi Pridi Banomyong 13, Sukhumvit 71 Road (Pridi Banomyong), Phrakanong Nuer, Vadhana, Bangkok. On 20 October 2009, Meeting No. 8/2009 of the Company’s Board of Directors passed the resolution to approve the Company to invest in and establish a subsidiary (S. Khonkaen (E.U.) Co., Ltd.) in the Republic of Poland. The Company’s investment comprises 500,000 shares of Zloty 1 each, or a total of Baht 6 million in Thai currency. This is 75 percent of the registered share capital of that company. As at the balance sheet date, that company was still in progress of incorporate registration.

2.

Basis of preparation

2.1

The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in compliance with the stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated 30 January 2009, issued under the Accounting Act B.E. 2543. The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The financial statements in English language have been translated from the Thai language financial statements. The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the accounting policies.

2.2

Basis of consolidation a)

The consolidated financial statements include the financial statements of S. Khon Kaen Food Industry Public Company Limited (“the Company”) and the following subsidiary companies (“the subsidiaries”):

94


(Unit: Percentage)

Companyâ&#x20AC;&#x2122;s name

S. Pasusat Company Limited

Nature of business

Feeding and distribution

Assets

Revenues as a

as a percentage

percentage to the

Percentage directly

to the consolidated

consolidated total

Country of

and indirectly owned

total assets

revenues for the year

incorporation

by the Company

as at 31 December

ended 31 December

2009

2008

2009

2008

Thailand

93.08

93.08

2009 8

2008 8

9

7

of breeding stock S.K.K. Food Company Limited

Distribution of food products

Thailand

95.92

95.92

18

20

17

14

Mahachai Food Processing

Manufacture and distribution

Thailand

95.71

95.71

17

20

1

1

Company Limited

b)

of food products

Subsidiaries are fully consolidated as from the date of acquisition, being the date on which the Company obtains control, and continue to be consolidated until the date when such control ceases.

c)

The financial statements of the subsidiaries are prepared for the same reporting period as the parent company, using consistent significant accounting policies.

d)

Material balances and transactions between the Company and its subsidiaries have been eliminated from the consolidated financial statements.

e)

Minority interests represent the portion of net income or loss and net assets of the subsidiaries that are not held by the Company and are presented separately in the consolidated income statement and within equity in the consolidated balance sheet.

2.3

The separate financial statements, which present investments in subsidiaries and associates under the cost method, have been prepared solely for the benefit of the public.

3.

Adoption of new accounting standards In June 2009, the Federation of Accounting Professions issued Notification No. 12/2552, assigning new numbers to Thai Accounting Standards that match the corresponding International Accounting Standards. The numbers of Thai Accounting Standards as referred to in these financial statements reflect such change. The Federation of Accounting Professions has issued Notification No. 86/2551 and 16/2552, mandating the use of new accounting standards, financial reporting standard and accounting treatment guidance as follows.

95


3.1

Accounting standards, financial reporting standard and accounting treatment guidance which are effective for the current year Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2007) TAS 36 (revised 2007)

Impairment of Assets

TFRS 5 (revised 2007)

Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

Accounting Treatment Guidance for Leasehold Right Accounting Treatment Guidance for Business Combination under Common Control These accounting standards, financial reporting standard and accounting treatment guidance became effective for the financial statements for fiscal years beginning on or after 1 January 2009. The management has assessed the effect of these standards and believes that TFRS 5 (revised 2007) and Accounting Treatment Guidance for Business Combination under Common Control are not relevant to the business of the Company, while Framework for Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2007), TAS 36 (revised 2007) and Accounting Treatment Guidance for Leasehold Right do not have any significant impact on the financial statements for the current year. 3.2

Accounting standards which are not effective for the current year Effective date TAS 20

Accounting for Government Grants and

1 January 2012

Disclosure of Government Assistance TAS 24 (revised 2007)

Related Party Disclosures

1 January 2011

TAS 40

Investment Property

1 January 2011

However, TAS 24 (revised 2007) and TAS 40 allow early adoption by the entity before the effective date. The management of the Company has assessed the effect of these standards and believes that TAS 20 and TAS 40 are not relevant to the business of the Company, while TAS 24 (revised 2007) will not have any significant impact on the financial statements for the year in which it is initially applied.

96


4.

Significant accounting policies

4.1

Income recognition Sales of goods Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer. Sales are the invoiced value, excluding value added tax, of goods supplied after deducting discounts and allowances. Interest income Interest income is recognised as interest accrues based on the effective rate method. Dividends Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established.

4.2

Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

4.3

Trade accounts receivable and allowance for doubtful accounts Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally based on collection experiences and analysis of debt aging.

4.4

Inventories and allowance for diminution in inventory value Inventories are valued at the lower of average cost and net realisable value. Cost of finished goods includes cost of raw materials, direct labour and production overhead. Allowance for diminution in inventory value will be set up for slow-moving or deteriorated inventory.

97


4.5

Investments a)

Investments in non-marketable equity securities, which the Company and its subsidiaries classifies as other investments, are stated at cost net of allowance for loss on diminution in value (if any).

b)

Investments in associates are accounted for in the consolidated financial statements using the equity method.

c)

Investments in subsidiaries and associates are accounted for in the separate financial statements using the cost method.

The weighted average method is used for computation of the cost of investments. 4.6

Property, plant and equipment and depreciation Land is stated at cost or revalued amount. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any). Land is initially recorded at cost on the acquisition date. Land is subsequently revalued by independent appraisal company and is recorded at their fair value. Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that their carrying amount does not differ materially from their fair value at the balance sheet date. Differences arising from the revaluation are dealt with in the financial statements of the Company and subsidiaries as follows: -

When an asset’s carrying amount is increased as a result of the revaluation of the Company and subsidiaries’ assets, the increase is credited directly to equity under the heading of “Revaluation surplus on land”. The Company’s proportional interest in the surplus from revaluation of the fixed assets of the subsidiaries (based on the Company’s equity holding in the subsidiaries) is also presented under the caption of “Revaluation surplus on land of subsidiaries” in shareholders’ equity in the consolidated balance sheet. However, a revaluation increase will be recognised as income to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognised as an expense.

98


-

When an asset’s carrying amount is decreased as a result of the revaluation of the Company and subsidiaries’ assets, the decrease is recognised as an expense in the income statement.

However, a revaluation decrease is to be charged

directly against the related “Revaluation surplus on land” to the extent that the decrease does not exceed the amount held in the revaluation surplus in respect of those same assets. Any excess amount is to be recognised as an expense in the income statement. Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the following estimated useful lives: Land improvements

-

20 years

Building

-

20 years

Other fixed assets

-

5 - 20 years

No depreciation is provided on land and construction in progress. Depreciation is included in determining income. The revaluation surplus can neither be offset against deficit nor used for dividend payment. 4.7

Breeding stocks For subsidiary, the breeding stocks are expected to have useful working lives of three years. The approximate resale value of boars and sows are about Baht 6,800 each.

4.8

Related party transactions Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company. They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest in the Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel, directors, and officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations.

99


4.9

Long-term leases Leases of machinery and motor vehicles which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of the minimum lease payments. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term payables, while the interest element is charged to the income statements over the lease period. The asset acquired under finance leases is depreciated over the useful life of the asset.

4.10 Foreign currencies Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the balance sheet date. Gains and losses on exchange are included in determining income. 4.11 Impairment of assets At each reporting date, the Company and its subsidiaries perform impairment reviews in respect of the property, plant and equipment and other intangible assets whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the assetâ&#x20AC;&#x2122;s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount. In determining value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by a valuation model that, based on information available, reflects the amount that the Company and its subsidiaries could obtain from the disposal of the asset in an armâ&#x20AC;&#x2122;s length transaction between knowledgeable, willing parties, after deducting the costs of disposal. An impairment loss is recognised in the income statement. However in cases where land was previously revalued and the revaluation was taken to equity, a part of such impairment is recognised in equity up to the amount of the previous revaluation.

100


4.12 Employee benefits Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when incurred. 4.13 Provisions Provisions are recognised when the Company and its subsidiaries have a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. 4.14 Income Tax Income tax is provided in the accounts based on the taxable profits determined in accordance with tax legislation. 5.

Significant accounting judgments and estimates The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles at times requires management to make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgments and estimates affect reported amounts and disclosures and actual results could differ. The significant accounting judgments and estimates are as follows: Leases In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management is required to use judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been transferred, taking into consideration terms and conditions of the arrangement. Allowance for doubtful accounts In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.

101


Fair value of financial instruments In determining the fair value of financial instruments that are not actively traded and for which quoted market prices are not readily available, the management exercise judgment, using a variety of valuation techniques and models. The input to these models is taken from observable markets, and includes consideration of liquidity, correlation and longer-term volatility of financial instruments. Impairment of equity investments The Company treats available-for-sale investments and other investments as impaired when the management judges that there has been a significant or prolonged decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of impairment exists. The determination of what is “significant” or “prolonged” requires judgment. Property plant and equipment/Depreciation In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of the useful lives and salvage values of the Company’s plant and equipment and to review estimate useful lives and salvage values when there are any changes. The Company measures land at revalued amounts. Such amounts are determined by the independent valuer using the market approach for land. The valuation involves certain assumptions and estimates. In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a periodical basis and record impairment losses in the period when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review. 6.

Related party transactions During the years, the Company and its subsidiaries had significant business transactions with related parties. Such transactions, which are summarised below, arose in the ordinary course of business and were concluded on commercial terms and bases agreed upon between the Company and those related parties.

102


(Unit: Million Baht) Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2009

2008

2009

2008

Transfer Pricing Policy

Transactions with subsidiaries (eliminated from the consolidated financial statements) Sales of goods

-

-

24.6

25.8

Rental income

-

-

0.3

0.3

Gross profit of 10% - 20% Rental of Baht 1,350 20,000 per month

Interest income

-

-

-

0.1

7.75% p.a. (2008: 7.0 7.75% p.a.)

Sales of fixed assets and supplies

-

-

0.6

0.1

Net book value

Services and management fee expenses

-

-

-

0.1

Contract price

Rental expenses

-

-

0.6

1.0

Rental of Baht 1,500 78,000 per month (2008: Baht 14,250 - 78,000)

Purchases of goods

-

-

179.4

175.6

Cost plus margin 5% - 20%

Purchases of fixed assets and supplies

-

-

0.2

0.2

Net book value

Interest expenses

-

-

-

0.1

7.25 - 8.00% p.a. (2008: 7.0 - 7.75% p.a.)

Transactions with associate Interest income

0.2

1.6

-

-

6.65 - 7.50% p.a. (2008: 7.62 - 8.0% p.a.)

Transactions with related party Interest income

0.1

-

-

-

7.62 - 8.0% p.a.

The balances of the accounts as at 31 December 2009 and 2008 between the Company and those related companies are as follows: (Unit: Million Baht) Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2009

2008

2009

2008

-

-

3.2

3.2

-

-

3.2

3.2

S.K.K. Food Company Limited

-

-

-

0.1

Mahachai Food Processing Company Limited

-

-

-

0.1

-

23.4

-

-

Trade account receivable - related party Subsidiary S.K.K. Food Company Limited Total trade account receivable - related party Short-term loans to related parties Subsidiaries

Associate S. Group Property Development Company Limited

103


(Unit: Million Baht) Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2009

2008

2009

2008

3.0

-

-

-

-

8.4

1.2

-

-

-

4.2

31.8

-

0.2

6.5

6.6

6.5

6.6

6.5

6.6

6.5

6.6

-

-

12.5

12.7

-

-

12.5

12.7

Related company S. Group Property Development Company Limited Interest receivable and advance to related party Associate S. Group Property Development Company Limited

-

Related company S. Group Property Development Company Limited Total short-term loans, interest receivable and advance to related parties Other account receivable - related party Associate See Moom Muang Company Limited Total other account receivable - related party Trade account payable - related party Subsidiary Mahachai Food Processing Company Limited Total trade account payable - related party

During year 2009, movements of short-term loan to related party are as follow: (Unit: Million Baht) Consolidated financial statements 31 December

Additional

Repayment

31 December

2008

during the year

during the year

2009

Short-term loan to related party Associate S. Group Property Development Company Limited

23.4

-

(20.4)

3.0

Guarantee obligations with related parties The Company has outstanding guarantee obligations with its related parties, as described in Note 25.3 (3) and 25.3 (4) to the financial statements.

104


7.

Trade accounts receivable The balances of trade accounts receivable as at 31 December 2009 and 2008, aged on the basis of due date, are summarised below. (Unit: Million Baht) Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2009

2008

2009

2008

Receivables from related parties Not yet due

-

-

3.3

3.2

Total

-

-

3.3

3.2

203.8

154.2

201.5

152.0

10.0

15.5

4.8

9.4

3 - 6 months

0.1

9.3

-

9.2

6 - 12 months

0.1

-

0.1

-

Over 12 months

0.5

0.5

0.5

0.5

Total

214.5

179.5

206.9

171.1

Grand total

214.5

179.5

210.2

174.3

Receivables from other parties Not yet due Overdue Less than 3 months

Less: Allowance for doubtful accounts

(1.1)

Trade accounts receivable - net

213.4

(1.3) 178.2

(1.1) 209.1

(1.1) 173.2

The Company transferred rights of claim totaling Baht 48.2 million (2008: Baht 56.7 million) to financial institutions to secure short-term loans.

105


8.

Inventories (Unit: Million Baht) Consolidated financial statements Allowance of diminution in value of inventory Reduction cost to net realisable value

Cost 2009

2008

2009

Stock obsolescence

2008

2009

Inventories-net

2008

2009

2008

Raw materials and packing materials

45.0

39.8

-

-

(1.3)

(0.4)

43.7

39.4

Finished goods

19.8

12.1

-

-

-

-

19.8

12.1

Work in process

8.4

8.7

-

-

-

-

8.4

8.7

Supplies

1.7

1.4

-

-

-

-

1.7

1.4

21.7

16.9

-

-

(0.7)

(0.5)

21.0

16.4

96.6

78.9

-

-

(2.0)

(0.9)

94.6

78.0

Breeding stocks during feeding Total

(Unit: Million Baht) Separate financial statements Allowance of diminution in value of inventory Reduction cost to net realisable value

Cost 2009

2008

2009

Stock obsolescence

2008

2009

Inventories-net

2008

2009

2008

Raw materials and packing materials

34.2

28.6

-

-

(1.3)

(0.4)

32.9

28.2

Finished goods

16.0

9.9

-

-

-

-

16.0

9.9

Work in process

8.4

8.7

-

-

-

-

8.4

8.7

58.6

47.2

-

-

(1.3)

(0.4)

57.3

46.8

Total

9.

Restricted bank deposits These represent bank deposits pledged with the banks to secure against letter of guarantee issued by those banks.

106


10.

Investments in subsidiaries Details of investments in subsidiaries as presented in separate financial statements are as follow: (Unit: Million Baht) Shareholding Companyâ&#x20AC;&#x2122;s name

Paid-up capital 2009

Dividend received

percentage

2008

2009

2008

Percent

Percent

Cost 2009

during the year 2008

2009

2008

S. Pasusat Company Limited

45

45

93.08

93.08

39.8

39.8

-

-

S.K.K. Food Company Limited

120

120

95.92

95.92

108.5

108.5

-

-

85

85

95.71

95.71

74.7

74.7

-

-

223.0

223.0

-

-

Mahachai Food Processing Company Limited Total

The Company has pledged its investment in S.K.K. Food Company Limited, its subsidiary with a financial institution to secure the credit facilities of the Company obtained from that financial institution. 11.

Investments in associates

11.1 Details of associates (Unit: Million Baht) Consolidated financial statements

Companyâ&#x20AC;&#x2122;s name

President Intertrade Company Limited See Moom Muang Company Limited S. Produce Company Limited

Nature of

Country of

Shareholding

business

incorporation

percentage

Carrying amounts based on Cost

2009

2008

Percent

Percent

Thailand

-

48.00

-

10.5

-

4.0

Thailand

49.00

49.00

12.5

12.5

2.7

6.3

Thailand

-

45.88

-

9.8

-

2.8

Real estate

Thailand

-

16.60

-

18.6

-

13.0

Investment in

Thailand

-

19.26

-

8.4

-

3.4

12.5

59.8

Goods

2009

equity method 2008

2009

2008

distribution Goods distribution Export sales of fruits

S. Group Property Development Company Limited Boss Holding Company Limited

other companies

Total

107

2.7

29.5


(Unit: Million Baht) Separate financial statements

Companyâ&#x20AC;&#x2122;s name

Nature of

Country of

Shareholding

business

incorporation

percentage

President Intertrade Goods Company Limited See Moom Muang Company Limited

Cost

2009

2008

2009

2008

Provision for impairment

Carrying amounts based

of investments

on cost method - net

2009

2008

2009

2008

Percent

Percent

Thailand

-

48.00

-

10.5

-

7.0

-

3.5

Thailand

49.00

49.00

12.5

12.5

6.0

6.0

6.5

6.5

12.5

23.0

6.0

13.0

6.5

10.0

distribution Goods distribution

Total

11.2 Share of income (loss) and dividend received During the year, the Company has recognised its share of net income/loss from investments in associate companies in the consolidated financial statements and dividend income in the separate financial statements as follows: (Unit: Million Baht) Consolidated financial statements

Separate financial statements

Share of loss from investments Companyâ&#x20AC;&#x2122;s name

in associates during the year 2009

President Intertrade Company Limited

(3.9)

See Moom Muang Company Limited

(3.6)

S. Produce Company Limited

(2.8)

S. Group Property Development Company Limited

(2.5)

Boss Holding Company Limited

(3.5)

Total

(16.3)

Dividend received during the year

2008

2009

2008

-

-

-

-

-

-

-

(0.3) (0.2) (0.5)

-

-

-

-

-

-

The proportionate share of the operation results of the associates include in the Companyâ&#x20AC;&#x2122;s investments account in the consolidated financial statements is determined based on the financial statements prepared by the management of these associates and not audited by other auditors.

108


11.3 Summarised financial information of associates Financial information of the associated companies is summarised below. (Unit: Million Baht)

Companyâ&#x20AC;&#x2122;s name

President Intertrade

Total revenues

Net loss

Paid-up capital

Total assets

Total liabilities as at

for the year ended

for the year ended

as at 31 December

as at 31 December

31 December

31 December

31 December

2009

2008

2009

-

6

-

13

13

-

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

8.2

-

-

-

8.2

-

-

12.1

19.5

6.5

6.7

0.1

0.2

(7.3)

(0.7)

5

-

12.0

-

7.0

-

-

-

(0.1)

-

90

-

111.3

-

46.5

-

-

-

(0.8)

-

18

-

14.4

-

-

-

14.3

-

Company Limited See Moom Muang Company Limited S. Produce Company Limited S. Group Property Development Company Limited Boss Holding

-

Company Limited

12.

Other long-term investments (Unit: Million Baht) Consolidated financial statements 2009 S. Produce Company Limited

-

2008 3.3

Separate financial statements 2009 -

2008 -

S. Group Property Development Company Limited

-

9.5

-

-

-

0.7

-

-

-

1.0

-

-

Thai Home Food Company Limited

2.0

2.0

2.0

2.0

Total

2.0

16.5

2.0

2.0

(2.0)

(3.0)

(2.0)

(2.0)

Boss Holding Company Limited Nippon Life (Thailand) Company Limited

Less: Allowance for impairment Total long-term investments - net

-

13.5

109

-

-


13.

Breeding stocks (Unit: Baht) Sows

Boars

Total

Cost: 31 December 2008

15,726,340

586,538

16,312,878

Transfers in/purchase

20,185,726

520,224

20,705,950

Disposals/transfers

(15,014,266)

(602,598)

(15,616,864)

31 December 2009

20,897,800

504,164

21,401,964

31 December 2008

(1,678,579)

(200,484)

(1,879,063)

Depreciation for the year

(5,401,863)

(155,500)

(5,557,363)

Depreciation on disposal

1,517,722

265,224

1,782,946

(5,562,720)

(90,760)

5,653,480

31 December 2008

14,047,761

386,054

14,433,815

31 December 2009

15,335,080

413,404

15,748,484

Accumulated depreciation:

31 December 2009 Net book value:

Depreciation charge in the income statement for the year: 2008

2,312,544

2009

5,557,363

110


111

192,327,876

6,744,228

-

131,563,659

Adjustment

-

-

(2,660,242)

-

-

-

Written-off/donation

Adjustment

31 December 2009

4,083,986

127,826,607

85,165,461

66,210,195

-

-

(107,162,415)

-

1,956,960

2,384,348

-

-

(5,864,690)

-

-

-

(427,388)

(5,437,302)

7,821,650

-

-

-

-

-

7,821,650

Lease rights

39,906,187

39,322,756

-

-

(116,254,996)

-

-

1,279,203

(17,461,731)

(100,072,468)

156,161,183

-

-

11,775,636

(1,293,546)

6,283,869

139,395,224

equipment

Machinery and

2009 (Baht 23.5 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)

2008 (Baht 22.5 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)

Depreciation for the year

31 December 2009

31 December 2008

4,299,691

31 December 2009

112,338,607

-

(3,737,052)

Net book value

-

(3,737,052)

-

31 December 2008

Allowance for impairment loss

619,920

-

-

Disposals

(8,716,625)

-

(215,705)

-

(99,065,710)

(1,023,117)

Depreciation for the year

(2,444,537)

-

2,161,488

31 December 2008

Accumulated depreciation

31 December 2009

-

-

-

Written-off/donation

-

-

-

-

-

Transfers

25,913,600

165,275,905

Disposals

-

6,744,228

building improvement

15,488,000

116,075,659

improvement

Building and

Additions

31 December 2008

Land

Land

Consolidated financial statements

Property, plant and equipment

Cost/Revalued amount

14.

Office

177,793

67,305

-

-

(2,747,217)

-

-

-

(31,178)

(2,716,039)

2,925,010

-

-

-

-

141,666

2,783,344

furniture

Office

4,806,852

3,206,740

-

-

(28,347,582)

7,648

1,843,328

348,581

(1,279,111)

(29,268,028)

33,154,434

(7,655)

(1,854,155)

354,650

(512,320)

2,699,146

32,474,768

equipment

6,888,554

7,407,509

-

-

(57,361,100)

(7,648)

15,135

404,066

(3,058,189)

(54,714,464)

64,249,654

7,655

(15,140)

704,300

(404,496)

1,835,362

62,121,973

Tools

16,323,269

7,203,216

-

-

(20,733,041)

-

-

6,653,739

(3,877,825)

(23,508,955)

37,056,310

-

-

-

(7,511,873)

13,856,012

30,712,171

Motor vehicles

378,043

557,177

-

-

(6,666,530)

-

-

-

(207,534)

(6,458,996)

7,044,573

-

-

-

-

28,400

7,016,173

software

Computer

4,994,499

3,229,924

-

-

(12,421,819)

-

-

-

(1,112,081)

(11,309,738)

17,416,318

-

-

2,428,305

-

448,351

14,539,662

Others

9,688,826

11,432,538

-

-

-

-

-

-

-

-

9,688,826

-

-

(17,424,379)

-

15,680,667

11,432,538

progress

Construction in

36,387,367

31,940,733

302,197,037

257,660,006

(3,737,052)

(3,737,052)

(360,219,632)

-

2,478,383

8,685,589

(36,387,367)

(334,996,237)

666,153,721

-

(2,892,412)

-

(9,722,235)

82,375,073

596,393,295

Total

(Unit: Baht)


112

building

7,821,650

97,562,547

-

108,901,051

Written-off/donation

31 December 2009

(5,864,690)

619,920 (55,368,734)

-

-

Written-off/donation

31 December 2009

42,193,813

105,163,999

1,956,960

2,384,348

-

-

-

38,772,605

37,994,679

-

-

(83,279,711)

-

1,279,203

(16,941,736)

(67,617,178)

122,052,316

-

11,775,636

(1,293,546)

5,958,369

105,611,857

equipment

Machinery and

Office

114,130

37,122

-

-

(2,286,082)

-

-

(19,383)

(2,266,699)

2,400,212

-

-

-

96,391

2,303,821

furniture

2009 (Baht 18.0 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)

2008 (Baht 14.5 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)

Depreciation for the year

31 December 2009

31 December 2008

20,572,751

31 December 2009

89,675,999

-

(3,737,052)

Net book value

-

(3,737,052)

31 December 2008

Allowance for impairment loss

-

-

-

Disposals

(427,388)

-

(4,202,641)

-

(5,437,302)

-

Depreciation for the year

(51,786,013)

482,800

-

31 December 2008

Accumulated depreciation

-

(1,023,117)

-

Transfers

-

-

-

Disposals

25,744,100

15,488,000

Additions

7,821,650

Lease rights

93,413,051

72,358,764

improvement

31 December 2008

Cost/Revalued amount

Land

Building and

Separate financial statements

Office

3,035,320

2,030,342

-

-

(21,559,612)

987,067

213,819

(815,368)

(21,945,130)

24,594,932

(987,110)

-

(213,849)

1,820,419

23,975,472

equipment

3,098,066

3,816,108

-

-

(36,775,660)

-

397,294

(1,559,877)

(35,613,077)

39,873,726

-

-

(397,719)

842,260

39,429,185

Tools

7,684,547

3,617,098

-

-

(12,703,693)

-

3,460,334

(2,155,451)

(14,008,576)

20,388,240

-

-

(3,637,908)

6,400,474

17,625,674

Motor vehicles

378,043

557,177

-

-

(6,666,530)

-

-

(207,534)

(6,458,996)

7,044,573

-

-

-

28,400

7,016,173

software

Computer

2,531,515

644,882

-

-

(4,555,206)

-

-

(568,623)

(3,986,583)

7,086,721

-

2,428,305

-

26,951

4,631,465

Others

8,599,719

11,274,636

-

-

-

-

-

-

-

8,599,719

-

(14,686,741)

-

12,011,824

11,274,636

progress

Construction in

26,898,001

22,937,316

213,528,717

172,605,142

(3,737,052)

(3,737,052)

(229,059,918)

1,606,987

5,350,650

(26,898,001)

(209,119,554)

446,325,687

(2,010,227)

-

(5,543,022)

68,417,188

385,461,748

Total

(Unit: Baht)


In November 2009, the Company purchased land and building constructed thereon, together with machinery and equipment with a value of Baht 48 million, in order to operate a frozen meals business. As at 31 December 2009, the Company and its subsidiaries have equipment acquired under hire purchase agreement and financial lease agreement, with net book value amounting to approximately Baht 21.1 million (2008: Baht 17.6 million) (Separate financial statements: Baht 13.3 million, 2008: Baht 14.3 million). As at 31 December 2009, certain plant and equipment items have been fully depreciated but are still in use. The original cost of those assets amounted to approximately Baht 203.4 million (2008: Baht 190.3 million) (Separate financial statements: Baht 138.2 million, 2008: Baht 126.4 million). The Company and its subsidiaries have mortgaged a plot of land and building constructed thereon and machineries with a total net book value as at 31 December 2009 of Baht 297.5 million (2008: Baht 140.7 million) as collateral for credit facilities granted by commercial banks (Separate financial statements: Baht 175.6 million, 2008: Baht 114.6 million). 15.

Land awaiting for development (Unit: Baht) Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2009

2008

2009

2008

358,190,635

217,931,203

82,270,934

82,270,934

revaluation on land

(25,210,934)

(21,210,934)

(21,210,934)

(21,210,934)

Land awaiting for development - net

332,979,701

196,720,269

61,060,000

61,060,000

Land awaiting for development Less: Allowance for loss on

During the first quarter of the current year, Mahachai Food Processing Company Limited, a subsidiary, received settlement of loans and other receivables, amounting to Baht 27.9 million and Baht 28.6 million, respectively (including interest receivables) from debtors. Settlement was made by means of the transfer of a plot of land and buildings constructed thereon with a value of Baht 57.0 million. The subsidiary paid back the excess of the value of the land over the amount receivable, amounting to Baht 0.5 million, in cash.

113


During the first quarter of the current year, S.K.K. Food Company Limited, a subsidiary, received settlement of other receivable amounting to Baht 73.2 million (including interest receivables) from a debtor in the form of land with a value of Baht 75.3 million. The subsidiary paid back the excess of the price of the land over the value of the receivable, amounting to Baht 2.1 million, with a cash payment of Baht 0.4 million and the transfer of other long term investments with a net book value of Baht 4.0 million to the receivable. The subsidiary therefore realised a loss on the transfer of such investment amounting to Baht 2.3 million. In addition, S.K.K. Food Company Limited purchased a plot of land with a value of Baht 7.9 million by transferring other long term investment with a net book value of Baht 9.5 million to the debtor, and realised a loss from the transfer of such investment amounting to Baht 1.6 million. As at 31 December 2009, the Company and its subsidiaries have mortgaged a plot of land with a net book value of Baht 196.5 million (2008: Baht 196.5 million) with financial institutions to secure against loans of the Company and its subsidiaries (Separate financial statements: Baht 61.0 million, 2008: Baht 61.0 million). 16.

Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions (Unit: Million Baht)

Bank overdrafts

Interest rate

Consolidated

Separate

(percent per annum)

financial statements

financial statements

2009

2008

2009

2008

2009

2008

MOR,

MOR,

84.0

109.4

42.5

46.8

372.0

361.8

231.9

207.8

456.0

471.2

274.4

254.6

MOR less 0.5% MOR less 0.5% MOR plus 1% Short-term loans from

MLR less

MLR less

financial institutions

0.75-1.5%

0.75-1.5%

Total bank overdrafts and short-term loans from financial institutions

The above credit facilities of the Company are secured by the mortgage of the Company’s land and building, by the pledge of the Company’s investment in S.K.K. Food Company Limited and by the guarantee of the Company’s directors. The above credit facilities of its subsidiaries are secured by the mortgage of its subsidiaries’ land and building and by the guarantee of the Company and of its subsidiaries’ directors.

114


17.

Finance lease payable (Unit: Million Baht) Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2009

2008

2009

2008

9.4

9.2

8.0

8.7

(1.3)

(1.0)

(1.0)

(1.0)

8.1

8.2

7.0

7.7

(3.8)

(3.2)

(3.4)

(2.9)

4.3

5.0

3.6

4.8

Liabilities under finance lease agreement Less: Deferred interest expense Total Less: Current portion Liabilities under finance lease agreement - net of current portion

The Company and its subsidiaries have entered into the financial lease agreements with leasing companies for rental of the machinery for operation and committed to pay rental fee on a monthly basis. The terms of the agreements are generally between 3 and 5 years. As at 31 December 2009, Future minimum lease payments required under the finance lease agreements were as follows:(Unit: Million Baht) Consolidated financial statements Less than

Future minimum lease payments Deferred interest expenses Present value of future minimum lease payments

1 year

1-5 years

Total

4.4

5.0

9.4

(0.7)

(0.6)

(1.3)

3.7

4.4

8.1 (Unit: Million Baht)

Separate financial statements Less than

Future minimum lease payments Deferred interest expenses Present value of future minimum lease payments

115

1 year

1-5 years

Total

3.9

4.1

8.0

(0.5)

(0.5)

(1.0)

3.4

3.6

7.0


18.

Long-term loans Long-term loans as at 31 December 2009 consist of: (Unit: Million Baht) Long-term loans Net of

Contract date

Current

current

portion

portion

Significant condition

Total

Term

Principal due

Interest due

for repayment

for payment

Interest rate

S. Khon Kaen Food Industry Public Company Limited 22 Mach 2004

22.4

18.2

40.6

7 years

every three months every three months

year 1-2: 4.0% p.a.

26 March 2008

1.1

0.5

1.6

3 years

every month

every month

7.6 - 8.4% p.a.

1.9

0.3

2.2

3 years

every month

every month

MLR p.a.

16.0

-

16.0

1 years

every month

every month

MLR plus 1.0% p.a.

every month

every month

MLR p.a.

year 3-7: MLR p.a.

13 March 2008 30 December 2008

8 months 26 November 2009

4.4

40.6

45.0

6 years

2 months (start in June 2010) S.K.K. Food Company Limited 20 September 2000

1.0

0.7

1.7

9 years

every month

every month

MLR p.a.

15 March 2006

3.4

-

3.4

5 years

every month

every month

MLR plus 0.5% p.a.

Total

50.2

60.3

110.5

The above long-term loans of the Company are secured by the mortgage of the Company’s land and building and machineries and by the guarantee of the Company’s directors. The above long-term loans of its subsidiaries are secured by the mortgage of its subsidiaries’ land and building and by the guarantee of the Company and of its subsidiaries’ directors. The loan agreements contain covenants as specified in the agreements that, among other things, require the Company to maintain certain debt to equity and debt service coverage ratios according to the agreements. 19.

Statutory reserve Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net income until the reserve reaches 10 percent of the registered capital. The statutory is not available for dividend distribution.

116


20.

Expenses by nature Significant expenses by nature are as follow: (Unit: Baht) Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2009

2008

2009

2008

benefits

180,674,070

169,939,639

117,912,421

107,381,807

Depreciation

36,387,367

31,940,733

26,898,001

22,937,316

Rental expenses

10,861,266

9,471,639

10,768,833

9,368,123

675,523,254

633,786,093

559,688,684

527,686,859

(5,769,270)

(1,603,997)

Salary and wages and other employee

Raw materials and consumables used Changes in inventories of finished goods and work in progress

21.

(7,417,227)

(9,178,139)

Promotional privileges S. Pasusat Company Limited, the subsidiary was granted promotional privileges, numbered 1742/2537, under The Investment Promotion Act (B.E. 2520) by the Board of Investment on 4 October 1994. Subject to certain imposed conditions, the privileges include an exemption from corporate income tax for a period of 8 years from the date the promoted operations commenced generating revenues (1 March 1996) and a 50% reduction of corporate income tax on income derived from the promoted operations for a period of 5 years after the tax-exemption period end.

22.

Basic earnings per share Consolidated Basic earnings per share is calculated by dividing the net income for the year by the weighted average number of ordinary shares held by outside shareholders in issue during the year by net from the treasury stock held by its subsidiaries, and adjusting the number of ordinary shares in proportion to the change in the number of shares as a result of the distribution of stock dividend. The number of ordinary shares of the prior year has been adjusted as if the stock dividend had been distributed at the beginning of the earliest period reported.

117


Separate financial statements Basic earnings per share is calculated by dividing the net income for the year by the weighted average number of ordinary shares held by outside shareholders in issue during the year and adjusting the number of ordinary shares in proportion to the change in the number of shares as a result of the distribution of stock dividend. The number of ordinary shares of the prior year has been adjusted as if the stock dividend had been distributed at the beginning of the earliest period reported. 23.

Financial information by segment The operations of the Company and its subsidiaries involve the business segment of manufacturing processed meat food products, and breeding and rearing of purebred swine for sales to farmers. These activities are carried out in Thailand and oversea. Income comes from both local and export sales. The financial information by segment for the years ended 31 December 2009 and 2008 of the Company and its subsidiaries are as follows:(Unit: Million Baht) Elimination of Sales of foods

Sales of

inter-segment

products

breeding stocks

revenues

2009 Revenue from external customers Intersegment revenues Total revenues Segment income (loss)

2008

2009

2008

2009

Consolidation

2008

2009

2008

1,129.5

1,042.6

114.3

83.3

-

-

1,243.8

1,125.9

-

-

-

-

-

-

-

-

1,129.5

1,042.6

114.3

83.3

-

-

1,243.8

1,125.9

368.5

325.1

18.1

(4.3)

386.6

320.8

Unallocated income and expenses: Interest income Other income Selling expenses

0.9

9.1

13.3

20.8

(142.4)

(151.6)

Administrative expenses

(95.9)

(93.7)

Management benefit expenses

(50.8)

(47.5)

Loss on sales of investment

(11.0)

-

Gain (loss) on exchange rate

(0.3)

1.3

(2.6)

-

(4.0)

-

Loss on impairment of other long-term investments Loss on impairment of land awaiting for development Share of loss of associates

(16.3)

(0.5)

Financial expenses

(32.6)

(40.9)

(7.4)

(8.3)

37.4

9.5

Corporate income tax Net income

Transfer prices between business segments are as set out in Note 6 to the financial statements.

118


24.

Dividends (Unit: Baht) Dividend Dividends Final dividends for 2007

Approved by

Total dividends

Annual General Meeting of the shareholders on 23 April 2008

Total for 2008

Final dividends for 2008

4,042,500

0.50

4,042,500

0.50

6,063,750

0.75

6,063,750

0.75

Annual General Meeting of the shareholders on 22 April 2009

Total for 2009

25.

per share

Commitments and contingent liabilities

25.1 Capital commitments As at 31 December 2009, the Company had capital commitments of approximately Yen 9.47 million, relating to acquisition of machinery. 25.2 Operating lease and service commitments The Company has entered into several lease agreements in respect of the lease of land, office building space and service. The terms of the agreements are generally between 1 and 20 years. As at 31 December 2009, future minimum lease payments required under these noncancellable operating leases contracts and service agreements were as follows. Million Baht Payable within:

8.5

Less than 1 year 1 to 5 years

22.5

More than 5 years

10.8

119


25.3 Guarantees (1)

The subsidiaries have pledged their bank deposits of approximately Baht 2.3 million (2008: Baht 1.1 million) to secure against letters of guarantee issued by those banks.

(2)

A plot of land and building constructed thereon has been mortgaged with financial institutions to secure loan of the Company and its subsidiaries.

(3)

The Company has issued a guarantee against bank overdrafts with the total of Baht 2.0 million (2008: Baht 2.0 million) obtained from financial institutions by S. Pasusat Company Limited, its subsidiary.

(4)

The Company has issued a guarantee against loan with the total of Baht 112.0 million (2008: Baht 112.0 million) obtained from financial institutions by Mahachai Food Processing Company Limited, its subsidiary.

(5)

As at 31 December 2009, there were outstanding consolidated bank guarantees of approximately Baht 4.8 million (2008: Baht 2.1 million) (Separate financial statements: Baht 2.2 million, 2008: Baht 1.5 million) issued by the banks on behalf of the Company and its subsidiaries in respect of guarantees as required in the normal course of business.

(6)

Mahachai Food Processing Company Limited, its subsidiary, sold discounted cheques of approximately Baht 4.68 million (2008: Baht 14.1 million) to financial institutions, with recourse if the amounts of the cheques were not recoverable.

(7)

The Company has pledged its investment in S.K.K Food Company Limited, its subsidiary, to secure the credit facilities of the Company.

26.

Financial instruments

26.1 Financial risk management The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No.32 “Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, trade accounts receivable, loans, trade accounts payable, bank overdrafts and loans from financial institutions. The financial risks associated with these financial instruments and how they are managed is described below.

120


Credit risk The Company and its subsidiaries are exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable, loans and other receivables. The Company and its subsidiaries manage the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore do not expect to incur material financial losses. In addition, the Company and its subsidiaries do not have high concentration of credit risk since it has a large customer base. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of trade accounts receivable, loans and other receivables as stated in the balance sheet. Interest rate risk The Company and its subsidiariesâ&#x20AC;&#x2122; exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks, loans to, bank overdrafts and loans from financial institutions. However, since most of the Company and its subsidiariesâ&#x20AC;&#x2122; financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to the market rate, the interest rate risk is expected to be minimal. Foreign currency risk The Companyâ&#x20AC;&#x2122;s exposure to foreign currency risk relates primarily to its receivables which are denominated in foreign currencies. As at 31 December 2009, significant unhedged foreign currency-denominated assets are as follows:Average exchange rate as at

Foreign currency

Financial assets

31 December 2009 (Baht per 1 foreign currency unit)

US dollar

0.1

33.22

HK dollar

2.2

4.27

Pound Sterling

0.1

52.66

121


26.2 Fair values of financial instruments Since the majority of the Company and its subsidiaries’ financial instruments are shortterm in nature or bear floating interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in the balance sheets. A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by reference to the market price of the financial instrument or by using an appropriate valuation technique, depending on the nature of the instrument. 27.

Capital management The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate financial structure and preserves the ability to continue its business as a going concern. According to the balance sheet as at 31 December 2009, the Group's debt-to-equity ratio was 2.99:1 (2008: 3.29:1) and the Company's was 1.93:1 (2008: 1.76:1).

28.

Approval of financial statements These financial statements were authorised for issue by the Company’s authorised directors on 28 February 2010.

122

Annual Report 2009  

Annual Report

Annual Report 2009  

Annual Report

Advertisement