Page 1


สารบัญ สารจากคณะกรรมการ ............................................................................................................................................................ 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ .............................................................................................................................................. 3 ข้ อมูลบริ ษัท ............................................................................................................................................................................ 5 ความสาเร็จขององค์กร ............................................................................................................................................................ 8 ข้ อมูลสาคัญทางการเงิน .......................................................................................................................................................... 9 คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน ......................................................................................... 11 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ..................................................................................................................................................... 18 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน ............................................................................................................................................ 24 ปั จจัยความเสีย่ ง ................................................................................................................................................................... 28 โครงสร้ างองค์กร ................................................................................................................................................................... 32 โครงสร้ างผู้ถือหุ้นและการจัดการ............................................................................................................................................ 33 รายงานการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ............................................................................................................... 47 ความรับผิดชอบต่อสังคม ....................................................................................................................................................... 57 การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสีย่ ง ................................................................................................................ 60 รายการระหว่างกัน ................................................................................................................................................................ 63 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ................................................................................................................................... 65

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

ANNUAL REPORT 2017


สารจากคณะกรรมการ สภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2560 ยังคงขยายตัวอย่างช้ าๆ และเผชิ ญ กั บ ความไม่ แ น่ น อน จากหลายปั จ จั ย ทัง้ นโยบาย เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กา การเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจและ การเมืองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป การปรับตัวเชิงนโยบาย อย่ า งต่อ เนื่ อ งของเศรษฐกิ จ จี น รวมทัง้ การฟื ้น ตัว อย่ า งช้ า ๆของ เศรษฐกิ จ ประเทศก าลัง พั ฒ นา นอกจากนี ้ ทิ ศ ทางของค่ า เงิ น ดอลลาร์ และอัตราดอกเบี ้ยของสหรั ฐอเมริ กาที่รักษาอัตราการขึน้ ดอกเบี ้ยอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เป็ นผลทาให้ มี เม็ดเงินไหลกลับเข้ า ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่องรวมถึงประเทศไทย

ยังล้ อมรอบด้ วยสถานศึกษา โรงพยาบาลและบริ ษัท ห้ างร้ านต่างๆ เช่ น มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สวนสุนัน ทา, มหาวิท ยาลัย สวนดุสิ ต , โรงเรี ยนเซนต์คาเบรี ยล, โรงเรี ยนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ , โรงพยาบาลว ชิร พยาบาล และบริ ษัทในเครื อบุญรอด เป็ นต้ น โดยมี กลุ่มลูกค้ า เป้ า หมาย ได้ แก่ กลุ่ ม ลู ก ค้ าวั ย ท างาน, นั ก เรี ยน, นั ก ศึ ก ษา, ผู้ปกครอง และลูกค้ าที่อยู่อาศัยบริ เวณโดยรอบ โดยได้ เริ่ มก่อสร้ าง ไปแล้ วในเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา และคาดว่าแล้ วเสร็ จและ สามารถเปิ ดให้ บริ การได้ ภายในเดือนธันวาคม 2561 ที่จะถึงนี ้ อี กทัง้ บริ ษัทฯ ยังมี แ ผนงานในการปรั บปรุ งศูนย์ การค้ า มาร์ เก็ตเพลส ทองหล่อ 4 เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ มีการต่ออายุสญ ั ญา เช่าที่ดินแปลงปั จจุบนั ออกไปอีก 20 ปี เพื่อขยายพืน้ ที่เช่าจากเดิม 3,000 ตารางเมตร เป็ น 15,000 ตารางเมตร และเปลี่ ย นเป็ น ศูน ย์ ก ารค้ า แบบมิ ก ซ์ ยู ส (Mixed-Use) ซึ่ง ประกอบด้ ว ยอาคาร ออฟฟิ ศสานักงานและอาคารศูนย์การค้ า โดยมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย ได้ แ ก่ กลุ่มลูกค้ าวัยทางาน และลูกค้ าที่อ ยู่อ าศัยบริ เวณโดยรอบ โดยคาดว่าจะเริ่ มก่อ สร้ างในเดือ นเมษายน 2561 โดยคาดว่า จะ เสร็ จและเปิ ดให้ บริ การได้ ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2562

ส่วนสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2560 ที่ผ่าน มา เศรษฐกิจยังคงฟื น้ ตัวอย่างช้ าๆ ซึง่ ปัจจัยหลักของการฟื น้ ตัวของ เศรษฐกิจไทย มาจากปั จจัยต่างประเทศเป็ นสาคัญ ทังปั ้ จจัยด้ าน การส่ ง ออกและรายรั บ จากการท่อ งเที่ ย ว รวมถึง มี ก ารลงทุน ใน โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการคมนาคมขนส่ง จากภาครัฐและการลงทุน ของภาคเอกชน ส่วนด้ านการบริ โภคภายในประเทศ ยังคงชะลอตัว จากปั ญ หารายได้ เกษตรกรที่ ยัง หดตัว อยู่ ตามราคาผลผลิต ทาง การเกษตรที่ยงั ตกต่า รวมถึงปัญหาหนี ้ครัวเรื อนที่อยู่ในระดับสูง แต่ ก็ยังพอมีสัญญาณบวกต่อ การบริ โภคภายในประเทศอยู่บ้างจาก การที่ภาครั ฐออกมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อย ผ่านโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ มาตรการช่ วยเหลือด้ านราคาสินค้ าเกษตร ตกต่ า รวมถึ ง มาตรการช้ อปช่ ว ยชาติ ที่ ค อยพยุ ง ก าลั ง ซื อ้ ภายในประเทศให้ เติบโตได้ บ้างในปี ที่ผ่านมา

นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ มีการปรับเปลี่ยนพืน้ ที่บางส่วน ของโครงการเจ อเวนิว เป็ นโซนใหม่ที่มีลกั ษณะเป็ นแบบอินดอร์ ฟู้ด ฮอลล์ (Indoor Food Hall) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆให้ กบั ลูกค้ า โดยเริ่ มปรับปรุ งตังแต่ ้ เดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะ แล้ วเสร็ จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่จะถึงนี ้

ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ พฒ ั นาโครงการมาร์ เก็ตเพลส นาง ลิ ้นจี่ส่วนขยาย โดยขยายพื ้นที่เช่าจากเดิม 3,000 ตารางเมตร เป็ น 11,000 ตารางเมตร เปิ ดให้ บริ การในเฟสที่ 1 ได้ บนพืน้ ที่ 6,500 ตารางเมตร ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา และปั จจุบนั ยัง อยู่ระหว่างการก่อสร้ างเฟสที่ 2 บนพื ้นที่อีก 4,500 ตารางเมตร ซึง่ คาดว่าจะแล้ วเสร็ จและเปิ ดให้ บริ การได้ ภายในเดือนกันยายน 2561 ที่จะถึงนี ้ และบริ ษั ท ฯ ยัง มี แ ผนพัฒ นาโครงการใหม่ ในรู ป แบบ ศูนย์การค้ าแบบไลฟ์ สไตล์ (Lifestyle Shopping Center) ทาเลบน ถนนราชวิถี เขตดุสิต มีพืน้ ที่ขาย 6,500 ตารางเมตร จานวน 2 ชัน้ พร้ อมกับที่จอดรถใต้ ดินอีก 1 ชัน้ เพื่อรองรับโครงการรถไฟฟ้าใต้ ดิน สายสีแดงอ่อนและสายสีม่วงในอนาคต นอกจากนี ้ บริ เวณดังกล่าว

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

โครงการเมกาบางนามีผลการดาเนินงานโดดเด่นอย่ าง ต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ได้ ทาการปรับเปลี่ยนร้ านค้ า (Tenant Mix) เพื่อเสริ มและเติมเต็มความต้ องการของลูกค้ าให้ ดียิ่งขึน้ โดยได้ มี การเปิ ดโซนใหม่ (Mega Food-walk) โดยมีพื ้นที่ขาย 11,000 ตาราง เมตร และเพิ่มพื ้นที่จอดรถอีก 1,200 คัน โดยมี Tops Market เป็ นผู้ เช่าหลัก และมีร้านค้ าย่อยอีกกว่า 30 ร้ านค้ า โดยเปิ ดให้ บริ การใน เดือ นธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา และจากแผนพัฒนาที่ ดินโดยรอบ โครงการเมกาซิตี ้ ซึ่งเป็ น แผนระยะยาวในลักษณะโครงการแบบ มิกซ์ยสู นัน้ ในปี 2561 โครงการเมกาบางนา มีแผนที่จะพัฒนาที่ดิน ในเฟสถัดไป บนพื น้ ที่ร วมประมาณ 18,000 ตารางเมตร ให้ เป็ น พื น้ ที่ Outdoor Entertainment และโรงเรี ย นนานาชาติ โดยได้ ส่ง มอบพื ้นที่ให้ แก่ผ้ เู ช่าเริ่ มทาการก่อสร้ างแล้ วในเดือน

1

ANNUAL REPORT 2017


สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะแล้ วเสร็ จและเปิ ดให้ บริ การ ได้ ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ปัจจุบนั บริ ษัทฯ มีโครงการทังหมด ้ 22 โครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีพื ้นที่เช่าทังสิ ้ ้น 423,558 ตารางเมตร ซึง่ บริ ษัทฯมุ่งเน้ นปรับเปลี่ยนร้ านค้ ารวมถึงการพัฒนาและปรับปรุ ง โครงการที่มีอยู่เพื่อรองรับลูกค้ าในพื ้นที่เป็ นหลัก อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ เกิ ด ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ผัน ผวนและมี ความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจเช่นในปัจจุบนั การพิจารณาโครงการ ใหม่ๆ บริ ษัทฯ จะพิจารณาอย่างระมัดระวังโดยมุ่งเน้ นการบริ หารที่ มี คุ ณ ภาพทั่ ว ทั ง้ องค์ ก ร ซึ่ ง จะท าให้ บริ ษั ท ฯ สามารถพั ฒ นา ศูนย์การค้ าของบริ ษัทฯได้ อย่างมั่นคงจะส่งผลให้ บริ ษัทฯสามารถ สร้ างผลกาไรที่ดีและผลตอบแทนที่ยงั่ ยืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว ทัง้ นี ก้ ารทางานของคณะกรรมการยังคงยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี การบริ หารจัดการที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพด้ วยความโปร่ งใสใน หลักจริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในการดาเนินธุรกิจ และสุดท้ ายนี ้ ความสาเร็ จของบริ ษัทฯที่ผ่านมาเกิดจาก ความตังใจ ้ ความทุมเทและความร่ วมมือ ในการปฏิบตั งิ านในหน้ าที่ อย่างเต็มความสามารถของทุกกลุ่มพันธมิตรทางการค้ าของบริ ษัทฯ ดังนัน้ คณะกรรมการขอขอบคุณ ผู้มีพระคุณ ผู้ถือ หุ้น คู่ค้า ลูกค้ า สถาบันการเงิน ที่ปรึ กษาทางการเงิน และพนักงานบริ ษัทฯ ทุกท่าน ที่ ใ ห้ ความไว้ วางใจและให้ การสนั บ สนุ น บริ ษั ท ฯด้ วยดี ต ลอด ระยะเวลาที่ผ่านมาและที่จะดาเนินไปในอนาคต

(นายอรณพ จันทรประภา) ประธานกรรมการ

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

2

ANNUAL REPORT 2017


รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เรี ยน ผู้ถือหุ้น บริ ษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษั ท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ในปี 2560 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีทงสิ ั ้ น้ 5 ครั ง้ ใน การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ หารื อร่ วมกับผู้บริ หาร ผู้สอบ บั ญ ชี ผู้ ตรวจสอบภายใน และได้ แสดงความเห็ น รวมทั ง้ ให้ ข้ อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่พงึ จะเป็ น คณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ทังสิ ้ ้น 4 ครัง้ สรุ ปสาระสาคัญของผลการดาเนินงานและการให้ ความเห็นใน เรื่ องต่างๆ ดังนี ้

การปฏิบัตติ ามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรั พย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ ฯและกฎหมายที่ เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ: คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบ ทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อ กาหนดของตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ งกับธุร กิ จของบริ ษั ท ฯและติด ตามแนวทางการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขของฝ่ ายจัดการอย่างสม่าเสมอ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นว่า บริ ษัทฯมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลัก ทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

ความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเชื่อถือได้ ของรายงาน ทางการเงิน: คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงินราย ไตรมาส งบการเงินประจาปี นโยบายบัญชีที่สาคัญ รายการทางการ เงินที่มีนยั สาคัญ และจากการพิจารณาขอบเขตแผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและประเด็นที่ตรวจพบ ร่ วมกับฝ่ ายจัดการและ ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการ เงินของบริ ษัทฯได้ จัดทาขึน้ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป มี ความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเชื่อถือได้ การเลือกใช้ นโยบายการบัญชี มีความสมเหตุสมผล

รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความส าคั ญ ในการพิ จ ารณา รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ งทาง ผลประโยชน์ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและข้ อ ก าหนดของตลาด หลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในติด ตาม สอบทานความถู ก ต้ อ งจากแบบแจ้ งรายงานมี ส่ ว นได้ เ สี ย ของ กรรมการและผู้บริ หารในเบื ้องต้ น รวมทังให้ ้ ผ้ ูสอบบัญชีสอบทาน รายการดัง กล่ า วเป็ น ประจ าทุก ปี ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้ พิจารณานัน้ เป็ นรายการที่ เข้ าข่ายเป็ นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้ าที่ถือปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไป มีความ สมเหตุสมผล เป็ นธรรม และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ

ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายใน การ ตรวจสอบภายใน: คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายงาน ผลการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญ ชี เกี่ยวกับการประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทังการปฏิ ้ บตั ิงาน ของผู้บริ หารตามข้ อเสนอแนะในรายงานดังกล่าว คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็น ว่ า ระบบการควบคุม ภายในของบริ ษั ท ฯ มี ค วาม เพี ย งพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทาน แผนงานตรวจสอบภายในประจาปี ที่จัดทาโดยใช้ หลักเกณฑ์ ตาม ฐานความเสี่ ยง (Risk-based Audit Plan) ผลการปฏิบัติงานตาม แผนงานดัง กล่ า ว และการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของฝ่ าย ตรวจสอบภายใน รวมทังได้ ้ หารื อกับหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบ ภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างสม่าเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบ จึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า การตรวจสอบภายในมี ค วามเป็ นอิ ส ระและ เหมาะสม

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

ความเหมาะสมของผู้ สอบบั ญ ชี การพิ จ ารณา คัดเลือก และเสนอแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี: คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2560 ของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยพิจารณา จากความเป็ นอิสระ ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือของบริ ษัทฯ รวมถึงการ ปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปตามหลักมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป จึงเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ แต่งตัง้ นายขจรเกี ยรติ อรุ ณ ไพโรจนกุล ผู้สอบบัญ ชี รั บอนุญ าต เลขที่ 3445 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และนายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ใน นามบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัดเป็ นผู้สอบ บัญชีของบริ ษัทฯ โดยให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯสาหรับรอบบัญชีปี 2561 3

ANNUAL REPORT 2017


และในกรณี ที่ผ้ ูสอบบัญ ชี รั บอนุญ าตดังกล่า วข้ า งต้ นไม่ส ามารถ ปฏิบตั งิ านได้ ให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญ ชี รั บอนุญ าตอื่ น ของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คู เปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้ ความเห็ น และข้ อสั ง เกตโดยรวมจากการปฏิ บั ติ หน้ าที่ตามกฎบัตร: คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม กฎบัตรด้ วยความรอบคอบ มี ความเป็ นอิสระ โดยมี ความเห็นว่า บริ ษั ท ฯมี ก ารควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายในที่ มี ประสิทธิภาพ มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อ กาหนดของตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย และกฎหมายที่ เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยว โยงกัน

(นางนันทิยา มนตริ วตั ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

4

ANNUAL REPORT 2017


ข้ อมูลบริษัท บริ ษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) หรื อ “บริ ษัทฯ” ก่อตังขึ ้ ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2537 โดยนายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ และนายนพพร วิฑรู ชาติ ด้ วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ านบาท เพื่อประกอบธุรกิจด้ านการพัฒนาและบริ หารศูนย์การค้ า โดยจะเน้ นการพัฒนา ประเภทศูนย์การค้ าแบบเปิ ด (Open-air Shopping Center)1 ในปี 2555 บริ ษัทฯ เริ่ มพัฒนาและบริ หารศูนย์การค้ าประเภทศูนย์การค้ าขนาด ใหญ่ (Super Regional Mall)2 คือ ศูนย์การค้ าเมกาบางนา ปัจจุบนั บริ ษัทฯ มีโครงการที่ดาเนินการอยู่ทงหมดจ ั้ านวน 22 โครงการ มีพื ้นที่ให้ เช่ารวม 423,558 ตารางเมตร ประเภทศูนย์ การค้ า

จานวน

โครงการ

1

ศูนย์การค้ าชุมชม (Neighborhood Center)

7

บางบอน, ประชาอุทิศ, สุขาภิบาล 3, ทองหล่อ ซอย 4, นางลิ ้นจี่, ปิ ยรมย์ เพลส (ซอย สุขมุ วิท 101/1), มาร์ เก็ตเพลส นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)

2

ศูนย์สะดวกซื ้อ (Convenience Center)

2

วังหิน, ลาดพร้ าว ซอย 120

3

ร้ านค้ าปลีก (Stand-Alone Retail Store)

2

เหม่งจ๋าย, บางแค

4

ศูนย์รวมสินค้ าเฉพาะอย่าง (Power Center) ศูนย์ไลฟ์ สไตล์ (Lifestyle Center)

3

6

ศูนย์บนั เทิง (Urban Entertainment Center)

1

เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ , เอกมัย พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ , เอสเอฟ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฉะเชิงเทรา เจ อเวนิว ทองหล่อ ซอย 15, ดิ อเวนิว แจ้ งวัฒนะ, ลา วิลล่า พหลโยธิน, พัทยา อเวนิว, ดิ อเวนิว รัชโยธิน, นวมินทร์ ซิตี ้อเวนิว เอสพละนาด รัชดาภิเษก

7

ศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ (Super Regional Mall)

1

เมกาบางนา

5

6

22 1 ศูนย์การค้ าแบบเปิ ด (Open-air Shopping Center) คือศูนย์การค้ าที่มีพื ้นที่ด้านหน้ าเปิ ดโล่ง และใช้ เป็ นที่จอดรถ โดยทัว่ ไปแล้ วจะมีอาคารสูง 1-3 ชัน้ จานวน 1-3 อาคารตังอยู ้ ใ่ น แนวตรง, รูปตัวแอล (L) หรื อรูปตัวยู (U) และไม่มีระบบปรับอากาศบริ เวณทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 2 ศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ (Super Regional Mall) คือ ศูนย์การค้ าขนาดใหญ่พิเศษ มีขนาดพื ้นที่ใหญ่สอยมากกว่า 150,000 ตารางเมตร มีร้านค้ าหลักประกอบด้ วยซูเปอร์ มาร์ เ ก็ ต ร้ านอาหาร ธนาคาร ร้ านขายสินค้ าเฉพาะทาง พื ้นที่กิจกรรม ศูนย์อาหาร อาคารสานักงาน เป็ นต้ น

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

5

ANNUAL REPORT 2017


สัดส่ วนประเภทศูนย์ การค้ า ปี 2560 แบ่ งตามประเภทของศูนย์ การค้ า รวม 423,558 ตารางเมตร

ศูนย์ บันเทิง (Entertainment Center), 10%

ร้ านค้ าปลีก (Stand-Alone Retail Store), 0.2%

ศูนย์ การค้ า ชุมชน (Neighborhood Center), 10%

ศูนย์ สะดวกซือ้ (Convenience Center), 0.3%

ศูนย์ รวมสินค้ าเฉพาะอย่ าง (Power Center), 16% ศูนย์ การค้ าขนาดใหญ่ (Super Regional Mall), 45%

ศูนย์ การค้ าไลฟ์ สไตล์ (Lifestyle Center), 18%

บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการให้ บริ การหลัก 4 กลุ่มคือ 1. รายได้ ค่าเช่าพืน้ ที่ในโครงการ และ รายได้ ค่าบริ การจากการบริ หารโครงการ และพื ้นที่ส่วนกลาง (Common Area Maintenance หรื อ CAM) รวมถึง รายได้ คา่ บริ การสาธารณูปโภค ซึง่ ได้ แก่ รายได้ จากค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และแก๊ ส 2. รายได้ ทางการเงินและดอกเบี ้ยรับจากผู้เช่าระยะยาว 3. รายได้ อื่น ประกอบด้ วย รายได้ คา่ ติดตังมิ ้ เตอร์ ประปาและไฟฟ้า เป็ นต้ น 4. ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากกิจการร่ วมค้ า ได้ แก่ โครงการเมกาบางนา

สัดส่ วนรายได้ สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2560 รายได้ อ่ นื , 2%

รายได้ ทางการเงินและ ดอกเบีย้ รับ, 1%

ส่ วนแบ่ งกาไร (ขาดทุน) จากกิจการร่ วมค้ า, 21% รายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริ การ จากการบริหารโครงการ และพืน้ ที่ส่วนกลางและ รายได้ ค่าบริการ สาธารณูปโภค, 76%

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

6

ANNUAL REPORT 2017


รายละเอียด ชื่อบริ ษัท: ทะเบียนบริ ษัทเลขที่: วันจดทะเบียนบริ ษัทเป็ นบริ ษัทมหาชน: สถานที่ตดิ ต่อ:

ทุนจดทะเบียน: ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว:

บริ ษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) 0107545000187 13 สิงหาคม 2545 อาคารศูนย์การค้ า เอสพละนาด รัชดาภิเษก เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-660-9000 โทรสาร 02-660-9010, 02-660-9020, 02-660-9030 Website: www.siamfuture.com 1,776,618,036 บาท เป็ นหุ้นสามัญ 1,776,618,036 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท 1,776,607,541 บาท เป็ นหุ้นสามัญ 1,776,607,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

วิสัยทัศน์ Unlike other developers, we create a place for people first then for business.

บุคคลอ้ างอิง 1. นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทาวเวอร์ เอ ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-009-9378 - 9389 โทรสาร 02-009-9001

สมาชิกภาพขององค์ กรระหว่ างประเทศ บริ ษั ท ฯ เป็ นสมาชิ ก ของสมาคมศู น ย์ ก ารค้ าระหว่ า งประเทศ International Council of Shopping Centers (ICSC) รางวัลเด่ น • ศูนย์การค้ า เจ อเวนิว ทองหล่อ 15 ได้ รับรางวัล The Innovative Design and Development of a New Project จาก International Council of Shopping Centers (ICSC) International Design and Development Awards 2006 • ศูนย์การค้ าดิ อเวนิว รั ชโยธินได้ รับรางวัลสถาปั ตยกรรมสีเขี ยว ดีเด่น ประจาปี 2552 จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม ราชูปถัมภ์ คัดเลือกโดยคณะกรรมาธิการวิชาการ ด้ านเทคโนโลยี อาคารและสิ่งแวดล้ อม

2. ผู้สอบบัญชี นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ชัน้ 15 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพ 10120 โทรศัพท์ 0-2344-1000,02-286-9999 โทรสาร 02-286-5050 3. นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สานักพหลโยธิน ชัน้ 11 400/22 ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-470-1994 โทรสาร 02-470-1998

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

7

ANNUAL REPORT 2017


ความสาเร็จขององค์ กร 2537 25382543 2545

2546

2547

2548 2549

2550

ก่อตัง้ บริ ษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและบริ ห าร ศูนย์การค้ าแบบเปิ ด (Open-air Shopping Center) เปิ ดดาเนินการศูนย์การค้ าชุมชนแห่งแรกของบริ ษัทฯ ที่บางบอน โดยมี JUSCO เป็ นผู้เช่า หลักและขยายศูนย์การค้ าชุมชนเพิ่มรวมทัง้ ศูนย์การค้ า Stand-Alone โดยมี B-Quik เป็ นผู้ เช่าหลักรวมทังสิ ้ ้น 14 แห่ง แปลงบริษัทเป็ นมหาชน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 150 ล้ านบาท โดยมีทนุ ที่เรียกชาระแล้ วเป็ น จานวน 71 ล้ านบาท โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI วันที่ 17 ธันวาคม 2545 เปิ ดดาเนินการศูนย์การค้ าชุมชนแห่งที่ 5 และ 6 ที่ทองหล่อ และทุง่ มหาเมฆ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 500 ล้ านบาท และบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) เข้ า ถือหุ้นในสัดส่วน ร้ อยละ 25 ได้ รับอนุมัติให้ ย้ายหลักทรัพย์ข องบริ ษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์ (MAI) เป็ นหลักทรัพย์ จด ทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ (SET) เมื่ อ วัน ที่ 12 ธั น วาคม 2546 โดยมี ผ ลตัง้ แต่วัน ที่ 1 มกราคม 2547 เข้ าครอบครองกิจการศูนย์การค้ า แฟมมิลี่ เซ็นเตอร์ แจ้ งวัฒนะและปิ ยรมย์ เปิ ดดาเนินการศูนย์การค้ าสะดวกซื ้อ (Convenience Center) ลาดพร้ าว ซอย 120, ศูนย์รวม สินค้ าเฉพาะอย่าง (Power Center) เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฉะเชิงเทรา, ศูนย์ไลฟ์ สไตล์ (Lifestyle Center) เจ อเวนิว ทองหล่อ ซอย 15 เปิ ดดาเนินการศูนย์สะดวกซือ้ วังหิน โลตัส เอ็กเพรส, ศูนย์รวมสินค้ าเฉพาะอย่าง 2 แห่ง ได้ แก่ เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ และเอกมัย พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 533.95 ล้ านบาท โดยจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในสัดส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ เปิ ดดาเนินการศูนย์ไลฟ์ สไตล์ 2 แห่งได้ แก่ ดิ อเวนิว แจ้ งวัฒนะและลา วิลล่า พหลโยธินและ ศูนย์บนั เทิงเอสพละนาด รัชดาภิเษก เจ อเวนิว ทองหล่อ ซอย 15 ได้ รับรางวัล The Innovative Design and Development of a New Project จ า ก International Council of Shopping Centers (ICSC) International Design and Development Awards 2006

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

2551 2552

2553 2554

2555

2556 2557 2559

2560

8

เปิ ดด าเนิ น การศู น ย์ ไ ลฟ์ สไตล์ พั ท ยา อเวนิ ว , ศู น ย์ ร วมสิ น ค้ าเฉพาะอย่ า ง เขาใหญ่ มาร์ เก็ตวิลเลจ ปั จจุบนั ได้ ขายโครงการแล้ ว เปิ ดดาเนินการศูนย์การค้ าชุมชน มาร์ เก็ตเพลส นวมินทร์ และศูนย์ไลฟ์ สไตล์ เมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 1,047.09 ล้ านบาท โดยจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ เพื่อลงทุนในโครงการบางนา ซึง่ บริษทฯ ร่วมทุนกับ IKEA เปิ ดดาเนินการศูนย์ไลฟ์ สไตล์ นวมินทร์ ซิตี ้ อเวนิว ย่านเกษตร-นวมินทร์ ขายสิทธิการเช่าศูนย์การค้ า เมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิน เข้ ากองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) เป็ นระยะเวลา 30 ปี เปิ ดดาเนินการศูนย์ไลฟ์ สไตล์ เฟสติวลั วอล์ค ย่านเกษตร-นวมินทร์ ซึ่งเป็ นศูนย์การค้ าแนว Art Village เปิ ดดาเนินการ อิเกีย สโตร์ บางนา ศูนย์จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ อิเกียแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 เปิ ดดาเนินการศูนย์การค้ าเมกาบางนา ศูนย์การค้ าแนบราบขนาดใหญ่ บนถนนบางนา-ตราด กม.8 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 โดยร่วมทุนกับ บริษัท อิคาโน่ จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทเฟอร์ นิเจอร์ ระดับโลกจากประเทศสวีเดน ในชื่อ อิเกีย รั บ บริ ห ารศูน ย์ ก ารค้ า อิ ม เมจิ น้ วิ ล เลจให้ กับ มหาวิ ท ยาลัย กรุ ง เทพ ปั จ จุบัน สัญ ญาบริ ก าร ศูนย์การค้ าครบกาหนดสัญญาแล้ ว ร่วมทุนกับ บริษัท อิคาโน่ จากัด และซื ้อที่ดินสาหรับโครงการเมกา รังสิต ในอนาคต เริ่มการก่อสร้ างส่วนขยายของศูนย์การค้ ามาร์ เก็ตเพลส นางลิ ้นจีแ่ ละส่วนขยายของเมกาบางนา กาหนดแล้ วเสร็จไตรมาสที่ 4 ปี 2560 Partial Tender Offer โดยบมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เปิ ดดาเนินการส่วนขยายของศูนย์การค้ ามาร์ เก็ตเพลส นางลิ ้นจี่ เฟส 1 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เปิ ดดาเนินการส่วนขยายของศูนย์การค้ าเมกาบางนา (เมกา ฟู้ดวอล์ค ) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ANNUAL REPORT 2017


ข้ อมูลสาคัญทางการเงิน งบการเงินรวม สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 For the fiscal year ended 31 December 2017 หน่ วย: พันบาท Unit: Thousand Baht

ปี 2560 Year 2017

ปี 2559 Year 2016

สินทรัพย์รวม Total Assets หนี ้สินรวม Total Liabilities ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholders’ Equity ทุนชาระแล้ ว Paid-up Capital รายได้ รวม Total Revenue กาไรสุทธิ Net Profit กาไรจากการดาเนินงาน Recurring Profit 1 มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท) Book Value per Share (Baht) เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)2 Dividend per Share (Baht) อัตรากาไรสุทธิ Net Profit Margin อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น3 ROE อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม4 ROA

17,239,650 6,095,417 11,144,233 1,776,608 2,872,343 1,841,096 499,453 5.79 0.25 64.10% 19.29% 11.45%

14,920,324 5,288,622 9,631,702 1,776,608 2,006,258 963,977 424,218 4.95 0.20 48.05% 11.40% 6.57%

อัตราหนี ้สินที่มีภาระต้ องชาระดอกเบี ้ยต่อทุน (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) พื ้นที่ให้ เช่า (ตร.ม.) Gross Leasable Area (Sq.m.)

0.20

0.16

423,558

408,563

การเปลี่ยนแปลง(%) ปี 2560-2559 % Change in Y2017-2016 16% 15% 16% 43% 91% 18%

4%

หมายเหตุ 1. มูลค่าหุ้นตามบัญชี หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่/จานวนหุ้นสามัญ 2. เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 อนุมตั กิ ารจ่ายหุ้นปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท 3. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) คานวณจาก (กาไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่เฉลี่ย) x 100% 4. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) คานวณจาก (กาไรสุทธิ /สินทรัพย์รวมเฉลี่ย) x 100%

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

9

ANNUAL REPORT 2017


สินทรัพย์ รวม (Total Assets)

หนีส้ ินรวม (Total Liabilities)

ล้ านบาท

ล้ านบาท

20,000

6,200

17,240

18,000 16,000 14,000

14,422 12,003

6,095

6,000

14,920

5,800

12,460

12,000

5,600

5,573

5,516

10,000 8,000

5,400

6,000

5,200

4,000

5,289

5,000

2,000 0

4,800 2556

2557

2558

2559

2560

2556

ส่ วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Equity)

2557

2558

2559

2560

รายได้ รวม (Total Revenues)

ล้ านบาท 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

5,314

ล้ านบาท 3,500

11,144 9,632

2,872

3,000

8,906

2,500

7,146 6,430

2,000

1,869

2,026

2,006

2558

2559

1,658

1,500 1,000 500 0 2556

2557

2558

2559

2560

2556

กาไรสุทธิ (Net Profit)

2557

2560

พืน้ ที่ให้ เช่ า (Gross Leasable Area)

ล้ านบาท

ตารางเมตร

2,000

425,000

1,841

423,558

1,800 1,600

420,000

1,408

1,400 415,000

1,200 1,000

700

800 600 400 200

412,712

964 410,000

512 173

256

332

424

409,600 408,563

408,563

499 405,000 400,000

0 2556

กำไรสุทธิ

2557

2558

2559

2556

2560

2557

2558

2559

2560

กำไรจำกกำรดำเนินงำน (Recurring Profit)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

10

ANNUAL REPORT 2017


คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน ภาพรวมผลการดาเนินงานประจาปี 2560

การบันทึกบัญชีตามวิธีสญ ั ญาเช่าการเงิน (Financial Lease) จะทาให้ ในงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษัทฯ เปลี่ยนแปลงไป เช่น ในด้ านสินทรัพย์ มีลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ ้น และ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง และในด้ านหนีส้ ิน บริ ษัทฯ มีเจ้ าหนี ค้ ่า สิทธิการเช่าที่ดินเพิ่มขึ ้น สาหรับในงบกาไรขาดทุน บริ ษัทฯ มีรายได้ สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ ้น ซึง่ จะบันทึกการรับรู้ รายได้ ในวันส่งมอบ พื ้นที่ให้ เช่าของโครงการ รวมทังรายได้ ้ ดอกเบี ้ยที่จะรับรู้ ตลอดอายุ สัญ ญาเช่า และมี ต้นทุนสัญ ญาเช่าการเงินเพิ่มขึน้ (รายละเอี ยด เพิ่มเติมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 2.9 การบัญชีสาหรั บ สัญญาเช่าระยะยาว หน้ า 88) ในปี 2553 บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มใช้ มาตรฐานบัญ ชี ฉบับที่ 40 เรื่ อง อสังหาริ มทรั พย์ เพื่อ การลงทุนโดยอสังหาริ มทรั พย์ ที่ถือ ครองเป็ น เจ้ า ของเพื่ อ หาประโยชน์ จ ากรายได้ ค่ า เช่ า จะต้ อ งแสดงมูล ค่ า ยุ ติ ธ รรมซึ่ง ประเมิ น โดยผู้ ประเมิ น อิ ส ระ เพื่ อ ให้ มูล ค่ า ยุ ติ ธ รรม สะท้ อนถึงสภาพตลาดที่แท้ จริ ง ซึ่งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวคานวณ ได้ จากการประมาณกระแสเงินสดตลอดอายุสญ ั ญาเช่าทอนมาเป็ น มูล ค่า ปั จ จุบัน ซึ่ง ตามวิธี มูล ค่า ยุติธ รรมนี ้ บริ ษั ท ฯ ต้ อ งประเมิน มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน สาหรั บโครงการ ศูนย์การค้ าทุกโครงการของบริ ษัทฯ แล้ วนามาเปรี ยบเทียบกับมูลค่า ทางบัญชี (Book Value) เมื่อโครงการเปิ ดดาเนินการ หลังจากเปิ ด ดาเนินการแล้ ว บริ ษัทฯ ต้ องมีการประเมินมูลค่าทุกไตรมาส แล้ ว นามาเปรี ยบเทียบกัน หากมีมลู ค่ายุตธิ รรมเพิ่มขึ ้น ก็จะรับรู้ เป็ นกาไร จากการปรั บมูลค่ายุติธรรม (รายละเอี ยดเพิ่มเติมตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงินที่ 2.8 อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน หน้ า 8687)

ในปี 2560 นี ้ บริ ษั ท ฯ ยัง คงมุ่ง เน้ น ในการปรั บปรุ งและเพิ่ม ศักยภาพศูนย์ การค้ าเดิมที่มีอยู่ เนื่ อ งจากบางศูนย์ การค้ าเปิ ดมา มากกว่า 10 ปี แ ล้ ว โดยในปี นี ้ ได้ มีการต่อ สัญ ญาเช่า ที่ดิน ที่ ค รบ กาหนดอายุสญ ั ญาเช่าที่ดินทังหมด ้ 1 โครงการ ได้ แก่ โครงการมาร์ เก็ตเพลส สุขาภิบาล 3 ซึง่ ได้ ทาการต่อสัญญาไปอีก 20 ปี รวมถึงมี การเพิ่มศูนย์การค้ าใหม่จานวน 2 แห่ง ได้ แก่ ศูนย์การค้ ามาร์ เก็ต เพลส นางลิน้ จี่ เฟส 1 และเมกา ฟู้ดวอล์ ค ซึ่ งเป็ นส่วนขยายของ ศูนย์การค้ าเมกาบางนา เพื่อตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจไทยที่เริ่ ม ฟื น้ ตัว ประกอบกับดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคที่ปรับตัวสูงขึ ้น นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ บริ หารบริ เวณพืน้ ที่ภ ายในโครงการให้ มี ประโยชน์ สูงสุด โดยเพิ่มพื น้ ที่ข ายส่ ว นกลางมากยิ่งขึน้ ทาให้ ไ ด้ รายได้ ม ากขึ น้ สร้ างความหลากหลาย และเพิ่ ม Traffic ให้ กั บ โครงการ ซึง่ ได้ ผลตอบรับที่ดีจากลูกค้ าในปี ที่ผ่านมา

นโยบายการบัญชี ปี 2549 บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มบันทึกการรั บรู้ รายได้ ของสัญญาเช่า ระยะยาวที่ เ รี ย กว่ า สัญ ญาเช่ า การเงิ น (Financial Lease) ตาม มาตรฐานบัญ ชี ฉบับที่ 17 โดยให้ บริ ษั ท ฯ บันทึกการรั บรู้ รายได้ เสมื อ นกับการขายพื น้ ที่ให้ กับร้ านค้ าไป ดังนัน้ รายได้ สัญ ญาเช่า การเงินที่รับรู้ ณ วันส่งมอบพืน้ ที่เช่าให้ กับลูกค้ าจึง ได้ แก่ ค่าสิทธิ การเช่ า (ค่า เซ้ ง ), มูล ค่า ปั จ จุบัน ของค่า เช่ า รายเดื อ นตลอดอายุ สัญญาเช่า และต้ นทุนสัญญาเช่าการเงิน ได้ แก่ ค่ าหน้ าดิน และค่า ก่อสร้ างของโครงการและมูลค่าปัจจุบนั ของค่าเช่าที่ดนิ

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

11

ANNUAL REPORT 2017


สรุปผลการดาเนินงานทางการเงิน บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าพื ้นที่ภายในศูนย์การค้ า โดยงบการเงินของบริ ษัทฯ แสดงอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้ วยวิธี ราคามูลค่ายุติธรรม ซึง่ ส่วนใหญ่ผ้ ใู ช้ งบการเงินจะนิยมใช้ งบการเงินซึง่ แสดงอสังหาริ มทรัพย์เพื่ อการลงทุนด้ วยวิธีราคาทุน ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึง ได้ มีการจัดทา งบการเงินด้ วยวิธีราคาทุนซึง่ ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษัท ข้ อ 32 ข้ อมูลจาแนก ตามส่วนงาน หน้ า 134-135 โดยมีรายละเอียดดังนี ้ (พันบาท) 2560 รายได้ รายได้ คา่ เช่าและบริการ 1,358,396 รายได้ ทางการเงินและดอกเบี ้ยรับ 22,539 รายได้ อื่น 33,238 ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้ า 369,735 รวมรายได้ 1,783,908 ค่าใช้ จา่ ย ต้ นทุนของการให้ เช่าและการให้ บริการ 932,348 ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร 242,332 รวมค่ าใช้ จ่าย 1,174,680 กาไรจากการดาเนินงาน 609,228 ต้ นทุนทางการเงิน (70,576) ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ (21,925) ส่วนที่ของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม (17,274) กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน 499,453 กาไรจากการปรับปรุ งอสังหาริมทรั พย์ เพื่อการลงทุนเป็ นมูลค่ ายุติธรรม* สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ 253,208 กิจการร่วมค้ าศูนย์การค้ าเมกาบางนา กาไรสุทธิ

2559

การเปลี่ยนแปลง (%) เพิ่มขึน้ (ลดลง)

1,368,926 26,269 35,714 281,652 1,712,561

(1%) (14%) (7%) 31% 4%

910,553 238,314 1,148,867 563,694 (75,243) (45,968) (18,265) 424,218

2% 2% 2% 8% (6%) (52%) (5%) 18%

246,061

3%

1,088,435

293,698

271%

1,841,096

963,977

91%

*หมายเหตุ: กาไรจากการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้ วย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย, ค่าเช่าที่ดิน และการเปลี่ยนแปลง มูลค่ายุติธรรม

รายได้ รายได้ ค่ า เช่ า และบริ ก าร จ านวน 1,358.40 ล้ านบาท ซึ่ง ใกล้ เคียงกับงวดเดียวกันของปี ก่อน

2.

สาหรั บ ส่ว นแบ่ง ก าไรจากการร่ ว มค้ าจ านวน 369.74 ล้ าน บาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 88.08 ล้ านบาท คิด เป็ นร้ อยละ 31.27 มาจาก 4 เหตุผลหลักคือ 1.

ความสามารถในการปรับขึ ้นค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญา เช่าได้ อย่างต่อเนื่อ ง และได้ มีการทาการปรั บเปลี่ ยนร้ านค้ า ภายในโครงการ (Tenants Mix) เพื่อสร้ างความหลากหลาย

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

12

สร้ างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ กบั ลูกค้ า ทาให้ ลกู ค้ ามาใช้ บริ การ และเลือกซื ้อสินค้ าได้ ครบครันยิ่งขึ ้น การเปิ ดตัวของเมกา ฟู้ดวอล์ค ส่วนขยายในศูนย์การค้ าเมกา บางนาในเดื อ นธั น วาคม 2560 ที่ ผ่ า นมา โดยส่ ว นขยาย ดังกล่าวเป็ นโซนอาหารทังหมด ้ ประกอบด้ วย ท๊ อปส์มาร์ เก็ต แห่งที่ 2 และร้ านอาหารชันน ้ ากว่า 30 ร้ านค้ า ซึง่ ทาให้ มีรายได้ ค่าเช่าและบริ การที่เพิ่มขึ ้น

ANNUAL REPORT 2017


3.

4.

ก าไรจากการปรั บ ปรุ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น เป็ น มูลค่ ายุตธิ รรม

นอกจากนี ้ ส่วนแบ่งรายได้ (Share Percentage) ของผู้เช่าใน โครงการที่สูงขึ ้น ทาให้ รายได้ ค่าเช่าและบริ การเพิ่มขึ ้นตามไป ด้ วย ในปี 2560 มีรายได้ อื่นที่สาคัญ คือ ค่าชดเชยจากการไฟฟ้า ฝ่ ายผลิ ต จากการขยายสั ญ ญานเสาไฟฟ้ า แรงสู ง ในช่ ว ง ไตรมาส 3 ปี 2560

ก าไรจากการปรั บ มูล ค่า ยุติธ รรมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ การ ลงทุนของบริ ษัทฯ เท่ากับ 253.21 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกัน ของปี ก่ อ นจ านวน 7.15 ล้ านบาท เนื่ อ งจากการประเมิ น มูล ค่า ยุ ติ ธ รรมใหม่ ส าหรั บ 2 โครงการ คื อ โครงการมาร์ เก็ ต เพลส สุขาภิบาล 3 เพิ่มขึ ้นอีก 20 ปี และโครงการมาร์ เก็ตเพลส นางลิ ้นจี่ เพิ่มขึ ้นอีก 30 ปี และกาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของโครงการ ต่างๆ

ค่ าใช้ จ่าย ต้ นทุนของการให้ เช่าและการให้ บริ การเท่ากับ 932.35 ล้ าน บาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน เป็ นจานวน 21.80 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.39 มี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากค่ า ใช้ จ่ า ยในการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม ศูนย์การค้ าต่างๆ

ในส่วนของกาไรจากการปรั บปรุ งอสัง หาริ ม ทรั พย์ เพื่ อ การ ลงทุน เป็ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของศู น ย์ ก ารค้ าเมกาบางนา เท่ า กั บ 1,088.44 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ น้ จากงวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ นจ านวน 794.74 ล้ า นบาท เนื่ อ งจากการเปิ ด ด าเนิ น การ เมกา ฟู้ด วอล์ ค ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 และมี การปรั บมูลค่ายุติธรรมใหม่ ข อง โครงการเมกาบางนา

ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร จานวน 242.33 ล้ านบาท สูง กว่าปี ก่อน เป็ นจานวน 4.02 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.69 โดยมี สาเหตุหลักมาจากเงินเดือนพนักงานที่เพิ่มขึ ้น ต้ นทุนทางการเงิน จ านวน 70.58 ล้ านบาท ลดลงจากงวด เดี ย วกัน ของปี ก่ อ นจ านวน 4.67 ล้ านบาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 6.20 เนื่ อ งจากการรี ไ ฟแนนซ์ ห้ ุน กู้ร ะยะยาวจึง ท าให้ บ ริ ษั ท ฯ มี อัต รา ดอกเบี ้ยที่ต่าลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

13

ANNUAL REPORT 2017


สินทรัพย์ รวม (พันบาท) งบแสดงฐานะการเงิน

2560

2559

สินทรั พย์ สินทรัพย์หมุนเวียน

34,857

25,198

เงินลงทุนระยะสัน้

384,129

171,241

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

146,183

126,410

ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดรับชาระภายในหนึง่ ปี

25,572

29,480

ลูกหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

10,140

6,475

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่ ้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

15,900

18,150

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

21,841

13,678

638,622

390,632

611

605

530,401

605,180

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า

6,057,493

4,649,303

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

9,821,266

9,102,952

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า – สุทธิ

901

967

อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ

61,205

58,198

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

34,598

13,848

เงินประกันการเช่าที่ดนิ

48,127

49,387

46,426 16,601,028 17,239,650

49,252 14,529,692 14,920,324

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินฝากธนาคารที่ตดิ ภาระค ้าประกัน ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน รวมสินทรั พย์

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

14

ANNUAL REPORT 2017


ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริ ษั ท ฯ มี สิ น ทรั พ ย์ ร วมเท่ า กับ 17,239.65 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 2,319.33 ล้ านบาท หรื อ คิด เป็ น ร้ อยละ 15.54 จากปี ก่ อ น ซึ่ง สามารถแยกรายละเอี ย ดการ วิเคราะห์ได้ ดงั นี ้ 1. เงินลงทุนระยะสัน้ ประกอบด้ วย หน่วยลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ในปี 2560 เท่า กับ 384.13 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ จ านวน 212.89 ล้ านบาทจากช่วงเดียวกันปี ก่อน โดยบริ ษัทฯ มีเงินลงทุนระยะ สันซึ ้ ง่ มาจากเงินสดจากการดาเนินงาน เงินปันผลรับจากกิจการ ร่ วมค้ าศูนย์การค้ าเมกาบางนา และมีการกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ ้น เพื่อเป็ นเงินลงทุนสาหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง 2. เงินลงทุนในการร่ วมค้ าในปี 2560 เท่ากับ 6,057.49 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 1,408.19 ล้ านบาทจากช่วงเดียวกันปี ก่อน จาก ส่วนแบ่งกาไรของการร่ วมค้ าโครงการเมกาบางนา ทังส่ ้ วนกาไร จากการด าเนิ น งานและก าไรจากการปรั บ มูล ค่ า ยุ ติธ รรมที่

เพิ่มขึน้ จานวน 881.90 ล้ านบาท เงินปั นผลรั บจากโครงการเม กาบางนาจ านวน 49.98 ล้ านบาท รวมถึง ส่วนแบ่ง ก าไรหรื อ ขาดทุน ของบริ ษัท นอร์ ธ บางกอก ดีเวลอปเมนท์ จากัด และ บริ ษัท เวสต์ บางกอก ดีเวลอปเมนท์ จากัด ปี 2560 ขาดทุน จานวน 28.51 ล้ านบาท 3. อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุน ในปี 2560 เท่า กับ 9,821.27 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ น้ 718.31 ล้ านบาทจากการประเมิ น มู ล ค่ า ยุติธรรมที่เพิ่มขึ ้น จากการต่อสัญญาที่ดินของโครงการมาร์ เก็ต เพลส สุขาภิบาล 3 เพิ่มอีก 20 ปี (สิน้ สุดปี 2580) รวมทังได้ ้ มี การเปิ ดศูนย์การค้ าใหม่ 1 แห่ง คือ โครงการมาร์ เก็ตเพลส นาง ลิน้ จี่ เฟส 1 และกาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของโครงการ ต่างๆ

หนีส้ ินรวม (พันบาท) งบแสดงฐานะการเงิน

2560

2559

หนีส้ ิน หนี ้สินหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั ้ นการเงิน

629,625

349,583

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

198,205

140,301

เจ้ าหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

2,512

18,808

51,192

39,196

110,000

699,389

94,327

124,330

4,557

10,469

221,907

238,681

1,312,325

1,620,757

355,039

358,893

1,481,603

499,406

484,218

488,689

หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

1,002,715

957,134

ค่าเช่าที่ดนิ ที่รับรู้ ด้วยวิธีสญ ั ญาเช่าการเงิน

1,420,626

1,326,235

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน รวมหนีส้ ิน

38,891 4,783,092 6,095,417

37,508 3,667,865 5,288,622

ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้ าที่ถึงกาหนดรับรู้ เป็ นรายได้ ภายในหนึง่ ปี ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี ค่าเช่าที่ดนิ รับรู้ ด้วยวิธีสญ ั ญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี ภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลค้ างจ่าย หนี ้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนีส้ ินหมุนเวียน หนี ้สินไม่หมุนเวียน ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้ า เงินกู้ยืมระยะยาว เงินมัดจารับจากลูกค้ า

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

15

ANNUAL REPORT 2017


ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริ ษั ท ฯ มี ห นี ส้ ิ น รวม 6,095.42

การเงินรวมกันเท่ากับ 1,514.95 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 64.39 ล้ าน บาทจากปี ก่อนเนื่องจากมีการปรับค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่า ที่ดนิ จากการต่อสัญญาของโครงการมาร์ เก็ตเพลส สุขาภิบาล 3 3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ เท่ากับ 2,221.23 ล้ านบาท บริ ษัทฯ มีอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วน ของผู้ถือ หุ้นเท่ากับ 0.55 เท่า และอัตราส่วนหนี ส้ ิน ที่มี ภ าระ ดอกเบีย้ สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.20 เท่า ทังนี ้ ้ บริ ษัทฯ ต้ อง ดารงอัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 1.5 เท่า ตาม ข้ อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้

ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ จ านวน 806.79 ล้ า นบาท หรื อ คิด เป็ น ร้ อยละ 15.26 จากปี ก่อน ซึง่ สามารถแยกรายการวิเคราะห์ดงั นี ้ 1. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั ้ นการเงินในปี 2560 เท่ากับ 629.63 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ 280.04 ล้ า นบาทจากช่ ว งเดี ย วกัน ปี ก่ อ น เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ทาการออกตัว๋ แลกเงินและตัว๋ สัญญาใช้ เงิน กับสถาบันการเงินเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 2. ค่าเช่าที่ดิน ที่รั บรู้ ด้ วยวิธีสัญ ญาเช่ าการเงิ น ส่ ว นที่ ถึง ก าหนด ช าระภายในหนึ่ ง ปี แ ละค่ า เช่ า ที่ ดิ น ที่ รั บ รู้ ด้ ว ยวิธี สัญ ญาเช่ า ส่ วนของผู้ถือหุ้น

(พันบาท) งบแสดงฐานะการเงิน

2560

2559

ทุนจดทะเบียน

1,776,618

1,776,618

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว

1,776,607

1,776,607

634,029

634,029

177,667

177,667

7,701,342

6,213,232

(446)

(446)

855,034

830,613

11,144,233

9,631,702

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น กาไร (ขาดทุน) สะสม จัดสรรแล้ ว – สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้ จดั สรร องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม รวมส่ วนผู้ถือหุ้นของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จานวน 11,144.23 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 1,512.53 ล้ านบาท หรื อ คิด เป็ นร้ อยละ 15.70 จากปี ก่อน โดยมาจากกาไรสุทธิของกลุ่มบริ ษัทฯ และส่วนแบ่งกาไรจากการร่ วมค้ าศูนย์การค้ าเมกาบางนา หักด้ วย เงิ น ปั น ผลจ่ า ยส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานปี 2559 เท่า กับ 355.32 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับร้ อยละ 19.29 ซึ่ง เพิ่มขึน้ จากปี ก่อ นที่มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือ หุ้น (ROE) เท่ากับร้ อยละ 11.40

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

16

ANNUAL REPORT 2017


กระแสเงินสดและแหล่ งที่มาของทุน

ก่อสร้ างโครงการมาร์ เก็ตเพลส นางลิน้ จี่ จานวน 243.97 ล้ าน บาท

กระแสเงินสด

นอกจากนี ้ จากการประชุม ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2560 ได้ อ นุมัติ จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิประจาปี 2559 ในอัตรา 0.20 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ ซึง่ คิดเป็ นเงินปั นผลทังสิ ้ ้น 355.32 ล้ านบาท ซึง่ สูงกว่า ปี 2559 ที่ จ่ า ยปั นผ ล ใ นอั ต ร า 0.15 บาทต่ อ 1 หุ้ นส ามั ญ

1. กระแสเงินสดได้ มาจากการดาเนินงานปี 2560 จานวน 72.24 ล้ านบาท ลดลง 848.32 ล้ านบาทจากปี ก่อนเนื่องจากเงิน สดที่ ได้ จากการดาเนินงานลดลง บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในเงินลงทุนระยะ สันเพิ ้ ่มขึ ้นจากปี ก่อน ซึง่ เป็ นเงินที่ได้ รับจากการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนในโครงการใหม่ปี 2561 2. กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนปี 2560 จานวน 375.36 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 116.73 ล้ านบาท จากปี ก่อนโดยมีสาเหตุหลัก มาจากการลงทุนในโครงการมาร์ เก็ตเพลส นางลิน้ จี่ เฟส 1 มี การปรับปรุ งโครงการต่างๆของบริ ษัทฯ รวมถึงการจ่ายค่าหน้ า ดิ น ส าหรั บ การต่ อ สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น โครงการมาร์ เก็ ต เพลส สุข าภิบาล 3 และบริ ษัทฯ ซือ้ สินทรั พย์ ไม่มีตัวตนซึ่งเป็ น การ ติดตังระบบ ้ SAP 3 กระแสเงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินปี 2560 จานวน 312.78 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 983.01 ล้ านบาทจากปี ก่อน เนื่องจาก บริ ษัทฯ ได้ รีไฟแนนซ์ห้ นุ กู้ 700.00 ล้ านบาท โดยกู้เงินระยะยาว จานวน 350.00 ล้ านบาท และบริ ษัทฯ ออกหุ้นกู้อายุ 5 ปี เพิ่ม จานวน 500.00 ล้ านบาท รวมถึง มี เงินกู้ยืมระยะยาวส าหรั บ

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

แหล่ งที่มาของทุน บริ ษัทฯ ออกตัว๋ แลกเงินและตัว๋ สัญญาใช้ เงินจานวน 280.04 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและชาระคืนตัว๋ แลก เงินและตั๋วสัญ ญาใช้ เงินที่ครบกาหนดในระหว่างปี และกู้ยืมเงิน ระยะยาวในปี 2560 สาหรั บก่อ สร้ างโครงการมาร์ เก็ตเพลส นาง ลิ ้นจี่ จานวน 243.97 ล้ านบาท บริ ษัทฯ ได้ ออกหุ้นกู้จานวน 500.00 ล้ านบาท และกู้ ยื ม เงิ น ระยะยาวจ านวน 350.00 ล้ านบาท เพื่อรี ไฟแนนซ์ห้ นุ กู้ ทาให้ บริ ษัทฯ มีอตั ราดอกเบี ้ยที่ต่าลงเมื่อเทียบ กับปี ก่อน

17

ANNUAL REPORT 2017


ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประวัตคิ วามเป็ นมา การก่ อตัง้ ธุรกิจ บริ ษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ก่อตังขึ ้ ้น เมื่ อ วั น ที่ 29 สิ ง หาคม 2537 โดยนายพงศ์ กิ จ สุ ท ธพงศ์ และ นายนพพร วิฑรู ชาติ ด้ วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ านบาท เพื่อประกอบ ธุรกิจด้ านการพัฒนาและบริ หารศูนย์ การค้ า ประเภทศูนย์การค้ า แบบเปิ ด บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ า หมายหลัก ในการเป็ น ผู้ น าในธุ ร กิ จ ด้ า นการ พัฒนาและบริ หารศูนย์การค้ าชุมชนของประเทศไทย เพื่อให้ บรรลุ เป้าหมายดังกล่าว บริ ษัทฯมีแผนที่จะขยายธุรกิจโดยเพิ่มพืน้ ที่เช่า ประมาณ 10,000-20,000 ตารางเมตรต่ อ ปี ซึ่ง จะพัฒ นาเป็ น ศูน ย์ ก ารค้ า ในหลายรู ป แบบ เพื่ อ เพิ่ ม ความหลากหลายในการ ให้ บริ การแก่ผ้ คู ้ าปลีกและผู้บริ โภค โดยมีรายละเอียดดังนี ้ ศูนย์การค้ าชุมชน (Neighborhood Center) คือ ศูนย์การค้ าแบบเปิ ดขนาดเล็กในละแวกบ้ านที่ออกแบบเพื่อให้ ความสะดวกแก่ผ้ บู ริ โภคในการซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคหรื อสิ่งของที่ ใช้ ประจาวัน มีผ้ เู ช่าหลักเป็ นซูเปอร์ มาร์ เก็ตและร้ านค้ า 15-20 ร้ าน ศูนย์สะดวกซื ้อ (Convenience Shopping Center) คือ ศูนย์การค้ าขนาดเล็ก อยู่ติดถนนใหญ่ หรื อซอยหลักมีที่จอดรถ ในบริ เวณประมาณ 3-10 คันเท่านัน้ มี ผ้ ูเช่าพื น้ ที่ (Tenants) 2-3 ราย เช่ น ศู น ย์ บ ริ ก ารซ่ อ มและจ าหน่ า ยอะไหล่ ร ถยนต์ (Auto Service Center) ร้ านสะดวกซื ้อ (Convenience Store) ร้ านค้ าปลีก (Stand-Alone Retail Store) คือ ร้ านค้ าปลีกร้ านเดียว อยู่ตดิ ถนนใหญ่ หรื อซอยหลักมีผ้ เู ช่าพื ้นที่ (Tenant) 1 ราย เช่น ศูนย์บริ การซ่อมและจาหน่ายอะไหล่ร ถยนต์ ร้ านสะดวกซื ้อ หรื อร้ านค้ าปลีก เป็ นต้ น ศูนย์รวมสินค้ าเฉพาะอย่าง (Power Center) คือ ศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ที่มีผ้ เู ช่ารายใหญ่ตัง้ แต่ 2 รายขึ ้นไปและ เป็ น ร้ านค้ า ที่ มี ค วามช านาญและมี จุด เด่น ด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง เช่ น ไฮเปอร์ มาร์ เกตและโรงภาพยนตร์ เป็ นต้ น ศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์ (Lifestyle Center) คื อ ศู น ย์ ก ารค้ าที่ มี ผ้ ู เช่ า หลั ก เป็ นซู เ ปอร์ มาร์ เก็ ต และมี ร้ านที่ ตอบสนองต่ อ การใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น ได้ แก่ โรงภาพยนตร์ , ร้ านอาหาร, ร้ านเบเกอร์ รี่ , ร้ านขายผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม ความงาม, โรงเรี ยน และมีพื ้นที่เปิ ดโล่ง

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

ศูนย์บนั เทิง (Entertainment Center) คือ ศูนย์รวมความบันเทิงขนาดใหญ่ที่มีผ้ เู ช่าหลักเป็ นโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง,โรงละครเวที และร้ านค้ าที่ตอบสนองต่อการใช้ ชีวติ ประจาวัน ของคนรุ่ นใหม่ ศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ (Super Regional Mall) คื อ ศูน ย์ ก ารค้ า ขนาดใหญ่ พิ เ ศษ มี ข นาดพื น้ ที่ ใ ช้ สอยมากกว่า 150,000 ตารางเมตร มี ร้ านค้ า หลัก ประกอบด้ ว ยซู เ ปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านอาหาร ธนาคาร ร้ านขายสินค้ าเฉพาะศูนย์อาหาร เป็ นต้ น

การเปิ ดศูนย์ การค้ าและขยายกิจการ ปี 2538 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดดาเนินการโครงการมาร์ เก็ตเพลส บาง บอน ซึง่ เป็ นศูนย์การค้ าชุมชน (Neighborhood Shopping Center) แห่ ง แรกของบริ ษั ท ฯ โดยมี จั ส โก้ ซู เ ปอร์ มาร์ เก็ ต (ปั จจุ บั น ศูนย์การค้ ามีการเปลี่ยนแปลงผู้เช่าหลักเป็ น อีโค ริ ง ร้ านขายสินค้ า มื อ สองจากประเทศญี่ ปุ่น เปิ ดให้ บริ การเดือ น ธันวาคม 2560 ซึ่ง เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายบริ เวณย่านนัน้ ) เป็ นผู้เช่าหลัก (Anchor Tenant) ปี 2539 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดดาเนินการศูนย์การค้ าชุมชนแห่งที่ 2 และ 3 ได้ แก่ โครงการมาร์ เก็ตเพลส ประชาอุทิศและมาร์ เก็ตเพลส สุข าภิบาล 3 โดยมี จัสโก้ ซูเปอร์ มาร์ เก็ต (ปั จจุบันเปลี่ ยนชื่อเป็ น แม็กซ์แวลู) และ ท็อปส์มาร์ เก็ต เป็ นผู้เช่าหลัก ตามลาดับ ปี 2541 บริ ษัทฯได้ เปิ ดดาเนินการศูนย์การค้ าชุมชนแห่งใหม่ บนถนนสุขมุ วิท 71 (คลองตัน) โดยมีจสั โก้ ซูเปอร์ มาร์ เก็ต เป็ นผู้เช่า หลัก ปั จจุบันครบกาหนดสัญ ญาเช่าที่ดินแล้ วและบริ ษัทฯ ไม่ต่อ อายุสญ ั ญาเช่าที่ดนิ ปี 2543 บริ ษัทฯประสบความสาเร็ จในการจัดหาและพัฒ นา พืน้ ที่ให้ แก่ บริ ษัท บี-ควิก เซอร์ วิส จากัด ซึ่งดาเนินธุรกิจให้ บริ การ ซ่ อ มและจ าหน่ า ยอะไหล่ ร ถยนต์ ภ ายใต้ ชื่ อ “บี - ควิ ก (B-Quik)” จ านวน 14 สาขา โดยบริ ษั ท ฯพั ฒ นาเป็ นศู น ย์ สะดวกซื อ้ (Convenience Center) 2 แห่ ง และร้ านค้ าปลี ก (Stand-Alone Retail Store) 8 แห่ง ส่วนอีก 4 สาขาได้ ใช้ พื ้นที่ในบริ เวณศูนย์การค้ า ชุมชนของบริ ษัทฯ 4 แห่งที่ได้ เปิ ดทาการไปแล้ ว ปั จจุบนั คงเหลือ 5 สาขา

18

ANNUAL REPORT 2017


ปี 2545 เปิ ดดาเนินการศูนย์การค้ าชุมชนเพิ่ มบริ เวณซอยทอง หล่อ โดยมีท็อปส์มาร์ เก็ตเป็ นผู้เช่าหลักภายใต้ ชื่อโครงการมาร์ เก็ต เพลส ทองหล่อ

ในปี 2552 ปี 2551 บริ ษั ท ฯ ได้ เปิ ดศู น ย์ ก ารค้ าแห่ ง ใหม่ 2 แห่ ง คื อ ศูนย์ การค้ าชุมชน มาร์ เก็ตเพลส นวมินทร์ (สุข าภิบาล 1) โดยมี บิก๊ ซีมาร์ เก็ต เป็ นผู้เช่าหลัก และศูนย์การค้ า ดิ อเวนิวรัชโยธิน โดยมี วิลล่า มาร์ เก็ต เป็ นผู้เช่าหลัก

ปี 2546 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดดาเนินการศูนย์การค้ าชุมชนแห่งใหม่ ได้ แ ก่ โครงการมาร์ เก็ตเพลส ทุ่งมหาเมฆ ปั จจุบันเปลี่ ยนชื่ อ เป็ น โครงการมาร์ เก็ตเพลส นางลิ ้นจี่ โดยมีท็อปส์มาร์ เก็ตเป็ นผู้เช่าหลัก และบริ ษัทฯได้ ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวจากเจ้ าของที่ดิน บริ เ วณทองหล่ อ ซอย 15 และถนนแจ้ งวั ฒ นะเพื่ อ พั ฒ นาเป็ น ศูนย์การค้ าในปี ถดั ไป

ปี 2552 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดศูนย์การค้ าแห่งใหม่ คือ ศูนย์ การค้ า นวมินทร์ ซิตี ้ อเวนิว บนถนนเกษตร-นวมินทร์ โดยมี วิลล่า มาร์ เก็ต เป็ นผู้เช่าหลัก ปี 2553 บริ ษัทฯ ได้ ขายสิทธิการเช่าโครงการ ดิ อเวนิว รัชโยธิน สาหรับพืน้ ที่ให้ เช่าระยะสัน้ จานวน 11,109 ตารางเมตร แก่กองทุน รวมสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF)

ปี 2547 บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ด ศูน ย์ ก ารค้ าแห่ ง ใหม่ 5 แห่ ง ดัง นี ้ 1.) ศูนย์ การค้ าแฟมมิลี่ เซ็นเตอร์ แจ้ งวัฒนะ 2.) ศูนย์ สะดวกซื อ้ ลาดพร้ าว ซอย 120 3.) ศูนย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฉะเชิงเทรา 4.) ศูนย์ การค้ าไลฟ์ สไตล์ เจ อเวนิวทองหล่อ ซอย 15 และ 5.) ศูนย์การค้ า ปิ ยรมย์ เพลส สุขมุ วิท 101/1

ปี 2554 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดดาเนินการศูนย์ ก ารค้ าแห่งใหม่ คือ ศูนย์ การค้ าเฟสติวลั วอล์ ค ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ส่วนขยายของศูนย์ การค้ า นวมิ น ทร์ ซิ ตี ้ อเวนิ ว บนถนนเกษตร-นวมิ น ทร์ และในเดื อ น พฤศจิกายน อิเกีย สโตร์ แห่งแรกในประเทศไทย หนึ่งในผู้เช่าหลัก ของศูนย์การค้ าเมกาบางนาซึง่ เป็ นศูนย์การค้ าที่บริ ษัทฯร่ วมทุนกับ บริ ษัท อิคาโน่ จากัด เปิ ดดาเนินการมีพื ้นที่ 40,000 ตารางเมตร

ปี 2548 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดศูนย์ การค้ าแห่งใหม่ จานวน 3 แห่ง ดังนี ้ 1.) ศูนย์สะดวกซื ้อ วังหิน 2.) ศูนย์การค้ าเพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็ น เตอร์ โดยเป็ น ศูน ย์ ร วมสิ น ค้ า เฉพาะอย่ า ง มี โ รงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ , อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ และ โฮมเวิร์ค เป็ นผู้เช่าหลัก ปัจจุบนั ศูนย์การค้ ามีการเปลี่ยนแปลงผู้เช่า หลัก คือ แมคโครฟู้ดเซอร์ วิส ซึง่ เช่าแทนโฮมเวิร์ค ที่ปิดกิจการและ บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างสรรหาผู้เช่าใหม่แทนอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ซงึ่ ปิ ด กิ จ การ เ ช่ น กั น แ ล ะ 3. ) ศู น ย์ การ ค้ า เ อ กมั ย พ าวเ ว อ ร์ เซ็นเตอร์ โดยเป็ นศูนย์ ร วมสินค้ าเฉพาะอย่าง มี บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็น เตอร์ และอินเด็กซ์ลิฟวิง่ มอลล์ เป็ นผู้เช่าหลัก ปี 2549 บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ด ศูน ย์ ก ารค้ า เพิ่ ม จ านวน 3 แห่ง คือ 1.) ศูน ย์ ก ารค้ า ดิ อเวนิ ว แจ้ งวัฒ นะ 2.) ศูน ย์ ก ารค้ า ลา วิ ล ลา พหลโยธิน และ 3.) ศูนย์ การค้ า เอสพละนาด รั ชดาภิเษก โดยมีผ้ ู เช่าหลัก ได้ แก่ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, โรงละครรัชดาลัย และ ท็อปส์มาร์ เก็ต อีกทังในปี ้ 2557 บริ ษัทฯได้ จดั หาผู้เช่าหลักมา เพิ่มเติมในศูนย์การค้ า ได้ แก่ วี ฟิ ตเนสโซไซตี ้ และ อาร์ ท อิน พารา ไดซ์ซงึ่ เป็ นพิพิธภัณฑ์รูปภาพ 3 มิตริ ายแรกในประเทศไทย

ปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดดาเนินการศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ คือ ศูนย์การค้ าเมกาบางนา ตัง้ อยู่บริ เวณถนนบางนา-ตราด กม.8 ใน นาม บริ ษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จากัด ซึง่ เป็ น บริ ษัทร่ วมทุนกับ บริ ษัท อิคาโน่ จากัด ผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ระดับโลกจาก ประเทศสวี เ ดน ภายในศูน ย์ ก ารค้ า เมกาบางนามี ศูน ย์ จ าหน่ า ย เฟอร์ นิเจอร์ อิเกี ย (IKEA Store), โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ , โฮมโปรและโรบินสัน เป็ นผู้เช่าหลักคิดเป็ น พื ้นที่ให้ เช่ารวมทังโครงการกว่ ้ า 180,000 ตารางเมตร ปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ เป็ นผู้บริ หารศูนย์การค้ า อิมเมจิน้ วิลเลจ ของมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ซึง่ เปิ ดดาเนินการในเดือนเมษายน โดยมี ผู้เช่าหลักคือ เซเว่น -อีเลเว่น ปั จจุบนั สัญญาบริ หารศูนย์การค้ าได้ ครบกาหนดแล้ วในปี 2558

ปี 2550 บริ ษั ท ฯ ได้ เปิ ดศู น ย์ ก ารค้ าแห่ ง ใหม่ 2 แห่ ง คื อ 1.) ศูนย์ การค้ า พัทยา อเวนิว โดยมีผ้ ูเช่าหลักได้ แก่ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ โบว์ล และวิลล่า มาร์ เก็ต อี กทัง้ ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มผู้เช่าหลัก อี ก 1 ราย คือ ฟิ ตเนส เซเว่น และ 2.) ศูนย์รวมสินค้ าเฉพาะอย่างเขาใหญ่ มาร์ เก็ตวิลเลจ โดยมี เทสโก้ โลตัส เป็ นผู้เช่าหลัก ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ขายโครงการให้ เทสโก้ โลตัสแล้ ว

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

ปี 2559 บริ ษั ท ฯ ได้ ต่ อ สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น ของศู น ย์ ก ารค้ า มาร์ เก็ตเพลส ทองหล่อ ระยะเวลา 20 ปี อีกทังศู ้ นย์การค้ ามาร์ เก็ต เพลส นางลิ ้นจี่ บริ ษัทฯ ก็ได้ ต่อสัญญาเช่าที่ดินและเช่าที่ดินเพิ่มอีก 1 แปลง ระยะเวลาเช่า 30 ปี เพื่ อ พัฒนารู ปแบบศูนย์ การค้ าให้ มี ความทันสมัย ตอบสนองไลฟ์ สไตล์ของชุมชนบริ เวณนัน้ และได้ เริ่ ม ก่อสร้ างในไตรมาส 3 ปี 2559 ยิ่งไปกว่านัน้ ในโครงการเมกาบางนา

19

ANNUAL REPORT 2017


บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มการก่อสร้ างส่วนขยายและเพิ่มอาคารจอดรถบริ เวณ ด้ านหน้ าโครงการเพื่อเพิ่มความหลากหลายของร้ านอาหารและเพิ่ม จานวนที่จอดรถให้ ลูกค้ ามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึน้ กาหนด แล้ วเสร็ จเดือนธันวาคม 2560

ปี 2549 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2549 อนุมัติการเพิ่ม จดทะเบียนของบริ ษัทฯจาก 424.12 ล้ านบาท เป็ น 533.95 ล้ านบาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม ในสัดส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ เสนอขายราคาหุ้นละ 5 บาท บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน และทุนชาระแล้ วเป็ น 508.94 ล้ านบาท

ปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ต่อ สัญ ญาเช่าที่ดินสาหรั บ ศูนย์ การค้ า ที่ ใกล้ จะครบสัญญาเช่า คือ ศูนย์การค้ ามาร์ เก็ตเพลส สุขาภิบาล 3 เป็ นระยะเวลา 20 ปี รวมทังได้ ้ เปิ ดศูนย์การค้ าแห่งใหม่ 2 แห่ง คือ ศูนย์การค้ ามาร์ เก็ตเพลส นางลิน้ จี่ เฟส 1 และเมกา ฟู้ดวอล์ค ซึ่ง เป็ นส่วนขยายของศูนย์การค้ าเมกาบางนา โดยมีท๊อปส์มาร์ เก็ตแห่ง ที่ 2 ขนาดพื ้นที่ 2,700 ตารางเมตร และร้ านอาหารกว่า 30 ร้ าน

ปี 2550 บริ ษัทฯ ได้ อ อกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวมทัง้ สิน้ 940 ล้ านบาท อายุ 3 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2553 ปี 2552 บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้น เดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จานวน 513.15 ล้ านหุ้นที่ราคาหุ้นละ 1.20 บาท เพื่อนาเงินเพิ่มทุนมาลงทุนในบริ ษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จากัด ซึ่งเป็ นการร่ วมทุนกับ บริ ษัท อิคาโน่ จากัด ทาให้ บริ ษัทฯ มีทุนจด ทะเบี ย น 1,047.09 ล้ านบาท และทุ น ที่ อ อกและเรี ย กช าระแล้ ว 1,026.30 ล้ านบาท นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูล ค่า รวม 500 ล้ า นบาท อายุ 3.5 ปี ครบก าหนดไถ่ ถ อนเดื อ น มีนาคม 2556 ด้ วย

ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีโครงการที่เปิ ดดาเนินการอยู่ 22 โครงการ พื ้นที่ให้ เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจานวน 423,558 ตาราง เมตร มี อั ต ราการเช่ า พื น้ ที่ คิ ด เป็ นร้ อยละ 88 ของพื น้ ที่ และมี โครงการระหว่างก่อสร้ าง 2 โครงการ คือ ศูนย์การค้ ามาร์ เก็ตเพลส นางลิ ้นจี่ เฟส 2 และศูนย์การค้ ามาร์ เก็ตเพลส ดุสิต พื ้นที่ให้ เช่ารวม 2 แห่งกว่า 11,000 ตารางเมตร

ปี 2553 บริ ษัทฯ ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 1,200 ล้ านบาท อายุ 3-4 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2556 จานวน 700 ล้ าน บาท และ ปี 2557 จานวน 500 ล้ านบาท

การระดมทุน บริ ษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) เริ่ มดาเนิน ธุรกิจในปี 2537 ด้ วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ านบาท

ปี 2555 บริ ษัทฯ มี มติจ่ายหุ้นปั นผลแก่ ผ้ ูถือ หุ้นเดิมในอัต รา 8: 1 เป็ นจานวนหุ้นทัง้ สิ น้ 130 ล้ านหุ้น ทาให้ ทุนจดทะเบียนของ บริ ษัทฯ เท่ากับ 1,169.86 ล้ านบาท

ปี 2540 บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 10 ล้ านบาท เป็ น 20 ล้ านบาท เพื่ อ รองรั บ การขยายตัว ของบริ ษั ท ฯ จากนัน้ บริ ษัทฯ มีรายการระดมทุนที่สาคัญดังต่อไปนี ้

ปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 1,450 ล้ านบาท อายุ 3-4 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2559 จานวน 750 ล้ าน บาท และปี 2560 จานวน 700 ล้ านบาท อีกทังที ้ ่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นมีมติจ่ายหุ้นปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 8:1 เป็ นจานวนหุ้นทังสิ ้ น้ 146.16 ล้ านหุ้น ทาให้ ทนุ จดทะเบียนของบริ ษัทฯ เท่ากับ 1,316.02 ล้ านหุ้น

ปี 2545 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ MAI โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20 ล้ านบาท เป็ น 150 ล้ านบาท มีทุน ชาระแล้ ว 71 ล้ านบาท ปี 2546 บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 500 ล้ านบาท โดย จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจานวน 24 ล้ านหุ้น ให้ แก่บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จากัด (มหาชน) ในราคา 3.99 บาท และได้ จดั สรรหุ้นเพิ่มทุน จานวน 142.50 ล้ านหุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1.5 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1 บาท และบริ ษัทฯ ได้ รั บอนุมัติย้า ย หลักทรั พย์ จากตลาดหลักทรั พย์ MAI มาอยู่ใน SET เมื่ อ วันที่ 12 ธันวาคม 2546

ปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติจ่ายหุ้นปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัต รา 8:1 เป็ น จ านวนหุ้น ทัง้ สิ น้ 164.50 ล้ า นหุ้น ท าให้ ทุน จด ทะเบียนของบริ ษัทฯ เท่ากับ 1,480.52 ล้ านบาท ปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 500 ล้ าน บาท อายุ 5 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2563 อีกทังที ้ ่ประชุมสามัญผู้ ถื อ หุ้นมี มติจ่า ยหุ้น ปั นผลแก่ผ้ ูถือ หุ้นในอัตรา 5:1 เป็ นจานวนหุ้น ทัง้ สิ น้ 296.09 ล้ านหุ้น ทาให้ ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ทฯ เท่า กับ 1,776.62 ล้ านบาท

ปี 2548 บริ ษัทฯ ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดทยอยชาระคืน เงินต้ น มูลค่ารวม 1,000 ล้ านบาท อายุ 5 ปี ครบกาหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2553 โดยได้ รั บ การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ BBB+ (tha) จากบริ ษัท ฟิ ทช์เรทติ ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

20

ANNUAL REPORT 2017


ปี 2559 ที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือ หุ้นครั ง้ ที่ 1/2559 มีมติอนุมัติ การท าค าเสนอซื อ้ หุ้น บางส่ ว นของบริ ษั ท ฯ โดยบริ ษั ท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จากัด (มหาชน) มีกาหนดระยะเวลารับซื ้อ 25 วันทา การตังแต่ ้ วนั ที่ 21 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2560 ซึง่ ทาง เมเจอร์ ฯ ได้ รายงานผลการซื ้อหลักทรัพย์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 5.4 ล้ านหุ้ น ท าให้ เมเจอร์ ฯ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ฯ ทัง้ สิ น้

447.57 ล้ านหุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 25.19 ของหุ้นที่จาหน่า ยแล้ ว ทังหมดของบริ ้ ษัทฯ ปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ อ อกและเสนอขายหุ้น กู้ มูลค่ารวม 500 ล้ านบาท อายุ 5 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2565

โครงสร้ างรายได้ รายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การของผู้เช่าหลัก และ ผู้เช่ารายย่อยของบริ ษัทฯ ปี พ.ศ. 2558-2560 ประเภทผู้เช่ า 1. ผู้เช่าหลัก 2. ผู้เช่ารายย่อย รวม

2558 ล้ านบาท 195.42 535.82 731.24

2559

สัดส่ วน 26.73% 73.27% 100.00%

ล้ านบาท 193.74 557.88 751.61

สัดส่ วน 25.78% 74.22% 100.00%

2560 ล้ านบาท 200.73 569.11 769.84

สัดส่ วน 26.07% 73.93% 100.00%

รายละเอียดของโครงการที่เปิ ดดาเนินการอยู่ในปั จจุบันจานวน 22 โครงการ ศูนย์ การค้ า Shopping Center 1 2 3 4 5 6

7 8

มาร์ เก็ตเพลส บางบอน (Marketplace Bangbon) มาร์ เก็ตเพลส ประชาอุทิศ (Marketplace PrachaUtit) มาร์ เก็ตเพลส สุขาภิบาล 3 (Marketplace Sukaphiban 3) มาร์ เก็ตเพลส ทองหล่อ (Marketplace Thonglo) มาร์ เก็ตเพลส นางลิ ้นจี่ (เฟส 1) (Marketplace Nanglinchee) ดิ อเวนิว แจ้ งวัฒนะ (The Avenue Chaeng Watthana) ปิ ยรมย์ เพลส (Piyarom Place) ฉะเชิงเทรา (Cha Choeng Sao)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

ผู้เช่ าหลัก Anchor Tenants

รู ปแบบ Type of Shopping Center

Eco Ring, Exclusive Life Fitness MaxValu Supermarket

ศูนย์การค้ าชุมชน (Neighborhood Center) ศูนย์การค้ าชุมชน (Neighborhood Center) ศูนย์การค้ าชุมชน (Neighborhood Center) ศูนย์การค้ าชุมชน (Neighborhood Center) ศูนย์การค้ าชุมชน (Neighborhood Center) ศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์ (Lifestyle Center)

Tops Market Tops Market Tops Market Major Cineplex, Major Bowl Villa Market, Lemon Farm, Fitness7 Tops Market Major Cineplex

21

ศูนย์การค้ าชุมชน (Neighborhood Center) ศูนย์รวมสินค้ าเฉพาะอย่าง (Power Center)

7,206

อัตราการเช่ า พืน้ ที่ (%) Occupancy Rate (%) 72

6,154

98

6,725

81

3,644

95

6,508

85

21,031

89

7,588

90

8,408

86

พืน้ ที่ให้ เช่ า(ตร.ม.) Gross Leasable Area (sq.m.)

ANNUAL REPORT 2017


ศูนย์ การค้ า Shopping Center 9 10 11 12 13 14

เจ อเวนิว (ทองหล่อ ซอย 15) J Avenue (Thonglo 15) ลาดพร้ าว ซอย 120 (Ladprao 120) สยามฟิ วเจอร์ ทาวน์ เซ็นเตอร์ 8 (วังหิน: Wanghin) บางแค (Bangkae) เหม่งจ๋าย (Meng Jai) เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ (Petchkasem Power Center)

15 เอกมัย พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ (Ekkamai Power Center) 16 ลา วิลล่า (พหลโยธิน) LaVilla (Phahonyothin) 17 เอสพละนาด รัชดาภิเษก (Esplanade Ratchadapisek)

18 พัทยา อเวนิว (Pattaya Avenue) 19 มาร์ เก็ตเพลส นวมินทร์ (Marketplace Nawamin ) 20 ดิ อเวนิว รัชโยธิน (The Avenue Ratchayothin) 21 นวมินทร์ ซิตี ้ อเวนิว (Nawamin City Avenue) 22 เมกาบางนา (Megabangna)

ผู้เช่ าหลัก Anchor Tenants

รู ปแบบ Type of Shopping Center

Villa Market, WE Fitness Society Thonglor Pet Hospital

ศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์ (Lifestyle Center) ศูนย์สะดวกซื ้อ (Convenience Center) ศูนย์สะดวกซื ้อ (Convenience Center) เช่าที่ดิน

7,765

อัตราการเช่ า พืน้ ที่ (%) Occupancy Rate (%) 92

643

84

535

100

532

100

ร้ านค้ าปลีก (Stand-Alone Retail Store) ศูนย์รวมสินค้ าเฉพาะอย่าง (Power Center)

465

100

43,735

77

ศูนย์รวมสินค้ าเฉพาะอย่าง (Power Center) ศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์ (Lifestyle Center) ศูนย์บนั เทิง (Entertainment Center)

15,074

100

5,330

100

43,241

97

ศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์ (Lifestyle Center) ศูนย์การค้ าชุมชน (Neighborhood Center) ศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์ (Lifestyle Center) ศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์ (Lifestyle Center) ศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ (Super Regional Mall)

24,113

81

4,175

78

3,904

90

15,566

90

191,216

100

423,558

88

B-Quik Seacon Square B-Quik Big C, Major Cineplex, Makro Food Service Big C, Index Living Mall Villa Market Major Cineplex, Blu-O, Ratchadalai Theatre, WE Fitness Society, Tops Market, Art in Paradise Major Cineplex, Major Bowl, Villa Market, Fitness7 Big C Market Villa Market Villa Market, Bosch IKEA, Major Cineplex, Major Bowl, Sub-Zero Ice Skate, Big C, HomePro, Robinson

รวม (Total)

พืน้ ที่ให้ เช่ า(ตร.ม.) Gross Leasable Area (sq.m.)

หมายเหตุ : ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงการลาดับที่ 13 เช่าพื ้นที่โดยศูนย์บริการซ่อมและจาหน่ายอะไหล่รถยนต์ บี-ควิก แต่เพียงผู้เดียว โครงการลาดับที่ 21 บริษัทฯ ได้ รวมศูนย์การค้ านวมินทร์ ซิตี ้ อเวนิว และศูนย์การค้ าเฟสติวลั วอล์ค เป็ นศูนย์การค้ าแห่งเดียวกัน เพื่อความ สะดวกในการบริหารศูนย์การค้ า

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

22

ANNUAL REPORT 2017


โครงสร้ างการถือหุ้น

บมจ.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ สัดส่วนการถือ หุ้นของบริ ษัทฯ 74%

บจ.เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์

26%

บริษัท คอนเน็กซ์ คอนซัลแตนท์ จากัด

49%

บริษัท คอนเน็กซ์ คอนซัลแตนท์ จากัด

50%

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จากัด (มหาชน)

50%

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จากัด (มหาชน)

ดาเนินธุรกิจด้ านการพัฒนาและบริหารศูนย์ การค้ า เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์

51%

บจ.เอกมัย ไลฟ์ สไตล์ เซ็นเตอร์ ดาเนินธุรกิจด้ านการพัฒนาและบริหารศูนย์ การค้ า เอกมัย พาวเวอร์ เซ็นเตอร์

100%

บจ.สยามฟิ วเจอร์ พร็อพเพอร์ ตี ้ ดาเนินธุรกิจด้ านการพัฒนาและบริหารศูนย์ การค้ า เอสพละนาด รัชดาภิเษก

50%

บจ.รัชโยธิน อเวนิว ดาเนินธุรกิจด้ านการพัฒนา ศูนย์ การค้ าดิ อเวนิว รั ชโยธิน

50%

บจ.รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท์ ดาเนินธุรกิจด้ านการบริ การ ศูนย์ การค้ าดิ อเวนิว รั ชโยธิน

100%

บจ.สยามฟิ วเจอร์ แมเนจเมนท์ ดาเนินธุรกิจด้ านการบริ การ ศูนย์ การค้ ามาร์ เก็ตเพลส นวมินทร์ (สุขาภิบาล1)

49%

บจ.นอร์ ธ บางกอก ดีเวลอปเมนท์ ดาเนินธุรกิจด้ านการพัฒนาและบริหารศูนย์ การค้ า แห่ งใหม่ บริเวณรังสิต

49%

บริษัท อิคาโน่ จากัด

2%

บริษัท เอส. พี. เอส. โกลเบิล้ เทรด จากัด

บจ.เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ ดาเนินธุรกิจด้ านการพัฒนาและบริหารศูนย์ การค้ า เมกาบางนา

49%

49%

49% 2%

บริษัท อิคาโน่ จากัด บริษัท ไทย วนาสิริ จากัด

บจ.เวสท์ บางกอก ดีเวลอปเมนท์

49%

บริษัท อิคาโน่ จากัด

ดาเนินธุรกิจด้ านการพัฒนาและบริ หารศูนย์ การค้ า แห่ งใหม่ บริ เวณบางใหญ่

2%

บริษัท เอส. พี. เอส. โกลเบิล้ เทรด จากัด

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนสิทธิในการออกเสียงเป็ นสัดส่วนเดียวกัน

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

23

ANNUAL REPORT 2017


การตลาดและสภาวะการแข่ งขัน (ก) นโยบายตลาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารที่ สาคัญ

ส าหรั บ แนวโน้ มเศรษฐกิ จ ในปี 2561 คาดการณ์ ว่ า จะ ขยายตัวใกล้ เคียงกับปี 2560 ที่ร้ อยละ 3.9 โดยเศรษฐกิจไทยยัง เผชิญ ความเสี่ ยงที่ต้อ งติดตามต่อ ไปอย่างใกล้ ชิด อาทิ ความไม่ แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจและการค้ าของสหรั ฐฯ และความ เสี่ยงด้ านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk)

บริ ษัทฯได้ แบ่งกลุ่มลูกค้ าออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เช่ าหลัก ได้ แก่ ซูเปอร์ มาร์ เก็ต, ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต, โรงภาพยนตร์ เป็ นต้ น โดยผู้ เช่ากลุ่มนี ้มีความสาคัญและมีความจาเป็ นต่อศูนย์การค้ าของบริ ษัท ฯ เนื่องจากผู้เช่าหลักนันจะช่ ้ วยสิ่งดึงดูดผู้เช่าร่ วม รวมถึงผู้ใช้ บริ การ ของศูนย์การค้ า บริ ษัทฯ จึงคอยดูแล ติดตามยอดขาย และอานวย ความสะดวกให้ แก่ผ้ เู ช่าหลัก เพื่อให้ ธุรกิจของผู้ เช่าหลักดาเนินงาน ได้ อย่างราบรื่ น กลุ่ มผู้ เ ช่ ารายย่ อ ย บริ ษัทฯมีกลุ่มผู้เช่ารายย่อ ย มากกว่า 700 ร้ านค้ า บริ ษัทฯ คอยติดตามดูแลการดาเนินธุรกิจของ ผู้เช่าอย่างสม่าเสมอ รวมทังได้ ้ วิเคราะห์ศกึ ษาข้ อมูลการตลาด เพื่อ จัดส่วนผสมผู้เช่า (Tenant Mix) ของศูนย์การค้ าให้ มีความครบถ้ วน เหมาะสม รวมทังการหาลู ้ กค้ ารายใหม่ๆ เข้ ามาเช่าพืน้ ที่เพื่อสร้ าง ความแปลกใหม่และเพิ่มความหลากหลายในแต่ละโครงการ บริ ษัทฯ ได้ จัดกิจกรรมพบปะลูกค้ าของบริ ษัทฯ เพื่ อ รั บฟั ง ความคิดเห็นของลูกค้ าในสิ่งที่บริ ษัทฯจะต้ องปรับปรุ งแก้ ไขเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของร้ านค้ าและลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ ท าการตลาดอย่ า งสม่ า เสมอ โดย มุ่งเน้ นการให้ ความสนับสนุนร้ านค้ าในโครงการ เพื่อเพิ่มยอดขาย ให้ กับร้ านค้ าในศูนย์ การค้ าของบริ ษัทฯ ฝ่ ายการตลาดได้ มองหา กิจกรรมที่แปลกใหม่ ทันสมัย สร้ างสรรค์ เพื่อสร้ างประสบการณ์ ที่ดี ในการใช้ บริ การศูนย์การค้ า

ตารางแสดง ดัชนีเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2560

ที ่มา: ธนาคารแห่ งประเทศไทย, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ภาพรวมธุรกิจค้ าปลีก ธุรกิจค้ าปลีกในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เติบโตในระดับ ร้ อยละ 2.8-3.0 ซึง่ สะท้ อนในดัชนีค้าปลีกในเดือนสิงหาคม 2560 ที่ ปรั บตัวขึน้ ร้ อยละ 10.58 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน โดยการ เติ บ โตในเกื อ บทุก หมวดสิ น ค้ า มี ลัก ษณะกระจุ ก ตัว ที่ เ ฉพาะใน กรุ งเทพและหัวเมืองหลักๆ โดยหมวดที่มีการเติบโตมากยัง คงเป็ น หมวดสินค้ า “ซูเปอร์ มาร์ เก็ต ” (Supermarket) ซึ่งมี กลุ่มผู้บ ริ โ ภค เป้าหมายคือระดับกลางขึน้ ไป นอกจากนี ้ อีกหมวดสินค้ าที่มี ก าร เติบโตคือ “สุขภาพและความงาม” (Health and Beauty) แยกออก ได้ เป็ น ร้ านบิ ว้ ตี ส้ โตร์ (Beauty Store) ร้ านยา (Drug Store), สิ น ค้ า “สุ ข ภาพและสิ น ค้ าเฉพาะบุ ค คล” (Health & Personal Store) อย่างไรก็ดี หมวดสินค้ าใน “ห้ างสรรพสินค้ า” (Department Store) ยังคงได้ รับผลกระทบจากบรรยากาศการจับจ่ายที่ยงั ไม่ปกติ และราคาสิ น ค้ า ที่ ไ ม่ เ อื อ้ อ านวยในการจับ จ่ า ยแก่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว เนื่องจากภาระภาษี นาเข้ าของสินค้ าแบรนด์หรู (Luxury Brand) ยัง สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีนโยบายเกี่ยวกับการลดภาษี แบรนด์

(ข) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน สภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2560 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2560 ขยายตัวร้ อยละ 4.3 ปรั บตัวเพิ่มขึน้ จากร้ อยละ 3.8 ในไตรมาสที่สอง รวม 9 เดือน แรกของปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้ อยละ 3.8 โดยมีปัจจัยหลัก จากการส่งออกสินค้ าและบริ การที่ปรับดีขึ ้นต่อเนื่อง การบริ โภคและ การลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างค่อ ยเป็ นค่อ ยไป รวมทังแรง ้ กระตุ้นภาครั ฐที่ยังมีอยู่ต่อเนื่อง และคาดการณ์ ว่า GDP ของทังปี ้ 2560 จะอยู่ที่ระดับร้ อยละ 3.9

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

24

ANNUAL REPORT 2017


อุปทาน ในช่ ว งไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2560 มี พื น้ ที่ ค้ า ปลี ก เพิ่ ม ขึน้ ประมาณ 205,860 ตารางเมตร ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นศูนย์ การค้ าและ คอมมูนิตี ้มอลล์ ทาให้ ประเทศไทยมีอปุ ทานสะสมในปี 2560 เท่ากับ 7,692,430 ตารางเมตร โดยคอมมูนิตี ้มอลล์มีการขยายตัวที่รวดเร็ ว ที่สดุ ในธุรกิจค้ าปลีกในกรุ งเทพมหานครและพื ้นที่โดยรอบและมีการ เติบโตของสัดส่วนมากเป็ นอันดับที่ 2 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 16 แทนที่ ไฮเปอร์ มาร์ เก็ตซึ่งอยู่อันดับที่ 3 ที่มีสัดส่วนร้ อยละ 11 นอกจากนี ้ การเปิ ดโครงการใหม่ๆ ทุกไตรมาสในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา เป็ นอีก ปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ คอมมูนิตี ้มอลล์มีอัตราการขยายตัวมากที่สุด ในตลาดพื ้นที่ค้าปลีกในกรุ งเทพมหานครและพื ้นที่โดยรอบ

หรู ส่ วนหม วด “การ แ ต่ ง บ้ าน ” (Home Improvement) แ ล ะ หมวด “เครื่ อ งใช้ ภ ายในบ้ า นและไฟฟ้ า ” (Home Appliance and Electronic) ยังไม่เติบโตเท่าที่ควร ซึ่งเป็ นผลจากความซบเซาของ อุตสาหกรรมก่อสร้ างและอสังหาริ มทรัพย์ ด้ านหมวด “อาหาร” (ร้ าน ไฮเปอร์ มาร์ ท , ร้ านสะดวกซือ้ ) ที่จับกลุ่มลูกค้ าระดับกลางถึงล่าง ยังคงประสบปั ญหาการเติบโต เนื่องจากกาลังซื ้อในกลุ่มกลางถึง ล่ า งยัง คงอ่ อ นแอ มาตรการการผลัก ดัน งบประมาณการใช้ จ่ าย ภาครัฐลงสู่ฐานรากแม้ เริ่ มมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ เกิดกาลังซื ้อ เพิ่มขึ ้นแต่ก็เป็ นไปค่อนข้ างช้ า ตารางแสดง ดัชนีการค้ าปลีกไทย ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

ตารางแสดง อุปทานสะสม ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั คอลลิ เออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย จากัด ทีม่ า : CBRE

ตารางแสดง พืน้ ที่ค้าปลีกในกรุงเทพมหานครและพืน้ ที่ โดยรอบแยกตามประเภท ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

สาหรั บไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 มาตรการจากภาครั ฐ อาทิ มาตรการบัตรสวัสดิการประชารั ฐ , โครงการ “ช้ อปช่วยชาติ” และ โครงการ “รวมใจ เพิ่มสุข ช้ อปสนุก ลดรั บปี ใหม่ ” รวมทังรายการ ้ โปรโมชัน่ และกิจกรรมส่งเสริ มการขายต่างๆ จากภาคเอกชนในช่วง ปลายปี คาดว่าจะส่งผลให้ การเติบโตของธุรกิจ ค้ าปลีกทังปี ้ 2560 อยู่ที่ระดับ 3.2-3.4 ดังจะเห็นได้ จากค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริ โภค ในช่วง 6 เดือนหลังปี 2560 ที่มีการปรับตัวดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทีม่ า: สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

ตารางแสดง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ปี 2560 ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั คอลลิ เออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย จากัด

ทีม่ า: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิจ มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

25

ANNUAL REPORT 2017


อุปสงค์ ถึง แม้ ว่า ก าลัง ซื อ้ ของคนไทยในช่ ว งปี พ .ศ. 2559-2560 จะ ลดลงอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ แต่ อัตราการ เช่าพื ้นที่ค้าปลีกทุกทาเลในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ยังคงใกล้ เคียงกับ ไตรมาสก่ อ นหน้ านี ซ้ ึ่ง สู ง กว่ า ร้ อยละ 96 ในทุก ท าเล โดยพื น้ ที่ กรุ งเทพมหานครรอบนอกมีอตั ราการเช่าสูงที่สุด เนื่องจากมีไฮเปอร์ มาร์ เก็ตและศูนย์ ก ารค้ าจานวนมากที่มีอัตราการเช่าค่อ นข้ า งสูง ถึงแม้ วา่ คอมมูนิตี ้มอลล์บางแห่งจะว่างและไม่สามารถดึงดูดร้ านค้ า หรื อแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมายังโครงการดังกล่าวได้ ก็ตาม

ตารางแสดง ค่ าเช่ าเฉลี่ยจาแนกตามทาเลที่ตงั ้ ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั คอลลิ เออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย จากัด

ตารางแสดง อัตราการเช่ าเฉลี่ยของพืน้ ที่ค้าปลีกจาแนก ตามทาเลที่ตงั ้ ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

คาดการณ์ ตลาดค้ าปลีกในอนาคต ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ อาทิ ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ซูเปอร์ มาร์ เก็ต และร้ านสะดวกซื ้อ มีแนวโน้ มจะปรับดีขึ ้นในระยะอีก 1-3 ปี ข้างหน้ า (2560-2562) ตามการฟื น้ ตัวของภาวะเศรษฐกิจไทยที่ถูกขับเคลื่อน โดยปั จจัยหลัก ได้ แก่ การลงทุน การบริ โภคและท่องเที่ยว รวมถึง การขยายตัวของชุมชนเมือง จะช่วยเพิ่มกาลังซื ้อของประชาชนใน ประเทศ จึงเป็ นสัญญาณที่ดีต่อ การเติบโตของภาคค้ าปลี ก และ การที่ผ้ ูบริ โภคนิยมซื ้อสินค้ าผ่า นร้ านค้ าปลี กสมัยใหม่มากขึน้ จะ หนุนให้ ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่กลับมาขยายตัวดีกว่าช่วงที่ผ่านมา ฝ่ ายวิจยั กรุ งศรี คาดว่าการเติบโตของธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ อยู่ที่ระดับเฉลี่ย 4-6% ในช่วง 3 ปี ข้างหน้ า

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั คอลลิ เออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย จากัด

ค่ าเช่ า อัตราค่าเช่าเฉลี่ยในทุกทาเลของกรุ งเทพมหานครและพื ้นที่ โดยรอบใกล้ เคียงกับค่าเช่าเฉลี่ยในไตรมาสก่อนหน้ านี ้ ทังนี ้ ้ ร้ านค้ า หรื อ แบรนด์ต่างประเทศยังคงให้ ความสาคัญ กับการเพิ่มจ านวน สาขา เนื่ อ งจากมี ค วามเห็น ว่ า ประเทศไทยยัง มี ช่ อ งทางในการ ขยายตัวในอนาคต ดังนัน้ ค่าเช่าจึงมีการปรับเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพื น้ ที่ ใ จกลางเมื อ งมี ค่า เช่ า สูง ที่ สุด ประมาณ 3,000 บาทต่อ ตารางเมตรต่อเดือน เช่น ในศูนย์การค้ าบางแห่งตรงใจกลางเมือง หรื อเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าได้ โดยตรง เป็ นต้ น

ตารางแสดง การคาดการณ์ การเติบโตของธุรกิจค้ าปลีก

ใน ปี 2561 คาดว่าอัตราค่าเช่าจะไม่แตกต่างจากปี ก่อนมาก นัก โดยจะขึ ้นอยู่กบั ภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจ ทีม่ า : สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และคาดการณ์โดยฝ่ ายวิ จยั กรุงศรี

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

26

ANNUAL REPORT 2017


ในด้ า นการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ค้ าปลี ก สมัย ใหม่ ยัง คงมี อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อง โดยมี โครงการลงทุ น ใหม่ ที่ จ ะท าให้ พื น้ ที่ เ ช่ า ใน กรุ งเทพมหานครเพิ่มขึ ้นอีกประมาณ 40,000 ตร.ม. ภายในปี 2561 ได้ แ ก่ โครงการ ICONSIAM, The Market by Platinum, Gateway Bangsue, และ IKEA 2nd @Central Westgate. และยังมี โครงการ ลงทุ น อื่ น ๆ ที่ ค าดว่ า จะเริ่ ม ก่ อ สร้ างในปี 2561 เช่ น โครงการ EmSphere, One Bagnkok, และ Dusit-CPN เป็ นต้ น

นอกจากนี ้ ภายในอีก 5 ปี ข้างหน้ า (2560-2565) ผู้บริ โภคใน ประเทศไทยจะใช้ เงินสดในการทาธุรกรรมต่างๆ น้ อยลงและหันมา ใช้ จ่ า ยผ่ า นบัต รและช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กัน มากขึน้ จะท าให้ ร้ านค้ าต่างๆ ต้ องปรับตัวเพื่อให้ พร้ อมรองรับการจ่ายในทุกรู ปแบบ ทัง้ นี ้ รู ปแบบการทาธุร กรรมทางการเงินจะเปลี่ ยนแปลงไปอย่า ง รวดเร็ ว จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ มีความก้ าวหน้ าและ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล การขยายการใช้ บัตรอิเล็ กทรอนิ ก ส์ ระบบภาษี แ ละเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม ความสะดวกรวดเร็ วและลดต้ นทุนในกระบวนการทางธุรกิจ ของทุก ภาคส่ ว น หากกระบวนการในการท าธุ ร กรรมเกิ ด ความสะดวก รวดเร็ ว สามารถเข้ าถึงได้ จะเป็ นประโยชน์ ต่อ ผู้ประกอบการใน ประเทศที่จะพัฒนาการค้ าในธุร กิ จอี คอมเมิร์ ซให้ ก้ า วหน้ า ยิ่ ง ขึน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผู้บริ โภค เนื่องจากสามารถทาธุรกรรมได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา ได้ รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากขึ ้นอีก ด้ วย

ทีม่ า: CBRE ทิศทางธุรกิจค้ าปลีกในยุคดิจติ อล การเติบโตของผู้ใช้ งานอินเตอร์ เน็ตและสมาร์ ทโฟนทัว่ โลก ส่งผลให้ ซื ้อสินค้ าออนไลน์แทรกซึมในวิถีชีวิตประจาวันของคนรุ่ น ใหม่และเกิดความคุ้นเคยกับการสัง่ ซื ้อสินค้ าออนไลน์มากขึ ้น ทาให้ ธุ ร กิ จ ร้ านค้ า ออนไลน์ (e-Commerce) มี ก ารเติบ โตอย่ า งรวดเร็ ว และเข้ ามาชิงส่วนแบ่งตลาดได้ มากขึ ้น สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คาดว่ามูลค่าขาย e-Commerce ในประเทศไทย ปี 2560 เท่ากับ 2,812,592 ล้ านบาท ซึง่ เติบโตจากปี 2559 ที่มีมลู ค่าเท่ากับ 2,560,103 ล้ านบาท หรื อคิด เป็ นการเติ บ โตร้ อยละ 9.86 ต่ อ ปี ในส่ ว นของการแบ่ ง มู ล ค่ า e-Commerce ตามประเภทอุตสาหกรรม จะพบว่า อุตสาหกรรมที่มี มูลค่า e-Commerce สูงที่สุด คือ อุตสาหกรรมค้ าปลีกและการค้ า ส่ง เท่ากับ 713,690 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 31.78 ของมูลค่า e-Commerce ทังหมด ้

โมเดลธุรกิจค้ าปลีกใหม่ Omni Channel การผสมผสานระหว่างช่องทางออนไลน์และออฟไลน์จะเป็ น ทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้ ผ้ ูประกอบการเสริ มสร้ างความสามารถใน การแข่งขันได้ โดยโมเดลธุร กิจแบบใหม่เรี ยกว่า O2O หรื อ Omni Channel ซึง่ เป็ นการเชื่อมห้ างร้ านในโลกออฟไลน์เข้ ากับเทคโนโลยี ในโลกออนไลน์ ได้ อ ย่างลงตัว ด้ านหนึ่ งสามารถใช้ ประโยชน์ จาก ความสะดวกสบายในการจั บ จ่ า ยใช้ สอยสิ น ค้ าและช าระเงิ น ออนไลน์ รวมทังสามารถเก็ ้ บข้ อมูลผู้บริ โภคอย่างมหาศาล ส่วนอีก ด้ านหนึง่ ก็สามารถใช้ จดุ แข็งของห้ างร้ านที่มีสินค้ าจริ งให้ ผ้ บู ริ โภคได้ สัมผัสและทดลอง รวมทังยั ้ งเป็ นพื ้นที่สาหรับเดินเล่นหรื อนัดพบปะ สังสรรค์ได้

ตารางแสดง มูลค่ าพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2557-2560

ทีม่ า : สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

27

ANNUAL REPORT 2017


ปั จจัยความเสี่ยง ความเสี่ ยงจากการหาที่ ดิ น เพื่ อด าเนิ นการ โครงการใหม่

ความเสี่ยงจากการแข่ งขันทางธุรกิจ ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจในปั จจุบนั จะเกิดจากคู่แข่ง โดยอ้ อมซึ่ ง ได้ แก่ ผู้ ค้ าปลี ก ที่ ด าเนิ น การพั ฒ นาและบริ หาร ศูนย์การค้ าเองโดยอาจจะมีการแข่งขันกับบริ ษัทฯ ในด้ านการจัดหา ที่ดิน การดึงลูกค้ าผู้บริ โภค และการจัดหาผู้เช่าพืน้ ที่ในกรณี ที่มีการ เปิ ดดาเนินการศูนย์การค้ าในบริ เวณที่ใกล้ เคียงกันกับศูนย์ การค้ า ของบริ ษัทฯ อาจจะทาให้ บริ ษัทฯมีความเสี่ยงเรื่ องจานวนผู้บริ โภคที่ ลดลง ทาให้ มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของผู้ค้าปลีกที่เช่าพื น้ ที่ ของบริ ษัทฯ ซึง่ อาจจะมีผลกระทบต่ออัตราการเช่า และราคาค่าเช่า และค่าบริ การ แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากที่ตงโครงการ ั้ ของบริ ษัทฯ ตัง้ อยู่ในทาเลที่มีศักยภาพ และพื น้ ที่ครอบคลุมกลุ่ม ผู้บริ โภค (Coverage Area)1 ของศูนย์การค้ าแบบเปิ ด อยู่ในบริ เวณ 1-2 กิโลเมตรจากศูนย์ การค้ า ซึ่งไม่กว้ างมากนัก ดังนัน้ บริ ษัทฯจึง ไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการมี ศู น ย์ ก ารค้ ามาเปิ ด ใหม่ ใ นบริ เ วณ ใกล้ เคียงมากนัก อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว และเพื่อ พยายามรักษาระดับอัตราการเช่า ราคาค่าเช่าและค่าบริ การ บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดทาการส่งเสริ มการขายเป็ นระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยน ให้ ผ้ เู ช่าพื ้นที่ที่เป็ นสิ่งดึงดูด (Magnet) เข้ ามาในศูนย์เพื่อทาให้ มีผ้ เู ช่า พื ้นที่และผู้บริ โภคเข้ ามาใช้ บริ การในศูนย์การค้ าของบริ ษัทฯ มากขึ ้น อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงในการแข่งขันทางธุรกิจจากคู่แข่งโดยตรงเริ่ ม สูงขึน้ เนื่ องจากมี คู่แข่ งที่ ท าธุ รกิ จศูนย์ การค้ าแบบเปิ ด (Open-air Shopping Center) เพิ่ มขึ น้ ส่ วนใหญ่ เ ป็ นเจ้ าของที่ ดิ น ทัง้ นี ้ การ พัฒนาและบริ หารศูนย์การค้ านัน้ ต้ องอาศัยประสบการณ์ และหลัก ทฤษฎี ของการพัฒนาศูนย์ การค้ าอย่ างมื ออาชี พ อี กทัง้ บริ ษัทฯ มี ศูนย์การค้ าที่ดาเนินการอยู่ 22 โครงการ ซึง่ ทาให้ ต้นทุนในการบริ หาร ศูนย์การค้ าค่อนข้ างต่า หากเทียบกับคู่แข่ง ซึง่ มีศนู ย์การค้ าเพียงแห่ง เดียว ส่วนคู่แข่งที่มีเงินทุนจานวนมาก เช่น กลุ่มดิสเคาท์สโตร์ โลตัส และบิก๊ ซี กลุ่มนี ้มีแนวโน้ มที่จะมุ่งเน้ นทาธุรกิจในเฉพาะส่วนที่ตนถนัด ซึง่ คือการค้ าปลีกเท่านัน้ ดังนัน้ จึงมีโอกาสที่บริ ษัทฯ สามารถจะเข้ า ไปตอบสนองความต้ องการในการพัฒนาพื ้นที่ได้ และจะเป็ นผู้เช่าหลัก ที่มีศกั ยภาพของบริ ษัทฯ ต่อไป

เนื่องจากที่ดินเป็ นปั จจัยหลักของบริ ษัทฯ ในการดาเนินธุร กิจ พัฒนาและบริ หารศูนย์การค้ า การจัดหาที่ดินในแต่ละบริ เวณที่มี ความเหมาะสมและมี ค วามเป็ น ไปได้ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และ ทางด้ านการเงิน ไม่ใช่สามารถจะทาได้ โดยง่าย และโดยเร็ ว ในพื ้นที่ บางบริ เวณอาจจะมีที่ดินที่มีความเหมาะสมในการทาธุรกิจเหลืออยู่ ไม่ กี่ แ ห่ ง เท่า นัน้ และในการจัด หาที่ ดิน จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารเจรจา ต่อรองกับเจ้ าของที่ดนิ ในการขอเช่าที่ดนิ ระยะยาวหรื อขอซื ้อที่ดินซึง่ อาจจะใช้ เวลา ความพยายาม และเทคนิคในการเจรจาพอสมควร โดยเฉพาะที่ดินที่มีเจ้ าของหลายราย ความยากลาบากในการสรุ ป เงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ดนิ หรื อสัญญาซื ้อขายที่ดนิ ย่อมมีมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจมาหลายปี ทาให้ ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทฯ มีทกั ษะ วิธีการ และเทคนิคในการติดต่อ และเจรจาต่อรองกับเจ้ าของที่ดิน อย่างมี ประสิทธิภ าพ และได้ รั บ เงื่ อนไขที่ ดี ใ นสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น ระยะยาวของทุ ก โครงการ นอกเหนือจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ รับการแนะนาที่ดินจากผู้ค้าปลี กที่ ต้ องการเช่าพื ้นที่ในโครงการใหม่ๆ ของบริ ษัทฯ ส าหรั บ การแข่ง ขัน ในการหาที่ ดิน กับ ผู้ค้ า ปลี ก บริ ษั ท ฯ จะ ป้ อ งกั น ความเสี่ ยงด้ วยการลงนามในบั น ทึ ก ความเข้ าใจ (Memorandum of Understanding หรื อ MOU) กั บ เจ้ าของที่ ดิ น ก่อนที่จะทาการเจรจา เพื่อป้องกันไม่ให้ เจ้ าของที่ดินเจรจากับผู้ที่ สนใจรายอื่ นๆ บริ ษัทฯ พยายามหลี กเลี่ ยงที่ จะไม่เ สนอราคาแก่ เจ้ า ของที่ ดิน เพิ่ ม ขึ น้ มาก เพื่ อ แข่ ง ขัน กับ ผู้ค้ า ปลี ก ให้ ไ ด้ ที่ ดิ น มา เพราะต้ นทุนที่ดินราคาแพงอาจจะมีผลกระทบต่อความเป็ น ไปได้ ของโครงการ หรื อระดับกาไรของบริ ษัทฯ ในทางกลับกัน บริ ษัทฯ พยายามที่ จ ะเจรจากับ ผู้ค้ า ปลี ก ที่ เ ข้ า มาแข่ ง ขัน ในการหาที่ ดิ น เพื่อที่จะพัฒนาและบริ หารโครงการให้

หมายเหตุ 1 พื ้นที่ครอบคลุมกลุม่ ผู้บริโภค (Coverage Area) หมายถึง บริเวณที่เป็ นที่ อยูข่ องผู้บริโภคที่เป็ นกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของร้ านค้ าปลีกในโครงการ

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

28

ANNUAL REPORT 2017


ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้เช่ าหลักในศูนย์ การค้ า ชุมชน

ความเสี่ยงเรื่ องการจัดหาผู้เช่ าพืน้ ที่ บริ ษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในเรื่ องการจัดหาผู้เช่าพืน้ ที่ ในบาง ศูนย์การค้ าที่บริ ษัทฯ ทาสัญญาเช่าที่ดินกับเจ้ าของที่ดินมีระยะยาว กว่าสัญญาเช่าพืน้ ที่กับผู้เช่าหลัก ซึ่งได้ แก่ โครงการมาร์ เก็ตเพลส บางบอนและมาร์ เก็ตเพลส ประชาอุทิศ บริ ษัทฯ ทาสัญญาเช่าที่ดนิ อายุ 30 ปี แต่ทาสัญญาเช่าพื ้นที่กบั ผู้เช่าหลักอายุ 15 ปี และ 20 ปี ตามลาดับเท่านัน้ ดังนัน้ ในปี ที่ 15 และ 20 ของโครงการดังกล่าว บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องจัดหาผู้เช่าหลักรายใหม่เพื่อเข้ ามาเช่าพืน้ ที่ต่อ อี ก 15 ปี และ 10 ปี ตามลาดับ แต่ บริ ษัทฯ มั่นใจว่าบริ ษัทฯ ไม่มี ปั ญ หาในการหาผู้ เช่ า พื น้ ที่ ร ายใหม่ เนื่ อ งจากในปั จ จุ บัน ความ ต้ องการสถานที่ประกอบการในการทาธุรกิจค้ าปลีกอยู่ในระดับสูง และบริ ษั ท ฯ ยัง ได้ รั บ การติด ต่อ เพื่ อ ขอเช่ า พื น้ ที่ ใ นโครงการของ บริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง สาหรั บโครงการมาร์ เก็ตเพลส ประชาอุทิศ ผู้เช่าหลักเดิม ได้ แก่ จัสโก้ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ตซึง่ ปัจจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น แม็กซ์แ วลู ได้ ตกลงต่อ สัญ ญาเช่าพื น้ ที่ซึ่งเท่ากับอายุที่เหลื อ ของ สัญญาเช่าที่ดนิ แล้ ว

ในโครงการศูนย์การค้ าชุมชนของบริ ษัทฯ ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenant)1จะเป็ นสิ่งดึงดูดผู้เช่าร่ วม (Co-Tenants)2เข้ ามาเช่าพื น้ ที่ ส่วนอื่นๆ ภายในโครงการของบริ ษัทฯ ดังนัน้ บริ ษัทฯ อาจมีความ เสี่ยงจากการที่ผ้ เู ช่าหลักของบริ ษัทฯ เลิกสัญญาหรื อปิ ดกิจการลง ซึง่ อาจส่งผลให้ ผ้ เู ช่าพื ้นที่ร่วมต้ องยกเลิกสัญญาตามไปด้ วย ความ เสี่ ย งดัง กล่ า วอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ รายได้ หลัก ของบริ ษั ท ฯ ได้ อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ทฯ ได้ เรี ยกเก็ บค่าเช่ าและค่าบริ การล่ วงหน้ า จานวนหนึ่งจากผู้เช่าหลักทุกราย และผู้เช่าพื ้นที่ร่วมบางราย ณ วันที่ ทาสัญญาเช่าพื ้นที่ไปแล้ วทาให้ ความเสี่ยงดังกล่าวน้ อยลง นอกจากนี ้ ในกรณีที่ผ้ ูเช่าหลักเลิกกิจการเนื่องจากนโยบายภายในของผู้ เช่า หลักเอง ผู้เช่าจะดาเนินการหาผู้เช่ารายอื่นมาเช่าแทน เช่น เซยู ซูเปอร์ มาร์ เก็ต (Seiyu Supermarket) จากประเทศญี่ ปนุ่ ซึ่งเป็ นผู้ เช่าหลักของโครงการศูนย์การค้ าชุมชน (Neighborhood Shopping Center) สุขาภิบาล 3 เดิม มีนโยบายเลิกดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ เซยูได้ ดาเนิน การหาผู้เช่าพื น้ ที่ร ายอื่น (ที่ได้ รับความเห็นชอบจาก บริ ษัทฯ) มาเช่าพื ้นที่แทน (ปั จจุบนั ท็อปส์มาร์ เก็ต เป็ นผู้เช่าหลักใน โครงการสุขาภิบาล 3) ทาให้ บริ ษัทฯ ก็ยงั คงมีรายได้ ต่อเนื่องต่อไป ทัง้ นี ้ หากผู้เช่าพื น้ ที่ เลิก กิ จการโดยไม่ ช าระค่าเช่าและค่า บริ ก าร บริ ษัทฯ สามารถยึดพื น้ ที่ คื นเพื่ อ น าออกให้ ผ้ ูเ ช่ าพื น้ ที่ร ายอื่ น เช่ า ต่อไป โดยไม่ชาระคืนค่าเช่าและค่าบริ การรั บล่วงหน้ าแต่อย่ างใด และบริ ษัทฯ มัน่ ใจว่าบริ ษัทฯไม่มีปัญหาในการหาผู้เช่าพื ้นที่รายใหม่ โดยเฉพาะผู้เช่าหลัก เนื่ อ งจากตลาดค้ าปลีกยังคงมีการขยายตัว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และบริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ รั บ การติ ด ต่ อ ขอเช่ า พื น้ ที่ ใ น ศูนย์การค้ าอย่างต่อเนื่อง

ส าหรั บ ความเสี่ ย งในการจัด หาผู้ เช่ า พื น้ ที่ ใ ห้ เ ต็ม โครงการ โดยเฉพาะบางพืน้ ที่ในบางโครงการที่ไม่เป็ นที่สนใจของผู้ค้ าปลี ก มากนัก เช่ น พื น้ ที่ บ นชัน้ 3 ของอาคาร เป็ น ต้ น อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษัทฯ ได้ แก้ ไขปั ญหาดังกล่าวโดยจัดหาผู้เช่าพื ้นที่ที่ไม่จาเป็ นต้ อง ใช้ พื ้นที่บนชัน้ 1 และ 2 ซึง่ ต้ องการความเงียบสงบบนชัน้ 3 และค่า เช่าและค่าบริ การที่ต่ากว่าชัน้ 1 และ 2 เช่น ผู้เช่าพื น้ ที่ที่ทาธุร กิจ โรงเรี ยนสอนภาษา โรงเรี ยนกวดวิชาและโรงเรี ยนสอนดนตรี เป็ น ต้ น

หมายเหตุ 1 ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenant) หมายถึง ผู้เช่าพื ้นที่สว่ นใหญ่ของโครงการ ซึง่ มักจะเป็ นซูเปอร์ มาร์ เก็ต โรงภาพยนตร์ ร้ านเฟอร์ นิเจอร์ ขนาดใหญ่ เป็ น ต้ น 2 ผู้เช่าพื ้นที่ร่วม (Co-Tenants) หมายถึง ร้ านค้ าปลีกต่างๆ ที่เข้ ามาเช่าพื ้นที่ ส่วนอื่นๆ ภายในศูนย์การค้ าของบริษัทฯ เช่น ร้ านกาแฟ ร้ านอาหาร ร้ าน เสริมสวย ร้ านขายหนังสือ โรงเรียน และคลีนิก เป็ นต้ น

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

29

แม้ ว่าในบางโครงการของบริ ษัทฯ จะมีผ้ ูเช่าเกือบเต็มโครงการ เหลือพื ้นที่เพียงแค่บางห้ องเท่านัน้ แต่บริ ษัทฯ มีนโยบายเข้ มงวดที่จะ คัดเลือกผู้เช่าพื ้นที่ที่ทาธุรกิจไม่แข่งขันกับผู้เช่าพื ้นที่เดิม ไม่ทาธุรกิจที่ เป็ นอบายมุข ไม่สร้ างผลกระทบต่อโครงการหรื อผู้เช่าพืน้ ที่รายอื่ นมี ฐานะทางการเงินดี และมีความผสมผสานเป็ นอย่างดีกับผู้เช่าอื่นใน ศูนย์การค้ า (Tenant Mix)

ANNUAL REPORT 2017


ความเสี่ยงเนื่องจากต้ นทุนของที่ดินในการดาเนิน โครงการใหม่ เพิ่มขึน้

ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความรู้ และ ประสบการณ์ ที่มีจานวนจากัด

ในการด าเนิ น โครงการใหม่ ต้ น ทุน ของที่ ดิน อาจจะเพิ่ ม ขึ น้ เนื่ อ งจากค่า เช่ า ที่ ดิน เพิ่ ม ขึน้ จากราคาที่ ดิน ที่ สูง ขึน้ หรื อ บริ ษั ทฯ อาจจะจาเป็ นต้ องซื ้อที่ดิน ในกรณีที่เจ้ าของที่ดินต้ องการขายที่ดิน มากกว่าให้ เช่าระยะยาว และไม่มีที่ดินที่อื่นในบริ เวณที่มีศกั ยภาพ ในการดาเนินการศูนย์การค้ าดีกว่าที่ดนิ ดังกล่าว

เนื่ อ งจากในการดาเนิ นธุร กิจ พัฒ นาและบริ หารศูน ย์ ก ารค้ า จาเป็ นต้ อ งอาศัยบุคลากรระดับบริ หารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจด้ านศูนย์การค้ าเป็ นอย่างมาก ทัง้ ด้ านการจัด หาที่ดินเพื่ อ ด าเนิ นโครงการการออกแบบรู ป แบบ (Concept) ของโครงการ การจัด หาผู้ เช่ า พื น้ ที่ และการบริ ห าร โครงการและพื น้ ที่ส่วนกลาง เป็ น ต้ น ประกอบกับการที่ บริ ษัทฯมี จานวนพนักงานอยู่ในระดับที่ไม่มากนัก ดังนันในกรณี ้ ที่มีเหตุการณ์ ที่บริ ษัทฯต้ องสูญเสียบุคลากรดังกล่าวไปหรื อมีจานวนไม่เพียงพอ อาจส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ ต้ อ งประสบปั ญ หาในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯได้ ดาเนินการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดย การจัด หาบุค ลากรเพิ่ ม เติม ท าการฝึ ก อบรมและพัฒ นาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทังด้ ้ านการฝึ กอบรมและพัฒนา ความรู้ ระหว่างปฏิบตั งิ าน (On-the-Job Training) และการฝึ กอบรม นอกสถานที่ (Outside Training) เพื่ อ ท าให้ ก ารด าเนิ น งานของ บริ ษัทฯเป็ นไปอย่างราบรื่ นมากขึน้ และทาให้ พนักงานของบริ ษัทฯ สามารถเข้ ามาทาหน้ าที่ทดแทนกันได้ ในกรณีที่ บริ ษัทฯ ต้ องสูญเสีย บุคลากรคนใดคนหนึง่ หรื อหลายคนไป

อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ ไปแล้ ว บริ ษัทฯ จะเลือกดาเนินโครงการ ศูน ย์ ก ารค้ า ที่ มี ผ ลตอบแทนดี เ ท่า นัน้ ถ้ า ต้ น ทุน ของที่ ดิน มี ร าคา สูงขึ ้น บริ ษัทฯ จะคิดราคาค่าเช่าและค่าบริ การจากลูกค้ าผู้เช่าพื ้นที่ เพิ่มขึน้ ตามสัดส่วนเพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนในการดาเนินโครงการที่ ใกล้ เคียงระดับเดิมทาให้ บริ ษัทฯ สามารถลดผลกระทบจากความ เสี่ยงจากการที่ต้นทุนของที่ดินในการดาเนินโครงการใหม่เพิ่มขึ ้นได้ จากสถานการณ์ การแข่งขันด้ านค้ า ปลีกที่รุนแรงมากขึ ้น ผู้ค้าปลีก ส่วนใหญ่ยอมที่จะจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การที่สูงขึน้ ในทาเลที่ โดด เด่นที่สุดในบริ เวณต่างๆ เพื่อยึดพืน้ ที่และสร้ างความได้ เปรี ย บใน การดาเนินธุรกิจค้ าปลีกต่อคูแ่ ข่งค้ าปลีก

ความเสี่ ยงจากการขาดความต่ อเนื่ องในการ ดาเนินโครงการของบริษัท

นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯสนับ สนุน และส่ ง เสริ ม ให้ พ นัก งานของ บริ ษัทฯ ใฝ่ หาความรู้ ในด้ านการพัฒนาและบริ หารศูนย์การค้ า และ ติดตามแนวโน้ มธุรกิจค้ าปลีก เพิ่มเติม เช่น จัดหาหนังสือ วารสาร และเทคนิ ค ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ให้ พนักงานของบริ ษัทฯศึกษา เพื่อให้ มีความรู้ ที่เพียงพอ และสามารถ นาความรู้ ตา่ งๆ มาใช้ ในการดาเนินธุรกิจได้

ในการดาเนินโครงการต่างๆ ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ได้ ทาการเช่า ที่ดินจากเจ้ าของพื ้นที่ ดังนัน้ บริ ษัทฯอาจมีความเสี่ยงจากการขาด ความต่อเนื่องของโครงการ เนื่องจากไม่ได้ รับการต่อสัญญาเช่าที่ดิน อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าที่ดินของบริ ษัทฯ ที่ทาไว้ กับเจ้ าของที่ดิน ทัง้ หมดเป็ น สัญ ญาเช่ า ระยะยาว 15-30 ปี นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯมี นโยบายที่จะทาการเจรจาเพื่อต่อสัญญาเช่าที่ดินจากเจ้ าของที่ดิน ออกไปอีกตามความเหมาะสม อายุสัญญาเช่ าที่ดนิ คงเหลือ นับจากวันที่ 31 ธ.ค. 60 น้ อยกว่า 5 ปี 5 - 10 ปี มากกว่า 10 ปี บริ ษัทฯเป็ นเจ้ าของที่ดิน รวมพืน้ ที่ให้ เช่ า

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

พืน้ ที่ให้ เช่ า (ตร.ม.) 30,329 21,590 176,519 195,120 423,558

% 7% 5% 42% 46% 100%

30

ANNUAL REPORT 2017


ความเสี่ยงจากความล่ าช้ า ในการรั บ ชาระค่ า เช่ า พืน้ ที่และค่ าบริการของโครงการต่ างๆ

บริ การที่ได้ รับจากลูกค้ าจานวน 6-12 เดือน เพื่อลดความเสี่ ยงที่ เกิดความล่าช้ าหรื อค้ างชาระค่าเช่าและค่าบริ การ

บริ ษัทฯ มีรายได้ หลักจากการให้ เช่าพื ้นที่โครงการ ดังนันหากผู ้ ้ เช่าส่วนใหญ่ไม่สามารถชาระค่าเช่าและค่าบริ การได้ ตามก าหนด ระยะเวลา อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ได้ อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ ได้ ท าสัญ ญาเช่ า ระยะยาวกับ กลุ่ม ลูกค้ า โดยเฉพาะผู้เช่าหลัก โดยรั บค่าเช่าและค่าบริ การล่วงหน้ าจ านวน หนึ่ ง ซึ่ง ท าให้ ผ้ ู เช่ า หลัก เหล่ า นี ม้ ี ภ าระที่ จ ะต้ อ งจ่ า ยค่ า เช่ า และ ค่าบริ การส่วนที่เหลืออยู่ไม่มากนัก จึงลดความเสี่ยงที่ผ้ เู ช่าหลักจะ ไม่ชาระค่าเช่าและค่าบริ การได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะติดตามดูแล การชาระค่าเช่าและค่าบริ การของผู้เช่าทังผู ้ ้ เช่าหลักและผู้เช่าราย ย่อ ยอย่างสม่ าเสมอ อี กทัง้ บริ ษัทฯ ยังมี เงินประกัน การเช่ า และ

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

ความเสี่ ย งจากการด ารงอั ต ราส่ ว นทางการเงิ น ตามข้ อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ตามข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือ หุ้นกู้ กาหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ อ งดารงอัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อ ส่วนของ ผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนไม่เกิน 1.5:1 ณ วันสิ ้นงวดบัญชีของแต่ละปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มี อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของ ผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) 0.20 เท่า ดังนัน้ ความเสี่ยงจากการดารงอัตราส่วนทางการเงินตามข้ อกาหนดสิทธิ ของหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต่า

31

ANNUAL REPORT 2017


โครงสร้ างองค์ กร ผู้ถือหุ้น Shareholders คณะกรรมการบริษัท Board of Directors คณะกรรมการบริหาร Executive Board of Directors ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร CEO กรรมการผู้จัดการ President

คณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee สานักงานตรวจสอบ ภายใน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Senior Vice

เลขานุการบริษัท Corporate Secretary

ประธานเจ้ าหน้ าที่ การเงิน

CFO ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี

ผู้อานวยการ ฝ่ ายพัฒนา ธุรกิจ

ผู้อานวยการฝ่ าย ขายและ การตลาด

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

ผู้อานวยการ ฝ่ ายก่ อสร้ าง

ผู้อานวยการ ฝ่ ายบริหาร ศูนย์ การค้ า

32

ผู้อานวยการ ฝ่ ายบุคคลและ ธุรการ

ผู้อานวยการ ฝ่ ายการเงิน

ฝ่ ายกฎหมาย Legal Department ฝ่ ายตรวจสอบภายใน Internal Audit ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology

ANNUAL REPORT 2017


โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ ผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีดงั ต่อไปนี ้ จานวนหุ้น 461,740,626 143,661,366 109,357,561 102,345,154 78,090,600 59,000,000 41,608,886 31,386,000 26,092,352 23,080,789

สัดส่ วนร้ อยละ 25.99 8.09 6.16 5.76 4.40 3.32 2.34 1.77 1.47 1.30

รวม

1,076,363,334

60.59

จานวนหุ้นสามัญทัง้ หมด

1,776,607,541

100.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ชื่อผู้ถือหุ้น 1 บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป2 Lucky Securities, Inc.3 นายนพพร วิฑรู ชาติ นายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ นายสุทธิลกั ษณ์ จิราธิวฒ ั น์ Morgan Stanley & Co. International Plc.3 นางสาวอาทิตยา จันทรประภา นางเกศินี วิฑรู ชาติ นางสาวธัญจิรา พจน์เกษมสิน นายอัคริม จันทรประภา

หมายเหตุ: 1 ผู้ถือหุ้นทัง้ 10 รายดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้ องกันตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง) อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นหมายเลข 3 และ 8 มีความสัมพันธ์ในฐานะหลาน และอา 2 บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้ ส่งบุคคลเข้ าเป็ นกรรมการ คือ นายวิชา พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ และ นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ 3 ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือกลุม่ บริษัทในเครือของบริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง มีสว่ น ได้ ส่ว นเสี ย ในลัก ษณะการถื อ หุ้น แทน (Nominee) ของบุค คลดัง กล่า ว อยู่ใ นรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ เ ป็ น นิ ติ บุค คล ได้ แ ก่ Lucky Securities, Inc. และ Morgan Stanley & Co. International Plc. นิ ติ บุค คลดัง กล่า วไม่มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การก าหนดนโยบายการ จัดการหรือการดาเนินงานอย่างมีนยั สาคัญในบริษัทฯ (อาทิ ไม่ได้ สง่ บุคคลเข้ ามาเป็ นกรรมการที่มีอานาจในการจัดการในบริษัทฯ เป็ นต้ น)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

33

ANNUAL REPORT 2017


ต้ องการใช้ เงินสดของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเป็ นสาคัญเพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามนโยบายข้ างต้ น

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตรา ไม่ ต่ า กว่ า ร้ อยละ 40 ของก าไรสุ ท ธิ ข องงบการเงิ น เฉพาะ กิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมาแล้ ว (ถ้ ามี) และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายธุรกิจของ บริ ษัทฯ โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวต้ องไม่มีผลกระทบต่อ การดาเนินธุรกิจโดยปกติของบริ ษัทฯ

ทังนี ้ ้นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยที่จะจ่าย ให้ บริ ษัทฯ หากบริ ษัทย่อยไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมแล้ ว บริ ษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 60 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญ ชี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมาแล้ ว (ถ้ ามี) ปี 2560 มีมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ที่ประชุมวันที่ 21 มีนาคม 2560 ให้ อนุมัติจ่ายเงินปั นผลเป็ น เงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

สาหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากบริ ษัทย่อยซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นในอัตราเกินกว่าร้ อยละ 50 ให้ แก่บริ ษัทฯ นันจะ ้ คานึงถึงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยและความ

โครงสร้ างการจัดการ คณะกรรมการบริ ษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย 3 ชุด โดยแบ่งออกได้ ดงั นี ้ 1. คณะกรรมการบริ ษัท 2. คณะกรรมการบริ หาร 3. คณะกรรมการตรวจสอบ 1. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 12 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี ้ ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

1. นายอรณพ

จันทรประภา

ประธานกรรมการ

2. นายพงศ์กิจ

สุทธพงศ์

รองประธานกรรมการ

3. นายนพพร

วิฑรู ชาติ

กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร

4. นายสมนึก

พจน์เกษมสิน

กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

5. นายกิตตินนั ท์

สารวจรวมผล

กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน

6. นายวิชา

พูลวรลักษณ์

กรรมการ

7. นายวีรวัฒน์

องค์วาสิฏฐ์

กรรมการ

8. นางสาวฐิ ตาภัสร์

อิสราพรพัฒน์

กรรมการ

9. นางนันทิยา

มนตริ วตั

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

10. นางสไบทิพย์

สุนทรส

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

11.นายเดช

บุลสุข

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

12. นายชัย

จรุ งธนาภิบาล

กรรมการอิสระ

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

34

ANNUAL REPORT 2017


กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัทฯ

วิชาชีพประกอบการตัดสินใจ ในเรื่ องที่มีผลต่อการดาเนิน ธุรกิจอย่างมีสาระสาคัญของบริ ษัทฯ

กรรมการซึ่ ง มี อ านาจลงลายมื อ ชื่ อ แทน บริ ษั ท ฯคื อ นายอรณพ จันทรประภา, นายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ , นายนพพร วิฑรู ชาติ, นายสมนึก พจน์เกษมสิน และนายกิตตินนั ท์ สารวจ รวมผล กรรมการสองในห้ าคนลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั น และ ประทับตราสาคัญของบริ ษัทฯ

4. การจัดให้ มีร ะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ ภายใน คณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับให้ บริ ษัทฯ มีระบบการ ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิ ผล เ ป็ น ผู้ ติ ด ต า ม ด า เ นิ น ก า ร แ ล ะ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท 1. การปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ปฏิบัติหน้ าที่โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้ เป็ นประโยชน์ต่อการ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ บริ ษั ท ฯและได้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต าม วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือ หุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

5. การปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระของกรรมการที่ไม่ได้ เ ป็ น ผู้บริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบได้ ใช้ ดลุ ยพินิจของตนอย่าง เป็ นอิสระในการพิจารณากาหนดกลยุทธ์ การบริ หารงาน การ แ ต่ ง ตั ง้ กร ร ม การ แ ล ะ เ รื่ อ ง ที่ มี ผล กระ ทบต่ อ ผลประโยชน์ ข องผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย ของบริ ษั ท ฯ รวมถึง การ เข้ าถึ ง สารสนเทศทางการเงิ น และทางธุ ร กิ จ อื่ น อย่ า ง เพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และนโยบายการดาเนิ นงาน ตลอดจนการกาหนดงบประมาณประจาปี

2. การทบทวนและให้ ความเห็นชอบกับนโยบายที่เหมาะสม คณะกรรมการบริ ษัทรั บผิดชอบในการทบทวนและ ให้ ความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางการดาเนินงาน ของบริ ษัทฯที่เสนอโดยคณะกรรมการบริ หาร เว้ นแต่เรื่ องที่ กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ หุ้นก่อนดาเนินการ

6. อานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมัติเรื่ องต่างๆ ของ บริ ษั ท ฯ ตามขอบเขตหน้ าที่ ที่ ก าหนดโดยกฎหมาย ข้ อ บังคับของบริ ษัท ฯ ซึ่งรวมถึงการก าหนดและทบทวน วิ สั ย ทั ศ น์ กลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น งาน การใช้ อ านาจ ด าเนิ น การ งบประมาณประจ าปี การปรั บ ขึ น้ ค่ า จ้ าง ประจาปี เงินรางวัลประจาปี การให้ ร างวัลพิเศษ ผังการ บริ หารงาน ระเบียบการบริ หารงานบุคคล การขอสินเชื่ อ จากสถาบันการเงินต่างๆ การเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี การตั ด หนี ส้ ู ญ และการตั ง้ ส ารองหนี ส้ ู ญ การว่ า จ้ าง โอนย้ าย การให้ พ้นจากการเป็ นพนักงาน สาหรับพนักงาน ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การขึ ้นไป

3. การกากับดูแลคณะกรรมการบริ หาร ค ณ ะ กร ร ม การ บริ ษั ท มี หน้ าที่ ก า กั บ ดู แ ล ใ ห้ คณะกรรมการบริ หารดาเนินงานตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และแจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร นาเสนอเรื่ องที่มีสาระสาคัญต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ให้ พิจารณาโดย เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ หากจาเป็ นคณะกรรมการบริ ษัทจะว่าจ้ าง ที่ปรึ กษาภายนอกเพื่อให้ คาปรึ กษาหารื อให้ ความเห็นทาง

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

35

ANNUAL REPORT 2017


2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริ หารมีประกอบด้ วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี ้ ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

1. นายนพพร

วิฑรู ชาติ

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายวิชา

พูลวรลักษณ์

กรรมการบริ หาร

3. นายสมนึก

พจน์เกษมสิน

กรรมการบริ หาร

4.นายกิตตินนั ท์

สารวจรวมผล

กรรมการบริ หาร

5. นางสาวฐิ ตาภัสร์

อิสราพรพัฒน์

กรรมการบริ หาร

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร (รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2545 วันที่ 26 สิงหาคม 2545) 1.

2. 3.

4.

5.

มี อ านาจสั่ง การ วางแผน และด าเนิ น กิ จ การของ บริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่ ค ณะกรรมการ บริ ษัทกาหนด มีอานาจอนุมตั เิ รื่ องการลงทุนในโครงการใหม่ มี อ านาจอนุ มั ติ ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อการจ่ า ยเงิ น ที่ เ กิ น อานาจของฝ่ ายจัดการ วงเงินเกิน 1,000,000 บาท ต่อครัง้ มี อ านาจแต่ง ตัง้ และบริ ห ารงาน ระดับ ฝ่ ายขึน้ ไป เพื่อประโยชน์และประสิทธิภ าพการจัดการที่ดีแ ละ โปร่ งใส มี อ านาจพิ จ ารณาก าหนดสวัส ดิ ก ารพนัก งานให้ เหมาะสมกั บ สถานการณ์ ประเพณี ป ฏิ บั ติ แ ละ สอดคล้ องกับกฎหมายที่บงั คับใช้ อยู่

6.

ปฏิบัติหน้ าที่อื่ นๆ ตามที่ได้ รั บมอบหมายในแต่ล ะ ช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริ ษัท

ทัง้ นี ก้ ารอนุมัติร ายการของคณะกรรมการบริ ห าร ดั ง กล่ า วข้ างต้ น จะไม่ ร วมถึ ง ก ารอนุ มั ติ ร ายการที่ คณะกรรมการบริ หารหรื อ บุคคลที่อ าจมี ความขัดแย้ ง มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ น ลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย รวมทังรายการที ้ ่ ก าหนดให้ ต้ อ งขอความเห็ น ชอบจากผู้ถื อ หุ้น ในการท า รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน และการได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ที่ ส าคั ญ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี ้ ชื่อ-สกุล 1. นางนันทิยา 2. นางสไบทิพย์ 3. นายเดช

ตาแหน่ ง มนตริ วตั สุนทรส* บุลสุข

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

*นางสไบทิพย์ สุนทรส เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 1.

สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่าง ถูกต้ องและเพียงพอ

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

2.

36

สอบทานให้ บริ ษั ท ฯมี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน ( Internal Control) แ ล ะ การ ต ร วจส อ บภ าย ใ น (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ANNUAL REPORT 2017


3.

4. 5.

6.

สอบทานให้ บริ ษั ท ฯปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ วย หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อก าหนดของ ตลาดหลักทรั พย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ ของบริ ษัทฯ พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังและเสนอค่ ้ า ตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ในกรณีที่เกิด รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วาม ขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ ใ ห้ มี ค วามถู ก ต้ องและ ครบถ้ วน

7.

ประจาปี ของบริ ษัทฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติการอื่ นใดตามที่ คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ มอบหมายด้ ว ยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ

ทั ้ง นี ้ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม ว ร ร ค ห นึ่ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการของ บริ ษั ท ฯ ยัง คงมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานของ บริ ษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

จั ด ท ารายงานการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การของคณะ กรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงาน

ผู้บริหาร คณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี ้ ชื่อ-สกุล 1. นายนพพร 2. นายสมนึก 3. นายกิตตินนั ท์ 4. นางจิตธาดา 5. นางพรรณรวี

ตาแหน่ ง วิฑรู ชาติ พจน์เกษมสิน สารวจรวมผล เปาอินทร์ ผ่องพันธ์

รักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จดั การ ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธาน เจ้ าหน้ าที่บริ หารจะต้ องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทังหมด ้ - สาหรั บการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจต่างๆ และการกู้ยืมเงิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะนาเรื่ องเสนอต่อคณะกรรมการ บริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั เิ ป็ นคราวๆ ไป - สาหรับการดาเนินงานที่เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน และ รายการได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ง ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ของ สานักงาน ก.ล.ต. และตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด

ขอบเขตอ านาจหน้ าที่ ของประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห าร (รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ้ง ที่ 1/2545 วันที่ 26 สิงหาคม 2545) - กากับดูแ ลการปฏิ บัติง านของฝ่ ายบริ ห ารให้ เ ป็ น ไปตาม นโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด - ด า เ นิ น กิ จ ก า ร แ ล ะ อ นุ มั ติ เ รื่ อ ง ด า เ นิ น ก า ร ต าม ที่ คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ ในอานาจดาเนินการ เช่น • การลงนามในสัญญาเช่า/ซื ้อที่ดินและสัญญาให้ เช่ า พื ้นที่/ให้ บริ การของบริ ษัทฯ • การอนุ มั ติ ก ารจั ด ซื อ้ จั ด จ้ างของบริ ษั ท ฯ ไม่ เ กิ น 1,000,000 บาทต่อครัง้ • การแต่งตังบุ ้ คลากรของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น ยกเว้ น การด าเนิ น การใดที่ ต าม ข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ หลักเกณฑ์ของกฎหมาย หรื อหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ ควบคุมดูแลบริ ษัทฯกาหนดให้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจาก SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

37

ANNUAL REPORT 2017


กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จัดการ (รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ้ง ที่ 1/2545 วันที่ 26 สิงหาคม 2545)

คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตังให้ ้ นางพรรณรวี ผ่องพันธ์ ซึง่ ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ เป็ นเลขานุการบริ ษัท ตังแต่ ้ วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ซึง่ ทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ าน กฎหมายและบัญชีและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้ อง ทราบและปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้ ้ มีการปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการมี ข อบเขตอ านาจหน้ าที่ในการทาธุร กรรม เช่นเดียวกับ ประธานเจ้ า หน้ าที่ บริ ห าร แต่วงเงินที่กรรมการ ผู้จดั การสามารถอนุมตั ิได้ มีจานวนน้ อยกว่าประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558-2560 บริ ษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และแสดงจานวนครัง้ ที่เข้ าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท นายอรณพ จันทรประภา นายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ นายนพพร วิฑรู ชาติ นายสมนึก พจน์เกษมสิน นายกิตตินนั ท์ สารวจรวมผล นายวิชา พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ นายชัย จรุ งธนาภิบาล นางนันทิยา มนตริ วตั

นายเดช บุลสุข นางสไบทิพย์ สุนทรส นางสาวพรทิพา รุ จิไพโรจน์* นางจิตธาดา เปาอินทร์ * นางพรรณรวี ผ่องพันธ์*

ตาแหน่ ง ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ อิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

2558 (ประชุม 4 ครัง้ ) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2559 (ประชุม 5 ครัง้ ) 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4

2560 (ประชุม 5 ครัง้ ) 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4

3

4

5

4

5

5

1 1 1

-

-

*นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน์ นางจิตธาดา เปาอินทร์ และนางพรรณรวี ผ่องพันธ์ ได้ รับอนุมตั ิแต่งตังเป็ ้ นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 และได้ ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

38

ANNUAL REPORT 2017


การสรรหากรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่เป็ นคณะกรรมการ สรรหา โดยในการคัด เลื อ กบุคคลที่ จ ะได้ รั บ การแต่งตัง้ เป็ น กรรมการ จะพิ จ ารณาจากคุณ สมบัติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้ าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการ บริ ษัทโดยสม่ าเสมอ ทัง้ นี ้ ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นจะเป็ นผู้แ ต่งตัง้ กรรมการโดยใช้ เสี ย งข้ างมากตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร ดังต่อไปนี ้ (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ ๆ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึ่ง เสียง (2) ผู้ถือ หุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้ คะแนนเสี ยงที่ตนมี อ ยู่ทัง้ หมด ตาม (1) เพื่อเลือกตังบุ ้ คคลคนเดียวหรื อ หลายคนเป็ น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ กรรมการคนใด มากหรื อน้ อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้ (3) บุคคลซึ่งได้ รั บคะแนนเสี ยงสูงสุดตามล าดับ จะได้ รั บ แต่งตังให้ ้ เป็ นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั ้ ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลลงได้ รับการ เลื อ กตัง้ ในล าดับ ถัด ลงมามี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กัน เกิ น จานวนที่จะพึงมี หรื อ จะพึงเลือ กตังในครั ้ ง้ นัน้ ให้ ผ้ ูเป็ น ประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

(2) ค่าบริ การอื่น (non-audit fee) บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงาน บริ การอื่น ในรอบปี ที่ผ่านมาหรื อในอนาคตอันเกิดจาก การตกลงที่ยงั ให้ บริ การไม่แล้ วเสร็ จในรอบปี บญ ั ชีที่ผ่าน มา

ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั ง้ กรรมการจานวน หนึ่งในสามจะต้ องออกจากตาแหน่ง และถ้ าจานวนกรรมการ จะแบ่ ง ออกให้ ต รงเป็ น สามส่ ว นไม่ ไ ด้ แ ล้ ว ให้ ก รรมการใน จานวนที่ใกล้ ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตาแหน่งในปี ที่ หนึ่งและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบี ย นแปรสภาพเป็ น บริ ษั ท มหาชน การออกจากตาแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้ วธิ ี จับสลากกัน ส่วนในปี ต่อๆ ไป ให้ กรรมการผู้ที่อยู่ในตาแหน่ง นานที่สุดเป็ นผู้อ อกจากตาแหน่ง ทัง้ นี ้ กรรมการที่อ อกตาม วาระนัน้ อาจถูกเลือกกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) บริ ษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ แก่สานักงาน สอบบั ญ ชี ที่ ผ้ ู สอบบั ญ ชี สั ง กั ด บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบ บัญ ชี สัง กัด ในรอบปี บัญ ชี ที่ ผ่ า นมามี จ านวนเงิ น รวม 813,000 บาท SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

39

ANNUAL REPORT 2017


รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท 1. นายอรณพ จันทรประภา • อายุ 70 ปี • สัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 0.29 ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ • กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ East Texas State University, USA. • ปริญญาตรี บัญชีบณ ั ฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman (RCP) ปี 2547 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ในการทางาน • 2545 – ปั จจุบนั : • 2523 – 2533:

ประธานกรรมการ บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้ า เครือซีเมนต์ไทย ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ธุรกิจวัสดุก่อสร้ างและตกแต่ง กรรมการผู้จดั การ บริษัท เอส ซี ที คอมพิวเตอร์ จากัด ธุรกิจคอมพิวเตอร์ กรรมการผู้จดั การ บริษัท แพนซัพพลายส จากัด ธุรกิจเครื่องจักรกลหนัก ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและหนี ้สิน, ผู้จดั การฝ่ ายการค้ า 2, ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน บริษัท ค้ าสากลซิเมนต์ไทย จากัด ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้ างและวัสดุก่อสร้ าง

2. นายพงศ์ กิจ สุทธพงศ์ • อายุ 58 ปี • สัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 6.76 ตาแหน่ง

รองประธานกรรมการ • กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 35 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยสาหรับผู้บริ หารระดับสูง (ปปร.) รุ่ นที่ 9 สถาบัน พระปกเกล้ า ปี 2548 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 19) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ ปี 2549

ประสบการณ์ในการทางาน • 2537 – ปั จจุบนั : • 2536 – 2537: • 2533 – 2536: • 2532 – 2533: • 2529 – 2532: • 2527 – 2529:

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

รองประธานกรรมการ บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้ า กรรมการและผู้จดั การทัว่ ไป บริษัท อินเตอร์ แนชัน่ เนิล เอนจีเนียริง จากัด (มหาชน) ธุรกิจโทรคมนาคม ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัท อินเตอร์ แนชัน่ เนิล เอนจีเนียริง จากัด (มหาชน) ธุรกิจโทรคมนาคม Regional Marketing Manager (South East Asia) Nokia Mobile Phone, Nokia (SEA) PTE. LTD, Singapore Office ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้จดั การฝ่ ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท อินเตอร์ แนชัน่ เนิล เอนจีเนียริง จากัด (มหาชน) ธุรกิจโทรคมนาคม ผู้จดั การฝ่ ายวางแผนการตลาด บริษัท ซาบีน่า ฟาร์ อีสท์ จากัด ธุรกิจชุดชันใน ้

40

ANNUAL REPORT 2017


3. นายนพพร วิฑูรชาติ • อายุ 53 ปี • สัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 6.18 ตาแหน่ง

กรรมการ • ประธานกรรมการบริหาร • รักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร • กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง • ประกาศนียบัต รหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น ที่ 70 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2548 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (CMA) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2552 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้ านการค้ าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้ า ปี 2553 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้ านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่ นที่ 1 สถาบันพัฒนาเมือง ปี 2554 • หลักสูต รการป้องกัน ราชอาณาจักรภาครั ฐร่ วมเอกชน (ปรอ.รุ่ น ที่ 55) วิ ท ยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี 2555 • หลักสูต รนักบริ ห ารระดับ สูงด้ า นการพัฒนาธุ รกิ จ อุต สาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุ่ น ที่ 1) สถาบัน วิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ปี 2556 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน. รุ่นที่ 6) สถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2558 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้ านวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส. รุ่นที่ 6) ปี 2559 • หลักสูตรการบริ หารการท่องเที่ยวสาหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.1) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปี 2560 • หลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้ างเครื อข่ายนวัตกรรม” (BRAIN รุ่ นที่ 1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย ประสบการณ์ในการทางาน • 2537 – ปั จจุบนั : กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้ า • 2537 – ปั จจุบนั : ผู้จดั การทัว่ ไป บริษัท เสียงสมบูรณ์ จากัด ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ • 2533 – ปั จจุบนั : กรรมการผู้บริหาร บริษัท วิฑรู โฮลดิ ้ง จากัด ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ • 2530 – 2533: วิศวกร บริษัท เอส ซี ที คอมพิวเตอร์ จากัด ธุรกิจคอมพิวเตอร์

4. นายสมนึก พจน์ เกษมสิน • อายุ 60 ปี • สัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 0.20 ตาแหน่ง

กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการผู้จดั การ • กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี บัญชีบณ ั ฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ในการทางาน • 2545 – ปั จจุบนั :

• 2544 – 2545: • 2534– 2542: • 2531 – 2534: • 2528 – 2531: • 2523 – 2528:

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้ า Corporate Services Group Director บริษัท โมทิเวชัน่ เอเซีย (ประเทศไทย) จากัด ธุรกิจบริการด้ านส่งเสริมการตลาด ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการสายบริหารภายใน บริษัท อินเตอร์ แนชัน่ เนิล เอนจีเนียริง จากัด (มหาชน) ธุรกิจโทรคมนาคม ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน บริษัท โรงงานทอผ้ า กรุงเทพ จากัด ธุรกิจสิ่งทอ นักบัญชีต้นทุน บริษัท แหลมทองสหการ จากัดธุรกิจการเกษตร ผู้ตรวจบัญชีอาวุโส บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จากัด ธุรกิจตรวจสอบบัญชี

41

ANNUAL REPORT 2017


5. นายกิตตินันท์ สารวจรวมผล • อายุ 55 ปี • สัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 0 ตาแหน่ง

กรรมการ • กรรมการบริหาร • ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน • กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี สาขา Computer Science, Boston University, Massachusetts, USA. • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ในการทางาน • 2552 – ปั จจุบนั :

• 2548 – 2551 : • 2547 – 2548: • 2546 – 2547 : • 2545 – 2546 : • 2540 – 2545 :

กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้ า Director of Research, Hunters Investments ธุรกิจกองทุน ที่ปรึกษา บริษัท หาดทิพย์ จากัด (มหาชน) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด รองกรรมการผู้จดั การบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด Head of Thailand Research Thailand / Indonesia / Philippines Strategist Vice President / Senior Analyst, Salomon Smith Barney ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

6. นายวิชา พูลวรลักษณ์ • อายุ 54 ปี • สัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 0 ตาแหน่ง

กรรมการ • กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติ ซานดิเอโก, USA. • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ในการทางาน • 2546 – ปั จจุบนั : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้ า • 2555– ปั จจุบนั : ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ • 2551– ปั จจุบนั : กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน) • 2538 – ปั จจุบนั : กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จากัด (มหาชน) ธุรกิจโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง

7. นายวีรวัฒน์ องค์ วาสิฎฐ์ • อายุ 47 ปี • สัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 0.03 ตาแหน่ง

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. Boston University, USA. • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ในการทางาน • 2546 – ปั จจุบนั : • 2545 – ปั จจุบนั : • 2554 – ปั จจุบนั : • 2554– ปั จจุบนั : • 2554– ปั จจุบนั : SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

กรรมการ บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้ า กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จากัด (มหาชน) ธุรกิจโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอ๊ คทรี จากัด โรงแรม โซฟิ เทล โซ แบงคอก ธุรกิจโรงแรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีรันดา รีสอร์ ทแอนด์สปา จากัด โรงแรมวีรันดารี สอร์ ทแอนด์สปา หัวหิน, โรงแรมวีรันดา เชียงใหม่ เดอะไฮ รีสอร์ ทธุรกิจโรงแรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จากัด โรงแรมวีรันดา รีสอร์ ท พัทยา ธุรกิจโรงแรม 42

ANNUAL REPORT 2017


8. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ • อายุ 49 ปี • สัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 0 ตาแหน่ง

กรรมการ • กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 148/2554) ปี 2554 จากสมาคมส่งเสริ ม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ในการทางาน • 2556– ปั จจุบนั : • 2556 – ปั จจุบนั • 2558 – ปั จจุบนั • 2556– ปั จจุบนั : • 2556– ปั จจุบนั : • 2556– ปั จจุบนั : • 2555 – ปั จจุบนั • 2555 – ปั จจุบนั • 2554 – ปั จจุบนั • 2554 – ปั จจุบนั : • 2554 – ปั จจุบนั : • 2552 – 2556: • 2534 – 2552:

กรรมการ บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้ า รองประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จากัด (มหาชน) ธุรกิจโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง กรรมการ บริษัท เมเจอร์ โบว์ลกรุ้ป จากัด กรรมการ บริษัท เอ็มพิคเจอร์ ส จากัด กรรมการ บริษัท เอ็ม วี ดี จากัด กรรมการ บริษัท เอ็มเทอร์ ตี ้ไนน์ จากัด กรรมการ บริษัท เค อารีน่า จากัด กรรมการ บริษัท เอ็มพิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จากัด กรรมการ บริษัท ทาเลนต์วนั จากัด กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี บริษัท วิคแอนด์ฮคุ ลันด์ จากัด (มหาชน)

9. นางนันทิยา มนตริวัต • อายุ 70 ปี • สัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 0.29 ตาแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ•กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ ประกันภัย University of Manitoba, Canada • ปริญญาตรี สาขาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตร หลักสูตรAudit Committee Program (ACP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ในการทางาน • 2546 – ปั จจุบนั : • 2551 – ปั จจุบนั : • 2550 – ปั จจุบนั : • 2550 – 2558: • 2547 – 2551: • 2543 – 2546: • 2542 – 2551: • 2542 – 2547: SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้ า กรรมการ บริ ษัท ไทยสมุทร แอสเซท จากัด ประธานกรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองไทยแมเนจเม้ นท์ จากัด กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ที่ปรึกษากรรมการผู้จดั การ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด ธุรกิจประกันชีวิต กรรมการรองกรรมการผู้จดั การอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด ธุรกิจประกันชีวิต กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย กรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลติ ้ง จากัด 43

ANNUAL REPORT 2017


10. นางสไบทิพย์ สุนทรส • อายุ 70 ปี • สัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 0.07 ตาแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี บัญชีบณ ั ฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนี ยบัต ร หลักสูต ร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนี ย บัต ร หลัก สูต ร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 จากสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ในการทางาน • 2546 – ปั จจุบนั : • 2552 –2559: • 2546 – 2549: • 2544 – 2545: • 2540 – 2544:

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้ า กรรมการอิสระ บริษัท ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ ส จากัด ธุรกิจซื ้อ-ขาย ทองคาล่วงหน้ า เจ้ าหน้ าที่คณะทางาน มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ผู้อานวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายบริการเก็บรักษาทรัพย์ สิน บริษัท เงินทุนทิสโก้ จากัด (มหาชน) ผู้อานวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายการเงิน บริษัท เงินทุนทิสโก้ จากัด (มหาชน)

11. นายเดช บุลสุข • อายุ 67 ปี • สัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 0.09 ตาแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ในการทางาน • 2547 – ปั จจุบนั :

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้ า • 2544 – ปั จจุบนั : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) • 2547 – ปั จจุบนั : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลลอปเมนท์ จากัด • 2547 – พ.ย. 2560: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) • 2554 – พ.ค. 2560: กรรมการอิสระ บริษัท ปทุมไรซมิลแอนด์แกรนารี จากัด (มหาชน) • 2554 – 2558: ประธานกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) • 2545 –2558: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) •2545 – 2556: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เจมาร์ ท จากัด (มหาชน) • 2549 – 2552: ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) • 2545 – 2552: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จากัด (มหาชน) • 2547 – 2549: ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท แมคไทย จากัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย) ธุรกิจอาหาร Fast Food • 2544 – 2549: ประธาน มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ • 2527 – 2547: ผู้ก่อตัง้ และประธานกรรมการ บริษัท แมคไทย จากัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย) ธุรกิจอาหาร Fast Food

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

44

ANNUAL REPORT 2017


12. นายชัย จรุงธนาภิบาล • อายุ 63 ปี • สัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 0 ตาแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา

กรรมการอิสระ • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • บัญชีบณ ั ฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2546 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 29/2546 • ประกาศนี ย บัต ร หลัก สูต ร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 จากสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 24/2548

ประสบการณ์ในการทางาน • 2546 – ปั จจุบนั : • 2545 – ปั จจุบนั : • 2550 – ปั จจุบนั : • 2549 – ปั จจุบนั : • 2557 – ปั จจุบนั : • 2543 – ปั จจุบนั : • 2523 – 2540:

กรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้ า กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จากัด (มหาชน) ธุรกิจโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาหารสยาม จากัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตผลไม้ กระป๋ องเพื่อการส่งออก กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โออิชิ จากัด (มหาชน) ธุรกิจเครื่องดื่มและร้ านอาหาร ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ค้ าเหล็กไทย จากัด (มหาชน) ธุรกิจศูนย์บริการเหล็ก กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีมพรีซีชนั่ จากัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตวงจรไฟฟ้า กรรมการบริหารและประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน กลุม่ บริษัท ไมเนอร์

หมายเหตุ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริ หารแต่ละท่าน สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯได้ นบั รวมหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะด้ วย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 29 ธันวาคม 2560

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

45

ANNUAL REPORT 2017


รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร 1. นายนพพร วิฑูรชาติ • อายุ 53 ปี ตามที่ปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

2. นายสมนึก พจน์ เกษมสิน • อายุ 60 ปี ตามที่ปรากฎในรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

3. นายกิตตินันท์ สารวจรวมผล • อายุ 55 ปี ตามที่ปรากฎในรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

4. นางจิตธาดา เปาอินทร์ • อายุ 50 ปี ตาแหน่ง

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บณ ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในการทางาน • 2553 – ปั จจุบนั :

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้ า

• 2532 – 2553:

ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจิเนียริง จากัด (มหาชน) ธุรกิจโทรคมนาคม

• 2531 – 2532:

เจ้ าหน้ าที่จดั ซื ้อ บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอนเตอร์ ไพรส์ จากัด ธุรกิจผลิตเครื่องสาอางค์

5. นางพรรณรวี ผ่ องพันธ์ • อายุ 38 ปี ตาแหน่ง

เลขานุการบริษัท • ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในการทางาน • 2543 – ปั จจุบนั :

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้ า

46

ANNUAL REPORT 2017


รายงานการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงบทบาท หน้ าที่ และ ความรับผิดชอบ ตามข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจด ทะเบียน (Code of Best Practices) เพื่อให้ การดาเนินงานของ องค์ ก รเกิ ด ความโปร่ ง ใสในการปฏิ บัติ ง านและเพิ่ ม ความ น่าเชื่อถือต่อองค์กรให้ เป็ นไปตามหลักมาตรฐานสากล ตลอดจน เพิ่ ม ความสามารถในการเติ บ โตอย่ า งมั่ ง คงของ บริ ษั ท ฯ คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ นาเอาแบบประเมินตนเอง เรื่ องการ ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ เป็ นเครื่ องมือใน การพัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯให้ เป็ นไปตาม หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่กาหนดโดยตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยโดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดแนวทาง นโยบายและวิธีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้ อ งกับ องค์กรแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี ้

พิจารณาวาระการประชุมและข้ อมูลประกอบการประชุม โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้ อมูลในรู ปแบบเอกสารที่บริ ษัทฯ จะ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี ้ 1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 2. เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจาปี 2559 3. เอกสารแนบ 2 รายงานประจาปี 2559 4. เอกสารแนบ 3 รายละเอี ย ดการตัง้ ส ารองตามกฎหมาย สาหรั บผลการดาเนินงานและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 5. เอกสารแนบ 4 รายละเอียดการเลือกตังกรรมการทดแทน ้ ผู้ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระและแต่งตังกรรมการใหม่ ้ 6. เอกสารแนบ 5 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ 7. เอกสารแนบ 6 รายละเอียดเกี่ยวกับ การแต่งตังผู ้ ้ สอบ บัญชีประจาปี 2560 และกาหนดค่าสอบบัญชี 8. เอกสารแนบ 7 รายละเอียดหุ้นกู้ 9. ข้ อมูลประวัตกิ รรมการอิสระผู้มอบฉันทะ 10. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 11. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 12. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 13. หลักฐานแสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น 14. ข้ อบังคับบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 15. แผนที่ตงสถานที ั้ ่ประชุม

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ความเพียงพอและ ทัน ต่อ เหตุก ารณ์ ข องข้ อ มูล เพื่ อ ใช้ ใ นการตัด สิ น ใจ การแจ้ ง ข่าวสารและสารสนเทศของบริ ษัทฯเป็ นไปตามข้ อกาหนดของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นศึกษาข้ อมูลก่ อนวันประชุมผู้ถือ หุ้นล่ วงหน้ า •

เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายได้ รับข้ อมูลที่ชดั เจนเพียงพอและมี เวลาศึกษาข้ อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า บริ ษัทฯ จึงได้ เผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และกาหนด วาระการประชุม ผู้ถื อ หุ้น ไว้ อ ย่ า งชัด เจน โดยเผยแพร่ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ าวผ่ านร ะ บบ SET Portal ข อ ง ต ล าด หลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย และในเว็บไซด์ของบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าประมาณ 1-2 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ในการจั ด ส่ ง เอกสารการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น บริ ษั ท ฯได้ มอบหมายให้ บ ริ ษั ท ศูน ย์ ฝ ากหลัก ทรั พ ย์ ( ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่ง เป็ น นายทะเบี ย นหุ้น ของบริ ษั ท ฯเป็ นผู้ จั ด ส่ ง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ให้ แก่ผ้ ู ถื อ หุ้นล่วงหน้ าก่อ นวันประชุม 14 วัน รวมทัง้ ได้ เผยแพร่ ข้ อมู ล ประกอบวาระการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นล่ ว งหน้ าทั ง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ ในเว็บไซด์ของบริ ษัทฯก่อ น จั ด ส่ ง เอกสาร เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นมี เ วลาเพี ย งพอในการ SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

• การจัดส่งเอกสารสารสนเทศให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทราบเป็ นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศ ไทย รวมถึงมีการแจ้ งข่าวสารของบริ ษัทฯผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • เพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วม ประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนตนโดย ใช้ หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือ บอกกล่ า วเชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น ซึ่ง ทางบริ ษั ท ฯ ได้ แ นบ เอกสารหรื อหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่อ นเข้ า ร่ วมประชุม พร้ อมทัง้ ข้ อ มูลของกรรมการอิสระที่ บริ ษัทฯ กาหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์ 47

ANNUAL REPORT 2017


โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ได้ ทงภาษาไทยและภาษาอั ั้ งกฤษ

(4) เพื่อให้ การดาเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็ นไป ด้ ว ยความรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บริ ษั ท ฯจะ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ูถือ หุ้นหรื อผู้รั บมอบฉัน ทะ คนใดไม่เห็นด้ วยหรื อ งดออกเสี ยงหรื อ ไม่ใ นแต่ล ะ วาระ หากวาระใดไม่มีผ้ อู อกเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องด ออกเสี ยง จะถื อ ว่ าที่ประชุมมี มติ เอกฉันท์ ในวาระ นันๆ ้ แต่หากมี บริ ษัทฯ จะดาเนินการเก็บเฉพาะบัตร ที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยงก่อ น และใช้ วิธี หัก คะแนนเสียงออกจากจานวนเสียงทังหมด ้ โดยจะถือ ว่ า ส่ ว นที่ เ หลื อ เป็ นคะแนนเสี ย งที่ เ ห็ น ด้ วย ทัง้ นี ้ สาหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วยนัน้ จะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเก็บ บัตรลงคะแนนเอาไว้ ก่อนและส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่ของ บริ ษัทฯหลังการประชุม เพื่อให้ ประกอบเป็ นหลักฐาน การประชุมต่อไป • บริ ษั ท ฯ ให้ สิ ท ธิ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นที่ เ ข้ าร่ วมประชุ ม ภาย หลั ง จากประธานในที่ ป ระชุ ม เปิ ดการประชุ ม แล้ ว สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการ พิ จ ารณาและยัง ไม่ ไ ด้ มี ก ารลงมติ และนับ เป็ น องค์ ประชุมตังแต่ ้ วาระที่ได้ เข้ าประชุมเป็ นต้ นไป จึงอาจทา ให้ มีผ้ อู อกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้

การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 1. การอานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นในการใช้ สิทธิ • ในวันประชุมผู้ถือ หุ้น บริ ษัทฯ ได้ อ านวยความสะดวก ให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น และผู้รั บ มอบฉัน ทะของผู้ถื อ หุ้น ในการ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือ หุ้น โดยบริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงโดยใช้ ระบบ บาร์ โค้ ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือ หุ้น แต่ละราย เพื่อให้ ขนตอนลงทะเบี ั้ ยนเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว รวมทังแจกใบลงคะแนนเสี ้ ยงให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ด้ วยตนเองก่อนการประชุม นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มี จุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะและจัดเตรี ยมอากร แสตมป์ ส าหรั บ ปิ ด หนัง สื อ มอบฉัน ทะไว้ บ ริ ก ารโดยมี เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกตลอดการลงทะเบี ยน ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดรั บลงทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุมไม่ น้ อยกว่า 2 ชัว่ โมง • ในวันประชุมผู้ถือ หุ้นก่อนการเริ่ มประชุม ผู้ดาเนินการ ประชุมได้ ชี ้แจงรายละเอียดกฎเกณฑ์ที่ใช้ ในการประชุม ขันตอนการลงคะแนนเสี ้ ยง และวิธีการนับคะแนนเสี ยง ตามที่ บริ ษัทฯได้ แ จ้ งในหนังสื อ เชิ ญ ประชุมให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ทราบในที่ประชุมอีกครัง้ ซึง่ สรุ ปได้ ดงั นี ้ (1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหนึ่ง คนมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือ โดยให้ นับ หนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง (2) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่ง ช่อง หรื อ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดง เจตนาขัดกัน หรื อ บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและ ไม่ มี ล ายมื อ ชื่ อ ก ากั บ หรื อ บั ต รลงคะแนนที่ มี ลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ จะ ถือเป็ นบัตรเสีย และในกรณีที่ผ้ ถู ื อหุ้นต้ องการแก้ ไข การออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อ ก ากับ ทังนี ้ ก้ ารลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้ างต้ น ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ (3) กรณี ผ้ ูถื อ หุ้น ต่า งประเทศ ที่ แ ต่ง ตัง้ ให้ คัส โตเดี ย น (Custodian) เป็ นผู้ รั บ ฝากและดู แ ลหุ้ น สามารถ ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วย หรื องดออก เสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระได้ โดยแยกเสียงที่ จะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

2. การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ร่วมแสดงความคิดเห็น • บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นร่ วมแสดงความคิดเห็น ข้ อ เสนอแนะ หรื อ ซักถามในเรื่ อ งที่เกี่ ยวข้ อ งกับวาระ การประชุมต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันก่อนการลงมติใดๆ เพื่ อ ให้ ผ้ ูถือ หุ้นได้ รั บทราบข้ อ มูล และรายละเอี ยดใน วาระต่างๆอย่างเพียงพอ โดยจะขอความร่ วมมือจากผู้ ถือหุ้นในการงดเว้ นการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่ซ ้ากัน ทังนี ้ ้ เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ หุ้นรายอื่นได้ ใช้ สิทธิอย่ างทัว่ ถึงและเพื่อให้ ระยะเวลา การประชุมอยู่ในเวลาที่เหมาะสม • ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีคาถามที่นอกเหนือหรื อไม่เกี่ยวข้ อง กับวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ สอบถามหรื อให้ ข้อเสนอแนะในวาระอื่ นๆในช่ว งท้ า ย ของการประชุม เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ตามลาดับวาระ

48

ANNUAL REPORT 2017


การเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทารายงาน การประชุม •

ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายและเรี ยกชาระแล้ วทังหมดของ ้ บริ ษัทฯ ที่จะเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ า รับพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯเป็ นการล่วงหน้ า โดยคณะกรรมการบริ ษั ท จะกลั่น กรองตามหลัก เกณฑ์ ข อง บริ ษัทฯ เพื่ อ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม และแจ้ งใน หนังสือนัดประชุมว่าเป็ นวาระที่กาหนดโดยผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระ การประชุมและเสนอชื่อบุคคนเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ น กรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าแต่อย่างใด

บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยมติการประชุมให้ สาธารณชนทราบถึง ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ Set Portal ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษั ท ฯ ได้ บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นอย่ า ง ครบถ้ วน ประกอบด้ วยข้ อมูลที่สาคัญต่างๆ ได้ แก่ รายชื่อ กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม ขัน้ ตอนและวิธีการลงคะแนน เสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ รวมถึงคาถามคาตอบ ข้ อเสนอแนะ และความคิดเห็นของ ผู้ ถื อ หุ้น ที่ เ สนอในที่ ป ระชุ ม และได้ จัด ท ารายงานการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กาหนด ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม

การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถือ หุ้น ที่ ไม่ สามารถเข้ าประชุ ม ด้ ว ย ตนเองมอบฉั นทะให้ ผ้ ูอ่ ืนมาประชุมและออกเสียงลงมติ แทน บริ ษัทฯ ได้ ให้ สิทธิแก่ผ้ ูถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้ าประชุม ได้ ด้วยตนเอง โดยการมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วน ได้ เสียในวาระพิจารณาเลือกตังกรรมการเป็ ้ นผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น หรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงมติ แทนตนเองได้ โดยใช้ หนัง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบบที่ ก รม พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กาหนด บริ ษัทฯได้ จดั ส่ง หนังสือมอบฉันทะไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ ส่งให้ ผ้ ูถือ หุ้นล่วงหน้ า 14 วันก่อ นวันประชุมผู้ถือ หุ้น รวมทัง้ เผยแพร่ ในเว็บไซด์ของบริ ษัทฯ อีกด้ วย

หมวดที่ 2 การปฎิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน บริ ษัทฯ คานึงถึงการดูแล รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติ ไทย หรื อ ผู้ถือ หุ้นต่างชาติ ให้ ได้ รั บสิทธิ แ ละการปฏิบัติที่เท่า เทียมกัน เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น จึงได้ กาหนดนโยบาย ในการอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นไว้ ดงั นี ้

การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน

การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น เสนอวาระการประชุ ม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ ของบริษัทฯ เป็ นการล่ วงหน้ า

บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญ ในเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของ บริ ษัทฯ ข้ อ มูลที่ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อ สาธารณชนหรื อ ข้ อ มูล ที่ อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯจึง ได้ มีการกาหนดแนวปฏิบตั สิ าหรับผู้บริ หารและพนักงาน ดังนี ้ • บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารดู แ ลเรื่ องการใช้ ข้ อมู ล ภายใน โดย กาหนดให้ ผ้ ูบริ หารและพนักงานต้ องรั กษาความลับของ บริ ษัทฯและลูกค้ าของบริ ษัทฯ มิให้ นาข้ อ มูล ซึ่งอาจได้ รับทราบมาโดยตาแหน่งหน้ าที่ไปใช้ ในทางที่จะก่อให้ เกิด ประโยชน์ส่วนตนหรื อเกิดความเสียหายต่อ บริ ษัทฯ และ ลูกค้ าของบริ ษัทฯ • ก าหนดให้ กรรมการและผู้ บริ หารต้ องรายงานการ เปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ตาม กฎระเบี ย บของสานัก งานก ากับ หลัก ทรั พ ย์ และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ ของบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ า โดยเผยแพร่ หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย และในเว็บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ (www.siamfuture.com) ส าหรั บ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 บริ ษัทฯเปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ ารั บพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ตังแต่ ้ วนั ที่ 30 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สามารถส่ง แบบเสนอวาระการประชุมและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บการ พิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ พร้ อมเอกสารหลักฐาน ผ่าน ทางฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้ บริ ษัทฯ ให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

49

ANNUAL REPORT 2017


• บริ ษัทฯ ให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานทุก คนอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลงานด้ วยความ เป็ น ธรรมและสามารถวัด ผลได้ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น รายได้ ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสประจาปี การประกันชีวิต หรื อกองทุนสารองเลีย้ งชีพ เป็ นต้ น และดูแลปรั บปรุ ง ให้ สอดคล้ อ งกับผลการด าเนิ นงานของบริ ษั ท ทัง้ ใน ระยะสันและระยะยาว ้ • บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้ วยความเป็ นธรรม และความเท่าเทียมกัน เช่น การประเมินผลงานของ พนักงาน การรั กษาความลับประวัติการทางาน และ การใช้ สิทธิตา่ งๆ ของพนักงาน เป็ นต้ น • บริ ษัทฯ มุ่งส่งเสริ มและพัฒนาบุค ลากร ให้ มีค วามรู้ ความสามารถอย่างต่อ เนื่ อ ง โดยมี การจัดการอบรบ และมีการส่งผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับไปสัมมนา อยู่เสมอ • บริ ษัทฯ นึกถึงสิทธิของพนักงานเป็ นสาคัญ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานรับร้ องเรี ยนกรณีที่พนักงานไม่ได้ รั บ ความเป็ น ธรรมโดยตรงผ่ า นทางฝ่ ายทรั พ ยากร บุคคล • บริ ษัทฯ ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในที่ทางานอยู่เสมอ เพื่อให้ มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และส่งผลให้ การทางานเป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น

กาหนดระเบียบห้ ามกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯในช่วง 1 เดือนก่อนที่ งบการเงินของบริ ษัทฯจะเผยแพร่ ตอ่ สาธารณชน บริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดให้ มี การสอบทานการซื อ้ ข าย หลักทรั พย์ ข องบุคคลที่เ กี่ ยวข้ อ งอยู่เสมอและห้ า มมิ ใ ห้ พนักงานที่เกี่ ยวข้ อ งกับการจัดทางบการเงินเปิ ดเผยงบ การเงินให้ บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการจัดทางบการเงิน ทราบในช่ ว งตัง้ แต่ วัน ปิ ด งวดของงบการเงิ น จนถึ ง วัน เปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว

การมีส่วนได้ เสียของกรรมการ เพื่ อ ป้อ งกันการดาเนิน งานที่อ าจเป็ นความขัดแย้ ง ทาง ผลประโยชน์ บริ ษัทฯได้ กาหนดนโยบายและการดาเนินการ รายการที่อ าจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ แ ละรายการที่ เกี่ยวโยงกัน ดังนี ้ • กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงต้ องรายงานการ มีส่วนได้ เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง เมื่อ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงเป็ นครั ง้ แรก • ในการพิจารณาการลงทุน หรื อรายการที่มีผลประโยชน์ เกี่ ย วข้ อง เป็ น อ านาจของคณะกรรมการบริ ษั ท ทัง้ นี ้ กรรมการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องหรื อมีส่วนได้ เสีย ไม่มี สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

2) ลูกค้ า เพื่อให้ ลูกค้ าเกิดความมั่นใจและได้ รั บความพึง พอใจ สูงสุด บริ ษัทฯ จึงมุ่งเน้ นและให้ ความสาคัญกับการสร้ าง ความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับลูกค้ าในระยะยาว โดย ยึดหลักความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ความเชื่อถือและความไว้ วางใจ ซึ่ง กัน และกัน รวมทัง้ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ ลู ก ค้ ารายใหม่ ๆ บริ ษั ท ฯ ยั ง คงพั ฒ นาศั ก ยภาพของ ศูนย์การค้ า ให้ มีความหลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้ อง กับสถาวะทางเศรษฐกิ จ และสัง คมที่เ ปลี่ ย นแปลงไปอยู่ เสมอ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อปัญหาและความ ต้ องการของลูกค้ าเป็ นอันดับแรก บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการ สร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กับลูกค้ า ด้ วยความเอาใจใส่ และความรั บผิดชอบบริ ษัทฯ จึงกาหนดมาตราการเพื่อให้ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามไปในทางเดียวกัน ดังต่อไปนี ้

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม โดยคานึงถึงการดูแลคุ้มครองสิทธิและการปฏิบตั ิให้ เกิดความ เท่าเทียมกันของผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายเสมอมาโดยมีแนวทางการ ปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี ้ 1) พนักงานและครอบครัว บริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ในคุณค่าของคน โดยตระหนักว่าคน เป็ นทรั พ ยากรหลั ก อั น มี ค่ า ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นบริ ษั ท ฯ ให้ ประสบความสาเร็ จต่อไป บริ ษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะดูแลและ สร้ างคุณภาพชีวิตให้ แก่พนักงานอย่างดีที่สุดในทุกๆ ด้ าน ไม่ ว่ า จะเป็ นด้ านค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร ด้ าน สิ่งแวดล้ อม สุขภาพและความปลอดภัย ด้ านการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ หรื อด้ านกิ จ กรรมพนั ก งาน ซึ่ ง สามารถสรุ ปแนวทางการปฏิบตั ไิ ด้ ดงั นี ้

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

50

ANNUAL REPORT 2017


4) ผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่ า งเท่า เที ย ม โดยบริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ ที่ ต้ อ งปกป้อ งและ เคารพสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ นขั น้ พื น้ ฐานตามที่ ก าหนดไว้ ใน กฎหมายและข้ อบังคับ บริ ษัทฯ ได้ แก่ สิทธิการซื ้อขายหรื อ โอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ สิทธิใน การได้ รับข่าวสารข้ อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการ เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื ้ อถอดถอนกรรมการ การแต่งตังผู ้ ้ สอบบัญชี การกาหนดหรื อแก้ ไขข้ อบังคับหรื อ หนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน การอนุมตั ิการ รายพิเศษ เป็ นต้ น ทังนี ้ ้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ที่ต้องส่งเสริ มและ สนับสนุนให้ ผ้ ูถือ หุ้นใช้ สิ ทธิ ใ นเรื่ อ งต่างๆ ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ซึ่งได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมวดที่ 1 สิทธิ ของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า เทียมกัน ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ดาเนินการปกป้องและดูแลสิทธิของ ผู้ถือหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน ทังสิ ้ ทธิในการได้ รั บข้ อ มูลสารสนเทศ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนการ ใช้ สิทธินอกเหนือไปตามกฎหมาย นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ประเมินผลและติดตามการดาเนินการเพื่ อป้อ งกันความ เสี ยหายจากการละเมิดของผู้ถือ หุ้น โดยประเมินจากทัง้ ภายในและภายนอก ซึ่ ง จะประเมิ น กั บ ฝ่ ายจั ด การที่ ดาเนินการดูแลสิทธิ ผู้ถือหุ้น และประเมินผลจากภายนอก ในรู ปของการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้ น (AGM Checklist) ซึ่ ง ป ร ะ เ มิ น โ ด ย ส า นั ก ง า น คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริ ษัทจดทะเบียน เป็ นประจาทุกปี

1. ยึ ด มั่ น ในการน าเสนอและส่ ง มอบห้ องเช่ า ที่ ไ ด้ มาตรฐานและตรงกับความต้ องการของลูกค้ า 2. ยึดถื อ ปฏิบัติต ามเงื่ อ นไขและสัญ ญาต่า งๆ ทีไ ด้ ท า ข้ อตกลงไว้ กบั ลูกค้ าอย่างดีที่สดุ 3. การเสนอราคาและเงื่อนไขการค้ ากับลูกค้ าที่จดั อยู่ใน กลุ่มเดียวกันต้ องมีความเท่าเทียมกันหรื ออยู่ในอัตรา ค่าเช่าที่ใกล้ เคียงกัน 4. ให้ ข้ อมู ล ที่ ถู ก ต้ องแก่ ลู ก ค้ าเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของ โครงการ ตาแหน่ง และที่ตงั ้ ของห้ อ งเช่ า ให้ ถูก ต้ อ ง ตามความเป็ นจริ ง เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ และความ เป็ นธรรมให้ กบั ลูกค้ าของบริ ษัทฯ 5. พร้ อมที่ จ ะตอบค าถามของลู ก ค้ า รวมทั ง้ การ ดาเนินการเกี่ยวกับข้ อร้ องเรี ยน การให้ คาแนะนา และ การติดตามผลความคืบหน้ าในประเด็นต่างๆ ที่ได้ รับ แจ้ งจากลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ กาหนดมาตรฐานการชดเชย ลูกค้ าไว้ ในกรณี ได้ รั บความเสี ยหายจากการละเมิด โดย บริ ษัทฯได้ มีการดูแลลูกค้ าตามนโยบายการดูแลลูกค้ าและ มีการแต่งตังผู ้ ้ จัดการโครงการ ในโครงการ เพื่อเป็ นศูนย์ ร้ องเรี ยนสาหรับลูกค้ า ในกรณีที่ลกู ค้ ามีปัญหาและต้ องการ ความช่วยเหลือโดยตรง 3) เจ้ าหนี ้ บริ ษัทฯ คานึงถึงความสัมพันธ์กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ความสัม พัน ธ์ กับ เจ้ าหนี ้ โดยบริ ษั ท ฯ มี แ นวทาง ปฏิบตั ติ อ่ เจ้ าหนี ้ เพื่อสร้ างความเชื่อถือและความเป็ นธรรม แก่เจ้ าหนี ้ ดังนี ้ • บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการสร้ างความสัมพันธ์และปฏิบตั ิ ต่ อ เจ้ าหนี ้ โดยยึ ด หลัก ความซื่ อ สัต ย์ สุ จ ริ ต ความ เชื่อถือและไว้ วางใจซึง่ กันและกัน • บริ ษั ท ฯ มี ห น้ าที่ ใ นการรั บ ผิ ด ชอบ เอาใจใส่ และ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อสั ญ ญาและเงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ ไ ด้ ท า ข้ อตกลงไว้ กบั เจ้ าหนี ้อย่างเคร่ งครัด • แจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบโดยไม่ปกปิ ดข้ อเท็จจริ ง ในกรณีที่ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ง หรื อมีเหตุ ให้ ผิดนัดชาระหนี ้ เพื่อร่ วมกันพิจารณาแนวทางแก้ ไข โดยใช้ หลักความสมเหตุสมผล • บริ การจัดการเงินทุนให้ มีโครงสร้ างที่เหมาะสมเพื่อ สนับ สนุน การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และรั ก ษา ความเชื่อมัน่ ต่อเจ้ าหนี ้ SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

5) พันธมิตรคู่ค้า บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ยึดถือการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการ ค้ าและสัญ ญาที่กาหนดกับคู่ค้ าอย่างเคร่ งครั ด และเปิ ด โอกาสให้ คู่ค้าทุกรายนาเสนอบริ การได้ โดยเท่าเทีย มกัน โดยผู้บริ หารและพนักงานที่ เกี่ ยวข้ อ งปฏิบัติง านต่อ คู่ค้ า ด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและมีความเท่าเทียมกัน อีกทังการ ้ พิ จ ารณาและตัด สิ น ใจต่ า งๆ ตัง้ อยู่บ นพื น้ ฐานของการ เปรี ยบเที ย บคุ ณ ภาพและเงื่ อ นไขต่ า งๆ โดยค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องบริ ษัทฯ ในระยะสัน้ และยาวเป็ นอันดับ แรก นอกจากนี ้ ผู้บริ หารและพนักงานที่เกี่ยวข้ องยังต้ อง รักษาความลับของคู่ค้า โดยห้ ามมิให้ เรี ยกหรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า รวมทังเปิ ้ ดเผยข้ อมูลหรื อ 51

ANNUAL REPORT 2017


ข้ อเสนอของคูค่ ้ ารายหนึง่ หรื อหลายรายให้ กบั คู่ค้ารายอื่นๆ รับทราบทังทางตรงและทางอ้ ้ อม

หน่วยงานตรวจสอบภายใน บริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ชัน้ 6 ศูนย์การค้ าเอสพละนาด รัชดาภิเษก เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 02-660-9473 อีเมลล์: rattipoom@siamfuture.com

6) คู่แข่ ง บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการ แข่งขันทางการค้ าที่สุจริ ตภายใต้ กรอบของกฏหมายและ จริ ยธรรม รวมทังไม่ ้ เอาเปรี ยบคูแ่ ข่งด้ วยวิธีการไม่ชอบด้ วย กฏหมายและทาลายชื่ อ เสี ยงของคู่แ ข่งด้ วยการกล่าวหา ในทางร้ ายโดยปราศจากข้ อมูลที่เป็ นความจริ ง

7) นักวิเคราะห์ , นักลงทุน และสถาบันการเงิน บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และ สถาบันการเงิน ทราบถึงข้ อมูลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และแนวโน้ มผลประกอบการในอนาคตได้ ตามความ เหมาะสม และเป็ นไปตามเงื่อนไขของกฏหมาย และการ ก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ใ นเรื่ อ งการเปิ ดเผยข้ อมูล โดยมี ช่องทางในการติดต่อ และสอบถามข้ อมูลแนะนาการลงทุน ต่า งๆ ผ่ า นนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ (Investor Relation IR) โทร 02-660-9464-5, 02-660-9474 หรื อในลักษณะการเข้ าพบ มาพูดคุย สอบถามในประเด็นสาคัญที่บริ ษัทฯ หรื อทางเว็บ ไซด์ของบริ ษัทฯ (www.siamfuture.com)

การต่ อต้ านการทุจริตและทุจริตคอร์ รัปชั่น • บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส าคัญ กับ ความสุจ ริ ต และยึด มั่น ใน ความถูกต้ อ ง โดยมี การปลูกฝั งให้ ทุกคนในองค์ ก รถื อ ปฏิบตั เิ สมอมา • บริ ษัทฯ ได้ ส่งพนักงานเข้ าร่ วมอบรมในโครงการแนวร่ วม ปฏิ บัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต (CAC) เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจและสร้ างแนวร่ วม ในการต่อต้ านการทุจริ ตและทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 • ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ ได้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ในสถาบัน ไทยพั ฒ น์ (Thaipat Institute) เพื่ อขอรั บคู่ มื อแนว ทางการต้ านทุจริ ตสาหรับองค์กรธุรกิจ

กลไกคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส •

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก าหนดให้ มี ช่ อ งทางการแจ้ ง เบาะแสหรื อ ข้ อร้ องเรี ย นการกระท าผิ ด กฎหมายหรื อ จรรยาบรรณ รายงานทางการเงิ น หรื อ ระบบควบคุม ภายในบกพร่ อ ง และได้ กาหนดให้ หน่วยงานตรวจสอบ ภายในเป็ นหน่วยงานในการรับเรื่ องร้ องเรี ยนเบาะแสการ กระทาผิด ซึง่ จะเป็ นช่องทางสาหรับพนักงาน คู่ค้า ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น และบุคคลผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ สามารถแจ้ งเรื่ อง หรื อร้ องเรี ยนถึงการกระทาใดๆ ที่ต้อง สงสัยว่าเป็ นการกระทาผิด หรื อเรื่ องที่อาจเป็ นปั ญหากับ คณะกรรมการ เพื่ อ ให้ บริ ษั ท สามารถสื บ สวน และ ดาเนินการได้ อย่างเหมาะสม โดยผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ สามารถแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนต่อหน่วยงานตรวจสอบ ภายในที่จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ก าหนดให้ มี การคุ้ม ครองผู้แ จ้ ง เบาะแส โดยการไม่เปิ ดเผยและเก็บข้ อมูลต่างๆของผู้แจ้ ง เบาะแสเป็ นความลับ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก าหนดให้ มี ก ระบวนการ ดาเนินการหลังจากมีผ้ ูแ จ้ งเบาะแส โดยในเบื ้องต้ นฝ่ าย ตรวจสอบภายในจะทาการรวบรวมข้ อมูลและหลักฐานที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ส รุ ป เ รื่ อ ง ดั ง ก ล่ า ว แ ล ะ น า เ ส น อ ต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อพิจารณาหาข้ อเท็จจริ ง ทังนี ้ ้ หากพบว่าเป็ นข้ อ มูลที่กระทบต่อ บริ ษัท คณะกรรมการ ตรวจสอบจะต้ องน าเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษั ท รับทราบและพิจารณาต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ โดยให้ ความสาคัญอย่างมากในการปฏิบตั ติ อ่ ทุกฝ่ าย อย่างเท่า เที ย มกัน ไม่ ว่ า จะเป็ นต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของ บริ ษัทฯ หรื อบุคคลใดที่เกี่ยวข้ อง โดยจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล อย่างเพียงพอ มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยตลอด 52

ANNUAL REPORT 2017


ปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ทาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ทังข้ ้ อมูล ทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดโดยส านั ก งานก.ล.ต.และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยอย่างถูกต้ องครบถ้ วน ตรงเวลา และโปร่ งใส ผ่าน ทางระบบ Set portal ของตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซด์ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯไม่เคยถูกสานักงาน ก.ล.ต. หรื อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยด าเนิ น การ เนื่ อ งมาจากการเปิ ด เผยข้ อ มูล ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามก าหนดและ ปฏิบตั ิตามกาหนดระยะเวลาที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆอย่ าง เคร่ งครั ด รวมทัง้ บริ ษัทฯได้ จัด ให้ มีก ารประเมินและควบคุม ความเสี่ ยงที่อ าจเกิดขึน้ ภายใต้ ก ารด าเนิ นงานที่ไ ม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้ กาหนดให้ มีการควบคุม และการตรวจสอบภายใน ที่ พ อเพี ย ง นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ฯได้ ก าหนดนโยบายในการ ปฏิ บัติง าน โดยให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของกฎหมายและ จริ ยธรรมทัว่ ไปทางธุรกิจ บริ ษัทฯ ยังมิได้ จัดตัง้ หน่วยงานเฉพาะเพื่ อ งานด้ า นนัก ลงทุนสัมพันธ์ ขึน้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ ผ้ ูที่ เกี่ ย วข้ อ งท าการตอบค าถาม และสื่ อ สารกับ นัก ลงทุน และ นัก วิ เ คราะห์ จ ากสถาบั น ต่ า งๆ ตามความเหมาะสม ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ ข้อมูลการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงิน อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โดยผ่านช่องทางอิเลคโทรนิค และสื่ อ การเผยแพร่ ข้ อมูล ต่ า งๆ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยและเว็บไซต์ข องบริ ษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งนัก ลงทุนสามารถติดต่อ ขอทราบข้ อมูลของบริ ษัทฯ เพิ่มเติมกับ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษัทฯ ได้ ที่โทรศัพท์ 02-660-94645, 02-660-9474 หรื อที่Website:http://www.siamfuture.com ซึ่ง ในปั จ จุ บัน บริ ษั ท ฯ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อมูล ในเว็ บ ไซต์ เ ป็ น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ วมการ ประชุมต่างๆ เพื่อให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินได้ นาเสนอผล การดาเนินงาน และแผนการลงทุนโครงการในอนาคตแก่ นัก ลงทุน และนักวิเคราะห์ โดยได้ เข้ าร่ วมงาน Thailand Focus จานวน 1 ครัง้ และ Road show ในต่างประเทศ จานวน 2 ครัง้ อีกทังได้ ้ มี Company Visit และ Conference call กับนักลงทุน อย่างสม่าเสมอ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่อ งบการเงิน ของ บริ ษั ท ฯ และสารสนเทศทางการเงิ น ที่ ป รากฏในรายงาน ประจาปี ว่า งบการเงินดังกล่า วจัดท าขึน้ ตามมาตรฐานการ บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบาย บัญ ชี ที่เหมาะสมและถื อ ปฏิบัติอ ย่างสม่ าเสมอ ใช้ ดุลยพินิ จ อย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทารวมทัง้ SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ทังนี ้ ค้ ณะกรรมการได้ จัดให้ มีการดารงรักษาไว้ ซงึ่ ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิ ผล เพื่ อ ให้ มั่นใจได้ อ ย่า งมี เหตุผลว่าการบันทึกข้ อ มูลทางบัญชี มีความถูกต้ องครบถ้ วน เพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรั พย์สิน และสร้ างความเชื่อมั่น อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ ของงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรั บนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริ หารของ บริ ษัทฯ เป็ นไปด้ วยความชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทน ของคณะกรรมการ ผู้ ถื อ หุ้น จะเป็ น ผู้ พิ จ ารณาก าหนดเป็ น จานวนแน่นอนในแต่ละปี คณะกรรมการบริ ษัทมี นโยบายใน การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพียงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีความสามารถไว้ ได้ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 1. นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี 1.1 คณะกรรมการบริ ษัทมีเจตนารมณ์ที่จะกากับดูแลธุรกิจ โดยยึ ด มั่ น ในหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ด้ วย ตระหนักถึงประโยชน์แ ละความสาคัญของการกากับ ดูแลกิจการที่ดี ซึง่ มีส่วนช่วยให้ การบริ หารงานและการ ด าเนิ น งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส และสามารถ ตรวจสอบได้ และส่งผลให้ บริ ษัทฯเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันและเพิ่มคุณค่าให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกด้ วย 1.2 การคานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการให้ สิทธิกบั ผู้ถือหุ้น ในเรื่ องต่างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้ า มีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการ ล่วงหน้ า เป็ นต้ น ตลอดจนไม่กระทาการใดๆอัน เป็ น การละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 1.3 การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและ ผู้เกี่ยวข้ องอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย 1.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือ หุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ ส่วน เสี ยและผู้เกี่ ยวข้ อ งอย่ างถูกต้ อ ง เพี ยงพอ ทั่วถึง เท่า เที ย มกัน และภายในระยะเวลาที่ ก าหนด โดยผ่ า น ช่อ งทางที่เหมาะสม เพื่ อ ให้ ผ้ ู ถื อ หุ้นและผู้ที่เกี่ ยวข้ อง ต่างๆสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยสะดวก เช่น ผ่านทาง เว็บไซด์ของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น 1.5 ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง คณะกรรมการบริ ษั ท ในการก ากั บ ดู แ ลและการ บริ หารงานด้ วยความซื่อสัตย์ มีคณ ุ ธรรม รอบคอบและ 53

ANNUAL REPORT 2017


ระมัดระวัง เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของบริ ษัทฯ และให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การบริ หารงานด้ วยความ โปร่ ง ใสภายใต้ ร ะบบการควบคุมและการตรวจสอบ ภายใน

คณะกรรมการคุณ สมบัติแ ละหน้ าที่ความรั บผิดชอบ ของเลขานุการบริ ษัท 3. คณะกรรมการชุดย่ อย 3.1 นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้ เป็ นไป ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว บริ ษัทฯ ยัง มิ ไ ด้ จัด ให้ มี ค ณะกรรมการชุด ย่ อ ยอื่ น เพื่ อ การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ได้ แก่ คณะกรรมการพิ จ ารณา ค่ า ตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล ในปั จจุบัน คณะกรรมการบริ ษัทได้ ทา หน้ าที่ เ ป็ นคณะกรรมการ สรรหาและ พิ จ ารณ า ค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ทาหน้ าที่ เป็ นคณะกรรมการบรรษัทภิบาลด้ วย 3.2 เพื่ อ ความโปร่ ง ใสและเป็ น อิ สระในการปฏิบัติห น้ าที่ สมาชิ ก ส่ ว นใหญ่ ข องคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเป็ น กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็ น กรรมการอิสระ 3.3 ประธานคณะกรรมการไม่ได้ เป็ นประธานหรื อสมาชิก ในคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เพื่ อ ให้ ก ารท าหน้ าที่ ข อง คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็ นอิสระอย่างแท้ จริ ง

2. โครงสร้ างคณะกรรมการ 2.1 ในคณะกรรมการของบริ ษัทฯ มีจานวนกรรมการที่เป็ น ผู้บริ หาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 5 ท่านและ กรรมการที่เป็ น อิสระอี ก 4 ท่าน โดยกรรมการที่ เ ป็ น อิสระคิดเป็ นร้ อยละ 33 ของคณะกรรมการทังคณะ ้ ซึง่ จะทาให้ เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริ หารงาน อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและจ านวนกรรมการที่ เ หลื อ เป็ นไปตามสัดส่วนอย่างยุตธิ รรมของเงินลงทุนของผู้ถือ หุ้นแต่ละกลุ่ม 2.2 บริ ษั ท ฯ มี ก ารก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ ง ของ กรรมการไว้ อย่างชัดเจน 2.3 คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาความเหมาะสมของการ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข อง “กรรมการอิ ส ระ”เพื่ อ ให้ กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯมี ค วามเป็ น อิ ส ระอย่ า ง แท้ จริ งเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริ ษัทฯ 2.4 คณะกรรมการยัง ไม่ มี ก ารก าหนดจ านวนบริ ษั ท ฯที่ กรรมการแต่ละท่านจะไปดารงตาแหน่งให้ เหมาะสมกับ ลัก ษณะหรื อ สภาพธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ อย่ า งไรก็ ต าม กรรมการแต่ละท่านได้ ปฏิบตั ติ ามข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดี 2.5 คณะกรรมการยังไม่มีการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิ ในการไปด ารงต าแหน่ ง กรรมการที่ บ ริ ษั ท ฯอื่ น ของ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ของ บริ ษัทฯอย่างชัดเจน 2.6 ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของ บริ ษัทฯ มิได้ เป็ นบุคคลคนเดียวกัน และมี หน้ าที่ความ รั บผิดชอบต่างกัน ทังนี ้ ้ มีการกาหนดอานาจหน้ าที่ของ ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารไว้ อย่าง ชัดเจน 2.7 ปัจจุบนั ประธานกรรมการไม่ได้ เป็ นกรรมการอิสระ 2.8 ในปี 2551 บริ ษัทฯได้ แ ต่งตัง้ เลขานุก ารบริ ษัท ซึ่ง ท า หน้ าที่ ใ ห้ ค าแนะน าด้ านกฎหมายและบั ญ ชี แ ละ กฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ที่ ค ณะกรรมการจะต้ อ งทราบและ ปฏิบัติหน้ าที่ ใ นการดูแ ลกิ จกรรมของคณะกรรมการ ร ว ม ทั ้ง ป ร ะ ส า น ง า น ใ ห้ มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ม ติ

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

4. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4.1 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ค วาม เห็ น ชอบในการก าหนดวิ สั ย ทัศ น์ ภารกิ จ กลยุ ท ธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริ ษัทฯ โดย มีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี เพื่อปรับปรุ งให้ เหมาะสม กับสภาพแวดล้ อมในการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ ได้ ก าหนดบทบาทหน้ าที่ ข องคณะกรรมการ บริ หารและฝ่ ายบริ หารอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตาม และกากับดูแ ลให้ ฝ่ ายบริ ห ารดาเนิ นงานเป็ น ไปตาม แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ตั ้ง ไ ว้ อ ย่ า ง มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4.2 คณะกรรมการจะจัดให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการ ของบริ ษั ท ฯ เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และให้ ความ เห็นชอบนโยบายดังกล่าว ซึง่ จะทบทวนนโยบายและ การปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจา อย่างน้ อย ปี ละ 1 ครัง้ 4.3 ภายใต้ พนั ธกิจของบริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการ ฝ่ ายบริ ห าร และพนัก งาน ปฏิ บัติห น้ า ที่ ข องตนด้ ว ย ความซื่อสัตย์ สุจริ ต เที่ยงธรรม และมีความรับผิดชอบ 54

ANNUAL REPORT 2017


ต่อ หน้ าที่ อันจะทาให้ การทางานเป็ น ไปด้ ว ยโปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ 4.4 คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาเรื่ องความขั ด แย้ งของ ผลประโยชน์ อ ย่ า งรอบคอบ การพิ จ ารณา การท า รายการที่อ าจมี ค วามขัด แย้ งของผลประโยชน์ ค วรมี แนวทางที่ ชัด เจนและเป็ นไปเพื่ อ ผลประโยชน์ ข อง บริ ษทั ฯและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ โดยที่ผ้ มู ีส่วนได้ เ สี ย ไ ม่ ค ว ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ แ ล ะ คณะกรรมการได้ ก ากั บ ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม ข้ อก าหนดเกี่ ย วกับ ขัน้ ตอนการด าเนิ น การและการ เปิ ด เผยข้ อ มูล ของรายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ งของ ผลประโยชน์ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน 4.5 บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการทางาน ทังยั ้ งเป็ นการ พัฒ นาระบบการท างานให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสูง สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริ ษัทฯยังจัดได้ ว่าเป็ นบริ ษัทฯ ขนาดย่อมในแง่ของจานวนบุคลากร และโครงสร้ างการ บริ หารที่ไม่ย่งุ ยากซับซ้ อน ซึง่ ถือเป็ นข้ อได้ เปรี ยบอย่าง หนึ่งของบริ ษัทฯ การควบคุมดูแ ลและการตรวจสอบ ภายในจึงสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ง่าย ผ่านทางการตรวจสอบ ลาดับขันอ ้ านาจอนุมตั ิ สอบทานทางเดินเอกสารต่างๆ และการแบ่งแยกหน้ าที่กันอย่างชัดเจน นอกจากนี ย้ ัง จัดให้ มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรั พย์สินของบริ ษัทฯให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด มี ก ารถ่ ว งดุ ล และตรวจสอบ ระหว่างกันอย่างเหมาะสม บริ ษัทฯได้ ว่าจ้ างบริ ษัทผู้ ตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายในของ บริ ษัทฯให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น 4.6 บริ ษัทฯ ยังจัดให้ มีการบริ หารความเสี่ยงเพื่อลดความ เสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ โดยการขอความเห็ น จาก ผู้เชี่ยวชาญอิสระทางการเงิน เมื่อบริ ษัทฯจะต้ องเข้ าทา รายการใดๆ ที่อ าจทาให้ เกิดความเสี่ ยง เช่น การจด ทะเบียนเช่าที่ดินระยะยาวที่มีมูลค่าสูง เมื่ อ เที ย บกับ สินทรั พย์รวมของบริ ษัทฯ หรื อ เมื่อมีการเสนอขายหุ้น สามัญให้ กบั บุคคลเฉพาะเจาะจง

5.2 กาหนดการประชุมโดยปกตินนั ้ จะจัดให้ มีการประชุม เป็ นประจ าทุ ก ๆ 3 เดื อ นโดยก าหนดวัน ประชุ ม ไว้ ล่วงหน้ า และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมระหว่างนัน้ ตาม ความจาเป็ น ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการ จะเป็ นผู้ จัดเตรี ยมเอกสาร หนังสื อ เชิญ ประชุมพร้ อมระเบียบ วาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้ า 7 วัน เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อน การเข้ าร่ วมประชุม อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีการประชุม คณะกรรมการบริ หารทุกเดือน และได้ จดั ส่งรายงานผล การดาเนินงานแจ้ งให้ คณะกรรมการท่านอื่นทราบทุก ครัง้ 5.3 ประธานกรรมการและประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารได้ ร่ ว มกัน พิ จ ารณาการเลื อ กเรื่ อ งเข้ า วาระการประชุม คณะกรรมการ โดยดูให้ แน่ใจว่าเรื่ องที่สาคัญได้ นาเข้ า รวมไว้ แล้ ว โดยกรรมการแต่ละท่านมีความเป็ นอิสระที่ จะเสนอเรื่ องเข้ าสู่วาระการประชุม 5.4 ในปี 2560 มี การประชุมคณะกรรมการรวมทัง้ สิ น้ 5 ครัง้ แต่ละครัง้ จะใช้ เวลาประมาณ 2-3 ชัว่ โมง ซึง่ ฝ่ าย เลขานุการได้ มีการจดบันทึก และจัดทารายงานการ ประชุ ม เป็ น ลายลัก ษณ์ อั ก ษรทุ ก ครั ง้ รวมทัง้ มี ก าร จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการที่ ผ่ า น การรับรองจากคณะกรรมการ เพื่อการตรวจสอบ 5.5 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เชิญ ผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ ว มประชุมคณะกรรมการ เพื่ อ ให้ สารสนเทศรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในฐานะที่ เกี่ ย วข้ องกับ ปั ญ หาโดยตรง และเพื่ อ มี โ อกาสรู้ จั ก ผู้ บริ ห ารระดับ สู ง ส าหรั บ ใช้ ประกอบการพิ จ ารณา แผนการสืบทอดงาน 5.6 คณะกรรมการมี การสอบถามถึงสารสนเทศที่จาเป็ น เพิ่มเติมได้ จากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อเลขานุการ บริ ษั ท หรื อผู้ บริ หารอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ภายใน ขอบเขตนโยบายที่กาหนดไว้ 5.7 คณะกรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู้บ ริ ห ารสามารถจะจัดที่ จะ ประชุมระหว่างกันเองได้ ตามความจาเป็ น เพื่ออภิปราย ปั ญ หาต่า งๆเกี่ ย วกับ การจัด การที่ อ ยู่ใ นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย และจะแจ้ งให้ ประธาน เจ้ าหน้ าที่บริ หารทราบถึงผลการประชุมด้ วย

5. การประชุมคณะกรรมการ 5.1 บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีกาหนดการประชุมคณะกรรมการ เป็ นการล่วงหน้ า และแจ้ งให้ กรรมการแต่ละคนทราบ กาหนดการดังกล่าว เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดเวลา และเข้ าร่ วมประชุมได้ SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

55

ANNUAL REPORT 2017


6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ด้ วยตนเอง เพื่ อ ให้ คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงาน และปัญหา เพื่อการปรับปรุ งแก้ ไขต่อไป ซึง่ จะกาหนดบรรทัด ฐานที่จะใช้ เปรี ยบเทียบกับผลปฏิบตั งิ านอย่างมีหลักเกณฑ์

ค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร อย่างไรก็ตามจะ ก าหนดบรรทั ด ฐานที่ ไ ด้ ตกลงกั น ล่ ว งหน้ ากั บ ประธาน เจ้ าหน้ าที่บริ หารตามเกณฑ์ที่เป็ นรู ปธรรมต่อไป ซึง่ รวมถึงผล ปฏิ บัติ ง านทางการเงิ น ผลงานเกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ต าม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในระยะยาว การพัฒนาผู้บ ริ ห าร ฯลฯ

7. ค่ าตอบแทน 7.1 ค่ า ตอบแทนของกรรมการจั ด ให้ อยู่ ใ นลั ก ษณะที่ เปรี ย บเที ย บได้ กับ ระดับ ที่ ป ฏิบัติอ ยู่ใ นอุต สาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและ ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการแต่ละ คน กรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายหน้ าที่ แ ละความ รับผิดชอบเพิ่มขึน้ เช่น เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการ ชุดย่อยได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้ วย 7.2 ค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หาร ร ะ ดั บ สู ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ก า ร แ ล ะ น โ ย บ า ย ที่ คณะกรรมการกาหนดภายในกรอบที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ ประชุมผู้ถือ หุ้น และเพื่ อ ประโยชน์ สูงสุดของบริ ษั ท ฯ ระดับค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทน จูงใจในระยะยาวควรสอดคล้ องกับผลงานของบริ ษัทฯ และผลการปฏิ บัติ ง านของผู้ บริ ห ารแต่ ล ะคน โดย ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้ บริ ห ารของ บริ ษัทฯ ในปี 2560 ประกอบด้ วยเงินเดือน เบี ้ยประชุม และเงิ น กองทุ น ส ารองเลี ย้ งชี พ รวมเป็ น เงิ น ทัง้ สิ น้ 32.47 ล้ านบาท โดย 1. คณะกรรมการบริ ษัท 12 ท่าน ได้ รั บเบีย้ ประชุม กรรมการรวม 6 ล้ านบาท 2. คณะกรรมการบริ ห ารและผู้ บริ ห ารของบริ ษั ท ฯ 5 ท่าน ได้ รับค่าตอบแทนรวม 21.80 ล้ านบาท 3. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้ แก่ เงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ 4.67 ล้ านบาท

8. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 8.1 คณะกรรมการได้ ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ มี การฝึ กอบรมและการให้ ความรู้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องในระบบ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ฯ เช่ น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เลขานุการบริ ษัท เป็ นต้ น เพื่อให้ มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง โดย ได้ เข้ าฝึ กอบรมกับ สมาคมส่ง เสริ มสถาบันกรรมการ บริ ษัทไทย (IOD) 8.2 ทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการ ได้ จัด ให้ มี เ อกสารและข้ อ มูล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่อ การ ปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้ มีการ แนะนาลักษณะธุร กิ จ และแนวทางการด าเนิน ธุ ร กิ จ ของบริ ษัทฯให้ แก่กรรมการใหม่ 8.3 คณะกรรมการจะกาหนดแผนการพัฒนาและสืบทอด งาน ให้ เป็ นรู ปธรรมและลายลักษณ์อกั ษรต่อไป โดยให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารระดับสูงได้ มีการ เตรี ยมพร้ อมถึงผู้สืบทอดงานในกรณี ที่ตนไม่สามารถ ปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ 8.4 สาหรับการพัฒนาผู้บริ หาร บริ ษัทฯ จัดให้ ผ้ บู ริ หารของ บริ ษัทฯ เข้ าร่ วมในการสัมมนาทางวิชาการ และการ ประชุ ม ต่ า งๆ ที่ จัด ขึ น้ โดยสภาศูน ย์ ก ารค้ า ระหว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ( International Council of Shopping Centers หรื อ ICSC) และ MAPIC ซึ่ ง เป็ นองค์ ก ร ระหว่ า งประเทศที่ มี จุ ด ประสงค์ ใ นการให้ ความรู้ เกี่ ย วกั บ ศู น ย์ ก ารค้ า และข้ อมู ล ข่ า วสาร สถิ ติ ที่ เกี่ยวข้ องกับศูนย์การค้ าและธุรกิจค้ าปลีกทัว่ โลก และ ในการเชื่ อ มความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ศูนย์การค้ า

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารทังหมดหรื ้ อคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้ประเมินผลประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารเป็ นประจาทุกปี เพื่อนาไปใช้ ในการพิจารณากาหนด

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

56

ANNUAL REPORT 2017


ความรับผิดชอบต่ อสังคม นโยบายภาพรวมด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม • มุ่งพัฒนาศูนย์การค้ า สร้ างความสัมพันธ์ ความร่ วมมือที่ดี กับคู่ค้า เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพและประสิทธิภาพในการ ดาเนินธุร กิจร่ วมกันในระยะยาว และปฏิบัติงานต่อ คู่ค้า ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและมีความเท่าเทียมกัน

บริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ ด้ านการพั ฒ นาและบริ หาร ศู น ย์ การค้ า ประเภทศู น ย์ การค้ าแบบเปิ ด ( Open-air Shopping Center) อัน ดับ 1 โดยวิสัย ทัศ น์ คื อ “Unlike other developers, we create a place for people first then business”.

ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค

ในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ยังคงยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี การ บริ หารจัดการที่มีคณ ุ ภาพอย่างมืออาชีพด้ วยความโปร่ งใสใน หลักจริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในการดาเนินธุรกิจ และเพื่อ ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ าย บริ ษัทฯจึงมุ่งเน้ นการ ปรั บปรุ ง ศู น ย์ การค้ าเดิ ม ที่ มี อยู่ เ พื่ อ รั กษาฐานลู ก ค้ า กลุ่มเป้าหมาย ซึง่ จะทาให้ บริ ษัทฯสามารถพัฒนาศูนย์การค้ า ของบริ ษั ท ฯ ได้ อ ย่ า งมั่น คง สามารถสร้ างผลก าไรที่ ดี แ ละ ผลตอบแทนที่ ยั่ง ยื น ให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้น ระยะยาว การพิ จ ารณา โครงการใหม่ ๆ บริ ษั ท ฯจึ ง ต้ องใช้ ความรอบคอ บและ ผลตอบแทนที่จะได้ รั บให้ ค้ ุม กับเงิ นลงทุน ทัง้ นี บ้ ริ ษัทฯได้ มี แนวทางในดาเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางด้ านสังคม และสิ่งแวดล้ อม ดังนี ้

บริ ษัทฯ ได้ มีการพัฒนาศูนย์การค้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ าง ความเชื่อมัน่ ให้ แก่ลูกค้ า และมุ่งเน้ นในการสร้ างความแตกต่าง ของรู ปแบบศู น ย์ ก ารค้ าจากผู้ ประกอบการรายอื่ น เพื่ อ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่มีความหลากหลายและ เพิ่มช่องทางในการเข้ าถึงลูกค้ าทุกกลุ่ม บริ ษัทฯได้ มีการดูแล ลูกค้ าที่ใช้ บริ การที่ศูนย์การค้ า รวมทังผู ้ ้ เช่าเป็ นอย่างดี โดยใน ศูนย์ การค้ า ได้ มี ก ารจัดพนักงานรั ก ษาความปลอดภัย อย่ า ง ทั่วถึง อี กทัง้ ยังติดตัง้ กล้ อ งวงจรปิ ดเพื่ อ ดูแ ลความปลอดภัย ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ฯ ยัง ได้ เ ป็ น สมาชิ ก ภาพของ สมาคมศูนย์การค้ าระหว่างประเทศ (International Council of Shopping Centers, ICSC) ท าให้ ลู ก ค้ ามี ค วามมั่ น ใจได้ ว่ า ศูนย์การค้ าของบริ ษัทฯมีมาตรฐานตามหลักสากล

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม

การจัดการสิ่งแวดล้ อม

บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจ โดยส่งเสริ ม การแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี สุจริ ต และเป็ นธรรม ภายใต้ กรอบของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุ ร กิ จ ของ บริ ษั ท ฯ หลี กเลี่ ยงการด าเนิ น การซึ่งอาจก่อ ให้ เ กิด ความขัดแย้ งทาง ผลประโยชน์ โดยยึดกติกาในการแข่งขันอย่างเสมอภาคและ ตังอยู ้ ่บนพืน้ ฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทังสอง ้ ฝ่ าย โดยทางบริ ษัทฯได้ กาหนดนโยบายการประกอบกิจการ ด้ วยความเป็ นธรรม ไว้ ดงั นี ้ • ไม่เรี ยกรับ หรื อยอมรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่ นอกเหนือข้ อตกลงทางการค้ า • รั กษาความลับ หรื อ สารสนเทศของคู่ค้ า ไม่นาไปใช้ เพื่ อ ประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ ทังทางตรง ้ และทางอ้ อม • มุ่ ง ปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขและข้ อตกลงทางการค้ าอย่ า ง เคร่ งครัด รวมถึงไม่นาข้ อมูลของลูกค้ ามาเพื่อใช้ ประโยชน์ ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ อง SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญและตระหนักถึงผลกระทบทาง ลบที่ มี ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อม ดัง นั น้ ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารเริ่ ม โครงการ บริ ษั ท ฯ จะค านึง ถึง ทัง้ ในเรื่ อ งชุม ชน แหล่ ง สาธารณู ป โภค ความปลอดภัย การสัญ จร การขนส่ ง การยึ ด ถื อ และการ ด าเนิ น การตามระเบี ย บ ข้ อบั ง คั บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ในส่ ว นของกระบวนการ ก่อ สร้ าง บริ ษัทฯ ได้ มีแ นวทางในการลดผลกระทบทางด้ า น สิ่งแวดล้ อม เช่น เลือกใช้ วสั ดุที่มีคุณภาพ เลือกใช้ หลอดไฟที่ ประหยัดพลังงาน ใช้ ผ้าใบคลุมงานก่อ สร้ างเพื่ อ ป้อ งกันการ กระจายของฝุ่ น เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ยั ง เห็ น ความสาคัญของการเพิ่มพืน้ ที่สีเขียวให้ กับโครงการ เพื่อสร้ าง ความสวยงาม ความพึงพอใจให้ แ ก่ลูกค้ า สนับสนุนการเห็น ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้ อม อีกทังยั ้ งเป็ นสถานที่พกั ผ่อนของผู้ ที่ อ ยู่ อ าศัย ในชุ ม ชนบริ เ วณใกล้ เคี ย งศู น ย์ ก ารค้ าด้ วย ดั่ง โครงการศูนย์ การค้ า เมเจอร์ อเวนิว รั ชโยธิ น ที่ได้ รั บรางวัล สถาปั ต ยกรรมสี เ ขี ย วดี เ ด่ น ประจ าปี 2552 จากสมาคม 57

ANNUAL REPORT 2017


สถาปนิ ก สยาม ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ คั ด เลื อกโดย คณะกรรมาธิ ก ารวิ ช าการด้ านเทคโนโลยี อ าคารและ สิ่งแวดล้ อม

บริ ษั ท ฯยัง ให้ ค วามส าคัญ ถึง ความเท่า เที ย มกัน โดยมี แ นว ปฏิบัติต่อ พนักงาน ประชาชน คู่ค้า หรื อ ลูกค้ า รวมไปถึงผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสียด้ วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อ บุค คล หนึ่งบุคคลใด เนื่องจากความเหมือนหรื อความแตกต่างไม่ว่า จะทางรู ปลักษณ์ หรื อ เชื อ้ ชาติ ศาสนา อายุ เพศ การศึก ษา รวมไปถึงไม่ส่งเสริ มให้ กรรมการผู้บริ หาร พนักงานมีการกระทา อันเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญในด้ านการดูแลสวัสดิภาพและ สวัสดิการของพนักงานอย่างเสมอมา รวมทังการส่ ้ งเสริ มการ พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ให้ สอดคล้ องกับแนวทางการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เช่น การ จั ด อบรม Service Excellence แก่ พ นั ก งาน การพั ฒ นา ศักยภาพของพนักงานตามเส้ นทางการเติบโตในอาชีพ รวมถึง จรรยาบรรณพนักงานเพื่อให้ การปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างถูกต้ อง และมีหลักเกณฑ์ เป็ นต้ น

ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญในการดูแลและคานึงถึงผู้มีส่วน ได้ ส่วนเสียจึงกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่ ว น เสียทังภายในและภายนอกองค์ ้ กรที่ได้ รั บผลกระทบโดยตรง และโดยอ้ อมจากการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ในทุกขันตอน ้ หรื อกระบวนการทางาน อาทิ การทางานของพนักงานบริ ษัทฯ ในทุกส่วนงาน ขันตอนการก่ ้ อสร้ าง ขันตอนการซื ้ ้อขาย หรื อ ขันตอนการบริ ้ การหลังการขาย เป็ นต้ น

การเคารพสิทธิมนุษยชน บริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดนโยบายและกระบวนการในการ ป้องกันบรรเทาและแก้ ไขผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่เกิดจาก การดาเนินการของบริ ษัทฯ และกาหนดช่องทางการสื่อสารกับ สาธารณชน ลูกค้ า หรื อประชาชนอย่างทันท่วงทีเมื่อมีข้อกังวล เกิดขึ ้น ยิ่งไปกว่านัน้ นอกเหนือไปจากข้ อกาหนดทางกฎหมาย

ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ลูกค้ า พนักงาน คูค่ ้ า คูธ่ ุรกิจ ชุมชน ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมลงทุน เจ้ าหนี ้ หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน คูแ่ ข่ง

เนื่ อ งจากการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ต้ อ งมี ก ารติด ต่อ เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหลายฝ่ าย ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมี แนวทางในการปฏิบตั ิและกลยุทธ์ ที่ใช้ ดูแลผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ดังตารางด้ านล่าง

แนวปฏิบัติและกลยุทธ์ ท่ ใี ช้ ดูแล พัฒนาศูนย์การค้ าที่มีคณ ุ ภาพ และหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า พัฒนาความรู้ ปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน และดูแลความปลอดภัย ปฏิบตั ติ ามกรอบการแข่งขันทางการค้ าที่สจุ ริ ต จ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสม พัฒนาศักยภาพและคุณภาพแรงงาน ดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม และไม่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนแก่ชมุ ชนโดยรอบ ดาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่ งใส ปฏิบตั ติ อ่ ผู้ร่วมลงทุนอย่างเป็ นธรรม ให้ ความช่วยเหลือ ให้ คาปรึกษา ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขสัญญาด้ วยความสุจริ ต ให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานราชการอย่างเป็ นธรรม เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารอย่างโปร่ งใส ถูกต้ อง รวดเร็ ว ปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งอย่างยุตธิ รรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้ าที่สุจริ ต

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

58

ANNUAL REPORT 2017


การดาเนินงานและการจัดทารายงาน

การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สังคม

การจัด ท ารายงานได้ มี ก ารอ้ างอิ ง รู ป แบบและวิ ธี ก าร รายงานตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ปั จจุบนั กาหนดหลักการไว้ 10 ข้ อ ทังนี ้ ้ขอบเขตของรายงานจะ ครอบคลุมเฉพาะผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ไม่ครอบคลุม ถึงบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมทุน

ตลอดระยะเวลาในการบริ ห ารศูน ย์ ก ารค้ า ที่ ผ่ า นมา บริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญต่อผลกระทบจากการดาเนิน ธุรกิจที่มีชมุ ชนผู้อยู่อาศัยโดยรอบศูนย์การค้ า ซึง่ ในทุกครัง้ ก่อน จะเริ่ มก่อ สร้ างศูนย์ การค้ าใดๆ ก็ตาม บริ ษัทฯ มี การกาหนด แผนงานให้ รัดกุมเพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อ สังคม เช่น ระหว่างก่อสร้ างศูนย์การค้ า บริ ษัทฯ มีการใช้ ผ้าใบคลุม พื ้นที่ก่อสร้ างเพื่อป้องกันฝุ่ นละอองให้ อยู่ในพื ้นที่จากัด บริ ษัทฯ ก่อสร้ างห้ องขยะตามมาตรฐานเพื่อสุขลักษณะที่ดี บริ ษัทฯมี ระบบบาบัดนา้ เสี ยของทังศู ้ นย์การค้ าก่อ นปล่อยนา้ ลงระบบ ระบายนา้ และบริ ษัทฯ ได้ เปลี่ยนหลอดไฟเป็ นหลอดไฟ LED และลงทุนระบบ Solar roof เพื่อประหยัดพลังงาน เป็ นต้ น

แนวทางการกาหนดเนื ้อหาและสาระของรายงานมาจาก การรวบรวมและทบทวนประเด็นหลักในการดาเนินงานของ บริ ษัทฯ ด้ วยวิธีก ารต่างๆ เช่น การสารวจความคิดเห็ น ของ บุ ค คลภายในบริ ษั ท ฯที่ มี ก ารติ ด ต่ อ กับ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอกองค์การ การสารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วน เสียภายในองค์กร การประชุมเพื่อคัดเลือกประเด็นสาคัญของ องค์กร เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเนื ้อหาของรายงานมีความถูกต้ องและ สอดคล้ อ งกับผู้มีส่วนได้ เสี ยอย่า งแท้ จริ ง การจัด เรี ยงล าดับ ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจนัน้ บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับ ประเด็นเรื่ อ งความรั บผิ ด ชอบต่อ ผู้บริ โภคมาเป็ นอันดับ แรก เนื่องจากเป็ นผู้ที่ได้ รับผลกระทบทังโดยตรงและโดยอ้ ้ อมจาก การประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ส่วนประเด็นรองลงมาที่บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญ คือ การจัดการสิ่งแวดล้ อม โดยคานึงถึง การ ดาเนินงานที่จะลดการกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม การเพิ่มพืน้ ที่สี เขียวเพิ่มมากขึ ้น เป็ นต้ น

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (After Process) สร้ างที่จอดรถมอเตอร์ ไซด์รับจ้ างหน้ าศูนย์การค้ า 4 ศูนย์ (ศูนย์การค้ าเอสพละนาด รัชดาภิเษก, ศูนย์การค้ าเพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ , ศูนย์การค้ ามาร์ เก็ ตเพลส บางบอน และ ศูนย์ การค้ า พัท ยา อเวนิว) เพื่ อ สร้ างความมี ร ะเบี ยบ ความ สวยงามบริ เ วณหน้ าศูน ย์ ก ารค้ ารวมถึง ชุม ชนโดยรอบ และ ก่อ ให้ เกิดความสะดวกสบายแก่ลูกค้ าที่ มาใช้ บริ การภายใน ศูนย์การค้ า แนวทางปฏิบัตเิ พิ่มเติมเกี่ยวกับการป้ องกันการมีส่วน เกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น บริ ษั ท ฯ มี แ นวนโยบายในเรื่ อ งความโปร่ ง ใสในการ ดาเนินงาน และการต่อต้ านการทุจริ ตภายในองค์กร โดยจัดให้ มีกระบวนการตรวจสอบ กาหนดโครงสร้ างองค์กรตามหลักการ กากับดูแ ลกิจการที่ ดี และปลูกจิตสานึกที่ดีใ ห้ พ นักงานและ บริ หารบุคลากรอย่างโปร่ งใส

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

59

ANNUAL REPORT 2017


การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ ระบบการ ควบคุมภายในของบริษัทฯ

Conducts) และข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดี (Code of Best Practice) ในการทางาน โดยมุ่งเน้ นให้ มีการปฏิบัติหน้ าที่อ ย่างเต็ม ความสามารถ ด้ วยความซื่อสัตย์ โปร่ งใส และเป็ นธรรม ไม่ นาข้ อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษัทฯ หาผลประโยชน์ ให้ ตนเองและผู้เกี่ยวข้ อง และไม่กระทาการอันใดที่เป็ นการขัด ต่อ ผลประโยชน์ ข องบริ ษัทฯและมี การกาหนดบทลงโทษ ทางวินัยที่ชัดเจนหากมี การฝ่ าฝื นข้ อ กาหนดการเปิ ดเผย ข้ อ มูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ทันเวลา การมี ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ การมี ระบบบริ หารความเสี่ยงที่ได้ มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ซึง่ คู่มือพนักงานที่ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนเก็บรักษาไว้ นั น้ เปรี ยบเสมื อ นเป็ นพั น ธะสั ญ ญาว่ า จะปฏิ บัติ ต าม ระเบียบของบริ ษัทฯ และยึดหลักการกากับดูแลกิจการเป็ น แนวทางในการทางาน ในส่วนของการท าธุร กรรมด้ า นการเงิ นและการ จัดซือ้ จัดจ้ างนัน้ บริ ษัทฯ มี “ระเบียบการอนุมัติจ่ า ย” และ “วิธีการ จัดซื ้อ-จัดจ้ าง” กาหนดไว้ เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร โดยระบุ ไ ว้ ชัด เจนถึ ง หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และ อานาจในการอนุมตั ิจ่ายเงิน และการทาสัญญาจัดซื ้อจัด จ้ าง เพื่อให้ มีความรอบคอบรัดกุมและป้องกันการทุจริ ต ในธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเงิน

ในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ ประเมินความเพียงพอ ของระบบควบคุม ภายใน โดยอ้ างอิ ง “แบบประเมิ น ความ เพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน” ของส านั ก งาน คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ และมี ความเห็นว่าบริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ ครอบคลุมทังทางด้ ้ านองค์กรและสภาพแวดล้ อม การบริ หาร ความเสี่ ย ง การปฏิ บั ติ ง านของฝ่ ายบริ หาร ด้ านระบบ สารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล และมีการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในอย่างต่อ เนื่ อ ง ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในของ บริ ษัทฯ คือ บริ ษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด ได้ เข้ า ตรวจประเมินแล้ ว และมีความเห็นว่า บริ ษัทฯมี การปฏิ บัติใน ส่วนของการควบคุมภายในที่ดี จึงมีความเห็นชอบร่ วมกันโดย มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 1. การควบคุมด้ านองค์ กรและสภาพแวดล้ อม (Organization Control and Environment) บริ ษั ท ฯ มี ก ารวางเป้า หมายในการด าเนิ น ธุ ร กิจที่ ชัด เจน สมเหตุส มผล และวัด ผลได้ โดยมี ก ารก าหนด วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ และการวางแผนงบประมาณ เพื่อให้ การ ดาเนินงานมีความสอดคล้ องและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มี การกาหนดสายงานบังคับบัญชาให้ มีความชัดเจน เพื่อให้ พนักงานทุกคนทราบและตระหนั กถึงอ านาจ หน้ าที่ และ ความรั บ ผิ ด ชอบของตน เพื่ อ ที่ จ ะปฏิ บัติ ง านได้ อย่ า ง เหมาะสมและเต็มความสามารถ บริ ษัทฯ ตระหนักดีว่าปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ บริ ษัทฯ มีความมั่นคงและพัฒนาต่อไปได้ อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน นันคื ้ อการมีหลักบรรษัทภิบาลในการดาเนินธุรกิจ บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายให้ ผ้ ูบริ หารและพนักงานทุกคนรั บทราบ ทา ความเข้ าใจ ยึดถือและปฏิบตั ิตามหลัก บรรษัทภิบาลและ ข้ อพึ ง ปฏิ บัติที่ ก าหนดไว้ ใ นจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ของ บริ ษัทฯอย่างเคร่ งครั ด โดยบริ ษัทฯได้ กาหนดระเบียบว่า ด้ วยจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน ไว้ ในคูม่ ือพนักงาน ซึง่ มีเนื ้อหาเกี่ยวกับจริ ยธรรม (Code of SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

2. การควบคุมด้ านบริหารความเสี่ยง (RiskManagement) บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่ เป็ นระบบมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมและ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นทังจากปั ้ จจัยภายในและปั จจัย ภายนอกบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การบรรลุ เป้ า หมายในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยได้ มี การจั ด ตั ง้ คณะกรรมการการเงิ น (Financial Committee) เพื่ อ ท า ห น้ า ที่ พิ จ า ร ณ า น า เ ส น อ แ ล ะ ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น คณะกรรมการบริ ษั ทในการก าหนดนโยบายการบริ ห าร ความเสี่ยงซึง่ ครอบคลุมความเสี่ยงทังทางด้ ้ านการบริ หาร ด้ านการเงิน ขันตอนการปฏิ ้ บตั งิ าน โดยประเมินความเสี่ยง ร่ วมกันกับแต่ละหน่วยงานเพื่อที่จะวางมาตรการร่ วมกันใน

60

ANNUAL REPORT 2017


การติดตามเหตุการณ์ ที่เป็ นสาเหตุข องปั จจัยความเสี่ยง และกาหนดมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงนัน้ ทังประเด็ ้ นความเสี่ยงในระดับหน่วยงานและประเด็นความ เสี่ยงในระดับองค์กร โดยมีการติดตามและประเมินผลการ ควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ สามารถ ลดและจากัดความเสี่ ยงให้ อ ยู่ในระดับที่ยอมรั บได้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯมีนโยบายให้ พนักงานทุกคนเป็ นผู้เกี่ยวข้ องและมี ความรั บผิดชอบที่จะต้ องบริ หารความเสี่ยงในหน้ าที่ที่ ตน ปฏิบตั ิงาน และจะรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น ลาดับต่อไป

ก าหนดอยู่ ใ นอ านาจของฝ่ ายจั ด การในการพิ จ ารณา รายการโดยให้ เป็ นไปตามระเบียบขัน้ ตอนการอนุมัติของ บริ ษั ท ฯ ส่ ว นรายการประเภทอื่ น ๆ จะพิ จ ารณาจาก ประเภทและขนาดของรายการ โดยมีเลขานุการบริ ษัทและ หน่วยงานตรวจสอบภายในช่วยกากับดูแลให้ มีการปฏิบัติ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการ รวบรวมและสรุ ปรายการที่เกี่ ยวโยงกันให้ คณะกรรมการ ตรวจสอบรั บทราบเป็ นระยะๆ โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการออก ประกาศว่าด้ วยเรื่ อง “นโยบายการทารายการที่เกี่ ยวโยง กัน” และมีการสื่อสารให้ ผ้ ูที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายนาไปปฏิบตั ิ หากรายการเกี่ยวโยงเกิดขึ ้นก็ได้ ดาเนินการตามข้ อกาหนด ของตลาดหลักทรั พย์ ฯเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยการทาธุร กรรม ต่างๆจะถูกตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของ บริ ษัทฯและผู้สอบบัญชีเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทฯได้ ปฏิบตั ิ ตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง

3. การควบคุมด้ านการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร (Management Control) บริ ษัทฯ ได้ กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินงาน ของบริ ษัทฯไว้ อย่างชัดเจน พร้ อมทังก ้ าหนด อานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของพนักงาน เพื่อให้ พนักงานทุกคน สามารถปฏิ บั ติ ง านตามแผนการด าเนิ น งานอย่ า ง สอดคล้ องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี ้เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและมี ความคล่อ งตัว บริ ษัทฯ ได้ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และวงเงิ น อนุมตั ขิ องผู้บริ หารทุกฝ่ ายและทุกระดับไว้ อย่างชัดเจนและ เป็ นลายลักษณ์ อักษรในประกาศของบริ ษัทฯ และมี การ แบ่งแยกหน้ าที่ที่อาจเอือ้ ให้ เกิดการกระทาทุจริ ตออกจาก กัน และในกรณี ที่มีการทาธุรกรรมกับกิจการหรื อบุคคลที่ เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ อันอาจจะนามาซึ่งความขัดแย้ งทาง ผลประโยชน์ ร ะหว่ า งบริ ษั ท ฯ กั บ กิ จ การหรื อบุ ค คลที่ เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯนัน้ จะต้ องผ่านขันตอนการอนุ ้ มตั ิตาม ระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯเช่นเดียวกับการทา ธุรกรรมปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้มีอานาจตามสาย งานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้ องในเรื่ องนัน้ โดยผู้รับผิดชอบ และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การท ารายการจะต้ องท าหน้ าที่ พิ จ ารณาว่ า การท ารายการมี ค วามสมเหตุส มผล และ เป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษั ทฯ และผู้ถือหุ้น เสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก และการท าธุ ร กรรมเป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย เพื่ อ ให้ ก ารอนุมัติก ารท าธุ ร กรรมกับ กิ จ การหรื อ บุคคลที่ เกี่ยวข้ องกับ บริ ษัทฯเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใสและเป็ นไป ตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ กาหนดให้ รายการปกติธุรกิจและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีการ ด าเนิ น การตามเงื่ อ นไขการค้ าทั่ว ไปที่ ค ณะกรรมการ SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

4. การควบคุมด้ านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ข้ อมูล (Information and Communication) บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการตัดสินใจ บนพื น้ ฐานของข้ อมูล ที่ ถู ก ต้ อ ง เพี ย งพอ และทัน ต่ อ เหตุก ารณ์ ดัง นัน้ เมื่ อ คณะกรรมการจะต้ อ งพิ จารณา ด าเนิ น การในเรื่ องใดก็ ต าม ผู้ บริ ห ารและผู้ ที่ มี ส่ ว น รั บผิดชอบจะต้ องจัดเตรี ยมข้ อมูลที่สาคัญ ต่าง ๆ อย่าง ครบถ้ วน และนาเสนอทางเลื อก วิเคราะห์ข้ อ ดี ข้ อ เสีย และผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ต่อ บริ ษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการ บ ริ ษั ท จ ะ ไ ด้ รั บ ห นั ง สื อ นั ด ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ เ อ ก ส า ร ประกอบการประชุ ม ที่ จ าเป็ นและเพี ย งพอต่ อ การ พิจารณาก่อนการประชุมอย่างน้ อย 7 วัน โดยที่ผ้ บู ริ หาร ตลอดจนผู้ ที่ มี ส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบจะเข้ าร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อร่ วมแสดงความคิดเห็นและให้ ข้ อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการบริ ษัท และการพิจารณา ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯจะได้ รับการบันทึก เป็ นรายงานการประชุม คณะกรรมการโดยเลขานุก าร คณะกรรมการ ซึ่ง จะแสดงรายละเอี ย ดที่ จ าเป็ น และ เพี ยงพอต่อการพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบตั ิ หน้ า ที่ ข องกรรมการ นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯมี ก ารสื่ อ สาร ข้ อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน นโยบาย และระเบี ย บต่า งๆของบริ ษั ท ฯให้ พ นัก งานได้ รั บทราบ เพื่อสนับสนุนให้ การปฏิบตั ิงานและการดาเนินกิจกรรม ต่างๆขององค์กรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของ 61

ANNUAL REPORT 2017


การจัดเก็บเอกสารประกอบการบัน ทึก บัญ ชี แ ละบัญ ชี ต่าง ๆ นัน้ บริ ษัทฯจะมีการจัดเก็บไว้ อย่างครบถ้ วน เป็ น หมวดหมู่ทกุ รายการ เพื่อความโปร่ งใสและเพื่อเป็ นข้ อมูล ในการปฏิบตั งิ าน

กับการกากับดูแ ลกิจการ เพื่ อ ให้ พนักงานได้ ตระหนักถึง ความสาคัญและปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ด้ วยความร่ วมมือร่ วมใจ ซึง่ จะทาให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กร ในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมีจรรยาบรรณสืบเนื่องต่อไป อัน เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการพัฒนาบริ ษัทฯให้ เติบโตและบรรลุ เป้าหมายในการพัฒนาโครงการศูนย์ ก ารค้ าให้ ก้า วไปสู่ มาตรฐานระดับแนวหน้ าของประเทศ จากการประเมินความเพี ยงพอของระบบควบคุม ภายในของบริ ษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่ า ระบบควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายในมี ความเพี ย งพอ โดยให้ ความเห็ น ชอบต่ อ แผนงาน ตรวจสอบประจ าปี รายงานความคื บ หน้ าของการ ปฏิบตั ิงาน รายงานผลการตรวจสอบและตรวจติด ตาม กระบวนการและระบบงานต่างๆ โดยเสนอให้ ฝ่ายบริ หาร ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานตามประเด็นที่ผ้ ตู รวจสอบภายใน ตรวจพบ พร้ อมกับให้ ข้อสังเกตเพื่อเป็ นประโยชน์ในการ ดาเนินการติดตาม ประเมินผลและบริ หารความเสี่ยงใน เรื่ องที่เกี่ยวข้ อง

5. การควบคุมด้ านระบบการติดตาม (Monitoring) บริ ษัทฯ ได้ มีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไป ตามเป้าหมายที่ ว างไว้ โดยมี การประชุม คณะกรรมการ จั ด ก า ร (Project Planning and Management Committee) ทุก สัป ดาห์ เพื่ อ ติ ด ตามผลการปฏิ บัติ ง าน อย่ า งใกล้ ชิ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการการเงิ น (Financial Committee) และมี การประชุมคณะกรรมการ บริ หาร (Executive Committee) เป็ นรายเดือน และมีการ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส เพื่อพิจารณา วิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนิ น งานว่า เป็ น ไปตาม เป้าหมายการดาเนินธุร กิจที่กาหนดไว้ เพี ยงใด พร้ อมทัง้ แก้ ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึน้ และปรั บแผนการดาเนินงานให้ สอดคล้ องกั บ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป โดยที่ มี หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในท าหน้ าที่ ต รวจสอบว่ า การ ปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ และ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ โ ด ย ต ร ง ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ซึง่ หากพบการทุจริ ต หรื อเหตุ ส งสั ย ว่ า มี ก ารทุ จ ริ ต พบการกระท าที่ ฝ่ าฝื น กฎหมาย ผู้ บริ ห ารจะต้ องรายงานต่ อ คณะกรรมการ ตรวจสอบโดยทันที นอกจากการจัด ให้ มี น โยบายและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เกี่ ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เ พี ยงพอ เพื่ อ ให้ ก าร ปฏิบตั งิ านสอดคล้ องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบวิธีการ ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ รวมถึงข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรั บ บริ ษัท จดทะเบียนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนข้ อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ มีการสื่ อ สารให้ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนมีความเข้ าใจและมีทศั นคติที่ดี

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ได้ ประเมินความเพียงพอของระบบ ควบคุมภายใน โดยอ้ างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของ ระบบการควบคุม ภายใน” ของส านัก งานคณะกรรมการ ก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และมี ค วามเห็ น เหมือนกับคณะกรรมการของบริ ษัทฯ หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแล การปฏิบัตงิ านของบริษัทฯ หั ว หน้ างานตรวจสอบภายในของ บริ ษั ท ฯได้ แก่ นายรั ช ติ ภู มิ สุ เ ทพากุ ล โดยมี ป ระสบการณ์ แ ละความรู้ ความสามารถด้ านการตรวจสอบภายในเป็ นอย่างดี

62

ANNUAL REPORT 2017


รายการระหว่ างกัน รายการระหว่ างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯมีรายการบัญชีที่เกิดขึน้ กับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรื อมีกรรมการร่ วมกันยอดคงเหลือ และรายการระหว่างกันที่สาคัญระหว่างบริ ษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน มีดงั นี ้ บริษัทที่ เกี่ยวข้ อง บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)

ลักษณะ ความสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทฯ

ขนาดของรายการ (พันบาท) ปี 2559 ปี 2560 79,236 75,164

ลักษณะรายการ รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ เ ป็ น ส่ ว น แ บ่ ง ร า ย ไ ด้ ที่ เมเจอร์ ท าสัญ ญาเช่า และ บริ การกั บ บริ ษั ท ฯ หรื อ บริษัทย่อย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร เป็ น ค่า บริ ห ารศูน ย์ การค้ า โครงการ รัชโยธิ น ซึ่งมีการ เรี ยกเก็บและชาระเงิน เป็ น รายเดื อ นและเป็ น อัต ราที่ ระบุในสัญญา

6,311

5,403

ความจาเป็ นและความ สมเหตุสมผลของรายการ เนื่ อ งจากอัต ราค่า เช่า ที่ ค านวณจาก ส่วนแบ่งรายได้ ที่ได้ รับจากเมเจอร์ เป็ น เกณฑ์ปกติที่เทียบเท่ากับผู้ให้ เช่าราย อื่น กรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นว่า รายการดั ง กล่ า ว เป็ นรายการปกติ ก า ร ค้ า โ ด ย ทั่ ว ไ ป แ ล ะ มี ค ว า ม สมเหตุสมผล และได้ รับการอนุมตั ิตาม ระเบี ย บข้ อบั ง คั บ ของ บริ ษั ท ฯทุ ก ประการ

ข้ อมูลรายการระหว่างกันสาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 30 หน้ า 129-133) ซึ่ง คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานรายการระหว่า งกัน ของบริ ษั ท ฯ แล้ ว ว่า มี ค วาม สมเหตุสมผล ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ดังกล่าวต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ และข้ อ บัง คับ ประกาศ ค าสั่ง หรื อ ข้ อ กาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด หลักทรัพย์ฯ ซึง่ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้ งหรื อมีส่วนได้ เสียในการ ทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท า รายการระหว่างกันนันๆ ้

อัตราค่าเช่าที่คานวณจากส่วนแบ่งรายได้ ที่ได้ รั บ จาก เมเจอร์ เป็ นเกณฑ์ ป กติที่ เ ทีย บเท่ากับผู้ใ ห้ เ ช่ ารายอื่ น และ กรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นว่า รายการดังกล่าว เป็ น รายการปกติการค้ าโดยทัว่ ไป และมีความสมเหตุสมผล และ ได้ รับการอนุมตั ติ ามระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทฯทุกประการ

นโยบายหรื อ แนวโน้ มการท ารายการระหว่ า งกั น ใน อนาคต

มาตรการหรื อขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน ตามนโยบายของบริ ษัทฯ ขันตอนการท ้ ารายการระหว่าง กันของบริ ษัทฯกับบุคคลที่อ าจมี ความขัดแย้ งจะต้ อ งมี การ เสนอแก่ที่ประชุม กรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณา โดยต้ อ งมี คณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุมเพื่ อ พิจารณาและ อนุมัติการทารายการระหว่างกันด้ วย ซึ่งรายการระหว่างกัน SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

บริ ษัทฯ คาดว่านโยบายหรื อ แนวโน้ มการท ารายการ ระหว่างกันในอนาคตยังคงมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับปี ที่ผ่านมา โดยมีมาตรการอนุมตั ิ รายการระหว่างกันดังนี ้

63

ANNUAL REPORT 2017


บริ ษัทฯ มีนโยบายในการทารายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้น ในปั จจุบนั และต่อไปในอนาคต โดยบริ ษัทฯจะมีการกาหนด ข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขต่ า งๆ ในการท ารายการระหว่ า งกัน ดัง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไขทางการค้ า ปกติ ทั่ว ไปและ เป็ นไปตามราคาตลาด ซึง่ สามารถเปรี ยบเทียบได้ กับราคาที่ เกิดขึน้ กับบุคคลภายนอก ทังนี ้ ้ บริ ษัทฯจะให้ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ หรื อ ผู้เ ชี่ ย วชาญอิ สระ แล้ วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ ความเห็นถึงความ เหมาะสมของราคา และความสมเหตุส มผลของการท า รายการด้ วย รายการระหว่ า งกั น ที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ ในอนาค ต นั น้ คณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ว่ า ด้ วยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และข้ อบัง คั บ ประกาศ คาสั่ง หรื อ ข้ อ กาหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ รวม ตลอดถึ ง การปฏิ บัติ ต ามข้ อก าหนดเกี่ ย วกับ การเปิ ด เผย ข้ อมูลการทารายการเกี่ ยวโยง และการได้ มาหรื อ จาหน่ าย ทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษัทฯ ทังนี ้ ้ หากบริ ษัทฯ มีการทารายการระหว่างบุคคลที่อาจ มี ความขั ด แย้ งเกิ ด ขึ น้ ในอนาคต บริ ษั ท ฯ จะจั ด ให้ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความ

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

เหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่ มี ค วามช านาญในการพิ จ ารณารายการระหว่ า งกัน ที่ เกิ ด ขึน้ บริ ษั ท ฯจะจัด ให้ มี บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความช านาญ พิ เ ศษ เช่ น ผู้ สอบบัญ ชี หรื อ ผู้ เชี่ ย วชาญอิ ส ระ เป็ น ผู้ ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อบุคคลที่มีความรู้ ความชานาญ พิ เ ศ ษ จ ะ ถู ก น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง คณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี และบริ ษัทฯจะทา การเปิ ด เผยรายการระหว่ า งกัน ดัง กล่ า วไว้ ใ นหมายเหตุ ประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญ ชี ที่กาหนดโดยสภา วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุน • บริ ษัทฯ มีข้อกาหนดที่ชดั เจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ในข้ อบังคับบริ ษัทฯ โดยกรรมการซึง่ มีส่วนได้ เสียในเรื่ อง ใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ • บริ ษั ท ฯ จะเปิ ดเผยประเภทและมู ล ค่ า ของรายการ ระหว่ า งกัน พร้ อมทัง้ เหตุผ ลในการเลื อ กท ารายการ ดัง กล่ า วต่อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ ในรายงาน ประจาปี

64

ANNUAL REPORT 2017


บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

65

ANNUAL REPORT 2017


รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอผู้ถือหุ้นของบริ ษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

ความเห็น ข้ า พเจ้ า เห็น ว่า งบการเงิ น รวมของบริ ษั ท สยามฟิ วเจอร์ ดี เ วลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (บริ ษั ท ) และบริ ษั ท ย่ อ ย (กลุ่ม กิ จ การ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับ ปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้ วย • งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 • งบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน • งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของเฉพาะกิจการสาหรั บปี สิ ้นสุดวัน เดียวกัน • งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และ • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึง่ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในส่วนของความรั บผิดชอบ ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่ม กิจการและบริ ษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชีในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ การเงินเฉพาะกิจการที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณ อื่น ๆ ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี ้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการ แสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

66

ANNUAL REPORT 2017


เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ าในการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ ระบุเรื่ องการประเมินมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบและได้ นาเรื่ องนี ้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทังนี ้ ้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องนี ้ เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การประเมินมูลค่ าของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน อ้ างถึง หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 11 เรื่ องอสังหาริ มทรั พย์ ข้ าพเจ้ าตรวจสอบการวั ด มู ล ค่ า ของอสั ง หาริ มทรั พ ย์ เ พื่ อ เพื่อการลงทุน การลงทุน โดยรวมถึงวิธีการดังนี ้ มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 21 แห่ง มีมูลค่า 9,821.26 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 57 ของสินทรั พย์ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และในระหว่างปี บริ ษัท รั บรู้ กาไรจากการปรั บมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุน จานวน 46.53 ล้ านบาท ในงบกาไรขาดทุน ข้ าพเจ้ าให้ ความสาคัญในเรื่ องนี ้ เนื่องจากวิธีที่ใช้ ประเมินมูลค่า ได้ แก่ วิธีรายได้ มีความซับซ้ อนและจาเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจของ ผู้บ ริ ห าร ผู้บ ริ ห ารได้ จัด ให้ มี ผ้ ูป ระเมิ น อิ ส ระท าการประเมิ น มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนทุกสามปี

- ประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ความเป็ นอิ ส ระและ ความเที่ยงธรรมของผู้ประเมินอิสระ - ประเมินวิธีการที่ใช้ และความเหมาะสมของสมมติฐาน โดยอาศัยความรู้ ของข้ าพเจ้ าที่มีต่อ ธุร กิจและหลัก ฐาน ที่ มี อ ยู่ ร วมถึ ง การเปรี ย บเที ย บค่ า เช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ในตลาดกับ ค่าเช่ าอสัง หาริ ม ทรั พย์ ใ นลัก ษณะเดี ย วกัน ในบริ เวณเดี ย วกั น และเงื่ อ นไขที่ เ ที ย บเคี ย งได้ และ เปรี ยบเทียบอัตราการคิดลด กับอัตราที่ใช้ ในอุตสาหกรรม ประเภทเดียวกัน - ตรวจสอบความถูกต้ อง และความสัมพันธ์ของข้ อมูลที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าโดยตรวจด้ วยการเลือกตัวอย่างของ สัญญาเช่าปัจจุบนั

ในการประเมิ น มูล ค่า ผู้ป ระเมิ น จะพิ จ ารณาถึง ข้ อ มูล ที่ เ ป็ น ปั จจุบนั ได้ แก่ สัญญาเช่า และ รายได้ จากการให้ เช่าสินทรั พย์ นอกจากนี ย้ ัง ใช้ สมมติ ฐ านบางประการตามที่ ไ ด้ ตกลงกั บ ข้ าพเจ้ าพบว่า ข้ อ สมมติฐานหลักที่ใช้ มีหลักฐานรองรั บ และ ผู้บริ หาร มูลค่าที่ประเมินได้ อยู่ในช่วงที่เหมาะสมและยอมรับได้ สมมติฐานหลักที่ผ้ ูบริ หารใช้ ในการประเมินมูลค่า ได้ แก่ ราคา ค่าเช่าปั จจุบนั ในตลาด สัญญาเช่า อัตราการเติบโตของรายได้ ซึ่ง พิ จ ารณาจากข้ อ มูล ที่ มี อ ยู่ใ นตลาด และอัต ราการคิด ลด ซึ่ งพิ จารณาจากอั ตร าเงิ นปั นผลที่ ได้ รั บจากกอ ง ทุ น อสังหาริ มทรัพย์ที่ให้ เช่าปรับปรุ งด้ วยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

67

ANNUAL REPORT 2017


ข้ อมูลอื่น กรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่ น ข้ อมูลอื่นประกอบด้ วย ข้ อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนัน้ ข้ าพเจ้ าคาดว่าข้ าพเจ้ าจะได้ รับรายงานประจาปี ภายหลัง วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี ้ ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื่น และข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ความเชื่อมั่นต่อ ข้ อมูลอื่น ความรั บผิดชอบของข้ าพเจ้ าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า ข้ อมูลอื่นมีความขัดแย้ งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อกับความรู้ ที่ได้ รับจากการตรวจสอบของ ข้ าพเจ้ า หรื อปรากฏว่าข้ อมูลอื่นมีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ เมื่อข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายงานประจาปี หากข้ าพเจ้ าสรุ ปได้ ว่ามีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ อง สื่อสารเรื่ องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้ โดยถูกต้ องตามที่ควรตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้ สามารถจัดทา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ ทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ในการจัดทางบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรั บผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม กิจการและ บริ ษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้ นแต่กรรมการมีความตังใจที ้ ่จะเลิกกลุ่ม กิจการและบริ ษัท หรื อหยุดดาเนินงาน หรื อไม่สามารถ ดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ช่วยกรรมการในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและ บริ ษัท

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

68

ANNUAL REPORT 2017


ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม ปราศจากการแสดงข้ อ มูลที่ขัดต่อ ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ หรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และเสนอ รายงานของผู้สอบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้ เป็ นการรั บประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น สาระส าคัญ ที่ มี อ ยู่ไ ด้ เ สมอไป ข้ อ มูล ที่ ขัด ต่อ ข้ อ เท็จ จริ งอาจเกิ ด จากการทุจ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิ ด พลาด และถื อ ว่า มี ส าระส าคัญ เมื่ อ คาดการณ์ อย่างสมเหตุสมผลได้ ว่ารายการที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการ หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผ ลต่อการตัดสินใจทาง เศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้ ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดลุ ยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้ าพเจ้ ารวมถึง •

• •

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ เสี่ยงเหล่านัน้ และได้ หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพี ยงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก ข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้ ้ นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธี การตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและ บริ ษัท ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดทาขึ ้นโดยกรรมการ สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบ บัญชีที่ได้ รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัย อย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุ ปว่ามีความ ไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้ องในงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุ ป ของข้ าพเจ้ าขึน้ อยู่กับหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ได้ รั บจนถึง วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญ ชี ของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ต าม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุ่มกิจการและบริ ษัทต้ องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง ประเมินการนาเสนอ โครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้ มีการนาเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ ควรหรื อไม่ ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทาง ธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้ าพเจ้ ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการ ปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้ าพเจ้ า

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

69

ANNUAL REPORT 2017


ข้ าพเจ้ าได้ สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้ ซงึ่ รวมถึงประเด็น ที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้ อบกพร่ องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการ ตรวจสอบของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นอิสระ และได้ สื่ อ สารกับ คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ ความสัม พั น ธ์ ทัง้ หมด ตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ง ข้ าพเจ้ าเชื่ อ ว่ า มี เ หตุ ผ ลที่ บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความ เป็ นอิสระ จากเรื่ องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายเรื่ องเหล่านี ้ในรายงานของผู้สอบ บัญชี เว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกั บเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ ้น ข้ าพเจ้ า พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุผลว่าจะ มีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้ เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 กรุ งเทพมหานคร 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

70

ANNUAL REPORT 2017


บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบการเงินรวม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

(บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

สินทรัพย์ สินทรัพย์ หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสัน้ ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนด รับชาระภายในหนึ่งปี ลูกหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่ ้ กิจการ ที่เกี่ยวข้ องกัน สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

5 4, 6 7

34,857,193 384,129,319 146,183,228

25,197,937 171,241,172 126,410,442

18,124,672 384,129,319 98,426,064

9,942,570 171,241,172 81,489,688

8 30 ค)

25,571,306 10,139,815

29,480,285 6,474,479

18,357,671 678,399,958

22,613,377 548,294,620

30 ง) 9

15,900,000 21,840,529 638,621,390

18,150,000 13,677,540 390,631,855

39,500,000 206,000,000 8,793,649 1,245,731,333 1,039,581,427

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกัน ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้ า ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า - สุทธิ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ เงินประกันการเช่าที่ดิน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน รวมสินทรัพย์

8 10 10 4, 11 12 13

610,464 605,072 530,400,469 605,179,842 6,057,493,258 4,649,303,072 901,096 967,361 9,821,266,215 9,102,951,920 61,205,339 58,198,419 34,598,273 13,847,464 48,127,207 49,387,093 46,425,872 49,252,389 16,601,028,193 14,529,692,632 17,239,649,583 14,920,324,487

336,248,598 257,925,000 1,978,580,800 4,835,359,938 29,717,020 29,860,883 48,127,207 40,727,583 7,556,547,029 8,802,278,362

401,865,193 257,925,000 1,978,580,800 4,177,370,793 27,736,753 9,409,964 49,387,093 42,630,352 6,944,905,948 7,984,487,375

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้ SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

71

ANNUAL REPORT 2017


บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบการเงินรวม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

(บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

14 15 30 จ) 30 ฉ)

629,625,149 198,205,596 2,512,233 -

349,583,366 140,300,745 18,808,089 -

629,625,149 144,521,572 14,265,559 324,100,000

349,583,366 93,320,943 13,998,770 272,650,000

18

51,191,616

39,196,001

19,624,990

13,491,011

16

110,000,000

699,388,708

110,000,000

699,388,708

94,326,713 4,557,249 221,906,796 1,312,325,352

124,330,241 10,468,806 238,681,472 1,620,757,428

89,200,531 143,705,475 1,475,043,276

101,259,936 2,024,904 136,989,587 1,682,707,225

355,038,697 1,481,602,628 484,217,520 1,002,715,505 1,420,625,665 38,891,397 4,783,091,412 6,095,416,764

358,893,145 499,406,215 488,688,642 957,134,261 1,326,234,577 37,507,859 3,667,864,699 5,288,622,127

54,024,477 1,481,602,628 291,509,193 431,169,857 919,107,778 38,891,397 3,216,305,330 4,691,348,606

39,064,972 499,406,215 290,578,039 404,448,481 838,815,173 37,507,859 2,109,820,739 3,792,527,964

หมายเหตุ หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ หนีส้ ินหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั ้ นการเงิน เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น เจ้ าหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เงินกู้ยืมระยะสันจากบริ ้ ษัทย่อย ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้ าที่ถึงกาหนด รับรู้เป็ นรายได้ ภายในหนึ่งปี ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนด ชาระภายในหนึ่งปี ค่าเช่าที่ดินรับรู้ด้วยวิธีสญ ั ญาเช่าการเงิน - ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ภาษีเงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย หนี ้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

17

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้ า เงินกู้ยืมระยะยาว เงินมัดจารับจากลูกค้ า หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ค่าเช่าที่ดินรับรู้ด้วยวิธีสญ ั ญาเช่าการเงิน ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน รวมหนีส้ ิน

18 16 19 20

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้ SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

72

ANNUAL REPORT 2017


บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบการเงินรวม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

(บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ) ส่ วนของเจ้ าของ ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและชาระแล้ ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น กาไรสะสม จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้ จดั สรร องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริ ษัทใหญ่ ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม รวมส่ วนของเจ้ าของ รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

21

1,776,618,036

1,776,618,036

1,776,618,036

1,776,618,036

21 21

1,776,607,541 634,028,511

1,776,607,541 634,028,511

1,776,607,541 634,028,511

1,776,607,541 634,028,511

177,666,690 177,666,690 7,701,341,726 6,213,232,302 (445,902) (445,902) 10,289,198,566 8,801,089,142 855,034,253 830,613,218 11,144,232,819 9,631,702,360 17,239,649,583 14,920,324,487

177,666,690 1,523,072,916 (445,902) 4,110,929,756 4,110,929,756 8,802,278,362

177,666,690 1,604,102,571 (445,902) 4,191,959,411 4,191,959,411 7,984,487,375

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้ SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

73

ANNUAL REPORT 2017


บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) งบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

(บาท) พ.ศ. 2559

1,358,395,864 22,538,830 33,238,286 1,458,170,185 2,872,343,165

1,368,926,147 26,268,732 35,713,762 575,349,506 2,006,258,147

759,860,638 22,046,845 54,162,000 139,563,407 975,632,890

777,040,137 30,171,621 53,448,000 126,609,675 987,269,433

547,128,543

529,221,556

309,552,371

304,422,360

54,865,005 29,377,006 198,233,191 14,712,906 844,316,651

60,247,841 32,918,395 182,999,355 19,372,087 824,759,234

55,493,051 25,667,627 178,154,196 14,712,906 583,580,151

40,736,007 26,993,127 164,531,331 19,372,087 556,054,912

2,028,026,514 (70,575,524) 1,957,450,990 (87,915,693) 1,869,535,297

1,181,498,913 (75,242,935) 1,106,255,978 (110,742,356) 995,513,622

392,052,739 (75,176,852) 316,875,887 (44,918,704) 271,957,183

431,214,521 (79,975,177) 351,239,344 (60,558,433) 290,680,911

1,841,096,262

963,976,718

271,957,183

290,680,911

28,439,035

31,536,904

-

-

1,869,535,297

995,513,622

271,957,183

290,680,911

1.04

0.54

0.15

0.16

หมายเหตุ รายได้ รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ รายได้ ทางการเงินและดอกเบี ้ยรับ เงินปั นผลรับ รายได้ อื่น ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้ า รวมรายได้

30 ก) 10

ค่ าใช้ จ่าย ต้ นทุนของการให้ เช่าและการให้ บริการ ขาดทุนจากการปรับมูลค่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ ค่าใช้ จา่ ยในการขาย ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รวมค่ าใช้ จ่าย กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้ ต้ นทุนทางการเงิน กาไรก่ อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ กาไรสาหรับปี

11

30 ซ)

24 25

การแบ่ งปั นกาไร ส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่ ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจ ควบคุม

กาไรต่ อหุ้น กาไรต่อหุ้นขันพื ้ ้นฐาน

10.2

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้ SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

74

ANNUAL REPORT 2017


บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หมายเหตุ กาไรสาหรับปี กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น : รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกาไร หรือขาดทุนในภายหลัง กาไรจากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับ โครงการผลประโยชน์พนักงาน ภาษีเงินได้ เกี่ยวกับกาไรจากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุทธิจากภาษี กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

20

พ.ศ. 2560

(บาท) พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

1,869,535,297

995,513,622

2,910,388

-

(582,078) 2,328,310 1,871,863,607

995,513,622

(582,078) 2,328,310 274,285,493 290,680,911

1,843,424,572 28,439,035 1,871,863,607

963,976,718 31,536,904 995,513,622

274,285,493 290,680,911 274,285,493 290,680,911

271,957,183 290,680,911

2,910,388

-

การแบ่ งปั นกาไรเบ็ดเสร็จรวม ส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่ ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้ SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

75

ANNUAL REPORT 2017


บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ (บาท)

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบการเงินรวม ส่ วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริ ษัทใหญ่

องค์ ประกอบอื่นของ ส่ วนของเจ้ าของ

ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มี อานาจควบคุม

รวม ส่ วนของเจ้ าของ

5,545,348,300 (29,610,000) (266,482,716)

(445,902) -

802,408,314 -

8,906,003,454 (266,482,716)

-

-

-

(3,332,000)

(3,332,000)

-

-

963,976,718

-

31,536,904

995,513,622

1,776,607,541

634,028,511

177,666,690

6,213,232,302

(445,902)

830,613,218

9,631,702,360

1,776,607,541 -

634,028,511 -

177,666,690 -

6,213,232,302 (355,315,148)

(445,902) -

830,613,218 -

9,631,702,360 (355,315,148)

-

-

-

-

-

(4,018,000)

(4,018,000)

-

-

-

1,843,424,572

-

28,439,035

1,871,863,607

1,776,607,541

634,028,511

177,666,690

7,701,341,726

(445,902)

855,034,253

11,144,232,819

ทุนที่ออกและ

ส่ วนเกิน

สารอง

กาไรสะสม

ชาระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น

ตามกฎหมาย

ที่ยังไม่ ได้ จัดสรร

1,776,607,541 -

634,028,511 -

148,056,690 29,610,000 -

-

-

-

ยอดคงเหลือสิน้ ปี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ยอดยกมาต้ นปี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เงินปั นผลจ่าย เงินปั นผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้ สว่ นได้ เสียที่ไม่มี อานาจควบคุม กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

หมายเหตุ ยอดยกมาต้ นปี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย เงินปั นผลจ่าย เงินปั นผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้ สว่ นได้ เสียที่ไม่มี อานาจควบคุม กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ยอดคงเหลือสิน้ ปี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

22 27

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้ SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

76

ANNUAL REPORT 2017


บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายเหตุ

ยอดยกมาต้ นปี 1 มกราคม พ.ศ. 2559

ทุนที่ออกและ ชาระแล้ ว

ส่ วนเกิน มูลค่ าหุ้น

สารอง ตามกฎหมาย

กาไรสะสม ที่ยังไม่ ได้ จัดสรร

องค์ ประกอบอื่น ส่ วนของเจ้ าของ

รวม ส่ วนของเจ้ าของ

1,776,607,541

634,028,511

148,056,690

1,609,514,376

(445,902)

4,167,761,216

จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย

22

-

-

29,610,000

(29,610,000)

-

-

เงินปั นผลจ่าย

27

-

-

-

(266,482,716)

-

(266,482,716)

-

-

-

290,680,911

-

290,680,911

ยอดคงเหลือสิน้ ปี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

1,776,607,541

634,028,511

177,666,690

1,604,102,571

(445,902)

4,191,959,411

ยอดยกมาต้ นปี 1 มกราคม พ.ศ. 2560

1,776,607,541

634,028,511

177,666,690

1,604,102,571

(445,902)

4,191,959,411

-

-

-

(355,315,148)

-

(355,315,148)

-

-

-

274,285,493

-

274,285,493

1,776,607,541

634,028,511

177,666,690

1,523,072,916

(445,902)

4,110,929,756

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

เงินปั นผลจ่าย

27

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี ยอดคงเหลือสิน้ ปี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้ SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

77

ANNUAL REPORT 2017


บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หมายเหตุ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน เงินสดได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)การดาเนินงาน จ่ายดอกเบี ้ย จ่ายภาษีเงินได้ รับคืนภาษีเงินได้ เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เงินสดจ่ายเพื่อซื ้ออาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่ ้ บริษัทย่อยและกิจการ ที่เกี่ยวข้ องกัน เงินสดรับชาระหนี ้จากเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้ แก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เงินสดรับจาการขายอุปกรณ์ เงินปั นผลรับ

28

งบการเงินรวม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 201,520,380 1,059,203,694 (72,707,213) (79,075,260) (56,574,877) (65,452,989) 5,880,355 72,238,290 920,555,800

(บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 (99,659,793) (76,268,234) (25,753,445) (201,681,472)

759,667,354 (86,662,397) (26,123,201) 5,880,355 652,762,111

(20,521,685)

(1,668,787)

(20,852,185)

(1,668,787)

(409,131,049)

(312,872,552)

(360,201,206) (186,015,026)

30 ง)

-

-

(1,100,000) (294,500,000)

30 ง)

2,250,000 1,448,785 49,980,000

4,850,000 49,980,000

167,600,000 1,448,785 54,162,000

167,555,728 338,445,192

945,152

1,085,200

227,417

173,878

เงินสดสุทธิ(ใช้ ไปใน)ได้ มาจากกิจกรรมลงทุน

(375,359,297)

(258,626,139)

(158,384,689)

23,990,985

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั ้ นการเงิน เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั ้ นการเงิน ไถ่ถอนหุ้นกู้ จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากบริ ้ ษัทย่อย

1,750,041,783 498,103,200 593,968,428 (1,470,000,000) (700,000,000)

10

ดอกเบี ้ยรับ

และกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เงินปั นผลจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เงินปั นผลจ่ายให้ แก่สว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

16 16 30 ฉ) 16 30 ฉ) 27

เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

499,583,366 1,750,041,783 499,583,366 498,103,200 593,968,428 84,300,000 154,700,000 (150,000,000) (1,470,000,000) (150,000,000) (750,000,000) (700,000,000) (750,000,000)

(355,315,148) (4,018,000)

(266,482,716) (3,332,000)

(32,850,000) (157,050,000) (355,315,148) (266,482,716) -

312,780,263

(670,231,350)

368,248,263 (669,249,350)

9,659,256 25,197,937 34,857,193

(8,301,689) 33,499,626 25,197,937

8,182,102 9,942,570 18,124,672

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้ SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

78

ANNUAL REPORT 2017

7,503,746 2,438,824 9,942,570


บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด (ต่อ) สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสาคัญสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ได้ แก่ งบการเงินรวม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เจ้ าหนี ้จากการซื ้ออาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เจ้ าหนี ้จากการซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ ้นจาก การกลับรายการสัญญาเช่าการเงิน การเพิ่มขึ ้นของค่าเช่าที่ดินรับรู้ด้วยวิธีสญ ั ญาเช่าการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

1,221,757 4,494,000

15,652,249 260,000

1,156,380 4,494,000

8,379,114 260,000

51,612,980 255,338,333

1,195,276 231,526,287

49,848,924 255,338,333

231,526,287

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้ SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

79

ANNUAL REPORT 2017


บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1

ข้ อมูลทั่วไป บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็ นบริษัทมหาชน จากัด ซึง่ จัดตังขึ ้ ้นในประเทศไทยและมีที่อยูต่ ามที่ได้ จดทะเบียน ไว้ ดงั นี ้ เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 บริ ษั ท เป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการรายงานข้ อมู ล จึ ง รวมเรี ย กบริ ษั ท และบริษัทย่อยว่า “กลุม่ กิจการ” ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย (กลุ่ม กิ จ การ) คื อ การให้ เ ช่า พื น้ ที่ ใ นศูน ย์ ก ารค้ า และการให้ บ ริ ก ารสาธารณูป โภคต่า ง ๆ โดย มีการให้ บริการใน 4 ลักษณะคือ (ก) (ข) (ค) (ง)

การให้ บริการเช่าพื ้นที่ระยะสันและระยะยาว ้ ซึง่ มีระยะเวลาการเช่าตังแต่ ้ 1 - 3 ปี และตังแต่ ้ 10 - 30 ปี ตามลาดับ การให้ บริการบริหารโครงการและพื ้นที่สว่ นกลาง ซึง่ มักจะมีระยะเวลาสอดคล้ องกับการเช่าพื ้นที่ การให้ บริการสาธารณูปโภค ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ การให้ บริการจัดหาสถานที่ประกอบการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 2

นโยบายการบัญชี นโยบายการบัญชีที่สาคัญซึง่ ใช้ ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี ้ 2.1

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้ จดั ทาขึ ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปภายใต้ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้ อกาหนดของ คณะกรรมการ กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การได้ จัด ท าขึ น้ โดยใช้ เ กณฑ์ ร าคาทุน เดิ ม ในการวัด มูล ค่ า ขององค์ ป ระกอบของ งบการเงิน ยกเว้ นเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลาดับต่อไป

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

80

ANNUAL REPORT 2017


2

นโยบายการบัญชี (ต่อ) 2.1

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน (ต่อ) การจั ด ท างบการเงิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลัก การบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ ใ ช้ ประมาณการทางบัญ ชี ที่ ส าคัญและการใช้ ดุลยพิ นิ จของผู้บริ หารซึ่ งจัดท าขึ น้ ตามกระบวนการในการน านโยบายการบัญชี ของกลุ่ม กิ จ การไปถื อปฏิ บัติ กิ จ การเปิ ดเผยเรื่ อ งการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ บริ ห า ร หรื อ ความซั บ ซ้ อน หรื อ เกี่ ย วกั บ ข้ อสมมติ ฐ านและประมาณการ ที่มีนยั สาคัญต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบข้ อ 3 งบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การฉบับภาษาอังกฤษจัดท าขึ น้ จากงบการเงิ นตามกฎหมายที่ เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื ้อความขัดแย้ งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ ใช้ งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง 2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่งมีผลบังคับ ใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเกี่ยวข้ องและมีผลกระทบต่อกลุม่ กิจการอย่างมีสาระสาคัญมีดงั ต่อไปนี ้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้ า เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2559) ได้ มี ก ารแก้ ไขโดยให้ ทางเลื อ กเพิ่ ม ในการบั น ทึ ก เงิ น ลงทุ น ในบริ ษัทย่อย การร่วมค้ า หรื อบริ ษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้ วิธีสว่ นได้ เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมที่ให้ ใช้ วิธีราคาทุน หรื อวิธีมลู ค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ทังนี ้ ก้ ารเลือกใช้ นโยบาย บัญชีสาหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริ ษัทย่อย การร่วมค้ า หรื อบริ ษัทร่วม) เป็ นอิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือกที่ จะ เปลี่ยนมาใช้ วิธีส่วนได้ เสียจะต้ องทาโดยปรับปรุงงบการเงินย้ อนหลัง มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของ กลุม่ กิจการ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28 (ปรั บ ปรุ ง 2559) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ คื อ ให้ ทางเลื อ กเพิ่ ม ส าหรั บ กิ จ การ ที่ไม่ใช่กิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุนที่มีส่วนได้ เสียในบริ ษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ าที่เป็ นกิจการที่ดาเนินธุรกิจ เฉพาะด้ านการลงทุ น โดยในการบั น ทึ ก บั ญ ชี โ ดยใช้ วิ ธี ส่ ว นได้ เสี ย ในเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มหรื อ การร่ วมค้ า ที่ เ ป็ นกิ จ การที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เฉพาะด้ านการลงทุ น นั น้ จะมี ท างเลื อ กในการที่ จ ะยั ง คงการวั ด มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ใน บริ ษัทย่อยของบริ ษัทร่วมหรื อการร่วมค้ านันๆด้ ้ วยวิธีมลู ค่ายุติธรรมตามที่บริ ษัทร่วมหรื อการร่วมค้ านันๆ ้ ใช้ อยู่ เพิ่มเติมจาก เ ดิ ม ที่ ต้ อ ง ถ อ ด ก า ร วั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร ร ม อ อ ก แ ล ะ แ ท น ด้ ว ย ก า ร จั ด ท า ง บ กา ร เ งิ น ร ว ม ข อ ง บ ริ ษั ท ร่ ว ม ห รื อ การร่วมค้ าที่เป็ นกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุน มาตรฐานดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบกับงบการเงินของกลุม่ กิจการ

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

81

ANNUAL REPORT 2017


2

นโยบายการบัญชี (ต่อ) 2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ) 2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับ ใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเกี่ยวข้ องและมีผลกระทบต่อกลุม่ กิจการอย่างมีสาระสาคัญมีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) ได้ มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้ มีการสันนิษฐานว่าการตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ ไม่มีตวั ตนโดยการอ้ างอิงจากรายได้ นนไม่ ั ้ เหมาะสม ข้ อสันนิษฐานนี ้อาจตกไปหากเข้ าข้ อหนึ่งข้ อใดต่อไปนี ้ คือสินทรัพย์ไม่มี ตัวตนได้ ถกู แสดงเหมือนเป็ นตัววัดของรายได้ (นัน่ คือรายได้ เป็ นปั จจัยที่เป็ นข้ อจากัดของมูลค่าที่จะได้ รับจากสินทรัพย์) หรือ สามารถแสดงได้ ว่ารายได้ และการใช้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้ จากสินทรัพย์มีความสัมพันธ์ กันเป็ นอย่างมาก มาตรฐาน ดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบกับงบการเงินของกลุม่ กิจการ 2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ มี การปรั บ ปรุ งใหม่ ซึ่งจะมีผ ลบังคับ ใช้ ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เ ริ่ ม ต้ น ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี ส าระส าคั ญ และเกี่ ย วข้ องกั บ กลุ่ ม กิ จ การ กลุม่ กิจการไม่ได้ นามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง งบกระแสเงินสด เรื่อง ภาษีเงินได้ เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) ได้ มีการปรับปรุงการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี ้สิน ของกิจการที่เกิดขึ ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทังที ้ ่เป็ นรายการที่เป็ นเงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสด มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง 2560) ได้ มี ก ารอธิ บ ายให้ ชัด เจนในเรื่ อ งวิ ธี ก ารบัญ ชี ส าหรั บ ภาษี เ งิ น ได้ รอตัดบัญชีกรณีมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมที่มีจานวนต่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์ ในเรื่องดังต่อไปนี ้ - กรณีสินทรัพย์ที่วดั ด้ วยมูลค่ายุติธรรมมีมลู ค่าต่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพย์นนั ้ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน จะถือว่า มีผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้ หกั ภาษีเกิดขึ ้น - ในการประมาณการกาไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ในมูลค่าที่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีได้ - ในกรณีที่กฎหมายภาษี อากรมีข้อจากัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของกาไรทางภาษี ที่สามารถใช้ ประโยชน์สินทรัพย์ ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีได้ เฉพาะในประเภทที่กาหนด การพิจารณาการจะได้ ใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีจะต้ อง นาไปประเมินรวมกันกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีที่เป็ นประเภทเดียวกันเท่านัน้ - ในการประมาณกาไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจานวนที่ใช้ หกั ภาษีที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่างชัว่ คราว ที่ใช้ หกั ภาษีนนั ้

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

82

ANNUAL REPORT 2017


2

นโยบายการบัญชี (ต่อ) 2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ) 2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ มี การปรั บ ปรุ งใหม่ ซึ่งจะมีผ ลบังคับ ใช้ ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เ ริ่ ม ต้ น ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี ส าระส าคั ญ และเกี่ ย วข้ องกั บ กลุ่ ม กิ จ การ กลุม่ กิจการไม่ได้ นามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ได้ มีการอธิบายให้ ชดั เจนว่าการเปิ ดเผยตามข้ อกาหนดของ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้ ให้ ถือปฏิบัติกับส่วนได้ เสียที่ถูกจัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ ที่ถือไว้ เพื่อขาย ตาม ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเว้ นการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป ผู้ บริ ห ารของกิ จ การได้ ประเมิ น และพิ จ ารณาว่ า มาตรฐานที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ ดั ง กล่ า วข้ างต้ นจะไม่ มี ผ ลกระทบ ที่มีนยั สาคัญต่อกลุม่ กิจการ ยกเว้ นเรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูล

2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า ก) บริษัทย่ อย บริ ษัทย่อย หมายถึง กิจการที่กลุ่มกิจการมีอานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาเนินงาน และโดยทัว่ ไปแล้ วกลุ่ม กิ จ การจะถื อ หุ้ นที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งมากกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง กลุ่ ม กิ จ การควบคุ ม กิ จ การเมื่ อ กลุ่ ม กิ จ การมี ก ารเปิ ดรั บ หรื อ มีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุนและมีความสามารถทาให้ เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจาก การใช้ อานาจเหนือผู้ได้ รับการควบคุม ในการประเมินว่ากลุม่ กิจการมีการควบคุมกิจการอื่นหรือไม่ กิจการต้ องพิจารณาถึงการ มีอยู่และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสีย งที่เป็ นไปได้ ที่กิจการสามารถใช้ สิทธิหรื อแปลงสภาพตราสารนัน้ ในปั จจุบนั รวมถึง สิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ซึ่งกิจการอื่นถืออยูด่ ้ วย กลุม่ กิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ ในงบการเงินรวมตังแต่ ้ วนั ที่ กลุม่ กิจการมีอานาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุม่ กิจการจะไม่นางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ ในงบการเงินรวมนับจาก วันที่กลุม่ กิจการสูญเสียอานาจควบคุม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้ อยค่า กิ จ การจะตัด รายการบัญ ชี ร ะหว่า งกิ จ การ ยอดคงเหลื อ และรายการก าไรหรื อ ขาดทุน ที่ ยัง ไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง ระหว่า ง กลุม่ กิจการ นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ ถกู เปลี่ยนเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบัญชีของกลุม่ กิจการ รายชื่อของบริษัทย่อยของกลุม่ กิจการได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 10

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

83

ANNUAL REPORT 2017


2

นโยบายการบัญชี (ต่อ) 2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ) ข) รายการกับส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุม กลุ่มกิจการปฏิบตั ิตอ่ รายการกับส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็ นของเจ้ าของของกลุม่ กิจการ สาหรับ การซื ้อส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิของหุ้นที่ซื ้อ มาในบริ ษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้ าของ และกาไรหรื อขาดทุนจากการขายในส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมจะถูก บันทึกในส่วนของของเจ้ าของ ค) การจาหน่ ายบริษัทย่ อย เมื่อกลุม่ กิจการสูญเสียการควบคุม ส่วนได้ เสียในกิจการที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้ มลู ค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า จะรั บ รู้ ในก าไรหรื อขาดทุ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมนั น้ จะถื อ เป็ นมู ล ค่ า ตา มบั ญ ชี เ ริ่ มแ รกข องมู ล ค่ า ข องเงิ น ล ง ทุ น เพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในรูปของบริ ษัทร่วม กิจการร่วมค้ า หรื อสินทรัพย์ทาง การเงิน สาหรับทุกจานวนที่เคยรับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกิจการนัน้ จะถูกปฏิบัติเสมือนว่ากลุ่ม กิจการมีการจาหน่ายสินทรัพย์หรือหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องนันออกไป ้ ง) การร่ วมค้ า ส่ ว นได้ เสี ย ของกลุ่ม กิ จ การในกิ จ การที่ ค วบคุม ร่ ว มกั น รั บ รู้ เริ่ ม แรกด้ วยราคาทุ น และใช้ วิ ธี ส่ ว นได้ เสี ย ในการแสดง ในงบการเงิ น รวม ส่ว นแบ่ง ของกลุ่ม กิ จ การในกาไรหรื อ ขาดทุน ของการร่ ว มค้ า ที่ เ กิ ด ขึน้ ภายหลัง การได้ ม าจะรวมไว้ ใ น งบก าไรขาดทุน รวม ผลสะสมของการเปลี่ ย นแปลงภายหลัง การได้ ม าจะปรั บ ปรุ ง กับ ราคาตามบัญ ชี ข องส่ว นได้ เ สี ย ในการร่ ว มค้ า กลุ่ ม กิ จ การจะไม่ รั บ รู้ ส่ ว นแบ่ ง ขาดทุน อี ก ต่ อ ไป หากส่ ว นแบ่ ง ขาดทุ น ของกลุ่ม กิ จ การในการร่ ว มค้ า มี มูล ค่ า เท่ า กั บ หรื อ เกิ น กว่ า มูล ค่ า ส่ ว นได้ เ สี ย ของกลุ่ม กิ จ การใน การร่ ว มค้ า นั น้ เว้ น แต่ ก ลุ่ม กิ จ การรั บ ผิ ด ในหนี ข้ อง การร่วมค้ าหรือรับว่าจะจ่ายหนี ้แทนการร่วมค้ า เงิ น ลงทุน ในการร่ ว มค้ า แสดงในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การโดยใช้ วิ ธี ร าคาทุน โดยรายได้ จ ากเงิ น ลงทุน ในการร่ ว มค้ า จะรับรู้เมื่อการร่วมค้ ามีการประกาศจ่ายเงินปั นผล รายชื่อของการร่วมค้ าของกลุม่ กิจการได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 10

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

84

ANNUAL REPORT 2017


2

นโยบายการบัญชี (ต่อ) 2.4

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้ วย เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดง ไว้ ในส่วนของของหนี ้สินหมุนเวียน

2.5

เงินลงทุนระยะสัน้ เงิ น ลงทุน ระยะสั น้ เป็ นเงิ น ลงทุน เพื่ อจุด มุ่งหมายหลั กในการหาก าไรจากการเปลี่ ยนแปลงราคาในช่ ว งเวลาสัน้ ไม่ เกิ น 1 ปี นับแต่วนั ที่ลงทุน และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้ วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ของกองทุ น ณ วั น สิ น้ วั น ท าการสุ ด ท้ ายของปี กลุ่ ม กิ จ การบั น ทึ ก การเปลี่ ย นแปลงของมู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น เป็ นรายการ กาไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกาไรขาดทุน กลุ่มกิ จการจะทดสอบการด้ อยค่ า ของเงิ น ลงทุ น เมื่ อ มี ข้ อบ่ งชี ว้ ่ า เงิ น ลงทุ น นั น้ อาจมี ก ารด้ อยค่ า เกิ ด ขึ น้ หากราคาตามบั ญ ชี ของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน กลุม่ กิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้ อยค่าไว้ ในงบกาไรขาดทุน เมื่ อ มี ก ารจ าหน่ า ยเงิ น ลงทุ น ผลต่ า งระหว่ า งเงิ น สดรั บ สุ ท ธิ จ ากการจ าหน่ า ย และมูล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น ดั ง ก ล่ า ว จะถู ก บั น ทึ ก เป็ นก าไรหรื อ ขาดทุ น ในงบก าไรขาดทุ น ในกรณี ที่ จ าหน่ า ยเงิ น ลงทุ น ออกไปบางส่ ว น ราคาตามบั ญ ชี ข อง เงินลงทุนที่จาหน่ายจะกาหนดโดยใช้ วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักจากจานวนทังหมดที ้ ่ถือไว้

2.6

ลูกหนีก้ ารค้ า ลูกหนีก้ ารค้ ารับรู้ เริ่ มแรกด้ วยมูลค่าตามใบแจ้ งหนี ้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้ วยจานวนเงินที่เหลืออยู่หักด้ วยค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญซึ่ง ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ ้นปี ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี ้การค้ า เปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับจากลูกหนี ้การค้ า หนี ้สูญที่เกิดขึ ้นจะรับรู้ไว้ ในงบกาไรขาดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้ จา่ ยใน การขายและบริหาร

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

85

ANNUAL REPORT 2017


2

นโยบายการบัญชี (ต่อ) 2.7

อาคารและอุปกรณ์ อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่ มแรกด้ วยราคาทุน และแสดงมูลค่า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินด้ วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่า เสื่ อ มราคาค านวณโดยวิ ธี เส้ นตรง เพื่ อ ลดราคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ แ ต่ ล ะชนิ ด ตลอดอายุ ก ารให้ ประโยชน์ ที่ประมาณไว้ ของสินทรัพย์หรือตามอายุสญ ั ญาเช่าในกรณีที่อายุสญ ั ญาเช่าสันกว่ ้ า ดังต่อไปนี ้ อาคารและส่วนปรับปรุง ยานพาหนะ อุปกรณ์สานักงาน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ตามอายุสญ ั ญาเช่าทีด่ ิน 15 - 30 ปี 5 ปี 5 ปี 3 ปี

ทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการได้ มีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ ประโยชน์ ของสินทรัพ ย์ ใ ห้ เหมาะสม ในกรณี ที่ ราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ สูงกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคื น ราคาตามบั ญชี จะถูกปรั บลดให้ เท่ากับมูลค่าที่ คาดว่า จะได้ รับคืน โดยบันทึกผลต่างจากการปรับลดนี ้เป็ นค่าเผื่อการด้ อยค่าในงบกาไรขาดทุน ต้ น ทุน ที่ เ กิ ด ขึ น้ ภายหลัง จะรวมอยู่ใ นราคาตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ รั บ รู้ แยกเป็ น อี ก สิ น ทรั พ ย์ ห นึ่ ง ตามความเหมาะสม เมื่ อต้ น ทุน นั น้ เกิ ด ขึ น้ และคาดว่า จะให้ ป ระโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตแก่ กลุ่ม กิ จ การและต้ น ทุน ดังกล่ าวสามารถวัดมูลค่า ได้ อย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ และจะตั ด มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องชิ น้ ส่ ว นที่ ถู ก เปลี่ ย นแทนออก ส าหรั บ ค่ า ซ่ อ มแซมและบ ารุ ง รั ก ษาอื่ น ๆ กลุม่ กิจการจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จา่ ยในกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ ้น รายการกาไรและขาดทุนที่เกิดจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้ รับจากการจาหน่าย สินทรัพย์กบั ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ในงบกาไรขาดทุน 2.8

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุน ประกอบด้ ว ย อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ถื อ ครองโดยความเป็ น เจ้ า ของเพื่ อ หาประโยชน์ จ ากรายได้ ค่าเช่า หรื อ จากการเพิ่ ม ขึ น้ ของมูล ค่า ของสิน ทรั พ ย์ ห รื อ ทัง้ สองอย่า ง และไม่ไ ด้ มี ไ ว้ ใ ช้ ง านโดยกิ จ การในกลุ่ม กิ จ การ รวมถึ ง อสังหาริ มทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้ างหรื อพัฒนาเพื่อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต และแสดงตามมูลค่ายุติธรรมซึ่ง ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระซึ่งจะประเมินทุกสามปี อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารจะสอบทานมูลค่ายุติธรรมเพื่อให้ มลู ค่าสะท้ อนถึงสภาพ ตลาด ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธรรมคานวณจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปั จจุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใต้ เงื่ อนไขของตลาดที่ มีอยู่ในปั จจุบัน สุทธิ จากกระแสเงิ นสดจ่ายต่าง ๆ ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ น้ เนื่ อ งจาก อสังหาริ มทรัพย์ อัตราคิดลดที่ใช้ สะท้ อนถึงการประเมินสภาวะตลาดปั จจุบนั ในเรื่องมูลค่า ของเงินและปรับปรุงด้ วยปั จจัยความเสี่ยงที่ เหมาะสม กาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในงบกาไรขาดทุน

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

86

ANNUAL REPORT 2017


2

นโยบายการบัญชี (ต่อ) 2.8

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน (ต่อ) การรวมรายจ่า ยในภายหลัง เข้ า เป็ น มูล ค่า บัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ จ ะกระท าก็ ต่ อ เมื่ อ มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ที่ กลุ่มบริ ษั ท จะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนัน้ และต้ นทุนสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาทังหมด ้ จะรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดขึน้ เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิน้ ส่วนของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จะตัด มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถกู เปลี่ยนแทนออก ประโยชน์จากการใช้ ที่ดินที่ได้ มาโดยสัญญาเช่าดาเนินงาน ถูกจัดประเภทและบันทึกบัญชีเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยจะ บันทึกสัญญาเช่าดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงินภายใต้ “ค่าเช่าที่ดินรับรู้ด้วยวิธีสญ ั ญาเช่าการเงิน” ต้ นทุนทางการเงิน ที่เกิดจากการบันทึกสัญญาเช่าการเงินจะแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม ต้ นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ ในการก่อสร้ างสินทรัพย์ให้ เสร็ จสมบูรณ์หรื อเตรียมสินทรัพย์ให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมที่จะใช้ ได้ ตามประสงค์ ได้ บันทึกรวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้ นทุนการกู้ยืมประกอบด้ วยดอกเบี ้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมทั ง้ ระยะสันและระยะยาว ้ การตัง้ ต้ นทุนการกู้ยืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์จะหยุดพักลงเมื่อการก่อสร้ างทรัพย์สินหยุดชะงักลงเป็ นเวลาต่อเนื่อง มูล ค่า ยุติ ธ รรมของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุน ไม่ไ ด้ ส ะท้ อ นถึ ง รายจ่า ยฝ่ ายทุน ในอนาคตที่ จ ะจ่า ยเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หรื อท าให้ อสังหาริ มทรัพย์นนั ้ ดีขึน้ และไม่ได้ สะท้ อนถึงผลประโยชน์ในอนาคตที่เกี่ยวข้ องที่จะได้ รับจากรายจ่ายฝ่ ายทุนในอนาคตนัน้ เว้ นแต่ผ้ มู ี ส่วนร่วมทางการตลาดจะนามาพิจารณาในการหามูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน กลุม่ กิจการจะต้ องตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เมื่อกิจการ จ าหน่ า ยหรื อเลิ ก ใช้ อสั ง หาริ มทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น นั น้ อย่ า งถาวร และคาดว่ า จะไม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตจากการจาหน่าย กรณี ที่ ก ลุ่ม กิ จ การจ าหน่ า ยอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มูล ค่ า ยุติ ธ รรมโดยผู้ ซื อ้ และผู้ ขายไม่ มี ค วามเกี่ ย ว ข้ องกั น และเจรจาต่ อ รอง ในลักษณะที่เป็ นอิสระจากกัน มูลค่าตามบัญชีก่อนขายจะมีการปรับไปใช้ ราคาในการทารายการ และบันทึกผลกาไรสุทธิจากการ ปรับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรมในกาไรหรือขาดทุน

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

87

ANNUAL REPORT 2017


2

นโยบายการบัญชี (ต่อ) 2.9

การบัญชีสาหรับสัญญาเช่ าระยะยาว กรณีท่ กี ลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่ า สัญญาการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึง่ ผู้เช่าเป็ นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเกือบทังหมดถื ้ อเป็ นสัญญาเช่า การเงิ น ซึ่ ง จะบั น ทึ ก เป็ นรายจ่ า ยฝ่ ายทุ น ด้ วยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ที่ เช่ า หรื อมู ล ค่ า ปั จจุ บั น สุ ท ธิ ข องจ านวนเงิ น ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้ วแต่มลู ค่าใดจะต่ากว่า จานวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปั นส่วนระหว่างหนีส้ ินและค่าใช้ จ่า ยทาง การเงิ น เพื่ อ ให้ ได้ อั ต ราดอกเบี ย้ คงที่ ต่ อ หนี ส้ ิ น คงค้ างอยู่ โ ดยพิ จ ารณาแยกแต่ ล ะสั ญ ญา ภาระผู ก พั น ตามสั ญ ญ าเช่ า หักค่าใช้ จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี ้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี ้ยจ่ายจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ ได้ มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้ วแต่ระยะเวลาใด จะน้ อยกว่า สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ ซึง่ ผู้ให้ เช่าเป็ นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเป็ นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านัน้ ถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากการยกเลิกสัญญาเช่าดาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงิน เพิ่มที่ต้องจ่ายให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าจะบันทึกเป็ นค่าใช้ จา่ ยในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนันเกิ ้ ดขึ ้น กรณีท่ กี ลุ่มกิจการเป็ นผู้ให้ เช่ า สินทรัพย์ที่ให้ เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน เป็ นลูกหนีส้ ญ ั ญาเช่าทางการเงินด้ วยมูลค่าปั จจุบันของ จานวนเงินที่จา่ ยตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนีเ้ บื ้องต้ นกับมูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี ้บันทึกเป็ นรายได้ ทางการเงิน รายได้ จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยวิธีเงินลงทุนสุทธิซงึ่ สะท้ อนอัตราผลตอบแทนคงที่ทกุ งวด สินทรัพย์ที่ให้ เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงานรวมแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน รายได้ คา่ เช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนที่ได้ จา่ ยให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้ นตรงตลอดช่วงเวลาการให้ เช่า

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

88

ANNUAL REPORT 2017


2

นโยบายการบัญชี (ต่อ) 2.10 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน ค่ าความนิยม ค่ า ความนิ ย มคื อ ต้ นทุ น ของเงิ น ลงทุ น ที่ สู ง กว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ที่ ก ลุ่ ม กิ จ การมี ส่ ว นแบ่ ง ในสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ของบริ ษั ท ย่ อ ย ณ วัน ที่ ไ ด้ ม าซึ่ ง บริ ษั ท นั น้ ค่ า ความนิ ย มที่ เ กิ ด จากการได้ ม าซึ่ ง บริ ษั ท ย่ อ ยแสดงเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้ องถูกทดสอบการด้ อยค่าทุกปี และแสดงด้ วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้ อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้ อยค่าของค่า ความนิยมที่รับรู้แล้ วจะไม่มีการกลับรายการ ทังนี ้ ้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคานวณในกาไรหรือขาดทุนเมื่อ มีการขายกิจการ ในการทดสอบการด้ อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปั นส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนันอาจจะเป็ ้ น หน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซึง่ คาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ สิทธิการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิท ธิ การใช้ โปรแกรมคอมพิว เตอร์ โดยที่ ซือ้ มามีลักษณะเฉพาะบัน ทึกเป็ นสิน ทรั พย์ โดยค านวณจากต้ น ทุน ในการได้ มาและการ ดาเนินการให้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นนสามารถน ั้ ามาใช้ งานได้ ตามประสงค์ โดยจะตัดจาหน่ายตลอดอายุการให้ ประโยชน์เป็ นเวลา 10 ปี ต้ นทุนที่ใช้ ในการพัฒนาและบารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ บนั ทึกเป็ นค่าใช้ จา่ ยเมื่อเกิดขึ ้น ต้ นทุนโดยตรงในการจัดทาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ที่กลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้ดแู ลและมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มากกว่าต้ นทุนเป็ นเวลาเกินกว่า หนึ่งปี จึงจะบันทึกเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้ นทุนโดยตรงรวมถึงต้ นทุนพนักงานที่ทางานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ ค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องในจานวนเงินที่เหมาะสม รายจ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ สงู ขึ ้นกว่าเมื่อได้ มาให้ บนั ทึกเป็ นต้ นทุนเพื่อการพัฒนาและบวกรวม ไว้ ในต้ นทุนเมื่อได้ มาซึง่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นนั ้ ต้ นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรับรู้เป็ นสินทรัพย์และตัดจาหน่ายโดย ใช้ วิธีเส้ นตรง ตลอดอายุการให้ ประโยชน์ตามประมาณการเป็ นเวลา 10 ปี

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

89

ANNUAL REPORT 2017


2

นโยบายการบัญชี (ต่อ) 2.11 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ อาคารและอุ ป กรณ์ และสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นอื่ น ที่ ไ ม่ เ ป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น รวมทั ง้ ค่ า ความนิ ย มและสิ น ทรั พ ย์ ไม่มี ตัว ตน จะมี ก ารทบทวนการด้ อ ยค่า เมื่ อ มี เ หตุก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ บ่ ง ชี ว้ ่า ราคาตามบัญ ชี อ าจสูง กว่า มูล ค่า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น เพื่ อ พิ จ ารณาผลต่อ รายการขาดทุน จากการด้ อ ยค่า รายการขาดทุน จากการด้ อ ยค่า จะรั บ รู้ เมื่ อ ราคาตามบัญ ชี ของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับคืน ซึง่ หมายถึงจานวนที่สงู กว่าระหว่างราคาขายสุทธิเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์ จะถู ก จั ด เป็ นหน่ ว ยที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ที่ ส ามารถแยกออกมาได้ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการประเมิ น การด้ อยค่ า ณ วั น ที่ ใ น งบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มกิจการต้ องกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ที่กลุม่ กิจการรับรู้ในงวดก่อนที่ไม่ใช่คา่ ความนิ ย ม เมื่ อ ประมาณการที่ ใ ช้ ก าหนดมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ได้ เปลี่ ย นแปลงไปภายหลั ง จากที่ ก ลุ่ ม กิ จ การ ได้ รับรู้รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าแล้ ว 2.12 ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ สาหรับงวดประกอบด้ วย ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ภาษี เงินได้ จะรับรู้ในกาไรหรื อ ขาดทุน ยกเว้ นส่วนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้ าของในกรณีนี ้ ภาษีเงินได้ ต้องรับรู้ในกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ าของตามลาดับ ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั คานวณจากอัตราภาษี ตามกฎหมายภาษี อากรที่มีผลบังคับใช้ อยู่ หรื อที่คาดได้ ค่อนข้ างแน่ว่าจะมีผล บั ง คั บ ใช้ ภายในสิ น้ รอบระยะเวลาที่ ร ายงานในประเทศที่ ก ลุ่ ม กิ จ การได้ ด าเนิ น งานและเกิ ด รายได้ ทางภาษี ผู้ บริ ห าร จะประเมิ น สถานะของการยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ ป็ น งวด ๆ โดยค านึ ง ถึ ง สถานการณ์ ที่ ส ามารถน ากฎหมายภาษี อากร ไปปฏิบตั ิและจะตังประมาณการค่ ้ าใช้ จา่ ยภาษีอากร ตามจานวนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายชาระ ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีตงเต็ ั ้ มจานวนตามวิธีหนีส้ ิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษี ของสินทรัพย์และหนีส้ ิน และราคา ตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุม่ กิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการ สินทรัพย์หรื อรายการหนีส้ ินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนัน้ ไม่มีผลกระทบต่อกาไรทาง บัญชีและกาไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีคานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้ อยู่ หรือ ที่คาดได้ คอ่ นข้ างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ ภายในสิ ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนาไปใช้ เมื่อสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องได้ รับประโยชน์ หรือหนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีได้ มีการจ่ายชาระ สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีจะรับรู้ หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากลุ่ มกิจการจะมีกาไรทางภาษี เพียงพอที่จะนาจานวน ผลต่างชัว่ คราวนันมาใช้ ้ ประโยชน์ สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอ่ เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนา สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เงิ น ได้ ของงวดปั จจุ บั น มาหั ก กลบกั บ หนี ส้ ิ น ภาษี เงิ น ได้ ของงวดปั จจุ บั น และทั ง้ สิ น ทรั พย์ ภาษี เงิ น ได้ รอการตัดบัญชีและหนีส้ ินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้ องกับภาษี เงินได้ ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี หน่วยงานเดียวกัน โดย การเรี ยกเก็ บเป็ นหน่ ว ยภาษี เดี ยวกั น หรื อหน่ ว ยภาษี ต่ า งกั น ซึ่ ง ตั ง้ ใจจะจ่ า ยหนี ส้ ิ น และสิ น ทรั พย์ ภาษี เงิ น ได้ ของ งวดปั จจุบนั ด้ วยยอดสุทธิ

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

90

ANNUAL REPORT 2017


2

นโยบายการบัญชี (ต่อ) 2.13 ประมาณการหนีส้ ิน กลุ่มบริ ษัทจะบันทึกประมาณการหนีส้ ินเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าจะเกิดภาระผูกพันในปั จจุบันตามกฎหมายหรื อโดย อนุมานจากผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ ต้องใช้ ทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพัน และสามารถประมาณการจานวนที่ต้องจ่ายได้ อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่กลุม่ กิจการคาดว่าประมาณการหนี ้สินเป็ นรายจ่ายที่จะได้ รับ คืน กลุม่ กิจการจะบันทึกเป็ นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อคาดว่าน่าจะได้ รับรายจ่ายนันคื ้ นอย่างแน่นอน 2.14 ผลประโยชน์ ของพนักงาน กลุม่ กิจการจัดให้ มีกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ซึง่ เป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้ กาหนดการจ่ายสมทบไว้ แล้ ว สินทรัพย์ของ กองทุนสารองเลี ้ยงชีพได้ แยกออกไปจากสินทรัพย์ของกลุม่ กิจการและได้ รับการบริ หารโดยผู้จั ดการกองทุนภายนอก กองทุนสารอง เลี ้ยงชีพดังกล่าวได้ รับเงินสะสมเข้ ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง เงินจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี ้ยง ชีพบันทึกเป็ นค่าใช้ จา่ ยในงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนัน้ กลุ่มกิจการจัดให้ มีผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้ างหรื อเกษี ยณอายุเพื่อจ่ายให้ แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย กลุม่ กิจการรับรู้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานคานวณโดยผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ ประกันภัยด้ วยเทคนิคการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial Technique) ซึ่งประมาณการจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้ องจ่ายในอนาคต คิดลดด้ วยอัตราดอกเบี ้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ ครบกาหนดในเวลาใกล้ เคียงกับกาหนดชาระของหนีส้ ินดังกล่าว กระแสเงินสดที่คาดว่า จะต้ องจ่ายในอนาคตประมาณการจากเงินเดื อนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงานและปั จจัยอื่น ทัง้ นีค้ ่าใช้ จ่า ยที่ เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์พนักงานจะรับรู้ในงบกาไรขาดทุนเพื่อกระจายต้ นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้ างงาน ก าไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการปรั บ ปรุ ง จากประสบการณ์ ห รื อ การเปลี่ยนแปลงในข้ อสมมติฐานจะต้ องรับรู้ในส่วนของเจ้ าของผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดขึ ้น 2.15 เงินกู้ยืม เงินกู้ยืมรับรู้เริ่ มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับ ในเวลาต่อมาเงินกู้ยืมวัดมูลค่าด้ วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย ตามวิธี อัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชาระหนีน้ นั ้ จะรับรู้ในงบกาไรขาดทุนตลอดช่วงเวลา การกู้ยืม เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็ นหนีส้ ินหมุนเวียน เมื่อ กลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนั ปราศจากเงื่อนไขให้ เลื่อนชาระหนีอ้ อกไปอีกเป็ นเวลาไม่น้ อย กว่า 12 เดือน นับจากวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

91

ANNUAL REPORT 2017


2

นโยบายการบัญชี (ต่อ) 2.16 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย รายได้ จากการให้ เช่าและบริการรับรู้เป็ นรายได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาและเมื่อได้ ให้ บริการกับลูกค้ าตลอดระยะเวลาตามสัญญา เช่า รายได้ จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตามนโยบายการบัญชีข้อ 2.9 เรื่อง สัญญาเช่าระยะยาว รายได้ รอการตัดบัญชีจากการให้ เช่าพื ้นที่และบริการรับรู้เป็ นรายได้ ตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าด้ วยวิธีเส้ นตรง รายได้ ดอกเบี ้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ าง เว้ นแต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชาระ ค่าใช้ จา่ ยโดยทัว่ ไปบันทึกตามเกณฑ์คงค้ าง 2.17 เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ ทางการเงินที่สาคัญซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ได้ แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสัน้ ลูกหนี ้ การค้ า ลู ก หนี ต้ ามสั ญ ญาเช่ า การเงิ น ลู ก หนี ก้ ิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ องกั น และเงิ นให้ กู้ ยื ม แก่ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ องกั น หนี ส้ ิ น ทางการเงิ น ที่ ส าคั ญ ซึ่ ง แสดงอยู่ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น ได้ แก่ เจ้ า หนี ก้ ารค้ า เจ้ า หนี ก้ ิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ องกั น และเงิ น กู้ ยื ม ซึง่ นโยบายการบัญชีเฉพาะสาหรับรายการแต่ละรายการได้ เปิ ดเผยแยกไว้ ในแต่ละหัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง กลุม่ กิจการไม่มีนโยบายในการซื ้อขายเครื่องมือทางการเงินเพื่อการค้ าหรื อเพื่อเก็งกาไร กลุ่มกิ จการเป็ น คู่สัญ ญาในอนุพัน ธ์ ที่ เป็ น เครื่ องมื อ ทางการเงิน เกี่ ยวกับ สัญ ญาแลกเปลี่ยนอัต ราดอกเบี ย้ เครื่ องมือดัง กล่า ว ไม่รับรู้ในงบการเงินในวันเริ่มแรก สัญ ญาแลกเปลี่ยนอัต ราดอกเบีย้ ช่ว ยป้ องกัน กลุ่มกิ จการจากความเคลื่อ นไหวของอัต ราดอกเบี ย้ ส่ว นต่า งที่ จะต้ องจ่า ยหรื อ ที่จะได้ รับจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ยรับรู้ เป็ นส่วนประกอบของรายได้ ดอกเบี ้ยหรื อดอกเบีย้ จ่ายตลอดอายุของสัญญา รายการก าไรและรายการขาดทุ น จากการเลิ ก สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี ย้ ก่ อ นก าหนดหรื อ จากการจ่ า ยช าระ เงินกู้ยืมจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน รายละเอี ยดของอนุพัน ธ์ ที่ เป็ นเครื่ องมื อทางการเงิ นที่ ก ลุ่ม กิ จ การเป็ นคู่สัญญาได้ เปิ ดเผยไว้ ใ นหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ข้ อ 10 2.18 การจ่ ายเงินปั นผล เงินปั นผลที่จา่ ยบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือบริษัท ย่อยได้ อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

92

ANNUAL REPORT 2017


2

นโยบายการบัญชี (ต่อ) 2.19 ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน ส่วนงานด าเนิ นงานได้ ถูกรายงานในลักษณะเดี ยวกับรายงานภายในที่ น าเสนอให้ ผ้ ูมี อ านาจตัดสิ นใจสูงสุดด้ านการ ด าเนิ น งาน ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้ าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่วน งานดาเนินงาน ซึง่ พิจารณาว่าคือ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ที่ทาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 2.20 การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ (ก) สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงิน รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริ ษัทในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้ สกุลเงินของสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจหลักที่ กลุ่ ม บริ ษั ท ด าเนิ น งานอยู่ (สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ในการด าเนิ น งาน) งบการเงิ น รวมแสดงในสกุ ล เงิ น ไทยบาท ซึ่ ง เป็ น สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงินของกลุม่ กิจการ (ข) รายการและยอดคงเหลือ รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรื อวันที่ตีราคาหากรายการนัน้ ถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกาไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชาระที่เป็ นเงินตรา ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร แ ป ล ง ค่ า สิ น ทรั พ ย์ แ ล ะ ห นี ้สิ น ที่ เ ป็ น ตั ว เ งิ น ซึ่ ง เ ป็ น เ งิ น ต ร า ต่ า ง ป ระ เท ศ ได้ บนั ทึกไว้ ในกาไรหรือขาดทุน เมื่อมีการรั บ รู้ รายการกาไรหรื อขาดทุน ของรายการที่ ไม่เป็ น ตัวเงิน ไว้ ใ นกาไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จอื่น องค์ ป ระกอบของอัต รา แลกเปลี่ยนทังหมดของก ้ าไรหรื อขาดทุนนัน้ จะรับรู้ไว้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้ วย ในทางตรงข้ ามการรับรู้กาไรหรื อขาดทุน ของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ ในกาไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทังหมดของก ้ าไรหรือขาดทุนนันจะรั ้ บรู้ไว้ ใน กาไรขาดทุนด้ วย (ค) กลุม่ กิจการ การแปลงค่ า ผลการด าเนิ น งานและฐานะการเงิ น ของกิ จ การในก ลุ่ ม บริ ษั ท (ที่ มิ ใ ช่ ส กุ ล เงิ น ของเศรษฐกิ จ ที่ มี ภ าวะ เงิ น เฟ้ อ รุ น แรง) ซึ่ ง มี ส กุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานแตกต่ า งจากสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ น าเสนองบการเงิ น ได้ ถูก แปลงค่า เป็ น สกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงินดังนี ้  สินทรัพย์และหนีส้ ินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละปี แปลงค่า ด้ วยอัตราปิ ด ณ วันที่ของแต่ละงบแสดงฐานะ การเงินนัน้  รายได้ และค่าใช้ จา่ ยใน งบกาไรขาดทุน แปลงค่าด้ วยอัตราถัวเฉลี่ย และ  ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทังหมดรั ้ บรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื ้อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็ นสินทรัพย์และหนี ้สินของหน่วยงานใน ต่างประเทศนันและแปลงค่ ้ าด้ วยอัตราปิ ด

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

93

ANNUAL REPORT 2017


3

ประมาณการทางบัญชีท่สี าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจและการจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน 3.1

ประมาณการทางบัญชีท่สี าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ การประมาณการ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดลุ ยพินิจได้ มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื ้นฐานของประสบการณ์ ในอดีต และปั จจัยอื่น ๆ ซึง่ รวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ ขณะนัน้ ก)

การด้ อยค่ าของลูกหนีก้ ารค้ า และลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงิน กลุ่มกิจการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเพื่อให้ สะท้ อนถึงการด้ อยค่าลงของลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน โดยประมาณการขาดทุ น ที่ อ าจเกิ ด จากการที่ ลู ก ค้ าไม่ ส ามารถช าระหนี ไ้ ด้ กลุ่ ม กิ จ กา รประเมิ น ค่ า เผื่ อ หนี ้ สงสัยจะสูญจากการคาดการณ์กระแสเงินสดรับในอนาคต ซึ่งอยู่บนพื ้นฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับชาระหนี ้ และกรณี ของการผิดชาระหนี ้ที่เกิดขึ ้น และการพิจารณาแนวโน้ มของตลาด

ข)

การด้ อยค่ าของค่ าความนิยม ในแต่ละปี กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าความนิยมว่าเกิดการด้ อยค่าหรื อไม่ โดยเปรี ยบเทียบมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมกับ กระแสเงินสดคิดลดของมูลค่าการใช้ งานที่คาดว่า จะได้ รับจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสด การคานวณดังกล่าวต้ องอาศัย การประมาณการของผู้บริหาร

ค)

อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน ฝ่ ายบริ หารเป็ นผู้ประมาณการอายุการใช้ งานและมูลค่า ซากส าหรั บ อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรั พย์ ไม่ มี ตัวตน ของ กลุม่ กิจการ โดยฝ่ ายบริหารจะทาการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้ งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณ การในปี ก่อน หรือมีการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรื อไม่ได้ ใช้ งานเนื่องจากการขายหรื อเลิกใช้

ง)

ภาระผูกพันผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอายุขึน้ อยู่กับหลายปั จจัยที่ใช้ ในการคานวณตามหลักคณิตศาสตร์ ประกั น ภั ย โดยมี ข้ อสมมติ ฐ านหลายตั ว รวมถึ ง ข้ อสมมติ ฐ า นเกี่ ย วกั บ อั ต ราคิ ด ลด การเปลี่ ย นแปลงของ ข้ อสมมติฐานเหล่านี ้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กลุม่ กิจการได้ พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึง่ ได้ แก่อตั ราดอกเบี ้ยที่ควรจะใช้ ในการกาหนดมูลค่าปั จจุบนั ของ ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้ องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์ เมื่อเกษี ยณอายุ ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่ เหมาะสมกลุม่ กิจการพิจารณาใช้ อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึง่ เป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่าย ชาระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกาหนดใกล้ เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายชาระภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อ เกษียณอายุที่เกี่ยวข้ อง ข้ อสมมติฐานหลักอื่นๆสาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมอยูใ่ นหมายเหตุฯ 20

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

94

ANNUAL REPORT 2017


3

ประมาณการทางบัญชีท่สี าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจและการจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน (ต่อ) 3.1

ประมาณการทางบัญชีท่สี าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ) จ)

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึง่ ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คานวณจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของ ค่ า เช่ า จา กสั ญ ญ า เช่ า ใ นปั จจุ บั น รว มถึ ง ค่ า เช่ า ใ นอนา ค ต ภา ยใ ต้ เงื่ อ นไข ข อ งต ล า ด ที่ มี อยู่ ใ น ปั จ จุ บั น สุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึน้ เนื่อ งจากอสังหาริ มทรัพย์ อัตราคิดลดที่ใช้ สะท้ อนถึงการประเมินสภาวะ ตลาดปั จจุ บั น ในเรื่ อ งมู ล ค่ า ของการเงิ น และปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ เ หมาะสม โดยมี อั ต ราคิ ด ลดระหว่ า งร้ อยละ 4.15 ถึง 12 ต่อปี

3.2

การจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริ หารทุนของกลุ่มกิจการนัน้ เพื่อดารงไว้ ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม กิจการเพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ที่มีสว่ นได้ เสียอื่น และเพื่อดารงไว้ ซึ่งโครงสร้ างของทุนที่เหมาะสมเพื่ อ ลดต้ นทุนทางการเงินของทุน ในการด ารงไว้ ห รื อ ปรั บ โครงสร้ างของทุน กลุ่ม กิ จ การอาจปรั บ นโยบายการจ่า ยเงิ น ปั น ผลให้ กับ ผู้ ถื อ หุ้น การคื น ทุน ให้ แ ก่ ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี ้

4

มูลค่ ายุติธรรม 4.1

การประมาณการมูลค่ ายุติธรรม ตารางต่อไปนีแ้ สดงถึงสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้ อมูล สามารถแสดงได้ ดงั นี ้   

ราคาเสนอซื ้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี ้สินอย่างเดียวกัน (ข้ อมูลระดับที่ 1) ข้ อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื ้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้ โดยตรง (ได้ แก่ ข้ อมูลราคาตลาด) หรือโดย อ้ อม (ได้ แก่ ข้ อมูลที่คานวณมาจากราคาตลาด) สาหรับสินทรัพย์นนหรื ั ้ อหนี ้สินนัน้ (ข้ อมูลระดับที่ 2) ข้ อมูลสาหรับสินทรัพย์หรื อหนีส้ ินซึ่งไม่ได้ อ้างอิงจากข้ อมูลที่สามารถสังเกตได้ จากตลาด (ข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ) (ข้ อมูล ระดับที่ 3)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

95

ANNUAL REPORT 2017


4

มูลค่ ายุติธรรม (ต่อ) 4.1

การประมาณการมูลค่ ายุติธรรม (ต่อ) ตารางต่อไปนี ้แสดงถึงสินทรัพย์ของกลุม่ กิจการที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ข้ อมูลระดับที่ 2 พันบาท

งบการเงินรวม ข้ อมูลระดับที่ 3 พันบาท

รวม พันบาท

384,129 -

9,821,266

384,129 9,821,266

งบการเงินเฉพาะกิจการ ข้ อมูลระดับที่ 3 ข้ อมูลระดับที่ 2 พันบาท พันบาท

รวม พันบาท

สินทรัพย์ เงินลงทุนระยะสัน้ - หลักทรัพย์เพื่อค้ า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

สินทรัพย์ เงินลงทุนระยะสัน้ - หลักทรัพย์เพื่อค้ า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 4.2

384,129 -

4,835,360

384,129 4,835,360

วิธีการวัดมูลค่ าของสินทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ ายุติธรรมระดับที่ 2 มูลค่ายุติ ธรรมของหลักทรั พย์ เพื่ อค้ า - หน่ วยลงทุน ที่ ไม่ได้ มี การซื อ้ ขายในตลาดที่ มี สภาพคล่อง จัดเป็ นการวัดมูลค่ายุติ ธรรม ในระดับที่ 2 กลุม่ กิจการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ มลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิที่ประกาศจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ออกหน่วยลงทุนนัน้ ๆ ณ วันทาการสุดท้ ายของ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

4.3

การวัดมูลค่ ายุติธรรมซึ่งใช้ ข้อมูลที่ไม่ สามารถสังเกตได้ อย่ างมีสาระสาคัญ (ข้ อมูลระดับที่ 3) กลุม่ กิจการได้ มีการเปิ ดเผยการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึง่ เป็ นข้ อมูลระดับที่ 3 ไว้ ในหมายเหตุประกอบงบ การเงินข้ อ 11 ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้ ว่าจ้ างผู้ประเมินอิสระจากภายนอกในการประเมินมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากครบ กาหนด ตามนโยบายของกลุม่ กิจการ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาหรับวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมระหว่างปี

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

96

ANNUAL REPORT 2017


4

มูลค่ ายุติธรรม (ต่อ) 4.4

ขัน้ ตอนการประเมินมูลค่ ายุติธรรม ฝ่ ายการเงิ น ของกลุ่ม กิ จ การร่ ว มกั บ ผู้ป ระเมิ น อิ ส ระ ได้ ท าการประเมิ น มูล ค่า ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ส าหรั บ การรายงานใน งบการเงิน รวมถึงมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 คณะทางานนีไ้ ด้ รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการการเงิน (Finance committee) การ ประชุ ม ระหว่ า ง คณะกรรมการการเงิ น และคณะท างานเกี่ ย วกั บ กระบวนการประเมิ น มูล ค่ า ยุ ติ ธ รรมได้ จั ด ขึ น้ อย่ า งน้ อย หนึ่งครัง้ ในแต่ละไตรมาส ซึง่ สอดคล้ องกับวันที่รายงานรายไตรมาสของกลุม่ กิจการ ข้ อมูลหลักที่กลุ่มกิจการใช้ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 สาหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้ แก่ ประมาณการกระแส เงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปั จจุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใต้ เงื่อนไขของตลาดที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั สุทธิจากกระแส เงินสดจ่ายต่าง ๆที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นเนื่องจากอสังหาริ มทรัพย์ และอัตราคิดลดสาหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึง่ ประมาณโดย อ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่ง กลุ่มกิจการพิจารณาแล้ วเห็นว่ามี สถานะทางการเงินที่เทียบเคียงได้ กบั สถานะทางการเงินของบริ ษัท บวกด้ วยอัตราความเสี่ยงที่เหมาะสม อัตราคิดลดที่ ใช้ สะท้ อนถึง การประเมินสภาวะตลาดปั จจุบนั ในเรื่องมูลค่าของการเงินและปั จจัยความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยส่วนใหญ่มีอตั ราคิดลดร้ อยละ 12 ต่อ ปี ทังนี ้ ใ้ นส่วนของอัตราคิดลดของค่าเช่าที่ดินรับรู้ด้วยวิธีสญ ั ญาเช่าการเงินอยู่ระหว่างร้ อยละ 4.15 ถึง 8 ต่อปี กลุ่มกิจการได้ ว่าจ้ างผู้ ประเมินอิสระในการประมาณการข้ อมูลดังกล่าว และทาในการประเมินมูลค่ายุติธรรม ตารางต่อไปนี ้แสดงถึงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้ อสมมติหลักในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผลกระทบต่ อมูลค่ ายุติธรรมของ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน งบการเงินรวม สมมติฐาน การเปลี่ยนแปลง สมมติฐาน

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ พันบาท

สมมติฐาน เปลี่ยนแปลงลดลง พันบาท

ร้ อยละ 1

ลดลง 501,677

เพิ่มขึ ้น 540,423

อัตราคิดลด

ผลกระทบต่ อมูลค่ ายุติธรรมของ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ สมมติฐาน การเปลี่ยนแปลง สมมติฐาน

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ พันบาท

สมมติฐาน เปลี่ยนแปลงลดลง พันบาท

ร้ อยละ 1

ลดลง 304,216

เพิ่มขึ ้น 340,504

อัตราคิดลด

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

97

ANNUAL REPORT 2017


5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

156 34,701

180 25,018

92 18,033

115 9,828

34,857

25,198

18,125

9,943

เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม มีอตั ราดอกเบี ้ยระหว่างร้ อยละ 0.20 ถึง 0.63 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้ อยละ 0.20 ถึง 0.50 ต่อปี ) 6

เงินลงทุนระยะสัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดงั นี ้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนระยะสัน้ หลักทรัพย์เพื่อค้ า - ตราสารทุน

พ.ศ. 2560 ราคาทุน มูลค่ ายุติธรรม พันบาท พันบาท

พ.ศ. 2559 ราคาทุน มูลค่ ายุติธรรม พันบาท พันบาท

383,612

170,628

384,129

171,241

ในระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงดังนี ้ งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2560 พันบาท ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ ซื ้อหลักทรัพย์ ขายหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ า

171,241 951,500 (739,626) 1,014

ราคาตามบัญชีสิ ้นปี - สุทธิ

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

384,129

98

ANNUAL REPORT 2017


7

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

111,062 111,062 6,260 23,585 5,276

84,551 84,551 5,008 2,381 20,758 13,712

76,445 76,445 4,797 12,544 4,640

52,831 52,831 2,755 2,006 12,421 11,477

146,183

126,410

98,426

81,490

ลูกหนี ้การค้ า หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ลูกหนี ้การค้ าสุทธิ ค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ า ลูกหนี ้เงินประกัน ภาษีโรงเรือนค้ างรับ ลูกหนี ้อื่น

ลูกหนี ้การค้ า แยกตามอายุหนี ้ที่ค้างชาระได้ ดงั นี ้

งบการเงินรวม พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

64,062 32,016 14,556 428 111,062 -

55,101 10,548 3,380 15,522 84,551 -

35,625 26,317 14,503 76,445 -

28,445 5,757 3,189 15,440 52,831 -

111,062

84,551

76,445

52,831

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ เกินวันครบกาหนด 1 - 6 เดือน เกินวันครบกาหนด 7 - 12 เดือน เกินวันครบกาหนดมากกว่า 12 เดือน หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

งบการเงินเฉพาะกิจการ

99

ANNUAL REPORT 2017


8

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงิน งบการเงินรวม

ลูกหนี ้ขันต้ ้ นตามสัญญาเช่า ส่วนที่ถึงกาหนดรับชาระภายใน 1 ปี ส่วนที่ถึงกาหนดรับชาระระหว่าง 2 - 5 ปี ส่วนที่ถึงกาหนดรับชาระเกินกว่า 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ.2560 พันบาท

พ.ศ.2559 พันบาท

พ.ศ.2560 พันบาท

พ.ศ.2559 พันบาท

46,143 168,780 561,861

54,279 207,306 633,475

32,041 108,308 351,112

40,473 148,934 404,125

776,784

895,060

491,461

593,532

25,571

29,480

18,358

22,613

91,216 439,184

116,336 488,844

58,227 278,022

85,815 316,050

530,400

605,180

336,249

401,865

555,971 -

634,660 -

354,607 -

424,478 -

555,971

634,660

354,607

424,478

220,813

260,400

136,854

169,054

มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขันต ้ ่าที่ลกู หนี ้ ต้ องจ่ายตามสัญญาเช่า ส่วนที่ถึงกาหนดรับชาระภายใน 1 ปี ส่วนที่ถึงกาหนดรับชาระระหว่าง 2 - 5 ปี ส่วนที่ถึงกาหนดรับชาระเกินกว่า 5 ปี

หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

รายได้ ทางการเงินรอการรับรู้

รายได้ ทางการเงินรอการรับรู้คานวณโดยวิธีการคิดลดด้ วยอัตราดอกเบี ้ยระหว่างร้ อยละ 4.15 ถึงร้ อยละ 12 ต่อปี ลักษณะของข้ อตกลงที่สาคัญตามสัญญาเช่า ได้ แก่ 

 

ระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ แม้ วา่ จะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อสิ ้นสุด อายุสญ ั ญา ค่าตอบแทนการให้ เช่าทังหมดที ้ ่ผ้ เู ช่าตกลงชาระแก่ผ้ ใู ห้ เช่าในวันที่สง่ มอบสถานที่เช่า ผู้ให้ เช่าไม่ต้องคืนแก่ผ้ เู ช่า หากผู้เช่ายกเลิกสัญญาเช่า ผู้เช่าต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับผู้ให้ เช่าเนื่องจากการยกเลิกนัน้

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

100

ANNUAL REPORT 2017


9

สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น งบการเงินรวม พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

14,853 6,988

7,139 6,539

4,949 3,845

-

21,841

13,678

8,794

-

ภาษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จา่ ย ภาษีมลู ค่าเพิ่ม

10

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และเงินลงทุนในการร่ วมค้ า การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินลงทุนในการร่วมค้ า มีดงั นี ้ งบการเงินเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท เงินลงทุนในบริษัทย่ อย ราคาตามบัญชีต้นปี ลงทุนเพิ่มขึ ้น(ลดลง)

257,925 -

257,925 -

ราคาตามบัญชีสิ ้นปี

257,925

257,925

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า ราคาตามบัญชีต้นปี เงินปั นผลรับ ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้ า

4,649,303 (49,980) 1,458,170

4,123,934 (49,980) 575,349

1,978,581 -

1,978,581 -

ราคาตามบัญชีสิ ้นปี

6,057,493

4,649,303

1,978,581

1,978,581

ในระหว่ า งปี พ.ศ. 2560 ผู้ ถื อหุ้น ของการร่ ว มค้ า อนุมัติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอัต รา 0.34 บาทต่ อ หุ้น (พ.ศ. 2559 : 0.34 บาทต่ อ หุ้น ) บริษัทได้ รับเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 จานวน 49.98 ล้ านบาท (พ.ศ. 2559 : 49.98 ล้ านบาท)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

101

ANNUAL REPORT 2017


10

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และเงินลงทุนในการร่ วมค้ า (ต่อ) 10.1 เงินลงทุนในการร่ วมค้ า รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี ้

ลักษณะความสัมพันธ์ การร่ วมค้ า บริษัท เอส เอฟ ดีเวลอปเมนท์ จากัด บริษัท นอร์ ธ บางกอก ดีเวลอปเมนท์ จากัด บริษัท เวสต์ บางกอก ดีเวลอปเมนท์ จากัด

ถือหุ้นโดยตรง ถือหุ้นโดยตรง ถือหุ้นโดยตรง

สัดส่ วนความเป็ นเจ้ าของร้ อยละ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

49 49 49

49 49 49

การร่วมค้ าทังหมดจดทะเบี ้ ยนและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลักในการให้ เช่าพื ้นที่ในอาคารและให้ บริ การด้ าน สาธารณูปโภค กลุม่ กิจการไม่มีหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นซึง่ เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสียของกลุม่ กิจการในการร่วมค้ า ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ปสาหรับการร่ วมค้ า การลงทุนในระหว่ างปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริ ษัท เอส เอฟ ดีเวลอปเมนท์ จากัด ได้ ลงทุนในบริ ษัท เมกาบางนา อเวนิว จากัด จานวน 136 ล้ านบาท ประกอบด้ วยที่ ดิ น และเงิ น สดมูล ค่ า 78 ล้ านบาท และ 58 ล้ านบาทตามล าดั บ ซึ่ ง คิ ด เป็ นร้ อยละ50 ของหุ้ น ที่ออก การลงทุนในหุ้นของบริ ษัท เมกาบางนา อเวนิว จากัด จัดประเภทเป็ นบริ ษัทย่อยเนื่องจากบริ ษัท เอส เอฟ ดีเวลอปเมนท์ จากัด มี อานาจควบคุมนโยบายการเงินและการดาเนินงาน

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

102

ANNUAL REPORT 2017


10

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและเงินลงทุนในการร่ วมค้ า (ต่อ) 10.1 เงินลงทุนในการร่ วมค้ า (ต่อ) ข้ อมูลทางการเงินรวมสาหรับ บริษัท เอส เอฟ ดีเวลอปเมนท์ จากัด ซึง่ ปฏิบตั ิตามวิธีสว่ นได้ เสีย แสดงดังต่อไปนี ้ งบแสดงฐานะการเงินรวมโดยสรุ ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อุปกรณ์ - สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ สินทรัพย์อื่น

540,118 111,799 88,770 42 18,815,976 291,406 4,502 6,709

736,479 82,349 80,055 42 15,244,459 124,816 4,418

สินทรัพย์ รวม

19,859,322

16,272,618

หนี ้สินอื่น

324,933 321,669 317,286 4,270,000 113,889 1,670,365 12,300 1,189,872

118,155 389,836 316,099 4,600,000 129,817 1,118,334 1,029,408

หนีส้ ินรวม

8,220,314

7,701,649

11,639,008

8,570,969

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น หนี ้สินหมุนเวียนอื่น ค่าเช่าที่ดินรับรู้ด้วยวิธีสญ ั ญาเช่าการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ค่าเช่ารับล่วงหน้ า หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

สินทรัพย์ สุทธิ

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

103

ANNUAL REPORT 2017


10

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและเงินลงทุนในการร่ วมค้ า (ต่อ) 10.1 เงินลงทุนในการร่ วมค้ า (ต่อ) ข้ อมูลทางการเงินสาหรับ บริษัท เอส เอฟ ดีเวลอปเมนท์ จากัด ซึง่ ปฏิบตั ิตามวิธีสว่ นได้ เสีย แสดงดังต่อไปนี ้ (ต่อ) งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมโดยสรุ ป สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท รายได้ คา่ เช่า กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ รายได้ ดอกเบี ้ย รายได้ อื่น ต้ นทุนของการให้ เช่าและการให้ บริการ ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร ต้ นทุนทางการเงิน กาไรก่ อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ กาไรสุทธิ กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กาไรเบ็ดเสร็จ เงินปั นผลรับจากการร่วมค้ า

2,182,374 2,494,540 6,046 237,689 (540,338) (335,270) (253,340) 3,791,701 (757,662) 3,034,039 -

2,050,597 475,328 4,319 172,203 (603,119) (289,512) (272,300) 1,537,516 (303,272) 1,234,244 -

3,034,039

1,234,244

49,980

49,980

การร่ ว มค้ า ได้ ท าสัญ ญาแลกเปลี่ยนอัต ราดอกเบีย้ เพื่ อเปลี่ ยนแปลงอัต ราดอกเบี ย้ ของเงิ น กู้ยื ม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิ น ในสกุลเงินบาทจากอัตราดอกเบี ้ยแบบลอยตัวเป็ นอัตราดอกเบี ้ยคงที่ภายใต้ สญ ั ญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคมมีอายุที่เหลือดังต่อไปนี ้

น้ อยกว่า 1 ปี มากกว่า 3 ปี

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

6,451,256 750,000

7,082,936

7,201,256

7,082,936

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ยมีกาหนดชาระผลแตกต่างของอัตราดอกเบี ้ยเป็ นรายสามเดือน

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

104

ANNUAL REPORT 2017


10

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและเงินลงทุนในการร่ วมค้ า (ต่อ) 10.1 เงินลงทุนในการร่ วมค้ า (ต่อ) ข้ อมูลข้ างต้ นเป็ นข้ อมูลทังหมดในงบการเงิ ้ นของการร่ วมค้ า ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่ วมค้ าดังกล่าว และ ปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุม่ กิจการและการร่วมค้ า การกระทบยอดรายการข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป การกระทบยอดรายการระหว่างข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้ เสียของกิจการในการร่วมค้ า สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป

หัก ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจการควบคุม

8,570,969 3,034,039 136,000 (102,000) 11,639,008 (136,000)

7,438,725 1,234,244 (102,000) 8,570,969 -

สินทรัพย์ สุทธิหลังหักส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุม

11,503,008

8,570,969

5,636,474

4,199,775

สินทรัพย์ สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม กาไรในระหว่างปี ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจการควบคุม เงินปั นผลจ่าย สินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันสิ ้นปี

เงินลงทุนในการร่วมค้ า (ร้ อยละ 49) มูลค่ าตามบัญชี การร่ วมค้ าที่แต่ ละรายไม่ มีสาระสาคัญ นอกเหนื อ จากเงิ น ลงทุน ในการร่ ว มค้ า ดัง กล่า วข้ า งต้ น กลุ่ม กิ จ การยัง มี เ งิ น ลงทุน ในการร่ ว มค้ า ที่ แ ต่ล ะรายไม่มี ส าระส าคัญ อีกจานวนหนึ่ งได้ แ ก่ บริ ษั ท นอร์ ธ บางกอก ดี เวลอปเมนท์ จากัด และบริ ษั ท เวสท์ บางกอก ดี เวลอปเมนท์ จากัด ซึ่งบัน ทึก เงินลงทุนโดยใช้ วิธีสว่ นได้ เสีย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของเงินลงทุนในการร่วมค้ าซึง่ 421,019 449,528 กิจการบันทึกบัญชีตามวิธีสว่ นได้ เสียแต่ละรายที่ไม่มีสาระสาคัญ จานวนรวมของส่วนแบ่งในการร่วมค้ า : ขาดทุนจากการดาเนินงานต่อเนื่อง

(28,509)

(29,430)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

(28,509)

(29,430)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

105

ANNUAL REPORT 2017


10

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและเงินลงทุนในการร่ วมค้ า (ต่อ) 10.2 บริษัทย่ อยหลัก รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี ้

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทย่ อย บริษัท เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ จากัด บริษัท เอกมัย ไลฟ์ สไตล์ เซ็นเตอร์ จากัด บริษัท สยามฟิ วเจอร์ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จากัด บริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท์ จากัด บริษัท สยามฟิ วเจอร์ แมเนจเมนท์ จากัด

ถือหุ้นโดยตรง ถือหุ้นโดยตรง ถือหุ้นโดยตรง ถือหุ้นโดยตรง ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จากัด ถือหุ้นโดยตรง

สัดส่ วนความเป็ นเจ้ าของร้ อยละ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 74 51 100 50 50

74 51 100 50 50

100

100

บริ ษัทย่อยทังหมดจดทะเบี ้ ยนและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลักในการให้ เช่าพื ้นที่ในอาคารและให้ บริ การด้ าน สาธารณูปโภค บริ ษั ทย่อยดังกล่าวข้ างต้ นได้ รวมอยู่ในการจัดท างบการเงิ นรวมของกลุ่มบริ ษั ท สัดส่วนของสิ ทธิ ในการออกเสี ยงในบริ ษั ทย่อย ที่ ถื อ โดยบริ ษั ท ใหญ่ ไ ม่ แ ตกต่ า งจากสั ด ส่ ว นที่ ถื อ หุ้ นสามั ญ บริ ษั ท ใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ ถื อ หุ้ นบุ ริ ม สิ ท ธิ ข องบริ ษั ท ย่ อ ยที่ ร วมอยู่ใ น กลุม่ กิจการ

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

106

ANNUAL REPORT 2017


10

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและเงินลงทุนในการร่ วมค้ า (ต่อ) 10.2 บริษัทย่ อยหลัก (ต่อ) ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริษัทย่ อยที่มีส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ รายละเอียดด้ า นล่า งแสดงข้ อมูล ทางการเงิน โดยสรุ ป ของบริ ษั ท รั ชโยธิ น อเวนิ ว จากัด ซึ่งมีส่ว นได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม มีสาระสาคัญ งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุ ป : บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

37,390 54,497 (17,107)

41,921 57,916 (15,995)

หนี ้สิน

1,396,356 376,115

1,396,954 384,862

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนสุทธิ

1,020,241

1,012,092

สินทรัพย์ สุทธิ

1,003,134

996,097

ส่ วนที่หมุนเวียน สินทรัพย์ หนี ้สิน รวมสินทรัพย์ หมุนเวียนสุทธิ ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน สินทรัพย์

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุ ป : บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จากัด สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้ ค่าใช้ จา่ ย กาไรก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ กาไรสุทธิ กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสีย ที่ไม่มีอานาจควบคุม

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

107

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

11,939 (2,322) 9,617 (2,580) 7,037 -

11,905 (2,724) 9,181 (2,492) 6,689 -

7,037

6,689

3,518

3,345

ANNUAL REPORT 2017


10

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและเงินลงทุนในการร่ วมค้ า (ต่อ) 10.2 บริษัทย่ อยหลัก (ต่อ) งบกระแสเงินสดโดยสรุ ป : บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จากัด สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน เงินสดได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน จ่ายดอกเบี ้ย จ่ายภาษีเงินได้ เงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน) ได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสิน้ ปี

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

3,513 (1,023) (6,305) (3,815) 5,475 (2,000) (340) 4,718

8,644 (130) (6,182) 2,332 5,847 (9,000) (821) 5,539

4,378

4,718

ข้ อมูลข้ างต้ นแสดงด้ วยจานวนก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

108

ANNUAL REPORT 2017


11

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 1 มกราคม ลงทุนเพิ่มในระหว่างปี กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม

9,102,952 671,783 46,531

8,575,028 501,279 26,645

4,177,371 643,804 14,185

3,767,252 396,860 13,259

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

9,821,266

9,102,952

4,835,360

4,177,371

งบการเงินรวม สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบกาไรขาดทุน กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ต้ นทุนทางการเงินจากการบันทึกอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

46,531

26,645

14,185

13,259

(101,396)

(86,893)

(69,678)

(53,995)

(54,865)

(60,248)

(55,493)

(40,736)

รายได้ คา่ เช่าและค่าใช้ จา่ ยส่วนใหญ่ที่แสดงในงบกาไรขาดทุนเป็ นรายได้ และค่าใช้ จา่ ยที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

109

ANNUAL REPORT 2017


12

อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

อาคารและ ส่ วนปรับปรุ ง พันบาท

งบการเงินรวม ยานพาหนะ อุปกรณ์ สานักงาน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ พันบาท

รวม พันบาท

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

11,852 (4,313)

160,881 (123,021)

172,733 (127,334)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

7,539

37,860

45,399

ค่าเสื่อมราคา

7,539 (483)

37,860 27,477 (14,195)

45,399 27,477 (14,678)

ราคาตามบัญชีสิ ้นปี - สุทธิ

7,056

51,142

58,198

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

11,852 (4,796)

188,358 (137,216)

200,210 (142,012)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

7,056

51,142

58,198

ค่าเสื่อมราคา

7,056 13 (483)

51,142 24,413 (1,260) (19,676)

58,198 24,426 (1,260) (20,159)

ราคาตามบัญชีสิ ้นปี - สุทธิ

6,586

54,619

61,205

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

11,865 (5,279)

206,596 (151,977)

218,461 (157,256)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

6,586

54,619

61,205

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ราคาทุน

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ ซื ้อสินทรัพย์

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ราคาทุน

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ ซื ้อสินทรัพย์ การจาหน่าย - สุทธิ

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ราคาทุน

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

110

ANNUAL REPORT 2017


12

อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) งบการเงินเฉพาะกิจการ ยานพาหนะ อุปกรณ์ สานักงาน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ พันบาท วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ราคาทุน หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

108,356 (88,432)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

19,924

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ ซื ้อสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคา

19,924 15,652 (7,839)

ราคาตามบัญชีสิ ้นปี - สุทธิ

27,737

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ราคาทุน หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

124,008 (96,271)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

27,737

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ ซื ้อสินทรัพย์ การจาหน่าย - สุทธิ

27,737 14,361 (1,260) (11,121)

ค่าเสื่อมราคา

29,717

ราคาตามบัญชีสิ ้นปี - สุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ราคาทุน

132,194 (102,477)

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

29,717

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

111

ANNUAL REPORT 2017


13

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุทธิ งบการเงิน เฉพาะกิจการ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ พันบาท

ค่ าความนิยม พันบาท

งบการเงินรวม โปรแกรม คอมพิวเตอร์ พันบาท

หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม

5,000 (563)

32,784 (20,324)

37,784 (20,887)

32,784 (20,324)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

4,437

12,460

16,897

12,460

ค่าตัดจาหน่าย

4,437 -

12,460 230 (3,280)

16,897 230 (3,280)

12,460 230 (3,280)

ราคาตามบัญชีสิ ้นปี - สุทธิ

4,437

9,410

13,847

9,410

หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม

5,000 (563)

33,014 (23,604)

38,014 (24,167)

33,014 (23,604)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

4,437

9,410

13,847

9,410

ค่าตัดจาหน่าย

4,437 -

9,410 25,086 (4,335)

13,847 25,086 (4,335)

9,410 24,756 (4,305)

ราคาตามบัญชีสิ ้นปี - สุทธิ

4,437

30,161

34,598

29,861

หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม

5,000 (563)

58,100 (27,939)

63,100 (28,502)

57,770 (27,909)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

4,437

30,161

34,598

29,861

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ราคาทุน

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ ซื ้อสินทรัพย์

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ราคาทุน

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ ซื ้อสินทรัพย์

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ราคาทุน

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

112

รวม พันบาท

ANNUAL REPORT 2017


14

เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั ้ นการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

629,625

349,583

629,625

349,583

เงินกู้ยืมระยะสัน้ อยู่ใ นรู ปของตั๋วสัญญาใช้ เงินและตั๋วแลกเงินในสกุลเงินบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบีย้ MOR ลบด้ วยร้ อยละ 4.07 และอัตรา ดอกเบี ้ยคงที่ระหว่างอัตราร้ อยละ 2.55 ถึงร้ อยละ 2.65 ต่อปี และมีกาหนดชาระภายในปี พ.ศ. 2561 15

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ นื

งบการเงินรวม

เจ้ าหนี ้การค้ า ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย เงินประกันผลงานค้ างจ่าย ดอกเบี ้ยจ่ายค้ างจ่าย อื่น ๆ

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

14,250 128,517 20,220 9,303 25,916

10,889 75,734 10,028 11,434 32,216

10,935 89,407 18,342 9,303 16,535

5,533 44,143 8,209 11,434 24,002

198,206

140,301

144,522

93,321

113

ANNUAL REPORT 2017


16

เงินกู้ยืมระยะยาว งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท ส่ วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี หุ้นกู้

110,000

699,389 -

110,000

699,389

เงินกู้ยืมจากธนาคาร

997,635 483,968

499,406 -

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว

1,481,603

499,406

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว

1,591,603

1,198,795

เงินกู้ยืมจากธนาคาร รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้

ระยะเวลาการครบกาหนดของเงินกู้ยืมระยะยาว มีดงั ต่อไปนี ้ งบการเงินเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท ครบกาหนดภายใน 1 ปี ครบกาหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ครบกาหนดเกินกว่า 2 ปี

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

114

110,000 124,000 1,357,603

699,389 499,406

1,591,603

1,198,795

ANNUAL REPORT 2017


16

เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) การเปลี่ยนแปลงของหุ้นกู้สามารถวิเคราะห์ดงั นี ้ งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท ณ วันที่ 1 มกราคม หุ้นกู้เพิ่มขึ ้นระหว่างปี ค่าใช้ จา่ ยในการออกหุ้นกู้ ไถ่ถอนหุ้นกู้ ตัดจาหน่ายค่าใช้ จา่ ยในการออกหุ้นกู้ (หมายเหตุ 24) ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,198,795 500,000 (1,896) (700,000) 736

1,947,810 (750,000) 985

997,635

1,198,795

หุ้นกู้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้ วย •

หุ้ นกู้ ประเภทไม่ ด้ อยสิ ท ธิ แ ละไม่ มี ห ลั ก ประกั น จ านวน 500,000 หน่ ว ย มี มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ หน่ ว ยละ 1,000 บาท จ านวนรวม 500 ล้ านบาท มีดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 5.00 ต่อปี และมีกาหนดไถ่ถอนคืนในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

หุ้ นกู้ ประเภทไม่ ด้ อยสิ ท ธิ แ ละไม่ มี ห ลั ก ประกั น จ านวน 500,000 หน่ ว ย มี มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ หน่ ว ยละ 1,000 บาท จ านวนรวม 500 ล้ านบาท มีดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 4.10 ต่อปี และมีกาหนดไถ่ถอนคืนในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บริษัทจะต้ องดารงอัตราส่วนทางการเงินและข้ อกาหนดอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

115

ANNUAL REPORT 2017


16

เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมจากธนาคารสามารถวิเคราะห์ดงั นี ้ งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท ณ วันที่ 1 มกราคม เงินกู้เพิ่มขึ ้นระหว่างปี

593,968

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

593,968

-

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารมี อัตราดอกเบีย้ อยู่ในช่วง MLR ลบด้ วยร้ อยละ 3.00 ถึง MLR ลบด้ วยร้ อยละ 2.38 ต่อปี และอัตราดอกเบี ย้ BIBOR(3M) บวกด้ วยร้ อยละ 2.20 ต่อปี ดอกเบี ้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวของกลุม่ กิจการและบริษัท เป็ นอัตราคงที่โดยถัวเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 4.07 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้ อยละ 4.91 ต่อปี ) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี ้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท เงินกู้ยืมระยะยาวรวม

1,591,603

1,198,795

1,513,809

1,210,308

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้คานวณจากวิธีคิดลดกระแสเงินสดตามสัญญา โดยใช้ อตั ราผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสาร หนี ้ไทย และอยูใ่ นข้ อมูลระดับ 2 ของ ลาดับชันมู ้ ลค่ายุติธรรม

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

116

ANNUAL REPORT 2017


17

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม

ภาษีโรงเรือนค้ างจ่าย อื่น ๆ

18

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

215,348 6,559

228,969 9,712

138,325 5,380

128,532 8,458

221,907

238,681

143,705

136,990

ค่ าเช่ าและค่ าบริการรับล่ วงหน้ า ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้ าถึงกาหนดรับรู้เป็ นรายได้ ตามระยะเวลาต่อไปนี ้

งบการเงินรวม

ถึงกาหนดรับรู้เป็ นรายได้ ภายใน 1 ปี ภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เกินกว่า 5 ปี

19

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

51,191 100,508 254,531

39,196 100,299 258,594

19,625 27,820 26,204

13,491 25,043 14,022

355,039

358,893

54,024

39,065

406,230

398,089

73,649

52,556

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีมีดงั นี ้

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม รายการที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รายการที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุน (หมายเหตุ 25) ณ วันที่ 31 ธันวาคม

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

(957,134) (582) (45,000)

(902,493) (54,641)

(404,448) (582) (26,140)

(372,038) (32,410)

(1,002,716)

(957,134)

(431,170)

(404,448)

117

ANNUAL REPORT 2017


19

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ) ความเคลื่ อ นไหวของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิ น ภาษี เ งิ น ได้ รอการตั ด บั ญ ชี (ก่ อ นรายการหั ก กลบลบกั น ของยอดที่ มี กั บ หน่ ว ยงาน เก็บภาษีเดียวกัน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

เงินมัดจา รั บจากลูกค้ า พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

งบการเงินรวม ค่ าบริการ รับล่ วงหน้ า อื่น ๆ พันบาท พันบาท

รวม พันบาท

รายการที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุน

17,098 (1,864)

23,969 (8,668)

7,685 877

48,752 (9,655)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

15,234

15,301

8,562

39,097

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 รายการที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายการที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุน

15,234 1,284

15,301 (1,234)

8,562 (582) 858

39,097 (582) 908

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

16,518

14,067

8,838

39,423

กาไรจาก สัญญาเช่ าการเงิน พันบาท

งบการเงินรวม อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน พันบาท

รวม พันบาท

รายการที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุน

188,190 (19,787)

763,055 64,773

951,245 44,986

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

168,403

827,828

996,231

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 รายการที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุน

168,403 (20,084)

827,828 65,992

996,231 45,908

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

148,319

893,820

1,042,139

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

118

ANNUAL REPORT 2017


19

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ) ความเคลื่ อ นไหวของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตัด บัญ ชี (ก่ อ นรายการหัก กลบลบกั น ของยอดดุล ที่ มี กั บ หน่ ว ยงาน เก็บภาษีเดียวกัน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ (ต่อ)

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

เงินมัดจา รั บจากลูกค้ า พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ ค่ าบริการ รับล่ วงหน้ า อื่น ๆ พันบาท พันบาท

รวม พันบาท

รายการที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุน

7,303 1,132

3,739 (430)

7,685 877

18,727 1,579

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

8,435

3,309

8,562

20,306

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 รายการที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายการที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุน

8,435 803

3,309 (458)

8,562 (582) 858

20,306 (582) 1,203

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

9,238

2,851

8,838

20,927

กาไรจาก สัญญาเช่ าการเงิน พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน พันบาท

รวม พันบาท

รายการที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุน

56,956 (5,001)

333,809 38,990

390,765 33,989

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

51,955

372,799

424,754

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 รายการที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุน

51,955 (11,224)

372,799 38,567

424,754 27,343

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

40,731

411,366

452,097

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

119

ANNUAL REPORT 2017


19

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ) สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตัด บัญ ชี แ ละหนี ส้ ิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตัด บัญ ชี ส ามารถแสดงหัก กลบลบกั น ในกรณี ที่ ใ นทางกฎหมาย เป็ นภาษี ซึ่ ง จั ด เก็ บ โดยหน่ ว ยงานทางภาษี ห น่ ว ยงานเดี ย วกั น ในกรณี นี ค้ ื อ กรมสรรพากร การหั ก กลบลบกั น ที่ แ สดงผลสุท ธิ ใ น งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี ้

งบการเงินรวม พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

39,423 (1,042,139)

39,097 (996,231)

20,927 (452,097)

20,306 (424,754)

รวมหนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

(1,002,716)

(957,134)

(431,170)

(404,448)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

20

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน ภาระผู ก พัน ผลประโยชน์ พ นั ก งานเป็ นโครงการเกษี ย ณอายุ ตามอัต ราเงิ น เดื อ นเดื อ นสุด ท้ า ยซึ่ ง ให้ ผ ลประโยชน์ แ ก่ ส มาชิ ก ในรู ป การประกันระดับเงินเกษียณอายุที่จะได้ รับ โดยผลประโยชน์ที่ให้ จะขึ ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการทางานและเงินเดือนในปี สดุ ท้ ายของสมาชิกก่อนที่ จะเกษียณอายุ งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท งบแสดงฐานะการเงิน ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

38,891

37,508

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค่าใช้ จา่ ยแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน

5,175 (2,910)

4,382 -

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

120

ANNUAL REPORT 2017


20

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ) รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ระหว่างปี มีดงั นี ้ งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท ณ วันที่ 1 มกราคม ต้ นทุนบริการปั จจุบนั ต้ นทุนดอกเบี ้ย ขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์

การวัดมูลค่าใหม่ ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติด้านประชากรศาสตร์ ขาดทุนที่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติทางการเงิน กาไรที่เกิดจากประสบการณ์

37,508 3,691 602 882

33,126 3,705 677 -

42,683

37,508

778 560 (4,248)

-

(2,910)

-

(882)

-

38,891

37,508

จ่ายชาระเงินจากโครงการ จ่ายชาระผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้ เป็ นดังนี ้ งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2560 อัตราคิดลด อัตราการขึ ้นเงินเดือนในอนาคต เกษียณอายุ อัตราการตายก่อนเกษียณอายุ

ร้ อยละ 2.04 ร้ อยละ 6 60 ปี ร้ อยละ 100 ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017 ร้ อยละ 5 ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017

อัตราการทุพพลภาพ

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

121

พ.ศ. 2559

ร้ อยละ 2.25 ร้ อยละ 6 60 ปี ร้ อยละ 100 ของ Thai Mortality Ordinary Table 2008 ร้ อยละ 5 ของ Thai Mortality Ordinary Table 2008

ANNUAL REPORT 2017


20

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยเป็ นดังต่อนี ้

การเปลี่ยนแปลง ในข้ อสมมติ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 อัตราคิดลด อัตราการ เพิ่มขึ ้นของ เงินเดือน อัตราการลาออก

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ การเพิ่มขึน้ ของข้ อสมมติ การลดลงของข้ อสมมติ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ร้ อยละ 1 ร้ อยละ 1

ร้ อยละ 1 ร้ อยละ 1

ลดลง 2,004 เพิ่มขึ ้น 2,219

ลดลง 1,695 เพิ่มขึ ้น 1,968

เพิ่มขึ ้น 2,288 ลดลง 1,987

เพิ่มขึ ้น 1,948 ลดลง 1,755

ร้ อยละ 1

ร้ อยละ 1

ลดลง 2,129

ลดลง 1,810

เพิ่มขึ ้น 586

เพิ่มขึ ้น 542

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้ างต้ นนีอ้ ้ างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติใดข้ อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบตั ิสถานการณ์ ดั ง กล่ า วยากที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ และการเปลี่ ย นแปลงในข้ อสมมติ บ างเรื่ องอาจมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในการค านวณการวิ เ คราะห์ ความอ่ อ นไหวของภาระผู ก พั น ผลประโยชน์ ที่ ก าหนดไว้ ที่ มี ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในข้ อสมมติ ห ลัก ได้ ใช้ วิ ธี เ ดี ย วกั น กั บ ผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน การคานวณหนี ้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน วิธีการและประเภทของข้ อสมมติที่ใช้ ในการจัดทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้ เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

ระยะเวลาการจ่ายชาระผลประโยชน์ถวั เฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก

7.28 ปี

5.81 ปี

การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชาระภายใน 5 ปี ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชาระเกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชาระเกินกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชาระเกินกว่า 25 ปี

29,017 40,685 77,303 67,960

14,259 38,811 60,159 53,944

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

122

ANNUAL REPORT 2017


21

ทุนเรือนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น จานวนเงิน หุ้นสามัญ พันบาท

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น พันบาท

รวม พันบาท

การออกหุ้น

1,776,608 1,776,608 -

634,029 634,029 -

2,410,637 2,410,637 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1,776,608

634,029

2,410,637

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 การออกหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2560 ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท มี จ านวน 1,776,618,036 หุ้น มูล ค่า หุ้น ละ 1 บาท (พ.ศ. 2559 : จ านวน 1,776,618,036 หุ้ น มูล ค่ า หุ้ นละ 1 บาท) ทุ น ที่ อ อกและช าระแล้ ว จ านวน 1,776,607,541 หุ้ น มูล ค่ า หุ้ นละ 1 บาท (พ.ศ. 2559 : 1,776,607,541 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 22

สารองตามกฎหมาย ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษัทจะต้ องจัดสรรทุนสารองอย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของกาไร สุทธิประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าสารองดังกล่าวมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเงินสารองนี ้จะนาไป จ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้

23

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ ค่าใช้ จา่ ยที่สาคัญที่รวมอยูใ่ นการคานวณกาไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ สามารถแยกตามลักษณะได้ ดงั นี ้

งบการเงินรวม

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 12) ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

20,159 131,614

14,678 117,909

11,121 131,614

7,839 117,909

123

ANNUAL REPORT 2017


24

ต้ นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

46,093 14,680 5 8,203 736 859

64,230 6,531 66 2,421 985 1,010

46,093 14,680 5 8,203 736 4,601 859

64,230 6,531 66 2,421 985 4,732 1,010

70,576

75,243

75,177

79,975

ดอกเบี ้ยจ่าย - หุ้นกู้ - เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - ตัว๋ แลกเงิน - ค่าใช้ จา่ ยในการออกหุ้นกู้ (หมายเหตุ 16) - เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน - อื่น ๆ รวมต้ นทุนทางการเงิน 25

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการสามารถวิเคราะห์ได้ ดงั ต่อไปนี ้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

42,916

56,101

18,779

28,148

45,000

54,641

26,140

32,410

87,916

110,742

44,919

60,558

ภาษีเงินได้ งวดปั จจุบนั ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี : รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว (หมายเหตุ 19) รวมค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

124

ANNUAL REPORT 2017


25

ภาษีเงินได้ (ต่อ) การคานวณภาษีเงินได้ ในงบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังนี ้

งบการเงินรวม

กาไรก่อนภาษี ภาษีคานวณจากอัตราภาษี ร้ อยละ 20 สาหรับบริษัทและอัตราร้ อยละ 15 ถึง 20 สาหรับบริษัทย่อย ผลกระทบ : รายได้ ที่ไม่ต้องเสียภาษี ค่าใช้ จา่ ยที่ไม่สามารถหักภาษี ค่าใช้ จา่ ยที่หกั ได้ เพิ่ม การใช้ ขาดทุนทางภาษีที่ผ่านมาซึง่ ยังไม่ได้ รับรู้ อื่นๆ

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

1,957,451

1,106,256

316,876

351,239

391,141

221,220

63,375

70,248

(290,978) 1,504 (1,531) (3,136) (9,084)

(115,070) 2,760 (876) 2,708

(10,832) 972 (772) (7,824)

(10,690) 1,581 (581) -

87,916

110,742

44,919

60,558

ภาษีเงินได้ 26

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาไรต่ อหุ้น กาไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ด้ วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักที่ชาระแล้ ว และ ออกจาหน่ายในระหว่างปี งบการเงินรวม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กาไรที่เป็ นของบริษัทใหญ่ (พันบาท)

1,841,096

963,977

271,957

290,681

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่ชาระแล้ ว และออกจาหน่าย (พันหุ้น)

1,776,608

1,776,608

1,776,608

1,776,608

1.04

0.54

0.15

0.16

กาไรต่อหุ้นขันพื ้ ้นฐาน (บาท)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

125

ANNUAL REPORT 2017


27

เงินปั นผล พ.ศ. 2560 ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของปี พ.ศ. 2559 ในรูปของเงินสดจานวน 0.20 บาทต่อหุ้น เป็ นจานวนเงิน 355.32 ล้ านบาท โดยจ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของปี พ.ศ. 2558 ในรูปของเงินสดจานวน 0.15 บาทต่อหุ้น เป็ นจานวนเงิน 266.48 ล้ านบาท โดยจ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

126

ANNUAL REPORT 2017


28

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน การกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเงินได้ ให้ เป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

หมายเหตุ กาไรก่อนภาษีเงินได้ รายการปรับปรุง ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์ ตัดจาหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า ดอกเบี ้ยรับ ดอกเบี ้ยจ่าย เงินปั นผลรับ ตัดจาหน่ายค่าใช้ จา่ ยในการออกหุ้นกู้ รับรู้รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการรับล่วงหน้ า ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ขาดทุนจากการปรับมูลค่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้ า ก าไรที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ น้ จากการปรั บ มู ล ค่ า ยุติธรรม ของเงินลงทุนชัว่ คราว ตัดจาหน่ายภาษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จา่ ย การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี ้สิน ดาเนินงาน - เงินลงทุนชัว่ คราว - ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ลูกหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินประกันการเช่าที่ดิน - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น - เจ้ าหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน - หนี ้สินหมุนเวียนอื่น - รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการรับล่วงหน้ า - เงินมัดจารับจากลูกค้ า - ค่าเช่าที่ ดิ นที่ รั บรู้ เป็ นต้ นทุนสัญญาเช่า การเงิน - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน กระแสเงินสดได้ มาจาก(ใช้ ไปใน) การดาเนินงาน SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

งบการเงินรวม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท

1,957,451

1,106,256

316,876

351,239

20

24,494 (189) 66 (22,539) 70,576 736 (30,186) 5,175

17,958 66 (26,269) 75,243 985 (34,745) 4,382

15,426 (189) (22,047) 75,177 (54,162) 736 (12,490) 5,175

11,119 (30,172) 79,975 (53,448) 985 (16,512) 4,382

11 10

54,865 (1,458,170)

60,248 (575,349)

55,493 -

40,736 -

6

(1,014) 113

(1,590) 183

(1,014) -

(1,590) 74

(211,874) (19,807) 48,698 (3,665) (529) 1,260 2,827 61,690 (2,310) (16,775) 38,327 (4,471)

398,370 99,305 51,546 (5,136) (6,750) 37,528 3,259 (701) 1,571 39,794 (24,281) (5,265)

(211,874) (9,773) 34,679 (130,105) (3,844) 1,260 1,903 51,379 4,168 6,716 33,584 931

398,370 105,853 38,251 (118,441) (900) 37,528 3,458 5,681 (51) 19,510 (11,056) 3,194

(292,347) (882)

(157,404) -

(256,783) (882)

(108,518) -

201,520

1,059,204

(99,660)

759,667

12, 13

24 16

20

127

ANNUAL REPORT 2017


29

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ ย งทางการเงิ น ที่ ส าคัญ ส าหรั บ กลุ่ม บริ ษั ท ได้ แ ก่ ความเสี่ ย งจากอัต ราดอกเบี ย้ และความเสี่ ย งจากสิ น เชื่ อ โดยกลุ่ม กิ จ การ ได้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อใช้ ในการดาเนินงานซึ่งต้ องจ่ายอัตราดอกเบี ้ยทังแบบคงที ้ ่และแบบลอยตัว ความเสี่ยงจากสินเชื่อเกิดจากความสามารถในการ เรียกเก็บค่าเช่า ก)

ความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ ปั จจุบนั กลุม่ กิจการมีนโยบายที่กาหนดไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ ได้ แก่ • กาหนดให้ มีการเรี ยกเก็บเงินประกันการเช่าและบริ การในอัตรา 3 - 6 เท่าของค่าเช่าและค่าบริ การรายเดือน • บอกเลิกสัญญาเช่าสาหรับลูกค้ าที่ค้างชาระค่าเช่าหรื อค่าบริ การเกินกว่าที่กาหนด กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ เนื่องจากกลุ่มกิจการมีลูกค้ าจานวนมากราย ซึ่ง รายได้ สว่ นใหญ่ของกลุม่ กิจการเป็ นรายได้ ที่รับเป็ นเงินสด กลุม่ กิจการมีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อทาให้ เชื่อมัน่ ได้ วา่ ได้ ให้ เช่าและให้ บริการ แก่ลกู ค้ าที่มีประวัติสินเชื่ออยูใ่ นระดับที่เหมาะสม คู่สญ ั ญาในอนุพนั ธ์ทางการเงินและรายการเงินสดได้ เลือกที่จะทารายการกับสถา บันการเงินที่มีคณ ุ ภาพและมีความน่าเชื่อถือสูง

ข)

ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องคือความเสี่ยงที่กลุ่มกิจการจะเผชิญความยุ่งยากในการระดมทุนให้ เพียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบตั ิตาม ภาระผู ก พั น ที่ ร ะบุ ไ ว้ ในเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น นโยบายของส่ ว นงานบริ ห ารเงิ น ของ กลุ่ ม กิ จ การตั ง้ เป้ า หมายจะด ารง ความยืดหยุน่ ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ ให้ มีความเพียงพอ

ค)

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ รายได้ แ ละกระแสเงิ น สดจากการด าเนิ น งานของกลุ่ม กิ จ การส่ ว นใหญ่ ไม่ ขึ น้ กั บ การเปลี่ ยนแปลงของอัต ราดอกเบี ย้ ในตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยเกิดขึน้ จากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยในตลาด ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน และกระแส เงินสดของกลุม่ กิจการ อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ของกลุม่ กิจการส่วนใหญ่เป็ นอัตราคงที่

ง)

มูลค่ ายุติธรรม ราคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และหนี ส้ ิ น ทางการเงิ น ที่ ส าคัญ ได้ แ ก่ เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด ลู ก หนี ้ ตามสัญญาเช่าการเงิน ลูกหนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทย่อย เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ เจ้ าหนี ้ การค้ า เจ้ าหนีอ้ ื่น มีมลู ค่าใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีอตั ราดอกเบี ้ยใกล้ เคียงกับอัตราดอกเบี ้ยในตลาด ข้ อมูลเกี่ยวกับ มูลค่า ยุติธรรมของเงินกู้ยืมได้ แสดงไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 16

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

128

ANNUAL REPORT 2017


30

รายการกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ กับบริ ษัท ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรื อมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรื อ กิจการนันมี ้ อานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดาเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็ นเจ้ าของส่วนได้ เสียในสิทธิ ออกเสียง ของบริ ษั ท ซึ่งมีอิท ธิ พลอย่า งเป็ น สาระสาคัญ เหนือกิ จการ ผู้บ ริ ห ารส าคัญรวมทัง้ กรรมการและพนักงานของบริ ษัท ตลอดจนสมาชิกใน ครอบครัวที่ใกล้ ชิดกับบุคคลเหล่านัน้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลเหล่านันถื ้ อเป็ นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท ในการพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันซึ่งอาจมีขึน้ ได้ ต้องคานึงถึงรายละเอียดของคว ามสัมพันธ์ มากกว่า รูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย บริ ษั ท สยามฟิ วเจอร์ ดี เ วลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) เป็ น บริ ษั ท ร่ ว มของบริ ษั ท เมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ กรุ้ ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง ถื อ หุ้น ในบริ ษัทร้ อยละ 25.99 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : ร้ อยละ 24.89) ดังนัน้ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมทัง้ หมดของบริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) ถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน รายการต่อไปนี ้เป็ นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ก)

รายได้ และค่ าใช้ จ่าย งบการเงินรวม พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

75,164 29,279

79,236 30,042

960 28,219 22,097

960 30,008 21,859

104,443

109,278

51,276

52,827

5,400

5,400

53,842 5,400

54,874 5,400

5,400

5,400

59,242

60,274

473

570

7,164 -

11,622 -

473

570

7,164

11,622

รายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริการ บริษัทย่อย กลุม่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

รายได้ ค่าบริหารงาน บริษัทย่อย การร่วมค้ า

ดอกเบีย้ รับ บริษัทย่อย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

งบการเงินเฉพาะกิจการ

129

ANNUAL REPORT 2017


30

รายการกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ) รายการต่อไปนี ้เป็ นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ) ก)

รายได้ และค่ าใช้ จ่าย (ต่อ) งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

-

-

4,182 49,980

3,468 49,980

-

-

54,162

53,448

-

-

2,565

2,612

5,403

6,311

5,027

5,954

-

-

4,601

4,732

เงินปั นผลรับ บริษัทย่อย การร่วมค้ า

ต้ นทุนของการให้ เช่ าและการให้ บริการ บริษัทย่อย ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) ดอกเบีย้ จ่ าย บริษัทย่อย

รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การเป็ นรายการตามปกติธุรกิจที่เรี ยกเก็บตามราคาตลาด ทังนี ้ ข้ ึน้ อยู่กับทาเล จานวนพื ้นที่ ระยะเวลาที่เช่า เวลา และประเภทของการเช่า รายได้ และค่าใช้ จา่ ยค่าบริหารงานเรียกเก็บตามอัตราที่ระบุในสัญญา รายได้ ดอกเบี ้ยรับคิดในอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.00 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้ อยละ 2.72 ถึงร้ อยละ 5.00 ต่อปี ) ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ยจ่ายคิดในอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.21 ถึงร้ อยละ 2.72 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้ อยละ 1.26 ถึงร้ อยละ 2.72 ต่อปี ) ข)

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื งบการเงินรวม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท กลุม่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

130

งบการเงินเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท

2,135 -

33 8

1,882 -

8

2,135

41

1,882

8

ANNUAL REPORT 2017


30

รายการกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ) รายการต่อไปนี ้เป็ นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ) ค)

ลูกหนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้ องกัน งบการเงินรวม พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

10,000 140

6,300 174

668,400 10,000 -

541,995 6,300 -

10,140

6,474

678,400

548,295

บริษัทย่อย การร่วมค้ า บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)

ง)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้ แก่ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน การเปลี่ยนแปลงในเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่ ้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกันและบริษัทย่อยในระหว่างปี มีดงั นี ้

งบการเงินรวม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท ยอดต้ นปี ให้ ก้ เู พิ่ม

งบการเงินเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

รับชาระคืน

18,150 (2,250)

23,000 (4,850)

206,000 1,100 (167,600)

79,056 294,500 (167,556)

ยอดสิ ้นปี

15,900

18,150

39,500

206,000

เงิ นให้ ก้ ู ยื มระยะสัน้ แก่ บริ ษั ทย่ อยเป็ นเงิ นกู้ ยื มที่ มี ก าหนดช าระคื น เมื่ อทวงถาม เงิ นให้ ก้ ู ยื มดังกล่ าวมี อั ต ราดอกเบี ย้ ร้ อยละ 5.00 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้ อยละ 5.00 ต่อปี ) เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่ ้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) เงินให้ ก้ ยู ืมดังกล่าวมี อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.72 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้ อยละ 2.72 ต่อปี )

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

131

ANNUAL REPORT 2017


30

รายการกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ) รายการต่อไปนี ้เป็ นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ) จ)

เจ้ าหนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้ องกัน งบการเงินรวม พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

2,512

18,808

12,501 1,765

8,895 5,104

2,512

18,808

14,266

13,999

บริษัทย่อย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)

ฉ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบริษัทย่ อย การเปลี่ยนแปลงในเงินกู้ยืมระยะสันจากบริ ้ ษัทย่อยในระหว่างปี มีดงั นี ้

งบการเงินเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2560 พันบาท

พ.ศ. 2559 พันบาท

จ่ายคืนเงินกู้ยืม

272,650 84,300 (32,850)

275,000 154,700 (157,050)

ยอดสิ ้นปี

324,100

272,650

ยอดต้ นปี เงินกู้ยืมเพิ่มขึ ้น

เงินกู้ยืมระยะสันจากบริ ้ ษัทย่อยเป็ นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาทประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม มีอตั ราดอกเบี ้ยระหว่าง ร้ อยละ 1.21 ถึงร้ อยละ 2.72 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้ อยละ 1.26 ถึงร้ อยละ 2.72 ต่อปี ) ช)

ค่ าเช่ าและค่ าบริการรับล่ วงหน้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในบัญชีค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้ าของบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ รวมเงินค่าเช่าและค่าบริ การรับ ล่ ว งหน้ า จา กบ ริ ษั ท เมเจอร์ ซี นี เพล็ ก ซ์ กรุ้ ป จ า กั ด ( มหา ชน) ส า หรั บ กา รเช่ า พื น้ ที่ เป็ นจ า นว น 82 ล้ า น บาท (พ.ศ. 2559 : จานวน 87 ล้ านบาท)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

132

ANNUAL REPORT 2017


30

รายการกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ) รายการต่อไปนี ้เป็ นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ) ซ)

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหารประกอบด้ วย เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น รวมทังเบี ้ ้ยประชุมกรรมการที่แสดงเป็ นค่าใช้ จา่ ยในงบ กาไรขาดทุนดังนี ้ งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท ผลประโยชน์ระยะสัน้ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

31

13,560 1,153

17,594 1,778

14,713

19,372

ภาระผูกพัน และหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ในภายหน้ า หนังสือคา้ ประกันที่ออกโดยธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีหนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจตามปกติจานวน 55 ล้ าน บาท (พ.ศ. 2559 : 52 ล้ านบาท) ภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดเพื่อใช้ เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน ภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวข้ องกับรายจ่ายฝ่ ายทุนซึง่ ยังไม่ได้ รับรู้ในงบการเงิน มีดงั นี ้ งบการเงินรวม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

งบการเงินเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท

12,624 20,853

12,479 2,451

10,726 17,058

11,379 2,451

33,477

14,930

27,784

13,830

133

ANNUAL REPORT 2017


32

ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน กลุ่มกิจการประกอบธุรกิจในส่วนงานเดียวคือการพัฒนาศูนย์การค้ าและให้ เช่าพื ้นที่ภายในศูนย์การค้ า ในปั จจุบนั กลุ่มกิจการดาเนินการใน ประเทศไทยเท่ า นั น้ ขณะที่ ง บการเงิ น แสดงอสั ง หาริ มทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ด้ วยวิ ธี ร าคามู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม รายงานภายใน ที่นาเสนอให้ ผ้ มู ีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงานได้ แสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้ วยวิธีราคาทุน งบกาไรขาดทุนตามวิธีราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สาหรับปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 แสดงดังต่อไปนี ้ งบการเงินรวม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท รายได้ รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ รายได้ ทางการเงินและดอกเบี ้ยรับ รายได้ อื่น ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้ า

1,358,396 22,539 33,238 369,735

1,368,926 26,269 35,714 281,652

รวมรายได้

1,783,908

1,712,561

932,348 242,332

910,553 238,314

1,174,680

1,148,867

กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงิน ต้ นทุนทางการเงิน กาไรก่ อนภาษีเงินได้ ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้

609,228 (70,576) 538,652 (21,925)

563,694 (75,243) 488,451 (45,968)

กาไรสาหรับปี

516,727

442,483

ค่ าใช้ จ่าย ต้ นทุนของการให้ เช่าและการให้ บริการ ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร รวมค่าใช้ จา่ ย

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

134

ANNUAL REPORT 2017


32

ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ) งบกาไรขาดทุนตามวิธีราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สาหรับปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 แสดงดังต่อไปนี ้ (ต่อ) งบการเงินรวม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท การปั นส่ วนกาไรก่ อนปรั บมูลค่ ายุติธรรมอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน-สุทธิ ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

499,453 17,274

424,218 18,265

516,727

442,483

1,352,808

553,031

1,869,535

995,514

1,841,096 28,439

963,977 31,537

1,869,535

995,514

รายการปรับปรุงเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ กาไรสาหรับปี รวมรายการปรับปรุ งเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน การปั นส่ วนกาไรหลังปรับมูลค่ ายุติธรรมอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน-สุทธิ ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

รายการปรับปรุงเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย การปรับมูลค่ายุติธรรม ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์และภาษี เงินรอตัดบัญชี มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ ้นระหว่างปี เนื่องจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมใหม่ สาหรับ 2 โครงการ ได้ แก่ โครงการ นางลิ ้นจี่และโครงการสุขาภิบาล 3 ซึง่ ได้ รับการขยายระยะเวลาการเช่าที่ดิน เพิ่มขึ ้นอีก 30 และ 20 ปี ตามลาดับ 33

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการได้ มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจากผล การดาเนินงานของปี พ.ศ. 2560 ในรูปของเงินสดจานวน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็ นจานวนเงิน 444 ล้ านบาท โดยจะจ่ายให้ กับผู้ถือหุ้นในเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.

135

ANNUAL REPORT 2017


20180305 sf ar2017 th 02  
20180305 sf ar2017 th 02  
Advertisement