Page 1

2 1 0

L 2 A T U R N O N A REP nt e ra tm pany ep m

S N I

N O

R

B O

o D C on blic s in Pu b Ro tore ted S imi L


002

รายงานประจำ�ปี 2555

วิสัยทัศน หางสรรพสินคาโรบินสันเปนหางสรรพสินคา ที่ไดรับความนิยมสูงสุดและมีสาขาครอบคลุม ทั่วประเทศมากที่สุด มีสินคาทันสมัยและบริการ ที่ดีเลิศสามารถสนองตอบลูกคาทุกไลฟสไตล


003  003

รายงานประจำ�ปี 2555

CONTENT 004 007 014 015 019 021 025 028 034 039 041 061 077 078 088 091 094 095 100

สารจากคณะกรรมการบร�ษัท สารจากคณะผูบร�หาร จุดเดนทางการเง�น ผลการดำเนินงานและฐานะการเง�นในป 2555 การตลาดและภาวะธุรกิจคาปลีก ความเปนมาและพัฒนาการที่สำคัญ โครงสรางธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ปจจัยความเสี่ยง ผูถ ือหุนและนโยบายการจายเง�นปนผล การจัดการ คณะกรรมการบร�ษัทและคณะผูบร�หาร รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบตอสังคม รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตอรายงานทางการเง�น

รายการระหวางกัน ขอมูลทั�วไป งบการเง�น


004

รายงานประจำ�ปี 2555

นายวิทยา ชวนะนันท

นายปริญญ จิราธิวัฒน

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

นายสมชัย อภิวัฒนพร

ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

กรรมการ

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน

ประธานกรรมการ

นายทศ จิราธิวัฒน กรรมการ

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน

รองประธานกรรมการ

สารจากคณะกรรมการบริษัท เรียนท่านผู้ถือหุ้น บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ด้วยความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจเพื่อตอบ สนองต่อความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ ด้วยการน�ำแฟชั่น สีสัน ความทันสมัย และ สินค้าต่างๆที่มีคุณภาพดี อยู่ในกระแสนิยม พร้อมด้วยบริการที่ประทับใจไปยังพื้นที่ที่ มีศกั ยภาพในทุกภูมภิ าค บริษทั จึงได้กำ� หนด เป้าหมายในการขยายธุรกิจแบบก้าวกระโดด ด้วยการเปิดสาขาใหม่ปีละ 5 แห่ง ซึ่งได้ เริ่มด�ำเนินการแล้วในปี 2555 และโรบินสัน ถื อ เป็ น ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เพี ย งรายเดี ย วที่ ขยายเครือข่ายได้เร็วที่สุดและท�ำได้อย่าง ต่อเนื่องทุกปี จึงท�ำให้โรบินสันเป็นผู้น�ำ ในธุ ร กิ จ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ที่ มี จ� ำ นวน สาขามากที่ สุ ด ในประเทศ ซึ่ ง ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท มี ความเชื่ อ มั่ น เป็ น

อย่ า งสู ง ในเป้ า หมายและแนวทางการ ด�ำเนินธุรกิจของโรบินสัน ว่าได้ดำ� เนินอยู่ใน แนวทางที่จะสามารถสร้างการเติบโตและ ผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัททั้งปัจจุบันและ ในระยะยาว ในด้านผลการด�ำเนินธุรกิจนั้น ท่ามกลาง เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอน แต่ เศรษฐกิจไทยยังคงแข็งแรงและกลับมามี การขยายตัวต่อเนื่องได้ ภายหลังจากวิกฤติ น�้ำท่วมในช่วงปลายปี 2554 โดยการบริโภค ภายในประเทศมีการเติบโตอยู่ในระดับที่ดี และเป็นกลไกที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนการ ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2555 ด้วย ทั้งนี้มีปัจจัยสนับสนุนหลักจากนโยบายของ

รัฐฯ รวมถึงนโยบายการปรับเพิ่มค่าแรง ขัน้ ต�ำ่ กอปรกับการท่องเทีย่ วมีการขยายตัว อยู่ในระดับสูง และมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง สิ่ ง เหล่ า นี้ ช ่ ว ยเสริ ม สร้ า งบรรยากาศการ จับจ่ายใช้สอยภายในประเทศซึ่งนับว่าเอื้อ ต่อธุรกิจค้าปลีกและห้างสรรพสินค้า ในปี 2555 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทสามารถ ด� ำ เนิ น งานตามแผนธุ ร กิ จ ให้ ส� ำ เร็ จ ตาม เป้าหมายได้อย่างโดดเด่นอีกครัง้ หนึง่ ทัง้ ใน ด้านของรายได้และก�ำไรที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น และสร้างสถิติใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งบริษัทมี ความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานที่ดีเลิศเช่นนี้ ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง


005

รายงานประจำ�ปี 2555

นายปยะ งุยอัครมหาวงศ

นายครรชิต บุนะจินดา

กรรมการ

กรรมการ

นายจรัล มงคลจันทร

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

อีกประการหนึ่งที่ ใคร่กล่าวถึง คือ ในปี 2556 นี้ โรบินสัน รัชดาภิเษก จะหยุดการ ให้บริการลง เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเช่า พื้นที่ โดยสาขานี้เป็น Flagship Store ของ โรบินสัน ที่เปิดให้บริการมากว่า 25 ปี ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ใคร่ ข อ ขอบคุณคู่ค้า ลูกค้า และผู้มีอุปการะคุณ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสาขานี้เป็นอย่างดี เสมอมา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดให้ บริการ โรบินสัน พระราม 9 ที่อยู่ใกล้เคียง กันเพื่อเป็น Flagship Store แห่งใหม่ ด้วย รูปแบบทันสมัยและมีสินค้าที่ครบครันกว่า เดิม พร้อมบริการที่จะสร้างความประทับใจ ให้แก่ลูกค้าทุกๆท่านเมื่อเข้ามาใช้บริการ ภายในโรบินสัน อนึ่ง บริษัทจะท�ำการย้าย ส� ำ นั ก งานใหญ่ ไ ปยั ง ตึ ก ส� ำ นั ก งานใน บริเวณเดียวกันด้วยเช่นกัน

นายปณฑิต มงคลกุล กรรมการ

นายปรีชา เอกคุณากูล

กรรมการ/ กรรมการผูจัดการใหญ

นอกจากเป้าหมายในการขยายธุรกิจและ การสร้างการเติบโตของรายได้แล้ว บริษัท ยังค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มเป็นส�ำคัญ โดยบริษัทได้มุ่งพัฒนา และปรับปรุงการปฎิบัติงานตามแนวทาง การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกด้าน มีการ บริหารงานที่มีความโปร่งใส รวมถึงการ แสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมโดยการ ส่ ง เสริ ม ให้ จั ด ท� ำ โครงการเพื่ อ สั ง คมและ สิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 นี้ นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทได้รับการ ประเมินผลด้านการก�ำกับดูแลกิจการอยู่ใน ระดับดีเลิศ (5 ตราสัญลักษณ์) ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 3 ซึง่ ถือเป็นอีกหนึง่ ความภาคภูมิใจของ บริษัทในปีที่ผ่านมา และมุ่งมั่นที่จะรักษา ระดับมาตรฐานการท�ำงานให้อยู่ในระดับที่ ดีเลิศต่อไป ทั้งนี้ เพื่อน�ำไปสู่ความเจริญ

นายโยธิน อนาวิล

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

เติ บ โตและเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในระยะยาว ในนามของบริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้ให้ความ ไว้ ว างใจและให้ ก ารสนั บ สนุ น แก่ บ ริ ษั ท เสมอมา โดยเราจะทุ่มเทแรงกายและแรงใจ ในการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจและเพิ่ม มูลค่าของกิจการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง บริหารงานในด้านต่างๆ บนพื้นฐานความ เป็นบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส และมี จริยธรรม ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท สามารถเติ บ โตขึ้ น ได้ อ ย่ า ง ยั่งยืนตลอดไป คณะกรรมการบริษัท บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน)


006

รายงานประจำาปี 2555

Mr. Gerard Mcgurk

นางสาวนุจจรี สันทัดวนิช Financial Controller

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารสินค้า

นางรัตนา อนุนตการุณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า

Mr. Clive Frederick Coombes ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า Menswear & Differentiation

นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายอนันต ตันติปญญาคุณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการด้านระบบงานและบริหาร

นางอรวรรณ ทิพยสุวรรณพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า

นายสุกิตติ กิตติภัสสร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านการวิเคราะห์ และพัฒนาธุรกิจ


007

สารจากคณะผู้บริหาร

รายงานประจำาปี 2555

ภายหลังจากวิกฤตินาำ้ ท่วมในช่วงปลายปี 2554 การบริโภคภายในประเทศสามารถฟน ตัวได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับนโยบาย การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐฯต่างช่วยสนับสนุนบรรยากาศที่ดีในการจับจ่ายใช้สอย ส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกรวมถึงธุรกิจ ห้างสรรพสินค้าได้รับอานิสงส์ที่ดี ซึ่งนอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลง ในพฤติกรรมของผู้บริโภคที่พัฒนาไปในรูปแบบสังคมเมืองอย่างชัดเจนมากขึ้น ผู้บริโภคแสวงหาสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ นับว่าเอื้อต่อธุรกิจห้างสรรพสินค้าในปี 2555 เช่นกัน

ผลการดำาเนินงาน ในปี 2555 นี้ นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัท สามารถสร้ า งยอดขายได้ สู ง สุ ด เป็ น ประวัติการณ์ จ�านวน 21,620 ล้านบาท โดยมี อั ต ราการเติ บ โตของยอดขาย สูงถึง 23% ในขณะที่ก�าไรสุทธิมีจ�านวน 2,063 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 42% โดย ก� า ไรสุ ท ธิ จากธุ ร กิ จ หลั ก เพิ่ ม ขึ้ น 34% ซึ่ ง ยั ง คงเติ บ โตอยู ่ ใ นระดั บ สู ง ต่ อ เนื่ อ ง เช่นกัน ผลประกอบการที่ดีนี้ เป็นผล สื บ เนื่ อ งจากการที่ ภ าพรวมของการ บริ โ ภคภายในประเทศมี ก ารเติ บ โตดี รวมถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการใช้ ก ลยุ ท ธ์ สู ่ ก ารเติ บ โตที่ ยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท ซึ่ ง ครอบคลุมในด้านสินค้า การตลาด และ การให้บริการที่บริษัทสามารถพัฒนาให้ อยู ่ ใ นระดั บ ที่ ดี ขึ้ น ได้ ทุ ก ๆปี นอกจากนี้ ยั ง เป็ น ผลของการควบคุ ม ค่ า ใช้ จ ่ า ย ด้ า นต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถึงแม้ว่าในปี 2555 การบริหารงานของ บริษัทจะได้รับความกดดันจากค่าใช้จ่าย หลายด้ า นที่ มี ก ารปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร ค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าแรงขั้นต�่า ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการเปิดสาขาใหม่ที่มีถึง 5 สาขาใน ปีนี้

ด้ ว ยผลส� า เร็ จ ของการรั ก ษาระดั บ ผลประกอบการให้เติบโตอยู่ ในระดับสูง จึ ง ท� า ให้ บ ริ ษั ท มี ฐ านะทางการเงิ น ที่ แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น คงสถานะเงินสดสุทธิ และสามารถลงทุ น ขยายกิ จ การด้ ว ย กระแสเงิ น สดจากการด� า เนิ น งาน นอกจากนี้ อั ต ราผลตอบแทนจากการ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทในปี 2555

ยั ง คงตั ว อยู ่ ใ นระดั บ ที่ สู ง กว่ า อั ต ราผล ตอบแทนรวมของตลาด พร้ อ มกั น นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ เ ตรี ย มเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการพิจารณา จ่ายเงินปันผล (cash dividend) ในอัตรา ที่สูงกว่าปีที่ผ่านมาอีกด้วย


008

รายงานประจำาปี 2555

กลยุทธ์สู่การเติบโตที่ยั่งยืน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ บริษัท มีแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ ภายใต้กลยุทธ์หลักใน 5 เรื่อง

สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้ลูกค้าอยู่เสมอ สินค้าแฟชั่นที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง การตลาดที่เจาะลึกและเข้าถึงลูกค้า บริการที่เป็นเลิศ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในหลายปีที่ผ่านมาความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เกิ ด จากการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานในด้ า นต่ า งๆ โดยยึดกลยุทธ์ข้างต้นเป็นหลักในการท�างาน ซึ่งบริษัทมีความ เชื่อมั่นในกลยุทธ์นี้ว่าจะน�าโรบินสันไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และจะท�าให้โรบินสันคงความเป็นผู้น�าและเป็นห้างสรรพสินค้า ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากคนไทยทั่วประเทศ ในปี 2555 ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นเป็นความต่อเนื่องของการ ท�างานในช่วงที่ผ่านมา อาทิ ในปี 2554 บริษัทได้น�าเสนอ ภาพลั ก ษณ์ ใ หม่ ส ะท้ อ นถึ ง ความเป็ น ตั ว ตนอั น ทั น สมั ย ของ โรบินสัน ส่วนหนึ่งผ่านการเปิด Flagship Store แห่งใหม่ โรบินสัน พระราม 9 รวมทั้งการพัฒนาสาขารูปแบบใหม่ภายใต้ คอนเซ็ปท์ “ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์” และการเตรียมความพร้อม ในด้ า นบุ ค ลากรส� า หรั บ การเติ บ โตอย่ า งก้ า วกระโดด ดั ง นั้ น ในปี 2555 ผลงานที่ประจักษ์ จึงเป็นการต่อยอดความส�าเร็จของ ช่วงที่ผ่านมา อันได้แก่ รุกขยายสาขาอย่างก้าวกระโดด การพัฒนาสินค้าเพื่อรองรับความต้องการใหม่ๆ สร้างความแตกต่างด้วยสินค้า Private Brand แผนการตลาดที่เจาะลึกและเข้าถึงลูกค้า การบริการที่เป็นเลิศ ตอบแทนสังคม ด้วยพลังความดี เพื่อความสุขที่ยั่งยืน


009

รายงานประจำาปี 2555

รุกขยายสาขา อย่างก้าวกระโดด ณ สิ้นปี 2554 โรบินสันมีจ�านวนสาขาที่ให้บริการรวม 25 สาขา และด้วยประสบการณ์ในการบริหารห้างสรรพสินค้า มากว่า 33 ปี บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้า ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ในต่างจังหวัดที่ตลาดมีการเติบโต อย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง รู ป แบบของการเปิ ด ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ใน ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ หรือการพัฒนาโครงการเองในรูปแบบ “ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์” และด้วยฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งท�าให้ บริษัทมีความคล่องตัวในการลงทุนตามโอกาสที่เปิดรับและแผน ธุรกิจที่วางไว้ ดังนั้น ในปี 2555 บริษัทได้เปิดสาขาใหม่รวมจ�านวน 5 สาขา ตามเป้าหมายที่ก�าหนด ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทรุกขยายสาขาอย่าง ก้าวกระโดด โดยสาขาล�าดับ ที่ 26 “โรบินสัน สุพรรรณบุรี” ด�าเนินงานภายใต้รูปแบบ “ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์” และอีก 4 สาขา ใหม่ที่เปิดอยู่ภายในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ อันได้แก่ สาขาล�าดับที่ 27 “โรบินสัน บางนา” เปิดให้บริการภายในศูนย์การค้าเมกะ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ สาขาล�าดับที่ 28 “โรบินสัน สุราษฎร์ธานี” ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซาสุราษฎร์ธานี สาขาล�าดับที่ 29 “โรบินสัน บางแค” ภายในศูนย์การค้าซีคอน บางแค และสาขาล�าดับที่ 30 “โรบินสัน ล�าปาง” ตั้งอยู่ ใน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาล�าปาง โดยบริษัทสามารถเปิดสาขา ใหม่ทั้ง 5 แห่งนี้ได้อย่างรวดเร็วตามก�าหนดการและแผนงาน ที่วางไว้ ซึ่งสาขาที่เปิดใหม่เหล่านี้สามารถสร้างผลงานได้ดีกว่า เป้าหมายและได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างดี ถือเป็นจุด เริ่มต้นที่ส�าคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้บริหารส�าหรับการลงทุนขยายสาขาตามแผนงาน ของบริษัทที่จะขยายสาขาอย่างต่อเนื่องปีละ 5 สาขา และคาดว่า ภายในปี 2559 โรบินสันจะมีสาขาให้บริการไม่น้อยกว่า 50 สาขา ซึ่งจะมีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย ในส่วนของสาขาที่เปิดให้บริการอยู่แล้ว บริษัทได้ด�าเนินการ ปรับปรุงสาขาที่มีศักยภาพให้มีรูปแบบที่ทันสมัย มีบรรยากาศที่ดี ซึ่งเป็นแผนงานประจ�าปีที่ปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2555 ได้ ด� า เนิ น การปรั บ ปรุ ง อย่ า งเต็ ม รู ป แบบในสาขาอุ ด รธานี และสาขาเชียงใหม่ เพื่อรองรับตลาดที่มีการเติบโตสูง และ ให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ส่งผลให้สาขาเหล่านี้มีอัตรา การเติบโตที่ดีต่อเนื่อง อนึ่ง ในเดือนมีนาคม 2556 บริษัทต้องปิดให้บริการโรบินสัน รัชดาภิเษก เนื่องจากการสิ้นสุดอายุสัญญาการเช่าที่ดิน ซึ่งบริษัท ได้เตรียมรายการส่งเสริมการขายภายใต้แคมเปญ “Robinson Remarkable Sale” เพื่ อขอบคุณและอ�าลาลูกค้าของสาขา โรบินสัน รัชดาภิเษกที่ผูกพันกันมากว่า 25 ปี ทั้งนี้ บริษัทได้เปิด ให้บริการโรบินสัน พระราม 9 - Flagship Store แห่งใหม่ ซึ่งตั้ง อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน เพื่อรองรับลูกค้าจากโรบินสัน รัชดาภิเษก ไว้เรียบร้อยแล้ว


010

รายงานประจำาปี 2555

การพัฒนาสินค้าเพื่อรองรับ ความต้องการใหม่ๆ จากความมุ่งมั่นในการน�าเสนอสินค้าให้ตรงกับทุกไลฟสไตล์ของ ลูกค้า บริษัทได้น�าเสนอสินค้าแบรนด์ ใหม่ๆที่เป็นที่นิยมและอยู่ ในกระแสให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการที่ บริษัทท�างานร่วมกับคู่ค้าอย่างมุ่งมั่นและทุ่มเท ในการน�าเสนอ สินค้ารูปแบบและคอลเล็คชั่นใหม่ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างลงตัว ในปีนี้สินค้าในทุกกลุ่มทุกแผนก อาทิ สินค้าแฟชั่น เครื่องส�าอางค์ หรือกลุ่มของใช้ภายในบ้าน มี การเติบโตอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทให้ ความส�าคัญและเอาใจใส่ ในการน�าเสนอสินค้าทุกแผนกอย่าง ละเอียดและท�าการวิเคราะห์ ในเชิงลึก เพื่อตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ ของลูกค้าที่จะต้องเข้าถึงสินค้าได้ทุกประเภท บริษัทมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและโอกาสทางการ ตลาดว่าลูกค้าในหลายพืน้ ที่โดยเฉพาะต่างจังหวัดมีความต้องการ ในสินค้าที่มีดีไซน์ มีคุณภาพดี เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูง บริษัทจึงได้ขยายสินค้าแบรนด์ต่างประเทศ และแบรนด์แฟชั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ากลุ่มเครื่องส�าอางค์และเสื้อผ้าแฟชั่น ไปยังสาขาต่างๆ ซึ่งหลายแบรนด์นับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกใน พื้นที่นั้น ดังนั้นคู่ค้าร่วมกับโรบินสันแต่ละสาขาจึงร่วมกันจัด กิจกรรมแนะน�าสินค้า เสริมด้วยแคมเปญส่งเสริมการขายที่ เตรียมมาเฉพาะลูกค้าโรบินสันเท่านั้น เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิด ความต้องการซื้อสินค้าที่น�ามาเสนอ และนับว่าได้รับการตอบรับ จากลูกค้าในระดับที่น่าพอใจยิ่ง

สร้างความแตกต่างด้วย สินค้า Private Brand ในด้านของสินค้ากลุ่ม Private brand และ Exclusive brand ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในกลยุ ท ธ์ ที่ ส� า คั ญ ที่ ส ร้ า งการเติ บ โตและความ สามารถในการท�าก�าไรของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้มุ่งผลักดัน ให้สินค้าเหล่านี้อยู่ในกระแสความนิยมของลูกค้าโรบินสันอย่าง ต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการสร้าง แบรนด์ ให้สินค้ากลุ่มนี้เป็นที่จดจ�าได้ และขยายการเติบโตของ สินค้ากลุ่มนี้ โดยการขยายจุดวางจ�าหน่ายสินค้าให้กระจาย ในหลากหลายสาขา และการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าให้มี ความโดดเด่น แตกต่าง ทันสมัย เหมาะส�าหรับคนรุ่นใหม่ ให้เป็น แบรนด์ อั น ดั บ หนึ่ ง ในใจของทุ ก ไลฟ์ ส ไตล์ โดยในปี 2555 ยอดขายของสินค้า Private brand และ Exclusive brand ยังคง รักษาระดับการเติบโตให้อยู่ ในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่องในทุก กลุ่มสินค้า


011

รายงานประจำาปี 2555

แผนการตลาด ที่เจาะลึกและเข้าถึงลูกค้า บริ ษั ท มี ค วามประสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญในตลาดที่ ครอบคลุมพื้นที่หลากหลาย รู้ถึงไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในแต่ละ พื้ น ที่ เ ป็ น อย่ า งดี โดยมี การวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการตลาด รอบด้าน ในรูปแบบ Localized Marketing เพื่อให้ได้กิจกรรม ทางการตลาดที่สอดรับกับ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละกลุ่มใน แต่ละสาขา นอกจากนี้ บริษัทตอกย�้าความเป็นเอกลักษณ์ของ โรบินสัน ด้วยการจัดกิจกรรมที่ลูกค้าจดจ�าได้และเฝ้ารอ อาทิ I Go Jeans, Beauty Paradise, Ultimate Watch Fair และอื่นๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของ โรบินสัน และเป็นสีสันให้กับสังคมในแต่ละพื้นที่ ด้วยการเชิญ เหล่าคนดังที่อยู่ในกระแส และกลุ่มคนที่ได้รับการยอมรับในเรื่อง ของแฟชั่ น และความทั น สมั ย ซึ่ ง ผลส� า เร็ จ สะท้ อ นออกมา ในความนิ ย มของห้ า งสรรพสิ น ค้ า โรบิ น สั น และยอดขายที่ เติบโตในอัตราสูง บริษัทมีการสื่อสารและเข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะลูกค้า ประจ�าทีเ่ ป็นสมาชิกบัตร The 1 Card โดยบริษทั ได้รวบรวมข้อมูล ความต้ อ งการของลู ก ค้ า เพื่ อ น� า มาปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารและ น�าเสนอรายการส่งเสริมการขายที่เป็นพิเศษให้กับกลุ่มสมาชิก อยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้ท�าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Social Network ทั้งในส่วนของเวบไซต์ โรบินสัน และเฟซบุ๊ค ซึ่งก�าลังเป็นกระแสนิยมในสังคมปัจจุบัน โดยบริษัทสามารถสื่อสารข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ได้ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด รวมถึ ง การเข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า กลุ ่ ม วั ย รุ ่ น และ คนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น อีกโครงการหนึ่งที่จะช่วยสร้างฐานลูกค้าประจ�า และเพิ่มสิทธิ ประโยชน์ ให้กับลูกค้าโรบินสัน คือ กลุ่มผู้ถือบัตรเครดิตร่วม “โรบินสัน-กสิกรไทย วีซ่า” ซึ่งบริษัทร่วมมือกับ บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย ในการออกบัตรเครดิตนี้ ให้กับโรบินสันตั้งแต่ปลาย ปี 2554 เป็นต้นมา บมจ.ธนาคารกสิกรไทยท�างานร่วมกับ บริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนงานในด้านการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายต่างๆตลอดทั้งปี อาทิ การจัดโปรโมชั่น “ศุกร์ สุข สุดๆ ช้อป 1,000 คืน 1,000” ซึ่งเป็นแคมเปญที่ได้รับ ความนิยมเป็นอย่างมาก นับได้ว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดี จากลูกค้าและประสบความส�าเร็จดีเกินความคาดหมาย ไม่ว่าจะ เป็นจ�านวนสมาชิกผู้ถือบัตร หรือสัดส่วนการใช้จ่ายผ่านบัตรของ สมาชิกบัตรที่มีจ�านวนสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนด


012

รายงานประจำาปี 2555

การบริการที่เป็นเลิศ การให้บริการถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะน�าไปสู่การเติบโตของ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งพัฒนางาน บริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้เกิดประสบการณ์ที่ดี และประทับใจทุกครั้งเมื่อมาใช้บริการที่โรบินสัน ส่วนหนึ่งของ กลยุทธ์การให้บริการที่บริษัทยึดเป็นหลักเสมอมา คือ การสร้าง สรรบรรยากาศการช้อบปิ้งที่ “เป็นมิตรและจริงใจ” กับลูกค้า โดย ลูกค้าจะสัมผัสความรู้สึกนี้ได้ในทุกสาขาที่โรบินสันเปิดให้บริการ ทั้งสาขาที่มีอยู่เดิมและสาขาใหม่ นอกจากพนักงานทุกคนจะต้อง ช่วยกันสร้างบรรยากาศข้างต้นแล้ว พนักงานจะต้องได้ผ่านการ อบรมจากบริษัทให้มีความรู้ความเข้าใจในสินค้า เพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อลูกค้าอย่างเต็มที่ งานบริการที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของโรบินสันอีกสิ่งหนึ่งที่ ต้องกล่าวถึง คือ การให้บริการในรูปแบบ Value added service ซึ่งได้น�าเสนอต่อลูกค้าในหลายๆปีที่ผ่านมา เป็นการให้บริการที่ แตกต่าง และให้ประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ลูกค้า ซึ่งบริการเหล่านี้ ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากลูกค้าเดิมที่มาใช้บริการอย่าง สม�่าเสมอ และลูกค้าใหม่ที่เพิ่งมีโอกาสมารับบริการก็จะกลับมา รับบริการซ�้าใหม่อย่างต่อเนื่อง อาทิ Free make up, Bra advisor และอื่นๆ ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทได้เพิ่มบริการ “Cooking Stylist” ที่ช่วยแนะน�าการท�าอาหารด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีจ�าหน่ายใน โรบินสัน ซึ่งเมนูอาหารที่แนะน�านั้นได้คัดสรรแล้วจากเชฟชื่อดัง ที่ดูดี มีสไตล์ และง่าย ซึ่งสร้างสีสันให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ในแผนกเครื่องครัวเป็นอย่างมาก

ตอบแทนสังคม ด้วยพลังความดี เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้ อย่างเสมอมา ทัง้ ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมทีเ่ ข้าไปอยู่ ในทุกส่วนของกระบวนการท�างาน และส่วนทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งเน้นใน เรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน อย่างสม�่าเสมอ และท�าให้บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดี เด่น จากกระทรวงแรงงานต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี นอกจากนี้ บริษัทปรารถนาที่จะให้พนักงานมีความสุขความพอใจในการ ท�างานแต่ละวัน ซึ่งผลส�ารวจจากพนักงานทุกคนตามโครงการ Power of Voice บริษัทได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโลก (World Class) นอกจากนี้ การที่บริษัท ได้ขยายสาขาไปในจังหวัด ต่างๆ ก็ได้รับการยอมรับว่า ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ท�าให้มีการสร้างอาชีพและ ต�าแหน่งงานใหม่ ซึ่งในปี 2555 บริษัทสร้างต�าแหน่งงานรวมกว่า 2,300 ต�าแหน่ง จากการเปิด 5 สาขาใหม่


013

รายงานประจำาปี 2555

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการประหยัด การใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงการควบคุมการใช้กระแสไฟฟ้าใน แต่ละช่วง ท�าให้จ�านวนการใช้ไฟฟ้าในแต่ละสาขา มีการปรับลดลง ทุกปีเช่นกัน ในด้านความรู้สึกผูกพันและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม บริษัท รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและมีจิตสาธารณะ เพื่อตอบแทนสังคมอย่างจริงใจ โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารร่วมกับ พนักงานจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆ โดยจะ เน้นใน 3 เรื่องหลัก คือ การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ ท�าไปในระดับสาขาเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยในปีที่ ผ่ า นมาเราได้ ร ่ ว มกั น เดิ น หน้ า สานต่ อ โครงการ “โรบิ น สั น แต้ม 85 ฝัน ให้ 85 โรงเรียน” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และการเข้าร่วมโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการ อาทิ การอนุรักษ์เต่าทะเลเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้ท้องทะเลไทย โครงการ Big Cleaning Day เพื่อชุมชนที่เรารัก รวมถึงได้ริเริ่ม โครงการโรบินสัน ปันน�้าใจ ใส่ใจสังคม ซึ่งเป็นการมอบเงินทุน เพื่อสาธารณกุศลและตอบแทนสังคม ในทุกพื้นที่ที่เราได้เข้าไป ด�าเนินกิจการ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ในปีต่อๆไป บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะจัด ท�าโครงการดีๆ ที่จะพัฒนาสังคม เพราะบริษัท มีความเชื่อว่า ความส�าเร็จทางธุรกิจจะยั่งยืนได้ต้องท�าควบคู่ไปกับเอาใจใส่ และ รับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่

ร่วมมือกับทุกภาคส่วน สร้างความแข็งแกร่ง รองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนที่ต่อไปจะมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภายหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งนับว่าเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจ และในเวลาเดียวกันก็จะ ดึงดูดผู้ประกอบการต่างๆ เข้ามาลงทุนทำาธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น บริษัทจึงต้องเร่งสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจ โดยการขยายสาขาให้ครอบคลุมพืน้ ที่ และพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานในด้านต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ดังนั้นในปีหน้า บริษัทจะทำางานในเชิงรุกโดยการพัฒนากลยุทธ์สู่การเติบโตที่ยั่งยืนทั้ง 5 เรื่องให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลที่สูงขึ้น โดยในปี 2556 บริษัท มีแผนในการเปิดสาขาใหม่ 4 แห่งในรูปแบบไลฟสไตล์เซ็นเตอร์ และอีก 1 แห่ง ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นอกจากนี้ เราจะมุ่งให้ความสำาคัญกับการพัฒนางานด้านบริการให้เข้มข้นขึ้น และคำานึงถึง ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ด้วยการรับฟังความเห็นและความต้องการของลูกค้าโดยตรง เพื่อให้สินค้าและบริการ ตอบสนองไลฟสไตล์ของลูกค้าที่หลากหลายได้อย่างครบถ้วน และเป็นที่ประทับใจ ในเวลาเดียวกัน บริษัทจะร่วมมืออย่าง ใกล้ชิดกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับแบรนด์สินค้าและพัฒนาตลาดใหม่ๆ เพื่อพร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่กำาลังจะมาถึงด้วย

คณะผู้บริหาร บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำากัด (มหาชน)


014

รายงานประจำ�ปี 2555

จุดเด่นทางการเงิน งบก�ำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินรวม 2555 2554 2553 รายได้จากการขาย 21,620 17,630 14,794 รวมรายได้ 23,512 19,075 16,440 ต้นทุนขาย 16,310 13,327 11,275 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,782 3,752 3,298 ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 395 205 252 ก�ำไรสุทธิ 2,063 1,453 1,697

งบดุล

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม 2555 2554 2553 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,023 2,384 3,513 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3,388 2,720 1,750 สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 10,461 9,161 6,975 สินทรัพย์รวม 16,872 14,265 12,238 หนี้สินหมุนเวียน 6,147 5,064 4,046 หนี้สินไม่หมุนเวียน 153 131 129 หนี้สินรวม 6,300 5,195 4,175 ทุนเรือนหุ้น 3,943 3,943 3,943 ก�ำไรสะสม 5,996 4,671 3,902 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,572 9,070 8,064

อัตราส่วนทางการเงิน งบการเงินรวม 2555 2554 2553 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.04 1.01 1.30 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 9.24 9.85 11.48 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 27.47 28.42 27.93 ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 86.64 86.18 90.12 อัตราก�ำไรขั้นต้น (%) 24.56 24.41 23.79 อัตราก�ำไรสุทธิ (%) 9.54 8.24 11.47 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 21.95 17.49 23.35 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 18.08 16.62 18.55 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.60 0.57 0.52 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 9.52 8.17 7.26 ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น บาท 1.86 1.31 1.54 อัตราการจ่ายเงินปันผล* (%) 48.45 49.69 40.43 * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 มีมติเห็นชอบให้ก�ำหนดการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท โดยจะน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 เมษายน 2556


015

รายงานประจำาปี 2555

ผลการดำาเนินงาน

และฐานะทางการเงินในปี 2555 เสื้อผาเด็ก

10 %

รายไดอื่น

บาน สินคาภายแลในะ น  เล ของ อป กิฟทช

8

%

17%

เสื้อผาและ เคร�่องแตงกาย บุรุษ

26%

รายไดจากการขา

เสื้อผาสตร� เคร�่องสำอาง และ เคร�่องประดับ

92%

47%

สัดสวนยอดขายแบงตามประเภทสินคาในป 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสาขา ที่เปิดให้บริการทั้งหมด 30 แห่ง แบ่งเป็น สาขาในกรุงเทพ 11 แห่ง และในต่าง จังหวัด 19 แห่ง ผลประกอบการประจ�าปี 2555 บริษัทฯ มี อั ต ราการเติ บ โตที่ ดี ทั้ง รายได้จากการ ขายและรายได้อื่นๆ อีกทั้งยังมีการบริหาร ค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้บริษัทฯ มี ก� า ไรสุ ท ธิ จ� า นวน 2,063 ล้ า นบาท เพิ่มขึ้น 42.0% จากปีก่อน โดยมีราย ละเอียดดังนี้

รายได้

ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�านวน 23,512 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,436 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 23.3% จากปีกอ่ น อันเป็นผล จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่างๆ ดังนี้ รายได้จากการขาย รายได้จากการขายมีจ�านวน 21,620 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,989 ล้านบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น 22.6% จากปี ก ่ อ น อันเป็นผลจากสาขาใหม่ทั้ง 8 แห่งที่ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2554-2555

สัดสวนรายไดรวมแบงตามประเภทรายไดในป 2555

สร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย รวมถึง ผลส�าเร็จของกลยุทธ์ทั้งในด้านการ น�าเสนอสินค้าและการตลาดที่ช่วยให้ ยอดขายของสาขาเดิมสามารถเติบโต ได้ในระดับที่ดีต่อเนื่องทั้งปี แม้ว่า ยอดขายของสาขารัชดาภิเษกที่เป็น Flagship Store เดิม จะได้รับผล กระทบจากการเปิดสาขาพระราม 9 ซึ่งเป็น Flagship Store แห่งใหม่ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2555 มีการกลับ รายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน จ�านวน 119 ล้านบาท

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายมีจ�านวน 16,310 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,984 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 22.4% จากปีก่อน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อ ยอดขายเท่ากับ 75.4% ลดลงจาก 75.6% ในปี 2554 อันเป็นผลจากการควบคุม ต้นทุนขายและการบริหารรายการส่งเสริม รายได้อื่นๆ การขายที่มีประสิทธิผล ท�าให้บริษัทฯ มี รายได้จากการลงทุนมีจ�านวน 1,090 ก�าไรขั้นต้นจ�านวน 5,309 ล้านบาท เพิ่ม ล้านบาท เพิ่มขึ้น 137 ล้านบาท หรือ ขึ้น 1,006 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.4% เพิ่มขึ้น 14.4% จากปีก่อน อันเป็น จากปีก่อน ผลจากรายได้ค่าเช่าจากสาขาใหม่ และการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าเช่าจาก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สาขาเดิม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจ�านวน รวม 4,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,030 ล้าน รายได้อื่นมีจ�านวน 802 ล้านบาท บาท หรือเพิ่มขึ้น 27.5% จากปีก่อน โดย เพิ่มขึ้น 310 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายเตรียมการเปิด 62.9% จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลัก สาขาใหม่ และค่าใช้จ่ายในการขายและ จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าส่งเสริม บริหารของสาขาใหม่ รวมถึงผลกระทบ การขายและรายได้ที่เกี่ยวเนื่องจาก จากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่าและอัตราค่า พื้นที่เช่าจ�านวน 125 ล้านบาท และ ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี


016

รายงานประจำาปี 2555

รายไดจากการขาย (ลานบาท) % อัตราการเติบโตของยอดขาย 2555 2554 2553 2552 2551

21,620 17,630 14,794 12,842 12,417

กำไรขั้นตน (ลานบาท) % อัตรากำไรขั้นตนตอยอดขาย

22.6% 19.2% 15.2% 3.4% 10.0%

กำไรสุทธิ (ลานบาท) % อัตรากำไรสุทธิตอยอดขาย 2555 2554 2553* 2552 2551

2,063 1,453 1,697 1,013 1,020

2555 2554 2553 2552 2551

5,309 4,304 3,520 3,001 2,888

24.6% 24.4% 23.8% 23.4% 23.3%

สินทรัพยและหนี้สิน (ลานบาท) มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 9.5%

8.2% 11.5% 7.9% 8.2%

2555 2554 2553 2552 2551

9.52

16,872 6,300

8.17

14,265 5,195 12,238 4,175 10,608 3,811 9,666 3,418

7.26

สินทรัพย หนี้สิน

6.12 5.63

* รวมรายได้จากการกลับรายการหนี้สูญจากการรับช�าระหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีภาษีเงินได้จ่ายจ�านวน 516 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล และ 5) ล้านบาท ลดลง 52 ล้านบาทจากปีก่อน สินทรัพย์ถาวรที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาใหม่ ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิม่ ขึน้ 1,960 ล้านบาท จากการขยายสาขา มีจ�านวน 395 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 190 จากอัตราภาษีเงินได้ 30% เหลือ 23% ในปีนี้ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 92.6% จากปีก่อน หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น อั น เป็ น ผลจากบริ ษั ท ร่ ว มมี ผ ลการ ฐานะการเงิน หนี้สินรวมมีจ�านวน 6,300 ล้านบาท เพิ่ม ด� า เนิ น งานที่ ดี ขึ้ น จากปี ก ่ อ นและมี การ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบ ขึ้น 1,105 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 21.3% ขยายสาขาเพิ่ ม ขึ้ น ขณะที่ ในปี 2554 กับวันที่ 31 ธันวาคม 2554) จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมี ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม สาเหตุ ห ลั ก จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของเจ้ า หนี้ มีการบันทึกความเสียหายจากเหตุการณ์น�้าท่วม สินทรัพย์ การค้าและเจ้าหนี้อื่นตามการขยายธุรกิจ สินทรัพย์รวมมีจ�านวน 16,872 ล้านบาท ของบริษัทฯ ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมี กำาไรสุทธิและภาษีเงินได้จ่าย เพิ่มขึ้น 2,608 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น จ�านวน 10,572 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,503 ก� า ไรสุ ท ธิ มี จ� า นวน 2,063 ล้ า นบาท 18.3% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น 16.6% จาก เพิ่ ม ขึ้ น 610 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก จาก 1) เงิ น สดและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อันเนื่องมา 42.0% จากปีก่อน อันเป็นผลจากความ รายการเที ย บเท่ า เงิ น สดเพิ่ ม ขึ้ น 639 จากก�าไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ส�าเร็จจากการบริหารงานในด้านต่างๆ ทีม่ ี ล้านบาท อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของ ประสิทธิภาพ บริษัทร่วมมีผลการด�าเนิน เงินสดจากการด�าเนินงาน 2) เงินลงทุน งานที่ดี มีก�าไรเติบโตในอัตราที่สูง รวมถึง ชั่วคราวเพิ่มขึ้น 417 ล้านบาท จากการ การปรั บ ลดอั ต ราภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล เพิ่มการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ ขณะที่ก�าไรจากธุรกิจหลัก (ไม่รวมส่วน 3) เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น 129 แบ่ ง ก� า ไรจากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว ม) ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการกลับ มีจ�านวน 1,668 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 420 รายการค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า เงิ น ลงทุ น ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 33.7% จากปีก่อน 4) เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มลดลง 991


017

รายงานประจำ�ปี 2555

สภาพคล่อง

2555 2554 2553

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มี เ งิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด คงเหลือจ�ำนวน 3,023 ล้านบาท โดยมี เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจ�ำนวน 639 ล้านบาท ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลง ได้ ดังนี้ บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม ด�ำเนินงานจ�ำนวน 3,179 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 659 ล้านบาท จากปีก่อน ซึ่งประกอบด้วย เงิ น สดสุ ท ธิ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น 436 ล้ า นบาท จากความสามารถในการท�ำก�ำไรจากธุรกิจ หลักหลังภาษีเงินได้ และเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 224 ล้านบาท

บริษัทร่วมเป็นจ�ำนวน 1,386 ล้านบาท ด้านเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหา เงินมีจ� ำนวน 778 ล้ า นบาท เพิ่ มขึ้ น 165 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ฯ มีการจ่าย เงินปันผลมากขึ้นตามผลการด�ำเนินงาน ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างเงินทุน

โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยหนี้สิน รวมจ�ำนวน 6,300 ล้านบาท และส่วนของ ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 10,572 ล้านบาท ท�ำให้ บริษทั ฯ มีอตั ราหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.6 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีหนี้ ด้ า นเงิ น สดสุ ท ธิ ใ ช้ ไ ปในกิ จ กรรมลงทุ น สินทางการเงิน มีจ�ำนวน 1,762 ล้านบาท ลดลง 1,274 ล้านบาท จากปีกอ่ น โดยบริษทั ฯ ได้ลงทุน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการ ในสิ น ทรั พ ย์ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การขยาย เงินที่สำ�คัญ สาขาใหม่เพิ่มขึ้น 356 ล้านบาท ขณะที่ อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วน ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก สภาพคล่องหมุนเร็ว

3,179 (1,762) (778) 639

2,520 (3,036) (613) (1,129)

1,823 7 (434) 1,396

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.04 และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.76 เท่า ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อน เล็กน้อยที่มีอัตราส่วนเท่ากับ 1.01 เท่า และ 0.69 เท่า ตามล�ำดับ โดยมี สาเหตุหลักมาจากการบริหารเจ้าหนี้ การค้า ลูกหนี้การค้า และสินค้าคง เหลือให้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพ อย่างสม�่ำเสมอ อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือ หุ้น (ค�ำนวณจากก�ำไรของธุรกิจหลัก) ในปี 2555 เท่ากับ 17.7% เพิ่มขึ้น จาก 15.0% ในปี 2554 โดยวิเคราะห์ Dupont ได้ ดังนี้

การวิเคราะห์ Dupont

2555

2554

อัตราก�ำไรสุทธิ* (%) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) Equity multiplier (เท่า)

7.7% 1.39 1.66

7.1% 1.33 1.60

*ค�ำนวณจากก�ำไรจากธุรกิจหลัก ซึ่งไม่รวมรายการพิเศษและส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรสุทธิจากธุรกิจหลักที่เพิ่มขึ้นจาก 7.1% ในปี 2554 เป็น 7.7% ในปี 2555 ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการท�ำก�ำไร เพิม่ สูงขึน้ จากการควบคุมค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้ดี รวมทัง้ ได้รบั ผลดีจากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลใน ปี 2555 อีกทัง้ บริษทั ฯ ยัง สามารถใช้สินทรัพย์ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งท�ำให้อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 1.39 เท่า ในปีก่อน เป็น 1.33 เท่า ใน ปีนี้ ขณะที่ Equity multiplier เพิ่มขึ้นจาก 1.60 เท่าในปีก่อน เป็น 1.66 เท่า ในปีนี้ โดยมีสาเหตุหลักจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตาม การขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังคงไม่มีหนี้สินทางการเงิน


018

รายงานประจำ�ปี 2555

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ในเครือข่ายของ KPMG International ที่มี มาตรฐานในการท�ำงานที่ดี มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2555 โดยมีนางสาวบงกช อ�่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 เป็นผู้มีอ�ำนาจในการตรวจสอบ ท�ำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของ บริษัทฯ

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำ�หรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี บริษัท ส�ำหรับส�ำนักงานสอบบัญชี* บริษัทย่อย รวม ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ส�ำหรับผู้สอบบัญชี ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

2555

2554

2553

3,620,000 1,740,000 5,360,000

3,620,000 1,740,000 5,360,000

3,620,000 1,740,000 5,360,000

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

*ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด


019

การตลาดและ

รายงานประจำ�ปี 2555

ภาวะธุรกิจค้าปลีก คู่แข่งขัน ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงในบริเวณใกล้เคียง หรือมีกลุ่มลูกค้าเดียวกัน โดยสามารถ แบ่งออกเป็น 1.1 ผู้ ป ระกอบการห้ า งสรรพสิ น ค้ า รายใหญ่ (Chain Department Store) ได้แก่ กลุ่ ม เซ็ น ทรั ล มี จำ�นวนสาขารวม 15 สาขา โดยเป็ น ผู้ ป ระกอบการ ห้างสรรพสินค้าภายใต้ชื่อ ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า เ ซ็ น ท รั ล ดีพาร์ท เมนท์สโตร์ (Central Department Store) ซึ่งดำ�เนิน ธุ ร กิ จ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ที่ เ น้ น กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายที่ มี กำ�ลั ง ซื้อสูงหรือชื่นชอบความหรูหรา โดยมีจำ�นวนสาขาทั้งหมด 14 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพ จำ�นวน 10 สาขา และต่างจังหวัด จำ�นวน 4 สาขา ห้างสรรพสินค้าเซน (ZEN) ซึ่ง ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ที่ เ น้ น กลุ่ ม ลู ก ค้ า วั ย รุ่ น และคน รุ่ น ใหม่ ที่ มี กำ�ลั ง ซื้ อ สู ง โดยมี จำ�นวนสาขา 1 สาขาในกรุงเทพ

กลุ่มเดอะมอลล์ มีจำ�นวนสาขารวม 8 สาขา โดยเป็นผูบ้ ริหารศูนย์การค้า และผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ภายใต้ชื่อ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เดอะมอลล์ (The Mall) ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มี กำ�ลังซือ้ ในระดับปานกลาง โดยมี จำ�นวนสาขาทั้งหมด 6 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพจำ�นวน 5 สาขา และต่างจังหวัดจำ�นวน 1 สาขา ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียม (The Emporium) (จำ�นวน 1 แห่ง) และห้างสรรพสินค้าสยาม พารากอน (Siam Paragon) (จำ�นวน 1 แห่ง) เป็นศูนย์การค้า ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพ โดยเน้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีกำ�ลังซื้อ สูงหรือชื่นชอบความหรูหรา 1.2 ผู้ ป ระกอบการห้ า งสรรพสิ น ค้ า รายอื่ น ๆ อาทิ ตั้ ง ฮั่ ว เส็ ง โตคิ ว อิ เ ซตั น และผู้ ป ระกอบการห้ า ง สรรพสินค้า ท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด

ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกอื่น ได้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก อื่ น ได้แก่ ดิสเคาน์สโตร์ / ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และศู น ย์ ก ารค้ า ในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น เซ็นทรัลเวิล์ด เอสพลานาร์ด คิงเพาเวอร์ แพลตินั่มมอล์ล คริสตัลพาร์ค เทอร์มินอล 21 เมกา บางนา และอื่นๆ ซึ่งถือเป็นคู่ แข่งขันทางอ้อม เนื่องจากมีลูกค้าหรือ โอกาสของการจับจ่ายที่แตกต่างกัน


020

รายงานประจำ�ปี 2555

ภาวะธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกในปี 2555 ขยายตัวได้ดีจาก การบริโภคภายในประเทศที่มีอัตราการ ขยายตัว 5%-6% ซึ่งสูงกว่าปีก่อน โดยมี สาเหตุสนับสนุนหลายปัจจัย นับตั้งแต่ ในช่วงต้นปีที่ผู้บริโภคได้เร่งใช้จ่ายเพื่อ ซ่ อ มแซมและทดแทนความเสี ย หายที่ เกิดขึ้นภายหลังธถวิกฤตน�้ำท่วมในช่วง ปลายปี 2554 ในขณะที่ ภาครั ฐ ฯได้ มี การด�ำเนินนโยบายต่างๆเพื่อกระตุ้นการ บริโภคภายในประเทศ อาทิเช่น การปรับ ขึ้นค่าแรงขึ้นต�่ำ หรือ การคืนภาษีรถยนต์ คั นแรก นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นอย่าง ต่ อ เนื่ อ งของจ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วตาม รายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา แสดงให้เห็นถึงจ�ำนวนนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี 2555 ที่มีมากกว่า 22 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 16% จากปีกอ่ น โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วจากจีน ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 60% เมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่ ง ถื อ เป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ช ่ ว ย สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้การเพิ่มขึ้นอย่าง ต่ อ เนื่ อ งของจ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วตาม รายงานของกรมการท่องเที่ยว กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา แสดงให้เห็นถึง จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใน ประเทศไทยในปี 2555 ที่ มี ม ากกว่ า 22 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนที่เพิ่มขึ้น มากกว่า 60% เมือ่ เทียบกับปี 2554 ซึง่ ถือ เป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ช ่ ว ยสนั บ สนุ น การ บริโภคภายในประเทศได้เป็นอย่างดี หากกล่าวถึงการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีก ในปี 2555 ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง คอนวีเนียนสโตร์ ไฮเปอร์ ม าร์ เ ก็ ต โฮมเซ็ น เตอร์ และ

Specialty Store รวมถึ ง ศู น ย์ การค้ า ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ต่างมีการ ขยายสาขาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในขณะที่ ผู้ ป ระกอบการบางรายเสริ ม สร้ า ง ความแข็ ง แกร่ ง ทางธุ ร กิ จ ด้ ว ยการ ควบรวมกิจการ อาทิ การเข้าควบรวม กิจการ บจ. สยามแฟมิลี่มาร์ท และ บมจ. ออฟฟิศเมท โดยกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือการเข้าร่วมลงทุนใน บมจ.สยามโกลบอลเฮ้า ส์ โดยกลุ่มปูน ซิเมนต์ไทย ภาวะธุ ร กิ จ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า มี อั ต ราการ ขยายตัวที่ดี อันเป็นผลจากความต้องการ ของผู้บริโภคในตลาดเดิมที่เพิ่มขึ้น และ จากการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ โดย ในปี ที่ ผ่ า นมาการแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ในเขตกรุ ง เทพยั ง คง ความเข้ ม ข้ น จากปี ก่ อ น ขณะที่ ใ น ต่ า งจั ง หวั ด มี อั ต ราการแข่ ง ขั น ที่ ไ ม่ สู ง มากนั ก เมื่ อ เที ย บกั บ การแข่ ง ขั น ใน กรุงเทพ ในด้านการลงทุนและขยายสาขา พบว่ า ผู้ ป ระกอบการห้ า งสรรพสิ น ค้ า รายใหญ่ (Chain Department Store) มีเพียง โรบินสันที่มีการขยายสาขาในปี ที่ผ่านมา โดยมีสาขาใหม่เปิดให้บริการ ทั้งหมด 5 แห่ง ประกอบด้วยสาขาใหม่ 2 แห่งในเขตกรุงเทพฯ อันได้แก่ สาขา บางนา และ สาขาบางแค และสาขาใหม่ 3 แห่งในต่างจังหวัด อันได้แก่ สาขา สุพรรณบุรี สาขาสุราษฎร์ธานี และสาขา ลำ�ปาง ขณะที่ผู้ประกอบการศูนย์การค้า รายใหญ่ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง รู ป แบบ ศูนย์การค้าให้ทันสมัย อาทิ โครงการ เซ็นทรัลพลาซาสาขาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด และห้างสยามเซ็นเตอร์ (Siam Center) นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ

จากต่ า งประเทศได้ ข ยายธุ ร กิ จ ในไทย มากขึ้น อาทิ ศูนย์เฟอร์นิเจอร์ IKEA และ ผู้ ป ระกอบการที่ จำ�หน่ า ยสิ น ค้ า แฟชั่ น ได้แก่ ร้าน UNIQLO และร้าน H&M เป็นต้น สำ�หรับกลยุทธ์การแข่งขัน ผู้ประกอบการ ค้าปลีกต่างพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาด และขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ โดยการทำ�การ ตลาดโดยเน้นลูกค้าสมาชิก ผ่านการให้ สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อสร้างความภักดี ต่อแบรนด์ นอกจากนี้ผู้ประกอบการเริ่ม ให้ความสำ�คัญกับช่องทางออนไลน์มาก ขึ้น เช่น การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์กับ ลู ก ค้ า ผ่ า นช่ อ งทาง Social Network อีกทั้งผู้ประกอบการบางรายได้เริ่มพัฒนา เว็ บ ไซต์ แ ละนำ�เสนอแอพพลิ เ คชั่ น บน โทรศั พ ท์ ส มาร์ ท โฟน เพื่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ บ ริ โ ภคและรองรั บ การจำ�หน่ า ยสิ น ค้ า ออนไลน์ ซึ่ ง นั บ เป็ น อี ก หนึ่ ง ทางเลื อ ก รูปแบบใหม่สำ�หรับผู้บริโภค ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้บริโภคยังคงมี การตอบสนองต่อสินค้าแฟชั่นที่รวดเร็ว เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันสามารถรับรู้ และติดตามกระแสแฟชั่นผ่านสื่อต่างๆ ได้ ง่ายและรวดเร็ว ขณะเดียวกันผู้บริโภค ยังคงตัดสินใจซือ้ สินค้าด้วยความรอบคอบ โดยจะพิจารณาถึงความคุ้มค่าทั้งในด้าน ราคา คุณภาพ และภาพลักษณ์ของสินค้า รวมถึ ง มี ความต้ อ งการที่ เ ฉพาะเจาะจง มากขึ้น อีกทั้งผู้บริโภคยังเลือกสถานที่ จั บ จ่ า ยโดยคำ�นึ ง ความสะดวกสบายใน การเดินทาง นอกจากนี้ ผู้บริโภคในต่าง จั ง หวั ด ยั ง คงมี พ ฤติ ก รรมการใช้ จ่ า ย เปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบสังคมเมืองมาก ขึ้นอย่างต่อเนื่อง


021

รายงานประจำ�ปี 2555

ความเป็นมา

และพัฒนาการที่สำ�คัญ ปี 2522 เริ่ ม เปิ ด ดำ�เนิ น ปี 2540 บริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั ิ กิจการห้างสรรพสินค้าสาขาแรกที่สาขา ให้โอนขายสินค้าคงเหลือพร้อมสิ่งตกแต่ง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ปี 2535 บริษัทฯ เป็นห้าง

สรรพสิ น ค้ า แห่ ง แรกที่ เ ข้ า จดทะเบี ย น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2535

ปี 2538 ก ลุ่ ม บ ริ ษัรกิทจ

เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชัน่ ได้เข้าร่วมธุ กั บ บริ ษั ท ฯ ในฐานะผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ พร้ อ มทั้ ง ร่ ว มกั น จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ซี อาร์ (ประเทศ ไทย) จำ�กัด เพื่อร่วมทุนกับ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ในต่ า งจั ง หวั ด ภายใต้ ชื่อ “โรบินสัน” ส่งผลให้บริษัทฯ มีจำ�นวน สาขาเพิ่มขึ้นเป็น 20 สาขา

ปีในธุรกิ2539 บริษทั ฯ ได้รวมกิจการ จซุปเปอร์มาร์เก็ตของบริษัทฯ กับ กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล และเข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท รอยัลเอโฮลด์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัท ทีด่ ำ�เนินธุรกิจด้านซุปเปอร์มาร์เก็ตทีป่ ระเทศ เนเธอร์แลนด์ จัดตั้งเป็นบริษัท ซีอาร์ซี เอ โฮลด์ จำ�กัด บริหารงานด้านซุปเปอร์มาร์เก็ต ภายใต้ชื่อ ‘TOPS SUPERMARKET’ โดยในธันวาคม 2539 และพฤษภาคม 2541 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ ให้แก่บริษัท รอยัลเอโฮลด์ จำ�กัด

ธันวาคม 2543 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปิด ให้บริการสาขาดอนเมือง เนื่องจากการ และเครื่องใช้สำ�นักงานของแผนกเครื่อง ลงทุนให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า ใช้ไฟฟ้าและแผนกเครื่องกีฬาให้แก่บริษัท เพาเวอร์บาย จำ�กัด และ บริษัท ซีอาร์ซี บริษัทฯ ได้ปิดให้ สปอร์ต จำ�กัด ตามลำ�ดับ และบริษัทฯ บริ การสาขาอนุ ส าวรี ย์ เนื่ อ งจากครบ อนุมัติให้บริษัทดังกล่าวใช้พื้นที่ตามสาขา กำ�หนดระยะเวลาของสัญญาสิทธิการเช่า ต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อดำ�เนินธุรกิจศูนย์ อาคารที่ได้ทำ�ไว้กับผู้ให้เช่า ประกอบกับ จำ�หน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องกีฬา การลงทุนเพือ่ ปรับปรุงสาขานี้ให้ผลตอบแทน โดยบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนในรูปของ ไม่คุ้มค่า บริษัทฯ จึงคงเหลือสาขาที่เปิด ส่วนแบ่งรายได้ หรือค่าเช่าพื้นที่ และใน ให้บริการทัง้ สิน้ รวม 18 สาขา แบ่งเป็นสาขา เดือนเมษายน 2541 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้น ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9 สาขา ของทัง้ 2 บริษทั โดยมีสดั ส่วนในการถือหุน้ และต่างจังหวัด 9 สาขา นอกจากนี้บริษัทฯ ร้อยละ 40 ได้ออกหุ้นกู้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ให้แก่ เจ้าหนีก้ ารเงินไม่มหี ลักประกัน โดยมีจำ�นวน บริษัทฯ ได้ประกาศ เงินต้นรวมดอกเบี้ย 4,766.7 ล้านบาท หยุดพักชำ�ระหนีส้ นิ ทางการเงิน เนือ่ งจากได้ รับผลกระทบจากการประกาศเปลี่ยนแปลง บริ ษั ท ฯ ประสบ ค่าเงินบาทเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ความสำ�เร็จในการดำ�เนินการตามขั้นตอน ที่สำ�คัญของแผนฟื้นฟูกิจการ อันได้แก่ วันที่ 2 พฤษภาคม การเพิ่มทุนจาก 1,480.8 ล้านบาท เป็น 2543 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำ�สั่งให้ 14,808.8 ล้านบาท การแปลงหนี้เป็นทุน ดำ�เนินการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และ การดำ�เนินการลดทุนลงร้อยละ 25 และ แต่งตั้งบริษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ จำ�กัด การปลดหนี้ ทำ�ให้ฐานะทางการเงินของ เป็นผู้ทำ�แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อ บริษทั ฯปรับตัวดีขนึ้ อย่างมีสาระสำ�คัญ และ มาศาลล้มละลายกลางได้พจิ ารณาเห็นชอบ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 หุน้ สามัญของ ด้วยกับแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และ บริษัทฯได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ มีคำ�สั่งแต่งตั้งให้ บริษัท โรบินสัน แพลน แห่งประเทศไทยให้กลับเข้าทำ�การซื้อขาย เนอร์ จำ�กัด เป็นผู้บริหารแผน ในวันที่ 20 ได้ในหมวดพาณิชย์ตามปกติ

ปี 2544

ปี 2541 ปี 2543

ปี 2545


022

รายงานประจำ�ปี 2555

ปี 2546 ในเดือนมีนาคม ปีเปิดสาขาใหม่ 2548 บริษทั ฯ มีการลงทุน จำ�นวน 1 สาขา ได้แก่ สาขา

บริษัทฯ ได้สละสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษทั ซีอาร์ซสี ปอร์ต จำ�กัด ทำ�ให้สดั ส่วน รัตนาธิเบศร์ และบริษัทฯ มีการจ่ายชำ�ระ การถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวลดลงเป็นร้อยละ หนีห้ ุ้นกู้คงค้างตามแผนฯ ได้ก่อนกำ�หนด 29.19 ทั้งหมดในวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ทำ�ให้ บรรลุผลสำ�เร็จตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดย ในเดือนพฤษภาคม บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรม ใช้แหล่งเงินทุนจากเงินสดจากการดำ�เนิน เปิ ด ตั ว ภาพลั ก ษณ์ ใ หม่ ภ ายใต้ แ นวคิ ด งานบางส่ ว นและจากการกู้ ยื ม เงิ น จาก “ โ ร บิ น สั น … ใ ส่ สี สั น ใ ห ม่ ใ ห้ ชี วิ ต ” สถาบันการเงินภายในประเทศ เพื่อแนะนำ�การกลับมาอีกครั้งหนึ่งของ โรบินสัน และในเดือนธันวาคม ศาลล้มละลาย ศ า ล ล้ ม ล ะ ล า ย กลางมี คำ�สั่ ง เห็ น ชอบด้ ว ยคำ�เสนอขอ กลางได้ มี คำ�สั่ ง ยกเลิ ก การฟื้ น ฟู กิ จ การ แก้ไขแผนของลูกหนี้ เพื่อรองรับการซื้อ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 และบริษัทฯ คืนหุ้นกู้ตามโครงการรับซื้อคืนหุ้นกู้ก่อน ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นครั้ง ครบกำ�หนดโดยสมัครใจ (Voluntary Debt แรกภายหลั ง จากการกลั บ เข้ า สู่ ส ถานะ Refinance Program หรือ “วีดีอาร์พี”) ปกติ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติ แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำ�นวน 10 ท่าน ในเดื อ นมกราคม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 ซึ่งประกอบ บริษัท โรบินสัน เอสพีวี จำ�กัด (“เอสพีวี”) ด้ ว ยกรรมการอิ ส ระจำ�นวน 3 ท่ า น ได้ลงนามในสัญญากู้เงินกับสถาบันการ นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ เงิน 2 แห่ง เพื่อนำ�มาเป็นเงินทุนในการ ได้เปิดให้บริการสาขาใหม่ สาขาที่ 20 รั บ ซื้ อ คื น หุ้ น กู้ ต ามโครงการวี ดี อ าร์ พี สาขาอยุธยา โดยใช้เงินลงทุนประมาณ วงเงินกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 2,700 347 ล้านบาท ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2547 เอสพีวี บริษัทฯ ประกาศ สามารถรับซื้อหุ้นกู้ตามโครงการดังกล่าว จากผู้ ถื อ หุ้ น กู้ ไ ด้ เ ป็ น จำ�นวนทั้ ง สิ้ น จ่ายเงินปันผลเป็นครั้งแรก หลังจากที่ศาล 15,899,277 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ ล้มละลายกลางได้มีคำ�สั่งยกเลิกการฟื้นฟู 77.04 ของจำ�นวนคงเหลื อ ทั้ ง หมด กิจการ โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุน้ ใน นอกจากนี้ ในวันที่ 22 มีนาคม ที่ประชุม อัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น และตามมติที่ เจ้าหนี้โดยการเรียกประชุมตามคำ�สั่งศาล ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อ ล้มละลายกลาง มีมติเลือกตั้งกรรมการ วันที่ 19 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ ได้ลด ของผู้ บ ริ ห ารแผนฝ่ า ยเจ้ า หนี้ การเงิ น ที่ ทุ น จดทะเบี ย นโดยวิ ธี ล ดมู ล ค่ า หุ้ น ที่ จ ด ไม่มีหลักประกันใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการ ทะเบียนจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชุ ด เดิ ม ที่ จ ะขอลาออก และในวั น ที่ 8 เป็นมูลค่าหุ้นละ 3.55 บาท และโอนส่วน ธันวาคม บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ เกินมูลค่าหุ้นและกำ�ไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ร่วมทุนท้องถิ่นใน บริษัท ซีอาร์ ราชบุรี มาล้างส่วนต่ำ�กว่ามูลค่าให้หมดไป เพื่อให้ (ประเทศไทย) จำ�กัด จากเดิมร้อยละ 49.99 สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการบั ญ ชี ข อง เป็นร้อยละ 99.99 เพื่อเพิ่มความคล่องตัว สมาคมวิชาชีพนักบัญชี อนึ่ง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

ปี 2549

ปี 2547

ปี 2550

กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำ�เนินการจดทะเบียน การลดทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้ว และ แก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในเดือนกันยายน บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารสาขาใหม่ โรบินสันจังซีลอน เป็นสาขาที่ 21 และเป็น สาขาที่ 2 ในจังหวัดภูเก็ต

ปี 2551 ในเดือนมิถุนายน

บริ ษั ท ฯ ได้ ห ยุ ด ให้ บ ริ ก ารสาขาสี ล ม เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับคำ�เสนอซื้อสิทธิ การเช่าและสินทรัพย์ของสาขาดังกล่าว จากบริษัท สีลม แอสเซ็ทส์ จำ�กัด ต่อมา ในเดือนตุลาคม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ บังคับบริษทั เกีย่ วกับการซือ้ หุน้ ของบริษทั คืน ซึ่งต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ มี ม ติ ใ ห้ เ ข้ า ทำ�โครงการซื้ อ หุ้ น คื น เพื่ อ บริหารการเงินภายในวงเงิน 536 ล้าน บาท หรือจำ�นวนหุน้ ทีซ่ อื้ คืนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นจำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบ ริษัทฯ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

ปี 2552 บริษัทฯ เปิดให้

บริการสาขาใหม่จำ�นวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาชลบุรี และ สาขาขอนแก่น เป็น สาขาที่ 22 และ 23 ตามลำ�ดับ โดยทั้ง 2 แห่งเป็นสาขาขนาดใหญ่ มีพื้นที่ขายรวม ประมาณ 32,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำ�เนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อ บริหารการเงิน จนครบกำ�หนดระยะเวลา ในการซือ้ หุน้ คืนแล้ว เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 โดยสามารถซื้อหุ้นคืนได้จำ�นวน 6,765,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.61 ของทุนชำ�ระแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการ บริษัทได้มีมติอนุมัติการจำ�หน่ายหุ้นที่ซื้อ คืนด้วยวิธกี ารขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง


023

รายงานประจำ�ปี 2555

ประเทศไทย โดยมีระยะเวลาในการขาย ใช้คำ�นวณดัชนี SET 50 ของตลาด หลัก หุ้นที่ซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดย 2552 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม รวมทั้งได้รับการ จัดอันดับเป็น 1 ในสุดยอด 200 บริษทั จาก บริษัทฯ ได้ทำ�การ ทั่ ว ทั้ ง ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก ที่ มี ผ ล เปิดสาขาใหม่ 1 สาขา ได้แก่ สาขาตรัง ประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมี ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าโรบินสันลำ�ดับที่ 24 ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สำ�หรับกลุ่ม โดยเป็นการพัฒนาห้างสรรพสินค้าในรูป บริษทั ทีม่ รี ายได้ไม่เกิน 1 พันล้านดอลลาร์ แบบใหม่ รูปแบบ “ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์” สหรัฐฯ หรือ “Asia’s 200 Best Under a เป็นสาขาแรก นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 12 Billion” ประจำ�ปี 2554 จากการจัดอันดับ มีนาคม 2553 บริษัทฯ ได้รับชำ�ระคืนหนี้ ของนิ ต ยสารฟอร์ บ ส์ เอเชี ย (Forbes เงินกู้ส่วนหนึ่งรวมเป็นจำ�นวน 448 ล้านบาท Asia) ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนของไทยที่ติด จากบริษัทร่วมแห่งหนึ่งซึ่งได้เคยกู้ยืมเงิน อันดับในปี 2554 เพียง 5 แห่งเท่านั้น จากบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานานแล้ว บริษัทฯ ได้เริ่ม โดยบริษัทฯ เคยได้ทำ�การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญของเงินต้นและดอกเบี้ยของ ดำ�เนินแผนการขยายสาขาเชิงรุก โดยเปิด เงินกู้ยืมนี้ทั้งจำ�นวนตั้งแต่ปี 2541 อนึ่ง ให้ บ ริ การสาขาใหม่ ถึ ง 5 แห่ ง ทั้ ง ใน จากการที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ม ติ กรุงเทพฯและต่างจังหวัด ได้แก่ สาขา อนุมัติการขายหุ้นที่ซื้อคืนเมื่อปี 2552 นั้น สุพรรณบุรี (รูปแบบ ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์) บริษัทฯ ได้เริ่มดำ�เนินการขายหุ้นที่ซื้อคืน สาขาบางนา สาขาสุราษฏร์ธานี สาขา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 โดย ณ วันที่ บางแค และสาขาลำ�ปาง ทำ�ให้ ณ สิ้นปี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ยังคงมีจำ�นวน บริษัทฯ มีจำ�นวนสาขาทั้งสิ้น 30 แห่งทั่ว หุ้นที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จำ�หน่ายคงเหลือ ประเทศ โดยแบ่ ง เป็ น 11 สาขาใน กรุงเทพฯและ 19 สาขาในต่างจังหวัด ทั้งหมด 3,674,800 หุ้น นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ เงิ น ปั น ผล บริษัทฯ ได้เปิดให้ ระหว่างกาลจากบริษัทร่วมทั้ง 2 แห่ง คือ บริการสาขาใหม่จำ�นวน 3 แห่ง ทั้งใน บริษัท พาวเวอร์บาย จำ�กัด และ บริษัท ซี กรุ ง เทพและต่ า งจั ง หวั ด ได้ แ ก่ สาขา อาร์ซีสปอร์ต จำ�กัด รวมจำ�นวน 1,386 เชี ย งราย สาขาพิ ษ ณุ โ ลก และสาขา ล้านบาท พระราม 9 โดยมีสาขาพระราม 9 เป็น Flagship Store แห่ ง ใหม่ ข องห้ า งฯ โรบินสันในกรุงเทพ ด้วยขนาดพื้นที่ขาย มากกว่า 20,000 ตารางเมตร อีกทั้งได้ ดำ�เนินการขายหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการ ซื้ อ หุ้ น คื น เพื่ อ บริ ห ารการเงิ น ได้ ค รบทั้ ง จำ�นวนแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เข้าเป็นหนึง่ ในหุน้ ที่

ปี 2553

ปี 2555

ปี 2554


024 024

รายงานประจำ รายงานประจำ �ปี �ปี 2555 2555

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญของบริษัทฯ ในปี 2555

ยายน บริษัทฯ ได้ด้ราับน มีนาคม บริษัทฯ ได้เปิดให้ กัรางวันล “สถานประกอบกิ จการดีเด่น”

บริ ก ารสาขาลำ�ดั บ ที่ 26 “โรบิ น สั น สุพรรณบุรี” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 ซึ่ง เป็นสาขาในรูปแบบ “ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์” แห่งที่ 2 ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองการ ต้องการของลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ ด้วย ศูนย์การค้าขนาด 2 ชั้น ที่จัดให้มีความต่อ เนื่ อ งระหว่ า งพื้ น ที่ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า และ พื้นที่พลาซ่าที่มีร้านค้าเช่าต่างๆ เพื่อให้ ลูกค้าสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าหรือใช้ บริการต่างๆได้อย่างเพลิดเพลินและสะดวก สบาย อาทิ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ซูเปอร์ มาร์เก็ต โรงภาพยนต์ ร้านค้าเฉพาะอย่าง และ โซนธนาคาร เป็นต้น

เมษายน บริ ษั ท ฯ ได้ ต่ อ สัญญาเช่าระยะสั้นของสาขารัชดาภิเษก ออกไปอีกประมาณ 1 ปี หลังจากที่สัญญา เช่าฉบับเดิมได้หมดอายุลง

พฤษภาคม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการ

แรงงานสั ม พั น ธ์ แ ละสวั ส ดิ ก ารแรงงาน ประจำ�ปี 2555 จากกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคม ในฐานะสถานประกอบ การที่เอาใจใส่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมี คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความก้าวหน้าใน การทำ�งาน

ตุลาคม

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการสาขาใหม่ ลำ�ดับที่ 28 “โรบินสัน สุราษฏร์ธานี” และ เป็นสาขาลำ�ดับที่ 6 ในภาคใต้ ตั้งอยู่ใน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฏร์ธานี โดยเป็นห้างสรรพสินค้าที่ครบวงจรที่สุด ของภาคใต้ ต อนบน ภายใต้ ค อนเซ็ ป ต์ “Modern Resort Style” ที่มีบรรยากาศ ของการช้ อ ปปิ้ ง กลมกลื น กั บ ธรรมชาติ รองรั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในพื้ น ที่ สุราษฏร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึง นักท่องเที่ยว

โดยสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการ บริษัทไทย (IOD) ใน

พฤศจิกายน

บริษทั ฯ ได้ เ ปิ ด ให้ บ ริ การสาขาใหม่ ลำ�ดั บ ที่ 29 “โรบินสัน บางแค” เมือ่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 หลั ง จากที่ ปิ ด ให้ บ ริ การชั่ ว คราว ตั้งแต่ปี 2550 ด้วยรูปแบบที่เข้ากับไลฟ์ สไตล์คนกรุงเทพฯ และเน้นบรรยากาศ การช้ อ ปปิ้ ง ที่ ส ดใสเพลิ ด เพลิ น สะดวก สบายในการจับจ่ายด้วยการตกแต่งสไตล์ Modern สะท้อนไลฟ์สไตล์รุ่นใหม่ของ ลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก และ วั น ที่ 30 พฤศจิ กายน 2555 ได้ เ ปิ ด ให้บริการสาขาใหม่ลำ�ดับที่ 30 “โรบินสัน ลำ�ปาง” และเป็ น สาขาลำ�ดั บ ที่ 4 ใน ภาคเหนือ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ สำ�คั ญ ในภาคเหนื อ มากขึ้น

ธันวาคม

บริษัทฯ ได้รับ สาขาใหม่ลำ�ดับที่ 27 “โรบินสัน บางนา” บริษัทฯ ได้ต่อสัญญาเช่าระยะยาวของ เงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาล จากบริ ษั ท ภายใต้คอปเซ็ปต์ “The Magnificent สาขาบางรักออกไปอีก 10 ปีเศษ หลังจาก เพาเวอร์บาย จำ�กัด และ บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จำ�กัด จำ�นวน 1,386 ล้านบาท Shopping Destination” โดยตั้งอยู่ภายใต้ ที่สัญญาเช่าฉบับเก่าได้หมดอายุลง โครงการเมกะบางนา ซึ่งเป็นศูนย์การค้า ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 400,000 ตารางเมตร บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกำ�กับ ของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก และนับเป็น ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำ�ปี จุ ด หมายแห่ ง การช้ อ ปปิ้ ง ที่ ต อบโจทย์ 2555 อยู่ในช่วงคะแนนสูงสุดหรือในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งประเมิน ทุกความต้องการของลูกค้าในกรุงเทพฯ


025

รายงานประจำาปี 2555

โครงสร้างธุรกิจ ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท บมจ. หางสรรพสินคาโรบินสัน 99.91% บจ. โรบินสันอนุสาวรีย

99.98% บจ. อารดีพัฒนา

99.86% บจ. โรบินสันนครินทร

99.80% 27.03% 29.19% บจ. ซีอารซีสปอรต บจ. โรบินสันรัชดา

40.00% บจ. พาวเวอรบาย

99.99% บจ. โรบินสันสุขุมวิท

33.33% บจ. อาร เอส ที สกายบริจ

24.00% บจ. สยามรีเทลดีเวลล็อปเมนท

24.00% บจ. สแควรริทสพลาซา

99.92% R-Trading (L) BHD 99.99% บจ. โรบินสัน เอส พี วี 99.99% บจ. ซีอาร (ประเทศไทย)

50.00% 49.99% บจ. ซีอาร ราชบุรี

89.99% บจ. ซีอาร เชียงใหม

64.99% บจ. ซีอาร จันทบุรี

76.00% บจ. ซีอาร อุดรธานี

49.99% บจ. ซีอาร นครศรีธรรมราช

76.00% บจ. ซีอาร หาดใหญ

49.99% บจ. ซีอาร ภูเก็ต

74.99% บจ. ซีอาร อุบลราชธานี


026

รายงานประจำ�ปี 2555

เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ มุ่งเน้นการดำ�เนินธุรกิจห้างสรรพสินค้า จำ�หน่ายสินค้าอุปโภคทั่วไป โดยมีเป้าหมายในการเป็นห้างสรรพสินค้าที่เป็นที่นิยมสูงสุด และ มีสาขาครอบคลุมพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพทัว่ ประเทศ ด้วยรูปแบบธุรกิจค้าปลีกทีม่ สี นิ ค้าและบริการทีท่ นั สมัยและสอดคล้องกับความต้องการ ของลูกค้า

รายละเอียดของบริษัทและบริษัทย่อย ชื่อบริษัท

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

ลักษณะการดำ�เนินธุรกิจ

บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 3,942,847,022 ดำ�เนินกิจการธุรกิจค้าปลีกเป็นหลัก ปัจจุบันดำ�เนินธุรกิจ ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ภายใต้ชื่อ โรบินสัน โดยมีสาขาดังต่อไปนี้ รัชดาภิเษก สุขุมวิท บางรัก บางแค ศรีนครินทร์ แฟชั่นไอส์แลนด์ รังสิต ลาดหญ้า รัตนาธิเบศร์ พระราม 9 ศรีราชา อยุธยา ชลบุรี ขอนแก่น ตรัง เชียงราย พิษณุโลก สุพรรณบุรี บางนา ลำ�ปาง และ สุราษฎร์ธานี บจ.ซีอาร์ (ประเทศไทย) 3,201,000,000 บริษัทโฮลดิ้งเพื่อร่วมลงทุนกับห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ใน 8 จังหวัด เพื่อประกอบธุรกิจประเภทห้างสรรพสินค้า ภายใต้ชื่อ โรบินสัน บจ.ซีอาร์ ราชบุรี (ประเทศไทย) 645,600,000 ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าใน จ.ราชบุรี บจ.ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) 220,000,000 ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าใน จ.เชียงใหม่ บจ.ซีอาร์ หาดใหญ่ (ประเทศไทย) 202,000,000 ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา บจ.ซีอาร์ อุดรธานี (ประเทศไทย) 225,000,000 ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าใน จ.อุดรธานี บจ.ซีอาร์ อุบลราชธานี (ประเทศไทย) 71,000,000 ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าใน จ.อุบลราชธานี บจ.ซีอาร์ จันทบุรี (ประเทศไทย) 130,000,000 ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าใน จ.จันทบุรี บจ.ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย) 280,000,000 ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าใน จ.นครศรีธรรมราช บจ.ซีอาร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย) 177,000,000 ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าใน จ.ภูเก็ต บจ.โรบินสันอนุสาวรีย์ 8,000,000 มิได้ดำ�เนินพาณิชยกิจ โดยได้ดำ�เนินการจดทะเบียน ยกเลิกกิจการแล้วและอยู่ในระหว่างการชำ�ระบัญชี บจ.โรบินสันนครินทร์ 105,000,000 มิได้ดำ�เนินพาณิชยกิจ บจ.โรบินสันสุขุมวิท 100,000,000 มิได้ดำ�เนินพาณิชยกิจ บจ.โรบินสันรัชดา 75,000,000 มิได้ดำ�เนินพาณิชยกิจ R-Trading (L) BHD 50,000 ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการต่างๆ บจ.โรบินสัน เอสพีวี 1,000,000 รับซื้อคืนหุ้นกู้จากเจ้าหนี้ตามโครงการ ”วีดีอาร์พี” บจ.เพาเวอร์บาย 560,000,000 ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์จำ�หน่ายอุปกรณ์ ไฟฟ้า บจ.ซีอาร์ซี สปอร์ต 370,000,000 ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์จำ�หน่ายอุปกรณ์กีฬา บจ.สยามรีเทลดีเวลลอปเม้นท์ 500,000,000 เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ บจ.สแควร์ริทส์ พลาซ่า 125,000,000 ถนนรามอินทรา บจ.อาร์ดีพัฒนา 3,000,000 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บจ.อาร์ เอส ที สกายบริจ 49,395,000 ดำ�เนินการสร้างและบริหารจัดการทางเชื่อมรถไฟฟ้า

}

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้จำ�หน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน บจ. เครือแก้ว จำ�นวน 331,994 หุ้น เป็นจำ�นวนเงิน 79.1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และตามที่บจ.เครือเพชรได้ดำ�เนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำ�สั่งปิดคดี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555


027

รายงานประจำ�ปี 2555

โครงสร้างรายได้รวม ปี 2555 ประเภทรายได้/บริษัท ล้านบาท ร้อยละ รายได้จากการขาย - บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (1) - บริษัทย่อย* (2) รวมรายได้จากการขาย (1)+(2) รายได้จากการลงทุน รายได้อื่น รายได้รวม

13,988 7,632 21,620 1,090 802 23,512

59.49 32.46 91.95 4.63 3.41 100.0

ปี 2554 ปี 2553 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 10,589 7,042 17,630 953 493 19,075

55.51 36.91 92.42 4.99 2.58 100.00

8,722 6,072 14,794 899 747 16,440

53.05 36.93 89.99 5.47 4.54 100.00

*บริษัทย่อย ประกอบด้วย บจ.ซีอาร์ ราชบุรี (บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99%) บจ.ซีอาร์ เชียงใหม่ (บริษัทฯ ถือหุ้น 89.99%) บจ.ซีอาร์ หาดใหญ่ (บริษัทฯ ถือหุ้น 76.00%) บจ.ซีอาร์ อุดรธานี (บริษัทฯ ถือหุ้น 76.00%) บจ.ซีอาร์ อุบลราชธานี (บริษัทฯ ถือหุ้น 74.99%) บจ.ซีอาร์ จันทบุรี (บริษัทฯ ถือหุ้น 64.99%) บจ.ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (บริษัทฯ ถือหุ้น 49.99%) บจ.ซีอาร์ ภูเก็ต (บริษัทฯ ถือหุ้น 49.99%)

โครงสร้างรายได้จากการขายสินค้า SOFTLINE HARDLINE OTHERS

กลุ่มสินค้า

ปี 2555

สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ) ปี 2554

ปี 2553

84.19 15.32 0.49

84.45 15.09 0.46

85.17 14.41 0.42


028

รายงานประจำ�ปี 2555

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภท กลุ่มเครื่องสำ�อางค์และเครื่องประดับ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า โดยจำ�หน่ า ยสิ น ค้ า ใน (Cosmetics and Accessories) 2 สายผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ สิ น ค้ า ในกลุ่ ม นี้ ป ระกอบด้ ว ย เครื่องสำ�อางค์ ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว 1. สายสินค้า Softline ซึ่งเป็นสินค้าที่มี จิวเวอร์รี่และเครื่องประดับต่างๆ แบรนด์ที่มีชื่อเสียง เน้นความเป็นแฟชั่น รวมถึงสินค้าประเภทรองเท้าและ ทันสมัย และเป็นสินค้าทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง กระเป๋าสำ�หรับสตรี ด้านแฟชั่นที่รวดเร็ว ลูกค้ามักตัดสินใจซื้อ กลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและ ตามกระแสนิยม โดยบริษัทฯ นำ�เสนอ เครื่องใช้สำ�หรับเด็ก สินค้าที่เป็นแบรนด์ชั้นนำ�ทั้งในประเทศ (Children’s Wear) และต่างประเทศ เป็นทีน่ ยิ มและมีคณ ุ ภาพ สินค้าในกลุ่มนี้ประกอบด้วยเสื้อผ้า โดยแบ่ ง ออกตามประเภทของสิ น ค้ า รองเท้ า และของใช้ สำ�หรั บ เด็ ก ได้แก่ ทุกเพศทุกวัย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ กลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสตรี เด็กวัยแรกเกิด เด็กเล็ก จนถึงเด็ก (Ladies’ Wear) โต โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมสินค้า สินค้าในกลุ่มนี้ประกอบด้วยเสื้อผ้า ทุกขนาดไว้ เพื่อรองรับการเติบโต และเครื่ อ งแต่ ง กายสำ�หรั บ สตรี ของเด็กในแต่ละช่วงอายุได้อย่าง รวมถึงกลุ่มสินค้าชุดชั้นในสำ�หรับ เหมาะสม สตรี โดยวางจำ�หน่ า ยสิ น ค้ า ที่ 2. สายสินค้า Hard Line ซึ่งเป็นสินค้า หลากหลายตามกระแสแฟชั่น และ ที่เน้นคุณภาพ การใช้งาน รูปแบบ ความ มี สิ น ค้ า สำ�หรั บ สตรี ตั้ ง แต่ วั ย รุ่ น หลากหลาย และความทั น สมั ย ลู ก ค้ า จนถึงวัยทำ�งาน ส่วนใหญ่จะตัดสินใจเลือกสินค้าในกลุ่มนี้ กลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบุรุษ ด้ ว ยรู ป แบบที่ ทั น สมั ย ของสิ น ค้ า และ (Men’s Wear) อรรถประโยชน์ในการใช้งาน อันได้แก่ สินค้าในกลุ่มนี้ประกอบด้วยเสื้อผ้า กลุ่มสินค้าตกแต่งบ้านและของใช้ และเครื่ อ งแต่ ง กายสำ�หรั บ บุ รุ ษ ภายในบ้าน (Home) ทีท่ นั กระแสนิยม อาทิ เสือ้ ผ้า รองเท้า สินค้าในกลุ่มนี้ประกอบด้วยสินค้า กระเป๋ า เข็ ม ขั ด และชุ ด ชั้ น ใน ตกแต่ ง และของใช้ ภ ายในบ้ า น สำ�หรับบุรุษ ต่างๆ อาทิ ผ้าเช็ดตัว เครื่องนอน กลุ่มเสื้อผ้ายีนส์ (Jeans) เครื่ อ งครั ว สิ น ค้ า ตกแต่ ง บ้ า น สินค้าในกลุ่มนี้ประกอบด้วยเสื้อผ้า เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ภ ายในบ้ า น ประเภทยีนส์ อาทิ เสื้อยีนส์ กางเกง ต่างๆ ซึง่ บริษทั ฯ จำ�หน่ายสินค้าด้วย ยีนส์ และกระโปรงยีนส์ ในรูปแบบ รูปแบบที่หลากหลาย มีคุณภาพ ต่างๆ ซึง่ บริษทั ฯ ได้รวบรวมแบรนด์ และอรรถประโยชน์ใช้สอยครบครัน ชั้นนำ�มาวางจำ�หน่ายอย่างครบครัน

กลุ่มสินค้าประเภทของขวัญ และของเล่น (Gifts and Toys) สินค้าในกลุ่มนี้ประกอบด้วยสินค้า ประเภทของขวัญ กิฟท์ชอ้ ป รวมถึง สินค้าประเภทของเล่นสำ�หรับเด็ก ในช่ ว งอายุ ต่ า งๆ โดยคำ�นึ ง ถึ ง มาตรฐานและความปลอดภั ย ของสินค้าเป็นสำ�คัญ กลุ่มสินค้าอื่นๆ บริ ษั ท ฯ ได้ ว างจำ�หน่ า ยสิ น ค้ า ประเภทอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากที่ กล่าวมาข้างต้น อาทิ สินค้าประเภท อุ ป กรณ์ ร ถยนต์ แ ละเครื่ อ งมื อ เป็นต้น นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ พั ฒ นาแบบ สิ น ค้ า ขึ้ น เอง โดยมี ความแตกต่ า งจาก สิ น ค้ า ที่ วางจำ�หน่ า ยทั่ ว ไปในท้ อ งตลาด รวมทั้ ง การสรรหาสิ น ค้ า ใหม่ ๆ ทั้ ง ใน ประเทศและต่ า งประเทศที่ มี รู ป แบบน่ า สนใจ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เพิ่ ม ความหลากหลาย และสร้างความแตกต่างจากคูแ่ ข่ง โดยวาง จำ�หน่ า ยเฉพาะที่ ห้ า งโรบิ น สั น เท่ า นั้ น (Only @ Robinson) สำ�หรับสินค้าในกลุ่ม นี้ บริษัทฯ ได้แบ่งการบริหารจัดการออก เป็น 3 ประเภท คือ


029

รายงานประจำาปี 2555

Private Brand เคร�่องครัว เคร�่องใชไฟฟา และเคร�่องนอน

แฟชั�นและ เสื้อผาสตร�

Cuizimate Thomas Ella Marushi

F.O.F Ohayo Chee Vivienne Tasha Robinson*Home Pacific Life Viva Candy

เสื้อผาและ เคร� ่องแตงกาย เคร�่องสำอางค ชาย Bath & Body Therapy

สินคาเด็ก

Pacific Union Snap Jeans Studio Otoko Beyond Basic Zio

Pumpkin Pie Snap

รองเทา กระเปา และเคร�่อง ประดับสตร� กระเปาเดินทาง F.O.F

Robinson Luggage

2. สินค้า Exclusive Brand : เป็นสินค้า แบรนด์ ต่ า งประเทศที่ มี ชื่ อ เสี ย งและ ผลิตในต่างประเทศ โดยบริษทั ฯ ได้คดั สรร และน� า เข้ า มาจ� า หน่ า ยเฉพาะในห้ า ง โรบินสันเท่านั้น

Exclusive Brand แฟชั�นและ เคร�่องสำอางค เคร�่องแตงกาย สตร�ี David Jones

Allure Centro Moda I.E Ermis Esensual

เคร�่องหนัง และรองเทา สตร� Perllini

แฟชั�นและ เคร�่องแตงกาย ยีนส Pepe Jeans

1. สินค้า Private Brand : ประกอบด้วย สิ น ค้ า ที่ บ ริ ษั ท ฯ พั ฒ นาแบรนด์ สิ น ค้ า ขึ้ น มาเองเพื่ อ วางจ� า หน่ า ยในทุ ก สาขา ของบริ ษั ท ฯ โดยพิ จารณาเลื อ กเฉพาะ สินค้าในหมวดที่ได้รับความนิยม เพื่อเพิ่ม ความหลากหลายของสินค้าและเป็นการ เติมเต็มในความต้องการของลูกค้า โดย เน้นรูปแบบสินค้าที่ทันสมัย มีคุณภาพที่ดี ด้วยราคาที่เหมาะสม ประกอบด้วยกลุ่ม สินค้าประเภทต่างๆ ดังนี้

แฟชั�นและ เคร�่องแตงกาย บุรุษ Yishion

Emilio Valentino

สินค้าประเภทนี้ ยังรวมถึงสินค้าแบรนด์ ภายในประเทศที่เป็นที่นิยม โดยบริษัทฯ ได้ สั่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า ในคอลเล็ ค ชั่ น พิ เ ศษ เฉพาะส� า หรั บ จ� า หน่ า ยในห้ า งโรบิ น สั น เท่านั้น สินค้าที่กล่าวมาข้างต้นนี้ถือเป็น ส่ ว นหนึ่ ง ของกลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งความ แตกต่างโดยคัดเลือกสินค้าเฉพาะประเภท แฟชั่นน�ามาจ�าหน่ายในสาขาที่ผู้บริโภคมี ก� า ลั ง ซื้ อ และมี ความต้ อ งการสิ น ค้ า ที่ มี ความแตกต่างจากสินค้าทีม่ จี า� หน่ายทัว่ ไป 3. สินค้าราคาเดียว Just Buy : ประกอบ ด้ ว ย สิ น ค้ า ห ล า ก ห ล า ย ป ร ะ เ ภ ท ที่ ครอบคลุมลูกค้าทัง้ วัยเด็ก วัยรุน่ ตลอดจน ลู ก ค้ า วั ย ท� า งาน เช่ น เครื่ อ งประดั บ เครื่องส�าอางค์ เครื่องเขียน กิฟท์ช้อป และเครื่องใช้ภายในบ้าน เป็นต้น ซึ่งเป็น สินค้าที่จ�าหน่ายในราคา 35 บาทต่อชิ้น และ 55 บาทต่อชิ้น


030

รายงานประจำ�ปี 2555

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ บริ ษั ท ฯ มี นโยบายเกี่ ย วกับ การบริห าร สินค้าโดยเน้นถึงความคุ้มค่าในคุณภาพ ที่ ไ ด้ รั บ จากการใช้ สิ น ค้ า ที่ มี จำ�หน่ า ยใน ห้างฯ ตลอดจนมีความทันสมัย ตรงตาม กระแสนิ ย ม และมี ค วามหลากหลาย ทั้งประเภท ชนิด และรูปแบบ รวมทั้ง สอดคล้องกับความต้องการของกลุม่ ลูกค้า เป้ า หมาย ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ มี การ คัดสรรสินค้าทั้งจากภายในประเทศและ ต่างประเทศ โดยมีคู่ค้ากว่า 2,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ได้ทำ�ธุรกิจและพัฒนาสินค้า ร่วมกันมาเป็นเวลานาน การจัดซื้อสินค้าภายในประเทศจะเน้นที่ แบรนด์ สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ รูปแบบที่ทันสมัย และมีความหลากหลาย ทั้งประเภท ชนิด และรูปแบบ เข้าได้กับ รสนิ ย มและความต้ อ งการของลู ก ค้ า เป้าหมายในแต่ละกลุ่ม การจั ด ซื้ อ สิ น ค้ า จากต่ า งประเทศนั้ น บริษัทฯ เป็นผู้ดำ�เนินการติดต่อกับคู่ค้า ต่างประเทศเอง โดยการส่งเจ้าหน้าที่ไป สำ�รวจสินค้าและเจรจาต่อรองจากผู้ผลิต หรือผู้จัดจำ�หน่ายในประเทศนั้นๆ โดยตรง ทั้งนี้บริษัทฯ มิได้ผูกขาดการซื้อกับรายใด รายหนึ่งเป็นพิเศษ โดยประเทศที่บริษัทฯ นำ�เข้ า เป็ น ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ แ ก่ ประเทศ สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย เป็นต้น การจัดซื้อจากต่างประเทศจะเน้น การนำ�เสนอสินค้าที่แปลกใหม่ ทันสมัย มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง

จัดซื้อของสายงานบริหารสินค้าทั่วไปจาก สำ�นั ก งานใหญ่ เ ป็ น ผู้ ควบคุ ม การจั ด ซื้ อ รวมไปถึ ง การเจรจาต่ อ รองด้ า นราคา เงือ่ นไขการชำ�ระเงิน ค่าสินค้า รวมถึงการ บริหารสต็อคสินค้าในแต่ละสาขาให้อยู่ใน ระดั บ ที่ เ หมาะสมตามที่ บ ริ ษั ท กำ�หนด ทั้งนี้ได้มีการนำ�ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการควบคุมและติดตามยอดขายและ ระดับสต็อคสินค้าเพื่อให้เกิดความถูกต้อง และเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในการ บริหารงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน Supply Chain Management ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมี ป ระสบการณ์ ใ นด้ า นการพั ฒ นา ระบบ Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพ ร่ ว มประสานงานกั บ คู่ ค้ า (Suppliers) ในการบริหารระบบ Supply Chain ของ บริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดต้นทุนของ คู่ค้า และเพื่อให้สามารถสนองตอบความ ต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และ มีประสิทธิภาพ อนึ่ง เงื่อนไขการชำ�ระเงินค่าสินค้าของ บริษัทฯ มีการดำ�เนินการอยู่ 2 แบบ คือ การจ่ายเงินตามยอดขายและการซื้อขาด ซึ่ ง มี สั ด ส่ ว นต่ อ ต้ น ทุ น ขายคิ ด เป็ น ประมาณร้อยละ 75-80 และร้อยละ 20-25 ตามลำ�ดับ

กลยุทธ์การแข่งขัน

ด้านการขยายสาขา และการปรับปรุงสาขาเดิม วิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีการ บริ ษั ท ฯ ได้ เ ล็ ง เห็ น โอกาสในการขยาย ดำ�เนินการจากส่วนกลาง โดยหน่วยงาน ธุรกิจห้างสรรพสินค้าไปในหลายพื้นที่ของ

ประเทศไทย และได้วางแผนการขยาย สาขาไว้อย่างต่อเนื่อง โดยขยายสาขาใน 2 รู ป แบบ คื อ การขยายสาขาไปใน ศู น ย์ ก ารค้ า ขนาดใหญ่ และการขยาย สาขาในรูปแบบ “ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์” (Lifestyle Center) โดยพิ จารณาตาม ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ส ามารถให้ บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง ทุกพื้นที่ ทั้งนี้ การขยายสาขาที่รวดเร็ว ไม่ เ พี ย งแต่ ช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ส าขาให้ บริ ก ารในพื้ น ที่ สำ�คั ญ ในแต่ ล ะภู มิ ภ าค ได้ทั่วถึงเท่านั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้ประกอบ การห้ า งสรรพสิ น ค้ า สมั ย ใหม่ ที่ เ ข้ า ทำ� ตลาดเป็นรายแรกๆ ในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่ ง ได้ ช่ ว ยสร้ า งการรั บ รู้ แ บรนด์ ห้ า งฯ โรบิ น สั น ให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก และสร้ า งความ ผูกพันธ์ กับลูกค้า ซึ่งจะช่วยเสริมความได้ เปรี ย บทางการแข่ ง ขั น ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ ในระยะยาวด้วยเช่นกัน สำ�หรั บ สาขาในรู ป แบบ “ไลฟ์ ส ไตล์ เซ็นเตอร์” เป็นศูนย์การค้าที่มีพื้นที่ประมาณ 30,000-35,000 ตารางเมตร ซึ่งได้จัดวาง รู ป แบบภายในศู น ย์ ก ารค้ า ให้ มี ค วาม ต่ อ เนื่ อ งของพื้ น ที่ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า และ พื้นที่ร้านค้าเช่า เพื่อให้เกิดความสะดวก และความเพลิดเพลินในการจับจ่ายของ ลูกค้า อีกทั้งยังคำ�นึงถึงความหลากหลาย และครบครั น ของสิ น ค้ า และบริ ก าร (One Stop Shopping) ซึ่งเป็นที่ต้องการ ของลูกค้า อาทิ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขาย สินค้าเฉพาะอย่าง (หนังสือ อุปกรณ์กีฬา เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอื่ น ๆ) ร้ า นอาหาร โรงภาพยนต์ โซนสินค้าไอที โซนธนาคาร บริการเกี่ยวกับความงาม เป็นต้น ซึ่งการ ขยายสาขาในรูปแบบนี้ ถือเป็นอีกหนึ่ง


031

รายงานประจำ�ปี 2555

กลยุ ท ธ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ประสบความสำ�เร็ จ เพราะได้ รั บ การตอบรั บ ที่ ดี จ ากลู ก ค้ า สร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าและพันธมิตร ทางธุรกิจ ทำ�ให้บริษัทฯ มีความมั่นใจ ในรู ป แบบธุ ร กิ จ ใหม่ นี้ ที่ จ ะเพิ่ ม ความ คล่ อ งตั ว ในการขยายสาขาของบริ ษั ท ฯ ต่อไปในอนาคต นอกจากแผนการขยายสาขา บริษทั ฯ ยังมี แผนงานที่จะปรับปรุงสาขาเดิมให้มีความ ทันสมัยอยู่เสมอเป็นประจำ�ทุกปี โดยได้มี การปรั บ ปรุ ง ทั้ ง ในด้ า นการจั ดวางแสดง สินค้าให้มีความโดดเด่น การปรับเปลี่ยน เฟอร์ นิ เ จอร์ แ ละเคาท์ เ ตอร์ ข องสิ น ค้ า แผนกต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ การจัด ระบบแสงภายในห้างฯ รวมถึงการตกแต่ง ภายนอกและภายในอื่นๆ เพื่อช่วยกระตุ้น ความสนใจและดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาเลือก ซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง และทำ�ให้การใช้ พื้ น ที่ ข ายของบริ ษั ท ฯ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สูงสุด ปี 2555 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้เริ่มแผน งานขยายสาขาอย่างรวดเร็ว โดยได้ขยาย มากถึง 5 แห่ง ประกอบด้วย 2 สาขา ในกรุงเทพฯ อันได้แก่ สาขาบางนา และ สาขาบางแค และอีก 3 สาขาในต่างจังหวัด อั น ได้ แ ก่ สาขาสุ พ รรณบุ รี สาขา สุราษฎร์ธานี และสาขาลำ�ปาง นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ทำ�การปรั บ ปรุ ง สาขาเดิ ม 2 แห่ง อันได้แก่ สาขาเชียงใหม่ และ สาขาอุดรธานี ซึ่งแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2555 ทำ�ให้ในปี 2555 บริษัทฯ มีสาขา ที่เปิดให้บริการแก่ลูกค้ามากถึง 30 แห่ง ทั่วประเทศ ประกอบด้วยสาขาในกรุงเทพ 11 แห่ง และต่างจังหวัด 19 แห่ง และยังคง เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาครอบคลุม ทุกพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย

ด้านการบริหารสินค้า บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาการนำ�เสนอ สินค้าอยู่เสมอเพื่อให้สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เนื่องจากลูกค้า สามารถเข้าถึงและติดตามเทรนด์แฟชั่น ต่ า งๆ ได้ ง่ า ยมากขึ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ได้ ทำ�การคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพดี อีกทั้ง ยังเป็นแบรนด์ที่เป็นที่นิยมหรือมีรูปแบบ ที่กำ�ลังอยู่ในกระแสนิยม และมีระดับราคา ที่เหมาะสมซึ่งลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อ ได้งา่ ย เข้ามาวางจำ�หน่ายทีห่ า้ งฯ โรบินสัน แต่ละสาขา ตามนโยบายหลักในการนำ� เสนอสินค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยั ง ได้ พั ฒ นาการนำ�เสนอกลุ่ ม สิ น ค้ า ที่ มี จำ�หน่ า ยเฉพาะที่ ห้ า งโรบิ น สั น เท่ า นั้ น (Only @ Robinson) อันได้แก่ สินค้า Private Brand และ Exclusive Brand โดยมีทีมงานและผู้บริหารระดับสูงที่ดูแล สิ น ค้ า ในกลุ่ ม นี้ โ ดยเฉพาะ เพื่ อ ให้ การ คัดเลือกสินค้าเข้ามาวางจำ�หน่ายสามารถ เติ ม เต็ ม ช่ อ งว่ า งที่ มี อ ยู่ ใ นตลาดจาก ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้ อย่างเหมาะสม ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เน้นการน�ำเสนอ สิ น ค้ า แบรนด์ ใ หม่ แ ละคอลเล็ ค ชั่ น ใหม่ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าแฟชั่น ที่ก�ำลังอยู่ในความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบ ของลูกค้า เพื่อช่วยกระตุ้นความต้องการ ซื้อของลูกค้าตลอดทั้งปี ท�ำให้เกิดความ ต้องการซื้อซ�้ำ รวมถึงการเพิ่มแบรนด์ สินค้าต่างประเทศ ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าที่มี ก�ำลังซื้อสูง นิยมความหรูหรา หรือสินค้า และแฟชั่นที่มีชื่อเสียง ซึ่งช่วยขยายฐาน ลูกค้าของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ ประกอบกับบริษทั ฯ ได้ทำ� กิจกรรม การตลาด ควบคู่ไปกับการแนะน�ำสินค้า

ใหม่เพื่อให้สินค้าดังกล่าวได้เป็นที่รู้จัก ของลู ก ค้ า ได้ เ ร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น สามารถดึ ง ดู ด ความสนใจของลูกค้าและกระตุ้นยอดขาย ของสินค้าในแต่ละสาขาให้สูงขึ้น บริษัทฯ ยังได้ขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้า ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ด้วยการคัดสรรแบรนด์ ที่ มี ส ไ ต ล์ แ ต ก ต่ า ง แ ล ะ ส อ ด รั บ กั บ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า เพื่อมานำ�เสนอให้ กับลูกค้าเฉพาะที่ห้างฯ โรบินสันเท่านั้น อาทิ Pepe’ Jeans, Yishion, FOF, Emilio Valentino และ Zio เป็นต้น และได้เพิ่ม ความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์สินค้าในกลุ่ม ที่เป็น Exclusive brand เหล่านี้ ให้กลาย เป็นที่นิยมของลูกค้าด้วยทำ�การตลาดและ ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางสือ่ ต่างๆ มากขึน้ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้ากลุ่ม นี้ ได้ง่าย และสามารถดึงดูดความสนใจ ของกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้เข้ามาเลือกซื้อ สินค้าในพื้นที่ห้างฯ โรบินสันมากขึ้น ด้านการตลาด บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งเน้น การสร้างความผูกพันธ์กับลูกค้าสมาชิก บัตร The 1 Card “T1C” ซึ่งเป็นบัตร สมาชิ ก ที่ ลู ก ค้ า สามารถใช้ ใ นการสะสม แต้ม อีกทั้งลูกค้าผู้ถือบัตร T1C ยังได้รับ สิทธิประโยชน์อื่นๆ อาทิ การรับรู้ข่าวสาร ของสินค้าใหม่ๆ รายการส่งเสริมการขาย ในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ ห ้ า งฯ โรบิ น สั น ได้ ท� ำ การคั ด สรรเพื่ อ มอบให้แก่ลูกค้าเป็นการเฉพาะตัว เพื่อ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยในปี 2555 บริษัทฯ สามารถเพิ่มจ�ำนวนลูกค้า สมาชิกบัตร T1C ถึง 2 แสนราย และเพิ่ม ยอดการใช้ จ ่ า ยผ่ า นบั ต รผ่ า นการจั ด รายการส่งเสริมการขายพิเศษต่างๆ ให้ เฉพาะลูกค้าผู้ถือบัตร T1C เท่านั้น


032

รายงานประจำ�ปี 2555

นอกจากสมาชิกบัตร T1C แล้ว บริษัทฯ ยังมีลูกค้าประจำ�ที่ ใช้ “บัตรเครดิตร่วม โรบินสัน-กสิกรไทย” ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วม มือกับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ออกบัตร เครดิตนี้ตั้งแต่ปลายปี 2554 ซึ่งเป็นอีก ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยาย ฐานลูกค้าประจำ�และเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ร่วมกับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทยในการขยายฐานลูกค้า บั ต รเครดิ ต และยั ง มี ก ารจั ด รายการ ส่งเสริมการขายที่ให้สิทธิพิเศษต่างๆ แก่ ลูกค้าผู้ถือบัตร อาทิ ในปี 2555 ได้ออก โปรโมชั่น “ศุกร์ สุข สุดๆ ช้อป 1,000 คื น 1,000” ซึ่ ง ได้ ช่ ว ยกระตุ้นยอดขาย และจำ�นวนสมาชิกบัตรเครดิตของบริษัทฯ ให้เติบโตเร็วมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกลยุทธ์การตลาดอย่าง เป็นการเฉพาะในแต่ละพื้นที่ (Localized Marketing) โดยสร้างโปรแกรมการตลาด และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ที่สอดรับ กับกลุ่มลูกค้าในแต่ละสาขาอย่างเหมาะสม สามารถกระตุน้ ความต้องการของลูกค้าได้ ตรงจุด อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้ใช้การจัดกิจกรรม การตลาดต่างๆ อาทิ การจัดแฟชั่นโชว์ เพื่อช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าและ เชิญชวนให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่สาขา ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการจับจ่ายของ ลูกค้าตามเทศกาลหรือวันสำ�คัญต่างๆ ซึ่ง ได้ ช่ ว ยเพิ่ ม ความถี่ ใ นการซื้ อ สิ น ค้ า และ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าใน แต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจหลาย แห่งในการจัดรายการส่งเสริมการขายที่ เป็น Exclusive Promotion ให้เฉพาะกับ ลู ก ค้ า โรบิ น สั น ซึ่ ง ได้ ช่ ว ยเพิ่ ม ความ

แข็งแกร่งด้านการตลาดและเพิ่มยอดขาย ซึ่งได้มีการกำ�หนดระดับขั้นพื้นฐานในการ ให้บริการแก่ลูกค้าสำ�หรับพนักงานทุกคน ให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี เพื่ อ ให้ ส ามารถมอบการบริ ก ารที่ ดี แ ก่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงสร้างการรับรู้ ลูกค้าและสร้างความประทับใจได้ตั้งแต่ แบรนด์ โรบินสันและตอกย�้ ำภาพลักษณ์ แรกเห็น เริ่มจากการมีบุคลิกภาพที่ดี เช่น ความทันสมัยผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การแต่ ง หน้ า ของพนั ก งานขายหญิ ง ให้ ในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการ ดูปราดเปรียว กระฉับกระเฉง อันเป็น โฆษณาผ่านนิตยสารแฟชั่นต่างๆ ซึ่งช่วย บุคคลิกของโรบินสันและมีการแต่งกาย สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นแฟชั่นของ ที่เรียบร้อย อีกทั้งบริษัทฯ ยังเน้นให้เกิด บริษัทฯ ได้ดี การปรับปรุงเวบไซต์ของ บรรยากาศที่ เ ป็ น มิ ต รในการเลื อ กซื้ อ บริษัทฯ ให้มีความน่าสนใจ สามารถเข้า สินค้าของลูกค้าทุกระดับ ซึ่งเริ่มจากการ ถึงข้อมูลต่างของบริษัทฯ ได้ง่าย และน่า ทักทายลูกค้าด้วยรอยยิ้ม ให้บริการด้วย ติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารของสิ น ค้ า และ ความสุภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติแก่ รายการส่ ง เสริ ม การขายต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า สามารถให้ ข้ อ มู ล สิ น ค้ า ได้ อ ย่ า ง ลูกค้ารู้สึกได้ถึงความเป็นแฟชั่นมากขึ้น ถูกต้องและเป็นประโยชน์ รวมทั้งมีความ รวมถึงการท�ำประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ สังคม กระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความ ออนไลน์ (Social Network) ที่ก�ำลังเป็นที่ เต็มใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้อำ�นวย นิยมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ ใน ความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าในรูป การสื่อสารข้อมูลกับลูกค้า ซึ่งได้ช่วยสร้าง แบบ One Stop Shopping Service ความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด พร้ อ มทั้ ง บริ การคำ�นวณสิ ท ธิ ป ระโยชน์ มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นและ ของรายการส่ ง เสริ ม การขายต่ า งๆ ใน คนรุ่นใหม่ แต่ละช่วงเวลา ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถ จับจ่ายสินค้าภายในห้างฯ ได้โดยง่ายและ ด้านการบริการ ไม่ยุ่งยาก การให้บริการถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ซึ่งการ บริษัทฯ ยังมีการให้บริการที่เป็น Value ที่ลูกค้าได้รับบริการที่ดียังช่วยท�ำให้เกิด Added Service ที่มีความแตกต่างจาก ความภักดีและท�ำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ�้ำ คู่แข่งขันและได้พัฒนาและปรับปรุงการ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ยอดขายของ บริษัทฯ ให้บริการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ชืน่ ชอบของลูกค้าเสมอมา อันได้แก่บริการ จึงได้ท�ำการปรับปรุงและพัฒนา การให้ Free Make Up และ Bra Advisor ที่เป็น บริการเสมอมา รวมทั้งได้น�ำเสนอรูปแบบ บริการพิเศษในแผนกเครื่องสำ�อางและ การให้บริการใหม่ๆ เพือ่ สร้างความประทับใจ ชุดชั้นในสตรี อีกทั้งในปี 2555 บริษัทฯ และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ยังได้เพิม่ บริการ “Cooking Stylist” ทีช่ ว่ ย สร้างสีสันและความเพลิดเพลินให้กับการ บริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนาการให้บริการของ เลือกซือ้ สินค้าของลูกค้าในแผนกเครือ่ งครัว พนั ก งานที่ ทำ�หน้ า ที่ ทั้ ง ในส่ ว นหลั ง ร้ า น ผ่านการสาธิตการทำ�อาหารของพนักงาน และหน้าร้านมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ที่ได้รับการฝึกฝนการทำ�อาหารในหลาย พนั ก งานขายและพนั ก งานแคชเชี ย ร์ รูปแบบเมนูมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งสาธิต


033

รายงานประจำ�ปี 2555

การใช้เครื่องครัวแบรนด์ดัง Cuizimate ที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทันสมัยและช่วย อำ�นวยความสะดวกในการประกอบอาหาร แต่ละเมนู ทั้งอาหารคาว ของหวาน เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม ซึ่งบริการใหม่นี้ได้รับความ สนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังได้ ช่วยสร้างความคึกคักและสร้างบรรยากาศ ในการจับจ่ายสินค้าของลูกค้าให้น่าสนุก ยิ่งขึ้น

อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า ภายในห้างฯ ควบคู่ไปกับการรณรงค์ ใน เรื่องลดการใช้พลังงาน การรณรงค์ลดการ ใช้ ถุ ง พลาสติ ก และเปลี่ ย นมาใช้ ถุ ง ผ้ า เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการทีเ่ ป็นประโยชน์ ต่างๆ เป็นประจำ�ทุกปี อาทิ การสนับสนุน ศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย โดย อำ� น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ทั้ ง ใ น ด้ า น ประชาสั ม พั น ธ์ การร่ ว มบริ จ าคโลหิ ต และการจั ด สถานที่ เ พื่ อ รั บ บริ จาคโลหิ ต เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส ให้ลูกค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม และโครงการเพื่ อ สั ง คมของ บริ ษั ท ฯ มากขึ้น เพื่อให้การดำ�เนินกิจกรรม และ โครงการต่างๆ นั้นสามารถสร้างประโยชน์ ให้ แ ก่ สั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้สูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้น�ำเสนอการ บริการที่มอบความรู้สึกพิเศษให้กับลูกค้า สมาชิ กระดั บ VIP ซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ลู ก ค้ า สมาชิกที่มียอดการซื้อสูง โดยบริษัทฯ ได้ มอบบริการพิเศษต่างๆ อันได้แก่ บริการที่ จอดรถ VIP Parking บริ ก ารห้ อ ง VIP Lounge ซึ่งมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก มากมาย บริการจัดส่งสินค้า VIP Delivery บริการผูช้ ว่ ยส่วนตัว Personnel Assistant และบริการแจ้งข้อมูลคะแนนสะสมและ ลูกค้าเป้าหมาย รายการส่ ง เสริ ม การขายต่ า งๆ อย่ า ง กลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษทั ได้แก่ กลุม่ ครอบครั ว สมั ย ใหม่ แ ละกลุ่ ม วั ย ทำ�งาน Point Alert เป็นต้น อายุ ร ะหว่ า ง 25-45 ปี ซึ่ ง มี กำ�ลั ง ซื้ อ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ในระดั บ ปานกลางถึ ง สู ง มี รู ป แบบการ นอกเหนื อ จากการดำ�เนิ น กลยุ ท ธ์ ท าง ดำ�เนิ น ชี วิ ต ที่ ทั น สมั ย นิ ย มซื้ อ สิ น ค้ า ธุรกิจในด้านต่างๆ แล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้ แฟชั่น และเน้นคุณภาพสินค้าในราคาที่ ความสำ�คัญต่อการแสดงความรับผิดชอบ สมเหตุสมผล รวมทั้งกลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา ต่อสังคมและชุมชนเสมอมา โดยจัดทำ� และวัยเริ่มทำ�งาน ที่เริ่มเข้ามาจับจ่ายใน โครงการที่ ช่ ว ยเหลื อ สั ง คมและรั ก ษา ห้างฯ เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการ สิ่งแวดล้อมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สินค้าที่มีแฟชั่นที่มีความแตกต่างแต่ราคา บริษทั ฯ ได้สนับสนุนการแสดงความรับผิด ไม่สูงมากนัก ชอบต่ อ สั ง คมให้ เ กิ ด ขึ้ น ในองค์ กรและ ปลู ก ฝั ง จิ ต สำ�นึ ก ที่ ดี ใ ห้ กั บ พนั ก งานทุ ก นอกจากนี้ ยั ง มี ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น ระดั บ ในการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ นักท่องเที่ยวต่างชาติ อาทิ กลุ่มลูกค้า สังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม และได้ ตะวันออกกลาง กลุ่มลูกค้าเอเชีย ได้แก่ นำ�เอาระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบ จีน ไต้หวัน เกาหลี และเวียดนาม ฯลฯ E-Commerce มาใช้ในการปฏิบัติงาน กลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรป รวมถึงชาว มากขึ้ น เพื่ อ ลดปริ ม าณการใช้ กระดาษ ต่างชาติที่เ ข้ามาทำ�งานในประเทศไทย ในสำ�นักงาน การติดตั้ง และปรับเปลี่ยน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมสินค้าที่เหมาะ

กับลูกค้าแต่ละกลุ่มไว้ยังสาขาต่างๆ ที่มี ทำ�เลอยู่ ใ นแหล่ ง ลู ก ค้ า กลุ่ ม นั้ น ๆ หรื อ ย่านที่มีลูกค้าชาวต่างชาติอาศัยอยู่ เช่น สาขาถนนรัชดาภิเษก สุขุมวิท บางรัก ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ ศรีราชา และ ชลบุรี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดโครงการ Tourist Card และ Vat Refund เพื่อ อำ�นวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าต่างชาติ รวมทั้งการมอบส่วนลดพิเศษและกิจกรรม ส่งเสริมการขายให้กับนักท่องเที่ยวโดย เฉพาะ สำ�หรั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ประจำ�ที่ เ ป็ น สมาชิ ก The 1 Card บริษทั ฯ ได้จดั ให้มบี ริการพิเศษ เช่น การได้รับสิทธิพิเศษเป็นส่วนลดใน การซื้อสินค้า การได้รับคะแนนสะสมจาก การซื้ อ สิ น ค้ า เพื่ อ นำ�มาแลกของรางวั ล รวมทั้งการได้รับนิตยสาร Lifestyle ซึ่งจะ ส่งตรงถึงบ้านสมาชิกทุกเดือน สมาชิก สามารถทราบข่าวรายการส่งเสริมการขาย สิ น ค้ า ใหม่ รวมทั้ ง กิ จ กรรมพิ เ ศษและ รายการส่ ง เสริ ม การขายพิ เ ศษสำ�หรั บ สมาชิกได้จากนิตยสารดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีลูกค้าประจำ�ใน ฐานสมาชิกบัตรเครดิตโรบินสัน ซึ่งผู้ถือ บัตรจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ อาทิ ส่วนลด พิเศษในการซื้อสินค้า รวมถึงโปรโมชั่น และสิ ท ธิ พิ เ ศษตามเงื่ อ นไขที่ ผู้ บ ริ ห าร บั ต รกำ�หนด โดยตั้ ง แต่ ป ลายปี 2554 บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจาก บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด ในการออกบัตร เครดิ ต ภายใต้ ชื่ อ “บั ต รเครดิ ต ร่ ว ม โรบิ น สั น -กสิ กรไทย” ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 2 รูปแบบ อันได้แก่ บัตร Classic Card และบัตร Platinum Card


034

รายงานประจำ�ปี 2555

ปัจจัยความเสี่ยง บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ความสำ�คั ญ ในด้ า นการ บริหารความเสีย่ งอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง โดยมี ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ทำ�หน้ า ที่ ใ นการกำ�หนดนโยบายด้ า น การบริหารความเสี่ยงและกำ�กับแนวทาง ในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง รวมทั้ ง ได้ ติดตามการดำ�เนินการเพื่อบริหารความ เสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งนั้ น มี ค วาม เพียงพอ เหมาะสม และสามารถจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดย คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจะมี การจั ด ประชุ ม เป็ น ประจำ�ทุ ก ไตรมาส นอกจากนี้บริษัทฯ มีคณะทำ�งานบริหาร ความเสี่ ย งทำ�หน้ า ที่ บ ริ ห ารจั ด การด้ า น ความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ โดยจะมี การประชุมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นประจำ�ทุกเดือน ในปี 2555 ที่มีผล กระทบต่ อ การดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษัท ฯ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ด้านกลยุทธ์ (Strategic) ความสามารถในการตอบสนองต่อภาวะ ความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวะการ แข่งขัน ความผันผวนทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกและผลการ ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึง ยึ ด มั่ น ในนโยบายการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ย ความระมัดระวัง และได้จัดให้มีระบบใน การติดตาม ประเมิน และรายงานภาวะ เศรษฐกิ จ รวมถึ ง สถานการณ์ ที่ ส� ำ คั ญ ต่างๆ ต่อคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง เป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อให้สามารถปรับ เปลี่ยนกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจให้สอดรับ

กับสภาพตลาดในแต่ละช่วงเวลาได้อย่าง เหมาะสมและเพื่อให้ผลการด� ำเนินงาน ของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเพื่อให้สามารถก�ำหนดแนวทางใน การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ อาจเกิ ด ขึ้ น ได้ อย่างทันเวลา จากนี้นจะท�ำการรายงาน สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ต ่ อ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ในด้านการแข่งขัน บริษัทฯ มุ่งสร้างความ สามารถในการแข่งขันด้วยการนำ�เสนอ ความแตกต่ า งในสิ น ค้ า ด้ ว ยความมี เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะและเพิ่ ม การนำ�เสนอ สินค้าแบรนด์ใหม่มากขึ้น เพื่อสร้างความ แปลกใหม่ รวมถึงการนำ�เสนอสินค้าให้ ตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า พร้อมด้วย การให้ บ ริ ก ารที่ ใ ห้ มู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ ลู ก ค้ า อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ ได้ เ น้ น การจั ด กิ จ กรรม ทางการตลาดต่างๆ ทั้งสาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัดเพื่อเป็นการส่งเสริมการ ตลาดในพื้นที่และให้เป็นที่จดจำ�ของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำ�การวิเคราะห์ เจาะลึกพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้า สมาชิก เพื่อให้สามารถนำ�เสนอรายการ ส่งเสริมการขายที่ตรงใจลูกค้าแต่ละกลุ่ม ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการทำ�ประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าสมาชิก อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ นอกจากจะช่วยเพิม่ ยอด ขายแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้ า งความภั ก ดี ข องลู ก ค้ า ต่ อ ห้ า ง สรรพสินค้าโรบินสันด้วย สำ�หรั บ ด้ า นระบบงานปฎิ บั ติ ก ารต่ า งๆ บริ ษั ท ฯได้ มี ก ารจั ด วางระบบงานที่ มี ประสิทธิภาพ อาทิ ระบบการบริหารสินค้า บริษัทฯได้มีการวางระบบ Logistic และ Supply Chain เพื่อลดขั้นตอนในการจัด

ซื้ อ และการรั บ ส่ ง สิ น ค้ า อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ ได้มีการวางระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ บริหารสินค้าคงคลังเพื่อลดความเสี่ยงจาก สินค้าล้าสมัยและสามารถตอบสนองต่อ งานขายสินค้าหน้าร้านได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการมีประสิทธิภาพของระบบงาน ปฎิบตั งิ านหน้าร้าน ระบบติดตามแผนการ ตลาด และระบบการติดตามพฤติกรรม ลูกค้า นอกจากนี้ ด้วยกลยุทธ์การมีสาขาที่เปิด ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศนั้น นับเป็น การกระจายความเสี่ยงที่ดี ซึ่งช่วยกระจาย ความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผล กระทบต่อการดำ�เนินธุร กิจของบริษัทฯ เฉพาะในบางพื้ น ที่ โดยบริ ษัทฯ ยั ง คง สามารถเปิดดำ�เนินการสาขาอื่นๆ ได้ตาม ปกติและรักษาผลการดำ�เนินงานที่ดีได้

ด้านการปฎิบัติงาน (Operation) สินค้าล้าสมัย ด้วยธุรกิจที่เน้นการจ�ำหน่ายสินค้าที่เป็น แฟชั่น และน�ำเสนอสินค้าที่มีรูปแบบที่ ทั น สมั ย อยู ่ เ สมอ ดั ง นั้ น เมื่ อ กระแส ความนิ ย มของผู ้ บ ริ โ ภคเกิ ด การเปลี่ ย น แปลงไป อาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงที่สินค้า จะล้าสมัยและไม่สามารถจ�ำหน่ายออก ไปได้ ดังนั้น ในด้านการบริหารสินค้า บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญอย่างมากต่อ ระบบ Supply Chain รวมถึงการควบคุม และติ ด ตามการเคลื่ อ นไหวของสิ น ค้ า คงคลั ง ในแต่ ล ะสาขาอย่ า งสม�่ ำ เสมอ เพือ่ ให้สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และสินค้าที่วางจ�ำหน่ายในเคานเตอร์หน้า ร้ า นให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมเพี ย งพอ


035

รายงานประจำ�ปี 2555

ส�ำหรับการจ�ำหน่าย ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายทางบัญชี ในการตั้งส�ำรองการ ด้อยค่าสินค้าล้าสมัยของสินค้าคงเหลือ ประเภทสินค้าซื้อขาด (Credit Stock) ส�ำหรับสินค้าส่วนที่เหลือ คู่ค้าได้ตกลงรับ ผิดชอบในกรณีที่เกิดสินค้าล้าสมัย ดังนั้น ปัจจัยเสี่ยงเรื่องสินค้าล้าสมัยจึงไม่ส่งผล กระทบต่ อ การด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ การพึ่งพิงการจัดซื้อสินค้าจาก ซัพพลายเออร์ บริษัทฯ มีการกระจายการสั่งซื้อสินค้าจาก ซั พ พลายเออร์ จำ�นวนกว่ า 2,000 ราย เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลาย แตกต่าง สอดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท ฯ รวมทั้งเพื่อลดการพึ่งพิงการจัดซื้อสินค้า จากซั พ พลายเออร์ ร ายใดรายหนึ่ ง เป็ น จำ�นวนมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคง มี ก ารสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า จากซั พ พลายเออร์ รายใหญ่ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 12 ของยอด ขายในปี 2555 ซึ่ ง เป็ น ซั พ พลายเออร์ ที่ มี สิ น ค้ า แบรนด์ เ นมที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มของ ลู ก ค้ า จำ�นวนมาก โดยบริ ษั ท ฯ เป็ น พั น ธมิ ต รที่ สำ�คั ญ ในการกระจายสิ น ค้ า ให้ แ ก่ ซั พ พลายเออร์ ดั ง กล่ า วทั้ ง ในเขต กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยมีความ ร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น ในการให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ พัฒนาสินค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ตลาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การบริ ห ารสิ น ค้ า และการกระจายสินค้า (Supply Chain Management) เพื่อให้สินค้าเพียงพอและ ตรงตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในแต่ ละพื้นที่

และอาคารจำ�นวน 3 สาขา และสำ�หรับ สาขาอื่นๆ เป็นลักษณะการเช่าที่ดินและ ก่อสร้างอาคารเอง หรือมีการทำ�สัญญา เช่า เช่าช่วง และรับโอนสิทธิการเช่าที่ดิน และอาคารจากเจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ เป็นสถานที่ประกอบการห้างสรรพสินค้า การทำ�สัญญาเช่าดังกล่าวเกิดจากความ จำ�เป็นในการเลือกทำ�เลที่ตั้งที่มีศักยภาพ สูงในการดำ�เนินกิจการห้างสรรพสินค้า ซึ่ ง เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น และ/หรื อ อาคารเหล่านี้มักจะไม่นิยมขายทรัพย์สิน ดั ง กล่ า ว แต่ จ ะใช้ วิ ธี การนำ�ออกให้ เ ช่ า แทน และในบางกรณีต้นทุนการได้มาซึ่ง กรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น และอาคารก็ มั ก จะมี ต้ น ทุ น สู ง จนไม่ คุ้ ม ค่ า ต่ อ การลงทุ น เมื่ อ เทียบกับการเช่า ปัจจุบันในการทำ�สัญญา เช่าที่ดินหรืออาคาร บริษัทฯ จะทำ�สัญญา เช่าระยะยาวโดยมีอายุสญั ญาเช่าประมาณ 30 ปี และสั ญ ญาส่ ว นหนึ่ ง ได้ กำ�หนด เงื่ อ นไขในการให้ สิ ท ธิ ต่ อ อายุ สั ญ ญาไว้ ล่วงหน้า ประกอบกับทีผ่ า่ นมานัน้ คูส่ ญั ญา ทัง้ สองฝ่ายต่างได้ปฏิบตั ติ อ่ กันตามสัญญา บริษัทฯ จึงคาดว่าจะสามารถเจรจาตกลง ต่ออายุสัญญาต่อไปในอนาคตได้ ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้เช่าอาคารท�ำให้ ต้องพึ่งพิงการบริหารจัดการของเจ้าของ ศูนย์การค้า บริษัทฯ ได้มีการประสานงาน และติดตามการบ�ำรุงรักษาสภาพอาคาร ของผู้บริหารศูนย์การค้าอย่างสม�่ำเสมอ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า อาคารศู น ย์ การค้ า นั้ นมี สภาพที่ ป ลอดภั ย และเหมาะสมในการ ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้ ง นี้ ในปี 2555 สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น ของ การพึ่งพิงการเช่าที่ดินและอาคาร สาขาถนนรั ช ดาภิ เ ษกถึ ง กำ�หนดสิ้ น สุ ด เพื่อประกอบการ อายุสัญญา โดยบริษัทฯ ได้พยายามอย่าง บริ ษั ท ฯ เป็ น เจ้ า ของกรรมสิท ธิ์ ในที่ดิน ดีที่สุดในการเจรจาต่ออายุสัญญาเช่ากับ

คู่ สั ญ ญา ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ สามารถต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า ของสาขาดั ง กล่ า วออกไปได้ ในรูปแบบสัญญาเช่าระยะสั้น 1 ปี อย่างไร ก็ตาม บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่ สาขา พระราม 9 ในเดือนธันวาคม ปี 2554 เพื่อทดแทนและรักษาพื้นที่ให้บริการ รวม ถึ ง ส่ ว นแบ่ ง ตลาดในบริ เ วณดั ง กล่ า ว ซึ่งสาขาพระราม 9 ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้ เคียงกับสาขาถนนรัชดาภิเษก อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด ความเสี่ ย งจากการเกิ ด อุ บั ติ ภั ย และ ภัยธรรมชาติต่างๆ อาทิ ไฟไหม้ น�้ำท่วม เป็นต้น รวมไปถึงความเสี่ยงจากการเกิด วินาศภัย อาจส่งผลเสียหายต่อทรัพย์สิน และบุคลากรของบริษัทฯ และท�ำให้การ ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก ลงได้ อย่า งไรก็ตาม บริษัทฯ ถือเป็น นโยบายหลักอีกข้อหนึ่งของการบริหาร ความเสี่ ย ง โดยได้ ก� ำ หนดหลั ก ปฏิ บั ติ ในด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย อย่ า ง เข้ ม งวด มี การติ ด ตาม เฝ้ า ระวั ง และ รายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส�ำหรับ สาขาที่ มี ค วามเสี่ ย ง ซึ่ ง อาจจะได้ รั บ ความเสี ย หาย และจั ด ท� ำ แผนงานเพื่ อ เตรียมความพร้อมในการป้องกันความ เสี่ ย งไปยั ง สาขาทุ ก แห่ ง ของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง การซั ก ซ้ อ มแผนอพยพของ พนักงานและการขนย้ายเอกสารส� ำคัญ ของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ หรืออุบัติภัยในแต่ละสาขา อีกทั้งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำประกันภัยเพื่อคุ้มครอง ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ครอบคลุ ม ทรัพย์สินทั้งหมดที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์และทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การ ควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงการประกัน ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ บุ ค คล ที่สาม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดท�ำประกัน


036

รายงานประจำ�ปี 2555

ภั ย ธุ ร กิ จ ห ยุ ด ช ะ งั ก ( B u s i n e s s Interruption) ในกรณีที่สาขาใดสาขาหนึ่ง ไม่สามารถประกอบการได้เป็นการชั่วคราว เพื่ อ เป็ น การบรรเทาการสู ญ เสี ย รายได้ ของบริษัทฯ อีกด้วย ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคต่างๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ อาจส่งผลกระทบ ธุรกิจห้างสรรพสินค้าได้ บริษัทฯ จึงยังคง มี ก ารดำ�เนิ น การตามมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวด อาทิ รั ก ษาความสะอาดในทุ ก พื้ น ที่ ข องห้ า ง ทั้งภายในและภายนอกห้าง โดยเฉพาะใน จุดสำ�คัญต่างๆ ที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ หนาแน่น รวมถึงความสะอาดของระบบ ปรับอากาศภายในอาคารและการดูแลสุข อนามัยภายในห้างฯ ด้วย

ด้านการเงิน (Finance) สภาพคล่องทางการเงิน ในด้ า นสภาพคล่ อ งทางการเงินของ ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ หมุนเวียนจำ�นวน 6,411 ล้านบาท และ มี หนี้สินหมุนเวียน 6,174 ล้านบาท คิดเป็น อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 1.04 เท่า และบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้ทางการเงินแต่ อย่างใด โดยหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเจ้าหนี้การค้า ซึ่ง เป็นลักษณะทัว่ ไปของธุรกิจค้าปลีกประเภท ห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ เจ้าหนี้การค้า ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเจ้าหนี้การค้าที่ มีเงื่อนไขในลักษณะสินค้าฝากขายซึ่งคิด เป็นร้อยละ 75-80 ของต้นทุนค่าสินค้า

โดยบริษัทฯ จะชำ�ระค่าสินค้าแก่คู่ค้า ก็ต่อ ด้านข้อมูลสารสนเทศ เมื่อได้มีการจำ�หน่ายสินค้าและได้รับชำ�ระ (Information Technology) เงินค่าสินค้าดังกล่าวจากลูกค้าแล้ว ดังนั้น ภาระหนี้สินหมุนเวียนที่มีอยู่จึงไม่กระทบ ความปลอดภั ย ในการเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ต่อสภาพคล่องปกติของบริษทั ฯ แต่อย่างใด การเข้าถึงข้อมูล และระบบงาน บริ ษั ท ฯ มี น โยบายชั ด เจนในเรื่ อ งการ บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารเงินสดคง บริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง เหลือ โดยการบริหารและลงทุนในรูปแบบ ข้อมูลสารสนเทศ โดยเน้นในด้านความ ต่างๆ อันได้แก่ เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญา ปลอดภั ย ในการเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ต่ า งๆ ใช้ เ งิ น ของธนาคารพาณิ ช ย์ พั น ธบั ต ร โดยเฉพาะข้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท ฯ รัฐบาล และกองทุนที่เน้นการลงทุนใน รวมไปถึงข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ของทั้ ง คู ่ ค ้ า และลู ก ค้ า แต่ ล ะรายของ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะได้รับเงินต้น บริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบใน และผลตอบแทนจากการลงทุ น ตามที่ การเก็บรักษาข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง และเชื่อถือได้ รวมถึงการจัดสร้างระบบ กำ�หนด ส�ำรองการใช้งานไว้ดว้ ย นอกจากนี้ บริษทั ฯ นอกจากนี้ ในด้านการจัดหาเงินทุนเพื่อ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ส�ำหรับการก�ำหนด รองรับแผนการลงทุนในโครงการขยาย ระดับการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานระดับ สาขา รวมถึงการลงทุนปรับปรุงสาขาเดิม ต่ า งๆ ควบคู ่ กั บ การก� ำ หนดระเบี ย บ ที่มีต่อเนื่องทุกปีนั้น บริษัทฯ ได้มีการ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตอย่าง “การน�ำความลับของบริษัทฯ ไปเปิดเผย” สม�ำ่ เสมอ และมีวนิ ยั ในการใช้จา่ ยเงินเพือ่ รวมถึงการเน้นย�้ำให้พนักงานตระหนักถึง การลงทุนอย่างเคร่งครัด รวมถึงการสร้าง ความส�ำคัญของการใช้งานระบบให้เป็นไป ความสัมพันธ์ที่ดี และรักษาระดับความ อย่างถูกวิธีและเหมาะสม เพื่อให้ระบบ น่าเชื่อต่อสถาบันการเงินให้อยู่ในระดับสูง จั ด การและเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล สามารถ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังคง ด� ำ เนิ น งานไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถด� ำ เนิ น โครงการลงทุ น ได้ ต าม สูงสุดและต่อเนื่อง เป้าหมายที่ก�ำหนดจากกระแสเงินสดจาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้คำ�นึงถึงการบริหาร การด�ำเนินงานตามที่ประมาณการไว้ จั ด การความเสี่ ย งในด้ า นข้ อ มู ล สาร สำ�หรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สนเทศอืน่ ๆ อาทิ การพัฒนาระบบงานให้มี ปั จ จุ บั น การทำ�ธุ ร กรรมในต่ า งประเทศ ความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ของบริษทั ฯมีจำ�นวนน้อย ทำ�ให้ความเสีย่ ง การควบคุมดูแลในด้านปฎิบัติงานให้เป็น ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การ ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและตาม ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำ�คัญ พรบ. คอมพิวเตอร์ เป็นต้น


037

รายงานประจำ�ปี 2555

ด้านการปฎิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง (Compliance) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมุ่งเน้น ให้บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจเป็นไปตามกรอบ ของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นสำ�คัญ โดยได้กำ�หนด นโยบายการปฏิบัติงานในแต่ละด้านที่อาจ เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ดังนี้ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ มีการท�ำข้อตกลงกับคู่ค้าทุกราย โดยสิ น ค้ า ที่ รั บ มาจ� ำ หน่ า ยจะต้ อ งมี ความถู ก ต้ อ งในเรื่ อ งลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร หรื อ มี ม าตรฐานของสิ น ค้ าตามที่ห น่ว ย งานราชการต่ า งๆ ก� ำ หนด รวมไปถึ ง ความปลอดภัยส�ำหรับผู้บริโภค นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดการตรวจสอบเรื่ อ ง ดั ง กล่ า วเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของขั้ น ตอนการ จัดซื้อ และได้ติดตามการจัดซื้อสินค้ากับ คู ่ ค ้ า อย่ า งใกล้ ชิ ด รวมถึ ง การก� ำ หนด หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ ง ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา และเน้ น ย�้ ำ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ค� ำนึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งในด้ า นนี้ เ สมอ อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ ด�ำเนินการให้มีการสุ่มตรวจสินค้าอย่าง สม�่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าสินค้าที่รับมา เพื่ อ จั ด จ� ำ หน่ า ยต่ อ ไปนั้ น เป็ น ไปตาม กฎระเบียบและถูกต้องตามกฎหมาย

ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น (Product Liability Law) พรบ.ทั้ ง สองฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ กำ�หนดสิ ท ธิ ที่ พึ ง มี ข องผู้ บ ริ โ ภคและ กำ�หนดหน้าที่ที่ต้องปฎิบัติของผู้ผลิตหรือ ผู้ให้บริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพ ชีวติ ของผูบ้ ริโภคเป็นสำ�คัญ และหลีกเลีย่ ง ปัญหาต่างๆ อันจะนำ�ไปสู่ความเสียหาย ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม และสามารถตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าด้วยสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ในราคาที่ เหมาะสม พร้อมทั้งการบริการที่เป็นเลิศ และคำ�นึ ง ถึ ง ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า เป็นสำ�คัญ ซึ่งนอกจากขั้นตอนการจัดซื้อ สินค้าที่มีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทฯ ยังได้ กำ�หนดการบริ ก ารพื้ น ฐานที่ ดี สำ�หรั บ ลูกค้าด้วย กล่าวคือ ลูกค้าต้องได้รับสินค้า ที่มีคุณภาพ และได้รับข้อมูลหรือคู่มือใน การใช้สนิ ค้านัน้ ๆ เป็นอย่างดี เพือ่ ประโยชน์ และความปลอดภั ย ในการใช้ สิ น ค้ า ด้ ว ย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้แก่ ลูกค้าในการร้องเรียน หรือสอบถามข้อมูล ได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยในสินค้าหรือบริการ ที่ได้รับจากบริษัทฯ ด้วย

ด้านการประกอบธุรกิจค้าปลีก (ร่าง) กฎหมายการประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อกำ�กับดูแลธุรกิจ ประเภทค้าปลีกค้าส่งโดยตรง ซึ่งได้มีการ ยกร่ า งกฎหมายและแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง เรื่อยมา โดย (ร่าง) กฎหมายฉบับนี้มี เนื้อหาครอบคลุมถึงคำ�นิยามของธุรกิจ ด้านผู้บริโภค ค้าปลีก การกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภคและพรบ.ว่าด้วย และเงื่ อ นไขการประกอบธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ น ค้ า และบริ ก าร ค้าส่งบางประเภท รวมถึงการให้ใบอนุญาต

ในการขยายสาขาด้วย โดยมีเจตนารมณ์ เพือ่ สร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจค้าปลีก รายใหญ่ (ที่จำ�หน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำ�เป็ น พื้ น ฐานและใช้ ก ลยุ ท ธ์ ด้ า นราคา เป็นสำ�คัญ) กับธุรกิจค้าปลีกชุมชน (ร้าน โชห่วย) บริษัทฯ เห็นว่าห้างสรรพสินค้า เป็ น ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ที่ เ น้ น สิ น ค้ า อุ ป โภค ประเภทแฟชั่น มีความหลากหลายของ สินค้าและแบรนด์เนมทีแ่ ตกต่างจากสินค้า อุปโภคบริโภคที่จำ�หน่ายในร้านค้าปลีก รายย่อยทั่วไป รวมถึงการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร จึงเป็นธุรกิจค้า ปลี ก ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ แตกต่ า งจาก ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ของชุ ม ชน (ร้ า นโชห่ ว ย) ดั ง นั้ น การดำ�เนิ น การและการจั ด การ ตลอดจนแผนงานการขยายสาขาของ บริ ษั ท ฯ จึ ง มิ ไ ด้ ขั ด กั บ เจตนารมณ์ ข อง (ร่าง) กฎหมายดังกล่าว จึงไม่น่าที่จะได้ รั บ ผลกระทบโดยตรงจากบทบั ญ ญั ติ ของ (ร่าง) กฎหมายฉบับนี้ การประกาศเรื่ อ งแนวทางปฏิ บั ติ ใ น ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจการค้า มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ กำ�หนดความหมาย และคุณสมบัติของผู้ประกอบการค้าที่มี อำ�นาจเหนือตลาด เพื่อให้การประกอบ กิ จ การค้ า เป็ น ไปโดยเสรี แ ละเป็ น ธรรม และเพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการได้ รั บ ทราบ ว่าการกระทำ�ใด หรือคุณสมบัติอย่างไร ที่อาจที่เข้าข่ายการกระทำ�ผิดตามพระราช บัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีนโยบายยึดถือ และปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายในเรื่ อ งการ ปฏิ บั ติ ท างการค้ า ที่ เ ป็ น ธรรมในการ ดำ�เนินธุรกิจมาโดยตลอด ซึ่งตลอดเวลาที่ ผ่านมา บริษัทฯ และคู่ค้าเป็นพันธมิตรที่ดี


038

รายงานประจำ�ปี 2555

ต่อกัน และให้ความร่วมมือระหว่างกันมา เป็นระยะเวลายาวนาน ดังนั้น ประกาศ คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าในเรื่อง ดังกล่าวจึงไม่สง่ ผลกระทบใดๆ ต่อบริษทั ฯ ด้านการขยายสาขา ทางด้านกฎหมายผังเมือง ซึง่ เป็นกฎหมาย ที่ ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ การพั ฒ นาอาคาร พาณิชย์ขนาดใหญ่ รวมถึงการก่อสร้าง การขยายสาขาของธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก บาง ประเภท อาทิ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ จำ�หน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งภาครัฐ ได้มีการนำ�เอากฎหมายฉบับนี้มาใช้เป็น เครื่องมือในการควบคุมการขยายสาขา

ของห้ า งค้ า ปลี ก สมั ย ใหม่ ในขณะที่ กระบวนการตรากฎหมายค้า ปลีก ค้า ส่ง ยั ง ไม่ เ สร็ จ สิ้ น ซึ่ ง แม้ ว่ า เนื้ อ หาของ กฎหมายผังเมืองจะไม่มผี ลกระทบโดยตรง ต่ อ การขยายสาขาของห้ า งสรรพสิ น ค้ า แต่กฎหมายฉบับนี้อาจส่งผลกระทบทาง อ้อมได้ เนื่องจากการพัฒนาศูนย์การค้า ใหม่อาจทำ�ได้ยากขึ้นและการขยายพื้นที่ ค้าปลีกมีการชะลอตัวลง ทัง้ นี้ ศูนย์การค้า เป็นทำ�เลที่สำ�คัญในการขยายสาขาของ ห้างสรรพสินค้า เพราะเป็นแหล่งรวมการค้า และบริ ก ารที่ ค รบครั น (Commercial Point)


039

รายงานประจำ�ปี 2555

ผู้ถือหุ้น

และนโยบายการจ่ายเงินปันผล หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทุนที่สำ�คัญ ดังนี้ หุ้นสามัญ ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำ�ระแล้ว 3,942,847,022.15 บาท จำ�นวนหุ้นสามัญ 1,110,661,133 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.55 บาท ราคาหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 66.50 บาท ผู้ถือหุ้นสามัญ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ลำ�ดับ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด บริษัท ซี.อาร์.จี. บริการ จำ�กัด CREDIT SUISSE AG SINGAPORE BRANCH นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ น.ส.ธาพิดา นรพัลลภ HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด STATE STREET BANK EUROPE LIMITED CHASE NOMINEES LIMITED 15 VIELLA ASSETS LTD.

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

308,162,660 289,645,488 48,392,765 35,595,696 32,818,044 27,086,518 26,258,020 24,088,323 17,672,100 14,578,677

27.75 26.08 4.36 3.20 2.95 2.44 2.36 2.17 1.59 1.31

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Ultimate Shareholders) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำ�หนด นโยบายหรือการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มเซ็นทรัลรีเทล (กลุ่มตระกูลจิราธิวัฒน์) ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด, บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำ�กัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์ โดยร่วมกันถือหุ้นในบริษัทจำ�นวนรวมประมาณ ร้อยละ 58.2 ข้อจำ�กัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว บริษัทฯ มีข้อจำ�กัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำ�ระแล้ว โดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ร้อยละ 25.30 ของทุนชำ�ระแล้ว

ประเภท

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว รวม

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

829,715,831 280,945,302 1,110,661,133

74.70 25.30 100.00


040

รายงานประจำ�ปี 2555

นโยบายการจ่ายปันผล บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในสถานการณ์ปกติที่อัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงานปกติ (หลังภาษีเงินได้) ตามงบการเงินรวม ซึ่งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี

กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท)

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

อัตราการจ่ายเงินปันผล

2552 2553 2554 2555*

1,013 1,697 1,453 2,063

0.42 0.62 0.65 0.90

46% 40% 50% 48%

* จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 48 (ซึ่งสูงกว่าอัตราตามที่นโยบายกำ�หนด) ต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล


041

รายงานประจำาปี 2555

การจัดการ โครงสร้างผังองค์กร บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน สายบริหารสินค้า

คณะกรรมการ บริหาร

คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล

สายการเงิน

สายงานวิเคราะห์

กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายปฎิบัติการ

สายการตลาด

SVP VP

VP

VP

VP

หมายเหตุ 1) SVP = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (Senior Vice President) 2) VP = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Vice President) 3) FC = Financial Controller

FC

VP


042

รายงานประจำ�ปี 2555

โครงสร้างการจัดการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำ�กัด (มหาชน) มี โ ครงสร้ า งการจั ด การ อันประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทซึ่ง ทำ�หน้ า ที่ กำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ฯ และมีคณะกรรมการชุดย่อยดูแลเฉพาะ เรื่องอีก 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่ า ตอบแทน คณะกรรมการบริ ห ารความ เสี่ ย ง และคณะกรรมการบรรษัท ภิบ าล โดยมี ร ายละเอี ย ดของคณะกรรมการ แต่ละคณะดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 11 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

1. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการ 3. นายสมชัย อภิวัฒนพร กรรมการอิสระ 4. นายโยธิน อนาวิล กรรมการอิสระ 5. นายวิทยา ชวนะนันท์ กรรมการอิสระ 6. นายจรัล มงคลจันทร์ กรรมการอิสระ 7. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 8. นายทศ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 9. นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์ กรรมการ 10. นายปัณฑิต มงคลกุล กรรมการ คณะกรรมการบริษัท 11. นายครรชิต บุนะจินดา กรรมการ คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ดำ�เนิ น 12. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กิจการของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ หมายเหตุ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง 1) กรรมการลำ�ดับที่ 1-2 และลำ�ดับที่ 7-11 เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ 2) กรรมการลำ�ดับที่ 12 เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ข้ อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง 3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติเสนอชื่อนายครรชิต บุนะจินดา ประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการ เพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ กำ�กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ 25 เมษายน 2556 โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมั ด ระวั ง รั ก ษาผลประโยชน์ ข อง กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ หรือ ผู้ถือหุ้น รวมถึงอยู่ในกรอบของจริยธรรม นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ หรือ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หรือ นายทศ จิราธิวัฒน์ หรือ ธุ ร กิ จ และคำ�นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องผู้ มี นายปรีชา เอกคุณากูล หรือ นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์ หรือ นายปัณฑิต มงคลกุล ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย อี ก ทั้ ง การจั ด ให้ มี กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัทฯ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้ที่ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษัทคือ นางสาวจิราพรรณ การสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ ทองตัน ผู้อำ�นวยการกองบริหารการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัท อาจมีการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการ 1. การพิจารณาอนุมัตินโยบาย แผนธุรกิจ และการอนุมัติงบประมาณประจำ�ปีของ อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง แทนคณะกรรมการ บริษัทฯ ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการ 2. การพิจารณาอนุมัติการทำ�ธุรกรรมใดๆของบริษัทฯและบริษัทย่อย อันมีผลกระทบที่ หรื อ มอบอำ�นาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า ว สำ�คัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน และโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีอำ�นาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 3. การพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 200 ล้านบาท และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็น 4. การทำ�สัญญาเช่าหรือสัญญาบริการที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยที่มีสาระสำ�คัญ สมควรได้ 5. การจำ�หน่าย การโอน และการทำ�ลายทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มี สาระสำ�คัญ


043

รายงานประจำ�ปี 2555

6. การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อ การให้ 2. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมการที่ มี การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการ ความเห็ น ชอบในการทำ�รายการที่ เงินด้วยการรับหรือให้กู้ยมื ค้ำ�ประกัน ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน เกี่ ย วโยงกั น และรายการที่ อ าจมี การให้ สิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น หลั ก ประกั น ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นประจำ� ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำ�นอง หรื อ ผู้ มี อำ�นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับ เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยให้เป็นไป คู่ สั ญ ญามี ภ าระหนี้ สิ น ที่ ต้ อ งชำ�ระ บริ ษั ท ย่ อ ยลำ�ดั บ เดี ย วกั น หรื อ ตามกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของ นิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ ต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3.0 ของ สำ�นั ก งาน กำ�กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่ แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการ แห่งประเทศไทย จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า ทั้งนี้ การคำ�นวณ แต่งตั้ง 7. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 3. ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ความสั ม พั น ธ์ ท าง ภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี าร ต่อรายการที่มีสาระสำ�คัญ รายการ คำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง สายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน ได้ ม าและจำ�หน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น กันตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับ ตามกฎหมายในลั ก ษณะที่ เ ป็ น บิ ดา โดยให้ เ ป็ น ไปตามกฎระเบี ย บข้ อ ตลาดทุ นว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ใ นการ มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวม บังคับของสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์ ทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม ทั้ ง คู่ ส มรสของบุ ต ร ของผู้ บ ริ ห าร และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และตลาด แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่าง หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น 8. การแต่งตั้งและกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของ ของคณะกรรมการชุดย่อย ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 9. การเสนอแต่งตั้งกรรมการ และการ 4. ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท าง 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการ บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท ผู้จัดการใหญ่ บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ความขั ด แย้ ง และไม่ เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ ขั ด ขวางการใช้ วิ จ ารณญาณอย่ า ง กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ อิสระ ผู้บริหาร หรือหุน้ ส่วนผู้จัดการ อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย ครบถ้วน และมีความเป็นอิสระ ซึง่ บริษทั ฯ ของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่ง ได้ ก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ค วามเป็ น อิ ส ระ บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท ไม่ ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ไว้ เ ข้ ม งวดกว่ า ข้ อ ก� ำ หนดขั้ น ต�่ ำ ของ ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่ าจ ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ มีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้น บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ จากการมี ลั ก ษณะดั ง กล่ า วมาแล้ ว บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการ 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวน มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทาง หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของ วิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการ 2 ปี ก่ อ นได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ความ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท สั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ตามวรรคแรก เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วาม รวมถึง การทำ�รายการทางการค้า ที่ ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน ขัดแย้ง ทัง้ นี้ให้นบั รวมการถือหุน้ ของ กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ กว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นั้นๆ ด้วย รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อาจมี ความขั ด แย้ ง


044

รายงานประจำ�ปี 2555

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือ หุ ้ น รายใหญ่ กรรมการซึ่ ง ไม่ ใ ช่ กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วน ผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้ น ด้ ว ย เว้ น แต่ จ ะพ้ น จากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 7. ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของกรรมการของ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่ ง เป็ น ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ราย ใหญ่ของบริษัทฯ 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ การด�ำเนินงานของบริษัทฯ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการให้ ตั ด สิ น ใจใน การด� ำ เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริ ษั ท ย่ อ ยล� ำ ดั บ เดี ย วกั น หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อาจมี ความขั ด แย้ ง โดย มี ก ารตั ด สิ น ใจในรู ป แบบขององค์ คณะได้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งมีจำ�นวนตามเกณฑ์ที่นโยบาย การกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การกำ�หนด คื อ คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งประกอบด้ ว ย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ กรรมการทั้งคณะ (12 ท่าน)

เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง นางสาว จิ ร าพรรณ ทองตั น ผู้ อำ�นวยการ กองบริหารการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำ�

หน้าที่ดูแลและจัดการ การประชุมของ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และ ชุดย่อย และการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึง กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 5. ให้ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินงานของ สนับสนุนการดำ�เนินการอื่นๆ ให้เป็นไป บริ ษั ท ฯ และคณะกรรมการบริ ษั ท ตามมาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ให้ เ ป็ น ไปตามหนั ง สื อบริ ค ณห์ ส นธิ รวมถึ ง พรบ.หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ�ำกัด หมายเหตุ นางสาวจิราพรรณ ทองตัน ได้รับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษัท 6. เป็นศูนย์กลางการติดต่อสือ่ สารข้อมูล คนใหม่ เ พื่ อ ทดแทน นายปริ วั ต โสภาษิ ต ข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 และผู้ถือหุ้น 7. ประสานงาน และติดตามการด�ำเนิน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ งานตามมติของกรรมการ และผู้ถือ ของเลขานุการบริษัท หุ้น 1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ซึ่ง 8. ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล และ ครอบคลุมถึง รายงานสารสนเทศในส่ ว นที่ รั บ - ทะเบียนกรรมการ ผิ ด ชอบต่ อ หน่ ว ยงานที่ ก� ำ กั บ ดู แ ล - รายงานประจ�ำปีของบริษัท ตามระเบี ย บ และข้ อ ก� ำ หนดของ - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ หน่วยงานทางการ บริ ษั ท และรายงานการประชุ ม 9. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด หรือ - หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หมาย 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่ รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 3. จัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู ้ บ ริ ห าร หรื อ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธาน กรรมการและประธานกรรมการตรวจ สอบทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่ วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น 4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุม ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ รับผิดชอบในการจัดท�ำ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ


045

รายงานประจำ�ปี 2555

คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีองค์ประกอบและ คุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงาน คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำ�นวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้ 1. นายสมชัย อภิวัฒนพร ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายโยธิน อนาวิล กรรมการตรวจสอบ 3. นายวิทยา ชวนะนันท์ กรรมการตรวจสอบ 4. นายจรัล มงคลจันทร์ กรรมการตรวจสอบ โดยมีกรรมการลำ�ดับที่ 1 คือ นายสมชัย อภิวัฒนพร เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความ น่าเชื่อถือของงบการเงิน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นางสาวจันทนา ศรีวิริยะเลิศกุล

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 1.1 รายงานทางการเงิน (1) สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี กระบวนการจั ด ทำ�และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในรายงาน ทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำ�รายงาน ทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำ�ปี 1.2 การควบคุมภายใน (1) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลเพื่อป้องกันการเกิดทุจริต (2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหาร ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทัง้ ติดตามผลการดำ�เนินการตามข้อเสนอ แนะนั้น 1.3 การตรวจสอบภายใน (1) สอบทานให้บริษทั มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเป็นอิสระ มีระบบการ ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล และให้การสนับสนุนในการดำ�เนินงานต่างๆ อาทิเช่น งบประมาณ และอัตรากำ�ลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง อนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (2) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอนหรือเลิกจ้าง รวมทั้งการกำ�หนดและปรับค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วย งานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า หน่วยงานนี้ทำ�หน้าที่อย่างเป็น อิสระ (3) สอบทานและอนุ มั ติ แ ผนการ ตรวจสอบภายใน ร่ ว มกั บ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบ ภายใน โดยเฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บ ระบบการควบคุมภายใน และ กระบวนการจัดการทางการเงิน (4) พิ จ ารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของ ผู้ ต รวจสอบภายในและผู้ ส อบ บั ญ ชี ข องบริ ษั ท ให้ มี ค วาม สัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ซ้ำ�ซ้อน (5) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ระเบียบของบริษัท ว่าด้วยการ ตรวจสอบภายในก่อนนำ�เสนอ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา อนุมัติ (6) กำ�กั บ ติ ด ตามให้ ผู้ ต รวจสอบ ภายในมี การปฏิ บั ติ ง านตรวจ สอบ เพื่อป้องกันหรือลดโอกาส การเกิ ด ทุ จ ริ ต โดยประเมิ น ความเพียงพอของการควบคุม ภายในที่ผู้บริหารกำ�หนด ทั้งนี้ หากพบเหตุการณ์ที่ต้องสงสัย ว่ า จะเกิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิดพลาดให้แจ้งผู้บริหาร และ ฝ่ า ยที่ รั บ ผิ ด ชอบดำ�เนิ น การ ทันที 1.4 การสอบบัญชี (1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษทั เพือ่ ให้ได้ผสู้ อบบัญชี ที่มีความเป็นอิสระ โดยคำ�นึงถึง ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอ ของทรั พ ยากร ปริ ม าณงาน ตรวจสอบของสำ�นักงานตรวจ สอบบัญชีนั้น และประสบการณ์


046

รายงานประจำ�ปี 2555

ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ให้ ต รวจสอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท รวมถึ ง ผลการปฏิ บั ติ ง านในปี ที่ ผ่ า นมา ตลอดจนพิ จ ารณา ถอดถอนผู้สอบบัญชี (2) สอบทานขอบเขตและวิ ธี การ ตรวจสอบที่ เ สนอโดยผู้ ส อบ บัญชี รวมทั้งพิจารณาเหตุผล ในการเปลี่ ย นแปลงแผนการ ตรวจสอบ (3) เสนอแนะให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส อบ ทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่ เ ห็ นว่ า จำ�เป็ น และเป็ น เรื่ อ ง สำ�คั ญ ระหว่ า งการตรวจสอบ บัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ได้ (4) สอบทานรายงานของผู้ ส อบ บัญชี และเสนอให้ฝ่ายบริหาร ปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการ ดำ�เนินการตามข้อเสนอแนะนั้น (5) พิ จ ารณาความเพี ย งพอและ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ ประสานงานระหว่างผูส้ อบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน (6) จั ด การประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู้ ส อบ บัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่าย จัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 1.5 รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (1) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วาม ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็น ไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนด ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ น ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ บริษัทฯ (2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของ บริษัท ในเรื่องรายการที่เกี่ยว โยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 1.6 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (1) สอบทานประสิทธิผลของระบบ การติ ด ตามควบคุ ม ให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุรกิจของบริษัท (2) สอบทานผลการสอบสวนของ ฝ่ า ยจั ด การ และติ ด ตามกรณี ของการไม่ปฏิบัติตาม 1.7 การรายงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ (1) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการ รายงานผลการดำ�เนินงานหรือ หน้ า ที่ อื่ น ใดที่ ค ณะกรรมการ บริ ษั ท มอบหมายต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และพิจารณาอย่างน้อยไตรมาส ละครั้ง เช่น รายงานการประชุม ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ควรจะต้องระบุความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบในเรื่อง ต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน (2) สอบทานรายงานใดๆ ที่จัดทำ� โดยบริษัท ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง กับหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ (3) จัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี ข องคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยแสดงรายการ ตามที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยกำ�หนด และต้องลง นามโดยประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำ�ปีของบริษัท (4) ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะ กรรมการตรวจสอบ หากพบ

หรื อ มี ข้ อ สงสั ย ว่ า มี ร ายการ หรื อ การกระทำ� ซึ่ ง อาจมี ผ ล กระทบอย่ า งมี นั ย สำ�คั ญ ต่ อ ฐานะการเงินและผลการดำ�เนิน งานของบริษัท คณะกรรมการ ตรวจสอบต้ อ งรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร รายการหรือการก ระทำ�ดังกล่าว ได้แก่ (4.1) รายการที่ก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (4.2) การทุ จ ริ ต หรื อ มี สิ่ ง ผิ ด ปกติ หรื อ มี ค วาม บกพร่องที่สำ�คัญในระบบ การควบคุมภายใน (4.3) การฝ่ า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ ว ย ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำ� ห น ด ข อ ง ต ล า ด หลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท (5) หากคณะกรรมการบริษัทหรือ ผู้บริหารไม่ดำ�เนินการให้มีการ ปรับปรุงแก้ไขรายการหรือการ กระทำ�ที่ เ ข้ า ลั ก ษณะตามข้ อ (4.1), (4.2) และ (4.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่ ค ณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการ ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ ง อาจ รายงานว่ า มี ร ายการหรื อ การ กระทำ�ตามที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น ต่ อ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (6) เมื่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเกี่ยว กั บ พฤติ ก ารณ์ อั น ควรสงสั ย กั บ การทุ จ ริ ต หรื อ การฝ่ า ฝื น


047

รายงานประจำ�ปี 2555

กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องกรรมการ และผู้ บ ริ ห าร คณะกรรมการ ตรวจสอบ ต้องดำ�เนินการตรวจ สอบในเบื้ อ งต้ น ก่ อ น และให้ รายงานผลการตรวจสอบ ดังกล่าวต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. และผู้ ส อบบั ญ ชี ท ราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ผู้สอบบัญชี หากคณะกรรมการ ตรวจสอบ สามารถตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้แล้วเสร็จ ให้ ร ายงานต่ อ คณะกรรมการ บริษัท เพื่อดำ�เนินการปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นสมควร 1.8 การบริหารความเสี่ยง (1) สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี กระบวน การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น ระบบมาตรฐาน และมีประสิทธิ ภาพ (2) ร่ ว มกั บ คณะกรรมการบริ ห าร ความเสี่ยง คณะทำ�งานบริหาร ความเสี่ยง และฝ่ายบริหารใน การพิจารณาและให้ความเห็น ในรายงานผลและรายงานความ คืบหน้าการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ ต่อคณะกรรมการ บริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอกยังคง เป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2. ทบทวนและปรั บ ปรุ ง กฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบนี้ ใ ห้ ทั น สมั ย และ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 3. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศก�ำหนดเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหาร ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังนี้ 1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร 2. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร 3. นายทศ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร 4. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการบริหาร 5. นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์ กรรมการบริหาร 6. นายปัณฑิต มงคลกุล กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. การมอบอ�ำนาจกระท�ำแทนบริษัทฯ และก�ำหนดขอบอ�ำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อการบริหารงานประจ�ำ 2. พิจารณาและน�ำเสนอนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปี ตามที่ฝ่าย จัดการเสนอก่อนที่จะน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 3. การอนุมัติเงินลงทุนในทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อครั้ง ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมการบริหารจัดท�ำรายงานแจ้งรายละเอียดการลงทุนให้คณะกรรมการ บริษัททราบเป็นรายไตรมาส 4. การจ�ำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ที่มีมูลค่าไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท ต่อรายการ 5. การพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวกับธนาคาร และสถาบันการเงินอันเป็นการ ประกอบธุรกิจทางการค้าปกติของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ซึ่งแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้ 1. นายสมชัย อภิวัฒนพร ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน 2. นายวิทยา ชวนะนันท์ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน 3. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน 4. นายทศ จิราธิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ


048

รายงานประจำ�ปี 2555

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ ด้านการสรรหา 1) นางสาวนุจจรี สันทัดวนิช ดำ�รงตำ�แหน่ง 1. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการ Financial Controller ได้รับการแต่งตั้งให้ ชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ�ำนวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของ เป็ น ประธานคณะทำ�งานบริ ห ารความ คณะกรรมการ รวมทั้งก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ เสี่ยงแทน นายปริวัต โสภาษิต บริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 2) นายอนันต์ ตันติปัญญาคุณ ได้รับการแต่ง 2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งให้เป็นคณะทำ�งานบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัทที่หมดวาระ และ/หรือในกรณีที่มีต�ำแหน่งว่างลง รวมถึงกรรมการ แทน นายพิษณุ พงษ์วัฒนา

ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทที่จะแต่งตั้งใหม่ 3. จัดให้มแี ผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริหารระดับสูง โดยมีการ ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของ ทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1. น� ำ เ ส น อ แ ล ะ ใ ห ้ กา ร ส นั บ ส นุ น ด้านการกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท ในการก�ำหนด 1. พิ จารณาแนวทางในการก� ำ หนดค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ อื่ น ๆ ของคณะ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 2. ก�ำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง 2. ก�ำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทน ของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบาย อื่นๆ ที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท และ การบริหารความเสี่ยง เพื่อน�ำเสนอ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและ คณะกรรมการบริ ษั ท อนุ มั ติ และ น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ติดตามการน�ำไปปฏิบัติ รวมทั้งการ 3. พิจารณาก�ำหนดเป้าหมาย และประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงน�ำเสนอและ สอบทานประสิทธิผลของกรอบการ ให้ ความเห็ น ชอบผลประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ต ่ อ บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการก�ำหนดค่าตอบแทน 3. รายงานภาพรวมความเสี่ ย งของ บริ ษั ท วิ ธี การจั ด การ และผลการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท บริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้ 4. สอบทานรายงานการบริ ห ารความ 1. นายวิทยา ชวนะนันท์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เสี่ ย ง และด� ำ เนิ น การเพื่ อ ให้ มั่ น ใจ 2. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ว่า การจัดการความเสี่ยงมีความ 3. นายจรัล มงคลจันทร์ กรรมการบริหารความเสี่ยง เพี ย งพอและเหมาะสม สามารถ จั ด การความเสี่ ย งให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นายพิสูจน์ สุขแสงทิพย์ ซึ่งเป็นตัวแทน ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยง จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ ได้ถูกน�ำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง นางสาววาสนา สามงามน้อย 5. ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการ ตรวจสอบอย่ า งสม�่ ำ เสมอโดยการ โดยมีคณะทำ�งานบริหารความเสี่ยงทำ�หน้าที่ช่วยให้การดำ�เนินงานด้านบริหารความ แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลเกี่ยว เสีย่ งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารจากสายงานต่างๆ 4 ท่าน ดังนี้ กับความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 1) 1. นางสาวนุจจรี สันทัดวนิช ประธานคณะทำ�งานบริหารความเสี่ยง ที่มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบ 2. นางรัตนา อนุนตการุณ คณะทำ�งาน ต่อบริษัทฯ 3. นายสุกิตติ กิตติภัสสร คณะทำ�งาน 4. นายอนันต์ ตันติปัญญาคุณ2) คณะทำ�งาน


049

รายงานประจำ�ปี 2555

6. พิจารณาอนุมัติ ให้ค�ำแนะน�ำ และค�ำ ปรึกษาเกีย่ วกับปัญหาส�ำคัญทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการและการพั ฒ นาการ บริหารความเสี่ยง 7. สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด มี วั ฒ นธรรมการ บริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในที่เหมาะสม 8. แต่งตั้งตัวแทนคณะกรรมการ และ/ หรือ คณะท�ำงาน และ/หรือบุคลากร เพิ่ ม เติ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห าร ความเสี่ ย งตามความเหมาะสม รวมทั้งก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ ด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้ 1. นายโยธิน อนาวิล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 2. นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์ กรรมการบรรษัทภิบาล 3. นายปัณฑิต มงคลกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. พิจารณาก�ำหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาล ทบทวนความเหมาะสม และความ พอเพียงของนโยบาย รวมถึงก�ำหนดแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล จริยธรรมทาง ธุรกิจ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลัก การก�ำกับดูแ ลกิจการที่ดี และน�ำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 2. ก� ำ หนดนโยบายและวางแผนเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ ต่อสังคม 3. จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล รวมถึง ก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบัตติ ามนโยบายบรรษัทภิบาล ของกรรมการ ฝ่ายจัดการ และ พนักงานบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีหลักการที่ดีในการก�ำกับดูแล การบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 4. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานภายในของบริษัทด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อก�ำหนด ประเด็นที่ต้องปรับปรุง รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการก�ำกับ ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม และตามที่เห็นสมควร 5. เป็นตัวแทนบริษัทหรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการสื่อสารและด�ำเนิน กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก

คณะผู ้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะผู้บริหาร มีจำ�นวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 1. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 2. มร.เจอร์ลาร์ด แมคเกริก1) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารสินค้า 3. นางรัตนา อนุนตการุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า 4. มร.ไคลฟ เฟรดเดอริค คูมส์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า Menswear & Differentiation 2) 5. นางอรวรรณ ทิพย์สุวรรณพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า 6. นายอนันต์ ตันติปัญญาคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการด้านระบบงานและบริหาร 7. นายสุกิตติ กิตติภัสสร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ 3) 8. นางสาวนุจจรี สันทัดวนิช Financial Controller


050

รายงานประจำ�ปี 2555

หมายเหตุ 1) มร. เจอร์ ลาร์ ด แมคเกริ ก ได้ ดำ�รง ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส สายบริหารสินค้า โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 2) นางอรรวรรณ ทิพย์สุวรรณพร ได้ดำ�รง ตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 3) นางสาวนุ จ จรี สั น ทั ด วนิ ช ได้ ดำ�รง ตำ�แหน่ง Financial Controller โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555

ขอบเขตอำ�นาจหน้าทีข่ องกรรมการ ผู้จัดการใหญ่

1. จั ด ท� ำ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบ ประมาณประจ� ำ ปี เ พื่ อ น� ำ เสนอ คณะกรรมการบริหารพิจารณาและ น� ำ เสนอคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิจารณาอนุมัติต่อไป 2. ด�ำเนินกิจการตามนโยบาย และแผน ธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมาย 3. การอนุ มั ติ เ บิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ ่ า ยตาม งบประมาณ และการพิจารณาอนุมัติ เงินลงทุนในทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง 4. การพิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารท� ำ สั ญ ญาเช่ า และหรื อ สั ญ ญาบริ ก าร สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ น การประกอบ ธุรกิจทางการค้าปกติของบริษัทฯ 5. การพิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารท� ำ สั ญ ญาเช่ า และหรื อ สั ญ ญาบริ ก าร อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการประกอบ ธุ ร กิ จ ทางการค้ า ปกติ ข องบริ ษั ท ฯ โดยมู ล ค่ า ของสั ญ ญาไม่ เ กิ น กว่ า 50 ล้านบาท และมีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี

6.

การพิจารณาและอนุมัตินโยบายการ บริหารสินค้า การกำ�หนดนโยบายทาง การค้า การตลาด การขาย และการ บริหารทรัพย์สินทั่วไป

ไม่ น ้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ� ำ นวน กรรมการทั้ ง หมดจะต้ อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู ่ ในราชอาณาจักร

นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯยั ง ได้ ก� ำ หนด โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทตาม นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ คื อ คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งประกอบ ด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 วิธีการสรรหากรรมการบริษัท ของกรรมการทั้งคณะ (12 คน) ด้วย ตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯกำ�หนดว่ า ใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง 1 ใน 3 หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารเลื อ กตั้ ง ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง กรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ น สามส่ ว นไม่ ไ ด้ ให้ อ อกโดยจำ�นวน เป็นดังนี้ ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการ - ในการลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง คนที่อ ยู่ ในตำ�แหน่ง นานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ จากตำ�แหน่ ง และกรรมการที่ อ อกจาก ถือว่า ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียง ตำ�แหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับมาดำ�รง เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ตำ�แหน่งใหม่ได้ - ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ลงคะแนนเสี ย งทั้ ง หมด ที่ ต นมี อ ยู ่ เ ลื อ กบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ เสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตาม ค่ า ตอบแทนมี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง ในการพิ จารณาสรรหา คั ด เลื อ ก และ เป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการ กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ตามข้อบังคับบริษัท โดยผ่านความเห็น ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กตั้ ง ใน ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท ในการ ล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน นำ�เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณา เกิ น จ� ำ นวนกรรมการที่ จ ะพึ ง มี ให้ แต่งตั้งผู้ที่จะมาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ประธานที่ประชุมออกเสียงได้อีกหนึ่ง บริษัท เสียงเป็นเสียงชี้ขาด - สิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น รายย่ อ ยในการ แต่งตั้งกรรมการ ข้อบังคับของบริษัท การแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นไป ระบุ ใ ห้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น แต่ ล ะคนมี ค ะแนน ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ดังนี้ เสี ย งเท่ า กั บ หนึ่ ง หุ ้ น ต่ อ หนึ่ ง เสี ย ง - กรรมการของบริ ษั ท ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ ง ไม่ใช้ระบบ Cumulative voting มาจากผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท บุ ค คล ภายนอกซึ่ ง ยิ น ยอมเป็ น กรรมการ บริษัท และได้รับ การแต่งตั้งจากที่ อนึ่ง บริษัทฯ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบ ประชุมใหญ่แล้ว ย่อมสามารถเป็น ข้ อ มู ล ข่ า วสารของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กรรมการของบริษัทได้ - คณะกรรมการของบริ ษั ท มี จ� ำ นวน สามารถเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไม่ น ้ อ ยกว่ า 5 คน และกรรมการ ตามข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท พระราชบั ญ ญั ติ

การสรรหากรรมการและ ผู้บริหารของบริษัท


051

รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัทมหาชน จำ�กัด พ.ศ. 2535 และตาม ประกาศสำ�นั ก งานคณะกรรมการกำ�กับ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ เลขานุ การบริ ษั ท เพื่ อ รั บ การพิ จารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่วิธีการเสนอ และขั้นตอนการ พิ จ ารณาไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ที่ www.robinson.co.th ล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน ก่อนการประชุมคณะกรรมการ สรรหาและกำ�หนดค่ า ตอบแทน และ การประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยผู้ถือ หุ้ นที่ จะเสนอรายชื่ อ บุ ค คลเพื่อ มาดำ�รง ตำ�แหน่งกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็น ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวม กัน 2. มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต�่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น 3. ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่ก�ำหนดตาม ข้อข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคล เพื่ อ เข้ า ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ บริษัทด้วย เมื่ อ ได้ รั บ รายชื่ อ บุ ค คลที่ เ หมาะสม เลขานุ ก ารบริ ษั ท จะเป็ น ผู้ พิ จ ารณา กลั่ น กรองในเบื้ อ งต้ น ก่ อ นนำ�เสนอให้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่ า ตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ดั ง กล่ า ว และให้ ค วามเห็ น ต่ อ คณะ กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอ รายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้ง ในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติ ของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด และ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ กรรมการบริ ษั ท จะได้ รั บ การบรรจุ ชื่ อ ในวาระการเลื อ กตั้ ง กรรมการพร้ อ ม ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอีกทางหนึ่งเช่นกัน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

บริ ษั ท ได้ พิ จารณาแนวทางในการกำ�หนดนโยบายค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการ อย่างเป็นธรรม และสมเหตุสมผล ซึ่งผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียดจากคณะกรรมการ สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยคำ�นึงถึงความความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึง ให้มีความสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ และได้ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง ของบริ ษั ท ในกลุ่ ม อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททั้งคณะประจำ�ปี 2555 เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งได้รับอนุมัติในจำ�นวนวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) (ไม่นบั รวมค่าตอบแทนของนายปรีชา เอกคุณากูล ในฐานะผูบ้ ริหาร บริษัทอีกตำ�แหน่งหนึ่ง) โดยโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย ค่าตอบแทน 2 ประเภทได้แก่ ค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าเบี้ยประชุม โดยมี รายละเอียดดังนี้ 1. ค่าตอบแทนรายไตรมาส

ประเภทกรรมการ

ค่าตอบแทนรายไตรมาส

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)

(บาท/ไตรมาส)

100,000 บาท* 70,000 บาท 55,000 บาท 55,000 บาท

หมายเหตุ * ปรับจาก 80,000 บาท/ไตรมาสเป็น 100,000 บาท/ไตรมาส เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555


052

รายงานประจำ�ปี 2555

2. ค่าเบี้ยประชุม

ประเภทคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ประเภทกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม

(บาท/ครั้ง)

กรรมการอิสระ/ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)/ กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) ที่มีตำ�แหน่งเป็นที่ปรึกษา

25,000 บาท 25,000 บาท 40,000 บาท 25,000 บาท 25,000 บาท *

หมายเหตุ * ปรับจาก 20,000 บาท/ครั้ง เป็น 25,000 บาท/ครั้ง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ในรอบปี 2555 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินที่จ่ายจริงของคณะกรรมการบริษัทจำ�นวน 12 ท่าน รวมเป็นเงินจำ�นวนทั้งสิ้น 5,845,000 บาท (ในปี 2554 มีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจำ�นวน 6,095,000 บาท) ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม และค่าตอบแทนกรรมการในปี 2555 มีดังนี้


1. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ 2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 3. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 4. นายทศ จิราธิวัฒน์ 5. นายปรีชา เอกคุณากูล 6. นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์ 7. นายปัณฑิต มงคลกุล 8. นายสมชัย อภิวัฒนพร 9. นายวิทยา ชวนะนันท์

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ กำ�หนดค่าตอบแทน กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สรรหาและกำ�หนดค่า ตอบแทน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำ�หนดค่าตอบแทน กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทน

5/5

5/5

7/7

5/5

4/5

7/7

5/5

4/5

7/7

5/5

1/1

3/4

1/1

2/2

2/2

4/4

125,000

100,000

125,000

160,000

25,000

125,000

125,000

200,000 220,000 420,000

325,000 220,000 545,000 300,000 220,000 520,000

75,000

350,000 220,000 570,000

285,000 280,000 565,000

50,000 350,000 220,000 570,000

25,000

125,000 175,000

รวม (บาท)

125,000 400,000 525,000

ค่าตอบแทน รายไตรมาส

50,000 350,000 220,000 570,000

125,000 175,000

125,000

5/7

3/5

75,000 125,000

125,000 175,000 25,000 125,000 175,000

7/7 1/1 7/7

5/5 5/5

0/1

125,000

5/5

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ รวมค่า สรรหาและ บริหารความ บรรษัทภิบาล บริษัท บริหาร ตรวจสอบ สรรหาและ บริหารความ บรรษัทภิบาล เบี้ยประชุม กำ�หนด เสี่ยง กำ�หนด เสี่ยง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ประชุม 1 ครั้ง ประชุม 4 ครั้ง ประชุม 2 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ ตำ�แหน่ง คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ บริษัท บริหาร ตรวจสอบ ประชุม 5 ครั้ง ประชุม 7 ครั้ง ประชุม 5 ครั้ง

รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ปี 2555

รายงานประจำ�ปี 2555

 053


10. นายจรัล มงคลจันทร์ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 5/5 4/4 11. นายครรชิต บุนะจินดา กรรมการ 5/5 12. นายโยธิน อนาวิล กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล 5/5 5/5 2/2 รวม

รวม (บาท)

350,000 220,000 570,000 125,000 220,000 345,000

ค่าตอบแทน รายไตรมาส

125,000 125,000 50,000 300,000 220,000 520,000 1,425,000 825,000 535,000 75,000 175,000 150,000 3,185,000 2,660,000 5,845,000

125,000 125,000 100,000 125,000

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ รวมค่า สรรหาและ บริหารความ บรรษัทภิบาล บริษัท บริหาร ตรวจสอบ สรรหาและ บริหารความ บรรษัทภิบาล เบี้ยประชุม กำ�หนด เสี่ยง กำ�หนด เสี่ยง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ประชุม 1 ครั้ง ประชุม 4 ครั้ง ประชุม 2 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ ตำ�แหน่ง คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ บริษัท บริหาร ตรวจสอบ ประชุม 5 ครั้ง ประชุม 7 ครั้ง ประชุม 5 ครั้ง

รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ปี 2555

054

รายงานประจำ�ปี 2555


055

รายงานประจำ�ปี 2555

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ รวมถึงผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นกรรมการบริษทั โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล ภายใน

บริษัทฯ มีการก�ำหนดข้อพึงปฏิบัติในการ ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนรวม (บาท/ปี) ใช้ ข ้ อ มู ล ภายใน และการรั ก ษาข้ อ มู ล 2555 2554 ส่วนตัวลูกค้าและคู่ค้าไว้ในจรรยาบรรณ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ จำ�นวนผู้บริหาร (คน) 11 9 สารสนเทศภายในที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 58,576,117 * 51,030,882 รั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการ - เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น 57,575,073 50,132,715 ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนต้ อ งถื อ (รถประจำ�ตำ�แหน่ง) ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ในการใช้ ข ้ อ มู ล - เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ และ 1,001,044 898,167 ภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดท�ำ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จดหมายแจ้ ง กรรมการ และผู ้ บ ริ ห าร ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ไม่มี ไม่มี ล่วงหน้า ให้หลีกเลี่ยงการให้หรืองดการ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ทฯ ในช่ วง หมายเหตุ *จำ�นวนเงินค่าตอบแทนในปี 2555 นี้ รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารที่มีการ เวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน เปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2555 ดังนี้ ต่ อ สาธารณชน ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ความโปร่ ง ใส ผู้บริหารเข้าใหม่ 3 ท่าน คือ 1) นางสาวนุจจรี สันทัดวนิช 2) มร. เจอร์ลาร์ด แมคเกริก และ และเป็นการป้องกันไม่ให้กรรมการ และ 3) นางอรวรรณ ทิพย์สุวรรณพร ผู้บริหาร ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขาย ผู้บริหารที่ลาออก 3 ท่าน คือ 1) นายปริวัต โสภาษิต 2) นายพิษณุ พงษ์วัฒนา และ หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ อันจะน�ำมา 3) นางสาวสิรินิจ โชคชัยฤทธิกุล ซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น อนึ่งบริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการ และ ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ ร ายงาน การถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ นิตภิ าวะต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง รายงานต่ อ เลขานุ ก ารบริ ษั ท โดย เลขานุ การบริ ษั ท จะรวบรวมข้ อ มู ล การ ถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องกรรมการและ ผู ้ บ ริ ห ารดั ง กล่ า วน� ำ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานในรูป ของค� ำ บรรยายลั ก ษณะงาน (Job Description) ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมี การฝึ ก อบรมพนั ก งานให้ มี ค วามรู ้


056

รายงานประจำ�ปี 2555

ความเข้าใจหน้าที่งานของตนอย่างถูกต้อง รวมทั้ ง ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ าจเป็น เหตุ ใ ห้ พ นั ก งานได้ ล ่ ว งรู ้ ข ้ อ มู ล ภายใน บางประการ และอาจน�ำไปเปิดเผยโดย ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้ เฉพาะพนักงานทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องเท่านัน้ ที่ มี สิ ท ธิ รั บ ทราบข้ อ มู ล ภายในที่ ส� ำ คั ญ ของบริษัท โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน โดยการน�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามา ช่วยก�ำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของ พนั ก งานระดั บ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า พนักงานเหล่านั้นจะมีความระมัดระวังใน การรั ก ษาความลั บ ข้ อ มู ล ภายในของ บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งข้อมูลให้แก่ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทราบในเวลาที่ เ หมาะสม เท่ า นั้ น โดยไม่ ขั ด ต่ อ ข้ อ บั ง คั บ ของ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดท�ำค�ำรับรอง จากพนักงานทุกคนซึ่งครอบคลุมถึงการ ใช้ข้อมูลภายใน และมีการก�ำหนดระเบียบ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ทฯ ว่ า ด้ว ยเรื่อ งการ น�ำความลับของบริษัทฯ ไปเปิดเผยเพื่อ บังคับใช้ ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีพนักงาน ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามโดยน�ำความลับ หรือข้อมูลทางการเงินของ บริษัทฯ ไป เปิ ด เผยโดยมิ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต จะถือ เป็น ความผิดทางวินัยโดยพนักงานดังกล่าว จะถูกกรรมการสอบสวนพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่าง เคร่ ง ครั ด รวมถึ ง ในกรณี ที่ เ กิ ด ข่ า วลื อ หรื อ การรั่ ว ไหลของข้ อ มู ล ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เปิดเผย จะมีการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่ อ น� ำ เสนอผู ้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาชี้ แ จง ข้อเท็จจริง หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ อนึง่ ในกรณีที่บริษัทฯได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก ด�ำเนินการปฏิบัติงานบางประเภท บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการท�ำข้อสัญญาส่วนของ การรักษาความลับของข้อมูลที่อาจได้รับ

จากการปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างจะต้อง ก�ำหนดให้พนักงานของตนมีหน้าที่รักษา ความลับของลูกค้า และห้ามพนักงาน หรือ ผู้บริหารของผู้รับจ้างใช้ข้อมูลภายในที่ได้ ล่วงรู้มาเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออก โดยบริ ษั ท ฯ ไม่ ว ่ า เพื่ อ ประโยชน์ ข อง ตนเองหรือผู้อื่น

การประจ�ำอยู่ในสาขาที่เปิดให้บริการทั้ง 30 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 4,220 คน ประกอบด้วยพนักงานเพศชาย จ�ำนวน 1,503 คน และเพศหญิงจ�ำนวน 2,717 คน ส�ำหรับจ�ำนวนพนักงานประจ�ำ ทั้งหมดในปี 2554 และ 2553 มีจ�ำนวน 3,387 คน และ 2,873 คน ตามล�ำดับ

ทัง้ นี้ ในระหว่างปี 2555 กรรมการผูบ้ ริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนด ในการใช้ ข้ อ มู ล ภายในอย่ า งเคร่ ง ครั ด ไม่ ป รากฎว่ า มี การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ออกโดยบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ห้ามทำ�การ ซื้อขาย และบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียน ใดๆ เกี่ ย วกั บ การกระทำ�ความผิ ด ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตน ในทางมิชอบ

ผลตอบแทนทีพ่ นักงานได้รบั ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส เงินรางวัลตอบแทนการ ท�ำงาน เบี้ยขยัน การจ่ายเงินสมทบเข้า กองทุ น ประกั น สั ง คมในอั ต ราร้ อ ยละ 5 หรือไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน รวมถึง สวั ส ดิ ก ารในรู ป ของค่ า รั ก ษาพยาบาล กองทุ น เงิ น ทดแทน การจั ด ของเยี่ ย ม พนักงาน เงินช่วยเหลือการสมรส เงิน ช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือ เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลือ งานศพ เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ เครือ่ งแบบพนักงาน สวัสดิการสินค้าราคา พนั ก งาน การตรวจสุ ข ภาพประจ� ำ ปี ประกันสุขภาพส�ำหรับผู้บริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมให้พนักงาน มีการออมทรัพย์ ในกลุ่มสหกรณ์ รวมทั้ง กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ส� ำ หรั บ พนั ก งานของกลุ ่ ม บริ ษั ท ตั้ ง แต่ ระดับผู้บริหารระดับต้น บนพื้นฐานความ สมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิก ของกองทุน รายละเอียดดังนี้

บุคลากร บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ พนั ก งาน เสมอมา โดยมีนโยบายด้านพนักงานซึ่ง มี การปฏิ บั ติ ต ่ อ พนั ก งานตามข้ อ บั ง คั บ ของกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม และค�ำนึงถึงการเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล อย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มี หน่วยงานที่ดูแลด้านสวัสดิการพนักงาน ประจ�ำอยู่ทุกสาขาเพื่อให้พนักงานได้รับ การปฏิบัติที่ดีจากบริษัทฯ อย่างเท่าเทียม อี ก ทั้ ง ได้ จั ด ให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มในการ ท�ำงานที่เหมาะสม มีความปลอดภัยต่อ ชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการสร้างความ สัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

การหักเงินสะสมและการจ่ายเงินสมทบ 1. การหั ก เงิ น สะสมส่ ว นของสมาชิ ก ร้ อ ยละ 3 (ระดั บ ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโสขึ้นไปร้อยละ 5) 2. จ่ า ยเงิ น สมทบส่ ว นของนายจ้ า ง ร้ อ ยละ 3 (ระดั บ ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มี ผู้จัดการใหญ่อาวุโสขึ้นไปร้อยละ 5) พนั ก งานประจ� ำ ซึ่ ง รวมถึ ง พนั ก งาน ในส่วนกลาง และพนักงานในสายปฏิบัติ


057

รายงานประจำ�ปี 2555

เงื่อนไขการได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบในส่วนของนายจ้าง อายุสมาชิก เงินสมทบพร้อมส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ ต�่ำกว่า 3 ปี ร้อยละ 0 ตั้งแต่ 3 ปี - ต�่ำกว่า 4 ปี ร้อยละ 30 ตั้งแต่ 4 ปี - ต�่ำกว่า 5 ปี ร้อยละ 50 ตั้งแต่ 5 ปี - ต�่ำกว่า 7 ปี ร้อยละ 70 ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ร้อยละ 100

โดยโครงการและหลักสูตรต่างๆ นั้นอยู่ ภายใต้นโยบายที่ก�ำหนดโดยบริษัทฯ ซึ่ง พนั ก งานจะได้ รั บ การฝึ ก อบรมทั ก ษะที่ จ�ำเป็นก่อนการปฏิบัติงานจริง และได้รับ การฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการของ หน่วยงานและสอดคล้องกับหน้าที่ความ รับผิดชอบของพนักงาน รวมทั้งยังได้รับ การพั ฒ นาอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ ความ อย่างไรก็ดี ในปี 2555 ส�ำนักงานประกันสังคมมีมาตรการลดอัตราเงินสมทบกองทุน ก้าวหน้าในอาชีพ ประกันสังคม เพื่อเป็นการบรรเทาภาระให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนจากสถานการณ์ อุทกภัยในปี 2554 โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ กล่าวคือ อัตราร้อยละ 3 หรือไม่เกิน 450 บาท บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ ต่อเดือน ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2555 และในอัตราร้อยละ 4 หรือไม่เกิน การศึกษา โดยได้ให้การสนับสนุนด้านทุน 600 บาทต่อเดือนในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2555 การศึ ก ษาแก่ พ นั ก งานและนั ก ศึ ก ษา ภายนอกที่ฝึกอาชีพกับบริษัทฯ เพื่อเพิ่ม ในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากร รวมทั้งสิ้น 1,136 ล้านบาท โอกาสทางการศึ ก ษาให้ แ ก่ ผู ้ ที่ มี ความ (รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28) ส�ำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาตนเองแต่ ข าดแคลน บุคคลากรในปี 2554 และ 2553 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 904 ล้านบาท และ 749 ล้านบาท ทุนทรัพย์ โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้ ตามล�ำดับ เข้าร่วมโครงการ Young Professional Retailer ซึ่งจัดท�ำโดย ซีอาร์ซี หน่วยงาน อนึ่ง บริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีพิพาทด้านแรงงานใดๆ เกี่ยวกับพนักงานในช่วงระยะเวลา ภาครั ฐ และมหาวิ ท ยาลั ย หลายแห่ ง 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านธุรกิจ ค้าปลีกแก่เยาวชน โดยเปิดโอกาสให้กับ นโยบายในการพัฒนาพนักงาน นักศึกษาปริญญาตรี ในหลักสูตรบริหาร ธุ ร กิ จ สาขาการจั ด การธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาด้านศักยภาพและความสามารถของ ได้ เ รี ย นรู ้ ห ลั ก สู ต รภาคทฤษฎี ควบคู ่ ไ ป พนักงานอย่างจริงจัง โดยพนักงานในทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาส่งเสริมความรู้ กับการฝึกประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติ ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานท�ำงานด้วย งานจริ ง โดยนั ก ศึ ก ษาจะได้ รั บ ทุ น การ ความภาคภูมิใจในองค์กร มีความรู้สึกเป็นสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งภายใน ศึ ก ษาตลอดทั้ ง หลั ก สู ต ร และค่ า จ้ า ง หน่วยงานเดียวกันและระหว่างหน่วยงาน บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ระหว่างการฝึกงาน รวมถึงได้รับการบรรจุ พนักงานได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและหลักสูตรต่างๆ โดยเน้นหลักสูตรในด้านธุรกิจ เป็นพนักงานประจ�ำเมื่อส�ำเร็จหลักสูตร ค้าปลีกตามหน้าที่งานหรือต�ำแหน่งงาน เพื่อให้พนักงานทั้งส่วนส�ำนักงานและสาขาได้มี โดยในปี 2555 มีนักศึกษาในโครงการ การพั ฒ นาความรู ้ ที่ เกี่ ย วข้อ งด้านค้าปลี กและทั กษะการบริห ารงานต่ า งๆ รวมถึ ง ดังกล่าวที่เข้าฝึกงานกับห้างฯ โรบินสัน วัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลากรของบริษัทฯ มีคุณภาพทั้งในด้านความรู้ ทั้งสิ้น 39 คน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ ความสามารถ ควบคู่ไปกับจริยธรรมธุรกิจ และเตรียมความพร้อมของพนักงานให้ การสนับสนุนพนักงานที่มีผลการปฏิบัติ สามารถก้าวหน้าไปยังต�ำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต งานดีและมีความขยันมุ่งมั่น โดยมอบทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (“ซีอาร์ซี”) ส�ำหรับการ การศึกษาและส่งเสริมให้พนักงานที่ได้รับ ด�ำเนินการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งครอบคลุมถึงการฝึกอบรมและพัฒนา คัดเลือกเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พนักงาน โดยในปี 2550 ซีอาร์ซีได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน “Central Retail Academy” เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตใน ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการก�ำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมส�ำหรับพนักงานในทุกระดับ สายงานของพนักงานของบริษทั ฯ ให้มากขึน้


058

รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการท�ำงานของพนักงานและการท�ำงาน เป็นทีมที่ดี รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ ผ่านมาบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงาน ได้พัฒนาทั้งในด้านทักษะการปฏิบัติงาน และการบริ ห ารจั ด การผ่ า นการเข้ า ฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รต่ า งๆประมาณ 100 หลักสูตร ซึง่ บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตร เดิมและเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่ อ ความทั น สมั ย และความสอดคล้ อ ง กับกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการต่างๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความ สามัคคี ในการท�ำงานเป็นทีมให้ดียิ่งขึ้น ในหลายหน่วยงาน รวมถึงการจัดโปรแกรม การฝึกงานและการอบรมพนักงานส�ำหรับ สาขาใหม่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม ของพนักงานเพื่อรองรับแผนการขยาย สาขาของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ ด� ำ เนิ น โครงการที่ พั ฒ นาความสามารถ เฉพาะด้านให้แก่พนักงาน โดยมีการจัด อบรมและกิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ช่ ว ยให้ พนักงานสามารถปฏิบัติงานตามสายงาน ของตนได้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้า ในสายงานของพนักงาน ภายใต้โครงการ Top 200 โดยได้คัดสรรกลุ่มพนักงานที่มี ความรู้ความสามารถและมีศักยภาพใน การร่ ว มกั น สร้ า งการเติ บ โตขององค์กร ในอนาคต เพื่อมุ่งเน้นฝึกฝนและพัฒนา กลุ่มพนักงานดังกล่าวเพื่อไปด�ำรงต�ำแหน่ง ที่ส�ำคัญในสาขาต่างๆ รวมถึงสาขาใหม่ ตามแผนการขยายสาขาของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในแต่ละปีบริษทั ฯ ได้ขยายจ�ำนวนพนักงาน ในแต่ ล ะกลุ ่ ม ตามระดั บ การบริ ห าร อันได้แก่ ผู้บริหารในระดับผู้จัดการสาขา หรือ ผู้อ�ำนวยการกอง ผู้บริหารในระดับ

ผู ้ จั ด การฝ่ า ย และผู ้ บ ริ ห ารในระดั บ ผู้จัดการแผนก ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้ บริษัทฯ ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ สามารถท�ำงานได้ทันที ยังเป็นการสร้าง ก�ำลังใจและส่งเสริมให้พนักงานมีความ มั่ น ใจที่ จ ะเติ บ โตในหน้ า ที่ ก ารงานไป พร้อมกับบริษัทฯ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการส่งเสริมให้ เกิ ดวั ฒ นธรรมองค์ กรที่ แ ข็ ง แกร่ ง โดย มุ่งเน้นการปรับปรุงและสร้างคุณค่าเพิ่ม ของงานที่ปฏิบัติเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ ของลู ก ค้ า ให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง การ ส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนางานของ ตนอย่างต่อเนื่องและคิดริเริ่มท�ำสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งการก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติ งานเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด บริษัทฯ ใช้ ร ะบบดั ช นี ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน (Key Performance Indicator “KPI”) ในการวั ด ผลการปฏิ บั ติ ง านและบริ ห าร ค่าตอบแทนของผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้น ขึน้ ไป โดยแนวทางในการก�ำหนด KPI นัน้ จะเชื่อมโยงจากเป้าหมายทางธุรกิจของ บริษัทฯ ในแต่ละปี อีกทั้ง KPI ยังใช้เป็น เครือ่ งมือในการก�ำหนดทิศทางการท�ำงาน ของพนักงานด้วย นอกเหนื อ จากการพั ฒ นาด้ า นความรู ้ ความสามารถและประสิ ท ธิ ภาพในการ ท�ำงานของพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังส่ง เสริ ม ความผู ก พั น ระหว่ า งองค์ กรและ พนั ก งาน โดยได้ จั ด ให้ มี โ ครงการ “พลังแห่งเสียง” หรือ “Power of Voice (POV)” มาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งโครงการ ดังกล่าวเป็นการจัดท�ำแบบทดสอบเพื่อ สื่ อ สารถึ ง ความสุ ข ความพอใจในการ ท� ำ งานในองค์ ก รของพนั ก งานทุ ก คน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้แน่ใจว่าพนักงาน มีความสุขในการท�ำงาน และมีโอกาสได้

ใช้ความสามารถได้เต็มศักยภาพที่มีอยู่ และยั ง สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งบรรยากาศในการ ท� ำ งานที่ ดี ซึ่ ง จะส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งาน ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ ส่งผลให้ลูกค้าได้รับบริการดียิ่งขึ้นเช่นกัน โดยผลการส�ำรวจจากโครงการดังกล่าว ของบริษัทฯ มีระดับคะแนนสูงกว่าคะแนน เฉลี่ ย มาตรฐานในระดั บ สากลมาตั้ ง แต่ ปี 2552 และยังคงมีคะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่าง ต่อเนือ่ ง อันเป็นผลจากความส�ำเร็จในการ ติดตามผลและการปรับปรุงแผนงานต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ พนักงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้มกี ารจัดกิจกรรม ต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง พนัก งานและแสดงออกถึงความห่วงใย ในสุขภาพของพนักงาน อาทิ โครงการ ตรวจสุขภาพสำ�หรับพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำ�โครงการดังกล่าวเป็นประจำ�ทุกปี รวมทั้ ง บริ ษั ท ฯ ยั ง สนั บ สนุ น กิ จ กรรม ด้านกีฬาและการออกกำ�ลังกาย โดยส่ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมแข่ ง ขั น กี ฬ า ในแต่ละสาขาของบริษัทฯ ซึ่งเปิดโอกาส ให้ พ นั ก งานได้ อ อกกำ�ลั ง กายเพื่ อ เสริ ม ส ร้ า ง สุ ข ภ า พ ที่ ดี แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ความสำ�คัญของการออกกำ�ลังกายมากขึน้ อีกทั้งบริษัทฯ ได้สร้างห้องออกกำ�ลังกาย สำ�หรั บ พนั ก งานในแต่ ล ะสาขาและ สำ�นักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยได้จดั เตรียม อุปกรณ์การออกกำ�ลังกายที่ได้มาตรฐาน อย่างครบครันและเพียงพอ อีกทั้งบริษัทฯ มุ่งหวังให้บุคลากรขององค์กรมีสุขภาพ ที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต จึงได้จัด โครงการ “Smile D สายนี้...มีแต่รอยยิ้ม” ซึ่ ง เป็ น การตั้ ง ศู น ย์ Hotline สำ�หรั บ พนักงาน ในการปรึกษาและขอคำ�แนะนำ� ในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน รวมถึงการ


059

รายงานประจำ�ปี 2555

ปรึกษาปัญหาทุกประเภท อาทิ ปัญหา การงาน ปัญหาครอบครัว เป็นต้น รวมถึง การจั ด กิ จ กรรม “ครอบครั ว สุ ข สั น ต์ ” ซึง่ สนับสนุนให้พนักงานได้ใช้เวลาพักผ่อน ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อเป็นการ ส่งเสริมความผูกพันภายในครอบครัวของ พนักงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

การควบคุมภายใน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ ระบบการควบคุมภายในว่าเป็นปัจจัยที่จะ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ จึงได้กำ� หนด และพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่าง ต่อเนื่อง โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง ผ่ า นการแต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการ บริษัท มีหน้าที่ก�ำกับดูแลงานตรวจสอบ ภายในให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้วิธีการประเมิน ความเสี่ยง และประเมินความเพียงพอ ของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐาน ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ทั้งด้านสภาพ แวดล้อมของการควบคุม การประเมิน ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศ และการสื่อสาร และการติดตามประเมิน ผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางเป้าหมาย ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ชั ด เจน ทั้ ง การ ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ การวางแผนงบประมาณ เพื่ อ ให้ ก าร ด�ำเนินงานมีความสอดคล้อง บรรลุตาม เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ ที่วางไว้ และได้มีการก�ำหนดโครงสร้าง องค์กร และสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน และเหมาะสม รวมถึงการก�ำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงาน

ทราบถึ ง บทบาท หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิดชอบของตน เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติ งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ ตามเป้าหมาย รวมทั้งได้มีการใช้ระบบ ดั ช นี ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อ เป็ น แนวทางในการก� ำ หนดทิ ศ ทางการ ท� ำ งาน และวั ด ผลการปฏิ บั ติ ง านของ ผู้บริหารและพนักงานประจ�ำปี และมีการ แบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการกระท�ำ ทุจริตออกจากกัน กรณีที่มีการท�ำธุรกรรม ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผล ประโยชน์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องผ่านขั้นตอน การอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ และ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผล โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ของบริ ษั ท เป็ น ส� ำ คั ญ ซึ่ ง ถื อ เสมื อ น เป็ น รายการที่ กระท� ำ กั บ บุ ค คลภายนอก และเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บั ติ ตามกฎหมาย รวมทั้ ง หลั ก เกณฑ์ ข อง ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง ท� ำ ให้ ร ะบบการท� ำ งานของบริ ษั ท ฯ มี ความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิด ขึ้นได้ นอกจากนี้ มีการก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจด�ำเนินการในงานต่างๆ อาทิ วงเงิน ตามอ�ำนาจอนุมัติ และขั้นตอนการปฏิบัติ งาน รวมถึงอ�ำนาจหน้าที่ และความรับ ผิดชอบของผูบ้ ริหารทุกระดับ และพนักงาน แต่ละฝ่ายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

ความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นกรอบ หรือแนวทางในการก�ำกับดูแลการปฏิบัติ งานด้านบริหารความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพ และตอบสนองกั บ สภาพแวดล้ อ ม สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงได้ อ ย่ า ง เหมาะสม โดยมี ค ณะท� ำ งานบริ ห าร ความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารใน สายงานต่างๆ ช่วยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่ บริ ษั ท ฯเผชิ ญ อยู ่ และที่ อาจจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต รวมถึงร่วมก�ำหนดแผนงาน บริหารความเสี่ยงประจ�ำปี และแนวทาง ในการป้องกันและลดความเสี่ยงดังกล่าว น อ ก จ า ก นี้ ค ณ ะ กร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ความเสี่ยง ยังได้รายงานความคืบหน้า ของการด�ำเนินงานตามแผนงานบริหาร ความเสี่ ย งให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส รวมทั้งได้ มี ก ารทบทวน และปรั บ ปรุ ง แผนการ ปฏิ บั ติ การให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ เพื่ อ น� ำ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท พิจารณาต่อไป

ส� ำ หรั บ การควบคุ ม ด้ า นการบริ ห าร ความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญ อย่ า งมาก โดยมี ค ณะกรรมการบริ ห าร ความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตั้งเป็นผู้ทบทวนนโยบายการบริหาร

นอกจากนีย้ งั มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระจากฝ่ า ยบริ ห าร ท� ำ หน้ า ที่ ต รวจสอบและประเมิ นว่ า การ ปฏิบตั งิ านของแต่ละหน่วยงานเป็นไปตาม ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ที่

การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด โดยมีการประชุมคณะกรรมการ บริหารอย่างสม�่ำเสมอและคณะกรรมการ บริษัทเป็นรายไตรมาส อย่างน้อยไตรมาส ละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา วิเคราะห์ และ ประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานว่ า เป็ น ไป ตามเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ก�ำหนด ไว้เพียงใด พร้อมทั้งปรับแผนการด�ำเนิน งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่ เปลี่ยนแปลง


060

รายงานประจำ�ปี 2555

ก�ำหนดไว้หรือไม่ โดยหน่วยงานตรวจ สอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง สม�่ ำ เสมอ และต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง มี การ สื่ อ สารและประสานงานกั บ ฝ่ า ยบริ ห าร เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะต่างๆ และร่วมกันก�ำหนด แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตามการด� ำ เนิ น การแก้ ไ ข อย่างต่อเนื่อง โดยประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบจะรายงานสรุ ป ผลการตรวจ สอบต่อคณะกรรมการบริษัททราบอย่าง สม�่ ำ เสมอทุ ก ไตรมาส ซึ่ ง หากพบการ ทุ จ ริ ต จะต้ อ งรายงานต่ อ คณะกรรมการ บริษัททันที

ความเห็ น จากผู ้ ส อบบั ญ ชี ใ นเรื่ อ งการ ปฏิบัติงานรวมทั้งได้มีการให้ข้อเสนอแนะ ทั้งแก่ผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ เพื่อให้ การปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น เป็ น ไปอย่ า งมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในด้ า นความเห็ น ของผู ้ ส อบบั ญ ชี ข อง บริษัทฯ ในรายงานผู้สอบบัญชีปี 2555 ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญของ ระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีรวมถึง ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ และจากการ ประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการ ควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ นว่ า บริ ษั ท ฯ มี กระบวนการจั ด ทำ�และการ ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มี เปิ ด เผยข้ อ มู ล ในรายงานทางการเงิ น การประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเชื่อถือได้ ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อขอ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในของบริษัท

มีความเพียงพอและเหมาะสม ส่วนการ ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และ เป็ น ไปตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน วิชาชีพ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการปฏิบัติ ตามกฎหมายข้ อ กำ�หนดและข้ อ ผู ก พั น ต่างๆ และในการพิจารณารายการที่เกี่ยว โยงและรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ได้มีการพิจารณาการ เข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรัดกุม มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการกำ�กับดูแล กิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทั้ ง มี การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบการ ปฏิ บั ติ ง านให้ มี คุ ณ ภาพที่ ดี ขึ้ น และ เหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ แ นบ รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจ สอบมา ณ ที่นี้ด้วย


061

คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2555

และคณะผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี B.S. สาขาคณิตศาสตร์ จากสถาบันเซนต์จอห์น ฟิชเชอร์ คอลเลจ New York, U.S.A. Director Certification Program (DCP) ปี 2550 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ อายุ 67 ปี ประธานกรรมการ (มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท)

ณ 31 ธ.ค. 54 (ไม่มี) ณ 31 ธ.ค. 55 (ไม่มี) เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร พี่ชาย นายสุทธิธรรม อา นายปริญญ์ และนายทศ

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี 2537 ประธานบริหารธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมและค้าส่ง บริษัทในเครือเซ็นทรัล 2543 ประธานกรรมการบริหารบจ. เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป 2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารบจ. กลุ่มเซ็นทรัล 2546 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 2546 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบันรวม (3 แห่ง)


062

รายงานประจำ�ปี 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายสมชัย อภิวัฒนพร อายุ 62 ปี กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำ�หนดค่าตอบแทน

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงานสาธารณะ) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 2546) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 Director Certification Program (DCP) ปี 2549 Audit Committee Program (ACP) ปี 2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร (หลักสูตร วตท. 5) จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ 31 ธ.ค. 54 (ไม่มี) ณ 31 ธ.ค. 55 (ไม่มี) เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี 2546 - 2547 ประธานกรรมการบริหารทรัพย์สินและกรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย 2546 - 2551 ประธานกรรมการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 2548 - 2551 ประธานกรรมการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 2548 - 2554 กรรมการวิชาชีพด้านการบัญชี ภาษีอากรสภาวิชาชีพบัญชี 2551 - 2554 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง 2552 - 2554 ประธานกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2551 - 2554 ประธานกรรมการบมจ. เหมืองแร่โปรแตชอาเซียน 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบบมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบบมจ. เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบันรวม (3 แห่ง)


063

รายงานประจำ�ปี 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า University of Maryland (College Park), New York, U.S.A. ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University, New York, U.S.A. Director Certification Program (DCP) ปี 2546 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่น 4313 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ อายุ 65 ปี กรรมการ/ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ กำ�หนดค่าตอบแทน (มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท) 

 ณ 31 ธ.ค. 54 (ไม่มี) ณ 31 ธ.ค. 55 (ไม่มี) เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร น้องชาย นายสุทธิศักดิ์ อา นายปริญญ์ และนายทศ

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี 2545 - 2552 กรรมการบริหาร สายงานค้าปลีกและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บจ. กลุ่มเซ็นทรัล 2549 - 2550 สมาชิก, กรรมาธิการพาณิชย์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2554 - 2555 กรรมการบมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. กลุ่มเซ็นทรัล 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบจ. เอิร์ธแคร์ 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารบจ. เดอะวินเทจคลับ 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบจ. เซ็นทรัลโฮลดิ้ง 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล 2547 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และกรรมการบริษัทย่อย จำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบันรวม (4 แห่ง)


064

รายงานประจำ�ปี 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ อายุ 50 ปี กรรมการ/ กรรมการบริหาร (มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท)

ปริญญาตรี B.A. (Accounting) Skidmore College, New York, U.S.A. ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Certification Program (DCP) ปี 2543 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 The Role of Chairman Program (RCP) ปี 2548 Chief Financial Officer ปี 2549 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ปี 2550 Monitoring the Internal Audit Function (MIA)ปี 2550 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ปี 2552 Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2552 Advanced Audit Committee Program ปี 2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำ�นวยการ รุ่นที่ 73 จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 จากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร วตท.รุ่นที่ 1 ปี 2547 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2551 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) ปี 2552

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ 31 ธ.ค. 54 (0.1165%) ณ 31 ธ.ค. 55 (0.0519%) เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (0.0646%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร หลาน นายสุทธิศักดิ์ และนายสุทธิธรรม พี่ชายนายทศ

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี 2538 - 2550 2542 - 2550 2545 - 2549 2542 - 2555 2546 - 2555 2536 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. เจเนอรัลคาร์ด เซอร์วิสเซส กรรมการบมจ. อินทรประกันภัย กรรมการ บมจ. ธนมิตร แฟคตอริ่ง กรรมการ บมจ. มาลีสามพราน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา กรรมการ และกรรมการบริหารบมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กรรมการ และกรรมการบริหารบจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น กรรมการบริหารบจ. กลุ่มเซ็นทรัล คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) กรรมการตรวจสอบบมจ. โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ กรรมการ และกรรมการบริหารบมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

จำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบันรวม (4 แห่ง)


065

รายงานประจำ�ปี 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี B.A. Wesleyan University, CT, U.S.A. ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Finance) Columbia University, New York, U.S.A.

นายทศ จิราธิวัฒน์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

อายุ 48ปี กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทน (มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ณ 31 ธ.ค. 54 (0.0710%*) ณ 31 ธ.ค. 55 (0.0165%*) เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (0.0545%)

หลานนาย สุทธิศักดิ์ และ นายสุทธิธรรม น้องชาย นายปริญญ์

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี

2539 - 2544 กรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ บจ. เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น 2537 - 2553 กรรมการ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่บจ. เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และกรรมการบริษัทย่อย จำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบันรวม (1 แห่ง) หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย


066

รายงานประจำ�ปี 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายปรีชา เอกคุณากูล อายุ 54ปี กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ (มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท) 

ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 Director Certification Program (DCP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 7 ปี 2551 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ 31 ธ.ค. 54 (ไม่มี) ณ 31 ธ.ค. 55 (ไม่มี) เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี 2 538 - 2543 2543 - 2546 2543 - 2546 2555 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บจ. ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล กรรมการผู้จัดการใหญ่บจ. บีทูเอส กรรมการ บมจ. ออฟฟิศเมท กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และกรรมการบริษัทย่อย

จำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบันรวม (2 แห่ง) 


067

รายงานประจำ�ปี 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์ อายุ 55 ปี กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล (มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท)

ปริญญาตรี B.S. (Electrical Engineering) และ B.S. (Management), Massachusetts Institution of Technology, Cambridge, U.S.A. ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ และ M.S. (Electrical Engineering), University of Southern California, Los Angeles, U.S.A. Director Certification Program (DCP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ 31 ธ.ค. 54 (0.0063%) ณ 31 ธ.ค. 55 (0.0063%) เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี 2 540 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี บจ. เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น 2549 - 2554 กรรมการ บมจ. ธนมิตร แฟคตอริ่ง 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โรบินสันแพลนเนอร์ 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบจ. ซี จี โบรคเกอร์ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบจ. เซ็นทรัล ไลฟ์ โบรคเกอร์ 2550 -ปัจจุบัน กรรมการบจ. เทราซอฟท์ โซลูชั่นส์ ดีเวลอปเม้นท์ 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบจ. เซ็นทรัล รีเทล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารบมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และกรรมการบริษัทย่อย จำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบันรวม (1 แห่ง) 


068

รายงานประจำ�ปี 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Finance and International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Certification Program (DCP) ปี 2546 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 ปี 2550 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

นายปัณฑิต มงคลกุล อายุ 49ปี กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท) 

ณ 31 ธ.ค. 54 (0.00002%) ณ 31 ธ.ค. 55 (0.00002%) เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี 2548 - 2553 2547 - 2554 2549 - 2555 2535 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน

กรรมการบจ. อันดามันแคปปิตอล ประธานกรรมการบริหารบมจ. ธนมิตรแฟคตอริ่ง กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยงบมจ. มาลีสามพราน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บจ. ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ กรรมการบจ. เอิร์ธแคร์ กรรมการบจ. เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป อินเตอร์เทรด กรรมการบจ. โรบินสัน แพลนเนอร์ กรรมการ บจ. ซี จี โบรคเกอร์ กรรมการบจ. เซ็นทรัล ไลฟ์ โบรคเกอร์ กรรมการ บจ. เซ็นทรัล รีเทล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ กรรมการ บจ. เซ็นทรัล สมุย โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ กรรมการบจ. ซีจี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ กรรมการ บจ. เซ็นทรัล วัตสัน กรรมการบจ. โรงแรมกะตะ ภูเก็ต จำ�กัด กรรมการบมจ. ออฟฟิศเมท กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และกรรมการบริษัทย่อย

จำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบันรวม (2 แห่ง) 


069

รายงานประจำ�ปี 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ สหรัฐอเมริกา Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 84 ปี 2550 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32 ปี 2553 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 4 ปี 2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายวิทยา ชวนะนันท์ อายุ 55ปี กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ กำ�หนดค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ 31 ธ.ค. 54 (ไม่มี) ณ 31 ธ.ค. 55 (ไม่มี) เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี 2 522 - ปัจจุบัน กรรมการบจ. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง 2528 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วิจิตรภัณฑ์ฟาร์ม 2531 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วิจิตรภัณฑ์เรียลเอสเตท 2537 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบจ. ซี.วี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ชวนะนันท์โฮลดิ้ง 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 

จำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบันรวม (1 แห่ง)


070

รายงานประจำ�ปี 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายโยธิน อนาวิล อายุ 63ปี กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมไฟฟ้า, University of Maryland, U.S.A. ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า, George Washington University, U.S.A. ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า, University of Cincinnati, U.S.A. Director Accreditation Program(DAP) รุ่นที่ 60 ปี 2549 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101 ปี 2551 Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3 ปี 2551 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24 ปี 2551 Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 8 ปี 2551 Financial Statements Demystified for Directors (FSDD) ปี 2552 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ 31 ธ.ค. 54 (ไม่มี) ณ 31 ธ.ค. 55 (ไม่มี) เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี 2545 - 2549 กรรมการ (จดทะเบียนสิทธิบัตร)กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 2546 - 2549 ประธานอนุกรรมการ (จดทะเบียนสิทธิบัตรสาขาเครื่องกล) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2549 - 2551 เลขาฯ คณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 2550 - 2551 ประธานอนุกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ พรบ. การสื่อสารและ โทรคมนาคม 2551 - 2554 ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ ติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา 2534 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารบจ. เดอะวินเทจคลับ 2534 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารบจ. แฟร์เวย์แอสเตท 2545 - ปัจจุบัน ประธานฝ่ายบริหาร บจ. ป๊อปเน็ทเวอร์ค 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ กำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบันรวม (2 แห่ง)


071

รายงานประจำ�ปี 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 4313) Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 111 ปี 2551 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32 ปี 2553 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 9 ปี 2553 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 4 ปี 2553 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 9 ปี 2553 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 11 ปี 2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายจรัล มงคลจันทร์ อายุ 64ปี กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ 31 ธ.ค. 54 (ไม่มี) ณ 31 ธ.ค. 55 (ไม่มี) เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี 2544 - 2546 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ควบคุมดูแล สนข. นครสวรรค์ บมจ. ธนาคารทหารไทย 2546 - 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ควบคุมสายงานสาขาภูมิภาค บมจ. ธนาคารทหารไทย 2547 - 2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสาขากรุงเทพ 1 บมจ. ธนาคารทหารไทย 2549 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการส่วนกลาง บมจ. ธนาคารทหารไทย 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บริจวิว 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 

จำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบันรวม (1 แห่ง)


072

รายงานประจำ�ปี 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายครรชิต บุนะจินดา อายุ 45ปี กรรมการปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Finance and International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30 ปี 2546, Fellow Member Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35 ปี 2548 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 14 ปี 2549 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 6 ปี 2552 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 8 ปี 2552 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 5 ปี 2552 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ 31 ธ.ค. 54 (ไม่มี) ณ 31 ธ.ค. 55 (ไม่มี) เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 2545 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการบจ. ไพรเวท อิควิตี้ (ประเทศไทย) 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบมจ. ทรู วิชั่นส์ 2549 - 2554 กรรมการบมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 2549 - ปัจจุบัน กรรมการบมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา 2550 - ปัจจุบัน* กรรมการร่วมAsian Corporate Governance Association Limited, Hong Kong 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบันรวม (3 แห่ง)

 หมายเหตุ : *การดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการร่วม ใน Asian Corporate Governance Association Limited จะมีผลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556


073

รายงานประจำ�ปี 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา HND in Business Practices and Business Computer Practices, Dundee College of Commerce 5’0’ Grade-3’H’Level, Lawside RC Academy

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

Mr. GERARD McGURK*

ณ 31 ธ.ค. 54 (ไม่มี) ณ 31 ธ.ค. 55 (ไม่มี) เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

อายุ 46 ปี ไม่มี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี สายบริหารสินค้า 2543 - 2545 Managing Director Planet Sports China Limited. TS Lifestyle Thailand Limited. 2546 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการด้านบริหารสินค้า และการขาย บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 2550 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายปฏิบัติการ บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 2552 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารสินค้า บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 2554 - 2555 Chief Operation OfficerPantaloon Retail (India) Limited. 2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารสินค้า บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน หมายเหตุ : * Mr. GERARD McGURK ได้ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารสินค้า โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา Forest Hill School, United Kingdom

Mr. CLIVE FREDERICK COOMBES อายุ 62 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า Menswear & Differentiation

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ 31 ธ.ค. 54 (ไม่มี) ณ 31 ธ.ค. 55 (ไม่มี) เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี 2 543 - 2552 2552 - ปัจจุบัน

Director of Marketing and Merchandising Boots Retail (Thailand) Limited. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า Menswear & Differentiationบมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน


074

รายงานประจำ�ปี 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายสุกิตติ กิตติภัสสร อายุ 56ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการวิเคราะห์และ พัฒนาธุรกิจ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ 31 ธ.ค. 54 (ไม่มี) ณ 31 ธ.ค. 55 (ไม่มี) เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี 2 540 - 2549 2550 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ ด้านระบบงาน และบริหารบมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการวิเคราะห์และ พัฒนาธุรกิจบมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

คุณวุฒิทางการศึกษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นางรัตนา อนุนตการุณ อายุ 53 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ 31 ธ.ค. 54 (0.0018%*) ณ 31 ธ.ค. 55 (0.0018%*) เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี 2540 - 2549 2549 - ปัจจุบัน

รองประธานฝ่ายจัดซื้อ สินค้าทั่วไป บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

หมายเหตุ : *นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย


075

รายงานประจำ�ปี 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการสอบบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นายอนันต์ ตันติปัญญาคุณ อายุ 45ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ ด้านระบบงาน และบริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ 31 ธ.ค. 54 (ไม่มี) ณ 31 ธ.ค. 55 (ไม่มี) เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี 2538 - 2546 2546 - 2550 2550 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการทั่วไปสาขา บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ผู้อำ�นวยการกองวิเคราะห์และโครงการ บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ ด้านระบบงาน และบริหาร บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาวนุจจรี สันทัดวนิช* อายุ 42 ปี Financial Controller 

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Modern Managers Program (MMP) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 46 ปี 2555 Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 3 ปี 2555 Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 23 ปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ 31 ธ.ค. 54 (ไม่มี) ณ 31 ธ.ค. 55 (ไม่มี) เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี 2 542 - 2555 Finance and Account Controller บริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล จำ�กัด 2555 - ปัจจุบัน Financial Controller บ มจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน หมายเหตุ : *นางสาวนุจจรี สันทัดวนิช ได้ดำ�รงตำ�แหน่ง Financial Controller โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2555


076

รายงานประจำ�ปี 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Central Queensland, ประเทศออสเตรเลีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

นางอรวรรณ ทิพย์สุวรรณพร* อายุ 44ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า

ณ 31 ธ.ค. 54 (ไม่มี) ณ 31 ธ.ค. 55 (ไม่มี) เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี 2 548 - 2552 Head of Men’s Wear Clothing บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำ�กัด 2552 - 2555 Head of Ladies’ Wear Clothing บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำ�กัด 2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน หมายเหตุ : *นางอรวรรณ ทิพย์สุวรรณพรได้ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

นางสาวจิราพรรณ ทองตัน อายุ 39ปี เลขานุการบริษัท/ ผู้อำ�นวยการกองบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท M.S. Finance Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Company Reporting Program (CRP) ปี 2550 Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 8 ปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ 31 ธ.ค. 54 (ไม่มี) ณ 31 ธ.ค. 55 (ไม่มี) เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี 2549 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท / ผู้อำ�นวยการกองบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน หมายเหตุ : *นางสาวจิราพรรณ ทองตันได้ดำ�รงตำ�แหน่ง เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2555


077

รายงานประจำ�ปี 2555

รายงาน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในปี 2555 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยได้ รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญของการด�ำเนินงานที่ ส�ำคัญได้ดังนี้ การทบทวนกฎบั ต รคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลอย่างสม�่ำเสมอ โดยได้ ปรั บ ปรุ ง กฎบั ต รคณะกรรมการ บรรษั ท ภิ บ าลในหั ว ข้ อ หน้ า ที่ แ ละ ความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับการอนุมัติ จากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2555 เมื่ อ วั น ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 การทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแล กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้ ปรับปรุงให้มีความชัดเจน ทันสมัย และสอดคล้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษัทฯ และเป็นไปตามแนวทาง การกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องตลาด หลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 โดยการปรับปรุงดังกล่าวมีสาระส�ำคัญ ดังนี้ - นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ ปรับปรุงใน 3 หมวดหลัก อันได้แก่ หมวดคณะกรรมการบริษัท หมวด สิ ท ธิ แ ละความเท่ า เที ย มของ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และบทบาทต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว น ได้ เ สี ย และหมวดการเปิ ด เผย ข้อ มู ลและความโปร่งใส และได้ เพิม่ เติมหมวดการติดตามดูแลให้มี การปฏิบัติ

- จรรยาบรรณธุรกิจ - จัดท�ำฉบับ ปรั บ ปรุ ง ใหม่ โดยก� ำ หนด 8 แนวทางในการด� ำ เนิ น งานและ ประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ โดย ยึ ด หลั ก ตามจรรยาบรรณของ บริ ษั ท ในเครื อ เซ็ น ทรั ล รี เ ทล คอร์ปปอเรชั่น พร้อมทั้งก�ำหนด 3 แนวทางการปฏิ บั ติ ง านตาม แนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาด หลักทรัพย์ฯ การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก� ำ กั บ ดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้อง กั บ หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ อี ก ทั้ ง ได้ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การ ปฏิ บั ติ ตามแนวทางการก� ำ กั บ ดู แ ล กิจการที่ดีในด้านต่างๆ รวมถึงงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง ต่อเนื่อง จากการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแล กิจการที่ดีและการปรับปรุงงานด้านต่างๆ ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินผลด้าน การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การอยู ่ ใ นระดั บ 5 สั ญ ลั ก ษณ์ (หรื อ อยู ่ ใ นเกณฑ์ ดี เ ลิ ศ ) ต่อ เนื่อ งเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ของการประเมิ น ในด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ล กิ จ การ ตามการส� ำ รวจของสมาคม ส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย ร่ ว มกั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละส� ำ นั ก งาน คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ ตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับ ผลประเมินในโครงการประเมินคุณภาพ การจั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามั ญ ประจ� ำ ปี

(AGM Assessment Project) อยู่ในระดับ 100 คะแนนเต็ม (หรือ ดีเลิศ) เป็นปีแรก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลสถาน ประกอบกิ จ การดี เ ด่ น จากกระทรวง แรงงานต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งแสดง ถึงการมุ่งมั่นเอาใจใส่และให้ความส�ำคัญ ต่อพนักงานเสมอมา

นายโยธิน อนาวิล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 19 กุมภาพันธ์ 2556


078

รายงานประจำ�ปี 2555

หลักการ

กำ�กับดูแลกิจการที่ดี สรุปการปฏิบัติตามหลัก การกำ�กับดูแลกิจการ ประจำ�ปี 2555 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาระดั บ การก� ำ กั บ ดู แ ล กิ จ การที่ ดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น พื้นฐานที่ส�ำคัญในการด� ำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งมีความโปร่งใสและจริยธรรมในการ ด�ำเนินงาน และมีความรับผิดชอบต่อผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ บริ ษั ท ฯ ไม่ ว ่ า จะเป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น พนั ก งาน ลู ก ค้ า และคู ่ ค ้ า ของ บริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงน�ำหลักเกณฑ์การก�ำกับ ดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของ คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ ตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นหลักในการเสริม สร้ า งองค์ กรให้ มี ร ะบบบริ ห ารงานที่ มี ประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท ฯ ต่ อ ไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่นโยบาย การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและจรรยาบรรณ ธุ ร กิ จ ผ่ า นทางหน่ ว ยงานที่ ดู แ ลด้ า น บุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง มี ป ระจ� ำ อยู ่ ทุ ก สาขา และผ่ า นทางเวบไซต์ ข อง บริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ข อง พนักงานทุกระดับชั้น

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ไว้ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรตั้ ง แต่ ป ี 2549 ซึ่ งมี เนื้ อหาครอบค ลุ ม โครง สร้ า ง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ

หมวดการเปิดเผยข้อมูล และความ คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการ โปร่งใส และได้เพิ่มเติมหมวดการ ชุดย่อย รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียม ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ ของผู้ถือหุ้น บทบาทของบริษัทฯ ต่อผู้มี ส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ - จั ด ท� ำ ฉบั บ ปรับปรุงใหม่ โดยก�ำหนด 8 แนวทาง มี ค วามโปร่ ง ใส โดยมี ค ณะกรรมการ ในการด�ำเนินงานและประกอบธุรกิจ บรรษั ท ภิ บ าลเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการ ของบริษัทฯ โดยยึดหลักตามจรรยาจัดท�ำนโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ซึง่ คณะกรรมการ บรรณของบริ ษั ท ในเครื อ เซ็ น ทรั ล รี เ ทล คอร์ ป ปอเรชั่ น พร้ อ มทั้ ง บรรษัทภิบาลได้ด�ำเนินการติดตามเพื่อให้ ก�ำหนด 3 แนวทางการปฏิบัติงาน มี การปฎิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด และมี การ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาด ทบทวน ปรั บ ปรุ ง นโยบายการก� ำ กั บ หลักทรัพย์ฯ กิจการน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การและแนว ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผล ด้านการก�ำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ 5 ปฎิบัติที่ดีของสากล สั ญ ลั ก ษณ์ (หรื อ อยู ่ ใ นเกณฑ์ ดี เ ลิ ศ ) ทัง้ นี้ ในปี 2555 บริษทั ฯ ได้ทบทวนนโยบาย ต่ อ เนื่อ งเป็ น ปี ที่ 3 ซึ่ ง เป็ น ระดั บ สู ง สุ ด การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและจรรยาบรรณ ของการประเมิ น ในด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ล ธุรกิจและได้ปรับปรุงให้ชัดเจน ทันสมัย กิจการ ตามการส�ำรวจของสมาคมส่งเสริม และสอดคล้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของ สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) บริษทั ฯ และเป็นไปตามแนวทางการก�ำกับ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ ประเทศไทย เพื่ อ ให้ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อีกทั้งบริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯ โดยสามารถยึดเป็น ยั ง ได้ รั บ การประเมิ น ผลใน โครงการ หลักปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานทุกระดับ ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยการปรับปรุงดังกล่าวสามารถสรุปได้ สามั ญ ประจ�ำปี (AGM Assessment ดังนี้ Project) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) อยู่ในระดับ นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ - 100 คะแนนเต็ม (หรือ ดีเลิศ) เป็นปีแรก ปรับปรุงใน 3 หมวดหลัก อันได้แก่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลสถาน หมวดคณะกรรมการบริษัท หมวด ประกอบกิ จ การดี เ ด่ น จากกระทรวง สิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น แรงงานต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งแสดง และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย และ ถึงการมุ่งมั่นเอาใจใส่และให้ความส�ำคัญ


079

รายงานประจำ�ปี 2555

ต่อพนักงานด้านแรงงานสัมพันธ์เสมอมา

เสียงเลือกกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิด บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการจัดประชุม โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี รวมถึ ง การจั ด อนึ่ง พัฒนาการทางด้านการก�ำกับดูแล ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยยึดถือแนวทาง เสียงเลือกเป็นรายบุคคล กิจการของบริษัทฯ ในปี 2555 แบ่งตาม การปฎิ บั ติ แ ละด� ำ เนิ น การตาม AGM - การแต่งตั้งผู้ส อบบัญชีแ ละก�ำหนด 5 หมวดหลักมีรายละเอียดที่ส�ำคัญ ดังนี้ Checklist ของคณะกรรมการก� ำ กั บ ค่ า สอบบั ญ ชี บริ ษั ท ฯได้ มี ก ารน� ำ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เพียง สิทธิของผู้ถือหุ้น พอเพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ น (The Rights of Shareholders) เลขานุการบริษัทฯ แจ้งก�ำหนดการ วัน อิ ส ระ จ� ำ นวนปี ที่ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ร าย บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพใน และเวลาประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น แก่ กรรมการ ดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบ กระบวนการจั ด การในการแจ้ ง ข่ า วสาร ทุกท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการ บัญชีของบริษัทฯ (กรณีเสนอแต่งตั้ง ข้ อ มู ล ที่ จ� ำ เป็ น ของบริ ษั ท อย่ า งถู ก ต้ อ ง ทุ ก ท่ า นสามารถจั ด สรรเวลาเข้ า ร่ ว ม ผู้สอบบัญชีรายเดิม) รวมถึงความ รวดเร็ ว และทั น เวลา เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ประชุมผู้ถือ หุ้นได้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ถือหุ้นได้ข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ อีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแล ชุดย่อยและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เว้นแต่ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และ รักษาผลประโยชน์ของตนโดยการซักถาม กรรมการบางท่ า นจะมี เ หตุ จ� ำ เป็ น ที่ ไ ม่ มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ แสดงความคิ ด เห็ น ให้ ข ้ อ เสนอแนะ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผ่านมา และการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น - การจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้ให้ราย สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร ละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผลที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้ บริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมที่มี เพี ย งพอและชั ด เจนในการเสนอ ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งค�ำถาม รายละเอียด ข้อเท็จจริง เหตุผลในแต่ละ จ� ำ นวนเงิ น ที่ ข ออนุ มั ติ พร้ อ มทั้ ง เสนอระเบียบวาระที่ประชุม และเสนอชื่อ ระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็น เปรียบเทียบกับจ�ำนวนเงินปันผลที่ได้ บุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหา ของคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ ชั ด เจนและ จ่ายในปีที่ผ่านมา เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นประจ� ำ เพียงพอประกอบแต่ละวาระ อาทิ ทุ ก ปี ผ ่ า นทางจดหมายถึ ง เลขานุ ก าร - ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้น�ำ นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงถึงรายละเอียด บริษัท หรือ E-mail: ir@robinson.co.th เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็น ของเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวในการเข้า ซึ่งบริษัทฯได้มีการแจ้งผ่านระบบข่าวสาร ประจ�ำทุกปี พร้อมทัง้ น�ำเสนอนโยบาย ร่วมประชุม โดยท�ำการเผยแพร่เอกสาร ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งเตือนให้ และหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ ประกอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ ท ราบ รวมทั้ ง ได้ เ ผยแพร่ ก� ำ หนดค่ า ตอบแทนกรรมการให้ ใน Website ของบริษัทรวมทั้งหนังสือ หลั ก เกณฑ์ ต ่ า งๆ ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วไว้ ผู้ถือหุ้นทราบ โดยแสดงรายละเอียด มอบฉันทะ (Proxy Form) แบบ ก. ข. บน website ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้น ของค่าตอบแทนแยกตามต�ำแหน่ง และ ค. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อน สามารถส่ ง ข้ อ มู ล ก่ อ นการประชุ ม ประเภทของค่าตอบแทน และเปรียบ วันประชุม และมีการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก�ำหนด เทียบจ�ำนวนเงินที่ได้จ่ายในปีที่ผ่าน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน วาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ มา 3 เดือน ทั้งนี้ ในปี 2555 ไม่มีผู้ถือหุ้น - การแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ มีการ ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ รายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ น�ำเสนอประวัติและรายละเอียดเกี่ยว ไม่ มี ก ารเพิ่ ม วาระการประชุ ม หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น กับบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยมิได้มีการ กรรมการบริ ษั ท ฯ ส� ำ หรั บ การประชุ ม เป็ น กรรมการพร้ อ มหนั ง สื อ เชิ ญ แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่มี สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 แต่อย่างใด ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ในการลงคะแนน การแจกเอกสารที่มีข้อมูล เพิ่มเติมในที่


080

รายงานประจำ�ปี 2555

ประชุม โดยเฉพาะวาระส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้น ต้ อ งใช้ เ วลาในการศึ ก ษาข้ อ มู ล ก่ อ น ตั ด สิ น ใจ โดยบริ ษั ท ฯ ได้ ถื อ ปฎิ บั ติ แนวทางนี้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีการก�ำหนดรายชื่อกรรมการ อิสระที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เกี่ ย วกั บ วาระการประชุ ม เป็ น ผู ้ รั บ มอบ ฉั น ทะแทนผู ้ ถื อ หุ ้ น ในกรณี ที่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม ในการจัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใด บริษัทฯ มีการจัดท�ำรายงานการประชุม บุ ค คลหนึ่ ง หรื อ กรรมการอิ ส ระของ ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ มี การ บริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ บันทึกการประชุมในแต่ละวาระที่พิจารณา ให้ ค รบถ้ ว นและชั ด เจน มี ก ารบั น ทึ ก การดำ�เนินการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบ ก่ อ นการประชุ ม ในแต่ ล ะครั้ ง ประธาน บั ญ ชี หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ ใน กรรมการบริ ษั ท จะแจ้ ง รายละเอี ย ด รายงานการประชุ ม พร้ อ มทั้ ง ผลการ ขององค์ ป ระชุ ม แจ้ ง สิ ท ธิ ใ นการลง ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม คะแนนเสี ย ง ท� ำ การชี้ แ จงวิ ธี ก ารลง ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คะแนน และนับคะแนนอย่างชัดเจนต่อ นอกจากนี้ ยั ง มี การบั น ทึ ก ค� ำ ถามและ ผู้ถือหุ้น โดยการออกเสียงลงคะแนนจะ ค�ำตอบที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม พร้อมทั้งการ นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ส่วนในกรณีที่เป็น บันทึกชื่อผู้ถาม และกรรมการผู้ตอบด้วย วาระการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเข้ า ท� ำ รายการที่เกี่ยวโยง บุคคลที่เกี่ยวโยง และ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออก บริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เข้ า ร่ ว ม เสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ มีการแจ้ง ประชุมและไม่มีการจ�ำกัดสิทธิในการเข้า ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมอย่างชัดเจน ประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย ในด้านการ และครบถ้วนเพียงพอ พร้อมกันนี้ บริษทั ฯ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการ มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ มีนโยบายในการ เพื่อ ให้ความเห็นถึง ความสมเหตุส มผล ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ของการเข้าท�ำรายการ และเสนอต่อผู้ถือ และได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านงาน หุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการ เอกสารที่จ�ำเป็นส�ำหรับการลงทะเบียน เข้าท�ำรายการดังกล่าว รวมถึ ง อากรแสตมป์ การจั ด เตรี ย ม สถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงเวลา บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง การนัดประชุมที่เหมาะสม ซึ่งผู้ถือหุ้นมี ส�ำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง ระยะเวลาการลงทะเบียน 2 ชั่วโมงล่วง ในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจ หน้าก่อนการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น�ำ สอบได้ พร้อมทั้งน�ำระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละบาร์ โ ค้ ด มาใช้ และบาร์โค้ดมาช่วยในการนับคะแนนเสียง ในการลงทะเบี ย นและตรวจนั บ คะแนน ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการเปิดโอกาส ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วและมีข้อมูลที่เชื่อ ให้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ กรายแสดงความ ถือได้ รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระท�ำหน้าที่ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามค�ำถามในแต่ละ เป็ น ผู ้ ที่ ต รวจนั บ หรื อ ตรวจสอบคะแนน วาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสม เสียงในการประชุมอีกด้วย เพียงพอ ซึ่งประธานฯ และผู้บริหารจะให้

ความส� ำ คั ญ กั บ ทุ ก ค� ำ ถามและตอบข้ อ ซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และ ประธานฯ จะด�ำเนินการประชุมตามล�ำดับ วาระการประชุ ม รวมทั้ ง จะไม่ มี ก าร พิ จารณาวาระอื่ น ใดนอกเหนื อ จากที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ ใ นหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น เพื่อเก็บเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป การลงมติเลือกกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้ ก� ำ หนดให้ ก ารลงมติ เ ลื อ กเป็ น ราย บุคคลเท่านั้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้ แบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบที่สามารถ ก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ (แบบ มอบฉันทะแบบ ข.) บริษัทยังได้จัดให้ มี แ บบฟอร์ ม การมอบฉั น ทะส� ำ หรั บ Custodian เพื่อผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ประเภทสถาบัน (แบบมอบฉันทะแบบ ค.) ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ ได้ มีการแจ้งมติที่ประชุมภายในวันท� ำการ ถั ด ไปโดยผ่ า นระบบเผยแพร่ ข ่ า วของ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และเผยแพร่ บ น website ของบริษัท อีกทั้งมีการจัดท�ำ บันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบ ถ้วน รวมถึงการระบุผลคะแนนเสียงใน แต่ละวาระ อีกทั้งมีการบันทึกภาพการ ด�ำเนินการประชุม และท�ำการเผยแพร่ใน Website ของบริษัท (www.robinson. co.th) ในส่วนของ Investors และ IR webpage (http://robins.listedcompany. com) ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม


081

รายงานประจำ�ปี 2555

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง เท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) บริษัทฯ ยึดหลักการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส่ ว นน้ อ ยย่ อ มได้ รั บ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานและสิ ท ธิ อื่ น ที่ พึ ง ได้ รั บ อย่ า งเท่ า เที ย มกั น กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายอื่นๆ รวมถึงการให้สิทธิออกเสียง แก่ผู้ถือหุ้นตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออย่าง เท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอ ชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เป็ น กรรมการและ การเสนอวาระการประชุม และได้รับ การปฏิบัติโดยยุติธรรมในการประชุม ผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถ เลื อ กที่ จ ะมอบฉั น ทะให้ บุ ค คลใด บุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระที่ได้ รับการแต่งตั้งโดยบริษัทฯ เข้าร่วม ประชุ ม และออกเสี ย งลงมติแทนได้ และเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ กราย แสดงความคิ ด เห็ น และซั ก ถามได้ อย่างทั่วถึง การส่งหนังสือเชิญประชุมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ถือเป็นหลักปฏิบัติในการส่ง หนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 21 วัน เป็นประจ�ำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�ำเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อ อ�ำนวยความสะดวก ให้กับผู้ถือหุ้น ต่ า งประเทศ และได้ เ ผยแพร่ ใ น Website ของบริษัทรวมทั้งหนังสือ มอบฉันทะ (Proxy Form) แบบ ก. ข. และ ค. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ เอกสารล่วงหน้า และมีเวลาศึกษา

รายละเอียดของข้อมูลก่อนวันประชุม อย่างเพียงพอ บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดให้ กรรมการและ ผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งรายงานการถื อ ครอง หลักทรัพย์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ� ำทุก ไตรมาส บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการป้องกันไม่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภาวะควร งดการซื้ อ หรื อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข อง บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อน การเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน บริษัท ฯ มีการก�ำหนดหน้า ที่ความ รั บ ผิ ด ชอบของผู ้ บ ริ ห ารและหน่ ว ย งานไว้ อ ย่ า งชั ด เจน โดยได้ วางข้ อ ก�ำหนด ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ภาย ในเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรื อ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึง่ จะก่อให้เกิดวามเสียหายต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม เว้ น แต่ เ ป็ น การเผยแพร่ ต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะ ถูกลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ ในการพิจารณาเรื่องที่เกิดหรืออาจ เกิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ หรื อ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีการ ด�ำเนินการตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด และหลั ก เกณฑ์ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ใน กรณีที่ต้องมีการพิจารณาเรื่องที่เกิด หรื อ อาจเกิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผล ประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน กรรมการผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องต้องไม่เข้าร่วมการ พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance) บริษัทฯ ดูแลให้ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้ เสี ย ทุ ก กลุ ่ ม เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ต าม กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย และ/หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และ บริษัทฯ ยังได้ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของ การปฏิบัติต่อทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม และไม่รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ ขัดต่อกฎหมาย และส่งเสริมการต่อต้าน คอรั ป ชั่ น โดยได้ มี ก ารก� ำ หนดไว้ ใ น นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดท�ำช่องทางในการ ติ ด ต่ อ ร้ อ งเรี ย นให้ แ ก่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุกกลุ่ม ผ่านทาง email : cghotline@ robinson.co.th ซึ่งสามารถติดต่อร้อง เรียนต่อคณะกรรมการได้โดยตรง โดยมี คณะกรรมการอิ ส ระและคณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารทบทวน และปรั บ ปรุ ง จรรยาบรรณธุ ร กิ จ อย่ า ง สม�่ ำ เสมอ รวมถึ ง การสื่ อ สารภายใน องค์ ก รผ่ า นเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้เข้าใจ และตระหนักถึงมาตรฐานด้านจริยธรรม ที่บริษัทฯ ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจได้อย่าง เหมาะสม และปรารถนาให้ ทุ ก คนใน องค์กรใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติตนอย่าง เคร่งครัด เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดง ออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ เสีย เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่าง ดี ว ่ า ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย เหล่ า นี้ จ ะมี ส ่ ว น สนับสนุนต่อความส�ำเร็จในระยะยาวของ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้


082

รายงานประจำ�ปี 2555

ผู้ถือหุ้น - บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โต อย่างมั่นคงโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล ที่ดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน อย่างยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ ต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นใน การรั บ ทราบข้ อ มู ล ที่ จ� ำ เป็ น เพื่ อ ใช้ ในการประเมิ น การบริ ห ารงานของ บริษัทฯ โดยเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะทางการเงิ น พร้ อ มข้ อ มู ล สนับสนุนที่ถูกต้องในเวลาที่ก�ำหนด เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน - บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการ ปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ล กิจการที่ดีในระดับพนักงาน รวมถึง การสร้ า งความเข้ า ใจและก� ำ หนด แนวทางการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ฯ โดยใช้ สื่อสิ่งพิมพ์ “Hello Robinson” เป็น สื่ อ กลางในการเผยแพร่ ความรู ้ ใ น เรื่ อ งดั ง กล่ า วให้ กั บ พนั ก งาน เพื่ อ สร้างความเข้าใจและก�ำหนดแนวทาง ในการปฏิบัติงานที่ดี ให้แก่พนักงาน ได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึงมากขึ้น โดย ได้มีการเผยแพร่วารสารดังกล่าวให้ แก่ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ ชั้ น เป็ น ราย ไตรมาส อีกทั้งยังได้มีการจัดอบรม ด้านจรรยาบรรณขององค์กรให้แก่ พนักงาน โดยได้บรรจุเป็นส่วนหนึ่ง ของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อ สร้างความเข้าใจและก�ำหนดแนวทาง การปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงานเข้าใหม่ ทุกคน นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งพัฒนา และเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ระหว่างพนักงานและบริษัทฯ อย่าง ต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบัติต่อพนักงาน

ตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงาน และสวัสดิการสังคม และให้ความเคารพ ต่ อ สิ ท ธิ ส ่ ว นบุ ค คลอย่ า งเคร่ ง ครั ด ตลอดจนการให้ ผ ลตอบแทนและ สวั ส ดิ การพนั ก งานอย่ า งเหมาะสม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ เดียวกัน อาทิเช่น การจัดตั้งกองทุน ส�ำรองเลี้ยงชีพ จัดตั้งสหกรณ์ออม ทรั พ ย์ ส� ำ หรั บ พนั ก งาน การให้ ทุ น การศึ ก ษาแก่ บุ ต รของพนั ก งานที่ มี ผลการเรี ย นดี เ ด่ น และการตรวจ สุ ข ภาพประจ� ำ ปี ใ ห้ แ ก่ พ นั ก งาน เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดให้มีหน่วย งานที่ดูแลงานด้านสวัสดิการพนักงาน โดยเฉพาะประจ� ำ ทุ ก สาขาเพื่ อ ให้ มั่นใจว่า พนักงานของบริษัทฯ รวม ถึงพนักงานขายหน้าร้านทีเ่ ป็นลูกจ้าง ของคู ่ ค ้ า ได้ รั บ การปฏิ บั ติ ที่ ดี จาก บริ ษั ท ฯ และท� ำ งานภายใต้ ส ภาพ แวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยต่อ ชีวิตและทรัพย์สิน ของพนั ก งานอยู ่ เสมอ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้ความ ส� ำ คั ญ อย่ า งมากต่ อ การพั ฒ นา ศักยภาพของทรัพยากรบุคคล ทั้งใน ด้านความรู้ความสามารถ สุขภาพจิต และจริ ย ธรรม โดยพนั ก งานในทุ ก ระดั บ มี โ อกาสได้ รั บ การพั ฒ นา ส่งเสริมความรู้ความสามารถอย่าง ทั่วถึงและต่อเนื่อง อีกทั้งส่งเสริมการ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเพื่อเป็นการ สร้างคุณค่าแก่พนักงานและบริษัทฯ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ส�ำหรับ พนักงานเพื่อเสริมสร้างการท�ำงาน เป็นทีมที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและสร้าง บรรยากาศที่ดีระหว่างกัน คู ่ ค ้ า และ/หรื อ เจ้ า หนี้ - บริ ษั ท ฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ โดย การรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ ตกลงต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า และ/หรือ

เจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด และได้วาง ข้อก�ำหนดห้ามมิ ให้ผู้บริหาร หรือ พนั ก งาน เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมรั บ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ ไม่ สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้า หนี้ โดยหากบริษัทฯ หรือคู่ค้า และ/ หรือเจ้าหนี้ พบหรือทราบข้อมูลว่า มีการกระท�ำที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะรีบ แจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อพิจารณา ร่ ว มกั น ในการแก้ ไ ขปั ญ หาและ ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใน อนาคต ลูกค้า - บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยสินค้า ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของลู ก ค้ า ด้ ว ยสิ น ค้ า ที่ ดี มี คุ ณ ภาพ ในราคาทีเ่ หมาะสม และบริการเป็นเลิศ โดยด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เป็น ธรรม รวมถึงการให้ข้อมูลสินค้าแก่ ลู ก ค้ า ตามข้ อ เท็ จ จริ ง ไม่ โ ฆษณา ชวนเชื่อ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบาย ในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของ ลูกค้าอย่างจริงจัง รวมทั้งการเปิด โอกาสให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ในการร้ อ งเรี ย น หรือสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา คู่แข่ง - บริษัทฯ มีนโยบายในการ ปฏิบตั งิ านภายใต้กรอบ กติกา มารยาท ของการแข่งขันที่ดี ไม่มีการน�ำเอา กลยุ ท ธ์ การตั ด ราคาคู ่ แ ข่ ง ขั น หรื อ กลยุทธ์ ใดๆ ที่ไม่สุจริต เพื่อท�ำลาย คู่แข่งขัน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม - บริษัทฯ มี นโยบายในการให้ ก ารสนั บ สนุ น กิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับชุมชน และสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ได้ ส ่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานและลู ก ค้ า มี ส่ ว นร่ ว มในการท� ำ กิ จ กรรมหรื อ โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มากขึ้น และบริษัทฯ จะไม่ท�ำการใดๆ


083

รายงานประจำ�ปี 2555

หรือสนับสนุนการกระท�ำใดๆ ที่ผิด กฎหมาย และก่อให้เกิดผลเสียหาย ต่อทรัพยากรธรรมชาติ หรือชุมชน

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) บริษัทฯมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียม และ ทันเวลา ทั้งรายงานด้านการเงิน และ ข้อมูลธุรกิจผ่านช่องทางสื่อสารของ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และ website ของบริ ษั ท www.robinson.co.th ในส่วน Investors อย่างสม�่ำเสมอ อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ มี IR webpage: http://robins.listedcompany.com ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารส�ำหรับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ ผู้ที่สนใจข้อมูลของบริษัทฯ โดยได้ ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง การน� ำ เสนอ ข้อมูลต่างๆ ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ จ� ำ เป็ น สามารถ ท�ำได้ง่าย เพื่อเป็นช่องทางที่ส�ำคัญ ของผู ้ ถื อ หุ ้ น และนั ก ลงทุ น ในการ ศึ ก ษาข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมข้อมูลที่ นักลงทุนให้ความสนใจมากขึ้น อาทิ รายงานการวิเคราะห์หุ้นจากบริษัท หลั ก ทรั พ ย์ ต ่ า งๆ คู ่ มื อ นั ก ลงทุ น Investor Kits ปฏิ ทิ น นั ก ลงทุ น เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่มี ผลต่อสถานะการแข่งขันของบริษัทฯ งานด้ า นนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ได้ รั บ มอบหมายให้ดูแลโดย ฝ่ายนักลงทุน สั ม พั น ธ์ กองบริ ห ารการเงิ น และ นักลงทุนสัมพันธ์ ร่วมด้วยกรรมการ ผู ้ จั ด การใหญ่ แ ละผู ้ ช ่ ว ยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่สายการเงิน หรือผู้บริหาร ที่ด�ำรงต�ำแหน่ง Financial Controller

ท� ำ หน้ า ที่ ใ นด้ า นนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ เพื่ อ สื่ อ สารข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ นั ก ลงทุ น สถาบั น ผู ้ ถื อ หุ ้ น นั กวิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ (Company visit & Site visit) สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมถึง รายงานการปฎิบัติงานด้านนักลงทุน สัมพันธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัททราบเป็นรายไตรมาส อย่างไร ก็ ดี การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กับผลประกอบการของบริษัทฯ แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ ต้องมีช่วงเวลาส�ำรองที่ เหมาะสมในการที่จะงดการเปิดเผย ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานด้ า น นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เป็นไป ตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และ เท่าเทียม ทั้งนี้ ในรอบปีนี้ งานด้าน นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การ ได้แก่ 1. ก า ร ต ้ อ น รั บ นั ก ล ง ทุ น แ ล ะ นักวิเคราะห์ที่ขอพบ (Company Visit) หรื อ ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ (Conference Call) เป็นจ�ำนวน ทั้งสิ้น 132 ราย หรือคิดเป็น 112 ครั้ง (หมายเหตุ : จ�ำนวนครั้งที่ นั ก ลงทุ น และนั ก วิ เ คราะห์ ข อ เข้าพบ จะนับตามครั้งที่เข้ามา ขอพบจริงโดยคิดตามรายบริษัท) 2. การเข้าร่วมประชุมนักลงทุนที่จัด ขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมด 15 ครั้ง อันได้แก่ - Investor Conference ในประเทศ จ�ำนวน 6 ครั้ง - Investor Conference ต่างประเทศ จ�ำนวน 5 ครั้ง - Non Deal Road Show ต่างประเทศ จ�ำนวน 4 ครั้ง

3. การเข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่ ง จั ด โดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ ป็ น ประจ�ำทุกไตรมาส 4. การจั ด ประชุ ม นั ก วิ เ คราะห์ (Analyst Meeting) เป็นประจ�ำ ทุกไตรมาส 5. การจั ด งานเยี่ ย มชมกิ จ การ (Store Visit) ส�ำหรับนักลงทุน และนักวิเคราะห์ จ�ำนวน 17 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เรียนเชิญ นั ก ลงทุ น และนั ก วิ เ คราะห์ เ ข้ า เยี่ ย มชมและร่ ว มเป็ น เกี ย รติ ในงานเปิดสาขาใหม่ “โรบินสัน สุ พ รรณบุ รี ” อย่ า งเป็ น ทางการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางในการสื่ อ สาร ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผูส้ นใจสามารถติดต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัทฯได้ที่ ผู้ติดต่อ : คุณ จิราพรรณ ทองตัน ผู้อ�ำนวยการกองบริหาร การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ที่อยู่ : บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 139 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02 248-2626 ต่อ 732, 733 โทรสาร : 02 642-3353 E-mail: ir@robinson.co.th (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) ในด้ า นคุ ณ ภาพของรายงานทาง การเงิ น คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งบการเงิ น ของ บริษัทฯ (ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ) และสารสนเทศ ทางการเงิ น ที่ ป รากฏในรายงาน ประจ�ำปี โดยคณะกรรมการบริษัท


084

รายงานประจำ�ปี 2555

ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อ ท� ำ หน้ า ที่ ดู แ ล รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิ น และระบบการควบคุมภายใน ส�ำหรับ รายงานทางการเงิ น ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า รายงานดั ง กล่ า วได้ มี การจั ด ท� ำ ขึ้ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รอง ทัว่ ไป และใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียง พอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board) องค์ประกอบ ในปี 2555 คณะกรรมการบริ ษั ท มี กรรมการอิสระจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน หรือ คิดเป็น 1 ใน 3 ของจ� ำนวนกรรมการ ทั้งคณะ ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการ บริษัทดังกล่าว ท�ำให้มีความชัดเจนในการ ถ่วงดุลอ�ำนาจด�ำเนินการที่เหมาะสม อนึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท ชุ ด ปั จ จุ บั น กรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติที่หลาก หลายทั้งในด้านทักษะและประสบการณ์ ในการบริหารงานธุรกิจค้าปลีก และห้าง สรรพสินค้า รวมถึงความสามารถ และ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การบัญชี การเงิน และกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง กรรมการอิ ส ระทุ ก ท่ า นมี คุ ณ สมบั ติ ครบถ้ ว นตามข้ อ ก� ำ หนดของบริ ษั ท ฯ ซึ่งได้ก�ำหนดให้มีความเข้มกว่าข้อก�ำหนด ขั้นต�่ำของส�ำนักงานคณะกรรมการหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย กรรมการจ�ำนวน 12 ท่าน มีโครงสร้าง ดังนี้ - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน - กรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยกรรมการที่เป็นอิสระ คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของจ� ำ นวนกรรมการทั้ ง คณะ (12 ท่าน)

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ แ ละความ รับผิดชอบที่ส�ำคัญดังนี้ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความความรั บ ผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดย ค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียมกัน และกระท�ำเยี่ยง วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะ พึ งกระท�ำ ภายใต้ส ถานการณ์ อ ย่ า ง เดียวกัน ก�ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ โดยมีการติดตามผลการด�ำเนินงาน ด้านต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดและสามารถ จัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ได้อย่างทันเวลา จั ด ให้ มี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง นโยบายและแผนงานที่ส�ำคัญต่างๆ ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และเหมาะสมกั บ สภาพธุรกิจอย่างสม�่ำเสมอ

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร ายการที่ ส� ำ คั ญ ตามขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข อง คณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัทฯก�ำหนดรวมถึง พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ลงทุ น ที่ มี ว งเงิ น มากกว่ า 200 ล้านบาท พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ ชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น การ ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตามความเหมาะสม และความจ�ำเป็น โดยมีการติดตาม ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ ชุดย่อยอย่างสม�่ำเสมอ กรรมการที่เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจ อย่ า งเป็ น อิ ส ระในการพิ จ ารณา ก�ำหนดกลยุทธ์การบริหารงาน การใช้ ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและ การก�ำหนดมาตรฐานในการด�ำเนิน ธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการ กระท�ำของฝ่ายจัดการหรือกรรมการ อื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งใน เรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียม กันของผู้ถือหุ้นทุกราย จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม อย่ า ง ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการ ตรวจสอบภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และประสิทธิผล จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง สามารถประเมิน ติดตาม และบริหาร ความเสี่ยงที่ส�ำคัญได้ จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแล กิ จ กรรมต่ า งๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ


085

รายงานประจำ�ปี 2555

ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและ ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง จั ด ให้ มี จ รรยาบรรณธุ ร กิ จ ของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อ เป็นมาตรฐานแนวทางในการด�ำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ จัดให้มีการด�ำเนินงานตามหลักการ ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุน ให้มกี ารสือ่ สารไปสูท่ กุ คนในบริษทั ฯให้ ได้รับทราบ ยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง จั ด ให้ มี ก ระบวนการที่ ชั ด เจนและ โปร่ ง ใสเกี่ ย วกั บ การท� ำ รายการ ระหว่างกัน จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่ อ คณะกรรมการ เมื่ อ พบหรื อ มี ข ้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ รายการหรื อ การกระท�ำ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมี นัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการ ด�ำเนินงานของบริษทั ฯ คณะกรรมการ ต้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็น สมควร จัดให้มีการก�ำหนดแผนการสืบทอด ต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดเกี่ ย วกั บ กิ จ การ ของบริษัทฯตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดให้ กรรมการจะด� ำ รง ต� ำ แหน่ ง นี้ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ เกินกว่า 5 บริษัท ในขณะที่รับต�ำแหน่ง เป็ น กรรมการของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ความ มั่นใจได้ว่ามีเวลาเพียงพอในการเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามผลการ ด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่จะด�ำรงต�ำแหน่งนี้ในบริษัท จดทะเบียนได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น เพื่อให้

มี เ วลาเพี ย งพอในการก� ำ กั บ ดู แ ลการ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ โครงสร้าง ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯเท่านั้น ของคณะกรรมการประกอบด้ ว ย กรรมการอิ ส ระจ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยกว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดให้ 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็น กรรมการอิ ส ระสามารถด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ที่ มี ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ท าง กรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระโดย ด้านการบัญชีหรือการเงิน สามารถต่อได้อีก 1 วาระ ทั้งนี้เพื่อความ 2. คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนด เป็ น อิ ส ระในการให้ ค วามเห็ น และ ค่ า ตอบแทน โครงสร้ า งของ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของ อิสระอย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้สัดส่วน บริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ ของกรรมการอิสระต้องไม่น้อยกว่า ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ และมี กรรมการอิ ส ระเป็ น ประธาน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนด คณะกรรมการ ให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ ในการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วน 3. คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง โครงสร้ า งของคณะกรรมการ ได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อย รวมถึ ง การก� ำ หนดให้ กรรมการ และ กว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของคณะกรรมการ ผู ้ บ ริ ห ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล การถื อ ครอง ทั้ ง หมด และมี กรรมการอิ ส ระเป็ น หลักทรัพย์ และแจ้งต่อเลขานุการบริษัท ประธานคณะกรรมการ ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 4. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ร ร ษั ท ภิ บ า ล คณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้ า งของคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ เพิ่ ม เติ ม ตามที่ พิ จ ารณาว่ า จ� ำ เป็ น และ ทั้ ง หมด และมี กรรมการอิ ส ระเป็ น เหมาะสมซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลงาน 5. เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตั้ง เฉพาะเรื่ อ งที่ ต ้ อ งการความเชี่ ย วชาญ จากคณะกรรมการบริษัทให้ท�ำหน้าที่ เฉพาะด้าน และกลั่นกรองงานเหล่านั้น รับผิดชอบดูแลงานด้านเลขานุการ แทนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก�ำหนด บริษัทตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ให้คณะกรรมการชุดย่อยต้องรายงานผล การปฏิ บั ติ ง านต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท หมายเหตุ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2555 เมื่ อ วั น ที่ 23 ภายในเวลาที่ ก� ำ หนดไว้ เ ป็ น ประจ� ำ กุมภาพันธ์ 2555 ได้มมี ติเห็นชอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มี ให้ แ ต่ ง ตั้ ง นางสาวจิ ร าพรรณ การแต่ ง ตั้ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท ตามที่ ไ ด้ ทองตั น ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ เลขานุ การบริ ษั ท เพื่ อ ทดแทน นายปริวัต โสภาษิต ซึ่งลาออก และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ปัจจุบัน จากต� ำ แหน่ ง เลขานุ การบริ ษั ท บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้ง มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2555 โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย


086

รายงานประจำ�ปี 2555

การประชุมคณะกรรมการ บ ริ ษั ท ฯ ก� ำ ห น ด ใ ห ้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม คณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง และไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการก�ำหนดตาราง การประชุ ม ประจ� ำ ไตรมาสไว้ ล ่ ว งหน้ า ตลอดทั้ ง ปี และมี ก ารส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม วาระการประชุ ม และเอกสาร ประกอบการประชุ ม ในแต่ ล ะครั้ ง ให้ กรรมการล่วงหน้าอย่างเหมาะสม เพื่อให้ มี เ วลาพิ จ ารณาข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอ นอกจากนี้ กรรมการทุ ก คนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะ ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุมและ เอกสารส�ำคัญอื่นๆ ในกรณีที่มีข้อสงสัย กรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องด�ำเนิน การเพื่ อ ตอบข้ อ สงสั ย นั้ น อย่ า งชั ด เจน ซึ่งในปี 2555 ได้จัดให้มีการประชุมคณะ กรรมการบริษัททั้งสิ้น 5 ครั้ง

ในการประชุ ม คณะกรรมการ ประธาน กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ เลขานุการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาวาระ การประชุม และเรื่องที่ส�ำคัญ อันได้แก่ รายการได้มาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สินของ บริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบส�ำคัญ ต่อบริษัทฯ การขยายโครงการลงทุน รวม ถึงการท�ำรายการเกี่ยวโยง จะมีการน� ำ เสนอคณะกรรมการบริ ห ารและ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ พิ จ ารณา กลั่นกรองและแสดงความเห็นก่อนเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดให้ ค ณะ กรรมการตรวจสอบท� ำ หน้ า ที่ ใ นการ พิจารณาให้ความเห็นต่อการท�ำรายการ ระหว่ า งกั น ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ เพื่ อ พิ จ ารณา ความเหมาะสมของการท�ำรายการ โดย

ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯเป็น ส�ำคัญ นอกจากนี้ ยังได้มีการเปิดเผย ข้อมูลดังกล่าวในงบการเงินทุกไตรมาส รายงานแบบ 56-1 และรายงานประจ�ำปี เป็นประจ�ำ กรณีที่การประชุมวาระใดๆ ที่มีกรรมการ คนใดเป็ น ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ในวาระที่ พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมก่อนเริ่ม การพิจารณาเรื่องในวาระนั้นๆ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2555 เป็นดังนี้ รายชื่อกรรมการ การเข้าร่วมประชุมกรรมการแต่ละคณะ (ครั้ง) คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ การ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประชุม บริษัท บริหาร ตรวจสอบ สรรหาฯ บรรษัทภิบาล บริหาร ผู้ถือหุ้น ความเสี่ยง 1. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ 2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 3. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 4. นายทศ จิราธิวัฒน์ 5. นายปรีชา เอกคุณากูล 6. นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์ 7. นายปัณฑิต มงคลกุล 8. นายสมชัย อภิวัฒนพร 9. นายวิทยา ชวนะนันท์ 10. นายจรัล มงคลจันทร์ 11. นายครรชิต บุนะจินดา 12. นายโยธิน อนาวิล

5/5 - - - - - 5/5 7/7 - 1/1 - - 5/5 7/7 - - - - 3/5 5/7 - 0/1 - - 5/5 7/7 - - - 4/4 5/5 7/7 - - 2/2 - 5/5 7/7 - - 2/2 - 4/5 - 4/5 1/1 - - 5/5 - 5/5 1/1 - 3/4 5/5 - 5/5 - - 4/4 5/5 - - - - - 5/5 - 5/5 - 2/2 -

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1


087

รายงานประจำ�ปี 2555

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ งานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประเมินเป็น ประจ�ำทุกปี ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯได้ จั ด ส่ ง แบบประเมิ น ผล การปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ บริ ษั ท ให้ กรรมการแต่ ล ะท่ า นประเมิ น ตนเอง โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบ รวมผลการประเมินดังกล่าว และน�ำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นแนวทาง ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ มี ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยแบบประเมิน ผลได้ครอบคลุมในด้านต่างๆ โดยแบ่งเป็น 7 หมวด อันได้แก่ 1) ความพร้อมของกรรมการ 2) การก�ำหนดกลยุทธ์และวางแผน ธุรกิจ 3) การจั ด การความเสี่ ย งและการ ควบคุมภายใน 4) การดู แ ลไม่ ใ ห้ เ กิ ดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ 5) การติดตามรายงานทางการเงิน และการด�ำเนินงาน 6) การประชุมคณะกรรมการ 7) อื่นๆ

ของกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ โดยจั ด ท� ำ แบบประเมินให้เป็นไปตามแนวทางการ ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2554 โดยแบบ ประเมินผลแบ่งเป็น 3 หมวด อันได้แก่ 1) การประเมินความคืบหน้าของแผนงาน 2) การวัดผลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ครอบคลุม การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 10 หัวข้อ คือ - ความเป็นผู้น�ำ - ความสัมพันธ์กับภายนอก - การก�ำหนดกลยุทธ์ - การบริหารงานและความสัมพันธ์ กับบุคลากร - การปฏิบัติตามกลยุทธ์ - การสืบทอดต�ำแหน่ง - การวางแผนและผลปฏิบัติทางการ เงิน - ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ - ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ - คุณลักษณะส่วนตัว 3) การพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2555 โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด ค่ า ตอบแทนเป็ น ผู ้ พิ จารณาผลการ ประเมิน พร้อมรายงานสรุปผลการ ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ พิจารณารับทราบ

ซึ่งคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตนเองของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ในปี 2555 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ บริ ษั ท ฯ ส่ ง เสริ ม ให้ กรรมการทุ ก ท่ า น 98.00 รวมถึ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท เข้ า รั บ การ ฝึ ก อบรมจากสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น ส�ำหรับการประเมินผลการปฎิบัติงานของ กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ ได้มี Directors) รวมถึ ง การฝึ ก อบรมตาม การปรับปรุงแบบประเมินการปฏิบัติงาน สถาบันต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ

และสามารถน�ำมาพัฒนาระบบการก�ำกับ ดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างเหมาะสมกับ สถานการณ์ ในปี 2555 กรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 92 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ได้ ผ ่ า นการอบรมจากสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้น�ำเสนอหลักสูตรการอบรม ให้ ก รรมการที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การอบรม พิจารณา แต่เนื่องจากกรรมการบางท่าน ติดภารกิจส�ำคัญ จึงท�ำให้ยังไม่ได้เข้ารับ การอบรมดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษทั จะน�ำ ส่งแผนตารางหลักสูตรการอบรมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการพิจารณา และสามารถ จัดสรรวันและเวลาได้อย่างลงตัวส�ำหรับปี ถัดไป บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ แ ละผู ้ ช ่ ว ยกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ อาวุโส จะต้องมีการจัดท�ำแผนการพัฒนา และสืบทอดงาน (Succession Plan) และ รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ บริหารของบริษัทฯ


088

รายงานประจำ�ปี 2555

ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญในด้านความ รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้าง ความส� ำ เร็ จ ในทางธุ ร กิ จ ควบคู ่ ไ ปกั บ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมในด้านความรับผิดชอบ ต่ อ สั ง คมเสมอมา อี ก ทั้ ง สนั บ สนุ น การ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้น ในองค์กร โดยบริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานทุก คนล้ ว นเป็ น บุ ค คลส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นา สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ปลูกจิตส�ำนึก ให้กับพนักงานทุกระดับชั้นให้ตระหนักถึง ความส� ำ คั ญ ของชุ ม ชน สั ง คมและ สิ่งแวดล้อม ผ่านระบบการประชาสัมพันธ์ ภายในของบริษัทฯ รวมทั้งได้เปิดโอกาส ให้พนักงาน รวมถึงลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับ บริษัทฯ ในการจัดท�ำโครงการต่างๆ เป็น ประจ� ำ ทุ ก ปี โดยบริ ษั ท ฯ มุ ่ ง หวั ง ให้ โครงการต่างๆ นั้นสามารถสร้างประโยชน์ สูงสุดให้แก่สังคม โดยมีนโยบายเน้นใน 3 ด้านหลัก คือ การศึกษา สังคม และ สิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัด ท�ำโครงการที่สร้างประโยชน์ ในด้านต่างๆ อันได้แก่

การให้การสนับสนุน ทางด้านการศึกษา โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน ให้ 85 โรงเรียน บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในด้าน การศึกษารวมถึงคุณภาพชีวติ ของเยาวชน โดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ ส�ำคัญในการสร้างรากฐานที่ดีให้กับสังคม และพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

บริษัทฯ จึงได้ด�ำเนินการสานต่อโครงการ “โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน ให้ 85 โรงเรียน” อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ทั่ ว ประเทศเขี ย นจดหมายบอกเล่ า ถึ ง ปั ญ หาของการขาดแคลนด้ า นสื่ อ และ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนที่ โ รงเรี ย น ประสบปัญหาอยู่ ส่งมายังห้างสรรพสินค้า โรบิ น สั น สาขาต่ า งๆ ในทุ ก ภู มิ ภ าค ทั่ ว ประเทศ โดยมี เ หล่ า คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ อันประกอบด้วย ตัวแทน ภาคการศึกษา สือ่ มวลชนท้องถิน่ ตัวแทน ลูกค้า และผู้จัดการสาขาของห้างสรรพ สินค้าโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศเป็น ผู้คัดเลือก ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จะได้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จากทั้ง ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา อาทิ ปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร ห้องน�้ำ รวมถึงปรับ ภู มิ ทั ศ น์ โ ดยรอบให้ กั บ โรงเรี ย น ไม่ ว ่ า จะเป็นการบูรณะแปลงเกษตร ปลูกต้นไม้ ยืนต้น ทาสีสนามเด็กเล่น พร้อมมอบทุน การศึกษา รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน ต่างๆ และอุปกรณ์กฬี า โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก เรี ย น ในพื้นที่ขาดแคลน ให้มีสภาพการเรียน การสอนที่น่าจูงใจ ทันสมัยและมีสภาพ แวดล้อมภายในโรงเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วย ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสใน การศึกษาให้กับเยาวชนซึ่งจะกลายเป็น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และ ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป รวมถึง เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ ระบาท สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ เนื่ อ งในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

การให้ความช่วยเหลือ ต่อชุมชนและสังคม โรบินสัน ปันน�้ำใจ ใส่ใจสังคม เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ได้ ด� ำ เนิ น การขยาย สาขาใหม่ถึง 5 สาขาในปี 2555 จึงถือ โอกาสอั น ดี นี้ ใ นการมอบเงิ น สมทบทุ น เพื่ อ สาธารณกุ ศ ลและตอบแทนสั ง คม ไปพร้ อ มๆกั บ พิ ธี การเปิ ด ตั ว อย่ า งเป็ น ทางการของแต่ละสาขาใหม่ สอดคล้องกับ แนวทางของบริษัทฯที่ ให้ความส�ำคัญใน ด้านความรับผิดชอบต่อสังควบคู่ไปกับ การเติบโตของกิจการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - มอบเงินสมทบทุนเพื่อสาธารณกุศลให้ กับจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาส เฉลิมฉลองเปิดตัว “โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ สุพรรณบุรี” อย่างเป็นทางการ ผ่านทางมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส และ กาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี - มอบเงินสมทบทุนเพื่อสาธารณกุศล ผ่านทางมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม ในงาน ฉลองเปิดตัว “โรบินสัน เมกาบางนา” อย่างเป็นทางการ - มอบเงิ น สมทบทุ น เพื่ อ นั บ สนุ น กิ จ กรรมสาธารณกุ ศ ลสมทบทุ น ให้ กั บ กาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องใน โอกาสเฉลิมฉลองเปิดตัว “โรบินสัน สุราษฎร์ธานี” อย่างเป็นทางการ


089

รายงานประจำ�ปี 2555

- มอบเงิน สมทบทุ นเพื่ อสาธารณกุศล ที่ ข าดแคลน รวมถึ ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผ่านทางมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมในงาน เยาวชนรู้จักการแบ่งปัน และปลูกฝังให้ พิธีเปิด “โรบินสันบางแค” อย่างเป็น เยาวชนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ทางการ

ถุงน�้ำใจโรบินสัน

สื บ เนื่ อ งจากเหตุ ก ารณ์ อั ค คี ภั ย จาก พลุดอกไม้ไฟระเบิดในจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากว่า 50 คน จึงได้ลงพื้นที่ เพื่อมอบถุงน�้ำใจโรบินสัน ซึ่งประกอบด้วย หมอนหนุน ผ้าห่ม มุ้ง พร้ อ มด้ ว ยอาหารและน�้ ำ ดื่ ม จ� ำ นวน 400 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ The Love Project ปีที่ 2 บริษทั ฯ ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้พนักงาน กั บ ผู ้ ป ระสบอั ค คี ภั ย จากเหตุ ก ารณ์ และลูกค้าของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการ ดังกล่าว แสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม แต่ บริ ษั ท ฯ ยั ง ร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ Robinson Bright & Cham ในการด� ำ เนิ น โครงการที่ เ ป็ น ประโยชน์ Award 2012 ต่อสังคม โดยได้ ร่วมกับบริษัท ไอ.ซี.ซี. บริษัทฯ ได้จัดงาน “Robinson Bright & อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จ� ำ กั ด (มหาชน) Cham Award 2012” เพื่อเป็นการสร้าง ผู ้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ด ชั้ น ในสตรี Wacoal แรงบั น ดาลใจให้ สั ง คมตระหนั ก และ จัดโครงการ “The Love Project” เป็น เห็ น คุ ณ ค่ า ของการคิ ด ดี ท� ำ ดี เ พื่ อ ผู ้ อื่ น ปี ที่ 2 เพื่อน�ำรายได้จากการจ�ำหน่ายชุด โดยมอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ เพื่ อ แทน ชั้ น ในคอลเล็ ค ชั่ น พิ เ ศษเข้ า สมทบทุ น ค�ำขอบคุณกับบุคคลต้นแบบแห่งความดี มู ล นิ ธิ ส ถาบั น มะเร็ ง แห่ ง ชาติ เ พื่ อ ช่ ว ย ของจังหวัดเชียงใหม่จ�ำนวน 8 ท่าน จาก เหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนทุน หลายสาขาอาชี พ ที่ ทุ ่ ม เททั้ ง แรงกาย ทรัพย์ อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิด แรงใจ และสละเวลาเพื่ อ แบ่ ง ปั น และ ความตื่ น ตั ว และเห็ น ความส�ำคัญ ในการ สร้ า งสรรค์ ค วามดี ใ ห้ กั บ สั ง คมและ ส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 5 ด้าน ป้องกันมะเร็งเต้านมมากขึ้น อันได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการคุม้ ครอง สิทธิมนุษยชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการ I love my school ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ ปันรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท เอสซีเอส สปอร์ต ด้านการอุทิศตนเพื่อสังคม สแวร์ จ�ำกัด รับบริจาครองเท้านักเรียน มือสองคุณภาพดีจากลูกค้าของโรบินสัน การบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อน�ำไปส่งมอบ การบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยเป็น ให้นักเรียนผู้พิการทางสายตา จากมูลนิธิ โครงการที่ ไ ด้ ดำ�เนิ น มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ช่ ว ยคนตาบอดแห่ ง ประเทศไทย ใน ตั้งแต่ปี 2530 อันได้แก่ การสนับสนุน พระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ และนั ก เรี ย นที่ ศู น ย์ บ ริ การโลหิ ต สภากาชาดไทย โดย ขาดแคลนในถิ่ น ทุ ร กั น ดารทั่ ว ประเทศ อำ�นวยความสะดวกทั้ ง ในด้ า นการ โดยมีวัตถประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละด้ า นสถานที่ สำ�หรั บ - มอบเงิ น สมทบทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมสาธารณกุ ศ ลสมทบทุ น ผ่านทางกาชาดจังหวัดล�ำปาง เนื่องใน โอกาสฉลองเปิด “โรบินสัน ล�ำปาง” อย่างเป็นทางการ

รับบริจาคโลหิตรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงาน ทั้งในส่วนกลางและตามสาขาต่างๆ ได้ ร่ ว มบริ จ าคโลหิ ต เป็ น ประจำ�ทุ ก ปี แ ละ ให้การสนับสนุนกาชาดจังหวัดในจังหวัด ที่บริษัทฯ มีสาขาตั้งอยู่

การรักษาสิ่งแวดล้อม ปล่อยเต่าทะเล…คืนความสมบูรณ์ ให้ท้องทะเลไทย บริษัทฯ ได้ร่วมกับสถานีวิทยุเสียงจาก ทหารเรือ 3 (สทร.3) ภูเก็ต จัดกิจกรรม “ปล่ อ ยเต่ า ทะเล คื น ความสมบู ร ณ์ ใ ห้ ท้องทะเลไทย” ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่า ทะเล ทับละมุ ฐานทัพเรือพังงา โดยมี พนั ก งานจิ ต อาสาและลู ก ค้ า ร่ ว มกว่ า 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิต ส� ำ นึ ก และสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง การ เปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศน์ทางทะเล ให้ แ ก่ ผู ้ ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม รวมถึ ง เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมช่ ว ยฟื ้ น ฟู นิเวศน์ทางทะเลผ่านการปล่อยเต่าคืนสู่ ท้องทะเล

Big Cleaning Day เพื่อชุมชนที่เรารัก บริ ษั ท ฯ ร่ ว มมื อ กั บ ทางเทศบาลเมื อ ง ศรีราชา จัดงาน “Big Cleaning Day” ภายใต้สโลแกน “ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ ทะเลไทย’’ พร้อมเชิญชวนและรณรงค์ ประชาชนในพื้ น ที่ อ.ศรี ร าชา ร่ ว มกั น ท�ำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ สวนสาธารณะเกาะลอยและชายฝั่งทะเล ด้ ว ยการช่ ว ยกั น เก็ บ ขยะ สิ่ ง ปฏิ กู ล ตัดแต่งสนามหญ้า ให้ดูสวยงามเพื่อคืน ความเป็นธรรมชาติ เหมาะส�ำหรับสถาน ที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว


090

รายงานประจำ�ปี 2555

Robinson Shopping Bags Design Contest 2012

โครงการต่างๆ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบ - การให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติที่คาด ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มของเครื อ ไม่ถึง ตามโครงการเซ็นทรัล ร่วมใจ บริษัทฯร่วมกับนิตยสาร LIPS เปิดโอกาส เซ็นทรัลอีกหลายโครงการ อาทิ ต้านภัยธรรมชาติ โดยสนับสนุนปัจจัย ให้กับนิสิต นักศึกษา จากทั่วประเทศได้ สี่ ใ ห้ กั บ ผู ้ ป ระสบภั ย ธรรมชาติ ใ น แสดงออกถึ ง จิ น ตนาการและความคิ ด - โครงการ Million Gifts Million Smiles เบื้องต้นและ สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างสรรค์ รวมถึงหาประสบการณ์การ เซ็ น ทรั ล รี เ ทลร่ ว มกั บ กองทั พ บกส่ ง กับประชาชนให้มีความรู้สึกที่ดีขึ้น ออกแบบ ผ่านการประกวดออกแบบถุง มอบของขวัญ อาทิ อุปกรณ์การเรียน ช้อปปิ้งของห้างฯ โรบินสัน ภายใต้แนวคิด อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า ขนม และของ - โครงการเซ็นทรัลอาสาพัฒนาชุมชน “Live Green” ที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริม เด็กเล่น ซึง่ ได้รบั บริจาคจาก ประชาชน เพื่ อ ช่ ว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และ จิตส�ำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยผล คู่ค้า พนักงานบริษัทในเครือและศิลปิน ความเป็นอยู่ของคนในชนบทให้ดีขึ้น งานที่ ช นะเลิ ศ การประกวดจะถู ก น� ำ มา ดารา ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3 รวมทั้ ง พั ฒ นาสร้ า งอาชี พ ที่ มั่ น คง ผลิตเป็นถุงช้อปปิ้งของห้างฯ โรบินสัน จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเทศกาล ให้ กั บ คนในชนบทอย่ า งครบวงจร เพื่ อ ใช้ ง านจริ ง ในทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศ ปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงการ ช่ ว ยสร้ า งคุ ณ ค่ า และความภู มิ ใ จให้ แ ก่ พั ฒ นาสาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐานที่ เจ้าของผลงาน - โครงการเซ็นทรัลรีเทล มินิมาราธอน จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตให้กับชุมชน เดินวิ่งการกุศล 2012 เพื่อน�ำรายได้ และสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง สหกรณ์ การปลูกจิตส�ำนึกที่ดีในการรักษา จากการจั ด งานสมทบทุ น ช่ ว ยเหลื อ และสถานี อ นามั ย เพื่ อ ให้ บ ริ การและ สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน เหล่าทหารและผู้ได้รับผลกระทบจาก อ�ำนวยความสะดวกแก่ชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เน้นหนักถึงความ สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัด ส�ำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ชายแดนภาคใต้ - โครงการเซ็นทรัลอาสา โดยประชาสัมพันธ์ อยู่เสมอ โดยได้ปรับปรุงระบบการท�ำงาน กิจกรรมต่างๆ ให้แก่พนักงาน และ ของบริษัทฯ และสนับสนุนให้พนักงาน - โครงการ No Bag No Baht เพื่ อ สร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานเป็นผู้ให้และ ได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ การลด ปลูกจิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ลด-ละรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และ ปริ ม าณการใช้ ก ระดาษในส� ำ นั ก งาน เลิ ก การใช้ ถุ ง พลาสติ ก ซึ่ ง จะช่ ว ย สังคม รวมทัง้ เปิดโอกาสให้พนักงานได้ โดยน� ำ เอาระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละ ลดมลพิษและลดภาวะโลกร้อน โดย มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ ระบบ E-Commerce มาใช้ในการปฏิบัติ รณรงค์ ใ ห้ ลู ก ค้ า ที่ ม าจั บ จ่ า ยสิ น ค้ า งานมากขึน้ การให้ความส�ำคัญในด้านการ งดรั บ ถุ ง พลาสติ ก หรื อ ใช้ ถุ ง ผ้ า แทน - การร่วมกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมใน ประหยัดพลังงาน โดยติดตั้งและปรับเปลี่ยน โดยหากลูกค้ามีความจ�ำเป็นต้องรับ วันสิ่งแวดล้อมโลกและกิจกรรม Earth อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า ถุงพลาสติกก็สามารถร่วมบริจาค 1 บาท Hour ตามโครงการเซ็ น ทรั ล พิ ทั ก ษ์ ภายในห้างฯ ควบคู่ไปกับการรณรงค์ ใน ต่อ 1 ถุง เพื่อสมทบทุนเข้า “มูลนิธิ รักสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกันดูแลรักษา เรื่องลดการใช้พลังงาน รวมถึงการรณรงค์ เพื่อสิ่งแวดล้อม” ส�ำหรับน�ำไปฟื้นฟู สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ตามธรรมชาติ ใ ห้ ค ง ลดการใช้ ถุ ง พลาสติ ก และเปลี่ ย นมาใช้ สภาพแวดล้อมต่อไป สภาพเดิ ม และปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก ให้ กั บ ถุงผ้าเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง พนักงานในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ - โครงการเซ็ น ทรั ล มุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาการ ดีให้คงอยู่ตลอดไป นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ มุ ่ ง หวั ง ที่ จ ะให้ ศึ ก ษา เพื่ อ สร้ า งโอกาสและพั ฒ นา การด�ำเนินโครงการต่างๆ นั้น สามารถ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและคุ ณ ภาพชี วิ ต - โครงการเซ็นทรัล CSR ร่วมกับองค์กร สร้ า งประโยชน์ สู ง สุ ด กลั บ คื น สู ่ สั ง คม ของนักเรียน เยาวชนและคนในชุมชน อื่ น โดยร่ ว มกั น ด� ำ เนิ น การและมี ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เกิด ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ป ั ญ หาสั ง คมที่ จ ะ ผลประโยชน์ แ ก่ สั ง คมเป็ นวงกว้ า งและ ดีขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้เยาวชนได้รับ กระทบต่อพนักงาน ลูกค้าและประชาชน มีความยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ร่วมเป็นส่วน การศึกษาอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียม หนึ่ ง และให้ การสนั บ สนุ น ในการด� ำ เนิ น


091

รายงานประจำ�ปี 2555

รายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำ�กัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริ ษั ท ห้ า งสรรพสิ น ค้ า โรบิ น สั น จ� ำ กั ด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 4 ท่าน โดยมี นายสมชัย อภิวัฒนพร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพียงพอในการสอบทานความน่าเชือ่ ถือได้ของงบการเงิน และมี นายวิทยา ชวนะนันท์ นายจรัล มงคลจันทร์ และนายโยธิน อนาวิล เป็นกรรมการตรวจสอบ ในปี 2555 ได้มี การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วม ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นต่อ งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน ประจ�ำปี ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรใน สาระส� ำ คั ญ ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รอง โดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ รวมทั้ ง การเลื อ กใช้ น โยบายการบั ญ ชี มี ความสมเหตุสมผล

ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ ก� ำ กั บ ดู แ ล งานตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติสอดคล้อง กั บ มาตรฐานวิ ช าชี พ โดยใช้ วิ ธี ก าร ประเมิ น ความเสี่ ย งและระบบควบคุ ม ภายในตามมาตรฐานของ COSO และใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ม าช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ ตลอดจนพิ จ ารณาแผนงานตรวจสอบ ประจ�ำปี รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ภายใน ให้ ข ้ อ เสนอแนะ ติ ด ตามการ ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอ แนะในรายงานดั ง กล่ า ว และให้ ก าร สนับสนุนด้านอัตราก�ำลัง และการพัฒนา บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อย่างต่อเนื่อง

1. 2. 3. 4.

รายนาม นายสมชัย นายวิทยา นายจรัล นายโยธิน

อภิวัฒนพร ชวนะนันท์ มงคลจันทร์ อนาวิล

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

4/5 5/5 5/5 5/5

การประชุมแต่ละครั้งได้มีการหารือร่วมกับ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ ตรวจสอบภายในตามวาระอันควร โดยได้แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ ตามที่พึงจะเป็น และหนึ่งครั้งเป็นการประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่าย บริหารเข้าร่วม และทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระส�ำคัญของผลการปฏิบัติงานและการให้ความเห็น ในเรื่องต่างๆ ได้ ดังนี้

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ�ำปี 2555 และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบร่วมกับ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยพิจารณาความครบถ้วนเชื่อถือได้ของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ประเด็นความ เสี่ยงต่างๆ มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ระบบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี และระบบสารสนเทศ ระบบควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท มี ความ


092

รายงานประจำ�ปี 2555

เพียงพอและเหมาะสม ส่วนการตรวจสอบ ติดตามสอบทานความถูกต้องในเบื้องต้น ภายในมีความเป็นอิสระ และเป็นไปตาม เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ สมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และ มีการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ที่ ไ ด้ พิ จารณานั้ น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นรายการประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติ ของบริษัท และมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป มีความ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ สมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ บริ ษั ท ฯปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย สูงสุดต่อบริษัท หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย การบริหารความเสี่ยง และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทาน บริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด นโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้ แผนงานการบริหารความเสี่ยงประจ�ำปี กับบุคคลภายนอก อย่างสม�่ำเสมอ 2555 และรับทราบรายงานความคืบหน้า ของการด� ำ เนิ น งานตามแผนงานจาก คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะท� ำ งานบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า ง รายการที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย สม�่ำเสมอ ซึ่งได้มีการทบทวนดัชนีชี้วัด ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเสี่ยงใหม่ ก�ำหนดมาตรการเพิ่มเติม ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ในการจั ด การความเสี่ ย ง และปรั บ ปรุ ง ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ แผนการปฏิ บั ติ ก ารให้ เ หมะสมกั บ ธุรกิจนั้น มีการปฏิบัติถูกต้อง ครบถ้วน สถานการณ์ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จ�ำนวนมาก คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อรายการที่อาจมี ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ร ะหว่ า ง บริษัท โดยพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและ ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ความเห็ นว่ า บริ ษั ท ฯ ควรพั ฒ นาและ ปรับปรุงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่าง ต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายบริหาร จ�ำนวน 1 ครั้ง ซึ่งได้ รับค�ำชมเชยจากผู้สอบบัญชีว่าสามารถ ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างอิสระตามที่ International Federation of accountants (IFAC) และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี ก�ำหนด และไม่มีอุปสรรคแต่อย่างไร รวม ทั้ ง ฝ่ า ยบริ ห ารให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ระเมิ น ผล การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ�ำปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่สี่ของผู้สอบ บั ญ ชี ร ายนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานโดยรวมเป็นที่น่าพึง พอใจ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ส่ ว นการคั ด เลื อ กและเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู ้ บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ สอบบัญชีรับอนุญาต ส�ำหรับปี 2556 นั้น เหมาะสม เพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความ เหมาะสมของค่าตอบแทนงานบริการสอบ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บัญชี รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมและ ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี และการ ติ ด ตามความคื บ หน้ า ของกระบวนการ เสนอรายงานการสอบบัญชี จึงให้ความ พั ฒ นาการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี อ ย่ า ง เห็ น ชอบเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอ ให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย แนะที่จ�ำเป็นเพื่อการพัฒนากระบวนการ สอบบัญชี จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีราย ดั ง กล่ า ว คณะกรรมการตรวจสอบมี เดิ ม ของบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข อง


093

รายงานประจำาปี 2555

บริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับปี 2556 โดยมีค่าบริการงานสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 3,680,000 บาท และบริษัทย่อย เป็นเงิน 1,680,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,360,000 บาท (ห้าล้านสามแสนหก หมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับค่าบริการงานสอบ บัญชีประจ�าปี 2555 เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

ตรวจสอบ หมวดองค์ ป ระกอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ หมวดการฝึก อบรมและทรัพยากร หมวดการประชุม หมวดกิ จ กรรมของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และหมวดความสัมพันธ์กับ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบ บั ญ ชี แ ละผู ้ บ ริ ห าร ซึ่ ง คณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะ กรรมการตรวจสอบมี ก ารปฏิ บั ติ ง าน ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจาก ครบถ้วน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผล โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการ การปฏิบัติงานของตนเองประจ�าปี 2555 ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตาม เมื่ อ วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 ใน ที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกฎบั ต รคณะกรรมการ 6 หมวด ได้ แ ก่ หมวดบทบาทหน้ า ที่ ตรวจสอบที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จากคณะกรรม ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ การบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มี

กระบวนการจัดท�าและการเปิดเผยข้อมูล ในรายงานทางการเงิ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง เหมาะสมและเชื่ อ ถื อ ได้ มี ร ะบบการ ควบคุ ม ภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสม และมี ประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการ พิจารณาการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน อย่างรัดกุม มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ การก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนา ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ ดีขนึ้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นายสมชัย อภิวัฒนพร ประธานกรรมการตรวจสอบ 18 กุมภาพันธ์ 2556


094

รายงานประจำาปี 2555

รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษทั ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของ บริษทั ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐาน การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจ อย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการได้จดั ให้มแี ละด�ารงรักษาไว้ซงึ่ ระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทาง บัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ ควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด(มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับที่ น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชือ่ ถือได้ของงบการเงินรวมของบริษทั ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

นายปรีชา เอกคุณากูล

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่


095

รายงานประจำ�ปี 2555

รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการท�ำรายการระหว่างกันกับกิจการหรือบุคคลเกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ ทั้งนี้ อาจมีความเกี่ยวข้องกันโดยการเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน ดังรายละเอียดที่ได้ เปิดเผยไว้ในงบการเงินประจ�ำปี 2555 ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 ซึ่งสามารถสรุปรายการทางบัญชีของ รายการระหว่างกันที่มีนัยส�ำคัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ดังปรากฎในตารางแสดงรายการทางบัญชีของ รายการระหว่างกัน ดังนี้ ตารางแสดงรายการทางบัญชีของรายการระหว่างกันที่มีนัยส�ำคัญ

รายการที่เป็นรายจ่ายของบริษัทฯ

รายการซื้อสินค้า ค่าเช่า/ค่าบริการ ค่าบริหารงาน ค่าใช้จ่าย ส่งเสริมการขาย

มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้นและ/หรือ กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทร่วม

ลักษณะรายการ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์

บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ�ำกัด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ�ำกัด กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ�ำกัด บริษัท พาวเวอร์บาย จ�ำกัด บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จ�ำกัด บริษัท เท็กซ์ทรัลเท็กซ์ ไทล์ จ�ำกัด บริษัท เซ็นทรัลการ์เมนท์แฟคทอรี่ จ�ำกัด กลุ่มบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เตียงจิราธิวัฒน์ จ�ำกัด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ�ำกัด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด บริษัท อาร์ ไอเอส จ�ำกัด บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ�ำกัด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด กลุ่มบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ�ำกัด บริษัท เซ็นทรัลออนไลน์ จ�ำกัด

ปี 2555

ปี 2554

1,383

1,203

205

154

118

106

113

95


096

รายงานประจำ�ปี 2555

รายการที่เป็นรายได้ของบริษัทฯ

ค่าเช่า/ค่าบริการ ค่าตอบแทน การบริหารงาน รายได้ ค่าส่งเสริมการขาย

ผู้ถือหุ้นและ/หรือ กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทร่วม

ลักษณะรายการ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์

บริษัท พาวเวอร์บาย จ�ำกัด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ�ำกัด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ�ำกัด กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ�ำกัด บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จ�ำกัด บริษัท บีทูเอส จ�ำกัด บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ�ำกัด บริษัท เซ็นทรัลวัตสัน จ�ำกัด บริษัท อาร์ ไอเอส จ�ำกัด บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จ�ำกัด บริษัท ซี จี โบรกเกอร์ จ�ำกัด กลุ่มบริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ป จ�ำกัด (อานตี้ แอนส์,พิซซ่าฮัท,มิสเตอร์โดนัท, เค.เอฟ.ซี.) บริษัท พาวเวอร์บาย จ�ำกัด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ�ำกัด บริษัท บีทูเอส จ�ำกัด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ�ำกัด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ�ำกัด บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จ�ำกัด บริษัท เท็กซ์ทรัลเท็กซ์ ไทล์ จ�ำกัด บริษัท เซ็นทรัลการ์เมนท์แฟคทอรี่ จ�ำกัด

มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท) ปี 2555

ปี 2554

516

480

9

8

46

38


097

รายงานประจำ�ปี 2555

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 1. รายการธุรกิจปกติ - รายการซื้อสินค้า

สินค้าที่บริษัทฯจัดซื้อมาจากบริษัทที่เกี่ยวโยงกันนั้นเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยม และ เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายเพียงผู้เดียว ทั้งนี้ นโยบายที่ใช้ในการจัดซื้อสินค้ากับบริษัทดังกล่าว เป็นนโยบายเดียวกับที่ใช้กับคู่ค้าทั่วไป โดยมีการเจรจาต่อรองราคาเพื่อให้ได้ก�ำไร ขั้นต้นสูงสุด และต้องเป็นสินค้าที่ก�ำลังวางจ�ำหน่ายอยู่ในท้องตลาดหรือก�ำลังจะวาง จ�ำหน่ายและสามารถแข่งขันกับห้างสรรพสินค้าอื่นได้

- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

ร้านค้าสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) ที่ด�ำเนินการโดยบริษัทร่วม และบริษัท ที่เกี่ยวโยง นับว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารสินค้าเฉพาะอย่างเหล่านั้น มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ บริษัทฯ นอกจากนี้รูปแบบร้าน มีการตกแต่งที่ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทฯ ส�ำหรับค่าตอบแทนจะ คิดในอัตราร้อยละของยอดขาย และอัตราคงที่ นอกจากนี้บริษัทฯยังได้จัดหาพื้นที่ให้ กับบริษัทที่เกี่ยวโยง ส�ำหรับจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

- รายจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ

เป็นค่าบริการจ่ายและค่าเช่า จากการเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า หรือที่ดิน จากบุคคลที่ เกี่ยวโยง โดยมีการก�ำหนดราคาหรือเงื่อนไขของรายการโดยอ้างอิงราคาตลาด และ/ หรือ ต้นทุนของการได้มารวมค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - รายได้ค่าตอบแทนการบริหารงาน

เป็นการเรียกเก็บจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จากการบริหารงานห้างสรรพสินค้า การจัดซื้อ การตลาด และการใช้ชื่อ ”โรบินสัน” ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญา คิดเป็นร้อยละของยอดขายและ/หรือรายได้ รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการส�ำหรับการ ใช้บริการห้องมั่นคงในการเก็บรักษาเงินสดจากรายรับระหว่างวันซึ่งเป็นบริการทั่วไป ที่ธุรกิจห้างสรรพสินค้าเสนอให้กับผู้ค้าหรือผู้เช่า ส�ำหรับอัตราการเรียกเก็บจาก รายการดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากคู่ค้าทั่วไปที่มาใช้บริการ

- รายได้ส่งเสริมการขาย

เป็นการเรียกเก็บค่าส่งเสริมการขายที่ ได้ตกลงร่วมกันกับบริษัทที่เกี่ยวโยง ทั้งนี้ เป็นการเรียกเก็บตามอัตราที่ตกลงไว้ตามต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง รวมค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้อง

- ค่าบริหารงานจ่าย

เป็นค่าบริการรับและขนส่งสินค้า ค่าบริหารงานด้านบัญชีและการเงิน ทรัพยากรบุคคล งานกฎหมาย ภาษีอากร และการส่งเสริมการขาย ที่ด�ำเนินการโดยบริษัทที่เกี่ยวโยง เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน ท�ำให้เกิดความประหยัด และเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินการ ซึ่งอัตราการเรียกเก็บเป็นไปตามอัตราที่ตกลง ไว้ในสัญญาคิดเป็นร้อยละของยอดขาย และ/หรือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงรวมค่าใช้จ่าย ด�ำเนินการ


098

รายงานประจำ�ปี 2555

3. รายการรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน - เงินกู้ / เงินให้กู้ยืม ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย

นโยบายการกู้ยืมเงินปัจจุบันเป็นการกู้ และ/หรือ ให้กู้ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่านั้น โดยมีการก�ำหนดอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยขั้นต�่ำของเงินกู้หรือเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากประจ�ำของสถาบันการเงินภายในประเทศบางแห่งบวกส่วนต่างเพิ่มอีก ร้อยละ 0.0 ต่อปี ถึงร้อยละ 2.5 ต่อปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละบริษัท

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติ การท�ำรายการระหว่างกัน บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยยั ง คงปฏิ บั ติ ตามหลั ก เกณฑ์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย และตามประกาศที่ คณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น ก� ำ หนด ในเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิด เผยรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย น ภายใต้ การก� ำ กั บ ดู แ ลของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติใน หลักการส�ำหรับการท�ำธุรกรรมระหว่าง บริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง กันของบริษัท ประเภทรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีการ ด�ำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ส่วน ธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายเงื่อนไขการค้า ทั่ ว ไปให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตามประกาศที่คณะกรรมการก�ำกับตลาด ทุนก�ำหนด บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดขั้นตอนการท�ำ ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยว โยงกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอน การอนุมัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ เช่นเดียวกับการท�ำธุรกรรม

นอกจากนี้ การท� ำ ธุ ร กรรมดั ง กล่ า วจะ ต้ อ งผ่ า นการตรวจสอบจากหน่ ว ยงาน ตรวจสอบภายใน และผ่านการพิจารณา กลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นจากคณะกรรมการตรวจ ส อ บ ว ่ า ธุ ร กร ร ม ดั ง ก ล ่ า ว มี ร า ค า และเงื่อนไขเดียวกับราคาตลาด มีความ เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งต้องน� ำ เสนอขออนุ มั ติ ก ารท� ำ รายการต่ อ คณะกรรมการบริษัท หรือขอความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ขอ อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ซึ่ ง บางกรณี อ าจต้ อ งขอความเห็ น จาก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อพิจารณา เพิ่มเติม โดยกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้ พิจารณานัน้ โปร่งใส มีความสมเหตุสมผล และเป็ น ไปตามกฎหมาย รวมทั้ ง หลั ก เกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ ห ลั ก ท รั พ ย ์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย ์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ แห่งประเทศไทย หน้ า ที่ แ ละวงเงิ น อนุ มั ติ ข องผู ้ บ ริ ห าร ทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์ อักษร และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ที่อาจก่อ ให้เกิดการกระท�ำทุจริตออกจากกัน

ปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้มีอ�ำนาจ ตามสายงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง ในเรื่ อ งนั้ น ๆ ซึ่ ง ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบและผู ้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท� ำ รายการจะต้ อ งท� ำ หน้าที่พิจารณาว่าการท�ำรายการมีความ สมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษั ท และผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระท�ำ กับบุคคลภายนอก นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ มีการทบทวนการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษทั ฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ เป็น ประจ� ำ ทุ ก ปี ใ นกรณี ที่ มี ร ายชื่ อ บุ ค คลที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของ บริษัทฯ ที่ก�ำหนดไว้อย่างถูกต้อง รวมถึง การทบทวนขัน้ ตอน และระเบียบปฏิบตั ิให้ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย


099

รายงานประจำ�ปี 2555

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต เนื่องจากการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นรายการจ�ำเป็นในการด�ำเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้าทั่วไปตามปกติ ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงยังคงมีการท�ำรายการระหว่างกันต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติตาม ข้อก�ำหนดของกฎหมายให้ถูกต้อง โดยกรอบการท�ำรายการต่างๆ จะยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และตามประกาศที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด ในเรื่องหลักเกณฑ์ ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่าง เคร่งครัด ทั้งนี้นโยบายการก�ำหนดราคาระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา


0100 100

รายงานประจำ�ปี 2555

ข้อมูลทั่วไป บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้า ภายใต้ชื่อ “โรบินสัน” ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการอยู่ทั่วประเทศภายใต้การบริหารงานของบริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีจ�ำนวนสาขาทั้งสิ้น 30 สาขา แบ่งเป็น กรุงเพฯ 11 สาขา และต่างจังหวัด 19 สาขา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) เลขทะเบียนบริษัท : ทุนจดทะเบียน : ทุนช�ำระแล้ว : มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : สถานที่ของตั้งส�ำนักงานใหญ่ : นายทะเบียนหลักทรัพย์ : ผู้สอบบัญชี : ผู้สอบบัญชี : เว็บไซต์ :

010753600412 (เดิมเลขที่บมจ.115) 3,942,847.022.15 บาท (หุ้นสามัญ 1,110,661,133 หุ้น) 3,942,847.022.15 บาท (หุ้นสามัญ 1,110,661,133 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 3.55 บาท 139 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2248-2626 โทรสาร 0-2642-3353 บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222 นางสาวบงกช อํ่าเสงี่ยม เลขทะเบียน 3684 www.robinson.co.th


0101  101

รายงานประจำ�ปี 2555

ที่ตั้งสาขา สาขารัชดาภิเษก

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน) 139 ขั้น 1-4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 จันทร์-ศุกร์ 10.00 - 22.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.00 - 22.00 น.

สาขาสุขุมวิท บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน) 259 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 จันทร์-ศุกร์ 10.00 - 22.00 น.เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.00 - 22.00 น. สาขาบางรัก

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน) 1522 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 จันทร์-ศุกร์ 10.30 - 22.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.30 - 22.00 น.

สาขาบางแค

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน) 615 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 จันทร์-ศุกร์ 10.00 - 22.00 น.เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.00 น.

สาขาศรีนครินทร์

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน) 55/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 จันทร์-ศุกร์ 10.30 - 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.00 น.

สาขารังสิต

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน) 94 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลประชาธิปัตย์ อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 จันทร์-ศุกร์ 10.30 - 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.00 น.

สาขารามอินทรา

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน) 591 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 จันทร์-ศุกร์ 11.00 - 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.00 น.

สาขาลาดหญ้า

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน) 99 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 จันทร์-ศุกร์ 11.00 - 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.30 - 21.00 น.


0102 102

รายงานประจำ�ปี 2555

สาขารัตนาธิเบศร์

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน) 68/100 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 จันทร์-ศุกร์ 10.00 - 22.00 น.เสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์ 10.00 - 22.00 น..

สาขาศรีราชา

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน) 90/1 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลศรีราชา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 จันทร์-ศุกร์ 10.30 - 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.00 น.

สาขาอุดรธานี

บริษัท ซีอาร์ อุดรธานี (ประเทศไทย) จ�ำกัด 277/2 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 จันทร์-ศุกร์ 11.00 - 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.00 น.

สาขาภูเก็ต

บริษัท ซีอาร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย) จ�ำกัด 36 ถนนติลกอุทิศ 1 ต�ำบลตลาดใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 จันทร์-ศุกร์ 10.30 - 22.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.30 - 22.00 น.

สาขาจังซีลอน

บริษัท ซีอาร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย) จ�ำกัด 177 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต�ำบลป่าตอง อ�ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 จันทร์-ศุกร์ 11.00 - 22.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 11.00 - 22.00 น.

สาขานครศรีธรรมราช

บริษัท ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย) จ�ำกัด 89/201 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต�ำบลคลัง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 จันทร์-ศุกร์ 10.30 - 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.30 - 21.00 น.

สาขาหาดใหญ่

บริษัท ซีอาร์ หาดใหญ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 9 ถนนธรรมนูญวิถี ต�ำบลหาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 จันทร์-ศุกร์ 10.30 - 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.30 - 21.00 น.


0103  103

รายงานประจำ�ปี 2555

สาขาเชียงใหม่

บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 2 ถนนมหิดล ต�ำบลหายยา อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 จันทร์-ศุกร์ 10.30 - 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.00 น.

สาขาอุบลราชธานี

บริษัท ซีอาร์ อุบลราชธานี (ประเทศไทย) จ�ำกัด 221 ถนนชยางกูร ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 จันทร์-ศุกร์ 10.30 - 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.30 - 21.00 น.

สาขาราชบุรี

บริษัท ซีอาร์ ราชบุรี (ประเทศไทย) จ�ำกัด 265 ถนนศรีสุริยวงศ์ ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 จันทร์-ศุกร์ 11.00 - 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.30 - 21.00 น.

สาขาจันทบุร ี

บริษัท ซีอาร์ จันทบุรี (ประเทศไทย) จ�ำกัด 22/107 หมู่ที่ 7 ต�ำบลจันทนิมิต อ�ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 จันทร์-ศุกร์ 11.00 - 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.00 น.

สาขาอยุธยา

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน) 126 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย ต�ำบลคลองสวนพลู อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 จันทร์-ศุกร์ 10.00 - 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.00 น.

สาขาชลบุรี

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน) 55/90 หมู่ที่ 1 ต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 จันทร์-ศุกร์ 10.30 - 21.30 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.00 - 22.00 น.

สาขาขอนแก่น

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน) 99/2 ถนนศรีนจันทร์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 จันทร์-ศุกร์ 10.30 - 21.30 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.00 - 22.00 น.

สาขาตรัง

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 138 ถนนพัทลุง ต�ำบลทับเที่ยง อ�ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 จันทร์-ศุกร์ 11.00 - 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.30 น.


104

รายงานประจำาปี 2555

สาขาเชียงราย

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 199/9 หมู่ที่ 13 ต�าบลรอบเวียง อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 จันทร์-ศุกร์ 11.00 - 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.30 น.

สาขาพิษณุโลก

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด (มหาชน) 9/98 หมู่ที่ 5 ต�าบลพลายชุมพล อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 จันทร์-ศุกร์ 10.00 - 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.00 น.

สาขาพระราม 9

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด(มหาชน) 9/8-9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 จันทร์-ศุกร์ 10.00 - 22.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.00 - 22.00 น.

สาขาสุพรรณบุรี

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด (มหาชน) 449 หมู่ที่ 5 ต�าบลท่าระหัด อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 จันทร์-ศุกร์ 10.00 - 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.00 น.

สาขาบางนา

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด (มหาชน) 39 หมู่ที่ 6 ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 จันทร์-ศุกร์ 10.00 - 22.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.00 - 22.00 น.

สาขาสุราษฎร์ธานี

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด (มหาชน) 88/1 หมู่ที่ 10 ต�าบลวัดประดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000 จันทร์-ศุกร์ 10.30 - 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.00 น.

สาขาลำาปาง

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด(มหาชน) 319/1 ถนนไฮเวย์-ล�าปาง-งาว ต�าบลสวนดอก อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง 52100 จันทร์-ศุกร์ 11.00 - 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.00 น.


บริ ษ ท ั หางสรรพสินคาโรบินสัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต


      

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



 ก()  กกกกก()  ก()ก กกกก312555กก กก กก กกกกกกก ก กกกก กกกกกกก กก กกก กกกกกก กกก  กกกกกกกก ก กก ก กกกกก


รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   กกกกกกกก ก กกก กก กก กกกก กกกกกกก กกกกกกก ก กกก กก กก ก กก  กกกก     กกกกกกกก  ก()  ก()  31 2555กกกก กกกกก ก กก 

  (ก)  3684  ก ก 15ก2556 

2


งบการเงิ บริษัท ห้างสรรพสิน นค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนีก้ ารค้า สินทรัพย์หมุนเวียน ลูกหนีอ้ ื่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินค้าคงเหลือ เงินลงทุนชัว่ คราว สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลูกหนีก้ ารค้า รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ลูกหนีอ้ ื่น สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมสินทรัพย์หมุนเวียน เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนระยะยาวอื่น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกัน เงิอสั นลงทุ นในบริษัทย่อย งหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน เงิทีน่ดลงทุ น ในบริษัทปร่กรณ์ วม นิ อาคารและอุ เงิสินทลงทุ นระยะยาวอื ่น ธิการเช่ า เงิค่นาความนิ ให้กยู้ มื ยระยะยาวแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้องกัน ม อสั หาริพมย์ไทรัม่หพมุย์เนพืเวีอ่ ยการลงทุ สินงทรั นอื่น น ทีรวมสิ ่ดนิ อาคารและอุ นทรัพย์ไม่หปมุกรณ์ นเวียน สิทธิการเช่า ค่รวมสิ าความนิ นทรัยมพย์ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หมายเหตุ

5 หมายเหตุ 6 4, 7 8 5 9 6 4, 7 8 9 10 11 6 4 10 12 11 13 4, 614 4 12 15 13 4, 14

15

รวมสินทรัพย์

งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2555

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2555 2554

(บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 3,022,777,756 2,383,741,585 1,965,503,305 1,671,126,728 2555 2554 2555 2554 1,039,789,074 622,339,698 202,293,521 (บาท) 604,461,213 504,982,832 480,936,876 381,545,758 242,619,181 254,405,542 184,499,304 217,682,395 3,022,777,756 2,383,741,585 1,965,503,305 1,671,126,728 1,325,340,554 1,163,358,224 968,317,496 816,140,738 1,039,789,074 622,339,698 202,293,521 176,155,558 174,851,407 176,155,558 174,851,407 604,461,213 504,982,832 480,936,876 381,545,758 6,411,143,336 5,103,679,288 3,775,412,539 3,463,640,547 242,619,181 254,405,542 184,499,304 217,682,395 1,325,340,554 1,163,358,224 968,317,496 816,140,738 176,155,558 174,851,407 176,155,558 174,851,407 3,807,548,520 2,331,513,308 6,411,143,336 5,103,679,288 3,775,412,539 3,463,640,547 629,535,939 1,620,313,245 332,000,000 332,000,000 158,093,460 29,093,460 158,090,000 29,090,000 61,223,493 61,223,493 3,807,548,520 2,331,513,308 1,097,824,319 808,215,138 758,150,930 447,376,558 629,535,939 1,620,313,245 332,000,000 332,000,000 4,965,186,184 3,223,548,265 4,443,312,561 2,849,747,465 158,093,460 29,093,460 158,090,000 1,898,945,998 29,090,000 2,988,850,893 3,059,859,177 1,916,300,602 61,223,493 61,223,493 45,397,377 45,397,377 1,097,824,319 808,215,138 758,150,930 447,376,558 576,466,252 374,587,491 522,832,042 319,868,376 4,965,186,184 3,223,548,265 4,443,312,561 2,849,747,465 10,461,354,424 9,161,014,153 11,999,458,148 8,269,765,198 2,988,850,893 3,059,859,177 1,916,300,602 1,898,945,998 45,397,377 14,264,693,441 45,397,377 16,872,497,760 15,774,870,687 11,733,405,745576,466,252 374,587,491 522,832,042 319,868,376 10,461,354,424 9,161,014,153 11,999,458,148 8,269,765,198

16,872,497,760

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้ 3

14,264,693,441

15,774,870,687

11,733,405,745


บริษัท ห้างสรรพสินนค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบการเงิ งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หนี ้สนิ และส่วนของผูน้ถอื หุ้น หมายเหตุ 2555 งบแสดงฐานะการเงิ หนีส้ ินหมุนเวียน เจ้าหนีก้ ารค้า เจ้าหนีอ้ ื่น หนี้สนิ และส่วนของผู้ถอื หุ้น เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วข้องกัน ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย หนีส้ ินหมุนเวียน รวมหนีส้ ินหมุนเวียน เจ้าหนีก้ ารค้า หนีาหนี ส้ ินอ้ ไม่ื่นหมุนเวียน เจ้ ระยะยาวจากกิ การที่เ่เกีกีย่ ย่ วข้ วข้อองกั งกันน เงิเงินนกูกูยย้้ มมืื ระยะสั ้นจากกิจจการที ภาระผู พันคผลประโยชน์ พนักงาน ภาษี เงินกได้ า้ งจ่าย รายได้ ค า ่ เช่ า รอรั บ รู ้ รวมหนีส้ ินหมุนเวียน หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น หนีส้ ินไม่หมุนเวียน รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกีย่ วข้องกัน รวมหนีส้ ิน ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ส่วนของผู อื หุน้ บรู้ รายได้ คา่ เช่้ถารอรั ทุนสเรื นหุหน้ มุนเวียนอื่น หนี ้ ินอไม่ ทุนจดทะเบี รวมหนี ส้ ินไม่ยหนมุนเวียน ทุ น ที อ ่ าระแล้ว รวมหนีส้ อกและช ิน ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ส่วนของผู้ถอื หุน้ ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้อคืน ทุนเรือนหุน้ กาไรสะสม ทุนจดทะเบียน จัดสรรแล้ว ทุนที่ออกและชาระแล้ว ทุนสารองตามกฎหมาย ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้อคืน องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุน้ กาไรสะสม รวมส่วนของผู้ถอื หุน้ ของบริษัท จัดสรรแล้ว ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม ทุนสารองตามกฎหมาย รวมส่วนของผู้ถอื หุน้ ยังไม่ได้จัดสรร รวมหนี ส้ ินและส่ วนของผู ้ถอื หุน้ ้ถือหุน้ องค์ประกอบอื ่นของส่ วนของผู รวมส่วนของผู้ถอื หุน้ ของบริษัท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม รวมส่วนของผู้ถอื หุน้

4, 16 4, 17 หมายเหตุ 4, 18 4, 16 4, 17 18 4,4, 18 19 20 4, 18 19 21 20

21 21 22 21 22 22 22

รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถอื หุน้

งบการเงินรวม 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2554

2555

2554

(บาท)

งบการเงินรวม 4,347,218,433 3,503,828,995 31 ธันวาคม 1,599,353,548 1,289,748,879 2555 2554 (บาท) 200,526,584 270,566,699 6,147,098,565 5,064,144,573 4,347,218,433 3,503,828,995 1,599,353,548 1,289,748,879 --112,515,731 84,967,805 200,526,584 270,566,699 28,307,282 33,339,214 6,147,098,565 5,064,144,573 12,099,200 12,699,200 152,922,213 131,006,219 6,300,020,778 5,195,150,792 112,515,731 84,967,805 28,307,282 33,339,214 12,099,200 12,699,200 3,942,847,022 3,942,847,022 152,922,213 131,006,219 3,942,847,022 3,942,847,022 6,300,020,778 5,195,150,792

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2,851,585,008 2,118,580,933 31 ธันวาคม 1,359,389,209 1,091,161,061 2555 2554 1,646,333,418 1,753,550,726 89,616,363 107,030,837 5,946,923,998 5,070,323,557 2,851,585,008 2,118,580,933 1,359,389,209 1,091,161,061 113,300,000 113,300,000 1,646,333,418 1,753,550,726 88,151,994 68,426,944 89,616,363 107,030,837 166,667 500,000 5,946,923,998 5,070,323,557 201,618,661 182,226,944 113,300,000 113,300,000 6,148,542,659 5,252,550,501 88,151,994 68,426,944 166,667 500,000 3,942,847,022 3,942,847,022 201,618,661 182,226,944 3,942,847,022 3,942,847,022 6,148,542,659 5,252,550,501

125,376,534

125,376,534

125,376,534

125,376,534

3,942,847,022

3,942,847,022

3,942,847,022

3,942,847,022

3,942,847,022 394,285,000 5,615,462,925 125,376,534 (13,619,612) 10,064,351,869 508,125,113 394,285,000 10,572,476,982 5,615,462,925 16,872,497,760 (13,619,612) 10,064,351,869 508,125,113 10,572,476,982

3,942,847,022 366,111,000 4,302,306,533 125,376,534 2,339,698 8,738,980,787 330,561,862 366,111,000 9,069,542,649 4,302,306,533 14,264,693,441 2,339,698 8,738,980,787 330,561,862 9,069,542,649

3,942,847,022 394,285,000 5,175,307,209 125,376,534 (11,487,737) 9,626,328,028 394,285,000 9,626,328,028 5,175,307,209 15,774,870,687 (11,487,737) 9,626,328,028 9,626,328,028

3,942,847,022 366,111,000 2,044,227,167 125,376,534 2,293,521 6,480,855,244 366,111,000 6,480,855,244 2,044,227,167 11,733,405,745 2,293,521 6,480,855,244 6,480,855,244

16,872,497,760 -

14,264,693,441 -

15,774,870,687 -

11,733,405,745 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้ 4


งบการเงิ บริษัท ห้างสรรพสินน ค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ รายได้ รายได้จากการขาย รายได้จากการลงทุน รายได้อจากการขาย ื่น รายได้ จ ากการลงทุ น รวมรายได้ รายได้อื่น ค่าใช้จ่าย รวมรายได้ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายยในการขาย ทุนจ่าขาย ค่ต้านใช้ ยในการบริหาร ยในการขาย ต้ค่นาใช้ ทุนจ่าทางการเงิ น ค่รวมค่ าใช้จา่าใช้ยในการบริ จ่าย หาร ต้นทุนทางการเงิน ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม รวมค่าใช้จ่าย กาไรก่อนภาษีเงินได้ ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ภาษีเงินได้ าไรก่อาหรั นภาษี กาไรส บปีเงินได้ ภาษีเงินได้ กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กาไรสาหรับปี การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิ กาไรขาดทุ นเบ็นดเผื เสร็่อขาย จอื่น ของเงินลงทุ การเปลี ่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิ ขาดทุ นจากการประมาณการตาม ของเงิ นลงทุ นเผื่อปขาย หลักคณิ ตศาสตร์ ระกันภัยสาหรับ ขาดทุ นจากการประมาณการตาม โครงการผลประโยชน์ พนักงาน หลักคณินตเบ็ศาสตร์ ภัยสบาหรั กาไรขาดทุ ดเสร็ปจอืระกั ่นสนาหรั ปี บ โครงการผลประโยชน์ กาไรเบ็ ดเสร็จรวมสาหรับพปีนักงาน กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี การแบ่งปันกาไร กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุน้ ของบริษัท การแบ่ าไร วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม ส่วนทีงปั่เป็นนกของส่ ส่วนที กาไรส าหรั่เป็บนปีของผู้ถือหุน้ ของบริษัท ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุน้ ของบริษัท การแบ่ าไรเบ็วดนได้ เสร็จเสีรวม ส่วนทีงปั่เป็นนกของส่ ยที่ไม่มีอานาจควบคุม ส่วนทีด่เเสร็ ป็นจของผู หุน้ บของบริ กาไรเบ็ รวมส้ถือาหรั ปี ษัท ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม กาไรต่อหุน้ ขั้นพืน้ ฐาน กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี กาไรต่อหุน้ ขั้นพืน้ ฐาน

หมายเหตุ 4 4, 24 4,425 4, 24 4, 25 4 4, 26 4,427 26 4, 30 4, 27 4, 30 11 11 31 31

32

งบการเงินรวม สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ งบการเงิ นรวม 31 ธันวาคม ส าหรั บ ปี ส ้ ิ น สุดวัน2554 ที่ 2555 31 ธันวาคม 2555 2554

21,619,595,405 1,089,674,039 21,619,595,405 802,300,269 1,089,674,039 23,511,569,713 802,300,269 23,511,569,713 16,310,242,119 3,876,898,477 16,310,242,119 904,799,756 3,876,898,477 904,799,756 21,091,940,352 394,982,694 21,091,940,352

17,630,127,668(บาท) 952,699,657 17,630,127,668 492,545,970 952,699,657 19,075,373,295 492,545,970 19,075,373,295 13,326,550,003 2,962,095,372 13,326,550,003 789,648,220 2,962,095,372 5,996 789,648,220 17,078,299,591 5,996 205,036,604 17,078,299,591

13,987,571,415 2,139,243,513 13,987,571,415 2,324,695,610 2,139,243,513 18,451,510,538 2,324,695,610 18,451,510,538 10,560,194,432 2,912,090,700 10,560,194,432 798,112,514 2,912,090,700 36,226,819 798,112,514 14,306,624,465 36,226,819 14,306,624,465

10,588,547,545 629,086,217 10,588,547,545 1,053,490,749 629,086,217 12,271,124,511 1,053,490,749 12,271,124,511 7,975,890,425 2,088,801,296 7,975,890,425 690,241,672 2,088,801,296 21,108,222 690,241,672 10,776,041,615 21,108,222 10,776,041,615

2,814,612,055 394,982,694 (516,308,077) 2,814,612,055 2,298,303,978 (516,308,077) 2,298,303,978

2,202,110,308 205,036,604 (568,258,686) 2,202,110,308 1,633,851,622 (568,258,686) 1,633,851,622

4,144,886,073 (263,738,146) 4,144,886,073 3,881,147,927 (263,738,146) 3,881,147,927

1,495,082,896 (285,037,959) 1,495,082,896 1,210,044,937 (285,037,959) 1,210,044,937

82,818

2,339,698

(2,293,521)

2,293,521

82,818 (17,803,181) (17,720,363) (17,803,181) 2,280,583,615 (17,720,363) 2,280,583,615 2,063,224,277 235,079,701 2,063,224,277 2,298,303,978 235,079,701 2,298,303,978 2,047,264,967 233,318,648 2,047,264,967 2,280,583,615 233,318,648 1.86 2,280,583,615

2,339,698 2,339,698 1,636,191,320 2,339,698 1,636,191,320 1,452,968,239 180,883,383 1,452,968,239 1,633,851,622 180,883,383 1,633,851,622 1,455,307,937 180,883,383 1,455,307,937 1,636,191,320 180,883,383 1.31 1,636,191,320

(2,293,521) (11,487,737) (13,781,258) (11,487,737) 3,867,366,669 (13,781,258) 3,867,366,669 3,881,147,927 3,881,147,927 3,881,147,927 3,867,366,669 3,867,366,669 3.49 3,867,366,669

2,293,521 2,293,521 1,212,338,458 2,293,521 1,212,338,458 1,210,044,937 1,210,044,937 1,210,044,937 1,212,338,458 1,212,338,458 1.10 1,212,338,458

1.86

1.31

3.49

1.10

32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้ หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ งบการเงิ 31 นธัเฉพาะกิ นวาคม จการ ส าหรั บ ปี สิ้นสุดวันที2554 ่ 2555 31 ธันวาคม 2555 2554

5


หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

3,942,847,022

-

22

โอนไปสารองตามกฎหมาย

สารองสาหรับหุ้นทุนซื้อคืน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

-

22

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

-

กาไร

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

-

รวมรายการกับผู้ ถอื หุน้ ที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่วนของผู้ ถอื หุน้

-

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุน้ และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุน้

33

-

3,942,847,022 0

หมายเหตุ และชาระแล้ว

ทุนเรือนหุน้ ที่ออก

-

เงินปันผลให้ผู้ถอื หุน้ ของบริษัท

ขายหุน้ ทุนซื้อคืน

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุน้ และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุน้

รายการกับผู้ ถอื หุน้ ที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่วนของผู้ ถอื หุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอื หุน้

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

21,396,923

21,396,923

-

21,396,923

(21,396,923) -21,396,923

ซื้อคืน

หุน้ ทุน

125,376,534

-

-

-

-

-

73,058,031

73,058,031

-

73,058,031

52,318,503 -73,058,031

หุน้ ทุนซื้อคืน

ส่วนเกินมูลค่า

6

366,111,000

-

60,503,000

-

-

-

-

-

-

-

305,608,000 -60,503,000

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

-

(21,396,923)

-

-

-

-

-

-

-

-

21,396,923 21,396,923

หุน้ ทุนซื้อคืน

สารอง

กาไรสะสม

4,302,306,533

21,396,923

(60,503,000)

1,452,968,239

-

1,452,968,239

(686,304,769)

(686,304,769)

(686,304,769)

-

3,574,749,140 -727,557,393

ยังไม่ได้จัดสรร (บาท)

งบการเงินรวม

2,339,698

-

-

2,339,698

2,339,698

-

-

-

-

-2,339,698

เงินลงทุนเผื่อขาย

เปลี่ยนแปลงใน มูลค่ายุตธิ รรมของ

องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถอื หุน้ ผลต่างจากการ

8,738,980,787

-

-

1,455,307,937

2,339,698

1,452,968,239

(591,849,815)

(591,849,815)

(686,304,769)

94,454,954

7,875,522,665 -863,458,122

ผู้ถอื หุน้ บริษัท

รวมส่วนของ

330,561,862

-

-

180,883,383

-

180,883,383

(38,497,829)

(38,497,829)

(38,497,829)

-

188,176,308 -142,385,554

อานาจควบคุม

ส่วนของส่วนได้ เสียที่ไม่มี

9,069,542,649

-

-

1,636,191,320

2,339,698

1,633,851,622

(630,347,644)

(630,347,644)

(724,802,598)

94,454,954

8,063,698,973 -1,005,843,676

ของผู้ถอื หุน้

รวมส่วน

งบการเงิน


หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

โอนไปสารองตามกฎหมาย

3,942,847,022

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

-

กาไร

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

22

-

รวมรายการกับผู้ ถอื หุน้ ที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่วนของผู้ ถอื หุน้

125,376,534

-

-

-

-

-

-

-

เงินปันผลให้ผู้ถอื หุน้ ของบริษัท

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุน้

125,376,534

หุน้ ทุนซื้อคืน

-

33

3,942,847,022

หมายเหตุ และชาระแล้ว

ทุนเรือนหุน้ ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า

-

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุน้

รายการกับผู้ ถอื หุน้ ที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่วนของผู้ ถอื หุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอื หุน้

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

394,285,000

28,174,000

-

-

-

-

-

-

366,111,000

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

7

5,615,462,925

(28,174,000)

2,063,224,277

-

2,063,224,277

(721,893,885)

(721,893,885)

(721,893,885)

4,302,306,533

ยังไม่ได้จัดสรร

กาไรสะสม รวม

2,422,516

-

82,818

82,818

-

-

-

2,339,698

(16,042,128)

-

(16,042,128)

(16,042,128)

-

-

-

-

เงินลงทุนเผื่อขาย ประกันภัย (บาท)

(13,619,612)

10,064,351,869

-

508,125,113

-

233,318,648

(1,761,053)

(15,959,310) 2,047,264,967

(15,959,310) -

235,079,701

(55,755,397)

(721,893,885)

2,063,224,277

(55,755,397)

(55,755,397)

330,561,862

อานาจควบคุม

ส่วนของส่วนได้ เสียที่ไม่มี

(721,893,885)

(721,893,885)

8,738,980,787

ผู้ถอื หุน้ บริษัท

รวมส่วนของ

(15,959,310)

-

-

-

2,339,698

ส่วนของผู้ถอื หุน้

เปลี่ยนแปลงใน จากการประมาณการ องค์ประกอบอื่น มูลค่ายุตธิ รรมของตามหลักคณิตศาสตร์ ของ

งบการเงินรวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถอื หุน้ ผลต่างจากการ ขาดทุน

10,572,476,982

-

2,280,583,615

(17,720,363)

2,298,303,978

(777,649,282)

(777,649,282)

(777,649,282)

9,069,542,649

ของผู้ถอื หุน้

รวมส่วน

งบการเงิน


-

-

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุน้ และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุน้

รวมรายการกับผู้ถอื หุน้ ที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอื หุน้

สารองสาหรับหุน้ ทุนซื้อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

3,942,847,022

-

22

โอนไปสารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

-

22

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

-

กาไร

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

เงินปันผลให้ผู้ถอื หุน้ ของบริษัท

-

-

3,942,847,022

และชาระแล้ว

ทุนเรือนหุน้ ที่ออก

33

ขายหุน้ ทุนซื้อคืน

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุน้ และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุน้

รายการกับผู้ถอื หุน้ ที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอื หุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

หมายเหตุ

บริษทั ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุน้

-

-

-

-

-

-

21,396,923

21,396,923

-

21,396,923

(21,396,923)

ซื้อคืน

หุน้ ทุน

8

125,376,534

-

-

-

-

-

73,058,031

73,058,031

-

73,058,031

52,318,503

หุน้ ทุนซื้อคืน

ส่วนเกินมูลค่า

366,111,000

-

60,503,000

-

-

-

-

-

-

-

305,608,000

กฎหมาย

ทุนสารองตาม

-

-

-

-

-

-

-

-

21,396,923

-

(21,396,923)

(บาท)

หุน้ ทุนซื้อคืน

สารอง

กาไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,044,227,167

21,396,923

(60,503,000)

1,210,044,937

-

1,210,044,937

(686,304,769)

(686,304,769)

(686,304,769)

-

1,559,593,076

ยังไม่ได้จัดสรร

2,293,521

-

-

2,293,521

2,293,521

-

-

-

-

-

-

เงินลงทุนเผื่อขาย

องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถอื หุน้ ผลต่างจากการ เปลีย่ นแปลงใน มูลค่ายุตธิ รรมของ

6,480,855,244

-

-

1,212,338,458

2,293,521

1,210,044,937

(591,849,815)

(591,849,815)

(686,304,769)

94,454,954

5,860,366,601

ของบริษัท

ผู้ถอื หุน้

รวมส่วนของ

งบการเงิน


กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

โอนไปสารองตามกฎหมาย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

22

3,942,847,022

-

3,942,847,022-

125,376,534

-

125,376,534-

-

-

โอนไปส ารองตามกฎหมาย กาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จสาหรับปี ยอดคงเหลื กาไร อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

22

--

33

--

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุน้

-

125,376,534 -

หุน้ ทุนซือ้ คืน

125,376,534 ส่วนเกินมูลค่า

หุน้ ทุนซือ้ คืน

ส่วนเกินมูลค่า

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี เงินปันผลให้ผู้ถือหุน้ ของบริษทั กาไร รวมการจั วนทุ กาไรขาดทุดนสรรส่ เบ็ดเสร็ จอืน่นให้ผู้ถอื หุ้น รวมรายการกั หุ้ นจทีส่บาหรั นั ทึกบโดยตรงเข้ าส่วนของผู้ถอื หุ้ น รวมก าไรขาดทุบนผูเบ็้ถดอื เสร็ ปี

3,942,847,022 -

และชาระแล้ว

3,942,847,022 ทุนเรือนหุน้ ที่ออก

และชาระแล้ว

ทุนเรือนหุน้ ที่ออก

-

33

หมายเหตุ

หมายเหตุ

รวมรายการกั กโดยตรงเข้ วนของผู รายการกับผูบ้ถผูอื ้ถหุอื ้ นหุที้ น่บทีนั ่บทึนั กทึโดยตรงเข้ าส่าวส่นของผู ้ถอื ้ถหุอื ้ นหุ้ น

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินปันผลให้ผู้ถือหุน้ ของบริษทั ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุน้

รายการกับผู้ถอื หุ้ นที่บนั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอื หุ้ น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษทั ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น

9

394,285,000

28,174,000

394,285,000-

28,174,000

--

-

366,111,000 -

กาไรสะสม

5,175,307,209

3,881,147,927 (28,174,000)

5,175,307,209 3,881,147,927 -

(28,174,000)

(721,893,885) 3,881,147,927 (721,893,885) (721,893,885) 3,881,147,927

(721,893,885)

(721,893,885) 2,044,227,167 (721,893,885)

(บาท)

-

(2,293,521) -

(2,293,521)

--

-

(2,293,521) (2,293,521)

-

2,293,521 -

(11,487,737)

(11,487,737) -

(11,487,737) (11,487,737)

-

(11,487,737) (11,487,737)

-

-

-

-

(11,487,737)

-

9,626,328,028

-

(11,487,737) 9,626,328,028 3,881,147,927 (13,781,258) (13,781,258) (13,781,258) 3,867,366,669

-

(721,893,885) 3,881,147,927 (721,893,885) (13,781,258) (721,893,885) 3,867,366,669

(721,893,885)

(13,781,258) (13,781,258)

(721,893,885) 6,480,855,244 (721,893,885)

2,293,521 -

องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุน้ ผลต่างจากการ ขาดทุน รวม เปลี่ยนแปลงใน จากการประมาณการ องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ทุนสารองตาม มูลค่ายุตธิ รรมของ ตามหลักคณิตศาสตร์ ของ ผู้ถือหุน้ องค์ประกอบอื่น ของบริษทั กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ประกันภัย ส่วนของผู้ถอื หุน้ กาไรสะสม ของส่วนของผู้ถือหุน้ (บาท) ผลต่างจากการ ขาดทุน รวม เปลี่ยนแปลงใน จากการประมาณการ องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ 366,111,000 2,044,227,167 2,293,521 2,293,521 6,480,855,244 ทุนสารองตาม มูลค่ายุตธิ รรมของ ตามหลักคณิตศาสตร์ ของ ผู้ถือหุน้ ของบริษทั กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ประกันภัย ส่วนของผู้ถือหุน้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน


งบการเงิน บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน กาไรสาหรับปี รายการปรับปรุง นสดจากกิจกรรมดาเนินงาน ค่กระแสเงิ าเสื่อมราคา กค่าไรส าหรั าตัดจาหน่บาปียสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รายการปรั ดอกเบี ้ยรับบปรุง เงิค่านเสืปั่อนมราคา ผลรับ ค่าตัดจาหน่ายสิ ผลประโยชน์ พนันกทรั งานพย์ไม่มีตัวตน ดอกเบี ย ้ รั บ ต้นทุนทางการเงิน เงิน้สปัูญนผลรั บ ้สงสัยจะสูญ หนี และหนี ค่ผลประโยชน์ าเผื่อสินค้าล้พานัสมักงาน ยและเคลื่อนไหวช้า ต้กลันบทุรายการค่ นทางการเงิ น าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน หนี ้ ส ู ญ และหนี ้สงสัายยอาคารและอุ จะสูญ กาไรจากการจาหน่ ปกรณ์ าเผื่อสินค้าล้าาหน่ สมัยาและเคลื า กค่าไรจากการจ ยเงินลงทุ่อนไหวช้ นชั่วคราว บรายการค่าาหน่ เผื่อด้ายเงิ อยค่นาลงทุ เงินลงทุ น ษัทย่อย กกลัาไรจากการจ นในบริ กรับาไรจากการจ าหน่ า ยอาคารและอุ ป กรณ์ รู้รายได้ค่าเช่า าหน่ายเงิ นลงทุ นชั่วษคราว ส่กาไรจากการจ วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุ นในบริ ัทร่วม กภาษี าไรจากการจ เงินได้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย รับรู้รายได้ค่าเช่า ส่การเปลี วนแบ่่ยงนแปลงในสิ กาไรจากเงินนลงทุ ษัท้สร่ินวมดาเนินงาน ทรัพนย์ในบริ และหนี ภาษี เงิน้การค้ ได้ า ลูกหนี สินค้าคงเหลือ การเปลี ลูกหนี้อ่ยืนนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน ลูสิกนหนี ทรั้กพารค้ ย์ไม่าหมุนเวียนอื่น สิเจ้นาหนี ค้าคงเหลื ้การค้าอ ลูเจ้กาหนี้อื่น สิจ่านยผลประโยชน์ ทรัพย์ไม่หมุนพเวีนัยกนอื งาน่น เจ้ หนีาหนี ้สิน้กไม่ารค้ หมุานเวียนอื่น เจ้ ้อื่นมาจากกิจกรรมดาเนินงาน เงินาหนี สดได้ จ่ายผลประโยชน์ ยภาษีเงินได้ พนักงาน หนี ินไม่ทหธิไมุด้นมเวีาจากกิ ยนอื่นจกรรมดาเนินงาน เงิน้สสดสุ เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน จ่ายภาษีเงินได้ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

งบการเงินรวม สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินรวม 2554 สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ (บาท) 31 ธันวาคม 2,298,303,978 1,633,851,622 2555 2554 (บาท) 821,820,825 565,489,350 2,298,303,978 1,633,851,622 236,030,680 219,808,974 (51,219,644) (78,610,600) 821,820,825 565,489,350 (262,500) (262,500) 236,030,680 219,808,974 10,720,629 9,608,966 (51,219,644) (78,610,600) 5,996 (262,500) (262,500) 7,102,040 1,574,271 10,720,629 9,608,966 28,335,975 41,153,828 5,996 (119,000,000) 7,102,040 1,574,271 (50,284,961) (3,527,434) 28,335,975 41,153,828 (16,466,441) (1,568,843) (119,000,000) (50,284,961) (3,527,434) (5,031,932) (5,031,931) (16,466,441) (1,568,843) (394,982,694) (205,036,604) 516,308,077 568,258,686 (5,031,932) (5,031,931) 3,281,374,032 2,745,713,781 (394,982,694) (205,036,604) 516,308,077 568,258,686 -106,580,421 -46,581,250 3,281,374,032 2,745,713,781 -190,318,305 -263,897,806 -123,401,562 -106,580,421 -84,240,259 -190,318,305 843,389,437 -123,401,562 146,835,991 -84,240,259 -975,280 843,389,437 -600,000 146,835,991 3,765,483,633 -975,280 -586,348,930 -600,000 3,179,134,703 3,765,483,633 -586,348,930 3,179,134,703

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 10

-94,660,260 -46,581,250 -196,405,758 -263,897,806 626,983,555 -94,660,260 236,913,344 -196,405,758 -1,578,945 626,983,555 -500,000 236,913,344 3,005,986,661 -1,578,945 -486,161,010 -500,000 2,519,825,651 3,005,986,661 -486,161,010 2,519,825,651

งบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 3,881,147,927 1,210,044,937 2555 2554 703,402,080 3,881,147,927 145,190,905 (45,947,361) 703,402,080 (1,386,022,500) 145,190,905 8,838,693 (45,947,361) 36,226,819 (1,386,022,500) 18,555,744 8,838,693 24,229,870 36,226,819 (1,628,234,612) 18,555,744 (3,411,645) 24,229,870 (8,545,483) (1,628,234,612) (45,907,213) (3,411,645) (333,333) (8,545,483) (45,907,213) 263,738,146 (333,333) 1,962,928,037 263,738,146 -104,664,814 1,962,928,037 -176,406,628

444,050,813 1,210,044,937 129,335,471 (76,932,581) 444,050,813 (2,058,473) 129,335,471 7,867,112 (76,932,581) 21,108,222 (2,058,473) 12,932,215 7,867,112 30,957,459 21,108,222 (528,086,180) 12,932,215 (3,317,777) 30,957,459 (528,086,180) (3,317,777) (333,333) 285,037,959 (333,333) 1,530,605,844 285,037,959 -40,014,464 1,530,605,844 -234,658,843

-101,879,524 -104,664,814 -84,084,226 -176,406,628 733,004,075 -101,879,524 114,793,289 -84,084,226 -601,380 733,004,075 114,793,289 2,343,088,829 -601,380 -281,152,620 2,061,936,209 2,343,088,829 -281,152,620 2,061,936,209

-138,950,126 -40,014,464 -201,486,797 -234,658,843 440,612,074 -138,950,126 239,366,214 -201,486,797 -1,288,160 440,612,074 239,366,214 1,594,185,742 -1,288,160 -270,126,843 1,324,058,899 1,594,185,742 -270,126,843 1,324,058,899


งบการเงิน บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินรวม 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน รับดอกเบี้ย รับเงินปันผล ซืกระแสเงิ ้อที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ น นสดจากกิจกรรมลงทุ ขายอาคารและอุ รับดอกเบี้ย ปกรณ์ สิรับทเงิธิกนารเช่ าเพิ่มขึ้น ปันผล รัซืบ้อชทีาระคื น จากเงินให้ปกกรณ์ ยู้ ืมระยะสั้น ่ดิน อาคารและอุ แก่กจิ การที่เกีย่ ปวข้กรณ์ องกัน ขายอาคารและอุ กยู้ ืมาระยะสั สิเงิทนธิให้การเช่ เพิ่มขึ้น แก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกัน นลงทุนนจากเงิ ชั่วคราว รัซืบ้อชเงิาระคื นให้กยู้ ืมระยะสั้น ขายเงิ น ลงทุ น ชั ่ ว คราว แก่กจิ การที่เกียวข้องกัน ขายเงิ นในบริ้นษแก่ัทกย่จิ อการที ย ่เกีย่ วข้องกัน เงินให้นกลงทุ ยู้ ืมระยะสั ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื ชั่วคราว ่น เงิขายเงิ นสดสุ ทธิในช้ชัไปในกิ นลงทุ ่วคราวจกรรมลงทุน

(บาท) สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 51,629,504 77,003,948 42,550,100 71,881,092 2555 2554 2555 2554 1,386,022,500 262,500(บาท) 1,386,022,500 2,058,473 (2,707,403,725) (1,797,834,675) (2,437,428,843) (1,706,272,133) 67,389,437 5,084,915 2,533,799 4,067,683 51,629,504 77,003,948 42,550,100 71,881,092 (149,186,249) (702,430,000) (147,950,299) (701,430,000) 1,386,022,500 262,500 1,386,022,500 2,058,473 (2,707,403,725) (1,797,834,675) (2,437,428,843) (1,706,272,133) 13,309,405 3,757,139,194 67,389,437 5,084,915 2,533,799 4,067,683 (22,910,378) (3,739,648,337) (149,186,249) (702,430,000) (147,950,299) (701,430,000) (2,587,220,766) (1,320,669,000) (200,000,000) 2,186,320,649 702,237,842 208,545,483 13,309,405 3,757,139,194 63,106,613 (22,910,378) (3,739,648,337) (10,000,000) (10,000,000) (2,587,220,766) (1,320,669,000) (200,000,000) (1,762,448,650) (3,036,344,470) -902,221,620 -2,512,204,028 2,186,320,649 702,237,842 208,545,483 -

ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจั ซื้อเงินลงทุ นระยะยาวอื ่น ดหาเงิน จ่านยต้สดสุ นทุทนธิทางการเงิ เงิ ใช้ไปในกินจกรรมลงทุน จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท จ่กระแสเงิ ายเงินปันนสดจากกิ ผลให้ส่วจนได้ เสียดทีหาเงิ ่ไม่มนีอานาจควบคุม กรรมจั นกูย้ ืมนระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วข้องกัน จ่เงิานยต้สดรั นทุบนจากเงิ ทางการเงิ กูย้ ืมผระยะสั จากกิจษการที จ่ชาาระคื ยเงินนปัเงินนผลให้ ู้ถือหุ้น้นของบริ ัท ่เกีย่ วข้องกัน ขายหุ ้ น ทุ น ซื ้ อ คื น จ่ายเงิ ปั ผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม เงิเงินนสดสุ ธิใช้ไปในกิ กรรมจั้นดจากกิ หาเงินจการที่เกีย่ วข้องกัน สดรับทจากเงิ นกูย้ ืมจระยะสั

(10,000,000) (1,762,448,650) (721,893,885) (55,755,997) (721,893,885) (55,755,997) -777,649,882 -

(5,996) (3,036,344,470) (686,304,769) (38,497,829) (5,996) (686,304,769) 111,883,465 (38,497,829) -612,925,129 -

63,106,613 (10,000,000) (34,158,663) -902,221,620 (721,893,885) 8,634,150,103 (34,158,663) (8,743,435,567) (721,893,885) -865,338,012 8,634,150,103

(17,953,255) -2,512,204,028 (686,304,769) 7,420,029,826 (17,953,255) (6,875,459,089) (686,304,769) 111,883,465 -47,803,822 7,420,029,826

ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วข้องกัน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ ขายหุ้นทุนซื้อคืน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

639,036,171 2,383,741,585 -777,649,882 3,022,777,756 639,036,171

-1,129,443,948 111,883,465 3,513,185,533 -612,925,129 2,383,741,585 -1,129,443,948

(8,743,435,567) 294,376,577 1,671,126,728 -865,338,012 1,965,503,305 294,376,577

(6,875,459,089) -1,235,948,951 111,883,465 2,907,075,679 -47,803,822 1,671,126,728 -1,235,948,951

2,383,741,585 3,022,777,756 -

3,513,185,533 2,383,741,585 -

1,671,126,728 1,965,503,305 -

2,907,075,679 1,671,126,728 -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 11


งบการเงิ บริษัท ห้างสรรพสิน นค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายการที ่ไม่กนระทบเงิ งบกระแสเงิ สด นสด

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทได้จัดซื้อ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุนรวม 2,886.2 ล้านบาท (2554: 1,869.1 ล้านบาท) ซึ่งในจานวนนี้กลุ่มบริษัทจัดซื้อเป็นเงินสดจานวน 2,707.4 ล้านบาท (2554: 1,797.8 ล้านบาท) และคงค้างเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวน 178.8 ล้านบาทนสด (2554: 71.3 ล้านบาท) รายการที ่ไม่กระทบเงิ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทได้จัดซื้อ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุนรวม 2,886.2 ล้านบาท (2554: 1,869.1 ล้านบาท) ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้จัดซื้อ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุนรวม 2,606.8 ล้านบาท (2554: 1,775.3 ล้านบาท) ซึ่ง ซึ่งในจานวนนี้กลุ่มบริษัทจัดซื้อเป็นเงินสดจานวน 2,707.4 ล้านบาท (2554: 1,797.8 ล้านบาท) และคงค้างเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในจานวนนี้บริษัทจัดซื้อเป็นเงินสดจานวน 2,437.4 ล้านบาท (2554: 1,706.3 ล้านบาท) และคงค้างเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวน จานวน 178.8 ล้านบาท (2554: 71.3 ล้านบาท) 169.4 ล้านบาท (2554: 69.0 ล้านบาท) ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้จัดซื้อ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุนรวม 2,606.8 ล้านบาท (2554: 1,775.3 ล้านบาท) ซึ่ง ในจานวนนี้บริษัทจัดซื้อเป็นเงินสดจานวน 2,437.4 ล้านบาท (2554: 1,706.3 ล้านบาท) และคงค้างเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวน 169.4 ล้านบาท (2554: 69.0 ล้านบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 12


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

                             

   กกก ก กกกก ก  กก ก    ก   ก ก  ก  ก กก     กก   กก   ก ก 

13


หมายเหตุประกอบงบการเงิน    28 29 30 31 32 33 34 35 36    

              

  ก  ก  ก  ก  ก กกกกกก กก    

14


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 1 

กกก  กกกกกก15ก2556    ก() 1395กก

 กกก2535  ก     ก ( 27.74)   กก(26.07)  กกกกกก กกก()กกก ()ก312555 2554กก10  3125552554  กก      ()ก  ก()ก  ()ก  ()ก  ()ก  ()ก  ()ก  ()ก

กก            

15

  กก   31 31 2554  2555     76.00 76.00  49.99 49.99  49.99 49.99  76.00 76.00  89.99 89.99  74.99 74.99  64.99 64.99  49.99 49.99


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 2 กกก  (ก) กก  กกกกก ()กกกกกกกก ก

31 2555กกก ก1ก2556กก กกก ก ก  กก36  

() กก  กกกกก กก ก   ก   () กก  กกกก กก  () กก  กกกกก ก กกกกก กกกกก  กกกกกก กกกกก  16


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 3

  กกกกกกก กกกกก กก12 กก19 กก34

กกกก ก กกกก กก

ก กกก 

(ก) กกก 

กกก(กกก) ก 

 

กกกกกกก กกกกกก กกกกกก ก  ก ก    กกก  กกก ก 

17


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 



กกกกกก กกกก กกกกกก2050 

กก( ก)กกกกกกกกกก 

กกกกก กกกกกกก กก กกกก กกกกก กก 

กกก 

กกกกกก กกกกกกกกกกก กกกกกกกกก กกกกกกกกกก 

()  

ก 

กกกก 

 กกกกกก 

กกกกก กกก

18


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

() ก

กกกก กกกก ก  () กกก

กกกก 

กกกกกกก กกก

()    ก 

กก   กกกกกกก

 ()        กกกก    กกก 

19


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  กกกก กกก กกกกกก กกกกกก กกกก กกกกก กก  กกกกก  กก  ก  กก กกกกกกกก  กกก กก  () ก 

กกกก กกกก ก  กกกก 

กกกกกก ก กก   20


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

กกก กกก

ก

530



กก 

  ก  ก        ก   ก 

() ก 

กก 

กกก 

กกกก 

 กกกกกกก ก กกก        ก ก  กกก กกกกก กก กกกกก กก กก 

กกกกกกก กกกกก 

กกกกกก กกกก กกกกกก 

21


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

กก

   ก   ก  ก                          ก  กก 

ก 

กกก ก กกกก  กกก กกกกกก   

     ก      ก  ก    ก            ก    ก           

กกกก กกก2544ก 1ก2544กก   ก ก ก ก ก กกก 

5 20 30 5 35 3,510 5 5

กกก    22

       


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

กกกก   () ก   กกกกก 

 

กก

 () 

 

กกกกกก กก กก()  กก   ก    ก        กกก  ก         กกก 

 

กกกก กก  กก 

กกกกก กก กก

23


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 



ก            ก                      กก   

ก 27   510   510   กกก 

 () ก 

กกกก กก กก ก 

กกกก กกกกกกกก กกก ก 

กกก กกกกกก กกกกก  ก   กกก  กก    24


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ก

กก กกก กกกกกก กกก  กกกก กกกก  กกก 

กก  กกก ก        กกกกก กกกกกก ก  กกกกกกก กกกกกก กกกกกกกกก กกกกกก กก กกกก ก

 () ก 

ก  () ก 

ก

25


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

() ก 

ก  กกกกก กก กกกกกกกก กกกกกก กกกก  กก  กกกกกกกก กกกกกกกกกก กกกกกก กกกกก กก   กกกกกกกก   กกกก ก  กกกกก กก ก  กกกกกกกกกก กกกก  ก  กกก ก

26


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

กกกกก กกกกกก ก

() ก 

กกกกกก กกกก กกกกก ก ก ก ก 

()  

กก กกกกก กก ก กกกกกกก (ก)กกกกก กกกกกกกกก 

()  

กก 

กก 

ก กก กกกกก ก กกกกก

27


หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ก กกกกกกก กก 

 

กกก กกกก กก 

 

กกก 

ก 

กกกก 

() ก 

กกกกกก กกกก กกกก ก(กกก)ก 

กกกกกกกกก ก

28


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

()  

กก ก 

ก กก 

กก  กกกกก กกกกกก กกกกก กก 

กกกกก กกกกกกก กกก กกก กกกก

()  

กกกก กก กก กกกก 

กกกกก กก กกกกกก  ก กก กกก  กกกกก กก กกก กกก  29


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

() ก  กก กกก    ก           ก ก        4 กกกก      ก   ก    กก   ก ก  ก  กก ก   กกก  กกก กกก ก ก ก กกกกกกกก กก 

ก กก 1, 10  11  กกกกก  กก  ก  / 

ก



กก



ก ()ก ก ก ก ก ก

      

30

27.74 กกกก 26.07 กกกก กกกก กกกก กกกก กกกก กกกก กกกก กกกก


หมายเหตุประกอบงบการเงิน กก

 ก  / 

กก กก ก กก ก ก ก

      

กกกก กกกก กกกก กกกก กกกก กกกก กกกก

กก



กกกก

ก ก

 

กกกก กกกก

ก



กกกก

กกก



กกกก





          ก กกกก     กก ก     (              )

31


หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

กกก: ก

 กก

กก ก/ก

 ก  กกก กกก ก0 2.5  ก  กก   กก  กก    กก  กก  กก  กกกกก

ก ก  ก ก ก  

กกกกกก3125552554  

    กก ก ก ก ก ก ก ก

ก 2555  2554         

32

       

 กกก  2555  2554 ()    253,304 117,211 60 60 177,760 161,952 2,382 2,489 13,214 12,916 21,563 22,577 2,803 2,748 36,227  21,102


หมายเหตุประกอบงบการเงิน      ก  ก 

  ก กก  

กกกก กก ก  ก ก ก ก 

ก 2555  2554

 กกก  2555  2554 ()        162,557 149,599 118,539 102,285 22,038 18,898 17,030 13,869 5,646 5,350 3,983 3,563 

  65,226 3,141 68,367

  57,038 2,923 59,961

  64,506 3,141 67,647

  57,038 2,923 59,961

 3,477 353,256 113,875 3,533 45,504 204,765 112,951 117,635

 1,440 330,312 103,654 3,132 37,572 154,479 95,488 100,945

 3,477 258,070 81,472 2,316 30,276 130,850 76,823 112,806

 1,440 226,168 70,380 1,867 25,496 86,743 62,015 95,113

กกกกก3125552554 

กกกกกก    ()ก ก()ก  ()ก

ก 2555  2554     

33

 กกก  2555  2554 ()     6,150 5,733  22,015 10,756     8,439 9,224


หมายเหตุประกอบงบการเงิน  กกกกกก    ()ก ()ก  ()ก ()ก ()ก

ก 2555  2554

 ก ก

 7,963 13,920

     

กกกก ก ก ก ก   ก 

 

  

 

 17,684 7,750 7. 41,193 10,933 14,565 114,008  114,008

34

 กกก  2555  2554 ()  9,514 8,696 10,131 8,419    2,189 2,610 4,705 5,867 4,170 3,854 

 6,658 9,746  4,958 6,386 28,736 16,596 13,251 86,331  86,331

 

 6,194 10,820  11,705 5,752 31,700 9,391 11,616 154,491  154,491

 

 4,940 7,010  3,220 4,414 22,128 15,046 10,394 122,311  122,311


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

กกกกกก  ก  ก ก กกกก กก 

 กกก ก ก 2555 2554 2555  2554  2555  2554 () ()       3.75 3.85   307,897 294,615     (307,897) (294,615)         

ก  ก

    6.00 6.00

กกกกกก ก  ก    ก  กกกก  กก   



  



  

13,282

12,044

  61,224

  61,224

       

35

      

307,897 294,615 61,224 61,224 369,121 355,839 (307,897) (294,615)   61,224 61,224 13,282  12,044


หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

กกกกกกก3125552554  กกกกกก   ก  1ก   ก   ก 31

ก 2555  2554          

       

 กกก  2555  2554 ()       294,615 308,368   22,910 3,739,648 13,214 12,915   (13,309) (3,757,139) (9,533) (9,177) 307,897 294,615

ก  1ก   31

     

     

  61,224   61,224

  61,224   61,224

 

กกกกก    กกกก

ก 2555  2554  1,432,631

36

 กกก  2555  2554 ()    1,306,768 1,190,708 1,046,108


หมายเหตุประกอบงบการเงิน  กกกกก    ()ก ()ก ()ก    ก ก  กกกก ก กก ก  

ก 2555  2554     

2 2,032   265,923 32,549 5,079 15,461 321,046

37

 กกก  2555  2554 ()     1,204 2,203  591 1,259  1,529 2,459  3,966 2,774    2  1,367 1,149 753       164,387 125,269 88,338 21,993 14,154 11,700 4,704 5,079 4,704 9,249 7,760 4,936 201,700 160,703 119,126


หมายเหตุประกอบงบการเงิน  กกกกกก   ก  ก ก RTrading(L)BHD. ...ก ก ()ก () ก กกกก กก  ก  ก

ก 2555  2554 ()     3.12  3.25 3.12  3.25    3.12  3.25 3.12  3.25 3.12  3.25    3.12  3.25                2.00  2.00

กกกกกก ก ก กกกกกก

 กกก ก 2555  2554  2555  2554 ()       59,582 56,426   10,019 8,874   884,105 883,383   2,334 2,284   3,238 6,076   199,897 406,904       487,158 389,604       1,646,333 1,753,551               113,300 113,300    

38

   

 1,646,333 113,300 1,759,633

 1,753,551 113,300 1,866,851


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

กกกกกกก3125552554 

ก 2555  2554

กกกกกก   ก  1ก   ก   ก 31

    

 

   

ก  1ก   31

   

 

 

  113,300   113,300

   

   กกกกก  ก()ก  ()ก ()ก ()ก  



   

ก 2555  2554

 



   

39

 กกก  2555  2554 ()       1,753,551 1,205,825    8,634,150 7,420,030 36,227 21,102    (8,743,436) (6,875,459) (34,159) (17,947) 1,646,333 1,753,551

 

  

  113,300   113,300

 กกก  2555  2554 ()     180 319    466 141 162 356 368   


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

   ()ก  ()ก

ก 2555  2554  

 ก ก

 60 

98 

กกกก ก กก ก ก ก ก ก ก ก  

กกก  2555  2554 ()  224 238  5 225

 55,085 83,781 24,892 12,121 3,063 12,073 4,312 8,370 12,051 14,599 230,445

128 2,241 

 60,473 68,093 14,285 10,535 4,417 4,194 2,783 1,081 300 9,589 178,119

 42,388 83,781 24,892 9,655 3,063 12,073  6,497 12,051 11,189 206,555

 110 2,295 

 48,734 68,093 14,285 6,923 4,417 4,194  624 300 7,316 159,069

กกกกกก    ก  กก ก 

ก 2555  2554  168,701 464,125 1,641,124 2,273,950

40

 กกก  2555  2554 ()    44,689 130,241 15,611 143,657 349,012 57,974 288,077 1,472,917 97,078 476,423 1,952,170 170,663


หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

กกกกก

ก

กกกกกกกกกก กกกกก/ก ก1 กก 

กกก 

กกกกกกกกก กกกกกกกกก ก1 กก30 

ก 

ก        ก กก ก  ก   ก    ก ก  ก   ก  ก  กกกกก 1 

ก 

กกกก ก ก12 ก กก90กก 12 

กก 

   ก ก  ก กกก  ก  ก   ก ก กกกกกกกกกก กกกก กก312555 กก

41


หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

5

ก กกกกกกกกกกก ก ก13 กกก90 ก 

    กก ก   

6 

ก  กกก 2555  2554  2555  2554 () 136,165 110,728 86,060 68,275 578,956 491,170 571,642 486,783 2,046,376 1,180,587 1,096,521 514,812 261,281 601,257 211,280 601,257 3,022,778 2,383,742 1,965,503 1,671,127

กก   31  2555  2554 ก   กกก  ก  2555  2554  2555  2554   ()         202,293 ก  1,039,789 622,340        ก 148,093 29,093 148,090 29,090    10,000  10,000   158,093  29,093  158,090  29,090   1,197,882 651,433 158,090 231,383 

ก3125552554ก

42


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ก 31  2555  2554 ก  

ก 2555  2554

  

ก  1ก   กกก 31

 622,340 2,587,221 (2,169,855) 83 1,039,789

43

กกก  2555  2554 () 

 1,320,669 (700,669) 2,340 622,340

 202,293  (200,000) (2,293) 

 200,000  2,293 202,293


4.15

0.71

(ก)ก

ก

6.56

ก





24.00

24.00

ก

ก

ก



0.71

4.15

6.56



500,000

575,000

170,000

400,000

700,000

575,000

170,000

400,000

700,000

125,000

500,000

 

 2555  2554

24.00  125,000

24.00

()

 

   2555 2554 

329,306

22,840

12,713

26,250

117,503

30,000

120,000

44

329,306

22,840

12,713

26,250

117,503

30,000

120,000

 2555  2554

  

(117,500)

(181,213)

(15,000)

(12,713)

(300,213)

(20,000)

(12,713) 148,093

7,840



26,250

3

85,000

(117,500) 

3

29,093

2,840



26,250





 2555  2554

29,000

 

(30,000)

(120,000)

()

(1,000) 

 ก  2554

(35,000)

2555

ก

กก3125552554 

 

263





263







263





263







 2555  2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน


4.15

0.71

(ก)ก

ก

6.56

ก



24.00

ก

ก

 24.00

0.71

4.15

6.56

24.00

 24.00



()

 

   2555 2554 

575,000

170,000

400,000

125,000

575,000

170,000

400,000

125,000

 500,000

 

 2555  2554

 500,000

211,803

22,840

12,713

26,250

30,000

 120,000

45

211,803

22,840

12,713

26,250

30,000

 120,000

 2555  2554

  

(63,713)

(15,000)

(12,713)



(182,713)

(20,000)

(12,713)



148,090

7,840



26,250

(1,000) (30,000) 29,000

29,090

2,840



26,250





 2555  2554

 

 85,000

()

ก  2554

  (35,000) (120,000)

2555

กกก  

263





263





 

263





263





 2555  2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

7 

กก    กกกก กก  ก 

   4    

  

  

ก 2555  2554 114,008 499,946 613,954 (9,493) 604,461   7,102

 กกก  2555  2554 () 86,331 154,491 122,311 420,976 333,314 260,809 507,307 487,805 383,120 (2,324) (6,868) (1,574) 504,983 480,937 381,546   1,584

  5,274

  868

 กกก   กกกก ก กก: ก1 13 312 กก12  ก  

ก 2555  2554

         

109,853  1,161 811 2,008 175 114,008  114,008 

 

46

 กกก  2555  2554 () 79,189 139,198 111,724    3,515 9,490 6,053 361 3,335 1,250 3,068 2,278 3,083 198 190 201 86,331 154,491 122,311    86,331 154,491 122,311   


หมายเหตุประกอบงบการเงิน    กก ก กก: ก1 13 312 กก12  ก   

ก 2555  2554

          

396,613  83,525 9,890 9,201 717 499,946 (9,493) 490,453  604,461

 

 กกก  2555  2554 () 343,562 261,383 212,364    66,119 56,872 40,139 7,190 7,536 5,038 3,677 6,931 3,012 428 592 256 420,976 333,314 260,809 (2,324) (6,868) (1,574) 418,652 326,446 259,235    504,983 480,937 381,546

 8

กกกกก3060  กกก3125552554ก ก      ก   

       

ก 2555  2554 44,145 52,666 50,000 29,170 66,638 242,619

47

 กกก  2555  2554 () 135,616 35,410 133,475 48,649 39,678 36,628  50,000  21,761 23,036 15,986 48,380 36,375 31,593 254,406 184,499 217,682


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

9 

 ก 2555  2554

    ก  

 กกก  2555  2554 () 1,237,853 1,037,059 868,826    (74,495) (68,742) (52,685) 1,163,358 968,317 816,141

1,418,057  (92,716) 1,325,341

10  

   1ก  กกก  31

 

 

    

    

 กกก  2555  2554 () 2,331,513 1,810,227  (6,800) 1,509,235 528,086 (33,199)  3,807,549 2,331,513

ก8 ก2554กก 68,0006,800,000ก  กกกกก25255429ก2555 กก331,99479.1

48


 กก

99.92

99.99

99.92

99.99

50

1,000 

50

1,000

322,800 104,850 100,000 74,850 33,199 3,000

322,800 104,850 100,000 74,850  3,000

3,807,549

50 3,840,748

50

999

999

3,201,000

3,201,000

  2555  2554 

49











 



(1,509,235)









 



  ก 2555  2554  ()  (1,509,235)    

กกก

กกRTrading(L)BHD.กBritishVirginIslands



RTrading(L)BHD.

...ก

 ก 

       2555 2554 2555 2554    () ()ก  99.99 99.99 3,201,000 3,201,000       ()ก  50.00 50.00 645,600 645,600  ก ก 99.86 99.86 105,000 105,000 ก  99.99 99.99 100,000 100,000 ก  99.80 99.80 75,000 75,000 กก   99.99  40,000 ก  99.98 99.98 3,000 3,000

3125552554

3,807,549

50

999

3,000



100,000 74,850

104,850

322,800

3,201,000

2,331,513

50

999

3,000

33,199

100,000 74,850

104,850

322,800

1,691,765

  2555  2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

11      1ก กก   31

       

ก 2555  2554 1,620,313  394,983 (1,385,760) 629,536

50

 กกก  2555  2554 () 1,415,277 332,000 332,000    205,036      1,620,313 332,000 332,000


 

51

 ก               กกกก 2555 2554 2555 2554  2555  2554  2555  2554     () ()              ก ก  40.00 40.00 560,000 560,000 224,000 224,000 500,930 1,272,521            ก ก  29.19 29.19 370,000 370,000 108,000 108,000 128,606 347,792 332,000 332,000 629,536 1,620,313          กกก                กกกก    ก 2555 2554 2555  2554  2555  2555  2555  2554    () ()             ก ก  40.00 40.00 560,000 560,000 224,000 224,000            ก ก  29.19 29.19 370,000 370,000 108,000 108,000       332,000 332,000     

  

3125552554

 

    

 224,000  108,000 332,000

 224,000  108,000 332,000

   2555  2554

    

 ก 2555  2554

 1,272,521  347,792 1,620,313

    

 2555  2554  1,061,760  324,000 1,385,760

   

 500,930  128,606 629,536

  2555  2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน


2554 ก ก 

  31 40.00 31 29.19  

52

   

 6,284,632 1,959,122 8,243,754

 3,166,912 778,019 3,944,931

 15,968,225 4,555,785 20,524,010

กก  กกกกก            () ()        2555   5,234,750 4,812,537 18,623,311 ก 31 40.00  1,451,495 1,021,310 5,436,739 ก 31 29.19   6,686,245 5,833,847 24,060,050   

 333,712 235,660 569,372

 731,829 371,132 1,102,961

ก

หมายเหตุประกอบงบการเงิน


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

12 ก    กกก  ก  2555  2554  2555  2554  ()            1ก  1,898,482  1,867,156  1,153,589  1,133,752 กก 13 456,934  79,813  426,192  60,069  (560)  (40,232)  (53,502)  (48,487)  31  2,301,914  1,898,482  1,579,221  1,153,589                   กก 1ก  1,090,267  1,024,092  706,212  664,522  13 134,190  114,158  115,383  81,706 (525)  (40,016)   (20,367)  (47,983)  31  1,204,090  1,090,267  821,070  706,212                   1ก2554    843,064    469,230 312554        1ก2555 808,215 808,215 447,377 447,377 312555  1,097,824    758,151    กกก 31 2555ก 5,721 (2554: 4,175)ก3,970(2554:2,195)กกก กกกกกก กกกก(EBITDA)ก  

53


            1ก2554 120,728  362,211    ก    312554  1ก2555 482,939  287,984    ก (125,838)   312555 645,085

13 ก

(40,778) (18,557)  2,520,384 272,714 811,856

(206,184) (18,510) 3,380,260

 (14,224)  911,947  

 (97,011) 814,936

2,025,141 120,650 433,928

926,171  

   ก    

       ก

54

 (23,566)  261,345 23,864 26   (4,679) 280,556

267,845 16,889 177

     ก  

   

 (115,546)  1,190,467 131,867 42,938  (124,912)  (15,017) (40,821) 2,771,701  1,324,451

(39,035) (88,776)  2,016,378 119,026 776,226

ก   ก    ก  ก   ก ()   1,563,284 1,198,043 68,006 90,305 512,899 17,665

 (782) 8,910

 (1,883)  9,653 39 

 11,536  

       

   

 338,450 2,050,679 (1,631,046)   (409) 757,674

 

 92,036 1,211,083 (964,669)

  ก 

   

(456,934) (177,229) 9,983,573

(79,813) (262,552)  7,731,563 2,886,173 

 6,204,784 1,869,144 

   

หมายเหตุประกอบงบการเงิน


           กก  1ก2554 296     312554  1ก2555 296     312555 296     1ก2554 120,432 312554  1ก2555 482,643 312555 644,789

1,099,363 185,192 (18,427)  1,266,128 264,593 (17,934) 1,512,787   925,778  1,254,256 1,867,473

745,314 40,766 (13,417)  772,663 45,229 (99,897) 717,995   180,857  139,284 96,941

   ก    

       ก

55

258,024 8,463 (23,559)  242,928 14,721 (4,664) 252,985   9,821  18,417 27,571

     ก  

   

1,113,850 155,615 (88,764)  1,180,701 270,721 (14,702) 1,436,720   449,434  835,677 1,334,981

 1,089,859 61,239 (115,448)  1,035,650 92,356 (39,279) 1,088,727   108,184  154,817 235,724

ก   ก    ก  ก   ก ()

11,476 56 (1,883)  9,649 10 (782) 8,877   60  4 33

       

   

  92,036  338,450 757,674

       

  ก  

   

4,318,182 451,331 (261,498)  4,508,015 687,630 (177,258) 5,018,387   1,886,602  3,223,548 4,965,186

   

หมายเหตุประกอบงบการเงิน


  1ก2554    ก  312554 1ก2555    ก  312555

    

(29,012) (15,167)  1,745,819 240,860 745,744

(185,649) (2,458) 2,544,316

 (13,232)  854,874  

 (97,810) 757,064

 

 404,555 287,984 

(122,874)  569,665

1,271,585 99,667 418,746

   ก    

 868,106  

       ก

 42,344 362,211 

   

   

56

 (19,118)  217,031 19,490    (4,157) 232,364 (117,669) (2,863) 2,329,375

(31,057) (77,364)  1,628,134 92,408 729,365

 (20,977)  843,247 113,317 32,429   (6,430) 982,563

กกก     ก      ก  ก  ก     ก ()    220,653 1,181,281 774,766 15,372 47,870 76,033 124 507,404 13,425  (1,733)  4,073 39    (455) 3,657

5,806  

       

    

 323,766 1,852,765 (1,507,538)    668,993

 

89,330 1,174,135 (939,699)

  ก 

    

(426,192) (114,173) 8,087,997

(60,069) (147,591)  6,021,499 2,606,863 

4,453,871 1,775,288 

   

หมายเหตุประกอบงบการเงิน


 1ก2554 312554 1ก2555 312555

  กก 1ก2554   312554 1ก2555   312555

    

 157,617  118,866 78,401

 42,344  404,555 569,665

710,489 38,373 (12,854)  736,008 43,351 (100,696) 678,663

       ก

       

   

 738,527  1,086,446 1,667,222

533,058 141,429 (15,114)  659,373 219,674 (1,953) 877,094

   ก    

   

57

 8,642  16,681 23,396

212,011 7,451 (19,112)  200,350 12,761 (4,143) 208,968

 381,736  774,633 1,241,508

799,545 131,308 (77,352)  853,501 236,939 (2,573) 1,087,867

 79,211  124,800 194,094

695,555 43,783 (20,891)  718,447 75,288 (5,266) 788,469

กกก     ก      ก  ก  ก     ก ()

  

33

5,806  (1,733)  4,073 6 (455) 3,624

       

   

 89,330  323,766 668,993

       

  ก 

   

 1,497,407  2,849,747 4,443,312

2,956,464 362,344 (147,056)  3,171,752 588,019 (115,086) 3,644,685

   

หมายเหตุประกอบงบการเงิน


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

กกกก 3125553,183(2554:2,686)  กกก 3125552,174(2554:1,807)  กก 312555 กก ก 772(2554:609)

 14 ก     ก กกก   2555  2554  2555  2554   () กกกก 4 1,432,631  1,306,768  1,190,708 1,046,108 กก  1,556,220  1,753,091  725,593 852,838  2,988,851  3,059,859  1,916,301 1,898,946   กก 3125552554     ก กกก   2555  2554  2555  2554   () 1ก  3,059,859  2,558,568  1,898,946 1,309,058   199,186  702,430  197,950 701,430   (50,000)    (50,000)     (220,194)  (201,139)  (130,595) (111,542) 31  2,988,851  3,059,859  1,916,301 1,898,946 

  58


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ก              ก    ก    กกกก1930 ก2585ก ก 6,7994,229

 15    ก  กกก  2555  2554  2555  2554 ()  กกก 203,808 3,113 203,136 1,388  202,356 165,237 191,085 153,087 ก 104,094 113,135 96,644 107,285 กกก 35,111 35,592    13,462 44,727 13,424 44,513 ก 10,092 11,101    7,543 1,683 18,543 13,596  576,466  374,588 522,832 319,869  16 ก    ก  กกก   2555  2554  2555  2554 ()   4 321,046 201,700 160,703 119,126 กกกก กก  4,026,172 3,302,129 2,690,882 1,999,455  4,347,218 3,503,829 2,851,585 2,118,581   กก3125552554ก

59


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

17        กกกกก    

     4    

ก  กกก 2555  2554  2555  2554 () 379,038 407,483 197,876 267,467 295,178 353,214 359,562 375,763 230,445 178,119 206,555 159,069 393,241 259,198 324,118 205,659 54,577 37,486 50,161 32,743 246,875 54,249 221,117 50,460 1,599,354 1,289,749 1,359,389 1,091,161

 18 ก    ก  กกก   2555  2554  2555  2554   ()       กกกกกก      กก 4   1,646,333 1,753,551     1,646,333 1,753,551             กกกกกก      4   113,300 113,300 กก     113,300 113,300           1,759,633 1,866,851

60


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

กกก31 

ก  กกก 2555  2554  2555  2554 ()   1,646,333 1,753,551   113,300 113,300   1,759,633 1,866,851

   ก กกก 

312555ก 1,380 (2554: 1,422)  

กก3125552554ก

19 กก 

       ก  กก กกก  

 31  ก ก กกก

     

 ก กกกก ก 

   

ก กกก 2555  2554  2555  2554 ()         112,516  84,968  88,152  68,427 

 กกก ก 2555  2554  2555  2554 ()             10,720  9,609  8,838  7,867    17,803

61

   



      

   11,488

   



  


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

กก19ก 1 ก2554กกกก ก  กกกกก ..2541กกกก  กกก 

 กกก ก 2555  2554  2555  2554 ()        84,968  76,938  68,427  61,848 (1,579)  (601)  (1,288) (975)  10,720  9,609  8,838  7,867       17,803    11,488          112,516  84,968  88,152  68,427

   กก 1ก  กก กกก กก กก 31 

 

ก    ก กกก  

 กกก ก 2555  2554  2555  2554 () 6,199  5,778  5,148  4,788 4,521  3,831  3,690  3,079 10,720  9,609  8,838  7,867

62


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

กก 

  ก กกก 2555 2554 2555 2554      () ก 5,624  4,734  3,743  2,992 ก 5,096  4,875  5,095  4,875  10,720  9,609  8,838  7,867  กกกกกก(ก)    ก กกก 2555 2554 2555 2554     ()   4.10  5.00  4.10  5.00 ก 5.00  4.25  5.00  4.25

กก2551(TMO08) 

20  

   ก

ก 2555  2554 12,099

63

 กกก  2555  2554 () 12,699  


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

21  

    1ก  31 

2555  2554        (/)         1,110,661 3,942,847 1,110,661 3,942,847     1,110,661 3,942,847 1,110,661 3,942,847

ก 1ก  31  

  ()   3.55  3.55   3.55  3.55

  1,110,661  1,110,661

  3,942,847  3,942,847

  1,110,661  1,110,661

  3,942,847  3,942,847

ก  กกกกกกกกก ก

 22  

ก 

กก/ก   ก 

    ก ..2535116    (ก)5 กกกก()ก   ก   ก  10          

  64


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ก

 กก  กก   กก  กกกกกก  ก  กกก  กกกกกก  ก    กกก ก     ก           ก  กก    ก ก ก กกก กกกกกก  23 กก  ก  กกกกก  ก ก    ก          ก              ก       

65


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

24 กก

  

 ก ก 

     

   กกกก

   

ก   

 4  

ก  กกก 2555  2554  2555  2554 ()         1,038,191 873,826 707,274 550,095 

  263

  263

 1,385,760 263

 1,796  263

 51,220 1,089,674

 78,610 952,699

 13,214 32,733 2,139,244

 12,916 64,017 629,087

25  

      4 กก    ก 4 กกก     

ก 2555  2554 229,495  223,822 9,200 119,000 220,783 802,300

66

 กกก  2555  2554 () 191,844 157,668 124,416    136,113 195,857 122,301 9,403 184,070 168,000  1,628,235 528,086 155,186 158,866 110,687 492,546 2,324,696 1,053,490


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

26 ก     ก ก     

 ก  กกก  2555  2554  2555  2554 ()   814,846 625,856 587,382 420,992  467,330 355,924 345,373 261,056  688,577 530,710 493,079 355,341  1,045,742 775,581 837,323 564,507  449,123 365,897 353,408 277,647  411,280 308,127 295,526 209,258  3,876,898 2,962,095 2,912,091 2,088,801

 27 ก     ก    ก  

         

ก 2555  2554 321,245 118,285 72,300 12,109 34,576 346,285 904,800

67

 กกก  2555  2554 () 278,464 321,245 278,464 101,189 112,917 95,126 65,398 56,196 53,871 9,716 11,270 8,878 32,435 19,673 17,106 302,446 276,811 236,797 789,648 798,112 690,242


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

28 ก       ก   

ก  ก   

 

ก 2555  2554  39,691 948 21,078 61,717  704,428 8,889 364,198 1,077,515

 กกก 2555  2554  ()      33,540  39,691  33,540 900  948  900 19,586  21,078  19,586 54,026  61,717  54,026

     

   538,477   7,746   304,071    850,294 

 

1,139,232 

 

904,320 

 555,784 7,493 286,774 850,051 

911,768

    

 410,214 6,435 228,781 645,430

699,456

กกกกก กกกก35ก ก 3 5กกก ก กกกกก กก

68


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

29 ก  กกกกก กก   กกก  ก 2555  2554  2555  2554  ()       ก 180,204 255,828 168,233 228,949          ก  816,169 560,578 698,236 439,624  229,573 215,003 139,087 124,883 ก 814,846 625,856 587,382 420,992          ก  5,651 4,911 5,166 4,426  6,458 4,805 6,104 4,452 ก 321,245  278,464 321,245 278,464  118,285  101,189 112,917 95,126  30 ก 

   ก กกกก กก 

    4  

ก 2555  2554    

69

 กกก  2555  2554 ()     36,227 21,102 6  6 6 36,227 21,108


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

31  

     กก()  กก    กก    ก ก       กก    ก    

ก 2555  2554  516,599 (291) 516,308

 กกก  2555  2554 ()    563,392 264,029 285,218 4,867 (291) (180) 568,259 263,738 285,038

ก 2555  2554        ()  ()  ()  ()    2,814,612   2,202,110 23  647,361  30  660,633   (72,374)  (140,428)    17,601   6,146   (247)   (11,887)     (7,688)   (19,126)   18.4  516,599  25.6  563,392        กกก 2555  2554        ()  ()  ()  ()    4,144,886   1,495,083 23  953,324  30  448,525    (692,257)   (159,704)  13,122   7,032     (10,635)  (10,160)   6.4  264,029  19.1  285,218

70


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ก  กกกกกก530..2554 212554 ก ก255525562557ก30232555 1ก255520ก(2556  2557)1ก25562557                    กก  ก          ก    20   1ก2558 112554กก กกก กกกกก  กกกกกกก กก  กกกกก กกกกก กกกกกกก 

 32 ก  ก3125552554กก ก กก

71


หมายเหตุประกอบงบการเงิน     ก () ก1ก กก() ก () ก()

 กกก ก 2555  2554  2555  2554 (/)     2,063,224 1,452,968 3,881,148 1,210,045 1,110,661 1,110,661 1,110,661 1,110,661  (1,167)  (1,167)     1,110,661 1,109,494 1,110,661 1,109,494 1.86  1.31  3.49  1.10

33  

252555กก 0.65 721.9กก 2555 

21 2554กก 0.62 686.3กก 2554 

34 ก 

กกก 

กกกกกกกกกก กกกกก กกกก 

กกกกกก กกกก กกกกกก ก   72


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

กก กกกกกก กกกกกกกกกกก กกกกก กกกกก  ก     ก     ก  กก  ก   กกกกกก กกกก(18)  กกก 31 ก ก     

2555 

กกกก กก  กกกก กก

กกก ก    ก1  ก  5    1  5  ()  ()

 

  3.75 

 6.00



  

  307,897     

    

307,897



  

  61,224 61,224

73

  

 307,897   61,224 369,121


หมายเหตุประกอบงบการเงิน     

2554 

 3.85



  6.00



กกกก กก กกกก กก

กกก ก    ก1  ก    1  5  5  () ()    

   294,615

 

 

  

 

 

  294,615



  

  61,224

 294,615

61,224

  61,224 355,839

กกก31ก ก   ก     ()    2555   กกกก   กก 3.12     กกกก   กก 2.00   

กกก   ก1  ก  5  1  5  ()   1,646,333

 

 

 

 113,300

 

1,646,333

113,300



74

 

 1,646,333     113,300 1,759,633


หมายเหตุประกอบงบการเงิน    ก     ()    2554   กกกก   กก 3.25     กกกก   กก 2.00   

   

กกก   ก1  ก  1  5  5  ()   1,753,551

 

 

  1,753,551

 113,300 113,300

  

 

 1,753,551     113,300 1,866,851

กกกก ก 

กก กกกก กก กกกกกกก กกกก 

กก 

กกกกกกก กกกกก 

กก 

กกกกกก กกกก กกกก   กกกกก/ก

75


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

กกกกกกก กก 

กกกกก 

กก  

กกกกกก กกกกกก กกกกก 

กกกก กก  35 กกกกกก   ก  กกก  2555  2554  2555  2554  ()     (ก)ก ก 17,000 18,000   ก 370,193 363,448 342,339 359,046  387,193 381,448 342,339 359,046          () ก     กก  209,561 186,987 152,613 128,445 กก 882,144 424,765 638,798 176,272 กก 2,568,356 1,313,603 1,698,382 362,478  3,660,061 1,925,355 2,489,793 667,195     76


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

กกกกก 2568 

 36 กก  กกกกก ก กกกกกก 1ก 



กก





ก12  2556 ก21(2552) กกก 2556 ก กก8 ก 2556  กกก กกกกกกก กกกกกกก กกก  ก12 กกกก12กกกก     ก ก     ก   กกกกก กก กกกก

 กก121ก2556 กกกก ก312555กก31 2555   77


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

   

 

ก 2555  2554

 กกก  2555  2554 ()        

ก กกกก กกก 12: ก ก ก() ก

250,481 (13,954) 54 236,473 

653,850 (8,127) (538) 646,261  633,224 12,499 645,723

197,168 (7,108) 528 189,532 

559,273 (4,298) (528) 555,503 

 223,317 190,060 554,975  13,210    236,527 190,060 554,975  กกก2556  ก21กกกก กกกก21กก กกกกกกกก ก21 กกกกกก กกกกกกก21 ก21กกกก กกก  กกกกกก 211ก2556ก กก 

78


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

กก8   กก8 กกกกก กกกก กกกกกก

79


www.robinson.co.th