Page 96

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่ พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม ส�ำหรับ เครือ่ งมือทีค่ วบคุมโดยลิขสิทธิซ์ อฟต์แวร์ ซึง่ ไม่สามารถท�ำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิซ์ อฟต์แวร์นนั้ ให้ถอื ว่า ลิขสิทธิซ์ อฟต์แวร์ดงั กล่าว เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ ส่วนประกอบของรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบ ที่มีนัยส�ำคัญแยกต่างหากจากกัน ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั จากการจ�ำหน่ายกับมูลค่า ตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในก�ำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัท/บริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้น ๆ ให้ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ทไี่ ด้มาโดยท�ำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรมหรือ มูลค่าปัจจุบนั ของจ�ำนวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า หักด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสมและขาดทุนจากการ ด้อยค่า ค่าเช่าทีช่ ำ� ระจะแยกเป็นส่วนทีเ่ ป็นค่าใช้จา่ ยทางการเงิน และส่วนทีจ่ ะหักจากหนีต้ ามสัญญา เพือ่ ท�ำให้อตั ราดอกเบีย้ แต่ละงวด เป็นอัตราคงที่ส�ำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบก�ำไรขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลีย่ นแทนส่วนประกอบจะรับรูเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของมูลค่าตามบัญชีของรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี ความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทกี่ ลุม่ บริษทั จะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการ นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�ำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ำรุงที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือ ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วน ประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน ยานพาหนะ

20 - 40 5 - 18 3-5 5

ปี ปี ปี ปี

กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

96

:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

Advertisement