Page 90

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ก) ภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังที่ กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 กลุ่มบริษัท/บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังนี้ • • •

การบัญชีภาษีเงินได้ การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การน�ำเสนอข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงาน

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ขา้ งต้น ผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษทั /บริษทั ได้ตดั สินใจเปลีย่ น นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มธุรกิจมากกว่า รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีใหม่ที่กลุ่มบริษัท/บริษัทถือปฏิบัติได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ข) ถึง 3 (จ) ดังนี้ ส�ำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอืน่ ทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่นนั้ ไม่มผี ลกระทบต่อนโยบายการบัญชี ฐานะการเงินและ ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัท

ข) การบัญชีภาษีเงินได้ การเปลีย่ นแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ระบุให้กจิ การต้องบันทึกสินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการ ตัดบัญชีในงบการเงิน สินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคอื จ�ำนวนภาษีเงินได้ทกี่ จิ การได้รบั คืนหรือต้องจ่ายในอนาคตตาม ล�ำดับ ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของ สินทรัพย์และหนีส้ นิ นัน้ และขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้ นโยบายการบัญชีเกีย่ วกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ ข้อ 4 (ท) กลุ่มบริษัท/บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินมีดังต่อไปนี้ งบการเงินรวม 31 31 1 ธันวาคม ธันวาคม มกราคม 2556 2555 2555 งบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น

25,185

18,820

16,745

3,099

3,082

3,195

ก�ำไรสะสมเพิ่มขึ้น รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

25,185 25,185

18,820 18,820

16,745 16,745

3,099 3,099

3,082 3,082

3,195 3,195

งบก�ำไรขาดทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง (เพิ่มขึ้น) ก�ำไรส�ำหรับงวดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ก�ำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) - ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

90

งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 31 1 ธันวาคม ธันวาคม มกราคม 2556 2555 2555 (พันบาท)

งบการเงินรวม 2556 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556 2555

5,845 5,845

(730) (730)

(206) (206)

(พันบาท) (112) (112)

0.01

0.00

0.00

0.00

:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

Advertisement