Page 9

รายงานประจ�ำปี 2556

โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามผลิตภัณฑ์หลักใน ปี 2556 ปี 2555 และปี 2554 สามารถจ�ำแนกได้ดังนี้ ผลิตภัณฑ์

ด�ำเนิน % การถือ การโดย หุน้ ของ บริษัท

เพลาข้าง แหนบแผ่น จานเบรกและเบรกดุม เหล็กกันโคลง สปริงขด ท่อร่วมไอเสีย จานไฟและดุมล้อช่วยแรง ชิ้นส่วนเครื่องยนต์การเกษตร อื่น ๆ * รวมรายได้จากการขายสินค้า รายได้อื่นๆ รวมรายได้

SAT BSK SBM BSK BSK SBM SBM SBM

99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99

งบการเงิน ปี 2556

รายได้ 2,861 755 812 702 788 183 340 1,080 1,452 8,973 345 9,318

งบการเงิน ปี 2555

% 31 7 9 7 8 2 4 12 16 96 4 100

รายได้ 3,049 894 927 697 817 209 593 856 1,368 9,410 180 9,590

งบการเงิน ปี 2554

% 32 9 10 7 9 2 6 9 14 98 2 100

รายได้ 2,057 765 605 469 514 221 354 464 972 6,421 147 6,568

% 31 12 9 7 8 3 5 7 16 98 2 100

หมายเหตุ * ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาทิเช่น เพลาแหนบ วาล์ว พุชรอด แท่นยึด และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งสิ้นรวมกันกว่า 20 รายการ

9

:: Annual Report 2013 ::  
:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

Advertisement