Page 70

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน • สินทรัพย์ เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 9,923 ล้านบาท และ 9,421 ล้านบาท (ตามล�ำดับ) เพิม่ ขึน้ 502 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ในโครงการลงทุนใหม่เพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคตเป็นส�ำคัญ

• ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 1,220 ล้านบาท และเท่ากับ 1,576 ล้านบาท ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2555 ลดลง 356 ล้านบาท จากปริมาณยอดขายช่วงปลายปีมียอดต�่ำกว่ายอดรับช�ำระ

• เงินลงทุน

เมือ่ พิจารณางบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนสุทธิในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำนวน 208 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนใน บริษัทยามาดะ สมบูรณ์ จ�ำกัด บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จ�ำกัด บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ�ำกัด และบริษัทสมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว เท่ากับ 73 ล้านบาท

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�ำนวน 6,391 ล้านบาท และปี 2555 มีจำ� นวน 5,739 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 653 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12 ซึง่ เป็นผลจากการทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ลงทุนเพิม่ สายการผลิตเพลาข้าง 498 ล้านบาท สายการผลิตสปริงม้วน 154 ล้านบาท และ สายการผลิตกันโคลง 132 ล้านบาท เพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้า ในอนาคต รวมถึงสร้างโรงงานของบริษัทย่อยแห่งใหม่ ส�ำหรับสายการผลิตขึ้นรูป 316 ล้านบาท รวมถึงสร้างศูนย์การเรียนรู้พัฒนา บุคลากร 71 ล้านบาท ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีส�ำหรับการบันทึกบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นวิธีราคาทุน ส่งผลให้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาและบัญชีที่ดินและอาคารลดลงปี 2556 และ 2555 จ�ำนวนเงิน 585 ล้านบาท และ 594 ล้านบาท (ตามล�ำดับ) ด้วยจ�ำนวนเดียวกัน

หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 5,050 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้น เท่ากับ 2,192 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาว เท่ากับ 2,858 ล้านบาท ซึ่งต�่ำกว่าปีก่อน 222 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4 โดยหลักลดลงจากการจ่ายช�ำระการ ลงทุนเพือ่ ขยายก�ำลังการผลิตของโรงงานและค่าวัตถุดบิ แบ่งเป็น หนีส้ นิ ระยะสัน้ จากเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีท้ รัสต์รซี ที ลดลง 345 ล้านบาท และเจ้าหนีท้ รัพย์สนิ ลดลง 87 ล้านบาท แต่มภี าระหนีส้ นิ จากเงินกูย้ มื ธนาคารเพิม่ ขึน้ 168 ล้านบาท โดยในระหว่างปีมกี ารเบิกเงินกู้ 691 ล้านบาทและจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 526 ล้านบาท เป็นส�ำคัญ

ส่วนของผู้ถือหุ้น • โครงสร้างเงินทุน บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 4,873 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเท่ากับ 4,149 ล้านบาท เป็นเงิน 724 ล้านบาท เนื่องจากผลก�ำไรจากการด�ำเนินงานระหว่างงวด บริษัทฯ มีการจัดสรรก�ำไรประจ�ำปี 2555 เป็นเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.97 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 329.8 ล้านบาท ซึง่ เป็นการจ่ายจากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทัง้ จ�ำนวน ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารจ่ายเงินปัน ระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 102.0 ล้านบาท ดังนั้นส่วนที่คงเหลือในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท เป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และรูปเงินสด อัตราหุ้นละ 0.42 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 227.8 ล้าน เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีโครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนีส้ นิ รวม 5,050 ล้านบาทและส่วนของผูถ้ อื หุน้ 4,872 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 1.04 เท่า

70

:: Annual Report 2013 ::  
:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

Advertisement