Page 61

รายงานประจ�ำปี 2556

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ ตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ คณะ กรรมการทั้ง 4 คณะ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารดังนี้ (1) การก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกฝ่ายและทุกระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์ อักษร โดยก�ำหนดต�ำแหน่งผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ วงเงิน การสั่งการ การก่อหนี้ และการช�ำระหนี้ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวม ทั้ง ได้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (2) จัดท�ำระบบการปฏิบัติงานและอ�ำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ ตามลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างองค์กร (3) ก�ำหนดให้มีการจัดท�ำรายการข้อกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อควบคุมให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด (4) การประเมินความเสี่ยงทั้งปัจจัยจากภายในและภายนอกบริษัทและติดตามการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พจิ ารณาทบทวนและอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบประจ�ำปี เพือ่ ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามเสีย่ งสูง รวมทัง้ ครอบคลุมถึงความคาดหวังของผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ท�ำให้บริษทั ฯ มัน่ ใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มี การควบคุม การปฏิบตั งิ านทีเ่ พียงพอ ทัง้ ด้านการเงิน การปฏิบตั งิ าน การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ และการ ต่อต้านการทุจริต ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พจิ ารณาประเด็นส�ำคัญและปัญหาทีต่ รวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ ฝ่ายบริหารด�ำเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก กรณีที่มีการท�ำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจจะน�ำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง บริษทั ฯ กับกิจการหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ นัน้ ธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ จะต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ติ ามระเบียบของบริษทั ฯ เช่นเดียว กับธุรกรรมปกติ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการท�ำรายการจะต้องท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติ ธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก และถูกต้องตามกฎหมาย โดย ธุรกรรมอันอาจจะน�ำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็น ไปตามที่กฎหมายก�ำหนด บริษทั ฯ มีการมุง่ ในในการพัฒนาขบวนการผลิตให้ได้สนิ ค้าทีม่ มี าตรฐานเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญอย่าง มากต่อการดูแลความปลอดภัยในการท�ำงาน การรักษาสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ ได้การรับรองระบบคุณภาพ “ISO/TS 16949”และ “ISO 14001” ซึง่ มีหน่วยงานทีแ่ ยกอิสระจากสายการผลิต ท�ำหน้าทีใ่ นการตรวจสอบติดตามให้มกี ารปฏิบตั เิ ป็นไปตามข้อก�ำหนด ต่าง ๆ อย่าง สม�ำ่ เสมอ ในส่วนของการท�ำธุรกรรมด้านการเงิน และจัดซือ้ จัดจ้างนัน้ บริษทั ฯ ก�ำหนดให้พนักงานและผูบ้ ริหารปฏิบตั ติ าม “คูม่ อื อ�ำนาจ ด�ำเนินการ” และ “คูม่ อื ควบคุมการ จัดซือ้ -จัดจ้าง” ซึง่ ก�ำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุไว้ชดั เจนถึงหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และอ�ำนาจ ในการอนุมตั จิ า่ ยเงิน และการท�ำสัญญาจัดซือ้ จัดจ้าง เพือ่ ให้มคี วามรอบคอบ รัดกุมและป้องกันการทุจริตในธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงิน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ในการเสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการพิจารณา บริษทั ฯ ได้จดั ให้มขี อ้ มูลทีส่ ำ� คัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพือ่ ให้คณะกรรมการ ใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดท�ำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่ง ข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ ต่าง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ เป็นหน่วยงาน ที่เป็นศูนย์กลางในการจัดท�ำและจัดเก็บเอกสารส�ำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการ ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้อย่างเป็นระบบ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจ สอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ นั้น บริษัทฯ จะมีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวด หมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท�ำงบการเงิน ของบริษทั ฯ ทุกไตรมาส เพือ่ ให้มคี วามมัน่ ใจว่า บริษทั ฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และเหมาะสมกับลักษณะ ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

61

:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

Advertisement