Page 60

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบฯ รายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิง ปฏิบตั กิ ารให้พฒ ั นามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ได้มกี ารติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้ คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม�่ำเสมอ จากการสอบทาน บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ด้านการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันการ ทุจริต และการดูแลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี มีการปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดไว้ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการ ก�ำกับดูแลกิจการ ในส่วนการหารือกับผูส้ อบบัญชี เห็นว่าบริษทั จัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูล เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งผู้สอบบัญชีมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบ พบอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจ�ำ ปี และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น เสริมสร้างความสามารถ คุณภาพชีวิตของบุคลากร มีกระบวนการผลิตที่เป็น มิตรกับสิง่ แวดล้อม ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ทัง้ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการ จ่ายเงินรางวัลจูงใจให้กับพนักงาน พิจารณาจากผลส�ำเร็จตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัดส่วนบุคคล และผลก�ำไรของบริษัท เพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพทางการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ในด้านการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทฯ ก�ำหนดโครงสร้างการก�ำกับดูแลประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการแต่ละชุด มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และ รับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จ�ำเป็นเพื่อการพัฒนา ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “SET Awards of Honor” จ�ำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลเกียรติยศแห่งความส�ำเร็จที่มีความเป็นเลิศด้าน บรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) ต่อเนื่องปีที่ 5 และ รางวัลเกียรติยศแห่งความส�ำเร็จด้านความ รับผิดชอบต่อสังคม (Best Corporate Social Responsibility Awards) ต่อเนื่องปีที่ 3 ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาค เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยจัดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตภายในบริษทั รวมทัง้ การทบทวนการปฏิบตั ิ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และได้แจ้งผลการประเมินตนเอง ตามแบบที่ก�ำหนด ต่อคณะกรรมการแนวร่วมฯ เพื่อขอการรับรอง ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีความมั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการ เพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายส�ำคัญ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารแต่ละสายงาน ท�ำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก�ำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้ง มอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร ทุกคน มีการวางแผนและก�ำหนดมาตรการบริหารความเสีย่ ง มีการประเมินปัจจัยความเสีย่ ง ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจและ เป้าหมายของบริษัทฯ จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร เป็นประจ�ำทุกไตรมาส และรายงาน ผลต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั บริษทั มีการจัดการให้ความรูก้ บั พนักงานทุกระดับให้มคี วามเข้าใจและตระหนักถึง ความส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

60

:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

Advertisement