Page 56

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล 12. นางจิราพร ศรีสมวงษ์ 13. นายโคอิจิ มิยาฮาร่า 14. นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ 15. นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ 16. นายมงคล แซ่จิว

หุ้นสามัญ (หุ้น) 26 ส.ค.56

23 ส.ค. 55

14 มี.ค.55

30 ธ.ค. 54

30 ธ.ค. 53

1,875 1,250 1,250 1,250 1,250

-

-

-

-

4 ส.ค. 53 (เพิ่มทุน) -

หมายเหตุ: - ข้อมูลจากรายงานการกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทนฯ เป็นผู้พิจารณาก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนส�ำหรับ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้อ�ำนวยการ และรอง กรรมการผู้อ�ำนวยการ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้แก่ 1) ค่าบ�ำเหน็จกรรมการประจ�ำปี 2) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นราย เดือน 3) ค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยเป็นเบีย้ ประชุม โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ ทีก่ อ่ ให้เกิด ประโยชน์กบั บริษทั ฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษทั อืน่ ทีม่ ขี นาดและลักษณะของธุรกิจทีใ่ กล้เคียงกัน โดยกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้มหี น้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร จะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ�ำนวย การ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว มีการก�ำหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทน ของบริษทั ฯ และพิจารณาเปรียบเทียบจาก 1) ข้อมูลการส�ำรวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ความเชือ่ ถือ 2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และก�ำไรสุทธิ 5 ปีย้อนหลัง รวมทั้ง พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย กรรมการผู้อ�ำนวยการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการก�ำหนดค่าตอบแทน และการปรับค่าจ้างประจ�ำปี ของผู้บริหาร ระดับรองกรรมการผู้อ�ำนวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับผลการปฏิบัติงาน ตามเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า

56

:: Annual Report 2013 ::  
:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

Advertisement