Page 55

รายงานประจ�ำปี 2556

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร กรรมการ

จ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 26 ส.ค. 56

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ นายปัญจะ เสนาดิสัย นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ นายอัจฉรินทร์ สารสาส นายไพฑูรย์ ทวีผล นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์

ลักษณะการถือหุ้น ทางตรง ทางตรง ทางตรง ทางอ้อม (ภรรยา) ทางตรง ทางตรง ทางตรง ทางตรง ทางตรง ทางตรง ทางตรง

15,381,468 -

9,861,342 8,328,000 568,843 7,017,676

นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์ นายโคอิจิ มิยาฮาร่า นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว

จ�ำนวนหุ้นที่ถือที่ไม่ใช่ หุ้นสามัญ

-

16,875 1,875 1,250 1,250 1,250 1,250

-

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ชื่อ – สกุล 1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 3. นายปัญจะ เสนาดิสัย 4. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 5. นายอัจฉรินทร์ สารสาส 6. นายไพฑูรย์ ทวีผล 7. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ 8. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 9. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 10. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 11. นายวิชัย ศรีมาวรรณ์

หุ้นสามัญ (หุ้น) 30 ธ.ค. 53

4 ส.ค. 53 (เพิ่มทุน)

26 ส.ค.56

23 ส.ค. 55

14 มี.ค.55

30 ธ.ค. 54

15,381,468 9,861,342 8,896,843 7,017,676 16,875

7,215,975 9,009,274 6,660,900 5,612,641 -

7,215,975 10,009,274 7,215,975 5,612,641 -

7,215,975 7,215,975 7,215,975 10,009,274 10,009,274 10,909,274 7,215,975 7,215,975 7,215,975 5,612,641 5,612,641 5,612,641 -

55

:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

Advertisement