Page 52

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

9

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ - รองกรรมการผู้อ�ำนวยการบริหาร

10

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม - กรรมการอิสระ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

อายุ 49 ปี

อายุ

วุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor of Business Administration in Finance and Management (BBA), Simon Fraser University (Canada) - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program

วุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration, University of Pennsylvania (USA) - Master of Science, Operation Research, University of Michigan (USA) - ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า สถาบั น เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program

% การถือหุ้นในบริษัทฯ

1.65%

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�ำนวยการบริหาร บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 2550-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี ส�ำนักกรรมการผู้อ�ำนวยการ 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล แคสติ้ ง โปรดักส์ 2550-ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ สมาคมบริษัทจด ทะเบียนไทย กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 2540-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล

52

48 ปี

% การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ปัจจุบัน กรรมการอิ ส ระ บมจ. สมบู ร ณ์ แอ๊ ด วานซ์ เทคโนโลยี 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู ้ จั ด การ บจก. ไพรเวท อิ ค วิ ตี้ (ประเทศไทย) 2554-ปัจจุบัน กรรมการ สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ 2550-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและค่ า ตอบแทนฯ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 2549-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อัลตัส แอดไวซอรี่ 2549-2556 กรรมการ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ 2549-2555 กรรมการ บมจ. อีซี่บาย 2546-2554 กรรมการผู้จัดการ บจ. อัลตัส แอดไวซอรี่ 2547-2554 กรรมการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 2549-2554 ประธานกรรมการ บจ. เอเชียบุ๊คส์

:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

Advertisement